Page 1

Na podlagi 4 in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS 61/2006 z dne 13. 6. 2006) je ustanovni zbor dne 4. maja 2009 sprejel sklep o ustanovitvi društva »Terra Libera, društvo za spodbujanje aktivnega državljanstva« in sprejel naslednji

STATUT STATUSNE DOLOČBE 1. člen Društvo je prostovoljno, nepridobitno in samostojno združenje posameznikov, ki jih druži želja po odprti in svobodni družbi. 2. člen Polno ime društva je »Terra Libera, društvo za spodbujanje aktivnega državljanstva« (v nadaljevanju “društvo”). 3. člen Sedež društva je v Trbovljah, na naslovu aktivnega predsednika društva. 4. člen Društvo je pravna oseba zasebnega prava. 5. člen Društvo zastopa in predstavlja predsednik društva. 6. člen Društvo ima pravokotni žig z imenom in logotipom društva ter spletnim naslovom.


7. člen Društvo se lahko včlani v sorodno ali mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in cilji, predpisanimi s temi pravili, pod pogojem, da dejavnosti te tuje ali mednarodne društvene organizacije niso v nasprotju z veljavno zakonodajo. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA 8. člen V skladu z osnovnimi načeli in poslanstvom odprte družbe (to je družbe v kateri so se državljani glede zadev skupnega pomena pripravljeni in željni aktivno vključiti v odločevalske procese) je namen društva dvig zavesti in preučevanje, zagovarjanje, podpiranje, spodbujanje in promocija: -

načel in orodij odprte družbe aktivnega državljanstva javne razprave o družbenih problemih in razvojnih izzivih tesnega medsebojnega sodelovanja javnih, nevladnih in civilnih društev, organizacij in institucij javne odprtosti mesta 9. člen

Dejavnosti, s katerimi društvo uresničuje cilj iz 1. člena so: -

z organizacijo in prirejanjem javnih, članom in nečlanom namenjenih literarnih večerov, strokovnih srečanj, predavanj, posvetovanj, simpozijev, kongresov, javnih tribun in seminarjev publicistična in izdajateljska dejavnost svetovalna, organizacijska in izobraževalna dejavnost 10. člen

Delovanje društva je javno. Ožjo javnost (članstvo) obvešča : - z objavljanjem vabil in zapisnikov - s prispevki v internem glasilu - s tem, da so vsi dokumenti društva dostopni na vpogled vsem članom društva. Širšo javnost obvešča : -

z rednim in občasnim objavljanjem aktualnosti v glasilih javnega obveščanja in prisotnostjo novinarjev prek drugih sredstev obveščanja z lastno izdajateljsko in založniško dejavnostjo, ki obsega: izdajanje strokovne literature, izdajanje reklamnih sredstev, ki služijo propagiranju dejavnosti društva, ipd.


Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva. ČLANSTVO 11. člen Društvo ima redne člane in članice. 12. člen Član društva je lahko vsak polnoleten državljan Republike Slovenije ali katerekoli druge države pod enakimi pogoji, ki jih določi upravni odbor soglasno. Član plača članarino, ki jo za vsako koledarsko leto določi upravni odbor in potrdi zbor društva. Članstvo v društvu je prostovoljno. Za vstop v društvo je potrebno izpolniti prijavnico in plačati članarino. Članstvo potrdi upravni odbor pisno po navadni ali elektronski pošti. Član, ki želi izstopiti iz društva, je dolžan podati izstopno izjavo v pisni obliki upravnemu odboru. Izstopno izjavo je potrebno podati najmanj 45 dni pred rokom plačila članarine, v nasprotnem primeru je član dolžan plačati članarino. Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja. O članih društva se vodi evidenca, ki je zbirka osebnih podatkov in vsebuje ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, telefonsko številko, elektronski naslov člana in datum njegove oziroma njene včlanitve v društvo. Pristopna izjava vsebuje izrecno soglasje članov oziroma članic društva k obdelovanju osebnih podatkov iz drugega odstavka tega člena, ki se obdelujejo za namen vodenja evidence o članih in članicah ter urejanja in vzpostavljanja korespondence med društvom in člani. 13. člen Vsi člani imajo pravico: -

sodelovanja v aktivnostih društva, seznanjanja z polletnimi poročili o aktivnosti društva, pridobivanja vsebinskih informacij, ki jih pripravlja društvo, sodelovanja na posameznih projektih društva, sodelovanja in glasovanja v posameznih organih društva, voliti in biti izvoljen v organe društva

Vsi člani imajo dolžnost: -

spoštovati obveznosti, ki izhajajo iz statuta in drugih aktov društva, uresničevati naloge društva,


-

izpolnjevati sklepe zbora članov in kolegija, plačevati članarino, če je ta določena ter skrbeti za ugled društva odgovornega izvajanja projektov in promocije društva in njegove dejavnosti, zagotavljanja razvoja društva, odgovorno voditi društvo, zagotavljati njegovo prepoznavnost v Sloveniji in v svetu, vzdržati se uporabe imena društva brez predhodne pisne odobritve upravnega odbora.

Članstvo se v društvu preneha: -

s smrtjo, z izstopom ali z izključitvijo zaradi neizpolnjevanja članskih obveznosti po 6 mesecih od izdaje zadnje položnice za članarino

Član društva, ki želi da mu članstvo preneha, poda pisno izjavo o izstopu, ki jo posreduje na naslov ali elektronski naslov društva. Šteje se, da mu je članstvo prenehalo s trenutkom, ko društvo prejme njegovo izjavo o izstopu. Kolegij ali najmanj štirje člani društva lahko predlaga mirovanje članskih pravic ali trajno izključitev člana, če njegovo ravnanje škodi delu in ugledu društva. Sklep o izključitvi oziroma o mirovanju članskih pravic sprejme kolegij. ORGANI DRUŠTVA 14. člen Organi društva so: -

občni zbor (v nadaljevanju »zbor«) kolegij nadzorni odbor disciplinska komisija 15. člen

Občni zbor društva: -

je najširši organ društva, ki vključuje celotno članstvo je sklepčen, ko je prisotnih vsaj polovica vseh članov društva

Če zbor društva ni sklepčen, se sejo prestavi za pol ure, potem za sklepčnost zadostuje desetina članov, med katerimi morajo biti prisotni vsi člani kolegija. Zbor društva odloča z večino prisotnih članov. Glasovanje v imenu drugega ni mogoče. Zbor potrjuje letne in večletne programske smernice društva in predlaga dodatne aktivnosti. Zbor potrdi nadzorni odbor in disciplinsko komisijo.


Zbor društva odloča o pritožbah na odločitve drugih organov društva, poleg tega pa tudi: zbor voli in razrešuje predsednika, tajnika, blagajnika in člane kolegija, nadzornega odbora in disciplinske komisije, zbor sprejema in spreminja statut društva, letno poročilo ter druge akte, zbor društva odloča o višini članarine, dokončno odloča o izključitvi člana iz društva. Zbor društva mora biti sklican najmanj enkrat letno in najkasneje v roku treh tednov po izdaji letnega poročila o aktivnosti društva. Zbor društva je mogoče sklicati tudi pogosteje na t.i. izredni seji. Izredno sejo lahko skliče kolegij na podlagi lastne presoje oz. jo je dolžan sklicati na zahtevo tretjine (1/3) članstva v roku enega meseca oz. zagotoviti enakovredno korespondenco po elektronski pošti, ki šteje kot legitimna oblika izražanja mnenja, podpore ali zavrnitve predloga, obravnavanega na izredni seji. Čas za elektronsko korespondenco je en teden od dneva seznanitve z materijo, predvideno za obravnavo na izredni seji. Vso korespondenco se pošlje na elektronski naslov tajnika društva. Na izredni seji se obravnava samo vprašanje, zaradi katerega je bila izredna seja sklicana. 16. člen Kolegij: -

je izvršilni organ občnega zbora, izvoli ga občni zbor sestavljen je iz predsednika, tajnika in še treh voljenih članov je organ društva, ki zagotavlja nemoteno delovanje društva se sestaja na podlagi dogovora po potrebi, vendar najmanj enkrat mesečno je sklepčen, ko je prisotna najmanj polovica članov kolegija društva sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov upravnega odbora ima izključno pravico glede uporabe imena društva in odločanja o vseh zadevah, ki se glasijo na ime društva.

Naloge kolegija (poleg zgoraj naštetih nalog tega statuta) -

tvori akcijsko jedro društvene dejavnosti predlaga višino članarine, sprejme pa jo občni zbor, pripravlja akte društva kot so finančni plan, zaključni račun, statut, spremembe statuta, ki jih dokončno sprejema in potrjuje najvišji organ zadolžen je za izvajanje tekočega in dolgoročnega načrta dela društva je zadolžen za izvajanje oziroma koordiniranje vseh aktivnosti društva in njegovo promocijo v Sloveniji in svetu sprejema in spreminja vse akte, ki so potrebni za nemoteno delovanje društva informira člane o aktivnostih društva 17. člen

Predsednik: -

društva je hkrati predsednik kolegija in zakoniti zastopnik društva


-

je edini pristojen za podpisovanje vseh aktov, razen če za to pisno ne pooblasti drugega člana kolegija je odgovoren za finančno in materialno poslovanje društva je odgovoren za delovanje društva zboru društva in kolegiju

Za čas odsotnosti lahko predsednik društva svoje pristojnosti prenese na tajnika društva. 18. Člen Tajnik: -

je zadolžen za nemoteno delovanje društva, potrjevanje članstva, pripravo ustrezne dokumentacije in operativno organizacijo dejavnosti društva opravlja dolžnosti predsednika v času njegove odsotnosti oziroma v primerih in obsegu predsednikovega pooblastila opravlja tudi dolžnosti blagajnika 19. člen

Nadzorni odbor: -

nadzira materialno-finančno poslovanje društva o svojih ugotovitvah poroča zboru društva vsaj enkrat letno je sestavljen iz treh članov med katerimi je vsaj en član iz kolegija imenuje članstvo na zboru društva med seboj določi predsednika nadzornega odbora je sklepčen, ko so prisotni vsi trije člani odločitve sprejema z večino glasov 20. člen

Disciplinska komisija: -

je sestavljena iz treh članov med katerimi je vsaj en član kolegija, imenuje pa jo zbor društva se sestaja na podlagi zahtevka vsaj dveh članov določi svojega predsednika izmed svojih članov izreka disciplinske ukrepe je sklepčna, ko so navzoči vsi trije člani sprejema odločitve z večino glasov

Pristojnosti disciplinske komisije: -

odloča o kršitvah statuta in ostalih aktov društva odloča o neprimernosti ravnanja članov društva

Neprimerno ravnanje je ravnanje, ki škodi splošnemu ugledu ali interesom društva. Disciplinska komisija lahko izreče oziroma izda sledeče ukrepe:


-

javni ustni opomin (prebran na zboru društva), javni pisni opomin (poslan kršitelju ter zapisan v letno poročilo) opomin pred izključitvijo oz. ukor (poslan kršitelju, zapisan v letno poročilo in poslan vsem članom v vednost), izključitev

Disciplinska komisija izreče ukrep glede na težo kršitve. Vsak ukrep se podeli samo enkrat. Ob vsaki naslednji kršitvi se izreče ukrep višje stopnje. Pritožba zoper ukrep je možna v roku 48 ur v pisni obliki (navadna ali elektronska pošta) in jo je potrebno predložiti kolegiju, ki je dolžan sklicati zbor društva v najkrajšem možnem času. Slednji pa je dolžan odločiti o pritožbi. KANDIDIRANJE IN VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA 21. Člen V kolegij so za obdobje 5 let imenovani člani društva. Nadzorni odbor in disciplinska komisija se oblikujeta, ko društvo izpolnjuje številčne pogoje (vsaj 10 članov) za oblikovanje teh organov. Mandat Nadzornega odbora in Disciplinske komisije traja 5 let. Člane kolegija se voli na zadnji seji pred potekom petletnega mandata na podlagi 3/4 večine vseh članov. V kolikor zbor ni sklepčen se glasovanje preloži za pol ure. Pri ponovljenem glasovanju se člane upravnega odbora voli s 3/4 večino prisotnih članov. OBSTOJ IN PRENEHANJE DRUŠTVA 22. Člen Društvo je ustanovljeno za nedoločen čas. Društvo preneha po zakonu, če dejansko preneha delovati. Društvo lahko preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu ali po samem zakonu o društvih. Društvo o svojem prenehanju sprejme sklep, ki ga potrdi tri četrtine (3/4) vseh članov društva med katerimi morajo biti tudi vsi ustanovni člani. Podrobnosti prenehanja društva se ureja na podlagi določb Zakona o društvih. Podrobnosti prenehanja društva in prenos sredstev se ureja na podlagi določb zakona o društvih. FINANCIRANJE DRUŠTVA IN NJEGOVO FINANČNO POSLOVANJE 23.Člen Finančno leto traja od 1. januarja do 31. decembra tekočega leta. Društvo mora predložiti letno poročilo v obliki predpisanih obrazcev pooblaščeni organizaciji do konca meseca februarja tekočega leta. 24. Člen


Društvo se financira iz članarin, naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, z darili in volili, s prispevki donatorjev, iz javnih sredstev in iz drugih virov. Financiranje s strani nelegalnih organizacij je nesprejemljivo. Društvo ne sme zaiti v dolgove, razen ob izjemnih primerih, pri katerih odloča kolegij z dvotretjinsko (2/3) večino vseh članov. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična. Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter veljavnimi predpisi. Vodi ga predsednik društva na podlagi pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju društva, ki ga sprejme kolegij in mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Društvo ima lahko premično ali nepremično premoženje, ki je kot last vpisano v inventurno knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji na podlagi sklepa kolegija, nepremično premoženje pa le na podlagi sklepa občnega zbora. Društvo ima svoj transakcijski račun. Za finančno poslovanje društva skrbi t.i. blagajnik. To funkcijo lahko opravlja tajnik društva ali pa se jo poveri tretji osebi. KONČNE DOLOČBE 25. Člen Društvo začne z delovanjem na podlagi sprejetja statuta na ustanovni seji. Društvo preneha na podlagi določb 22. člena statuta. Dodatne zadeve se urejajo na podlagi določb Zakona o društvih. USTANOVITEV 26. Člen Statut društva je bil sprejet na ustanovni seji 4. maja 2009. Predsednik - zastopnik društva: Kaja Železnik

Tajnik: Aljoša Železnik

Terra Libera Statut  

Statut Terra Libera, društva za spodbujanje aktivnega državljanstva

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you