Page 1

Kvinnokraft bygger framtiden Vi minns Nelson Mandela Din gåva förändrar liv

AGERA  •  #1–2014 Södra Afrika-insamlingen PlusGiro 90  03  37–7


Styrelsen har ordet

Partner har ordet

Afrikagrupperna ska växa för solidariteten

Vi når de mest utsatta!

LÅT OSS HOPPAS att 2014 blir ett bra år för Afrika­grupperna i Sverige och att vi kan ta nya positiva steg mot ett ökat ­engagemang i Sverige och ett starkt och solidariskt sam­ arbete med våra partner i södra Afrika. Vi har all anledning att vara nöjda med året som gått. Kampanjerna för Schysst Vinhandel och lantarbetarnas ­arbets- och levnadsvillkor, Vem har Rätt till Afrikas re­ surser och fattiga människors försörjning, och om hiv och aids bedrevs framgångsrikt. Afrikagrupperna har synts i media med positiva resultat. Kampanjerna fortsätter med bibehållet starkt engagemang under 2014. Afrikagrupperna har haft en framträdande roll vid visningen av Jens Assurs uppmärksammade utställning Africa is a Great Country på Liljevalchs i Stockholm och som nu visas i Göteborg. Vi har även varit inblandade i den fina utställningen ­Afrikanska Mästerverk, som anordnats av Världskultur­museerna i Sverige. Båda utställningarna bidrar till att öka det växande intresset för Afrika.

DET TRE SÄRSKILT STORA PROBLEMEN när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Namibia idag; det är tonårsgraviditeter, könsbaserat våld och hiv. För ­Namibia Planned Parenthood Association (NAPPA) är dessa problem i centrum. Antalet ofrivilliga graviditeter hos unga är oroande högt här i Namibia, och har bland annat lett till fenomenet ”baby dumping” där spädbarn lämnas av sin desperata förälder. Tonårsgraviditeter har därför blivit en kärnfråga för NAPPA. Vi vill ge unga möjligheten att göra val i sina relationer, trots att abort fortfarande är olagligt i vårt land. Det gör vi genom utåtriktat påverkansarbete samt gratis preventiv­ medel och samtalsstöd via våra vård­mottagningar. Sam­ tidigt arbetar vi för en förändrad abortlagstiftning där kvinnor får rätt över sin kropp.

och hiv arbetar vi både utåt­riktat och med att ge tillgång till vårdtjänster och stöd. Vi arbetar särskilt med att nå de grupper som annars har sämst tillgång till dessa tjänster i Namibia; ungdomar, stigmatiserade grupper i samhället såsom prostituerade och män som har sex med män, samt människor i fattiga områden som kåkstäder. Dessa grupper utestängs ofta från samhället på grund av den sociala och ekonomiska situa­ tionen i Namibia. Därför finns vi för att bistå med tjänster som att testa sig för sjukdomar och att få preventivmedel. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättig­heter borde vara tillgängligt för alla, och tills det är det tänker vi arbeta för det! ÄVEN MOT KÖNSBASERAT VÅLD

DET BLIR ETT SPÄNNANDE politiskt år i södra Afrika med de­ mokratiska val i inte mindre än fem länder i regionen varav tre är våra samarbetsländer: Mocambique, Namibia och Sydafrika. Valet i Sydafrika blir särskilt intressant i och med den framväxande allt starkare oppositionen och de interna spänningar som finns inom ANC och inom alliansen med COSATU och SACP. I Namibia är Hifikepunye Pohamba nu inne på sitt sista år som president och mycket talar för att SWAPO:s ordförande Hage Geingob kommer att efterträda honom den 21 mars 2015, 25 år efter Namibias självständig­ het. I Mocambique hotas valen och freden av de nya spän­ ningar som har uppstått mellan FRELIMO och RENAMO.

BERIT RYLANDER

Vice ordförande

Foto: Janne Nordstedt

AGERA Inspiration från Afrikagrupperna till medlemmar och givare Ansvarig utgivare Gabi Björsson Adress Tegelviksgatan 40, 116  41 Stockholm E-post post@afrikagrupperna.se Hemsida www.afrikagrupperna.se Telefon 08-442 70 60 Insamlingsansvarig Johanna Granhage, 08-442 70 72 Medlemsansvarig Anna Gunterberg, 08-442 70 71 Redaktör Viktoria Olausson, 0735-93 91 39 Layout Magpie Språkproduktion AB Tryck Trydells, februari 2014 Omslagsbild Nelson Mandela, collage av Christer Themptander.

Foto: Karin Sjöstedt, Afrikagrupperna

DET VÄXANDE INTRESSET för Afrika kan vi i Afrika­grupperna dra nytta av. Styrelsen beslutade redan förra året att genom­föra en stor satsning på att öka medlemsantalet. Kampanjen fortsätter och vi bör anstränga oss än mer för att knyta nya nyfikna och engagerade krafter till våra led. Alla nya medlemmar är välkomna men för att säkra återväxten bör vi satsa extra på ålders­ gruppen 25 – 40 år. Vi behöver bli flera för att klara vår huvuduppgift: att främja solidariteten med folken i södra Afrika och stödja uppbyggnaden av ett starkt civilsamhälle!

på Afrikagrupperna som samarbets­ partner för att ni hjälper till i arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa för de unga och marginaliserade här i Namibia. Ni gör skillnad!

VI UPPSKATTAR ER

NATALIA PIETERS

Namibia Planned Parenthood Association

Kontakta oss • Vill du gå med i någon av de lokala Afrikagrupperna? Gå in på www.afrikagrupperna.se/ga-med-i-en-lokalgrupp. • Information om seminarier, möten och annat som är på gång hittar du på www.afrikagrupperna.se. Denna tidning är publicerad med ekonomiskt stöd från Sida. Sida har inte medverkat vid utformningen av materialet och tar ej ställning till eventuella synpunkter som framförs.


Nelson Mandela 1918-2013 Foto: Ylva Zetterström

Foto: Maria Zerihoun

Mötesplats för aktivism

Minnesstund med energi NÄR NELSON MANDELA GICK BORT

utlöstes en storm av minnen, inte minst i Afrikagruppernas led. Snabbt beslutades att arrangera en solidaritets­ rörelsens minnesstund i Stockholm. Vi satte upp en hemsida för arrange­ manget och bjöd in dem som var med i Isolera Sydafrikakommittén (ISAK) som medarrangörer. Responsen över­ väldigade oss. Flera av dem som byggde solidaritetsrörelsen ville komma och tala. Anita Jansson, Lennart Renöfält, Lotta Jansson Fornarve, Birgitta Dahl, Kerstin Lundgren och Desiree Pethrus var några av de medverkande. Alla ännu aktiva inom politiken eller solida­ ritetsrörelsen. KVÄLLEN BLEV MAGISK. Talare efter t­ alare delade starka minnen av ­Mandela som person och som ikon. Men alltid med det grundläggande budskapen att idealen och värderingarna är det viktiga och att kampen fortsätter. Slutligen presenterade Sten Rylander Sydafrikas ambassadör M ­ andisa Dona Marasha. Hon berättade om frihetskampen och vikten av Mandela som enande kraft. Men hon sade också att först nu insåg hon solidaritetsrörelsens bredd under den tiden. Ambassadören påminde oss om att som sanna vänner till Sydafrika måste vi också finnas där och säga ifrån när nationen och partiet gör fel. Slutligen sjöng hon Pata Pata ackom­ panjerad av de sydafrikanska artisterna Thandiwe och Mzwakhe. KVÄLLEN AVRUNDADES MED nationalsång­ en Nkosi Sikelel’ iAfrika och ett starkt

Amandla! Awethu! Vi som arrangerade insåg först när vi satt bollen i rullning att den lilla minnesstund vi planerat till en måndagkväll skulle bli en kraftfull påminnelse om styrkan i solidaritets­ rörelsen, en rörelse som fått mycket styrka och energi ur Mandelas liv och gärning. Den styrkan vill vi ska lyfta år 2014 då Afrikagrupperna fyller 40 till ett solidaritetens år. VIKTORIA OLAUSSON

BRINNER DU FÖR påverkansarbete och är sugen på att diskutera aktivism? Inom Afrikagrupperna finns nu en aktivist­ grupp som är öppen för alla medlem­ mar. Gruppen är nystartad och ska fungera som en mötesplats där vi som medlemmar kan diskutera aktivism, komma med förslag och idéer på vad vi kan göra, lära oss av varandra och även samarbeta för att få större genomslag. Tycker du att det låter intressant? Hör då av dig på adressen: aktivism@afrikagrupperna.se.

finns också ett nystartat forum för alla Afrika­grupps­aktivister. Gå gärna med där och dela med dig av dina erfarenheter, kom i kontakt med andra aktivister och lokalgrupper runt om i landet och låt dig bli ­peppad och inspi­ rerad. Facebookgruppen heter ”Afrika­ gruppernas aktivistforum”. ­Tveka inte att gå med! Ju fler vi är desto bättre! Om du inte har ­Facebook eller känner dig tveksam på hur ­Facebook fungerar så hör av dig oss på aktivism@afrika­ grupperna.se. Vi hjälper dig gärna!

PÅ FACEBOOK

NIKE DAHLSKOG, AFRIKAGRUPPERNAS STYRELSE

Ur Birgitta Dahls tal ett av de mest app­ låderade talen under kvällen. Här följer ett litet utdrag om Nelson Mandelas Sverigebesök 1999: ”I sitt svarstal på kungamiddagen sade han: ’Sveriges relation till Sydafrika har baserats på uppslutning bakom ett antal mänskliga värderingar. Begrep­ pet mänsklig solidaritet, oberoende av avstånd eller sociala och kulturella skillnader, fick mening och ett kon­ kret uttryck genom det sätt på vilket ­Sverige gav stöd för vår kamp. Vår seger var verkligen även en seger för er; och genom er en seger för de värden om mänsklig värdighet och frihet som ni håller så högt.’ I sitt tal inför riksdagen tackade han

BIRGITTA DAHL HÖLL

riksdagen för att ha gjort det möjligt ’att förverkliga hela det svenska folkets beslutsamhet att finnas i framkanten på den världsvida kampanjen för att isolera apartheidregimen och stödja vår kamp för demokrati, ett bidrag som har varit helt oproportionerligt, givet er storlek som nation.’ Mandela framförde sitt djupaste tack till Sverige: till arbetar­rörelsen, enskilda organisa­ tioner, kyrkorna och de miljoner vanliga svenskar, som bidragit i kampen. Han såg fram emot samarbete och fortsatt svenskt stöd i kampen för demokrati och rättvisa. Och han noterade att det var många som tidigare inte stött ANC som nu sade sig ha varit med hela ­tiden. ’It’s a strange world’ sa Mandela.”


Foto: Maria Larsson

Foto: Agnes Nygren

Kvinnokraft bygger framtiden

Alzira visar moringaplantering.

Vi är fenomenala

Förut var jag mager! – RÅDGIVARNA FRÅN UNAC har lärt mig så mycket. UNAC är min moder, säger Alzira entusiastiskt. Alzira Muhapar är 39 år, småbonde och änka med tre döttrar på 26, 20 och 15 år, samt fem barnbarn. Hon bor i byn Cerra i Niassaprovinsen i norra Moçambique. Där är det svårt för många att försörja sig eftersom fattig­ domen är utbredd. Afrika­grupperna har tillsammans med bondeorganisa­tionen UNAC byggt upp ett tränings­center, där bönder får lära sig agroforestry med nya metoder och nya grödor. Agroforestry innebär att kombinera betesmark och odling med träd och buskplantering.

efter grundaren Cecilia Glemme, en bonde från Kalmar som arbetade för UNAC via Afrikagrupperna. Rådgivare från träningscentret besöker regelbundet 256 bondefamiljer som deltar i ett ­projekt för att minska undernäringen. De som är med får större skördar och äter bättre, något som märks mest bland barnen som får bättre näringsvärden.

TRÄNINGSCENTRET HAR FÅTT NAMN

ett nytt sätt att dela in odlingarna. Istället för att odla i cirklar har Alzira lärt sig att dela in sina åkerlappar i sex fyrkanter med gångar mellan. Hon ritar pedagogiskt i jorden hur odlingarna ser ut och hur hon plan­ terar fruktträd i gångarna samtidigt som hon slipper kliva så mycket i odlingarna. Dessutom har hon lärt sig göra kompost att gödsla sina odlingar med.

ALLRA VIKTIGAST ÄR

ALZIRA ODLAR BASGRÖDORNA majs och bönor under en del av året och grönsaker som morötter, sallad, tomater, kål, ananas och söta bananer under en annan. – Ja, och så odlar jag moringaträd vars blad och frukter innehåller så mycket protein och vitaminer. Jag gör ett mjöl som blandas i olika mat­rätter eller i en dryck. Moringa är så bra mot undernäring hos barn. Själv var jag mycket mager förut, men nu har jag återhämtat mig tack vare moringa, fortsätter Alzira, och demonstrerar hur hon drar upp moringaplantor. MARIA LARSSON

– JAG HAR LÄRT MIG ett nytt ord. Feno­ menal. Jag tror det är det ordet som beskriver oss bäst. Vi är fenomenala kvinnor. Ingen tackar oss för det arbete vi utför så vi måste hylla varandra, vi måste veta vårt oerhörda värde, säger Mara Muzuri hemsjukvårdare och knuten till Afrikagruppernas partneror­ ganisation FACT Chiredzi i Zimbabwe. Hon är en utav trettio hemsjuk­ vårdare som deltar i en träning anord­ nad av Wellness Foundation, Afrika­ gruppernas partner i Sydafrika. Från västra- norra- och östra kapprovinsen i Sydafrika, från Angola, Zimbabwe och ­Moçambique samlades de fyra dagar i Kapstaden för att ta sin kamp för erkännade framåt. BERNICE ROELAND, chef på Wellness Foundation berättar om lärdomar de dragit efter alla år av att mobilisera och stötta hemsjukvårdare. – Det är alltid kvinnliga yrken som sist erkänns som riktiga arbeten. Vi har till exempel mycket att lära från städerskor, de var inte heller intressanta


Tillsammans kan vi påverka

Foto: Marja Wolpher

Välkommen till Jerusalem! ca 14,000 män, kvinnor och barn i fallfärdiga skjul på den förgiftade marken kring en övergiven guldgruva. Dagligen kommer lastbilar från olika företag och dumpar sitt avfall på den illegala soptippen som skapats i utkan­ ten av byn. Byborna kan inget göra för att stoppa dem. John Thulo som bor i Kanana, en mindre kåkstad i närheten visar en säck med chips som ligger på sophögen. – Våra barn går hit och hittar chips och annat som slängts av företagen. Sen blir de sjuka och vi förlorar våra barn. Dessutom bränner folk däck för att få fram stålvajrarna som de sedan säljer på skroten. Det förstör luften, säger John. Han har själv en tioårig dotter och be­ rättar hur han försökt se till att hon har leksaker och annat hemma så att hon inte springer ut och leker på den förgif­ tade marken i Kanana och Jerusalem.

HÄR BOR

kvinnor för fackföreningar, för politiker som bestämmer minimilöner osv. Men idag är de del av den formella arbetskraf­ ten. Hemsjukvårdare lever ofta under farliga omständigheter, ger service i farliga kåkstäder, utsätter sig för många sjukdomar och arbetar för ingenting. Men vad som slår mig starkast är den passion, energi och stolthet med vilken kvinnor utför detta arbete. – Energin hos oss är som en natur­ kraft, som en tsunami. En tsunami kan skapa förändring men också skapa för­ ödelse. Det är bra att vi kommer från olika länder, med olika förutsättningar. Det ger oss perspektiv och förståelse. Utmaningen är för oss att göra resan inkluderande och strategisk. från Moçambique säger sig ha erhållit kanske den viktigaste komponenten i all kvinnokamp. – Jag har haft svårt att föreställa mig kvinnor som ledare. Idag tänker jag annor­lunda. För ett tag sedan med­verkade jag i en kurs med Afrika­ grupperna om påverkansarbete. Det

OLGA TIAGO

Bildtext

resulterade i att vi i Moçambique kon­ taktade de lokala myndigheterna. De gick med på att träffa oss och höra om våra bekymmer i arbetet. Vi har kun­ skapen om vården och vi har lärt oss vägar att trycka på för våra rättigheter men i mötet svek självförtroendet. Det här mötet ger en känsla av enighet, vilket kan vara det som är avgörande när du står ensam i ditt egna lilla lokala hörn av jorden.Det är det jag tar med mig härifrån, styrka och självförtro­ ende. När vi kommer tillbaka kommer vi knacka på maktens dörr igen! Under mötets gång identifierades möjliga allierade, alltifrån sjukhusper­ sonal, till fackföreningar och till kom­ missioner för mänskliga rättig­heter. Arbetsgrupper skapades för att föra arbetet och solidariteten vidare och luckor av forskning identifierades som kan stötta hemsjukvårdarna i deras på­ verkansarbete. Det här kan vara början på en alldeles ny, inte tidigare skådad rörelse mellan hemsjukvårdare i södra Afrika.

IANRA ÄR Afrikagruppernas nyaste partnerorganisation. De arbetar för att mobilisera lokalbefolkningar som på­ verkas av gruvutvinningen så att de kan påverka myndigheter, företag och staten att ta sitt ansvar. Ditt stöd behövs för att IANRAS arbete ska kunna fortsätta!

AGNES NYGREN

MARJA WOLPHER, TEMAHANDLÄGGARE

och engagemang har byborna fått nio vattenkranar. Nu vill de få tillgång till ett permanent boende, men inte alltför långt borta. De få som har jobb har det ju i det närmaste samhället där också barnen går i skolan. Men myndigheterna säger att de inte har råd att ta över marken och sanera den, eller att flytta männis­ korna som bor där. – Det är så cyniskt! När nya arenor för VM behövde byggas fanns det pengar, liksom för vapenaffärer och att bygga om presidentens hus. Men de har inte pengar till detta, säger Samantha Hargreaves från organisatio­ nen International Alliance on Natural Resources in Africa (IANRA).

EFTER MYCKET ARBETE


Foto: Afrikagrupperna

Din röst är viktig!

Foto: Agnes Nygren

Engagerande medlemmar under diskussion.

Kom på årsmöte i Linköping Foto: XXXXXXXX

VI UPPLEVER EN TID där engagemanget för folkrörelsearbete sätts på prov. Därför hoppas vi från styrelsens sida att du tar dig tid att komma! Årsmötet är o ­ rganisationens högsta beslutande organ. Här har du som medlem möjlig­ het att påverka både vårt arbete och delta i inspirerande aktiviteter. Du kan också ta chansen att lägga fram dina förslag till årsmötet genom att skriva motioner. Årsmötet är även en plats där du kan dela med dig av dina erfarenheter och samtidigt lära dig mer om aktivism och påverkansarbete för

en rättvis värld. Du som är medlem, representant för ­medlemsorganisation eller stödgrupp är välkommen att delta. Din röst är viktig. Läs mer i på www.afrikagrupperna. se/am om hur du anmäler dig och för­ bereder dig inför årsmötet.

SOLIDARITETSHÄLSNINGAR, CALLE SUNDSTEDT, ORDFÖRANDE

Njut av vin med ett gott samvete! Det kan vara allt från att börja köpa schyst ­producerat vin till att bli medlem i ­Afrika­grupperna. Är du ­medlem i Afrika­grupperna? Berätta gärna om ditt med­ lemskap. Ju fler medlem­ mar vi är desto mer kan vi förändra! SYFTET MED VINPROVNINGEN Foto: Agnes Nygren

kan ­hållas i många olika forum, exempelvis i umgängeskretsen, på arbetsplatsen, i fackklubben eller som samarrangemang med andra organisationer. Det är ett sätt för fler att få upp ögonen för frågor som Afrikagrupperna driver, och vad man som enskild kan göra för att stödja.

EN SCHYST VINPROVNING

är att lyfta frågor kring internationell handel, arbets­ rätt för de som producerar vin och problema­tiken kring att Systembolaget inte garanterar lantarbetares rättig­ heter. Ge den er egen charm! Läs mer om vin­provningen på www.levnadslön.nu

Vi flyttar till Johannesburg! SÅ HAR DET äntligen hänt. Det som vi pratat om i så många år. Afrika­ grupperna har ett regionalt kontor i södra Afrika, i Johannesburg, Sydafrika. År 2009 beslutade styrelsen att orga­ nisera om kontoret i Sverige. Vi gick från att vara en landorganisation till en temaorganisation. NU ÄR DET DAGS att fullfölja detta även i Afrika. I en värld som alltmer inte­ greras, där både politisk och ekonomisk utveckling följer regionala trender blir det lättare att se till de brännande frågorna ur ett tematiskt perspektiv. Att hitta källor till orättvisor och med gemensamma ansträngningar påverka dem. Att jobba tematiskt och få över­ blick görs bäst med kollegor samlade på ett kontor med kunskaper inom olika länder.

fortsatt den l­okala utvecklingen på nära håll. Partner­organisationer påpekar ofta att en av Afrikagruppernas styrkor är förmågan att se möjligheter till solida­ ritetsarbete. Från ett regionalt kontor hoppas vi kunna länka våra partner i regionen till varandra bättre, liksom till Sverige och EU. – Handel och regional politik har sedan länge bortsett från landsgränser. Solidaritet har aldrig haft nationsgrän­ ser. Det första mötet på det regionala kontoret fördes i en härligt konstruktiv och framåtskridande anda. Vi är mer EN organisation nu än med landmodel­ len, säger ordförande Calle Sundstedt.

VÅRA PARTNER BEVAKAR

AGNES NYGREN


Stöd Afrikagrupperna med hjärtat 2014

Foto: Viktoria Olausson

Tack för att du sparar med hjärtat!

har spararna i Swedbank Robur Humanfond bidragit med 106 177 kronor till Afrikagrupperna. Detta är ett nytt rekord! Totalt genom åren har vi med Humanfonden fått in över 840 000 kronor. Vi vill därför tacka alla er som stöttar vårt viktiga arbete genom

UNDER 2013

Tack för ert stöd!

fond­sparande. Humanfonden är en håll­barhetsfond, vilket innebär att ­företagen den inves­ terar i tar ansvar för miljö, arbets­villkor, mänskliga rättig­heter och affärs­etik. Valet att spara i en ideell fond är därför inte bara en investering för den egna fram­ tiden utan även en betydelsefull insats för en mer hållbar samhällsutveckling. Vill du också börja spara i Humanfonden till förmån för Afrikagrupperna så kan du läsa mer på www.afrikagrupperna. se/humanfond

4,0

3,0

JOHANNA GRANHAGE

Nyheter i butiken din vinflaska ännu schystare samtidigt som du stödjer Afrikagruppernas arbete för vinarbetares rättig­ heter. Presentetiketterna för vinflaskor säljs nu i vår gåvo­ shop. www.afrikagrupperna. se/­gavoshop NU KAN DU GÖRA

Foto: Alexander Guenaoiu

5,0

2,0

1,0

Köp den klassiska Mandelaaffischen nytrycket av den klassiska affishen av Mandela. Bilden bygger på en av mycket få bilder av Nelson Mandela som var tillgängliga under hans tid i fängelse. Originalet är ett collage från 1985 av konstnären Christer ­Themptander och ­skapades till stöd för ANC. Idag säljer vi den till stöd för Afrika­ gruppernas verksamhet! Köp den i gåvoshoppen under Trycksaker. www.afri­ kagrupperna.se/gavoshop

NU KAN DU KÖPA

MÅLET FÖR 2014 ligger på 6 000 000 kr. Vi har fått en bra start. Tack vare en lyckad ansökan till Musikhjälpen har vi redan kommit en bra bit på vägen. I denna spalt kommer du att kunna följa utvecklingen och se hur insamlingen går. Till och med början av februari har vi samlat in 1 069 443 kr. Är du intresserad av att engagera dig och bidra till vårt framtida arbete så hör gärna av dig till mig! johanna.granhage@afrikagrupperna.se JOHANNA GRANHAGE

Foto: Afrikagrupperna

Foto: Maria Larsson

0,0

2013 VAR UTMANINGARNAS ÅR. Vi satsade för att växa och för att bli fler som tar ställning mot fattigdom och förtryck. Vi nådde inte riktigt fram till målet men resultatet på 4 351 000 kronor är ändå en ökning med drygt 750 000 från året innan. Det som är extra roligt är hur vi under året fick ett kraftigt tillskott av nya givare. Nu när vi är fler som till­ sammans kämpar och bidrar till för­ ändring ser fram­tiden genast ljusare ut. Ännu en gång tack för ert stöd! Den satsning som vi har påbörjat kommer att fortsätta och vi strä­ var efter att blir ännu fler som tar ställning. Därför står vi även 2014 inför stora utmaningar. Utmaningar, som om vi antar dem tillsammans, betyder att vi även fortsättningsvis kan rappor­tera om hur vi förändrar liv. Hur till exempel Annastancia i Namibia har kunnat fortsätta sin kamp för lagligt boende och till­ gång till el, vatten och avlopp. Eller hur vår partnerorganisation FACT i Zimbabwe har kunnat mobilisera för flickors skolgång och mot sexuellt utnyttjande i skolan.

Kom med i vår konversation på nätet    

G illa Afrikagrupperna på Facebook Följ vårt arbete i södra Afrika på vår blogg Prenumera på vårt nyhetsmejl F å kontakt med andra som stödjer vårt arbete för global rättvisa och solidaritet.

Besök www.afrikagrupperna.se/sprid


BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv avflyttning eller felaktig adress återsänds försändelsen med ny adress angiven.

Afrikagrupperna Tegelviksgatan 40 116  41 Stockholm

Hur skildras Afrika i Sverige? Möt Afrika i Göteborg om sin bilresa tvärs över kontinenten. – Vi märker på de frågor vi får att många människor har en väldigt begrän­ sad bild av Afrika. En bild som till stora delar grundar sig på det man hör och ser i nyheterna. Det är inte nödvändigt­ vis en felaktig bild, men den är väldigt smal. Görrel och Anders diskuterar bilden av Afrika och berätta om de människor de mötte bredvid nyhets­ flödet. Hur kan svenska journalister bäst rapportera i text och bild om Afrika på ett sätt som inte utvecklar stereotyper? har produ­ cerat dokumentärer kring musik och ga­ tukultur sedan slutet av 90-talet. Deras senaste filmer visar en växande visuell kultur från storstäder runt om i Afrika som berättas genom afrikanska krea­ törer. 2011 släpptes den första filmen kring Sydafrikas kulturscen, ”Stocktown X Sydafrika” som har visats på SVT. Teddy Goitom visar nu exklusiva klipp från deras senaste produktioner från Kenya och Angola. Delta i vårt samtal om den afrikanska kreativa scenen i ett svenskt och ­globalt medialandskap. Görrel Espelund och Anders ­Karlsson 2 april kl 18:00 – 19:30, Teddy Goitom 9 april kl 18:00 – 19:30. Världskultur­ museet Södra Vägen 5 i Göteborg Kontakta viktoria.olausson@afrika­ grupperna.se om du vill veta mer!

Foto: Görrel Espelund

FILMKOLLEKTIVET STOCKTOWN

VAD VET SVENSKAR och européer i allmänhet om Afrika och varför är det viktigt? Jens Assur ställer liknande frågor i utställningen Africa is a Great ­Country som skapat välbehövlig debatt om bilden av Afrika och behovet av att se verkligheten och inte gamla stereotyper. Grunden till den gamla, koloniala bilden av Afrika diskuteras i Världskulturmuse­ ernas utställning Afrikanska Mästerverk.

Nu möts båda på Världskulturmuseet i Göteborg och Afrikagrupperna är där med en serie after work-föreläsningar. När du har AGERA i din hand har du fortfarande möjlighet att delta! Journalisten Görrel Espelund har under många år rapporterat från Afrika söder om Sahara. Görrel och Anders Karlsson, journalist och fotograf, har skrivit boken Kap till Kairo – anteckningar längs vägen

Tillsammans förändrar vi liv AFRIKAGRUPPERNA är en solidaritets­ organisation som arbetar för en värld där alla människor har lika rättigheter och möjligheter att påverka sin vardag och framtid. Genom vår verksamhet föränd­ ras och förbättras tusentals ­människors liv varje dag. För att minska fattigdomen har vi i 35 år samarbetat med organisa­ tioner i Angola, ­Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Vi arbetar för demokratisering, försörjning, jäm­ ställdhet och ökat folkligt deltagande

i samhällsutvecklingen samt mot hiv. Lika länge har vi i Sverige arbetat med insamling och medlemmar, som drivit informations- och opinionsarbete för global rättvisa. Vi stödjer även Väst­ saharas kamp för frihet. GENOM ATT STÖDJA Afrikagrupperna stödjer du också de fattigaste och mest utsatta i Afrika. Skänk en gåva till vårt vik­ tiga arbete. Stöd Södra Afrika-insamlingen 90 03 37-7. Ditt bidrag förändrar liv.

www.afrikagrupperna.se


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.