Page 1

Stichting vrienden van

Scholen en serviceclubs dragen hun steentje bij

Deelname aan het project Guaerê heeft Moarana leren. Bij ruim 35% van de ouders of verzorgers dit jaar een prijs opgeleverd van een grote is een duidelijke omslag waarneembaar in hun culturele staatsinstelling. Het meerjarenproject in houding ten opzichte van Moaraná. Zij nemen met interesse deel aan de activiteiten van de school. samenwerking met diverse instellingen in de wijk Dit jaar waren er vier ouderbijeenkomsten met een Guamá wordt gecoördineerd door Moaraná en is gemiddelde deelname van 30 personen, waarvan opgezet in haar strijd tegen huiselijk geweld. De 15% uit mannen bestond en 85% uit vrouwen. prijs van ca. € 15.000 is zeer welkom omdat het Een bestuurslid van de Vrienden van Moaraná project geen andere financiering meer krijgt. Er was dit voorjaar op bezoek bij Moaraná. Zij was werd gewerkt in workshops, er waren bijeenkomonder indruk van de nieuwe spelotheek, waarin sten met de families van de leerlingen en activibehalve veel verantwoord speelgoed ook al een teiten met de andere deelnemers van het project. aardige boekenvoorraad te vinden is. Zij trof een Zo werd er een stadswandeltocht gehouden met nagelnieuwe, goed doordachte inrichting van als thema ‘de plek van kinderen is niet op straat’. de speelhoek aan, waarvan de bibliotheek een Daaraan deden zeventien moeders mee samen met belangrijk onderdeel uitmaakt. Zelf had zij een hun kinderen. De leerkrachten registreren dagelijks aantal kinderboeken meegenomen uit Nederland, de vorderingen van de leerlingen en plannen waarvan meteen gretig gebruik werd gemaakt. De maandelijks de voortgang van de projecten, groekwaliteit van de reeds aanwezige boeken laat echpen, ruimtes en kinderen afzonderlijk. Gelet wordt op de communicatieve vaardigheden van kinderen, ter te wensen over. Ze zijn op slecht papier gedrukt hun vorderingen bij het lezen en schrijven, of zij en bovendien erg duur. De boekenvoorraad dient bijvoorbeeld al hun eigen voor- en achternaam dan ook nodig aangevuld te worden, maar daar is kennen. Ook is er gepraat over veiligheid binveel geld voor nodig. Stichting werkt vrijwel zonder kosten nen de school en wat“Vrienden” de kinderen daarover thuis Moaraná kan als opvoedkundig en sociaal centrum met bescheiden omvang draaien dankzij steun van Vrienden. Helpt u onze toezeggingen aan Moaraná gestand te doen? Met een periodieke gift of een grotere bijdrage ineens ter gelegenheid van een huwelijks-feest, kroonjaar of afscheid van uw werk? Voor de goede orde: uw hulp komt bijna volledig terecht waar die zo nodig is, de kosten van onze Stichting bedragen nog geen 2% van de inkomsten!

Moaraná

Naast acties op Nederlandse scholen zijn bijdragen van serviceclubs als Rotary een bron van inkomsten voor Moaraná. Rotaryclub Baarn Soest en de zusterclub RC Dillenburg in Duitsland brachten dit jaar � 15.000 bijeen voor de hoognodige renovatie van het schoolplein en het aanbrengen van voorzieningen tegen de frequente regeninslag. Het Shantykoor De Eemlandvaarders van Rotaryclub Baarn Soest droeg ook dit jaar een aantal malen zijn gage voor de optredens af aan onze Stichting.

Nederlandse hulporganisaties en bedrijven sponsoren investeringen

Bent u al Vriend van Moaraná?

Gelukkig vindt ons bestuur ook Nederlandse hulporganisaties bereid bij te dragen aan de financiering van éénmalige investeringsprojecten Zo maakten in het verleden ICCO (Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, inmiddels Impulsis gehe-ten), de Marthe van Rijswijck Foundation en de Louisa Stichting van de Vrijmetselaars pro-jecten mogelijk ter verbetering van het schoolgebouw, de infrastructuur en de leermiddelen.

Wordt u ook vriend van Moaraná? Uw hulp in de vorm van een eenmalige, nog liever van een periodieke gift, is altijd welkom op bankrekening 61.57.04.530 ten name van Stichting Vrienden Moaraná te Soest. Uw bijdragen zijn onmisbaar voor de continuïteit van de school. Zij zijn aftrekbaar bij uw aangifte Inkomstenbelasting omdat de fiscus de Stichting erkent als zogenaamde ANBI-instelling. Een bijzondere DVD over Moaraná is gratis te bestellen bij onderstaande bestuursleden. De DVD kunt u bijvoorbeeld gebruiken bij acties voor de school. Bekijkt u ook onze website:

www.moarana.nl Informatie: Jopie Knip van Hoornstraat 20 1215 GL Hilversum tel: 035 - 62 46 139 e-mail: j.j.knip@kpnmail.nl

Secretaris Jos De Ley Bilderdijklaan 43 1215 BM Hilversum tel: 035 - 6212474

Penningmeester Fons van der Meer Hoflaan 5 1241 XL Kortenhoef tel: 035 - 6563316 E-mail: meeralph@wxs.nl

Bankrekening 61.57.04.530 t.n.v. Stichting Vrienden Moaraná te Soest

grafis ch ontw erp: w ww. CiskavanderMeer. nl

Moaraná wint prijs met project Guaerê

Guamá is een grote sloppenwijk in Belém, de miljoenenstad van Noord Brazilië aan de monding van de Amazone. In die wijk staat een school: Centro Educaçional Moaraná, kortweg 'Moaraná'. Arme en kansloze kinderen krijgen hier zicht op een betere toekomst. De school werd in 1991 opgericht door Eliana en Cristina Socorro. Beiden werkten al als onderwijzeres in die sloppenwijk. Hun ideaal was om ouders meer te betrekken bij onderwijs en opvoeding en ook de lesstof voor de leerlingen meer visueel te maken door gebruik van materialen. Nog steeds straalt de school dit ideaal uit. Tegenwoordig zetten de leerkrachten van Moaraná zich ook in om hun kijk op onderwijs en ouderparticipatie op andere scholen te implementeren: hulp aan andere scholen om die in hun succesvolle aanpak te laten delen. Daarnaast zijn zij actief met sociale projecten: strijd tegen huiselijk geweld en seksueel misbruik van kinderen. Buiten schooltijd worden schoolgebouw en -plein gebruikt voor sport en sociale activiteiten in de wijk. De school krijgt sinds kort een beperkte steun van de Braziliaanse overheid. Zij kan echter alleen blijven voortbestaan met voldoende financiële steun van de Vrienden.

Jaarbericht 2011


Escola Moaraná Belém Brasil Bestuursverantwoording Na zestien jaar heeft secretaris/penningmeester Eelco Nikkels zijn functie neergelegd. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor de inzet die hij heeft getoond sinds de oprichting van de stichting in 1995. Inmiddels zijn twee nieuwe bestuursleden gevonden die zijn taken zullen overnemen. Dè taak van het bestuur is bijeenbrengen van geld dat nodig is om Moaraná te laten voortbestaan en te helpen haar idealen te realiseren. Dit jaar werd de school met € 30.000 gesteund. Daarmee worden de heel bescheiden salarissen van het onderwijzend personeel betaald. Dit bedrag is lager dan in 2010, omdat het bestuur de schoolleiding wil aansporen financieel minder afhankelijk te worden van de jaarlijkse financiële steun vanuit Nederland en zich meer in te spannen lokale financiering te

Escola Moaraná : scholing en vorming van kinderen 3 – 6 jaar basis voor aansluiting op het reguliere onderwijs ouderparticipatie weerbaarheid, vorming eigen initiatief waardoor geweld, drugs en prostitutie worden tegengegaan vraagbaak en samenwerking met andere scholen, overdracht van kennis en ervaring alle financiële bijdragen komen ten goede van de school, dus het kind

Moaraná

Moaraná viert 20ste verjaardag vinden. Gelukkig heeft de school zich inmiddels verzekerd van een bescheiden bijdrage van de plaatselijke overheid. Deze hulp heeft overigens nog geen structureel karakter. De steun vanuit Nederland wordt bijeengebracht door de Vrienden, door sponsors en met speciale acties. Dit geld zal in de toekomst meer worden aangewend voor noodzakelijke investeringen. Het bestuur ontvangt jaarlijks de jaarrekening en de begroting van de schoolleiding als ook haar plan van aanpak. Door de financiële verantwoording heeft het bestuur een goed inzicht in de organisatie en de besteding van de beschikbaar gestelde middelen. Verder is er via email intensief contact. Eén van de bestuursleden was in februari 2011 weer in Belém voor familiebezoek en kon bij

die gelegenheid met de schoolleiding overleggen en zien hoe Moaraná zich ontwikkelt.

In oktober werd met de kinderen, hun ouders en oud-leerlingen het 20-jarig bestaan van Moaraná gevierd met een bescheiden feest. Daar was alle reden toe! Het was tijd om stil te staan bij wat Moaraná in de afgelopen periode heeft bereikt: veel leerlingen hebben inmiddels de kans gekregen om te profiteren van alles wat zij op de school hebben geleerd. Het verhaal van Alanderson illustreert dit. Hij is inmiddels 21 jaar, een mooie elegante jongen die achter de computer zit op het secretariaat van Moaraná. Hij studeert computerwetenschappen en werkt als administratief medewerker de school. Niets bijzonders? Alanderson zat van zijn derde tot aan zijn tiende jaar zelf op Moaraná, ging daarna naar een openbare lagere/ middelbare school in de wijk en studeert nu aan de universiteit. En werkt bij Moaraná! Samen met

Bruno, ook 21 jaar en oud-leerling, die de school vertegenwoordigt in een scholingsproject voor jongeren op Moaraná. Alanderson herinnert zich de tijd op school, de muziek, de liedjes, het theater en de uitstapjes, maar ook het goede onderwijs toen je op Moaraná nog de eerste jaren van de lagere school kon volgen. 'Als ik de kinderen nu hoor zingen of zie spelen, waan ik me soms even 15 jaar terug'. Hij heeft geen problemen gehad bij het omschakelen naar de openbare school, alleen viel hem het prestatiegerichte werken daar erg tegen. Wat Moaraná 20 à 15 jaar geleden heeft gezaaid, kan nu worden geoogst door de wijk en de school zelf. Het is de kroon op het werk van de mensen die via alternatief onderwijs en sociaal-culturele activiteiten proberen om de kinderen en de volkswijk een andere, betere toekomst te geven.

Moaraná wordt steeds mooier Het is fijn ravotten op de nieuwe goede vloer van de speelplaats. Die is dankzij een sponsoractie van Rotaryclub Baarn Soest compleet gerenoveerd. De kinderen kunnen er vrijuit spelen en lessen volgen zonder zich te bezeren. Met een vloer die nu mooi, nieuw en veilig is, is ook de vraag uit de wijk toegenomen om er verjaardagen, bruiloften of andere evenementen te houden. Vanwege de toegenomen kwaliteit van de ruimte kan de school ook een hogere huurprijs bedingen. Dat betekent dat Moaraná meer eigen inkomsten verkrijgt en zo minder afhankelijk wordt van andere bijdragen. Oud-leerlingen van Moaraná die nu het voortgezet onderwijs volgen, komen daar de oprichtster en voormalige onderwijzeres Eliana Hazeu-Socorro tegen. Zij werkt tegenwoordig ook als pedago-

gisch coördinator op de openbare middelbare school waar deze tieners studeren. Ze zijn nu zo’n vijftien jaar oud, zoals Jennifer, Amélia en Felipe. Eliana vertelt dat zij uitblinkers zijn op de school. Zij nemen met het grootste gemak en plezier deel aan de buitenschoolse activiteiten, zoals het Círio-koor (Círio is het belangrijkste religieuze en culturele feest in Belém, gehouden in oktober), de studentendag en de bezoekdag van de familie. Ze tonen meer inzet bij het leren en dromen ervan om verder te studeren aan een universiteit, hetgeen nog steeds moeilijk is voor de meeste jongeren in de wijk Guamá. Deze leerlingen denken met gevoelens van trots en weemoed terug aan Moaraná. Ze zijn blij dat ze, nu ze tieners zijn, nog steeds kunnen bouwen op een voormalige onderwijzeres van Moaraná.

moaran2011  

folder moarana2011