Page 1

MATERIALS C3 / UD2 Aprenentatge de les Habilitats d'Autonomia Personal i social (Tècniques de modificació de conducta)

La modificació de conducta fa referència a les tècniques que apareixen en la tradició conductista i neoconductista i consisteix bàsicament en l'aplicació dels principis de l'aprenentatge a l'estudi i al tractament dels trastorns del comportament. Bàsicament la modificació de conducta cerca tres objectius: a) El perfeccionament i/o increment d'una conducta. Parlem aquí de reforços positius basats en provocar un augment de la freqüència, la durada i/o la intensitat d'una conducta a través de l'aplicació d'un estímul positiu després de la seva execució. En cas que la conducta que es vol potenciar es realitzi de forma poc freqüent podem fer ús d'instigadors: aconteixements que ajuden a iniciar una resposta, de suports i ajudes físiques (adreçat a persones amb greus afectacions) o bé fer ús del modelatge (actuar com a model) Tipus de reforços positius: Els reforços socials (atencions, paraules d'aprovació, llistes en llocs visibles...), reforços materials (joguines, regals,...), reforços en forma d'activitats (activitats de lleures, sortides, …). Dintre els reforços caldrà que escollim els més idonis per a cada individu. Una vegada aquella conducta s'ha instaurat, caldrà reduir de forma gradual la freqüència i la intensitat en l'aplicació del reforç.

Els reforços negatius consistiran en la retirada d'un succés aversiu o la eliminació d'una amenaça en cas que es realitzi la conducta que es desitja. Per la seva naturalesa pot donar lloc a conflictes en les relacions i per aquest motiu s'usen amb una menor freqüència.

b) L'adquisició d'una nova conducta. El modelatge es basa en l'aprenentatge observacional o per imitació. Aquest tipus d'aprenentatge es dóna de forma permanent a la vida quotidiana. En el modelatge caldrà avaluar prèviament el nivell d'execució actual de la persona. En cas que pugui imitar correctament les conductes que es presenten en podrem introduir de noves de forma progressiva. A vegades les conductes a imitar són complexes per a la persona i caldrà valorar o recompensar una primera aproximació d'aquesta. Una vegada la persona s'acosta a la conducta es continuarà treballant per a fer-la més precisa a través d'indicacions o reforços més seletius deixant de valorar les actuacions menys precises. Aquest procés el coneixem com a emmotllament. Si la conducta que volem que la persona adquireixi és complexa la podem dividir en seqüències o etapes de forma que cada etapa té una doble funció (actuar com a instigadora de la següent etapa i com a reforç de l'anterior etapa). c) La reducció o eliminació de certes conductes. En aquest cas parlem de reduir o erradicar determinades conductes inacceptables, inadequades o desadaptades al context social. En relació als reforços podem eliminar-los o bé eliminar l'accés de les persones a aquests durant un curt periode de temps (temps fora). La realització de la correcció o restitució de les conseqüències de la conducta i la realització d'una conducta alternativa adequada formen part de la sobrecorrecció. Exemple de sobrecorrecció: A una persona que ha llençat els coberts d'una taula parada a terra se li pot fer restituir allò que ha provocat netejant i fent la pràctica positiva de parar la taula de forma correcta de nou

Altres aspectes són per exemple el reforç selectiu de conductes incompatibles amb aquelles que es volen reduir o


evitar i l'extinció que es basa en aconseguir que un individu no obtingui cap reforç després d'una conducta que es vulgui extingir. En aquests casos serà imprescindible una bona coordinació entre els membres de l'equip educatiu. Caldrà combinar l'extinció amb l'aprenentatge de conductes alternatives per minimitzar qualsevol conseqüència negativa en la persona.

Activitat d'aula Completeu la següent graella exposant els objectius dels diferents procediments i un exemple d'intervenció per a cadascuna d'elles.

Tècnica o procediment

Objectiu

Exemple d'intervenció

Reforç positiu / Reforç negatiu

Modelatge

Emmotllament

Encadenament

Temps fora

Sobrecorrecció

Reforç diferencial d'altres conductes.

Extinció

A un grup d'adolescents que se'ls ha sorprès fent pintades a la paret del centre on estudien, quin procediment creieu que se'ls podria aplicar per a eliminar aquesta conducta.

tmc  

-----------------------------------------------