Page 1

‫ﺑﺎ ﺣﺬف و ﺗﻠﺨﯿﺺ‬

‫ﻣﮫﺪی ﺟﺎن ﮐﻠﮫﺮ!‬

‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ات را ﺧﻮاﻧﺪم و ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺒﺮت آﻣﻮز ﺑﻮد‪ .‬راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاھﯽ ﻣﻦ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم و ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐـﻪ ﺗـﻮ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﺮﻓﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ زﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎد داری در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ات ﮔﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎ ﻧﺎم " ﻧﺪا آﻗﺎ ﺳﻠﻄﺎن" را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ آن ﻣﯽ ﺷﻮد " ﻓﺮﯾﺎد آﻗﺎی ﺷﺎه" و ﻻﺑﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮی ﮐﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻣﻈﻠﻮم ﮐﻪ در ﮐﻨـﺎر ﺧﯿﺎﺑـﺎن اﯾﺴـﺘﺎده‬ ‫ﺑﻮد ‪ ،‬ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﺎدﻓﯽ او را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ‪ ،‬ﺳﻠﻄﻨﺖ طﻠﺐ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ طﻠﺒﺎن او را ﮐﺸﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬اﯾـﻦ ﭼـﻪ‬ ‫ﺣﺮف اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ زﻧﯽ؟ اﺳﻢ را ﺑﺮای ﭼﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﻧﺎم " ﻧﺪا آﻗﺎ ﺳﻠﻄﺎن" را‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬اﺳﻢ وی واژه ﺑﻪ واژه ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺜﻼ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﻧﺪاآﻗﺎﺳـﻠﻄﺎن ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ " ﻣﺴـﺘﺮ ﮐﯿﻨﮕـﺰ‬ ‫ووﯾﺲ") ‪( Mr. King,s Voice‬؟ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻧﮫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ " ﻓﺮﯾـﺎد آﻗـﺎی ﺷـﺎه"‪ .‬اﯾـﻦ ﭼـﻪ ﺣﺮﻓـﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ زﻧﯽ؟ ﯾﻌﻨﯽ در دم و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮ و رﻓﻘﺎ و دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﺷﻌﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗـﻮ ﺑﮕﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ‬ ‫اﺳﻢ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﺪا آﻗﺎ ﺳﻠﻄﺎن‪ ،‬اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ Neda Aghasoltan‬و ﻓﺮاﻧﺴـﻪ آن‬ ‫ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺪا آﻗﺎﺳﻠﻄﺎن و روﺳﯽ آن ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺧﻮب! ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎﺣﺴﺎﺑﯽ! اﮔـﺮ اﯾـﻦ طـﻮر ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﺜﻼ "‬ ‫ﻣﺎرک ﺗﻮاﯾﻦ" را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ " ﻋﻼﻣﺖ دوﻗﻠﻮ" ﯾﺎ ﻣﺜﻼ " آﻗﺎی ﻟﺮی ﮐﯿﻨﮓ" ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﺪ " آﻗـﺎی‬ ‫ﺷﺎھﻠﺮی" و ﺧﺎﻧﻢ روﻟﯿﻨﮓ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ " ﻏﻠﻄﺎن ﺑﺎﻧﻮ"‪ .‬آن وﻗﺖ در ھﺮ ﮐﺸﻮری ھﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ اﺳﻢ ﻣـﯽ داﺷـﺖ و اﺻـﻼ‬ ‫ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از " اوا ﮔﺎردﻧﺮ" ) ﯾﺎ ﺣﻮا ﺑﺎﻏﺒﺎن( ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻮن در ھﺮ ﮐﺸﻮری ﯾﮏ اﺳﻢ داﺷﺖ‬


‫واﻗﻌﺎ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮی؟ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ آدﻣﮫﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد و از ﮐﻠﻤﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی آن‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﻢ ﺧﯿﻠﯽ از آدﻣﮫﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ‪ .‬و از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھـﺎ اﮔـﺮ ﺑﺨﻮاھﻨـﺪ اﺳـﻢ را‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻣـﯽ‬ ‫ﮔﻮﯾﯽ و اﺳﻢ آدﻣﮫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ‪ ،‬در آن ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎم " ﻧﺪا آﻗﺎﺳﻠﻄﺎن" ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‬ ‫" ﻓﺮﯾﺎد آﻗﺎی ﺷﺎه"‪ .‬ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺪا ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺳﻠﻄﺎن ھﻢ ﻣﻌﻨﯽ اش ﺷﺎه ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬اﮔﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺎه ﺑﻮد‪ ،‬دو‬ ‫ﺗﺎ واژه در ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﺮای ﺷﺎه و ﺳﻠﻄﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬ﻓﺮض ﮐﻦ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﻪ ﮐﻠﻤـﺎت ﻧﮕـﺎه ﮐﻨﻨـﺪ‬ ‫ﮐـــــــــﻪ ﺗـــــــــﻮ ﻧﮕـــــــــﺎه ﻣـــــــــﯽ ﮐﻨـــــــــﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤـــــــــﻪ ﭼﻨـــــــــﺪ ﻧـــــــــﺎم را ﺑﺮاﯾـــــــــﺖ ﻣـــــــــﯽ ﻧﻮﯾﺴـــــــــﻢ‪:‬‬ ‫ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺣﺪاد ﻋﺎدل‪ :‬ﺑﺮده ﺑﺮﺗﺮ آھﻨﯿﻦ ﻣﻨﺼﻒ‬

‫ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺣﺴﻨﯽ‪ :‬ﺑﺮده راﺿﯽ ﺧﻮب‬

‫ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﺨﻮاه‪ :‬ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺷﺎھﺪوﺳﺖ‬

‫ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ اﻟﮫﺎم‪ :‬ﺑﺮده ﺧﻮب ﻣﺘﻮھﻢ‬

‫ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه‪ :‬آﻗﺎی دﯾﻦ ﯾﺎر‬

‫وﺣﯿﺪ ﺷﺎھﭽﺮاﻏﯽ) ﺳﺮدار وﺣﯿﺪی ﺳﺎﺑﻖ(‪ :‬ﯾﮑﺘﺎی ﻧﻮرﺳﻠﻄﺎﻧﯽ‬

‫ﻣﮫﺪی ﺷﮫﯿﺪ ﮐﻠﮫﺮی) ﻣﮫﺪی ﮐﻠﮫﺮ ﺳﺎﺑﻖ(‪ :‬آھﻮی ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ﺧﻮرﺷﯿﺪی‬

‫ﺟﮫﺎﻧﺒﺨﺶ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ‪ :‬ﺷﺎه ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺶ‬

‫ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻘﺪی‪ :‬ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﺪه راﺿﯽ ﻣﺠﺎﻧﯽ‬

‫ﮔﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ " ﻋﺎطﻔﻪ اﻣﺎم را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ اش در ﻗﻠﮫﮏ ﺑﻮد و ﻧﺎﻣﺶ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻋﺎطﻔﻪ و اﻣﺎم" و ﭘﺮﺳﯿﺪه‬ ‫ای ﮐﻪ " ﭼﺮا ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﻮﺳﻮی و ﻋﺎطﻔﻪ اﻣﺎم ﺑﻮرﺳﯿﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪ؟"‬

‫ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ای ﮐﻪ ﭼﺮا اﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ " ﻋﺎطﻔﻪ اﻣﺎم" را ﮐﻪ ھﻢ ﻧﺎم " ﻋﺎطﻔـﻪ" دارد‬ ‫و ھﻢ ﻧﺎم " اﻣﺎم" ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن و ﮐﺸﺘﻦ و ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار دادن و ﺳﻮزاﻧﺪن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ؟ و در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﻓﮑـﺮ‬ ‫ﻧﮑﺮدی ﮐﻪ اﺻﻼ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم " ﻋﺎطﻔﻪ اﻣﺎم" ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺳﻮزاﻧﺪه ﻧﺸﺪه‪ .‬ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮرﺳـﯿﻪ ای ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻋﺎطﻔـﻪ اﻣـﺎم‬ ‫ﻧﺪادﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎطﻔﻪ اﻣﺎم ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾـﻦ داﺳـﺘﺎن ھـﺎ در ﻣـﻮردش ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه‬


‫ﺳﻌﯿﺪه ﭘﻮرآﻗﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﺎطﻔﻪ اﻣﺎم‪ .‬ﮐﻪ ﻋﺎطﻔﻪ اﻣﺎم دﺧﺘﺮ آﻗﺎی ﺟﻮاد اﻣﺎم اﺳﺖ و ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ زﻧﺪه اﺳﺖ و اﻧﺸﺎء ﷲ ﮐﻪ‬ ‫ﺳﺎﻟﮫﺎ ھﻢ زﻧﺪه و ﺷﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﮫﺪی ﺟﺎن!‬

‫ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺗﻮھﻢ و ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ دھـﺪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ اﺻـﻼ اﺳـﻤﺶ را ﻧﻤـﯽ داﻧـﺪ و در‬ ‫ﻣﻮردش اطﻼع ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارد‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از واﻗﻌﻪ ای ﮐﻪ در آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻧﺪاآﻗﺎﺳﻠﻄﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺧﻮدت را‬ ‫ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮده ای ﯾﺎ ﻣﺎ را؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺜﻞ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮐﻪ ﻧﺎم ﻗـﺮارداد " ﮔﻠﺴـﺘﺎن" را " ﮔﻠﺴـﺘﺎﻧﭽﺎی" ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ و‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ " اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺻﺪھﺎ ﺳﺎل راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ" در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ھﻨﻮز ﺻﺪ ﺳﺎل ﻧﯿﺴﺖ وﺟـﻮد‬ ‫دارد‪ ،‬و در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اش در ﺷﯿﺮاز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ " ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺣﺮف آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻮﯾﺞ ﻓﺮﻧﮕﯽ ھﻢ ﺧﻮرد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ" ﻣﺸﺎوری ﻣﺜﻞ ﺗﻮ‬ ‫ھﻤﭽﻮن ﻣﺸﺎورت " ﮔﻮﺑﻠﺰ" ی ﺑﺮای اﺻﻐﺮﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﺪا دروﺗﺨﺘﻪ را ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﭼﻪ در ھﺮ دو ﻣـﻮرد ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮم ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ ﮔﻤﺸﺪه ﺑﮕﺮدﯾﻢ‪.‬‬

‫آﻗﺎی ﮐﻠﮫﺮ!‬

‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻌﺮوف " ﻧﻮﮐﺮ ﻣﺎ ﻣﺨﻠﺼﯽ داﺷﺖ‪ ،‬ﻣﺨﻠﺺ او ﭼﺎﮐﺮی داﺷﺖ‪ ،‬ﭼﺎﮐﺮ او ﺑﻨﺪه ای داﺷـﺖ" ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮم آن ﺣﻀـﺮت‬ ‫ﻣﺸﺎور ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺑﺮای ﺧﻮدت ﺑﮕﯿﺮی ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮی ﭼﯿﺴﺖ و ﯾﮏ‬ ‫اﺳﻢ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺎطﻔﻪ اﻣﺎم ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪه ﭘﻮرآﻗﺎﯾﯽ ﻓﺮق دارد‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻦ و ﺣـﺪاﻗﻞ‬ ‫ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ) دھﺨﺪا ﺑﺮاﯾﺖ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و در ﺣـﺪ ﺗـﻮ ﻧﯿﺴـﺖ( ﺑﺨـﺮ و ﺑـﺎﻻی ﺳـﺮت ﺑﮕـﺬار ﮐـﻪ ﺑﻔﮫﻤـﯽ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐﻠﻤـﺎت‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﺧﺘﻢ ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ آدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ادب و ھﻨﺮ ﺳﺮوﮐﺎر دارد‪ ،‬ھﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻌﺮض رذاﻟﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ھﻤﯿﺸﻪ ھﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺧﺮﯾﺪه ﺷﻮد و ﺑﻪ آﻟﺖ ﻓﻌﻞ) ﯾﺎ ھﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ داری( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد‪ .‬ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮاظﺐ ﺑﺎش ﮐﻪ‬


‫ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﻮی‪ ،‬اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻼ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ‪ ،‬اﻵن دﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده ای‪،‬‬ ‫ﺑﺪان اﯾﺪک ﷲ ﻓﯽ اﻟﺪارﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬

Faryad e aghaye shah  

‫ﺧﻮب‬ ‫ﺷﻮد؟‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھﻤﯿﻦ‬ ‫ھﻢ‬ ‫آن‬ ‫روﺳﯽ‬ ‫و‬ ‫آﻗﺎﺳﻠﻄﺎن‬ ‫ﻧﺪا‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھﻢ‬ ! ‫ﻧﺎﺣﺴﺎﺑﯽ‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﺎ‬ ‫ﻣﺮد‬ ! ‫ﻣـﺜﻼ‬ ‫ﮐـﻪ‬ ‫ﺑـﻮد‬ ‫طـﻮر‬ ‫اﯾـﻦ‬...

Faryad e aghaye shah  

‫ﺧﻮب‬ ‫ﺷﻮد؟‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھﻤﯿﻦ‬ ‫ھﻢ‬ ‫آن‬ ‫روﺳﯽ‬ ‫و‬ ‫آﻗﺎﺳﻠﻄﺎن‬ ‫ﻧﺪا‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھﻢ‬ ! ‫ﻧﺎﺣﺴﺎﺑﯽ‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﺎ‬ ‫ﻣﺮد‬ ! ‫ﻣـﺜﻼ‬ ‫ﮐـﻪ‬ ‫ﺑـﻮد‬ ‫طـﻮر‬ ‫اﯾـﻦ‬...

Advertisement