Page 1


¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

ÀÔ²ØÀ Á²ÇÍÅÑÓ

3

ОРЕНДА

З 1 червня 2012 р. пропонуються цікаві пропозиції щодо оренди

торгових та складських площ т. 78-07-26, 050-378-10-45 ÏÐÎÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ

Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ

ÄÐÎÂÀ ÄÓÁβ, ÒÎÐÔÎÁÐÈÊÅÒ.

à ö³íîþ âèðîáíèêà. Ùåá³íü, ï³ñîê, â³äñ³â, çåìëÿ íà âèìîñòêó, òîðôîêðèõòó, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó

ò.095-478-16-58, 067-848-67-01

áåçêîøòîâíà.

ò.76-06-40, 26-64-09

Ïðîïîíóþ ðîáîòó ÂÎIJß-ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ, êàò. «Â», «Ñ», ÇÏ â³ä 2000 ãðí.

ò.066-329-71-55

Íà ïðàâàõ ðåêëàìè

Ïîãîäó â äîì³ ðîáèòü... äèìîõ³ä – Äîáðèé äåíü! Äîïîìîæ³òü çàðàäèòè íàø³é ïðîáëåì³. Òðè ðîêè òîìó çðîáèëè ó äîì³ ºâðîðåìîíò, ÷èìàëî ãðîøåé âèòðàòèëè. À íåâäîâç³ çàì³ñòü ñòàðîãî êîòëà âñòàíîâèëè ñó÷àñíèé – ³ âåñü íàø ðåìîíò ïîñèïàâñÿ. Ñïåðøó ïî÷àâ ìîêð³òè êîìèí, à çãîäîì – ñòåëÿ òà ñò³íè ê³ìíàòè. dz ñòàðèì êîòëîì òàêèõ ïðîáëåì íå áóëî. Ùî æ òåïåð ðîáèòè: âèêèäàòè íîâèé êîòåë ³ ïîâåðòàòè ñòàðèé, íåîùàäíèé, ÷è äîâåäåòüñÿ ùîðîêó ï³ñëÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó çíîâó ðîáèòè ðåìîíò? Òå, ùî äèìàð³ ìîêð³þòü, – íå äèâèíà. Ëèøåíü ïðîéä³òüñÿ âóëèöÿìè ³ ðîçäèâ³òüñÿ äîâêîëà: íà áàãàòüîõ êîìèíàõ òåìí³ ïëÿìè, à ïðè÷èíà – êîíäåíñàò, ùî óòâîðþºòüñÿ ï³ä ÷àñ îõîëîäæåííÿ ÷àäíîãî ãàçó ç³ 100-120 °Ñ äî 63 °Ñ. Ùî íèæ÷à òåìïåðàòóðà íàäâîð³, òî øâèäøå îõîëîäæóºòüñÿ ïàðà ³ íèæ÷å îïóñêàºòüñÿ òî÷êà ðîñè, òîáòî âîëîãà îñ³äຠãëèáøå ó äèìàð³. Ç ÷àñîì âîëîãà íàêîïè÷óºòüñÿ, ïðîñî÷óº ñò³íêè äèìîõîäó ³ ïîâîë³ ñò³êຠäîíèçó. Ïåðøîþ îçíàêîþ òîãî, ùî â êîìèí³ çáèðàºòüñÿ êîíäåíñàò, º ñîë³, ÿê³ ç’ÿâëÿþòüñÿ íà éîãî ïîâåðõí³, çîâí³ âèíèêàþòü òåìí³ ïëÿìè, äèìîõ³ä ïî÷èíຠìîêð³òè é ëóùèòèñÿ. Óòâîðþºòüñÿ ãðèáîê, çãîäîì ðóéíóºòüñÿ äàõ, ñòåëÿ ³ ñò³íè áóäèíêó. Îñê³ëüêè ñòàð³ êîòëè äóæå áàãàòî òåïëà âèêèäàþòü ó êîìèí, êîíäåíñàò ó íüîìó íå óòâîðþºòüñÿ. Ó ñó÷àñíèõ êîòëàõ ÊÊÄ âèùèé, òåïëà âèêèäàºòüñÿ «â òðóáó» ìåíøå, ïàðà îõîëîäæóºòüñÿ øâèäøå é îñ³äຠíà âíóòð³øíüîìó áîö³ äèìîõîäó. Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³, ÿêùî ïëàíóºòå çàì³íèòè ñòàðèé êîòåë íà ñó÷àñí³øèé, òðåáà íåãàéíî ïîäáàòè ïðî êîìèí. Íàâ³òü êîëè ó âàñ òâåðäîïàëèâíèé êîòåë ³ â³í âèêèäຠäèì âèñîêî¿ òåìïåðàòóðè, äèìàð âñå îäíî ïîòð³áíî çàõèñòèòè, òîä³ ê³ïòÿâà ³ ñìîëè íå âèñòóïàòèìóòü íàçîâí³. ²íêîëè ãîñïîäàðÿì ðåêîìåíäóþòü óòåïëÿòè êîìèíè, ³ òîä³ ¿õ îáãîðòàþòü ï³íîïëàñòîì òà áëÿõîþ. Îäíàê òàêà «øóáà» ïðîáëåìè íå ðîçâ’ÿçóº, ëèøåíü õîâຠ¿¿ â³ä îêà ãîñïîäàðÿ. Àáè óòåïëåííÿ áóëî åôåêòèâíèì, øàð òåðìî³çîëÿö³¿ ìຠáóòè äóæå òîâñòèì, ³ ùî âèùèé äèìîõ³ä, òî á³ëüøå ³çîìàòåð³àëó ïîòð³áíî. Íå ðÿòóþòü ñèòóàö³¿ é àçáåñòîâ³ òðóáè. Îäèí ãîñïîäàð âèð³øèâ âëàøòóâàòè åêñïåðèìåíò, àáè ïåðåâ³ðèòè, ñê³ëüêè êîíäåíñàòó óòâîðþºòüñÿ â äèìîõîä³. ßê âèÿâèëîñÿ, ó ìîðîçè çà äåíü ç äèìàðÿ íàòåêëî 7 ë âîäè. Óÿâ³òü, ùî ñòàíåòüñÿ ç áóäèíêîì, êîëè ùîäíÿ ó êîìèí âèëèâàòè â³äåðöå âîäè...

ÒçΠ«Óêðîéëòðåéä³íã» ïðîïîíóº äî ïðîäàæó ñïåöòåõí³êó, à ñàìå:

ÃÓÑÅÍÈ×ÍÈÉ ÀÑÔÀËÜÒÎÓÊËÀÄÀ× Vogele S-1900, ìàðêà VOGELE, ìîäåëü SUPER, 2001 ð. â., ìàñà ìàøèíè 21500 êã. Ö³íà 360600,00 ãðí. Àâòîãðåéäåð ÄÇ-122-À, ìàðêà ÄÇ, ìîäåëü 122-À, 2001 ð. â., ìàñà ìàøèíè 14600 êã. Ö³íà 95000,00 ãðí.

ò.77-03-88, 77-40-16

Çðåøòîþ âàì îáèðàòè, ùî êðàùå: ðàç ó ï’ÿòü ðîê³â ïåðåìóðîâóâàòè äèìîõ³ä ³ ðîáèòè êàïðåìîíò ÷è çàã³ëüçóâàòè äèìàð òà íàçàâæäè çàáóòè ïðî öþ ïðîáëåìó. – ªäèíèé åôåêòèâíèé çàñ³á, ÿêèé äîçâîëÿº çàõèñòèòè äèìîõ³ä â³ä êîíäåíñàòó, – öå ã³ëüçà, òðóáà ³ç íåðæàâ³ëî¿ ñòàë³, ÿêó òðåáà âìîíòóâàòè â êîìèí, – ðîçïîâ³äຠìàéñòåð Îëåêñ³é Ìèòóðà. – Çðîáèòè öå äîñèòü ïðîñòî. Ïåðåäîâñ³ì ïîòð³áíî ïðîñâ³òèòè ³ âèì³ðÿòè äîâæèíó äèìàðÿ, îïóñòèâøè êð³çü íüîãî ãèð³ ïîòð³áíîãî ä³àìåòðó. Á³ëÿ êîòëà âñòàíîâëþºòüñÿ ïåðåõ³äíèê ³ç êîíäåíñàòîâ³äâîäîì, ðåâ³ç³éí³ äâåðö³. Ç êîìèíà îïóñòèòè äîíèçó ç’ºäíàí³ ì³æ ñîáîþ ã³ëüçè, ãåðìåòè÷íî ïðèºäíàòè ÷åðåç ïåðåõ³äíèõ äî êîòëà. ³äòåïåð ÷àäíèé ãàç ðóõàºòüñÿ íå ïî çàãàëüíîìó êàíàëó äèìàðÿ, à ïî íåðæàâ³ë³é ã³ëüç³, ÿêà íå äຠâîëîç³ ïðîñî÷èòèñÿ íàçîâí³, âîäà ñò³êຠ÷åðåç êîíäåíñàòîâ³äâ³ä ó êàíàë³çàö³þ àáî ÿêóñü ºìí³ñòü. Ùå îäíà âàæëèâà çàóâàãà – ã³ëüçóâàííÿ äèìàðÿ íå ïîòðåáóº êàï³òàëüíî ðåìîíòó. Ó âèïàäêó êîëè êàíàë äèìîõîäó íåð³âíèé, éîãî òàêîæ ìîæíà çàã³ëüçóâàòè. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóþòü çàõèñíèé ðóêàâ. Éîãî ðîçìîòóþòü, ïîì³ùàþòü ó äèìàð ³ ðîçäóâàþòü çà äîïîìîãîþ êîìïðåñîðà, â³äòàê â³í íàáóâຠôîðìè êàíàëó. Çàóâàæòå, òðóáó ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ìîæíà ëåãêî âèéíÿòè ³ç äèìàðÿ, à îò ðóêàâ ï³ñëÿ ìîíòóâàííÿ çàëèøèòüñÿ òàì óæå íàçàâæäè. Âèðîáíèêè ãàðàíòóþòü òåðì³í ñëóæáè ðóêàâà 20 ðîê³â, â³äòàê íåðæàâ³ëà òðóáà ñëóãóâàòèìå íàáàãàòî äîâøå.

ßêùî ó âàñ âèíèêëè çàïèòàííÿ ùîäî ã³ëüçóâàííÿ òà çàõèñòó äèìàð³â â³ä êîíäåíñàòó,

Îëåêñ³é Ìèòóðà çàëþáêè ïðîêîíñóëüòóº òà íàäàñòü óñþ ïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ çà òåëåôîíîì

095-414-18-27


4

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

ñ.Áîðàòèí; .............. 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó, º ñâ³òëî; ........................ 8000, òîðã c.Â. Îìåëÿíèê; ...... 0,13 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî; ............................................ 6000 Òàðàñîâà; ............... 0,10 ãà, ï³ä çàáóä., öåíòð. êîìóí³êàö.; ..................... 18000 Ëèñåíêà; ................. 0,16 ãà, êîìóí. ïîðÿä; ............................................... 16000 ñ.Ðîâàíö³; ............... 0,12 ãà, ôóíäàìåíò, 9õ11, êîìóí.; ........................... 18000 ñ.Áîðàòèí; .............. 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó; ................................................. 6500 ñ.Çàáîðîëü; ........... 0,12 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî; ............................................ 6000 ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí. ïîðÿä; ....................... 15000 ñ.Ðîâàíö³; ............... 0,10 ãà, áëèæ÷å äî ËÏÇ, ñâ³òëî, º âæå ............................. ................................. íîâîáóäîâè; .............................................................. 10000

Êîâåëüñüêà; ........... -/-; ....... 36 êâ. ì, àâò. îïàë.; .................................... 22000 Ãðóøåâñüêîãî; ...... 2/5 ö; .. 30 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ................................ 31000 ÆÊ «Êîñòà-Áðàâà»;-/-; ....... 37 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; ....................... äîãîâ³ðíà Âîë³; ........................ 2/- ; ..... 31 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ................................ 31000 Ìîëîä³; ................... 2/9 ö; .. 38 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................. 33000 Êîíÿê³íà; ................ 9/9 ö; .. 38 êâ. ì, í³øà, ðåìîíò, ìåáë³; .......... 32000, òîðã Ñòð³ëåöüêà; ............ 4/9 ö; .. 52,6 êâ. ì, çäàíà íîâîáóä., àâò. îïàë.; ..... 42000 Êè¿âñüêèé Ìàéäàí;3/9 ö; .. 49 êâ. ì, çäàíà íîâîáóäîâà, ................................ ................................. àâò. îïàë.; .................................................. 6000 ãðí./êâ. ì Êîíÿê³íà; ................ 5/9 ö; .. 38 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 33000 ð-í ËÏÇ; .................. -/-; ....... 16 êâ. ì, ê³ìíàòà â ãóðòîæ., ................................. ................................. çðó÷í. íà 2 ñ³ì’¿; ........................................................ 11000 Âîçç’ºäíàííÿ; ........ 3/5 ö; .. 18 êâ. ì, ê³ìíàòà; .......................................... 9000 Êîíÿê³íà; ................ 5/9 ï; .. 35 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 30000 ñ.Ëèïèíè; ............... 1/2 ö; .. 41 êâ. ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; ... 30000 Êðàâ÷óêà; ............... -/-; ....... 36 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 27000

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ.Ç쳿íåöü; ............. 1,5-ïîâ., ö, 0,12 ãà, êîðîáêà, íàäâ. ñïîð.; ............... 70000 ñ.Òàðàñîâå; ............ 1,5-ïîâ., 0,10 ãà, 170 êâ. ì, âñ³ êîìóí.; .................. 90000 ñ.Áîãîëþáè; .......... 1,5-ïîâ., á, 0,15 ãà, 160 êâ. ì, íàêðèòà êîðîáêà; 35000 Ïðèëóöüêà; ............ 1,5-ïîâ., æèòëîâèé ñòàí; .................................. 130000 ñ.Òàðàñîâå; ............ 1,5-ïîâ., á, 235 êâ. ì, 0,12 ãà, ìåòàëî÷åð..; ...... 75000 öåíòð; ..................... 1,5-ïîâ., ö. + «êîðî¿ä», 150 êâ. ì, çàâåðøåíèé; 75000 ð-í âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà; ......................... 1-ïîâ., ä + ö, 0,10 ãà, 3 ê³ìíàòè, ................................. äîáóäîâà; ............................................................. 45000 ñ.Ðîâàíö³; ............... 1,5-ïîâ., ºâðîðåìîíò; ....................................... 120000 ð-í âóë. ×åðíèøåâñüêîãî; ................ 1,5-ïîâ., ö, 0,10 ãà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ................................. áåç â³êîí; ............................................................. 70000 ñ.Òàðàñîâå; ............ 1-ïîâ., 0,08 ãà, øèôåð, ïë. â³êíà, çðó÷íîñò³; .... 65000 ñ.ϳäãàéö³; .............. 2-ïîâ., ö, 0,16 ãà, âñ³ êîìóí., îãîðîäæ.; ................ 125000 ñ.Ïðèëóöüêå; ......... 1-ïîâ., á+«êîðî¿ä», 0,13 ãà, 110 ì, íà 2 âõîäè; ...... 79000 ñ.Ëèïèíè; ............... 1-ïîâ., 160 êâ. ì, 0,10 ãà, 4 ê³ì., ñàóíà; ................ 155000 ñ.Áîðàòèí; .............. 1,5-ïîâ., ï³íîáëîêè, 180 êâ. ì, êîðîáêà; ................. 60000

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ........ 7/9 ö; Ãîðä³þê; .................. 8/9 ï; Ïîòåáí³; .................. 7/9 ö; Ãîðä³þê; .................. 1/5 ö; Ñàãàéäà÷íîãî; ....... 5/9 ï; Âîë³; ........................ 9/9 ö; Ñîáîðíîñò³; ........... 1/9 ö; ³äðîäæåííÿ; ........ 5/5 ö; Øåâ÷åíêà; ............. 5/5 ö; Êàðïåíêà-Êàðîãî; 8/9 ö; гâíåíñüêà; ............ 4/5 ö; Ñîáîðíîñò³; ........... 5/9 ï; Ñîáîðíîñò³; ........... 4/9 ï; Êðàâ÷óêà; ............... 9/9 ö; Øåâ÷åíêà; ............. 3/5 ö; Äåêàáðèñò³â; ......... 5/5 ö; Ñîáîðíîñò³; ........... 2/9 ö; Øåâ÷åíêà; ............. 5/5 ö; Íàëèâàéêà; ............. 5/5 ö; Ãðóøåâñüêîãî; ...... 4/4 ö; Âîë³; ........................ 3/4 ö; Øåâ÷åíêà; ............. 1/9 ï; Ãîðä³þê; .................. 1/9 ï; ³äðîäæåííÿ; ........ 2/7 ö; Î. Ãîí÷àðà; ............. 2/5 ö; Âîë³; ........................ 4/4 ö; Ãðóøåâñüêîãî; ...... 1/5 ö; Äðóæáè Íàðîä³â; .. 3/9 ö; Äåêàáðèñò³â; ......... 5/5 ö; Çàöåïè; ................... 4/9 ö;

.. 40/20,5/10,5, ºâðîðåìîíò; .......................... 30000 .. êîñì. ðåìîíò; .............................................. 27000 .. 33/17,5/6,4, ºâðîâ³êíà, íîâ³ äâåð³; ............. 26000 .. 30/14/6, ðåìîíò, áåç áàëêîíó; .................... 25000 .. 34,7/19/8,2, ðåìîíò, ëàì³íàò; ..................... 32000 .. 33/-/-, º òåõïîâ., ºâðîðåì.; ........................ 30000 .. 34/-/9, ºâðî ðåì., ç/ñ ëîäæ³ÿ; ...................... 34000 .. 34,9/-/-, êîñì. ðåìîíò, ç/ñ áàëêîí; ............. 29000 .. 31/-/-, êîñì. ðåì.; ........................................ 22000 .. 46/-/-, äàõîâà êîòåëüíÿ; ............................. 35000 .. 42/27/8, ºâðîðåì., ìåòàëîïëàñòèê; ........... 35000 .. 35/-/-, êîñì. ðåì., ç/ñ ëîäæ³ÿ; ..................... 29000 .. 35/-/9, êîñì. ðåìîíò; ................................... 31000 .. 38/-/-, í³øà, ðåìîíò; .................................... 32000 .. 30/18/6, æèòë. ñòàí; .................................... 21000 .. 31 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò; ......................... 28500 .. 34/-/-, ðåìîíò, áåç áàëêîíó; ........................ 32000 .. 33 êâ. ì, íîâà ñòîëÿðêà, õîð. ñòàí; .......... 28000 .. 32,2/19/5, ç/ñ áàëêîí; ................................... 22000 .. 33/-/-, õîð. ðåìîíò; ...................................... 31000 .. 30,7/-/-, êîñì. ðåì.; ..................................... 26000 .. 35/-/-, ºâðîðåì.; .......................................... 32000 .. 34/-/-, õîð. ðåìîíò, íîâà ñ/ò; ...................... 26000 .. 35,7 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò; ....... 34000 .. 46,5 êâ. ì, àâò. îïàë.; ................................. 47000 .. 31/-/-, ºâðîðåì., ïåðåïëàíóâ.; ................... 31000 .. 31 êâ. ì, ï³ä êîìåðö³þ; ................................ 30000 .. 34,4 êâ. ì, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò; ............ 29000 .. 30,5/16/6, áåç ðåìîíòó; ............................... 25000 .. 51 êâ. ì, àâòîíîì. îïàëåííÿ, ðåìîíò; ...... 45000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Äð. Íàðîä³â; ........... 6/9 ö; .. 49/33/8, ñó÷àñíèé ðåìîíò; ......................... 39000 Ìîëîä³; ................... 3/5 ö; .. 53 êâ. ì, êîñì. ðåì.; ................................... 45000 Âîë³; ........................ 1/5 ö; .. 45,1 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................. 32000 Ïåðåìîãè; .............. 1/4 ö; .. 42,2/-/-, ê³ì. ðîçä³ëüí³; ................................. 35000 Ãðàáîâñüêîãî; ....... 5/9 ö; .. 51/-/-, êàïðåì., âñå íîâå; ........................... 45000 Ïåðåìîãè; .............. 5/5 ö; .. 43 êâ. ì, ê³ì. ðîçä., êîñì. ðåìîíò; ............. 33000 Ïðèâîêçàëüíà; ...... 3/4 ö; .. 42 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .............................. 34000 Êîâåëüñüêà; ........... 2/5 ö; .. 49/-/-, ðåì., ê³ì. ðîçä., ç/ñ áàëêîí; .............. 45000 Äàíüøèíà; .............. 7/7 ö; .. 52 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 40000 Äð. Íàðîä³â; ........... 7/9 ö; .. 52/-/-, ÷åñ. ïðîåêò, ðåìîíò; ........................ 45000 Âîë³; ........................ 3/4 ö; .. 42/-/6, êîñì. ðåì.; ........................................ 38000 Áåíäåë³àí³; ............ 8/9 ï; .. 50/-/9, ñó÷. ðåìîíò; ..................................... 35000 Äóáí³âñüêà; ............ 1/5 ö; .. 42 êâ. ì, îêðåìèé âõ³ä; ............................... 36000 Àðöåóëîâà; ............ 9/9; ..... 54/-/-, ºâðîðåì.; .......................................... 41000 Äð. Íàðîä³â; ........... 4/9 ö; .. 52/-/-, ê³ì. ðîçä.; ........................................... 45000 Á.Õìåëüíèöüêîãî; 1/1 ö; .. 53 êâ. ì, ê³ì. ðîçä., ðåìîíò; ....................... 47000 гâíåíñüêà; ............ 5/5 ö; .. 45/-/7, êîñì. ðåìîíò; ................................... 35000 Êîíÿê³íà; ................ 7/9 ö; .. 50 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò; ......................... 43000 Âèííè÷åíêà; .......... 2/5 ö; .. 44/-/-, ê³ì. ïðîõ³äí³; ...................................... 35000 Á. Õìåëüíèöüêîãî;1/3 ö; .. 45/-/-, ê³ì. ðîçä., âèñîê³ ñòåë³; .................... 34000 Êîâåëüñüêà; ........... 1/9 ö; .. 51/-/-, ê³ì. ðîçä., ºâðîðåì.; ......................... 45000 ³äðîäæåííÿ; ........ 5/9 ö; .. 40 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, ê³ì. ðîçä.; ............. 31000 Ìîëîä³; ................... 9/9 ö; .. 49/29/7, æèòëîâèé ñòàí; ............................. 37000 Ñîô³¿ Êîâàëåâñüêî¿;9/9 ö; 49/20/7, ê³ì. ðîçä., ðåìîíò; ......................... 38000 Ãîðä³þê; .................. 1/9 ï; .. 50 êâ. ì, ê³ì. ðîçä³ëüí³, ºâðîðåìîíò; ........ 38000 Êîíÿê³íà; ................ 4/9 ï; .. 49 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .............................. 38000 Âîë³; ........................ 3/5 ö; .. 46/-/-, ÷åñüêèé ïðîåêò, ê³ì. ðîçä³ëüí³; ........ 36000 Ëüâ³âñüêà; .............. 1/5 ö; .. 45 êâ. ì, ê³ì. ðîçä³ë., õîð. ðåìîíò; ............ 30000 Äóáí³âñüêà; ............ 4/5 ö; .. 40 êâ. ì, ê³ì. ðîçä³ëüí³, ðåìîíò; ................. 30000 Ãðóøåâñüêîãî; ...... 1/5 ö; .. 43/-/6, êîñì. ðåìîíò, ï³ä îô³ñ; .......... 45000, òîðã

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êîâåëüñüêà; ........... 7/9 ö; .. 66/-/9,4, ºâðîðåìîíò; .................................. 49000 Âîë³; ........................ 4/5 ö; .. 55 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ................................ 55000 Ãîðä³þê; .................. 3/9 ö; .. 65 êâ. ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò; ........................ 65000 Ñòð³ëåöüêà; ............ 4/5 ö; .. 52/-/-, ïåðåïëàíóâ.; ..................................... 45000 Ñòàí³ñëàâñüêîãî; .. 2/5 ö; .. 84/-/-, êîñì. ðåìîíò, ïëàñò. â³êíà; ............. 58000 Ìîñêîâñüêà; .......... 2/5 ö; .. 59,8 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ........................... 46000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 4/5 ï; .. 65,2/44/8, êîñì. ðåì.; .................................. 42000 Êðàâ÷óêà; ............... 3/5 ö; .. 70 êâ. ì, ðåìîíò, íîâîáóäîâà; .................. 57000 Ìîëîä³; ................... 5/5 ö; .. 63 êâ. ì, ê³ì. ðîçä., 2 áàëê. ç/ñ, ºâðîðåì.; 45000 ³äðîäæåííÿ; ........ 2/5 ö; .. 64/-/-, êîñì. ðåìîíò; ................................... 50000 Êîíÿê³íà; ................ 8/9 ö; .. 66,8 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ........................... 56000 8 Áåðåçíÿ; .............. 4/5 ö; .. 66,5/-//-, ê³ì. ðîçä.; ....................................... 49000 Ñîáîðíîñò³; ........... 9/9 ö; .. 60/-/-, ê³ì. ðîçä, ç/ñ; ..................................... 43500 Ãðóøåâñüêîãî; ...... 4/5 ö; .. 55/-/-, ºâðîðåì., êóõíÿ-ñòóä³ÿ; ................... 53000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 1/5 ï; .. 80/-/10, äîáóäîâàíî, ºâðîñòåë³; ................ 55000 Êè¿â. ì-í; ................ 2/9 ö; .. 66/-/9, ìåòàëîïëàñòèê, ðåìîíò; ................. 55000 Êè¿âñ. Ìàéäàí; ...... 2/5 ö; .. 74/-/10,5, ºâðîðåìîíò; ................................ 58000 Âîë³; ........................ 3/5 ö; .. 59/-/6, êîñì. ðåìîíò; ................................... 45000 ³äðîäæåííÿ; ........ 7/9 ö4 . 82/-/-, ìåòàëîïëàñòèê, ðåìîíò; ................. 65000 Ïðîãðåñó; ............... 2/2 ö; .. 60/-/-, ìåòàëîïëàñòèê, âñå íîâå; .............. 58000 Âîðîí³õ³íà; ............ 3/5 ö; .. 65/-/9, ê³ì. ðîçä., êîñì. ðåìîíò; ................. 52000 Ãîðä³þê; .................. 7/9 ï; .. 67,7/-/9, ºâðîðåì., âìîíòîâàíà êóõíÿ; ..... 63000 Ìîëîä³; ................... 5/9 ö; .. 68/-/9, ºâðîâ³êíà, ºâðîñòåëÿ, áàëêîí .................. ................................. òà ëîäæ³ÿ ç/ñ; ........................................................... 63000

Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ çà ò. 094-908-82-97

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ãðèáîºäîâà; .......... 5/5 ö; .. 60 êâ. ì, êàï. ðåìîíò; .......................... äîãîâ³ðíà Âîë³; ........................ 3/3 ö; .. «ñòàë³íêà», êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ............. 46000 Êðàâ÷óêà; ............... 1/9 ö; .. 68 êâ. ì, íîâîáóäîâà; ................................. 63000 ³äðîäæåííÿ; ........ 1/9 ö; .. 78 êâ. ì, ðåìîíò; .................................. äîãîâ³ðíà Ñóâîðîâà; .............. 2/-; ...... 43 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .............................. 35000 Êðàâ÷óêà; ............... 6/9 ö; .. 73 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 67000 ÆÊ «Êîñòà Áðàâà»; 3/6 ö; .. 65 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; .............................. 53000 Êîïåðí³êà; ............. 2/2 ö; .. 47 êâ. ì, ãàðàæ; ........................................... 38000 ð-í ËÏÇ; .................. 5/9 ö; .. 50 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 40000 Ñòð³ëåöüêà; ............ 4/9 ö; .. 74,7 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, àâò. îïàë.; 59000 Ìîëîä³; ................... 2/9 ö; .. 46 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 35000 Ôåäîðîâà; ............. 5/9 ï; .. 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................. 35000 Ïðèâîêçàëüíà; ...... 7/9 ö; .. 53 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................. 40000 ³äðîäæåííÿ; ........ 4/5 ö; .. 53 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................. 40000 Ãðóøåâñüêîãî; ...... 2/5 ö; .. 43 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; .............................. 35000 ÆÊ «Êîñòà Áðàâà»; -/-; ....... 65 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; .............................. 53000 ². Ôðàíêà; ................ 8/9 ö; .. 77 êâ. ì, çäàíà íîâîáóä.; ............ 6000 ãðí./êâ. ì Àðöåóëîâà; ............ -/-; ....... 54 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ................................ 41000 ð-í ËÏÇ; .................. 7/9; ..... 47 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ................................ 42000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Âî¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; 1/9 ï; 65 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ...................... 50000 ³äðîäæåííÿ; ........ 2/5 ö; .. 68 êâ. ì; ....................................................... 46000 Ñîáîðíîñò³; ........... 2/5 ö; .. 70 êâ. ì; ....................................................... 55000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; -/-; ....... 67 êâ. ì, çäàíà íîâîáóäîâà; ...................... 55000 Êîíÿê³íà; ................ 5/6 ö; .. 90 êâ. ì, ðåìîíò; .................................. äîãîâ³ðíà Ëèïèíñüêîãî; ........ 8/9; ..... 89 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò; ... 85000 Âîë³; ........................ 5/-; ...... 62 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ...... 55000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ........ 2/9 ö; .. 72 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ................................ 60000 Âîçç’ºäíàííÿ; ........ 1/5 ö; .. 60 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 43000 Øîïåíà; ................. 2/3 ö; .. 85 êâ. ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; ... 60000 ÆÊ «Êîñòà Áðàâà»; 4/7 ö; .. 90 êâ. ì; ....................................................... 73000 Ìîëîä³; ................... 3/5 ö; .. 70 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³; .............. äîãîâ³ðíà Êðàâ÷óêà; ............... 7/9 ö; .. 62 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ................................ 50000

ÂÅËÈÊÎÃÀÁÀÐÈÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ËÏÇ; ......................... 108 êâ. ì, ãàðàæ, íîâîáóäîâà; ................. 4700 ãðí./êâ. ì ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 90 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; ........................................... 90000 ×îðíîâîëà; ........... 3/5; 100 êâ. ì, ãàðàæ; .............................................. 150000 Âîë³; ........................ 3/3, ö, 90 êâ. ì, «ñòàë³íêà»; ..................................... 80000 Êîíÿê³íà; ................ 2/9, 72 êâ. ì, ðåìîíò; ............................................... 65000

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ.Îñòðîæåöü; ......... 1/2 áóä., 75 êâ.ì, ðåìîíò, êîìóí.; ........................... 22000 ñ.Ëèïèíè; ............... 200 êâ. ì, 12 ñîòîê, íîâîáóäîâà, êîìóí³êàö³¿, ................. ................................. äî¿çä; .. 120000 ñ.Ðîâàíö³; ............... 180 êâ. ì, ðåìîíò, 12 ñîòîê; .................................. 130000 Êîïåðí³êà; ............. 1,5-ïîâ., 180 êâ. ì, ðåìîíò; ............................. äîãîâ³ðíà ³äðîäæåííÿ; ........ 1/2 áóä., 30 êâ. ì, ðåìîíò; ....................................... 28000 ñ. Ñòðóì³âêà; .......... 180 êâ.ì, öåãëà, 0,10 ãà 105000 ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 260 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, 12 ñîòîê, áëàãîóñòð³é; äîãîâ³ðíà ð-í âóë. Êîâåëüñüêî¿; ....... 136 êâ. ì, ðåìîíò; ....................................... 75000 ñ.ϳäãàéö³; .............. 200 êâ. ì, 8 ñîòîê, áåç âíóòð. ðîá³ò; ...................... 80000 Êè¿âñ. Ìàéäàí; ...... 1/2 áóä., 110 êâ. ì, 3 ñîòêè, 2 âõîäè; ...................... 55000 ×åðíèøåâñüêîãî; 180 êâ. ì, 12 ñîòîê, ðåìîíò; ................................. 150000 ñ.Ðîâàíö³; ............... 235 êâ. ì, 12 ñîòîê, ðåìîíò, áëàãîóñòð³é; ............ 280000 ñ.Ðîâàíö³; ............... 1,5-ïîâ., 220 êâ. ì, íîâîáóäîâà; ............................ 75000 ð-í Ñòàðîãî ì³ñòà; 150 êâ. ì, 5 ñîòîê, íîâîáóäîâà; ...................... äîãîâ³ðíà Àíäðóçüêîãî; ......... 200 êâ. ì, 2-ïîâ., 10 ñîòîê, ðåìîíò, ................................. ................................. îãîðîæà; ........................................................ 165000, òîðã ËÏÇ; ......................... 1,5-ïîâ., 170 êâ. ì, 10 ñîòîê, ðåìîíò; .................. 150000 ñ.Ëèïèíè; ............... 160 êâ. ì, 12 ñîòîê, ºâðîðåì., áëàãîóñòð³é; ........ 220000 ñ.Ëèïèíè; ............... 200 êâ. ì, 2-ïîâ., 21 ñîòêà; ................................... 150000 ñ. Õîëîïè÷³; ........... 73 êâ. ì, ãàç, âîäà íà ä³ëÿíö³, 14 ñîòîê; ................. 15000 ð-í ñ. Òàðàñîâå; .... 180 êâ. ì, 5 ê³ìíàò; ................................................... 85000 Êîâåëüñüêà; ........... 200 êâ. ì, 6 ñîòîê; .................................................. 115000 ñ. Ëèïèíè; .............. íîâîáóä., ºâðîðåìîíò, 4 ñîòêè; .............................. 90000 ñ. Ðîâàíö³; .............. 12 ñîòîê, 170 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà; .............. 88000 Äóáí³âñüêà; ............ 8 ñîò., 2 áóäèíêè íà ä³ëÿíö³, æèòëîâ. íîâîáóä.; .... 90000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ×åðíèøåâñüêîãî; 0,12 ãà, ãàç, åëåêòðèêà; ............................................. 18000 ñ. Æèäè÷èí; ........... 2 ãà, õîðîøå ì³ñöå äëÿ âëàøò. ñòîÿíêè TIR ³ ò.ï.; äîãîâ³ðíà ñ. Õð³ííèêè; ........... 4 ãà, íà áåð. Õð³ííèöüêîãî âîäîñõîâ., ìîæë. ïðîäàæ ÷àñòèíàìè, îðåíäà ç âèêóïîì àáî ñï³ëüíå âèêîðèñò.; ..................... äîãîâ³ðíà ð-í Áàëêè; .............. 8 ñîòîê; ...................................................................... 25000 ñ. Òàðàñîâå; ........... 0,11 ãà, ð-í ë³ñîñìóãè; .............................................. 15000 ñ.Áîãóø³âêà; .......... 12 ñîòîê; .................................................................... 12000 ñ.Áîðàòèí; .............. 10 ñîò., êîìóí. – 50 ì, 100 ì â³ä äîðîãè; 700 ó. î. /1 ñîò. ñ.Ñòðóì³âêà; ........... âóë. ѳëüñüêà, 12 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿; 1300 ó. î./1 ñîò. ñ.Ðîâàíö³; ............... 12 ñîò., ð-í øêîëè; ..................................... 900 ó. î./1 ñîò. ñ.Ëèïèíè; ............... 10 ñîò., êîìóí³ê. ïîðó÷; ............................................ 30000 ñ.Æàáêà; ................. 16 ñîò.; 900 ó. î./1 ñîò. ñ.Æèäè÷èí; ............ 37 ñîò., íàä òðàñîþ; ................................................. 30000

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ì.Óñòèëóã; ............... 260 êâ.ì, ñêëàä. ïðèì³ù., êîìåðö. ïðèçí., 0,12 ãà; . 35000 ñ. Íàáåðåæíå; ....... 98 êâ.ì, ìàãàçèí, á³ëÿ Õð³ííèöüêîãî âîäîñõ.; ........ 80000 òðàñà Ëóöüê-гâíå, 10 êì; 2,3 ãà, ñêëàä ³ âèðîáí. ïðèì.; ................... 100000 ð-í ËÏÇ; .................. 500 êâ. ì, ñêëàäñüê³ ïðèì.; .......................... 130000, òîðã ñ. Ñòðóì³âêà; .......... 100-400 êâ. ì, âèðîáí.ñêëàä; ................. 250-350 /1 êâ. ì öåíòð 250 êâ.ì, 0,09 ãà, ñêëàäè; 40000 Ñîáîðíîñò³; ........... 70 êâ. ì, ä³þ÷å ïðèì³ùåííÿ; .................................... 70000 Âèííè÷åíêà; .......... 30 êâ. ì, 1 ñîò.; ......................................................... 75000 Øåâ÷åíêà; ............. 72 êâ. ì, ï³ä à/ì; ....................................................... 28000 Ïîòåáí³; .................. îô³ñè+ñêëàäè, 40 ñîòîê; .................................... äîãîâ³ðíà Êîâåëüñüêà; ........... 80 êâ. ì, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí; ...................................... 90000

ÎÖ²ÍÊÀ ÂÑ²Õ ÂÈIJ ÌÀÉÍÀ. ÎÑÎÁËȲ ÓÌÎÂÈ ÄËß ÀÃÅÍÒÑÒ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ² ÒÀ ÁÀÍʲÂ

ÎÄÍÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ öåíòð; ..................... 5/9 ö; .. 52/-/-, ðåìîíò, àâòîíîì. îïàëåííÿ; ........... 45000 Ñîáîðíîñò³; ........... 7/9 ö; .. 38/19/8,í³øà, áàëêîí ç/ñ; ............................. 33000 ªðøîâà; .................. 5/6 ö; .. 48/23/12, íîâîá., àâò. îïàë., áåç ðåìîíòó; 38000 Çàöåïè; ................... 4/7 ö; .. 51/-/-, íîâîá., ðåìîíò, àâò. îïàë.; .............. 45000 ³äðîäæåííÿ; ........ 1/5 ö; .. 35/20/7, áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè; .............. 26000 Êðàâ÷óêà; ............... 1/5 ö; .. 39/-/-, ïë. â³êíà, ïàðêåò, ëîäæ³ÿ, òåëåôîí; 35000 Êðàâ÷óêà; ............... 7/9 ö; .. 53/26/13, ºâðîðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ; . 46000 ×åðíèøåâñüêîãî; 2/5 ö; .. 49/-/-, íîâîáóä., àâò. àâòîí. îïàëåííÿ; ..... 39000 Øåâ÷åíêà; ............. 5/12 ö; 34/-/-, íîâîáóä., ºâðîðåì., ëàì³íàò; .......... 29000 ³äðîäæåííÿ; ........ 5/5 ö; .. 33/18/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................... 29000 ³äðîäæåííÿ; ........ 4/7 ì; .. 34/-/-, íîâîáóä., ºâðîðåì., àâò. îïàë.; ...... 34000 Ñîáîðíîñò³; ........... 2/9 ö; .. 37/20/10, ðåì., í³øà, íîâà ñ/ò, ïàðêåò; ...... 32000 Ãðàáîâñüêîãî; ....... 1/9 ö; .. 36/19/8, ðåì., ìåáë³, í³øà, ï³äâàë; .............. 31000 ð-í Ñòàðîãî ì³ñòà; 2/2 ö; .. 37/18/8, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõ.; .................. 25000 Ìîëîä³; ................... 1/9 ö; .. 36/18/6, êîñìåòè÷. ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ; ..... 30000 гâíåíñüêà; ............ 3/5 ö; .. 32/16/6, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóò òåõí³êà; ...... 30000 ð-í Ñòàðîãî ì³ñòà; 3/3 ö; .. 36/18/8, ïàðêåò, àâò. îïàë.; ......................... 27000 Êîíÿê³íà; ................ 5/9 ï; .. 37/18/8, êîñìåòè÷. ðåìîíò, ëîäæ³ÿ ç/ñ; ..... 29000 Àðöåóëîâà; ............ 9/9 ö; .. 53/20/9, íîâîáóä., ñòÿæêà, øòóêàòóðêà; ... 37000 Ãðóøåâñüêîãî; ...... 4/4 ö; .. 32/17/7, êîñì., ðåì., ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè; .. 28000 Ä. Íàðîä³â; ............. 7/9 ö; .. 32/18/5, ìàëîñ³ì., ðåì., ëàì³íàò; ............... 24000 ×îðíîâîëà; ........... 7/9 ï; .. 35/18/7, êîñìåòè÷. ðåìîíò, áàëêîí íå ç/ñ; 28000 Âîë³; ........................ 9/9 ö; .. 33/-/-, ðåìîíò, ïàðêåò, ïë. â³êíà; ................ 30000 Âîë³; ........................ 5/5 ö; .. 32/16/7, áåç ðåìîíòó, áàëêîí íå ç/ñ; .......... 23000 Ùóñºâà; .................. 1/5 ö; .. 32/19/6, ðåìîíò, «ìàëîñ³ìåéêà»; ............... 23000 Ã. Ìàçåïè; ............... 5/9 ö; .. 40/20/8, êîñìåòè÷. ðåìîíò, í³øà, íîâà ñ/ò; 30000

ÄÂÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êðàâ÷óêà; ............... 7/9 ö; Âîë³; ........................ 1/5 ö; Ìîëîä³; ................... 3/5 ö; Êðàâ÷óêà; ............... 7/9 ï; Á. Õìåëüíèöüêîãî;3/3 ö; Ñîáîðíîñò³; ........... 2/5 ö; Øåâ÷åíêà; ............. 1/3 ö; ³äðîäæåííÿ; ........ 4/5 ö; Êóçíºöîâà; ............. 4/4 ö; Êè¿âñüêèé Ìàéäàí;7/9 ö; Ëüâ³âñüêà; .............. 4/5 ö; Âîë³; ........................ 3/5 ö; Êîíÿê³íà; ................ 9/9 ï; Âîë³; ........................ 2/4 ö; Âèííè÷åíêà; .......... 1/3 ö; Âèííè÷åíêà; .......... 3/5 ö; Ñóâîðîâà; .............. 3/5 ö; Øîïåíà; ................. 4/4 ö; Ñîáîðíîñò³; ........... 1/9 ï; Ñîáîðíîñò³; ........... 3/9 ö; Ä. Íàðîä³â; ............. 2/9 ö; Áåíäåë³àí³; ............ 4/9 ï; Øîòà Ðóñòàâåë³; .... 5/9 ö;

.. 73/-/13, íîâîáóä., ðåìîíò, äàõ. êîòåë.; ..... 71000 .. 45/-/-, áåç ðåìîíòó, ê³ì. ñóì³æí³; ................ 32000 .. 53/-/-, êîñìåòè÷. ðåìîíò, ïàðêåò; .............. 46000 .. 50/-/-, êîñìåòè÷. ðåìîíò, íîâà ñàíòåõ.; ... 38000 .. 50/-/6, ðåìîíò, ïàðêåò, âìîíò. êóõí.; ......... 37000 .. 50/29/7, êîñì., ðåì., áàëêîí ç/ñ; ................. 41000 .. 44/-/-, áåç ðåì., àâò. îïàë., êóìí. ñóì³æí.; 27000 .. 50/-/-, ðåìîíò, ê³ì. ðîçä³ë., ïë. â³êíà; ......... 42000 .. 47/-/7, ê³ì. ðîçä³ëüí³; .................................... 35000 .. 70/42/14, íîâîáóä., äàõ. êîòåë.; ................. 55000 .. 44/-/-, êîñì. ðåì., ê³ìí. ðîçä³ëüí³; .............. 35000 .. 43/21/6, êîñìåòè÷. ðåìîíò, ïë. â³êíà; ........ 37000 .. 49/-/-, êîñìåòè÷. ðåìîíò, ïàðêåò; .............. 34000 .. 53/-/-, êîñìåòè÷. ðåìîíò, «ñòàë³íêà»; ....... 49000 .. 50/28/8, íîâà ñ/ò, àâò. îïàëåííÿ; ............... 43000 .. 46/26/6, ðåì., ïàðêåò, ê³ì. ñóì³æí³; ............ 41000 .. 47/-/7, êîñìåòè÷. ðåìîíò, ê³ì. ñóì³æí³; ..... 38000 .. 52/36/-, áåç ðåìîíòó, ï³÷íå îïàëåííÿ; ....... 35000 .. 50/-/-, ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, íîâà ñ/ò; ... 38000 .. 50/-/-, êîñìåòè÷. ðåìîíò, ïàðêåò; .............. 43000 .. 47/29/7, ðåìîíò, ïàðêåò, ëîäæ³ÿ ç/ñ; .......... 38000 .. 52/-/-, ðåìîíò, ëàì³íàò, íîâà ïëèòêà, òåë.; 35000 .. 52/31/8, êîñì. ðåìîíò, íîâà ñ/ò; ................ 37000

ÒÐÈʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ê.-Êàðîãî; ............... 7/9 ï; Êîíÿê³íà; ................ 6/9 ö; Øîïåíà; ................. 2/5 ö; Êðèâèé âàë; ........... 2/3 ö; Êðàâ÷óêà; ............... 1/9 ï; Âåòåðàí³â; .............. 2/9 ö; Ñîáîðíîñò³; ........... 3/9 ö; Ìîëîä³; ................... 1/5 ö; Ïðèâîêçàëüíà; ...... 4/4 ö; Êîíÿê³íà; ................ 4/9 ö; Ê. Ìàéäàí; .............. 9/9 ö; Ê. Ìàéäàí; .............. 4/9 ö; 8 Áåðåçíÿ; .............. 3/9 ö; Êóçíåöîâà; ............. 3/4 ö; Ïåðåìîãè; .............. 4/5 ö; ËÏÇ; ......................... 2/5 ö; Øîòà Ðóñòàâåë³; .... 6/9 ö; Äðóæáè Íàðîä³â; .. 7/9 ö; ³äðîäæåííÿ; ........ 4/5 ö; Êîíÿê³íà; ................ 3/5 ö; Âîë³; ........................ 1/3 ö; Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 1/5 ö;

.. 66/-/9, êîñìåòè÷. ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ; ........ 41000 .. 60/-/9, ºâðîðåì., ëàì³íàò, ëîäæ³ÿ ç/ñ; ........ 52000 .. 86/-/-, ðåìîíò, àâò. îïàëåííÿ; .................... 88000 .. 82/55/10, êîñìåòè÷. ðåìîíò, êîëîíêà; ....... 65000 .. 67/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 ëîä泿 ç/ñ; .. 45000 .. 4 ê³ìíàòè, 80/-/9, ðåì., ëàì³íàò, ë³÷.; ......... 63000 .. 78/-/-, 4 ê³ìíàòè, äóá. ïàðêåò, íîâà ñ/ò; ..... 61000 .. 78/-/10, ºâðîðåì., ïåðåïë., íîâà ñàíòåõ.; 77000 .. 57/-/6, êîñìåòè÷. ðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé; 38000 .. 65/-/-, áåç ðåìîíòó; ..................................... 43000 .. 63/-/-, êîñì. ðåì., íîâà ñàíòåõ.; ................ 45000 .. 68/-/9,íîâà ñòîëÿðêà òà ñàíòåõ.; ............... 75000 .. 68/-/-, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõ., ñòîëÿðêà; .... 61000 .. 55/-/-, ºâðîðåì., íîâà ñ/ò, åë/ïðîâîä.; ...... 55000 .. 51/-/-, êîñì. ðåì., áàëêîí ç/ñ; ..................... 41000 .. 4 ê³ìíàòè, 104/-/-, 2-ð³âíåâà, àâò. îïàë.; . 100000 .. 70/-/-, êîñìåòè÷. ðåìîíò, íîâà ñàíòåõ.; ... 50000 .. 61/41/9, êîñì. ðåì., ïàðêåò, ïë. â³êíà; ....... 46000 .. 4 ê³ìíàòè, 62/-/10, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ; .. 43000 .. 69/-/-, ðåìîíò, ïàðêåò, ëîäæ³ÿ ç/ñ; .............. 59000 .. 60/38/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................... 45000 .. 59/-/7, ðåìîíò, ïàðêåò, íîâà ñ/ò; ................ 39000

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ. Ðîâàíö³; .............. 1-ïîâ., ö/«êîðî¿ä», 120/-/-, 0,12 ãà, íîâîáóä, .................... ................................. ºâðîðåì., áëàãîóñòð.; ............................................ 120000 Âîëîäèìèðñüêà; ... 1-ïîâ., ä, 90/-/-, æèòëîâ. ñòàí, âñ³ çðó÷íîñò³, .................. ................................. 0,06 ãà; ....................................................................... 35000 ². Ôðàíêà; ................ 2-ïîâ., áë./«êîðî¿ä», 180/-/-, 0,03 ãà, íîâîáóä., ................ ................................. ºâðîðåì., âñ³ êîìóí³ê.; ............................................. 89000 ð-í çàâîäó «²ñêðà»;1,5-ïîâ, áë./«êîð.», 190/-/-, 0,12 ãà, íîâîáóä., .................. ................................. áåç âí. ðîá.; .............................................................. 65000 ñ.Ìàÿêè; .................. 1-ïîâ., ö, 100/-/-, 0,10 ãà, ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³; ... 60000 öåíòð; ..................... 1-ïîâ., ö, 57/-/-, 1/2 áóä. êâàðò. òèïó, ................................ ................................. âñ³ çðó÷íîñò³; ............................................................ 41000 ð-í ËÏÇ; .................. 2-ïîâ., ö, 185/92/21, 0,08 ãà, íîâîáóä., ðåìîíò, ............... ................................. áëàãîóñòð³é; ............................................................ 125000 ñ.Ëèïèíè; ............... 2-ïîâ., ö, 240/-/-, 0,10 ãà, ºâðîðåì., áëàãîóñòð³é, ............ ................................. ìåáë³; ...................................................................... 200000 ñ.Ãîðîäèùå-1; ....... 1,5-ïîâ., ö, 160/-/-, íîâîáóä., «÷èñòîâ³» ðîáîòè, ............. ................................. 0,12 ãà; ...................................................................... 58000 ñ.Ðîâàíö³; ............... 1,5-ïîâ., áë., 240/-/-, 0,17 ãà, íîâîáóä., áåç âíóòð. ......... ................................. ðîá³ò; .......................................................................... 70000 ×åðíèøåâñüêîãî; 2-ïîâ., ö/ö, 160/-/-, 0,10 ãà, íîâîáóä., ............................... ................................. áåç âíóòð. ðîá³ò; ...................................................... 75000 ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 1-ïîâ., ö/ «êîð.», 130/-/-, 0,10 ãà, íîâîáóä., ...................... ................................. ðåì., ìîæë. êðåäèò; ............................................... 125000 ñ.Ëèïèíè; ............... 1,5-ïîâ., ö/«êîðî¿ä», 165/130/12, 0,10 ãà, .......................... ................................. íîâîáóä., ºâðîðåì., îãîðîæà; ............................... 140000 ñ.Òàðàñîâå; ............ 1,5-ïîâ., 265/-/-, 0,12 ãà, íîâîá., êîì. ïîðó÷; ......... 75000 Êîâåëüñüêà; ........... 2-ïîâ., ö, 198/-/12, 0,12 ãà, öåíòð. êîìóí³ê.; ......... 159000 ð-í Âèøêîâà; ......... 1,5-ïîâ., ö/ö, 150/-/-, 0,09 ãà, íîâîáóä., ............................ ................................. áåç âíóòð³ø. ðîá³ò; ................................................... 70000 Âîëîäèìèðñüêà; ... 2-ïîâ., ö, 150/-/-, 0,08 ãà, âñ³ çðó÷íîñò³; ................. 55000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ.Ìàÿêè; .................. 0,15 ãà, âñ³ êîìóí³ê., 2 ë³í³ÿ â³ä äîðîãè; ................... 16000 ñ.Òàðàñîâå; ............ 0,15 íà, êîìóí³ê. ïîðó÷, àñôàëüò. äî¿çä; ................. 30000 ñ.óðêà Ïîëîíêà; ... 0,10 ãà, êîìóí³ê. òà çàáóäîâè ïîðó÷; ........................ 9000 ªðøîâà; .................. 0,07 ãà, ñòàðèé áóä., âñ³ êîìóí³ê.; ........................... 33000 ñ.Çàáîðîëü; ........... 0,12 ãà, ñâ³òëî á³ëÿ ä³ëÿíêè, á³ëÿ ë³ñó; ..................... 12000 ñ.Çàáîðîëü; ........... 0,10 ãà, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³, ãàç ïðîïëà÷åíèé; ........... 15000 ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 0,13 ãà, êîìóí. ïîðó÷; ............................................... 15000 ñ.Áîðàòèí; .............. 0,12 ãà, êîìóí³ê. ïîðó÷, 30õ40; .................................. 7000 ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 0,10 ãà, êîìóí³ê. ïîðó÷, 26õ35, ð-í ñàäó; ................ 16000 ʳâåðö³âñüêà; ........ 0,12 ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³; .................................. 10000 ñ.ϳäãàéö³; .............. 0,12 ãà, êîìóí³ê. á³ëÿ ä³ëÿíêè, ïðîïëà÷åí³; .............. 25000 ñ.Òàðàñîâå; ............ 0,10 ãà, öåíòð. êîìóí³ê. á³ëÿ ä³ëÿíêè; ...................... 18000 ñ.Ðîâàíö³; ............... 0,13 ãà, öåíòð. êîìóí³ê. íà ä³ëÿíö³; .......................... 18000 ñ.Ëèïèíè; ............... 0,10 ãà, êîìóí³ê. á³ëÿ ä³ëÿíêè, ì³æ áóä.; .................. 26000 ªðøîâà; .................. 0,10 ãà, êîìóí³ê. ïîðó÷, ôóíäàìåíò; ....................... 39000

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Ìîëîä³; ................... 1/9 ö; ................................ 50 êâ. ì, 0,01 ãà, ãîòîâèé îô³ñ, ................................. îêðåìèé âõ³ä; .................................................... äîãîâ³ðíà Ìîëîä³; ................... 1/9 ö; .............................. 255 êâ. ì, 0,09 ãà, ï³ä áóäü-ÿêèé ................................. âèä ä³ÿëüíîñò³; ................................................... äîãîâ³ðíà

Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì îáºêò³â íåðóõîìîñò³ ìîæåòå îçíàéîìèòèñü çà íàøåþ àäðåñîþ, òåëåôîíàìè, àáî íà ñàéò³!


“ВОЛИНСЬКЕ

5

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

АГ Е НТСТВО

НЕРУХОМОСТІ”

НАША АДРЕСА: М.ЛУЦЬК, ПР-КТ ПЕРЕМОГИ, 18 É 2 3-45-96, 050-207-29-72, 063-396-80-12 É 23-21-60 w w w . v o l y n - r e a l t y . c o m . u a

Êâàðòèðè ïðîäàì 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, íîâîáóäîâà, 49 êâ. ì, 70 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 6100 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-545-48-91 1-êiìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, 4/5, 24/12/ 6, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñ/ò íîâà. Ö³íà: 22000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñiéîâè÷ 1-êiìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âiäðîäæåííÿ, 5/9, ö, 34 êâ. ì, í î â è é ê î ñ ì å ò è ÷ í è é ð å ì î í ò, âiêíà, âõiäíi äâåði, ñ/ò, âåëèêèé áà ë ê î í ç / ñ . Òå ð ì i í î â î . Ö ³ í à : 2 1 0 0 0 ó. î . , òî ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåê ñiéîâè÷ 1-êiìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñòi, ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì», 6/ 9, ö, 36 êâ. ì, êiìíàòà ç íiøåþ, áàëê îí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 27000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñiéîâè÷ 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ö, 50 êâ. ì, â³ä çàáóäîâíèêà, áåç ïîñåðåäíèê³â, ñåðåäí³ ïîâåðõè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çàñêëåí³ ëîä泿, ë³÷èëüíèêè, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: â³ä 5000 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 20-02-19

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³, 9/9, ö, 52/-/-, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåõí³÷íèé ïîâåðõ. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. ʳâåðö³, 1/2, ö, 20 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 11000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. ʳâåðö³, 33 êâ. ì, àáî îáì³í íà ÷àñòèíó áóäèíêó â ì. ʳâåðö³ àáî ì. Ëóöüêó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-063-71-65 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ ÆÊ «Êîñòà Áðàâà», 4/7 ì, 34/-/-, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ëàì³íàò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ. Ö³íà: 34000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ íà âóë. Àðöåóëîâà, 52,7 êâ. ì, áóäèíîê çäàíî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, 48/24/11, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñêëîïàêåòè, 3/9 öåãëà, âèñîê³ ñòåë³, óòåïëåíèé áóäèíîê, öåíòð ì³ñòà. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, íà âóë. Àðöåóëîâà, 53/20/9, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 78-00-88 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 2/5, 33 êâ. ì. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-653-58-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ãîò. «Ëó÷åñüê», 5/5, ö, 33,5 êâ. ì, íîâå ïåðåêðèòòÿ 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ äàõó, ºâðîðåìîíò, êîíäèö³40 êâàðòàëó, áåç ðåìîíòó. Êîí- îíåð, ñóì³æíèé ñ/â, ïîòàêòè: 050-558-14-16 âí³ñòþ çàì³íåíà ñàíòåõí³êà, 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. ë³÷èëüíèêè âîäè, áîéëåð, Âèííè÷åíêà, 5/5, ö, 32 êâ. ì, ºâðî- ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðåìîíò â ñ/â ³ êóõí³, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: 26500 ó. î. Êîíòàêòè: çàñêëåíèé áàëêîí, íîâ³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³. Ïðîâå099-915-35-61, ²ãîð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. äåíèé ²íòåðíåò, òåëåôîí, Âîëîäèìèðñüêî¿, íà âóë. Ñòåïîâ³é, ñóïóòíèêîâà «òàð³ëêà». 42 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, íîâà ñ/ò òà Êâàðòèðà ïðîäàºòüñÿ ç óñ³ïëèòêà, íèçüêà êâàðòïëàòà, ìà ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ ëi÷èëüíèêè, ïëàñòèêîâi âiêíà. Ö³íà: 24000 y. o. Êîíòàêòè: 099-082-99-23, òåõí³êîþ. Ìîæëèâèé îáì³í 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñ³éîâè÷ íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Áåç 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: Äóáí³âñüêî¿, 2/5, ö, 33 êâ. ì, «ìàëî- 050-969-60-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 êâàðòàëó, 5/9, 18 êâ. ì. Êîíòàêòè: 093-840-58-56

ñ³ìåéê à», ê îñìåòè÷íèé ðåìîíò, í³øà, ñ/â, âàííà ðàçîì. Ö³íà: 26000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-545-48-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Íîâà ˳í³ÿ», íîâîáóäîâà, 5 ïîâåðõ, 34/-/-, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, ÷àñòêîâî ìåáë³, âëàñíà êîòåëüíÿ íà áóäèíîê. Ö³íà: 29000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 10 ïîâåðõ, 32,1 êâ. ì, ñòÿæêà, º ìîæëèâ³ñòü çá³ëüøèòè ïëîùó. Ö³íà: 18500 ó. î. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 36 êâ. ì, íîâîáóäîâà, çðîáëåèé ðåìîíò. Ö³íà: 36500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ÆÊ «Êîñòà Áðàâà», 2/7, ì, 35 êâ. ì, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, ºâðîðåìîíò, íå êóòîâà. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ãîò. «Ëó÷åñüê», 3/5, ö, 28,9/15,3/5,6, æèòëîâèé ñòàí, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 27500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-343-00-73

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³ (ÆÊ «Ä³àìàíò»), 46/24/ 11, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, ñåðåäí³é ïîâåðõ. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 35000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 3/9, ö, 40 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 29000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÏ «Òàì-Òàì» íà âóë. ×îðíîâîëà, 7/ 9, ï, 36/18/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí íå ç/ ñ. Ö³íà: 2800 0 ó. î. Êîíò àê òè: 093-710-74-43

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³, 2/9, ö, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 31000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê-ðó «Ïðîì³íü», 2/9, ö, 47 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, íîâîáóäîâà, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5, ö, 33 êâ. ì. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/9, ö, 36 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 33000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 093-499-44-68 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 35/20/7, ñòàðèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòà ç í³øåþ, ë³÷èëüíèêè, ï³äâàë. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 31 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 099-758-68-93 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ñòàðîãî ì³ñòà, 35/18/10, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàçîâà êîëîíêà, âèñîê³ ñòåë³. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ñòàðîãî ì³ñòà, íà âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 37/18/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, áîéëåð, àâòîíîìíå ï³÷íå îïàëåííÿ. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÒÖ «Ñëîí», 9/9, ï, 36/17/9, ðåìîíò. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-758-68-93

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 5/5, ö, 30/17/6. Ö³íà: 24000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 050-888-73-45

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹ 5, 32/19/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 23000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-534-87-57

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 3/9, ö, ºâðîðåìîíò, 36/18,5/9. Ö³íà: 24000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-195-34-76

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹ 5, 33/18/-, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 24500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-815-72-62

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 4/ 9, ö, 40 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, í³øà, âìîíòîâàíà øàôà-êóïå, ìåáë³. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-659-03-44 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ìàã. «Ôóðøåò», 36 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 098-055-21-17 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³, 5/5, ö, 36/18/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹ 5, 33/18/-, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 24500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-534-87-57 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ Ëóöüêà, íà ïð. Âîë³, 33/-/-, ðåìîíò, ïàðêåò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ìîæëèâî ÷àñòêîâî ìåáë³, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 067-361-88-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì. Ëóöüê, 5/9, ö, 52/-/-, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ëàì³íàò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 1/9, ö, 40 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-534-21-80 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 2/4, ö, 31/17/6. Ö³íà: 25000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-838-09-31 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 4 ïîâåðõ, 32 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 31000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-732-77-87 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 9/9, ö, 52,7 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, â íîâîáóäîâ³, 48/24/11, 3/9, ö, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñêëîïàêåòè, âèñîê³ ñòåë³, óòåïëåíèé áóäèíîê. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 30 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 25000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 096-425-99-92, 29-49-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 3/ 9, ö, 47 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, íîâîáóäîâà, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ (íå ãóðòîæèòîê), 4/5, ö, 30 êâ. ì, íîâà ñàíòåõí³êà, íîðìàëüíèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 26000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-391-51-02 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà á-ð³ Ä. Íàðîä³â, 8/9, ö, 39 êâ. ì, ê³ìíàòà ç í³øåþ. Êîíòàêòè: 050-207-29-72 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà á-ð³ Äðóæáè Íàðîä³â, 4/9, 38/20/5,2, ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ñ/ò ïîì³íÿíà. Ö³íà: 25000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 78-28-64, 099-388-52-62


6

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

м. Луцьк, вул. Коперника, 8-А, тел..: 29-90-09, 050-670-16-53, 063-332-38-88, 098-458-09-11

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Àðöåóëîâà; ............ 7/9 ö; .. 52,8 êâ. ì, çäàíà íîâîáóä., àâò. îïàë., ë³÷.;38500 Áîéêà; ..................... 1/2 ö; .. 34 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 25000 ³äðîäæåííÿ; ........ 2/5 ö; .. 31,7 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................... 22000, òîðã Êè¿âñüêèé ì-í; ...... -/9 ö; ... 40 êâ. ì, ïîåòàïíà îïëàòà; .......... 7000 ãðí./êâ.ì Êîíÿê³íà; ................ 3/5 ö; .. 38/18/8, ë³÷èëüí., ç/ñ ëîäæ³ÿ, í³øà; ... 35000, òîðã Êðàâ÷óêà; ............... 8/9 ö; .. 48 êâ. ì, çäàíà, àâò. îïàë.; ........... 6300 ãðí./êâ.ì Ôðàíêà; ................... 4/9 ö; .. 52,5 êâ. ì; íîâîáóä., àâòîíîì. îïàëåííÿ; 42000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Àðöåóëîâà; ............ 7/9 ö; .. 76 êâ. ì, çäàíà, àâò. îïàë.; ........... 5600 ãðí./êâ.ì Âîë³; ........................ 3/4 ö; .. 42/28/6; ìåáë³, òåõí³êà, ïë. â³êíà; ............... 36000 Êðàâ÷óêà; ............... 5/9 ï; .. 50/-/-, æèòëîâèé ñòàí; ................................ 38000 Êè¿âñüêèé ì-í; -/9 ö; 66 êâ. ì, íîâîáóä. ïîåòàïíà îïëàòà; ..... 7000 ãðí./êâ.ì Êðàâ÷óêà; ............... 2/9 ö; .. 73 êâ. ì, çäàíà, àâò. îïàëåííÿ; .... 6200 ãðí./êâ.ì Ñâ³òëà; .................... 5/5 ö; .. 51 êâ. ì. ïë. â³êíà, òåõ. ïîâ., ï³äâàë; 38000, òîðã Ñóõîìëèíñüêîãî; 10/10 ö; 60 êâ. ì, ïåíòõàóñ, êóõíÿ-ñòóä³ÿ.; .... 36000, òîðã ×îðíîâîëà; ........... 2/9 ö; .. 61,8 êâ. ì, íîâîáóä., àâòîí. îïàëå.;6300 ãðí./êâ.ì ×îðíîâîëà; ........... 7/9 ö; .. 73 êâ. ì, íîâîáóä., àâòîí. îïàë.;6300 ãðí./êâ.ì öåíòð; ..................... 1/2 ö; .. 45 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò; ............... 42000, òîðã

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Àðöåóëîâà; ............ 9/9 ö; .. 95,6 êâ. ì, çäàíà, ë³÷èëüí.; ........... 5600 ãðí./êâ.ì Âîë³; ........................ 4/5 ö; .. 62 êâ. ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ç/ñ áàëêîí, ï³äâàë; 55000 Êè¿âñüêèé ì-í; ...... -/9 ö; ... 83 êâ. ì, îåòàïíà îïëàòà; ............ 7000 ãðí./êâ.ì Êðàâ÷óêà; ............... 7/9 ö; .. 108 êâ. ì, çäàíà, àâò. îïàëåííÿ; .. 6000 ãðí./êâ.ì Êðàâ÷óêà, ÆÊ «Êîë³çåé»; 4/9 ö; 82 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ; ............. 83000, òîðã Î.Ãîí÷àðà; .............. 7/9 ì; .. 118 êâ. ì, çäàíà, àâò. îïàëåííÿ; ................ 75000 Ñîáîðíîñò³; ........... 4/9 ö; .. 65 êâ. ì, áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ ç/ñ, ïàðêåò; 55000, òîðã Ñóâîðîâà; .............. 4/5 ö; .. 63 êâ.ì; ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó; . 43000, òîðã öåíòð; ..................... 2/2 ö; .. 62/-/8, ìåáë³, òåõí³êà, òåõïîâ.; 53000, òîðã ×îðíîâîëà; ........... 7/9 ö; .. 92,3 êâ. ì, íîâîáóäîâà; ................ 6300 ãðí./êâ.ì

ÂÅËÈÊÎÃÀÁÀÐÈÒͲ Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; 2/9 ö; 72/47/8; 4 ê³ìí., áàëêîí âåëèêèé ç/ñ;58000, òîðã Ñîáîðíîñò³; ........... 8/9 ö; .. 85 êâ. ì, 4 ê³ìí.,áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ ç/ñ; 65000, òîðã ×îðíîâîëà; ........... 3/9 ö; .. 106 êâ. ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 3 ñïàëüí³; .. 85000, òîðã

ÁÓÄÈÍÊÈ Â³äðîäæåííÿ; 1,5-ïîâ., 130 êâ. ì, 2 ñ/â, 4 ê³ìí., 8 ñîò.. ............ 150000, òîðã ñ.Âåñíÿíêà; ............ 1-ïîâ., 100 êâ. ì, îáêëàä. öåãëîþ, êîìóí³ê.; 29000, òîðã ñ.Ãàðàçäæà; ............ 2-ïîâ., 240 êâ. ì, ö, ãàðàæ, ï³äâàë, 9 ñîò.; 125000, òîðã ñ.Äà÷íå; .................. 1,5-ïîâ., 240 êâ. ì, ö, íàòóð. ÷åðåïèöÿ; ..... 125000, òîðã Ëüâ³âñüêà; .............. 75 êâ. ì, ä, âñ³ êîìóí., æèòë. ñòàí, ãàðàæ, 7 ñîò.; . 55000 ñ.Íåá³æêà; .............. 1,5-ïîâ., 125 êâ. ì, àðàæ, êîìóí., 21 ñîò.; ... 36000, òîðã ð-í âóë. ×åðíèøåâñüêîãî; 1,5-ïîâ., 170 êâ. ì, ö, 17 ñîò.; ......... 80000, òîðã ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 1,5-ïîâ., 370 êâ. ì, ö, âñ³ êîìóí³ê. 12 ñîò.; 115000, òîðã

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ.Áîãîëþáè; .......... 12 ñîò., êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä; ............. 12000 ñ.Áîðàòèí; .............. 12 ñîò., 3 ë³í³ÿ â³ä ð. Ñòèð, êîìóí. ïîðÿä; ............... 14000 ñ.Áîðàòèí; .............. 2 ñóì³æí³ ä³ë. ïî 12 ñîò., ð-í àìáóëàòîð³¿; ... 800 ó.î./ñîò. ñ.Âåñåëå; ................ 68 ñîò., ñòàðèé áóäèíîê; ............................................ 7000 ð-í âóë. Äóáí³âñüêî¿; 7 ñîò., äà÷íà ä³ë., ñâ³òëî, âîäà íà ä³ë., ãàç ïîðÿä.; 8000 ñ.Æèäè÷èí; ............ 7 ãà, ìîæë. ïðîäàæ ÷àñò. â³ä 0,15 ãà; .......... 600 ó. î./ñîò. ñ.Çàáîðîëü; ........... 8 ñîò., êîìóí. ïîðÿä, á³ëÿ ë³ñîñìóãè; ...................... 10000 ñ.Ðîâàíö³; ............... 12-24 ñîò., ð-í øêîëè, êîìóí. ïîðÿä; ........... 900 ó.î./ñîò. ñ.Òàðàñîâå; ............ 10 ñîò., ð-í ë³êàðí³, êîìóí. ïîðÿä; ................. 15000, òîðã ñ.Îçåðÿíè; .............. 10 ñîò., êîìóí³êàö³¿, âèõ³ä äî âîäè, îãîðîæà; ........... 7500

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Êè¿âñüêèé ì-í; ...... 40 êâ. ì, ï³äâ. ïðèì., êîìóí., îïàëåííÿ; ....... 20000, òîðã ì. ʳâåðö³; .............. 50-900 êâ. ì, ñêëàäñüê³ òà îô³ñí³ ïðèì., îõîðîíà; äîãîâ³ðíà ì ʳâåðö³; ............... 57 ñîò., áàçà â ïðîì. çîí³, 2 öåãëÿí³ áóä³âë³; 57000, òîðã ð-í âóë. Äóáí³âñüêî¿; 32 ñîò., êîìåðö. ïðèçíà÷., êîìóí., îãîðîæà; ..... 47000 гâíåíñüêà; ............ 24 êâ. ì, ìàãàçèí ç îáëàäíàííÿì; ................. 22000, òîðã гâíåíñüêà; ............ 3-ïîâ., 1700 êâ. ì, 50 ñîò. îãîðîæà, àñô. äî¿çä; äîãîâ³ðíà ñ.Õð³ííèêè; ............ 9 ñîò., áàçà â³äïî÷èíêó, 3 áóä., âñ³ êîìóí³êàö³¿, ................ ................................. âèõ³ä äî âîäè; ......................................................... 100000

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 7/9, ö, 52,8 êâ. ì, çäàíà íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 38500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 9/9, ö, 52 êâ. ì, çäàíà, íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Áîéêà, 1/2, ö, 34 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 2/5, ö, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîüîâàí³ äâåð³. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 3/5, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 32 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-653-58-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 3/9, ö, 47 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, íîâîáóäîâà, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, ñàäîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 5/5, ö, 32 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 26500 ó. î. Êîíòàê òè: 050-438-95-05 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 2/5, ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâi âõiäíi äâåði, áàëêîí. Ö³íà: 19000 ó. î. Êîíòàê òè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñiéîâè÷ 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîðîí³õ³íà, 5/5, ö, 22 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 19000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 Ìåòðàæ êâàðòèðè: çàãàëüíà ïëîùà/æèòëîâà ïëîùà/ïëîùà êóõí³, (55/45/6) ïîâåðõ (5/5ö)

1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ íà âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 3/ 3; 40/18,5/10,3, ºâðîðåìîíò, òåëåôîí, ìåáë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ (ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê), ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 33000 ó. î., òîðã.

ò.050-700-43-31 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîðîí³õ³íà, 5/5, ö, 30/18/6, ïåðåêðèòèé äàõ, ðåìîíò. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 3 ïîâåðõ, ö, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 3/5, ö, 32 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, çàã.ïë. 31,7 êâ. ì, æèòë. ïë.16,0 êâ. ì. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ñîáîðíîñò³; ........... 4/9 ö; Øîòà Ðóñòàâåë³; .... 5/9 ö; Îðäæîí³ê³äçå; ....... 4/5 ö; Êðàâ÷óêà; ............... 7/9 ö; гâíåíñüêà; ............ 4/5 ö; ªðøîâà; .................. 5/6 ö; Ãðóøåâñüêîãî; ...... 1/5 ö; Ãðóøåâñüêîãî; ...... 2/5 ö; ×îðíîâîëà; ........... 7/9 ï; ×îðíîâîëà; ........... 4/5 ö; Âîë³; ........................ 2/9 ö; ³äðîäæåííÿ; ........ 2/5 ö; Ôåäîðîâà; ............. 1/9 ö; Ãîðä³þê; .................. 4/9 ï; Ùóñºâà; .................. 2/5 ö; Ôåäîðîâà; ............. 3/9 ö; Êðàâ÷óêà; ............... 8/9 ö; Çàöåïè; ................... 1/7 ö; Ñîáîðíîñò³; ........... 8/9 ö;

.. 37 êâ. ì, ºâðîðåì., ìåáë³; ................... äîãîâ³ðíà .. 38,5/21/8, í³øà, ñòåë³ âèð³âíåí³, ì/ï â³êíà; 28000 .. 30 êâ. ì, íîâà ñ/ò, áàëêîí ç/ñ; ........ 23000, òåðì. .. 49 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàëåííÿ;6300 ãðí./êâ. ì .. 42/27/8, ºâðîðåìîíò; .................................. 35000 .. 49 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàë.; ......... 38000, òîðã .. 31 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ...................... 25000, òîðã .. 30 êâ. ì, «âåíåö³àíêà», âìîíò. êóõíÿ; ...... 30000 .. 35 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ....... 28000, òîðã .. 45 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ,; ................ 45000 .. 33/-/8, ºâðîðåì., âìîíò. ïðèõîæà; ............ 32000 .. 24 êâ. ì, ì/ï â³êíà, êîñì. ðåìîíò; ............. 20000 .. 47 êâ. ì, íîâîáóä., ðîñòðî÷êà; ... 5900 ãðí./êâ. ì .. 35 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .................... 28500, òîðã .. 33 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 23000 .. 47 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ðîñòðî÷êà;6600 ãðí./êâ. ì .. 49 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò; .................. 39000 .. 40 êâ. ì, àâòîí. îïàë., íîâîáóäîâà; ......... 36000 .. 38 êâ. ì, íîâà ñàíòåõí³êà, ïëèòêà; ............ 30000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ (ð-í «Øêîäè»); 3/5, ö; 53 êâ. ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò; 43000, òîðã Êîíÿê³íà; ................ 9/10 ö; 63 êâ. ì, íîâîáóäîâà; ................................. 39000 Âîë³; ........................ 3/5 ö; .. 45 êâ. ì, ðîçä. ê³ìíàòè, ðåìîíò; ...... 38000, òîðã Î㳺íêà; ................... 4/5 ï; .. 45 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ....... 35000, òîðã Àðöåóëîâà; ............ 9/9 ö; .. 55 êâ. ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà; ........................ 41000 Ìîëîä³; ................... 2/9 ö; .. 52 êâ. ì, ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó; .......... 39000 Ãðóøåâñüêîãî; ...... 1/4 ö; .. 43 êâ. ì, ðåìîíò, íîâà ñ/ò ³ òðóáè; ............ 29000 Êðàâ÷óêà; ............... 2/9 ö; .. 72 êâ. ì, íîâîáóä. çäàíà, ............ 5800 ãðí./êâ. ì Ìîñêîâñüêà; .......... 5/5 ö; .. 44 êâ. ì, ïîì³íÿíà ñ/ò, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè; . 33000 Ñîáîðíîñò³; ........... 2/5 ö; .. 50 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ................. 40000, òîðã ªðøîâà; .................. 2/5 ö; .. 76 êâ. ì, äèçàéí, ðåìîíò, àâò. îïàë.; ........ 88000 Çàõàðîâà; ............... 4/5 ö; .. 48 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ...................... 40000, òîðã Çàöåïè; ................... 4/9 ö; .. 54 êâ. ì, àâò. îïàë., âìîíò. ìåáë³; .. 60000, òîðã Êðàâ÷óêà; ............... 5/9 ï; .. 50 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 39000 Øîïåíà; ................. 4/4 ö; .. 52 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 35000 Êðàâ÷óêà; ............... 7/9 ö; .. 50 êâ. ì, áîéëåð, ÷àñòê. âìåáë.; ................ 45000 Ñ. Áàíäåðè (Ñóâîðîâà); .. 4/4 ö; 52 êâ. ì, âèñîê³ ñòåë³, êîñì. ðåì.; ... 45000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ãîðä³þê; .................. 3/5 ö; .. 65 êâ. ì, íîâîá., â³òðàæí³ â³êíà; ......... äîãîâ³ðíà ÆÊ «Êîë³çåé»; ....... 4/9 ö; .. 84 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; ....... 85000, òîðã Ñóõîìëèíñüêîãî; . 7/9 ö; .. 85 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà; ......... 62000, òîðã Êðàâ÷óêà; ............... 4/9 ö; .. 103 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà; ..... 5800 ãðí./êâ. ì Êè¿âñüêèé ìàéäàí; 2/9 ö; .. 60 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, ê³ìí. ðîçä.; ........ 50000 Ìîëîä³; ................... 1/5 ö; .. 65 êâ. ì, êîñìåò. ðåìîíò; ........................... 45000 Âîë³; ........................ 4/5 ö; .. 62 êâ. ì, ïëàñò. â³êíà, ï³äâàë; .......... 52000, òîðã Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; ...... 6/9 ï; 64 êâ. ì, 2 ëîä泿,; ................... 43000, òîðã Ëèïèíñüêîãî; ........ 8/9 ö; .. 90 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; ....... 85000, òîðã ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ; 2/5 ö; 68 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; .............................. 45000 Ãðóøåâñüêîãî; ...... 4/4 ö; .. 58 êâ. ì, íîâà ñ/ò, ì/ï â³êíî; ............ 41000, òîðã Ñîáîðíîñò³; ........... 3/9 ö; .. 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................. 49000 Âîë³; ........................ 4/5 ö; .. 51 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, çàë ïðîõ³äíèé;45000, òîðã Êðàâ÷óêà; ............... 6/9 ö; .. 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................. 42000 Ã.-Àðòåìîâüêîãî; .. 1/5 ö; .. 60 êâ. ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò; ........................ 38000 гâíåíñüêà; ............ 3/5 ö; .. 60 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 40000

ÂÅËÈÊÎÃÀÁÀÐÈÒͲ Çàöåïè; ................... 1/5 ö; .. 80 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³; ..................... 70000 Êðàâ÷óêà; ............... 4/9 ö; .. 110 êâ. ì, íîâîáóäîâà; ........................ äîãîâ³ðíà Êðàâ÷óêà; ............... 5/6 ö; .. 110 êâ. ì, äèçàéíåð. ðåìîíò; ................... 105000 öåíòð; ..................... 2/4 ö; .. 80 êâ. ì, «ñòàë³íêà», êîñì. ðåìîíò; .......... 75000 öåíòð; ..................... 5, 6/6 ö; 140 êâ. ì, 2-ð³âíåâà, ºâðîðåì., ãàðàæ;äîãîâ³ðíà

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 1/5, ö, 31 êâ. ì, ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 2/5, ö, 24 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-425-99-92 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 4 ïîâåðõ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 28500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 4/9, ï, 35/17/9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 4/9, ï, 35/17/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 28500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-545-48-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 4/9, ï, 36/18/9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 28500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 4/9, ï, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ ñàäîê, øêîëà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íå äîðîãî, òåðì³íîâî. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîí÷àðà, 2/5, ö, 48 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 46000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 5/5, ö, 36 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 1/5, ö, 24/12/5, æèòëîâèé ñòàí, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Ö³íà: 20000 ó.î. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 096-425-99-92

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 8/9, ï, 36/19/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

ö - öåãëÿíèé áóäèíîê

âóë. - âóëèöÿ

ï - ïàíåëüíèé áóäèíîê

ïë. - ïëîùà

ç/á ïåðåêðèòòÿ -

ïð. - ïðîñïåêò

çàë³çîáåòîííå ïåðåêðèòòÿ ó. î. - óìîâí³ îäèíèö³

êâ. ì - êâàäðàòí³ ìåòðè ñ/â - ñàíâóçîë

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, 36/19/8, ðåìîíò, ê³ìíàòà ç í³øåþ, ïë. â³êíà, ïðîäàºòüñÿ ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ö³íà: 31000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, 5/5, ö, 31 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 25000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, 7/9, ö, 38,4 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãðàäíèé Óçâ³ç, 3/5, ö, 33 êâ. ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñ/â ðàçîì, ñó÷àñíà ïëèòêà, â³êíà âèõîäÿòü íà Ñîáîð. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 2/5, ï, ðåìîíò. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 2/5, ö, 28/-/6,5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 24000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äåêàáðèñò³â, 5/5, ö, 31 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 27500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äðàãîìàíîâà, 3/3, ö, 35/19/10, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äðàãîìàíîâà, 35/-/10, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàçîâà êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, ïàðêåò. Êîíòàêòè: 050-887-28-12 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äóáí³âñüê³é, 2/5, ö, 32 êâ. ì, ðåìîíò, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ªðøîâà, 48/23/12, íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êîâåëüñüêà; ........... 3/3, ö; 36 êâ. ì, ïåðåêðèòèé äàõ, àâòîí. îïàë.;22000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ........ 2/5, ö; 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .................... 24000 Âîë³; ........................ 9/9, ö; 33 êâ. ì, çðîáëåíèé ðåìîíò; ........................ 28000 Ãîðä³þê; .................. 5/5, ö; 36 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .................... 28000 ð-í Ãí³äàâè; ........... 4/5, ö; 22 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .................... 19000 Òåðåìí³âñüêà; ....... 2/5, ö; 36 êâ. ì, çðîáëåíèé ðåìîíò; ........................ 25000 Ãîí÷àðà; .................. 8/9, ö; . 36 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîì. îïàë.; ..... 36000 Ñîáîðíîñò³; ........... 6/9, ö; 37 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; .................... 28000, òîðã Ñîáîðíîñò³; ........... 5/9, ö; 37 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .................... 30000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 36 êâ. ì, íîâîáóäîâà, çðîáëåèé ðåìîíò; ..... 36500, òîðã Øåâ÷åíêà; ............. 11/12, ö; 36 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàë., íîâîáóäîâà; 23000 Êðàâ÷óêà; ............... 1/5, ö; 40 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàë., âðîðåìîíò; ...... 36000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êîíÿê³íà; ................ 1/9, ï; 48 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .................... 36000 Àðöåóëîâà; ............ 3/9, ö; 54 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, ºâðîðåìîíò;41500, òîðã Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî; 3/5, ö; 43 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ....................... 30000 Ìîëîä³; ................... 9/9, ö; 56 êâ. ì, çðîáëåíèé ðåìîíò; .............. 36000, òîðã Êîíÿê³íà; ................ 9/9, ö; . 50 êâ. ì, çðîáëåíèé ðåìîíò; ...................... 41000 Âåòåðàí³â; .............. 1/9, ö; 47 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .................... 35000 öåíòð; ..................... 1/3, ö; 44 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .................... 26000 öåíòð; ..................... 3/3, ö; 50 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; .................... 36000 Ïðèâîêçàëüíèé ð-í; ......... 6/9, ö; 54 êâ. ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò; ... 41000, òîðã

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÆÊ «Êîñòà Áðàâî»;3/6, ö; . 82 êâ. ì; àâòîíîìíå îïàëåííÿ; ............ 90000 Êîâåëüñüêà; ........... 1/5, ö; 64 êâ. ì, ðåìîíò; ........................................... 45000 ³äðîäæåííÿ; ........ 2/5, ö; 64 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .................... 51000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 7/9, ö; 83 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; .................... 80000 Ìîñêîâñüêà; .......... 2/5, ö; 64 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, áåç ðåìîíòó; ...... 43000 ³äðîäæåííÿ; ........ 1/9, ö; 96 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .................... 45000 Ëüâ³âñüêà; .............. 1/5, ö, 100 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 65000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 1/9, ö; 64 êâ. ì, ï³ñëÿ ºâðîðåìîíòó; ....................... 46000 Ëèïèíñüêîãî; ........ 7/9, ö; 86 êâ. ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; ..... 80000

ÁÓÄÈÍÊÈ Êîâåëüñüêà; ........... 230 êâ. ì, 5 ê³ìí., ðåìîíò; ........................... 130000, òîðã c. Ëèïèíè; .............. 1/2 áóä., 130 êâ. ì, 4 ñîòêè, íîâîáóäîâà, ãàðàæ; .. 90000 ñ. Ìèðíå; ................ 100 êâ. ì, 50 ñîòîê, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ............ 19000 ñ.Ìèëóø³; ............... 130 êâ. ì, êîðîáêà íå íàêðèòà; ...................... 50000, òîðã ð-í âóë. Êîâåëüñüêî¿; 130 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, 6 ñîòîê; ............................... 72000 ñ. Ëèïèíè (ð-í àâòîñàëîíó «Øêîäà»); 220 êâ. ì, øòóêàòóðêà; .......... 120000 ñ. Øåïåëü; ............. 87 êâ. ì, 4 ê³ì., ñ/â, ðåìîíò; .................................... 36000 ñ.Çàáîðîëü; ........... «êîðîáêà», 180 êâ. ì, 10 ñîòîê; ............................... 50000 ñ. Ñòðóì³âêà; .......... 240 êâ. ì, 5 ê³ìí., 2 ñ/â, 12 ñîò., ï³ä³ãð³â ï³äëîãè; . 105000 c. Ç쳿íåöü; ............ 100 êâ. ì, 4 ê³ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 20 ñîò.; .... 50000 ×åðíèøåâñüêîãî; 190 êâ. ì, êîðîáêà, 12 ñîòîê; ................................... 50000 ñìò.Òîð÷èí; ............ 90 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, â öåíòð³ ì³ñòà; ........................ 30000 ñ. Ëèïèíè; .............. 250 êâ. ì, 5 ê³ìíàò,10 ñîòîê, ðåìîíò; .................. 160000 Âîëîäèìèðñüêà; ... 2 áóäèíêè: 170 êâ. ì, 250 êâ. ì, 22 ñîòêè; ............ 110000 ñ. Òàðàñîâå; ........... 110 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, 8 ñîòîê; .................................. 63000 ñ. Ñèðíèêè; ............ 70 êâ. ì, 22 ñîòêè, áåç ðåìîíòó; ............................. 16000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ×åðíèøåâñüêîãî; 10 ñîò., ïðèâàòèç., ð-í âóë.. Òèõî¿; ......................... 17000 ÆÊ «Ô³ëüâàðîê»; .. 10 ñîò., àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êàíàë³çàö³ÿ; ............ 17000 ñ. Ñòðóì³âêà; .......... çà êîòåäæíèì ì³ñòå÷êîì, 12 ³ 24 ñîòêè, ñóì³æí³; .. 12000 c. Òàðàñîâå; ........... 12 ñîò., ð-í ë³êàðí³; ................................................... 17000 ñ. Ñòðóì³âêà; .......... 10 ñîò., âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³; ......................... 23000 ñ.Òàðàñîâå; ............ 10 ñîòîê, àñôàë. äî¿çä, åë³òíèé ð-í; ........................ 35000 ð-í ËÏÇ; .................. ïðèâàòèçîâàíà, 10 ñîò., öåíòð. êàíàë³ç.ä; ............. 20000 ñ. Òàðàñîâå; ........... 25 ñîòîê, ð-í Áîãîëþáñüêî¿ ë³êàðí³; ......................... 50000 Äàíüøèíà; .............. 35 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿; .......................................... 42000 ñ. Ñòðóì³âêà; .......... 13 ñîò., âñ³ êîìóí³êàö³¿; ............................................. 16000 ×åðíèøåâñüêîãî; 10 ñîò., àñôàëüòîâàíèé äî¿çä; ................................. 25000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì; .. 12 ñîòîê, êîìåðö. ïðèçíà÷.; ................................... 150000 Ìîëîä³; ................... 6 ñîòîê, êîìåðö. ïðèçíà÷.; ....................................... 50000

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 1/7, ö, 40 êâ. ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâîáóäîâà. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-815-72-62

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/9, ö, 37 êâ. ì, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 1/9, ö, 77 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 70000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/9, ö, 40 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòà ç í³øåþ. Ö³íà: 35500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 050-888-73-45

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 4/7, ö, 51/-/-, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ëàì³íàò, ñ/â ñóì³æíèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âåëèêà ëîäæ³ÿ ç í³øåþ, íå ç/ñ. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 4/9, ö, 52,3 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòêèîâ³ â³êíà, ðåìîíò. Êîíòàê òè: 050-438-95-05, 093-499-44-68 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 4/9, ö, 52,8 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 093-425-99-92 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ʳâåðö³âñüê³é, 2 ïîâåðõ, ö, 31 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 20700 ó. î. Êîíòàêòè: 093-499-44-68 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ʳâåðö³âñüê³é, 2/2, ö, 31/21/6, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 20500 ó. î. Êîíòàê òè: 099-758-68-93 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîâåëüñüê³é, 3/3, ö, 36 êâ. ì, ïåðåêðèòèé äàõ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 22000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà (ð-í Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó), 36 êâ. ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, í³øà, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³. Êîíòàêòè: 096-425-99-92 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 3/5, ö, 38 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/9, ï, 36/18/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 40 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ âìåáëüîâàíà, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: 36500 ó. î. Êîíòàêòè: 098-907-14-17 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 8/9, ï, 38/18/8 áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-228-20-20, 066-236-53-03 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 8/9, ö, 37 êâ. ì. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 8/9, ö, 38 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, í³øà, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-499-44-68 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 8/9, ö, 38 êâ. ì, í³øà, áàëêîí ç/ñ, ë³÷èëüíèêè âîäè. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, â ð-í³ ðèááàçè, 5/9, 36/18/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 29000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 78-00-88 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 1/5, ö, 39/21/9, ðåìîíò, ïàðêåò, ïë. â³êíà, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ëîäæ³ÿ ç/ñ, âèñîêèé öîêîëü. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 1/5, ö, 40 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîâíèé ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9 ö, 48 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ç/ñ ëîäæ³ÿ, áóäèíîê çäàíèé. Ö³íà: 6300 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09


ОФОРМЛЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ СТРАХОВИХ ПОЛЮСІВ

М.

ЛУЦЬК,

ПР.

• ПРОДАЖ • КУПІВЛЯ • ОРЕНДА ОБ’ЄКТІВ

ПОВ., КАБ.

24

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Á. Õìåëüíèöüêîãî; 1/2 ö; Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 2/5 ï; Ãîðä³þê; .................. 1/5 ö; Ãîðä³þê; .................. 2/5 ö; Ãðàáîâñüêîãî; ....... 7/9 ö; Ãðàáîâñüêîãî; ....... 2/5 ï; Ãðàäíèé Óçâ³ç; ....... 3/5 ö; Çàöåïè; ................... 4/9 ö; Êîíÿê³íà; ................ 3/5 ö; Êðàâ÷óêà; ............... 5/9 ö; Êðàâ÷óêà; ............... 7/9 ö; Îðäæîí³ê³äçå; ....... 4/5 ö; ñ. Ëèïèíè; .............. 1/2 ö; Ñîáîðíîñò³; ........... 8/9 ö; Ôåäîðîâà; ............. 8/9 ï;

.. 30 êâ. ì, àâòîíîìíåå îïàëåííÿ; ..... 25000, òîðã .. 31 êâ. ì, ñ/â – ðåìîíò; ..................... 27000, òîðã .. 30 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; .............................. 25000 .. 24 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ...................... 20000, òîðã .. 38,7 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ................... 28000 .. 31 êâ. ì, ñ/â – ðåìîíò; ..................... 27000, òîðã .. 30 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; .............................. 28000 .. 52,8 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ,; ... 44000, òîðã .. 38 êâ. ì, ðåìîíò, íîâà ñ/ò; ......................... 34000 .. 50 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³; ..................... 45000 .. 30 êâ. ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðåìîíò; 25500, òîðã .. 30/18/5, ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ; ....................... 23000 .. 41/21/8, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; ................... 30000 .. 37,4 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ................... 30000 .. 35 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí; .............................. 28000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Áåíäåë³àí³; ............ 6/9 ï; ³äðîäæåííÿ; ........ 5/5 ö; Ãðóøåâñüêîãî; ...... 2/4 ö; Äåêàáðèñò³â; ......... 5/5 ö; Êè¿âñüêèé Ìàéäàí;9/9 ö; Êîíÿê³íà; ................ 4/9 ï; Êîíÿê³íà; ................ 9/9 ö; Êðàâ÷óêà; ............... 4/6 ö; Ìàçåïè; .................. 2/5 ö; Ìîñêîâñüêà; .......... 3/5 ö; Ïîòåáí³; .................. 5/5 ö; Ñîáîðíîñò³; ........... 3/9 ö; Ñîáîðíîñò³; ........... 2/5 ö; Ø. Ðóñòàâåë³; ......... 3/9 ö;

Сертифікат спілки фахівців нерухомого майна України №008076

НЕРУХОМОСТІ

ГРУШЕВСЬКОГО, 30, 2

.. 52 .. 42 .. 44 .. 45 .. 50 .. 48 .. 50 .. 68 .. 53 .. 46 .. 45 .. 49 .. 50 .. 49

êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ................................ 38000 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ...................... 36000, òîðã êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ........................ 3100 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, ìåáë³; 33000 êâ. ì, ïîáóòîâà òåõí³êà; .............. 45000, òîðã êâ. ì, õîðîøèé ñòàí; .............................. 45000 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ...................... 34000 êâ. ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; ... 70000 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ...................... 40000 êâ. ì, ðåìîíò; ............................... 35000, òîðã êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ...................... 26000, òîðã êâ. ì, íîâîáóä., ïëàñò. â³êíà; ...... 45000, òîðã êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ...................... 41000 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ...................... 34500

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Àðöåóëîâà; ............ 9/9 ö; .. 65 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³; ........................ 42000 Âàâ³ëîâà; ................ 7/9 ö; .. 67 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí; .............................. 52000 ³äðîäæåííÿ; ........ 2/5 ö; .. 64 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 50000 Âîëîäèìèðñüêà; ... 1/5 ö; .. 62 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ...................... 43000 Ãîðä³þê; .................. 7/9 ö; .. 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ...................... 45000 Äðóæáè Íàðîä³â; .. 7/9 ö; .. 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ............ 47000, òîðã Çàöåïè; ................... 3/9 ö; .. 84 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, øòóê.; ...... 70000 Êîíÿê³íà; ................ 6/9 ö; .. 60 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ................................ 53000 Êîíÿê³íà; ................ 8/9 ö; .. 66,8 êâ. ì, ïëàñò. â³êíà, ïàðêåò; ..... 51000, òîðã Êðàâ÷óêà; ............... 8/9 ö; .. 85 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàë.,ìåáë³; 75000, òîðã Ìîëîä³; ................... 1/5 ö; .. 66 êâ. ì; õîðîøèé ðåìîíò; ......................... 45000 Ñîáîðíîñò³; ........... 2/5 ö; .. 67 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 50000 Ñîáîðíîñò³; ........... 6/9 ö; .. 67 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí, ïëàñò. â³êíà, ïàðê; 52000 ×îðíîâîëà; ............ 5/5 ö; ... 70 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ë³÷èëüíèêè;53000, òîðã

ÂÅËÈÊÎÃÀÁÀÐÈÒͲ Íîâî÷åð÷èöüêà; .... 2/5 ö; .. 130 êâ. ì, ðåìîíò, àâò. îïàëåííÿ, êàì³í; 130000 Î. Ãîí÷àðà; ............. 5/10; ... 135 êâ. ì, àâò. îïàë.,÷àñòê. ìåáë³; .......... 110000 Ïèñàðåâñüêîãî; .... 4/9 ö; .. 80 êâ. ì, ºâðîðåì., ìåáë³; ................ 65000, òîðã Ïîòåáí³; .................. 2/3 ö; .. 100 êâ. ì,àâò. îïàëåííÿ, ãàðàæ; .... 120000, òîðã

ÁÓÄÈÍÊÈ Êîâåëüñüêà; ........... 2-ïîâ., 180 êâ. ì, 6 ñîòîê, öåíòð. êîìóí³ê.; . 110000, òîðã ð-í Òåðåìíî; ......... 2-ïîâ., ö, 360 êâ. ì, 16 ñîò., ðîçïî÷. âíóòð. ðîá.; 150000 ×åðíèøåâñüêîãî; 2-ïîâ., 350 êâ. ì, ö, 10 ñîòîê, êîìóí., îãîðîæà, ñòÿæêà, ................................. øòóêàòóðêà, àáî îáì³í íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ; 125000 Âè ìîæåòå îçíàéîìèòèñÿ ç ïîâíèì ïåðåë³êîì îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³, â òîìó ÷èñë³ êîìåðö³éíèõ òà îðåíäîþ ïðèì³ùåíü òà êâàðòèð

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ï, 36/18/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, øêîëà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 27500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ï, 37 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ñàäîê, øêîëà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 27500 ó î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ö, 42 êâ. ì, ñòÿæêà/øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 097-142-22-20, 099-006-27-77 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 34,4/17,4/9, ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-421-99-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 38 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 098-055-21-17 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9 öåãëà, 49 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-207-29-72 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ö, 47 êâ. ì, çäàíà íîâîáóäîâà, ë³÷èëüíèêè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëîäæ³ÿ ç/ñ. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 096-425-99-92 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 46, ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì», 43 êâ. ì, âìåáëüîâàíà. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-610-12-72 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 49 êâ. ì, çäàíà íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, â³ä çàáóäîâíèêà. Ö³íà: 6300 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 49 êâ. ì, çäàíà íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, â³ä çàáóäîâíèêà. Ö³íà: 6300 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-534-87-57 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 5/9, ö, 49 êâ. ì, çäàíà íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, âìîíòîâàíà êóõîííà ÷àñòèíà. Êîíòàêòè: 096-425-99-92

7

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 5/9, ö, 50 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, íîâîáóäîâà, ÷àñòêîâî ìåáë³. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ö, 35/-/9,5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1/2. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ºâðîðåìîíò, 53/27/13, íîâèé áóäèíîê, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë 30 êâ. ì, ãàðàæ 25 êâ. ì, âàð³àíòè îáì³íó íà á³ëüøó ïëîùó, ìîæë. â³äòåðì³íóâàííÿ, àáî îáì³í íà 2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 096-733-74-03 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 8/9, ö, 49 êâ. ì, áóäèíêó 3 ð., õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-732-77-87 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 8/9, ö, â çäàí³é íîâîáóäîâ³, ç ðåìîíòîì, ìåáëÿìè ³ àâòîíîìíèì îïàëåííÿì. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-391-51-02, 050-156-33-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 9/9, ï, 34/18/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 30000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 72-10-71 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì», 43 êâ. ì, âìåáëüîâàíà. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-610-12-72

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ö, 40/-/10, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, çäàíèé íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, çîâí³ óòåïëåíèé, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-690-06-60

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Àðöåóëîâà; ............ 9/9 ö; Ùóñºâà; .................. 1/5 ö; Ãîðä³þê; .................. 1/9 ï; ³äðîäæåííÿ; ........ 4/5 ö; Î. Ãîí÷àðà; ............. 5/5 ö; ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 1/1 ö; Ìîëîä³; ................... 1/5 ö;

.. 52/-/-, íîâîáóä. àâòîí. îïàëåííÿ; .... 38000, òîðã .. 32/18/5, õîð. ñòàí, ì³ñöå äëÿ äîáóä.; ......... 23000 .. 35/17,5/9, áåç ðåìîíòó; ............................... 25000 .. 31/16/6, æèòëîâèé ñòàí; ............................. 27000 .. 50/-/-, çäàíà, àâò. îïàë., ëîäæ³ÿ ç/ñ; ........... 42000 .. 38//-/-, ãàç, âîäà, ñâ³òëî â áóä.5 ñîò.; ........ 16000 .. 31/-/-, ïåðåïëàí., õîð. ðåì., ìîæë. äîáóä.; 27000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ 4/5ö. 48/-/-/ ïåðåïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, 40 000 ó.î ð-í âóë. Äóáí³âñüêî¿; -/-; .. 70/-/-, íîâîá., àâò. îïàë.; ............. 4600 ãðí./êâ. ì ³äðîäæåííÿ; ........ -/-; ....... 72/-/-, àâò. îïàë., áëàãîóñòð³é; .... 5500 ãðí./êâ. ì Ñîáîðíîñò³; ........... 8/9 ï; .. 45/-/-, ðåìîíò êóõí³, ê³ì. ðîçä.; ................... 37000 Çàöåïè; ................... 3/9 ö; .. 59/-/-, íîâîá., õîð. ðåì., àâò. îïàë.; .......... 62000 Î.Ãîí÷àðà; .............. 5/5 ö; .. 67/-/-, íîâîá., çäàíà, àâò. îïàë.; ......... äîãîâ³ðíà Âîë³; ........................ 1/5 ö; .. 42/28/6, áåç ðåì., ìîæë. äîáóä.; ................ 32000 Ñóõîìëèíñüêîãî; . 2/5 ö; .. 73/-/-, ºâðîðåì., êóõíÿ-ñòóä³ÿ, àâò. îïàë.; 73000 ð-í ËÏÇ; .................. 1/9 ö; .. 52/-/-, æèòëîâèé ñòàí; ...................... 42000, òîðã ËÏÇ; ......................... 4/5 ö; .. 52/30/7, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ, âìîíò. êóõíÿ; 47000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ........ 1/3 ö; .. 85/-/-, íîâîá., àâò. îïàë., ãàðàæ; . 6000 ãðí./êâ. ì Ñîáîðíîñò³; ........... 5/5 ö; .. 69/-/-, õîð. ðåì., ïåðåêð. äàõ; ..................... 50000 ³äðîäæåííÿ; ........ 5/5 ö; .. 65/-/-, æèòë. ñòàí, ïàðêåò, ðåìîíò ï³ä’¿çäó; 47000 ×îðíîâîëà; ........... 1/5 ö; .. 105/-/-, íîâ³ ìåáë³, àâò. îïàë., 2 ñ/â; ........ 125000 ×îðíîâîëà; ........... 3/5 ö; .. 105/-/-, àâò. îïàë., 2 ñ/â, ãàðàæ; ............... 155000 Ìàçåïè; .................. 8/9 ö; .. 4 ê³ìíàòè, 80/56/10, õîðîøèé ñòàí; ........... 50000 Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; 2/9 ï; 4 ê³ìíàòè, 72/46/9, õîðîøèé ñòàí; . 52000, òîðã

ÁÓÄÈÍÊÈ ì.ʳâåðö³; ............... 88 êâ. ì, 3 ê³ì., æèòë. ñòàí, çðó÷. â áóä., 6 ñîòîê; 30000 ì.Íîâîêîò³â; .......... 15 êì â³ä ì³ñòà, 4 ê³ì., 96 êâ. ì, áåç ðåì.; .... 27000, òîðã ñ.Ìàÿêè; .................. 1-ïîâ., 100 êâ. ì, 3 ê³ì., âñ³ çðó÷., 5 ñîòîê; .. 52000, òîðã ñ.Ìàÿêè; .................. 1-ïîâ., 130 êâ. ì, çðó÷íîñò³, 12 ñîò.; ...................... 43000 ñ.Ã. Ïîëîíêà; .......... ÷àñòèíà áóäèíêó, ö, 65 êâ. ì, 2 ê³ì., âñ³ çðó÷., ................. ................................. 4 ñîò. + 15 ñîò.; .............................................. 50000,òîðã ñ.Ïðèëóöüêå; ......... 65 êâ. ì, øëàê+öåãëà, áåç ðåì., 17 ñîòîê; .............. 50000 Ëüâ³âñüêà; .............. ÷àñòèíà áóä., 32 êâ. ì,ãàç â áóä.; ................. 30000, òîðã Ëüâ³âñüêà; .............. 1,5-ïîâ., 65 êâ. ì, 3 ê³ì., âñ³ çðó÷., 2 ñîòêè; ........... 60000 Ëüâ³âñüêà; .............. ÷àñòèíà áóä., 30 êâ. ì, 2 ê³ì., êîì. ïîðó÷; ............. 17000 8 Áåðåçíÿ; .............. 1/2 áóä., 90 êâ. ì, âñ³ êîìóí., æèòë. ñòàí, 1,5 ñîò.; 38000 ñ.Çàáîðîëü; ........... 180 êâ. ì, ö, êîðîáêà, ñâåðäëîâèíà, 12 ñîòîê; ...... 52000 гâíåíñüêà; ............ 1/2 áóä., 40 êâ. ì, âñ³ çðó÷., 6 ñîòîê, ï³ä êîìåðö.; äîãîâ³ðíà ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 1-ïîâ., 195 êâ. ì, êîðîáêà íàêðèòà, 12 ñîòîê; ....... 57000 ×åðíèøåâñüêîãî; 1,5-ïîâ., 170 êâ. ì, êîðîáêà íàêðèòà, 17 ñîòîê; .... 90000 ñ.Áîðàòèí; .............. 1,5-ïîâ., áëîê, 100 êâ. ì, âñ³ êîìóí., 15 ñîòîê; ..... 86000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ.Áîðàòèí; .............. 2 ä³ë., ïî 15 ñîòîê, ïîðÿä äîðîãà, êîìóí.; ..... 12000/îäíà ñ.Ðîâàíö³; ............... 12 ñîò., çà øêîëîþ, ãàç ïîðÿä, ñâ³òëî çà 200 ì; ..... 13000 ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 14 ñîòîê, êîìóí. ïîðÿä îïëà÷åí³; ................... 2200/ñîòêà ñ.Áîðàòèí; .............. 12 ñîòîê, 4 ä³ëÿíêè; ........................................ 10000, òîðã ñ.Æèäè÷èí; ............ 14 ñîòîê, êîìóí. ïîðÿä; ............................................. 8000 ñ.Òàðàñîâå; ............ â³ä 10 ñîòîê; ........................................................ â³ä 16000 гâíåíñüêà; ............ 10 ñîòîê, âñ³ öåíòð. êîìóí., íàä äîðîãîþ; ...... äîãîâ³ðíà ×åðíèøåâñüêîãî; 10 ñîòîê, êîì. ïîðÿä, àñôàëüò; ..................... 22000, òîðã ñ.Òàðàñîâå; ............ 12 ñîòîê, êîìóí. á³ëÿ ä³ë., àñôàëüò; ........................ 26000 ñ.Ðîâàíö³; ............... 33 òà 35 ñîòîê, íàä äîðîãîþ; ............................ äîãîâ³ðíà

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Øåâ÷åíêà; ............. 3/5 ö; .. 33/-/-, êîñì. ðåì., ç/ñ áàëêîí, ............................... ................................. ìåòàëåâ³ äâåð³; ......................................................... 18000 Âîëîäèìèðñüêà; ... 2/5 ö; .. 25/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ...................... 18000 Âiäðîäæåííÿ; ........ 3/5 ö; .. 31/-/-, íîâèé ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ; ............... 23000 Ñîáîðíîñòi; ........... 6/9 ö; .. 36/-/-, í³øà, êîñì. ðåìîíò, áàëêîí; ............. 27000 ³äðîäæåííÿ; ........ 5/9 ö; .. 34/-/-, íîâ. ðåìîíò, ç/ñ áàëêîí; .................. 21000 Äàíüøèíà; .............. 3/9 ö; .. 36/20/8, êîñì. ðåì., áàëêîí; ....................... 22500 Âîë³; ........................ 3/4 ö; .. 31/-/-, íîâèé ðåìîíò, áàëêîí; ..................... 25000 Äàíüøèíà; .............. 3/9 ö; .. 36/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ...................... 21000 Ñîáîðíîñò³; ........... 4/9 ö; .. 30/18/-, êîñì. ðåì., íîâ³ â³êíà; ................... 30000 гâíåíñüêà; ............ 3/5 ö; .. 31/17/-, ïiñëÿ ðåìîíòó, ç ìåáëÿìè; ............ 28000 Ãðàáîâñüêîãî; ....... 4/5 ö; .. 25/-/-, íîâ. ðåì., áàëêîí; ............................. 23000 ³äðîäæåííÿ; ........ 2/5 ö; .. 25/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ...................... 21000 Ëüâ³âñüêà; .............. 1/5 ö; .. 35/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ...................... 21000 Ñòåïîâà; ................. 1/1 ö; .. 42/-/-, ºâðîðåìîíò; ..................................... 24000 ³äðîäæåííÿ; ........ 9/9 ö; .. 30/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ...................... 13000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ê³âåðö³âñüêà; ........ 2/5 ö; .. 37/-/-, íîâ. ðåì., âìîíò. êóõíÿ, à/î; ........... 25000 Äóáí³âñüêà; ............ 2/2 ö; .. 42/-/-, êîñì. ðåì., à/î; ................................. 25000 Ìàçåïè; .................. 3/5 ö; .. 30/-/-, íîâèé ðåì., áàëêîí; .......................... 40000 Âîë³; ........................ 2/4 ö; .. 51/-/-; ðåì., ïë. â³ê., òåë., ²íòåðí., ........................ ................................. âèñ. ñòåë³, ñ/â îêðåì.; .............................................. 32000 Ñàãàéäà÷íîãî; ....... 6/9 ï; .. 48/-/-, íîâèé ðåìîíò; .................................. 30000 Ãîðä³þê; .................. 2/5 ö; .. 45,2/30,4/7, áåç ðåìîíòó; ............................ 30000 Ãðàáîâñüêîãî; ....... 4/5 ö; .. 47/30/8, æèòëîâèé ñòàí; ................... 37000, òîðã Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 3/5 ö; .. 43/-/-, êîñì. ðåì.; .............................. 28000, òîðã Ìîëîä³; ................... 4/5 ö; .. 53/-/9, áåç ðåìîíòó, ÷åñüêèé ïðîåêò; ........ 28000 Ìîëîäi; ................... 6/9 ö; .. 41/-/-, íîâèé ðåìîíò, áàëêîí; ..................... 39000 ËÏÇ; ......................... 2/9 ö; .. 40/-/-, êîñì. ðåì.; ........................................ 32000 Âèííè÷åíêà; .......... 3/5 ö; .. 44/-/-, íîâèé ºâðîðåì., áàëêîí; ................. 25000 ³äðîäæåííÿ; ........ 1/9 ö; .. 55/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí; ......... 40000 Ïðèâîêçàëüíà; ...... 6/9 ö; .. 54/-/-, áåç ðåìîíòó, áàëêîí; ........................ 35000 Íàëèâàéêà; ............. 1/9 ö; .. 41/-/-, íîâèé ºâðîðåì., ñ/ò íîâà; ............... 32000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ........ 8/9 ö; .. 76/-/-, êîñì. ðåì., áàëêîí; ........................... 42000 Ñîáîðíîñò³; ........... 4/9 ö; .. 76/-/12, ïîòð. ðåìîíòó; .............................. 41000 Âîë³; ........................ 4/5 ö; .. 63/-/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ...................... 42000 Ñ.Áàíäåðè; ............. 1/9 ö; .. 59/-/-, êîñìåò. ðåì., ìîæíà ïiä êîìåðö³þ; . 57000 Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; 6/9 ï; 65/-/8, ðåìîíò; ................................ 44000, òîðã Ñ.Êîâàëåâñüêî¿; ... 4/5 ö; .. 62/-/-, ðåìîíò ïiä ºâðî, áàëêîí, ëîäæ³ÿ; .... 40000 Êîíÿêiíà; ................ 4/9 ö; .. 67/-/-, êîñì. ðåìîíò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ................... ................................. ºâðîâ³êíà; ................................................................. 42000

ÁÓÄÈÍÊÈ

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

ëèïèíñüêèé ì-â; ... 2/2 ö; 210 êâ.ì, 5 ê³ìí., ºâðîðåì., 2 ñ/â, ìåò./÷åðåï., ..... ................................. ãàðàæ, 0,10 ãà; ....................................................... 100000 ñ.Òàðàñîâå; ............ 2-ïîâ., 220 êâ. ì, 0,12 ãà, ðåì., ãàðàæ, ............................. ................................. ñâåðäë., áëàãîóñòð³é; ............................................... 70000 ²âàíà Áîãóíà; ......... 2/2, á/ö, 300 êâ. ì, 0,20 ãà, öåíòð. êàíàë³ç., ..................... ................................. 90% ãîòîâí., ðîçïî÷. áóä³âí. ëàçí³, ê³ìí. â³äïî÷.; 35000 ×åðíèøåâñüêîãî; 1-ïîâ., ö, 132 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, 10 ñîò.; ...... 90000 Ó. Ñàì÷óêà; ............. 1,5-ïîâ., ö, 77 êâ. ì, 4 êiìíàòè, âåëèê³; ........... äîãîâ³ðíà ñ.Çàáîðîëü; ........... 12 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, òåðì³íîâî; ........................ 9000

Âîë³; ........................ 30 êâ. ì, ºâðîðåì., íàï³âï³äâàëüíå, ï³ä îô³ñ;65000, òîðã Âîë³; ........................ 30 êâ. ì, ð îêðåìèé âõ³ä, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí; .... äîãîâ³ðíà Ìàìñóðîâà; ........... 132 êâ. ì, ñêëàä., àâò. îïàë., ñèãíàë³çàö³ÿ; ... 27000, òîðã

Ïðèéìàºìî çàìîâëåííÿ íà ïðîäàæ æèòëîâî¿ òà êîìåðö³éíî¿ íåðóõîìîñò³. Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì îá’ºêò³â ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ çà ò. 050-016-34-54 òà àäðåñîþ àãåíòñòâà

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâiâñüê³é, ð-í ÑÌ «Íàø êðàé», 1/ 5, ö, 35 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 22000 ó. î. Êîíòàê òè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñiéîâè÷

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Î.Ãîí÷àðà, 8/9, ì, 46 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîì. îïàëåííÿ, â³òðàæí³ â³êíà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ѳ÷îâ³é, 3/5, ö, 31/18,5/-, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, õîðîøèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 26000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 29,6/15,9/-. Ö³íà: 18000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 8/10, ì, 46/-/2, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äàõîâà êîòåëüíÿ. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Òåðåìí³âñüê³é, 2/5, ö, 36 êâ. ì, çðîáëåíèé ðåìîíò. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìàçåïè, 2/5, ö, 34/18/7, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-547-79-20, 099-234-42-94 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìàçåïè, 5/9, ö, 40 êâ. ì, ê³ìíàòà ç í³øåþ, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-425-99-92 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìàçåïè, 5/9, ö, 40 êâ. ì, í³øà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñ/ò. Êîíòàêòè: 099-040-52-21, 066-128-73-90 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìàçåïè, 5/9, ö, 40/20/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòà ç í³øåþ, íîâà ñàíòåõí³êà, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íîâî÷åð÷èöüê³é, 6/6, ö, 50 êâ. ì, êîòåäæ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà. Ö³íà: 45000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 2/5, ö, 47 êâ. ì, çäàíà íîâîáóäîâà, àâò. îïàë., ðåìîíò, ñ/â – ïëèòêà. Êîíòàêòè: 097-142-22-20, 099-006-27-77

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Îðäæîí³ê³äçå, 4/5, ö, 30 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-425-99-92, 29-49-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïîòåáí³, 7 ïîâåðõ, 32 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 23500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ðiâíåíñüê³é, 3/5, 30,6/16,4/6, êîëîíêà, ïàðêåò, øàôà-êóïå, ì’ÿêà ÷àñòèíà, ÷àñòêîâî ïîóáòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, íîâà ñ/ò, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³. Ö³íà: 29000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñ³éîâè÷ 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ðiâíåíñüê³é, 4/5, ö, 31/17/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áåç áàëêîíó. Ö³íà: 22000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñ³éîâè÷ 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 3/5ö, 32/16/6, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà òà ñòîëÿðêà, ïàðêåò, ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà, áàëêîí óòåïëåíèé òà ç/ñ. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 4/5, ö, 42 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, 5-êàìåðí³ â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, òðóáè. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-545-48-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 2/5, ö, 47 êâ. ì, çäàíà íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ñ/â ïëèòê à. Êîíòàê òè: 050-438-95-05, 096-425-99-92

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, íàâïðîòè ãîòåëþ «Ëó÷åñüê», 4/5ö, 42/27/7, ºâðîðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà, ïë. â³êíà, áàëêîí íå ç/ñ, â³êíà â äâ³ð. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89, 78-00-88

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 8/9, ö 36 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, ð-í ãîò. «Ëó÷åñüê», 4/ 5, ö, 42 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, íîâ³ òðóáè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò, ïëèòêà. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Òåðåìí³âñüê³é, 36 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êóõíÿ – ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 24000 ó. î. + ïåðåïèñêà. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, 8/9, ö, 35/-/9, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Êîíòàêòè: 096-425-99-92 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 2/5, ö, 49/-/10, íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/5, ö, 47 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, íîâîáóäîâà çäàíà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/5, ö, â çäàí³é íîâîáóäîâ³, ç ðåìîíòîì ³ àâòîíîìíèì îïàëåííÿì. Ö³íà: 44500 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 3/9, ö, 50 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ, ïë. â³êíà, áð. äâåð³, íîâèé áóäèíîê, ïîðó÷ øêîëà, äèò. ñàäîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 36 êâ. ì, 6/9, ï, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-325-06-10 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 7/9, ï, 35 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 7/9, ï, 35/17/9, ë³÷èëüíèêè, òåëåôîí, ²íòåðíåò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Êîíòàêòè: 066-902-81-67 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ø. Ðîñòàâåë³, 4/9, ö, 40 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 29000 y. o. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ø. Ðóñòàâåë³, 4/9, ö, 38,8 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, â ê³ìíàò³ í³øà, ñ/â ðàçîì, ïëèòêà. Ö³íà: 29000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 3/5, ö, 30/18/5, áàëêîí çàñêëåíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 19000 ó. î. Êîíò àêòè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñiéîâè÷ 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 3/5, ö, 31 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 4/5, ö, 24/12/6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 5/5, ö, 31 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 21000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-838-09-31 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 7/12, ö, 34,9 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, äàõîâà êîòåëüíÿ. Êîíòàêòè: 097-142-22-20, 099-006-27-77 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, íîâîáóäîâà, 11/12, ö, 36 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 5/-, 38 êâ. ì, ê³ìíàòà ç í³øåþ, ì/ï â³êíà, âèð³âíÿí³ ñòåë³. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 5/9, ö, 38/20/4, í³øà, æèòëîâèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³. Ö³íà: 28500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-545-48-91


8

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

РІЕЛТ-СЕРВІС - продаж, купівля

ÎÄÍÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 2/5 ö; .. 28/-/6,5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ......... 24000, òîðã Êðàâ÷óêà; ................. 6/9 ö; ... 35/-/9,5, êîñì. ðåì., îáì³í íà áóä., 1/2 áóä.; ..... 27000 Ïåðåìîãè; .............. 4/4 ö; .. 30/18/6,5, ºâðîðåìîíò; ..................... 27000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ........ 5/9 ö; .. 34/13/9, ðåìîíò; ................................ 22000, òîðã ì. ʳâåðö³; .............. 1/2 ö; .. 20 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 11000 Íîâî÷åð÷èöüêà; .... 6/6 ö; .. 50/-/-, êîòåäæ, àâò. îïàë., ñòÿæêà; ... 45000, òîðã Çàöåïè; ................... 1/9 ö; .. 77/-/-, ºâðîðåìîíò; ........................... 70000, òîðã Ìîëîä³; ................... 5/5 ö; .. 34,6/18/6, æèòëîâèé ñòàí; .......................... 24000 Äåêàáðèñò³â; ......... 5/5 ö; .. 31/-/-, ðåìîíò; .................................... 27500, òîðã Âîë³, 66/9; ............... 3/4 ö; .. 30,7/-/-, æèòëîâèé ñòàí; ............................. 27000 Âîðîí³õ³íà; ............ 5/5 ö; .. 22/12/5, æèòëîâèé ñòàí; ............................. 19000

ÄÂÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ïðèâîêçàëüíà; ...... 1/4 ö; .. 41/18,9/5,6, ï³ä êîìåðö³éí³ ö³ë³; ................... 40000 Ìîëîä³; ................... 9/9 ö; .. 58/14/17/11, ðåìîíò; .......................... 38000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ........ 1/5 ö; .. 42,5/-/-, êóòîâà, ï³ä êîìåðö³éí³ ö³ë³; .. 42000, òîðã ³äðîäæåííÿ; .......... 1/5 ö; ... 42,5/-/-, êîñì. ðåì., 3 â³êíà âèõ. íà ïðîñïåêò; .. 40000 Äåêàáðèñò³â; ......... 2/5 ö; .. 44/-/-, ðåìîíò; .............................................. 38000 Êîâåëüñüêà; ........... 1/2 ö; .. 32/-/-; ............................................................ 22000 Ëåñ³ Óêðà¿íêè; ....... 2/5 ö; .. 39/27/6, áåç ðåìîíòó, ïåðåïëàíóâàííÿ; .... 40000 Ìîñêîâñüêà; ............ 2/2 ö; ... 43/-/6, áåç ðåìîíòó, àâò. îïàë., ãîðîä, ñàðàé; ... 34000 ñìò. Òîð÷èí; ........... 2/2 ö; .. 50/-/-, áåç ðåìîíòó, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàç; ... 15000

ÒÐÈʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Äðóæáè Íàðîä³â; .. 7/9 ö; .. 61/36/7,5, ðåìîíò; ....................................... 46000 Êîíÿê³íà; ................. 5/9 ö; ... 86/-/8, íîâîáóä., ñòÿæêà, øòóêàò., àâò. îïàë.; .. 59000 Ìîëîä³, 3à/36; ........ 9/9 ö; .. 66,6/-/18, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ....... 53000, òîðã Øîïåíà; ................. 2/3; ..... 86,2/-/-, ºâðîðåìîíò; ........................ 91000, òîðã Íîâî÷åð÷èöüêà; .... 3/5 ö; .. 70/-/12, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .................... 62000 Ñîáîðíîñò³; ........... 9/9 ö; .. 69/-/10, ðåìîíò; ........................................... 60000 Ñîáîðíîñò³; ........... 6/9; ..... 67,5/-/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................... 50000 Ïðèâîêçàëüíà; ...... 1/5; ..... 56,5/-/-, ðåìîíò, ï³ä êîìåðö³éí³ ö³ë³; ........... 55000 Áðàòêîâñüêîãî; ....... 1/2 ö; ... 50/-/-, êóòîâà, áåç ðåìîíòó, ñòåë³ 3 ì; ..... 40000, òîðã Âîë³; ......................... 1/5 ö; ... 46/-/-, áåç ðåì., êóòîâà, ìîæíà ï³ä îô³ñ; .. 50000, òîðã Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; 7/9 ö; ........... 69 êâ. ì, äóá. ïàðêåò, êîñì. ðåì., 2 ëîä泿 ç/ñ, ................................. ñó÷. äâåð³, òåðì.; ............................................ 50000, òîðã

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ. Æèäè÷èí; ........... 15 ñîòîê, íàä òðàñîþ, ï³ä çàáóäîâó; ............... 800/ñîòêà ñ. Êóëü÷èí; ............. 1 ãà, ïîðó÷ ð. Ñòèð ³ ë³ñ, ï³ä çàáóäîâó; ............. 800/ñîòêà ñ. Áîðàòèí; ............. 12 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó; ............................................ 10000 ñ. Ðîâàíö³; .............. 19 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó; ............................................ 21000 ñ. Ðîâàíö³; .............. 60 ñîòîê: 25 ñîò. çàáóä., 30 ñîò.; ............................. 30000

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ð-í ËÏÇ; .................. ìàãàçèí, 100 êâ. ì, ä³þ÷èé; .................................... 150000 Ìàìñóðîâà; ........... ñêëàä, 300 êâ. ì; ........................................... 150000, òîðã

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 1/5, ö, 32/19/5, õîðîøèé ðåìîíò, çá³ëüøåíà âàííà, ìîæëèâà äîáóäîâà. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 4/5, 31/18/5,6, ºâðîðåìîíò, äóøîâà êàá³íà, áàëêîí çàñêëåíèé, ïàðê åò, ïëèòê à. Êîíòàê òè: 094-908-82-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 4/5, ö, 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 4/5, ö, ïëîùà 23/12/5, «ìàëîñ³ìåéêà», êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 28-67-77, 050-391-51-02 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, -/9 ö, 40 êâ. ì, íîâîáóäîâà, çäà÷à — 2 êâ. 2013 ð., â³ä çàáóäîâíèêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìîæëèâà ïîåòàïíà îïëàòà. Ö³íà: 7000 ãðí./ êâ.ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5, ö 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 24000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5, ö, 31,7 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 22000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5, ö, 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 27000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-322-90-23 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5, ö, 32/17/6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-228-20-20, 066-236-53-03

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/9, ö, 34,6/18,3/7, í³øà, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, ï³äâàë, ïðîâåäåíèé ²íòåðíåò. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-335-22-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/9, ö, 36/18/8, ðåìîíò, ç/ñ áàëêîí, âåëèêèé ï³äâàë. Ö³íà: 31000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-888-73-45

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êè¿âñüêèé ì-í; ...... 3/10 ö; 48 êâ. ì, íîâîáóäîâà .................................. 43000 ³äðîäæåííÿ; ........ 5/9 ö; .. 33 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, «ìàëîñ³ìåéêà»; ... 21500 Ñ. Êîâàëåâñüêî¿; .. 4/5 ö; .. 30 êâ. ì, ðåìîíò, ãàðíå ì³ñöå á³ëÿ ïàðêó; . 25000 Êðàâ÷óêà; ............... 2/9 ï; .. 35 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³; ..................... 35000 Ñîáîðíîñò³; ........... 1/9 ö; .. 33 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 30000 Îðäæîí³ê³äçå; ....... 4/5 ö; .. 30/18/- êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ....................... 23000 Çàöåïè; ................... 1/9 ö; .. 42 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò; .................. 40000 ×îðíîâîëà; ........... 2/5 ö; .. 47 êâ. ì, íîâîáóä., ºâðîðåìîíò; ............... 44500 Êè¿âñüêèé Ìàéäàí;3/10 ö; 46/24/11, íîâîáóäîâà, àâò. îïàëåííÿ; ....... 35000 Ãîí÷àðà; .................. 2/5 ö; .. 47 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò; ......................... 46000 ×îðíîâîëà; ........... 2/5 ö; .. 43 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ................................ 45000 ². Ôðàíêà; ................ 5/9 ö; .. 52 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò; .......... 44000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ìîñêîâñüêà; .......... 2/2 ö; .. 43 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................... 33000 Ïðèâîêçàëüíà; ...... 2/4 ö; .. 43 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................... 31000 ×îðíîâîëà; ........... 5/9/ ö; . 75 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàë.; ................... 57000 ³äðîäæåííÿ; ........ 3/5 ö; .. 59 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàë., ãàðàæ; ....... 55000 Êè¿âñüêèé Ìàéäàí;6/10 ö; 69 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâò. îïàëåííÿ; ....... 56000 ×îðíîâîëà; ........... 2/5 ö; .. 69/39/13, íîâîáóä. çäàíà, àâò. îïàë.; ........ 65000 Ñîáîðíîñò³; ........... 7/9 ö; .. 57 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ................................ 55000 Ñîáîðíîñò³; ........... 2/5 ö; .. 49 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................. 41000 Êè¿âñüêèé ì-í; ...... 1/9 ö; .. 50 êâ. ì, ï³ä îô³ñ, âèõ³ä íà öåíòð. âóëèöþ;34000 Ãîí÷àðà; .................. 7/9 ö; .. 68,5 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâò. îïàë.; ........... 55000 Âèííè÷åíêà; .......... 3/4 ö; .. 42 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ................................ 43000 Êðàâ÷óêà; ............... 7/9 ï; .. 50 êâ. ì, íîâà ñàíòåõí³êà, çàñêë. áàëêîí; . 38000 Ãîñòèííà; ................ 2/3 ö; .. 79 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâò. îïàëåííÿ; ....... 48000

3-, 4-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ........ 7/7 ö; .. 98/57/20, ÆÊ «Êîñòà Áðàâà», .............................. ................................. çäàíà, àâò. îïàë.; ........................................ 8200 ãðí./êâ.ì Ñîáîðíîñò³; ........... 9/9 ö; .. 66 êâ. ì, ðåìîíò, ñêëîïàêåòè; .................... 45000 ËÏÇ; ......................... 2/4 ö; .. 108 êâ. ì, íîâîáóä.; ..................... 5200 ãðí./êâ.ì Êè¿âñüêèé ì-í; ...... 2/9 ö; .. 66/-/-, ðåìîíò; .................................... 55000, òîðã Ãîðä³þê; .................. 3/9 ö; .. 65 êâ. ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíóâàííÿ; ........... 55000 Êðàâ÷óêà; ............... 6/9 ö; .. 85 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, íîâîáóä.; ............... 85000 Êðàâ÷óêà; ............... 4/9 ö; .. 110 êâ. ì, íîâîáóä.; .................................... 81000 Âàâ³ëîâà; ................ 6/9 ö; .. 65 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ................................ 60000 Êðàâ÷óêà; ............... 6/9 ï; .. 68 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................... 44000 Ñ. Êîâàëåâñüêî¿; .. 2/5 ö; .. 4 ê³ìíàòè, 80 êâ. ì, ºâðîðåìîíò ......................... ................................. íå íîâèé; ................................................................... 58000 ³äðîäæåííÿ; ........ 7/9 ö; .. 4 ê³ìíàòè, 82 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; .............. 64000

ÁÓÄÈÍÊÈ c.Ëèïèíè; ............... 150 êâ. ì, íîâîáóä., 4 ê³ìíàòè, ðåìîíò; ................. 90000 гâíåíñüêà; ............ 175 êâ. ì, 0,10 ãà, àâòîí. îïàë., ìîæë. îáì³í .................. ................................. íà êâ. ç äîïë.; .......................................................... 115000 ñ.Ðîâàíö³; ............... 2-ïîâ., 185 êâ. ì, çàáóä. ñåêòîð, äîð. òâåðä. ïîêð., ........ ................................. 0,10 ãà, ãàðàæ – 27 êâ. ì, ÷åðâ. öåãëà; .............................. ................................. ïî ôàñàäó êë³íêåðíà öåãëà ç ͳìå÷÷èíè; .............. 120000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ.Ðîâàíö³; ............... 19 ñîòîê, â’¿çä â ñåëî, âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³; ... 19000 ñ.Ëèïèíè; ............... 10 ñîòîê, ïðèâàòèç., âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷; ........ 800/ñîò. ñ.óðêà Ïîëîíêà; ... 10 ñîòîê, ï³ä áóä³â., âñ³ êîìóí³ê. ïîðó÷; ................. 10000 ñ.Íåá³æêà; .............. 9 ñîò., íà ä³ëÿíö³ ñâ³òëî, 300 ì â³ä ãàçó; ................. 10000 ñ.Áîðàòèí; .............. 12-25 ñîòîê, º ê³ëüêà âàð³àíò³â, â ð³çíèõ ì³ñöÿõ, ç ð³ç. ö³íàìè; ..................... 6000 ñ.Ëèùå; ................... 16,5-19 ñîòîê, º âîäà, ãàç, ä³ë. íà öåíòð. äîðîç³, ïîðó÷ áóäèíêè; ................... 800/ñîò. ñ.Ðîâàíö³; ............... º 4 ä³ëÿíêè ïî 25 ñîòîê, çà øêîëîþ, îäíà ......................... ................................. îêðåìî, òðè ñóì³æí³, ï³ä áóä³âíèöòâî; ......... 1000/ñîòêà

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ñ. Ç쳿íåöü; .............. 286 êâ. ì, ïðèì³ù. êîìåðö. ïðèçíà÷., 24 ñîòêè; ..... 73000 гâíåíñüêà; ............ 1/1 ö, 350 êâ. ì, ä³þ÷èé ìàãàçèí; ........................... 360000

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 3/5, ö, 22 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà. Ö³íà: 22000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 28-67-77, 050-391-51-02

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 7/9, ö, 40/20,5/10,5, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, íîâà ñàíòåõí³êà, ë³÷èëüíèêè, çàñêëåíèé áàëêîí. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 9/9, ö, 33 êâ. ì, áàëêîí çàñêëåíèé, ìåòàëåâ³ äâåð³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ. Âëàñíèê. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-740-78-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 36 êâ. ì, ì/ï â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 26500 ó. î. Êîíòàêòè: 097-142-22-20, 099-006-27-77

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, â ð-í ðåñòîðàíó «Çîëîòèé äðàêîí», 33/18/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, áàëê îí ç/ñ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 29000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 9/9, ö, 33 êâ. ì, çðîáëåíèé ðåìîíò. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 36 êâ. ì, «÷åøêà», êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåðì³íîâî. Ö³íà: 26500 ó. î. Êîíòàê òè: 095-815-72-62 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 36 êâ. ì, «÷åøêà», êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåðì³íîâî. Ö³íà: 26500 ó. î. Êîíòàê òè: 095-534-87-57 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 36 êâ. ì, «÷åøêà», êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 26500 ó. î. Êîíòàê òè: 050-545-48-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 31 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, ñàíâóçîë ðàçîì. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-543-35-55 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 31/17/6, æèòëîâèé ñòàí, â ê³ìíàò³ ïàðêåò. Ö³íà: 27000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 25000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 097-142-22-20, 099-006-27-77 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 5/9, ö, 34/13/9, ðåìîíò. Ö³íà: 22000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 5/9, ö, 40 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòà ç í³øåþ, íîâà ñàíòåõí³êà. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, êîëèøí³é ãóðòîæèòîê, 6/9, 31/20/4,5. Ö³íà: 21000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-089-19-08 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 1/5, ö, 32/-/-, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, 2 â³êíà íà ïðîñïåêò, ìîæëèâà äîáóäîâà. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 72-10-71 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/4, ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/9, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, êóõíÿ – 8 êâ. ì, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/9, ö, ðåìîíò, ê³ìíàòà ç í³øåþ, ì/ï â³êíà, êóõíÿ – 8 êâ. ì, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà. Êîíòàêòè: 095-534-87-57 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 31 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Êîíòàê òè: 050-132-53-94 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 4/5, ö, 30 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 5/5, ö, 32 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 5/5, ö, 32/17/6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 24000 y. o. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 66/9, 3/4, ö, 30,7/-/-, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 1/5, ö, 30 êâ. ì. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíò àêòè: 050-663-51-48, 067-361-47-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 32/17/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98

ÎÄÍÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ öåíòð; ..................... 5/5 ö; ³äðîäæåííÿ; ........ 5/5 ö; Øåâ÷åíêà; ............. 5/5 ö; Êîíÿê³íà; ................ 5/9 ï; Çàöåïè; ................... 5/7 ö; Ñîáîðíîñò³; ........... 2/9 ö; Êîíÿê³íà; ................ 5/9 ö; Ñîáîðíîñò³; ........... 7/9 ö;

.. 31/17/6, æèòëîâèé ñòàí; ............................. 24000 .. 36/18/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................... 27000 .. 31/19/6, áåç ðåìîíòó; .................................. 21000 .. 36/18/8; ......................................................... 28000 .. 39 êâ. ì, íîâîáóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ; 36000 .. 36/19/8, ðåìîíò; .......................................... 30000 .. 39/19/8, ºâðîðåìîíò, ìåáë³; ....................... 35500 .. 38/19/8, æèòëîâèé ñòàí; ................... 32000, òîðã

ÄÂÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ñ³÷îâà; .................... 4/5 ö; Êè¿âñüêèé Ìàéäàí;3/5 ö; Âåòåðàí³â; .............. 8/9 ï; ³äðîäæåííÿ; ........ 2/9 ö; Ìîëîä³; ................... 3/5 ö; Âîë³; ........................ 3/5 ö; Êðàâ÷óêà; ............... 1/9 ö; ð-í ËÏÇ; .................. 3/9 ö; Çàõàðîâà; ............... 4/5 ö;

.. 43/-/6, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò; .............. 36000 .. 45/-/6, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò; .............. 35000 .. 50/-/8, æèòë. ñòàí; ....................................... 37000 .. 50/-/8, ðåìîíò; ................................... 42000, òîðã .. 53/-/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ...................... 45000 .. 47/-/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ...................... 34000 .. 70 êâ. ì, íîâîáóäîâà; ................................. 55000 .. 50/30/7, æèòëîâèé ñòàí; ............................. 36000 .. 48 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 38000

ÒÐÈʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ñîáîðíîñò³; ........... 9/9 ö; Ìîëîä³; ................... 2/5 ö; Ìîëîä³; ................... 4/5 ö; Êîíÿê³íà; ................ 6/9 ö; ³äðîäæåííÿ; ........ 4/9 ö; Âàâ³ëîâà; ................ 7/9 ö; Êðàâ÷óêà; ............... 2/5 ö; Êðàâ÷óêà; ............... 4/9 ö; Âîë³; ........................ 3/3 ö; Çàöåïè; ................... 3/9 ö; Âîë³; ........................ 4/5 ö; Çàöåïè; ................... 2/9 ö; Ëüâ³âñüêà; .............. 4/5 ö;

.. 67/-/10, ðåìîíò; ........................................... 45000 .. 64/-/8, ÷àñòêîâî ðåìîíò; ............................ 51000 .. 60/-/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ...................... 47000 .. 60/-/8, ºâðîðåìîíò; ........................... 52000, òîðã .. 65/-/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ...................... 46000 .. 65/-/8, õîðîøèé ñòàí; .................................. 51000 .. 80/-/10, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò; ..... 80000 .. 80 êâ. ì, äèçàéíåð. ðåìîíò, íîâîáóä.; ...... 95000 .. 84 êâ. ì, «ñòàë³íêà»; ............................ äîãîâ³ðíà .. 78 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 78000 .. 63/-/14, ðåìîíò; ........................................... 38000 .. 85 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³, àâò. îïàë.; ........... 88000 .. 53 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 36000

×ÎÒÈÐÈʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â.-²íòåðíàöîíàë³ñò³â; 4/9 ö; 80/-/10, ºâðîðåìîíò; ................................. 80000 ³äðîäæåííÿ; ........ 2/9 ö; .. 78/-/8, ðåìîíò; ............................................. 63000 Ìîëîä³; ................... 2/9 ö; .. 80/-/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ...................... 56000

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ.Ëèùå; ................... 2-ïîâ., ö, 160 êâ. ì, ðåì., ï³äâàë, ãàðàæ, 20 ñîò.; .. 75000 ì.Ëóöüê; .................. 1,5-ïîâ., ö, 170 êâ. ì, ñó÷. ðåì., ï³äâàë, ãàðàæ; .. 140000 ð-í âóë. Äóáí³âñüêî¿; 1/2 áóä., 40 êâ. ì, 2 ê³ìí., âñ³ êîìóí³ê., 6 ñîò.; ... 28000 ñ.Ç쳿íåöü; ............. 1-ïîâ., ö, 80 êâ. ì, 15 ñîòîê; ......................... 65000, òîðã ×åðíèøåâñüêîãî; 1,5-ïîâ., 220 êâ. ì, ö, ñó÷. ðåì., 5 ê³ìí., 15 ñîò.; . 175000 ñ.Òàðàñîâå; ............ øëàê/ö, 1-ïîâ., 10 êâ. ì, ðåìîíò, íàäâ. ............................ ................................. ñïîðóäè, 8 ñîò.; ......................................................... 65000 ð-í âóë. Êîâåëüñüêî¿; ä/ö, 2 ê³ìí., êóõíÿ, êîìóí³ê. â áóäèíêó, 4 ñîò.; .. 30000 öåíòð; ..................... 3-ïîâ., ö, 720 êâ. ì, ñàóíà, áàñåéí, 6 ñîò.; ..... äîãîâ³ðíà ð-í äåïî; ................ 1-ïîâ., ö, 4 ê³ìí., êóõíÿ, ñ/â, 6 ñîò.; ........................ 70000 ñ.ϳäãàéö³; .............. 1-ïîâ., 110 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, ñ/â, êóõíÿ, 20 ñîòîê; . 88000

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ïåðåäì³ñòÿ; ........... 10 êì â³ä Ëóöüêà, òåïë. ãîñï., 2,26 ãà; .................... 90000 öåíòð; ..................... 2-ïîâ., 220 êâ. ì, îêðåìå ïðèì³ùåííÿ, ............................. ................................. ðåìîíò; .......................................................... 250000, òîðã

Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³ ìîæíà îçíàéîìèòèñü çà òåë. 21-04-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 2/5, ö, 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàê òè: 098-055-21-17

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9, ö, 36/19/8, ðåìîíò. Ö³íà: 30500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 4/4, ö, 30/18/6,5, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 27000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9, ö, 37/20/10, ðåìîíò, ê³ìíàòà ç í³øåþ, ïàðêåò, íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 4/5, ö, 31 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, çàñêëåíèé áàëêîí. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/5, ö, 60 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 44000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 095-402-95-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 5/5, ö, 30/15,4/6,7, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî. Ö³íà: 24000 y. o. Êîíòàêòè: 098-055-21-17

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, ïîáëèçó îô³ñó «Çàõ³ä³íêîìáàíêó», 5/5; 30,1/15,4/6,4, â³êíà âèõîäÿòü ó äâ³ð, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí íå ç/ñ, òåðìiíîâî. Ö³íà: 31000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñ³éîâè÷

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 3/ 9, ö, ïëîùà 28/16/7. Êîëèøí³é ãóðòîæ. Ö³íà: 21000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 28-67-77, 050-391-51-02

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³ (ð-í «Àâåðñó»), 8/9, ö, 37,4 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 29-49-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 36/17/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ïàðêåò, áàëêîí ç/ ñ, â³êíà âèõîäÿòü â äâ³ð. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/9, ö, 38 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, í³øà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê, òåðì³íîâî. Ö³íà: 29000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 4/5, ö, 32 êâ. ì, áàëêîí çàñêëåíèé, âèð³âíÿí³ ñòåë³, ïëèòêîþ îáêëàäåíà ðîáî÷à çîíà íà êóõíÿ, ïàðêåò, âàãîíêà, ñàíâóçîë, ïëèòêà. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 5/5, 34,6/18/6, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 24000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/5, ö, 42 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé, ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 35500 ó. î. Êîíòàê òè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, ãóðòîæèòîê, 9/9, ö, º ñâîÿ êóõíÿ, âàííà, ê³ìíàòà – 12 êâ. ì, êóõíÿ – 11 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 22000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-228-20-20, 066-236-53-03

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9, ï, 35 êâ. ì. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 2/5, ö, 31 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, ç/ñ áàëêîí, ñàíâóçîë ðàçîì. Ö³íà: 29000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9, ö, 35/-/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñ/ò, ïàðêåò, âñ³ ìåáë³, í³øà. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-660-51-06

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9, ö, 34 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 37.4 êâ. ì, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-966-41-24

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/6, ö, 50 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà çäàíà, çîâí³ óòåïëåíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Ö³íà: 38000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 093-528-69-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/9, ö, 38 êâ. ì, áóäèíêó 5 ðîê³â, í³øà, ëîäæ³ÿ, îáøèòà äåðåâîì, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/9, ö, 50, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, çîâí³ óòåïëåíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 5/9, ö, 37 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32


9

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

Агентство нерухомостi

НОВА ОСЕЛЯ Квартири, будинки у рiзних районах мiста. Недорого. NEW

переклади • апостиль • легалiзацiя

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êâàðòèðà; ............... 3/9 ö; .. 50/20/10; ïë. â³êíà, áð. äâåð³, íîâîáóä.; .... 35000 ð-í 33 êâàðòàëó; .... 3/9 ö; .. 40/-/-; ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê; ............. 29000, òåðì. Âèííè÷åíêà; .......... 3/9 ö; .. 47 êâ. ì, ïë. â³êíà, áð. äâåð³, íîâîáóä.; ... 35000 Ãîðä³þê; .................. 4/9 ï; .. 50 êâ. ì, àâò. îïàë. íîâîáóä., ðîçâ. ³íôð.; 38000 Êðàâ÷óêà; ............... 2/9 ï; .. 37 êâ. ì, ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, øêîëà; 27500, òåðì. Êðàâ÷óêà; ............... 2/9 ï; .. 36/18/9, ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, øêîëà; 28000, òåðì. ð-í ê-ðó «Ïðîì³íü»; 2/9 ö; 47 êâ. ì, àâòîí. îïàë., ïë. â³êíà, áð. äâåð³;35000 Ñîáîðíîñò³; ........... 2/5 ö; .. 42 êâ. ì, àâò. îïàë.; .................................... 35500 Ñîáîðíîñò³; ........... 3/5 ö; .. 60 êâ. ì. àâò. îïàë.; .................................... 44000 Ñîáîðíîñò³; ........... 4/9 ö; .. 50 êâ. ì, àâò. îïàë., íîâîáóä., ðîçâ. ³íôð.;38000 Ñîáîðíîñò³; ........... 3/9 ö; .. 38 êâ. ì, í³øà, çðó÷í. ì³ñöåðîçò.; .............. 29000 öåíòð; ..................... 3/9 ö; .. 47 êâ. ì, àâòîí. îïàë., ïë. â³êíà, áð. äâåð³;35000 ×îðíîâîëà; ........... 2/5 ö; .. 47 êâ. ì, àâò. îï., íîâîáóä., áð. äâåð³;43000, òåðì. ×îðíîâîëà; ........... 3/9 ö; .. 50 êâ. ì; àâò. îïàë., íîâèé áóä.; ................ 38000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ 33 êâàðòàë; ............. 2/5 ö; .. 50 êâ. ì, êîñì. ðåì., ðîçâ. ³íôðàñòð.;41000, òîðã Ãðóøåâñüêîãî; ...... 1/5 ö; .. 51 êâ. ì, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, áåç ðåì.; ........ 38000 Âåòåðàí³â; .............. 2/5 ö; .. 50 êâ. ì, êîñì. ðåì., ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê; ... 41000 Âèííè÷åíêà; .......... 3/9 ö; .. 75 êâ. ì, ïîðó÷ øêîëà, äèò. ñàäîê; ............. 57000 Ãðóøåâñüêîãî; ...... 1/5 ö; .. 51 êâ. ì, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, áåç ðåì.;35500, òîðã Êè¿âñüêèé Ìàéäàí;5/9 ö; .. 70 êâ. ì, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàø., òåðì.; ...... 51000 Êîíÿê³íà; ................ 6/9 ö; .. 65 êâ. ì, àâò. îï., íîâîáóä.,.; ..................... 41000 Êîíÿê³íà; ................. 7/9 ö; ... 51 êâ. ì, ïîðó÷ ïàðê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàø.;43000, òîðã Êðàâ÷óêà; ............... 6/9 ö; .. 75/-/14, àâò. îïàë., íîâîáóä. ðåìîíò; ........ 61000 Êðàâ÷óêà; ............... 2/9 ö; .. 75/-/12; àâò. îïàë., çîâí³ óòåïë.; .... 54000, òåðì. Êðàâ÷óêà; ............... 6/9 ö; .. 75/-/12, àâò. îïàë., íîâîáóä., ñó÷. ïëàíóâ.;57000 Êðàâ÷óêà; ............... 6/9 ö; .. 65 êâ. ì, àâò. îïàë., ñó÷. ïëàíóâ.; . 41000, òåðì. Ñîáîðíîñò³; ........... 5/9 ö; .. 50 êâ. ì, ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê; ............. 39000, òîðã Ñîáîðíîñò³; ........... 2/5 ö; .. 50 êâ. ì., êîñì. ðåì., ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê; .. 41000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 2/5 ö; .. 70/-/13; àâ. îï., ñó÷. ïëàíóâ.; ..................... 65000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 7/9 ö; .. 52/-/8; àâò. îïàë., çðó÷íå ðîçòàø.; ... 43000, òîðã öåíòð; ..................... 1/5 ö; .. 51 êâ. ì; ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè; ........................ 38000 Êâàðòèðà; ............... 1/5 ö; .. 51 êâ. ì; ðîçä. ê³ìíàòè; ..................... 35500, òîðã Êâàðòèðà; ............... 6/9 ö; .. 65 êâ. ì, àâò. îïàë., íîâîáóä., ñó÷. ïëàíóâ.;41000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êîíÿê³íà; ................ 4/9 ö; .. 67 êâ. ì, ñîí. ñòîðîíà, íå êóòîâà; .. 42000, òîðã Êîíÿê³íà; ................ 6/9 ö; .. 86/-/12; àâòîí. îïàëåííÿ; ........................... 55000 Êðàâ÷óêà; ............... 4/9 ö; .. 90 êâ. ì, àâò. îïàë., åë³òí. áóä.; ................. 80000 Êðàâ÷óêà; ............... 3/9 ö; .. 110 êâ. ì, àâò. îïàë., ïë. â³êíà, áð. äâåð³; . 80000 Êðàâ÷óêà; ............... 7/9 ö; .. 90 êâ. ì, ºâðîðåì., çðó÷íå ì³ñöåðîçòàø.; 68000 Êðàâ÷óêà; ............... 7/9 ö; .. 67 êâ. ì, ñîíÿ÷íà ñòîð., íå êóòîâà; 42000, òîðã Ìîëîä³; ................... 3/9 ö; .. 67/-/9, ñîí. ñòîðîíà, íå êóòîâà; ....... 47000, òîðã Ñîáîðíîñò³; ........... 8/9 ö; .. 82 êâ. ì; çðó÷íå ì³ñöåðîçòàø.; ........ 75000, òîðã Ñîáîðíîñò³; ........... 4/9 ö; .. 67 êâ. ì; êîñì. ðåì., ñîí. ñòîð.; ...... 42000, òîðã ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; ö; ........ 80 êâ. ì, ºâðîðåì., ìåáë³; ................ 52000, òîðã ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 3/9 ö; .. 90 êâ. ì, ºâðîðåì., åë³òíèé áóäèíîê; ........ 70000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 3/9 ö; .. 75 êâ. ì; íîâîáóä., 4 ð., ñó÷. ïëàíóâ.; ....... 56000 öåíòð; ..................... ö; ........ 180 êâ. ì, ãàðàæ, àâò. îï.; .............. 140000, òîðã öåíòð; ..................... 3/9 ö; .. 94 êâ. ì, àâò. îïàë., áð. äâåð³, íîâîáóä.; .. 71000 ×îðíîâîëà; ........... ö; ........ 100 êâ. ì, àâò. îïàë., ðîçï. ºâðîðåì.; ...... 79000 Êâàðòèðà; ............... 3/9 ö; .. 67/-/9, ñîíÿ÷íà ñòîð., íå êóòîâà; ..... 47000, òîðã Êâàðòèðà; ............... 4/9 ö; .. 90 êâ. ì, àâò. îïàë., ºâðîðåì., ñîí. ñòîð.; 80000 Êâàðòèðà; ............... 3/9 ö; .. 94 êâ. ì, àâòîí. îïàë., áð. äâåð³; ............... 71000 Êâàðòèðà; ............... 4/9 ö; .. 67 êâ. ì, ñîí. ñòîðîíà, íå êóòîâà; .. 42000, òîðã Êâàðòèðà; ............... 3/9 ö; .. 75 êâ. ì, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê; ............... 56000

м. Луцьк, п-т Волі, 8 (вхід з двору), 2-й пов., каб. 5, тел.: (0332) 72-38-66, (050) 547-79-20, (099) 23-44-294

ÎÄÍÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Âîë³; ........................ 5/5; ..... 33 êâ. ì, ºâðîðåì.; ........................... 32000, òîðã Âîðîí³õ³íà; ............ 3/5 ö; .. 24 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................... 19000 Ãîí÷àðà; .................. 2/5; ..... 48 êâ. ì, ºâðîðåì.; ..................................... 46000 Ìàçåïè; .................. 2/5 ö; .. 34/18/7, õîð. ñòàí; ....................................... 30000 Øåâ÷åíêà; ............. 4/5 ö; .. 24/12/6. áåç ðåìîíòó; .................................. 20000 ×îðíîâîëà; ........... 7/9 ï; .. 35 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 29000 Ãîðä³þê; .................. 8/9 ï; .. 36/19/8, êîñì. ðåì.; ..................................... 27000 Âîëîäèìèðñüêà; ... 1/5 ö; .. 27 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 20000 Êðàâ÷óêà; ............... 4/9 ï; .. 36 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................... 30000 гâíåíñüêà; ............ 5/5 ö; .. 32 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .............................. 25000 Äðàãîìàíîâà; ........ 3/3 ö; .. 35/19/10, æèòëîâèé ñòàí, ãàçîâà êîëîíêà; 27000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 3/5 ö; .. 32/16/6, êîñìåòè÷íèé ñòàí; .............. 29000, òîðã Øîòà Ðóñòàâåë³; .... 4/9 ö; .. êîñìåòè÷íèé ñòàí; ...................................... 28000

ÄÂÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ öåíòð; ..................... 1/1; ..... 42 Âîë³; ........................ 2/5 ö; .. 45 Âèííè÷åíêà; .......... 3/5 ö; .. 42 Áåíäåë³àí³; ............ 7/9 ï; .. 50 Àðöåóëîâà; ............ 2/9 ö; .. 52 Íàëèâàéêà; ............. 5/5 ö; .. 45 Âåòåðàí³â; .............. 6/9 ï; .. 52 Çàõàðîâà; ............... 4/5 ö; .. 50 ³äðîäæåííÿ; ........ 4/9 ö; .. 52 Êðàâ÷óêà; ............... 7/9 ï; .. 50 Ïðèâîêçàëüíà; ...... 3/4 ö; .. 42

êâ. ì, 2 ñîòêè, æèòë. ñòàí; .................... 32000 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³; ........................ 40000 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................... 35000 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ................. 33000, òîðã êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 39000 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ....... 32000, òîðã êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 40000 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 40000 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 35000 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................... 36000 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 31000

ÒÐÈʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ïðèâîêçàëüíà; ...... 4/4; ..... 57 Ìîëîä³; ................... 9/9 ö; .. 67 Áàíäåðè; ................ 1/5 ö; .. 60 Âåòåðàí³â; .............. 7/9 ï; .. 67 Ñòð³ëåöüêà; ............ 4/5; ..... 52 Ëüâ³âñüêà; .............. 3/5 ö; .. 60 Êîíÿê³íà; ................ 3/5; ..... 60 ³äðîäæåííÿ; ........ 2/9 ï; .. 62 Ñîáîðíîñò³; ........... 9/9 ö; .. 64 Áåíäåë³àí³; ............ 1/9 ï; .. 62 Ìàçåïè; .................. 2/9 ö; .. 65 ×îðíîâîëà; ........... 8/9 ï; .. 67

êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 38000 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ............ 47000, òîðã êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................... 45000 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .................... 42000, òîðã êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ................. 40000, òîðã êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 40000 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ...................... 42000 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ................................ 49000 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 47000 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí; .............................. 43000 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................... 47000 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................. 48000

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ.Áàê³âö³; ................ 1,5-ïîâ., ö, íîâîáóä., 5 ê³ìíàò, 210 êâ. ì, 25 ñîòîê;43000 ×åðíèøåâñüêîãî; 195 êâ. ì, 6 ê³ìíàò, 2 ñ/â, ãàðàæ, 11 ñîòîê; .......... 170000 ð-í ïð.³äðîäæåííÿ; ........ 105/75/11, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ..... 80000, òîðã Ïîòåáí³; .................. 1/2 áóä., 87 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, 1986 ð.,8 ñîòîê; 51000, òîðã ð-í âóë.Ëüâ³âñüêî¿; ........... 205 êâ. ì, íîâîáóäîâà, øòóê., 12 ñîòîê; ... 35000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ð-í ËÏÇ; .................. 9 ñîòîê, ãàðíå ì³ñöå, ï³ä çàáóäîâó; .............. 45000, òîðã ñ.Âîðîòí³â; ............. 12 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó, äî 19 êì ....................................... ................................. â³ä ì. Ëóöüêà; .................................................... 295/ñîòêà ñ.Êîðøîâåöü; ........ 5 êì â³ä öóêðîâîãî çàâîäó, 26 ñîò., ï³ä çàáóä., ................ ................................. ð³âíèíà; .............................................................. 360/ñîòêà

ÁÓÄÈÍÊÈ

ÎÐÅÍÄÀ

ñ. Ëèïèíè; .............. 1,5-ïîâ.; 150 êâ.ì, ö, áðóê., êàíàë³ç., .; ......... 90000, òîðã

³äðîäæåííÿ; ........ 1-ê³ì. êâàðò., ç ìåáëÿìè; .......................... 1000 ãðí. + ê. ï Äðóæáè Íàðîä³â; .. 1-ê³ì. êâàðò., ç ìåáëÿìè; .................................... 900 ãðí. Âîë³; ........................ 2 ê³ì. êâàðò., ºâðîðåìîíò, «ñòàë³íêà»; ............ äîãîâ³ðíà Êè¿â. ì-í; ................ 1-ê³ì. êâàðò., ç ìåáëÿìè; .................... 1300 ãðí. + ñâ³òëî Âîë³; ........................ îô³ñ. ïðèì³ùåííÿ, 2-ïîâ.; ................................. äîãîâ³ðíà Ñîáîðíîñò³; ........... ç ìåáëÿìè; ................................................ 1000 ãðí. + ê. ï.

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ. Ñòðóì³âêà; .......... 15 ñîòîê, ïîðó÷ ñâ³òëî, ³íôðàñòðóêòóðà; ... 13500, òåðì. ×åðíèøåâñüêîãî; 0,1 ãà, á³ëÿ ë-í³ ÓÌÂÑ, ãàç, ñâ³òëî; .............. 2100 ó.î./ñîò. ñ.Íåá³æêà; .............. 9 ñîòîê, ñâ³òëî ïî âóëèö³, 20õ40; ............................ 10000 Äóáí³âñüêà; ............ 2 ä³ëÿíêè ïîðó÷: 15 òà 25 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó; .. 900/ñîò.

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 6/9, ö, 37 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 28000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ïîáëèçó ϳâí³÷íîãî ðèíêó, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., «ñâ³æèé» ðåìîíò, ëàì³íàò, 33 êâ. ì. Êîíòàêòè: 093-504-20-71

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 7/9, ö, 38 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, ê³ìíàòà ç í³øåþ. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-659-03-44

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 2/5, ö, 42 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 35500 ó. î. Êîíòàêòè: 063-433-70-95

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 7/9, ö, 38 êâ. ì, ñ/â ïîâí³ñòþ ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-142-22-20, 099-006-27-77 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 7/9, ö, 38/19/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòà ç í³øåþ, áàêëîí ç/ñ, ï³äâàë. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 8/9, ö, 31 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 8/9, ö, 37,4 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, ïëèòêà, ê³ìíàòà ç í³øåþ, ç/ñ áàëêîí ç êóõí³. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 3/9, ö, 50/20/ 10, àâòîí. îïàë., ïë. â³êíà, áð. äâåð³, íîâèé áóäèíîê, ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà,òåðì³íîâî. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 32/19/-, çðîáëåíèé ðåìîíò. Ö³íà: 22000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050 888-48-82 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 4/5 öåãëà. Ö³íà: 17000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-663-51-48, 067-361-47-30

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 8/9, ö, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 26000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 4/5, ö, 31 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áðîíüîâàí³ äâåð³. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 28500 ó. î. Êîíòàêòè: 099-020-09-61

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 9/9, ö, 30/14/7, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 26000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-844-83-12

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 52,6 êâ. ì, â çäàí³é íîâîáóäîâ³ íà âóë. Ñòð³ëåöüê³é, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 099-145-55-73

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì», 8/9, ö, 30 êâ. ì. Ö³íà: 27000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 28-03-52, 063-281-51-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 8/9 öåãëà, 40 êâ.ì, ðåìîíò. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-663-51-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â íîâîáóäîâ³, ç ºâðîðåìîíòîì ³ àâòîíîìíèì îïàëåííÿì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó-ñòóä³þ â ÆÊ «Êîñòà Áðàâà», 5/7, ºâðîðåìîíò, âìåáëüîâàíà, â³ä âëàñíèêà. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-342-91-64 2-êiìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äóáíiâñüê³é, 1/2, ö, 42 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Òåðìiíîâî. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñiéîâè÷ 2-êiìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ßðîâèöi, ð-í ê-ðó «Ïðîìiíü», 3/3, ö, 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïi÷íå îïàëåííÿ, ì/ï âiêíà. Òåðìiíîâî. Ö³íà: 25000 ó. î. òîðã. Êîíòàêòè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñiéîâè÷ 2-êiìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîäi, 6/9, ö, 41/12/18, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áåç áàëêîíó. Òåðìiíîâî. Ö³íà: 29000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñiéîâè÷ 2-ê³ì. êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, àâò. îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 063-859-57-55 2-ê³ì. êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 53 êâ. ì, ç îêðåìèì âõîäîì, äîáóäîâàíà âåðàíäà, îêðåìèé ï³äâàë, ºâðîðåìîíò, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 33000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 75-06-36 2-ê³ì. êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 6/9, ö, 55/30/7, 2 ëîä泿, ºâðîðåìîíò, ñêëîïàêåòè, íîâ³ ì³æê³ìíàòí³ òà áð. äâåð³, ëàì³íàò, ã³ïñîêàðòîí, íîâà ñàíòåõí³êà, ñ/â ïëèòêà. Êîíòàêòè: 71-59-45, 095-426-90-19

2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ö, 64-74 êâ. ì, â³ä çàáóäîâíèêà, áåç ïîñåðåäíèê³â, ñåðåäí³ ïîâåðõè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çàñêëåí³ ëîä泿, ë³÷èëüíèêè, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: â³ä 5000 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 20-02-19 2-ê³ìíàòíó äâîõð³âíåâó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ â êîòåäæíîìó ì³ñòå÷êó, 79 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çàë – 25 êâ. ì, 2 ñ/â. Ö³íà: 48000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 25-67-77 2-ê³ìíàòíó êâàêðòèðó â ñìò. Îëèêà, âóë. Ëóöüêà, 2/3, 52 êâ. ì, ãàç, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, âñ³ íåîáõ³äí³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Êîíòàêòè: 095-084-41-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó 2/5 öåãëà, 45 êâ. ì. Ö³íà: 31000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-663-51-48, 067-361-47-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ÆÊ «Ä³àìàíò», 5 ïîâåðõ, 74,6 êâ. ì, ãàðíå ðîçòàøóâàííÿ êâàðòèðè, áóäèíîê çäàíèé. Êîíòàêòè: 050-156-33-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ÆÊ «Êîñòà Áðàâà», 65 êâ. ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáë³. Ö³íà: 53000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 050-132-53-94

ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ïðîëåòàðñüêà; ......... 2-ê³ì. êâàðòèðà,1/1, 29,2/ 21,5/7,7, äåðåâ., îáêë. öåãë.;15000 ²âàíà Ôðàíêà; ............ 2-ê³ì. êâàðòèðà, 2/-, ö, 41,1/28,2/-, ðåì., ó äîáð. ñòàí³; ...... 36150 Ëóãîâà; .................... 2-ê³ì. êâàðòèðà, 42,7/24,6/-, ïåðåîáëàäí. ï³ä îô³ñ, ; ... 32000 Ï. Ìîãèëè; ............. 2-ê³ì. êâàðòèðà, ì. Êîâåëü, 38,9/26.2/-, 1/1, .................... ................................. ö, íà äâà âõîäè; ........................................................ 21500 ³äðîäæåííÿ; ........ 3-ê³ì. êâàðòèðà, 90,2/55/-, 1/5, ö, çàäîâ. ñòàí; ....... 58000 Ãîðüêîãî; ................ 2 ê³ì. êâàðò., 46,6 êâ. ì., êîðèäîð 11,8 êâ. ì, ................... ................................. õîðîøèé ñòàí; ........................................................... 20300

ÁÓÄÈÍÊÈ Êà÷àëîâà; ............... 1,5-ïîâ., 5 ê³ì., 25,3 êâ. ì, 3 êì â³ä öåíòðó ...................... ................................. ì. Ëóöüêà; .................................................................. 99140 Îñòðîâñüêîãî; ....... 1,5-ïîâ., 120.7 êâ. ì, 0,0950 ãà, õîð. ñòàí, ãàðàæ; . 76000 Ïðîôñï³ëêîâà; ...... 2-ïîâ., 114.5/69.3/-, ïë. â³êíà, ç íàäâ. ñïîðóä.; ...... 47200 ñ.Áîðîõ³â; .............. 223,1/127,3/-, ç áðóñó, ïë. â³êíà, ãàðàæ, ç ðåì., ................ ................................. 0,22 ãà; ....................................................................... 76000 ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 193,9/102,1/-, ºâðîðåìîíòîì, ä³ëÿíêà 0,1265 ãà; ... 97000 ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 241,3/155/-, 0,0950 ãà., ç ðåìîíòîì; ........................ 67000 ñ.Ïðèëóöüêå; ......... 192/102/-, ç ðåì., âñ³ êîìóí., øòóê., ãàðàæ; .......... 165000

ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß ñ.Ñòðóì³âêà; ........... âèðîá.-îô³ñ., 1825,9 êâ. ì, áóäèíîê öåõó ïî ïåðåðîáö³ ðèáè ................................. ³ç ìîäóëåì «Ìîñêâà», çàã.ïë 1432,1 êâ.ì, ñêëàä-ï³äíàâ³ñ, ................................. 279,5êâ.ì, âàãîâà íà 40 òîíí çàã.ïë. 114,3 êâ.ì; . 500000 ñ.Äóáîâå; ............... âèðîá.-ñêëàä., 870 êâ. ì, ñêëàä ìàòåð³àë³â òà ïðèì³ùåííÿ ................................. êîòåëüí³, ïîðó÷ çàë³çíè÷íà êîë³ÿ, çåìåëÿ â îðåíä³, ........ ................................. ïîòðåáóº ðåìîíòó; ................................................... 88400 ñ.Êîðøîâåöü; ........ âèðîá.-ñêëàä., 12713.1 êâ. ì, êîìïëåêñ ç 3-õ ïðèì³ùåíü, ................................. çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïë. 3.44 ãà, äîáðèé ñòàí; ......... 840000 гâíåíñüêà; ............ âèðîá.-ñêëàä., 394,9ì êâ, ó çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³, ............ ................................. îäíîïîâåðõîâå, íàÿâí³ îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ; ......... 128000 Ñòàí³ñëàâñüêîãî; .. ìàãàçèí, 146,9 êâ. ì, â äîáðîìó ...................................... ................................. òåõ.ñòàí³, 1/5, ö; ...................................................... 125000 Âàðøàâñüêà; .......... ì.Êîâåëü, íàñîñíà ñòàíö³ÿ, 1952.7 êâ. ì, 3-ïîâ., ........... ................................. ïîòð³áåí êàï.ðåìîíò, ä³ëÿíêà ïë.0.6224 ãà, ...................... ................................. íà òåðèòî𳿠«Êîâåëüñ³ëüìàø»; ........................... 458000 Âèííè÷åíêà; .......... îô³ñ, 69.9ì êâ., â öåíòð³, âõ³ä ç âóëèö³, ä³þ÷èé; .. 104000 Ðàíêîâà; ................. 1318,00 êâ. ì, îäíîïîâåðõîâå, ........................................ ................................. âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå, ñòàí çàäîâ³ëüíèé; ............ 195800 ʳëüöåâà; ................ 2-ïîâ., 1900,7 êâ. ì, âèðîá. òà îô³ñ. ïðèì³ù., ................. ................................. ç ðåìîíòîì; ........................................................... 443000 Êîïåðí³êà; ............. çàã. ïë. 36,4 êâ. ì (18,7 òà 17,7êâ. ì), .............................. ................................. ïîðó÷ çóïèíêà; .......................................................... 37600 ³äðîäæåííÿ; ........ 160.4 êâ. ì, çàë â³äïî÷èíêó, àäì³í.êîðïóñ ....................... ................................. òà ñàóíè, º ðåì.; ...................................................... 89000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ. Òàðàñîâå; ........... 0,1002 ãà, äëÿ áóä³âí. òà îáñë. æèòë. áóä., ...................... ................................. ð³âíèííà; ................................................................... 14000 ñ.Ðîâàíö³; ................ äëÿ áóä³âí. òà îáñëóãîâ. æèòë. áóäèí., 0,2451ãà; .... 13700 ä³ëÿíêà; ................... 10 ñîò, äëÿ áóä³âí. òà îáñëóãîâóâ. æèòë. áóäèí., 22400 ñ.Òàðàñîâå; .............. 0,2002 ãà, äëÿ îáñëóãîâ. òà áóä³âí. æèòë. áóäèí.; ....... 20000

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³ íà âóë.Ñòð³ëåöüê³é, 52,6 êâ. ì, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 095-840-50-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³ íà âóë.Ñòð³ëåöüê³é, 74,7 êâ. ì, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 095-840-50-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³, 70 êâ. ì, ë³÷èëüíèêè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ëîäæ³ÿ ç/ñ, êóõíÿ 11 êâ. ì, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 5900 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. ʳâåðö³, 46 êâ. ì. Êîíòàêòè: 067-370-83-22 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. ʳâåðö³, öåíòð, á³ëÿ ðèíêó, 47 êâ. ì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-580-91-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ â ð-í³ íîâîãî ïàðêó, 3/5, ö, 59 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò ³ ãàðàæ. Ö³íà: 55000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-156-33-60

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³ íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ö, 70 êâ. ì, â³ä çàáóäîâíèêà. Ö³íà: 5800 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-815-72-62

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ â öåíòð³ ì³ñòà, 70 êâ. ì, ãàðíèé ñòàí, ñåðåäí³é ïîâåðõ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áóäèíîê çäàíèé. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³ íà âóë. ×îðíîâîëà, â åë³òíîìó ðàéîí³. Ïëîùà 69 êâ. ì. ³êíà âèõîäÿòü íà ïàðê. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ êîòåäæíîãî òèïó â ð-í³ âóë. гâíåíñüêî¿, 1/4, 57 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåðàñà, îãîðîæà. Êîíòàêòè: 096-193-39-80

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ êîòåäæíîãî òèïó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 72 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãðàí³òí³ ï³äâ³êîííÿ, îãîðîæà, ïîäâ³ð’ÿ âèêëàäåíå áðóê³âêîþ. Ö³íà: 5500 ãðí./ 1 êâ. ì. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ö, 74/-/11, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 2 ëîä泿 ç/ñ, äàõîâà êîòåëüíÿ. Ö³íà: 71000 ó. î. Êîíòàê òè: 093-710-74-43, 78-00-88 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, 73/-/-, áóäèíîê çäàíèé â åêñïëóàòàö³þ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîçêàëüíîìó ð-í³, 7/9, ö, 53 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàê òè: 050-132-53-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 2/4, çðó÷íèé äî¿çä, á³ëüøå 40 êâ. ì, ìîæëèâå ïåðåïëàíóâàííÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Âëàñíèê. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 066-702-71-01 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 2/4, ö, 44/28/7, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-207-29-72 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 3/4, ö, 44,2 êâ. ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-055-21-17 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 6/9, ö, 54 êâ. ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Ö³íà: 41000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ðàéîí³, 2/4 öåãëà, 44/28/ 7 â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-207-29-72


10 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ðàéîí³, ð-í ðèíêó Ïðèâ³ç, çðó÷íèé äî¿çä, ïåðåïëàíóâàííÿ. Êîíòàêòè: 050-268-39-12 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 2/5, ö, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ ñàäîê, ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 41000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 3/5, ö, ºâðîðåìîíò, ºâðîâ³êíà, ñàíòåõí³êà òà åëåêòðèêà íîâ³, ë³÷èëüíèêè âîäè, º òåëåôîí, ï³äâàë, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-032-97-61 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 5/9, ö, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 39000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 50 êâ. ì. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 7/9, ï, 50 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Áàëêè, 3/5, ö, 52 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-659-03-44 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, êîòåäæíîãî òèïó, 70 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 4600 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 2/5, ö, 70/-/13, çäàíà íîâîáóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïåðåøïàêëüîâàíà, ñó÷àñíå ïåðåïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 65000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 5/9, ö, 70 êâ. ì, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó, 44,5 êâ. ì, «õðóùîâêà». Êîíòàêòè: 095-484-09-38 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê-ðó «Ïðîì³íü», 3/9, ö, 75/-/14, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 57000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 1/9, ö, 50 êâ. ì, âñ³ çðó÷íîñò³, ï³ä îô³ñ. Ö³íà: 34000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 3/4, ö, 45 êâ. ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, íîâà ñ/ ò. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-888-73-45

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 6/ 9, ö, 48 êâ. ì, âåëèêèé áàëêîí íà äâ³ ê³ìíàòè, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé. Ìîæëèâî ç ìåáëÿìè. Êîíòàêòè: 099-116-56-77, 096-423-35-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, íîâîáóäîâà, 7/9, ö, 70/42/14, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 1/9, ö, 52/-/-/ æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 5/9, ö, 50 êâ. ì. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, 5/9, ö, ºâðîðåìîíò, ñàíòåõíiê à òà ïðîâîäêà íîâà. Ö³íà: 45000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñiéîâè÷ 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 3/3ö, 50/-/6, êâàðòèðà òà áóäèíîê ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, àâòîíîìíå ï³÷íå îïàëåííÿ, ïàðê åò, ê³ìíàòè ñóì³æí³, âèñîê³ ñòåë³ (3,60 ì), âìîíòîâàíà êóõíÿ, ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàíñàðäíîãî ïîâåðõó. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 068-191-56-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 7/7, ö, 65 êâ. ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå. Ö³íà: 53000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ïðèâîêçàëüíèé, 3/4, 42 êâ. ì, ê³ìíàòè ñóì³æí³, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-325-25-90 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ñòàðîãî ì³ñòà, 2/2, ö, 47/-/-, áåç ðåìîíòó, âõ³äí³ íîâ³ äâåð³, ï³äâàë. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-660-51-06 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ñòàðîãî ì³ñòà, 2/2, ö, 52 êâ. ì, áàëêîí, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ñàíâóçîë ðàçîì, áåç ðåìîíòó àáî îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç îêðåìèìè ê³ìíàòàìè. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-698-95-70 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ ïàðêó 900-ð³÷÷ÿ, 4/5, ö, 56 êâ. ì, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì ³ ºâðîðåìîíòîì, â íîâîáóäîâ³, 3 êâàðòèðè íà ïëîùàäö³. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ñìò. Ãîëîáè, Êîâåëüñüêîãî ð-íó, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, ï³äâàë, ñàðàé. Êîíòàêòè: 068-191-11-89, 068-232-80-13 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ñìò. Òîð÷èí, 2/2, ö, 50/-/-, áåç ðåìîíòó, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàç. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, ö, 56 êâ. ì, ñòàðèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, ï³ä êîìåðö³éíó ä³ÿëüí³ñòü. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-660-51-06 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ Ëóöüêà, âóë. Âèííè÷åíêà, «ñòàë³íêà», 50/28/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàðàæ á³ëÿ áóäèíêó. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 78-00-88 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà Ëóöüê, â ð-í³ öåíòðàëüíîãî ïàðêó ³ìåí³ Ë.Óêðà¿íêè, íà ïð. Âîë³, 45/-/-, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè ñóì³æí³. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàê òè: 067-361-88-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà íà âóë. Øåâ÷åíêà, 44/-/-, ïîòðåáóº ðåìîíòó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äóáîâèé ïàðêåò, ê³ìíàòè ñóì³æí³. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 068-191-56-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 1/1, ö, 42 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, 2 ñîòêè. Ö³íà: 31000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 2/5, ö, 46 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/ â ðîçä³ëüí³, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 38000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-732-77-87 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 3/5 ö., 48 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 34000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-838-09-31 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 3/5, öåãëà, 45 êâ. ì. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-207-29-72 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 4/4, ö, 53 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 095-534-87-57 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 48 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

Êîëè íàø³ ñóñ³äè ä³çíàëèñÿ, ùî ìè êóïèëè íîâ³ ìåáë³, âîíè ëåäâå ç ðîçóìó íå ç³éøëè â³ä çàçäðîù³â … – ² â ÷îìó æ öå âèÿâèëîñÿ? – Âîíè ïîäàðóâàëè íàøîìó ñèíîâ³ êíèæêó «Þíèé ñòîëÿð» òà íàá³ð ³íñòðóìåíò³â.

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 5/10, ö, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì òà â³òðàæíèìè â³êíàìè. Íîâîáóäîâà. Ö³íà: 51000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-391-51-02, 050-156-33-60

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Áåíäåë³àí³, ð-í ËÏÇ, 6/9, 52 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ïëèòêà, ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, íîâîáóäîâà, 5/10, ö, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì òà â³òðàæíèìè â³êíàìè. Ö³íà: 52000 ó.î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-391-51-02, 050-156-33-60

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 1/9, ö, 47 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, ïîðó÷ óí³âåðñèòåò, ïàðê, 4/4, ö, 53 êâ. ì, âåëèê³ ê³ìíàòè, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ïëèòêà, º áàëêîí. Êîíòàêòè: 096-425-99-92, 29-49-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, ð-í ê³íîòåàòðó «Áàòüê³âùèíà», 1/2, ö, 45 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ñóì³æí³. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà. Êîíòàêòè: 097-467-15-40 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 1/ 3, ö, 44 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 2/5, ö, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 50 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 6/9, ï, 52 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 6/9, ö, 50/-/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-888-73-45

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 3/ 3, ö, 50 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 8/9, ï, 50 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-758-68-93

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 5/ 9, ö, 70 êâ. ì, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 51000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 3/5, ö, 44 êâ. ì, íîâ³ ðåìîíò òà ñàíòåõíiêà, ñ/â ðîçäiëüíèé, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà. Ö³íà: 40000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñiéîâè÷

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, ö, âèñîê³ ñòåë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 âåëèêèõ ï³äâàëè. Ö³íà: 38000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 24-07-92, 093-652-39-99

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 3/9, ö, 75 êâ. ì, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ïîðó÷ øêîëà, äèò. ñàäîê, ìàãàçèí. Ö³íà: 57000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, â íîâîáóäîâ³, â öåíòð³ ì³ñòà, 69 êâ. ì, ç â³òðàæíèìè â³êíàìè, 7 ïîâåðõ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, çàì³íåí³ äâåð³ òà óòåïëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 54000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, öåãëÿíèì ãàðàæåì (17 êâ. ì), ºâðîðåìîíò, â íîâîáóäîâ³, â îáæèòîìó çåëåíîìó ðàéîí³ á³ëÿ ïàðêó 900-ð³÷÷ÿ, 4/5, ö, 65 êâ. ì, 3 êâàðòèðè íà ïëîùàäö³. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà á-ð³ Äðóæáè Íàðîä³â, 2/9, ö, 47/29/7, ðåìîíò, ïàðêåò, ëîäæ³ÿ ç/ñ, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 38000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 2/9, ö, 52/30/9, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 39000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 3/9, ö, 54 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 41500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 5/9, ï, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 74,5 êâ. ì. Ö³íà: 6000 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-109-39-23 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 53/-/-, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, åë/ïðîâîäêà, ñòîëÿðêà, ïë. â³êíà, ëàì³íàò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí ç/ñ, «÷åñüêèé» ïðîåêò. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89, 78-00-88 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 7/9, ö, 76 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, â³ä çàáóäîâíèêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, 2 ëîä泿 ç/ñ. Ö³íà: 5600 ãðí./ êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 9/9, ö, 65 êâ.ì, íîâîáóäîâà çäàíà, â³ä çàáóäîâíèêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 5600 ãðí./ êâ.ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, ö, 54 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, 2 áàëêîíè, ï³äâàë, ºâðîðåìîíò, êóõîííà ñò³íêà. Âëàñíèê. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-998-15-12 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Áåíäåë³àí³, 4/9, ï, 52/-/9, ðåìîíò, ëàì³íàò, íîâà ïëèòêà, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Áåíäåë³àí³, 6/9, ï, 52 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Êîíòàêòè: 093-499-44-68 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Áåíäåë³àí³, 7/9, ï, 51/30/9, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 72-10-71 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Áåíäåë³àí³, 8/9, ï, 52 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ìåáë³. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-644-94-49

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 5/5, ö, 44 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, ð-í ÖÓÌó, 3/5ö, 46/24/6, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ïàðêåò, ê³ìíàòè ñóì³æí³, âìîíòîâàíà êóõíÿ òà øàôà-êóïå (ãàðäåðîáíà), ïë. â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, ãàçîâà êîëîíêà. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 3/5, ö, 52/-/-, ãóðòîæèòîê ñ³ìåéíîãî òèïó, êîðèäîð, âàííà ñâîÿ, õîðîøèé ñòàí, êóõíÿ íà äâ³ ñ³ì’¿, º ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè ñâîþ. Ö³íà: 30000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîðîí³õ³íà, 5/5, ö, 22/12/5, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 19000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã. Øóõåâè÷à, 4/4, ö, 45 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 096-425-99-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 7/9, ö, 53 êâ. ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 1/9, ï, 50 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ºâðîðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, àáî îáì³í íà 1/2 áóäèíêó, áóäèíîê. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 1/9, ï, ºâðîðåìîíò. Âëàñíèê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-050-23-46, 066-652-69-62 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà- Àðòåìîâñüêîãî, 5/5, ö. 43/-/-, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 36000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 3/5, ö, 43 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äåêàáðèñò³â, 1/5, ö, 38/35/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìîæëèâà äîáóäîâà. Ö³íà: 32000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äåêàáðèñò³â, 44/-/-, ðåìîíò. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äåêàáðèñò³â, 5/5, ö, 45 êâ. ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñ/â ðàçîì, ïëèòêà, ë³÷èëüíèêè, íîâà ñ/ò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàõàðîâà, 4/5, ö, 48 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 40000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-545-48-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàõàðîâà, 4/5, ö, 50 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-547-79-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàõàðîâà, 5/5, ö, 44 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, àáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê, ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàõàðîâà, 5/5, ö, 44 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, áåç ðåìîíòó, çàñêëåíèé áàëêîí. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 63 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîâåëüñüê³é, 1/2, ö, 32/-/-. Ö³íà: 22000 ó. î. Êîíòàê òè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿêiíà, ð-í ÑÌ «Áàðâiíîê», 4/9, ï, 49,8/18,6/7,8, íîâîáóäîâà, íîâèé ºâðîðåìîíò, øïàëåðè, ïëèòêà, ëàìiíàò, íîâà ñ/ò, ðîçäiëüíèé ñ/â, áàëêîí ç/ñ. Òåðìiíîâî. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñ³éîâè÷ 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà (ð-í ÑÌ «Áàðâ³íîê»), 9/9, ï, 49 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ïëèòêà, ë³÷èëüíèêè, ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 34000 ó. î. Êîíòàê òè: 066-644-94-49, 093-499-44-68 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 1/9, ï, 48 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 36000 ó î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 3/9, 50 êâ. ì, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò. Êîíòàê òè: 098-055-21-17 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 4/9, ï, 48,3 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 7/9, ö, 51 êâ. ì, êîñì. ðåì, ïîðó÷ ïàðê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ñàäîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 43000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 9/9, ö, 50 êâ. ì, çðîáëåíèé ðåìîíò. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, ð-í ÑÌ «Áàðâ³íîê», 49/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, íîâà ñàíòåõí³êà, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí ç/ ñ. Ö³íà: 34000 ó. î. Êîíòàê òè: 068-191-56-98, 093-710-74-43 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîðîëüîâà, 2/5, ö, 54/-/8, õîðîøèé ðåìîíò, ïàðê åò, ïëèòê à, ïîì³íÿíà ñàíòåõí³êà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 1/9, ö, 68 êâ. ì, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ö, 73 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 6200 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ö, 75/-/12, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, çîâí³ óòåïëåíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Ö³íà: 54000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/9, ï, 50 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàê òè: 095-534-87-57 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ö, 73 êâ. ì, áóäèíîê çäàíèé. Ö³íà: 5800 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 5/9, ï, 50 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-678-05-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 50 êâ. ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè íà 2 ñòîðîíè, ëàì³íàò, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, áîéëåð. Ö³íà: 43000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-659-03-44 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 50 ì.êâ, 5/9, ö, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà ïëèòêà. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ö, 65 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, çîâí³ óòåïëåíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ö, 75/-/12, çäàíà íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 57000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ï, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ï, 50/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ö, 50 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, 2 áàëêîíè. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-838-09-31 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ö, 50 êâ. ì, ê³ìíàòè îêðåìî, ºâðîðåìîíò, íîâà ñ/ò, ïëèòêà, ëàì³íàò, äóá, ñòîëÿðêà, ïë. â³êíà. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 73 êâ. ì, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 76 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, çàã.ïë. 52.6 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, ÷åñüêèé ïðîåêò. Ö³íà: 90000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, íîâîáóäîâà, 2/9, ö, 70 êâ. ì, çäàíèé áóäèíîê, â³ä çàáóäîâíèêà. Ö³íà: 5800 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-534-87-57 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ð-í Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó, 1/9, ö, 49 êâ. ì, ðåìîíò, ïëàñòèê îâ³ â³êíà, ñ/â ïëèòêà, ëîäæ³ÿ ç/ñ. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ö, 65 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, çîâí³ óòåïëåíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êóçíºöîâà, 47/-/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ãàçîâà êîëîíêà, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êóçíºöîâà, ö, 48 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ê îñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 34000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 2/4, ö, 70 êâ.ì. Âèñîê³ ñòåë³, ðåìîíò, ï³÷íå îïàëåííÿ. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 2/5, ö, 39/27/6, áåç ðåìîíòó, ïåðåïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 5/5, ö, 45 êâ. ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 066-644-94-49 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, ð-í ÑÌ «Íàø êðàé», 4/ 5, ö, 44/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìàçåïè, 2/5, ö, 53,5 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, 2 áàëêîíè, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-425-99-92, 29-49-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìîñêîâñüê³é (ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ), 3/ 5, ö, 44 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìîñêîâñüê³é, 2/2, ö, 43/-/6, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, àâò. îïàë., ãîðîä, õë³â. Ö³íà: 34000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìîñêîâñüê³é, 2/2, ö, 45 êâ. ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, êîòåë, êîëîíêà, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìîñêîâñüê³é, 2/2, ö, 47 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìîñêîâñüê³é, 44 êâ. ì, 4/5, ö, äîìîôîí, òåëåôîí, ãàðíèé ðåìîíò, ³íòåðíåò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-666-46-44


¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Í. Õàñåâè÷à, 6/6, ö, 40 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, âñ³ çðó÷íîñò³. Ö³íà: 22500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-207-29-72 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íàëèâàéêà, 1/5, 41 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, íîâà ñ/ò, ñ/â ñóìiæíèé. Ö³íà: 35000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñiéîâè÷ 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íàëèâàéêà, 5/5, ö, 45 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïîòåáí³, 5/5, ö, 47 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, äàõ øàòðîâèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 30000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 096-425-99-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïîòåáí³, 5/5, ö, 49/31/6, øàòðîâèé äàõ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ºâðîðåìîíò, ï³äâàë, áàëêîí, òåëåôîí. Âëàñíèê. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 26-41-32, 095-828-84-41 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é, 1/4, ö, 41/18,9/5,6, ï³ä êîìåðö³éí³ ö³ë³. Ö³íà: 44000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é, 3/4, ö, 44,2 êâ. êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 093-499-44-68 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é, 6/9, ö, 54 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, ÷åñüêèé ïðîåêò, ïàðêåò, 2 ëîäæ³, âåëèêà êóõíÿ. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 41000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñ³éîâè÷ 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é, 7/9, ö, 54 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 098-055-21-17 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 1/9, ö, 55 êâ. ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, òåëåôîí, ìîæëèâà äîáóäîâà, º âñ³ äîêóìåíòè. Ö³íà: 55000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 25-51-63, 066-444-99-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 35 êâ. ì, ö, 56/-/-, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àáî îáì³í íà áóäèíîê äî 15 êì â³ä ì³ñòà. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 72-10-71 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 4/5, ö, 44 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, çàñêëåíèé áàëêîí. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñ. Áàíäåðè, öåíòð, 4 ïîâåðõ, ö, 52 êâ. ì, «ñòàë³íêà». Êîíòàêòè: 097-142-22-20, 099-006-27-77 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6/9, ï, 48 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6/9, ï, 48 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 38500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñâ³òë³é, 5/5, ö, 51êâ.ì, êîñì. ðåìîíò, ïëàñò. â³êíà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ïàðêåò, òåõ. ïîâåðõ, ï³äâàë. Ö³íà: 38000 ó.î. òîðã. Ö³íà: 38000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ѳ÷îâ³é, 4/5, ö, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 050-888-73-45 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñòðiëåöüêié, 3/5, 40/26/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñ/ò, âåëèêà âàííà, êiìíàòà ïðîõiäíà, ñ/â ðîçäiëüíèé, áàëêîí, ïiäâàë, «ñòàðèé» êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 30000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñiéîâè÷ 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñóâîðîâà, 3/5, ö, 47/-/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ñóì³æí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, 10/10, ö, 60 êâ. ì, ïåíòõàóñ, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü ðîçøèðåííÿ ïëîù³. Ö³íà: 36000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, 4 À, êâ. 103, 57 êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-692-13-27 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, íîâîáóäîâà, 1/9, ö, 70 êâ. ì, äåøåâî, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 066-111-10-14 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/5, ö, â çäàí³é íîâîáóäîâ³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çàñêëåí³ ëîä泿, 68 êâ. ì, âèñîê³ ñòåë³. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/9, ö, 61,8 êâ.ì, íîâîáóäîâà, â³ä çàáóäîâíèêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 6300 ãðí./êâ. ì, òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 7/9, ö, 73 êâ. ì, íîâîáóäîâà, â³ä çàáóäîâíèêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 6300 ãðí./êâ. ì, òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, â çäàí³é íîâîáóäîâ³, 2/5, ö, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çàñêëåí³ ëîä泿, çàãàëüíà ïëîùà 68 êâ. ì, âèñîê³ ñòåë³. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ø. Ðóñòàâåë³, 3/9, ö, 49 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 34500 ó. î. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ø. Ðóñòàâåë³, 3/9, ö, 49 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 34500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ø. Ðóñòàâåë³, 5/9, ö, 52/31/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 2/2, ö, ïëîùà 46/34/9, æèòëîâèé ñòàí, ãàçîâà êîëîíêà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, ì³ñöå äëÿ ãàðàæà. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-156-33-60, 28-67-77, 050-391-51-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 2/5 öåãëà, 46 êâ. ì, â õîðîøîìó ñòàí³, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-207-29-72 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîïåíà, 4/4, ö, 51,6 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, âèñîê³ ñòåë³. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîïåíà, 52/-/-, áåç ðåìîíòó, àâòîíîìíå ï³÷íå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ñóì³æí³. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 067-361-88-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 3/9, ö, 50 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 3/9, öåãë. áóä., 50/30/7 êâ.ì. Ö³íà: 36000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: (0332) 26-35-76 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øóõåâè÷à, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 55 êâ. ì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-378-03-71 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øóõåâè÷à, 47 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

11

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó Ìàéäàí³, 5/9, ö, 70 êâ. ì, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê, òåðì³íîâî. Ö³íà: 51000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 6/9, ö, 48 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 1/5, ö, 42,5/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 3 â³êíà âèõ. íà ïð. ³äðîäæåííÿ. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 1/5, ö, 42,5/-/-, êóòîâà, ï³ä êîìåðö³éí³ ö³ë³. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/9, ö, 49 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 093-698-95-70 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 48/-/-/ ïåðåïëàíóâàííÿ, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 40000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 50 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòè òà ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, íîâ³ äâåð³, ñàíòåõí³êà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàê òè: 099-660-51-06 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 50 êâ. ì, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-653-58-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 50/-/-, ðåìîíò, ïàðêåò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, íîâà ñàíòåõí³êà, åë/ïðîâîäêà, ïë. â³êíà, âåëèêà ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 54 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, º ëîäæ³ÿ, áàëêîí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, ê³ìíàòè òà ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³,õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-838-09-31 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 5/5, ö, 47/29/7, ê³ì. ðîçä³ëüí³, õîðîøèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 72-10-71 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 5/9, ö, 40,5/-/6, êîëèøí³é ãóðòîæèòîê, áàëêîí ç êóõí³. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 6/7, 55,6 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ëàì³íàò, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, äâ³ øàôè-êóïå. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâ³ äâåð³, ñ/â, âàííà, ïëèòêà. Ö³íà: 37000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-545-48-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 1/5, ö, 42/28/6, æèòëîâèé ñòàí, ìîæëèâà äîáóäîâà. Ö³íà: 320000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 1/5, ö, 44/-/6, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâà äîáóäîâà. Ö³íà: 32000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 18, 4/5, ö, «ìàëîñ³ìåéêó», ìàë³ ê³ìíàòè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-971-21-53

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/4, ö, 42/28/6, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 34000 ó. î. Êîíòàê òè: 066-236-53-03, 72-10-71

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë.. Áàãðÿíîãî, 1/4, ö, 57 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåðàñà. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/4, ö, ïëîùà 42/28/6, ðåìîíò, ê³ìí. ïðîõ³äí³, ñàíâóçîë ðàçîì. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-156-33-60, 28-67-77, 050-391-51-02

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ì-í³, 4/9, ö, 50 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/5, ö, 42,3 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, íå êóòîâà, áàëêîí íå ç/ñ, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàê òè: 095-543-35-55

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, -/9, ö, 66 êâ. ì, íîâîáóäîâà, çäà÷à — 2 êâ. 2013 ð., â³ä çàáóäîâíèêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìîæëèâà ïîåòàïíà îïëàòà. Ö³íà: 7000 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/5, ö, 43 êâ. ì, ñòàðèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëê îí, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ïàðêåò. Ö³íà: 34000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-660-51-06

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 1 ïîâåðõ, ôàñàäí³ â³êíà. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-135-44-52

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/5, ö, 45 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-547-79-20

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/5, ö. Êîíòàêòè: 098-055-21-17

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 2/9, ö, 52 êâ. ì, ïåðåïëàíóâàííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðîçïî÷àòî ðåìîíò. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-534-87-57

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/5, ö, 50 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé. Êîíòàêòè: 097-142-22-20, 099-006-27-77

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 3/4, ö, 46 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 34000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 2/9, ö, 52 êâ. ì, ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, âèð³âíåí³ ñòåë³ ³ ñò³íè ã³ïñîêàðòîíîì, ì/ï â³êíà, çá³ëüøåíà êóõíÿ. Êîíòàêòè: 097-142-22-20, 099-006-27-77

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 3/5, ö, 45 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ïë. â³êíà, ïàðêåò, ç/ñ áàëêîí, ï³äâàë. Ö³íà: 32500 ó. î. Êîíòàêòè: 067-332-02-43

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 2/9, ö, 52 êâ. ì, ðîçïî÷àòèé ðåìîíò, ïåðåïëàíóâàííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â, ïëèòêà, ì/ï â³êíà. Êîíòàêòè: 050-545-48-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/5, ö, 52 êâ. ì, ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå êóòîâà. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 50 êâ. ì, «ñòàë³íêà». Êîíòàêòè: 050-132-53-94

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 2/9, ö, 52 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 3/4, ö, 42/28/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñêëîïàêåòè, ìåáë³, òåõí³êà. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 53 êâ. ì, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, â öåíòð³ ì³ñòà, 2/4, ö, 53/-/-, «ñòàë³íêà», êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, íîâà ãàçîâà êîëîíêà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, âåëèêà ñóì³æíà âàííà ê³ìíàòà, áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 49000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, ð-í ìàãàçèíó «Çíàííÿ», 3/5, ö, 43/ 21/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ñóì³æí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 37000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 1/4, ö, 44 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, Êîíòàêòè: 094-908-82-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 1/5, ö, 51 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, êóõíÿ — áàëêîí, ñïàëüíÿ — ëîäæ³ÿ, áåç ðåìîíòó, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 1/5, ö, 42/28/6 ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 72-10-71 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 1/5, ö, 51 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, êóõíÿ – áàëêîí, ñïàëüíÿ – ëîäæ³ÿ, áåç ðåìîíòó, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 35500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 2/4, ö, 44 êâ. ì, ê³ìíàè ïðîõ³äí³, ñ/â ðàçîì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 31000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 3/5, ö, 53 êâ. ì, àáî îáì³íÿþ íà 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öüîìó ð-í³ ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 099-732-77-87 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 3/5, ö, 53/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 46000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 5/5, ö, 52 êâ. ì, äàõ çðîáëåíèé, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñ/â – ïëèòêà. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 50 êâ. ì, ö, ºâðîðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáë³, âáóäîâàí³ øàôè, â³ä âëàñíèêà. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 52 êâ. ì, ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, âèð³âíåí³ ñòåë³ ³ ñò³íè ã³ïñîêàðòîíîì, çá³ëüøåíà êóõíÿ. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 53 êâ. ì, ç ðåìîíòîì, ìåáëÿìè, 2/5, ö. Êîíòàêòè: 050-653-58-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 9/9, ö, 56 êâ. ì, çðîáëåíèé ðåìîíòþ Ö³íà: 36000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 2/3, ö, 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 52000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 2/4, ö. Ö³íà: 31000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-96336-15

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/5, ö, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå êóòîâà. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 2/5, ö, 43 êâ. ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 1/5, ö, 50 êâ. ì, ðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Êîíòàêòè: 097-524-42-19, 050-959-83-88

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/4, 43 êâ. ì. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-073-40-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, ïåðøèé ïîâåðõ, êóòîâà, â³êíà âèõîäÿòü íà ïðîñïåêò, á³ëÿ òðîòóàðó, 43 êâ. ì, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàê òè: 71-77-20 097-78-08-926 demchuk1981@gmail.com 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 9/9, ö, 58/14/17/11, ðåìîíò. Ö³íà: 38000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/5, ö áåç ðåìîíòó, äâ³ êâàðòèðè íà ïëîùàäö³. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/9, ö, 49 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ïëàñòèê îâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ïëèòêà, ëîäæ³ÿ ç/ñ. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 5/9, ö, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 39000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ïîáëèçó ðàãñó, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 50 êâ. ì. Êîíòàêòè: 063-433-01-04 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 1/5, ö, 51 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, áåç ðåìîíòó, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 35500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 1/5, ö, 51 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, êóõíÿ – áàëêîí, ñïàëüíÿ – ëîäæ³ÿ, áåç ðåìîíòó, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 2/2, ö, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñàðàé, äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 2-ñêàòíèé äàõ. Êîíòàêòè: 093-249-46-70 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 6/9, ö, 65 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, çîâí³ óòåïëåíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 74.7 êâ. ì, â çäàí³é íîâîáóäîâ³ íà âóë.Ñòð³ëåöüê³é, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 099-145-55-73 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â çäàí³é íîâîáóäîâ³, 70 êâ. ì, 1/ 9-ïîâ. öåãë. áóä., äåøåâî. Êîíòàêòè: 066-111-10-14 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 067-452-55-92

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/5, ö, 49/29/6,8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

2-ê³ìíàòíó êâðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 6/9, ö, 65 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, çîâí³ óòåïëåíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/5, ö, 50 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ñòàí, áàëêîí ç/ñ. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48

2-ð³âíåâó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³ ïëîùåþ 108 êâ. ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âèñîê³ ñòåë³. Ö³íà: 5200 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: 050-156-33-60


097-490-99-88

12

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

3-êiìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿêiíà, 4/9, Ö, 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 ëîä泿, áàëêîí ç/ ñ, ïàðêåò. Ö³íà: 41000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñiéîâè÷

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. ʳâåðö³, öåíòð, âóë. Íåçàëåæíîñò³, º ãàðàæ, õë³â, ï³äâàë, ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà. Êîíòàêòè: 097-908-73-47

3-êiìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñ.Áàíäåðè, 1/5, Ö, 59 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìîæëèâiñòü äîáóäîâè. Ö³íà: 57000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñiéîâè÷

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, 2/4, öåãëà, 130 êâ. ì, ãàðàæ 18 êâ. ì, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Ìîæëèâà â³äñòðî÷êà ïëàòåæ³â, êîòåäæíå ì³ñòå÷êî «Ô³ëüâàðîê». Ö³íà: 5500 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60,

3-êiìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âiäðîäæåíÿ, 8/9, ö, 65 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 44000 ó. î. òîðã. Êîíòàê òè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñ³éîâè÷ 3-êiìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñòi, 4/9, ï, 67 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, 2 ëîä泿, áàëêîí. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñiéîâè÷

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ êîòåäæíîãî òèïó, 3/4, ö, 96 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, àáî îáì³íÿþ íà 1-, ÷è 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàê òè: 099-349-59-66 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ íà âóë. Êðàâ÷óêà, 8/9, ö, 90 êâ. ì, äàõîâà êîòåëüíÿ. Ö³íà: 6100 ãðí./ êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», ö, 80 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, áóäèíêó 15 ð., ºâðîðåìîíò, ìåáë³, íå êóòîâà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 52000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ãîò. «Ëó÷åñüê», 2/5, ö, 62 êâ. ì. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-653-58-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó, 6/9, ö, 63 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, òåðì³íîâî. Ö³íà: 52000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-838-09-31 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê-ðó «Ïðîì³íü», õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êóõíÿ – 9 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 46000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-659-03-44 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 6/9, ö, 69/40/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò. Ö³íà: 49000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

3-êiìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñòi, 9/9, ö, 65/37/10, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 ëîä泿, áàëêîí ç/ ñ, ïàðêåò íîâèé. Ö³íà: 47000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñiéîâè÷

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì òà â³òðàæíèìè â³êíàìè, ïëîùåþ 98 êâ. ì, 8/10 ö. Ö³íà: 5800 ãðí. /êâ. ì. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-391-51-02, 050-156-33-60

3-ê³ì. êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 1 ïîâ., ÷åñüêèé ïðîåêò, öåãëà, áàëêîí ³ â³êíî – íà ïðîñïåêò, ÷àñòê. ºâðîðåìîíò, òåðì³íîâî. Âëàñíèê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-147-03-04, 25-15-06

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîìó áóäèíêó â ðàéîí³ ÑÌ «Ôóðøåò» ç ãàðíèì ðåìîíòîì 3/9, ö, ïëîùà 65 êâ. ì. Ö³íà: 51000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ï³âí³÷íîãî ðèíêó, ñåðåäí³é ïîâåðõ, 68 êâ. ì, ãàðíèé ñòàí. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàê òè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 3/4, ö, 56 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, âìîíòîâàíà òåõí³ê à. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàê òè: 098-659-03-44

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïë. Âîçç’ºäíàííÿ, 1/5, ö, 60 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â – ñó÷àñíà ïëèòêà. Êîíòàêòè: 066-644-94-49

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 66 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ëîäæ³ÿ, áàêëîí ç/ñ. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/9, ö, 70 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåê ò. Êîíòàêòè: 098-055-21-17

3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ö, 75-90 êâ. ì, â³ä çàáóäîâíèêà, áåç ïîñåðåäíèê³â, ñåðåäí³ ïîâåðõè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çàñêëåí³ ëîä泿, ë³÷èëüíèêè, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: â³ä 5000 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 20-02-19 3-ê³ìíàòíó âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 86 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, âìîíòîâàíà êóõîííà ÷àñòèíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êàì³í, ñ/â ðàçîì, ïëèòêà. Ö³íà: 75000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68 3-ê³ìíàòíó âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî (ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»), 5/10, ö, 90 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, 2 ñ/â, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 3-ê³ìíàòíó âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9, ö, 133 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 29-49-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó 4/5, ö, 66,3 êâ. ì, äâ³ ëîä泿, ðåìîíò, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 24-99-39 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ÀÐ Êðèì, ì. ªâïàòîð³ÿ, 64,2 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàê òè: 098-451-59-45 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ÆÊ «Êîñòà Áðàâà», 3/6, ö, 82 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 90000 ó.î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³, 2/4, ö, 127 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, àáî îáì³íÿþ íà 1-, ÷è 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 75000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-349-59-66 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 75000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-941-46-99 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, 7/9, ö, 86 êâ. ì. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â êîòåäæíîìó ì³ñòå÷êó «Ô³ëüâàðîê», â íîâîáóäîâ³, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, 2/4, ö, 130 êâ. ì, ãàðàæ — 18 êâ. ì, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Ìîæëèâå â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó, Ö³íà: 5500 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. ʳâåðö³, ð-í äîêó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ïàðêåò, ïîðó÷ ïàðê, äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê. Êîíòàêòè: 063-981-56-63, 097-617-92-78

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 êâàðòàëó, 2/9, ö, 85 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ, ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 90000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40-À êâàðòàëó, 5/5, 50 êâ. ì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-660-58-84 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Áàëêè, 4/5, ö, 60 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, ïàðêåò, äâà áàëêîíè ç/ñ, ïë. â³êíà, ïëèòêà â ñ/â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, ð-í ëÿëüêîâîãî òåàòðó, 2/3, ö, 82/55/10, ðåìîíò, àâòîíîìíå ï³÷íå îïàëåííÿ, êîëîíêà, ïë. â³êíà, äóøîâà êàá³íà. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 1/9, ö, 67/-/-, íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, 2 ëîä泿, âèñîêèé öîêîëü. Ö³íà: 53000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-660-51-06

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ïåðåìîãè, 56 êâ. ì. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-382-89-70

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ 33 êâàðòàëó, 5/5, 70/-/9,5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìîæëèâèé îáì³í, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 71-42-91, 096-414-49-40 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà íà ïð. Âîë³, 3/3, ö, 82/-/-, «ñòàë³íêà». Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 099-758-68-93 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà íà ïð. Âîë³, 4/5, ö, 62,5/-/14, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 52000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 050-888-73-45 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 2/4, ö, 85 êâ. ì. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 57.1/41/5, â³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, áàëêîí, ï³äâàë, ðåìîíò. Ö³íà: 49000 ó.î. Êîíòàêòè: (0332) 24-70-55, 050-713-99-18

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 3/9, ö, 75 êâ. ì, íîâîáóäîâà, áóäèíêó 4 ð., ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 56000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, á³ëÿ Ñîáîðó, 5/5, ö, 54,2 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíà, ïàðêåò, òåëåôîí, ñ/â ðîçä., ê³ìíàòè ñâ³òë³, ï³äâàë. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 77-15-44, Ëþäà, 72-86-92, Êàòÿ

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 4/9, ö, 90 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå äîðîãî, åë³òíèé áóäèíîê. Ö³íà: 85000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, âóë. Ïðîãðåñó, 2/2, ö, 62/-/8, âèñîòà òåõ. ïîâåðõó 5 ì, øàòðîâèé äàõ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âèñîòà ñòåë³ 3,05 ì, êîëîíêà, âñ³ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 53000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 7/9, ö, 83 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 80000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, ñåðåäí³é ïîâåðõ, 65 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 60000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», ö, 80 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, áóäèíêó 15 ð., ºâðîðåìîíò, ìåáë³, íå êóòîâà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 52000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

ßêùî îï³âíî÷³ íà ñïàäàþ÷èé ì³ñÿöü ï³ä³éòè äî äçåðêàëà, òðèìàþ÷è ó îäí³é ðóö³ äâ³ çàïàëåí³ ñâ³÷êè, à â ³íø³é çåìëþ ç öâèíòàðÿ, øê³ðó æàáè é õâ³ñò ùóðà, òî ó â³äîáðàæåíí³ ìîæíà ïîáà÷èòè íåäîóìêà, ÿêèé â³äñòàâ â³ä æèòòÿ ðîê³â íà òðèñòà.

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 3/ 9, ö, 94 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 71000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 4/ 5, ö, âñå îêðåìî, îðèã³íàëüíå ïëàíóâàííÿ, äâ³ êâàðòèðè íà ïëîùàäö³, ðåìîíò, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 24-99-39 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 4/ 9, ö, 100 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-569-06-60, 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 60000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-941-46-99 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, ö, 160 êâ. ì, åë³òíà íîâîáóäîâà, ãàðàæ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçïî÷àòî ºâðîðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 140000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, ö, 180 êâ. ì, åë³òíà íîâîáóäîâà, ãàðàæ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçïî÷àòî ºâðîðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 140000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 093-528-69-37 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà á-ð³ Ä. Íàðîä³â, 7/9, ö, 61/41/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, ïë. â³êíà, ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 46000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà á-ð³ Äðóæáè Íàðîä³â, 2/9, 66 êâ. ì, âìåáëüîâàíà, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, â äîáðîìó ñòàí³, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-362-31-80, 097-991-08-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà á-ð³ Äðóæáè Íàðîä³â, 7/9, ö, 61/36/7,5, ðåìîíò. Ö³íà: 46000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. 8 Áåðåçíÿ, 3/9, ö, 68/-/9, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ ç ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ, ãàðäåðîáíà, íîâà ñòîëÿðêà, åë/ïðîâîäêà, ñàíòåõí³êà, áîéëåð, 2 ëîä泿 ç/ñ, êâàðòèðà óòåïëåíà, îçäîáëåíà «êîðî¿äîì». Ö³íà: 59000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. 8 Áåðåçíÿ, 4/5, ö, 66,5 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 49000 ó. î. Êîíòàêòè: 23-41-47, 099-336-28-78 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà (çà îáëàñíîþ ë³êàðíåþ), 9/9, ö, 65 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ÷åñüêèé ïðîåêò, ëîäæ³ÿ, áàëêîí. Ö³íà: 43000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 1/5, ï, 62,7 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, ºâðîðåìîíò, ºâðîâ³êíà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè âîäè, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Êîíòàêòè: 050-528-60-87, 050-108-69-19

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 9/9, 65 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 44000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-791-07-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 9/9, ö, 95,6 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, â³ä çàáóäîâíèêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 5600 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Áåíäåë³àí³, 3/9, ï, 60 êâ ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Áðàòêîâñüêîãî, 1/2, ö, 50/-/-, êóòîâà, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, âèñîòà ñòåë³ 3 ì. Ö³íà: 40000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 6 ïîâåðõ, 2 ëîä泿. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-434-75-45 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 6/9, ï, 62 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, 2 ëîä泿. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-425-99-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 6/9, ï, 64 êâ. ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-534-87-57 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 7/9, ö, 69 êâ. ì, äóá. ïàðêåò, êîñì. ðåì., 2 ëîä泿 ç/ñ, ñó÷. äâåð³, òåðì. Ö³íà: 50000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âàâ³ëîâà, 7/9, ö, 67 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ïëèòêà, ë³÷èëüíèê, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 52000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 8/9, ö, 66 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí, ïàðêåò. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 8/9, ö, 66 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ðàçîì. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 093-499-44-68 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 8/9, ö, 66 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ëîäæ³ÿ, áàëêîí. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-499-44-68

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 4/5, ö, 68 êâ. ì, çàñêëåíèé áàëêîí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 4/9, ö, 94 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, íîâîáóäîâà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê, ïàðê. Ö³íà: 71000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 5/5 öåãëà, 62 êâ.ì, õîðîøèé ê îñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 51000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-207-29-72 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 1/5, ö, 63 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-425-99-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 1/5, ö, 63 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîðîí³õ³íà, 3/5, ö, 65/-/9, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 52000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã. Øóõåâè÷à, 3/4, ö, 55/-/-, ºâðîðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, åë/ïðîâîäêà, ñòîëÿðêà, ïë. â³êíà, ìåáë³, ìîæëèâî ç ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ, êîâàíèé áàëêîí, áðîíüîâàí³ äâåð³, ñèãíàë³çàö³ÿ. Êîíòàêòè: 067-361-88-89, 78-00-88 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 1/9, ö, 64 êâ. ì, ï³ñëÿ ºâðîðåìîíòó. Ö³íà: 46000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 59/-/7, ðåìîíò, ïàðêåò, íîâà ñàíòåõí³êà, ïë. â³êíà. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-438-13-98, 78-00-88 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê (ð-í ϳâí³÷íîãî ðèíêó), 3/9, ö, 65 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 20-à, 5/5, ö, 69/38,5/12, áóäèíêó 6 ð., äàõîâà êîòåëüíÿ, êóõíÿ òà ñ/ â — ºâðîðåìîíò, ëîäæ³ÿ ç/ñ, óòåïëåíà, áàëêîí, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, ²íòåðíåò, äîìîôîí, ï³äâàë. Ö³íà: 62000 ó. î. Êîíòàê òè: 095-533-63-94 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 4/9, ö, 71 êâ. ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 098-055-21-17

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62.5 êâ. ì, ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, ëîäæ³ÿ, íà ïëîùàäö³ º ñóøêà, òåõí³÷íèé ïîâåðõ, áóäèíêó 6 ðîê³â. Êîíòàêòè: 050-941-69-80 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 7, öåíòð, áåç ïîñåðåäíèê³â, 3/5-ïîâ. ïàí. áóä., 65 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, âñ³ ìåáë³, òåõí³êà (òåëåâ³çîðè, ïð. ìàøèíà, õîëîäèëüíèê), àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 2 áàëêîíè. Ö³íà: 60000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-598-84-93, Âàñèëü 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 3/9, ö, 78 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, äàõîâà êîòåëüíÿ. Ö³íà: 78000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-659-03-44 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 3/9, ö, 85 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2 ëîäæ³, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áóäèíîê ç/ñ. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ê.-Êàðîãî, 7 ïîâåðõ, 66/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89, 78-00-88 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîâåëüñüê³é, 1/5, ö, 64 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàê òè: 099-329-31-32

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 4/9, ö, 67 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå êóòîâà. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 4/9, ö, 67 êâ. ì, ì/ï â³êíà, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 43000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 097-142-22-20, 099-006-27-77 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/9, ö, 86/-/8, íîâîáóä., ñòÿæêà, øòóêàò., àâò. îïàëåííÿ. Ö³íà: 59000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 6/9, ö, 86/-/12, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, åë³òíèé áóäèíîê. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 6/9, ö, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 6/9, ö; 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 48000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 8/9, ºâðîðåìîíò, ïîðó÷ øêîëà, ñàäî÷îê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-654-86-63 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 8/9, ö, 66,7 êâ. ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, õîðîøèé ñòàí, íîâà ñàíòåõí³êà, ïëèòêà. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, ð-í Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó, 6/ 9, ö, 60/-/9, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, ëîäæ³ÿ ç/ñ, áàëêîí. Ö³íà: 52000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, ð-í ÑÌ «Áàðâ³íîê», 4/9, ö, 65/-/-, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 1/9, ï, êóòîâà, 67/-/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³, 2 ëîä泿 ç/ñ, ïîðó÷ ÇÎØ ¹ 25, äèòÿ÷èé ñàäî÷îê, ìàðøðóòíà çóïèíêà, ìîæëèâî ï³ä ìàãàçèí, êîìåðö³éíó ä³ÿëüí³ñòü, îô³ñ, ñàëîí êðàñè. Òåðì³íîâî. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-721-67-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ö, 100 êâ. ì, íîâîáóäîâà, â³ä çàáóäîâíèêà. Ö³íà: 5800 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 097-142-22-20, 099-006-27-77 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ö, 78/-/-/ õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 85000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/5, ö, 70 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ïëèòêà, áîéëåð, º ë³÷èëüíèêè ãàðÿ÷î¿ òà õîëîäíî¿ âîäè, ãàç, õîðîøèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ ç/ñ. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/9, ö, 110 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê, ïàðê. Ö³íà: 80000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ö, 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ ç/ ñ. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-499-44-68, 29-49-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ö, 67 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå êóòîâà. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ö, 72 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 1/9, ï, 2 áàëêîíè, ìåáë³, âèñîêèé öîêîëü, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàê òè: 095-578-55-53

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ö, 80 êâ. ì, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, âìîíòîâàíà òåõí³êà, áóäèíêó 3 ðîêè. Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 099-758-68-93

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 1/9, ï, 64 êâ. ì, 2 áàëêîíè, õîðîøèé ñòàí, ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Êîíòàêòè: 099-324-35-27

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ö, 85/-/14 ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ãàðäåðîá. Ö³íà: 85000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 4/9, ö, 62 êâ. ì. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-653-58-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 4/9, ö, 65 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 095-534-87-57

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ö, 90 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, åë³òíèé áóäèíîê. Ö³íà: 80000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60


¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

Ліц. АВ №517163 від 02.07.2010 р.

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëèïèíñüêîãî, ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì», 7/9, ö, 86/47/12, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, íîâîáóäîâà. Êîíòàêòè: 095-300-09-46 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 3/9, ï, 65 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 48000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-758-68-93

Êîíòàêòè: 050-438-51-37

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 5/9, ö, 75 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, íå äîðîãî, òåðì³íîâî. Ö³íà: 56000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìàçåïè, 8/9, ö, 65/-/10, êîâêà íà äâîõ áàëêîíàõ, ºâðîðåìîíò â âàíí³é ê³ìíàò³ òà êîðèäîð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 6/9, ö, 94 êâ.ì, íîâîáóäîâà, â³ä çàáóäîâíèêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 6300 ãðí./êâ. ì., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìîñêîâñüê³é, 2/5, ö, 64 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 8/9, ï, 67 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 48000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íàëèâàéêà, 3/5, ö, 52/-/6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàê òè: 72-10-71, 050-228-20-20

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì», 67 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí ç êóõí³, ëîäæ³ÿ ç ñïàëüí³, ç/ñ, ïàðêåò, ñ/â ïëèòêà. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 87 êâ. ì, 2-ð³âíåâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, 2 âõîäè (îäèí îêðåìèé), ï³äâàë — 10 êâ. ì, äîáóäîâà, ðåêîíñòðóêö³ÿ òà ïåðåïëàíóâàííÿ.

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íîâî÷åð÷èöüê³é, 3/5, ö, 70/-/12, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 62000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 4/10, 135 êâ. ì, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, õîðîø³ ìåáë³. Êîíòàêòè: 096-425-99-92, 29-49-48

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 5/9, ö, 67 êâ. ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 098-055-21-17 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 5/9, ö, 85/-/14, íîâîáóäîâà, ö³êàâå ïëàíóâàííÿ, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 2 ñ/â, âàííà òà äóøîâà êàá³íà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ï, 66 êâ. ì, äóá ïàðêåò, íå êóòîâà. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-578-55-53

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîïåíà, 2/3 86,2/-/-, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 91000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïèñàðåâñüêîãî, 5/5, ö, 68 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, àîáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê. Êîíòàêòè: 099-758-68-93

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîïåíà, 85 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é, 1/5, 56,5/-/-, ðåìîíò, ï³ä êîìåðö³éí³ ö³ë³. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîïåíà, ð-í Êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ, 2/ 5ö, 86/-/-, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âèñîê³ ñòåë³ (3,20 ì). Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 068-191-56-98

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ö, 108 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 6000 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ö, 90 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, åë³òíèé áóäèíîê. Ö³íà: 68000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ÆÊ «Êîë³çåé», 4/9, ö, 82 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå ðïàëåííÿ. Ö³íà: 83000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, íîâîáóäîâà, 100 êâ. ì, çäàíèé áóäèíîê, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 5800 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-534-87-57 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, íîâîáóäîâà, 4/9, ö, 87 êâ. ì, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, ìåáë³. Êîíòàêòè: 050-888-73-45

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ð-í ïàñïîðòíîãî ñòîëó, 67/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé, 2 ëîä泿 ç/ñ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-327-19-93

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 5/5, 58 êâ. ì, îäíà ê³ìíàòà – ïðîõ³äíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 79-86-42, 063-400-89-61

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ð-í ïàñïîðòíîãî ñòîëó, ÑØ-21 òà ÑØ-25, 67/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé, 2 ëîä泿 ç/ñ. Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 78-00-88

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñ. Êîâàëåâñüêî¿, 65 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Êîíòàêòè: 093-499-44-68, 29-49-48

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ð-í ðàãñó, 3/9, ï, 62/-/9,5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-159-14-54

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñòð³ëåöüê³é, 4/5, ö, 52 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ö, 85 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñóâîðîâà, 1/5, ö, 60 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëèïèíñüêîãî, 68 êâ. ì, çäàíà íîâîáóäîâà, äàõîâà êîòåëüíÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ë³÷èëüíèêè âîäè, ãàçó, º áàëêîí, ëîäæ³ÿ. Êîíòàêòè: 097-142-22-20, 099-006-27-77 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëèïèíñüêîãî, 7/9, ö, 86 êâ. ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 80000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâiâñüê³é, 4/5, ö, 50,4 êâ. ì, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ñ/â ðàçîì. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñ³éîâè÷ 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 1/5, ö, 100 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 4/5, ö, 50/37/5, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ï³äâàë. Ö³íà: 38000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-545-48-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìàçåïè, 2/5, ö, 64 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 46000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìàçåïè, 2/9, ö, 65 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, ö, 100 êâ. ì, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ðîçïî÷àòî ºâðîðåìîíò, 5 ð. áóäèíêó. Ö³íà: 85000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Î㳺íêà, 1, ïîáëèçó Ìåìîð³àëó, ï³ä îô³ñ àáî ìàãàçèí. Êîíòàêòè: (0332) 23-23-83

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é, 4/4, ö, 57 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ö, 90 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, åë³òíèé áóäèíîê. Ö³íà: 80000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñóâîðîâà, 4/5 ö, 63 êâ.ì., ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó. Ö³íà: 43000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, 7/9, ö, 85 êâ. ì. Ö³íà: 62000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 050-228-25-80, 096-363-26-98

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, 85.9/ 51.6/11, 5/10, ö, ÀÃÂ, ÿê³ñíèé ºâðîðåìîíò, íîâèé áóäèíîê, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö³íà: 93000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 1/5, ö, 102 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³. Ö³íà: 125000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 72-10-71 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/9, ö, 75 êâ. ì, íîâîáóäîâà, â³ä çàáóäîâíèêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 6300 ãðí./êâ. ì., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 3/5, ö, 102 êâ. ì, õîðîøèé íîâèé ðåìîíò, ãàðàæ. Ö³íà: 155000 ó. î. Êîíòàê òè: 72-10-71, 050-228-20-20

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 6/9, ö, 70/-/9, ðåìîíò, ïàðêåò, íîâà ñàíòåõí³êà, ë³÷èëüíèêè, ïë. â³êíà, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí ç/ñ, ï³äâàë. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 6/9, ö,69/-/7,7, ïàðêåò, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, íîâà ñàíòåõí³êà, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, äâ³ êëàäîâêè, ï³äâàë. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 4/5, ö, 67/-/-, ºâðîðåìîíò, ïàðêåò, âñ³ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 50000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, -/9, ö, íîâîáóäîâà, çäà÷à — 2 êâ. 2013 ð., â³ä çàáóäîâíèêà, ìîæëèâà ïîåòàïíà îïëàòà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 7000 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 61.5 êâ. ì, 4/ 9-ïîâ. öåãë. áóä., âìåáëüîâàíà, òåõí³êà, òåëåôîí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-858-28-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 63/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ïë. â³êíà, 2 áàëêîíè ç/ñ. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ (ð-í ÑÌ «Íàø êðàé»), 4/9, ö, 65 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-499-44-68, 050-438-95-05 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 1/9, ö, 96 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2 ïîâåðõ, 72 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 60000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5, ö, 64 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 51000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5, ö, 65 êâ. ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ÷àñòêîâî ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñ/â – ïëèòêà. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92

13

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, 60 êâ. ì, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ïàðêåò, 2 áàëêîíè, ï³äâàë, ÷åñüêèé ïðîåêò. Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàêòè: 25-11-50, 050-197-14-65

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 6/9, 67,5/-/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 6/9, ö, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðåìîíò. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 9/9, ö, 69/-/10, ðåìîíò. Ö³íà: 60000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, ð-í ÑÌ «Íàø Êðàé», 4/5, ö, 62/-/10, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåïëàíóâàííÿ, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 1/5, ö, 61 êâ. ì, ðåìîíò, ëîäæ³ÿ ç/ñ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ïëèòêà. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, ð-í «×åðâîíîãî ñîíöÿ», 64 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-815-72-62

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 1/9, ö, 64/-/9, ê³ìíàòè òà ñàíâóçîë îêðåì³, çàñêëåí³ ëîä泿. Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàê òè: 099-660-51-06

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 1/5, ö, 46/-/-, áåç ðåìîíòó, êóòîâà, ìîæíà ï³ä îô³ñ. Ö³íà: 50000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/5, ö, 62/37/7, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 54000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 72-10-71

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 4/5 ö, 62 êâ.ì, âåëèêà êóõíÿ-ñòóä³ÿ, õîðîøèé ðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ç/ ñ áàëêîí, ï³äâàë. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 4/5, ö, 62 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåïëàíîâàíà, êóõíÿ – 15 êâ. ì, ï³äâàë. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 1/5, ö, 58 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 45000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñ³éîâè÷ 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 1/5, ö, 58 êâ. ì. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-207-29-72 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/4, ö, 59 êâ. ì, 1 ê³ìíàòà — ïðîõ³äíà, ñ/â ðàçîì, íîâ³ áðîíüîâàí³ äâåð³, 1 ê³ìíàòà — ºâðîðåìîíò, ñêàòíèé äàõ. Êîíòàêòè: 096-425-99-92

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/4. Êîíòàêòè: 050-378-91-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/5, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè ó êóõí³ òà âàíí³é. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-819-76-53 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 8/9 öåãëà, 74 êâ.ì, âåëèêà êóõíÿ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ. Êîíòàêòè: 050-207-29-72 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 3/9, ö, 67/-/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå êóòîâà. Ö³íà: 47000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 1/5 ö., 65/-/9, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ïëèòêà. Ö³íà: 45000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 096-425-99-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 2/5, ö, 64 êâ. ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-838-09-31 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 2/5, ö, 67 êâ. ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðîçïî÷àòî ðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ïëèòêà, íîâ³ òðóáè òà ñ/ò. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 29-49-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 2/5, ö, â³êíà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 2/5, ö, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 098-055-21-17 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 2/5, ö, ÷åñüêèé ïðîåêò, 2 êâàðòèðè íà ïëîùàäö³, ïë. â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 3/5, ö, 70 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 3/9, ö, 66 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 48000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-659-03-44

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/5, ö, 74 êâ. ì, ïîâí³ñòþ ºâðîðåìîíò, âìåáëüîâàíà. Êîíòàêòè: 097-142-22-20, 099-006-27-77 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/9, ö, 49 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí ç/ñ, ñ/â ðàçîì, ñó÷àñíà ïëèòêà, ë³÷èëüíèêè, ïàðê åò. Êîíòàê òè: 050-438-95-05 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/9, ö, 75 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, çäàíèé, ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 56000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/9, ö, 65 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/9, ö, 65 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 55000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 050-678-05-09 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/9, ö, 67 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå êóòîâà. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/9, ö, 67 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå êóòîâà. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 5/5, ö, 58 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåê ò, çàñêëåíà ë îäæ³ÿ, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 5/5, ö, 60 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 5/5, ö, 69/-/-, õîðîøèé ðåìîíò, ðåìîíò äàõó. Ö³íà: 50000 ó. î., ò îðã. Êîíòàê òè: 72-10-71, 050-228-20-20 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 6/9, ö, 65 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ïëèòêà, ðåìîíò. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-438-95-05 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 6/9, ö, 66 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ ç/ñ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Ö³íà: 52000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 64 êâ. ì, ðåìîíò, ìîæíà ï³ä îô³ñ, â³êíî âèõîäèòü íà ãîëîâíó âóëèöþ. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-815-72-62

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 3à/36, 9/9, ö, 66,6/-/18, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 53000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 66 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-838-09-31

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 4/5, ö, 51/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ñåðåäí³é ïîâ., ö/á, ºâðîðåìîíò, 2 ç/ñ áàëêîíè, ïàðêåò, ïë. â³êíà. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 4/5, ö, íîâ³ äâåð³, ïàðêåò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí ç/ñ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ãàðäåðîáíà, êàáåëüíå ÒÁ, ²íòåðíåò, äîìîôîí, ïîðó÷ ñàäîê, øêîëà. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-666-47-93

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 14 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 1/1, ö, 76/-/-, âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, ñâîº ïîäâ³ð’ÿ, 57 ñîòîê ãîðîäó. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 3/9 öåãëà, 67 êâ.ì, 33 êâàðòàë. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-663-51-48, 067-361-47-30


14

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëèïèíñüêîãî, ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì», 7/9, ö, 86/47/12, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, íîâîáóäîâà. Êîíòàêòè: 095-300-09-46 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 1/9, ö. Çàãàëüíà ïëîùà 78 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, ºâðîâ³êíà, áàëêîí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 70000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-317-52-43 Âåëèêîãàáàðèòíó 2-ð³âíåâó êâàðòèðó â áóäèíêó êîòåäæíîãî òèïó, 150 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 85000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-349-59-66 Âåëèêîãàáàðèòíó 2-ð³âíåíó êâàðòèðó â áóäèíêó êîòåäæíîãî òèïó, 104 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 2 ñ/â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè, ï³äâàë, ì³ñöå ï³ä àâòî, îãîðîæà. Ö³íà: 100000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 Âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³, 150 êâ. ì, àáî îáì³íÿþ íà 1-, ÷è 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 85000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-941-46-99

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 3/9, ö, 67/-/ 9, ê îñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå êóòîâà. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 3/9, ö, 75 êâ. ì, àâòîí. îïàë., íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, çäàíèé, ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 56000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 3/5, ö, 88 êâ. ì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-339-93-39

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âî¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, áóä. 2, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä. Êîíòàêòè: 050-213-33-45

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â íîâîáóäîâ³, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì òà â³òðàæíèìè â³êíàìè, ïëîùåþ 98 êâ. ì, 8/10, ö. Íà áóäèíêó ïðàöþþòü êîì³ñ³¿ ïî çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ. Ö³íà: 5800 ãðí. /êâ. ì. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-391-51-02, 050-156-33-60 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íîâîáóäîâó, 100 êâ. ì, çäàíèé áóäèíîê, âóë. Êðàâ÷óêà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 5800 ãðí./ êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-815-72-62

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó òà ÑÌ «Áàðâ³íîê», 6/9, öåãë. áóä., 60 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-349-50-45 3-ê³ìíàòó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, ð-í ðèááàçè, 3/5, ö, 69/-/-, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ïàðêåò, ìîæëèâî ÷àñòêîâî ìåáë³, ö³íà äîãîâ³ðíà, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 067-361-88-89 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 2/9, ö, 80 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 2/9, ö, 72/47/ 8, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, âåëèêèé áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 58000 ó.î. òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 4/9, ö, 80 êâ. ì, àáî îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 099-758-68-93, 050-838-09-31 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 2/9, ö, 80/-/9, ðåìîíò, ëàì³íàò, íîâà ñòîëÿðê à, ñàíòåõí³êà, ë³÷èëüíèêè, áð. äâåð³, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 63000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 2/9, ö, 80 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 56000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 050-838-09-31

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 9/9, ö, 80 êâ. ì, ðåìîíò, ïàðêåò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ ç/ñ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, óòåïëåíèé áóäèíîê, â³äðåìîíòîâàíèé äàõ, àáî îáì³í íà æèòëîâèé áóäèíîê. Ö³íà: 63000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-378-12-70 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/9, ö, 78/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äóáîâèé ïàðêåò, íîâà ñàíòåõí³êà, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 61000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 6/9, ö, 79 êâ. ì, ðåìîíò, âåëèêà êóõíÿ. Ö³íà: 68000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 25-95-01, 050-500-33-22 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 7/9, ö, 125 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè. Ö³íà: 75000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 8/9, ö, 85 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñò. â³êíà, áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-678-05-09 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 9 ïîâåðõ, ö, 81 êâ. ì. Ö³íà: 58000 ó. î. / òîðã. Êîíòàê òè: 050-687-99-91 liliua12@mail.ru 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 9/9, ö, 82/-/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, òåõí³÷íèé ïîâåðõ. Êîíòàêòè: 067-332-02-43 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ øêîëè ¹ 23, 4/9 ö., 81 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí, ÷åñüêèé ïðîåê ò. Êîíòàê òè: 095-827-87-37, 25-12-59 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 098-157-00-48 25-25-56, 097-608-90-67

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, çà ïîì³ðíó ö³íó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 050-438-13-98

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, êð³ì 1 ïîâåðõó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: äî 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-989-43-36

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-941-46-99 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ó âëàñíèêà. Êîíòàêòè: 050-545-48-91

ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó â ð-í³ ïë. Âîçç’ºäíàííÿ, 18 êâ. ì. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 7/9, ö, 61/-/ 9, æèòëîâèé ñòàí, ïàðêåò. Ö³íà: 46000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ðåìîíòó, ç³ çðó÷íîñòÿìè, ìîæëèâî «ìàëîñ³ìåéêó», ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Ö³íà: äî 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

Êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 5/ 5, ö, 66/-/9, 2 çàñêëåí³ áàëêîíè, æèòëîâèé ñòàí, ïàðêåò, ðåìîíò äàõó, ðåìîíò â ï³ä’¿çä³, ï³äâàë, õîðîøèé äâ³ð. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 47000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 1/3, 70 êâ. ì, êîìóí³êàö³¿, ðåìîíò. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-135-44-52

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/9, ö, 82 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí, íîâà ñ/ò. Ö³íà: 57000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó, â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³. Ö³íà: äî 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

Äâ³ ñóì³æí³ êâàðòèðè, 2 òà 3 ê³ìíàòíó. Êîíòàêòè: 067-361-25-22

Êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 1/5, ö, 31/-/ -, ïåðåïëàíóâàííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, ìîæëèâà äîáóäîâà. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 7/9, ï, 67/-/ 9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 45000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòðàëüíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà, 1-3 ïîâåðõè. Ö³íà: äî 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-135-44-52

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæëèâî ìàë îñ³ìåéíîãî òèïó. Êîíòàêòè: 096-837-94-43

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 2/9, 72 êâ. ì, ìîæëèâèé îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 3/9, ö, 106 êâ. ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 3 ñïàëüí³, ðåìîíò. Ö³íà: 85000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âîêçàëó, 33 êâàðòàëó, ËÏÇ, ïë. Âîçç’ºäíàííÿ, ìîæëèâî ç ðåìîíòîì. Ö³íà: äî 22000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-28-64, 099-388-52-62

Äâ³ ê³ìíàòè â ãóðòîæèòêó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 19 + 17 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ºâðîâ³êíà, êóõíÿ, ñ/â íà 2 ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 4/5, ö, 67,3/ 42/9, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, 2 áàëêîíè, ï³äâàë, ÷åñüêèé ïðîåêò. Ö³íà: 55000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-284-53-39

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 62 êâ. ì, 1/ 5 öåãëà, ðåìîíò. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-663-51-48, 067-361-47-30

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, ðîçãëÿíó óñ³ ð-íè, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 093-499-44-68

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, êð³ì îñòàííüîãî ïîâåðõó. Ö³íà: äî 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-675-04-80

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 4/4, ö, 55 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-663-51-48, 067-361-47-30

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 2/5 öåãëà, 84 êâ.ì. Ö³íà: 52000 ó.î. Êîíòàê òè: 050-663-51-48, 067-361-47-30

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó àáî ïåðåäì³ñò³, ìîæíà áóäèíîê, ðîçãëÿíó âàð³àíòè Êîíòàêòè: 050-265-23-71, 097-636-80-65

Âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, íà âóë. Ïóøê³íà, 1/3, ö, 4 ê³ì., 118 êâ.ì, âèñîê³ ñòåë³, àâò. îïàëåííÿ, êàì³í, ñèãíàë³çàö³ÿ, ñåéô â ñò³í³, 2 òåë., + âåðàíäà 20 êâ.ì, ç áàñåéíîì 3õ5 ì, + ï³äâàë 15 êâ.ì, îãîðîäæåíèé äâ³ð, 1,5 ñîò., íàêðèòà ñòîÿíêà äëÿ àâòî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-974-14-92

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 35, ïîáëèçó ÑÌ «Ôóðøåò», ϳâí³÷íèé ðèíîê, 73.5 êâ.ì, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 57000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-217-21-20

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 4/9, ö, 67 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå êóòîâà. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó íà áóëüâàð³ Äðóæáè íàðîä³â, ïðèâàòèç., 21/12,5/ -. Ö³íà: 13800 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-713-85-00, 24-56-31

ʳìíàòó â ð-í³ ÇÎØ ¹ 5. Ö³íà: 13000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-346-91-04, 097-848-42-68 ʳìíàòó â ð-í³ ËÏÇ, 16 êâ. ì, çðó÷íîñò³ íà 2 ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 ʳìíàòó â ð-í³ øêîëè ¹ 23, 15 êâ. ì. Ö³íà: 8000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-695-16-84

ʳìíàòó ó ãóðòîæèòêó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 18.5 êâ. ì. Êîíòàêòè: 067-974-53-74, 050-074-80-68, ï³ñëÿ 17.00 Íàéêðàùó êâàðòèðó â ÆÊ «Ä³àìàíò», âèãëÿä íà Êè¿âñüêèé ìàéäàí, 74 êâ. ì, ñåðåäí³é ïîâåðõ, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 7900 ãðí./ êâ. ì, òîðã. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 Ïðèâàòèçîâàíó ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó íà âóë. Çà¿àðîâà, 8/9, 12 êâ. ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñ/â íà 2 ñ³ì’¿, êóõíÿ íà 3 ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

Ðîçïî÷àòå áóä³âíèöòâî 5-êâàðòèðíîãî, æèòëîâîãî áóäèíêó â ð-í³ ËÏÇ, 60 êâ. ì, òà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè. Ìîæëèâèé êðåäèò. Ö³íà: 4500 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: (0332) 72-71-28, 050-267-79-30, 067-925-91-59, 067-580-01-69

êóïëþ 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. Ñîáîðíîñò³, Ìîëîä³, âóë. Êðàâ÷óêà, ñåðåäí³ ïîâåðõè. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 099-758-68-93 1-, àáî 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, êð³ì ð-íó âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿. Êîíòàêòè: 050-675-04-80 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³ ì³ñòà, áàæàíî ç êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì. Ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-431-42-53

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Ëóöüêà,ìîæëèâî áåç ðåìîíòó. Ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Ö³íà: äî 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34, lcn.biz.ua

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, 2/ 4, ï, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 050-804-89-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 33 êâàðòàëó, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, ñåðåäí³ ïîâåðõè. Ö³íà: äî 80000 ó. î. Êîíòàê òè: 093-698-95-70 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 099-349-59-66 Âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà, áàæàíî ç ñó÷àñíèì ðåìîíòîì òà àâòîíîìíèì îïàëåííÿì. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 Âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, áàæàíî â íîâîáóäîâ³, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 Êâàðòèðó â ì. Ëóöüê, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 Êâàðòèðó â õîðîøîìó ñòàí³, íå ïåðøèé òà íå îñòàíí³é ïîâåðõè, â õîðîøîìó ðàéîí³ ì³ñòà, çà ïîì³ðíó ö³íó, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-431-42-53 Êâàðòèðó êîòåäæíîãî òèïó, áàæàíî ç ãàðàæåì. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Êâàðòèðó, áóäèíîê àáî çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ëüâîâ³ ÷è îáëàñò³. Êîíòàêòè: 096-463-36-56 «Ìàëîñ³ìéåêó», áàæàíî â ð-í³ 33-40 êâàðòàëó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

çäàì

1- òà 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, â õîðîøîìó ñòàí³, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè òà ïîáóòî2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. Ñîáîðíîñò³, Çàâîêçàëüíîãî âîþ òåõí³êîþ. Êîíòàêòè: ðèíêó, àáî ÃÌ «Òàì-Òàì», áàæàíî 050-959-83-88, 097-524-42-19

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 099-349-59-66

íîâîáóäîâà, à/î, ºâðîðåìîíò. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äî 70000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37, lcn.biz.ua

1-, 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, â ð-í³ ïð. Ãðó2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áà- øåâñüêîãî, ÇÎØ ¹ 5. ×èñæàíî ð-í ËÏÇ, çà ðîçóìíó ö³íó. òî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: Êîíòàêòè: 050-525-70-84 099-346-91-04, 097-848-42-68

2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ñåðåäí³ ïîâåðõè. ³ääàëåí³ ðàéîíè íå ïðîïîíóâàòè. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 095-786-93-76

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 093-499-44-68 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó. Êîíòàêòè: 050-675-04-80 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áàæàíî öåãëà, ñåðåäí³ ïîâåðõè, ìîæå áóòè áåç ðåìîíòó, ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 050-228-20-20, 72-10-71 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè, àáî êâàðòèðó â êðåäèò³. Êîíòàêòè: 099-635-52-00

1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà, íàäàþòüñÿ çâ³òí³ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 067-348-43-86, 050-263-87-11 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íà ïð. Âîë³, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêè ç îõîðîíîþ, íàäàþòüñÿ çâ³òí³ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 098-762-42-68

1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ïî2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â íîâîìó, ãîäèííî, ïîäîáîâî, íà ïð. öåãëÿíîìó áóäèíêó, êð³ì ïåðøîãî Ãðóøåâñüêîãî, õîðîøèé òà îñòàííüîãî ïîâåðõ³â. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ 050-156-33-60, 050-391-51-02 ìåáë³, íàäàþòüñÿ çâ³òí³ Êîíòàêòè: 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â³ä 40 äîêóìåíòè. êâ. ì, ìîæíà áåç ðåìîíòó, àáî 050-438-22-00 âåëèêîãàáàðèòíó 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â íîâîáóäîâ³. Ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äî 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37, lcn.biz.ua

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç ðåìîíòîì, áàæàíî â öåãëÿíîìó áóäèíêó. Ïîñåðåäíèê³â òà àãåíòñòâà íåðóõîìîñò³ íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 063-391-86-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, çà ïîì³ðíó ö³íó, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íåâ³ääàëåí³ ð-íè íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: 099-660-51-06 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïåðø³ òà îñòàíí³ ïîâåðõè íå ïðîïîíóâàòè. Ö³íà: äî 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-541-39-99 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 099-349-59-66 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 095-941-46-99 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ ðàéîíè. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó, â³ä 75 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 063-391-33-60, 096-256-16-88

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ (á³ëÿ ÒÖ «Ñëîí»), ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 097-226-24-36 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ â ð-í³ ËÏÇ, 65 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, âìåáëüîâàíà, ç ïîáóòîâî¿ òåõí³êè – õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-009-90-09, lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ â ð-í³ ËÏÇ. À/î, ºâðîðåìîíò. ×àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Óêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà áåç ïîáóòîâî¿ òåõí³êè – 1400 ãðí.+ ê/ï, ç ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ – 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 067-709-12-34, lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 35 êâ. ì, äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: 24-60-49, 099-335-02-33 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, àáî 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 êâàðòàëó, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Êîíòàêòè: 063-821-61-27

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Âèííè÷åíêà, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî. Âñ³ çðó÷íîñò³. Êîíòàêòè: 098-120-05-89, 099-611-65-17 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîðÿä àâòîñòîÿíêà, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 1100 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 066-261-22-39 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ãîò. «Ëó÷åñüê», ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, óñ³ çðó÷íîñò³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-735-72-00

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ (íà òðèâàëèé òåðì³í). Êîíòàêòè: 050-378-30-39 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ìàãàçèíó «Çíàííÿ». Ñó÷àñíèé ðåìîíò. Ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíà. Ç ïîáóòîâî¿ òåõí³êè – õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð òà ïðàëüíà ìàøèíêà. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-52-25, lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Áåç ìåáë³â òà ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ö³íà: 1200 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 063-867-44-32, lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Âìåáëüîâàíà. Ç ïîáóòîâî¿ òåõí³êè – õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 067-709-12-34, lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ äîâåçóòü ìåáë³ òà ïîáóòîâó òåõí³êó. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-52-25, lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Óêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ. Áåç ìåáë³â. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-52-25, lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ðàãñó, âñ³ çðó÷íîñò³, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, çðó÷íèé äî¿çä, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, òåðì³íîâî. Ö³íà: 1200 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 066-261-22-39 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ðèááàçè, õîðîøèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà: òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà. Ö³íà: 200 ó. î. + ê. ï. Êîíòàêòè: 098-009-90-09, lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äóáí³âñüê³é. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Âìåáëüîâàíà. Âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1000 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 063-867-33-50, lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5-ïîâ., áåç ìåáë³â. Ö³íà: 1300 ãðí. ç ê. ï. Êîíòàêòè: 095-543-35-55 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîïåðíèêà, ìåáë³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïîáóòîâà òåõí³êà, íîâà ñàíòåõí³êà, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, áåç ìåáë³â, ç ðåìîíòîì. Ö³íà: 1200 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, âìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ïîðÿä àâòîñòîÿíêà, çóïèíêà, äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 1100 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 095-742-96-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ïîáëèçó Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó, âìåáëüîâàíà, ÷èñòà òà çàòèøíà, óñ³ çðó÷íîñò³, ïîáëèçó àâòîñòàíö³ÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êîíòàêòè: (0332) 73-72-44, 050-267-79-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, ç ìåáëÿìè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ïî âóë. Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â. Âåëèêà ê³ìíàòà. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Âìåáëüîâàíà. Õîëîäèëüíèêà íåìàº. Ö³íà: 1000 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, lcn.biz.ua


¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, ç ÷åðâíÿ ì³ñÿöÿ íà òðèâàëèé òåðì³í, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1600 ãðí. + ê.ï. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà. ªâðîðåìîíò. Âìåáëüîâàíà. Âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37, lcn.biz.ua

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íà òðèâàëèé òåðì³í, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, ìîæëèâî õîëîäèëüíèê, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 068-191-56-98

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2200 ãðí. ç ê. ï. Êîíòàêòè: 095-543-35-55 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 5/9, ö, ðåìîíò, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿. Ö³íà: 1500 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Â. ²íòåðíàö³îíàë³ñò³â. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Âìåáëüîâàíà. Ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ. ª óñÿ íåîáõ³äíà ïîáóòîâà òåõí³êà, êð³ì òåëåâ³çîðà. Ö³íà: 1500 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 067-709-12-34, lcn.biz.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ãîòåëþ Ïðîôñï³ëêîâèé. ªâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³. Ïîáóòîâà òåõí³êà. Àâòîñòîÿíêà, îõîðîíà. Ö³íà: 2700 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, lcn.biz.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó. Çàãàëüíà ïëîùà 100 êâ. ì. ªâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíà. Ñó÷àñíà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 3000 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, lcn.biz.ua

³çüìó íà êâàðòèðó ëþäèíó áóäü-ÿêîãî â³êó (íåïðàöþþ÷ó), äëÿ äîïîìîãè ïî ãîñïîäàðñòâó (ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå). Êîíòàêòè: 098-979-36-67, 099-708-34-11 ³çüìó íà êâàðòèðó ïðàöþþ÷îãî õëîïöÿ, ð-í Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, áåç ãîñïîäèí³. Êîíòàêòè: (0332) 24-77-31, 095-609-95-04 ³çüìó íà êâàðòèðó ïðàöþþ÷ó ä³â÷èíó, âóë. Êðàâ÷óêà, îêðåìà ê³ìíàòà. Êîíòàêòè: 099-335-50-75, 096-840-23-81 Åë³òí³ êâàðòèðè â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà. Ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàí³ íîâèìè ìåáëÿìè òà óêîìïëåêòîâàí³ ñó÷àñíîþ ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ö³íà: â³ä 400 ó. î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37, lcn.biz.ua

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîäî3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ áîâî, â öåíòð³ ì³ñòà òà â ð-í³ 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. øêîëè ¹ 5, âñ³ çðó÷íîñò³, Ëüâ³âñüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó. Äèçàéï³ñëÿ ðåìîíòó. Êîíòàêòè: ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áåç ìåáë³â. íåðñüêèé ðåìîíò òà ìåáë³. Ïîáó095-151-41-50, 097-580-79-86 Ö³íà: 1500 ãðí. + âîäà. Êîíòàê- òîâà òåõí³êà: õîëîäèëüíèê, òåëå-

ʳìíàòè íà ï³äñåëåííÿ äëÿ õëîïö³â àáî ä³â÷àò, ç ãîñïîäàðÿìè àáî áåç. ª âàð³àíòè â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà. Ö³íà â³ä 250 ãðí., äëÿ çàî÷íèê³â – â³ä 30 ãðí./äîáà. Êîíòàêòè: 050-438-52-25, lcn.biz.ua

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîäîáîâî. Êîíòàêòè: 095-552-25-86

ʳìíàòó â 3-ê³ìíàòí³é êâàðòèð³ íà âóë. 8 Áåðåçíÿ, äëÿ ä³â÷àò, áåç ãîñïîäàðÿ, â äâîõ ³íøèõ ê³ìíàòàõ ïðîæèâàþòü ä³â÷àòà-ñòóäåíòêè, º õîëîäèëüíèê òà ïðàëüíà ìàøèíà. Êîíòàêòè: 097-345-07-24, 099-737-42-78

òè: 093-467-30-39

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 095-941-46-99

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é. Õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Çàñêëåíèé áàëêîí. Áåç ìåáë³â. Óêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà 1400 ãðí.+ ñâ³òëî òà âîäà ïî ë³÷èëüíèêàõ. Êîíòàêòè: 098-009-90-09, lcn.biz.ua

2-ê³ìíàòíó â ð-í³ ãîòåëþ «Ëó÷åñüê». Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Âìåáëüîâàíà. Óêîìïëåêòîâàíà óñ³ºþ íåîáõ³äíîþ ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ö³íà: 1800 ãðí. + ï/ò. Êîíòàêòè: 050-378-35-77, lcn.biz.ua

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Î㳺íêà. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Âìåáëüîâàíà. Ïîáóòîâà òåõí³êàõîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1700 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 050-378-41-14, lcn.biz.ua

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîíòàêòè: 050-438-13-98

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿, àáî ïëàòîñïðîìîæíèõ, ïîðÿäíèõ ëþäåé. Ö³íà: 1400 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 096-725-37-31

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïèñàðåâñüêîãî. ªâðîðåìîíò. Âìåáëüîâàíà. ª âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1400 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 050-371-71-37, lcn.biz.ua

â³çîð òà ïðàëüíà ìàøèíêà. Ö³íà: 350 ó. î. + ê. ï. Êîíòàêòè: 098-009-90-09, lcn.biz.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Âìåáëüîâàíà. Ç ïîáóòîâî¿ òåõí³êè – òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà, ïðàñêà. ª òåëåôîí. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-371-71-37, lcn.biz.ua

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, âóë. Êîïåðíèêà, 2/ 5, ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà. Ö³íà: 2400 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Âìåáëüîâàíà. Íîâà ïîáóòîâà òåõí³êà: òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà. Ö³íà: 300 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-378-35-77, lcn.biz.ua

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. 40 À êâàðòàëó, á³ëÿ øêîëè ³äðîäæåííÿ, ºâðîðåìîíò, ¹ 11, òåðì³íîì äî ãðóäíÿ. ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ²íòåðíåò. 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ö³íà: 2100 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: Êîíòàêòè: 050-990-64-30 Ñòàí³ñëàâñüêîãî, ð-í ËÏÇ,òåðì³093-467-30-39

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî. Õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. ×àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Ç ïîáóòîâî¿ òåõí³êè – ïðàëüíà ìàøèíêà. Ö³íà: 1800 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 063-867-44-32, lcn.biz.ua

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ã³ïåðìàðêåòó «Òàì-Òàì». ªâðîðåìîíò. Ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíà. Íåîáõ³äíà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 500 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34, lcn.biz.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ã³ïåðìàðêåòó «Òàì-Òàì». Õîðîøèé ðåìîíò. Âìåáëüîâàíà. Ïîáóòîâà òåõí³êà: õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà. Ö³íà: 2200 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 063-867-44-32, lcn.biz.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê³íîòåàòðó «Ïðîì³íü». Õîðîøèé ðåìîíò. Ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíà. ª õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð òà ïðàëüíà ìàøèíêà. Ö³íà: 2600 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-41-14, lcn.biz.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ñóïåðìàðêåòó «Ôóðøåò».Íîâèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. ª âñ³ íåîáõ³äí³ ìåáë³. Ç ïîáóòîâî¿ òåõí³êè – õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíêà, ì³êðîõâèëüîâà ï³÷. Ö³íà: 1600 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 063-867-44-32, lcn.biz.ua

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, ðåìîíò, ìåáë³, äëÿ ñ³ì’¿, áåç ä³òåé. Ö³íà: 1500 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 063-068-75-44

íîâî, ó õîðîøîìó ñòàí³, ç ìåáëÿìè, íà òðèâàëèé òåðì³í, äëÿ ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: 050-765-12-81

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2400 ãðí. + ë³÷. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³,º õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1700 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè. Õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ìåáë³. Ïîáóòîâà òåõí³êà: õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíêà. Ö³íà: 1900 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-35-77, lcn.biz.ua

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, ÆÊ «Êîñòà Áðàâà», íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, ÀÍ «²ìïåð³ÿ íåðóõîìîñò³ +»

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, êóõíÿ òà ñ/â íîâ³. Êîíòàêòè: 095-138-55-14

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Âìåáëüîâàíà. ª âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2400 ó. î.+ ê/ï. Êîíòàêòè: 098-009-90-09, lcn.biz.ua

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, íîâà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2700 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, ìîæëèâî õîëîäèëüíèê, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðåìîíò, íåîáõ³äí³ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2600 ãðí. ç ê. ï. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹ 5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1700 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ÆÊ «Êîñòà Áðàâà». ªâðîðåìîíò. Ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, 2 ñàíâóçëè. Íîâ³ ìåáë³ òà ñó÷àñíà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 3000 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 050-371-71-37, lcn.biz.ua

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 500 ó. î. Êîíòàêòè: 063-068-75-44

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ àâòîñòàíö³¿. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Óêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ, õîëîäèëüíèê. Ìåáë³. Ö³íà: 1600 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 067-709-12-34, lcn.biz.ua

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîíòàêòè: 050-438-13-98  ñóáîðåíäó äî 16.00. Ãàðíî âìåáëüîâàíà îô³ñíà ê³ìíàòà (14 êâ.ì), 5-é ïîâåðõ, ð-í çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó. Ö³íà: 450 ãðí. / ì³ñ. Êîíòàêòè: (0332) 29-48-80, 095-654-40-12, 093-638-80-11 ³çüìó íà êâàðòèðó 2 ä³â÷àò, àáî ñòóäåíòîê-çàî÷íèöü íà ÷àñ ñåñ³¿, îêðåìà ê³ìíàòà, âñ³ çðó÷íîñò³, ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ. Êîíòàêòè: 095-640-28-02 ³çüìó íà êâàðòèðó äâîõ ä³â÷àò, ð-í ðèááàçè. Êîíòàêòè: 095-486-84-66, 096-202-44-42 ³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷àò-çàî÷íèöü. Ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Êîíòàêòè: 095-577-63-33, 098-786-59-51

15

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

ʳìíàòó â öåíòð³ ì. Ëóöüêà äëÿ äâîõ ä³â÷àò. Êîíòàêòè: 72-78-18 ʳìíòàó â ð-í³ ËÏÇ, äëÿ 2 îñ³á. Êîíòàêòè: 26-09-04, 097-244-73-07 Íåäîðîãî, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, 1-ê³ìí.êâ., öåíòð Ëóöüêà, º íåîáõ³äíà ïîáóòîâà òåõí³êà, óñ³ êîìóíàëüí³ çðó÷íîñò³, ÷èñòî, çàòèøíî. Ïðè ïîòðåá³ íàäàþòüñÿ çâ³òí³ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 050-288-22-12, 096-724-94-61

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àáî ÷àñòèíó áóäèíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â, ñâîº÷àñíó îïëàòó òà ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. Êîíòàêòè: 095-126-26-38

Ïîðÿäíà ñ³ì’ÿ ç 3 ÷îëîâ³ê çâèíàéìå æèòëî. Ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 097-988-29-70

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àáî ÷àñòèíó áóäèíêó, ç îêðåìèì âõîäîì. Êîíòàêòè: 099-527-05-99

ѳì’ÿ âèíàéìå 2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íà òðèâàëèé òåðì³í, â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Áåç ìåáë³â, àáî ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, íåäîðîãî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-655-66-31, Ãàëèíà Ñòåïàí³âíà

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àáî ÷àñòèíó áóäèíêó. Íåäîðîãî. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 095-216-26-38 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ìåáë³â òà ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, íà òðèâàëèé òåðì³í. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 066-392-64-04, Âàëåíòèíà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 095-941-46-99 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-602-89-09 1-ê³ìíàòó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Áàæàíî âìåáëüîâàíó ç ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 067-622-88-67 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ ñ³ì’¿, íà òðèâàëèé òåðì³í, ç ìåáëÿìè, ç ðåìîíòîì. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç ÷åðâíÿ, äëÿ ñ³ì’¿, íà òðèâàëèé òåðì³í, ç ðåìîíòîì, ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíó, ç ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ, áàæàíî ²íòåðíåò. Êîíòàêòè: 067-334-85-36 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 095-941-46-99 3-, 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ÷è ÷àñòèíó áóäèíêó. Ðåìîíò, ìîæëèâî áåç ìåáë³â òà ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Êîíòàêòè: 068-191-56-98

Åë³òíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, ç õîðîøèì ðåìîíòîì, íîâèìè ìåáëÿìè òà ñó÷àñíîþ ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Ö³íà: äî 700 ó. î. Êîíòàêòè: 050-371-71-37, lcn.biz.ua Êâàðòèðó àáî ÷àñòèíó áóäèíêó, áàæàíî ç³ çðó÷íîñòÿìè òà ìåáëÿìè, äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé. Ïðîøó àãåíòñòâà íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 063-391-86-37

Ïîäîáîâî, íåäîðîãî, 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, çðó÷íîñò³. Êîíòàêòè: 050-257-31-26, 096-457-96-96, 097-815-58-36

Êâàðòèðó â íåâ³ääàëåíîìó ðàéîí³ ì³ñòà Ëóöüêà çà ïîì³ðíó ö³íó. Áàæàíî ç ìåáëÿìè. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, lcn.biz.ua

âèíàéìó

Êâàðòèðó â õîðîøîìó ñòàí³, ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíó. Êîíòàêòè: 095-327-19-93

1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Áàæàíî ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 050-431-42-53 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 066-674-62-61 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ 2 ïîðÿäíèõ ïðàöþþ÷èõ ä³â÷àò, íà òðèâëèé òåðì³í, â÷àñíó ïîëàòó ãàðàíòóþ. Êîíòàêòè: 050-682-81-45, 096-800-05-75 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 1-, àáî 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, ÷è ÇÎØ ¹-5, â äîãëÿíóòîìó ñòàí³, ìåáë³, ìîæëèâî áåç ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 063-391-86-37

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â îäíîìó ç ðàéîí³â ïî ðóõó ìàðøðóòíîãî òàêñ³ ¹ 15. Áàæàíî ç õîðîøèì êîñìåòè÷íèì àáî ºâðîðåìîíòîì. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-438-52-25, lcn.biz.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, ïð. ³äðîäæåííÿ, áàæàíî âìåáëüîâàíó, ç êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì. Êîíòàêòè: 093-020-89-47, 067-499-93-71 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹ 18, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 099-495-75-04 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòðàëüíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà, áàæàíî ç ìåáëÿìè, äëÿ ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: 095-543-35-55

Êâàðòèðó íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í, ÷àñòê îâî âìåáëüîâàíó. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 Êâàðòèðó, áàæàíî íîâîáóäîâó, ÷è áóäèíîê ç³ çðó÷íèì çà¿çäîì äëÿ àâòî, ç ºâðîðåìîíòîì, ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Êîíòàêòè: 050-721-67-00 Êâàðòèðó, áàæàíî ïî ðóõó ìàðøðóòíîãî òàêñ³ ¹ 15, ç êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, ìåáëÿìè. Ñâîº÷àñíó îïëàòó òà ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 Êâàðòèðó, â õîðîøîìó ñòàí³, âìåáëüîâàíó, ç óñ³ºþ ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ, áàæàíî ïî ìàðøðóòó ¹ 15. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè, ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-431-42-53

Êâàðòèðó, äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, áàæàíî ç õîðîøèì äî¿çäîì òà ìåáëÿìè, ïîáóò. òåõí³êîþ, ÷åñí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî,òåðì³íîâî, ðîçãëÿíåìî âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 095-877-43-42 Êâàðòèðó, íà òðèâàëèé òåðì³í, äëÿ ñ³ì’¿, ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Êîíòàêòè: 050-438-13-98

Ìîëîäà ïîðÿäíà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé âèíàéìå êâàðòèðó â ð-í³ Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó, ã³ïåðìàðêåòó «Òàì-Òàì». Ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Êîíòàêòè: 067-709-12-34, lcn.biz.ua

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòðàëüíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà. Êîíòàêòè: 095-114-31-28, 050-201-09-96

Ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé âèíàéìå 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ àáî âóë. Ëüâ³âñüêî¿, ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 095-543-35-55

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 050-780-18-77

Ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé âèíàéìå 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, Ïåðåìîãè, âóë. 8 Áåðåçíÿ, Âèííè÷åíêà, Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, ç ìåáëÿìè. Êîíòàêòè: 095-543-35-55

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, ç ìåáëÿìè, ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 093-710-74-43

ѳì’ÿ âèíàéìå 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà òà ïðèëåãëèõ ðàéîíàõ. Êîíòàêòè: 050-378-41-14, lcn.biz.ua ѳì’ÿ âèíàéìå 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæëèâî ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíó, áàæàíî ç ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 093-710-74-43

îáì³í 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ãóðòîæèòêó, 30,2 êâ. ì, ïðèâàòèçîâàíà, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíóâàííÿ, íà áóäèíîê, àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî â Ëóöüêó, ÷è ïåðåäì³ñò³, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 76-73-31, 066-214-16-73

Êóëüòóðà - öå ëèøå òîíåíüêà ÿáëó÷íà øê³ðêà íàä ðîçïå÷åíèì õàîñîì. 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ òà äà÷íó ä³ëÿíêó, íà 2 ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæëèâà äîïëàòà. Êîíòàêòè: 050-838-09-61, ³êòîð, 050-788-49-87, ³òà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, íà 2 ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ÷è êóïëþ 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó àáî ïðîäàì 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 099-642-66-39 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 5/5, ö, 31 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âåëèêà ê³ìíàòà, çàñêëåíèé áàëêîí, õîðîøèé ñòàí, íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç äîïëàòîþ, áàæàíî ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ, àáî ïðîäàì. Êîíòàêòè: 066-702-71-09

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ðèááàçè, 1/5, ö, çàãàëüíà ïëîùà – 53,5 êâ. ì, æèòëîâà – 30,2 êâ. ì, íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 050-815-91-16, 050-276-53-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ñ. Áåðåçîâè÷³, 17 êì â³ä Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêà, 60 êâ. ì, ãàç, âîäà, ñàðàé, ï³äâàë, ïîðó÷ çóïèíêà, ñàäîê, øêîëà, íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó, â ñìò. Òîð÷èí, ì. ʳâåðö³, Ëþáîìëü, àáî ïðîäàì. Êîíòàêòè: 098-671-58-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòðàëüíîìó ð-í³, íà 3-, àáî 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 095-503-09-39 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 3/5, ö, 48/-/6, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, íà áóäèíîê â ìåæàõ ì³ñòà ÷è ïåðåäì³ñò³, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 050-838-09-31 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 1/9/ö, 53 êâ. ì òà áóäèíîê â ñ. Äåðíî, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, 8õ10, ãàç, 0,50 ñîòîê, íà áóäèíîê â Ëóöüêó, ç äîïëàòîþ. Êîíòàê òè: 25-63-51, 066-444-99-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 53 êâ. ì, 1/9, ö, áóäèíîê 8õ10, ãàç, òà 0,50 ç/ä â ñ. Äåðíî, ʳâåðö³âñüêîãî ðàéîíó, íà áóäèíîê â Ëóöüêó ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 25-51-63, 066-444-99-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, íà 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç õîðîøîþ äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 050-926-26-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 5/5, ö, 52 êâ. ì, íà áóäèíîê â ì. Ïî÷àºâ³, àáî â ì. Ëóöüêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 066-427-58-39 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ÀÐ Êðèì, ì. ªâïàòîð³ÿ, 64,2 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íà êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 098-451-59-45


16

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, íîâîáóäîâà, ö + «êîðî¿ä», 165/130/12, 0,10 ãà, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, êàì³í, 2 ñ/â, ãàðàæ, ï³äâàë, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, îãîðîæà, áëàãîóñòð³é, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 140000 ó. î. Êîíòàê òè: 067-361-88-89, 78-00-88

1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Âåñíÿíêà, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, ïî÷àòîê ñåëà, 100 êâ. ì, ç áðóñà, îáêëàäåíèé öåãëîþ, ïîáóä. ó 1990 ð., âñ³ êîìóí³êàö³¿, æèòëîâèé ñòàí., 15 ñîò., îãîðîæà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïîðÿä ñòàâîê. Ö³íà: 29000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, ö, 160 êâ. ì, áðóê³âêà, îãîðîæà, êàíàë³çàö³ÿ, âîäà, îïàëåííÿ ï³äêëþ÷åíî, áóäèíîê çäàíî. Ö³íà: 85000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60

1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ç쳿íåöü, íîâîáóäîâà, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, 130 êâ. ì, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, ãàðàæ, ëàíäøàôòíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîæà, ïîðÿä îçåðî. Ö³íà: 125000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ñîêèðè÷³, íàä äîðîãîþ, â õîðîøîìó ñòàí³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,31 ãà. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 093-532-45-15

1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, 4 ê³ìíàòè, 2 ñ/â, ðåìîíò, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ñàóíà, îãîðîæà – ðàêóøíÿê, 10 ñîòîê. Êîíòàêòè: 099-758-68-93

1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 130 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, öåãëÿíèé, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, 6 ñîòîê, «ë³òíÿ» êóõíÿ, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê íà âóë. Ó. Ñàì÷óêà, 77 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³ (ãàç, âîäà, ñâ³òëî, öåòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, òåëåôîí), 0,03 ãà, ìiñöå ï³ä ãàðàæ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 60000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 99-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñ³éîâè÷ 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê íà ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, öåãëÿíèé, 200 êâ. ì, ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, 10 ñîòèõ, âïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ. Ö³íà: 190000 ó. î. Êîíòàê òè: 72-10-71, 050-228-20-20 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê, íîâîáóäîâà, â ñ. Ðîâàíö³, á³ëÿ øêîëè, áëîê, 240/-/-, 0,17 ãà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, öåíòðàëüí³ êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ áóäèíêó, ì/÷åðåïèöÿ, ãàðàæ íà 2 àâòî, âóëèöÿ çàáóäîâàíà. Ö³íà: 70000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 1,5-ïîâåðõîâèé ñó÷àñíèé áóäèíîê â ì. Ëóöüêó, öåãëÿíèé, ºâðîðåìîíò, ï³äâàë, ãàðàæ, 2 ñ/â, êàì³í, àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 050-838-09-31 1,5-ïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Áàê³âö³, 210 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, íîâîáóäîâà, ïàðîâå îïàëåííÿ, ñâåðäëîâèíà, 25 ñîòîê. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 1,5-ïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê íà âóë. Êîâåëüñüê³é, 150 êâ. ì, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 6 ñîòîê. Ö³íà: 110000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-758-68-93

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Òåðåìí³âñüê³é, 5/5, ï, 67 êâ. ì, íà äâ³ 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè àáî 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 066-088-79-10

1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Áîãîëþáè, 218 êâ. ì, 0,12 ãà, íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, áåç â³êîí, óòåïëåíèé äàõ, òâåðäèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 6/9, ö, 79 êâ. ì, ðåìîíò, âåëèêà êóõíÿ, íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç äîïëàòîþ, ïåðøèé òà äåâ’ÿòèé ïîâåðõè íå ïðîïîíóâàòè, àáî ïðîäàì. Ö³íà: 68000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 25-95-01, 050-500-33-22

1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, á.+ö, çà¿çä ç ìàã. «Ñàôðîí», êîðîáêà íàêðèòà ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 0,12 ãà çåìë³. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-543-35-55

Ïðèâàòèçîâàíó 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, ê³ìíàòè òà ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ë³÷èëüíèêè âîäè, íà 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó àáî áóäèíîê. Êîíòàêòè: 099-611-86-53

1.2. Æèòëîâ³ áóäèíêè ïðîäàì 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, ç ºâðîáðóñó, 136 êâ. ì, íàêðèòèé îíäóë³íîì, âåäóòüñÿ âíóòð³øí³ îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè, ñâåðäëîâèíà, âèãð³áíà ÿìà, ãàç ïîðÿä. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, Æóðàâëèíî¿, 220 êâ. ì, 0,10 ãà, ñâ³òëî òà ãàç âçäîâæ ä³ëÿíêè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 105000 ó. î. Êîíòàê òè: 094-908-82-96 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, ç ºâðîðåìîíòîì, 324 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, ãàðàæåì òà çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ. Ö³íà: 175000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ äóáí³âñüêîãî ê³ëüöÿ, 180 êâ. ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, ðåìîíò, áëàãîóñòð³é, îãîðîæà, êàì³í. Ö³íà: 135000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-543-35-55

1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Êðóïà, ö, 110 êâ. ì, 12 ñîòîê, 1-ïîâ. – æèòëîâèé, ïàðîâå îïàëåííÿ, ïîðó÷ ñòàâîê. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàê òè: 067-332-02-43 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Íåá³æêà, 125 êâ. ì, êîðîáêà ç ðàêóøíÿêà, ãàðàæ, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 21 ñîò., íîâà âóëèöÿ ç íîâîáóäîâàìè. Ö³íà: 36000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ðà÷èí, «ë³òíÿ» êóõíÿ, 2 õë³âè, ëüîõ, ãàðàæ, º ñàä, ãîðîä 1,65 ãà, ï³äâåäåíèé ãàç. Êîíòàêòè: 098-872-37-76 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ðîâàíö³, âóë. Çàïîâ³äíà, öåãëÿíèé, 190 êâ. ì, 0,10 ãà, ÷àñòêîâî ðåìîíò, ãàðàæ, ñàóíà, öåíòðàëüíà âîäà òà êàíàë³çàö³ÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñèãíàë³çàö³ÿ. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 150 êâ. ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, «êîðî¿ä», âñ³ êîìóí³êàö³¿, òâåðäèé äî¿çä, 0,12 ãà çåìë³. Ö³íà: 87000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 98/90/15, ï³íîáëîêè îáøèò³ äåðåâîì, ÷èñòîâ³ ñòÿæêà òà øòóêàòóðêà, ãàç, âîäà, ñâ³òëî â áóäèíêó, ãàðàæ, 6 ñîòîê çåìë³. Ö³íà: 35000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

1,5-ïîâ. áóäèíîê íà áåðåç³ îç. ϳñî÷íå, 50 ì äî îçåðà, 121 êâ. ì, º ãàðàæ, æèòëîâèé ñòàí, âñ³ çðó÷íîñò³. Êîíòàêòè: 095-543-35-55

1,5-ïîâ. áóäèíîê íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, íà äà÷íîìó ìàñèâ³, 130 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0,06 ãà çåìë³. Êîíòàêòè: 095-543-35-55

1,5-ïîâåðõîâó íîâîáóäîâó â ð-í³ «Ìîäåðí-Åêñïî», áàðó «Îêîëèöÿ», áë./êîð., 190/-/-, 0,12 ãà, ñó÷àñíèé ïðîåêò, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, íàêðèòà ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ãàðàæ, îãîðîæà. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàê òè: 068-191-56-98, 78-00-88 1-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿, 76 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, æèòëîâèé ñòàí, 0,06 ãà çåìë³. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

1,5-ïîâ. áóäèíîê, çà 2 êì â³ä ì. Ëóöüêà, áóäèíêó 10 ð., ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ëüîõ, õë³â, 0,47 ãà, àñôàëüò. Êîíòàêòè: 23-17-28, 067-851-06-29

1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ãàðàäæà, öåãëÿíèé, 99 êâ. ì, 4 ê³ì., ãàç â áóäèíêó, âîäà ïîðÿä, áåç ðåìîíòó, 12 ñîòîê çåìë³. Ö³íà: 56000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-228-20-20, 066-236-53-03

1,5-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, 170 êâ. ì, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ãàç òà ñâ³òëî á³ëÿ áóäèíêó, ñâåðäëîâèíà. Ö³íà: 90000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Æèäè÷èí, øëàêîâèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ðåìîíò, 18 ñîòîê. Êîíòàêòè: 066-404-90-91

1,5-ïîâåðõîâå íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî â ñ. Â. Îìåëÿíèê, 300 êâ. ì, ãàðàæ, ï³íîáëîêè + öåãëà, â³êíà, äâåð³, ìåëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 12 ñîòîê, îãîðîæà. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, 115 êâ. ì + ãàðàæ, õë³â, ï³äâàë, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15 ãà, ÷àñòêîâî íåçàê³í÷åíèé ðåìîíò. Ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó, â íîâîáóäîâ³. Ö³íà: 58000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-409-65-95

1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ïåðåäì³ñò³, 2 êì â³ä Ëóöüêà, íîâîáóäîâà, 150 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, 12 ñîòîê, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 58000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-732-77-87 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, çàãàëüíà ïëîùà ç ï³äâàëîì òà ãàðàæåì – 300 êâ. ì, öåãëÿíèé, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, â³êíà, âõ³äí³ äâåð³, øòóêàòóðêà, öåãëÿíà «òèì÷àñ³âêà», 2 ê³ìíàòè, êóõí³, êîðèäîðà òà ñ/â, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåãëÿíà «ë³òíÿ» êóõíÿ òà õë³â, 18 ñîò., îãîðîæà. Ö³íà: 90000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 200 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, 1 ïîâåðõ – ðåìîíò, 2 ïîâåðõ – «÷èñòîâà» ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, 6 ñîòîê. Ö³íà: 105000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Äà÷íå, 240 êâ. ì, öåãëÿíèé, íàòóðàëüíà ÷åðåïèöÿ, íîâèé, ÷àñòêîâî ðåìîíò, ãàðàæ, àëüòàíêà, áàñåéí, áëàãîóñòð³é, 15 ñîòîê, îãîðîæà. Ö³íà: 125000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Æèäè÷èí. Êîíòàêòè: 095-768-66-83

1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, íàêðèòèé øèôåðîì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âñ³ çðó÷íîñò³, º íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 0,08 ãà. Ö³íà: 65000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 094-908-82-96 1-ïîâ. áóäèíîê íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 75 êâ. ì, äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, âñ³ êîìóí³êàö³¿, æèòëîâèé ñòàí, öåãëÿíà «ë³òíÿ» êóõíÿ – 60 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, öåãëÿíèé ãàðàæ, ïîãð³á, 7 ñîò. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-678-05-09 1-ïîâ. äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ð-í³ àâòîçàâîäó, 3 ê³ìíàòè, ñâ³òëî òà ãàç â áóäèíêó, âîäà ïîðó÷, öåíòðàëüíà, æèòëîâèé ñòàí, 0,06 ãà, ïðèâàòèçîâàíî. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 1-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ç쳿íåöü, 100 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, âñ³ êîìóí³ê೿ á³ëÿ áóäèíêó, º ãàðàæ, ï³äâàë, 0,15 ãà, ïðèâàòèçîâàíî. Ö³íà: 70000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. ϳäãàéö³, ö, 110 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, ñ/ â, êóõíÿ, ðåìîíò, ìåáë³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 20 ñîòîê. Ö³íà: 88000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, öåãëÿíèé, 2 ÷àñòèíè, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, æèòëîâèé ñòàí, 5 ñîòîê, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàê òè: 72-10-71, 050-228-20-20 1-ïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ìñòèøèí, 72 êâ. ì, 2 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, õîðîøèé ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 30 ñîòîê. Ö³íà: 46000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 1-ïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, íîâîáóäîâà, ö + «êîðî¿ä»,130/-/-, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ÷àñòêîâî ìåáë³, ãàðàæ, áëàãîóñòð³é, îãîðîæà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ìîæëèâèé ÷àñòêîâèé êðåäèò. Ö³íà: 125000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 068-191-56-98 1/2 áóäèíêó â ì. Ëóöüêó. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-349-59-66

1/2 áóäèíêó â ïåðåäì³ñò³ ì. Ëóöüêà. Êîíòàêòè: 050-840-31-07 1/2 áóäèíêó â ïåðåäì³ñò³ ì. Ëóöüêà. Êîíòàêòè: 050-438-16-99 1/2 áóäèíêó â ð-í³ Âèøêîâà, 60 êâ. ì, öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, 4,5 ñîòêè. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 1/2 áóäèíêó â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 2 ê³ìíàòè, 3 ñîòêè, çðó÷íîñò³. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 1/2 áóäèíêó â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 6 ñîòîê. Ö³íà: 28000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-758-68-93, 050-838-09-31 1/2 áóäèíêó â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 86 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 1/2 áóäèíêó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 60 êâ. ì, âñ³ çðó÷íîñò³, 4,6 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíî, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, àáî îáì³íÿþ íà 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 063-388-10-09 1/2 áóäèíêó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 44 êâ. ì, âñ³ çðó÷íîñò³, êàïðåìîíò, 2 ê³ìíàòè, àâò. îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, º ï³äâàë, õîðîøèé ðåìîíò, îãîðîæà. Ö³íà: 48000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 1/2 áóäèíêó â ð-í³ Ñòàðîãî ì³ñòà, 60 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, 6 ñîòîê, îêðåìèé âõ³ä, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-659-03-44 1/2 áóäèíêó â ðàéîí³ Áàëêè, 66 êâ. ì, 3 êóìíàòè, ñ/â, êóõíÿ, ðåìîíò, ãàðàæ, 0,04 ãà, ìîæëèâå ðîçòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó. Ö³íà: 55000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 1/2 áóäèíêó â ðàéîí³ Òåðåìíî (âóë. Òåðåìí³âñüêà), 70,3 êâ. ì, æèòëîâà – 50,6 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³ (ãàç, âîäà, ñâ³òëî, öåòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, òåëåôîí) + 0,05 ãà, ãàðàæ, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ìàéñòåðíÿ, ëüîõ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñiéîâè÷ 1/2 áóäèíêó â ñ. Ëèïèíè, 130 êâ. ì, 4 ñîòêè, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, º ãàðàæ. Ö³íà: 90000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

1/2 áóäèíêó íà âóë. Êîâåëüñüê³é, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, º ì³ñöå äëÿ àâòî. Ö³íà: 1400 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

1-ïîâ. áóäèíîê íà âóë. ʳâåðö³âñüê³é, 72 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ 16 êâ. ì, óñ³ çðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12 ãà. Ïðèâàòèçîâàíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-671-15-50, 067-300-64-34, 095-071-24-41 1/2 áóäèíê ó íà âóë. Òåðåìí³âñüê³é, 70 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 5 ñîòîê, ë³÷èëüíèêè, ñ/ â, ãàðàæ, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ìîæëèâèé îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-402-80-15, Â’ÿ÷åñëàâ

1/2 áóäèíêó íà âóë. ßñåíîâ³é, ð-í ñïèðòçàâîäó, 50 êâ. ì, ìàòåð³àë – äåðåâî, ç äåðåâ’ÿíèì äàõîì, ç ïðèñàäèáíîþ ä³ëÿíêîþ 0,03 ãà. Ö³íà: 30000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 097-668-77-16, 063-983-98-90, Þë³ÿ 1/2 æèòëîâîãî áóäèíêó â ð-í³ Âèøêîâà, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-558-14-16 1/2 ÷àñòèíó áóäèíêó â ð-í³ òðîëåéáóñíîãî äåïî, º äîêóìåíòè íà äîáóäîâó 2 ïîâåðõó + íîâà 2-ïîâåðõîâà «ë³òíÿ» êóõíÿ. Êîíòàêòè: 097-876-43-07, 099-000-90-43 1/3 áóäèíêó â ð-í³ äåïî, 35 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1 ê³ìíàòà, 1 ñîòêà. Ö³íà: 19000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 1/3 áóäèíêó â ð-í³ äåïî, 35 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1 ñîòêà. Ö³íà: 19000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-055-21-17 2 áóäèíêè íà âóë. Äóáí³âñüê³é, 16 ñîòîê, ìîæëèâ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 2,5-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 500 êâ. ì, íà 2 ñ³ì’¿, ïîâåðõè ³çîëüîâàí³, íà êîæíîìó 5 ê³ì., õîë, êóõíÿ, 0,12 ãà, ñàä, îãîðîæà, ëîä泿, áàëêîí, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 500 ó. î./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-173-29-64, 050-152-36-73 2-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 180 êâ. ì, 6 ñîòîê, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ òà âîäîïîñòà÷àííÿ, 2 ñ/ â, ðîçïî÷àòî ðåìîíò, 1 ïîâåðõ ãîòîâèé äëÿ ïðîæèâàííÿ. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ãàðàçäæà, 240 êâ. ì, ç ãàðàæåì, öåãëÿíèé, íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ðåìîíò íà 1 ïîâåðñ³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 2 ñàíâóçëè, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ï³äâàë, îãîðîæà, 9 ñîò. Ö³íà: 125000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ãàðàçäæà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, åëåêòðèêà, ãàç, ãàðàæ, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-96-84, 063-859-57-55 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ãàðàçäæà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, åëåêòðèêà, ãàç, ãàðàæ, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-96-84, 063-859-57-55 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ëèùå, ö, 190 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 24 ñîòêè, ïðèâàòèçîâàíî. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ðîâàíö³, íåçàâåðø., 350 êâ. ì, ö³êàâèé ïðîåêò, 12 ñîò., êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó. Ö³íà: 190000 ó.î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ïîâ. áóäèíîê çà áàðîì «Îêîëèöÿ», öåãëÿíèé, 230 êâ. ì, íàêðèòèé ÷åðåïèöåþ, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, âîäà â áóäèíêó, ñâ³òëî, ãàç ïîðÿä, 22 ñîòêè çåìë³, åêîëîã³÷íî ÷èñò³ ìàòåð³àëè. Ö³íà: 105 000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 2-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 0,08 ãà, ãàðàæ, îãîðîæà. Ö³íà: 125000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â Êðèìó, ì. ßëòà, 135 êâ. ì, 2 ñïàëüí³, êóõíÿ, ¿äàëüíÿ, çàë, 2 ñ/â, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ïîâíà àâòîíîì³ÿ, ñèãíàë³çàö³ÿ, ãàðàæ, 3 ñîòêè, ïîðó÷ ìîðå. Âëàñíèê. Ö³íà: 3300 ó. î./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-326-24-87 Áóäèíîê â Êðèìó, âèä íà ìîðå, 5 ê³ì., ðåìîíò, ãàðàæ, ãîñï. ñïîðóäè, 0,12 ãà. Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-770-00-82 Áóäèíîê â ì. Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, íåäàëåêî â³ä öåíòðó ì³ñòà, 10õ12, çàòèøíå ì³ñöå, º ñàä, 0,12 ãà, äâà ãàðàæ³, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ëüîõ, õë³â. Êîíòàêòè: 71-25-17, 096-104-26-30

1/2 áóäèíêó íà âóë. Ëàçî, 1-ïîâ., ö, íàêðèòèé øèôåðîì, 3 ê³ìíàòè, êîñìåò. ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, º öåãëÿíà «ë³òíÿ» êóõíÿ, 0,04 ãà. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

Áóäèíîê â ì. ʳâåðö³, 1-ïîâåðõîâèé, æèòëîâèé, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, õîðîøå òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ, 4 ê³ìíàòè, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ñàðàé, ôðóêòîâ³ äåðåâà, 6 ñîòîê. Êîíòàêòè: 098-669-78-90

1/2 áóäèíêó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 46,6 êâ. ì. Ö³íà: 27000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 28-03-52, 063-281-51-75

Áóäèíîê â ì. ʳâåðö³, 80 êâ. ì, êîðîáêà, 3 ñîòêè. Ö³íà: 22000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32


¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó Áóäèíîê â ì. ʳâåðö³, â ãàðíîìó ñòàí³, 3 âåëèê³ ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 4 ñîòêè. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: (0336) 52-25-22, 099-408-81-07

Áóäèíîê â ð-í³ öóêðîâîãî çàâîäó, øëàêîáåòîííèé. Ìîæëèâèé îáì³í íà 2-ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 050-665-09-25

Áóäèíîê â ì. Ëóöüê, íîâîáóäîâà, 186 êâ. ì, îãîðîäæåíèé, äî¿çä, ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíèé, ïîáóòîâà òåõí³êà. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-442-73-00, Âàñèëü

Áóäèíîê â Ðîæèùåíñüêîìó ð-í³, ñ. Âèøåíüêè, âóë. Âèøíåâà, 22, 0,35 ãà, ãàç, áëèçüêî ë³ñ, ð³÷êà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-139-16-96, 050-438-23-93

Áóäèíîê â ì. Ëóöüêó, 1,5-ïîâ., ö, 170 êâ. ì, ðåìîíò, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ï³äâàë, ãàðàæ. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 099-758-68-93

Áóäèíîê â ñ. Áåðåæàíêà, 20 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 60 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ãàç, âîäà ïîðó÷. Ö³íà: 3000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-936-31-01, 066-873-11-76

Áóäèíîê â ì. Ëóöüêó, 180 êâ. ì, çðîáëåíèé ðåìîíò, ãàðàæ. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 095-941-46-99

Áóäèíîê â ñ. Áîãîëþáè, 160 êâ. ì, íàêðèòà êîðîáêà, 10õ10, ï³äâàë, 50 êâ. ì, õë³â, ìîëîäèé ñàäîê, 0,15 ãà. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

Áóäèíîê â ì. Ëóöüêó, íîâîáóäîâà, öåãëÿíèé, 150 êâ. ì, 0,10 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ðåìîíò, ãàðàæ, ï³äâàë, ëüîõ. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98

Áóäèíîê â ñ. Áîãîëþáè, íîâèé ìàñèâ, 218/100/10, êîðîáêà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìàíñàðäí³ â³êíà, ñòÿæêà, ïðîâîäêà, ãàðàæ, 25, 6 ì, 12-14 ñîòîê. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-332-53-25

Áóäèíîê â ì. Ëüâîâ³, íà âóë. Âàðøàâñüê³é, öåãëà, 60 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, òóàëåò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãîðèùå, ï³äâàë, 10 ñîòîê. ìîæëèâèé îáì³í íà àâòî. Ö³íà: 98000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 097-752-25-92 Áóäèíîê â ì. ×åðâîíîãðàä, 2 ïîâåðõè, 3 ê³ìíàòè, â ïðèâàòíîìó ñåêòîð³, àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó, àáî áóäèíîê ó Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 063-212-25-33 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 300 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, «òèì÷àñ³âêà» – ðåìîíò. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 300 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, «òèì÷àñ³âêà» ç ðåìîíòîì. Ö³íà: 80000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-545-48-91 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 60 + 313 êâ. ì, 8 ñîòîê, ìîæëèâå êðåäèòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, íîâîáóäîâà, êîìóí³êàö³¿, º æèòëîâà «òèì÷àñ³âêà», «ë³òíÿ» êóõíÿ, ãàðàæ. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 130 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, 6 ñîòîê, çðîáëåíèé ðåìîíò. Ö³íà: 72000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 130 êâ. ì, ðåìîíò, 6 ñîòîê. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 2-ïîâ., ö + «êîðî¿ä», 198/-/16, 0,14 ãà, ºâðîðåìîíò, äóáîâèé ïàðêåò, äóáîâ³ ñõîäè, áëàãîóñòð³é, àëüòàíêà, áðóê³âêà, êîâàíà îãîðîæà, ãàðàæ íà 2 àâòî ç îãëÿäîâîþ ÿìîþ, âñ³ öåíòðàëüí³ êîìóí³êàö³¿, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ö³íà äîãîâ³ðíà Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 4 ê³ìíàòè, öåãëÿíèé, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, æèòëîâèé ñòàí, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 7 ñîòîê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Òåðåìí³âñüêî¿, 80 êâ. ì, 12 ñîòîê, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-733-74-03 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 132 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, çàë, âñ³ çðó÷íîñò³: (ãàç, âîäà, ñâ³òëî, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, òåëåôîí) + 0,10 ãà, ãàðàæ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ³ñïàíñüêà ïëèòêà. Ö³íà: 90000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñiéîâè÷ Áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 2-ïîâåðõîâèé, 350 êâ. ì, çäàíèé â åêñïëóàòàö³þ, àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 050-438-95-05 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, çà ÇÎØ ¹ 13, íîâîáóäîâà, 2-ïîâ., ö, 160/-/-, 0,10 ãà, 1 ïîâ. – ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, 2 ïîâ. – áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ñâ³òëî, öåíòðàëüíèé âîäîïðîâ³ä, ãàç ïîðó÷, ì/÷åðåïèöÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 75000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89, 78-00-88 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, íîâîáóäîâà, 130 êâ. ì, ðåìîíò, 10 ñîòîê. Ö³íà: 115000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 Áóäèíîê â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 8 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-732-77-87 Áóäèíîê â ð-í³ ìåáëåâî¿ ôàáðèêè, 136 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, 6,4 ñîòêè, ðåìîíò, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, îãîðîæà. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 Áóäèíîê â ð-í³ öóêðîâîãî çàâîäó, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ëüîõ, ãàðàæ, 6 ñîòîê. Ö³íà: 55 000 y. o. Êîíòàêòè: 050-378-16-23 Áóäèíîê â ð-í³ öóêðîâîãî çàâîäó, 84 êâ.ì, 3 ê³ì., 6 ñîò. çåìë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

Áóäèíîê â ñ. Áîðàòèí, 8õ8 ì, á³ëà öåãëà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.22 ãà, õë³â, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 050-906-29-06, 095-825-15-18 Áóäèíîê â ñ. Áðîäè, Ðàòí³âñüêîãî ð-íó, ïîðó÷ ë³ñ, îçåðî, ìîæë. ï³ä äà÷ó. Êîíòàêòè: 066-713-85-00, 24-56-31 Áóäèíîê â ñ. Â. Îìåëÿíèê, 4 êì³íàòè. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-349-59-66 Áóäèíîê â ñ. Â. Îìåëÿíèê, öåãëÿíèé, 1/5 ïîâåðõè, 4 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà â áóäèíêó, æèòëîâèé ñòàí, «ë³òíÿ» êóõíÿ, 12 ñîòîê çåìë³, ñòàâîê. Ö³íà: 70000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71; 050-228-20-20 Áóäèíîê â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, 16 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíî. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-717-10-71

Áóäèíîê â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, çàã. ïë. 206.9 êâ. ì, æèòëîâîþ — 94.9 êâ. ì, 2-ïîâ., êë³íêåðíà öåãëà, ÷àñòêîâî ç ðåìîíòîì, 2007 ð. ïîáóäîâè, ä³ëÿíêà 12 ñîòîê, ãàðàæ. Ö³íà: 140000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Áóäèíîê â ñ. Âîðîòíiâ, 10õ4, ä/ö, 0,33 ãà, àñôàëüòíèé äî¿çä, âîäà, ïîðó÷ ãàç, íàäâiðíi ñïîðóäè. Òåðìiíîâî. Ö³íà: 16500 ó. î. Êîíòàêòè: 067-898-68-30, 095-689-00-95, 097-527-90-22 Áóäèíîê â ñ. Âîðîòí³â, 12 êì â³ä Ëóöüêà, 1-ïîâ., äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ñàíâóçîë, âñ³ çðó÷íîñò³, êð³ì ãàçó, öåãëÿí³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, êðèíèöÿ, àñô. äî¿çä, ñåëî ãàçèô³êîâàíå, 0,28 ãà, ö³êàâèòü îáì³í íà 1 ê³ì. êâàðò., ìîæíà «ìàëîñ³ìåéêó». Ö³íà: 25000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Áóäèíîê â ñ. Âîðîòí³â, Ëóöüêîãî ð-íó, 12 êì â³ä Ëóöüêà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 0,30 ãà, âîäà â áóäèíêó, ñåëî ãàçèô³êîâàíå, àáî îáì³íÿþ. Êîíòàêòè: 095-117-34-75, 25-42-69 Áóäèíîê â ñ. Ãàðàçäæà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, êîðîáêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 12 ñîòîê, õîðîøå ì³ñöå. Ö³íà: 45000. ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-020-09-61 Áóäèíîê â ñ. Ãîëèø³â (6 êì â³ä ì. Ëóöüêà). Ïëîùà 200 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, 2 ïîâåðõè. Ö³íà: 70000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-391-51-02, 050-156-33-60

Áóäèíîê â ñ. Ãîðîäèëåöü, 114.6/92.2/-, 1-ïîâ., öåãëÿíèé, ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîòð³áåí êàïðåìîíò, òà áóäèíîê, 220.8/120.6/-, 2-ïîâ., ç áëîê³â, áåç êîìóí³êàö³é, íåçàâåðø.áóä., ä³ëÿíêà 0.43 ãà. Ö³íà: 70000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Áóäèíîê â ñ. Äåðíî, 20 êì â³ä ì. Ëóöüê, 75 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, êàì³í, ãàç, âîäà, õë³â, ëüîõ, 25 ñîò., øêîëà, äèòñàäîê, ïîðÿä ë³ñ, îçåðî, ïîðó÷ àâòîòðàñà, çàë³çíè÷íà êîë³ÿ Ëóöüê-гâíå. Êîíòàêòè: 050-983-29-94 Áóäèíîê â ñ. Äåðíî, 25 êì Ëóöüêà, 3 ê³ìíàòè, ãàç, 10 ñîòîê. Êîíòàêòè: 098-055-21-17 Áóäèíîê â ñ. Äåðíî, á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ äîðîãè, æèòëîâà ïëîùà – 36 êâ. ì, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ. Êîíòàêòè: 093-615-30-39

Áóäèíîê â ñ. Æàáêà, çàã.ïë.161,0 êâ. ì, æèòë.ïë. 107,2 êâ.ì, êóõíÿ — 16 êâ. ì, ä³ëÿíêà ïë. 0,149 ãà, 2-ïîâ., ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, îïàëåííÿ, ãàçîâèé êîòåë, áëîêè, 6 ê³ìíàò. Ö³íà: 85000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

Áóäèíîê â ñ. Æèäè÷íè, øëàêîâèé, ãàçîâå îïàëåííÿ, âîäà, ñ/â â áóäèíêó, õë³â, ëüîõ, 0,27 ãà ãîðîäó. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-143-77-29, 095-880-84-16, 096-671-53-26 Áóäèíîê â ñ. Çàáîðîëü, öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, 33 ñîòêè. Ö³íà: 38000 ó.î., òîðã. Êîíòàê òè: 095-941-46-99 Áóäèíîê â ñ. Çàòóðö³, 35 êì â³ä ì. Ëóöüêà, ï³äâåäåíèé ãàç, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ñàäîê, 40 ñîòîê, çðó÷íèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 050-076-81-88, 095-083-91-36 Áóäèíîê â ñ. Çâèíÿ÷å, Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, íåïîäàë³ê â³ä ìàðøðóòíî¿ çóïèíêè òà çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, º 50 ñîòîê, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ñàäîê, ñåëî ãàçèô³êîâàíå. Êîíòàêòè: 098-892-99-58, 098-887-07-36 Áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, 250 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, 10 ñîòîê, ðåìîíò. Ö³íà: 160000 ó. î. Êîíòàê òè: 099-329-31-32

Áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, âóë. Âèøíåâà, 417.4/144.5/ -, 3-ïîâ., ºâðîðåìîíò, çåìëÿ 10 ñîòîê, ³äåàëüíèé ñòàí. Ö³íà: 250000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, çàã.ïë. 490.4 êâ. ì, 196.7 êâ. ì, 3-ïîâ., ç ðåìîíòîì, óñ³ êîìóí³êàö³¿, ïîáóäîâàíèé 2003 ð., ä³ëÿíêà ïë.0.34 ãà, ãàðàæ, àëüòàíêà. Ö³íà: 450000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, ïë.168.8/88.5, 2-ïîâ., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, «êîðî¿ä», óñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ íà 3 àâòî, îãîðîäæåíî, 150-200 ì äî òðàñè. Ö³íà: 110000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Áóäèíîê â ñ. Ëó÷èö³, Ëóöüêîãî ð-íó, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Êîíòàêòè: 098-875-63-60 Áóäèíîê â ñ. Ìàëåâî, 35 êì â³ä ì. Ëóöüêà, ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 050-293-03-69 Áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, 1-ïîâ., 100 êâ. ì, ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, ïðèäàòíà äëÿ ïðîæèâàííÿ âåëèêà «ë³òíÿ» êóõíÿ, ãàðàæ íà 2 àâòî, îãîðîæà, 0,10 ãà, ïîðó÷ çóïèíêà. Ö³íà: 60000 ó. î. Êîíòàê òè: 093-710-74-43 Áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, öåãëà, 1-ïîâ. 100 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, íîâîçáóäîâàíèé, õîðîøèé ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, 5 ñîòîê çåìë³. Ö³íà: 40000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Áóäèíîê â ñ. Ïàëü÷å, 18 êì â³ä Ëóöüêà, òðàñà Ëóöüê-гâíå, 0.60 ãà, ïîðó÷ çóïèíêà äèçåëÿ. Ö³íà: 18000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-325-25-90 Áóäèíîê â ñ. Ïàøåâà, 20 êì â³ä Ëóöüêà, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, êàíàë³çàö³ÿ, 1 ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-635-86-52 Áóäèíîê â ñ. ϳäãàéö³, 90 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, áåç ðåìîíòó, ãàç, âîäà, ñâ³òëî â áóäèíêó. Ö³íà: 53000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-545-48-91 Áóäèíîê â ñ. Ïðèëóöüêå, 1-ïîâ., øëàêîâèé, 65 êâ. ì, 3-ê³ì. æèòëîâèé ñòàí, ãàç, âîäà á³ëÿ áóäèíêó, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 17 ñîòèõ çåìë³. Ö³íà: 50000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Áóäèíîê â ñ. Ïðèëóöüêå, 15 ñîòîê ï³ä çàáóäîâó, 20 ñîòîê ñ/ã, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, ïîðó÷ ïîáóäîâàíèé ùå îäèí íîâèé áóäèíîê ç öåãëè, ðîçì³ðîì 13õ16. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-815-72-62

Áóäèíîê â ñ. Ñèëüíå, Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, 55 êì â³ä Ëóöüêà, 3-ôàçíèé ñòðóì, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, ãàðÿ÷à âîäà, ñ/â â áóäèíêó. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-378-46-90 Áóäèíîê â ñ. Ñèðíèêè, 70 êâ. ì, 22 ñîòêè, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 1,5-ïîâ., 370 êâ. ì, öåãëÿíèé, ì/÷åðåïèöÿ, îáëèöþâàëüíà öåãëà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, îãîðîæà, 12 ñîòîê. Ö³íà: 115000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 130 êâ. ì, íîâîáóäîâà, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, áðóê³âêà, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, 12 ñîòîê. Ö³íà: 95000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-349-59-66 Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 220 êâ. ì, 14 ñîòîê, ðåìîíò. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 225 êâ. ì, ðåìîíò, áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿, 15 ñîòîê. Ö³íà: 110000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-349-59-66 Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 235 êâ. ì, ö, íàòóðàëüíà ÷åðåïèöÿ, 12 ñîòîê. Ö³íà: 90000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-349-59-66

Áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, 1-ïîâ., 4 ê³ìíàòè, ñ/â, êóõíÿ, ðåìîíò, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 8 ñîòîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 65000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-758-68-93, 050-838-09-31

Áóäèíîê â ñ. Îçåðî, Êîâåëüñüêîãî ð-íó, íåäàëåêî â³ä òðàñè, òâåðäèé äî¿çä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.24 ãà, ïðèâàòèçîâàíà. Ö³íà: 22000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-840-28-95 Áóäèíîê â ñ. Îñòðîæåöü, 88 êâ. ì, 25 ñîòîê, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 1-ïîâ., îáëèöþâàëüíà öåãëà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 3 ê³ìíàòè, ñ/â ðàçîì, ïëèòêà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 093-499-44-68 Áóäèíîê â ñ. Îñòðîæåöü, гâíåíñüêî¿ îáë., º äâà õë³âè, ãàðàæ, ãàç, ïðîòî÷íà âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ïðèâàòèçîâàíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà, õîðîøå ì³ñöå. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 095-466-90-21

Áóäèíîê â ñìò. Êëåïà÷³â, 40.8/ 25.8/-, ä³ëÿíêà 0.14 ãà, 2-ïîâ., ï³÷íå îïàë., çðó÷íîñò³ íà âóëèö³. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

Áóäèíîê íà ñò. Íåñâ³÷, 20 êì â³ä ì. Ëóöüêà, äåðåâ’ÿíèé, îáêëàäåíèé öåãëîþ, 72 êâ. ì, ëüîõ, âîäà â õàò³ ³ íà äâîð³, òåëåôîí, ïîðó÷ ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25 ãà, ñïîëó÷åííÿ äèçåëü, äâ³ ìàðøðóòêè Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-620-95-25

Áóäèíîê â ñìò. Öóìàíü, 1-ïîâ., øëàê+öåãëà, 160 êâ. ì, 12 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: 067-361-25-22, 097-613-82-42

Áóäèíîê â ñ. Ìèðíå, 100 êâ. ì, 50 ñîòîê, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 19000 ó. î. Êîíòàê òè: 099-329-31-32

Áóäèíîê â ñ. Íà÷÷èö³, Ìëèí³âñüêîãî ð-íó, 18 êì â³ä ì. Ëóöüêà, ñàä, 0,7 ãà. Êîíòàêòè: 097-513-73-15, (03659) 2-10-12, 099-052-40-15

ãà, îãîðîäæåíà ïàðêàíîì. Ìîæëèâèé îáì³í Ö³íà: 105000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-332-14-26, 098-942-44-15

Áóäèíîê â ñ. Ðîâàíö³, öåãëÿíèé, ðåìîíò, 12 ñîòîê. Ö³íà: 120000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-349-59-66

Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 240 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, 2 ñ/â, 12 ñîòîê, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè. Ö³íà: 105000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

Áóäèíîê â ñ. Íàä÷èö³, Ìëèí³âñüêîãî ð-íó, 18 êì â³ä Ëóöüêà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ñàä, 0,7 ãà. Êîíòàêòè: 099-052-40-15

Áóäèíîê â ñìò. Êèðèë³âêà, áåðåã Àçîâñüêîãî ìîðÿ, 3 ê³ì., 32 ñîò., íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-454-15-93

Áóäèíîê â ñìò. Îëèêà, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, ãàçèô³êîâàíå, âîäà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 8 ñîòîê. Êîíòàêòè: 099-002-92-68

Áóäèíîê â ñ. Ðîìàí³â, 1-ïîâ., ö, 83,3 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ãàðàæ, «ë³òíÿ» êóõíÿ, 2 õë³âè, 0,45 ãà, 4 ê³ìíàòè. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, íîâîáóäîâà. Ö³íà: 90000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-941-46-99

Áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, 100 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 8 ñîòîê. Ö³íà: 63000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Áóäèíîê â ñ. Òðîñòÿíêà, 90 êâ. ì, 20 êì â³ä Ëóöüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50 ãà, õë³â, ëüîõ. Êîíòàêòè: 050-690-78-41 Áóäèíîê â ñ. Øåïåëü, 87 êâ. ì, 4 ê³ìíàò, ñ/â, ðåìîíò. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

17 Áóäèíîê íà äâà âõîäè íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 1-ïîâ., ä/ö, 102/-/ -, 0,11 ãà, æèòëîâèé ñòàí, âñ³ êîìóí³êàö³¿, áåç çðó÷íîñòåé, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98

Áóäèíîê â ñ. Øèáèí, ÄåÁóäèíîê íà ëèïèíñüêîìó ìàìèä³âñüêîãî ð-íó, 40 êì â³ä ñèâ³, 220 êâ. ì, öåëÿíèé, 16 ñîòîê. ì. Ëóöüêà, ç íàäâ³ðíèìè Êîíòàêòè: 050-132-53-94 ñïîðóäàìè, 0,28 ãà, ïîðÿä Áóäèíîê íà îçåð³ Ñâ³òÿçü, ð. Ñòèð. Êîíòàêòè: íîâîáóäîâà, 150 êâ. ì, ðåìîíò, ç 067-304-27-10, 097-154-58-76 ìåáëÿìè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08

Áóäèíîê â ñ. Ïðèëóöüêå, äåðåâ’ÿíèé, 95 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, öåíòð ñåëà, ëüîõ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, íàâïðîòè îçåðî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.39 ãà, 0.25 ãà ï³ä çàáóäîâó, 0.145 ï³ä ñ/ã ä³ÿëüí³ñòü, â³ä âëàñíèêà Êîíòàêòè: 050-265-23-71, 097-636-80-65

Áóäèíîê â ñ. Ìèëóø³, 350 êâ. ì, ÷àñòêîâî ç ðåìîíòîì, öåãëÿíèé, 3-ïîâ., ä³ëÿíêà 0,12 ãà, îãîðîäæåíî. Ö³íà: 200000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

Áóäèíîê â ñ. Ìèòåëüíî, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, ð³âíåíñüêèé íàïðÿìîê, öåãëÿíèé, º õë³â, ëüîõ, êðèíèöÿ, êîëîíêà, îãîðîæà ñ³òêà, ãàç ïîðó÷, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.55 ãà. Ö³íà: 61000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-926-61-72

Áóäèíîê â ñ. Øèáèí, Äåìèä³âñüêèé ð-í, 40 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 0,06 ãà, ïîðÿä ð. Ñòèð. Êîíòàêòè: 067-304-27-10

Áóäèíîê â ñìò. Òîð÷èí, ãàç, ñàðàé, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ãîðîä, ñâåðäëîâèíà, ñòàâîê, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó â Ëóöüêó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-954-06-86, 79-80-54

Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà Ëóöüê, 1/ 2 áóäèíêó-«áëèçíþêà», íîâîáóäîâà, 2-ïîâ., áëîê/»êîðî¿ä», 180/-/16, 0,03 ãà, 5 ê³ìíàò, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, äóáîâ³ ñõîäè, 2 ñ/â, ãàðàæ 32 êâ. ì, áëàãîóñòð³é òåðèòî𳿠(íàòóðàëüíèé êàì³íü), îãîðîæà. Ö³íà: 89000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 Áóäèíîê ç íàäâ³ðíîþ ñïîðóäîþ â ñ. Ñîêèðè÷³, ñàäîê, 0,26 ãà, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, ñåëî ãàçèô³êîâàíå. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-660-58-84 Áóäèíîê íà âóë. Äàíüøèíà, â ð-í³ ÇÎØ ¹-14, 2-ïîâ., ö, íîâîáóäîâà, 185/92/21, 0,08 ãà, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, êàì³í, áëàãîóñòð³é, ãàðàæ, ñàä, àëüòàíêà, êîâàíà îãîðîæà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 068-191-56-98 Áóäèíîê íà âóë. Êîâåëüñüê³é, 230 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, ðåìîíò. Ö³íà: 130000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Áóäèíîê íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 2 ê³ìíàòè, 50 êâ. ì, çðîáëåíèé ðåìîíò. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Áóäèíîê íà âóë. Ìîñêîâñüê³é (ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ), 1-ïîâ., 105/ 75/11, 3 ê³ìíàòè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 3 ñîòêè. Ö³íà: 80000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20 Áóäèíîê íà âóë. Òåðåìí³âñüê³é, 366 êâ. ì, 16 ñîòîê, öåãëÿíèé, óòåìïëåíèé, 2-ïîâ., âåëèêèé ï³äâàë, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðîçïî÷àòî âíóòð³øí³ ðîáîòè. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 093-499-44-68 Áóäèíîê íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 190 êâ. ì, êîðîáêà,12 ñîòîê. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Áóäèíîê íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 195 êâ. ì, 6 ê³ìíàòè, 2 ñ/â, ãàðàæ, 11 ñîòîê, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 170 000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

Áóäèíîê ðîçòàøîâàíèé íà òåðèòî𳿠àâòîñòàíö³¿ ¹ 2, âñ³ êîìóí³êàö³¿ öåíòðàë³çîâàí³, íà çàäíüîìó ïîäâ³ð’¿ º ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ 80 êâ. ì, òà äðóãèé çà¿çä çà ïîäâ³ð’ÿ. Ìîæëèâèé ÷àñòêîâèé áàðòåð

ò. 095-349-83-71, 096-408-57-28 Áóäèíîê ñ. Ëèïèíè, ð-í «Øêîäà», 220 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 120000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Áóäèíîê ó ì. ʳâåðö³, 72 êâ. ì, äåðåâî, 9,3 ñîòêè, ïðèâàòèçîâàíèé, ïîðÿä îçåðî. Êîíòàêòè: 096-501-77-92 Áóäèíîê ó ì. ʳâåðö³, øëàê+öåãëà, 88 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, æèòëîâèé ñòàí, 6 ñîòîê çåìë³. Ö³íà: 27000 ó. î., òîðã Êîíòàêòè: 72-10-71; 050-228-20-20

Áóäèíîê öåãëÿíèé, öåíòð, 4 ê³ìíàòè, ç/ä 0. ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 2 õë³âè, «òèì÷àñ³âêà», 60000 ó. î. Ìîæíà ê³ìíàòè îêðåìî: 3 ê³ìíàòè 49 ó. î., 2-30 ó. î., 1-22 ó. î. Ìîæëèâèé îáì³í íà äâ³ êâàðòèðè. Êîíòàêòè: (0332) 24-37-49, 095-905-84-33 Áóäèíîê, 10 êì â³ä Ëóöüêà, 52 ñîòêè, ãàç, âîäà, âñ³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Êîíòàêòè: 76-02-86 050-378-79-45 Áóäèíîê, 15 êì â³ä ì.Ëóöüêà, ð³âíåíñüêèé íàïðÿìîê, öåãëÿíèé, 96 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ãàç â áóäèíêó, âîäà ïîðó÷, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, ñàä, àñôàëüò. äî¿çä. Àáî îáì³í íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 27000 ó.î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Áóäèíîê, 20 êì â³ä ì. Ëóöüêà, ñàä, 0,25 ãà, ï³äâåäåíèé ãàç, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ãàðàæ, ëüîõ, êðèíèöÿ, îãëÿäîâà ÿìà, àñôàëüò. ïîäâ³ð’ÿ, àáî îáì³í íà êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 099-739-82-61

Áóäèíîê íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 470 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 150000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-349-59-66

Áóäèíîê, 30 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 100 êâ. ì, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, 20 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà, 3 õë³âè, ëüîõ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 095-569-33-81, 098-483-93-40

Áóäèíîê íà âóë.×åðíèøåâñüêîãî, 2-ïîâåðõîâèé, 360 êâ. ì, 10 ñîòîê, ñó÷àñíèé ïðîåêò, îãîðîæà, ïîêð³âëÿ á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68

Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,31 ãà, 3 êì â³ä Ëóöüêà, º ì³ñöå äëÿ çàáóäîâè, ãàç, âîäà. Ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî, Ëóöüê àáî ïåðåäì³ñòÿ. Êîíòàêòè: 063-387-85-21


18

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Òåðì³íîâî! 2-ïîâ. áóäèíîê ï³ä ìîòåëü íà òðàñ³ Êè¿âÂàðøàâà, â 1000 ì â³ä àâòîïåðåõîäó «ßãîäèí», 2007 ð. â., 220 êâ. ì, 8 íîìåð³â, 5 ãàðàæ³â, îãîðîæà, 0,2 ãà, êîìóí³êàö³¿, äîêóìåíòè. Ö³íà: 80000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-305-96-98

Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñ. Çàë³ññÿ, ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà 0,20 ãà, ñàä, 3 êì â³ä îç. Ñâ³òÿçü. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: ñ. Ïóëüìî, âóë. Êàë³í³íà, 227, ò. 095-313-29-74 Áóäèíîê, 4 êì. â³ä ì. Ëóöüêà, 150 êâ. ì, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàóíà, áàñåéí, ïîðó÷ ë³ñ. Ö³íà: 80000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-519-14-82 Áóäèíîê, äåðåâ’ÿíèé, 5 êì â³ä ì. Ãîðîõîâà, «ë³òíÿ» êóõíÿ, õë³â, êðèíèöÿ, 0,25 ñîòîê, ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðîïîçèö³¿. Ö³íà: 3000 ó. î. Êîíòàêòè: 26-81-70, 095-155-71-16 Áóäèíîê, íîâîáóäîâó, ñ. Òàðàñîâå, 1,5-ïîâ., áëîê/ö, 265/-/-, 0,12 ãà, ÷àñòêîâ³ âíóòð³øí³ ðîáîòè, ì/÷åðåïèöÿ, ãàç òà ñâ³òëî á³ëÿ áóäèíêó, ñâåðäëîâèíà. Ö³íà: 75000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89, 78-00-88

Áóäèíîê, ðàéîí âóë. Øåâ÷åíêà, íîâîáóäîâà, 154.7 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, 2 ïîâåðõè, ìàíñàðäà, öîêîëü, ãàðàæ, êàì³í, 400 êâ. ì çåìë³. Êîíòàêòè: 095-497-81-95, Íàä³ÿ, 099-757-90-99, Âëàäèñëàâ Áóäèíîê, òðàñà Ëóöüê-Êîâåëü, 3 ê³ìíàòè, 24 êì â³ä Ëóöüêà, ãàç, âîäà, âàííà, êóõíÿ, ëüîõ, õë³â, 0,2 ãà, àáî îáì³íÿþ íà æèòëî â Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 096-444-35-93, 098-347-06-02

Ãîñïîäàðñòâî â ñ. Ïóñòîìèòè, Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, õàòà, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ñàäîê, ëüîõ, ãîðîä, 80 ñîòîê, 300 ì â³ä ë³ñó. Êîíòàêòè: 050-438-30-21 Ãîñïîäàðñòâî â ñ.Îñòðîæåöü Ìëèí³âñüêîãî ð-íó, гâíåíñüêî¿ îáë. ª ãàç, âîäà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 0,25 ãà çåìë³. Êîíòàêòè: 095-132-99-48 Ãîñïîäàðñòâî ó ʳâåðö³âñüêîìó ð-í³, ñ.Áàøëèêè: áóäèíîê, «ë³òíÿ» êóõíÿ, õë³â, ãàðàæ. Ïîðó÷ ãîðîä 0,23 ãà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-317-52-43 Ãîòîâèé áóäèíîê, â çâ’ÿçêó ç ïåðå¿çäîì. Ö³íà: 110000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-941-46-99 Äâà áóäèíêè íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 170 êâ. ì, ðåìîíò ³ 250 êâ. ì, 22 ñîòêè. Ö³íà: 110000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñ. Êâàñîâ³, ç óñ³ìà íàäâ³ðíèìè ñïîðóäàìè, ï³äâåäåíî ãàç, 1,35 ãà ïðèâàòèçîâàíîãî ãîðîäó, òà 3,8 ãà ïàþ, çà 1,5 êì â³ä àâòîòðàñè Ëóöüê-Ëüâ³â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-369-76-97 Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñ. Íîâîñ³ëêè Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, 0,60 ãà, ìîæëèâî ï³ä çíåñåííÿ. Êîíòàêòè: 095-821-34-29. Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñ. ϳäáåðåççÿ, Ãîðîõ³âñüê îãî ð-íó, ãàç, «ë³òíÿ» êóõíÿ, õë³â, êðèíèöÿ, 0,96 ãà, ïîðó÷ òðàñà, ìàãàçèí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-527-41-84 Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñ. Ñîê³ë, Ðîæèùåíñüêîãî ð-íó, õë³â, ê îëîäÿçü, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ïîðó÷ ãàç, ð. Ñòèð. Ö³íà: 6000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-485-55-60, 050-991-22-29 Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñìò. Ìàíåâè÷³, ðîçì³ð 8õ10, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 096-932-39-39 Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñìò. Îñòðîæåöü, ïëîùåþ 50 êâ. ì, 2 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò, ïîãð³á, õë³â. Ö³íà: 17000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â öåíòð³ ñåëà, 20 êì â³ä Ëóöüêà, áîðåìåëüñüêèé íàïðÿìîê, 90 êâ. ì, âèñîê³ ñòåë³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 25 ñîòîê, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Íåäîðîãî, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 097-524-42-19, 050-959-83-88 Åë³òíèé áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, íîâîáóäîâà, 2-ïîâ., ö, 240/-/-, 0,10 ãà, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ìåáë³, 2 ñ/â, êîâàíà îãîðîæà, áðóê³âêà, áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿, ãàðàæ, ì/÷åðåïèöÿ. Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 067-361-88-89 Åë³òíèé áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà, 420 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, ñàóíà, áàñåéí, ñïîðòèâíèé çàë, «ë³òí³é» áóäèíîê, ãàðàæ íà 2 àâòî, 8 ñîòîê. Êîíòàêòè: 099-758-68-93, 050-838-09-31

Æèòëîâèé äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñ. Êîø³â, Ëóöüêîãî ð-íó, 7,5õ10, º ëüîõ, ñàðàé, «ë³òíÿ» êóõíÿ, 0,93 ãà, ïðèâàòèçîâàíî, ïîðÿä ë³ñ, ïðåêðàñíà ïðèðîäà. Òåðì³íîâî, âëàñíèê. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 70-22-65, 066-221-63-83 Íåâåëèêèé äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ì. ʳâåðö³, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, 7 ñîòîê, íîâèé, àáî îáì³í íà ìóðîâàíèé áóäèíîê â ì. Ãîðîõîâ³, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-215-36-89, 067-368-89-96

Íåäîáóäîâàíèé áóäèíîê íà áåðåç³ Õð³ííèöüêîãî âîäîñõîâèùà, 25 ñîòîê, âèõ³ä íà áåðåã. Êîíòàêòè: 096-331-65-95 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 1,5-ïîâ., ö, øòóêàòóðêà, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, êàíàë³çàö³ÿ, 16 ñîòîê, «òèì÷àñ³âêà», ïðèäàòíà äëÿ ïðîæèâàííÿ, 2 ê³ìíàòè âñ³ çðó÷íîñò³, ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè. Ö³íà: 95000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, öåãëÿíà êîðîáêà, 96 êâ. ì, ÷àñòêîâî âíóòð³øí³ ðîáîòè, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ áóäèíêó, 6 ñîòîê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 100 êâ. ì, 9 ñîòîê, ãàç, âîäà ïîðÿä. Ö³íà: 48000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî â ñ. Ñòðóì³âêà, ä³ëÿíêà 0.1265 ãà, îãîðîäæåíî. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî â ñ. Ñòðóì³âêà, ìàñèâ «ßáëóíüêà», õîðîøå ì³ñöå, 1 ê³ìíàòà – ïðèäàòíà äëÿ æèòòÿ, âîäà ñâ³òëî â áóäèíêó, ãàç ïîðÿä, 12 ñîòîê çåìë³, 100 ì â³ä гâíåíñüêî¿ òðàñè. Ö³íà: 50000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-228-20-20, 066-236-53-03 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî â ñ. Òàðàñîâå, 250 êâ. ì, öåãëà, ìîíîë³òíå ïåðåêðèòòÿ, ÷îðíîâà ñòÿæêà, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, äàõ – ÷åðåïèöÿ, 11 ñîòîê çåìë³, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Ö³íà: 85000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71. 050-228-20-20 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî íà âóë. Çàíüêîâåöüêî¿, ï³íîáëîêè +öåãëà, 270 êâ. ì, ñâ³òëî â áóäèíêó, âîäà – ñâåðäëîâèíà, ãàç ïîðÿä, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, 10 ñîòîê, öåãëÿíà îãîðîæà. Ö³íà: 130000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 72-10-71, 050-228-20-20 Íåçàëåæíó ïîëîâèíó áóäèíêó â ð-í³ âóë. ×åõîâà, 61 êâ. ì, 0,03 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ç³ çðó÷íîñòÿìè, ãàç, âîäà, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-502-73-52 Íåçàëåæíó ÷àñòèíó 1,5-ïîâ. öåãëÿíîãî áóäèíêó â ð-í³ 40 êâàðòàëó, 116 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, îêðåìèé äâ³ð. Ö³íà: 75000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

Íîâèé 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ïðèëóöüêå, ºâðîðåìîíò, ñâ³òëî 380 Âò, ñâåðäëîâèíà, êàíàë³çàö³ÿ, âåëèêèé ëüîõ, ôóíäàìåíò íà íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, îãîðîæà, 0,18 ãà, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 120000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-378-23-71 Íîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. ϳäãàéö³, âóë. Õðåùàòà, 1,5-ïîâ., îáëèöþâàëüíà öåãëà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, îïàëåííÿ òà ñâ³òëî â áóäèíêó, âîäà â äâîð³, º ãàðàæ, 0,12 ãà. Ö³íà: 120000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Íîâîçáóäîâàíèé áóäèíîê â ð-í³ Âèøêîâà, 1,5-ïîâ., ö, 150/-/-, 0,09 ãà, øòóêàòóðêà, áåç ñòÿæêè, â³êíà, ì/ ÷åðåïèöÿ, ñâ³òëî òà âîäà â áóäèíêó, ãàç á³ëÿ áóäèíêó, ïîðó÷ çóïèíêà ìàðøðóòíîãî òàêñ³. Ö³íà: 70000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43

Ïîäàðóþ çðóéíîâàíèé áóäèíîê á³ëÿ ñ. Ìîùàíèöÿ, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó. Êîíòàêòè: 050-665-08-08 Ïðèâàòíèé áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâèé îáì³í Êîíòàêòè: 71-42-91, 096-414-49-40

Ïðèâàòíèé áóäèíîê ó Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 066-874-65-42 Öåãëÿíèé áóäèíîê â Ëîêà÷èíñüêîìó ð-í³, 56 êì â³ä Ëóöüêà, íîâîáóäîâà, õë³â, âîäà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 1 ãà, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Âëàñíèê. Ö³íà: 10500 ó. î. Êîíòàêòè: 066-625-89-87 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ì. Íîâîâîëèíñüê, 15 ñîòîê. Êîíòàêòè: 097-625-31-26

Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Áàê³âö³, 14 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ñ/â â áóäèíêó, ïîðó÷ ñòàâîê. Ö³íà: 38000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-089-18-15 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Îçä³â, Ëóöüêîãî ð-íó, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, º ãàç, âîäà, ñàäîê, 45 ñîòîê îðíî¿ çåìë³. Êîíòàêòè: 095-494-42-92 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. ϳäãàéö³, öåíòð ñåëà, 350 êâ. ì. Îáëèöüîâàíèé öåãëîþ, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, êàíàë³çàö³ÿ. Àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12 ãà. Êîíòàêòè: 050-888-56-38 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. ϳäð³ææÿ, Êîâåëüñüêîãî ð-íó, º ìóðîâàíèé õë³â, «ë³òíÿ» êóõíÿ, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ë³ñ, ð³÷ê à, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-777-50-54

Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 185 êâ. ì, îáêëàäåíèé îáëèöþâàëüíîþ öåãëîþ, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêàí, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12 ãà. Ö³íà: 115000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-738-52-27 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 370 êâ. ì, öåãëÿíèé, îáêëàäåíèé îáëèöþâàëüíîþ öåãëîþ, ìîíîë³òí³ ïåðåêðèòòÿ, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêàí, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12 ãà. Ö³íà: 115000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-471-02-01 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. ×àðóê³â, 3 ê³ìíàòè, âîäà â áóäèíêó, ãàç ïîðó÷, 6 ñîòîê. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-773-66-91, 095-149-99-18 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñìò. Îëèêà, áåç ðåìîíòó, 15 ñîòîê çåìë³. Ö³íà: 8000 ó. î. Êîíòàê òè: 72-10-71, 050-228-20-20

Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñìò. Òîð÷èí, âóë. Âàòóò³íà, 18, º õë³â, êîëîäÿçü, 20 ñîòîê. Êîíòàêòè: 095-623-84-35 Öåãëÿíèé áóäèíîê, íîâîáóäîâà, á³ëÿ ì. Ëóöüêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ, 5 ê³ìíàò, ñó÷àñíèé ïðîåêò, ñâ³òëî 380 Âò, âîäà, ôðóêòîâ³ äåðåâà, 12 ñîòîê. Êîíòàêòè: 098-669-78-90 ×àñòèíó 1,5-ïîâ. áóäèíêó â ð-í³ âóë. 8 Áåðåçíÿ, 80 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, âñ³ çðó÷íîñò³, êëàäîâêà, 0, 03 ãà çåìë³, ö³êàâèòü îáì³í íà 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ àáî ïðîäàì. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 ×àñòèíó áóäèíêó â ð-í³ âóë. 8 Áåðåçíÿ, ö, 90 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, çðó÷íîñò³ âñ³ â áóäèíêó, æèòëîâèé ñòàí, 4 ñîòîê. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 ×àñòèíó áóäèíêó â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 56 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, ãàç â áóäèíêó, âîäà ïîðÿä, áåç ðåìîíòó, 4 ñîòêè çåìë³. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 ×àñòèíó áóäèíêó â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿ öåãëà, 90 êâ. ì, 3 ê³ì., çðó÷íîñò³ âñ³ â áóäèíêó, æèòëîâèé ñòàí, 4 ñîòêè çåìë³. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

×ÀÑÒÈÍÓ ÁÓÄÈÍÊÓ â öåíòð³ ì³ñòà, ï³ä ìàãàçèí, æèòëî, àáî îô³ñ. Ö³íà: 39000 ó. î.

ò.068-555-77-74, 093-000-32-00, Àíäð³é ×àñòèíó áóäèíêó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, 3 ñîòêè. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 ×àñòèíó áóäèíêó â ð-í³ ñïèðòçàâîäó, 46 êâ. ì, äåðåâ’ÿíèé, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, áåç ðåìîíòó, 4 ñîòêè. Ö³íà: 20000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 ×àñòèíó áóäèíêó â ðàéîí³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 1/5 ïîâåðõè, 65 êâ. ì, 3 ê³ì. õîðîøèé ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, âåëèêèé ãàðàæ, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð. Ö³íà: 60000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 ×àñòèíó áóäèíêó â ðàéîí³ âóë. гâíåíñüêî¿, öåãëà, 2 ê³ìíàòè, 36 êâ. ì, ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, ë³òíÿ êóõíÿ ç ðåìîíòîì ³ çðó÷íîñòÿìè, 3,5 ñîòîê çåìë³. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 ×àñòèíó áóäèíêó â ñìò. Ëóê³â, öåíòð, çàäîâ³ëüíèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-557-62-61, 099-740-32-69 ×àñòèíó áóäèíêó â ñìò. Ëþáëèíåöü, Êîâåëüñüêîãî ð-íó, 90 êâ. ì, ï³äâàë 80 êâ. ì, 25 ñîòîê. Ö³íà: Äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-129-60-77, 066-162-62-29 ×àñòèíó áóäèíêó â öåíòð³ ì³ñòà, 1/1, ö, 55,7 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 40000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

×àñòèíó áóäèíêó â öåíòð³ ì³ñòà, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 068-555-77-74, Àíäð³é ×àñòèíó áóäèíêó â öåíòð³ ì³ñòà, ï³ä æèòëî, îô³ñ àáî ìàãàçèí. Ö³íà: 39999 ó. î. Êîíòàêòè: 093-000-32-00, Àíäð³é ×àñòèíó áóäèíêó íà âóë. Âîðîí³õ³íà, 1-ïîâ., ö, 1 ê³ìíàòà, êóõíÿ, êóõíÿ, º çðó÷íîñò³, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, öåãëÿíèé ãàðàæ — 20 êâ. ì, õë³â — 30 êâ. ì. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 ×àñòèíó áóäèíêó íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 60 êâ. ì, 3 ê³ì., ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, 4 ñîòêè çåìë³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Ö³íà: 38000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

×àñòèíó áóäèíêó, ïîáëèçó ñïèðòçàâîäó, íà äâà âõîäè, 56 êâ. ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.025 ãà. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-762-04-86 «Òèì÷àñ³âêó», 2 öåãëÿí³ õë³âè, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,02 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó. Ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. Êóïëþ ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó, «ìàëîñ³ìåéêó», ÷àñòèíó âëàñíîãî áóäèíêó. Êîíòàêòè: 066-349-18-97 «Òèì÷àñ³âêó», 25 êì â³ä Ëóöüêà, 10õ17, 3-ôàçíà ë³í³ÿ, ñâåðäëîâèíà, êàíàë³çàö³ÿ, áåòîííà îãîðîæà, ïðèâàòèçîâàíà çåì. ä³ëÿíêà 30 ñîòîê. Êîíòàêòè: 066-632-14-40, 066-377-77-19

êóïëþ Áóäèíîê â ì. Ëóöüê, àáî â ïåðåäì³ñò³, áàæàíî öåãëÿíèé, ç³ âñ³ìà êîìóí³êàö³ÿìè. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè, ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 068-191-56-98

Áóäèíîê â ì. Ëóöüêó àáî â ïåðåäì³ñò³. Ðîçãëÿíó íîâîáóäîâè, ïëîùåþ â³ä 100 äî 250 êâ. ì, ç êîìóí³êàö³ÿìè, ââåäåíèìè â áóäèíîê. Ö³íà: äî 80000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-18, lcn.biz.ua Áóäèíîê â ì. Ëóöüêó, àáî ïîáëèçó. Êîíòàêòè: 095-941-46-99

Áóäèíîê íà äâà îêðåìèõ âõîäè àáî ç ïðèäàòêîþ äëÿ ïðîæèâàííÿ «òèì÷àñ³âêîþ» â Ëóöüêó àáî ïåðåäì³ñò³ ïëîùåþ 120-150 êâ. ì, ç/ä â³ä 0.10 ãà, äî 80000 ó. î., òåðì³íîâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 099-791-07-75

Áóäèíîê, àáî ÷àñòèíó áóäèíêó â ì. Ëóöüê, ç³ çðó÷íîñòÿìè, àáî ïåðåäì³ñò³ Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 067-361-88-89 Áóäèíîê, áàæàíî íîâîáóäîâó, â ì³ñò³, ÷è ïåðåäì³ñò³, ìîæëèâî áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò ç êîìóí³êàö³ÿìè, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 063-391-86-37 Áóäèíîê. 099-349-59-66

Êîíòàêòè:

Æèòëîâèé áóäèíîê â ìåæàõ ì³ñòà, ç³ çðó÷íîñòÿìè. Ö³íà: äî 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-543-35-55 Æèòëîâèé áóäèíîê ó ñ. ϳäãàéö³, Ëóöüêîãî ð-íó. Ö³íà: äî 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-317-52-43 Íåçàëåæíó ÷àñòèíó, ÷è ö³ëèé áóäèíîê â ì³ñò³, ÷è ïåðåäì³ñò³ ç³ çðó÷íîñòÿìè. Ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 093-710-74-43

âèíàéìó Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ðåìîíòîì, ìåáëÿìè, ãàðàæåì, íà òðèâàëèé òåðì³í, äëÿ ñ³ì’¿ ç 2 ÷îëîâ³ê, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. Êîíòàêòè: 063-432-36-35

2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ãàðàçäæà, ãàç, ñâ³òëî, ãàðàæ, íà 2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 2-4 ïîâ., ð-í ËÏÇ íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: 23-96-84, 063-859-57-55 Áóäèíîê â ð-í³ öóêðîâîãî çàâîäó, 10 ñîòîê, íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ, àáî ïðîäàì. Êîíòàêòè: 26-92-48 Áóäèíîê â ñ. Ëîáà÷³âêà, Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, 75 êì â³ä Ëóöüêà, 0,6 ãà, öåãëÿíèé, ãàç, ñàäîê, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àáî ïðîäàì. Êîíòàêòè: 76-02-87, 095-155-23-05 Áóäèíîê â ñåë³, 20 êì â³ä Ëóöüêà, âñ³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ãàç ïîðó÷, íà 1-, àáî 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 066-141-14-01 Áóäèíîê, íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ëóöüêó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 099-732-77-87 Æèòëîâèé áóäèíîê â ì. Óæãîðîä³, 76,7/36,0/-, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,046 ãà, àâòîíîìíå ãàçîâå îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó àáî â ñ. óðêà Ïîëîíêà. Êîíòàêòè: 095-520-41-02, 095-890-12-73

Áóäèíîê ÷è ÷àñòèíó áóäèíêó. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 066-150-81-38

Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Áàê³âö³, 14 êì â³ä ì. Ëóöüêà, ãàç, âîäà, ñ/â â áóäèíêó, íà êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 066-089-18-15

Áóäèíîê, àáî ÷àñòèíó áóäèíêó, ç îêðåìèì âõîäîì, â Ëóöüêó, àáî ïåðåäì³ñò³. Ðîçãëÿíó âàð³àíòè ç³ çðó÷íîñòÿìè âñåðåäèí³ òà íàÿâíîþ ãàðÿ÷îþ âîäîþ. Áàæàíî ç ìåáëÿìè òà ÷àñòêîâî ç ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Êîíòàêòè: 063-867-33-50, lcn.biz.ua

1/2 áóäèíêó â ð-í³ äóáí³âñüêîãî ê³ëüöÿ, 140 êâ. ì, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 600 ó. î. + ê. ï. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

çäàì

Áóäèíîê, ÷è ÷àñòèíó áóäèíêó, ç ðåìîíòîì òà çðó÷íîñòÿìè. Ìîæëèâî ÷àñòê îâî âìåáëüîâàíèé, ç ì³ñöåì äëÿ àâòîìîá³ëÿ. Êîíòàêòè: 063-391-86-37

1/2 áóäèíêó íà âóë. Äóáí³âñüê³é, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ìåáë³. Ö³íà: 2000 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

Áóäèíîê. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

1/2 áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, îêðåìèé âõ³ä, òóàëåò ³ âîäà — íà âóëèö³, äëÿ ÷îòèðüîõ ïðàöþþ÷èõ ä³â÷àò. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 050-977-99-29

Åë³òíèé áóäèíîê â ì. Ëóöüêó àáî ïåðåäì³ñò³. Ç ºâðîðåìîíòîì, íîâèìè ìåáëÿìè òà ñó÷àñíîþ ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. Ö³íà: äî 600 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-34, lcn.biz.ua Ïîðÿäíà ñ³ì’ÿ âèíàéìå 1/2 áóäèíêó â ì. Ëóöüêó íà òðèâàëèé òåðì³í, áåç ïîñåðåäíèê³â.Îïëàòó ãàðàíòóºìî. Êîíòàêòè: 095-123-84-46 ×àñòèíó áóäèíêó â ì. Ëóöüêó, ç ðåìîíòîì òà çðó÷íîñòÿìè, âìåáëüîâàíó, ñ³ì’ÿ, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 093-710-74-43

îáì³í 1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Êðóïà, 8 êì â³ä Ëóöüêà, 90 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, 30 ñîòîê, íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ëóöüêó, ç äîïëàòîþ, àáî ïðîäàì. Êîíòàêòè: 099-758-68-93

Áóäèíîê â ð-í³ ÁÌ «Íîâà ˳í³ÿ», 1 ê³ìíàòà, êóõíÿ, òóàëåò, âàííà, ìåáë³. Ö³íà: 1600 ãðí. âêëþ÷íî. Êîíòàêòè: 095-543-35-55 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 4-ê³ìíàòè. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Âñ³ çðó÷íîñò³ âñåðåäèí³. Áóäèíîê âìåáëüîâàíèé. ª âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 063-867-33-50, lcn.biz.ua Áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî. Õîðîøå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ. Ïðèáóäèíêîâà ä³ëÿíêà 0,15 ãà. Çàãàëüíà ïëîùà 100 êâ. ì. Ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíèé. Áåç ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ö³íà: 400 ó. î. + ê. ï., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25, lcn.biz.ua


¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó ³çüìó íà êâàðòèðó â ïðèâàòíèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿ 4 õëîïö³â. Ö³íà: 200 ãðí./÷îë. Êîíòàêòè: 050-317-51-07 Æèòëî â ì. Àëóøòà, íàáåðåæíà, ç óñ³ìà êîìóíàëüíèìè çðó÷íîñòÿìè äëÿ ñ³ì’¿, 15 ì â³ä ìîðÿ, êóõíÿ, êîíäèö³îíåð, ñóïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ, íà òåðèòî𳿠ïëÿæ ç áëàãîóñòðîºì îõîðîíà. Êîíòàêòè: (0332) 28-51-39, 050-378-48-51, 050-267-88-27 ×àñòèíó áóäèíêó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 2 ê³ìíàòè, îêðåìèé âõ³ä, âàííà, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³, äëÿ ïîðÿäíî¿ ñ³ì’¿. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-725-37-31 ×àñòèíó áóäèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 140 êâ. ì, â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿. Ñó÷àñíèé äèçàéíåðñüêèé ºâðîðåìîíò, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè. 2 çàñêëåí³ áàëêîíè. ª óñ³ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 600 ó. î. Êîíòàêòè: 063-867-33-50, lcn.biz.ua

1.3. Äà÷³, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïðîäàì 2 çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Áîðàòèí, ïî 15 ñîòîê, àñôàëüò, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä Ö³íà: 12000 ó. î./ä³ëÿíêà. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Äà÷íó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 6 ñîòîê, ïîðó÷ çàë³çíè÷íèé ïåðå¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ìîæëèâà çì³íà ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ. Êîíòàêòè: 25-98-23 Äà÷íó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 6 ñîòîê, ïîðó÷ çàë³çíè÷íèé ïåðå¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ìîæëèâà çì³íà ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ. Êîíòàêòè: 095-123-84-61 Äà÷íó ä³ëÿíêó íà âóë. Äóáí³âñüê³é, ìàñèâ «Ìàÿê», 7 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà, âîäà, ñàäîê, âèíîãðàä, ñâ³òëî, ãàç íà ìåæ³. Êîíòàêòè: 095-468-17-04 Äà÷íó ä³ëÿíêó íà äà÷íîìó ìàñèâ³ «Âåñíÿíêà» (15 êì â³ä ì. Ëóöüê), 10 ñîòîê, º êóíã, âîäà, äåðåâà. Ö³íà: 1000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-886-87-84 Äà÷íó ä³ëÿíêó íà äóáí³âñüêîìó ìàñèâ³, 26 à, ð-í ðåñòîðàíó «²ðåí», 7 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà, íà ìåæ³ º ñâ³òëî, ãàç, âîäà. Ö³íà: 8000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-510-36-24 Äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Ãàðàçäæà», 8 ñîòîê, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 25-63-00, 050-240-81-29 Äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Ä³áðîâà», º áóäêà, ïëîäîâ³ äåðåâà, êóù³. Êîíòàêòè: 25-64-93, 098-065-58-75

Äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Ñòðóì³âêà», 6 ñîòîê. Êîíòàêòè: 095-485-73-10, 050-547-21-72

Ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ö³íà: 22000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02

Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. ²âàí÷èö³, Ðîæèùåíñüêîãî ð-íó, íàä òðàñîþ, ïî 25 ñîòîê. Ö³íà: 7000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-094-21-37

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó (çóïèíêà ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó) äëÿ òîðãîâîãî ïàâ³ëüéîíó, âóë. Ëüâ³âñüêà. Êîíòàêòè: 050-438-28-94

Äà÷íó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 200 ì â³ä âóë. Äóáí³âñüêî¿, 6 ñîòîê. Ö³íà: 5000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-043-13-19

Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ðîâàíö³, ïî 33 ñîòêè, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, êîìóí³êàö³¿, á³ëÿ äîðîãè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-228-20-20, 72-10-71

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0,10 ãà, ð-í âóë. Òåðåìí³âñüêî¿, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 067-156-76-61

Äà÷ó â êîîïåðàòèâ³ «Íèâà», âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 0,66 ãà, íåâåëè÷êèé 2-ïîâåðõîâèé áóäèíî÷îê, ç ºâðîðåìîíòîì. Êîíòàêòè: 050-205-19-81, 096-171-28-97

Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ñòðóì³âêà, ïî 10-12 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ çà 100 ì, õîðîøå ì³ñöå. Ö³íà: 1100 ó. î./ñîòêà. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

Äà÷ó â ñ. Ïðîì³íü, 4,5õ5,5, 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 6 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: 096-631-68-66, 24-11-89

Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè íà âóë. Âàâ³ëîâà, 5, ï³ä ãàðàæ. Êîíòàêòè: 050-438-28-94

Äà÷íó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 12 ñîòîê, á³ëÿ ë³ñó, ç «ë³òí³ì» áóäèíêîì, 55 êâ. ì, ñàä, äåðåâà, ãàç, âîäà. Ö³íà: 25000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-332-23-40

Äà÷ó â ñ. Ñòðóì³âêà, 6 ñîòîê, ç 2-ïîâ. öåãëÿíèì áóäèíêîì. Ö³íà: 20000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-28-94 Äà÷ó â ñ. Ñòðóì³âêà. Êîíòàêòè: 098-157-00-48, 25-25-56, 097-608-90-67 Äà÷ó íà âóë. Âîëèäèìèðñüê³é, ìàñèâ «Íèâà», âîäà, ñâ³òëî, çðó÷íèé äî¿çä, Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-127-50-85 Äà÷ó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, ìàñèâ «Äðóæáà», 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê, àëüòàíêà, 8,5 ñîòîê, îãîðîæà, âîäà, ñâ³òëî. Ö³íà: 18000 ó. î. Êîíòàêòè: 24-58-54, 095-512-95-01 Äà÷ó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, ìàñèâ «Äðóæáà», 12 ñîòîê, 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê. Êîíòàêòè: 095-488-75-10 Äà÷ó íà äóáí³âñüêîìó ìàñèâ³, 7 ñîòîê, âîäà, ñâ³òëî, öåãëÿíèé ñàðàé, áóäèíîê. Ö³íà: 7000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-357-35-56, 24-36-58 Äà÷ó íà äóáí³âñüêîìó ìàñèâ³, ñó÷àñíèé äà÷íèé áóäèíîê, ñâ³òëî, âîäà, ñàä. Êîíòàêòè: 050-173-29-64, 050-152-36-73 Äà÷ó íà ìàñèâ³ Íèâà, 5 ñîòîê. Êîíòàêòè: 097-554-80-30 Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Âåñíÿíêà», 10 ñîòîê, õë³â, áóäèíîê. Êîíòàêòè: 095-102-89-10 Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Âåñíÿíêà», 5 ñîòîê, 2-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê, ôðóêòîâ³ äåðåâà, êóù³. Êîíòàêòè: 066-936-83-06, 24-24-56 Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Âåñíÿíêà», 6 ñîòîê, 2-ïîâ. áóäèíîê, ï³ä øèôåðîì, º ñàäîê, âèíîãðàä, áëèçüêî ë³ñ òà ð³÷êà. Êîíòàêòè: 24-25-56 Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Íèâà», 6 ñîòîê, ñàä, âîäà. Ö³íà: 6000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-884-33-43 Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ïðîì³íü», 6 ñîòîê. Ö³íà: 1000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ïðîì³íü», áóäèíîê. Êîíòàêòè: 26-95-62, çðàíêó, ââå÷åð³

Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ïðîì³íü», ð-í çàë³çí. ïåðå¿çäó, ïðèâàòèçîâàíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,07 ãà, ñâ³òëî, âîäà, äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, àëüòàíêà. Ö³íà: 6200 ó. î. Êîíòàêòè: 095-522-81-82

Äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Êàëèíà», ñ. Ïðîì³íü, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-010-51-34, 78-38-60, ï³ñëÿ 18.00

Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ïðîì³íü», öåãëÿíèé áóäèíîê, òåïëèöÿ, ñàðàé, ñàäîê, äîãëÿíóòà, â äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 23-04-75, 050-289-67-06

Äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Ìàÿê», ð-í âóë. Äóáí³âñüêî¿, 0,07 ãà, ñó÷àñíèé áóäèíîê, ïîáëèçó äîðîãè, îãîðîæà, ñâ³òëî, âîäà, ìîæë. çàáóäîâà. Êîíòàêòè: 050-173-29-64

Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ñâ³òàíîê» (ð-í âóë. Ëüâ³âñüêî¿), áóäèíîê 6õ5, 6 ñîòîê, ñàä, âèíîãðàä, êóù³, ï³äâàë, âîäà, ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 72-60-02

Äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Ñòðóì³âêà», 6 ñîòîê, âîäà, ãàç, ñâ³òëî íà ìåæ³, ìåòàëåâà áóäêà, äåðåâà, êóù³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 066-356-85-53

Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ñòðóì³âêà», 6 ñîòîê, 1,5-ïîâ. áóäèíîê, öåãëÿíèé, ñâ³òëî, âîäà, ãàç ïîðó÷. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 063-684-31-55, 067-361-85-32 Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ñòðóì³âêà», 6 ñîòîê, âîäà, ãàç, ñâ³òëî ïîðó÷. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 24-68-24

Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ñòðóì³âêà», çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06 ãà. Êîíòàêòè: (0332) 25-57-19, 097-745-19-68, 096-698-32-13

Äâ³ ñóì³æí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 13,5 ³ 12 ñîòîê, 6 êì â³ä Ëóöüêà, ï³ä çàáóäîâó, ïîðó÷ íîâîáóäîâè, êîìóí³êàö³¿, ð³÷êà, ë³ñ çà 200 ì. Ö³íà: 800 ó. î./ñ îòêà, òîðã. Êîíòàê òè: 095-881-28-27 ijëÿíêó ï³ä çàáóäîâó. ñ.ϳäãàéö³, çà ç-äîì «²ñêðà», õâèëèí 10 ï³øêè äî ÒÖ «²ì³äæ». Á³ëÿ ä³ëÿíêè º öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 17000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-293-03-02 melvinpvv@rambler.ru Çåì. ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, 0,12 ãà, êîìóí. ïîðó÷. Êîíòàêòè: 099-055-07-70

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ð-í³ ËÏÇ, 0.06, 0.08, 0.10, 0.12, 0.24 ãà, óñ³ êîìóí³êàö³¿. Æèòëîâ³ áóäèíêè, 112 êâ. ì, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ, ìîæëèâèé êðåäèò. Êîíòàêòè: (0332) 72-71-28, 050-267-79-30, 067-925-91-59, 067-580-01-69 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê ³ â ñ. Çàáîðîëü. Íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 26-30-12, 050-280-09-74 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ãàðàçäæà, íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, ãîòîâ³ äîêóìåíòè äëÿ ïðîäàæó. Êîíòàêòè: 066-721-73-00 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ëèïèíè, 0,10 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ëèùå òà Çàáîðîëü, ïî 12 ñîòîê. Êîíòàêòè: 093-818-85-60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ðîâàíö³, 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, äî¿çä (äîðîãà ç òâåðäèì ïîêðèòòÿì) òà 0,12 ãà (áåç êîìóí.). Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ðîâàíö³, 0,19 ãà, êîìóí³êàö³¿, ñâ³òëî. Ö³íà: 1100 ó. î./0,01 ãà. Êîíòàê òè: 093-020-89-47 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ðîâàíö³, 10, 12, 19, 22, 24 ñîòêè, êîìóí³êàö³¿, äî¿çä. Ö³íà: â³ä 600 ó. î./ñîòêà. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ñòðóì³âêà, 0,12, 0,24 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ñòðóì³âêà, 12 ³ 24 ñîòêè, ñóì³æí³, çà êîòåäæíèì ì³ñòå÷êîì. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Òàðàñîâå, 0,10, 0,12, 0,14, 0,25 ãà, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè íà îá’¿çí³é ñ. Ðîâàíö³, 20 òà 10 ñîòîê. Êîíòàêòè: 095-360-27-35 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó: ñ. Æèäè÷èí – 0.18 ãà, ñ. Êóëü÷èí – 0.20 ãà, ñâ³òëî ãàç íà ä³ëÿíêàõ, íåäîðîãî, â³ä âëàñíèêà, ñ Íåá³æêà – 0.12 ãà, íåäîðîãî, â³ä âëàñíèêà. Êîíòàêòè: 099-323-01-16 Çåìåëüí³ ä³ëÿíê³ â ñ. Ëèïèíè, 0,1 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ñ/ã, «òèì÷àñ³âêà». Êîíòàêòè: 095-102-89-16 Çåìåëüíó ä³ëÿíêè â ñ. Õð³ííèêè, 5, 13, 25 ñîòîê. Êîíòàêòè: 067-381-52-59

19

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó (â’¿çä â ñ. Ðîâàíö³), ïëîùà 19 ñîòîê. Âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³.

Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Çâîçè, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó. Êîíòàê òè: 066-938-83-93

Äà÷íó ä³ëÿíêó, ìàñèâ «Ïðîì³íü», º 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê, âîäà, ñâ³òëî, íåäàëåêî â³ä äîðîãè. Êîíòàêòè: 066-089-12-20

Äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Æàáêà», ïîðó÷ ñàíàòîð³ÿ, íåïîäàë³ê ë³ñó, º åëåêòðîìåðåæà, 6 ñîòîê. Ö³íà: 4500 ó. î. Êîíòàêòè: 093-101-69-11

Äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Ìàÿê», ð-í âóë. Äóáí³âñüêî¿, 0,07 ãà, ñó÷àñíèé áóäèíîê, ïîáëèçó äîðîãè, îãîðîæà, ñâ³òëî, âîäà, ìîæë. çàáóäîâà. Êîíòàêòè: 050-152-36-73

Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, ïî 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó á³ëÿ ñ. Øåïåëü, 15 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 85 ñîòîê. Êîíòàêòè: 050-293-03-02 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 050-378-49-98

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êóëü÷èí, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-029-07-00 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. ʳâåðö³, 8 ñîòîê. Êîíòàêòè: 099-027-83-55

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ðîæèùå, 0,10 ãà, ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: 098-419-03-45 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ Âèøêîâà, 0,10 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó, ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 050-881-20-87 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ Âèøêîâà, ïðèâàòèçîâàíà, 0,13 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 095-523-36-99 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. Àíäðóçüêîãî, 12 ñîòîê, ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 38000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿ (ïåðåä çíàêîì «Ëóöüê»), 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ âçäîâæ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 1500 ó. î./ñ îòê à. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. ªðøîâà, 0,07 ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, çðó÷íèé äî¿çä. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. ªðøîâà, 0,10 ãà, ñâ³òëî òà ãàç ïîðó÷, ñâåðäëîâèíà, ôóíäàìåíò òà ïðîåêò íà æèòëîâèé 1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê, 200 êâ. ì, çðó÷íèé äî¿çä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 78-00-88, 067-361-88-89 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, çà¿çä â³ä ïîë³òåõ. óí³âåð., 0,10 ãà, ñâ³òëî âçäîâæ ä³ëÿíêè, ð³âíà. Ö³íà: 1200 ó. î./ñîòêà, òîðã. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³ê೿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 18000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 13000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 10 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 095-941-46-99 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 10 ñîòîê, ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-657-72-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî,âóë. Æóðàâëèíà, 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ âçäîâæ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 16000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ ÆÊ «Êîñòà Áðàâà», 12 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, ñâ³òëî ïðîïëà÷åíå. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ ËÏÇ, 10 ñîòîê, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 19000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ ËÏÇ, 9 ñîòîê, ãàðíå ì³ñöå ï³ä çàáäîâó. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ ì³êðîðàéîíó «Ô³ëüâàðîê», 10 ñîòîê, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êàíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 20000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ ïîë³êë³í³êè ÓÂÄ, 10 ñîòîê. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ ðàéîííî¿ ë³êàðí³, 0,14 ãà. Êîíòàêòè: 099-360-77-81 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ øêîëè ¹ 1, 0,0461 ãà, áåç ïîñåðåäíèê³â. Äîðîãî. Êîíòàêòè: 063-167-49-84

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â Ðîæèùå, òåì³íîâî, íåäîðîãî, 0.10 ãà, ï³ä çàáóäîâó, âóë. Ëåðìîíòîâà, 103, (ïàðàëåíüíà âóë. Øåëîêàäçå), ìàëüîâíè÷å ì³ñöå á³ëÿ ð³÷êè. Êîíòàêòè: (0332) 26-64-34, 050-525-70-84 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ãàðíèé êðàºâèä, ð³âíà. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó, íîâèé ìàñèâ, òâåðäèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ âçäîâæ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 8500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-543-35-55 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ñâ³òëî, ãàç ïîðó÷. Ö³íà: 9000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-543-35-55

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,10 ãà, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 095-161-16-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,12 ãà, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 12000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,12 ãà, íà ìåæ³ ä³ëÿíêè º ãàç, âîäà, ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 050-735-16-56

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, á³ëÿ øêîëè, 0,12 ãà. Êîíòàêòè: 050-230-90-38 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, âóë. Ñîíÿ÷íà, 12 ñîò. Ö³íà: 1100 ó. î./1 ñîò. Êîíòàêòè: 063 82-34-184 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàê òè: 066-846-53-22 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãóø³âêà, 10 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 050-087-96-94 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãóø³âêà, 40 ñîòîê. Êîíòàêòè: 095-206-00-79 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãóø³âêà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 098-157-00-48 25-25-56, 097-608-90-67

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãóø³âêà, ï³ä çàáóäîâó 0.15 òà 0.20 ãà, á³ëÿ ë³ñó, 7 êì â³ä Ëóöüêà, âëàñíèê, ãîòîâèé ïàêåò äîêóìåíò³â. Êîíòàêòè: 099-756-81-10, 067-196-45-37 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 0,12 ãà, çà ïåðå¿çäîì, ë³âà ñòîðîíà, 30õ40. Ö³íà: 7000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 10 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 099-349-59-66 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 12 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: 6000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 12 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 12 ñîòîê. Êîíòàêòè: 050-669-03-91 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 12, 16, 8 òà 24 ñîòêè, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,12 ãà, ð³âíà, ïîðó÷ ë³ñ, ñòàâîê, ãàðíèé êðàºâèä, äåðæàâíèé àêò. Ö³íà: 6000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 18 ñîòîê, íà íîâîìó ìàñèâ³, ìຠâèõ³ä äî ð. Ñòèð. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 12 ñîòîê. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 19 ñîòîê, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 095-578-55-53

ß îò ïàì'ÿòàþ, êîëè â÷èâñÿ â øêîë³, ÷èòàâ ÿêóñü ôàíòàñòè÷íó ðîçïîâ³äü, äå îïèñóâàëîñÿ äàëåêå ìàéáóòíº, â ÿêîìó ¿æà áóäå ðîáèòèñÿ ç õ³ì³¿, à çà ñìàêîì íå áóäå â³äð³çíÿòèñÿ â³ä ñïðàâæíüî¿. ß òîä³ ùå ïîäóìàâ: – Åõ, øêîäà íå äîæèâó! Íà æàëü, äîæèâ ...


20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 2 ñóì³æí³ ïî 0,12 ãà, ð-í àìáóëàòîð³¿, ïîðÿä íîâîáóäîâè. Ö³íà: 800 ó. î./ ñîò., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 20 ñîòîê. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, á³ëÿ ð³÷êè, 0,12 ãà. Íåäîðîãî. Ö³íà: 4500 ó. î. Êîíòàêòè: 066-721-73-00 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, ç ë³âî¿ ñòîðîíè, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 6500 ó. î. Êîíòàê òè: 095-543-35-55 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, çà ñòàä³îíîì, 0,16 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ìàñèâ çàáóäîâàíèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-543-35-55 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, Ëóöüêîãî ð-íó, 12 ñîòîê, º äåðæ. àêò. Êîíòàêòè: 098-071-26-84 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, ï³ä çàáóäîâó, (ïåðøèé ïîâîðîò íàë³âî), 0,12 ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, ð-í àìáóëàòîð³¿, 0,25 ãà. Êîíòàêòè: 050-520-94-60 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, ð-í íîâî¿ ë³êàðí³, 17 ñîòîê. Êîíòàêòè: 050-695-12-82

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðåìåëü, á³ëÿ ðîçëèâó, 22 ñîòêè, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 050-719-55-13 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áóÿíè, òðàñà Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé— Ëóöüê, 0,18 ãà. Êîíòàêòè: 066-369-02-00 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Â. Îìåëÿíèê, 13 ñîòîê. Ö³íà: 6000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71; 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, 0,13 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, íîâèé ìàñèâ. Ö³íà: 6000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, 0.10 ãà, ïîðó÷ âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 11000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-966-41-24 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, çà¿çä ç âóë. Ëüâ³âñüêî¿, â³ä ìàã. «Ñàôðîí», 0,16 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êóòîâà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåñåëå, 3 êì â³ä ñìò Òîð÷èí, 25 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó, íà ãîðáêó, 30 ì äî ñòàâêà, êîìóí³êàö³³ ïîðÿä, õîðîøèé äî³çä. Ö³íà: 3300 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-533-63-94 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåñíÿíêà (âóë. 1 Òðàâíÿ), ʳâåðö³âñüêèé ð-í, 0,33 ãà. Âëàñíèê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-302-64-56 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âîðîòí³â, 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: 290 ó. î./ ñîòêà. Êîíòàêòè: 050-547-79-20

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ã. Ïîëîíêà, 0,14 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíî, êîìóí³êàö³¿, òðàñà Ëóöüê-Ëüâ³â ïîðó÷, àáî îáì³íÿþ. Ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 099-634-33-42, 097-583-61-04 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà, 12 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà, 12 ñîòîê, ïîðó÷ íîâîáóäîâè, ïðèâàòèçîâàíà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-030-64-70 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà, 20 ñîòîê, õîðîøå ì³ñöå, ë³ñ, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 1500 ó. î./ñîòêà. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà, «åë³ò», 0,12 ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, óñ³ êîìóí³êàö³¿, îãîðîæà ç äâîõ ñòîð³í. Êîíòàêòè: 066-111-10-14 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. óðêà Ïîëîíêà, 0.12 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 097-184-04-59 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. óðêà Ïîëîíêà, ïîáëèçó òðàñè Ëóöüê-Ëüâ³â, 0.50 ãà êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ç ôóíäàìåíòîì, ÷àñòêîâî ç áóäìàòåð³àëàìè. Êîíòàêòè: 050-581-33-91, 050-198-39-11 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãîëèø³â, Ëóöüêîãî ð-íó, 12 ³ 24 ñîòêè, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè îáì³íó íà ìåòàë àáî àâòîìîá³ëü, ìîæëèâå â³äòåðì³íóâ àííÿ ïëàòåæó, àáî îáì³í íà àâòî. Êîíòàêòè: 096-733-74-03

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Äåðíî, 15 ñîòîê, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 096-733-74-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Æèäè÷èí, 15 ñîòîê, íàä òðàñîþ, ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: 800 ó. î./ñîòêà. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Æèäè÷èí, 7 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ îá’¿çíî¿ òðàñè, ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè â³ä 0,15 ãà. Ö³íà: 600 ó. î./ñîò., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Æèäè÷èí, 7 êì â³ä ì. Ëóöüêà, ï³ä çàáóäîâó, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ. Ö³íà: 650 ó î. / ñîò. Êîíòàêòè: 093-880-82-30, 096-300-26-95 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,08 ãà, ïî÷àòîê ñåëà, á³ëÿ ë³ñîñìóãè, íà ãîðáî÷êó, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, 10 õâ. äî òðîëåéáóñíî¿ çóïèíêè. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-678-05-09 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,10 ãà, ñâ³òëî íà ìåæ³ ä³ëÿíêè, ãàç ÷àñòêîâî îïëà÷åíèé, çðó÷íèé äî¿çä, ïîðó÷ ë³ñ. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,12 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çðó÷íèé äî¿çä, ïîâîðîò íà ñ. Àíòîí³âêó, ïðàâà ñòîðîíà. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,12 ãà, íà ïî÷àòêó ñåëà, ïî ïðàâ³é ñòîðîí³, òâåðäèé äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ð³âíà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,12 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ öåðêâè, íà ïî÷àòêó ìàñèâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 5000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,13 ãà, ñâ³òëî á³ëÿ ä³ëÿíêè, çðó÷íèé äî¿çä, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå á³ëÿ ë³ñó. Ö³íà: 12000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,14 ãà, íà ãîðáêó, ãàðíèé êðàºâèä, êîìóí³êàö³¿ çà 200 ì. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 10 ñîòîê, ï³ä áóä³âíèöòâî, òåðì³íîâî. Ö³íà: 5500 ó. î. Êîíòàê òè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 10 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíî. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-717-10-71 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 10, 25 ñîòîê. Ö³íà: 9000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-674-63-26 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 15 ñîòîê, õîðîøå ì³ñöå. Ö³íà: 1100 ó. î. Êîíòàê òè: 72-10-71, 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, Ëóöüêîãî ð-íó, ï³ä çàáóäîâó, 0,13 ãà ð³âíà, õîðîøå ì³ñöå. Ö³íà: 11500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-871-44-07 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàê òè: 050-339-93-39 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, õóò³ð, 5 êì â³ä Ëóöüêà, 0,77 ãà, ç íèõ 0,25 ãà ï³ä çàáóäîâó, ïîñåðåäèí³, 50õ150 ì. Ö³íà: 12500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-533-63-94 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çãîðàíè, Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó, 7 ñîòîê, íîâèé ìàñèâ, ïîáëèçó îçåðî, ë³ñ. Ö³íà: 7000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-660-51-06 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ç쳿íåöü, 0,10 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ âçäîâæ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 17000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êóëü÷èí, 1 ãà, ïîðó÷ ð. Ñòèð ³ ë³ñ, ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: 800 ó. î./ñîòêà. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êóëü÷èí, 0,15 ãà, çà ñèë³êàòíèì çàâîäîì, íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-961-19-35, ï³ñëÿ 15.00 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êóëü÷èí, íà íîâîìó æèòëîâîìó ìàñèâ³, 0,12 ãà, º ñâ³òëî, äîêóìåíòè ï³ä çàáóäîâó. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: 6500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-216-97-43 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êóëü÷èí, ïðèâàòèçîâàíà, 12 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó, íîâèé ìàñèâ. Ö³íà: 5500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-891-10-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êóëü÷èí-2, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, 12 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó, íîâèé æèòëîâèé1 ìàñèâ, ìîæëèâèé îáì³í íà à/ì. Ö³íà: 6500 ó. î. Êîíòàêòè: 098-669-75-49 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êóëü÷èí. Ö³íà: 5000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-438-28-94

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëàâð³â, 0.70 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïîðÿä óñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 095-576-30-79

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëàçåùèíà, Ðàõ³âñüêîãî ð-íó, Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³, 0,46 ãà, ìîæëèâèé îáì³í, ðîçãëÿíåìî áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Ö³íà: 46000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-836-31-99, Îëåêñàíäðà, 050-968-60-42, Òàìàðà Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, 15 ñîòîê, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ïðîìèñëîâà çîíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, ñèëîâà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, 20 ñîòîê, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 098-055-21-17

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ïëîùåþ 0.0960 ãà. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, íàâïðîòè ðàéîííî¿ ë³êàðí³, 0,11 ãà, ï³ä çàáóäîâó, çàáóäîâàíà âóëèöÿ, âñ³ êîìóí³êàö³¿ âçäîâæ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàê òè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, íàâïðîòè ðàéîííî¿ ë³êàðí³, ï³ä áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó, 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïî ìåæ³ ä³ëÿíêè, ì³æ æèòëîâèìè áóäèíêàìè. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, ð-í «Øêîäà», 11 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå, 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå, 12 ñîòîê, äåøåâî. Êîíòàêòè: 050-378-68-95, 050-668-41-22 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå, 12 ñîòîê, îãîðîæà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, àáî îáì³íÿþ íà àâòîìîá³ëü. Êîíòàêòè: 050-673-70-53 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå, 17 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó, º ñâ³òëî, ãàç, ñòàðèé áóäèíîê. Êîíòàêòè: 050-438-07-83, 098-303-01-13 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ìàÿêè, 0,15 ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, çàáóäîâàíèé ð-í, 2 ë³í³ÿ â³ä öåíòðàëüíî¿ òðàñè â çàáóäîâàíîìó ð-í³. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàê òè: 093-710-74-43 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ìàÿêè, 30 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: 050-722-73-21 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ìàÿêè, íîâèé ìàñèâ, 12 ñîòîê, 300 ì â³ä òðàñè, êîìóí³êàö³¿ çà 100 ì. Ö³íà: 10000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳäãàéö³, çà çàâîäîì «²ñêðà», º öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, 10 ñîòîê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-293-03-02 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳäãàéö³, ïðèâàòèçîâàíà, 0,12 ãà, ì³æ çàáóäîâàìè, êîìóí³êàö³¿ íà ìåæ³, àáî â êðåäèò íà 7 ðîê³â. Ö³íà: 14500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-830-28-36, 097-592-67-37 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳääóáö³, 24 ñîòêè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-203-31-33 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳääóáö³, ïëîùåþ 12 ñîòîê, (9 êì. â³ä Ëóöüêà) ï³ä çàáóäîâó, º ïëàí. Íå äàëåêî â³ä äîðîãè, áëèçüêî ë³ñ. Ö³íà: 1200 ó. î. / ñ îòê à. Êîíòàêòè: 25-82-00, 099-611-54-87 JoomlaVIP@gmail.com Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïðèëóöüêå, 12 ñîòîê, ìîæëèâî ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàê òè: 099-263-63-84, 050-206-14-04 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïðèëóöüêå, 12 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà, ìîæëèâî ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 050-206-14-04, 099-263-63-84 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïðèëóöüêå, 25 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà: 17000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïðîì³íü, 25 ñîòîê. Êîíòàêòè: 71-42-91, 096-414-49-40 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. гâíå, Ëþáîìëüñüêîãî ðàéîíó, 5 êì â³ä ìèòíèö³, ðîçãëÿíó âàð³àíò îáì³íó, ìîæëèâå â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó. Êîíòàêòè: 096-733-74-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 19 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: 21000 ó. î. Êîíòàê òè: 78-54-38, 097-347-08-99, 095-178-04-89 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 0,10 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 1100 ó. î. /ñ îòê à. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 0,10 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿, äî¿çä, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿, äî¿çä, äåðæàêò. Ö³íà: 7700 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 0,11 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ì³æ áóäèíêàìè. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 0,12-0,24 ãà, ð-í øêîëè, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: 900 ó. î./ñîò. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 0,13 ãà, âñ³ öåíòðàëüí³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ì³æ áóäèíêàìè, 300 ì äî îá’¿çíî¿ äîðîãè. Ö³íà: 18000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ìàÿêè, ïë.0.2393 ãà, äëÿ Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, áóä³âíèöòâà, ïîðó÷ çàñå- 0,19 òà 0,10 ãà, íà ãîðáêó, á³ëÿ ïîñàäêè, êîìóí³êàö³¿ çà 20 ì. Êîíòàêëåíî, íà òåðèòî𳿠º ñâ³òëî, òè: 093-020-89-47 ãàç çà 70 ì â³ä ä³ëÿíêè, 400 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîì äî öåíòðàëüíî¿ äîðîãè. âàíö³, 0.10 ãà, ïîáëèçó øêîëè òà Ö³íà: 19600 ó. î. Êîíòàêòè: ó ñ.Áîðàòèí, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 067-536-62-47 0.10 ãà. Êîíòàêòè: 066-350-95-22 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ìèëóø³, 0,13 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 1500 ó. î./ñîòêà. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Îçåðöå, 3 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 18 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çðó÷íèé àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ãîòîâ³ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 050-678-38-98

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Îçåðöå, ïðèâàòèçîâàíà, 0.20 ãà, ç íåçàâåðøåíèì áóä³âíèöòâîì. Êîíòàêòè: 050-211-69-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Îçåðÿíè, 0,10 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñâ³òëî, âîäà ³ âèãð³áíà ÿìà íà ä³ëÿíö³, âèõ³ä äî âîäè, îãîðîæà. Ö³íà: 7500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 12 ñîòîê, ðîçãëÿíó âàð³àíòè îáì³íó íà ìåòàë àáî àâòîìîá³ëü, ìîæëèâå â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó, àáî îáì³í. Ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 096-733-74-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, á³ëÿ äîðîãè, 0,10 ãà. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-721-73-00 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, çà øêîëîþ, 13 ñîòîê, ãàç ïîðÿä, ñâ³òëî – çà 200 ì. Ö³íà: 13000 ó.î. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, íàä äîðîãîþ íà ñ. Õð³ííèêè. Êîíòàêòè: 096-733-74-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, ð-í øêîëè, 12, àáî 24 ñîòêè. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Îõîòèí, 0,25 ãà, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, ë³ñ ç óñ³õ ñòîð³í. Êîíòàêòè: 050-378-40-04

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîìàí³â, 1,40 ãà, ÷îðíîçåì, àñôàëüòîâàíà äîðîãà, ãàç 200 ì. Ö³íà: 1000 ó. î./1 ñîò. Êîíòàêòè: 095-044-24-76 volk_p45@mail.ru

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïàëü÷å, ð³âíåíñüêèé íàïðÿìîê, 67 ñîòîê, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ìîæëèâî ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîìàí³â, 22 ñîòêè, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ï³ä áóä³âíèöòâî, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå. Ö³íà: 8000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 097-749-95-04

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳäãàéö³, 500 ì äî äóáí³âñüêîãî ê³ëüöÿ, 0,12 ãà, ñâ³òëî òà ãàç íà ìåæ³ ä³ëÿíêè, ãàç ïðîïëà÷åíèé, òâåðäèé äî¿çä. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàê òè: 068-191-56-98

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîìàí³â, 40 ñîòîê, äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, 34,4 êâ. ì, ãàç, âîäà. Êîíòàêòè: 050-932-59-00 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñîêèðè÷³, 0,25 ãà. Êîíòàêòè: 095-878-45-68

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ â ñ. Ðîâàíö³, 0,19 ãà, ï³ä çàáóäîâó, º ñòàðèé áóäèíîê, ãàç, âîäà ïîðó÷.

ò.063-811-70-04, 063-391-85-23 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñîêèðè÷³, 0,37 ãà, á³ëÿ ð³÷êè, ïîðó÷ äîðîãà ç òâåðäèì ïîêðèòòÿì, âîäà òà ãàç ïîðó÷. Êîíòàêòè: 050-957-80-06, 095-455-00-87 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñîêèðè÷³, 0,37 ãà, âèõ³ä äî ð³÷êè, äîðîãà ç òâåðäèì ïîêðèòòÿì, ïîðó÷ ñâ³òëî, ãàç. Êîíòàêòè: 095-455-00-87, 063-864-27-05 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ãàðíèé êðàºâèä. Ö³íà: 1700 ó. î./ñîòêà. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 78-00-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 0,15 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-275-03-39 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 10 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 10, 12, 14 ñîòîê, â êîòåäæíîìó ì³ñòå÷êó, ãàç, ñâ³òëî á³ëÿ ä³ëÿíêè, òâåðäå ïîêðèòòÿ äîðîãè, ö³ëîäîáîâà îõîðîíà. Ö³íà: Äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 72-10-71 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 11 ñîòîê, ôóíäàìåíò íà áóäèíîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 18000 ó. î., òîðã Êîíòàêòè: 72-10-71; 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 13 ñîòîê, ïåðåä êîòåäæíèì ì³ñòå÷êîì, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 15 ñîòîê, ïîðó÷ äîðîãà, ñâ³òëî, çðó÷íå åë³òíå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Ö³íà: 13500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 36 ñîòîê, ìîæíà ÷àñòèíàìè, àáî îáì³íÿþ íà àâòî òà ³íøå. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 1000 ó. î./ñîòêó. Êîíòàêòè: 050-800-47-81, Îëåêñàíäð Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, âóë. Ñõ³äíà, 0,11 ãà, 36õ29,5, ôóíäàìåíò íà ïîëüñüêèé ïðîåêò 1,5-ïîâ. áóäèíîê, ç ãàðàæåì, 150 êâ. ì, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîì óí³ê àö³¿ ïîðó÷, 300 ì äî ë³ñó. Ö ³ í à : 1 4 5 0 0 ó. î . Ê î í òà ê ò è : 095-533-63-94

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, Ëóöüêîãî ð-íó, 0,16 ãà, ãîñïîäàðñüê³ ñïîðóäè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, º ìîæëèâ³ñòü ðîçøèðåííÿ, (ñóñ³äè ïîáóäóâàëèñÿ). Êîíòàêòè: 067-994-73-00, Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå (ð-í «Öàðñüêîãî» ñåëà, âóë. Êâ³òíåâà), 11 ñîòîê. Ö³íà: 12000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-721-73-00 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, 0,10 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, äðóãà ä³ëÿíêà â³ä âóë. Êâ³òíåâî¿, º ñâ³òëî, ãàç òà öåíòðàëüíà âîäà ïîðó÷. Ö³íà: 18000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, 0,10 ãà, öåíòðàëüí³ êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 18000 ó. î. Êîíòàê òè: 068-191-56-98

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â öåíòð³ ñ. Áîðàòèí, 0,19 ãà, ïîðó÷ øêîëà, ñòàä³îí, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. Ö³íà: 20000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-605-10-91, Îëüãà ²âàí³âíà Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, ìຠâèõ³ä â ë³ñ, 10 ñîòîê. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 18000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, ïåðåä ìèòíèöåþ, ç ïðàâî¿ ñòîðîíè, 100 ì â³ä öåíòðàëüíî¿ äîðîãè, 0,11 ãà, ï³ä çàáóäîâó, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 095-543-35-55 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, ð-í ë³êàðí³, 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: 15000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, ð-í ë³ñîïîñàäêè, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 0,10 ãà, ñâ³òëî âçäîâæ ä³ëÿíêè, ãàç ïîðó÷, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 13000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-543-35-55 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Õð³ííèêè, 20 ñîòîê, íà áåðåç³ âîäîéìè. Êîíòàêòè: 71-02-39, 099-054-02-93 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ.Îçäåí³æ, Ðîæèùåíñüêîãî ðàéîíó (15 êì â³ä Ëóöüêà) ì³æ ñ.Øåïåëü ³ ñ.Áîãóø³âêà (1 êì ãðóíòîâî¿ äîðîãè), 25 ñîòîê ï³ä çàáóäîâó ³ 60 ñîòîê – ï³ä ñ/ã. Ö³íà: 12000 ó. î. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 2 9 3 - 0 3 - 0 2 melvinpvv@rambler.ru Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñìò. Öóìàíü, 0,15 ãà, ôóíäàìåíò 9õ11, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-359-47-71 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñìò. Öóìàíü, öåíòð ñåëà, 2,5 ñîòêè. Êîíòàêòè: 067-361-25-22, 097-613-82-42 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñìò. Øàöüê, ï³ä áóä³âíèöòâî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-727-91-52 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â. ñ. Ñòðóì³âêà, 19 ñîòîê, ñ/ã, êîìóí³êàö³¿, ïîðÿä áóäóþòüñÿ æèòëîâ³ áóäèíêè. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç áóäèíêîì íà ìàñèâ³ «Âåñíÿíêà», ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà. Êîíòàêòè: 050-519-14-82, Þðà Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç³ ñòàðèì áóäèíêîì íà ïî÷àòêó ñ. Ðîâàíö³, 19 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 0,32 ãà, â îðåíä³, âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ôóíäàìåíò 12õ34 ì, îãîðîæà. Ö³íà: 47000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìàñèâ «Áîãîëþáè», 0.10 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî áóäèíêó. Êîíòàê òè: 050-674-21-60, ²ðèíà Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 0,12 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿ âçäîâæ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Ãóùàíñüê³é, 10 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 72-10-71; 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Äàíüøèíà, 35 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Äóáí³âñüê³é, ðîçïî÷àòî áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ íà ìåæ³, 0,06 ãà. Êîíòàêòè: 066-889-45-63

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, 10 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àôñàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîíòàê òè: 093-020-89-47

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Äóáí³âñüê³é. Ö³íà: 1200 ó. î. /ñîòêà, òîðã. Êîíòàêòè: 067-332-23-40, 093-646-44-65

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, 10 ñîòîê. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. ªðøîâà, 10 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, 25 ñîòîê, ð-í Áîãîëþáñüêî¿ ë³êàðí³. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàê òè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, âóë. Æîâòíåâà, 12 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ôóíäàìåíò. Ö³íà: 31000 ó.î. Êîíòàê òè: 066-236-53-03, 72-10-71

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Êîïåðíèêà, 7 ñîòîê, ì³æ áóäèíêàìè. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Êîðîëüîâà, ïë. 0,09 ãà, äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó. Êîíòàêòè: 067-949-16-88


21

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

ÞÐÈÄÈ×ÍÈÉ ÄβÄÍÈÊ Ïðèâàòíèé íîòàð³óñ

Êðàñíåâè÷ Î. À. Ïðèâàòíèé íîòàð³óñ

Ãðóøèöüêà Â. Â. Ïðèâàòíèé íîòàð³óñ Ãëîâàöüêà À.Â.

Êè¿âñüêèé ì-í, 13

ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 22

âóë. Êîâåëüñüêà, 64/1

òåë.: 0 (332) 77-05-20, 050-590-42-32 òåë.: 0 (332) 23-41-21, 097-911-74-61

Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè.Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ ïîñëóã (ùîäíÿ ç 08.30 äî 18.00 áåç îá³äíüî¿ ïåðåðâè, ñá. ç 08.30-14.00, íä. – çà äîìîâëåí³ñòþ) Ðåºñòð. ïîñâ. ¹99 âèäàíå ãîëîâíèì Óïðàâë³ííÿì þñòèö³¿ ó Âîë. îáë. 17.07.98 ð. Ñâ³ä. ÌÞÓ ¹4275 â³ä 20.03.02 ð.

Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè. Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ ïîñëóã. Íàäàííÿ áåçêîøòîâíèõ êîíñóëüòàö³é. Ðåºñòð. ïîñâ. ¹77 âèäàíå ãîëîâíèì Óïðàâë³ííÿì þñòèö³¿ ó Âîë. îáë. 22.08.05 ð. Ñâ³ä. ÌÞÓ ¹5127 â³ä 30.04.04 ð.

Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè òà ³íø³ âèäè íîòàð³àëüíèõ ïîñëóã. Íàäàííÿ áåçêîøòîâíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè.

òåë.: 0 (332) 72-72-47

Ñâ³ä. ÌÞÓ ¹ 5725 â³ä 19.05.2005 ð. Ðåºñòð. ïîñâ. ¹84 â³ä 25.06.07ð.

Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ

«ÀÏвÎв» êîìïëåêñíèé ô³íàíñîâîïðàâîâèé ñóïðîâ³ä Âàøî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà á³çíåñó

Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «²íâ³êòóñ» Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. ˳äàâñüê³é, çàã. ïë. 0,1073 ãà. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Ì. Âîâ÷êà, 20 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 2000 ó. î./ñîòêà. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. гâíåíñüê³é, 7 ñîòîê çåìë³, ÷àñòèíà áóäèíêó 40 êâ. ì, íàä äîðîãîþ, ï³ä êîìåðö³éíå âèêîðèñòàííÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 0,10 ãà, á³ëÿ ë³êàðí³ ÓÌÂÑ, âóëèöÿ çàáóäîâàíà, ãàç, ñâ³òëî, (º òðè ä³ëÿíêè). Ö³íà: 2100 ó.î./ñîò. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 050-569-06-60 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 10 ñîòîê, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 10 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà: 17000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-349-59-66 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 10 ñîòîê, ð-í øêîëè ¹ 13, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 17000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà äà÷íîìó ìàñèâ³ «Ãàðàçäæà», 0,8 ãà. Êîíòàêòè: 095-940-22-85 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, 0,15 ãà (+0,05 ãà), êîìóí³êàö³¿, äî¿çä, ïîðó÷ çàáóäîâè, áóäìàòåð³àëè (ïëèòè, ïåðåêðèòòÿ, ï³ñîê). Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, 10 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, õîðîøå ì³ñöå. Ö³íà: 52000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 72-10-71, 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, îäíà ä³ëÿíêà íà çàáóäîâàí³é âóëèö³, 0,15 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, áóäìàòåð³àëè, òâåðäèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Â. Îìåëÿíèê», 1 êì â³ä âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 0,15 ãà, îêðåìèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ çà 30 ì, ïðèâàòèçîâàíà, ãàðíèé êðàºâèä, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 093-237-77-58

âóë. Äàðãîìèæñüêîãî, 7

ïð. Âîë³, 50

òåë.: 0 (332) 77-44-86, ìîá. 050-378-55-45, 093-795-00-45

òåë.: 0 (332)29-29-64, 095-475-64-64, 063-764-74-81, www.invictus.navolyni.com

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âíèöòâî áóäèíêó â ñ. Áîðàòèí, 0,12 ãà. Ïðèâàòèçîâàíà. Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-338-06-89 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Ñòðóì³âêà», 0.06 ãà, ìîæëèâî ï³ä çàáóäîâó, º êîíòåéíåð, âîäà, ñâ³òëî, ãàç ïîðó÷. Ö³íà: 6000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-602-01-58 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ìåæ³ ñ³ë Ìàÿêè òà Ìèëóø³, 1-ë³í³ÿ â³ä öåíòðàëüíî¿ òðàñè, ï³ä çàáóäîâó 0.12 ãà, äî òðàíñôîðìàòîðà 50 ì, ïîáëèçó ãàç, ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî. Ö³íà: 15000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: (0332) 26-30-08, 068-565-87-46 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ïî÷àòêó ñ. Ðîâàíö³, 19 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ïî÷àòêó ñ. Ñòðóì³âêà, 0,12 ãà, 4 ë³í³ÿ â³ä ð³âíåíñüêîãî ê³ëüöÿ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çðó÷íèé äî¿çä. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ïð. Âîë³ (ð-í ÒÖ «Ãðàíä Âîëèíü»), 32 ñîòêè, âèõ³ä íà ïðîñïåêò. Ö³íà: 350000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó â ñ. Áîãîëþáè, Ëóöüêèé ð-í, 15 ñîòîê. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàê òè: 050-662-92-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó â ñ. Çâ³ð³â, ïî òðàñ³ Ëóöüê-гâíå, 0,16 ãà. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0,25 ãà, 12 êì â³ä ì. Ëóöüêà, º âîäà, ãàçîïðîâ³ä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 76-05-87

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä ïðîìèñëîâó çàáóäîâó ñ.Ëèïèíè. Êîíòàêòè: 050-717-12-94 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ â ñ. Ëèïèíè, 10 ñîòîê. Ö³íà: 40000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-754-93-69 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0,10 ãà, â ñ. Êëåïà÷³â, êîìóí., ôóíäàìåíò íà áóäèíîê, ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 050-293-03-69

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ â ñ. Çàáîðîëü, 12 ñîòîê, ïiä çàáóäîâó, âèãiäíå òà òèõå ìiñöå, êâàäðàòíîïðÿìîêóòíî¿ ôîðìè, ðiâíà, êîìóíiêàöi¿ íà ìåæi, ïîðó÷ çàáóäîâè. Òåðì³íîâî. Âëàñíèê. Ö³íà: 9000 ó. î., òîðã.

ò.099-082-99-23, 096-101-11-00, Ðîìàí Îëåêñ³éîâè÷ Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0,25 ãà, 84õ30, äëÿ áóä³âíèöòâà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, Ðîìàí³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà, ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿, ë³ñ. Ö³íà: 5000 ó. î. Êîíòàêòè: 75-09-57, ï³ñëÿ 18.00, 095-402-80-15

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.15 ãà, çà ì³ñòîì, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíà, ïîðó÷ ãàç, åëåêòðèêà, âîäà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, äîðîãà àñôàëüòîâàíà, ìàðøðóòíèé äî¿çä, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-924-26-36 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 2 êì â³ä Ëóöüêà, 12 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ðîçïî÷àòî áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 098-669-78-90 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 23 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 18 ñîòîê, ï³ä áóä³âíèöòâî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-427-58-39 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 32 ñîòêè, â ñ Âåëèêèé Îìåëÿíèê. Êîíòàêòè: 095-574-43-38 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 500 ì â³ä î. Ñâ³òÿçü, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 066-689-99-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í ìèòíèö³, 12 ñîòîê, íàä äîðîãîþ, êîìóí. íà ä³ëÿíö³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-055-07-70, 068-139-67-01 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ñ. Çàáîðîëü, 12 ñîò., ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 71-42-91, 096-414-49-40 Çåìåëüíó ä³ëÿíêóâ á³ëÿ ì. ʳâåðö³, 0,08 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-747-44-40, Âàëåíòèíà, 8.00-22.00

Êîìåðö³éíå, ãîñïîäàðñüêå òà äîãîâ³ðíå ïðàâî, ðåºñòðàö³ÿ, ðåîðãàí³çàö³ÿ òà ë³êâ³äàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ, íåðóõîì³ñòü òà çåìåëüíå ïðàâî, òðóäîâå ïðàâî, ñ³ìåéíå ïðàâî, ñîö³àëüíèé çàõèñò, ïîäàòêîâ³ ñïîðè, àáîíåíòíå þðèäè÷íå, êàäðîâå îáñëóãîâóâàííÿ, ïðåäñòàâíèöòâî â ñóäàõ ð³çíî¿ ñïåö³àë³çàö³¿ . Ãðàô³ê ðîáîòè: ïí-ïò 9.00 — 18.00, ñá-íä – çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ.

Þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿, ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â â ñóäàõ, þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä á³çíåñó, ðåºñòðàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ, óêëàäåííÿ, ðîçðîáêà öèâ³ëüíèõ òà ãîñïîäàðñüêèõ äîãîâîð³â òà ³íøå.

Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âíèöòâî áóäèíêó â ñ. Áîðàòèí, 0,12 ãà. Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-338-06-89

Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Òàðàñîâà, 0,42 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, õîðîøèé àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 55 000 y. o. Êîíòàêòè: 76-98-77, 095-863-49-92

Ïðèâàòèçîâàíó äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Ñòðóì³âêà», 6 ñîòîê, º âîäà, ñàäîê, ìàëåíüêèé âàãîí÷èê, ãàç, ñâ³òëî íà ìåæ³, òâåðäèé äî¿çä. Ö³íà: 5500 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 066-356-85-53

Áóäèíî÷îê, äëÿ äà÷³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 28-58-80, 050-101-33-75

Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áà¿â, 0.31ãà, ï³ä çàáóäîâó, ç äåðåâ’ÿíèì áóäèíêîì, öåíòð ñåëà, 5 êì â³ä Ëóöüêà. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 066-772-87-55, 095-091-50-57

êóïëþ

Äà÷ó ç áóäèíêîì íà ìàñèâ³ «Ñòðóì³âêà», «Ä³áðîâà». Êîíòàêòè: 096-450-41-12 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó àáî ä³ëÿíêó ç æèòëîâèì ïðèì³ùåííÿì, â êîâåëüñüêîìó íàïðÿìêó, äî ñ. Êîïà÷³âêà, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, Ëóöüêîãî ðàéîíó, ï³ä áóä³âíèöòâî, 0,10 ãà. Ö³íà: 10000 y. o. Êîíòàêòè: 095-494-76-08

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â Ëóöüêîìó ð-í³, ï³ä çàáóäîâó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 097-149-89-98, 066-162-55-72

Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãóø³âêà, 0.135 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 050-024-89-54, 097-909-96-31

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ëóöüêó, àáî ïîáëèçó, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 095-941-46-99

Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âîðîòí³â, 12 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 0,15 ãà, ãàç, âîäà, ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 095-117-34-75, 25-42-69 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êîðø³â, 0,50 ãà, ð³âíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ðîäþ÷à çåìëÿ. Ö³íà: 18000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-845-18-73, 050-529-98-48 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳääóáö³, 0,15 ãà, «òèì÷àñ³âêà», 6õ12, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-998-51-82

Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïðèëóöüêå, 0.25 ãà. Êîíòàêòè: 095-510-14-36 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, â³ä âëàñíèêà. Êîíòàêòè: 095-652-63-72 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñìò. Òîð÷èí (25 êì â³ä Ëóöüêà), 15 ñîòîê, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïðîïëà÷åí³ ãàç, òåëåôîí ³ ÷àñòêîâî ñâ³òëî, ïîðó÷ çàáóäîâè, ä³ëÿíêà ð³âíà. Ö³íà: 300 ó. î./ñîòêó. Êîíòàêòè: 050-920-16-12, 098-922-27-81

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ëóöüêó, àáî ïîáëèçó. Êîíòàêòè: 099-349-59-66

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì³ñò³ Ëóöüêó àáî ïåðåäì³ñò³. Áàæàíî ç êîìóí³êàö³ÿìè íà ìåæ³ àáî íà ñàì³é ä³ëÿíö³. Ðîçãëÿíó óñ³ âàð³àíòè! Êîíòàêòè: 050-378-35-77, lcn.biz.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ïåðåäì³ñò³ Ëóöüêà. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³ àáî Áîðàòèí, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, Ëèïèíè, ϳäãàéö³, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ Ëóöüêà, äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà: âóë. Êîïåðí³êà, Âîë³, Ïåðåìîãè, Êëèìà Ñàâóðà òà ³í. Êîíòàêòè: 050-378-88-06 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî 5 êì â³ä ì. Ëóöüêà. Ïîñåðåäíèêàì íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, ð-í âóë. Ëüâ³âñüêî¿, ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, Çàáîðîëü, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 050-438-11-98

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, 0,10-0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: äî 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó â ì. Ëóöüê àáî äî 10 êì. â³ä Ëóöüêà, áàæàíî ïîðó÷ ³ç íîâîçáóäîâàíèìè áóäèíêàìè. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó â ì. Ëóöüê àáî ïåðåäì³ñò³, ç êîìóí³êàö³ÿìè, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè, ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 067-361-88-89, 093-710-74-43

îáì³í Çåìåëüíèé ïàé â ñ. Ëèïèíè, Ëóöüêîãî ð-íó, 1,9 ãà, âèã³äíå ïîëîæåííÿ, íà æèòëî, ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 095-543-44-84 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, íà àâòîìîá³ëü. Êîíòàêòè: 050-293-03-69 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âîðîòí³â, 12 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 0,15 ãà, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, àáî îáì³í íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 095-117-34-75, 25-42-69

çäàì Äï÷íó ä³ëÿíêó çà ñ. Çàáîðîëü (Áîãîëþáñüêèé ìàñèâ), 0,06 ãà, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 26-87-01, 050-870-63-34

Ïðîïîíóºìî äëÿ ñòîÿíêè TIR òåðèòîð³þ àñôàëüòîâàíó â ñ.óðêà Ïîëîíêà. ª àâòîìèéêà, øèíîìîíòàæ TIR, ÀÇÑ, ÑÒÎ ç ÿìàìè, êðàíáàëêàìè, ö³ëîäîáîâà îõîðîíà, â³äåîíàãëÿä, îñâ³òëåííÿ, ñïåöòåõí³êà (ÕÒÇ-1702, ÌÒÇ-80, íàâàíòàæóâà÷ 5ò), ïîñëóãè ìåõàí³êà òà ë³êàðÿ. Êîíòàêòè: 067-361-50-20, 095-557-39-94, zts_plus@ukr.net

1.4. Ãàðàæ³, ê³îñêè ïðîäàì 2-ïîâåðõîâèé ãàðàæ íà âóë. ˳äàâñüê³é, öåãëÿíèé, 34 êâ. ì, 3,80õ9,30, ïîêð³âëÿ — øèôåð, äåðæàâíèé àêò íà çåìëþ, ï³äâàë, îãëÿäîâà ÿìà. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48


22 Àëþì³í³ºâèé êóíã, 2,30õ3,50, áåç â³êîí, ï³ä áóä³âåëüíèé âàãîí÷èê, àáî íà äà÷ó. Êîíòàêòè: 29-09-73 Âàãîí÷èê-ê³îñê, 4õ4,2, óòåïëåíèé, îáøèòèé âàãîíêîþ. Ö³íà: 1350 ó. î. Êîíòàêòè: 098-629-07-32 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Àâ³àòîð», ï³äâàë, îãëÿäîâà ÿìà. Êîíòàêòè: 72-09-01 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Ñèíòåòèê», 55 êâ. ì, ç ï³äâàëîì. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàê òè: 099-055-07-70 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Òðàíñïîðò-1». Êîíòàêòè: 050-438-28-94 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Òóðèñò», ï³ä áóñ, ìåòàëåâèé, óòåïëåíèé. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 26-81-70

Ãàðàæ öåãëÿíèé, êîîï. «Ìàã³ñòðàëü», íà âóëèö³ ïàðàëåëüí³é äî âóë. Êàðïåíêà-Êàðîãî, ñâ³òëî, ÿìà, ï³äâàë íà âåñü ãàðàæ, 3.5õ6ì. Êîíòàêòè: 050-339-83-09 Ãàðàæ. Êîíòàêòè: 067-923-36-93 ʳîñê, óòåïëåíèé, âàãîíêà, 4õ2,5. Ö³íà: 1350 ó. î. Êîíòàê òè: 098-629-07-32

Êîíòåéíåð íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó, ïðîäóêòîâèé ðÿä, 3.3 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-910-91-31, Ïàâëî Ìàãàçèí-ìåòàëîêîíñòðóêö³þ íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó, ð-í «ãóìàí³òàðêè», 18 êâ. ì. Êîíòàêòè: 099-654-86-63 Ìåòàëåâèé ãàðàæ â ð-í³ ËÏÇ, îãëÿäîâà ÿìà, ï³äâàë. Êîíòàêòè: 050-378-59-66 Ïîáóòîâèé âàãîí÷èê, 18 êâ. ì. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-418-20-79 Òîðãîâèé ïàâ³ëüéîí íà ϳâí³÷íîìó ðèíêó, öåíòðàëüíèé ðÿä, 6 êâ. ì. Êîíòàêòè: 098-885-62-53 Òîðãîâèé ïàâ³ëüéîí íà ðèíêó «Ïðèâ³ç», íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 063-449-43-97, 050-901-31-94 Öåãëÿíèé ãàðàæ â êîîï. «Àâòîêîìï-2», âóë. Çî¿ Êîñìîäåì’ÿíñüêî¿. Êîíòàêòè: 066-128-73-90 Öåãëÿíèé ãàðàæ â êîîï. «Òóðèñò», ð-í 40 êâàðò., á³ëÿ ìàã. «Áóäìàòåð³àëè». Êîíòàêòè: 24-18-19 Öåãëÿíèé ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Àâ³àòîð». Êîíòàêòè: 098-875-63-60 Öåãëÿíèé ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Ï³âí³÷íèé-1», ð-í âóë. ªðøîâà, 18 êâ. ì, îãëÿäîâà ÿìà, ï³äâàë. Ö³íà: 6000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 Öåãëÿíèé ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Òðàíñïîðò», ð-í àâòîçàâîäó, ñâ³òëî, ÿìà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-219-78-62 Öåãëÿíèé ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Øëÿõîâèê», â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêà. Êîíòàêòè: 050-644-68-40, 067-334-40-50

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ êóïëþ Áóä³âåëüíèé âàãîí÷èê. Êîíòàêòè: 099-706-47-60, 097-870-80-43 Êóíã, ï³ä äà÷íèé áóäèíîê. Êîíòàêòè: 093-818-85-60

ijþ÷èé ìàãàçèí íà âóë. гâíåíñüê³é. Ïëîùà 191 êâ. ì, ç ï³äâàëîì ïëîùåþ 165 êâ. ì. Ö³íà: 400000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-391-51-02, 050-156-33-60

Ëàçíþ â ñìò. Òóð³éñüê, çàã.ïë.227.0 êâ. ì, ïë.11 ì/ 20 ì, îêðåìî ñòîÿ÷å, äàõ çäàì — áåòîííå ïåðåêðèòòÿ, 7 ê³ìíàò, ïîòð³áåí êàïðåÀáî ïðîäàì ãàðàæ öåãëÿíèé ìîíò, ä³ëÿíêà áë. 20 ñîòîê. êîîï. «Ñòèð-2». Êîíòàêòè: (0332) Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 23-09-77, 098-221-21-48 067-536-62-47 Ìåòàëåâèé ãàðàæ, áåç ì³ñöÿ. Êîíòàêòè: 050-516-92-37

 îðåíäó ãàðàæ â ð-í³ ËÏÇ. Êîíòàêòè: 066-215-86-40  îðåíäó ãàðàæ â ð-í³ øêîëè ¹ 5, (ìîæíà ï³ä ñêëàä), Êîíòàêòè: 066-305-50-64

 îðåíäó ìåòàëåâèé ãàðàæ â ÃÊ «Øëÿõîâèê» ð-í ËÏÇ. Êîíòàêòè: 099-223-84-19, 098-262-43-26 Öåãëÿíèé ãàðàæ â öåíòð³ ì³ñòà (á³ëÿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè), âóë. Çàïîâ³òíà, 5. Ö³íà: 400 ãðí./ ì³ñ. Êîíòàêòè: 72-78-18

1.5. Ïðèì³ùåííÿ ïðîäàì

Ìàãàçèí íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, çàã.ïë.149.9 êâ. ì, íåä³þ÷å, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ôàñàäíèé âõ³ä, ïîðó÷ ïðîä.ñóïåðìàðêåò, ñïàëüíèé ðàéîí. Ö³íà: 60000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

Ìàãàçèí íà âóë. ªðøîâà â ÒÖ «Ãëîáóñ» ïëîùåþ 2078.5 êâ. ì, 2 òà 3 ïîâåðõè, ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, çðó÷íèé äî¿çä. Ö³íà: Àáî çäàì â îðåíäó â ð-í³ 1362000 ó. î. Êîíòàêòè: ÊÕÏ2, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 067-536-62-47 98õ42 ì = 4116 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå íà 3.2 ãà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèñ. äàõó 6 ïîã.ì. Êîíòàêòè: 095-349-83-71, 096-408-57-28

Ìàãàçèí íà âóë. ªðøîâà, 75.8 êâ. ì, º ï³äñîáíå ïðèì³ùåííÿ, îïàëåííÿ, òåëåôîí, ³íòåðíåò, ìîæëèâèé ïðîäàæ ç Àáî çäàì â îðåíäó ÷àñ- îáëàäíàííÿì. Ö³íà: 70000 ó. î. òèíó êàï³òàëüíîãî ïðè- Êîíòàêòè: 067-536-62-47 ì³ùåííÿ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿÌàãàçèí íà âóë. ªðøîâà, ìè, ïðèñòîñîâàíîãî äëÿ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³, çà- çàã.ïë.34.7 êâ. ì, ç ðåìîíãàëüíîþ ïëîùåþ 50 êâ. ì, òîì. Ö³íà: 28300 ó. î. Êîíâ ñ. Ñâ³òÿçü, ïî ãîëîâí³é òàêòè: 067-536-62-47 âóëèö³ çà 150 ì â³ä îçåðà. Ìàãàçèí íà âóë. ÊàðïåíÊîíòàêòè: 050-378-97-13 êà-Êàðîãî, â òîðãîâîìó Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðè- öåíòð³ «Þâàíò», ïëîùåþ ì³ùåííÿ â ñ. Äóáíî, 20.9 êâ. ì. Ö³íà: 90000 ó. î. â.Ñ.Ìîðîçåíêà, çàã.ïë. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 782.6 êâ. ì, â îðåíä³ 40 ñîò Ìàãàçèí íà âóë. Ëåñ³ Óêçåìë³, ïîòð³áåí êàï.ðå- ðà¿íêè, çàã.ïë.64.8 êâ. ì, ä³þìîíò. Ïðîäàæ ç òîðã³â. ÷èé, âõ³ä ç ôàñàäó áóä³âë³, Ö³íà: 37500 ó. î. Êîíòàêòè: ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, 067-536-62-47 öåíòð ì³ñòà. Ö³íà: 60000 ó. î. Áàçó â ì. ʳâåðö³, ïðîìèñ- Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Ìàãàçèí íà ϳâí³÷íîìó ðèíêó, 16 êâ. ì, ó õîðîøîìó ì³ñö³. Êîíòàêòè: 050-705-70-58

Ìàãàçèí íà ïð. Âîë³, çàÖåãëÿíèé ãàðàæ íà âóë. ãàëüíîþ ïëîùåþ 174.3 êâ. Ìîñêîâñüê³é, ï³äâàë, íåäîðîãî, ì, â ò.÷.: 98 êâ. ì. — ï³äâàë àáî çäàì â îðåíäó. Êîíòàêòè: (ñêëàä) òà 76.3 êâ. ì — ² ïî050-678-05-09 âåðõ. Ö³íà: 500000 ó. î. ÊîíÖåãëÿíèé ãàðàæ, äëÿ ëåãêîâîãî Âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêó òàêòè: 067-536-62-47 àâòî, ÷è áóñà òèïó VW Ò4, â ð-í³ ËÏÇ, êîîïåðàòèâ «Ãðàí³ò», ìåòàëåâ³ âî- íåðóõîì³ñòü â ñ. Äóáíî, Ìàãàçèí íà ïð. Ñîáîððîòà, ï³äâàë, îãëÿäîâà ÿìà, åëåêò- â.Ñ.Ìîðîçåíêà, çàã. ïë. ðèêà 220 Â, øèðèíà âîð³ò – 2,55 ì, 569.6 êâ. ì, ñêëàäñüê³ ïðè- íîñò³, ä³þ÷èé, 2/2, çàãàëüâèñîòà – 2,1 ì. Êîíòàêòè: íîþ ïëîùåþ 53.1 êâ. ì, ì³ùåííÿ, íà äàíèé ÷àñ íå îäèí çàë. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. 050-579-91-67 Öåãëÿíèé ãàðàæâ êîîï. «Àâ³à- âèêîðèñòîâóþòüñÿ, ïî- Êîíòàêòè: 067-536-62-47 òîð», ç ï³äâàëîì. Ö³íà: 2900 ó. î. / òð³áåí êàï.ðåìîíò. Ïðîäàæ 23000 ãðí. Êîíòàêòè: ç òîðã³â. Ö³íà: 26200 ó. î. Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ â ì. 067-332-31-35, 066-732-29-60 Ëóöüêó, ï³ä ìàãàçèí ÷è ñêëàä, Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Öåãëÿíèé òà ìåòàëåâèé ãàðàæ³ â öåíòð³, á³ëÿ ãîò. «Çàëºñê³», ìîæëèâèé ïðîäàæ. Êîíòàêòè: 067-735-25-82, 050-888-79-17

Áàçó â³äïî÷èíêó â Õð³ííèêàõ, íà áåðåç³ âîäîñõîâèùà, 0,9 ãà, 3 áóäèíî÷êà, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, îãîðîæà. Ö³íà: 100000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

ijþ÷èé á³çíåñ ïî âèðîáíèöòâó ï³íîáëîê³â. Êîíòàêòè: 050-901-09-33, ³òàë³é

– Ïðî ùî äóìàþòü ïàðà æàá ³ ïàðà çàêîõàíèõ, ñèäÿ÷è íà áåðåç³ ð³÷êè? – Áîðîíè áîæå â³ä òîãî ùîá ëåëåêà ïðèëåò³â

Îô³ñ íà âóë. Êîïåðí³êà, ïëîùåþ 148,1 êâ. ì, ç ðåìîíòîì, äîáðèé ñòàí. Ö³íà: 120000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Îô³ñ íà âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, çàã.ïë. 723.3 êâ. ì, 2-ïîâ., ç ðåìîíòîì, õîðîøèé ñòàí, íàÿâíå ì³ñöå äëÿ ïàðêîâêè. Ö³íà: 550000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

Îô³ñè íà âóë. Äðàãîìàíîâà, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 239.8 êâ. ì. Ö³íà: 230000 ó. Ìàãàçèí â ì.Ãîðîõîâ³, î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, Îô³ñè íà âóë. Êîïåðí³êà 1010,2 êâ. ì, ä³þ÷èé, ø³ñòü â³ää³ë³â, ïðîìòîâàðè, (öåíòð), ïëîùåþ 145 êâ. ì, 3-ïîâ., ç ðåìîíòîì, â äîáíîâå îïàëåííÿ, ãàðàæ, ñêëàä òà êîòåëüíÿ, ä³ëÿí- ðîìó ñòàí³. Ö³íà: 110000 ó. î. êà ïë. – 0,1543 ãà. Ö³íà: Êîíòàêòè: 067-536-62-47 400000 ó. î. Êîíòàêòè: Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Ñòð³ëåöüê³é, 450 êâ. ì. Êîí067-536-62-47

2-ïîâåðõîâå ïðèì³ùåííÿ ï³ä ìàãàçèí, ì. ʳâåðö³, ð-í ñòàä³îíó, 1 ïîâ. – 100 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, 2 ïîâ. – íå çàê³í÷åíèé, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüò. Ö³íà: 60000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

ëîâà çîíà, 57 ñîò., ïðèâàòèçîâàíî, äâ³ öåãëÿí³ áóä³âë³, îãîðîæà. Ö³íà: 57000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

òàêòè: (0332) 72-71-28, 050-267-79-30, 067-925-91-59

Ïåðóêàðíþ íà âóë. ªðøîâà (ÒÖ «Ãëîáóñ») çàã.ïë. 80.4 êâ. ì, ä³þ÷à, õîðîøèé ñòàí, ê볺íòñüêà áàçà. Ö³íà: 200000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 ϳäâàëüíå ïðèì³ùåííÿ â ì. Íîâîâîëèíñüêó, öåíòð ì³ñòà, çàãàëüíà ïëîùà 147 êâ. ì. Ö³íà: 25000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-927-04-35 ϳäâàëüíå ïðèì³ùåííÿ â ð-í³ 40 êâàðòàëó, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ïåðóêàðíþ. Äâ³ ê³ìíàòè, ñàíâóçîë, çðîáëåíî ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, êîìóí³êàö³¿, 52 êâ. ì. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-896-18-39

Ïðèì³ùåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíå ï³ä îô³ñ, ì. ʳâåðö³, 600 êâ. ì, ðåìîíò, êîìóí³êàö³¿, ñòîÿíêà, îõîðîíà, ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

Ïðèì³ùåííÿ â.ͳê³øåâà, çàã.ïë.583.2 êâ. ì, ä³ëÿíêà ïëîùåþ 0.2508 ãà, ä³þ÷å, òåðèòîð.îãîðîäæåíî, âèêîðèñò.ï³ä îô³ñíå. Ö³íà: 250000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Ïðèì³ùåííÿ êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ â ðàéîí³ øêîëè ¹ 5, ïëîùåþ 125 êâ. ì. Ïðèì³ùåííÿ âèâåäåíå ç æèòëîâîãî ôîíäó ³ ìຠâñþ òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ. Ïîêðàùåíèé ðåìîíò, ãîòîâí³ñòþ 80%, âñòàíîâëåí³ íîâ³ ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà òà âõ³äí³ ìåòàëåâ³ äâåð³. Ö³íà: 400 ó. î./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-378-41-14, 067-709-12-18, lcn.biz.ua

âèíàéìó ³çüìó â îðåíäó

ÊÀÔÅ, ÁÀÐ, ÐÅÑÒÎÐÀÍ àáî ç âèêóïîì.

ò.066-222-13-58 Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Íîâîçáóäîâàíó 2-ïîâåðõîâó ñòàíö³þ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà ìèéêó àâòîìîá³ë³â íà âóë. Êîâåëüñüê³é (ð-í ë³ñíèöòâà).

Êîíòàêòè: 050-338-06-89

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÅ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß ç³ ñòàá³ëüíèì ïðèáóòêîì, ïëîùåþ 115 êâ. ì, çà àäðåñîþ: ïð. Ñîáîðíîñò³, 14, â ðàéîí³ ìàãàçèíó «Òðîÿíäà», âèõ³ä íà öåíòðàëüíó âóëèöþ.

ò.050-590-42-32 Àáî çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà Çàâîêçàëüíîìó ðèíêó, âóë. Êàðïåíêà-Êàðîãî, 9 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-560-99-00 Îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Êàðáèøåâà, 1, ºâðîðåìîíò, òåëåôîí, ²íòåðíåò, ñòîÿíêà, îõîðîíà, â³ä 20 êâ. ì. Ö³íà: 30 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 099-379-21-03, 099-351-87-76

ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ! IJÞ×ÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ìîòåëü, êàôå-áàð, ìàãàçèí, ç³ ñòàëèì ïðèáóòêîì, 0,20 ãà, 2009 ð., ìèòíèöÿ «ßãîäèí», ñ. Ñòàðîâîéòîâå.â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó.

ò.099-305-96-98 ijþ÷èé á³çíåñ ïî âèðîáíèöòâó òåðìîáëîê³â, Ö³íà: 17000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-901-09-33, ³òàë³é Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ â ðí³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 600 êâ. ì, àáî çäàì â îðåíäó. Êîíòàêòè: 050-677-44-44 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ìàãàçèí íà âóë. гâíåíñüê³é, 24 êâ. ì, ç îáëàäíàííÿì, çåìëÿ â îðåíä³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

Ïðèì³ùåííÿ êîðïóñó ¹ 1 ÒÊ «Ãëîáóñ» íà âóë. ªðøîâà, ïë. 52,4 êâ. ì. Ö³íà: Ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíå, êî90000 ó. î. Êîíòàêòè: ìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 40 êâ. ì, îêðå067-536-62-47 Ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Êîíÿê³íà, 2/2, çàã.ïë.165.8 êâ. ì, ä³þ÷èé á³çíåñ – ñïîðòçàë, ç ðåìîíòîì, ñàóíà, âõ³ä ç äâîðó. Ö³íà: 108000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

ìèé âõ³ä ç äâîðó, êîìóí³êàö³¿, îïàëåííÿ, ìîæëèâà îðåíäà. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäñüê³, ì. ʳâåðö³, 50-900 êâ. ì, àñôàëüò, îãîðîæà, îõîðîíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

2-ïîâ., 200 êâ. ì, âèñîòà 3 ì. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 068-138-06-37

Ïðèì³ùåííÿ íà âóë. гâíåíñüê³é, 3-ïîâåðõîâå, 1700 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, 50 ñîòîê ïðèâàòèçîâàíî, îãîðîæà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 1500000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-05-09

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà ïð. Ìîëîä³, ï³ä áóäü-ÿêèé âèä ä³ÿëüíîñò³ (îô³ñ, ìàãàçèí, ñàëîí, àòåëüº), 50 êâ. ì, ðåìîíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿ òà çðó÷íîñò³, âèâåäåíî ç æèòëîâîãî ôîíäó, îêðåìèé âõ³ä, äîáóäîâà, áðóê³âêà, âëàñíà ñòîÿíêà, ïîðó÷ çóïèíêà ìàðøðóòíîãî òðàíñïîðòó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 78-00-88, 067-361-88-89

Ïðèì³ùåííÿ íà ïð. Âîë³, Ñâèíàðíèê â ñ. Óñè÷³, 315 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 127.9 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 10000 ó. î. êâ. ì, ä³þ÷å, ñîëÿð³é, ñàó- Êîíòàêòè: 099-349-59-66 íà, ç ºâðîðåìîíòîì. Ö³íà: Öåõ ïî ðîçðîáö³ êóðêè 129000 ó. î. Êîíòàêòè: â ñ. Îñòðîæåöü, 067-536-62-47 гâíåíñüêî¿ îáëàñò³, 220 Ïðèì³ùåííÿ íà ïð. Âîë³, êâ. ì, 1568 êâ. ì çåìë³. ðåñò. «Òàë³-Âàë³», 89,5 êâ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêì. Ö³íà: 285000 ó. î. Êîíòàê- òè: 050-378-60-98 òè: 067-536-62-47

Îáì³íÿþ íåæèòëîâå ïðèì³ùåíå íà ïð. Ìîëîä³, 50 êâ. ì, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, íà êâàðòèðó â ì. Ëóöüê, ç äîïëàòîþ, àáî ïðîäàì. Êîíòàêòè: 068-191-56-98, 78-00-88

Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, ïð. Ãðóøåâñüêîãî, ð-í çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, 47 êâ. ì, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, äîêóìåíòàö³ÿ. Âëàñíèê. Ö³íà: 76000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-754-12-09, 067-848-32-11

Ïðèì³ùåííÿ, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, 1 ïîâåðõ, 27 êâ. ì, ôàñàäíèé âõ³ä, öåíòð ì³ñòà, ç ïðàâîì äîáóäîâè 21 êâ. ì. Êîíòàêòè: 066-170-13-15

çäàì  äîâãîñòðîêîâó îðåíäó êîìåðö³éíå ïðèì³ùåííÿ â ð-í³ ËÏÇ, 36 êâ. ì. Êîíòàêòè: 066-215-86-40

 îðåíäó àáî ïðîäàì ÷àñòèíó êàï³òàëüíîãî ïðèì³ùåííÿ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïðèñòîñîâàíîãî äëÿ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 50 êâ. ì, â ñ. Ñâ³òÿçü, ïî ãîëîâí³é âóëèö³, çà 150 ì â³ä îçåðà. Êîíòàêòè: 050-378-97-13  îðåíäó îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ öåíòð ì³ñòà, ïîáëèçó ãîò. «Óêðà¿íà» òà òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 193 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-653-58-91  îðåíäó îô³ñí³, ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ç ðåìîíòîì â öåíòð³ ì³ñòà òà â ð-í³ Ãí³äàâè. Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ìàãàçèí àáî ñêëàä òà ³í., ç ðåìîíòîì âóë. ². Ôðàíêà. Ïðîäàì íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó ìàãàçèí-áàð. Êîíòàêòè: (0332) 24-22-27, 24-00-24, 095-516-49-82, 095-411-65-50  îðåíäó ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Êðàâ÷óêà, 15, ï³ä ìàãàçèí, 43.4 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-901-09-33, ³òàë³é Îêðåìå ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà, ð-í âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 2 ïîâåðõ, 116 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä êîìåðö³éí³ ö³ë³. Ö³íà: 8500 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 099-758-68-93 Ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà, 1-ïîâåðõ, 80 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, îïàëåííÿ. Ö³íà: 100 ãðí./êâ. ì. + ê. ï. Êîíòàêòè: 050-678-05-09 Ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³, 80 êâ. ì. Ö³íà: 100 ãðí. / êâ. ì, Êîíòàêòè: 095-941-46-99 Ïðèì³ùåííÿ íà ïð. Âîë³, 40 êâ. ì. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 099-349-59-66 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä êîìåðö³éí³ ö³ë³ â ð-í³ ê-ðó «Ïðîì³íü», 112 êâ. ì, ôàñàäíå ðîçì³ùåííÿ, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 099-732-77-87 Îô³ñí³, âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Çàïîð³çüê³é, ð-í Òåðåìíî, â³ä 10-100 êâ. ì, çðó÷íà òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà, îïàëåííÿ, àâòîñòîÿíêà, ö³ëîäîáîâà îõîðîíà. Êîíòàêòè: 066-496-32-20, 067-334-88-10

2 ÎÔ²ÑÈ â öåíòð³ ì. ÂîëîäèìèðÂîëèíñüêèé, ïëîùåþ 14 òà 15 êâ. ì. ªâðîðåìîíò, ²íòåðíåò, òåëåôîí.

ò.096-297-23-15 Îðåíäà ñêëàäñüêèõ òà âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåíü â³ä 8 ãðí /êâ.ì, îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü â³ä 15 ãðí./êâ.ì, ïðèì³ñüêà çîíà, 2 êì â³ä Ëóöüêà, ñ. óðêà Ïîëîíêà. Ïðèì³ùåííÿ ç ðàìïîþ, êðàí-áàëêàìè (50-2000 êâ.ì), îõîðîíà, â³äåîíàãëÿä, îñâ³òëåííÿ, ñâåðäëîâèíà, ÊÒÏ, ãàç. Êîíòàêòè: 067-361-50-20, 095-557-39-94, zts_plus@ukr.net

êóïëþ

ÑÊËÀÄÑÜʲ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß

Àáî âèíàéìó â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó ïðèì³ùåííÿ êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ðîçãëÿíó óñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-438-52-25, lcn.biz.ua

ò.78-07-26, 050-339-97-33

ââ ñ. Çâ³ð³â, 10 êì â³ä Ëóöüêà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà.


23

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

ÀÔ²ØÀ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà .

ò. 050-609-77-14, 097-839-42-39 Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ,

2.1. Áóä³âåëüí³ òà îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ,

ïðîäàì

дорожній

Áëîêè (Á³ëîðóñü), Óêðà¿íà Áðîâàðè, Aeroc, íà êëåé òà ðîç÷èí, öåãëà ÷åðâîíà Ì-100, äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 067-364-34-55

â³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, òîðôîáðèêåò, äðîâà, êåðàìçèò, äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ.

ò. 26-24-33, 050-652-41-97 Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ,

ò. 76-72-23, 096-601-27-82, 050-832-97-42

â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà.

Áëîêè ç ðàêóøíÿêó êðèìñüêîãî. Ãàðàíò³ÿ. ßê³ñòü. Äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 096372-25-68, 063-937-28-63

ò.050-569-48-13

ò.096-504-52-31

Àðìàò óðó, 12 À3. Êîíòàê òè: 099-756-81-35

Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ,

Áàëêè, äîøêè, á/â. Êîíòàêòè: 067-361-10-55 Áàëêè, êðîêâè 4-9,5 ì, äîøêó íà ï³äëîãó, ñóõ³ ìàòåð³àëè, âàãîíêó, ñõîäè, ìîíòàæíó ðåéêó, êîâàí³ âèðîáè. Êîíòàêòè: 050-665-08-08

â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà .

Áàëêè, êðîêâè, äîøêè. Êîíòàêòè: 063-859-57-55 Áàëêè, êðîêâè, äóáîâ³ äîøêè, äîøêè íà ï³äëîãó, ìîíòàæí³ ðåéêè. Êîíòàêòè: 050-665-08-08

Áåòîí ð³çíèõ ìàðîê, øëàêîáëîêè. Êîíòàêòè: 76-02-48, 76-02-53, 050-438-59-51

Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà.

І ЗН ЛА

Áàëêè, êðîêâè, ðåéêè, 3õ10, îáð³çíà 30-à; äîøêè äëÿ ï³äëîãè (ñòðóãàí³, øïîíîâàí³), âàãîíêà, ëåæàê (ñîñíà, ëèïà, â³ëüõà), ðåéêè ìîíòàæí³ 2õ4; áëîê-õàóñ (35; 20 ìì). Ìîæëèâà äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 050-604-44-83

â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà .

Á³ëó òà ÷åðâîíó öåãëó, â³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, òîðôîáðèêåò, äðîâà, êåðàìçèò, äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, âèâ³ç áóä. ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 76-72-23, 0 5 0 - 6 0 9 - 7 9 - 8 6 , 096-601-27-82

ò. 050-609-77-14, 097-839-42-39

ÌÅÒÀËÎÏÐÎÔ²ËÜ, ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖÞ, á³òóìíó ÷åðåïèöþ, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè, ãàðàæí³ âîðîòà, îíäóë³í, äàõîâ³ ñõîäè, ìàíñàðäí³ â³êíà, ïàðî- òà ã³äðî³çîëÿö³éí³ ïë³âêè.

ò. 099-290-80-47,

099-059-29-55, 78-53-98

Áëîêè áóä³âåëüí³ 20õ20õ40, ç ãðàí³òíîãî â³äñ³âó, öåìåíòó, ï³ñêó; øëàêîáëîêè. Êîíòàêòè: 067-332-08-30; 050-059-23-94 Áèò ó öåãëó. 050-917-30-46

Êîíòàêòè:

Áëîê-õàóñ; äîøêè, äëÿ ï³äëîãè, ñòðóãàí³, øïóíòîâàí³, ñîñíîâ³, âàãîíêà ñîñíîâà. Êîíòàêòè: 066-192-20-29 Áëîêè ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà. ̳öí³, â³äá³ðí³, âèñîêî¿ ÿêîñò³. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó òà îáëàñò³ â êîðîòêèé òåðì³í. Ö³íà: â³ä âèðîáíèêà. Êîíòàêòè: 097-281-15-00, 063-937-28-60


24

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

ÁÓIJÂÅËÜÍÈÉ ÄβÄÍÈÊ ÒçΠ«Àòëàíò-ïëþñ» ÁÐÓʲÂÊÓ, ïîðåáðèêè, â³äëèâè, äàøêè íà ñòîâï÷èêè, ïàðàïåòè ð³çíèõ ðîçì³ð³â òà ð³çíîãî êîëüîðó.

ò. 050-876-19-79, 29-02-70, 095-508-08-16 Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, â³äñ³â, ï³ñîê, êåðàìçèò, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, òîðôîáðèêåò, äðîâà, äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ.

ò.095-535-56-63, 097-751-64-30 Á³ëó òà ÷åðâîíó öåãëó, â³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, òîðôîáðèêåò, äðîâà, êåðàìçèò, äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, âèâ³ç áóä. ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 096-601-27-82, 76-72-23, 050-941-48-24 Áåòîíí³ àðìîâàí³ áîðäþðè, äîâæèíà 2,5 ì, øèðèíà 0,35 ì, 20 øò. Êîíòàêòè: 099-223-84-19, 098-262-43-26

Áëîêè ç ðàêóøíÿêó, 20õ20õ40, áåç ïîñåðåäíèê³â, ç äîñòàâêîþ. Êîíòàêòè: 095-716-95-10, 097-766-03-68 Áëîêè êåðàì³÷í³, íîâ³; áàëêè, êðîêâè á/â, öåãëà á/â; ë³ñ-êðóãëÿê, á/â; áóä³âåëüí³ â³äõîäè äëÿ âèìîùóâàííÿ äîðîãè. Êîíòàêòè: 050-378-23-59 Áðóñ (òîïîëÿ), 10õ10 ñì, äîâæèíà 2,80 ñì, 7,5 êóá. ì. Êîíòàêòè: 097-769-44-78, Ãðèãîð³é Áóä³âåëüí³ ïåðåìè÷êè. Êîíòàêòè: 093-668-97-05

 ì³øêàõ ³ íàñèïîì: ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êåðàìçèò, öåãëà íîâà òà á/â, øèôåð, á/â, ãëèíà, ÷îðíîçåì, âèâ³ç ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 050-722-72-71, 096-800-05-67, 79-21-76 Âàãîíêó. Ö³íà: 43 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 067-332-64-09

Âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ ñõîä³â ç ð³çíèõ ïîð³ä äåðåâèíè, çà ³íäèâ³äóàëüíèìè çàìîâëåííÿìè. Âëàñíå âèðîáíèöòâî, çàì³ðè, ïîì³ðí³ ö³íè. Êîíòàêòè: 099-924-67-70, lioksa-mebli.at.ua ³êíà ç³ ñêëîì, áåç êîðîáêè. Êîíòàêòè: 72-06-68 ³êíà íîâ³, 90õ110, 3 øò. Ö³íà: ïî 50 ãðí. Êîíòàêòè: 71-23-42 ³êíà, 135õ175, 3 øò., 135õ185, 1 øò. Êîíòàêòè: 25-10-19 ³êíà, äâåð³ áàëêîíí³, á/â. Êîíòàêòè: 096-463-38-48 ³êíà, äâåð³, ç êîðîáêàìè, ñîñíîâ³, íîâ³. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-642-24-49 ³êíà, äåðåâ’ÿí³, ç³ ñêëîì, äåðåâ’ÿí³, 1,50õ1,50, 1,70õ1,20, á/â. Êîíòàêòè: 050-438-06-74 ³êíî äåðåâ’ÿíå, 120õ185 ñì. Êîíòàêòè: 72-55-20

0(332) 788-588, 050-726-31-58

ïð. Ñîáîðíîñò³, 1- Äîøêè äëÿ ï³äëîãè 35 ìì; âàãîíêà, 16 ìì; áëîêõàóñ 35 ìì, ñóõ³, ñòðóãàí³, øïóíòîâàí³. Êîíòàêòè: 097-866-65-04, 099-443-01-00 ³êíî, äâåð³ áàëêîíí³, ç íîâîáóäîâè. Êîíòàêòè: 050-881-27-22 Âîðîòà ìåòàëåâ³ ç õâ³ðòêîþ, ñòîâï÷èêè. Êîíòàêòè: 77-00-51, 066-233-86-51 Âõ³äí³ äâåð³, â³êíî, äåðåâ’ÿí³, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 71-05-65, ï³ñëÿ 19.00 Ãàçîáëîêè 20*30*60, 20*40*60, 10*40*60. Êîíòàêòè: 066-888-20-60 gazoblok@email.ua www.eko-bud.ucoz.ua Äâåð³ â çàë ³ ñïàëüíþ, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 25-34-58 Äâåð³ âõ³äí³, á/â. Êîíòàêòè: 067-289-24-20 Äâåð³ äåðåâ’ÿí³, 1,30õ2,10 ì. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 72-55-20

ϲÍÎÁËÎÊÈ (Á²ËÎÐÓCÜ), â óïàêîâö³, íà öåìåíòíèé ðîç÷èí òà êëåé, â³ä 1 êóá. ì. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî.

ò. (03366) 9-33-81, 097-353-27-12, office_ura@mail.ru www.bloku.blox.ua

ϲÑÎÊ, ÙÅÁ²ÍÜ Â Ì²ØÊÀÕ ç äîñòàâêîþ.

ò. 067-361-10-55, 20-06-40

ÑÒÎÂÏ×ÈÊÈ

×ÎÐÍÎÇÅÌ

äëÿ îãîðîæ³, îöèíêîâàíèé ìåòàëîïðîô³ëü â³ä 22 êâ. ì 112õ20, îöèíêîâàíèé ëèñò 125õ200. Äåøåâî.

(ñàïðîïåëü), ï³ñîê, ç äîñòàâêîþ.

ò.050-901-05-08 Îãîðîæó äëÿ ïàì’ÿòíèêà. Êîíòàêòè: 066-427-57-39 Îãîðîæó, äëÿ ïàì’ÿòíèêà. Êîíòàêòè: 25-39-73 Îãîðîæó, äëÿ ïàì’ÿòíèêà. Êîíòàêòè: 050-514-81-72 Îãîðîæó, ³ç ïðîôíàñòèëó. Ö³íà: 130 ãðí./ì. Êîíòàêòè: 067-923-36-93 Îöèíêîâàí³ òðóáè, ä³àì. 89 ìì, øëàíãè ãóìîâ³, ä³àì. 25-50 ìì, Êîíòàêòè: 066-870-55-46, 093-237-79-01 Îöèíêîâàí³ òðóáè, ä³àìåòð 32 ìì. Êîíòàêòè: 096-692-46-39

Äâåð³ ç çàìêîì äî ãàðàæà. Êîíòàêòè: 72-57-08, 098-275-12-50

Êîâàíó ëàâêó, îãîðîæó òà ³í. Êîíòàêòè: 050-911-13-95

Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ. Êîíòàêòè: 063-859-57-55

Äâåð³ ñóö³ëüí³. Êîíòàêòè: 25-84-17, 050-243-17-03

Êðîêâè, áàëêè äîâæèíîþ 4.5ì, 5-6 êóá.ì, âèñóøåí³, ãîòîâ³ äî âèêîðèñòàííÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-756-81-10, 067-196-45-37

Ïàíåëü ïåðåêðèòòÿ 4.5õ1.2 ì. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-14-22

Äâåð³, ç êîðîáêîþ, ç³ ñêëîì, 2,12õ1,15, á/â. Êîíòàêòè: 066-092-61-25 Äâåð³, íîâ³, â³êíà, 170õ170, 140õ135. Êîíòàêòè: 24-54-40 Äâîòàâðîâ³ ìåòàëåâ³ áàëêè, ¹ 24 – 3,2 ì; ¹ 26 – 6,1 ì; ¹ 30- 5 ì. Êîíòàêòè: 096-774-83-85, 095-574-03-15 Äåðåâ’ÿí³ â³êíà, âèñîòà 1,5 ì. Êîíòàêòè: 066-870-55-46, 093-237-79-01 Äåðåâ’ÿí³ ï³ääîíè. Êîíòàêòè: 066-217-77-24, 23-33-04

Äîøêè îáð³çí³ òà íåîáð³çí³, ñâ³æîñïèëåí³ òà ñóõ³, 25, 30, 40 ìì, âëàñíå âèðîáíèöòâî, ñ. Æèäè÷èí. Êîíòàêòè: 097-734-83-22, 050-204-70-70 Äîøêè îáð³çí³, íåîáð³çí³, áàëêè, êðîêâè, ðåéêè ìîíòàæí³, äîøêà äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêà (ñîñíà, â³ëüõà), ïë³íòóñ, íàëè÷íèê, áëîê-õàóñ. Êîíòàêòè: 050-378-62-73 Äîøêè, áðóñ. Êîíòàêòè: 77-00-51, 066-233-86-51 Äîøêó äëÿ ï³äëîãè, 65 êâ. ì, áëîêõàóñ 140õ40. Ö³íà: 90 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 067-332-64-09

Äîøêó îáð³çíó, íåîáð³çíó, áàëêè, áðóñ, ðåéêè, êðîêâè. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 050-729-99-24, 097-754-21-89 Äð³ò àëþì³í³ºâèé, ä³àìåòð 3 ìì, äëÿ çâàðþâàííÿ àðãîíîì, ïðîô³ëü àëþì³í³ºâèé, øèðèíà 40 ìì. Êîíòàêòè: 25-43-74 Äóáîâ³ ë³ãàðè, äîøêè, ñóõ³, 32 ìì, äîâæ. 3 ì, 3 êóáà. Êîíòàêòè: 097-184-71-36 Çàï³ðíó àðìàòóðó, ä³àìåòð 40-100. Êîíòàêòè: 096-686-64-36

Êàì³íü, ãðàí³ò, ðàêóøíÿê, ï³ùàíèê, êâàðöèò, ð³÷êîâà ãàëüêà, ç äîñòàâêîþ. Êîíòàêòè: 050-670-56-12 Êàðíèçè, 1,5 òà 2 ì, á/â. Êîíòàêòè: 72-06-68

Êîâàí³ âîðîòà, ï³äñòàâêè äëÿ êâ³ò³â. Êîâàí³ âèðîáè íà çàìîâëåííÿ. Êîíòàêòè: (0332) 28-32-70, 067-646-41-28

Ëàì³íàò, 17 êâ. ì, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 25-84-17, 050-243-17-03 Ëèñò íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³, òîâùèíà – 4,3 ìì, ðîçì³ð 2,05õ0,95. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-332-31-35 Ëèñò íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³, òîâùèíà – 4,3 ìì, ðîçì³ð 2,05õ0,95. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-732-29-60 Ëèñòè ÏÂÕ SALUX ðîçì³ð 2,0*0,90 (ïðîçîð³, òðàïåö³ÿ). Ö³íà: 85 ãðí./ëèñò. Êîíòàê ò è : (0332)28-37-00, 050-378-33-67, 097-858-33-30 ˳ñ-êðóãëÿê, õâîÿ. Êîíòàêòè: 29-43-84 Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ òðóáè, ä³àìåòðîì 15-20 ìì. Êîíòàêòè: 24-39-31 Ìåòàëîïëàñòèêîâó êîíñòðóêö³þ, 1,68õ2,90. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 067-125-26-67

Ìåòàëî÷åðåïèöþ, ìåòàëîïðîô³ëü (Ïîëüùà, ͳìå÷÷èíà, Áåëüã³ÿ, Àíãë³ÿ) òà êîìïëåêòóþ÷³ äî íèõ, â-âî Ïîëüùà. Âèêîíàííÿ çàì³ð³â. Êîíòàêòè: 096-903-54-29 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, êîìïëåêòóþ÷³ ð³çíèõ êðà¿í-âèðîáíèê³â, øèðîêèé âèá³ð, íèçüê³ ö³íè. Çàì³ðè, êîøòîðèñ, äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 7 0 1 - 5 1 - 5 7 , 096-715-73-43 Ìèþ÷³ 25-62-79

øïàëåðè. Êîíòàêòè:

̳æê³ìíàòí³ äâåð³, ç ðàìîþ, 1,94õ0,69. Êîíòàêòè: 050-438-22-31 Íåðæàâ³þ÷èé ëèñò òà í³õðîìîâèé äð³ò. Êîíòàêòè: 050-197-50-20 Îãîðîæó äëÿ ìîãèëè, 1,8õ3,0, á/â, â äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 29-43-84

Áàëêè, êðîêâè, äîøêè, äâåð³, â³êíà àëþì³í³ºâ³, ìåòàëîïëàñòèêîâ³, ï³ñîê, ùåá³íü

Ïåðåìè÷êè çàë³çîáåòîíí³, âñ³õ ðîçì³ð³â, íà â³êíà òà äâåð³, ç äîñòàâêîþ, äåøåâî. Ìîæëèâèé îáì³í. Ö³íà: äåøåâî. Êîíòàêòè: 067-370-45-34, 050-378-06-26, 29-02-35 www.bbo.at.ua ϳñîê, öåãëà ÷åðâîíà, á³ëà, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, òîðôîêðèõòà, ç äîñòàâêîþ, ì. Ëóöüê. Êîíòàêòè: 050-539-62-61

ϳñîê, öåãëà ÷åðâîíà, á³ëà, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, òîðôîêðèõòà, ç äîñòàâêîþ, ì.Ëóöüê. Êîíòàêòè: 050-539-62-61

ò. 050-546-13-85 ϳñîê, ùåá³íü, öåãëà, â³äñ³â. Äîñòàâêà. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 050-568-83-24 Ïëèòêó îáëèöþâàëüíó, 15õ15 ñì. Êîíòàêòè: 72-55-20 Ïë³íòóñè äëÿ ñòåë³, íîâ³ òà á/â, ïë³íòóñè äëÿ ï³äëîãè, êîðè÷íåâ³, íîâ³, ç êð³ïëåííÿì. Êîíòàêòè: 75-06-36 Ïîäâ³éíå äåðåâ’ÿíå â³êíî ç ðó÷êîþ òà æàëþç³, 142õ148, â õîðîøîìó ñòàí³, á/â. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 25-84-17, 050-243-17-03

Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé, 20õ20õ40. Äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 050-378-11-13 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé. Êîíòàêòè: 067-519-09-97 Ðåëüñè, 5,5 050-181-24-71

ì.

Êîíòàêòè:

Ðèíâè îöèíêîâàí³, ïëèòêó, ôàñàäíà, â-âî ̳íñüê. Êîíòàêòè: 066-870-55-46, 093-237-79-01 ѳòêó ìàñêóâàëüíó, 3õ6 ì. Êîíòàêòè: 097-107-92-34 ѳòêó. Êîíòàê òè: 066-233-86-51

77-00-51,

Ñîñíîâ³ â³êíà, ç äóáîâèìè êîðîáê àìè, 4 øò., çàñê ëåí³, ðîçì³ð ïî êîðîáêàõ 1,20õ1,60. Êîíòàêòè: 093-724-53-83, 26-82-97 Òåëåôîííèé êàáåëü, 80 ì. Êîíòàêòè: 25-43-74 Òðóáè àçáîöåìåíòí³, ä³àì. 100. Êîíòàêòè: 25-43-74 Ô³ëüîí÷àñò³ äâåð³, 71õ226. Êîíòàêòè: 71-23-42

ϳñîê, ùåá³íü, ð³çíèõ Öåãëà Ì-100, áåòîíí³ ôðàêö³é, â³äñ³â, ç äîñòàâêîþ. Êîíòàêòè: âèðîáè. Ö³íè íèæ÷³ çà0 6 6 - 2 1 2 - 6 8 - 6 4 , âîäñüêèõ. Êîíòàêòè: 095-406-73-63 096-608-00-66

Ôóíäàìåíòí³ áëîêè ÔÁÑ-4 (390 ãðí.), ÔÁÑ-3 (300 ãðí.), ïåðåìè÷êè âñ³õ âèä³â, ê³ëüöÿ êàíàë³çàö³éí³, áîðäþðè, ïîðåáðèêè. Ìîæëèâà äîñòàâêà ³ îáì³í. Êîíòàêòè: 067-370-45-34, 050-378-06-26, 29-02-35 www.bbo.at.ua

Öåãëó ÷åðâîíó òà á³ëó, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êåð à ìçèò, ò îðô î ê ð è õ ò ó, òî ð ô î á ð è ê å ò, ä ð î â à , ÷îðíîçåì. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó — áåçêîøòîâíà. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 0 9 5 - 5 3 5 - 5 6 - 6 3 , 097-751-64-30 Öåìåíò. Êîíòàêòè: 098-714-18-50

Øèôåð íîâèé, ïëîñêèé 4 ëèñòà, 1.5õ3 ì. Ö³íà: 2 0 0 ã ð í . / ø ò. Ê î í ò à ê ò è : 095-875-75-29 Øèôåð ðåáðèñòèé. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 24-07-44, 099-243-39-47

êóïëþ Àðìàòóðó ãëàäêó, ðèôëåíó, á/â. Ìîæëèâèé áàðòåð, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 067-370-45-34, 050-378-06-26, 29-02-35 Äåðåâî ãîð³õà äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â. Êîíòàêòè: 066-427-57-39 Çàë³çîáåòîíí³ äàøêè, äëÿ ñòîâïö³â äëÿ îãîðîæ³, 40õ40, 35õ35. Êîíòàêòè: 050-833-07-44, 72-35-69 ̳íâàòó àáî ñêëîâàòó äëÿ óòåïëåííÿ ïðèì³ùåíü. Êîíòàêòè: 066-621-73-39 ̳íâàòó, ñêëîâàòó, á/â, äëÿ óòåïëåííÿ äàõó. Êîíòàêòè: 050-378-59-66

ϲÄÄÎÍÈ, ðîçì³ð 1200õ800ìì, ìîæëèâèé âèâ³ç ñâî¿ì òðàíñïîðòîì.

ò.050-876-19-79


25

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

2.2. Áóä³âåëüí³ ³íñòðóìåíòè òà îáëàäíàííÿ ïðîäàì 2-ñòîðîíí³é íîæäàê. Êîíòàêòè: 050-188-07-04

Ôóãàíîê, øèð. 400 ìì, äîâæ. 2500 ìì, 5000 îá./õâ., ÷àâóí, 3 êÂò. Êîíòàêòè: 096-414-60-58

2.4. Îáëàäíàííÿ äëÿ çâàðþâàííÿ, ð³çàííÿ òà ïàÿííÿ ïðîäàì

Áåòîíîçì³øóâà÷. Êîíòàêòè: 26-89-79, 095-102-89-16

Àâòîãåí. Êîíòàêòè: 067-765-70-99

Áåòîíîëîì àâòîíîìíèé-ðóéí³âíèê. Êîíòàêòè: 099-048-81-13

Áåíçîïèëó Äðóæáà, õîðîøèé ñòàí, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-990-07-33

Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 050-674-56-09 Áóä³âåëüíó ºìí³ñòü. Êîíòàêòè: 25-10-19 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé Ö³íà: Äîãîâ³ðíà Êîíòàêòè: 067-744-94-78 ³áðîâåðñòàò äëÿ âèãîòîâëåííÿ áëîê³â, 20õ20õ40 òà ³íø³. Êîíòàêòè: 050-015-88-26 ³áðîâåðñòàò äëÿ âèãîòîâëåííÿ øëàêîáëîê³â, â³äñ³âîáëîê³â, êåðàìçèòîáëîê³â. Êîíòàêòè: 067-787-87-59, 095-911-79-18 Åëåêòðè÷íèé òåëüôåð, 0,5 ò. Êîíòàêòè: 050-188-07-04 Åëåêòðîäðèëü 600 Âò, ïàòðîí, ä³àìåòð 16 ìì. Êîíòàêòè: 25-43-74 Êîíñîëüíèé ï³äéîìíèê, â/ï 800 êã, íà âèñîòó 11 ì. Ö³íà: 6500 ãðí. Êîíòàêòè: 067-730-79-85 Ìåòàëåâó äðàáèíó, øèðèíà 90 ñì,, äîâæèíà 5 ì, âàãà 150 êã, ñàìîâèâ³ç ç äà÷íîãî ìàñèâó «Îçåðöå». Êîíòàêòè: 095-132-81-18 Ìîëîò-áåòîíîëîì. Êîíòàêòè: 71-92-70 Ìîëîòîê, äëÿ öåãëè. Ö³íà: 20 ãðí. Êîíòàêòè: 050-236-52-42 Ìîíòàæíèé ï³ñòîëåò. Êîíòàêòè: 25-39-73, 050-514-81-72 Ñâåðäëèëüíèé âåðñòàò, íàñòîëüíèé, á/â. Êîíòàêòè: 066-092-61-25

Âàííó Cersanit Virgo. Ö³íà: 1395 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29

Âåðòèêàëüíî-ñâåðäëèëüíèé ñòàíîê, ðàäÿíñüêîãî â-âà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-332-31-35, 066-732-29-60

Âàííó. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29

Åëåêòðîäè äëÿ çâàðþâàííÿ, ä³àì. 3-4 ìì. Êîíòàêòè: 29-09-73 Çâàðþâàëüíèé àïàðàò, äëÿ çâàðþâàííÿ ïåðåì³ííèì ñòðóìîì. Êîíòàêòè: 25-43-74 Çâàðþâàëüíèé àïàðàò. Êîíòàêòè: 050-378-59-66 Çâàðþâàëüíèé íàï³âàâòîìàò, íåäîðîãî, ãàðàíò³ÿ. Êîíòàêòè: 095-891-42-96 Íàá³ð ãàçîçâàðþâàëüíèé: øëàíãè, ãîð³ëêè, ð³çàêè, ðåäóêòîðè. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-642-24-49

Äåðåâîîáðîáí³ òà ìåòàëîîáðîáí³ âåðñòàòè. Êîíòàêòè: 098-480-77-72 Äðîâîêîë ã³äðàâë³÷íèé. Êîíòàêòè: 050-317-31-23 Ïèëîðàìó ñòàö³îíàðíó, ðàìó Ð-63, ïèëó òîðöîâó, NÅ-2. Êîíòàêòè: 050-188-07-04 Ðåéñìóñ, øèð. 630 ìì, ñåêö³éíèé âàë ïîäà÷, 4 ëåçà íà âàëó, 7, 5 êÂò. Êîíòàêòè: 096-414-60-58 Ñòðóãàëüíèé ñòàíîê Ñ-204. Êîíòàêòè: 050-188-07-04 Ôðåçåðíèé äåðåâîîáðîáíèé ñòàâîê. Êîíòàêòè: 096-167-67-96, Àíàòîë³é

Ãàçîâèé áàëîí ç ãàçîì ³ ôîðñóíêîþ. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 26-81-70, 095-155-71-16 Ãàçîâèé áàëîí íà äà÷ó. Êîíòàêòè: 099-048-81-13

Ïèëó ñòð³÷êîâó ïî ìåòàëó, ïîäà÷à ÑÎÆ, ìàÿòíèêîâîãî òèïó, 220 Â, ìîæëèâ³ñòü çð³çó ï³ä êóòîì 45 ãðàäóñ³â. Êîíòàêòè: 098-689-08-78

Ãàçîâèé êîòåë Ôîðòå-19,5, ç âîäÿíèì êîíòóðîì, 2004 ð. â. Êîíòàê-

Çì³øóâà÷ âîäè äî âàííî¿ ê³ìíàòè, íà êóõíþ . Êîíòàêòè: 099-309-17-11 Çì³øóâà÷ íà êóõíþ, íîâèé. Ö³íà: 90 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29 Çì³øóâà÷, íà êóõíþ, íîâèé. Ö³íà: 90 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29 Êàáîëêó, ä³àì. 10, äëÿ óù³ëüíåííÿ âåíòèë³â. Êîíòàêòè: 25-43-74

ïðîäàì 2-êîíôîðêîâó ãàçîâó ïëèòó. Êîíòàêòè: 098-577-35-34 2-êîíôîðêîâó ïëèòó. Êîíòàêòè: 099-739-82-61 Àêðèëîâó âàííó Cersanit Adria, íîâà. Ö³íà: 1190 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29 Àêðèëîâó âàííó Kolo Spring, íîâà. Ö³íà: 1680 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29 Àêðèëîâó âàííó Öåðñàí³ò Íàéê, íîâà. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29 Àëþì³í³ºâó âàííó. Êîíòàêòè: 067-289-24-20 Á³äå Cersanit Eko. Ö³íà: 530 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29 Áîéëåð Ariston. 050-101-25-27

Êîíòàêòè:

Áîéëåð äëÿ íàãð³âó âîäè Ariston, íà 80 ë³òð³â, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-101-25-27

×àâóíí³ áàòàðå¿. Êîíòàêòè: 097-184-71-36

Íîâèé óìèâàëüíèê Öåðñàí³ò. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29

×àâóíí³ ðàä³àòîðè. Êîíòàêòè: 067-888-90-55

Íîâ³ ìèéêè ³ç «íåðæàâ³éêè» òîâùèíîþ 0,8 ìì., ³ ãëóáèíîþ ÷àø³ 18 ñì. Ö³íà: â³ä 230 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29 inselgard@gmail.com Íîâó àêðèëîâó âàííó Cersanit Calabria 170x110. Ö³íà: 1735 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29 Íîâó àêðèëîâó âàííó Öåðñàí³ò Íàéê. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29 Íîâó ìåòàëåâó âàííó Kaldewei, í³ì. â-âà. Ö³íà: 650 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29

Êåðàì³÷íó ïëèòêó, ìîðîçîñò³éêó. Ö³íà: 50 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29

Íîâó òóìáó ç óìèâàëüíèêîì. Ö³íà: 580 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29

Êîìïàêò (óí³òàç+áà÷îê+ñèä³ííÿ). Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29

ϳ÷-«áóðæóéêó», ÷àâóííà, â-âî Õàðê³â, íîâà. Êîíòàêòè: 097-425-26-11, 099-443-57-38

Êîìïàêò Cersanit President. Ö³íà: 599 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29

Ïîìïó âîäÿíó, ïîæåæíà, 30 êóá. ì. Êîíòàêòè: 066-870-55-46, 093-237-79-01

Êîìïàêò Êîëîìáî-Åëåãàíò, áîêîâèé ï³äâ³ä âîäè, íîâèé. Ö³íà: 595 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29 Êîìïëåêò ïàëüíèê³â äëÿ ãàçîçâàðþâàííÿ Ìàëþòêà. Êîíòàêòè: 25-43-74 Êîíâåêòîð åëåêòðè÷íèé Òåðì³ÿ (Óêðà¿íà), 1,5 êÂò, ãàðàíò³ÿ 5 ð. Ö³íà:

Ïðåñ ã³äðàâë³÷íèé OKS-1671Ì. Êîíòàêòè: 050-188-07-04 Ðàä³àòîð îïàëåííÿ ì³äíî-àëþì³í³ºâèé «Òåðì³ÿ» (Óêðà¿íà) 60õ100ñì. Ãàðàíò³ÿ 10 ðîê³â. Êîíòàêòè: 063-225-87-22, 097-702-28-51 petrolviv98@mail.ru Ðàä³àòîð îïàëåííÿ ñòàëåâèé Òåðì³ÿ, 40õ60 ñì, ãàðàíò³ÿ 10 ð. Ö³íà: 255 ãðí. Êîíòàêòè: 063-225-87-22, 097-702-28-51 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Êîíòàêòè: 063-859-57-55

òè: 050-182-23-22

2.5. Ñàíòåõí³êà, îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ãàç

Íàá³ð òðóáíèõ ïëàøîê. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 050-236-52-42

Íîâó ìèéêó ç «íåðæàâ³éêè». Ö³íà: 190 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29

Ãàçîâ³ êîíâåêòîðè íà 40 òà 30 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-182-23-22 Ãàçîâó êîëîíêó, á/â. Êîíòàêòè: 24-54-40 Ãàçîâó êîëîíêó, â-âî Ëåí³íãðàä. Êîíòàêòè: 76-07-85 Ãàçîâó êîëîíêó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 72-57-08, 098-275-12-50 Ãàçîâó ê îë îíêó. Êîíòàê òè: 72-57-08, 098-275-12-50 Ãàçîâó ïëèòêó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 72-57-08, 098-275-12-50 Ãàçîâó ïëèòó, 4-êîíôîðêîâà, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-995-03-53 Ãàçîâó ïëèòó, á/â. Êîíòàêòè: 096-733-74-03 Ãàçîâó, åëåêòðè÷íó, ñêëîêåðàì³÷íó ïëèòó. Êîíòàêòè: 099-048-81-13 Äçåðêàëî, ç øóõëÿäîþ, ó âàííó ê³ìíàòó, 60 ñì, íîâå. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29 Äóøîâó ê àá³íó. Êîíòàê òè: 099-331-71-20, 097-817-07-29

Ãàçîâó êîëîíêó, á/â, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 066-217-77-24, 26-63-38 Äðîâà äóáîâ³. 097-352-17-22

Êîíòàêòè:

Äóøîâó êàá³íó, á/â. Êîíòàêòè: 050-378-59-66 Êîëîíêó, ãàçîâó, á/â, àáî â íåðîáî÷îìó ñòàí³, ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 050-888-48-80 Êîòåë Ê×Ì 4Ì, á/â. Êîíòàêòè: 067-888-90-55 Êîòåë íà òâåðäîìó ïàëèâ³, Ê×Ì Ð³âíå, íîâèé, àáî á/â. Êîíòàêòè: 097-985-30-05

ïðîïîíóþ Ñâåðäëîâèíè íà âîäó. Îáñëóãîâóâàííÿ. Êîíòàêòè: 095-575-57-05

2.6. Êàáåëüíîïðîâ³äíèêîâà ïðîäóêö³ÿ, åëåêòðèêà ïðîäàì Àâòîâèìèêà÷ 400 À 500 Â. Êîíòàêòè: 29-43-84

Ñèôîíè â àñîðòèìåíò³. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29

Åë. ùèòîâ³ 380 Â òà 220 Â, ç âìîíòîâàíèì çàðÿäíèì äëÿ àêóìóëÿòîðà. Êîíòàêòè: 25-43-74

Ñòàëüíó âàííó, â-âî ͳìå÷÷èíà, íîâà. Ö³íà: 650 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29

Åëåêòðîäâèãóí, 0,5 êÂò. Êîíòàêòè: 066-022-16-79

290 ãðí. Êîíòàêòè: 063-225-87-22, 097-702-28-51

Ñòàëüíó í³ìåöüêó âàííó Kaldewei, íîâà. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29

Åëåêòðîäâèãóíè, 2 øò., 15 òà 22 êÂò, 1500 îáåðò³â. Êîíòàêòè: 096-205-99-43

Êîòåë Vaillant, â-âî ͳìå÷÷èíà, á/â. Êîíòàêòè: 096-941-09-20

Òåíè äëÿ îá³ãð³âó, ñóõ³, ïîòóæí³ñòü 1,2 êÂò, äîâæèíà 3 ì. Êîíòàêòè: 066-621-73-39

Åëåêòðîêàáåëü ñèëîâèé, 4õ10, 4õ16, àëþì³í³ºâèé. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-642-24-49

Òåíè ïîâ³òðÿí³. 097-352-17-22

Çàïîá³æíèêè 16 Àìïåð, 2 øò. Ö³íà: 15 ãðí./øò. Êîíòàê òè: 050-236-52-42

Êîòåë Ãàëàí åëåêòðîäíèé, íîâèé ³ äóæå åêîíîìíèé.  êîìïëåêò³ ç àâòîìàòèêîþ ³ ïðîãðàìàòîðîì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 063-578-25-54 bmy23@yandex.ua Êîòåë Äàíêî, 1-êîíòóðíèé, ÷àâóíí³ ðàä³àòîðè, á/â. Êîíòàêòè: 050-295-02-55 Êîòåë Äàíêî, 12 Â, 2-êîíòóðíèé, ³òàë³éñüêà àïàðàòóðà, íà 120 êâ. ì. Ö³íà: 1300 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 097-443-31-99, 050-176-29-85 Êîòåë Äàíêî, 2-êîíòóðíèé, 12 êÂò. Êîíòàêòè: 063-859-57-55 Êîòåë Ê×Ì-4, íîâèé. Êîíòàêòè: 066-473-92-13 Êîòåë ÷àâóííèé, 3-äâåðíèé, íà ð³çíå ïàëèâî. Ö³íà: 3700 ãðí. Êîíòàêòè: 24-57-41 Êîòëè ³ñìàí Âàéëåíò, ãàðàíò³ÿ, îáñëóãîâóâàííÿ. Êîíòàêòè: 063-859-57-55

Êîíòàêòè:

Òåïëîîáì³ííèêè äî êîëîíîê ãàçîâèõ âñ³õ òèï³â ÃÂÀ-3, ÂÏÃ-18, ÂÏÃ-19, ÂÏÃ-20, ÂÏÃ-23, â³ò÷èçíÿíîãî â-âà, íîâ³, òà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 29-59-80, 050-888-48-80 Òèòàí íà òâåðäå ïàëèâî, íîâèé. Êîíòàêòè: 067-888-90-55 Òèòàí íà òâåðäå ïàëèâî, íîâèé. Êîíòàêòè: 097-985-30-05 Òèòàí, ç òîïêîþ, á/â. Êîíòàêòè: 097-797-26-36, 066-473-92-13 Òîïêó, äî òèòàíà, ÷àâóííà. Êîíòàêòè: 066-473-92-13 Òóìáî÷êó Cersanit, ç óìèâàëüíèêîì, íîâà. Ö³íà: 740 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29 Òóìáó, ç óìèâàëüíèêîì, íîâà. Ö³íà: 580 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29 Óìèâàëüíèê, 40 ñì, íîâèé. Êîíòàêòè: 066-092-61-25

Äóøîâó ê àá³íó. Êîíòàê òè: 099-331-71-20, 097-817-07-29

Êðàí, çëèâíèé, õðîìîâàíèé, á/â, ó ðîáî÷îìó ñòàí³ Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 24-62-33

Óìèâàëüíèê Öåðñàí³ò, íîâèé. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29

Åëåêòðè÷íó ïëèòêó. Êîíòàêòè: 77-77-99

Êðàíè, ä³àì. 25. Êîíòàêòè: 066-870-55-46, 093-237-79-01

Óìèâàëüíèê, 60 ñì, á/â. Êîíòàêòè: 066-092-61-25

Åëåêòðîêàì³í, êåðàì³÷íèé. Êîíòàêòè: 71-92-70

Êóõíþ, á/â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 066-628-28-52

Çàñóâêè ÷àâóíí³ Ä-80, 3 øò., â äîáðîìó ðîáî÷îìó ñòàí³, ïåðåêðèâàþòü íàä³éíî. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 068-502-91-55

˳÷èëüíèê âîäè, íîâèé. Ö³íà: 50 ãðí. Êîíòàêòè: 24-07-14, 050-694-41-02

Óí³òàç, áà÷îê, ñèä³ííÿ, â êîìïëåêò³. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29

Çàñóâêó íà âîäó, ä³àì. 25; âåíòèë³, ä³àì. 15; 20. Êîíòàêòè: 25-43-74

êóïëþ Ãàçîâó êîëîíêó, àâòîêëàâ, â³ò÷èçíÿíîãî, àáî ðàäÿíñüêîãî â-âà, á/â, ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 050-888-48-80

Ñèñòåìó ³íñòàëÿö³¿ äëÿ óí³òàçà Alca Plast (×åõ³ÿ). Ö³íà: 1100 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29

Ñòð³÷êîïèëüíó ïèëîðàìó. Êîíòàêòè: 050-317-31-23

ïðîïîíóþ

×àâóíí³ áàòàðå¿, á/â. Ö³íà: 27 ãðí./ðåáðî. Êîíòàêòè: 26-81-70, 095-155-71-16

Êåðàì³÷íèé åëåêòðîêàì³í. Êîíòàêòè: 099-048-81-13

Ñòð³÷êîâó ïèëîðàìó, âè¿çíà, íà áåíçèíîâîìó äâèãóí³, 7,5 êÂò, äîâæ. â³ä 3 ì, ä³àì. äî 500 ìì. Êîíòàêòè: 093-286-10-03

Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, ó òîìó ÷èñë³, êîâàíèõ âèðîá³â: âàðèìî âîðîòà òà ïåðèëà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-512-69-58, 096-258-70-59

Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê, 4-ôóíêö³îíàëüíèé. Êîíòàêòè: 050-188-07-04

Âîäÿíó ñòàíö³þ, ïîòóæíó. Êîíòàêòè: 099-048-81-13

Ãàçîâèé êîòåë Æèòîìèð-Ì. Êîíòàêòè: 24-39-31

êóïëþ

Âåðñòàò ïîâçäîâæíüî-îáð³çíèé. Êîíòàêòè: 050-885-11-10

Âîäîíàãð³âíèé òèòàí, ç òîïêîþ, «íåðæàâ³éêà». Êîíòàêòè: 097-797-26-36, 066-473-92-13

Ïèëó GMS-10. Êîíòàêòè: 26-41-32, 095-828-84-41

Òîêàðíèé ñòàíîê 1À62. Êîíòàêòè: 050-188-07-04

ïðîäàì

Âîäîíàãð³âàëüíèé òèòàí, íà äðîâà. Êîíòàêòè: 066-473-92-13

Ãàçîâèé áàëîí, ºìí³ñòþ 11 ë. Êîíòàêòè: 24-39-31

Óñòàòêóâàííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà áëîê³â ç â³äñ³âó (ïðåñ, áåòîíîçì³øóâà÷, ôîðìè òà ³í.). Êîíòàêòè: 067-332-08-30, 050-059-23-94

Áàãàòîôóíêö³éíèé 5-îïåðàö³éíèé äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, ôóãàíîê 300 ìì, ðåéñìóñ 300 ìì. Êîíòàêòè: 093-438-84-99

Âèòÿæêó, 50õ50, íîâà. Êîíòàêòè: 24-11-89, 096-631-68-66

Ïèëêè. Ö³íà: 20 ãðí. Êîíòàêòè: 050-236-52-42

Òîêàðíèé ìåòàëîîáðîáíèé âåðñòàò. Êîíòàêòè: 098-689-08-78

2.3. Äåðåâîîáðîáíå îáëàäíàííÿ òà ³íñòðóìåíòè

Áîéëåð. Êîíòàêòè: 099-048-81-13

Âåðòèêàëüíèé ñâåðäëèëüíèé ñòàíîê 2135. Êîíòàêòè: 050-188-07-04

Ñîêèðó. Ö³íà: 40 ãðí. Êîíòàêòè: 050-236-52-42

Òåëüôåð Áîëãàð³ÿ àáî ³íøèé, òà çàï÷àñòèíè äî íèõ. Êîíòàêòè: 096-224-21-48, 095-498-90-79

Áîéëåð, äëÿ ñèñòåìè îïàëåííÿ, 100 ë. Êîíòàêòè: 066-870-55-46, 093-237-79-01

Ìèéêó, ç «íåðæàâ³éêè», íîâà. Ö³íà: 190 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-71-20, 097-817-07-29

˳÷èëüíèêè âîäè. Êîíòàêòè: 099-309-17-11 Ìèéêó êóõîííó, á/â, ó äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-002-44-24

Óí³òàç, â-âà Ãîëëàí䳿. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 75-06-36 Óí³òàç-êîìïàêò, á/â, ãîëóáîãî êîëüîðó. Ö³íà: 140 ãðí. Êîíòàêòè: 066-169-04-91

˳÷èëüíèê åëåêòðîåíåð㳿, á/â. Êîíòàêòè: 095-002-44-24 Ëþñòðó, á/â. Êîíòàêòè: 25-31-89 Ñèëîâèé òðàíñôîðìàòîð â³ä ÒÄÏ-160-70, äëÿ çâ’ÿçêè òÿãîâèõ àêóìóëÿòîðíèõ áàòàðåé, íîì³íàëüíà ïîòóæí³ñòü íà âèõîä³ 11,2 êÂò, íîì³íàëüíèé ñòðóì 170 À. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 71-67-05 Ñèëîâèé òðàíñôîðìàòîð. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 71-67-05 Òåëåôîííèé êàáåëü, 30, ïàðíèé. Êîíòàêòè: 096-774-83-85, 095-574-03-15 Òðàíñôîðìàòîð 220  õ 36 Â. Êîíòàêòè: 29-43-84

êóïëþ Åëåêòðîòàëü, â-âî Ðîñ³ÿ, âàíòàæîï³äéîìí³ñòü 5 ò, 12 ì. Êîíòàêòè: 096-224-21-48 Íàñîñè, åëåêòðîäâèãóíè, åëåêòðîïðèâîäè íà çàñóâè, ñàëüíèêîâ³ êîìïåíñàòîðè, ôëàíö³, â³äâîäè, íàâàíòàæóâà÷³, ðåäóêòîðè, êîìïðåñîðè, ãàçîäóâêè, çóá÷àñò³ ìóôòè, âåíòèëÿòîðè, òåïëîîáì³íèêè. Êîíòàêòè: 067-638-48-75, 097-441-89-67 Òðàíñôîðìàòîð ìàñëÿíèé, åë/ äâèãóí, êàáåëü âèñîêîâîëüòíèé, ðåäóêòîðè, õîëîäèëüíèé àãðåãàò, âåíòèë³, ñòàëåâèé òðîñ, òåôëåð. Êîíòàêòè: 067-421-64-64


26

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øâèäêî, ÿê³ñíî, ïðîôåñ³éíî. Êîíòàêòè: 096-595-36-96 Óòåïëåííÿ áóäèíê³â, êîòåäæ³â. Ïîâíèé ôàñàä: «êîðî¿ä», «áàðàíåê», ìîçà¿êà. Êîíòàêòè: 098-923-50-01, 097-846-43-83

Âèêîíóºìî âñ³ âíóòð³øí³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè â êâàðòèðàõ, áóäèíêàõ. Øâèäêî. ßê³ñíî. ϳäâ³ñí³, ïðîñò³ òà õóäîæí³ ñòåë³, ç ä³îäíîþ ï³äâ³ñêîþ, øïàêë³âêà, ìîíòàæ ñò³í ç ÃÏÊ, ³òàë³éñüêà, äåêîðàòèâíà øïàêë³âêà, øòóêàòóðêà, íàñòåëÿííÿ áóäü-ÿêî¿ ï³äëîãè òà ³í. áóä. ðîáîòè. Êîíòàêòè: 097-809-34-79, Ðîñòèñëàâ Âèêîíóþ

ÒÎÊÀÐÍÎØ˲ÔÓÂÀËÜͲ ÐÎÁÎÒÈ áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³

ò. 095-898-07-30 Àðìñòðîíã, â³äêîñè, åëåêòðèêà, ã³ïñîêàðòîí ð³çíî¿ ñêëàäíîñò³, øïàêë³âêà, øïàëåðè, ïëèòêà, ëàì³íàò, ïàðêåò, ñàíòåõí³êà, âñòàíîâëåííÿ äâåðåé, â³êîí. Ö³íè äîãîâ³ðí³. Êîíòàêòè: 099-723-93-17, Îëåêñàíäð

ïðîïîíóþ Ñó÷àñíèé åëåêòðîìîíòàæ çã³äíî âñ³õ íîðì ³ âèìîã. Ïðîê ëàäàííÿ åëåêòðîìåðåæ, âñòàíîâëåííÿ àâòîìàòèêè, êîíòóð³â çàçåìëåííÿ, ñòàá³ë³çàòîð³â íàïðóãè, çàõèñòó ïåðåíàïðóã, «ðîçóìíèé áóäèíîê». Êîíòàêòè: 096-921-91-54, 095-931-77-33

2.7. Áóä³âåëüí³, ìîíòàæí³, ðåìîíòí³ ðîáîòè òà äèçàéí ïðîïîíóþ Àðêè, ïåðåïëàíóâàííÿ ïðèì³ùåíü, ã³ïñîêàðòîí ð³çíî¿ ñêëàäíîñò³, øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, øïàëåðè, óòåïëåííÿ ñò³í, åëåêòðèêà òà ³í. ßê³ñòü, äîñâ³ä. Ïðîäàæ â³÷íîçåëåíèõ êóù³â, äåðåâ. Êîíòàêòè: 28-50-97, 050-178-84-71

Àðìñòðîíã, â³äêîñè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà (ìàÿ÷íà), øïàêë³âêà, ã³ïñîêàðòîí, øïàëåðè, ôàðáóâàííÿ, âñòàíîâëåííÿ äâåðåé, âêëàäàííÿ ïëèòêè, ëàì³íàò, ë³íîëåóì, ñàíòåõí³êà, åëåêòðèêà, îãîðîæ³. Êîíòàêòè: 050-263-51-31, 097-684-57-22, Ñåðã³é Àðõ³òåêòóðíî-äèçàéíåðñüê³ ð³øåííÿ, ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîáîòè «ï³ä êëþ÷»: øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, ïëèòêà, ã³ïñîêàðòîí áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, øïàëåðè, ôàðáóâàííÿ, ëàì³íàò, ðåìîíò ñàíòåõí³êè, åëåêòðèêè. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 7 8 8 - 4 9 - 9 0 emstrycom.net

ÂÊËÀÄÀÍÍß ÁÐÓʲÂÊÈ, ìîíòàæ ïîðåáðèê³â òà áîðäþð

ò. 050-276-52-77

ÂÊËÀÄÀÞ ÁÐÓʲÂÊÓ, ßʲÑÍÎ, ϲÄÕ²Ä ÄÎ ÊÎÆÍÎÃÎ Ê˲ªÍÒÀ ²ÍÄȲÄÓÀËÜÍÈÉ ò.050-945-01-43

Ôðàíöóçüê³ íàòÿæí³ ñòåë³. Øèðîêà ãàìà êîëüîð³â, ãàðàíò³ÿ ÿêîñò³, äîñòóïí³ ö³íè, øâèäêèé ìîíòàæ. Ïðàöþºìî ó Âîëèíñüê³é òà гâíåíñüê³é îáë. Êîíòàêòè: (0332) 26-91-82, 066-592-28-82, 097-680-88-68 Âèêîíóþ âñ³ âèäè âíóòð³øí³õ ðîá³ò «ï³ä êëþ÷». Óòåïëåííÿ áóäèíê³â, «êîðî¿ä», «áàðàíåê». Êîíòàêòè: 066-169-16-17

Áðèãàäà áóä³âåëüíèê³â âèêîíóº ðîáîòè: åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, îãîðîæ³, áàñåéíè, ôàñàäí³ ðîáîòè, áåñ³äêè äëÿ â³äïî÷èíêó; äîñòàâêà ìàòåð³àë³â, äèçàéí, ºâðîðåìîíò, ðîáîòè «ï³ä êëþ÷; íóëüîâ³ öèêëè, ìîíîë³òí³ ïåðåêðèòòÿ, äàõè. Êîíòàêòè: 050-184-95-33, 068-584-40-33

Âèêîíóþ âñ³ âíóòð³øí³ ðîáîòè: øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ, øïàëåðè. ßê³ñòü ãàðàíòóþ, ÷îëîâ³ê áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Êîíòàêòè: 097-341-92-94, Âîëîäèìèð

Âèãîòîâëåííÿ ºâðîäåðåâ’ÿíèõ â³êîí òà áàëêîííèõ ðàì (ç³ ñêëîì, ñêëîïàêåòàìè), îáøèâàííÿ âàãîíêîþ, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-897-59-52, 096-969-05-96

099-335-50-66

óïñîêàðòîí ð³çíî¿ ñêëàäíîñò³, øïàëåðè, øïàêë³âêà ñòåë³ òà ñò³í, åëåêòðîìîíòàæ, ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè, âàãîíêà, ëàì³íàò, ïàðêåòí³ äîøêè. Êîíòàêòè: 73-83-22 óïñîêàðòîí ð³çíî¿ ñêëàäíîñò³, øïàëåðè, øïàêë³âêà ñòåë³ òà ñò³í, åëåêòðîìîíòàæ, ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè, âàãîíêà, ëàì³íàò, ïàðêåòí³ äîøêè. Êîíòàêòè: 050-971-22-24 Äàõè: ðåìîíò òà ïåðåêðèòòÿ ºâðîðóáåðîéäîì òà ðóáåðîéäîì (ñêëàäè, áóäèíêè, êâàðòèðè, ãàðàæ³, áàëêîíè, ìàãàçèíè). Øâèäêî, íàä³éíî, ÿê³ñíî. Êîíòàêòè: (0332) 75-78-37, 050-718-68-71

Åëåêòðîìîíòàæ â áóäèíêàõ, êâàðòèðàõ, îô³ñàõ, ðåìîíò ïðîâîäêè. Êîíòàêòè: 099-739-92-65 ªâðîðåìîíò âíóòð³øí³ òà çîâí³øí³ ðîáîòè: îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, âñòàíîâëåííÿ â³êîí, äâåðåé, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè òà ³í. Êîíòàêòè: 099-408-43-70, 095-855-92-02 ªâðîðåìîíò êâàðòèð, øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåºííÿ øïàëåð. Êîíòàêòè: 78-98-89, 097-764-22-01

Ìîíòàæ äàõ³â, âîäîÂèêîíóþ åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè áóä³âåëü, ñò³÷íèõ ñèñòåì, âîäîñòîê³â. êâàðòèð, îô³ñ³â. Ìîíòàæ Êîíòàêòè: 063-466-05-85 Áóä³âåëüí³ ðîáîòè: ôóí- ñèñòåì ãðîçîçàõèñòó. ÊîíÏîñëóãè åëåêòðèêà ó äàìåíòè, âêëàäàííÿ öåãëè, òàêòè: 095-485-62-12 êâàðòèðàõ, äà÷àõ, áóäèíêàõ: áëîê³â, øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, ôàðáóâàííÿ, ã³ïñîêàðòîí, åëåê ê ë à ä à í í ÿ á ð ó ê ³ â ê è , çàì³íà ñòàðî¿ åë/ïðîâîäêè, òðèêà. Êîíòàêòè: íàòóðàëüíîãî êàìåíþ, áîð- çàì³íà òà âñòàíîâëåííÿ 095-031-72-41, 098-582-07-42 äþð³â. Ãàðàíò³ÿ ï³äòâåðäæå- ñâ³òèëüíèê³â, âèìèêà÷³â, ðîçåòîê òà ³í. ðîáîòè. Êîíòàêíà 12-ð³÷íèì äîñâ³äîì. 050-245-43-23, Âèãîòîâëåííÿ ãàðàæ³â, Âè¿çä íà îá’ºêò òà êîíñóëü- òè: ê³îñê³â, ìàãàçèí³â «ï³ä òàö³¿ — áåçêîøòîâíî. Êîí- 096-486-94-54 êëþ÷». ³êíà, äâåð³, ðîëå- ò à ê ò è : 050-930-31-37, Ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîòè. Äîñòàâêà ó çàçíà÷åíå 093-702-66-29 áîòè: ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ì³ñöå. ˳ö.: ÂÎÄÀ À ¹ Âêëàäàííÿ áðóê³âêè, øïàêëþâàííÿ, ïëèòêà, øòó343765 â³ä 31.08.2007ð. êàòóðêà, ëàì³íàò, âàãîíêà, Êîíòàêòè: 050-526-42-13, ïðèðîäíîãî êàìåíþ, ìîí- ñòÿæêà òà ³íøå. Êîíòàêòè: 096-447-77-90, 78-92-22, òàæ ïîðåáðèê òà áîðäþð. 0 5 0 - 9 5 3 - 4 4 - 8 7 , Ãàðàíò³ÿ â³ä 2-ðîê³â. Êîí25-50-22, Àíàòîë³é òàêòè: 067-289-99-60, 097-907-17-96, 72-35-69

Âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ âèðîá³â ç áåòîíó: áàëÿñèíè, ïåðèëà, ïîðåáðèêè, âîäîçëèâè, ïàðàïåòè, îãîëîâêè íà ñòîâïö³; áðóê³âêà 30õ30õ3 ñì. Êîíòàêòè: (0332) 28-64-29, 095-312-49-64 Âèãîòîâëÿºìî äîøêó äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêó, ïë³íòóñ, íàëè÷íèê ç ñèðîâèíè çàìîâíèêà. Âèãîòîâëåííÿ ñàäîâèõ ìåáë³â. Êîíòàêòè: 050-378-62-73 Âèãîòîâëÿºìî òà âñòàíîâëþºìî ºâðîîãîðîæó. Áëîêè ïóñòîòí³ ãðàí³òí³ 20õ20õ40. Êîíòàêòè: 067-438-83-47, 095-890-07-24, 099-409-63-32 Âèêîíóºìî áóä³âåëüí³ ðîáîòè: çàëèâàºìî áåòîí, êëàäåìî öåãëó, áëîêè, âèêîíóºìî ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. Êîíòàêòè: 050-966-07-27 Âèêîíóºìî «íóëüîâ³» öèêëè, ìîíòàæ ôóíäàìåíòíèõ áëîê³â ç äîñòàâêîþ, ðîç÷èíîì, êðàíîì, ðîçáèâêîþ, îïëàòîþ ðîá³òíèê³â, ³íæåíåðíîþ ï³äãîòîâêîþ (1 øò. – 650 ãðí). ˳öåíç³ÿ À ¹ 512977 â³ä 31.03.2010 ð. Ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 067-370-45-34, 050-378-06-26, 29-02-35 www.bbo.at.ua

Âêëàäàííÿ áðóê³âêè, òðîòóàðíî¿ ïëèòêè, âëàøòóâàííÿ îãîðîæ³, áóä³âíèöòâî ëàçí³, ñàóí, ñàäîâèõ êàì³í³â, ôîíòàí³â çà ³íäèâ³äóàëüíèìè ïðîåêòàìè. Êîíòàêòè: 050-953-44-87, 097-907-17-96, 72-35-69 Âêëàäàííÿ êåðàì³÷íî¿ ïëèòêè, ñóïðîâîäæóþ÷³ ðîáîòè, ÿê³ñíî. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 096-595-36-96 Âêëàäàííÿ ïëèòêè, ï³äìóðîâóâàííÿ âàííè, ñóïóòí³ ðîáîòè. Êîíòàêòè: 098-976-86-33, 050-060-68-93 Âíóòð³øí³ ðîáîòè, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Óòåïëåííÿ áóäèíê³â («áàðàíåê», «êîðî¿ä»). Êîíòàêòè: 24-82-86, 093-132-52-26, 050-147-29-38 Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò «ï³ä êëþ÷». Êîíòàêòè: 066-222-23-13, 063-583-81-44

Âñòàíîâëåííÿ ñèñòåìè îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷à âîäà áåç ãàçó, íà 1 êÂò çàòðà÷åíî¿ å/åíåð㳿 – 3-5 êÂò òåïëà, â³ä 15000 ãðí. ˳ö.: ÂÎÄÀ À ¹ 343765 â³ä 31.08.2007 ð. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 5 2 6 - 4 2 - 1 3 , 096-447-77-90, 78-92-22, 25-50-22, Àíàòîë³é

Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè, çàì³íà òðóá, âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â, êàíàë³çàö³ÿ, óí³òàçè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-589-38-89, 25-40-67, Àíàòîë³é

Ñêë³ííÿ áàëêîí³â òà ëîäæ³é «ï³ä êëþ÷», áåç âèêîðèñòàííÿ äåðåâèíè. ÄÐ 13 ð. Îáøèâàííÿ ìåòàëîïðîô³ëåì, óòåïëåííÿ òà îáëèöþâàííÿ áàëêîíó çñåðåäèíè, ìàòåð³àëè çà áàæàííÿì çàìîâíèêà, âñòàíîâëåííÿ â³êîí, äâåðåé. ˳ö.: ÂÎÄÀ À ¹ 343765 â³ä 31.08.2007 ð. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 5 2 6 - 4 2 - 1 3 , 096-447-77-90, 78-92-22, 25-50-22, Àíàòîë³é Öèêëþâàííÿ ïàðêåòó, äîøêè, øïàêëþâàííÿ, ëàêóâàííÿ; âêëàäàííÿ ïàðêåòó òà ëàì³íàòó. Êîíòàêòè: (0332) 26-12-38, 066-430-52-78 Öèêëþâàííÿ, øïàêëþâàííÿ, ëàêóâàííÿ ïàðêåòó òà ôàðáîâàíèõ äîùîê íîâèìè áàðàáàííèìè òà äèñêîâèìè ìàøèíàìè. Êîíòàêòè: (0332) 29-39-90, 099-642-72-74, 094-908-49-90 Øòóêàòóðêà, ñòÿæêà. Øâèäêî òà ÿê³ñíî. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 7 4 6 - 4 0 - 9 3 , 063-334-79-34


27

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

ÌÅÁ˲ Ñò³ë-«êíèãó», ïîë³ðîâàíèé, ðîçêëàäíèé, 75õ180. Ö³íà: 430 ãðí. Êîíòàêòè: 095-827-83-99 Ñò³ëåöü äî ôîðòåï³àíî, â³ò÷èçíÿíîãî â-âà, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 099-551-25-80, 25-20-61 Ñò³íêè, 2 øò., ï³ä äóá, ñâ³òëîãî êîëüîðó, ïðèõîæó, ñâ³òëîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 063-388-10-09

3.1. Ìåáë³ òà ³íø³ ïðåäìåòè ³íòåð’ºðó ïðîäàì 1,5-ñïàëüíå ë³æêî, äóá, 80õ102õ176, ïðóæèííèé ìàòðàö. Ö³íà: 450 ãðí. Êîíòàêòè: 25-35-24, 050-270-73-61 1,5-ñïàëüíå ë³æêî. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 28-23-68, 063-668-54-77 1-ñïàëüíå ë³æêî, ç ìàòðàöîì. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 28-23-68, 063-212-10-13 1-ñïàëüíå ë³æêî, ç ïðóæèííèì ìàòðàöîì. Êîíòàêòè: 095-342-91-64 1-ñïàëüíå ë³æêî. Êîíòàêòè: 050-438-04-12 1-ñïàëüíèé äèâàí-«ìàëÿòêî», ñàëàòîâîãî êîëüîðó, 0,77õ1,42 (1,80), á/â. Ö³íà: 650 ãðí. Êîíòàêòè: 25-35-24, 050-270-73-61 2 äèâàíè (150, 300 ãðí.), ñò³íêó (500 ãðí.), ïðèõîæó (200 ãðí.). Êîíòàêòè: 096-608-71-44 2 íàâ³ñí³ øàôè, ç àíòðåñîëÿìè, â³ä êóõí³ Çîñÿ. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 24-62-33 2 ïèñüìîâ³ ñòîëè, 2 ñòîëè «òóìáè», ïðèõîæà 2,20. Êîíòàêòè: 0,50-565-28-51 2-, 1-ñïàëüí³ ë³æêà. Êîíòàêòè: 24-40-78 2-äâåðíó øàôó äëÿ âåðõíüîãî îäÿãó, ç àíòðåñîëåþ, ãîð³õîâîãî êîëüîðó, â³äì³ííèé ñòàí. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 097-467-15-40 2-äâåðíó øàôó, ç àíòðåñîëÿìè, ñåðâàíò, á/â, äåøåâî. Êîíòàêòè: 24-78-07 2-äâåðíó øàôó, íîâà. Êîíòàêòè: 28-23-68 2-äâåðíó øàôó. Êîíòàêòè: 71-23-42 2-ñïàëüíå äóáîâå ë³æêî, âèñîêî¿ ÿêîñò³, íîâå. Êîíòàêòè: 050-967-96-10 2-ñïàëüíå ë³æêî, ç 2 ìàòðàöàìè, á/â Êîíòàêòè: 098-577-35-34 2-ñïàëüíå ë³æêî, ç ìàòðàöîì, 1,40õ2,0. Êîíòàêòè: 26-41-32, 095-828-84-41 2-ñïàëüíå ë³æêî, ç ìàòðàöîì. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 28-23-68, 063-212-10-13 2-ñïàëüíå ë³æêî, ç òóìáîþ, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 28-55-24, 23-95-09 2-ñïàëüíå ë³æêî, íîâå, ç íàòóðàëüíîãî äóáà, áåç ìàòðàöà. Êîíòàêòè: 050-967-96-10

2-ÿðóñíå ë³æêî, äèòÿ÷å, âåëèêå. Êîíòàêòè: 050-920-10-01 2-ÿðóñíå ë³æêî, íàòóðàëüíå äåðåâî, äåøåâî. Êîíòàêòè: 066-888-38-35 2-ÿðóñíå ë³æêî, íîâå. Ö³íà: 1160 ãðí. Êîíòàêòè: 050-295-64-90 2-ÿðóñíèé ñåðâàíò, ç äçåðêàëàìè, á/â. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 050-804-89-30 2-ÿðóñíèé ñåðâàíò, ç äçåðêàëîì, òóìáîþ, øóõëÿäàìè, á/â. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 095-577-68-42 2-ÿðóñíó øàôó äëÿ ïîñóäó. Êîíòàêòè: 71-55-64 3-äâåðíó ïîë³ðîâàíó øàôó. Êîíòàêòè: 24-45-23, 067-332-41-00 3-äâåðíó øàôó. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 24-57-41 4 êóõîíí³ òàáóðåòêè. Êîíòàêòè: 29-45-02, 050-522-98-72 5-äâåðíó øàôó ç àíòðåñîëÿìè. Ö³íà: 4200 ãðí. Êîíòàêòè: 26-81-70, 095-155-71-16 6 ì’ÿêèõ êð³ñåë. Êîíòàêòè: 73-81-90, 067-768-38-93 ³äêðèòèé ïåíàë, äëÿ äîìó ÷è îô³ñó: øèðèíà-74 ñì, âèñîòà – 198,5 ñì, ãëóáèíà – 33,5 ñì, 5 ïîëè÷îê. Ö³íà: 380 ãðí. Êîíòàêòè: 050-735-37-75 Äâà 1-ñïàëüíèõ ë³æêà, ç ìàòðàöàìè. Êîíòàêòè: 095-708-85-25

Äâà äçåðêàëà, 150õ40. Ö³íà: 75 ãðí. Êîíòàêòè: 24-50-60, 050-585-54-43 Äâà êóõîíí³ ñòîëè. Êîíòàêòè: 24-39-31 Äâà ñòîëè, ñåðåäíüîãî ðîçì³ðó, á/â, ó äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-002-44-24 Äâ³ ì’ÿê³ ÷àñòèíè Ñàëüâ³ÿ, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-261-39-99 Äâ³ øàôè ç àíòðåñîëÿìè, òóìáó ï³ä òåëåâ³çîð, á/â. Êîíòàêòè: 095-618-50-87 Äâ³ øàôè, äâà ë³æêà, äâ³ òóìáè. Êîíòàêòè: 26-15-56 Äåðåâ’ÿíå ë³æêî, êîêîñîâèé ìàòðàö, áåç øóõëÿäè. Êîíòàêòè: 050-378-80-61 Äçåðêàëà, íà ñò³íó. Êîíòàêòè: 72-01-18, 050-516-12-63 Äçåðêàëî ç òóìáî÷êîþ. Êîíòàêòè: 24-57-41 Äèâàí Blest Êàïðè, á/â 1 ð³ê. Ö³íà: 2 500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-101-25-27 Äèâàí Blest Êàïð³, øàôó, æóðíàëüíèé ñòîëèê. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-101-25-27 Äèâàí ç îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì. Êîíòàêòè: 24-25-05 Äèâàí, 2 êð³ñëà, 2 ïðèë³æêîâ³ òóìáè. Êîíòàêòè: 24-72-23 Äèâàí, 2õ1,70, ðîçêëàäíèé, êð³ñëî ðîçêëàäíå, 1,70õ1, äâà êîìîäè. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-733-74-03 Äèâàí, äâà êð³ñëà. Êîíòàêòè: 25-72-76, 050-665-00-12 Äèâàí, ðîçêëàäíèé, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 24-28-93, ââå÷åð³. Äèâàí, òåìíîãî êîëüîðó, «ï³ä çàìø», á/â. Êîíòàêòè: 099-234-53-76 Äèâàí-êóòîê, çåëåíî-áåæåâîãî êîëüîðó. Ö³íà: 2700 ãðí. Êîíòàêòè: 066-042-30-24, ³ðà Âàñèë³âíà

Äèâàí-ë³æêî, ðîçêëàäàºòüñÿ âïåðåä. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-339-88-97 Äèâàí-ë³æêî, ñó÷àñíèé ðîçêëàäíèé êóõîííèé êóòî÷îê, 1,20õ1,60, êîìîä. Êîíòàêòè: 050-829-65-21 Äèâàí-«êíèæêó», â-âî Ïîëüùà, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 1100 ãðí. Êîíòàêòè: 050-077-40-80 Äèâàí-«ìàëÿòêî», á/â. Êîíòàêòè: 066-092-61-25 Äèâàí-«ìàëÿòêî», ïðèõîæó, ñó÷àñíèé äèçàéí, 1,20 ì, òóìáó ï³ä âçóòòÿ. Êîíòàêòè: 095-941-82-21 Äèâàí-«ìàëÿòêî». Êîíòàêòè: 097-467-15-40 Äèòÿ÷å êð³ñëî, äåðåâ’ÿíå. Ö³íà: 50 ãðí. Êîíòàêòè: 24-57-41 Äèòÿ÷ó ñò³íêó Þí³îð, ðîçêëàäíèé äèâàí, ñò³íêó, ñâ³òëîãî êîëüîðó, 2,30õ4,40. Êîíòàêòè: 093-931-52-42 Äèòÿ÷ó òàáóðåòêó. Ö³íà: 45 ãðí. Êîíòàêòè: 24-57-41 Æóðíàëüíèé ñò³ë, 100õ50. Ö³íà: 230 ãðí. Êîíòàêòè: 095-827-83-99 Æóðíàëüíèé ñò³ë, êð³ñëà îô³ñí³, çàì³ííèê, ïî 150 ãðí., Êîíòàêòè: 096-733-74-03 Æóðíàëüíèé ñò³ë, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-887-07-36 Êíèæêîâó øàôó, ïèñüìîâèé ñò³ë, 3 ïîëèö³, â-âî ͳìå÷÷èíà. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 72-52-24, 050-673-62-90, Îëåã Êîìîä, 1,35õ0,85, 1õ90 ñì, øàôó äëÿ ïàïîê, 1,85õ90. Ö³íà: ïî 900 ãðí. Êîíòàêòè: 096-733-74-03 Êîìîä, 5 øóõëÿä. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 26-81-70, 095-155-71-16 Êîìîä, äëÿ äîì ó ÷è îô³ñó, 109,5õ86õ33,5 ñì. Ö³íà: 690 ãðí. Êîíòàêòè: 050-735-37-75 Êîìïëåêò øê³ðÿíèõ ìåáë³â: 2 äèâàíè (âåëèêèé ³ ìàëèé), êð³ñëî, æóðíàëüíèé ñò³ë, â-âî ͳäåðëàíäè, íîâèé. Ö³íà: 1200 ºâðî. Êîíòàêòè: 24-40-78 Êîìï’þòåðíèé ñò³ë, êóòîâèé, ç øóõëÿäîþ. Êîíòàêòè: 099-708-35-74, 78-45-47 Êîìï’þòåðíèé ñò³ë. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 050-573-15-01, 097-384-13-78

Êîìï’þòåðíèé ñò³ë. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-342-91-64 Êð³ñëî, äëÿ êîìï’þòåðíîãî ñòîëó. Êîíòàêòè: 095-342-91-64 Êð³ñëî, äëÿ ñèä³ííÿ. Ö³íà: 80 ãðí. Êîíòàêòè: 095-827-83-99 Êð³ñëî-ë³æêî, ðîçêëàäíå, ïðóæèííèé ìàòðàö, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-804-89-30 Êð³ñëî-ë³æêî, òåðàêîòîâîãî êîëüîðó, äîâæèíà 2 ì, øèðèíà 95 ñì, á/â. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 050-564-26-46 Êóõíþ, 2,55 ì, ìîæë. ïðîäàæ ÷àñòèíàìè. Êîíòàêòè: 098-895-00-18 Êóõíþ, á/â. Êîíòàêòè: 25-29-03, 050-745-21-38 Êóõíþ, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-713-99-83 Êóõíþ, â-âî ñìò. Ìàíåâè÷³, á/â. Êîíòàêòè: 098-577-35-34 Êóõîííèé êóòî÷îê. Êîíòàêòè: 71-58-88, 099-340-14-95 Êóõîííèé ñåðâàíò, á/â. Êîíòàêòè: 095-002-44-24 Êóõîííèé ñò³ë, 4 òàáóðåòêè, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 73-78-39 ˳æêà, ç ïðóæèííèìè ìàòðàöàìè, 2 øò., 1,95õ0,86, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-713-63-37 ˳æêà: øèðèíà 80 ñì (750 ãðí.), 120 ñì (950 ãðí.), 160 ñì (1150 ãðí.). Êîíòàêòè: 26-34-90, 063-807-11-18 ˳æêî ç ìàòðàöîì, 90õ1,90. Êîíòàêòè: 26-81-70, 095-155-71-16 ˳æêî, 2,00õ1,65, ñâ³òëå, ÿáëóíÿ, ç ìàòðàöîì. Êîíòàêòè: 050-539-57-33 ˳æêî, áåæåâ îãî ê îëüîðó, 1,60õ2,00, á/â. Êîíòàêòè: 72-23-06 ˳æêî, íà ïàíöèðí³é ñ³òö³. Êîíòàêòè: 72-36-35 Ëþñòðè òà òîðøåð, ç ͳìå÷÷èíè. Êîíòàêòè: 093-577-38-22, 050-563-74-99 Ëþñòðó â äèòÿ÷ó ê³ìíàòó, á/â. Êîíòàêòè: 72-55-20 Ëþñòðó, á/â. Ö³íà: 80 ãðí. Êîíòàêòè: 050-243-17-03, 25-84-17 Ìåáëåâó ñò³íêó Âîëèíü, çíàõîäèòüñÿ íà âóë. Íàëèâàéêà. Êîíòàêòè: 095-402-88-93, Àëëà

Ìåáëåâó ñò³íêó Ëàòîðèöÿ, á/â, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, íåëàêîâàíó, 3.6õ2.25, 1200 ãðí. Øàôó á/â, ëàêîâàíà, 3-äâåðíà, òåìíîãî êîëüîðó, 250 ãðí. Êîíòàêòè: (0332) 24-70-55, 050-713-99-18 Ìåáë³ äëÿ â³òàëüí³, òóìáî÷êè ïðèë³æêîâ³, êîìîäè (ïîëè÷êîâèé, øóõëÿäíèé), øàôó, äèâàí, òîðøåð. Êîíòàêòè: 050-101-25-27 Ìåáë³, á/â. Êîíòàêòè: 050-660-54-34 Ìåáë³, á/â: ñïàëüíþ, ì³í³-ñò³íêó, êóõîííèé êóòî÷îê. Êîíòàêòè: 066-674-57-75 Ìåáë³, õîðîøèé ñòàí, á/â: ñò³ë, ñåðâàíò, 2-äâåðíó òà 3-äâåðíó øàôó, ñò³ëüö³. Êîíòàêòè: 050-668-17-70 Ìåòàëåâ³ ë³æêà, 5 øò. Ö³íà: 50 ãðí./ øò. Êîíòàêòè: 72-78-18 Ì’ÿêèé êóòîê, 130õ220, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, íîâèé. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 25-35-24, 050-270-73-61 Ì’ÿêèé êóòî÷îê â çàë, íîâèé. Êîíòàêòè: 096-631-68-66, 24-11-89 Ì’ÿêèé êóòî÷îê. Êîíòàêòè: 28-23-68 Ì’ÿêó ÷àñòèíó, 3-äâåðíó øàôó, ç àíòðåñîëÿìè. Êîíòàêòè: 24-70-83 Ì’ÿêó ÷àñòèíó, â-âî Ïîëüùà, â õîðîøîìó ñòàí³ (2 äèâàíè òà êð³ñëî), ìîæëèâî îêðåìî. Êîíòàêòè: 099-726-77-64 Ì’ÿêó ÷àñòèíó, ç ͳìå÷÷èíè. Êîíòàêòè: 093-577-38-22, 050-563-74-99 Ì’ÿêó ÷àñòèíó, ñò³íêó Áàéêàë, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-669-78-90 Ì’ÿêó ÷àñòèíó: äèâàí òà äâà ðîçêëàäíèõ êð³ñëà, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 063-388-10-09

Ì’ÿêó ÷àñòèíó: äèâàí, 2 êð³ñëà, â-âî Ïîëüùà, á/â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-878-81-43 Íàá³ð ìåáë³â ó â³òàëüíþ, â-âî ͳìå÷÷èíà: äèâàí, 2 ì’ÿêèõ êð³ñëà, æóðíàëüíèé ñòîëèê, á/â. Êîíòàêòè: 25-84-17, 050-243-17-03 Íîâèé ðîçêëàäíèé äèâàí. Êîíòàêòè: 28-23-68, 063-212-10-13 Íîâ³ äçåðêàëà áåç îôîðìëåííÿ, 2 øò. Êîíòàêòè: 72-23-39. 095-056-95-06 Ïèñüìîâèé ñò³ë, 3 øóõëÿäè, ïîëèöÿ, 120õ60, ñâ³òëîãî êîëüîðó. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 25-35-24, 050-270-73-61 ϳäâ³ñíó ï³äñòàâêó ï³ä òåëåâ³çîð. Ö³íà: 45 ãðí. Êîíòàêòè: 24-57-41 Ïîëè÷êó äëÿ á³ëüÿðäíèõ øàð³â, ç òàéìåðàìè. Êîíòàêòè: 050-916-31-19 Ïîëè÷êó íà ñò³íó. Êîíòàê òè: 050-788-32-08 Ïîë³ðîâàíó êîñòîï³ëüñüêó ñò³íêó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-334-86-94 Ïðèõîæó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-473-92-13 Ïðèõîæó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 097-797-26-36 Ïðèõîæó, ñâ³òëîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 71-58-88, 099-340-14-95 Ïðèõîæó. Êîíòàêòè: 28-31-42, 097-741-73-17 Ïðèõîæó. Êîíòàêòè: 097-797-26-36, 066-473-92-13 Ðîçêëàäíå êð³ñëî, íîâå. Êîíòàêòè: 066-885-60-26 Ðîçêëàäíå êð³ñëî-ë³æêî, ïîë³ðîâàí³ áèëüöÿ, ïðóæèííèé ìàòðàö. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 095-577-68-42 Ðîçêëàäíèé äèâàí, äîâæèíà 2,00 ì, äåðåâ’ÿí³ áèëüöÿ, â äîáðîìó ñòàí³. Ö³íà: 450 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 050-735-80-64 Ðîçêëàäíèé, íàäóâíèé äèâàí, íà 5-òè ïîçèö³ÿõ, ç åëåêòðîäâèãóíîì. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 096-733-74-03 Ñèðîâèíó ãîð³õà äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â. Êîíòàêòè: 066-427-58-39, 75-19-91

Ñïàëüíèé ãàðí³òóð, á/â: øàôè ç àíòðåñîëÿìè, 3-äâåðíó - 216õ132 ñì, 2-äâåðíó 216õ89 ñì, òðþìî 136õ112 ñì, äâà ë³æêà ç ìàòðàöàìè 1.8õ2 ì, äâ³ òóìáè ïðèë³æêîâ³, 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 095-575-57-05 Ñïàëüíþ, á³ëîãî êîëüîðó. Ö³íà: 3900 ãðí. Êîíòàêòè: 28-23-68, 063-212-10-13 Ñïàëüíþ, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-954-69-10 Ñïàëüíþ, ç ͳìå÷÷èíè, ó äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 093-577-38-22, 050-563-74-99 Ñòàðîâèííó áðîíçîâó ëþñòðó. Êîíòàêòè: 050-197-50-20 Ñò³ë êîìï’þòåðíèé. Êîíòàêòè: 72-52-24, 050-673-62-90, Îëåã Ñò³ë ðîçêëàäíèé, ïîë³ðîâàíèé. Êîíòàêòè: 068-138-72-21 Ñò³ë-òóìáó, êóõîííèé ñò³ë, 4 òàáóðåòêè, øàôè, òðåëüÿæ, á/â. Êîíòàêòè: 25-62-79

Ñò³íêó Âîëèíü, øàôó 2-äâåðíó, ñïàëüíèé ãàðí³òóð, íåäîðîãî, á/â. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-414-49-40 Ñò³íêó ç 3 ñåêö³é, òåìíîãî êîëüîðó, á/â. Êîíòàêòè: 099-234-53-76 Ñò³íêó Îëåíà, 4,20õ2,30õ0,60, â äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-353-75-88, 095-494-86-44 Ñò³íêó Îð³îí, ìàòîâà, êóõíþ, á/â. Êîíòàêòè: 095-117-34-75, 25-42-69 Ñò³íêó Þí³îð. 093-931-52-42

Êîíòàêòè:

Ñò³íêó, 3,5 ì, á/â. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-70-44, 067-332-13-11 Ñò³íêó, 4,5 ì, ëàêîâàíà, ç äçåðêàëîì, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 72-01-18, 050-516-12-63 Ñò³íêó, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 74-03-73, 066-872-45-05 Ñò³íêó, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-178-44-10 Ñò³íêó, â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-304-53-33 Ñò³íêó, ç àíòðåñîëÿìè, á/â, äîâæèíà – 2,5 ì, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 067-702-74-35, 050-370-37-47 Ñò³íêó, ñâ³òëîãî ê îëüîðó, 4,20õ2,30. Êîíòàêòè: 093-931-52-42 Ñò³íêó, õîðîøèé ñòàí, êîë³ð — ³ðëàíäñüêèé ãîð³õ, á/â. Êîíòàêòè: 050-573-15-01, 097-384-13-78 Ñò³íêó, õîðîøèé ñòàí. á/â. Êîíòàêòè: 066-378-51-64, 71-27-51 Ñòîëè, ëàâêè. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-642-24-49 Òðåëüÿæ, â³ä êîìïëåêòó Àëüá³íà. Êîíòàêòè: 25-62-79 Òðþìî, íèçüêå, â³ä ñïàëüí³ Ë³ëåÿ. Êîíòàêòè: 098-887-07-36 Òóìáî÷êó äëÿ âçóòòÿ íà 8 ïàð, ç øóõëÿäîþ, íîâà. Êîíòàêòè: 095-242-67-52 Òóìáó ï³ä òåëåâ³çîð, ñò³ë-òóìáó. Êîíòàêòè: 098-577-35-34 Òóìáó ï³ä òåëåâ³çîð. Êîíòàêòè: 72-01-18, 050-516-12-63

Òóìáó-ëàâó, ç 3-ñåêö³é, â³ëüõà, îáòÿãíóòà òêàíèíîþ, 1õ1,5 ì, íîâà. Ö³íà: 840 ãðí. Êîíòàêòè: (0332) 24-03-46

Øê³ðÿíèé äèâàí. Ö³íà: 350 ó. î. Êîíòàêòè: 24-40-78

êóïëþ Äèâàí-«êíèæêó», á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 78-65-54, 095-001-77-08 ˳æêà â³éñüêîâ³, á/â. Êîíòàêòè: 050-506-16-93 Ì’ÿê³ ìåáë³ äëÿ êâàðòèðè. Êîíòàêòè: 097-754-27-17

ïðîïîíóþ Ðåìîíò òà ïåðåòÿãóâàííÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â, ó ïðèì³ùåíí³ çàìîâíèêà. Êîíòàêòè: (0332) 28-50-89, 097-940-71-37 Ðåìîíò, çàì³íà ôóðí³òóðè òà ïîñëóãè ïî ñêëàäàííþ ìåáë³â: ñò³íêè, ñïàëüí³, ïåðåäïîêî¿ ïðèõîæ³, ì. Ëóöüê. Êîíòàêòè: 066-389-01-12

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÌÅÁ˲ çà ³íäèâ³äóàëüíèìè ðîçì³ðàìè äëÿ äîìó, îô³ñó òà ³í. Ñó÷àñíèé äèçàéí, ÿê³ñí³ ìàòåð³àëè òà ôóðí³òóðà

ò. 099-060-79-05

ÂÈÃÎÒÎÂËߪÌÎ ÊÎÐÏÓÑͲ ÌÅÁ˲ Ï²Ä ÇÀÌÎÂËÅÍÍß

Øàôè, äëÿ îäÿãó (200 ãðí.), êíèã (100 ãðí.), ë³æêî äåðåâ’ÿíå (200 ãðí.), êóõîííèé ïåíàë ³ øàôè (100 ãðí./øò.). Êîíòàêòè: 72-78-18

øàôè-êóïå, êîì ’ïþòåðí³ ñòîëè, ïðèõîæ³, êîìîäè, ãàðäåðîáí³, îô³ñí³ ìåáë³, òîðãîâåëüí³ ñòåëàæ³, äîñòàâêà òà âñòàíîâëåííÿ

Øàôó, â³ëüõà, â-âî Ëüâ³â, ç äçåðêàëîì. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 76-63-57

áåçêîøòîâíî.

Øàôó, äëÿ âåðõíüîãî îäÿãó, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 066-446-63-72 Øàôó, äëÿ îäÿãó, êóòîâà, â³ëüõà. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-702-74-35, 050-370-37-47 Øàôó-êóïå Áðàóí, 2 äçåðêàëà, 1,4õ2,4, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-744-25-56 Øê³ëüíèé ñò³ë, â³äì³ííèé ñòàí, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 067-332-29-72, 28-34-21

ò. 099-005-19-46 Êîðïóñí³ ìåáë³: øàôèêóïå, êóõí³, ïðèõîæ³, îô³ñí³ ìåáë³, âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ. Êîíòàêòè: (0332) 29-90-29, 095-161-16-47, 063-620-75-44


28 ÔÀÊÒÈ. ÊÎÌÅÍÒÀв Ãîðä³ìîñü, ùî ìè – óêðà¿íö³

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó Êîðîòêî ïðî ãîëîâíå

Ìåäèöèíà â ñòàí³ ãîòîâíîñò³

 îáëàñíîìó öåíòð³ Âîëèí³ âæå âòðåòº â³äáóâñÿ Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü «Âèøèò³ îáåðåãè ºäíàííÿ». Âæå íå âïåðøå íà âèõ³äí³ íà Òåàòðàëüíîìó ìàéäàí³ ì³ñòà çáèðàºòüñÿ ÷èìàëî ëó÷àí, àáè ïîãóëÿòè ç ðîäèíàìè. Öüîãîð³÷ ó íåä³ëþ ïðèâîä³â áóëî ê³ëüêà, ïî-ïåðøå óêðà¿íö³ ñâÿòêóâàëè ïðåêðàñíå ñâÿòî – Äåíü Ìàòåð³, à  îáëàñò³ òðèâຠï³äãîòîâêà äî çàáåçïå÷åííÿ åêïî-äðóãå, â³äáóâñÿ Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü «Âèøèò³ îáåðåãè ºäíàííÿ». ñòðåíîþ äîãîñï³òàëüíîþ ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ ó÷àñíèê³â òà âáîë³âàëüíèê³â ÷åìï³îíàòó ç ôóòáîëó êî¿ ³äå¿, à ñàìå òîìó – ñüîãîäí³ äåëåãàö³ÿ ïðè¿õàëà äî Ëóöüªâðî-2012. êà ç âèøèòèì ïðàïîðîì, àáè ïîêàçàòè, ùî òðàäèö³¿ – ïðîÃîòóºòüñÿ âîëèíñüêà ìåäèöèíà çà ê³ëüêîìà íàïðÿìêàìè. äîâæóþòüñÿ. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÎÄÀ Îëåêñàíäðà Êóðèëþêà, Ïðè¿õàâ íà ñâÿòî ïðåäñòàâíèê íàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó ïî-ïåðøå, âæå ðîçøèðåíî òà çá³ëüøåíî ê³ëüê³ñòü ïóíêò³â «Êíèãà ðåêîðä³â Óêðà¿íè» Îëåêñàíäð Øóñòåðóê. ³í çàóâàøâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, çì³öíåíî ¿õ ìàòåð³àëüíî-òåõí³æèâ, ùî âæå íå ðàç êàçàâ, ùî Ëóöüê – íàéêðàùå ì³ñòî íà ÷íå òà êàäðîâå çàáåçïå÷åííÿ. Íà ì³æì³ñüêèõ àâòîòðàñàõ ïî ïëàíåò³, àäæå âñå òóò – íåïîâòîðíå. «Â ìèíóëîìó ðîö³ ÿ ñêàä³ëÿíêàõ (ó ðîçðàõóíêó 10-õâèëèííîãî äî¿çäó) ðîçïîä³ëåíî ³ çàâ, ùî Ëóöüê º ñòîëèöåþ ðåêîðä³â. Ñüîãîäí³ ÿ õî÷ó ñêàçàçàêð³ïëåíî ìåäè÷í³ çàêëàäè, ÿê³ ³ íàäàâàòèìóòü, ó ðàç³ ïîòè, ùî Ëóöüê – º ïàòð³îòè÷íîþ ñòîëèöåþ ðåêîðä³â», -–çàóòðåáè, ìåäè÷íó äîïîìîãó. Ïî-äðóãå, ç ïåðøîãî òðàâíÿ íà âàæèâ â³í. Øóñòåðóê äîäàâ, ùî õîò³â áè, ùîá ñüîãîäí³ áóâ ïóíêò³ ïðîïóñêó ßãîäèí ôóíêö³îíóº ö³ëîäîáîâèé ìåäè÷íèé âñòàíîâëåíèé íîâèé ðåêîðä, àëå íàâ³òü, ÿêùî öüîãî íå ñòàïóíêò, ÷åðãóº ôåëüäøåðñüêà áðèãàäà, ðåàí³ìîá³ëü. íåòüñÿ – ãîëîâíå, ùîá ëó÷àíè ëþáèëè ñâîº ì³ñòî. Êð³ì òîãî, ïðîâåäåíî íàâ÷àííÿ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â ñëóæÀâòîð ïðîåêòó, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè ³òàë³é áè øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ³ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ ²âàíèöüêèé, â ïåðøó ÷åðãó, ïðèâ³òàâ óñ³õ ìàòåð³â, áàáóñü ³ çàêëàä³â, ðîçòàøîâàíèõ íà øëÿõàõ ïåðåñóâàííÿ óáîë³âàëüìàéáóòí³õ ìàì òà ïîáàæàâ äîáðà, ùàñòÿ òà äîáðîáóòó ó íèê³â ³ ãîñòåé ÷åìï³îíàòó ç ïèòàíü íàäàííÿ åêñòðåíî¿ ìåñ³ì'ÿõ. ³í ïîäÿêóâàâ Áîãó, ùî äຠéîìó ñèë ³ íàòõíåííÿ äè÷íî¿ äîïîìîãè. Ñòâîðåíî ðåçåðâ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â ³ âèçä³éñíþâàòè òàê³ ìèñòåöüê³ ïðîåêòè. ðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âèïàäîê ìàñîâèõ óðàæåíü Çà éîãî ñëîâàìè ñüîãîäí³ íà Òåàòðàëüíîìó ìàéäàí³ ç³áðàòà äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì. ëîñü ÷èìàëî ëþäåé, ÿê³ íå çàëåæíî â³ä ïîë³òè÷íèõ óïîäîÒàêîæ âèçíà÷åíî áëèçüêî ñîòí³ ñòóäåíò³â, ÿê³ âîëîä³þòü ³íîáàíü òà ïîãëÿä³â, ïðèéøëè ç âèøèòèìè ðóøíèêàìè, àäæå öå çåìíèìè ìîâàìè (çîêðåìà, àíãë³éñüêîþ) òà áóäóòü ÷åðãóâà– ñèìâîë ³ îáåð³ã íàøî¿ äåðæàâè. «² â³í ñüîãîäí³ ç'ºäíóº íàñ, òè ïî â³ää³ëåííÿõ ØÌÄ â ÿêîñò³ ïåðåêëàäà÷³â íà ïåð³îä ïðîùîá ùå ðàç ñêàçàòè, ùî ìè – ñïðàâæí³ óêðà¿íö³, ãîðäèìîñÿ âåäåííÿ â Óêðà¿í³ ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó ªÂÐÎ 2012. ñâîºþ íàö³ºþ ³ ïðîäîâæóºìî òðàäèö³¿ íàøèõ áàáóñü ³ íàøèõ Äëÿ ãîñï³òàë³çàö³¿ ïîñòðàæäàëèõ ó âàæêîìó ñòàí³ òà ç ïîë³ìàì», – äîäàâ â³í. òðàâìàìè â³äïîâ³äíî ï³äãîòîâëåí³ Êîâåëüñüêà, ÂîëîäèìèðÂîëèíñüêà, Ëþáîìëüñüêà, Ãîðîõ³âñüêà, Ìàíåâèöüêà ÖÐË, Ëóöüêà ÌÊË òà îáëàñíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ.

Ðîçïî÷àëîñü ä³éñòâî íà Çàìêîâ³é Ïëîù³. Ñàìå òàì þí³ òàëàíòè ì³ñòà Ëóöüêà ãðàëè íà áàíäóð³, ñêðèïö³ òà ³íøèõ ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ òà ñï³âàëè íàðîäí³ òà àâòîðñüê³ ï³ñí³ ïðî ìàìó. Íå äèâëÿ÷èñü íà ïîãàíó ïîãîäó, ïàðàä ðóøíèê³â âñå æ â³äáóâñÿ. Íà ÷îë³ êîëîíè, ÿêà ðóõàëàñü â³ä Çàìêó äî Òåàòðàëüíîãî ìàéäàíó éøîâ äóõîâèé îðêåñòð óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³. Çà íèì ä³â÷àòêà íåñëè ðóøíèêè, áàãàòî ç ÿêèõ âèøèâàëè ñàì³. Ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî îäíî÷àñíî ç ôåñòèâàëåì òðèâàâ é ïðîåêò «Ìèñòåöüêà âóëèöÿ», òî ïî äîðîç³ ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè ÷èìàëî òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â òà ëþäåé, ùî ïðîäàþòü âèðîáè ðó÷íî¿ ðîáîòè. ×èìàëåíüêèé ìèñòåöüêèé ÿðìàðîê ðîçãîðíóâñÿ é íà Òåàòðàëüíîìó ìàéäàí³. Òóò ïðîäàâàëè âèøèâàíêè, âèðîáè ç á³ñåðó, òà, íàâ³òü, ïðîïîíóâàëè çðîáèòè íà ïàì'ÿòü çë³ïîê ðó÷êè ÷è í³æêè ìàëþê³â. Ïî îá³ä³ â³äáóëîñü îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ «Âèøèòèõ îáåðåã³â ºäíàííÿ». Ïåðøèìè âèñòóïàëè ïðåäñòàâíèêè äóõîâåíñòâà, âëàäè, ëóöüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ìèêîëà Ðîìàíþê. Çàâ³òàëè íà ôåñòèâàëü é ãîñò³ – ìåð ì³ñòà Ñëàâóòà Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ Âàñèëü Ñèäîð, ÿêèé ïðèâ³ç äî Ëóöüêà âèøèòèé ïðàïîð. ³í ïåðåäàâ â³òàííÿ óñ³ì áåðåãèíÿì. Çà ñëîâàìè Ñèäîðà, ìè çîáîâ’ÿçàí³ áåðåãòè ³ñòîð³þ, ïàì'ÿòàòè òèõ ëþäåé, ÿê³ áåðåãëè ìîâó, ÿê³ íå â³äìîâèëèñü â³ä áàòüê³âñü-

Ãîëîâíèé Êóáîê ÓÅÔÀ â Óêðà¿í³

Äî ðå÷³, áàãàòî ëó÷àí çøèâàëè ñâî¿ îáåðåãè ðàçîì, òàê, îäèí ç íàéá³ëüøèõ ðóøíèê³â ñêëàäàâñÿ ç ñ³ìíàäöÿòè ìàëåíüêèõ. Áóëè òóò é ñòàð³ ðå÷³, çðîáëåí³ ùå íà ïî÷àòêó ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ. Òàê, îäèí îáåð³ã âèøèòèé ãëàääþ, íà íüîìó çîáðàæåíèé ãåðá Óêðà¿íè. Çà ñëîâàìè âëàñíèö³ ðóøíèêà â³í ä³ñòàâñÿ ¿é ùå â³ä ïðàáàáóñ³, ÿêà âèêîíàëà ðîáîòó ó 1930 ðîö³. Ïðîòå, íå çâàæàþ÷è íà âåëèêó ê³ëüê³ñòü ëþäåé ïîñòàâèòè íîâèé ðåêîðä – «Íàéäîâøèé ðóøíèê â Óêðà¿í³» – íå âäàëîñÿ. Óñüîãî íàðàõóâàëè 1 ê³ëîìåòð 130 ìåòð³â ïîëîòíà. Ïðåäñòàâíèê íàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó «Êíèãà ðåêîðä³â Óêðà¿íè» Îëåêñàíäð Øóñòåðóê ðîçïîâ³â ïðî òå, ùî ëó÷àíàì íå âäàëîñÿ ïîáèòè ñâ³é âëàñíèé ðåêîðä, àäæå ðàí³øå âîíè ñòâîðèëè òàêå äèâî, ÿêå áóëî 1 ê³ëîìåòð 610 ìåòð³â äîâæèíîþ. «Àëå ñïðàâà íå â ðåêîðä³, à â ëþäÿõ, ÿê³ ïðèéøëè ñþäè òà ïîêàçàëè ñâî¿ ðóøíèêè, ñâî¿ îáåðåãè», – çàóâàæèâ â³í.

Óðî÷èñòèé ïîêàç Êóáêà Àíð³ Äåëîíå âëàøòóâàëè ñïî÷àòêó äëÿ æóðíàë³ñò³â ó êîëîíí³é çàë³ êè¿âñüêî¿ ìåð³¿, à ïîò³ì ó ñóïðîâîä³ ïàðàäó é îðêåñòðó éîãî ïåðåâåçëè íà Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, äå âñòàíîâèëè ï³ä ñïåö³àëüíå ïðîçîðå àðêîâå ïîêðèòòÿ ç ï³äñâ³÷óâàííÿì. Óïðîäîâæ òðüîõ äí³â êîæåí îõî÷èé çì³ã ñôîòîãðàôóâàòèñÿ ç Êóáêîì. ϳñëÿ öüîãî òðîôåé ïîáóâຠâ Õàðêîâ³, Äîíåöüêó, Ëüâîâ³, Îäåñ³, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó, Äí³ïðîïåòðîâñüêó, à 1 ëèïíÿ â³í ïî¿äå â êðà¿íó, çá³ðíà ÿêî¿ ñòàíå ïåðåìîæöåì ªâðî-2012. Äî öüîãî ÷àñó Êóáîê ïåðåáóâàòèìå â Êèºâ³.

Ñèëüíà âèùà îñâ³òà – êîíêóðåíòîñïðîìîæíà åêîíîì³êà Âóçè ÑØÀ, Øâåö³¿ òà Êàíàäè âèçíàí³ íàéêðàùèìè â ñâ³ò³. Óêðà¿íà íà 25-ìó ì³ñö³ â ðåéòèíãó. Íîâå äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåíå â÷åíè- Òàéâàíü; 23. Êîðåÿ; 24. Ïîðòóãàë³ÿ; æèì³, â ÿêîìó âîíè ³ ïîâèíí³ ïðàöþìè ç Ìåëüáóðíñüêîãî óí³âåðñèòåòó, íà- 24. ²ñïàí³ÿ; 25. Óêðà¿íà. âàòè, – ó íèõ ïðîõîäèòèìóòü ³ çàíÿòçèâຠêðà¿íè, äå äàþòü íàéá³ëüø ÿê³ñÒèì ÷àñîì íàãàäàºìî, ùî öüîãî ðîêó òÿ, ³ ïðàêòèêà. íó âèùó îñâ³òó. 11-êëàñíèêè Óêðà¿íè â³äñâÿòêóâàëè âèÇà ñëîâàìè ïîñàäîâö³â â³ä îñâ³òè, Åêñïåðòè ïîð³âíþâàëè îñâ³òí³ ñèñòå- ïóñêí³ âå÷îðè 11-12 òðàâíÿ. â ÷åðâí³ ì³ñÿö³ äëÿ ó÷í³â ïî÷àòêîâî¿ ìè â 48 êðà¿íàõ çà á³ëüø í³æ 20 êðèòåÑêîðî÷åíèé íàâ÷àëüíèé ð³ê ïîâ’ÿçà- øêîëè òðàäèö³éíî áóäóòü îðãàí³çîâàí³ ð³ÿìè, ñåðåä ÿêèõ äåðæàâí³ ³íâåñòèö³¿ ó íèé ç ªâðî-2012. Äàë³ ó÷í³ çäàâàòèìóòü ïðèøê³ëüí³ îçäîðîâ÷³ òàáîðè ç ïîñèâèùó îñâ³òó, ï³äãîòîâêà ïîòð³áíèõ äëÿ äåðæàâíó ï³äñóìêîâó àòåñòàö³þ äëÿ ëåíèì ñàíàòîðíèì õàð÷óâàííÿì, ÿê³ êðà¿íè ôàõ³âö³â, çâ’ÿçîê ç óí³âåðñèòåòà- âñòóïó äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ïåðåäáà÷àþòü ïîõîäè â ê³íî, åêñìè çà êîðäîíîì ³ ò.³í. àëå ³íø³ ó÷í³ çàéìàòèìóòüñÿ ó òîìó ðå- êóðñ³¿ é òîìó ïîä³áíå. Ó ïåðøó ï’ÿò³ðêó ïîòðàïèëè òàê³ êðà¿íè, ÿê ÑØÀ, Øâåö³ÿ, Êàíàäà, Ô³íëÿíä³ÿ ³ Äàí³ÿ. ÑØÀ äîì³íóþòü â ñâ³ò³ íå ò³ëüêè çà ðîçì³ðîì ³íâåñòèö³é â îñâ³òó, à é çà ê³ëüê³ñòþ îïóáë³êîâàíèõ íàóêîâèõ ñòàòåé. Ïðîôåñîð Ðîñ ³ëüÿìñ ç Ìåëüáóðíñüêîãî óí³âåðñèòåòó êàæå: «Â óìîâàõ ãëîáàë³çàö³¿ ñèëüíà ñèñòåìà âèùî¿ îñâ³òè íåîáõ³äíà áóäü-ÿê³é êðà¿í³, ÿêà áàæຠáóòè åêîíîì³÷íî êîíêóðåíòîñïðîìîæíîþ». ÒÎÏ-25 êðà¿í äëÿ çäîáóòòÿ âèùî¿ îñâ³òè: 1. ÑØÀ; 2. Øâåö³ÿ; 3. Êàíàäà; 4. Ô³íëÿíä³ÿ; 5. Äàí³ÿ; 6. Øâåéöàð³ÿ; 7. Íîðâåã³ÿ; 8. Àâñòðàë³ÿ; 9. ͳäåðëàíäè; 10. Âåëèêîáðèòàí³ÿ; 11. ѳíãàïóð; 12. Àâñòð³ÿ; 13. Áåëüã³ÿ; 14. Íîâà Çåëàíä³ÿ; 15. Ôðàíö³ÿ; 16. ²ðëàíä³ÿ; 17. ͳìå÷÷èíà; 18.Ãîíêîíã; 19. ÞÀÐ ; 20. ²çðà³ëü; 21. ßïîí³ÿ; 22.

Íàø ô³ëüì – íàéêðàùèé Íà ì³æíàðîäíîìó ôåñòèâàë³ â Êðèìó âîëèíñüêèé ô³ëüì, ïðèñâÿ÷åíèé 67-é ð³÷íèö³ Ïåðåìîãè ó Âåëèê³é ³ò÷èçíÿí³é â³éí³, çäîáóâ ïåðøå ì³ñöå. Ïðî öå ³íôîðìóº ÂÎÄÒÐÊ. V²²² ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü òåëå- ³ ðàä³îïðîãðàì «Ïåðåìîãëè ðàçîì» ïðîõîäèâ ó Ñåâàñòîïîë³. Êðàù³ òåëåâ³ç³éí³ äîðîáêè íàä³ñëàëè ïðåäñòàâíèêè 16-òè äåðæàâ. Óñüîãî ïðåäñòàâëåíî áóëî áëèçüêî ñòà ðîá³ò. Ïðåäñòàâèëà ñâî¿ ðîáîòè ³ Âîëèíñüêà îáëàñíà äåðæàâíà òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ. Òåëåâ³ç³éíèé ô³ëüì «Êà¿íîâà ïå÷àòü» çäîáóâ ïåðøå ì³ñöå ó íîì³íàö³¿ «Ó â³éíè íå æ³íî÷å îáëè÷÷ÿ». Éîãî âîëèíÿíè â³äçíÿëè ó ñï³âïðàö³ ç Ëóöüêîþ ì³ñüêîþ âåòåðàíñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ «Ñï³ëêà â’ÿçí³â æåðòâ íàöèçìó», ãðîìàäñüêèì îá’ºäíàííÿì «Âîëèíñüê³ ïåðñïåêòèâè», ̳æíàðîäíîþ ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ ̳æíàðîäíîãî ôîíäó «Âçàºìîðîçóì³ííÿ ³ òîëåðàíòí³ñòü». Àâòîð ³ ðåæèñåð ô³ëüìó – Ìàð³ÿ Àíäðóøêî, ðåäàêòîð Îëüãà Êóë³ø, îïåðàòîð Âàëåð³é Ôåòèñîâ, àñèñòåíò îïåðàòîðà Ìèêîëà Äìèòðóê, ðåæèñåð ìîíòàæó Îëåêñàíäð Ðàä÷óê, çâóêîðåæèñåð Àíäð³é Æèðíîâ. Äîäàìî, ùî öå íå ïåðøà ïåðåìîãà âîëèíñüêèõ òåëåâ³ç³éíèê³â íà ì³æíàðîäíèõ ïåðåãîíàõ. Íàãàäàºìî, òîð³ê íà ̳æíàðîäíîìó ôåñòèâàë³ «Êàëèíîâ³ ìîñòè», ùî â³äáóâñÿ ó Ïîëüù³, ô³ëüì «¯äó íà ѳ÷» áóâ òåæ óäîñòîºíèé íàéâèùî¿ íàãîðîäè — Ãðàí-ïð³. Ñòîð³íêà ï³äãîòîâëåíà çà ìàòåð³àëàìè http://zik.com.ua


¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

ÔÀÊÒÈ. ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß Êîðîòêî ïðî ãîëîâíå

Íå âñå òàê ïîãàíî ó íàøîìó äîì³ Â åêîëîã³÷íîìó ïëàí³ Âîëèíü ìîæíà â³äíåñòè äî îäí³º¿ ç íàéá³ëüø áëàãîïîëó÷íèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³. äàòîê íà çàãàëüíó ñóìó 13,3 ìëí. ãðí., ç ÿêîãî ñïëà÷åíî 12,8 ìëí. ãðí. (96,5% ïðåä’ÿâëåíîãî). Îñíîâíèìè ñêëàäîâèìè ïðåä’ÿâëåíîãî åêîëîã³÷íîãî ïîäàòêó º ïëàòà çà âèêèäè â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ (91,8%), ðîçì³ùåííÿ â³äõîä³â (4,8%) òà ñêèäè ó âîäí³ îá’ºêòè (3,4%). Îäíèì ç âèä³â àíòðîïîãåííîãî íàâàíòàæåííÿ º âèêèäè øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â³ä ñòàö³îíàðíèõ òà ïåðåñóâíèõ äæåðåë. Çîêðåìà, ó 2011 ðîö³ â àòìîñôåðó îáëàñò³ ïîòðàïèëî 52,9 òèñ. òîíí çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí òà ïàðíèêîâèõ ãàç³â. ßêùî â ö³ëîìó ó êðà¿í³ îñíîâíèìè çàáðóäíþâà÷àìè ïîâ³òðÿ âèñòóïàþòü ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà, â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë ÿêèõ â àòìîñôåðó íàäõîäèòü ìàéæå 62% âèêèä³â, òî íà Âîëèí³ ïåðåâàæàþ÷à ÷àñòèíà øê³äëèâèõ ðå÷îâèí (ìàéæå 86%) ïîòðàïëÿº â àòìîñôåðó â³ä òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Ó ñóìàðí³é ê³ëüêîñò³ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí âèêèäè ìåòàíó òà îêñèäó àçîòó, ÿê³ íàëåæàòü äî ïàðíèêîâèõ ãàç³â, ñòàíîâèëè â³äïîâ³äíî 3,8 òà 0,1 òèñ. ò, àáî ïîíàä 7% çàãàëüíîãî îáñÿãó. Êð³ì òîãî, â³ä âñ³õ äæåðåë â àòìîñôåðó ïîòðàïèëî 1409,8 òèñ. ò ä³îêñèäó âóãëåöþ, ÿêèé òàêîæ âïëèâຠíà çì³íó êë³ìàòó. ×àñòêà îáëàñò³ ó çàãàëüíîäåðæàâíîìó îáñÿç³ âèêèä³â çàáÇà ð³âíåì âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðó îáëàñòü ïîñ³äຠ23, çà íàêîïè÷åííÿ òîêñè÷íèõ â³äõîä³â – ðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðó â³ä óñ³õ äæåðåë íå ïåðå19 ì³ñöå â êðà¿í³. Àëå, íåçâàæàþ÷è íà öå, ïèòàííÿ îõîðîíè âèùóâàëà 0,9%, çîêðåìà îáñÿãè âèêèä³â â 4 ðàçè ìåíø³, í³æ ó ñóñ³äí³é Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³. Çà ê³ëüê³ñòþ âèêèä³â ó ðîçðàäîâê³ëëÿ çàëèøàþòüñÿ çàâæäè àêòóàëüíèìè. Íà îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà õóíêó íà 1 êâ. ì òåðèòî𳿠Âîëèíü ìîæíà â³äíåñòè äî îäí³º¿ ç ï³äïðèºìñòâà ó ìèíóëîìó ðîö³ âèòðàòèëè ïîíàä 95 ìëí. ãðí., íàéá³ëüø áëàãîïîëó÷íèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Àêòóàëüíîþ ïðîáëåìîþ çàëèøàºòüñÿ çíåøêîäæåííÿ òà ùî íà 80,1% á³ëüøå ïðîòè ïîïåðåäíüîãî ðîêó. Ïîòî÷í³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâ íà çàõîäè, ÿê³ ïîâèíí³ çíèçèòè øê³äëèâèé óòèë³çàö³ÿ â³äõîä³â. Íà ï³äïðèºìñòâàõ îáëàñò³ òîð³ê óòâîâïëèâ íà äîâê³ëëÿ, ñòàíîâèëè 61,1 ìëí. ãðí., ùî íà 23,6% ðèëîñü áëèçüêî 608,7 òèñ. ò â³äõîä³â ²–²V êëàñ³â íåáåçïåêè. á³ëüøå, í³æ ïîçàòîð³ê, êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³¿ â îá’ºêòè ïðèðî- Ç íèõ 99,9% (608,0 òèñ. ò) – ²V êëàñó íåáåçïåêè, ÿê³ çà êëàäîîõîðîííîãî ïðèçíà÷åííÿ – 34,2 ìëí. ãðí., ùî â äåñÿòü ðàç ñèô³êàòîðîì âèçíà÷åí³ ÿê ìàëî íåáåçïå÷í³. ³äõîä³â ²–²²² êëàñó íåáåçïåêè óòâîðèëîñü 723,7 ò, ùî íà 11,1 ò, àáî 1,6% á³ëüøå ïðîòè 2010 ð. Çà çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ ïîðóøåííÿ á³ëüøå ïîð³âíÿíî ç ïîçàìèíóëèì ðîêîì. Ïðîòÿãîì ðîêó ïðèðîäî-îõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà ï³äïðèºìñòâàì, îðãà- ï³äïðèºìñòâàìè âèêîðèñòàíî 39,2 òèñ. ò â³äõîä³â, àáî ëèøå í³çàö³ÿì òà óñòàíîâàì îáëàñò³ ïðåä’ÿâëåíî åêîëîã³÷íèé ïî- 6,4% óòâîðåíèõ.

Çà áåçïå÷íå äîçâ³ëëÿ  Óêðà¿í³ çàáîðîíåíî åêñïëóàòàö³þ 180 àòðàêö³îí³â, îøòðàôîâàí³ 88 îñ³á, ÿê³ äîïóñòèëè ïîðóøåííÿ, ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ã³ðíè÷îãî íàãëÿäó òà ïðîìèñëîâî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè (Äåðæã³ðïðîìíàãëÿä) Ñòåïàí Äóíàñ. Ç ïî÷àòêó ðîêó áóëî îáñòåæåíî 808 àòðàêö³îí³â, âèÿâëåíî á³ëüøå 1200 ïîðóøåíü âèìîã áåçïåêè ï³ä ÷àñ ¿õ åêñïëóàòàö³¿, éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³, ðîçì³ùåíîìó íà ñàéò³ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó. Ðàçîì ç òèì, ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðîê íèí³øíüîãî ðîêó ñâ³ä÷àòü ïðî «ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ñâ³äîìîñò³ âëàñíèê³â àòðàêö³îí³â òà âèêîíàííÿ íèìè âèìîã íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â». «Òàê ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ çíèæåííÿ ê³ëüêîñò³ âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü (íà 20%) ³ çóïèíîê ðîáîòè àòðàêö³îí³â (íà 50%)», – çàçíà÷åíî â ïîâ³äîìëåíí³. Ìàéæå íåìຠâèïàäê³â ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ àòðàêö³îííî¿ òåõí³êè áåç â³äïîâ³äíîãî òåõí³÷íîãî îãëÿäó (âèïðîáóâàíü) òà àêò³â îáñòåæåííÿ ¿õ òåõí³÷- àòðàêö³îíàõ òàêîæ ïðîâåäåíî åêñïåðòÍà óñ³õ ñòàö³îíàðíî âñòàíîâëåíèõ òà íîãî ñòàíó. Íå çàô³êñîâàíî âèïàäê³â, íî-òåõí³÷í³ îáñòåæåííÿ, çà ðåçóëüòàòà- ïåðåñóâíèõ àòðàêö³îíàõ ôàõ³âö³ ÄÏ «Âîêîëè íåáåçïå÷í³ çîíè íå îãîðîäæåí³ ìè ÿêèõ ñêëàäåí³ àêòè ãîòîâíîñò³ òåõí³- ëèíñüêèé ÅÒÖ» ïðîâåëè åêñïåðòíîàáî ¿õ ìåæ³ íå ïîçíà÷åí³. êè äî åêñïëóàòàö³¿ ï³ñëÿ ì³æñåçîííîãî òåõí³÷í³ îáñòåæåííÿ, çà ðåçóëüòàòàìè «Îäíàê ç ðîêó â ð³ê ïîâòîðþþòüñÿ çáåð³ãàííÿ. ÿêèõ ñêëàäåí³ àêòè ãîòîâíîñò³ äî åêñïïîðóøåííÿ, êîëè íåíàâ÷åíèé ïèòàíü Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ òå- ëóàòàö³¿ àòðàêö³îííî¿ òåõí³êè ï³ñëÿ ì³æñåîõîðîíè ïðàö³ ïåðñîíàë îáñëóãîâóº ðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæã³ðïðîì- çîííîãî çáåð³ãàííÿ. Çà ðåçóëüòàòàìè àòðàêö³îíè; ðåìîíòí³ ñëóæáè íå óêîì- íàãëÿäó ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³. ïåðåâ³ðîê çà äîïóùåí³ ïîðóøåííÿ çàêîïëåêòîâàí³ ôàõ³âöÿìè; âëàñíèêè íå Ïðîòÿãîì êâ³òíÿ-òðàâíÿ ïîòî÷íîãî íîäàâ÷èõ òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ìàþòü íåîáõ³äíî¿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåí- ðîêó ïîñàäîâ³ îñîáè òåðóïðàâë³ííÿ ïå- ç îõîðîíè ïðàö³ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ òàö³¿ çàâîä³â-âèðîáíèê³â (ïàñïîðò³â, ðåâ³ðÿëè ãîòîâí³ñòü ñóá’ºêò³â ãîñïîäà- â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãíóëè äèðåêòîðà ïîëîæåíü ç åêñïëóàòàö³¿); º âèïàäêè ðþâàííÿ, ÿê³ åêñïëóàòóþòü àòðàêö³îí- Íîâîâîëèíñüêîãî ì³ñüêîãî ïàðêó êóëüòóåêñïëóàòàö³¿ àòðàêö³îí³â áåç ïðîâåäåí- íó òåõí³êó, ùîäî ¿¿ áåçïå÷íî¿ åêñïëóà- ðè ³ â³äïî÷èíêó òà â³äïîâ³äàëüíîãî çà ðîíÿ ùîäåííîãî îãëÿäó îïåðàòîðîì», – òàö³¿ ó âåñíÿíî-ë³òí³é ïåð³îä. áîòó àòðàêö³îí³â ÏÏ «Âîëâåñò-Ì». éäåòüñÿ â ïðåñ-ðåë³ç³. Çîêðåìà, ïåðåâ³ðèëè ÊÏ «ÖåíòðàëüÍàéá³ëüø õàðàêòåðí³ ïîðóøåííÿ òàê³: íåÏåðåâ³ðêè àòðàêö³îí³â â Óêðà¿í³ òðè- íèé ïàðê êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó ³ì. Ëåñ³ ñâîº÷àñíî ïîíîâëåíî äîçâ³ë íà âèêîíàíâàþòü. Óêðà¿íêè» â Ëóöüêó, ì³ñüêèé ïàðê êóëü- íÿ ðîá³ò òà åêñïëóàòàö³þ îá’ºêò³â ï³äâèùåÇà äàíèìè Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó, òóðè ³ â³äïî÷èíêó ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè ó Êî- íî¿ íåáåçïåêè, â³äñóòí³ñòü ïîëîæåííÿ ïðî íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü àòðàêö³îí³â åêñï- âåë³, ïàðê êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó â Íî- ñëóæáó îõîðîíè ïðàö³, â³äñóòí³ñòü àêòà òåõëóàòóºòüñÿ â Êðèìó – 192, Äîíåöüê³é âîâîëèíñüêó, ÏÏ «Âîëâåñò-Ì» ó Ëóöü- í³÷íîãî îãëÿäó àòðàêö³îí³â ñïåö³àë³çîâàíîþ îáëàñò³ – 129, ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ – 53. êó, ï³äïðèºìöÿ Ãåðàñèì÷óêà Ñ. Â.ç Êî- îðãàí³çàö³ºþ, íåñâîº÷àñíî ïðîâîäÿòüñÿ Òèì ÷àñîì, íà Âîëèí³ íà âñ³õ ñòàö³- âåëÿ òà ï³äïðèºìöÿ Ëàñê³íà ². Â. ç Âî- ìåäè÷í³ îãëÿäè îáñëóãîâóþ÷îãî ïåðñîíàîíàðíî âñòàíîâëåíèõ òà ïåðåñóâíèõ ëîäèìèðà-Âîëèíñüêîãî. ëó àòðàêö³îí³â òîùî.

29

Äî ï³äðàõóíêó øèêóéñü ̳í’þñò âèð³øèâ ïåðåðàõóâàòè á³çíåñìåí³â ³ çíàéòè íåëåãàë³â.  Óêðà¿í³ ïðîâåäóòü ³íâåíòàðèçàö³þ þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿê³ áóëè çàðåºñòðîâàí³ äî 1 ëèïíÿ 2004 ðîêó. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿. ³äïîâ³äíèé íàêàç ̳í’þñòó ï³äïèñàâ ì³í³ñòð þñòèö³¿ Îëåêñàíäð Ëàâðèíîâè÷. ²íôîðìàö³þ ïðî íåâêëþ÷åííÿ äî Ðåºñòðó ñóá’ºêò³â êîì³ñ³ÿ áóäå ïåðåäàâàòè âèêîíàâ÷èì êîì³òåòàì ì³ñüêðàä ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ, ðàéîííèõ ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ äåðæàäì³í³ñòðàö³é çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì þðèäè÷íèõ îñ³á ³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³áï³äïðèºìö³â äëÿ ïîäàëüøîãî âêëþ÷åííÿ ¿õ äåðæðåºñòðàòîðàìè äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó. ²íôîðìàö³ÿ ïðî âêëþ÷åíèõ äî íå¿ ñóá’ºêò³â òàêîæ áóäå ïåðåäàâàòèñÿ Äåðæàâí³é ðåºñòðàö³éí³é ñëóæá³ Óêðà¿íè.

Íå ãðåáóâàâ í³÷èì Äíÿìè âîëèíñüê³ ì³ë³ö³îíåðè çàòðèìàëè 25-ð³÷íîãî ìåøêàíöÿ Ëóöüêà ³òàë³ÿ Ï. Õëîïåöü ïîïàâñÿ íà êðàä³æö³. Ïðî öå ³íôîðìóº ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ çãîäîì, öå íå ïåðøà éîãî êðàä³æêà. Ó ìèíóëîìó ³òàë³é òàêîæ ìàâ ïðîáëåìè ³ç çàêîíîì. ϳñëÿ âèõîäó ³ç â’ÿçíèö³, ÷îëîâ³ê «ï³äñ³â íà ãîëêó». Îñê³ëüêè â³í í³äå íå ïðàöþâàâ, òî çàðîáëÿâ ñîá³ íà æèòòÿ äð³áíèìè êðàä³æêàìè. ×îëîâ’ÿãà çàõîäèâ äî ð³çíîìàí³òíèõ óñòàíîâ, øóêàâ íåçà÷èíåí³ êàá³íåòè. Âèáðàâøè ìîìåíò, êîëè â ïðèì³ùåíí³ í³êîãî íåìຠ– êðàâ. Ïðè öüîìó òðîôå¿ áóëè äîâîë³ ð³çíîìàí³òí³: ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, ãàìàíö³, êàëüêóëÿòîðè òîùî. Óñå êðàäåíå ïðîäàâàâ, âèðó÷åí³ êîøòè âèòðà÷àâ íà âëàñí³ ïîòðåáè. Çà äàíèì ôàêòîì ïîðóøåíà êðèì³íàëüíà ñïðàâà çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 186 (Ãðàá³æ) ÊÊ Óêðà¿íè.

Ïî ÷³ì çåìåëüêà? Ãîëîâà Ðàòí³âñüêî¿ ÐÄÀ, äåïóòàò îáëðàäè ³ç ôðàêö³¿ ÏÐ Âàëåð³é Òðèêîø âèìàãàâ õàáàðà îáñÿãîì 50 òèñÿ÷ äîëàð³â. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â ÓÇà ÌÂÑ. Íå÷åñíîãî íà ðóêó ãîëîâó ÐÄÀ Âàëåð³ÿ Òðèêîøà çàòðèìàëè ïðàö³âíèêè óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè áîðîòüáè ç åêîíîì³÷íîþ çëî÷èíí³ñòþ. ×îëîâ³ê âèìàãàâ 50 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ õàáàðà â³ä ïðèâàòíî¿ îñîáè çà âèä³ëåííÿ ¿é çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 2 ãåêòàðè äëÿ âåäåííÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ãîëîâó ÐÄÀ çàòðèìàëè ï³ä ÷àñ îòðèìàííÿ ÷àñòèíè õàáàðà îáñÿãîì 25 òèñÿ÷ äîëàð³â. Ïðîêóðàòóðà ïîðóøèëà êàðíó ñïðàâó çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 368 (îäåðæàííÿ õàáàðà) Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

Áóäüòå îáåðåæí³! Øàõðà¿ ³ æåáðàêè ñòàþòü âñå êðåàòèâí³øèìè. Íà äîðîãàõ âñå ÷àñò³øå ç’ÿâëÿþòüñÿ àôåðèñòè, ÿê³ ðîç³ãðóþòü ÄÒÏ, ïñåâäîñâÿùåíèêè âèìàãàþòü ïîæåðòâóâàííÿ â êàôå, íà âîêçàëàõ ïðîñÿòü ãðîø³ í³áèòî íà êâèòîê, à íà âóëèöÿõ ä³â÷àòà ìîäåëüíî¿ çîâí³øíîñò³ – íà òóôë³. Íèí³ æåáðàêè – ïðèñòîéí³ ëþäè ³ ïðè÷èíè äëÿ âèìàíþâàííÿ ãðîøåé ó íèõ íåçâè÷àéí³. Çì³íèëè òàêòèêó ³ ïåðåîäÿãíåí³ «áàòþøêè», òåïåð âîíè íå ïðîñÿòü íà ì³ô³÷íèé õðàì, à õðåñòÿòü ³ áëàãîñëîâëÿþòü. À íà âîêçàë³ ïðîñÿòü íà êâèòîê, ïîêàçóþòü ñâ³é ñïðàâæí³é ïàñïîðò ³ êàæóòü, ìîâëÿâ, âêðàëè âñå, íå âèñòà÷ຠê³ëüêà ãðí. ä³ñòàòèñÿ äîäîìó. Îá³öÿþòü íàâ³òü ïèñàòè ðîçïèñêó. Íàø³ ëþäè â³ðÿòü ³ äàþòü ãðîø³. Ìàëî íå çà ìîòèâàìè ô³ëüì³â ïî÷àëè ³íñöåíóâàòè àâàð³¿. Êîëè âè ïîïàëè â ïîä³áíó ñèòóàö³þ, íå ä³ñòàâàéòå â³äðàçó ãàìàíåöü. Ó òàêîìó ðàç³ âèêëèêàéòå ì³ë³ö³þ àáî ÄÀ².

Ïîäàòêîâà «çäົ êîðóïö³îíåð³â Äîòðèìàííÿ íîðì àíòèêîðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà âîëèíñüêèìè ïîäàòê³âöÿìè ïåðåâ³ðÿëè öüîãî ðîêó ï³ä ÷àñ 82 ñëóæáîâèõ ïåðåâ³ðîê. Ìàòåð³àëè 13 ñëóæáîâèõ ïåðåâ³ðîê ñïðÿìîâàíî â îðãàíè ïðîêóðàòóðè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 97 Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó íàä³ñëàíèõ ìàòåð³àë³â ó ïðîêóðàòóð³ âæå ïîðóøèëè 1 êðèì³íàëüíó ñïðàâó. Ðàçîì ç òèì, ùîá çàïîá³ãòè êîðóïö³éíèì ïðîÿâàì, íîðìè àíòèêîðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà ïîäàòê³âöÿì ðîç’ÿñíèëè ï³ä ÷àñ 262 ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â. «Â³ää³ë âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè ïðè ÄÏÑ â îáëàñò³ çâåðòàºòüñÿ äî ãðîìàäÿí ç ïðîõàííÿì ïîâ³äîìëÿòè ïðî íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà íîìåðîì òåëåôîíó äîâ³ðè (0332) 729264, ÿêèé ïðàöþº ö³ëîäîáîâî, à òàêîæ ïðîïîíóº ñêîðèñòàòèñÿ òåëåôîííèì íîìåðîì «Ïóëüñó ïîäàòêîâî¿» (044) 284-00-07», – éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðåñ-ñëóæáè.

Ñòîð³íêà ï³äãîòîâëåíà çà ìàòåð³àëàìè http://zik.com.ua/


30

ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÓÒÓ

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÓÒÓ

4.1. Êîìï’þòåðíà òåõí³êà ïðîäàì

ÐÅÀ˲ÇÀÖ²ß. ÐÅÌÎÍÒ. Êîìï’þòåðè, êîìïëåêòóþ÷³, íîóòáóêè. ²íòåðíåò ï³äêëþ÷åííÿ. Ïåðåâñòàíîâëåííÿ îïåðàö³éíèõ ñèñòåì òà ïðîãðàì

ò. 095-400-79-66, 093-252-91-40, 096-601-56-61 2-ÿäåðíèé êîìï’þòåð, ãàðàíò³ÿ 6 ì³ñ. Êîíòàêòè: 095-093-09-48 Notebook Dell Latitude C610: Pentium III 1 GHz, RAM 256 Mb, video 16 Mb, HDD 20 Gb, CD-ROM, ÁÆ. Ö³íà: 600 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 095-870-74-76, 25-87-83 Êîìï’þòåð, ñèñòåìíèé áëîê, â³äì³ííèé ñòàí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-711-95-05 Êîìï’þòåð, õîðîøèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 78-74-57 Ìîäåì. Êîíòàêòè: 79-51-19, 050-578-89-40 Ìîí³òîð Ñàìñóíã-795 DF, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-371-62-07 Íîóòáóê «DEL Pentium-3», â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 1100 ãðí. Êîíòàêòè: 79-42-81, 095-633-78-00 Ïëàíøåòíèé êîìï’þòåð, íîâèé. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-135-44-52 Ïðèíòåð HP Disket D1560. Êîíòàêòè: 79-42-81, 095-633-78-00 Ïðîöåñîð Intel Dual-Core E2140 1.60 Ghz/1M/800 + Box, á/â (300 ãðí.), ìîäåì D-Link DSL-2500U (200 ãðí.). Êîíòàêòè: 093-844-42-69, Àðòóð Ñêàíåð HP 2400, ïðèíòåð Canon 3000. Ö³íà: 300 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 096-733-74-03 Ñêàíåð Mustek ÂearPaw 2400TA Plus, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 099-431-69-33

êóïëþ Íîóòáóê, ç äîêóìåíòàìè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-499-40-98

ïðîïîíóþ Îáì³íÿþ ïëàíøåòíèé êîìï’þòåð, åêðàí 7 äþéì³â, íîâèé, íà íîóòáóê, ÷è íåòáóê, àáî ïðîäàì. Êîíòàêòè: 050-135-44-52

Ðåìîíò, îáñëóãîâóâàííÿ ³ çàïðàâêà êñåðîêñ³â. Ïðîäàæ âèòðàòíèõ ìàòåð³àë³â äî îðãòåõí³êè. Êîíòàêòè: âóë. 8 Áåðåçíÿ, 1, îô³ñ 12, (0332)77-01-36, 050-553-91-28

4.2. Çàñîáè çâ’ÿçêó ïðîäàì Çàðÿäíèé ïðèñòð³é äî òåëåôîíà ѳìåíñ. Êîíòàêòè: 25-31-81, 098-128-04-92 Çàðÿäíèé ïðèñòð³é äî òåëåôîíó ѳìåíñ. Êîíòàêòè: 098-128-04-92, 25-31-84 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Apple IPhone-3G, ³ç ÑØÀ, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-667-20-70 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Simens CFX65, á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³, çàðÿäíèé ïðèñòð³é. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 066-125-78-25, Íàòàëÿ Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Íîê³à-6300. Êîíòàêòè: 050-338-09-66, 097-973-16-81 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Ñàìñóíã D-840. Êîíòàêòè: 097-754-27-17

Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Ñàìñóíã Å-2370, ïèëîâîëîãîçàõèùåíèé. Êîíòàêòè: 096-315-43-43

̳êðîõâèëüîâó ï³÷, â-âî ×åõ³ÿ, ãàðàíò³ÿ 2 ð., íîâà. Êîíòàêòè: 066-022-16-79

Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Ñàìñóíã, íîâèé, äåøåâî. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27

̳êðîõâèëüîâó ï³÷ LG, ³äåàëüíèé ñòàí. Êîíòàêòè: 099-708-35-74, 78-45-47

Ñìàðòôîí Nokia-5230, ïîâíèé êîìïëåêò. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 099-005-56-80

Ì’ÿñîðóáêó, øâåéíó ìàøèíêó, ïèëîñîñ. Êîíòàêòè: 77-77-99

Ñìàðòôîí Íîê³à 5230, ï³äòðèìóº GPS íàâ³ãàö³þ, 3G-²íòåðíåò, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ÷îõîë – â ïîäàðóíîê. Êîíòàêòè: 099-005-56-80 Òåëåôîí Samsung GT-S5233T Star TV, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 900 ãðí. Êîíòàêòè: 066-649-11-82, ç 15.00 Òåëåôîí Simens-S55, íà çàï÷àñòèíè, äåøåâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-125-78-25, Íàòàëÿ

Ì’ÿñîðóáêó. Ö³íà: 25 ãðí. Êîíòàêòè: 050-236-52-42 Íåäîðîãî õîëîäèëüíèê, á/â. Êîíòàêòè: 050-378-59-66 Ïèëîñîñ ѳìåíñ, ïîòóæí³ñòü 2 Âò, á/â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-050-23-46 Ïèëîñîñ Òàéôóí. Êîíòàêòè: 72-75-89

Õîëîäèëüíèê ²íäåç³ò, íîâèé. Êîíòàêòè: 096-631-68-66, 24-11-89 Õîëîäèëüíèê ̳íñüê. Êîíòàêòè: 098-577-35-34 Õîëîäèëüíèê Íîðä, 2-êàìåðíèé, ïðàëüíó ìàøèíêó-àâòîìàò Ðèãà. Êîíòàêòè: 26-50-47, 068-562-61-50

Õîëîäèëüíèê, á/â. Êîíòàêòè: 050-378-52-99

4.4. Ôîòî, ê³íî, îïòèêà

Õîëîäèëüíèêè, 3 øò., á/â. Êîíòàêòè: 098-451-82-72

ïðîäàì

Øâåéíó ìàøèíêó dzíãåð, íîæíèé ïðèâ³ä. Êîíòàêòè: 050-612-11-68

Ïë³âêîâèé ñóïåðôîòîàïàðàò ÎLympus MJU-II. Êîíòàêòè: 050-338-09-66, 097-973-16-81

Õîëîäèëüíèê Íîðä. Êîíòàêòè: 066-76570-99

Ïèëîñîñ Öèêëîí, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 72-01-18, 050-516-12-63

Øâåéíó ìàøèíêó Ïîäîëêà, ç íîæíèì ïðèâîäîì, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69

Òåëåôîí â³ä ²íòåðòåëåêîìó íà ì³ñüêèé íîìåð, áåçïðîâ³äíèé. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 050-135-44-52

Ïîáóòîâó â’ÿçàëüíó ìàøèíêó, íîâà. Êîíòàêòè: 26-41-32, 095-828-84-41

Øâåéíó ìàøèíêó Ïîäîëêà, ç òóìáîþ, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 72-36-35

êóïëþ

Ïîáóòîâó òåõí³êó ç ͳìå÷÷èíè, á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-603-32-65

Øâåéíó ìàøèíêó Ïîäîëêà. Êîíòàêòè: 098-577-35-34

Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Ñàìñóíã S-8500 (WAVE), (S-8530), (WAVE-2), S-8600 (WAVE-3), S-9010, I-9100, I-9103, I-9003, I-9001. Êîíòàêòè: 050-888-48-80, 29-59-80

4.3. Ïîáóòîâà òåõí³êà ïðîäàì 1-êàìåðíèé õîëîäèëüíèê Íîðä, âèñîòà – 1,40, á³ëîãî êîëüîðó, áåç ðåìîíòó, á/â. Êîíòàêòè: 72-61-38, 093-143-67-12

Ïîáóòîâó øâåéíó ìàøèíêó ×àéêà-142-Ì, ç íîæíèì ïðèâîäîì, ç åëåêòðîïðèëàäàìè. Êîíòàêòè: 095-828-84-41, 26-41-32 Ïîñóäîìèéíó ìàøèíó. Ö³íà: 450 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-31, 066-713-85-00 Ïðàëüíó ìàøèíêó Àãàò. Êîíòàêòè: 23-17-60 Ïðàëüíó ìàøèíêó Àð³ñòîí-Ìàðãàðèòà-2000, á/â. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-967-68-07, 71-58-90 Ïðàëüíó ìàøèíêó â-âî ͳìå÷÷èíà. Êîíòàêòè: 72-75-89

Àâòîêëàâè, «íåðæàâ³éêà», íà 21, 42 áàíêè. Êîíòàêòè: 097-797-26-36, 066-473-92-13

Ïðàëüíó ìàøèíêó, í³ì. â-âà, Ñàìñóíã. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-733-74-03

Àåðîãðèëü, íîâà. Êîíòàêòè: 063-388-10-09

Ïðàëüíó ìàøèíêó-«ìàëÿòêî». Êîíòàêòè: 099-791-01-80

Â’ÿçàëüí³ ìàøèíêè, 2 øò., á/â, â õîðîøîìó ñòàí³ òà íîâà. Êîíòàêòè: 095-117-34-75, 25-42-69

Ïðàëüíó ìàøèíêó. Êîíòàêòè: 79-51-19, 050-578-89-40

Â’ÿçàëüíó ìàøèíêó DRAGONFLY Mod: JBL245-2, íîâà óïàêîâêà. Ö³íà: 4500 ãðí. Êîíòàêòè: 095-509-01-28, ßðîñëàâ. Â’ÿçàëüíó ìàøèíó ѳëüâåð, íîâà, â-âà ßïîí³¿, 2-ôóíòóðíà, ïåðôîêàðòêîâà, êîìï’þòåðíà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-914-55-84, 097-447-58-08 Åëåêòðè÷íó ïëèòó, á/â. Êîíòàêòè: 066-473-92-13 Åëåêòðè÷íó ïëèòó, ñêëîêåðàì³÷íà. Êîíòàêòè: 097-797-26-36 Åëåêòðè÷íó ñóøèëêó-«ç쳺âèê» äëÿ ðóøíèê³â, ó âàííó ê³ìíàòó, 50õ65 ñì. Ö³íà: 350 ãðí. Êîíòàêòè: 095-603-80-28 Åëåêòðè÷íó øâåéíó ìàøèíó, â-âî ×åõ³ÿ, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-111-81-27, 71-14-16 Åëåêòðîâàôåëüíèöþ. Êîíòàêòè: 099-048-81-13 Êóõîííèé êîìáàéí Ìóë³íåêñ. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 063-499-65-41 Ìàøèíêó øâåéíó ѳíãåð. Êîíòàêòè: 066-427-57-39 ̳êðîõâèëüîâó ï³÷ Ñàìñóíã MW 73 BR, á³ëîãî êîëüîðó, íîâà, ç ãàðàíò³ºþ íà 3 ð. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 050-645-10-52, 23-06-32

Ïðàëüíó ìàøèíó dzðî÷êà, ìàëîãàáàðèòíà, ðîáî÷èé ñòàí. Êîíòàêòè: 25-91-94, ï³ñëÿ 18.00 Ïðàëüíó ìàøèíó Ðèãà-8. Êîíòàêòè: 24-52-03

Ïðàëüíó ìàøèíó-«àâòîìàò», á/â, ͳìå÷÷èíà, õîðîøèé òåõí³÷íèé ñòàí. Ö³íà: 1100 ãðí. Êîíòàêòè: 099-756-81-10, 067-196-45-37 Ïðàëüíó ìàøèíó-«íàï³âàâòîìàò», Àóð³êà-110. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 72-78-18

Øâåéíó ìàøèíêó, á/â. Êîíòàêòè: 067-289-24-20 Øâåéíó ìàøèíêó, â-âî ͳìå÷÷èíà, íîâà. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-135-44-52

Øâåéíó ìàøèíó Ïîä³ëüñüê; õîëîäèëüíèê Äíåïð, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (0332) 73-55-39, 067-361-34-20, 099-429-58-36 Øâåéíó ìàøèíó Ïðàêòèêà, çøèâíèé îâåðëîê. Êîíòàêòè: 79-98-71, 066-837-88-95 Øâåéíó ìàøèíó, «çèãçàã», â-âà ͳìå÷÷èíè, á/â, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 72-78-18

êóïëþ  íåðîáî÷îìó ñòàí³: êîìï’þòåðí³ ìîí³òîðè – 15 ãðí., òåëåâ³çîðè (êð³ì ³ìïîðòíèõ) – 25 ãðí., õîëîäèëüíèêè (êð³ì àì³à÷íèõ) – 80 ãðí., ïðàëüí³ ìàøèíêè – 60 ãðí. («ìàëÿòêî» – 30 ãðí.), ãàçîâ³ êîëîíêè – 150 ãðí., âîäîïðîâ³äí³ êðàíè (çì³øóâà÷³) – 10 ãðí., ðó÷í³ ìåõàí³÷í³ ãîäèííèêè ç æîâòèì êîðïóñîì – 30 ãðí., äâèãóíè – 25-100 ãðí., â³ò÷èçíÿí³ â³äåîìàãí³òîôîíè – 50 ãðí. Êîíòàêòè: 095-095-81-97 Ìàëåíüêèé õîëîäèëüíèê, ì³êðîõâèëüîâó ï³÷, á/â. Êîíòàêòè: 050-956-38-91 Ïèëîñîñ, áóäü-ÿêîãî âèðîáíèöòâà. Êîíòàêòè: 29-59-80, 050-888-48-80 Ñîêîâèæèìàëêó, á/â. Êîíòàêòè: 050-378-59-66

Ïðàñêó. Ö³íà: 20 ãðí. Êîíòàêòè: 050-236-52-42

Ñóøêó, äëÿ ôðóêò³â, åëåêòðè÷íà, á/â. Êîíòàêòè: 050-378-59-66

Ðåëàêñàòîð íà øâåéíó ìàøèíêó ×àéêà, äëÿ ïîêðàùåííÿ øâ³â òîíêèõ òà äåë³êàòíèõ òêàíèí (áåç ñòÿãóâàííÿ). Êîíòàêòè: 097-058-14-74

Õîëîäèëüíèê, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-427-58-39

Ñîêîâèæèìàëêó ×àðîäºéêà, á/â. Êîíòàêòè: 72-06-68

ïðîïîíóþ

Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí Ñóøêó, äëÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàí- -àâòîìàò³â: ѳìåíñ, Áîø, íÿ. Ö³íà: 350 ãðí. Êîíòàêòè: ²íäåç³ò, Àð³ñòîí, Êàéçåð, Õàí063-499-65-41 ñà, Àðäî, LG, Ñàìñóíã, Çàíóñ³, Òåõí³êà, á/â, ç ͳìå÷÷èíè: Åëåêòðîëþêñ, AEG òà ³í. íà õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüí³ êà- äîìó, ãàðàíò³ÿ. Êîíòàêòè: ìåðè, õîëîäèëüí³ â³òðèíè, 099-027-34-89, 095-350-73-74 ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ òà åëåêòðè÷í³ ïëèòè, êîëîíêè, ãåíåðàòîðè, òåëåâ³çîðè, ì³êðîõâèëüîâ³ ïå÷³, êóõîíí³ êîìáàéíè òà ³í. Êîíòàêòè: 099-277-72-00 Ôðèòþðíèöþ. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 063-499-65-41 Õë³áîï³÷êó Îð³îí, íîâà. Êîíòàêòè: 066-774-05-58, 24-26-20

Õîëîäèëüíèê, á/â, êóõîííèé ñòîëèê òà òàáóðåòêè. Êîíòàêòè: 063-352-22-32, 066-72565-33, 71-33-56, 093-984-83-36 Õîëîäèëüíèê Á³ðþñà, âèñîòà 1,4 ì, á/â. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 097-649-11-55, 050-862-76-08 Õîëîäèëüíèê Äîíáàñ-2014. Êîíòàêòè: 25-31-89 Õîëîäèëüíèê ²íäåç³ò, á/â 7 ð. Êîíòàêòè: 066-998-07-05

Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â, ìîðîçèëüíèõ êàìåð, íà äîìó ó çàìîâíèêà, ïåíñ³îíåðàì äåøåâøå. Êîíòàêòè: 095-058-87-58, 097-262-26-53

Ôîòîàïàðàò Àãàð, ôîòîñïàëàõ. Êîíòàêòè: 099-309-17-11 Ôîòîàïàðàò Ñîêîë-2, ïë³âêîâèé, â-âî Ëîìî, ÑÑÑÐ. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 098-561-40-45 Ôîòîãðàô³þ, ³íòåð’ºðíà, àâòîðñüêà ðîáîòà. Êîíòàêòè: 050-135-44-52 Öèôðîâèé ôîòîàïàðàò Cenon Rovershot ST-120, ìàéæå íîâèé, àêóìóëÿòîð, çàðÿäíèé ïðèñòð³é, ôëåøêà,÷îõîë. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 097-764-78-84 Öèôðîâèé ôîòîàïàðàò Êåíîí À-590 IS, â³äì³ííèé ñòàí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-711-95-05 Öèôðîâèé ôîòîàïàðàò ͳêîí, 10 ìåãàï³êñåë³â, îðèã³íàëüíèé, â-âî ÑØÀ, ìåòàëåâèé êîðïóñ, äóæå ÷³òêå çîáðàæåííÿ, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-667-20-70

Êîëüîðîâèé òåëåâ³çîð TCL 21Ò27, ä³àãîíàëü 54 ñì, ó âèêîðèñòàíí³ áóâ 1 ì³ñ. Ö³íà: 1000 ãðí., ò î ð ã. Êîíòàê òè: (0332)25-53-92, 050-103-41-68 oolleegg88@bigmir.net Êîëüîðîâèé òåëåâ³çîð Ïàëëàä³óì, ä³àãîíàëü 80 ñì, ãëèáèíà 50 ñì, ó â³äì³ííîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-523-79-65 Ìàãí³òîôîí Âåñíà, êàñåòíèé. Êîíòàêòè: 25-31-89 ÌÐÇ-ïëåºð, Ô³ë³ïñ, íà äèñêàõ òà ÌÐÇ, íà ôëåøö³. Êîíòàêòè: 050-135-44-52 Ìóçè÷íèé öåíòð KASON, ìóëüòèôóíêö³îíàëüíèé äèñïëåé, VCD, â³äåî, CD, MP3, FM, AM. Ö³íà: 320 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 099-611-47-41 Ìóçè÷íèé öåíòð Samsung MAX-N66G: 2 êàñåòè, 3 CD-äèñêà. Ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 099-431-69-33 Ìóçè÷íèé öåíòð Òîìñîí, íà 5 äèñê³â. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 050-135-44-52 Ïëåºð Àéâà, ÌÐÇ. Êîíòàêòè: 097-184-71-36 Ïðèéìà÷, 3-ïðîãðàìíèé êåø Àëüòà¿ð. Êîíòàêòè: 099-309-17-11 Ïðîãðàâà÷ DVD Ñîí³, ïîòóæíà áàòàðåÿ, ïîâíèé êîìïëåêò, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 099-005-56-80 Ïðîãðàâà÷ Ðîìàíòèêà + 2 êîëîíêè, 20 Âò. Êîíòàêòè: 24-40-78

êóïëþ

Ïðîãðàâà÷ «Ìàÿê», ç êîëîíêàìè, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-125-78-25, Íàòàëÿ

Ôîòîàïàðàòè òà îá’ºêòèâè, ðàäÿíñüêîãî â-âà. Êîíòàêòè: 097-737-53-70, 066-900-17-44

Ðàä³îëó гîíäà-102, ïðèéìà÷ ²øèì-001, ï³äñèëþâà÷. Êîíòàêòè: 050-197-50-20

4.5. Òåëå, â³äåî, àóä³î, ðàä³î

Ðàä³îïðèéìà÷³, ãó÷íîìîâö³. Êîíòàêòè: 24-39-31

ïðîäàì

Òåëåâ³çîð LG, 29 äþéì³â, ç òóìáîþ ï³ä òåëåâ³çîð, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 72-06-68

2 êîëîíêè, ìàãí³òîôîí Ìàÿê. Êîíòàêòè: 098-887-07-36 LCD òåëåâ³çîð Ô³ë³ïñ, 32 äþéìè, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 2700 ãðí. Êîíòàêòè: 066-246-34-04 Mp3 TRANSCEND T.sonic 630 Player|Radio 2Gb, á³ëèé, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, çàðÿäíèé ïðèñòð³é. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 066-125-78-25, Íàòàëÿ

Ñòàðèé òåëåâ³çîð íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 71-66-60

Òåëåâ³çîð LG, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-629-04-76 Òåëåâ³çîð LG21FUIRLX â â³äì³ííîìó ñòàí³ Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 28-05-95 Òåëåâ³çîð Samsung. Êîíòàêòè: 097-326-18-18 Òåëåâ³çîð Åëåêòðîí. Êîíòàêòè: 26-15-56

Àíòåíó ñóïóòíèêîâîãî òåëåáà÷åííÿ («òàð³ëêà»). Êîíòàêòè: 050-101-25-27

Òåëåâ³çîð íà çàï÷àñòèíè, á/â. Êîíòàêòè: 24-62-33

³äåîêàìåðó Ñîí³, ì³í³-DV. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 050-967-68-07, 71-58-90

Òåëåâ³çîð Ðîòåêñ, äà³ãîíàëü 47 ñì, á/â. Êîíòàêòè: 25-91-94, ï³ñëÿ 18.00

³äåîêàìåðó Ñîí³. Êîíòàêòè: 097-184-71-36

Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã, ìàëåíüêèé, á/â. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 72-78-18

³äåîêàìåðó Øàðï, íà çàï÷àñòèíè. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 050-135-44-52

Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã. Êîíòàêòè: 25-72-76, 050-665-00-12

³äåîìàãí³òîôîí LG, íà êàñåò³. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 050-135-44-52 Ãó÷íîìîâåöü äëÿ ðàä³îòî÷êè. Êîíòàêòè: 066-427-57-39 Êîëîíêè ïðîôåñ³éí³ 20 Âò. Êîíòàêòè: 096-627-43-96

Òåëåâ³çîð Ñîí³, ä³àã. 70 ñì, ê³íåñêîïíèé, ç ïóëüòîì, á/â. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-916-31-19, 23-06-32 Òåëåâ³çîð Ô³ë³ïñ, â³äì³ííèé ñòàí, ä³àãîíàëü 52 ñì. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 75-76-34, 066-987-62-19


Òåëåâ³çîð Øèëÿë³ñ. Êîíòàêòè: 25-31-89

Íîðêîâó øóáó, 48-50 ðîçì³ð, êîðè÷íåâîãî ê îëüîðó. Êîíòàêòè: 71-42-91, 096-414-49-40

Äèòÿ÷èé 2-êîë³ñíèé âåëîñèïåä, â³ä 2 äî 5 ð, ç ìàëþíêîì. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 25-23-62, 050-542-72-92

Çèìîâî-ë³òí³ êîëÿñêè, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 500-600 ãðí. Êîíòàêòè: 095-559-48-02

Ïàëüòî ç ïåñöåâèì êîì³ðîì, 48 ðîçì³ð. Êîíòàêòè: 23-22-41

Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä äëÿ äèòèíè 5-8 ðîê³â. Êîíòàêòè: 24-62-33

Ïàëüòî, ìîëîä³æíå, ÷îðíîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 72-75-89

Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä, á/â. Êîíòàêòè: 71-66-60

Çèìîâî-ë³òíþ äèòÿ÷ó êîëÿñêó, êîøèê, ïåðåêèäíà ðó÷êà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-806-06-51

Ïàëüòî, ïëàù íà õóòð³, ÷îëîâ³÷³. Êîíòàêòè: 72-75-89

Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä, á/â. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 24-62-33

Òåëåâ³çîð. Êîíòàêòè: 79-51-19, 050-578-89-40

Ïëàù, 03 Ê, êîñòþì L-1 (âîäîñò³éêèé), ãóìîâ³ ÷îáîòè, 44 ðîçì. Êîíòàêòè: 097-107-92-34

Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä, ðîæåâîãî êîëüîðó, ç ðó÷êîþ, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 71-56-76

êóïëþ

Òóôë³ â³éñüêîâ³, øê³ðÿí³, 41-42 ðîçì³ð. Êîíòàêòè: 72-06-68

Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä. Êîíòàêòè: 050-265-23-71, 097-636-80-65

Ðåñèâåð, àáî ï³äñèëþâà÷. Êîíòàêòè: 096-627-43-96

Òóôë³ ÷îëîâ³÷³, 39-40 ðîçì³ð, ÷îðí³, íà øê³ðÿí³é ï³äîøâ³. Ö³íà: 140 ãðí. Êîíòàêòè: 26-15-82, 099-175-22-56

Äèòÿ÷èé â³çîê. Ö³íà: 420 ãðí. Êîíòàêòè: 095-559-48-02

Òåëåâ³çîð, â-âà ͳìå÷÷èíè, ä³àãîíàëü 75 ñì. Ö³íà: 350 ãðí. Êîíòàêòè: 23-23-06, 050-157-13-33 Òåëåâ³çîð, ä³àãîíàëü 82 ñì, á/â 1 ì³ñ., ãàðàíò³ÿ 1 ð. Ö³íà: 2600 ãðí. Êîíòàêòè: 095-093-09-48 Òåëåâ³çîð, ÷îðíî-á³ëèé, á/â. Êîíòàêòè: 71-05-65, ï³ñëÿ 19.00

ïðîïîíóþ ³äåî- òà ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ïðîôåñ³éíà öèôðîâà â³äåîêàìåðà, êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, ñïåöåôåêòè, çàïèñ íà DVD. Âè¿çä äî çàìîâíèêà ïî îáëàñò³. Êîíòàêòè: 097-306-95-80, 066-576-42-89 ³äåîçéîìêà ïðîôåñ³éíîþ àïàðàòóðîþ, âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é, ìîíòàæ íà ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³. Ïåðåçàïèñ VHS íà DVD. Äîñòóïí³ ö³íè. Êîíòàêòè: 066-643-92-59; 0 6 6 - 1 2 2 - 0 4 - 1 0 , www.maz.lutsk.ua Ïðîôåñ³éíà ôîòîçéîìêà, çàïèñ íà ð³çí³ íîñ³¿, ï³äõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà. Êîíòàêòè: 066-389-01-12

Òóôë³, æ³íî÷³, øê³ðÿí³, íîâ³. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27 ×îáîòè â³éñüêîâ³, øê³ðÿí³, 42 ðîçì³ð. Êîíòàêòè: 72-06-68 ×îáîòè, 37-38 ðîçì., îñ³ííüî-çèìîâ³, øê³ðà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-22-41 ×îáîòè, æ³íî÷³. Êîíòàêòè: 72-75-89 ×îëîâ³÷ó ñîðî÷êó, ðîçì³ð 54, ÷îðíà, ç ïîëîñêàìè, â-âà Ìîñêâà, áðþêè, ðîçì. 48-50, ÷îðí³, øîâêîâ³. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69 Øêàðïåòêè ÷îëîâ³÷³, 27 ðîçì³ð. Êîíòàêòè: 098-128-04-92, 25-31-84 Øê³ðÿíå ïàëüòî-ïëàù, êîë³ð – áàêëàæàí, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-655-66-31, Ãàëèíà

Äèòÿ÷èé êîêîñîâèé ìàòðàö. Êîíòàêòè: 066-846-73-09

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó Òàêêî. Ö³íà: 900 ãðí. Êîíòàêòè: 050-369-89-25

Äèòÿ÷èé ìîòîöèêë, íà àêóìóëÿòîðí³é áàòàðå¿, íîâèé. Êîíòàêòè: 26-41-32, 095-828-84-41

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñê ó, â-âî Ïîëüùà, ÷åðâîíîãî êîëüîðó. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-740-32-69

Äèòÿ÷èé îáìåæóâà÷. Êîíòàêòè: 050-539-57-33

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñê ó, äëÿ äâ³éíÿò, á/â. Êîíòàêòè: 050-806-06-51

Äèòÿ÷èé îäÿã, 1-3 ð., äëÿ ä³â÷èíêè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 097-602-53-37

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó, çåëåíîãî êîëüîðó, ç êîøèêîì. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 098-946-97-54

Äèòÿ÷èé îäÿã, â³ä íàðîäæåííÿ äî 3 ð. Ö³íà: 3-10 ãðí. Êîíòàêòè: 095-559-48-02 Äèòÿ÷³ ðå÷³, äëÿ õëîï÷èêà ³ ä³â÷èíêè: êóðòêè, êîìá³íåçîíè, äæèíñîâ³ êîñòþìè, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 78-27-79, 050-823-40-45, ²ðèíà

4.6. Îäÿã, âçóòòÿ

Øê³ðÿíèé ïëàù, 50 ðîçì³ð, ÷îëîâ³÷èé. Êîíòàêòè: 23-22-41

Äèòÿ÷³ ðå÷³. 050-438-22-31

Êîíòàêòè:

ïðîäàì

Øê³ðÿí³ òóôë³, 39 ðîçì., íîâ³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27

Äèòÿ÷³ ðîëèêè. 063-388-10-09

Êîíòàêòè:

Âåñ³ëüí³ ðóêàâè÷êè, äî ë³êòÿ. Êîíòàêòè: 098-128-04-92, 25-31-84 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, 44-46 ðîçì³ð. Êîíòàêòè: 25-31-89

Øòàíè äëÿ âàã³òíèõ, äæèíñîâ³. Êîíòàêòè: 72-06-68

Âåñ³ëüíó ñóêíþ, 44-48 ðîçì³ð. Êîíòàêòè: 066-846-73-09 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 097-119-40-45, 050-597-83-18

Øóáó, íàòóðàëüíå õóòðî, íîâà, 48 ðîçì³ð, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-22-41

4.7. Äèòÿ÷³ òîâàðè

Äèòÿ÷³ õîäóíö³ òà äèòÿ÷å êð³ñëî äëÿ ãîäóâàííÿ, ãîéäàëêà, ïåëåíàëüíèé ñò³ë, õîðîøèé ñòàí, á/â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-577-35-34

Êîíòàêòè:

Äèòÿ÷ó âåñíÿíî-ë³òíþ êîëÿñêó, ãîëóáîãî ê îëüîðó. Êîíòàê òè: 050-438-12-97

Âåñ³ëüíó ñóêíþ, îðèã³íàëüíîãî ôàñîíó, á/â 1 ðàç, ð³ñò 158-165, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-260-02-39

Áàãàòîôóíêö³éíó äèòÿ÷ó êîëÿñêó, ñèíüîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 095-412-59-97

Äèòÿ÷ó âå÷³ðíþ ñóêíþ, â³ä 5 äî 8 ð. Êîíòàêòè: 066-888-38-35

Âèïóñêíó ñóêíþ, êîðñåò òà ñï³äíèöÿ, áåæåâà, 46-48 ðîçì. Ö³íà: 450 ãðí. Êîíòàêòè: 066-713-85-00, 24-56-31

Âåñíÿíèé êîìá³íåçîí äëÿ õëîï÷èêà. Ö³íà: 70 ãðí. Êîíòàêòè: 066-105-96-45

Äèòÿ÷ó äóáëÿíêó, ô³îëåòîâîãî êîëüîðó. Ö³íà: 50 ãðí. Êîíòàê òè: 25-23-62, 050-542-72-92

Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, êîë³ð áåæ, ðîçì. 42-44, ð³ñò 165-170 ñì. Êîíòàêòè: 26-26-03, 095-853-53-02

Âåñíÿí³ ÷îá³òêè, ç³ øê³ðè òà çàìøè, ðîæåâîãî êîëüîðó. Ðîçì³ð 29-30. Êîíòàêòè: 099-082-36-47, 093-332-85-98

Äèòÿ÷ó ê îëèñêó. 050-645-02-63

Äèòÿ÷ó âåñíÿíî-ë³òíþ êîëÿñêó, ðîæåâîãî êîëüîðó. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 067-833-44-54 Äèòÿ÷ó âåñíÿíó êóðòî÷êó, êîë³ð – ÷åðâîíèé ç ÿñêðàâî-çåëåíèì, ðîçì³ð 116-128 ñì. ²äåàëüíèé ñòàí. Êîíòàêòè: 099-082-36-47, 093-332-85-98

Êîíòàê òè:

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó (â³çîê) Ãðàêî, ñèíüîãî êîëüîðó, çèìîâî-ë³òíÿ, äîùîâèê. Ö³íà: 350 ãðí. Êîíòàêòè: 78-27-79, 050-823-40-45, ²ðèíà

Âåñíÿíî-ë³òíþ êîëÿñêó Êàïåëëà, ñ³ðî-ñàëàòîâîãî êîëüîðó. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 72-91-99, 095-242-46-08

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó ABC design 4-tec, çèìîâî-ë³òíÿ, ÷îõîë, ñóìêà, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 25-70-61, 093-310-00-11

Äæèíñîâèé ïëàù, æ³íî÷èé, ñèíüîãî êîëüîðó, ðîçì. 46, íîâèé. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 050-916-31-19, 23-06-32

Âåñíÿíî-ë³òíþ êîëÿñêó, â-âî Ïîëüùà, äîùîâèê, ÷îõîë, ðóõîì³ ïåðåäí³ êîëåñà ç ìîæëèâ³ñòþ ô³êñàö³¿. Ö³íà: 550 ãðí. Êîíòàêòè: 72-91-99, 095-242-46-08

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó ÀÁÑ-äèçàéí, 3-êîë³ñíà, êîðè÷íåâî-áëàêèòíîãî êîëüîðó, çèìîâî-ë³òíÿ, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-216-45-46

Ƴíî÷³ áîñîí³æêè, ìàéæå íîâ³, 41, 42, 43 ðîçì³ð. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-270-98-71

Âåñíÿíî-ë³òíþ êîëÿñêó, äëÿ õëîï÷èêà. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 095-580-81-63

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó Äæîáá³, óí³âåðñàëüíà, ÷îõîë ç îâ÷èíè, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 26-50-99, 050-839-15-60

Ƴíî÷ó øê³ðÿíó êóðòêó, óòåïëåííà, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðãî. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27

Âçóòòÿ òà îäÿã äëÿ õëîï÷èêà, â³ê 2-3 ð. Êîíòàêòè: 050-990-64-30

Êðîñ³âêè, ðîçì. 41 (30 ãðí.), ÷îáîòè, ðîçì. 42-43 (25 ãðí.). Êîíòàêòè: 050-236-52-42

³çîê-«òðîñòèíêó», ë³òí³é, 2 ïîëîæåííÿ (ñèäÿ÷å òà ëåæà÷å). Ö³íà: 75 ãðí. Êîíòàêòè: 066-515-63-73 Äèòÿ÷å êð³ñëî, äëÿ ãîäóâàííÿ, ó õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-739-70-96 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî-«êîëèñêó», â-âî Ïîëüùà. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 71-67-05, 063-757-62-88

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó. Êîíòàêòè: 050-962-52-37 Êîëÿñêó Àíäðîêñ, ñâ³òëîãî êîëüîðó ç âñòàâêàìè, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 71-33-72, 050-838-25-73 Êîëÿñêó Áåá³-äèçàéí ì³í³, ÷åðâîíîãî êîëüîðó, Êîíòàêòè: 050-716-56-28

Äèòÿ÷³ õîäóíö³. 099-309-17-11

Àâòîìîá³ëüíå êðñ³ëî, â³ä íàðîäæåííÿ äî 12 ì³ñ., ñàëàòîâîãî êîëüîðó. Ö³íà: 450 ãðí. Êîíòàêòè: 050-935-17-66

Êîñòþì ÷îëîâ³÷èé (ðîçì. 48/5). Ö³íà: 280 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 095-870-74-76, 25-87-83

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 580 ãðí. Êîíòàêòè: 095-874-01-56

Êîëÿñêó äëÿ äâ³éíÿò, ë³òíÿ. Êîíòàêòè: (0332) 25-29-03, Ëåñÿ, 050-745-21-38

Âåñ³ëüíó ñóêíþ, â-ê ñàëîí «Äàðë³íã», ðîçì. 48-50, áîëåðî, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-978-82-30

Äæèíñè òà êîñòþì äëÿ âàã³òíèõ. Êîíòàêòè: 050-438-12-97

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó, óí³âåðñàëüíà, äî 3 ð., «êåíãóðó», êîøèê, ñóìêà, êîíâåðò. Ö³íà: 320 ãðí. Êîíòàêòè: 063-499-65-41

Äèòÿ÷³ õîäóíö³, æîâòî-áëàêèòíîãî êîëüîðó. Ö³íà: 170 ãðí. Êîíòàêòè: 099-926-48-68

ïðîäàì

Âåñíÿíî-ë³òíþ äèòÿ÷ó êîëÿñêó, Áåá³-äèçàéí. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 066-445-33-32

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó, çîëîòèñòîãî êîëüîðó, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 068-844-92-57

Êîëÿñêó âåñíÿíî-ë³òíþ, â-âî Ïîëüùà, ÷îõîë, äîùîâèê. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 25-23-62, 050-542-72-92

Âåñ³ëüíó ñóêíþ, á³ëîãî êîëüîðó, ðîçì³ð 42-46. Êîíòàêòè: 72-06-68

Âèøóêàíó, ñó÷àñíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, êóïëåíó â ñàëîí³, â ³äåàëüíîìó ñòàí³, á³ëîãî êîëüîðó, êîðñåò ïðîçîðèé, îçäîáëåíèé êàìíÿìè Ñâàðîâñê³, çàíèæåíà òàë³ÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-739-67-58

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó Androx Diamond. Õîðîøèé ñòàí, êîë³ð áëàêèòíèé, ïîâíèé êîìïëåêò (ëþëüêà, ïðîãóëÿíêîâå ñèä³ííÿ, àíòèìîñê³òíà ñ³òêà, äîùîâèê, ÷îõîë íà í³æêè). Êîíòàêòè: 050-950-78-74 Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó ³êòîð³ÿ-Ãîëä, áóçêîâîãî êîëüîðó, çèìîâî-ë³òíÿ. Êîíòàêòè: 066-892-73-17, 066-388-77-85

Øê³ðÿíèé ïëàù, 48 ðîçì³ðó, æ³íî÷èé. Êîíòàêòè: 23-22-41

Øê³ðÿíó æ³íî÷ó êóðòêó, ðîçì. 50-52, ðàäÿíñüêîãî â-âà, â õîðîøîìó ñòàí³, ë³òíÿ. Ö³íà: 120 ãðí. Êîíòàêòè: 23-42-91, 066-782-76-48

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó Adamex, â-âà Ïîëüùà, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-912-00-84

Äèòÿ÷èé êèëèì, äåøåâî. Êîíòàêòè: 72-75-89

Äèòÿ÷³ ðå÷³, äî 4 ð., îáìåæóâà÷³ äî äèòÿ÷îãî ë³æêà, 1,20õ0,60, ë³òíþ êîëÿñêó. Êîíòàêòè: 050-438-22-31

Áîñîí³æêè òà òóôë³ øê³ðÿí³, á³ë³. Êîíòàêòè: 72-06-68

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó Äæîáá³, «2 â 1», óí³âåðñàëüíà. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-105-96-45 Äèòÿ÷ó êîëÿñêó, â-âà ͳìå÷÷èíà, á/â, õîðîøî¿ ÿêîñò³ (500 ãðí.), äèòÿ÷å àâòîêð³ñëî, â-âî Ôðàíö³ÿ, ç ðåìåíÿìè áåçïåêè òà ðåãóëþâàííÿì âèñîòè ñèä³ííÿ (450 ãðí.). Êîíòàêòè: 066-105-96-45

Êîëÿñêó äëÿ õëîï÷èêà, ñèíüîãî êîëüîðó, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-713-85-00, 24-56-31

Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ Äæîáá³, äèòÿ÷å ë³æå÷êî, ç ìàòðàöîì òà øóëõÿäîþ, ãîéäàëêó. Êîíòàêòè: 095-128-51-86 Êîëÿñêó, â-âî Àâñòð³ÿ, á/â. Êîíòàêòè: 066-105-96-45 Êîëÿñêó, âèøíåâî-áåæåâó. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-31, 066-713-85-00

Êð³ñëî äëÿ ãîäóâàííÿ. Êîíòàêòè: 050-962-52-37 Ëåæàíêó ç âìîíòîâàíîþ âàííîþ + ïîëè÷êè, äëÿ ïåðåîäÿãàííÿ äèòèíè, êóïàííÿ, â-âî ͳìå÷÷èíà. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 050-777-32-44

˳æêî-êîëèñêó äåðåâ’ÿíó, ç ìàòðàöîì òà áàëäàõ³íîì, ðîæåâîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 050-626-95-58 ˳æêî-êîëèñêó, ç ìàòðàöîì, áàëäàõ³íîì, îáìåæóâà÷àìè. Ö³íà: 550 ãðí. Êîíòàêòè: 095-559-48-02 ˳òíþ êîëÿñêó Äæîáá³, 3 ïîëîæåííÿ ñïèíêè, ÷åðâîíî-ñ³ðèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 450 ãðí. Êîíòàêòè: 050-167-79-08

ͳ÷í³ ñîðî÷êè, âåëèê³ ðîçì³ðè, õàëàò. Êîíòàêòè: 23-22-41

Äèòÿ÷å ë³æêî, ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà, ç ìàòðàöîì, 1,20õ0,60. Êîíòàêòè: 71-56-76

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó-«ïàðàâîçèê», äëÿ äâ³éíÿò, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 4000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 066-079-94-43

Îäÿã òà âçóòòÿ, äëÿ õëîï÷èêà â³êîì â³ä 1 ð. Êîíòàêòè: 098-128-04-92, 25-31-84

Íîâèé ÷îëîâ³÷èé êîñòþì, 48 ðîçì³ð, ÷îðíîãî êîëüîðó, äåøåâî. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27

Äèòÿ÷å ë³æêî-êîëèñêó, êîêîñîâèé ìàòðàö, á/â. Ö³íà: 280 ãðí. Êîíòàêòè: 050-295-64-90

Äèòÿ÷ó ë³òíþ êîëÿñêó. Êîíòàêòè: 050-156-26-11, 23-38-69

Îäÿã, äëÿ íåìîâëÿò, á/â, ó äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-001-59-10, 098-081-73-38

Íîðêîâó øàïêó, êàïåëþõ. Êîíòàêòè: 72-75-89

Äèòÿ÷å ë³æêî. 066-846-73-09

Êîíòàêòè:

Çèìîâ³ ÷îáîòè, ñèíüîãî êîëüîðó, íà öåãåéö³, ðîçì. 21 (120 ãðí.). Êîíòàêòè: 066-105-96-45

Ìóçè÷íó äèòÿ÷ó ãîéäàëêó Ãðàî. Ö³íà: 400 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 066-079-94-43

Îðòîïåäè÷í³ áîñîí³æêè, ðîçì. 24. Êîíòàêòè: 097-602-53-37

Ïîâíèé çá³ðíèê òâîð³â Ê. Ïàóñòîâñüêîãî. Êîíòàêòè: 26-41-32, 095-828-84-41

Ðîçêëàäíèé ñòîëèê äëÿ ãîäóâàííÿ òà âàííî÷ê ó. Êîíòàêòè: 066-846-73-09

Òð³óìô-òðàãåä³þ «Ïîë³òè÷íèé ïîðòðåò Ñòàë³íà», 2 òîìè. Ö³íà: 400 ãðí./ 1 òîì. Êîíòàêòè: 75-06-36

Øê³ëüíó ôîðìó äëÿ ä³â÷èíêè, ð³ñò 116 ñì, äåøåâî. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27

«²ñòîð³þ Âåëèêî¿ â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè», 12 òîì³â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 400 ãðí./ 1 òîì. Êîíòàêòè: 75-06-36

êóïëþ

4.10. ³äïî÷èíîê, ñïîðò, òóðèçì

Îä³ÿëà äèòÿ÷³ áàéêîâ³, ìîæíà á/â, ïîøòó÷íî, òàêîæ ðàäÿíñüêîãî â-âà, äîðîãî. Êîíòàêòè: 29-59-80, 094-908-69-80

4.8. Êèëèìè, êîâäðè, òêàíèíè ïðîäàì 2-ñïàëüíå ïîêðèâàëî. Êîíòàêòè: 25-31-89 2-ñïàëüíå ïîêðèâàëî. Êîíòàêòè: 72-75-89 Âåëþðîâ³ øòîðè, ñâ³òëî-êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, ç ëàìáðåêåíîì, íà âåëèêå â³êíî. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 050-916-31-19, 23-06-32 Äâà ïðóæèííèõ ìàòðàöè, äî 1,5-ñïàëüíèõ ë³æîê. Êîíòàêòè: 24-39-31 Êèëèì, 2,5õ3,5, áåæåâèé, äîð³æêè êèëèìîâ³, 4,5 ì, 2 øò., çåëåí³. Êîíòàêòè: 72-01-18, 050-516-12-63 Êèëèì. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 72-78-18 Êèëèìè, á/â. Êîíòàêòè: 25-62-79 Êèëèìè. Êîíòàêòè: 25-31-89 Ìàòðàöè: ïðóæèííèé ³ âàòíèé, á/â, ó äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-001-59-10, 098-081-73-38 Îä³ÿëà â³éñüêîâ³ áàéêîâ³, íîâ³, äåøåâî. Êîíòàêòè: 050-888-48-80 Îðòîïåäè÷íèé ìàòðàö, 2õ1, á/â. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 26-41-32, 095-828-84-41 Ïàëàñ íà ï³äëîãó, 2,3õ3, íîâèé. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69

ïðîäàì Àðì³éñüêó ïàëàòêó, íà 5 ì³ñöü, ñ³òêó êàìóôëÿæíó, ìàñêóâàëüíó. Êîíòàêòè: 067-643-75-02 Áàñåéí äëÿ ïëàâàííÿ, äëÿ äîðîñëèõ. Êîíòàêòè: 095-219-78-62 Á³ëüÿðäíèé ñò³ë, 12 ôóò³â, ðîçì³ð 3,60õ1,85, ç òàéìåðîì íà øàðè, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 1700 ó. î. Êîíòàêòè: 067-661-10-11, 050-916-31-19 Âàë³çó Äåðá³ íà êîëåñàõ. Êîíòàêòè: 093-724-53-83, 26-82-97 Âåëîñèïåä â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-465-18-22 Âåëîñèïåä, ñïîðòèâíî-òóðèñòè÷íèé. Êîíòàêòè: 25-91-94, ï³ñëÿ 18.00 Ãèð³, 24 êã. Êîíòàêòè: 72-77-48, 095-900-68-86 óìíàñòè÷íèé òðåíàæåð, êàíàò, ê³ëüöå, òàðçàíêà â êîìïëåêò³, íåäîðîãî, ãèðþ, 2-4 êã. Êîíòàêòè: 23-35-66, 098-980-50-58 Ãðèëü áàðáåêþ. 099-048-81-13

Êîíòàêòè:

Ëèæ³, äóáîâ³, äîâæèíà 2,2 ì, äèòÿ÷³ ëèæ³, êëþ÷êè, ñàí÷àòà. Êîíòàêòè: 050-135-44-52 Ìåáëåâèé íàá³ð äëÿ áàí³/ñàóíè/ äà÷³: ñò³ëåöü áåç ñïèíêè (180 ãðí.), ñò³ëåöü ç³ ñïèíêîþ (220 ãðí.), ëàâêà (1400õ330), 400 ãðí., ñò³ë (1400õ700), 800 ãðí. Êîíòàêòè: 095-858-78-05, 066-445-06-94 Ìîòîðíèé ÷îâåí, ³ìïîðòíèé. Êîíòàêòè: 067-383-24-21

Ïåðèíè, 2 øò., âàòÿí³ îä³ÿëà, 2 øò. Êîíòàêòè: 72-01-18, 050-516-12-63

Íàá³ð âîëàí³â äëÿ ãðè â áàäì³íòîí. Êîíòàêòè: 098-128-04-92, 25-31-84

Ïîäóøêè ç ï³ð’ÿ, 6 øò. Ö³íà: 100 ãðí./1 øò. Êîíòàêòè: 72-78-18

Íàäóâíèé ãóìîâèé ÷îâåí. Êîíòàêòè: 095-132-81-18

Ðóøíèêè âèøèò³, âåëèê³. Êîíòàêòè: 097-783-47-69, 23-42-91

Íàìåò (øàòðî), äëÿ ïðîâåäåííÿ óðî÷èñòèõ ïîä³é, 4õ6õ3 (24 êâ. ì), á³ëî-çåëåíîãî êîëüîðó, âîäîñò³éêèé, çéîìí³ áîêîâ³ ñò³íêè, íîâèé. Êîíòàêòè: 067-601-20-58

Òþëü òà øòîðè, á/â. Ö³íà: 15 ãðí./ ì. Êîíòàêòè: 050-243-17-03, 25-84-17

Êîëÿñêó-«òðîñòèíêà», ë³òíÿ. Ö³íà: 70 ãðí. Êîíòàêòè: 063-499-65-41

ϳäðó÷íèêè ç âåòåðèíàð³¿. Êîíòàêòè: 050-665-08-08

Ïðèøâ³í, 6 òîì³â. Ö³íà: 120 ãðí. Êîíòàêòè: 050-788-32-08

Êîëÿñêó, çèìîâî-ë³òíþ, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 066-515-63-73 Êîëÿñêó-òðàíñôîðìåð, çèìîâî-ë³òíÿ, â-âî ͳìå÷÷èíà, â ãàðíîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. Ö³íà: 550 ãðí. Êîíòàêòè: 050-777-32-44, Êàòÿ

Ìàð³ºòòà Øåãåíÿí. Ö³íà: 60 ãðí. Êîíòàêòè: 050-788-32-08

Ðîæåâ³ äèòÿ÷³ êðîñ³âêè, 30 ðîçì³ð. ²äåàëüíèé ñòàí. Êîíòàêòè: 099-082-36-47, 093-332-85-98

Òêàíèíè: ìåëàíæ, ñàòèí, àòëàñ, äëÿ ïîøèòòÿ êîâäðè. Êîíòàêòè: 095-117-34-75, 25-42-69

Äèòÿ÷å ë³æêî, ç ìàòðàöîì. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 066-544-32-53, 28-44-61

Êóðòêó, â-âî Ïîëüùà. Êîíòàêòè: 72-75-89

Ïðîãóëÿíêîâó êîëÿñêó-«êíèæêó» Geoby Ñ 922, òåìíî-ñ³ðî-ñàëàòîâîãî êîëüîðó, â ãàðíîìó ñòàí³, º äîùîâèê, óòåïëåíèé ÷îõîë äëÿ í³æîê, 3 ïîëîæåííÿ ñïèíêè, ðåìåí³ áåçïåêè, ñòîëèê äëÿ äèòèíè, áàãàæíå â³ää³ëåííÿ. Ö³íà: 650 ãðí. Êîíòàêòè: 050-546-84-61

Êîëÿñêó, ç/ë, äëÿ ä³â÷èíêè. Ö³íà: 550 ãðí. Êîíòàêòè: 066-713-85-00, 24-56-31

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó, äëÿ ä³â÷èíêè, òðàíñôîðìåð, çèìîâî-ë³òíÿ, ñ³ðî-ðîæåâîãî êîëüîðó, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 099-233-35-59

Êóðòêó øê³ðÿíó, ÷îëîâ³÷ó, 48-50 ðîçì³ð, á/â. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 26-15-82, 099-175-22-56

31

ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÓÒÓ

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

Òþëü, äîð³æêó, äîâæèíà 4,20 ì, äèâàíäåê. Êîíòàêòè: 72-75-89 Øåðñòÿí³ êèëèìè, 2,5õ3,5, 1,40õ1,00. Ö³íà: 200-500 ãðí./øò. Êîíòàêòè: 72-78-18 Øèíåëüíó òêàíèíó. Êîíòàêòè: 72-06-68 Øê³ðêó íóòð³¿, îáðîáëåíó, ñâ³òëîãî êîëüîðó. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 29-59-80

êóïëþ Îä³ÿëà áàéêîâ³, àáî âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, òàêîæ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. Äîðîãî. Êîíòàêòè: 29-59-80, 094-908-69-80

4.9. Äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ ïðîäàì Âåëèêó ðàäÿíñüêó åíöèêëîïåä³þ, 10 òîì³â. Êîíòàêòè: 26-51-90, 063-394-32-49 Ãîðüêèé, 30 ò. Ö³íà: 350 ãðí. Êîíòàêòè: 050-788-32-08 Æóðíàë «Íàøå íàñëåäèå». Ö³íà: 70 ãðí. Êîíòàêòè: 050-788-32-08

Íàìåò, 4õ4 097-107-92-34

ì.

Êîíòàê òè:

Íîâèé ôóòáîëüíèé ì’ÿ÷, øê³ðÿíèé. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-31, 066-713-85-00 Ïàëàòêó, â-âî Ïîëüùà, 3-ì³ñíà, á/â. Êîíòàêòè: 067-765-70-99

Ïðåïàðàòè äëÿ äåç³íôåêö³¿ âîäè â áàñåéí³. Êîíòàêòè: 095-422-10-17, (0332) 28-14-83 Ðàêåòêó äëÿ òåí³ñó. Êîíòàêòè: 25-31-89 Ñàìîêàò. Ö³íà: 70 ãðí. Êîíòàêòè: 24-62-33 Ñàíêè. Ö³íà: 20 ãðí. Êîíòàêòè: 050-236-52-42 Ñïàëüíèé ì³øîê, ðþêçàê, äîðîæíþ ñóìêó, øê³ðÿíà. Êîíòàê òè: 25-31-89 Òàéìåðè ÷àñó, íà øàðè äëÿ á³ëüÿðäíèõ ñòîë³â, á/â. Êîíòàêòè: 050-916-31-19, 067-661-10-11 Òðåíàæåð Îðá³òðåê ÂÊ-2030. Êîíòàêòè: 098-669-78-90

Òðåíàæåð ñïîðòèâíèé äëÿ òðåíóâàííÿ ì’ÿç³â æèâîòà, á/â, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-265-23-71, 097-636-80-65

êóïëþ

²ëþñòðîâàíó ³ñòîð³þ ÑÐÑÐ. Ö³íà: 80 ãðí. Êîíòàêòè: 050-788-32-08

Âîäíèé àòðàêö³îí òèïó «øàéáà», «òàáëåòêà», «áàíàí». Êîíòàêòè: 050-687-87-76, 096-379-04-58

²ñòîð³ÿ ìèñòåöòâà çàðóá³æíèõ êðà¿í, ³ëþñòðàö³ÿ. Ö³íà: 60 ãðí. Êîíòàêòè: 050-7888-32-08

Íàìåòè â³éñüêîâ³, ñ³òêè ìàñêóâàëüí³, êóíã, áóðæóéêó, òåðìîñ 12 ë. Êîíòàêòè: 050-506-16-93


32

ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÓÒÓ

4.11. Ìåäèöèíà, êîñìåòèêà ïðîäàì Àëîå. Êîíòàêòè: 23-22-41 Âàçîí çîëîòèé âóñ. Êîíòàêòè: 066-427-58-39 Âàçîí ³íä³éñüêèé ëóê, ë³êóº ïîë³àðòðèò, ðàäèêóë³ò, â³ä óêóñ³â êîìàõ òà òâàðèí, â³ä ëóïè òà âèïàäàííÿ âîëîññÿ. Êîíòàêòè: 066-427-58-39, 75-19-91 ²íâàë³äíó êîëÿñêó, ìèëèö³, ñ/â, äëÿ ³íâàë³ä³â. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-264-60-74, 099-228-15-97 Êóñà÷êè êîñìåòè÷í³. Ö³íà: 30 ãðí. Êîíòàêòè: 050-236-52-42 Ìàñàæåð äëÿ î÷åé, â-âî ͳäåðëàíäè. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 26-15-82 Ò³í³ äëÿ ïîâ³ê, ñèíüîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 098-128-04-92, 25-31-84

ïðîïîíóþ Àëêîãîë³çì: îáðèâ çàïîþ, ë³êóâàííÿ. Íåâðîçè. Àíîðåêñ³ÿ: ë³êóâàííÿ. Êîíô³äåíö³éí³ñòü ãàðàíòóºòüñÿ. ˳ö. À ¹ 567971 â³ä 25.11.2010 ð. ÌÎÇÓ. Êîíòàêòè: 28-27-17, 050-542-38-34, 067-191-15-90 www.prychiatiatria.com.ua

Ïîäàðóíêîâà êàðòêà â³ä Faberlic – ñòàíüòå êîíñóëüòàíòîì ³ ãàðàíòîâàíî îòðèìàéòå â ïîäàðóíîê ïàðôóìåðíó âîäó. Àêö³ÿ òðèâຠäî 03.06.2012 ð. Îòðèìàòè êàðòêó ìîæíà çà àäðåñîþ. Àäð: Ëóöüê, ïð. Âîë³, 27, êàá. 311, (3-ïîâåðõ) Êîíòàêòè: 066-488-69-89

4.12. Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ ïðîäàì Áóðÿê ñòîëîâèé, ñîðò Äåòðîéò, 1, 5 ò, êàðòîïëþ. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-438-09-87 Âåëèêó êàðòîïëþ ñîðò³â Ñëîâ’ÿíêà ³ Áåëà Ðîñà, 1 ò. Ö³íà: Äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-337-39-93 Âåëèêó êàðòîïëþ, êîðìîâèé áóðÿê, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 70-44-80, 099-077-17-99 Âåëèêó êàðòîïëþ. Ö³íà: 40 êîï./ êã. Êîíòàêòè: 70-73-06, 095-817-17-60 Ãóñÿ÷³ ÿéöÿ. Êîíòàêòè: 24-95-85, 095-833-76-74

Êàðòîïëþ ïðîäîâîëü÷ó òà íàñ³ííºâó ñîðòè: Ñàíòà, Àíîñòà, Áåëà ðîñà, Ñëîâ’ÿíêà» äî 1 ò. Ïøåíèöþ 300 êã, ñòîëîâ³ áóðÿêè. Êîíòàêòè: (0332) 73-55-39, 067-361-34-20; 099-429-58-36 Êàðòîïëþ Ñëîâ’ÿíêà, Áåëà Ðîññà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-626-79-87 Êàðòîïëþ ñîðòîâó Áºëà Ðîñà. Êîíòàêòè: (0332) 72-55-65,-76-02-08, Çîÿ Âîëîäèìèð³âíà, ï³ñëÿ 16.00, 066-070-08-61 Êàðòîïëþ ñîðòó Áåëà Ðîñà. Êîíòàêòè: 099-348-99-87 Êàðòîïëþ, âåëèêó, ìîæëèâî íàñ³ííºâó, 1,5 ò. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-338-48-82 Êàðòîïëþ, ì. Ëóöüê. Êîíòàêòè: 050-438-28-25 Êàðòîïëþ. 098-257-53-28

Êîíòàêòè:

Êàðòîïëþ. Êîíòàêòè: 099-740-02-82, ï³ñëÿ 18.00 Êîçåíÿò, â³ê 2 ì³ñÿö³. Êîçÿ÷å ìîëîêî (áåç çàïàõó), â ñ. Ìèëóø³, Êîíòàêòè: 066-969-26-42 Êîíñåðâàö³þ, ð³çíî¿ ºìíîñò³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27 Ìîðêâó, ïåðåáðàíà, ìîñêîâñüêà çèìîâà. Ö³íà: 1,20 ãðí./1 êã. Êîíòàêòè: 067-332-00-24 Öèáóëþ Õàëê³äîí, ôàñîâàíó, â ñ³òêàõ, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-784-75-55

êóïëþ Êàðòîïëþ, ìîðêâó, ñòîëîâèé áóðÿê. Êîíòàêòè: (0332) 73-79-71, 050-981-65-34

4.13. Çàãóáëåíî, çíàéäåíî, ïîâ³äîìëåííÿ çàãóáëåíî Âòðà÷åíå ïîðòìîíå ç ïðàâàìè ïðàâà âîä³ÿ âèäàí³ íà ³ì’ÿ Ìåð÷óê Î.Ë., ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Êîíòàêòè: (0332) 75-19-45, 0 9 5 - 5 1 4 - 6 8 - 9 9 , 095-478-83-89 Âòðà÷åí³ äîêóìåíòè íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó çà àäðåñîþ: ì. Ëóöüê, âóë. Âåòåðàí³â, 17, êâ. 72, âèäàí³ íà ³ì’ÿ Ïîëüøàêîâî¿ Âàëåíòèíè Òèõîí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèìè. Âòðà÷åíó ñåðåæêó ç êîðè÷íåâèì êàìåíåì â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì» ïðîøó ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Êîíòàêòè: 099-332-45-58

ïîâ³äîìëåííÿ Ìàãàçèí ïðîâîäèòü ðîçïðîäàæ ãóðòîì øòó÷íèõ â³íê³â, êîðçèí, êâ³ò³â ç îôîðìëåííÿì òà â çàãîòîâêàõ. Êîíòàêòè: (0332) 24-00-24, 095-411-65-50

4.14. Àíòèêâàð³àò ïðîäàì Ãåë³êîí, 1961 ð. â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-97-107-58 Êàðòèíó 1953 ð. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69

4.15. Âñå äëÿ ñàä³âíèê³â òà ãîðîäíèê³â ïðîäàì Âàçîí êèòàéñüêà ðîçà. Êîíòàêòè: 26-81-70, 095-155-71-16 Ãëèíîçåì. 067-289-24-20

Êîíòàêòè:

Çåðíî ïøåíèö³. Êîíòàêòè: 050-717-10-71, 23-22-63 Çåðíî ïøåíèö³. 066-427-58-39

Êîíòàêòè:

Çåðíî ïøåíèö³. Ö³íà: 1 êã./2 ãðí. Êîíòàêòè: 26-34-00, âðàíö³ ÷è ââå÷åð³ Êàðòîïëþ, äëÿ âæèâàííÿ òà ïîñàäêè, ñîðò – æîâòà. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 063-887-52-94, Ñåðã³é

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

Ñàäæàíö³ ìàëèíè, ãîð³õà. Êîíòàêòè: 050-833-07-44, 72-35-69

Õîì’ÿ÷ê³â, àêâàð³óìíèõ ðèáîê. Êîíòàêòè: 25-76-23, 095-381-74-66

Ñàäæàíö³ òó¿. Ö³íà: 20 ãðí./øò. Êîíòàêòè: 26-81-70, 095-155-71-16

Öóöåíÿ çàõ³äíî-ñèá³ðñüêî¿ ëàéêè, ä³â÷., â³ä ðîáî÷èõ áàòüê³â. Êîíòàêòè: 26-43-46

ß÷ì³íü. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-075-76-31, 067-750-14-62

Êîøåíÿ, â äîáð³ ðóêè. Êîíòàêòè: 050-438-27-94

Ïøåíèöþ, êàðòîïëþ, çåðíîâ³. Êîíòàêòè: 099-740-32-29

Öóöåíÿò àìåðèêàíñüêîãî êîêåðñïàí³åëÿ, ðóäîãî îêðàñó. Êîíòàêòè: 093-274-52-11

Êîøåíÿ, â³ê 2 ì³ñ., ä³â÷èíêà, ñ³ðî-á³ë îãî êîðàñó. Êîíòàê òè: 097-336-87-13, 095-917-58-89

4.16. Çîîêóòî÷îê

Öóöåíÿò á³ãëÿ, â³ä âèñòàâêîâèõ áàòüê³â, äîêóìåíòè ÊÑÓ. Êîíòàêòè: 067-466-23-56

Êîøåíÿ, ÷îðíîãî îêðàñó, õëîï÷èê, ïóõíàñòèé, â õîðîø³ ðóêè. Êîíòàêòè: 063-190-04-11

ïðîäàì

Öóöåíÿò äðàòõààðà, áàòüêè – ÷åìï³îíè, â³äì³ííèé åêñòåð’ºð ³ ðîáî÷³ ÿêîñò³, 2 ì³ñ. Êîíòàêòè: 068-562-72-33

Êîøåíÿò, á³ëîãî òà ÷îðíîãî-á³ëîãî îêðàñó, õëîï÷èêè, 1,5 ì³ñ. Êîíòàêòè: 066-027-70-47

Öóöåíÿò äðàòõààðà. Êîíòàêòè: 050-757-88-05

Êîøåíÿò, â äîáð³ ðóêè. Êîíòàêòè: 29-26-35, 73-89-62

 äîáð³ ðóêè öóöåíÿò, ç äîñòàâêîþ. Êîíòàêòè: 78-23-86

Öóöåíÿò çàõ³äíîñèá³ðñüêî¿ ëàéêè, â³ä ðîáî÷èõ áàòüê³â. Êîíòàêòè: 095-723-53-41

Êîøåíÿò, ïóõíàñò³, ãàðí³, çäîðîâ³, 1,5 ì³ñ. Êîíòàêòè: 24-63-48, 099-457-25-00

 õîðîø³ ðóêè êîáåëÿ, ìåòèñ â³â÷àðêè, 1 ð³ê. Êîíòàêòè: (0332) 71-21-50, 095-833-76-57

Öóöåíÿò êàâêàçüêî¿ â³â÷àðêè, 1 ì³ñÿöü. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 068-138-50-39

Ñîáàêó, êëè÷êà ͳêà, 4,5 ð., íå àãðåñèâíà, â õîðîø³ ðóêè. Êîíòàêòè: 050-855-34-28

Âóëèêè, 4 øò. Êîíòàêòè: 26-89-79, 095-102-89-16

Öóöåíÿò ìîñêîâñüêî¿ ñòîðîæåâî¿ òà öóöåíÿò ðîòâåéëåðà. Êîíòàêòè: 050-757-88-05

êóïëþ

Àêâàð³óì íà 110 ë, ðàçîì ç ðèáêàìè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-756-81-10, 067-196-45-37

Äåêîðàòèâíå êðîëåíÿ, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-646-61-53 Äåêîðàòèâíèõ ïîðîäèñòèõ êðîëåíÿò, â³ê 1 ì³ñÿöü, á³ëåíüê³, á³ë³ ç ñ³ðèì, á³ë³ ç ðèæèì. Êîíòàêòè: 099-461-96-30 ijéíèõ ê³ç òà êîçåíÿò. Êîíòàêòè: 095-553-80-76 ijéíó ê îçó, êîçåíÿò. Êîíòàêòè: 095-137-97-07, 097-390-28-68

ÇÎÎѲÒ: òâàðèíè, àêñåñóàðè, êîðìà, â³òàì³íè, îäÿã.

ò. 099-461-96-30, 095-737-00-96 Êàðòîïëþ, íà êîðì. Êîíòàêòè: 098-257-53-28 Êë³òêè, äëÿ êðîë³â, äåðåâ’ÿí³, óòåïëåí³, äëÿ âóëèö³ ï³ä íàâ³ñîì, 4 øò. Êîíòàêòè: 050-674-05-88 Êë³òêè, äëÿ êðîë³â, çðó÷í³, óòåïëåí³, ç ï³ääîíîì, 4 øò., á/â. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 050-674-05-88 Êë³òêó äëÿ ïàïóã.  êîìïëåêò âõîäÿòü: äçåðêàëüöÿ, ïî¿ëêè, ãîä³âíèö³, ³ãðàøêè. ²äåàëüíèé ñòàí. Êîíòàêòè: 099-082-36-47, 093-332-85-98 Êë³òêó, äëÿ õîì’ÿ÷êà, àáî ùóðà, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 24-53-63, 095-082-70-11 Êîçè. Êîíòàêòè: 097-119-57-70 Êîçó, â³ê 2 ðîêè. Êîíòàêòè: 097-119-57-08, 097-119-57-70 Êîðìîâèé 24-63-50

áóðÿê.

Êîíòàêòè:

Êîðìîâó êàðòîïëþ. Êîíòàêòè: 050-917-30-46 Êîøåíÿ, ïåðñèäñüêî¿ ïîðîäè, â³ê 1,5 ì³ñ., òåìíîãî îêðàñó, ä³â÷èíêà. Êîíòàêòè: 066-217-57-22, 097-594-46-15

Êàðòîïëþ, íàñ³ííåâó, ñîðò Áåëëà Ðîññà. Êîíòàêòè: 70-67-51 Êèòàéñüêó òðîÿíäó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 096-414-49-40, 71-42-91

Êîøåíÿò ïîðîäè ñô³íêñ, óêð. ëåâêîº, â³ê 3 ì³ñ. Êîíòàêòè: 095-242-22-61

̳öå볿 øàìï³íüéîí³â. Êîíòàêòè: 066-947-42-25

Êîøåíÿò, áðèòàíö³, øîòëàíäñüêî¿ â³ñëîâóõî¿. Êîíòàêòè: 095-723-53-41

Íàñ³ííºâó êàðòîïëþ Ñàíòà, æîâòà. Êîíòàêòè: 066-127-50-85

Êðîëèê³â ïîðîäè ñ³ðèé âåëåòåíü, äîðîñë³ ñàìêè ³ ñàìö³. Êîíòàêòè: 095-821-34-29

Îâåñ. Êîíòàêòè: 26-00-94

Ïë³âêó òåïëè÷íó 4-, 6ñåçîííà, ïîëüñüêîãî âèðîáíèöòâà 6, 8, 12 ì; àãðîâîëîêíî. Áî÷êè ïëàñòìàñîâ³, õàð÷îâ³, 120, 200, 1000 ë – êóáè. Êîíòàêòè: (0332) 78-01-89, 050-670-90-75 Ïîëóíèöÿ ñîðò Ìàðìåëàäà, âåëèêà, ñîëîäêà, òâåðäà, ïðèäàòíà äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ, ïðèéìó çàìîâëåííÿ íà ðîçñàäó, ñåðïåíü-âåðåñåíü. Êîíòàêòè: 097-552-90-00, 095-091-00-29 Ñàäæàíö³ çåìêëóí³êè, ñîðò Ðà¿ñà. Êîíòàêòè: 095-447-15-27 Ñàäæàíö³ êîëîíîïîä³áíî¿ ÿáëóí³, ãðóø³, ñëèâè. Ö³íà: 25 ãðí. Êîíòàêòè: 098-659-28-97

ʳøêó, êîòèêà, ãàðí³. Êîíòàêòè: 25-47-84

Öóöåíÿò àìåðèêàíñüêîãî êîêåðñïàí³åëÿ, áåæåâîãî îêðàñó. Êîíòàêòè: 099-111-74-10

Êîøåíÿò (ïëþøåâèõ) ïîðîäè ïåðñ-åêçîò. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-22-00

Îâåñ. Ö³íà: 1 êã./2,30 ãðí. Êîíòàêòè: 26-34-00, âðàíö³ ÷è ââå÷åð³

³ääàì â õîðîø³ ðóêè êîøåíÿò ñ³ðî-ãîëóáîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 099-740-27-29

Êðîë³â ïîðîäè ñ³ðèé âåëåòåíü ³ çâè÷àéí³. Ö³íà: 70-120 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-09-87 Êóð÷àò, êà÷åíÿò, áðîéëåðè, âåíãåðñüêèõ êóðåé, äîìàøí³, êîðìà-ïðåì³êñè. Êîíòàêòè: 099-464-93-97, Òàíÿ

Ëîøà, ç âåëèêî¿ ïîðîäè â³ê 1 ð³ê, ñ. Êîïà÷³âêà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-350-98-39, 099-754-83-38 Ìîðêâó, áóðÿê, íà êîðì. Êîíòàêòè: 098-784-75-55 Ïàïóãó, ç êë³òêîþ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-626-85-83, Àíäð³é Ïàñ³êó, 8 áäæîëîñ³ìåé, âóëèêè Äàäàíà-áëàòà. ϳñëÿ îãëÿäó. Êîíòàêòè: 095-403-89-28 Ïàñ³êó. Êîíòàêòè: 097-256-97-10 ϳâí³â, êðîë³â. Êîíòàêòè: 24-95-85, 095-833-76-74 Ðîáî÷îãî êîíÿ. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-877-60-23 Ðîáî÷îãî êîíÿ. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-770-15-79

Öóöåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. Êîíòàêòè: 050-204-85-16

Öóöåíÿò ñåðåäíüîàç³àòñüêî¿ â³â÷àðêè. Êîíòàêòè: 050-205-56-57 Öóöåíÿò ñõ³äíî-ºâðîïåéñüêî¿ â³â÷àðêè, íàðîäæåíèõ 04.04.12. Êîíòàêòè: 093-883-71-76 Öóöåíÿò òîéòåð’ºðà, âàãà äîðîñëî¿ ñîáàêè 2 êã, öóöåíÿ ï³í÷åðà 6 ì³ñÿö³â, ðîñòå äî 3.5 êã. Êîíòàêòè: (0332) 25-29-03, Ëåñÿ, 050-745-21-38 Öóöåíÿò øàðïåÿ. Êîíòàêòè: 050-757-88-05 Öóöåíÿò, ïîðîäè ïåê³íåñ, ç õîðîøèì ðîäîâîäîì. Åë³òí³ áàòüêè. Êîíòàêòè: 099-955-03-46 Öóöåíÿò, ïîðîäè òèãðîâ³ áîêñåðè, â³ê 2,5 ì³ñ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-845-14-31, Îêñàíà ×îòèðè ä³éí³ êîçè. Êîíòàêòè: 71-16-99, ï³ñëÿ 20.00 Øèíøèëè, ñâ³òëîãî êîëüîðó, ñàìåöü, â³ê 2 ì³ñ. Êîíòàêòè: 24-55-89, 095-074-06-83

êóïëþ Ãí³é, ñîëîì ó. 099-740-32-29

Êîíòàêòè:

Ñâèíîìàòêó. 099-740-32-29

Êîíòàêòè:

ïðîïîíóþ Âèãîòîâèìî êë³òêó äëÿ êðîë³â-àêñåëåðàò³â, ïî ñïåöèô³êàö³¿ çàìîâíèêà. Êîíòàêòè: 067-438-83-47, 095-890-07-24, 099-409-63-32 Âèãîòîâëÿºìî âóëèêè áóäü-ÿêèõ ìîäèô³êàö³é. Êîíòàêòè: 067-438-83-47, 095-890-07-24, 099-409-63-32

ïîäàðóþ  äîáð³ ðóêè êîòåíÿòà, â³ê 9 ì³ñÿö³â, ïîïåëÿñòèé êîòèê, ê³øêà, ñ³ðî-á³ëîãî îêðàñó. Êîíòàêòè: (0332) 26-05-48, 099-756-36-09  äîáð³ ðóêè êîøåíÿò. Êîíòàêòè: 25-04-53  äîáð³ ðóêè ìîðñüêó ñâèíêó. Êîíòàêòè: 093-840-94-26  äîáð³ ðóêè íå÷èñòîêðîâíèõ öóöåíÿò âåëèêèõ òà ìàëèõ ïîð³ä. Êîíòàêòè: (0332) 71-21-50, 095-833-76-57

Ñîáàêó, ó äîáð³ ðóêè. Êîíòàêòè: 050-764-17-97 Öóöåíÿ, 2 õëîï÷èêà ³ 2 ä³â÷èíêè, îêðàñ – ÷îðíèé, 2 ì³ñÿö³, äóæå ìèë³, â õîðîø³ ðóêè. Êîíòàêòè: 72-43-24, 067-332-39-07 Öóöåíÿ, ìåòèñ ôîêñòåð’ºðà, ãàðí³ ñòîðîæåâ³ ÿêîñò³, ïðè íåîáõ³äíîñò³ ïðîñòåðèë³çóþ, â äîáð³ ðóêè. Êîíòàêòè: 050-216-97-43 Öóöåíÿò, äëÿ îõîðîíè. Êîíòàêòè: 26-43-94, 095-543-28-61 Öóöåíÿò, õëîï÷èê, ä³â÷èíêà, 1,5 ì³ñ. Êîíòàêòè: 095-588-27-14

4.17. Ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè ïðîäàì Àêîðäåîí Âåëüòìåéñòåð-Ñåð³íî, ÷åðâîíîãî ê-ðó, 96 áàñ³â, 11 ðåã³ñòð³â. Êîíòàêòè: 093-575-72-30 Àêîðäåîí Õîðõ, Âîëüòìåéñòåð, â-âà ͳìå÷÷èíè. Êîíòàêòè: 098-347-06-02 Àêóñòè÷í³ êîëîíêè, 2 øò., 105 Âò, â-âî ßïîí³¿. Ö³íà: 150 ó. î. Êîíòàêòè: 098-331-48-14 Áàñ-ã³òàðó. 066-969-46-73

4.18. гçíå ïðîäàì Àëüáîì íà 96 ôîòîãðàô³é. Êîíòàêòè: 098-128-04-92, 25-31-84 Áàðñåòêó øê³ðÿíó íîâó, çðó÷íó, íåâåëèêó Ö³íà: 390 ãðí. Êîíòàêòè: 098-555-55-18 Áóäèëüíèêè: ìåõàí³÷íèé (20 ãðí.), íà áàòàðåéêàõ (15 ãðí.). Êîíòàêòè: 050-236-52-42 Âàçîí àëîå, â³ê 1-4 ð. Êîíòàêòè: 050-512-88-86 Âåëèêèé âàçîí çîëîòèé âóñ. Ö³íà: 60 ãðí. Êîíòàêòè: 25-84-17, 050-243-17-03 Âåëèê³ ê³ìíàòí³ âàçîíè: äðàöåíè, ô³êóñè, ìîæíà äëÿ îô³ñó. Êîíòàêòè: 063-420-63-01 ³çîê. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 24-62-33 Âîçèê-«êðàâ÷ó÷êó». Êîíòàêòè: 095-002-44-24 Ãàçîâó ïëèò ó, á\â Êîíòàêòè: 095-002-44-24 Ãîäèííèê ðó÷íèé, ç áðàñëåòîì. Ö³íà: 26 ãðí. Êîíòàêòè: 050-236-52-42 Ãîäèííèê, íàðó÷íèé, ÷îëîâ³÷èé, íîâèé. Êîíòàêòè: 72-75-89 Ãîäèííèêè, ðàäÿíñüêîãî â-âà, â ïîçîëî÷åíîìó êîðïóñ³. Êîíòàêòè: 099-642-24-49 Äâ³ âèøèò³ êàðòèíè (ä³â÷èíà ç îëåíåì, ä³â÷èíà òà ëåáåä³), íà ÷îðíîìó ôîí³. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69 Æîì ñóõèé, ãðàíóëüîâàíèé, âèñ³âêè, îñèïêó, çåðíî. Êîíòàêòè: 29-19-80, 067-458-13-25, 095-242-32-70 Êàâîâèé ñåðâ³ç. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 72-78-18 Êèï’ÿòèëüíèêè (20 ãðí.), ìàë³ (5 ãðí.). Êîíòàêòè: 050-236-52-42 Êðèøòàëåâ³ áîêàëè, ðþìêè Áîãåìà. Ö³íà: 50 ãðí./øò. Êîíòàê òè: 72-78-18 Êóâàëäó. Êîíòàêòè: 066-194-11-31, 71-14-16 Ëàáîðàòîðíå ñêëî. Êîíòàêòè: 050-788-32-08 Ìåõàí³÷íèé ãîäèííèê «Ïîáºäà», ðó÷íèé. Ö³íà: 50 ãðí. Êîíòàêòè: 050-135-44-52 Ïîäóøêè: 80õ80, 2 øò., 60õ60, 2 øò. Êîíòàêòè: 72-01-18, 050-516-12-63

Êîíòàê òè:

Ïîðîëîí, 100 ìì, òîâùèíà 1,5 ì. Êîíòàêòè: 75-06-36

Áàÿí, 3-ðÿäíèé, ç ÷îõëîì, ëåãêà êëàâ³àòóðà. Ö³íà: 2600 ãðí. Êîíòàêòè: 066-419-34-94, äî 23.00

Ïîðòôåëü, øê³ðÿíèé, ÷îëîâ³÷èé. Êîíòàêòè: 25-31-89

Áàÿí, á/â. Êîíòàêòè: 050-967-68-94 Ñàêñîôîí Òåíîð, ñóïåð-êëàñ³ê, â-âà ͳìå÷÷èíè, áàñ, áàëàëàéêó, ãàðìîøêó, äóõîâ³ ³íñòðóìåíòè. Êîíòàêòè: 096-609-74-94 Ñèíòåçàòîð ßìàõà-Å-403. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-967-68-07, 71-58-90 Ôîðòåï³àíî Óêðà¿íà ó ì. ×åðí³ã³â. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 063-332-83-66, 050-811-41-36 Ôîðòåï³àíî Óêðà¿íà, ÷îðíîãî êîëüîðó, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 1100 ãðí. Êîíòàêòè: 066-610-89-08

êóïëþ Áàíäóðó, àêîðäåîí Âåëòìåéñòåð, áàÿí Åòþä, áàÿí 5-ðÿäíèé, ç ðåã³ñòðàìè, â-âà ͳìå÷÷èíà, ãàðìîøêó, äóõîâ³ ³íñòðóìåíòè, êîíòðàáàñè: áàëàëàº÷íèé, ñêðèïêîâèé, äîìáðîâèé. Êîíòàêòè: 066-842-60-07 Áàíäóðó, àêîðäåîí Âåëòìåéñòåð, áàÿí. Êîíòàêòè: 096-609-74-94

Ñïàðêë-áîðä. 050-293-03-69

Êîíòàêòè:

Òàð³ëêè, ÷àøêè, ÷àéíèé ñåðâ³ç, íà 12 ïåðñîí. Êîíòàêòè: 72-01-18, 050-516-12-63 Øêóðè îíäàòðè, íà øàïêó. Êîíòàêòè: 23-22-41 Øòó÷í³ âîäîðîñò³, êîðÿãó. Êîíòàêòè: 24-56-31, 066-713-85-00 «Êðàâ÷ó÷êó», íîâà. Êîíòàêòè: 24-52-03

êóïëþ Âñòàâêè ç íåäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ ç þâåë³ðíèõ âèðîá³â (ïåðñòí³â, ñåðåæîê, êóëîí³â òîùî). Êîíòàêòè: 29-59-80, 050-888-48-80 Äîøêó ªâì³íîâà, á/â, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 095-911-43-34, 068-232-53-10

Ñòàðîâèíí³ ìîíåòè, çíà÷êè, ïàïåðîâ³ ãðîø³, êíèãè, ³êîíè, ñàìîâàðè, ïîñóä, ñòàòóåòêè, ôîòîãðàô³¿. Êîíòàêòè: 050-648-06-10, 067-683-59-36


33

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

ÂÑÅ ÄËß Á²ÇÍÅÑÓ 5.1. Îô³ñíå îáëàäíàííÿ

³òðèíè ìàãàçèíí³, îô³ñí³ ìåáë³, á/â. Êîíòàêòè: 093-870-92-20, 067-759-87-77

ïðîäàì

²íâåíòàð äëÿ êîâáàñíîãî âèðîáíèöòâà. Êîíòàêòè: 067-289-24-20

Ñåéô. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 050-236-52-42

Ìåòàëåâ³ ðîçá³ðí³ ñòåëàæ³, 3,5õ2,4õ1,3. Êîíòàêòè: 050-188-07-04

5.2. Áþðî ïîñëóã

Ìîðîçèëüíó êàìåðó, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 350 ãðí. Êîíòàêòè: 050-668-38-50

ïðîïîíóþ

Ìîðîçèëüíó êàìåðó. Êîíòàêòè: 066-414-37-92

ÊÐÅÄÈÒÈ 15000 ãðí., äî 8000 ãðí. áåç äîâ³äêè ïðî äîõîäè. Áåçêîøòîâíå ³ øâèäêå îôîðìëåííÿ. ˳ö. ¹16 â³ä 09.10.2009ð., ÍÁÓ.

ò. 066-941-92-51

ÏÀÌ`ßÒÍÈÊÈ ç íàòóðàëüíîãî êàìåíþ òà ìàðìóðîâî¿ êðèõòè. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ, íèçüê³ ö³íè. Ëóöüê, âóë. Ëüâ³âñüêà, 63, ìàéñòåðíÿ «Êàìåíÿðñüê³ âèðîáè»

ò. (0332) 26-50-27, 066-870-70-82 ÀÄÂÎÊÀÒ. Êîíñóëüòàö³¿, çàÿâè. Ïîñëóãè ïî ñïðàâàõ, íà ñë³äñòâ³ òà ñóä³. Êîíòàêòè: 72-37-26

Áàðòåð òâîð³â æèâîïèñó íà ïðîìòîâàðè òà ïðîäóêòè. Êîíòàêòè: 095-326-82-69, Îëåêñàíäð Âèãîòîâëåííÿ êâ³ò³â äëÿ ïðèêðàøåííÿ êîðîâà¿â. Êîíòàêòè: 066-427-58-39

Ìèòòÿ â³êîí òà ôàñàä³â, ÷èñòêà êèëèì³â, ãåíåðàëüíå ïðèáèðàííÿ êâàðòèð. Ïðèáèðàííÿ ï³ñëÿ áóä³âíèöòâà, ðåìîíòó. ×èùåííÿ ñàëîí³â àâòî. Ô³ðìà «×èñòà îñåëÿ». Êîíòàêòè: (0332) 29-94-41, 066-163-92-59 Íàäàºìî ïîñëóãè âàíòàæíèê³â, ï³äñîáíèê³â, ð³çíîðîáî÷èõ, øâèäêî, ÿê³ñíî, íàä³éíî. Êîíòàêòè: 099-443-57-31 Ïðîôåñ³éí³ ïåðåêëàäè. 48 ìîâ ñâ³òó. ÄÐ ç 1997 ð. Ïåðåêëàä ð³çíèõ òåêñò³â òà äîêóìåíò³â, ëåãàë³çàö³ÿ (àïîñòèëü), íîòàð³àëüíå çàñâ³ä÷åííÿ ïåðåêëàäåíèõ äîêóìåíò³â. Äëÿ ï³äïðèºìñòâ – ðîçðàõóíêè ç ÏÄÂ. Êîíòàêòè: 099-736-67-42, (0332)78-96-22, 25-50-22, Ñâ³òëàíà. kaissa.ua@gmail.com Òàìàäà íà ñâÿòî. Âàøå âåñ³ëëÿ áóäå ö³êàâèì, âèøóêàíèì ³ç çáåðåæåííÿì óêðà¿íñüêèõ òðàäèö³é òà ñó÷àñíèìè çàáàâàìè ³ âåñåëîùàìè. Êîíòàêòè: 050-941-09-20

5.3. Òîðãîâåëüíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè ïðîäàì Âàãó, öèôåðáëàòíà. Êîíòàêòè: 063-449-43-97

Âàãó. Êîíòàêòè: 067-289-24-20

Ïèâíèé íàñîñ. Êîíòàêòè: 79-51-19, 050-578-89-40 Ðîçñóâíó ñò³éêó äëÿ îá³ãð³âà÷³â, ïðîæåêòîð³â, êîëîíîê, íîâà. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-135-44-52 Òîâàðíó âàãó. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-674-63-26

5.5. Ïðîìèñëîâå îáëàäíàííÿ ïðîäàì Àïàðàò-òðóáîêàáåëåøóêà÷, äëÿ âèçíà÷åííÿ ï³ä çåìëåþ ìåòàëó, òðóá, ïðîâîä³â òà ³í. êîìóí³êàö³é. Êîíòàêòè: 063-404-94-74 Àïàðàò-ôðèçåð äëÿ â-âà ìîðîçèâà. Êîíòàêòè: 095-316-60-59 Âèïàðîâóâà÷³ äëÿ õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ. Êîíòàêòè: 067-289-24-20 óëüéîòèíó, ç ã³äðàâë³÷íèì ïðèâîäîì. Êîíòàêòè: 098-689-08-78 ²íêóáàòîð «Ìàëþê», íà 100 ÿºöü, ðó÷íèé òà àâòîìàòè÷íèé ïåðåâîðîò. Êîíòàêòè: 097-826-37-73

Êîíòàêòè:

Êèëèìîâèé îâåðëîê, äëÿ îáìåòóâàííÿ êèëèì³â, íèòêè, íîâèé, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-914-55-84, 097-447-58-08

Õîëîäèëüí³ â³òðèíè, ñòåëàæ³, òóìáè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 096-569-72-55

Êðàíáàëêó, äîâæèíà 12 ì, â/ï 3 ò, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 098-525-28-14

Õîëîäèëüíó â³òðèíó «Óìêà», á/â, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-279-55-10

Ìàøèíêó äëÿ ðåìîíòó âçóòòÿ, íîâà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-914-55-84

Õîëîäèëüíó â³òðèíó, â-âî ͳìå÷÷èíà, äîâæèíà 3,5 ì, á/â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-924-21-19

Ìàøèííó óñòàíîâêó äëÿ ÷èñòêè ïîäóøîê, íîâà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-580-91-59

Òîðãîâèé 099-048-81-13

çîíò.

Ôðèçåð äëÿ ìîðîçèâà. Êîíòàêòè: 066-339-36-34

Íîâó óñòàíîâêó, ñòàö³îíàðíó, á³äîííîãî òèïó, äëÿ âèãîòîâëåííÿ â³áðîïðåñîâàíèõ áëîê³â, òåðì³íîâî, (ì³í³-ïðåñ), àáî îáì³í íà ë³ñ. Êîíòàêòè: 099-416-44-24

ïðîïîíóþ

Îáëàäíàííÿ äëÿ âàð³ííÿ êóêóðóäçè. Êîíòàêòè: 096-911-65-85

Âèãîòîâëÿºìî

Îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ï³íîáëîê³â. Êîíòàêòè: 050-657-72-32

êóïëþ

ÒÎÐÃÎÂÅËÜͲ ÑÒÅËÀƲ

Îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ï³íîáëîêó òà ãàçîáåòîííó, äðîáàðêó âàëêîâó, äåç³íòåãðàòîð. Êîíòàêòè: 050-317-31-23

ç ëàì³íîâàíîãî àáî ðÿäîâîãî ÄÑÏ, çà Âàøèìè ðîçì³ðàìè. ßê³ñíî, äîñòóïíî

Îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ñóø³. Êîíòàêòè: 097-405-29-24

ò. 099-005-19-46

5.4.Íàôòîïðîäóêòè, ìåòàëîïðîêàò ïðîäàì Äþðàëþì³í³ºâèé ëèñò. Êîíòàêòè: 066-713-85-00, 24-56-31 Ôåðìó ìåòàëåâó, äîâæ. 11 ì. Êîíòàêòè: 050-378-59-66

Îáëàäíàííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà ìîðîçèâà. Êîíòàêòè: 095-316-60-59 Ïàñòåðèçàòîðè, 60 ë, 100 ë, â-âà ²òàë³ÿ, á/â. Ö³íà: 3000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-316-60-59 Ïèëîçá³ðíèê äëÿ ñòðóæêè, ñòàö³îíàðíèé, 2-ì³øêîâèé, 2,2 êÂò, ïðîäóêòèâí³ñòü 6000 êóá. ì, 220 Â. Êîíòàêòè: 093-286-10-03

Ïðîìèñëîâ³ øâåéí³ ìàøèíè, á/â. Êîíòàêòè: 095-411-65-50, 095-516-49-82 Ïðîìèñëîâó øâåéíó ìàøèíêó Ì-êëàñ 1022. Êîíòàêòè: 066-557-82-27, 067-399-94-15

Ïðîìèñëîâó øâåéíó ìàøèíó ç íîæíèì ïðèâîäîì, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 71-55-64, 067-910-75-30 Ðåàêòîð, åìàëüîâàíèé, 25 êóá. ì, íîâèé. Êîíòàêòè: 066-138-92-09

РИ

ТУАЛ

ѳ÷êàðíþ, íà ï³äøèïíèêàõ. Êîíòàêòè: 067-888-90-55 Òåëüôåð íà 500 êã, âèïàðîâóâà÷³ äëÿ õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ. Êîíòàêòè: 067-289-24-20 Ôîðìàòíî-ðîçêð³éíèé âåðñòàò, ñò³ë 2,8õ2,6 ì, ï³äð³çíà ïèëêà, 4 êÂò. Êîíòàêòè: 093-286-10-03 Ôðåçåðíèé ìåòàëîîáðîáíèé âåðñòàò, êóò íàõèëó ãîëîâêè äî 90 ãðàäóñ³â, âàð³àòîð øâèäêîñòåé. Êîíòàêòè: 098-689-08-78 Øâåéíå îáëàäíàííÿ, ïðîìèñëîâå òà ïîáóòîâå, íîâå òà á/â, ³ç ͳìå÷÷èíè: ïðÿìîñòðî÷í³ îâåðëîêè, ñïåöìàøèíêè, ÂÒÎ, ðîçêð³éí³, â’ÿçàëüí³, âèøèâàëüí³ òà ³í., òà çàï÷àñòèíè äî íèõ. Êîíòàêòè: 050-914-55-84, 097-447-58-08 Áî÷êó îöèíêîâàíó, 6 êóá. ì, äëÿ âîäè. Êîíòàêòè: 26-89-79, 095-102-89-16

êóïëþ Àíàë³çàòîð ìåòàëó, áóäü-ÿêèé (ñòèëîñêîï, ñïåêòðîìåòð, äåôåêòîñêîï, òâåðäîì³ð, ìàòåë³çàòîð, òîâùèíîì³ð, ïðîô³ëîìåòð, ðîçðèâíó ìàøèíó, ì³êðîñêîï). Êîíò àê òè: 063-404-94-74 Âåëèê³ ï³äøèïíèêè, íîâ³ òà á/â. Êîíòàêòè: 096-364-30-53 Ðåàêòîðè, åìàëüîâàí³, íåðæàâ³þ÷³, 1; 4; 6,3; 10; 16 êóá. ì. Êîíòàêòè: 067-553-13-49 Ñòàíêè òîêàðí³, øë³ôóâàëüí³, ôðåçóâàëüí³, ðåäóêòîðè, åëåêòðîäâèãóíè, ï³äøèïíèêè, ³íñòðóìåíò. Êîíòàêòè: 096-364-30-53, 086-166-69-72

5.6. Òàðà ³ óïàêîâêà ïðîäàì Áàëîíè ãàçîâ³, 5, 8, 12, 25 ë. Êîíòàêòè: 097-797-26-36, 066-473-92-13 Áàëîíè ãàçîâ³, äëÿ â³äïî÷èíêó, 5-8 ë. Êîíòàêòè: 097-797-26-36, 066-473-92-13 Áàëîíè, ï³ä âóãëåêèñëîòó, 2 øò., ïîáóòîâèé ãàç, 3 øò. Êîíòàêòè: 097-649-11-55, 050-862-76-08 Áàíêè, 0,5 098-895-00-18

ë.

Áî÷êó, 1000 093-668-97-05

ë.

Êîíòàêòè:

Áóòåëü, 20 òà 10 ë. Êîíòàêòè: 099-309-17-11 Ãàçîâèé áàëîí, ç ãð³ëêîþ Òåìï³íã, 5 ë. Êîíòàêòè: 066-473-92-13 Ãàçîâ³ áàëîíè, çàïðàâëåí³. Êîíòàêòè: 25-43-74 ªìí³ñòü 11 êóá. ì, Êîíòàêòè: (0332) 28-32-70, 067-646-41-28

Ìåòàëåâ³ êàí³ñòðè, ºìí³ñòþ á³ëüøå 20 ë. Êîíòàêòè: 24-39-31 Ñêëÿí³ áóòë³, 7 ³ 10 ë. Êîíòàêòè: 24-39-31 Òåðìîñ, 12 097-107-92-34

ë.

Êîíòàêòè:

Õàð÷îâ³ ºìíîñò³, ìåòàëåâ³, íåðæàâ³þ÷³, åìàëüîâàí³, ÷îðíèé ìåòàë, îá’ºì 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100 êóá. ì. Êîíòàêòè: 095-829-44-15 Õàð÷îâó ºìí³ñòü äëÿ ð³äèíè, ä³àìåòð 0,33, âèñîòà 1,40. Êîíòàêòè: 093-724-53-83, 26-82-97

ªìí³ñòü äëÿ ðîç÷èíó, 1.9 êóá. ì. Êîíòàêòè: 066-621-73-39

êóïëþ

ªìí³ñòü, 10-100 êóá. ì, íåðæàâ³þ÷à, åìàëüîâàíà, ìåòàëåâà, á/â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-829-44-15

ªìí³ñòü çàë³çíè÷íèõ öèñòåðí. Êîíòàêòè: 066-138-92-09

ªìí³ñòü, 13 êóá. ì. Êîíòàêòè: 067-646-41-28

ªìíîñò³ õàð÷îâ³ òà òåõí³÷í³, íåðæàâ³þ÷³, á³ìåòàëåâ³. Êîíòàêòè: 067-553-13-49

ªìí³ñòü, 50 êóá. ì, ³ç ëèñòîâî¿ ñòàë³, òîâùèíà – 4-5 ìì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 78-92-81, 095-031-07-78 ªìí³ñòü, á³ìåòàëåâà, õàð÷îâà, íà 10 êóá. ì. Êîíòàêòè: 066-138-92-09 Çàë³çíè÷í³ öèñòåðíè, 63 òà 73 êóá. ì. Êîíòàêòè: 067-553-13-49 Êàñòðóë³, 40 ë. Êîíòàêòè: 25-31-89 Êàñòðóëþ ïàðîâàðî÷íó, 4 ë. Êîíòàêòè: 76-07-85 Ìàðì³ò, 095-640-13-66

á/â.

Êîíòàêòè:

Êîíòàêòè:

Ìåòàëåâ³ áî÷êè íà 200 ë. Ö³íà: 100 ãðí./øò. Êîíòàêòè: 050-015-88-26

Áàíêè. Êîíòàêòè: 095-117-34-75, 25-42-69

Ìåòàëåâ³ ºìíîñò³, 25, 50, 75 ì. êóá. Êîíòàêòè: 095-829-44-15

Áî÷êó äëÿ âàð³ííÿ ñìîëè. Êîíòàêòè: 067-289-24-20

Ìåòàëåâ³ êàí³ñòðè, ºìí³ñòü 20 ë. Êîíòàêòè: 050-702-89-35

Öèñòåðíó, 066-138-92-09

á/â.

Êîíòàê òè:

ïðîïîíóþ Ðåàë³çóºìî

Á²Ã-ÁÅò ð³çíèõ ðîçì³ð³â òà êîíñòðóêö³é. Çàâæäè º ïðîäóêö³ÿ íà ñêëàä³. Âèãîòîâëÿºìî ì³øêè ï/ï ð³çíèõ ðîçì³ð³â ç íàíåñåííÿì ëîãîòèïó çàìîâíèêà.

ò. 050-800-50-59, 067-332-90-70


34

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

Ç̲ÑÒ, ÓÃÎÄÀ, ÂÀвÀÍÒÈ ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ç̲ÑÒ

ßÊ

ïîäàòè îãîëîøåííÿ?

Çàãàëüíà óãîäà ì³æ ãàçåòîþ òà ¿¿ ê볺íòàìè

Áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ – ÙÎÄÍß çà ÁÀÃÀÒÎÊÀÍÀËÜÍÈÌÈ ÍÎÌÅÐÀÌÈ (0332) 77-00-99,

77-00-20

ÙÎÄÍß ïîäçâîí³òü ³ ïðîäèêòóéòå âàøå îãîëîøåííÿ çà òåëåôîíîì:

097- 55-999-00

àáî ïåðåäàéòå îãîëîøåííÿ ó âèãëÿä³ SMS-ïîâ³äîìëåííÿ Âèäðóêóâàíèé òåêñò îãîëîøåííÿ Âè ìîæåòå íàä³ñëàòè ôàêñîì, âêàçàâøè ê³ëüê³ñòü éîãî ïîâòîð³â (â³ä 1 äî 2) ³ âàø êîíòàêòíèé òåëåôîí. Íîìåð ôàêñà:

0(332) 77-00-99,

77-44-29

Ïîäàòè îãîëîøåííÿ ìîæíà íà âåá-ñàéò ãàçåòè:

www.av.volyn.ua

àáî íàä³ñëàâøè éîãî åëåêòðîííîþ ïîøòîþ íà àäðåñó:

770099@av.volyn.ua Ïëàòí³ òà áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ â ðåäàêö³¿ ãàçåòè

«ÀÔ²ØÀ ÂÎËÈͲ» çà àäðåñîþ: ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2 (öåíòð ì³ñòà) Ïðèñëàí³ íà âèð³çíîìó êóïîí³ ó ðåäàêö³þ ãàçåòè

ÏËÀÒͲ òà

âóë. Ñòð³ëåöüêà, 41 Àâòîñòàíö³ÿ ¹ 1 âóë. Êîâåëüñüêà, 4 âóë. Êîâåëüñüêà, 54 âóë. Âèííè÷åíêà, 2 âóë. Âèííè÷åíêà, 16 âóë. Âèííè÷åíêà, 47 ð-í Ïðèâîêçàëüíèé ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 20 ïð. Ñîáîðíîñò³, 37 ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 31 ïð. ³äðîäæåííÿ, 2 âóë. Ëüâ³âñüêà, 61 âóë. Êîíÿê³íà, 10 ïð. Ïåðåìîãè, 12 ïð. ³äðîäæåííÿ, 18 ïð. Ìîëîä³, 5

Óìîâè ïóáë³êàö³¿

1. Áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ â ïåðøó ÷åðãó íà êóïîíàõ, âèð³çàíèõ ³ç ãàçåòè. Îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ ùîäåííî çà òåëåôîíàìè 77-00-99, 77-00-20. Äëÿ âàøî¿ æ çðó÷íîñò³ ðàäèìî ñïî÷àòêó ï³äãîòóâàòè òåêñò îãîëîøåííÿ, à ïîò³ì íàáðàòè íîìåð òåëåôîíó îïåðàòîðà ãàçåòè «Àô³øà Âîëèí³», ïîâ³äîìëÿþ÷è ñïî÷àòêó íîìåð ðóáðèêè, à ïîò³ì òåêñò îãîëîøåííÿ. 2. Ó äðóãó ÷åðãó ïóáë³êóþòüñÿ îãîëîøåííÿ, íàä³ñëàí³ äî ðåäàêö³¿ ïîøòîþ çà àäðåñîþ: ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Àô³øà Âîëèí³», çàíåñåí³ â ðåäàêö³þ, ïîäàí³ ÷åðåç ê³îñêè «Ëóöüêïðåñè», ïðîäèêòîâàí³ ïî òåëåôîíó äî ïîíåä³ëêà äî 12.00. 3. Òåêñò îãîëîøåííÿ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 20 ñë³â. ßêùî îãîëîøåííÿ íå â³äïîâ³äຠöèì âèìîãàì, òî âîíî ââàæàºòüñÿ ïëàòíèì. 4. Îãîëîøåííÿ ïðî çàãóáëåí³ äîêóìåíòè, øòàìïè é ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ ï³äïðèºìñòâà ïðèéìàþòüñÿ ò³ëüêè â ðåäàêö³¿ ïðè íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â. 5. Îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî ä³ÿëüí³ñòü, ùî ï³äëÿãຠë³öåíçóâàííþ çã³äíî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ïóáë³êóºòüñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ ïðåä’ÿâëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿. 6. Ðåäàêö³ÿ ç ÷èòà÷àìè íå ëèñòóºòüñÿ. 7. Êîæíå áåçêîøòîâíå îãîëîøåííÿ äðóêóºòüñÿ ÿê ì³í³ìóì äâà òèæí³ ï³äðÿä. 8. Îãîëîøåííÿ â ðóáðèêó «Àô³øà çíàéîìñòâ» ïîäàþòüñÿ îñîáèñòî â ðåäàêö³þ, ïðè ñîá³ ìàòè ïàñïîðò.

Íå ïóáë³êóþòüñÿ:

«ÀÔ²ØÀ ÂÎËÈͲ» çà àäðåñîþ: 43015, ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2 ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ îãîëîøåííÿ âè ìîæåòå ïîäàòè íà êóïîíàõ ó ê³îñêàõ «Ëóöüêïðåñè» çà àäðåñàìè:

Âñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ïðèçíà÷åíà äëÿ ïóáë³êàö³¿ â ãàçåò³ «Àô³øà Âîëèí³», ïðèéìàºòüñÿ íà îñíîâ³ ïîâíî¿ äîâ³ðè. Çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí «Àô³øà Âîëèí³» íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿, ÿêà ïóáë³êóºòüñÿ ó âñ³õ âèäàõ îãîëîøåíü, ðåêëàì³, òàáëèöÿõ ÷è ³íøèõ îãîëîøåííÿõ, à òàêîæ íå äຠí³ÿêèõ ãàðàíò³é, óñíèõ ÷è ïèñüìîâèõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïóáë³êàö³ºþ âèùåâêàçàíèõ ìàòåð³àë³â. «Àô³øà Âîëèí³» çí³ìຠç ñåáå áóäü-ÿêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä ïîäàâà÷àìè îãîëîøåíü, ÷èòà÷àìè ³ îñîáàìè, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ îïóáë³êîâàíîþ ³íôîðìàö³ºþ, çà áóäü-ÿê³ çáèòêè, íàíåñåí³ â ðåçóëüòàò³ íåóâàæíîñò³, ïîìèëêè ÷è ³íøèõ îáñòàâèí, ÿê³ âèíèêëè ç âèíè ïîäàâà÷à ³íôîðìàö³¿, ðåêëàìíèõ àãåíòñòâ ÷è ³íøèõ îñ³á, ÿê³ íàäàëè ³íôîðìàö³þ äëÿ ïóáë³êàö³¿. «Àô³øà Âîëèí³» íå íåñå í³ÿêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çàòðèìêó ïóáë³êàö³¿ ìàòåð³àë³â, â³äïðàâëåíèõ ïîøòîþ. Îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ é äðóêóþòüñÿ âèêëþ÷íî íà ðîçãëÿä ãàçåòè «Àô³øà Âîëèí³». Áóäü-ÿêå îãîëîøåííÿ, ÿêùî âèíèêຠòàêà íåîáõ³äí³ñòü, ìîæå áóòè â³äðåäàãîâàíå é êëàñèô³êîâàíå òàê, ÿê «Àô³øà Âîëèí³» ââàæຠöå íàéá³ëüø äîö³ëüíèì.

ïð. ³äðîäæåííÿ, 13 âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 59 á-ð Äðóæáè Íàðîä³â, 3 âóë. гâíåíñüêà, 85 âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 52 ïð. Ñîáîðíîñò³, 22 âóë. Ãîðä³þê, 47 âóë. Áåíäåë³àí³ ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 1 âóë. Êîðîëüîâà, 5 ì. Ëþáîìëü, âóë. Íåçàëåæíîñò³, 31 ì. ʳâåðö³, âóë. 17 Âåðåñíÿ (ÖÓÌ) ì. ʳâåðö³, âóë. 17 Âåðåñíÿ (ðèíîê) ì. Êàì³íü-Êàøèðñüê, âóë. Øåâ÷åíêà ì. Ìàíåâè÷³, âóë. Íåçàëåæíîñò³, 32 ì. Ðîæèùå, âóë. Íåçàëåæíîñò³, 13-À ñìò. Øàöüê, ñàíàòîð³é «Ë³ñîâà ï³ñíÿ»

ÎÑÒÀÍÍ²É ÒÅÐÌ²Í ÏÐÈÉÎÌÓ ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÏÎÍÅIJËÎÊ ÄÎ 12.00

Ó â³äïîâ³äíîñò³ ç âèìîãàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ðåäàêö³éíèìè ïðàâèëàìè â ãàçåò³ íå ïóáë³êóþòüñÿ: – îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ äîêóìåíò³â, íàðêîòèê³â, çáðî¿, îòðóòè, âíóòð³øí³õ îðãàí³â ëþäåé, êðîâ³ é ïëàçìè, íåçàðåºñòðîâàíèõ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì, äåðæàâíèõ íàãîðîä Óêðà¿íè, êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ òà ³íøèõ êðà¿í, ïàñïîðò³â, òðóäîâèõ êíèæîê, äèïëîì³â; ³íøèõ äåðæàâíèõ äîêóìåíò³â, ìàòåð³àëè ïðî ïðîïàãàíäó ïðîñòèòóö³¿; – îãîëîøåííÿ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç òàêî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà íå ï³äëÿãຠïåðåäà÷³ ³íøèì îñîáàì, ïîë³òè÷íîãî ³ ðåë³ã³éíîãî õàðàêòåðó, ùî äèñêðåäèòóº ô³çè÷íèõ ÷è ïîë³òè÷íèõ îñ³á, ç íåïðèéíÿòíèìè åòè÷íèìè ìîòèâàìè, ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî ïåðåäïëàòó ÷è ïîøòîâ³ ïåðåñèëêè ãðîøîâèõ ïåðåêàç³â ³ ö³ííèõ âêëàä³â â ÿêîñò³ îïëàòè çà òîâàðè é ïîñëóãè; – îãîëîøåííÿ ö³ëêîì íåçðó÷í³ äëÿ äðóêó (³ç çì³ñòîâèõ àáî åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü) àáî òàê³, ùî íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì ïóáë³êàö³¿ ó ãàçåò³.

Ðåäàêö³ÿ ïîïåðåäæàº:

– ïåðåäðóê ³ êîï³þâàííÿ îãîëîøåíü òà îðèã³íàë-ìàêåò³â ðåêëàìè ìîæëèâ³ ò³ëüêè ç ïèñüìîâîãî äîçâîëó âèäàâöÿ. – ò³ëüêè â òîìó ðàç³, ÿêùî âè çã³äí³ ç óñ³ìà ïóíêòàìè óìîâ ïóáë³êàö³é, ìîæåòå ñêîðèñòàòèñÿ ïîâíèì îáñÿãîì ïîñëóã, ùî íàäຠãàçåòà. Àóä³-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, íà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ Àóä³-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, íà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

ÂÀвÀÍÒ 1

ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÅ äî 20 ñë³â äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á

ÂÀвÀÍÒ 2

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ êðàïêîþ*

4 ãðí.

ÂÀвÀÍÒ 3

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ ðàìêîþ ç âèä³ëåííÿì ãîëîâíîãî òåêñòó *

12 ãðí.

ÂÀвÀÍÒ 4

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ ðàìêîþ íà ÷îðíîìó ôîí³ ç âèä³ëåííÿì ãîëîâíîãî òåêñòó*

12 ãðí.

ÂÀвÀÍÒ 5

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ æèðíèì øðèôòîì *

6 ãðí.

Àóä³-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, íà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕÕÕ-ÕÕ

ÂÀвÀÍÒ 6

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ æèðíèì øðèôòîì òà ðàìêîþ *

10 ãðí.

Àóä³-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

ÂÀвÀÍÒ 7

îãîëîøåííÿ, ðîçì³ðîì 4õ5 ñì ³ç çàñòîñóâàííÿì åëåìåíò³â äèçàéíó

25 ãðí.

ÂÀвÀÍÒ 8

ôîòîîãîëîøåííÿ *

20 ãðí.

ÀÓIJ-100,

1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

ÀÓIJ-100,

1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÐÎÁÎÒÈ: ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ ÁÌÂ-7, ñåäàí, 1996 ð. â.,

ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

*Ïðèì³òêà: òåêñò îãîëîøåííÿ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 20 ñë³â + äâà íîìåðè òåëåôîí³â, ïðè çá³ëüøåíí³ òåêñòó – ö³íà ïîäâîþºòüñÿ

ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ÏËÀÒͲ ÊÎÌÅÐÖ²ÉͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

– îãîëîøåííÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ òà êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ; – ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ ãóðòîâèõ òà äð³áíîãóðòîâèõ ïàðò³é òîâàð³â; – îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â, àâòîáóñ³â òà áóäü-ÿêî¿ ñïåöòåõí³êè íà áàç³ àâòîìîá³ë³â; – îãîëîøåííÿ ïðî ïðèéîì íà ðîáîòó àãåíò³â ç ïðîäàæó, ðåêëàìíèõ àãåíò³â òîùî; – ìàòåð³àë³â òîðãîâåëüíîãî òà ïðîìèñëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ; – îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ àáî çäà÷ó êâàðòèð òà ïðèì³ùåíü ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ñêëàä; – âñ³ îãîëîøåííÿ, ïîäàí³ îðãàí³çàö³ÿìè òà ï³äïðèºìñòâàìè; – âñ³ îãîëîøåííÿ â³ä óñòàíîâ òà ïðèâàòíèõ îñ³á ïðî íàäàííÿ ïîñëóã; – îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ â îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2, ùîäåííî ç 9.00 äî 18.00. ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2 – ïåðåðàõóâàòè ãðîø³ çà ïëàòí³ îãîëîøåííÿ ìîæíà â áóäü-ÿêîìó áàíêó: îòðèìóâà÷: Øèìîíîùîäåííî ç 9.00 äî 18.00. âè÷ Ã. ª., êîä 2826611630, ð/ð 26005055472488, Ïîðóøíèêè äàíèõ óìîâ ïîñòóïîâî âèÿâëÿþòüñÿ ³ Ïðèâàòáàíê ó ì. Ëóöüêó, ÌÔÎ 303440; ñòàâëÿòüñÿ íà êîìï'þòåðíèé êîíòðîëü, ÿêèé âèêëþ– îãîëîøåííÿ â ðóáðèêó ç ïðîïîçèö³ºþ ìåäè÷íèõ ïîñëóã ïðèéìàþòüñÿ ëèøå çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿. ÷ຠáåçêîøòîâí³ ïóáë³êàö³¿. Äî áåçêîøòîâíèõ â³äíîñÿòüñÿ ïðèâàòí³ îãîëîøåííÿ, ÿê³ íå ïîâ'ÿçàí³ ç á³çíåñîì, ï³äïðèºìíèöüêîþ òà êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Òåêñò îãîëîøåííÿ íå ìຠïåðåâèùóâàòè 200 çíàê³â, âêëþ÷àþ÷è ïðîá³ëè ³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè (ïðèáëèçíî 20 ñë³â), íå âêëþ÷àþ÷è íîìåð òåëåôîíà.  îãîëîøåííÿõ ïðî êóï³âëþ àáî ïðîäàæ ìຠïîâ³äîìëÿòèñÿ ê³ëüê³ñòü ïðåäìåò³â. Ó ðóáðèö³ «Øóêàþ ðîáîòó» áåçêîøòîâíî äðóêóþòüñÿ îãîëîøåííÿ âèêëþ÷íî ïðî ïîøóê ì³ñöÿ ïðàö³. Îãîëîøåííÿ ó ðóáðèêó «Çíàéîìñòâà» ïîäàþòüñÿ îñîáèñòî â ðåäàêö³þ ãàçåòè ïðè íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà. Ìîæëèâå îñîáèñòå ïîäàííÿ òàêèõ îãîëîøåíü â ðåäàêö³¿ ïðè íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà çà àäðåñîþ:

ÀÔ²ØÀ ÂÎËÈͲ

ÐÅÊËÀÌÍβÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ ÒÈÆÍÅÂÈÊ Ñâ³äîöòâî Ê ¹ 12030-90²ÏÐ â³ä 28.11.2006 ð.

Àäðåñà ðåäàêö³¿: 43016, ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2 Òåë.: 0(332) 77-00-99, 77-00-20; e-mail: 770099@av.volyn.ua rek@av.volyn.ua Äèðåêòîð Äæóñþê Ë. Î.

Âèäàâåöü: ÏÏ «Âèäàâíè÷à ãðóïà «Àô³øà» Ãàçåòà âèõîäèòü ùî÷åòâåðãà Íàäðóêîâàíî â äðóêàðí³ Âèäàâíè÷èé ä³ì «Ìîëîäà Ãàëè÷èíà» Çàì. ¹720 Òèðàæ: 5000 ïðèì.

Íîìåð ï³äïèñàíèé äî äðóêó 14.05.2012 ð.

© Âñ³ ïðàâà âèäàâöÿ çàõèùåí³. Ïåðåäðóê òà â³äòâîðåííÿ ìàòåð³àë³â çàáîðîíÿºòüñÿ òà êàðàºòüñÿ çã³äíî çàêîíó. ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çì³ñò òåêñòó, ðåêëàìè òà îãîëîøåíü íåñå ðåêëàìîäàâåöü


35

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ ÏÐÎÄÀÌ Ñ²ÒÐÎªÍ ÊÑÀÐÀ ϲÊÀÑÎ, 2003 ð. â., 2 êóá., àâòîìàò, êë³ìàò-êîíòðîëü, òèïòðîí³ê, êðó¿ç-êîíòðîëü, âåëþð. Ö³íà: 8800 ó. î.

ÏÎÑËÓÃÈ ÃÓÑÅÍÈ×ÍÈÌ ÁÎÁÊÀÒÎÌ: ïëàíóâàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, íàâàíòàæåííÿ ï³ñêó, ùåáåíþ, çåìë³, áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â.

ò.066-888-78-86

ÏÐÎÄÀÌ ÂÀÇ-2103, 1975 ð. â., ñèí³é. Ö³íà: 2000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-109-01-91

Ô³ðìà «Âîëèíü êëþ÷ñåðâ³ñ» ÏÏ «ÀÂÒÎÃÀÇÖÅÍÒл

ò.050-555-99-87 ÂÀÍÒÀÆͲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÎ ÓÊÐÀ¯Í². ò.067-334-57-57, 099-271-80-00

ÊÓÏËÞ Àâòîãóìó äî àâòîíàâàíòàæóâà÷à, á/â 240-508 (8.25-20), 4 øò. Êîíòàêòè: 066-496-32-20, 067-334-88-10

ÏÐÎÄÀÌ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ ÄÎ Ô²ÀÒ-ÄÓÊÀÒÎ,

ÊÓÏËÞ Àâòî ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, íà óêðà¿íñüê³é ðåºñòðàö³¿, ç äîêóìåíòàìè. Ìîæíà â êðåäèò³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ðîçêîìïëåêòîâàí³, à òàêîæ ïîòðåáóþ÷³ ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31

ÏÐÈ×ÅÏÈ

1994 ð. â., òåðì³íîâî.

äî ëåãêîâèõ àâòî òà ìîòîáëîê³â çà ö³íîþ çàâîäó-âèðîáíèêà,

ò.096-605-99-89

ò.050-169-06-60

ïð. Ñîáîðíîñò³, 43 («Òàì-Òàì») ïð. Ñîáîðíîñò³, 11-À, âóë. ªðøîâà, 11 (ÒÖ «Ãëîáóñ»)

0(332) 78-51-46, 050-916-89-76

Àâàð³éíå â³äêðèâàííÿ àâòî, âèãîòîâëåííÿ êëþ÷³â ïî çàìêó, ðåìîíò òà ïðîäàæ çàìê³â, äîïîìîãà ïðè âòðàò³ àâòîêëþ÷³â. Âèãîòîâëåííÿ êëþ÷³â áóäüÿêî¿ ñêëàäíîñò³

Ëóöüêèé ð-í, ñ. óðêà Ïîëîíêà, âóë. Îçä³âñüêà, 13

0(332) 29-12-00, 050-378-18-94, 097-593-92-22

Âñòàíîâëåííÿ ÃÁÎ íà à/ì, ÒÎ àâòî ç ãàçîì, îïîñâ³ä÷åííÿ ãàçîâèõ áàëîí³â

6.1. Àâòîìîá³ë³ ëåãêîâ³ ³ìïîðòí³ ïðîäàì

Àóä³-100, 1994 ð. â., ö³íà 7000 ó. î., 2.6 ë, áåíçèí, ïðîá³ã 300 òèñ. êì, ñàáâóôåð, íîâà ãóìà, äèñêè, çàìîê íà ÊÏ, CD, ìàãí³òîëà, ABS, Airbag, êîíäèö³îíåð

ò. 097-777-75-85

Àóä³-80, 1987 ð. â., ö³íà 3700 ó. î., 1.8 ë, 1.8 ë, ³íæåêòîð, áåëüã³éñüêà ãàçîâà àïàðàòóðà

ò. 097-757-21-06 Àóä³ 100, 2.8, ñåäàí, 1992 ð.â., ï³ñëÿ ñèëüíîãî ÄÒÏ, ò³ëüêè ÷àñòèíà êóçîâà àâòîìîá³ëÿ ç äîêóìåíòàìè, â³ä³øëþ ïî Óêðà¿í³. Ö³íà: 1300 ó.î. Êîíòàêòè: 050-5292720

Àóä³-A6, 1997 ð. â., ö³íà 12600 ó. î., 2,5 TDI, ÊÏ-6, ïðîá³ã 295 òèñ. êì, ã/ï, ö/ç, åë. ïàêåò, ABS, ï³ä. ñèä., øê³ðà, ëþê, äèñêè, Park-Tronic, òîíîâàíèé, çåëåíèé ìåòàë³ê, çàâîäñüêà ñòåðåîñèñòåìà

ò. 067-364-02-09

Àóä³-A6 Turbo, 2001 ð. â., ö³íà 12800 ó. î., ïðîá³ã 252000 êì, 1.8 ë, òóðáî, áåíçèí, ñåäàí, ñð³áëÿñòèé, ABS, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè, ñåðâîêåðìî, ñèãíàë³çàö³ÿ, ö/ç, êë³ìàò-êîíòðîëü, îìèâà÷ ôàð, ï³ä²ãð²â äçåðêàë, ï³ä³ãð³â ñèä³íü

ò. 096-488-26-01

Àóä³-100, 1994 ð. â., 2.4 ë, ÊÏ-5, óí³âåðñàë, ÷îðíèé, ÀÂS åëåêòðîñêëîï³ä³éìà÷³, ìóëüòèëîê, åëåêòðîäçåðêàëà, ëèò³ äèñêè, ëþê, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà

ò. 050-690-11-61

Àóä³-100, 1986 ð. â., ö³íà 3500 ó. î., ñåäàí, 1.8 ë, áåíçèí, ãàç, ïðîá³ã 300 òèñ. êì, ñèí³é, CD, MP-3, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, ìàãí³òîëà, ïðîòèòóìàíêè, ñèãíàë³çàö³ÿ, òîíîâàíèé, öåíòðàëüíèé çàìîê

ò. 098-600-73-74

Àóä³-A8 Quattro, 1999 ð. â., ö³íà 17499 ó. î., ïðîá³ã 244000 êì, 4.2 ë, ãàç/áåíçèí, ò³ï-òðîí³ê, ñåäàí, ñèí³é, ABD, ABS, ASC, ASR, EBD, ESP, ³ììîá³ëàéçåð, êñåíîíîâ³ ôàðè, ïîäóøêà áåçïåêè, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè, ñåðâîêåðìî, ñèãíàë³çàö³ÿ, ö/ç

Àóä³-A6, 1996 ð. â., ö³íà 11000 ó. î., ïðîá³ã 350000 êì, 2.5 ë, òóðáîäèçåëü, ñåäàí, çåëåíèé, ABS, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè, ñèãíàë³çàö³ÿ, ö/ç, âåëþð, êë³ìàò-êîíòðîëü, êîíäèö³îíåð, êðó¿çêîíòðîëü, CD, GPS

Àóä³-À6, ö³íà 9500 ó. î., 1996 ð. â., ïðîá³ã 248 òèñ. êì, ñåäàí, çåëåíèé

Àóä³-80, 1985 ð. â., ö³íà 2800 ó. î., ñåäàí, 1.8 ë, áåíçèí, ÊÏ-5, ïðîá³ã 20 òèñ. êì, ñåäàí, ëþê, ìàãí³òîëà

Àóä³-100, 1993 ð. â., ö³íà 6700 ó. î., ïðîá³ã 150 òèñ. êì, 2.3 ë, ñåäàí, çåëåíèé

ò. 097-472-97-83

ò. 097-525-14-41, 095-334-67-88

ò. 096-218-19-95

ò. 099-284-96-01, 066-746-87-00

ò. 097-953-48-55


36

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

ò. 096-488-25-01

Îïåëü-Êîìáî, 1,3, âàíòàæíèé, 2 ì³ñöÿ, õîðîøèé ñòàí, ùîéíî ç-çà êîðäîíó, ðîçìèòíåíèé. Êîíòàêòè: 050-959-06-20

Àóä³ 80, àáî Á-4, 1989-1995 ð. â. Êîíòàêòè: 097-056-83-74 Àóä³ Á-4, 1992 ð. â., 2,0 áåíçèí, âèøíåâîãî êîëüîðó, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, åëåêòðîïàêåò, ÀÂÑ. Ö³íà: 6500 ó. î. Êîíòàêòè: 067-971-83-46

Àóä³-A6 Turbo, 2001 ð. â., ö³íà 12800 ó. î., ïðîá³ã 252 òèñ. êì, 1.8 ë, áåíçèí, ñåäàí, 4 äâ., ñð³áëÿñòèé, ABS, ãàëîãåíí³ ôàðè, ³ììîá³ëàéçåð, ïîäóøêà áåçïåêè, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè, ñåðâîêåðìî, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, áîðòîâèé êîìï’þòåð, êë³ìàò-êîíòðîëü

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

Àóä³ Á-4, 1992 ð. â., ñåäàí, çåëåíèé ìåòàë³ê, 2,0 áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 6800 ó. î. Êîíòàê òè: 095-013-24-85

Âîëüâî-340, 1,4 äâèãóí, â ðîáî÷îìó ñòàí³, ìîæëèâî ïî çàï÷àñòèíàõ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-728-14-21, Ìèêîëà Âîëüâî-460, 1994 ð. â., 1,8 ³íæåêòîð, ñ³ðîãî êîëüîðó, ³äåàëüíèé ñòàí. Êîíòàêòè: 067-361-31-45

Àóä³ Á-4, 1992 ð. â., òåìíî-çåëåíèé ìåòàë³ê, 2,0 áåíçèí, íå ðîçìèòíåíèé. Ö³íà: 1250 ó. î. Êîíòàêòè: 098-629-07-32 Àóä³-100, 1990 ð. â., 2,4 äèçåëü, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ñ³ðîãî êîëüîðó. Ö³íà: 5400 ó. î. Êîíòàêòè: 099-085-21-87, 097-733-47-09 Àóä³-100, 1993 ð. â., 2.8 áåíçèí/ ãàç, áåæåâèé êîë³ð, ñåäàí, äèñêè, êë³ìàò-êîíòðîëü, åëåêòðîïàê åò, áåç äîêóìåíò³â. Ö³íà: 1800 ó. î. Êîíòàêòè: 050-959-06-20 Àóä³-80, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 095-507-81-25

Àóä³-A6, 1996 ð. â., ç ͳìå÷÷èíè, ö³íà 11000 ó. î., ïðîá³ã 350 òèñ. êì, 2.5 ë, äèçåëü, ñåäàí, çåëåíèé, ABS, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, âåëþð, êë³ìàò-êîíòðîëü, êîíäèö³îíåð, êðó¿ç-êîíòðîëü, CD

Äåî-Ëàíîñ, 2004 ð. â., çåëåíèé ìåòàë³ê, 1,5 ³íæåêòîð, ïîëüñüêà çá³ðêà, ³äåàëüíèé ñòàí, «ð³äíà» ôàðáà. Êîíòàêòè: 097-924-82-29 Äåó-Ëàíîñ, 2011 ð. â., 1,5, íîâèé, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòêîâî. Êîíòàêòè: 067-832-63-82, 099-329-03-32 Äåó-Ëàíîñ, äâèãóí 1,5 Îïåëü, êîíäèö³îíåð, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè (â³ä 850 ãðí./ì³ñ.), ïîâíå ÊÀÑÊÎ â ïîäàðóíîê. Êîíòàêòè: 099-020-09-61

̳òñóá³ñ³-Outlander, 2008 ð. â., ï³ñëÿ ÄÒÏ, ÷îðíîãî êîëüîðó, 2,4 áåíçèí, ïðîá³ã 35000 êì, ÀÊÏ. Ö³íà: 12900 ó. î. Êîíò àêòè: 099-275-20-54, 066-083-09-53 maks007-3@yandex.ru ̳òöóá³ñ³-Galant (INSTYLE), 2009 ð. â. (êóïëåíèé â 2010 ð.), ïåðøèé âëàñíèê, ïðîá³ã 32 000 êì, 2,4 ë, áåíçèí, àâòîìàòè÷íà ÊÏÏ, ABS, EBD, SRS, ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, ëþê, øê³ðÿíèé ñàëîí, çèìîâà ãóìà. Ö³íà: 18000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-074-30-83 ̳öóá³ñ³-Êîëüò, 2008 ð.â., ïðîá³ã 9 òèñ. êì, ñ³ðèé ìåòàë³ê, â³äì³ííèé ñòàí, ïîâíèé êîìïëåêò. Êîíòàêòè: 098-669-78-90

Ðåíî-25. Ö³íà: 1900 ó. î. Êîíòàêòè: 066-265-58-27 Ðåíî-Êåíãî, 2000 ð. â., 1,9 äèçåëü. Ö³íà: 5500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-299-24-90

Ðåíî-Ìåãàí, 2008 ð. â., ñèíüîãî êîëüîðó, åëåê òðîïàêåò, äàò÷èê ñâ³òëà, ñåíñîð äîù ó. Êîíòàêòè: 050-438-36-34 Ôîëüêñâàãåí-Caddy, 2005 ð. â., ö³íà 11200 ó. î., 2,0 SDI, ÊÏ-5, ïðîá³ã 180 òèñ. êì, á/ï ïî Óêðà¿í³, ã/ï, ö/ç, åë. ïàêåò, ABS, ASR, êîíäèö³îíåð, ôîðêîï, á³ëèé, 60 kW, íîâà çèìîâà ãóìà

̳öóá³ñ³-Ëàíöåð, 1986 ð. â., 1,8 äèçåëü, ï³ñëÿ ÄÒÏ, çíÿòèé ç îáë³êó, ìîæëèâî ïî çàï÷àñòèíàõ, äîêóìåíòè. Ö³íà: 10000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-571-35-20

ò. 067-309-72-20 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, 1994 ð. â., ñ³ðîãî êîëüîðó, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 063-101-90-66

Ìàçäà-323, 1979 ð. â., 1,6, ñð³áëÿñòèé êîë³ð. Êîíòàêòè: 050-438-36-34 Òîéîòà-RAV 4, 2007 ð. â., ö³íà 21500 ó. î., 2,0 I, ÊÏ-5, ïðîá³ã 170 òèñ. êì, ã/ï, ö/ç, åë. ïàêåò, êîíäèö³îíåð, ÷îðíèé ìåòàë³ê, ïîðîãè

ò. 050-168-81-49

Àóä³-100 Ñ-4, 1992 ð. â., 2,3 áåíçèí, ìåõ., ñ³ðîãî êîëüîðó, ïðîá³ã 130000 êì, ABS, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, ëþê, CD, MP3, ìàãí³òîëà, àêóñòèêà, òîíîâàíèé, ö³íà 6350 ó. î.

ò. 068-376-79-25, 066-382-46-85

ÁÌÂ-520, 1991 ð. â., ö³íà 7300 ó. î., ñåäàí, 2.0 ë, áåíçèí, ïðîá³ã 205 òèñ. êì, ñåäàí, ÷îðíèé ìåòàë³ê, åëåêòðîñêëî, åëåêòðîïàêåò, åëåêòðîäçåðêàëà, öåíòðàëüíèé çàìîê, òþí³íã, òîíîâàíèé, ñèãíàë³çàö³ÿ, MP3, Bluetooth, Airbag, ABS

ò. 093-795-26-76

Ìåðñåäåñ-124, 2,0, ä, 1991 ð. â., ñ³ðèé ìåòàë³ê. Ö³íà: 5900 ó. î. Êîíòàêòè: 050-221-93-69

ͳñàí-«Ïðåì`ºðà», 1994 ð. â. ÀÂÑ. Ïîâàðåíà, îäèí âëàñíèê. Çí³ìó ç îáë³êó. Ö³íà 5300 ó. î.

ò. 097-055-21-00

ò. 066-641-36-29 Aóä³-A6, 1995 ð. â., ÀÊÏ, âñå êð³ì êðó³ç-êîíòðîëþ. Ö³íà: 10 000 ó. î. Êîíòàêòè: 24-70-44, 067-332-13-11

Ôîëüêñâàãåí-Äæåòòà-2, 1988 ð.â., 1,3 áåíçèí, ñ³ðîãî êîëüîðó, ï’ÿòèäâåðíèé. Ö³íà: 3500 ó.î. Êîíòàêòè: 098*571-42-35 Òîéîòà-Land Cruiser, 2002 ð. â., ö³íà 29500 ó. î., 4,7 I, ïðîá³ã 379 òèñ. êì, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, ÷îðíèé ìàòàë³ê, ñ³ðà øê³ðà, íîâà ãóìà, + êîìïëåêò ë³òíüî¿ íà äèñêàõ

ò. 067-332-85-55 Ôîðä-ѳºðà, 1986 ð. â., õåò÷áåê, ÷åðâîíîãî êîëüîðó, 2,3 äèçåëü, ÊÏ-5, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ÌÐÇ, àêóñòèêà. Ö³íà: 2500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-378-25-38

Ìåðñåäåñ-³òî, 2008 ð. â., ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 066-913-45-57, 096-357-63-35 ÁÌÂ-7, 1997 ð. â., ö³íà 13000 ó. î., ïðîá³ã 20000 êì, 3.5 ë, áåíçèí, ñåäàí, ñèí³é

ò. 095-342-17-77 ÁÌÂ-735, 1990 ð. â., ÷îðíèé, ÀÊÏ, ãàç/áåíçèí, ïîâíèé êîìïëåêò, øê³ðÿíèé ñàëîí. Êîíòàêòè: 095-090-67-66

Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò Â-4, 1994 ð. â., ïðîá³ã 278 òèñ. êì, 1,9 òóðáîäèçåëü, ÷åðâîíèé, óí³âåðñàë, ñèãíàë³çàö³ÿ, òîíîâàíèé, òèòàíîâ³ äèñêè, íîâà ãóìà, äîáðèé ñòàí, ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 067-679-21-21

Ôîëüêñâàãåí-Äæåòà, 1991 ð.â., ñ³ðèé ìåòàë³ê, 1.3Ä., 5-ñò ÊÏ. Ö³íà: 4200 ó.î. Êîíòàêòè: 098-446-30-31

Ìåðñåäåñ-³òî, 2000 ð. â., ñð³áëÿñòèé, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Àóä³-A6, 2002 ð. â., ö³íà 10000 ó. î., ïðîá³ã 195000 êì, 2002 ð. â., 2.5 ë, äèçåëü, ÊÏ-àâòîìàò, ò³ï/òðîí³ê, óí³âåðñàë, 5 äâ., ÷îðíèé, ABS, ASR, ESP, ³ììîá³ëàéçåð, êñåíîíîâ³ ôàðè, ïíåâìîï³äâ³ñêà, ïîäóøêà áåçïåêè, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè, ñåðâîêåðìî, ñèãíàë²çàö²ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê

Ôîëüêñâàãåí-Äæåòà 2, 1988 ð. â., ñ³ðèé, 1,3 áåíçèí, 5ë/100 êì, 5-äâåðíèé, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, mp3, òîíîâàíèé, íîâèé àêóìóëÿòîð, ÒÎ 2012 ð. Ö³íà: 3500 ó. î. Êîíòàê òè: ì. Ëüâ³â, 098-571-42-35

Ôîëüêñâàãå-Âåíòî, Ãîëüô-3. Êîíòàêòè: 098-571-42-35

Ìåðñåäåñ -124 ª, 1994 ÷îðíèé ìåòàë³ê, 2,2 ³íæåêòîð, ÊÏ-5, òèòàíîâ³ äèñêè, ABS, ñèãíàë³çàö³ÿ, êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè, íà ëüâ³âñüê³é ðåºñòðàö³¿, ïåðøèé âëàñíèê. Ö³íà: 9000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-374-60-16 Ìåðñåäåñ Ñ-180, 1994 ð. â., 1,8 ë, òåìíî-ñèí³é, öåíòðàëüíèé çàìîê, ABS, ARB òà ³íøå. Êîíòàêòè: 095-219-78-62

ò. 067-309-72-20

Ðåíî-Êåíãî, 2007 ð. â., ïðîá³ã 130000 êì, ÊÏ-5, êîë³ð — ñ³ðèé ìåòàë³ê. Êîíòàêòè: 098-514-15-73

̳öóá³ñ³-Ëàíöåð, 1986 ð. â., 1,8, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ìîæëèâî ïî çàï÷àñòèíàõ, äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 096-571-35-20

ò. 097-525-14-41, 095-334-67-88

Ôîëüêñâàãåí-Caddy, 2005 ð. â., ö³íà 10990 ó. î., 1,9 TDI, ÊÏ-5, ïðîá³ã 180 òèñ. êì, á/ï ïî Óêðà¿í³, ã/ï, ABS, ASR, êîíäèö³îíåð, ñåðâ. êí., á³ëèé, 77kW + êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè

Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð, 2005 ð. â. Êîíòàêòè: 095-633-78-00

Ìåðñåäåñ-Ñïð³íòåð-210D, 1998 ð. â., 2.9 ë, ïðîá³ã 156000 êì, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 050-605-45-43, 050-673-63-02

Òîéîòà-Hilux, 1994 ï. â., 3,0 TD, ÀÊÏ, ïðîá³ã 187 òèñ. êì, ã/ï, ö/ç, êë.êîíò., ëþê, ÷åðâîíèé, íå ³ðæàâèé, ïðàâå êåðìî, ìîæëèâèé îáì³í

ò. 050-585-03-11 Ïåæî-Expert, 2006 ð. â., ö³íà 8200 ó. î., 2,0 D, ïðîá³ã 121 òèñ. êì, ABS, ³ììîá., áê, ã/ï, á³ëèé, âàíòàæíèé, ùîéíî ïðèãíàíèé

ò. 067-362-18-22

Òîéîòà-Êåìð³, 2005 ð. â., «àìåðèêàíåöü», 2,4 àâòîìàò, äîáðèé ñòàí. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 3 6 2 - 3 1 - 8 0 , 097-991-08-91

Ôîðä-Fusion, 2007 ð.â., ëåãêîâèé-Â, óí³âåðñàë. Îá’ºì äâèãóíà 1242, áåíçèí, òåìíî-ñèí³é, 5-òè ñòóï. ÊÏ, çèìîâà ãóìà, CD-ìàãí³òîëà. Ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ. Ö³íà: 10000 ó.î. Êîíòàêòè: ì. гâíå 63-12-23 050375-31-60;(096-421-92-93; 050375-31-70; Ôîðä-Åñêîðä, 1987 ð.â., ÷åðâîíèé, 1,3 êàðáþðàòîð, 5-ñòóï êïï. Ö³íà: 2700 ó.î. Êîíòàêòè: 63-01-84, 067-153-24-21 Ôîðä-Êóð’ºð, 1996 ð.â., äâèãóí 1,8 äèçåëü. Õîðîøèé ñòàí. Á³ëèé. Àáî îáì³í ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 4500 ó.î. Êîíòàêòè: 067-768-02-66 Ôîðä-ѳºðà, 2.0 äèçåëü, êàðáþðàòîð. Êîíòàêòè: 097-788-56-37 Ôîðä-Òàóðóñ, 1981 ð.â., á³ëèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095047-27-63

Îïåëü-Àñêîíà, 1978 ð. â., â ðîáî÷îìó ñòàí³, ïî çàï÷àñòèíàõ. Ö³íà: 6000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-184-71-36 Îïåëü-Êàäåò, 1991 ð. â., 1,7, äèçåëü, óí³âåðñàë, 5-äâåðíèé. Ö ³ í à : 2 9 0 0 ó. î . Ê î í ò à ê ò è : 099-052-44-10

Ôîëüêñâàãåí-CADDY!! Ùîéíî ïðèãíàíèé, º âñå, ïîâíèé åëåêòðîïàêåò, êîíäèö³îíåð, áîðò. êîìï., íå áèòèé, íå ôàðáîâàíèé, ñåðâ³ñíà êíèæêà, âñ³ êëþ÷³, òîíîâàíèé çàâîäîì (ñåðòèô³êàò). ²äåàëüíèé ñòàí! Ö³íà: 11000 y. o. Êîíòàê òè: 099-324-46-19

Õþíäàé-Ìàòð³êñ, 2006 ð. â., ïðîá³ã 87 òèñ. êì, 1,6 ë, ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê, êîíäèö³îíåð, åë/ïàêåò, ã³äðîï³äñèëþâà÷, êñåíîí, òîíóâàííÿ, çèìîâà ãóìà, íå ôàðáîâàíèé, âëàñíèê, ìîæëèâèé îáì³í. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-679-21-21


ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

Øåâðîëå-Àâåî, 2011 ð. â., êîíäèö³îíåð, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè, çàñòðàõîâàíèé. Êîíòàêòè: 099-020-09-61 Øåâðîëå-Êðóç, êë³ìàò-êîíòðîëü, ³ììîá³ëàéçåð, øê³ðÿíèé ñàëîí, ìîæëèâ³ñòü îïëàòè ÷àñòèíàìè, ïîâíå ÊÀÑÊÎ â ïîäàðóíîê. Êîíòàêòè: 099-020-09-61

²íîìàðêó, â áóäü-ÿêîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³. Ö³íà: äî 3000 ó.î. Êîíòàêòè: 068-500-38-75

ÂÀÇ-21033, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 1700 ó. î. Êîíòàêòè: 093-803-07-33, 095-828-80-22

Ìåðñåäåñ Å-124, 190. Êîíòàêòè: 097-752-25-92

ÂÀÇ-2104, 1999 ð. â. Ö³íà: 2600 ó. î. Êîíòàêòè: 050-865-18-64

Ìåðñåäåñ, Àóä³, Ôîëüêñâàãåí, 1995-2008 ð.â., äèçåëü, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-571-42-35

ÂÀÇ-2104, 2003 ð. â., 1,5, ÷åðâîíîãî êîëüîðó. Ö³íà: 3200 ó. î. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31

Ìåðñåäåñ, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 097-752-25-92

ÂÀÇ-21043, çåëåíîãî êîëüîðó, 2005 ð. â., 1,5 ë, ÊÏ-5, ìàãí³òîëà, ÌÐÇ. Êîíòàêòè: 050-57315-01, 097-384-13-78

Ìåðñåäåñ-123, 124, 190. Êîíòàêòè: 096-463-36-56

Ìåðñåäåñ-123, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 095-242-32-74, 098-626-92-96 Ìåðñåäåñ-³òî. 098-571-42-35 Øêîäà, 1952 ð. â. Êîíòàêòè: 096-686-64-36 Øêîäà-Ôàâîðèò, 1990 ð. â., á³ëîãî êîëüîðó, â³ííèöüêà ðåºñòðàö³ÿ, 1,3 äâèãóí, â õîðîøîìó ñòàí³, êóçîâ ïîòðåáóº íåçíà÷íîãî êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó. Ö³íà: 1750 ó. î. Êîíòàêòè: 096-874-70-30, 050-167-72-74

Øêîäà-Ôåë³ö³ÿ, 1999 ð. â., 1.3 ë, ñèí³é ìåòàë³ê, ó õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-911-46-37 Øêîäà-Ôåë³÷³ÿ, 1998 ð. â., 1,3 ãàç/áåíçèí, òåíòîâàíèé, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-924-82-29

Beijing BJ1043, 2004 ð. â., ñèí³é, äâèãóí 2500 êóá., 9-10 ë/100 êì, áóäà 3.2õ1.75õ1.9 ì, 1.5 ò, 2 ïàñàæèðñüêèõ ì³ñöÿ, õîðîøèé òåõí³÷íèé ñòàí. Ö³íà: 3150 ó. î., òîðã Êîíòàêòè: 050-265-23-71, 097-636-80-65

Beijing BJ1043, 2004 ð. â., ñèí³é, äâèãóí 2500 êóá., äèçåëü, 9-10 ë/100 êì, áóäà 3.2õ1.75õ1.9ì, â/ï 1.5ò, ðåéñîâèé ñòàí. Ö³íà: 3200 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-756-81-10, 067-196-45-37 Ðîâåð Àóñòâí Ìàåñòðî, 1987 ð. â., 1,3 áåíçèí, ÷åðâîíîãî êîëüîðó, õåò÷áåê, ì. Ëüâ³â. Ö³íà: 2200 ó. î. Êîíòàêòè: 097-690-35-26 Ñàìàíò, íà áàç³ Ïåæî-405, 2009 ð. â., ïðîá³ã 70 000 êì, ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ, îäèí âëàñíèê. Ö³íà: 7800 ó. î. Êîíòàêòè: 050-702-89-35 ×åð³-Ò³ãî, 2,0 áåíçèí, ïðîá³ã 15000 êì. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-234-49-46

Êîíòàêòè:

Îïåëü, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 097-752-25-92 Îïåëü-Àñêîíà, Âåêòðà. Êîíòàêòè: 096-463-36-56

Àâòî ç äîêóìåíòàìè, ùî ïîòðåáóº ðåìîíòó, ðîçãëÿäàþ âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 095-499-40-98 Àâòî, ³íîçåìíîãî â-âà ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç ïîøêîäæåíèì íîìåðîì êóçîâà. Êîíòàêòè: 097-056-83-74 Àâòîìîá³ëü, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 096-463-36-56 Àâòîìîá³ëü, ÿêèé ïåðåáóâຠâ êðåäèò³. Êîíòàêòè: 068-500-38-75 Àóä³ À-6 àáî Àóä³ À-4. Êîíòàêòè: 068-500-38-75 Àóä³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 097-752-25-92 Àóä³-80, 100. 096-463-36-56

Êîíòàêòè:

ÁÌÂ-3, 5, 096-463-36-56

Êîíòàêòè:

7.

ÂÀÇ-2105, 1989 ð. â., 1,3. Êîíòàêòè: 063-101-90-66 ÂÀÇ-2105, 1995 ð. â., 1,5 äâèãóí, áîðäîâîãî êîëüîðó, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ôîðêîï, â õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. Ö³íà: 2000 ó. î., òîðã. Êîíòàê òè: 097-988-38-12 ÂÀÇ-21053, 1999 ð. â., ñåäàí, 5-ñòóïêà ÊÏÏ, ñèíüîãî êîëüîðó. Ö³íà: 2300 ó. î. Êîíòàê òè: 096-945-24-22

Ðåíî-Êåíãî, àáî ѳòðîåí-Áåðë³íãî. Êîíòàêòè: 097-752-25-92

ÂÀÇ-21063, 1986 ð. â., íà õîäó. Êîíòàêòè: 095-365-84-35

Ôîëüêñâàãåí, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 097-752-25-92

ÂÀÇ-21063, äâèãóí 1300 êóá.ñì, ÊÏÏ-5, 1985 ð. â., ñèíüîãî êîëüîðó, õîðîøèé ñòàí Ö³íà: 1850 ó. î. Êîíòàêòè: 050-075-76-31, 067-750-14-62

Ôîëüêñâàãåí-Âåíòî, Ãîëüô, Äæåòà. Êîíòàêòè: 068-500-38-75 Ôîëüêñâàãåí-Âåíòî, Ãîëüô-3, Äæåòà. Êîíòàêòè: 096-463-36-56 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô 2, Äæåòà-2. Êîíòàêòè: 096-463-36-56 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô 4, 5, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-571-42-35 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, Äæåòà, 1, 2,3 ìîäåëåé. Êîíòàêòè: 097-752-25-92 Ôîëüêñâàãåí-Êàä³, Øêîäà-Îêòàâ³ÿ, àáî Øêîäà-Ôàá³ÿ. Êîíòàêòè: 068-500-38-75 Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò Â-2, Â-3. Êîíòàêòè: 068-500-38-75 ×åð³-Àìóëåò ÷è ³í. Êîíòàêòè: 098-571-42-35

6.2. Àâòîìîá³ë³ ëåãêîâ³ ÑÍÄ ïðîäàì

êóïëþ À/ì ï³ñëÿ ÄÒÏ, àáî òîé, ùî ïîòðåáóº ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 096-176-52-41, 095-422-34-73, 050-668-38-36

ÂÀÇ-2105, 1983 ð. â., ÷åðâîíîãî êîëüîðó, õîðîøèé òåõí³÷íèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-175-63-86

Îïåëü-Êàäåò, Àñòðà. Êîíòàêòè: 068-500-38-75

Ôîëüêñâàãåí-Áîðà. Êîíòàêòè: 098-571-42-35

ÂÀÇ-2101, 1986 ð. â., áåæåâèé, 1.2 ë, «ð³äíà» ôàðáà, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, â³äì³ííèé òåõí³÷íèé ñòàí. Ö³íà: 1750 ó. î. Êîíòàêòè: 050-564-91-53, 067-196-45-37 ÂÀÇ-2101, ï³ñëÿ êàïðåìîíò ó. Êîíòàêòè: 097-184-71-36

ÂÀÇ-21013, 1981 ð. â., òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 095-161-16-47

Äîêóìåíòè íà ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî. Êîíòàêòè: 097-352-17-22

ÂÀÇ-2102, 1984 ð. â., çåëåíîãî êîëüîðó, 1,5 ë, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 098-584-08-11, 067-938-29-22

Äîíàðà Ô³àò-Êðîìó, 1988 ð. â., 2,5 ò ä, á³ëîãî êîëüîðó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-274-51-42 bazilua@ukr.net

ÂÀÇ-2103, 1974 ð. â., â äîáðîìó ñòàí³. Ö³íà: 1200 ó. î. Êîíòàêòè: 050-721-43-04

ÀÂÒÎÍÎÂÈÍÈ

ËóÀÇ-969 Ì, 1991 ð. â., 1,6 äèçåëü. Ö³íà: 3500 ó. î. Êîíòàêòè: 066-621-73-39 ËóÀÇ-969-Ì, 1991 ð. â., òâåðäèé äàõ, â³äì³ííèé ñòàí, çáåð³ãàºòüñÿ ï³ä íàêðèòòÿì. Êîíòàêòè: 095-884-18-27, 25-04-57

ÂÀÇ-2107, 2000 ð. â., 1,5, 5-ñòóïêà, òåìíî-÷åðâîíèé, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, ìð3, òîíîâàíèé, òèòàíîâ³ äèñêè, íåôàðáîâàíèé, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-889-97-66, 093-581-43-80 ÂÀÇ-2109, 1991 ð. â., íåôàðáîâàíèé, îäèí âëàñíèê. Êîíòàêòè: 050-702-89-35 ÂÀÇ-21093, 2005 ð. â., ñ³ðèé ìåòàë³ê, ïðîá³ã 100 000 êì, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 099-033-31-86 ÂÀÇ-21099, 2002 ð. â., 1,5, ñèíüîãî êîëüîðó, íå ôàðáîâàíèé. Ö³íà: 3650 ó. î. Êîíòàêòè: 067-704-73-68

Ìîñêâè÷-412, 1990 ð. â., õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 4000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 067-889-00-67 Ìîñêâè÷-«÷îá³òîê» ²Æ-271501, çàïàñíèé äâèãóí. Êîíòàêòè: 050-593-60-26 «×åðåâè÷îê»-2115, 1995 ð. â., íåäîðîãî. Ö³íà: 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-184-71-36

ÂÀÇ-2111, 1983 ð. â., ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 099-336-79-18

êóïëþ

ÂÀÇ-2111, 2001 ð. â., çåëåíèé ìåòàë³ê, óí³âåðñàë, 1,5, ÊÏ-5. Ö³íà: 4300 ó. î. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31

ÂÀÇ àáî àâòî, ³íîçåìíîãî â-âà, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 1300 ó. î. Êîíòàêòè: 098-653-15-94

ÂÀÇ-215, 2005 ð. â., õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 4150 ó. î. Êîíòàê òè: 050-520-94-60

ÂÀÇ-2101-07. 050-684-63-60

ÂÀÇ-99, íîâèé, íà ãàðàíò³¿, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè, ïîâíå ÊÀÑÊÎ â ïîäàðóíîê. Êîíòàêòè: 099-020-09-61

Êîíòàêòè:

Ìîñêâè÷ àáî Çàïîðîæåöü. Êîíòàêòè: 095-600-43-76 Ñòàðèé ÐÀÔ àáî Âîëãó òà àãðåãàòè ³ çàï÷àñòèíè äî íèõ. Ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðîïîçèö³¿. Ö³íà: íå äîðîãî. Êîíòàêòè: 050-684-63-60, 096-448-90-49

ÄÀ² ïî÷èíຠ«ïîëþâàííÿ» íà ìîòîöèêë³ñò³â ÄÀ² ïî÷èíຠ«ïîëþâàííÿ» íà ìîòîöèêë³ñò³â îãîëîøåíî ïðî ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ îïåðàö³¿, ìåòà ÿêî¿ - íå äîïóñòèòè çðîñòàííÿ ÄÒÏ ³ çëî÷èí³â çà ó÷àñòþ äâîêîë³ñíî¿ òåõí³êè. Ç íàñòàííÿì âåñíÿíî-ë³òíüîãî ïåð³îäó ê³ëüê³ñòü äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä çà ó÷àñòþ ìîòîöèêë³ñò³â çá³ëüøóºòüñÿ. Íåð³äê³ âèïàäêè, êîëè ö³ºþ òåõí³êîþ êåðóþòü îñîáè, ùî íå ìàþòü âîä³éñüêèõ ïîñâ³ä÷åíü àáî çíàõîäÿòüñÿ â ñòàí³ ñï'ÿí³ííÿ, à ñàì³ ìîòîöèêëè - íå çàðåºñòðîâàí³, çíàõîäÿòüñÿ â íåñïðàâíîìó ñòàí³, ç íåâ³äïîâ³äí³ñòþ íîìåð³â àãðåãàò³â àáî çîâñ³ì - âêðàäåí³. Ùîá ñèòóàö³ÿ ç ìîòîöèêë³ñòàìè íå âèéøëà ç-ï³ä êîíòðîëþ, â ïåð³îä ç 30 áåðåçíÿ ïî 1 ëèñòîïàäà 2012 ÄÀ² Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ âèð³øèëà ïðîâåñòè ðÿä ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â ï³ä óìîâíîþ íàçâîþ «Ìîòîöèêë³ñò». Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-ñëóæá³ Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² äàíîãî ðåã³îíó. Îñíîâíà ìåòà äàíî¿ îïåðàö³¿ - íå äîïóñòèòè çðîñòàííÿ ÄÒÏ çà ó÷àñòþ ìîòîöèêë³ñò³â ³ çíèçèòè ê³ëüê³ñòü ïîñòðàæäàëèõ ³ çàãèáëèõ â äàíèõ ïîä³ÿõ. Çóñèëëÿ ïðàâîîõîðîíö³â òàêîæ áóäóòü ñïðÿìîâàí³ íà âèÿâëåííÿ íåñïðàâíîãî àáî âèêðàäåíîãî ìîòîòðàíñïîðòó, ïðîô³ëàêòèêó òà ïðèïèíåííÿ ïîðóøåíü ÏÄÐ, ñêîºíèõ âîä³ÿìè òàêèõ ÒÇ. Òàêèì ÷èíîì, ïðàö³âíèêè ÄÀ² Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ â õîä³ âèêîíàííÿ ñâ ïîâñÿêäåííî¿ ðîáîòè ç ï³äâèùåíîþ óâàãîþ ñòåæèòèìóòü çà âîä³ÿìè ìîòîöèêë³â òà ³íøî¿ äâîêîë³ñíî¿ òåõí³êè.

«Ãîðáàòèé» çàïîðîæåöü. Êîíòàêòè: 095-600-43-76

ÂÀÇ Íèâà, 2003 ð. â., ÊÏ-5, êîë³ð — ñòèãëà âèøíÿ. Ö³íà: 42000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-331-48-14 ÂÀÇ-2101, 1976 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³, îäèí âëàñíèê, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, íå áèòà, íå ôàðáîâàíà, ãàç/áåíçèí, àáî îáì³í íà ìîòîöèêë. Ö³íà: 12000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 063-453-72-99

37

ÃÀÇ-24, Âîëãà, 066-689-99-10

Êîíòàê òè:

6.3. Àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè ïðîäàì

ÇÀÇ Ëàíîñ, 1.5, êîíäèö³îíåð, öåíòðàëüíèé çàìîê, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Êîíòàêòè: 097-212-88*70, 095-912-79-99 Çàïîðîæåöü -768 Ì. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-45-02

Ãàçåëü, 2003 ð. â., ïàñàæèðñüêèé, ãàç/áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-025-44-71, 050-581-68-83

Ñëàâóòà, 2008 ð. â., á³ëèé, áåíçèí/ãàç, 1,2. Ö³íà: 3300 ó. î. Êîíòàêòè: 067-951-37-26, 050-666-36-38 Òàâð³ÿ-Ñëàâóòà, 2008 ð. â., á³ëèé, ãàç/áåíçèí, 1,20 ë, ïðîá³ã 115 òèñ. êì, CD, MP3, òîíîâàíèé. Êîíòàêòè: 050-666-36-38, 067-951-37-26

²âåêî-358, 1997 ð. â., 2,8 äèçåëü, ì³êðîàâòîáóñ, 7 ì³ñöü, â/ï 3,5 ò, ìîæëèâèé îáì³í íà ëåãêîâå àâòî. Êîíòàêòè: 050-285-20-28

Äâîº ïðîâ³íö³àë³â ¿äóòü â àâòîìîá³ë³ â ì³ñòî. – Ñõîæå, ìè âæå íàáëèæàºìîñÿ äî ñòîëèö³. – ×îìó òè òàê äóìàºø? – ϳä êîëåñà ïîòðàïëÿº âñå á³ëüøå ï³øîõîä³â.


38

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

²âåêî-65 C 15, âàíòàæíèé, 2004 ð. â., ö³íà 15300 ó. î., 2,8 D, ÊÏ-6, ïðîá³ã 137 òèñ. êì, á/ï ïî Óêðà¿í³, ã/ ï, ö/ç, ABS, ôîðêîï, á³ëèé, ñèä³ííÿ «ï³ëîò», ABD, ÒÀÕÎ

Ìåðñåäåñ-Sprinter 313, 2007 ð. â., ö³íà 19500 ó. î., 2,2, ÊÏ-6, ïðîá³ã 360 òèñ. êì, á/ï ïî Óêðà¿í³, ðåã. êåðìà, ã/ï, MTL, åë. ïàêåò, ABS, ASR, ñåðâ.êí. á³ëèé, 12/06 ð.â.

ò. 067-332-85-55

ò. 050-581-10-82

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

Ìåðñåäåñ-Sprinter 313, 2005 ð. â., ö³íà 26500 ó. î., 2,2 CDI, ïðîá³ã 133 òèñ. êì, ö/ç, ³ììîá³ëàéçåð, êîíäèö³îíåð, ã/ï, åë. ïàêåò, íîâà ãóìà, ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê, ABS, ARS, ASR, ESP, îðèãèí. ïàñàæèð., 19 ì, ïîëè÷êà, ïîðó÷í³, 2 ïàíîðàìí³ ëþêè, ùîéíî ïðèãíàíèé

ò. 067-334-53-32, 067-362-18-22

Ìåðñåäåñ-Sprinter 315, 2006 ð. â., ö³íà 19900 ó. î., 2,2 D, ÊÏ-6, ïðîá³ã 146 òèñ. êì, á/ï ïî Óêðà¿í³, ã/ ï, ö/ç, åë. ïàêåò, êð./êîíò.,á³ëèé

ò. 050-519-36-63, 093-437-44-86

Ìåðñåäåñ-Sprinter 311, âàíò., 2006 ð. â., ö³íà 16600 ó. î., 2,2 D, ÊÏ-5, ïðîá³ã 207 òèñ. êì, á/ï ïî Óêðà¿í³, ã/ï, ö/ç, ABS, ðåã. êåðìà, ÷îðíèé, ABD

ò. 097-616-80-02

ÌÀÍ-16360, ïàñ., 1992 ð. â., ö³íà 28000 ó. î., 11,9 TD, ÊÏ-7, á/ï ïî Óêðà¿í³, ðåòàðäåð, êîíäèö³îíåð, DVD, TV, ABS, ñèí³é, webasto, ì³êðîôîí, ñïàëüíèê, õîëîäèëüíèê, áàòàðå¿ îïàëåííÿ

ò. 050-519-36-63, 093-437-44-86

Ìåðñåäåñ-Sprinter 313, ïàñ., 2005 ð. â., ö³íà 25000 ó. î., 2,2 D, ïðîá³ã 208 òèñ. êì, á/ï ïî Óêðà¿í³, íîâà ãóìà, á³ëèé, ì’ÿêèé ñàëîí, â³äêèäí³ ñèä³ííÿ, ñêëÿíèé ëþê, ìèòî 100%

ò. 067-362-56-77

Ìåðñåäåñ-Sprinter 313, âàíò., 2004 ð. â., 2,2 D, ÊÏ-5, ïðîá³ã 237 òèñ. êì, á/ï ïî Óêðà¿í³, ã/ï, ö/ç, åë.ïàê., áëîê. ìîñòó, ABS, á³ëèé, ABD

ò. 067-362-56-77, 067-989-85-16

Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð Ò4, 1998 ð. â., 1.9, òóðáîäèçåëü, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33

ÏÀÇ-32054, ãàç/áåíçèí, 2004 ð. â., ç ìàðøðóòîì. Êîíòàêòè: 066-080-02-79, 066-381-66-63

Ðåíî-Òðàô³ê, 2006 ð. â., ïðîá³ã 115 òèñ. êì, 2,0 ÑIJ, á³ëèé, êîíäèö³îíåð, öåíòðàëüíèé çàìîê, ïîäóøêà áåçïåêè, áëþòóç, åëåêòðîïðèâ³ä äçåðêàë òà â³êîí, 2 ÷³ï-êëþ÷³, ùîéíî ïðèãíàíèé, ³äåàëüíèé ñòàí, ðîçìèòíåíèé. Ö³íà: 12100 ó. î. Êîíòàêòè: 068-504-80-13

Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð, 2,4 ä, âàíòàæíèé, 3 ì³ñöÿ, õîðîøèé ñòàí, ùîéíî ç-çà êîðäîíó, ðîçìèòíåíèé, áåç ïåðøîãî îáë³êó. Êîíòàêòè: 050-959-06-20 Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð-Ò4, 2.4 äèçåëü, 1997 ð. â., á³ëèé, âàíòàæíèé, 3 ì³ñöÿ, ðîçìèòíåíèé, áåç ïåðøî¿ ðåºñòðàö³¿, ãàðíèé ñòàí. Ö³íà: 5500 ó. î. Êîíòàê òè: 050-959-06-20

Ìåðñåäåñ-Sprinter 211, 2007 ð. â., ö³íà 17600 ó. î., ÊÏ-6, ïðîá³ã 225 òèñ. êì, á/ï ïî Óêðà¿í³, ã/ï, ö/ç, ïàêåò, ABS, ESP, ASR, ñåðâ. êí., êë.êîíò., á³ëèé, ABD

Ìåðñåäåñ-Vito, âàíòàæíèé, 2003 ð. â., ö³íà 7200 ó. î., 2,2, ÊÏ-5, ïðîá³ã 209 òèñ. êì, ã/ï, ABS, ôîðêîï, á³ëèé, ASR, Airbag, EBV, EDC, MP3, áåç ïåðøî¿ ðåºñòðàö³¿

ò. 097-221-73-97

Ìåðñåäåñ-814, âàíò., 2006 ð. â., ö³íà 27000 ó. î., 4,3 D, ïðîá³ã 250 òèñ. êì, ABS, ã/ï, á³ëèé, õîëîäèëüíèê Carrier HARIOS, 350 +/-30C, ÒÀÕÎ

ò. 067-334-53-32, 067-362-18-22

ò. 093-681-85-22, 097-758-66-68

Ìåðñåäåñ-1120, 1995 ð. â., 5,9 TD, ÊÏ-6, ïðîá³ã 527 òèñ. êì, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, á³ëèé

Ìåðñåäåñ-Sprinter 313, 2007 ð. â., ö³íà 33000 ó. î., 2,2 CDI, ÊÏ-6, ïðîá³ã 122 òèñ. êì, ABS, åë. ïàêåò, á³ëèé, îðèã. ïàñàæ., 19 ì³ñöü, 2 ïàíîðàìí³ ëþêè, ïîëè÷êè, ïîðó÷í³, ìàãí³òîôîí, íîâà ãóìà, ùîéíî ïðèãíàíèé

ò. 067-332-90-90

ò. 067-334-53-32, 067-362-18-22

Ìåðñåäåñ-207, 1993 ð. â., 2,3 äèçåëü, âàíòàæî-ïàñàæèð. Êîíòàêòè: 097-749-74-71

Ìåðñåäåñ-³òî, ïàñàæèðñüêèé, 2005 ð. â. Êîíòàêòè: 095-633-78-00

ʳíåöü äâàäöÿòü ïåðøå ñòîë³òòÿ. Íà îäí³é ç öåíòðàëüíèõ âóëèöü, ïî ÿê³é íåñåòüñÿ íåñê³í÷åííèé ïîò³ê ìàøèí, ñòîÿòü äâà ñóìíèõ ï³øîõîäà. – ßê âàì âäàëîñÿ ïåðåéòè íà öþ ñòîðîíó, çàïèòóº îäèí. – ß òóò íàðîäèâñÿ.

Ô³àò-Äóêàòî, âàíòàæ, êîðîòêèé, íèçüêèé, 2000 ð. â., åëåêòðîïàêåò, Ö³íà: 5900 ó. î. Êîíòàêòè: 067-704-73-68

̳êðîàâòîáóñ, 2003 ð. â., ãàç/ áåíçèí. Êîíòàêòè: 093-818-85-60

Ìåðñåäåñ-Ñïð³íòåð, 1990 ð. â., â/ï, êîðîòêà áàçà, á³ëîãî êîëüîðó, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 14000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-471-86-34

Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð Ò-4, àáî Ò-3. Êîíòàêòè: 097-752-25-92

Ìåðñåäåñ-Ñïð³íòåð-313, ìàêñ³-áàçà, á³ëèé, âàíòàæíèé, 2003 ð. â., 1 ð³ê â Óêðà¿í³, ãàðíèé ñòàí. Ö³íà: 11500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-959-06-20

6.4. Àâòîìîá³ë³ âàíòàæí³

Îïåëü-Êîìáî, 2004 ð. â., äèçåëü, á³ëèé, ÒDI, 1,3, ïàñàæèðñüêèé. Ö³íà: 6500 ó. î. Êîíòàêòè: 096-571-35-20 Îïåëü-Êîìáî, 2005 ð. â., 1,3 ÒIJ, á³ëîãî êîëüîðó, ïàñàæèðñüêèé. Ö³íà: 6500 ó. î. Êîíòàêòè: 096-571-35-20

ò. 050-438-49-49, 095-124-36-93

êóïëþ

Ôîëüêñâàãåí Ò-4. Ö³íà: äî 2000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-768-38-93

Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð-311, ìàêñ³, 2005 ð.â., âàíòàæíèé, êîíäèö³îíåð, ÀÂÑ, àíòèáóêñ, âåáàñòî, ñåðâ³ñíà êíèãà, ùîéíî ïðèãíàíèé, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 067-709-61-07

ÄÀÔ-75 CF, 20 02 ð. â., TD, ïðîá³ã 620 òèñ. êì, ñèí³é, ñïàëüíèê, àâòîíîìêà, ñïîéëåð, ïíåâìîõ³ä, áîðòè, òåíò. 7.30õ2.5õ2.80, ùîéíîè ïðèãíàíèé

Îïåëü-³âàðî ÷è Ðåíî-Òðàô³ê. Êîíòàêòè: 096-463-36-56

Ìåðñåäåñ-³òî, 2,3 ä, 3 ì³ñöÿ, ðåôðèæåðàòîð-õîëîäèëüíèê, çàäîâ³ëüíèé ñòàí, ùîéíî ç-çà êîðäîíó, ðîçìèòíåíèé, áåç ïåðøîãî îáë³êó. Êîíòàêòè: 050-959-06-20

Ìåðñåäåñ-Âàð³î-814, 2006 ð.â., 4,3 òóðáîäèçåëü, áóäêà 35 êóá.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067709-61-07

ÃÀÇ-53, äèçåëü, «ñàìîñêèä». Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-912-60-19, 099-757-77-16

Ôîðä-Òðàíçèò, 1994 ð. â., 2,5 äèçåëü, ÷åðâîíèé, ïàñàæèðñüêèé. Ö³íà: 4500 ó. î. Êîíòàê òè: 096-571-35-20 Ôîðä-Òðàíçèò, 1995 ð. â., 2,5 äèçåëü, ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ïàñàæèðñüêèé. Ö³íà: 4200 ó. î. Êîíòàêòè: 096-571-35-20

Ô³àò-Äóêàò, 1994 ð. â., á³ëîãî êîëüîðó, ïàñàæèð, 2,5 äèçåëü. Ö³íà: 3700 ó. î. Êîíòàêòè: 099-085-21-87, 097-733-47-09

ÃÀÇ-53, äèçåëü, «ñàìîñêèä», â äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-912-60-19, 099-757-77-16

Ïåæî-Åêñïåðò ÷è Ô³àò-Ñêóäî. Êîíòàêòè: 096-463-36-56

Ôîëüêñâàãåí-Transporter, ïàñ., 2008 ð. â., ö³íà 21700 ó. î., 2,5 TD, ÊÏ-6, ïðîá³ã 149 òèñ. êì, á/ï ïî Óêðà¿í³, ã/ï, ö/ç, åë. ïàêåò, ABS, ESP, êîíäèö³îíåð, ³ììîá³ëàéçåð, á³ëèé, êîìá. øê³ðà, ñòîëèê

ÄÀÔ-95 XF, 2005 ð. â., TD, ÊÏ-16, ïðîá³ã 820 òèñ. êì, á/ï ïî Óêðà¿í³, ðåòàðäåð, á³ëèé, + í/ïð. ñàìîñêèä, Acherby, ìåòàëåâèé, 30 êóá. ì, 2005 ð., îñ³ ROR

ò. 095-771-61-44, 050-339-75-12

ïðîäàì DzË-4502, 1991 ð. â., óðàëüñüêà ïîðøíåâà, ãàç – ìåòàí, 8 áàëîí³â, â äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-258-58-62

ò. 097-488-92-37

DzË-ÌÌÇ ñàìîñêèä òà ÃÀÇ áîðòîâèé. Êîíòàêòè: 067-332-18-87 DzË-«êîëãîñïíèê», ñàìîñêèä íà 3 ñòîðîíè, ììç-554 ì, áåíçèí/ãàç, 9 áàëîí³â, 1992 ð. â., ïðîá³ã 1000 êì, ï³ñëÿ êàï.ðåìîíò äâèãóíà, íîâà çàäíÿ ãóìà, õîðîøèé ðàä³àòîð, àêóìóëÿòîð. Ö³íà: 4500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-533-63-94 Ôîëüêñâàãåí-LT 35, âàíò-ïàñ., 2005 ð. â., ö³íà 16900 ó. î., 2,5 TDI, ÊÏ-5, ïðîá³ã 217 òèñ. êì, á/ï ïî Óêðà¿í³, ã/ï, ö/ç, ABS, á³ëèé, ABD

Âîëüâî-FH 12, 1998 ð. â., ö³íà 20000 ó. î., TD, ÊÏ-16, êîíäèö³îíåð, ABS, ÷åðâîíèé, +í/ïðè÷³ï, ðåôðèæåðàòîð, 1995 ð. 84 êóá. ì, ö³íà 15000 ó. î.

ò. 067-989-85-16

ò. 095-814-30-37

DzË-130, 1989 ð. â., «êîëãîñïíèê», «ñàìîñêèä», òåðì³íîâî, ãàçìåòàí, áåíçèí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 067-364-34-55


¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

Äâ³ êàðòîïëåñàäæàëêè íà ïëóã. Êîíòàêòè: 050-824-91-68

Òå à ò ð - í å â³äîáðàæ à þ÷ å äçåðêàëî, à çá³ëüøóâàëüíå ñêëî DzË-130, ñàìîñêèä, ãàç, ìåòàí, áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 098-750-86-61

Äèñêîâó áîðîíó, â-âî Ïîëüùà, øèðèíà – 1,3-3,15 ì, äî òðàêòîð³â ïîòóæí³ñòþ â³ä 24 ê. ñ., íîâà. Ö³íà: 8200 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68

Êàðòîïëåñàäæ àëêó, 2-ðÿäíó, ãðåáåíåâà, â-âà Ïîëüùà, ðåãóëþâàííÿ ãëèáèíè, øèðèíè ³ ÷àñòîòè âèñàäæóâàííÿ, áà÷îê äëÿ ì³íäîáðèâà. Ö³íà: 6100 ãðí. Êîíòàêòè: 0 9 8 - 9 6 0 - 1 9 - 6 8 sasha__boyko@ukr.net Êîìáàéí Êëàñ Äîì³íàòîð-105, æàòêà 5 ì, â³çîê ñ³÷êàðíÿ. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíò àêòè: 067--704-73-68

ÊàìÀÇ-5511 «Ñîâîê», ó ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-665-09-25 ÊàìÀÇ-5320, 1989 ð. â., â äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 098-525-28-14

Êîìáàéí Ìàññåé Ôåðãþñîí 87, æàòêà 2.5 ì; Ìàññåé Ôåðãþñîí 307, æàòêà 3 ì, Äæîí ijð 430, æàòêà 2.7 ì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-235-56-87, 063-159-13-87 Êîìáàéí Ôîðøòð³ò-512, 1982 ð. â., æàòêà 4 ì, â õîðîøîìó ñòàí³, ìîæëèâèé îáì³í. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-526-88-41

ÌÀÇ-437041-262 «Çóáðåíêà», 2006 ð. â., ïðîá³ã 130000 êì, â/ï 5 ò, äîâæ. êóçîâà 6,2 ì, 35 êóá. ì, ñïàëêà-àâòîíîìêà. ³ä âëàñíèêà. Êîíòàêòè: 050-623-56-44 ÌÀÇ-54322, «òÿãà÷», áåç òóðáîíàäóâó, çàäí³é ì³ñò ðàáîâñüêèé áëîêóþ÷èé, äèñêè çàäí³ ³ ïåðåäí³ íà R-22. 5, âñÿ ãóìà 315/80 R 22. 5 ºâðî, îñíîâíèé áàê 500 ë., º äîäàòêîâèé, àâòîíîìêà, 2 ñèä³ííÿ ïíåìî, ìàøèíà â ðåéñîâîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-306-51-92 kunduz_rocity@mail.ru

Ôîëüêñâàãåí-Ò4, 1989 ð. â., âàíòàæíèé, ó õîðîøîìó ñòàí³, 1.7 ë äèçåëü. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 25000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-535-44-42

Àâòîìîá³ëü, 2006 ð. â., äèçåëü, ïðîá³ã 71 òèñ. êì, â/ï 5 ò, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 75 000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-263-13-31

Ïîëèâà÷, Bertu Boxer 4000, 2004 ð. â., ö³íà 72000 ºâðî, 36 ì, ðîçñóâí³ øëàíãè, 1850 ìîòî/ãîä., áàê 4000 ë, êë³ðåíñ 1,2 ì, íàâ³ãàö³ÿ, â Óêðà¿í³ íå ïðàöþâàâ

ò. 067-786-07-50, 050-586-48-86

ò. 067-786-07-50, 050-586-48-86 Êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³: Âîëüâî, Êëààñ, Äæîí ijð, MF òà ³íø³; ïðåñ-ï³äáèðà÷³; êàðòîïëåçáèðàëüí³ êîìáàéíè, íà çàìîâëåííÿ ç-çà êîðäîíó. Êîíòàêòè: (0332) 21-02-44, 050-184-99-78 Êîìáàéí «Âîëüâî». Êîíòàêòè: 097-609-53-51 Êîìáàéí çåðíîâèé «Massey Ferguson», â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 096-104-07-54

Ïðè÷³ï, 2004 ð. â., ö³íà 12500 ºâðî, ïåðøà ðåºñòðàö³ÿ 2005 ð., áîðòè, çñóâíèé äàõ, îñ³ SAF, ï³äéîìíà â³ñü, äâåð³, íîâèé òåíò

ò. 067-360-15-15

Êîñàðêó ðîòîðíó, ïîëüñüêà, øèðèíà ñêîøóâàííÿ â³ä 1,35 ì, íîâà, ìîæëèâà äîñòàâêà. Ö³íà: 7900 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68

ò. 095-771-61-44, 050-339-75-12

Êîìáàéí, 2002 ð. â., ö³íà 82000 ºâðî, çåðíîçáèðàëüíèé, æàòêà 6,7 ì, ðàïñîâèé ñò³ë, â³çîê, 2400 ìîòî/ ãîä., íà Óêðà¿í³ íå ïðàöþâàâ

ò. 067-786-07-50, 050-586-48-86

Êðàí, 1990 ð. â., ö³íà 51777 ºâðî, â/ï 25 ò, âèë³ò ñòð³ëè ç ãóñüêîì 28 ì, äâ³ ïîâîðîòí³ îñ³, êåðóâàííÿ ç êàá³íè, îáì³í, ìîæëèâèé á/ã ðîçðàõóíîê

ò. 067-361-14-16 Êóëüòèâàòîð Áîìåò, â-âî Ïîëüùà, 3 ðÿäè ïðóæèííèõ ëàï, øèðèíà â³ä 1,6 äî 3,2 ì., íîâèé. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Ö³íà: 3650 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68 sasha__boyko@ukr.net Êóëüòèâàòîð, äëÿ ì³æðÿäíîãî îáðîá³òêó, 3 ³ 5-ðÿäí³ çíàðÿääÿ äëÿ ïðîïîëêè ³ îáãîðòàííÿ, øèðèíà ì³æðÿääÿ ðåãóëþºòüñÿ â³ä 62.5 ñì äî 75 ñì. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68

Êîìáàéí, 2001 ð. â., ö³íà 44000 ó. î., çåðíîçáèðàëüíèé, æàòêà 6,1 ì, ñ³÷êàðíÿ, â³çîê, êîíäèö³îíåð, 2150 ìîòîãîäèí, êîìïðåñîð, â åêñïëóàòàö³¿ ç 2005 ð., äîäàòêîâå îáëàäíàííÿ íà êóêóðóäçó

ò. 050-535-90-93, Îëåã

Ïðè÷³ï, 2006 ð. â., Carrier Maxima, îñ³ SAF, ïàëåòíèöÿ, òàðà 9280, ùîéíî ïðèãíàíèé

ò. 095-771-61-44, 050-339-75-12

Ëåãêîâèé ïðè÷³ï, áåç äîêóìåíò³â. Ö³íà: 200 ó. î. Êîíòàêòè: 099-085-21-87, 097-733-47-09

Ìîæíà ï³ä âèïëàòó àáî îáì³íÿþ çåðíîçáèðàëüíèé êîìáàéí ÌÔ 1975 ð. â., æàòêà 3 ì. Êîíòàêòè: 096-595-34-39 Íàâàíòàæóâà÷ «Ëüâ³âñüêèé», 1987 ð. â., áåç åêñïëóàòàö³¿, íîâèé, â/ï 5 ò, âèñîòà 3,3 ì, áåíçèí, ðåºñòðàö³ÿ, ò/î. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 050-623-56-44

Ïðè÷³ï, 2001 ð. â., ö³íà 7200 ó. î., 70 êóá. ì, íîâà ãóìà, íîâèé òåíò, 3ñòîð. ðîçâàíòàæåííÿ, âñ³ äîçâîëè

ò. 097-498-71-18, 050-967-23-62

Îáïðèñêóâà÷ Êðàêîâ’ÿê, â-âî Ïîëüùà, íîâèé. Ö³íà: 4900 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68

ïðîäàì

Äâèãóí ÃÀÇ-52, áåç ãîëîâêè. Êîíòàêòè: 096-686-64-36

Êîìáàéí, 1996 ð. â., ö³íà 53000 ºâðî, çåðíîçáèðàëüíèé, 2800 ì/ã, æàòêà 6,1 ì, ðàïñîâèé ñò³ë, â³çîê, íå åêñïëóàòóâàâñÿ â Óêðà¿í³, ùîéíî ïðèãíàíèé

Ïðè÷³ï, 1999 ð. â., êëàïàí, îñ³ SAF, áàðàáàíè, áîðòè, çñóâíèé äàõ, ï³äéîìíà â³ñü, ùîéíî ïðèãíàíèé

6.5. Ñïåöòåõí³êà, ñ³ëüãîñïòåõí³êà òà îáëàäíàííÿ ³ç, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-686-16-02

ÀÂÒÎÍÎÂÈÍÈ

Äèñêîâó áîðîíó Âîìèò (12000 ãðí.), êóëüòèâàòîð, äî Ò-40 (4000 ãðí.). Êîíòàêòè: 050-674-63-26

Êàðòîïëåêîïà÷êó Àêï³ë, 1-ðÿäíà, ïîëüñüêà, ìîæíà êîïàòè êàðòîïëþ ³ öèáóëþ, ìîæëèâà äîñòàâêà. Ö³íà: 8000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68

Êîìáàéí, 2003 ð. â., ö³íà 115000 ºâðî, çåðíîçáèðàëüíèé, æàòêà 7,5 ì, 1000 ìîòîãîäèí, íå åêñïëóàòóâàâñÿ â Óêðà¿í³, ùîéíî ïðèãíàíèé

ò. 067-786-07-50, 050-586-48-86

39

Îáïðèñêóâà÷³ 200 – 3000 ë, äèñêîâ³ áîðîíè 1,3-3,15 ì, êàðòîïëåêîïà÷êè, êàðòîïëåñàäæàëêè, ñîðòóâàëüí³ ñòîëè, ãðàáàðêè, ãðóíòîôðåçè 0,8-2 ì,.ðîçêèäà÷³ äëÿ ì³íäîáðèâ, ïëóãè, êóëüòèâàòîðè 1,6-3,2 ì. Êîíòàêòè: 098-960-19-68

Ïðè÷³ï, ö³íà 1400 ó. î., äîâæèíà 7,1 ì; øèðèíà 2,46 ì; âèñîòà 3,0 ì, ï³äëîãà ôàíåðà, ºâðîøòîðà, äâåð³

ò. 050-500-88-83 Ïðè÷³ï 2 ÏÒÑ-4. Êîíòàêòè: 067-495-15-42, 063-874-95-59 Ïðè÷³ï, äà÷à íà êîëåñàõ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-657-72-32 ѳíîãðàáàðêó Ñîíå÷êî, â-âî Ïîëüùà, 4-5 êîë³ñ, ìîæëèâà äîñòàâêà, íîâà. Ö³íà: 3600 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68 Ò-40. Êîíòàêòè: 096-139-90-28, 050-166-91-11

Òðàêòîð, 1991 ð. â., ö³íà 11000 ºâðî, 3 öèë³íäðè, äèçåëü Deutz, êîâø 0,8 êóá. ì, ëàïè â êîìïëåêò³, 4õ4, ùîéíî ïðèãíàíèé

ò. 050-500-88-83

 Óêðà¿í³ ç’ÿâèòüñÿ ðåºñòð ìàðøðóòíî¿ ìåðåæ³ Ì³æðåã³îíàëüí³ ³ âíóòð³øíüîðåã³îíàëüí³ ìàðøðóòè áóäóòü îá’ºäíàí³ â ºäèíèé ìàðøðóòíèé ðåºñòð ó âèãëÿä³ êîìï’þòåðíî¿ ñèñòåìè. Ïðî öå â õîä³ êðóãëîãî ñòîëó, ïðèñâÿ÷åíîãî âèð³øåííþ ïèòàííÿ íåëåãàëüíèõ ïàñàæèðñüêèõ àâòîïåðåâåçåíü â êðà¿í³, çàÿâèâ ³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð ì³í³ñòð ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè Áîðèñ Êîëåñí³êîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, âñ³ òåõíîëîã³÷í³ ïðîöåñè ðîáîòè ç àâòîòðàíñïîðòíèìè ìàðøðóòàìè áóäóòü àâòîìàòèçîâàí³. Çîêðåìà, â³í íàãàäàâ, ùî ñüîãîäí³ â³äñóòí³é ºäèíèé öåíòðàë³çîâàíèé ðåºñòð àâòîáóñíèõ ìàðøðóò³â. «Â ðåçóëüòàò³ âíóòð³øíüîîáëàñí³ ìàðøðóòè ñóòòºâî ïåðåêðèâàþòü ì³æîáëàñí³. Êð³ì òîãî, â³äñóòíÿ åôåêòèâíà ïðîöåäóðà â³äêðèòòÿ íîâèõ ìàðøðóò³â, à óìîâè ó÷àñò³ â êîíêóðñàõ íà âèêîíàííÿ ïåðåâåçåíü íà âæå ³ñíóþ÷èõ ìàðøðóòàõ óòðóäíåí³, íåïðîçîð³ ³ çàðåãóëüîâàí³», - çàçíà÷èâ â³öå-ïðåì’ºð. Ó çâ’ÿçêó ç öèì â³í äîðó÷èâ ̳í³íôðàñòðóêòóðè îá’ºäíàòè ³ñíóþ÷³ ì³æîáëàñí³ òà âíóòð³øíüîîáëàñí³ ìàðøðóòè â ºäèíèé ìàðøðóòíèé ðåºñòð. Ñèñòåìà ïîâèííà çàáåçïå÷èòè ïîâíó àâòîìàòèçàö³þ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â ðîáîòè ç ìàðøðóòàìè ³ äîçâîëèòè ïåðåâ³çíèêó áðàòè àêòèâíó ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ ìàðøðóòíî¿ ìåðåæ³ - ïåðåâ³çíèê ìîæå ïîäàòè çàÿâêó íà â³äêðèòòÿ íîâîãî ìàðøðóòó. Ïëàíóºòüñÿ, ùî ââåäåííÿ ºäèíîãî âñåóêðà¿íñüêîãî ðåºñòðó àâòîòðàíñïîðòíî¿ ³íôîðìàö³¿ ñïðèÿòèìå äåðåãóëÿö³¿ ãàëóç³. ßê çàçíà÷èâ Êîëåñí³êîâ, òàêèì ÷èíîì ̳í³íôðàñòðóêòóðè ðîçðàõîâóº íå ò³ëüêè âïîðÿäêóâàòè ìàðøðóòíó ìåðåæó, àëå ³ âèêîð³íèòè íåëåãàëüí³ ïåðåâåçåííÿ ç ãàëóç³.

Ïëàíóþòü çàáîðîíèòè ì³æì³ñüê³ ìàðøðóòêè Òàê, ï³ä çàáîðîíîþ äëÿ ìàðøðóòîê âèÿâëÿòüñÿ ìàðøðóòè ïðîòÿæí³ñòþ ïîíàä 150 ê³ëîìåòð³â. Íà äóìêó ì³í³ñòðà, òàêèìè ïåðåâåçåííÿìè ïîâèíí³ çàéìàòèñÿ ñïåö³àëüí³ ðåéñîâ³ àâòîáóñè. Ñüîãîäí³ áåçë³÷ ëþäåé çìóøåís çä³éñíþâàòè òðèâàë³ ïî¿çäêè â òðàíñïîðò³ ì³æ ì³ñòàìè ñòîÿ÷è, â íåîáëàäíàíîìó ñàëîí³, ùî ÷àñòî º ïðè÷èíîþ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ æåðòâ ïðè çàãðîç³ ÄÒÏ. Êîëåñíèêîâ ðîçïîâ³â, ùî â³äòåïåð ïåðåâ³çíèêè íå çìîæóòü ïîäàâàòè çàÿâêó íà êîíêóðñ íà ïðàâî âèêîíàííÿ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü, âêàçàâøè â êîíêóðñíèõ óìîâàõ îðåíäîâàíèé ðóõîìèé ñêëàä.


ò.066 888 78 86

40

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ Áàãàæíèê äî ëåãêîâîãî àâòî (ÇÀÇ, Ìîñêâè÷, ÂÀÇ). Êîíòàêòè: 095-132-81-18 Áàãàæíèê íà äàõ äî à/ì Õþíäàé. Êîíòàêòè: 067-289-24-20

Òðàêòîð, 1996 ð. â., 11500 ìîòîãîäèí, íå åêñïëóàòóâàâñÿ â Óêðà¿í³, ò³ëüêè ïðèãíàíèé

ò. 067-786-07-50, 050-586-48-86 Òðàêòîð Äîíê-Ôåíê ÄÔ-244, â-âî Êèòàé. Êîíòàêòè: 096-732-74-57

Òðàêòîð Ê-70 Ñ, «ìîëäàâàí», äâèãóí ÌÒÇ-80, â ðîáî÷îìó ñòàí³, àáî ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 098-529-84-04 Òðàêòîð Ò-150 Ê, ðîáî÷èé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-184-71-36 Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ. Êîíòàêòè: 067-495-15-42, 063-874-95-59 Òðàêòîð Ò-40. 096-128-08-03

Êîíòàêòè:

Òðàêòîð Ò-40. 050-968-77-65

Êîíòàêòè:

Òðàêòîð ÞÌÇ-6, âåëèêà êàá³íà. Êîíòàêòè: 097-862-46-69 Òðàêòîð ÞÌÇ-6, ìàëà êàá³íà, õîðîøèé ñòàí, ç äîêóìåíòàìè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-339-23-57 Òðàêòîð, â-âà ßïîí³ÿ. Êîíòàêòè: 099-756-81-35

Òðàêòîðè: Ò-16, Ò-25, Ò-40, ÞÌÇ-60, ÌÒÇ-80, -82ÓÊ òà ³í. ñ/ã òåõí³êà. Êîíòàêòè: 050-529-91-69, 050-232-22-12, 098-548-80-46

Áàãàæíèê, äî ÂÀÇ, Ìîñêâè÷, çàâîäñüêîãî â-âà. Êîíòàêòè: 098-243-93-91, 71-01-75, ï³ñëÿ 18.00 Âåäó÷èé ì³ñò äî Ò-40. Êîíòàêòè: 096-139-90-28, 050-166-91-11 Ãàëüì³âí³ êîëîäêè äî à/ì Ìîñêâè÷ 1958-1962 ð. â. Íîâ³. Êîìïëåêò – 8 øò. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 098-561-40-45 1z0@ukr.net

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

ÇÀÏ×ÀÑÒÍÈ ÄÎ Ô²ÀÒÄÓÊÀÒÎ, 1994 ð. â., òåðì³íîâî.

ò. 096-605-99-89 Äî à/ì Æóê, 2009 ð. â. Êîíòàêòè: 067-903-01-72 Äî à/ì ËóÀÇ, ÊÏÏ, ì³ñò, ðåäóêòîðè òà ³í. Êîíòàêòè: 066-621-73-39

Êîíòàêòè:

Äî àâòîíàâàíòàæóâà÷à, â-âî Ëüâ³â, á/â òà íîâ³. Êîíòàêòè: 067-270-51-90

Ãîëîâêó áëîêà äî à/ì Ãàçåëü. Êîíòàêòè: 067-768-38-93

Äî ÂÀÇ-2101-2106, ìèãàëêà, àâàð³éíà, æîâòîãî êîëüîðó. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-642-24-49

óäðîöèë³íäðè. 050-544-27-69

Ãîëîâêó áëîêà äî à/ì Òîéîòà, Õóíäàé, Õîíäà, ʳà. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Ãîëîâêó áëîêó äî à/ì Ãàçåëü. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-305-66-10 Ãîëîâêó áëîêó äî à/ì Òîéîòà òà Õóíäàé. Êîíòàêòè: 067-305-66-10 Ãîëîâêó áëîêó, âêëàäèø³ âñ³õ ðîçì³ð³â äî à/ì ÃÀÇ. Êîíòàê òè: 050-438-06-74 Ãîëîâêó áëîêó, êîë³íâàë, òóðáî, äî ³íîìàðîê. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 ÃÓÐ ÊàìÀÇ-5410. Êîíòàêòè: (0332) 28-32-70, 067-646-41-28

Äî Ãàçåëü, ÊÏÏ, 5-ñòóïêà, íîâà. Êîíòàêòè: 050-668-36-93 Äî Çàïîðîæöÿ. 23-22-41

Êîíòàêòè:

Äî Ìåðñåäåñ-Å, 1998 ð. â., º îêðåìî êóçîâ â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 098-795-65-40 Äî à/ì DzË. 099-234-75-97

Êîíòàêòè:

Äî Ïàññàò Á-3, äâèãóí, áàìïåð ïåðåäí³é òà çàäí³é, áàëêó, êàïîò, êðèøêó, áàãàæíèê, ãåíåðàòîð, ðàä³àòîð, ñèä³ííÿ, ïàíåë³, îðèã³íàëüí³ ôàðè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-632-14-40

Êóçîâ äî à/ì Îïåëü, 1990-1999 ð. â., Ìåðñåäåñ-124, 190, 1991-1997 ð. â., Ôîëüêñâàãåí-Âåíòî, 1992-1998 ð. â. Êîíòàêòè: 097-056-83-74 Êóçîâ äî à/ì Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô, 1988-1996 ð. â. Êîíòàêòè: 097-056-83-74 Êóçîâ äî à/ì Ôîëüêñâàãåí Äæåòòà, 1988-1992 ð. â. Êîíòàêòè: 097-056-83-74 Êóçîâ äî à/ì Ôîëüêñâàãåí-Ïàñàò, 1988-1996 ð. â. Êîíòàêòè: 097-056-83-74

ÏÎÑËÓÃÈ ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÎÌ

Êóçîâè äëÿ ³íîìàðîê, 1988-2000 ð. â. Êîíòàêòè: 097-056-83-74

«ðà÷îê», «Áîáêåò», DzË-130, ñàìîñêèä. Íàâàíòàæóºìî, ðîçâàíòàæóºìî öåãëó, áëîêè, ïàëåòè, ïëèòè.

Ëèò³ äèñêè, R-15, äî Ôîëüêñâàãåí-Ò-4, ÁÌÂ. Ö³íà: 400 ó. î. Êîíòàêòè: 063-421-22-12 Ïåðåõ³äí³ ïëèòè äî ËóÀÇ, íà âñòàíîâëåííÿ äâèãóí³â ÂÀÇ, Òàâð³ÿ òà Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô. Êîíòàêòè: 066-621-73-39 Ïåðåõ³äí³ ïëèòè ì³æ äâèãóíîì ËóÀÇ, íà Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, äèçåëü àáî Òàâð³ÿ. Êîíòàêòè: 097-352-17-22 Ïåðåõ³äíó ïëèòó íà âñòàíîâëåííÿ äèçåëüíîãî äâèãóíà Ìåðñåäåñ äî à/ì ÓÀÇ, Ãàçåëü. Êîíòàêòè: 066-621-73-39 Ïëàñòèêîâèé äàõ äëÿ àâòîìîá³ëÿ ËÓÀÇ. Êîíòàêòè: 066-621-73-39 Ñòàðòåð äî à/ì ÊàìÀÇ. Êîíòàêòè: 099-309-17-11

Äâèãóí äî à/ì Ô³àò, 2,5, òóðáîäèçåëü, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 1200 ó.î. Êîíòàêòè: 067-768-38-93

Äî Ïåæî-Ïàðòíåð, 2001 ð. â., 1,4, áåíçèí, ìîòîð òà ³í., äî ͳñàí-̳êðà, 1992 ð. â., äâåð³, äî Ôîðä-Îð³îí, 1994 ð. â. Êîíòàêòè: 067-735-25-82, 050-888-79-17

Ôîëüêñâàãåí LT-28. Êîíòàêòè: 050-968-77-65

Äâèãóí äî Àóä³-80. Êîíòàêòè: 097-981-12-38

Ä îìêðàò íà 5 ò. Êîíòàêòè: 095-132-81-18

ÞÌÇ 6 ÀÒË. 098-629-07-32

Åë/äâèãóí 5.5 êÂò, 3000 îá.,

êóïëþ

Äâèãóí äî ÂÀÇ-2101, â³òðîâå ñêëî, çàäíº, áîêîâ³, êàïîò. Êîíòàêòè: 067-355-07-56 semeon85@ukr.net

Ìîòîáëîê Íèâà, ðàäÿíñüêîãî â-âà, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 095-505-44-31

Äâèãóí ßÌÇ-236. Ö³íà: 10500 ãðí. Êîíòàêòè: 096-232-56-86, 066-135-58-26

êàðäàííèé âàë DzË-130, êîë³íâàëè DzË-130, ÃÀÇ-53, DzË-157, ñòàðòåð ÌÒÇ, áëîê äâèãóíà ÇÀÇ, çâàðþâàëüíèé àãðåãàò ÑÀÊ. À/ì ÃÀÇ-21. Êîíòàêòè: 096-657-51-29, 050-514-31-05

Òðàêòîð. Ö³íà: äî 20000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-607-74-10

Äâèãóí, 3,0, ä, äî Ìåðñåäåñ-124, 1993 ð. â. Ö³íà: 1000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-221-93-69

Çàäí³é ì³ñò äî ÌÒÇ òà ÞÌÇ. Êîíòàêòè: 096-139-90-28, 050-166-91-11

Äèñêè R-14, Âîëãà, á/â. Êîíòàêòè: 095-503-09-39

Çàï÷àñòèíè äî à/ì DzË. Êîíòàêòè: 095-132-81-18

Äèñêè R-15, äî à/ì ÐÀÔ, á/â, Ãîëüô-2, 2 øò, êàìåðè, R-15, R-14. Êîíòàêòè: 095-503-09-39

Çàï÷àñòèíè äî ÌÀÇ-5334. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-232-56-86, 066-135-58-26

Äèñêè, ãóìó, ³ìïîðòíèé êîìïëåêò, äî Æèãóë³. Êîíòàêòè: 24-40-78

Êàá³íó äî à/ì Ìåðñåäåñ-508, óêîïëåêòîâàíó. Ö³íà: 2500 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 066-069-61-08

Áàëîíè, íà ãàç ìåòàí, äëÿ âàíòàæíèõ àâòî. Êîíòàêòè: 095-830-28-36, 097-592-67-37

Êîëåñà, íàäóâí³, äî âîçà, òà÷êè. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-642-24-49

Äâèãóí 1,6-ê, äî àâòîìîá³ëÿ Îïåëü-Êàäåò. Êîíòàêòè: 76-73-31, 066-214-16-73

Êîë³íâàë äî à/ì ÊàìÀÇ, á/â, ñòàíäàðò. Ö³íà: 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-768-38-93

Äâèãóí äî à/ì Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, 1,6 äèçåëü. Êîíòàêòè: 066-621-73-39

Êîë³íâàë äî à/ì Ìåðñåäåñ-Àêòðà. Êîíòàêòè: 067-768-38-93

Äâèãóí, äî Ìåðñåäåñ-123. Êîíòàêòè: 050-687-87-76, 096-379-04-58

Òðàêòîðíó êîñàðêó. Êîíòàêòè: 050-531-08-76

Êîíòàê òè:

6.6. Àâòîñåðâ³ñ ïðîïîíóþ Êàòàë³çàòîð «²ÎÍ+» 9 (äëÿ áåíçèíó, äèçïàëèâà), çá³ëüøóºòüñÿ ïîòóæí³ñòü íà 10-12 %, çìåíøóºòüñÿ âèòðàòè íà 10-15 %, áåçêîøòîâíî 1 ìë íà 20 ë. 096-95927-83, gaa1608@yandex.ru

6.7. Àâòîçàï÷àñòèíè ïðîäàì 2 äèñêè R-13, äî Ãîëüô-2. Êîíòàêòè: 095-503-09-39 2-öèë³íäðîâèé äâèãóí, ïîâ³òðÿíå îõîëîäæåííÿ, ÊÏÏ, ç íàï³âîñÿìè. Êîíòàêòè: 096-275-97-50 4 àâòîøèíè, Debica Passio 185/ 65/15, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: julialutsk@ukr.net 095-874-66-53 4 ë³òí³ øèíè, 175/65 R-13, Ãîëëàíä³ÿ, ïðîòåêòîð 5 ìì. Êîíòàêòè: 095-578-56-58 Àâòîìîá³ëüíèé ïåðåêèäà÷, ãâèíòîâèé. Êîíòàêòè: 050-721-43-04

Äî à/ì AUDI À-6, 1998 ð. â., 2,5 TDI; AUDI À-6, 1997 ð. â., 2,5 TDI òà 2,6 áåíçèí; CHEVROLET LACETTI 2008 ð. â., 1,6 áåíçèí òà 1,8 áåíçèí; PASSAT Â-5 1999 ð. â., 1,6 áåíçèí; TAYOTA CAMRY 30 2003 ð. â., 3,0 áåíçèí, Ìåðñåäåñ ÌL 163, 3,2 áåíçèí, 2002 ð. â. Êîíòàêòè: 099-251-32-95, 067-196-14-48 Äî à/ì Àâ³à, 2010 ð. â. Êîíòàêòè: 067-903-01-72 Äî à/ì ÂÀÇ, ïåðåäíÿ áàëêà, ãåíåðàòîð, ãîëîâíèé ãàëüì³âíèé öèë³íäð, ïîðøí³, ê³ëüöÿ, êîë³íâàë, ïðóæèíè, âêëàäèø³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-219-78-62 Äî à/ì ÂÀÇ-2106, êðèëà, êàïîò, ïîðîãè, äèñê, ç÷åïëåííÿ, çàï÷àñòèíè äî äâèãóíà. Êîíòàêòè: 099-309-17-11

Çàíÿòòÿ â àâòîøêîë³. Âèêëàäà÷: – Îòæå, äëÿ ÷îãî æ ñëóãóþòü äîðîæí³ çíàêè? Ãîëîñ ³ç àóäèòîð³¿: – Äëÿ â³ä³áðàííÿ ó âî䳿â ãðîøîâèõ çíàê³â.

Êîë³íâàë, êàðäàííèé âàë, ãîëîâêó áëîêà äî âàíòàæíî¿ ³íîìàðêè. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Êîìïëåêò áîêîâîãî ñêëà äî à/ì ÐÀÔ, ãóìó 195õ70õ15, 2 øò., á/â. Êîíòàêòè: 095-503-09-39 Êîìïëåêò: ðàö³þ (Dragon SY-5430), àíòåíó ³ «êóêóøêó». Âñå â ðîáî÷îìó ñòàí³, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-266-08-25 Êîìïëåêòóþ÷³ äî àâòîìàòè÷íèõ òà ìåõàí³÷íèõ ÊÏÏ, êåðìîâ³ ðåéêè, ñòàðòåðè òà ãåíåðàòîðè. Êîíòàêòè: 096-275-97-11, 050-378-10-94 Êîìïðåñîð äî à/ì DzË. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-621-73-39 Êîðîáêó ïåðåäà÷, êîëåñíèé äèñê, äî òðàêòîðà Ê-700 (Ê-701). Êîíòàêòè: 067-332-31-35, 066-732-29-60 Êóçîâ äî à/ì Àóä³-100, àáî À-6, 1991-1997 ð. â. Êîíòàêòè: 097-056-83-74 Êóçîâ äî à/ì ËóÀÇ ç äîêóìåíòàìè 1991 ð., êîë³ð õàê³. Êîíòàêòè: 066-621-73-39

Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì, ì³êðîàâòîáóñîì: Ðîñ³ÿ, ÑÍÄ, Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. ˳ö. Àù504907 ÌÒÇÓ. Êîíòàêòè: 067-967-59-87, 098-836-69-01, 7905-782-81-31

Òèòàíîâ³ äèñêè R-15 ç ãóìîþ ÁÌ ֳíà: 2200 ãðí. Êîíòàêòè: (03322)71-00-22, 095-524-77-41 oblina-93@ukr.net Øèíè äî âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â, ðîçì. â³ä 240õ508 äî 320õ508. Êîíòàêòè: 050-587-74-23, 050-197-07-80 Ùèòè ìîòîðíîãî â³äñ³êó, ëîíæåðîí ïåðåäíüîãî ï³äðàìíèêà íà Ìîñêâè÷ 408, 412. Êîíòàêòè: 23-04-67, 095-254-15-63

êóïëþ Àêóìóëÿòîð, ³íñòðóìåíò (êëþ÷³, ãîëîâêè), íå äîðîãî. Êîíòàêòè: 050-684-63-60, 096-448-90-49 Àêóìóëÿòîðè â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-184-71-36 Àêóìóëÿòîðè â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-184-71-36

Äèçåëüíèé äâèãóí, äî à/ì Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, 1,6 äèçåëü. Êîíòàêòè: 097-352-17-22

ò.050-546-13-85 Äî à/ì Âîëüâî-740, 2.4, äèçåëü. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Äîêóìåíòè íà ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî. Êîíòàêòè: 066-621-73-39

Ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â äî 10 ò ç ìîæëèâ³ñòþ ðîçâàíòàæåííÿ àâòîìîá³ëåì ç êðàíîì ìàí³ïóëÿòîðîì. Êîíòàêòè: 050-338-08-01 Ïîñëóãè àâòîêðàíà. Êîíòàêòè: 050-905-31-59 Ïîñëóãè àâòîêðàíîì Ç³Ë 133 Ãß. 1 ãîäèíà – 250 ãðí. (íå ìåíøå 3-4 ãîä., âðàõîâóþ÷è äî¿çä). Êîíòàêòè: 067-370-45-34, 050-378-06-26, 29-02-35 www.bbo.at.ua

6.9. Ìîòî-, âåëîòåõí³êà òà çàï÷àñòèíè ïðîäàì Âåëîñèïåäè, í³ìåöüêîãî â-âà. Êîíòàêòè: 099-048-81-13 Äâèãóí äî ìîòîöèêëà ÌÒ. Êîíòàêòè: 066-904-39-02, 096-689-50-73

Çàï÷àñòèíè ÷è àâòî Ëÿí÷à-Òåìà. Êîíòàêòè: 067-768-38-93

Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëà Óðàë. Êîíòàêòè: 066-904-39-02, 096-689-50-73

Êîëåñà R-14, ìîæíà ç äèñêàìè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-684-63-60, 096-448-90-49

Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëó ÓÐÀË ²Ê-750. Êîíòàêòè: 066-904-39-02

Êóíãè â³ä DzË, ÓÐÀË. Êîíòàêòè: 050-506-16-93 Ïåðåõ³äíó ïëèòó íà äèçåëü äî à/ì Íèâà àáî ÓÀÇ. Êîíòàê òè: 097-352-17-22 Ïåðåõ³äíó ïëèòó íà äèçåëü äî à/ì Íèâà. Êîíòàêòè: 066-621-73-39

²Æ Ïëàíåòà-3, 19+74 ð. â. Ö³íà: 1100 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 063-388-08-59, 098-877-61-55 Ìîïåä Õîíäà-Òàê ò-5,1, â-âî ßïîí³ÿ, 2004 ð. â., â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 063-951-09-24 Ìîòîöèêë Óðàë Ì-6736. Êîíòàêòè: 066-904-39-02, 096-689-50-73

Ïëàñòèêîâèé äàõ, íîâèé, äî à/ì ËóÀÇ. Êîíòàêòè: 097-352-17-22

Ìîòîöèêë ßâà, Âîñõîä, ̳íñüê, à òàêîæ çàï÷àñòèíè äî íèõ. Êîíòàêòè: 097-184-71-36

Ïîäóøêè äâèãóíà, îïîðí³, âàêóóìíèé ï³äñèëþâà÷ ãàëüì, ïàòðóáîê, ³íòåðêóëåðà, äî Àóä³ À-6, 1996 ð. â., äâèãóí 2,5 ÒIJ. Êîíòàêòè: 29-59-80, 050-888-48-80

Ìîòîöèêë ßâà-350, 6 Â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-499-40-98

6.8. Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè ïðîïîíóþ Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ â/ï äî 5 ò, à/ì Ðåíî, 45 êóá.ì, äîâ.7.2 ì, ïåðåâåçåííÿ ñ/ã òåõí³êè òà à/ì, ïî Ëóöüêó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ òà ªâðîï³, ìîæíà ï³ä Ò²Ð, ðàçîâ³ ïî¿çäêè, ìîæëèâà ïîñò³éíà ñï³âïðàöÿ. Êîíòàêòè: 050-543-67-68, êð³ì ñóáîòè Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³ òà Óêðà¿í³ à/ì Ìåðñåäåñ, äîâæèíà êóçîâà 4,2 ì, 13.5 êóá. ì, â/ï 3.5 ò. Êîíòàêòè: 098-737-25-17, 050-026-69-26 Íàäàþ òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè à/ì Ôîëüêñâàãåí-Ò4, â/ï äî 1 ò, ïî îáëàñò³ òà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-569-72-55

Ïåðåäíþ ðàìó, ðóëü, äî âåëîñèïåäà Óêðà¿íà, íîâ³. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 063-757-62-88, 71-67-05 Ñêóòåð Honda Tact AF24 Stand Up, Âîëèíñüêà ðåºñòðàö³ÿ, íå áèòèé, 5000 êì ïî Óêðà¿í³. 2007 ð.â., çåëåíîãî êîëüîðó. Ö³íà: 5500 ãðí. Êîíòàêòè: 099-277-60-86 vista87@mail.ru Ñêóòåð Õîíäà-ijî 27. Êîíòàêòè: 098-875-42-19 Ñêóòåð ÿïîíñüêîãî â-âà. Ö³íà: 300 ó. î. Êîíòàêòè: 050-231-23-99; 097-408-54-05

êóïëþ Ìîïåä, ìîæëèâî â íå ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 29-45-02 Ñêóòåð Ñóçóê³ AD-100, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-184-71-36


ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

ÀÂÒÎÐÈÍÎÊ ì. вÂÍÅ, 0(362) Àâòîìîá³ë³ ëåãêîâ³, ³ìïîðòí³ ïðîäàì Àóä³ 100, 1993 ð.â., 2.8 áåíçèí-ãàç, áåæåâèé êîë³ð, ñåäàí, äèñêè, êë³ìàòêîíòðîëü, åëåêòðîïàêåò, áåç äîêóìåíò³â. Ö³íà: 1800 ó.î. Êîíòàêòè: (050) 959-06-20 Àóä³ 100, 2.8³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, áåç äîêóìåíò³â â ïîâí³ñòþ ðîç³áðàíîìó âèãëÿä³. Êîíòàêòè: (050) 959-06-20 Àóä³ À6, 1996 ð.â., ïðîá³ã – 215 òèñ.êì., 2,5 ÒIJ, êë³ìàòêîíòðîëü, ïîâíèé åëåêòðîïàêåò, ÀÊÏÏ, ïàðêòðîí³ê, êñåíîí, ö/ç, ñèãíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 12200 ó.î. Êîíòàêòè: (050) 973-46-86 Àóä³-80, ÷åðâîíèé, 1990 ð.â., ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ÖÇ. Êîíòàêòè: (067) 772-92-06 ÁÌ 523, 1997 ð.â., ñåäàí, íå íà õîäó, áåç äîêóìåíò³â, ìîæëèâèé ïðîäàæ íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: (050) 529-27-20

Ñóçóê³ Ãðàíä ³òàðà, 2000 ð.â, 2.5 áåíçèí, íåðîçìèòíåíà, ïðèãíàíà ç Àíã볿. Êîíòàêòè: (067) 257-04-57

Ñóçóê³ Ãðàíä ³òàðà ï³ñëÿ ÄÒÏ ÷è ïîæåæ³. Êîíòàêòè: (067) 257-04-57

Òàâð³þ, 1992 ð.â., â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 1300 ó.î. Êîíòàêòè: (093) 754-42-93 ya.yanya@gmail.com

Òîéîòà Land Cruiser, 2002 ð.â., ïðîá³ã – 379 ò.êì., ïîâíà êîìïë., ÷îðíèé ìàòàë³ê, ñ³ðà øê³ðà, íîâà ãóìà + êîìïëåêò ë³òíüî¿ ãóìè íà äèñêàõ. Ö³íà: 29500 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 332-85-55

Ô³àò Êðîìà, 1988 ð.â., 2,5ÒÄ, á³ëèé. Êîíòàêòè: (0322) 76-40-04, (096) 274-51-42 bazilua@ukr.net

ËÓÀÇ (Âîëèíÿíêó) 969 Ì, 1992 ð.â., ïðîá³ã – 46 òèñ.êì., íà õîäó. Êîíòàêòè: (097) 921-21-07

Ôîëüêñâàãåí Âåíòî, àáî Ãîëüô-3. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56

Ìîñêâè÷ Ì-412 ²æ, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 64-34-82, (050) 375-20-04

Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô 3, 1997 ð.â., 1,6 áåíçèí, òåìíî-ñèí³é ìåòàë³ê, 5-äâåðíèé, òèòàíîâ³ äèñêè, ï³ä³ãð³â ñèä³íü, åë. ëþê, 4 ÀRB. Ö³íà: 7200 ó.î. Êîíòàêòè: 26-57-19, (067) 267-07-10 Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô-3, 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí, â³äì³ííèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 675-21-63 Ôîëüêñâàãåí Äæåòà, 1984 ð.â., áåæåâèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 073-80-67 Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò, 1985 ð.â., óí³âåðñàë, äèçåëü, 1,6, ÷åðâîíèé, ëþê, ôàðêîï, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 3200 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 196-46-74

Âàðòáóðã, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (096) 528-30-68

Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Â4, 1994 ð.â., ïðîá³ã – 278 òèñ. êì., 1,9 ë., òóðáîäèçåëü, ÷åðâîíèé, óí³âåðñàë, ñèãíàë³çàö³ÿ, òîíîâàíà, òèòàíîâ³ äèñêè, íîâà ðåçèíà, äîáðèé ñòàí, ìîæëèâèé îáì³í. Ö³íà: 6800 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 679-21-21

Äåó Ëàíîñ, 2004 ð.â., çåëåíèé ìåòàë³ê, 1.5 ³íæåêòîð, ïîëüñüêèé çá³ð, ³äåàëüíèé ñòàí, ð³äíà ôàðáà. Êîíòàêòè: (097) 924-82-29

Ôîëüêñâàãåí Ïîëî, 1997 ð.â., 1,0 ³íæåêòîð, 4,2 ë/100 êì, òåìíî-ñèí³é ìåòàë³ê. Ö³íà: 4600 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59

Äåó Ëàíîñ, âåðåñåíü 2009 ð., ñð³áíèé, 1.5 ³íæåêòîð, ïîëüñüêèé êóçîâ, ïðîá³ã 28 òèñ.êì, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ÖÇ, ñèãíàë³çàö³ÿ, òîíîâàíèé, ìï3, usb, ñòàí íîâîãî àâòî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 453-76-67

Åñêîðò, õå÷áåê, 1995 ð.â., 1,3, áåíçèí, á³ëèé, â äîáðîìó ñòàí³, íåðîçìèòíåíèé, òåðì³íîâî. Ö³íà: 1300 ó.î. Êîíòàêòè: (096) 403-38-37

ÁÌÂ 730, 1992 ð.â. Êîíòàêòè: (097) 197-09-55

Ìàçäà 323, 1996 ð.â., â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ö³íà: 6300 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 968-07-31 Ìàçäà-6, 2004 ð.â., ïðîá³ã 70 òèñ. êì, 2.0 ³íæåêòîð, ïîâíèé åëåêòðîïàêåò, àâòîìàòè÷íà ÊÏÏ, ³äåàëüíèé ñòàí. Ö³íà: 14200 ó.î. Êîíòàêòè: (050) 973-46-86 Ìåðñåäåñ -124 Å, 1994 ð.â., ÷îðíèé ìåòàë³ê, 2.2 ³íæåêòîð, 5ñòóïåíåâà ÊÏÏ, òèòàíîâ³ äèñêè, êîíäèö³îíåð, ëþê, ÀÁÑ, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìóíòèëîê+êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè, ëüâ³âñüêà ðåºñòðàö³ÿ, îäèí âëàñíèê. Ö³íà: 9000 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 374-60-16 Ìåðñåäåñ 124, óí³âåðñàë, 1987 ð.â., 2,5 äèçåëü, ìîêðèé àñôàëüò, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 645-46-32 ̳òöóá³ø³ Ëàíñåð, 1986 ð.â., 1,8 äèçåëü, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ìîæëèâî ïî çàï÷àñòèíàõ. Ö³íà: 10000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 571-35-20 Îïåëü Àñêîíà, 1984 ð.â., 1,6 êàðáþðàòîð, ñåäàí, Ö³íà: 1400 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 637-62-15 Îïåëü ³âàðî, 2007p.â., äâèãóí 2,0. ñèíüîãî êîëüîðó, «ïîâíèé ôàðø». ï³ä³ãð³â äâèãóíà Âåáàñòî. Ö³íà: 13300 ó.î. Êîíòàêòè: (095) 647-47-98 Îïåëü Êîìáî, 2001 ð.â., ñð³áíèé ìåòàë³ê, 1,7 äèçåëü. Ö³íà: 5000 ó.î. Êîíòàêòè: (098) 476-00-88 Îïåëü Êîìáî, 2006 ð.â., ùîéíî ïðèãíàíèé, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (096) 543-48-82 Ðåíî 19, 1993 ð.â. Ö³íà: 4100 ó.î. Êîíòàêòè: (066) 768-76-64 Ðåíî Êåíãî, 2001 ð.â., á³ëèé, 1,9, òóðáîäèçåëü, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 627-58-23 Ðåíî Êåíãî, 2001 ð.â., á³ëèé, 1.9 òóðáîäèçåëü, õîðîøèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 627-58-23 Ðåíî Êåíãî, 2003 ð.â., óí³âåðñàë, 1,5 òóðáîäèçåëü. Êîíòàêòè: (097) 441-83-78, (095) 879-16-78 Ïåæî 205, 1992 ð.â., íå íà õîäó, áåç äîêóìåíò³â, ìîæëèâèé ïðîäàæ íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: (050) 959-06-20 Ïåæî 206, 2001 ð.â., 1,4 ³íæåêòîð, êîíäèö³îíåð, åëåêòðîï³äéîìíèêè, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 5800 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59 Ïåæî Åêñïåðò, 2006 ð.â., ïðîá³ã – 169 òèñ.êì., 2,0 ÕIJ, ïîâíèé åëåêòðîïàêåò, êðó¿çêîíòðîëü, êîíäèö³îíåð. Ö³íà: 9200 ó.î. Êîíòàêòè: (095) 506-07-59 ѳòðîåí Êñàðà-ϳêàññî, 2004 ð.â., 2.0 áåíçèí, ïðîá³ã 190 òèñ.êì, ì³í³âåí, êë³ìàò-êîíòðîëü, êðó¿ç-êîíòðîëü, ÀÁÑ, ÅÑÏ, ïîä.áåçï., åë.äçåðêàëà, ã/ï êåðìà, âåëþð. Ö³íà: 8800 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 722-84-04

Ôîðä Êóð’ºð, 1996 ð.â., äâèãóí 1,8 äèçåëü. Õîðîøèé ñòàí. Á³ëèé. Àáî îáì³í ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 4500 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 768-02-66 Ôîðä ѳºðà, 1986 ð.â., 2,3 äèçåëü. Ö³íà: 2700 ó.î. Êîíòàêòè: (096) 599-78-43 Øåâðîëå Àâåî, ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ðîçðàõóíîê ìîæëèâèé ïðîòÿãîì ðîêó. Êîíòàêòè: (067) 128-17-42 Øêîäà Ôåë³ö³à, 1998 ð.â., 1.3 ãàç-áåíçèí, òåíò, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (097) 924-82-29

êóïëþ Àâòî, ³íîìàðêó, ç äîêóìåíòàìè. Ö³íà: äî 3000 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 133-11-85 Àâòî â áóäü-ÿêîìó ñòàí³!!! ϳñëÿ ÄÒÏ, ³äåàëüí³, íå íà õîäó, ï³ñëÿ ïîæåæ³, ïðîáëåìí³, ùî ïîòðåáóþòü ðåìîíòó. Øâèäêèé ðîçðàõóíîê, ïîñëóãè åâàêóàòîðà, âè¿çä ïî ðåã³îíàõ. Êîíòàêòè: (067) 873-67-77 Àâòîìîá³ëü àâàð³éíèé àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56 Àâòîìîá³ëü ëåãêîâèé, ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, íåðîçìèòíåíèé, áåç àáî ç ïðîáëåìíèìè äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (067) 362-70-80, (093) 954-70-10

Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô-2, àáî Äæåòòà-2. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56 Ôîëüêñâàãåí Êàää³. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75 Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò, Âåíòî, Ãîëüô àáî Äæåòà. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75 Ôîëüêñâàãåí, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô àáî Äæåòà-1,2,3. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92 Øêîäà Îêòàâ³ÿ àáî Ôàá³ÿ. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75

Àâòîìîá³ë³ ëåãêîâ³, ÑÍÄ ïðîäàì /ÂÀÇ-2106, 1986 ð.â., æîâòîãî êîëüîðó, ôàðêîï, áàãàæíèê, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 849-70-10 ÂÀÇ 099, 2006 ð.â., ñ³ðèé ìåòàë³ê, â õîð. ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 706-25-32 ÂÀÇ 2101, 1974 ð.â., íà õîäó. Ö³íà: 7000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 775-30-06 ÂÀÇ 21013, 1983 ð.â., îá’ºì äâèãóíà 1.3, ãàç (ïðîïàí) áåíçèí, ÷åðâîíèé, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 2200 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 602-49-76 ÂÀÇ 21013, 1986 ð.â., õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 1200 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 436-95-76 ** ÂÀÇ 2104, 1988 ð.â., á³ëîãî êîëüîðó, íåäîðîãî, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (096) 811-89-09 ÂÀÇ 2105, 1992 ð.â., 5-ñòóï êïï. Êîíòàêòè: (067) 363-04-60 ÂÀÇ 21124, 2006 ð.â., ñð³áíèé ìåòàë³ê, 1.6i, 16 êëàïàí³â, ëèò³ äèñêè, çàõèñò äâèãóíà, àíòèêîðîç³éíà îáðîáêà, çèìîâà ãóìà íà ìåòàëåâèõ äèñêàõ. Ö³íà: 5900 ó.î. Êîíòàêòè: (095) 846-96-91 ÂÀÇ-099, 2006 ð.â., ñ³ðîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: (097) 706-25-32 ÂÀÇ-2101, 1976 ð.â., 1.2, ïðîá³ã 90 òèñ. êì, ñèí³é, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, òåðì³íîâî. Ö³íà: 1300 ó.î. òîðã. Êîíòàêòè: (096) 653-03-36 ÂÀÇ-21013, 1986 ð.â., á³ëèé, 1.2, ñèãíàë³çàö³ÿ, ð³âíåíñüêà ðåºñòðàö³ÿ. Êîíòàêòè: (067) 436-95-76, (067) 424-86-65 ÂÀÇ-2105, 1992 ð.â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 363-04-60

Àâòîìîá³ëü ï³ñëÿ àâàð³¿, ïîæåæ³, ïðîáëåìíèé, ç ïîøêîäæåííÿì íîìåðà êóçîâà òà ³í. Êîíòàêòè: (097) 056-83-74

ÂÀÇ-21061,1999 ð.â.,1.5 áåíçèí, ìåõàí³÷íà 5-ÊÏÏ, ïðîá³ã – 65 òèñ.êì., áëàêèòíîãî êîëüîðó, íîâ³ ÀÊÏ, ãóìà, çàäí³é ïðèâ³ä, òåðì³íîâî. Ö³íà: 2400 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 834-22-72

Àóä³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92

ÂÀÇ-21063, 1985 ð.â., õîðîøèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 301-29-61

Àóä³-80, 100. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56

ÂÀÇ-21063, 1990 ð.â., áåæåâèé, çàðåºñòðîâàíèé. Êîíòàêòè: (050) 435-67-76

Àóä³-Á3 àáî Á4. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92 ²íîìàðêè àâàð³éí³ àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75 ²íîìàðêó, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92 ²íîìàðêó, äî 3000 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59 Ìåðñåäåñ, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92

ÂÀÇ-2109, 1991 ð.â., ñ³ðèé, 5ÊÏÏ. Ö³íà: 3000 ó.î. Êîíòàêòè: (096) 963-96-09 ÂÀÇ-21099, 2002 ð.â., 1.5 ñèíüîãî êîëüîðó. Ö³íà: 3650 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 704-73-68 ÂÀÇ-2115, 2005 ð.â., õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 4150 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 704-73-68

Ìåðñåäåñ-123, 124. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56

ÂÀÇ-2606, 1979 ð.â., â³äì³ííèé ñòàí, ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, 5 ÊÏÏ, ìîòîð 1600 êóá.ñì, çåëåíèé. Êîíòàêòè: (097) 811-17-16

Ìåðñåäåñ-124Å àáî 190. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92

ÃÀÇ 24, 68-03-86

Îïåëü ³âàðî àáî Ðåíî Òðàô³ê. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56

ÃÀÇ 5204. Êîíòàê òè: (067) 123-96-83

Îïåëü, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92

ÃÀÇ-69, 1963 ð.â., ö³íà äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 609-99-77

Îïåëü-Àñêîíà àáî Àñòðà. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56 Ïåæî Åêñïåðò àáî Ô³àò Ñêóäî. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56

Âîëãà.

Êîíò àêòè:

ÇÀÇ 968, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 27-65-70, (067) 761-49-05 ÇÀÇ-968, ïðîá³ã 41 òèñ.êì, íåôàðáîâàíèé. Ö³íà: 450 ó.î. Êîíòàêòè: (050) 537-59-51

Ìîñêâè÷ ²Æ-Êîìá³-21251, 1991 ð.â., ³äåàëüíèé ñòàí. Ö³íà: 12000 ãðí. Êîíòàêòè: 26-50-41, (093) 756-18-26

êóïëþ ÂÀÇ-2103, 2107. Êîíòàêòè: (097) 305-83-14 ËÓÀÇ Âîëèíÿíêà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (097) 387-38-63 Ìîñêâè÷ ÃÀÇ, ÓÀÇ. Êîíòàêòè: (098) 380-03-35

Àâòîáóñè òà ì³êðîàâòîáóñè ïðîäàì Ìåðñåäåñ 1120, 1995 ð.â., ïðîá³ã – 527 ò.êì., ïîâíà êîìïë., á³ëèé. Êîíòàêòè: (067) 332-90-90 ++** Ìåðñåäåñ ³òî 2.3ä., 3 ì³ñöÿ, ñåðåäí³é ñòàí, ùîéíî ç êîðäîíó, ðîçìèòíåíèé 100%. Ö³íà: 6000 ó.î. Êîíòàêòè: (050) 959-06-20 Ìåðñåäåñ ³òî, 1998 ð.â., 2.3, âèøíåâîãî êîëüîðó, ùîéíîïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: (097) 672-02-56 ** Ìåðñåäåñ Ñïðèíòåð-313, öä³, á³ëîãî êîëüîðó, âàíòàæíèé, â Óêðà¿í³ 1 ð³ê, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 11500 ó.î. Êîíòàê òè: (050) 959-06-20 Îïåëü ³âàðî, 2004 ð.â., âàíòàæíî-ïàñàæèð, åëåêòðîïàêåò, êîíäèö³îíåð, ïàðêòðîí³ê, íàâ³ãàö³ÿ, ìàêñ³-áàçà. Ö³íà: 11800 ó.î. Êîíòàêòè: (050) 537-59-51 Îïåëü Êîìáî, 2005 ð.â., äèçåëü, 1,3, á³ëèé, ïàñàæèð. Ö³íà: 6500 ó.î. Êîíòàêòè: (096) 571-35-20 Ðåíî Ìàãíóì-480, 202 ð.â., íîâèé äâèãóí, êîðîáêà ïåðåäà÷, ïðè÷³ï, òåíò, çä³éñíþº ïåðåâåçåííÿ ºâðîçîíîþ. Êîíòàêòè: (067) 811-73-72, (067) 985-80-13 Ô³àò Äóêàòî, 2,3JTD, 5-ÊÏÏ, ïðîá³ã – 170 òèñ.êì., ñåðåäíÿ áàçà, ABS, ìàãí³òîëà, ö/ç, ñèãíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 10600 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 777-49-85 Ôîëüêñâàãåí Ò-4, 1997 ð.â., 1.9 Ò. Ä., áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. Ö³íà: 5900 ó.î. Êîíòàêòè: (050) 205-19-29 mikita.iu@yandex.ua Ôîëüêñâàãåí Ò-5, 2004 ð.â., ïðîá³ã 300 òèñ.êì, 1.9 ÒIJ, 77êÂ, äîâãà áàçà, ïàñàæèð, âåáàñòà, ñèãíàë³çàö³ÿ, êîíäèö³îíåð, öåíòð. çàìîê. Ö³íà: 13000 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 450-42-91 Ôîëüêñâàãåí Òðàíñïîðòåð Ò4, 2.4 äèçåëü, 1997 ð.â., á³ëîãî êîëüîðó, âàíòàæíèé, 3 ì³ñöÿ, ðîçìèòíåíèé 100%, áåç ïåðøî¿ ðåºñòðàö³¿, ãàðíèé ñòàí. Ö³íà: 5500 ó.î. Êîíòàêòè: (050) 959-06-20 Ôîðä Òðàíçèò, 1990 ð.â., 2,0, ãàç/ áåíçèí, ïàñàæèð, çåëåíèé. Êîíòàêòè: (098) 307-06-20 Ôîðä Òðàíçèò, äèçåëü 2,5 ë., 51 êÂò, 1991 ð.â., âàíòàæî-ïàñ., äîâãèé/âèñîêèé 8-ì³ñíèé, á³ëèé. Ö³íà: 6500 ó.î Êîíòàêòè: (066) 387-83-00

Àâòîìîá³ë³ âàíòàæí³ ïðîäàì ÃÀÇ áîðòîâèé, ãàç/áåíçèí. Êîíòàêòè: (096) 681-79-44 ÃÀÇ Ñîáîëü, 2004 ð.â., âàíòàæî-ïàñ., 7 ì³ñöü, äâèãóí 406, 16 V, ã³äïîï³ä. êåðìà, ñèí³é, 1 ò., áåíçèí, ãàç, ìåòàí 5 áàëîí³â, ñèãíàë³çàö³ÿ, íîâà ãóìà, ðåìîíò õîäîâî¿. Ö³íà: 4650 ó.î. Êîíòàêòè: (050) 497-19-22 ÃÀÇ-3309, 2008 ð.â., ñàìîñêèä, äâèãóí 245 òóðáî, 50000 êì ïðîá³ã. Êîíòàêòè: (099) 924-90-70, (098) 294-65-05 ÃÀÇ-53, 1990 ð.â., ôóðãîí, áåíçèí/ãàç-ìåòàí (7 ëåãêèõ áàëîí³â ³òàë³éñüêà óñòàíîâêà), õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (050) 790-36-48

41

ÃÀÇ-5327, áåíçèí-ãàç-ìåòàí, íà Êîìáàéí «Âîëüâî», æàòêà. Êîíõîäó. Êîíòàêòè: (067) 301-29-61 òàêòè: (097) 609-53-51 ÃÀÇ-5327, áåíçèí-ãàç-ìåòàí, õîÊîìáàéí çåðíîçáèðàëüíèé, ðîøèé ñòàí, ö³íà äîãî Êîíòàêòè: 2002 ð.â., æàòêà – 6,7ì, ðàïñîâèé (067) 301-29-61 ñò³ë, â³çîê, 2400 ìîòîãîä., íà Óêðà¿í³ íå ïðàöþâàâ. Ö³íà: 82000 ºâðî. ÊîíÃÀÇ-53Á ñàìîñêèä. Êîíòàêòè: òàêòè: (067) 786-07-50 ++** 26-68-04, (067) 729-62-95 Êîñàðêè. Êîíòàêòè: (067) Ç²Ë 130 ñàìîñêèä, ãàç/ìåòàí, 170-55-96 áåíçèí, â õîð. ñòàí³. Êîíòàêòè: (097) Êîñàðêó òðàêòîðíó Ò-16, Ò-40. 226-92-32 Êîíòàêòè: (067) 378-44-49 ²âåêî Ìàã³ðóñ, 1987 ð.â., 5 ò, áóäÊîñàðêó òðàêòîðíó. Êîíòàê òè: êà, ðîáî÷èé ñòàí, ìîæëèâèé îáì³í, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ö³íà: 4300 68-02-67 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 171-72-18 Êîñèëêó ðîòîðíó, ïîëüñüêó, íîâó, ²âåêî-3510, áîðòîâèé, 2.8, 1999 øèðèíà ñêîøóâàííÿ â³ä 1,35 ì. Ìîæëèâà äîñòàâêà! Ö³íà: 7900 ãðí. ð.â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) Êîíòàêòè: (098) 960-19-68 772-92-06 Êðàí «Ï³îíåð», äî 1 ò, åëåêòðè÷ÌÀÇ 437041-262 «Çóáðåíêà», íèé. Ö³íà: 600 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 2006 ð.â., ïðîá³ã 130 òèñ. êì, â/ï 5 ò, 257-04-57 äîâæ. êóçîâà 6,2 ì, 35 êóá. ì, âëàñÊðàí-ìàí³ïóëÿòîð. Êîíòàêòè: íèê. Êîíòàêòè: (050) 623-56-44 (098) 131-63-46 ÌÀÍ 8150, 2004 ð.â., ïðîá³ã – 187 Êóëüòèâàòîð «Áîìåò», âèð-âî ò.êì., ã/ï, åñ, ñåðâî, ïíåâìî, áê, ðåã.ñèä., á³ëèé, ABS, ã³ðñüê³ ãàëüìà. Ïîëüùà, 3 ðÿäè ïðóæèííèõ ëàï, Ö³íà: 20500 ó.î. Êîíòàêòè: (067) øèðèíà â³ä 1,6 äî 3,2 ì., íîâèé. Ìîæëèâà äîñòàâêà! Ö³íà: 3650 ãðí. 362-18-22 Êîíòàêòè: (098) 960-19-68 ++** Ìåðñåäåñ Ñïðèíòåð 313, 2007 Êóëüòèâàòîð «Áîìåò», âèð-âî ð.â., ïðîá³ã – 360 ò.êì., ðåã.êåðìà, ã/ ï, MTL, åë.ïàê., ABS, ASR, ñåðâ.êí., Ïîëüùà, ïðóæèíí³ ëàïè, íîâèé. á³ëèé. Ö³íà: 19500 ó.î. Êîíòàêòè: Ö³íà: 3650 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 960-19-68 (067) 332-85-55 Êóëüòèâàòîð äëÿ ì³æðÿäíîãî Ìåðñåäåñ Ñïðèíòåð 315, 2006 îáðîá³òêó (îêó÷íèê-ïðîïîëþâà÷), ð.â., ïðîá³ã – 146 ò.êì., ã/ï, ö/ç, åë.- äîñòóïí³ 3 ³ 5-òè ðÿäí³ çíàðÿääÿ äëÿ ïàê., êë.-êîíò., á³ëèé. Ö³íà: 19900 ïðîïîëêè ³ îáãîðòàííÿ. Ö³íà: 3000 ó.î. Êîíòàêòè: (093) 437-44-86 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 960-19-68 Ðåíî Ïðåì³óì, âàíòàæíèé. Ö³íà: Êóëüòèâàòîð. Êîíòàê òè: (067) 18000 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 458-37-19 170-55-96 ѳòðîåí Äæàìï³, 2002 ð.â., 2,0 Êóëüòèâàòîð. Êîíòàê òè: (067) äèçåëü, âàíòàæíèé, á³ëèé, ùîéíî 894-62-18 ïðèãíàíèé ç Ôðàíö³¿. Ö³íà: äîãîâ³ðÊóíã â³éñüêîâèé íà à/ì DzË. Êîííà. Êîíòàêòè: (097) 792-98-81, (050) òàêòè: 61-56-60, (067) 362-15-63 988-37-96 Ô³àò Äóêàòî, 2006 ð.â., âàíòàæíèé, äâèãóí 2,3, äèçåëü, ñåðåäíÿ êîë³ñíà áàçà, á³ëèé, ñèãíàë³çàö³ÿ, ñêëîï³äéîìíèêè, ôàðêîï, öåíòðàëüíèé çàìîê. Êîíòàêòè: (067) 777-49-85

ËÄ ñàìîñêèä, 2004 ð.â., 2 ò, ãàç/ áåíçèí, õîðîøèé ñòàí³, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: (097) 718-65-43 Ì³í³ òðàêòîð Ò012 ç îáëàäíàííÿì. Êîíòàêòè: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22

̳ñò ïåðåäí³é ÌÒÇ-82, á/â. Ö³íà: Ôîëüêñâàãåí ËÒ35, 2005 ð.â., 2,5TDI 80 KW, ïðîá³ã – 140 ò.êì., áê, 13500 ãðí. Êîíòàêòè: (095) ABS, ðåã. ñèä, ã/ï, á³ëèé. Ö³íà: 15700 830-28-36 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 334-53-32 ++** Ìîòîáëîê «Çóáð», íîâèé+ïëóã, Ôîëüêñâàãåí Òðàíñ ïîðòåð, ôðåçà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 2.4ä., âàíòàæíèé, 3 ì³ñöÿ, õîðîøèé (098) 595-45-48 ñòàí, ùîéíî ç êîðäîíó, ðîçìèòíåÍàâàíòàæóâà÷ «Ëüâ³âñüêèé», íèé 100%. Ö³íà: 6000 ó.î. Êîíòàêòè: 1987 ð. â., áåç åêñïëóàòàö³¿, íîâèé, (050) 959-06-20 â/ï 5 ò, âèñîòà 3,3 ì, áåíçèí, ðåºñòðàö³ÿ, ò/î. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: (050) 623-56-44

Ñïåöòåõí³êà, ñ³ëüãîñïòåõí³êà òà îáëàäíàííÿ ïðîäàì

Íàï³âïðè÷³ï «²çîòåðì», L-12 ì. Êîíòàêòè: (067) 968-28-75

Íàâàíòàæóâà÷, 3,5 ò., âèð-âî Áîëãàð³ÿ. Êîíòàêòè: (098) 975-68-65 Íàâ³ñêà ã³äðàâë³÷íà äî Ò-16. Ö³íà: 4500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 247-62-63 Ïëóã 2-êîðïóñíèé äî òðàêòîðà Ò-25, Ò-40. Êîíòàêòè: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22

Ïëóã äâîêîðïóñíèé ç áîðîíîþ íà ÞÌÇ ìà ÌÒÇ. Êîíòàêòè: (067) Òðàêòîð ÄÒ-75, â õîðîøîìó ñòàí³, 894-62-18 + ïëóã ³ êóëüòèâàòîð. Âñå ðàçîì àáî îêðåìî. Êîíòàêòè: (093) 506-70-66, Ïëóã ÏËÌ 3.4. Êîíòàêòè: 22-62-76 (063) 340-38-94 Ïëóã, 2-êîðïóñíèé, äî ÌÒÇ. ÊîíÀâòîöèñòåðíó 4235 ë. Êîíòàêòè: òàêòè: 28-27-85, (096) 784-63-40 (067) 378-44-49 Ïëóã, 2-êîðïóñíèé, äî òðàêòîðà. Áîðîíè. Êîíòàêòè: (097) Êîíòàêòè: 27-87-56 493-76-08 Ïëóã, ðó÷íèé. Ö³íà: 120 ãðí. ÊîíÁîðîíó äèñêîâó, âèð-âî Ïîëüùà, òàêòè: 22-33-98, (093) 510-05-64 íîâó, øèðèíîþ â³ä 1,3 äî 3,15 ì. äî òðàêòîð³â ïîòóæí³ñòþ â³ä 24 ê.ñ. Ïëóã. Êîíòàêòè: (067) 170-55-96 Ö³íà: 8200 ãðí. Êîíòàêòè: (098) Ïëóãè. Êîíòàêòè: (067) 170-55-96 960-19-68 Ïðåñ-ï³äáèðà÷ «²íòåðíàö³î³ç â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. íàë». Êîíòàêòè: (067) 170-55-96 Êîíòàêòè: (095) 686-16-02 Ïðåñ-ï³äáèðà÷ «Ñ³ïëà». ÊîíòàêÃðàáàðêè. Êîíòàêòè: (067) òè: (067) 170-55-96 170-55-96 Ïðè÷åïè à/ì. Ö³íà: 3500 ãðí. Ãðóíòîôðåçó «Áîìåò», âèð-âî Ïîëüùà, íîâó, øèðèíà – â³ä 1,4 ì., Êîíòàêòè: (096) 121-72-76 êîìïëåêòóºòüñÿ êàðäàíîì. Ö³íà: Ïðè÷åïè äî ìîòîáëîê³â. Êîíòàê12000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) òè: (096) 121-72-76 960-19-68 Ïðè÷åïè. Êîíòàêòè: (050) Äâèãóí äî Ò-16, Ò-25. Ö³íà: 6000 944-36-50, (067) 730-17-81 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 247-62-63 Ïðè÷³ï 2ÏÒÑ4. Êîíòàêòè: (096) Åêñêàâàòîð-íàâàíòàæóâà÷ «Êàðïàòåöü», 1992 ð.â., 4 êîâø³, 157-02-58 õîðîøèé ñòàí, ìîæëèâèé îáì³í. Ïðè÷³ï ñàìîñâàëüíèé DzË-130 Ö³íà: 45000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) ÃÊÁ. Êîíòàêòè: (067) 894-62-18 704-73-68 Ïðè÷³ï-ëàôåò, ïîëüñüêîãî âèÇàï÷àñòèíè äî åêñêàâàòîð³â «Atlas», «Liebheer», íàâàíòàæóâà- ðîáíèöòâà, ãàëüìà ï³ñëÿ êàï³òàëü÷à «Stalowa Wola». Êîíòàêòè: (067) íîãî ðåìîíòó, 2005 ð.â. Êîíòàêòè: (050) 959-06-20 767-08-10 spectehnika1@ukr.net ѳâàëêó «Ñåêñòåí». Êîíòàêòè: Êàðòîïëåêîïà÷êó îäíîðÿäíó, ïîëüñüêó, Àêï³ë, ìîæíà êîïàòè ÿê (067) 170-55-96 êàðòîïëþ, òàê ³ öèáóëþ! Ìîæëèâà ѳâàëêó, 2004 ð.â., 36 ì., 1850 äîñòàâêà! Ö³íà: 8000 ãðí. Êîíòàêòè: ìîòîãîä., áàê – 4000 ë., êë³ðåíñ – (098) 960-19-68 1,2 ì, íàâ³ãàö³ÿ, á/ê, â Óêðà¿í³ íå Êàðòîïëåêîïà÷êó òðàêòîðíó ïðàöþâàâ. Ö³íà: 72000 ºâðî. ÊîíÊÒÍ. Êîíòàêòè: (067) 170-55-96 òàêòè: (050) 586-48-86


42 ÀÂÒÎÐÈÍÎÊ ì. Ëóöüêà ïðîäàì Àóä³-100, 1987 ð. â., 2,0 òóðáîäèçåëü, çåëåíèé ìåòàë³ê, ëþê, ôîðêîï, öåíòðàëüíèé çàìîê. Ö³íà 4800 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 096114-59-72 Àóä³-80, 1987 ð. â., 1,8 ãàç, áåíçèí, 5-ñòóïêà, íîâà ãóìà, áåæåâèé ìåòàë³ê, ã³äðî ï³äñèëþâà÷ êåðìà, öåíòðàëüíèé çàìîê, MP3. Ö³íà 5200 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-741-83-25, 066384-56-05 ÂÀÇ-2107, 1997 ð. â., 1,5, äâà êîìïëåêòè ãóìè (ë³òíÿ ³ çèìîâà), ñèãíàë³çàö³ÿ, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà 2900 ó. î., òîðã. 095161-11-77

Ðåíî-Øàôðàí, 1996 ð. â., 2,2 áåíçèí, ñ³ðèé ìåòàë³ê, ÌÅÕ ÊÏÏ 5-ñòóïêà, 2 AIRBAG, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, òèòàíîâ³ äèñêè R-15, àóä³î, DVD, åëåêòðîïàêåò, êîðåêòîð ôàð. Ö³íà 4899 ó. î. Êîíòàêòè: 097-609-5152, 068-232-60-48

Ðåíî-Êåíãî, 2001 ð.â., á³ëèé, 1,9, òóðáîäèçåëü, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-627-58-23 Ðåíî-Êåíãî, 2001 ð.â., á³ëèé, 1.9 òóðáîäèçåëü, õîðîøèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-627-58-23

Ðåíî-Êåíãî, 2003 ð.â., óí³âåðñàë, 1,5 òóðáîäèçåëü. Êîíòàêòè: 097-441-83-78, ÃÀÇ-53 À, äèçåëüíèé äâèãóí, Ä-240 + ïðè÷³ï. Êîíòàêòè: 095-879-16-78 050-586-32-84

Ãàçåëü, ïàñàæèðñüêèé, ì³êðîàâòîáóñ, 2001 ð. â., á³ëèé, áåíçèí. Ö³íà 2200 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-369-02-74 ²âåêî-35 S18, 2008 ð. â., 3,0 äèçåëü. Ö³íà 18200 ó. î. 097616-21-99 Ìåðñåäåñ-Ñïð³íòåð-311, 2002 ð. â., ñèí³é, 2,2 äèçåëü, åëåêòðèêà, öåíòðàëüíèé çàìîê, ùîéíî ïðèãíàíèé ç ͳìå÷÷èíè.Ö³íà 12800 ó. î. Êîíòàêòè: 050628-09-86, (033) 682-48-79 Ìåðñåäåñ-Áåíö ÌÂ-100 Ä, 1995 ð. â., 2,4 äèçåëü, ïàñàæèð, ÷åðâîíèé.Êîíòàêòè: 050-195-71-34 Ìåðñåäåñ-Ñïð³íòåð, âàíòàæíèé, 2,2 CDI, ÊÏÏ ìåõàí³÷íà, ùîéíîïðèãíàíèé, ìàêñ³, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. Êîíòàêòè: 099-290-19-52, Ñåðã³é, 095-678-46-61

Ðåíî-Ì àñòåð, âàíòàæíèé, 2,5 äèçåëü, 2004 ð. â., 84 êÂò, ÊÏÏ 6, ñêëîï³äéîìíèêè, åëåêòðîäçåðêàëà, ñèí³é, öåíòðàëüíèé çàìîê, ìð3, áàçà ñåðåäíÿ, âèñîêà. Ö³íà: 10700 ó. î.

ò. 098-967-49-92 ѳòðîåí-Áåðë³íãî, ïàñàæèð, 2003 ð. â., 2,0 HDI. Ö ³ í à 6 8 0 0 ó. î . Ê î í òà êò è : 096-969-64-47 Òàâð³ÿ ÇÀÇ-11028, 1995 ð. â., 1,1 áåíçèí, ÷åðâîíèé. Ö³íà 1500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 096519-07-28 Òîéîòà Ëàíêðóçåð Ïðàäà, 2003 ð. â., 3,0 äèçåëü, ºâðîïåºöü, ïîâíèé êîìïëåêò. Êîíòàêòè: 098277-21-58 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, 1992 ð. â., âåëèêà êàá³íà, íîâèé ÀÊÏ ç ïëóãîì, àóä³î. Ö³íà 50000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 050-724-44-82

̳öóá³ñ³-Ñàïîðî, 2,4 áåíçèí, 1988 ð. â., ìåõàí³÷íà ÊÏÏ, 5-ñòóïêà, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ABS, äèñêîâ³ ãàëüìà, åëåêòðîñêëî (4 øò.), åëåêòðîäçåðêàëà, ï³ä³ãð³â äçåðêàë, öåíòðàëüíèé çàìîê. Ö³íà: 3500 ó. î.

ò. 050-668-66-33

Ôîëüêñâàãåí Êðàôòåð, 09.2007 ð. â., 2,5, á³ëèé, âàíòàæíèé, º âñå êð³ì êîíäèö³îíåðà, ïðîá³ã 176 òèñ. êì, TDI. Ö³íà: 20200 ó. î., òîðã.

ò. 096-256-25-74

Îïåëü-Îìåãà, À êëàñ, 1987 ð. â., á³ëèé, 2,3 äèçåëü, ëþê, òîíîâàí³ â³êíà, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ôîðêîï, ïðîá³ã 250 òèñ. êì.

ò. 097-753-91-85 Îïåëü-Àñêîíà, 1987 ð. â., 1,3 áåíçèí, âèøíåâèé, ïîòðåáóº ðåìîíòó êóçîâà, ìîòîð, íà õîäó, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà 1300 ó. î. Êîíòàêòè: 096-964-79-63, Àíäð³é Ïåæî-Åêñïåðò, 1999 ð. â., 1,9 äèçåëü, ÷îðíèé, ùîéíî ïðèãíàíèé, âàíòàæíèé, ìàãí³òîëà, ã³äðîï³äñèëþâà÷, 1+2 ì³ñöÿ. 095-630-00-76, Âîëîäèìèð

Ôîëüêñâàãåí-Ò4, 1999 ð. â., 1,9 ÒD, ABC, ã³äðîï³äñèëþâà÷, 6 ì³ñöü.Ö³íà 7500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-987-80-80 Ôîðä-Òðàíçèò, 1997 ð. â., äèçåëü, 2,5, âàíòàæîïàñàæèð, á³ëèé. Êîíòàêòè: 050-901-31-58, Ïàâëî Õþíäàé Í-200, 2,5 TCI (74 kw), 2006 ð. â., ïðîá³ã 151400 êì, ùîéíî ïðèãíàíèé, åëåêòðîâ³êíà òà äçåðêàëà, öåíòðàëüíèé çàìîê, AIRBAG. Ö³íà 9000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-152-39-84 Øêîäà-Ôåë³ö³ÿ LX, 1998 ð. â., ïðîá³ã 181000 êì, çåëåíèé, ëåãêîâèé, óí³âåðñàë. Ö³íà 5000 ó. î. 099-458-52-71, Ðîìàí

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

ÂÑÅ ÄËß ÂÀØÎÃÎ ÀÂÒÎ


¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

43

Íå ÊÀ

Вакансії Керівник відділу програмного супроводу Головний бухгалтер Маляр Інженер з нормування праці Інженер сервісного центру Токар Менеджер з продажу

Від виробітку

ДР бажано

За домовленістю

Вік від 22 р.

За домовленістю

Торговий представник

ДР, наявність власного авто

Від 2500 грн. + %

Менеджер з продажу запчастини до легкових авто Торговий представник

ДР обов’язково

3000 грн.

ДР

Від 1100 грн. + %

За домовленістю За домовленістю

Продавець-консультант

Бажано ДР, вік до 30 р

Ставка + %

Бармени, офіціанти

ДР

За домовленістю

Водій-далекобійник

ДР, вік від 30 -50 р., наявність закордонного паспорта Спец. освіта, ДР

За домовленістю

Комірник Офіціант

З/П ОТ 6000 ГРН. + БОНУСЫ

За домовленістю

Слюсаря з мех.складальних робіт Монтажник вікон

Диспетчер відділу доставки Сервісний інженер

– Посменный график. – Грамотная русская речь. – Коммуникабельность. –Ответственность. – Задатки руководителя – Встречаем и помогаем с жильем.

За домовленістю Від виробітку 1500 грн.

Менеджер з реклами

Продавець комп. програм

Женщины от 18 до 45 лет, без ОР.

Ремонт комп’ютерів, ДР з паяльними станціями ДР

З/п Від 2500 грн.

ДР з металопластиковими вікнами та дверима ДР, ВО

Кухар

ДИСПЕТЧЕР и АДМИНИСТРАТОР

Вимоги ДР, ВО, програмне забезпечення Бажано ДР від 5 р., вік до 30 р. ДР, ГР позмінний ВО, бажано ДР

Від 3500 грн.

ВО, знання ПК (встановлення та налагоджування програм), ДР від 1р ДР від 2 р., 2 зміни

2000 грн. + %

Знання ПК на рівні адміністрування Вік до 35 р., ДР

За домовленістю

За домовленістю

За домовленістю За домовленістю

Токар

Приємна зовнішність, ДР, вік 25 р. ДР

Товарознавець

ДР в заготівлі металу

За домовленістю

Електрозварник

ДР

Від 1200 грн.

Фрезерувальник

ДР

За домовленістю

Шеф-кухар, кухар

ДР

За домовленістю

Майстер з ремонту телерадіотехніки Менеджер з продажу нерухомості Комплектувальники на склад Системний адміністратор

Відповідна освіта, ДР не обов’язковий ДР від 1 р.

Ставка + %

До 30 р.

Від 1500 грн.

ДР

2500 грн.

7.1. Ðîáîòà ïðîïîíóþ ðîáîòó 10 ïîì³÷íèê³â-ðîçïîâñþäæóâà÷³â ó âèäàâíèöòâî «Ãëîð³ÿ Òðåéä», ç/ï 80-150 ãðí./äåíü (â³ä âèðîá³òêó), â³ê â³ä 16 ðîê³â. Êîíòàêòè: 063-422-86-97 4 âàêàíñ³¿ âîä³ÿ ç âëàñíèì àâòî, äëÿ äîñòàâêè òà çáóòó ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³³. Ç/Ï 3000-3500 ãðí. Êîíòàêòè: 066-844-89-02 7 êóð’ºð³â!!! ³ê â³ä 16-28 ðîê³â. Íà òèì÷àñîâó òà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ç/ï 80-140 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 096-174-15-47 8 âàêàíñ³é ïðîäàâö³â-êîíñóëüòàíò³â (õëîïö³ òà ä³â÷àòà, â³ê äî 30 ð.) ïîë³ãðàô³÷íà, äèòÿ÷à ïðîäóêö³ÿ. Ìîæíà áåç ä\ð. Ç/Ï 100-250 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 29-72-27

Від виробітку

Ставка + %

Cï³âðîá³òíèêè!!!  òîðãîâó ô³ðìó íà òèì÷àñîâó òà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ìîëîäü, â³ê 18-30 ðîê³â. Ç/ï 100-200 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 096-174-15-47 Àâòîìèéíèêà, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ÷îëîâ³ê, äî 35 ð. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Àâòîìèéíèêà, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ÷îëîâ³ê, äî 35 ð. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Àâòîìèéíèêà. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Àâòîñëþñàðÿ, àâòîåëåêòðèêà, ÄÐ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Àâòîñëþñàðÿ, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ, ÃÐ 09.00 – 18.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

Àãåíòà íà òèì÷àñîâó òà ïîñò³éíó ðîáîòó â ïîë³ãðàô³÷íó ô³ðìó (çá³ð çàìîâëåíü, äîñòàâêà òîâàðó, ðåêëàìà, çáóò), â³ê â³ä 16 ðîê³â. Ç/Ï â³ä 800 ãðí. òèæäåíü. Êîíòàêòè: 066-844-89-02 Àãåíòà-ïîñåðåäíèêà, ÂÎ òà ÄÐ íå ïîòð³áíèé, ÃÐ â³ëüíèé, ÇÏ çàëåæèòü â³ä ïðàö³, íàðàõîâóºòüñÿ ïðîöåíòàìè â³ä 5% äî 20%. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Àäì³í³ñòðàòîðà â ñàóíó, ÃÐ òèæ./ òèæ., 11.00-23.00, ÄÐ, ÇÏ 3500 ãðí., îô³ñ-ìåíåäæåðà, ÏÊ, ÷³òêà âèìîâà, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, ïðèáèðàëüíèö³, ÇÏ 1500 ãðí., äâ³ðíèêà, îõîðîíöÿ. Êîíòàêòè: 063-821-56-83 Àäì³í³ñòðàòîðà â ÒÖ (ä³â÷èíà, â³ê äî 30ð). Ç/Ï â³ä 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 29-72-27 Àäì³í³ñòðàòîðà ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó, ÄÐ áàæàíî, çíàííÿ ìîâ, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Àäì³í³ñòðàòîðà ãîòåëþ, áàæàíî ÄÐ, çíàííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ îáîâ’ÿçêîâî, â³ê äî 40 ð., ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Àäì³í³ñòðàòîðà ãîòåëþ, îáîâ’ÿçêîâå çí. àíãë³éñüêî¿ ìîâè, ÂÎ, æ³íêà, â³ê äî 35 ðîê³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Àäì³í³ñòðàòîðà çàëó, ÂÎ, ÄÐ, äî 45 ð., ÃÐ ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 050-955-72-46, 29-90-09, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Àäì³í³ñòðàòîðà çàëó, ÄÐ â ðîçäð³áí³é òîðã³âë³ (ïðîäîâîëü÷à ãðóïà òîâàð³â) â³ä 3 ðîê³â. ÃÐ òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. ÇÏ â³ä 1500 ãðí., çíàííÿ ÏÊ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Àäì³í³ñòðàòîðà êàôå, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, â³ä 1 ð. â ö³é ñôåð³, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, äî 40 ð., ÃÐ òà ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

Àäì³í³ñòðàòîðà ðåñòîðàíó, ÄÐ â ðåñòîðàííîìó á³çíåñ³, â³ê 22-35 ðîê³â, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Àäì³í³ñòðàòîðà ðåñòîðàíó, ÄÐ â³ä 1 ðîêó, â³ê 25-40 ð. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Àäì³í³ñòðàòîðà ðåñòîðàíó, ÄÐ, æ³íêà, â³ê 25-40 ðîê³â. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Àäì³í³ñòðàòîðà ðåñòîðàíó, ÄÐ, æ³íêà, â³ê 25-40 ðîê³â. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Àäì³í³ñòðàòîðà ðåñòîðàíó, ÄÐ, çíàííÿ àíãë. ìîâè, â³ê 25-35 ð., ðîáîòà ïîçì³ííî. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Àäì³í³ñòðàòîðà ñàóíè + ïðèáèðàííÿ, ÄÐ áàæàíèé. ÃÐ äîáà/ 3, 12.00-12.00, äî 50 ðîê³â, ÇÏ ñòàâêà + â³äñîòêè, 27 êì â³ä ì³ñòà Ëóöüê. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Àäì³í³ñòðàòîðà ñïîðòêîìïëåêñó, ä³â÷èíà, 20-30 ð., ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ÃÐ ïîçì³ííèé, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Àäì³í³ñòðàòîðà òîðãîâîãî çàëó, ÄÐ áàæàíî, â³ê â³ä 25 ðîê³â, ÃÐ 2/2, ÂÎ, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Àäì³í³ñòðàòîðà òîðãîâîãî çàëó, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé â ö³é ñôåð³, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ (âèñîêà), ÂÎ åêîíîì³÷íà, äî 35 ð., ÃÐ 8-ãîäèííèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Àäì³í³ñòðàòîðà òîðãîâîãî çàëó, ÄÐ, ÂÎ, æ³íêà äî 35 ðîê³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Àäì³í³ñòðàòîðà. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà»


44

ÐÎÁÎÒÀ... ² ÍÅ Ò²ËÜÊÈ

КАДРОВЕ

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

АГЕНТСТВО

Áàçà îíîâëþºòüñÿ ùîäíÿ

Ç äåòàëüíèì ïåðåë³êîì âàêàíñ³é ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ ç 9.00 äî 18.00 çà ò. 063-821-56-83

Àí³ìàòîðà (ëþäèíà, ÿêà íàãëÿäຠçà ä³òüìè), ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, ÃÐ 2 äíÿ/2, 12.00-20.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Àðìàòóðíèêà, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, â³ä 5 ðîê³â, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ â³ä 1200 ãðí., ÃÐ ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Àðõ³òåêòîðà, ÂÎ çàê³í÷åíà, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ, ÃÐ 8.00-17.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Àñèñòåíòà ìåíåäæåðà, â òîðãîâó ô³ðìó. ÂÎ àáî ÍÂÎ, â³ê äî 32 ð.Ç/ï 2200 ãðí. Êîíòàêòè: 066-844-89-02 Àñèñòåíòà òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, ÷îëîâ³ê, â³ê äî 30 ðîê³â, âîä. ïðàâà êàò «Â». Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Àóäèòîðà, ÄÐ àóäèòîðîì àáî áóõãàëòåðîì 3-5 ðîê³â, ÇÏ 3000 ãðí., ÂÎ, ÃÐ óçãîäæóºòüñÿ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Àóäèòîðà, ÄÐ àóäèòîðîì, ÂÎ â³äïîâ³äíà, ÇÏ 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Áàíê³âñüêîãî ñïåö³àë³ñòà. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Áàðìåíà, 18-30 ð., ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ, ÃÐ äîáà/2. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Áàðìåíà, ÄÐ 1 ð., õëîïåöü, â³ä 22 ð., ÃÐ òèæ./òèæ., ÇÏ ñòàâêà + %, çíàííÿ êàñîâîãî àïàðàòó. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Áàðìåíà, ÄÐ 1 ð³ê, ÃÐ 11.00-23.00, 20-40 ðîê³â, ÇÏ 100 ãðí. + â³äñîòêè, 27 êì â³ä ì³ñòà Ëóöüê. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Áàðìåíà, ÄÐ áàæàíèé, 25-35 ðîê³â, ÇÏ â³ä 1100 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Áàðìåíà, ÄÐ áàæàíèé, â³ê íåìຠçíà÷åííÿ, ÃÐ 10.00-23.00, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

Áàðìåíà, ÄÐ áàæàíèé, ÃÐ òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, 10.00–23.00, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Áàðìåíà, îô³ö³àíòà, ÄÐ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Áåòîíÿðà, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, â³ä 5 ðîê³â, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íà îñâ³òà, ÇÏ 1300 ãðí., ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Áóä³âåëüíèêà, ð³çí³ ñïåö³àëüíîñò³, ìóëÿðà, ìàëÿðà, øòóêàòóðà, åêñêàâàòîðíèêà, ÄÐ, ÇÏ âèñîêà, ñëþñàðÿ-ðåìîíòíèêà, ÇÏ 3000 ãðí., øòóêàòóðà, ÇÏ 5000 ãðí., äèçàéíåðà, åëåêòðèêà (4 ðîçðÿä), ã³ïñîêàðòîííèêà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 098-745-04-52 Áóõãàëòåðà (ïåðâèííà áóõãàëòåð³ÿ), ÄÐ, ç/ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Áóõãàëòåðà ç ðåàë³çàö³¿, ÄÐ, 1Ñ, ç/ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Áóõãàëòåðà ³ç ç/ï, ÄÐ, æ³íêà, 25-45 ðîê³â, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ»

Áóõãàëòåðà íà ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Âèìîãè: äîñâ³ä ðîáîòè â³ä 5 ðîê³â, çíàííÿ 1Ñ: Áóõãàëòå𳿠(8.0). Êîíòàêòè: 050-519-82-23, Ñâ³òëàíà Âîëîäèìèð³âíà Áóõãàëòåðà ó ðåñòîðàí, ÄÐ, ñêëàäàííÿ êàëüêóëÿö³é, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Áóõãàëòåðà, ÂÎ, ÄÐ 2-3 ð., ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ, ÇÏ 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Áóõãàëòåðà, ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà (íåïðîäîâîëü÷à ãðóïà), ÇÏ â³ä 4000 ãðí., ÃÐ 9.00-18.00, òîðãîâîãî àãåíòà (êîíäèòåð. òîâàðè), åêîíîì³ñòà, ÄÐ, ÇÏ 6000 ãðí., ñóïåðâàéçåðà, ÄÐ, ÇÏ âèñîêà, îô³ñíîãî ïðàö³âíèêà. Êîíòàêòè: 093-729-16-78

ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÈÉ

Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì âàêàíñ³é ìîæíà îçíàéîìèòèñü â ÊÀ «ÀËÜßÍÑ»

Áóõãàëòåðà, ÄÐ â³ä 1 ð., ÃÐ 9.00-18.00, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Áóõãàëòåðà, ÄÐ â³ä 2 ð., ÇÏ â³ä 1000 ãðí., ÏÊ, 1Ñ Áóõãàëòåð³ÿ, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Áóõãàëòåðà, ÄÐ â³ä 2 ðîê³â ó òîðã³âë³, çíàííÿ 1 Ñ, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Áóõãàëòåðà, ÄÐ â³ä 5 ð., â³ê 25-45 ð., ÃÐ ïí.-ïí., 9.00-18.00, ÇÏ 2000 ãðí. + ïðåì³ÿ, ÂÎ îáîâ’ÿçêîâî, çíàííÿ 1 Ñ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Áóõãàëòåðà, ÄÐ â³ä 6 ì³ñÿö³â â òîðã³âë³, 1Ñ, äî 40 ð., ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Áóõãàëòåðà, ÄÐ, çíàííÿ 1 Ñ, â³ê 25-45 ð., ÇÏ 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Áóõãàëòåðà, çíàííÿ 1Ñ Áóõãàëòåð³¿, ÏÊ. ³ê â³ä 30 ðîê³â, ÇÏ ïî ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Áóõãàëòåðà, ÇÏ 1200 ãðí., ÄÐ 3 ðîêè, ÂÎ, ÃÐ 6-14 ãîä., ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Áóõãàëòåðà, ÇÏ â³ä 1000 ãðí., ÄÐ äåê³ëüêà ðîê³â, çíàííÿ ÏÊ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Áóõãàëòåðà-êàñèðà, ÄÐ â³ä 2 ðîê³â, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Áóõãàëòåðà-ðåâ³çîðà, ÄÐ ðåâ³çîðîì, áóõãàëòåðîì, ÇÏ 1500-2000 ãðí., ÷îëîâ³ê, äî 30 ðîê³â. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Áóõãàëòåðà. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà»

 êàôå-áàð íà ðîáîòó ïîòð³áí³ îô³ö³àíòè, áàðìåíè, êóõàð³. Êîíòàêòè: 095-035-86-73  îðåíäó ðîáî÷å ì³ñöå ìàí³êþðíèö³. Êîíòàêòè: 050-513-87-43 Âàíòàæíèêà (4 ÷îë.), ïàêóâàëüíèêà (6 ÷îë.), ð³çíîðîáîãî, êîì³ðíèêà íà ãóðòîâèé ñêëàä. (â³ê äî 40 ð.). Ç/Ï ïîòèæíåâà â³ä 650 ãðí. Êîíòàêòè: 25-02-03

 ìàðêåò «²âàíòà», âóë. ªðøîâà, ïîòð³áí³ ïðîäàâö³-êàñèðè, ç äîñâ³äîì ðîáîòè, âì³ííÿì ïðàöþâàòè íà êàñîâîìó àïàðàò³. Êîíòàêòè: 050-157-40-24, 050-544-44-77 Âàíòàæíèêà, ð³çíîðîáî÷îãî, ÷îëîâ³ê, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, ç/ï â³ä 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Âàíòàæíèêà. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Âåá-äèçàéíåðà, ÏÊ, ³íòåðíåò, çí. Adobe Photoshop, Marcomedia Flash, Illustrator, ç/ï â³ä 2000 ãðí Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Âåðñòàòíèêà øèðîêîãî ïðîô³ëþ, ÄÐ, ÇÏ â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Âèêëàäà÷à í³ìåöüêî¿ ìîâè. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

Âèñîêîîïëà÷óâàíèé ï³äðîá³òîê. Êîíòàêòè: 098-850-50-90, (0332) 29-12-59, ç 9.00 äî 19.00 ³çüìó íà ðîáîòó â àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ ð³åëòîðà. Áàæàíî ç ÄÐ â òîðã³âë³. Ââ³÷ëèâ³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ïóíêòóàëüí³ñòü, áàçîâå çíàííÿ ÏÊ â³òàºòüñÿ. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 067-361-88-89, 78-00-88

³çüìó íà ðîáîòó âî䳿â íà åêñêàâàòîð, áóëüäîçåð. Êîíòàêòè: 067-361-10-55 ³çüìó íà ðîáîòó âîä³ÿ äëÿ ì³æíàðîäíèõ âàíòàæíèõ ïåðåâåçåíü, òàêîæ äèñïåò÷åðà-ëîã³ñòà ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Êîíòàêòè: 095-882-46-07, 067-332-05-06 ³çüìó íà ðîáîòó êîì³ðíèêà òà áóõãàëòåðà ç³ çíàííÿì 1:Ñ òîðã³âë³. Êîíòàêòè: 050-378-59-66 ³çüìó íà ðîáîòó ìàéñòð³â ç âêëàäàííÿ áðóê³âêè, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-945-01-43 ³çüìó íà ðîáîòó ìåõàí³êà, àâòîìåõàí³êà, çâàðíèê³â. Êîíòàêòè: 067-361-10-55

Äèâ³òüñÿ íàñ íà ñàéò³: www.inter-consul.com.ua ³çüìó íà ðîáîòó ïåðóêàðÿ-óí³âåðñàëà, ìàí³êþðíèöþ, ÄÐ áàæàíî. Êîíòàêòè: 095-841-37-87 ³çüìó íà ðîáîòó ïåðóêàðÿ-óí³âåðñàëà, äîñâ³ä ðîáîòè íå ìåíøå 1 ðîêó. Êîíòàêòè: (0332) 23-69-77, 050-670-57-61 ³çüìó íà ðîáîòó ï³äñîáíèê³â. Êîíòàêòè: 066-222-23-13, 093-883-61-76 ³çüìó íà ðîáîòó ñëþñàð³â äëÿ ñêëàäàííÿ ìåòàëåâèõ êîíñòðóêö³é, â³ê äî 30 ðîê³â. Ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Êîíòàêòè: 050-378-88-06 ³çüìó íà ðîáîòó òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà ç âëàñíèì à/ì â ì. Êîâåëü. Êîíòàêòè: 050-371-47-95 ³çüìó íà ðîáîòó: ï³äñîáíèê³â, áåòîíóâàëüíèê³â òà êðàí³âíèêà íà àâòîêðàí DzË-133Ãß. Êîíòàêòè: (0332) 29-02-35, 067-370-45-34, 050-378-06-26, bbo.at.ua Âîä³ÿ àâòîãðåéäåð-åêñêàâàòîðà, ÄÐ â³ä 1 ðîêó, ÇÏ â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Âîä³ÿ âàíòàæíîãî àâòîìîá³ëÿ (ì³æíàðîäí³ ïåðåâåçåííÿ), ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Âîä³ÿ âàíòàæíîãî àâòîìîá³ëÿ, ÄÐ 3 ðîêè, ÃÐ 9.00-18.00, ÇÏ 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Âîä³ÿ ìàðøðóòíîãî òàêñ³. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Âîä³ÿ ì³êðîàâòîáóñà, âëàñíèé ì³êðîàâòîáóñ, âîçèòè ìåíåäæåð³â 09.00-18.00, áåíçèí â³äøêîäîâóºòüñÿ, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

Âî䳿, êàò. «Ñ», «Å», íà ïîñò³éíó ðîáîòó â ïîëüñüêó ô³ðìó. ÒΠ«ÞÍÅÊλ, ë³ö. ÌÏÑÏÓ ñåð³ÿ Àà ¹ 507861 â³ä 02.03.2011 ð. Êîíòàêòè: 066-885-56-59, 096-122-90-70, 093-434-88-05 Âîä³ÿ òàêñ³. ³ê äî 45 ðîê³â, â³ëüíèé ÃÐ, ÇÏ â³ä 5000 ãðí. çà äâà òèæí³. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Âîä³ÿ, âëàñíèé áóñ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-955-72-46, 29-90-09, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Âîä³ÿ, êàò. «Â», «Ñ», (ç³ ñòàæåì) Ç/Ï â³ä 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 066-844-89-02 Âîä³ÿ, êàò. «Â», «Ñ», ÄÐ, â³ê äî 40 ðîê³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Âîä³ÿ, êàò. «Â», «Ñ», ïî Óêðà¿í³, êàò. «Ä», ÄÐ, ÇÏ 5000 ãðí., äèñïåò÷åðà ðàä³îòàêñ³, 20-35 ð., ÃÐ äîáà/2, áóõãàëòåðà, ÄÐ, âîä³ÿ ç âëàñíèì àâòî, ÇÏ 5000 ãðí., àâòîìèéíèêà, ÇÏ 2800 ãðí., äâ³ðíèêà, ÇÏ 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 066-261-22-39 Âîä³ÿ, êàò. «Â», «Ñ», «Ä», «Å», äëÿ ïî¿çäîê çà êîðäîí, íàÿâí³ñòü çàêîðäîííîãî ïàñïîðòà, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Âîä³ÿ, êàò. «Â», «Ñ», «Å», ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Âîä³ÿ, êàò. «Å», ïî¿çäêè ïî Çàõ³äí³é Óêðà¿í³, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-955-72-46, 29-90-09, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Âîä³ÿ, êàò. «Å», ðîáîòà çà êîðäîíîì, ÄÐ, ÇÏ âèñîêà, âàíòàæíèêà íà ñêëàä ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿, ÇÏ 2200 ãðí., äâ³ðíèêà, áàéäóæèé äî ñïèðòíîãî, ÇÏ 1400 ãðí., îô³ñ-ìåíåäæåðà, ðîáîòà íà ìèòíèö³, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâî, ÇÏ 2600 ãðí., íà÷àëüíèêà îõîðîíè, ÄÐ. Êîíòàêòè: 095-742-96-47 Âîä³ÿ, êàò. «Ñ», ÄÐ, â³ê 35 ð., ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð»


¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

ÐÎÁÎÒÀ... ² ÍÅ Ò²ËÜÊÈ

45


46

Âîä³ÿ-äàëåêîá³éíèêà, ÄÐ â³ä 5 ð., ïî¿çäêè çà êîðäîí òà ïî Óêðà¿í³, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Âîä³ÿ-äàëåêîá³éíèêà, ÄÐ, â³ê â³ä 30-50 ð., íàÿâí³ñòü çàêîðäîííîãî ïàñïîðòà, ç/ï â³ä 3500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Âîä³ÿ-äàëåêîá³éíèêà, íàÿâí³ñòü çàêîðäîííîãî ïàñïîðòó, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, ïîâèíí³ áóòè íàâèêè ðîáîòè äàëåêîá³éíèêà, ðîáîòè ç ìàøèíîþ, ÃÐ íåíîðìîâàíèé, ÇÏ çàëåæèòü â³ä ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Âîä³ÿ-äàëåêîá³éíèêà, îáîâ’ÿçêîâî êàòåãîð³ÿ «Å», íàÿâí³ñòü çàêîðäîííîãî ïàñïîðòó, â³ê äî 50 ð., ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Âîä³ÿ-åêñïåäèòîðà (êàò. «B», «C»), ÄÐ 1 ð³ê, â³ê 22–45 ðîê³â, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Âîä³ÿ-åêñïåäèòîðà, áàæàíî ÄÐ, êàò. «Â», «Ñ», ç/ï â³ä 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Âîä³ÿ-åêñïåäèòîðà, áåçàëêîãîëüí³ íàïî¿, ÇÏ 3500 ãðí., âîä³ÿ, êàò. «Â», «Ñ», ïî ì³ñòó (àëêîãîëüí³ òîâàðè), ÇÏ äîãîâ³ðíà, ÄÐ, êîì³ðíèêà (ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ), ÄÐ, ÇÏ 5000 ãðí., êóð’ºðà, ñòóäåíòè. Êîíòàêòè: 063-821-56-83 Âîä³ÿ-åêñïåäèòîðà, êàòåãî𳿠«Â», «Ñ», áàæàíî ÄÐ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Âîä³ÿ-åêñïåäèòîðà, íà ïîñò³éíó ðîáîòó â ïîë³ãðàô³÷íó ô³ðìó. Òåðì³íîâî. Ç/Ï 3500 ãðí. Êîíòàêòè: 096-174-15-47

ÐÎÁÎÒÀ... ² ÍÅ Ò²ËÜÊÈ Ãîëîâíîãî ìåõàí³êà íà ï³äïðèºìñòâ³, ÄÐ áàæàíî (çíàííÿ ñ/ã òåõí³êè), ÇÏ â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà, þðèñòà çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â, ÂÎ ïðàâîçíàâñòâî, çíàííÿ ÏÊ, ÄÐ íà äåðæàâí³é ïîñàä³ (3 ðîêè), êîíêóðñíà îñíîâà. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Äâ³ðíèêà, ÇÏ äîãîâ³ðíà, âèìîã íåìàº. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Äèçàéíåðà ç òåêñòèëþ, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, ÇÏ çàëåæèòü â³ä ñï³âáåñ³äè, îñâ³òà ïîâ’ÿçàíà ç îòðèìàííÿì çíàíü êðîþ, øèòòÿ ç òåêñòèëþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Äèçàéíåðà, (³íòåð’ºð, ìåáë³, çîâ. ðåêëàìà) ÄÐ, æ³íêà, â³ê äî 30 ðîê³â, çíàííÿ äèçàéíåðñüêèõ ïðîãðàì, ç/ï â³ä 4000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Äèçàéíåðà, ÄÐ â³ä 1 ð., ÇÏ â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Äèçàéíåðà, çíàííÿ äèçàéíåðñüêèõ ïðîãðàì. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Äèçàéíåðà, çíàííÿ ïðîãðàì, âåá-ïðîãðàì³ñòà, ÇÏ âèñîêà, ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó, ÄÐ, ÃÐ ïîçì³ííèé, ÇÏ âèñîêà, ïðîäàâöÿ êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè, áóõãàëòåðà, çà ñóì³ñíèöòâîì, ÂÎ, ìîæíà áåç ÄÐ. Êîíòàêòè: 063-821-56-83 Äèçàéíåðà-âåðñòàëüíèêà, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ»

Åêñïåäèòîðà (àëêîãîëü), ÇÏ 2100 ãðí., âîä³ÿ, êàò. «Â», «Ñ», ðîáîòà ïî ì³ñòó, ÇÏ 2800 ãðí., îõîðîíöÿ, ÃÐ í³÷/2, ÷îëîâ³ê, äî 50 ð., ÇÏ âèñîêà, êîíòðîëåðà, ÇÏ âèñîêà, âîä³é íà Ãàçåëü, ÇÏ 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-745-04-52 Åêñïåäèòîðà ïî îáë. Êîíòàêòè: 29-72-27 Åêñïåäèòîðà, ÄÐ áàæàíî, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷îë., â³ê 20-30 ðîê³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Åêñïåäèòîðà, ÄÐ áàæàíî, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Åêñïåäèòîðà, ÄÐ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Åêñïåäèòîðà. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Åëåêòðèêà, ÄÐ áàæàíî, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-47-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Åëåêòðîãàçîçâàðíèêà, ÄÐ 1 ð³ê, â³l 20 ðîê³â, ÃÐ 08.00-20.00, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Åëåêòðîãàçîçâàðíèêà, ÄÐ áàæàíî, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-47-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Åëåêòðîãàçîçâàðíèêà. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Åëåêòðîçâàðíèêà, ÄÐ, ç/ï â³ä 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð»

Äèçàéíåðà. Âèìîãè: çíàííÿ Photoshop, PageMarket, CorelDraw, ÃÐ 9.00-18.00, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ çã³äíî ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Äèðåêòîðà ìàãàçèíó (ñàíòåõí³êà), ÄÐ, â³ê äî 35 ðîê³â. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Äèñïåò÷åðà â³ää³ëó äîñòàâêè, ÄÐ â³ä 2 ðîê³â, ðîáîòà â 2 çì³íè, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Äèñïåò÷åðà, â³ê äî 32 ðîê³â, ç/ï 400-800 ãðí./òèæäåíü. Êîíòàêòè: 096-174-15-47 Äèñïåò÷åðà, âîëîä³ííÿ êîìï’þòåðîì, ÃÐ 8.00-20.00, àáî 20.00-8.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Äèñïåò÷åðà, Ç/ï 1500-2500 ãðí., äî 30 ðîê³â, ç ãàðíîþ âèìîâîþ, ÃÐ 9.00-17.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Äîãëÿäàëüíèö³. Îáîâ’ÿçêè: äîãëÿä çà æ³íêîþ ñòàðøîãî â³êó ï³ñëÿ ³íñóëüòó, ÃÐ 09.00-18.00 (ñóáîòà, íåä³ëÿ – âèõ³äíèé), ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

Åëåêòðîìîíòàæíèêà ç îñâ³òëåííÿ òà îñâ³òëþâàëüíèõ ìåðåæ, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, â³ä 5 ðîê³â, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íà îñâ³òà, ÇÏ 1200 ãðí., ÃÐ ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Åíåðãåòèêà, íàÿâí³ñòü äîïóñêó äî 1000 ÂÒ, ÇÏ â³ä 1100 ãðí., ÄÐ â³ä 5 ðîê³â, ÃÐ ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Çàâ³äóâà÷à àïòåêè, ÄÐ 2 ðîêè, îñâ³òà ôàðìàöåâòè÷íà, ÃÐ 9.00-18.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Çàâ³äóâà÷à ãîñïîäàðñòâà. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Çàâ³äóâà÷à ìàãàçèíó (áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè), ÄÐ â³ä 3 ðîê³â, ÂÎ, 28-40, çí. 1Ñ, ç/ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Çàâ³äóâà÷à ìàãàçèíó, ÄÐ, 1 Ñ Áóõãàëòåð³ÿ, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Çàâ³äóâà÷à ñêëàäó (áóäìàòåð³àëè), êîì³ðíèêà, ÄÐ, ÇÏ âèñîêà, ïîì³÷íèêà çàâ³äóâà÷à ñêëàäó, ÷îë., æ³í., â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ìîæíà áåç ÄÐ, ÃÐ 8.30-17.30, ïðîäàâöÿ â ìàãàçèí êâ³ò³â, ÷îë., æ³í., â³ä18 ð., ÃÐ ïîçì³ííèé, ÇÏ 2100 ãðí. Êîíòàêòè: 098-745-04-52 Çàâ³äóâà÷à ñêëàäó, ÄÐ, 1 Ñ áóõãàëòåð³ÿ, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Çàâ³äóâà÷à ñêëàäó, ÄÐ, ÃÐ ïîçì³ííî, ç/ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Çàâ³äóâà÷à ñêëàäó, ÇÏ â³ä 1500 ãðí., ÄÐ â³ä 3 ðîê³â, çíàííÿ 1Ñ Áóõãàëòåð³¿. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó Çàâ³äóâà÷à ñêëàäó, ÷îëîâ³ê àáî æ³íêà, â³ê äî 40 ðîê³â, ÄÐ, ç/ ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Çàêð³éíèêà ëåãêîãî îäÿãó, ÄÐ áàæàíèé, ìîæíà ñòóäåíòà, â³ê â³ä 18 ðîê³â, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ â³ä âèðîá³òêó. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Çàêð³éíèêà, ÃÐ 9.00-18.00, ÇÏ 30-35 % â³ä âèðîá³òêó, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Çàêð³éíèêà, ÄÐ 2 ðîêè, â³ä 18 ðîê³â, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÃÐ 09.00-18.00, ÇÏ â³ä âèðîá³òêó. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

Çàðîá³òîê äëÿ ìîëîäèõ ìàì, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ìîæëèâ³ñòü á³ëüø³ñòü ðîáîòè âèêîíóâàòè âäîìà. Êîíòàêòè: 098-850-50-90, 29-12-59 Çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç êîìåðö³éíèõ ïèòàíü, ÂÎ, ÄÐ â³ä 5 ð. íà àíàëîã³÷í³é ïîñàä³ íà âèðîáíè÷èõ ï³äïðèºìñòâàõ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

Çá³ð ïîëóíèö³ òà ìàëèíè ó Ïîëüù³. ÒΠ«ÞÍÅÊλ, ë³ö. ÌÏÑÏÓ ñåð³ÿ Àà ¹ 507861 â³ä 02.03.2011 ð. Êîíòàêòè: 066-885-56-59, 096-122-90-70, 093-434-88-05 Çâàðíèêà (íàï³âàâòîìàò), äî 30 ð., ÄÐ áàæàíèé, ÇÏ â³ä 2000 ãðí., ÃÐ óçãîäæóºòüñÿ ç ðîáîòîäàâöåì. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Çâàðíèêà, ÄÐ 2-3 ð., ñåðåäíÿ òåõí³÷íà îñâ³òà, çàêîðäîííèé ïàñïîðò, 20-40 ðîê³â. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

óäíèé çàðîá³òîê äëÿ ë³êàðÿ àáî ìåäïðàö³âíèêà. Êîíòàêòè: 24-11-13, äçâîíèòè ç 9.00 äî 12.00 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà åëåâàòîðíîãî êîìïëåêñó, ÄÐ â³ä 2 ð., â³ê äî 40 ðîê³â, ÃÐ óçãîäæóºòüñÿ, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà òðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºìñòâà (ì. Òåðíîï³ëü), ÄÐ â³ä 2 ðîê³â. Ðîáîòà â Òåðíîïîë³ (æèòëîì çàáåçïå÷óþºòüñÿ), äî 40 ð., ÃÐ óçãîäæóºòüñÿ, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, ÄÐ â³ä 3 ðîê³â, 25-40 ðîê³â, çíàííÿ ô³íàíñîâîãî ïëàíóâàííÿ, ç/ï 4000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, ÄÐ â³ä 5 ð., 30-50 ð., ÃÐ 09.00-18.00, ÂÎ, çíàííÿ ÏÊ, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, ÄÐ â³ä 5 ð., ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, æ³íêà, äî 40 ðîê³â, ÃÐ ç 9.00 äî 18.00, ÇÏ – çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, ÄÐ, ÂÎ, ç/ï â³ä 3500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, çíàííÿ 1Ñ Áóõãàëòåð³¿, ÃÐ 8.00-17.00, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà. Âèìîãè: çíàííÿ ÏÊ ³ 1Ñ Áóõãàëòåð³¿, ïîðÿäí³ñòü òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÇÏ çã³äíî ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ãîëîâíîãî åíåðãåòèêà, â³ê äî 45 ð., ÂÎ, ÄÐ â³ä 5 ð., ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Ãîëîâíîãî åíåðãåòèêà, ÄÐ 3 ðîêè, ÂÎ, ÃÐ òà ÇÏ óçãîäæóºòüñÿ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ãîëîâíîãî ³íæåíåðà, ÂÎ íå îáîâ’ÿçêîâà, ÄÐ â³ä 5 ðîê³â. Âèìàãàºòüñÿ çíàííÿ ïðîìèñëîâîãî òà öèâ³ëüíîãî áóä³âíèöòâà, ÏÊ íà ð³âí³ âïåâíåíîãî êîðèñòóâà÷à. ÇÏ çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè, ÃÐ 8.00 – 18.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ãîëîâíîãî ³íæåíåðà, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, ÂÎ, ÃÐ 08.00-17.00, ÇÏ 2500-3000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

Äîäàòêîâèé äîõ³ä, º ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè â äîìàøí³õ óìîâàõ. Áåç ô³çè÷íî¿ ïðàö³. Êîíòàêòè: 099-044-44-31, 097-197-31-13, ç 10.00 äî 19.00 ãîä. Äîäàòêîâèé äîõ³ä, çàéíÿò³ñòü 2-3 ãîä./äåíü. Êîíòàêòè: 096-739-38-18 Äîìîãîñïîäàðêè, ÇÏ äîãîâ³ðíà, äâ³ðíèêà. Êîíòàêòè: 066-261-22-39 Åêîíîì³ñòà, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, â³ä 1 ð., ÂÎ, ÇÏ 2500 ãðí., ÃÐ 9.00-18.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Åêîíîì³ñòà, ÄÐ, ÂÎ, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ»

Çâàðíèêà-àðãîííèêà, ÄÐ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» ²íæåíåðà ç íîðìóâàííÿ ïðàö³, ÂÎ, áàæàíî ÄÐ, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» ²íæåíåðà ç ïðîåêòíî-êîøòîðèñíèõ ðîá³ò, ÄÐ áàæàíèé, ìîæëèâî ñòóäåíò, 20-30 ðîê³â, ÂÎ, ÃÐ 9.00-18.00 (ìîæëèâà ïîâíà àáî ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü), ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 ²íæåíåðà ç òåõí³êè áåçïåêè, ÂÎ, ÄÐ â³ä 3 ðîê³â, ÇÏ â³ä 1100 ãðí., ÃÐ ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 ²íæåíåðà ç òåõí³÷íîãî íàãëÿäó çà áóä³âíèöòâîì. Âèìîãè: ÂÎ àáî ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÄÐ â³ä 5 ð., çíàííÿ ïðîãðàìè ÀÂÊ àáî ÀÑ4; ÏÊ, 25-40 ð., ÃÐ 09.00-18.00, ÇÏ â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 ²íæåíåðà ñåðâ³ñíîãî öåíòðó, çíàííÿ êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè, áàæàíî ÄÐ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» ²íæåíåðà ñåðâ³ñíîãî öåíòðó, ðåìîíò êîìï’þòåð³â, ÄÐ ç ïàÿëüíèìè ñòàíö³ÿìè. Ç/Ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» ²íæåíåðà-áóä³âåëüíèêà, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ òà ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 ²íæåíåðà-ãåîäåçèñòà, ÂÎ (òåõí³÷íà, áóä³âåëüíà) ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» ²íæåíåðà-çåìëåâïîðÿäíèêà, ³íæåíåðà-ãåîäåçèñòà, ÂÎ, çíàíííÿ AutoCad, ç/ï ïî ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ»

²íæåíåðà-êîíñòðóêòîðà, ÂÎ òåõí³÷íà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ÃÐ òà ÇÏ óçãîäæóºòüñÿ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 ²íæåíåðà-êîíñòðóêòîðà, ÄÐ â³ä 5 ð., ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» ²íæåíåðà-ìåõàí³êà, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, â³ä 5 ðîê³â, ÂÎ, ÇÏ 2010 ãðí., ÃÐ 08.00-17.00. Âèìîãè: çíàííÿ ÏÊ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 ²íæåíåðà-ïðîåêòàíòà (òåïëîòåõí³êà), ÄÐ íå ìåíøå 1 ð., ìîæëèâî ñòóäåíò, íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ, ÇÏ â³ä 1500 ãðí., çíàííÿ ÏÊ, ÃÐ 8.30-18.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 ²íñïåêòîðà ç îõîðîíè, íàÿâí³ñòü â³éñüêîâîãî êâèòêà, ÂÎ, â³ê 20-37 ðîê³â, ÇÏ â³ä 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 ²íñïåêòîðà ³ç ñïîæèâ÷îãî êðåäèòóâàííÿ, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ä³â÷èíà, â³ê äî 28 ðîê³â. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» ²íñïåêòîðà-òîâàðîçíàâöÿ, ÄÐ â çàêëàäàõ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ àáî ñêëàäñüêî¿ ðîáîòè ç ïðîäóêòàìè, ÇÏ 1500-2000 ãðí., ÃÐ óçãîäæóºòüñÿ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

²íòåë³ãåíòíà ðîáîòà äëÿ êðàñèâèõ æ³íîê, â³ê äî 50 ðîê³â. Êîíòàêòè: 24-11-13, äçâîíèòè ç 9.00 äî 12.00 Êàìåíÿðà, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, â³ä 5 ðîê³â, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íà îñâ³òà, ÇÏ 1400 ãðí., ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êàñèðà ê³íîòåàòðó. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Êàñèðà ñóïåðìàðêåòó. Ïîòð³áí³ ä³â÷àòà â³êîì â³ä 18 ð., ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, ÇÏ â³ä 1100 ãðí., çàëåæèòü â³ä ðîáî÷èõ ãîäèí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êàñèðà òîðãîâåëüíîãî çàëó, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, àëå áàæàíèé, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÃÐ óçãîäæóºòüñÿ, ÇÏ 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êàñèðà òîðãîâîãî çàëó (àïòåêà), ÄÐ 1 ð³ê. ³ê ç 22 ðîê³â. Îñâ³òà ôàðìàöåâòè÷íà. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êàñèðà òîðãîâîãî çàëó, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, â³ê 20-40 ð., ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Êàñèðà òîðãîâîãî çàëó. ÄÐ íåìຠçíà÷åííÿ. ÃÐ 4 äíÿ ÷åðåç 2 äíÿ. ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êàñèðà, â òîðãîâèé çàë. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Êàòåãîð³éíîãî ìåíåäæåðà, ÄÐ, ÂÎ, â³ê äî 35 ðîê³â, ÏÊ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ»

Êàôå-áàð «Ðîÿë-Äà÷» çàïðîøóº íà ïîñò³éíó ðîáîòó êóõàðÿ, îô³ö³àíòà-áàðìåíà. Êîíòàêòè: 095-155-22-95, 097-956-17-41 Êåð³âíèêà âèðîáíè÷îãî ï³äðîçä³ëó, ÂÎ (òåõí³÷íà), ÄÐ â³ä 3 ðîê³â íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ íà âèðîáíèöòâ³, â³ê 35-50 ð., ç/ï 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Êåð³âíèêà â³ää³ëó ìàðêåòèíãó, ÂÎ, ÄÐ â³ä 3 ðîê³â, ç/ï äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Êåð³âíèêà â³ää³ëó ïðîãðàìíîãî ñóïðîâîäó, ÄÐ, ÂÎ, ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ, ç/ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Êåð³âíèêà â³ää³ëó ïðîäàæó òà çáóòó àâòîìîá³ë³â, àâòîçàï÷àñòèí, ÄÐ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ. ³ê 30-40 ðîê³â. ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. ÃÐ 9.00-18.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êåð³âíèêà â³ää³ëó ïðîäàæó, ÂÎ, ÄÐ â³ä 5 ð. íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ, óïðàâë³íñüêèé äîñâ³ä, îðãàí³çàòîðñüê³ çä³áíîñò³. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êåð³âíèêà ìàãàçèíó, ÃÐ 10.00-20.00 (2 âèõ³äí³). Ïîòð³áíà ëþäèíà ³ç ïðèºìíîþ çîâí³øí³ñòþ, â³ê äî 30 ðîê³â, ÄÐ â òîðã³âë³ áàæàíî, àëå íå îáîâ’ÿçêîâèé, ÇÏ ñòàâêà + % (âèñîêà). Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

ʳîñêåðà, ÄÐ â òîðã³âë³, æ³íêà, 25 ðîê³â, ÃÐ 9.00-18.00, ÇÏ % + ñòàâêà. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êîì³ðíèêà â òîðãîâèé ñêëàä íà ïîñò³éíó ðîáîòó, â³ê äî 36 ð.Ç/Ï â³ä 2400 ãðí. Êîíòàêòè: 29-72-27 Êîì³ðíèêà, â³ê äî 35 ðîê³â, ÄÐ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Êîì³ðíèêà, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, â³ä 23 ðîê³â, ÃÐ 9.00-17.00, ÇÏ â³ä 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êîì³ðíèêà, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ, ÃÐ ïîçì³ííèé 9.0-18.00, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êîì³ðíèêà, ÷îëîâ³ê äî 35 ðîê³â, ÄÐ, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Êîìïëåêòóâàëüíèêà íà ñêëàä, äî 30 ð., ÇÏ â³ä 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Êîìïëåêòóâàëüíèêà, â³ê 20-40 ðîê³â, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ðîáîòà ïîçì³ííî, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Êîìïëåêòóâàëüíèêà, ÃÐ 08.00-17.00, â³ê äî 35 ðîê³â. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êîìïëåêòóâàëüíèêà, äî 35 ð., ÇÏ 2500 ãðí., áåç ÄÐ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êîìïëåêòóâàëüíèêà, ñîðòóâàëüíèêà íà îïòîâèé ñêëàä, ÷îëîâ³êè òà æ³íêè ðîê³â, ç/ï 1800-2700 ãðí. (â³ä âèðîá³òêó). Êîíòàêòè: 096-174-15-47 Êîìïëåêòóâàëüíèêà, ÷îëîâ³ê, â³ê 20-40 ðîê³â. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Êîìïëåêòóâàëüíèêà, ÷îëîâ³ê, â³ê 20-35 ðîê³â, ç/ï 2200 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Êîíäèòåðà. ÄÐ â³ä 1 ð., ÇÏ â³ä 1500 ãðí., ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÃÐ 10.00-22.00, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êîíòåíò-ìåíåäæåðà, êîï³ðàéòåðà, ÄÐ â ðåäàãóâàíí³ òåêñò³â, ÂÎ, ÏÊ, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Êîíòðîëåðà òîðãîâîãî çàëó, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ÃÐ ïîçì³ííèé, äî 40 ð. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Êîíòðîëåðà, ÃÐ òèæ./òèæ., ÷îëîâ³ê, â³ê 20-35 ðîê³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Êðåäèòíîãî ³íñïåêòîðà, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ÂÎ áàæàíî, ç/ï ñòàâêà + %. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Êðåäèòíîãî ³íñïåêòîðà, ÄÐ òà ÂÎ íåîáîâ’ÿçêîâ³, çíàííÿ ÏÊ, æ³íêà, â³ê 20-27 ð., ç/ï ñòàâêà + %. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Êðåäèòíîãî ³íñïåêòîðà. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Êóð’ºðà ïîë³ãðàô³÷íèõ âèäàíü, ÇÏ â³ä 1200 ãðí., ÃÐ ïîçì³ííèé, â³äïîâ³äàëüíà ëþäèíà. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êðåäèòíîãî ñïåö³àë³ñòà, îáñëóãîâóâàííÿ þðèäè÷íèõ îñ³á, ÂÎ, ÄÐ, ÷îë./æ³íêà, â³ê 22-50 ðîê³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Êóð’ºðà, â³ä 18 ð., ÃÐ â³ëüíèé, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êóð’ºðà, â³ä 22 ð., ÃÐ ³ ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êóð’ºðà, ÇÏ çàëåæèòü â³ä âèêîíàíî¿ ðîáîòè, â³ê íåîáìåæåíèé, íàÿâí³ñòü äîìàøíüîãî òåëåôîíó, âàíòàæíèêà, òèì÷àñîâà ðîáîòà, ïîòð³áíà ïîðÿäíà ëþäèíà, ìîæëèâî áåç ÄÐ, ÇÏ â³ä 1000 ãðí., ÃÐ 9.00-18.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êóð’ºðà, ðîçäà÷à ëèñò³âîê, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êóð’ºðà. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà»

Êóõàðÿ (â³ê â³ä 18 äî 45 ð.), ïðèáèðàëüíèö³-ïîñóäîìèéíèö³ (â³ê â³ä 30 äî 45 ð.), îô³ö³àíòà (õëîïö³, â³ê â³ä 18 äî 30 ð.). Êîíòàêòè: 70-50-04, 099-413-42-80, 067-361-35-03, àäì³í³ñòðàòîð ³êòîð³ÿ


ÐÎÁÎÒÀ... ² ÍÅ Ò²ËÜÊÈ

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó Êóõàðÿ, ÃÐ 9.00 – 18.00, òèæ./òèæ., ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êóõàðÿ, ÄÐ 1 ð., æ³íêà, 25-35 ð., ÃÐ òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, 11.00-23.00, àáî 12.00-24.00, ÇÏ 600 ãðí./òèæ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êóõàðÿ, ÄÐ áàæàíèé (ì’ÿñíèê, ìó÷íèê), ÃÐ òèæ./òèæ., â³ä 25 ðîê³â, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êóõàðÿ, ÄÐ áàæàíî, â³ê äî 35 ðîê³â, ãðàô³ê ðîáîòè ïîòèæíåâî, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Êóõàðÿ, ÄÐ â³ä 1 ðîêó, ÃÐ 11.00-23.00, äî 45 ðîê³â, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. 27 êì â³ä ì³ñòà Ëóöüê. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êóõàðÿ, ÄÐ â³ä 2 ðîê³â, ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ, â³ä 20 ðîê³â, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êóõàðÿ, ÄÐ â³ä 3 ðîêó, ÃÐ òèæ./ òèæ., 11.00-23.00, â³ä 21 ðîêó, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ ñòàâêà + â³äñîòêè. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êóõàðÿ, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, ÃÐ 1-2 ðàçè â ì³ñÿöü, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êóõàðÿ, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, ÃÐ 2 äí³/2, 8.00-18.00, â³ê íå ìຠçíà÷åííÿ, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ â³ä 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êóõàðÿ, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé â ö³é ñôåð³, ÷îëîâ³ê, äî 35 ðîê³â, ÇÏ â³ä 2000 ãðí., ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êóõàðÿ, ÄÐ, ÇÏ 6000 ãðí., êóõàðÿ-êîíäèòåðà, ÄÐ, ÇÏ âèñîêà, âîä³ÿ, êàò. «Â», «Ñ», «Ä», «Å», ëåãêîâèé, àáî ì³í³âåí, ìîæíà áåç ÄÐ, îõîðîíöÿ, ÃÐ ïîçì³ííèé, ÇÏ 1500 ãðí., áóõãàëòåðà, ìîæëèâî çà ñóì³ñíèöòâîì, äîñêîíàëå çíàííÿ 1Ñ. Êîíòàêòè: 096-725-37-31

Êóõàðÿ, îô³ö³àíòà, ÄÐ, ïðèáèðàëüíèö³. Êîíòàêòè: 29-42-29, 095-128-51-86 Êóõàðÿ, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ â³ä 1600-1800 ãðí., ÄÐ íå ìåíøå 1 ð., ÃÐ òèæ./òèæ., 11.00 – 22.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Êóõàðÿ, ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÄÐ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Êóõàðÿ, øåô-êóõàðÿ. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà»

Êóõàðÿì, ï³ö-ìàéñòðàì, îô³ö³àíòàì, ïîñóäîìèéíèöÿì, ïðèáèðàëüíèöÿì, ñîö. ãàðàíò³¿, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ, ùîì³ñÿ÷í³ áîíóñè, ç/ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü, êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 3 7 8 - 6 2 - 4 8 , 0 9 8 - 6 3 0 - 5 5 - 0 7 , xorika@ukr.net ˳êàðÿ-ôò³ç³àòðà, ÂÎ ïîâíà, 0,5 ñòàâêè, ÇÏ â³ä 1073 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ëîã³ñòà, ÄÐ â³ä 1 ð., äî 29 ð., ÃÐ 9.00-18.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ëîãîïåäà-äåôåêòîëîãà, ô³çè÷íîãî ðåàá³ë³òàòîðà, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, â³äïîâ³äíà îñâ³òà, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìàéñòðà áóä³âåëüíèõ ðîá³ò (³íæåíåð-áóä³âåëüíèê), ÄÐ, â³ê 30-40 ðîê³â, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìàéñòðà áóä³âíèöòâà òà ìîíòàæíèõ ðîá³ò, ÄÐ â³ä 1 ð., ìîæëèâ³ â³äðÿäæåííÿ, ÇÏ â³ä 3000 – 3500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìàéñòðà çì³íè øâåéíîãî âèðîáíèöòâà, ÄÐ â³ä 1 ðîêó, ÇÏ â³ä 2400 ãðí., â³äïîâ³äíà îñâ³òà. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìàéñòðà ìàí³êþðó, ÄÐ â³ä 1 ð., â³ä 20 ð., ÇÏ % + ñòàâêà. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìàéñòðà ìàí³êþðó, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ, ÃÐ ïîçì³íí³é. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

ÌÀÉÑÒÐÀ ÌÀͲÊÞÐÓ â ñàëîí êðàñè «Ñòèëü+», ÄÐ îáîâ`ÿçêîâèé.

ò. 067-927-74-39 Ìàéñòðà ìàí³êþðó. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìàéñòðà ïåðóêàðÿ (óí³âåðñàë). Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìàëÿðà ç ôàðáóâàííÿ àâòîìîá³ë³â, ÄÐ â³ä 3 ð., ÃÐ Ïí.–Ïò., 8.30-18.00, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ (âèñîêà). Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìàëÿðà, ÄÐ áàæàíî, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-47-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Ìàëÿðà, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, â³ä 1 ð., ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÃÐ 09.00-18.00, ÇÏ 1500-2500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìàëÿðà, ÄÐ, ÃÐ ïîçì³ííèé, ÇÏ â³ä âèðîá³òêó. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Ìàí³êþðíèö³, ÄÐ â³ä 1 ð., â³ê 20-35 ðîê³â, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, ÃÐ 09.00-20.00, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìàí³êþðíèö³, ÄÐ â³ä 2 ð., ÇÏ òà ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìàí³êþðíèö³-ïåäèêþðíèö³. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìàí³êþðíèö³.  ñàëîí êðàñè ïîòð³áåí ìàéñòåð. ÄÐ áàæàíèé, àëå íå îáîâ’ÿçêîâèé, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ, ÃÐ óçãîäæóºòüñÿ ç ðîáîòîäàâöåì. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìàðêåòîëîãà, ÄÐ, ÂÎ çà ôàõîì, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìàðêåòîëîãà. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Ìàñàæèñòà, ÄÐ 1 ð., â³ä 20 ð., ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ, ìåäè÷íà îñâ³òà, áàçà ñâî¿õ ê볺íò³â. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìàøèí³ñòà åêñêàâàòîðà, ÇÏ â³ä 2000 ãðí., ÄÐ íå ìåíøå 5 ðîê³â, ÃÐ 8.00 – 17.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìàøèí³ñòà ìàí³ïóëÿòîðà, ÄÐ áàæàíî, åëåìåíòàðí³ íàâèêè, ÂÎ íå âèìàãàºòüñÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, ÇÏ â³ä 3000 ãðí., äàë³ â³ä âèðîá³òêó. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà (îô³ñíà ðîáîòà), ÄÐ äî 1 ðîêó, â³ä 19 ðîê³â, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÃÐ 09.00-18.00, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà (óïðàâëÿþ÷èé) ç³ çáóòó, ÇÏ 1600 ãðí., ÄÐ 3 ðîêè, çíàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó â õàð÷îâ³é ïðîìèñëîâîñò³. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà â îô³ñ, áàíê³âñüêîãî ïðàö³âíèêà, åêîíîì³ñòà, ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè â ëîìáàðä, ÃÐ 9.00-18.00, ÇÏ 2500 ãðí., êðåäèòíîãî ³íñïåêòîðà, â³äïîâ³äàëüíà ëþäèíà, ñòàæóâàííÿ. Êîíòàêòè: 063-821-56-83 Ìåíåäæåðà ç ³íòåðíåò-ðåêëàìè, ðîáîòà îô³ñíà, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, â³ê 20-28 ðîê³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç êîðïîðàòèâíîãî ïðîäàæó. Âèìîãè: ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ ç ÄÐ ç ï³äêëþ÷åííÿ þðèäè÷íèõ îñ³á, ÃÐ 8.00-18.00, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ â³ä 2000 ãðí. ³ê â³ä 24 äî 55 ð. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç ëîã³ñòèêè, 23-30 ð., ïîâíà çàéíÿò³ñòü, ÂÎ áàæàíî, ÄÐ 1-2 ð., ðîçðîáêà îïòèìàëüíèõ ìàðøðóò³â ïåðåâåçåííÿ òîâàð³â. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿, áåç ÄÐ, íîðìîâàíèé òà íåíîðìîâàíèé ÃÐ, ÇÏ â³äñîòêè. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç îðåíäè. Âèìîãè: ëþäèíà ³ç óì³ííÿì ñàìîîðãàí³çîâóâàòèñü, âèêîíóâàòè óñ³ äèðåêòèâè êåð³âíèêà. ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

Ìåíåäæåðà ç ïåðñîíàëó. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Ìåíåäæåðà ç ïèòàíü ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, ÄÐ íà ïîñàä³ ñóïåðâàéçåðà, òåðèòîð³àëüíîãî ÷è ðåã³îíàëüíîãî ìåíåäæåðà â³ä 2 ðîê³â, çíàííÿ ÏÊ, ÃÐ òà ÇÏ óçãîäæóºòüñÿ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç ïîñòà÷àííÿ íà ïîñò³éíó ðîáîòó â òîðã³âåëüíó êîìïàí³þ. Ç/Ï â³ä 800-1500 ãðí/òèæäåíü. Êîíòàêòè: 096-174-15-47 Ìåíåäæåðà ç ïîñòà÷àííÿ, ÂÎ, ÄÐ â³ä 1 ð., ÏÊ, ç/ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç ïîñòà÷àííÿ, ÄÐ â³ä 1 ð., ÂÎ, äî 40 ð., ÇÏ â³ä 1700 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ»

Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, ÂÎ, äî 35 ð., íàÿâí³ñòü âîä³éñüêîãî ïîñâ³ä÷åííÿ êàò. «Â», ç/ï ñòàâêà+ %. Êîíòàêòè: 29-90-09, 067-495-30-02, 050-955-72-46, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â. ÄÐ â òîðã³âë³. ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. ÃÐ 9-18 ãîä. Âèùà îñâ³òà. Âîä³éñüê³ ïðàâà. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó áàíê³âñüêèõ ïðîäóêò³â òà ïîñëóã, ÄÐ, â³ê 18-55 ð., ÃÐ ìîæëèâèé íåíîðìîâàíèé, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó åë³òíèõ ìåáë³â, ÄÐ, çíàííÿ äèçàéíåðñüêèõ ïðîãðàì. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ»

грн./мес.

Ìåíåäæåðà ç ïîñòà÷àííÿ, ÄÐ â³ä 1 ðîêó, ÃÐ 8.00-17.00, ÂÎ ³íæåíåðíî-òåõí³÷íà, ÷îëîâ³ê, â³ä 18 ðîê³â, ÇÏ çàëåæèòü â³ä ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç ïîñòà÷àííÿ, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, äî 1 ð., ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÂÎ, ÇÏ 1500 -2000 ãðí. Âèìîãè: çíàííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó (äâåð³), ÄÐ, ÂÎ (òåõí³÷íà, áóä³âåëüíà), ÄÐ, ÷îëîâ³ê, 25-32 ð, ïåðñïåêòèâà ðîñòó, ñòàâêà +%. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó (êàíöòîâàðè), ÷îëîâ³ê, â³ê 18-25 ðîê³â, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ñòàâêà +%. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó (êîâáàñí³ ñïåö³¿)/òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, ÄÐ áàæàíèé, â³ê â³ä 23 ðîê³â, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó (íàïî¿), ÄÐ, ÏÊ, â³ê â³ä 22 ð., ÇÏ 5000 ãðí., ñåêðåòàðÿ êåð³âíèêà, ÏÊ, ÷³òêà âèìîâà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ÇÏ 2200 ãðí., åëåêòðîãàçîçâàðíèêà, ÄÐ. Êîíòàêòè: 063-821-56-83 Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó àâòî, ÂÎ çàê³í÷åíà, áàæàíèé ÄÐ â òîðã³âë³. Íàÿâí³ñòü âîä³éñüêîãî ïîñâ³ä÷åííÿ îáîâ’ÿçêîâà, ÃÐ 9.00 – 19.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó àâòî, ÂÎ, íàÿâí³ñòü âîä. ïðàâ êàò. «Â», ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó àâòî, ÄÐ áàæàíî, ÂÎ, ÏÊ, âîä³éñüê³ ïðàâà êàò. «Â», ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 067-495-30-02, 050-955-72-46, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó àâòî, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ÂÎ, íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ, êàòåãîð³ÿ «Â». Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó àâòî, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ÂÎ, âîä³éñüê³ ïðàâà, ñòàâêà + %. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó àâòîçàï÷àñòèí, ÄÐ áàæàíî, â³ê äî 30 ðîê³â, çí.1Ñ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó àâòîçàï÷àñòèí, ÄÐ, çíàííÿ ðèíêó, ç/ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó àâòîçàï÷àñòèí, ÄÐ, ÇÏ 3000 ãðí., âîä³ÿ, êàò. «Â», íà à/ì Òàâð³ÿ, â³ê 25-35 ð., ÇÏ 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð»

Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó åë³òíèõ ìåáë³â, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, â ïðîäàæàõ, çíàííÿ Coral, Photoshop, ÇÏ òà ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó çàï÷àñòèí äî ëåãêîâèõ àâòî, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâî, ç/ï 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó ²íòåðíåò-ïîñëóã, 20-35 ðîê³â, ç/ï ì³í³ìàëüíà + % ñòàâêà (1500-2000 ãðí.), ÃÐ 10.00-17.00, äîñêîíàëå çíàííÿ ÏÊ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè, ÄÐ â³ä 1 ðîêó, ÂÎ, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó íåðóõîìîñò³, ÄÐ â³ä 1 ð., ÇÏ ñòàâêà + %. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó ïðîäóêö³¿ (íàòÿæí³ ñòåë³), ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, â³ä 22 ð., ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó ðåêëàìè, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâî, â³ä 18 ðîê³â, ÃÐ 09.00-18.00, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó ðåêëàìè, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâî, â³ê â³ä 20 ðîê³â, ÃÐ 09.00-18.00, ÇÏ 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó, ÂÎ.Ç/Ï 3000 ãðí. Êàð’ºðíèé ð³ñò Êîíòàêòè: 096-174-15-47 Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó, ÄÐ â³ä 1 ðîêó, ÂÎ, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó, ÄÐ ç ìåòàëîïëàñòèêîâèìè â³êíàìè òà äâåðèìà, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé. ³ê ç 19 äî 30 ðîê³â. ÇÏ ñòàâêà + â³äñîòêè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ï³ñëÿ âèïðîáóâàëüíîãî òåðì³íó. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, ç 18 ðîê³â, ÇÏ òà ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ. Âèìîãè: àêòèâíà ëþäèíà, ç ÷³òêîþ âèìîâîþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Ìåíåäæåðà ç ðåàë³çàö³¿ ïëèòêè òà ñàíòåõí³êè, ÄÐ áàæàíî, çíàííÿ òîâàðó, äî 35 ð. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç ðåêëàìè, ÄÐ (çàëó÷åííÿ ê볺íò³â), æ³íêà, â³ê äî 30 ðîê³â, ÂÎ, âîä³éñüê³ ïðàâà. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ»

Ìåíåäæåðà ç ðåêëàìè, ÄÐ íà ï³äïðèºìñòâ³, ÂÎ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç ðåêëàìè, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç ðåêëàìè, ÄÐ, ÂÎ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Ìåíåäæåðà ç ðîáîòè ç áóä. îðãàí³çàö³ÿìè, çíàííÿ áóä. ìàòåð³àë³â òà 1Ñ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç ðîçâèòêó ìåðåæ³, ÂÎ (åêîíîì³÷íà), ÏÊ, ÄÐ â³ä 1 ðîêó, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç òóðèçìó, æ³íêà, äî 30 ð., ÏÊ, ÂÎ, ÄÐ â³ä 1 ð., ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç ÿêîñò³, âëàñíå àâòî, êîëèøí³é â³éñüêîâèé, äî 45 ðîê³â, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ÇÅÄ, ÄÐ, ÂÎ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç³ çáóòó (ñï³ëêóâàííÿ ïî òåëåôîíó), ÄÐ íå áîâ’ÿçêîâèé, â³ä 30 ðîê³â, ÃÐ 08.30-17.30, òåõí³÷íà îñâ³òà, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç³ çáóòó çàï÷àñòèí, ÄÐ â³ä 1 ðîêó, â³ê 18-30 ð., ÃÐ 8.30-17.30, íàÿâí³ñòü âëàñíîãî àâòî. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç³ çáóòó êåðàì³÷íèõ ìèéîê, ÷îëîâ³ê, â³ä 25 ðîê³â, îñîáëèâèõ âèìîã íåìàº. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç³ çáóòó, ÄÐ 1 ð³ê, ÷îëîâ³ê, 25-40 ðîê³â, ÂÎ, ÃÐ òà ÇÏ óçãîäæóºòüñÿ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç³ çáóòó, ÄÐ â³ä 1 ðîêó, ç/ï ñòàâêà + %. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç³ çáóòó, ÄÐ, ìîæíà áåç, íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ ðîáîòè. ÂÎ íå îáîâ’ÿçêîâà. ÇÏ â³ä 1500 ãðí., ÃÐ 9.00-18.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç³ çáóòó, ìîæëèâ³ â³äðÿäæåííÿ 1-2 ðàçè â êâàðòàë, ÄÐ íà ïîñàä³ òåðèòîð³àëüíîãî ÷è ðåã³îíàëüíîãî ìåíåäæåðà, æ³íêà, ÂÎ åêîíîì³÷íà, çíàííÿ ÏÊ, ÃÐ óçãîäæóºòüñÿ, ÇÏ 3000-4000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ç³ çáóòó. Âèìîãè: ÷îëîâ³ê äî 40 ðîê³â, çíàííÿ òà ïðàêòè÷í³ íàâèêè ðîáîòè ³ç ñàíòåõí³êîþ, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, ÇÏ 1500 ãðí. + çá³ëüøåííÿ â³ä ðåàë³çàö³¿, çàâ³äóâà÷à ñêëàäó, ÷îëîâ³ê, â³ê íå âàæëèâèé, àëå ïîâèíåí áóòè ó äîáð³é ô³çè÷í³é ôîðì³, ÇÏ 1500 ãðí. + çá³ëüøåííÿ, ÿêå çàëåæèòü â³ä ïðàö³, ÃÐ ç 9.0018.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ³ç çàêóïîê, ÄÐ áàæàíî, æ³íêà, â³ê äî 30 ðîê³â. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ³ç çàêóïîê, æ³íêà, äî 27 ðîê³â, ì³í³ìàëüíèé ÄÐ (çàëó÷åííÿ ê볺íò³â). Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ³ç çàëó÷åííÿ ê볺íò³â, ÄÐ â çàëó÷åíí³ ê볺íò³â, ÂÎ (áàæàíî ïåäàãîã³÷íà), ç/ï äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ³ç çàêóïêàì, (îô³ñíà ðîáîòà), ÄÐ ó ñôåð³ çáóòó õ³ì³¿, ÇÏ â³ä 2000 ãðí. (ñòàâêà+ â³äñîòêè), ÃÐ 08.00-17.00, â³ä 23 ðîê³â. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, ÄÐ (çàëó÷åííÿ ê볺íò³â), æ³íêà, â³ê äî 30 ðîê³â, ç/ï â³ä 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, ÄÐ áàæàíî, ÂÎ, ç/ï ñòàâêà + %. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, â³ê äî 30 ðîê³â, ïîòð³áíà êðåàòèâíà ëþäèíà, ÃÐ 9.00-17.00, ÇÏ ñòàâêà + %. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ä³â÷èíà, â³ê äî 30 ðîê³â, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, ÇÏ 1000 ãðí. + %. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ»

47

Ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, ðîáîòà â îô³ñ³, ìîæíà áåç ÄÐ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì, ÄÐ â³ä 1 ðîêó (êàäðîâå ä³ëîâîäñòâî) ÂÎ, äî 40 ðîê³â, ç/ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, 22-35 ðîê³â, ÃÐ 9.00-17.00, ÂÎ åêîíîì³÷íà, çíàííÿ ÏÊ, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà, ÄÐ, â³ê íåìຠçíà÷åííÿ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåíåäæåðà, ÇÏ 2000-3000 ãðí., ÂÎ (åêîíîì³÷íà), ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

Ìåíåäæåðà-äèçàéíåðà, äëÿ ä³â÷èíè, â³ê äî 30 ðîê³â, íîðìîâàíèé ðîáî÷èé äåíü. Âèìîãè: äîñâ³ä ðîáîòè çíàííÿ Corel Draw, áàæàííÿ ïðàöþâàòè (áàæàíî òåõí³÷íà îñâ³òà). Êîíòàêòè: 050-519-82-23, Ñâ³òëàíà Âîëîäèìèð³âíà Ìåíåäæåðà-ìàðêåòîëîãà, ÄÐ â³ä 3 ð., â³ê â³ä 25 ð. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà.Òåðì³íîâî. ³ê 20-40 ðîê³â, Ç/Ï 100-200 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 066-844-89-02 Ìåð÷åíäàéçåðà, âëàñíå àâòî, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåð÷åíäàéçåðà, âëàñíèé àâòîìîá³ëü, äî 30 ðîê³â, ÄÐ áàæàíî, ç/ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåð÷åíäàéçåðà, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâî â ñôåð³ ïðîäàæó, â³ê 21-30 ðîê³â, ÃÐ 09.00-18.00, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìåð÷åíäàéçåðà, ÷îëîâ³ê /æ³íêà, â³ê 20-25 ðîê³â. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåð÷åíäàéçåðà, ÷îëîâ³ê 20-25 ðîê³â, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, çï ñòàâêà + áîíóñè. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ìåõàí³êà, ÄÐ â³ä 2 ð., 18-35 ð., ÃÐ 8.30-17.30, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìîíòàæíèêà â³êîí, â³ê â³ä 22 ð., ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Ìîíòàæíèêà äâåðåé, 18-45 ðîê³â, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìîíòàæíèêà çîâí³øí³õ òðóáîïðîâîä³â, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, â³ä 5 ðîê³â, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íà îñâ³òà, ÇÏ 1400 ãðí., ÃÐ ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìîíòàæíèêà ñàí³òàðíî-òåõí³÷íèõ ñèñòåì òà îáëàäíåííÿ, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, â³ä 5 ðîê³â, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íà îñâ³òà, ÇÏ 1200 ãðí., ÃÐ ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ìîíòàæíèêà òåõíîëîã³÷íèõ òðóáîïðîâîä³â, ÇÏ 1200 ãðí., ÄÐ 5 ð., ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íà îñâ³òà. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ó êàôå-áàð ïîòð³áåí êóõàð ç äîñâ³äîì ðîáîòè, áåç â³êîâèõ îáìåæåíü. Êîíòàêòè: 095-155-22-95 Íà ðîáîòó ïîòð³áíèé âîä³é ç âëàñíèì âàíòàæíèì à/ì Ôîëüêñâàãåí-Ò4, íàäàííÿ ïîñëóã ç ïåðåâåçåííÿ òîâàð³â ïî ì³ñòó, îáëàñò³. Êîíòàêòè: 096-569-72-55 Íà ðîáîòó ïîòð³áåí îô³ñ-ìåíåäæåð. Âèìîãè: â³ê â³ä 23 ð., çíàííÿ ÏÊ, ïðåçåíòàáåëüíà çîâí³øí³ñòü òà ä³ëîâèé åòèêåò ñï³ëêóâàííÿ. Ðîáîòà â äðóæíüîìó êîëåêòèâ³ â îô³ñàõ êëàñó «À». Ç ðåçþìå, ôîòîãðàô³ºþ òà äîêóìåíòàìè ïðî îñâ³òó ï³äõîäèòè çà àäðåñîþ: ì. Ëóöüê, âóë. Êðèâèé Âàë, 34, ÁÖ Ãðàíä Ïåðñîíà, 2-ïîâåðõ, êàá. 204 òà 206. Êîíòàêòè: – lcn.biz.ua

Ìîâíèé öåíòð çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³ â÷èòåëÿ ³òàë³éñüêî¿ ìîâè. Êîíòàêòè: (0332) 29-48-80, 095-654-40-12, 093-638-80-11


48

Íà ðîáîòó ïîòð³áí³ ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèö³, ïåäèêþðíèö³, â³çàæèñòè, ìàñàæèñòè. Êîíòàêòè: 098-842-83-47, ç 8.30 äî 21.30 Íàéìó íà ïîñò³éíó ðîáîòó àâòîñëþñàð³â ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Êîíòàêòè: (0332) 76-71-99, 095-402-01-15 Íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ãàðàíò³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà ñåðâ³ñó, ÄÐ â³ä 5 ðîê³â, ÇÏ â³ä 2500 ãðí., ÃÐ ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êàäð³â, ÄÐ, ÂÎ, ÏÊ, 1Ñ, ç/ï äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Íà÷àëüíèêà â³ää³ëó îáñëóãîâóâàííÿ ñïîæèâà÷³â, ðîáîòà íà ï³âñòàâêè, ÃÐ ïîçì³ííèé, ÇÏ ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Íà÷àëüíèêà îõîðîíè â ì. Ëóöüê (âëàñíå àâòî), ÄÐ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ, 35-45 ðîê³â, ÂÎ, ÇÏ 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Íà÷àëüíèêà þðèäè÷íîãî â³ää³ëó (æèòëîâî-êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâà), ÂÎ ïðàâîçíàâñòâî, çíàííÿ ÏÊ, ÄÐ íà äåðæàâí³é ïîñàä³ (3 ðîêè), óïðàâë³ííÿ (4 ðîêè), êîíêóðñíà îñíîâà. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Íÿí³, ÄÐ ç ìàëåíüêèìè ä³òüìè (6-9 ì³ñ.), áàæàíà ðåêîìåíäàö³ÿ ç ïîïåðåäíüîãî ì³ñöÿ ðîáîòè (ñ³ì’¿, ó ÿê³é ïðàöþâàëè), â³ä 40 ð., ÃÐ 8.30-18.00, ÇÏ ñòàâêà, ðîáîòà ïîíàäíîðìîâî îïëà÷óºòüñÿ îêðåìî. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Íÿí³. Äîãëÿä çà äèòèíîþ äî 1 ðîêó, æ³íêà, â³êîì 35-50 ðîê³â, íåïîâíà çàéíÿò³ñòü (6 ãîä.), 1 äåíü çðàíêó, 1 – ï³ñëÿ îá³äó, ÇÏ 1300-1600 ãðí., çàëåæèòü â³ä êâàë³ô³êàö³¿, äîäàòêîâ³ ãîäèíè îïëà÷óþòüñÿ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îáâàëþâàëüíèêà ì’ÿñà, ÄÐ, ÃÐ ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Îáðîáëþâà÷à ³íôîðìàö³éíîãî ìàòåð³àëó, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, ìîæëèâî ñòóäåíò, æ³íêà, ÂÎ åêîíîì³÷íà, çíàííÿ ÏÊ, ÃÐ òà ÇÏ óçãîäæóºòüñÿ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îïåðàòîðà 1Ñ, ÄÐ â ïðîãðàì³ 1Ñ îáîâ’ÿçêîâî, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Îïåðàòîðà êîìï’þòåðíîãî íàáîðó, ÇÏ â³ä 1000 ãðí., ÃÐ 9.00-18.00. Âèìîãè: äîñêîíàëå çíàííÿ êîìï’þòåðà, âîëîä³ííÿ îô³ñíèìè ïðîãðàìàìè. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88. Îïåðàòîðà íà âèïèñêó íàêëàäíèõ, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâî, çíàííÿ ÏÊ, ä³â÷èíà, äî 35 ð., ÃÐ ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Îïåðàòîðà-êàñèðà, ÄÐ, æ³íêà äî 30 ð., ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Îô³ñ-ìåíåäæåðà â ïðèâàòíó ô³ðìó, ÇÏ 1700 ãðí., ÏÊ,.ñåêðåòàðÿ, áàæàíî ÄÐ, àáî ñòàæóâàííÿ, çíàííÿ ÏÊ, øâèäêèé äðóê, ÇÏ 2000 ãðí., òîðãîâîãî àãåíòà, ç àâòî, àáî áåç, áåçàëêîãîëüíà ãðóïà òîâàð³â, ÇÏ 4500 ãðí., ñóïåðâàéçåðà, ÄÐ, íàÿâí³ñòü àâòî. Êîíòàêòè: 066-261-22-39 Îô³ñ-ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó àâòîçàï÷àñòèí, ÄÐ, 25-35 ð. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Îô³ñ-ìåíåäæåðà, â³ê äî 30 ðîê³â. Êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ãðàìîòíà âèìîâà, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâî. Ç/ï â³ä 500 ãðí./òèæ. Êîíòàêòè: 29-72-27 Îô³ñ-ìåíåäæåðà, ÄÐ áàæàíî, ãðàô³ê ðîáîòè ïîçì³ííî, ç/ï â³ä 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Îô³ñ-ìåíåäæåðà, ÄÐ áàæàíî, ä³â÷èíà, 20-30 ðîê³â. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Îô³ñ-ìåíåäæåðà, ÄÐ äî 1 ðîêó, â³ê â³ä 19 ðîê³â, ïîâíà çàéíÿò³ñòü, ÇÏ ñòàâêà + ïðåì³àëüí³. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îô³ñ-ìåíåäæåðà, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, æ³íêà, 22-33 ð., ÃÐ ïîçì³ííèé, ç/ï â³ä 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Îô³ñ-ìåíåäæåðà, çíàííÿ ä³ëîâîäñòâà, ÏÊ, ÃÐ 8.00-17.00, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

ÐÎÁÎÒÀ... ² ÍÅ Ò²ËÜÊÈ Îô³ñ-ìåíåäæåðà, çíàííÿ ÏÊ, äî 35 ðîê³â, ìîæëèâ³ â³äðÿäæåííÿ â ì. Êè¿â, Ëüâ³â, ÇÏ 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îô³ñ-ìåíåäæåðà, çíàííÿ ÏÊ,.ÇÏ 2500 ãðí. + % (ðîáîòà íà ìèòíèö³), ìåíåäæåðà ç³ çáóòó, ÄÐ, çíàííÿ ÏÊ, ÇÏ â³ä 3000 ãðí., ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, çíàííÿ àíãë., í³ì. ìîâ, ÄÐ, ÂÎ, âì³ííÿ ñï³ëêóâàòèñü ç ëþäüìè, áóõãàëòåðà. Êîíòàêòè: 095-742-96-47 Îô³ñ-ìåíåäæåðà. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Îô³ñ-ìåíåäæåðà. ÇÏ 1500 ãðí. ÃÐ 10-19 ãîä. (12.30-21.30). Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îô³ñíîãî ðîá³òíèêà, â³ê äî 32 ð. Êîíòàêòè: 096-174-15-47 Îô³ö³àíòà, áàðìåíà, êóõàðÿ, ïðèáèðàëüíèö³, ãðàô³ê ðîáîòè — ïîçì³ííèé, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Îô³ö³àíòà, â³ä 18 ð., ÃÐ òèæ./ òèæ., 09.00-23.00, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îô³ö³àíòà, ÃÐ 11.15-23.00, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. ÂÎ òà ÄÐ ìàþòü çíà÷åííÿ, ÇÏ çàëåæèòü â³ä êâàë³ô³êàö³¿. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îô³ö³àíòà, ãð. ðîá. òèæäåíü/ òèæäåíü, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Îô³ö³àíòà, ÄÐ áàæàíèé, ÃÐ 09.00-18.00, àáî 09.00-03.00, í³÷í³ çì³íè, äî 30 ðîê³â, ÇÏ â³ä âèðîá³òêó (âèñîêà). Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îô³ö³àíòà, ÄÐ áàæàíî, â³ê äî 25 ðîê³â, ÃÐ ïîçì³ííèé, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îô³ö³àíòà, ÄÐ áàæàíî, â³ê äî 25 ðîê³â, ÃÐ ïîçì³ííèé, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îô³ö³àíòà, ÄÐ â³ä 1 ð., ÇÏ â³ä 2000 ãðí., ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÃÐ 9.00- 23.00 (òèæ./òèæ.). Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îô³ö³àíòà, ÄÐ â³ä 1 ðîêó, ÃÐ 10.00-23.00, àáî 09.00-03.00, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îô³ö³àíòà, ÄÐ â³ä 1 ðîêó, ÃÐ òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. ³ê â³ä 21 ðîêó, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îô³ö³àíòà, ÄÐ â³ä 1 ðîêó, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ â³ä 2000 ãðí. ³ âèùå, ÃÐ ç 11.00 äî 22.00, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îô³ö³àíòà, ÄÐ â³ä 1 ðîêó. ³ê â³ä 22 ðîê³â. ÃÐ 10.00-23.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îô³ö³àíòà, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, àëå áàæàíèé, ÃÐ òèæ./òèæ., â³ê äî 25 ðîê³â, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îô³ö³àíòà, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, àëå áàæàíèé, äî 25 ðîê³â, ÇÏ â³ä 1500 ãðí., ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ. Âèìîãè: ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, ãàðíà âèìîâà. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îô³ö³àíòà, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, ÃÐ ïîçì³ííèé, â³ê äî 30 ðîê³â, ÇÏ – â³äñîòêîâà, â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îô³ö³àíòà, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, ÃÐ òèæ./òèæ., 10.00-23.00, ÇÏ 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îô³ö³àíòà, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, ÃÐ òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, â³ä 18 ðîê³â, îñâ³òà íåìຠçíà÷åííÿ, ÇÏ 3000-4000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îô³ö³àíòà, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, ÇÏ â³ä 1200 ãðí., ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÃÐ 9.00-23.00, òèæ./ òèæ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îô³ö³àíòà, ÄÐ íå îáîâ’ÿêîâèé, ä³â÷èíà, â³êîì 18-27 ð., ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ, ÇÏ 750 ãðí + â³äñîòêè + ÷àéîâ³. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îô³ö³àíòà, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, ÃÐ ïîçì³ííèé, äî 35 ðîê³â, ÇÏ ñòàâêà + â³äñîòêè. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îô³ö³àíòà, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, ÄÐ, â³ê 25 ð. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð»

Îô³ö³àíòà, õëîïåöü, 18-30 ð., ÃÐ 11.00-00.00, ðîçâîçÿòü äîäîìó, ÄÐ äî 1 ð., ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îõîðîííèêà â ñóïåðìàðêåò, âíóòð³øíÿ îõîðîíà. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Îõîðîíöÿ (ôåéñ-êîíòðîëü), ÄÐ â³ä 1 ðîêó, ÃÐ 23.00-05.00, í³÷í³ çì³íè, 2 ðàçè â òèæäåíü: ï’ÿòíèöÿ, ñóáîòà, äî 35 ðîê³â, ÇÏ 1000 ãðí. (125 ãðí. çà âèõ³ä). Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îõîðîíöÿ â áàíê, ÄÐ, ñëóæáà â àð쳿, ô³çè÷íî ï³äãîòîâëåíèé ÷îë., â³ê 22-40 ðîê³â, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Îõîðîíöÿ îô³ñíîãî ïðèì³ùåííÿ (ñëóæáà â àðì³³), ç/ï 200 ãðí./äîáà, îõîðîíö³ (4 ëþäèíè, ìîæëèâî áåç àðì³³), ç/ï 100 ãðí./äîáà, â³ê äî 35 ðîê³â. Êîíòàêòè: 096) 174 15-47 Îõîðîíöÿ, 18-55 ð., ô³çè÷íî ï³äãîòîâëåí³, ç/ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Îõîðîíöÿ, âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè, ÃÐ 1 ì³ñ. íà îá’ºêò³ (ìîæëèâ³ ð³çí³ îáëàñò³), äîáà/äîáà, 1 ì³ñÿöü – â³äïóñòêà, ïðî¿çä òà ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà, ÇÏ â³ä 1800 ãðí., â³ä 20 ðîê³â. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îõîðîíöÿ, âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. ³ê 20-50 ðîê³â, ÇÏ 2000-4000 ãðí., ÃÐ 14 äí³â ïî 12 ãîä., 14 äí³â âäîìà. Îô³ñ ì. Ëüâ³â, Êè¿â. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îõîðîíöÿ, ÃÐ 4/4 äíÿ, 8.00-22.00, ÇÏ â³ä 1200 ãðí., â³ê íåìຠçíà÷åííÿ, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îõîðîíöÿ, ÃÐ 4/4 äíÿ, 8.00-22.00, ÇÏ â³ä 1200 ãðí., â³ê íåìຠçíà÷åííÿ, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îõîðîíöÿ, ÃÐ 8.00-20.00, ÃÐ Ç äîáè/3, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îõîðîíöÿ, ÃÐ äîáà/äâ³, ÇÏ 140 ãðí./äîáà, ÃÐ äîáà/òðè, ÇÏ 1550 ãðí., ÷îë.,18-40 ð., åëåêòðèêà, 4 ðîçðÿä, ÄÐ, ÇÏ 3000 ãðí., ïðàö³âíèêà â öåõ, ÄÐ, ÇÏ 1400 ãðí., ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó, ÂÎ. Êîíòàêòè: 095-742-96-47 Îõîðîíöÿ, ÃÐ äîáà/òðè, ÷îë., æ³í., äî 50 ð., ÇÏ 2500 ãðí., ÃÐ 3/3, ÷îë., äî 45 ð., ìîæíà áåç â³éñüêîâîãî êâèòêà, ÃÐ í³÷/äâ³, ÇÏ 100 ãðí., îô³ñ-ìåíåäæåðà (çíàííÿ àíãë. ìîâè). Êîíòàêòè: 066-261-22-39 Îõîðîíöÿ, ÄÐ áàæàíèé, ÷îëîâ³ê, äî 45 ðîê³â, ÃÐ òà ÇÏ óçãîäæóºòüñÿ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îõîðîíöÿ, ÄÐ â îõîðîíí³é ñôåð³ äî 2 ðîê³â, ÃÐ ïîçì³ííèé (8.00-20.00 ³ 20.00-08.00), ÇÏ óçãîäæóºòüñÿ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îõîðîíöÿ, ÄÐ â³ä 1 ðîêó, ÃÐ 23.00-05.00, í³÷í³ çì³íè, 2 ðàçè íà òèæäåíü, ï’ÿòíèöÿ, ñóáîòà, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ 1000 ãðí. (125 ãðí. çà âèõ³ä). Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îõîðîíöÿ, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, ÃÐ 18.00-04.00 (÷åòâåð, ï’ÿòíèöÿ, ñóáîòà, íåä³ëÿ), â³ä 23 ðîê³â, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îõîðîíöÿ, ÷îë., íàÿâí³ñòü â³éñüêîâîãî êâèòêà, ð³çí³ ÃÐ, äî 50 ð., êóõàðÿ, ÄÐ, ÃÐ 09.00-18.00, ïîçì³ííèé, ÇÏ 3000 ãðí., êóõîííîãî ïðàö³âíèêà, áåç ÄÐ, ìîæíà ñòóäåíòè, êàñèðà, áåç ÄÐ, ñòàæóâàííÿ, ÇÏ 1700 ãðí. Êîíòàêòè: 066-261-22-39 Îõîðîíöÿ. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Îõîðîíöÿ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Îö³íþâà÷à ñåðòèô³êîâàíîãî ìàéíà. Åíåðã³éí³, æâàâ³ ëþäè. Ïîòð³áíî îö³íþâàòè íåðóõîìå ìàéíî, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè. ÃÐ ç 9.00 äî 18.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïàêóâàëüíèêà, ÇÏ â³ä 1300 ãðí., ÃÐ ïîçì³ííèé, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, â³äïîâ³äàëüíà ëþäèíà. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïàêóâàëüíèêà, ñîðòóâàëüíèêà òà ôîðìóâàëüíèêà íàï³âôàáðèêàò³â, ÷îë., æ³í., áåç ÄÐ, äî 50 ð., ðîáîòà íà âèðîáíèöòâ³, ÇÏ 2500 ãðí., ñòîðîæà, ÇÏ 2300 ãðí., ïåêàðÿ, ÃÐ ïîçì³ííèé, ÇÏ âèñîêà, ò³ñòîì³ñà, ÄÐ, ÇÏ âèñîêà. Êîíòàêòè: 096-725-37-31 Ïàêóâàëüíèêà, ôàñóâàëüíèêà ïðîìòîâàð³â. Òåðì³íîâî. Ç/Ï 500-800 ãðí./òèæä. Êîíòàêòè: 25-02-03

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó Ïåäèêþðíèö³, ìàí³êþðíèö³, ïåðóêàðÿ, ÇÏ ïðîöåíòíà òà çàëåæèòü â³ä êâàë³ô³êàö³¿, ÃÐ óçãîäæóºòüñÿ ç ìàéñòðàìè, ãíó÷êèé, ÂÎ, ÄÐ, íàÿâí³ñòü äèïëîì³â, ñåðòèô³êàò³â – íå îáîâ’ÿçêîâî. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïåêàðÿ íà âèðîáíèöòâî, ÄÐ, ç/ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ïåêàðÿ, ÄÐ áàæàíî, ç/ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ïåêàðÿ, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, ÃÐ 2 äíÿ/2, 8.00-18.00, â³ê íå ìຠçíà÷åííÿ, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïåêàðÿ. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Ïåðóêàðÿ, ÃÐ 1 äåíü/1, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïåðóêàðÿ, ÄÐ â³ä 1 ðîêó, â³ê 20-35 ðîê³â, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, ÃÐ 09.00-20.00, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïåðóêàðÿ, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâî, 18-40 ð., ÄÐ, ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïåðóêàðÿ-óí³âåðñàëà (ïðîòå ìîæëèâèé êîíêðåòíî æ³íî÷èé àáî ÷îëîâ³÷èé ìàéñòåð). Âèìîãè: â³ê äî 35, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, àêóðàòí³ñòü, âèñîêèé ð³âåíü êîìóí³êàö³¿. ÃÐ ïîçì³ííî, ÇÏ %. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïåðóêàðÿ-óí³âåðñàëà, ÄÐ 2 ð., 22-23 ðîêè, â³äïîâ³äí³ êóðñè, ÇÏ òà ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïåðóêàðÿ-óí³âåðñàëà, ÄÐ áàæàíèé, â³ä 18-19 ðîê³â, ÃÐ ïîçì³ííèé, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

ϳäïðèºìñòâî â³çüìå íà ðîáîòó ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà. Âèìîãè äîñâ³ä ðîáîòè íå ìåíøå 5-7 ðîê³â, â³ê 30-50 ðîê³â, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 066-445-00-92 Ïîì³÷íèêà ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, äî 35 ðîê³â, ÃÐ 9.00-18.00, ÇÏ 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïîì³÷íèêà êóõàðÿ, ÄÐ 1 ð., ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÃÐ 10.00-22.00, ÇÏ 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïîì³÷íèêà êóõàðÿ, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, ÃÐ òèæ./òèæ., â³ê íåìຠçíà÷åííÿ, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïîì³÷íèêà ìåíåäæåðà ç³ çáóòó. ³ê 16-28 ð. Ç/ï 2500 ãðí. Êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: 29-72-27 Ïîì³÷íèêà ìåíåäæåðà, ÇÏ 1900 ãðí. ³ê 18-26 ðîê³â. Áåç ÄÐ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïîì³÷íèêà îïåðàòîðà âåðñòàò³â ç ïðîãðàìíèì êåðóâàííÿì, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ, ÄÐ, ÃÐ 8.00-17.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïîì³÷íèêà þðèäè÷íîãî â³ää³ëó (âõîäÿòü îáîâ’ÿçêè ñåêðåòàðÿ), ÄÐ áàæàíèé, ÂÎ, ÇÏ 2000-2500 ãðí., ÃÐ 8.00-17.00, çíàííÿ ÏÊ, ä³ëîâîäñòâà. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïîñóäîìèéíèö³, ÃÐ 9.00-18.00, ÇÏ 1500 ãðí., áàðìåíà, îô³ö³àíòà, ÃÐ òèæ./òèæ., ÇÏ âèñîêà, àäì³í³ñòðàòîðà ñàëîíó êðàñè, ÄÐ, êîñìåòîëîãà, ÄÐ, ÇÏ âèñîêà, ïðèáèðàëüíèö³-ãàðäåðîáíèö³, ÇÏ 1400 ãðí., êóõàðÿ, ÄÐ, ÇÏ 6000 ãðí., ïîêî¿âêè. Êîíòàêòè: 096-725-37-31 Ïîñóäîìèéíèö³, ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ, ÇÏ 1500 ãðí., áàðìåíà, ÷îë., æ³í., ÄÐ, îô³ö³àíòà, ÷îë., æ³í, áåç ÄÐ, â³ä 18 ð., ÇÏ 1600 ãðí., îáâàëüíèêà. Êîíòàêòè: 098-745-04-52 Ïîòð³áåí äîìàøí³é ìàéñòåð, ÇÏ 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ»

Ïîòð³áåí íà ðîáîòó îõîðîíåöü, ïðàöåëþáíèé ÷îëîâ³ê, â³ê â³ä 50 ðîê³â, ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 095-411-65-50, 095-516-49-82

ϳäïðèºìñòâî çàïðîøóº íà ïîñàäó ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, çíàííÿ 1Ñ:Áóõãàëòåð³¿. Êîíòàêòè: 066-496-32-20, 067-334-88-10

Ïîòð³áåí îô³ö³àíò â êàôå. Êîíòàêòè: (0332) 24-24-18, 050-538-88-57, 067-332-16-09 Ïîòð³áåí øåô-êóõð â íîâèé çàêëàä, ç õîðîøèì ÄÐ, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

Ïîòð³áíèé ïðîâ³çîð, ôàðìàöåâò, ìåäè÷íèé ïðàö³âíèê, äëÿ ðîáîòè â àïòåö³ â ñ. Ñâ³òÿçü. Êîíòàêòè: 050-378-97-13 Ïîòð³áí³ áóä³âåëüíèêèñïåö³àë³ñòè, äëÿ áóä³âíèöòâà êîòåäæó, ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíå, ç/ï 10000 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: 097-576-33-50 Ïîòð³áí³ ìåíåäæåðè ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì òà ê볺íòàìè. Ïîâíà àáî ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Êîíòàêòè: 099-044-44-31, 097-197-31-13, ç 10.00 äî 19.00 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó âî䳿, êàò. «Ä», ç äîñâ³äîì ðîáîòè íà ÁÀÇ, Áîãäàí íà ì³æì³ñüêå òà ïðèì³ñüêå ñïîëó÷åííÿ. Êîíòàêòè: 099-327-48-27, 099-036-49-93 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó ã³ïñîêàðòîííèêè, ïëèòî÷íèêè, øïàêëþâàëüíèêè òà ³í. Êîíòàêòè: 050-966-07-27 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó îô³ö³àíòè, êóõàð³. Êîíòàêòè: (0332) 24-44-98, 050-831-88-94 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó îô³ö³àíòè, õëîïö³, â³ê 18 äî 30 ð.; àäì³í³ñòðàòîð ðåñòîðàíó, ÄÐ íå ìåíøå 2 ð.; êóõàð, õëîïö³, ÄÐ íå ìåíøå 2 ð.; ïðèáèðàëüíèöÿ-ïîñóäîìèéíèöÿ, â³ê â³ä 30 äî 42 ð. Êîíòàêòè: 067-332-60-76, 050-295-02-75 Ïîòð³áí³ ïðåäñòàâíèêè ó êîìïàí³þ AVON. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíà + ïîäàðóíîê. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, íåîáìåæåíèé äîõ³ä. Êîíòàêòè: 095-091-00-29, 097-552-90-00 Ïîòð³áí³ ðîá³òíèêè íà âèðîáíèöòâî äåðåâíîãî âóã³ëëÿ â Äîíåöüê³é îáëàñò³ (âàëüíèêè, ïîì³÷íèêè, âóãëåâèïàëþâà÷³). Ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ. Êîíòàêòè: 095-151-63-78, 050-527-91-75 Ïðàö³âíèêè â òîðãîâåëüíèé â³ää³ë íà òèì÷àñîâó òà ïîñò³éíó ðîáîòó. ÄÐ íå îáîâ`ÿçêîâî (çá³ð çàìîâëåíü, äîñòàâêà òîâàðó ïî ì³ñòó, ðåêëàìà, çáóò).Ç/Ï 150 ãðí/ äåíü. Êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: 066-844-89-02 Ïðèáèðàëüíèêà, ÃÐ 9.00 – 18.00, òèæ./òèæ., ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ, äî 55 ðîê³â. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïðèáèðàëüíèö³ â ñàóíó, ïðèáèðàííÿ ñàóíè, ïîäîáîâà ðîáîòà, â³ê â³ä 30 ðîê³â, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïðèáèðàëüíèö³ îô³ñó, ÃÐ ùîäíÿ äî 9.00, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ, â³ê íåìຠçíà÷åííÿ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïðèáèðàëüíèö³, 22-28 ðîê³â, ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïðèáèðàëüíèö³, ÃÐ 4/4 äíÿ, 8.00-21.00, ÇÏ â³ä 1000 ãðí., â³ê íåìຠçíà÷åííÿ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïðèáèðàëüíèö³, ÃÐ 9.00-01.00, 09.00-05.00, 20-50 ðîê³â, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïðîãðàì³ñòà, 1Ñ, ÄÐ ç 1Ñ, ÂÎ, 24-35 ðîê³â, ÃÐ òà ÇÏ óçãîäæóºòüñÿ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïðîãðàì³ñòà, äîñâ³ä ïðîãðàìóâàííÿ, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ÃÐ 8.00-17.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïðîãðàì³ñòà, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, â³ê 35 ð., ÃÐ 9.00-18.00, îñâ³òà íå îáîâ’ÿçêîâà, ÇÏ ñòàâêà. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïðîäàâöÿ â ìàãàçèí ç ö³ëîäîáîâèì ÃÐ. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Ïðîäàâöÿ (ïðîäóêòè), ÃÐ ïîçì³ííèé, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ»

Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó øâà÷êè. Êîíòàêòè: 095-461-10-31

Ïðîäàâöÿ â ã³ïåðìàðêåò. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Ïðîäàâöÿ â ñóïåðìàðêåò, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, 18-40 ðîê³â. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ÇÏ 1200-1500 ãðí., ÃÐ 5 ðîáî÷èõ /2 âèõ³äíèõ äí³. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïðîäàâöÿ â ÒÖ, ä³â÷àòà, â³ê 18-28 ðîê³â, 400-620 ãðí./òèæäåíü, íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Êîíòàêòè: 096-174-15-47 Ïðîäàâöÿ â þâåë³ðíèé ìàãàçèí â ì. Ëóöüê ³ Íîâîâîëèíñüê. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Ïðîäàâöÿ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì, ÂÎ, çíàííÿ ÏÊ íà ð³âí³ âñòàíîâëåííÿ òà íàëàãîäæóâàííÿ ïðîãðàì, ÄÐ â³ä 1 ð. Ç/ï 2000 ãðí. + %. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Ïðîäàâöÿ êîñìåòèêè ³ ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Ïðîäàâöÿ ìîðîçèâà, ÇÏ 1500 ãðí., ÃÐ 10.00-20.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïðîäàâöÿ íà ðèíîê â ìîëî÷íèé ïàâ³ëüéîí. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Ïðîäàâöÿ íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, ÷îëîâ³ê. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Ïðîäàâöÿ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â (+îô³ö³àíò +êîíñóëüòàíò), â³ä 22 ð., ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïðîäàâöÿ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÃÐ 9.00- 23.00, ÇÏ â³ä 100 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïðîäàâöÿ ñïåöòåõí³êè Apple, äî 30 ðîê³â, çíàííÿ òåõí³êè, ÃÐ ³ ÇÏ (ñòàâêà + ïðîöåíòè) âèð³øóºòüñÿ çã³äíî ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïðîäàâöÿ-êàñèðà, æ³íêà. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà (á³æóòåð³ÿ), æ³íêà, 20-30 ðîê³â, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà (á³æóòåð³ÿ), æ³íêà, â³ê 20-30 ð Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà (äèòÿ÷³ òîâàðè), ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ÷îëîâ³ê, 20-30 ðîê³â, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ï ð î ä à â ö ÿ - ê î í ñ óë üò à í ò à (ìåáë³), ÄÐ ç ìåáëÿìè. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà (íåïðîäîâîëü÷à ãðóïà òîâàð³â), ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, â³ê äî 30 ðîê³â, ÃÐ ïîçì³ííèé, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ (ïîâíèé ñîö. ïàêåò). Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà (íîóòáóêè, ñàíòåõí³êà), ÷îëîâ³ê, äî 35 ðîê³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà (ïðîäóêòè), â³ê äî 30 ð., ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ÃÐ ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà (ñàíòåõí³êà, ïëèòêà), ÷îëîâ³ê äî 30 ð., ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâî, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà (ñóïåðìàðêåò), ÷/æ, 20-47 ð., ìîæíà áåç ÄÐ, ïîçì³ííî, ç/ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ³íñòðóìåíò³â, çíàííÿ òîâàðó, ÷îëîâ³ê, äî 35 ð. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà â ñàëîí ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó â ì. Íîâîâîëèíñüê, Øàöüê, Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, Ìàíåâè÷³. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà, 18-28 ðîê³â, ÂÎ, ÇÏ ñòàâêà + %. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà, â³ê 20-30 ðîê³â, ç/ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà, â³ê 21-35 ðîê³â, ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ, ÂÎ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88


Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà, ÄÐ áàæàíî, â³ê äî 30 ðîê³â, ç/ï — ñòàâêà + %. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà, êîìï’þòåðíà òåõí³êà, ÷îëîâ³ê, â³ê 20-30 ðîê³â, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ïðîäàâöÿ-îô³ö³àíòà, â³ê íåîáìåæåíèé. Áàæàííÿ ïðàöþâàòè, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ, ÃÐ ç 8.30. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ðåâ³çîðà, ÂÎ åêîíîì³÷íà, ÄÐ â ìåðåæàõ ìàãàçèí³â íà àíàëîã³÷í³é ïîñàä³. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ðåâ³çîðà, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ÂÎ (åêîíîì³÷íà), ÷îëîâ³ê äî 30 ð., ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ðåâ³çîðà, ÷îëîâ³ê, â³ê äî 30 ðîê³â, ÂÎ (îáë³ê ³ àóäèò), ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ðîçãëÿíåìî ñòóäåíòà îñòàííüîãî êóðñó. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32, 050-955-72-46 Ðåêëàìíîãî àãåíòà, íàá³ð òåðì³íîâî íà òèì÷àñîâó òà ïîñò³éíó ðîáîòó. Íàâ÷àííÿ 2 äí³.Ç/Ï 3500 ãðí. Íåì³ñöåâèì êîìïåíñàö³ÿ äî¿çäó. Êàð’ºðíèé ð³ñò. ³ê â³ä 16 äî 30 ðîê³â. Êîíòàêòè: 096-174-15-47

Ðåñòîðàí çàïðîøóº íà ðîáîòó îô³ö³àíò³â òà êóõàð³â. Êîíòàêòè: (0332) 26-06-49, 050-940-23-83 Ðåôåðåíòà-ïåðåêëàäà÷à, çíàííÿ àíãë. òà í³ìåöüêî¿ ìîâ, çàêîðäîííèé ïàñïîðò, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» гåëòîðà, â³ê 20-30 ð., ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâèé, ç/ï äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 гåëòîðà, ÄÐ â³ä 3 ð., ç/ï ì³í³ìàëüíà + % ñòàâêà, ÃÐ 9.00-18.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 гåëòîðà. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîò໠гçíèêà ìåòàëó, ÄÐ áàæàíî, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» гçíîðîáî÷îãî, âàíòàæíèêà, ÇÏ 5000 ãðí., ô³çè÷íî ñèëüí³ õëîïö³, 18-40 ð., ÇÏ 2500 ãðí., îõîðîííèêà â ñàëîí, äî 55 ð., ÇÏ 1400 ãðí., âîä³ÿ íà ÃÀÇ-53, ÇÏ 2800 ãðí., ñêëàäàëüíèêà, ìîæíà áåç ÄÐ, ÇÏ â³ä âèðîá³òêó. Êîíòàêòè: 095-742-96-47 гçíîðîáî÷îãî. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Ðîá³òíèêà äëÿ ðèõòóâàííÿ àâòîìîá³ë³â ³ ï³äãîòîâêè ¿õ äî ôàðáóâàííÿ. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Ðîá³òíèêà-áóä³âåëüíèêà. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Ðîá³òíèê³â íà ï³äïðèºìñòâî, ç/ï çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ êâàë³ô³êàö³¿. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð»

Ðîáîòà àáî ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Áåç â³êîâèõ îáìåæåíü, ÄÐ òà ð³âåíü îñâ³òè çíà÷åííÿ íå ìàþòü. Îô³ñíà ðîáîòà, ô³çè÷íî¿ ïðàö³ íåìàº. Êîíòàêòè: 066-122-04-60, 093-823-16-47 Ðîáîòà. ×àñòêîâà çàéíÿò³ñòü, àáî ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. ³ê 18-50 ð. Êîíòàêòè: 066-620-19-14 Ðîçïîâñþäæóâà÷³â ó â³ää³ë äîñòàâêè òîâàðó ïî òîðãîâèõ òî÷êàõ, çàïðîøóº ãóðòîâà ô³ðìà. Ç\Ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 066-844-89-02 Ñåçîííà ðîáîòà â Êðèìó (ì. Ñåâàñòîïîëü), ç òðàâíÿ ïî æîâòåíü. Ïîêî¿âêè, 2 âàêàíñ³¿, æ³íêà, 40-55 ð., æèòëî íàäàºòüñÿ, Ç/Ï 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 72-11-93, 24-56-71, 099-732-86-36, 067-842-37-25 Ñåêðåòàðÿ â äåðæàâíó óñòàíîâó. ³ê 25-30 ð., ÂÎ îáîâ’ÿçêîâà, ÇÏ 1500 ãðí. + ïðåì³àëüí³, â ñåðåäíüîìó â³ä 2000 ãðí., ÃÐ 9.00-18.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñåêðåòàðÿ êåð³âíèêà, ÄÐ, ä³ëîâîäñòâî. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ñåêðåòàðÿ, â³ê äî 28 ðîê³â. Çíàííÿ ÏÊ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1800 ãðí./â ì³ñÿöü. Êîíòàêòè: 25-02-03 Ñåêðåòàðÿ, ÃÐ 08.00-17.00, ÄÐ áàæàíèé, â³ê äî 30 ðîê³â, ÇÏ 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñåêðåòàðÿ, ÃÐ 9.00-18.00, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ (â³ä 1000 ãðí). Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

Ñåêðåòàðÿ, çíàííÿ êàäð³â, â³ê äî 35 ðîê³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ñåêðåòàðÿ, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Ïîâíà çàéíÿò³ñòü, íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ ïðàö³. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñåêðåòàðÿ-êàäðîâèêà, ÄÐ â³ä 0,5 ðîêó, ÏÊ, ç/ï â³ä 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ñåêðåòàðÿ-ðåôåðåíòà, ÄÐ, ÂÎ, äî 30 ð., çíàííÿ àíãë³éñüêî¿ òà í³ìåöüêî¿ ìîâ, íàÿâí³ñòü çàêîðäîííîãî ïàñïîðòó, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ñåðâ³ñíîãî ³íæåíåðà, çíàííÿ êîìï’þòåðà íà ð³âí³ àäì³í³ñòðóâàííÿ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Ñèñòåìíîãî àäì³í³ñòðàòîðà, ÄÐ â³ä 1 ð., ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ñèñòåìíîãî àäì³í³ñòðàòîðà, ÄÐ, ÇÏ 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Ñèñòåìíîãî àäì³í³ñòðàòîðà, çí. FreeBSD, Linux, ç/ï 2500-4000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ñêëàäàëüíèêà ìåáë³â, ÄÐ, ç/ï â³äðÿäíà. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Ñëþñàðÿ ç ìåõàíî-ñêëàäàëüíèõ ðîá³ò, áàæàíî ÄÐ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Ñëþñàðÿ ç ìåõàíîñêëàäàëüíèõ ðîá³ò, ÇÏ âèçíà÷àºòüñÿ çà ðåçóëüòàìè ñï³âáåñ³äè, ÃÐ 8.00-17.00, ñá. íä. – âèõ³äí³. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñëþñàðÿ ç ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Ñëþñàðÿ ç ðåìîíòó ðóõîìîãî ñêëàäó, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ â³ä 1500 ãðí., ÃÐ 9.00-18.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñëþñàðÿ, 4-5 ðîçðÿäó, ÄÐ, â³ê äî 40 ðîê³â, ÃÐ 08.00-17.00, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñëþñàðÿ, ÄÐ 1 ð³ê, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñëþñàðÿ-åëåêòðèêà ç ðåìîíòó óñòàòêóâàííÿ, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, àëå áàæàíèé, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ â³ä 1500 ãðí., ÃÐ ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñîðòóâàëüíèêà â ìåáëåâèé ñêëàä, ïðàö³âíèêà íà çáèðàííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â, ÷îë., äî 45 ð., ÇÏ 4000 ãðí., âîä³ÿ, êàò. «Â», «Ñ», ïðàö³âíèêà íà îáòÿãóâàííÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â, áåç ÄÐ, äî 45 ð., çà-â³äóâà÷à ñêëàäó, ÄÐ, ÇÏ 3000-5000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-729-16-78 Ñîðòóâàëüíèêà, ôîðìóâàëüíèêà íà ñêëàäè, ìîæíà áåç ÄÐ, ÷îë., æ³í., äî 45 ð., ÇÏ âèñîêà, âàíòàæíèêà íà ñêëàä, ð³çíîðîáî÷îãî, ÇÏ 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-745-04-52 Ñïåö³àë³ñòà â ñòðàõîâó êîìïàí³þ ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè, ïîòð³áåí ñïåö³àë³ñò ç ÄÐ â ñòðàõîâèõ êîìïàí³ÿõ, àáî â áàíêó, ÃÐ 9.00-18.00, ïí.-ïò., ÇÏ 2000-2500 ð., 21-40 ð., ä³â÷èíà. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñïåö³àë³ñòà âè¿çíî¿ ãðóïè (àâòî), ÷îëîâ³ê, â³ä 25 ðîê³â, ÂÎ, çíàííÿ ÏÊ òà ïðîöåñó çáîðó ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³, ÄÐ â ïðàâîîõîðîíí³é ñëóæá³, áàíêó. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñïåö³àë³ñòà ç âèãîòîâëåííÿ øàøêè ç êàìåíþ, ÃÐ 9.00-18.00, ÇÏ 35 êîï./øò., áóõãàëòåðà, ÄÐ â³ä 1 ð., 1 Ñ Áóõãàëòåð³ÿ, ÏÊ. Ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñïåö³àë³ñòà ç ìåð÷àíäàéçèíãó, ÄÐ íà â³äïîâ³äí³é ïîñàä³ â³ä 5 ðîê³â, 25-45 ðîê³â, ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ, ÂÎ, çíàííÿ ÏÊ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñïåö³àë³ñòà ç ìåð÷àíäàéçèíãó, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, ÃÐ â³ëüíèé, ÂÎ áàæàíî, ÇÏ ïîäåííà. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñïåö³àë³ñòà ç ïðîäàæó íåðóõîìîñò³, ÄÐ, ÏÊ, ç/ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ñïåö³àë³ñòà ç ðåìîíòó áåíçîòåõí³êè, ÄÐ â³ä 1 ð., ÷îëîâ³ê, â³ä 18 ðîê³â, ÃÐ 9.00-18.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

49

ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ Â ÍÎÌÅÐ

¹18, 17 òðàâíÿ 2012 ðîêó

Ñïåö³àë³ñòà êîíòàêòíîãî öåíòðó, 18 ð., ÃÐ 2 äí³/2 äí³, ÇÏ â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñïåö³àë³ñòà ïî ðîáîò³ ç äåá³òîðñüêîþ çàáîðãîâàí³ñòþ, ÄÐ â³ä 1 ð., æ³íêà 23-35 ð., ÂÎ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ñï³âðîá³òíèêè íà ñêëàä – ìàãàçèí, â³ê äî 36 ð. ç/ï 600-1200 ãðí./ â òèæäåíü. Êîíòàêòè: 25-02-03 Ñòàðøîãî êîíòðîëåðà-êàñèðà, ÂÎ, ÇÏ â³ä 1400 ãðí., ÃÐ ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñòàðøîãî ôàõ³âöÿ ó â³ää³ë êîðïîðàòèâíîãî ïðîäàæó, ÄÐ áàæàíî, â³ê â³ä 23 ðîê³â, ÃÐ ïí.-ïò., 09.00-18.00, ÇÏ ñòàâêà + %. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñòîëÿðà 5-6 ðîçðÿäó (ìåáë³), ÄÐ ó ö³é ñôåð³, ÇÏ â³ä 1500 ãðí. (çàëåæèòü â³ä âèðîá³òêó). Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñòîëÿðà áóä³âåëüíîãî, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, â³ä 5 ðîê³â, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íà îñâ³òà, ÇÏ 1200 ãðí., ÃÐ ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñòîëÿðà, ÄÐ (ìåáë³), ïðàö³âíèêà äëÿ îáòÿãóâàííÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â, ð³çüáÿðà, ð³çíîðîáî÷îãî, õëîï., â³ä 18 ð., ìîæíà áåç ÄÐ, ÇÏ 2500-5000 ãðí., âîä³ÿ, êàò. «Å», ÄÐ, ÇÏ âèñîêà, ëîã³ñòà, ÄÐ, ÇÏ 6000 ãðí., äèñïåò÷åðà â îô³ñ, ÇÏ 1700 ãðí. Êîíòàêòè: 066-261-22-39 Ñòîëÿðà, ÄÐ 1 ð., ÃÐ 08.00-17.00, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñòîëÿðà, ÄÐ áàæàíèé, ìîæëèâèé ñòóäåíò, â³ê – 18-45 ðîê³â, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñòîëÿðà, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, àäåêâàòíà ëþäèíà, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, ÃÐ 8.00-18.00, ÇÏ â³ä âèðîá³òêó, äî 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñòîëÿðà, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâèé, ÇÏ â³ä 1500 ãðí., ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñòîëÿðà, ÄÐ, êîðïóñí³ òà ì’ÿê³ ìåáë³, ÇÏ 4000 ãðí., ïðàö³âíèêà â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, áåç ÄÐ, â³ä 20 ð., ÇÏ 2500 ãðí., âîä³ÿ, êàò. «Â», «Ñ», ïî ì³ñòó, îñîáèñòîãî âîä³ÿ äëÿ òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, ÇÏ 2000 ãðí., êàò. «Ä», ïî Óêðà¿í³, ÄÐ, ÇÏ 5000 ãðí., øâåéöàðà, ÄÐ, ÇÏ âèñîêà. Êîíòàêòè: 096-725-37-31 Ñòîëÿðà. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 066-153-19-29, ÊÀ «Ðîáîòà» Ñòîëÿðà/ð³çüáÿðà ïî äåðåâó, ÇÏ â³ä 1100 ãðí., ÃÐ ïîçì³ííèé, ÄÐ â³ä 3 ðîê³â, âèðîáíèöòâî öåðêîâíî¿ óòâàð³. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñòîðîæà, îñîáëèâèõ âèìîã íåìàº, ÇÏ 1073 ãðí., ÃÐ 9.00-18.00. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88

Ñòîðîæà, ð³çíîðîáî÷îãî, ç ïðîæèâàííÿì íà âëàñí³é òåðèòîð³¿. Êîíòàêòè: 063-420-68-67 Ñòðàõîâîãî àãåíòà, â³ä 25 ðîê³â, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Ñòðàõîâîãî àãåíòà, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, â³ä 18 ðîê³â, ÃÐ â³ëüíèé, ÇÏ â³äñîòêè. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñòðàõîâîãî àãåíòà, ÄÐ òà â³ê º íå îáîâ’ÿçêîâèìè, ÃÐ â³ëüíèé, ÂÎ áàæàíî, ÇÏ ïîäåííà. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Ñóïåðâàéçåðà (àëêîãîëü), ÄÐ, ÂÎ, âëàñíå àâòî. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Òåõí³êà åëåêòðîçâ’ÿçêó, òåõí³÷íà îñâ³òà, ÄÐ, ÃÐ 09.00-18.45, ÇÏ â³ä 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Òåõí³êà ç îáñëóãîâóâàííÿ êàâîâèõ àâòîìàò³â, íàÿâí³ñòü àâòî, ÄÐ, ÇÏ 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Òåõí³êà ç îáñëóãîâóâàííÿ êàâîâèõ àâòîìàò³â, ÷îëîâ³ê, â³ê 22-35 ðîê³â. Âëàñíå àâòî, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ»

ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ëþäè ç³ çíàííÿì ðîçìîâíî¿ ïîëüñüêî¿ àáî ðîñ³éñüêî¿ ìîâè (íå ïåðåêëàäàòè).

ò. 24-11-13, äçâîíèòè ç 9.00 äî 12.00

Òåõí³÷íîãî ïðàö³âíèêà â ñàóíó, ïðèáèðàííÿ ëàçí³, ñêëàäàííÿ ïîñòåë³, ÃÐ äîáà/3. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Òåõíîëîãà ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ÄÐ â³ä 5 ð., ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Òåõíîëîãà õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³, â³ä 22 ðîê³â, ÂÎ, ÇÏ çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Òîâàðîçíàâöÿ, ÂÎ â³äïîâ³äíà, ÇÏ â³ä 1600 ãðí., ÄÐ â³ä 3 ð., çíàííÿ 1Ñ Áóõãàëòåð³¿. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Òîâàðîçíàâöÿ, ÄÐ â çàãîò³âë³ ìåòàëó. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Òîêàðÿ, ÄÐ, ÇÏ â³ä âèðîá³òêó. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Òîðãîâåëüíà ô³ðìà çàïðîøóº îïåðàòîðà çáîðó çàìîâëåíü, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 25-02-03 Òîðãîâåëüíîãî ïðåäñòàâíèêà, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé, àëå áàæàíèé, ÂÎ, ÃÐ 8.00- 18.00, ÇÏ 1500 ãðí. + â³äñîòêè. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Òîðãîâîãî àãåíòà, áåç ÄÐ, íàÿâí³ñòü àâòî, ÇÏ â³ä 6500 ãðí., ñóïåðâàéçåðà, ÄÐ, ÇÏ 8000 ãðí., ìåð÷åíäàéçåðà (ìàéîíåçè, ñèðè), ä³â÷èíà, â³ä 19 ð., áåç àâòî, áåç ÄÐ, ÇÏ 2500 ãðí., ïðàö³âíèêà â îô³ñ, çíàííÿ ÏÊ, ÇÏ âèñîêà, âàíòàæíèêà, ÃÐ çà äîìîâë., ÄÐ, ÇÏ 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 095-742-96-47 Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà (àëêîãîëü) ÄÐ, âëàñíå àâòî Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà (áåç àâòî), áåçàëêîãîëüí³ íàïî¿, ÇÏ + ïðåì³àëüí³, ïðî¿çä òà òåëåôîí ñïëà÷óþòüñÿ Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà (áåç àâòî), äî 40 ð., ÄÐ ç ³íñòðóìåíòàìè òà áóä³âåëüíèìè ìàòåð³àëàìè, ÃÐ 08.00-17.00 (ñá-íä. – âèõ³äí³). Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà (êîâáàñí³ âèðîáè), ÄÐ áàæàíî, â/î, ç/ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà (êîñìåòèêà, ïàðôóìåð³ÿ), ç àâòî, ìîæíà áåç, ÄÐ áàæàíèé, ÃÐ ç 8.00, äî 30 ðîê³â, ÇÏ 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà (êîñìåòèêà, ïàðôóìåð³ÿ), ç àâòî, ìîæíà áåç, ÄÐ áàæàíèé, ÃÐ ç 8.00, äî 30 ðîê³â, ÇÏ 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà (ìîëî÷íà ãðóïà), ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâî, ÂÎ, ÷îë./æ³íêà, äî 30 ð., ìîæíà áåç àâòîìîá³ëÿ, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà (ïîë³ãðàô³ÿ).Ç/ï â³ä 5000 ãðí..Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Êîíòàêòè: 066-844-89-02 Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà â³ä âèðîáíèêà, âëàñíå àâòî, ÄÐ áàæàíî, â³ê äî 35 ð., ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ÊÀ «Àëüÿíñ» Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà ç àâòî, 23-30 ð., ÄÐ áàæàíèé, íåïðîäîâîëü÷à ãðóïà òîâàð³â, ÇÏ â³ä 3000 ãðí., â³äøêîäîâóºòüñÿ áåíçèí òà àìîðòèçàö³ÿ. Êîíòàêòè: 050-438-69-69, 093-438-76-22, 096-737-64-88 Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, (àëêîãîëü), ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, íàÿâí³ñòü âëàñíîãî àâòî. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46,