Page 1

06

oktober 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel

Luisterend oor bij

Patriot-missie

oplinie oktober 2013

01


voorwoord Voorzitter Anne-Marie Snels

Bezuinigingen Defensie onverantwoord

O

p Prinsjesdag riepen de defensiemedewerk(st)ers géén driewerf hoera. In de ochtend werden ze geïnformeerd over de wederom forse bezuinigingen van 348 miljoen euro op Defensie. En die klap kwam bij velen hard aan. Compagnieën en bataljons worden opgeheven, kazernes gesloten en materieel afgestoten. Alle operationele commando’s worden fors getroffen door de bezuinigingen. Dat betekent dat ook ondersteunende diensten als staf, beveiliging en catering zwaar getroffen worden. Als de bezuinigingsplannen van de minister doorgaan zullen er opnieuw 2.400 functies vervallen en 700 tot 900 mensen ontslagen worden. De AFMP maakt zich grote zorgen en vindt de bezuinigingsplannen onverantwoord.

Opnieuw miljoenen bezuinigen leidt tot kaalslag De vorige bezuinigingsoperatie van 1 miljard euro in 2011 leidde tot het schrappen van 12.000 banen en is nog

02

oplinie oktober 2013

niet afgerond. De komende tijd gaan we pas écht het effect van die bezuinigingen binnen het defensieapparaat merken.De lopende reorganisatie leidt nu al tot forse onderbezetting (teams niet op sterkte), een tekort aan materiële uitrusting (reservedelen) en de opleidingen komen onder druk te staan. Bij de nu aangekondigde bezuiniging zullen die gevolgen nóg groter worden. Ik ben bang dat er nu mogelijk méér gedwongen ontslagen kunnen vallen. Door de slechte situatie op de arbeidsmarkt belanden veel medewerkers dan noodgedwongen thuis. Dat brengt veel persoonlijk leed met zich mee. We gaan er als bond natuurlijk alles aan doen om dát te voorkomen.

tie stapelen en verwachten dat mensen gemotiveerd blijven en vertrouwen in de defensietop houden. Veel leden zijn ernstig teleurgesteld in leiding en politiek. En dat ben ik ook. Ik ben nu bezig met het bezoeken van die locaties die zwaar getroffen worden door de bezuinigingen. Ik ga, samen met collega’s, in gesprek met onze leden. Ik wil van u horen weten waar u wakker van ligt, wat er nodig is om het vertrouwen in de defensieleiding te herstellen en wat de bond voor u kan betekenen. Kortom, wat we samen kunnen doen om het tij te keren. Want de bond dat bent u, samen met al die andere leden, mijn collega’s en ik. Hartelijke en strijdbare groet, Anne-Marie Snels

Veiligheid in het geding, visie ontbreekt De investeringen in menskracht en materieel zijn de afgelopen jaren fors gedaald. Daarmee zet deze minister niet alleen de nationale veiligheid op het spel maar, maar ook de veiligheid van haar eigen personeel. Ook de internationale positie van Nederland staat steeds meer onder druk. In deze opvatting staan we niet alleen. Krijgsmachtdeskundigen als Rob de Wijk en Ko Colijn delen onze mening. Opnieuw ligt er géén gerichte visie, terwijl het personeel daar zó op zat te wachten. Het personeel heeft er recht op te weten waar de Regering met de krijgsmacht naar toe wil. De AFMP wil dat de top van Defensie én de minister visie en lef tonen in plaats van kille bezuinigingen door te voeren.

Vertrouwen in Defensieleiding laag, in gesprek met de leden Je kunt niet reorganisatie op reorganisa-

Ook u kunt uw stem laten horen De AFMP houdt via haar website een onderzoek onder leden wat zij vinden van de Defensiebezuinigingen. Ik wil graag van alle werkende leden horen wat zij vinden. Doet u mee? Kijk op de website www.afmp.nl en klik op Bezuinigingen: uw mening.

Publiciteit Rond Prinsjesdag zijn we veel in de pers geweest. We brachten ook een speciale nieuwsbrief uit. Die is nog te lezen op de website. Maar wilt u onze nieuwsbrieven in de toekomst meteen ontvangen? Meld dat via de website www.afmp.nl, kijk onder publiciteit onder nieuwsbrieven en vul uw gegevens in. Dan krijgt u de nieuwsbrief per e-mail.

Twitter Ik probeer iedere dag de AFMP standpunten ook op Twitter weer te geven @AnneMarieSnels. Een aantal leden heeft me daar al gevonden. Gaat u me volgen?


inhoud

14 04

13 10 20

Verder in dit nummer 18 Ontslag wegens

arbeidsongeschiktheid

20 Loopbaangerichte opleidingen 21 Voorlichting geneeskundige

#06

kosten dienstongeval

24 Bankzitter

348 miljoen eraf: defensietop Defensie blijft wet schenden kijkt braaf toe Dat Defensie stelselmatig de wet

04

De extra bezuinigingen van 348 miljoen op Defensie zijn hard aangekomen. Maar de schade op immaterieel gebied is door het visieloze gehannes misschien nog wel groter. Het vertrouwen raakt zoek nu het Kabinet de krijgsmacht alweer een klap toebrengt en de legertop braaf toekijkt. Het leidt ook tot onrust, want waar blijft nou die stip op de horizon?

14

schendt, vooral op het gebied van leeftijdsdiscriminatie, begint aardig op te vallen. Bij het College voor de Rechten van de Mensen lopen onevenredig veel zaken die hiermee te maken hebben, hetgeen ook al tot een Kamervraag heeft geleid. Het College heeft de kwestie op 12 september aangekaart bij de Minister.

Gevolgen pensioenakkoord

Sociaal statuut bij uitbesteding

Het Kabinet wijzigt per 1 januari 2014 de mogelijkheid voor werkgevers en werknemers om samen belastingvrij te sparen voor een aanvullend pensioen. Die mogelijkheid wordt door nieuwe belastingregels versoberd , zodat we gedwongen zijn om de regeling voor ambtenaren aan te passen.

Er is een akkoord over een sociaal plan voor Defensiemedewerkers die door het outsourcen van diensten hun functie kwijtraken. Belangrijke onderdelen zijn een werken salarisgarantie en behoud van de bij Defensie opgebouwde rechten mocht een nieuwe werkgever onverhoopt failliet gaan.

07

17

25 Verenigingsnieuws 28 Veteranenberichten 30 FNV-Voordeel 32 Computerhoek 33 Puzzel 34 Servicepagina 35 Strip

Lidmaatschap

Er kan een moment komen dat u uw AFMPlidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld omdat u een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u dan rekening met de opzegtermijn van 2 volle kalendermaanden. Voorbeeld: u zegt 15 januari op, het lidmaatschap wordt dan beĂŤindigd per 1 april. U kunt opzeggen door middel van een brief aan AFMP/FNV t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 157, 3440 AD Woerden, of info@afmp.nl. Het volgende verenigingsblad verschijnt op 12 november 2013. Kopij aanleveren is mogelijk tot en met 16 oktober. Salarisbetaaldatum: donderdag 24 oktober 2013 Cover: Jurriaan Esse oplinie oktober 2013

03


werk en inkomen

Blijvende onrust en onzekerheid

Afgelopen Prinsjesdag (17 september) kreeg het defensiepersoneel de zoveelste opdoffer te verduren. De extra bezuiniging van 348 miljoen die het kabinet Rutte-II de komende jaren wil doorvoeren op de Defensieorganisatie doet de krijgsmacht afstevenen op een faillissement, zo stelt AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels.

04

oplinie oktober 2013

V

oor de AFMP-voorzitter is het “onbegrijpelijk dat Defensie keer op keer blijft bezuinigen waardoor de nationale veiligheid en de veiligheid van hun medewerkers ernstig in gevaar wordt gebracht.” “Door de loyaliteit van de medewerkers is de zaak tot nu toe blijven draaien. Maar de voortdurende bezuinigingen leiden tot afbraak en beginnen hun tol te eisen.” De Defensie-organisatie zit op dit moment opnieuw middenin een ingrijpende reorganisatie die moet leiden tot een bezuiniging van 1 miljard,


er komt een moment dat verwaarlozing kwaliteit krijgsmacht tol gaat eisen’

onder andere door het schrappen van 12.000 arbeidsplaatsen. Daar komt nu dus de extra bezuiniging van 348 miljoen overheen. Bij Defensie komen hierdoor nog eens 2.400 banen extra op de tocht staan.” Volgens de AFMP zal het niet lang meer duren of de krijgsmacht kan niet meer naar behoren aan zijn verplichtingen voldoen. ‘Er komt een moment dat de verwaarlozing van de kwaliteit van de krijgsmacht haar tol gaat eisen,’ aldus Snels. En dan heb ik het gewoon over de veiligheid hier in Nederland. In 2012 kwam Defensie 1.900 keer in actie op dat gebied.” Nu al is eenderde van het Defensiepersoneel toegewezen aan deze nationale taak, die bijvoorbeeld hulp bij watersnood omvat. Snels: “Ik denk dat de politiek in grote problemen komt als Defensie in dat geval door de jarenlange kaalslag op personeel en materieel niet adequaat kan optreden.” Defensie moet anno 2013 met minstens één hand op zijn rug zijn werk doen. Dat brengt ook de nodige risico’s met zich mee voor het Defensiepersoneel.”Aan de ene kant verwacht de politiek dat militairen met gevaar voor eigen leven topprestaties leveren bij het bewaken van de nationale en internationale veiligheid. Aan de andere kant weigert Den Haag voldoende geld te investeren in een verantwoorde bezetting en uitrusting. De AFMP waarschuwt er al jaren voor dat de huidige situatie in feite al onverantwoord is. Je weet eigenlijk niet wat opvallender is: dat de politiek deze waarschuwing nog altijd negeert of dat de defensietop weigert tegen de geleidelijke sloop van de krijgsmacht in verzet te komen.” Als Defensie echt wil bezuinigen dan moet de trap van bovenaf schoongeveegd worden.

Kazernes dicht De minister heeft namelijk besloten dat ze haar ‘budgettaire probleem’ wil oplossen door onder meer het sluiten van vier kazernes. De Van Ghent-kazerne in Rotterdam wordt na oplevering van de nieuwe kazerne in Vlissingen

afgestoten, de Joost Dourlein-kazerne op Texel gaat in 2015 dicht, de Johan Willem Friso-kazerne in Assen in 2017 en de locatie AOCS (luchtverkeerscentrum) in Nieuw-Milligen wordt per 2018 opgeheven. Verder wordt het 45ste Pantserinfanteriebataljon in Ermelo in 2014 opgeheven en de 32ste marinierscompagnie in Aruba in 2015. Daarnaast wordt het nodige materieel verkocht, zoals het bevoorradingsschip JSS en de Gulfstream 4.

Hapsnap-beleid “Helaas heeft de minister opnieuw gekozen voor een hapsnap-beleid dat er alleen op gericht is zo snel mogelijk voldoende bezuinigingen te realiseren en de minister van Financiën tevreden te stellen,” concludeert Anne-Marie Snels. “Van de langetermijnvisie op de maatschappelijke rol van Defensie die mevrouw Hennis ons had beloofd hebben we in haar nota niets aangetroffen. In plaats daarvan gaat ze rustig verder met het beetje bij beetje slopen van de krijgsmacht. Gevolg: van steeds minder mensen met steeds minder (goed) materieel worden dezelfde prestaties verwacht.”

JSF en gevolgen personeel Last but not least is er de vervanging van de F16’s door de JSF. “Dat is een politieke keuze waar we ons verder niet in mengen, maar wel is het natuurlijk zo dat de F 16’s aan vervanging toe zijn en we een internationale rol moeten blijven spelen, met inachtneming van de veiligheid van onze mensen. Worden de kosten van de JSF overschreden, dan mag dat géén gevolgen hebben voor verdere bezuinigingen op defensiepersoneel.” De kans dat de jaarlijkse kosten niet binnen het budget blijven is echter zeker aanwezig, zo benadrukte de Algemene Rekenkamer in een kritisch rapport.

WUL Betrekkelijk positief is wel dat de negatieve inkomsteneffecten als gevolg

Sector Landmacht:

‘Onrust blijft’ Sectorhoofd Landmacht Elze Mulder maakt zich vooral zorgen over de gevolgen voor het personeel en hun gezinnen, die nu in grote onzekerheid verkeren. “Er is nog steeds geen rust en er gaat zo ook geen rust komen. Men dacht enige duidelijkheid en zekerheid te hebben, nu de voltooiing nadert van de huidige reorganisaties waar 12.000 functies zijn komen te vervallen. Maar met deze extra bezuiniging blijkt dat die zekerheid een schijnzekerheid is geweest. Er is een gebrek aan een langetermijnvisie waardoor het personeel de stip op de horizon niet ziet. Want wat doet het volgende kabinet, wat is die stip nou eigenlijk, waar kun je naar toe werken? De onzekerheid voor zoveel mensen draagt zeker niet bij aan de motivatie. Ik merk aan de (kader)leden dat men teleurgesteld is en dat met name de politiek de inzet van Defensie niet weet te waarderen. Wat te denken bijvoorbeeld van de opheffing van het 45 pantserinfanteriebataljon. Een rare manier om je dankbaarheid te tonen tegenover de inzet van deze collega’s, die wel goed genoeg waren voor uitzendingen.”

Sector Luchtmacht:

‘Boos, verslagen, gelaten’ Zeker bij de Luchtmacht is de onzekerheid erg groot, zegt sectorhoofd Ron Segers, doelend op het sluiten van het luchtverkeerscentrum in Nieuw Milligen. “De gevechtsleiding weet niet waar die aan toe is, de gevolgen zijn nog niet bekend en ook niet waar men terecht komt. Dat geldt ook voor ondersteunend personeel. En in Leeuwarden, dat een dependance van Volkel gaat worden, verdwijnt een groot gedeelte van de staf, maar ook vele functies die gekoppeld zijn aan de F16. In Eindhoven gaan functies verdwijnen door het stilzetten van de Gulfstream. De mensen zijn boos, maar ook bespeur ik verslagenheid en gelatenheid. Het grootste probleem is dat er geen plek meer is om al die mensen te herplaatsen. Als AFMP zullen we ledenbijeenkomsten beleggen waar we informatie geven en signalen zullen oppakken. Maar we moeten ook nadenken over wat we gaan doen met de begeleidingscommissies waarin we met de werkgever over reorganisaties spreken. Het is allemaal zeer complex geworden, want de overtolligen gaan solliciteren op vacatures op andere locaties, maar daar gaan ook functies verdwijnen. We zullen dus zeer zorgvuldig moeten handelen, want het kan niet zo zijn dat we mensen laten solliciteren op een functie die vervolgens verdwijnt.” oplinie oktober 2013

05


werk en inkomen

Sector marine:

‘Militairen voelen zich een nummer’ Voor Lizet Wolters, sectorhoofd Marine, was het een ‘heftige ervaring’ om van de leden te horen dat ze het gevoel hebben bij de Marine een nummer te zijn geworden. “Dat is dodelijk voor het kameraadschap en er is weinig vertrouwen meer in de leiding. Door dat gebrek aan vertrouwen en het onderliggende gevoel van machteloosheid is het voor het personeel des te belangrijker om te begrijpen wat de plannen precies betekenen. Wat betekent het bijvoorbeeld dat de nieuwbouw in Vlissingen een vertraging heeft opgelopen, wordt de sluiting van de Van Ghent kazerne dan uitgesteld? En wat betekent dit voor de Van Braam Houckgeest kazerne in Doorn? De legering op beide kazernes voldoet totaal niet meer aan de normen, dus er zal op zeer korte termijn iets gedaan moeten worden aan de verouderde gebouwen op beide kazernes. Daar heeft het personeel recht op. Hetzelfde geldt trouwens voor de Joost Dourleinkazerne te Texel. Er is nog veel onduidelijkheid en dat maakt het personeel onzeker over hoe de toekomst eruit gaat zien. Ook het verkopen van de Karel Doorman JSS, hoe duidelijk beargumenteerd ook, is voor de Marine uiterst pijnlijk. Het schip is een fenomeen en de verkoop is een gemiste kans voor de hele krijgsmacht. Het zijn de gevolgen van bezuinigingen, waarmee steeds meer stukjes identiteit van de gehele krijgsmacht verloren gaan.”

van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) worden gecompenseerd. Er is al een incidentele compensatie in 2014 en de nota In het Belang van Nederland spreekt verder van een ‘structurele oplossing’ voor de jaren tot en met 2018, al maakt de nota niet inzichtelijk hoe dat gebeurt en of het dan uiteindelijk toch een sigaar uit eigen doos wordt. De AFMP heeft altijd gesteld dat compensatie niet ten koste mag gaan van geld dat bestemd is voor arbeidsvoorwaarden.

Indirecte gevolgen Los van deze direct aanwijsbare gevolgen voor de defensieorganisatie zijn er nog tal van andere kwalijke effecten. Het

06

oplinie oktober 2013

zijn niet alleen de eenheden maar ook de ondersteunende diensten die een directe relatie hebben met die eenheden die geraakt worden: onderhoudseenheden, geneeskundige eenheden, facilitaire diensten, opleidingen. Deze nieuwe reorganisaties zullen wederom een zwaar beroep doen op de toch al beperkte en overbelaste P&O capaciteit. Dit leidt onder meer tot lange wachttijden om een afspraak te maken bij loopbaanbegeleiders, als er al loopbaanbegeleiders in de buurt zijn. Ook bereiken ons meer klachten over de dienstverlening van DC HR die steeds vaker bemenst wordt door onervaren stagiaires en uitzendkrachten. Defensie kondigt ontslagen aan, maar waarom worden militairen die de dienst net met UGM hebben verlaten opnieuw door Defensie ‘ingehuurd’. Waarom worden reservisten ingezet op reguliere functies en verdringen daarmee actief dienenden? De AFMP is van mening dat er een betere inzet van ontslagbeschermers moet komen om bij eenheden de pieken op te vangen. Geen inzet van uitzendkrachten, stagiaires die in direct contact staan met de defensiemedewerk(st)ers, hoe goed bedoeld ook. Zij hebben totaal geen idee van hoe het werkt bij de defensieorganisatie. En zo zijn er mogelijk nog meer gevolgen. Informeer ons daarover: secretaris@afmp.nl Wij komen in de volgende OpLinie(’s) uiteraard terug op de consequenties van de bezuinigingen voor het defensiepersoneel.

» Het bestuur van de AFMP komt binnenkort naar u toe, met name op de locaties die zwaar getroffen worden door de bezuinigingen. Wij willen hierover graag met u in gesprek. Houd de website in de gaten voor nadere informatie.

Drie keer nietszeggend H   Het wordt steeds moeilijker de woorden van defensieministers serieus te blijven nemen. Zeker als we verschillende beleidsnota’s achter elkaar lezen: Nota Een andere wereld. Een andere Defensie (januari 1993), minister Relus ter Beek: ‘De regering is zich ervan bewust dat de verkleining veel vergt van het defensiepersoneel. De nieuwe veiligheidssituatie en de aanpaste organisatie van de krijgsmacht vormen een nieuwe uitdaging voor het personeel.’ Defensie na de kredietcrisis: een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld (april 2011), minister Hans Hillen: ‘Op het defensiepersoneel wordt al jaren een zware wissel getrokken. De uitzenddruk is hoog. Tegelijk volgt de ene reorganisatie de andere op en is de ene bezuiniging nog niet verwerkt of de volgende dient zich aan. De opgelopen achterstanden in voorraden, onderdelen en oefenmogelijkheden zijn demotiverend.’ Nota In het belang van Nederland (oktober 2013), minister Jeanine Hennis-Plasschaert: ‘Ik realiseer me heel goed dat de nota opnieuw ingrijpende maatregelen bevat. Opnieuw leveren we arbeidsplaatsen in, zetten we eenheden stil, stoten we materieel af en sluiten we kazernes. Dat gaat ook mij zeer aan het hart.’


werk en inkomen Tekst Anne-Marie Snels

Wijzigingen ABP pensioenregeling:

Wat betekent het voor u?

Het Kabinet wijzigt per 1 januari 2014 de mogelijkheid voor werkgevers en werknemers om samen belastingvrij te sparen voor een aanvullend pensioen. Die mogelijkheid wordt door nieuwe belastingregels versoberd. Als de regeling niét wordt aangepast is deze niet ‘fiscaal zuiver’ en legt de Belastingdienst een forse boete op. Werkgevers en vakbonden hadden dus geen keuze. De pensioenregeling voor ambtenaren moest worden aangepast.

O

ver de ABP pensioenregeling voor overheidspersoneel en onderwijspersoneel wordt centraal onderhandeld door werkgevers en de vakbonden. De werkgevers wilden de pensioenregeling voor het burgerpersoneel fors verslechteren: Ze wilden het nabestaandenpensioen uit de basisregeling van het ABP halen; Ze wilden het overgangsrecht, waardoor pensioenrechten van voor 2006 evenveel waard worden als die van na 2006 (het VPL-akkoord) afschaffen of tenminste fors verslechteren; Ze wilden de pensioenpremies grotendeel in eigen zak steken. Deze verslechteringen hebben we na lang en moeizaam onderhandelen weten te voorkomen. De bonden hebben onderhandeld om binnen de nieuwe belastingregels afspraken te maken die de pensioenregeling zo goed mogelijk in stand houden. Een versoberde pensioenregeling kost minder premie. De besparing op de premie wilden we zo volledig mogelijk terugsluizen naar de werknemers. Want het kan niet zo zijn dat werkgevers voordeel hebben en de werknemers niet. Uiteindelijk is er een ‘onderhandelaarsakkoord’ gesloten over wijzigingen in de ABP pensioenregeling. Let wel, dit betreft enkel en alleen de wijzigingen voor het burgerpersoneel, dat een middelloonregeling heeft.

Gevolgen Kort samengevat komt het onderhandelaarsakkoord op het volgende neer: met ingang van 1 januari 2014 gaat de pensioenrekenleeftijd van 65 naar 67

jaar en de pensioenopbouw per jaar omlaag van 2,05% naar 1,95% van het salaris boven de (ongeveer) € 11.000. Die verandering is nodig om ook in 2014 binnen de belastinggrenzen te blijven.

Premiewijzigingen ABP 2013 - 2014 Premie ouderdoms- en nabestaandenpensioen, over salaris minus ongeveer € 11.000 Premie FPU en voorwaardelijke pensioeninkoop over hele salaris

2013 2014 werkgever werknemer werkgever werknemer 17,8%

7,6%

14,2%

7,4%

1,6%

2,4%

4,0%

0%

oplinie oktober 2013

07


blikopener

werk en inkomen

Tekst Anne-Marie Snels Foto’s Jurriaan Esse

Vakbonden dwingen compensatie af’

Het ABP-bestuur moet de premies voor 2014 nog definitief vaststellen. Op grond van de nu bekende cijfers veranderen de premies in 2014 ten opzichte van 2013 (ongeveer) als volgt: Nu bedraagt de premie voor het ABP pensioen 25,4 % van het pensioengevend salaris. De werkgever betaalt 70%, de werknemer 30%.

pensioenbeleid van dit kabinet. De bonden menen dat dit resultaat het maximaal haalbare was . Het einde is echter nog niet in zicht. Vanaf 2015 wil dit kabinet de belastingvrije opbouw van de aanvullende pensioenen verder verlagen tot maximaal 1,75 % van de middelloonregeling. Dat is echter nog geen uitgemaakte zaak.

Militair Personeel De werkgevers gaan, in ruil voor bovenstaande premieverlaging voor de premie voor OP (ouderdomspensioen) en NP (nabestaandenpensioen), vanaf 2014 de volledige premie voor de overgangsrechten uit het VPL-akkoord uit 2006 betalen (op uw loonstrook staat dit onder ‘premie VUT/FPU basis’). Dit betekent dat premiebetalende ambtenaren er in 2014 ruim 2% (2,1 à 2,3%) netto op vooruit gaan, als compensatie voor de versobering van hun toekomstige pensioenopbouw. Maar de eerlijkheid gebiedt óók te zeggen dat de pensioenrichtleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar gaat en ambtenaren er dus langer over gaan doen om een zelfde pensioenkapitaal bij elkaar te sparen. De wijzigingen in de middelloonregeling gaan per 1 januari 2014 in. De nieuwe afspraken gelden alleen voor toekomstige pensioenopbouw: uw bestaande rechten worden niet aangetast. Voor ouderen valt de schade dus mee. Voor gepensioneerden hebben deze afspraken geen gevolgen. Maar jongeren komen er helaas slechter van af, die moeten immers bijna hun hele pensioen nog gaan opbouwen.

Geen reden tot juichen Het is geen akkoord om over te juichen, maar pure noodzaak door het

08

oplinie oktober 2013

Voor militair personeel gelden bovenstaande afspraken niet, omdat het militair personeel een eindloonregeling kent. De bonden zijn momenteel in overleg met Defensie om afspraken te maken over de militaire pensioenregeling.   Als de afspraken voor de militaire pensioenen definitief zijn dan informeert de AFMP u zo snel mogelijk. Houdt de website in de gaten of schrijf u in voor de nieuwsbrief (www.afmp.nl, kijk onder publiciteit onder nieuwsbrieven). Zodra er meer informatie bekend is zullen we in de OpLinie aandacht besteden aan de militaire pensioenregeling.

Vooruitzichten voor 2015 H   Er worden nu afspraken voor 2014 gemaakt. Voor 2015 en verder is er nieuwe wetgeving in de maak. Als die wetgeving rond is zullen bonden en werkgever opnieuw overleg moeten voeren over de pensioenregeling voor zowel militair personeel als ambtenaren.

Op bezoek Vrijdag 20 september bezocht AFMPvoorzitter Anne-Marie Snels met een deel van de defensietop en de andere vakbondsvoorzitters de Patrioteenheid in Turkije, waar vrouwen én mannen van Defensie op missie zijn in de directe omgeving van Andana. Het bezoek was erg nuttig en de moeite meer dan waard.

K

olonel Peter Koning heeft momenteel de bezielende leiding over de eenheid van pakweg 250 militairen. Mensen die allemaal hard werken om de veiligheid van de bijna twee miljoen inwoners van Andana, een grote stad vlakbij de Syrische grens, en tweehonderd duizend Syrische vluchtelingen te waarborgen. En dat lukt ze, ondanks een krappe bezetting, tot nu toe uitstekend.Onder omstandigheden die lang niet altijd makkelijk zijn. Het is er bijvoorbeeld erg warm, de luchtvochtigheid is hoog, men blijft verplicht op de basis en men moet altijd paraat staan. Ik trof bij alle onderdelen enthousiaste en gemotiveerde mensen aan. Naast uitleg over hoe alles op de basis functioneert, kreeg ik volop de gelegenheid om met het personeel in gesprek te gaan.


Natuurlijk zijn er zorgen. Gaat de missie verlengd worden?

bij Patriot-missie in Turkije Wat houdt de mensen bezig? Ook in Turkije heeft het personeel op Prinsjesdag de berichten over de bezuinigingen op Defensie ontvangen. Onze nieuwsbrief ging ook al rond. Menigeen maakt zich óók zorgen over haar of zijn toekomst. Het personeel geeft aan het lastig te vinden om op grote afstand te solliciteren. Sommigen was het, via de telefoon of Skype, gelukkig al gelukt om een nieuwe functie binnen Defensie te bemachtigen. Dit blijft een punt van zorg, bij elke missie komt dit ‘pijnpunt’ naar voren. En ook al ben je op missie, dan verdien je wat de AFMP betreft nét zo goed een gelijke kans op een nieuwe functie als ieder ander. Hoewel de bezetting krap is, slaat de verveling soms toe. Er wordt er alles aan gedaan om dit te voorkomen. Een enthousiast groepje mensen organiseert regelmatig activiteiten in een zelfgebouwd Holland House. Ook kan het personeel gebruik maken van de faciliteiten op de Amerikaanse basis. Mooi is het om te zien hoe met zeer beperkte middelen getracht wordt gezelligheid te creëren. Met oude pallets, netten, hout, oude matrassen en een lik verf blijk je een heel end te kunnen komen. Gezelligheid maak je immers samen en schept een hechte band. Dat heb ik in Turkije echt waargenomen.

missie bijvoorbeeld wel of niet verlengd worden? En hoe staat het met de uitzendvoorwaarden? Is er wel voldoende gespecialiseerd personeel voor handen? Zaken die we als bonden op korte termijn gaan bespreken met de werkgever. Dank aan alle mensen voor de openhartige gesprekken en de input die jullie leverden.

Veilige thuiskomst Een deel van het personeel gaat binnenkort via Kreta weer huiswaarts, en ver-

langt er naar om het thuisfront weer te omarmen. Ik wens jullie een behouden thuisreis. Nog even de laatste loodjes!En de ‘achterblijvers’, voor wie de missie er nog niet op zit, veel werkplezier en een veilige situatie toegewenst. Want al hopen jullie misschien op iets meer ‘dynamiek’ in je werk, het feit dat jullie voor pakweg 2,2 miljoen mensen de veiligheid waarborgen is al fantastisch. Defensie en alle Nederlanders burgers mogen trots op jullie zijn! Ik ben dat in ieder geval wel.

Solliciteren op afstand is lastig voor defensiepersoneel

Punten van zorg En natuurlijk zijn er ook punten van zorg onder het personeel, gaat de oplinie oktober 2013

09


werk en inkomen Tekst alex groothedde

Timing informatiedagen kan beter

Voorlichting over verblijf in VS structureel verbeterd

Foto: Alex Groothedde

De voorlichting die DCIOD geeft over een mogelijk vertrek naar de VS zou volgens een relatief groot aantal militairen geen getrouw beeld geven van de kosten van levensonderhoud aldaar. De voorlichting had inderdaad beter gekund, zo erkent DCIOD zelf ruiterlijk, maar dan op het gebied van de timing. De informatie die militairen had kunnen besluiten toch maar in Nederland te blijven, bereikte ze vaak te laat; in gedachten woonden en werkten ze toen al zo ongeveer in de States. Kijken we naar de manier waarop de voorlichting inhoudelijk wordt ingevuld, dan kunnen we alleen maar concluderen dat DCIOD dit uiterst serieus neemt.

10

oplinie oktober 2013

D

CIOD (Diensten Centrum Internationale Ondersteuning Defensie) ondersteunt militairen en hun gezinsleden die in het buitenland zijn geplaatst. Een andere taak is het voorlichting geven aan militairen die op het punt staan een functie in het buitenland te aanvaarden. In de vorige twee uitgaven van OpLinie werd hierop kritiek geuit, omdat een aantal militairen in de problemen waren gekomen door de hoge kosten van


De voorlichting van DCIOD over het verblijf in het buitenland is zeer gedetailleerd en realistisch.

Dit doet DCIOD: H   Als de eigen P&O afdeling en pas later volgen de informatiebijeenkomsten. Maar op zo’n moment is het hele proces vaak al onomkeerbaar. Dan is het vertrek naar het buitenland al bij familie en vrienden bekend gemaakt. Ze hebben bij wijze van spreken hun Hawaï shirt al aan. Ga dan nog maar eens terug. Dus de informatie die we geven komt bij deze militairen vaak niet neutraal binnen.” Met andere woorden: het is mogelijk dat men sommige financieel nadelige zaken dan niet wil horen. Hoe het ook zij, gebrek aan die informatie heeft tot financiële problemen en soms zelfs tot schrijnende situaties geleid. DCIOD is daarom van plan om militairen al eerder naar een algemene voorlichtingsdag te sturen; een bijeenkomst waar onder meer de financiële gevolgen van uitzending naar het buitenland aan de orde komen. Commandant Plijner mikt op jaarlijks een paar grote informatiedagen voor aspirant expats in het land, “waar we at random door verschillende onderwerpen gaan, waaronder de financiën. “Na zo’n sessie kan de militair een beter besluit nemen of hij over gaat tot solliciteren in het buitenland.” Voor het organiseren van die dagen moet hij nog wel eerst toestemming en budget van Defensie krijgen, maar inmiddels

voorlichtingsdag in het weekend, met oog op werkende partner’

levensonderhoud. Deze kosten worden niet volledig gecompenseerd door de Toelage Buitenland (TB) en daarvan waren ze naar eigen zeggen onvoldoende op de hoogte gebracht. De voorlichting aan Amerika-gangers is volgens commandant Luitenant-kolonel Theo Plijner van DCIOD de afgelopen jaren structureel verbeterd. Toch is het nog niet ideaal; de voorlichtingsbijeenkomsten zouden volgens hem al eerder moeten plaatsvinden. Plijner: “Nu wordt eerst de sollicitatieprocedure doorlopen

heeft Plijner verschillende commandanten ervan overtuigd dat die dagen moeten gaan plaatsvinden. Het zijn in principe dagen die in het weekend zouden worden georganiseerd, zodat bijvoorbeeld de partner van een militair er ook bij kan zijn zonder vrij van werk te hoeven nemen.

Hoog informatief gehalte OpLinie woonde een van de reguliere voorlichtingsbijeenkomsten bij in de Kromhout Kazerne. Het was een

een mutatie in PeopleSoft heeft doorgevoerd, krijgt betrokkene van DCIOD een e-mail met Intakeformulier vertrek buitenland, met het verzoek dit in te vullen. Vervolgens zet DCIOD het volgende in werking: » Verhuizing opstarten en begeleiden » Voorschotten uitbetalen » Vliegtickets boeken, ook voor gezin » Voorlichting verzorgen » Tijdelijke onderbrenging in Nederland en buitenland » Declaraties afhandelen (verhuiskosten)

ochtend met een uiterst hoog informatief gehalte, waarbij werkelijk alle kostenaspecten aan de orde kwamen maar ook veel praktische zaken. Elt. Rob Noppen, assistent clustermanager Amerika/Carib bij DCDIOD, ging uitdrukkelijk in op de financiële risico’s die op de loer liggen. Ook wees hij in het algemeen op de hoge kosten van het levensonderhoud. “Ik heb de kosten de afgelopen jaren flink omhoog zien gaan. Ga er dus goed over nadenken!” Hij wees even nadrukkelijk op grote financiële aderlatingen die je te wachten kunt staan, zoals bijvoorbeeld het huis dat in Nederland wordt achtergelaten en onverhuurbaar of onverkoopbaar blijkt, en de partner die in de VS over het algemeen niet aan het werk komt. Als militair kun je overigens ook met een soortgelijk scenario worden geconfronteerd wanneer je in Nederland op een andere locatie wordt geplaatst, van Brunssum naar Den Helder bijvoorbeeld, en je dan opeens een 300 km langere reisafstand hebt. Noppen: “Ik hoor soms de meest waanzinnige hypotheekbedragen. Ik schrik daar dan van; de vraag is of je dan wel naar het buitenland moet.” Wie zijn koopwoning onderverhuurt, moet oplinie oktober 2013

11


werk en inkomen

Berekeningsmethodiek

»

De Toelage Buitenland (TB) bestaat uit drie componenten: de verplaatsingscomponent, de verblijfscomponent en de koopkrachtcomponent. De verplaatsingscomponent is een vast bedrag waarmee onder meer kosten van vertrek uit Nederland enigszins worden gecompenseerd. Ook zit daar onder andere een tegemoetkoming in voor het opgeven van een baan door de partner van de militair.

Foto: Alex Groothedde

DCIOD verstrekt een uitvoerige berekening van de toelage buitenland’

er verder rekening mee houden dat de belastingaftrek vervalt.

Drie componenten De Toelage Buitenland bestaat uit drie componenten: de verplaatsingscomponent, de verblijfscomponent en de koopkrachtcomponent. De verplaatsingscomponent is een vast bedrag waarmee de extra kosten van vertrek naar het buitenland enigszins worden gecompenseerd. Ook zit daar onder andere een tegemoetkoming in voor het opgeven van een baan door de partner. Wie naar de VS (of een ander buitenland) vertrekt, ontvangt via DCIOD een uitvoerige berekening van de Toelage Buitenland (TB), gebaseerd op de persoonlijke situatie. Ook los van het financiële verhaal krijgen militairen die de voorlichtingsbijeenkomst bijwonen veel nuttige informatie mee. Zo wijst DCIOD er nadrukkelijk op dat militairen die met een partner naar de VS willen gaan ermee getrouwd moeten zijn, omdat een visum er anders - in de meeste gevallen - niet in zit. Soms komt het beslismoment te laat vanwege de veelal langdurige voorbereidingen die hiervoor nodig zijn. Ook daarom is het wenselijk als militairen eerder worden voorgelicht.

12

oplinie oktober 2013

Realistisch DCIOD stuurt bij de voorlichting altijd aan op een realistische weergave. Theo Plijner: “Soms worden we zelfs ervan beschuldigd negatief te zijn.” Dat zijn geen loze woorden. Bij de AFMP is een geval bekend van een lid die juist als gevolg van de voorlichting heeft geweigerd om naar de VS te vertrekken. Dat was voor hem een bitter besluit, temeer omdat het naar zijn idee inging tegen zijn sterke gevoel van loyaliteit jegens Defensie. Maar het toont in ieder geval aan dat de voorlichting zeker in dit geval adequaat was, ook al had het dan een negatieve uitkomst. En na afloop van de bijeenkomst in Utrecht gaf een militair aan dat hij nog niet zeker weet of hij wel naar de VS zal gaan. “Ik had het artikel in OpLinie gelezen en was wel geschrokken. Ik denk dat het voor zo’n tachtig procent van de collega’s niet interessant is om te gaan vanwege de financiële nadelen. Eigenlijk is het alleen interessant als je een alleenstaande bent met een huurhuis.” Hij en de andere militairen gaven aan dat door DCIOD een duidelijk beeld werd geschetst van de gevolgen van een plaatsing in de VS.

Geen financieel adviseur “Rijk word je er in ieder geval niet van,” vatte een van de aanwezigen op zijn manier samen. De militairen gingen de zaal uit gewapend met parate kennis en een vracht aan papierwerk waarin ze alles kunnen naslaan. Soms vragen militairen om een individueel financieel advies, maar het ontbreekt DCIOD aan

mankracht om hieraan te voldoen. “We zijn geen financieel adviseurs,” waarschuwt Rob Noppen dan ook tijdens de voorlichtingsbijeenkomst. Wel kan men op de website van BuZa informeren, en bij de collega’s die al in het buitenland wonen zijn licht opsteken. Men heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. Theo Plijner, die zelf ook voorlichting geeft, vindt het belangrijk dat ook de partner van de uitgezondene aanwezig is tijdens de voorlichting. “En dan dus niet slechts een uurtje ervoor inruimt, want dat volstaat niet.”

Actie AFMP Plijner erkent dat sommige militairen in financiële problemen terecht zijn gekomen, maar DCIOD kan hier zelf niets tegen uitrichten. DCIOD gaat immers niet over de berekeningsmethodiek. Dat zijn uiteindelijk de HDP en de centrales. Wel heeft DCIOD de HDP gewezen op de gevolgen van de berekeningsmethodiek voor militairen. Onder andere op aandringen van de AFMP is er in overleg met de HDP individueel maatwerk voor schrijnende gevallen. Maar er moet zo snel mogelijk een structurele oplossing komen, zodat we geen individueel lapwerk meer hoeven toe te passen. Daarom heeft de AFMP - met succes - aangestuurd op behandeling van de Toelage Buitenland in een zogeheten Technisch Werkverband. Hierdoor kan de nogal gecompliceerde materie met de nodige aandacht worden behandeld. Uiteraard zullen wij u van verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.


werk en inkomen Tekst dick harte

SBK in buitenland Defensiemedewerkers die in een ander Europees land wonen en/of werken en door een reorganisatie hun functie verliezen, vallen automatisch onder het sociaal plan (SBK 2012) dat de bonden met de werkgever hebben afgesproken. Ze hoeven daarvoor niet terug te keren naar Nederland en ook niet aan te tonen dat ze sociaal geworteld zijn in hun woonland. Dat heeft de werkgever op verzoek van de AFMP verduidelijkt in een brief.

O

nder de leden van de AFMP in het buitenland ontstond vorig jaar onrust over hun rechtspositie op basis van het nieuwe Sociaal Beleidskader 2012. Hun aanspraak op de daarin geregelde voorzieningen voor herplaatsingskandidaten – waaronder het recht op een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van ontslag – leek afhankelijk te zijn gemaakt van een terugkeer naar Nederland. Alleen medewerkers die vanwege ‘vastgestelde sociale omstandigheden’ in het buitenland mochten blijven wonen zouden onder het SBK 2012 vallen.

Buiten de EU Op 20 augustus heeft de werkgever de AFMP schriftelijk laten weten dat het criterium ‘vastgestelde sociale omstandigheden’ alleen van toepassing is op Defensiemedewerkers die in een land buiten de Europese Unie werken. Als die door een reorganisatie hun functie verliezen, moeten ze in principe naar Nederland terugkeren om onder het SBK 2012 te vallen. Dat wil zeggen: om verzekerd te zijn van doorbetaling van hun salaris tijdens hun herplaatsingstermijn en daarna van een WW-uitkering en een aanvullende Defensie-uitkering. Op deze regel bestaat één uitzondering. Er zijn medewerkers die namens Defensie in een land buiten de Europese Unie werkzaam zijn en die ook zonder terugkeer naar Nederland hun recht op SBK 2012-voorzieningen behouden. Dat zijn de militairen die:

» al minstens vijf jaar in het buitenland wonen EN

» een aanstelling hebben voor onbepaalde tijd (of het uitzicht daarop) en

» bij wie door de werkgever ‘sociale

duidelijkheid na actie AFMP’ werker en zijn gezin lokaal georiënteerd zijn wat betreft familie, vrienden, school en verenigingsleven. Ook wordt meegewogen of men nog familie heeft in Nederland, of daar een huis is aangehouden, of men lokaal financiële verplichtingen is aangegaan (zoals de koop van een huis), of de partner in Nederland een verblijfsvergunning nodig heeft et cetera.

omstandigheden’ zijn vastgesteld.

Binnen de EU Wanneer is dat laatste het geval? Als iemand inmiddels in hoge mate gesetteld is in het buitenland waar hij woont en werkt. Om dat vast te stellen kijkt Defensie naar de mate waarin de mede-

Defensiemedewerkers die in een land binnen de Europese Unie wonen en/ of werken, onder wie de zogenaamde ‘grensgangers’ (medewerkers die in Nederland werken maar in België of Duitsland wonen), vallen automatisch onder het SBK 2012. Ze hoeven daarvoor dus niet naar Nederland terug te keren en ook niet aan de genoemde drie voorwaarden te voldoen. Wat betekent dat concreet? Als deze militairen door een reorganisatie hun functie verliezen, wordt tijdens hun herplaatsingstermijn in hun woonland naar passend werk gezocht. Lukt dat niet en volgt ontslag, dan dienen ze ook in dat woonland een werkloosheidsuitkering aan te vragen. Die wordt aangevuld met een uitkering op grond van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen voor de sector Defensie (BWW). Desgewenst kunnen deze medewerkers door Defensie ook naar werk in Nederland worden begeleid. Als hun woonland geen WW-uitkering kent, vult het BWW deze leemte op.

» De brief van de werkgever biedt op een aantal belangrijke punten duidelijkheid over de bepalingen in het SBK 2012 en is om die reden met instemming door de AFMP gelezen. Wel jammer dat de werkgever ruim tien maanden nodig heeft gehad voor het opstellen en versturen ervan. oplinie oktober 2013

13


Werk en inkomen Tekst Alex Groothedde

College voor de Rechten van de Mens:

‘Defensie aanspreken

op schenden wet’ De AFMP heeft op basis van ervaringen de stellige indruk dat Defensie de weten regelgeving regelmatig aan zijn laars lapt en daar zelfs ook mee doorgaat na door instituten als het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman op de vingers te zijn getikt. Dat getuigt niet bepaald van goed bestuur (‘good governance’). Een ministerie moet de wetgeving respecteren en het goede voorbeeld geven. Maar Defensie laat op dat gebied steken vallen.

Z

elf zien wij bijvoorbeeld dat Defensie klachten die zijn neergelegd bij de Nationale Ombudsman tergend traag afhandelt. Dat kunnen wij documenteren, al zegt het instituut de Nationale Ombudsman zelf dat het zich niet herkent in dit beeld. Dit kan echter een diplomatieke opstelling zijn. Hoe dan ook, het beeld dat wij heb-

14

oplinie oktober 2013

ben van het aan de laars lappen van adviezen wordt deels erkend door ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, mr. Chila van der Bas. Vanaf 2010 is er volgens haar een ‘intensieve toename’ van het aantal oordelen die betrekking hebben op Defensie. Van de 15 ‘defensie’-oordelen in de periode vanaf 2010 (waarvan 3 tussenoordelen) waren er 3 waarin geen verboden onderscheid werd gemaakt. Blijven er dus 9 over waarin wel in strijd met de wet werd gehandeld.

“En dat is relatief veel,” aldus Van der Bas. Gemiddeld zijn de verhoudingen fiftyfifty. De vraag is hier echter vooral wat Defensie vervolgens doet met nietbindende uitspraken van het College waarin Defensie in het ongelijk wordt gesteld. Van der Bas spreekt in dit verband over follow-ups. “Ik kan zeker niet zeggen dat er nooit positieve follow-ups hebben plaatsgevonden. Maar er zijn wel degelijk negatieve follow-ups, waaronder in een zaak over de maximale toetredingsleeftijd.” Het is een veelzeggend voorbeeld omdat Defensie grote moeite heeft met het voorkomen van leeftijdsdiscriminatie: van die 15 zaken vanaf 2010 gingen er liefst 11 over dit thema. In de bewuste zaak die in 2012 tot een oordeel leidde, gaat het om een man van 40 die wachtmeester bij de KMar wilde worden, maar vastliep op de maximumleeftijd van 25


relatief veel zaken gaan over leeftijdsdiscriminatie ’

jaar voor toelating tot de opleiding tot officier en van 24 jaar voor toelating tot de opleiding tot wachtmeester. Volgens de man maakt de minister hiermee verboden leeftijdsonderscheid.

Objectieve rechtvaardiging De voorganger van het College, de Commissie Gelijke Behandeling, sprak als oordeel uit dat de Minister van Defensie jegens de man verboden onderscheid op grond van leeftijd heeft gemaakt door het hanteren van de maximumleeftijdsgrenzen van 25 jaar respectievelijk 24 jaar bij de werving voor de opleiding tot officier en wachtmeester, terwijl daar geen objectieve rechtvaardiging voor is of een andere wettelijke uitzondering voor geldt. Bij de beoordeling van de objectieve rechtvaardiging van het onderscheid overwoog het College: “De

minister streeft twee doelen na met het hanteren van de maximumleeftijden bij de werving voor de opleiding tot officier en wachtmeester. Het eerste doel is een brede operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht. Het tweede doel is het creëren van loopbaanmogelijkheden, zowel binnen als buiten defensie. De Commissie vindt de leeftijdsgrenzen geschikt om de beoogde brede operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht te bereiken. Maar de minister heeft niet concreet gemaakt waarom met de door de Commissie aangedragen alternatieve middelen - het hanteren van een maximale verblijfsduur in rang en/of functie en het hanteren van fitheidstesten - dit doel niet kan worden bereikt.”

Niet noodzakelijk criterium Als het gaat om het tweede doel, het creëren van loopbaanmogelijkheden,

Mr. Chilay van der Bas, ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens.

zegt de minister dat de maximum leeftijden voor de functies officier en wachtmeester zijn gekoppeld aan de voor deze functies geldende ontslagleeftijden. Zo kan er vogens de minister voor worden gezorgd dat de militair voldoende mogelijkheden heeft om binnen Defensie maar ook op de civiele arbeidsmarkt een loopbaan te ontwikkelen. Maar, zei de Commissie, nu de Minister heeft aangegeven dat hij geen gebruik meer maakt van het leeftijdscriterium bij de beoordeling van de loopbaanmogelijkheden van een militair die leidt tot doorstroom, bevordering of ontslag, ziet zij niet in waarom het wel een noodzakelijk selectiecriterium is voor het creëren van loopbaanmogelijkheden bij het aannemen van personeel. De minister heeft niet aangetoond dat het hanteren van maximum leeftijden bij werving en selectie een passend en noodzakelijk middel is om het tweede doel te bereiken. De minister heeft daarom verboden onderscheid gemaakt op grond van leeftijd bij de aanbieding van twee betrekkingen.” Er mag dus niet gegeneraliseerd worden, maar moet er individueel, worden bekeken of iemand naar verwachting op termijn geschikt zal blijven voor de dienst. Ondanks die uitspraak is Defensie doorgegaan met leeftijdsdiscriminatie, zoals bleek in in vacatures die in oktober 2013 verschenen en waarin maximum leeftijden weden genoemd. Het eerder genoemde voorbeeld van de KMar-medewerker en andere negatieve follow-ups waarbij de Minister het beleid niet heeft veranderd, is door het College op 12 september aangekaart bij het zogenoemde beheersministerie BZK (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Op het moment van schrijven is de uitkomst van dit onderhoud niet bekend, maar waar het volgens Van der Bas vooral om gaat is “dat het College signalen afgeeft dat er, ook al is zijn oordeel niet bindend, door een Minister niet conform de wet wordt gehandeld. Dat moet je als overheid niet willen.”In politiek Den Haag is het oplinie oktober 2013

15


werk en inkomen

kamervraag over slecht scorend ministerie defensie’ bekend dat Defensie het op dit front laat liggen. Dit bleek op dinsdag 3 september tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer (waar op die eerste dag na het reces alle 150 Kamerleden aanwezig waren). Aanleiding was een vraag van Kamerlid Klein (50 Plus) over een artikel in het blad Binnenlands Bestuur ‘Overheid discrimineert ouderen’. Hij vroeg onder andere: ‘Wat gaat de minister (Plasterk) doen om deze leeftijdsdiscriminatie keihard aan te pakken bij slecht scorende onderdelen van de rijksoverheid zoals het ministerie van Defensie?’ Plasterk verwees in zijn antwoord naar het eerder genoemde overleg op 12 september tussen het College en hemzelf ‘om nader te bezien hoe wij invulling gaan geven aan de procedureafspraak die er zijn gemaakt bij de totstandkoming bij de Algemene wet gelijke behandeling. Die afspraken houden in dat als er een oordeel ligt, de minister van Binnenlandse Zaken daarvan een afschrift stuurt, om precies te zijn naar de betrokken ministers. (…)’ ‘Dan neem ik contact op met (...) de departementen, om het oordeel te bespreken en te zorgen dat er voortaan conform dat oordeel wordt gehandeld.’

Politieke druk Maar staat het College bij uitspraken die niet worden opgevolgd dan niet met lege handen? Van der Bas: “Als bijvoorbeeld Ministeries de wet niet naleven, is er ook nog zoiets als politieke druk. In dat kader is het van belang dat minister Plasterk op 3 september j.l. in de Tweede Kamer heeft uitgesproken dat iedere afzonderlijke minister ervoor moet zorgen dat op het eigen departement niet wordt gehandeld in strijd met de rechten van de mens en dat leeftijdsdiscriminatie daar een onderdeel van is. En dat hij zijn collega’s erop zal aanspreken dat als het College oordeelt dat op een bepaald punt de wet is overtreden, zij zich daaraan moeten houden” Zij vervolgt. “Het College wordt wel degelijk serieus genomen, maar er

16

oplinie oktober 2013

zou bijvoorbeeld door Defensie wel sneller op uitspraken mogen worden gereageerd.“

Relatief veel zaken De ondervoorzitter vervolgt: “Er zijn relatief veel uitspraken in verband met Defensie. Gemiddeld genomen zijn alle werkgevers in Nederland goed voor circa 200 oordelen per jaar. Defensie is gemiddeld goed voor vijf oordelen per jaar.” Afgezien van leeftijdsdiscriminatie zijn er wel meer zaken die bij Defensie spelen en bij het College aanhangig zijn gemaakt, zoals het maken van onderscheid tussen gehuwden en ongehuwden bij het recht op onder meer reiskostenvergoeding. Het College noemt dit onderscheid strijdig met de wet. In naam gebeurt het aanspannen van een zaak overigens altijd door de betrokkene zelf, maar militaire vakbonden verlenen in veel gevallen ondersteuning. Van der Bas: “We wachten op dit moment nog op een aantal follow-up reacties van Defensie. Daarna willen we dat met de minister bespreken. We willen liever eerst het plaatje compleet hebben.” Maar er zijn alleen al twee negatieve follow ups in het kader van leeftijdsdiscriminatie. Wil het er maar niet in bij Defensie? “Het verhoudt zich niet met de maatschappelijke ontwikkelingen,” is het diplomatieke antwoord. Soms is de wil er ogenschijnlijk wel maar is het uitvoeren van de nodige veranderingen lastig, zoals in een andere zaak over leeftijdstoetreding. Defensie wilde meer

mensen in lagere rangen krijgen en gebruikte hierbij een leeftijdsgrens van 24 jaar. Dit werd door het College als strijdig met de wet beschouwd omdat er nog wel andere manieren zijn om de lagere rangen te vullen. Dat hoeft niet per se te gebeuren door op (zeer) jonge mensen te mikken. In deze zaak is door Defensie uitstel gevraagd omdat het nemen van benodigde structurele maatregelen tijd vergt. “We hopen dat Defensie prioriteit geeft aan het structureel hierover nadenken, zodat er niet meer in strijd met de wet wordt gehandeld. De wetgever heeft destijds bij de inwerkingtreding in 2004 van de Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd een overgangsbepaling voor Defensie opgenomen. Defensie kreeg tot 1 januari 2008 de tijd om een regeling te treffen ten aanzien van het gebruik van leeftijdsgrenzen betreffende aanstelling, functietoewijzing, aanwijzing voor een opleiding en ontslag. Nu, vijf jaar later, is die regeling nog niet van de grond gekomen. Men kan zich afvragen waarom er, om een tijdige positieve follow up op uitspraken van het College te garanderen, geen alternatieve Wet Dwangsom in het leven wordt geroepen. Deze wet zorgt ervoor dat overheidsinstanties zoals Defensie financieel moeten bloeden als er een wettelijke reactietermijn wordt overschreden. Maar dat is volgens Van der Bas niet aan de orde. “Wij geven niet-bindende oordelen; bovendien kunnen we met het follow-up beleid prima uit de voeten.” Over de rol van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, waar je toch ook iets van mag verwachten, is ze kort: “De IGK is een onafhankelijke adviseur. Als bepaalde onderdelen van de wet niet structureel worden nageleefd zou hij de minister erop moeten aanspreken. Wij hebben met de IGK geen contact hierover gehad.”

pas als plaatje compleet is volgt gesprek met minister over schenden wet’


werk en inkomen Tekst dick harte

Akkoord over

Sociaal Statuut Outsourcing Op vrijdag 19 juli hebben minister Hennis-Plasschaert en de bonden een akkoord bereikt over een sociaal plan voor Defensiemedewerkers die door het outsourcen van diensten hun functie kwijtraken. Belangrijke onderdelen zijn een werk- en salarisgarantie en behoud van de bij Defensie opgebouwde rechten mocht een nieuwe werkgever onverhoopt failliet gaan.

Z

oals bekend wil Defensie allerlei onderdelen opheffen en hun diensten en producten voortaan gaan inkopen. Dat gebeurt vooral om de door Den Haag opgelegde bezuinigingen te realiseren. De AFMP heeft haar bedenkingen tegen de outsourcingsplannen, maar in feite hebben vakbonden over dat soort bedrijfsvoeringkeuzes niets te zeggen. Wel is de werkgever verplicht met de bonden afspraken te maken over de rechtspositie van de medewerkers van wie de afdeling wordt opgeheven. Het algemene sociale plan voor reorganisaties binnen Defensie, het Sociaal Beleidskader (SBK), was onvoldoende toegespitst op de belangen van collega’s die door het opheffen van hun dienst of afdeling hun functie kwijtraken. Daarom zijn voor hen nu aparte spelregels en voorzieningen afgesproken in een Sociaal Statuut Uitbesteding (SSU). De AFMP vond het belangrijk dat deze afspraken voor het eerstvolgende uitbestedingstraject hun beslag zou krijgen en dat is dus gelukt.

Werkbehoud Het streven bij outsourcing is voortaan alle gedupeerde medewerkers aan het werk te houden. Dat kan op twee manieren. Ten eerste door ze een andere functie binnen Defensie aan te bieden. Ten tweede door te zorgen dat ze een pas-

sende functie krijgen bij de leverancier aan wie hun voormalige werk wordt uitbesteed. De AFMP heeft zich er sterk voor gemaakt dat beide opties in elk individueel geval serieus bekeken worden.

Arbeidsvoorwaarden Gaan Defensiemedewerkers voor de nieuwe leverancier werken, dan moet op basis van het SSU vooraf in een outsourcingscontract worden vastgelegd dat hun salaris minimaal gelijk blijft aan hun meest recente salaris bij Defensie, bijvoorbeeld door loonaanvulling. Daarnaast wordt vastgelegd dat de nieuwe werkgever gelijkwaardige secundaire arbeidsvoorwaarden moet bieden (doorbetaald ouderschapsverlof, vakantieverlof, reiskostenvergoedingen, jubileumgratificaties) of dat Defensie verschillen op dat gebied afkoopt met een eenmalig bedrag. Ook moet de nieuwe werkgever bestaande afspraken op scholingsgebied nakomen. In het geval van burgerpersoneel compenseert Defensie de negatieve pensioengevolgen van de overstap naar een commerciële organisatie die niet is aangesloten bij het ABP door een storting in ABP Extra Pensioen. Mocht de nieuwe leverancier onverhoopt failliet gaan of wordt een voormalige Defensiemedewerker om een andere reden ontslagen, dan kan hij terugvallen op het Besluit Bovenwettelijke uitkerin-

AFMP heeft zich sterk gemaakt voor werkbehoud in elk individueel geval’

»

De AFMP toetst bij outsourcingsoperaties kritisch of de SSU-afspraken worden nagekomen. Dat geldt ook voor wat in het regeerakkoord staat over uitbestedingen: die moeten ‘bijdragen aan de inzetbaarheid en het innovatieve vermogen van de krijgsmacht, de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de defensieorganisatie en het inzicht in de kosten.’

gen bij Werkeloosheid (BBW). Dat wil zeggen: hij krijgt dan van Defensie een aanvulling op zijn werkeloosheidsuitkering en eventueel ook op het salaris van een volgende baan.

In dienst Defensie blijven Het SSU regelt ook dat drie soorten medewerkers na een outsourcing van hun werk niet verplicht kunnen worden om Defensie te verlaten. Dat zijn militairen met een zogenaamde behoudgarantie, langdurig zieken én alle Defensiemedewerkers die binnen vijf jaar met (vervroegd) pensioen gaan of op basis van een andere leeftijdsontslagregeling moeten stoppen met werken. De AFMP heeft ervoor gezorgd dat de collega’s in deze laatste categorie tot hun leeftijdsontslag bij Defensie in dienst kunnen blijven en op basis van detachering binnen andere organisaties zullen worden ingezet. . oplinie oktober 2013

17


Individuele belangenbehartiging Tekst Dick Harte

Centrale Raad van Beroep doet messcherpe uitspraak

Personeel ‘met vlekje’ mag niet zomaar worden ontslagen Defensiemedewerkers die door gezondheidsproblemen hun oorspronkelijke functie niet meer kunnen vervullen mogen na twee jaar worden ontslagen. Voorwaarde is dan wel dat de werkgever overtuigend aantoont dat hij zorgvuldig heeft gezocht naar mogelijkheden om de herplaatsingskandidaat binnen de eigen organisatie aan het werk te houden en daarin niet is geslaagd. Dat is op donderdag 25 oktober 2013 bevestigd door de Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter in ambtenarenzaken – in een messcherpe uitspraak over de eisen waaraan herplaatsingsonderzoeken van de overheid als werkgever moeten voldoen.

D

e uitspraak betrof een mevrouw die binnen Defensie werkzaam was in een burgerfunctie van logistieke aard – laten we haar in dit artikel Pauline noemen. Op een gegeven moment kreeg Pauline last van psychische en fysieke klachten en werd vervolgens gedeeltelijk (15 tot 25 procent) ongeschikt verklaard voor het werken in haar oorspronkelijke functie. Een paar jaar later namen haar klachten toe en steeg haar arbeidsongeschiktheidspercentage tot boven de 25 procent. Als gevolg daarvan werd ze in 2008 officieel aangemeld als ‘ziek’ en begon de ontslagbeschermingstermijn van twee jaar te lopen.

‘Blijvende ongeschiktheid’ Doordat Pauline in een eerder stadium een paar omscholingsmodules op administratief gebied had gevolgd, kon ze in 2009 met succes geplaatst worden in

18

oplinie oktober 2013

een tijdelijke andere functie. Ze had daar bijna een jaar prima gefunctioneerd toen ze in 2010 door Defensie haar ontslag kreeg aangezegd vanwege ‘blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van haar werk door ziekte’. De werkgever baseerde zich daarbij op een advies van het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV). Opvallend genoeg meldde de werkgever daarbij niet dat het UWV ook had geconstateerd dat Defensie zich onvoldoende had ingespannen om voor Pauline ander werk binnen de eigen organisatie te zoeken.

Herplaatsingsonderzoek Pauline besloot haar ontslagbesluit aan te vechten door een beroepsprocedure aan te spannen. In eerste instantie leverde dat een ongunstige uitspraak op. De rechtbank in Utrecht oordeelde dat ze ‘voldoende gesteund was door haar re-integratiebegeleider en dat de werkgever een loopbaanheroriëntatie had verricht en navraag had gedaan naar mogelijkheden tot herplaatsing.’

Kortom: Pauline mocht niet klagen. Haar stelling dat er voor haar wel degelijk (andere) functies beschikbaar waren had ze niet onderbouwd, terwijl de rechtbank het ‘niet onaannemelijk’ vond dat die functies er niet waren. Kortom: de werkgever ‘had voldoende onderzoek verricht naar vervangende arbeidsmogelijkheden’ en dus het volste recht om na twee jaar ziekte een ontslagprocedure te starten.


Pensioenen Tekst Pauline de Casparis

Eerste reactie van de Staat op AOW-dagvaarding Na lange tijd van stilte valt er eindelijk een ontwikkeling te melden in de civiele procedure die de AFMP heeft aangespannen over het AOW-gat. De Staat der Nederlanden, die door de AFMP als partij is gedagvaard, heeft namelijk een reactie gestuurd. In het civiele recht wordt zo’n reactie een conclusie van antwoord genoemd.

»

werkgever kon zorgvuldigheid bij zoeken ander werk niet aantonen’

Bij lange na niet voldoende Op donderdag 25 juli zette de Centrale Raad van Beroep krachtig de bijl in deze uitspraak en liet er geen spaan van heel. Hij constateerde dat de werkgever niet duidelijk had gemaakt wat hij allemaal gedaan had om binnen Defensie ander werk voor Pauline te vinden en waarom dat niet gelukt was. Ja, hij had een brief aan het UWV geschreven, ‘waarin in algemene termen wordt ingegaan op de re-integratiemogelijkheden op burgerfuncties’. Maar dat was volgens de Raad bij lange na niet voldoende. Om te beginnen had de werkgever niets gemeld over de kansen van Pauline om op haar huidige werkplek inzetbaar te blijven. Een opvallende keuze, vooral omdat uit de stukken bleek dat er mogelijk op niet al te lange termijn een vacature zou worden opengesteld voor precies haar huidige werkzaamheden. Daarnaast was niet duidelijk gemaakt waarom hij niet verder had gezocht bij andere organisatieonderdelen. Tot slot had hij niets gemeld over de onderzochte mogelijkheden om passend

werk te organiseren door het aanbieden van opleidingen, aanpassingen van de werkplek, vermindering van het aantal werkuren of het omzetten van een militaire functie in een burgerfunctie.

Vergaande verplichting Conclusie: de werkgever had niet overtuigend aangetoond dat hij zorgvuldig op zoek was geweest naar ander werk voor Pauline binnen zijn eigen organisatie. En dat is te betreuren, aldus de Centrale Raad, want er rustte op hem een vergaande verplichting om dat juist wel te doen, aangezien Pauline door haar gezondheidsproblemen en haar parttime inzetbaarheid moeilijker te bemiddelen was naar een arbeidsplaats buiten Defensie.

»

De Raad vernietigde de uitspraak van de rechtbank in Utrecht en herriep alsnog het ontslagbesluit van de werkgever. Een uitspraak (‘jurisprudentie’) die niet alleen voor Defensiemedewerkers van belang is, maar ook voor het politieen het overige overheidspersoneel.

In haar dagvaarding had de AFMP gesteld dat de Nederlandse overheid de verhoging van de AOW-leeftijd niet had mogen invoeren zonder een goede overbruggingsregeling. Dat is begin dit jaar toch gebeurd en daardoor worden AOW-gerechtigden opgescheept met onvoorziene inkomenstekorten, die kunnen oplopen tot duizenden euro’s. Dat is onrechtmatig en bovendien maakt de Staat daardoor volgens de AFMP inbreuk op het eigendomsrecht zoals dat is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Verkeerde adres De conclusie van antwoord bevat voor de AFMP geen verrassingen. Zoals verwacht stelt de Staat dat de AFMP bij de civiele rechter aan het verkeerde adres is met zijn klacht, aangezien leden van de bond bij de bestuursrechter terecht kunnen als ze vinden dat hun AOW-uitkering eerder zou moeten ingaan. Verder stelt de Staat zich onder meer op het standpunt dat de AOW-uitkering geen eigendomsrecht is in de zin van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En voor zover dat wel het geval zou zijn, dan nog is volgens de Staat het ontnemen van dat eigendomsrecht in dit geval gerechtvaardigd.

Zitting De AFMP wil uiteraard graag reageren op de conclusie van antwoord. Die kans krijgen we tijdens de zitting die begin volgend jaar over de zaak zal plaatsvinden. De rechtbank in Den Haag heeft onlangs besloten tot het houden tot deze zogenaamde ‘comparitie van partijen’, bedoeld om de geschilpunten goed in beeld te krijgen en uiteindelijk verdere instructies te kunnen geven. Het zou kunnen dat de rechtbank op basis van de zitting alsnog kiest voor een tweede schriftelijke ronde, waarin beide partijen opnieuw een schriftelijk stuk kunnen indienen.

oplinie oktober 2013

19


werk en inkomen Tekst alex groothedde

Dienstverbandaandoening:

ABP

past voorlichting aan

Lange tijd gaf het ABP een verkeerde voorstelling van zaken over medische kosten bij een dienstverbandaandoening. Na interventie door de AFMP is de voorlichting nu aangepast op de website – alleen de folders geven nog een vertekend beeld.

H

et ABP stelde tot voor kort dat alleen medische kosten voor vergoeding in aanmerking komen als het gaat om letsel dat het gevolg is van ongevallen onder buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Dit leek een jurist van de AFMP niet juist. Hij sneed het punt expliciet aan in een al lopende

20

oplinie oktober 2013

bezwaar- en beroepsprocedure die we voor een lid hadden aangespannen, onder verwijzing naar het AMAR. Pas later gaf het ABP toe dat óók kosten die voortvloeien uit bedrijfsongevallen voor vergoeding in aanmerking komen, en dat het eerder door hen toegepaste beleid dus niet in overeenstemming was met de regelgeving. Nog minder fraai van het ABP was dat het na deze ‘ingeving’ nog steeds

niets aan de voorlichting op zijn site had veranderd. Dit leek al te toevallig, omdat het een enorme besparingspost voor Defensie betekende. Weer ging de AFMP-jurist in het geweer, en uiteindelijk werd de voorlichting aangepast. Dat wil zeggen: op de website, want ander voorlichtingsmateriaal loopt nog steeds achter. In de folder ‘Geneeskundige verzorging voor (gewezen) militairen’, te vinden op de ABP-website, staat nog een gewraakte passage: ‘Is deze dienstverbandaandoening opgelopen op of na 1 januari 1998, dan bestaat alleen aanspraak als dit is gebeurd tijdens buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden.’ Dit is dus niet cor-


werk en inkomen

Volg de voorzitter H   De AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels is begin rect en deze folder moet dan ook nog worden aangepast. In ieder geval is de volgende tekst op de ABP-website www.

abp.nl/ex-militair/arbeidsongeschikt/ geneeskundige-verzorging/komt-u-inaanmerking.asp) wél correct:

september voluit op Twitter aan het werk gegaan. Zij twittert regelmatig en haar tweets staan op de homepage van onze website. Wilt u haar via op andere manieren volgen, zoals via uw smartphone, dan vindt u haar onder gebruikersnaam AnneMarieSnels.

Komt u in aanmerking? Hebt u tijdens uw militaire dienst een verwonding, ziekte of gebrek opgelopen? En is vastgesteld dat dit een dienstverbandaandoening is? Dan hebt u meestal recht op een vergoeding in de medische kosten.

Hebt u deze aandoening opgelopen op of na 01-01-1998? Dan maakt u aanspraak op een pakket aan geneeskundige verstrekkingen als het is gebeurd tijdens buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden. U krijgt deze geneeskundige verstrekkingen op basis van de Regeling ziektekostenverzekering militairen en de Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers. Is er sprake van een bedrijfsongeval, dan is er alleen aanspraak op basis van de Regeling ziektekostenverzekering militairen. (Deze laatste zin is onlangs toegevoegd aan de oude tekst, waarmee het huidige beleid juist wordt weergegeven, red.)

Hebt u deze aandoening opgelopen vóór 01-01-1998? Dan geldt de voorwaarde van buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden niet.

De meest voorkomende geneeskundige verstrekkingen » Ziekenhuisopname » Medicijnen, verbandmiddelen » Hulpmiddelen zoals hoortoestellen, prothesen » Fysiotherapie » Tandheelkundige verstrekkingen » Aanvullende geneeskundige verstrekkingen Op basis van de Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers kunt u ook in aanmerking komen voor aanvullende geneeskundige verstrekkingen. Lees meer in onze brochure: Geneeskundige Verzorging voor (gewezen) militairen (dit is de verouderde brochure, red).

Eigen risico Zorgverzekeringswet U kunt bij ons ook een verzoek voor een (gedeeltelijke) tegemoetkoming van het door u betaalde eigen risico indienen. Vul hiervoor het declaratieformulier in.

Voorwaarden: » het door de zorgverzekeraar ingehouden eigen risico moet in verband staan met uw dienstverbandaandoening » het door de partner betaalde eigen risico komt niet voor vergoeding in aanmerking » een declaratie kan pas na afloop van het kalenderjaar worden ingediend (Tot zover de tekst op de ABP website.)

» Hou er rekening mee dat declaraties met terugwerkende kracht kunnen worden ingediend, maar uiterlijk tot drie jaar nadat de kosten zijn gemaakt. De route is als volgt: u dient een declaratie in bij uw zorgverzekeraar. Pas als deze bekend maakt de kosten niet te vergoeden, kunt u terecht bij het ABP. Het ABP checkt vervolgens of u inderdaad een zorgverzekering heeft, en als u aanspraak maakt op vergoeding van kosten worden deze vergoed alsof u nog militair was.

Herhaalde oproep:

Hoe bevalt begeleiding van werk-naar-werk?

»

Worden Defensiemedewerkers van wie de functie is opgeheven voldoende ondersteund door de werkgever bij het vinden van ander werk? De AFMP is erg benieuwd naar uw ervaringen op dat gebied. Op basis van het Sociaal Beleidskader 2012 moet Defensie herplaatsingskandidaten (medewerkers van wie de functie door een reorganisatie is komen te vervallen) actief ondersteunen bij de overgang naar een andere baan. De werkgever moet er samen met u voor zorgen dat u ander werk krijgt. Soms is dat mogelijk binnen de defensieorganisatie; in veel gevallen moet er een baan buiten Defensie gevonden worden. Voor die begeleiding van-werknaar-werk zijn meerdere personen en instanties verantwoordelijk. Tijdens de eerste fase van de herplaatsing om te beginnen uw eigen commandant en uw eigen P&O-organisatie. Daarnaast is in de tweede fase een belangrijke rol weggelegd voor de Begeleidings- en Bemiddelingsorganisatie (BBO), in samenwerking met P&O en USG Restart. De AFMP wil graag van u horen hoe u de ondersteuning van Defensie ervaart. Laat het ons weten en doe mee aan onze online enquête op www.afmp. nl (via knop op homepage). De resultaten zullen we gebruiken om de dienstleiding duidelijk maken op welke gebieden de begeleiding verder verbeterd moet/kan worden. Wij zien dat als een nuttige aanvulling op de tevredenheidsonderzoeken die Defensie zelf uitvoert. We hebben al eerder een oproep geplaatst om mee te doen aan de enquête, maar zeker nu de werkgelegenheid bij Defensie nog meer onder druk komt te staan dan ooit tevoren, zijn we benieuwd naar uw mening. Nota bene: uw gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor dit onderzoek. Ze zullen niet aan derden worden verstrekt. Meer weten over de enquête? E-mail naar secretaris@afmp.nl!

oplinie oktober 2013

21


Nú GRATIS kans op één van deze prijzen!

15x 10x

100x

iPad Mini Reischeque t.w.v. € 1.000,-

Hoofdprijs:

Dagje Slagharen 4 personen

€ 10.000,-

0800-1155

Bel (gratis), geef uw unieke code en gegevens door en maak gratis kans op één van deze prijzen. Uw unieke code vindt u op de actieflyer. Geen actieflyer meer bij dit magazine? Bel 0800-1155 om alsnog kans te maken op de prijzen. Geen 18? Geen kans. Spelvoorwaarden: Deelname aan deze actie is gratis. Kijk voor de volledige actievoorwaarden op www.bankgiroloterij.nl/gratiskans. Deelname vanaf 18 jaar. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door vfonds en de BankGiro Loterij. Als u belt naar 0800-1155 wordt door de BankGiro Loterij tijdens het gesprek gevraagd of een aanbod tot deelname aan de loterij voor het vfonds mag worden gedaan.

22

oplinie oktober 2013


individuele belangenbehartiging Tekst dick harte

Uitspraak Centrale Raad:

Defensie te krenterig met studiefaciliteiten Defensie moet ruimhartiger studiefaciliteiten toekennen aan medewerkers die hun loopbaanmogelijkheden binnen de krijgsmacht willen verbreden door het volgen van een opleiding en daarvoor van de werkgever ondersteuning vragen op basis van artikel 16 van het Algemeen Militair Ambtenaren Reglement (AMAR). Dat is door de Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter in ambtenarenzaken – medio augustus nogmaals verduidelijkt in een door de AFMP aangespannen en gewonnen rechtszaak.

D

e werkgever probeert de laatste jaren op allerlei manieren onder zijn verplichtingen op basis van artikel 16 uit te komen. Hij doet dat onder andere door opleidingsverzoeken af te wijzen met als argument dat de krijgsmacht er financieel beroerd voor staat en/of voorlopig geen behoefte heeft aan hoger opgeleide militairen. In zijn uitspraak van 25 april van dit jaar maakte de Centrale Raad al duidelijk dat deze redenen onvoldoende waren om een afwijzing op te baseren. Ook kreeg Defensie te verstaan dat hij bij het beoordelen van een verzoek om studiefaciliteiten niet klakkeloos voorbij mocht gaan aan het advies van de loopbaanbegeleider, zoals vastgelegd in iemands Persoonlijk Ontwikkelplan (POP).

Aalmoezenier In een door een medewerker van de landmacht aangespannen procedure heeft de Raad deze eerdere uitspraak nu verder verfijnd. De zaak betreft een militair die de HBO-opleiding Theologie wil volgen om in de toekomst aalmoezenier te kunnen worden. Defensie had zijn aanvraag afgewezen omdat er niet

genoeg financiële middelen waren. In een later stadium werden daar nog de argumenten aan toegevoegd dat de weg om aalmoezenier te worden lang en onzeker is en de functie van aalmoezenier een burgerfunctie is.

Loopbaansporen Zoals te verwachten herhaalt de Centrale Raad in zijn uitspraak het standpunt dat het ontbreken van budget niet mag leiden tot een afwijzende reactie op een opleidingsverzoek. Vervolgens wijst de Raad erop dat voor toekomstmogelijkheden van militairen niet alleen gekeken moet worden naar het huidige loopbaanspoor, maar ook naar andere sporen binnen of buiten het eigen defensieonderdeel. Het eindoordeel is dan ook dat het voor de beslissing om een opleiding al dan niet te vergoeden niet van betekenis is of de militair nog een lang en onzeker traject voor de boeg heeft voordat hij aalmoezenier kan worden. Ook het argument dat aalmoezenier een burgerfunctie is vindt de Raad geen overtuigende grond voor afwijzing. De Raad ziet niet in waarom de werkingssfeer van artikel 16 AMAR beperkt zou moeten blijven tot loopbaanmogelijkhe-

ontbreken van budget is geen reden om aanvraag opleiding af te wijzen’ den met een militair karakter. De uitspraak van de Centrale Raad is een tussenuitspraak. Dit betekent dat Defensie gelegenheid krijgt alsnog voor een goede onderbouwing van het afwijzingsbesluit te zorgen. Niettemin is de AFMP erg verheugd over de uitspraak, die duidelijk maakt dat de werkgever artikel 16a AMAR tot nu toe veel te beperkt heeft uitgelegd.

»

De AFMP adviseert leden die een loopbaangerichte opleiding willen volgen om zich vooral niet te laten ontmoedigen door berichten dat een verzoek om studiefaciliteiten geen zin heeft. De juridische afdeling van de AFMP staat klaar om leden die zo’n aanvraag willen indienen of hebben ingediend met raad en daad bij te staan. Heb je vragen, ondervind je problemen met het verkrijgen van een POP of wil je bezwaar maken tegen een afwijzend besluit? Neem dan zo snel mogelijk contact op via ibb@afmp.nl of 0348 – 707 433. oplinie oktober 2013

23


ledenbenefits

column

De bankzitter Succesvolle oorlogsgame inspiratie voor speelfilm

Machiavelli

Halo 4: Forward Unto Dawn

»

Halo 4: Forward Unto Dawn is gebaseerd op de succesvolle Xbox game Halo 4, die zich ergens in de toekomst afspeelt en die ook al leidde tot een succesvolle tv-serie. De speelfilm vertelt het begin van deze sciencefictionserie. Het verhaal: Op de militaire academie van de UNSC (United Nations Space Command) wordt een groep jonge cadetten klaargestoomd. Zij moeten na hun opleiding de strijd aangaan met rebellen die op meerdere planeten in opstand zijn gekomen tegen het gezag van de UNSC. Een van de militairen in opleiding is Thomas Lasky (Tom Green). Hij twijfelt aan het nut van de naderende oorlog. Bovendien is hij bang dat hij niet in de wieg gelegd is voor het leiderschap dat van hem wordt verwacht. Dan wordt de academie plotseling opgeschrikt door een gewelddadige aanval door aliens. Lasky moet als een leeuw vechten om de academie en zijn medestudenten te beschermen. Daarbij krijgen de verdedigers hulp van een geheimzinnige bondgenoot: een gepantserde supersoldaat die iedereen alleen maar kent als the Master Chief (Daniel Cudmore). Het vormt de opmaat voor een spannende strijd tegen de rebellen, die geen middel ongemoeid laten om de macht van het UNSC te breken. Halo 4: Forward Unto Dawn is sinds 20 augustus op dvd en bluray verkrijgbaar in de speciaalzaken.

24

oplinie oktober 2013

»

»

De redactie mag van Just Bridge Entertainment 2 dvd’s en 2 exemplaren van de blu-ray van Halo 4: Forward Unto Dawn verloten onder de leden van de AFMP. Wilt u kans maken op een van deze dvd’s? Stuur dan vóór 5 oktober een e-mail met uw adresgegevens en deze film als onderwerp naar redactie@ afmp.nl.

Zullen we het nog eens over de JSF hebben? Daar gaat-ie dan. ‘PvdA leden praten mee over JSF’ aldus de Volkskrant van dinsdag 10 oktober 2013. ‘De PvdA vraagt advies van haar leden over de aanschaf van het gevechtsvliegtuig JSF. Tweede Kamerleden gaan met de achterban in debat in Hoogeveen, Eindhoven en Den Haag. Dat gebeurt op verzoek van vele lokale partijafdelingen.’ Tot zover de Volkskrant. Een staaltje Machiavelli (linksom of rechtsom, die JSF komt er), manipulatie en strategisch vooruit denken. Dat liegt er niet om. Maar er zit een buitengewoon slimme strateeg achter. Waarom? Ik vertrouw politici. Tot op zekere hoogte. Maar nu even niet. De gestaalde kaders zie je straks op deze debat-avonden. Die moeten door de bocht. En in de genoemde plaatsen zitten toevallig de meest belanghebbenden. Werken in bedrijven die deels afhankelijk zijn. Van orders. Voor de JSF. In een ver verleden heb ik wel eens een Bobo met papieren vliegtuigjes zien zwaaien. Om de geesten positief te stemmen. Over werkgelegenheid. Al gaat het maar om delen van de vleugels. Of om riempjes voor de vliegerhelmen. Of om achteruitkijkspiegels. Want dat schijnt ook nog niet goed te werken: dat achteruitkijken. Als je, kortom, de gestaalde kaders achter je krijgt, dan is het pleit al grotendeels gewonnen. Het doet het altijd goed: debatten organiseren. Een schijn van inspraak. Al eerder deze maand werd een rookgordijn gelegd. De media meldden al dat de JSF voor de bakker was. Blijkt niet zo te zijn. Intussen moet de rest van Defensie op een houtje bijten. We hebben straks helemaal geen Defensie meer. Defensie maakt deel uit van Ontwikkelingshulp. Noem het dan ook zo. Defensie wordt straks gestuurd door BuZa. Prima, maar spreek nooit meer van Defensie. En de aanschaf van de JSF? Heeft niks te maken met Defensie. ’t Is een uitruil. De VVD wil de JSF, en gunt de PvdA een paar typisch sociaaldemocratische brokjes.


verenigingsnieuws

50 jarig lidmaatschap

Overleden Dhr. E.A. Hoving Benedenbaantje 56 4615 HL Bergen op Zoom 4 oktober 2013 (82)

Dhr. G. Oosterom Westerzicht 652 4385 BX Vlissingen 17 oktober 2013 (79)

Mevr. A. Hiemstra-Engel Walvisvaardersweg 11 1785 RA Den Helder 13 augustus 2013 (98)

Dhr. M. Boetes Smeetsmastins 124 8925 GV Leeuwarden 2 oktober 2013 (86)

A. de Rade Breda

Dhr. A.J.B. Martens Elspeterbosweg 15 8076 RA Vierhouten 4 oktober 2013 (94)

Dhr. J. de Beauvesier Watson Heilige Stoel 5914 6601 TS Wijchen 29 oktober 2013 (80)

Mevr. P. Croes-Groothuizen Juliana van Stolberglaan 254 2595 CN ‘s-Gravenhage 14 augustus 2013 (88)

Mevr. D.M. Ritmeester-Metgod Arnhemseweg 279 - k227 7333 NC Apeldoorn 5 oktober 2013 (85)

H.W.F. Broers Tilburg

Dhr. C.H. Steenmeijer Zorgvlietstraat 25 6825 AX Arnhem 9 oktober 2013 (87)

G.R. van de Leck

Dhr. F.A. Vermeltvort Asserstraat 13 9411 LH Beilen 15 oktober 2013 (97)

Dhr. R.L.G. Pepers Koningin Emmalaan 22 5684 BB Best 9 augustus 2013 (62)

Dhr. J.H. Derksen Koenestraat 128 3958 XB Amerongen 18 augustus 2013 (81) Dhr. T.J. Völkers Zwaluwstraat 220 3145 NH Maassluis 24 augustus 2013 (74)

R.A. Winkel Barneveld J.E. Peeters Boxtel J.E. Beem Boekel F.G. Schreurs Wezep H. Eisink Enschede W.J. Staal Wezep J.B.G. Geven Didam Willingen-Hemmighausen J.H. Schlahmilch Nijmegen J. van den Heuvel Tholen

PA-bijeenkomsten datum plaats PA-groep aanvang locatie adres 2 okt 13 Dordrecht Rijnmond 13.30 uur Cultureel Centrum ‘Sterrenburg’ Dalmeyerplein 10 3 okt 13 Arnhem ZO-Veluwe 13.30 uur PMT ‘De Landing’ Schaarsbergen Deelenseweg 28 2 okt 13 Wezep IJsselland 14.00 uur Dorpshuis Zuiderzeestraatweg 500 B 3 okt 13 Emmen Emmen 14.00 uur Wijkcentrum ‘t Brinkenhoes’ Mantingerbrink 140 7 okt 13 Lijnden Kennemerland 13.30 uur Dorpshuis De Vluchthaven Schipholweg 649 7 okt 13 Steenwijk Steenwijk 14.00 uur Verenigingsgebouw ‘De Klincke’ Kerkstraat 16 8 okt 13 Leeuwarden Friesland 14.00 uur Zalencentrum ‘De Schakel’ Havingastate 7 9 okt 13 Rijen Rijen 10:30 uur Café ’t de Heeren van Rijen Stationstraat 1 9 okt 13 Breda De Baronie 13.30 uur Café ‘De Toerist’ Teteringsedijk 145 9 okt 13 Blomberg Duitsland 11.00 uur Café ‘Bei Heini’ Neue Torstrasse 38 10 okt 13 Hilversum ’t Gooi 13.30 uur ‘De Akker’ Melkpad 14 10 okt 13 Venlo Venlo / Roermond 14.00 uur Hotel ‘Wilhelmina’ Kaldenkerkerweg 1 14 okt 13 Nijmegen Rijk van Nijmegen 13.30 uur Wijkcentrum Dukenburg Meijhorst 7039 15 okt 13 Enschede Twente 14.00 uur Zuidkamp, MFA Vliegbasis Twenthe 16 okt 13 Woerden UGM dag 10.30 uur AFMP/FNV kantoor Steinhagenseweg 2-C 17 okt 13 Zeven-Brauel Seedorf 11.00 uur Gasthof ‘Zur Linde ‘ Wallweg 2 17 okt 13 Utrecht Utrecht e.o. 14.00 uur Marcus Centrum Wijnesteinlaan 2 17 okt 13 Heerlen Zuid-Limburg 13.30 uur Café d’r Klinge Pancratiusweg 47 22 okt 13 Appingedam Groningen 14.00 uur ASWA gebouw Klauckelaan 16 24 okt 13 Goes Zeeland 13.00 uur Hotel ‘Terminus’ Stationsplein 1 24 okt 13 Bergen op Roosendaal / 10.00 uur Paviljoen ‘Rozenoord’ Beukenlaan 14 Zoom West-Brabant 24 okt 13 Apeldoorn Apeldoorn 14.00 uur Wijkontmoetingscentr. ‘De Stolp’ Violierenplein 101 29 okt 13 Colmschate Salland 14.00 uur CR ’t Hof van Colmschate Holterweg 104 31 okt 13 Ede Veluwe 14.00 uur Café Vink Schaapsweg 8 13 nov 13 Woerden Pensioen 10.30 uur AFMP/FNV kantoor Steinhagenseweg 2-C voorlichtingsdag 14 nov 13 Den Helder Noord-Holland-Noord 14.00 uur de MOOC Spoorstraat 56 20 nov 13 Woerden UGM dag 10.30 uur AFMP/FNV kantoor Steinhagenseweg 2-C 21 nov 13 Amersfoort Eemland en Doorn 13.30 uur Restaurant ‘De Amershof’ Snouckaertlaan 11 28 nov 13 Apeldoorn NAD Fractie MARVER 13.30 uur Koning Willem III kazerne Sportlaan 55

telefoon sectorhoofd PA 078-6171778 Peter Verwoerd 026-4430487 Bert Weeren 038-372716 Gerard Dillerop 0591-610201 Gerard Dillerop 023-5551692 Peter Verwoerd 0521-513429 Gerard Dillerop 058-2672450 Gerard Dillerop 0161-226850 Bert Weeren 076-5215473 Bert Weeren 05235-6070 Gerard Dillerop 035-6212447 Peter Verwoerd 077-3516251 Bert Weeren 024 3448963 Bert Weeren 053-4808218 Gerard Dillerop 0348-487050 HSPA/Vz-NAD 04281-3913 Gerard Dillerop 030-2880302 Peter Verwoerd 045-5741441 Bert Weeren 0596-623315 Gerard Dillerop 0113-230085 Bert Weeren 0164-234210 Bert Weeren 055-5414442 0570-651300 0318-611576 0348-487050

Gerard Dillerop Gerard Dillerop Gerard Dillerop HSPA/Vz-NAD

0223-612896 Peter Verwoerd 0348-487050 HSPA/Vz-NAD 033-4613524 Peter Verwoerd 055-357300 Vz-NAD/HSPA NO

oplinie oktober 2013

25


Autoverzekering

Grip op uw knip

All Risk Budget voor de kleine portemonnee rting o k 8% AFMP via ver Mar

Voor een scherp bedrag is uw auto all risk verzekerd En via AFMP Marver ontvangt u ook nog eens 8% korting. Bereken uw premie op www.unive.nl/afmp-marver, kom langs bij één van onze winkels of bel (0592) 34 89 99.

26

oplinie oktober 2013

www.unive.nl/afmp-marver

Daar plukt ú de vruchten van!


DFD-abonnement

Helder, zeker en gemakkelijk Als militaire professional wilt u zekerheid en duidelijkheid over al uw militaireen privérisico’s. DFD biedt dit. Zoals u als militair wereldwijd onze veiligheid garandeert, zo biedt het DFD-abonnement in combinatie met het DFD MaatwerkPakket de zekerheid dat uw verzekeringen en overige financiële zaken altijd en overal in orde zijn. Alles onder één dak! DFD biedt u de zekerheid van: • Onafhankelijk persoonlijk advies • Advies bij u thuis, ook ‘s avonds en in het weekend • Eén aanspreekpunt, 24/7 bereikbaar • Maatwerk oplossingen voor uw beroeps- en privérisico’s • Schade- en uitvaartverzekeringen met provisieloze premies • Geen verrassingen. U weet precies hoeveel en waarvoor u betaalt • Gemak. U en uw thuisfront hebben er geen omkijken naar.

DFD is klaar voor uw toekomst! Verzekeren • Hypotheken • Sparen Tel: (040) 20 73 100 • E-mail: dfd@dfd.nl • www.dfd.nl KortNieuws Abonnement Groene ver1 1

23-5-2013 9:26:06

UITZENDCERTIFICAAT AFMP Zeker op uitzending

U bent lid van de AFMP en wordt uitgezonden? Vraag uw uitzendcertificaat aan. Hiermee heeft u gratis de volgende dekking voor de duur van uw uitzending: • • •

€ 2.500 bij overlijden als gevolg van een ongeval; € 5.000 bij algeheel blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval; In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig percentage van € 5.000.

Waar vraagt u uw certificaat aan? • Surf naar www.afmp.nl en klik op Uitzend- certificaat; • Mail naar info@afmp.nl o.v.v. Ik word uitgezonden. Geef hierin uw persoonsgegevens, naam uitzending, vertrek- en terugkeerdatum van uw uitzending; • Bel met 040 20 73 100 (kies 4). Ook voor plaatsing in de West, mits korter dan een jaar, kunt u het uitzendcertificaat aanvragen! DFD stuurt u het bewijs van dekking en zal u verder informeren.

Foto: AVDD

oplinie oktober 2013

27


veteranen Tekst Linde van Deth, Fred Lardenoye en Janke Rozemuller

Draaginsigne Veteranen toch niet op uniform H   In de vorige editie van OpLinie stond vermeld dat ook veteranen in werkelijke dienst hun Draaginsigne Veteranen mochten dragen op hun uniform, maar dit blijkt een onjuist bericht te zijn, overigens door Defensie zelf verspreid. De Koninklijke Landmacht heeft bij monde van het hoofd Bureau Ceremonieel en Protocol laten weten dat het draaginsigne primair bedoeld is om de veteraan herkenbaar te laten zijn als hij of zij in een anoniem tenue loopt. Aan het draaginsigne herkent men dan de veteraan, of hij of zij nu in een polo van een veteranentenue loopt of in het klassieke veteranentenue. Veteranen in werkelijke dienst in uniform zijn al herkenbaar als zodanig door de batons of decoraties. ‘Het Draaginsigne Veteranen is dan ook geen onderscheiding (daarvoor heeft men de herinneringsmedailles in diverse vormen ontvangen), maar een versiersel dat de status van de drager/ draagster weergeeft als deze niet als veteraan herkenbaar is door een andere uitmonstering zoals tenue of onderscheidingen’, zo laat de Koninklijke Landmacht weten. Voor het uniform is Defensiebreed bepaald dat daarop het draaginsigne niet gedragen mag worden; het insigne is alleen bedoeld voor die situatie waarin een veteraan als burger aanwezig is. LvD

28

oplinie oktober 2013

Startschot voor één Veteranenloket

»

Met de ondertekening van het projectplan is op 23 augustus in Doorn het startschot gegeven voor het inrichten van het Veteranenloket. Mr. Jan Peter Spijk namens de Hoofddirectie Personeel van het ministerie van Defensie en kolonel Bob Segaar namens de Directie Personeel & Organisatie Defensie gaven hiertoe de opdracht aan Frank Marcus, directeur van het Veteraneninstituut. De inrichting van het Veteranenloket vloeit voort uit de in 2012 aangenomen Veteranenwet. Hierin is vastgelegd dat veteranen met al hun vragen terechtkunnen bij één loket, of het nu gaat om vragen over algemene diensten en voorzieningen dan wel over bijzondere faciliteiten en specifieke zorg. Naast het Veteraneninstituut - waar het Veteranenloket organisatorisch zal worden ondergebracht - zijn de Stichting de Basis, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en de Dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie direct betrokken bij de inrichting van het Veteranenloket. Het plan van aanpak voorziet in de opening van het FL Veteranenloket in januari 2014.

Nederland aansprakelijk voor dood Moslims H   De Nederlandse Staat is aansprakelijk voor de dood van drie Moslimmannen na de val van de enclave Srebrenica in 1995. De Hoge Raad heeft een eerder oordeel van het gerechtshof daarover bevestigd. Volgens de Hoge Raad hadden na de val van de enclave niet langer de Verenigde Naties (VN), die immuniteit genieten, effectieve controle over Dutchbat, maar viel het handelen van de militairen onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Staat. Al sinds 2002 procedeerden tolk Hasan Nuhanovic en nabestaanden van Rizo Mustafic, elektricien van Dutchbat, tegen de Nederlandse staat. De tolk wilde zijn familie kort na de val van de enclave op de Nederlandse compound laten komen, maar ze werden niet toegelaten, evenmin als de elektricien. De elektricien en de familie van de tolk zijn daarna door de Bosnische Serviërs vermoord. JR

Hasan Nuhanovic (r) in gesprek met de toenmalige AFMP-voorzitter Bauke Snoep in maart 1999.

Foto: Karin Stroo

Foto: Jos Morren

Organisatorisch wordt het Veteranenloket ondergebracht bij het Veteraneninstituut dat onlangs de nieuwbouw betrok bij de Basis in Doorn.

Advocaat Geert-Jan Knoops: geen mededeling over hoogte van bedrag.

Defensie vindt vergelijk met Dutchbatter Dave Maat

»

Het ministerie van Defensie heeft overeenstemming bereikt met Dutchbatter Dave Maat over een schaderegeling. Defensie en de advocaat van Maat, Geert-Jan Knoops, doen geen mededelingen over het bedrag. Maat eiste schadevergoeding omdat hij vond dat Defensie de zorgplicht had geschonden. De Centrale Raad van Beroep oordeelde in maart dat Defensie verantwoordelijk is voor de posttraumatische stress stoornis van de Dutchbatveteraan. Knoops stelt dat het oordeel van de raad ook voor toekomstige missies van belang is omdat het aangeeft hoe Defensie moet omgaan met de nazorg. Inmiddels heeft een flinke groep oud-Dutchbatters zich bij hem gemeld. Ook zij willen schadevergoeding van Defensie vanwege psychische klachten JR die zij overhielden aan hun uitzending.


26e Indiëherdenking in teken overdracht nieuwe generaties

‘Behoefte aan

Vergeleken bij voorgaande jaren was het minder druk bij de 26e herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in Roermond. Wellicht door het weer, maar ongetwijfeld ook vanwege de hoge leeftijd van Indiëveteranen. Des te belangrijker om nieuwe generaties te betrekken bij deze traditionele herdenking. Staatssecretaris Fred Teeven, die namens de regering sprak, constateerde al dat de behoeftes van oude en jonge veteranen weinig van elkaar verschillen.

»

Hoewel het grotendeels droog bleef op zaterdag 7 september tijdens de 26e Indiëherdenking in het Roermondse park Hattem, leek het erop dat de slechte weersvoorspellingen van invloed waren op de opkomst. De laatste jaren wordt bijna traditioneel een solide aantal van 20.000 bezoekers geteld, maar dat werd ditmaal bij lange na niet gehaald. Maar de sterk uitdunnende rijen van Indiëveteranen zijn er ook debet aan. Niet voor niets kondigde voorzitter Pascal Limpens van de Stichting Nationaal Indiëmonument 1945-1962 (NIM) vooraf al aan dat in Roermond ook de 123 gesneuvelde militairen van de Koreaoorlog herdacht zouden worden. Een eerste stap richting gesneuvelde veteranen van vredesmissies die in park Hattem ook een eigen monument hebben.

Blue Helmets Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven, die namens de Nederlandse regering sprak in Roermond, vertelde dat hij de laatste weken met veteranen

gesproken had. “Daaruit is mij gebleken dat u zich erkend voelt en dat geldt ook voor Koreaveteranen en zij die nadien op andere plaatsen hebben gediend waaronder Bosnië, Irak en Afghanistan. Die behoefte aan erkenning blijkt universeel.” Teeven constateerde dat Nederland dankzij onder meer de Veteranenwet een volwaardig veteranenbeleid kent. “Er is aandacht van de overheid en het publiek, zoals ook blijkt uit de massale belangstelling op veteranendag, waarbij het mij dan altijd opvalt dat de interesse van jongeren, zoals ook hier vandaag het geval is, steeds groter wordt.” Een terechte constatering, getuige de vele jonge veteranen die in Roermond aanwezig waren, onder wie ook leden van de motorclub Blue Helmets waarin Libanon- en Bosniëveteranen actief zijn. Teeven: “Dat stemt hoopvol, want per slot van rekening is dat het doel van het monument, van deze bijeenkomst en alle volgende herdenkingen. Dat we de gedachte levend houden aan de mensen die offers hebben gebracht in de strijd.”

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven, geflankeerd door Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp (l) en Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen, luitenant-generaal Ton van Ede.

Foto: William Moore

erkenning universeel’ Flypast Zoals gebruikelijk werd er in Roermond ook een overdenking gehouden door een geestelijk verzorger uit de krijgmacht. Aalmoezenier Liduina van den Broek hield een persoonlijk verhaal waarbij zij toegaf dat zij pas sinds haar werk onder veteranen in Zuid-Nederland is gaan beseffen wat Nederlands-Indië aan inzet en offers voor velen betekend heeft. “Ik kan zelfs zeggen dat ik als dochter van een Indiëveteraan, mijn vader nu beter heb leren kennen, hoewel hij reeds een aantal jaren is overleden.” Net als vorig jaar las dichter Hans van Bergen weer een passend gedicht voor dat soms treffend de gevoelens en gedachten van veel veteranen verwoordde: “Je bent uitgezonden om de vrede te bewaren. Maar toen je terugkeerde, raakte je je eigen innerlijke vrede kwijt.” Na de toespraken werd er een minuut stilte gehouden, gevolgd door het Wilhelmus en de indrukwekkende flypast van F-16’s in de formatie ‘missing man’. Het laatste programma onderdeel was de traditionele kranslegging. Naast Teeven was ook voorzitter van de Tweede Kamer Anouchka van Miltenburg aanwezig, evenals de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp ,en de IGK en Inspecteur der Veteranen, luitenantgeneraal Ton van Ede. De AFMP werd vertegenwoordigd door voorzitter Anne-Marie Snels: “Ik bespeur hier nog steeds veel leed. Destijds was er helaas FL nog geen veteranenbeleid.” oplinie oktober 2013

29


30

oplinie oktober 2013


oplinie oktober 2013

31


computerhoek door Wim van den Burg

Controle op computergebruik

» Polscomputer H   De inWatch One is een opmerkelijk horloge uit China. Je hebt daarmee niet alleen een horloge om je pols maar ook een computer en smartphone, want je kunt er ook foto’s en video’s mee maken. Het horloge is voorzien van een 1,54 inch capacitief touchscreen met een resolutie van 240 bij 240 pixels. De rekenkracht komt van een 1,2GHz dual-core processor, er is een 2 megapixel camera aanwezig en WiFi, GPS en Bluetooth worden allemaal ondersteund. Voor telefoneren kan een simkaart in het horloge worden aangebracht. Het unieke van de inWatch One zit hem vooral in het besturingssysteem, dat een aangepaste versie van Android 4.0 is. De fabrikant heeft deze aangepaste versie inDroid gedoopt. Populaire apps als WeChat, Sina Weibo, QQ en Baidu maken er onderdeel van uit. Als het horloge op de markt komt moet je er wel fors de portemonnee voor trekken, want in China gaat de inWatch One al circa € 220 kosten.

Kidlogger is een gratis programma waarmee je kunt vastleggen wat iemand uitspookt achter een computer. Zoals de naam doet vermoeden is het oorspronkelijk gemaakt om ouders de mogelijkheid te geven het computergebruik van kinderen te controleren. Je kunt Kidlogger onder andere gebruiken om te zien hoe vaak iemand een computer gebruikt, welke software hij activeert en welke websites hij bezoekt. Als meerdere personen de computer gebruiken (en onder aparte gebruikersnamen inloggen) kan Kidlogger een overzicht per gebruiker maken. Het programma is ook te gebruiken om het gebruik van een smartphone te registreren: met wie belt, sms’t of chat iemand en hoe vaak. Wil je nog meer weten? Met Kidlogger kun je alle toetsaanslagen laten vastleggen en zo precies te weten komen wat iemand heeft getypt. Ook kun je gesprekken laten vastleggen door een voicerecorder. Het is zelfs mogelijk te achterhalen waar de gebruiker is geweest door de GPS-coördinaten op te slaan. Kidlogger is gratis beschikbaar voor de besturingssystemen Windows, Mac, Android en Symbian. Het programma is zo goed en uitgebreid dat het inmiddels ook door werkgevers wordt gebruikt om het computer- en telefoongebruik van hun personeel te controleren. Het zal je maar gebeuren! Je kunt het programma downloaden op: Downloaden op http://kidlogger.net

Bestanden downloaden H   Usenet is ooit opgezet als berichtendienst. Inmiddels hebben de forums op internet die rol overgenomen en wordt Usenet vooral nog gebruikt om bestanden uit te wisselen en te downloaden. Een programma dat zich helemaal richt op het downloaden via Usenet is SABnzbd+. Dat is een nieuwslezer waarmee je ook zogenaamde NZBbestanden kunt downloaden. NZB-bestanden zijn met een speciale techniek gemaakte tekstbestanden; zij bevatten extra informatie over de vindplaats van de verschillende delen van nieuwsberichten. SABnzbd+ heeft aan dat overzichtje genoeg om het bestand binnen te halen en hoeft daardoor niet zelf op zoek. NZB-bestanden kun je downloaden via nieuwsgroepen zonder dat je je eerst op groepen moet abonneren en zonder dat je alle headers moet binnenhalen – een belangrijk verschil met traditionele nieuwslezers. NZB-bestanden kun je vinden op de nieuwsgroepen, op downloadforums (bijvoorbeeld nzb-portal. nl) en via specifieke zoekmachines als nzbindex.nl, nzbzoeken.nl en binsearch.info. SABnzdbd+ zorgt voor de rest. Het downloadt de bestanden, controleert ze, repareert ze indien nodig, pakt ze uit en verwijdert tijdelijke bestanden. De bediening gebeurt op een eenvoudige manier vanuit de browser. SABnzdbd+ is te downloaden voor Windows, Mac en Linux. http://sabnzbd.org/download

32

oplinie oktober 2013


puzzel door dirry koomans

Boncadeau!

Kruiswoordraadsel

Stuur uw oplossing van de puzzel v贸贸r 16.10.2013 naar: Redactie Oplinie Postbus 157 3440 AD Woerden of stuur een e-mail naar: puzzel@afmp.nl

Vergeet niet uw adres te vermelden, want onder de goede inzendingen verloten wij een Boncadeau t.w.v. 25 euro! Uit de goede oplossingen van de overlapper uit het vorige nummer trokken wij J.C. Kraak uit Ermelo.

Horizontaal 1. vr.kledingstuk - 4. beroep - 10. werkplaats - 13. ellende - 15. voorspoed 16. meisjesnaam - 17. genotmiddel 19. plaats in Gelderland - 20. kerkelijke functie - 21. opbrengst - 23. woonplaats 25. eerwaarde heer - 26. bodem 27. rijksinrichting - 29. waterstand 31. vlaktemaat - 33. roem - 35. dat is 36. wreed - 38. onder leiding van 40. familielid - 41. munt - 42. troep 43. dwalen - 44. dicht - 45. groente 47. Gelderse plaats - 49. inhoudsmaat 50. jongensnaam - 51. stop! - 53. meisjesnaam - 55. deel v.e. Franse ontkenning 56. topfilm van Spielberg - 57. deel van een ladder - 58. reeds - 60. slaghout 62. hengselvat - 65. drinkgerei 66. voedingsstof - 68. entstof - 70. automerk - 71. huidopening - 73. vogelverblijf 74. koud - 75. legerrang - 76. omroep

oplossing

Verticaal 1. Belgische omroep - 2. vreemd - 3.kostbare geurstof - 5. landbouwwerk tuig 6. zoogdier - 7. steeds - 8. straat (Fr) 9. maanstand - 10. bediende - 11. Franse stad - 12. kerkelijke straf - 14. beer 16. aanbouw - 18. karaat - 20. de datum - 22. insecteneter - 23. levenslucht 24. beroep - 28. beroep - 30. voedsel 32. oxyde - 34. adviseren - 35. oplawaai - 37. tijdseenheid - 39. nagerecht 40. lofdicht -41. olm - 46. vracht 48. vleesgerecht - 51. zetel - 52. muziekstuk - 54. met elkaar - 56. deel v.d. voet - 59. onderwijzen - 60. hoofddeksel 61. daar - 63. motorschip - 64. kalmte 65. mannelijk dier - 66. gevuld 67. metaal - 69. onderwijsinrichting 71. nachtspiegel - 72. Fries riviertje oplinie oktober 2013

33


contactpagina

Algemene adresgegevens bezoekadres postadres telefoon fax e-mail internet rekeningnr openingstijden

Steinhagenseweg 2-C 3446 GP Woerden Postbus 157 3440 AD Woerden 0348 – 487 050 0348 – 707 411 info@afmp.nl www.afmp.nl 1933098 maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Afdeling Individuele Belangenbehartiging (IB) telefoon fax e-mail

0348 – 707 433 0348 – 487 056 ibb@afmp.nl

Ledenadministratie telefoon 0348 – 707 432 e-mail ledenadministratie@ afmp.nl Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden door middel van een brief gericht aan AFMP/FNV, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 157, 3440 AD Woerden, of per e-mail: info@afmp. nl. Houd rekening met de opzegtermijn van 2 volle kalendermaanden. Voorbeeld: u zegt 15 januari op, het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 april. Adreswijzigingen kunnen door­ gegeven worden via onze website www.afmp.nl of gezonden aan: AFMP/FNV t.a.v. Ledenadministratie Postbus 157 3440 AD Woerden

Bureau Ledenservice * telefoon e-mail

0348 – 487 058 info@afmp.nl

* Voor het doorgeven van ambtsjubilea, leeftijdontslag, opname in ziekenhuis, uitzendingen etc. Ook voor vragen over het lidmaatschap, ledenbenefits en verzekeringen.

34

oplinie oktober 2013

Sectorhoofden Landmacht Elze Mulder mobiel e-mail

Uitgave van FNV Veiligheid onder verantwoordelijkheid van de Algemene Federatie van Militair Personeel

06 - 23 89 55 07 lwolters@afmp.nl

aangesloten bij • Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP) • Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) • EUROMIL (Europese organisatie van militaire belangenverenigingen)

Marine Lizet Wolters mobiel e-mail

Luchtmacht Ron Segers mobiel e-mail

06 – 53 52 60 83 r.segers@chello.nl

Postactief regio Noord/Oost Gerard Dillerop mobiel 06 – 41 55 85 54 e-mail dillerop@afmp.nl

Postactief regio West Peter Verwoerd mobiel 06 – 53 52 60 84 e-mail verwoerd@afmp.nl

Postactief regio Zuid Bert Weeren mobiel e-mail

Colofon

06 – 53 51 00 73 emulder@afmp.nl

06 – 53 52 60 79 bweeren@afmp.nl

Kantoor Den Helder Wiebe Herweijer van de afdeling Individuele Belangenbehartiging bemant het kantoor. adres Kerkgracht 3 1782 GJ Den Helder telefoon 0223 – 693 522 fax 0223 – 693 515 (b.g.g. 0348 – 487 050)

Sluitingsdatum kopij Oplinie 07 - 2013 sluit op 16.10.2013 en verschijnt 12.11.2013.

redactie Alex Groothedde, Fred Lardenoye, Jos van Nieuwenhuizen, René Schilperoort redactieadres Postbus 157 3440 AD Woerden telefoon 0348 707 434 e-mail redactie@afmp.nl ontwerp & vormgeving Witte-en-Co Tabea Piske, Margo Witte De inhoud van Oplinie valt onder de verantwoordelijkheid van het AFMP/FNV Algemeen Bestuur, behoudens artikelen op naam en de inhoud van de opgenomen advertenties. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of te redigeren. Niets uit deze uitgave mag worden over­ genomen zonder vooraf­gaan­de toestemming van de redactie. oplage 20.700 internet www.afmp.nl email info@afmp.nl druk Senefelder Misset


Bezuinigingen

Tekst: Johan de Rooij Tekeningen: David de Rooij Zoals juie weten moet er flink worden bezuinigd bij Defensie!

Maen...

Drom mogen juie vandg de dienstauto’s opnieuw waen!

!

Later... Mr... Wr is iedern?!

P... Ik ga er wat van zeen!

Bezwaren dien je mr in bij de administratie... In drievoud!

Ze vuen het onderzoek op de AFMP-website in!

Onderzoek?

Ja! Over de bezuinigingen... en over hun werk bij Defensie!

Juie zijn toch niet al te negatief over mij hè?

Verzoeken kunt u indienen bij de administratie! In drievoud! Haha!

oplinie oktober 2013

35


Uw voordelen wanneer u kiest voor een DFD hypotheek......... Uw DFD-adviseur komt naar u toe; Wij bieden zeer scherpe rentetarieven; Wij werken transparant. U weet vooraf hoeveel en waarvoor u ons betaalt; Wij volgen het DFD hypotheekstappenplan© en komen zo uit bij de hypotheek die het best bij u past; Wij werken volledig volgens de leidraad die de AFM aan hypotheekadvies stelt; Militairen met BBT- en FPS-contracten kunnen bij DFD wel terecht; NHG en subsidieregelingen zijn voor ons gesneden koek.

Uw eerste huis, droom of werkelijkheid? 36

oplinie oktober 2013

Verzekeren • Hypotheken • Sparen Tel: (040) 20 73 100 • E-mail: dfd@dfd.nl • www.dfd.nl

Oplinie06 totaal lr  

OpLinie is het 8x per jaar verschijnende verenigingsblad van AFMP/FNV, de vakbond voor militairen en burgerpersoneel van Defensie

Oplinie06 totaal lr  

OpLinie is het 8x per jaar verschijnende verenigingsblad van AFMP/FNV, de vakbond voor militairen en burgerpersoneel van Defensie

Advertisement