Page 1


3

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

Ç̲ÑÒ, ÀÔ²ØÀ Á²ÇÍÅÑÓ Ліц. Серія АВ №556381 від 01.06.2011 р.

м. Луцьк, вул. Клима Савура, 29 (0332) 74-60-14, 74-60-15 (066) 845-66-05 (050) 378-09-32 (098) 788-98-88 Ïðîäàì 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì. Ëóöüêà, 40,8 êâ. ì, ïåðøèé ïîâåðõ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. ò. 099-443-93-45, Àíàòîë³é

Âèíàéìó êâàðòèðó àáî áóäèíîê. Íåäîðîãî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Áåç ïîñåðåäíèê³â. 095-433-32-54, 096-634-32-93

Ïðîäàì

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÅ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß íà ïð. Âîë³, áóä. 49, ïëîùà 36.5 êâ. ì.

ò.099-433-99-70

ÂËÀÑÍÈÊ ÏÐÎÄÀª

ÒÎÐòÂÅËÜͲ, ÎÔ²ÑͲ ÒÀ ÂÈÐÎÁÍÈײ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß íà âóë. Êîíÿê³íà: 1. Àäì³íïðèì³ùåííÿ ç ìàãàçèíîì òà êàôå, 3 ïîâåðõè, 735 êâ. ì, çåì. ä³ë., 20 ñîòîê. 2. Õîëîäèëüíèê ç 2 ñåêö³ÿìè, ºìí³ñòþ ïî 178 êâ. ì, âàãîþ ïî 200 ò, ä³ëÿíêà 30 ñîò. 3. Âèðîáíè÷å ïðèì³ùåííÿ (ìîæëèâî ï³ä ñêëàä), 2 ïîâåðõè, 1700 êâ. ì, ä³ëÿíêà 50 ñîò. 4. Âèðîáíè÷å ïðèì³ùåííÿ, 312 êâ. ì, ä³ëÿíêà 20 ñîò. Ö³íà äîãîâ³ðíà

ò. 050-193-37-21

Ç̲ÑÒ

БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ


4

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ.Áîðàòèí; ............. 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó, º ñâ³òëî; ................... 8000, òîðã c.Â. Îìåëÿíèê; ..... 0,13 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî; ........................................ 6000 ñ.Ðîâàíö³; ............. 10 ñîòîê, º ôóíäàìåíò, á³ëÿ øêîëè; .................... 15000 Òàðàñîâà; .............. 0,10 ãà, ï³ä çàáóä., öåíòð. êîìóí³êàö.; ............... 18000 ñ.Ðîâàíö³; ............. 0,12 ãà, ôóíäàìåíò, 9õ11, êîìóí.; ...................... 18000 Ê.-Êàðîãî; ............. 0,08 ãà, ï³ä çàáóäîâó, âñ³ êîìóí.; ...................... 22000 ñ.Çàáîðîëü; ......... 0,12 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî; ........................................ 6000 ñ.Ñòðóì³âêà; ......... 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí. ïîðÿä; ................. 15000 ñ.Ðîâàíö³; ............. 0,10 ãà, áëèæ÷å äî ËÏÇ, ñâ³òëî; .......................... 10000 ð-í âóë. ×åðíèøåâñüêîãî;0,10 ãà, ñâ³òëî, ð³âíà; ........................... 12000 ñ. Áîðàòèí; ............ 0,12 ãà, çà ïåðå¿çäîì çë³âà; ................................... 7000

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ.Ç쳿íåöü; ............ 1,5-ïîâ., ö, 0,12 ãà, êîðîáêà, íàäâ. ñïîð.; ........ 70000 ñ.Òàðàñîâå; ........... 1,5-ïîâ., 0,10 ãà, 170 êâ. ì, âñ³ êîìóí.; ........... 90000 Ëåñ³ Óêðà¿íêè; ...... 2-ïîâ., ö.+ ê., 350 êâ. ì, 0,07 ãà; ........................ 35000 ñ.Áîãîëþáè; ......... 1,5-ïîâ., á, 0,15 ãà, 160 êâ. ì; ...................... 35000 ð-í âóë.Êîâåëüñüêî¿; ...... 1,5-ïîâ., á.+«êîðî¿ä», 235 êâ. ì, 0,10 ãà; 140000 ð-í àâòîçàâîäó; ... 1-ïîâ., ïðîâåäåíèé ãàç; .................................. 36000 ñ.Òàðàñîâå; ........... 1,5-ïîâ., á, 235 êâ. ì, 0,12 ãà, ìåòàëî÷åð..; 75000 ñ.Ìàÿêè; ................. 2-ïîâ., 185 êâ. ì, ö., 0,20 ãà, æèòë. ñòàí; .... 82000 ð-í âóë. ×åðíèøåâñüêîãî; 1,5-ïîâ., ö, 0,10 ãà, áåç â³êîí; .... 60000 ð-í Ñòàðîãî ì³ñòà;1,5-ïîâ., á.+«êîðî¿ä», 185 êâ. ì, 0,05 ãà; ... 200000 ñ.Ëèïèíè; ............... 1-ïîâ., 160 êâ. ì, 0,10 ãà, 4 ê³ì., ñàóíà; ......... 155000 ñ.Áîðàòèí; ............. 1,5-ïîâ., ï³íîáëîêè, 180 êâ. ì, êîðîáêà; ........... 60000 ñ. ϳäãàéö³; ........... 1,5-ïîâ., ö, 0,12 ãà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà; .......... 86000 Êóòóçîâà; ............... 1-ïîâ., 75 êâ. ì, 0,10 ãà, ºâðîðåìîíò; ............. 110000 ñ.Ëèïèíè; ............... 1,5-ïîâ., ö, 220 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; .............. 90000 ð-í âóë. ×åðíèøåâñüêîãî;1-ïîâ., ö, 3 ê³ìí., 0,10 ãà; ..................... 46000 ð-í âóë. Ëüâ³âñüêî¿; ....... 1-ïîâ., ö, 86 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......... 80000

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ïîòåáí³; .................. 7/9 ×îðíîâîëà; .......... 3/9 8 Áåðåçíÿ; .............. 1/1 ѳ÷îâà; ................... 2/5 Âàâ³ëîâà ; .............. 1/9 ³äðîäæåííÿ; ....... 5/5 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 2/5 ²âàíà Ôðàíêà; ....... 3/9 Çàöåïè; .................. 1/9 Êðàâ÷óêà; .............. 8/9 ². Ôðàíêà; ............... 5/9 Âîë³ ; ....................... 1/5 ð-í äåïî; ................ 2/5 Äðàãîìàíîâà; ....... 3/3 Äàíüøèíà; ............. 2/5 Ñàãàéäà÷íîãî; ..... 5/9 ³äðîäæåííÿ; ....... 5/5 ѳ÷îâà; ................... 3/5 ×îðíîâîëà; .......... 6/9 Àðöåóëîâà; ........... 9/9 Ïåðåìîãè; .............. 2/5 Êðàâ÷óêà; .............. 2/9 Äåêàáðèñò³â; ........ 5/5 Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9 Øåâ÷åíêà; ............. 1/9 ³äðîäæåííÿ; ....... 2/7 Ãðóøåâñüêîãî; .... 1/5 Çàöåïè; .................. 4/9 Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 Øåâ÷åíêà; ............. 3/5 Î㳺íêà; .................. 3/3 ³äðîäæåííÿ; ....... 2/5

ö; . 33/17,5/6,4, ºâðîâ³êíà, íîâ³ äâåð³; ....... 22000 ö; . 48,4 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; .......... 38000 ä+ö;26/12/6, êîñì. ðåì.; ................................. 25000 ö; . 23/12/-, «ìàëîñ.», êîñì. ðåìîíò; ........... 18000 ö; . 38/19/-, ºâðîðåìîíò; ................................ 32000 ö; . 30/17/6, íîâèé äàõ, ë³÷èëüíèêè; ............ 23500 ö; . 30/-/-, çàñêëåíèé áàëêîí; ......................... 28000 ö; . 46,8 êâ. ì, çäàíà, íîâîá.; ....... 6300 ãðí./êâ. ì ö; . 50/-/-/, êîñì. ðåì.; .................................... 45000 ö; . 58/22/16, çäàíà íîâîá.; ........................... 49000 ö; . 52/20/19, ðåìîíò, àâò. îïàë.; .................. 42000 ö; . 30/-/-, ï³ä êîìåðö³þ; .................................. 35000 ö; . 30 êâ. ì, êîñì. ðåì.; ................................ 25000 ö; . 35/-/-, êîñì. ðåì., àâò. îïàë.; ................. 27000 ö; . 31/-/-, ºâðîðåìîíò; ................................... 28000 ï; . 34,7/19/8,2, ðåìîíò, ëàì³íàò; .................. 32000 ö; . 34,9/-/-, êîñì. ðåìîíò, ç/ñ áàëêîí; ......... 29000 ö; . 31/18.3/-, õîð. ðåìîíò; ............................. 26000 ï; . 36/-/-, ñó÷. ðåìîíò; .................................. 36000 ö; . 52,7/-/-, íîâîáóäîâà; ............................... 37000 ö; . 32/16/-, êîñì. ðåì.; .................................. 29000 ö; . 42/-/-, íîâîáóäîâà; .................................. 38000 ö; . 31 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò; ...................... 27500 ö; . 34/-/-, ðåìîíò, áåç áàëêîíó; .................... 32000 ï; . 35/-/-, ºâðîðåì.; ....................................... 32000 ö; . 35,7 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò; . 32000 ö; . 31 êâ. ì, ï³ä êîìåðö³þ; ............................ 28000 ö; . 51 êâ. ì, àâòîíîì. îïàëåííÿ, ðåìîíò; . 42000 ö; . 49 êâ. ì, çäàíà íîâîáóä.; ....................... 40000 ö; . 30,7 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ......................... 24000 ö; . 36 êâ. ì, àâò. îïàë.; ................................. 31000 ö; . 30 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ........................... 26000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ìîëîä³; .................. 3/5 ö; . 53 êâ. ì, êîñì. ðåì.; ................................ Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 4/5 ö; . 48/-/5, õîð. ðåì.; ....................................... Ñîáîðíîñò³; .......... 1/9 ö; . 51 êâ. ì, ïë. â³êíà, êîñì. ðåìîíò; ......... Àðöåóëîâà; ........... 7/9 ö; . 52 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................. Êîíÿê³íà; ............... 2/9 ö; . 48 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................. Êîíÿê³íà; ............... 3/9 ö; . 48 êâ. ì, ïîâíèé ºâðîðåì.; .................... ³äðîäæåííÿ; ....... 4/5 ö; . 54/19/-, êîñì. ðåìîíò; .............................. Ïåðåìîãè; .............. 1/4 ö; . 42,2/-/-, ê³ì. ðîçä³ëüí³; ............................. Ãîðä³þê; ................ 3/5 ö; . 54 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³; ..................... гâíåíñüêà; ........... 1/5 ö; . 44 êâ. ì, êîñì. ðåì.; ................................ Ãðàáîâñüêîãî; ..... 5/9 ö; . 51/-/-, êàïðåì., âñå íîâå; ....................... Ïðèâîêçàëüíà; ..... 3/4 ö; . 42 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ........................... Êîíÿê³íà; ............... 8/9 ö; . 49,8 êâ. ì, ê³ì. ðîçä., ïë. â³êíà; ............ Äð. Íàðîä³â; ........ 7/9 ö; . 52/-/-, ÷åñ. ïðîåêò, ðåìîíò; ..................... Àðöåóëîâà; ........... 9/9; ..... 54/-/-, ºâðîðåì.; ....................................... Ë. Óêðà¿íêè; .......... 3/4 ö; . 45 êâ. ì, ºâðîðåì., ïåðåïëàíóâ.; ......... Êîíÿê³íà; ............... 7/9 ö; . 50 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò; ...................... Á. Õìåëüíèöüêîãî; .......... 1/3 ö;45/-/-, ê³ì. ðîçä., âèñîê³ ñòåë³; ...... Ìîëîä³; .................. 9/9 ö; . 49/29/7, æèòëîâèé ñòàí; .......................... Êðàâ÷óêà; .............. 4/9 ï; . 48/-/8, ê³ì. ðîçä., êîñì. ðåì.; ................. Ãîðä³þê; ................ 1/9 ï; . 50 êâ. ì, ê³ì. ðîçä³ëüí³, ºâðîðåìîíò; .... Âîë³ ; ....................... 3/5 ö; . 46/-/-, ÷åñüêèé ïðîåêò, ê³ì. ðîçä³ëüí³; .... Êðàâ÷óêà; .............. 3/9 ï; . 50 êâ. ì, ðåìîíò; ...................................... Ãðóøåâñüêîãî; .... 1/5 ö; . 44 êâ. ì, ºâðîðåì., ºâðîâ³êíà; .............. Êîâåëüñüêà; ......... 2/5 ö; . 48 êâ. ì, ðåìîíò; ...................................... Êîïåðíèêà; ............ 4/5 ö; . 47 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ........................... Ëüâ³âñüêà; ............ 3/5 ö; . 41/-/8, ºâðîðåìîíò; .................................. Êîíÿê³íà; ............... 7/9 ö; . 50 êâ. ì, ºâðîâ³êíà; .................................

43000 35000 40000 36000 34500 45000 42000 35000 42000 35000 45000 34000 42000 45000 41000 47000 43000 34000 37000 35000 38000 36000 40000 31000 40000 40000 39700 44000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Âîë³ ; ....................... 4/5 Ãîðä³þê; ................ 4/9 Ìîëîä³; .................. 6/9 Ëüâ³âñüêà; ............ 3/5 Ìîëîä³; .................. 2/5 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 4/5 Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9 ²âàíà Ôðàíêà; ....... 5/9 Ñîáîðíîñò³; .......... 3/5 Ìîëîä³; .................. 5/5 8 Áåðåçíÿ; .............. 4/5 Êîíÿê³íà; ............... 5/9 Ñîáîðíîñò³; .......... 4/9 Êðàâ÷óêà; .............. 4/9 Ñîáîðíîñò³; .......... 9/9 Êè¿â. ì-í; ............... 2/9 Êðàâ÷óêà; .............. 7/9 Âîëîäèìèðñüêà; 3/5 Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9

ö; ö; ö; ö; ö; ï; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ï; ö; ö;

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

. 55 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ............................. 51000 . 68 êâ. ì, êîñì. ðåì., 2 ç/ñ áàëêîíè; ...... 47000 . 66/-/8, õîð. ðåì.; ....................................... 52500 . 52 êâ. ì, ðåìîíò, ïë. â³êíà; .................... 40000 . 64 êâ. ì, ÷åñ. ïðîåêò; .............................. 48000 . 65,2/44/8, êîñì. ðåì.; .............................. 42000 . 63,9/39,7/8,2, õîð. ðåìîíò; ..................... 50000 . 95,8 êâ. ì, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè; ..... 6300 ãðí./êâ. ì . 58,8 êâ. ì, ê³ì. ðîçä., êîñì. ðåì.; ......... 50000 . 63 êâ. ì, ê³ì. ðîçä., ºâðîðåì.; ............... 42000 . 66,5/-//-, ê³ì. ðîçä.; ................................... 48000 . 68 êâ. ì, ðåìîíò, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí ç/ñ; 50000 . 65 êâ. ì, êîñì. ðåì., ê³ì. ðîçä., ï³äâàë; 52000 . 67 êâ. ì, êîñì. ðåì.; ................................ 52000 . 60/-/-, ê³ì. ðîçä, ç/ñ; ................................. 43500 . 66/-/9, ìåòàëîïëàñòèê, ðåìîíò; .............. 55000 . 66,3 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ........................ 45000 . 64 êâ. ì, ðåìîíò; ...................................... 45000 . 63,9/39,7/8,2, õîðîøèé ðåìîíò; .............. 50000

Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ çà ò. 094-908-82-97

Êîâåëüñüêà; ......... -/-; ...... 36 êâ. ì, àâò. îïàë.; ................................. 22000 ÆÊ «Êîñòà-Áðàâà»; ........... -/-;37 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; ............... äîãîâ³ðíà Âîë³ ; ....................... 2/- ; .... 31 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ............................. 31000 Êè¿âñüêèé ìàéäàí;3/9 ö;49 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàë.; ...... 6000 ãðí./êâ. ì Êîíÿê³íà; ............... 5/9 ö; . 38 êâ. ì, ðåìîíò; ...................................... 33000 Âîçç’ºäíàííÿ; ....... 3/5 ö; . 18 êâ. ì, ê³ìíàòà; ........................................ 9000 ñ.Ëèïèíè; ............... 1/2 ö; . 41 êâ. ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; 30000 Âîë³ ; ....................... 5/5 ; ... 30 êâ. ì, ðåìîíò; ...................................... 25000 Ñóõîìëèíñüêîãî; 9/9 ö; . 49 êâ. ì, ðåìîíò, àâò. îïàëåííÿ; ..... äîãîâ³ðíà Ãîðä³þê; ................ 2/9 ö; . 36 êâ. ì, ðåìîíò; ............................. 35000, òîðã Àðöåóëîâà; ........... 9/9 ö; . 51 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàë.; ..... 34000, òîðã Ãîðä³þê; ................ 4/5 ö; . 30 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; .................... 24000, òîðã Êîíÿê³íà; ............... 3/5 ö; . ðåìîíò, ìåáë³; ...................................... äîãîâ³ðíà Ñîáîðíîñò³; .......... 3/5 ö; . 35 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ..... 32000, òîðã

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ãðèáîºäîâà; ........ 5/5 ö; . 60 êâ. ì, êàï. ðåìîíò; ........................ äîãîâ³ðíà Êðàâ÷óêà; .............. 1/9 ö; . 68 êâ. ì, íîâîáóäîâà; ............................. 63000 ³äðîäæåííÿ; ....... 1/9 ö; . 78 êâ. ì, ðåìîíò; ................................ äîãîâ³ðíà Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 ö; . 73 êâ. ì, ðåìîíò; ...................................... 67000 ÆÊ «Êîñòà Áðàâà»;5/7 ö;65 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; ............................. 57000 Êîïåðí³êà; ............. 2/2 ö; . 47 êâ. ì, ãàðàæ; ......................................... 38000 ². Ôðàíêà; ............... 8/9 ö; . 77 êâ. ì, çäàíà íîâîáóä.; ....... 6000 ãðí./êâ. ì Àðöåóëîâà; ........... -/-; ...... 54 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ............................. 41000 Âîë³ ; ....................... 3/4 ö; . 45 êâ. ì; ............................................ 32000, òîðã Êîíÿê³íà; ............... 2/9 ï; . 50 êâ. ì, õîðîøèé êîñì. ðåìîíò; .. 37000, òîðã Ñîáîðíîñò³; .......... 1/9 ï; . 50 êâ. ì; ............................................ 36000, òîðã Âîë³ ; ....................... 2/4 ö; . 45 êâ. ì; ............................................ 35000, òîðã Äðóæáè Íàðîä³â; 9/9 ö; . 50 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³; .................. 39000 Ïåðåìîãè; .............. 1/4 ö; . 44 êâ. ì; ............................................ 30000, òîðã Êîíÿê³íà; ............... 8/9 Ö; 49 êâ. ì; ............................................ 40000, òîðã Ôåäîðîâà; ............. 5/9 ö; . 68 êâ. ì, íîâîáóä. çäàíà; ................. äîãîâ³ðíà Íàëèâàéêà; ........... 1/5 ö; . 47,5 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³; ........ 31000, òîðã Ãðóøåâñüêîãî; .... 4/4 ö; . 43 êâ. ì; ............................................ 30000, òîðã

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Âî¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â;1/9 ï;65 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; -/-; ...... 67 êâ. ì, Ëèïèíñüêîãî; ....... 8/9; ..... 89 êâ. ì, ³äðîäæåííÿ; ....... 2/9 ö; . 72 êâ. ì, ÆÊ «Êîñòà Áðàâà»;4/7 ö; . 90 êâ. ì; Ôåäîðîâà; ............. 9/9 ï; . 65 êâ. ì, ÆÊ «Êîñòà Áðàâà»;2/7 ö; . 88 êâ. ì, Êîíÿê³íà; ............... 3/5; ..... 70 êâ. ì, ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 7/9 ö; . 70 êâ. ì; Ìîëîä³; .................. 2/5 ö; . 60 êâ. ì; Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 5/9 ö; . 80 êâ. ì; Øóõåâè÷à; ............. 3/4 ö; . 57 êâ. ì, Ãðóøåâñüêîãî; .... 8/9 ö; . 74 êâ. ì;

êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ................. 50000 çäàíà íîâîáóäîâà; ................. 55000 àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò; 85000 ºâðîðåìîíò; ............................. 57000 ..................................................... 73000 ðåìîíò, ìåáë³; ................. 40000, òîðã ðåìîíò; ................................ äîãîâ³ðíà ðåìîíò, ìåáë³; ................. 60000, òîðã ..................................................... 55000 ............................................ 49000, òîðã ............................................... äîãîâ³ðíà ÷àñòêîâèé ðåìîíò; ................... 41000 ............................................ 47000, òîðã

ÂÅËÈÊÎÃÀÁÀÐÈÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ËÏÇ; ......................... 108 êâ. ì, ãàðàæ, íîâîáóäîâà; ........... 4700 ãðí./êâ. ì ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 90 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; ........................................ 90000 ×îðíîâîëà; .......... 3/5; 100 êâ. ì, ãàðàæ; .......................................... 150000 Âîë³ ; ....................... 3/3, ö, 90 êâ. ì, «ñòàë³íêà»; ................................. 80000 Êîíÿê³íà; ............... 2/9, 72 êâ. ì, ðåìîíò; ............................................ 65000 Êîíÿê³íà; ............... 8/9 ö, 74 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................... 55000

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ.Îñòðîæåöü; ........ 1/2 áóä., 75 êâ.ì, ðåìîíò, êîìóí.; ..................... 22000 ñ.Ëèïèíè; ............... 200 êâ. ì, 12 ñîòîê, íîâîáóä., êîìóí³êàö³¿; .... 120000 ñ.Ðîâàíö³; ............. 180 êâ. ì, ðåìîíò, 12 ñîòîê; .............................. 130000 Êîïåðí³êà; ............. 1,5-ïîâ., 180 êâ. ì, ðåìîíò; .......................... äîãîâ³ðíà ³äðîäæåííÿ; ....... 1/2 áóä., 30 êâ. ì, ðåìîíò; .................................. 28000 ñ. Ñòðóì³âêà ......... 180 êâ.ì, öåãëà, 0,10 ãà ...................................... 105000 ñ.Ñòðóì³âêà; ......... 260 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, 12 ñîòîê, áëàãîóñò.;äîãîâ³ðíà ð-í âóë. Êîâåëüñüêî¿; ... 136 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 75000 ñ.ϳäãàéö³; ............. 200 êâ. ì, 8 ñîòîê, áåç âíóòð. ðîá³ò; ................. 80000 Êè¿âñ. Ìàéäàí; ..... 1/2 áóä., 110 êâ. ì, 3 ñîòêè, 2 âõîäè; ................ 55000 ×åðíèøåâñüêîãî; 180 êâ. ì, 12 ñîòîê, ðåìîíò; .............................. 150000 ñ.Ðîâàíö³; ............. 235 êâ. ì, 12 ñîòîê, ðåìîíò, áëàãîóñòð³é; ....... 280000 ñ.Ðîâàíö³; ............. 1,5-ïîâ., 220 êâ. ì, íîâîáóäîâà; ....................... 75000 ð-í Ñòàðîãî ì³ñòà;150 êâ. ì, 5 ñîòîê, íîâîáóäîâà; .................. äîãîâ³ðíà Àíäðóçüêîãî; ......... 200 êâ. ì, 2-ïîâ., 10 ñîòîê, ðåìîíò, îãîðîæà;165000, òîðã ËÏÇ; ......................... 1,5-ïîâ., 170 êâ. ì, 10 ñîòîê, ðåìîíò; ............. 150000 ñ.Ëèïèíè; ............... 160 êâ. ì, 12 ñîòîê, ºâðîðåì., áëàãîóñòð³é; .. 220000 ñ.Ëèïèíè; ............... 200 êâ. ì, 2-ïîâ., 21 ñîòêà; ............................... 150000 ñ. Õîëîïè÷³; .......... 73 êâ. ì, ãàç, âîäà íà ä³ëÿíö³, 14 ñîòîê; ........... 15000 ð-í ñ. Òàðàñîâå; ... 180 êâ. ì, 5 ê³ìíàò; ................................................ 85000 Êîâåëüñüêà; ......... 200 êâ. ì, 6 ñîòîê; ................................................ 115000 ñ. Ëèïèíè; ............. íîâîáóä., ºâðîðåìîíò, 4 ñîòêè; .......................... 90000 ñ. Ðîâàíö³; ............ 12 ñîòîê, 170 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà; ......... 88000 Äóáí³âñüêà; .......... 8 ñîò., 2 áóäèíêè íà ä³ëÿíö³, íîâîáóä.; ............. 90000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ×åðíèøåâñüêîãî; 0,12 ãà, ãàç, åëåêòðèêà; ......................................... 18000 ñ. Æèäè÷èí; .......... 2 ãà, ì³ñöå äëÿ âëàøò. ñòîÿíêè TIR ³ ò.ï.; ... äîãîâ³ðíà ñ. Õð³ííèêè; .......... 4 ãà, íà áåð. Õð³ííèöüêîãî âîäîñõîâ., ìîæë. ïðîäàæ ÷àñòèíàìè, îðåíäà ç âèêóïîì àáî ñï³ëüíå âèêîðèñò.; ................ äîãîâ³ðíà ð-í Áàëêè; ............. 8 ñîòîê; .................................................................... 25000 ñ. Òàðàñîâå; .......... 0,11 ãà, ð-í ë³ñîñìóãè; ........................................... 15000 ñ.Áîãóø³âêà; ......... 12 ñîòîê; .................................................................. 12000 ñ.Áîðàòèí; ............. 10 ñîò., êîìóí. – 50 ì; ......................... 700 ó. î. /1 ñîò. ñ.Ñòðóì³âêà; .......... âóë. ѳëüñüêà, 12 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿;1300 ó. î./1 ñîò. ñ.Ðîâàíö³; ............. 12 ñîò., ð-í øêîëè; ................................. 900 ó. î./1 ñîò. ñ.Ëèïèíè; ............... 10 ñîò., êîìóí³ê. ïîðó÷; ........................................ 30000 ñ.Æàáêà; ................. 16 ñîò.; ..................................................... 900 ó. î./1 ñîò. ñ.Æèäè÷èí; ............ 37 ñîò., íàä òðàñîþ; .............................................. 30000

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ì.Óñòèëóã; ............... 260 êâ.ì, ñêëàä. ïðèì³ù., êîìåðö. ïðèçí., 0,12 ãà;35000 ñ. Íàáåðåæíå; ....... 98 êâ.ì, ìàãàçèí, á³ëÿ Õð³ííèöüêîãî âîäîñõ.; ... 80000 òðàñà Ëóöüê-гâíå, 10 êì; 2,3 ãà, ñêëàä ³ âèðîáí. ïðèì.; .............. 100000 ð-í ËÏÇ; .................. 500 êâ. ì, ñêëàäñüê³ ïðèì.; ....................... 130000, òîðã ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 100-400 êâ. ì, âèðîáí.ñêëàä; ............ 250-350 /1 êâ. ì öåíòð ....................... 250 êâ.ì, 0,09 ãà, ñêëàäè; .................................... 40000 Ñîáîðíîñò³; .......... 70 êâ. ì, ä³þ÷å ïðèì³ùåííÿ; ................................ 70000 Âèííè÷åíêà; .......... 30 êâ. ì, 1 ñîò.; ...................................................... 75000 Øåâ÷åíêà; ............. 72 êâ. ì, ï³ä à/ì; .................................................... 28000 Ïîòåáí³; .................. îô³ñè+ñêëàäè, 40 ñîòîê; .................................. äîãîâ³ðíà Êîâåëüñüêà; ......... 80 êâ. ì, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí; .................................. 90000

ÎÖ²ÍÊÀ ÂÑ²Õ ÂÈIJ ÌÀÉÍÀ. ÎÑÎÁËȲ ÓÌÎÂÈ ÄËß ÀÃÅÍÒÑÒ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ² ÒÀ ÁÀÍʲÂ

ÎÄÍÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ öåíòð; ..................... 5/9 ³äðîäæåííÿ; ....... 7/9 ªðøîâà; ................. 5/6 Çàöåïè; .................. 4/7 Êîíÿê³íà; ............... 4/9 Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 Âèííè÷åíêà; .......... 3/5 ×åðíèøåâñüêîãî; 2/5 Â.-²íòåðíàö³îíàë.; 5/9 Ãðóøåâñüêîãî; .... 4/4 Ñîáîðíîñò³; .......... 9/9 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 4/5 Ãðàáîâñüêîãî; ..... 1/9 ³äðîäæåííÿ; ....... 4/5 ³äðîäæåííÿ; ....... 8/9 Çàõàðîâà; .............. 4/5 ð-í Ñòàðîãî ì³ñòà;3/3 Âàâ³ëîâà; .............. 1/9 ³äðîäæåííÿ; ....... 5/5 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 5/9 Ãðóøåâñüêîãî; .... 3/5 Ãðóøåâñüêîãî; .... 2/4 Ø. Ðóñòàâåë³; ....... 5/9 Ëüâ³âñüêà; ............ 3/5 Äð. Íàðîä³â; ........ 2/9 Êîíÿê³íà; ............... 5/5 Ìîëîä³; .................. 1/9 Ôåäîðîâà; ............. 1/9 Ïîòåáí³; .................. 2/5 Êðàâ÷óêà; .............. 3/5 Ø. Ðóñòàâåë³; ....... 6/9 Âåòåðàí³â; ............. 9/9

ö; ï; ö; ö; ï; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ï; ö; ö; ï; ö; ö; ö; ï;

. 52/-/-, ðåìîíò, àâòîíîì. îïàëåííÿ; ....... . 34/17/7; êîñì. ðåì., íîâà ñ/ò; ................ . 48/23/12, íîâîá., àâò. îïàë.; .................. . 51/-/-, íîâîá., ðåìîíò, àâò. îïàë.; ......... . 34/-/-, êîñìåòè÷. ðåìîíò, ëîäæ³ÿ íå ç/ñ; . 39/20/9, ðåì., í³øà, áàëêîí ç/ñ; ............ . 33/19/7; êîñì. ðåì., ïàðêåò, ç/ñ áàëêîí; . 49/-/-, íîâîáóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ; . 38/20/8, ðåìîíò, í³øà, áàëêîí ç/ñ; ......... . 32/17/7, êîñì., ðåì., ë³÷èëüíèêè; ......... . 30/15/7, «ìàëîñ³ì.», ðåìîíò, íîâà ñ/ò; . . 32/17/7, ðåìîíò, íîâà ñ/ò, ç/ñ áàëêîí; .. . 36/19/8, ðåì., ìåáë³, í³øà, ï³äâàë; ........ . 31/19/6, «ìàëîñ³ì.», êîñì. ðåì.; ........... . 38/19/8; êîñì. ðåì., í³øà, ïàðêåò; ......... . 31/17/7, ðåìîíò, ïàðêåò, áàëê. ç/ñ; ......... . 36/18/8, ðåì., ïàðêåò, àâò. îïàë.; .......... . 37/20/9, ðåìîíò, ëàì³íàò, íîâà ñ/ò; ....... . 31/-/7; êîñì. ðåìîíò, ïàðêåò; .................. . 45/21/10, ðåì., ëîäæ³ÿ òà áàëêîí; .......... . 32/17/6, áåç ðåìîíòó, ïàðêåò; ................ . 30/17/6, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíà; ....... . 39/20/8, êîñìåòè÷. ðåì., í³øà, ïàðêåò; . . 37/20/7, ðåì., íîâà ñ/ò, ïë. â³êíà; ......... . 34/17/9, áåç ðåì., áàëêîí íå ç/ñ; ........... . 39/19/8, êîñìåòè÷. ðåìîíò, ïàðêåò; ....... . 37/20/7, ðåìîíò, í³øà, ïàðêåò; ................ . 34/18/8, êîñìåòè÷. ðåìîíò, íîâà ñ/ò; .... . 31/17/6, êîñìåòè÷. ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ; . . 39/18/7, ðåìîíò, ëàì³íàò, ëîäæ³ÿ; ......... . 38/21/9, ºâðîðåì., ïàðêåò, í³øà, ãàðàæ; . 34/17/9, ðåìîíò, áàëêîí íå ç/ñ; .............

43000 30000 38000 44000 28000 33000 30000 39000 33000 27000 26000 30000 29000 26000 32000 27000 27000 32000 29000 33000 26000 27000 29000 28000 27000 28000 30000 27000 24000 35000 30000 26000

ÄÂÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ãðàáîâñüêîãî; ..... 5/9 Ãîðä³þê; ................ 1/9 Êîíÿê³íà; ............... 5/9 Áåíäåë³àí³; ............ 3/9 Êè¿âñüêèé ì-í; ..... 4/5 ×åðíèøåâñüêîãî; 3/5 Êîâåëüñüêà; ......... 2/5 Ä. Íàðîä³â; ........... 2/9 Âåòåðàí³â; ............. 7/9 Ïåðåìîãè; .............. 1/4 Êîíÿê³íà; ............... 2/9 Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9 Âèííè÷åíêà; .......... 2/5 Âîë³ ; ....................... 2/5 ³äðîäæåííÿ; ....... 1/5 Êðàâ÷óêà; .............. 7/9 Âåòåðàí³â; ............. 8/9 Ñóõîìëèíñüêîãî; 1/5 Ôåäîðîâà; ............. 1/9 Ãðóøåâñüêîãî; .... 1/4 Êîíîâàëüöÿ; ........ 4/5 Ãðóøåâñüêîãî; .... 4/4 Áåíäåë³àí³; ............ 4/9 Ëüâ³âñüêà; ............ 4/5 ³äðîäæåííÿ; ....... 2/5 Ëüâ³âñüêà; ............ 4/5 Ãîðä³þê; ................ 5/9 ³äðîäæåííÿ; ....... 2/9

ö; ï; ö; ï; ö; ö; ö; ö; ï; ï; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ï; ö; ö; ö; ö; ö; ï; ö; ö; ö; ï; ö;

. 51/30/7; ºâðîðåì., ëàì³íàò, íîâà ñ/ò; ... 45000 . 50/29/9; ºâðîðåì., ïàðêåò, ïë. â³êíà; .... 38000 . 56/-/9, êîñì. ðåì., ëàì³íàò, ëîäæ³ÿ; ....... 39000 . 48/28/8; áåç ðåì., áàëêîí íå ç/ñ; ........... 30000 . 45/-/-; áåç ðåì., ê³ìí. ñóì³æí³; ................ 28000 . 52/-/8, ºâðîðåì., àâò. îïàë.; .................. 45000 . 49/-/-; ðåìîíò, ïàðêåò, ïë. â³êíà; ............ 41000 . 47/29/7, ðåìîíò, ïàðêåò, ëîäæ³ÿ ç/ñ; ...... 37000 . 50/29/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................ 35000 . 45/-/-, ðåìîíò, íîâà ñ/ò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè; 35000 . 48/27/7, áåç ðåìîíòó; .............................. 35000 . 48/-/-; ðåì., ïàðêåò, ëîäæ³ÿ ç/ñ; .............. 42000 . 46/-/-, áåç ðåìîíòó, ïàðêåò, áàëêîí ç/ñ; 36000 . 47/-/-, ºâðîðåìîíò, íîâà ñ/ò; .................. 41000 . 54/-/-, ºâðîðåì., ïàðêåò, áàëêîí ç/ñ; ..... 44000 . 73/-/12; íîâîáóä., äàõ. êîòåëüíÿ; ........ 67000 . 53/30/9, êîñìåòè÷. ðåì., áàëêîí ç/ñ; ..... 37000 . 56/-/9; ðåìîíò, ïàðêåò, àâò. îïàëåííÿ; .. 54000 . 70/-/-; íîâîáóä., äàõ. êîòåëüíÿ; ............ 50000 . 41/-/7, êîñì. ðåì., ïàðêåò, íîâà ñ/ò; ..... 32000 . 50/-/9, ðåìîíò, íîâà ñ/ò, áàëêîí ç/ñ; ..... 45000 . 46/-/7, áåç ðåìîíòó, ê³ìí. ñóì³æí³; ........ 30000 . 50/29/8, êîñìåòè÷. ðåì., áàëêîí ç/ñ; ..... 34000 . 44/-/7, êîñìåòè÷. ðåì., ê³ìí. ðîçä³ë.; .... 30000 . 45/-/-; êîñì. ðåì., ïàðêåò, ç/ñ áàëêîí; ... 40000 . 45/-/6, ðåì, ïàðêåò, ê³ì. ðîçä³ë.; ............. 32000 . 52/-/9, êîñìåòè÷. ðåìîíò, ïë. â³êíà; ...... 36000 . 48/27/8; ðåìîíò, íîâà ñ/ò, ç/ñ ëîäæ³ÿ; ... 44000

ÒÐÈʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ê.-Êàðîãî; ............. 7/9 ï; . 66/-/9, êîñìåòè÷. ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ; .... 40000 ³äðîäæåííÿ; ....... 3/9 ö; . 80/-/9; 4 ê³ìí., ºâðîðåì., ïàðêåò; .......... 68000 Øîïåíà; .................. 2/4ö; ... 86/-/-, ðåìîíò, àâò. îïàëåííÿ; ................ 87000 Ñîáîðíîñò³; .......... 5/9 ö; . 80/50/8; 4 ê³ìí., ðåì.; .............................. 57000 Êðàâ÷óêà; .............. 1/9 ï; . 67/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 ëîä泿 ç/ñ;43000 Íàëèâàéêà; ........... 1/5 ö; . 55/-/-, êîñì. ðåìîíò, äîçâ³ë íà äîáóä; .. 40000 Âåòåðàí³â; ............. 1/9 ï; . 66/-/9, ºâðîðåì., ëàì³íàò, áàëê. ç/ñ; ..... 45000 Ìîëîä³; .................. 1/5 ö; . 78/-/10, ºâðîðåì., ïåðåïë., íîâà ñ/ò; ... 77000 Äðóæáè Íàðîä³â; 7/9 ö; . 61/41/9, êîñì. ðåì., ïàðêåò, ïë. â³êíà; . 45000 гâíåíñüêà; ........... 4/5 ö; . 59/42/6; êîñì. ðåì., ïàðêåò, ç/ñ áàëêîí; 43000 Ê. Ìàéäàí; ............. 9/9 ö; . 63/-/-, êîñì. ðåì., íîâà ñàíòåõ.; ........... 42000 Ñîáîðíîñò³; .......... 3/5 ö; . 70/-/8, áåç ðåìîíòó, ïàðêåò; ................... 48000 8 Áåðåçíÿ; .............. 3/9 ö; . 68/-/-, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõ., ñòîëÿðêà; 60000 Âîë³ ; ....................... 3/3 ö; . 82/-/10, «ñòàë³íêà», ðåìîíò, ïàðêåò; ...... 87000 Ãðóøåâñüêîãî; .... 2/4 ö; . 56/-/-, êîñìåòè÷. ðåìîíò, ïàðêåò; ........... 41000 Ëüâ³âñüêà; ............ 6/9 ö; . 65/-/-, ðåìîíò, íîâà ñ/ò, ñòîëÿð.; ........... 48000 Êîíÿê³íà; ............... 5/9 ö; . 67/-/9, êîñì. ðåìîíò, ïàðêåò; .................. 44000 Êîíÿê³íà; ............... 1/5 ö; . 4 ê³ìí., 96/-/12, ºâðîðåì., ÷àñòê. ìåáë³; 81000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 1/5 ö; . 59/-/7, ðåìîíò, ïàðêåò, íîâà ñ/ò; ............ 39000 Ãðóøåâñüêîãî; .... 9/9 ö; . 56/-/-, áåç ðåìîíòó, 3 áàëêîíè; .............. 42000 ². Ôðàíêà; ............... 5/9 ö; . 94/-/-, íîâîáóä., ñòÿæêà, øòóêàò.; ......... 75000 Ãîðä³þê; ................ 7/9 ï; . 68/-/10, ºâðîðåì., ëàì³íàò, áàëê. ç/ñ; ... 58000

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ.Ìàÿêè; .................. 2-ïîâ., áëîê, 190/-/-, 0,19 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿; ............ 85000 ñ.Ñòðóì³âêà; ............ 1,5-ïîâ., ö./êîð., 197/-/-, 0,12 ãà, âñ³ êîìóí.; ............. 85000 ð-í çàâîäó «²ñêðà»; ......... 1,5-ïîâ, áë./«êîð.», 190/-/-, 0,12 ãà; ...... 61000 8 Áåðåçíÿ; ............... 1-ïîâ., ä/ö, 28/16/6, 0,03 ãà, 1/3 áóä., âñ³ çðó÷í.; 30000 Äóáí³âñüêà; .......... 2-ïîâ., 181/105/26; 0,04 ãà, ðåì., âñ³ êîìóí.; 130000 ð-í Âèøêîâà; ....... 1,5-ïîâ., ö/ö, 150/-/-, 0,09 ãà, íîâîáóä.; ........... 70000 Ëüâ³âñüêà; ............ 1-ïîâ., ö, 88/-/-, 0,06 ãà, ðåìîíò, âñ³ êîìóí³ê.; . 57000 Êîâåëüñüêà; ......... 2-ïîâ., ö, 198/-/12, 0,12 ãà, öåíòð. êîìóí³ê.; .. 159000 ñ.Ðîâàíö³; ............. 1,5-ïîâ., áë., 240/-/-, 0,17 ãà, íîâîáóä.; ........... 65000 ×åðíèøåâñüêîãî; 1,5-ïîâ., áë., 290/120/20; 0,10 ãà, íîâîáóä.; ... 98000 Êîâåëüñüêà; ......... 1-ïîâ., ö, 75/53/10, 0,07 ãà, âñ³ êîìóí.; ............ 71000 ³äðîäæåííÿ; ....... 1,5-ïîâ., 96/-/14; 0,06 ãà, 1/2 áóä., ðåì.; .......... 50000 ñ.Ñòðóì³âêà; ......... 1-ïîâ., ø/ö, 55/-/-; 0,25 ãà, ðåì., âñ³ êîìóí; ..... 49000 ñ.Ðîêèí³; ................. 2-ïîâ., áëîê, 198/-/-, 0,15 ãà, íîâîáóä., ãàç ïîðó÷; 39000 Êîâåëüñüêà; ......... 1,5-ïîâ., ö, 170/-/-, 0,04 ãà, âñ³ çðó÷í., îãîðîæà;115000 ð-í Áàëêè; ............. 1-ïîâ., ä/ö, 100/-/-, 0,10 ãà, âñ³ çðó÷íîñò³; ....... 80000 Ëüâ³âñüêà; ............ 2-ïîâ., ö, 230/-/-, 0,08 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿; ....... 108000 ñ.Â.Îìåëÿíèê; ...... 2-ïîâ., 180/-/-; 0,17 ãà, âñ³ êîìóí³ê., áëàãîóñòð³é;77000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ.ϳäãàéö³; ............. 0,12 ñ.Òàðàñîâå; ........... 0,15 ñ.Ñòðóì³âêà; ......... 0,10 ªðøîâà; ................. 0,10 ñ.Ñòðóì³âêà; ......... 0,13

ãà, ãà, ãà, ãà, ãà,

êîìóí³ê. á³ëÿ ä³ëÿíêè, ïðîïëà÷åí³; ....... êîìóí. ïîðó÷, àñôàëüò. äî¿çä; ............... êîìóí³ê. ïîðó÷, 26õ35, ð-í ñàäó; ......... êîìóí³ê. ïîðó÷, ôóíäàìåíò; .................. êîìóí. ïîðó÷; ..........................................

21000 30000 17000 39000 15000

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Ìîëîä³; .................. 1/9 ö; . 50 êâ. ì, 0,01 ãà, ãîòîâèé îô³ñ; ........ äîãîâ³ðíà Ìîëîä³; .................. 1/9 ö; . 255 êâ. ì, 0,09 ãà,; ............................. äîãîâ³ðíà

Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì îáºêò³â íåðóõîìîñò³ ìîæåòå îçíàéîìèòèñü çà íàøåþ àäðåñîþ, òåëåôîíàìè, àáî íà ñàéò³!


¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ×îðíîâîëà; .......... -/-;32 êâ. ì, âåëèêà ëîäæ³ÿ; ............................ äîãîâ³ðíà Äàíüøèíà; ............. 5/5; ..... 31/19/6, «ìàëîñ³ì.», ñóì³ñíèé ñ/â; ...... 13000 ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ; 2/5/ö;22 êâ. ì, ö/î, ç/ñ áàëêîí; ............ 19500, òîðã ³äðîäæåííÿ; ....... 1/1 ö; . 14 êâ. ì, ñ/â ³ êóõíÿ íà 2 ñ³ì’¿; ..... 20000, òîðã ʳâåðö³âñüêà; ...... 3/5/ö; . 24 êâ. ì, à/î, âìåáëüîâàíà; ........ 20000, òîðã ð-í ËÏÇ; .................. 2/5/ö; . 24 êâ. ì, â³êíà äåðåâ.; .......................... 20000 ð-í äåïî; ................ 3/5/ö; . 22 êâ. ì, «ìàëîñ³ì.», áàëêîí ç/ñ; . 21000, òîðã ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ; 1/5/ö;22 êâ. ì, ïàðêåò, ñ/â áåç ðåìîíòó; ... 23000 ð-í âóë. гâíåíñüêî¿; 5/5/ö;32 êâ. ì, ñ/â ðîçä³ëüíèé; ................... 23000 Ãîðä³þê; ................ 3/5/ö; . 24 êâ. ì, ïàðêåò, ñ/â ñóì³æíèé; ............ 23000 ð-í âóë. Êîâåëüñüêî¿; 3/5/ö;30,7 êâ. ì, ñ/â ñóì³ñíèé; ........ 24000, òîðã Ïåðåìîãè; .............. 1/5/ö; .. 30,4 êâ. ì, ñ/â ñóì³ñíèé, º ìîæë. äîáóä.;24000 Ñîáîðíîñò³; .......... 3/9/ö; . 28,5/14,5/7, ïîá³ëêà, ö/î, áàëêîí ç/ñ; ... 24500 ³äðîäæåííÿ; ....... 3/5/ö; . 30 êâ. ì, ö/î, ñ/â ñóì³æíèé; ................... 25000 Âåòåðàí³â; ............. 1/9/ö; . 35 êâ. ì, â³êíà ì/ï, ñ/â ñóì., íîâà ñ/ò; 25000 Âåòåðàí³â; ............. 5/5 ö; . 34,3/19/5,5, áàëêîí ç/ñ, í³øà, ë³÷.; ....... 25000 ³äðîäæåííÿ; ....... 3/5/ö; . 31/18/5, ïàðêåò, ñ/ò íîâà; ............... 25000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ....... 4/5/ö; . 32/18/-, ëàì³íàò, çàñêëåíèé áàëêîí;25000, òîðã ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 1/9 ö; . 25 êâ. ì, ëàì³íàò, ö/î; ..................... 25000, òîðã Ïåðåìîãè; .............. 5/5/ö; . 30,1/15,4/6,4, äåðåâ. â³êíà, ö/î; ... 25500, òîðã Ñîáîðíîñò³; .......... 9/9/ö; . 30 êâ. ì, áàëêîí ç/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;26000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ....... 2/5/ö; . 31 êâ. ì, áàëêîí, â³êíà äåðåâ’ÿí³; 26000, òîðã ð-í ËÏÇ; .................. 5/5/ö; . 31 êâ. ì, â³êíà òà äâåð³ – äåðåâ.; 26000, òîðã ×åðíèøåâñüêîãî; . 5/6/ö; .. 36/16/7, íîâîáóä., à/î, áàëêîí íå ç/ñ;26000, òîðã гâíåíñüêà; ........... 8/9/ö; . 37,6/16,5/7, áåç áàëêîíó, ñ/â ñóì³ñíèé; 26000 Êîíÿê³íà; ............... 9/9/ö; . 34,7 êâ. ì, ñ/â ðîçä., íîâà ñ/ò; .............. 26500 ³äðîäæåííÿ; ....... 3/5/ö; . 31/18,3/5, ï³äëîãà – ïàðêåò; .................... 26500 Ñîáîðíîñò³; .......... 3/3 ö; . 34/18,8/9,4, à/î,ñ/â ñóì³ñíèé; ....... 27000, òîðã Êðàâ÷óêà; .............. 9/9/ï; . 36 êâ. ì, ç/ñ áàëêîí, ñ/â ðîçä.; ..... 27000, òîðã ð-í ÃÌ «Íîâà ˳í³ÿ»; 5/12/ö;34 êâ. ì,áåç áàëêîíó, ñ/â ðîçä.; ........ 27000 Ïðèâîêçàëüíèé ð-í; 4/4/ö;34 êâ. ì, ñ/â áåç ðåìîíòó; ................... 27000 Ãîðä³þê; ................ 5/5/; ... 36,3 êâ. ì,öåíòðàëüíå îïàëåííÿ; .......... 27500 ð-í ËÏÇ; .................. 2/9/ï; . 34 êâ. ì, ñ/â íîâèé, ðîçä.; ........... 28000, òîðã ð-í Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó; 1/5 ö; 30 êâ. ì, ñ/â ñóì³æíèé, ïëèòêà; . 28000 Äðóæáè Íàðîä³â; 9/9/ö; . 36 êâ. ì, ëàì³íàò, áàëêîí ç/ñ, ñ/â ñóì.; 28000 Øåâ÷åíêà; .............. 5/12/ö; 34 êâ. ì, à/î, ñ/â ñóì³ñí., ñ/ò íîâà;29000, òîðã ì. Ëóöüê; ............... 3/5/ö; . 31 êâ. ì, ïàðêåò, øïàëåðè, ñ/â ñóì³ñí.;29000 ð-í 33 êâàðòàëó; .. 7/9/ö; . 37 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, í³øà; .............. 29500 ³äðîäæåííÿ; ....... 7/9/ö; . 37/17/8, â³êíà äåðåâ’ÿí³, º áàëêîí; ....... 29500 Êîíÿê³íà; ............... 3/5/ö; . 32/17/7, ñ/â ñóì³ñí., êóõíÿ âìîíò.;30000, òîðã Ñîáîðíîñò³; .......... 1/9/ö; . 36 êâ. ì, ñ/â ðîçä³ëüíèé; ........................ 30000 Êîíÿê³íà; ............... 2/9 ö; . 38 êâ. ì, âìîíò. êóõíÿ, ñ/â ðîçä.; ....... 31000 Ïðèâîêçàëüíèé ð-í; 5/9/ö;39 êâ. ì, ç/ñ áàëêîí, ñ/â ñóì³ñíèé; .... 31000 ³äðîäæåííÿ; ....... 8/9/ö; . 38,2 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, ñ/â ñóì³ñíèé;32000 Ãðóøåâñüêîãî; .... 8/9/ö; . 40 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, áàëêîí, ñ/ò íîâà;32000 Ïåðåìîãè; .............. -/-; ...... 42/20/10, êîñì. ðåì., ñ/ò ñòàðà; .... 32000, òîðã Êðàâ÷óêà; .............. 9/9/ï; . 36-38/17,5/9, òåõí³÷íèé ïîâåðõ; ............ 32000 ³äðîäæåííÿ; ....... 2/5 ì; . 33/18/6, áàëêîí ç/ñ, ñ/â ñï³ëüíèé; ......... 32000 ð-í âóë. Êîïåðíèêà; ........ 1/9/ö;37 êâ. ì, ëàì³íàò, íîâ³ äâåð³, ñ/ò; 32000 Âåòåðàí³â; ............. -/-;36 êâ. ì, øïàëåðè, ïàðêåò; ............................. 32000 Âåòåðàí³â; ............. 5/9/ï; . 36,5 êâ. ì, ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ; ..... 32000, òîðã Âèííè÷åíêà; .......... 3/5/ö; . 34 êâ. ì, ñ/â ñóì³ñíèé, ïàðêåò; ............. 32000 ð-í Çàâîêç. ðèíêó; ........... 5/9/ö;36 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò; ............ 33500 ð-í ÆÊ «Êîñòà Áðàâà»; -/-;35,7 êâ. ì, ñòóä³éíîãî òèïó, äîìîôîí;34500,òîðã ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; -/-; ..... 46 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà; ................ 35000 Ìîëîä³; .................. 5/9/ö; . 40 êâ. ì, æèòë. ñòàí, ö/î, ñ/â ðîçä.; ..... 35000 Êðàâ÷óêà; .............. 2/9/ö; . 42,3 êâ.ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. ñ/â ðîçä.;35000 Êðàâ÷óêà; .............. 6/9/ ö; 38 êâ. ì, áàëêîí, êóõíÿ âêîì.; .............. 35000 Ñîáîðíîñò³; .......... 2/5/ö; . 42 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; ..... 35000, òîðã Ñîáîðíîñò³; .......... -/-; ...... 43 êâ. ì, ïë. â³êíà, îãîðîæà; ......... 35000, òîðã Àðöåóëîâà; ........... 9/9/ö; . 52,6 êâ. ì, à/î, ëîäæ³ÿ, ñ/â ðîçä.; ......... 36000 Øåâ÷åíêà; ............. 5/12/ö; 38 êâ. ì, ëàì³íàò, ì/ï â³êíà, à/î; ........... 38000 Ôåäîðîâà; ............. 2/6/ ö; 47 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, à/î; ........ 39950 öåíòð; ..................... -/-; ...... 32 êâ. ì, à/î, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, áåç áàëê.;39999 öåíòð; ..................... -/-; ...... 52,1 êâ. ì, íîâîáóä., øòóêàò.; ...... 40000, òîðã ð-í ÒÖ «Ãëîáóñ»; . 4/5/ö; . 50,4 êâ. ì, à/î, áàëêîí íå ç/ñ; ................ 40000 Êðàâ÷óêà; .............. 8/9/ö; . 49 êâ. ì, íîâîáóä., à/î, íîâà ñ/ò; ........ 40000 Êðàâ÷óêà; .............. 6/9/ö; . 49 êâ. ì,ñ/â ðîçä., ïëèòêà; ..................... 40000 ð-í ðåñò. «Ñð³áí³ ëåëåêè»; 4/5 ö; 43/19/9,ëîäæ³ÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé; 44000 Çàöåïè; .................. 4/9/ö; . 52,8 êâ. ì,ëîäæ³ÿ íå ç/ñ; ......................... 45000 Çàöåïè; .................. 4/9/ö; . 52,8 êâ. ì, ëîäæ³ÿ íå ç/ñ; ....................... 45000 Çàöåïè; .................. 1/8; ..... 38 êâ. ì, íîâîáóä., âìåáë., à/î, ëàì³íàò;48000 ð-í Çàâîêç. ðèíêó; ........... 2/9/ö;43/26/15, âìåáë., à/î, ïëèòêà; .... 50000 ð-í Êè¿âñüêîãî ì-íó; -/-; . 47,6 êâ. ì, íîâîáóä., à/î, ì/ï â³êíà; ... 50500

2-ʲÌÍÀÒͲ ð-í ïð. Âîë³; ......... 1/5 ö; . 44 êâ.ì, ö/î, ñ/â ñóì³æí.; ................. äîãîâ³ðíà Ôåäîðîâà; ............. 2/6 ö; . 70 êâ.ì, à/î, ïë. â³êíà; ... 6100/6800 ãðí./êâ.ì Âåòåðàí³â; ............. -/-; ...... íîâîáóä., àâò.. îïàëåííÿ; 6500/6800ãðí./êâ.ì Âîëîäèìèðñüêà; . -/-; ...... ê³ìí. ïðîõ³äí³, ñ/â ³ êóõíÿ íà 2 ñ³ì’¿;24000, òîðã Âîëîäèìèðñüêà; 4/4 ö; . 36 êâ.ì, 2 ðîçä. ê³ìí. â ãóðòîæ.; ........... 24000 ʳâåðö³âñüêà; ........ 3/5 ö; .. 32,6/21,8/5; ê³ìí. ïðîõ³ä., ñ/â ñóì³æí.;29000, òîðã ð-í ê-ðó «Ïðîì³íü»;1/2 ö; 27 êâ.ì, à/î, ñòàðà ñ/ò; ................... 30000, òîðã Áåíäåë³àí³; ............ 3/9 ö; . 48,3 êâ.ì, áàëêîí íå ç/ñ; ......................... 30000 Âîë³; ....................... 1 ïîâ.; 40,1 êâ.ì, ìîæë. ï³ä êîìåðö³þ; .............. 31000 Ãðóøåâñüêîãî; .... 4/4 ö; . 46 êâ.ì. æèòë. ñòàí, ö/î; ......................... 31000 Ãðóøåâñüêîãî; .... 2/4 ö; . 44 êâ.ì, ê³ìí. ïðîõ³ä., ñ/â ñóì³æí.; ...... 32000 ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ; ...... 9/9 ö;45 êâ.ì, ñ/â ñóì³æí.; ..................... 32000 Ñîáîðíîñò³; .......... 7/9 ö; . 44 êâ.ì, ö/î, ì/ï â³êíà, áàëêîí; ... 33000, òîðã Âîë³; ....................... -/-; ...... ïðîõ³ä. ê³ìí., áàëêîí íå ç/ñ; ......... 34000, òîðã ð-í ËÏÇ; .................. -/-; ...... 43 êâ.ì, ñ/â ðîçä., áàëêîí; ............. 34000,òîðã ð-í âóë. Íàáåðåæíî¿; ...... 1/5 ö;43 êâ.ì, ñ/â ñóì³æí.; ........... 34000, òîðã Íàëèâàéêà; ........... -/-; ...... 43 êâ.ì, «õðóùîâêà», ê³ìí. ïðîõ³ä.;34500, òîðã Âîë³; ....................... 1/5 ö; . 46 êâ.ì, ñ/â ñóì³æí.; ...................... 35000, òîðã ñ. Ëèïèíè; ............. 2/2 ö; . íîâîáóä., êîñì. ðåì., à/î; ............. 35000, òîðã Âîë³; ....................... -/-; ...... êîñì. ðåì., ö/î, ñ/â ñóì³æí.; ......... 35000, òîðã öåíòð; ..................... 4/5 ö; . 40/25/9; ê³ìí. ïðîõ³äí³, áàëê. íå ç/ñ;35000, òîðã Âîë³; ....................... -/-; ...... áåç ðåì., ö/î, ãàç. êîëîíêà; ........... 35000, òîðã ð-í âóë. Ïðèâîêçàëüíî¿; 4/4 ö; 43,1 êâ.ì, ê³ìí. ïðîõ³ä.; ...... 35000, òîðã Âîë³; ....................... 1/2 ö; . 48 êâ.ì, à/î, ñ/â ñóì³æíèé; ........... 35000, òîðã Çàõàðîâà; .............. 9/9 ö; . 46 êâ.ì, êîëèø. ãóðòîæ, ê³ìí. ðîçä.; ...... 35000 Ùóñºâà; .................. -/-; ...... 38 êâ.ì, ëàì³íàò, ñ/â ñóì³æí., íîâà ñ/ò; 35000 ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ; ...... 1/5 ö;50 êâ.ì, ï³äâàë, ê³ìí. ïðîõ³ä.; ...... 35000 Çàõàðîâà; .............. 5/5 ö; . 44 êâ.ì, íîâà ñ/ò, áàëêîí ç/ñ; ....... 36000, òîðã ð-í ïð. Ïåðåìîãè; 1/4 ö; . 49/29,1/-; âêîìïëåêò. êóõíÿ; ......... 36000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ....... 4/9 ö4 45 êâ.ì, áàëêîí, ñ/â ñóì³æí.; ................ 36000 öåíòð; ..................... 3/5 ö; . 45 êâ.ì, ñ/â ñóì³æí.; .............................. 36500 Ïðèâîêçàëüíèé ð-í;1/4 ö;41,4 êâ.ì, ê³ìí. ïðîõ³ä., ñ/â ñóì³æí.; .. 37000 Âîë³; ....................... 4/4 ö; . 44 êâ.ì, ñ/â ñóì³æí., ê³ìí. ïðîõ³äí³; ..... 37000 ð-í ÂÍÓ; ................. 35/ ö; . 50 êâ.ì, ëàì³íàò, ñ/â ñ³ì³æí.; ........ 38000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ....... 5/5 ö; . 44 êâ.ì, äàõ êàïðåìîíò., ñ/â ñóì³æí.; .. 38000 ð-í ïð. Ñîáîðíîñò³; ........ 1/9 ï;48 êâ.ì, ìîæë. äîáóä.; .................. 38000 Ë. Óêðà¿íêè; .......... -/-; ...... 37,2/21,5/-; ñó÷àñíèé ñ/â, êóõíÿ; ......... 38000 öåíòð; ..................... 5/5 ö; . 50 êâ.ì, âìîíò. êóõíÿ, ç/ñ áàëê.; ........... 39000 Ìîëîä³; .................. 3/5 ö; . 41,8 êâ.ì, 2 ç/ñ áàëê., ñ/â ñóì³æí.;40000, òîðã Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; .... 9/9 ö;47,7 êâ.ì,; ............................... 40000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ....... 4/9 ï; . 51/29/7; óòåïë. áàëêîí, ²íòåðíåò; . 40000, òîðã öåíòð; ...................... 1/4 ö; .. 43,1 êâ.ì, ê³ìí. ïðîõ³ä., ñ/â ñóì³æí.;40000, òîðã ð-í Êè¿âñüêîãî ì-íó; .......... 1/5 ö;44,5 êâ.ì, ê³ìí. ïðîõ³ä., ñ/â ðîçä.;40000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ....... 2/5 ö; . 45 êâ.ì, ïàðêåò, ïë. â³êíà, ñ/â ñóì³æí.;40000 öåíòð; ..................... 1/2 ö; . 56 êâ.ì, êîñì. ðåì., ñ/â ñóì³æí.; .......... 40000 Âåòåðàí³â; ............. -/-; ...... 50 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí.; .......................... 40000

5

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

Êðàâ÷óêà; .............. 3/9 ï; . 48,9 êâ.ì, áð. äâåð³, íîâà ñ/ò; ............... 40000 ³äðîäæåíÿ; .......... -/-; ...... 47 êâ.ì, ñ/â ñóì³æí., íîâà ñàíòåõ.;41000, òîðã Ãîðä³þê; ................ 1/9 ö; . ï³äëîãà óòåïë., ëîäæ³ÿ ç/ñ; ............. 43000, òîðã ð-í ïë. Âîçç’ºäíàííÿ; ...... 2/5 ö;46 êâ.ì, íîâà ñàíòåõ., ì/ï â³êíà; 43000 ð-í Êè¿âñüêîãî ì-íó; ....... 5/9 ö;51 êâ.ì, ëîäæ³ÿ, êóõíÿ âêîìï.; .... 43000 Êîíÿê³íà; ............... 4/9 ö; . 64 êâ.,ì, íîâî áóä., ÷îðí. ðîáîòè, à/î; 43000 Êðàâ÷óêà; .............. 3/9 ï; . 49,6 êâ.ì, ç/ñ ëîäæ³ÿ, ñ/â ïëèòêà; ......... 43000 ³äðîäæåííÿ; ....... 1/5 ö; . 54,5 êâ.ì. ì/ï â³êíà, íîâà ñ/ò; ...... 44000, òîðã Ìîëîä³; .................. 3/5 ö; . 52 êâ.ì, êîñì. ðåì.,ç/ñ ëîäæ³ÿ; ..... 45000, òîðã Êðàâ÷óêà; .............. 1/4 ö; . 42 êâ.ì, ñ/â ñóì³æí, ñòàðà ñ/ò; ..... 45000, òîðã Ãîðä³þê; ................ 9/9 ö; . ºâðîðåì., ö/î, âêîìïëåêò. êóõíÿ; .......... 45000 Ñîáîðíîñò³; .......... 7/9 ï; . 49/27,8/-; òåë., ²íòíåðíåò, êàáåëüíå ÒÂ;45000 Êîíÿê³íà; ............... 8/-; ..... 58 êâ.ì, íîâîáóä., ñ/â ñóì³æí.; ............ 45000 Êîíÿê³íà; ............... 6/9 ö; . 64 êâ.ì, íîâîáóä., à/î; .................. 46000, òîðã ð-í ËÏÇ; .................. 4/5 ö; . 51,8 êâ.ì, ñ/â ñóì³æí.; ............................ 46000 Á. Õìåëüíèöüêîãî;1/3 ö; 70 êâ. ì, ìîæë. ï³ä êîìåðö.; ................... 47000 ð-í ïîëîãîâîãî áóä.; ...... 5/5 ï;47 êâ.ì, âìîíò. êóõíÿ, ðîçä. ñ/â;48000 Ñëîâàöüêîãî; ...... 1/2 ö; . 43 êâ.ì, êîñì. åðì., ö/î, ñ/â ñóì³æí.; .. 48000 ð-í 40 êâàðò.; ........ 1/9; ..... 47 êâ.ì, ïðèáóä. áàëê., íîâà ñ/ò; . 50000, òîðã Ôåäîðîâà; ............. 1/9 ö; . 70 êâ.ì, ñ/â ðîçä.; ........................... 50000, òîðã Ñîáîðíîñò³; .......... 5/9 ö; . 52 êâ.ì, êîíäèö., íîâà ñ/ò; ............. 50000,òîðã ð-í âóë.Äóáí³âñüêî¿;-/-;72/-/15; íîâîáóä., âëàñíèé äâ³ð, ãàðàæ; . 50000 ð-í Êè¿âñüêîãî ì-íó; ....... 7/9 ö;50 êâ.ì, ñ/â ðîçä., íîâà ñ/ò; ....... 50000 Ñîáîðíîñò³; .......... 6/9 ö; . 55/30/7; ö/î, ëàì³íàò, ïëèòêà; ........ 51000, òîðã Ñîáîðíîñò³; .......... 6/9 ö; . 50 êâ.ì, íîâîáóä., ï³äâàë, ë³÷.; ............ 53000 ð-í ê-ðó «Ïðîì³íü»; ........... 1/5 ö;50 êâ.ì, áð. äâåð³, ìîæë. äîáóä.;55000, òîðã ð-í âóë.гâíåíñüêî¿;3/5 ö;54,3 êâ.ì, ñ/â ñóì³æí., âìîíò. êóõíÿ; . 55000 Ñëîâàöüêîãî; ...... -/-; ...... 55 êâ.ì, ç/ñ áàëê. ³ ëîäæ³ÿ, ñ/â ñóì³æí.; 55000 Çàöåïè; .................. 8/9 ö; . 60 êâ.ì, íîâîáóä., ºâðîðåì., à/î; ........ 58000 ÆÊ «Êîë³çåé» ........ 8/9 ö; . 60 êâ.ì, íîâîáóä., ºðîðåì.; ................... 60000 Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 ö; . 73/37/13; 2 ç/ñ ëîä泿, ñ/ò íîâà; .... 73000, òîðã ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ; ...... 3/6 ö;70 êâ.ì, à/î, âìîíò. ìåáë³; . 83000, òîðã Ë. Óêðà¿íêè; .......... 9/9 ö; . 67,5 êâ.ì, ºâðîðåì., âìåáë., íîâà ñ/ò; 85000 Ë. Óêðà¿íêè; .......... 9/9 ö; . 67,5 êâ.ì, íîâà ñ/ò, ñèãíàë., êîíäèö.; ... 85000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ð-í âóë. гâíåíñüêî¿;-/-; . 96 êâ.ì, 2-ð³âí., à/î, ë³÷.; ....... 4800 ãðí./êâ.ì Á. Õìåëüíèöüêîãî; .......... -/-;58,5 êâ.ì, ï³÷. îï., áàëê. íå ç/ñ, ñ/â;30000 Ìîëîä³; .................. 5/9 ö; . 50 êâ.ì, êóõíÿ-ñóä³ÿ, ñ/ò íîâà; .... 38000, òîðã ð-í âóë.Ëüâ³âñüêî¿; ........ 3/5;52 êâ.ì, ðåì., ïàðêåò, áð. äâåð³; .... 40000 Ñàãàéäà÷íîãî; ..... 1/9 ï; . 65/39/9; ë³íîëåóì, 2 ëîä泿; .................... 42000 Ñòð³ëåöüêà; .......... -/-;60 êâ.ì, êîñì. ðåì., íîâà ñ/ò, ëîäæ³ÿ; .......... 43000 гâíåíñüêà; ........... 3/5 ö; . 59 êâ.ì, ç/ñ ëîäæ³ÿ, 2 ê³ìí. ïðîõ³äí³; .... 43000 Ñîáîðíîñò³; .......... 9/9 ö; . 66 êâ.ì, ðåìîíò, ö/î, ï³äâàë; .................. 43000 ³äðîäæåííÿ; ....... 1/5 ö; . 54,5 êâ.ì, äâåð³ íîâ³, ñ/ò íîâà; .... 44000, òîðã Ñîáîðíîñò³; .......... 9/9 ö; . 65 êâ.ì, ðåìîíò, 2 áàëê.; ................ 45000, òîðã ð-í 33 êâàðò.; ........ 1/9;65 êâ.ì, ö/î, ç/ñ ëîäæ³ÿ, ìîæë. äîáóä.;45000, òîðã Êîíÿê³íà; ............... 5/9 ö; . 64 êâ.ì, ö/î, êîñì. ðåì.; ................ 45000, òîðã Ôåäîðîâà; ............. 9/9 ï; . 66 êâ.ì, ç/ñ áàëêîí+ëîäæ³ÿ; .................... 45000 ð-í Êè¿âñüêîãî ì-íó; ....... 9/9 ö;62,2 êâ.ì, ö/î, ïàðêåò, 2 ç/ñ áàëê.;45000 ð-í 33 êâàðò.; ........ 9/9 ö; . òåõïîâ., ö/î, ïàðêåò, 2 ç/ñ ëîä泿; ......... 45000 öåíòð; ..................... -/-; ...... 57,1 êâ.ì, ê³ìí. ïðîõ³ä., ç/ñ áàëêîí; .... 45000 ð-í ÒÖ «Ãëîáóñ»; . 7/9 ö; . 67 êâ.ì, ö/î, áàëêîí, ëîäæ³ÿ; ................ 46000 Ïåðåìîãè; .............. 3/5 ö; . 50,3/34,9; íîâà ñ/ò, òåë., ²íòðíåò; 47000, òîðã ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 1/9;65 êâ.ì, íîâ³ â³êíà ³ äâåð³; ................. 47000, òîðã ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 8/9 ö; . 67/40/9;ñ/â ïëèòêà, 2 ç/ñ ëîä泿; ... 47000, òîðã ð-í 40 êâàðò.; .......... 5/9 ö; .. 65,6 êâ.ì, ç/ñ áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ, ï³äâàë;47000, òîðã Ñîáîðíîñò³; .......... 9/9 ö; . 67 êâ.ì, ïàðêåò, ì/ï â³êíà; ............. 48000, òîðã ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; -/- ö; ... 117 êâ.ì, 2-ð³âí., íîâî áóä., à/î,; ......... 48000 ³äðîäæåííÿ; ....... 5/5 ö; . 64 êâ.ì, ïàðêåò, 2 ç/ñ áàëê.; ................... 48000 ³äðîäæåííÿ; ....... 5/5 ö; . 60 êâ.ì, áåç ðåì., ö/î; ............................. 48000 Ñîáîðíîñò³; .......... 9/9 ö; . 56,6 êâ.ì, ñ/ò íîâà, ï³äâàë; ................... 48000 8 Áåðåçíÿ; .............. 4/5 ö; . 66 êâ.ì, ç/ñ áàëê., ëîäæ³ÿ; ............. 49000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ....... 8/9 ö; . 65 êâ.ì, ç/ñ áàëêîí, ïë. â³êíà; ...... 49000, òîðã Ôåäîðîâà; ............. 4/9 ö; . 65 êâ.ì, êîñì. ðåì., ö/î, 2 áàëê.; . 50000, òîðã ð-í ËÏÇ; .................. 6/9 ö; . 69 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí.; .......................... 50000 Øåâ÷åíêà; ............. 4/5 ö; . 56 êâ.ì, ïàðêåò, ñ/â ñóì³æí.; ................ 50000 ð-í ËÏÇ; .................. 6/9 ö; . 80 êâ.ì, ç/ñ áàëê., ñ/ò íîâà; ................... 50000 ð-í ËÏÇ; .................. 2/5 ö; . 86 êâ.ì, ïàðêåò, 2 íå ç/ç áàëê.; .............. 50000 Êîíÿê³íà; ............... 1/9;63 êâ.ì, ï³äâàë, âêîïëåêò. êóõíÿ; ................ 50000 Êðàâ÷óêà; .............. 9/9 ö; . 64 êâ.ì, ç/ñ ëîäæ³ÿ, ÷åñüêèé ïðîåêò; .... 50000 ð-í 40 êâàðò.; ........ 6/9;65 êâ.ì, ç/ñ áàëê., äâåð³ – äåðåâî; .............. 50000 ³äðîäæåííÿ; ....... 7/9 ï; . 64 êâ.ì, áàëêîí, ïë. â³êíà, âìåáë.; ...... 50000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 1/9 ; ... 67 êâ.ì, , ñòÿæêà, øòóêàò.; ............. 52000, òîðã Î㳺íêà; .................. -/-; ...... 52 êâ.ì, áåç ðåì., ö/î; ............................. 52000 Ñîáîðíîñò³; .......... 1/9 ö; . 67 êâ.ì, ç/ñ ëîäæ³ÿ, ñ/ò íîâà; ............... 52000 Ìîëîä³; .................. 3/9 ö; . 66 êâ.ì, ìåòàë. äâåð³; ............................. 52500 ð-í âóë.Ëüâ³âñüêî¿; ........ 4/5;60 êâ.ì, ëàì³íàò, âìîíò. êóõíÿ;53000, òîðã ð-í 40 êâàðò.; ........ 5/9 ö; . 65,8 êâ.ì, ñ/ò íîâà, äóá. ïàðêåò; .......... 53000 Ìîëîä³; .................. 6/9 ö; . 66 êâ.ì, ç/ñ ëîäæ³ÿ, áð. äâåð³; .............. 53000 Ôåäîðîâà; ............. 2/9 ï; . 68 êâ.ì, ïàðêåò, ç/ñ áàëêîí; .................... 53000 ð-í ÒÖ «Ãîñòèíåöü»; 5/9 ö;64,5 êâ.ì, ö/î, áàëêîí; ........................... 54000 ð-í ËÏÇ; .................. 2/9 ö; . 66 êâ.ì, 2 áàëê., âìîíò. êóõíÿ; ..... 55000, òîðã ð-í ñò. «Àâàíãàðä»;3/5 ï;65 êâ.ì, âìîíò. êóõíÿ-ñòóä³ÿ,; ......... 55000, òîðã Êðàâ÷óêà; .............. -/-; ...... 58,3 êâ.ì, áàëêîí, ï³äâàë; ............ 55000, òîðã Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 1/9 ö; . 70 êâ.ì, â³êíà ³ äâåð³ – äåðåâî; ... 55000, òîðã ð-í ÐÀÃÑó; .............. 5/9 ö; . 64,5 êâ.ì, ö/î, êîñì. ðåì.; ...................... 55000 ³äðîäæåííÿ; ....... 9/9 ö; . 67 êâ.ì, 2 ç/ñ áàëê.; 55000, 60000 (ç ìåáëÿìè) Êîíÿê³íà; ............... 3/9 ö; . 70 êâ.ì, ëàì³íàò, 2 ç/ñ ëîä泿; ................ 56000 ³äðîäæåííÿ; ....... -/-;58 êâ.ì, ö/î, ïë. â³êíà, íîâà ñ/ò; .......... 58000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ....... 2/9 ö; . 73 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ñ/ò íîâà; ......... 58000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ....... 1/5 ö; . 57 êâ.ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, ëîäæ³ÿ; ........... 58000 Âîë³ ; ....................... 1/5 ö; . 55 êâ.ì, ìîæë. ï³ä êîìåðö.; .................... 58000 Âîë³ ; ....................... 1/5 ö; . 55 êâ.ì, ìîæë. ï³ä êîìåðö³þ; .................. 58000 Êîíÿê³íà; ............... 8/9 ö; . 65 êâ.ì, ºâðîðåì., ö/î, 2 áàëêîíè; ....... 58000 Ê.-Êàðîãî; ............. -/-;50 êâ.ì, ö/î, ñ/â ñóì³æí., 2 ç/ñ áàëê.; . 60000, òîðã Êîíÿê³íà; ............... 1/9 ö; . 64 êâ.ì, êóòîâà, ìîæë. ï³ä êîìåðö³þ; ... 60000 Ëüâ³âñüêà; ............ -/-;65 êâ.ì, äóá. ïàðêåò, âìîíò. êóõíÿ; ..... 62000, òîðã Ïåðåìîãè; .............. 9/9ö;78,2 êâ.ì,ë³÷. òåïëà, ïë. â³êíà; .......... 63000, òîðã ð-í ËÏÇ; .................. 5/9 ö; .. 124 êâ.ì, âåëèêîãàá., 6 ê³ìí., 2 ñ/â;63000, òîðã ð-í 40 êâàðò.; ........ 6/9 ö; . 67,1 êâ.ì, áàëê. ³ ëîäæ³ÿ ç/ñ; .................. 65000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; -/-;65 êâ.ì, áàëê.³ ëîäæ³ÿ ç/ñ, âàãîíêà; ............... 65000 Ìîëîä³; .................. -/-;80 êâ.ì, êîñì. ðåì., ö/î, ëàì³íàò; ......... 70000, òîðã Ñëîâàöüêîãî; ...... 4/6;89,4; 4 ê³ìí., ç/ñ áàëê., êóõíÿ âêîïë.; ......... 70000 Ãîðä³þê; ................ 1/5 ö; . 60 êâ.ì, íîâà ñàíòåõ., ïàðêåò, áàëêîí; 71000 Ñîáîðíîñò³; .......... 1/9 ö; . 79,1 êâ.ì, ïàðêåò, ñ/â ñóì³æí., ï³äâàë; 73000 Êðàâ÷óêà; ............... 3/-;78 êâ.ì, âìîíò. êóõ., â³êíà ³ äâåð³ íîâ³;78000, òîðã öåíòð; ..................... 2/9 ö; . 78 êâ.ì, 4 ê³ìí., ç/ñ áàëêîí, ëîäæ³ÿ;78000, òîðã Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; -/-; ...... 89 êâ.ì, ºâðîðåì., ïîáóò. òåõí.; ........... 78000 Ñîáîðíîñò³; .......... 6/9 ö; . 85/51/8; äóá. ïàðêåò, íîâà ñàíòåõ.; ...... 80000 гâíåíñüêà; ........... 4, 5 ïîâ.;155 êâ.ì, , à/î, 2 áàëê., êàì³í, 2 ñ/â; 80000 Ñîáîðíîñò³; .......... -/-;83 êâ.ì, ç/ñ ëîäæ³ÿ ³ áàëêîí; ........................... 80000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 5/11; ... 90/52/11; ÷åñüê. ïðîåêò, ñàíòåõí. íîâà; 85000 Êðàâ÷óêà; .............. 1/5 ö; . 89 êâ.ì, à/î, êóõíÿ-ñòóä³ÿ; ............ 88000, òîðã Âîë³ ; ....................... 3/3 ö; . 82 êâ.ì, 2 ç/ñ áàëê., âêîìïë. êóõíÿ;89000, òîðã Âîë³ ; ....................... 3/3 ö; . 82 êâ.ì, äóá. ïàðêåò, 2 ç/ñ áàëê.; . 90000, òîðã Íîâî÷åð÷èöüêà; . 2/6 ö; . 97 êâ.ì, êîëîíêà, ëàì³íàò, 2 ëîä泿; ...... 90000 ð-í âóë. гâíåíñüêî¿;-/-; . 205 êâ.ì, íîâàîáóä., îõîðîíà; .... 91000, òîðã öåíòð; ..................... 2/2 ö; . 100 êâ.ì, äèçàéí. ïðîåêò, êàì³í, ñàóíà; 100000 Ãîí÷àðà; ................. -/-;132 êâ.ì, ºâðîðåì., âìåáë., ïîáóò. òåõí.; . 115000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; -/-;125 êâ.ì, ºâðîðåì., à/î, ïë. â³êíà, 2 ñ/â; .. 120000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; -/-;142 êâ.ì, 2-ð³âí., äèç. ðåì., ãàðàæ, ìåáë³; . 140000

ÁÓÄÈÍÊÈ ð-í âóë. Ëüâ³âñüêî¿; 1-ïîâ., 0,0569 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷; ............ 6000 ñ. Ìèðíå; ............... 1-ïîâ., 70 êâ. ì, 0,45 ãà, êîìóí³ê., ãàðàæ; ........... 8000 ñ. Ì. Îìåëÿíèê; ....... 1-ïîâ., 65 êâ. ì, 2 ê³ìí., 0,12 ãà, êîìóí³ê. çà 10 ì;14000, òîðã ñ. Ì. Îìåëÿíèê; ... 65 êâ. ì, 12 ñîò., äåðåâ’ÿí³ â³êíà; ...................... 14000 ñ. Ñàä³â; ................ 1-ïîâ., 4 ê³ìíà., 21 ñîò., ãàç, ñâ³òëî, âîäà;17000, òîðã ì.Ëóöüê; ................. 1-ïîâ., 29 êâ. ì, 0,02 ãà, âñ³ êîìóí³ê.; .............. 17000 ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ; 1/2 áóä., 1 ê³ìí., 14,1 êâ. ì, ; .............. 20000, òîðã ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 1-ïîâ., 60 êâ. ì, 0,06 ãà, ñâ³òëî, ãàç, âîäà; ..... 20000 ð-í ñïèðòçàâîäó; . 1/2 áóä., 56 êâ. ì, 2 ê³ìí., 0,025 ãà, ñâ³òëî, ãàç;20000 ñ. Ñîêèðè÷³; ......... 1,5-ïîâ., 20 ñîòîê, ãàç, ñâ³òëî; ................... 22000, òîðã ð-í Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó; ö, íàêðèòèé øèôåðîì, âñ³ êîìóí³êàö³¿; .. 22000 ñ. Íîâîêîò³â; ....... 1-ïîâ., 96 êâ. ì, 3 ê³ìí., 30 ñîò.; ................ 23000,òîðã ð-í âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿; 1/2 áóä., 30 êâ. ì, 2 ê³ìí., âñ³ êîìóí³ê.; . 23000 ñ. Ïðèëóöüêå; ...... 45 êâ. ì, ä/ö, êîìóí³ê., ëüîõ, ñàä; ...................... 25000 ð-í ñïèðòçàâîäó; ..... 1-ïîâ., 3 ñîò., 2 ê³ìí., ãàç, âîäà, òóàëåò íà âóëèö³;30000, òîðã ð-í âóë. ѳ÷îâî¿; 2 ê³ìí., êîìóí³ê., êîñì. ðåìîíò, ñ/â íà âóëèö³; 30000 ñ. Ìàÿêè; ................ 1-ïîâ., 100 êâ. ì, 3 ê³ìí., 13 ñîò., âñ³ êîìóí³ê.; 33000 ñ. Ìàÿêè; ................ 2-ïîâ., 8,4õ7,4, 7 ñîò., 3 ê³ìí., 2 ñ/â; ....... 35000, òîðã öåíòð; ..................... 57 êâ. ì, âñ³ êîìóí³ê., ìîæë. ï³ä êîìåðö³þ;35000, òîðã ñ. Çàáîðîëü ; ........ 1-ïîâ., 55,6 êâ. ì, 0,12 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿; ...... 35000 ñ. Îñòðîæåöü; ...... 2-ïîâ., 276 êâ. ì, 0,22 ãà, íåçàâåðø. áóä-âî; . 35000 âóë. Øîïåíà; ........ 57 êâ. ì, 2 ê³ìí., ãîðèùå, âèñîê³ ñòåë³; .............. 35000 ñ. Ç쳿íåöü; ........... 70 êâ. ì, 15 ñîò., æèòëîâèé ñòàí; .............. 36000, òîðã ð-í öóêðîâîãî çàâîäó; 1-ïîâ., 79 êâ. ì, 3 ê³ìí., 10 ñîò.; .............. 39000 ð-í âóë. ×åðíèøåâñüêîãî; 1-ïîâ., 76 êâ. ì, 4 ê³ìí., ; ........ 40000, òîðã ñ. Áîðàòèí; ............ 50 êâ. ì, 22 ñîò., âñ³ êîìóí³êàö³¿, æèòë. ñòàí; .. 45000 ì. Ëóöüê; ............... 1-ïîâ., 83 êâ. ì, 4 ê³ìí., 2 êóõí³, ñ/â; ............... 50000 ñ. Çàáîðîëü ; ........ 1,5-ïîâ., 230 êâ. ì, 5 ê³ìí., 0,15 ãà, êîìóí³ê.; . 52000 ð-í ËÏÇ; ................... 1-ïîâ., 60 êâ. ì, 7 ñîò., âñ³ êîìóí³ê., ñ/â ñóì³ñíèé;55000, òîðã ð-í âóë. ×åðíèøåâñüêîãî; 300/250/-, 0,13 ãà, 2,5-ïîâ; ...... 55000, òîðã ð-í âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿; 1-ïîâ., 52 êâ. ì, 0,095 ãà, âñ³ êîìóí³ê.;59000, òîðã ñ. Ñâ³òÿçü; ............. 1-ïîâ., 120 êâ. ì, 6 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿; ....... 59000 ñ. Ëèïèíè; ............. 1-ïîâ., 51 êâ. ì, 17 ãà, êîìóí³ê., ñ/â íà âóëèö³;60000 ñ. Ìàëèé Îêîðñüê; 1,5-ïîâ., 167 êâ. ì, 0,35 ãà, âñ³ êîìóí³ê.; ....... 65000 ð-í Ñòàðîãî ì³ñòà; 1/2 áóä., 0,035 ãà, 1,5-ïîâ., 110,1 êâ. ì. 4 ê³ìí;80000, òîðã ñ. Ãîëèø³â; ............ 2-ïîâ., 4 ê³ìí., 220,4/93,4/-, 2 áàëêîíè, ãàðàæ;80000, òîðã ñ. Òàðàñîâå; .......... 1,5-ïîâ., 235 êâ. ì, 12 ñîòîê,ãàç; ............... 80000, òîðã ñ. ϳäãàéö³; ........... 2-ïîâ., 288 êâ. ì, 5 ê³ìí., 11 ñîò., ; .................... 80000 ñ. Ðîâàíö³; ............ 1,5-ïîâ., 160,5 êâ. ì, 0,10 ãà, âñ³ êîìóí³ê.; .... 80000 ñ. Äà÷íå; ................... 2-ïîâ., 200 êâ. ì, 16 ñîòîê,íåäîáóä. 2 ïîâ., âñ³ êîìóí³ê.;82000 ð-í ñ. Ëèïèíè; ...... 2-ïîâ., 220 êâ. ì, 014 ãà, ñâ³òëî, ãàç; ....... 85000, òîðã ð-í ËÏÇ; .................. 2-ïîâ., 495/116/-, 0,09 ãà, êîìóí³ê. ïîðó÷; 85000, òîðã ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 1-ïîâ., 125 êâ. ì, 4 ê³ìí., âñ³ êîìóí³êàö³¿; ........ 90000 ñ. Çàáîðîëü ; ........ 1,5-ïîâ., 235 êâ. ì, 0,12 ãà, âñ³ êîìóí³ê.; ......... 95000 ñ. Ëèùå; ................. 2-ïîâ., 140,5 êâ. ì, 4 ê³ìí., 2 ñ/â; .................... 95000 ì. Ëóöüê; ................ 2-ïîâ., 5 ê³ìí., 253,9/91,2/-, ï³äâàë, 0,084 ãà; 95000, òîðã Ëèïèíñüêèé ì-â; . 1,5-ïîâ., 200 êâ. ì, 0,85 ãà, âñ³ êîìóí³ê.; 100000,òîðã ì. Ëóöüê; ............... 1-ïîâ., 86 êâ. ì, 0,07 ãà, âñ³ êîìóí³ê.,; ........... 100000 ³äðîäæåííÿ; ........ 1-ïîâ., 85 êâ. ì, 3,5 ñîòêè, 3 ê³ìí., âñ³ çðó÷íîñò³;100000 ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 2-ïîâ., 200 êâ. ì, 12 ñîò., âñ³ êîìóí³ê.; .. 110000,òîðã ñ. Òàðàñîâå; .......... 1,5-ïîâ., 4 ê³ìí., 190 êâ. ì, êîìóí³êàö³¿; .......... 110000 c. Ç쳿íåöü; ........... 2-ïîâ., 176 êâ. ì, 4 ê³ìí., àëüòàíêà, ì/ï â³êíà;110000 ñ. Ãàðàçäæà; .......... 2-ïîâ., 411 êâ. ì, ãàðàæ, ï³äâàë, 20 êâ. ì; ...... 110000 ñ. Ïðèëóöüêå; ...... 130 êâ. ì, 1,5-ïîâ., 4 ê³ìí.,ðîçä³ëüíèé ñ/â;120000,òîðã ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 2-ïîâ., 180 êâ. ì, 25 ñîò., 2 áàëêîíè; ...... 120000,òîðã ð-í âóë. ×åðíèøåâñüêîãî; 219,6/53,3/-, 15 ñîòîê, âñ³ êîìóí³ê.;120000,òîðã ð-í âóë. Ëüâ³âñüêî¿; 2-ïîâ., 160 êâ. ì, 0,06 ãà, àáî 0,12 ãà; ...... 125000 ñ. Òàðàñîâå; .......... 2-ïîâ., 232 êâ. ì, 6 ê³ìí., ë³÷., ñâåðäëîâ.; 130000 ñ. Ç쳿íåöü; ........... 2-ïîâ., 235 êâ. ì, 5 ê³ìí., 0,12 ãà; ............ 137000,òîðã ð-í âóë. Ëüâ³âñüêî¿; 2-ïîâ., 174 êâ. ì, 15 ñîòîê, âñ³ êîìóí³ê.;140000,òîðã ñ. Òàðàñîâå; .......... 1,5-ïîâ., 233 êâ. ì, âñ³ êîìóí. êð³ì îïàë.; ..... 140000 ñ. Ç쳿íåöü; ........... 1-ïîâ., 146 êâ. ì, 0,10 ãà, âñ³ êîìóí³ê.; .......... 140000 ñ. Ëèïèíè; ............. 1,5-ïîâ., 105,4 êâ. ì, 0,97 ãà, âñ³ êîìóí³ê.; ... 140000 ñ. Ç쳿íåöü; ........... 2-ïîâ., 181/108/-, âìîíò. ìåáë³, êóõíÿ; .. 145000,òîðã ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ; 1,5-ïîâ., 147 êâ. ì, 0,077 ãà, âñ³ êîìóí³ê.;150000,òîðã ñìò. Øàöüê; ........... 280 êâ. ì, 8 ñîò., I ïîâ. – êîìåðö. ïðèçí.; ...... 150000 ì.Ëóöüê; ................. 2-ïîâ., 249 êâ. ì, 0,078 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿; .... 155000 ð-í äóáí³âñüêîãî ê³ëüöÿ; 2-ïîâ., 250 êâ. ì, 12 ñîòîê; ........ 160000,òîðã Ëèïèíñüêèé ì-â; . 220 êâ. ì, 2-ïîâ., âñ³ êîìóí³ê., îãîðîæà; ........ 160000 ñ. Ç쳿íåöü; ........... 2-ïîâ., 301/109,4/17,3, 0,11 ãà, âñ³ êîìóí³ê.; . 165000 ñ. Ëèïèíè; ............. 2-ïîâ., 315 êâ. ì, 0,25 ãà, âñ³ êîìóí³ê.; .......... 170000 ñ. Ëèùå; ................. 2-ïîâ., 200 êâ. ì, 45 ñîò., ñòàâîê; ................... 170000 ñ. Ç쳿íåöü; ........... 2-ïîâ., 360 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, 2 áàëêîíè; 195000 Ëèïèíñüêèé ì-â; . 2-ïîâ., 220 êâ. ì, 10 ñîò., âñ³ êîìóí³ê.; .. 200000,òîðã ñ. Îçåðöå; .............. 2-ïîâ., 7 ê³ìí., 240/160/30, ëàçíÿ, 96 êâ. ì, ; 200000 ïåðåäì³ñòÿ; ........... 350 êâ. ì, 0,30 ãà, 2,5-ïîâ., ; ............................ 220000 ñ. Ðîâàíö³; ............ 230 êâ. ì., êîíäèö³îíåðè, ñèãíàë³ç.; ................ 280000 ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 3-ïîâ., 399/164/-, 0,13 ãà, âñ³ êîìóí³ê.; ... 320000,òîðã

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ. Ëèïèíè; ............. 25 ñîò., âñ³ êîìóí³ê.,ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó; 600 /ñîò. ìàñèâ «Ìàÿê»; ...... 6,5 ñîòîê, äåðåâ. áóä., âîäà, ñâ³òëî; .......... äîãîâ³ðíà ñ. Ãàðàçäæà; .......... 0,12 ãà, ãàç òà ñâ³òëî ïîðó÷; .......................... 1000/ñîò. ñ. Ãàðàçäæà; .......... 0,12 ãà, ãàç òà ñâ³òëî ïîðó÷; .... 1000 /ñîò., òîðã ð-í Âèøêîâà; ........ 0,13 ãà, êîìóí³ê. íà ä³ëÿíö³, ñ/ã ïðèçíà÷.;1600/ñîò., òîðã ñ. Çàáîðîëü ; ........ 10 ñîò., ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó; ........................... 3 000 ñ. Êóëü÷èí; ............ 12 ñîò., ï³ä æèòë. çàáóä., ïîðó÷ íîâîáóä.; ........ 6000 ñ. Áîðàòèí; ............ 12, 15 ñîò., êîìóí³ê. çà 50 ì; ...................... 70000, òîðã ñ. Âîþòèí; ............. 0,12 ãà, êîìóí³ê. íà ìåæ³, âñ³ íåîáõ³äí³ äîêóì.;7000, òîðã ñ. Áðèùå; .............. 0,25 ãà, êîìóí³ê. íà ìåæ³, ïðîåêò íà áóäèíîê; .... 7500 ñ. Çàáîðîëü ; ........ 0,12 ãà, ï³ä æèòë. çàáóä., êîìóí³ê. ïîðó÷; ........... 8000 ð-í ËÏÇ; .................. 10 ñîò., êîìóí³ê. ïîðó÷, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó; 8000 ñ. Áîðàòèí; ............ 12 ñîò., êîìóí³ê. ïîðó÷, ð³âíà; ................... 8000 /ñîò. ñ. Çàáîðîëü ; ........ 0,16 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷; ............................ 9000, òîðã Øåâ÷åíêà; ............. 0,10 ãà,áåç êîìóí³êàö³é, 100 ì â³ä ð³÷êè; .... 9000, òîðã ñ. Â. Îìåëÿíèê; ... 0,10 ãà, ï³ä æèòë. çàáóä., êîìóí³ê. íà ìåæ³; 9500, òîðã ñ. Çàáîðîëü ; ........ 12 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷; ....................... 10000, òîðã ñ. Ëèïèíè; ............. 10 ñîò., êîìóí³ê. ïîðó÷, ï³ä æèòë. çàáóä.; ......... 10000 ñ. Áîðàòèí; ............ 0,14 ãà, êîìóí³ê. ïîðó÷, ï³ä æèòë. çàáóä.; ......... 10000 ñ. Ëèùå; ................. 17 ñîò., êîìóí³ê. ïîðó÷, ï³ä æèòë. çàáóä.; 10000, òîðã ñ. Â. Îìåëÿíèê; ... 10 ñîò., âñ³ êîìóí³ê., ïðîåêò íà áóä. ç ãàðàæåì;10500 ñ. Ðîâàíö³; ............ 12 ñîò., ï³ä æèòë. çàáóä., êîìóí³ê. ïîðó÷; 11000, òîðã ð-í Âèøêîâà; ....... 2,5 ñîò., êîìóí³ê. ïîðó÷, ï³ä êîìåðö³þ; ............... 11000 ñ. Íîâîêîò³â; ........ 35 ñîò., êîìóí³ê. 5 ì â³ä ä³ëÿíêè, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³; 11000 ñ. ϳääóáö³; .......... 0,25 ãà, êîìóí³ê. ïîðÿä, ï³ä æ/ç; ................. 11500, òîðã ñ. Ðîâàíö³; ............ 14 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ íà ìàñèâ³; .......................... 12000 ñ. Ëèùå; ................. 17 ñîò., ñâ³òëî, ãàç, 36 êâ. ì; ...................... 12000, òîðã ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 43 ñîò., êîìóí³ê. çà 300 ì; ........................... 13000, òîðã ñ. Õð³ííèêè; .......... 13 ñîò., ï³ä çàáóäîâó; ........................................... 13000 ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 12 ñîò., ãàç çà 1 ì, åë/åíåðã³ÿ çà 20 ì; .............. 14000 ñ. Çàáîðîëü ; ........ 0,20 ãà, ãàç, ñâ³òëî, ïîðó÷ íîâîáóäîâè; ........... 15000 ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 25 ñîò., êîìóí³ê., ð³âíà, 500 ì äî ë³ñó; .... 15000, òîðã ð-í âóë. Øåâ÷åíêà; ........... 1 ãà, ñâ³òëî, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó;15000, òîðã ñ. Áîðàòèí; ............ 25 ñîò., ñâ³òëî íà 2 ë³í³¿, ãàç, âîäà íà ìåæ³; ..... 18000 ì. Ëóöüê; ............... 9 ñîòîê, ãàç òà ñâ³òëî â áóäèíêó; ....................... 20000 ñ. Ïðèëóöüêå; ...... 36 ñîò., ñâ³òëî, ãàç ïîðó÷; .................................... 20000 ð-í âóë. Ëüâ³âñüêî¿;8,6 ñîò., êîìóí³ê. ïîðó÷; ....................... 20000-25000 ð-í Êè¿âñüêîãî ì-íó; 7 ñîò., êîìóí³ê. ïîðó÷, º ñòàðèé áóäèíîê; .. 22000 ð-í ËÏÇ; .................. 9 ñîò., âñ³ êîìóí³ê. ïîðó÷; .......................... 25000, òîðã ñ. Áîãîëþáè; ........ 22 ñîò., êîìóí³ê. ÷åðåç ä³ëÿíêó; ................. 29800, òîðã ñ. Áîðàòèí; ............ 0,31 ãà, ïîðó÷ êîìóí³ê., äîêóìåíòè; ................... 30000 ñ. Áîðàòèí; ............ 31 ñîòêà, âñ³ êîìóí³ê. çà 10 ì, õîðîøèé äî¿çä; . 31000 ñ. Ëèïèíè; ............. 0,1 ãà, ñâ³òëî òà ãàç çà ä³ëÿíêîþ; ........................ 45000

www.Lcn.biz.ua – ÂÑß ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ËÓÖÜÊÀ ÍÀ ÎÄÍÎÌÓ ÑÀÉÒ²


6

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

“ВОЛИНСЬКЕ

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

АГ Е НТСТВО

НЕРУХОМОСТІ”

НАШ А АДРЕСА: М.ЛУЦЬК, ПР-КТ ПЕРЕМОГИ, 18 É 2 3-45-96, 050-207-29-72, 063-396-80-12 É 23-21-60 w w w . v o l y n - r e a l t y . c o m . u a

1.1. Êâàðòèðè ïðîäàì 1- òà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, íîâîáóäîâà, 49 êâ. ì, 70 êâ ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 6300 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-545-48-91

1-, 2-, 3ʲÌÍÀÒͲ êâàðòèðè â íîâîáóäîâàõ íà âóë. Øåâ÷åíêà, ×åðíèøåâñüêîãî, äîñêîíàëå ïëàíóâàííÿ, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, ïàðêîâêà, â³ä çàáóäîâíèêà.

ò.(033) 229-25-46, 050-378-75-43, 067-361-42-96 1-ê³ì. êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, àâò. îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 063-859-57-55 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ö, 50 êâ. ì, â³ä çàáóäîâíèêà, áåç ïîñåðåäíèê³â, ñåðåäí³ ïîâåðõè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çàñêëåí³ ëîä泿, ë³÷èëüíèêè, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: â³ä 5000 ãðí./ êâ. ì. Êîíòàêòè: 20-02-19

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ÆÊ «Êîñòà Áðàâà», 4/7, ö, 34 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-036-49-59

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 39 êâ.ì, 5/9 ö, êîñì. ðåì., ö/î, ç/ ñ áàëêîí, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 31000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ÆÊ «Êîñòà-Áðàâà», 35,7 êâ. ì, øàôà-êóïå, êóõíÿ, ïëèòêà, ëàì³íàò, â³äåîäîìîôîí, îõîðîíà, ô³í³øíà ñòÿæêà. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-378-16-00, 095-394-87-93

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 7/9, ö, 51 êâ. ì, íîâîáóäîâà, à/î, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-660-51-06

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³ (ÆÊ «Ä³àìàíò»), 46/24/11, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, ñåðåäí³é ïîâåðõ. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 35000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³ íà âóë. Êðàâ÷óêà, 8/9, ö, 58 êâ. ì, ñòÿæêà/øòóêàòóðêà. Êîíòàêòè: 050-757-38-45 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ãîðîõîâ³, â öåíòð³ ì³ñòà. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 066-843-25-63 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 3/7 ö, 36 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 32500 ó.î. Êîíòàêòè: 093-499-44-68, 050-438-95-05 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, 4/ 5, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôàêóïå, íîâà ñ/ò, áàëêîí. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, 46,8 êâ. ì, 3/9. àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 6200 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-104-67-29

1-ê³ìíàòíó âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 5-ïîâ., 45 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-195-34-76

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, 48/ 24/11, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñêëîïàêåòè, 3/9 öåãëà, âèñîê³ ñòåë³, óòåïëåíèé áóäèíîê, öåíòð ì³ñòà. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó (1/3 áóäèíêó), ºâðîðåìîíò, à/î, âìîíòîâàíà êóõíÿ, êëàäîâêà, 3 ñîòêè, ñàðàé, ï³äâàë, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Ö³íà: 39500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-707-15-07

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 34 êâ.ì, 4/4 ö, êîñì. ðåì., ö/î, â³êíà äåðåâ’ÿí³, áàëêîí íå ç/ñ, ñ/â áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 27000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 Lcn.biz.ua

Ìåòðàæ êâàðòèðè: çàãàëüíà ïëîùà/æèòëîâà ïëîùà/ïëîùà êóõí³, (55/45/6) ïîâåðõ (5/5ö)

ö - öåãëÿíèé áóäèíîê

âóë. - âóëèöÿ

ï - ïàíåëüíèé áóäèíîê

ïë. - ïëîùà

ç/á ïåðåêðèòòÿ -

ïð. - ïðîñïåêò

çàë³çîáåòîííå ïåðåêðèòòÿ ó. î. - óìîâí³ îäèíèö³

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ðàéîí³, 5/9, ö, 50 êâ. ì. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-663-51-48, 067-361-47-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 3/5, ö, 40/20/9,8, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 095-590-27-45, 098-978-07-15 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 37 êâ.ì, 7/9 ö, êîñì. ðåìîíò, ÷åñüêèé ïðîåêò, í³øà, ö/î, áàëêîí ç/ñ, â³êíà äåðåâ’ÿí³, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 29500 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 37 êâ.ì, 7/9 ö, êîñì. ðåìîíò, ÷åñüêèé ïðîåêò, í³øà, ö/î, áàëêîí ç/ñ, â³êíà äåðåâ’ÿí³, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 29500 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 Lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 5/9, ö, 35 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 32500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, á³ëÿ ðåñò. «Êíÿæèé Äâ³ð», 3/9, ï. Êîíòàêòè: 050-556-73-56 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-768-30-06 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 30,7 êâ.ì, 3/5 ö, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ö/î, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 24000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Êîïåðíèêà, 37 êâ.ì, 1/9 ö, ºâðîðåì., ö/î, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, íîâ³ äâåð³, ñ/ò íîâà, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 32000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Êðàâ÷óêà, 9/9, ö, 38 êâ. ì, òåõí³÷íèé ïîâåðõ, äàõ íîâèé ïåðåêðèòèé, í³øà, ðåìîíò, ñ/â ðàçîì, ñó÷àñíà ïëèòêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, øàôà-êóïå, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 34000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 096-425-99-92

êâ. ì - êâàäðàòí³ ìåòðè ñ/â - ñàíâóçîë

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. гâíåíñüêî¿, 8/9, ö, 37 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-730-26-36

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ äåïî, 31 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ã³ìíà糿 ¹ 18, «ìàëîñ³ìåéêà», áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: 22000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-788-49-87, ³òà, 050-838-09-61, ³êòîð

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ äåïî, 7/9, ö, 34/17/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 22000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 099-329-31-15

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Íîâà ˳í³ÿ», 34 êâ. ì, 5/12/ö. ªâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, â³êíà – ïëàñòèêîâ³, äâåð³ áðîíüîâàí³, áåç áàëêîíó, ñ/â ðîçä³ëüíèé, íîâèé, êóõíÿ âêîìïëåêòîâàíà. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì», 25 êâ.ì, 1/9 ö, õîðîøèé êîñì. ðåì., ëàì³íàò, ö/î, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, áåç áàëêîíó, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 25000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì», 46 êâ.ì, âíóòðí³øí³ ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ñ/ò íåìàº, áàëêîí íå ç/ñ, áð. äâåð³, ì/ï â ³ ê í à . Ö ³ í à : 3 5 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 063-867-44-32 Lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì», îñòàíí³é ïîâåðõ, 32,1 êâ. ì, ñòÿæêà, îðèã³íàëüíå ïëàíóâàííÿ. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ãîò. «Ëó÷åñüê», 5/5, ö, 33,5 êâ. ì, íîâå ïåðåêðèòòÿ äàõó, ºâðîðåìîíò, êîíäèö³îíåð, ñóì³æíèé ñ/â, ïîâí³ñòþ çàì³íåíà ñàíòåõí³êà, ë³÷èëüíèêè âîäè, áîéëåð, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, íîâ³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³. Ïðîâåäåíèé ²íòåðíåò, òåëåôîí, ñóïóòíèêîâà «òàð³ëêà». Êâàðòèðà ïðîäàºòüñÿ ç óñ³ìà ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ìîæëèâèé îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 050-969-60-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ äåïî, 2/5, ö, 30 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ äåïî, 22 êâ.ì, 3/5 ö, «ìàëîñ³ìåéêà», êîñì. ðåì., ç/ñ áàëêîí, â³êíà äåðåâ’ÿí³. Ö³íà: 21000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ äåïî, 3/5, ö, 28 êâ. ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 20000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ äåïî, âóë. ×åðíÿõîâñüêîãî, 2/5, ö, 30 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ äåïî, «ìàëîñ³ìåéêà», ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Ö ³ í à : 1 9 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à êò è : 093-020-89-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÆÊ «Êîñòà Áðàâà» 35,7 êâ.ì, à/î, íîâîáóä., ñòóä³éíîãî òèïó, ëàì³íàò, ñ/â – ïëèòêà, äîìîôîí, âìîíò. êóõíÿ. Ö³íà: 34500 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó, 2/9 ö, 43/26/15, ºâðîðåì., âìåáëüîâàíà, àâò. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, ç/ñ áàëêîí, ñ/â ñóì³æíèé (ïëèòêà), êóõíÿ âêîìïëåêòîâàíà (ïëèòêà). Ö³íà: 50000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó, 36 êâ.ì, 5/9 ö, ºâðîðåì., äåðåâ’ÿí³ ñêëîïàêåòè, ÷åñüêèé ïðîåêò, âìåáëüîâàíà, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 33500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-687-54-29, 097-347-48-85 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÇÎØ ¹26, 49 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³äëîãà – ïëèòêà, âåëèêà ëîäæ³ÿ, ñ/ò íîâà. Ö³íà: 40000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ì-íó, 30 êâ.ì, 1/5 ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè â êóõí³, ñ/â ñóì³ñíèé, ñ/ò íîâà, º êëàäîâêà. Ö³íà: 28000 ó.î.,òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 1/5 ö, 30 êâ.ì, êîñì. ðåì., ö/î, ñ/â ñóì³æíèé, ï³äëîãà – ïëèòêà. Ö³íà: 28000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 32 êâ. ì. Ö³íà: 22500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 093-363-26-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 47,6 êâ.ì, íîâîáóä., ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, à/î, ì/ï â³êíà, áàëêîí. Ö³íà: 50500 ó.î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 13,6 êâ.ì, 5/9 ö, õîðîøèé ðåìîíò, ºâðîáàòàðå¿, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, ñ/â íà 2 ñ³ì’¿, êóõíÿ íà 3 ñ³ì’¿. Ö³íà: 9500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 24 êâ.ì, 2/5 ö, áåç ðåìîíòó, ö/î, â³êíà äåðåâ’ÿí³, áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 20 000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 31 êâ.ì, 5/5 ö, êîñì. ðåì., ö/î, â³êíà òà äâåð³ äåðåâ’ÿí³, ç/ñ áàëêîí, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 26000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 33 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, âìåáëüîâàíà. Ö³íà: 27000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-941-46-99 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 34 êâ. ì, 2/9/ï. Õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, â³êíà – ïëàñòèêîâ³, äâåð³ – íîâ³, º áàëêîí, ñ/â íîâèé, ðîçä³ëüíèé, êóõíÿ âêîìïëåêòîâàíà. Ö³íà: 28000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 35 êâ. ì. Ö³íà: 20000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 9/9, ö. 36/18/8, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º òåõïîâåðõ, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè Ö³íà: 2 8 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 7 2 - 1 0 - 7 1 , 050-228-20-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, á-ð Äðóæáè Íàðîä³â, 36 êâ. ì, ç ìåáëÿìè. Òåðì³íîâî, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 050-702-11-43 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, âóë. Ø. Ðóñòàâåë³, 5/9, ö, 39/20/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòà ç í³øåþ, ïàðêåò, íîâà ñàíòåõí³ê à, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 29000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 067-361-88-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, âóë. Ø. Ðóñòàâåë³, 6/9, ö, 38/21/9, ºâðîðåìîíò, ïàðêåò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà, ëîäæ³ÿ ç/ñ, ãàðàæ. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, í³øà. Êîíòàêòè: 095-687-54-29, 097-347-48-85 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 22 êâ.ì, 2/5 ö, æèëèé ñòàí, ö/î, ç/ ñ áàëêîí. Ö³íà: 19500 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 31 êâ.ì, 4/5 ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï³äâàë, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, â³êíà òà äâåð³ – äåðåâ’ÿí³, ñ/â – ñóì³ñíèé, ïëèòêà, ñ/ò ñòàð³øà. Ö³íà: 27000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 30 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 26500 ó. î. Êîíòàêòè: 099-754-66-94, 066-730-26-36 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 8/9, ö, 38 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 32000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-893-15-75


ÎÄÍÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ñ³÷îâà; ................... 2/5 Ñîáîðíîñò³; .......... 8/9 Ãîðä³þê; ................ 4/5 Êðàâ÷óêà; .............. 7/9 ³äðîäæåííÿ; ....... 6/9 ªðøîâà; ................. 5/6 ³äðîäæåííÿ; ....... 5/5 Ãðóøåâñüêîãî; .... 2/5 Ïîòåáí³; .................. 1/5 Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 Âîë³; ....................... 2/9 ³äðîäæåííÿ; ....... 2/5 Ôåäîðîâà; ............. 1/9 Âåòåðàí³â; ............. 2/5 Ùóñºâà; .................. 2/5 Ôåäîðîâà; ............. 3/9 Êðàâ÷óêà; .............. 8/9 гâíåíñüêà; ........... 5/5 Âåòåðàí³â; ............. 4/5 öåíòð; ..................... 1/9 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 2/5

ö; . 24 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí; .......................... 16000 ö; . 37 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³; .................. 31000 ö; . 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .............. 24500 ö; . 49 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàë.;6300 ãðí./êâ. ì ö; . 39 êâ. ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà; .................... 31000 ö; . 49 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàëåííÿ;38000, òîðã ö; . 31,9/18,9/-, ïë. â³êíà, ëàì³íàò; ............... 22500 ö; . 30 êâ. ì, âåíåöü. øòóêàò., âìîíò. êóõíÿ;30000 ö; . 25 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ïë. â³êíà, ëàì³íàò;19500 ï; . 36 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................. 26000 ö; . 33/-/8, ºâðîðåì., âìîíòîâ. ïðèõîæà; ... 31000 ö; . 24 êâ. ì, ì/ï â³êíà, êîñì. ðåìîíò; ......... 20000 ö; . 47 êâ. ì, íîâîáóä., ðîñòðî÷êà;5900 ãðí./êâ. ì ö; . 30 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .............. 25000 ö; . 33 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................. 23000 ö; . 47 êâ. ì, íîâîáóä., â³äòåðì.; 6300 ãðí./êâ. ì ö; . 49 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò; .............. 39000 ö; . 31 êâ. ì, 4 êâàðò. íà ïëîùàä., áåç ðåìîíòó;22500 ö; . 25 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³; ......... 24000, òîðã ö; . 38 êâ. ì, «÷åøêà», ðåìîíò, ïë. â³êíà; ... 22500 ö; . 31 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; .................... 28000, òîðã

ÄÂÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ....... 3/5 Êè¿âñüêèé ì-í; ..... 5/9 Âîë³; ....................... 3/5 Ëüâ³âñüêà; ............ 4/5 Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 Êðàâ÷óêà; .............. 2/9 Ìîñêîâñüêà; ......... 5/5 Ãðóøåâñüêîãî; .... 1/4 Àðöåóëîâà; ........... 7/9 Êîïåðí³êà; ............. 4/5 Íàëèâàéêà; ........... 1/5 Äóáí³âñüêà; .......... 5/5 Øîïåíà; .................. 4/4 Êðàâ÷óêà; .............. 7/9 Ñ. Áàíäåðè; .......... 4/4 Êîïåðí³êà; ............. 5/5

ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö;

. 54 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .............. 38000 . 50 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ñ/ò – ïëèòêà; ...... 43000 . 45,6 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ......................... 34000 . 44,8 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, ê³ì. ðîçä.;31000, òîðã . 75 êâ. ì, ºâðîðåì., íîâîá., âìîíò. êóõíÿ;69000 . 72 êâ. ì, íîâîáóä. çäàíà; ....... 5800 ãðí./êâ. ì . 44 êâ. ì, ïîì³íÿíà ñ/ò, ðîçä. ê³ìíàòè; ... 33000 . 41 êâ. ì, ðåìîíò; ...................................... 31000 . 55 êâ. ì, êîñì. ðåì., 2 áàëêîíè; ............ 38000 . 48 êâ. ì, ðåìîíò, ïëèòêà, ê³ì. ðîçä.; ..... 37000 . 47,5 êâ. ì, ê³ì. ðîçä., «÷åøêà»; .............. 30000 . 55 êâ.ì, ïîâí. ðåìîíò, çì³íåí³ òðóáè; .. 35000 . 52 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................. 28000 . 50 êâ. ì, áîéëåð, ÷àñòêîâî âìåáë.; .... 45000 . 52 êâ. ì, «ñòàë³íêà», êîñì. ðåìîíò; ...... 40000 . 60 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; ................. 60000, òîðã

ÒÐÈʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ãîðä³þê; ................ 3/5 ö; . 65 êâ. ì, íîâîá., â³òðàæí³ â³êíà; .... äîãîâ³ðíà ÆÊ «Êîë³çåé»; ...... 4/9 ö; . 84 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, àâò. îïàë.; 78000, òîðã Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9 ï; . 67 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................. 39000 Êðàâ÷óêà; .............. 4/9 ö; . 103 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà; 5800 ãðí./êâ. ì Êîíÿê³íà; ............... 1/9 ö; . 68 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³; .................. 50000 Ìîëîä³; .................. 1/5 ö; . 65 êâ. ì, êîñìåò. ðåìîíò; ........................ 45000 Ùóñºâà; .................. 4/5 ö; .. 67 êâ. ì, «÷åøêà», ðåì., âìîíò. ìåáë³;52000, òîðã Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; 6/9 ï; 64 êâ. ì, 2 ëîä泿, êîñì. ðåì.; 43000, òîðã Ëèïèíñüêîãî; ....... 8/9 ö; . 90 êâ. ì, àâò. îïàë., ºâðîðåìîíò; 85000, òîðã Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9 ö; . 64 êâ. ì, ðåìîíò, ïë. â³êíà; ........... 55000, òîðã Ñîáîðíîñò³; .......... 3/5 ö; . 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .............. 45000 Âîë³; ....................... 4/5 ö; . 62 êâ. ì, ïëàñò. â³êíà, ï³äâàë; ...... 52000, òîðã Êîïåðí³êà; ............. 3/3 ö; . 80 êâ. ì, àâò. îïàë., ñòåë³ 3 ì; ..... 70000, òîðã гâíåíñüêà; ........... 3/5 ö; . 60 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................. 40000

ÂÅËÈÊÎÃÀÁÀÐÈÒͲ Êðàâ÷óêà; .............. 4/9 ö; . 110 êâ. ì, íîâîáóäîâà; ..................... äîãîâ³ðíà öåíòð; ..................... 2/4 ö; . 80 êâ. ì, «ñòàë³íêà», êîñì. ðåìîíò; ...... 75000 öåíòð; ..................... 5, 6/6 ö; 140 êâ. ì, 2-ð³âíåâà, ãàðàæ; ......... äîãîâ³ðíà

ÁÓÄÈÍÊÈ ð-í ñïèðòçàâîäó; . 1-ïîâ., 58 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, õîðîøèé ñòàí; ....... 35000 ð-í ñïèðòçàâîäó; . 1-ïîâ., 65 êâ. ì, ö, 4 ê³ìíàòè, ñ/â; ..................... 50000 ñ. Ïðèëóöüêå; ...... 1-ïîâ.+2-ïîâ., 65+200 êâ. ì, 2 áóä. íà îäí³é ä³ë.;48000 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, â ãóðòîæèòêó, 19 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. Ìîëîä³, 7/9 ï, 34/17/7, êîñì. ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 30000 ó.î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð.³äðîäæåííÿ, 22 êâ.ì, 1/5, ö, êîñì. ðåì., â³êíà äåðåâ’ÿí³, ï³äëîãà – ïàðêåò, áàëêîí ç/ñ, ñ/â áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 23000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ðàãñó, 3/5, ö, 37/18/8, ìîæíà ³ç ìåáëÿìè. Êîíòàêòè: 050-959-83-88, 097-524-42-19 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ñòàðîãî ì³ñòà, 3/3, ö, 35/18/10, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàçîâà êîëîíêà, âèñîê³ ñòåë³. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ñòàðîãî ì³ñòà, 3/3/ö, 35/-/-, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áåç áàëêîíà. Ö³íà: 25500 ó. î. Êîíòàêòè: 098-190-24-87 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÒÖ «Ãëîáóñ», 50,4 êâ.ì, 4/5 ö, âíóòð³øí³ ÷îðíîâ³ ðîáîòè, à/î, áàëêîí íå çàñêëåíèé, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹ 26, 5/9, ö, 46 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, à/î, ì åáë³. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíò àê òè: 050-104-67-29 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ ÃÌ «ÒÀÌÒÀÌ», 10/10, ö, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 17500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-204-34-14, 098-190-24-87 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/-, 35 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ êóõíÿ ³ øàôè-êóïå. Ö³íà: 31000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-276-99-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ñ. Ñòðóì³âêà, 38 êâ. ì, ÷àñòêîâ³ çðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 3 ñîòêè. Ö³íà: 13000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì. Ãîðîõ³â, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 066-843-25-63

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 1/14, ö, 36 êâ. ì, íîâèé õîðîøèé ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, âåëèêà ëîäæ³ÿ ç ï³äâàëîì, âèñîêèé öîêîëü. Ö³íà: 35000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-708-52-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 2/2, ö, 34/19/10, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 2 7 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 7 2 - 1 0 - 7 1 , 050-228-20-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 2/5, ö, 31 êâ. ì, ðåìîíò, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà. Êîíòàêòè: 066-730-26-36 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 2/5, ö, 31 êâ. ì. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-663-51-48, 067-361-47-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 2/5, ö. Õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 27000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 3/5, ö, 35 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, âõ³äí³ äâåð³. Êîíòàêòè: 095-590-27-45, 098-978-07-15 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 31 êâ.ì, 3/5 ö, íîâèé êîñì. ðåì., ïë. â³êíà, ï³äëîãà – ïàðêåò, ñò³íè – øïàëåðè, áàëêîí íå ç/ñ, ñ/â ñóì³æíèé, ñ/ò íîâà. Ö³íà: 29000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 32 êâ.ì, àâò. îï., ºâðîðåì., ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, áåç áàëêîíó, ñèãíàë³çàö³ÿ, ï³äâàë, êîíäèö³îíåð. Ö³íà: 39999 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 4/5, ö, 31 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí. Ö³íà: 28000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-708-52-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 52,1 êâ.ì, íîâîáóä., âíóòð³øí³ ÷îðíîâ³ ðîáîòè – ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ñò³íè – öåãëà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 40000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 9/9, ö, 52,7 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì. Ëóöüê, á³ëÿ öóìó, ïð. Âîë³, 3; 3 ïîâåðõ, 36 êâ. ì, «ñòàë³íêà», ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 36500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-999-92-25, Þðà

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, â íîâîáóäîâ³, 48/24/11, 3/9, ö, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñêëîïàêåòè, âèñîê³ ñòåë³, óòåïëåíèé áóäèíîê. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà Ëóöüê, 5/9, ö, 52/-/-, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ëàì³íàò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áóäèíîê çäàíèé. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1/3 ö, 70 êâ.ì, êîñì. ðåì., º ì³ñöå äëÿ äîáóäîâè. Ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ. Ö³íà: 47000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34

7

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 ³äðîäæåííÿ; ....... 2/5 ³äðîäæåííÿ; ....... 3/5 öåíòð; ..................... 3/5 Êîíÿê³íà; ............... 5/5 Êðàâ÷óêà; .............. 4/9 Âîë³; ....................... 5/5 ³äðîäæåííÿ; ....... 7/9 Ïåðåìîãè; .............. 1/5 ð-í 33 êâàðòàëó; .. 1/9 ð-í 33 êâàðòàëó; .. 5/9 öåíòð; ..................... 3/5 öåíòð; ..................... 5/9 Ôåäîðîâà; ............. 8/9 Âîë³; ....................... 5/5

ï; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ï; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö;

. 36 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................. 27000 . 32 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................. 25000 . 40 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................ 31000 . 35 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ..... 33000, òîðã . 40 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................ 27500 . 50 êâ. ì, ðåìîíò, íîâîáóäîâà; .............. 42000 . 31 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................ 26000 . 33,6 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ........... 28000 . 31 êâ. ì, êîñì ðåì, íîâà ñàíòåõ.; ......... 28000 . 37 êâ. ì, æèòëîâ. ñòàí, ïë. â³êíà, í³øà; 28000 . 35 êâ. ì, æèòëîâ. ñòàí, í³øà; ................. 32500 . 32 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .................. 30000, òîðã . 52 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàë; ............... 42000 . 36 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ................... 29000 . 32 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................ 26000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ìîëîä³; .................. 2/9 ö; . 49 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ................... 40000 ³äðîäæåííÿ; ....... 1/5 ö; . 56 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, áàëêîí; ...... 44000, òîðã Ìîëîä³; .................. 3/9 ö; . 47 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä, ºâðîðåìîíò;48000, òîðã Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9 ö; . 51,8 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ........... 45000 Ñóõîìëèíñüêîãî; 3/9ö; ... 56 êâ. ì, ï³äãîò. äî ðåìîíòó, àâò. îïàë.; 47000 ÆÊ «Êîñòà Áðàâà»; ........... 4/7 ö;55 êâ. ì, ðåìîíò, âìîíò. ìåáë³; .... 50000 ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ; 3/9 ö;51 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä., êîñì. ðåìîíò; 43500 Î㳺íêà; .................. 5/5 ï; . 44 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä., êîñì. ðåìîíò; . 34000 Âîë³; ....................... 2/5 ö; . 46 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................ 36000 Ñòð³ëåöüêà; .......... 2/5 ö; . 46 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ............................. 38000 Êîíÿê³íà; ............... 7/9 ö; . 50 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .................. 44000, òîðã öåíòð; ..................... 2/5 ö; . 45 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ............... 40000, òîðã öåíòð; ..................... 4/4 ö; . 52 êâ. ì, «ñòàë³íêà», ðåìîíò; ................. 42000 Àðöåóëîâà; ........... 7/9 ö; . 54 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................ 36000 ð-í 33 êâàðòàëó; .. 3/5 ö; . 52 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .............. 42000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 5/9 Ñîáîðíîñò³; .......... 5/5 ³äðîäæåííÿ; ....... 9/9 Êîíÿê³íà; ............... 2/5 ×åðíèøåâñüêîãî; 1/5 Êðàâ÷óêà; .............. 5/9 öåíòð; ..................... 8/9 Êðàâ÷óêà; .............. 2/9 Ãîí÷àðà; ................. 4/9 Ãðóøåâñüêîãî; .... 8/9 Çàöåïè; .................. 3/9 Ñîáîðíîñò³; .......... 3/5 Ñóõîìëèíñüêîãî; 2/5 Ãðóøåâñüêîãî; .... 2/4 Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9

ö; . 82 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ........................... 55000 ö; . 75 êâ. ì, êîñì. ðåì.; ................................ 47000 ö; . 67 êâ. ì, ðåìîíò; ...................................... 58000 ö; . 60 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ........................... 51000 ö; . 68 êâ. ì, ðåìîíò, 2 ëîä泿; ...................... 56000 ö; . 85 êâ. ì, ºâðîðåì., àâò. îïàë.; .............. 95000 ö; . 87 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ............................. 85000 ö; . 82 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ............................. 82000 ìîí.;120 êâ. ì, ðåìîíò, âìîíò. êóõíÿ; ....... 110000 ö; . 74 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................ 47000 ö; . 75 êâ. ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàë.; ...... 70000 ö; . 70 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................ 50000 ö; . 70 êâ. ì, ºâðîðåì., àâò. îïàë., ìåáë³; . 75000 ö; . 56 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .................. 40500, òîðã ö; . 67 êâ. ì, ðåìîíò, ïë. â³êíà; ........... 54000, òîðã

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ. Ëèïèíè; ............. 160 êâ. ì, ðåìîíò, îãîðîæà, ãàðàæ; ................... 125000

ÎÐÅÍÄÀ öåíòð; ...................... 2/5 ö; .. 1-ê³ìí. êâ., 46 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³;1500 ãðí. ð-í ÒÖ «Ãëîáóñ»; . 1/5 ö; . 2-ê³ìí. êâ., 75 êâ. ì, ìåáë³, ãàðàæ; ... 700 öåíòð; ..................... 2/5 ö; . 2-ê³ìí. êâ., 50 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; . 500 ð-í 33 êâàðòàëó; .... 3/9 ö; .. 3-ê³ìí. êâ., 67 êâ. ì, ìåáë³, òåõí.; 2500 ãðí.

+ ê/ï ó. î. ó. î. + ê/ï

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, âóë. Âèííè÷åíêà, 3/5 ö, 33/19/7, êîñì. ðåìîíò, ïàðêåò, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 30000 ó.î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. 8 Áåðåçíÿ. 32 êâ. ì, ë³÷èëüíèêè âîäè òà ãàçó. Ö³íà: 24500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, íà âóë. Âàâ³ëîâà, 1/9 ö, 37/20/9, ðåìîíò, ëàì³íàò, íîâà ñàíòåõí³êà, ê³ìíàòà ç í³øåþ, ïë. â³êíà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâ è . Ö ³ í à : 3 2 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 067-361-88-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 52,7 êâ.ì., íîâîáóäîâà çäàíà, àâò. îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ïë. â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 35000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ íà âóë. Êîïåðíèêà, 4/5, ö, 30,6/-/6,9. Ö³íà: 28000 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 0 5 0 - 8 3 8 - 0 9 - 3 1 , 099-758-68-93 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 1/2/ö, 27/-/-, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º ï³äâàë, ïðèâàòèçîâàíà ä³ëÿíêà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-190-24-87 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 3/9, ö, 47/-/-, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øóòêàòóðêà, áàëêîí ç/ñ, êëàäîâê à . Ö ³ í à : 3 7 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 099-660-51-06 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà á-ð³ Äðóæáè Íàðîä³â, 2/9, ï, 34/17/9, áåç ðåìîíòó, áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà á-ð³ Äðóæáè Íàðîä³â, 4/9, 32,5/20/5,2, ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ñ/ò ïîì³íÿíà. Ö³íà: 26000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 78-28-64, 099-388-52-62 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà á-ð³ Äðóæáè Íàðîä³â, ð-í ËÏÇ, 36 êâ.ì, 9/9 ö, ºâðîðåì., ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, ç/ñ áàëêîí, ñ/â ñóì³æíèé, íîâà ñ/ò, âêîìïëåêòîâàíà êóõí ÿ . Ö ³ í à : 2 8 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 067-709-12-34

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 7/9, ö, 52,8 êâ. ì, çäàíà íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 38500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 9/9, ö, 50/18/9, ñòÿæêà. Ö³íà: 35000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 9/9, ö, 53 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 35000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 9/9/ö, 52/19/10, íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, à/î, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 36000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-276-99-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Áîéêà, 1/ 2, ö, 34 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 5/9, ö, 35 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 34000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-036-49-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 5/9, ö, 38/20/8, ðåìîíò, ê³ìíàòà ç í³øåþ, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98

гâíåíñüêà; ........... 3/5 ö; Êðàâ÷óêà; .............. 8/9 ï; Êîíÿê³íà; ............... 9/9 ï; Âîë³ ; ....................... 3/4 ö; Ùóñºâà; .................. 5/5 ö; Øåâ÷åíêà; ............. 5/5 ö; ʳâåðö³âñüêà; ...... 1/2;ö; Ùóñºâà; .................. 3/5 ö; Ñóõîìëèíñüêîãî; 10/10 ³äðîäæåííÿ; ....... 5/9 ö; Êîíîâàëüöÿ; ........ 2/3 ö; ×åðíèøåâñüêîãî; 2/5 ö; Âîë³ ; ....................... 4/5 ö; Ñîáîðíîñò³; .......... 4/9 ï; Àðöåóëîâà; ........... 7/9 ö;

. 32/21/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................ . 38/-/9, ðåìîíò ï³ä ºâðî, íîâà ñ/ò; ......... . 38/-/8, êîñì. ðåìîíò, öåíòð. îïàëåííÿ; . . 31/-/-, öåíòð. îïàë., êîñì. ðåìîíò; ........ . 32/20/5,5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ............. . 31/19/5, ìàëîñ³ì. òèïó, áåç ðåìîíòó; ... . 31/19/5, áåç ðåìîíòó, º ãàðàæ; .... . 24/12/-, ìàëîñ³ì. òèïó, êîñì. ðåì.; ....... ö;íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà; ....... . 33/-/10, ðåìîíò ï³ä ºâðî; ........................ . 51/-/-, ºâðîðåìîíò; ................................... . 47/-/-, íîâîáóä., ñòÿæêà, øòóê., à/î; ..... . 33/17/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................. . 33/17/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................ . 52/19/10, íîâîáóä., ñòÿæêà, øòóê., à/î;

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Øåâ÷åíêà; ............. 3/5 ö; . 50/30/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................ 45000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 7/9 ö; . 54/-/-, áåç ðåìîíòó; .................................. 38000 Øåâ÷åíêà; ............. 1/3 ö; . 44/36/5, à/î, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ........ 26000 ³äðîäæåííÿ; ....... 6/-; ..... 56/30/10, íîâîáóä., ºâðîðåìîíò, à/î; .. 65000 Ãîí÷àðà; ................. 10/10; 75/50/12, íîâîáóä., ºâðîðåìîíò, à/î; .. 72000 ³äðîäæåííÿ; ....... 1/5 ö; . 55/35/8, ºâðîðåìîíò, ìîæë. äîáóäîâè; 43000 Êðàâ÷óêà; .............. 1/5 ö; . 51/28/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................ 34000 Ñîáîðíîñò³; .......... 6/9 ö; . 50/40/7, êîñì. ðåìîíò, ïë.³ â³êíà; .......... 44000 Íàëèâàéêà; ........... 1/5 ö; . 40/25/7, êîñì. ðåìîíò, ç ìåáëÿìè; ......... 34000 Ãîí÷àðà; ................. 9/10; ... 67/38/10, ºâðîðåìîíò, à/î; ..................... 66000 Ñîáîðíîñò³; .......... 4/9 ö; . 48/30/9, ºâðîðåìîíò; ............................... 39000 Âîë³ ; ....................... 2/5 ö; . 47/29/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................ 39000 Âèííè÷åíêà; .......... 3/5 ö; . 43/30/6, ºâðîðåìîíò; ............................... 41000 Âîëîäèìèðñüêà; 4/5 ö; . 41/24/6, ºâðîðåìîíò; ............................... 34000 Äðóæáè Íàðîä³â; 9/9 ö; . 48/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .................... 20000

ÁÓÄÈÍÊÈ Êîâåëüñüêà; ......... 1-ïîâ., 60/42/-, êîñì. ðåìîíò; ............................. 42000 Êîâåëüñüêà; ......... 1-ïîâ., 29 êâ. ì, áåç êóõí³ ³ ñ/â, ìîæë. äîáóä.; 27000

ÎÐÅÍÄÀ 8 Áåðåçíÿ; .............. 1 ê³ìíàòà, êîñì. ðåìîíò, ìåáë³, õîëîä.;1000 ãðí. + ê/ï Ôåäîðîâà; ............. 2 ê³ìíàòè, ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà; ........ 1900 ãðí. + ê/ï öåíòð; ..................... 2 ê³ìíàòè, êîñì. ðåìîíò, ìåáë³, õîëîä.;1400 ãðí. + ê/ï Êè¿âñüêèé ìàéäàí;2 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà;2000 ãðí. + ê/ï Ãðóøåâñüêîãî; .... 2 ê³ìíàòè, êîñì. ðåìîíò, ìåáë³, õîëîä.;1600 ãðí. + ê/ï Øîòà Ðóñòàâåë³; .. 2 ê³ìíàòè, êîñì. ðåìîíò, ìåáë³, õîëîä.;1400 ãðí. + ê/ï Âîë³ ; ....................... 2 ê³ìíàòè, êîñì. ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà; ...... 2000 ãðí. Äóáí³âñüêà; .......... áóäèíîê, äèçàéíåð. ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà; . 650 ó. î. 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 36,5 êâ.ì, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, êîñì. ðåì., ñò³íè – øïàëåðè, ï³äëîãà – ïàðê åò. Ö³íà: 32000 ó.î. Êîíòàê òè: 050-438-52-25 lcn.biz.ua

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 4/5 ö, 32/17/7, ðåìîíò, ïàðêåò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîðëÿðêà, ãàç. êîëîíêà, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 30000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 068-191-56-98

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 38/-/9, õîðîøèé ñòàí. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 097-280-55-71

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 4/5, ö, 32 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí, áàëêîí ç/ñ, íîâà ñ/ò. Ö³íà: 30000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-708-52-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 5/5 ö, 34,3/19/5,5, êîñì. ðåì., ïë. â³êíà, ÿê³ñíî çðîáëåíèé áàëêîí (ç/ñ), í³øà, ë³÷. âîäè, êëàäîâêà, äîìîôîí, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 9/9, ï, 34/17/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, áàëêîí ç/ñ, òèõèé ðàéîí, ãàðíèé êðàºâèä. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 2/5, ö, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 3/5, ö, 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 3 êëàäîâêè. ñàíâóçîë ñóì³æíèé, º áàëêîí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 3/9, ö, 47 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, íîâîáóäîâà, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, ñàäîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âàâ³ëîâà (ð-í âóë. Êîïåðíèêà), 38 êâ. ì, ê³ìíàòà ç í³øåþ, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò, ìîæëèâèé îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 5/5, ö, 29/16/6, â ñòà䳿 ðåìîíòó. Ö³íà: 24000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71; 050-228-20-20

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âàâ³ëîâà (öåíòð ì³ñòà), 1/9 ö, 39 êâ.ì., ðåìîíò, í³øà, ñ/â ïëèòêà. Ö³íà: 32000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 096-425-99-92

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 1/5, ö, 27 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 17500 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. 8 Áåðåçíÿ, 3/5, ö, 32,2 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ºâðîâ³êíà, áàëêîí ç/ñ. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âàâ³ëîâà, 1/9, ö, 38/19/-, ºâðîðåìîíò, íîâ³ áàòàðå¿, äâåð³, â³êíà, ñàíòåõí³êà, òðóáè, ï³äâàë, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 2/5, ö, 39/18/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 30000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. 8 Áåðåçíÿ, 30 êâ. ì, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 095-534-87-57

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 35 êâ.ì, 1/9 ö, êîñì. ðåì., ö/î, ì/ï â³êíà, ñ/â ñóì³æíèé, íîâà ñ/ò. Ö³íà: 25000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. 8 Áåðåçíÿ, 31 êâ. ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí ç/ñ, äàõ ñêàòíèé, íîâèé. Ö³íà: 25000 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 0 6 6 - 6 4 4 - 9 4 - 4 9 , 29-49-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 36,5 êâ.ì, 5/9 ï, õîðîøèé ðåìîíò, öåíòð. îïàëåííÿ, ç/ñ áàëêîí, ñ/â ðîçä³ëüíèé, êóõíÿ âêîìïëåêòîâàíà. Ö³íà: 32000 ó.î., òîðã Êîíòàêòè: 063-867-44-32

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë ×åðíèøåâñüêîãî, 40-49 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 4900 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-815-72-62

29000 33000 31000 26500 24000 21000 16000 18000 17500 21000 30000 32000 33000 31000 36000

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 5/9, ö, 37 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-207-29-72 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 2/5, ö, 31/16,5/6,5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 2/5, ö, 35 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 2/5/ö, 24/12/5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñóì³ñíèé ñ/â, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 21500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-204-34-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 4/5, ö, 30 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 095-534-87-57 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 4/5, ö, 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 24500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-545-48-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 4/5, ö, 34 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-499-44-68, 29-49-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 4/5, ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 32 êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 9/9 ï, 35/18/8, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 28000 ó.î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, 2/5 ö, 24 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, º áàëêîí, 6 êâàðòèð íà ïëîùàäö³. Êîíòàêòè: 096-425-99-92, 29-49-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, 2/5, ö, 24 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 20000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîëîäèìèðñüêé, 1/5/ö, 27/13/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Ö³íà: 17500 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 0 5 0 - 2 0 4 - 3 4 - 1 4 , 067-276-99-98

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, 36/19/8, ðåìîíò, ê³ìíàòà ç í³øåþ, ïë. â³êíà, ïðîäàºòüñÿ ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ö³íà: 29000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã. Ìàçåïè, 5/9 ö, 40 êâ.ì, ê³ìíàòà ç í³øåþ, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, íîâà ñàíòåõí³êà. Êîíòàêòè: 096-425-99-92

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, 4/5, ö, 24/12/6, ç/ñ áàëêîí, ðåìîíò. Ö³íà: 22000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-037-56-86, 050-016-34-54


8

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

РІЕЛТ-СЕРВІС м. Луцьк, вул. Коперника, 8-А, тел..: 29-90-09, 050-670-16-53, 063-332-38-88, 098-458-09-11

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

³äðîäæåííÿ; ....... 3/5 ö; 33 êâ.ì, çðîáëåíèé ðåìîíò; ...................... 25500 Ãîðä³þê; ................ 2/5 ö; 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................ 25000 Êëèìà Ñàâóðà; ..... 2/6 ö; 34 êâ. ì, êîñì. ðåì.; .................................. 23000 Àðöåóëîâà; ........... 9/9 ö; 53 êâ. ì, íîâîá., àâòîí. îïàë.; ....... 35000, òîðã Øîïåíà; .................. 3/4 ö; 48 êâ. ì, «ñòàë³íêà», æèòëîâèé ñòàí; ..... 36000 Ùóñºâà; .................. 2/5 ö; 24 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ............................. 18000 Âîëîäèìèðñüêà; 1/5 ö; 47 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................ 17500 Øåâ÷åíêà; ............. 7/12 ö; 33 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàëåííÿ; ...... 25000 äåïî; ....................... 2/5 ö; 30 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................ 23000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ëüâ³âñüêà; ............ 4/5 ö; 47 êâ. ì, êîñìåò. ðåìîíò; .......................... 31000 Êðàâ÷óêà; .............. 9/10 ö; 72 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ, ºâðîðåì.; ...... 55000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 3/5, ö; 43 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................ 30000 Áåíäåë³àí³; ............ 3/9 ï; 50 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................... 30000 Âîë³ ; ....................... -/-; 48 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ..................... 39000 Ùóñºâà; .................. 1/5 ö; 49 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................ 40000 Êðàâ÷óêà; .............. 1/9 ö; 70 êâ. ì, àâò. îïàë., ìîæëèâî ï³ä îô³ñ; . 50000 Êðàâ÷óêà; .............. 4/9 ï; 51 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................... 35000 ³äðîäæåííÿ; ....... 3/9 ö; 51 êâ. ì, ðåìîíò; ............................... 43000, òîðã Äåêàáðèñò³â; ........ 8/9 ö; 42 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .................... 29000, òîðã

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÆÊ «Êîñòà Áðàâà»; ........... 3/6, ö; 82 êâ. ì; àâò. îïàë., ºâðîðåì.; . 80000 Êîíÿê³íà; ............... 8/9 ö; 67 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ............................... 50000 ³äðîäæåííÿ; ....... 2/5, ö; 64 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ............... 50000 Ìîëîä³; .................. 1/5 ö; 60 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................ 40000 Ãîðä³þê; ................ 4/9 ö; 70 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................ 47000 Ìîëîä³; .................. 3/5 ö; 62 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ............................. 43000 Ãðóøåâñüêîãî, 1; 7/9 ö; 70 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ...................... 65000, òîðã Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9 ö; 66 êâ.ì, çðîáëåíèé ðåìîíò; ...................... 50000

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ.Ìàÿêè; ................. 3 ê³ì., 90 êâ. ì, 12 ñîòîê, êîñì. ðåì.; ....... 34000, òîðã ñ. Ëèïèíè; ............... ð-í «Øêîäà», 220 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàò., ïðîâîäêà;140000 ñ. Òàðàñîâå; .......... 90 êâ. ì, 8 ñîòîê, öåãë., âñ³ çðó÷íîñò³; .............. 35000 ñ.Â. Îìåëÿíèê; ..... 186 êâ. ì, 22 ñîòêè, êîñì. ðåì.; .......................... 75000 ×åðíèøåâñüêîãî; 190 êâ. ì, êîðîáêà, 12 ñîò.; .................................. 50000 ñ. Ëèïèíè; ............. 250 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, 10 ñîò., ðåìîíò; ................. 160000 ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 1,5-ïîâ., 240 êâ. ì, 6 ê³ìí., 12 ñîò., ðåìîíò; .. 155000 Âîëîäèìèðñüêà; ... 2 áóäèíêè, 170 êâ. ì, ðåì., 250 êâ. ì, 22 ñîò.; 110000 çà âñå ñ. ϳäãàéö³; ........... 1/2 áóäèíêó, 240 êâ. ì, ðåìîíò, 12 ñîò.; ........... 95000 öåíòð; ..................... ÷àñòèíà áóä., 115 êâ.ì, ºâðîðåìîíò; ................ 78000 Âîëîäèìèðñüêà; 70 êâ. ì, 5 ñîòîê, êîñì. ðåì.; .............................. 55000 ñ.Áîãîëþáè; ......... 80 êâ. ì, 40 ñîòîê, êîñì. ðåì.; ................... 55000, òîðã ð-í âóë..Êîâåëüñüêî¿; ... 80 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, æèòë. ñòàí; ............. 37000 Êîâåëüñüêà; ......... 70 êâ.ì, 4 ê³ìí., 6 ñîò., êîñì. ðåìîíò; ............... 50000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ.Ìàÿêè; ................. 11 ñîò., êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³; ............................. 13000 ×åðíèøåâñüêîãî; 10 ñîò., êîìóí. íà ìåæ³; ........................................ 17000 ÆÊ «Ô³ëüâàðîê»; 10 ñîò., àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êàíàë³çàö³ÿ; ....... 17000 Âîëîäèìèðñüêà; 20 ñîò., ïðèâàò., êîì. á³ëÿ ä³ëÿíêè; ....................... 4000 ð-í ËÏÇ; .................. ïðèâàòèçîâàíà, 10 ñîò., öåíòð. êàíàë³ç.; ........... 19000 Äàíüøèíà; ............. 35 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿; ...................................... 42000 ñ.Ñòðóì³âêà; ......... 13 ñîò., ïåðåä êîòåäæ. ì³ñòå÷êîì, âñ³ êîìóí.; . 16000 ñ. Òàðàñîâå; .......... 12 ñîò., öåíòð. êàíàë³çàö³ÿ; ................................. 28000 ñ. Òàðàñîâå; .......... 10 ñîò., ð-í ìèòíèö³, ïðèâàòèçîâàíà; ................. 15000 ñ.Ëèïèíè, ð-í àâòîñàë. «Øêîäà»; 11 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿; ......... 45000 Ì.Âîâ÷êà; .............. 20 ñîò., âñ³ êîìóí³êàö³¿; ......................... 2000 ó.î./ñîòêà ñ. ϳäãàéö³; ........... 18 ñîò., àñôàëüòîâàíèé äî¿çä; ............................. 17000 Âîë³ ; ....................... 32 ñîòêè, ð-í ÒÖ «Ãðàíä Âîëèíü»; .................... 350000 ñ.Áîðàòèí; ............. 21 ñîò., ïðèâàòèçîâàíà, ïîðó÷ çàáóäîâè; ........ 10000 ñ.Ñòðóì³âêà; ......... 19 ñîò., àñôàëüò. äî¿çä; ......................................... 17000

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ñ. Ïðèëóöüêå; ...... ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, 380 êâ. ì; ...................... 25000 ð-í âóë.Ëüâ³âñüêî¿;êàôå, 200 êâ. ì, ìàãàçèí, 160 êâ. ì, 10 ñîòîê, ; ........ 60000 Êðàâ÷óêà; .............. 1 ïîâåðõ; .................................................... 550 ó.î./êâ.ì ñ. Áîãîëþáè; ........ ñâèíàðíèê, 900 êâ. ì, 70 ñîòîê, ãîò. äî âèêîðèñò.;20000 öåíòð; ..................... ïðèì³ùåííÿ, 580 êâ.ì; .......................................... 55000 ä³þ÷èé ðåñòîðàí; 240 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ... 1000/êâ. ì, îðåíäà 70 ãðí. 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, 5/5 ö, 31 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö ³ í à : 2 5 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 066-644-94-49, 093-499-44-68 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, ð-í ËÏÇ, 5/5, ö, 33,5/19/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 24000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-915-35-61 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ÃóëàêàÀðòåìîâñüêîãî, 3/5, ö, 32 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äàíüøèíà, 5/5, ö, 30 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñàíâóçîë ñóì³æíèé, äàõ íå ïðîò³êàº, ïàðê åò. Ö ³ í à : 1 8 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äðàãîìàíîâà, 35/20/10, ïàðêåò, ³íä. îïàëåííÿ, ãàçîâà êîëîíêà, êîñì. ðåìîíò. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äðàãîìàíîâà, 39 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ð å ì î í ò. Êîíòàê òè: 050-378-51-93 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äóáí³âñüê³é, 1/2, ö, 30/18/6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 18000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-806-34-10 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äóáí³âñüê³é, 1/2, ö, 34,5/20/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 22000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äóáí³âñüê³é, 3/8 ö, 48/27/13, íîâîáóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö ³ í à : 3 3 0 0 0 ó. î . , òî ð ã. Ê î í òà ê ò è : 050-204-34-14, 067-276-99-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äóáí³âñüê³é, 4/5, ö, 24/12,5/-, ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó, ÷åñüêèé ïðîåêò, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàê òè: 093-020-89-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äóáí³âñüê³é, 4/5, ö, 24/12/5, æèòëîâèé ñòàí, çàñêëåíèé áàëêîí, 6 êâàðòèð íà ïëîùàäö³. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàê òè: 72-10-71, 050-228-20-20

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 4/7, ö, 51/-/-, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ëàì³íàò, ñ/â ñóì³æíèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âåëèêà ëîäæ³ÿ ç í³øåþ, íå ç/ñ. Ö³íà: 44000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 4/9, ö, 50,8 êâ. ì, ðåìîíò, íîâîáóäîâà, ëàì³íàò, ïëèòêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 4/9, ö, 52,3 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, õîðîøèé ðåì î í ò. Ê î í òà ê ò è : 0 9 3 - 4 9 9 - 4 4 - 6 8 , 050-438-95-05 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 52,8 êâ.ì, 4/9 ö, ºâðîðåì., à/î, ëîäæ³ÿ íå ç / ñ . Ö ³ í à : 4 5 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 050-371-71-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ²âàíà Ôðàíêà, 5/9, ö, 52/20/19, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ëàì³íàò, ëîäæ³ÿ ç êóõí³, íîâà ñàíòåõí³êà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâ³ äâåð³. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ʳâåðö³âñüê³é, 1/2/ö, 31/21/5, áåç ðåìîíòó, ãàçîâà êîëîíêà, º ãàðàæ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Òåðì³íîâî. Ìîæëèâî â êðåäèò. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-190-24-87, 050-638-27-78 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ʳâåðö³âñüê³é, 24 êâ. ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 18500 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ʳâåðö³âñüê³é, 24 êâ.ì, 3/5 ö, ºâðîðåì., ïë. â³êíà, à/î, âìåáëüîâàíà. Ö³íà: 20000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ʳâåðö³âñüê³é, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 18500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ʳâåðö³âñüê³é,ç/ñ áàëêîí, â äâîð³ ãàðàæ 5/5 ö. Êîíòàêòè: 097-409-46-39, 050-50771-30

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ªðøîâà, 48/23/12, çäàíà íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ʳâåö³âñüê³é, 1/2, ö, 31/20/4, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàðàæ, ìîæëèâà äîáóäîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Ö³íà: 22000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàõàðîâà, 4/5, ö, 31/17/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êëèìà Ñàâóðà, 2/6, ö, 34 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåì î í ò. Ö ³ í à : 2 3 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 099-329-31-32

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Àðöåóëîâà; ........... 9/9 Ùóñºâà; .................. 1/5 Ãîðä³þê; ................ 1/9 ³äðîäæåííÿ; ....... 4/5 Î. Ãîí÷àðà; ........... 5/5 ñ.Ñòðóì³âêà; ......... 1/1 Ìîëîä³; .................. 1/5 27000

ö; ö; ï; ö; ö; ö; ö;

. 52/-/-, íîâîáóä. àâòîí. îïàëåííÿ; 38000, òîðã . 32/18/5, õîð. ñòàí, ì³ñöå äëÿ äîáóä.; ... 23000 . 35/17,5/9, áåç ðåìîíòó; ........................... 25000 . 31/16/6, æèòëîâèé ñòàí; .......................... 27000 . 50/-/-, çäàíà, àâò. îïàë., ëîäæ³ÿ ç/ñ; ..... 42000 . 38//-/-, ãàç, âîäà, ñâ³òëî â áóä.5 ñîò.; .. 16000 . 31/-/-, ïåðåïëàí., õîð. ðåì., ìîæë. äîáóä.;

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ 4/5ö. 48/-/-/ ïåðåïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, 40 000 ó.î ð-í âóë. Äóáí³âñüêî¿; -/-; .. 70/-/-, íîâîá., àâò. îïàë.; ............. 4600 ãðí./êâ. ì ³äðîäæåííÿ; ........ -/-; ....... 72/-/-, àâò. îïàë., áëàãîóñòð³é; .... 5500 ãðí./êâ. ì Ñîáîðíîñò³; ........... 8/9 ï; .. 45/-/-, ðåìîíò êóõí³, ê³ì. ðîçä.; ................... 37000 Çàöåïè; ................... 3/9 ö; .. 59/-/-, íîâîá., õîð. ðåì., àâò. îïàë.; .......... 62000 Î.Ãîí÷àðà; .............. 5/5 ö; .. 67/-/-, íîâîá., çäàíà, àâò. îïàë.; ......... äîãîâ³ðíà Âîë³; ........................ 1/5 ö; .. 42/28/6, áåç ðåì., ìîæë. äîáóä.; ................ 32000 Ñóõîìëèíñüêîãî; . 2/5 ö; .. 73/-/-, ºâðîðåì., êóõíÿ-ñòóä³ÿ, àâò. îïàë.; 73000 ð-í ËÏÇ; .................. 1/9 ö; .. 52/-/-, æèòëîâèé ñòàí; ...................... 42000, òîðã ËÏÇ; ......................... 4/5 ö; .. 52/30/7, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ, âìîíò. êóõíÿ; 47000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ........ 1/3 ö; .. 85/-/-, íîâîá., àâò. îïàë., ãàðàæ; . 6000 ãðí./êâ. ì Ñîáîðíîñò³; ........... 5/5 ö; .. 69/-/-, õîð. ðåì., ïåðåêð. äàõ; ..................... 50000 ³äðîäæåííÿ; ........ 5/5 ö; .. 65/-/-, æèòë. ñòàí, ïàðêåò, ðåìîíò ï³ä’¿çäó; 47000 ×îðíîâîëà; ........... 1/5 ö; .. 105/-/-, íîâ³ ìåáë³, àâò. îïàë., 2 ñ/â; ........ 125000 ×îðíîâîëà; ........... 3/5 ö; .. 105/-/-, àâò. îïàë., 2 ñ/â, ãàðàæ; ............... 155000 Ìàçåïè; .................. 8/9 ö; .. 4 ê³ìíàòè, 80/56/10, õîðîøèé ñòàí; ........... 50000 Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; 2/9 ï; 4 ê³ìíàòè, 72/46/9, õîðîøèé ñòàí; . 52000, òîðã

ÁÓÄÈÍÊÈ ì.ʳâåðö³; ............... 88 êâ. ì, 3 ê³ì., æèòë. ñòàí, çðó÷. â áóä., 6 ñîòîê; 30000 ì.Íîâîêîò³â; .......... 15 êì â³ä ì³ñòà, 4 ê³ì., 96 êâ. ì, áåç ðåì.; .... 27000, òîðã ñ.Ìàÿêè; .................. 1-ïîâ., 100 êâ. ì, 3 ê³ì., âñ³ çðó÷., 5 ñîòîê; .. 52000, òîðã ñ.Ìàÿêè; .................. 1-ïîâ., 130 êâ. ì, çðó÷íîñò³, 12 ñîò.; ...................... 43000 ñ.Ã. Ïîëîíêà; .......... ÷àñòèíà áóäèíêó, ö, 65 êâ. ì, 2 ê³ì., âñ³ çðó÷., ................. ................................. 4 ñîò. + 15 ñîò.; .............................................. 50000,òîðã ñ.Ïðèëóöüêå; ......... 65 êâ. ì, øëàê+öåãëà, áåç ðåì., 17 ñîòîê; .............. 50000 Ëüâ³âñüêà; .............. ÷àñòèíà áóä., 32 êâ. ì,ãàç â áóä.; ................. 30000, òîðã Ëüâ³âñüêà; .............. 1,5-ïîâ., 65 êâ. ì, 3 ê³ì., âñ³ çðó÷., 2 ñîòêè; ........... 60000 Ëüâ³âñüêà; .............. ÷àñòèíà áóä., 30 êâ. ì, 2 ê³ì., êîì. ïîðó÷; ............. 17000 8 Áåðåçíÿ; .............. 1/2 áóä., 90 êâ. ì, âñ³ êîìóí., æèòë. ñòàí, 1,5 ñîò.; 38000 ñ.Çàáîðîëü; ........... 180 êâ. ì, ö, êîðîáêà, ñâåðäëîâèíà, 12 ñîòîê; ...... 52000 гâíåíñüêà; ............ 1/2 áóä., 40 êâ. ì, âñ³ çðó÷., 6 ñîòîê, ï³ä êîìåðö.; äîãîâ³ðíà ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 1-ïîâ., 195 êâ. ì, êîðîáêà íàêðèòà, 12 ñîòîê; ....... 57000 ×åðíèøåâñüêîãî; 1,5-ïîâ., 170 êâ. ì, êîðîáêà íàêðèòà, 17 ñîòîê; .... 90000 ñ.Áîðàòèí; .............. 1,5-ïîâ., áëîê, 100 êâ. ì, âñ³ êîìóí., 15 ñîòîê; ..... 86000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ.Áîðàòèí; .............. 2 ä³ë., ïî 15 ñîòîê, ïîðÿä äîðîãà, êîìóí.; ..... 12000/îäíà ñ.Ðîâàíö³; ............... 12 ñîò., çà øêîëîþ, ãàç ïîðÿä, ñâ³òëî çà 200 ì; ..... 13000 ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 14 ñîòîê, êîìóí. ïîðÿä îïëà÷åí³; ................... 2200/ñîòêà ñ.Áîðàòèí; .............. 12 ñîòîê, 4 ä³ëÿíêè; ........................................ 10000, òîðã ñ.Æèäè÷èí; ............ 14 ñîòîê, êîìóí. ïîðÿä; ............................................. 8000 ñ.Òàðàñîâå; ............ â³ä 10 ñîòîê; ........................................................ â³ä 16000 гâíåíñüêà; ............ 10 ñîòîê, âñ³ öåíòð. êîìóí., íàä äîðîãîþ; ...... äîãîâ³ðíà ×åðíèøåâñüêîãî; 10 ñîòîê, êîì. ïîðÿä, àñôàëüò; ..................... 22000, òîðã ñ.Òàðàñîâå; ............ 12 ñîòîê, êîìóí. á³ëÿ ä³ë., àñôàëüò; ........................ 26000 ñ.Ðîâàíö³; ............... 33 òà 35 ñîòîê, íàä äîðîãîþ; ............................ äîãîâ³ðíà

ÎÄÍÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Çàöåïè; .................. 5/7 ö; . 39 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàëåííÿ; ...... 36000 ³äðîäæåííÿ; ....... 2/5 ö; . 30/17/6, êîñì. ðåìîíò; ............................. 26000 Êîïåðí³êà; ............. 4/5; ..... 30,6/-/6.3; .......................................... 28000, òîðã Âîë³ ; ....................... 3/5 ö; . 40/26/-, æèòëîâèé ñòàí; ........................... 33000 Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9 ö; . 36/18/8, õîðîøèé ñòàí; ............................ 28000 Ïîòåáí³; .................. 7/9 ö; . 33/17/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................ 22000 Ãîðä³þê; ................ 3/9 ï4 36/18/9, õîðîøèé ñòàí; ............................ 27000 Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 ö; . 38/18/8, ðåìîíò, ìåáë³; ............................ 33000 ð-í 33 êâàðòàëó; .. 5/9 ö; . 36/18/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................ 32500 Ø. Ðóñòàâåë³; ....... 6/9 ö; . 38/19/8, ðåìîíò; ........................................ 29000

ÄÂÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ñ³÷îâà; ................... 4/5 Âåòåðàí³â; ............. 8/9 ËÏÇ; ......................... 4/9 ³äðîäæåííÿ; ....... 2/9 Âîë³ ; ....................... 3/5 ð-í ËÏÇ; .................. 3/9 öåíòð; ..................... 1/2 ³äðîäæåííÿ; ....... 8/9 Êîíîâàëüöÿ; ........ 3/5 Ìîëîä³; .................. 3/5 ³äðîäæåííÿ; ....... 1/5

ö; ï; ï; ö; ö; ö; ö; ï; ö; ö; ö;

. 43/-/6, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò; .......... 36000 . 50/-/8, æèòë. ñòàí; .................................... 37000 . êîñìåò. ðåìîíò; ......................................... 33000 . 50/-/8, ðåìîíò; .................................. 42000, òîðã . 47/-/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................... 33000 . 50/30/7, æèòëîâèé ñòàí; .......................... 36000 . 60 êâ. ì, àâò. îïàë.; ........................ 32000, òîðã . 50/-/8, áåç ðåìîíòó; ................................. 37500 . 50/-/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................... 40000 . 53/-/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................... 43000 . 54/-/8, ºâðîðåìîíò, áàëêîí ç/ñ; .............. 42000

ÒÐÈʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ñîáîðíîñò³; .......... 9/9 ö; . 67/-/10, ðåìîíò; ......................................... 44000 Êîíÿê³íà; ............... 6/9 ö; . 60/-/8, ºâðîðåìîíò; .................................. 50000 Ñîáîðíîñò³; .......... 4/5 ö; . 58 êâ. ì, ðåìîíò; ...................................... 48000 Êîíÿê³íà; ............... 7/9 ö; . 67 êâ. ì., áóä. 17 ð., ºâðîðåì., ìåáë³; 55000 Êðàâ÷óêà; .............. 4/9 ö; . 80 êâ. ì, äèçàéí. ðåì., íîâîáóä.; 95000, òîðã Âîë³ ; ....................... 3/3 ö; . 84 êâ. ì, «ñòàë³íêà»; .......................... äîãîâ³ðíà Çàöåïè; .................. 3/9 ö; . 78 êâ. ì, ðåìîíò; ...................................... 74000 Âîë³ ; ....................... 4/5 ö; . 63/-/14, ðåìîíò; ......................................... 51000 Çàöåïè; .................. 2/9 ö; . 85 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³, àâò. îïàë.; ...... 88000 Ïåðåìîãè; .............. 1/5 ö; . 50/-/6, áåç ðåìîíòó; ................................. 36000 Ñîáîðíîñò³; .......... 5/5 ö; . 70/-/9, ðåìîíò, 2 ëîä泿; .................. 52000, òîðã öåíòð; ..................... 2/4 ö; . 85 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; .............. 65000 Êîíÿê³íà; ............... 5/9 ö; . 67/-/9, æèòëîâèé ñòàí; .................... 45000, òîðã ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ; 5/5 ö;62/-/8, æèòëîâèé ñòàí; .......................... 41000 ð-í âóë. Äóáí³âñüêî¿; -/-; 74 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàë., ãàðàæ; . 52000 Êàðïåíêà-Êàðîãî; 7/9 ï; . 66 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, áóäèíêó 10 ð.; 39000 ×îðíîâîëà; .......... 8/9 ï; . 66 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .............. 47000

×ÎÒÈÐÈʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ....... 2/9 ö; . 78/-/8, ðåìîíò; ........................................... 55000

ÁÓÄÈÍÊÈ

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

ñ.Ëèùå; .................. 2-ïîâ., ö, 160 êâ. ì, ï³äâàë, ãàðàæ, 20 ñîò.; ..... 85000 öåíòð; ..................... 3-ïîâ., ö, 720 êâ. ì, ñàóíà, áàñåéí, 6 ñîò.; äîãîâ³ðíà ð-í äåïî; ................ 1-ïîâ., ö, 4 ê³ìí., êóõíÿ, ñ/â, 6 ñîò.; ................. 60000 Ìîñêîâñüêà; ......... 1-ïîâ., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, 6 ñîòîê; .............. 65000 ñ.Ïðèëóöüêå; ........ 1,5-ïîâ., ö, 200 êâ. ì, ðåìîíò, 12 ñîòîê; 130000, òîðã ì.Ëóöüê; ................. 1-ïîâ., 4 ê³ìí., æèòë. ñòàí, 8 ñîòîê; ................... 38000

Âîë³; ........................ 30 êâ. ì, ºâðîðåì., íàï³âï³äâàëüíå, ï³ä îô³ñ;65000, òîðã Âîë³; ........................ 30 êâ. ì, ð îêðåìèé âõ³ä, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí; .... äîãîâ³ðíà

Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³ ìîæíà îçíàéîìèòèñü çà òåë. 21-04-14

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîâåëüñüê³é, 2/2, ö, 39/ 25/10, ïîëüñ. áóäèíîê, âèñîêà ñòåëÿ. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-959-83-88, 097-524-42-19 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 34,7 êâ.ì, 9/9 ö, êîñì. ðåì., ç/ñ áàëêîí, ñ/â ðîçä³ëüíèé, íîâà ñ/ò, ë³íîëåóì. Ö³íà: 26500 ó.î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 38 êâ. ì, 2/9, ö. Æèòëîâèé ñòàí, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 31000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 4/9, ï, 34/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ íå ç/ñ. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/5, ö, 40 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 27500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-590-27-45, 098-978-07-15 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/9 ö, 37 êâ. ì, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 8/9, ï, 38/18/8, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-228-20-20, 066-236-53-03 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 9/9 ï, 35 êâ.ì., õîðîøèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 27500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 9/9, ï, 35/17/7, õîðîøèé ñòàí, òåõïîâåðõ. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 9/9, ï, 38/-/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçä³ëüíèé ñ/â. Ö³íà: 31000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-204-34-14, 098-190-24-87 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, íàâïðîòè ðèááàçè, 5/5, ö, 39/19/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 78-00-88 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîïåðíèêà, 3/5, ö, 31/16/6, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 29000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîïåðíèêà, 3/5, ö, 32 êâ. ì. Êîíòàêòè: 099-660-51-06

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9 ö, 48 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ç/ñ ëîäæ³ÿ, áóäèíîê çäàíèé. Ö³íà: 6300 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ï, 36/18/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, øêîëà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ï, 37 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ñàäîê, øêîëà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 27500 ó î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ö, 42 êâ. ì, íîâîáóäîâà, à/î. Ö³íà: 34000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/5, ö, 39/18/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëàì³íàò, ïë. â³êíà, ëîäæ³ÿ íå ç/ñ. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/5, ö, 39/19/-. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-653-58-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/9, ï, 36 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 36 êâ.ì, 9/9 ï, êîñì. ðåì., ö/î, ñòàð³ â³êíà, ë³íîëåóì, ç/ñ áàëêîí, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 27000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 36-38/17,5/9, 9/9 ï, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ. Ö³íà: 32000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 38 êâ.ì, 6/9 ö, êîñì. ðåì., ö/î, áàëêîí, ì/ï â³êíà, âêîïëåêòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 35000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9 ö, 49 êâ. ì, ðåìîíò, íîâîáóäîâà, çäàíî, ë³÷èëüíèêè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, ñ/â ðàçîì, ñó÷àñíà ïëèòêà, äóøîâà êàá³íà. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 49 êâ. ì, çäàíà íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, â³ä çàáóäîâíèêà. Ö³íà: 6300 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 49 êâ. ì, çäàíà íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, â³ä çàáóäîâíèêà. Ö³íà: 6300 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-534-87-57

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 49 êâ.ì, 6/9 ö, õîðîøèé êîñì. ðåì., ö/ î, ëîäæ³ÿ 4 êâ.ì, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ñ/ò â õîðîøîìó ñòàí³, âàííà – ïëèòêà, êóõíÿ – ë³íîëåóì. Ö³íà: 40000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 49 êâ.ì, 8/9 ö, õîðîøèé êîñì. ðåì., íîâîáóä., à/î, áàëêîí, íîâà ñ/ò. Ö³íà: 40000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 5/10, ö, 46,8 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ìåáë³. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 5/9, ï, 35 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-893-15-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 50 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 095-590-27-45, 098-978-07-15 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9 ö, 38 êâ.ì, í³øà, ñ/â ñóì³æíèé, áàëêîí íà êóõí³, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ìåáë³. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ï, 35 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-893-15-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ï, 35 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö ³ í à : 2 7 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à êò è : 050-438-95-05 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ö, 38 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, í³øà, ìåáë³. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ö, 38/19,5/-, ê³ìíàòà ç í³øåþ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³. Êîíòàê òè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ö, 39/20/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòà ç í³øåþ, áàëêîí ç/ñ, ìîæëèâèé ïðîäàæ ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³ê î þ . Ö ³ í à : 3 3 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 050-438-13-98, 78-00-88 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ö, 49 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-708-52-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 8/9, ö, 38/-/9,íîâèé ðåìîíò, ñóì³ñíèé ñ/â. Ö³íà: 33000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-190-24-87 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 8/9, ö, â çäàí³é íîâîáóäîâ³, ç ðåìîíòîì, ìåáëÿìè ³ àâòîíîìíèì îïàëåííÿì. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-391-51-02, 050-156-33-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 9/9, ï, 34/18/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 30000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 72-10-71 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, á³ëÿ ÒÖ «Ñëîí», 6/9, 36 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 28000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-036-49-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, â ïàíåëüíîìó áóäèíêó, ñåðåäí³é ïîâåðõ, 36 êâ. ì, âåëèêà ëîäæ³ÿ, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, ê³ìíàòà ç í³øåþ, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ê³ìíàòà ç í³øåþ, 38 êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-768-30-06 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, íàâïðîòè ÒÖ «Ñëîí», 6/9, ï, 36 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-325-65-57 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ö, 37 êâ. ì, í³øà, ºâðîðåìîíò, ñ/â ðàçîì, ïëèòêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí ç/ ñ, øàôà-êóïå. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà,6/9/ö, 50/20/12, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, çàñêëåíèé áàëê î í . Ö ³ í à : 4 1 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 098-190-24-87 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëèïèíñüêîãî, 3/5, ö, 46,1/25/-, 8 ðîê³â áóäèíêó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ íà êóõíþ òà â ê³ìíàòó. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 3/5, ö, 37/20/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ãàçîâà êîëîíêà, ïë. â³êíà, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ö, 49/-/11, íîâîáóäîâà, âåëèêà ëîäæ³ÿ, íå êóòîâà, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 30 êâ. ì, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 050-136-02-34

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 8/9, ï, 35/78/7, áåç ðåìîíòó, á³ëÿ Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó. Ö³íà: 29000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, ïåðøèé ïîâåðõ, 30 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 19000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-653-58-91


9

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

Сертифікат спілки фахівців нерухомого майна України №008076

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Àðöåóëîâà; ........... 7/9 ö; . 52,8 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàë., ë³÷.; . 38500 Áîéêà; ..................... 1/2 ö; .. 34 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, ï³äâàë – 30 êâ.ì;26000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ....... 8/9 ö; . 38,2 êâ.ì, ðåìîíò, ç/ñ áàëêîí; ................ 32000 Ãîðä³þê; ................ 2/5 ö; . 31 êâ.ì, æèëèé ñòàí; ....................... 26000, òîðã Êè¿âñüêèé ì-í; ....... -/9 ö; ... 40 êâ. ì, íîâîáóä., ïîåòàï. îïëàòà;7000 ãðí./êâ.ì Êðàâ÷óêà; ................ 8/9 ö; .. 48 êâ. ì, íîâîáóä. çäàíà, ç/ñ ëîäæ³ÿ;6300 ãðí./êâ.ì ѳ÷îâà; ................... 4/5 ö; . 30 êâ. ì. êîñì. ðåìîíò, ç/ñ áàëêîí;23000, òîðã ².Ôðàíêà; ................ 4/9 ö; . 52,5 êâ. ì; íîâîáóä., àâò. îïàëåííÿ; ... 42000 ².Ôðàíêà; ................ 3/9 ö; . 46,8 êâ.ñì, íîâîáóä., ãàðàæ; ........ 36000, òîðã

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Àðöåóëîâà; ........... 4/9 ö; . 74,6 êâ. ì, íîâîáóä., ë³÷èëüí.; 6300 ãðí./êâ.ì Âîë³; ....................... 3/4 ö; . 42/28/6; ðåì., ìåáë³, òåõí³êà, ïë. â³êíà; 33000 Ä.Íàðîä³â; ............ 1/9 ö; . 50 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ç/ñ ëîäæ³ÿ; 35000, òîãðã Êè¿âñüêèé ì-í; -/9 ö; ........... 66 êâ. ì, íîâîáóä. ïîåòàïíà îïëàòà;7000 ãðí./êâ.ì Êðàâ÷óêà; ............... 2/9 ö; .. 73 êâ. ì, íîâîáóä. àâò. îïàëåííÿ;6200 ãðí./êâ.ì гâíåíñüêà; ............. 1/5 ö; .. 44 êâ. ì, æèòë. ñòàí, 2 â³êíà âèõ. íà äîðîãó; 35000 Ñâ³òëà; ................... 5/5 ö; . 51 êâ. ì. ðåìîíò, òåõ. ïîâ., ï³äâàë; äîãîâ³ðíà Ñóõîìëèíñüêîãî; 10/10 ö; 60 êâ. ì, ïåíòõàóñ, êóõíÿ-ñòóä³ÿ;36000, òîðã ×îðíîâîëà; .......... 2/9 ö; . 62,1 êâ. ì, íîâîáóä, àâò. îïàë.;6300 ãðí./êâ.ì ×îðíîâîëà; .......... 2/9 ö; . 72 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàë.; 6300 ãðí./êâ.ì

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Àðöåóëîâà; ........... 9/9 ö; . 95,6 êâ. ì, íîâîáóä., ë³÷èëüí.;5600 ãðí./êâ.ì Âîë³; ....................... 4/5 ö; .. 62 êâ. ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ðåìîíò, ï³äâàë;51000, òîðã Êè¿âñüêèé ì-í; ....... -/9 ö; ... 83 êâ. ì, íîâîáóä., ïîåòàïíà îïëàòà;7000 ãðí./êâ.ì Êðàâ÷óêà, ÆÊ «Êîë³çåé»; 4/9 ö; 82 êâ. ì, ºâðîðåì., àâò. îïàë.;83000, òîðã Î.Ãîí÷àðà; ............. 7/9 ì; . 118 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâò. îïàëåííÿ; 75000 ×îðíîâîëà; ........... 7/9 ö; . 92,3 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàë.;6300 ãðí./êâ.ì ².Ôðàíêà; ................ 5/9 ö; . 96 êâ.ì, íîâîáóä., àâò. îïàë.; 6200 ãðí./êâ.ì

ÂÅËÈÊÎÃÀÁÀÐÈÒͲ Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; 2/9 ö; 72/47/8; 4 ê³ìí., ðåìîíò; .......... 54000, òîðã Ñîáîðíîñò³; .......... 8/9 ö; . 85 êâ. ì, 4 ê³ìí., ðåìîíò; ............. 65000, òîðã ×îðíîâîëà; .......... 3/9 ö; . 106 êâ. ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 3 ñïàëüí³;85000, òîðã

ÁÓÄÈÍÊÈ Â³äðîäæåííÿ; 1,5-ïîâ., 130 êâ. ì, 2 ñ/â, 4 ê³ìí., 8 ñîò.; ...... 150000, òîðã ñ.Âåñíÿíêà; ............. 1-ïîâ., 100 êâ. ì, áðóñ, îáêëàä. öåãëîþêîìóí³ê.; 25000, òîðã ñ.Ãàðàçäæà; ............ 2-ïîâ., 240 êâ. ì, ö, ãàðàæ, ï³äâàë, 9 ñîò.;125000, òîðã ñ.Ç쳿íåöü; ............ 1,5-ïîâ., 130 êâ. ì, íîâèé, 12 ñîò.; .......... 95000, òîðã ñ.Íåá³æêà; .............. 1,5-ïîâ., 125 êâ. ì, êîðîáêà, êîìóí., 21 ñîò.;36000, òîðã ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 1,5-ïîâ., 370 êâ. ì, ö, âñ³ êîìóí³ê.,12 ñîò.; .... 115000, òîðã ð-í âóë. ×åðíèøåâñüêîãî; 1,5-ïîâ., 170 êâ. ì, 17 ñîò.; ....... 80000, òîðã ñ.Ëèïëÿíè; ............. 1-ïîâ., 80 êâ.ì, âñ³ êîìóí., 50 ñîò.; ................. 50000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ.Áîãîëþáè; ......... 12 ñîò., êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä; ........ 12000 ñ.Áîðàòèí; ............. 12 ñîò., 3 ë³í³ÿ â³ä ð. Ñòèð, êîìóí. ïîðÿä; ........ 14000 ñ.Âåñåëå; ............... 68 ñîò., ñòàðèé áóäèíîê; ......................................... 7000 ñ.Æàáêà; ................. 7 ñîò., äà÷à, êîìóí. íà ìåæ³; ................................. 7000 ñ.Æèäè÷èí; ............ 7 ãà, ìîæë. ïðîäàæ ÷àñò. â³ä 0,15 ãà; ........... 600 /ñîò. ñ.Çàáîðîëü; ......... 8 ñîò., ïî÷àòîê ñåëà, êîìóí. ïîðÿä; ................... 10000 ñ.Ðîâàíö³; ............. 12-24 ñîò., ð-í øêîëè, êîìóí. ïîðÿä; ............. 900 /ñîò. ñ.Òàðàñîâå; ........... 10 ñîò., ð-í ë³êàðí³, êîìóí. ïîðÿä; ............. 15000, òîðã c.Îçåðî; ................. 12,5 ñîòîê, ð-í ñ³ëüðàäè, êîìóí³ê. ïîðÿä; .. 5000, òîðã

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Êè¿âñüêèé ì-í; ..... 40 êâ. ì, ï³äâ. ïðèì., îêð. âõ³ä, êîìóí.; .. 20000, òîðã ì. ʳâåðö³; ............. 50-900 êâ. ì, ñêëàäñüê³ òà îô³ñí³ ïðèì.; äîãîâ³ðíà ì. ʳâåðö³; ............. 57 ñîò., áàçà â ïðîì. çîí³, 2 öåãëÿí³ áóä³âë³;57000, òîðã ð-í âóë. Äóáí³âñüêî¿; 32 ñîò., êîìåðö. ïðèçíà÷., êîìóí.; ............. 47000 гâíåíñüêà; ........... 24 êâ. ì, ìàãàçèí ç îáëàäíàííÿì; .............. 22000, òîðã ñ.Õð³ííèêè; ............ 9 ñîò., áàçà â³äïî÷èíêó, 3 áóä., âñ³ êîìóí³êàö³¿; 100000 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìàçåïè, 5/9, ö, 40/20/8, 4 êâàðòèðè íà ïëîùàäö³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, í³øà, íîâà ñàíòåõí³êà, íîâ³ äâåð³, çàñêëåíèé áàëêîí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ѳ÷îâ³é, 2/5, ö, 23/-/12, «ìàëîñ³ìåéêà», êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 18000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íàëèâàéêà, 5/5, ö, 31 êâ. ì, ç ìåáëÿìè. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-319-72-24

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ѳ÷îâ³é, 2/5ö, 24 êâ.ì, â ê³ìíàò³-í³øà, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 17500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Î.Ãîí÷àðà, 8/9, ì, 46 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîì. îïàëåííÿ, â³òðàæí³ â³êíà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ѳ÷îâ³é, 3/5 ö, 31 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Î㳺íêà, 3/3, ö, 36 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ëîäæ³ÿ íå ç/ñ, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 31000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ѳ÷îâ³é, 4/5 ö, 30 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 23000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Î㳺íêà, 3/Ç ö, 36 êâ.ì, ñó÷àñíå àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ñòàí, âåëèêèé áàëêîí â ê³ìíàò³, ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ѳ÷îâ³é, 4/5, ö, 31,2/19/7, ãàðíèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, âìîíòîâàíà òåõí³êà. Ö³íà: 27000 ó. î., ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 0 9 9 - 0 3 7 - 5 6 - 8 6 , 050-016-34-54

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïîòåáí³, 2/5, ö, 31/17/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â ñóì³æíèé, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 24000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ѳ÷îâ³é, «ìàëîñ³ìåéêà», 3/5, ö, 30 êâ. ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³ê à, íîâà ïëèòêà, çàñêëåíèé áàëêîí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïîòåáí³, 26 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò. Ö³íà: 19500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïîòåáí³, ëàì³íàò, ñ/â – ïëèòêà, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 1/5, ö. Ö³íà: 19500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-545-48-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 3/5, ö, 30,6/16,4/6, êîëîíêà, ðåìîíò, ïàðêåò, áðîíüîâàí³ äâåð³, øàôà-ê ó ï å . Ö ³ í à : 2 7 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 099-037-56-86, 050-016-34-54 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 37,6/16,5/7, 8/9 ö, êîñì. ðåì., õîðîøèé ðåì., ö/î, áåç áàëêîíó, ñ/â ñóì³æíèé, ñ/ò íîâà. Ö³íà: 26000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 Lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 5/5, ö, 32,3 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, áàëêîí, êîëîíêà, ðåìîíò äàõó. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñ. Áàíäåðè, 3/5, ö, 32 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 095-036-49-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ѳ÷îâ³é, 1/5 ö, 24 êâ. ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, ï³äâàë, ñ/â ïëèòêà. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ѳ÷îâ³é, 1/5, áàëêîí äîáóäîâàíèé, ðåìîíò. Ö³íà: 2 1 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 050-545-48-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñîô³¿ Êîâàëåâñüêî¿, 2/5, ö, 32 êâ. ì, æèòëîâèé ñ òà í . Ö ³ í à : 2 7 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 050-547-79-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 27,5 êâ.ì, 6/9 ö, ðåìîíò ï³ä ºâðî, øïàëåðè ï³ä ôàðáóâàííÿ, ïë. â³êíà, íîâ³ ìåòàëåâ³ äâåð³, ï³äëîãà ëàì³íàò, ç/ ñ áàëêîí, ñ/â ñóì³ñíèé. Ö³íà: 25000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñòð³ëåöüê³é, 1/5, ö, 30/16/6,5, âèñîêèé ö î ê îë ü , á åç ð å ì î í ò ó. Ê î í òà ê ò è : 050-757-38-45 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, 1/9, ï, 34/18/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ïë. â³êíà, áåç áàëêîíà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâà, ìîæëèâèé ïðîäàæ ç ìåáëÿìè. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, 47 êâ.ì, 2/6 ö, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ïë. â³êíà, à/î. Ö³íà: 39950 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, 9/9, ö, 47 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâ à , õ î ð î ø è é ð å ì î í ò. Ê î í òà ê ò è : 050-718-56-42

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êè¿âñüêèé ìàéäàí; .......... 3/9 ö;46/24/11, íîâîáóä., àâò. îïàë.;äîãîâ³ðíà Ñ. Êîâàëåâñüêî¿; 4/5 ö; . 30 êâ. ì, ðåì., ãàðíå ì³ñöå á³ëÿ ïàðêó; 25000 ªðøîâà; ................. 4/5 ö; . 50 êâ. ì, êâàðòèðà-ñòóä³ÿ; ...................... 38000 Ïåðåìîãè; .............. 2/5 ö; . 31 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................. 28000 ×îðíîâîëà; .......... 2/5 ö; . 47 êâ. ì, íîâîáóä., ºâðîðåìîíò; .......... 44500 Ãîí÷àðà; ................. 2/5 ö; . 47 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò; ...................... 46000 ×îðíîâîëà; .......... 2/5 ö; . 43 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ............................. 45000 ². Ôðàíêà; ............... 5/9 ö; . 52 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò; ..... 44000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ãîðä³þê; ................ 5/9 ï; . 52 êâ. ì, ñòàðèé êîñì. ðåì.; ................... Ñëîâàöüêîãî; ...... 1/2 ö; . 43 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ; .......................... ×îðíîâîëà; .......... 5/9 ö; . 75 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàë.; .............. Ãðóøåâñüêîãî ; .... 4/9 ö; . 57,3/28/10,8, ë³÷. âîäè, êîñì. ðåì.; ...... Êè¿âñüêèé ìàéäàí;6/10 ö;75/42,5/13, íîâîáóä., àâò. îïàëåííÿ; .. ×îðíîâîëà; .......... 2/5 ö; . 69/39/13, íîâîáóä. çäàíà, àâò. îïàë.; .. Ñîáîðíîñò³; .......... 7/9 ö; . 57 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ............................. Ñîáîðíîñò³; .......... 2/5 ö; . 49 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .............. Ãîí÷àðà; ................. 7/9 ö; . 68,5 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàë.; .......... Âèííè÷åíêà; .......... 3/4 ö; . 42 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ............................. Êðàâ÷óêà; .............. 7/9 ï; . 50 êâ. ì, íîâà ñ/ò, çàñêë. áàëêîí; .........

36000 50000 57000 47000 60000 65000 55000 41000 55000 43000 38000

3-, 4-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ....... 7/7 ö; . 98/57/20, ÆÊ «Êîñòà Áðàâà»; . 8200 ãðí./êâ.ì Ñîáîðíîñò³; .......... 9/9 ö; . 66 êâ. ì, ðåìîíò, ñêëîïàêåòè; ................ 45000 ð-í ËÏÇ; .................. 2/4 ö; . 108 êâ. ì, íîâîáóä.; ................ 5200 ãðí./êâ.ì Êè¿âñüêèé ì-í; ..... 2/9 ö; . 66/-/-, ðåìîíò; ................................... 55000, òîðã Ãîðä³þê; ................ 3/9 ö; . 65 êâ. ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíóâàííÿ; ...... 55000 Êè¿âñüêèé ìàéäàí;8/9 ö;98 êâ. ì, ÆÊ «Ä³àìàíò»; ........................... 76000 Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 ö; . 85 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, íîâîáóä.; ........... 85000 Êðàâ÷óêà; .............. 4/9 ö; . 110 êâ. ì, íîâîáóä.; ................................ 81000 Äóáí³âñüêà; .......... 4/9 ö; . 70 êâ. ì, ðåìîíò; ...................................... 70000 Ñ. Êîâàëåâñüêî¿; 2/5 ö; . 4 ê³ìíàòè, 80 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ........... 58000 ³äðîäæåííÿ; ....... 7/9 ö; . 4 ê³ìíàòè, 82 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; .......... 64000

ÁÓÄÈÍÊÈ c.Ëèïèíè; ............... 150 êâ. ì, íîâîáóä., 4 ê³ìíàòè, 0,10 ãà; ............ 90000 гâíåíñüêà; ........... 175 êâ. ì, ìîæë. îáì³í íà êâ. ç äîïë.; .............. 115000 ñ.Ãîëèø³â; ............ 200 êâ. ì, íîâîáóäîâà, 90 % ðåìîíò; ............... 70000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ.Ëèïèíè; ............... 10 ñîòîê, ïðèâàòèç., âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷; .. 800/ñîò. ñ.Óñè÷³; ................... 19,4 ñîòêè, 15 êì â³ä Ëóöüêà, ï³ä çàáóäîâó; ...... 9500 ñ.óðêà Ïîëîíêà; . 10 ñîòîê, ï³ä áóä³â., âñ³ êîìóí³ê. ïîðó÷; .......... 10000 ñ.Íåá³æêà; ............. 9 ñîò., íà ä³ëÿíö³ ñâ³òëî, 300 ì â³ä ãàçó; ........... 10000 ñ.Áîðàòèí; ............. 12-25 ñîòîê, º ê³ëüêà âàð³àíò³â; ............................ 6000 ñ.Ëèùå; .................. 16,5-19 ñîòîê, º âîäà, ãàç, ïîðó÷ áóäèíêè; .. 800/ñîò. ñ.Ðîâàíö³; ............. º 4 ä³ëÿíêè ïî 25 ñîòîê, ï³ä áóä³âíèöòâî; 1000/ñîòêà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 2/5, ö, 49/-/10, çäàíà íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 35 êâ. ì, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-806-34-10 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 36/16/, / ö, íîâîáóä., ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâò. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 26000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/5, ö, 47 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, íîâîáóäîâà çäàíà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/5, ö, â çäàí³é íîâîáóäîâ³, ç ðåìîíòîì ³ àâòîíîìíèì îïàëåííÿì. Ö³íà: 44500 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 2; 1,/9, ï, 36/19/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-804-89-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 3/9, ö, 48,4 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 38000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 9/9, ö, 35/17,5/8,8, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-037-56-86, 050-016-34-54 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 1/12 ö, 34,7 êâ.ì, íîâèé áóäèíîê, ðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, ë³÷èëüíèêè, ñ/â ñóì³æíèé, ïëèòêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³. Êîíòàêòè: 093-499-44-68, 050-438-95-05 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 3/5, ö, 30,7 êâ. ì, áàëêîí íå ç/ñ, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 24000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 3/5, ö, 30/17,8/6, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 2 6 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 7 2 - 1 0 - 7 1 , 050-228-20-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 34 êâ. ì, 5/12/ö. ªâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñ/â ñóì³ñíèé, ñ/ò íîâà, ï³äëîãà – ëàì³íàò. Ö³íà: 29000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 Lcn.biz.ua

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 5/5/ö, 31/19/5, ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó, ïîòðåáóº ðåìîíòó, íåçàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 20500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-204-34-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, íîâîáóäîâà, 7/12, ö, 33 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîïåíà, 3/4 ö, 48 êâ.ì, «ñòàë³íêà», æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 6/9, ö, 37 êâ. ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, í³øà. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 1/5, ö, 31/18/5,5, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 1/5, ö, 32/19/5, õîðîøèé ðåìîíò, çá³ëüøåíà âàííà, ìîæëèâà äîáóäîâà. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 2/5, ö, 22 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, áàëêîí çàñêëåíèé, ìîæëèâèé îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó ê â à ðò è ð ó, ç ä î ï ë àò î þ . Ê î í òà ê ò è : 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 2/5, ö, 24 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 18000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 3/5, ö, 22/11/5, æèòëîâèé ñòàí, «ìàëîñ³ìåéêà». Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 3/5/ö, 23/12/-, ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 18000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-276-99-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 3/5/ö, 31/18/5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 24000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-204-34-14, 098-190-24-87 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 31/19/-, õîðîøèé ðåìîíò, íîâà ñ/ò. Êîíòàêòè: 095-534-87-57 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 4/5 ö, 30 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 23000 ó.î. Êîíòàêòè: 096-425-99-92, 29-49-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 5/5/ö, 32/20/5,5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, ñóì³ñíèé ñ/â. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-276-99-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, «ìàëîñ³ìåéêà», 2/5, ö, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 22500 ó. î. Êîíòàêòè: 066-845-93-80

гâíåíñüêà; ........... 3/5 ö; . 30.6/16,4/6, ðåìîíò, ïàðêåò; ................... 27000 ³äðîäæåííÿ; ....... 5/9 ö; . 40/24/9, æèòë. ñòàí; .................................. 29000 ѳ÷îâà; ................... 4/5 ö; . 31,2/19/7, ðåì., âìîíò. òåõí³êà; .... 27000, òîðã Âîëîäèìèðñüêà; 1/1 ö; . 40/25/20, ³íä. îïàë.; ................................. 15000 Ãðàáîâñüêîãî ; ..... 4/5 ö; . 24/12/6, ç/ñ áàëêîí, ðåìîíò; ............. äîãîâ³ðíà ×îðíîâîëà; .......... 9/9 ö; . 35/17,5/8,8, ñ/â ðîçä³ëüí³, êîñì. ðåì.; . 27000 ³äðîäæåííÿ; ....... 9/9 ö; . ðåìîíò, êóõíÿ òà ñ/â íà äâ³ ñ³ì’¿; .......... 14000 Äðàãîìàíîâà; ....... -/-; ...... 35/20/10, ³íä. îïàë., ãàç. êîëîíêà; 27000, òîðã Âîë³ ; ....................... 2/4 ö; . 37 êâ. ì, ðåìîíò, ïë. â³êíà, áðîí. äâåð³ 38000 Ãîðä³þê; ................ 2/5 ö; . 31/16,5/6,5, êîñì. ðåìîíò; ................ äîãîâ³ðíà Äóáí³âñüêà; .......... 1/2 ö; . 34,5/20/-, ðåì., îêðåìèé âõ³ä; ....... 26000, òîðã

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ....... 7/9 ö; . 48 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................ 32000 Ãðàáîâñüêîãî ; ..... 3/9 ï; . 49/30/8, æèòëîâèé ñòàí; .......................... 29000 ³äðîäæåííÿ; ....... 3/9 ö; . 51 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ....................... 43500 Íîâî÷åð÷èöüêà ; . 3/5 ö4 52/30/8,7, õîðîøèé ðåìîíò; .................... 43000 Ëüâ³âñüêà; ............ 4/5 ö; . 44,8 êâ.ì, ç/ñ áàëêîí; .................... 32000, òîðã Êîðîëüîâà ; .......... 2/5 ö; . 54 êâ. ì, ºâðîðåì., íîâîá., àâò. îïàë.; 35000 Êëèìà Ñàâóðà; ..... -/-; ...... â ïðèâàò. áóä.; ................................ 27000, òîðã гâíåíñüêà; ........... 4/5 ö; . 42/30/6. ðåìîíò, êîëîíêà; ........................ 38000 ËÏÇ; ......................... 2/9 ö; . 40/26/6, ðåì., ïåðåïëàí.; ............... 27000, òîðã ʳâåðö³âñüêà; ...... 2/5 ö; . ºâðîðåì., ñó÷. âìîíò. êóõíÿ; ....... 27000, òîðã Äàíüøèíà; ............. 7/7 ö; . 50 êâ. ì, íîâîá., êëàä. íà ïëîùàäö³; .... 37000 Êè¿â. ìàéäàí; ....... 1/5 ö; . 44/-/6,4, êîñì. ðåì., öåíòð. îïàë.; 36000, òîðã ѳ÷îâà; ................... 3/9 ö; . 51 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ........................... 43000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; -/-; ...... 49 êâ. ì, ïîêðàù. ïëàíóâ., æèòë. ñòàí; 36000 Âîë³ ; ....................... 2/4 ö; . 50/-/8, ðåìîíò, «ñòàë³íêà»; ............. 50000, òîðã Ãðóøåâñüêîãî ; .... 4/9 ö; . 70 êâ. ì, ºâðîðåìîíò.; ............................. 52000 Êîïåðí³êà; ............. 4/5 ö; . 47 êâ. ì, áàëêîí, ºâðîðåì.; ................... 37000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Çàöåïè; .................. 8/9 öåíòð; ..................... â³ä Ñ.Êîâàëåâñüêî¿ ; . 4/5 Êîíÿê³íà; ............... 3/9 Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 Ãîðä³þê; ................ 5/9

ö; . 92 êâ. ì, ðåìîíò, àâò. îïàë.; .................. 75000 130 äî 200 êâ. ì, ñó÷. ïëàíóâ., ðåìîíò;äîãîâ³ðíà ö; . 60 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ............................. 44000 ö; . 67 êâ. ì, âèõ³ä íà òåðàñó, áàëêîí;60000, òîðã ö; . 63 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; .................... 47000, òîðã ö; . 73,5 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ............ 55000, òîðã

ÁÓÄÈÍÊÈ c.Ìàÿêè; ................. 130 êâ. ì, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, íîâîá.; ........ 48000, òîðã c.Ìàÿêè; ................. 85 êâ. ì, 4 ê³ì., êóõíÿ, 12 ñîòîê; .............. 45000, òîðã ñ.Áîãîëþáè; ......... «òèì÷àñ³âêà», º ãàç, âîäà, 0,25 ãà; ............ 25000, òîðã Æîâòíåâà; .............. 1/2 áóä., 65 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà; ............. 35000 ñ.Êîðøîâåöü; ...... äåð. áóäèíîê, âîäà, ñâ³òëî, ãàç ïîðó÷; .... 47000, òîðã ëèïèí. ìàñèâ; ...... 2/2, 273 êâ. ì, 5 ê³ì., 2 ñ/â, ðîçï. áóä³â.;200000, òîðã Âèãîâñüêîãî; ....... 240 êâ. ì, ñó÷. ïðîåêò, ãàðàæ, âñ³ êîìóí.; 200000, òîðã Ñå÷åíîâà; .............. àâò. îïàë., 0,6 ãà, ïë. â³êíà, õîð. ñòàí; .... 85000, òîðã ñ.Ëèïèíè; ............... 120 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, óòåïë., íàäâ.ñïîðóäè; .... 130000 Âîëîäèìèðñüêà; 1/3 áóä., óòåïë., 2 ê³ì., 40 êâ. ì; ....................... 15000 ð-í ç-äó «²ñêðà»; .. 5 ê³ìíàò, öåãëà, ñòÿæêà, øòóê.; ....................... äîãîâ³ðíà

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ.Ìàÿêè; ................. 10 ñîòîê, ãàç, âîäà ïîðó÷; ..................................... 8000 ñ.Áîãîëþáè; ......... íîâèé ìàñèâ, 22 ñîòêè, êîì. íà ä³ë.; ........ 30000, òîðã Ëüâ³âñüêà; ............ 0,6 ãà, ñâ³òëî, ãàç íà ä³ë., ï³ä áóä³âíèö.; .. 12000, òîðã Âîëîäèìèðñüêà; 1/5 ö, 3 ê³ì., 0,6 ãà, ñàäîê, êóõíÿ, òåðàñà; ........ 17000 Âîëîäèìèðñüêà; äåð. áóä., 0,6 ãà, ñâ³òëî, âîäà; ............................. 8000 ×åêàëåíêî; ............ 0,6 ãà, ñàäîê, âîäà, ñâ³òëî; .................................. 10000 ñ.Ç쳿íåöü; ............ «Öàð. ñåëî», 0,12, âñ³ êîìóí.; ...................... äîãîâ³ðíà Ïðèéìàºìî çàìîâëåííÿ íà ïðîäàæ æèòëîâî¿ òà êîìåðö³éíî¿ íåðóõîìîñò³. Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì îá’ºêò³â ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ çà ò. 050-016-34-54 òà àäðåñîþ àãåíòñòâà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë.Ãîðä³þê, 3/5 ö, 24 êâ.ì, ºâðîðåì., ï³äëîãà â ê³ìí. – ïàðêåò, ö/î, ç/ñ áàëêîí, â³êíà ñòàð³ø³, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 23000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë.Çàöåïè, 38 êâ.ì, 1/8, íîâîáóä., ºâðîðåì., âìåáëüîâàíà, âìîíò. êóõíÿ, à/î, ïë. â³êíà, ëàì³íàò, ïëèòêà, ëîäæ³ÿ íå ç/ñ. Ö³íà: 48000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 3/5, 32 êâ. ì. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 095-394-87-12 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 3/5, ö, 22 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà. Ö³íà: 22000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 28-67-77, 050-391-51-02 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 3/5, ö, 33 êâ. ì, çðîáëåíî ðåìîíò. Ö³íà: 25500 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë.Çàöåïè, 52,8 êâ.ì, 4/9 ö, ºâðîðåì., àâò. îïàëåííÿ, ëîäæ³ÿ íåçàñêëåíà. Ö³íà: 45000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 3/9, ö, 38 êâ. ì, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë.Êîíÿê³íà, 32/17/7, 3/5 ö, ºâðîðåì., ö/î, ç/ñ áàëêîí, ñ/â ñóì³æíèé, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 30000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-44-32

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 30 êâ.ì, 3/5 ö, êîñì. ðåì., ö/î, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 25000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë.Øåâ÷åíêà, 38 êâ.ì, 5/12 ö, ºâðîðåì., ëàì³íàò, íîâ³ äâåð³, áðîíüîâàí³ äâåð³, ì/ï â³êíà, à/î ãàçîâà êîòåëüíÿ, ñ/â – íîâà ïëèòêà, ñèãíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 38000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ²äðîäæåííÿ, 31 êâ.ì, 2/5 ö, êîñì. ðåì., ö/î, áàëêîí, äåðåâ’ÿí³ â³êíà. Ö³íà: 26000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, -/9 ö, 40 êâ. ì, íîâîáóäîâà, çäà÷à – 2 êâ. 2013 ð., â³ä çàáóäîâíèêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìîæëèâà ïîåòàïíà îïëàòà. Ö³íà: 7000 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïî÷àòêó âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 5/9, ö, 45/21/10, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí íå ç/ñ, áóäèíêó 10 ðîê³â. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 14 êâ. ì, 1/1/ö. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñ/â ³ êóõíÿ íà 2 ñ³ì’¿. ª ãàðàæ 20 êâ. ì, õë³â 30 êâ. ì, 1,5 ñîòîê, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè ââåðõ ³ âíèç. Ö³íà: 20000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5 ö, 30 êâ ì, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 25500 ó.î. Êîíòàêòè: 095-893-15-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 31/18,3/5, 3/5 ö, êîñì. ðåìîíò, öåíòð. îïàëåííÿ, â³êíà äåðåâ’ÿí³, ï³äëîãà – ïàðêåò, ç/ñ áàëêîí, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 26500 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 31/18/5, 3/5 ö, êîñì. ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ïàðêåò, ç/ñ áàëêîí, ñ/ò íîâà. Ö³íà: 25000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 32 êâ.ì, 2/5 ö, ñòàð³øèé êîñì. ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, â³êíà òà äâåð³ – äåðåâ’ÿí³, ñ/ò ñòàðà. Ö³íà: 26000 ó. î . , ò î ð ã Ê î í òàê ò è : 0 6 3 - 8 6 7 - 4 4 - 3 2 Lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 33,6/17,4/8,5, 7/9 ï, êîñì.ðåìîíò, â³êíà äåðåâ’ÿí³, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ïðîäàæ ç ìåáëÿìè, ë³íîëåóì, â ñ/â – ïëèòêà, áàëêîí, ñ/ò íîâà. Ö³íà: 28000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5, ö, 31/17/6, æèòëîâèé ñòàí, â ê³ìíàò³ – ïàðêåò. Ö³íà: 26000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 38,6 êâ.ì, 6/9/ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, íå ç/ñ áàëêîí, ñ/â ñóì³ñíèé. Ö³íà: 34000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5, ö, 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 27000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-322-90-23

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 39 êâ. ì, öåãëà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ê³ìíàòà ç í³øåþ, íîâèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5, ö, 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñ òà í . Ö ³ í à : 2 6 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 093-499-44-68

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 30/18/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20


10

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

Агентство нерухомостi

НОВА ОСЕЛЯ Квартири, будинки у рiзних районах мiста. Недорого. NEW

переклади • апостиль • легалiзацiя

м. Луцьк, п-т Волі, 8 (вхід з двору), 2-й пов., каб. 5, тел.: (0332) 72-38-66, (050) 547-79-20, (099) 23-44-294

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Âåòåðàí³â; ............. 4/5 ³äðîäæåííÿ; ....... 3/5 Ãîðä³þê; ................ 2/5 Êîíÿê³íà; ............... 2/5 Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 ð-í ËÏÇ; .................. 2/5 ³äðîäæåííÿ; ....... 8/9 ×îðíîâîëà; .......... 4/5

ö; ö; ö; ö; ï; ö; ö; ö;

. 24 êâ. ì, ðåìîíò; ...................................... 23000 . 30 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; .................... 25000, òîðã . 23,6 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ......................... 21000 . 31 êâ. ì, ðåìîíò; ...................................... 27000 ........................................................................ 28000 . 30 êâ. ì, ï³äâàë; ....................................... 27000 . 38 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; .................... 32000, òîðã . ºâðîðåìîíò; .............................................. 45000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9 ³äðîäæåííÿ; ....... 4/5 Âîë³ ; ....................... 2/5 Êðàâ÷óêà; .............. 4/9 Êè¿âñüêèé ì-í; ..... 3/9 Íîâî÷åð÷èöüêà ; . 3/5 Ñàãàéäà÷íîãî; ..... 6/9 Ñóõîìëèíñüêîãî; 5/9

ö; ö; ö; ï; ö; ö; ï; ö;

. 50 êâ. ì; ..................................................... 41000 . 50/-/12, ºâðîðåìîíò; ................................ 43000 . 46 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .............. 32000 . áåç ðåìîíòó; .............................................. 35000 ........................................................................ 42000 . ðåìîíò; ....................................................... 43000 ........................................................................ 38000 . 70 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà; ....... 50000, òîðã

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ....... 4/5 ö; . 60 êâ. ì, ðåìîíò; ............................. 47000, òîðã Ãîðä³þê; ................ 3/9 ö; . ºâðîðåìîíò; .............................................. 60000 Ãðóøåâñüêîãî ; .... 4/5 ö; . 60 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ............................. 46000 Êðàâ÷óêà; .............. 4/9 ö; . íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò; ...................... 79000 Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 ö; . 66 êâ. ì; ............................................ 45000, òîðã Ìàÿêè; .................... 2/2 ö; . êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ...................... 35000, òîðã Ìîëîä³ ; .................. 3/5 ö; . 63 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ................... 47000 Ìîëîä³ ; .................. 6/9 ö; . 65 êâ. ì; ..................................................... 52000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 7/9 ö; .. 86 êâ. ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ ;83000 Ñóõîìëèíñüêîãî; 5/10 ö; 90 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ, ºâðîðåì.;87000, òîðã

ÂÅËÈÊÎÃÀÁÀÐÈÒͲ Ãðóøåâñüêîãî ; .... 8/9 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 5/9 Ñîáîðíîñò³; .......... 3/9 ×åðíèøåâñüêîãî; 2/6

ö; ö; ö; ö;

. 63 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ............................. 65000 . 83 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ........................... 55000 . 74 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................ 58000 . 115 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, à/î; .................. 100000

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ. Ëèïèíè; ............. 1,5-ïîâ., 150 êâ. ì, ºâðîðåì., 0,06 ãà; ............ 135000 ð-í âóë. ×åðíèøåâñüêîãî; 2-ïîâ., ö, 200 êâ. ì, 0,10 ãà; ............ 155000 ð-í ñïèðòçàâîäó; . 1-ïîâ., 2 ê³ìí., âñ³ êîìóí³ê.; ................................ 23000 ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 1,5-ïîâ., êîðîáêà, 0,10 ãà; .................................... 45000 ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 2-ïîâ., ö, 300 êâ. ì, 0,14 ãà; .............................. 115000 Ëüâ³âñüêà; ............ 1-ïîâ., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ............................... 70000 ×åðíèøåâñüêîãî; 1-ïîâ., ö, 110 êâ. ì, ºâðîðåì., 0,14 ãà; ............. 80000 ×åðíèøåâñüêîãî; 1-ïîâ., ö, 3 ê³ìí., áåç ðåì., 0,10 ãà; ................... 36000

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Ëàçî; ....................... ïðèì³ù., 500 êâ. ì, 0,13 ãà; ....................... 135000, òîðã Ñîáîðíîñò³; .......... ïðèì³ù., 200-400 êâ. ì, àáî îðåíäà; ..... 150 ãðí./êâ.ì 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 31 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/4, ö, 37 êâ. ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 31 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 27000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-758-68-93

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 3/4, ö, 30 êâ. ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà,õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-207-29-72

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 31/19/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ, ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89, 78-00-88 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 38 êâ. ì, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí ç/ñ. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 5/5 ö, 31/-/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, ïë. â³êíà, áàëêîí ç/ñ, äàõ â³äðåìîíòîâàíèé. Ö³íà: 29000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 5/9, ö, 40/24/9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 29000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-037-56-86, 050-016-34-54 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 5/9, ö, ðåìîíò ï³ä ºâðî, âêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 21500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-703-96-27 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 7/9/ö, 42/21/11, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñóì³æíèé ñ/â, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-204-34-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 8/9, ö, 39 êâ. ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë à ì ³ í à ò, ï ë è ò ê à , í ³ ø à . Ê î í ò à ê ò è : 095-815-72-62 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 9/9, 52 êâ. ì. Êîíòàêòè: 093-187-37-94 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 9/9, ö, 36 êâ. ì, ðåìîíò, áàëêîí, êóõíÿ òà ñ/â íà äâ³ ñ³ì’¿, ìîæë. âèêóï äðóãî¿ ê³ìíàòè. Ö³íà: 14000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ. Íîâîáóäîâà, 2/5, ì, ïëîùà 33/18/ 6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, à/î, áàëêîí çàñêëåíèé, ñ/â ñï³ëüíèé. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 1/5, ö, 32/-/-, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, 2 â³êíà - íà ïðîñïåêò, ìîæëèâà äîáóäîâà. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 050-228-20-20

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 3/4, ö, 31/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íåçàñêëåíèé áàëêîí, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 26500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-204-34-14, 067-276-99-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 3/5, ö, 40 êâ. ì, áàëêîí, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-708-52-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 3/5, ö, 40/25/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 3/5, ö, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-073-42-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 33 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, º ëîäæ³ÿ, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 095-534-87-57 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 5/5, ö, 32/17/6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 24000 y. o. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-529-52-63 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 2/4, ö, 30/17/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, áåç áàëêîíà. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98, 067-361-88-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 2/5, ö, 31 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, ïàðêåò. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 3/4, ö, 30 êâ. ì, ñòàðèé ðåìîíò, ñ/â ñóì³ñíèé, áàëêîí íå ç/ñ, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 3/5, ö, 32/17/6, áåç ðåìîíòó, ïàðêåò, áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 78-00-88 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/4, ö, 32/17/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98

ÎÄÍÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

ÎÄÍÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

³äðîäæåííÿ; ....... 2/5 ö; . 32 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ........................... 25000 Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 ï; . 36 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................. 28000 Êîíÿê³íà; ............... 5/5 ö; . 40/19/8,3, áåç ðåìîíòó; .................. 27500, òîðã öåíòð; ..................... 3/5 ö; . 35 êâ. ì, ëîäæ³ÿ, õîð. êîñì. ñòàí; 33000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ....... 3/5 ö; . 39,86/20/9,8, æèòë. ñòàí, ïîòð. ðåì.; .... 30000 öåíòð; ..................... 1/9 ö; . 38/19/8, ðåìîíò, ïë. â³êíà; ...................... 31000 Ëüâ³âñüêà; ............ 1/5 ö; . 30 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; .................... 25000, òîðã Ñîáîðíîñò³; .......... 8/9 ö; . 36 êâ. ì, ðåì. ............................................ 32000 Ïåðåìîãè; .............. 1/5 ö; . 31 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, ïë. â³êíà; ......... 28000 Êðàâ÷óêà; .............. 4/9 ö; . 50 êâ. ì, ðåìîíò, ëîäæ³ÿ ç êóõí³; ........... 42000 Íàëèâàéêà; ........... 3/5; ..... 32 êâ. ì, ðåì., êîëèø. ãóðò.; ................... 22000 ×îðíîâîëà; .......... 1/9 ï; . 36 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ........................... 28000 Øåâ÷åíêà; ............. 4/5 ö; . 25 êâ. ì; ..................................................... 20000

Ãðóøåâñüêîãî; .... 4/4 ö; . 32 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................. 26000 Ãîí÷àðà; ................. 2/5; ..... 48 êâ. ì, ºâðîðåì.; .................................. 46000 Âîë³ ; ....................... 3/5 ö; . 40/25/7. êîñì. ðåìîíò; ............................. 33000 Ùóñºâà; .................. 1/5 ö; . 30/18/-, áåç ðåìîíòó; ......................... äîãîâ³ðíà Ôåäîðîâà; ............. 9/9 ö; . 47 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ............................. 45000 Ñîáîðíîñò³; .......... 8/9 ö; . 36 êâ. ì, êîñì. ðåì.; ................................ 30000 Ãîðä³þê; ................ 8/9 ï; . 36/19/8, êîñì. ðåì.; .................................. 27000 Ïåðåìîãè; .............. 2/5 ö; . 32/16/6, æèòëîâèé ñòàí; .................... äîãîâ³ðíà Ãðàáîâñüêîãî; ..... 2/5 ö; . 24 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ........................... 20000 Êðàâ÷óêà; .............. 4/9 ï; . 36 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................ 30000 Äðàãîìàíîâà; ....... 3/3 ö; . 35/19/10, æèòë. ñòàí, ãàçîâà êîëîíêà; .. 27000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 3/5 ö; . 32/16/6, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ............ 29000, òîðã

ÄÂÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Î㳺íêà; .................. 5/5 ï; . 44 Äóáí³âñüêà; .......... 4/9 ö; . 49 Àðöåóëîâà; ........... 7/9 ö; . 52 Ñóõîìëèíñüêîãî; 3/5 ö; . 56 Äóáí³âñüêà; .......... ? ö4 .... 35 Ãðóøåâñüêîãî; .... 2/5 ö; . 49 Ìîëîä³; .................. 3/9 ö; . 47 Êè¿âñ. ì-í; ............. 3/9 ö; . 74 Ìîëîä³; .................. 2/9 ö; . 52 Íàëèâàéêà; ........... 1/5 ö; . 48 öåíòð; ..................... 4/4; ..... 52 Êîíÿê³íà; ............... 2/9 ï; . 47

êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ.

ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì,

ï, ðåìîíò; .................................. 34000 õîð. êîñì. ðåìîíò; .......... 47000, òîðã ÷åñ. ïðîåêò, áåç ðåì.; ............. 36000 íîâîá., àâò. îïàë.; .................. 47000 áåç ðåìîíòó; ............................. 22000 áåç ðåìîíòó; ............................. 32000 ºâðîðåì., âåëèêà ëîäæ³ÿ;48000, òîðã ñòÿæêà, øòóêàòóðêà; ................ 65000 êîñì. ðåìîíò; ........................... 40000 ÷åñ. ïðîåêò, êîñì. ðåì.; ......... 33000 «ñòàë³íêà», ðåìîíò; ................. 42000 ðåìîíò; ...................................... 40000

ÒÐÈʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êðàâ÷óêà; .............. 9/9; ..... 90 êâ. ì, íîâîá., ºâðîðåì.; ................... 90000 Êîíÿê³íà; ............... 1/5 ö; . 60 êâ. ì, âõ³ä ç äâîðó, ðåìîíò; ............. 50000 Êîíÿ³íà; .................. 2/5 ö; . 60 êâ. ì, ðåìîíò, íîâ³ äâåð³; .................. 50000 Î.Ãîí÷àðà; ............. 4/10; ... 120 êâ. ì, ðåìîíò, âìîíò. êóõíÿ; .......... 110000 Êðàâ÷óêà; .............. 5/9 ö; . 85 êâ. ì, ðåì., ºâðî., âìîíò. êóõíÿ; ... 95000 Ãðóøåâñüêîãî; .... 8/9 ö; . 74 êâ. ì, 2 ëîä泿, æèòë. ñòàí; ................ 47000 Êðàâ÷óêà; .............. 3/9 ö; . 62 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ............................. 46000 Ñîáîðíîñò³; .......... 5/5 ö; . 74 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .................. 47000, òîðã Ã-Àðòåìîâñüêîãî; 5/9 ö; . 82 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ........................... 55000

ÁÓÄÈÍÊÈ Äóáí³âñüêà; ........... 2-ïîâ., íîâîá., 212 êâ. ì, ñòÿæ., øòóê., 0.12 ãà; 100000 ñ.Ëèïèíè; ............... 110 êâ. ì, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ãàðàæ; ....................... 120000 ñ.Ëèïèíè; ............... 184 êâ. ì, ãàðàæ, ÷èñò. øïàêë.; ................... 95000, òîðã Ñòð³ëåöüêà; .......... 1/2 áóä., 45 êâ. ì, 2 ê³ì., êîñì. ðåì.; ................ 40000 ×åðíèøåâñüêîãî; 68 êâ. ì, 3 ê³ì., 0,10 ãà; ........................................ 50000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ.Áîãîëþáè; ......... ð-í êîëèøíüî¿ ìèòíèö³, 0,12 ãà; ........ 2500 ó. î./0,01 ãà ñ.Áîðàòèí; ............. 0,12 ãà; ....................................................................... 7500 ñ.óðêà Ïîëîíêà; . 0,12 ãà, ôóíäàìåíò; ................................................. 8000 Äàíüøèíà; ............. 0,10 ãà; .................................................. 2000 ó.î./0,01 ãà Äàíüøèíà; ............. 0,24 ãà, ï³ä çàáóäîâó, âñ³ êîìóí.; ............. 43000, òîðã ñ.Ìàÿêè; ................. 0,12 ãà; ....................................................................... 8000 ñ.Õð³ííèêè; ........... 0,50 ãà, áóä³âë³, âèõ³ä äî âîäè; .......................... 15000 ×åðíèøåâñüêîãî; 0,10 ãà; ..................................................................... 10000

ÄÂÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ öåíòð; ..................... 1/1; ..... 42 Ôåäîðîâà; ............. 1/9; ..... 70 Âèííè÷åíêà; .......... 3/5 ö; . 42 Êîíÿê³íà; ............... 6/9 ö; . 48 Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9 ö; . 48 Ïðèâîêçàëüíà; ..... 4/4 ö; . 43 Ìîëîä³; .................. 3/5 ö; . 52 Ëåñ³ Óêðà¿íêè; ...... 3/4 ö; . 45 Âîë³ ; ....................... 3/4 ö; . 42 Áåíäåë³àí³; ............ 7/9 ï; . 50 Àðöåóëîâà; ........... 2/9 ö; . 52 Êðàâ÷óêà; .............. 4/9 ö; . 48 Íàëèâàéêà; ........... 5/5 ö; . 45 Çàõàðîâà; .............. 4/5 ö; . 50

êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ.

ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì,

2 ñîòêè, æèòë. ñòàí; ................ 32000 ñòÿæêà, øòóê.; .......................... 48000 æèòëîâèé ñòàí; ........................ 35000 áåç ðåìîíòó; ............................. 41000 êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .............. 40000 áåç ðåìîíòó; ............................. 32000 êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .............. 43000 ºâðîðåìîíò; ............................. 47000 áåç ðåìîíòó; ............................. 32000 æèòëîâèé ñòàí; ............... 33000, òîðã áåç ðåìîíòó; ............................. 39000 êîñì. ðåìîíò; ........................... 44000 êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ..... 32000, òîðã ðåìîíò; ...................................... 40000

ÒÐÈʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ìîëîä³; .................. 9/9 ö; . 67 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ..... 47000, òîðã Áàíäåðè; ................ 1/5 ö; . 60 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................ 45000 Çàöåïè; .................. 6/9 ö; . 86 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ............................. 80000 гâíåíñüêà; ........... 3/5 ö; . 60 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................ 42000 Ñîô³¿ Êîâàëåâñüêî¿; ...... 4/5 ö;60 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ........ 44000, òîðã Øîòà Ðóñòàâåë³; .. 4/9 ö; . 62 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................. 40000 Ëüâ³âñüêà; ............ 3/5 ö; . 60 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................. 40000 ³äðîäæåííÿ; ....... 2/9 ï; . 62 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ............................. 49000 Ìàçåïè; ................... 2/9 ö; . 65 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................ 47000 ×îðíîâîëà; .......... 8/9 ï; . 67 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .............. 48000 Ìîëîä³; .................. 6/9 ö; . 66 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................. 50000

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ.Áàê³âö³; ............... 1,5-ïîâ., ö, 5 ê³ìíàò, 210 êâ. ì, 25 ñîòîê; ......... 43000 ñ.Ëèïëÿíè; ............. 80 êâ. ì, 4 ê³ì., ãàç, âîäà, 29 ñîòîê; .................. 43000 ×åðíèøåâñüêîãî; 195 êâ. ì, 6 ê³ìíàò, 2 ñ/â, ãàðàæ, 11 ñîòîê; ..... 170000 ì.Ëóöüê; ................. 65 êâ. ì, 2 ê³ìíàòè, âîäà, êðèíèöÿ, 0,48 ãà; ..... 25000 Ìîñêîâñüêà; ......... 1-ïîâ., 105,3 êâ. ì, 3 ñîòêè; .......................... äîãîâ³ðíà

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

ñ.Áîðàòèí; ............. 12 ñîòîê, ï³ä çàáóä., äî 19 êì â³ä ì. Ëóöüêà;295/ñîòêà ñ.Ðîâàíö³; ............. 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó; ............................................. 9000 ñ.Êîðøîâåöü; ...... 26 ñîò., ï³ä çàáóä., ð³âíèíà; .......................... 360/ñîòêà

ñ.Îñòðîæåöü; ........ àäì³íïðèì., 2-ïîâ., 400 êâ. ì, 0,20 ãà; ........ äîãîâ³ðíà ð-í öóêðîâîãî ç-äó; ........ ïðèì. ìàã. «Öóêðîâèé», 113 êâ. ì; ........ 55000 Ñëîâàöüêîãî; ...... 2-ê³ì. êâ., 1/2 ö; ...................................................... 45000 Ñòð³ëåöüêà; .......... 1/2 áóä., 32 êâ. ì, ï³ä îô³ñ; ................................. 20000 öåíòð; ...................... ç/ä 0,06 ãà, ïðîåêò íà áóä³â. 5-ïîâ. àì³í. ïðèì., 300000 Øóõåâè÷à; ............. 1-ê³ì. êâàðò., 1/5 ö, 30 êâ. ì; ............................... 32000

³äðîäæåííÿ; ....... 1-ê³ì. êâàðò., ç ìåáëÿìè; ....................... 1000 ãðí. + ê. ï Äðóæáè Íàðîä³â; 1-ê³ì. êâàðò., ç ìåáëÿìè; ................................. 900 ãðí. Âîë³ ; ....................... 2 ê³ì. êâàðò., ºâðîðåìîíò, «ñòàë³íêà»; ......... äîãîâ³ðíà Êè¿â. ì-í; ............... 1-ê³ì. êâàðò., ç ìåáëÿìè; .................. 1300 ãðí. + ñâ³òëî Ñîáîðíîñò³; .......... ç ìåáëÿìè; ............................................. 1000 ãðí. + ê. ï.

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 1/ 9, ö, 36,6 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïë. â³êíà, ì³ñöå äëÿ äîáóäîâè, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 29700 ó. î. Êîíòàêòè: 099-603-02-54 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 1/ 9, ö, 37/20/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòà ç í³øåþ, ïàðêåò, ïë. â³êíà, ñ/â ñóì³æíèé, áåç áàëêîíà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, ãàðíèé çàòèøíèé äâîðèê. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 3/ 9, ö, ïëîùà 28/16/7. Êîëèøí³é ãóðòîæ. Ö³íà: 21000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 28-67-77, 050-391-51-02 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 35/ 19/7 êâ.ì, 9/9 ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ïë. â³êíà, ç/ñ äåðåâ’ÿíèé áàëêîí, ñ/â ñóì³ñíèé, ë³íîëåóì. Ö ³ í à : 3 2 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 050-438-52-25 Lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 40 êâ.ì, 5/9 ö, æèëèé ñòàí, ö/î, ñ/â ðîçä³ëüí è é . Ö ³ í à : 3 5 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 063-867-44-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, àáî îáì³í íà 2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 095-170-31-67, 71-59-39 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, ãóðòîæèòîê, 9/9, ö, º ñâîÿ êóõíÿ, âàííà, ê³ìíàòà – 12 êâ. ì, êóõíÿ – 11 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 22000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-228-20-20, 066-236-53-03 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 2/4, ö, 32/-/-, ºâðîðåìîíò, áàëêîí ç/ñ, ìåáë³, ïîáóòòåõí³êà. Ö³íà: 34000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-660-51-06 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 2/5 ö, 31 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-499-44-68, 29-49-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 2/5, ö, 31 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, çàñêëåíèé áàëêîí, ñàíâóçîë ñóì³æíèé. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 2/5, ö, 32 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 27000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/4/ö, 34/-/-, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ÷àñòêîâî íîâà ñ/ò, ñóì³ñíèé ñ/â. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-703-96-27

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 30,1/15,4/6,4, 5/5 ö, æèëèé ñòàí, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, ö/î. Ö³íà: 25500 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-371-71-37

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 40 êâ.ì, 8/9 ö, ÷åñüêèé ïðîåêò, êîñì. ðåìîíò, ö/î, áàëêîí 7 êâ.ì, ñ/ò íîâà. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 42/20/10, êîñì. ðåì., ñ/ò ñòàðà, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 32000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-33-50

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/9, ö, 38 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, í³øà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê, òåðì³íîâî. Ö³íà: 29000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/5, ö, 42/-/10,5, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé, ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 35500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9, ö, 36/19/8, ðåìîíò. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 28,5/14,5/7, 3/9 ö, êîñì. ðåìîíò, ôàðáóâàííÿ, ïîá³ëêà, öåíòð. îïàëåííÿ, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, ï³äëîãà, ç/ñ áàëêîí, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 24500 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3 ïîâåðõ, 36/18/9, êîñìåòè÷íèé ðåì î í ò. Ö ³ í à : 3 0 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 050-888-73-45 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/3, ö, 34/18,8/9,4 êâ. ì, à/î, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, âêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ, ñ/â ñóì³ñíèé, áàëêîí íå çàñêëåíèé, ñàíòåõí³êà íå íîâà. Ö³íà: 27000 ó. î., òîðã.. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/5, ö, 60 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 44000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

ÎÐÅÍÄÀ

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/9/ï, 33/17/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ðîçä³ëüíèé ñ/â. Ö³íà: 31000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-204-34-14, 098-190-24-87 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/9/ö, 29/17/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íåçàñêëåíèé áàëêîí, ñóì³æíèé ñ/â. Ö³íà: 30000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-204-34-14, 063-703-96-27 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 6/9, ö, 35 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 8/9 ö, 36 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 9/9, ö, 30/14/7, «ìàëîñ³ìåéêà», êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 9/9, ö, 30/15/7, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, áàëêîí ç/ñ, òåõïîâåðõ, ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98, 78-00-88 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³. Êîíòàêòè: 095-687-54-29, 097-347-48-85 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð.³äðîäæåííÿ, 37/17/8, 7/9 ö, êîñì. ðåì., ö/î, â³êíà äåðåâ’ÿí³, áàëêîí. Ö³íà: 29000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37, Lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð.³äðîäæåííÿ, 38,2 êâ.ì, 8/9 ö, ÷åñüêèé ïðîåêò, êîñì. ðåì., ö/î, ñ/â ñóì³æíèé, ïëèòêà, ñ/ò â õîðîøîìó ñòàí³, áàëêîí ç/ñ, ì/ï â³êíà, áð. äâåð³, â êóõí³ íà ï³äëîç³ ïëèòêà, êâàðòèðà â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 32000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 3/5, ö, 21 êâ. ì, ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 21000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-730-26-36 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 3/9, ö, 48,5/-/-, íîâîáóäîâà, à/î, áàëêîí ç/ñ, ñòÿæêà, øòóêàò óðêà. Ö³íà: 37500 ó. î. Êîíòàêòè: 099-660-51-06 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 3/9, ö, 50/20/10, àâòîí. îïàë., ïë. â³êíà, áð. äâåð³, íîâèé áóäèíîê, ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà,òåðì³íîâ î . Ö ³ í à : 3 5 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 050-242-53-44, 095-402-95-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 52,6 êâ. ì, â çäàí³é íîâîáóäîâ³, íà âóë. Àðöåóëîâà, 4/9-ïîâ., öåãë. áóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 099-145-55-73, 095-840-50-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â íîâîáóäîâ³, ç ºâðîðåìîíòîì ³ àâòîíîìíèì îïàëåííÿì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó, 4/5, ö, 24 êâ. ì. Ö³íà: 17000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-663-51-48, 067-361-47-30 1-êìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 1/5/ö, 32/14/6, ºâðîðåìîíò, ñóì³ñíèé ñ/â, áåç áàëêîíà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 25500 y. î. Êîíòàêòè: 050-204-34-14

2-, 3-ʲÌÍÀÒͲ

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 34 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-036-49-59

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð.Ñîáîðíîñò³, 36 êâ.ì, 1/9 ö, õîðîøèé ñòàí, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 30000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 36 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 29000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-768-30-06

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 1/2, 31/20/-, ãàð à æ . Ö ³ í à : 1 7 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 099-915-35-61

êâàðòèðè (2 òà 3 ïîâåðõè). Íîâîáóäîâè â³ä çàáóäîâíèêà íà âóë. Øåâ÷åíêà (ïîðó÷ ÁÌ «Íîâà ˳í³ÿ», ÑÌ «Íàø Êðàé»). Áóäèíêîâà êîòåëüíÿ, òðàíñôîðìàòîðíà. Íà 3 ïîâ. - âèõ³ä íà âåëèêó òåðàñó. ³êíà âèõîäÿòü íà ð. Ñòèð. Çåëåíà çîíà òà âèõ³ä äî ð³÷êè. Äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, ïàðêîâêà. Çàëèøèëîñü 5 êâàðòèð

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/9, ö, 50, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, çîâí³ óòåïëåíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 2/5, ö, 42/-/10,5, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê ïîðó÷, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 35500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

ò.(033) 229-25-46, 050-378-75-43, 067-361-42-96

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 30 êâ.ì, 9/9 ö, êîñì. ðåì., ö/î, â³êíà äåðåâ’ÿí³, áàëêîí ç/ñ, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 26000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 30/15/6,7, ðåìîíò. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-036-49-59

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð.³äðîäæåííÿ, 8/9 ö, 38/19/8, êîñì. ðåìîíò, í³øà, ïàðåò, ïë. â³êíà, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 32000 ó.î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43


¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 À êâàðòàëó, 5/5, ö, 46 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåì î í ò. Ö ³ í à : 3 0 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 095-578-55-53

ÎÄÍÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 4/5, ö, 45/-/-, ê³ìíàòè ñóì³æí³, áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 êâàðòàëó, 47 êâ.ì, 1/9, õîðîøèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, «ñâ³æèé» ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ñ/ò íîâà, ïðèáóäîâàíèé áàëêîí. Ö³íà: 50000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 4/9, ö, 50 êâ. ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, óòåïëåíèé áàëê î í , õ î ð î ø è é ð å ì î í ò. Ê î í ò à ê ò è : 095-219-85-11

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÂÍÓ, 50 êâ.ì, 3/5 ö, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, â³êíà ì / ï , ë à ì ³ í à ò, º â ð î ð å ì î í ò, ê ³ ì í àò è ðîçä³ëüí³, áàëêîí, ñ/â ñóì³æíèé, êóõíÿ âêîìïëåêòîâàíà. Ö³íà: 38000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 44,5 êâ.ì, 1/5 ö, ðåìîíòó íåìàº, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö ³ í à : 4 0 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í òà ê ò è : 063-867-33-50

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Íàáåðåæíî¿, 43 êâ. ì, 1/5 ö, êîñì. ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 34000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25

ÄÂÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Ïðèâîêçàëüíî¿. 43,1 êâ.ì, 4/4 ö, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, áàëêîí íå ç/ñ, ñ/â ñóì³æíèé, êóõíÿ áåç ðåìîíòó. Ö ³ í à : 3 5 0 0 0 ó. î . , òî ð ã. Ê î í òà ê ò è : 067-709-12-34

ÒÐÈʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ëüâ³âñüêà; ............ 3/5 ö; . 58/-/-; ïàðêåò, áàëê. ç/ñ, íîâà ñ/ò; ........ 45500 öåíòð; ..................... 3/9 ö; . 87 êâ. ì, ñ/ò, òà äâåð³ íîâ³, ïë. â³êíà, 120000 Âåòåðàí³â; ............. 8/9 ö; . 66/-/-, ê³ì. ðîçä., æèòë. ñòàí; ................. 43000 Ñ. Êîâàëåâñüêî¿; 4/5 ö; . 63/-/-, êîñì. ðåì., ê³ì. ðîçä., íîâà ñ/ò; . 47000 Ïîòåáí³; ................... 5/5 ö; ... 63/-/-, ìîæë. â³äòåðì. ïëàòåæó íà ïîë. ñóìè; 40000 ð-í ê-ðó «Ïðîì³íü»; ......... 1/5 ö; 65/-/9, ñ/â ðîçä., íîâà ñàíòåõ.; . 45000 öåíòð; ..................... 3/5 ö; . 88/-/-, ñó÷. ðåì., 2 ñ/â, 2 áàëêîíè; ....... 80000 Ñîáîðíîñò³; .......... 6/9 ö; . 65 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ............................. 50000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 1/9 ö; . 67/-/-, íîâîáóä., 2 ëîä泿; ....................... 53000 Ïåðåìîãè; .............. 3/4 ö; . 56/-/-, ìåáë³, ïîáóò. òåõí³êà; .................. 55000 ð-í ÃÌ «Íîâà ˳í³ÿ»; 4/5 ö; 58/-/-, ê³ìí. ðîçä., íîâà ñ/ò, áàëêîí; . 51000 Êðàâ÷óêà; .............. 5/- ö; .. 87/-/12, ï³äâàë, ñ/â ðîçä., ðåìîíò; ...... 85000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 3/5 ï; . 65/50/8,5, àâò. îïàë., 2 áàëêîíè; .......... 48000 Ãí³äàâñüêà; ........... 5/5 ö; . 58/-/7,5, òåõí. ïîâ., ì/ï â³êíà; ............... 40500 ð-í ËÏÇ; .................. 3/9 ö; . 61/-/-, ê³ìíàòè ³ ñ/â ðîçä., 2 áàëê.; ....... 41000

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ öåíòð; ..................... 2-ïîâ. ïðèì., àâ. îïàë.200 êâ. ì; 2900/êâ. ì, òîðã ʳâåðö³âñüêà; ...... 680 êâ. ì, ðåìîíò; ........................................... 600/êâ. ì Êîâåëüñüêà; ......... 82 êâ. ì, íàï³âï³äâàëüíå, 2-ÿðóñíå, ðåìîíò; ... 90000 ð-í ÖÓÌó; ............... 194 êâ. ì, ðåìîíò,; ............................... 2900/êâ. ì, òîðã Ôåäîðîâà; ............. 180 êâ. ì, ìîæëèâî ï³ä àïòåêó; ................... 450/êâ. ì Ôåäîðîâà; .............. 570 êâ. ì, ï³äâàë+1 ïîâ., ìîæë.ï³ä ñóïåðìàðêåò; 450/êâ. ì öåíòð; ..................... 70 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä; ............... 140000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ.Ëèïèíè; ............... 10 ñîòîê, ï³ä áóä³â., êîìóí. ïîðó÷; ................... 35000 3 êì â³ä ì. Ëóöüêà; .......... ï³ä áóä³â., º ñâ³òëî, ïîðó÷ ë³ñ; .............. 10000 ñ. Çàáîðîëü; ........ 10 ñîò., ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿ (ñâ³òëî, ãàç), ë³ñ; ...... 11000 ñ. Ðîìàí³â; ............ 22 ñîò., ï³ä áóä-âî, êîìóí³êàö³¿, ïîðó÷; ............... 7500 1-êìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 3/5/ö, 38/18/8, ïîêðàùåíèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, ñóì³æíèé ñ/â. Ö ³ í à : 3 3 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 050-204-34-14 2-ê³ì. êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, àâò. îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 063-859-57-55 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ö, 64-74 êâ. ì, â³ä çàáóäîâíèêà, áåç ïîñåðåäíèê³â, ñåðåäí³ ïîâåðõè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çàñêëåí³ ëîä泿, ë³÷èëüíèêè, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: â³ä 5000 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 20-02-19

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, 72 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 58000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-768-30-06 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, 73 êâ. ì, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-328-04-70 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 1 ïîâåðõ, 41 êâ. ì, ºâðîâ³êíà, ðåìîíò, ç ìåáëÿìè. Ö³íà: 36000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-941-46-99 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 3/5, ö, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåì î í ò. Ö ³ í à : 4 0 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 050-888-73-45

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Ïðèâîêçàëüíî¿, 3/4, 42 êâ. ì, ê³ìíàòè ñóì³æí³, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-325-25-90

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. гâíåíñüêî¿, 54,3 êâ.ì, 3/5 ö, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä., ñ/â ñóì³æíèé, ñ/ò íîâà, êóõíÿ âìîíòîâàíà. Ö³íà: 55000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 Lcn.biz.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 3/5, ö, 52/-/8, ºâðîðåìîíò, äóáîâèé ïàðêåò òà ñòîëÿðêà, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí ç/ñ, ï³äâàë, àâòîíîìíå îïàëåíí ÿ . Ö ³ í à : 4 5 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 093-710-74-43 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì», 3/5, ö, 56 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 095-590-27-45, 098-978-07-15 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì», 3/5, ö, 56 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâ³ çàñêëåí³ ëîä泿. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 3/9. Ö³íà: 6100 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 066-285-86-18 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì», 49 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 095-687-54-29, 097-347-48-85 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì», 5/9, ö, 57/-/9, íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-660-51-06 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì», 58 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 51000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì», âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, 1/5 ö, 56/-/9, ðåìîíò, ïàðêåò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, âìîíò. êóõíÿ òà øàôà-êóïå, áàëêîí íå ç/ñ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 54000 ó.î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì», íîâîáóäîâà, 70 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà Ö³íà: 4900 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ äåïî, 2/5 ö, 44 êâ.ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 35000 ó.î. Êîíòàêòè: 066-730-26-36 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ³ñòîðè÷íîãî ô-òó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-768-30-06 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê-ðó «Ïðîì³íü», 2/-, ö, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðà â ðàéîí³ ÃÌ «ÒàìÒàì», 2/9/ö, 50/-/-, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, íîâà ñ/ò, ñóì³æíèé ñ/â. Ö³íà: 53000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-204-34-14

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 41,4 êâ.ì. 1/4 ö, õîðîøèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, áåç áàëêîíó, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 37000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ãóðòîæèòêó íà âóë. Äåêàáðèñò³â, 42 êâ. ì, 8/9, ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 096-985-17-37

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 7/9, ö, 53 êâ. ì, 2 áàëêîíè, ï³äâàë. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-708-52-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ÆÊ «Êîë³çåé», 60 êâ.ì, 8/9 ö, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, âñå íîâå. Ö³íà: 60000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ðàéîí³, 2/5, ö, 45 êâ. ì. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-663-51-48, 067-361-47-30

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê-ðó «Ïðîì³íü», 27 êâ.ì, 1/5 ö, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ï³äëîãà äåðåâ’ÿíà, ñòàðà ñ/ò. Ö³íà: 30000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 Lcn.biz.ua

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³ íà âóë. ×îðíîâîëà, â åë³òíîìó ðàéîí³. Ïëîùà 69 êâ. ì. ³êíà âèõîäÿòü íà ïàðê. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ðàéîí³, 2/9, ö, 54 êâ. ì, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-806-34-10, 067-941-67-43

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê-ðó «Ïðîì³íü», 3 ïîâåðõ. Êîíòàêòè: 097-461-74-08, 067-297-20-26

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ðàéîí³, 4/4, ö, 43 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê-ðó «Ïðîì³íü», 3/5, ö, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 40000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-708-52-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. ʳâåðö³, âóë. Øåâ÷åíêà, 4; 2 ïîâåðõ, 65 êâ. ì. Êîíòàêòè: 097-333-81-10 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ â ð-í³ âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ö, 70 êâ. ì, êóõíÿ 11 êâ. ì, ëîäæ³ÿ ç êóõí³, ç/ñ, óòåïëåíà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ë³÷èëüíèêè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Êîíòàêòè: 096-425-99-92, 050-438-95-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ â öåíòð³ ì³ñòà, 70 êâ. ì, ãàðíèé ñòàí, ñåðåäí³é ïîâåðõ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áóäèíîê çäàíèé. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9 ö, 73/-/12, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, 2 ëîä泿 ç/ñ, äàõîâà êîòåëüíÿ. Ö³íà: 67000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ íà âóë. Êðàâ÷óêà, 70 êâ. ì, êóõíÿ 11 êâ. ì, ëîäæ³ÿ ç/ñ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ë³÷èëüíèêè, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 5800 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ íà âóë. Øåâ÷åíêà, 80 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ïðèâîêçàëüíîìó ðàéîí³, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ö, àáî îáì³íÿþ íà ð³âíîö³ííó, ìåíøî¿ ïëîù³ ÷è íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ. Êîíòàêòè: 098-895-00-18 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 1/9, ï, 51 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 31000 ó. î. Êîíòàê òè: 066-730-26-36, 099-754-66-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 2/5, ö, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ ñàäîê, ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 41000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 3/5, ö, 53 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 44000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-663-51-48, 067-361-47-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 3/9, ö, 47 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 095-590-27-45, 098-978-07-15

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 8/9, ï, 50 êâ. ì. Ö³íà: 36500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 097-554-65-87, 098-900-13-05

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 3/9 ö, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-754-66-94

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 á êâàðòàëó, 5/9, ï, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45

Ñîáîðíîñò³ ........... 2/9 ö; . 38/-/7; íîâà ñ/ò, ïàðêåò, êóõíÿ, í³øà; .... 30000 Êîíÿê³íà; ............... 9/9 ï; . 35/-/-, ðåìîíò, íîâà ñ/ò, áàëêîí ç/ñ; ...... 28000 öåíòð; ..................... 3/9 ö; . 47/-/-, à/î, ñò.+øòóê., áàëêîí ç/ñ; ........... 37000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 3/9 ö4 48,4/-/-, íîâîá., à/î, ç/ñ áàëêîí; ............ 37500 Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 ö; . 49,5/-/-, êîñì. ðåì., ñ/â îêðåìî, ëîäæ³ÿ;40000 Ïðèâîêçàëüíèé ð-í; ........ 7/9 ö; 51/-/-, íîâîá., à/î, ñò.. + øòóê.; .. 37000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 8/9 ö; . 36/-/-, íîâîáóä., àâò. îïàë.; ................... 36000 ð-í âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿; ö; 36/17,3/8, êîñì. ðåìîíò, à/î; .......... 25000 öåíòð; ..................... 1/5 ö; . 96 êâ. ì, ºâðîðåì., íîâîá.; ................. 135000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 2/5 ö; . 69/-/12, íîâîáóä. ñòÿæêà, øòóêàòóð.; ... 67000 Êîíÿê³íà; ............... 6/9 ö; . 48/-/8, ê³ì. òà ñ/â ðîçä., íîâà ñ/ò; ......... 44000 ð-í âóë. Êðàâ÷óêà; ........... 6/9 ö;70/-/-, äàõ êîòåëüíÿ; ..................... 59500 Ïèñàðåâñüêîãî; ... 3/5 ö; . 51/-/9, ê³ì. ðîçä., 2 áàëê. ç/ñ; ................. 43000 Êðàâ÷óêà; .............. 7/9 ö; . 50/-/8, ºâðîðåì., áàëêîí, ëîäæ³ÿ ç/ñ; .. 43000 Âåòåðàí³â; ............. 6/9 ö; . 50/-/-, ê³ì. òà ñ/â ðîçä., íîâà ñ/ò; ......... 44000 öåíòð; ..................... 1/1 ö; . 56/-/-, ï³ä êîì. ä³ÿë., ìîæë. äîáóäîâè; . 42000 ³äðîäæåííÿ; ....... 1/5 ö; . 55/-/-, ê³ì. òà ñ/â ðîçä., ç/ñ áàëêîí; ...... 44000 ð-í ê-ðó «Ïðîì³íü»; ......... 2/3 ö; ç/ñ áàëêîí, âìîíò. êóõíÿ; ............ 33000 ð-í Ñòàðîãî ì³ñòà;2/2 ö; . 47/-/-, áåç ðåìîíòó, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³; .. 30000 Ãðàáîâñüêîãî; ..... 5/9 ö; . 51/-/9, ê³ìíàòè ³ ñ/â ðîçä., áàëêîí; ....... 38500 Êè¿âñüêèé ìàéäàí;5/9 ö; 50/-/-, ê³ìí. ðîçä., ì/ï â³êíà, áàëêîí ç/ñ;43000 Êðàâ÷óêà; .............. 8/9 ö; . 75/-/14, ñòÿæêà + øòóêàòóðêà, 2 ëîä泿; 56000 Êîïåðíèêà; ............ 4/5 ö; . 47/-/-, ºâðîðåì., áàëêîí, ê³ìíàòè ðîçä.; 38000 ð-í 40 êâàðòàëó; .. 5/5 ö; . 47 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, áàëêîí; .... 30000, òîðã

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê-ðó «Ïðîì³íü», 2/3, ö, 40 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ñ/â ðàçîì, ñó÷àñíà ïëèòêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ì åáë³. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-438-95-05

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê-ðó «Ïðîì³íü», 3/5, ö, 50/-/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 40000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-838-09-31 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê-ðó «Ïðîì³íü», âóë. Êîíîâàëüöÿ, 4/5, ö, 50/-/ 9, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ãàçîâà êîëîíêà, ïë. â³êíà, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüíèé, âìîíòîâàí³ ìåáë³, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89, 78-00-88 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê-òðó «Ïðîì³íü», 50 êâ.ì, 1/5 ö, áåç ðåìîíòó, ïë. â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, ñ/ò ñòàðà. Ö³íà: 55000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ì-íó. Çàãàëüíà ïëîùà 50 êâ. ì, 7/9, ö. õîðîøèé ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ñ/ò íîâà. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 lcn.biz.ua

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 1/9, ö, 50 êâ. ì, âñ³ çðó÷íîñò³, ï³ä îô³ñ. Ö³íà: 34000 ó. î. Êîíòàê òè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 44,5 êâ.ì, 1/5 ö, ðåìîíòó íåìàº, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö ³ í à : 4 0 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í òà ê ò è : 063-867-33-50 Lcn.biz.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó. 51 êâ.ì, 5/9 ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåíííÿ, ëîäæ³ÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, êóõíÿ âêîìïëåêòîâàíà. Ö³íà: 43000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 1/9, ö, 52/-/-, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 2/9, ö, 40-26/6, ðåìîíò, ïåðåïëàíóâàííÿ, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 27000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 3/-, ö, 40 êâ. ì. Âëàñíèê. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-496-27-49 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 3/9, ö, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â òà êóõíÿ – ïëèòêà, ïàðêåò, ëîäæ³ÿ. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 4/9, ï, 50 êâ. ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö ³ í à : 3 3 0 0 0 ó. î . , òî ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 095-893-15-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 4/9, ï, 50 êâ. ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 34000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-708-52-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 4/9, ï, 51 êâ. ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 43 êâ.ì, ºâðîðåìîíò. ñ/â ðîçä³ëüíèé, áàëêîí. Ö³íà: 34000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 5/9, ö, 51 êâ. ì, êàï³òàëüíèé ðåìîíò ó 2012 ð. Ö ³ í à : 4 5 0 0 0 ó. î . , òî ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 099-708-52-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 51,8 êâ.ì, 4/5 ö, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 46000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, â êîëèøíüîìó ãóðòîæèòêó, 2/9, ö, 40/26/6, ïåðåïëàíóâàííÿ, ðåìîíòó 6 ð., ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, òåëåôîí, êëàäîâêà, ìîæëèâèé îáì³í. Âëàñíèê. Ö³íà: 25500 ó. î. Êîíòàêòè: 066-888-02-27 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, âóë. Áåíäåë³àí³, 3/9, ï, 48/28/8, áåç ðåìîíòó, áàëêîí íå ç/ñ, íå êóòîâà. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, âóë. Áåíäåë³àí³, 4/9, ï, 50/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 34000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 78-00-88 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïë. Âîçç’ºäíàííÿ, 2/5 ö, 46 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ì/ï â³êíà. Ö³íà: 43000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïîëîãîâîãî áóäèíêó, 47 êâ.ì, 5/5 ï, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ðîçä³ëüíèé ñ/â, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 48000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 3/6 ö, ïëîùà 70 êâ. ì. Íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, à/î, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áàëêîí, êóõíÿ âêîìïëåêòîâàíà, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö³íà: 83000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, õîðîøèé ñòàí, ê³ìíàòè òà ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-15 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/9, ï, õîðîøèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-893-15-75, 099-754-66-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 45 êâ. ì, 9/9 ö, õîðîøèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, â³êíà äåðåâ’ÿí³, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 32000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 50 êâ.ì, 1/5 ö, ðåìîíò, íîâà ñàíòàõí³êà, ï³äâàë, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ (âóë. Ñàãàéäà÷íîãî), 4/ 9, ï, 51/29/7, ðåìîíò, çîâí³øíº óòåïëåííÿ, ñòîÿêîâå ðåãóëþâàííÿ îïàëåííÿ, âåëèêèé áàëêîí, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, äîìîôîí, êàáåëüíå ÒÁ, ²íòåðíåò, ÷èñòèé ï³ä’¿çä. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-671-76-06

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 7/7, ö, 65 êâ. ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå. Ö³íà: 53000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. Âîë³, 44 êâ.ì, 1/5 ö, êîñì. ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, â³êíà, äâåð³ – äåðåâ’ÿí³, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. Ïåðåìîãè, 1/4 ö, 49/29,1/-, õîðîøèé ðåìîíò, âêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 36000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 Lcn.biz.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð.³äðîäæåííÿ, 3/6 ö, 70 êâ.ì, íîâîáóä., ºâðîðåì., àâò. îïàëåííÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, âêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö ³ í à : 8 3 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 063-867-44-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÑÊ «Îë³ìï³ÿ», 1/9 ö, 70 êâ.ì, çäàíà íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ç/ñ ëîäæ³ÿ, äàõîâà êîòåëüíÿ. Ö³íà: 50000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÑÌ «Ñ³ëüïî», 3 ïîâåðõ, 50 êâ. ì, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 095-687-54-29, 097-347-48-85

11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 42 êâ. ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè ñóì³æí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 050-207-29-72 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 45 êâ. ì. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàê òè: 066-730-26-36 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 5/10, ö, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì òà â³òðàæíèìè â³êíàìè. Íîâîáóäîâà. Ö³íà: 5 1 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 2 8 - 6 7 - 7 7 , 050-391-51-02, 050-156-33-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 50 êâ.ì, 5/5 ö, êîñì. ðåì., öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ïë. â³êíà, êóõíÿ âìîíòîâàíà, ç/ñ áàëêîí, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, íà âóë. Âèííè÷åíêà, 2/5, ö, 46/-/-, êâàðòèðà ç³ ñòàðèì êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, ïàðêåò, ê³ìíàòè ñóì³æí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, íîâîáóäîâà, 5/10, ö, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì òà â³òðàæíèìè â³êíàìè. Ö³íà: 5 2 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 2 8 - 6 7 - 7 7 , 050-391-51-02, 050-156-33-60

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ñòàðîãî ì³ñòà, 2/2, ö, 46/-/-, ñòàðèé ðåìîíò, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ï³äâàë, õë³â. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-878-30-84

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, ïåðøèé ïîâåðõ, äâà â³êíà âèõîäÿòü íà ãîëîâíó âóëèöþ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè òà ðåêîíñòðóêö³¿ ï³ä âèìîãè ïîêóïöÿ. Êîíòàêòè: 050-959-83-88, 097-524-42-19

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÒÖ «Ãëîáóñ», 5/9, ï, 52 êâ. ì. Ñòàðèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-391-51-02, 28-67-77

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, ïð. Âîë³, 2/5, ö, 46 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-590-27-45, 098-978-07-15

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÒÖ «ÒàìÒàì», íîâîáóäîâà, 3/5, ö, 56 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ëîä泿. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, ð-í ê³íîòåàòðó «Áàòüê³âùèíà», 1/2, ö, 45 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ñóì³æí³. Ö ³ í à : 4 2 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à êò è : 050-678-05-09

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ñòàðîãî ì³ñòà, 2/2, ö, 46/-/-, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ï³äâàë, ãîðèùå. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹ 5, 2/5, 50 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ «Àãðîêîíòðàêòó», 2/9, ö, 48 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ çàñêëåí³. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ âóë. Êîíÿê³íà, 4/9/ö, 49/30/7, ºâðîðåìîíò, ðîçä³ëüíèé ñ/â, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, íîâà ñ / ò. Ö ³ í à : 4 1 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 050-204-34-14, 067-276-99-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 5/9/ö, 54/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, çàñêëåíèé áàëêîí, ðîçä³ëüíèé ñ/â, íîâà ñ/ò. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-204-34-14, 067-276-99-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ ËÏÇ, 9/ 9/ö, 52/32/10, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ðîçä³ëüíèé ñ/â, íåçàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-190-24-87 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/2/ö, 46/38/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ (ï³÷íå), íåçàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-190-24-87

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 1/3, ö, 50 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äâà ï³äâàëè, ïðèáóä. òåðèòîð³ÿ. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-073-42-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 4/5, ö, 40 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 35000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-104-67-29 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 45 êâ. ì, 3/5/ö. Öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â ñóì³æíèé, ñ/ò ñòàð³ø à . Ö ³ í à : 3 6 5 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 050-371-71-37 lcn.biz.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 48 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà á-ð³ Äðóæáè Íàðîä³â, 2/9, ö, 47/29/7, ðåìîíò, ïàðêåò, ëîäæ³ÿ ç/ñ, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 37000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà áð. Äðóæáè íàðîä³â, 1/9 ö, 50 êâ.ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, ç/ñ ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 35000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà áóë. Äðóæáè íàðîä³â, 4/5 ö, 49 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Êîíòàêòè: 093-499-44-68, 29-49-48

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ ïð. ³äðîäæåííÿ,3/-, 50/-/11, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçä³ëüíèé ñ/â. Ö³íà: 56000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-703-96-27

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà áóë. Äðóæáè íàðîä³â, 50,5 êâ.ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ïëèòêà, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Ö³íà: 37500 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ øêîëè ¹ 23, 4/5, ö, 47 êâ. ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Êîíòàêòè: 095-534-87-57

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 4/9, ö, 65 êâ.ì, íîâîáóäîâà çäàíà, â³ä çàáóäîâíèêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 5600 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ñ. Ëèïèíè. 2/2 ö, íîâîáóäîâà, à/î, êîñì. ðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 35000 ó.î. Êîíòàê òè: 063-867-33-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíð³ ì³ñòà, 3/ 5, ö, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 43000 ó. î., ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 0 6 6 - 7 3 0 - 2 6 - 3 6 , 095-893-15-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 4/9, ö, 74,6 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, â³ä çàáóäîâíèêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, 2 ëîä泿 ç/ñ. Ö³íà: 6300 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì. Ãîðîõîâà, ïëîùåþ 42 êâ. ì. Êîíòàêòè: 067-868-00-97

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 55 êâ. ì. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-718-56-42

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì. Ëóöüê. Çàãàëüíà ïëîùà 43,1 êâ. ì, 1/4, ö. ʳìíàòè ïðîõ³äí³, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, â³êíà òà äâåð³ äåðåâ’ÿí³, ñ/â ñóì³æíèé. Ö ³ í à : 4 0 0 0 0 ó. î . , òî ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 067-709-12-34, lcn.biz.ua

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 7/9 ö, 54 êâ.ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, º ëîäæ³ÿ òà áàëêîí, ïðîñòîðèé êîðèäîð, ç í³øåþ. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì. Ëóöüêà, 65 êâ. ì, ïåðøèé ïîâåðõ, îêðåìèé âõ³ä, ãàç, âîäà, º ì³ñöå äëÿ äîáóäîâè òà ñòîÿíêè àâòî, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ì. êâàðò. Êîíòàê òè: 72-78-89, 066-310-10-76, 050-378-59-28 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà (âóë. Ãîðüêîãî, 22), 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 47 êâ. ì. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-604-97-71

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 7/9, 57 êâ. ì, öåãëà, ÷åñüêèé ïðîåêò, 2 áàëêîíè, ï³äâàë. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 7/9, ö, 52 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 38000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-346-19-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 7/9, ö, 57 êâ. ì, 2 áàëêîíè, ÷åñüêèé ïðîåêò. Êîíòàêòè: 095-534-87-57

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 1/1, ö, 42 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 31000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 7/9, ö, 74 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ëîä泿 ç/ñ. Ö³íà: 5800 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 1/2 ö, 56 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò, ñ/â ñóì³æí è é . Ö ³ í à : 4 0 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 063-867-44-32

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 7/9. ö, 52 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, áåç ðåìîíòó, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 1/2, ö, 44/-/-, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âèñîê³ ñòåë³ – 3,75 ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 1/2, ö, 69 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàê òè: 099-329-31-32

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 1/2/ö, 46/28/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ (ï³÷íå), º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-204-34-14, 067-276-99-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 40/25/9, 4/5 ö, áåç ðåìîíòó, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ï³äëîãà – ë³íîëåóì, â³êíà äåðåâ’ÿí³, áàëêîí íå ç/ñ. Ö ³ í à : 3 5 0 0 0 ó. î . , òî ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 063-867-33-50

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Áàãðÿíîãî, 1/4, ö, 57 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåðàñà. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Áàíäåë³àí³, 3/9, ï, 50 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Áåíäåë³àí³, 3/9 ï, 48 êâ.ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 29000 ó. î., ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 0 5 0 - 4 3 8 - 9 5 - 0 5 , 096-425-99-92


12

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 58 êâ.ì, 8 ïîâåðõ. Àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, 2 áàëêîíè, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 45000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34, Lcn.biz.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 6/9 ö, 64 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 43000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 6/9. ö, 48 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Áåíäåë³àí³, 3/9, ï, 48 êâ. ì, áåç ðåìîíòó.. Ö³íà: 30000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Áåíäåë³àí³, 48,3 êâ. ì, 3/9, ö, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, â³êíà äåðåâ’ÿí³, áàëêîí íå ç/ñ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 Lcn.biz.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Áåíäåë³àí³, 7/9, ï, 51/30/9, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 47,7 êâ. ì, 9/9, ö. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 1/9, ï, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåì î í ò. Ö ³ í à : 3 0 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 050-610-78-10, 78-62-22, ²ðèíà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 50 êâ.ì, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, æèòëîâèé ñòàí, íîâà ñàíòåõí³êà, â³êíà âèõîäÿòü íà ïàðê, áàëêîí, ëîäæ³ÿ íå ç/ñ. Ö³íà: 40 000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 6/9, ï, 50 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 7/9, ï, 50/29/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98, 093-710-74-43 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 8/9, ï, 50 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-758-68-93, 050-888-73-45 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 8/9, ï, 53/-/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, íîâîáóäîâà, àâò. îïàëåííÿ. Ö³íà: 6500-6900 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 2/5, ö, 46 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, çàñêëåíèé áàëêîí, ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 2/5/ö, 43/30/6, ºâðîðåìîíò, íîâà ñ/ò, çàñêëåíèé áàëêîí, ñóì³ñíèé ñ/â. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-703-96-27 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 5/5 ö, 44 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 32000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 3/5, ö, 52/-/-, ãóðòîæèòîê ñ³ìåéíîãî òèïó, êîðèäîð, âàííà ñâîÿ, õîðîøèé ñòàí, êóõíÿ íà äâ³ ñ³ì’¿, º ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè ñâîþ. Ö³íà: 30000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 2/9 ö, 54 êâ.ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ïëèòêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ ç/ñ. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.Øóõåâè÷à, 4/4 ö, 45 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 096-425-99-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîí÷àðà, 9/10, 67/38/10, íîâîáóäîâà, äèçàéíåðñüêèé ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 67000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-703-96-27

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàõàðîâà, 9/9, ö, 45 êâ. ì, ðåìîíò, àëþì³í³ºâ³ áàòàðå¿ îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ñóì³ñíèé ñ/â, êóõíÿ 8 êâ. ì, âñ³ ë³÷èëüíèêè, êàáåëüíå ÒÁ, ²íòåðíåò. Ö³íà: 30000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-610-69-92, 095-420-07-38 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 4/9. ö, 53 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äâà áàëêîíè. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äàíüøèíà, ð-í øêîëè ¹ 14, 7/7, ö, 50 êâ. ì, íîâîáóäîâà, êëàäîâêà íà ïëîùàäö³. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äåêàáðèñò³â, 1/5, ö, 38/35/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìîæëèâà äîáóäîâà. Ö³íà: 32000 ó. î., ò î ð ã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äåêàáðèñò³â, 8/9, ö, 42 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 29000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàõàðîâà, 12, 9/9, ö, 45 êâ.ì, ðåìîíò, àëþì³í³ºâ³ ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ñ/â ñóì³æíèé, êóõíÿ 8 êâ.ì. Ö³íà: 30000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 095-610-69-92, 095-420-07-38 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàõàðîâà, 46 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 9/9 ö, êîëèøí³é ãóðòîæèòîê, êîñì. ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, áàëêîí. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàõàðîâà, 5/5, ö, 45 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â – ðåìîòí, áàëêîí ç/ñ, ðåìîíò äàõó ó 2011 ð. Ö³íà: 36000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-708-52-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàõàðîâà, ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ, 44 êâ.ì, 5/5 ö, êîñì. ðåìîíò, íîâà ñ/ò, ç/ñ áàëêîí, êóõíÿ â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 36000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, íîâîáóäîâà, 60 êâ.ì, 8/9 ö, ºâðîðåì., àâò. îïàëåííÿ. Ö³íà: 58000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ʳâåðö³âñüê³é, 16, 32, 6, êâ. ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Âëàñíèê. Ö³íà: 28000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-378-37-93 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ʳâåðö³âñüê³é, 2/5, ö, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ òà ïðèõîæà. Ö³íà: 27000 ó. î., ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 0 9 7 - 4 5 1 - 7 7 - 2 5 , 050-940-24-00

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 1/9 ö, êîñì. ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ï³äëîãà óòåïëåíà, ëîäæ³ÿ ç/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 43000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ʳâåðö³âñüê³é. Çàãàëüíà ïëîùà 32,6/ 21,8/5 êâ.ì,3/5/ö. Àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé ºâðîðåìîíò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, º çàñêëåíèé áàëêîí, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³. ñ/â ñóì³ñíèé, ñ/ò íîâà. Ö³íà: 29000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-33-50

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, íàâïðîòè ÑÌ «Ôóðøåò», 5/9, ï, 52,6/-/8,9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-000-20-21

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êëèìà Ñàâóðà, â ïðèâàòíîìó áóäèíêó. Ö³íà: 27000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-037-56-86, 050-016-34-54

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, íàâïðîòè ÒÖ «Ãëîáóñ», 5/9, ï, 52/-/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïë. â³êíà, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîâåëüñüê³é, 1/9/ö, 51/35/8, ºâðîðåìîíò, ðîçä³ëüíèé ñ/â, íîâà ñ/ò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 43500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-204-34-14

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, ð-í ϳâí³÷íîãî ðèíêó, 1/9 ï, 50/29/9, ºâðîðåìîíò, ïàðêåò, íîâà ñòîëÿðêà, ñàíòåõí³êà, ïë. â³êíà. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, 3/9, ï, 49/30/8, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 29000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, 5/9, ö, 50 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, 5/9, ö, 51/30/7, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà, åë/ïðîâîäêà, ïë. â³êíà, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ÃóëàêàÀðòåìîâñüêîãî, 5/5, ö. 43/-/-, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 36000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ÃóëàêàÀðòåìîâñüêîãî, 3/5, ö, 43 êâ. ì, áåç ðåìîíò ó. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàê òè: 099-329-31-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ÃóëàêàÀðòåìîâñüêîãî, 4/5, ï, 48 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, õîðîøèé ðåìîíò, íîâ³ äâåð³, çàñêëåíèé áàëêîí, ïàðêåò, â ñàíâóçë³ ïëèòêà. Ö³íà: 35000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîâåëüñüê³é, 2/5, ö, 48 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîâåëüñüê³é, 2/5, ö, 50/-/-, õîðîøèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîâåëüñüê³é, ïî÷àòîê âóëèö³, 2/5 ö, 49 êâ.ì, ðåìîíò, ïàðêåò, íîâà ñàíòåõí., ïë. â³êíà, ç/ñ áàëê îí. Ö³íà: 41000 ó.î. Êîíòàê òè: 050-438-13-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 2/9, ö, 48/27/7, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè òà ñ/ â ðîçä³ëüí³, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí ç/ñ, ï³äâàë. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 068-191-56-98, 78-00-88 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/9 ö, 49 êâ.ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/9, ö, 56/-/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëàì³íàò, ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 64 êâ.ì, 6/9 ö, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóä., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ï³äëîãà – ñòÿæêà, ñò³íè – øòóêàòóðêà, íå ç/ñ áàëêîí, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 46000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 7/9, ö, 50 êâ. ì, ðåìîíò, ºâðîâ³êíà, áàëêîí ç/ñ, íå êóòîâà, íîâà ñ/ò òà ñòîëÿðêà. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 7/9, ö, 50 êâ. ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò, íîâà ñ/ò, ñó÷àñíà ïëèòêà, íîâà êóõîííà ÷àñòèíà, íîâà ñòîëÿðêà, ëîäæ³ÿ ç/ñ. Êîíòàêòè: 096-425-99-92, 050-438-95-05

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, ð-í Àãðîêîíòðàêòó, 2/9, ö, 48 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, 2 ëîä泿 ç/ñ, º ï³äâàë. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 34500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, ð-í ðèááàçè, 2/9, ö,51 êâ. ì, æèòëîâèé ñ òà í . Ö ³ í à : 3 5 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 066-195-34-76 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîïåðíèêà, 4/5, ö, 47 êâ. ì, áàëêîí, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîïåðíèêà, 4/5, ö, 47 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîïåðíèêà, 4/5, ö, 47 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí íå ç/ñ, ïëèòêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîïåðíèêà, 4/5, ö, 47/-/-, ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîðîëüîâà, 2/5, ö, 54 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 35000 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 0 9 7 - 4 5 1 - 7 7 - 2 5 , 050-940-24-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 1/9, ö, 70 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ö, 73 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 6200 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/9, ï, 50 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-718-56-42 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9 ö, 48 êâ.ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ðàçîì. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ï, 51 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ï, 51 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ï, áåç ðåìîíòó, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-433-70-95 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 42 êâ.ì, 1/4 ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñóì³æíèé ñ/â, ñòàðà ñ/ò, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 46,8 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 095-687-54-29, 097-347-48-85 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 48,9 êâ. ì, 3/9/ï. Öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, â³êíà – ïëàñòèêîâ³, äâåð³ – áðîíüîâàí³, º áàëêîí, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ïëèòêà, íîâà ñ/ò. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32, lcn.biz.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ï, 48 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çì³íåíà ñàíòåõí³êà, òðóáè, çàñêëåíèé áàëêîí, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ï, 48 êâ. ì. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-391-51-02, 28-67-77 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ö, 75/-/12, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, çäàíèé, ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê ïîðó÷. Ö³íà: 57000 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 0 5 0 - 2 4 2 - 5 3 - 4 4 , 095-402-95-89

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 9/10 ö, 72 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, íîâîáóäîâà, 2/9, ö, 70 êâ. ì, çäàíèé áóäèíîê, â³ä çàáóäîâíèêà. Ö³íà: 5800 ãðí./ êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-534-87-57 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ð-í Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó, 1/9 ö, 49 êâ. ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñ/â ïëèòêà, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ë.Óêðà¿íêè, 37,2/21,5/-, âèñ. 3,40 ì, ºâðîðåìîíò, àâò. îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ñ/â ³ êóõíÿ. ª ì³ñöå äëÿ ñòîÿíêè. Ìîæëèâî ï³ä îô³ñ àáî ìàñàæíèé êàá³íåò. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 38000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ë.Óêðà¿íêè, 67,5 êâ.ì, 9/9 ï, ºâðîðåì., â³êíà ì/ï, âåëèê³ â³òðàæí³ â³êíà, ëàì³íàò, íîâà åëåêòðèêà, ñèãíàë³çàö³ÿ, êîíäèö³îíåð, ñ/â ðîçä³ëüíèé, íîâà ñ/ò, êóõíÿ âêîìïëåêòîâàí à . Ö ³ í à : 8 5 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 050-371-71-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 1/5, ö, 48 êâ. ì, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, âèñîêèé öîêîëü. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-730-26-36, 095-893-15-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 4/5, ö, 44,8/-/6, õîðîøèé ñòàí, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 32000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 4/5, ö, 44/-/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 4/5, ö, 45/-/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 4/5, ö, 47 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 31000 ó. î. Êîíò àêòè: 099-329-31-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 4/5/ö, 44/28/5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 31000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-190-24-87 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, ð-í ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, ºâðîðåìîíò, ºâðîâ³êíà, áàëêîí ç/ñ, 5/5, ö, 41 êâ. ì, êóõíÿ – 8 êâ. ì, ëàì³íàò, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ë³÷èëüíèêè. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íàëèâàéêà, 5/5, ö, 45 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íàëèâàéêà, ð-í 40-À êâàðòàëó, 47 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 32000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íîâî÷åð÷èöüê³é, 3/5, ö, 52 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-207-29-72 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íîâî÷åð÷èöüê³é, ð-í øêîëè ¹ 13, 3/5, ö, 52/30/ 8,7, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-037-56-86, 050-016-34-54 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Î㳺íêà, 5/5, ï, 44 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 34000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-588-31-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïèñàðåâñüêîãî, 1/9, ö, 52 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Êîíòàêòè: 096-425-99-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïèñàðåâñüêîãî, 3/5, ö, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíò àêòè: 050-547-79-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é, 4/4, ö, 42 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö ³ í à : 3 4 0 0 0 ó. î . , òî ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 050-547-79-20

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é (ð-í Êè¿âñüêîãî Ìàéäàíó), 1/5, ö, 44 êâ. ì, äâà â³êíà – íà äîðîãó, ìîæëèâå âèêîðèñòàííÿ ï³ä êîìåðö³þ. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 3/5 ö, 56/-/-, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àáî îáì³í íà áóäèíîê äî 15 êì â³ä ì³ñòà. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 72-10-71 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 4/5, ö, 42/30/6, ðåìîíò, êîëî í êà. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíò àê òè: 099-037-56-86, 050-016-34-54 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6/9, ï, 48 êâ. ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñâ³òë³é, 5/5, ö, 51 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò, ïëàñò. â³êíà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ïàðêåò, òåõ. ïîâåðõ, ï³äâàë. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ѳ÷îâ³é, 3/9, ö, 51 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ѳ÷îâ³é, 4/5, ö, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-838-09-31, 050-888-73-45 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñëîâàöüêîãî, 55 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò, ïë. â³êíà, ï³äëîãà – ïàðêåò, ç/ñ áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 Lcn.biz.ua

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ö, 73 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ïàðêåòíà äîøêà, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà êóõíÿ, äàõîâå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñòåïàíà Áàíäåðè, 3/5, ö, 45,5 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 73/37/13, 6/9 ö, ºâðîðåì., íîâ³ â³êíà òà äâåð³, 2 ç/ñ ëîä泿, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ñ/ò íîâà. Ö³íà: 73000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñóâîðîâà, 2/3/ö, 41/29/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, íåçàñêëåíèé áàëê î í . Ö ³ í à : 3 2 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 067-276-99-98

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, 10/10, ö, 60 êâ. ì, ïåíòõàóñ, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü ðîçøèðåííÿ ïëîù³. Ö³íà: 36000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 1/5, ö, 44 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 36000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-037-56-86, 050-016-34-54

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, 3/5, ö, 56 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 4/9, ö, 49 êâ. ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïë. â³êíà. Êîíòàêòè: 095-590-27-45, 098-978-07-15

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, 5/9, ö, 57 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí íà êóõí³, âåëèêà ëîäæ³ÿ. Êîíòàêòè: 096-425-99-92, 050-438-95-05

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 1/5, ö, 54/-/-, ºâðîðåìîíò, ïàðêåò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ïë. â³êíà, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 44000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 78-00-88

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, 5/9, ö, 57/30/9, áàëêîí ç êóõí³, º ëîäæ³ÿ, ë³÷èëüíèêè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5 ö, 45/-/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, íîâà ñàíòåõí³êà, ïë. â³êíà, ê³ìíàòè ñóì³æí³, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 40000 ó.î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98, 050-438-13-98

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, íîâîáóäîâà çäàíà, 2 êâàðòèðè íà ïîâåðñ³, 1/5, ö, ìîæëèâà âåëèêà äîáóäîâà, 55 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ïëèòêà, ïàðêåò, ðåìîíò, âìîíòîâàíà øàôà-êóïå, âåëèêèé ï³äâàë. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5, ö, 45 êâ. ì, ð-í ÃÌ «Òàì-Òà ì » . Ö ³ í à : 3 5 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à êò è : 099-708-52-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì», 3/5, ö, 56 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, 2 êâàðòèðè íà ïîâåðñ³, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ëîäæ³ÿ, áàëêîí. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, 1/9, 70 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 48000 y. o. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, 70 êâ. ì, 2/6 ö, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâò. îïàëåííÿ, ïë. â³êíà. Ö³íà: 6100-6800 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: 050-438-21-12

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5, ö, 47 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðî çä³ëüí³ ê³ìíàòè. Êîíòàê òè: 095-534-87-57 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/9 ö, 48/27/8, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñ/â ñóì³æíèé, ëîäæ³ÿ ç/ñ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 44000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/9, ö, 49 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 44000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 3 ïîâåðõ, 51 êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-687-54-29, 097-347-48-85

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, 70 êâ.ì, 1/9 ö, âíóòð³øí³ ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö ³ í à : 5 0 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à êò è : 067-709-12-34

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 3/5, ö, 48 êâ. ì, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, áàëêîí, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôðàíêà (öåíòð), 8/9, ö, 77 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ë³÷èëüíèêè, ãàðàæ. Ö³íà: 6200 ãðí./ êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 3/5, ö, 49 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/5, ö, â çäàí³é íîâîáóäîâ³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çàñêëåí³ ëîä泿, 68 êâ. ì, âèñîê³ ñòåë³. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/9, ö, 62,1 êâ.ì, íîâîáóäîâà, â³ä çàáóäîâíèêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 6300 ãðí./êâ. ì, òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/9, ö, 71,9 êâ. ì, íîâîáóäîâà, â³ä çàáóäîâíèêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 6300 ãðí./êâ. ì, òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, â çäàí³é íîâîáóäîâ³, 2/5, ö, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çàñêëåí³ ëîä泿, çàãàëüíà ïëîùà 68 êâ. ì, âèñîê³ ñòåë³. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 1/3/ö, 44/36/5, àâòîíîìíå îïàëåííÿ,êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï³äãîòîâëåí³ äîêóìåíòè íà äîáóäîâó. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-204-34-14 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 2/2, ö, ïëîùà 46/34/9, æèòëîâèé ñòàí, ãàçîâà êîëîíêà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, ì³ñöå äëÿ ãàðàæà. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 28-67-77, 050-391-51-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 2/5 öåãëà, 46 êâ. ì, â õîðîøîìó ñòàí³, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Êîíòàêòè: 050-207-29-72 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 4/- ö, 53 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, íîâîáóäîâà, äàõîâà êîòåëüíÿ, ñóì³æíèé ñ/â. Ö³íà: 46000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-276-99-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîïåíà, 4/4 ö, 51 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 29000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øóõåâè÷à, 47 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 1/5, ö, 49 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 38 êâ. ì, ºâðîðåì., ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, ñ/â ñóì³æíèé, íîâà ñ/ò, êóõíÿ – ïëèòêà. Ö³íà: 35000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë.Âîëîäèìèðñüê³é, 36 êâ. ì, 4/4 ö, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, äâ³ ê³ìíàòè â ãóðòîæèòêó, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, õîðîøèé ðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè ëîä泿, êóõíÿ ³ ñ/â íà äâ³ ñ³ì’¿. Ö³íà: 24000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë.Ãîðä³þê, 9/9 ö, ºâðîðåì., ö/î, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, ñ/â ðîçä³ëüíèé, âêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 45000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë.Êðàâ÷óêà, 49,6 êâ.ì, 3/9 ï, êîñì. ðåì., ïàðêåò,ñ/â ðîçä³ëüíèé, ëîäæ³ÿ ç/ñ, ñ/â – ïëèòêà. Ö³íà: 43000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 Lcn.biz.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 5/9, ö, 70 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé, åë³òíèé áóäèíîê, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 51000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, -/9, ö, 66 êâ. ì, íîâîáóäîâà, çäà÷à — 2 êâ. 2013 ð., â³ä çàáóäîâíèêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìîæëèâà ïîåòàïíà îïëàòà. Ö³íà: 7000 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 1 ïîâåðõ, ôàñàäí³ â³êíà. Ö³íà: 37000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-135-44-52

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 3/5, ö, 52 êâ. ì, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå êóòîâà. Ö³íà: 35000 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 0 5 0 - 2 4 2 - 5 3 - 4 4 , 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 3/9, ö, 51 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 43500 ó. î. Êîíòàêòè: 099-037-56-86, 050-016-34-54 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 3/9, ö, 51 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 43000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5 ö, 50 êâ.ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 44000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-893-15-75, 066-730-26-36 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 47 êâ. ì. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 48 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 48/-/-, ïåðåïëàíóâàííÿ, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 40000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 44 êâ.ì, 5/5 ö, äàõ ïîâí³ñòþ ïåðåðîáëåíèé, ö/î, ºâðîðåì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, ñ/â ñóì³æíèé, ñ/ò íîâà, ñ/â – ïëèòêà. Ö³íà: 38000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 45 êâ.ì, 4/9 ö, æèòëîâèé ñòàí, öåíòðàëüíå îïààëåííÿ, áàëêîí, ñ/â ñóì³æí è é . Ö ³ í à : 3 6 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 063-867-33-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 47 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ïë. â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 41000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 47 êâ.ì. Õîðîøèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, ñàíâóçîë ñóì³æíèé. Ö³íà: 41000 ó. î, òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 48 êâ. ì, ïîâíèé ºâðîðåìîíò, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè. Êîíòàêòè: 050-545-48-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 5/9, ö, 53 êâ. ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-768-30-06 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 54,5 êâ.ì, 1/5 ö, ºâðîðåì., öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ñ/ò íîâà. Ö³íà: 44000 ó.î. Êîíòàê òè: 063-867-33-50 Lcn.biz.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 6/9, ï, 48 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 36 500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 7/9, ö, 48 êâ. ì, º äóø, âàííà, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-037-56-86, 050-016-34-54 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 8/9, ï, 50 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ñòàí, äèòÿ÷èé ñàäîê â äâîð³, ïîðó÷ çóïèíêà. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 8/9, ï, áåç ðåìîíòó, àáî îáì³íÿþ íà 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç ìîºþ äîïëàò î þ . Ö ³ í à : 3 7 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 099-758-68-93


¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 1/4, ö, 41/-/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, íîâà ñàíòåõí³êà, ïë. â³êíà, ê³ìíàòè ñóì³æí³, ÷àñòêîâî ìåáë³, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 1/5, ö, 42/28/6 ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 2/4 ö, 44 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 3/4, ö, 43 êâ. ì. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 3/5, ö, 44 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³. Ö³íà: 31000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/4, ö, 46 êâ. ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/4, ö, 46/-/-, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè òà ñ/â ñóì³æí³, áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/9, ö, 57,3/27,4/11, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, 2 âåëèê³ ëîä泿 ç/ñ. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 44 êâ.ì, 2/4 ö, ñòàðèé êîñì. ðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ñ/â ñóì³æíèé, ñ/ò ñòàð à . Ö ³ í à : 3 2 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 050-438-21-12 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 46 êâ.ì, 4/4 ö, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 31000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 1/5, ö, 42/28/6, æèòëîâèé ñòàí, ìîæëèâà äîáóäîâà. Ö³íà: 320000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 1/5, ö, 44/-/6, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâà äîáóäîâà. Ö³íà: 32000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 1/5, ö, 45 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 29000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-543-35-55 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/4, ö, 42/28/6, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 34000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 72-10-71 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/4, ö, 50/-/8, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðåìîíò, â³êíà âèõîäÿòü íà ïðîñïåêò, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. Ö ³ í à : 5 0 0 0 0 ó. î . , òî ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 097-451-77-25, 050-940-24-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/4, ö, ïëîùà 42/28/6, ðåìîíò, ê³ìí. ïðîõ³äí³, ñàíâóçîë ðàçîì. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 28-67-77, 050-391-51-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/5, 42 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-653-58-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/5, ö, 42 êâ. ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, áàëêîí, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 33000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/5, ö, 43 êâ. ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ìîæëèâå ïåðåïëàíóâàííÿ, ñ/â ðàçîì, áàëêîí. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 093-499-44-68 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/5, ö, 46 êâ. ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/5, ö, 47/-/-, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, íîâà äóáîâà ñòîëÿðêà, ãàçîâà êîëîíêà, ñàíòåõí³êà, ïë. â³êíà, áàëêîí ç/ñ óòåïëåíèé, ê³ìíàòè ñóì³æí³, ìîæëèâî ç ÷àñòêîâî âìîíòîâàíèìè ìåáëÿìè. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/ 5/ö, 47/29/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, ñóì³ñíèé ñ/â, íîâà ñ/ò. Ö ³ í à : 3 9 0 0 0 ó. î . , òî ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 050-204-34-14

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 3/5, ö, 45/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, ïàðêåò, ÷èñòèé ï³ä’¿çä. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 4/5 ö, 43 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 46 êâ. ì, 1/5 ö, êîñì. ðåìîíò, öåíòð. îïàëåííÿ, â³êíà òà äâåð³ – äåðåâ’ÿí³, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 35000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 48 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 48 êâ.ì, 1/2 ö, àâò. îïàëåííÿ, ñòàðèé ðåìîíò, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 35000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 Lcn.biz.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 5/5, ç ðåìîíòîì, 31 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-653-58-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 5/5, Ö, 46 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíóâàííÿ, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè. Êîíòàêòè: 099-324-26-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 5/5/ ö, 52/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, çàñêëåíèé áàëêîí, ðîçä³ëüíèé ñ/â, íîâà ñ/ò. Ö³íà: 48000 y. o. Êîíòàê òè: 050-204-34-14, 067-276-99-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, êîñì. ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 35000 ó.î.,òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòð. îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïðîõ³äí³ ê³ìíàòè, ñòàðà ñ/ò, íå ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 34000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, öåíòð ì³ñòà, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, ãàçîâà êîëîíêà, â³êíà âèõîäÿòü íà ïðîñïåêò. Ö³íà: 35000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 Lcn.biz.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 1/4, ö, 41 êâ. ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 31000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-708-52-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 49/27,8, 7/9 ï. ϳäëîãà: ê³ìíàòè – ïàðêåò, êîðèäîð – ë³íîëåóì, âàííà ³ êóõíÿ – ïëèòêà. ªâðîðåì.,ïîäâ³éí³ äåðåâ’ÿí³ âõ³äí³ äâåð³, 2 ç/ñ áàëêîíè, äîìîôîí, ²íòåðíåò, òåëåôîí, êàáåëüíå ÒÂ, ñóïóòíèêîâà òàð³ëêà. Ö³íà: 45000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 5/9, ö, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 39000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 5/9, ö, 70 êâ. ì, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâ î . Ö ³ í à : 4 7 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 50 êâ. ì, öåãëÿíèé áóäèíîê. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 50,8 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 51 êâ. ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâ³ äâåð³. Ö³íà: 45000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-888-73-45

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 70 êâ. ì, 4/9, ö, áàëêîí, äâ³ ëîä泿, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 52000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 55/30/7, 6/9 ö, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, ïëèòêà. Ö³íà: 51000 ó.î., òîðã Êîíòàêòè: 050-438-21-12

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Äðóæáè íàðîä³â, 2/9/ö, 42/28/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñóì³ñíèé ñ/â, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-276-99-98

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 6/9/ö, 50/35/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ ìåòàëîïëàñòèêîâ â³êíà, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-703-96-27 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 7/9, 45 êâ. ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñ/ò. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 8/9, ö, 50 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-036-49-59

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 3/ 5, ö, 52 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 43000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 8/9, ö, 50 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 3/ 5, ö, 53 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, á³ëÿ ìàã. «Ïðîñòî», 2/9, ö, 48 êâ. ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, í³øà, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 3/ 5, ö, 53 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 43000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-888-73-45

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 3/5, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-332-02-43

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 44 êâ. ì, 7/9 ö, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, â³êíà ì/ï, áàëêîí. Ö³íà: 33000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 58 ì.êâ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 á/ ç, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè. Êîíòàêòè: 095-815-72-62

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 3/ 5, ö, 52 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, ðîçä³ëüíèé ñ/â, ÷åñüêèé ïðîåêò, áàëêîí íå ç/ñ, ëîäæ³ÿ ç/ñ. Êîíòàêòè: 050-104-67-29

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 3/4, ö, 42/28/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñêëîïàêåòè, ìåáë³, òåõí³êà. Ö³íà: 33000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/9 ö, 35 êâ. ì. Ö³íà: 30000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-545-48-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 52 êâ.ì, 5/9 ö, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, íîâèé ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ëàì³íàò, ïëèòêà, êîíäèö³îíåðè, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ñ/ò íîâà, êóõíÿ íîâà âêîìïëåêòîâàíà. Ö³íà: 50000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 2/ 9, ö, 48 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, íå ãóðòîæèòîê. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-590-27-45, 098-978-07-15

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, ççîâí³ óòåïëåíà. 4/9 ï, 51/29/7, çàì³íåí³ â³êíà, äâåð³ (äóáîâ³), ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³, ç/ñ áàëêîí (6 êâ.ì) äîìîôîí, êàáåëüíå ÒÂ, ²íòðåíåò, ïîðó÷ äèò. ñàäîê, øêîëà. Ö³íà: 40000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 41,8 êâ.ì, 3/5 ö, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ë³íîëåóì, 2 ç/ñ áàëêîíè, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 40000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-33-50

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³. Êîíòàêòè: 095-687-54-29, 097-347-48-85

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 3/5, ö, 52 êâ. ì, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå êóòîâà. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 5/5, ö, 52 êâ. ì, «ñâ³æèé» ºâðîðåìîíò, ïëèòêà, ñàíòåõí³êà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 5/9, ö, 50 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, êîíäèö³îíåð, ìåáë³, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàò î þ . Ö ³ í à : 5 0 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 093-034-07-04 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 6/9, ö, 65 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, çîâí³ óòåïëåíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Ö³íà: 41000 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 0 5 0 - 2 4 2 - 5 3 - 4 4 , 095-402-95-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 74.7 êâ. ì, â çäàí³é íîâîáóäîâ³, íà âóë. Àðöåóëîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 099-145-55-73, 095-840-50-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòðèòó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 44 êâ. ì, 5/5, ö, äàõ ïîâí³ñòþ ïåðåðîáëåíèé, ö/î, ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, ñ/â ñóì³æíèé, íîâà ñ/ò, ñ/â – ïëèòêà. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 2-ê³ìíàòíó êâ³àðòèðó íà âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 67,5 êâ.ì, 9/9 ö, ºâðîðåìîíò, âìåáëüîâàíà, íîâà ñ/ò. Ö³íà: 85000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 2-ê³ìíàòíó êâêðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 6/9 ö, íîâîáóäîâà, 50 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé, íîâà ñàíòåõí³êà, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, ë³÷èëüíèêè, ñêëîïàêåòè, áðîíüîâàí³ äâåð³. Ö³íà: 53000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Lcn.biz.ua 2-ê³ìíàòíó êâðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 6/9, ö, 65 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, çîâí³ óòåïëåíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Øåâ÷åíêà, 43 êâ.ì, 1/3 ö, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçä³ëüíèé ñ/â, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ö³íà: 30000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32, Lcn.biz.ua 2-êìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ äóáí³âñüêîãî ê³ëüöÿ, 1/2/ö, 69/34/15, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-276-99-98 3- ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 6/9, 67 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äóáîâèé ïàðêåò, 2 ëîä泿 çàñêëåí³, ì/ï â³êíà Êîíòàêòè: 095-534-87-57 3-ê³ì. êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 1 ïîâ., ÷åñüêèé ïðîåêò, öåãëà, áàëêîí ³ â³êíî – íà ïðîñïåêò, ÷àñòê. ºâðîðåìîíò, òåðì³íîâî. Ìîæëèâî îáì³í. Âëàñíèê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-147-03-04, 25-15-06

13 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ö, 75-90 êâ. ì, â³ä çàáóäîâíèêà, áåç ïîñåðåäíèê³â, ñåðåäí³ ïîâåðõè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çàñêëåí³ ëîä泿, ë³÷èëüíèêè, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: â³ä 5000 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 20-02-19 3-ê³ìíàòíó âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó â ð-í³ «Òàì-Òàì», 112 êâ. ì, çäàíà íîâóáîäîâà. Êîíòàêòè: 050-806-34-10, 067-941-67-43 3-ê³ìíàòíó âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñ. Áàíäåðè, ìîæíà ï³ä îô³ñ. Êîíòàêòè: 067-941-67-43 3-ê³ìíàòíó âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9 ö, 133 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 29-49-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó á³ëÿ ê-ðó «Ïðîì³íü», ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 9/9, ö, 65/ -/9, áåç ðåìîíòó, 3 áàëêîíè, òåõ. ïîâåðõ. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98, 093-710-74-43 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ÆÊ «Êîñòà Áðàâà», 3/6, ö, 82 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 80000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, 7/9, ö, 86 ê â . ì . Ö ³ í à : 6 5 0 0 0 ó. î . Ê î í òàê ò è : 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â êîòåäæíîìó ì³ñòå÷êó «Ô³ëüâàðîê», â íîâîáóäîâ³, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, 2/4, ö, 130 êâ. ì, ãàðàæ — 18 êâ. ì, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Ìîæëèâå â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó, Ö³íà: 5500 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ËÏÇ, 64 êâ. ì. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-687-54-29, 097-347-48-85

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, 68 êâ. ì, àáî îáì³íÿþ íà æèòëî â Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 095-617-35-28, 095-728-83-15 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ãîðîõîâ³, öåíòð. Êîíòàêòè: 066-843-25-63 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. ʳâåðö³, ð-í äîêó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ïàðêåò, ïîðó÷ ïàðê, äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê. Êîíòàêòè: 063-981-56-63, 097-617-92-78 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ â öåíòð³ Ëóöüêà, 5 ïîâåðõ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ëîäæ³ÿ ç/ñ, ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàííÿ ãàðàæà. Ö³íà: 75000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 78-00-88

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 100 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ãàðàæ 30 êâ. ì, ñïîðòçàë 20 êâ. ì, âèõ³ä ç êóõí³ íà ïðèëåãëó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ùî â³äíîñèòüñÿ äî êâàðòèðè. Ö³íà: 90000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-156-33-60

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 5/ 5/ö, 51/30/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçä³ëüíèé ñ/â, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 60000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-703-96-27 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 5/ 9, ö, 50 êâ. ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ. Ö³íà: 37000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 52 êâ.ì, 3/5 ö, öåíòðàëüíå îïàëåíÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ç/ñ ëîäæ³ÿ, áàëêîí íå ç/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, êóõíÿ – êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 45000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 1/4, ö, 44,8 êâ. ì, ïåðåïëàíóâàííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, íîâà ãàçîâà êîëîíêà, ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 2/3, ö, 65 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 53000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò, 6/9/ö, 50/30/7, ºâðîðåìîíò, ó êóõí³ òà âàíí³é ê³ìíàò³ – ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, çàñêëåíèé áàëêîí, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, íîâà ñ/ò. Ö³íà: 51000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-276-99-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 1/9, 49 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, äîáóäîâàíèé áàëêîí çàñêëåíèé, ï³äâàë, äîìîôîí. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-036-49-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 1/9. ö, 51 êâ. ì, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/5, ö, 49/29/6,8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/5, ö, áåç ðåìîíòó, äâ³ êâàðòèðè íà ïëîùàäö³. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9 ö, 48/-/-, ðåìîíò, ïàðêåò, äåðåâ’ÿí³ ºâðîâ³êíà, ÷àñòêîâî ìåáë³, ëîäæ³ÿ ç / ñ . Ö ³ í à : 4 2 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 068-191-56-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9, ö, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåì î í ò. Ö ³ í à : 4 0 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 050-547-79-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9, ö, 50 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-754-66-94

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð.Âîë³, 1 ïîâåðõ, 40,1 êâ.ì, áåç ðåìîíòó. Ìîæëèâå âèêîðèñòàííÿ ï³ä êîìåðö³þ. Ö³íà: 31000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð.Âîë³, 44 êâ.ì, 4/4 ö, êîñì. ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ñóì³æíèé, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³. Ö³íà: 37000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð.Ìîëîä³, 3/5 ö, 53 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 45000 ó.î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-237-57-52 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 2 ïîâåðõ, ë³÷èëüíèêè, à/î, ãàç, âîäà, ñàðàé, ãîðîä. Êîíòàêòè: 093-812-53-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 3/5, ö, 45 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-730-26-36 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 3/5, ö, 52 êâ. ì, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå êóòîâà. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 3/9, ö, 70 êâ. ì, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

3-, 2ʲÌÍÀÒͲ êâàðòèðè (2 òà 3 ïîâåðõè). Íîâîáóäîâè â³ä çàáóäîâíèêà íà âóë. Øåâ÷åíêà (ïîðó÷ ÁÌ «Íîâà ˳í³ÿ», ÑÌ «Íàø Êðàé»). Áóäèíêîâà êîòåëüíÿ, òðàíñôîðìàòîðíà. Íà 3 ïîâ. âèõ³ä íà âåëèêó òåðàñó. ³êíà âèõîäÿòü íà ð. Ñòèð. Çåëåíà çîíà òà âèõ³ä äî ð³÷êè. Äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, ïàðêîâêà. Çàëèøèëîñÿ 5 êâàðòèð.

ò. (033) 229-25-46, 050-378-75-43,

067-361-42-96

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, 2/4, öåãëà, 130 êâ. ì, ãàðàæ 18 êâ. ì, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Ìîæëèâà â³äñòðî÷êà ïëàòåæ³â, êîòåäæíå ì³ñòå÷êî «Ô³ëüâàðîê». Ö³íà: 5500 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ íà âóë. Êðàâ÷óêà, 8/9, ö, 90 êâ. ì, äàõîâà êîòåëüíÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 6100 ãðí./êâ. ì, òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, 73 êâ. ì, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-328-04-70 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 75000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-941-46-99 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì òà â³òðàæíèìè â³êíàìè, ïëîùåþ 98 êâ. ì, 8/10 ö. Ö³íà: 5800 ãðí. /êâ. ì. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-391-51-02, 050-156-33-60 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîìó áóäèíêó â ðàéîí³ ÑÌ «Ôóðøåò», ç ãàðíèì ðåìîíòîì, 3/9, ö, ïëîùà 65 êâ. ì. Ö³íà: 5 1 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 2 8 - 6 7 - 7 7 , 050-156-33-60, 050-391-51-02 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 4/4, ö, 48 êâ. ì, ðåìîíò, äàõ – ìåòàëî÷åðåïèöÿ. Ö³íà: 41000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-754-66-94


14 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 65 êâ. ì, 1/9, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, ñ/â ðîçä³ëüíèé, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Ö ³ í à : 4 5 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã Ê î í òà ê ò è : 067-709-12-34, Lcn.biz.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 9/9/ö, º òåõí. ïîâåðõ, ö/î, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/ò â õîðîøîìó ñòàí³, ï³äëîãà – ïàðêåò, äâ³ ëîä泿 (çàñêëåí³). Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì», 67 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-578-55-53

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà íà ïð. Âîë³, 4/5, ö, 62,5/-/14, õîðîøèé ñòàí. Ö ³ í à : 5 2 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í òà ê ò è : 050-838-09-31, 050-888-73-45

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì», 67 êâ.ì, 1/9/ö, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, â³êíà – ïëàñòèêîâ³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, çàñêëåíèé áàëêîí, õîðîøå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 52000 ó.î., òîðã Êîíòàêòè: 063-867-44-32

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 100 êâ.ì, 2/2 ö. Äèçàéíåðñüêèé ïðîåêò, º êàì³í, ñàóíà. Ö³íà: 100 000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Lcn.biz.ua

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, á³ëÿ ðåñò. «Êíÿæèé Äâ³ð», 3/9, ï, ñóì³æíó 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæëèâèé ïðîäàæ ðàçîì. Êîíòàêòè: 050-556-73-56

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì», 67/40/9 êâ.ì, 8/9 ï, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, æèòëîâèé ñòàí, ïàðêåò, ñ/â ïëèòêà, 2 ëîä泿 çàñêëåí³. Ö³íà: 47000 ó.î., òîðã Êîíòàêòè: 063-867-33-50

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 êâàðòàëó, 60 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñ/ò, äâåð³. Êîíòàêòè: 095-590-27-45, 098-978-07-15

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì», 8/9, ï, 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 êâàðòàëó, 67,1 êâ. ì, 6/9 ö, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, â³êíà ïëàñòèêîâ³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ñ/ò íîâà, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ – çàñêëåí³. Ö³íà: 65000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 Lcn.biz.ua

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», ö, 70 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåíí ÿ , ÷ å ñ ü ê è é ï ð î å ê ò, ñ î íÿ÷íà ñòîðîíà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 2 4 2 - 5 3 - 4 4 , 095-402-95-89

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 êâàðòàëó, 70,7/39,9/10, 4/9/ö., äåðåâ’ÿí³ â³êíà òà äâåð³, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, ñ/â ðîçä³ëüíèé, â êóõí³ ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2 áàëêîíè. Ö³íà: 48000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40-À êâàðòàëó, 5/5, 50 êâ. ì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-660-58-84

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40-Á êâàðòàëó, âóë.Êîíÿê³íà, 62 êâ.ì, 3/ 9-ïîâ. ïàí. áóä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-346-14-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40-ãî êâàðòàëó, 65 êâ.ì, 6/9, õîðîøèé ðåìîíò, â³êíà ïëàñòèêîâ³, äâåð³ – äåðåâî, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ñ/ò íîâà, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 50000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40-ãî êâàðòàëó, 65,6 êâ.ì, 5/9/ ö. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, çàñêëåí³ ëîäæ³ÿ òà áàëêîí, º ï³äâàë. Ö³íà: 47000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40-ãî êâàðòàëó, 65,8 êâ.ì, 5/9 ö, õîðîøèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, â³êíà ì/ï, ï³äëîãà – äóáîâèé ïàðêåò, äâåð³ – áðîíüîâàí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ñ/í íîâà, êóõíÿ – ïëèòêà. Ö ³ í à : 5 3 0 0 0 ó. î . , òî ð ã Ê î í ò à ê ò è : 063-867-44-32 Lcn.biz.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Êîíÿê³íà, 65 êâ. ì, 8/9 ö, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 2 áàëêîíè. Ö³íà: 58000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Êðàâ÷óêà, 78 êâ. ì, 3 ïîâ., âìîíòîâàíà êóõíÿ, º çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, â³êíà òà äâåð³ íîâ³, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 78000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 52 êâ.ì, 3/5, õîðîøèé ðåìîíò, íîâèé ðîçä³ëüíèé ñ/â, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêåò, áðîíüîâàí³ äâåð³. Ö³íà: 40000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 60 êâ.ì, 4/5., ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ëàì³íàò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 53000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. гâíåíñüêî¿, 155 êâ.ì, 4-5 ïîâ., íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâò. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 2 áàëêîíè, êàì³í, 2 ñ / â . Ö ³ í à : 8 0 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 050-438-52-25 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. гâíåíñüêî¿, 2-ð³âíåâà, âåëèêîãàáàðèòíà, 96 êâ.ì, âíóòð³øí³ ÷îðíîâ³ ðîáîòè, àâò. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà, ìåòàëåâ³ âõ³äí³ äâåð³, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, áëàãîóñòð³é, îãîðîæà. Ö³íà: â³ä 4800 ãðí./ êâ.ì. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Lcn.biz.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. гâíåíñüêî¿, 205 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ì/ï â³êíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, áóäèíîê îãîðîäæåíèé, º îõîðîíà. Ö ³ í à : 9 1 0 0 0 ó. î . , òî ð ã. Ê î í òà ê ò è : 063-867-44-32

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, íîâîáóäîâà, 97 êâ.ì, 1-ïîâåðõ, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, âìåáëüîâàíà, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Ö³íà: 150000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-283-30-23 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì», 2-ð³âíåâà, 117 êâ.ì, íîâîáóä., àâò. îï., ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ê³ìí. ðîçä³ëüí³, ïë. â³êíà, áð. äâåð³, òåðèòîð³ÿ îãîðîäæåíà, º ñòîÿíêà äëÿ àâòî. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 48000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34, ²ðèíà Ìèêîëà¿âíà 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì», 25 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2 ñ/â. Ö³íà: 120000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì», 3/9, ö, 75 êâ. ì, íîâîáóäîâà, áóäèíêó 4 ð., ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 56000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì», 3/9, ö, 80 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, áóäèíêó 15 ð., ºâðîðåìîíò, ìåáë³, íå êóòîâà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì», 65 êâ.ì, 1/9, ªâðîðåìîíò, íîâ³ â³êíà òà äâåð³, 3 áàëêîíè çàñêëåí³. Ö³íà: 47000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì», 65 êâ.ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, â³êíà ì/ï, ï³äëîãà – ïàðêåò, ñ/â – ðîçä³ëüíèé, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí – îááèò³ âàãîíêîþ, çàñêë å í ³ . Ö ³ í à : 6 5 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 063-867-44-32 Lcn.biz.ua

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì»,íîâîáóäîâà, 90/52/11, 5/11, ºâðîðåìîíò, à/î, ÷åñüêèé êîòåë, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ñàíòåõí³êà íîâà. Ö³íà: 85 000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê-ðó «Ïðîì³íü», 8/9, ö, 73 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 46000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-730-26-36, 099-754-66-94 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê-ðó «Ïðîì³íü», 8/9, ö, 74 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-754-66-94 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê-ðó «Ïðîì³íü», 8/9, ö, 74 êâ. ì. æèòëîâèé ñ ò à í . Ö ³ í à : 4 7 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 066-195-34-76 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ì-íó, 62,2 êâ. ì, 9/9 ö. Æèòëîâèé ñòàí, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ï³äëîãà – ïàðêåò, ñò³íè – øïàëåðè, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 45000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 60/35/-, ðîçïî÷àòî ðåì., ãàðíå ïëàíóâàííÿ, 2 áàëê., áð. äâåð³, ïë. â³êíà, ñòåë³ òà ñò³íè – øïàêë³âêà, ñòÿæêà, ï³äãîòîâëåíî äî ëàì³íàòó, ñ/â ñóì³æí è é . Ö ³ í à : 4 3 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 063-867-33-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó. Êîíòàêòè: 066-843-25-63 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 2/9/ ö, 66 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, 2 áàëêîíè, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö ³ í à : 5 5 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 067-709-12-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 3/9, ö, 61 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, 2 áàëêîíè. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 3/9, ö, 61 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè òà ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, äâà áàëêîíè. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 5/9, ö, 67/38/9, ðåìîíò, íîâ³ â³êíà, äâåð³, áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ ç/ñ, ë³÷èëüíèêè âîäè. Ö³íà: 5 6 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 2 6 - 1 8 - 3 3 , 095-358-92-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 67 êâ. ì, 5/9, ö, ðåìîíò, äâåð³, â³êíà, ñ/ò ïîì³íÿíà, 2 áàëêîíè ç/ñ, ë³÷. âîäè. Ö³íà: 56000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-358-92-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 69 êâ. ì, 6/9/ ö, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, çàñêëåí³ áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ï³âí³÷íîãî ðèíêó, ñåðåäí³é ïîâåðõ, 68 êâ. ì, ãàðíèé ñòàí. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 73 êâ.ì, 2/9/ ö. ªâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, â³êíà – ìåòàëîïëàñòèêîâ³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ñ/ò íîâà. Ö³íà: 58000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 Lcn.biz.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ðàãñó, 6/9, ö, 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 49000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ðàãñó, 64,5 êâ.ì, 5/9/ö. Öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè. Ö³íà: 55000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ñò. «Àâàíãàðä», 65 êâ. ì, 3/5/ï. Àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè. Ö³íà: 55000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÒÖ «Ãîáóñ», 67 êâ.ì, 7/9/ö., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, º áàëêîí òà ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 46000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ 33 êâàðòàëó, 5/5, 70/-/9,5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìîæëèâèé îáì³í, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 71-42-91, 096-414-49-40

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ñ. Ïîëîíêà, ð-í Âåðåñíåâå, 75 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, º ï³äâàë ãàðàæ. Êîíòàêòè: 095-219-57-60 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà íà ïð. Âîë³, 3/3, ö, 82/-/-, «ñòàë³íêà». Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 099-758-68-93

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 57,1 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ñ/ò íå íîâà, àëå â õîðîøîìó ñòàí³, º çàñêëåíèé áàëê î í . Ö ³ í à : 4 5 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 067-709-12-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 8/9, ö, 87 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ñâ³òëà, ïðîñòîðà. Êîíòàêòè: 095-590-27-45, 098-978-07-15 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, â³ä 130 äî 200 êâ. ì, åë³òí³, ñó÷àñíîãî ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, â³äåîíàãëÿä, äèçàéíåðñüêèé ïðîåêò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-037-56-86, 050-016-34-54 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, õîðîøèé ðåìîíò, 74 êâ. ì. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-768-30-06 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 3/9, ö, 94 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, íîâîáóäîâà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê, ï à ð ê . Ö ³ í à : 7 1 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, ö, 180 êâ. ì, åë³òíà íîâîáóäîâà, ãàðàæ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçïî÷àòî ºâðîðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 130000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà á-ð³ Ä. Íàðîä³â, 7/9, ö, 61/41/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, ïë. â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà á-ð³ Äðóæáè íàðîä³â (ð-í ËÏÇ), 7/9 ö, 65 êâ. ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ïëèòêà. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 093-499-44-68 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà á-ð³ Äðóæáè Íàðîä³â, 2/9, ö, 72 êâ. ì, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 050-718-56-42

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êàðïåíêà-Êàðîãî, 9, ðåìîíò, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, ²íòåðíåò, ñòîÿíêà ï³ä ö³ëîäîáîâîþ îõîðîíîþ. Êîíòàêòè: 067-405-91-96 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë Êîíÿê³íà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 70 êâ. ì. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. 8 Áåðåçíÿ, 3/9, ö, 68/-/9, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ ç ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ, ãàðäåðîáíà, íîâà ñòîëÿðêà, åë/ïðîâîäêà, ñàíòåõí³êà, áîéëåð, 2 ëîä泿 ç/ñ, êâàðòèðà óòåïëåíà, îçäîáëåíà êîðî¿äîì. Ö³íà: 60000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. 8 Áåðåçíÿ, ð-í ÇÎØ ¹ 5, 66 êâ. ì, 4/5 ö, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ÷àñòêîâî êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, æèòëîâèé ñòàí, çàñêëåíèé áàëêîí, ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 49000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 9/9, ö, 95,6 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, â³ä çàáóäîâíèêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 5600 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 58.5 êâ. ì. ϳ÷íå îïàëåííÿ, áàëêîí íå çàñêëåíèé, ñàíâóçîë. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 58.5 êâ. ì, ï³÷íå îïàëåííÿ, áàëêîí íå çàñêëåíèé, ñàíâóçîë. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 1/9, ï, 65 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè. Ö³íà: 5 4 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 7 2 - 1 0 - 7 1 , 050-228-20-20 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 6/9, ï, 67 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äóáîâèé ïàðêåò, 2 ëîä泿 ç/ñ, ì/ï â³êíà, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè, àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, àáî áóäèíîê. Âëàñíèê. Ö³íà: 43500 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 0 5 0 - 6 7 4 - 8 2 - 9 2 , 093-125-94-62 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 1/9, ï, 66/-/9, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, ïë. â³êíà, 2 áàëêîíè ç ï³äâàëàìè, óòåïëåí³ òà ç/ñ. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàê òè: 068-191-56-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 4/5, ö, 59 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, áàëêîí, òåëåôîí, ï³äâàë, 2 ê³ìíàòè — ðîçä³ëüí³, 1 ê³ìíàòà — ïðîõ³äíà. Ö³íà: 59000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-901-00-44 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âî¿í³â²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 6/9. ï, 67 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 45000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 1/5 ö, 63 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-425-99-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 3/5. ö, 64 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ÷àñòêîâî ðåìîíò, ìåáë³. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã. Øóõåâè÷à, 3/4, ö, 55 êâ. ì, ñ/â ðàçîì, ïëèòêà, íîâà êîëîíêà, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 1/5 ö, 59/-/7, ðåìîíò, ïàðêåò, íîâà ñàíòåõí³êà, ïë. â³êíà. Ö³íà: 39000 ó.î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

Ìåòðàæ êâàðòèðè: çàãàëüíà ïëîùà/æèòëîâà ïëîùà/ïëîùà êóõí³, (55/45/6)

ö - öåãëÿíèé áóäèíîê

âóë. - âóëèöÿ

ï - ïàíåëüíèé áóäèíîê

ïë. - ïëîùà

ç/á ïåðåêðèòòÿ -

ïð. - ïðîñïåêò

çàë³çîáåòîííå ïåðåêðèòòÿ ó. î. - óìîâí³ îäèíèö³

êâ. ì - êâàäðàòí³ ìåòðè ñ/â - ñàíâóçîë

ïîâåðõ (5/5ö) 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 4/5, ö, 60 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñ ò à í . Ö ³ í à : 3 7 5 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 066-644-94-49 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 4/5, ö, 69 êâ. ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-757-38-45 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 5/9, ö, 87 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ïëèòêà, äâ³ ëîä泿 çàñêëåí³, íîâèé áóäèíîê, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîñìåòè÷íèé ñòàí, êóõíÿ 10,5 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 5/9,ö, 82 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 70 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áîéëåð, íîâà ñ/ò. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîí÷àðà, 132 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º âñÿ íåîáõ³äíà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 115000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 Lcn.biz.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 4/9, ö, 70 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 5/9, ö, 73,5 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 55000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 60 êâ. ì, 1/5 ö. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ïàðêåò, áàëêîí. Ö³íà: 71000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Lcn.biz.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 7/9, ï, 68/-/10, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, íîâà ñàíòåõí³êà, ïë. â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ òà ïðèõîæà, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 58000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 093-717-74-43 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, ð-í ϳâí³÷íîãî ðèíêó, 3/9 ö, 65 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ÃóëàêàÀðòåìîâñüêîãî, 1/5, 60 êâ. ì, ç ðåìîíòîì, íîâà ñàíòåõí³êà, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ÃóëàêàÀðòåìîâñüêîãî, 4/5, ï, 65 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, äâà áàëêîíè çàñêëåí³, íå êóòîâà. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ÃóëàêàÀðòåìîâñüêîãî, 5/9, 82/50/11, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-653-58-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 3/9, ö, 78 êâ. ì, íîâèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 3/9, ö, 85 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâ³ ëîä泿, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áóäèíîê çàñåëåíèé. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 6/9, ö, 86 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 80000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 8/9, ö, 92 êâ. ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³. Ö³íà: 75000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñì åò è ÷ í è é ð å ì î í ò. Ê î í òà ê ò è : 050-718-56-42 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ê.-Êàðîãî, 7 ïîâåðõ, 66/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89, 78-00-88 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êàðïåíêà-Êàðîãî (çà ÃÌ «Òàì-Òàì»), 72 êâ. ì, öåãëà, áóäèíêó 12 ðîê³â, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà êóõíÿ, âìîíòîâàíà ãàðäåðîáíà òà øàôà-êóïå, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè âîäè òà ãàçó. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êàðïåíêà-Êàðîãî, 50 êâ.ì, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñ/â ñóì³ñíèé, 2 âåëèêèõ çàñêëåíèõ áàëêîíè. Ö³íà: 60000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, (ð-í ÒÖ «Ñëîí»), 8/9, ö, 67 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 3/9, ö, 67 êâ. ì, ðåìîíò, âèõ³ä íà òåðàñó, äîáóä. áàëêîí, êëàäîâêà. Ö³íà: 60000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 097-451-77-25, 050-940-24-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 4/9, ö, 67 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå êóòîâà. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/9, 67 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 43000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-758-68-93, 050-838-09-31 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/9, ö, 65 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ òà áàëêîí. Ö³íà: 49000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-754-66-94

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/9, ö, 67/-/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, ëîäæ³ÿ ç/ñ, áàëêîí íà 2 ê³ìíàòè íå ç/ñ. Ö ³ í à : 4 4 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 068-191-56-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 59,1/35,4/10,1, 7/9 ö, õîðîøèé ðåìîíò, â³êíà – äåðåâ’ÿí³, äâåð³ – íîâ³, äåðåâ’ÿí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, º êëàäîâêà, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ ç/ñ, óòåïëåí³ ï³íîïëàñòîì ³ îáêëàäåí³ ã³ïñîêàðòîíîì. Ö³íà: 60000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 63 êâ. ì, 1/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, º ï³äâàë, ðîçä³ëüíèé ñ/â, ï³äëîãà – ë³íîëåóì, êóõíÿ âêîìïëåêòîâ à í à . Ö ³ í à : 5 0 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à êò è : 063-867-44-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 64 êâ.ì, 5/9 ö, æèòëîâèé ñòàí, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, â³êíà – äåðåâ’ÿí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí íå çàñêëåíèé. Ö³íà: 45000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 7/9, ö, 67 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö ³ í à : 4 5 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à êò è : 050-888-73-45

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 97 êâ. ì, 2-ð³âíåâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, 2 âõîäè (îäèí îêðåìèé), ï³äâàë — 10 êâ. ì, äîáóäîâà, ðåêîíñòðóêö³ÿ òà ïåðåïëàíóâàííÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà.

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 7/9, ö, 67 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö ³ í à : 4 5 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à êò è : 050-888-73-45

Êîíòàêòè: 050-600-53-76, 067-334-01-17, Îëåíà, Îëåêñàíäð

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 70 êâ.ì, 3/9 ö, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ï³äëîãà – ëàì³íàò, ñò³íè – øïàëåðè, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ñ/ò íîâà, 2 çàñêëåí³ ëîä泿. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 8/9, ö, 67 êâ. ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-663-51-48, 067-361-47-30

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, çàã. ïëîùà 64 êâ. ì, 5/5, ö, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-897-32-87 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, ð-í «Àãðîêîíòðàêòó», 5/9, ö, 68 êâ. ì, ðåìîíò, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí ç/ñ. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, õîðîøèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³. Êîíòàêòè: 050-718-56-42 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà. Çàãàëüíà ïëîùà 64 êâ. ì, 1/9/ ö, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, æèòëîâèé ñòàí, êóòîâà. Ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ. Ö³íà: 60000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 3/5, ö, 74 êâ. ì, ðåìîíò, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ çàñêëåí³. Ö³íà: 54000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-893-15-75

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 1/9 ï, 67/-/9, êîñì. ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³, 2 ç/ñ ëîä泿, ïîðó÷ Ç Îع25, äèò. ñàäî÷îê, ìîæëèâî ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ, ñàëîí êðàñè, êîìåðö³éíó ä³ÿëüí³ñòü. Òåðì³íîâî. Ö³íà: óçãîäæóºòüñÿ. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ö, 78/-/-/ õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 85000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/9, ö, 67 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå êóò î â à . Ö ³ í à : 4 2 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ï, 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ö, 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ çàñêëåí³. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-499-44-68; 29-49-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ö, 80 êâ. ì, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, âìîíòîâàíà òåõí³êà, áóäèíêó 3 ðîêè. Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 099-758-68-93 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ö, 85/-/14, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ãàðäåðîá. Ö³íà: 85000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ö, 90 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, åë³òíèé áóäèíîê. Ö³íà: 80000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ö, 90 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, º â ð î ð å ì î í ò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, åë³òíèé áóäèíîê. Ö³íà: 80000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 58,3 êâ. ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ð³âí³ ñò³íè, º áàëêîí ³ ï³äâàë. Ö³íà: 55000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ï, ðåìîíò, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-893-15-75, 066-730-26-36 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ö, 63 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 47000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-037-56-86, 050-016-34-54 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 64 êâ.ì. 9/9 ö. ªâðîðåìîíò, ìåáë³, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, äâà êîðèäîðè, ÷åñüêèé ïðîåêò, ì/ï â³êíà, âêîìïëåêòîâàíà êóõí ÿ . Ö ³ í à : 5 0 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 067-709-12-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ï, 66,3 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ äâåð³, ëîäæ³ÿ ³ áàëêîí ç/ñ. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ö, 108 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 6000 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ö, 90 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, åë³òíèé áóäèíîê. Ö³íà: 70000 ó. î. Êîíò àê òè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 89 êâ.ì, 1/5/ ö, íîâèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êóõíÿ-ñòóä³ÿ. Ö³íà: 88000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ÆÊ «Êîë³çåé», 4/9, ö, 82 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 83000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, íîâîáóä. çäàíà, áóä. 3 ð., 3/9 ö, 85 êâ.ì, àâò. îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, äâ³ ëîä泿, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, íîâîáóäîâà, 100 êâ. ì, çäàíèé áóäèíîê, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 5800 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-534-87-57 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, íîâîáóäîâà, 4/9, ö, 87 êâ. ì, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, ìåáë³. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, íîâîáóäîâó, 100 êâ. ì, çäàíèé áóäèíîê, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ., ìîæíà ç ðåìîíòîì. Ö³íà: 5800 ãðí./êâ.ì Êîíòàêòè: 095-815-72-62

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ð-í ÇÎØ ¹25, íàâïðîòè ïàñïîðòíîãî ñòîëó, 1/9, ï, 67/-/-, æèòëîâèé ñòàí, âñ³ ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüíèé, 2 âåëèê³ ëîä泿 ç/ñ, êóòîâà, ìîæëèâå âèêîðèñòàííÿ ï³ä êîìåðö³éíó ä³ÿëüí³ñòü. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-721-67-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ð-í ïàñïîðòíîãî ñòîëó, 67 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé, 2 ç/ñ ëîä泿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-467-25-88

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ð-í ïàñïîðòíîãî ñòîëó, ÇÎØ ¹25, 1/9 ï, 67/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 ëîä泿 ç/ñ, êóòîâà, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³éíó ä³ÿëüí³ñòü, âèñîêèé öîêîëü, ì³ñöå äëÿ âåëèêî¿ äîáóäîâè. Ö³íà: 43000 ó. î . Êîíòàê òè: 093-710-74-43, 78-00-88


¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 3/5, ö, 51 êâ. ì, ðåìîíò, ïàðêåò, áðîí. äâåð³, ç/ñ áàëêîí. Âëàñíèê. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-075-76-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 6/9 ö, 65 êâ.ì. ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí ç/ñ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 48000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 65 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, âõ³äí³ áðîíüîâàí³ äâåð³, äóáîâèé ïàðêåò, âìîíòîâàíà êóõíÿ ³ øàôà-êóïå, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö ³ í à : 6 2 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 050-438-52-25 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìàçåïè, 2 ïîâåðõ, ö, 62 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íàëèâàéêà, 1/5, ö, 55/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, áåç áàëêîíà, äîçâ³ë íà äîáóäîâó 12 êâ. ì. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98, 78-00-88 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íîâî÷åð÷èöüê³é, 68 êâ. ì, ðåìîíò, íîâà ñ/ò, ñòîëÿðêà. Êîíòàêòè: 095-590-27-45, 098-978-07-15 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íîâî÷åð÷èöüê³é, 97 êâ.ì. 2/6/ ö, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, íîâ³ äâåð³, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, ñ/â ðîçä³ëüíèé, íîâà ñàíòåõíêà, 2 ëîä泿. Ö³íà: 90000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 4/10, ì, 135 êâ. ì, äèçàéíåðñüêèé ðåì î í ò, õ î ð î ø ³ ì å áë ³ . Ê î í ò à ê ò è : 096-425-99-92, 29-49-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 8/9, ö, íîâîáóäîâà, 120/16/64, ºâðîðåìîíò, ëîäæ³ÿ ç/ñ, 12 êâ. ì, êóõíÿ òà ñïàëüíÿ âìåáëüîâàí³, 2 êîíäèö³îíåðè, äóøîâ à . Ö ³ í à : 1 2 0 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 063-706-04-27 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïèñàðåâñüêîãî, 7/9, ö, 70 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 46000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 2/5, ö, 43/-/-, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 2/5, ö, 58 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 41000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 4/5, ö, 59/42/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, îäíà ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, áàëêîí ç/ñ, íå êóòîâà. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 78-00-88 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 59 êâ.ì, 3/5/ö, ö/î, æèòëîâèé ñòàí, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà. â³êíà íà äâ³ ñòîðîíè, ñ/â ðîçä³ëüíèé, 2 ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, îäíà îêðåìî. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñ. Áàíäåðè, 1/5, ö, 60 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñ. Êîâàëåâñüêî¿, 4/5, ö, 63 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ, 6/9 ï, 66 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ïëèòêà, Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñîô³¿ Êîâàëåâñüêî¿, 4/5, ö, 60 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 44000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-037-56-86, 050-016-34-54 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñîô³¿ Êîâàëåâñüêî¿, 4/5, ö, 60 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 43000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñòð³ëåöüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-718-56-42 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, 2/5, ö, 70 êâ. ì, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, ìåáë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, 65 êâ.ì, 4/9 ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, 2 áàëêîíè. Ö³íà: 50000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, 66 êâ.ì, 9/9 ï, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, çàñêëåí³ ëîäæ³ÿ ³ áàëêîí. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, 9/9, ï, 63 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-663-51-48, 067-361-47-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 1/5, ö, 102 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³. Ö³íà: 125000 ó. î. Êîíòàê òè: 066-236-53-03, 72-10-71 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/9, ö, 75 êâ. ì, íîâîáóäîâà, â³ä çàáóäîâíèêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 6300 ãðí./ êâ. ì., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 3/5, ö, 102 êâ. ì, õîðîøèé íîâèé ðåìîíò, ãàðàæ. Ö³íà: 155000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 3/9, ö, 80 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, íå äîðîãî, òåðì³íîâî. Ö³íà: 5 6 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 0 5 0 - 2 4 2 - 5 3 - 4 4 , 095-402-95-89

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 6/9, ö, 94 êâ.ì, íîâîáóäîâà, â³ä çàáóäîâíèêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 6300 ãðí./ êâ. ì., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 67 êâ. ì, öåãëÿíèé 9-ïîâ. áóä., ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ÷àñòêîâî ìåáë³. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 050-438-95-05

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 66 êâ.ì, 3/9/ ö, æèòëîâèé ñòàí, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, â³êíà – ïëàñòèêîâ³, äâåð³ – ìåòàëåâ³, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 52 500 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 Lcn.biz.ua

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 63 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-718-56-42

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 67 êâ.ì, 9/9 ö, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, â³êíà ì/ï, ï³äëîãà – ë³íîëåóì, äâåð³ íîâ³, ñó÷àñí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ñ/ò íîâà, 2 ç/ñ áàëêîíè. Ö³íà 60000 ó.î. (ç ìåáëÿìè) + òîðã, 55 000 ó. î. ( á åç ì å áë ³ â ) + ò î ð ã. Ê î í òà ê ò è : 063-867-33-50

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 80 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ï³äëîãà – ëàì³íàò. Ö³íà: 70000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì», 68 êâ.ì, ê³ìíàòè ³ ñ/â ðîçä³ëüí³, ïë.â³êíà, áàëêîí íà êóõí³, ëîäæ³ÿ â ñïàëüí³, ç/ñ, ïàðêåò, ñ/â ïëèòêà, íîâîáóä., äâ³ êâàðòèðè íà ïîâ., äîìîôîí, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè âîäè òà ãàçó. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 69,8 êâ.ì, 5/5/ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ï³äëîãà – ïàðêåò, ðîçä³ëüíèé ñ/â, º 2 çàñêëåí³ áàëê î í è . Ö ³ í à : 4 8 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 067-709-12-34

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, ö, 100 êâ. ì, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ðîçïî÷àòî ºâðîðåìîíò, 5 ð. áóäèíêó. Ö³íà: 79000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, 70 êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-768-30-06

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ø.Ðóñòàâåë³, 4/9 ö, 62 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàê òè: 096-425-99-92, 29-49-48

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 3/3 ö, 82 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, íîâ³ â³êíà òà äâåð³, äóáîâèé ïàðêåò, 2 ç/ñ áàëêîíè, âêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 90000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-33-50

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 2/5. ö, 60 êâ. ì, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, äóøîâà êàá³íà, êîëîíêà. Êîíòàêòè: 050-104-67-29

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 4/5 ö, 62 êâ.ì, âåëèêà êóõíÿ-ñòóä³ÿ, õîðîøèé ðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ç/ñ áàëêîí, ï³äâàë. Ö³íà: 51000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 56 êâ.ì, 4/5/ö. ªâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, â³êíà – ïëàñòèêîâ³, ï³äëîãà – ïàðêåò, ñ/â ñóì³ñíèé, ñ/ò â õîðîøîìó ñ òà í ³ . Ö ³ í à : 5 0 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 067-709-12-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîïåíà, ð-í Êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ, 2/5 ö, 86/-/-, ðåì î í ò, ÷ à ñ ò ê î â î ì åá ë ³ , ê ³ ì í àò è ðîçä³ëüí³, àâò. îïàëåííÿ, âèñîê³ ñòåë³ (3,20ì). Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 4/5, öåãëà, 67 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, íîâèé ïàðêåò, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 65/39/9, 1/9/ ï, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé, øïàëåðè, ë³íîëåóì, 2 ëîä æ ³ ¿ . Ö ³ í à : 4 2 0 0 0 ó. î . Ê î í òà êòè: 063-867-44-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, -/9, ö, íîâîáóäîâà, çäà÷à — 2 êâ. 2013 ð., â³ä çàáóäîâíèêà, ìîæëèâà ïîåòàïíà îïëàòà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 7000 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 2/9, ö, 70 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-718-56-42 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 65 êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-687-54-29, 097-347-48-85 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 9/9, ö, 63/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ïë. â³êíà, 2 áàëêîíè ç/ñ, òåõ. ïîâåðõ. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 9/9, ö, 67/40/9, õîðîøèé ñòàí, º òàõïîâåðõ. Ö³íà: 46000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 066-843-25-63 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 066-843-25-63

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, ö, 67 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå êóòîâà. Ö³íà: 4 0 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 0 5 0 - 2 4 2 - 5 3 - 4 4 , 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 1/5, ö, 62 êâ. ì, 2 â³êíà íà ïðîñïåêò, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5 ö, 65 êâ.ì, ïë. â³êíà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ÷àñòêîâî ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñ/â – ïëèòêà. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5, ö, 64 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåì î í ò. Ö ³ í à : 5 0 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 099-329-31-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2\5 ö, 64 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñ\ò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-730-26-36 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 54,5 êâ. ì, 1/5 ö, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, â³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, äâåð³ – íîâ³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ñ/ò íîâà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 44000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 55 êâ.ì, 1/5 ö, æèòëîâèé ñòàí, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ñàíòåõí³êà íîâà, 1-íå â³êíî âèõîäèòü íà ïðîñïåêò. Ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ. Ö³íà: 58000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 Lcn.biz.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 55 êâ.ì, 1/5/ ö, æèòëîâèé ñòàí, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ñàíòåõí³êà íîâà, 1 â³êíî âèõîäèòü íà ïðîñïåêò. Ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ. Ö³íà: 58000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³. 3/3 ö, 82 êâ.ì., õîðîøèé ðåìîíò, íîâ³ â³êíà òà äâåð³, äóáîâèé ïàðêåò, 2 ç/ñ áàëêîíè, âêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 89 000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-33-50

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 2/Ç ö, 90 êâ.ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ïëèòêà, âèñîê³ ñòåë³. Êîíòàêòè: 096-425-99-92, 29-49-48

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 66,5 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, âàííà, ïëèòêà, ï³äâàë. Ö³íà: 48000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-036-49-59

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 50,3/34,9/5,7 êâ.ì, 3/5/ö, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, â³êíà ì/ï, äâåð³ – áðîíüîâàí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, íîâà ñ/ò, º òåëåôîí, ³íòåðíåò, êàáåëüíå ÒÂ, áàëêîí íå ç/ñ, ìîæëèâèé ïðîäàæ ç ìåáëÿìè. Ö³íà: 47000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 67 êâ. ì, 1/9/ ö, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, â³êíà òà äâåð³ – äåðåâ’ÿí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ñ/ò íîâà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 52000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 1/5 ö, 61 êâ. ì, ðåìîíò, ëîäæ³ÿ ç/ñ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé – ïëèòêà. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9, ö, 63,9/-/8,2, áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ ç / ñ , ÷ å ñ ü ê è é ï ð î å ê ò, ê ³ ì í à ò è ³ ñ / â ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9, ö, 64 êâ. ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ ç/ñ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Ö³íà: 52000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-941-46-99 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/5 ö, 62 êâ.ì, äâ³ êâàðòèðè íà ïîâåðñ³, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 096-425-99-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/5, ö, 59 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ ³ áàëêîí ç/ñ, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 2/4, ö, 56/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 78-00-88

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/5, ö, 69,9 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö ³ í à : 4 9 0 0 0 ó. î . , òî ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 099-758-68-93

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/4 ö, 59 êâ.ì., îäíà ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, ñ/â ñóì³æíèé, íîâ³ áðîíüîâàí³ äâåð³, îäíà ê³ìíàòà ç ºâðîðåìîíòîì, äàõ ñêàòíèé. Êîíòàêòè: 096-425-99-92

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/5, ö, 70/-/8, áåç ðåìîíòó, ïàðêåò, ëîäæ³ÿ ç/ñ, áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 48000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98, 067-361-88-89

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 5/9, ö, 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåì î í ò. Ö ³ í à : 5 5 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 095-768-30-06

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/5, ö, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-319-72-24

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 8/9 ö, 74 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 8/9 öåãëà, 74 êâ. ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-207-29-72 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 8/9, ö, 74/46/10. Êîíòàêòè: 050-263-87-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãóøåâñüêîãî, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-754-66-94, 066-730-26-36

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/9, ö, 65 êâ. ì. Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-653-58-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/9, ö, 80 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 56000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/5, ö, 56 êâ. ì, ðåìîíò, àáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê â ïåðåäì³ñò³. Ö³íà: 50000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-155-11-96, 097-849-78-57 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/5, ö, 58 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 48000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/5, ö, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ðåìîíò. Ö³íà: 48000 y. o., òîðã. Êîíòàêòè: 099-708-52-86, 050-838-09-31

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 1/ 5, ö, 60 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/5, ö, ðåìîíò, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ ç/ñ, òåðì³íîâî. Ö³íà: 48000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-838-09-31

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 1/ 5, ö, 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êóõíÿ 9 êâ. ì, ñ/â ïëèòêà. Ö³íà: 45000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 096-425-99-92

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/9, ö, 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 50000 ó.î., òîðã. Êîíòàê òè: 099-754-66-94, 066-730-26-36

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 2/ 5, ö, 64 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíè ç/ñ. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/9, ö, 67 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå êóòîâà. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 2/ 5, ö, 67 êâ. ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðîçïî÷àòî ðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ïëèòêà, íîâ³ òðóáè òà ñ/ò. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 29-49-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 2/ 9 ö, 74 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ïëèòêà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 3/ 5, ö, 60 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-730-26-36 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 3/ 5, ö, 62 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 3/ 5, ö, 70 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 57 êâ. ì, 1/5/ ö, ÷åñüêèé ïðîåêò, ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 58000 ó. î. Êîíòàê òè: 063-867-44-32

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 5/ 9, ö, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-730-26-36

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 58 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, â³êíà – ïëàñòèêîâ³, ñ/ò íîâà. Ö ³ í à : 5 8 0 0 0 ó. î . , òî ð ã. Ê î í òà ê ò è : 063-867-44-32

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 50 êâ. ì, 5/9 ö, õîðîøèé ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, äåðåâ’ÿí³ â³êíà òà äâåð³, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, íîâà ñ/ò. Ö³íà: 38000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-33-50

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 60 êâ.ì, 5/5/ö, áåç ðåìîíòó, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 48000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 6/ 9, ö, 66 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 53000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-754-66-94

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 65 êâ.ì, 8/9 ö, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, çàñêëåíèé áàëêîí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Ö³íà: 49000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 Lcn.biz.ua

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, ê î ñ ì åò è ÷ í è é ð å ì î í ò. Ê î í ò à ê ò è : 050-718-56-42

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 1, 7/9, ö, 70 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 65000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 72 êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-687-54-29, 097-347-48-85

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 66 êâ. ì, 6/9, ö, ö/î, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âèð³âíåí³ ñò³íè ³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, äîðîã³ áðîíüîâàí³ äâåð³, âñ³ ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 53000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 66 êâ. ì, ïë. â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³. Êîíòàêòè: 050-718-56-42 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 66 êâ.ì, 9/9 ö, õîðîøèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, º ï³äâàë. Ö³íà: 43000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/5, ö, 62/37/7, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 54000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 72-10-71

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 56 êâ. ì, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, êîñìåòè÷íéè ñòàí. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 65 êâ. ì, 9/9/ ö, ðåìîíò, 2 áàëêîíè. Ö ³ í à : 4 5 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 063-867-44-32

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 40 êâ.ì, 8/9/Ö. Ïðîñòîðà êâàðòèðà. Áàëêîí òà ëîäæ³ÿ ç/ñ, ï³äâàë. Ö³íà: 60000 y. o. Êîíòàêòè: 099-563-65-99 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 5/5, ö 70/-/18, ðåìîíò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 52000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 5/5, ö, 64 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåì î í ò. Ö ³ í à : 4 6 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 099-329-31-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 5/5, ö, 75 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåì î í ò. Ö ³ í à : 4 7 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 095-590-27-45, 098-978-07-15 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 56,6 êâ. ì, 9/9/ö. Õîðîøèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ï³äëîãà – ïàðêåò, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ñ/ò íîâà, êóõíÿ – ïëèòêà, áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, º ï³äâàë. Ö³íà: 48000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50, Lcn.biz.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 6/9, ö, ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ, ð-í ðàãñó, çàñêëåíèé áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ, òèõèé ðàéîí, â äâîð³ ñàäî÷îê, ïîðÿä øêîëà ¹ 21, ϳâí³÷íèé ðèíîê. Ö³íà: 55000 y. o. Êîíòàêòè: 050-257-88-19 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 64 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 095-815-72-62

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 67 êâ. ì, 9/9 ö, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, º áàëêîí, ï³äëîãà – ïàðêåò, â³êíà – ìåòàëîïëàñòèêîâ³. Ö ³ í à : 4 8 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 067-709-12-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 8/9, ö, 82 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà. Ö³íà: 75000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð.Ñîáîðíîñò³, 2/9 ö, 66 êâ.ì, çðîáëåíî ðåìîíò. Ö³íà: 50000 ó.î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 4 ïîâ., 67 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³. Êîíòàêòè: 095-534-87-57 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 14 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 1/1, ö, 76/-/-, âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, ñâîº ïîäâ³ð’ÿ, 57 ñîòîê ãîðîäó. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 3/9, ö, 80 êâ. ì, àâòîí. îïàë., íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, çäàíèé, ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 56000 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 0 5 0 - 2 4 2 - 5 3 - 4 4 , 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 4/9, ö, 90 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, åë³òíèé áóäèíîê. Ö³íà: 80000 ó. î. Êîíò àê òè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 5 ïîâåðõ, 82 êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-687-54-29, 097-347-48-85 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 96 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 64000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-156-33-60 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â íîâîáóäîâ³, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì òà â³òðàæíèìè â³êíàìè, ïëîùåþ 98 êâ. ì, 8/10, ö. Íà áóäèíêó ïðàöþþòü êîì³ñ³¿ ïî çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ. Ö³íà: 5800 ãðí. /êâ. ì. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-391-51-02, 050-156-33-60 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, «ñòàë³íêó» â öåíòð³ Ëóöüêà, 82/-/10, ðåìîíò, ïàðêåò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, âåëèêèé ñóì³æíèé ñàíâóçîë, âèñîê³ ñòåë³, êîíäèö³îíåð, îöèíêîâàíà ñàíòåõí³êà, ïë. â³êíà, áàëêîí íå ç/ñ, ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàíñàðäíîãî ïðèì³ùåííÿ, 60 êâ. ì. Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 068-191-56-98 3-ê³ìíàòíó êâðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 79,1 êâ.ì, 1/9 ö, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ïàðêåò, ñ/â ñóì³æíèé, º ï ³ ä âàë. Ö³íà: 73000 ó.î. Êîíòàê òè: 063-867-44-32 3-ê³ìíàòíóêâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 64 êâ.ì, 7/9 ï, õîðîøèé ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, º áàëêîí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, êâàðòèðà âìåáëüîâàíà. Ö³íà: 50000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 3-ê³ìíàòó êâàðòèðó íà âóë. Ñòð³ëåöüê³é, 60 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçä³ëüíèé ñ/â, íîâà ñ/ò, º ëîäæ³ÿ Ö³íà: 43000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 6/9 ö, 63 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ ç/ñ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, çóïèíêà, ñàäîê, øêîëè ïîðó÷. Ö³íà: 52000 ó. î., ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 0 5 0 - 4 3 8 - 9 5 - 0 5 , 096-425-99-92 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 7/9, ö, 90 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 52000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 80 êâ.ì, 6/9/ ö, õîðîøèé ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, â³êíà – äåðåâ’ÿí³, ï³äëîãà – ïàðêåò, ñ/ ò – íîâà, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 50 000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 86 êâ.ì, 2/5/ ö, áåç ðåìîíòó, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, â³êíà – ìåòàëîïëàñòèêîâ³, äâåð³ – ñòàð³, ï³äëîãà – ïàðêåò, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ñ/ò ñòàðà, 2 áàëêîíè – íå çàñêëåí³. Ö³íà: 50000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 78 êâ.ì, 2/9 ö, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, ïàðêåò, çàñêëåíèé áàëêîí, ëîäæ³ÿ. Ö ³ í à : 7 8 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 063-867-44-32 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 2/9, ö, 72 êâ. ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 54000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-499-44-68 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 2/9, ö, 72/47/8, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, âåëèêèé áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 54000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 3/5, ö, 88 êâ. ì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-339-93-39, 050-687-42-27

15 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 1/5, ö, 96 êâ. ì, ïîâí³ñòþ ç ðåìîíòîì, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôè-êóïå, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, äâà çàñêëåí³ áàëêîíè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, îãîðîäæåíèé áóäèíîê. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 1/5, ö, ç õîðîøèì, ÿê³ñíèì ºâðîðåìîíòîì, 96/-/12, ëàì³íàò, íîâà ñòîëÿðêà, ïë. â³êíà, ñàíòåõí³êà, 2 áîéëåðè, ìåáë³, âìîíòîâàíà ïîáóòîâà òåõí³êà, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí ç/ñ, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàííÿ ãàðàæà íåäàëåêî â³ä áóäèíê ó. Ö ³ í à : 8 1 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 050-438-13-98, 067-361-88-89 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 8/9, ö, 80 êâ. ì. Ö³íà: 60000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-663-51-48, 067-361-47-30 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìèðó, 82 êâ. ì, ðåìîíò, ºâðîâ³êíà, øàôà-êóïå, êóõíÿ, ë³÷èëüíèê òåïëà. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñëîâàöüêîãî, 89,4 êâ.ì, 4/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ç ðåìîíòîì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ç/ñ áàëêîí, º 2 ëîä泿, êóõíÿ âêîìïëåêòîâàíà. Ö³íà: 70000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 Lcn.biz.ua 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 2/5 öåãëà, 84 êâ.ì. Ö³íà: 52000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-663-51-48, 067-361-47-30 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Òåðåìí³âñüê³é, 93, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, 88 êâ. ì, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-950-26-62 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 3/9, ö, 106 êâ. ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 3 ñïàëüí³, ðåìîíò. Ö³íà: 85000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 3/9 ö, 80/-/9, ºâðîðåì., ïàðêåò, íîâà ñòîëÿðêà, íîâà ñàíòåõí³êà, ³òàë³éñüêà ïëèòêà, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ïë. â³êíà, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 68000 ó.î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ÷àñòêîâî çðîáëåíèé ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ïàðêåò, ïîðÿä ñàäî÷êè, øêîëè, ÑÌ «Òàì-Òàì åêñïðåñ», º òåëåôîí, ²íòåðíåò. Ö³íà: 60000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-591-79-25 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 68 êâ. ì, áàëêîí, ï³äâàë, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-230-00-24, 050-867-65-61 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 78,2 êâ.ì. 9/9 ö, áóäèíîê óòåïëåíèé ï³íîïëàñòîì, çðîáëåíèé êàï³òàëüíèé ðåìîíò äàõó, äîìîôîíè, ë³÷èëüíèêè òåïëà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêåò, ñ/â – ïëèòêà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ, â³êíà âèõîäÿòü â äâ³ð. Ö ³ í à : 6 3 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à êò è : 067-709-12-34 Lcn.biz.ua 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 24, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 74,4 êâ ì íà 9-ïîâåðñ³ öåãëÿíîãî áóäèíêó, âñ³ â³êíà âèõîäÿòü ó äâ³ð. Ö³íà: 52 000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-275-30-69 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 7/9, ö, 125 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè. Ö³íà: 75000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 8/9, ö, 85 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñò. â³êíà, áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 82/51/8, 6/9 ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé, íîâà ñàíòåõí³êà, äóáîâèé ïàðêåò, ëîäæ³ÿ îááèòà äåðåâ’ÿíîþ âàãîíêîþ, áàëêîí. Ö³íà: 80000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 Lcn.biz.ua 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 9/9 ö, 78 êâ.ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 52000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ð-í áóä³âíèöòâà Ñîáîðó Âñ³õ Ñâÿòèõ Âîëèí³, 5/9 ö, 80/50/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷åñüêèé ïðîåêò, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 57000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð.Ñîáîðíîñò³, 83 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çàêëåíà ëîäæ³ÿ, çàñêëåíèé áàëêîí, ñ/â ðîçä³ëüíèé, íîâà ñàíòåõí³ê à. Ö³íà: 80 000 ó.î Êîíòàêòè: 067-709-12-34

Âåëèêîãàáàðèòíó 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 4/6-ïîâ. öåãë. áóä., 104 êâ. ì, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà. Êîíòàêòè: 095-557-79-77 Âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 124 êâ.ì, 6 ê³ìíàò, 5/9 ö, 2 ñ/â, 2 áàëêîíè, ëîäæ³ÿ, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, â³êíà âèõîäÿòü ó äâ³ð. Ïîðó÷ ñàäî÷îê, øêîëà, ìàãàçèí, çóïèíêà. Ö³íà: 80000 ó.î. Êîíò àêòè: 067-709-12-34 Lcn.biz.ua

ÄÂÎвÂÍÅÂÓ 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ªðøîâà (á³ëÿ öåðêâè ñâ. Ìèêîëàÿ), íîâîáóäîâà, 84 êâ.ì. Ö³íà: 6200 ãðí./êâ. ì.

ò. 050-258-20-47, ˺íà


16

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

Âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, íà âóë. Ïóøê³íà, 1/3, ö, 4 ê³ì., 118 êâ.ì, âèñîê³ ñòåë³, àâò. îïàëåííÿ, êàì³í, ñèãíàë³çàö³ÿ, ñåéô â ñò³í³, 2 òåë., + âåðàíäà 20 êâ.ì, ç áàñåéíîì 3õ5 ì, + ï³äâàë 15 êâ.ì, îãîðîäæåíèé äâ³ð, 1,5 ñîò., íàêðèòà ñòîÿíêà äëÿ àâòî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-974-14-92 Âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëåâàäí³é, ð-í ãîò. «Ëó÷åñüê», 2-ð³âíåâà, 110 êâ. ì, à/î, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà ââåäåíî â åêñïóëàòàö³þ, 3 ñîòêè. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 Äâ³ ê³ìíàòè â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 26 êâ. ì, êóõíÿ òà ñàíâóçîë íà äâ³ ñ³ì’¿, 2/ 4, ö, àáî îáì³í íà 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ àáî äà÷ó ç áóäèíêîì â ñ. Ñòðóì³âêà, Ïðîì³íü. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 Äâ³ ñóì³æí³ 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, 60 òà 65 êâ. ì, 1 ïîâåðõ, ïîðó÷ Çàâîêçàëüíèé ðèíîê. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-850-90-03 Êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», åë³òíà, äâîð³âíåâà, íîâîáóäîâà, 142 êâ. ì, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, à/î, º âëàñíèé ãàðàæ. Ïðîäàºòüñÿ ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ö³íà: 140 000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 1/2, ö, 40 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 Êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî. 89 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, âñÿ íåîáõ³äíà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 78000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 Êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 4/4, ö, 47 êâ. ì, ê îñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, çàñêëåíèé áàëêîí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Ö³íà: 34000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ. Ïëîùåþ â³ä 30 êâ. ì, áàæàíî ç ðåìîíòîì. Ö³íà: ä î 2 3 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 050-371-71-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåãëÿíîìó áóäèíêó â³ä ãîò. «Ëó÷åñüê» äî ïð. Ìîëîä³, 2-3 ïîâåðõ, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äî 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â³ä 31 äî 35 êâ. ì, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: äî 25000 ó. î. Êîíòàê òè: 095-558-98-13 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó, â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³. Ö³íà: äî 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 6/9, ï, íîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 32000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³. Êîíòàêòè: 050-675-04-80 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ó âëàñíèêà. Ïîñåðåäíèê³â ïðîøó íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 050-952-82-12 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 30-40 êâ. ì, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Ö³íà: äî 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â, íå «ìàëîñ³ìåéêó». Ö³íà: äî 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-731-09-88 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: äî 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-831-09-88 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 099-915-35-61 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ðåìîíòó, ç³ çðó÷íîñòÿìè, ìîæëèâî «ìàëîñ³ìåéêó», ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Ö³íà: äî 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, «ñòàë³íêó». Êîíòàêòè: 050-675-04-80 2 - ê ³ ì í à ò í ó ê â à ðò è ð ó. Ê î í òà êò è : 066-224-25-78, 050-928-19-91 2 - ê ³ ì í à ò í ó ê â à ðò è ð ó. Ê î í òà êò è : 050-142-96-46, 25-04-66 3-, àáî 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåãëÿíîìó áóäèíêó â ð-í³ ËÏÇ. Êîíòàêòè: 050-904-08-08 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³, êð³ì ïåðøîãî òà îñòàííüîãî ïîâåðõ³â, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó óñ³ ðàéîíè. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 Âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà, áàæàíî ç ñó÷àñíèì ðåìîíòîì òà àâòîíîìíèì îïàëåííÿì. Êîíòàêòè: 067-361-88-89

Âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó íà 33 àáî 40 ì³êðîðàéîí³. Ðîçãëÿíó âàð³àíòè ó íîâîáóäîâàõ, ïëîùåþ â³ä 100 êâ. ì, ç ñó÷àñíèì ºâðîðåìîíòîì. Ö³íà: äî 130000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 Âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, áàæàíî â íîâîáóäîâ³ ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 Êâàðòèðó â ì. Ëóöüê, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 Êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, ðîçãëÿíó âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 099-660-51-06

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â³ä 30 êâ. ì. 2-4 ïîâåðõ, áåç ïîñåðåäíèê³â, Íå «ìàëîñ³ìåéêó». Ö³íà: äî 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-731-09-88

Êâàðòèðó â õîðîøîìó ñòàí³, íå ïåðøèé òà íå îñòàíí³é ïîâåðõè, â õîðîøîìó ðàéîí³ ì³ñòà, çà ïîì³ðíó ö³íó, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-431-42-53

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, çà ïîì³ðíó ö³íó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 050-438-13-98

Êâàðòèðó êîòåäæíîãî òèïó, áàæàíî ç ãàðàæåì. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 9/9, ö, ðåìîíò, êóõíÿ òà ñàíâóçîë íà äâ³ ñ³ì’¿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-121-92-39

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

Êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

1 - ê ³ ì í à ò í ó ê â à ðò è ðó. Ê î í òà ê ò è : 050-317-71-97

çäàì

ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó. Ö³íà: 7500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-941-46-99

2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, ç ðåìîíòîì àáî áåç ðåìîíòó, ï³ä îô³ñ. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

1- ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1400 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-41-14

ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 12,5 êâ. ì, êóõíÿ òà ñàíâóçîë íà äâ³ ñ³ì’¿. Ö³íà: 12700 ó. î. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 8/9, ö, 19 êâ. ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíî, êóõíÿ, ñ/â, áàëêîí íà 2 ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

ʳìíàòó â ð-í³ ÇÎØ ¹ 5. Ö ³ í à : 1 3 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 099-346-91-04, 097-848-42-68 ʳìíàòó íà âóë. Êîâåëüñüê³é, ãóðòîæèòîê, ïðèâàòèçîâàíà, ïëîùà 21 êâ. ì. Ö ³ í à : 1 0 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 067-276-99-98 ʳìíàòó íà ïë. Âîçç’ºäíàííÿ, 3/4, 19,5 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 ʳìíàòó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, êóõíÿ òà ñàíâóçîë íà äâ³ ñ³ì’¿. Ö³íà: 12500 ó. î. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Íàéêðàùó êâàðòèðó â ÆÊ «Ä³àìàíò», âèãëÿä íà Êè¿âñüêèé ìàéäàí, 74 êâ. ì, ñåðåäí³é ïîâåðõ, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 7900 ãðí./êâ. ì, òîðã. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 Ïðèâàòèçîâàíó ê³ìíàòó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, ð-í ì³ñüêî¿ ë³êàðí³, ïë.18,6 êâ. ì. Êóõíÿ, äóø, òóàëåò, áàëêîí, êëàäîâêà íà 2 ñ³ì’¿. Âëàñíèê. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-708-82-61 ×àñòèíó 2-ê³ìíàòíî¿ êâàðòèðè íà âóë. Êîíÿê³íà, ïëîùåþ 16,4 êâ. ì, (çàã. ïëîùà êâàðòèðè 46,3 êâ. ì). Ïåðøèé ïîâåðõ, âèõ³ä íà âóë. Ôåäîðîâà. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè òà âèêîðèñòàííÿ ï³ä êîìåðö³þ. Ê î í ò àê ò è : 2 9 - 1 5 - 9 0 , 0 9 9 - 3 11 - 5 9 - 2 0 vzagria@ukr.net «Ìàëîñ³ìåéêó» íà âóë. Ùóñºâà, 17, ð-í øêîëè ¹ 17, 2-ïîâ., 21,6 êâ. ì. Ö³íà: 18000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-45-23 «Ìàëîñ³ìåéêó» íà âóë. Ùóñºâà, 2/5. Ö³íà: 18000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

êóïëþ 1-, 2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 099-758-68-93 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. Ñîáîðíîñò³, Ìîëîä³, âóë. Êðàâ÷óêà, ñåðåäí³ ïîâåðõè. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â õîðîøîìó ñòàí³, â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà, çà ðåàëüíó ö³íó. Ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, êð³ì ïåðøîãî ïîâåðõó, â öåíòðàëüíîìó ð-í³ ì³ñòà (ïð. Âîë³, ÃÌ «Òàì-Òàì», âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè.) Êîíòàêòè: 050-675-04-80 1-2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³, êð³ì ïåðøîãî òà îñòàííüîãî ïîâåðõ³â. Êîíòàêòè: 095-543-35-55 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³ ì³ñòà, áàæàíî ç êîñì. ðåìîíòîì, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 050-431-42-53

2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüê, â öåãëÿíîìó áóäèíêó, êð³ì ãóðòîæèòêó, «ìàëîñ³ìåéêè» ³ «õðóùîâêè», äî 50 êâ. ì, êð³ì âóë. Ëüâ³âñüêî¿, Âîëîäèìèðñüêî¿, ð-íó ËÏÇ, öóêðîâîãî çàâîäó, Ñòàðîãî ì³ñòà, ïåðøèé ³ îñòàíí³é ïîâåðõ íå ïðîïîíóâàòè, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: äî 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-580-95-80 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüê, ðîçãëÿíó óñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 093-499-44-68 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó àáî â ñ. óðêà Ïîëîíêà. Êîíòàêòè: 095-520-41-02, 095-890-12-73 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, áàæàíî 2-3 ïîâåðõ. Ö³íà: äî 60000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, ïð. ³äðîäæåííÿ, ïð. Ìîëîä³, áåç ïîñåðåäíèê³â, â³ä 50 êâ. ì. Êîíòàêòè: 097-916-24-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê-ðó «Ïðîì³íü», Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, âóë. Àðöåóëîâà, ïð. Ãðóøåâñüêîãî, Ïåðåìîãè, êð³ì ïåðøîãî ïîâåðõó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåãëÿíîìó áóäèíêó, ç ðåìîíòîì, ïîñåðåäíèê³â ³ àãåíòñòâà íåðóõîìîñò³ íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 063-391-86-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ÃóëàêàÀðòåìîâñüêîãî, 49 êâ. ì, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 36000 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 0 9 9 - 0 3 7 - 5 6 - 8 6 , 050-016-34-54 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áàæàíî öåãëà, ñåðåäí³ ïîâåðõè, ìîæå áóòè áåç ðåìîíòó, ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 050-228-20-20, 72-10-71 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â íîâîìó, öåãëÿíîìó áóäèíêó, êð³ì ïåðøîãî òà îñòàííüîãî ïîâåðõ³â. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âàðò³ñòþ 30000-36000 ó. î., ïåðøèé ³ îñòàíí³é ïîâåðõè íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: 099-348-25-99, 099-348-24-88 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, çà ïîì³ðíó ö³íó, ì î æ ë è â î á åç ð å ì î í ò ó. Ê î í ò à ê ò è : 093-710-74-43 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, êð³ì ïåðøîãî ³ îñòàííüîãî ïîâåðõó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 050-804-89-30

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³, ç ðåìîíòîì, êð³ì ïåðøîãî òà îñòàííüîãî ïîâåðõ³â. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 095-543-35-55

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, êð³ì ïåðøîãî òà îñòàííüîãî ïîâåðõ³â, áóäü-ÿêèé ðàéîí. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó óñ³ ðàéîíè. Êîíòàêòè: 093-499-44-68

2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³, áàæàíî ñåðåäí³é ïîâåðõ, ðàéîí ç ðîçâèíóòîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ, áåç ðåìîíòó. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 050-391-51-02

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó. Áåç ðåìîíòó. Êîíòàê òè: 71-77-23, 099-301-65-95 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âîêçàëó, 33 êâàðòàëó, ËÏÇ, ïë. Âîçç’ºäíàííÿ, ìîæëèâî ç ðåìîíòîì. Ö³íà: äî 22000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-28-64, 099-388-52-62

1- òà 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè â öåíòð³ ì³ñòà, ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³, ç êîñìåòè÷íèì òà ºâðîðåìîíòîì, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 2 5 7 - 3 1 - 2 6 , 0 9 6 - 4 5 7 - 9 6 - 9 6 , 097-815-58-36 1-, 2-, 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ïîäîáîâî, ïîãîäèííî. Õîðîø³ óìîâè, ïîì³ðí³ ö³íè, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 095-938-89-51, 097-624-30-30

1-, 2-, 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, â äîáðîìó ñòàí³, ìîæíà ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 9 5 9 - 8 3 - 8 8 , 097-524-42-19 1-, 2-, 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ïîì³ðí³ ö³íè, ºâðîðåìîíò, ñóïóòíèê îâå òà ê àáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ïîáóòîâà òåõí³êà. Çâ³òí³ äîêóìåíòè. Ãíó÷êà ñèñòåìà çíèæîê. Êîíòàêòè: 099-229-53-05, 097-554-36-41

1-, 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, â ð-í³ ïð. Ãðóøåâñüêîãî, ÇÎØ ¹ 5. ×èñòî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 0 9 9 - 3 4 6 - 9 1 - 0 4 , 097-848-42-68 1-ê³ì. êâàðòèðó â öåíòð³ íà ïð. Âîë³, ïîòèæíåâî, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîì³ñÿ÷íî, ñó÷àñí³ ìåáë³, ðåìîíò, ïðàñêà, êàáåëüíå ÒÂ, ÷èñòî, âñ³ êîìóí. çðó÷íîñò³, âèã³äíå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 067-499-93-71, 093-237-77-58 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà, íàäàþòüñÿ çâ³òí³ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 067-348-43-86, 050-263-87-11 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íà ïð.  îë ³ , º â ð î ð å ì î í ò, í î â ³ ìåáë³, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêè ç îõîðîíîþ, íàäàþòüñÿ çâ³òí³ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 098-762-42-68

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, íàäàþòüñÿ çâ³òí³ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 050-438-22-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, â ð-í³ ËÏÇ. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíà, êóõíÿ âêîìïëåêòîâàíà, º òåëåâ³çîð òà õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1000 ãðí. + ê/ï. Êîíòàêòè: 063-867-33-50

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Âèííè÷åíêà, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî. Âñ³ çðó÷íîñò³. Êîíòàêòè: 0 9 8 - 1 2 0 - 0 5 - 8 9 , 099-611-65-17 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Êðàâ÷óêà. ª áàëêîí, âìåáëüîâàíà, êóõíÿ, º òåëåâ³çîð, ì³êðîõâèëüîâà ï³÷, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà. Ö³íà: 350 ó. î. Êîíòàêòè: 050-378-35-77 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòê îâî âìåáëüîâàíà, º õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 067-709-12-34, Lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, øêîëà ¹ 23, «ìàëîñ³ìåéêà». Áåç ìåáë³â. Êîíòàêòè: 097-939-53-84 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ. Õîðîøèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíêà, ³íòåðíåò. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-35-77, Lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. Âîë³. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, íîâà ñ/ò. Ö³íà: 1500 ãðí. + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 067-276-99-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. Ïåðåìîãè. ªâðîðåìîíò, âñ³ íîâ³ ìåáë³ òà ï/ò. Ö³íà: 2400 ãðí. + ê/ï. Êîíòàêòè: 063-703-96-27, 067-988-19-44 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹ 1, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáë³. Ö³íà: 900 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ ïð. ³äðîäæåííÿ. Õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñ³ ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1200 ãðí.+ ê/ï. Êîíòàêòè: 063-703-96-27 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ʳâåðö³âñüê³é. Ïðîñòèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Âñ³ íåîáõ³äí³ ìåáë³, áåç ï/ò. Ö³íà: 700 ãðí.+ ê/ï. Êîíòàêòè: 050-204-34-14, 050-638-27-78 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ʳâåðö³âñüê³é. «Ñâ³æèé» êîñìåò è ÷ í è é ð å ì î í ò, â ìå áë ü î â à í à , Âêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 1000 ãðí. + ê/ï Êîíòàêòè: 067-709-12-38 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíêà, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 16000 ãðí + ë³÷. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, êóõíÿ âêîìïëåêòîâàíà, ÷àñòêîâî ï/ò. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 2-ïîâ., êîñìåò è ÷ í è é ð å ì î í ò, â ñ ³ í å î á õ ³ ä í ³ ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïåðåäîïëàòà. Ö³íà: 1000 ãðí. + ê/ï. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1200 ãðí. + ê/ï. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³. «Ñâ³æèé» ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º õîëîäèëüíèê, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Ö³íà: 1500 ãðí + ê/ï. Êîíòàêòè: 067-709-12-18, Lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 2-ïîâåðõ, ºâðîðåì î í ò, â ìå áë ü î âà í à , ï î á óò î â à òåõí³êà. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ï å ð å ì î ã è . ª â ð î ð å ì î í ò, í î â ³ ìåáë³, êóõíÿ âêîìïëåêòîâàíà, âìîíòîâàíà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2400 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êóõíÿ âìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1000 ãðí. + ê/ï. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ïîáëèçó Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó, âìåáëüîâàíà, ÷èñòà òà çàòèøíà, óñ³ çðó÷íîñò³, ïîáëèçó àâòîñòàíö³ÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êîíòàêòè: (0332) 73-72-44, 050-267-79-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñ î á î ð í î ñ ò ³ . ª â ð î ð å ì î í ò, â ñ ³ ìåáë³ òà ï/ò. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 098-190-24-87

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ, º õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-41-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, ç ìåáëÿìè, êîñìåò è ÷ í è é ð å ì î í ò. Ê î í ò à ê ò è : 067-361-88-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíêà. Ö³íà: 1300 ãðí. + ê/ï. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íà òðèâàëèé òåðì³í, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, ìîæëèâî õîëîäèëüíèê, êîñì åò è ÷ í è é ð å ì î í ò. Ê î í ò à ê ò è : 068-191-56-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íåäîðîãî, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, öåíòð ì³ñòà, º íåîáõ³äíà ïîáóòîâà òåõí³êà, óñ³ êîìóíàëüí³ çðó÷íîñò³, ÷èñòî, çàòèøíî. Ïðè ïîòðåá³ íàäàþòüñÿ çâ³òí³ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 050-288-22-12, 096-724-94-61

1 - ê ³ ì í à ò í ó ê âà ð ò è ðó, ïîäîáîâî, â öåíòð³ ì³ñòà òà â ð-í³ øêîëè ¹ 5, âñ³ çðó÷íîñò³, ï³ñëÿ ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 095-151-41-50, 097-580-79-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîäîáîâî, ð-í äåïî. Êîíòàêòè: 095-552-25-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîäîáîâî. Êîíòàêòè: 096-905-17-34 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 1-ê³ìíàòíó; 2-ê³ìíàòíó; 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68 «²ìïåð³ÿ íåðóõîìîñò³ +» 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1500 ãðí + ê/ï. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÆÊ «Êîñòà Áðàâà». ªâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìåáëüîâàíà, º âñÿ ï/ò. Ö³íà: 2500 ãðí. + ê/ï. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê-òðó «Ïðîì³íü». Õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, áåç ï/ò. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàê òè: 067-709-12-18 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ. ʳìíàòè âìåáëüîâàíà, º òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà. Ö³íà: 1600 ãðí. + ê/ï. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ñïîðòèâíî¿ øêîëè. Âåëèê³ ê³ìíàòè, áàëêîí, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³ê à, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Âñ³ ìåáë³, óêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ. Õîëîäèëüíèê òà òåëåâ³çîð. Êîíòàêòè: 050-378-41-14 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ñóïåðìàðêåòó «Ôóðøåò». ªâðîðåìîíò. Âìåáëüîâàíà. Ç ïîáóòîâî¿ òåõí³êè – õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíêà. Ö³íà: 2000 ãðí.+ ê/ï. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà. ªâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, âñ³ ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà. Ö³íà: 2800 ãðí. Êîíòàêòè: 067-988-19-44 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüê îãî. ªâðîðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º ï/ò. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-35-77 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà. Ïîêðàùåíèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñ³ ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1800 ãðí. + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 050-638-27-78, 063-703-96-27 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà. õîðîøèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º âñÿ ï/ò. Ö³íà: 2000 ãðí.+ ê/ï. Êîíòàêòè: 067-709-12-38 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íîâî÷åð÷èöüê³é, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áåç ï/ò. Ö³íà: 1800 ãðí. + ê/ï. Êîíòàêòè: 050-378-41-14, Lcn.biz.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, ÆÊ «Êîñòà Áðàâà», âåëèêîãàáàðèòíà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáë³. Ö³íà: 2500 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 066-644-94-49

2-ʲÌÍÀÒÍÓ êâàðòèðó íà âóë. Êîâåëüñüê³é, 6à. Áåç ïîñåðåäíèê³â.

ò. 096-397-88-21

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, ïåðåäîïëàòà çà 6 ì³ñ. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-655-46-25

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, áåç ï/ò. Ö³íà: 1600 ãðí. + ê/ï. Êîíòàêòè: 067-709-12-38, Lcn.biz.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³. ×àñòêîâî âìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 1600 ãðí. + ê/ï. Êîíòàêòè: 067-709-12-38, Lcn.biz.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³, º õîëîäèëüíèê, ïåðåäîïëàòà çà 3 ì³ñ., äëÿ ñ³ì’¿. Ö³íà: 1500 ãðí.+ ê/ï. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíà, º òåëåâ³çîð. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, ìîæëèâî õîëîäèëüíèê, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðåìîíò, íåîáõ³äí³ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ. õîðîøèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 3000 ãðí. + ê/ï. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, â ð-í³ ËÏÇ. Âìåáëüîâàíà, º õîëîäèëüíèê, ì³êðîõâèëüîâà ï³÷, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 2000 ãðí.+ ê/ï. Êîíòàêòè: 067-709-12-38 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì». õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíêà, ³íòåðíåò. Ö³íà: 2900 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-35-77, Lcn.biz.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 2200 ãðí.+ ê/ï. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2000 ãðí.+ ê/ï. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãî ðä ³ þ ê . ª â ð î ð å ì î í ò, âñ ³ í å îáõ³äí³ ìåáë³ òà ï/ò. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 067-276-99-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óê à, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 2000 ãðí.+ ê/ï. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà. ºâðîðåìîíò, ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíà, º âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2500 ãðí. + ê/ï. Êîíòàêòè: 067-709-12-18 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñòàð³ø³ ìåáë³, íîâà ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 2400 ãðí. + ê, ï. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³. Íîâîáóäîâà, õîðîøèé ºâðîðåìîíò, ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíà, 2 òåëåâ³çîðè, ì³êðîõâèëüîâà ï³÷, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà. Ö³íà: 3500 ãðí + ê/ï. Êîíòàêòè: 063-867-33-50, Lcn.biz.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîíòàêòè: 050-438-13-98  îðåíäó 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ÆÊ «Êîë³çåé». ªâðîðåì î í ò, ï î â í ³ ñ ò þ âìå áë ü î â à í à , êóõíÿ âêîìïëåêòîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 350 ó. î. + ê/ï. Êîíòàêòè: 063-867-44-32  îðåíäó 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Êðàâ÷óêà, 80 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ âêîìïëåêòîâàíà, º âñÿ ïîáóòîâà òåõí³ê à . Ö ³ í à : 5 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 050-378-41-14  îðåíäó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà. ªâðîðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, º ãàðàæ. Ö³íà: 500 ó. î. Êîíòàê òè: 050-378-35-77, Lcn.biz.ua ³çüìó íà êâàðòèðó 2 ñòóäåíòîê-ïîäðóæîê, àáî ïðàöþþ÷èõ ä³â÷àò, íà ï³äñåëåííÿ. Îêðåìà ê³ìíàòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ. Êîíòàêòè: 095-640-28-02 ³çüìó íà êâàðòèðó 1-2 ä³â÷èíè, âñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò, ð-í àâòîñòàíö³¿ ¹ 1. Êîíòàêòè: 099-747-28-17

³çüìó íà êâàðòèðó 3 ä³â÷àò, àáî õëîïö³â, âñ³ çðó÷íîñò³, öåíòð ì³ñòà, á³ëÿ ãîëîâíîãî êîðïóñó ÂÍÓ. Êîíòàêòè: 095-885-85-46 ³çüìó íà êâàðòèðó áåç ãîñïîäèí³ 2 ä³â÷àò, àáî õëîïö³â. Êîíòàêòè: 063-817-47-03 ³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó, íà ï³äñåëåííÿ, ð-í ÂÍÓ, ÇÎØ ¹ 5, âñ³ çðó÷íîñò³. Êîíòàêòè: 066-346-53-02, 096-844-72-05


ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó Êâàðòèðó, ïîäîáîâî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 095-833-76-04 Ïîäîáîâî 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ïîáëèçó «Êîë³çåþ», íîâèé ºâðîðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, êàáåëüíå ÒV, ñòîÿíêà, ïîñò³éíî ãàðÿ÷à âîäà, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 066-022-17-07, 098-449-37-26 ³çüìó íà êâàðòèðó ç ãîñïîäèíåþ, 4 õëîïö³â, ð-í ãîò. «Ëó÷åñüê». Êîíòàêòè: 095-583-36-63 ³çüìó íà êâàðòèðó çàî÷íèê³â, íåäàëåêî â³ä ÂÍÓ, ð-í ÇÎØ ¹ 5, âñ³ çðó÷íîñò³. Êîíòàêòè: 066-346-53-02, 096-844-72-05 ³çüìó íà êâàðòèðó ïðàöþþ÷îãî õëîïöÿ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Êîíòàêòè: 067-498-71-00, 099-327-28-62, 25-58-37

³çüìó íà êâàðòèðó ïðàöþþ÷ó ä³â÷èíó. Êîíòàêòè: 099-740-40-91, Ðóñëàíà

³çüìó íà êâàðòèðó ñòóäåíòîê-çàî÷íèöü, (ïîäîáîâî), ð-í àâòîâîêçàëó. Êîíòàêòè: 095-577-63-33, 098-786-59-51 ³çüìó íà êâàðòèðó, ó «òèì÷àñ³âêó», äâîõ õëîïö³â àáî ä³â÷àò, ð-í âóë. Ëüâ³âñüê î¿, ÀÑ ¹2. Êîíòàêòè: 050-869-90-68 Êâàðòèðó, ïîäîáîâî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 095-833-76-04

ʳìíàòó â êâàðòèð³, ç ãîñïîäèíåþ, ð- 40 êâàðòàëó. Êîíòàêòè: 095-023-71-89 ʳìíàòó, äëÿ îäèíîêîãî ïðàöþþ÷îãî ÷îëîâ³êà, ä³â÷èíè, àáî ìîëîäî¿ ñ³ì’¿, áåç ä³òåé. Êîíòàêòè: 097-608-90-67, 25-25-56 Ïîäîáîâî 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ñòàä³îíó «Àâàíãàðä», êâàðòèðà ÷èñòà, çàòèøíà, º âñå íåîáõ³äíå, äåøåâî. Êîíòàêòè: 093-504-72-76, 099-201-96-79 Ñó÷àñíó 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2500 ãðí. ç ê/ï. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 Ñó÷àñíó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ â öåíòð³, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ãàðàæ. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

âèíàéìó 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³ ì³ñòà, áàæàíî ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ðîçãëÿíó âñ³ ïîçèö³¿. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Áàæàíî ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 050-431-42-53

1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüê ó, äëÿ ñòóäåíòà 1 êóðñó ÂÍÓ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 050-730-99-75, 093-520-89-02 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ðàéîí³, ÷àñòêîâî ìåáë³. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòðàëüíèõ ðàéîíàõ, ç õîðîøèì ðåìîíòîì, ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 050-104-67-29 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ïåðåäîïëàòó òà ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. Êîíòàêòè: 050-804-89-30

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ó Ëüâîâ³, áàæàíî ïëîùåþ ê³ìíàòè 22-25 êâ. ì, ç íåîáõ³äíèìè çðó÷íîñòÿìè, ðîçóìíîþ ö³íîþ. Êîíòàêòè: 067-922-36-65 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ ñòóäåíòà. Êîíòàêòè: 093-080-86-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç ï³äñåëåííÿì, áåç ãîñïîäàðÿ. Êîíòàêòè: 066-402-60-72 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç ï³äñåëåííÿì, áåç ãîñïîäèí³. Êîíòàêòè: 093-080-86-96 1-ê³ìíàòó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Áàæàíî âìåáëüîâàíó, ç ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 2-, àáî 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, âóë. Êîïåðíèêà, Êðàâ÷óêà, ÃÌ «Òàì-Òàì», ðàãñó, áàæàíî ç ðåìîíòîì ³ ìåáëÿìè, íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. Ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. Êîíòàêòè: 097-845-78-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, ïð. ³äðîäæåííÿ, ìîæëèâî ËÏÇ, äëÿ ñ ³ ì ’ ¿ , ð å ì î í ò, ì å á ë ³ . Ê î í òà ê ò è : 095-543-35-55 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿, â íîâîáóäîâ³, ìîæëèâî áåç ìåáë³â. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ ñ³ì’¿, íà òðèâàëèé òåðì³í, ç ìåáëÿìè, ç ðåìîíòîì. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæëèâî áåç ìåáë³â, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 050-644-64-96, 099-791-90-86 3-, 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ÷è ÷àñòèíó áóäèíêó. Ðåìîíò, ìîæëèâî áåç ìåáë³â òà ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Êîíòàêòè: 068-191-56-98

Åë³òíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó. Ç õîðîøèì ðåìîíòîì, íîâèìè ìåáëÿìè òà ñó÷àñíîþ ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Ö³íà: äî 700 ó. î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 Êâàðòèðó àáî ÷àñòèíó áóäèíêó. Êîíòàêòè: 096-681-49-17 Êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, äëÿ ïîðÿäíî¿ ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: 097-167-71-44 Êâàðòèðó íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í, ÷ à ñ ò ê î â î â ì å áë ü î â àíó. Ê î í òà ê ò è : 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02

Êâàðòèðó íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 066-285-86-18 Êâàðòèðó, àáî ÷àñòèíó áóäèíêó, áàæàíî ç³ çðó÷íîñòÿìè òà ìåáëÿìè, äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé. Ïðîøó àãåíòñòâà íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 063-391-86-37 Êâàðòèðó, áàæàíî íîâîáóäîâó, ÷è áóäèíîê ç³ çðó÷íèì çà¿çäîì äëÿ àâòî, ç ºâðîðåìîíòîì, ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Êîíòàêòè: 050-721-67-00 Êâàðòèðó, áàæàíî ïî ðóõó ìàðøðóòíîãî òàêñ³ ¹ 15, ç êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, ìåáëÿìè. Ñâîº÷àñíó îïëàòó òà ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 Êâàðòèðó, â õîðîøîìó ñòàí³, âìåáëüîâàíó, ç óñ³ºþ ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ, áàæàíî ïî ìàðøðóòó ¹-15. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè, ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-431-42-53 Êâàðòèðó, íà òðèâàëèé òåðì³í, ç êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, ìåáëÿìè, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 Êâàðòèðó, íà òðèâàëèé òåðì³í, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

Êâàðòèðó, ÷àñòèíó, àáî æèòëîâèé áóäèíîê â ì. Ë ó ö ü ê ó, à á î ï å ð å ä ì ³ ñ ò ³ . Ðîçãëÿíó âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-959-83-88, 097-524-42-19

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, ïð. ³äðîäæåííÿ, áàæàíî âìåáëüîâàíó, ç êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì. Êîíòàêòè: 093-020-89-47, 067-499-93-71

Ìîëîäà ïàðà âèíàéìå êâàðòèðó. Ö³íà: 500-1200 ãðí. Êîíòàêòè: 098-828-24-95

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, â öåíòðàëüíèõ ð-íàõ ì³ñòà àáî 33 êâàðòàëó, â õîðîøîìó ñòàí³, îïëàòó ãàðàíòóºìî. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó äëÿ ä³â÷èíè-ñòóäåíòêè, ÷è ê³ìíàòó íà ï³äñåëåííÿ áåç ãîñïîäàð³â, â öåíòð³, á³ëÿ ÂÍÓ, â õîðîøîìó ñòàí³, íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 097-323-08-69

ѳì’ÿ âèíàéìå 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ïî ðóõó ìàðøðóòó ¹ 15, ñâîº÷àñíó ïðîïëàòó ³ ïîðÿäí³ñòü ãðàíòóºìî. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 ѳì’ÿ âèíàéìå 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæëèâî ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíó, áàæàíî ç ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 Òåðì³íîâî âèíàéìó êâàðòèðó ó Ëóöüêó, íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. Ïîðÿäí³ñòü òà ïëàòîñïðîìîæí³ñòü ãàðàíòóþ. Ìîæëèâà ïåðåäîïëàòà. Êîíòàêòè: 067-276-99-98, 050-166-95-45 «Òèì÷àñ³âêó», «ìàëîñ³ìåéêó» àáî 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó äëÿ ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: 050-564-99-86, 050-861-26-20

îáì³í

ʳìíàòó äëÿ ïðàöþþ÷îãî õëîïöÿ, ð-í ÀÑ ¹ 1. Áåç ãîñïîäèí³. Êîíòàêòè: 097-979-81-25

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà äëÿ ä³â÷àò-ñòóäåíòîê, â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, öåíòðó, áåç ãîñïîäèí³. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 098-917-95-42

ѳì’ÿ áåç ä³òåé òåðì³íîâî âèíàéìå êâàðòèðó íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 050-438-52-25

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàõàðîâà, (31 êâ. ì.+ï³äâàë,êîñìåòè÷íèé ðåìîíò), 4/5, ö. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-510-77-77

ʳìíàòó äëÿ ä³â÷èíè. Ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. Êîíòàêòè: 050-876-14-14

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòðàëüíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

Ïðàöþþ÷³ õëîïö³ âèíàéìóòü 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ö³íà: äî 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 067-199-33-34, Ïàøà

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40á, 33 êâàðòàëó, íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæíà ÷àñ ò ê î â î âì å á ë ü î âàíó. Ê î í òà ê ò è : 095-897-27-89, 095-488-01-63, 063-620-07-65

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ëóöüêó, äëÿ ñòóäåíòà, áåç ãîñïîäàðÿ. Êîíòàêòè: 066-402-60-72

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹ 5, ãîò. «Ëó÷åñüê», Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 099-524-45-21

Ïîðÿäíèé, ïëàòîñïðîìîæíèé õëîïåöü âèíàéìå 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà, êð³ì âóë. Ëüâ³âñüêî¿, Êîâåëüñüêî¿, Âîëîäèìèðñüêî¿, ËÏÇ. Ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Ìîæëèâà ïåðåäîïëàòà çà 2-3 ì³ñÿö³. Ö³íà: äî 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-332-43-34, 098-996-90-60

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

1-, àáî 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, ÷è ÇÎع5, â äîãëÿíóòîìó ñòàí³, ìåáë³, ìîæëèâî áåç ïîáóò. òåõí³êè. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 063-391-86-37

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ë³êàðí³ ¹ 2, 33 êâàðòàëó. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

Ïîðÿäíà, ïëàòîñïðîìîæíÿ ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé âèíàéìå 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Ðîçãëÿíåìî ð³çí³ âàð³àíòè. Ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ìîæëèâà ïåðåäîïëàòà. Êîíòàêòè: 050-638-27-78

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó, 4/9/Ö, 27,7/ 18/-. Æèòëîâèé ñòàí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º áàëêîí, êóõíÿ ³ ñàíâóçîë íà 2 ñ³ì’¿, íà ð³âíîö³ííó 1-ê³ìí. êâ. íå ìàëîñ³ìåéí î ã î ò è ï ó, ç ä î ï ë àò î þ . Ê î í ò à ê ò è : 050-236-16-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòðàëüíîìó ð-í³, íà 3-, àáî 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 095-503-09-39 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñîô³¿ Êîâàëåâñüêî¿, â ð-í³ 33, 40 êâàðòàëó, áàæàíî ïåðøèé ïîâåðõ, íà 1-ê³ìíàòíó êâàðò è ð ó, ç ä î ï ë àò î þ . Êîíòàêòè: 095-640-28-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîë³ïøåíîãî ïëàíóâàííÿ, íà ð³âíîö³ííó, àáî ìåíøó â ì. Ëüâîâ³, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó. Êîíòàêòè: 098-895-00-18 3-ê³ì. êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâ., 5/5, ö, íà äâ³ 1-ê³ì., àáî 1-ê³ì. ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 71-24-38, 050-703-58-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, íà êâàðòèðó àáî áóäèíîê â ñåë³. Êîíòàêòè: 26-58-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà 40-à êâàðòàë³, 1/5, ö, + 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê íà ì-â³ «Ïðîì³íü», íà áóäèíîê â ì. Ëóöüêó, áåç äîïëàòè. Êîíòàêòè: 066-631-62-46 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 50 êâ. ì, 4-ïîâ., íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëüâîâ³, â áóäü-ÿêîìó ð-í³. Êîíòàêòè: 26-33-81 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 88 êâ. ì, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-687-42-17

1.2. Æèòëîâ³ áóäèíêè ïðîäàì 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ì. Áåðåñòå÷êî, íåçàâåðøåíèé, 10õ12, õë³â, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ãàðàæ. Êîíòàêòè: 096-732-64-53 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, ç ºâðîáðóñó, 136 êâ. ì, íàêðèòèé îíäóë³íîì, âåäóòüñÿ âíóòð³øí³ îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè, ñâåðäëîâèíà, âèãð³áíà ÿìà, ãàç ïîðÿä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

Ìîëîäà ïàðà ç äèòèíîþ âèíàéìå 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 063-060-51-65

1,5-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, áë., 290/-/20, ÷èñòîâà øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, ì/÷åðåïèöÿ, ï³äâàë, óòåïëåíèé ôàñàä, ãàðàæ, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ áóäèíêó, 0,10 ãà. Ö³íà: 98000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98

Ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé âèíàéìå 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ó ðàéîí³ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, ÃÌ «ÒÀÌ-ÒÀÌ», áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-460-88-46 23_Lucky_23@mail.ru

1,5-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, ç ºâðîðåìîíòîì, 324 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, ãàðàæåì òà çåìåëüíîþ ä³ëÿíê î þ . Ö ³ í à : 1 7 5 0 0 0 ó. î . Ê î í ò àê òè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02

Ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé âèíàéìå 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðîçãëÿíåìî óñ³ âàð³àíòè, ïîñåðåäíèê³â ïðîøó íå òóðáóâàò è . Ö ³ í à : 8 0 0 - 11 0 0 ã ð í . Ê î í ò à ê ò è : 066-902-86-34, 093-528-50-26

1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè. ç õîðîøèì êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ãàðàæ, ñàóíà, «ë³òíÿ» êóõíÿ, 0,10 ãà, êîâàíà îãîðîæà. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

Ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê âèíàéìå íà òðèâàëèé òåðì³í 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó (ðîçãëÿíåìî âñ³ âàð³àíòè). Êîíòàêòè: 095-135-89-21, 097-635-99-16

1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Íåá³æêà, 125 êâ. ì, êîðîáêà ç ðàêóøíÿêà, ãàðàæ, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 21 ñîò., íîâà âóëèöÿ ç íîâîáóäîâàìè. Ö³íà: 35000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

Ìîëîäà ñ³ì’ÿ âèíàéìå 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Îïëàòó ³ ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. Òåðì³íîâî. Ö³íà: ïîì³ðíà. Êîíòàêòè: 095-135-89-21

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé. Êîíòàêòè: 066-195-34-76

Ìîëîäà ñ³ì’ÿ âèíàéìå 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç ìåáëÿìè, ïî ìàðøðóòó ¹ 15. Êîíòàêòè: 095-543-35-55

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í ç ìåáëÿìè, ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè Êîíòàêòè: 093-710-74-43

Ìîëîäà ñ³ì’ÿ âèíàéìå 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 066-262-56-07, 050-150-73-37

1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. ϳäãàéö³, âóë. Õðåùàòà, îáëèöþâàëüíà öåãëà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, çðîáëåíå îïàëåííÿ, ãàç òà âîäà â áóäèíêó, âîäà â äâîð³, ãàðàæ, 0,12 ãà. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ïðîì³íü, 49 êâ.ì, 6 ñîò., 4 ê³ìíàòè, áåç â³êîí, áåç äâåðåé, ï³äâàë, íà ä³ëÿíö³ º ñâ³òëî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 4500 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 Lcn.biz.ua

1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ðîâàíö³, íîâîáóäîâà, «êîðî¿ä», ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ãàðàæ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 0,10 ãà. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ðîâàíö³,160,5 êâ. ì, 0,10 ãà. Ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà, ôàñàä – êîðî¿ä, äàõ – íàòóðàëüíà ÷åðåïèöÿ. ϳäâåäåí³ âñ³ êîìóí³êàö³¿, â áóäèíêó «÷îðíîâ³» ðîáîòè. Ö³íà: 80 000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 160 êâ. ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ï³äâåäåí³, çðîáëåíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 240 êâ. ì, 6 ê³ìíàò, 12 ñîò., çðîáëåíèé ðåì î í ò. Ö ³ í à : 1 5 5 0 0 0 ó. î . Ê î í òàê òè: 099-329-31-32 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, 233 êâ. ì, 7 ê³ìíàò. Ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà, ïåðåêðèòòÿ – áëîê, äàõ – ìåòàëî÷åðåïèöÿ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, êð³ì îïàëåííÿ. Âíóòð³øí³ «÷îðíîâ³» ðîáîòè. Ö³íà: 140000 ó. î . Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Lcn.biz.ua 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, 235 êâ. ì, 12 ñîò., âíóòí³øíÿ òà çîâí³øíÿ øòóêàòóðêà, ãàç ï³ä áóäèíêîì, åëåêòðîë³í³ÿ ïîðÿä, ñâåðäëîâèíà íà ä³ëÿíö³, ãàðàæ, 30 êâ. ì, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 80000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, 4 ê³ìí., 190 êâ. ì, ôàêòóðíà øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, âåëèêèé ãàðàæ, âè¿çí³ âîðîòà, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, ãàç, ìîæëèâå ï³äêëþ÷åííÿ äî öåíòðàëüíîãî âîäîêàíàëó. Ö³íà: 110 000 ó. î., êðåäèò. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ.Çàáîðîëü, 235 êâ.ì., 0,12 ãà. Ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà, º âñ³ êîìóí³êàö³¿: ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ºâðîðåìîíò, âåëèêèé ñ/â, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ãàðäåðîáíà. Äâîðèê, ñàäîê. Ñóïóòíèêîâå ÒV, òåëåôîí, ³íòåðíåò. Ãàðàæ, ï³äâàë, àëüòàíêà. Ö³íà: 95 000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34

1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê, íîâîáóäîâà, â ñ. Ðîâàíö³, á³ëÿ øêîëè, áëîê, 240/ -/-, 0,17 ãà, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, öåíòðàëüí³ êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ áóäèíêó, ì/÷åðåïèöÿ, ãàðàæ íà 2 àâòî, âóë. çàáóäîâàí à . Ö ³ í à : 6 5 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 067-361-88-89 1,5-ïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Áàê³âö³, 210 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 0,25 ñîòîê. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 1,5-ïîâåðõîâó íîâîáóäîâó â ð-í³ «Ìîäåðí-Åêñïî», áàðó «Îêîëèöÿ», áë./ êîð., 190/-/-, 0,12 ãà, ñó÷àñíèé ïðîåêò, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, íàêðèòà ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ãàðàæ, îãîðîæà. Ö³íà: 61000 ó. î. Êîíòàê òè: 068-191-56-98, 78-00-88 1-ïîâ. áóä. â ñ. Ëèïëÿíè, 80 êâ.ì, öåãëà, íàêðèòèé ÷åðåïèöåþ, 4 ê³ìí., âñ³ çðó÷íîñò³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, îãîðîæà, àñôàëüò. äî¿çä, 50 ñîò. Ö³íà: 50 000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 1-ïîâ. áóäèíîê â ì. Ëóöüêó, 86 êâ. ì, 0,07 ãà. Ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà, ïåðåêðèòòÿ – çàë³çîáåòîí, äàõ – îíäóë³í, âñ³ êîìóí³êàö³¿: ãàç, âîäà, ñâ³òëî, æèòëîâèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ìåòàëåâà îãîðîæà, äóáîâèé ïàðêåò, õë³â. Ö³íà: 100 000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 1-ïîâ. áóäèíîê â ì.Ëóöüê, 29 êâ.ì, 0,02 ãà. Ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà, äàõ – øèôåð. Âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà âóëèö³, âîäà, ñâ³òëî â áóäèíêó. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 17000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 1-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿, 52 êâ. ì, 0,095 ãà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, êàíàë³çàö³ÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, æèòëîâèé ñòàí, ïîãð³á òà íàäâ³ðíà ñïîðóäà, ïîðó÷ çóïèíêà. Ö³íà: 59 000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 Lcn.biz.ua 1-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 4 ê³ìíàòè, 80 êâ. ì, íàêðèòèé îíäóë³íîì, íîâå îïàëåííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, 0,10 ãà . Ö ³ í à : 5 5 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 095-543-35-55

1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ.Ìàëèé Îêîðñüê, âîëîäèìèð-âîëèíñüêîãî íàïðÿìêó, 167 êâ. ì, 0,35 ãà. Ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà, âñ³ êîìóí³êàö³¿: ãàç, âîäà, ñâ³òëî, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ºâðîêîëîíêà, õë³â. Ö³íà: 65000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34

1-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, öåãëÿíèé, 70/53/10, 0,07ãà, 3 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà, ïë. â³êíà, íîâîçáóäîâàíèé. Ö³íà: 70000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 068-191-56-98

1,5-ïîâ. áóäèíîê ìàíñàðäíîãî òèïó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 147 êâ. ì, 0,077 ãà, «êîðî¿ä», ïîäâ³ð’ÿ âèêëàäåíå áðóê³âêîþ, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 ñ/â, âåëèêèé ãàðàæ íà 4 ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö ³ í à : 1 5 0 0 0 0 ó. î . , òî ð ã. Ê î í òà ê òè: 063-867-33-50 Lcn.biz.ua

1-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 0,0569 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 067-709-12-34

1,5-ïîâ. áóäèíîê íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 195 êâ. ì, 6 ê³ìíàò, 2 ñ/â, ãàðàæ, 11 ñ îò îê. Ö³íà: 175000 ó. î. Êîíò àêòè: 050-547-79-20

1-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ ñïèðòçàâîäó, 3 ñîò., 2 ê³ìíàòè.  áóäèíêó º ãàç, âîäà, òóàëåò íà âóëèö³, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, öåãëÿíèé ãàðàæ, ïîãð³á, âåðàíäà. Ö ³ í à : 3 0 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í òà ê ò è : 063-867-33-50 Lcn.biz.ua

1,5-ïîâ. áóäèíîê íà Ëèïèíñüêîìó ì-â³, íîâîáóäîâà, 200 êâ. ì, 0,85 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿: ñâ³òëî, ãàç, ñâåðäëîâèíà, «÷îðíîâ³» ðîáîòè – ñòÿæêà-øòóêàòóðêà, äàõ óòåïëåíèé, º âèõ³ä íà êàì³í, çðó÷íå ïëàíóâàííÿ, ãàðàæ, äî¿çä àñôàëüòîâàíèé. Ö³íà: 100 000 ó.î.,òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Lcn.biz.ua 1,5-ïîâ. áóäèíîê íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 130 êâ.ì, ðåìîíò, 4 ê³ìí., 2 ñ/â, 8 ñîò., îãîðîæà, áëàãîóñòð³é á³ëÿ áóäèíêó. Ö³íà: 1 5 0 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 050-678-05-09 1,5-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, 170 êâ. ì, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ãàç òà ñâ³òëî â áóäèíêó, ñâåðäëîâèíà. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 1,5-ïîâ.áóäèíîê â ñ. Ñîêèðè÷³, 20 ñîòîê çåìë³. ×îðíîâ³ ðîáîòè, â³êíà ïëàñòèêîâ³, âõ³äí³ äâåð³ – äåðåâî. Ìàòåð³àë áóäèíêó – ï³íîáëîê, ï³äâåäåíèé ãàç òà ñâ³òëî. Ö³íà: 22000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 1,5-ïîâåðõîâå íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî â ñ. Â. Îìåëÿíèê, 300 êâ. ì, ãàðàæ, ï³íîáëîêè + öåãëà, â³êíà, äâåð³, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 12 ñîòîê, îãîðîæà. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, çàãàëüíà ïëîùà ç ï³äâàëîì òà ãàðàæåì – 300 êâ. ì, öåãëÿíèé, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíê ó, â³êíà, âõ³äí³ äâåð³, øòóêàòóðêà, öåãëÿíà «òèì÷àñ³âêà», 2 ê³ìíàòè, êóõí³, êîðèäîð òà ñ/â, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåãëÿíà «ë³òíÿ» êóõíÿ òà õë³â, 18 ñîò., îãîðîæà. Ö³íà: 90000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 200 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, 1 ïîâåðõ – ðåìîíò, 2 ïîâåðõ – «÷èñòîâà» ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, 6 ñîòîê. Ö³íà: 105000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Çàáîðîëü, 230 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, 0,15 ãà, íîâîçáóäîâàíèé, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, á³ëÿ äîðîãè, ïîðó÷ íîâîáóäîâè. Ö³íà: 52000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 lcn.biz.ua 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ç쳿íåöü, 130 êâ. ì, íîâèé, êåðàì³÷í³ áëîêè, íàòóð. ÷åðåïèöÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ê îìóí³êàö³¿, áëàãîóñòð³é, 12 ñîò. Ö ³ í à : 9 5 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 050-678-05-09 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ïðèëóöüêå, 130 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, 12 ñîòîê, ºâðîðåìîíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, êóõíÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ãàðäåðîáíà ê³ìíàòà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, áàëêîí. Ö³íà: 120000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 063-867-33-50 lcn.biz.ua 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 130 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, öåãëÿíèé, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, 6 ñîò î ê , «ë³òíÿ» êóõíÿ, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

1-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ ËÏÇ, 60 êâ.ì, 7 ñîò., õîðîøèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, ñ/â ñóì³ñíèé. Ö³íà: 55000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 Lcn.biz.ua

1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Áîãîëþáè, öåãëà+øëàê, 100 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, âîäà ³ ñâ³òëî â áóäèíêó, ãàç ïîðó÷, 2 õë³âè, ãàðàæ, ïîãð³á, 25 ñîò. áóä. – 16 ð. Ö³íà: 39000 ó.î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03 1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Æèäè÷èí, øëàêîâèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ðåìîíò, 18 ñîòîê. Êîíòàêòè: 066-404-90-91 1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Æèäè÷èí. Êîíòàêòè: 066-391-22-29 1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, 51 êâ.ì. Àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà, äàõ – øèôåð, êîìóí³êàö³¿ âñ³ â áóäèíêó, ñ/â íà âóëèö³. Áóäèíîê 1957 ðîêó, æèòëîâèé ñòàí, º ñàä, òåðèòîð³ÿ îãîðîäæ å í à . Ö ³ í à : 6 0 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 067-709-12-34 1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ìàëèé Îìåëÿíèê, 65 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, 0,12 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷ (10 ìåòð³â), æèòëîâèé ñòàí, çðó÷íèé äî¿çä. Ö³íà: 14 000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ìèðíå, 70 êâ. ì, 0,45 ãà. Ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà, äàõ – áëÿõà, êîìóí³êàö³¿: âîäà, ñâ³òëî, ãàç ùå ïðîâîäèòüñÿ, «÷îðíîâ³» ðîáîòè, ãàðàæ, «ë³òíÿ» êóõíÿ. Ö³íà: 8 000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Íîâîêîò³â (14 êì â³ä Ëóöüêà), 96 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, 30 ñîò., áóäèíîê ïîòðåáóº ðåìîíòó, ñâ³òëî, ãàç â áóäèíêó, âîäà(êðèíèöÿ) òà çðó÷íîñò³ – íà âóëèö³, ïîãð³á, ãàðàæ. Âåëèêèé ãàðíèé ñàäîê. Ö³íà: 3000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ñàä³â. 4 ê³ìíàòè, 21 ñîò. Ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè: õë³â, 2 ïîãðåáè, ãàðàæ, àñôàëüòîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ïîðó÷ òðàñà, ñòàâîê, ë³ñ, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 17000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Lcn.biz.ua 1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ñâ³òÿçü, 120 êâ. ì, 6 ñîòîê, ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà, äàõ – ìåòàëî÷åðåïèöÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, º âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 59000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32

17 1-ïîâ. áóäèíîê íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 70,5 êâ. ì, îãîðîæà, íà 2 âõîäè, ãàç, âîäà íà ä³ëÿíö³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, àñô à ë üò î âà í è é äî¿çä. Êîíòàê òè: 066-644-94-49, 29-49-48 1-ïîâ. äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñ. Áîãîëþáè, 60 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ãàç, âîäà á³ëÿ áóäèíêó, 15 ñîòèõ çåìë³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 28000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 1-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ.Ñòðóì³âêà, 150 êâ.ì, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 0,12 ãà. Ö³íà: 52000 ó.î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03 1-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê â ð-í³ öóêðîâîãî çàâîäó, 79 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, 10 ñîòîê. Ãàç íà âóëèö³, ñâåðäëîâèíà, òóàëåò íà âóëèö³, â³êíà, äâåð³, ï³äëîãà – äåðåâ’ÿí³, º ïîãð³á òà õë³â. Ö³íà: 39000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32

1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Áîãîëþáè, øëàê + öåãëà, 80/56/ 12, 3 ê³ìíàòè, âîäà, ãàç, áåç çðó÷íîñòåé, æèòëîâèé ñòàí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.40 ãà, 2 õë³âè, ãàðàæ. Ö³íà: 55000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: (0332) 74-36-35, 095-687-94-06 1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Âåñíÿíêà, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, ïî÷àòîê ñåëà, 100 êâ. ì, ç áðóñà, îáêëàäåíèé öåãëîþ, ïîáóä. ó 1990 ð., âñ³ êîìóí³êàö³¿, æèòëîâèé ñòàí, 15 ñîò., îãîðîæà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïîðÿä ñòàâîê. Ö³íà: 25000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ç쳿íåöü, 146 êâ. ì, 0,10 ãà. Ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà, ïåðåêðèòòÿ – äåðåâî, çàë³çîáåòîí, äàõ – îíäóë³í. ª âñ³ êîìóí³êàö³¿: ãàç, âîäà, ñâ³òëî, à/î, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 140 000 ó. î. Êîíòàê òè: 063-867-44-32 1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ç쳿íåöü, íîâîáóäîâà, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, 1 ïîâ., -130 êâ. ì, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, ãàðàæ, ëàíäøàôòíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîæà, ïîðÿä îçåðî. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, 4 ê³ìíàòè, 2 ñ/â, ðåìîíò, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ñàóíà, îãîðîæà – ðàêóøíÿê, 10 ñîòîê. Ö³íà: 135000 ó. î., òî ð ã. Êîíòàê òè: 099-758-68-93 1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, 100 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, 13 ñîò. Ìàòåð³àë – öåãëà, äàõ – øèôåð. Êîìóí³êàö³¿ º â áóäèíêó, îêð³ì âîäè. Æèòëîâèé ñòàí, êóõíÿ òà âàííà â áóäèíêó, òóàëåò íà âóëèö³. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Lcn.biz.ua 1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â öåíòð³ Ëóöüêà, 83 êâ. ì, ö, øèôåð, 4 ê³ìíàòè, 2 êóõí³, 1 ñ/â, áóäèíîê íà 2 âõîäè, ïîòðåáóº êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó. Ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè. Òåðì³íîâèé ïðîäàæ! Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 lcn.biz.ua 1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 85 êâ.ì, 3,5 ñîòê., 3 ê³ìíàòè, öåãëÿíèé áóäèíîê, öåíòðàë³çîâàíà ê àíàë³çàö³ÿ, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, õë³â, â ê³ìíàòàõ – ºâðîðåìîíò, ñ/â ³ êóõíÿ áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 100 000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Lcn.biz.ua 1-ïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 86/60/11, 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 0,04 ãà, ãàðàæ, «ë³òíÿ» ê ó õ í ÿ . Ö ³ í à : 6 5 0 0 0 ó. î . Ê î í ò àê òè: 050-757-38-45 1.5-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, âóë. Æóðàâëèíà, 220 êâ. ì. ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ï³äâåäåíî ñâ³òëî, ñâåðäëîâèíà, ãàç âçäîâæ ä³ëÿíêè, ãàðàæ, 0.10 ãà. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 1/2 2-ïîâåðõîâîãî áóäèíêó íà ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, ö, 112 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, 6 ñîòîê, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 75000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 1/2 áóäèíêó â ì. ʳâåðö³, øëàê, 50 êâ. ì, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, àâòîíîìíå îïàëåíí ÿ . Ö ³ í à : 1 6 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 099-915-35-61 1/2 áóäèíêó â ð-í³ âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿, 30 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, îáêëàäåíèé öåãëîþ, ïîøòóêàòóðåíèé, âñ³ êîìóí³êàö³¿, òóàëåò íà âóëèö³, æèòëîâèé ñòàí, â³êíà äåðåâ’ÿí³, ï³äëîãà äåðåâ’ÿíà, äâåð³ ñòàð³. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 1/2 áóäèíêó â ð-í³ âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿, 36/-/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðóê³âêà, îãîðîæà. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 1/2 áóäèíêó â ð-í³ âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿, 38/17,3/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêàí, áðóê³âêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³äâàë, îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 1/2 áóäèíêó â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 86 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 60 êâ. ì, 0,06 ãà. Ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà, äàõ – øèôåð, ïåðåêðèòòÿ – äåðåâî, ï³äâåäåíå ñâ³òëî, ãàç, âîäà íà ä³ëÿíö³, æèòëîâèé ñòàí, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ö³íà: 20 000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50

1/2 áóäèíêó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 60 êâ. ì, âñ³ çðó÷íîñò³, 4,6 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíî, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, àáî îáì³íÿþ íà 3 - ê ³ ì í à ò í ó ê â à ð ò è ðó. Ê î í ò à ê ò è : 063-388-10-09

1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, öåãëÿíèé, 195 ì. ïëîù³, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 12 ñîòèõ çåìë³, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà: 52000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03 1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà,125 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè. Öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, ï³äâåäåí³ âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 90 000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34

1/2 áóäèíêó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 1 ïîâ., 1 ê³ìíàòà – 14,1 êâ. ì, êóõíÿ ³ ñ/â íà 2-â³ ñ³ì’¿, â³êíà ïëàñòèêîâ³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ãàðàæ, 20 êâ. ì, õë³â, 30 êâ. ì, 1,5 ñîò., ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè ââåðõ ³ ðîçøèðåííÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö ³ í à : 2 0 0 0 0 ó. î . , òî ð ã. Ê î í òàê òè: 050-438-52-25

1-ïîâ. áóäèíîê íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, öåãëÿíèé, 2 ÷àñòèíè, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, æèòëîâèé ñòàí, 5 ñîòîê, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

1/2 áóäèíêó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 1,5-ïîâ., 96/-/14, 4 ê³ìí., ÷èñòîâà øòóêàò., ñòÿæêà, âñ³ öåíòð. êîìóí³êàö³¿, êàíàë³çàö³ÿ, ïë. â³êíà, ìîæë. äîáóäîâè, îãîðîæà, áóä. – 10 ð. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 067-361-88-89


18 1/2 áóäèíêó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 2 ê³ìíàòè, 39 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 095-314-36-30 1/2 áóäèíêó â ð-í³ ñïèðòçàâîäó, 56 êâ.ì., 1-ïîâ. 2 ê³ìíàòè, îêðåìèé âõ³ä, 0,025 ãà, ñâ³òëî òà ãàç, âîäà íå ï³äâåäåíà, áóäèíîê ïîòðåáóº êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó òà ïåðåïëàíóâàííÿ. Òåðèòîð³ÿ îãîðîäæåíà. Ö³íà: 20000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Lcn.biz.ua 1/2 áóäèíêó â ð-í³ Öåíòðàëüíîãî ðèíêó, 52/40,4/7,2, ñàðàé, ä³ëÿíêà. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-562-54-13, 050-077-39-30 1/2 áóäèíêó â ðàéîí³ Áàëêè, 66 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, ñ/â, êóõíÿ, ðåìîíò, ãàðàæ, 0,04 ãà, ìîæëèâå ðîçòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó. Ö ³ í à : 4 5 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 099-758-68-93 1/2 áóäèíêó â ñ. ϳäãàéö³, 240 êâ. ì, ðåìîíò, 12 ñîò. Ö³íà: 95000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 1/2 áóäèíêó â ñ. ϳäãàéö³, ð-í äóáí³âñüêîãî ê³ëüöÿ, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, ñàðàé, ãîðîä, ñàäîê, 3 ñîòêè. Êîíòàêòè: 095-516-96-02 1/2 áóäèíêó â ñ. Òàðàñîâå, âñ³ çðó÷í î ñ ò ³ . Ö ³ í à : 3 5 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 066-629-32-57 1/2 áóäèíêó â ñ. ×àðóê³â, 18 êì â³ä Ëóöüêà, 3 ê³ìíàòè, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, îêðåìèé âõ³ä, îãîðîæà, àñôàëüòîâàíèé ä î ¿ çä . Ö ³ í à : 1 3 0 0 0 ó. î . Ê î í ò àê òè: 095-773-66-91 1/2 áóäèíêó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, ä/ö, 3 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³. Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-207-29-72 1/2 áóäèíêó íà âóë. Æîâòíåâ³é, 65 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, 65 êâ. ì, ãàç/âîäà. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00 1/2 áóäèíêó íà âóë. Ëèñåíêà, 49 êâ. ì, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êëàäîâêà, 0,16 ãà. Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00 1/2 áóäèíêó íà âóë. Òåðåìí³âñüê³é, 70 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 5 ñîòîê, ë³÷èëüíèêè, ñ/â, ãàðàæ, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ìîæëèâèé îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-402-80-15, Â’ÿ÷åñëàâ 1/2 öåãëÿíîãî áóäèíêó â ð-í³ Ñòàðîãî ì³ñòà, 1,5 ïîâåðõè, 110,1 êâ. ì, 4 ê³ìí., àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, îãîðîäæåíèé, 0,035 ãà, áðóê³âêà, º ãàðäåðîáíà, à/î, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, 2 ñ/â, íîâà ñàíòåõí³êà, ãàðàæ, õë³â, ï³äâàë. Ö³íà: 80000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 Lcn.biz.ua 2 -ïîâ. áóäèíîê â.ñ. Ãàðàçäæà, 411 êâ. ì, ìàòåð³àë ñò³í – êåðàì³÷íèé áëîê Pavotevm + öåãëà, ïåðåêðèòòÿ – ìîíîë³ò, ãàðàæ 55 êâ. ì íà 2 àâòî, ï³äâàë – 20 êâ. ì. Çàñêëåíà òåðàñà, êàì³í, áàñåéí, áàíÿ (ºâðîðåìîíò), ñàíâóçîë, äóøîâ³, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 0,25 ãà, òåðèòîð³ÿ îãîðîäæåíà, çðó÷íèé äî¿çä. Ö³íà: 110 000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Lcn.biz.ua 2,5-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, íîâîáóä.300 êâ. ì (æèòëîâà 250 êâ. ì), 0,13 ãà. ìàòåð³àë ñò³í – öåãðà, äàõ – ìåòàëî÷åðåïèöÿ. Âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Êîðîáêà áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. Ãàðàæ â áóäèíêó. Çðó÷íèé äî¿çä. Ìîæëèâî â êðåäèò. Ö³íà: 55000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 Lcn.biz.ua 2-ïîâ. áóäèíîê â. c. Ç쳿íåöü, 176 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, ï³äâåäåíà âîäà, ãàç íà ä³ëÿíö³; ïîäâ³ð’ÿ – áðóê³âêà; ãàðàæ, àëüòàíêà; îãîðîæà – ìåòàëîïðîô³ëü; ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà. Ö³íà: 110 000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 Lcn.biz.ua 2-ïîâ. áóäèíîê â Ëóöüêó, 5 ê³ìíàò, 253,9/91,2/-, ìàòåð³àë ñò³í – áëîê (Á³ëîðóñü); ïåðåêðèòòÿ – çàë³çîáåòîí; íàêðèòòÿ – ìåòàëî÷åðåïèöÿ; âíóòð³øí³ ðîáîòè – øòóêàòóðêà, ÷îðíîâà ñòÿæêà; öåìåíòí³ ñõîäè; â áóäèíêó – ðîçâîäêè (ñâ³òëî); ºâðîâ³êíà; ï³äâàë. Ö³íà: 95 000 ó.î., òî ð ã. Êîíòàê òè: 050-438-52-25 Lcn.biz.ua

2-ïîâ. áóäèíîê â ì. Ðîæèùå, 240 êâ. ì, óñ³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, º òðèôàçíà ë³í³ÿ, âîäà, ãàç. Êîíòàêòè: (03368) 2-15-21, 096-695-36-24 2-ïîâ. áóäèíîê â ì.Ëóöüê, 249 êâ.ì, 0,078 ãà. Ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà, ïåðåêðèòòÿ – ïàíåëü, äàõ – øèôåð, âñ³ êîìóí³êàö³¿: ãàç, âîäà, ñâ³òëî, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õë³â. Ö³íà: 155000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 2-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, öåãëà, 2 âõîäè, 181/105/26, 0,04 ãà, ºâðîðåì., âñ³ êîìóí., ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ãàðàæ, îãîðîæà. Ö³íà: 130000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 78-00-88 2-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 174 êâ.ì, 15 ñîò., 4 ê³ìíàòè, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, ì/ï â³êíà, äóáîâ³ ñõîäè, 2 ñ/â, êóõíÿ âìîíòîâàíà, º ãàðàæ íà 2 àâòî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, áóäèíîê îãîðîäæåíèé. Ö³íà: 140 000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 2-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 219,6 êâ.ì/53,3 êâ.ì, 15 ñîòîê, 5 ê³ìíàò. Ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà, äàõ – ÷åðåïèöÿ, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, âíóòð³øí³ ÷îðíîâ³ ðîáîòè, º ãàðàæ, «ë³òíÿ» êóõíÿ, àëüòàíêà. Ö³íà: 120000 ó.î. + òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 2-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ äóáí³âñüêîãî ê³ëüöÿ, 250 êâ. ì, 12 ñîò., áóäèíîê öåãëÿíèé, äàõ – ìåòàëî÷åðåïèöÿ, âèêëàäåíà áðóê³âêà, çðó÷íèé äî¿çä, öåíòðàë³çîâàíà êàíàë³çàö³ÿ, º ñâåðäëîâèíà. Ö³íà: 160 000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ 2-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ ñ. Ëèïèíè, 220 êâ.ì, 014 ãà. Ìàòåð³ë – öåãëà, äàõ – êåðàì³÷íà ÷åðåïèöÿ, åëåêòðèêà òà ãàç â áóäèíêó, öåíòð. êàíàë³çàö³ÿ, îïàëåííÿ – ãàç, º áîéëåð, âåíòèëÿö³ÿ, òåëåôîí. Êóõíÿ-¿äàëüíÿ ç äèçàéíåðñüêèì îôîðìëåííÿì, ñ/â – ñóì³ñíèé, º ãàðàæ. Ö³íà: 85 000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34

2-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ëèùå, 140,5 êâ. ì. Íà 1 ïîâ. – ïîâí³ñòþ çðîáëåíèé ðåìîíò, 2-é ïîâ. – «÷îðíîâ³» ðîáîòè, 4 ê³ìíàòè, äâà ñ/â, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, ÷àñòêîâî ëàíäøàôòíèé äèçàéí, 0,15 ãà, îãîðîäæåíèé, íåïîäàë³ê º îçåðî. Ö³íà: 95 000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-438-52-25

2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ãàðàçäæà, 240 êâ. ì, ç ãàðàæåì, öåãëÿíèé, íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ðåìîíò íà 1 ïîâåðñ³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 2 ñàíâóçëè, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ï³äâàë, îãîðîæà, 9 ñîò. Ö³íà: 125000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

2-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê ó ñ.Òàðàñîâå, 232 êâ.ì, 6 ê³ìíàò, îáëèöþâàëüíà öåãëà, íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ, âñ³ êîìóí³ê àö³¿ ó áóäèíêó, º ë³÷èëüíèêè, ñâîÿ ñâåðäëîâèíà, ãàðàæ, 0,11 ãà. Ìàëüîâíè÷èé êðàºâèä, ìàñèâ åë³òíèõ íîâîáóäîâ. Ö³íà: 130 000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-33-50

2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ãàðàçäæà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, åëåêòðèêà, ãàç, ãàðàæ, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-96-84, 063-859-57-55 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ãîëèø³â, 4 ê³ìíàòè, 220,4/ 93,4/-, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâò. îïàëåííÿ, 2 áàëêîíè, ãàðàæ, ñàóíà, öåãëÿíà «ë³òíÿ» êóõíÿ. Äî¿çä àñôàëüòîâàíèé, óñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 80000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Lcn.biz.ua 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Äà÷íå, 200 êâ.ì, 16 ñîò., ïåðøèé ïîâåðõ – ðåìîíò, äðóãèé – íåäîáóäîâàíèé, º êàì³í. Áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé îáêëàäåíèé öåãëîþ, äàõ – øèôåð, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó. Ö³íà: 82 000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ç쳿íåöü, 360 êâ.ì. Ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà, ïåðåêðèòòÿ – çàë³çîáåòîí, æèòëîâèé ñòàí, 1-é ïîâåðõ – ºâðîðåìîíò, 2-é – êîñìåòè÷íèé. 2 áàëêîíè. Ö³íà: 195 000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, 315 êâ.ì., 0,25 ãà. Ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà, äàõ – øèôåð, ïåðåêðèòòÿ – áåòîí. ª âñ³ êîìóí³êàö³¿, æèòëîâèé ñòàí, ãàðàæ, «ë³òíÿ» êóõíÿ, õë³â, ïîãð³á. Ö³íà: 170 000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 Lcn.biz.ua 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ëèùå, 200 êâ.ì, 45 ñîò., áóäèíîê îãîðîäæåíèé, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ëàíäøàôòíèé äèçàéí, º ñòàâîê, ïîäâ³ð’ÿ. Íà 1-ïîâ. – çàë, ê³ìíàòà, êóõíÿ; 2-ïîâ. – 4 ê³ìíàòè, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 170 000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ëèùå, ö, 190 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 24 ñîòêè, ïðèâàòèçîâàíî. Ö³íà: 85000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, 8,4*7,4 êâ.ì, 7 ñîò., 3 ê³ìíàòè, 2 ñ/â, êàíàë³çàö³ÿ òà ñâ³òëî – íà âóëèö³, çðó÷íèé äî¿çä. Ö ³ í à : 3 5 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 063-867-44-32 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Îñòðîæåöü, 276 êâ. ì, 0,22 ãà. Ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà. Áóä³âíèöòâî íå çàâåðøåíå. Âñ³ êîìóí³êàö³¿ ï³äâåäåí³. Ö³íà: 35 000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. ϳäãàéö³, 288 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, 11 ñîò., àñôàëüò. äî¿çä, öåãëÿíèé, çàë³çáåòîííå ïåðåêðèòòÿ, äàõ – ìåòàëî÷åðåïèöÿ, âíóòð³øí³ ÷îðíîâ³ ðîáîòè, â áóäèíêó º ãàðàæ. Ö³íà: 80 000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 200 êâ.ì, 12 ñîò. Ìàòåð³àë – öåãëà, äàõ – ìåòàëî÷åðåïèöÿ, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, º âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 110 000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 Lcn.biz.ua 2-ïîâ. áóäèíîê â ñìò. Øàöüê, 280 êâ. ì, 8 ñîòîê, ºâðîðåìîíò, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïðèáóäèíêîâ³ ñïîðóäè. Ö³íà: 150000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32, lcn.biz.ua 2-ïîâ. áóäèíîê âñ. Îçåðöå, 240/160/ 30, 7 ê³ìí. Ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà, ïåðåêðèòòÿ – áåòîí, áóäèíîê òà ãîñïîäàðñüê³ çàáóäîâè îáêëàäåí³ êë³íêåðíîþ öåãëîþ, ëàçíÿ 96 êâ. ì, «ë³òíÿ» êóõíÿ, âåëèêèé ãàðàæ íà 2 à/ì. Ö³íà: 200 000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 Lcn.biz.ua 2-ïîâ. áóäèíîê íà âóë. Êîïåðíèêà, 180 êâ. ì, 1 ïîâ. – ºâðîðåìîíò, 2 ïîâ. – áåç ðåìîíòó, 6 ñîò. Ö³íà: 147000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-228-20-20 2-ïîâ. áóäèíîê íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 360 êâ.ì., ñó÷àñíèé ïðîåêò, 10 ñîòîê, îãîðîæà, öåãëÿíèé, ïîêð³âëÿ á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ìîæëèâî îáì³í íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ, àáî àâòî ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68 2-ïîâ. áóäèíîê íà ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, 220 êâ.ì, 10 ñîòîê. Ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà, äàõ – ìåòàëî÷åðåïèöÿ, âñ³ êîìóí³ê àö³¿ º, ÷àñòêîâî ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 2 0 0 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 063-867-44-32 2-ïîâ. áóäèíîê íà ìàñèâ³ «Ìàÿê»,100 êâ. ì, íåçàâåðøåíèé, óòåïëåíèé, 7 ñîòîê. Êîíòàêòè: 24-60-77, 050-378-78-01 2-ïîâ. âåëèêîãàáàðèòíèé áóäèíîê â ð-í³ ËÏÇ, 495/ 116/-, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ï³äâàë, ãàðàæ, 0,09 ãà; êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷; äî¿çä ç òâåðäèì ïîêðèòòÿì. Êîòåäæíå ì³ñòå÷êî, ìåæóº ç íîâîáóäîâàìè. Ö³íà: 85 000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Lcn.biz.ua 2-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê â ì. ʳâåðö³, ç íàäâ³ðíèìè ñïîðóäàìè. Êîíòàêòè: 067-361-06-69 2-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ç쳿íåöü, 301/09,4/17,3,0,11 ãà, ì/ï â³êíà, äâ³ð âèêëàäåíèé áðóê³âêîþ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, öåãëÿíà îãîðîæà, º «ë³òíÿ» êóõíÿ ³ ãàðàæ. Áóäèíîê ðîçì³ùåíèé íåäàëåêî â³ä òðàñè ó çðó÷íîìó, çàòèøíîìó ì³ñö³. Ö³íà: 165 000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25

2-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 160 êâ. ì, 0,06 ãà, àáî 0,12 ãà. Ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà, äàõ – áëÿõà, ïåðåêðèòòÿ – áåòîí. 1-é ïîâåðõ çàâåðøåíèé, ç ðåìîíòîì, 2-é – ÷îðíîâ³ ðîáîòè. ª õîðîøèé ñàäîê. Ö³íà: 125 000 ó. î. Êîíò àê òè: 050-438-52-25 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ç쳿íåöü, 235 êâ. ì., 5 ê³ìíàò, 0,12 ãà. Ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà; ïåðåêðèòòÿ – ïàíåëü; íàêðèòòÿ – ìåòàëî÷åðåïèöÿ; ïîá³ëêà; äåêîðàòèâíà øòóê àò óðêà, ºâðîðåìîíò, ïëèòê à, ïàðêåò; ï³ä³ãð³â ï³äëîãè; âåëèêèé ï³äâàë; ãàðàæ. Ö³íà: 137000 ó.î. Êîíòàê òè: 063-867-33-50 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 180 êâ.ì, 25 ñîòîê, â³êíà ïëàñòèêîâ³, 2 áàëêîíè, ãðóíòîâèé äî¿çä. Ö³íà: 120 000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, ö, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, öåãëÿíà «òèì÷àñ³âêà», 2 ê³ìíàòè, «ë³òíÿ» êóõíÿ, õë³â, 16 ñ îò î ê . Ö ³ í à : 9 0 0 0 0 ó. î . Ê î í ò àê òè: 099-758-68-93 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, àáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê â ñåë³, ÷è 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ëóöüêó, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 095-870-93-09, 063-199-53-36 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿. Êîíòàêòè: 095-870-93-09 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ðîâàíö³, íîâîáóäîâà, ñòÿæêà/øòóêàòóðêà, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 050-806-34-10 2-ïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 7õ7, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, áàëêîí, êàì³í, ï³÷íå îïàëåííÿ, ï³äâàë, öåãëÿíèé ñ/â, ñàðàé, àëüòàíêà, ñêëÿí³ òåïëèö³, îãîðîæà, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèí à ì è . Ö ³ í à : 2 5 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à êò è : 050-267-65-51 2-ïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê ç ãàðàæåì â ñ. Íîâîñòàâ, Ëóöüêîãî ð-íó, 5 êì â³ä Ëóöüêà, çàãàëüíà ïëîùà 280 êâ. ì, æèòëîâà – 190 êâ. ì, 0,21 ãà, öåãëÿí³ «ë³òíÿ» êóõíÿ, õë³â, ìóðîâàíèé ëüîõ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí, ê àì³í, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. Ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî â ì. Ëóöüêó. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-587-75-58, Òàðàñ, 095-410-74-09, Àëëà Áóäèíêè íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 2 áóäèíêè, 170 êâ. ì, ðåìîíò, 250 êâ. ì, 22 ñ îò. Ö ³ í à : 11 0 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 099-329-31-32 Áóäèíêè íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 70 êâ. ì, 5 ñîò., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Áóäèíîê â ʳâåðö³âñüêîìó ð-í³, 22 êì â³ä ì. Ëóöüêà, ãàç, ë³í³ÿ, òðàñà, 0,60 ãà, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-700-70-85, 099-348-24-57 Áóäèíîê â ì. ʳâåðö³, 1-ïîâåðõîâèé, æèòëîâèé, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, õîðîøå òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ, 4 ê³ìíàòè, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ñàðàé, ôðóêòîâ³ äåðåâà, 6 ñîòîê. Êîíòàêòè: 098-669-78-90 Áóäèíîê â ì. Ëóöüêó, â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 1ö, 88/-/-, 4 ê³ìíàòè, 0,06 ãà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñ³ öåíòðàëüí³ êîìóí³êàö³¿, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ãàðàæ, îãîð îæ à . Ö ³ í à : 5 7 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à êò è : 050-438-13-98, 068-191-56-98, 78-00-88 Áóäèíîê â ì. Ðîæèùå, 101,5 êâ. ì, âñ³ çðó÷íîñò³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Ö³íà: 40000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-791-01-80 Áóäèíîê â ïåðåäì³ñò³, 106 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, 1,5-ïîâ., 2 ñ/â, õîðîøèé ðåìîíò. Ö ³ í à : 1 2 0 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 050-104-67-29 Áóäèíîê â ð-í³ Áàëêè, 1-ïîâ., ä/ö, 100/-/-, 0,10 ãà, 3 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ïë. â³êíà, óòåïëåíèé, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ñàä, áóäèíîê ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, îãîðîæà. Ö³íà: 80000 ó. î. Êîíòàê òè: 093-710-74-43, 050-438-13-98 Áóäèíîê â ð-í³ Âèøêîâà, 73 êâ. ì, 4 ñîò., áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 1,5-ïîâ., 235 êâ. ì, ãàðàæ, ï³äâàë, â æèòëîâîìó ñòàí³, îãîðîäæåíèé, áðóê³âêà, 0,10 ãà. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 150 êâ. ì, æèòëîâèé, öåãëÿíèé, íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ, 0,6 ãà. Êîíòàêòè: 095-893-15-75

Áóäèíîê â ð-í³ Âèøêîâà, âóë. Çàíüêîâåöüêî¿, öåãëÿíèé, 84 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, êóõíÿ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñâ³òëî 380 Âò, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0,088 ãà. Êîíòàêòè: 066-936-82-23, 063-437-05-49

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 180 êâ. ì, 6 ñîò. çåìë³, 2 ïîâ., àâò. îïàëåííÿ, öåíòð. êàíàë³çàö³ÿ òà âîäîïîñòà÷àííÿ, äâà ñ/â, ðîçïî÷àòî ðåìîíò, ïåðøèé ïîâåðõ ãîòîâèé äî ïðîæèâàííÿ. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92

Áóäèíîê â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, 2-ïîâ., ö, 180/-/-, 0,17 ãà, ðåìîíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿ òà çðó÷íîñò³, áëàãîóñòð³é, áðóê³âêà, àëüòàíêà, ãàðàæ, îãîðîæà, áóäèíêó 15 ðîê³â. Ö³íà: 77000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 78-00-88

Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 2 ïîâ., 230 êâ.ì, 12 ñîò., îãîðîæà, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

Áóäèíîê â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, íîâîáóäîâà, 170 êâ. ì, 0.16 ãà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, îáëèöþâàëüíà öåãëà, ïàðêàí «ðâàíèé» êàì³íü, áðóê³âêà, ïîøòóêàòóðåíèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-145-54-52

Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 2-ïîâ., ö + «êîðî¿ä», 198/-/16, 0,14 ãà, ºâðîðåì., äóáîâèé ïàðêåò òà ñõîäè, áëàãîóñòð³é, àëüòàíêà, áðóê³âêà, êîâàíà îãîðîæà, ãàðàæ íà 2 àâòî ç îãëÿäîâîþ ÿìîþ, âñ³ öåíòðàëüí³ êîìóí³êàö³¿, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 46 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, 0,03 ãà. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-754-66-94, 066-730-26-36 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 2-ïîâ., ö. + «êîðî¿ä», íîâîáóäîâà, æèòëîâèé ñòàí, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ãàðàæ íà 2 àâòî, îãîðîäæåíèé, âïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ìåáë³. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 1-ïîâ., ö, 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 2-ïîâ., ö, 230/-/-, 0,08 ãà, 6 ê³ìíàò, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿ òà çðó÷íîñò³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, îãîðîæà. Ö³íà: 108000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. ѳ÷îâî¿, 2 ê³ìíàòè, êîìóí³ê àö³¿ â áóäèíêó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â íà âóëèö³. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 1-ïîâ., 3 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, æèòëîâèé ñòàí, 0,10 ãà. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 1-ïîâ., ö, 70 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, à/î, êîëîíêà, ñ/â – ïëèòêà, ïë. â³êíà, 10 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïîðó÷ çóïèíêà. Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, á³ëÿ ãîñï³òàëþ, 1,5-ïîâ., áëîêè + «êîðî¿ä», 220 êâ. ì, ãàðàæ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, 0,10 ãà. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

Áóäèíîê â ñ. ³äóòè, Òóð³éñüêèé ð-í âóë. Íåçàëåæíîñò³, 47, 0,50 ñîòîê, 3 êì â³ä îç. Ñîìèíñüêå. Êîíòàêòè: 050-575-41-56 Áóäèíîê â ñ. Ãàðàçäæà, 65 êâ. ì, 2 ê³ìíàòè, 0.48 ãà. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 Áóäèíîê â ñ. Ãîëèø³â (6 êì â³ä ì. Ëóöüêà). Ïëîùà 200 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, 2 ïîâåðõè. Ö³íà: 70000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-391-51-02, 050-156-33-60

Áóä è í î ê â ñ . Ãî ð îä í è öÿ, 12 êì â³ä ì. Ëóöüêà, ö., 90 êâ. ì, 0,60 ãà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, êðèíèöÿ, ëüîõ, ãàç îïàëåííÿ, ñâ³òëî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-629-22-76 Áóäèíîê â ñ. Äà÷íå, 20 ñîò., ïðèâàòèç î âà í î , 5 0 ì ä î ë ³ ñ ó. Ê î í ò à ê ò è : 066-339-01-85

Áóäèíîê â ñ. Áîãîëþè, 80 êâ. ì, 40 ñîò., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 55000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Áóäèíîê â ñ. Áîðàòèí, 50 êâ. ì, 22 ñîò., àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³ â áóäèíêó, áóäèíîê ç öåãëè, íàêðèòèé áëÿõîþ, â æèòëîâîìó ñòàí³. Ö³íà: 45000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Lcn.biz.ua

Áóäèíîê â ñ. Áîðàòèí, 8õ8 ì, á³ëà öåãëà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.22 ãà, õë³â, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, ê à í à ë ³ ç à ö ³ ÿ , à ñ ô à ë üò î â à í è é äî¿çä. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 050-906-29-06, 095-825-15-18 Áóäèíîê â ñ. Áîðàòèí, äåðåâ’ÿíèé, îáêëàäåíèé öåãëîþ, 2 ê³ìíàòè, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ìîëîäèé ñàä, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 0,25 ãà, àñôàëüòî âàíèé äî¿çä, àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-320-42-76 Áóäèíîê â ñ. Áîðîâè÷³, Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, 4 ê³ìíàòè, ãîñïîä. áóä³âë³, êîëîäÿçü, ëüîõ, «ë³òíÿ» êóõíÿ, 40 ñîòîê, íà áåðåç³ ð³÷êè. Êîíòàêòè: 098-403-57-11

Áóäèíîê â ñ. Íàä÷èö³, Ìëèí³âñüêîãî ð-íó, 18 êì â³ä Ëóöüêà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ñàä, 0,7 ãà. Êîíòàêòè: 099-052-40-15 Áóäèíîê â ñ. Îñòðîæåöü, 2-ïîâ., 180 êâ. ì, 25 ñîòîê, ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, º ãàðàæ. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíò àê òè: 095-768-30-06

Áóäèíîê â ñ. ϳäãàéö³, íàêðèòà êîðîáêà, âèêîíàí³ âñ³ çîâí³øí³ ðîáîòè, ñòÿæêà+øòóêàòóðêà, 1,5-ïîâ.+öîêîëü, 280 êâ. ì, ö+á, ãàðàæ, íàêðèòà ì/÷. Ö³íà: 90000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53

Áóäèíîê â ñ. Êîðøîâåöü, äåðåâ’ÿíèé, âîäà, ñâ³òëî, ãàç ïîðó÷, 0,50 ãà. Ö³íà: 17000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-037-56-86, 050-016-34-54

Áóäèíîê â ñ. Áîãîëþáè, «òèì÷àñ³âêà», º ãàç, âîäà, 0,25 ãà. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00

Áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, öåãëÿíèé, 85 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, îáøèòèé ïëàñòèêîì, êóõíÿ, âåðàíäà, 12 ñîòîê. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-037-56-86, 050-016-34-54

Áóäèíîê â ñ. Çâèíÿ÷å, Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, íåïîäàë³ê â³ä ìàðøðóòíî¿ çóïèíêè òà çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, º 50 ñîòîê, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ñàäîê, ñåëî ãàçèô³êîâàíå. Êîíòàêòè: 098-892-99-58, 098-887-07-36

Áóäèíîê â ð-í³ ñ. Ëèïèíè, 220 êâ. ì, 2-ïîâ., 8 ê³ìíàò, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, ñò³íè – öåãëà, äàõ – ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ôàñàä – îáëèöüîâàëüíà öåãëà, îãîðîäæà – «ðâàíèé» êàì³íü + ñ³òêà. Ö³íà: 160 000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34

Áóäèíîê â ð-í³ öóêðîâîãî çàâîäó, øëàê, çáóäîâàíèé ó 1970-õ ðîêàõ, â õîðîøîìó æèòëîâîìó ñòàí³, ãàðàæ, ñàä, 6 ñîòîê. Ö³íà: 40000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-758-68-93

Áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, 3 ê³ìíàòè, 90 êâ. ì, 12 ñîò., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 34000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

Áóäèíîê â ñ. Ïàøåâà, 20 êì â³ä Ëóöüêà, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, êàíàë³çàö³ÿ, 1 ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-635-86-52

Áóäèíîê â ñ. Ç쳿íåöü, 71 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, º äâà õë³âè, ëüîõ, õë³â, ñâåðäëîâèíà, îïàëåííÿ, ãàç, òåëåôîí, ñàäîê, 60 ñîòîê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 70-07-19, 096-568-91-33

Áóäèíîê â ð-í³ öóêðîâîãî çàâîäó, ç øëàêîáëîê³â, ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 75-79-72

Áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, 2-ïîâ., áëîê, 190/ -/-, 0,19 ãà, 5 ê³ìíàò, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, êàì³í, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, «âåíåö³àíñüêà» øòóêàòóðêà, íàòÿæí³ ñòåë³, äóáîâà ñòîëÿðêà, íàêðèòèé ì/÷åðåïèöåþ, ôàñàä óòåïëåíèé, íåçàâåðøåíà ëàçíÿ, àñôàëüò. äî¿çä, ïîðó÷ øêîëà, äèò. ñàäîê, ìàã. Ö³íà: 85000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43

Áóäèíîê â ñ. Çàáîðîëü, 200 êâ. ì, 1,5-ïîâ., ç ãàðàæåì ³ êàì³íîì, íàêðèòèé ì/÷, êàíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53

Áóäèíîê â ð-í³ Ïîêðîâñüêî¿ öåðêâè, íîâîáóäîâà, 1,5-ïîâ., 180 êâ. ì, íàòóðàëüíà ÷åðåïèöÿ, â³êíà ç ºâðîáðóñó, ãàðàæ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñò³íè ïîøïàêëüîâàí³, 0,05 ãà. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

Áóäèíîê â ð-í³ öóêðîâîãî çàâîäó, 1-ïîâ., 110 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, ëàçíÿ, ñàóíà, áðóê³âêà, ºâðîðåìîíò, íîâà ñ/ò, 8 ñîòîê. Ö³íà: 100000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-941-46-99

Áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, 150 êâ. ì, íîâîáóä., æèòëîâèé ñòàí, ï³íîáëîêè, íàêðèòèé îíäóë³íîì, 0,14 ãà. Ö³íà: 80000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-730-26-36, 095-893-15-75

Áóäèíîê â ñ. Ïàëü÷å, 18 êì â³ä Ëóöüêà, òðàñà Ëóöüê-гâíå, 0.60 ãà, ïîðó÷ çóïèíêà äèçåëÿ. Ö³íà: 18000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-325-25-90

Áóäèíîê â ð-í³ ç-äó «²ñêðà», çà¿çä ç îá’¿çíî¿, öåãëÿíèé, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, 5 ê ³ ì í àò, â è ã ð . ÿ ì à . Ê î í òà ê ò è : 099-037-56-86, 050-016-34-54

Áóäèíîê â ð-í³ ñïèðòçàâîäó, 65 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, ñ/â – ñó÷àñíà ïëèòêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 6 ñîòîê. Êîíòàê òè: 095-036-49-59

ò. 050-726-31-58, Âàëåíòèíà

Áóäèíîê â ñ. Æèäè÷èí, 3 êì â³ä Ëóöüêà, 2-ïîâ., äåðåâ’ÿíèé áðóñ, îáêëàäåíèé öåãëîþ, 100 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 40 ñîòîê. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53

Áóäèíîê â ñ. Ç쳿íåöü, 70 êâ.ì, 15 ñîò. Àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, îñâ³òëåíà äîðîãà, ïîðó÷ çóïèíêà. Ìàòåð³àë ñò³í – öåãëà, äàõ – øèôåð, ïîòðåáóº êàï³òàëüíîãî ðåìîíò ó, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 36000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34

Áóäèíîê â ð-í³ ñïèðòçàâîäó, 4 ê³ìíàòè, 65 êâ. ì, ñ/â – ñó÷àñíà ïëèòêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 6 ñîòîê, «ë³òíÿ» êóõíÿ – 20 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-545-48-91

ÁÓÄÈÍÎÊ â ñ. Òðîñòÿíåöü, ʳâåðö³âñüêîãî ðàéîíó. Ö³íà: 18000 ó. î.

Áóäèíîê â ñ. Êðåìåíåöü, 20 êì â³ä ì. Ëóöüêà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 55 ñîòîê, òðàñà Ëóöüê-Êîâåëü. Êîíòàêòè: 099-029-15-16 Áóäèíîê â ñ. Ëèïà, Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, ãàç, ñâ³òëî â áóäèíêó, êðèíèöÿ, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 60 ñîòîê, ïîðó÷ ñòàâîê. Ö³íà: 25000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 Áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, 250 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, 10 ñîòîê, ðåìîíò. Ö³íà: 160000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, öåãëÿíèé, óòåïëåíèé, 120 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, êîðî¿ä, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Ö³íà: 130000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-037-56-86, 050-016-34-54 Áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, íîâîáóäîâà, 1,5-ïîâ., 5 ê³ìíàò, 105,4 êâ. ì, 0,97 ãà, ºâðîðåìîíò; âåíåö³àíñüêà øòóêàòóðêà, ïàðêåò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà; âìîíòîâàí³ ìåáë³, 2 ñ/â, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ÷àñòêîâî îãîðîäæåíèé. Ö³íà: 140 000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 Áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, öåãëÿíèé, 0,12 ã à . Ö ³ í à : 4 5 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 099-754-66-94 Áóäèíîê â ñ. Ëèïëÿíè, 1-ïîâ., 80 êâ. ì, ãàç, âîäà â áóäèíêó, 26 ñîòîê. Ö³íà: 45000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

Áóäèíîê â ñ. Ëèïëÿíè, 2 êì â³ä Ëóöüêà, 1988 ð. ï., 70 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, ïàðîâå îïàëåííÿ, 0,28 ãà. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-858-07-67 Áóäèíîê â ñ. Ëèïëÿíè, 80 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ãàç, âîäà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 29 ñîòîê. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-675-04-80

Áóäèíîê â ñ. Ìàëèé Îêîðñüê, ç ìàíñàðäîþ, íà áåðåç³ îçåðà, 160 êâ. ì, òåëåôîí, ñâ³òëî (òðèôàçíà ë³í³ÿ), ãàç, âîäà, îïàëåííÿ, ç/ä 1.17 ãà, îãîðîæà, ñàä, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³. Ö³íà: 50000 ó. î., ò î ð ã. Êîíòà ê òè: 050-632-58-24 Áóäèíîê â ñ. Ìàëèé Îìåëÿíèê, 65 êâ. ì, 12 ñîò., áóäèíîê ç öåãëè, íàêðèòèé øèôåðîì, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 14000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32

Áóäèíîê â ñ. Â. Îìåëÿíèê, 186 êâ. ì, 22 ñîò., ê îñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 75000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

Áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, 100 êâ.ì, 3 ê³ìí., æèòëîâèé ñòàí, çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, «ë³òíÿ» êóõíÿ, 0,12 ãà, áóä. – 8 ð. Ö³íà: 3 3 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 7 2 - 1 0 - 7 1 , 050-228-20-20

Áóäèíîê â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, 16 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíî. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-717-10-71, 095-153-14-98

Áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, 130 êâ. ì, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, íîâîáóäîâà, 0,6 ãà. Ö³íà: 48000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00

Áóäèíîê â ñ. Ïðèëóöüêå, 1-ïîâ., øëàêîâèé, 65 êâ. ì, 3-ê³ì., æèòëîâèé ñòàí, ãàç, âîäà á³ëÿ áóäèíêó, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 17 ñîòîê. Ö³íà: 48000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Áóäèíîê â ñ. Ïðèëóöüêå, 130 êâ.ì, íîâîáóäîâà, 1,5-ïîâ., 4 ê³ìíàòè, âåëèêà êóõíÿ, ðîçä³ëüíèé ñ/â, ãàðäåðîáíà ê³ìíàòà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, âëàñíà åëåêòðîë³í³ÿ 380V, ñâåðäëîâèíà, îãîðîäæåíèé. Ö³íà: 120 000 ó.î., òî ð ã. Êîíòàê òè: 063-867-33-50 Lcn.biz.ua Áóäèíîê â ñ. Ïðèëóöüêå, 15 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó, 20 ñîòîê ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ – 20 êâ. ì, ñ/â, ïîðó÷ ùå îäèí íîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê, 13õ16. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 Áóäèíîê â ñ. Ïðèëóöüêå, 45 êâ. ì, ìàòåð³àë – äåðåâî, îáêëàäåíå öåãëîþ, äàõ – øèôåð. ª êîìóí³êàö³¿. Æèòëîâèé ñòàí, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, ëüîõ, ñàäî÷îê, õ ë ³ â . Ö ³ í à : 2 5 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 050-438-52-25 Áóäèíîê â ñ. Ðîâàíö³, 230 êâ. ì, 6 ê³ìíàò, ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíèé, º êîíäèö³îíåðè, ñèãíàëàçàö³ÿ. Ëàíäøàôíèé äèçàéí, º äèòÿ÷èé ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê. Òåðì³íîâî! Ö ³ í à : 2 8 0 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 067-709-12-34 Áóäèíîê â ñ. Ðîìàí³â, 2-ïîâ., 200 êâ. ì, óòåïëåíèé, îáêëàäåíèé öåãëîþ, ñòÿæêà/øòóê., â³êíà/äâåð³, 2 áàëêîíè, 25 ñ îò î ê . Ö ³ í à : 5 5 0 0 0 ó. î . Ê î í ò àê òè: 095-768-30-06 Áóäèíîê â ñ. Ñàä³â, 7,5õ9,0, 0,8 ãà, ïîñàäæåíèé ãîðîä, ñàä, àáî îáì³íÿþ íà 1 - ê ³ ì í à ò í ó ê â à ðò è ð ó. Ê î í ò à ê ò è : 067-245-99-78, 066-153-19-29 Áóäèíîê â ñ. Ñêîáåëêà, 5 õâ äî ì. Ãî ð î õ ³ â , 5 7 ê â . ì . Ê î í ò à ê ò è : 095-004-17-44 Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 1,5-ïîâ., 370 êâ. ì, öåãëÿíèé, ì/÷åðåïèöÿ, îáëèöþâàëüíà öåãëà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, îãîðîæà, 12 ñîòîê. Ö³íà: 115000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 1-ïîâ., ø/ö, 55 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, êîñì. ðåì., ãàç â áóäèíêó, âîäà â äâîð³, «ë³òíÿ» êóõíÿ, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, àñôàëüò. äî¿çä, 0,25 ã à . Ö ³ í à : 4 9 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 050-438-13-98 Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 44 êâ.ì, 2 ê³ìí., êîñì. ðåì., ãàç â áóäèíêó, âîäà íà ïîäâ³ð’¿, «ë³òíÿ» êóõíÿ, õë³â, ïîãð³á, 0,25 ãà, àñôàëüò. äî¿çä. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ, öåãëÿíèé, â³êíà, äâåð³, îãîðîæà ìóðîâàíà, 0,14 ãà. Ö³íà: 115000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-754-66-94 Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, â ð-í³ ñàäó, íîâîáóäîâà, 1,5-ïîâ., ö/ «êîðî¿ä», 197/ -/-, 0,12 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, «÷îðíîâ³» ðîáîòè, ãàðàæ, ì/÷åðåïèöÿ, îãîðîæà, ãàðíå ì³ñöå, çðó÷íèé äî¿çä. Ö³íà: 85000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, íîâèé, 1,5-ïîâ., ö, ç ãàðàæåì, 150 êâ. ì, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, ñõîäè, ÷èñòîâà øïàêë³âêà ñò³í, ñòåë³ ï³ä ôàðáóâàííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, îáæèòà âóëèöÿ, òâåðäèé äî¿çä, 0.12 ãà, â³ä âëàñí è ê à. Ö³íà: 117000 ó. î. Êîíòàê òè: 099-165-98-69


¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó Áóäèíîê â öåíòð³ Ëóöüêà, á³ëÿ äèòÿ÷î¿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè, âóë. Çàïîâ³òíà, 5à, 200 êâ. ì, öåãëÿíèé ãàðàæ, ìàéñòåðíÿ, äâ³ «òèì÷àñ³âêè», 5 ñîòîê. Ö³íà: 75000 ó. î. Êîíòàêòè: âóë. Çàïîâ³òíà, 5à, 097-873-83-35, 72-78-18 Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, íîâîáóäîâà. Ö³íà: 95000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-941-46-99

Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ì. ʳâåðö³, âóë. Æîâòíåâà, º «ë³òíÿ» êóõíÿ, ñàðàé, ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ íà äîáóäîâó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,065 ãà. Êîíòàêòè: 050-358-71-92 Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,31 ãà, 3 êì â³ä Ëóöüêà, º ì³ñöå äëÿ çàáóäîâè, ãàç, âîäà. Ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî, Ëóöüê àáî ïåðåäì³ñòÿ. Êîíòàêòè: 063-387-85-21

Áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, 235 êâ. ì, âíóòð³øí³ òà çîâí³øí³ ðîáîòè, ðîçâåäåíèé åëåêòðîïðîâ³ä, êîìóí³êàö³¿ ï³äâåäåí³ äî áóäèíêó. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-768-30-06

Áóäèíîê, 4 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 150 êâ. ì, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàóíà, áàñåéí, ïîðó÷ ë ³ ñ . Ö ³ í à : 8 0 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 050-519-14-82

Áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, 90 êâ. ì, 8 ñîò., öåãëÿíèé, âñ³ çðó÷íîñò³. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

Áóäèíîê, 65 ì.êâ, ð-í ñïèðòçàâîäó, 4 ê³ìíàòè, ñ/â – ñó÷àñíà ïëèòêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 6 ñîòîê, «ë³òíÿ» êóõíÿ – 20 êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-815-72-62

Áóäèíîê â ñ. Öåïåð³â, 10 êì â³ä ì. Ëóöüêà, æèòëîâèé ñòàí, 0,45 ãà, ãàç, âîäà, ñàä, õë³â, ãàðàæ, êëàäîâêà, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ëüîõ. Êîíòàêòè: 099-634-33-42, 097-583-61-04 Áóäèíîê â ñ. Øêë³íü, øëàêîâèé, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà ç ðåìîíòîì, äàõ ïîì³íÿíî, ãàç, ñâ³òëî, âîäà â áóäèíêó, 0,24 ñîòîê, ñàäîê, ñàðàé. Ö³íà: 15000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-545-48-91

Áóäèíîê â ñ.Ïðèëóöüêå, 80 êâ. ì, äåðåâ’ÿíèé, îáêëàäåíèé öåãëîþ, «òèì÷àñ³âêà» 38 êâ. ì, ãàðàæ, õë³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.2 ãà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-917-18-02 Áóäèíîê â ñìò. Îëèêà, âñ³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ïðîâåäåíèé ãàç, ä³ëÿíêà 12 ñîòîê, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 25-43-74 Áóäèíîê â öåíòð³ ì. ʳâåðö³. Êîíòàêòè: 066-628-93-97 Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà, 1,5-ïîâ., 200 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà, 350 êâ. ì, 3 ïîâåðõ, 2 ñ/â, 2 âàííè, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2 ñïàëüí³. Ìîæëèâèé ïðîäàæ ç ìåáëÿì è . Ö ³ í à : 3 5 0 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 050-104-67-29 Áóäèíîê â öåíòð³ ñ. Áîðîõ³â, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, 1-ïîâ., öåãëÿíèé, âñ³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ãàç, âîäà, 0,33 ãà. Êîíòàêòè: 050-903-04-14, 067-872-33-27 Áóäèíîê ç íàäâ³ðíîþ ñïîðóäîþ â ñ. Ñîêèðè÷³, ñàäîê, 0,26 ãà, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, ñåëî ãàçèô³êîâàíå. Ö³íà: 8500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-660-58-84 Áóäèíîê íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 1/ 3 áóä, óòåïëåíèé, 2 ê³ìíàòè, 40 êâ. ì. Ö ³ í à : 1 5 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 099-037-56-86, 050-016-34-54 Áóäèíîê íà âóë. Êâåëüñüê³é, 4 ê³ìíàòè, 70 êâ. ì, 6 ñîò., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

Áóäèíîê íà âóë. ʳâåðö³âñüê³é, 72 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ 16 êâ. ì, óñ³ çðó÷íîñò³, ïðèâàòèçîâàíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12 ãà. Êîíòàêòè: 050-378-06-03, 067-671-15-50 Áóäèíîê íà âóë. Êîâåëüñüê³é, 80 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Áóäèíîê íà âóë. Êîïåðíèêà, 48 êâ. ì, ðåìîíò, 3 ñîòêè, áðóê³âêà. Ö³íà: 43000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 Áóäèíîê íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 4 ê³ìíàòè, íà 2 âõîäè, â³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, 0,8 ãà. Ö³íà: 70000 ó. î. Êîíòàê òè: 095-893-15-75

Áóäèíîê-äà÷ó â ñ. Õð³ííèêè, 50 ñîòîê, âèõ³ä äî âîäè. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-791-48-15 Âëàñíèé áóäèíîê â ñ. Ðîìàí³â,1-ïîâ, 80.2 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, õë³â, ëüîõ. Êîíòàêòè: 050-545-48-91 Âëàñíèé áóäèíîê íà âóë. Ñåâàñòîïîëüñüê³é (ð-í ñïèðòçàâîäó), ä/ö, 58 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, 0,04 ãà. Ö ³ í à : 3 5 0 0 0 ó. î . , òî ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 050-545-48-91

Ãîñïîäàðñòâî â ñ. Äîâãå, Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, 7 êì â³ä ì. Ãîðîõ³â: áóäèíîê, õë³â, 2 ãàðàæ³, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ãîðîä 0.73 ãà, àñôàëüò. Ö³íà: 5200 ó. î. Êîíòàêòè: 095-732-23-95, 050-721-94-20 Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñ. Êâàñîâ³, ç óñ³ìà íàäâ³ðíèìè ñïîðóäàìè, ï³äâåäåíî ãàç, 1,35 ãà ïðèâàòèçîâàíîãî ãîðîäó, òà 3,8 ãà ïàþ, çà 1,5 êì â³ä àâòîòðàñè Ëóöüê-Ëüâ³â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-369-76-97 Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â Ëþáåø³âñüêîìó ð-í³, 0,80 ãà, ñàä, ãàç á³ëÿ áóäèíêó. ïîðÿä ë³ñ, íåäàëåêî ð³÷êà, îçåðî. Ö³íà: 60000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-647-74-20, 095-110-45-75 Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñ. Ñëîâàòè÷³, ʳâåðö³âñüêîãî ðàéîíó, á³ëÿ áóäèíêó êîëîäÿçü, õë³â, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ëüîõ, ñåëî ãàçèô³êîâàíå. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-035-20-85

Åë³òíèé áóäèíîê â ïåðåäì³ñò³ Ëóöüêà, 2,5-ïîâ., 350 êâ.ì, 6 ê³ìíàò, 0,30 ãà, íîâîáóäîâà, äèçàéíåðñüêèé ïðîåêò, 3 ñ/ â, ºâðîðåìîíò, äóáîâ³ ñõîäè, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ëàíäøàôòíèé äèçàéí. Ö³íà: 220 000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 Lcn.biz.ua Åë³òíèé áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà, 2-ïîâ., 400 êâ. ì, ðåìîíò, 8 ñîòîê, ëàíäøàôòíèé äèçàéí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 Æèòëîâèé áóäèíîê â ì. Ðîæèùå, 102 êâ. ì, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 0,07 ãà, ñàäîê, ãàðàæ, ãàç, êîëîíêà íà âîäó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (03368) 2-25-92, 063-732-58-79

Æèòëîâèé áóäèíîê â ñìò. Òîð÷èí, 25 êì â³ä Ëóöüêà, 100 ì â³ä òðàñè, 9,5õ6,7 + âåðàíäà 2,45õ5,0, 0,15 ãà, ãîñïîäàðñüê³ ñïîðóäè/ Ö³íà: 33000 ó. o. Êîíòàêòè: 79-10-33, 050-833-14-41, 096-241-46-54

Áóäèíîê íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, ö/ á, 65 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, 10 ñîòîê, à/î, ñ/â ðàçîì, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 Áóäèíîê íà ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, 2/ 2, 273 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, 2 ñ/â, ðîçïî÷àòå áóä³âíèöòâî íàäâ. ñïîðóä. Ö³íà: 200000 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 0 9 7 - 4 5 1 - 7 7 - 2 5 , 050-940-24-00 Áóäèíîê íà ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, âóë. Âèãîâñüêîãî, 2/2, 240 êâ. ì, ñó÷. ïðîåêò, ãàðàæ, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 200000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-037-56-86, 050-016-34-54 Áóäèíîê ñ. Ëèïèíè, ð-í «Øêîäè», 220 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, çðîáëåíà ïðîâîäêà. Ö³íà: 140000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 1,5-ïîâ., ö, øòóêàòóðêà, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, êàíàë³çàö³ÿ, 16 ñîòîê, «òèì÷àñ³âêà», ïðèäàòíà äëÿ ïðîæèâàííÿ, 2 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè. Ö³íà: 9 5 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 7 2 - 1 0 - 7 1 , 050-228-20-20 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 100 êâ. ì, 9 ñîòîê, ãàç, âîäà ïîðÿä. Ö³íà: 48000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî â ñ. Ìàÿêè, öåãëà, 1-ïîâ. 100 êâ. ì, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, êîì óí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö ³ í à : 4 0 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à êò è : 72-10-71, 050-228-20-20 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî â ñ. Ñòðóì³âêà, 100 êâ.ì, 6 ñîò., ãàç, ñâ³òëî ïîðó÷, ïðîïëà÷åí³, 300 ì â³ä òðàñè. Ö³íà: 2 2 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 7 2 - 1 0 - 7 1 , 050-228-20-20 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî â ñ. Ñòðóì³âêà, ìàñèâ «ßáëóíüêà», õîðîøå ì³ñöå, 1 ê³ìíàòà – ïðèäàòíà äëÿ æèòòÿ, âîäà òà ñâ³òëî â áóäèíêó, ãàç ïîðÿä, 12 ñîòîê çåìë³, 100 ì â³ä ð³âíåíñüêî¿ òðàñè. Ö³íà: 50000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 050-228-20-20 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî â ñ. Òàðàñîâå, 250 êâ. ì, öåãëà, ìîíîë³òíå ïåðåêðèòòÿ, ÷îðíîâà ñòÿæêà, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, äàõ – ÷åðåïèöÿ, 11 ñîòîê çåìë³, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Ö³íà: 85000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71. 050-228-20-20

Ïîäàðóþ çðóéíîâàíèé áóäèíîê á³ëÿ ñ. Ìîùàíèöÿ, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó. Êîíòàêòè: 050-665-08-08 Ïðèâàòèçîâàíèé áóäèíîê, 90 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, 0,10 ãà, íîâå îïàëåííÿ, ïîêðèòòÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 063-340-59-53 Ïðèâàòíèé áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 096-272-23-22 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 2 âõîäè, 234 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ãàðàæ, áðóê³âêà, îãîðîæà, ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè. Ö³íà: 140000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-758-68-93

Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Áàê³âö³, 14 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ñ/â â áóäèíêó, ïîðó÷ ñòàâîê. Ö³íà: 38000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 066-089-18-15 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ãàðàçäæà, 260 êâ. ì, 1 ïîâåðõ – ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñ/â – ïëèòêà, 2 ïîâåðõ – ÷àñòêîâî ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 90 % ãîòîâíîñò³. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, 220 êâ. ì, 1,5-ïîâ., âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, 1 ïîâåðõ – ãîòîâèé äëÿ ïðîæèâàííÿ, 12 ñîòîê, ãàðàæ, îãîðîæà. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 82000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ëèïëÿíè, á³ëÿ ñ. Æèäè÷èí, 88 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, êîëîäÿçü, ñàä, 0,50 ñîòîê. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-187-42-89 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Îù³â, Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, 30 êì â³ä Ëóöüêà, ãàçèô³êîâàíèé, 2 «ë³òí³» êóõí³, 40 ñîòîê, àáî îáì³í íà àâòîìîá³ëü, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ö³íà: 1875 ó. î./5000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-031-71-85

Çäàíèé â åêñïëóàòàö³þ 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ç쳿íåöü,181/108 êâ. ì, 7 ê³ìíàò, ºâðîðåì., âáóäîâàí³ äîðîã³ äóáîâ³ ìåáë³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, óñ³ êîìóí³êàö³¿, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 145000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Êàì’ÿíèé áóäèíîê â ñìò. Á³ëèêè, Êîáåëÿêñüêîãî ð-íó, Ïîëòàâñüêî¿ îáë., 40 êì â³ä ì. Ïîëòàâà, 55 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, ãàçîâå îïàëåííÿ, «ë³òíÿ» êóõíÿ, 34 êâ. ì, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, âîäà ó äâîð³, ñàäîê, 6 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-484-15-14, 095-356-68-52

Íîâîáóäîâó â ñ. Ëèïëÿíè, (ñó÷àñíèé ïðîåêò), çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10 ãà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, â³êíà, åëåêòðèêà, ÷îðíîâà ñòÿæêà òà øòóêàòóðêà, ãàç ïðîïëà÷åíî, âîäà äåðæàâíà. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-528-60-44, 050-528-60-45

×àñòèíó áóäèíêó â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 57 êâ. ì, 3,5 ñîòêè, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, ïîãð³á, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, áåç ðåìîíòó, îêðåìèé âõ³ä, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, ãîòîâ³ äîêóìåíòè. Ö³íà: 17000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-456-22-62 ×àñòèíó áóäèíêó â ð-í³ ËÏÇ-28, 60 êâ. ì. Êîíòàêòè: 76-60-01 ×àñòèíó áóäèíêó â ðàéîí³ âóë. Êàðïåíêà-Êàðîãî, öåãëà, 2 ê³ìíàòè, 36 êâ. ì, ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, «ë³òíÿ» êóõíÿ ç ðåìîíòîì ³ çðó÷íîñòÿìè, 3,5 ñîòîê çå ì ë ³ . Ö ³ í à : 3 8 0 0 0 ó. î . Ê î í òàê òè: 72-10-71, 050-228-20-20

×àñòèíó áóäèíêó â ðàéîí³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 1-ïîâ., 29 êâ. ì, ïðîñòèé ðåìîíò, âñ³ ê îì óí³êàö³¿, º ì³ñöå äëÿ äîáóäîâè êóõí³ òà ñ/â, ãàðíèé êðàºâèä, ìîæëèâ³ñòü êîìåðö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-988-19-44, 050-638-27-78 ×àñòèíó áóäèíêó â ðàéîí³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 1/5 ïîâåðõè, 65 êâ. ì, 3 ê³ì. õîðîøèé ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, âåëèêèé ãàðàæ, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð. Ö ³ í à : 6 0 0 0 0 ó. î . , òî ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 72-10-71, 050-228-20-20

×àñòèíó áóäèíêó â ñ. Ïîëîíêà, 3 ê³ìíàòè, 66 êâ. ì, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.24 ãà. Êîíòàêòè: 099-282-14-32 ×àñòèíó áóäèíêó â Ñòàðîìó ì³ñò³, 43 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 4 ñîòêè çå ì ë ³ . Ö ³ í à : 2 3 0 0 0 ó. î . Ê î í òàê òè: 72-10-71, 050-228-20-20 ×àñòèíó áóäèíêó â öåíòð³ ì³ñòà, 115 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 78000 ó.î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 ×àñòèíó áóäèíêó â öåíòð³, ð-í ïåäó÷èëèùà, 38 êâ. ì, ç ìîæëèâ³ñòþ äîáóäîâè ³ ðåêîíñòðóêö³¿, ñàðàé, ïîãð³á. Ö ³ í à : 2 0 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 095-898-15-43, 29-02-04 ×àñòèíó áóäèíêó íà âóë. Êîâåëüñüê³é, 1-ïîâ., 60/42/-, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïðîñòèé ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, º ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ. Ö³íà: 42 000 ó. î., ò î ð ã. Òå ð ì ³ í î â î . Êîíòàê òè: 067-988-19-44

Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â öåíòð³ ñåëà, 20 êì â³ä Ëóöüêà, áîðåìåëüñüêèé íàïðÿìîê, 90 êâ. ì, âèñîê³ ñòåë³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 25 ñîòîê, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Íåäîðîãî, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 097-524-42-19, 050-959-83-88

Áóäèíîê íà âóë. Íîâî÷åð÷èöüê³é, 1,5-ïîâ., 290/120/-, 12 ñîòîê. Ö³íà: 100000 ó. î . , ò î ð ã. Êîíòàêòè: 095-941-46-99

Áóäèíîê íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, ïîáëèçó ãîñï³òàëþ ÌÂÄ, çåìåëüíà ä³ëÿíê à 0,115 ãà, º ãàç, ïîðó÷ âîäà. Êîíòàêòè: 050-544-47-06, Ëàðèñà

Íåäîáóäîâàíèé áóäèíîê íà áåðåç³ Õð³ííèöüêîãî âîäîñõîâèùà, 25 ñîòîê, âèõ³ä íà áåðåã. Êîíòàêòè: 096-331-65-95

Îêðåìèé æèòëîâèé áóäèíîê â ð-í³ Áàëêè, íà 2 âõîäè, 80 êâ. ì, 6 ñîòîê, âñ³ öåíòð. êîìóí³êàö³¿. ãàðàæ, àñô. äî¿çä, ãàðíå ì³ñöå, ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 9 5 9 - 8 3 - 8 8 , 097-524-42-19

Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñìò. Îñòðîæåöü, ïëîùåþ 50 êâ. ì, 2 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò, ïîãð³á, õë³â. Ö³íà: 17000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

Áóäèíîê íà âóë. Ìîñêîâñüê³é (ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ), 1-ïîâ., 105/75/11, 3 ê³ìíàòè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 70000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

Áóäèíîê íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 190 êâ. ì, êîðîáêà,12 ñîòîê. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

Íåâåëèêèé äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñìò. Òîð÷èí, 15 ñ îòîê, êðèíèöÿ, ë³í³ÿ ãàçó, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-875-54-65

19

Íîâîçáóäîâàíèé áóäèíîê â ñ. Ïðèëóöüêå, ç ðåìîíòîì. Ö³íà: 130000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-758-68-93

Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñìò. Ìàíåâè÷³, ðîçì³ð 8õ10, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 096-932-39-39

Æèòëîâèé áóäèíîê â ì. Óæãîðîä³, 76,7/36,0/-, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,046 ãà, àâòîíîìíå ãàçîâå îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³. Êîíòàêòè: 095-520-41-02, 095-890-12-73

Áóäèíîê íà âóë. Ѻ÷åíîâà, 2/2, ö, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 0,6 ãà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 85000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00

Íåâåëèêèé 1,5-ïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê, 7õ7, 5 êì â³ä Ëóöüêà, öåãëÿíà «ë³òíÿ» êóõíÿ, íåäîáóäîâàíà ëàçíÿ, òóàëåò, äóø. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-267-65-51

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî íà áåðåç³ Õð³ííèöüêîãî âîäîñõîâèùà, ñ. Òîâïèæèí. Êîíòàêòè: 097-540-44-64, Ïåòðî Íåçàâåðøåíèé áóäèíîê â ñ. Æèäè÷èí, öåíòð. Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 063-639-96-32 Íåçàëåæíó ïîëîâèíó áóäèíêó â ð-í³ âóë. ×åõîâà, 61 êâ. ì, 0,03 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ç³ çðó÷íîñòÿìè, ãàç, âîäà, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-502-73-52 Íîâèé áóäèíîê ó ñ. Ëèùå, 110 êâ. ì. Ãîòîâèé äî ïðîæèâàííÿ, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, ë³í³ÿ 380 Â. Ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³ (ãàðàæ, ê³ìíàòà, áàíÿ). ijëÿíêà 0,12 ãà. Ìîëîäèé ñàä. Ïîáëèçó áóäèíêó ë³ñ, ñòàâ. Äî¿çä àñôàëüòîâàíèé. Ìîæëèâèé òîðã. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: 98000 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 0 5 0 - 5 9 3 - 4 5 - 2 2 , 067-951-40-97

Íîâîáóäîâó 200 êâ. ì, ï³äâàë-120 êâ. ì, ãàðàæ, âíóòð³øí³ ðîáîòè, ãàç, ñó÷àñíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ñâåðäëîâèíà 380Â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25 ãà. Ö ³ í à : 6 0 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 099-240-81-21 Íîâîáóäîâó â ñìò. Ðîêèí³, 2-ïîâ., áëîê, 198/-/-, 0,15 ãà, ÷èñòîâà øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, ì/÷åðåïèöÿ, óòåïëåíèé äàõ òà ôàñàä, ñâ³òëî, âîäà â áóäèíêó, ãàç á³ëÿ áóäèíêó. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 093-710-74-43 Íîâîçáóäîâàíèé 1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Çàáîðîëü, 55,6 êâ.ì., 0,12 ãà. Ìàòåð³àë ñò³í – áëîê, äàõ – îíäóë³í, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ñâ³òëî â áóäèíêó. Ö³íà: 35 000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 Íîâîçáóäîâàíèé áóäèíîê â ð-í³ Âèøêîâà, 1,5-ïîâ., ö, 150/-/-, 0,09 ãà, øòóêàòóðêà, áåç ñòÿæêè, â³êíà, ì/÷åðåïèöÿ, ñâ³òëî òà âîäà â áóäèíêó, ãàç á³ëÿ áóäèíêó, ïîðó÷ çóïèíêà ìàðøðóòíîãî òàêñ³. Ö³íà: 70000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 Íîâîçáóäîâàíèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 1,5-ïîâ., ö, 170/-/-, 5 ê³ìíàò, ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, áðóê³âêà, îãîðîæà, çðó÷íèé äî¿çä, áóäèíêó 3 ð . Ö ³ í à : 11 5 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 067-361-88-89

Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ïå÷èõâîñòè, Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âñ³ çðó÷íîñò³, âîäà, ãàç, òóàëåò, ñàðàé, ñàä, 0,50 ãà, ïðèâàòèçîâàíî. Êîíòàêòè: 068-564-75-41, 067-422-62-98 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. ϳäð³ææÿ, Êîâåëüñüêîãî ð-íó, ìóðîâàíèé õë³â, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ë³ñ, ð³÷êà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-777-50-54 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñòîðîíó ì. гâíå, 15 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 96 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, ãàç â áóäèíêó, âîäà ïîðÿä, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ãàðàæ, 30 ñîòèõ çåìë³, ñàä, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, àáî îáì³í íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Öåãëÿíèé áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà. Íàêðèòèé øèôåðîì, 57 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, çîâí³øíüî îçäîáëåíèé, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ìîæëèâèé ïðîäàæ ï³ä êîìåðö³þ. Ö³íà: 35 000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Öåãëÿíèé áóäèíîê íà âóë. Øîïåíà, âèõ³ä ó äâ³ð, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. 57 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ëüîõ, ãîðèùå, æèòëîâèé ñòàí, àëå ç ì³í³ìàëüíèì ðåìîíòîì, âèñîêà ñòåëÿ. Ìîæëèâå ïåðåïëàíóâàííÿ ï³ä îô³ñ ç âèõîäîì äî äîðîãè. Ö³íà: 35 000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 Öåãëÿíèé áóäèíîê, íîâîáóäîâà, á³ëÿ ì. Ëóöüêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ, 5 ê³ìíàò, ñó÷àñíèé ïðîåêò, ñâ³òëî 380 Âò, âîäà, ôðóêòîâ³ äåðåâà, 12 ñîòîê. Êîíòàêòè: 098-669-78-90 ×àñòèíó 1-ïîâåðõîâîãî öåãëÿíîãî áóäèíêó íà âóë. Äóáí³âñüê³é, 41/12,5+10/ 9,5, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â – ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 ×àñòèíó áóäèíêó â Ëóöüêó, 24 êâ. ì, çðó÷íîñò³, ðåìîíò. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-947-04-22, 097-440-78-32 ×àñòèíó áóäèíêó â ð-í³ âóë. 8 Áåðåçíÿ, 1-ïîâ., ä/ö, 28/16/6, 0,03 ãà, áåç ðåìîíòó, âñ³ êîìóí³êàö³¿ òà çðó÷íîñò³, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89, 78-00-88 ×àñòèíó áóäèíêó â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 2 ê³ìíàòè, 38 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, ãàç, âîäà, ñâ³òëî â áóäèíêó, 6 ñîòîê. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàê òè: 72-10-71, 050-228-20-20 ×àñòèíó áóäèíêó â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 56 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, ãàç â áóäèíêó, âîäà ïîðÿä, áåç ðåìîíòó, 4 ñîòêè çåìë³. Ö³íà: 24000 ó. î. Êîíòàê òè: 72-10-71, 050-228-20-20

×àñòèíó áóäèíêó íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 60 êâ. ì, 3 ê³ì., ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, 4 ñîòêè çåìë³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Ö³íà: 38000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

×àñòèíó áóäèíêó íà âóë.Øåâ÷åíêà, öåíòð ì³ñòà, ïîëîâèíó áóäèíêó, 140 êâ. ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.02 ãà, ãàðàæ, õë³â, îãëÿäîâà ÿìà. Êîíòàêòè: (0332) 29-30-37, 050-218-60-70 ×àñòèíó ìàºòêó íà âóë. ʳ÷êàð³âñüê³é, 21, 55.7 êâ.ì, åëåêòðî, âîäî, -ãàçîïîñòà÷àííÿ, ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà 465 êâ.ì, ëîêàëüíà êàíàë³çàö³ÿ «Øàìáî». Êîíòàêòè: (0332) 72-54-68, 063-474-66-32, Îëåêñàíäð

êóïëþ 1/2 áóäèíêó àáî áóäèíîê â ì. Ëóöüêó, áàæàíî íå ñòàðèé, ³ç çðó÷íîñòÿìè, áóäüÿêèé ðàéîí. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 Áóäèíîê â ì. Ëóöüê, àáî â ïåðåäì³ñò³, áàæàíî öåãëÿíèé, ç³ âñ³ìà êîìóí³êàö³ÿìè. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè, ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 068-191-56-98 Áóäèíîê â ì. Ëóöüêó àáî ïåðåäì³ñò³, íîâîáóäîâà, íåçàâåðøåíèé ÷è â æèòëîâîìó ñòàí³. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 Áóäèíîê äî 15 êì â³ä ì³ñòà, íàÿâí³ñòü ãàçó îáîâ’ÿçêîâà, áàæàíî öåãëÿíèé, íå ñòàðèé. Êîíòàêòè: 050-228-20-20 Áóäèíîê, àáî ÷àñòèíó áóäèíêó â ì. Ëóöüê, ç³ çðó÷íîñòÿìè, àáî ïåðåäì³ñò³ Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 067-361-88-89 Áóäèíîê, áàæàíî íîâîáóäîâó, â ì³ñò³, ÷è ïåðåäì³ñò³, ìîæëèâî áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò ç êîìóí³êàö³ÿìè, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 063-391-86-37 Áóäèíîê, ÷àñòèíó áóäèíêó, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-228-20-20 Æèòëîâèé áóäèíîê â Ëóöüêó, ç³ çðó÷íîñòÿìè, æèòëîâèé ñòàí, â áóäü-ÿêîìó ð-í³, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 Ìàëîãàáàðèòíèé áóäèíîê ó õîðîøîìó ñòàí³, ÷è çåìåëüíó ä³ëÿíêó 6-12 ñîòîê. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-916-00-08 Íåçàëåæíó ÷àñòèíó, ÷è ö³ëèé áóäèíîê â ì³ñò³, àáî ïåðåäì³ñò³ ç³ çðó÷íîñòÿìè. Ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 093-710-74-43

âèíàéìó 1/2 áóäèíêó àáî áóäèíîê â ì. Ëóöüêó, ç îêðåìèì âõîäîì. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Áàæàíî ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Êîíòàêòè: 095-543-35-55

Áóäèíîê àáî ÷àñòèíó áóäèíêó ç îêðåìèì âõîäîì â Ëóöüêó àáî ïåðåäì³ñò³. Ðîçãëÿíó âàð³àíòè ç³ çðó÷íîñòÿìè âñåðåäèí³ òà íàÿâíîþ ãàðÿ÷îþ âîäîþ. Áàæàíî ç ìåáëÿìè òà ÷àñòêîâî ç ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Êîíòàêòè: 063-867-33-50, Lcn.biz.ua Áóäèíîê ÷è ÷àñòèíó áóäèíêó, ç ðåìîíòîì òà çðó÷íîñòÿìè. Ìîæëèâî ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíèé, ç ì³ñöåì äëÿ àâòîìîá³ëÿ. Êîíòàêòè: 063-391-86-37

Åë³òíèé áóäèíîê â ì. Ëóöüêó àáî ïåðåäì³ñò³. Ç ºâðîðåìîíòîì, íîâèìè ìåáëÿìè òà ñó÷àñíîþ ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ðîç ãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. Ö³íà: äî 600 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 ×àñòèíó áóäèíêó â ì. Ëóöüêó, ç ðåìîíòîì òà çðó÷íîñòÿìè, âìåáëüîâàíó, ñ³ì’ÿ, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 093-710-74-43

îáì³í 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ãàðàçäæà, ãàç, ñâ³òëî, ãàðàæ, íà 2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 2-4 ïîâ., ð-í ËÏÇ íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: 23-96-84, 063-859-57-55 Æèòëîâèé áóäèíîê â ì. Óæãîðîä³, 76,7/36,0/-, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,046 ãà, àâòîíîìíå ãàçîâå îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, àáî â ñ. óðêà Ïîëîíêà. Êîíòàêòè: 095-520-41-02, 095-890-12-73

Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Áàê³âö³, 14 êì â³ä ì. Ëóöüêà, ãàç, âîäà, ñ/â â áóäèíêó, íà êâàðòèð ó â ì . Ë ó ö ü ê ó. Ê î í ò à ê ò è : 066-089-18-15

çäàì 1/2 áóäèíêó â Ëóöüêó â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, âìåáëüîâàíà, º ï/ò, çðó÷íîñò³ âñåðåäèí³. Ö³íà: 1200 ãðí. + ê/ï. Êîíòàêòè: 050-438-52-25, Lcn.biz.ua 1/2 áóäèíêó â ð-í³ Åëåêòðîòåðìîìåòð³¿, 1 ê³ìíàòà, êóõíÿ ³ ñ/â. Ö³íà: 900 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 1/2 áóäèíêó, îêðåìèé âõ³ä, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, òóàëåò òà âîäà íà âóëèö³, äëÿ 4 ä³â÷àò-ñòóäåíòîê. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 050-977-99-29 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. гâíåíñüêî¿, 3 ê³ìíàòè, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ì³ñöå äëÿ àâòî. Ö ³ í à : 3 5 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 093-467-30-39 Á óäèíîê â ð-í³ ÒÖ «Ãë î áóñ». Íîâîáóäîâà, ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíà, ï/ò. Ö³íà: 700 ó. î. Êîíòàêòè: 050-378-41-14  îðåíäó 2-ïîâ. áóäèíîê íà âóë. Åëåêòðîàïàðàòí³é, º âñ³ çðó÷íîñò³, âìåáëüîâàíà, º âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-21-12  îðåíäó áóäèíîê â ñ. Æèäè÷èí. ªâðîðåìîíò, º ñàóíà, áàñåéí. Ö³íà: 550 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32, Lcn.biz.ua  îðåíäó áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 4 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, º âñÿ ïîáóòîâ à ò åõí³ê à. Ö ³ í à : 6 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 063-867-33-50 ʳìíàòó â ïðèâàòíîìó áóäèíêó, äëÿ õë îïö³â-ñòóäåíò³â. Êîíòàêòè: 063-624-38-36, 095-001-59-83

1.3. Äà÷³, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïðîäàì 2 çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Áîðàòèí, ïî 15 ñîòîê, àñôàëüò, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: 12000 ó. î./ä³ëÿíê à. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20


20 Àáî çäàì â ñï³ëüíå âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó 0.14 ãà â ðàéîí³ êîìïëåêñó «Ñð³áí³ Ëåëåêè», çåìåëüíà ä³ëÿíêà â³ëüíà â³ä çàáóäîâè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-134-14-99, Îëåêñàíäð Äà÷íó ä³ëÿíêó â ñ. Æàáêà, 6 ñîòîê, îãîðîæà, íà ë³í³¿ º ñâ³òëî, ïîðó÷ ë³ñ. Êîíòàêòè: 71-43-83, 050-979-43-25 Äà÷íó ä³ëÿíêó â ñ. Ëàâð³â, 1,5-ïîâ. áóäèíîê. Êîíòàêòè: 066-631-62-46 Äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Âîðîòí³â», ãàðíèé êðàºâèä. Êîíòàêòè: 063-817-47-03 Äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Íèâà», 2 êì â³ä Ëóöüêà, 0,06 ãà, º âîäà, ñàäîê. Êîíòàêòè: 050-884-33-43, Àíàòîë³é Äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Ïðîì³íü», 5 õâ. â³ä çóïèíêè ïîòÿãó, 4 ñîòêè, áóäèíî÷îê. Êîíòàêòè: 24-91-24 Äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Ñòðóì³âêà», 6 ñîòîê. Êîíòàêòè: 050-438-44-23, 76-72-26

Äà÷íó ä³ëÿíêó ¹705 íà ìàñèâ³ «Äðóæáà», ïðèëÿãຠäî âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.07 ãà, ïðèâàòèçîâàíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-740-31-81, Îëåêñàíäð Äà÷íó ä³ëÿíêó, 6 ñîò., íà ìàñèâ³ «Îçåðöå», ïîðó÷ ë³ñ, îçåðî. Ö³íà: 5000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-445-48-09 Ä à÷ í ó ä ³ ë ÿ í ê ó, 6 ñ îò î ê , ì à ñ è â «Ëàâð³â», îãîðîæà, ñâ³òëî, âîäà. Êîíòàêòè: 098-838-02-48 Äà÷íó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Æàáêà, 0,072 ãà, íàâïðîòè áåðåçîâîãî ãàþ, âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ìåæ³, ñîðòîâ³ ÿáëóí³, ìàëèíà, ñìîðîäèíà, ïîëóíèöÿ, çðó÷íèé ï ³ ä ’ ¿ çä . Ö ³ í à : 7 0 0 0 ó. î . Ê î í ò àê òè: 050-678-05-09

Äà÷íó çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é. Êîíòàêòè: (0332) 25-18-84, 099-912-27-73, ï³ñëÿ 19.00 Äà÷ó â ñ. Ãàðàçäæà, 6 ñîòîê. Êîíòàêòè: 095-562-54-13, 050-077-39-30

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Îçåðöå», áóäèíîê öåãëÿíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06 ãà, ïîáëèçó ë³ñ, îçåðî. Êîíòàêòè: 099-012-47-33

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó á³ëÿ ñìò. Ðàòíå, 0,35 ãà, ñâ³òëî òà ãàç íà ìåæ³ ä³ëÿíêè, ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: 096-632-60-01

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ ì³êðîðàéîíó «Ô³ëüâàðîê», 10 ñîòîê, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êàíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 17000 ó.î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, ïðèâàòèçîâàíà, 12,6 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Âëàñíèê. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 6100 ó. î. Êîíòàêòè: 050-075-76-00

Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ïðîì³íü», 0,07 ãà, ïåðøà ë³í³ÿ â³ä çóïèíêè äèçåëÿ. Êîíòàêòè: 74-33-35, 095-845-59-45

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â c. Îçåðî, 12,5 ñîòîê, ð-í ñ³ëüðàäè, ïîðó÷ çóïèíêà, êîìóí³êàö³¿, ë³ñîñìóãà. Ö³íà: 5000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ ÌÊÑ, 12 ñîòîê, ãàç, ñâ³òëî ïîðÿä, àñôàëüòîâàíèé ä î ¿ çä . Ö ³ í à : 9 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 72-10-71, 050-228-20-20

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, ð-í íîâî¿ ë³êàðí³, 17 ñîòîê. Êîíòàêòè: 050-695-12-82

Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ïðîì³íü», öåãëÿíèé áóäèíîê 40 êâ. ì, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, º ï³÷, ñâ³òë î, âîäà, ï³äâàë, 0,05 ãà, âíóòð³øí³ ïåðåãîðîäêè, îãîðîæà. Êîíòàêòè: 099-518-79-04, 76-77-06

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ëóöüêó â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿. Ïëîùà 8,6 ñîò, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Ö³íà: 20000-25000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ ÌÊÑ, 12 ñîòîê, ãàç, ñâ³òëî ïîðÿä, àñôàëüòîâàíèé ä î ¿ çä . Ö ³ í à : 9 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 72-10-71, 050-228-20-20

Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ñòðóì³âêà», îãîðîäæåíà ñ³òêîþ, áóäèíîê 3õ4, êàðêàñ òåïëèö³. Êîíòàêòè: 066-128-30-98

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ Âèøêîâà, 0,10 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó, ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 050-881-20-87

Äà÷ó íà ìàñèâ³»Æàáêà», 0,11 ãà, á³ëÿ ë³ñó, «ë³òí³é» áóäèíîê, ñâ³òëî. Ö³íà: 13000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-390-39-08, 71-97-08 Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, ïî 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ï³ä ç à á óä î â ó. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Áîðàòèí, 10, 24 ñîòîê, ãàðíå ì³ñöå. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-020-09-61 Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. ²âàí÷èö³, Ðîæèùåíñüêîãî ð-íó, íàä òðàñîþ, ïî 25 ñ îò î ê . Ö ³ í à : 7 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 066-094-21-37 Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ëàâð³â, ïî 6 ñîòîê, âîäà, ñâ³òëî, ìåòàëåâèé áóä., òåïëèöÿ. Êîíòàêòè: 25-41-04

Äà÷ó íà äóáí³âñüêîìó ìàñèâ³, 100 ì â³ä ðåñòîðàíó, õîðîøèé ñàä, ìàëåíüêèé áóäèíîê, ç ï³äâàëîì, îãîðîäæåíèé. Êîíòàêòè: 095-822-76-05

Äâ³ ñóì³æí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ãîëèø³â, 12 ñîò., ï³ä çàáóäîâó, 14,6 ñîò., ñ/ ã ïðèçíà÷åííÿ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïëàí íà áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 10500 ó. î. Êîíòàêòè: 066-291-43-64

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 6 ñîòîê, 100 ì â³ä òðàñè, ìîæëèâà çì³íà ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, ïîðó÷ âñ³ êîìóí³êàö³¿, çàë³çíè÷íèé ïåðå¿çä. Êîíòàêòè: 25-98-23, 095-123-84-61

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ð-í³ Òåðåìíî, ï³ä çàáóäîâó, ñóì³æí³, â³ä 0,12 ãà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, äîðîãà òà êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, º ïðîåêò ç äîçâîëîì íà ïî÷àòîê ðîá³ò. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: (033) 229-25-46, 050-378-75-43, 067-361-42-96 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Áîãîëþáè, íå äàëåêî â³ä öåíòðó, 17, 12, 20 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Áîðàòèí, 0,12 òà 0,16 ãà, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

Äà÷ó íà äóáí³âñüêîìó ìàñèâ³, º áóäèíîê, õë³â, ñâ³òëî, êàðêàñ íà òåïëèöþ. Êîíòàêòè: 095-155-67-45

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ãàðàçäæà, íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, ãîòîâ³ äîêóìåíòè äëÿ ïðîäàæó. Êîíòàêòè: 066-721-73-00

Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Áîãóø³âêà», 0.06ãà, º âîäà, ñàäîê, êóù³, ìàëåíüêèé âàãîí÷èê Êîíòàêòè: 095-126-26-39, Àííà

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Çàáîðîëü, ïî 0,12 ãà, ñóì³æí³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ðîçïî÷àòå áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 068-232-65-82

Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Âåñíÿíêà», áóä.öåãëÿíèé, 2-ïîâ., îãîðîæà, òåïëèöÿ, âîäà, ñâ³òëî, ãàðíèé ñàä. Ö³íà: 6500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-110-45-75, 093-647-74-20

Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Âåñíÿíêà», äà÷ó 0.06 ãà, 100 ì â³ä çóïèíêè ìàðøðóòêè, º äâîïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê, áàíÿ ç áðóñó, àëüòàíêà, ãîéäàëê à, ë³òí³é äóø, íà ä³ëÿíö³ êóù³ ñìîðîäèíè, ìàëèíè, ìîëîä³ äåðåâà. Êîíòàêòè: (0332) 71-85-60, 063-145-45-35, 095-012-26-08 Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Âåñíÿíêà», òåïëèöÿ, õë³â, îãîðîæà, ïðèäàòíà äëÿ ïðîæèâàííÿ. Êîíòàêòè: 095-110-45-75 Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Âåñíÿíêà», öåãëÿíèé áóäèíîê, ìóðîâàíà «ë³òíÿ» êóõíÿ, õë³â, ïëîùåþ 0,05 ãà. ijëÿíêà îãîðîäæ å í à . Ö ³ í à : 7 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 067-979-53-80

Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Îçåðöå», 0.12 ãà, áóäèíîê 1,5-ïîâåðõîâèé, öåãëÿíèé, º õë³â, âîäà, áðóê³âêà, ìîëîäèé ñàä. Êîíòàêòè: 050-378-52-55

IJ ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ â ñìò. Òîð÷èí, âóë. Ñîñíîâà ¹ 10 òà ¹ 5, ï³ä çàáóäîâó, º ë³í³ÿ ãàçó, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà.

ò. 095-875-54-65

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ Âèøêîâà, ïðèâàòèçîâàíà, 0,13 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 095-523-36-99

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. Ãåðî¿â ÓÏÀ, 0,03 ñîòêè. Êîíòàêòè: 095-155-67-45

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ì. Ëóöüêó òà çà ìåæàìè ì³ñòà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-718-56-42

Äà÷ó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é. Êîíòàêòè: 76-07-85

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ Âèøêîâà, ïëîùà 0,13 ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, íåìຠçàáóäîâ, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ö ³ í à : 1 6 0 0 ó. î . / ñ îò ê à . Ê î í òà ê ò è : 050-438-21-12

Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ñòðóì³âêà, ïî 10-12 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ çà 100 ì, õîðîøå ì³ñöå. Ö³íà: 1100 ó. î./ñîòêà. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

Äà÷ó â ñ. Ïðîì³íü, 4,5õ5,5, 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 6 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: 098-887-07-36, 24-11-89

Äà÷ó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 0,06 ãà, º ñàäîê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 71-51-59, 050-804-91-33

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ Âèøêîâà, ï³ä ãîðîä 0.06 ãà, º êóù³ ñìîðîäèíè, äåê³ëüêà ìîëîäèõ, ôðóêòîâèõ äåðåâ. Êîíòàêòè: (0332) 72-36-46, 79-30-81

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿, ïåðåä çíàêîì «Ëóöüê», 0 , 1 0 ãà , ï ³ ä ç à áóä î âó, ê î ì ó í ³ ê à ö ³ ¿ âçäîâæ ä³ëÿíêè. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

Äâ³ ñóì³æí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïî 0.12 ãà, çà 150 ì â³ä ë³êàðí³ â ñ. Áîãîëþáè, â ñòîðîíó ë³ñó, ãàç, ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 099-733-02-03

Äà÷ó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 6 ñîòîê. Êîíòàêòè: 067-950-40-59

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ Âèøêîâà, 2,5 ñîò. àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, íåìຠïîðó÷ í³ÿêèõ çàáóäîâ, ä³ëÿíêà ï³ä êîìåðö³þ. Ö³íà: 11000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50

Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ðîâàíö³, ïî 33 ñîòêè, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, êîìóí³êàö³¿, á³ëÿ äîðîãè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-228-20-20, 72-10-71

Äà÷ó â ñ. Îçåðöå. Êîíòàêòè: 24-60-77, 050-378-78-01

Äà÷ó â ñ. Ñòðóì³âêà, çìóðîâàíà «êîðîáêà», áåç äàõó, ñàäîê, îãîðîä, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Êîíòàêòè: 050-197-51-23

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Êóëü÷èí, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, 10 òà 14 ñîòîê. Ö³íà: 400 ó. î./ñîòêà. Êîíòàêòè: 093-840-94-26 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ëèïèíè, 0,10 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Îçåðöå, 0.10 ãà, 6500 ó. î. òà â ñ. Çàáîðîëü, 0.25 ãà, 7500 ó.î. Êîíòàê òè: 050-519-90-81 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ðîâàíö³, 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, äî¿çä (äîðîãà ç òâåðäèì ïîêðèòòÿì) òà 0,12 ãà (áåç êîìóí.). Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ðîâàíö³, 0,19 ãà, êîìóí³êàö³¿, ñâ³òëî. Ö³íà: 1100 ó. î./ 0,01 ãà. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ðîâàíö³, 2 ä³ëÿíêè ïî 12 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿, äî¿çä. Ö ³ í à : 7 0 0 ó. î . / ñ îò ê à . Ê î í ò à ê ò è : 093-020-89-47 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ñòðóì³âêà, 0,12, 0,24 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ñòðóì³âêà, 13 ñîò. ïåðåä êîòåäæíèì ì³ñòå÷êîì, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Òàðàñîâå, 0,10, 0,12, 0,14, 0,25 ãà, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Õð³ííèêè, 13, 25 ñîòîê. Êîíòàêòè: 067-381-52-59 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó (â’¿çä â ñ. Ðîâàíö³), ïëîùà 19 ñîòîê. Âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ö³íà: 22000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. ªðøîâà, 0,10 ãà, ñâ³òëî òà ãàç ïîðó÷, ñâåðäëîâèíà, ôóíäàìåíò òà ïðîåêò íà æèòëîâèé 1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê, 200 êâ. ì, çðó÷íèé äî¿çä. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 78-00-88, 067-361-88-89 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. Êàðïåíêà-Êàðîãî, 0,08 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö¿³ âçäîâæ ä³ëÿíêè, ì³æ áóäèíêàìè. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, çà çàâîäîì «Ðóíà», 400 ì â³ä öåíòðàëüíî¿ äîðîãè, 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, ìîæíà âèêîðèñòàòè ï³ä êîìåðö³þ, 0.15 ãà. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, âóëèöÿ ïîâí³ñòþ çàáóäîâàíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 063-047-83-45 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, âóë. Æóðàâëèíà, 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ âçäîâæ ä³ëÿíêè, òâåðäèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. Øåâ÷åíê à. Ïëîùà 1 ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, º ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³, ä³ëÿíêà ïðàâèëüíî¿ ôîðìè ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Ö ³ í à : 1 5 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í òà ê ò è : 063-867-44-32, ßðîñëàâ Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ì-íó, 7 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, º ñòàðèé áóäèíîê. Ö³íà: 22000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ ËÏÇ, 10 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 19000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ ËÏÇ. Ïëîùà 10 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Ö³íà: 8000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25, Lcn.biz.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ ËÏÇ. Ïëîùà 9 ñîò, ãðóíòîâèé äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Ö³íà: 25000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 050-371-71-37

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ï³ä çàáóäîâó â ð-í³ Òåðåìíî, ñ. Äà÷íå òà ñ. Êîò³â. ª ïðîåêò ç äîçâîëîì íà ïî÷àòîê ðîá³ò. Ãàðíå ì³ñöå, áëèçüêî ì³ñòî. Áóäóéñÿ òà æèâè. ³ä âëàñíèêà.

ò. (033) 229-25-46, 050-378-75-43,

067-361-42-96

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ ïëàñòìàñîâîãî çàâîäó, âóë. Ñêàíäèíàâñüêà,0.10 ãà, º çàòâåðäæåíèé ïðîåêò, äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî, çâåäåíåíèé ôóíäàìåíò, îãîðîæà ç 3 ñòîð³í, ãàç òà åëåêòðîìåðåæà ïîðó÷. Êîíòàêòè: 067-294-78-46, ï³ñëÿ 18.00 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ øêîëè ¹ 1, 0,0461 ãà, áåç ïîñåðåäíèê³â. Äîðîãî. Êîíòàêòè: 063-167-49-84 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áàê³âö³, 0,25 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 2500 ó. î. Êîíòàêòè: 066-949-06-21 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ãàðíèé êðàºâèä, ð³âíà. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,11 ãà, âñ³ êîìóí³ê àö³¿ íà ìåæ³, ðàéîí àêòèâíèõ çàáóäîâ. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-276-99-98, 050-638-27-78 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,12 ãà, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 12000 ó. î. Êîíò àê òè: 050-678-05-09 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó, íîâèé ìàñèâ. Íåäîðîãî. Ö³íà: 4000 ó. î. Êîíòàê òè: 096-222-21-71 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,12 ãà, ð³âíà, ïîðó÷ ë³ñ, ñòàâîê, ãàðíèé êðàºâèä, äåðæàâíèé àêò. Ö³íà: 6000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,22 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ðàéîí íîâîáóäîâ, ìîæëèâèé ïðîäàæ íà äâà âëàñíèêà. Ö³íà: 1000 ó. î/ñîòêó. Êîíòàêòè: 067-276-99-98, 050-638-27-78 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,22 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 1000 ó. î./ñîòêà, òîðã. Êîíòàêòè: 050-194-90-41 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 10 ñîòîê, íîâèé ìàñèâ, õîðîøå ì³ñöå, êîìóí³êàö³¿ íà ñóñ³äí³é ä³ëÿíö³. Ö³íà: 11000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 20 ñîòîê, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñâ³òëî ï³äâåäåíå. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, ï³ä çàáóäîâó, íîâèé ìàñèâ. Ö³íà: 5000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-270-15-69 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãóø³âêà, ï³ä çàáóäîâó 0.15 òà 0.20 ãà, á³ëÿ ë³ñó, 7 êì â³ä Ëóöüêà, âëàñíèê, ãîòîâèé ïàêåò äîêóìåíò³â. Êîíòàêòè: 099-756-81-10, 067-196-45-37 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, â³ä 0,10 ãà äî 0,24 ãà. Ö³íà: 6000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-020-09-61

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 0.12 ãà, íà ìåæ³ Ëóöüêà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïîðÿä º ñâ³òëî. Ö³íà: 7000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-777-77-18 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 12 ñîòîê, äëÿ áóä³âíèöòâà áóäèíêó, ïðèâàòèçîâàíà. Ö³íà: 7500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-985-40-77, Äìèòðî

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí. Äâ³ ñóì³æí³ ä³ëÿíêè ïî 12 ñîò., õîðîøèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ÷èñòà ð³âíà ä³ëÿíêà, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Ö³íà: 8000 ó. î./ñîòêà. Êîíòàê òè: 067-709-12-34, Lcn.biz.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí. Ïëîùà 0,14 ãà, ãðóíòîâèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñâ³òëî çà 3 ì â³ä ä³ëÿíêè, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Ö³íà: 10 000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí. Ïëîùà 12,15 ñîò, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîìóí³êàö³¿ çà 50 ì, ïîðó÷ æèëèé áóäèíîê, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Ö³íà: 70000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-371-71-37, Lcn.biz.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 5000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-941-46-99 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áðèùå, 0,25 ãà, äî¿çä àñôàëüòîâàíèé, êîìóí³êàö³¿ íà ìåæ³ ä³ëÿíêè, ïîðó÷ º çàáóäîâè, ïðîåêò íà áóäèíîê, äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 7500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áóäÿòè÷³, 1 êì â³ä Íîâîâîëèíñüêà, 16 ñîòîê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-130-12-58, Ðîìàí Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Â. Îìåëÿíèê, 0,12 ãà, òâåðäèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, âëàñíèê. Ö³íà: 7000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-084-03-04 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Â. Îìåëÿíèê, 0,20 ãà. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 096-789-35-53 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, íà ï³äâèùåíí³, ïîðó÷ âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 12000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-833-15-34 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, 0,13 ãà, ï³ä çàáóäîâó, íîâèé ìàñèâ, ñâ³òëî 500 ì. Ö³íà: 6000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, 10 ñîò., âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, íîâîáóäîâè, º ïðîåêò íà áóäèíîê ç ãàðàæåì, ä³ëÿíêà ð³âíî¿ ôîðìè. Âñ³ äîêóì å í ò è . Ö ³ í à : 1 0 5 0 0 ó. î . Ê î í òàê òè: 050-438-21-12 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âîðîòí³â, 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïîðó÷ ë³ñ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 3000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ã. Ïîëîíêà, 0,14 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíî, êîìóí³êàö³¿, òðàñà Ëóöüê-Ëüâ³â ïîðó÷, àáî îáì³íÿþ. Ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 099-634-33-42, 097-583-61-04 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà, 0,12 ãà, õîðîøèé äî¿çä, ãàç òà ñâ³òëî – ïîðó÷, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Ö³íà: 1000 ó.î./ñîò. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Lcn.biz.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà, 0,18 ãà, ï³ä çàáóäîâó, â³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåðì³íîâî. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 78-30-94, 098-578-60-33 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà, 12 ñ îòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà, 20 ñîòîê, õîðîøå ì³ñöå, ë³ñ, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 1500 ó. î./ñîòêà. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,20 ãà, ï³âäåííèé ñõèë, àôñàëüòîâíèé äî¿çä, ãàç, âîäà ïîðó÷. Êîíòàêòè: 050-660-44-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 10 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíî. Ö³íà: 12000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-717-10-71, 095-153-14-98 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 10, 25 ñîòîê. Ö³íà: 9000 ó.î. Êîíòàê òè: 095-527-87-69 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 12 ñîòîê, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó, òâåðäèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ â ñóñ³ä³â. Ö³íà: 10000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 Lcn.biz.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 12 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó (9000 ó. î.). Êîíòàêòè: 099-758-68-93 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 15 ñîòîê, õîðîøå ì³ñöå. Ö³íà: 1100 ó.î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, Ëóöüêîãî ð-íó, 12 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 72-78-89, 066-310-10-76, 050-378-59-28 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 050-339-93-39, 050-687-42-27 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü. Ïëîùà 0,12 ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 8000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü. Ïëîùà 0,16 ãà. Êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 9000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü. Ïëîùà 10 ñîò, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Ö³íà: 3000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50, ßðîñëàâ Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çâ³ð³â, 16 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ç쳿íåöü, 0,11 ãà, çàëèòèé ôóíäàìåíò ï³ä áóä³âíèöòâî 1,5-ïîâ. áóäèíêó, êîìóí³êàö³¿ ï³äâåäåí³ äî ä³ëÿíêè. Êîíòàêòè: 066-730-26-36 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ç쳿íåöü, 0,12 ãà, ç ðîçïî÷àòèì áóä³âíèöòâîì 1,5-ïîâ. áóäèíêó. Êîìóí³êàö³¿ ï³äâåäåí³ äî ä³ëÿíê è . Ö ³ í à : 1 5 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 066-730-26-36, 099-754-66-94 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ç쳿íåöü, 0,12 ãà, ïîðó÷ âñ³ êîìóí³êàö³¿, 3 ä³ëÿíêè. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ç쳿íåöü, 0.15 ãà. Êîíòàêòè: 095-559-99-92, 097-545-55-53, ç 9.00-20.00 ãîä. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ç쳿íåöü, âóë. Ùàñòÿ, 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-893-33-67 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ç쳿íåöü, ð-í âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 11 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó. Âëàñíèê. Ö³íà: 12000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-519-70-02 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ç쳿íåöü, «öàðñüêå ñåëî», 0,12 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-037-56-86, 050-016-34-54 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êîðøîâåöü, 5 êì â³ä öóêðîâîãî çàâîäó, 26 ñîòîê. Ö³íà: 8000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êðåìåíåöü, Ðîæèùåíñüêîãî ð-íó, 0.54 ãà, óñ³ êîìóí³êàö³¿, º ôóíäàìåíò. Êîíòàêòè: 063-395-97-21, 066-132-13-24 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êðóïà, 0,096 ãà. Ö³íà: 9600 ó. î. Êîíòàêòè: 78-21-50, 050-197-51-13 romanoleg@gmail.com

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 12 ñîòîê. Êîíòàêòè: 050-669-03-91

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà. Ïëîùà 0,12 ãà, íîðìàëüíèé äî¿çä, ãàç òà ñâ³òëî – ïîðó÷, íåïîäàë³ê íîâîáóäîâè, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Ö³íà: 1000 ó. î./ ñ îòê à + òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25, Lcn.biz.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êóëü÷èí, 12 ñîò, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïîðó÷ íîâîáóäîâè, íà ñâ³òëî ñòîÿòü ñòîâgè, ä³ëÿíêà ïðàâèëüíî¿ ôîðìè, ïîðó÷ çàáóäîâè. Ö³íà: 6000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25, Lcn.biz.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 12, 16, 8 òà 24 ñîòêè, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. óðêà Ïîëîíêà, 0.37 ãà, º êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 18000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-487-29-25

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 2 ñóì³æí³ ïî 0,12 ãà, ð-í àìáóëàòîð³¿, ïîðÿä íîâîáóäîâè. Ö³íà: 800 ó. î./ñîò., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. óðêà Ïîëîíêà, ïðèâàòèçîâàíà, 0,12 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 050-234-48-81

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëàâð³â, 0,57 ãà, öåãë. áóäèíîê 12õ4,5 ì, âîäà, ñâ³òëî, ïîðÿä ãàçîâà òðóáà, ôðóêòîâèé ñàä, àáî î á ì ³ í ÿ þ í à ê â à ðò è ð ó. Ê î í ò à ê ò è : 099-205-14-16

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 20 ñ îòîê. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàê òè: 72-10-71, 050-228-20-20

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Æàáêà, 0,12 ãà, ç íåçàê³í÷åíèì 1,5-ïîâåðõîâèì áóäèíêîì, ïðèâàòèçîâàíà, ïîðó÷ ñåëî ³ íåäàëåêî â³ä òðàñè. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 095-870-10-22, Âàëÿ

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëàâð³â, ïîíàä äîðîãîþ, ôóíäàìåíò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö ³ í à : 1 4 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 066-372-64-66

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Æèäè÷èí, 7 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ îá’¿çíî¿ òðàñè, ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè â³ä 0,15 ãà. Ö³íà: 600 ó. î./ñîò., ò î ð ã. Êîíò àê òè: 050-678-05-09

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëàçåùèíà, Ðàõ³âñüêîãî ð-íó, Çàêàðïàòòÿ, ï³ä çàáóäîâó, º áóäèíîê, ñâ³òëî, á³ëÿ äîðîãè, â ìàëüîâíè÷îìó ì³ñö³, 5 êì â³ä ã³ðñüêîëèæíîãî êóðîðòó. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 067-525-72-72

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,08 ãà, ïî÷àòîê ñåëà, á³ëÿ ë³ñîñìóãè, íà ãîðáî÷êó, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, 10 õâ. äî òðîëåéáóñíî¿ çóïèíêè. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, 0,1 ãà, äî¿çä àñôàëüòîâàíèé, ñâ³òëî òà ãàç çà ä³ëÿíêîþ, º «òèì÷àñ³âêà». Ö³íà: 45 000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 12 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: 6000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 21 ñîò. ïðèâàòèçîâàíà, ïîðó÷ âåäóòüñÿ çàáóäîâè. Ö³íà: 10000 ó.î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 31 ñîòêà. Âñ³ êîìóí³êàö³¿ ó ñóñ³ä³â, çà 10 ìåòð³â, õîðîøèé äî¿çä. Ö³íà: 31000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, á³ëÿ ð³÷êè, 0,12 ãà. Íåäîðîãî. Ö³íà: 4500 ó. î. Êîíòàêòè: 066-721-73-00 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, çà ïåðå¿çäîì, ë³âà ñòîðîíà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 7700 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-941-46-99 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, çà ñòàä³îíîì, 0,16 ãà, ï³ä çàáóäîâó, º íîâîáóäîâè. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, ï³ä çàáóäîâó, (ïåðøèé ïîâîðîò íàë³âî), 0,12 ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,12 ãà, íà ïî÷àòêó ñåëà, ïî ïðàâ³é ñòîðîí³, òâåðäèé äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ð³âíà. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó, á³ëÿ öåðêâè, íà ïî÷àòêó ìàñèâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 4500 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,14 ãà, 80 ì â³ä òðàñè, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, º ìîæëèâ³ñòü âèêîïàòè ñòàâîê. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëàâð³â, Ëóöüêîãî ð-íó, 25 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó òà 25 ñîòîê, ï³ä ñ/ã. Êîíòàêòè: 050-169-18-80

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, 18 ñîò, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ íà ç/ ä, â³ä öåíòðàëüíî¿ äîðîãè 2 ë³í³ÿ. Ö³íà: 54000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, 25 ñîòîê, º âñ³ êîìóí³êàö³¿, ä³ëÿíêà ð³âíà, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Ö³íà: 600 ó. î./ñîò. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, íàâïðîòè ðàéîííî¿ ë³êàðí³, 0,11 ãà, ï³ä çàáóäîâó, âóëèöÿ çàáóäîâàíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ âçäîâæ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 25000 y. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-97


21

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

ÞÐÈÄÈ×ÍÈÉ ÄβÄÍÈÊ Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «²íâ³êòóñ»

ïð. Âîë³, 50

www.invictus.navolyni.com

Ïðèâàòíèé íîòàð³óñ

Ãðóøèöüêà Â. Â.

ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 22

«ÀÏвÎв»

âóë. Äàðãîìèæñüêîãî, 7

ïðàâîâèé ñóïðîâ³ä Âàøî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà á³çíåñó Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, ð-í «Øêîäà», 11 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳäãàéö³, 22 ñîòêè, ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-915-35-61

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå, 0.36 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: (0332) 29-36-29, 095-893-20-77

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳäãàéö³, 500 ì äî äóáí³âñüêîãî ê³ëüöÿ, 0,12 ãà, ñâ³òëî òà ãàç íà ìåæ³ ä³ëÿíêè, ãàç ïðîïëà÷åíèé, òâåðäèé äî¿çä. Ö³íà: 21000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå, 12 ñîòîê, îãîðîæà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, àáî îáì³íÿþ íà àâòîìîá³ëü. Êîíòàêòè: 050-673-70-53 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå, 17 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó, º ñâ³òëî, ãàç, ñòàðèé áóäèíîê. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-438-07-83, 098-303-01-13 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå, 30 ñîòîê. Êîíòàêòè: 099-724-03-74 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå,17 ñîò, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ñâ³òëî, ãàç íà ä³ëÿíö³, º ñòàðèé áóäèíîê 36 êâ.ì, 5 ñîò – ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó, 12 ñîò. ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ö³íà: 12000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå. Ïëîùà 17 ñîò, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Ö³íà: 10000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ìàÿêè, 11 ñîò., êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà: 13000 ó.î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ìàÿêè, 12 ñîòîê, íîâèé ìàñèâ. Ö³íà: 8000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-332-32-41 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ìàÿêè, 30 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: 050-722-73-21 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ìàÿêè, ãàç, âîäà ïîðó÷, 10 ñîòîê. Ö³íà: 8000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-037-56-86, 050-016-34-54 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ìàÿêè, íîâèé ìàñèâ, 12 ñîòîê, 300 ì â³ä òðàñè, êîìóí³êàö³¿ çà 100 ì. Ö³íà: 9000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Íåá³æêà, êîòåäæíå ì³ñòå÷êî, 3 êì â³ä ì. Ëóöüêà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-803-21-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Íåñâ³÷, ïëîùåþ 0, 54 ãà. Àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ñâ³òëî, âîäà, ãàç ïîðó÷, ñòàðèé áóäèíîê, ëüîõ. Êîíòàêòè: 097-409-46-39, 050-507-71-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Íîâîêîò³â (19 êì â³ä Ëóöüêà) ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó, 35 ñîòîê, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, âñ³ êîìóíàêàö³¿, ãàç – 5 ì â³ä ä³ëÿíêè. Ö³íà: 11000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Íîâîñòàâ, 24 ñîòêè, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 095-523-36-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Îçåðöå, 0,06 ñîòîê, íåïîäàë³ê îçåðî. Ö³íà: 3000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-674-83-76, 098-503-92-55

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳäãàéö³, 0,10 ãà, õîðîøå ì³ñöå, äîêóìåíòè ï³ä çàáóäîâó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-141-83-18, 063-395-97-19 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳäãàéö³, 0.18 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-243-41-81 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳäãàéö³, 0.27 ãà, ï³ä çàáóäîâó, âóë. Ìîëîä³æíà, º ãàç, âîäà, ñâ³òëî, äî¿çä àñôàëüòîâàíèé, Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-721-66-24 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳäãàéö³, 18 ñîò., àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 17000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

òåë.: 0 (332) 23-41-21, Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè. Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ ïîñëóã. Íàäàííÿ áåçêîøòîâíèõ êîíñóëüòàö³é. 097-911-74-61

Êîìåðö³éíå, ãîñïîäàðñüêå òà äîãîâ³ðíå ïðàâî, ðåºñò-

êîìïëåêñíèé ô³íàíñîâî-

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå, 12 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 050-545-48-91

Þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿, ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â â ñóäàõ, þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä á³çíåñó, ðåºñòðàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ, óêëàäåííÿ, ðîçðîáêà öèâ³ëüíèõ òà ãîñïîäàðñüêèõ äîãîâîð³â òà ³íøå.

Ðåºñòð. ïîñâ. ¹77 âèäàíå ãîëîâíèì Óïðàâë³ííÿì þñòèö³¿ ó Âîë. îáë. 22.08.05 ð. Ñâ³ä. ÌÞÓ ¹5127 â³ä 30.04.04 ð.

Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå, 12 ñîòîê, äëÿ âåäåííÿ ñ/ã, äåøåâî. Êîíòàêòè: 050-378-68-95, 050-668-41-22

òåë.: 0 (332)29-29-64, 095-475-64-64, 063-764-74-81,

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳäãàéö³, ïðèâàòèçîâàíà, 0,12 ãà, ì³æ çàáóäîâàìè, êîìóí³êàö³¿ íà ìåæ³, àáî â êðåäèò íà 7 ðîê³â. Ö³íà: 14000 ó. î. Êîíòàê òè: 095-830-28-36, 097-592-67-37 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳääóáö³, 0,25 ãà, äî¿çä àñôàëüòîâàíèé, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó, ïîðó÷ º çàáóäîâè, äâ³ ñóì³æí³ ä³ëÿíêè 0,124 ãà. Ö ³ í à : 1 5 0 0 0 ó. î . , òî ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 050-371-71-37 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïðèëóöüêå, 12 ñîòîê, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: 1000 ó. î./ñîòêà. Êîíòàê òè: 050-821-87-06 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïðèëóöüêå, 25 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà: 1 7 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 7 2 - 1 0 - 7 1 , 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïðèëóöüêå. Ïëîùà 36 ñîò., ñâ³òëî º, ãàç ïîðó÷, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïðîì³íü, 25 ñîòîê. Êîíòàêòè: 71-42-91, 096-414-49-40 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 0,10 ãà, íîâèé ìàñèâ, á³ëÿ ë³ñîïîñàäêè, ñâ³òëî ïîðó÷, äëÿ çàáóäîâè, ð³âíà. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 0,10 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿, äî¿çä, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 0,12-0,24 ãà, ð-í øêîëè, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: 900 ó. î./ñ îò. Êîíòàê òè: 050-678-05-09 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 0,15 ãà, 150 ì â³ä ËÏÇ, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 0,19 òà 0,10 ãà, íà ãîðáêó, á³ëÿ ïîñàäêè, êîìóí³êàö³¿ çà 20 ì. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 12 ñîòîê. Ö³íà: 9000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 15 ñîò., êîìóí³êàö³¿ çà 40 ì, àñôàëüò. äî¿çä. Ö³íà: 20000 ó.î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 16 ñîòîê. Êîíòàêòè: 096-222-21-71 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, á³ëÿ äîðîãè, 0,10 ãà. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-721-73-00 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, â ð-í³ öåðêâè, 0,12 òà 0,15 ãà, çàáóäîâàí³ âóëèö³, º êîìóí³êàö³¿, ï³ä çàáóäîâó, ð³âí³. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, âóë.Ëóãîâà, ï³ä çàáóäîâó, 0.12 ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, âåäåòüñÿ ãàç òà ñâ³òëî. Ö³íà: 11000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-115-73-74, 050-578-93-93 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, çà øêîëîþ, 13 ñîòîê, ãàç ïîðÿä, ñâ³òëî – çà 200 ì. Ö³íà: 13000 ó.î. Êîíòàê òè: 72-10-71, 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, íàâïðîòè ð-íó ËÏÇ, ï³ä çàáóäîâó, 0,15 ãà, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 14000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, ïî îá’¿çí³é äîðîç³, 24 ñîòêè, ï³ä êîìåðö³þ, á³ëÿ òðàñè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-721-73-00

ðåîðãàí³çàö³ÿ òà ë³êâ³äàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ, íåðóòåë.: 0 (332) 77-44-86, ðàö³ÿ, õîì³ñòü òà çåìåëüíå ïðàâî, òðóäîâå ïðàâî, ñ³ìåéíå ìîá. 050-378-55-45, ïðàâî, ñîö³àëüíèé çàõèñò, ïîäàòêîâ³ ñïîðè, àáîíåíòíå þðèäè÷íå, êàäðîâå îáñëóãîâóâàííÿ, ïðåäñòàâíèöòâî â 093-795-00-45 ñóäàõ ð³çíî¿ ñïåö³àë³çàö³¿ . Ãðàô³ê ðîáîòè: ïí-ïò 9.00 — 18.00, ñá-íä – çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³. Ïëîùà 12 ñîò, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó, íîðìàëüíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ä³ëÿíêà ð³âíà, º ïîðó÷ çàáóäîâè. Ö³íà: 11000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25, Lcn.biz.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñèðíèêè, Ë óöüê îãî ð-íó, 25 ñîòîê. Êîíò àê òè: 095-833-76-74, 24-95-85 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñîêèðè÷³, 0,37 ãà, á³ëÿ ð³÷êè, ïîðó÷ äîðîãà ç òâåðäèì ïîêðèòòÿì, âîäà òà ãàç ïîðó÷. Êîíòàêòè: 050-957-80-06, 095-455-00-87 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòàðîâîéòîâî, Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó, 0,55 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, á³ëÿ ìèòíèö³, º ñòàðèé áóäèí î ê . Ö ³ í à : 1 0 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 050-708-77-89 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ãàðíèé êðàºâèä. Ö³íà: 1700 ó. î./ñîòêà. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 78-00-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 0,13 ãà, ð-í â³ä ð³âíåíñüêîãî ê³ëüöÿ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çðó÷íèé äî¿çä. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 10, 12, 14 ñîòîê, â êîòåäæíîìó ì³ñòå÷êó, ãàç, ñâ³òëî á³ëÿ ä³ëÿíêè, òâåðäå ïîêðèòòÿ äîðîãè, ö³ëîäîáîâà îõîðîíà. Ö³íà: Äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 72-10-71 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 11 ñîòîê, ôóíäàìåíò íà áóäèíîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 18000 ó. î., òîðã Êîíòàêòè: 72-10-71; 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 19 ñ îò îê, àñôàëüò î âàíèé äî¿çä. Ö³íà: 17000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 43 ñîòêè. Õîðîøèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ 300 ì â³ä òðàñè, ÷èñòà ð³âíà ä³ëÿíêà, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Ö³íà: 13000 ó.î./ñîò. + òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà. Ïëîùà 12 ñîò, õîðîøèé äî¿çä, ãàç – 1 ì, åëåêòðèêà – 20 ì, íà ä³ëÿíö³ º ñòàâîê 6õ6 ì, ãëèáèíà – 4 ì, ä³ëÿíêà ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Ö³íà: 14000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-44-32, Lcn.biz.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà. Ïëîùà 25 ñîòîê, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ÷èñòà ð³âíà ä³ëÿíêà, 500 ì äî ë³ñó, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Ö³íà: 15000 ó.î./ñîò. + òîðã. Êîíòàêòè: 063-867-33-50, ßðîñëàâ Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå (ð-í «Öàðñüêîãî» ñåëà, âóë. Êâ³òíåâà), 11 ñîò î ê . Ö ³ í à : 1 2 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 066-721-73-00 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, 10 ñîò., ð-í ìèòíèö³, ïðèâàòèçîâàíà. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, 12 ñîò., àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 28000 ó.î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, âóë. Æîâòíåâà, 12 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ôóíäàìåíò. Ö³íà: 31000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 72-10-71

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñìò. Øàöüê, óðî÷. Ãðÿäà, 6 ñîòîê, ïåðøà ë³í³ÿ, äî âîäè 50 ì, íà ä³ëÿíö³ öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, ñâ³òëî. Òèõå çàòèøíå ì³ñöå ï³ä çàáóäîâó áàçè â³äïî÷èíêó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-332-02-19

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, ð-í ë³êàðí³, 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: 15000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, ð-í ë³ñîïîñàäêè, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 0,10 ãà, ñâ³òëî òà ãàç âçäîâæ ä³ëÿíêè, òâåðäèé äî¿çä, ï³ä çàáóä î âó. Ö³íà: 12000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-543-35-55 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâî, 10 ñîò., êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà: 26000 ó.î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Õð³ííèêè, 20 ñîòîê, íà áåðåç³ âîäîéìè. Êîíòàêòè: 71-02-39, 099-054-02-93 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Õð³ííèêè. Ïëîùà 13 ñîòîê. ϳä çàáóäîâó. Ö³íà: 13000 ó. î. Êîíòàê òè: 067-709-12-34, ßðîñëàâ Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ×îâíèöÿ, ê î ì óí³ê à ö ³ ¿ ï î ðó ÷ , à ñ ô à ë üò î âà í è é äî¿çä, 20 ñîòîê, 20 êì â³ä ì. Ëóöüêà. Ö³íà: 25000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-455-57-91, 050-631-82-31

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Øåïåëü-Çàáîëîòö³, ä³ëÿíêà íà ìåæ³ ì³æ áóäèíêàìè, 0,50 ãà. Á³ëÿ ä³ëÿíêè ïðîõîäèòü ìàðøðóòíå òàêñ³. Êîíòàêòè: 050-714-04-12 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ.Áîãîëþáè, íîâèé ìàñèâ, 22 ñîòêè, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ð³âíà. Ö³íà: 30000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ.Áîðàòèí, 0.12ãà, ïîáëèçó ð.Ñòèð. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 099-409-74-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñìò. Øàöüê, âóë. Åëåêòðèê³â, ï³ä çàáóäîâó, 0.12 ãà, çðó÷íèé äî¿çä, äî îçåðà 500 ì. Ö³íà: 17000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-115-73-74, 050-578-93-93 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â öåíòð³ ñ. Áîãîëþáè, 12 ñîòîê. Ö³íà: 12500 ó. î. Êîíòàêòè: 099-552-15-00 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç áóäèíêîì íà ìàñèâ³ «Âåñíÿíêà», ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà. Êîíòàêòè: 050-519-14-82, Þðà

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç äåðåâ’ÿíèì áóäèíêîì, 82 êâ. ì, ñ. Êîò³â, 1,01 ãà, ï³ä çàáóäîâó ³ ñ/ã, íåïîäàë³ê òðàñè Ëóöüê-гâíå (ïîáóäîâàíèé îá’ºêò áóäå âèäíî ç òðàñè). Âëàñíèê. Êîíòàêòè: (033) 229-25-46; 050-378-75-43, 067-361-42-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà çàâîäîì «²ñêðà», ï³ä çàáóäîâó, 16 ñîòîê. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-915-35-61 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç³ ñòàðèì áóäèíêîì íà ïî÷àòêó ñ. Ðîâàíö³, 19 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ àáî äëÿ áóä³âíèöòâà â ì. Ëóöüêó, 2,5 ñîòîê çåìë³, ð-í Âèøêîâà. Àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 11000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 0,32 ãà, â îðåíä³, âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ôóíäàìåíò 12õ34 ì, îãîðîæà. Ö³íà: 47000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 0.32 ãà, ç ôóíäàìåíòîì 12õ24 ì, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, îãîðîäæåíà. Êîíòàêòè: 096-204-92-96, 050-438-22-12

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ â ñ. Âîþòèí, 0,12 ãà, öåíòð ñåëà, êîìóí³êàö³¿ íà ìåæ³ ä³ëÿíêè, ä³ëÿíêà ð³âíî¿ ôîðìè. Ìîæíà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó, êàôå-áàðó. ª âñ³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè. Ö³íà: 7000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ç áóä³âëåþ íà âóë. гâíåíñüê³é, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë Øåâ÷åíêà, 0,10 ãà, áëèçüêî äî äîðîãè, êîìóí³êàö³é íåìàº, ÷èñòà ä³ëÿêà, 100 ì â³ä ð³÷êè. Ö ³ í à : 9 0 0 0 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 050-371-71-37 Lcn.biz.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 20 ñîò., ïðèâàòèçîâàíà, á³ëÿ ä³ëÿíêè êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 4000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 6 ñîòîê. Êîíòàêòè: 050-719-13-43 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, áóäèíîê, 1/5, ö, 3 ê³ìíàòè, 0,6 ãà, ñàäîê, êóõíÿ, òåðàñà. Ö³íà: 17000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-037-56-86, 050-016-34-54 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, 0,6 ãà, ñâ³òëî, âîäà. Ö³íà: 8000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Ãóùàíñüê³é, 0.10 ãà. Êîíòàêòè: 050-693-90-50 Ç åì å ë ü í ó ä ³ ë ÿ í ê ó í à â óë . Ãóùàíñüê³é, 10 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71; 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Äàíüøèíà, 35 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Äàíüøèíà, ï³ä çàáóäîâó, 24 ñîòêè, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 2000 ó. î./ñîòêà. Êîíòàêòè: 050-104-67-29 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. ªðøîâà, 10 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 0,6 ãà, ñâ³òëî, ãàç íà ä³ëÿíö³, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 12000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é. Êîíòàêòè: 26-33-81 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Ì. Âîâ÷êà, 20 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 2000 ó. î./ñîòêà. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Ïðàñîë³â, 7 ñîòîê, äîêóìåíòè ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíà, ãàç, ñâ³òëî. Ö³íà: 10500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-610-78-10, 78-62-22, ²ðèíà Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. гâíåíñüê³é, 7 ñîòîê çåìë³, ÷àñòèíà áóäèíêó 40 êâ. ì, íàä äîðîãîþ, ï³ä êîìåðö³éíå âèêîðèñòàííÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. ×åêàëåíêà, ð-í ç-äó «²ñêðà», 0,6 ãà, ñàäîê, âîäà, ñâ³òë î. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàê òè: 097-451-77-25, 050-940-24-00 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 10 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïî ì å æ ³ . Ö ³ í à : 1 7 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, 0,15 ãà (+0,05 ãà), êîìóí³êàö³¿, äî¿çä, ïîðó÷ çàáóäîâè, áóäìàòåð³àëè (ïëèòè, ïåðåêðèòòÿ, ï³ñîê). Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, 10 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, õîðîøå ì³ñöå. Ö³íà: 52000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, îäíà ä³ëÿíêà íà çàáóäîâàí³é âóëèö³, 0,15 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, áóäìàòåð³àëè, òâåðäèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ïî÷àòêó ñ. Âîðîòí³â. ª ãàç, âîäà. 19 ñîòîê. Êîíòàêòè: 099-275-04-99 AlexMarchik@i.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ïî÷àòêó ñ. Ðîâàíö³, 19 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ïð. Âîë³ (ð-í ÒÖ «Ãðàíä Âîëèíü»), 32 ñîòêè, âèõ³ä íà ïðîñïåêò. Ö³íà: 350000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó â ñ. Áîðàòèí, 0,14 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ãðóíòîâèé äî¿çä, ñâ³òëî çà 3 ì â³ä ä³ëÿíêè. Ö³íà: 10000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ìåæ³, ìàñèâ íîâîáóäîâ. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 9500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó â ñ. Çàáîðîëü, âóë. Ìèðó, 0,20 ãà, õîðîøå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ãàðíèé êðàºâèä. Òâåðäèé äî¿çä, ãàç òà ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³, ïîðó÷ íîâîáóäîâè. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó â ñ. Çàáîðîëü, âóë. Ìèðó, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,20 ãà, õîðîøå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ãàðíèé êðàºâèä. Òâåðäèé äî¿çä, ä³ëÿíêà çíàõîäèòüñÿ íà ï³äâèùåíí³. Ãàç òà ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³, ïîðó÷ íîâîáóäîâè. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ðîçì³ðîì 4.17 ãà, ñ. Ìóðàâèùå, ʳâåðö³âñüêîãî ðàéîíó. Ö³íà: 150000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-610-53-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñ. Áîðàòèí. Ïëîùà 25 ñîòîê, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ñâ³òëî íà 2 ë³í³¿, ãàç òà âîäà íà ìåæ³, ÷èñòà ð³âíà ä³ëÿíêà, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Ö³íà: 18000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34, ßðîñëàâ Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ñ. Áóäÿòè÷³, ²âàíè÷³âñüêîãî ðàéîíó, ï³ä çàáóäîâó, 0,16 ãà, 5 êì äî Íîâîâîëèíñüêà. ª ìîæëèâ³ñòü ï³äâåäåííÿ ãàçó òà âîäè. Ö³íà: 8000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-708-34-69 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0,12 ãà, â ñ. Ìàÿêè, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 050-985-25-35 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0,25 ãà, 84õ30, äëÿ áóä³âíèöòâà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, Ðîìàí³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà, ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿, ë³ñ. Ö³íà: 5000 ó. î. Êîíòàêòè: 75-09-57, ï³ñëÿ 18.00, 095-402-80-15 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0,28 ãà, â öåíòð³ ñ. Ðîâàíö³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 050-985-25-35 Çåìåëüíó ä³ëÿíê ó, 100 ì â³ä îç. Ñ â ³ ò ÿ ç ü , ï ³ ä ç à á óä î âó. Ê î í ò à ê ò è : 066-372-64-66, 095-893-11-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 18 ñîòîê, â öåíòð³ ñ. Áîäÿ÷³â, 4 êì â³ä ʳâåðö³â, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ìîæëèâ³ñòü ï³äâåäåííÿ åëåêòðîåíåð㳿 òà ãàçó, ìîæëèâèé îáì³í. Ö³íà: 24000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: (03365) 3-25-45, 050-438-45-75 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 2 êì â³ä Ëóöüê à, 12 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ðîçïî÷àòî áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 098-669-78-90 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 6,5 ñîò., ñàäîâèé ìàñèâ «Ìàÿê», äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê 3õ5,5ì, îáøèòèé ñîñíîâîþ âàãîíêîþ, äåðåâ’ÿíèé ãîñïîäàðñüêèé áóäèíî÷îê 2õ3ì, ñàä, âîäà ³ ñâ³òëî, õîðîøèé äî¿çä â³ä çàâîäó «²ñêðà» (àñôàëüò, ãðóíòîâà äîðîãà). Êîíòàêòè: 063-867-44-32

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 22 êì â³ä Ëóöüêà. Êîíòàêòè: 096-565-34-90

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 9 êì â³ä Ëóöüêà, 0,25 ãà, ï³ä çàáóäîâó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-707-08-28, 050-838-70-24


22

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Òðè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè: 20 ñîòîê, 22 ñîòêè, 27 ñîòîê â ñ. Ïðèëóöüêå. Êîíòàêòè: 093-917-18-02

êóïëþ Äà÷ó. Êîíòàêòè: 097-244-73-07 Äà÷ó. Êîíòàêòè: 099-260-92-94 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â Ëóöüêó, àáî â ïåðåäì³ñò³, ï³ä êîìåðö³þ, áóäü-ÿêî¿ ïëîù³, áàæàíî âåëèê³, ç òðàíñïîðòíîþ ðîçâ’ÿçêîþ. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 2/5 ï; . 31 êâ. ì, êîñì. ñòàí, ñ/â – ðåìîíò;27000, òîðã Ñîáîðíîñò³; .......... 3/9 ï; . 36 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................ 30000 Øåâ÷åíêà; ............. 1/12 ö; 36 êâ. ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíóâàííÿ; ...... 28000 Ïåðåìîãè; .............. 2/5 ö; . 31 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ................... 25000 Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; 9/9 ö;38 êâ. ì, ºâðîðåì., ÷àñòê. ìåáë³; .... 34000 Ãðàáîâñüêîãî ; ..... 2/5 ö; . 24 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ................... 20000 Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 ï; . 35 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ................... 26000 Äðóæáè Íàðîä³â; 2/9 ï; . 34 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ................... 26000 Çàöåïè; .................. 4/9 ö; . 52,8 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ, ðåìîíò;44000, òîðã Êðàâ÷óêà; .............. 4/9 ö; . 50 êâ. ì, ðåìîíò; ...................................... 42000 ³äðîäæåííÿ; ....... 2/5 ö; . 31 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ................... 26000 Ãîðä³þê; ................ 2/5 ö; . 31 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ................... 27000 Êðàâ÷óêà; .............. 8/9 ö; . 49 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ................... 39000 Ñòð³ëåöüêà; .......... 1/5 ö; . 35 êâ. ì, àâò. îïàë., ë³÷èëüí.; ....... 25000, òîðã

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Àðöåóëîâà; ........... 7/9 ö; . 53 êâ. ì, 2 áàëêîíè, êîñì. ðåìîíò; ....... 37000 ³äðîäæåííÿ; ....... 8/9; ..... 49 êâ. ì, ê³ì. ðîçä., êîñì. ñòàí; ........... 36500 Êîíÿê³íà; ............... 5/9 ö; . 50 êâ. ì, õîð. æèòë. ñòàí; ....................... 39000 Âîë³ ; ....................... 2/4 ö; . 43 êâ. ì, êîñì. ñòàí; ................................ 33000 Äðóæáè Íàðîä³â; 3/9 ö; . 50.5 êâ. ì, êîñì. ñòàí, ê³ì. ðîçä.; ......... 37500 Ïèñàðåâñüêîãî; ... 1/9 ö; . 52 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ................... 40000 Ôåäîðîâà; ............. 2/9 ö; .. 70 êâ. ì, íîâîáóä., ñòÿæêà, øòóê.;6500 ãðí./êâ. ì Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 2/9 ö; . 54 êâ. ì, êîñì. ñòàí, ê³ì. ðîçä.; .... 42000, òîðã Àðöåóëîâà; ............. 7/9 ö; .. 74 êâ. ì, àâò. îïàë., ñòÿæêà, øòóê.;5800 ãðí./êâ. ì Êè¿âñüêèé ìàéäàí; .......... 6/9 ö;48 êâ. ì, æèòë. ñòàí; ...................... 42000 Äåêàáðèñò³â; ........ 3/5 ö; . 48 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; .................... 32000, òîðã Êðàâ÷óêà; .............. 4/6 ö; . 68 êâ. ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; 70000 Ãðóøåâñüêîãî ; .... 2/4 ö; . 44 â. ì, êîñì. ñòàí; ......................... 32000, òîðã Ëüâ³âñüêà; ............ 5/5 ö; . 43 êâ. ì, êîñì. ñòàí, ê³ì. ïðîõ³äí³; 30000, òîðã

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ....... 2/5 ö; . 64 êâ. ì, ðåìîíò; ...................................... 50000 Âîëîäèìèðñüêà; 1/5 ö; . 62 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ................... 43000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî ; ........... 5/9 ö;82 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ......... 55000 Ïèñàðåâñüêîãî; ... 2/9 ö; . 65 êâ. ì, õîðîøèé êîñì. ñòàí; ................ 48000 Äðóæáè Íàðîä³â; 7/9 ö; . 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; .......... 45000, òîðã Çàöåïè; .................. 3/9 ö; . 84 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóê.; 70000 Êðàâ÷óêà; .............. 3/5 ö; . 69 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ................... 52000 Êîíÿê³íà; ............... 6/9 ö; . 60 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ............................. 53000 Ìîëîä³ ; .................. 2/9 ö; . 73 êâ. ì, ðåìîíò; ............................. 58000, òîðã Ìîëîä³ ; .................. 1/5 ö; . 66 êâ. ì; õîðîøèé ðåìîíò; ...................... 45000 Ñîáîðíîñò³; .......... 2/5 ö; . 67 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................. 49000 Ñîáîðíîñò³; .......... 6/9 ö; . 67 êâ. ì, ïëàñò. â³êíà, ïàðê; ................... 52000 ×îðíîâîëà; .......... 5/5 ö; . 70 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ë³÷èëüíèêè; 50000

ÂÅËÈÊÎÃÀÁÀÐÈÒͲ Íîâî÷åð÷èöüêà ; . 2/5 ö; . 130 êâ. ì, ðåìîíò, àâò. îïàë, êàì³í; .... 130000 Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; 2/9 ö;80 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; .............. 54000 Î.Ãîí÷àðà; ............. 5/10; ... 135 êâ. ì, àâò. îïàë., ÷àñòê. ìåáë³; ..... 110000 Ñîáîðíîñò³; .......... 9/9 ö; . 80 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ................... 50000 Ïèñàðåâñüêîãî; ... 4/9 ö; . 80 êâ. ì, ºâðîðåì., ìåáë³; ............. 65000, òîðã Ïîòåáí³; .................. 2/3 ö; . 100 êâ. ì, ðåì., àâò. îïàë, ãàðàæ;120000, òîðã

ÁÓÄÈÍÊÈ Êîâåëüñüêà; ......... 2-ïîâ., 180 êâ. ì, 6 ñîòîê, öåíòð. êîìóí³ê.;110000, òîðã ×åðíèøåâñüêîãî; 1-ïîâ., 70 êâ. ì, äâà âõîäè, 10 ñîòîê; ..... 65000, òîðã ×åðíèøåâñüêîãî; 2-ïîâ., 350 êâ. ì, ö, 10 ñîòîê, êîìóí., ñòÿæêà, .......... ................................. øòóê., àáî îáì³í íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ; ..... 125000 Âè ìîæåòå îçíàéîìèòèñÿ ç ïîâíèì ïåðåë³êîì îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³, â òîìó ÷èñë³ êîìåðö³éíèõ òà îðåíäîþ ïðèì³ùåíü òà êâàðòèð Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä çàáóäîâó, 0,25 ãà, ñ. Ãîðîäîê, Ëóöüêîãî ð-íó, 16 êì â³ä ì³ñòà, äî¿çä àñôàëüòîâàíèé, ñâ³òëî, ãàç ï î ð ÿ ä . Ö ³ í à : 8 0 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 095-798-48-55, 093-847-08-22 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä çàáóäîâó, 11 ñ îòîê, â ñ. Êóëü÷èí, Æèäè÷èíñüêà ñ/ ðàäà, íà íîâîìó ìàñèâ³ (âèã³äíå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ), 11 êì â³ä Ëóöüêà, çðó÷íèé äî¿çä, ïîðó÷ ë³ñ, ð³÷êà Ñòèð. Ö³íà: 40000 ãðí., ò îðã. Êîíòàê òè: (03365) 3-25-45, 050-438-45-75 Çåìåëüíó ä³ëÿíê ó, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíà, ñ. Ãîðîäèùå, 2 êì â³ä Ëóöüêà, 16 ñîòîê, 40õ40, ñâ³òëî á³ëÿ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 12500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-836-04-12 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ñ. Çàáîðîëü, 12 ñîò., ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 71-42-91, 096-414-49-40 Çåìåëüíó ä³ëÿíêóó â ñ. óðêà Ïîëîíê à, 0,12 ãà, àñôàëüò. äî¿çä, ñâ³òëî íà ä³ë., ãàç íà ìåæ³ ä³ë., ì³æ æèòëîâèìè áóäèíêàìè. Ö³íà: 12000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 Çåìåëüíó ä³ÿëíêó â ñ.Ëèïèíè, öåíòð ñ åë à , 1 0 ñ îò. , ãà ç âîä à , ñ â ³ òëî í à ä³ëÿíö³, àñôàëüò. äî¿çä. Êîíòàê òè: 72-10-71, 050-228-20-20

Ïðèâàòèçîâàí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 7 êì â³ä Ëóöüêà, ïî 0.25 ãà, 2 øò., ïîáëèçó êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 050-167-78-48 Ïðèâàòèçîâàíó äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Ãàðàçäæà», 6 ñîòîê, ïîðó÷ îçåðî. Êîíòàêòè: 095-592-79-10 Ïðèâàòèçîâàíó äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Ñòðóì³âêà», 6 ñîòîê, º âîäà, ñàäîê, ìàëåíüêèé âàãîí÷èê, ãàç, ñâ³òëî íà ìåæ³, òâåðäèé äî¿çä. Ö³íà: 5500 ó. î., ò î ð ã. Ê î í òà ê ò è : 066-356-85-53 elena_varlamova2010@mail.ru

Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áà¿â, 0.31ãà, ï³ä çàáóäîâó, ç äåðåâ’ÿíèì áóäèíêîì, öåíòð ñåëà, 5 êì â³ä Ëóöüêà. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàê òè: 066-772-87-55, 095-091-50-57 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãóø³âö³, 0,27 ãà, âîäà òà ãàç ïîðó÷, º ìîæëèâ³ñòü âèêîïàòè ñòàâîê. Êîíòàêòè: 050-983-70-62 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âîðîòí³â, 12 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 0,15 ãà, ãàç, âîäà, ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 095-117-34-75, 25-42-69

Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,10 ãà. Êîíòàêòè: 067-378-05-55

Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,35 ãà. Êîíòàêòè: 050-956-91-31 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êóëü÷èí, 0,10 ãà. Êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: ì.Ëóöüê, 75-17-31, 050-389-35-26

Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Íåá³æêà, 0.12 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 095-517-75-32 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳääóáö³, 0,15 ãà, «òèì÷àñ³âêà», 6õ12, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-998-51-82 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïðèëóöüêå ïëîùåþ 0,12 ãà. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 097-379-93-31 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïóëüìî, Øàöüêèé ð-í, 14 ñîòîê, 30õ46, ïîðó÷ îç. Ñâ³òÿçü, ë³ñ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-137-80-46 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðóäíÿ (18 êì â³ä Ëóöüêà). Ïëîùà – 17 ñîòîê, ôóíäàìåíòîì ï³ä æèòëîâå áóä³âíèöòâî. Íà ä³ëÿíö³ – ãàç, åëåêòðîåíåðã³ÿ. Ïðÿìèé òðàíñïîðò íà Ëóöüê. Ö³íà: 12000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-176-72-60 dkorotya@ukr.net Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Ä³áðîâà», 4 êì â³ä Ëóöüêà, 0.06 ãà, º ñàä, äâîïîâåðõîâèé áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, 7.40õ6.00 ì ç ï³äâàëîì ³ ãàðàæåì. Êîíòàêòè: 050-916-31-36

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó àáî ä³ëÿíêó ç æèòëîâèì ïðèì³ùåííÿì, â êîâåëüñüêîìó íàïðÿìêó, äî ñ. Êîïà÷³âêà, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ëóöüêó, àáî ïåðåäì³ñò³, ç êîìóí³êàö³ÿìè, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè, ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 097-837-04-03, 099-314-85-71 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ëóöüêó, äî 0,50 ãà, äîðîãî, îáîâ’ÿçêîâî ç òðàíñïîðòíîþ ðîçâ’ÿçêîþ. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ïåðåäì³ñò³ Ëóöüêà, áóäü-ÿêèé ð-í. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳäãàéö³, áàæàíî íà âóë. Õðåùàò³é, Ê. Îñòðîçüêîãî. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, àáî Áîðàòèí, ï³ä çàáóäîâó. Çà ðåàëüíó ö³íó. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, ñ, Ëèïèíè, ñ. ϳäãàéö³ ï³ä çàáóäîâó. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå àáî â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, ï³ä çàáóäîâó. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ.Ðîâàíö³. Ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 050-438-64-08 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç õîðîøèì äî¿çäîì â Ëóöüêó, ÷è äî 10 êì â³ä ì³ñòà. Áàæàíî ïîðó÷ ³ç íîâîçáóäîâàíèìè áóäèíêàìè. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ðîçãëÿíó âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. ªðøîâà, Ê.-Êàðîãî, Íàáåðåæí³é, â ì³ñò³, ç êîìóí³êàö³ÿìè. Êîíòàêòè: 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó â ì. Ëóöüê àáî ïåðåäì³ñò³, ç êîìóí³êàö³ÿìè, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè, ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 067-361-88-89, 093-710-74-43 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, äî 20 êì â³ä Ëóöüêà. Êîíòàêòè: 050-295-64-98, Ëàðèñà Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 050-228-20-20

îáì³í Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, Ëóöüêîãî ð-íó, 0,22 ãà, ï³äâåäåíà âîäà,. ãàç, ñâ³òëî. àñôàëüòîâàíà äî¿çä àáî îáì³íÿþ íà âàíòàæíå òåíòîâàíå àâòî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 66-28-54, 050-871-29-62 Gradil_trans@mail.ru Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòàðîñ³ëëÿ, Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, 1 ãà, íà êâàðòèðó â Ëóöüêó ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 22000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-078-63-64 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âîðîòí³â, 12 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 0,15 ãà, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ, àáî ïðîäàì. Êîíòàêòè: 095-117-34-75, 25-42-69

1.4. Ãàðàæ³, ê³îñêè ïðîäàì Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Àâ³àòîð», ïðèâàòèçîâàíèé. Êîíòàêòè: 24-91-74

Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Çàë³çíè÷íèê», á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, ìåòàëåâèé, îáøèòèé äåðåâîì, ìîæëèâ³ñòü ðîçøèðåííÿ. Êîíòàêòè: 050-560-92-72

Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 18 ñîòîê, íà ìàñèâ³ «Âèøåíüêà», êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñîñíè, áåðåçè, õîðîøå ì³ñöå äëÿ â³äïî÷èíêó. Ö³íà: 3000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-011-80-75

Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Çàë³çíè÷íèê». Êîíòàêòè: 095-409-40-77

Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 40 ñîòîê, àáî ÷àñòèíó ä³ëÿíêè, 50 ì â³ä òðàñè Ëóöüê-Äóáíî, 15 êì â³ä ì. Ëóöüêà, ìîæëèâî ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 098-952-45-65

Ãàðàæ íà âóë. Êàðïåíêà-Êàðîãî, â êîîïåðàòèâ³ «Àâòîìîá³ë³ñò-1». Êîíòàêòè: 79-39-37, 067-361-04-57

Ñóì³æí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Äà÷íå, ï³ä çàáóäîâó, â³ä 0,12 ãà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ ë³ñ, äîðîãà òà êîìóí³êàö³¿, º ïðîåêò ç äîçâîëîì íà ïî÷àòîê ðîá³ò. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: (033) 229-25-46, 050-378-75-43, 067-361-42-96

Ãàðàæ íà âóë. Äóáí³âñüê³é. Êîíòàêòè: 098-887-07-36

Ãàðàæ öåãëÿíèé, ç ï³äâàëîì, êîîï. «Ï³âí³÷íèé-1». Êîíòàêòè: 095-706-13-38 Ãàðàæ. Êîíòàêòè: 067-923-36-93 Êîíòåéíåð íà Çàâîêçàëüíîìó ðèíêó â õîðîøîìó ì³ñö³, 3 êâ. ì, ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, º ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 050-967-44-46 Êîíòåéíåð íà Çàâîêçàëüíîìó ðèíêó ó ñåêòîð³ «Á» (ïîïåðå÷íèé ðÿä). Ïëîùà 3,8 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-641-22-95

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó Öåãëÿíèé ãàðàæ ç ìàéñòåðíåþ ³ 1-ê³ìíàòíîþ êâàðòèðîþ íà äðóãîìó ïîâåðñ³ â öåíòð³ ì³ñòà íà âóë. Çàïîâ³òí³é, 5. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-873-83-35, 72-78-18 Êîíòåéíåð íà Çàâîêçàëüíîìó ðèíêó. Êîíòàêòè: 050-519-70-02 Êîíòåéíåð íà Çàâîêçàëüíîìó ðèíêó. Ö³íà: 8000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-461-25-20 Êîíòåéíåð íà Íîâîìó ðèíêó (ð-í ËÏÇ), â õîðîøîìó ì³ñö³. Êîíòàêòè: 066-339-01-85

Êîíòåéíåð íà ðèíêó ïîáëèçó ãîòåëþ «Ëó÷åñüê», 7.5 êâ. ì, º ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 063-391-47-85, Ñàøà Êîíòåéíåð íà ðèíêó «Ôîðìóëà», ó õîðîøîìó ì³ñö³, ïðîõ³äíèé ðÿä, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-585-77-35 Êîíòåéíåð íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó. Êîíòàêòè: 063-817-47-03 Ìåòàëåâèé ãàðàæ â ãàðàæíîìó êîîïåðàòèâ³ «Ñòèð», âóë. Øåâ÷åíêà, ïîáëèçó ÑÌ «Êðàé», º îñâ³òëåííÿ, áåç ÿìè. Êîíòàêòè: 050-294-17-02 Ìåòàëåâèé ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³». Òåðì³íîâî. Ö³íà: 9000 ãðí. Êîíòàêòè: 26-39-08, 050-517-70-14 Ìåòàëåâèé ãàðàæ, 3,10õ6,30, â-âî ʳâåðö³, õîðîøèé ñòàí, áåç ì³ñöÿ. Êîíòàêòè: 050-513-27-76, 095-560-12-19 Íîâèé öåãëÿíèé óòåïëåíèé ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Ëàäà», ïîáëèçó âóë. Êàðïåíêà-Êàðîãî, 6õ4, âèñîòà âîð³ò 3 ì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-723-90-57

Ïðèâàòèçîâàíèé, öåãëÿíèé ãàðàæ ó êîîïåðàòèâ³ «Àâ³àòîð», º ï³äâàë, îãëÿäîâà ÿìà òà ï³äâàëîì. Êîíòàêòè: 050-516-28-71, 067-361-07-37 Ðîçá³ðíèé ãàðàæ ç áåòîííèõ ïëèò, 3,5õ6,5 ì, áåç ì³ñöÿ. Äîïîìîæó ïåðåâåñòè. Êîíòàêòè: 095-559-01-42 Òîðãîâèé ê³îñê íà Çàâîêçàëüíîìó ðèíêó, õîðîøå ì³ñöå, óòåïëåíèé, ïëàñòèêîâ³ äâåð³, â³êíà. Ö³íà: 17000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-647-74-20, 095-110-45-75 Òîðãîâèé ïàâ³ëüéîí íà ϳâí³÷íîìó ðèíêó, öåíòðàëüíèé ðÿä, 6 êâ. ì. Êîíòàêòè: 098-885-62-53 Öåãëÿíèé ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Ï³âí³÷íèé-1», ð-í âóë. ªðøîâà, 18 êâ. ì, îãëÿäîâà ÿìà, ï³äâàë. Ö³íà: 6000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 Öåãëÿíèé ãàðàæ ç ï³äâàëîì â êîîïåðàòèâ³ «Àâòîìîá³ë³ñò-5», âóë. Åëåêòðîàïàðàòíà. Êîíòàêòè: 050-666-43-38

Öåãëÿíèé ãàðàæ íà âóë. Ìîñêîâñüê³é, ï³äâàë, íåäîðîãî, à á î çä à ì â î ð å í ä ó. Ê î í ò à ê ò è : 050-678-05-09 Öåãëÿíèé ãàðàæ íà ñòîÿíö³ ¹ 9, âóë. Ìàìñóðîâà, 9õ3. Âèñ. äâåðåé 3 ì, º îãëÿäîâà ÿìà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-418-03-91, Àíäð³é Öåãëÿíèé ãàðæ â êîîï. «Òðàíñïîðò», íàâïðîòè àâòîçàâîäó, 12,5 êâ. ì, îãëÿäîâà ÿìà, ï³äâàë, ï³ä îõîðîíîþ. Ö³íà: 4500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-985-40-77, Äìèòðî Öåãëÿíèé ïðèâàòèçîâàíèé ãàðàæ â êîîï «Àâ³àòîð», ïë. 19,6 êâ. ì, 3,5õ6,2. Îãëÿäîâà ÿìà, ï³äâàë íà âåñü ãàðàæ. Êîíòàêòè: 0-66-777-86-50, 0-96-438-18-95 Öåãëÿíèé ïðèâàòèçîâàíèé ãàðàæ â êîîï. «Øëÿõîâèê», ð-í ç-äó «Êðîìáåðã åíä Øóáåðò». Êîíòàêòè: 099-156-77-07 Öåãëÿíèé òà ìåòàëåâèé ãàðàæ³ â öåíòð³, á³ëÿ ãîò. «Çàëºñê³», ìîæëèâèé ïðîäàæ. Êîíòàêòè: 067-735-25-82, 050-888-79-17

Öåãëÿíèé ãàðàæ íà âóë. Ëüâ³âñüê³é. Êîíòàêòè: 095-355-33-14 Òåðì³íîâî äâà ãàðàæ³ â êîîï. «Ï³âí³÷íèé-1», (ð-í âóë.ªðøîâà), ïëîùà êîæíîãî 24 êâ.ì. Âîðîòà óòåïëåí³: 2.5õ2.8, âèñ.ñòåë³ 3.5ì (óòåïëåíà), áåòîííà ñòÿæêà, ïîøòóêàòóðåíèé, ñâ³òëî, áåç ÿìè, ñóõèé, áåòîííèé çà¿çä. Ö³íà: 7300 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-300-77-19, 067-717-93-67

ÖÅÃËßÍÈÉ ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâ³ «Àâ³àòîð». Òåðì³íîâî.

ò.050-317-11-78 Ìàãàçèí íà Çàâîêçàëüíîìó ðèíêó, ñåêòîð «êë³òêà». Êîíòàêòè: 050-725-07-88, 050-673-70-74

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÅ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß, ç³ ñòàá³ëüíèì ïðèáóòêîì, ïëîùåþ 115 êâ. ì, çà àäðåñîþ: ïð. Ñîáîðíîñò³, 14, â ðàéîí³ ìàãàçèíó «Òðîÿíäà», âèõ³ä íà öåíòðàëüíó âóëèöþ.

ò. 050-590-42-32 çäàì Â îðåíäó ìåòàëåâèé ãàðàæ â ÃÊ «Øëÿõîâèê» ð-í ËÏÇ. Êîíòàêòè: 099-223-84-19, 098-262-43-26

Ãàðàæ â ð-í³ Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó. Êîíòàêòè: 096-314-81-92, 093-484-39-87 Ãàðàæ íàâïðîòè ÃÌ «Òàì-Òàì». Êîíòàêòè: 095-092-50-42

1.5. Ïðèì³ùåííÿ ïðîäàì 2-ïîâåðõîâå ïðèì³ùåííÿ ï³ä ìàãàçèí, ì. ʳâåðö³, ð-í ñòàä³îíó, 1 ïîâ. – 100 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, 2 ïîâ. – íå çàê³í÷åíèé, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüò. Ö³íà: 60000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 Àáî çäàºòüñÿ â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíå 110 êâ. ì, âóë. ×îðíîâîëà, 2á, º îêðåìèé âõ³ä ç³ ñòîðîíè ÃÌ «ÒÀÌ-ÒÀÌ». Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-134-14-99, Îëåêñàíäð Àáî çäàì â îðåíäó ÷è îáì³íÿþ äâà íîâèõ òîðãîâèõ ïàâ³ëüéîíè íà ðèíêó ì.ʳâåðö³, âóë. Øåâ÷åíêà, çàâåðøåí³ «ï³ä êëþ÷», çàã.ïë.33 êâ. ì, ðîçä³ëåí³ ïåðåãîðîäêîþ íà 2 ÷àñòèíè ïî 16.5 êâ.ì, îêðåì³ âõîäè. Ö³íà: 50000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-464-57-04, Ñåðã³é Áàçó â ì. ʳâåðö³, ïðîìèñëîâà çîíà, 57 ñîò., ïðèâàòèçîâàíî, äâ³ öåãëÿí³ áóä³âë³, îãîðîæà. Ö³íà: 57000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 050-678-05-09 Áàçó â³äïî÷èíêó â Õð³ííèêàõ, íà áåðåç³ âîäîñõîâèùà, 0,9 ãà, 3 áóäèíî÷êè, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, îãîðîæà. Ö³íà: 100000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 ijþ÷èé ìàãàçèí íà âóë. гâíåíñüê³é. Ïëîùà 191 êâ. ì, ç ï³äâàëîì ïëîùåþ 165 êâ. ì. Ö³íà: 400000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-391-51-02, 050-156-33-60 ijþ÷èé øèíîìîíòàæ òà ïîâíèé ïàêåò äîêóìåíò³â íà áóä³âíèöòâî êàôå â ì.Ëóöüê, ð-í ËÏÇ (º äåðæàâíèé àêò íà çåìëþ). Êîíòàêòè: 050-055-25-98 Êîìåðö³éíå ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Ëàçî, 500 êâ. ì, 0,13 ãà. Ö³íà: 135000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 095-893-15-75 Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 36; 100 êâ. ì, º óñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 095-557-79-77 Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», âñ³ çðó÷íîñò³, âèõ³ä íà 2 ñòîðîíè, 2 ñàíâóçëè, äåê³ëüêà ê³ìíàò. Ö³íà: 125000 ó. î . , ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 2 8 - 6 7 - 7 7 , 050-391-51-02 Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³, 173 êâ. ì, ðåìîíò, äåøåâî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 Ïðèì³ùåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíå ï³ä îô³ñ, ì. ʳâåðö³, 600 êâ. ì, ðåìîíò, êîìóí³êàö³¿, ñòîÿíêà, îõîðîíà, ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 Ïðèì³ùåííÿ â ì. Ëþáîìëü, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 6, 180 êâ. ì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-134-14-99, Îëåêñàíäð Ïðèì³ùåííÿ êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïð. Âîë³, 150 êâ. ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,0143 ãà. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98 Ïðèì³ùåííÿ íà âóë.Âîëîäèìèðñüê³é, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. ªâðîðåìîíò, 85 êâ. ì. Ö³íà: 70000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-500-90-09 Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå â öåíòð³ Ëóöüêà, âóë. Ñòåïàíà Áàíäåðè (Ñóâîðîâà), 80 êâ. ì, ï³ä âèðîáíèöòâî (ïîøèòòÿ îäÿãó ÷è àòåëüº), ìîæíà ðàçîì ç á³çíåñîì òà îáëàäíàííÿì. Êîíòàêòè: 097-594-81-88, 050-673-81-39 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ìàãàçèí íà âóë. гâíåíñüê³é, 24 êâ. ì, ç îáëàäíàííÿì, çåìëÿ â îðåíä³. Ö³íà: 22000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 050-678-05-09

Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ìàãàçèí, ñòðàõîâó êîìïàí³þ íà ïð. Âîë³, 70 êâ. ì, 1 ïîâåðõ, îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 140000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-332-02-43 Ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíå, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 40 êâ. ì, îêðåìèé âõ³ä ç äâîðó, êîìóí³êàö³¿, îïàëåííÿ, ìîæëèâà îðåíäà. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 Ïðèì³ùåííÿ ñâèíàðíèêà, 550 êâ. ì, 30 êì â³ä Ëóöüêà, ìîæëèâî ï³ä ðîçá³ð, àáî îáì³íÿþ íà àâòîìîá³ëü. Êîíòàêòè: 097-907-71-44 Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäñüê³, ì. ʳâåðö³, 50-900 êâ. ì, àñôàëüò, îãîðîæà, îõîðîíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 Ïðèì³ùåííÿ, ïðîñï. Ãðóøåâñüêîãî, ï³ä ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò, îô³ñ, ìàãàçèí, ºâðîðåìîíò, 52 êâ. ì. Ö³íà: 70000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-500-90-09

âèíàéìó Ïðèì³ùåííÿ, ï³ä ìàãàçèí, äî 25 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-208-11-23, 067-292-82-69

çäàì  îðåíäó àáî ïðîäàì ó ì.Ëóöüêó, îâî÷åñõîâèùå ñóõå ç³ ñòàá³ëüíîþ òåìïåðàòóðîþ, îô³ñí³ ñêëàäñüê³, òà âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ, óñ³ êîìóí³êàö³¿, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-378-59-66  îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, 38 êâ.ì, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè (Ñóâîðîâà), ó õîðîøîìó ñòàí³ Êîíòàêòè: 097-594-81-88, 050-673-81-39  îðåíäó ïðèì³ùåííÿ, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, á³ëÿ çóïèíêè íà ïð. Ïåðåìîãè. Êîíòàêòè: 067-332-02-43  îðåíäó òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Êðàâ÷óêà, 105 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñèãíàë³çàö³ÿ. Êîíòàêòè: 097-484-41-43, 095-817-17-60  îðåíäó ôàñàäíå ïðèì³ùåííÿ íà ïð. Âîë³, 60 êâ. ì. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 Êîìåðö³éíå ïðèì³ùåííÿ íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ï³ä ìàãàçèí, êàôå, 200-400 êâ. ì. Ö³íà: 150 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 099-754-66-94, 095-893-15-75 Íàï³âï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Ë. Óêðà¿íêè, 240 êâ. ì, îêðåìèé âõ³ä, òåðàñà, ÷àñòêîâî ðåìîíò, àáî ïðîäàì. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 Îêðåìå ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà, ð-í âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 2-ïîâåðõ., 116 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä êîìåðö³éí³ ö³ë³. Ö³íà: 8500 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 099-758-68-93 Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ â ð-í³ ô³ëàðìîí³¿, 47 êâ. ì, ðåìîíò, ï³ä ñòðàõîâó êîìïàí³þ, ³í. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà, íîâèé ñó÷àñíèé ðåìîíò. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98 Ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. ªâðîðåìîíò, 85 êâ.ì. Ö³íà: 3400 ãðí. Êîíòàêòè: 050-500-90-09 Ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó, ïð. Ãðóøåâñüêîãî, ï³ä ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò, îô³ñ, ìàãàçèí, 52 êâ. ì. Ö³íà: 80 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-500-90-09 Ïðèì³ùåííÿ â ð-í³ ïëîù³ Âîç’ ºäíàííÿ, ï³ä îô³ñ, 20 êâ. ì, 2 ïîâåðõ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 1000 ãðí./ ì³ñ. + ê.ï. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 Ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà, 1 ïîâåðõ, 80 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, îïàëåííÿ. Ö³íà: 100 ãðí./ êâ. ì. + ê. ï. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 Ïðèì³ùåííÿ êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ â öåíòð³ ì³ñòà, 116 êâ. ì, 6 ê³ìíàò, çà¿çä äëÿ àâòîìîá³ë³â. Ö³íà: 75 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 066-730-26-36 Ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí â öåíòð³, á³ëÿ äðàìòåàòðó, 30 êâ. ì, º äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 096-331-65-95

Îô³ñí³, âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Çàïîð³çüê³é, ð-í Òåðåìíî, â³ä 10-100 êâ. ì, çðó÷íà òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà, îïàëåííÿ, àâòîñòîÿíêà, ö³ëîäîáîâà îõîðîíà. Êîíòàêòè: 066-496-32-20, 067-334-88-10 Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, 340 êâ. ì, îêðåìèé âõ³ä, 40 êâàðòàë, 18 ãðí. /êâ.ì, ç ÏÄÂ. Êîíòàêòè: 068-562-53-62


23

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

ÀÔ²ØÀ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõò ó, äðîâà, çåìëþ íà çàñèïêó, çà ö³íîþ âèðîáíèêà, äîñòàâêà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ.

2.1. Áóä³âåëüí³ òà îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè ïðîäàì

Áàëêè, êðîêâè, äóáîâ³ äîøêè, äîøêè íà ï³äëîãó, ìîíòàæí³ ðåéêè. Êîíòàêòè: 050-665-08-08

Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, äðîâà, çåìëþ íà çàñèïêó çà ö³íîþ âèðîáíèêà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà.

дорожній

Ліц. АВ №512995 від 12.05.2010 р.

ò. 050-609-77-14, 097-839-42-39

ò.050-569-48-13, 096-504-52-31 Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, â³äñ³â, ï³ñîê, êåðàìçèò, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, òîðôîáðèêåò, äðîâà, äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ.

ò.095-535-56-63, 097-751-64-30

Áàëêè, êðîêâè, ðåéêè, 3õ10, îáð³çíà 30-à, âñå äîâæèíîþ 4 ì; äîøêè äëÿ ï³äëîãè (ñòðóãàí³, øïîíîâàí³), âàãîíêó, ëåæàê (ñîñíà, ëèïà, â³ëüõà), ðåéêè ìîíòàæí³ 2õ4; áëîê-õàóñ (35; 20 ìì). Ìîæëèâà äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 050-604-44-83 Ïðîäàì

ÁÐÓʲÂÊÓ, ïîðåáðèêè, â³äëèâè, äàøêè íà ñòîâï÷èêè, ïàðàïåòè ð³çíèõ ðîçì³ð³â òà ð³çíîãî êîëüîðó. Ðàéîí Òåðåìíî, âóë. Çàïîð³çüêà, 37

ò. 29-02-70, 095-508-08-16, 050-876-19-79

ÆÎÌ Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, â³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, òîðôîáðèêåò, äðîâà, êåðàìçèò, äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ.

Æîì á³ëó òà ÷åðâîíó öåãëó, â³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, òîðôîò. 76-72-23, áðèêåò, äðîâà, êåðàìçèò, äîñ096-601-27-82, òàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, áóä. ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 050-832-97-42 âèâ³ç 76-72-23, 050-609-79-86, Áàëêîíí³ ðàìè, 4 øò., 096-601-27-82

ðîçì³ð 2,70õ1,80. Äóæå äåøåâî. Êîíòàêòè: 72-45-49, 098-80863-84, Ïåòðî

Áàëêîíí³ äâåð³ òà â³êíî, ñêëî ïîð³çàíå äëÿ ñêëîïàêåò³â íà ëîäæ³þ. Êîíòàêòè: 050-881-27-22

Áëîêè ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà. ̳öí³, â³äá³ðí³, âèñîêî¿ ÿêîñò³. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó òà îáëàñò³ â êîðîòêèé òåðì³í. Ö³íà: â³ä âèðîáíèêà. Êîíòàêòè: 093-265-01-15, 097-063-44-63 Áëîêè ÔÁÑ-6,5,4 òà ïîëîâèíêè. Êîíòàêòè: 067-771-04-31

Áëîêè ôóíäàìåíòí³ ÔÁÑ-4, ñ. Ãàðàçäæà, 30 øòóê. Êîíòàêòè: 095-164-60-00


24

ÀÔ²ØÀ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

ÁÓIJÂÅËÜÍÈÉ ÄβÄÍÈÊ ÒçΠ«Àòëàíò-ïëþñ»

ïð. Ñîáîðíîñò³, 1-Â

ЦЕМЕНТ

0(332) 788-588, 050-726-31-58

ÆÎÌ Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ,

Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ,

â³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, òîðôîáðèêåò, äðîâà, êåðàìçèò, äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ.

â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, äðîâà, çåìëþ íà çàñèïêó, çà ö³íîþ âèðîáíèêà, äîñòàâêà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ.

ò. 76-72-23, 096-601-27-82, 050-832-97-42 ³äñ³â, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, ï³ñîê, àâòîìîá³ëåì â/ï 25 ò. Êîíòàêòè: 050-673-81-79

Круги відрізні, електроди, люки, сітка Металопластикові вікна

Âõ³äí³ äâåð³, îáøèò³, ç «ãëàçêîì», áåç êîðîáêè, 0,8õ2,00, á/â. Êîíòàêòè: 050-378-67-55, ï³ñëÿ 17.00 Ãàðàæí³ âîðîòà: 2 ïàðè äåðåâ’ÿí³, 2 – ìåòàëåâ³. Êîíòàêòè: 050-438-02-94

Ãðàí³ò áóòîâèé, â³äõîäè ãðàí³òó (íà ïàðêàí, öîêîëü, â áåòîí), ðàä³àòîðè ÷àâóíí³, á/â, 20 ãðí./ ðåáðî. Êîíòàêòè: 067-332-31-09 Áóä³âåëüí³ ïåðåìè÷êè. Êîíòàêòè: 093-668-97-05

Áóòîâèé êàì³íü, ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, öåãëó ÷åðâîíó òà á³ëó, ôîðìàê, æîì, òîðôîêðèõòó, ãëèíó òà ³íø³ áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 066-943-99-93, 096-941-45-69, (0332) 26-84-75 Âàãîíêó ñîñíîâó, ñâ³æîñïèëåíà, ïë³íòóñ, äóáîâèé, ñîñíîâèé. Êîíòàêòè: 050-438-24-02

Æîì á³ëó òà ÷åðâîíó öåãëó, â³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, òîðôîáðèêåò, äðîâà, êåðàìçèò, äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, âèâ³ç áóä. ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 096-601-27-82, 76-72-23, 050-941-48-24

³êíî äåðåâ’ÿíå, 120õ185 ñì. Êîíòàêòè: 72-55-20

³êíà ç³ ñêëîì, áåç êîðîáêè. Êîíòàêòè: 72-06-68

³êîíí³ ðàìè, 1,50õ0,50, 1,00õ0,50, ç³ ñêëîì, 3 ìì, á/â. Êîíòàêòè: 76-07-22, 068-191-92-92

Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, äðîâà, çåìëþ íà çàñèïêó çà ö³íîþ âèðîáíèêà, äîñòàâêà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà.

ò.26-24-33, 050-652-41-97 Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ,

Äâåð³, 2,12õ1,15, á/â. Êîíòàêòè: 066-092-61-25 Äâåð³, â³êîíí³ ðàìè. Êîíòàêòè: 098-275-12-50

Äðîâà, öåãëó, á/â, 1000 øò., íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 096-539-20-62 Äóáîâ³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ Êîíòàêòè: 097-669-76-60 Åìóëüñ³éíó ôàðáó «Ñíºæêà», 2 â³äðà, ïî 10 ë, áë³äî-ô³îëåòîâîãî òà àáðèêîñîâîãî êîëüîð³â. Ö³íà: 60 ãðí./ â³äðî. Êîíòàêòè: 24-66-09 Çàë³çîáåòîíí³ íåñó÷³ áàëêè, 6 ì, 6 øò. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 063-175-18-70

Êàì³íü-ðàêóøíÿê êðèìñüêèé, åêîëîã³÷íî ÷èñòèé, âîäîñò³éêèé, äëÿ çâåäåííÿ 1-4 ïîâ. áóä³âåëü, îãîðîæ, ôóíäàìåíò³â. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Êîíòàêòè: 0 9 5 - 6 1 0 - 0 2 - 0 4 , 0 9 8 - 2 5 1 - 8 4 - 2 5 , 066-217-04-06

³ò÷èçíÿí³ øïàëåðè. Êîíòàêòè: 094-908-29-20

Âîãíåòðèâêó òà ðÿäîâó öåãëó, á/â. Êîíòàêòè: 067-361-10-55, 24-25-26 Âîðîòà ìåòàëåâ³ ç õâ³ðòêîþ, ñòîâï÷èêè. Êîíòàêòè: 77-00-51, 066-233-86-51 Âóã³ëëÿ àíòðàöèò, áðèêåò. Êîíòàêòè: 24-39-31 Âõ³äí³ äâåð³, â³êíî, äåðåâ’ÿí³, á/ â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 71-05-65, ï³ñëÿ 19.00 Âõ³äí³ äâåð³, ç çàìêàìè, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 093-352-96-12, 78-86-53

Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ,

â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, äðîâà, çåìëþ íà çàñèïêó. Çà ö³íîþ âèðîáíèêà. Äîñòàâêà. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ.

â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, äðîâà, çåìëþ íà çàñèïêó çà ö³íîþ âèðîáíèêà, äîñòàâêà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà.

ò.050-609-77-14, 097-839-42-39

ò.050-569-48-13, 096-504-52-31

ÌÅÒÀËÎÏÐÎÔ²ËÜ, ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖÞ, á³òóìíó ÷åðåïèöþ, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè, ãàðàæí³ âîðîòà, îíäóë³í, äàõîâ³ ñõîäè, ìàíñàðäí³ â³êíà, ïàðî- òà ã³äðî³çîëÿö³éí³ ïë³âêè.

ò. 099-290-80-47,

099-059-29-55, 78-53-98 ̳æê³ìíàòí³ äâåð³, 80, á³ë³, ç êîðîáêîþ, ìàéæå íîâ³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-255-18-46 ̳æê³ìíàòí³ äâåð³, â³êíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 72-57-08, 098-275-12-50 ̳æê³ìíàòí³ äâåð³, ç³ ñêëîì. Ö³íà: 80 ãðí. Êîíòàêòè: 096-635-67-68, 72-20-49

Íàòÿæí³ ñòåë³, ëàêîâ³ òà ìàòîâ³, â³ä 120 ãðí./êâ. ì, ìîíòàæ çà äîáó. Ãàðàíò³ÿ 12 ðîê³â. Êîíòàêòè: ÒÌ «Ñó÷àñí³ ñòåë³» 28-51-88, 050-339-93-21

³êíà, á/â. Êîíòàêòè: 066-942-85-41, 097-017-90-55

Âàïíî ãàøåíå, 2 ò. Êîíòàêòè: 050-513-64-03

³êíà òà äâåð³. Êîíòàêòè: 72-57-08, 098-275-12-50

Äâåð³ äåðåâ’ÿí³, 1,30õ2,10 ì. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 72-55-20

ò. 050-609-77-14, 097-839-42-39

Áàëêè, êðîêâè, äîøêè, äâåð³, â³êíà àëþì³í³ºâ³, ìåòàëîïëàñòèêîâ³, ï³ñîê, ùåá³íü

Íåðæàâ³þ÷èé ëèñò, ð³çíî¿ òîâùèíè. Êîíòàêòè: 050-197-50-20 Êóòíèê, 40õ50. Êîíòàêòè: 25-43-74

Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, ç³ ñêëîì ³ ðó÷êàìè, â õîðîøîìó ñòàí³, 2 øò. — ç³ ñêëîì, 0,60õ2,00 (280 ãðí.), 1 øò. — ñóö³ëüí³, 0,60õ2,00 (130 ãðí.), á/â. Êîíòàêòè: 25-84-17, 050-243-17-03

Ëèñò àëþì³í³ºâèé, ìàðêè ÀÌà 2,5Í (õàð÷îâèé), ðîçì. 2000õ4000 (8 øò.), 1500õ4000 (4 øò.), òîâùèíà 3 ìì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-093-30-71, ²âàí

Äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ç êîðîáêîþ, ëàêîâàí³, ç³ ñêëîì, 6 øò., ðîçì³ðè 20,00õ0,97 (ç êîðîáêîþ), á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 350 ãðí. Êîíòàêòè: 067-836-04-12, 067-359-90-39

Ëèñòîâó ñòàëü, 1850õ1200õ5 ìì, 1 øò.(257 ãðí./øò.), 2600õ1200-5,0 ìì, 1 øò. (398 ãðí./øò.). îöèíêîâàíèé ëèñò1850õ0,50õ2 ìì Êîíòàêòè: 098-320-42-76

Äåðåâî ãîð³õà. 066-427-58-39

˳ñ ñóõèé, îáð³çíèé: áàëêè, êðîêâè, äîøêà, 50 ìì, äëÿ ïîêð³âë³, àáî ñòîëÿðêè. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-430-77-80

Êîíòàêòè:

Îáëèöþâàëüíó ïëèòêó, 15õ15, íîâà, Á³ëîðóñü. Êîíòàêòè: 050-259-00-67 Îãîðîæó, ³ç ïðîôíàñòèëó. Ö³íà: 130 ãðí./ì. Êîíòàêòè: 067-923-36-93 Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ. Êîíòàêòè: 063-859-57-55

ϳñîê, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, êàì³íü-ðàêóøíÿê, öåãëó, â³äñ³â. Äîñòàâêà. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 050-568-83-24

ϳñîê, ùåá³íü, ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, ç äîñòàâêîþ. Êîíòàêòè: Ìåòàëîïðîô³ëü ëèñòî- 0 6 6 - 2 1 2 - 6 8 - 6 4 , Äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ô³ëüîí÷àñò³, 205õ96, á/â. Êîíòàêòè: âèé îöèíêîâàíèé, òîâù. 0.4 096-608-00-66 Äåðåâ’ÿí³ â³êíà, ðîçì. 135õ145 ñì, íîâ³. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 095-728-21-67

050-560-92-72 Äîøêè, êðîêâè, áàëêè, ðåéêè, ñâ³æîïèë. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 050-758-41-77, Ñåðã³é Äîøêó îáð³çíó, ðåéêó, íàï³âêðóãëÿê, ì/÷åðåïèöþ, ì/ïðîô³ëü, ìåòàë ëèñòîâèé, 2,5õ1,25, 2 ìì, êâàäðàò, 16õ16, öåãëó ÷åðâîíó, áåòîíí³ ñòîâï÷èêè, ïëèòè. Êîíòàêòè: 099-325-37-46 Äîøêó ñîñíîâó, 30 ñì. Êîíòàêòè: 24-36-70, 050-076-92-28

Äîøêó, ñóõó, ñâ³æîñïèëåíó, 22, 25, 30, 40, 50. Êîíòàêòè: 050-258-34-18 Äðîâà, áàëêè, êðîêâè, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 094-908-29-20

ìì, ðîçì 1.50õ0.98, Ïîëüùà, 72 øò.. Ö³íà: 55 ãðí./ëèñò. Êîíòàêòè: 050-993-62-29

Ìåòàëî÷åðåïèöþ, ìåòàëîïðîô³ëü, âîäîñò³÷í³ ñèñòåìè â³ò÷èçíÿíèõ òà çàêîðäîííèõ âèðîáíèê³â. ϳä çàìîâëåííÿ. Çàì³ðè. Ìîíòàæ. Äåìîíòàæ. Äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 050-758-41-77, Ñåðã³é Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, êîìïëåêòóþ÷³ ð³çíèõ êðà¿í-âèðîáíèê³â, øèðîêèé âèá³ð, íèçüê³ ö³íè. Çàì³ðè, êîøòîðèñ, äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Êîíòàêòè: 050-701-51-57, 096-715-73-43

Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ. Êîíòàêòè: 093-881-34-80 Ïëèòè ÏÊÆ 550õ150õ40, âàãà 2,2 ò, óñèëåííà, á/â, ì.Ëóöüê. Êîíòàêòè: 095-044-24-76 Ïëèòêó îáëèöþâàëüíó, 15õ15 ñì. Êîíòàêòè: 72-55-20 Ïëèòêó îáëèöþâàëüíó, 15õ15, Êîíòàêòè: 050-824-97-49 Ïë³íòóñè äëÿ ñòåë³, íîâ³ òà á/â, ïë³íòóñè äëÿ ï³äëîãè, êîðè÷íåâ³, íîâ³, ç êð³ïëåííÿì, òðóáè. Êîíòàêòè: 75-06-36 Ïîäâ³éíå äåðåâ’ÿíå â³êíî ç ðó÷êîþ òà æàëþç³, 142õ148, â õîðîøîìó ñòàí³, á/â. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 25-84-17, 050-243-17-03

гçüö³ äëÿ ð³çüáè ïî äåðåâó, äëÿ òîêàðíî¿ îáðîáêè. Êîíòàêòè: 26-38-67 ѳòêó ìàñêóâàëüíó, 3õ6 ì. Êîíòàêòè: 097-107-92-34 ѳòêó. Êîíòàê òè: 066-233-86-51

77-00-51,

Ñîñíîâ³ â³êíà, ç äóáîâèìè êîðîáêàìè, 4 øò., çàñêëåí³, ðîçì³ð ïî êîðîáêàõ 1,20õ1,60. Êîíòàêòè: 093-724-53-83, 26-27-85 Ñòàëåâ³ êàíàòè. 050-963-87-55

Êîíòàêòè:

Ñòîâïö³ äëÿ îãîðîæ³, â³ä 35 ãðí./øò. Òðóáà ïðîô³ëüíà 50õ50, 16 ãðí./ïîã. ì. Îöèíêîâàíèé ïðîôíàñòèë, 116õ200 â³ä 30 ãðí./øò., êîëüîðîâèé ïðîôíàñòèë 52 ãðí./ êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-901-05-08, 050-674-06-87 Ñóõ³ â³ëüõîâ³ äîøêè, 25 ìì. Êîíòàêòè: 066-042-41-63 Òåëåôîííèé êàáåëü, 80 ì. Êîíòàêòè: 25-43-74 Òðóáè àçáîöåìåíòí³, ä³àì. 100, 4 ì. Êîíòàêòè: 25-43-74

Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, äðîâà, çåìëþ íà çàñèïêó, çà ö³íîþ âèðîáíèêà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà .

ò. 26-24-33, 050-652-41-97 ÏÀÍÅ˲ ÒÀ ÏÅÐÅÌÈ×ÊÈ ð³çí³ ðîçì³ðè, ï³ä çàìîâëåííÿ; òîâàðíèé áåòîí, ðîç÷èí òà ³í., çàë³çîáåòîíí³ âèðîáè, ö³íè íèæ÷å çàâîäñüêèõ 5%. Öåãëà Ì-100, 1300 ãðí. ç äîñòàâêîþ, ì³í. ïàðò³ÿ 7200 øò.

ò. 050-378-93-72 ÇÀ˲ÇÎÁÅÒÎÍͲ ÂÈÐÎÁÈ; ïàíåë³, ïåðåìè÷êè ð³çí³ ðîçì³ðè, ï³ä çàìîâëåííÿ; òîâàðíèé áåòîí, ðîç÷èí òà ³í.

ò. 095-772-03-02


ÀÔ²ØÀ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó ïðîïîíóþ Â îðåíäó ðèøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 050-276-52-77

2.3. Äåðåâîîáðîáíå îáëàäíàííÿ òà ³íñòðóìåíòè ïðîäàì

2.5. Ñàíòåõí³êà, îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ãàç ïðîäàì 2-êîíòóðíèé êîòåë Valliant, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-894-07-01

 ó ã ³ ë ë ÿ - á ð è ê å ò. Ê î í ò à ê ò è : 099-205-14-16

Êîòåë Äàíêî-12B, ç âîäîï³ä³ãð³âîì, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 0 9 7 - 9 2 6 - 8 9 - 8 5 ksemper.idem@gmail.com

Ãàçîâèé áàëîí íà äà÷ó. Êîíòàêòè: 099-048-81-13

Êîòåë íà òâåðäå ïàëèâî. Êîíòàêòè: 097-669-76-60

Ãàçîâèé êîòåë Àòîí. Êîíòàêòè: 050-824-97-49

Êîòåë, 1-êîíòóðíèé, ãàçîâèé. Êîíòàêòè: 050-713-89-64

Ä å ð å â î î á ð î á í è é ì³í³-âåðñòàò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-320-42-76

Ãàçîâèé ë³÷èëüíèê Æ-4, Ïîëüùà, ç ïîâ³ðêîþ, á/â. Êîíòàêòè: 099-205-14-16

Êðàí, çëèâíèé äëÿ ñ/â, õðîìîâàíèé, á/â, ó ðîáî÷îìó ñòàí³ Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 24-62-33

Äåðåâîîáðîáí³ òà ìåòàëîîáðîáí³ âåðñòàòè. Êîíòàêòè: 098-480-77-72

Ãàçîâèé îá³ãð³âà÷, ³íôðà÷åðâîíèé, íîâèé, â-âî Ïîëüùà. Ö³íà: 1350 ãðí. Êîíòàêòè: 050-544-24-15

Êóõîííó øàôó äëÿ ïîñóäó òà ìèéêó-«íåðæàâ³éêó». Êîíòàêòè: 066-751-47-62

Äðîâîêîë ã³äðàâë³÷íèé. Êîíòàêòè: 050-317-31-23

à à çî â ó ê îë î í ê ó. Ê î í ò à ê ò è : 098-275-12-50

Ìèéêó ç «íåðæàâ³éêè», 60õ80 ñì. Êîíòàêòè: 050-152-82-77

Ãàçîâó ïëèòó Áðåñò, á/â. Êîíòàêòè: 71-22-99, 050-378-10-74

Î÷èùóâà÷ âîäè. Êîíòàêòè: 26-51-98

Ãàçîâó ïëèòó Åëåòðîëþêñ, âèò ÿ æ ê ó, á/â. Êîíòàê òè: 050-438-50-43, 097-404-11-75

ϳääîí ï³ä äóøîâó êàá³íó. Êîíòàêòè: 094-908-29-20

Áàãàòîôóíêö³éíèé 5-îïåðàö³éíèé äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, ôóãàíîê 300 ìì, ðåéñìóñ 300 ìì. Êîíòàêòè: 093-438-84-99

Äåðåâîîáðîáíå óñòàòêóâàííÿ, ͳìå÷÷èíà. Êîíòàêòè: 067-391-13-43

Ïîçäîâæíüî-îáîðîòíèé òà òîðöþâàëüíèé âåðñòàòè, ïèëîð à ì ó, à â ò î í î ì í à . Ê î í ò à ê ò è : 050-317-31-23 Ðåéñìóñ, øèð. 630 ìì, ñåêö³éíèé âàë ïîäà÷, 4 ëåçà íà âàëó, 7, 5 êÂò. Êîíòàêòè: 096-414-60-58

Ñóõó äîøêó ï³ä çàìîâëåííÿ. Âëàñíà ñóøêà íà 20 êâ. ì. Êîíòàêòè: 066-156-26-46 Òðóáó ìåòàëåâó, 2500õ400õ6,0 ìì, 1 øò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-320-42-76

Öåãëó ÷åðâîíó òà á³ëó, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êåð à ìçèò, ò îðô î ê ð è õ ò ó, òî ð ô î á ð è ê å ò, ä ð î â à , ÷îðíîçåì. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó — áåçêîøòîâíà. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 0 9 5 - 5 3 5 - 5 6 - 6 3 , 097-751-64-30 Ö å ã ëó ÷ å ð â î í ó, á ³ ë ó, ï³ñîê, â³äñ³â, ùåá³íü, áóòîâèé êàì³íü, ÷îðíîçåì, ãëèíó, òîðôîêðèõòó, òîðôîáðèê åò, ç å ì ë þ í à â è ì î ñ ò ê ó, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 050-973-46-16 Ö åãëó, ïëèòè äîðîæí³ òà ÏÊÆ, êëþ÷êè, âñå á/â, ó ì . Ë ó ö ü ê ó. Êîíòàêòè: 0 6 7 - 3 6 0 - 9 1 - 4 9 , 050-993-62-11

2.2. Áóä³âåëüí³ ³íñòðóìåíòè òà îáëàäíàííÿ ïðîäàì

ïðîäàì Áåíçîïèëó Äæîí Ñåðåò. Êîíòàêòè: 26-58-91 Áîëãàðñüê³ òåëüôåðè òà çàï÷àñòèíè äî íèõ. Êîíòàêòè: 050-963-87-55

2-êîíôîðêîâó ãàçîâó ïëèòó, á/ â. Êîíòàêòè: 099-791-01-80

2-êîíôîðêîâó ãàçîâó ï ë è ò ó, ç ä ó õî â ê î þ , á / â , â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-985-65-43 2-êîíôîðêîâó åëåêòðîïëèòêó íîâà. Ö³íà: 350 ãðí. Êîíòàêòè: 099-054-02-93 3-, 4-êîíôîðêîâó ïëèòó, â ðîáî÷îìó ñòàí³, á/â. Êîíòàêòè: 23-19-88 4-êîíôîðêîâó ãàçîâó ïëèò ó. Êîíòàêòè: 050-522-98-72 Àçáåñòîâó òðóáó, íà äèìîõ³ä, ç äàøêàìè. Êîíòàêòè: 096-539-20-62 Àëþì³í³ºâó âàííó. Êîíòàêòè: 067-289-24-20 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³, á/â. Êîíòàêòè: 066-092-61-25

Åëåêòðîäðèëü 600 Âò, ïàòðîí, ä³àìåòð 16 ìì. Êîíòàêòè: 25-43-74 Êàáîëêó, ä³àì. 10, äëÿ óù³ëüíåííÿ âåíòèë³â. Êîíòàêòè: 25-43-74

Ìîëîòîê, äëÿ öåãëè. Ö³íà: 20 ãðí. Êîíòàêòè: 050-236-52-42

Åëåêòðîçâàðþâàëüíèé àïàðàò, 220 Âò. Êîíòàê òè: 25-37-32

Íàêîâàëüíþ. 066-194-11-31

Êîíòàêòè:

Í î âó â è ê ð ó ò ê ó. 050-236-52-42

Êîíòàê òè:

Çâàðþâ àëüíèé àïàðàò, äëÿ çâàðþâà ííÿ ïåðåì³ííèì ñòðóìîì. Êîíòàêòè: 25-43-74

Ùåá³íü, ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, ï³ñîê, äð³áíî- ³ êðóïíîçåðíèñò è é , ö å ã ëó, ä î ñ ò à â ê à , âèâ³ç ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 9 0 4 - 9 1 - 3 0 , 0 6 3 - 4 1 1 - 7 8 - 7 4 , 097-559-04-22, 70-07-08

Ïðåñ äëÿ ñêëåþâàííÿ äâåðåé òà ôàíåðè. Êîíòàêòè: 097-405-29-24

êóïëþ

Ñòð³÷êîïèëüíó ïèëîðàìó. Êîíòàêòè: 050-317-31-23

Ìåòàë äëÿ ñòîâïö³â àáî áåòîíí³ ñòîâïö³ äëÿ îãîðîæ³, 1,80-2.50, äî 40 øò., ñ³òêó, á/â, äî 100 ì. Êîíòàêòè: 095-824-60-07

Òàëü, ñèëîâó, 1989 ð. â. Êîíòà ê ò è : ñ ì ò. Òóð ³ é ñ ü ê , 097-954-66-81

Ïóëüâåðèçàòîð åëåêòðè÷íèé. Êîíòàêòè: 76-07-85 Ðó÷íèé ñòîëÿðíèé ³íñòðóìåíò. Êîíòàêòè: 099-327-96-91, 24-22-39 Ñâåðäëèëüíèé âåðñòàò, á/â. Êîíòàêòè: 066-092-61-25

Òèñêè ñëþñàðí³. Êîíòàêòè: 25-37-32, 099-736-67-15 Øë³ôóâàëüíó ìàøèíêó Ìàê³òà, êóòîâà, ïî êàìåíþ, á/â. Êîíòàêòè: 066-233-86-51 Øë³ôóâóàëüíó ìàøèíêó, åëåêòðè÷íà. Êîíòàêòè: 76-07-85

 î ä ÿ í ó ñ òà í ö ³ þ , ï î ò ó æíó. Êîíòàêòè: 099-048-81-13

Ãàçîâó ïëèòó, 4-êîíôîðê îâó. Êîíòàêòè: 75-13-61

Ïîáóòîâèé ãàçîâèé áàëîí (50 ë), á/â. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-67-55

Ãàçîâó ïëèòó, á/â. Êîíòàêòè: 26-27-85

Ðàä³àòîð ìàñëÿíèé, ê³ìíàòíèé, 1 êÂò. Êîíòàêòè: 095-308-84-44

Ãàçîâó, åëåêòðè÷íó, ñêëîêåðàì³÷íó ï ë è ò ó. Êîíò àê òè: 099-048-81-13

Ðàä³àòîð îïàëåííÿ ì³äíî-àëþì ³ í ³ º â è é « Òå ð ì ³ ÿ » ( Óê ð à ¿ í à ) 60õ100ñì. Ãàðàíò³ÿ 10 ðîê³â. Êîíòàêòè: 063-225-87-22, 097-702-28-51 petrolviv98@mail.ru

Åëåêòðîêàì³í äëÿ ñàóíè. Êîíòàêòè: 050-513-64-03 Åëåêòðîêàì³í Îãîí¸ê – 3Ì, íîâèé, êîìïàêòíèé, ïîòóæí³ñòü 1 êÂò. Ê î í ò à ê ò è : 0 5 0 - 3 7 8 - 6 7 - 5 5 (ï³ñëÿ 17.00) Åìàëüîâàí³ êóõîíí³ ìèéêè, 2 ø ò. , á / â . Ê î í ò à ê ò è : 7 2 - 2 3 - 3 9 , 095-056-95-06

Êîìïëåêò ïàëüíèê³â äëÿ ãàçîâîãî çâàðþâàííÿ Ìàëÿòêî. Êîíòàêòè: 25-43-74 Íàêîâàëüíþ, òèñêè âåëèê³. Êîíòàêòè: 097-221-60-51 Ïèëó GMS-10. Êîíòàêòè: 26-41-32, 095-828-84-41 Ïèëó ñòð³÷êîâó ïî ìåòàëó, ïîäà÷à ÑÎÆ, ìàÿòíèê îâîãî òèïó, 220 Â, ìîæëèâ³ñòü çð³çó ï³ä êóòîì 45 ãðàäóñ³â. Êîíòàêòè: 098-689-08-78 гçàê ãàçîâèé, â êîìïëåêò³ ç³ øëàíãàìè òà áàëîíàìè. Êîíòàêòè: 25-43-74 Ñòð³÷êîâó ïèëîðàì ó, âè¿çíà, íà áåíçèíîâîìó äâèãóí³, 7,5 êÂò, äîâæ. â³ä 3 ì, ä³àì. äî 500 ìì. Êîíòàêòè: 093-286-10-03 Òî ê à ð í è é ì åòàë î î á ð î á í è é â å ð ñ ò àò. Êîíòàê òè: 098-689-08-78 Òî ê à ð í è é ï àò ð î í , 2 5 0 ì ì , 3-êóëà÷êîâèé, êîîðäèíàòêó äî ôðåçåðíîãî âåðñòàòó. Êîíòàêòè: 097-768-98-12

Áîéëåð. Êîíòàêòè: 099-048-81-13 Âàííó, 1,7 ì, íîâèé òóàëåò. Êîíòàêòè: 094-908-29-20

Ðàä³àòîð îïàëåííÿ ñòàëåâèé Òåðì³ÿ, 40õ60 ñì, ãàðàíò³ÿ 10 ð. Ö³íà: 255 ãðí. Êîíòàêòè: 063-225-87-22, 097-702-28-51 Ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, ÷àâóíí³, á/â. Êîíòàêòè: 095-503-09-39 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Êîíòàêòè: 063-859-57-55

Çàñóâêó í à â îäó, ä ³ à ì . 2 5 ; âåíòèë³, ä³àì. 15; 20. Êîíòàêòè: 25-43-74

Ðåäóêòîðè íà êèñåíü, ïðîïàí/ áóòàí, âóãëåêèñëîòà. Êîíòàêòè: 25-43-74

Êåðàì³÷íèé åëåêòðîêàì³í. Êîíòàêòè: 099-048-81-13

Òåíè ïîâ³òðÿí³. Êîíòàêòè: 097-352-17-22

Êåðàì³÷íó ïëèòêó, íîâà, óí³òàç, áåç áà÷êà. Êîíòàêòè: 050-378-34-77

Òåïëîîáì³ííèêè äî êîëîíîê ãàçîâèõ âñ³õ òèï³â ÃÂÀ-3, ÂÏÃ-18, ÂÏÃ-19, ÂÏÃ-20, ÂÏÃ-23, â³ò÷èçíÿíîãî â-âà, íîâ³, òà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 29-59-80, 050-888-48-80

Êîìï’þòåðíèé ñò³ë ç íàâ³ñíîþ øàôîþ òà êð³ñëîì, á/â. Êîíòàêòè: 066-751-47-62

Êîòåë ïàðîâèé ÏÏÊ-700 (ïðîìèñëîâèé). Ö³íà: 65000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-380-69-19 tatyana_pasik@ukr.net

Íîæîâêó ïî ìåòàëó. Êîíòàêòè: 050-236-52-42

Ñòàð³ ïèëîðàìí³ ïèëè, ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-043-00-05

2.4. Îáëàäíàííÿ äëÿ çâàðþâàííÿ, ð³çàííÿ òà àÿííÿ

³áðîâåðñòàò äëÿ âèãîòîâëåííÿ øëàêîáëîê³â, â³äñ³âîáëîê³â, êåðàìçèòîáëîê³â. Êîíòàêòè: 067-787-87-59, 095-911-79-18

×åðâîíó öåãëó ³ ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ. Êîíòàêòè: 063-859-57-55

ѳòêó, âèñîòà 1,20-2,00 ì, 150 ì, ìåòàë äëÿ ñòîâïö³â, âèñîòà 1,80-2,50 ì, á/â. Êîíòàêòè: 095-824-60-07

Ôóãàíîê, øèð. 400 ìì, äîâæ. 2500 ìì, 5000 îá./õâ., ÷àâóí, 3 êÂò. Êîíòàê òè: 096-414-60-58

Áåòîíîëîì àâòîíîìíèé-ðóéí³âíèê. Êîíòàêòè: 099-048-81-13

³áðîâåðñòàò äëÿ âèãîòîâëåííÿ øëàêîáëîê³â, â³äñ³âîáëîê³â, êåðàìçèòîáëîê³â. Êîíòàêòè: 067-787-87-59, 095-911-79-18

25

Êîíâåêòîð åëåêòðè÷íèé Òåðì³ÿ (Óêðà¿íà), 1,5 êÂò, ãàðàíò³ÿ 5 ð. Ö³íà: 290 ãðí. Êîíòàêòè: 063-225-87-22, 097-702-28-51

Âàííó, ìåòàëåâ à. Êîíòàê òè: 094-908-29-20

Êîíâåêòîð, íà ð³äêå ïàëèâî, â-âî ×åõ³ÿ. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-674-83-76, 098-503-92-55

Âîäîíàãð³âàëüíèé òèòàí, ç òîïêîþ, «íåðæàâ³éêà». Êîíòàêòè: 097-797-26-36, 066-473-92-13

Êîòåë Äàíêî, 2-êîíòóðíèé, 12 êÂò. Êîíòàêòè: 063-859-57-55

Òèòàí íà òâåðäå ïàëèâî, íîâèé. Êîíòàêòè: 067-888-90-55 Òèòàí, ç òîïêîþ, á/â. Êîíòàêòè: 097-797-26-36, 066-473-92-13 Óìèâàëüíèê, 40 ñì, íîâèé. Êîíòàêòè: 066-092-61-25 Óìèâàëüíèêè, á³ëîãî êîëüîðó, 2 øò. Êîíòàêòè: 050-378-34-77 Óí³òàç, â-âà Ãîëëàí䳿. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 75-06-36


26

ÀÔ²ØÀ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ

×àâóíí³ áàòàðå¿, 16 ðåáåð. Êîíòàêòè: 067-660-68-87

êóïëþ

×àâóíí³ áàòàðå¿, á/â. Êîíòàêòè: 099-723-50-76

Íàñîñè, åëåêòðîäâèãóíè, åëåêòðîïðèâîäè íà çàñóâè, ñàëüíèêîâ³ êîìïåíñàòîðè, ôëàíö³, â³äâîäè, íàâàíòàæóâà÷³, ðåäóêòîðè, êîìïðåñîðè, ãàçîäóâêè, çóá÷àñò³ ìóôòè, âåíòèëÿòîðè, òåïëîîáì³íèêè. Êîíòàêòè: 067-638-48-75, 097-441-89-67

×àâóíí³ ðàä³àòîðè. Êîíòàêòè: 067-888-90-55 ×àâóííí³ ðàä³àòîðè, 15 ðåáåð, á/â. Êîíòàêòè: 72-62-98 ×àâóííó âàííó, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-255-18-46 ×àâóííó âàííó, á/â. Êîíòàêòè: 23-01-02 ×àâóííó âàííó, á/â. Êîíòàêòè: 050-438-20-97

êóïëþ

ïðîïîíóþ

Ãà ç î â ó ê îë î í ê ó, à âò î ê ë à â , â³ò÷èçíÿíîãî, àáî ðàäÿíñüêîãî â-âà, á/â, ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 050-888-48-80, 29-59-80 Êîëîíêó, ãàçîâó, ³íîçåìíîãî â-âà, á/â, ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 050-888-48-80, 29-59-80 Êîòåë Ê×Ì 4Ì, á/â. Êîíòàêòè: 067-888-90-55 Êîòåë íà òâåðäîìó ïàëèâ³, Ê×Ì Ð³âíå, íîâèé, àáî á/â. Êîíòàêòè: 097-985-30-05 Ì è é ê ó - ñ ó ø ê ó, ç « í å ð æ à â ³ é ê è » , ä ë ÿ ï î ñ ó ä ó. Êîíòàêòè: 095-131-90-59

ïðîïîíóþ Càíòåõí³÷í³ ðîáîòè: âîäîïîñòà ÷à ííÿ, îïàëåííÿ, êàíàë³çàö ³ ÿ . Ì î í òà æ , ç à ì ³ í à , ð å ì î í ò. Êîíòàêòè: 050-283-43-18

Ðåñòàâðàö³ÿ âàíí. Åêîíîìíèé ñïîñ³á â³äíîâëåííÿ Âàøî¿ âàííè áåç ¿¿ çàì³íè, íà äîìó, åìàëþâàííÿ, àêðèëîâà íàëèâíà âàííà. Ìè âèêîðèñòîâóºìî âèñîêîÿê³ñí³ ìàòåð³àëè. Âèá³ð êîëüîðó. Êîíòàêòè: 066-528-29-08, 098-607-59-55

2.6. Êàáåëüíîïðîâ³äíèêîâà ïðîäóêö³ÿ, åëåêòðèêà ïðîäàì Ãåíåðàò î ð 12  ïîñò³éíîãî òîêó, òðàíñôîðìàòîð 220 Â, 12 Â, 24 Â, 36 Â. Êîíòàêòè: 099-327-96-91, 24-22-39 Äâèãóí 25-37-32

6

ê Âò.

2.7. Áóä³âåëüí³, ìîíòàæí³, ðåìîíòí³ ðîáîòè òà äèçàéí

Êîíòàê òè:

Äð³ò àëþì³í³ºâèé, ä³àìåòð 3, äëÿ çâàðþâàííÿ àðãîíîì. Ïðîô³ëü àëþì³í³ºâèé, Â=40 ìì. Êîíòàêòè: 25-43-74 Åë. ùèòîâ³ 380  òà 220 Â, ç âìîíòîâàíèì çàðÿäíèì äëÿ àêóìóëÿòîðà. Êîíòàêòè: 25-43-74 Çàïîá³æíèêè 16 Àìïåð, 2 øò. Ö ³ í à : 1 5 ã ð í . / ø ò. Ê î í ò à ê ò è : 050-236-52-42 ϳäñèëþâà÷ ÓÓ-2Ï. Êîíòàêòè: 050-197-50-20 Ïëàòè, â³ä ðàä³îåëåêòðîííî¿ àïàðàòóðè, â³ò÷èçíÿí³ òà ³ìïîðòí³, íà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-308-84-44 Ñèëîâèé òðàíñôîðìàòîð. Ö³íà: 1950 ãðí. Êîíòàêòè: 71-67-05

Àðêè, ïåðåïëàíóâàííÿ ïðèì³ùåíü, ã³ïñîêàðòîí ð³çíî¿ ñêëàäíîñò³, øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, øïàëåðè, óòåïëåííÿ ñò³í, åëåêòðèêà òà ³í. ßê³ñòü, äîñâ³ä. Ïðîäàæ â³÷íîçåëåíèõ êóù³â, äåðåâ. Êîíòàêòè: 28-50-97, 050-178-84-71 Àðìñòðîíã, áàëêîíè (îáøèâêà), â³äêîñè çîâí³øí³ òà âíóòð³øí³, ã³ïñîêàðòîí ð³çíî¿ êîíñòðóêö³¿, âñòàíîâëåííÿ äâåðåé, ïëèòêà, ëàì³íàò, øïàëåðè, øïàêë³âêà, âàãîíêà, ñàíòåõí³êà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-723-93-17, Îëåêñàíäð Àðõ³òåêòóðíî-äèçàéíåðñüê³ ð³øåííÿ, ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîáîòè «ï³ä êëþ÷»: øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, ïëèòêà, ã³ïñîêàðòîí áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, øïàëåðè, ôàðáóâàííÿ, ëàì³íàò, ðåìîíò ñàíòåõí³êè, åëåêòðèêè. Êîíòàêòè: 050-788-49-90

Âêëàäàííÿ

ÁÐÓʲÂÊÈ, ìîíòàæ ïîðåáðèê³â òà áîðäþð Âèãîòîâëåííÿ êîâàíèõ âèðîá³â. Êóçíÿ «Ôàéíà êîâêà».

Êîíòàêòè: 050-296-23-14, 097-613-91-85, www.fayna-kovka.prom.ua Âèêîíóºìî âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò: ìîíòàæ êàðòîíó, ïëèòê à, ñàíòåõí³ê à, øïàêë³âêà, ëàì³íàò, äåêîðàòèâí³ øòóêàòóðêè, ôàñàäí³ ðîáîòè, ÿê³ñíî òà â÷àñíî. Êîíòàêòè: 050-815-73-92

Âèêîíóºìî ìîíòàæ ñèñòåì âîäîïðîâîäó, îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³¿. Âñòàíîâëåííÿ íàñîñ³â, áîéëåð³â, çì³øóâà÷³â, ñàíòåõí³êè òà ³í. ²íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà. Êîíòàêòè: 050-966-07-27, 067-175-11-16

Royal Credit

Áóä³âåëüí³ ðîáîòè: ôóíäàìåíòè, âêëàäàííÿ öåãëè, áëîê³â, øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, ôàðáóâàííÿ, ã³ïñîêàðòîí, åëåêòðèêà. Êîíòàêòè: 095-031-72-41, 098-582-07-42

Áðóê³âêà, âèãîòîâëåííÿ òà âêëàäàííÿ. Êîíòàêòè: 050-967-45-08 Áåòîíí³ ðîáîòè ç âèêîðèñòàííÿì ñïåöòåõí³êè. Ïðîäóêòèâí³ñòü ðîáîòè äî 30 êóá. ì/äåíü. Âèêîïóâàííÿ çåìë³, ðîçáèâêà, ìîíòàæ îïàëóáêè, âèãîòîâëåííÿ áåòîíó Ì-200 ç âëàñíîãî ìàòåð³àëó. Êîíòàêòè: 0 9 5 - 11 4 - 3 0 - 9 6 Áðèãàäà øòóêàòóð³â ç âåëèêèì äîñâ³äîì ðîáîòè âèêîíóº îçäîáëåííÿ ôàñàä³â òà âíóòð³øíþ øòóêàòóðêó. ª ðèøòóâàííÿ, áåòîíîçì³øóâà÷ òà ìàÿêè. Âèñîêà ÿê³ñòü. Êîíòàêòè: 095-114-30-96

ò. 050-276-52-77 Âèêîíóþ åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè â áóä³âëÿõ, êâàðòèðàõ, îô³ñàõ. Ìîíòàæ ñèñòåì ãðîçîçàõèñòó. Êîíòàêòè: 095-485-62-12 Âêëàäàííÿ áðóê³âêè, íàòóðàëüíîãî êàìåíþ, áîðäþð. Ãàðàíò³ÿ ï³äòâåðäæåíà 12-ð³÷íèì äîñâ³äîì. Âè¿çä íà îá’ºêò òà êîíñóëüò àö³¿ — áåçêîøòîâíî. Êîíòàêòè: 050-930-31-37, 093-702-66-29

Âêëàäàííÿ áðóê³âêè. Êîíòàêòè: 050-438-57-63 Âêëàäàííÿ ïëèòêè, ï³äìóðîâóâàííÿ âàííè, ñóïóòí³ ðîáîòè. Êîíòàêòè: 0 9 8 - 9 7 6 - 8 6 - 3 3 , 050-060-68-93 Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò: ã³ïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ, ïëèòêà, ëàì³íàò, âàã î í êà , ø ò ó ê à ò óð ê à, ñòÿæêà, àðìñòðîíã, ñàéäèíã, óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì, ìóðóâà í í ÿ áë î ê ³ â . Ê î í òà ê ò è : 050-733-35-76 Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò: çîâí³øí³ òà âíóòð³øí³, ðåìîíò êâàðòèð, áóäèíê³â, ôàñàä³â. Îçäîáëåííÿ êàìåíåì. Ñòîëÿðí³ ðîáîòè: äâîÿðóñí³ ë³æêà, äèòÿ÷³ êîëèñêè. Êîíòàêòè: (0332) 76-06-40; 066-781-86-17

Âèãîòîâëåííÿ ºâðîäåðåâ’ÿíèõ â³êîí òà áàëêîííèõ ðàì (ç³ ñêëîì, ñêëîïàêåòàìè), îáøèâàííÿ âàãîíêîþ, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-897-59-52, 096-969-05-96 Âèêîíóºìî âíóòð³øí³ ðîáîòè: ã³ïñîêàðòîí, øòóêàòóðêà, ïëèòêà, øïàêë³âêà, øïàëåðè, ñòÿæê à, ëàì³íàò. Óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì, «êîðî¿ä». Êîíòàêòè: 066-169-16-17, 063-103-41-10

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

Âèêîíóºìî ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîáîòè: ìîíòàæ ã³ñïîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ñòÿæêà, âêëàäàííÿ ïëèòêè, ëàì³íàòó òà ³í. ϳäá³ð ìàòå-ð³àë³â, êîíñ óë üò à ö ³ ¿ – áå ç ê î ø ò î â í î . Êîíòàêòè: 050-966-07-27 Âèêîíóºìî óñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò: çàëèòòÿ ôóíäàìåíò³â, ìóðóâàííÿ ÷îðíîâîþ òà îáëèöþâàëüíîþ öåãëîþ, âêëàäàííÿ áðóê³âêè, äàõè ð³çíî¿ ñêëàäíîñò³, óòåïëåííÿ ôàñàä³â, âíóòð³øí³ ðîáîòè. Êîíòàêòè: 095-068-48-26, Ñåðã³é, 068-565-77-47, Îëåêñ³é Âêëàäàííÿ

ÁÐÓʲÂÊÈ, íàòóðàëüíîãî êàìåíþ, ìîíòàæ ïîðåáðèê³â, áîðäþð. Äîñòàâêà ùåáåíþ, â³äñ³â, ï³ñîê. ϳäõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà ³íäèâ³äóàëüíèé.

ò. 050-779-36-82, 096-681-49-17

Âñ³ âèäè ñòîëÿðíî-ìåáëåâèõ ðîá³ò: âèãîòîâëåííÿ òà ñêëàäàííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â, íàñòèëàííÿ ëàì³íàòó, ë³íîëåóìó, âñòàíîâëåííÿ â³êîí, äâåðåé, îáøèâàííÿ âàãîíêîþ. Êîíòàêòè: 066-487-00-75, 096-189-32-64

Åëåêòðîìîíòàæ â áóäèíêàõ, êâàðòèðàõ, íà äà÷àõ. Âñòàíîâëåííÿ áóäèíêîâî¿ àâòîìàòèêè. Øâèäêî, ÿêñ³íî. Êîíòàêòè: 099-739-92-65 Åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè: âëàøòóâàííÿ ïðîâîäêè, çàì³íà ñòàðî¿, çàì³íà ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, àâòîìàò³â â êâàðòèðàõ, áóäèíêàõ, îô³ñàõ. Íåäîðîãî òà ÿê³ñíî. Êîíòàêòè: 0 9 5 - 3 6 8 - 5 3 - 1 2 , 097-852-23-42 ªâðîðåìîíò êâàðòèð, øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåºííÿ øïàëåð. Êîíòàêòè: 78-98-89, 050-070-34-96 Êîâêà: âîðîòà, îãîðîæ³, ðåø³òêè äî êàì³í³â, ìåòàëîêîíñòðóêö³¿. Äåøåâî, øâèäêî, ÿê³ñíî. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 8 0 5 - 1 3 - 1 4 , 050-733-23-49

Ìóðóâàííÿ îáëèöþâàëüíîþ öåãëîþ, âêëàäàííÿ áóòó òà ³í. âèäè ðîá³ò. Êîíòàêòè: 097-941-38-69 Ïîñëóãè åëåêòðèêà ó êâàðòèðàõ, äà÷àõ, áóäèíêàõ: çàì³íà ñòàðî¿ åë/ïðîâîäêè, çàì³íà òà âñòàíîâëåííÿ ñâ³òèëüíèê³â, âèìèêà÷³â, ðîçåòîê òà ³í. ðîáîòè. Êîíòàêòè: 050-245-43-23, 096-486-94-54

Öèêëþâàííÿ ïàðêåòó òà äîøêè, íàñòèëàííÿ ð³çíèõ âèä³â ï³äëîãè, øïàêëþâàííÿ, ëàêóâàííÿ, âñòàíîâëåííÿ äâåðåé, âð³çêà çàìê³â, ïåòåëü. Êîíòàêòè: 066-166-84-15, 098-668-04-31

Øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó, ñòàðî¿ ï³äëîãè. Âêëàäàííÿ ïàðêåòó, ëàì³íóâàííÿ, ëàêóâàííÿ. Êîíòàêòè: Ðåìîíò äàõ³â òà âñ³ âèäè 097-904-41-28

ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Âåëèêèé äîñâ³ä ðîáîòè. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíà. Íàÿâí³ñòü âëàñíîãî ìàòåð³àëó. Êîíòàêòè: 050-758-41-77, Ñåðã³é

Ñâåðäëîâèíè òà ¿õ îáñëóãîâóâàííÿ, ó Âîëèíñüê³é îáë. Êîíòàêòè: 050-517-87-51, 096-463-38-88, 066-572-66-36

Øë³ôóâàííÿ, ëàêóâàííÿ, âêëàäàííÿ ïàðêåòó, ëàì³íàòó, äîøêè äëÿ ï³äëîãè, ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðî¿ ï³äëîãè, øâèäêî, ÿê³ñíî. Êîíòàêòè: 097-617-43-98 Ôðàíöóçüê³ íàòÿæí³ ñòåë³. Øèðîêà ãàìà êîëüîð³â, ãàðàíò³ÿ ÿêîñò³, äîñòóïí³ ö³íè, øâèäêèé ìîíòàæ. Ïðàöþºìî ó Âîëèíñüê³é òà гâíåíñüê³é îáë. Êîíòàêòè: (0332) 26-91-82, 066-592-28-82, 097-680-88-68 Ïðîôåñ³éíå âêëàäàííÿ áðóê³âêè. Ïðîäàæ, äîñòàâêà. Íèçüê³ ö³íè. Ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, öåìåíò, â³áðîòðàìáîâêà. Ïîñëóãè â³áðîïëèòîþ. Êîíòàêòè: 099-493-77-52, 093-716-55-75

Øòóêàòóðêà, ñòÿæêà. Øâèäêî òà ÿê³ñíî. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 7 4 6 - 4 0 - 9 3 , 063-334-79-34

ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆͲ ÐÎÁÎÒÈ â áóäèíêàõ, îô³ñàõ, êâàðòèðàõ âèêîíàþòü êâàë³ô³êîâàí³ ìàéñòðè. ßê³ñòü òà íàä³éí³ñòü ãàðàíòóºìî.

ò.095-889-37-92 Âêëàäàþ

ÁÐÓʲÂÊÓ, ÿê³ñíî, ï³äõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà ³íäèâ³äóàëüíèé

ò.050-945-01-43 Ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðèõ

ÄÅÐÅÂ`ßÍÈÕ Â²ÊÎÍ ÒÀ ÄÂÅÐÅÉ. ßê³ñíî.

ò.050-430-62-38


27

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

ÌÅÁ˲ Широкий вибір натуральної шкіри

3.1. Ìåáë³ òà ³íø³ ïðåäìåòè ³íòåð’ºðó ïðîäàì 1,5-ñïàëüíå äåðåâ’ÿíå ë³æêî, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 71-05-65 1,5-ñïàëüíå ë³æêî, äèâàí-«ìàëÿòêî». Êîíòàêòè: 21-03-45, 099-561-87-12 1,5-ñïàëüíå ë³æêî. Ö³íà: 350 ãðí. Êîíòàêòè: 050-668-17-70

Äèâàí-ë³æêî, õîðîøèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 72-50-19, 095-001-59-83

Ëþñòðó â äèòÿ÷ó ê³ìíàòó, á/â. Êîíòàêòè: 72-55-20

Äèâàí-«êíèæêó». 099-430-01-78

Êîíòàêòè:

Ì’ÿêèé êóòî÷îê, êîôåéíîãî êîëüîðó, íîâèé. Êîíòàêòè: 098-887-07-36

Äèâàí-«ìàëÿòêî», â íîðìàëüíîìó çáåðåæåíîìó ñòàí³. Ö³íà: 650 ãðí. Êîíòàêòè: 097-130-83-92

Ìåáë³ á/â: äèâàí, äâà êð³ñëà, 6 ñò³ëüö³â, êóõîííèé ñò³ë ç òàáóðåòàìè, íàâ³ñí³ øàôè; ãàçîâó ïëèòó, ïðàëüíó ìàøèíó. Êîíòàê òè: 095-129-22-34, 099-043-31-18

Äèâàí-«ìàëÿòêî», êóòî÷îê íà êóõíþ, ôàáðè÷íó ïðèõîæó, êîìîä. Êîíòàêòè: 050-829-65-21 Äèâàí-«ìàëÿòêî». Êîíòàêòè: 72-55-20

1,5-ñïàëüíå ë³æêî. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 28-23-68, 063-668-54-77

Äèòÿ÷å ë³æêî Äæîáá³. Ö³íà: 1400 ãðí. Êîíòàêòè: 099-754-16-69, 095-126-41-93

1-, 2-ñïàëüí³ ë³æêà, ç ìàòðàöàìè. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 28-23-68, 063-212-10-13

Äèòÿ÷å ë³æêî, âåñü êîìïëåêò, õîðîøèé ñòàí. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 067-157-64-94, 28-47-70

1-ñïàëüíå ë³æêî, ç ïðóæèííèì ìàòðàöîì. Êîíòàêòè: 095-342-91-64

Äèòÿ÷å ë³æêî, ïîâíèé êîìïëåêò. Ö³íà: 650 ãðí. Êîíòàêòè: 099-323-79-08

2-äâåðíó øàôó ç àíòðåñîëÿìè, ìàéæå íîâà. Êîíòàêòè: 24-56-31, 066-713-85-00

Äèòÿ÷èé äèâàí ó õîðîøîìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-155-45-12

2-äâåðíó øàôó, á/â. Êîíòàêòè: 050-184-95-99

Äèòÿ÷èé äèâàí÷èê, ñâ³òëîãî êîëüîðó, â ãàðíîìó ñòàí³, á/â. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-294-17-02

2-äâåðíó øàôó. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 24-66-09

Æóðíàëüíèé ñò³ë, 2 êð³ñëà, á/â. Êîíòàêòè: 25-42-27

2-ñïàëüíå ë³æêî ç í³øåþ. Êîíòàêòè: 066-122-01-56

Æóðíàëüíèé ñò³ë, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-887-07-36

2-ñïàëüíå ë³æêî, ç 2 ìàòðàöàìè, á/â. Êîíòàêòè: 098-577-35-34

Æóðíàëüíèé ñò³ë. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 25-97-76, 066-221-62-36

2-ñïàëüíå ë³æêî, ç ìàòðàöàìè ³ òóìáîþ, á/â, â äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-699-92-99

Êàðíèçè, 1,5 òà 2 ì, á/â. Êîíòàêòè: 72-06-68

2-ÿðóñíå ë³æêî, ç ìàòðàöàìè, ç äèòÿ÷îãî êîìïëåêòó Ñàâàíà, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-937-00-65

Êîìîä, íîâèé. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-459-17-65 Êîìïëåêò ìåáë³â: äèâàíè, 2 øò., íà 3 ì³ñöÿ, ñïèíêà, ï³äëîêîòíèêè òà ñèä³ííÿ ç íàòóðàëüíî¿ øê³ðè, âìîíòîâàíà ôóíêö³ÿ ðåëàêñ-â³äïî÷èíîê. Ö³íà: 1600 ºâðî. Êîíòàêòè: 095-026-76-98

Ìåáë³, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-671-08-80 Ìåáë³, á/â: ë³æêà äåðåâ’ÿí³, ìåòàëåâ³, øàôè, äëÿ îäÿãó ³ ïîñóäó, êíèæêîâ³ øàôè, ñò³ëüö³, êð³ñëà, ñòîëè, ñòîëèêè, äèâàíè òà ³í. Ö³íà: â îñíîâíîìó 100 ãðí./îä. Êîíòàêòè: 72-78-18, 097-873-83-35 Ìåáë³, â-âà Æèòîìèð, äëÿ 1-ê³ìíàòíî¿ êâàðòèðè. Êîíòàêòè: 050-078-01-46 Ìåáë³, â-âà Ìàíåâè÷³, õîðîøèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 26-03-19, 24-88-51 Ìåáë³. Êîíòàêòè: 26-31-34, 099-337-40-10

Ìåáë³: ïåðåäïîê³é, êóõíÿ, ñò³íêó «Êàëèíà», á/â. Êîíòàêòè: 050-560-92-72 Ìåòàëåâó ï³äñòàâêó ï³ä òåëåâ³çîð, íà ðîëèêîâèõ êîë³ùàòàõ, á/â. Ìîæå áóòè ïåðåðîáëåíà ï³ä ñòîëèê. Êîíòàêòè: 050-378-67-55 (ï³ñëÿ 17.00) Ì’ÿêå êð³ñëî, ðîçêëàäíå, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 25-38-49, ï³ñëÿ 19.00

Êîìï’þòåðíèé ñò³ë. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-342-91-64

Ì’ÿêèé êóòîê, á/â, â äóæå õîðîøîìó ñòàí³, ñïàëüíèé ãàðí³òóð. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 2 0 8 - 11 - 2 3 , 067-292-82-69

3-äâåðíó øàôó, á/â. Êîíòàêòè: 050-078-01-46

Êóòîâèé äèâàí, ñâ³òëî-áåæåâîãî êîëüîðó, ñïàëüíå ì³ñöå 1,50õ2,00 ì. Êîíòàêòè: 099-557-60-96

Ì’ÿêèé êóòî÷îê, êð³ñëà, á/â 8 ð. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 095-151-91-53

3-äâåðíó øàôó, ç àíòðåñîëÿìè, â³ä ñïàëüí³ Ë³ëåÿ, 2-äâåðíó øàôó. Êîíòàêòè: 098-887-07-36

Êóõíþ, 2,55 ì, ìîæë. ïðîäàæ ÷àñòèíàìè. Êîíòàêòè: 098-895-00-18

Ì’ÿêèé êóòî÷îê, õîðîøèé ñòàí Êîíòàêòè: 72-45-71

Êóõíþ, øèðèíà 3 ì, â³äì³ííèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 050-990-07-33

Ì’ÿêèé êóòî÷îê: ðîçêëàäíèé äèâàí òà äâà ñò³ëüö³, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 050-265-34-39

3- òà 1-äâåðíó øàôè, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-674-85-81 3-äâåðíó øàôó ç àíòðåñîëÿìè, äçåðêàëî, á/â. Êîíòàêòè: 095-456-72-92

3-äâåðíó øàôó, ç àíòðåñîëÿìè, ñò³íêó Ðóòà. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 79-96-71 3-äâåðíó øàôó, òðåëüÿæ (400 ãðí.). Êîíòàêòè: 050-804-89-30 3-äâåðíó øàôó. 094-908-29-20

Êîíòàêòè:

Âèñóâíå ë³æêî, «2 â 1», íîâå. Ö³íà: 1060 ãðí. Êîíòàêòè: 050-295-64-90 Äâà ì’ÿê³ êð³ñëà, íîâ³, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 28-45-53, 093-751-98-21 Äåðåâ’ÿíå äèòÿ÷å ë³æêî ç áàëäàõ³íîì, â êîìïëåêò³ ïîäóøêà, ï³äîä³ÿëüíèê, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-462-37-14 Ä çåðêàëà, 0,6õ0,9, 1 øò., 1,00õ0,45, 2 øò., 0,45õ0,45, 1 øò. Êîíòàêòè: 099-430-01-78 Äèâàí ðîçêëàäíèé. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 067-332-86-03 Äèâàí, â äîáðîìó ñòàí³, äåøåâî. Êîíòàêòè: 050-960-69-57 Äèâàí, ë³æêî, øàôó. Êîíòàêòè: 24-38-75 Äèâàí, ì’ÿêå êð³ñëî, ï³ñëÿ ïîâíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿. Ö³íà: 2200 ãðí. Êîíòàêòè: 066-922-04-22

Êóõîííèé ãàðí³òóð, â-âà Á³ëîðóñü, á/â, 2 ì, øàôó ï³ä âçóòòÿ, õîëîäèëüíèê «Á³ðþñà» íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 067-307-81-49 Êóõîíí³ øàôè, 2 øò., á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 24-62-33 Ëàêîâàíó ñò³íêó, äèâàí òà äâà êð³ñëà. Êîíòàêòè: 099-493-76-80 Ëàêîâàíó ñò³íêó, òåìíîãî êîëüîðó. Íåäîðîãî. Êîíò àêòè: 050-156-26-11, 050-839-15-60 ˳æêà, 2,00õ0,90, 2 øò., ñò³íêó, 4,00õ2,20. Êîíòàêòè: 050-995-64-34, Ñâ³òëàíà ˳æêà: øèðèíà 80 ñì (750 ãðí.), 120 ñì (950 ãðí.), 160 ñì (1200 ãðí.). Êîíòàêòè: 26-34-90, 063-807-11-18 ˳æêî, 2,00õ1,65, ñâ³òëå, ÿáëóíÿ, ç ìàòðàöîì. Êîíòàêòè: 050-539-57-33 ˳æêî, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-812-53-69 ˳æêî-äèâàí, á/â 1 ð., â õîðîøîìó ñòàí³, êð³ñëî, äëÿ êîìï’þòåðíîãî ñòîëó, á/â. Êîíòàêòè: 068-191-35-94, 068-502-90-29

Ì’ÿêó ÷àñòèíó, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 096-635-67-68, 72-20-49 Ì’ÿêó ÷àñòèíó, âèøíåâîãî êîëüîðó, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-554-46-50 Ì’ÿêó ÷àñòèíó, äèâàí-«ìàëÿòêî», êóõíþ, êóõîííèé êóòîê, òðþìî, á/â. Êîíòàêòè: 050-539-74-25 Ì’ÿêó ÷àñòèíó, ë³æêî, äèâàí, ñò³ë-òóìáó, êóõíþ, òðåëüÿæ, êîìï’þòåðíèé ñò³ë, á/â. Êîíòàêòè: 050-539-74-25 Ì’ÿêó ÷àñòèíó, ìàéæå íîâà. Êîíòàêòè: 096-148-91-52 Ì’ÿêó ÷àñòèíó, ñèíüîãî êîëüîðó, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà: 2600 ãðí. Êîíòàêòè: 066-246-34-04 Ì’ÿêó ÷àñòèíó, ñò³íêó Áàéêàë, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-669-78-90 Ì’ÿêó ÷àñòèíó. Áåæåâà òêàíèíà, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-930-31-68

Ì’ÿêó ÷àñòèíó: äèâàí òà äâà ðîçêëàäíèõ êð³ñëà, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 063-388-10-09 Íîâå 2-ñïàëüíå ë³æêî, äóáîâå, ðó÷íî¿ ðîáîòè, áåç ìàòðàöó. Êîíòàêòè: 050-675-41-98 Íîâèé ðîçêëàäíèé äèâàí. Êîíòàêòè: 28-23-68, 063-212-10-13 Îðèã³íàëüíèé æóðíàëüíèé ñò³ë ç ìåòàëåâèìè í³æêàìè òà ïîëè÷êàìè. Êîíòàêòè: 050-990-07-33 Îô³ñíå øê³ðÿíå êð³ñëî, ç ͳìå÷÷èíè, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 099-02-00-961 Ïèñüìîâèé êîìï’þòåðíèé ñò³ë, â-âà Ïîëüùà, ñâ³òëîãî êîëüîðó, (1000 ãðí., òîðã.) òà æóðíàëüíèé ñò³ë, îâàëüíî¿ ôîðìè, ³ç çàòåìíåíèì ñêëîì âñåðåäèí³ (350 ãðí., òîðã). Êîíòàêòè: 050-916-00-08 Ïèñüìîâ³ ñòîëè, á/â. Êîíòàêòè: 050-378-91-53 Ïîëè÷êó äëÿ á³ëüÿðäíèõ øàð³â, ç òàéìåðàìè. Êîíòàêòè: 050-916-31-19 Ïîëè÷êó ï³ä òåëåâ³çîð. Êîíòàêòè: 71-54-06 Ïîë³ðîâàíèé ñò³ë. Ö³íà: 50 ãðí. Êîíòàêòè: 76-60-01 Ïðèõîæó òà äâà ïèñüìîâ³ ñòîëè. Êîíòàêòè: 050-565-28-51 Ïðèõîæó òà òðþìî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 25-37-32, 099-736-67-15 Ïðèõîæó, 050-015-19-79

á/â.

Êîíòàêòè:

Ïðèõîæó, ðîçì³ðè: Ä: 3,5 ì, Â: 2,2 ì, Ø: 40 ñì Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-955-37-16 shevcool@mail.ru Ïðèõîæó, ñâ³òëîãî êîëüîðó, 2 ñåêö³¿, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-322-87-90 Ïðèõîæó, ñó÷àñíèé äèçàéí, 1,20 ì, òóìáó ï³ä âçóòòÿ. Êîíòàêòè: 095-941-82-21 Ðîçêëàäíèé ñò³ë, â-âà Ïîëüù³, ãîð³õîâîãî êîëüîðó, õîðîøèé ñòàí. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-990-07-33 Ñåðâàíò, ìîæëèâî ï³ä êíèæêîâó øàôó. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàê òè: 26-56-02, 066-328-94-68 Ñïàëüíèé ãàðí³òóð, íîâèé, á³ëî-ðîæåâîãî êîëüîðó, â-âî ²òàë³ÿ: 2-ñïàëüíå ë³æêî, 4-äâåðíó øàôó, êîìîä, äçåðêàëî, 2 òóìáè. Ö³íà: 1700 ó. î. Êîíòàêòè: 093-034-07-04, 71-74-55

Ñïàëüíþ Àëüá³íà, á/â. Êîíòàêòè: 050-274-35-88 Ñïàëüíþ ̳ëåí³óì-2, ë³æêî-ìàòðàö, òóìáè, 2 øò., øèðèíà 140 ñì. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-662-61-73 Ñïàëüíþ, á³ëîãî êîëüîðó. Ö³íà: 3900 ãðí. Êîíòàêòè: 28-23-68, 063-212-10-13 Ñïàëüíþ, æîâòî-ã³ð÷è÷íîãî êîëüîðó, ëàêîâàíà, á/â, ìîæëèâà äîñòàâêà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-809-53-58 Ñò³ë-òóìáó, íîâèé. Ö³íà: 285 ãðí. Êîíòàêòè: 066-760-77-69 Ñò³ëüö³ â çàë, íàï³âì’ÿê³. Êîíòàêòè: 050-519-70-02 Ñò³ëüö³, ðîçêëàäíå êð³ñëî, ëþñòðè. Êîíòàêòè: 050-804-89-30 Ñò³íêè, 2 øò., ï³ä äóá, ñâ³òëîãî êîëüîðó, ïðèõîæó, ñâ³òëîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 063-388-10-09 Ñò³íêó Âîëèíü, õîðîøèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 26-19-48, 066-905-34-60 Ñò³íêó Âîëèíü, õîðîøèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 78-23-61, 050-809-53-52 Ñò³íêó Âîëèíü, ÷åðâîíå äåðåâî, õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 067-476-39-69 Ñò³íêó Âîëèíü, øàôó 2-äâåðíó, ñïàëüíèé ãàðí³òóð, íåäîðîãî, á/â. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-414-49-40 Ñò³íêó Âîëèíü. 066-427-58-39

Êîíòàêòè:

Ñò³íêó ñó÷àñíèé äèçàéí, á/â. íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-731-57-41 Ñò³íêó òà êóõíþ, á/â. Êîíòàêòè: 050-274-35-88 Ñò³íêó Øíàéãå, 3,6 ì (1800 ãðí.), 2 òóìáî÷êè (ïî 50 ãðí.). Êîíòàêòè: 099-232-31-80 Ñò³íêó, â-âî Ïîëüùà, äîâæèíà 4 ì, â ãàðíîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-489-21-89 Ñò³íêó, â-âî Ïîëüùà, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ÷îðíîãî êîëüîðó, äîâæ. 4 ì. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 76-05-95, ââå÷åð³ Ñò³íêó, ïîë³ðîâàíó:øàôó, ñåðâàíò, êíèæêîâó øàôó, á/â. Êîíòàêòè: 050-585-02-45

Òóìáó, äëÿ âçóòòÿ, â-âî Öóìàíü. Êîíòàêòè: 76-07-85

êóïëþ 2-ÿðóñíå äèòÿ÷å ë³æêî, íåäîðîãî, á/â. Êîíòàêòè: 099-325-25-90 Äèâàí-«êíèæêó», á/â, â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-351-02-63, 78-65-54 Êð³ñëà â ê³ìíàòó, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-854-09-77 Êóõíþ, á/â. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-939-31-89 Ìåáë³, á/â. Êîíòàêòè: 72-95-41, 050-197-51-23 Ìåáë³: ë³æêî, äèâàí, á/â. Êîíòàêòè: 050-522-98-72 Ðîçêëàäíå êð³ñëî ÷è òàõòó â õîðîøîìó ñòàí³, àáî íîâ³. Íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 066-397-37-06 Ðîçêëàäíå êð³ñëî, äèâàí-«ìàëÿòêî», ñò³íêó, êóõíþ òà ³íø³ ìåáë³ äëÿ êâàðòèðè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 097-754-27-17 Ðîçêëàäíå ì³ñöå, äèâàí-«ìàëÿòêî», ñò³íêó, êóõíþ òà ³íø³ ìåáë³ äëÿ êâàðòèðè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 097-754-27-17

ïðîïîíóþ Âèãîòîâëÿºìî êîðïóñí³ ìåáë³ çà ³íäèâ³äóàëüíèìè çàìîâëåííÿìè: êóõí³, øàôè-êóïå, ãàðäåðîáí³, êàá³íåòè, äèòÿ÷³ ê³ìíàòè, ìåáë³ äëÿ îô³ñ³â òà ìàãàçèí³â òîùî. Êîíòàêòè: 099-167-36-35

Ðåìîíò òà ïåðåòÿãóâàííÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â, ó ïðèì³ùåíí³ çàìîâíèêà. Êîíòàêòè: (0332) 28-50-89, 097-940-71-37


28 ÔÀÊÒÈ. ÊÎÌÅÍÒÀв Çíàé íàøèõ Óêðà¿íñüê³ ïàðàë³ìï³éö³ ïîâåðíóëèñÿ íà Áàòüê³âùèíó ç íàéêðàùèì ðåçóëüòàòîì çà âñþ ³ñòîð³þ ³ãîð. 32 ðàçè ëóíàâ óìí Óêðà¿íè òà 84 ðàçè ï³äí³ìàâñÿ íàö³îíàëüíèé äâîêîëîð ó Ëîíäîí³. Ïðî íàøó ïàðàë³ìï³éñüêó çá³ðíó ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿ ïèñàëè, ÿê ïðî ôåíîìåíàëüíó êîìàíäó. Óêðà¿íñüê³ ñïîðòñìåíè ïîâåðòàþòüñÿ íà áàòüê³âùèíó ç íàéêðàùèì ðåçóëüòàòîì çà âñþ ³ñòîð³þ ³ãîð. Ìè ï³äãîòóâàëè äîá³ðêó íàéö³êàâ³øèõ ìîìåíò³â ëîíäîíñüêî¿ îë³ìï³àäè. Îñü ÿê íàø³ ïàðàîë³ìï³éö³ çäîáóâàëè ìåäàë³. Çàãàëîì Óêðà¿íà íà Ëîíäîíñüê³é ïàðàë³ìï³àä³ âèáîðþº 84 ìåäàë³ – 32 ç íèõ – çîëîò³. ² ñòຠ÷åòâåðòîþ êðà¿íîþ â çàãàëüíîêîìàíäíîìó çàë³êó. Çàâåðøèëîñÿ ñâÿòî ñïîðòó ãðàíä³îçíèì êîíöåðòîì òà áàðâèñòèì ôåºðâåðêîì. Íà Îë³ìï³éñüêîìó ñòàä³îí³ ç³áðàëèñÿ 80 òèñÿ÷ ãëÿäà÷³â. Äëÿ íèõ ñï³âàëè гàííà, Êîëäïëåé òà áàãàòî ³íøèõ ç³ðîê. Îë³ìï³éñüêó åñòàôåòó ïåðåéíÿëî гî-äå-Æàíåéðî – ì³ñòî, ùî ïðèéìàòèìå Ïàðàë³ìï³àäó 2016-ãî ðîêó. Çà ï³äñóìêàìè ãîëîâíèõ ñïîðòèâíèõ ³ãîð, íà ïåðøîìó ì³ñö³ – àòëåòè ç Êèòàþ, ó íèõ ïîíàä 230 ìåäàëåé. Íà äðóãîìó – ðîñ³ÿíè, òðåòº âèáîðîëè ãîñïîäàð³ Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãîð – áðèòàíö³. Òèì ÷àñîì, Êàá³íåò ì³í³ñòð³â ìຠâèïËîíäîí, 29 ñåðïíÿ. Öå – â³äêðèòòÿ ÏàÄàë³ – ùî íå äåíü, òî çîðåïàä ìå- ëàòèòè ÷ëåíàì óêðà¿íñüêî¿ ïàðàðàë³ìï³àäè. Õîäà êîìàíä-ó÷àñíèöü. Ñåðåä äàëåé. Äåáþòàíò Àíäð³é Ãîë³âåöü á’º ë³ìï³éñüêî¿ çá³ðíî¿ ïîíàä 43 ì³ëüéîíè íèõ ³ óêðà¿íñüê³ ñïîðòñìåíè – ¿õ 155. Öå ðåêîðä ªâðîïè ó øòîâõàíí³ ÿäðà. Ùå ãðèâåíü ïðèçîâèõ çà çäîáóò³ íàãîðîäè íàéá³ëüøà â³ò÷èçíÿíà ïàðàë³ìï³éñüêà äâà çîëîòà çà âäàë³ âèñòóïè ó ïëàâàíí³ íà Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ. çá³ðíà â ³ñòîð³¿. Óæå ïåðøîãî äíÿ óêðà¿íö³ – ó Ìàêñèìà Âåðàêñè òà Íàòàë³ ÏðîëîÏðî öå ïîâ³äîìèâ ïðåçèäåíò Íàö³îâèáîðþþòü 8 ìåäàëåé, ñåðåä ÿêèõ äâà ãàºâî¿. Çàãàëîì íà öèõ ³ãðàõ âîíà ïðèíàëüíîãî Ïàðàë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó Âàçîëîòà. Ó äðóãèé äåíü – ùå 5 ìåäàëåé íåñå 3 íàéâèù³ íàãîðîäè. Íà çìàãàííÿõ íàéâèùîãî ´àòóíêó. Îäíó ç íèõ ïðèíåñëà ç âåëîñïîðòó – ³íäèâ³äóàëüíèé çà¿çä íà ëåð³é Ñóøêåâè÷. ³í óòî÷íèâ, ùî íà ñüîãîäí³ â³äïîâ³äÌàð³ÿ Ïîìàçàí – çà ìåòàííÿ äèñêà. 24 ê³ëîìåòðè. Éîãî âèãðຠóêðà¿íåöü Óò³ì îäðàçó ï³ñëÿ íàãîðîäæåííÿ – ªãîð Äåìåíòüºâ. Íàñòóïíîãî äíÿ â³í íå ïîëîæåííÿ, ïðèéíÿòå Êàáì³íîì, ïåñêàíäàë. Ñóää³ âèð³øóþòü çàáðàòè â íå¿ çíîâó òð³óìôàòîð – ó ãðóïîâèõ ïåðåãî- ðåäáà÷àº, ùî çà çîëîòó ìåäàëü âèïëà÷óþòüñÿ ïðåì³àëüí³ â ðîçì³ð³ 700 òèñÿ÷ çîëîòî íà êîðèñòü êèòàéñüêî¿ ñóïåðíèö³. íàõ íà 80 ê³ëîìåòð³â. Óêðà¿íà ïîäຠïðîòåñò ³ ìåäàëü îá³öÿÀ öå – îäèí ³ç íåçàáóòí³õ ìîìåíò³â ãðèâåíü, çà ñð³áíó íàãîðîäó – 500 òèñÿ÷ þòü ïîâåðíóòè. Àëå çðåøòîþ çàì³íþþòü Ïàðàë³ìï³àäè: ñïîðòñìåíêà Îêñàíà Çóá- ãðèâåíü, à çà áðîíçîâó – 350 òèñÿ÷ ãðèíà... ñð³áíó! êîâñüêà ñòðèáຠó äîâæèíó íà ðåêîðäí³ âåíü. ³äòàê, çà 32 çîëîò³ ìåäàë³, çäîÒðåò³é äåíü çìàãàíü – â óêðà¿íñüêó 6 ìåòð³â 60 ñàíòèìåòð³â, çàëèøèâøè ñó- áóò³ óêðà¿íñüêèìè ïàðàë³ìï³éöÿìè, äåðñêàðáíèöþ ñïîðòñìåíè ïîêëàëè ùå òðè ïåðíèöü äàëåêî ïîçàäó, âîíà çäîáóâຠæàâà ìຠâèïëàòèòè 22,4 ì³ëüéîí³â, çà çîëîòà. Íàñòóïíèé äåíü – ³ùå ÷îòèðè íàéâèùó íàãîðîäó. Îñòàíí³ çîëîò³ ìå- 24 ñð³áí³ – 12 ì³ëüéîí³â, à çà 28 áðîíçîíàéâèù³ íàãîðîäè. äàë³ íà Ïàðàë³ìï³àä³ çäîáóâàþòü ïëàâö³. âèõ – 9,8 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

Êóïóºòå ñ³ì-êàðòó – ïðåä’ÿâ³òü ïàñïîðò Àáîíåíò³â ìîæóòü çîáîâ’ÿçàòè ï³äïèñóâàòè äîãîâîðè ç ìîá³ëüíèìè îïåðàòîðàìè. Òàêå íîâîââåäåííÿ íàâðÿä ÷è âëàøòóº ÿê îäíèõ, òàê ³ ³íøèõ. Á³çíåñìåíàì äîâåäåòüñÿ ïîâí³ñòþ âèäîçì³íþâàòè êàíàëè ïðîäàæ³â (97% ïðèâàòíèõ àáîíåíò³â çàðàç àíîí³ìí³), à ñïîæèâà÷àì – óêîòðå çäàâàòè ñâî¿ ïàñïîðòí³ äàí³. Äåðæñïåöçâ’ÿçêó ðîçðîáèëà çì³íè äî ïðîô³ëüíîãî Çàêîíó «Ïðî òåëåêîìóí³êàö³¿». Éîãî îñíîâíà ³äåÿ ïîëÿãຠâ òîìó, ùîá ââåñòè îáîâ’ÿçêîâ³ äîãîâ³ðí³ â³äíîñèíè ï³ä ÷àñ êóï³âë³ àáîíåíòàìè ѲÌ-êàðò ó ìîá³ëüíèõ îïåðàòîð³â. Óìîâè, çã³äíî ç ÿêèìè äîãîâîðè áóäóòü óêëàäàòèñÿ, âèçíà÷èòü Êàáì³í. Òàêèì ÷èíîì, ÷èíîâíèêè çáèðàþòüñÿ äîïîìîãòè ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì çáèðàòè ³íôîðìàö³þ ïðî êîðèñòóâà÷³â. «Ìåòîþ âíåñåííÿ òàêèõ çì³í äî çàêîíîäàâñòâà º íàãàëüíà íåîáõ³äí³ñòü çíèæåííÿ ð³âíÿ àíîí³ìíîñò³ ñïîæèâà÷³â... ³äñóòí³ñòü ÷³òêîãî ïîðÿäêó îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñïîæèâà÷³â òåëåêîìóí³êàö³é, ç îäíîãî áîêó, íå äຠïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì øâèäêî ³ ÷³òêî âèêîíóâàòè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè, à ç ³íøîãî áîêó, îïåðàòîðàì – íàäàâàòè òàêó ³íôîðìàö³þ», çàçíà÷àþòü ó Äåðæñïåöçâ’ÿçêó. Ãàëóçåâ³ åêñïåðòè ïî-ð³çíîìó îö³íþþòü ³í³ö³àòèâó, ââàæàþ÷è, ùî ââåäåííÿ îáîâ’ÿçêîâèõ äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ï³ä ÷àñ ïðîäàæó ñòàðòîâèõ ïàêåò³â íåãàòèâíî ïîçíà÷èòüñÿ íà ðèíêó ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó çàãàëîì. Ïî-ïåðøå, öå çìåíøèòü äîõ³ä ñàìèõ ãðàâö³â â³ä ïðîäàæó ñÿ íå ò³ëüêè íà îáñÿãàõ ïðîäàæ³â, àëå é íà äîñòóïíîñò³ ïîäîäàòêîâèõ ñ³ì-êàðò. Àäæå ó ëþäåé, ÿê³ õî÷óòü êóïèòè ùå ñëóã. Àäæå îñîáëèâèé ïîðÿäîê ðåàë³çàö³¿ ñ³ì-êàðò âèêëþ÷èòü îäèí ïàêåò ³íøîãî îïåðàòîðà äëÿ äçâ³íê³â, íàïðèêëàä, âñå- ìîæëèâ³ñòü â³ëüíîãî ïðîäàæó ñòàðòîâèõ ïàêåò³â ó íåñïåö³àðåäèí³ ìåðåæ³, ç’ÿâèòüñÿ íàáàãàòî á³ëüøå êëîïîòó ç îôîðì- ë³çîâàíèõ òîðãîâèõ òî÷êàõ. Îñîáëèâî ïîì³òíî öå âäàðèòü ëåííÿì ïîñëóãè. ïî ïðîäàæàõ ïàêåò³â ó íåâåëèêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ, ñåëàõ, Ïî-äðóãå, íîâîââåäåííÿ çì³íèòü ñèñòåìó äèñòðèáóö³¿, äå ñïåö³àë³çîâàíèõ ìàãàçèí³â íåìàº. ñòâîðèòü äîäàòêîâ³ âèòðàòè äëÿ êîìïàí³é – ó òî÷êàõ ïðîÒàêîæ äîäàþòü, ùî íèçêà ïîëîæåíü çàïðîïîíîâàíîãî çàäàæ³â ñï³âðîá³òíèêàì äîâåäåòüñÿ äîïëà÷óâàòè çà á³ëüøèé êîíîïðîåêòó, çîêðåìà ùîäî íàäàííÿ ïîâíîâàæåíü Êàá³íåòó îáñÿã ðîáîòè. ̳í³ñòð³â âèçíà÷àòè ïîðÿäîê íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî êîðèÇà îö³íêàìè åêñïåðò³â, ìåíøå 3% ô³çè÷íèõ îñ³á ìàþòü ñòóâà÷³â ïîñëóã çâ’ÿçêó, ñóïåðå÷àòü Êîíñòèòóö³¿. óêëàäåí³ äîãîâîðè ç îïåðàòîðàìè. ²íø³ ââàæàþòü çà êðàùå Âî÷åâèäü, Äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ çâ’ÿçêó âèð³øèëà âçÿòè ïðèêëàä íå çâ’ÿçóâàòèñÿ ç ïàïåðîâîþ òÿãàíèíîþ. ç Ðîñ³¿, äå áåç ïàñïîðòà ñ³ì-êàðòó êóïèòè íå ìîæíà. Òàêîæ ³ñíóº Ó÷àñíèêè ðèíêó òåæ íå â çàõâàò³ â³ä çàïðîïîíîâàíèõ àäì³- âåðñ³ÿ, ùî ïåðñîí³ô³êàö³ÿ ñ³ì-êàðò éäå ó çâ’ÿçö³ ç âèâåäåííÿì í³ñòðàö³ºþ çì³í. íà ðèíîê íîâèõ ïîñëóã – çáåðåæåííÿ àáîíåíòñüêîãî íîìåðà Âîíè ïåðåêîíàí³, ùî ïåðñîíàë³çàö³ÿ ïðîäàæ³â ïîçíà÷èòü- (Mobile Number Portability) òà ïåðñîíàëüíîãî íîìåðà.

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó Êîðîòêî ïðî ãîëîâíå

Ñòàðòóâàëà ï³äãîòîâêà äî çèìè Ó ñò³íàõ ì³ñüêî¿ ðàäè îáãîâîðèëè ïèòàííÿ ï³äãîòîâêè îáëàñíîãî öåíòðó äî ðîáîòè ó çèìîâî-îñ³íí³é ïåð³îä. Ïðî öå éøëîñÿ ï³ä ÷àñ îïåðàòèâíî¿ íàðàäè ó ñò³íàõ ìåð³¿. Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó ÆÊà ²âàí Êóá³öüêèé çàóâàæèâ, ùî íàðàç³ â³äïîâ³äíà òåõí³êà ãîòîâà äî ðîáîòè óçèìêó. Òàêîæ çàêóïëåíî ÷èìàëî ï³ùàíî-ñîëÿíî¿ ñóì³ø³, î÷³êóþòü ùå íàäõîäæåííÿ ñóì³ø³, àáè ïîñèïàòè ëóöüê³ äîðîãè. Ïåðøèé çàñòóïíèê Ëóöüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñâÿòîñëàâ Êðàâ÷óê ñêàçàâ, ùî ì³ñòî ìຠæèòè ³ ï³ä ÷àñ íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíèõ ñâÿò. Ïðèì³ðîì, â³í óæå íèí³ çàêëèêàâ ï³äëåãëèõ ïîì³çêóâàòè íàä íîâîð³÷íèì îôîðìëåííÿì îáëàñíîãî öåíòðó Âîëèí³

²íâåñòèö³¿ â äåðæàâó Êàáì³í çíàéøîâ ñïîñ³á ïîãàøåííÿ çîâí³øíüî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà äîïîìîãîþ íàñåëåííÿ.  óðÿä³ âèãàäàëè êàçíà÷åéñüê³ îáë³ãàö³¿ äëÿ íàñåëåííÿ. Óðÿä çàòâåðäèâ ìåõàí³çì ³íâåñòóâàííÿ êîøò³â íàñåëåííÿ â äåðæàâí³ âàëþòí³ êàçíà÷åéñüê³ çîáîâ’ÿçàííÿ. Ñòàâêà äîõ³äíîñò³ öèõ íå³ìåííèõ ïàïåð³â ïåðåâèùèòü ñåðåäíþ âàðò³ñòü âàëþòíèõ äåïîçèò³â ³ ñêëàäå 9,2% ð³÷íèõ. Öå ðîáèòü ¿õ ïðèâàáëèâèìè äëÿ ³íâåñòóâàííÿ, îäíàê áàíê³ðè ââàæàþòü äâîð³÷í³ äåðæïàïåðè çàíàäòî äîâãîñòðîêîâîþ ³íâåñòèö³ºþ. Âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì óêðà¿íö³ çìîæóòü âêëàäàòè êîøòè ó âàëþòí³ êàçíà÷åéñüê³ çîáîâ’ÿçàííÿ (ÊÇ) óðÿäó. Ìèíóëîãî òèæíÿ Êàá³íåò ì³í³ñòð³â çàðåºñòðóâàâ ïîñòàíîâó N836, ÿêîþ äîðó÷èâ ̳íô³íó âèïóñòèòè íå³ìåíí³ ïàïåðè çàãàëüíèì îáñÿãîì $ 200 ìëí. ßê ³ ïåðåäáà÷àëîñÿ, òåðì³í îá³ãó ÊÇ, ùî âèïóñêàþòüñÿ â äîêóìåíòàðí³é ôîðì³, ñêëàäå äâà ðîêè, à íîì³íàëüíà âàðò³ñòü - $ 500. Çîáîâ’ÿçàííÿ áóäóòü âèïóùåí³ ïî ÷åðç³ äâîìà ð³âíèìè ñåð³ÿìè A ³ B. Ïðîäàæ, âèïëàòà äîõîäó òà ïîãàøåííÿ áóäóòü çä³éñíþâàòèñÿ ó âàëþò³ âèïóñêó â ãîò³âêîâ³é àáî áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³. Êîæíà îáë³ãàö³ÿ ì³ñòèòü ÷îòèðè ï³âð³÷íèõ êóïîíè, äîõ³ä çà ÿêèìè ñòàíîâèòü $ 23, ùî â³äïîâ³äຠ9,2% ð³÷íèõ. Öå âèùå ñåðåäíüî¿ ïðèáóòêîâîñò³ ïî áàíê³âñüêèõ äîëàðîâèõ äåïîçèòàõ, ÿêà, çà äàíèìè Óêðà¿íñüêîãî ³íäåêñó ñòàâîê çà äåïîçèòàìè ô³çè÷íèõ îñ³á, çàðàç ñòàíîâèòü 8,12% ð³÷íèõ. Çà äàíèìè êîìïàí³¿ «Ïðîñòîáàíê êîíñàëòèíã», ïðèáóòêîâ³ñòü âèùå öüîãî ð³âíÿ çàðàç ïðîïîíóþòü ëèøå 19 áàíê³â, ÿê³ â îñíîâíîìó â³äíîñÿòüñÿ äî ãðóïè ñåðåäí³õ. Ðîçì³ùåííÿì çîáîâ’ÿçàíü áóäå çàéìàòèñÿ «Îùàäáàíê», ùî ìຠíàéá³ëüø ðîçãàëóæåíó ô³ë³àëüíó ìåðåæó – ìàéæå 5860 îô³ñ³â, ÿêèé çìîæå çàëó÷àòè äî öüîãî ïðîöåñó ³íø³ óñòàíîâè. Ãðîìàäÿíàì íå äîâåäåòüñÿ ïëàòèòè êîì³ñ³þ çà ïîñëóãè - âèíàãîðîäó Îùàäáàíêó çà ðîçì³ùåííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ òà ïîãàøåííÿ öèõ ïàïåð³â ó ðîçì³ð³ 0,5% â³ä íîì³íàëüíî¿ âàðòîñò³ ðåàë³çîâàíèõ çîáîâ’ÿçàíü áóäå âèïëà÷óâàòè ̳íô³í. Îùàäáàíê çìîæå òàêîæ âèêóïîâóâàòè ó ô³çîñ³á íàëåæí³ ¿ì ÊÇ íà äîãîâ³ðíèõ óìîâàõ çà ö³íîþ íå íèæ÷å íîì³íàëó ³ ïåðåïðîäóâàòè ¿õ ïîò³ì ³íøèì ³íâåñòîðàì. Ðàí³øå ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Îùàäáàíêó Ñåðã³é Ïîäðºçîâ çàÿâëÿâ, ùî óñòàíîâà ïîâí³ñòþ ãîòîâà äî ïðîäàæó íîâèõ ïðîäóêò³â.

Çîíà áåçêîøòîâíîãî Wi-Fi â Ëóöüêó Äî 1 æîâòíÿ ó Ëóöüêó ç’ÿâèòüñÿ ïåðøà çîíà áåçêîøòîâíîãî Wi-Fi á³ëÿ Öåíòðó òóðèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ íà âóëèö³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Ïðî öå ðîçïîâ³â çàñòóïíèê Ëóöüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Âàñèëü Áàéöèì. Ó ì³ñüêî¿ âëàäè º äîìîâëåí³ñòü ³ç ô³ðìîþ «²íòåðòåëåêîì», ùî âîíè ó Ëóöüêó çðîáëÿòü çîíè áåçêîøòîâíîãî Wi-Fi. Âëàñíå, ³ç òàêîþ ³í³ö³àòèâîþ äî ô³ðìè çâåðíóëàñÿ ì³ñüêà âëàäà, à ïðîâàéäåð ¿¿ ï³äòðèìàâ. Ïåðøà òàêà çîíà éìîâ³ðíî âæå äî 1 æîâòíÿ áóäå âñòàíîâëåíà á³ëÿ Öåíòðó òóðèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ñêâåðèêà ³ç ñòð³ëêàìè-íàïðÿìêàìè äî ì³ñò-ïàðòíåð³â ì³ñòà Ëóöüêà. Äå áóäå ðåøòà çîí, ùå íå âèçíà÷èëè, õî÷à øâèäøå çà âñå – ó öåíòð³ ì³ñòà, ïàðêó ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè. ßê çàóâàæèâ Áàéöèì, òî áóëî á íåïîãàíî, àáè ëó÷àíè òåæ ïîäàëè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿.

Óêðà¿íö³â ïåðåïèøóòü …äîðîãî Äåðæàâíà ñëóæáà ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè çà ðåçóëüòàòàìè òåíäåðó óêëàëà óãîäó ç ÒΠ«Óêðñïåöïîë³ãðàô³ÿ» íà âèãîòîâëåííÿ ïåðåïèñíîãî ³íñòðóìåíòàð³þ äëÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî ïåðåïèñó íàñåëåííÿ âàðò³ñòþ 110,28 ìëí. ãðí. Ïåðåïèñí³ ëèñòè ó ê³ëüêîñò³ 60,91 ìëí. øòóê çàìîâëåíî ïî 1,26 ãðí. çà îäèíèöþ. Ôîðìó 1 «Ñïèñîê ïðîæèâàþ÷èõ ó ïðèì³ùåíí³ ÷ëåí³â äîìîãîñïîäàðñòâà òà ¿õ æèòëîâ³ óìîâè» âèãîòîâëÿòü ó ê³ëüêîñò³ 25,06 ìëí. øòóê ïî 60 êîï. çà îäèíèöþ. Äëÿ òèì÷àñîâîãî ïåðåïèñíîãî ïåðñîíàëó çàìîâëåíî 237 òèñÿ÷ áëàíê³â ïîñâ³ä÷åíü ó êîìïëåêò³ ç ïëàñòèêîâèì óòðèìóâà÷åì òà ñòð³÷êîþ ïî 6,30 ãðí. Ö³ òà ³íø³ áëàíêè ïîòð³áíî âèãîòîâèòè äî ê³íöÿ ðîêó. Óðÿä ïëàíóâàâ Âñåóêðà¿íñüêèé ïåðåïèñ íàñåëåííÿ íà 2011 ð³ê. Çãîäîì éîãî áóëî ïåðåíåñåíî íà ãðóäåíü 2012 ðîêó, à íà ïî÷àòêó öüîãî ðîêó â³öå-ïðåì’ºð Ñåðã³é Ò³ã³ïêî ïîâ³äîìèâ ïðî ïåðåíåñåííÿ ïåðåïèñó íà 2013 ð³ê. Ó ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ ïåðåïèñè íàñåëåííÿ ïðîâîäÿòü ïðèáëèçíî êîæí³ 10 ðîê³â. Ïåðøèé ³ ïîêè ºäèíèé ïåðåïèñ ó íåçàëåæí³é Óêðà¿í³ áóëî ïðîâåäåíî â 2001 ðîö³. Òîä³ ÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ñòàíîâèëà 48,457 ìëí. îñ³á. Äî öüîãî óêðà¿íö³â ïåðåïèñóâàëè ùå ó ñêëàä³ ÑÐÑÐ ó 1989 ðîö³. Òîä³ â Óêðà¿íñüê³é ÐÑÐ ïðîæèâàëî 51,7 ìëí. îñ³á. Çà äàíèìè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ñòàòèñòèêè, ÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ Óêðà¿íè íà 1 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó ñêëàëà 45,63 ìëí. îñ³á.

Ñòîð³íêà ï³äãîòîâëåíà çà ìàòåð³àëàìè http://zik.com.ua


¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

ÔÀÊÒÈ. ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß 29 Êîðîòêî ïðî ãîëîâíå

Ñåðåä ë³äåð³â Îáñÿã âàëîâî¿ ïðîäóêö³¿ â óñ³õ ãàëóçÿõ àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó Âîëèí³ çà â³ñ³ì ì³ñÿö³â 2012 ðîêó ñêëàâ 3,5 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü. þ÷è ìàéáóòí³é çá³ð êóêóðóäçè, çàãàëüíèé ôîíä çá³ææÿ áóäå ñòàíîâèòè 850-900 òèñÿ÷ òîíí çåðíîâèõ, ùî º ðåêîðäíèì çà îñòàíí³ äåê³ëüêà ðîê³â. Òèì ÷àñîì, ó ÷èñë³ íàéêðàùèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â Óêðà¿íè – òðè âîëèíñüê³: Êîâåëü, Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, Áîðàòèí Ó Êàá³íåò³ ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ï³äáèòî ï³äñóìêè ùîð³÷íîãî âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó ùîäî íàñåëåíèõ ïóíêò³â, äå íàéêðàùèé áëàãîóñòð³é ³ ï³äòðèìêà ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó. Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì ¹ 653-ð Êàáì³íó «Ïðî ï³äñóìêè ùîð³÷íîãî âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó «Íàñåëåíèé ïóíêò

Íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ àãðîïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Þð³é Ãîðáåíêî äîïîâ³â, ùî çà â³ñ³ì ì³ñÿö³â îáñÿã âàëîâî¿ ïðîäóêö³¿ â óñ³õ ãàëóçÿõ ÀÏÊ ñêëàâ 3,5 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü, ùî íà 10,1% á³ëüøå, í³æ äî â³äïîâ³äíîãî ïåð³îäó ìèíóëîãî ðîêó. Çà òåìïàìè ðîñòó – öå òðåòÿ ïîçèö³ÿ â äåðæàâ³. Ïîçèòèâíà òåíäåíö³ÿ çàô³êñîâàíà é ïðè çàãîò³âë³ âðîæàþ 2012 ðîêó. Çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè àãðàð³¿â, âðàõîâó-

Øàõðàéêà âèñîêî¿ «êâàë³ô³êàö³¿» Íåùîäàâíî ëóöüê³ ïðàâîîõîðîíö³ âèêðèëè ä³ÿëüí³ñòü ì³ñöåâî¿ ïðîéäèñâ³òêè. 30-ð³÷íà ìåøêàíêà îáëàñíîãî öåíòðó ïðîïîíóâàëà ëþäÿì ïðàâîâó äîïîìîãó. ijâ÷èíà õèçóâàëàñÿ òèì, ùî ìîæå ïîçèòèâíî âèð³øèòè áóäü-ÿêó êðèì³íàëüíó ñïðàâó: «âèòÿãíóòè» çàòðèìàíèõ, ïîñïðèÿòè ó âèð³øåíí³ äåë³êàòíîãî ïèòàííÿ òîùî. Êð³ì öüîãî, ïðîéäèñâ³òêà ïðîïîíóâàëà ñâî¿ ïîñëóãè é ó öèâ³ëüíèõ ñïðàâàõ. Íàñïðàâä³ âñÿ ðîáîòà «êâàë³ô³êîâàíî¿» þðèñòêè çàê³í÷óâàëàñÿ â³äðàçó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ãîíîðàðó çà îá³öÿíó ðîáîòó. Çðîçóì³ëî, ùî í³ÿêîãî â³äíîøåííÿ äî þðèñïðóäåíö³¿ ñïðèòíèöÿ íå ìàëà, à ëèøåíü âèäóðþâàëà ãðîø³ ó ëþäåé, êîòð³ ïîòðàïëÿëè â á³äó, ïîâ³äîìèëè ó ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³. Íàðàç³ çà äàíèìè ôàêòàìè òðèâຠïåðåâ³ðêà. ijâ÷èí³ äîâåäåòüñÿ â³äïîâ³äàòè çà ñêîºííÿ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 190 (Øàõðàéñòâî) ÊÊ Óêðà¿íè.

Çà õàáàðíèöòâî ñóäèòèìóòü íàéêðàùîãî áëàãîóñòðîþ ³ ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó» çà 2011 ð³ê, çà ïåðøîþ êàòåãîð³ºþ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ïåðøå ì³ñöå ðîçä³ëèëè Êè¿â òà Îäåñà, íà äðóãîìó – Äîíåöüê, íà òðåòüîìó – Äí³ïðîïåòðîâñüê. Çà äðóãîþ êàòåãîð³ºþ – â³äïîâ³äíî Ñåâàñòîïîëü ³ Ìàð³óïîëü, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê ³ Ìèêîëà¿â, ³ííèöÿ òà Äí³ïðîäçåðæèíñüê. Çà òðåòüîþ ïåðøå ì³ñöå ðîçä³ëèëè Êîâåëü òà ²ëë³÷³âñüê. Äî ÷èñëà ïåðåìîæö³â çà ÷åòâåðòîþ êàòåãîð³ºþ ïîòðàïèâ ³ äðåâí³é Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé (òðåòº ì³ñöå). Çà øîñòîþ êàòåãîð³ºþ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ïåðøå ì³ñöå ðîçä³ëèëè ñåëî Áîðàòèí Ëóöüêîãî ðàéîíó òà ñåëî Ïåòðîïàâë³âñüêà Áîðùàã³âêà Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó íà Êè¿âùèí³.

Ïðîêóðàòóðà Ìàíåâèöüêîãî ðàéîíó íàïðàâèëà äî ñóäó êðèì³íàëüíó ñïðàâó ùîäî âèêëàäà÷à Êîëê³âñüêîãî âèùîãî ïðîôåñ³éíîãî ó÷èëèùà. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè Âîëèí³. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ïðàö³âíèêè ïðîêóðàòóðè âñòàíîâèëè, ùî îñâ³òÿíèí, áóäó÷è ÷ëåíîì ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïðîâåäåííÿ âèïóñêíèõ ³ñïèò³â äëÿ îòðèìàííÿ âîä³éñüêèõ äîêóìåíò³â, âèìàãàâ òà îäåðæàâ â³ä ó÷í³â õàáàð îáñÿãîì 10,8 òèñÿ÷³ ãðèâåíü çà óñï³øíó çäà÷ó ³ñïèòó. Ùîäî îáâèíóâà÷åíîãî îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ï³äïèñêè ïðî íåâè¿çä, à íà éîãî ìàéíî íàêëàäåíî àðåøò â ðîçì³ð³ 88 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Õî÷åìî äèõàòè ïîâ³òðÿì áåç öèãàðîê Çàêîí ¹ 3778-²V ùîäî çàáîðîíè ðåêëàìè, ñïîíñîðñòâà òà ñòèìóëþâàííÿ ïðîäàæó òþòþíîâèõ âèðîá³ âñòóïຠâ ñèëó 16 âåðåñíÿ. Íîâèé çàêîí çíà÷íî ðîçøèðþº ïåðåë³ê ³ñíóþ÷èõ çàáîðîí íà ðåêëàìó òþòþíîâèõ âèðîá³â. Òåïåð â Óêðà¿í³ áóäå çàáîðîíåíà íå Âàðòî çàóâàæèòè, ùî çã³äíî ç íîâèì ðåêëàìà àëêîãîëüíèõ áðåíä³â â ÿêîñò³ ëèøå ðåêëàìà íà ðàä³î, òåëåáà÷åíí³, â çàêîíîì, øòðàô çà ïîðóøåííÿ ñÿãຠâ³ä ñïîíñîðà íà òåëåáà÷åíí³. äðóêîâàíèõ Ç̲ òà íà çîâí³øí³õ ðåêëàì- 30 äî 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü. íèõ íîñ³ÿõ, àëå é ó ìåðåæ³ ²íòåðíåò, ó Íàãàäàºìî, ùî 6 ñåðïíÿ 2012 ðîêó ìàãàçèíàõ òà ê³îñêàõ, à òàêîæ áóäå çà- Äåðæàâíà ³íñïåêö³ÿ ç ïèòàíü çàõèñòó áîðîíåíå ñïîíñîðñòâî òà ñòèìóëþâàí- ïðàâ ñïîæèâà÷³â ïðîâåëà ñï³ëüíó ³ç ãðîíÿ ïðîäàæ³â òþòþíîâèõ âèðîá³â. ìàäñüê³ñòþ ïðåñ-êîíôåðåíö³þ, äå áóëè Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ àêòèâíî ³íôîð- ïðèñóòí³ 27 êåð³âíèê³â îáëàñíèõ óïìóþòü âëàñíèê³â çàêëàä³â òîðã³âë³ – ñó- ðàâë³íü. ϳä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ãîëîïåðìàðêåò³â, ì³í³ìàðêåò³â, ê³îñê³â, àâòî- âà ²íñïåêö³¿ Ñåðã³é Îðºõîâ çàÿâèâ ïðî çàïðàâîê – ïðî íîâèé çàêîí. ïð³îðèòåòí³ñòü âèêîíàííÿ àíòèòþòþíîÑâîºþ ÷åðãîþ, Êîàë³ö³ÿ ãðîìàäñüêèõ âîãî çàêîíîäàâñòâà òà ïðî àêòèâíó ïîîðãàí³çàö³é «Çà â³ëüíó â³ä òþòþíîâîãî çèö³þ Äåðæñïîæèâ³íñïåêö³¿ ç öüîãî ïèäèìó Óêðà¿íó», ùî îá’ºäíóº á³ëüøå 100 òàííÿ. îðãàí³çàö³é, êîíòðîëþâàòèìå âèêîíàííÿ Òèì ÷àñîì ñóïåðìàðêåòè òà ì³í³ìàðâèìîã Çàêîíó, çä³éñíþâàòèìå ãðîìàäñü- êåòè âæå ãîòóþòüñÿ äî âñòóïó â ñèëó êèé ìîí³òîðèíã òà ³íôîðìóâàòèìå Äåð- íîâîãî çàêîíó ³ ïî÷àëè ïðèáèðàòè ðåêæàâíó ³íñïåêö³þ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ëàìó òþòþíîâèõ âèðîá³â. ñïîæèâà÷³â ïðî ìîæëèâ³ ïîðóøåííÿ øëÿÍàãàäàºìî, 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó â Óêõîì ñêëàäàííÿ òà íàäñèëàííÿ ñêàðã», – ðà¿í³ íàáóëà ÷èííîñò³ çàáîðîíà íà ðåêéäåòüñÿ ó ëèñò³ ãðîìàäñüêîñò³ äî âëàñ- ëàìó òþòþíó òà àëêîãîëüíèõ íàïî¿â íà íèê³â òîðãîâåëüíèõ çàêëàä³â. çîâí³øí³õ íîñ³ÿõ ðåêëàìè òà çâóêîâà

² çíîâó ïðî á³îìåòðè÷í³ ïàñïîðòè Âåðõîâíà Ðàäà ïðèéíÿëà â ïåðøîìó ÷èòàíí³ çà îñíîâó çàêîíîïðîåêò ïðî ªäèíèé äåðæàâíèé äåìîãðàô³÷íèé ðåºñòð, ÿêèì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ââåäåííÿ â Óêðà¿í³ á³îìåòðè÷íèõ ïàñïîðò³â. çàëåæíî â³ä â³êó íà êîæí³ äåñÿòü ðîê³â. Ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè âèãîòîâëÿºòüñÿ ó ôîðì³ êàðòêè, ùî ì³ñòèòü áåçêîíòàêòíèé åëåêòðîííèé íîñ³é ³íôîðìàö³¿. Îôîðìëåííÿ òà âèäà÷à ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè çä³éñíþþòüñÿ ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêîì ðåºñòðó. Ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè âèäàºòüñÿ íå ï³çí³øå, í³æ ÷åðåç 30 äí³â ç äíÿ îôîðìëåííÿ çàÿâè-àíêåòè íà éîãî îòðèìàííÿ, àáî íå ï³çí³øå, í³æ ÷åðåç äåñÿòü ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îôîðìëåííÿ çàÿâè-àíêåòè íà éîãî òåðì³íîâå îòðèìàííÿ. Ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ïðîâàäèòüñÿ ó ôîðì³ êíèæå÷êè, ïðàâèé ôîðçàö ÿêî¿ ì³ñòèòü áåçêîíòàêòíèé åëåêòðîííèé íîñ³é ³íôîðìàö³¿, òà ñêëàäàºòüñÿ ç ì`ÿêî¿ îáêëàäèíêè, 32 ñòîð³íîê òà ñòîð³íêè äàíèõ. Ðàí³øå Âåðõîâíà Ðàäà íåîäíîðàçîâî ðîçãëÿäàëà ïðîåêòè çàêîí³â ïðî çàïðîâàäæåííÿ â Óêðà¿í³ á³îìåòðè÷íèõ ïàñïîðò³â, àëå â³äìîâëÿëàñÿ ¿õ ïðèéìàòè. Ãëàâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Âîëîäèìèð Ëèòâèí ðàí³øå çàÿâëÿâ, ùî ââåäåííÿ á³îìåòðè÷íèõ ïàñïîðò³â â Óêðà¿í³ çàòðè«Çà» ïðîãîëîñóâàëè 250 íàðîäíèõ äåïóòàò³â ïðè ì³í³ìàëü- ìóºòüñÿ ÷åðåç ç³òêíåííÿ ³íòåðåñ³â íà îòðèìàííÿ ï³äðÿä³â íà ¿õ âèãîòîâëåííÿ. ³í çàçíà÷èâ, ùî â³äñóòí³ñòü á³îìåòðè÷íî íåîáõ³äíèõ 226. Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè º äî- íèõ ïàñïîðò³â â Óêðà¿í³ ãàëüìóº áåçâ³çîâèé ðåæèì ç ªÑ. êóìåíòîì, ùî çàñâ³ä÷óº îñîáó ³ ï³äòâåðäæóº ãðîìàäÿíñòâî Îäíàê, âèù³ óðÿäîâ³ ÷èíîâíèêè íåîäíîðàçîâî çàÿâëÿëè, ùî Óêðà¿íè íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Îôîðìëåííÿ ïàñïîðòà çàêîí ïðî á³îìåòðè÷í³ ïàñïîðòè áóäå ïðèéíÿòèé íà íèí³øí³é çä³éñíþºòüñÿ âñ³ì îñîáàì, ïî÷èíàþ÷è ç íàðîäæåííÿ ³ íå- ñåñ³¿ ïàðëàìåíòó.

Ïðàöþâàëè çà «ñïàñèá³» Íàïðàâëåíî äî ñóäó êðèì³íàëüíó ñïðàâó ùîäî äèðåêòîðà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ÿêèé çàáîðãóâàâ ïðàö³âíèêàì ïîíàä 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè îáëàñò³. Ïðîêóðàòóðà Ëóöüêîãî ðàéîíó íàïðàâèëà äî ñóäó êðèì³íàëüíó ñïðàâó, ïîðóøåíó ùîäî êîëèøíüîãî âèêîíóþ÷îãî îáîâ’ÿçêè äèðåêòîðà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Åêñïåðèìåíòàëüíî-äîñë³äíå ãîñïîäàðñòâî «Åë³òà» çà ôàêòîì áåçï³äñòàâíî¿ íåâèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè (÷.1 ñò.175 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè). Äîñóäîâèì ñë³äñòâîì âñòàíîâëåíî, ùî ïîñàäîâåöü ³ç ãðóäíÿ 2011 ïî ëèïåíü 2012 ðîêó ïðè íàÿâíîñò³ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíêàõ òà â êàñ³ ï³äïðèºìñòâà áåçï³äñòàâíî íå âèïëà÷óâàâ çàðîá³òíó ïëàòó ïðàö³âíèêàì. Çàáîðãîâàí³ñòü ³ç âèïëàòè çàðïëàòè ó äîñë³äíîìó ãîñïîäàðñòâ³ ñòàíîâèëà ìàéæå 370 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ó õîä³ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà â³äøêîäîâàíî 40 òèñÿ÷ ãðèâåíü çàáîðãîâàíî¿ çàðïëàòè. Íà ìàéíî îáâèíóâà÷åíîãî íàêëàäåíî àðåøò íà ñóìó 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Âêðàëè …ïîê³éíèêà Ó Ëóöüêó íåâ³äîì³ âèêðàëè áóñ ³ç õîëîäèëüíèêîì, ó ÿêîìó çáåð³ãàëîñÿ ãîòîâå äî ïîõîâàííÿ ò³ëî ë³òíüî¿ æ³íêè. Äî ì³ë³ö³¿ íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çíàéäåíèé òðóï ë³òíüî¿ æ³íêè. Ïîê³éíèöþ çíàéøëè ó ʳâåðö³âñüêîìó ðàéîí³ ïî äîðîç³ äî ì³ñöåâîãî êëàäîâèùà. Ò³ëî ëåæàëî íà íîøàõ, ïîðÿä áóëè ³êîíè. Òîáòî, ò³ëî ïîìåðëî¿ áóëî ãîòîâå äî ïîõîâàííÿ. Ïðèáëèçíî ó òîé æå ÷àñ ó ì³ë³ö³þ ïîâ³äîìèëè ïðî óãîí àâòîìîá³ëÿ. Ìàøèíà ç õîëîäèëüíîþ êàìåðîþ çíàõîäèëàñÿ á³ëÿ Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³. Äâà âèïàäêè – óãîíó ³ çíàéäåíîãî ò³ëà ïîê³éíèö³ – âèÿâèëèñÿ ïîâ’ÿçàíèìè. Àäæå, ÿê ïîÿñíèëè ó ì³ë³ö³¿, â àâòîìîá³ë³ ç õîëîäèëüíèêîì, ÿêèé âèêðàëè, íà ìîìåíò óãîíó áóëî ò³ëî ïîìåðëî¿ æ³íêè. Ïîê³éíèöþ íà òèì÷àñîâå çáåð³ãàííÿ äî ìîðîçèëüíî¿ êàìåðè ïîïðîñèëè ïîêëàñòè ðîäè÷³, ÿê³ ÿêðàç áóëè â ²òà볿. Âî÷åâèäü, çëîâìèñíèêè ïðî ïîê³éíèöþ óñåðåäèí³ àâòî íå çíàëè. Òðèâຠñë³äñòâî. Ñòîð³íêà ï³äãîòîâëåíà çà ìàòåð³àëàìè http://zik.com.ua/


30

ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÓÒÓ

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÓÒÓ

4.1. Êîìï’þòåðíà òåõí³êà

Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Íîê³à, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 26-30-52

ïðîäàì

Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Ñàìñóíã Å-2370, ïèëîâîëîãîçàõèùåíèé, ïðîòèóäàðíèé, ç ïîòóæíîþ áàòàðåºþ 2000 ìÀr, 2 ïîòóæí³ äèíàì³êè, íîâèé. Êîíòàêòè: 096-315-43-43

2-ÿäåðíèé êîìï’þòåð â çáîð³. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 050-665-75-84

Ìîá³ëüíèé òåëåôîí ѳìåíñ À35 (íà çàï÷àñòèíè, 20 ãðí), á/â. Êîíòàêòè: 050-378-67-55

ASUS X51R, õîðîøèé ñòàí, á/â, Intel (R) Celeron (R), M CPU 520@ 1,60 GHz, memory 1,5 Gb, Matshita DVD-RAM UJ-8505 ATA device, video ATI RADEOn express 1100

Ìîá³ëüí³ òåëåôîíè Íîê³à-5230, Ñàìñóíã. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 063-824-75-40

15.6»WXGA HDD -80 ãá Windows 7, ìîæëèâèé îáì³í íà ïëàíøåò, òðàñôîðìåð, íåòáóê. Ö³íà: 1200 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 050-916-00-08 ³äåîêàðòó MSI 3870 512 Ìá. Êîíòàêòè: 066-445-33-32

Íàä³éíèé ìåòàëåâèé òåëåôîí á³çíåñ-êëàñó, íà 3 ñ³ì-êàðòè, íîâèé. Êîíòàêòè: 096-315-43-43 Ñåíñîðíèé òåëåôîí Samsung Star II Wi-Fi â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Íà ãàðàíò³¿ äî 24 âåðåñíÿ, äîêóìåíòè, ïîâíèé êîìïëåêò. Ö³íà: 750 ãðí. Êîíòàêòè: 093-537-75-48

Çîâí³øí³é ìîäåì GVC 56V SF – 1156/R21 (RF1) COM, VECTOR(á/ â). Êîíòàêòè: 050-378-67-55 (ï³ñëÿ 17.00)

Òåëåôîí â³ä ²íòåðòåëåêîìó íà ì³ñüêèé íîìåð, áåçïðîâ³äíèé. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 050-135-44-52

Íîâó, çîâí³øíþ ìåðåæåâó êàðòêó äëÿ íîóòáóêà, PCMCIA. Êîíòàêòè: 093-630-22-12

êóïëþ

Íîóòáóê Acer Extensa 5620Z-1A1G12Mi, CPU: Intel Pentium Dual Core Mobile T2310 1.46ÃÃö; ÷îðíèé, ðîçì³ð: 306 ìì – 43 ìì – 267 ìì, âàãà: 2.88 êã. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-885-57-09 Rus_Lutsk@ukr.net Ñèñòåìíèé áëîê, «á³ëî¿» çáîðêè, HP Compaq 5700 dc Small Form Factor Core 2 Duo. 1.8 Ãö, ÎÇÓ 2 Ãá, HDD 120 Ãá, â³äåî 256 Ìá. Êîíòàêòè: 066-629-23-70 Ñêàíåð Canon CanoScan LiDe 25, â íîâîìó ñòàí³, âàãà – 2 êã. Ïëàíøåòíèé, USB. Ö³íà: 300 ãðí Êîíòàêòè: 099-228-70-88 myroslove@gmail.com

ïðîïîíóþ

Àêóìóëÿòîð (àáî ëèøå êîðïóñ â³ä íüîãî) íà ðàö³þ Kenwood TK-2107. Ìàðêà àêóìóëÿòîðà: KNB-15A, àáî éîãî àíàëîã. Êîíòàêòè: 067-360-07-12, 050-647-86-44 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Ñàìñóíã S-8500 (WAVE), S-8530 (WAVE-2), S-8600 (WAVE-3), S-9010, I-9100, I-9103, I-9003, I-9001. Êîíòàêòè: 050-888-48-80, 29-59-80

4.3. Ïîáóòîâà òåõí³êà 2 ïðàëüí³ ìàøèíêè-«ìàëÿòêî» òà ÎÊÀ, ïîñóäîìèéíó ìàøèíó SIEMENS. Êîíòàêòè: 094-908-29-20 Àåðîãðèëü, íîâà. Êîíòàêòè: 063-388-10-09 Â’ÿçàëüí³ ìàøèíêè, 2 øò., á/â, â õîðîøîìó ñòàí³ òà íîâà. Êîíòàêòè: 095-117-34-75, 25-42-69

Âñòàíîâëåííÿ ÎÑ Windows. Íàëàøòóâàííÿ Âàøîãî êîìï’þòåðà. ßê³ñíî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-122-01-56

Â’ÿçàëüíó ìàøèíó ѳëüâåð, íîâà, â-âà ßïîí³¿, 2-ôóíòóðíà, ïåðôîêàðòêîâà, êîìï’þòåðíà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-914-55-84, 097-447-58-08

Ðåìîíò êîìï’þòåð³â, íîóòáóê³â, âñòàíîâëåííÿ ÎÑ Windows, ïàêåò - äðàéâåð³â, ïðîãðàì, âè¿çä äî ê볺íòà. Êîíòàêòè: 063-488-63-69, 050-645-61-58

Øâèäêà äîïîìîãà âàøîìó ÏÊ. Âè¿çä ïî îáëàñò³. Îïòèì³çàö³ÿ, ìîäåðí³çàö³ÿ, ÷èñòêà, àïãðåéä. Íàëàøòóâàííÿ ï³ä êîðèñòóâà÷à. Ïåðåäçâîíþ. Êîíòàêòè: 093-399-75-99

4.2. Çàñîáè çâ’ÿçêó

ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, ôîòîàïàðàòè, òåëåâ³çîðè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè òà ³íøà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ñåðâ³ñíèé öåíòð. ßê³ñíèé òîâàð - íèçüê³ ö³íè ó ìàãàçèí³ «ÃÀÌÀ-ÒÅÕͲÊÀ». Íàäàºòüñÿ êðåäèò. Ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô³ñ 507

ò. 099-914-30-80, 097-904-92-91 Òåõí³êà, á/â, ç ͳìå÷÷èíè: õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè, õîëîäèëüí³ â³òðèíè, ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ òà åëåêòðè÷í³ ïëèòè, êîëîíêè, ãåíåðàòîðè, òåëåâ³çîðè, ì³êðîõâèëüîâ³ ïå÷³, êóõîíí³ êîìáàéíè òà ³í. Êîíòàêòè: 099-277-72-00 Ïàðîâàðêó Áðàóí, 350 ãðí; øâåéíó ìàøèíêó ѳíãåð, 69 îïåðàö³é, ïåòëÿ-àâòîìàò, 1300 ãðí; òåëåâ³çîð DAEVOO LCD, âìîíòîâàíèé DVD ïðèâ³ä, ÷èòຠç äèñêà, ôëåøêè, êàðòè ïàì’ÿò³, 1200 ãðí; êîëîíêè Greative, 5 â 1, 300 ãðí. Æóðíàëüíèé ñò³ë íà êîëåñàõ. Êîíòàêòè: (0332) 24-73-53, 066-631-20-85 Ïàðîâ³ ïðàñêè. 066-166-12-02

ïðîäàì

Âñòàíîâëåííÿ Windows ÕÐ, 7 ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, àíòèâ³ðóñ³â, íà äîìó, äåøåâî. Êîíòàêòè: 050-519-50-43, 098-589-06-72

Îáñëóãîâóâàííÿ êîìï’þòåð³â òà íîóòáóê³â.Âñòàíîâëåííÿ ÎÑ Windows òà ïðîãðàì. Á/â êîìïëåêòóþ÷³ ï³ä çàìîâëåííÿ. Âñòàíîâëåííÿ òà íàëàøòóâàííÿ êîìï. êîìïëåêòóþ÷èõ. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 063-216-54-06 sicdsbm@gmail.com

ÍÎÓÒÁÓÊÈ, ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÈ,

Åëåêòðè÷íó ïëèòó, ñêëîêåðàì³÷íà. Êîíòàêòè: 097-797-26-36

Êîíòàêòè:

Ïîáóòîâó øâåéíó ìàøèíêó ×àéêà-142-Ì, ç íîæíèì ïðèâîäîì, ç åëåêòðîïðèëàäàìè. Êîíòàêòè: 095-828-84-41, 26-41-32 Ïîðîõîòÿã ×àéêà. Êîíòàêòè: 098-275-12-50 Ïîñóäîìèéíó ìàøèíó. Ö³íà: 450 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-31, 066-713-85-00 Ïðàëüíó ìàøèíêó Âîëíà. Êîíòàêòè: 23-01-02 Ïðàëüíó ìàøèíêó Ðèãà. Êîíòàêòè: 71-07-11 Ïðàëüíó ìàøèíêó-àâòîìàò ²íäåç³ò. Êîíòàêòè: 067-979-72-73

Õîëîäèëüíèê Ìèð, â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-438-20-97 Õîëîäèëüíèê ÎÊÀ, 2-êàìåðíèé, á/â. Ö³íà: 450 ãðí. Êîíòàêòè: 050-508-82-61

ïðîäàì Ïë³âêîâèé ôîòîàïàðàò ÂÈËÈß-ÀÂÒÎ. Ôóòëÿð. Õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-910-37-95

Ðàä³îñòàíö³þ Êåíâóä ÒÊ-2260-5. Êîíòàêòè: 050-015-88-26

Ïë³âêîâèé ôîòîàïàðàò Ñàìñóíã Fino 20S (â³äì³ííèé ñòàí). Êîíòàêòè: 050-378-67-55 (ï³ñëÿ 17.00)

Òåëåâ³çîð LG (54 ñì), ç ïëîñêèì åêðàíîì, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Æîäíîãî ðàçó íå áóâ â ðåìîíò³. ѳðîãî êîëüîðó, 2 ïóëüòà. Ö³íà: 750 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 050-198-50-04

Øâåéíó ìàøèíêó â ðîáî÷îìó ñòàí³, 60 ðîê³â â³ä äíÿ âèïóñêó, (200 ãðí.) òà ìåòàëåâèé ñò³ë ç íîæíèì ïðèâîäîì äëÿ øâåéíî¿ ìàøèíêè (550 ãðí.). Êîíòàêòè: 050-378-67-55 (ï³ñëÿ 17.00) Øâåéíó ìàøèíêó Ïîäîëêà, ç íîæíèì ïðèâîäîì, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69 Øâåéíó ìàøèíêó, á/â. Êîíòàêòè: 067-289-24-20 Øâåéíó ìàøèíêó, ç ðó÷íèì ïðèâîäîì. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 099-433-83-79 Øâåéíó ìàøèíêó, ç òóìáîþ. Êîíòàêòè: 050-378-34-77 Øâåéíó ìàøèíêó. Êîíòàêòè: 26-31-34, 099-337-40-10

Øâåéíó ìàøèíó ̳íåðâà, äëÿ ðåìîíòó âçóòòÿ, 500 ó. î.; ëàïó äëÿ âçóòòÿ. Êîíòàêòè: (0332) 25-31-96, 095-214-49-13 Øâåéíó ìàøèíó Ïðàêòèêà, çøèâíèé îâåðëîê. Êîíòàêòè: 79-98-71, 066-837-88-95 Øâåéíó ìàøèíó, â-âà ͳìå÷÷èíè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 26-10-04

êóïëþ  íåðîáî÷îìó ñòàí³: òåëåâ³çîðè (êð³ì ³ìïîðòíèõ) – 25 ãðí., õîëîäèëüíèêè (êð³ì ³ìïîðòíèõ àì³à÷íèõ, Íîðä³â) – 80 ãðí., ïðàëüí³ ìàøèíêè (êð³ì ³ìïîðòíèõ) – 60 ãðí. («ìàëÿòêî» – 30 ãðí.), êîìï’þòåðí³ ìîí³òîðè – 15 ãðí., ñèñòåìí³ áëîêè – 25 ãðí., äâèãóíè – 25-100 ãðí., ãàçîâ³ êîëîíêè (êð³ì ³ìïîðòíèõ) – 150 ãðí., ðó÷í³ ìåõàí³÷í³ ãîäèííèêè ç æîâòèì êîðïóñîì – 30 ãðí., âîäîïðîâ³äí³ êðàíè (çì³øóâà÷³) – 10 ãðí., ïëàòè, áëîêè, ÐÅÀ. Êîíòàêòè: 095-095-81-97 Ïèëîñîñ, áóäü-ÿêîãî âèðîáíèöòâà. Êîíòàêòè: 29-59-80, 050-888-48-80

Åëåêòðîâàôåëüíèöþ. Êîíòàêòè: 099-048-81-13

Ïðàëüíó ìàøèíêó-«ìàëÿòêî». Êîíòàêòè: 067-979-72-73

ïðîïîíóþ

Åëåêòðîâàôåëüíèöþ. Êîíòàêòè: 096-148-91-52

Ïðàëüíó ìàøèíó dzðî÷êà, ìàëîãàáàðèòíà, ðîáî÷èé ñòàí. Êîíòàêòè: 25-91-94, ï³ñëÿ 18.00

Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â: ѳìåíñ, Áîø, ²íäåç³ò, Àð³ñòîí, Êàéçåð, Õàíñà, Àðäî, LG, Ñàìñóíã, Çàíóñ³, Åëåêòðîëþêñ, AEG òà ³í. íà äîìó, ãàðàíò³ÿ. Êîíòàêòè: 099-027-34-89, 095-350-73-74

Åëåêòðîïðàñêè ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà íà çàï÷àñòèíè, á/â. Ö³íà: ïî 10 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-67-55 (ï³ñëÿ 17.00) Åëåêòðîñàìîâàð, 4 ë. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 24-62-33 ̳êðîõâèëüîâó ï³÷, ïðàëüíó ìàøèíêó-«ìàëÿòêî», á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-557-60-96 ̳êñåð, ðó÷íèé. 050-236-52-42

Êîíòàêòè:

Ïðàëüíó ìàøèíó Ðèãà. Êîíòàêòè: 097-502-82-02 Ïðàëüíó ìàøèíó Ñèá³ð, ç â³äæèìîì. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 096-148-91-52 Ïðàëüíó ìàøèíó-ìàëÿòêî, õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-430-36-38, 24-03-94 Ðåëàêñàòîð íà øâåéíó ìàøèíêó ×àéêà, äëÿ ïîêðàùåííÿ øâ³â òîíêèõ òà äåë³êàòíèõ òêàíèí (áåç ñòÿãóâàííÿ). Ö³íà: â³ä 1 ãðí. Êîíòàêòè: 097-058-14-74, 79-98-71

Øâåéíó-ì³í³ ìàøèíó, â-âî ßïîí³ÿ. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 099-054-02-93

Ñîêîâèæèìàëêó ×àðîäºéêà, á/â. Êîíòàêòè: 72-06-68

ïðîäàì

Ìîðîçèëüíó êàìåðó ˳ïõåð, âèñîòà 1,90, 8 ñòîëèê³â. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 099-642-86-34

Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Nokia-1208, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 098-031-80-73

Õîëîäèëüíèê Àòëàíò, äâîêàìåðíèé, âèñîòà 147 ñì, á/â, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 850 ãðí. Êîíòàêòè: 099-030-64-54

Ìîðîçèëüíó êàìåðó, â íåðîáî÷îìó ñòàí³, íà çàï÷àñòèíè, á/â. Êîíòàêòè: 063-824-75-40

Õîëîäèëüíèê Äîíáàñ. Êîíòàêòè: 066-022-16-79

ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÓÒÓ ÍÀ

Ðàä³îñòàíö³¿ Êåíâóä, ïðîôåñ³éí³, âåëèêèé ðàä³óñ 䳿, äëÿ ðîáîòè òà â³äïî÷èíêó, ìîæëèâî íà òàêñ³, íîâèé êîìïëåê ò, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 067-791-70-84

Õîëîäèëüíèê, ïðàëüíó ìàøèíêó, á/â. Êîíòàêòè: 066-837-88-95

Ïðàëüíó ìàøèíêó-«ìàëÿòêî». Êîíòàêòè: 099-791-01-80

Êîíòàê òè:

Ðàä³îëó Ðèãîíäà-102. Êîíòàêòè: 050-197-50-20

Õîëîäèëüíèê, á/â. Êîíòàêòè: 050-378-52-99

Åëåêòðè÷íó øâåéíó ìàøèíêó, â ðîáî÷îìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-111-81-27, 71-14-16

Åëåêòðîïëèòêó. 050-197-50-20

4.4. Ôîòî, ê³íî, îïòèêà

Õîëîäèëüíèê, á/â. Êîíòàêòè: 093-735-97-67

Ïë³âêîâ³ ôîòîàïàðàòè: Êè¿â-19, íîâèé, Çåí³ò-122, ͳêîí-801 (ïðîôåñ³éíèé), â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 096-315-43-43

Òåëåâ³çîð Philips 32 PF 5321, ó â³äì³íîìó ñòàí³. Ö³íà: 2100 ãðí. Êîíòàêòè: 78-87-16, 066-246-34-04

Ïðîôåñ³éí³ ôîòîïë³âêè: íåãàòèâíó Kodak Profoto 100, ñëàéäîâó Fujichrome Professional MS-100/1000. Êîíòàêòè: 096-315-43-43

Òåëåâ³çîð Ðîòåêñ, äà³ãîíàëü 47 ñì, á/â. Êîíòàêòè: 25-91-94, ï³ñëÿ 18.00

Ôîòîàïàðàò Àãàò, ôîòîñïàëàõ. Êîíòàêòè: 095-308-84-44

Òåëåâ³çîð Ô³ë³ïñ 21 ÐÒ5507/58, á/â, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-642-12-35

Ôîòîàïàðàò Ñîêîë-2, ïë³âêîâèé, â-âî Ëîìî, ÑÑÑÐ. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 098-561-40-45 Ôîòîàïïàðàò Fujifilm FinePix AV100, ç êàðòîþ ïàì’ÿò³ 4 Ãá, àêóìóëÿòîðàìè, çàðÿäíèì ïðèñòðîºì. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 050-916-00-08

êóïëþ Ôîòîàïàðàòè òà îá’ºêòèâè, ðàäÿíñüêîãî â-âà. Êîíòàêòè: 097-737-53-70

ïðîïîíóþ Ïðîôåñ³éíà ôîòîçéîìêà. Ôîòîçéîìêà âåñ³ëü (700 ãðí.), äèòÿ÷èõ, ñ³ìåéíèõ ñâÿò, ðîìàíòè÷í³ ôîòîñåñ³¿. Âè¿çä äî çàìîâíèêà ïî îáëàñò³. Êîíòàêòè: 093-577-60-58, Îëüãà

4.5. Òåëå, â³äåî, àóä³î, ðàä³î ïðîäàì

Òåëåâ³çîð Ô³ë³ïñ, á/â, ͳìå÷÷èíà. Êîíòàêòè: 099-756-81-10, 067-196-45-37 Òåëåâ³çîð, 095-529-78-66

á/â.

Êîíòàêòè:

Òåëåâ³çîð, ä³àãîíàëü 72 ñì. Ö³íà: 830 ãðí. Êîíòàêòè: 095-350-33-04 Òåëåâ³çîð, êîëüîðîâèé. Êîíòàêòè: 093-812-53-69 Òåëåâ³çîð. Êîíòàêòè: 79-51-19 Òåëåâ³çîðè, á/â, â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 26-31-34, 099-337-40-10 Òåëåâ³çîðè: Ñîí³, Åëåêòðîí, á/â. Êîíòàêòè: 76-07-85 Öèôðîâèé ïðîãðàâà÷ ìóëüòèìåä³à ïëåºð, õîðîøèé ñòàí, nvz-A726 walkman Sony 4 gb (ïðîôåñ³éíèé çâóê). Ö³íà: 700 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 050-916-00-08

êóïëþ Ðàä³îñòàíö³¿ äëÿ òàêñ³, á/â, òà êîìïëåêòóþ÷³ äî íèõ, ñòàðîãî çðàçêà. Êîíòàêòè: 067-791-70-84

2 êîëîíêè, ìàãí³òîôîí Ìàÿê. Êîíòàêòè: 098-887-07-36

ïðîïîíóþ

³äåîêàìåðó Øàðï, íà çàï÷àñòèíè. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 050-135-44-52

³äåî- òà ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ïðîôåñ³éíà öèôðîâà â³äåîêàìåðà, êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, ñïåöåôåêòè, çàïèñ íà DVD. Âè¿çä äî çàìîâíèêà ïî îáëàñò³. Êîíòàêòè: 0 9 7 - 3 0 6 - 9 5 - 8 0 , 066-576-42-89

³äåîìàãí³òîôîí Sharp VC-A111, â-âî ßïîí³ÿ, ñòàí ðîáî÷èé. Êîíòàêòè: 098-031-80-73 Äîìàøí³é ê³íîòåàòð LG LH-D6240, ñ³ðîãî êîëüîðó, DVD, CD, MP3, WMA, JPEG, çâóê DOLBY SURROND, 5 êîëîíîê ïî 25 âò, ñàáâóôåð 60 âò, ðàä³î. Ö³íà: 550 ãðí. Êîíòàêòè: 21-00-94, 050-540-48-60 Äîìàøí³é ê³íîòåàòð Samsung HT-P10, á/â, DVD ïëåºð ³ àêóñòè÷íà ñèñòåìà 5.1. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 050-910-37-95 Äîìàøí³é ê³íîòåàòð, â-âî ͳìå÷÷èíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-435-17-75 Êàñåòíèé â³äåîìàãí³òîôîí, äâîêàñåòíèé ìàãí³òîôîí Aiwa, ïëåºð Ô³ë³ïñ, òåëåôîí ÀÎÍ, ãîäèííèê Ñå³êî (ç ïîçîëîòîþ). Êîíòàêòè: 050-916-00-08 Ëàìïîâèé òåëåâ³çîð, á/â. Êîíòàêòè: 066-837-88-95 Ìàãí³òîëó Ñåð³óñ, ç ïðîãðàâà÷åì. Ö³íà: äåøåâî. Êîíòàêòè: 093-081-38-90, 093-081-38-91, 24-94-89, ï³ñëÿ 18.00 Ìàãí³òîôîí Okano, íà äèñê ³ êàñåòè, â ðîáî÷îìó ñòàí³, á/â. Êîíòàêòè: 095-529-78-66 Ïðèéìà÷ ²øèì-001. Êîíòàêòè: 050-197-50-20

Ïåðåïèñóþ (îöèôðîâóþ) â³äåî ç êàñåò íà äèñêè, äåøåâî. Êîíòàêòè: 050-519-50-43, 098-589-06-72

ÔÎÒÎ- ÀÁΠ²ÄÅÎÇÉÎÌÊÀ âåñ³ëëÿ, äîñòóïíà ö³íà òà õîðîøà ÿê³ñòü.

ò.093-759-43-88, 098-750-12-00, ªâãåí

4.6. Îäÿã, âçóòòÿ ïðîäàì Áîñîí³æêè òà òóôë³ øê³ðÿí³, á³ë³. Êîíòàêòè: 72-06-68 Áðåçåíòîâèé ôàðòóõ, äëÿ êîâàëÿ, íîâèé. Ö³íà: 50 ãðí. Êîíòàêòè: 050-804-89-30


Âåñ³ëüí³ ðóêàâè÷êè, äî ë³êòÿ. Êîíòàêòè: 098-128-04-92, 25-31-84 Âåñ³ëüíó ñóêíþ Êàðîë³íà, îçäîáëåíó êàì³ííÿì Ñâàðîâñüê³, ³íäèâ³äóàëüíå ïîøèòòÿ, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-642-12-33 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, 42-44 ðîçì³ð, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 095-456-72-92 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, 44-46 ðîçì. Êîíòàêòè: 099-557-60-96 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, 44-48 ðîçì³ð. Êîíòàêòè: 066-846-73-09 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, 46 ðîçì³ð. Êîíòàêòè: 050-983-70-62 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, á/â 1 ðàç, 42-46 ðîçì. Êîíòàêòè: 093-630-22-12 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, á³ëîãî êîëüîðó, ðîçì³ð 42-46. Êîíòàêòè: 72-06-68 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, â ãàðíîìó ñòàí³, á/â. Êîíòàêòè: 066-246-96-89 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, íà øíóð³âêàõ, ðîçì³ð ðåãóëþºòüñÿ, ìîæå áóòè íà âàã³òíèõ. Ö³íà: 850 ãðí. Êîíòàêòè: 050-196-80-91, 78-24-79 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-642-12-35

Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ñó÷àñíèé ôàñîí. Êîíòàêòè: 050-236-22-63 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ñó÷àñíîãî ôàñîíó, êîðñåòíîãî òèïó, áë³äî-áëàêèòíîãî êîëüîðó, ðîçì. 44-48, àêñåñóàðè ó ïîäàðóíîê. Ö³íà: 170 ãðí. Êîíòàêòè: 72-64-99, 095-414-88-47, Îëüãà Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ó õîðîøîìó ñòàí³, ñó÷àñíà òà ñòèëüíà. Ôîòî ïðè íåîáõ³äíîñò³ âèøëþ. Êîíòàêòè: 066-089-13-08

Âçóòòÿ ñåêîí-õåíä, ç ªâðîïè, ãóðòîì. Êîíòàêòè: 097-249-61-51, 063-992-78-67 Âçóòòÿ æ³íî÷å, ðîçì. 39, 40, 41, äèòÿ÷å, ÷îëîâ³÷å, ðîçì. 44. Â-âî ²òàë³ÿ. Êîíòàêòè: 71-42-02, 099-361-93-92 Äèçàéíåðñüêó âåñ³ëüíó ñóêíþ-òðàíñôîðìåð, êðåìîâîãî êîëüîðó, ðîçì. 34-36, ð³ñò 165 ñì. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-217-96-21 Äóáëÿíêó, 42-44 ðîçì. Êîíòàêòè: 093-630-22-12 Ƴíî÷³ áîñîí³æêè. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-990-07-33 Ƴíî÷ó êóðòêó, ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ðîçì. 44-46, á/â. Êîíòàê òè: 24-53-63, 095-082-70-11 Ƴíî÷ó øê³ðÿíó êóðòêó, óòåïëåíà, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðãî. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27 Êàøåì³ðîâå ïàëüòî, øàïê à ç íîðêè, ÷îðíîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 72-75-89 Êîñòþì ÷îëîâ³÷èé (ðîçì. 48/5). Ö³íà: 280 ãðí., òîðã. Êîíòàê òè: 095-870-74-76, 25-87-83 Êîñòþì ÷îëîâ³÷èé, íîâèé, 46-48 ðîçì³ð, 2-3 ð³ñò, òåìíèé òà ñâ³òëèé. Ö³íà: 280 ãðí. Êîíòàêòè: 26-15-82, 099-175-22-56 Êóðòêó øê³ðÿíó, ÷îëîâ³÷ó, 48-50 ðîçì³ð, á/â. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 26-15-82, 099-175-22-56 Íîâèé ÷îëîâ³÷èé êîñòþì, 48 ðîçì³ð, ÷îðíîãî êîëüîðó, äåøåâî. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27 Íîâ³ äæèíñè 48-50 ð., çèì. ÷îáîòè 42 ðîçì³ð Êîíòàêòè: 050-236-52-42 Íîðêîâó øóáó, 48-50 ðîçì³ð, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 71-42-91, 096-414-49-40 Îäÿã òà âçóòòÿ, çèìîâî-ë³òíº, äëÿ õëîïöÿ, â³ê 5-6 ðîê³â. Êîíòàêòè: 093-352-96-12, 78-86-53 Ïëàòòÿ, ³íîçåìíîãî â-âà, äæåìïåð, æ³íî÷³ òóôë³, îñ³íí³, ëàêîâàí³, áîñîí³æêè, ÷îðíîãî êîëüîðó, íà êàáëóêó, ÷îáîòè, æ³íî÷³, â-âà Ìîñêâà, ÷îëîâ³÷³ òóôë³, ô-ìà Ñàëàìàíä ð à í à ê à áëó÷ê ó. Êîíòà ê ò è : 72-75-89

Ïëàù, 03 Ê, êîñòþì L-1 (âîäîñò³éêèé), ãóìîâ³ ÷îáîòè, 44 ðîçì. Êîíòàêòè: 097-107-92-34

Äèòÿ÷èé 3-êîë³ñíèé âåëîñèïåä, íîâèé. Ö³íà: 170 ãðí. Êîíòàêòè: 066-265-62-48

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó Ñï³ðî-Âåêòîð³, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-194-90-41

Îäÿã ³ âçóòòÿ, äëÿ ä³â÷èíêè, 3-6 ð., á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-325-79-99

Ðîçïðîäàæ âåñ³ëüíèõ ñóêîíü, ð³çí³ ìîäåë³. Ö³íà: â³ä 350 ãðí. Êîíòàêòè: 050-808-82-17

Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä, á/â. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 24-62-33

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó Òàêî. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-52-99

Îäÿã òà âçóòòÿ äëÿ äèòèíè, â³ê â³ä 1 äî 4 ð. Êîíòàêòè: 050-438-22-31

Òóôë³ â³éñüêîâ³, øê³ðÿí³, 41-42 ðîçì³ð. Êîíòàêòè: 72-06-68 Òóôë³ ÷îëîâ³÷³, 39-40 ðîçì³ð, ÷îðí³, íà øê³ðÿí³é ï³äîøâ³. Ö³íà: 130 ãðí. Êîíòàêòè: 26-15-82, 099-175-22-56 Òóôë³, æ³íî÷³, øê³ðÿí³, íîâ³. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27

Äèòÿ÷èé êîêîñîâèé ìàòðàö. Êîíòàêòè: 066-846-73-09 Äèòÿ÷èé êîìá³íåçîí íà õëîï÷èêà, çåëåíîãî êîëüîðó, ð³ñò 98-104, òà íà ä³â÷èíêó, ðîæåâîãî êîëüîðó, ð³ñò 86-94. Êîíòàêòè: 066-660-66-04, Òàíÿ Äèòÿ÷èé êîñòþì, äëÿ ä³â÷èíêè, ÷åðâ îíî-á³ë îã î ê îëüîðó, ô-ìà Ñï³äî, ð³ñò 160 ñì. Êîíòàêòè: 24-53-63, 095-082-70-11

×îáîòè â³éñüêîâ³, øê³ðÿí³, 42 ðîçì³ð. Êîíòàêòè: 72-06-68

Äèòÿ÷èé ìîòîöèêë, íà àêóìóëÿòîðí³é áàòàðå¿, íîâèé. Êîíòàêòè: 26-41-32, 095-828-84-41

×îëîâ³÷ó ñîðî÷êó, ðîçì³ð 54, ÷îðíà, ç ïîëîñêàìè, â-âà Ìîñêâà, áðþêè, ðîçì. 48-50, ÷îðí³, øîâêîâ³. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69

Äèòÿ÷èé îäÿã, â³ä íàðîäæåííÿ äî 2 ð., â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 3-5 ãðí. Êîíòàêòè: 098-307-23-75

Øê³ðÿíèé ïëàù, 42-46 ðîçì³ð. Êîíòàêòè: 093-630-22-12 Øê³ðÿí³ òóôë³, 39 ðîçì., íîâ³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27 Øê³ðÿíó æ³íî÷ó êóðòêó, ðîçì. 50-52, ðàäÿíñüêîãî â-âà, â õîðîøîìó ñòàí³, ë³òíÿ. Ö³íà: 120 ãðí. Êîíòàêòè: 23-42-91, 066-782-76-48 Øòàíè äëÿ âàã³òíèõ, äæèíñîâ³. Êîíòàêòè: 72-06-68

ïðîïîíóþ Øèºìî, ìîäåëþºìî, ïåðåøèâàºìî âèðîáè ç³ øê³ðè, õóòðà, äóáëÿíêè. ßê³ñòü âèêîíàíî¿ ðîáîòè ãàðàíòóþ. Êîíòàêòè: 050-673-81-39, 097-594-81-88

4.7. Äèòÿ÷³ òîâàðè ïðîäàì 2-ÿðóñíå ë³æêî. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 097-799-55-34 3-êîë³ñíèé âåëîñèïåä Äæîá³, ç ðó÷êîþ. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 095-543-44-51

Äèòÿ÷èé îäÿã, â³ê äî 3 ðîê³â. Êîíòàêòè: 099-336-45-54 Äèòÿ÷èé îäÿã, ì’ÿê³ ³ãðàøêè. Êîíòàêòè: 26-51-98 Äèòÿ÷èé óòåïëåíèé êîìá³íåçîí ç öåãåéêîþ, íà â³ê 4-5 ð. Êîíòàêòè: 72-28-36, 097-366-45-94 Äèòÿ÷³ âåëîñèïåäè, 2 øò., 1òèïó «ãíîìèê», 2 – ÿñêðàâî-ñàëàòîâîãî êîëüîðó, ç êîøèêîì, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-245-87-19 Äèòÿ÷³ ðå÷³ äëÿ õëîï÷èêà òà ä³â÷èíêè, â³ê 5-6 ðîê³â. Êîíòàêòè: 050-142-96-46 Äèòÿ÷³ ð î ë è ê è . 063-388-10-09

Êîíòàêòè:

Äèòÿ÷³ õîäóíö³ Äæîá³, ðîæåâîãî êîëüîðó, 7 êîë³ñ, ìóçèêà, ñâ³òëî, á/â. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 050-175-52-09 Äèòÿ÷ó âåñíÿíî-ë³òíþ êîëÿñêó, ãîëó áîã î ê î ë ü î ð ó. Ê î í ò à ê ò è : 050-438-12-97 Äèòÿ÷ó ãîéäàëêó, áëàêèòíî-ñèíüîãî êîëüîðó, á/â. Ö³íà: 180 ãðí. Êîíòàêòè: 050-876-03-80 Äèòÿ÷ó êîëÿñêó Chicco Multiway, îðàíæåâî-ñèíÿ, äîùîâèê, çàõèñò äëÿ í³æîê, á/â. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 067-359-90-39

3-êîë³ñíèé âåëîñèïåä, äëÿ ä³â÷èíêè, íîâèé. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 095-392-31-51, 096-664-24-98

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó ÀÁÑ-äèçàéí, 3-êîë³ñíà, êîðè÷íåâî-áëàêèòíîãî êîëüîðó, çèìîâî-ë³òíÿ, â õîðîøîìó ñòàí³, á/â 4 ì³ñ. Êîíòàêòè: 095-216-45-46

Âåñíÿíèé êîìá³íåçîí äëÿ õëîï÷èêà, äî 1,5 ð. Ö³íà: 70 ãðí. Êîíòàêòè: 066-105-96-45

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó ³ê³, á/â, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-569-38-68, Íàòàøà

Âåñíÿíî-ë³òíþ êîëÿñêó, á/â, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 098-503-80-31

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó Òàêî, ðîæåâîãî êîëüîðó, á/â, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-175-52-09

Âåñíÿíî-ë³òíþ êîëÿñêó, äëÿ õëîï÷èêà, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà: 500 ãðí., òîðã. Êîíòàê òè: 24-36-44, 066-333-94-49 Âåñíÿíî-îñ³íí³é â³çîê, ç ÷îõëîì íà í³æêè. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 099-336-45-54 Äâà çèìîâî-ë³òí³ êîìá³íåçîíè. Êîíòàêòè: 099-336-45-54 Äâ³ çèìîâî-ë³òí³ êîëÿñêè. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-874-01-56 Äèòÿ÷å àâòîêð³ñëî, 0-13 êã, ì’ÿêå ñèä³ííÿ, çàõèñò á³÷íèé òà äëÿ ãîëîâè, á/â. Ö³íà: 480 ãðí. Êîíòàêòè: 050-876-03-80 Äèòÿ÷å äåðåâ’ÿíå 2-ïîâåðõîâå ë³æêî, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 096-998-15-12 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-495-40-13 Äèòÿ÷å ë³æêî, äåðåâ’ÿíå, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-878-81-43 Äèòÿ÷å ë³æêî, ñîñíà, ãîð³õ, ðó÷íî¿ ðîáîòè, 1,10õ0,65, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 096-949-12-75, ²âàí

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-879-49-67 Äèòÿ÷ó êîëÿñêó, â-âà ͳìå÷÷èíà, á/â, õîðîøî¿ ÿêîñò³ (500 ãðí.), äèòÿ÷å àâòîêð³ñëî, ç ðåìåíÿìè áåçïåêè òà ðåãóëþâàííÿì âèñîòè ñèä³ííÿ (500 ãðí.). Êîíòàêòè: 066-105-96-45 Äèòÿ÷ó êîëÿñêó, â-âî Ïîëüùà, á/â 1 ð., òåíò â³ä ñîíöÿ, ðåìåí³ áåçïåêè, ïîâîðîòí³ ïåðåäí³ êîëåñà ç ìîæëèâ³ñòþ ô³êñàö³¿, äîùîâèê, 3-ñòóïåíåâå ðåãóëþâàííÿ ñïèíêè, êîë³ð ô³îëåòîâî-áëàêèòíèé. Ö³íà: 450 ãðí. Êîíòàêòè: 095-749-39-40 Äèòÿ÷ó ñò³íêó, á³ëà, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 063-340-59-53 Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó Krasnal, â-âî Ïîëüùà, òåìíî-ñèíüîãî êîëüîðó, ïîâíèé êîìïëåêò, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 600 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 066-641-94-16 Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó Àäáîð, çèìîâî-ë³òíÿ, ÷åðâîíî-÷îðíà, 2 ñóìêè, äîùîâèê, ìîñê³òíà ñ³òêà, ïåðåêèäíà ðó÷êà. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 095-768-67-56

Êîíòàêòè:

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó ³ê³, ï³ñî÷íîãî êîëüîðó, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-880-44-38

Äèòÿ÷å ïëàòòÿ, â-âî Ïîëüùà, ðîçì. 74, â êë³òèíêó, ñ³ðî-ðîæåâîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 095-468-17-04

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó ³êê³ ïëþñ, çåëåíî-ñàëàòîâîãî êîëüîðó, âåñü êîìïëåêò, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 066-236-26-79

Äèòÿ÷å ë ³ æ ê î . 066-846-73-09

31

ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÓÒÓ

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó, â-âî Ïîëüùà, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-755-07-82 Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó, ñ³ðîîðàíæåâîãî êîëüîðó, õîðîøèé ñòàí, á/â. Ö³íà: 750 ãðí. Êîíòàêòè: 099-723-93-58 Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó, ñ³ðî-ñàëàòîâà, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà: 850 ãðí. Êîíòàêòè: 25-38-49, ï³ñëÿ 19.00 Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó, ñ³ðî-÷åðâîíîãî êîëüîðó, á/â, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 26-19-48, 066-905-34-60 Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó, õîðîøèé ñòàí. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-336-45-54 Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó. Êîíòàêòè: 050-962-52-37 Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó. Êîíòàêòè: 75-07-56 Çèìîâó êîëÿñêó Åâåðôëî. Êîíòàêòè: 050-438-50-43, 097-404-11-75 Êîêîñîâèé ìàòðàö â êîëÿñêó. Ö³íà: 50 ãðí. Êîíòàêòè: 099-336-45-54 Êîêîñîâèé ìàòðàö. Ö³íà: 50 ãðí. Êîíòàêòè: 098-307-23-75 Êîëÿñêó Roan-Marita Lux «2 â 1», ñâ³òë î-áëàêèòíîãî êîëüîðó, ëþëüêà ÷îðíîãî êîëüîðó, äîùîâèê òà ñóìêà äëÿ ðå÷åé, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 1400 ãðí. Êîíòàêòè: 097-831-57-94 Êîëÿñêó äëÿ äâ³éí³, òåìíî-ñèíüîãî êîëüîðó. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-714-93-55 Êîëÿñêó äëÿ õëîï÷èêà, ñèíüîãî êîëüîðó, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-713-85-00, 24-56-31 Êîëÿñêó Òàêî-Äæàìïåð-Õ, ðîæåâî-ñ³ðà, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 050-714-04-79 Ê îëÿñêó, âèøíåâî - áåæåâó. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-31, 066-713-85-00 Êîëÿñêó-òðàíñôîðìåð GEOBY 05C508, øîêîëàäíî-á³ðþçîâîãî êîëüîðó, â ³äåàëüíîìó ñòàí³, º äîùîâèê, ñ³òêà, ÷îõîë. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-322-47-57 Êîñòþì, òåìíî-ñ³ðîãî êîëüîðó, ðîçì. 34, äëÿ õëîï÷èêà, â äóæå õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 096-948-64-72

Îñ³ííüî-ë³òí³é â³çîê Áàìá³, â-âî Ïîëüùà. Êîíòàêòè: 097-751-98-62 Ïàðòó, äëÿ äèòèíè 3-11 ð., ç øóõëÿäàìè, ðåãóëþºòüñÿ âèñîòà, íîâà. Ö³íà: 350 ãðí. Êîíòàêòè: 050-295-64-90 ϳäñòàâêó ï³ä äèòÿ÷ó âàííó, ìåòàëåâà, ç ñóøêîþ, á³ëà, â-âî Ïîëüùà, ô³ðìà Êð³ñ, ïîêðèòà âîëîãîñò³éêîþ åìàëëþ. Êîíòàêòè: 095-468-17-04

Ïðîïîíóºìî äèòÿ÷³ êîëÿñêè, á/â. Øèðîêèé àñîðòèìåíò ïðîâ³äíèõ òîðãîâèõ ìàðîê. Çà ïîì³ðíèìè ö³íàìè. Êîíòàêòè: 097-336-87-13, 095-917-58-89 Ðîçêëàäíèé ñòîëèê äëÿ ãîäóâàííÿ. Êîíòàêòè: 066-846-73-09 Ðþêçàê-êåíãóðó, äëÿ ä³òåé âàãîþ â³ä 3,5 äî 11,5 êã. Êîíòàêòè: 099-261-39-99 Ñàìîêàò Êîíòàêòè: 093-352-96-12, 78-86-53 Ñë³íã, òêàíèíà – ëüîí, äóæå çðó÷íèé äëÿ âèêîðèñòàííÿ, ëåãêî îäÿãàºòüñÿ. Êîíòàêòè: 099-261-39-99 Óí³âåðñàëüíèé â³çîê X-Lander X-A 2010, êîë³ð ñèí³é, á/â äî 1 ð., ÷îõîë äëÿ í³ã, ìàòðàöèê, äîùîâèê, ìîñê³òíà ñ³òêà, ñó ìêè, 2 øò. Êîíòàêòè: 050-910-37-95

Ìàòðàö ó äèòÿ÷å ë³æå÷êî, íàïîâíþâà÷ êîêîñ; êîìá³íåçîí çèìîâèé Wojcik, ð³ñò. 92 ñì, äëÿ ä³â÷èíêè; îäÿã òà âçóòòÿ íà ð³çí³ ñåçîíè, äëÿ ä³â÷èíêè 2-3 ðîêè. Êîíòàêòè: (0332) 24-73-53, 066-631-20-85 Íîâ³ äèòÿ÷³ ñàíäàë³ íàòóðàëüíà øê³ðà, õîðîøà ï³äîøâà. Ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. 10 ïàð. Ðîçì³ðè 17,5; 18; 18,5; 22,0; 22,5. Ö³íà: 25 ãðí./ïàðà. Êîíòàêòè: 050-203-05-07, 050-378-67-55

ijëîâ³ ùîäåííèêè äàòîâàí³ (íà 2011 ð³ê) ³ íåäàòîâàí³ (â³ä 25 ãðí). Óñ³ ùîäåííèêè â îäíîìó åêçåìïëÿð³. Êîíòàêòè: 050-378-67-55 (ï³ñëÿ 17.00) Êàòàëîãè íîìåð³â òåëåôîí³â 50 ãàçåò áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü, ãàçåò Óêðà¿íè. Êîíòàêòè: 096-911-65-85 Êíèãó «Òåõíîëîã³ÿ âèðîùóâàííÿ êðîë³â-åêî-àêñåëåðàò³â» + äèñêè, á³çíåñ-ê àòàë î ã, êðåñëåííÿ ì³í³-ôåðì, 8 ìîäåëåé, êàòàëîãè ç âèðîùóâàííÿ ïðÿíèõ åêîòðàâ, øèíøèë, 2 â³äåîô³ëüìè + 5 êíèã. Êîíòàêòè: 096-911-65-85 ˳òåðàòóðó ïî íîðìóâàííþ çàòðàò ïðàö³. Êîíòàêòè: 25-43-74 Ìåäè÷í³ çá³ðíèêè. Êîíòàêòè: 095-532-26-96

Ìåäè÷íó ë³òåðàòóðó. Êîíòàêòè: 26-31-34, 099-337-40-10

Øê³ëüíó ôîðìó, ìàëèíîâîãî êîëüîðó, «òð³éêà», ðîçì. 128, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-533-61-83 Øê³ëüíó ôîðìó, ñèíüîãî ê-ðó, â³ê 11-12 ðîê³â òà ÷îðíîãî ê-ðó, â³ê 12-13 ðîê³â, õîðîøèé ñòàí, ñïîðòèâíèé êîñòþì íà 12-13 ðîê³â. Êîíòàêòè: 095-144-43-51

êóïëþ Îä³ÿëà äèòÿ÷³ áàéêîâ³, ìîæíà á/â, ïîøòó÷íî, òàêîæ ðàäÿíñüêîãî â-âà, äîðîãî. Êîíòàêòè: 29-59-80, 094-908-69-80

ïðîïîíóþ Ïîäàðóþ äèòÿ÷ó êîëÿñêó, áëàêèòíîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 050-438-20-97

4.8. Êèëèìè, êîâäðè, òêàíèíè ïðîäàì

˳òíþ òà çèìîâî-ë³òíþ äèòÿ÷³ êîëÿñêè, õîäóíö³ (100 ãðí.). Êîíòàêòè: 75-07-56

ïðîäàì Á³áë³îòå÷êó ëþáèòåëÿ ôóòáîëó. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 24-62-33

Øê³ëüíó ôîðìó äëÿ ä³â÷èíêè, ð³ñò 116 ñì, äåøåâî. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27

Äèâàíäåêè, â-âî Á³ëîðóñü. Êîíòàêòè: 76-07-85

˳òí³é âîçèê, õîäóíö³, á/â. Êîíòàêòè: 095-572-97-43

4.9. Äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ

Ìåäè÷íó ë³òåðàòóðó, ð³çíîìàí³òíà (õ³ðóðã³÷í³ àòëàñè òà ³í.). Ö³íà: äåøåâî. Êîíòàêòè: 095-409-40-77

˳æå÷êî ç í³øåþ, â õîðîøîìó ñòàí³, á/â. Êîíòàêòè: 26-19-48, 066-905-34-60

˳òí³é â³çîê Äæîáá³, ñ³ðî-ãîëóáîãî êîëüîðó. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 097-751-98-62

êóïëþ Îä³ÿëà áàéêîâ³, àáî âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, òàêîæ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. Äîðîãî. Êîíòàêòè: 29-59-80, 094-908-69-80

Õîäóíö³, ñàëàòîâîãî êîëüîðó, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 50 ãðí. Êîíòàêòè: 097-751-98-62

Êð³ñëî äëÿ ãîäóâàííÿ. Êîíòàêòè: 050-962-52-37

˳æêî-êîëèñêó, ìàòðàö, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 550 ãðí. Êîíòàêòè: 098-307-23-75

Øê³ðêó íóòð³¿, îáðîáëåíó, ñâ³òëîãî êîëüîðó. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 29-59-80

Êèëèìè, ïàëàñè. Êîíòàêòè: 050-804-89-30 Êèëèìîâå ïîêðèòòÿ. Êîíòàêòè: 26-58-91 Íàòóðàëüí³ êîâðè. Êîíòàêòè: 050-824-97-49 Îááèâíèé ìàòåð³àë äëÿ äèâàí³â. Êîíòàêòè: 25-37-32 Ïàëàñ íà ï³äëîãó, 2,3õ3, íîâèé. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69 Ïàëàñ, 2,00õ5,00 ì, ìàéæå íîâèé. Êîíòàêòè: 25-97-76, 066-221-62-36 Ïàëàñ, 3,00õ1,5, êîðè÷íåâèé. Êîíòàêòè: 098-887-07-36 Ðóøíèêè âèøèò³, âåëèê³. Êîíòàêòè: 097-783-47-69, 23-42-91 Òêàíèíè: ìåëàíæ, ñàòèí, àòëàñ, äëÿ ïîøèòòÿ êîâäðè. Êîíòàêòè: 095-117-34-75, 25-42-69 Òþëü òà øòîðè, á/â. Ö³íà: 15 ãðí./ ì. Êîíòàêòè: 050-243-17-03, 25-84-17 Øèíåëüíó òêàíèíó. Êîíòàêòè: 72-06-68

ϳäðó÷íèêè ç âåòåðèíàð³¿. Êîíòàêòè: 050-665-08-08 Ïîâíèé çá³ðíèê òâîð³â Ê. Ïàóñòîâñüêîãî. Êîíòàêòè: 26-41-32, 095-828-84-41 Ïîøòîâ³ ìàðêè. Êîíòàêòè: 26-31-34, 099-337-40-10 Òð³óìô-òðàãåä³þ «Ïîë³òè÷íèé ïîðòðåò Ñòàë³íà», 2 òîìè. Ö³íà: 400 ãðí./ 1 òîì. Êîíòàêòè: 75-06-36 «²ñòîð³þ Âåëèêî¿ â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè», 12 òîì³â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 400 ãðí./ 1 òîì. Êîíòàêòè: 75-06-36

4.10. ³äïî÷èíîê, ñïîðò, òóðèçì ïðîäàì 2-ì³ñíèé ãóìîâèé ÷îâåí «Ëèñè÷àíêà», íîâèé. Êîíòàêòè: 066-548-22-05, 097-418-49-77 www.riboloff.com.ua Áàñåéí äëÿ ïëàâàííÿ, äëÿ äîðîñëèõ. Êîíòàêòè: 095-219-78-62 Áàñåéí êàðêàñíèé. Êîíòàêòè: 095-219-78-62 Âàë³çó Äåðá³ íà êîëåñàõ. Êîíòàêòè: 093-724-53-83, 26-27-85 Âåëîñèïåä, ñïîðòèâíî-òóðèñòè÷íèé. Êîíòàêòè: 25-91-94, ï³ñëÿ 18.00

Âóëè÷íèé òðåíàæåðíèé êîìïëåêñ: ã³ìíàñòè÷íà äðàáèíà, ïåðåêëàäèíà, íàâ³ñí³ áðóñè, ëàâà ã³ìíàñòè÷íà, ï³äâ³ñêà äëÿ ì³øêà, ö³íà — 4000 ãðí. Ñòîëè òåí³ñí³, ïðîôåñ³éíèé, íîâèé, 4000 ãðí òà òðåíóâàëüíèé, 2000 ãðí. Òðåíàæåð G Flex, åðãîíîì³÷íèé. Êîíòàêòè: 050-172-56-10 Ãðèëü áàðáåêþ. Êîíòàêòè: 099-048-81-13 Ëèæ³ DYNAMIC, õîðîøèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 050-691-80-19 m.zdanevych@gmail.com Ìîòîðíèé ÷îâåí Êàìóôëÿæ, ³ìïîðòíèé, 25 ê³íñüêèõ ñèë. Êîíòàêòè: 067-381-52-59 Íàá³ð âîëàí³â äëÿ ãðè â áàäì³íòîí. Êîíòàêòè: 098-128-04-92, 25-31-84


32

ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÓÒÓ

Íàìåò àðì³éñüêèé, 4õ4 ì, íà 10 ÷îë. Ö³íà: 1700 ãðí. Êîíòàêòè: 050-225-72-29 Í à ì åò, 4 õ 4 097-107-92-34

ì.

Ê î í òà ê ò è :

Íîâèé òåí³ñíèé ñò³ë. Êîíòàêòè: 066-961-50-66 Íîâèé ôóòáîëüíèé ì’ÿ÷, øê³ðÿíèé. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-31, 066-713-85-00 Ïàëàòêó, í î â à . 094-908-29-20

Ê î í òà ê ò è :

Ðèáàëüñüêèé íàï³âêîìá³íåçîí (Ïñêîâ-Ïîë³ìåð). Êîíòàêòè: 066-548-22-05, 097-418-49-77 www.riboloff.com.ua Ñàìîêàò. Ö³íà: 70 ãðí. Êîíòàêòè: 24-62-33 Òåðìîñ õàð÷îâèé, 30 ë. Ö³íà: 890 ãðí. Êîíòàêòè: 050-225-72-29 uuzzt@mail.ru www.snab.prom.ua Òðåíàæåð Îðá³òðåê ÂÊ-2030. Êîíòàêòè: 098-669-78-90

Òðåíàæåð ñïîðòèâíèé äëÿ òðåíóâàííÿ ì’ÿç³â æèâîòà, ïðîôåñ³éíèé, 2 øò. Êîíòàêòè: 050-265-23-71, 097-636-80-65 Øàøëè÷íèöþ. Êîíòàêòè: 72-55-20

êóïëþ Âåëîñèïåäíó ðàìó ç âèëêîþ, ñòàðó ñòàëüíó ñïîðòèâíó, â-âà Õàðê³â, àáî ³ìïîðòíó, íåäîðîãî. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: ì. Çàïîð³ææÿ 066-959-87-82

4.11. Ìåäèöèíà, êîñìåòèêà ïðîäàì Àïàðàò äëÿ ìàí³êþðó ³ ïåäèêþðó, ç 5 çì³ííèìè íàñàäê àìè, ðîçì³ð 11x5x4 ñì, íîâèé. Êîíòàêòè: 050-910-37-95 Âàçîí çîëîòèé âóñ. Êîíòàêòè: 066-427-58-39 Ìàñàæåð äëÿ î÷åé, â-âî ͳäåðëàíäè. Ö³íà: 1100 ãðí. Êîíòàêòè: 26-15-82 Îðòîïåäè÷íèé ìàòðàö, íîâèé. Êîíòàêòè: 093-812-53-69 Ò³í³ äëÿ ïîâ³ê, ñèíüîãî êîëüîð ó. Êîíòà ê òè: 098-128-04-92, 25-31-84 Ôåí-ù³òêó Bosch PHA 2662, ³îí³çàö³ÿ äëÿ çíÿòòÿ ñòàòè÷íîãî å ô å ê ò ó, ç à õ è ñ ò â ³ ä ï å ð å ã ð ³ â ó, ñóìêà, íîâà. Ö³íà: 550 ãðí. Êîíòàêòè: 050-910-37-95

ïðîïîíóþ

ÂÅײÐͲ, ÂÅѲËÜͲ, ÊÐÅÀÒÈÂͲ çà÷³ñêè, ðåêîíñòðóêö³ÿ, ëàì³íóâàííÿ âîëîññÿ, ôàðáóâàííÿ, íàðîùóâàííÿ âîëîññÿ, á³îçàâèâêà, ñòðèæêè ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³. Êîðåêö³ÿ áð³â òà â³é. Çíèæêà äî 10%.

ò. 096-846-82-84, 066-732-06-40 Àëüîíà Ìàê³ÿæ: âåñ³ëüíèé, âå÷³ðí³é, ñâÿòêîâèé, âè¿çä äî ê볺íòà; êîðåêö³ÿ òà ôàðáóâàííÿ áð³â. Êîíòàêòè: (0332) 28-04-35, 050-438-05-98, Ãàëèíà

4.12. Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ ïðîäàì Êàáàíà, âèãîäîâàíîãî íà íàòóðàëüíèõ êîðìàõ, æèâà âàãà. Êîíòàêòè: 050-862-77-05

Êàðòîïëþ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³: Ñëîâ’ÿíêà, Ñàíòå, Áºëà Ðîñà; íàñ³ííºâó Òàéôóí, Îâàö³ÿ, âèñîêî¿ ïðîäóêòèâíîñò³. Êîíòàêòè: 050-236-27-34

Êàðòîïëþ ñàíòå, îâåñ, ì. Ãî ð î õ ³ â . Êîíòàêòè: 068-502-91-55 Êàðòîïëþ ñîðòó ñàíòå òà áåëëà ðîñà, â Ðîæèùåíñüêîìó ð-í³. Êîíòàêòè: 067-334-44-52

Ê à ð ò î ï ë þ , 1 0 - 2 5 ò. Êîíòàêòè: 097-497-31-49, 097-699-40-69 Êàðòîïëþ, áîðîøíî, öóêîð, ê à ï ó ñ ò ó, áó ð ÿ ê . Ê î í ò à ê ò è : 24-36-70, 050-076-92-28

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

Êèòàéñüêó òðîÿíäó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 096-414-49-40, 71-42-91 Êîíþøèíó, òèìîô³¿âêó, îë³éíó ðåäüêó. Êîíòàêòè: 050-066-92-28 Íàá³ð ñàäîâî-ãîðîäíüîãî ³íñòðóìåíòó. Ö³íà: 55 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-67-55 Ïøåíèöþ, 200 êã òà ÿ÷ìåíþ, 200 êã, ñ îðò Âàê óëà. Êîíòà ê òè: 098-257-53-28 Ïøåíèöþ, æèòî. Ìîæíà íà íàñ³ííÿ, ñîðò «áóìåð». Êîíòàêòè: 067-334-44-52

Øèíøèë ³ øèíøèëèíÿò ïîðîäè ñ³ðèé ñòàíäàðò. Âèãîòîâëÿþ êë³òêè äëÿ íèõ. Êîíòàêòè: 099-429-33-23 Êîøåíÿ ïîðîäè ñô³íêñ, óêðà¿íñüêå ëåâêîº. Êîíòàêòè: 095-242-22-61 Êîøåíÿò, ïîðîäè ïåðñ-á³ê î ëîð. Êîíòàêòè: 098-953-38-21, 71-00-99 Êðîë³â ïîðîäè øèíøèëà-ðåêñ. Êîíòàêòè: 067-455-57-91, 050-631-82-31

Ê à ð ò î ï ë þ , â åë è ê ó, ì à ë ó. Êîíòàêòè: 099-724-03-74

Ïøåíèöþ, ï³âòîííè. Êîíòàêòè: 068-563-07-14

Ê àðòîïëþ, ìîðêâó. Êîíòàêòè: 050-066-92-28

Ïøåíèöþ. 095-109-94-28

Êàðòîïëþ, ñîðò Ñàíòå, âèðîùåíà íà îðãàí³÷íèõ äîáðèâàõ. Êîíòàêòè: 79-27-77, 099-385-28-26

Ïøåíèöþ. Êîíòàêòè: 76-04-98, 095-465-23-24

Êóðåé-«íåñó÷îê», 6 ³ 3 ì³ñ., ïîðîäè òåòðà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-402-80-15, Â’ÿ÷åñëàâ

Ïøåíèöþ. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 76-72-31

Ìîëîäó ê îðîâó, â³ê 6 ðîê³â. Êîíòàê òè: 050-260-51-20, Òåòÿíà

Ñàäæàíö³ ìàëèíè ñîðòó Êîñòà ³òà, ïëîäþ÷³ñòü äî æîâòíÿ. Êîíòàê òè: 0 9 6 - 7 2 5 - 11 - 2 5 , 095-700-10-99

Ìîëîäó, ò³ëüíó êîðîâó, 3 ð., Ëóöüêèé ð-í. Êîíòàêòè: 066-416-73-03, 098-614-08-64

Êîíñåðâàö³þ, ð³çíî¿ ºìíîñò³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27 Ìåä. Ö³íà: 80 ãðí./ë. Êîíòàêòè: 050-378-25-01 ×àñòèíó ñâèí³, âèãîäóâàíà íà äîìàøí³õ íàòóðàëüíèõ êîðìàõ. Êîíòàêòè: 096-995-97-86

4.13. Çàãóáëåíî, çíàéäåíî, ïîâ³äîìëåííÿ çàãóáëåíî Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ àâòîìîá³ëÿ ÀÊ 013948, âèäàíå íà ³ì’ÿ Áîãäàíà Ëåîí³äà Ãð è ã î ð î â è ÷ à , â â à æ à ò è í å ä³éñíèì. Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ, âèäàíå íà ³ì’ÿ ̳ë³ùóêà Áîãäàíà ²âàíîâè÷à , ââàæàòè íåä³éñíèì. Âòðà÷åí³ äîêóìåíòè íà êâàðòèðó: áóäèíêîâà êíèãà, ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ì. Ëóöüê, âóë. Ëüâ³âñüêà, 61à, êâ. 86, âèäàí³ íà ³ì’ÿ Øóíüêî ͳíè Îëåêñàíäð³âíè, ââàæàòè íåä³éñíèìè. Âòðà÷åí³ ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³, áóäèíêîâà êíèãà òà ³íâåíòèðèçàö³éíà ñïðàâà íà êâàðòèðó çà àäåðñîþ ì. Ëóöüê, ïð. ³äðîäæåííÿ, 41 à/55, âèäàí³ íà ³ì’ÿ Äóá÷àêà ³êòîðà Ïåòðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèìè.

ïîâ³äîìëåííÿ Ïðîäþñåðñüêèé öåíòð Øàíñ, ïðîâîäèòü ïðîñëóõîâóâàííÿ ìîëîäèõ òàëàíò³â äëÿ ö³êàâèõ ïðîåêò³â, ïðîäþñóâàííÿ, íàâ÷àííÿ, êîíöåðòíèõ òóð³â â Óêðà¿í³ òà çà êîðäîíîì. ßêùî òè âîëî䳺ø âîêàëüíèìè çä³áíîñòÿìè àáî ïðàãíåø íàâ÷àòèñü òî òîá³ ñàìå äî íàñ! Êîíòàêòè: 050-206-38-78, 096-500-10-34

4.14.Àíòèêâàð³àò ïðîäàì Çíàõ³äêó äëÿ ðåñòàâðàòîðà ìåáë³â: ñòàðîâèííó êíèæêîâó øàôó (100 ð.) òà øàôó äëÿ îäÿãó (ïî 200 ãðí.). Êîíòàêòè: 72-78-18, 097-873-83-55 Êàðòèíó 1953 ð. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69

4.15. Âñå äëÿ ñàä³âíèê³â òà ãîðîäíèê³â ïðîäàì Ãàçîíîêîñàðêó, á/â, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 063-950-85-94, 050-195-61-54

Êîíòàêòè:

Ñàäæàíö³ ïîëóíèö³ ñîðòó Àëüá³îí, Ì àðòåðåé, ªëèçàâåòà 2, Ã. Äæàðíåÿ. Êîíòàêòè: 096-725-11-25, 095-700-10-99 Ñ ³ ò ê ó ì à ñ ê ó â à ë ü í ó, 3 õ 6 ì . Ö³íà: 450 ãðí. Êîíòàêòè: 050-225-72-29, uuzzt@mail.ru Ñîëîìó â òþêàõ, Ðîæèùåíñüêèé ð-í. Êîíòàêòè: 067-334-44-52 Òðàâó êîíþøèíè, òèìîô³¿âêè òà ³í. Êîíòàêòè: 24-36-70, 050-076-92-28 ×àñíèê Ëþáàøà, íàñ³ííºâèé, í à ñ ³ í í ÿ ÷ à ñ í è ê ó. Ê î í ò à ê ò è : 050-627-84-56

4.16. Çîîêóòî÷îê

Ðîáî÷îãî êîíÿ, 6 ð., ê îáèëó, 3 ð. Êîíòàêòè: 066-974-59-34, 096-637-50-18 Ðîáî÷ó ê îáèëó, 5 ð., âîçà, ç óïðàææþ. Êîíòàêòè: 099-052-44-10 Ñîáàêó ïîðîäè òîéòåð’ºð, êîáåëü, êîôåéíèé, äëÿ â’ÿçêè, ðîä î â ³ ä â ³ ä Ê Ñ Ó. Ê î í ò à ê ò è : 096-353-65-51 Ñîáàêó, í³ìåöüê à â³â÷àðê à. Êîíòàêòè: 79-42-81, 095-633-78-00 Ñîëîìó â òþêàõ. Êîíòàêòè: 097-113-12-27, 098-714-18-50 Òåëèöþ ãîëëàíäñüêî¿ ìîëî÷íî¿ ïîðîäè, íà óòðèìàííÿ, â³ä âèñîêîïðîäóêòèâíî¿ êîðîâè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (0332) 79-31-12 097-515-76-71

ïðîäàì

Õ â è ë ÿ ñ ò è õ ï à ï ó ã, ä å ø å â î . Êîíòàêòè: 096-353-65-51

 äîáð³ ðóêè ê îøåíÿò. Êîíòàêòè: 050-564-64-39

Õîì’ÿ÷ê³â, àêâàð³óìíèõ ðèáîê. Êîíòàêòè: 25-76-23, 095-381-74-66

 äîáð³ ðóêè ÷îðíó ê³øêó. Êîíòàêòè: 095-541-47-83 Â’ºòíàìñüêèõ ïîðîñÿò, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-969-34-33 Äåêîðàòèâíîãî êðîëèêà, õâèëÿñò î ãî ïàïóãó, ä³â÷èíê à, (400 ãðí.). Êîíòàêòè: 099-646-61-53 ijéíèõ ê³ç. 095-553-80-76

Êîíòàêòè:

ijéíó ê îðîâó, õîðîøî¿ ïîðîäè, â³ê 3 ðîêè. Ö³íà: 8000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-700-70-85, 099-348-24-57 Äîãëÿíó òó ê îçó, â³ê 6 ì³ñ. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-686-16-02 Êë³òêó, äëÿ õîì’ÿ÷êà, àáî ùóðà, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 24-53-63, 095-082-70-11 Êîáèëó. Ãîðîõ³âñüêèé ð-í. Êîíòàêòè: 050-280-40-88 Êîçè. Êîíòàêòè: 066-368-70-47 Êîçó-ïåðâ³ñòêó (1.5-2 ë.), ê³çî÷êó ³ êîçëèêà (áåçðîã³, â³ä õîðîøèõ áàòüê³â). Êîíòàêòè: 0 5 0 - 4 3 8 - 2 5 - 1 7 arsentereshuk@mail.ru Êîíÿ â ñ. Õîðîõîðèí, êàøòàíîâî ãî ê îëüîðó, â³ê 11 ðîê³â. Íåäîðãî. Êîíòàêòè: 066-798-96-72, 099-636-56-29

Õîðîøó, ìîë îäó, çäîðîâó êîðîâó! Ñïîê³éíà. Êîíòàêòè: 063-384-59-49 masher13@ukr.net Öóöåíÿ ïåê³íåñà. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 78-82-60, 050-788-42-04 Öóöåíÿò ëàáðàäîðà ðåòðèâåðà, õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà, ïàëåâî ã î î ê ð à ñ ó, ä î ê ó ì å í ò è Ê Ñ Ó. Êîíòàêòè: 066-814-99-20 Öóöåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. Êîíòàêòè: 050-204-85-16 Öóöåíÿò ïîðîäè Äæåê-ðàññåë-òåð’ºð, íàðîäæåí³ 21.07.2012 ð . , ä î ê óì å í ò è Ê ÑÓ. Ê î í òà ê ò è : 0 6 7 - 4 6 6 - 2 3 - 5 6 www.omri-relizan.com Öóöåíÿò, ïîðîäè â³â÷àðêè, ç õîðîøèì ðîäîâîäîì. Åë³òí³ áàòüêè. Êîíòàêòè: 099-955-03-46, 050-801-23-53 Øèíøèë, ñ³ð³, 2 ñàìö³, â³ê 2 ì³ñÿö³. Êîíòàêòè: 096-353-65-51

êóïëþ ѳàìñüêå êîøåíÿ. Êîíòàêòè: 093-553-13-05 Öóöåíÿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, ä³â÷. Êîíòàêòè: 050-675-41-98

ïîäàðóþ

Êîíÿ, â³ê 3.5 ðîêè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 0 9 6 - 6 6 5 - 1 5 - 5 9 , 096-751-21-90

3-êîë³ðíó ê³øêó ³ ÷îðíî-á³ëîãî êîòèêà, ïðèâ÷åí³, â äóæå äîáð³ ðóêè. Êîíòàêòè: 096-450-41-31, 095-161-16-30

Êîðîâó â Ë óöüêîì ó ð-í³, 11 ð. Êîíòàêòè: 099-753-82-20, 096-556-95-03

 ä î á ð ³ ð ó ê è â ³ â ÷ à ð ê ó, ä³â÷èíêà, â³ê 1, 5 ðîêè. Êîíòàêòè: 063-485-55-60, 050-991-22-29

Êîðîâó â ñ. Áóÿíè, Ëóöüêîãî ð-íó. Êîíòàê òè: 050-806-73-91

 äîáð³ ðóêè ãàðíå ïóõíàñòå êîøåíÿ. Êîíòàêòè: 25-47-84

Êîðîâó ä³éíó, íåäîðîãî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-982-43-69 Êîðîâó, Ãîðîõ³âñüêèé ð-í. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 099-636-21-45, Îëÿ

Êîíòàêòè:

Êîòèêà, ïîðîäè äîíñüêèé ñô³íê ñ, ìåäïàñïîðò, ïðèâ÷åíèé äî ëîòêà. Êîíòàêòè: 099-082-36-47, 093-332-85-98

Çåðíî â ñ. Áîãîëþáè. Ö³íà: 600 êã. Êîíòàêòè: 095-132-81-18

Êîøåíÿ ïîðîäè äîíñüêèé ñô³íêñ, ãîëîíàðîäæåíèé, õëîï÷èê, ïðèâ÷åíèé. Êîíòàêòè: 099-082-36-47

Ãëèíîçåì. 067-289-24-20

Êðîëÿ, ïîðîäè âåëåòåíü. Äåøåâî. Êîíòàêòè: 066-092-61-25

 äîáð³ ðóêè çäîðîâèõ öóöåíÿò, 5 õë îï÷èê³â òà 5 ä³â÷àò, â³ê 2,5 ì³ñ. Êîíòàêòè: 050-378-51-85, 050-378-51-63  äîáð³ ðóêè êîòèêà, ÷îðíîãî î ê ð à ñ ó, â ³ ê 3 ì ³ ñ . Ê î í ò à ê ò è : 050-685-53-69  äîáð³ ðóêè êîøåíÿò, òèãðîâî ãî î ê ð à ñ ó. Ê î í òà ê ò è : 066-057-86-72  äîáð³ ðóêè öóöåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, ìåòèñ. Êîíòàêòè: 066-621-73-39

 ä î á ð ³ ð ó ê è ö ó ö å í ÿ ò, 3-ìàñòí³, ç äîñòàâêîþ. Êîíòàêòè: 78-23-86  äîáð³ ðóêè öóöåíÿò, çâè÷àéíî¿ ïîðîäè, ìîæëèâî äëÿ îõîðîíè. Êîíòàêòè: 26-43-94, 095-543-28-61  äîáð³ ðóêè, êîøåíÿ, õëîï÷èê, ðîçóìíå òà ëàñêàâå. Êîíòàêòè: 26-56-02, 066-328-94-68  äîáð³ ðóêè, ìîë îäó ê³øê ó, ÷ î ð í î ã î î ê ð à ñ ó. Ê î í ò à ê ò è : 050-371-52-94  õîðîø³ ðóêè, äóæå, ãàðíèõ êîøåíÿò, ïðèâ÷åíèõ äî ëîòê à, â³ê 1.5 ì³ñÿö³. Êîíòàêòè: 093-290-25-39, 066-625-51-90 ³ääàì â äîáð³ ðóêè íå÷èñòîêðîâíèõ öóöåíÿò â³ä âåëèêî¿ òà ìàëî¿ ïîðîäè ñîáàê. Êîíòàêòè: (0332) 71-21-50, 095-833-76-57 ³ääàì â äîáð³ ðóêè ïóõíàñò è õ ê î ø å í ÿ ò, ö ó ö å í ÿ , ì å ò è ñ , ä³â÷èíêà. Êîíòàêòè: 050-678-85-07 Êîøåíÿò, â äîáð³ ðóêè. Êîíòàêòè: 29-26-35, 73-89-62 Ê î ø å í ÿ ò, ö ó ö å í ÿ ò, â ä î á ð ³ ðóêè. Êîíòàêòè: 28-64-15, 066-348-70-93 Ì à ë å í ü ê è õ , ïóõíàñòèõ, ðîçóìíèõ êîøåíÿò (ä³â÷àòêà) ó õîðîø³ ðóêè ëþäÿì ç³ ùèðèì ñåðöåì. Êîíòàêòè: 067-979-53-80 Ïóõíàñòèõ êîøåíÿò, â äîáð³ ðóêè. Êîíòàêòè: 70-94-62 Ñ î á à ê ó, í à ï ³ â ï î ð î ä è ñ ò à , õëîï÷èê, äëÿ îõîðîíè, ãîñïîäàðåâ³ ç âîëüºðîì. Êîíòàêòè: 71-21-50 Ñ î á à ê ó, í à ï ³ â ï î ð î ä è ñ ò à , õëîï÷èê, äëÿ îõîðîíè, ãîñïîäàðåâ³ ç âîëüºðîì. Êîíòàêòè: 095-833-76-57 Öóöåíÿ, õëîï÷èê, ìàëåíüêî¿ ïîðîäè, ïóõíàñòèé. Êîíòàêòè: 26-32-35, 096-351-58-83 Öóöåíÿò, â äîáð³ ðóêè. Êîíòàêòè: 095-407-57-88

4.17. Ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè ïðîäàì Àêîðäåîí Âåëòìåéñòåð-Êàïð³÷³î, ÷îðíîãî ê îëüîðó, 80 áàñ³â, 5+3 ðåã³ñòðà, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-714-02-65 Àêîðäåîí Âåëòìåéñòåð-Ìåòåîð, 80 áàñ³â, ÷åðâîíîãî êîëüîðó, 5+3 ðåã³ñòðà, ó â³äì³ííîì ó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-649-38-87 Àêîðäåîí Âåëüòìåéñòåð-Êîíñ î í à , ÷ î ð í î ã î ê - ð ó, 9 6 á à ñ ³ â , 11 + 5 ð å ã ³ ñ ò ð ³ â . Ê î í ò à ê ò è : 093-575-72-30 Àêîðäåîí Âîëòìåéñòåð-Ñåð³íî, 96 áàñ³â, 11+5 ðåã³ñòð³â, ÷îðíèé. Êîíòàêòè: 068-563-47-76 Àêîðäåîí Âîëòìåéñòåð-Ñåð³í î , 9 6 á à ñ ³ â , ÷ å ð â î í è é , 11 ðåã³ñòð³â. Êîíòàêòè: 093-832-46-05 Àêîðäåîí Âîëòìåéñòåð-Ñòåëëà, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-925-11-67 Àêîðäåîí Õîðõ, 120 áàñ³â, 11 ðåã³ñòð³â, ÷åðâîíèé. Êîíòàêòè: 068-563-49-26 Àíòèêâàðíå ôîðòåï³àíî Ludwig Hupfeld. Ö³íà: 8050 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-02-25

êóïëþ Áàíäóðó, àêîðäåîí Âåëòìåéñòåð, áàÿí Åòþä, áàÿí 5-ðÿäíèé, ç ðåã³ñòðàìè, â-âà ͳìå÷÷èíà, ãàðìîøê ó, äóõîâ³ ³íñòð óìåíòè, êîíòðàáàñè: áàëàëàº÷íèé, ñêðèïêîâèé, äîìáðîâèé. Êîíòàêòè: 066-842-60-07

4.18. гçíå ïðîäàì Àëüáîì íà 96 ôîòîãðàô³é. Êîíòàêòè: 098-128-04-92, 25-31-84 Áðåçåíò, 5õ5,20, á/â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-320-42-76 Áóäèëüíèêè: ìåõàí³÷íèé (20 ãðí.), íà áàòàðåéêàõ (15 ãðí.). Êîíòàêòè: 050-236-52-42 Âàçîí àëîº (äëÿ ë³êóâàííÿ). Âèñîòà 45 ñì. ³ê á³ëÿ 7-9 ðîê³â. Ö³íà: 85 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-67-55 Âàçîí ìîíñòåðè, âåëèêèé. Ö³íà: 140 ãðí. Êîíòàêòè: 099-433-83-79 Âàçîíè. 050-983-70-62

Êîíòàêòè:

Âåëèêèé âàçîí çîëîòèé âóñ. Êîíòàêòè: 25-84-17, 050-243-17-03 Âåëèê³ ê³ìíàòí³ âàçîíè: äðàöåíè, ô³ê óñè, ìîæíà äëÿ îô³ñó. Êîíòàêòè: 063-420-63-01 Äâ³ âèøèò³ êàðòèíè (ä³â÷èíà ç îëåíåì, ä³â÷èíà òà ëåáåä³), íà ÷îðíîìó ôîí³. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69 Åòþäíèê, äëÿ ìàëþâàííÿ. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 050-135-44-52 Æîì ñóõèé, ãðàíóëüîâàíèé, âèñ³âêè, îñèïêó, çåðíî. Êîíòàêòè: 29-19-80, 067-458-13-25, 095-242-32-70 Êàâîâèé ñåðâ³ç êèòàéñüêà ìàäîííà, íà 6 ïåðñîí, 28 ïðåäìåò³â. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 097-873-83-35, 72-78-18 Ê àðòèíó, ïðèðîäà, 71õ56, á/ â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 580 ãðí. Êîíòàêòè: 25-84-17 Êðèøòàëåâ³ áîêàëè, ðþìêè Áîãåìà. Ö³íà: 50 ãðí./øò. Êîíòàêòè: 72-78-18 Ìåòàëåâó äðàáèíó, äîâ æèíà 5 ì. Êîíòàêòè: 066-871-45-55 Ìîíñòåðó (âàçîí). Âèñîòà á³ëÿ 1,5 ì. Ö³íà: 65 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-67-55 Íàñò³ííèé ãîäèííèê ç ãèðüîâèì ìåõàí³çìîì «Êóêóøêà», ðàäÿíñüêîãî çðàçêà. Êîíòàêòè: 050-378-67-55 (ï³ñëÿ 17.00) Ïàìïåðñè äëÿ äîðîñëèõ, ¹ 4, äåøåâî. Êîíòàêòè: 050-142-96-46 ϳð’ÿ, ïîäóøêè, ïåðèíè, á/â. Êîíòàêòè: 094-908-29-20 Ïîðîëîí, 100 ìì, òîâùèíà 1,5 ì. Êîíòàêòè: 75-06-36 Ïîñòåðè â³äîìèõ ôóòáîëüíèõ òà õîêåéíèõ êîìàíä. Êîíòàêòè: 095-347-18-30 Ñîëîìó â òþêàõ. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 095-545-52-50 Ô³í³êîâ³ ïàëüìè, âèñîòà 3 ì. Êîíòàêòè: 067-652-85-37

Áàíäóðó, àêîðäåîí Âåëòìåéñòåð, áàÿí. Êîíòàêòè: 098-812-00-80

×àéíî-êàâîâèé ñåðâ³ç. Êîíòàêòè: 26-51-98

Áàñ-ã³òàðó, ÷åðâîíå äåðåâî, â-âî ²íäîíåç³ÿ. Êîíòàêòè: 066-969-46-73

Øê³ðè íóòð³¿. ×îðí³, á³ë³. Íàòóðàëüíå õóòðî. Îáðîáëåí³. 20 øò. Ö³íà: 40 ãðí. Êîíòàê òè: ì. ×åðâîíîãðàä 098-561-40-45

Áàÿí Ðóá³í 5, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 093-531-97-57 Áàÿí ßñíà Ïîëÿíà, ìàéñòðîâèé. ²äåàëüíèé ñòàí. Êîíòàêòè: 099-726-36-61 Áàÿíè Ðóá³í-5 òà Åòþä, ç âèáîðíîþ ñèñòåìîþ. Êîíòàêòè: 068-135-26-15

Øò ó ÷ í ³ â î ä î ð î ñ ò ³ , ê î ð ÿ ã ó. Êîíòàêòè: 24-56-31, 066-713-85-00

êóïëþ

Ìóçè÷íó àïàðàòóðó, íîâ³ ñèíòåçàòîðè. Êîíòàêòè: 097-649-38-87

Âñòàâêè ç íåäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ ç þâåë³ðíèõ âèðîá³â (ïåðñòí³â, ñåðåæîê, êóëîí³â òîùî). Êîíòàêòè: 29-59-80, 050-888-48-80

Ñ à ê ñ î ô î í Òå í î ð , ñ ó ï å ð êëàñ³ê, â-âà ͳìå÷÷èíè, áàñ, áàëàëàéêó, ãàðìîøêó, äóõîâ³ ³íñòðóìåíòè. Êîíòàêòè: 098-812-00-80

Ïðîòèãàç ä³þ÷èé, ðîçì³ð ãîëîâè 57 ñì. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 25-30-40

Ôîðòåï³àíî Óêðà¿íà. Êîíòàêòè: 098-770-88-66

ßíòàðíå íàìèñòî. Êîíòàêòè: 066-713-37-39


33

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

ÂÑÅ ÄËß Á²ÇÍÅÑÓ 5.1. Îô³ñíå îáëàäíàííÿ

³òðèíè õîëîäèëüí³ Ãîëä, Ôð³äî, øàôó äëÿ íàïî¿â, õîëîäèëüíå îáëàäíàííÿ. Êîíòàêòè: 066-947-89-06, 096-203-74-49

Äþðàëþì³í³ºâèé ëèñò. Êîíòàêòè: 24-56-31 Ôåðìó ìåòàëåâó, äîâæ. 11 ì. Êîíòàêòè: 050-378-59-66 Àïàðàò-òðóáîêàáåëåøóêà÷, äëÿ âèçíà÷åííÿ ï³ä çåìëåþ ìåòàëó, òðóá, ïðîâîä³â òà ³í. êîìóí³êàö³é. Êîíòàêòè: 063-404-94-74

ïðîäàì Ñåéô. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 050-236-52-42

ïðîïîíóþ ÀÄÂÎÊÀÒ. Êîíñóëüòàö³¿, çàÿâè. Ïîñëóãè ïî ñïðàâàõ, íà ñë³äñòâ³ òà ñóä³. Êîíòàêòè: 72-37-26

Ìîëîäà æ³íêà äîãëÿíå ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó àáî õâîðó. Êîíòàêòè: 050-764-17-97

Ãîðèçîíòàëüíó õîëîäèëüíó â³òðèíó, òèïó ²íòåð-501, Òîí-530. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-888-73-45

êóïëþ

Ãîðèçîíòàëüíó õîëîäèëüíó â³òðèíó. òèïó ²íòåð-501, Òîí-530. Êîíòàêòè: 066-888-73-45

ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒ

Åëåêòðîííó âàãó, äî 20 êã, íîâà, äåøåâî. Êîíòàêòè: 050-670-19-41 ²íâåíòàð äëÿ êîâáàñíîãî âèðîáíèöòâà. Êîíòàêòè: 067-289-24-20 Ìàíåêåíè. Êîíòàêòè: 79-51-19 Òîâàðíó âàãó. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 050-674-63-26

÷îðíèõ ìåòàë³â. Äîðîãî. Ìîæëèâèé âèâ³ç, ïîð³çêà, äåìîíòàæ. ˳ö. À ¹501444 ÌÏÏÓ â³ä 24.11.2009

ò. 095-924-04-25

ÏÀÌ`ßÒÍÈÊÈ ç íàòóðàëüíîãî êàìåíþ òà ìàðìóðîâî¿ êðèõòè. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ, íèçüê³ ö³íè.

ò. 70-85-72, 050-512-72-05

ò. 0 (332) 72-58-37, ç 9.00 äî 12.00 Ìîëîäà ñ³ì’ÿ äîãëÿíå ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó ç ïðàâîì óñïàäêóâàííÿ æèòëà. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-876-14-14 Íàá³ð òà äðóê òåêñòó. Øâèäêî. ßê³ñíî. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-880-59-72

5.3. Òîðãîâåëüíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè ïðîäàì Âàãó. Êîíòàêòè: 067-289-24-20

Âóãëåêèñíåâèé áàëîí, 1 øò., 800 ãðí., êåãè, 2 øò. Êîíòàêòè: 067-332-38-44

Òîðãîâèé 099-048-81-13

çîíò.

Êîíòàêòè:

Óí³âåðñàëüíó àêóñòè÷íó ñèñòåìó, äëÿ íåâåëèêîãî äèñêî-çàëó, áàðó, 2 àêòèâí³ 3-ïîëîñí³ êîëîíêè, 3 äðàéâåðè, â ÿê³ âìîíòîâàí³ ñâ³òëîä³îäí³ ³íäèêàòîðè. Ö³íà: 4250 ãðí. Êîíòàêòè: 093-855-15-46 Õîëîäèëüíó â³òðèíó, â-âî ͳìå÷÷èíà, äîâæèíà 3,5 ì, á/â. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-924-21-19

Ôðèçåð äëÿ ìîðîçèâà. Êîíòàêòè: 066-339-36-34

ò. 095-409-12-85, 067-649-21-68, 095-126-41-99, 76-79-92

5.4.Íàôòîïðîäóêòè, ìåòàëîïðîêàò

5.5. Ïðîìèñëîâå îáëàäíàííÿ

êóïëþ

ïðîäàì

ïðîäàì

Äþðàëþì³í³ºâèé ëèñò. Êîíòàêòè: 066-713-85-00

Àïàðàò-ôðèçåð äëÿ â-âà ìîðîçèâà. Êîíòàêòè: 095-316-60-59

Êîíòàêòè:

Ãàçîâ³ áàëîíè, çàïðàâëåí³. Êîíòàêòè: 25-43-74

Åëåêòðîñ³÷êàðíþ. Êîíòàêòè: 099-724-03-74

êóïëþ

Åìàëüîâàíó âèâàðêó, íîâà, 40 ë. Ö³íà: 10 ãðí. Êîíòàêòè: 24-62-33

Êèëèìîâèé îâåðëîê, äëÿ îáìåòóâàííÿ êèëèì³â, íèòêè, íîâèé, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-914-55-84, 097-447-58-08

˳í³ÿ, äëÿ ãðàíóëþâàííÿ Munch, ͳìå÷÷èíà, íîâà. Êîíòàêòè: 067-391-13-43 Ìàøèíêó äëÿ ðåìîíòó âçóòòÿ, íîâà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-914-55-84 Íîâó óñòàíîâêó, ñòàö³îíàðíó, á³äîííîãî òèïó, äëÿ âèãîòîâëåííÿ â³áðîïðåñîâàíèõ áëîê³â, òåðì³íîâî, (ì³í³-ïðåñ), àáî îáì³í íà ë³ñ. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-416-44-24 Îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ï³íîáëîêó, äðîáàðêó âàëêîâó, äåç³íòåãðàòîð. Êîíòàêòè: 050-317-31-23

Àíàë³çàòîð ìåòàëó, áóäü-ÿêèé (ñòèëîñêîï, ñïåêòðîìåòð, äåôåêòîñêîï, òâåðäîì³ð, ìàòåë³çàòîð, òîâùèíîì³ð, ïðîô³ëîìåòð, ðîçðèâíó ìàøèíó, ì³êðîñêîï). Êîíòàêòè: 063-404-94-74

5.6. Òàðà ³ óïàêîâêà

Êàí³ñòðó ìåòàëåâó, 20 ë, 100 ãðí. Êîíòàêòè: 099-740-08-75

ïðîäàì Áàëîí ãàçîâèé, íîâèé. Êîíòàêòè: 050-763-06-47

Îáëàäíàííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà ìîðîçèâà. Êîíòàêòè: 095-316-60-59

Áàëîí êèñíåâèé. Êîíòàêòè: 096-236-10-77, 24-57-56

Ïàñòåðèçàòîðè, 60 ë, 100 ë, â-âà ²òàë³ÿ, á/â. Ö³íà: 3000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-316-60-59

Áàëîí, á/â. Êîíòàêòè: 75-13-61 Áàëîíè âóãëåêèñëîòí³, êèñíåâ³. Êîíòàêòè: 066-307-74-99 Áàëîíè ãàçîâ³, 5, 8, 12, 25 ë. Êîíòàêòè: 097-797-26-36, 066-473-92-13 Áàëîíè ãàçîâ³, äëÿ â³äïî÷èíêó, 5-8 ë. Êîíòàêòè: 097-797-26-36, 066-473-92-13 Áàëîíè, íà ãàç, êèñåíü. Êîíòàêòè: 70-05-43, 099-732-78-43 Áàíêè 3 ë, 50 øò. Ö³íà: 5 ãðí. Êîíòàêòè: 050-990-07-33 Áàíêè ñêëÿí³, 3 ë, 5 ë. Êîíòàêòè: 095-308-84-44 Áàíêè, 0,5, 1, 2, 3, 10 ë, çà ï³âö³íè ðèíêîâî¿. Êîíòàêòè: 72-86-92 Áàíêè, 1 ë (2 ãðí.), 0,5 ë (1 ãðí.), á/â. Êîíòàêòè: 72-01-18, 050-516-12-63 Áàíêè, 3 ë, 0,5 ë. Êîíòàêòè: 098-895-00-18

Ñòàíîê îïóñêàííÿ êðà¿â øê³ðè. Êîíòàêòè: ì. Õàðê³â 067-310-22-28

Áàíêè, 3 ë, 20 øò. Ö³íà: 43ãðí./ 1øò. Êîíòàêòè: 24-62-33

Ñóøêó ÀÂÌ 1,5. Êîìïëåêòíà, ðåñòàâðîâàíà. Êîíòàêòè: 067-391-13-43

Áàíêè, 3 ë, á/â. Êîíòàêòè: 050-378-71-53

Òåëüôåð íà 500 êã, âèïàðîâóâà÷³ äëÿ õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ. Êîíòàêòè: 067-289-24-20 Ôîðìàòíî-ðîçêð³éíèé âåðñòàò, ñò³ë 2,8õ2,6 ì, ï³äð³çíà ïèëêà, 4 êÂò. Êîíòàêòè: 093-286-10-03 Ôðåçåðíèé ìåòàëîîáðîáíèé âåðñòàò, êóò íàõèëó ãîëîâêè äî 90 ãðàäóñ³â, âàð³àòîð øâèäêîñòåé. Êîíòàêòè: 098-689-08-78 Øâåéíå îáëàäíàííÿ, ïðîìèñëîâå òà ïîáóòîâå, íîâå òà á/â, ³ç ͳìå÷÷èíè: ïðÿìîñòðî÷í³ îâåðëîêè, ñïåöìàøèíêè, ÂÒÎ, ðîçêð³éí³, â’ÿçàëüí³, âèøèâàëüí³ òà ³í., òà çàï÷àñòèíè äî íèõ. Êîíòàêòè: 050-914-55-84, 097-447-58-08

ªìí³ñòü, 10-100 êóá. ì, íåðæàâ³þ÷à, åìàëüîâàíà, ìåòàëåâà, á/â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-829-44-15 ªìí³ñòü, á³ìåòàëåâà, õàð÷îâà, íà 10 êóá. ì. Êîíòàêòè: 066-138-92-09

Áàëîí ãàçîâèé, ïîáóòîâèé, ç³ øëàíãîì òà ðåäóêòîðîì. Ö³íà: 360 ãðí. Êîíòàêòè: 050-519-72-66

ѳ÷êàðíþ, íà ï³äøèïíèêàõ, åëåêòðîêîðìîð³çêó, 220 Â, íîâó. Êîíòàêòè: 067-888-90-55

ªìí³ñòü ³ç ìîðîçèëüíî¿ êàìåðè, í/æ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-320-42-76

Ðåàêòîðè, åìàëüîâàí³, íåðæàâ³þ÷³, 1; 4; 6,3; 10; 16 êóá. ì. Êîíòàêòè: 067-553-13-49

Îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ñóø³. Êîíòàêòè: 097-405-29-24

Ñåïàðàòîð åëåêòðè÷íèé, ìàéæå íîâèé, àâòîìàò äëÿ ãàçîâàíî¿ âîäè, íîâèé. Êîíòàêòè: 70-05-43, 099-732-78-43

÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â: ì³äü, àëþì³í³é, ëàòóíü, ñâèíåöü. Äîðîãî. ˳ö. ÌÏÏÓ À ¹580677 â³ä 22.02.11, ÌÏÏÓ À ¹501444 â³ä 24.11.09.

Êîíòàêòè:

áàëîí.

Øâåéíó ìàøèíó Ïôàôô-335. Êîíòàêòè: ì. Õàðê³â, 067-310-22-28

Ðåàêòîð, åìàëüîâàíèé, 25 êóá. ì, íîâèé. Êîíòàêòè: 066-138-92-09

ÁÐÓÕÒ

áàëîí.

Ãàçîâèé 097-442-29-00

óëüéîòèíó, ç ã³äðàâë³÷íèì ïðèâîäîì. Êîíòàêòè: 098-689-08-78

Ïðîìèñëîâó øâåéíó ìàøèíó ç íîæíèì ïðèâîäîì, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 71-55-64, 067-910-75-30

Òîðãîâåëüí³ â³òðèíè, 2 øò., 220 òà 380 Âò, âàãó òàðíó, äî 500 êã (750 ãðí.). Êîíòàêòè: 067-332-38-44

Ãàçîâèé 098-320-42-76

Øâåéíó ìàøèíêó ̳íåâðà, äëÿ ðåìîíòó âçóòòÿ, íåäîðîãî. Ö³íà: 3800 ãðí. Êîíòàêòè: 095-438-35-00

Ïðîìèñëîâèé çâàðþâàëüíèé àïàðàò. Êîíòàêòè: 76-70-56

ÓÂÀÃÀ! äëÿ çâè÷àéíî¿ ëþäèíè. ijëîâà ïðîïîçèö³ÿ ï³ñëÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñï³âáåñ³äè. çàïèñ çà òåëåôîíîì.

Áóòë³, íà âèíî, ñ³ê. Êîíòàêòè: 050-197-50-20

óäðàâë³÷íèé øòàáåëåð RZS-1516, âèñîòà ï³äéîìó 3 ì, â/ï 1,5 ò. Êîíòàê òè: 75-79-60, 050-378-11-40

Ïèëîçá³ðíèê äëÿ ñòðóæêè, ñòàö³îíàðíèé, 2-ì³øêîâèé, 2,2 êÂò, ïðîäóêòèâí³ñòü 6000 êóá. ì, 220 Â. Êîíòàêòè: 093-286-10-03

Ïðèâàòíèé ï³äïðèºìåöü ðîçøèðþº ä³ÿëüí³ñòü. Çàïðîøóþ êîìïàíüéîí³â, âêëàäàííÿ íåïîòð³áí³, íà âèõîä³ â³äñîòîê â³ä á³çíåñó. Êîãî ö³êàâèòü òåëåôîíóéòå! Êîíòàêòè: 050-206-22-21

ÄÎÑÒÓÏÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ

Áóòë³ 10 ë, á/â. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 095-190-60-88

Â’ÿçàëüíó ìàøèíêó. Êîíòàêòè: 24-88-97

5.2. Áþðî ïîñëóã

Äîïîìîãó ïî äîãëÿäó çà õâîðèì ïðåñòàð³ëèì, ³íâàë³äîì ÷åðåç ñëóæáó Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ. Áåç ïðåòåíç³é íà æèòëî. Êîíòàêòè: 095-023-71-89

Áî÷êó, 50 ë, 70 ãðí., áàíêè, 3 ë, 25 øò., ïî 5 ãðí., áóòë³, 10 ë, 40 ãðí. Êîíòàêòè: 72-23-39, 095-056-95-06

Âèïàðîâóâà÷³ äëÿ õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ. Êîíòàêòè: 067-289-24-20

Òåëåôîí-ôàêñ Ïàíàñîí³ê, ìàéæå íîâèé. Ö³íà: 750 ãðí. Êîíòàêòè: 066-713-85-00, 24-56-31

Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó. Êîíòàêòè: 050-764-17-97

Áî÷êó, 4 êóá. ë. Ö³íà: 4000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-066-29-46, 050-705-70-75

Âàãè àâòîìîá³ëüí³, â õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³, á/â. Âàíòàæîï³äéîìí³ñòü 30 òîíí, äîâæèíà – 12 ìåòð³â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-249-35-65

Äðóêàðñüêó ìàøèíêó. Êîíòàêòè: 066-801-75-30

Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó àáî õâîðó. Çà ïîì³ðíó ö³íó, ìîæëèâî ç ïðîæèâàííÿì. Êîíòàêòè: 096-938-02-91

Áî÷êó ìåòàëåâó, äëÿ îñèïêè, çåðíà, 2 øò., íîâ³. Ö³íà: 150 ãðí./øò. Êîíòàêòè: 098-320-42-76

Áàíêè, 3 066-082-13-35

ë.

Êîíòàêòè:

Áàíêè, 3 050-378-34-77

ë.

Êîíòàêòè:

Á³äîí ìîëî÷íèé, 25 ë. Êîíòàêòè: 097-442-29-00 Áî÷êè, 5 ò, 10 ò. Êîíòàêòè: 067-889-60-39 Áî÷êó âàêóóìíó, íà 1-â³ñíèé ïðè÷³ï. Êîíòàêòè: 70-85-20, 050-587-74-53 Áî÷êó äëÿ âàð³ííÿ ñìîëè. Êîíòàêòè: 067-289-24-20 Áî÷êó ìàòåëåâó, 3 êóá. ì. Êîíòàêòè: 050-550-97-15, 093-399-82-35 Áî÷êó ìåòàëåâó, äëÿ îñèïêè, çåðíà, 2 øò., íîâ³. Ö³íà: 150 ãðí./øò. Êîíòàêòè: 098-320-42-76

Çàë³çíè÷í³ öèñòåðíè, 63 òà 73 êóá. ì. Êîíòàêòè: 067-553-13-49

Êàñòðóë³ àëþì³í³ºâ³, 5 ë, 2 øò., á/â. Êîíòàêòè: 72-01-18, 050-516-12-63 Êàñòðóëþ, àëþì³í³ºâà, 10 ë, íîâà. Êîíòàêòè: 23-42-91, 066-782-76-48 Êóõîííèé ïîñóä, á/â. Êîíòàêòè: 094-908-29-20 Ìåòàëåâ³ áî÷êè íà 200 ë. Ö³íà: 100 ãðí./øò. Êîíòàêòè: 050-015-88-26 Ìåòàëåâ³ ºìíîñò³, 25, 50, 75 ì. êóá. Êîíòàêòè: 095-829-44-15 Ìåòàëåâ³ êàí³ñòðè íà 20 òà 40 ë, á/â. Êîíòàêòè: 71-55-64 Ïëàñòèêîâó îäíîðàçîâó óïàêîâêó äëÿ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â. Êîíòàêòè: 050-713-88-16 Ïîë³åòèëåíîâ³ ì³øêè, 70 øò., 50õ180. Ö³íà: 2 ãðí./øò. Êîíòàêòè: 24-62-33 Ïîë³åòèëåíîâ³ ì³øêè, äëÿ ñì³òòÿ, ï³ñëÿ ðåìîíòó, á/â. Êîíòàêòè: 71-55-64, 067-910-75-30 Ðåàêòîðè, íåðæàâ³þ÷³, åìàëüîâàí³, á³ìàòåëåâ³, îá’ºìí³, 0,63-5 êóá. ì. Êîíòàêòè: 095-829-44-15 Ñêëÿí³ áàíêè 3 ë, 1 ë. Êîíòàêòè: 72-06-68 Ñêëÿí³ ãîñïîäàðñüê³ áàíêè 3 ë, äëÿ êîíñåðâóâàííÿ (á/â). Ö³íà: 4 ãðí./øò. Êîíòàêòè: 050-378-67-55 Ñêëÿíó òàðó, 0,5 1, 3 ë., êðèøêè ìåòàëåâ³. Êîíòàêòè: 099-257-15-52, 79-98-71 Õàð÷îâ³ ºìíîñò³, ìåòàëåâ³, íåðæàâ³þ÷³, åìàëüîâàí³, ÷îðíèé ìåòàë, îá’ºì 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100 êóá. ì. Êîíòàêòè: 095-829-44-15

êóïëþ Áàëîíè âóãëåêèñëîòí³, êèñíåâ³, 10 øò. Êîíòàêòè: 095-830-28-36, 097-592-67-37 Áàëîíè âóãëåêèñëîòí³, êèñíåâ³. Êîíòàêòè: 067-889-60-39 Áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³ á/â, ìåòàíîâ³ äî âàíòàæíèõ. Êîíòàêòè: 095-830-28-36, 097-592-67-37 ªìí³ñòü çàë³çíè÷íèõ öèñòåðí. Êîíòàêòè: 066-138-92-09 ªìíîñò³ õàð÷îâ³ òà òåõí³÷í³, íåðæàâ³þ÷³, á³ìåòàëåâ³. Êîíòàêòè: 067-553-13-49 Ôîðìè äëÿ õë³áà, «öåãëèíêà». Êîíòàêòè: 050-438-07-08 Öèñòåðíó, 066-138-92-09

á/â.

Êîíòàêòè:


34

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

ÓÃÎÄÀ, ÂÀвÀÍÒÈ ÎÃÎËÎØÅÍÜ

ßÊ

ïîäàòè îãîëîøåííÿ?

Áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ – ÙÎÄÍß çà ÁÀÃÀÒÎÊÀÍÀËÜÍÈÌÈ ÍÎÌÅÐÀÌÈ 0(332) 77-00-99,

77-00-20

ÙÎÄÍß ïîäçâîí³òü ³ ïðîäèêòóéòå âàøå îãîëîøåííÿ çà òåëåôîíîì:

095-861-75-77 àáî ïåðåäàéòå îãîëîøåííÿ ó âèãëÿä³ SMS-ïîâ³äîìëåííÿ

Âèäðóêóâàíèé òåêñò îãîëîøåííÿ Âè ìîæåòå íàä³ñëàòè ôàêñîì, âêàçàâøè ê³ëüê³ñòü éîãî ïîâòîð³â (â³ä 1 äî 2) ³ âàø êîíòàêòíèé òåëåôîí. Íîìåð ôàêñà:

0(332) 77-00-99,

77-44-29

Çàãàëüíà óãîäà ì³æ ãàçåòîþ òà ¿¿ ê볺íòàìè Âñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ïðèçíà÷åíà äëÿ ïóáë³êàö³¿ â ãàçåò³ «Àô³øà Âîëèí³», ïðèéìàºòüñÿ íà îñíîâ³ ïîâíî¿ äîâ³ðè. Çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí «Àô³øà Âîëèí³» íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿, ÿêà ïóáë³êóºòüñÿ ó âñ³õ âèäàõ îãîëîøåíü, ðåêëàì³, òàáëèöÿõ ÷è ³íøèõ îãîëîøåííÿõ, à òàêîæ íå äຠí³ÿêèõ ãàðàíò³é, óñíèõ ÷è ïèñüìîâèõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïóáë³êàö³ºþ âèùåâêàçàíèõ ìàòåð³àë³â. «Àô³øà Âîëèí³» çí³ìຠç ñåáå áóäü-ÿêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä ïîäàâà÷àìè îãîëîøåíü, ÷èòà÷àìè ³ îñîáàìè, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ îïóáë³êîâàíîþ ³íôîðìàö³ºþ, çà áóäü-ÿê³ çáèòêè, íàíåñåí³ â ðåçóëüòàò³ íåóâàæíîñò³, ïîìèëêè ÷è ³íøèõ îáñòàâèí, ÿê³ âèíèêëè ç âèíè ïîäàâà÷à ³íôîðìàö³¿, ðåêëàìíèõ àãåíòñòâ ÷è ³íøèõ îñ³á, ÿê³ íàäàëè ³íôîðìàö³þ äëÿ ïóáë³êàö³¿. «Àô³øà Âîëèí³» íå íåñå í³ÿêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çàòðèìêó ïóáë³êàö³¿ ìàòåð³àë³â, â³äïðàâëåíèõ ïîøòîþ. Îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ é äðóêóþòüñÿ âèêëþ÷íî íà ðîçãëÿä ãàçåòè «Àô³øà Âîëèí³». Áóäü-ÿêå îãîëîøåííÿ, ÿêùî âèíèêຠòàêà íåîáõ³äí³ñòü, ìîæå áóòè â³äðåäàãîâàíå é êëàñèô³êîâàíå òàê, ÿê «Àô³øà Âîëèí³» ââàæຠöå íàéá³ëüø äîö³ëüíèì.

Ïëàòí³ òà áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ â ðåäàêö³¿ ãàçåòè

«ÀÔ²ØÀ ÂÎËÈͲ» çà àäðåñîþ: ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2 (öåíòð ì³ñòà) Ïðèñëàí³ íà âèð³çíîìó êóïîí³ ó ðåäàêö³þ ãàçåòè

«ÀÔ²ØÀ ÂÎËÈͲ» çà àäðåñîþ: 43015, ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2

Óìîâè ïóáë³êàö³¿

Ïîäàòè îãîëîøåííÿ ìîæíà íà âåá-ñàéò ãàçåòè:

www.av.volyn.ua àáî íàä³ñëàâøè éîãî åëåêòðîííîþ ïîøòîþ íà àäðåñó:

770099@av.volyn.ua

ÎÑÒÀÍÍ²É ÒÅÐÌ²Í ÏÐÈÉÎÌÓ ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÏÎÍÅIJËÎÊ ÄÎ 12.00 Àóä³-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, íà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

ÂÀвÀÍÒ 1

ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÅ

ÂÀвÀÍÒ 2

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ êðàïêîþ*

4 ãðí.

Àóä³-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, íà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

ÂÀвÀÍÒ 3

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ ðàìêîþ ç âèä³ëåííÿì ãîëîâíîãî òåêñòó *

12 ãðí.

1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

ÂÀвÀÍÒ 4

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ ðàìêîþ íà ÷îðíîìó ôîí³ ç âèä³ëåííÿì ãîëîâíîãî òåêñòó*

12 ãðí.

ÂÀвÀÍÒ 5

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ æèðíèì øðèôòîì *

6 ãðí.

Àóä³-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, íà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕÕÕ-ÕÕ

ÂÀвÀÍÒ 6

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ æèðíèì øðèôòîì òà ðàìêîþ *

10 ãðí.

Àóä³-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

ÂÀвÀÍÒ 7

îãîëîøåííÿ, ðîçì³ðîì 4õ5 ñì ³ç çàñòîñóâàííÿì åëåìåíò³â äèçàéíó

25 ãðí.

ÂÀвÀÍÒ 8

ôîòîîãîëîøåííÿ *

20 ãðí.

äî 20 ñë³â äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á

ÀÓIJ-100,

ÀÓIJ-100,

1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÐÎÁÎÒÈ: ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

Íå ïóáë³êóþòüñÿ: Ó â³äïîâ³äíîñò³ ç âèìîãàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ðåäàêö³éíèìè ïðàâèëàìè â ãàçåò³ íå ïóáë³êóþòüñÿ: – îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ äîêóìåíò³â, íàðêîòèê³â, çáðî¿, îòðóòè, âíóòð³øí³õ îðãàí³â ëþäåé, êðîâ³ é ïëàçìè, íåçàðåºñòðîâàíèõ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì, äåðæàâíèõ íàãîðîä Óêðà¿íè, êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ òà ³íøèõ êðà¿í, ïàñïîðò³â, òðóäîâèõ êíèæîê, äèïëîì³â; ³íøèõ äåðæàâíèõ äîêóìåíò³â, ìàòåð³àëè ïðî ïðîïàãàíäó ïðîñòèòóö³¿; – îãîëîøåííÿ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç òàêî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà íå ï³äëÿãຠïåðåäà÷³ ³íøèì îñîáàì, ïîë³òè÷íîãî ³ ðåë³ã³éíîãî õàðàêòåðó, ùî äèñêðåäèòóº ô³çè÷íèõ ÷è ïîë³òè÷íèõ îñ³á, ç íåïðèéíÿòíèìè åòè÷íèìè ìîòèâàìè, ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî ïåðåäïëàòó ÷è ïîøòîâ³ ïåðåñèëêè ãðîøîâèõ ïåðåêàç³â ³ ö³ííèõ âêëàä³â â ÿêîñò³ îïëàòè çà òîâàðè é ïîñëóãè; – îãîëîøåííÿ ö³ëêîì íåçðó÷í³ äëÿ äðóêó (³ç çì³ñòîâèõ àáî åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü) àáî òàê³, ùî íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì ïóáë³êàö³¿ ó ãàçåò³.

ÁÌÂ-7, ñåäàí, 1996 ð. â.,

ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

* òåêñò îãîëîøåííÿ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 20 ñë³â + äâà íîìåðè òåëåôîí³â, Ïðèì³òêà: ïðè çá³ëüøåíí³ òåêñòó – ö³íà ïîäâîþºòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

1. Áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ â ïåðøó ÷åðãó íà êóïîíàõ, âèð³çàíèõ ³ç ãàçåòè. Îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ ùîäåííî çà òåëåôîíàìè 77-00-99, 77-00-20. Äëÿ âàøî¿ æ çðó÷íîñò³ ðàäèìî ñïî÷àòêó ï³äãîòóâàòè òåêñò îãîëîøåííÿ, à ïîò³ì íàáðàòè íîìåð òåëåôîíó îïåðàòîðà ãàçåòè «Àô³øà Âîëèí³», ïîâ³äîìëÿþ÷è ñïî÷àòêó íîìåð ðóáðèêè, à ïîò³ì òåêñò îãîëîøåííÿ. 2. Ó äðóãó ÷åðãó ïóáë³êóþòüñÿ îãîëîøåííÿ, íàä³ñëàí³ äî ðåäàêö³¿ ïîøòîþ çà àäðåñîþ: ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Àô³øà Âîëèí³», çàíåñåí³ â ðåäàêö³þ, ïîäàí³ ÷åðåç ê³îñêè «Ëóöüêïðåñè», ïðîäèêòîâàí³ ïî òåëåôîíó äî ïîíåä³ëêà äî 12.00. 3. Òåêñò îãîëîøåííÿ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 20 ñë³â. ßêùî îãîëîøåííÿ íå â³äïîâ³äຠöèì âèìîãàì, òî âîíî ââàæàºòüñÿ ïëàòíèì. 4. Îãîëîøåííÿ ïðî çàãóáëåí³ äîêóìåíòè, øòàìïè é ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ ï³äïðèºìñòâà ïðèéìàþòüñÿ ò³ëüêè â ðåäàêö³¿ ïðè íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â. 5. Îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî ä³ÿëüí³ñòü, ùî ï³äëÿãຠë³öåíçóâàííþ çã³äíî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ïóáë³êóºòüñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ ïðåä’ÿâëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿. 6. Ðåäàêö³ÿ ç ÷èòà÷àìè íå ëèñòóºòüñÿ. 7. Êîæíå áåçêîøòîâíå îãîëîøåííÿ äðóêóºòüñÿ ÿê ì³í³ìóì äâà òèæí³ ï³äðÿä. 8. Îãîëîøåííÿ â ðóáðèêó «Àô³øà çíàéîìñòâ» ïîäàþòüñÿ îñîáèñòî â ðåäàêö³þ, ïðè ñîá³ ìàòè ïàñïîðò.

Ðåäàêö³ÿ ïîïåðåäæàº: – ïåðåäðóê ³ êîï³þâàííÿ îãîëîøåíü òà îðèã³íàë-ìàêåò³â ðåêëàìè ìîæëèâ³ ò³ëüêè ç ïèñüìîâîãî äîçâîëó âèäàâöÿ. – ò³ëüêè â òîìó ðàç³, ÿêùî âè çã³äí³ ç óñ³ìà ïóíêòàìè óìîâ ïóáë³êàö³é, ìîæåòå ñêîðèñòàòèñÿ ïîâíèì îáñÿãîì ïîñëóã, ùî íàäຠãàçåòà.

ÏËÀÒͲ ÊÎÌÅÐÖ²ÉͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

– îãîëîøåííÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ òà êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ; – ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ ãóðòîâèõ òà äð³áíîãóðòîâèõ ïàðò³é òîâàð³â; – îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â, àâòîáóñ³â òà áóäü-ÿêî¿ ñïåöòåõí³êè íà áàç³ àâòîìîá³ë³â; – îãîëîøåííÿ ïðî ïðèéîì íà ðîáîòó àãåíò³â ç ïðîäàæó, ðåêëàìíèõ àãåíò³â òîùî; – ìàòåð³àë³â òîðãîâåëüíîãî òà ïðîìèñëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ; – îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ àáî çäà÷ó êâàðòèð òà ïðèì³ùåíü ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ñêëàä; – âñ³ îãîëîøåííÿ, ïîäàí³ îðãàí³çàö³ÿìè òà ï³äïðèºìñòâàìè; – âñ³ îãîëîøåííÿ â³ä óñòàíîâ òà ïðèâàòíèõ îñ³á ïðî íàäàííÿ ïîñëóã; – îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ â îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2, ùîäåííî ç 9.00 äî 18.00. – ïåðåðàõóâàòè ãðîø³ çà ïëàòí³ îãîëîøåííÿ ìîæíà â ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2 áóäü-ÿêîìó áàíêó: îòðèìóâà÷: Øèìîíîâè÷ Ã. ª., êîä ùîäåííî ç 9.00 äî 18.00. 2826611630, ð/ð 26005055472488, Ïðèâàòáàíê ó ì. ËóöüÏîðóøíèêè äàíèõ óìîâ ïîñòóïîâî âèÿâëÿþòüñÿ ³ êó, ÌÔÎ 303440; ñòàâëÿòüñÿ íà êîìï'þòåðíèé êîíòðîëü, ÿêèé âèêëþ– îãîëîøåííÿ â ðóáðèêó ç ïðîïîçèö³ºþ ìåäè÷íèõ ïî÷ຠáåçêîøòîâí³ ïóáë³êàö³¿. ñëóã ïðèéìàþòüñÿ ëèøå çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿.

Äî áåçêîøòîâíèõ â³äíîñÿòüñÿ ïðèâàòí³ îãîëîøåííÿ, ÿê³ íå ïîâ'ÿçàí³ ç á³çíåñîì, ï³äïðèºìíèöüêîþ òà êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Òåêñò îãîëîøåííÿ íå ìຠïåðåâèùóâàòè 200 çíàê³â, âêëþ÷àþ÷è ïðîá³ëè ³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè (ïðèáëèçíî 20 ñë³â), íå âêëþ÷àþ÷è íîìåð òåëåôîíà.  îãîëîøåííÿõ ïðî êóï³âëþ àáî ïðîäàæ ìຠïîâ³äîìëÿòèñÿ ê³ëüê³ñòü ïðåäìåò³â. Ó ðóáðèö³ «Øóêàþ ðîáîòó» áåçêîøòîâíî äðóêóþòüñÿ îãîëîøåííÿ âèêëþ÷íî ïðî ïîøóê ì³ñöÿ ïðàö³. Îãîëîøåííÿ ó ðóáðèêó «Çíàéîìñòâà» ïîäàþòüñÿ îñîáèñòî â ðåäàêö³þ ãàçåòè ïðè íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà. Ìîæëèâå îñîáèñòå ïîäàííÿ òàêèõ îãîëîøåíü â ðåäàêö³¿ ïðè íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà çà àäðåñîþ:

ÀÔ²ØÀ ÂÎËÈͲ

ÐÅÊËÀÌÍβÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ ÒÈÆÍÅÂÈÊ Ñâ³äîöòâî Ê ¹ 12030-90²ÏÐ â³ä 28.11.2006 ð.

Àäðåñà ðåäàêö³¿: 43016, ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2 Òåë.: 0(332) 77-00-99, 77-00-20; e-mail: 770099@av.volyn.ua rek@av.volyn.ua Äèðåêòîð Äæóñþê Ë. Î.

Âèäàâåöü: ÏÏ «Âèäàâíè÷à ãðóïà «Àô³øà» Ãàçåòà âèõîäèòü ùî÷åòâåðãà Íàäðóêîâàíî â äðóêàðí³ Âèäàâíè÷èé ä³ì «Ìîëîäà Ãàëè÷èíà» Çàì. ¹1362 Òèðàæ: 5000 ïðèì.

Íîìåð ï³äïèñàíèé äî äðóêó 10.09.2012 ð.

© Âñ³ ïðàâà âèäàâöÿ çàõèùåí³. Ïåðåäðóê òà â³äòâîðåííÿ ìàòåð³àë³â çàáîðîíÿºòüñÿ òà êàðàºòüñÿ çã³äíî çàêîíó. ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çì³ñò òåêñòó, ðåêëàìè òà îãîëîøåíü íåñå ðåêëàìîäàâåöü


35

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ ÏÐÎÄÀÌ

ѲÒÐÎªÍ ÊÑÀÐÀ ϲÊÀÑÎ, 2003 ð. â., 2 êóá., àâòîìàò, êë³ìàò-êîíòðîëü, ò³ïòðîí³ê, êðó¿ç-êîíòðîëü, âåëþð. Ö³íà: 8800 ó. î.

ò.050-555-99-87

ÊÓÏËÞ Àâòî ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, íà óêðà¿íñüê³é ðåºñòðàö³¿, ç äîêóìåíòàìè. Ìîæíà â êðåäèò³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ðîçêîìïëåêòîâàí³, à òàêîæ ïîòðåáóþ÷³ ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31

6.1. Àâòîìîá³ë³ ëåãêîâ³ ³ìïîðòí³

Àóä³ Á-4, 1992 ð. â., ñåäàí, çåëåíèé ìåòàë³ê, 2,0 áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 6800 ó. î. Êîíòàêòè: 095-013-24-85

ÁÌÂ-525, 1989 ð. â., ñåäàí, áåç äîêóìåíò³â, ìîæëèâî îêðåìî çàï÷àñòèíè. Ö³íà: 800 ó. î. Êîíòàêòè: 050-959-06-20

ïðîäàì

Àóä³-100, 1987 ð. â., 1,8, ÷åðâîíèé. Ö³íà: 4200 ó. î. Êîíòàêòè: 050-378-85-32

ÁÌÂ-525, áåíçèí, 1992 ð. â., ÷îðíèé, ñåäàí, àâòîìàò, åë/ëþê, åë/ äçåðêàëà, åë/ï³äéîìíèêè, öåíòð. çàìîê, ÖÄ Ìð3, äèñêè Ð-16, õîäîâà, äâèãóí ³ ÊÏÏ, â ãàðíîìó ñòàí³, ïîðîãè ³ðæàâ³, ö³íà 4000 ó. î., ìîæëèâèé ïðîäàæ îêðåìî äîêóìåíò³â çà 3000 ó. î. Êîíòàêòè: ì. Óæãîðîä 050-959-06-20

Àóä³-100, 1992 ð. â., ñ³ðèé ìåòàë³ê, 2,8 ³íæåêòîð, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-924-82-29 Àóä³-100, 1991 ð. â., ö³íà 5500 ó. î., 2.3 ë, ÊÏ-5, ïðîá³ã 303 òèñ. êì

ò. 050-995-66-71

Àóä³-A6 S-LINE, 1996 ð. â., ö³íà 10900 ó. î., ïðîá³ã 250000 êì, 2.5 ë, òóðáîäèçåëü, ñåäàí, êîðè÷íåâèé, ABS, ãàëîãåíí³ ôàðè, ³ììîá³ëàéçåð, êñåíîíîâ³ ôàðè, ïîäóøêà áåçïåêè, ëðîòèòóìàíí³ ôàðè, ñåðâîêåðìî, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, MP3, àêóñòèêà, ìàãí³òîëà

Àóä³-A6, 1995 ð. â., 8700 ó. î., 2.0 ë, òóðáî, ÊÏ-5, ïðîá³ã 304 òèñ. êì

ò. 067-332-50-54, 067-609-02-62

Àóä³-100, 1993 ð. â., 2.8 áåíçèí/ ãàç, áåæåâèé êîë³ð, ñåäàí, äèñêè, êë³ìàò-êîíòðîëü, åëåê òðîïàê åò, áåç äîêóìåíò³â. Ö³íà: 1800 ó. î. Êîíòàêòè: 050-919-55-04 Àóä³-100, 1993 ð. â., áåç äîêóìåíò³â ìîæëèâî ïî çàï÷àñòèíàõ. Ö³íà: 1300 ó. î. Êîíòàêòè: 050-919-55-04

ò. 093-259-55-69

Êîíòàêòè:

Âîëüâî-760, 1988 ð. â., ñð³áëÿñòèé, 2,4, äèçåëü. Ö³íà: 2800 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 050-378-16-23, 25-41-49

BMW-528, 1998 ð. â., áåíçèí, îá’ºì äâèãóíà 2,8 ë, ìåõàí³êà, ïðèâ³ä çàäí³é, ïðîá³ã 470 òèñ. êì. Êîíòàêòè: 050-011-41-28

Äåó-Ëàíîñ, 2011 ð. â., 1,5, íîâèé, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòêîâî. Êîíòàêòè: 067-832-63-82, 099-329-03-32

Àóä³-100. 067-588-56-86 Àóä³-A4, 1999 ð. â., ö³íà 2600 ó. î., 2.5 ë, 150 ê. ñ., òóðáî, ÊÏ-6, ïðîá³ã 400 òèñ. êì

ò. 066-625-58-59

Àóä³-A5, 1997 ð. ³., ö³íà 12000 ó. î., 2.5 ë, quadro, 25 ê. ñ., òóðáî, ïðîá³ã 250 òèñ. êì

Àóä³-100, 1988 ð. â., ö³íà 4300 ó. î., 1.8 ë, ÊÏ-5

ò. 096-666-58-13

ò. 067-340-63-06

Àóä³-A6, 1997 ð. â., ö³íà 12000 ó. î., 2.5 ë, 103 êÂò, òóðáî, ÊÏ-4, ïðîá³ã 235 òèñ. êì

ò. 067-447-02-77

Àóä³-A6, ö³íà 23000 ó. î., ïðîá³ã 185000 êì, 2.5 ë, òóðáî-äèçåëü, óí³âåðñàë, ñð³áëÿñòèé, ABS, ESP, êñåíîíîâ³ ôàðè, ïîäóøêà áåçïåêè, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè, ñèãíàë³çàö³ÿ, CD, ìàãí³òîëà

ò. 067-256-91-41

ò. 068-233-44-33 Àóä³-A6, 1999 ð. â., ö³íà 12500 ó. î., ïðîá³ã 297000 êì, 2.4 ë, áåíçèí, óí³âåðñàë, ñèí³é, ABS, ASR, ïîäóøêà áåçïåêè, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê

ò. 066-195-77-36

Àóä³-100, 1991 ð. â., ö³íà 6800 ó. î., ïðîá³ã 300000 êì, 2.0 ë, ãàç/áåíçèí, ñåäàí, çåëåíèé, ABS, çàìîê íà ÊÏ, ³ììîá³ëàéçåð, öåíòðàëüíèé çàìîê, ÌP3

ò. 099-637-07-42, 098-703-95-42

ò. 066-641-36-29

Àóä³ À-6, 1996 ð. â., ÷îðíèé ìåòàë³ê, 2,6 ³íæåêòîð, ÀÊï, ã³äðîï³äñèëþâà÷, êîíäèö³îíåð, òèòàíîâ³ äèñêè, êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè. Êîíòàêòè: 097-967-88-30 Àóä³ Á-4, 1992 ð. â., 2,0 áåíçèí, âèøíåâîãî êîëüîðó, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, åëåêòðîïàêåò, ÀÂÑ. Ö³íà: 6500 ó. î. Êîíòàêòè: 067-971-83-46 Àóä³ Á-4, 1992 ð. â., ñåäàí, çåëåíèé ìåòàë³ê, 2,0 áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 6800 ó. î. Êîíòàêòè: 095-013-24-85

Àóä³-A6, 2009 ð. â., ö³íà 30500 ó. î., ïðîá³ã 96000 êì, 2.0 ë, òóðáîäèçåëü, ò³ïòðîí³ê, óí³âåðñàë, ñð³áëÿñòèé, êë³ìàò-êîíòðîëü, ABS, ABD, ESP, öåíòðàëüíèé çàìîê, Multi-MediaInterface MMI/DVD, CD-÷åéíäæåð, DVD,

Àóä³-A6 allroad quattro, 2002 ð. â., ö³íà 22450 ó. î., ïðîá³ã 211000 êì, 2.5 ë, òóðáîäèçåëü, óí³âåðñàë, ÷îðíèé, ABS, ASR, ESP, ³ììîá³ëàéçåð, êñåíîíîâ³ ôàðè, ïíåâìîï³äâ³ñêà, ïîäóøêà áåçïåêè, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê

ÁÌÂ-730, 1993 ð. â., ïîâíèé êîìïëåêò + WEBASTO, íà õîäó, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 063-618-98-27

Aóä³-100, 1,8, áåíçèí, ïðîá³ã 470000 êì, 1984 ð. â., âèøíåâèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-907-10-40 Aóä³-100, 1984 ð. â., 1,8 áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 4000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-907-10-40 Àóä³ 80, àáî Á-4, 1989-1995 ð. â. Êîíòàêòè: 097-056-83-74

ÁÌÂ-316, 1,8, ïðîá³ã 336090 êì, 1985 ð. â., áåíçèí, ñèí³é, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, åë/äçåðêàëà, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòð. çàìîê, DVD, MP3, Bluetooth ìàãí³òîëà, ëþê, ôîðêîï, òîíîâàí³ â³êíà. Êîíòàêòè: 050-689-16-31, 096-296-44-28

Ëåêñóñ-Äæ³ Åñ, 3,0, ïðîá³ã 140000 êì, 2008 ð. â., áåíçèí, ÷îðíîãî êîëüîðó, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàê òè: 066-431-89-70


36 Äåíü áåç ñâàðîê – ì³öíèé ñîí.

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ Ðåíî-Òðàô³ê, 2005 ð. â., êîíäèö³îíåð, åë/ïàê åò, áåç ïðîá³ãó ïî Óê ð à ¿ í ³ . Êîíòàê òè: 063-824-75-40

Îïåëü-Record, 1981 ð. â., äâèãóí 2,0 áåíçèí, çàðåºñòðîâàíå ãàçîâå îáëàäíàííÿ, êàïðåìîíò, ïîôàðáîâàíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 2300 ó. î. Êîíòàê òè: 066-961-54-46 denira@i.ua Îïåëü-Àñêîíà, 1978 ð. â., â ðîáî÷îìó ñòàí³, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 097-184-71-36

Ìàçäà-323, 1997 ð. â., 1,5 áåíçèí, åëåêòðîñêëîïàêåò, ì óçèêà, òèòàíîâ³ äèñêè, ³äåàëüíèé ñòàí, íà ïîëüñüê³é ðåºñòðàö³¿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-356-27-06

Îïåëü-Àñêîíà, 1986 ð. â., á³ëèé, õåò÷áåê, 1,6 äèçåëü, 5-ñòóïêà ÊÏÏ, 5,5 ë/100 êì, êàïðåìîíò äâèãóíà, ÀÊÁ, ëþê, íîâà ãóìà. Êîíòàêòè: 093-847-12-92

Îïåëü-Êàäåò, 1985 ð. â. Ö³íà: 3500 ó. î. Êîíòàêòè: 096-461-39-77

Ìåðñåäåñ-124 ª, 1994 ð. â., ÷îðíèé ìåòàë³ê, 2,2 ³íæåêòîð, ÊÏ-5, òèòàíîâ³ äèñêè, ABS, ñèãíàë³çàö³ÿ, êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè, íà ëüâ³âñüê³é ðåºñòðàö³¿, ïåðøèé âëàñíèê. Ö³íà: 8300 ó. î. Êîíòàê òè: 067-374-60-16 Ìåðñåäåñ-124, 1990 ð. â., áåíçèí, 2,5. Ö³íà: 9000 ó. î. Êîíòàêòè: ñìò. Òóð³éñüê, 096-784-64-97 Ìåðñåäåñ-124, 2,0, 1986 ð. â., â äîáðîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-870-67-49 Ìåðñåäåñ-126. «àìåðèêàíåöü», 1985 ð. â., 3,0 ÒIJ, 8 ë/100 êì. Ö³íà: 4500 ó. î. Êîíòàê òè: 050-267-65-51

Îïåëü-Êàäåò, 1986 ð. â., 1,3 áåíçèí, á³ëîãî ê îëüîðó, 5-äâåðíèé, õåò÷áåê, íà ëüâ³âñüê³é ðåºñòðàö³¿. Ö³íà: 1300 ó. î. Êîíòàê òè: 067-989-19-90 Îïåëü-Îìåãà Â, 2,0 ³ (ãàç+áåíçèí), ì. Êîâåëü, áîðòîâèé êîìï’þòåð, êë³ìàò-êîíòðîëü, åëåêòðîïàêåò, ë³íçîâ³ ôàðè, òèòàíè, íîâèé àêóìóëÿòîð, ÃÁÎ 4 ïîêîë³ííÿ âïèñàíèé â òåõïàñïîðò, GPS-íàâ³ãàòîð, àáî îáì³íÿþ íà ì³í³âåí, ï³êàï. Ö³íà: 6650 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 050-539-63-80

Îïåëü-Îìåãà, 2,0, áåíçèí, ïðîá³ã 170000 êì, 1997 ð. â., âèøíåâèé, áåç äîêóìåíò³â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-402-80-84, 066-593-20-46

Ôîëüêñâàãåí-Äæåòà 2, 1988 ð. â., ñ³ðèé, 1,3 áåíçèí, 5ë/100 êì, 5-äâåðíèé, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, mp3, òîíîâàíèé, íîâèé àêóìóëÿòîð, ÒÎ 2012 ð. Ö³íà: 3500 ó. î. Êîíòàê òè: ì. Ëüâ³â, 098-571-42-35

̳öóá³ñ³-Ëàíöåð, 1987 ð. â., 1,8 äèçåëü. Ö³íà: 2000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 098-707-75-11, 050-211-78-75

Ðåíî Ðàï³ä, 1987 ð. â, 1.4.äâèãóí, ïîòðåáóº íåçíà÷íîãî ðåìîíòó. Ö³íà: 1200 ó. î. Êîíòàê òè: 097-031-71-85 Ðåíî-25. Ö³íà: 14000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 066-265-58-27 Ðåíî-Êåíãî, 1,9, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, áàãàæíèê, ëóöüêà ðåºñòðàö³ÿ. Êîíòàêòè: 096-919-31-06 Ðåíî-Êåíãî, 2000 ð. â., 1,9 äèçåëü. Ö³íà: 5500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-299-24-90 Ðåíî-Êåíãî, 2004 ð. â., 1.5 ë, äèçåëü, ÷åðâîíèé, òîíîâàíèé, ïîäóøêà áåçïåêè, ö/ç. Ìîæëèâèé îáì³í íà Ô³àò-Ñêóäî. Êîíòàêòè: 066-961-55-33

ͳñàí, 1,6 áåíçèí, 2007 ð. â., ïðîá³ã 150000 êì, ñ³ðèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà: 12000 ó. î. Êîíòàê òè: 067-688-32-35, 70-07-90

Ðåíî-Êåíãî, 2007 ð. â., êîíäèö³îíåð, ãàðíèé ñòàí, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. Ö³íà: 7800 ó. î. Êîíòàêòè: 063-824-75-40 Ðåíî-Êåíãî, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33

Ôîëüêñâàãåí-Ðassat b2 óí³âåðñàë, 1985 ð. â., 1,6 äèçåëü, â íîðìàëüíîìó ðîáî÷îìó ñòàí³, êîë³ð áåæåâèé. Ö³íà: 2900 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-425-88-50

Äîêóìåíòè äî Ôîðä-ѳºðà, 1.6, óí³âåðñàë. Ö³íà: 700 ó. î. Êîíòàêòè: 099-434-89-71 Ôîðä-Åñêîðò, 1.8 TD, óí³âåðñàë, â õîðîøîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³, íå ðîçìèòíåíèé. Êîíòàêòè: 050-378-73-55 Ôîðä-Ìîíäåî, 1.8 TD, äèçåëü, ç ͳìå÷÷èíè, íå ðîçìòíåíèé. Ö³íà: 1600 ó. î. Êîíòàêòè: 050-378-73-55 Ôîðä-Ìîíäåî, õåò÷áåê, 2000 ð. â., 1.8 òä, íà çàï÷àñòèíè, ìîæíà àâòî â ö³ëîìó, à/ì íà õîäó. Ö³íà: 11000 ãðí. Êîíòàêòè: qaz1z1@mail.ru Ôîðä-ѳºðà, 1,8 äèçåëü, ïðîá³ã 210000 êì, 1992 ð. â., ñ³ðèé ìåòàë³ê, óí³âåðñàë. Ö³íà: 1500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-164-25-85 Ôîðä-ѳºðà, 1,8, ãàç/áåíçèí, 1989 ð. â., ñèí³é, ñåäàí, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, òèòàíîâ³ äèñêè, ìð3, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê. Ö³íà: 30000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-168-81-46 Ôîðä-Ñêîðï³î, 1990 ð. â., ñ³ðîãî êîëüîðó, 2,0 ãàç/áåíçèí. Êîíòàêòè: 063-864-16-39

Ôîëüêñâàãåí-Âåíòî, 1,8, ìîíî³íæåêòîð, 1993 ð. â., ÷îðíèé, ëþê, òîâàíèé, AIRBAG, òèòàíîâ³ äèñêè. Êîíòàêòè: 095-510-36-24, 067-921-09-27

Ïåæî-205, 1988 ð. â., 1,1, íåôàðáîâàíèé. Ö³íà: 21000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 093-563-73-19

̳öóá³ñ³-Ëàíöåð, 1986 ð. â., 1,8 äèçåëü, ï³ñëÿ ÄÒÏ, çíÿòèé ç îáë³êó, ìîæëèâî ïî çàï÷àñòèíàõ, äîêóìåíòè. Ö³íà: 10000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-571-35-20

Ô³àò-Äîáëî, 1,3 áåíçèí, 2008 ð. â., ABS, Airbag, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíûé çàìîê, áîðòîâèé êîìï’þòåð, ìóëüòèêåðìî. Ö³íà: 7850 ó. î. Êîíòàêòè: 098-516-75-29

Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Â-3, óí³âåðñàë, 1992 ð. â., áåíçèí 2.0, ã³äðîï³äñèëþâà÷, òèòàíîâ³ äèñêè, òîíóâàííÿ â³êîí, ôîðêîï + êîìïëåêò ìåòàëåâèõ äèñê³â. Ö³íà: 5100 ó. î. Êîíòàêòè: 067-334-33-01, 095-464-66-10

Ìåðñåäåñ-³òî, 2005 ð. â., ïàñ. Êîíòàêòè: 095-633-78-00

̳öóá³ñ³-Êîëüò, 2008 ð.â., ïðîá³ã 9 òèñ. êì, ñ³ðèé ìåòàë³ê, â³äì³ííèé ñòàí, ïîâíèé êîìïëåêò. Êîíòàêòè: 098-669-78-90

Ô³àò-Doblo Maxi, 2009 ð. â., ÷îðíèé ìåòàë³ê, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, äâèãóí 1.3 TDi, 55 kW, ùîéíî ç ͳìå÷÷èíè, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-378-02-25

Îïåëü-Îìåãà, 1990 ð. â., ÷îðíèé, 2,3 äèçåëü, 6 ë/100 êì, ñåäàí, 5-ÊÏÏ, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìð3, ôîðêîï, çèìîâà ãóìà. Ö³íà: 3900 ó. î. Êîíòàê òè: 097-191-32-45

Ìåðñåäåñ-³òî, 1999 ð. â., êîíäèö³îíåð, áàêëàæàíîâîãî êîëüîðó, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. Ö³íà: 6500 ó. î. Êîíòàêòè: 063-824-75-40

̳öóá³ñ³-Carisma, 2,0, ïðîá³ã 163000 êì, 1997 ð. â., áåíçèí, ñèí³é, ìîæëèâî ïî çàï÷àñòèíàõ, íå ðîçìèòíåíèé. Ö³íà: 500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-378-73-55

ѳòðîåí-Áåðë³íãî, ïàñàæèð, 2,0, äèçåëü, ïðîá³ã 240000 êì, 2004 ð. â., á³ëèé, ì³í³âåí. Ö³íà: 8800 ó. î. Êîíòàêòè: 097-343-86-92

Îïåëü-Âåêòðà, 1992 ð. â., 1,6 ³íæåêòîð, ñèíüîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 050-101-14-29 Îïåëü-Êàäåò, 1,6 äèçåëü. Êîíòàêòè: 73-87-24, 095-158-37-45

Ìåðñåäåñ, Å-êëàñó, 3,2, áåíçèí, ïðîá³ã 100 êì, 2002 ð. â., ÷îðíèé, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-603-37-79

ѳòðîåí-Áåðë³íãî, 2,0, äèçåëü, ïðîá³ã 351000 êì, 2002 ð. â., á³ëèé, óí³âåðñàë, â õîðîøîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. Ö³íà: 6300 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 096-867-96-94

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

Ôîëüêñâàãåí-Äæåòà, 1991 ð. â., 1,6 äèçåëü, êîë³ð – àñôàëüò, ÊÏ-5, øèðîê³ áàìïåðà, òèòàíîâ³ äèñêè, ÌÐÇ, ñèãíàë³çàö³ÿ + êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè, ì. Ëüâ³â. Êîíòàêòè: 097-249-23-42 Ôîëüêñâàãåí-Ïàñàò Á-4, 1995 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³, óí³âåðñàë, òèòàíè, ãðàíàòîâèé êîë³ð, ñêëîï³äéîìíèêè, åë/äçåðêàëà, ôîðêîï, ÀÂS, AIRBAG, êë³ìàò-ê îíòðîëü, öåíòðàëüíèé çàìîê ïîâíîïðèâîäíèé. Ö³íà: 1800 ó. î. Êîíòàêòè: 050-758-41-77, Ñåðã³é Ôîëüêñâàãåí-Ïàñàò Â-4, ÷îðíèé ìåòàë³ê, 1994 ð. â., ïðîá³ã 290000 êì, 1,8 ë., ãàç/áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 6800 ó. î. Êîíòàêòè: 067-270-51-90 VITALIK555555@meta.ua Ôîëüêñâàãåí-Ïàñàò, 1986 ð. â., 1,6 äèçåëü, á³ëîãî êîëüîðó, õîðîøèé òåõí³÷íèé ñòàí. Êîíòàêòè: 21-02-91 Ôîëüêñâàãåí-Ïàñàò, 1986 ð. â., ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 097-408-68-64 Ôîëüêñâàãåí-Ïàñàò, 1995 ð. â., 1,9 äèçåëü, ïðîá³ã 250000 êì, ïîëüñüêà ðåºñòðàö³ÿ. Êîíòàêòè: 067-682-28-77 Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò, 2.5 òä, ñ³ðèé, ìàêñèìàëüíà êîìïëåêòàö³ÿ, ñåäàí, áåç äîêóìåíò³â, ç íåñïðàâíèì äâèãóíîì Ö³íà: 1800 ó. î. Êîíòàêòè: 050-959-06-20

Øêîäà-Ôàâîðèò, 1990 ð. â., á³ëîãî êîëüîðó, â³ííèöüêà ðåºñòðàö³ÿ, 1,3 äâèãóí, êàïðåìîíò êóçîâà, äâèãóí, êîðîáêà, õîäîâà â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 2600 ó. î. Êîíòàêòè: 096-874-70-30, 050-167-72-74

Äà÷³ÿ-Ëîãàí, 1,4 áåíçèí, ïðîá³ã 86900 êì, 2006 ð. â., ñèí³é, â ãàðíîìó ñòàí³, êîíäèö³îíåð, AIRBAG, åëåêòðîï³ä³éìà÷³ ñêëà, ÌÐ-3 ìàãí³òîëà, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, öåíòðàëüíèé çàìîê. Ö³íà: 7900 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-57-43, 067-332-44-47 Äæèë³, 2008 ð. â., ñ³ðèé, ïðîá³ã 81 òèñ. êì, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, ABS + EBD, åëåêòðîïðèâ³ä â³êîí, CD-ïðîãðàâà÷, ÌÐ3, çàõèñò ìîòîðíîãî â³äñ³êó, êîíäèö³îíåð. Êîíòàêòè: 066-730-00-74

Õþíäàé-Ìàòð³êñ, 2006 ð. â., ïðîá³ã 87 òèñ. êì, 1,6 ë, ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê, êîíäèö³îíåð, åë/ïàêåò, ã³äðîï³äñèëþâà÷, êñåíîí, òîíóâàííÿ, çèìîâà ãóìà, íå ôàðáîâàíèé, âëàñíèê, ìîæëèâèé îáì³í. Ö ³ í à : 1 0 0 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 067-679-21-21 Õþíäàé-Òàêñîí, ïðîá³ã 38000 êì, 2,0, áåíçèí, 2008 ð. â., çåëåíèé. Ö³íà: 17900 ó. î. Êîíòàêòè: 066-221-33-60, 096-567-39-23

Êîíòàêòè:

ÁÌÂ-3, 5, 096-463-36-56

Êîíòàêòè:

7.

Äîêóìåíòè íà ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî. Êîíòàêòè: 097-352-17-22 ²íîìàðêó, â áóäü-ÿêîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³. Ö³íà: äî 3000 ó.î. Êîíòàêòè: 068-500-38-75 Ìåðñåäåñ Å-124, 190. Êîíòàêòè: 097-752-25-92 Ìåðñåäåñ, Àóä³, Ôîëüêñâàãåí, 1995-2008 ð.â., äèçåëü, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-571-42-35 Ìåðñåäåñ, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 097-752-25-92 Ìåðñåäåñ-123, 124, 190. Êîíòàêòè: 096-463-36-56

Äæèë³-ÑÊ, 2008 ð. â., ÷îðíèé ìåòàë³ê, 1,5, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 5800 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 098-716-41-04, 066-838-89-24

Îïåëü, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 097-752-25-92

À/ì íà óêðà¿íñüê³é ðåºñòðàö³¿, ìîæíà ï³ñëÿ ÄÒÏ, ó íåðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 096-685-31-15

ÀÂÒÎ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. ϳñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, íåñïðàâí³, ïîòðåáóþ÷³ ðåìîíòó, íå íà õîäó, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Äîðîãî. Øâèäêèé ðîçðàõóíîê.

ò.067-873-67-77 Àâòî ç äîêóìåíòàìè, ùî ïîòðåáóº ðåìîíòó, ðîçãëÿäàþ âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 095-499-40-98 Àâòî, ³íîçåìíîãî â-âà, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç ïîøêîäæåíèì íîìåðîì êóçîâà. Êîíòàêòè: 097-056-83-74 Àâòîìîá³ëü, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 096-463-36-56 Àâòîìîá³ëü, ÿêèé ïåðåáóâຠâ êðåäèò³. Êîíòàêòè: 068-500-38-75

Øåâðîëå-Àâåî, 2007 ð. â., á³ëîãî ê-ðó. Ö³íà: 8700 ó. î. Êîíòàêòè: 067-442-00-58

Àóä³-80, 100. 096-463-36-56

Äæèë³-ÌÊ-2, 1,6, áåíçèí, ïðîá³ã 84000 êì, 2008 ð. â., ñð³áëÿñòèé, ABD, ABS, Airbag, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà: 6000 ó. î. Êîíòàê òè: 095-133-01-83

êóïëþ

Õþíäàé-Ìàòð³êñ, 2006 ð. â., ïðîá³ã 87 òèñ. êì, 1,6 ë, ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê, êîíäèö³îíåð, åë/ïàêåò, ã³äðîï³äñèëþâà÷, êñåíîí, òîíóâàííÿ, çèìîâà ãóìà, íå ôàðáîâàíèé, âëàñíèê, ìîæëèâèé îáì³í. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàê òè: 067-679-21-21

Êóïëþ àâòî ó áóäüÿêîìó ñòàí³, íà óêðà¿íñüê³é ðåºñòðàö³¿, ç äîêóìåíòàìè. Ìîæíà â êðåäèò³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ðîçêîìïëåêòîâàí³, à òàêîæ ïîòðåáóþ÷³ ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31

Àóä³ À-6 àáî Àóä³ À-4. Êîíòàêòè: 068-500-38-75 Àóä³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 097-752-25-92

Ìåðñåäåñ-³òî. 098-571-42-35

Êîíòàêòè:

Îïåëü-Àñêîíà, Âåêòðà. Êîíòàêòè: 096-463-36-56 Îïåëü-Êàäåò, Àñòðà. Êîíòàêòè: 068-500-38-75 Ïîçàøëÿõîâèê íà ÀÊÏ. Êîíòàêòè: 099-443-49-34 Ðåíî-Êåíãî, àáî ѳòðîåí-Áåðë³íãî. Êîíòàêòè: 097752-25-92 Ôîëüêñâàãåí, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 097-752-25-92 Ôîëüêñâàãåí-Áîðà. Êîíòàêòè: 098-571-42-35 Ôîëüêñâàãåí-Âåíòî, Ãîëüô, Äæåòà. Êîíòàêòè: 068-500-38-75 Ôîëüêñâàãåí-Âåíòî, Ãîëüô-3, Äæåòà. Êîíòàêòè: 096-463-36-56 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô 2, Äæåòà-2. Êîíòàêòè: 096-463-36-56 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô 4, 5, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-571-42-35 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, Äæåòà, 1, 2,3 ìîäåëåé. Êîíòàêòè: 097-752-25-92 Ôîëüêñâàãåí-Êàä³, Øêîäà-Îêòàâ³ÿ, àáî Øêîäà-Ôàá³ÿ. Êîíòàêòè: 068-500-38-75 Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò Â-2, Â-3. Êîíòàêòè: 068-500-38-75


ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó Ôîëüêñâàãåí. Ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 050-522-98-72 ×åð³-Àìóëåò ÷è ³í. Êîíòàêòè: 098-571-42-35

îáì³í Ìåðñåäåñ-124, 2,2 áåíçèí, 1994 ð. â., íà ïèëîìàòåð³àëè. Êîíòàêòè: 096-519-09-03

ÂÀÇ-2115, 2007 ð. â., õîðîøèé ñòàí. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 4950 ó. î., òîðã.

ò.095-046-49-99,

096-963-24-33

ÂÀÇ 2106, 1986 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Ö³íà: 1400 ó. î. Êîíòàêòè: 097-709-60-52

37

ÂÀÇ-2107

1992 ð. â., êîë³ð âèøíÿ,

ÂÀÇ-2101, 1982 ñòàí. ð. â., æîâòèé. õîðîøèé Ö³íà: 850 ó. î. Êîíòàê òè: 095-500-58-48

ò.097-817-53-09

ÂÀÇ-2101. 099-408-33-30

Êîíòàê òè:

ÂÀÇ-21011, 1981 ð. â., ÷åðâîíèé, â äîáðîìó ñòàí³, íà õîäó. Êîíòàêòè: 095-136-22-87 ÂÀÇ-21011, äâèãóí ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, íîâà ï³äâ³ñêà, æîâòèé. Ö³íà: 1200 ó. î. Êîíòàêòè: 098-799-64-89

6.2. Àâòîìîá³ë³ ëåãêîâ³ ÑÍÄ

ÂÀÇ-21013. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 8000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-405-38-53 ÂÀÇ-2102, ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ÊÏ-5, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 1400 ó. î. Êîíòàêòè: 095-835-81-98

ïðîäàì

ÂÀÇ-2103, 1992 ð. â., 1,5, ÊÏÏ-4, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Ö³íà: 3200 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 093-669-41-48 ÂÀÇ-2101, 1974 ð. â., ö³íà 1500 ó. î.

ò. 098-600-55-29, 066-732-21-55, 095-427-51-76

ÂÀÇ-2104, 1988 ð. â. Êîíòàêòè: 097-876-04-17

ÀÂÒÎÍÎÂÈÍÈ

ÂÀÇ-2104, ïðîá³ã 80000 êì. Êîíòàêòè: 066-939-58-95 ÂÀÇ-21043, 1,5 äâèãóí, 2002 ð. â., õîðîøèé ñòàí, 67000 êì ïðîá³ã. Ö³íà: 2800 ó. î. Êîíòàê òè: 067-682-28-77 ÂÀÇ-2105, 1983 ð. â., ÷åðâîíîãî êîëüîðó, õîðîøèé òåõí³÷íèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-175-63-86 ÂÀÇ-2106. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-160-04-93, 050-971-12-63

ÂÀÇ-2107, 2004 ð. â., ö³íà 3500 ó. î., ïðîá³ã 180000 êì, 1.5 ë, áåíçèí, ñåäàí, ñèí³é, òîðã, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, ìàãí³òîëà

ÂÀÇ-2101, ö³íà 1400 ó. î., 1977 ð. â., ïðîá³ã 130000 êì, ñåäàí

ò. 095-484-61-33

ò. 098-086-17-55

ÂÀÇ-21063, 1985 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 1800 ó. î. Êîíòàêòè: 066-174-64-66 ÂÀÇ-21063, 1986 ð. â., íà õîäó. Êîíòàêòè: 095-365-84-35

Âîëãà ÃÀÇ-2410, 1988 ð. â., 2,5, ïðîá³ã 96000 êì, áåíçèí, á³ëîãî êîëüîðó, íà õîäó, àêóìóëÿòîð ³ ãóìà íîâ³. Ö³íà: 2400 ó. î. Êîíòàêòè: 099-341-62-41 ÃÀÇ-21, 1963 ð. â., 2,5 áåíçèí, çåëåíîãî êîëüîðó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-047-34-09, 067-788-33-51, 093-855-15-88 ÃÀÇ-24, íà õîäó. Êîíòàêòè: 050-733-35-76

ÂÀÇ-21063, 1993 ð. â., áåæåâîãî ê-ðó, ôîðêîï, ìàãí³òîëà, Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-229-41-03

ÃÀÇ-2410, 2,5 áåíçèí, ïðîá³ã 93000 êì, 1986 ð. â., ñ³ðèé, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà: 2750 ó. î. Êîíòàêòè: 067-744-77-80

ÂÀÇ-2107, 1984 ð. â., 1500 êóá. ñì, ÷åðâîíèé. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 9500 ãðí. Êîíòàêòè: 26-39-08, 050-517-70-14

ÃÀÇ-2410, ìîòîð Ìåðñåäåñ, 2,4, äèçåëü, ïðîá³ã 120000 êì, 1991 ð. â., á³ëèé, 6 ë/ 100 êì. Êîíòàêòè: 050-841-48-29

ÂÀÇ-2107, 1997 ð. â., 1,5 ë, 5-ÊÏÏ, êàïðåìîíò, âèøíåâèé êîë³ð. Ö³íà: 2500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-681-43-27

ÃÀÇ-33021 Ãàçåëü, 1997 ð. â., òèï Ò3, âàíòàæíèé, ïëàòôîðìà, á³ëèé, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ìîæëèâèé îáì³í íà ëåãêîâèé à/ ì, ðîçãëÿíó óñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 066-700-85-25

ÂÀÇ-2107, 2004 ð. â., õîðîøèé ñòàí, ïðîá³ã 20000 êì, íîâà ÀÊÁ, àíòèêîð.îáðîáêà êóçîâà. Ö³íà: 3600 ó.î. Êîíòàê òè: 068-584-34-03,093-447-46-77 filimonchuk75@mail.ru ÂÀÇ-2107, 2006 ð. â., ãàç/ìåòàí. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-646-11-78

ÃÀÇ-52. Ö³íà: 1500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-368-74-27, 067-332-94-90

²íä³éñüê³ àâòî ìîæóòü âèéòè íà â³ò÷èçíÿíèé àâòîðèíîê ÷åðåç 1,5-2 ðîêè ²íäóñè íàö³ëèëèñü íà óêðà¿íñüêèé àâòîðèíîê. ²íä³éñüêèé àâòîêîíöåðí êîìïàí³ÿ Tata Motors íå âèêëþ÷àº, ùî ÷åðåç 1,5-2 ðîêè âèéäå íà óêðà¿íñüêèé ðèíîê ç³ ñâî¿ìè ëåãêîâèìè àâòîìîá³ëÿìè. Ïðè öüîìó íàéäåøåâøó ó ñâ³ò³ ìàøèíó Tata Nano çà $ 3000 ïîêè íå ïëàíóþòü çàâîçèòè. Ïðî öå çàÿâèâ ðåã³îíàëüíèé ìåíåäæåð Tata Motors Ltd ïî Óêðà¿í³ ѳíãõ ³êðàíò, ïèøå "˲ÃÀÁ³çíåñ²íôîðì". "Ó Tata Motors º ìîäèô³êàö³ÿ Nano, ðîçðîáëåíà ñïåö³àëüíî äëÿ ªâðîïè, àëå ó íàñ íåìຠïëàí³â ùîäî ïîñòàâîê ö³º¿ ìîäåë³ â Óêðà¿íó â íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó. Ïðîòå ìè ðîçãëÿäàºìî ìîæëèâ³ñòü âèõîäó íà óêðà¿íñüêèé ðèíîê ç ³íøèìè ëåãêîâèìè àâòîìîá³ëÿìè. Öå ìîæå çàéíÿòè â³ä ï³âòîðà äî äâîõ ðîê³â. Ìàþ÷è ñèëüí³ ïîçèö³¿ ó âàíòàæíîìó ñåãìåíò³, ìè ïîêè áóäåìî ðîçâèâàòè öåé íàïðÿì", - ñêàçàâ â³í. Íàãàäàºìî, âèïóñê íàéäåøåâøîãî àâòî â ñâ³ò³, âàðò³ñòþ 137 555 ðóï³é ($ 3000) ñòàðòóâàâ â ²í䳿 â ÷åðâí³ 2009 ðîêó. Ïîòóæíîñò³ çàâîäó äîçâîëÿþòü âèïóñêàòè äî 250 000 àâòîìîá³ë³â ùîð³÷íî. Ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ùî êîíöåðí âèâåäå Nano íà ºâðîïåéñüêèé ðèíîê â 2013 ðîö³.

ÃÀÇ-53, áîðòîâèé, äâèãóí â³ä ÌÒÇ-80, ðåäóêòîð ç ÃÀÇ-56. Êîíòàêòè: 050-209-54-64, 095-453-93-50

ÂÀÇ-21091, 1994 ð. â., â ³äåàëüíîìó ñòàí³, òîíîâàíèé, òþí³íã, êàïðåìîíò äâèãóíà, êîë³ð çåëåíèé ìåòàë³ê. Ö³íà: 3800 ó. î. Êîíòàêòè: 097-031-71-85 ÂÀÇ-21099, ö³íà 4500 ó. î., 2004 ð. â., ïðîá³ã 152000 êì, 1.5 ë, áåíçèí, ñåäàí, ñ³ðèé ìåòàë³ê, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê

ÂÀÇ-2109, 1994 ð. â., ö³íà 3700 ó. î., áåíçèí, 1.1 ë, ÊÏ-5, ïðîá³ã 26 òèñ. êì

ò. 097-031-71-85

ÂÀÇ-21093, 1,5, 2003 ð. â., áåíçèí, áåæåâèé, â õîðîøîìó ñòàí³, ìîæëèâèé îáì³í. Ö³íà: 3900 ó. î. Êîíòàêòè: 099-750-76-33 ÂÀÇ-21093, ñ³ðèé, òîâàíèé, ïðîá³ã 62 òèñ. êì, 2006 ð. â., ìàãí³òîëà, ãàç/áåíçèí, 5-ñòóïêà. Êîíòàêòè: 096-915-41-62

ò. 050-804-26-78

ÂÀÇ-21099, 1994 ð. â., 1,5, ÊÏ-5, ÷åðâîíîãî êîëüîðó. Ö³íà: 3500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-889-97-66 ÂÀÇ-21099, 2001 ð. â., ñ³ðèé ìåòàë³ê, òèòàíîâ³ äèñêè, òîíîâàíèé. Ö³íà: 3600 ó. î. Êîíòàê òè: 099-724-13-07 ÂÀÇ-2105, 1990 ð. â., ö³íà 1900 ó. î., ïðîá²ã 95000 êì, 1.2 ë, áåíçèí, ñåäàí, á³ëèé, ìàãí³òîëà, ëèò³ äèñêè

ÂÀÇ-2104, 1990 ð. â., ö³íà 2200 ó. î., áåíçèí, 1.3 ë, ÊÏ-4 ñò.

ò. 068-233-44-25

ò. 050-721-42-63

ÂÀÇ-2111, 2001 ð. â., çåëåíèé ìåòàë³ê, óí³âåðñàë, 1,5, ÊÏ-5. Ö³íà: 4100 ó. î. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31 ÂÀÇ-21115, 2008 ð. â., 1,6 äâèãóí, ïðîá³ã 52000 êì, â õîðîøîìó ñòàí³, ðîñ³éñüêà çáîðêà. Ö³íà: 6500 ó. î. Êîíòàêòè: 097-700-97-43 ÂÀÇ-2121, 1,6, áåíçèí, 1978 ð. â., çåëåíèé, â õîðîøîìó ñòàí³, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, êè¿âñüêà ðåºñòðàö³ÿ. Ö³íà: 2100 ó. î. Êîíòàê òè: 050-168-81-46

ÂÀÇ-2109, 1991 ð. â., ö³íà 2750 ó. î., 1.1 ë, ÊÏ-5, ïðîá³ã 83000 òèñ. êì, çèìîâà ãóìà ç äèñêàìè, á/â

ÂÀÇ-21044, 1997 ð. â., ö³íà 2700 ó. î., áåíçèí, 1.7 ë, ïðîá³ã 78 òèñ. êì, ìîíî³íæåêòîð, êîë³ð – áàêëàæàí

ò. 097-140-92-95

ò. 095-647-18-88

ÇÀÇ-110557 Òàâð³ÿ, ï³êàï, 2004 ð. â, ãàç-áåíçèí. Êîíòàêòè: 050-480-46-50 ÇÀÇ-969, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-257-81-43, 73-80-76 Ñëàâóòà, 2008 ð. â., á³ëèé, áåíçèí/ãàç, 1,2. Ö³íà: 3300 ó. î. Êîíòàêòè: 067-951-37-26, 050-666-36-38 Ñëàâóòà, ñ³ðèé, 2004 ð. â., 1,2 êàðáþðàòîð, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, òîíîâàíèé. Êîíòàêòè: 093-847-12-92 Òàâð³ÿ, 1994 ð. â., êàïðåìîíò äâèãóíà, õîäîâî¿, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 097-859-83-28 Òàâð³ÿ-1102, 2003 ð. â., ñèíüîãî êîëüîðó, ïðîá³ã 68000 êì, íå áèòèé, íå ôàðáîâàíèé, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê. Ö³íà: 2650 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 066-251-90-47 ivanov-av@ukr.net Òàâð³ÿ-Ñëàâóòà, 2008 ð. â., á³ëèé, ãàç/áåíçèí, 1,20 ë, ïðîá³ã 115 òèñ. êì, CD, MP3, òîíîâàíèé. Êîíòàêòè: 050-666-36-38, 067-951-37-26

ÂÀÇ-2121, Íèâà, â äóæå äîáðîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. Ö³íà: 2500 ó. î. Êîíòàêòè: 096-000-35-94, 70-05-04 ÂÀÇ-2121, Íèâà, íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 096-444-35-94, 097-864-04-12 Æèãóë³-6, 1991 ð. â. Êîíòàêòè: 76-70-56

ËóÀÇ-969 Ì, 1991 ð. â., 1,6 äèçåëü. Ö³íà: 3500 ó. î. Êîíòàêòè: 066-621-73-39

 Óêðà¿í³ ââåäóòü òðè êëàñè áåíçèíó ̳í³ñòåðñòâî åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ â ïðîåêò³ óðÿäîâî¿ ïîñòàíîâè ïðî çàòâåðäæåííÿ òåõí³÷íîãî ðåãëàìåíòó ùîäî âèìîã äî àâòîìîá³ëüíèõ áåíçèí³â, äèçåëüíèõ, ñóäíîâèõ ³ êîòåëüíèì ïàëèâ ïðîïîíóº âñòàíîâèòè òðè åêîëîã³÷í³ êëàñè àâòîìîá³ëüíèõ áåíçèí³â – ªâðî3, Åâðî4, Åâðî5. Îêòàíîâå ÷èñëî çà ìîòîðíèì ìåòîäîì äëÿ áåíçèí³â ìàðîê À-80 êëàñó ªâðî3 ìຠñòàíîâèòè 76, äëÿ áåíçèí³â ìàðîê À-92 êëàñó ªâðî 3 ïîâèíåí ñòàíîâèòè 82,5, äëÿ áåíçèí³â ìàðîê À-95 êëàñó ªâðî 3 – 85, ªâðî 4 – 85, ªâðî 5 – 85, äëÿ áåíçèí³â ìàðîê À-98 êëàñó ªâðî 3 – 88, ªâðî 4 – 88, ªâðî 5 – 88. Ïðè öüîìó ââåäåííÿ â îá³ã àâòîìîá³ëüíèõ áåíçèí³â äîçâîëÿºòüñÿ äëÿ: åêîëîã³÷íîãî êëàñó ªâðî 3 – äî 31 ãðóäíÿ 2016 ðîêó; åêîëîã³÷íîãî êëàñó ªâðî 4 – äî 31 ãðóäíÿ 2020 ðîêó; åêîëîã³÷íîãî êëàñó ªâðî 5 – òåðì³í íå îáìåæåíèé.


38

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

ËóÀÇ-969-Ì, 1991 ð. â., òâåðäèé äàõ, â³äì³ííèé ñòàí, çáåð³ãàºòüñÿ ï³ä íàêðèòòÿì. Êîíòàêòè: 095-884-18-27, 25-04-57

Ìåðñåäåñ-508, 1995 ð. â., âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-961-55-33 Ìåðñåäåñ-³òî, 2,2 äèçåëü, 2001 ð. â., ïðîá³ã 180 òèñ. êì, á³ëèé, õîðîøèé ñòàí, ïðèãíàíèé ç ͳìå÷÷èíè, òþí³íã, àâòîíîìêà, ôîðêîï. Ö³íà: 12200 ó. î. Êîíòàê òè: 095-164-25-85

Äîêóìåíòè íà Ì-412 ²Æ. Êîíòàêòè: 25-43-74 ²Æ-2715, 1,6 áåíçèí, ïðîá³ã 130000 êì, 1991 ð. â., çåëåíèé, êàïðåìîíò äâèãóíà, íà õîäó, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 093-759-93-25

Ìåðñåäåñ-³òî, 2,3 ä, 3 ì³ñöÿ, ðåôðèæåðàòîð-õîëîäèëüíèê, çàäîâ³ëüíèé ñòàí, ùîéíî ç-çà êîðäîíó, ðîçìèòíåíèé, áåç ïåðøîãî îáë³êó. Ö³íà: 4000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-959-06-20

ÓÀÇ, âàíòàæî-ïàñàæèðñüêèé, áåíçèí/ãàç-ìåòàí. Êîíòàêòè: 066-416-94-49

Ìîñêâè÷-2141, 1,7, áåíçèí, ïðîá³ã 60000 êì, 1991 ð. â., ñèí³é, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà: 2400 ó. î. Êîíòàêòè: 050-168-81-46

ÓÀÇ, ïàñàæèðñüêèé, áåíçèí/ ãàç-ìåòàí, â äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-416-94-49 ͳñàí-Vanette, 2,0, 8 ì³ñöü, ñèí³é, 1994 ð. â., ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðîïîçèö³¿. Ö³íà: 4500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 096-167-64-60

Âàðòáóðã, óí³âåðñàë, õîðîøèé ðîáî÷èé ñòàí. Ö³íà: 750 ó. î. Êîíòàêòè: 096-985-02-44

²ñóçó-̳ä³, 1989 ð. â., 2,0 áåíçèí, á³ëîãî êîëüîðó. Ö³íà: 2500 ó. î. Êîíòàêòè: 063-499-65-44 Ô³àò-ducato,ʳà-pregio, çàï÷àñòèíè á/â. Êîíòàêòè: 050-544-24-15 v o v a 6 8 @ y a h o o . c o m vova68@yahoo.com

ÓÀÇ, 2,4, ïðîá³ã 200000 êì, 1985 ð. â., áåíçèí, çåëåíèé. Ö³íà: 1200 ó. î. Êîíòàêòè: 050-957-34-01 ÓÀÇ, «òàáëåòêà», ãàç/áåíçèí. Êîíòàêòè: 050-141-24-41

ѳòðîåí-Áåðë³íãî, 1.9 ä., 2004 ð. â., á³ëèé, âàíòàæíèé, ùîéíî çàâåçåíèé â Óêðà¿íó, ðîçìèòíåíèé 100%, ïîñòàâëåíèé íà îáë³ê, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 6000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-529-27-20

Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð, 2005 ð. â. Êîíòàêòè: 095-633-78-00

Ìîñêâè÷ ÀÇËÊ-2140, íîâà ãóìà. Ö³íà: 600 ó. î. Êîíòàêòè: 24-66-09

Ìîñêâè÷-412, 1988 ð. â., 1,6 ë, æîâòèé. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 098-263-71-93, 095-013-84-87

Îïåëü-Êîìáî, 2004 ð. â., äèçåëü, á³ëèé, ÒDI, 1,3, ïàñàæèðñüêèé. Ö³íà: 6500 ó. î. Êîíòàê òè: 096-571-35-20 Îïåëü-Êîìáî, 2005 ð. â., 1,3 ÒIJ, á³ë îãî êîëüîðó, ïàñàæèðñüêèé. Ö³íà: 6500 ó. î. Êîíòàê òè: 096-571-35-20

Ô³àò-Äóêàòî, âàíòàæî-ïàñàæèð, 2,5, äèçåëü, 280000 êì, 1995 ð. â., ñèí³é, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 7950 ó. î. Êîíòàêòè: 050-610-16-30 Ô³àò-Ñêóäî, 1999 ð. â., 1,9 TD, âàíòàæî-ïàñàæèð, á³ëèé, 1 âëàñíèê. Ö³íà: 7000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-539-56-43

Ôîëüêñâàãåí Ò-55, 1996 ð. â., á³ëîãî êîëüîðó, âàíòàæíèé, äîâãà áàçà, ï³äñèëþâà÷. Êîíòàêòè: 067-405-38-53

ÂÀÇ-2101-07. Êîíòàêòè: 050-684-63-60

ïðîäàì

Ïåæî-Ïàðòíåð, òåìíîñèíüîãî êîëüîðó, 2000 ð. â., 1,9, äèçåëü, âàíòàæíèé ôóðãîí. Êîíòàêòè: 050-194-40-06, 097-109-77-15

Ôîëüêñâàãåí-Ò-4, 2000 ð. â, 1.9 ë, òóðáîäèçåëü, 7 ë/100 êì, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-265-23-71, 097-636-80-65 Ôîëüêñâàãåí-Ò4, 2000 ð. â., 1.9 òä³, 7 ë/100 êì, õîðîøèé òåõí³÷íèé ñòàí. Êîíòàêòè: 099-756-81-10, 067-196-45-37 Ôîëüêñâàãåí-Ò4, Airbag, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, àêóñòèêà, ìàãí³òîëà, íîâà ãóìà. Êîíòàêòè: 066-976-69-78

Äîêóìåíòè íà à/ì ²âåêî-3510, 1994 ð. â. Êîíòàêòè: 066-768-20-59 ²âåêî, 1997 ð. â., 2,8 äèçåëü, âàíò./ïàñ., ì³êðîàâòîáóñ, äîâãà áàçà, 7 ì³ñöü, ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 050-285-20-28

²âåêî-3510, ì³êðîàâòîáóñ, äâîêàòêîâèé, 2.5 òä. Ìîæëèâèé îáì³í. Ö³íà: 2700 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 096-949-15-20

Ìåðñåäåñ-207, 1993 ð. â., 2,3 äèçåëü, âàíòàæî-ïàñàæèðñüêèé, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 097-749-74-71

êóïëþ À/ì, â êðåäèò, áàæàíî Ðåíî-Êåíãî, âàíòàæî-ïàñàæèðñüêèé, ðîçãëÿíó âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 095-110-45-75 Îïåëü-³âàðî ÷è Ðåíî-Òðàô³ê. Êîíòàêòè: 096-463-36-56

Ô³àò-Äóêàòî. 050-544-45-24

ÂÀÇ-2101, íà âèïëàòó, ÷àñòèíà ñóìè â³äðàçó. Êîíòàêòè: 096-956-18-04

6.3. Àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè

̳êðîàâòîáóñ, 2003 ð. â., ãàç/ áåíçèí. Êîíòàêòè: 093-818-85-60

Ïåæî-Åêñïåðò ÷è Ô³àò-Ñêóäî. Êîíòàêòè: 096-463-36-56

êóïëþ

ÂÀÇ-2101-2107, â íåðîáî÷îìó ñòàí³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 067-735-25-82, 050-888-79-17

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

Ðåíî, 1987 ð. â., á³ëîãî êîëüîðó, ôóðãîí, âàíòàæíî-ïàñàæèð. Ö³íà: 1200 ó. î. Êîíòàêòè: 097-031-71-85 Ðåíî-Kangoo, 2009 ð.â, ïðîá³ã 87000 êì, êîíäèö³îíåð, ABS, ïîäóøêà áåçïåêè, öåíòðàëüíèé çàìîê, ï³ä³ãð³â äçåðêàë, êîðåêòîð ôàð, åëåêòðîñêëîï³ä³éìà÷³. Ö³íà: 9950 y. o. Êîíòàêòè: 068-504-80-13 Ðåíî-Òðàô³ê, 1,9; 2003 ð. â., ùîéíî ïðèãíàíèé, âàíòàæî-ïàñàæèð.  äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-104-29-17 Ðåíî-Òðàô³ê, 2006 ð. â., ïðîá³ã 115 òèñ. êì, 2,0 ÑIJ, á³ëèé, êîíäèö³îíåð, öåíòðàëüíèé çàìîê, ïîäóøêà áåçïåêè, áëþòóç, åëåêòðîïðèâ³ä äçåðêàë òà â³êîí, 2 ÷³ï-êëþ÷³, ùîéíî ïðèãíàíèé, ³äåàëüíèé ñòàí, ðîçìèòíåíèé. Ö³íà: 12100 ó. î. Êîíòàêòè: 068-504-80-13

Àêö³ÿ: «Êóïóéòå àâòîìîá³ëü «Ñëàâóòà»! ϳä êîæíîþ òðåòüîþ êðèøå÷êîþ êàïîòà – äâèãóí. Ó êîæíîìó äåñÿòîìó äâèãóí³ – ìàñëî, â êîæíîìó ñîòîìó – ìàøèííå. Ïîñï³øàéòå! ʳëüê³ñòü äâèãóí³â – òðè!»

Êîíòàêòè:

Ôîëüêñâàãåí Ò-4. Ö³íà: äî 2000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-768-38-93

DzË, ãàç/áåíçèí, â ðîáî÷îìó ñòàí³, ïî çàï÷àñòèíàõ. Ö³íà: 5 ãðí./ êã. Êîíòàêòè: 098-066-29-46, 050-705-70-75 DzË-130 Ã, â ðîáî÷îìó ñòàí³, ãàç (14 áàëîí³â ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà) òà çàï÷àñòèíè äî DzË-130 – çàäí³é ì³ñò, ã³ïî¿äíèé, êîðîáêà ÊÏÏ, äâèãóí DzË-130 ³ ò. ä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-739-49-97

DzË-130, áîðòîâèé, áåíçèí òà DzË-130, «ñàìîñêèä», äèçåëü. Êîíòàêòè: 067-339-05-39 DzË-«êîëãîñïíèê». Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-368-74-27, 067332-94-90

DzË-130, äèçåëü, áîðòîâèé, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ìîæëèâèé îáì³í. Ö³íà: 2700 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 096-949-15-20 DzË-131, ë³ñîâîç, 1975 ð. â., ïîäîâæåíà áàçà, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 36000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-872-27-37, 050-184-73-19

Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð Ò-4, àáî Ò-3. Êîíòàêòè: 097-752-25-92

6.5. Ñïåöòåõí³êà, ñ³ëüãîñïòåõí³êà òà îáëàäíàííÿ

Ôîðä-Êîííåêò, ôóðãîí, ï³ñëÿ 2005 ð. â. Êîíòàêòè: 099-151-67-61

6.4. Àâòîìîá³ë³ âàíòàæí³ ïðîäàì

ÊàìÀÇ, òÿãà÷. Ö³íà: 2500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-368-74-27, 067-332-94-90 ÊàìÀÇ-5320, 1989 ð. â., â äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-244-00-10

Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð Ò-4, 2,5 ÒIJ, 65 êÂò, 2001 ð. â., á³ëèé, øê³ðÿíèé ñàëîí. Êîíòàêòè: 095-510-36-24, 067-921-09-27 Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð Ò4, 1998 ð. â., 1.9, òóðáîäèçåëü, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð-Ò4, 2.4 äèçåëü, 2002 ð. â., á³ëèé, âàíòàæíèé, 3 ì³ñöÿ, ðîçìèòíåíèé, áåç ïåðøî¿ ðåºñòðàö³¿. Ö³íà: 7300 ó. î. Êîíòàêòè: 050-959-06-20 Ôîëüñâàãåí-Ò4, 2,5, ïðîá³ã 370000 êì, 2003 ð. â., äèçåëü, á³ëîãî êîëüîðó, ëåãêîâèé ôóðãîí (äî 1,5 ò), ùîéíî ïðèãíàíèé. Ö³íà: 10300 ó. î. Êîíòàêòè: 096-244-17-95

ïðîäàì 1-ðÿäíó êàðòîïëåêîïà÷êó. Êîíòàêòè: 050-378-53-79 2-ðÿäíó êàðòîïëåêîïà÷êó. Êîíòàêòè: 097-221-95-67 2-ðÿäíó êîïà÷êó, â-âî Ïîëüùà. Êîíòàêòè: 096-680-84-29 Àâòîãðåéäåð ÄÇ-180, â³äì³ííèé ñòàí, 1993 ð. â. Ö³íà: 12000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-442-00-58

ÃÀÇ-3109, ôóðãîí, «ñàìîñêèä». Êîíòàêòè: 099-924-90-70 ÃÀÇ-3307, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-924-90-70

ÌÀÇ-500, 1992 ð. â., áîðòîâèé. Êîíòàêòè: 050-541-29-41

Àâòîíàâàíòàæóâà÷, â-âî Ëüâ³â. Ö³íà: 22000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-755-07-98 ³ÿëêó ÎÑÌ-4, ó äîáðîìó ³ äîãëÿíóòîìó ñòàí³. Ö³íà: 23000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-755-07-98

ÃÀÇ-3309, «ñàìîñêèä», 2008 ð. â. Êîíòàêòè: 099-924-90-70

Âîçà â ñ. Áðèùå, Ëóöüêîãî ð-íó, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-763-01-80

ÃÀÇ-53, áîðòîâèé, äèçåëü. Êîíòàêòè: 098-529-51-63

Âîçà, äëÿ êîíåé, òðàêòîðà. Êîíòàêòè: 096-518-17-64

ÃÀÇ-53, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 050-538-72-01 Ãàçåëü-3302, 2005 ð. â., êàïðåìîíò, äîâãà áàçà. Ö³íà: 45000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-355-07-56 semeon85@ukr.net

Ôîðä-Òðàíçèò, 1991 ð. â., 2,5 äèçåëü, 13 ì³ñöü, ïàñàæèð. Ö³íà: 4500 ó. î. Êîíòàêòè: 097-319-39-77 Ôîðä-Òðàíçèò, 1994 ð. â., 2,5 äèçåëü, ÷åðâîíèé, ïàñàæèðñüêèé. Ö³íà: 4500 ó. î. Êîíòàêòè: 096-571-35-20

ÄÀÔ LDV, 2005 ð. â., 2,4 ÒIJ, â/ ï 3,5 ò, ïðîá³ã 70000 êì. Ö³íà: 8200 ó. î. Êîíòàêòè: 067-999-57-51

Ôîðä-Òðàíçèò, 2.5, äèçåëü, ïðîá³ã 98000 êì, 1993 ð. â., á³ëèé, ëåãêîâèé ôóðãîí (äî 1,5 ò). Ö³íà: 4100 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-00

ÄÀÔ-45, 1995 ð. â., òåíòîâàíèé, â/ï 5 ò. Êîíòàêòè: 067-360-91-49, 050-993-62-11

Ôîðä-Òðàíçèò, 2005 ð. â., êîðîòêà áàçà, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Ôîðä-Òðàíçèò, «àìåðèêàíåöü», 1978 ð. â., á³ëèé, 2,4 äèçåëü, 4-ÊÏÏ, âàíòàæíèé. Ö³íà: 1550 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-170-06-50

Îáì³íÿþ Äàô, 1991 ð. â., 2,5 äèçåëü, íîâà ãóìà, íà ïèëîìàòåð³àëè. Êîíòàêòè: 096-519-09-03

DzË, 2006 ð. â., ôóðãîí, ãàçáåíçèí. Êîíòàêòè: 067-243-75-74

Ôîëüêñâàãåí-Ò4, 2001 ð. â., 1,9 òóðáîäèçåëü, á³ëèé, âàíòàæî-ïàñàæèð, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. Ö³íà: 9900 ó. î. Êîíòàêòè: 063-824-75-40

Âîçà, ñòóïèö³ â³ä àâòîíàâàíòàæóâà÷à, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-686-16-02 Äèñêîâó áîðîíó, â-âî Ïîëüùà, øèðèíà – 1,3-3,15 ì, äî òðàêòîð³â ïîòóæí³ñòþ â³ä 24 ê. ñ., íîâà. Ö³íà: 8200 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68

Ôóðãîí êàðãî âàí, àëþì³í³é, ø³ñòü øòîðîê Êîíòàêòè: 067-355-07-56 semeon85@ukr.net

Çåðíîíàâàíòàæóâà÷ ÇÌ-60Ó, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, äèñêîâó áîðîíó ÁÄÒ. Êîíòàêòè: 066-374-18-47

êóïëþ

Çåðíîçáèðàëüíèé êîìáàéí Íèâà ÑÊ-5, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 067-265-71-72

Âàíòàæíèé à/ì, ç â³äòåðì³íóâàííÿì ïëàòåæó. Ö³íà: äî 4000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-733-35-76

Çåðíîî÷èñíó ìàøèíó ÎÂÑ-25, çåðíîíàâàíòàæóâà÷ ÇÌ-60 À, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-384-18-47

DzË-130, äîâãèé êóçîâ, áåíçèí, ìîæëèâî íå íà õîäó. Êîíòàêòè: 066-621-73-79

Êàðòîïëåçáèðàëüíèé êîìáàéí Grimme MK 700. ³äì³ííèé ñòàí.  Óêðà¿í³ íå âèêîðèñòîâóâàâñÿ. Êîíòàêòè: 050-593-45-22, 067-951-40-97

ïðîïîíóþ

Êàðòîïëÿíèé ì³í³-êîìáàéí ÄÒ-25. Ö³íà: 22000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-405-38-53

Çäàì â îðåíäó DONG FEENG, 36 êóá. ì, 5 ò, áîðòîâèé, âåðõíÿ, áîêîâà, çàäíÿ. Êîíòàêòè: 067-332-16-26

Êîìáàéí Ôîðøòð³ò -512, æàòêà 4 ì, ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 097-526-88-41


ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

Ëþäè, ÿêèì çàâæäè í³êîëè, çâè÷àéíî í³÷îãî íå ðîáëÿòü. Êîñàðêó ðîòîðíó, ïîëüñüêà, øèðèíà ñêîøóâàííÿ â³ä 1,35 ì, íîâà, ìîæëèâà äîñòàâêà. Ö³íà: 7900 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68 Êóêóðóäçÿíèé ñèëîñíèé êîìáàéí Ôîðøð³ò Å-281, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 8500 ó. î. Êîíòàêòè: 067-442-00-58 Êóëüòèâàòîð Áîìåò, â-âî Ïîëüùà, 3 ðÿäè ïðóæèííèõ ëàï, øèðèíà â³ä 1,6 äî 3,2 ì, íîâèé. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Ö³íà: 3650 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68 sasha__boyko@ukr.net Êóëüòèâàòîð ç òîâñòîñò³ííîãî êâàäðàòà 2,5õ1,2 ì (16 ëàï, ïîëüñüê³, s-ïîä³áí³), ìàéæå íîâèé. Ö³íà: 3500 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-16-08 Êóëüòèâàòîð, 13 ëàï, äî òðàêòîð³â â-âà Êèòàé, íîâèé, òåðì³íîâî. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 096-919-31-06 ̳í³-òðàêòîð Ò-012, â-âî Õàðê³â. Êîíòàêòè: 066-444-98-65 ̳í³-òðàêòîð, âëàñíîãî â-âà, òðàêòîð Ò-70 Ñ (Ìîëäàâàí). Êîíòàêòè: 098-529-84-04

̳í³-òðàêòîðè, á/â, ç ôðåçîþ, ßïîí³ÿ; íàäàþ ïîñëóãè ïî ðåìîíòó òðàêòîð³â. Êîíòàêòè: 050-647-35-40, 093-274-56-88 Ìîòîáëîêè, ì³í³-òðàêòîðè. Ãàðàíò³ÿ, ñåðâ³ñ, äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 099-346-89-50, Ñàøà ÌÒÇ-80, òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-504-34-13 Íàâàíòàæóâà÷, 4,0 äâèãóí, â/ï 2,5 ò. Ö³íà: 6000 y. o. Êîíòàêòè: 050876-18-15 Íàâàíòàæóâà÷ Êëàðê, îá’ºì 4,0 äèçåëü. Êîíòàêòè: 097-221-95-67 Íàâ³ñíà ñòàíö³ÿ (ïîëèâíà), íà âñ³ âèäè òðàêòîð³â. Ö³íà: 16000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-556-86-86 oleg.sharko.88@mail.ru Îáïðèñêóâà÷ Êðàêîâ’ÿê, â-âî Ïîëüùà, íîâèé. Ö³íà: 4900 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68 Îáïðèñêóâà÷³ íà 200 – 3000 ë, äèñêîâ³ áîðîíè 1,3-3,15 ì, êàðòîïëåêîïà÷êè, êàðòîïëåñàäæàëêè, ñîðòóâàëüí³ ñòîëè, ãðàáàðêè, ãðóíòîôðåçè 0,8-2 ì,.ðîçêèäà÷³ äëÿ ì³íäîáðèâ, ïëóãè, êóëüòèâàòîðè 1,6-3,2 ì. Êîíòàêòè: 098-960-19-68 Ïëóã ÏËÍ-5-35, ñ. Ç쳿íåöü. Êîíòàêòè: 050-339-95-55, 095-342-53-51

Ïðåñ-ï³äáèðà÷ íà êâàäðàòí³ òþêè, ó ðîáî÷îìó ñòàí³, 30000 ãðí. Òåðì³íîâî. Êîñàðêó ðîòîðíó, êàðòîïëåñàäæàëêó íà ïëóã. Êîíòàêòè: 050-248-20-77 Ïðè÷åïè äî ëåãêîâèõ à/ì òà ìîòîáëîê³â, çà ö³íîþ çàâîäóâèðîáíèêà, ìîæëèâà äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 050-169-06-60 Ïðè÷³ï 2 ÏÒÑ-4 Êîíòàêòè: 067-495-15-42 Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî, â/ï äî 3 ò. Êîíòàêòè: 050-528-97-98, 097-481-90-02 Ïðè÷³ï äî òðàêòîðà íà êðóãó ïîòðåáóº ðåìîíò ó. Êîíòàêòè: 050-725-93-57 Ïðè÷³ï «Çóáðüîíîê». Êîíòàêòè: 095-475-26-28 Ïðè÷³ï, â àâàð³éíîìó ñòàí³, ç äîêóìåíòàìè, äîêóìåíòè áåç âêàçàííÿ ìàðêè, ìîäåë³, âàãè, êàòåãîð³¿, øàñ³ ÁÍ. Ö³íà: 1000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-959-06-20

Òðàêòîð Ò-25 1987ð., 700-ìîòîãîäèí, íîâà ãóìà, ó õîðîøîìó ñòàí³; ïëóãè äâîêîðïóñí³, êóëüòèâàòîð. Ãóìà äî òðàêòîðà Ò-25. Êîíòàêòè: 067-361-05-06 Ðàìó äëÿ âèîðþâàííÿ êàðòîïë³, íîâà. Êîíòàêòè: 067-888-90-55 Ðåäóêòîð, äî áîëãàðñüêî¿ åëåêòðîêàðè, â/ï 1 òîííà. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 066-774-05-58, 24-26-20 Ñ/ã ³íâåíòàð, ê³ííèé. Êîíòàêòè: 067-979-72-73 ѳíîãðàáàðêó Ñîíå÷êî, â-âî Ïîëüùà, 4-5 êîë³ñ, ìîæëèâà äîñòàâêà, íîâà. Ö³íà: 3600 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68 Ò-25. Êîíòàêòè: 096-139-90-28, 050-166-91-11

6.6. Àâòîñåðâ³ñ ïðîïîíóþ ÑÒÎ ïðîïîíóº íàñòóïí³ ïîñëóãè: êîìï’þòåðíà ä³àãíîñòèêà BOSCH, ðåìîíò äâèãóí³â íà ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³, ÊÏÏ, õîäîâî¿ ÷àñòèíè, òîêàðí³ ðîáîòè, ïðîìèâàííÿ ôîðñóíîê, êîíñóëüòàö³ÿ ç ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â. Êîíòàêòè: 099-222-67-60, 098-666-21-21, 050-560-92-22

6.7. Àâòîçàï÷àñòèíè ïðîäàì

Òàëü (òåëüôåð), 0,9 ò, ìîæëèâèé îáì³í íà çåðíî, öóêîð. Êîíòàêòè: 050-621-46-52

2 äèñêè R-13, äî Ãîëüô-2. Êîíòàêòè: 095-503-09-39

Òðàêòîð ÌÒÇ-80. Ö³íà: 35000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-002-60-52

4 ë³òí³ øèíè, 175/65 R-13, Ãîëëàíä³ÿ, ïðîòåêòîð 5 ìì. Êîíòàêòè: 095-578-56-58

Òðàêòîð Ò-150 Ê, ðîáî÷èé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-184-71-36 Òðàêòîð Ò-25, 1988 ð. â. Êîíòàêòè: 097-221-95-67 Òðàêòîð Ò-25. 068-563-49-26

Êîíòàêòè:

Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-540-89-20 Òðàêòîð Ò-40, ç âåäó÷èì ïåðåäîì àáî îáì³í íà Ò-25. Êîíòàêòè: 067-405-38-53

Òðàêòîð Ò-40ÀÌ, ïðè÷³ï 2ÏÒÑ-4; ÊÏÏ â çáîð³ äî òðàêòîðà Ò-40 òà ïåðåäí³é âåäó÷èé ì³ñò â çáîð³. Êîíòàêòè: 095-406-28-00 Òðàêòîð ÕÒÇ-2511, àíàëîã Ò-25, 2000 ð. â., ç êàá³íîþ, åêîíîìíèé äâèãóí, º áëîêóâàííÿ äèôåðåíö³àëà. Êîíòàêòè: 098-192-89-62, 050-573-15-01 Òðàêòîð ÞÌÇ-6. Êîíòàêòè: 066-127-91-69 Òðàêòîð ÞÌÇ. Ö³íà: 3500 ó. î. Êîíòàêòè: 067-495-15-42 Òðàêòîð ßíìàð ç ôðåçîþ, â-âî ßïîí³ÿ, âîäÿíå îõîëîäæåííÿ, ïîâíèé ïðèâ³ä, 30 ê³íñüêèõ ñèë, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-740-28-91 Òðàêòîð «ðà÷îê», íà áàç³ ÞÌÇ, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-777-75-57 Òðàêòîð, â-âà ßïîí³ÿ. Êîíòàêòè: 099-756-81-35 Òðàêòîð, Ò-16 ì, ç íàâ³ñêîþ, º 2-êîðïóñíèé ïëóã, êóëüòèâàòîð, â³ç, òåðì³íîâî. Ö³íà: 32000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-833-18-30

Òðàêòîðè Ò-40, Ò-25, ïðè÷åïè 1ÏÒÑ2, 2ÏÒÑ3, 2ÏÒÑ4; çàï÷àñòèíè äî Ò-25, Ò-40, äî ïðè÷åï³â, äâèãóíè Ä-144, Ä-21 1-¿ êîìïëåêòíîñò³. Êóëüòèâàòîð äî òðàêòîðà Ò-40; ëîïàòà äî Ò-25, Ò-40. Êîíòàêòè: 067-722-99-15, 095-355-55-30 Òðàêòîðè: Ò-16, Ò-25, Ò-40, ÞÌÇ-60, ÌÒÇ-80, -82 ÓÊ òà ³í. ñ/ã òåõí³êà, ç äîñòàâêîþ. Êîíòàêòè: 050-529-91-69, 098-548-80-46

êóïëþ Àâòîíàâàíòàæóâà÷³ ëüâ³âñüêîãî òà áîëãàðñüêîãî â-âà, ó áóäü-ÿêîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-270-51-90 Áî÷êó ÌÆÒ 16, ÿêà ïîòðåáóº ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 050-535-20-96 jurec7@rambler.ru ѳâàëêó, äîâæèíîþ 3-4 ì. Êîíòàêòè: 096-809-92-72

Àâòîìîá³ëüíèé ãó÷íîìîâåöü ÃÓ-20Ò, ç òåõí³÷íîþ äîêóìåíòàö³ºþ, íîâèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-320-42-76 Àâòîøèíè çèìîâ³, øèïîâàí³, 207-75/R-15 Winter Slalom, â-âî Ôðàíö³ÿ, 4 øò., äî à/ìÍèâà, Øåâðîëåò. Êîíòàêòè: 098-320-42-76 Áàãàæíèê äî ëåãêîâîãî àâòî, äîìêðàò íà 5 ò. Êîíòàê òè: 095-132-81-18 Áàãàæíèê íà äàõ äî à/ì Õþíäàé. Êîíòàêòè: 067-289-24-20 Áåíçîáàêè, äî ÌÀÇ, ÷è ÊàìÀÇ. Êîíòàêòè: 063-499-65-46 Âåäó÷èé ì³ñò äî Ò-40. Êîíòàêòè: 096-139-90-28, 050-166-91-11 Ãàçîáàëîííå îáëàäíàííÿ. 4 ïîêîë³ííÿ, ³òàë³éñüêîãî âèðîáíèöòâà, á/â. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-155-07-07 Ãàçîâå îáëàäíàííÿ, á/â, â-âà ²òà볿, ïðîïàí/áóòàí àáî ìåòàí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 067-791-70-84 Ãàçîâå îáëàäíàííÿ, äî ëåãêîâîãî à/ì, íà ïðîïàí. Êîíòàêòè: 050-015-88-26 Ãàëüì³âí³ êîëîäêè äî à/ì Ìîñêâè÷ 1958-1962 ð. â. Íîâ³. Êîìïëåêò – 8 øò. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 098-561-40-45 1z0@ukr.net Ãâèíò øëþçíèé, âåíòèëÿòîð ¹ 5, çàï³ðíó àðìàòóðó, ä³àìåòð 40-100 ìì. Êîíòàêòè: 096-686-64-36 óäðîöèë³íäðè. 050-544-27-69

Êîíòàêòè:

Ãîëîâêó áëîêà äî à/ì Ãàçåëü. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Ãîëîâêó áëîêà äî à/ì Òîéîòà, Õóíäàé, Õîíäà, ʳà. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Ãîëîâêó áëîêó äî à/ì Ãàçåëü. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-305-66-10 Ãîëîâêó áëîêó äî à/ì Òîéîòà òà Õóíäàé. Êîíòàêòè: 067-305-66-10 Ãîëîâêó áëîêó, êîë³íâàë, òóðáî, äî ³íîìàðîê. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Ãóìó, á/â, 315õ70-R-22,5, âèñîòà ïðîòåêòîðà 0,5 ñì. Êîíòàêòè: 096-639-96-62 Äâåð³, ïðàâ³, ç ï³äéîìíèìè, ðó÷êàìè, ñêëîì, íîâ³, íåôàðáîâàí³, ïåðøî¿ êîìïëåêòíîñò³, äî DzË-130. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 096-110-17-65 Äâèãóí äî à/ì Ô³àò, 2,5, òóðáîäèçåëü, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 1200 ó.î. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Äâèãóí äî ÀÓIJ-100 îá’ºìîì 1,8 ë ç íàâ³ñíèì îáëàäíàííÿì (ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, êàðáþðàòîð, òðàìïëåð) + 5-ñòóï³í÷àòà ìåõàí³÷íà ÊÏÏ. Äâèãóí òà ÊÏÏ â çáîð³. Ö³íà: 350 ó. î. Êîíòàêòè: 095-890-89-36 Äâèãóí äî ÷îâíà ³òåðåöü 8 Ì, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-024-91-10

Àâòîøðîò ÁÓÑ ïðîïîíóº çàï÷àñòèíè: ÌåðñåäåñÑïðèíòåð-311, -312, -313 1996-2005 ð. â., 2.2ñä³, 2.9òä³, ÔîëüêñâàãåíËÒ35 03ð., 2.5òä³, Êðàôòåð 06-07ð., 2.5òä³, 109 òà 136êâ, Ò-5 05ð., 1.9 ³ 2.5òä³, -Êàää³ 05-08ð., 1.9òä³ 2.0ñä³; ÏåæîÁîêñåð 2003ð., 2.0xdi; ²âåêî-Äåéë³ 50Ñ11V, Îïåëü-Ìîâàíî 20042005ð., 2.5cdti, ÐåíîÊàíãó 1.5dci, 70êâ 05ð. Òðàô³ê 1.9dci, 700êâ. 6-ñò.ÊÏÏ, ìåõ. Êîíòàêòè: 099-633-29-99, 098-673-70-75 Äâèãóí ÑÌÄ-14, ïåðøî¿ êîìïëåêòàö³¿, ïîðøíåâà íîâà, êîë³íâàë íîì³íàë, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 10000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-556-86-86 Äâèãóí Ò-40, ç êîðîáêîþ ïåðåäà÷ ÃÀÇ-53 äî àâòîíàâàíòàæóâà÷à â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 0 6 7 - 2 7 0 - 5 1 - 9 0 VITALIK555555@meta.ua Äâèãóí, 1,3 Á êàðáþðàòîð, ÊÏÏ-4, äî Îïåëü-Êàäåò. Êîíòàêòè: 78-70-72, 066-777-36-83

39

ÀÂÒÎÍÎÂÈÍÈ

Àâòîíîâèíêè 2012: Chevrolet Chevrolet Cruze Station Wagon

Cruze ó âèãëÿä³ óí³âåðñàëà ç'ÿâèòüñÿ âë³òêó. Ìàþ÷è äîâæèíó 4,67 ì, àâòîìîá³ëü çäàòíèé âì³ñòèòè ó ñâîºìó áàãàæíèêó â³ä 500 äî 1 500 ë³òð³â. Ïàë³òðà äâèãóí³â: äî âæå çíàéîìèõ áåíçèíîâèõ äâèãóí³â îá'ºìîì 1,6òàé 1,8 ë. ³ 2-ë³òðîâîìó äèçåëþ äîäàâñÿ íîâèé 1,4-ëèòðîâé òóðáîâàíèé áåíçèíîâèé äâèãóí ³ 1,7-ë³òðîâèé äèçåëü. Ö³íè íà äàíèé ìîìåíò ùå íåâ³äîì³ Chevrolet Malibu

Äèñêè R-14 äî à/ì ѳòðîºí-Áåðë³íãî, Ðåíî-Êåíãî, äåøåâî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 096-919-31-06 Äî KIA-pregio2.5, 2.7. Êîíòàêòè: 050-544-24-15 vova68@yahoo.com Äî Mazda-6, 2.0, 2010 ð. â., äâèãóí, ÀÊÏÏ, êóçîâ, îïòèêà, ï³äâ³ñêà, äèñêè, ñàëîí, äçåðêàëà, ñêëî, åë/ áë îêè, ïðîâîäêà. Êîíòàêòè: 066-654-45-02, 093-237-75-88 Äî à/ì AUDI À-6, 1998 ð. â., 2,5 TDI; AUDI À-6, 1997 ð. â., 2,5 TDI òà 2,6 áåíçèí; CHEVROLET LACETTI 2008 ð. â., 1,6 áåíçèí òà 1,8 áåíçèí; PASSAT Â-5 1999 ð. â., 1,6 áåíçèí; TAYOTA CAMRY 30 2003 ð. â., 3,0 áåíçèí, Ìåðñåäåñ ÌL 163, 3,2 áåíçèí, 2002 ð. â. Êîíòàêòè: 099-251-32-95, 067-196-14-48 Äî à/ì Àâ³à, 2010 ð. â. Êîíòàêòè: 067-903-01-72 Äî à/ì ÂÀÇ, ïåðåäíÿ áàëêà, ãåíåðàòîð, ãîëîâíèé ãàëüì³âíèé öèë³íäð, ïîðøí³, ê³ëüöÿ, êîë³íâàë, ïðóæèíè, âêëàäèø³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-219-78-62

Âñóïåðå÷ ïîïåðåäí³ì ïðîãíîçàì íîâå ïîêîë³ííÿ Mal³bu ç'ÿâèòüñÿ ó ªâðîï³ íå âîñåíè, à âæå ó ëèïí³ öüîãî ðîêó. Äîâæèíà Mal³bu - 4,86 ì. ³ òåõí³÷íî â³í ä³ëèòü ïëàòôîðìó ç Opel ²ns³gn³a. ϳä êàïîòîì - àáî 2,0-ë³òðîâèé äèçåëü ïîòóæí³ñòþ 160 ê.ñ., àáî 2,4-ë³òðîâèé áåíçèíîâèé äâèãóí ïîòóæí³ñòþ 167 ê.ñ. Ö³íà ó ªâðîï³ ïî÷èíàºòüñÿ ç 29 990 ºâðî. Chevrolet Trax

Äî à/ì Æóê, 2009 ð. â. Êîíòàêòè: 067-903-01-72

Äî à/ì ÊàìÀÇ, íåäîðîãî. Äèñêè êîë³ñí³, äî ÌÀÇ (íà êëèíêè), àâòîøèíè (260-508) KAMA (1650 ãðí.). Êîíòàêòè: 099-348-25-99 Äî à/ì Ìåðñåäåñ-123, ï³÷êó, ïåðåäíþ ïàíåëü, ôàðè òà çàäí³ ë³õòàð³ äî ÃÀÇ-24, ðåäóêòîð ìîñòà. Ãàçîâèé áàëîí íà ïðîïàí 70 ë. Êîíòàêòè: 095-559-01-42 Äî à/ì ͳññàí-Ñàíí³, 1991-1994ð. 1.4³ êóçîâí³ äåòàë³, äâèãóí, õîäîâà, îïòèêà ³ ò.ä. Êîíòàêòè: 096-164-89-14 Äî à/ì Îïåëü-Êàäåò, 1,3 êàðáþðàòîð, ÊÏÏ-4. Êîíòàêòè: 78-70-72, 066-777-36-83

Chevrolet âèïóñêຠíà ðèíîê ïîçàøëÿõîâèê ³ç ö³êàâîþ äëÿ íàøîãî ðèíêó íàçâîþ Trax. Â³í º áëèçüêèì ðîäè÷åì Opel Mokka òà Bu³ck Encore. Ñâîþ ïðåì'ºðó íîâèíêà â³äñâÿòêóº íà àâòîøîó â Ïàðèæ³ ó âåðåñí³ 2012 ðîêó.


40

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

Äî Àóä³-80, 1980 ð. â., 1,6 äâèãóí, àâòîìàò, ðàä³àòîð, êàïîò ³ ò. ä. Êîíòàêòè: 098-952-45-65 Äî ÁÌÂ-523³, 1997 ð. â., Å39, ÁÌÂ-520, äèçåëü, 2002 ð. â., Å39, ÁÌÂ-524, ä, 1991 ð. â., Å34, ÁÌÂ-730, 1990 ð. â., Å32 êóçîâ. Ö³íà: 130 ãðí. Êîíòàêòè: 050-959-06-20 Äî ÂÀÇ-2101-2106. Êîíòàêòè: 099-642-24-49 Äî ÃÀÇ-52, 53, ÊÏÏ, äî ÃÀÇ-351, øèíè Óðàë, øèíó ç äèñêàìè, äî ÓÀÇ, ñèñòåìó äëÿ âîäè, êîìïðåñîð. Êîíòàêòè: 099-325-37-46 Äî ÃÀÇ-52: ñòàðòåð ïðèìóñîâèé, âîäÿíà ïîìïà, ðåëå-ðåãóëÿòîð ÐÐ2.4-2Ã, ðàä³àòîð ï³÷êè, ï³äâ³ñíèé ï³äøèïíèê êàðäàíà â çáîð³, ïåðâèííèé âàë ç êàðåòêîþ 4 ïåðåäà÷³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà Êîíòàêòè: 097-525-96-95 Äî Ãàçåëü, ÊÏÏ, 5-ñòóïêà, íîâà. Êîíòàêòè: 050-668-36-93 Äî Äåó-Ëàíîñ, á/â. Êîíòàêòè: 050-015-88-26 Äî ÇÀÇ-968-Ì, íîâ³. Êîíòàêòè: 050-695-36-55 Äî ʳà-Áåñòà. 050-544-24-15

Êîíòàêòè:

Äî Ìåðñåäåñ-123, 1981-1986 ð. â. Êîíòàêòè: 098-493-06-82 Äî Ìîñêâè÷-Ì412, íîâ³. Êîíòàêòè: 096-575-07-81 Äî Ïàññàò Á-3, äâèãóí, áàìïåð ïåðåäí³é òà çàäí³é, áàëêó, êàïîò, êðèøêó, áàãàæíèê, ãåíåðàòîð, ðàä³àòîð, ñèä³ííÿ, ïàíåë³, îðèã³íàëüí³ ôàðè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-632-14-40 Äî Ïåæî-Ïàðòíåð, 2001 ð. â., 1,4, áåíçèí, ìîòîð òà ³í., äî ͳññàí̳êðà, 1992 ð. â., äâåð³, äî ÔîðäÎð³îí, 1994 ð. â. Êîíòàêòè: 067-735-25-82, 050-888-79-17 Äî Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò-Â5, 2.5 òä, 1999 ð. â., ñåäàí. Êîíòàêòè: 050-959-06-20 Äî Ôîðä-Áðàâ³à, ôàðè ïåðåäí³, äî Ôîðä-Ô³ºñòà, çàäí³ ôàðè, äî Ô³àò, çàäí³ ôàðè, åë/äçåêðàëà, 2 êîìïëåêòè. Êîíòàêòè: 26-58-91 Äî ÞÌÇ: ãîëîâêà, ïàëèâíèé íàñîñ, ã³äðîöèë³íäð, öàïôà, ðóëüîâ³ òÿãè, òðèêóòíèê, íàâ³ñêè, á/â, ìàñëÿíèé íàñîñ íø-32, ã³äðîðîçïîä³ëüíèê, íîâ³. Êîíòàêòè: 097-768-98-12 Äî-ÁÌ 5, Å-39 êóçîâ, 1997 ð. â., ñåäàí. Ö³íà: 130 ãðí. Êîíòàêòè: 050-959-06-20 Äîêóìåíòè íà à/ì Íèâà, 1989 ð. â., âîëèíñüêà ðåºñòðàö³ÿ. Êîíòàêòè: 050-903-04-14, 067-872-33-27 Åë/äâèãóí À²Ð-160 S2, 15 êâ, 3000 îáåðò³â/õâ. Êîíòàêòè: 098-948-78-69, Âîëîäÿ Åëåêòðîâåíòèëÿòîð ðàä³àòîðà, êîë³íâàë, ìàõîâèê, ôåðåäî, ïðóæèíè ï³äâ³ñêè, äâèãóí ñêëîî÷èñíèêà, êàòóøêà âèñîêîâîëüòíà,òà ³íøå äî Îïåëü Êàäåò, 1.3, 1982 ð. â. Êîíòàêòè: 096-465-26-94 Çàäí³é áàìïåð â³ä à/ì Òîéîòà-Êîðîëà, á/â, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 350 ãðí. Êîíòàêòè: 066-931-39-61 Çàäí³é ì³ñò äî ÌÒÇ òà ÞÌÇ. Êîíòàêòè: 096-139-90-28, 050-166-91-11 Çàï÷àñòèíè äî à/ì Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Á-2, 1981-1987 ð. â. Êîíòàêòè: 098-485-32-18 Çàï÷àñòèíè äî àâòîìîá³ë³â ÁÌÂ-524, òä, 1990 ð. â., ÁÌÂ-520, 2002 ð. â., 1997ð. â., 2.0³, Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò Â-3,1991 ð. â., 1.8 êàðá., ̳öóá³ñ³-Ëàíöåð, 1997 ð. â. Êîíòàêòè: 050-959-06-20

Çàï÷àñòèíè òà ¿õ âñòàíîâëåííÿ, á/â ³ íîâ³, â íàÿâíîñò³, íà çàìîâëåííÿ: Àóä³-100, -80, -Ñ4 1988-1996 ð. â., Ìåðñåäåñ W-124, -210, 19881998 ð.; Ïåæî-806, 2000 ð. â.; Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô3, -Ïàññàò, -Â3, Â-4, -Â5 1988-1996 ð. â. Êîíòàêòè: 78-63-55, 098-666-21-21, 099-222-67-60, 050-560-92-22 Çàï÷àñòèíè òà ¿õ âñòàíîâëåííÿ, á/â ³ íîâ³, â íàÿâíîñò³, íà çàìîâëåííÿ: Îïåëü-Îìåãà 19882000 ð. â, Îïåëü-Âåêòðà 2000 ð.â.; ÁÌÂ-Å28, -Å30: -Å32, -Å34, -Å36, -Å38, Å39 1996-2000 ð. â., Ðåíî-Êåíãî, 1998-2000 ð. â. Êîíòàêòè: 78-63-55, 098-666-21-21, 099-222-67-60, 050-560-92-22

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

ÊÏÏ, îïîðí³ ïîäóøêè, äî Ðåíî-Òðàô³ê, 1996 ð. â., 2,1 äèçåëü. Êîíòàêòè: 050-888-28-11 Êóçîâ äî à/ì Àóä³-100, àáî À-6, 1991-1997 ð. â. Êîíòàêòè: 097-056-83-74 Êóçîâ äî à/ì ËóÀÇ ç äîêóìåíòàìè 1991 ð., êîë³ð õàê³. Êîíòàêòè: 066-621-73-39 Êóçîâ äî à/ì Îïåëü, 1990-1999 ð. â., Ìåðñåäåñ-124, 190, 1991-1997 ð. â., Ôîëüêñâàãåí-Âåíòî, 1992-1998 ð. â. Êîíòàêòè: 097-056-83-74 Êóçîâ äî à/ì Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô, 1988-1996 ð. â. Êîíòàêòè: 097-056-83-74 Êóçîâ äî à/ì Ôîëüêñâàãåí Äæåòòà, 1988-1992 ð. â. Êîíòàêòè: 097-056-83-74 Êóçîâ äî à/ì Ôîëüêñâàãåí-Ïàñàò, 1988-1996 ð. â. Êîíòàêòè: 097-056-83-74 Êóçîâè äëÿ ³íîìàðîê, 1988-2000 ð. â. Êîíòàêòè: 097-056-83-74 Ìåòàíîâ³ ãàçîâ³ áàëîíè äëÿ àâòî, 5 øò. Êîíòàêòè: 050-681-31-71 ̳êðîäâèãóíè äëÿ ðàêåòîìîäåëåé. Êîíòàêòè: 26-15-82, 099-175-22-56

Øåñòåðí³ ðåäóêòîðè ãîëîâíî¿ ïåðåäà÷³, íà ðóëîííèé ïðåñ-ï³äáèðà÷ Ðîëëàíä-65, 1995,1996 ð. â., íîâ³. Êîíòàêòè: 050-535-20-96 Øèíè 185õ75, R-14, 4 øò. Ö³íà: ïî 50 ãðí. Êîíòàêòè: 76-60-01

Îñ³ ç³ ñòóïèöÿìè, ðåñîðàìè òà êîëåñàìè äî ëåãêîâîãî ïðè÷åïà, ïåðåäíÿ áàëêà. Êîíòàêòè: 095-881-07-05

Øèíè äî âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â, ðîçì. â³ä 240õ508 äî 320õ508. Êîíòàêòè: 050-587-74-23, 050-197-07-80

Çàï÷àñòèíè äî ÃÀÇ-24. Êîíòàêòè: 050-342-27-33

Ïàëèâíó àïàðàòóðó äî à/ì Ìåðñåäåñ123, (3.0). Êîíòàêòè: 0 9 7 - 9 5 4 - 6 6 - 8 1 mikola-krasulja@rambler.ru

Øèíè çèìîâ³, 185-60/R-15, á/â, 4 øò. Ö³íà: 150 ãðí./øò. Êîíòàêòè: 098-320-42-76

Çàï÷àñòèíè äî ÌÀÇ-5334. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-232-56-86, 066-135-58-26

Ïàëèâíó àïàðàòóðó, äî Ìåðñåäåñ-123, 3,0. Êîíòàêòè: 097-954-66-81

Çèìîâ³ øèíè, 185\65R14, â-âî ͳìå÷èíà, 2 øò. Êîíòàê òè: 097-768-98-12

Ïåðåäíþ ïðàâó ôàðó ô³ðìè Depo, äî BMW 730 E32. Êîíòàêòè: 095-500-58-37

Êàá³íè, íîâ³, 2 øò., äî ÌÒÇ-80-82, ç äîêóìåíòàìè, ïåðøî¿ êîìïëåêòàö³¿, ÷åðâîíîãî òà ñèíüîãî êîëüîðó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàê òè: 050-903-37-77

Ïåðåõ³äí³ ïëèòè äî ËóÀÇ, íà âñòàíîâëåííÿ äâèãóí³â ÂÀÇ, Òàâð³ÿ òà Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô. Êîíòàêòè: 066-621-73-39

Çàï÷àñòèíè äî âñ³õ ìîäåëåé Opel Omega B, á/â. Êîíòàêòè: 050-155-07-07

Êàìåðè, äî çàäí³õ êîë³ñ ÞÌÇ, ÌÒÇ, Ò-40, íåäîðîãî, íîâ³. Êîíòàêòè: 093-985-81-40 Êàðáþðàòîð ïåêàð Ê 135, íîâèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-971-07-58 Êîë³íâàë äî à/ì ÊàìÀÇ, á/â, ñòàíäàðò. Ö³íà: 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Êîë³íâàë äî à/ì Ìåðñåäåñ-Àêòðà. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Êîë³íâàë ßÌÇ-236, 240; ÑÌÄ-18-31, Ä-65, øë³ôóâàííÿ. Ãàðàíò³ÿ. äî äâèãóí³â, á/â. 067-363-06-30

238 (êîíóñ), Ä-240 ï³ñëÿ Çàï÷àñòèíè Êîíòàêòè:

Êîë³íâàë, êàðäàííèé âàë, ãîëîâêó áëîêà äî âàíòàæíî¿ ³íîìàðêè. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Êîìïëåêò ïîðøí³â, äî ÂÀÇ-2105, ä 79,4, íîâ³. Êîíòàêòè: 066-97-107-58 Êîìïëåêò: ðàö³þ (Dragon SY-5430), àíòåíó ³ «êóêóøêó». Âñå â ðîáî÷îìó ñòàí³, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-266-08-25 Êîìïëåêòóþ÷³ äî àâòîìàòè÷íèõ òà ìåõàí³÷íèõ ÊÏÏ, êåðìîâ³ ðåéêè, ñòàðòåðè òà ãåíåðàòîðè. Êîíòàêòè: 096-275-97-11, 050-378-10-94 Êîìïðåñîð äî à/ì DzË. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-621-73-39 Êîðîáêó ïåðåäà÷ äî Äåó-Ëàíîñ, 1,5 ë., ìàéæå íîâà. Êîíòàêòè: 050-015-88-26 ÊÏÏ, äî ÃÀÇ-3309, ÊàìÀÇ. Êîíòàêòè: 099-924-90-70

Òàêñèñò âåçå íà âåëè÷åçí³é øâèäêîñò³ ìîðÿêà. Òóìàí – æàõ! Ìîðÿê ïèòàº: – Êóäè òè ëåòèø? ͳ á³ñà æ íå âèäíî! – À âè â ìîð³ ÿê ³äåòå, êîëè òóìàí? – Çà ïðèëàäàìè. – Îò ³ ìè çà ïðèëàäàìè. ×åðåç â³ñ³ìäåñÿò êîï³éîê áóäå ïîâîðîò.

Ïåðåõ³äí³ ïëèòè ì³æ äâèãóíîì ËóÀÇ, íà Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, äèçåëü àáî Òàâð³ÿ. Êîíòàêòè: 097-352-17-22

Øèíè, ë³òí³, á/â, 175/65/R-14. Ö³íà: 400 ãðí./ïàðà. Êîíòàêòè: 050-295-65-30

êóïëþ Àêóìóëÿòîðè â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-184-71-36 Áàëîíè íà ãàç ìåòàí äî âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â. Êîíòàêòè: 095-830-28-36, 097-592-67-37 Ãàçîâå îáëàäíàííÿ íà ëåãêîâèé àâòîìîá³ëü. Êîíòàêòè: 066-254-05-16

Ïåðåõ³äíó ïëèòó íà à/ì Íèâà, íà âñòàíîâëåííÿ äâèãóíà Ôîëüêñâàãåí (äèçåëü). Êîíòàêòè: 097-352-17-22

Äâèãóí äî à/ì Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, 1,6 äèçåëü. Êîíòàêòè: 066-621-73-39

Ïåðåõ³äíó ïëèòó íà âñòàíîâëåííÿ äèçåëüíîãî äâèãóíà Ìåðñåäåñ äî à/ì ÓÀÇ, Ãàçåëü. Êîíòàêòè: 066-621-73-39

Äâèãóí äî ÇÀÇ-968, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-327-96-91, 24-22-39

Ïåðåõ³äíó ïëèòó íà âñòàíîâëåííÿ äèçåëüíîãî äâèãóíà, äî à/ì ÂÀÇ (Íèâà). Êîíòàêòè: 066-621-73-39 Ïåðåõ³äíó ïëèòó, äî ÃÀÇ, íà âñòàíîâëåííÿ äèçåëüíîãî äâèãóíà â³ä à/ì Ìåðñåäåñ. Êîíòàêòè: 066-621-73-39 ϳäøèïíèê ñòóïèö³, íîâèé, äî Ðåíî-Êåíãî. Êîíòàêòè: 099-205-14-16 Ïíåâìîïðåñ. 050-015-88-26

Êîíòàêòè:

Ïîêðèøêó Matador Elite2, 195/65/ R15, ìàëþíîê MP-42, 1 øò., íîâà, àáî äîêóïëþ äðóãó äî ïàðè. Êîíòàêòè: 050-718-50-92 Ïðîôåñ³éíèé íàá³ð ³íñòðóìåíò³â, äëÿ àâòîñåðâ³ñíîãî çàñòîñóâàííÿ, 215 åëåìåíò³â, â-âî ͳìå÷÷èíà, íîâèé, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-888-48-80, 067-332-81-10 Ðàä³î, 26-51-98

äî

à/ì.

Êîíòàêòè:

Ðàä³îñòàíö³þ Êåíâóä, äëÿ òàêñ³, àáî òóðèçìó, íîâèé êîìïëåêò. Êîíòàêòè: 066-254-05-16 Ðîçäàòî÷íó êîðîáêó äî ÃÀÇ-66, íîâà. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 066-963-33-61 Ðóëüîâ³ êîëîíêè äî à/ì ÊàìÀÇ, ñóïåð ÌÀÇ. Êîíòàêòè: 050-024-91-10 Ñòàðòåð, äî ÊàìÀÇ, ïåðåäí³ êðèëà, çàäí³ äâåð³, äî ÃÀÇ-24 óí³âåðñàë. Êîíòàêòè: 095-308-84-44 Òàêñîìåòðè Åêñåë³î ÒÀ-55, ²íòåãðàë, íîâ³. Êîíòàêòè: 066-885-57-09 ×îõëè, äî ÂÀÇ-2101-2106, çèìîâ³, ë³òí³. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-642-24-49 Øåâðîëå, ÂÀÇ, Äåó, áàìïåðè, äâåð³, êðèøêè áàãàæíèêà, äçåðêàëà, êàïîò, ïîð³ã, àìîðòèçàòîðè, êðèëà, ãëóøíèêè, âèõëîïí³ ðåçîíàòîðè, ôàðè, ãåíåðàòîð, ðóëüîâà ðåéêà òà ³í. Êîíòàêòè: 095-219-78-62

Äèçåëüíèé äâèãóí, äî à/ì Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, 1,6 äèçåëü. Êîíòàêòè: 097-352-17-22 Äî à/ì Âîëüâî-740, 2.4, äèçåëü. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Äîêóìåíòè íà ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî. Êîíòàêòè: 066-621-73-39 Çàï÷àñòèíè ÷è àâòî Ëÿí÷à-Òåìà. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Êîëåñà äî òðàêòîðà Ò-25, ïîëüñüêîãî â-âà. Êîíòàêòè: 068-563-49-26 Ìîòîð, äî ÃÀÇ Ì-20, 1949-50 ð. â. Êîíòàêòè: 099-624-87-71 Ïåðåõ³äíó ïëèòó íà äèçåëü äî à/ì Íèâà. Êîíòàêòè: 097-352-17-22

ϳäøèïíèêè. Êîíòàêòè: 050-039-86-64 Ïëàñòèêîâèé äàõ, íîâèé, äî à/ì ËóÀÇ. Êîíòàêòè: 097-352-17-22 Ïîäóøêè äâèãóíà îïîðí³, âàêóóìíèé ï³äñèëþâà÷ ãàëüì, ïàòðóáîê ³íòåðêóëåðà, äî Àóä³ À-6, 1996 ð. â., äâèãóí 2,5 ÒIJ. Êîíòàêòè: 29-59-80, 050-888-48-80 Òàêñîìåòð, ç ïðèíòåðîì ³ ðàö³ºþ, äëÿ ðàä³îòàêñ³. Êîíòàêòè: 050-142-96-46

6.8. Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè ïðîïîíóþ Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 1 ò, à/ì Ôîëüêñâàãåí-Ò-5, 2008 ð. â., êóçîâ 250õ220õ220, º êîíäèö³îíåð. Êîíòàêòè: 067-115-73-74, 050-578-93-93

ϳäïðèºìñòâî ç 15ð³÷íèì äîñâ³äîì ðîáîòè íàäຠïîñëóãè ïî ïåðåâåçåííþ ïàñàæèð³â êîìôîðòàáåëüíèìè àâòîáóñàìè (18-55 ì³ñöü). ˳ö. ÀÄ ¹ 062842. Êîíòàêòè: (0332) 24-81-87, 050-378-07-74 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì, ì³êðîàâòîáóñîì: Ðîñ³ÿ, ÑÍÄ, Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. ˳ö. Àù504907 ÌÒÇÓ. Êîíòàêòè: 067-967-59-87, 098-836-69-01, 7905-782-81-31 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³ òà Óêðà¿í³, êâàðòèðí³ ïåðå¿çäè, ïîñëóãè âàíòàæíèê³â à/ì Ìåðñåäåñ, äîâæèíà êóçîâà 4.2 ì, â/ï äî 3 ò. Êîíòàêòè: 098-737-25-17, 050-026-69-26 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ì³êðîàâòîáóñîì Ôîëüêñâàãåí-ËÒ, äî 2 òîíí. ˳ö. À ¹ 405201 â³ä 22.03.2008 ð. Êîíòàêòè: 050-258-34-18

Ïåðåâåçåííÿ ð³çíèõ âàíòàæ³â äî 1 ò à/ì Ôîëüêñâàãåí-Ò4, íà áóäü-ÿêó â³äñòàíü, îõàéíèé à/ì. Ö³íà: ïîì³ðíà. Êîíòàêòè: 0 9 5 - 4 2 3 - 9 4 - 3 0 , 067-676-43-20, Îëåêñàíäð Ïåðåâåçåííÿ òà äîñòàâêà âàíòàæó äî 1.5 ò ïî ì³ñòó òà îáëàñòÿõ. Êîíòàêòè: 050-570-01-80, 093-272-76-83 bodnar-bib@mail.ru Ïîñëóãè «áîáêåòîì», ðîçð³âíþâàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, íàâàíòàæåííÿ çåìë³, ðîçâàíòàæåííÿ ï³ääîí³â öåãëè, ï³íîáëîê³â, áðóê³âêè. Ïîñëóãè åâàêóàòîðîì, êîïàºìî êîòëîâàíè. Êîíòàêòè: 050-848-39-94 Ïðîïîíóºìî ïîñëóãè à/ì ÌÀÇ, ñàìîñêèä, â/ï 20 ò. Êîíòàêòè: 067-332-31-09

6.9. Ìîòî-, âåëîòåõí³êà òà çàï÷àñòèíè ïðîäàì 4-òàêòíèé äâèãóí, äî ñêóòåðà, ïðîá³ã 2000 êì. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 095-507-80-07

óðñüêèé âåëîñèïåä. Êîíòàêòè: 26-58-91 Äâèãóí äî ìîòîöèêëà ÌÒ. Êîíòàêòè: 066-904-39-02, 096-689-50-73 Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëà Óðàë. Êîíòàêòè: 099-327-96-91, 24-22-39 Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëó ÓÐÀË ²Ê-750. Êîíòàêòè: 066-904-39-02, 096-689-50-73 ²Æ-Þï³òåð-3, ³ç êîëÿñêîþ, ÷åðâîíèé, 2-öèë³íäðîâèé, êàïðåìîíò äâèãóíà, íå íà õîäó (ïðîáëåìè ç åëåêòðîí³êîþ), áåç äîêóìåíò³â. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: Ðàòí³âñüêèé ð-í, 098-718-29-66, 096-892-33-18 Ìîïåä Àëüôà-ìîòî, íîâèé. Ö³íà: 5000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 096-609-75-75 Ìîïåä Á³çîí, 2007 ð. â. Ö³íà: 550 ó. î. Êîíòàêòè: 099-434-89-71 Ìîïåä Õîíäà-Òàê ò-5,1, â-âî ßïîí³ÿ, 2004 ð. â., â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 063-951-09-24 Ìîòîöèêë Äí³ïðî-11ÌÒ, 1985 ð. â., áåç êîëÿñêè, ñìò. Êîëêè. Ö³íà: 2300 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 096-903-69-07, Áîãäàí Ìîòîöèêë ç êîëÿñêîþ, áåç äîêóìåíò³â. Êîíòàêòè: 097-561-78-49 igorukliv@mail.ru Ìîòîöèêë ²æ-Ïëàíåòà-2, â õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 096-956-18-04 Ìîòîöèêë Ìóðàâåé. Êîíòàêòè: 098-664-95-71 Ìîòîöèêë ßâà, Âîñõîä, ̳íñüê, à òàêîæ çàï÷àñòèíè äî íèõ. Êîíòàêòè: 097-184-71-36 Ìîòîöèêë ßâà-350, 6 Â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-499-40-98 Ïåðåäíþ ðàìó, ðóëü, äî âåëîñèïåäà Óêðà¿íà, íîâ³. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 063-757-62-88, 71-67-05 Ñêóòåð Eriskay, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïîì³íÿíå ìàñëî, ñèãíàë³çàö³ÿ, íîâà çàäíÿ ãóìà, ïðîá³ã 8000 êì. Ö³íà: 4200 ãðí. Êîíòàêòè: 099-646-60-36 Ñêóòåð Speed Geap, ç áàãàæíèêîì. Êîíòàêòè: 25-43-74 Ñêóòåð Õîíäà, 3-êîë³ñíèé, 2 øò., ìîòîöèêë ̳íñüê Ì-104. Êîíòàêòè: 26-00-67 Ñêóòåð Õîíäà-Òàêò-27. Êîíòàêòè: 066-904-39-02, 096-689-50-73 Ñêóòåð ÿïîíñüêîãî â-âà. Ö³íà: 300 ó. î. Êîíòàêòè: 050-231-23-99; 097-408-54-05 Òàíêîâèé óòåïëåíèé øîëîì äëÿ ìîòîöèêë³ñòà, øê³ðÿíó êîáóðó. Êîíòàêòè: 050-713-88-16

êóïëþ

Êîíòàêòè:

Ìîïåä, âåëîñèïåä, ìîòîöèêë. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 097-754-27-17

Âåëîñèïåäè, í³ìåöüêîãî â-âà. Êîíòàêòè: 099-048-81-13

Ñêóòåð Ñóçóê³ AD-100, â áóäüÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-184-71-36

Âåëîñèïåä. 050-522-98-72


41

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

ÀÂÒÎÐÈÍÎÊ ì. вÂÍÅ, 0(362) Àâòîìîá³ë³ ëåãêîâ³, ³ìïîðòí³ ïðîäàì Àóä³ 100, 1992 ð.â., ñ³ðèé ìåòàë³ê, 2,8 ³íæåêòîð, â³äì³ííèé ñòàí, ìîæëèâèé îáì³í íà äåøåâøå àâòî. Êîíòàêòè: (097) 924-82-29 Àóä³ 100, 1993 ð.â., 2.8 áåíçèí-ãàç, áåæåâèé êîë³ð, ñåäàí, äèñêè, êë³ìàò-ê îíòðîëü, åëåê òðîïàêåò, áåç äîêóìåíò³â. Ö³íà: 1800 ó.î. Êîíòàêòè: (050) 959-06-20 Àóä³ 100, 1993 ð.â., áåç äîêóìåíò³â íà õîäó, ìîæëèâî ïîäåòàëüíî. Ö³íà: 1300 ó.î. Êîíòàêòè: (050) 959-06-20 Àóä³ 100, 2.8³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, áåç äîêóìåíò³â â ïîâí³ñòþ ðîç³áðàíîìó âèãëÿä³. Êîíòàêòè: (050) 959-06-20 Àóä³-100, 1992 ð.â., ñ³ðèé ìåòàë³ê, ³äåàëüíèé ñòàí, ìîæëèâèé îáì³í íà äåøåâøå àâòî. Êîíòàêòè: (097) 924-82-29 Àóä³-80, 1.8 ìîíî³íæåêòîð, ÷åðâîíèé, 1989 ð.â., òþí³íãîâàíèé, ïîðîãè, øïîëåð ñïîðòèâíèé, êñåíîíîâ³ ôàðè, òèòàíîâ³ äèñêè, ëþê, ÖÇ, ñèãíàë³çàö³ÿ, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ. Ö³íà: 5900 ó.î. Êîíòàêòè: (096) 967-72-84 Àóä³-90 Â-3, 1987 ð.â., 2.3 ³íæåêòîð, ÖÇ, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, àáî îáì³í. Ö³íà: 3900 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 467-86-89 ÁÌ 523, 1997 ð.â., ñåäàí, íå íà õîäó, áåç äîêóìåíò³â, ìîæëèâèé ïðîäàæ íà çàï÷àñòèíè. Ö³íà: 1300 ó.î. Êîíòàêòè: (050) 529-27-20 ÁÌ 525, 1989 ð.â., ñåäàí, áåç äîêóìåíò³â, ìîæëèâî ïîäåòàëüíî. Ö³íà: 800 ó.î. Êîíòàê òè: (050) 959-06-20 ÁÌ 525, 1992 ð.â, ÷îðíèé, ñåäàí, àâòîìàò êîðîáêà, åë. ëþê, åë. äçåðêàëà, åë. ï³äéîìíèêè, öåíòð. çàìîê, ÖÄ Ìð3, äèñêè Ð16, õîäîâà äâèãóí ³ ÊÏÏ, â ãàðíîìó ñòàí³. Ö³íà: 4000 ó.î. Êîíòàêòè: (050) 959-06-20 ÁÌÂ, 1998 ð.â., 2.5äèçåëü, óí³âåðñàë. Ö³íà: 9000 ó.î. Êîíòàêòè: 26-50-41, (093) 756-18-26 Ìàçäà Äåì³î, 2000 ð.â., 1.4áåíçèí, ñð³áëî, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 7200 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 517-76-61 anna-gor@inbox.ru Ìåðñåäåñ 280S W126, 1982 ð.â., 2.8 áåíçèí, ê/ð äâèãóíà+ óñòàíîâêà ÃÁÎ â 2012 ð., ñèãíàë³çàö³ÿ, òîíîâàíèé, CD/ ÌÐ3, øê³ðÿíèé ñàëîí, äèñêè R15. Ö³íà: 6000 y.o. Êîíòàêòè: 066-301-73-21 Ìåðñåäåñ Áåíñ ÌÁ-100, 1995 ð.â, 1,5 áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 20-86-39, (098) 421-90-76 Ìåðñåäåñ Áåíö 207Ä, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: (096) 380-92-93 Ìåðñåäåñ ïàñàæèð, êàò. Â, (8+1). Êîíòàêòè: (067) 772-92-06 Ìåðñåäåñ-123, 2.0 äèçåëü. Êîíòàêòè: (067) 339-24-83 Ìåðñåäåñ-124, 2.5 äèçåëü, 1987 ð.â., óí³âåðñàë, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 645-46-32 ̳òöóá³ø³ Ñïåéñ Âàãîí, 1987 ð.â., 1.8 áåíçèí, 7 ì³ñöü. Êîíòàêòè: (098) 214-44-96 ̳öóá³ø³ ñïåéñâàãîí, 1989 ð.â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 989-76-78 Îïåëü Àñêîíà, 1.6 ìîíî³íæåêòîð, 1988 ð.â., ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ëþê, ãàç-áåíçèí. Ö³íà: 2850 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 680-78-92 Îïåëü Àñêîíà, 1.6. Ö³íà: 3000 ó.î. Êîíòàêòè: (098) 517-80-99, (097) 305-83-14 Îïåëü Àñêîíà, 1984 ð.â., 1.6 áåíçèí, ñåäàí, íåáèòèé, ïîòðåáóº íåçíà÷íèõ çâàðþâàëüíèõ ðîá³ò. Ö³íà: 1400 ó.î. òîðã. Êîíòàêòè: (097) 544-04-30 Îïåëü Àñêîíà, 1986 ð.â., 1,6 äèçåëü, ñåäàí, íåáèòèé, íåãíèëèé, âåëþð, õîðîøèé äâèãóí. Ö³íà: 2600 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 544-04-30 Îïåëü Êàäåò, 1986 ð.â., á³ëèé, 1,3 áåíçèí, õàò÷áåê, 5-ñòóï êïï, ÌÐ3. Ö³íà: 1300 ó.î. Êîíòàêòè: (096) 989-19-90 Îïåëü Îìåãà, 1992 ð.â., ÷îðíèé, 2,3 äèçåëü, 5-ñòóï ÊÏÏ, ñèãíàë³çàö³ÿ, ôàðêîï, ñåäàí. Ö³íà: 3500 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 191-32-45 Îïåëü Îìåãà, 1996 ð.â., 2.5 äèçåëü, óí³âåðñàë, êîíäèö³îíåð, ñèãíàë³çàö³ÿ, ÖÇ, åë.ñêëîï³äéîìíèêè, 1 âëàñíèê â Óêðà¿í³, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (050) 588-37-96,(097) 792-98-81

Ðåíî 11, 1987 ð.â. Ö³íà: 1400 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 637-85-68

êóïëþ

Ðåíî Òðàô³ê, 2004 ð.â. Êîíòàêòè: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22

À/ì â áóäü-ÿêîìó ñòàí³! ϳñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, íåñïðàâí³, ò³, ùî ïîòðåáóþòü ðåìîíòó, íå íà õîäó, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Äîðîãî. Øâèäêèé ðîçðàõóíîê. (Æèðíèé øðèôò) Êîíòàêòè: (067) 873-67-77 **

Ðåíî-19, 1989 ð.â., 1.4 ãàç-áåíçèí, â³äì³ííèé ñòàí, àáî îáì³íÿþ íà ï³êàï, ðîçãëÿíó ³íø³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (067) 961-35-70 Ïåæî 205, 1992 ð.â., íå íà õîäó, áåç äîêóìåíò³â, ìîæëèâèé ïðîäàæ íà çàï÷àñòèíè. Ö³íà: 700 ó.î. Êîíòàêòè: (050) 540-74-27 Ïåæî 405, 1991 ð.â. Êîíòàêòè: (067) 103-03-98 ïðîäàì ѳòðîåí Áåðë³íãî 1.9ä., 2004ð.â., á³ëèé âàíòàæíèé, ùîéíî çàâåçåíèé â Óêðà¿íó, ðîçìèòíåíèé 100%, ïîñòàâëåíèé íà îáë³ê, õîðîøèé ñòàí º áîêîâà äâåðêà 6000óî Ö³íà: 6000 ó.î. Êîíòàêòè: (050) 959-06-20 ѳòðîåí Êñàðà-ϳêàññî, 2004 ð.â., 2.0 áåíçèí, ïðîá³ã 190 òèñ.êì, ì³í³âåí, êë³ìàò-êîíòðîëü, êðó¿ç-êîíòðîëü, ÀÁÑ, ÅÑÏ, ïîä.áåçï., åë.äçåðêàëà, ã/ï êåðìà, âåëþð. Ö³íà: 8800 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 722-84-04 Ô³àò. Êîíòàêòè: (067) 972-86-31 Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò, 1986 ð.â., 1.6 ÒÄ, ïîâàðåíèé, ïîôàðáîâàíèé, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 3600 ó.î. òîðã. Êîíòàêòè: 43-60-81, (067) 362-01-71 Ôîëüêñâàãåí Â4, ÷îðíèé ìåòàë³ê, 1994 ð. â., 290 òèñ. êì., 1,8 ë., ãàç-áåíçèí, ïîâíèé åëåêòðîïàêåò, ëþê, àâñ, àåðáåê, òèòàíè, íåáèòèé, íåãíèëèé, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 6800 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua Ôîëüêñâàãåí Âåíòî, Ãîëüô-3. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35 Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô, 1986 ð.â., 1.3 áåíçèí, á³ëèé, 5-òè äâåðíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 3000 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 893-06-72 Ôîëüêñâàãåí Äæåòà, 1986 ð.â., êîðè÷íåâèé, 2-äâåðíèé, 1,6 áåíçèí, òèòàíîâ³ äèñêè, òîíîâàíèé. Ö³íà: 2000 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 989-19-90 Ôîëüêñâàãåí Äæåòà, 1991 ð.â., àñôàëüò, 1,6 äèçåëü, 5-ñòóï. êïï, òîíîâàí³ â³êíà, òèòàíîâ³ äèñêè, ÌÐ3, ñèãíàë³çàö³ÿ, ôàðêîï, + êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè. Ö³íà: 4800 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 249-23-42 Ôîëüêñâàãåí Äæåòòà-2, 1988 ð.â., 1,3 áåíçèí, ñ³ðîãî êîëüîðó, ï’ÿòèäâåðíèé. Ö³íà: 3500 ó.î. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35 Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò Á-3, 1991 ð.â., ñêëî. Êîíòàêòè: (095) 754-19-03 Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò, 1992 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (066) 091-30-79 Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Á-3, 1989 ð.â., 1.8 ³íæåêòîð. ÷åðâîíèé, óí³âåðñàë, ïîòðåáóº äîãëÿäó. Ö³íà: 4200 ó.î. Êîíòàêòè: (098) 159-88-57 Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò  3, 1992 ð.â., óí³âåðñàë, á³ðþçà, åëåêòðîëþê, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ö.ç., ÌÐ3, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 26-81-28, (096) 300-25-74 Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò, 2.5 òä, ñ³ðèé, ìàêñèìàëüíà êîìïëåêòàö³ÿ, ñåäàí, áåç äîêóìåíò³â, ç íåñïðàâíèì äâèãóíîì. Ö³íà: 1800 ó.î. Êîíòàêòè: (050) 9195504 Ôîðä Ãðàíàäà, 1982 ð.â., 2.0 áåíçèí, ñèí³é, òèòàíîâ³ äèñêè, ñèãíàë³çàö³ÿ, íîâèé àêóìóëÿòîð. Êîíòàêòè: (097) 646-75-14 Ôîðä Êóð’ºð, 1996 ð.â., äâèãóí 1,8 äèçåëü. Õîðîøèé ñòàí. Á³ëèé. Àáî îáì³í ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 4500 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 768-02-66 Ôîðä Êóð’ºð, 1998 ð.â., 1,8 äèçåëü, àáî îáì³í íà âàíòàæ³âêó. Êîíòàêòè: (050) 236-49-77, (096) 111-75-33 Ôîðä Ñêîðï³î, 2.0. ãàç/áåíçèí, ñèãíàë³çàö³ÿ, øê³ðÿíèé ñàëîí, åëåê òðîïàêåò, ï³ä³ãð³â ñèä³íü òà äçåðêàë. Ö³íà: 3300 y.o. Êîíòàêòè: (096) 414-91-22 Ôîðä Ñêîðï³îí, 1988 ð.â., 2,0 áåíçèí. Êîíòàêòè: (067) 363-16-61 Øåâðîëå Íèâà, 2008 ð.â., õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (097) 306-30-74 Øêîäà Ôàá³ÿ, 2006 ð.â., 1.2 ³íæåêòîð, ñâ³òëî-ñ³ðèé ìåòàë³ê, ð³äíà ôàðáà, 112 òèñ.êì ïðîá³ã. Ö³íà: 7900 ó.î. òîðã. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59

Àâòî ï³ñëÿ ÄÒÏ, ìîæëèâî íåðîáî÷å. Êîíòàêòè: (095) 754-19-03

ÂÀÇ, ìàéæå íîâà ãóìà Rosava, íîâà ìàãí³òîëà, êîëîíêè, òîíîâàí³ çàäí³ â³êíà, êåðìî â³ä Ñóáàðó íîâèé. Áóâ ïðîâåäåíèé ðåìîíò êóçîâà, êîñìåòè÷í³ ðîáîòè, íåãíèëèé (îáðîáëåíèé çàñîáàìè â³ä êîðî糿 êóçîâà). Ö³íà: 2000 y.o Êîíòàêòè: (096) 127-30-33 ÂÀÇ-21010. Êîíòàêòè: (067) 772-92-06

Àâòî, ÿêå ïîòðåáóº ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 43-16-85

ÂÀÇ-21013, ÷åðâîíèé, â³äì³ííèé ñòàí, 1986 ð.â. Ö³íà: 2000 ó.î. Êîíòàêòè: (096) 518-60-20

Àâòîìîá³ëü àâàð³éíèé àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56

ÂÀÇ-2106, 1990 ð.â., áåæåâîãî êîëüîðó, ðîáî÷èé ñòàí. Ö³íà: 1800 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 956-83-83

Àâòîìîá³ëü ï³ñëÿ àâàð³¿, ïîæåæ³, ïðîáëåìíèé, ç ïîøêîäæåííÿì íîìåðà êóçîâà òà ³í. Êîíòàêòè: (097) 056-83-74

ÂÀÇ-2109, 1988 ð.â., 1.3. Ö³íà: 2350 ó.î. òîðã. Êîíòàêòè: (097) 662-67-28

Àâòîìîá³ëü ïðîáëåìíèé, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 362-55-01

ÂÀÇ-21093 «Áàëòèê à», 1997 ð.â., 1.5, 5 ÊÏÏ, ñèí³é, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 686-87-80

Àâòîìîá³ëü, ³íîìàðêó. Ö³íà: äî 3000 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59

ÂÀÇ-21099, çåëåíèé, òåðì³íîâî. Ö³íà: 3500 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 698-02-31

Àâòîìîá³ëü, íåäîðîãî, øâèäêèé ðîçðàõóíîê. Êîíòàêòè: (094) 966-16-85

ÃÀÇ-31029, Âîëãà, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 22-67-17, (067) 252-55-23

Àâòîìîá³ëü, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 5-46-12

/ÇÀÇ-968 ç «÷åðåïàøêîþ» òà çàï÷ñòèíàìè. Êîíòàêòè: 5-03-11

Àâòîìîá³ëü, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 360-28-15, (050) 231-22-12

ÇÀÇ Ëàíîñ. Êîíòàêòè: (097) 841-02-39

Àâòîìîá³ëü, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 213-55-52

ÇÀÇ Ñëàâóòà, 2005 ð.â., ñèí³é, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 2950 ó.î. Êîíòàêòè: 28-76-51, (096) 540-20-49

Àóä³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92

ÇÀÇ-1102 Òàâð³ÿ, 1992 ð.â. Êîíòàêòè: (097) 206-78-57

Àóä³-80, 100. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35

ÇÀÇ-965. 339-24-83

Êîíòàêòè:

(067)

Àóä³-80, 100. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56

²Æ Êîìá³ Ì21251-010, 1988 ð.â., êîë³ð «ëîòîñ», ïðîá³ã 58 òèñ.êì. Êîíòàêòè: (067) 792-29-22

Àóä³-Á3 àáî Á4. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92

ÓÀÇ-469. Ö³íà: 800 ó.î. Êîíòàêòè: (066) 238-04-15

Âàðòáóðã. 517-80-99

Êîíòàê òè:

(098)

²íîìàðêè àâàð³éí³ àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75 ²íîìàðêó, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92 Ìåðñåäåñ ³òî. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35 Ìåðñåäåñ, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92

êóïëþ ÂÀÇ 210407, äî 1000 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 103-03-98 ÂÀÇ 2109, äî 2000 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 662-67-28 ÂÀÇ-2103, 2107. Êîíòàêòè: (097) 305-83-14 ÂÀÇ-2105, áåç äîêóìåíò³â. Êîíòàêòè: (098) 517-80-99

Ìåðñåäåñ- 124, 190. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35

Ìîñêâè÷ ÃÀÇ, ÓÀÇ. Êîíòàêòè: (098) 380-03-35

Ìåðñåäåñ-123, 124. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56

Àâòîáóñè òà ì³êðîàâòîáóñè

Ìåðñåäåñ-124Å àáî 190. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92 Îïåëü Àñêîíà, Îïåëü Âåêòðà. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35 Îïåëü ³âàðî àáî Ðåíî Òðàô³ê. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56 Îïåëü, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92 Îïåëü-Àñêîíà àáî Àñòðà. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56 Ïåæî Åêñïåðò àáî Ô³àò Ñêóäî. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56 Ôîëüêñâàãåí Âåíòî, àáî Ãîëüô-3. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56 Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô àáî Äæåòà. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35 Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô-2, àáî Äæåòòà-2. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56 Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô-2, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59 Ôîëüêñâàãåí Êàää³. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75 Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò, Âåíòî, Ãîëüô àáî Äæåòà. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75 Ôîëüêñâàãåí, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô àáî Äæåòà-1,2,3. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92

Àâòîìîá³ë³ ëåãêîâ³, ÑÍÄ ïðîäàì ÂÀÇ 2101, 1980 ð.â., ÷åðâîíèé, òþí³íã, íîâà ãóìà. Ö³íà: 1300 ó.î. Êîíòàêòè: (098) 131-43-07 ÂÀÇ 21099, 2003 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 35000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 695-95-69

ïðîäàì Ìåðñåäåñ ³òî, 2.3ä., 3 ì³ñöÿ, ñåðåäí³é ñòàí, ùîéíî ç êîðäîíó, ðîçìèòíåíèé 100%. Ö³íà: 4000 ó.î. Êîíòàêòè: (050) 959-06-20 Ìåðñåäåñ Ñïðèíòåð 211, 2004 ð.â., äèçåëü, æîâòèé, ABS, ïîäóøêà áåçïåêè, ö/ç, ï³ä³ãð³â äçåðêàë, ã/ï êåðìà, åë.ïðèâ. äçåðêàë, âèñîêèé. Êîíòàêòè: (067) 895-77-12 ̳êðîàâòîáóñ «Ìåðñåäåñ ÌÂ-100», âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé, 5 ì³ñòü, 1995 ð.â., 2.4 äèçåëü. Ö³íà: 3600 ó.î. Êîíòàêòè: 62-60-23, 098) 964-16-04, (093) 702-18-04 Ïåæî G-5, 1990 ð.â., 2.5 äèçåëü, á³ëîãî êîëüîðó, âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé, äîâãà áàçà, ÖÇ, ñèãíàë³çàö³ÿ, íîìåð êóçîâà ïðîäóáëüîâàíèé+êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 379-29-06, (097) 225-42-04 Ïåæî Ïàòðíåð, 2005 ð.â., 2.0 äèçåëü, ñð³áëî. Ö³íà: 8000 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 144-15-66 Ô³àò Äóêàòî, 1996 ð.â., 2,5 äèçåëü, á³ëèé, ìàêñ³. Ö³íà: 3750 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 197-09-85 Ô³àò Äóêàòî, 2000 ð.â., êîðîòêèé, íèçüêèé, 1.9 ÒÄ, â³äì³ííèé ñòàí, àáî îáì³í. Ö³íà: 5700 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 467-86-89 Ô³àò Äóêàòî, 2011 ð.â., õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 6000 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 337-30-02 •Ôîëüêñâàãåí ËÒ-28, 1986 ð.â., 2.4 äèçåëü, ïîâíèé ê àïðåìîíò. Ö³íà: 3800 ó.î. òîðã. Êîíòàêòè: 43-60-81, (067) 362-01-71 ++ Ôîëüêñâàãåí LT 35, 2003 ð.â., 2.5 ë, äèçåëü, ìåõàí³êà, ôóðãîí, á³ëèé, â õîðîøîìó ñòàí³, ùîéíîïðèãíàíèé, ïîäóøêà áåçïåêè, ö/ç., êîíäèö³îíåð, åëåê òðîïàêåò, ã/ï êåðìà. Ö³íà: 11800 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 895-77-12

Ôîëüêñâàãåí Òðàíñïîðòåð Ò2, ÊÒÍ, íàâ³ñíèé. Êîíòàêòè: (096) 1984 ð.â., â â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà: 525-71-19 3500 ó.î. Êîíòàêòè: (098) 442-05-83 Êóëüòèâàòîð ðîòîðíèé, äëÿ Ôîëüêñâàãåí Òðàíñïîðòåð Ò4, ì³æðÿäíîãî îáðîá³òêó, 6-ðÿäíèé. 2.4 äèçåëü, 2002 ð.â., á³ëîãî êîëüî- Êîíòàêòè: (050) 236-49-77, (096) ðó, âàíòàæíèé, 3 ì³ñöÿ, ðîçìèòíå- 111-75-33 íèé 100%, áåç ïåðøî¿ ðåºñòðàö³¿, ̳í³-êîìáàéíè. Êîíòàêòè: (098) ãàðíèé ñòàí. Ö³íà: 6500 ó.î. Êîíòàê024-14-05, (050) 235-91-35 òè: (050) 959-06-20 ̳í³-òðàêòîð, ïëóã, êóëüòèâàòîð, Ôîëüêñâàãåí, 2.0 ë, äèçåëü, ôóðãîí, ñèí³é, â õîðîøîìó ñòàí³, ö/ç., ñàìîðîáíèé. Êîíòàêòè: (067) ï³ä³ãð³â äçåðêàë, ã/ï êåðìà, ïîäóø- 305-38-74 êà áåçïåêè. Ö³íà: 13800 ó.î. Êîí̳í³-òðàêòîð, ñàìîðîáíèé. Ö³íà: òàêòè: (067) 895-77-12 äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) Ôîðä Òðàíçèò, 1988 ð.â., 2.0 áåí- 305-38-74 çèí, á³ëèé, ïàñàæèðñüêèé. Ö³íà: Ìîòîáëîê «Íåâà ÌÁ-1», ïëóã, 3700 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 709-08-77 êîñàðêà, 1990 ð. Ö³íà: 3500 ãðí. ²âåêî Òóðáî Äåéë³, 2004 ð.â., ôóð- Êîíòàêòè: (096) 467-61-92 ãîí, 2,3, äèçåëü, ÌÅÕ, 2ïðîá³ã – 14 Ìîòîáëîê. Êîíòàêòè: (096) òèñ. êì., á³ëèé, ñòàí õîðîøèé, ABS, 425-94-84 ö/ç, ã/ï êåðìà, åë. ïàêåò, åë. äçåðÌîòîáëîê. Êîíòàêòè: 26-06-00 êàë, åë. ñêëîï³ä., ïîäóøêà áåçïåêè. Êîíòàêòè: (067) 895-77-12 Ìóñîðîâîçè è äðóãàÿ êîìóíàëü²âåêî, ïàñàæèðñüêèé. Ö³íà: äîãî- íàÿ òåõíèêà. Êîíòàêòè: (097) 181-77-73, (050) 246-77-73 ++** â³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 291-16-69 Íàâàíòàæóâà÷ åëåêòðè÷íèé, âèÕþíäàé H200, 2003 ð.â., 2.5 ë, äèçåëü, ìåõàí³êà, ôóðãîí, ñð³áëÿñ- ëî÷íèé, «NICHIYU», â³ä 1 äî 8 ò. òèé, â õîðîøîìó ñòàí³, ö/ç., êîíäèö- Ö³íà: 14000ó.î. Êîíòàêòè: 63-80-90, ³îíåð, ïîäóøêà áåçïåêè, íåáèòèé, (066) 040-31-73 kara.rv.ua íåôàðáîâàíèé. Ö³íà: 8200 ó.î. ÊîíÍàâàíòàæóâà÷ ëüâ³âñüêèé, ï³ñëÿ òàêòè: (067) 895-77-12 ïîâíîãî êàï. ðåìîíòó. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90

Àâòîìîá³ë³ âàíòàæí³

Íàâ³ñíå îáëàäíàííÿ. Êîíòàêòè: (098) 024-14-05, (050) 235-91-35 Îáïðèñêóâà÷ íàâ³ñíèé, 200 ë./8 ì. Êîíòàêòè: (067) 810-32-02

ïðîäàì ÃÀÇ 5204. 123-96-83

Êîíòàê òè:

(067)

Ïëóã «Âîìåò», 2-êîðïóñíèé, 2-25 ñì. Êîíòàêòè: (067) 810-32-02

Ïëóã 2-êîðïóñíèé. Êîíòàêòè: (096) 232-62-03 DzË-130, ãàç ìåòàí-áåíçèí, áóäÏëóã äâîêîðïóñíèé äî Ò-25, êèêà, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 3000 ó.î. òîðã. Êîíòàê òè: 43-60-81, (067) òàéöÿ. Ö³íà: 1900 ãðí. Êîíòàêòè: 27-87-63, (097) 486-67-32 362-01-71 Ïëóã äâîêîðïóñíèé äî òðàêòîðà Ç²Ë 4316, âàíòàæíèé ôóðãîí, â õîðîøîìó ñòàí³, ãàç/áåíçèí. Ö³íà: Ò-40, ÌÒÇ. Êîíòàêòè: (096) 3500 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 382-77-08 157-02-58 Ïëóã ê³ííèé. Êîíòàêòè: 20-01-51, DzË-130, òåðìîáóäà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (097) 343-63-58, (098) (097) 148-53-60 195-99-29 Ïëóã ÏËÌ 3.4. Êîíòàêòè: DzË-4514 ñàìîñêèä, äâèãóí òà 22-62-76, (096) 698-12-91 ìîñòè Êàìàç. Êîíòàêòè: (067) Ïëóã ÏËÍ, 3-3,5. Êîíòàêòè: 339-24-83 26-68-04, (067) 729-62-95

ÌÀÇ 53371, 1987 ð.â., íîâ³ àêóÏëóã, 2-êîðïóñíèé, äî òðàêòîðà. ìóëÿòîðè. Ö³íà: 4000 ó.î. òîðã. Êîí- Êîíòàêòè: 27-87-56, (098) òàêòè: 62-18-68, (096) 855-87-12, 461-10-77 (093) 619-12-06 Ïðåñ-ï³äáèðà÷ «Ñ³ïìà», «Íüþ ÌÀÇ-ñàìîñêèä. Êîíòàêòè: (067) õîëàíä». Êîíòàêòè: 22-62-76, (096) 339-24-83 698-12-91 Ðåíî Ìàãíóì, 2000 ð.â., ç íàÏðåñ-ï³äáèðà÷ «Ôîðøð³ä». Êîíï³âïðè÷³ïîì «Êðîíå», 1998 ð.â. Êîí- òàêòè: 26-68-04, (067) 729-62-95 òàêòè: (097) 291-16-69 Ïðèñòð³é çåðíîçáèðàëüíèé, á/â. Ô³àò Ô³îð³íî, 1997 ð.â., 1,7 äè- Êîíòàêòè: (067) 931-97-56 çåëü, 5-ñòóï., 5,5 íà 100 êì, âàíòàÏðè÷åïè äî ìîòîáëîê³â. Êîíòàêíî-ïàñ., â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 182-77-43 òè: (096) 121-72-76

Ñïåöòåõí³êà, ñ³ëüãîñïòåõí³êà òà îáëàäíàííÿ ïðîäàì

Ïðè÷³ï 2ÏÒÑ4. Êîíòàêòè: (096) 157-02-58 Ïðè÷³ï äî ë/à. Êîíòàêòè: (097) 305-83-14 Ïðè÷³ï äî òðàêòîðà, ñàìîðîáíèé. Êîíòàêòè: (067) 299-95-44 Ïðè÷³ï òóðèñòè÷íèé (Ñê³ô Ì1). Êîíòàêòè: (097) 493-76-08

Ïðè÷³ï-ðîçïóñê. Êîíòàêòè: Àâòîíàâàíòàæóâà÷³ âèð-âî Ëüâ³â, 26-68-04, (067) 729-62-95 Áîëãàð³ÿ, â áóäü-ÿêîìó òåõí³÷íîìó Ðàëî äëÿ âèîðþâàííÿ êàðòîïë³. ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 Êîíòàêòè: (067) 888-90-55 Áîðîíó äèñêîâó, ÁÄ 3. Êîíòàêòè: Ñåïàðàòîð äëÿ î÷èñòêè òà ñîð26-68-04, (067) 729-62-95 òóâàííÿ çåðíà, ïîâ³òðÿíèé, ñàìîÁîðîíó äèñêîâó. Êîíòàêòè: (096) ðîáíèé. Êîíòàêòè: (067) 931-97-56 525-71-19 Ñêëàäñê³ íàâàíòàæóâà÷³ ð³çíî¿ Åëåêòðîâåëîñèïåäè. Êîíòàêòè: âàíòàæîï³äéîìíîñò³. Ö³íà: 7000ó.î. (098) 024-14-05, (050) 235-91-35 Êîíòàêòè: 63-80-90, (066) Êàðòîïëåêîïà÷ ÊÒÍ, äâîõðÿä- 040-31-73 íèé. Êîíòàêòè: (050) 236-49-77 Òåõí³êà îñòàííüîãî ïîêîë³ííÿ. Êàðòîïëåêîïà÷êó äî ìîòîáëîêó. Âàø íàä³éíèé ïîì³÷íèê – ìîòîáëîê Ö³íà: 1150 ãðí. Êîíòàêòè: (096) Zubr, Zirka, Êåíòàâð, Äîáðèíÿ. Êîíòàêòè: (096) 580-77-70, (096) 121-72-76 541-01-53 Êàðòîïëåêîïà÷êó ÊÒÍ, ïðè÷³ïíà, Òåõí³êà ï³ä çàìîâëåííÿ: òðàêòîâ³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 20000 ãðí. ðè, íàâ³ñíå îáëàäíàííÿ çà ïîÊîíòàêòè: (097) 233-82-26 ì³ðíèìè ö³íàìè. Êîíòàêòè: (096) Êàðòîïëåêîïà÷êó. Êîíòàêòè: 580-77-70, (096) 541-01-53 ++** (067) 103-03-98 Òðàêòîð «ÊÈÉ 425». Êîíòàêòè: Êàðòîïëåñàäæ àëêó 1-ðÿäíó. (067) 810-32-02 Êîíòàêòè: (096) 232-62-03 Òðàêòîð ËÒÇ-55À íà áàç³ Ò-40À. Êîìáàéí «ÊÑ-6Á». Êîíòàêòè: Êîíòàêòè: (096) 157-02-58 22-62-76, (096) 698-12-91 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, âåëèêà êàá³íà. Êîìáàéí çåðíîçáèðàëüíèé ÔÀÐ-Ì 44, ðîáî÷èé ñòàí. Ö³íà: Êîíòàêòè: (097) 440-42-27 25000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) Òðàêòîð ñàìîðîáíèé, äâèãóí 695-95-69 Ìîñêâè÷-412. Ö³íà: 3500 ãðí. ÊîíÊîìáàéí çåðíîçáèðàëüíèé, òàêòè: 28-76-51, (096) 540-20-49 ïðè÷³ïíèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. ÊîíòàêÒðàêòîð Ò-25. Êîíòàêòè: òè: 20-68-06, (097) 558-29-15 22-62-76, (096) 698-12-91 Êîñàðêè ðîòîðí³. Êîíòàêòè: Òðàêòîðè. Êîíòàêòè: (098) 22-62-76, (096) 698-12-91 024-14-05, (050) 235-91-35


42 ÀÂÒÎÐÈÍÎÊ ì. Ëóöüêà ïðîäàì Çåðíîâèé êîìáàéí Âîëüâî-830, æàòêà 2,80 ì. Êîíòàêòè: 095-090-61-10, 050-660-58-61 Ìàçäà-Äåò³î, 1999 ð. â., 1,3 áåíçèí, âîëèíñüêà ðåºñòðàö³ÿ, ÷åðâîíèé ìåòàë³ê, åë/ïàêåò, êîíäèö³îíåð, ïðîá³ã 220000 êì. Ö³íà: 7200 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-229-21-33

Ðåíî-Êåíãî, 2008 ð. â., 1,5 äèçåëü, æîâòèé, áåç êîíäèö³îíåðà, ïðîá³ã 45000 êì, åë/ñêëîï³äéîìíèêè, öåíòðàëüíèé çàìîê, ïàñàæèð. Ö³íà: 9700 ó. î. Êîíòàêòè: 050-564-02-51 Ðåíî-Ìàñòåð, 2007 ð. â., á³ëèé, íå ïîòðåáóº êàï³òàëîâêëàäåíü, 2,5 òóðáîäèçåëü. Êîíòàêòè: 050-806-35-94 Ðåíî-Êåíãî, 2006 ð. â., 1,5 äèçåëü, êîíäèö³îíåð, ÀÁÑ, AIRBAG, àâòî ìàãí³òîëà, ôîðêîï, êîðåêòîð ôàð, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê. Ö³íà: 8600 ó. î. Êîíòàêòè: 097-288-89-32

Ìåðñåäåñ-Ñïð³íòåð-213, 2006 ð. â., ùîéíî ïðèãíàíèé, 95 êÂò, êîíäèö³îíåð, ï³÷ Vebasto, åë/äçåðêàëà, åë/ñêëî ï³äéîìíèêè, êðó³ç-êîíòðîëü, íå ôàðáîâàíèé, ïðîü³ã 158 000 êì, 2 êëþ÷³, äèñòàíö³éíå â³äêðèâàííÿ. Ö³íà: 11400 ó. î.

ò. 067-706-30-81 Ìåðñåäåñ-124, 1986 ð. â., 2,0 ãàç/áåíçèí, á³ëèé, åë/ï³äéîìíèêè, öåíòðàëüíèé çàìîê, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ìîòîð íå äèìèòü, ìåõàí³÷íà ÊÏ, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà Êîíòàêòè: 050-147-09-56

ѳòðîåí-Äæàìï³, 1,9 äèçåëü, ùîéíî ïðèãíàíèé, âàíòàæî-ïàñàæèð, õîðîøèé ñòàí, öåíòðàëüíèé çàìîê, AIRBAG, àâòî ìàãí³òîëà. Ö³íà: 7000 ó. î.

ò. 97-478-82-25

Ãîëüô-2, 1,6 äèçåëü, 1986 ð. â., ÷åðâîíèé, íå áèòèé, íå ôàðáîâàíèé. Ìåðñåäåñ-123, 1976 ð. â., çåëåíèé ìåòàë³ê, 3,0 äèçåëü, òèòàíè, ëþê. Ö³íà: 2600 ó. î., òîðã

ò. 096-685-31-15, Âàëåíòèí ͳñàí-Êóá³ñòàð, 2008 ð. â., 1,5, êîíäèö³îíåð, êðó³ç-êîíòðîëü, öåíòðàëüíèé çàìîê, AIRBAG, ñêëîï³ä³éìà÷³, åëåêòðîäçåðêàëà, ïîâíèé êîìïëåêò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-244-23-24, 093-750-63-12

ò. 067-492-48-24 Ôîëüêñâàãåí-Êàää³, 2006 ð. â., ïðîá³ã 204000 êì, 2,0 äèçåëü, êðó³ç-êîíòðîëü, ïîâíèé åë/ ïàêåò, ùîéíî ç Ãîëëàí䳿. Êîíòàêòè: 067-925-75-67 Ôîëüêñâàãåí-Ò-4, 2003 ð. â., 2,5 äèçåëü, êðó³ç-êîíòðîëü, åë/ ï³äéîìíèêè, ABS, AIRBAG, ÌÐ3. Êîíòàêòè: 050-540-48-60 Ôîëüêñâàãåí-Ò4, 1998 ð. â., 2,5 òåðáîäèçåëü, 75 êÂò, ëåãêîâèé ïàñàæèð, ñèí³é, êðó¿ç-êîíòðîëü, öåíòðàëüíèé çàìîê, ABS, AIRBAG, äîâãà áàçà. Ö³íà: 9800 ó. î. Êîíòàêòè: 067-446-03-65 Ôîëüêñâàãåí-Ò-4, 2002 ð. â., 2,5 äèçåëü, æîâòèé, âàíòàæíèé, åë/ïàêåò. Êîíòàêòè: 099-922-40-90

Îïåëü-³âàðî, 2002 ð. â., 1,9 ÒIJ, 74 êÂò, êîíäèö³îíåð, ñêëî ï³äéîìíèêè, öåíòðàëüíèé çàìîê

ò. 063-368-03-84 Îïåëü-³âàðî, 2004 ð. â., 1,9 äèçåëü, 6 ïåðåäà÷, åë/ï³äéîìíèêè, ABS, AIRBAG, êîíäèö³îíåð, ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê, äîâãà áàçà, âàíòàæî-ïàñàæèð. Ö³íà: 12900 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-310-81-09 Ïåæî-Åêñïåðò, 1998 ð. â., 1,9 äèçåëü, á³ëèé, âàíòàæíèé, ïðîá³ã 264000 êì. Ö³íà: 4700 ó. î. Êîíòàêòè: 099-322-24-57 Ïðè÷åï Ëàâåòà, 2002 ð. â., 2-îñüîâèé. Ö³íà: 3500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-244-23-24, 093750-63-12

Ôîëüêñâàãåí-Êàää³, â àñîðòèìåíò³, 2004-2010 ð. â., 1,9; 2,0 äèçåëü. Ö³íà: 10000-16000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-053-82-17, 096022-88-10 Ôîðä-Êîíåêò, 2007 ð. â., ùîéíî ïðèãíàíèé, ðîçìèòíåíèé, 1,8 äèçåëü, ñèí³é, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 8500 ó. î., áåç òîðãó. Êîíòàêòè: 096-471-60-06 Ôîðä-Òðàíçèò-Êîíåêò, 2006-2007 ð. â., 66 êÂò, ùîéíî ïðèãíàíèé, ïàñàæèð, ABS, AIRBAG, êîíäèö³îíåð, åë/ñêëîï³äéîìíèêè, àíòèáóêñ. Êîíòàêòè: 050-539-62-88

Ðåíî-Êåíãî, 2008 ð. â., 63 êÂò, 1,5 äèçåëü, ïðîá³ã 106000 êì, öåíòðàëüíèé çàìîê, êëþ÷ íà ïóëüò³, êîíäèö³îíåð, æîâòèé, åëåêòðîïàêåò. Êîíòàêòè: 067-49015-64, 099-726-19-06 Ðåíî-Òðàô³ê, 2007 ð. â., 2,0 äèçåëü, 66 êÂò, ïðîá³ã 95000 êì, á³ëèé, âàíòàæíèé, 6-ñòóïêà. Êîíòàêòè: 067-490-15-64, 099726-19-06

Øåâðîëå-Ëà÷åòò³, 2005 ð. â., 1,6, ³íæåêòîð, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ABS, êîðåéñüêà çáîðêà, ÷îðíèé. Ö³íà: 8500 ó. î., òîðã

ò. 066-947-46-40

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

ÂÑÅ ÄËß ÂÀØÎÃÎ ÀÂÒÎ


¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

43

Íå ÊÀ

Áàçà îíîâëþºòüñÿ ùîäíÿ

Óâàãà!Áåçêîøòîâí³ âàêàíñ³¿ íàäàþòüñÿ ç 16.00 äî 18.00. Ç äåòàëüíèì ïåðåë³êîì âàêàíñ³é ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ ç 9.00 äî 18.00 çà ò. 063-821-56-83

³çüìó íà ðîáîòó

ÏÐÀÖ²ÂÍÈʲÂ,

â³êîì 18-24 ð., äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³, ç³ çíàííÿì ÏÊ, ÂÎ ³ ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâî, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ.

ò. 097-763-34-93, 097-113-27-88

0(332) 78-53-01, 78-53-02, 050-438-02-05 (пн– пт)

Ó ñàëîí³ êðàñè çäàì â îðåíäó ðîáî÷å ì³ñöå ïåðóêàðÿ òà îêðåìèé êàá³íåò, óñ³ çðó÷íîñò³. Êîíòàêòè: 066-169-93-59, 097-505-97-07

Ліц. серія АВ №492144 від 26.08.2009р. №29

Ïîòð³áí³ ñï³âðîá³òíèêè ç ÄÐ ï³äïðèºìíèöüêî¿, àáî êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Êîíòàêòè: 72-58-37, äçâîíèòè ç 9.00 äî 12.00


44

ÐÎÁÎÒÀ... ² ÍÅ Ò²ËÜÊÈ

¹35, 13 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

L-k-c@ukr.net

Ðàä³ áà÷èòè Âàñ ó äðóçÿõ – www.vk.com/L_k_c, www.odnoklassniki.ru/job.0967376488

7.1. Ðîáîòà ïðîïîíóþ ðîáîòó 12 ìîëîäèõ ä³â÷àò òà þíàê³â (â³ê äî 30 ðîê³â) íà ñêëàä-ìàãàçèí êàíöåëÿ𳿠(òåðì³íîâî): 4 ïàêóâàëüíèêè, 2 âàíòàæíèêè; 4 ïðîäàâö³, 2 êóð’ºðè êëàñó-À. Ãðàô³ê ðîáîòè íîðìîâàíèé ç 8.00 äî 18.00.Ç/ï 2000-3700 ãðí. â ì³ñ. Êîíòàêòè: 063-422-86-97 9 ñï³âðîá³òíèê³â â ñêëàä-ìàãàçèí, ç/ï 400-800 ãðí./â òèæäåíü. Êîíòàêòè: 066-844-89-02

AVON ïðîâîäèòü íàá³ð ïðåäñòàâíèê³â. 30 % çíèæêà. Ïîäàðóíêè. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Êîíòàêòè: 097-552-90-00, 095-091-00-29 Àâòîåëåêòðèêà. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Àâòîìèéíèêà, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ÷îëîâ³ê, äî 35 ð. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ»

Àäì³í³ñòðàòîðà âåá-ñàéò³â (SEO). Âèìîãè: ÂÎ, ÄÐ íà àíàëîã³÷íèõ ïîñàäàõ, áàæàííÿ ïðàöþâàòè íà ê³íöåâèé ðåçóëüòàò. Êîíòàêòè: 095-402-50-55 Àäì³í³ñòðàòîðà ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó, ÄÐ áàæàíî, ÃÐ òà ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ, çíàííÿ ìîâ. Êîíòàêòè: 093-438-76-22 Àäì³í³ñòðàòîðà ãîòåëþ, çíàííÿ àíãë.. ìîâè, ÄÐ Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Àäì³í³ñòðàòîðà çàëó, ÂÎ, ÄÐ, äî 45 ð., ÃÐ ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Àäì³í³ñòðàòîðà ²íòåðíåò-ìàãàçèíó, ÂÎ, 22-30 ð., ÇÏ 1500 ãðí. + %, ÃÐ 9.00-18.00. Êîíòàêòè: 093-438-76-22 Àäì³í³ñòðàòîðà ìàãàçèíó, æ³íêà, 25-35 ð., ÄÐ, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 067-495-30-02, 050-955-72-46, ÊÀ «Àëüÿíñ»

Àâòîñëþñàðÿ, ÄÐ â³ä 2 ð., 22-45 ð., ÇÏ 1900 ãðí. Êîíòàêòè: 096-737-64-88

Àäì³í³ñòðàòîðà ðåñòîðàíó (â³ê 25-38 ð., ÄÐ â³ä 1 ð.), îô³ö³àíòà (â³ê 19-30 ð., ÄÐ â³ä 1 ð.), êóõàðÿ (ÄÐ íå ìåíøå 2 ð.), ïðèáèðàëüíèö³ (â³ê 30-45 ð.). Êîíòàêòè: 067-332-60-76, 050-295-02-75, ïí.-ïò., 9.00-18.00

Àâòîñëþñàðÿ, ÄÐ, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ»

Àäì³í³ñòðàòîðà ðåñòîðàíó, äî 30 ð., ÄÐ â³òàºòüñÿ, ç/ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 067-495-30-02, 050-955-72-46, ÊÀ «Àëüÿíñ»

Àâòîñëþñàðÿ, ÄÐ, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 096-719-38-35, 099-463-41-11

Àäì³í³ñòðàòîðà ðåñòîðàíó, ÄÐ, æ³íêà, â³ê 25-40 ðîê³â. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ»

Àâòîìèéíèêà. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ»

Àâòîñëþñàðÿ. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Àãåíòà ç íåðóõîìîñò³, ð³åëòîðà, æ³íêà, â³ä 30 ð., ÂÎ, çíàííÿ ÏÊ, ÄÐ â³ä 2 ð., áàæàíî ó ñôåð³ íåðóõîìîñò³, àáî íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, âì³ííÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç ëþäüìè, ÇÏ 2000 ãðí. + %. Êîíòàêòè: 096-737-64-88 Àãåíòà ó â³ää³ë çáóòó òà äîñòàâêè òîâàðó ó òîðãîâ³ òî÷êè, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, òåðì³íîâî, çàïðîøóº ãóðòîâà ô³ðìà, Ç/Ï â³ä 2650 ãðí. Êîíòàêòè: 063-422-86-97

Àäì³í³ñòðàòîðà ðåñòîðàíó, ÄÐ, æ³íêà, â³ê 25-40 ðîê³â. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Àäì³í³ñòðàòîðà ðåñòîðàíó, ÄÐ, çíàííÿ àíãë. ìîâè, â³ê 25-35 ð., ðîáîòà ïîçì³ííî. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Àäì³í³ñòðàòîðà ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó, 20-30 ð., ÄÐ 6 ì³ñ., ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 096-737-64-88, www.Lcn.biz.ua

Àäì³í³ñòðàòîðà ñïîðòêîìïëåêñó, ä³â÷èíà, 20-30 ð., ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ÃÐ ïîçì³ííèé, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Àäì³í³ñòðàòîðà òåëåôîííèõ ïåðåãîâîð³â, ÇÏ â³ä 1500 ãðí. + %. Êîíò