Page 1

Februarie

February

" #$ % &'!   ( ) Network of the

Human Soul

On Identity, Dignity, Maturity and Life Skills

DaniĂŤl Louw

. +C! .+& , ,+ . /K Ĺś :*  "* + *  L Ĺś > " & " "* */ /' "*&* / "!+ L Ĺś > " "*  "* & / +   L Ĺś > "  ' / "  L Ĺś > "* &  */*  L Ĺś > "/ /  "L

""#$%  $-/ &+*     

      !!! (+ 7* "  & / ) *8   ' 8 & '7 +  / / 7 "(887) *  9 * + 

             ! " #   $ %     " &! '( )    * + &**,- "  *     

    !  $-. ' *  /    . /  & / "  '0/ 1 # 23" /    '/1 +" *   * 4  & "*/ *&/ / "* "*  + & &5 + "* * * " / & * /  * !  6

 % +, - !& ./ "% & . "&5+5 + /*.*  ?+   @& + *1 +  A B  + /* " "

& & ' ()*( Ĺś : &  *!7 .;.7 Ĺś   " !8 .5 Ĺś 8/ =  */ > *5/ ' !5 24.5; * . Ĺś > *5/ ' !5 24.5 Ĺś  $ /*!7 .7-%.7.7;?/*!.>


Maart

March

SUN MeDIA goes green ... and wins!  + /*  "    + /*  J   / /  * € /*."* * " *Â… O J/  *&4" / ! " / † &0."*/*"+&‡   " (+ ")5 *   / J" * G/*  /  * "K$5‚

SUNM DIA

Studio   

DEMOCRACY UNDER STRESS The global crisis and beyond

SUN MeDIA expands its services G  /+ +*  * "+  /  + /* *  / +  *0 "+  */  $  &."*"& .& ' &&/ " ! / * '. + /*"&& " /"* " /=& & & ' / & + 

Tweede STIAS-reeks boek bekendgestel Democracy Under Stress (Van Beek & Wnuk-Lipinski) is op 16 Februarie deur SUN MeDIA Stellenbosch en die + '  ( )+  "+   &+ +   "," .& &  &  & '.  " "  "  ` ! `+ &8* "& ", 

URSULA VAN BEEK & EDMUND WNUK-LIPINSKI EDITORS

ANDRÉ WESSELS

7 7K 7KH 7KH $QJOR $QJO ORR%R % HU: HU:DU :  THE ANGLO-BOER WAR 1899-1902 White man’s war, black man’s war, traumatic war

Anglo-Boer War book launch a resounding success     /* &  @ :J  . The Anglo-Boer War 1899-1902: White man’s war, black man’s war, traumatic war * "K + * & * " 8   :*  ~& &  /.* /*" //   .*+ * * 

FNB Varsity Cup 2012 + /* /// & *?# 8&}~}* + /* "*}/"&  + /* *" */( )"2 Ĺś 5 2  % ( 5€}!}) Ĺś 5* 2 9/  " ( 5}~! ) Ĺś 5 2 $  ( 5}A!}}) Ĺś 5 2 7 *" ( 5B€!€)  5‚


 +!$\&% % % + Welfare, Religion and Gender in Post-apartheid South Africa " //  /* } & * + / + / '  5 & / "*/ &  */   '  +   */ &G ' *&+" / " .*   :! " *  8*' 7 & *&+/ ' * * * / * */ / G

, +q

* /* *+ " B&" * //- " */  * ."* 1  /." . / & K$5/ * O . & ' &&/> J+ * Lˆ "0 * */  $  & + /*-/ :   ~}ƒƒ  ‰‰}

-! /., ,!

CIMA READER Compiled by Lecturers

Department of

Financial Management

 $ K /

8527- '

 K /* / 

'  

8 / ' / /

57€

7- ' 

8$ 2 &  ? /  

# / ! & /  % + : &  /* " " O "   & ' ' *+ * " * " / G/   + ?$8  * & /  / !/  & + "** *=  / + $~~~~ */& * - ' ' "*/*    =   & ' G&'  //+  / + */ / / 

From Technology Transfer to Intercultural Development% , / +  From Technology Transfer to Intercultural Development(   ) &„  '  + :K /* ! & *  &+  **& 7/ ( ." &&.#).& >  /* " ($ .:) K(1  7 + ) 


Mei

May

.&%  ! Local Elections in South Africa: Parties, People, Politics was commissioned by the Konrad-AdenauerStiftung with Prof. Susan Booysen (WITS) as editor. The book explores the politics of local government elections, focusing on how local electoral politics interfaces with local government and the socioeconomic base of society. The collection of research and analyses contained in this book aims to close a substantial gap in systematic analyses of local politics, elections and government in South Africa.

Banners recently produced at SUN MeDIA Stellenbosch

we love

Design Print Publish studio@sunmedia-wp.co.za +27 (0) 21 88 77 66 2 +27 (0) 81 562 73 53 www.africansunmedia.co.za

 ! % ,z%  / SUN MeDIA Bloemfontein het by die nuutgevormde Boekuitstalling by die UV biblioteek uitgestal. Die uitstalling is daarop gemik om die versameling in die biblioteek aan te vul en om inligtingkundiges en dosente die kans te bied om materiaal vir aankope te kies. Die uitstalling was ’n sukses en het goeie boekverkope en blootstelling vir SUN MeDIA Bloemfontein tot gevolg gehad.

DieMATIE ÂťNUUS

Nuwe plasingsbeleid word tans 3 bespreek

ÂťCURRENT AFFAIRS

Faulty lights cause arc eyes after Carry 5 Six Packer

ÂťSUPPLEMENT

ÂťSTUDENTELEWE

Fun and useful Apps available for every occassion

8

ONAFHANKLIKE STUDENTEKOER ANT EEN-EN-SEWENSTIGSTE JAARGANG | NO 9

WOENSDAG 9 MEI 2012 GR ATIS

ÂťKWYTRAAK

All about movies – from start to 9 finish!

No stopping Helen of Cape Town

18

Groep studente bid vir Dagbreker

“Bose geeste� word uitgedryf ADRIAAN STEYN

bymekaar gekry wat in die kamer vir hom gebid het. Viljoen bevestig dat dit “klaarblyklikâ€? ’n poging was om ie Bestuur van Universiteit “bose geesteâ€? [uit die eerstejaar] uit Stellenbosch (US) het ken- te dryf. nis geneem van ’n insident Hy is daarna na sy kamer wat onlangs by Dagbreek plaas- teruggeneem. Daar het hy egter weer gevind het waartydens ’n student gewelddadig begin optree en het hy ’n psigotiese aanval beleef het, al- glo teen mure geslaan en ’n venster dus mnr. Martin Viljoen, US Senior gebreek. Die hulp van die USBD is toe eers Mediaskakelpraktisyn. Informante, wat graag anoniem ingeroep en ’n bron beweer dat dit so wil bly, het Die Matie oor die gebeure laat as 23:00 was. Volgens Viljoen is die Sentrum ingelig wat op 24 April in Dagbreek plaasgevind het. Volgens ’n anonieme vir Studentevoorligting (SSVO) se bron, het ’n eerstejaar Dagbreker 24-Uur-Krisisdiens ook gekontak. omstreeks 15:00 Dagbreek se prim, Die eerstejaar is daarna gehospitaliPieter Nel, gaan sien nadat hy gehoor seer en het ook die nodige mediese het dat hy moontlik sy beurs gaan ver- behandeling ontvang. Volgens prof. Wynand van der loor. Hy het dit ook glo duidelik geMerwe, waarnemende Viserektor: maak dat hy van kursus wil verander. Teen ongeveer 17:00 het hy, Onderrig, is die student reeds uit die volgens ’n bron, aangekondig dat hy hospitaal ontslaan en is hy tans besig op pad na sy meisie was. Ander Dag- om by sy ouerhuis aan te sterk. “Personeel van die universiteit brekers het snuf in die neus gekry, is met hom aangesien hulle en sy ouers in geweet het dat hy verbinding. nie ’n meisie het Daar is [...] aanvanklik Ons wens hom nie. Dagbrekers geen poging aangewend beterskap toe en vertrou dat het hom toe kaal om professionele hulp te hy binnekort sy deur Dagbreek se studies sal kan binnehof sien loop. kry nie hervat,â€? sĂŞ Van Hy was glo op pad der Merwe. om die koshuis te Een van die verlaat. Talle Dagbrekers het probeer om persone wat met Die Matie gepraat hom te keer, maar dit was eers toe het, het sy ontsteltenis uitgespreek oor Dagbreek se Geestelike HK-lid hom die wyse waarop hierdie insident deur in Tswana aanspreek dat hy gehoor die HK-lid hanteer is. Hy verstaan nie waarom daar so lank gewag is voordat gegee het. Hy is toe, volgens ’n bron, na diĂŠ professionele hulp ingeroep is nie. Oor die insident het Pieter Nel, HK-lid se kamer geneem waar die HK-lid en ander Dagbrekers hom Prim: Dagbreek, gesĂŞ: “Ons ondersoek vir sowat twee tot drie ure probeer van hierdie aangeleentheid is nog nie voltooi nie en kan ek derhalwe nie kalmeer het. Daar is gesukkel om hom tot ’n mediaverklaring oor die betrokke bedaring te bring en hy het glo op sy voorval uitreik nie.â€? Nel was nie bereid om enige feite te medestudente gevloek. Viljoen bevestig dat hy bevestig nie, behalwe dat die betrokke gewelddadig opgetree het. Daar is, Dagbreker wel in die hospitaal was, volgens die bronne, aanvanklik geen ontslaan is en nou besig is om aan te poging aangewend om professionele sterk nie. Verder het hy gesĂŞ: “Vir ons is die eerste prioriteit die welsyn van hulp te kry nie. Volgens ’n bron het Dagbreek se ons koshuismaat en hoop en vertrou Geestelike HK-lid ’n groep mense ons dat hy spoedig sal herstel.â€?

D

Âť

UIT SPROKIESLAND Universiteit Stellenbosch se Drama departement bring vandeesweek die kinderproduksie “Skoonlief en die ondierâ€? op die planke. Louis Pretorius se nuwe weergawe van diĂŠ klassieke sprokie is nog tot Saterdag 12 Mei by die H.B. Thom Teater te sien. Hier is die ondier (Eghard Basson) en Skoonlief (Minette Tollig) in aksie. Foto: JOHAN WIID

DieMATIE

SUN MeDIA kry ’n nuwe maat: Die MATIE! SUN MeDIA Stellenbosch is baie trots en opgewonde dat ons verantwoordelik is vir die drukwerk van die studentekoerant Die MATIE. Dit word gedurende die akademiese semester elke tweede week gepubliseer. Dit bied ’n besondere uitdaging aangesien die pdf-dokumente aan ons verskaf word slegs 24 uur voordat die 8,000 volkleur koerante afgelewer moet word voor sonop. Die eerste twee uitgawes is reeds baie suksesvol afgehandel en dit bevestig SUN MeDIA se inDRUKwekkende veelsydigheid.

Visit our brand new website at www.diematie.com, and let us know what you think on Facebook and Twitter. @DieMatie

Die Matie Studentekoerant

Webdesign by Novo Web Solutions

C  + , !   ! There was great excitement when the camera crew from Hlasela Social visited the SUN MeDIA Bloemfontein offices to shoot a documentary on the production of Nthabiseng “JahRoseâ€? Jafta’s book, Free State of Mind, which was officially released on 9 May 2012.


Junie

June

EXPORT PROMOTION: A Decision Support Model Approach EXPORT PROMOTION: A Decision Support Model Approach by Ludo Cuyvers and Wilma Viviers (Eds), published by SUN MeDIA MeTRO, was launched on 22 June at North West University, Potchefstroom campus. The book adopts the Decision Support Model approach which is deeply rooted in international marketing research literature and allows identification of the most promising realistic export opportunities for exporting countries. The book is a ‘must’ for both practitioners and researchers in international marketing and export promotion.

(Q+  $%+" / % + attended the 29th International Publishers Congress and the STM/PASA Seminar in Cape Town, with the theme “Publishing for a New Eraâ€?. The events brought together publishers and industry experts from around the world to discuss and explore the opportunities and challenges related to publishing in a changing economy and an increasingly digital world.

SUNM DIA

Studio   

, B( ,B % +~"  For all your design and printing requirements, contact Wynand or Tasneem on 081-562-7535 and 021-88-77-66-2, or e-mail them at studio@sunmedia-wp.co.za

[ +%, /~$ V "  Prof Wannie Carstens het op 28 Mei die 31ste D.F. Malherbe Gedenklesing met die tema “Versoening in Afrikaans – is dit haalbaar?â€? gelewer by die Universiteit van die Vrystaat. ! het prof Carstens se publikasie Teksredaksie daar uitgestal saam met ander SUN PReSS literĂŞre en Afrikaanse titels.

 $%+V + & SUN MeDIA CEO, Justa Niemand, presented a talk on digital publishing at the Publishers’ Invitation Programme on 14 June, sponsored by the Goethe-Institut of South Africa. The programme focused on the specific challenges and opportunities for digital publishing in Africa, and Justa shared SUN MeDIA’s extensive experience in the field. The workshop was attended by prominent African publishers who were attending the Cape Town Book Fair.

'   .+} ...Prof John W de Gruchy (University of Cape Town) and Prof Ursula van Beek (Stellenbosch University) on Thursday, 26 July, at the Book Lounge (71 Roeland Street, Cape Town) from 17h30. They will be highlighting various aspects from two STIAS publications, The Humanist Imperative in South Africa and Democracy Under Stress, both published by  % + Make a reservation by e-mail: booklounge@gmail.com or by telephone: 021-462-2425.


Julie

July

Men in the pulpit, Women in the pew? This new book (Eds: H Jurgens Hendriks, Elna Mouton, Len Hansen and Elisabet le Roux), published by SUN MeDIA Stellenbosch, addresses gender inequality in Africa and “... takes a fresh look at familiar Bibilical teachings ... It is an innovative blend of culture, theology and education viewed through a gendered lens ... the first of its kind to take into account the fullness of the African experience.� Bettina Wyngaard: Gender Desk Coordinator, False Bay Diocese

   (Ed: Melville Saayman – NWU, Potchefstroom) The importance of sports tourism as a developing science, and sporting events specifically, is on the increase and this book, published by SUN MeDIA MeTRO, deals with a wide variety of topics, stretching from the history of sports tourism to new and globally important issues, such as the greening of sporting events. The purpose of the book is to equip the reader with specific knowledge and skills. Since it provides guidelines and case studies, it is a useful tool for students and practitioners alike.

SMB trotseer die koue tydens die Vryfees Die koue is by die Vryfees in Bloemfontein met die inDRUKwekkende entoesiasme en “in die kol�reklamestukke van SUN MeDIA Bloemfontein trotseer. Die hele SMB-span het Vrydag 13 Julie onder die Vryfeesgangers ingevaar en die reklamestukke uitgedeel. Die oorspronklike rooi pamflette het met ’n kort en bondige boodskap al die dienste van SMB effektief geadverteer en, met ’n rooi suiglekker by, was dit verseker ’n wenner!

The Grove Primary School commemorates 300 years SUN MeDIA Stellenbosch &  * &  G&'  &+/ '  *  K  /* J A~~*  /  ' + * &+/ ' "  /*  &'   featuring premier Helen Zille as a guest speaker, who praised the high quality design and layout of the book.

 + !   &  $2> 5.8* " 5 ÂĄ In hierdie SUN MeDIA Stellenbosch-publikasie behels ‘trauma’ die oorweldigende effek van geweld op die individu, sowel as die kollektiewe verlies aan betekenis by die ineenstorting van ’n bekende wĂŞreld. Die artikels verken die helende kragte wat die verwerking van trauma moontlik maak, asook die skeppende krag van die menslike gees.

ASM inBrief Newsletters 2012  

AFRICAN SUN MeDIA Newsletters 2012