Page 1


3

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

ÀÔ²ØÀ Á²ÇÍÅÑÓ

ÏÐÎÄÀÌ

Áëîê ñêëàä³â çàãàëüíîþ ïëîùåþ 16 òèñ. ì êâ., ì. Ëóöüê, âóë. Êàðáèøåâà, 2. Ö³íà äîãîâ³ðíà

ò.050-430-72-71, Íàòàë³ÿ

ÁÓÄÈÍÎÊ çàãàëüíà ïëîùà 285 êâ. ì, æèòëîâà – 127 êâ. ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12 ãà, ö³íà 145 òèñ. ó. î.

ò.099-445-50-19


4

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ.Áîðàòèí; .............. 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó, º ñâ³òëî; ........................ 8000, òîðã Ëèñåíêà; ................. 0,16 ãà, êîìóí. ïîðÿä; ............................................... 16000 ñ.Ñòóì³âêà; ............. 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí. ïîðÿä; ....................... 15000 Âèøê³âñüêà; ........... 0,105 ãà, âñ³ êîìóí.; .................................................. 13000 ñ.Ãîëèø³â; .............. 0,13 ãà, êîìóí. ïîðó÷; ....................................... 4500, òîðã ñ.Çàáîðîëü; ........... 0,12 ãà, êîìóí. çà 500 ì; ............................................ 4000 ñ.Òàðàñîâå; ............ 0,21 ãà, êîìóí. ïîðó÷; ............................... 1600 /ñîò., òîðã ñ.Ðîâàíö³; ............... 0,10 ãà, êîìóí. ïîðó÷; ............................... 1000./ñîò., òîðã ñ.Áîãîëþáè; .......... 0,10 ãà, íîâèé ìàñèâ, áåç êîìóí.; ............................. 5500 ×åðíèøåâñüêîãî; . 0,12 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷; ........................................ 15000 ñ.Ëèïëÿíè; ............. 0,12 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷; ........................................ 12000 ñ.Â. Îìåëÿíèê; ...... 0,10 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî; ......................................... 10000 ñ.Çàáîðîëü; ........... 0,10 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðàâà ñòîðîíà, êîìóí³êàö³¿ ...... ................................. ïîðó÷; 13000 ñ.Òàðàñîâå; ............ 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷; ........................................ 16500 ñ.Ðîâàíö³; ............... 0,10 ãà, áëèæ÷å äî ËÏÇ, ñâ³òëî, º âæå ............................. ................................. íîâîáóäîâè; ............................................................. 10000 ñ.Ðîâàíö³; ............... çà ÀÇÑ, ï³ä áóä³âíèöòâî; .......................................... 8000 ñ.Íåá³æêà; .............. 0,20 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî; ........................................... 9000 ñ.Æèäè÷èí; ............ 0,24 ãà, âñ³ êîìóí., ð³âíà; ................................ 11000, òîðã ñ.Áîðàòèí; .............. 0,12 ãà, çà ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ; ............................ 5500, òîðã

ÁÓÄÈÍÊÈ ×åðíèøåâñüêîãî; . 1,5-ïîâ., ö, 220 êâ.ì, 80 % ãîòîâíîñò³; ................ 105000 ñ.Ðîâàíö³; ............... 1,5-ïîâ., ö, 190 êâ.ì, ìîæëèâèé îáì³í; ................ 145000 ñ.Íîâîêîò³â; ........... 1-ïîâ., ö, 0,30 ãà, 3 ê³ì., êîñì. ðåìîíò, ãàç â áóä., 27000 ð-í Âèøêîâà; ......... 0,06 ãà, 3 ê³ì., âñ³ çðó÷íîñò³; .......................... 36000, òîðã ñ.Ëèïëÿíè; ............. 1,5-ïîâ., 200 êâ. ì, 0,10 ãà, ìåòàëî÷åðåï., ...................... ................................. ïë. â³êíà; .................................................................... 76000 ñ.Ç쳿íåöü; ............. 1,5-ïîâ., 0,14 ãà. 4 ê³ì., ñâ³òëî; ............................... 75000 ì.ʳâåðö³; ............... 1/1, ä+ö, 42/26,5/7,8, àâò. îïàë., âîäà, õë³â, ..................... ................................. øïàëåðè; .................................................................... 23000 ñ.Ëèïèíè; ............... 1-ïîâ., 160 êâ. ì, 0,10 ãà, 4 ê³ì., ïë. â³êíà, ãàðàæ ............ ................................. , ñàóíà; ................................................................... 155000 ñ.Ãîðîäèùå-2; ....... 1-ïîâ., ä+ö, 0,40, 2 ê³ì., âñ³ íàäâ. ñïîðóäè, ..................... ................................. «ë³òíÿ»êóõíÿ, ãàç; ..................................................... 19000 ð-í âóë.×åðíèøåâñüêîãî;1-ïîâ., ö, 232, 0,17 ãà, ñó÷. ïëàíóâ., .................... ................................. âñ³ êîìóí., àñôàëüòîâ. äî¿çä; ............................... 190000 ñ.Â. Îìåëÿíèê; ...... 1-ïîâ., 97 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; .................. 72000, òîðã ñ.Áîðàòèí; .............. 1,5-ïîâ., ï³íîáëîêè, 180 êâ. ì, êîðîáêà; ................. 60000

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ×åðíÿõîâñüêîãî; .. 2/5 ö; .. 23 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 20000 Êîâåëüñüêà; ........... 5/5 ö; .. 30,8/16,5/6,2, æèòëîâèé ñòàí; .................... 25000 Ñîáîðíîñò³; ........... 3/9 ö; .. 34 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò; ......................... 29000 Ïåðåìîãè; .............. 4/4 ö; .. 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................. 27000 Ñîáîðíîñò³; ........... 1/5 ö; .. 38 êâ. ì, ï³ä îô³ñ; ........................................ 40000 ³äðîäæåííÿ; ........ 1/9 ö; .. 39 êâ. ì, ìîæëèâà äîáóäîâà; .................... 35000 Âèííè÷åíêà; .......... 5/5 ö; .. 32 êâ. ì, êîñ. ðåìîíò; ................................. 31500 Ø. Ðóñòàâåë³; ......... 9/9 ö; .. 38,3/20/8, êîñì. ðåìîíò, í³øà; .................... 26500 Ïðèâîêçàëüíà; ...... 4/4 ö; .. 30/-/-, êîñì. ðåìîíò; ................................... 28000 Äàíüøèíà; .............. 5/5 ö; .. 30,4 êâ. ì, áàëêîí ç/ñ; ................................. 23000 Ùóñºâà; .................. 4/5 ö; .. 32 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 26000 Äàíüøèíà; .............. 1/5 ö; .. 31/18,6, ºâðîðåìîíò; .................................. 27000 Ñîáîðíîñò³; ........... 9/9 ö; .. 26,5/14,5/6, òåõïîâåðõ, êîñì. ðåìîíò; ...... 23000 ʳâåðö³âñüêà; ........ 3/5 ö; .. 32/17,5/5,4, ïîâí³ñòþ ºâðîðåìîíò; . 25000, òîðã Ñòàí³ñëàâñüêîãî; .. 4/9 ö; .. 30/16/6; í³øà, êîñìåò. ðåìîíò; ......... 25000, òîðã Ãðóøåâñüêîãî; ...... 1/5 ö; .. 31 êâ. ì, ï³ä êîìåðö³þ; ................................ 30000 Äðóæáè Íàðîä³â; .. 2/9 ö; .. 36 êâ. ì, ç í³øåþ, ðåìîíò; .......................... 28000 Ãðóøåâñüêîãî; ...... 4/4 ö; .. 34/17/6; êîñì. ðåìîíò, ïîì³íÿíà ñòîëÿðêà;28000 Äåêàáðèñò³â; ......... 5/5 ö; .. 30,5/16/6, áåç ðåìîíòó; ............................... 25000 Íàëèâàéêà; ............. 3/5 ö; .. 24/12/5, êîñì. ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ; ............. 18700 Ãðóøåâñüêîãî; ...... 5, 6, 8/9 ö; 40/18,5/8,7, êîñì. ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ; .. 32000 Ñîáîðíîñò³; ........... 3/9 ö; .. 30/15/8, õîðîøèé ðåìîíò; ........................... 28000 ѳ÷îâà; .................... 5/5 ö; .. 37/-/8, ðåìîíò äàõó òà êâàðòèðè; .............. 32000 Êîíÿê³íà; ................ 2/9 ï; .. 38/-/9, êîñì. ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ; ...... 29000, òîðã Êîíîâàëüöÿ; .......... 8/9 ï; .. 63,2 êâ. ì, ðåìîíò, í³øà; ............................. 30000 Ìîëîä³; ................... 2/9 ö; .. 33/-/10, ðåìîíò; ........................................... 28000 Âî¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; 9/9 ï; 35/17,5/9, ïëèòêà, íîâà ñàíòåõí³êà; 28000 Ñòàí³ñëàâñüêîãî; .. 3/9 ö; 35/18/6,8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .............. 25500 Çàöåïè; ................... 4/9 ö; .. 51 êâ. ì, àâòîíîì. îïàëåííÿ, ðåìîíò; ...... 45000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êðàâ÷óêà; ............... 7/9 ï; .. 49,1 êâ. ì; áåç ðåìîíòó; ............................. 37500 Êîçàêîâà; ............... 2/2; ..... 43/-/-, àâò. îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò; ........... 35000 Ñîô³¿ Êîâàëåâñüêî¿; 9/9 ö; 49/20/7, ê³ì. ðîçä., ðåìîíò; ......................... 38000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 4/5 ö; .. 42 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 30000 Ìîñêîâñüêà; .......... 2/2 ö4 . 44 êâ. ì, ê³ì. ïðîõ³äí³, àâò. îïàëåííÿ; ....... 30000 Ãîðä³þê; .................. 1/9 ï; .. 50 êâ. ì, ê³ì. ðîçä³ëüí³, ºâðîðåìîíò; ........ 40000 Ñîô³¿ Êîâàëåâñüêî¿; 4/5 ö; 52/28/9, ê³ì. ðîçä., ðåìîíò; ......................... 39000 Ôåäîðîâà; ............. 2/5 ö; .. 51 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .............................. 39000 Ãðàáîâñüêîãî; ....... 5/9 ö; .. 50,7/-/7,3, áàëê. ç/ñ, êîñì. ðåìîíò; ............ 38000 Êîíÿê³íà; ................ 4/9 ï; .. 49 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .............................. 38000 Ãðàáîâñüêîãî; ....... 3/9 ö; .. 50/-/8, ºâðîðåìîíò, ê³ì. ðîçä³ëüí³; ............. 42800 8 Áåðåçíÿ; .............. 1/4 ö; .. 46,6/-/8,2, àâò. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè; ....... 35000 Äðóæáè Íàðîä³â; .. 1/9 ö; .. 52/-/9, êâ. ì, ê³ì. ðîçä³ëüí³, êîñì. ðåìîíò; 32000 Ñàãàéäà÷íîãî; ....... 1/9 ï; .. 52/-/-, âèñîêèé öîêîëü, 2 ëîä泿 ç/ñ; ........... 45000 Âîë³; ........................ 3/5 ö; .. 46/-/-, ÷åñüêèé ïðîåêò, ê³ì. ðîçä³ëüí³; ........ 36000 Ïåðåìîãè; .............. 3/5 ö; .. 42 êâ. ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêë.; ................ 36000 Ãîðä³þê; .................. 2/9 ï; .. 50/-/8, ê³ì. ðîçä., áàëêîí ç/ñ; ....................... 39500 Ëüâ³âñüêà; .............. 1/5 ö; .. 45 êâ. ì, ê³ì. ðîçä³ë., õîð. ðåìîíò; ............ 30000 Êè¿âñüêèé ì-í; ...... 3/5 ö; .. 42/28/6, ê³ì. ïðîõ³äí³, êîñì. ðåìîíò; .......... 30000 Øåâ÷åíêà; ............. 2/2 ö; .. 52 êâ. ì, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, ëüîõ, ðåìîíò; ... 35000 Êðàâ÷óêà; ............... 8/9 ï; .. 49,2/-/9, ê³ì. ðîçä³ëüí³, ðåìîíò; .................. 38000 Äóáí³âñüêà; ............ 4/5 ö; .. 40 êâ. ì, ê³ì. ðîçä³ëüí³, ðåìîíò; ................. 30000 Âèííè÷åíêà; .......... 4/5 ö; .. 44/-/-, êîñì. ðåìîíò; ................................... 35000 Ãðóøåâñüêîãî; ...... 1/5 ö; .. 43/-/6, êîñì. ðåìîíò, ï³ä îô³ñ; .......... 45000, òîðã ßðîâèöÿ; ................ 3/3 ö; .. 33/22/5, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ............................. ................................. ïåðåïëàíóâàííÿ; ...................................................... 27000 Ïîòåáí³; .................. 2/5 ö; .. 40/-/6, êîñì. ðåìîíò; ................................... 30000 Âèãîâñüêîãî; ......... 6/6 ö; .. ð-í ÑÌ «Ãëîáóñ», 62 êâ. ì, àâò. îïàë., ................ ................................. ºâðîðåì.; ................................................................. 50000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êðàâ÷óêà; ............... 6/9 ï; .. 65,5/-/10, ðåìîíò, ê³ì. ðîçä³ëüí³; ...... 45000, òîðã Áåíäåë³àí³; ............ 2/9 ï; .. 67 êâ. ì, ê³ì. ðîçä³ëüí³, ðåìîíò; ....... 50000, òîðã Êîíîâàëüöÿ; .......... 3/5 ö; .. 118 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³; .................. 150000 Êðàâ÷óêà; ............... 3/5 ö; .. 70 êâ. ì, ðåìîíò, íîâîáóäîâà; .................. 57000 Âîëîäèìèðñüêà; ... 1/2 ö; .. 58/-/8,2, ºâðîðåìîíò, àâò. îïàëåííÿ; ........ 42000 Ìîëîä³; ................... 5/5 ö; .. 63 êâ. ì, ê³ì. ðîçä., 2 áàëê. ç/ñ, ºâðîðåì.; 45000 Ñîáîðíîñò³; ........... 2/5 ö; .. 70/-/-, êîñì. ðåìîíò; ................................... 47000 Ñîáîðíîñò³; ........... 1/9 ï; .. 66/-/9, ðåìîíò, ïë. â³êíà, 2 ëîä泿 ç/ñ; ........ 47000 Ãîðä³þê; .................. 7/9 ï; .. 67,7/-/9, ºâðîðåì., âìîíòîâàíà êóõíÿ; ..... 63000 Ñîáîðíîñò³; ........... 1/5 ö; .. 58,7/-/-, æèòëî ï³ä êîìåðö³þ; ...................... 60000 Êîíÿê³íà; ................ 5/9 ö; .. 67/40/10, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí ç/ñ; ........ 62000, òîðã Çàõàðîâà; ............... 3/5 ö; .. 60/-/8, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ ç/ñ; ............. 44000, òîðã Ìîëîä³; ................... 5/9 ö; .. 68/-/9, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ ç/ñ; ....................... 63000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 5/5 ö; .. 57,5 êâ. ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí; ........ 36000 Êîíîâàëüöÿ; .......... 3/5 ï; .. 56,2/-/6,5, áàëê. ç/ñ, êîñì. ðåìîíò; ............ 37000 Ìàêñèìà Êðèâîíîñà; ........ 3/7; .. 82/-/15, íîâîá., àâò. îïàë., ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ................................. ðåìîíò, ìåáë³; ................................................. 90000, òîðã

Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ çà ò. 094-908-82-97

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ãðàáîâñüêîãî; ....... 5/5 ö; .. 31 Âåòåðàí³â; .............. 2/5 ö; .. 24 Âîëîäèìèðñüêà; ... 1/3 ö; .. 27 Ìîëîä³; ................... 5/9 ö; .. 36 Âîë³; ........................ 5/5 ö; .. 30 Ùóñºâà; .................. 4/5 ö; .. 23 ²âàíà Ôðàíêà; ........ 1/3 ö; .. 33 Ìîëîä³; ................... 9/9 ö; .. 32 Êðàâ÷óêà; ............... 7/9 ö; .. 50 Ñîáîðíîñò³; ........... 2/9 ö; .. 39 Äàíèëà Ãàëèöüêîãî; 2/2 ö; 32 ³äðîäæåííÿ; ........ 6/9 ö; .. 39 ²âàíà Ôðàíêà; ........ 8/9 ö; .. 51 Ìîëîä³; ................... 5/5 ö; .. 36 Øåâ÷åíêà; ............. 5/5 ö; .. 33 Ñîáîðíîñò³; ........... 6/9 ö; .. 40 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 2/5; ..... 34 Î. Ãîí÷àðà; ............. 5/5 ö; .. 46 ÆÊ «Êîñòà-Áðàâà»;-/-; ....... 37

êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .............................. 23000 êâ. ì, õîð. ðåìîíò; ................................. 22000 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ...................... 20000, òîðã êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 24000 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 26000 êâ. ì; ....................................................... 19000 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .............................. 16000 êâ. ì, ñ/â – ñï³ëüíèé; ............................. 15000 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ................................ 46000 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; .............................. 35000 êâ. ì, õîð. ðåìîíò; ................................. 24000 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .............................. 30000 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; .. 5800 ãðí./êâ. ì êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .............................. 24000 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .............................. 23000 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; .............................. 35000 êâ. ì, ðåìîíò; ............................... 27000, òîðã êâ. ì, íîâîáóä., çäàíà, àâò. îïàë.; ....... 39000 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; ....................... äîãîâ³ðíà

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ........ 5/5 ö; .. 44 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 35000 Êîíÿê³íà; ................ 1/9 ö; .. 49 êâ. ì, õîð. ðåìîíò; ................................. 39000 Ãðèáîºäîâà; .......... 5/5 ö; .. 60 êâ. ì, êàï. ðåìîíò; .......................... äîãîâ³ðíà Ïîòåáí³; .................. 1/2 ö; .. 44 êâ. ì; ....................................................... 27000 Ñîáîðíîñò³; ........... 2/5 ö; .. 52 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .............................. 41000 Ëåñ³ Óêðà¿íêè; ....... 2/3 ö; .. 65 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .............................. 45000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 6/9 ö; .. 54 êâ. ì; ....................................................... 40000 Äðóæáè Íàðîä³â; .. 2/9 ï; .. 50 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 38000 Ãîðä³þê; .................. 7/9 ö; .. 50 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .............................. 40000 ².Ôðàíêà; ................. -/-; ....... 77/-/-; íîâîáóäîâà; ........................ 6000 ãðí./êâ.ì Âîë³; ........................ 3/3 ö; .. «ñòàë³íêà», êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ............. 46000 Êðàâ÷óêà; ............... 6/9 ö; .. 73 êâ. ì, ðåìîíò; .................................. äîãîâ³ðíà Î. Ãîí÷àðà; ............. -/-; ....... 70 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; .............................. 70000 Ëüâ³âñüêà; .............. 1/5 ö; .. 45 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³; ........................ 30000 ÆÊ «Êîñòà Áðàâà»; 3/6 ö; .. 50 êâ. ì, ðåìîíò; .................................. äîãîâ³ðíà Ñîô³¿ Êîâàëåâñüêî¿; 4/5 ö; 52 êâ. ì; ............................................. 40000, òîðã Ìàçåïè; .................. 9/9 ö; .. 54 êâ. ì, ðåìîíò; ............................... 40000, òîðã Çàöåïè; ................... 2/9 ö; .. 69 êâ. ì, ºâðîðåì., àâò. îïàë.; .................. 60000 Ãðóøåâñüêîãî; ...... 2/5 ö; .. 49 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 40000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êðàâ÷óêà; ............... 3/9 ö; .. 78 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò; ........... äîãîâ³ðíà ³äðîäæåííÿ; ........ 4/5 ö; .. 60 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .............................. 40000 Ñîáîðíîñò³; ........... 4/9 ï; .. 65 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .............................. 42000 Ñîáîðíîñò³; ........... 1/9 ï; .. 65 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .............................. 40000 Âî¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; 1/9 ï; 65 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ...................... 50000 Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî; ... 8/9 ö; 70 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .................... 55000 Ñóõîìëèíñüêîãî; . 2/6 ö; .. 70 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 73000 Âîë³; ........................ 3/4 ö; .. 55 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ....................... äîãîâ³ðíà Êè¿âñüêèé ì-í; ...... 8/9 ö; .. 60 êâ. ì, ðåìîíò; .............................. 60000, òîðã Ìàçåïè; .................. 1/5 ö; .. 79 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò; ......................... 54000 Âî¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; 7/9 ö; 70 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .................... 52000 ×îðíîâîëà; ........... 2/9 ï; .. 63 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 55000 ×îðíîâîëà; ........... 7/9 ö; .. 65 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; .............................. 55000

ÂÅËÈÊÎÃÀÁÀÐÈÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ËÏÇ; ......................... 108 êâ. ì, ãàðàæ, íîâîáóäîâà; ................. 4700 ãðí./êâ. ì ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 90 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; .................................... äîãîâ³ðíà ×åðíèøåâñüêîãî; 105 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; .................................. äîãîâ³ðíà ×îðíîâîëà; ........... 3/5; 100 êâ. ì, ãàðàæ; .............................................. 150000 Ãðóøåâñüêîãî; ...... 2/4 ö; .. 90 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; .............................. 115000 Âîë³; ........................ 3/3, ö, 90 êâ. ì, «ñòàë³íà»; ....................................... 90000 Ìîëîä³; ................... 3/5; 74 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; .................................... 65000

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ.Îñòðîæåöü; ......... 1/2 áóä., 75 êâ.ì, ðåìîíò, êîìóí.; ........................... 22000 ñ.Ëèïèíè; ............... 200 êâ. ì, 12 ñîòîê, íîâîáóäîâà, êîìóí³êàö³¿, äî¿çä; 120000 ñ.Ðîâàíö³; ............... 180 êâ. ì, ðåìîíò, 12 ñîòîê; .................................. 130000 Êîâåëüñüêà; ........... 1-ïîâ., 90 êâ. ì, 7 ñîòîê, íà äâà âõîäè; ................. 45000 ñ. Ñòðóì³âêà 180 êâ.ì, öåãëà, 0,10 ãà 105000 ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 260 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, 12 ñîòîê, áëàãîóñòð³é; äîãîâ³ðíà ð-í âóë. Êîâåëüñüêî¿; ....... 90 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 85000 ñ.Îñòðîæåöü; ......... 160 êâ. ì, êîðîáêà, êîìóí³êàö³¿; ............................... 60000 ñ. Ñòðóì³âêà; .......... 220 êâ.ì,0,10 ãà, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíèé; .... äîãîâ³ðíà ñ.Ðîâàíö³; ............... 1,5-ïîâ., 220 êâ. ì, íîâîáóäîâà; ............................ 75000 ×åðíèøåâñüêîãî; 270 êâ. ì 2-ïîâ., 11 ñîòîê; ....................................... 90000 ñ.Òàðàñîâå; ............ 190 êâ. ì, 2-ïîâ., ôàêò./øòóê., 12 ñîò.; ................. 110000 ð-í ïð.³äðîäæåííÿ; ........ 160 êâ. ì, 1,5-ïîâ., ö, ðåìîíò, ìåáë³; ...... 150000 ×åðíèøåâñüêîãî; 170 êâ. ì, 12 ñîòîê, ãîòîâèé äî ïðîæèâàííÿ; ..... 140000 ð-í Ñòàðîãî ì³ñòà; 150 êâ. ì 5 ñîòîê, íîâîáóäîâà; ....................... äîãîâ³ðíà Àíäðóçüêîãî; ......... 200 êâ. ì, 2-ïîâ., 10 ñîòîê, îãîðîæà; ......... 165000, òîðã ñ.ϳñî÷íå; ............... äà÷à, 4 ñîò., áóäèíîê; ............................................... 25000 ð-í 40 êâàðòàëó; .... 260 êâ. ì, ö. 2-ïîâ., æèòë. ñòàí, 9 ñîòîê; ............. 150000 ËÏÇ; ......................... 1,5-ïîâ., 170 êâ. ì, 10 ñîòîê, ðåìîíò; .................. 150000 ñ.Ëèïèíè; ............... 160 êâ. ì, 12 ñîòîê, ºâðîðåì., áëàãîóñòð³é; ........ 220000 ñ.Ëèïèíè; ............... 200 êâ. ì, 2-ïîâ., 21 ñîòêà; ................................... 150000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ×åðíèøåâñüêîãî; 0,12 ãà, ãàç, åëåêòðèêà; ............................................. 16500 ñ. Æèäè÷èí; ........... 2 ãà, õîðîøå ì³ñöå äëÿ âëàøò. ñòîÿíêè TIR ³ ò.ï.; äîãîâ³ðíà ñ. Õð³ííèêè; ........... 4 ãà, íà áåð. Õð³ííèöüêîãî âîäîñõîâ., ìîæë. ................... ................................. ïðîäàæ ÷àñòèíàìè, îðåíäà ç âèêóïîì ............................. ................................. àáî ñï³ëüíå âèêîðèñò.; ...................................... äîãîâ³ðíà ð-í âóë. Äóáí³âñüêî¿; ........ ì-â «Ìàÿê», 0,06 ãà; ............................ 8000, òîðã ñ. Òàðàñîâå; ........... 0,11 ãà, ð-í ë³ñîñìóãè; .............................................. 15000 ñ.Áîãóø³âêà; .......... 12 ñîòîê; .................................................................... 12000 ð-í «Øêîäè»; ......... 10 ñîòîê; .................................................................... 65000 ñ.Áîðàòèí; .............. 10 ñîò., êîìóí. – 50 ì, 100 ì â³ä äîðîãè; ... 990 ó. î. /ñîò. ñ.Áîðàòèí; .............. 12 ñîòîê, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ..................... ................................. ïîðó÷; ................................................................ 9000, òîðã ñ.Ñòðóì³âêà; ........... âóë. ѳëüñüêà, 12 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿; ... 1300 ó. î./ñîò. ñ.Çàáîðîëü; ........... 20 ñîòîê; ............................................................. äîãîâ³ðíà ñ.Ãàðàçäæà; ............ 25 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó; ............................................ 35000

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ì.Óñòèëóã; ............... 260 êâ.ì, ñêëàä. ïðèì³ù., êîìåðö. ïðèçí., 0,12 ãà; . 35000 ñ. Íàáåðåæíå; ....... 98 êâ.ì, ìàãàçèí, á³ëÿ Õð³ííèöüêîãî âîäîñõ.; ........ 80000 òðàñà Ëóöüê-гâíå, 10 êì; 2,3 ãà, ñêëàä ³ âèðîáí. ïðèì.; ................... 100000 öåíòð, 250 êâ.ì, 0,09 ãà, ñêëàäè; 40000 Ñîáîðíîñò³; ........... 70 êâ. ì, ä³þ÷èé ñàëîí; ..................................... äîãîâ³ðíà Âèííè÷åíêà; .......... 30 êâ. ì, 1 ñîò.; ......................................................... 75000 Øåâ÷åíêà; ............. 72 êâ. ì, ï³ä à/ì; ....................................................... 28000 Ñîáîðíîñò³; ........... 50 êâ. ì, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, äâà â³êíà; ............ 80000 Ïîòåáí³; .................. îô³ñè+ñêëàäè, 40 ñîòîê; .................................... äîãîâ³ðíà Êîâåëüñüêà; ........... 80 êâ. ì, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí; ...................................... 90000

ÎÖ²ÍÊÀ ÂÑ²Õ ÂÈIJ ÌÀÉÍÀ. ÎÑÎÁËȲ ÓÌÎÂÈ ÄËß ÀÃÅÍÒÑÒ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ² ÒÀ ÁÀÍʲÂ

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ........ 3/7 ì; .. 34/-/-; âìîíò. êóõ., àâò. îï., íîâîáóäîâà; . 34000 ³äðîäæåííÿ; ........ 4/5 ö; .. 31/17/7, îáì³í íà áóä. àáî êîðîáêó; ........... 25000 Ãîðä³þê; .................. 7/9 ö; .. 35/18/7; áåç ðåì., ë³÷., ç/ñ áàëêîí; .............. 28000 Çàöåïè; ................... 7/8 ö; .. 38/-/-; ðåì., ïë. â³êíà, ç/ñ ëîäæ³ÿ, àâò. îï.; 35000 Êîíÿê³íà; ................ 7/9 ö; .. 37/19/9, áåç ðåìîíòó; .................................. 29000 Êîíÿê³íà; ................ 3/5 ö; .. 35/18/8, íîâà ïëèòêà, ïàðêåò, ìåáë³; ......... 30000 Êðàâ÷óêà; ............... 2/9 ï; .. 35/19/9, ïàðêåò, ïëèòêà, ç/ñ áàëêîí; ........... 31000 Ñîáîðíîñò³; ........... 1/9 ï; .. 35/17/9, áåç áàëê., ìîæë. äîáóäîâè; ......... 25000 Ñîáîðíîñò³; ........... 5/5 ö; .. 38/18/9, ðåìîíò, áàëêîí íå ç/ñ; .................. 28000 Ñîáîðíîñò³; ........... 1/9 ö; .. 48/19/9; êîñì. ðåì., äîáóä. 10 êâ.ì, í³øà; . 35000 Ôåäîðîâà; ............. 8/9 ï; .. 38/18/9, ðåìîíò, ïàðêåò, íîâà ñ/ò, áàëêîí; 29000 ³äðîäæåííÿ; ........ 4/5 ö; .. 31/16/6; ïàðêåò, ïë. â³êíà, ïëèòêà; ............. 27000 ѳ÷îâà; .................... 2/5 ö; .. 31/18/5; «ìàëîñ.», âìîíò. ìåáë³, íîâà ñ/ò; 26000 Âèííè÷åíêà; .......... 1/5 ö; .. 30/-/-; áåç ðåì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí; ............. 43000 Âèííè÷åíêà; .......... 2/5 ö; .. 34/17,7/-; áåç ðåì., ìîæë. äîáóä. áàëêîíà; 29000 Êè¿âñüêèé ì-í; ...... 3/5ö; ... 34/19/7; í³øà, ïàðêåò, áð. äâåð³; ................. 27000 Ë.Óêðà¿íêè; ............ 3/3 ö; .. 34/21/6; áåç ðåì., ï³äâàë, áàëêîí íå ç/ñ; ... 27000 ð-í Ñòàðîãî ì³ñòà; 2/2 ö; .. 32/17/7; ðåì., íîâà ñ/ò, ïëèòêà; .................. 25000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 2/5 ö; .. 30/17/7; íîâà ñàíòåõ., ç/ñ áàëêîí; ............. 27000 Ãðóøåâñüêîãî; ...... 3/5 ö; .. 30/17/7; êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................... 27000 Êîíîâàëüöÿ; .......... 2/3 ö; .. 50/25/15, áîéëåð, âèñ. ñòåë³ 3,40 ì; 30000 Äðóæáè Íàðîä³â; .. 3/9 ö; .. 34/-/-; ºâðîðåì., âìîíò. êóõ.; ..................... 29000 Øîòà Ðóñòàâåë³; .... 4/5 ö; .. 34/19/8; ðåì., íîâà ñ/ò, ëàì³íàò, ç/ñ áàëêîí; 25000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ãîðä³þê; .................. 2/9 ï; Ãîðä³þê; .................. 1/9 ö; Çàöåïè; ................... 1/9 ö; Ìîëîä³; ................... 7/9 ö; Ñîáîðíîñò³; ........... 8/9 ï; Ñîáîðíîñò³; ........... 2/5 ö; ѳ÷îâà; .................... 1/5 ö; Âîë³; ........................ 5/5 ö; Âîë³; ........................ 1/2 ö; Êè¿âñüêèé ì-í; ...... 3/4 ö; Êè¿âñüêèé ì-í; ...... 7/9 ö; 8 Áåðåçíÿ; .............. 1/4 ö; Ãðóøåâñüêîãî; ...... 5/9 ö; Ãðóøåâñüêîãî; ...... 4/4 ö; Î㳺íêà; ................... 2/2 ö; Ïåðåìîãè; .............. 2/4 ö; Ïåðåìîãè; .............. 1/4 ö; Íîâî÷åð÷èöüêà; .... 1/3 ö;

.. 50/-/-; êîñì. ðåì., ëîäæ³ÿ ç/ñ; ..................... 38000 .. 48/27/7; ðåì., âèñ. öîêîëü, ìîæë. äîáóä.; . 37000 .. 69/-/10; ºâðîðåì., ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâò. îï.; 71000 .. 50/29/7; ÷àñòê. ìåáë³, ê³ìí. ðîçä.; .............. 37000 .. 50/30/8; êîñì. ðåì., ïëèòêà, ïë. â³êíà; ....... 35000 .. 49/29/7; ÷è îáì³í íà 3-ê³ìí. êâ. ç äîïë.; .... 43000 .. 43/-/-; ÷àñòê. ìåáë³, äîáóä. 10 êâ.ì, àâò. îï.; 55000 .. 47/22/7; ïë. â³êíà, ëàì³íàò, íîâà ñ/ò; ......... 46000 .. 48/-/-. ï³ä êîìåðö³þ, ê³ì. ðîçä, àâò. îïàë.; . 45000 .. 46/26/7; ºâðîðåì., ïë. â³êíà, ê³ì. ïðîõ³äí³; 37000 .. 70/42/14; íîâîáóä., ñò., ï³ä³ãð³â ï³äë.; ........ 55000 .. 46/-/-; êîñì. ðåì., ê³ìí. ðîçä., êîëîíêà; ..... 35000 .. 50/29/9; ëîäæ³ÿ, ê³ìí. ³ ñ/â ðîçä.; ................ 45000 .. 44/26/7; íîâà ñ/ò, ê³ì. ïðîõ³ä., ïë. â³êíà; .... 35000 .. 41/29/7; ïë. â³êíà, íîâà ñ/ò., âìîíò. êóõíÿ; 40000 .. 43/-/6, àáî îáì. íà 3-ê³ì. êâ.; ...................... 35000 .. 44/-/-; àáî îáì³í íà 1-ê³ì.êâ. ç äîïë..; ........ 37000 .. 62/39/11; ïàðêåò, ç/ñ ëîäæ³ÿ, àâò. îï., ï³äâàë; 43000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; 6/9 ï; 61/-/9; ïë. â³êíà, íîâà ñ/ò., ÷àñò. ìåáë³; .. 53000 Âåòåðàí³â; .............. 9/9 ï; .. 65/-/-; ðåìîíò, 2 ç/ñ ëîä泿; ........................ 38000 Êîíÿê³íà; ................ 5/5 ö; .. 60/-/-; ïàðêåò, 1 ê³ìí. ïðîõ³äíà, ç/ñ áàëê.; .. 40000 Êðàâ÷óêà; ............... 2/5 ö; .. 74/-/10; íîâà ñ/ò., âìîíò. êóõ., ÷åñ. ïðîåêò;60000 Êðàâ÷óêà; ................ 9/10 ö; . 85/-/-; íîâî áóä., ìåáë³, ïîáóò. òåõí., àâò. îï.; 78000 Êðàâ÷óêà; ................. 6/9 ï; ... 67/40/10; ºâðîðåì., îáì³í, (º ùå 3-ê³ìí.êâ. ................ ................................. ïð. Ñîáîðíîñò³, íà áóäèíîê â ì. Ëóöüêó àáî ïåðåäì³ñò³); 45000 Ñîáîðíîñò³; ........... 7/9 ï; .. 64/-/9; ëîäæ³ÿ ç/ñ, ìîæë. ÷àñòê. ìåáë³; ...... 45000 ³äðîäæåííÿ; ........ 4/5 ö; .. 60/-/-; áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ ç/ñ, ê³ìí. ³ ñ/â ðîçä.; 41000 ³äðîäæåííÿ; ........ 4/9 ö; .. 81/-/-; íîâà ñòîëÿðêà, ÷åñüêèé ïðîåêò; ..... 60000 Ùóñºâà; .................. 4/9 ö; .. 76/48/8; 4 ê³ìí., ê/ð, îáì³í íà äâ³ 1-ê³ìí.êâ.; 57000 Âîë³; ........................ 2/5 ö; .. 55/-/-; êîñì. ðåì., áàëêîí, ï³äâàë; .............. 45000 ð-í Ñòàðîãî ì³ñòà; 1/2 ö; .. 50/-/-, 1 ê³ì. ïðîõ³äíà, âñ³ çðó÷íîñò³; ......... 37000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 1/5 ö; .. 68/-/-; íîâà ñ/ò, ñòîëÿðêà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ ; .. 41000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 3/9 ö; .. 90/-/-; , êðåäèò íà âñþ ñóìó 12,5% ó.î.; .... 74000 Øîòà Ðóñòàâåë³; .... 3/9 ö; .. 86/-/10; 4 ê³ìí., êðåäèò, ïàðêåò, 11% íà 20 ð.; 55000 Ëüâ³âñüêà; .............. 1/5 ö; .. 64/-/-; ïàðêåò, ÷åñ. ïðîåêò, ìîæë. äîáóä.; . 38000 ×åðíèøåâñüêîãî; 6/6 ö; .. 120/-/-; 4 ê³ìí. êâ., íîâîáóä., 2-ð³âíåâà, ºâð., .... ................................. àâò. îï., ìîæë. êðåäèò; ............................................ 81000

ÁÓÄÈÍÊÈ ð-í çàâîäó «²ñêðà»;2-ïîâ., áë/êîð., 240 êâ.ì, 6 ê³ìí., 0,10 ãà, íîâîáóä.., ....... ................................. ñïîðòçàë, ãàðàæ íà 2 àâòî, âñ³ öåíòð. êîìóí.; .... 120000 ñ.Êóëü÷èí; .............. 1,5-ïîâ., 150 êâ. ì, 0,15 ãà, íîâîá., ñò., ñâ³òëî; 35000 .... ñ.Ç쳿íåöü; ............. 1-ïîâ., ö, 56 êâ.ì, 2 ê³ìí., 0,23 ãà, âñ³ êîìóí., º ùå êîðîáêà .............................................. ç ðàêóøíÿêà, 0,14 ãà ï³ä áóä³âí.+0,19 ãà ñ/ã); 60000 ñ.Ìàÿêè; ................... 1-ïîâ., ö, 100 êâ.ì, 3 ê³ìí., 0,10 ãà, ðåì., âñ³ çðó÷íîñò³, ......... ................................. ïðèäàòíà äî ïðîæèâàííÿ «ë³òíÿ» êóõíÿ, ãàðàæ íà 2 àâòî,70000 ñ.Ìàÿêè; .................. 2-ïîâ., ö/á, 190 êâ.ì, 5 ê³ìí., 0,20 ãà, íîâîáóä., îáì³í; 108000 ñ.Ìèëóø³; ............... 1-ïîâ., ö, 100 êâ.ì, 4 ê³ìí., 0,11 ãà, ðåì., âñ³ çðó÷íîñò³, + ................................. ìàíñàðäíå ïðèì³ùåííÿ 20 êâ.ì ç ãàðàæåì; ........... 87000 ñìò.Ðîêèí³; ............. 2-ïîâ., áëîê, 198 êâ.ì, 5 ê³ìí., 0,15 ãà, íîâîáóä., ........... ................................. ôàñàä, êîìóí. á³ëÿ áóäèíêó; .................................... 39000 ñ.Ëèïèíè; ............... 1,5-ïîâ., ö, 230 êâ.ì, 6 ê³ìí., 0,10 ãà, íîâî áóä., âñ³ êîìóí., ................................. øòóêàò., ãàðàæ, ïë.. â³êíà, ìåò. ÷åðåïèöÿ; ........... 125000 ñ.Â.Îìåëÿíèê; ....... 1-ïîâ., 50 êâ.ì, 2ê³ìí., 032 ãà, âñ³ çðó÷. + íåçàâåðø. ..... ................................. íîâîáóä. (ï³äâàë òà 1 ê³ìí.), ãàðàæ, ................................. ................................. íàäâ³ðí³ ñïîðóäè; ...................................................... 53000 ñ.Çàáîðîëü; ........... 1-ïîâ., 4 ê³ì., 107 êâ. ì, 0,14 ãà, âñ³ çðó÷íîñò³, ëàçíÿ íà ................................. äðîâà, ïîðó÷ ë³ñ; ...................................................... 71000 ñ.ϳäãàéö³; ............... 2-ïîâ., ö/êîð.., 280 êâ. ì, 0,12 ãà, íîâîáóä., êîìóí. ïîðó÷; 105000 ñ.Ðîâàíö³; ............... 1,5-ïîâ., ö, 150 êâ.ì, 5 ê³ìí., 0,12 ãà, íîâîáóä., êîðîáêà, ................................. ìåò. ÷åðåïèöÿ, êîìóí. ïîðó÷; .................................. 33000 ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 1,5-ïîâ., ö/êîð., 150 êâ.ì, 5 ê³ìí., 0,10 ãà, íîâîáóä., ....... ................................. âñ³ êîìóí. ïîðó÷, ãàðàæ; .......................................... 95000 ñ.Òàðàñîâå; ............ 1,5-ïîâ., ö/ö, 220 êâ.ì, 5 ê³ìí., 0,13 ãà, íîâîáóä., ........... ................................. ñòÿæêà, øòóêàò., êîìóí á³ëÿ áóä., ÷åðïèöÿ; ......... 135000 ñ.Òàðàñîâå; ............ 1,5-ïîâ., ö, 180/120/43; 5 ê³ìí., 0,11 ãà, íîâîáóä., âñ³ êîìóí. ................................. ïðîïëà÷åíî, öîêîëü. ïîâ. 75 êâ. ì, ïë. â³êíà; ........ 90000 ð-í Âèøêîâà; ......... 1-ïîâ., ä/ö, 58/32/9,5, 3 ê³ìí., 0,07 ãà, 1/2 áóä., ................ ................................. êîñì. ðåì., àâò. îï., ãàç, âîäà öåíòð.; .................... 34000 Êîâåëüñüêà; ........... 2-ïîâ., 198/-/12; 5 ê³ìí., 0,12 ãà, ïàðêåò, öåíòð. êîìóí., . ................................. 2 ãàðàæ³, «ë³ò.» êóõíÿ, àëüòàíêà ç êàì³íîì, õë³â; . 158000 ×åðíèøåâñüêîãî; 1-ïîâ., áë./êîðî¿ä, 130 êâ.ì, 4 ê³ìí., 0,10 ãà, .................... ................................. âñ³ êîìóí., ãàðàæ; ................................................... 125000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ.Ìàÿêè; .................. 0,12 ãà, âñ³ êîìóí.,2 ë³í³ÿ â³ä öåíòð. äîðîãè; .......... 16000 ñ.Ëèïèíè; ............... 0,10 ãà, êîìóí. ïîðó÷, ð-í âóë. ªðøîâà; ................. 20000 ñ.Ëèïèíè; ............... 0,10 ãà, âñ³ öåíòð. êîìóí., êàíàë³ç., çà ÂÎÊ; ........... 50000 ñ.Ã.Ïîëîíêà; ........... 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ òà çàáóäîâè ïîðó÷; .................... 8000 ñ.Â.Îìåëÿíèê; ....... 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîó÷; .......................................... 13000 ñ.Çàáîðîëü; ........... 0,12 ãà, êîìóí. ïîðó÷, ÿê íà ñ.Àíòîí³âêó; ............... 10000 ñ.Çàáîðîëü; ........... 0,14 ãà, êîìóí. ïîðó÷, á³ëÿ ë³ñó; .............................. 16000 ñ.ϳäãàéö³; .............. 0,12 ãà, ñâ³òëî íà ä³ë., ãàç ïðîïëà÷åíî; .................. 40000 ñ.Áîðàòèí; .............. 0,12 ãà, ÊÐÅÄÈÒ (12% ó.î.), âñ³ êîìóí. ç ôóíäàìåíòîì, ................................. 2 ë³í³ÿ â³ä ð. Ñòèð; ..................................................... 30000 ñ.Áîðàòèí; .............. 0,27 ãà, êîì. ïîðó÷, 1 ë³í³ÿ â³ä ð. Ñòèð,; .................. 21000 ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 0,10 ãà, êîìóí. ïîðó÷, 26*35, ð-í ñàäó; ................... 17000 ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 0,13 ãà, êîìóí. ïîðó÷, êóòîâà, â çàáóä. ðàéîí³; ..... 15000 ñ.Òàðàñîâå; ............ 0,10 ãà, êîìóí. íà ä³ëÿíö³; ........................................ 20000 Êîâåëüñüêà; ........... 0,24 ãà, ìîæë. îêðåìî 0,12 ãà, 30×40; ..................... 51000 Ëüâ³âñüêà; .............. 0,10 ãà, ãàç íà ä³ë., ñâ³òëî ïîðó÷, â³ä ÀÑ-2 – 800 ì; 8000 Ëüâ³âñüêà; ................ 0,12 ãà, êîìóí. ïîðó÷, 44×57, ìîæë. ïðîäàæ ÷àñòèíàìè; 25000

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Êðàâ÷óêà; ............... 1/9 ï, 67êâ.ì, 3-ê³ìí.êâ., ï³ä êîìåðö³þ, îô³ñè, ê ............... ................................. óòîâà, âèñîêèé öîêîëü; ........................................... 67000 Ìîëîä³; ................... 1/9 ö, 255 êâ.ì, 0,09 ãà, ï³ä êîìåðö³þ, 52 êâ.ì – íå â æèòë. ................................. ôîíä³, º ïðîåêò íà äîáóä. 210 êâ.ì), ìîæë. ïðîäàæ ....... ................................. ÷àñòèíàìè; .................................................. 1500 ó.î./êâ.ì


5

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Äàíüøèíà; .............. 5/5 ö; .. 24 êâ. ì, êîñì. ðåìîí, ç/ñ áàëêîí; ... 15000, òîðã ð-í ³äðîäæåííÿ; . 4/5 ö; .. 23/-/6, ïë. â³êíà, ñ/â êàõåëü, ç/ñ áàëêîí; 18000, òîðã ð-í Ëüâ³âñüêî¿; ...... 5/5 ö; .. 31/-/6, áàëêîí ç/ñ, 4 êâàðò. íà ïîâåðñ³; ...... 20000 ËÏÇ; ......................... 8/9 ö; .. 30/-/6, êîñì. ðåìîíò, áàëêîí; ..................... 21000 Øåâ÷åíêà; ............. 5/5 ö; .. 31/18/6, äàõ ï³ñëÿ ðåìîíòó; 22000, òîðã Ùóñºâà; .................. 2/5 ö; .. 31/18/6, ñ/â êàõåëü, ç/ñ áàëêîí, ñ/ò íîâà; . 23000 Äàíèëà Ãàëèöüêîãî; 2/2 ö; 32/-/6, ñ/ò íîâà, äàõ ï³ñëÿ ðåìîíò; 24000, òîðã Ìîëîä³; ................... 5/5 ö; .. 35/18,5/7, í³øà, áåç ðåì., ç/ñ áàëêîí; 24000, òîðã Âèííè÷åíêà; .......... 3/5 ö; .. 30/17/6, ïàðêåò, ç/ñ áàëêîí; .............. 25000, òîðã ð-í äåïî; ................ /5 ö; .... 31/19/6,ïë. â³êíà, âìîíò. êóõíÿ, áàëêîí; 25000,òîðã Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî; 4/5 ö; 30/-/6, êîñì. ðåìîíò, ç/ñ áàëêîí; ... 25000, òîðã Äåêàáðèñò³â; ......... 3/5 ö; .. 32/17/6, í³øà, ñ/â – êàõåëü, áàëêîí; . 26000, òîðã Ãðóøåâñüêîãî; ...... 4/5 ö; .. 31/-/6, êîñì. ðåìîíò, ìåáë³, ë³÷.; ...... 26000, òîðã Ôåäîðîâà; ............. 3/9 ï; .. 34/-/8, ñ/â – êàõåëü, ç/ñ áàëêîí; ....... 26000, òîðã ËÏÇ; ......................... 5/5 ö; . 37/21/7,5, ñ/â — êàõåëü, ç/ñ áàëêîí; 26000, òîðã гâíåíñüêà; ............ 4/5 ö; .. 30/17/6, ñ/â — êàõåëü, ç/ñ áàëêîí; ... 26000, òîðã Ãîðä³þê; .................. 7/9 ö; . 36/18/8, í³øà, íîâ³ äâåð³, ç/ñ áàëêîí; 27000, òîðã ð-í öåíòðó; ............ 2/5 ö; .. 33/-/-, ñàíâóçîë, êàõåëü, áàëêîí; .... 28000, òîðã Äð. Íàðîä³â; ........... 3/5 ö; .. 37/20/7,8, ïàðêåò, áàëêîí ç/ñ; ........... 30000, òîðã

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 4/5 ö; .. 45/-/6, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ç/ñ áàëêîí; .... 30000, òîðã Ãîðä³þê; .................. 2/5 ö; .. 45/-/6, íîâ³ äâåð³, ïàðê., ç/ñ áàëêîí; . 32000, òîðã öåíòð; ..................... 5/5 ö; .. 50 êâ. ì, ðåì., äàõ ñêàòíèé; ....................... 32000 ³äðîäæåííÿ; ........ 5/5 ö; .. 45/-/6, ê³ìí. ðîçä., ïë. â³êíà, ç/ñ áàëêîí; 32000, òîðã Âåòåðàí³â; .............. 8/9; ..... 50/-/8, ïë. â³êíà, áàëêîí. ç/ñ ïëàñòèêîì; ... 34000 Ñîáîðíîñò³; ........... 8/9; ..... 50/-/7, ê³ìí. ³ ñ/â ðîçä³ëüí³, ç/ñ áàëêîí;34000, òîðã Êðàâ÷óêà; ................ 7/9; ..... 50/-/8, êîñì. ðåìîíò, ïàðêåò, ç/ñ áàëêîí; 35000, òîðã Ãðàáîâñüêîãî; ....... 5/9 ö; .. 51/-/7,5, ê³ìí. ðîçä³ëüí³, ç/ñ ëîäæ³ÿ; .. 35000, òîðã Ãîðä³þê; .................. 6/9; ..... 50/-/8, êîñìåò. ðåì., êàõåëü, ç/ñ áàëêîí; 36000, òîðã Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 4/5 ö; .. 50 êâ. ì, áàëêîí ç/ñ ïëàñòèêîì; ....... 36000, òîðã гâíåíñüêà; ............ 2/5 ö; .. 48/-/6, áðîí. äâåð³, ç/ñ áàëêîí; ................... 37000 Êîíÿê³íà; ................ 4/9 ; .. 50 êâ. ì, êîñìåò. ðåì., ç/ñ áàëêîí; 37000, òîðã ËÏÇ; ......................... 8/9 ö; .. 53/-/9, ëàì³íàò, ëîäæ³ÿ ç/ñ; ................ 37000, òîðã Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; ...... 6/9 ; 48/-/8, âìîíò. êóõíÿ, ç/ñ áàëê.; 38000, òîðã Ìàçåïè; .................. 4/5 ö; .. 51/-/10, áîéë., áàëê., ëîäæ³ÿ; ............. 39000, òîðã Êîíÿê³íà; ................ 5/9 ö; .. 50 êâ. ì, íîâà ñòîëÿðêà, ç/ñ ëîäæ³ÿ;39000, òîðã Ñâ³òëà; .................... 5/9 ö; .. 50/-/8, ïàðêåò, ñ/â êàõåëü, ëîäæ³ÿ ç/ñ; ....... 40000 Ñîô³¿ Êîâàëåâñüêî¿; ......... 4/5 ö; 53/28/9, ïë. â³êíà, ç/ñ áàëêîí; . 40000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ........ 6/9 ; .. 50/-/8, ðåì., ïë. â³êíà, ç/ñ áàëêîí; .............. 40000 Ôåäîðîâà; ............. 2/5 ö; .. 51/-/8,5, ê³ìí. òà ñ/â ðîçä., áàëê. ç/ñ; 40000, òîðã

3-ʲÌÍÀÒͲ ÒÀ ÂÅËÈÊÎÃÀÁÀÐÈÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ð-í ê-ðó «Ïðîì³íü»; .......... 3/5; 56 êâ. ì, ç/ñ áàëêîí; ............................. 35000 Âîëîäèìèðñüêà; ... 3/5 ö; .. 64/-/8, ç/ñ ëîäæ³ÿ, áàëêîí; ................. 39000, òîðã Ñîáîðíîñò³; ........... 1/9 ; .. 60/-/8, ê³ìí. ñ/â ðîçä., áîéëåð, ëîäæ³ÿ; ...... 40000 Âîë³; ........................ 2/2 ö; .. 72 êâ. ì, àâò. îïàë., ï³äâàë; ....................... 40000 Ã. -Àðòåìîâñüêîãî;3/5 ö; .. 63/43/6, æèòë. ñòàí, ç/ñ áàëêîí; ................. 40000 Êîíÿê³íà; ................ 5/5 ö; .. 60/-/6, ñ/â ðîçä., êàõåëü, ç*/ñ áàëêîí; .................. ³äðîäæåííÿ; ........ 4/5 ö; .. 60/-/7, ç/ñ ëîäæ³ÿ ò à áàëê.; ............... 40000, òîðã ËÏÇ; ......................... 6/9 ; .. 67/-/9, êîñì. ðåì., ç/ñ ëîäæ. áàëêîí; 40000, òîðã ð-í ïð.³äðîäæåííÿ; ........ 2/9 ö; 68/-/8, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ç/ñ; ... 41000, òîðã Êîíÿê³íà; ................ 8/9; ..... 62/-/8, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ ç/ñ; ............. 40000, òîðã Êðàâ÷óêà; ............... 3/9 ï; .. 65 êâ. ì, ñ/ò íîâà, áàëê. ³ ëîäæ³ÿ ç/ñ; 42000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ........ 4/9 ö; .. 68/-/8, ç/ñ ëîäæ³ÿ, áàëêîí; ................. 44000, òîðã Ìîëîä³; ................... 3/5 ö; .. 62/-/9, ñ/â – êàõåëü, ç/ñ áàëêîíè; .... 45000, òîðã Êîíÿê³íà; ................ 3/5 ö; .. 62/-/6, ïë. â³êíà. ñ/â – êàõåëü, ç/ñ áàëêîí; . 45000 öåíòð; ..................... 2/5 ö; .. 55/-/6, íîâ³ äâåð³, áàëêîí; ................. 45000, òîðã ð-í ë³êàðí³ ¹ 2; .... 7/9 ö; .. 70 êâ. ì, ñ/ò íîâà, ëîäæ³ÿ, áàëêîí ç/ñ; ...... 47000 8 Áåðåçíÿ; .............. 4/5 ö; .. 66 êâ. ì, ñ/ò ç/ñ ëîäæ. áàëê.; ............ 47000, òîðã Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; ....... 3/9 ö; 66/-/8,5, êîñì. ðåì., ëîäæ., áàëêîí; 47000,òîðã Ñîáîðíîñò³; ........... 2/5 ö; .. 74/-/7,5, áåç ðåìîíòó, ñ/â ðîçä., 2 ëîä泿; . 46000,

Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì îá'ºêò³â íåðóõîìîñò³ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ çà íàøîþ àäðåñîþ òà òåëåôîíàìè

1.1. Êâàðòèðè ïðîäàì 1 ê³ìíàòó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, áëîê íà äâ³ ñ³ì’¿, 4/9, ö, 12,2 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ñàíâó çîë òà êóõíÿ ñï³ëüí³. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-856-42-48, 097-758-03-17 1-ê³ì. êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, àâò. îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 063-859-57-55 1-ê³ìíàòíó âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ö, 50 êâ. ì, íîâèé ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ë³÷èëüíèêè, äàõîâà êîòåëüíÿ, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 1-ê³ìíàòíó âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 1/9, ö, 39 êâ. ì, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ìåíøî¿ ïëîù³. Êîíòàêòè: 050-850-80-52 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ÆÊ «Êîñòà-Áðàâà», 37,5 êâ. ì, 2/6, ö, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ëóöüêó íà âóë. Ñóâîðîâà, 30/17/6. Ö³íà: 25500 ó. î. Êîíòàêòè: 096-819-88-15 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. ʳâåðö³, 33 êâ. ì, àáî îáì³í íà ÷àñòèíó áóäèíêó â ì. ʳâåðö³ àáî ì. Ëóöüêó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-063-71-65 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ íà âóë. Àðöåóëîâà, 54 êâ. ì. 4/ 9, ö, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ïîñåðåäíèêàì íå òóðáóâàòè. Ö³íà: 5350 ãðí./êâ. ì, òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ íà âóë. Çàöåïè, 7/8, ö, 38 êâ. ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ðàéîí³, 2/5, ö, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 3/9 ö; 40 êâ.ì, êîñì. ðåì., çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê, òåðì³íîâî. Ö³íà: 29000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 35 êâ. ì, öåãëà, ç í³øåþ, çàñêëåíèé áàëêîí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 à êâàðòàëó, 5/5, ö, 41/20/9, ñòàðèé ðåìîíò. Ö³íà: 25 000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 êâàðòàëó, 1/9 ö, 37/18/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 27000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 5/5, ö, 30,4 êâ. ì, çàñêëåíèé áàëêîí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 23 000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 5/5, ö, 31/-/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 4/5, ö, 48 êâ. ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, áàëêîí. Ö³íà: 48000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-754-66-94 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 2/5, ö, 47 êâ.ì, àâò. îï., ºâðîðåì., íîâîáóä. çäàíà, ïë. â³êíà, áð. äâåð³, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 44500 ó.î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-42-95-89, 20-02-19 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ãîòåëþ «Ëó÷åñüê», 5/5, 22/12/5, ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 050-246-64-92, 75-11-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ äåïî, 1/5 Ö., 31/9/6, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, áàëêîí. Ö³íà: 25000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ 8 Áåðåçíÿ; .............. -/- ö; .... 32 êâ.ì, áàëêîí, ºâðîñòåë³; ....................... 23500 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì», îáë. ë³êàðí³, Êè¿âñüêèé ì-í òà ³í.; â íîâîáóäîâàõ; â³ä 565 ó.î/ êâ.ì ²âàíà Ôðàíêà; ........ -/-; ....... 51,9 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çäàíèé; 36000 ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ; -/-; 35 êâ. ì, ïë.. â³êíà, ë³÷èëüíèêè; ................... 23400 Øåâ÷åíêà; ............. -/-; ....... 34,1 êâ. ì, áð. äâåð³, ïë. â³êíà.; .................. 29500 Ãí³äàâñüêà; ............ -/- ö; .... âáóäîâàí³ ìåáë³, çàñêë. áàëêîí ................ 27000 ³äðîäæåííÿ; ........ -/- ö; äóá. ïàðêåò, íîâà ñàíòåõí. òà ìåáë³; 28000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; -/- ö, 33,2 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí; ..... 24000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ó íîâîáóäîâàõ, ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì», îáë. ë³êàðí³, Êè¿âñüêèé ì-í òà ³í.; àâò. .. ................................. îïàë.; ..................................................... â³ä 4700 ãðí./êâ.ì ð³çí³ ðàéîíè ì³ñòà; ºâðî àáî êîñì. ðåìîíò, òåðì³íîâ³ âàð³àíòè; ... â³ä 24000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; -/-; ....... 48 êâ.ì, ìåáë³, ïîáóò. òåõí³êà; ................... 48000 Ìàìñóðîâà; ........... -/-; ....... 43 êâ. ì, ëàì³íàò, âåíåö. øòóê.; ....... 41000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ........ 1/9, ö; . 42,4/26,9/-, ñ/â ðîçä., ë³÷èëüíèêè; .... 30000, òîðã Ìàìñóðîâà; ........... -/-; ....... 43/30/-, ºâðîðåì., ñ/â ðîçä., ë³÷èëüíèêè; .. 38500 Ñîáîðíîñò³; ........... 7/9 ö; .. 49/27,8/-, áàëê. ç/ñ, äîìîôîí, ²íòåðíåò; .... 43000 Ãí³äàâñüêà; ............ -/-; ....... 50,8/30,7/-, ë³÷., íîâà ñ/ò, áàëê. ç/ñ; ............ 39500 ³äðîäæåííÿ; ........ 7/9 ö; . 38 êâ.ì, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð; ...................... 23000 ð-í øêîëè ¹ 5; ..... -/-/ö; .... 44,8 êâ. ì, âêîìïëåêò. êóõíÿ, ........... 36000, òîðã ð-í âóë. Øåâ÷åíêà, -/-/ö; .. 44,4 êâ. ì, ñòåë³-ã³ïñîêàðòîí; ........... 38000, òîðã öåíòð; ..................... -/- ö; .... 41,8 êâ. ì, ïåðåïëàíóâ., òåõí.; .................. 65000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ó íîâîáóäîâàõ, ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì», îáë. ë³êàðí³, Êè¿âñüêèé ì-í òà ³í.; àâò. .. ................................. îïàë., ..................................................... â³ä 4900 ãðí./êâ.ì Êè¿âñüêèé Ìàéäàí;-/-; ....... 60 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí³êà; .......................... 42000 Ñîáîðíîñò³; ........... 5/9 ö; .. 67,3 êâ. ì, âáóä. ìåáë³, òåõí³êà, ñèãíàë³çàö³ÿ; 50000 ð-í ñò. «Àâàíãàðä»; . 3/9 ö; ... 88,9 êâ.ì, âáóäîâàíà ñó÷àñíà êóõíÿ, òåðì³íîâî; 69500 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; -/- ö; 63 êâ. ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò òà ìåáë³; ........ 48000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; -/- ö; ... 1/2 ö³íè ó êðåäèò, 95 êâ. ì; ........... 570 ó. î. /êâ.ì Ãîðä³þê; .................. 5/9 ö; .. 66,2 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà; . 55000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; -/-; ....... ïëîùåþ â³ä 60 äî 117 êâ. ì; ........... 48000-85000 Ñàãàéäà÷íîãî; ....... 1/9; ..... 66 êâ. ì, 2 ëîä泿, ìîæë. äîáóäîâà; ........... 43500 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 2/9 ö; .. 76 êâ.ì, ëàì³íàò, ë³÷èëüí.; 62000, òîðã Ñîáîðíîñò³; -/- ö; ..... 72,6 êâ.ì, âáóäîâàíà êóõíÿ, 2 áàëêîíè; ... 65000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; -/-; ....... 135/70/-, 2 áàëê. òà 2 ñ/â; ......................... 130000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; -/-; ...... 90/-/-/, åë³ò. ºâðîðåì., à/î, áð. äâåð³; ....... 95000 ð-í ÒÖ «Ñëîí»; ...... äîðîãèé äèçàéí.ðåìîíò, ñ-ìà ïðèáèðàííÿ «×èñòèé ä³ì», ................................. ëþñòðè ç êðèñòàë³â Swarovski; ............................. 150000

ÂÅËÈÊÎÃÀÁÀÐÈÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; ×åðíèøåâñüêîãî; ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»;

-/-ö; ..... 3 ê³ìí., 90 êâ.ì, ñèãíàë³çàö³ÿ, âáóä.ìåáë³; 83000 -/- ö; .... 98 êâ.ì, àâòîí. îïàë., äåêîð; ..................... 90000 -/-; ....... 95/-/-, à/î, âíóòð³øí³ ðîáîòè ....................... 54500 -/-; ....... 135/70/-, íîâîáóä., 2 áàëêîíè, 2 ñ/â; ...... 130000

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ. Ðîâàíö³; .............. íîâîáóäîâà, 2-ïîâ., öåãëà, 150 êâ. ì, òåðì³íîâî; 80000 Äóáí³âñüêà; ............ 1,5-ïîâ., ö, îíäóë³í, 3 ê³ìí, æèòë.,86 êâ. ì; ............ 90000 ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 1,5-ïîâ., 5 ê³ìí., 100 % ãîòîâí., ºâðîðåì., âáóä.ìåá., ... ................................. êóõíÿ,198,5 êâ.ì; .................................................... 145000 ñ. ϳäãàéö³; ............. 2-ïîâ., 6 ê³ìí., ñòÿæêà, 215 êâ. ì; ......................... 100000 ïåðåäì³ñòòÿ; .......... 2-ïîâ., 160 êâ. ì, âíóòð. ÷îðí. ðîá., 0,105 ãà;127000, òîðã ñ.Ç쳿íåöü; ............. 2-ï/ö, 4 ê³ìí., ñâ³òëî, áðóê³â., ãàðàæ, 176 êâ.ì; .... 110000 ïåðåäì³ñòÿ; ........... 1,5-ïîâ., óòåïë., ÷îðí. ðîáîòè, âåëèêèé ãàðàæ, 190 êâ. ì; .................................................................................................................... 105000 ñ.Ìèðíå, Ãîðîõ³âñüêèé. ð-í;1/ö, ÷îðí.ðîá., ä³ë.0,45 ãà ï³ä ñ/ã, 70 êâ. ì; 9500 ñ.Ç쳿íåöü; ............. 2 ï/ö; 7 ê³ìí., âáóä. ìåáë³, âìîíò. êóõíÿ, 181 êâ. ì; 190000

ñ.Ðîâàíö³; ............... 1,5- ï/ö, 5 ê³ì., ñòÿæ., øòóê., ãàðàæ, 160 êâ. ì; ...... 79000 ð-í ËÏÇ; .................. 2 ï/ö; êîìóí. ïîðó÷, ä³ëÿíêà 0,09 ãà, 495 êâ. ì; ...... 87000 ñ.Ç쳿íåöü; ............. 2 ï/ö, ºâðîðåì, 2 áàëêîíè, 360 êâ. ì; ......... 195000, òîðã ñ.Ãàðàçäæà; ............ 2ï/ö, áàñåéí, ëàçíÿ, 411 êâ. ì, 0,25 ãà; ................ 110000 ð-í âóë. Ëüâ³âñüêî¿; .......... 1/2, 29 êâ. ì, æèòë. ñòàí, êîìóí. íà âóë.; . 18000 ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 60 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, 0,06 ãà, âìåáë.; ................. 20000 ñ.Ç쳿íåöü; ............. 2-ïîâ., 147,5 êâ. ì, 5 ê³ìí., à/î, 0,10 ãà; ................ 140000 ñ.Ëèùå; ................... 2-ïîâ., 140,5 êâ. ì, 5 ê³ì., ä³ëÿíêà 0,15 ãà; .. 115000, òîðã

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ.Áîðàòèí; .............. 0,18 ãà, ð-í íîâ. ïîë³êë³í³êè, ï³ä çàáóä., êîìóí. ïîðó÷; 8200 ñ.Áîãîëþáè; .......... 0,10 ãà, ð³âíà, ïðèâàò., êîì. íà ïî÷àòêó ñåëà; ..... 5000 ñ.Áîðàòèí; .............. 0,12ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ìåæ³, ïîðó÷ íîâîáóäîâè; 12500 ñ.Áîðàòèí; .............. 0,12 ãà, (30õ40) ï³ä çàáóä., ìàñèâ «Ñòèð», º ñóì³æí³, ..... ................................. òåðì³íîâî; ............................................................. â³ä 5500 ñ.Ðîâàíö³; ............... 0,22 ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó;19800 ñ.Çàáîðîëü; .............. 0,30 ãà, ï³ä æèò. çàáóäîâó, ìîæë. ïðîäàæ ÷àñòèíàìè; 13000, òîðã ñ.Óñè÷³; .................... 0,20 ãà, ï³ä áóä³â., êîì. ïîðó÷, öåíòð ñåëà; .............. 5000 ñ.Áîãîëþáè; .......... 0,12 ãà, ï³ä. áóä³â., êîì. íà ìåæ³, òâåðäèé äî¿çä; ... 13500 ìàñèâ «²ñêðà»; ....... 0,10 ãà, ï³ä çàáóä., ìîæëèâèé âèá³ð ä³ëÿíîê; .......... 11300 ñ.Çàáîðîëü; ........... 0,10-0,24 ãà, ï³ä çàáóä., êîìóí. ïîðó÷; .......... 3500-12000 ñ.Ëèùå; ................... 0,12 ãà, ï³ä æèòë. çàáóäîâó, êðàñèâèé êðàºâèä; 7000, òîðã ñ.Òàðàñîâå; .............. 0,168 ãà, ï³ä æèòë. çàáóäîâó, ãàç, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³2200 ó.î./ñîòêà ñ.×àðóê³â; ............... 0,24 ãà, ï³ä æèòë. çàáóä., ïîðó÷ êîìóí³ê.; ....... äîãîâ³ðíà ñ.Áîðàòèí; .............. êîì. íà ìåæ³, òâåðäèé äî¿çä, õîðîøå ì³ñöåðîçòàø.; 14000 ð-í Âèøêîâà; ......... 0,16 ãà, êîì. íà ä³ëÿíö³, º ìîæë. ðîçøèðåííÿ ä³ëÿíêè; 33000 ñ.Áîðàòèí; .............. 0,12 ãà, õîð. òâåðäèé äî¿çä, õîð. ì³ñöåðîçò.; ............ 6000 ñ.Çàáîðîëü; ............. 0,4 ãà, ìîæë. ïðîäàæ ÷àñòèíàìè, êîìóí. ïîðó÷;1200 ó.î./ñîòêà ñ.Áîãóø³âêà; .......... 0,12 ãà, òâåðäèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷; ................ 8000 ð-í âóë.×åðíèøåâñüêîãî; 0,10 ãà, âîäà, ãàç, ñâ³òëî 40 ì â³ä ä³ë.; ..... 16000 ñ.Ðîìàí³â; .............. 0,25 ãà, ãàç, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³, áóä. ï³ä çíîñ;430 ó.î. /ñîòêà ñ.Ñìîëèã³â; ............. 0,25 ãà, ï³ä æèòë. + 0,30 ãà ï³ä ñ/ã, ãàç ³ ñâ³òëî íà âóë.;8000, òîðã ñ.ϳäãàéö³; .............. 0,12 ãà, ï³ä æèòë. çàáóä., êîìóí.íà ìàñèâ³, òåðì.; 12000 ñ.Îõîòèí; ................ 0,25 ãà + 0,14 ã,à ï³ä æèòë. òà ñ/ã, àñôàëüò. äî¿çä, ãàç, ñâ³òëî, ................................. âîäà; .. 500 ó.î. /ñîòêà ñ.Ðîâàíö³; ............... ñóì³æí³ ïî 0,24 ãà, ìîæë. ïðîäàæ ÷àñò., êîìóí³ê. ïîðó÷, ................................. òâåðäèé äî¿çä; ............................................ 850 ó.î./ñîòêà. ñ.Áîðàòèí; 0,12 ãà, ïîðó÷ ð. Ñòèð, àñô. äî¿çä, óñ³ êîìóí.; 125000 Åëåêòðîàïàðàòíà; . 0,10 ãà, ï³ä æèòë. çàáóä., äóñ³ êîìóí³êàö³¿; ..... 19000 ð-í âóë.. Ëüâ³âñüêî¿; ï³ä çàáóä. 0,25 ãà, ñ/ã ïðèçí. 0,17 ãà, âñÿ äîêóìåíòàö³ÿ; 70000

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Ï²Ä ÊÎÌÅÐÖ²Þ 3-ê³ì. êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 1/9, ö, 62 êâ. ì, ïîðó÷ òîðã.öåíòð; ....... 45000 3-ê³ì. êâàðòèðó â ð-í³ ê-òðó «Ïðîì³íü», 1/5, ö, 64 êâ. ì, ìîæë. äîáóä; 49000 3-ê³ì. êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà , ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì», 1/9, ö, 65 êâ. ì..;47300 ñ.Ðîâàíö³; çåì. ä³ëÿíêà, 0,20 ãà, òåõí. äîêóì., êîìóí. ïîðó÷; ..... äîãîâ³ðíà ³äðîäæåííÿ, 1/5, ö, â³êíî ³ ëîäæ³ÿ íà ïðîñïåêò, êîñì.ðåì., 57 êâ. ì; . 72000 ð-í ÇÀÃÑó; 115 êâ. ì, ÷àñòê. ºâðîðåì., ïë. â³êíà, íîâà ñ/ò; .. 1700 ó. î./ êâ. ì ïîðó÷ ÒÖ «Ñëîí»; 14 êâ. ì, ôàñàäíå ïðèì., åëåêòð., îõîðîíà; .... 11000 ó. î. ñ.Æèäè÷èí; àäì.-ñêëàä. ïðèì³ù. 165 êâ. ì, 0,16 ãà, åëåêòðîïîñòà÷.; 130000 ð-í ðàãñó; ôóíêö³îí. ñàëîí-ïåðóêàðíÿ, 64,3 êâ. ì, º ìîæë. äîáóäîâè; 95000 öåíòð; ...................... ïðèì³ùåííÿ, 200 êâ. ì, º ñêëàä òà ñàíâóçîë; 1500 ó. î./êâ. ì

ÎÐÅÍÄÀ ÊÂÀÐÒÈÐ 1-ê³ìíàòí³, ð³çí³ ðàéîíè ì³ñòà, .................................................. â³ä 800 ãðí./ì³ñ. 2-ê³ìíàòí³, ð³çí³ ðàéîíè ì³ñòà, ................................................ â³ä 1300 ãðí./ì³ñ. 3-ê³ìíàòí³, ð³çí³ ðàéîíè ì³ñòà, ................................................ â³ä 1600 ãðí./ì³ñ. Áóäèíêè, ð³çí³ ðàéîíè ì³ñòà, .................................................. â³ä 1200 ãðí./ì³ñ. Êâàðòèðè VIP-êëàñó, äîðîã³ ìåáë³, òåõí³êà. ..... â³ä 300 ó.î./ì³ñ., 200 ãðí./äîáà

ÊÓÏËÞ! ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ! Êâàðòèðó ó çäàí³é íîâîáóäîâ³ àáî ïðèâàòíèé áóäèíîê. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âíèöòâî â Ëóöüêó òà ïåðåäì³ñò³.

Ç ïðèâîäó îðåíäè, êóï³âë³ ÷è ïðîäàæó íåðóõîìîñò³ çâåðòàéòåñÿ ó ÁÖ Ãðàíä Ïåðñîíà, êàá. 204. òåë.: 063-867-33-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 3/5, ö, 34/17/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, í³øà, ïàðêåò, áðîíüîâàí³ äâåð³. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê³íîòåàòðó «Ïðîì³íü», 2/3, ö, 50 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 31000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32, 050-670-16-53 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 33 êâ. ì, ê îñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 23 000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 4/9, 38/20/5,2, ðåìîíò, âñòàíîâëåí³ äâåð³, ë³÷èëüíèêè, ñàíòåõí³êà íîâà. Ö³íà: 25000 ó.î. Êîíòàêòè: 099-388-52-62 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 5/5, ö, 37/21/7,5, ðåìîíò, ñàíâóçîë — êàõåëü, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 8/9, ö, 30/-/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí. Ö³íà: 21000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 2-ïîâ., ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, çàñêëåíèé áàëêîí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 093-363-26-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 35 êâ. ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, ì³æê³ìíàòí³ äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 23400 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹ 5, 2/2, 35/21/6, ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, êîòåë. Ö³íà: 22000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-653-58-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 4/5 Ö, 30/17/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 25000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹ 5, 31,4 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ºâðîñòåë³. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-18

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 4/5 ö., 30/17/6. Ö³íà: 25000 ó. î., òîðã Êîíòàêòè: 099-329-31-15

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ñ. Ã. Ïîëîíêà, 3/5 ö., 36/18/12, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, àáî îáì³í íà áóäèíîê. Ö³íà: 22000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 096-971-81-62, 099-329-31-15 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ñ. Ñòðóì³âêà, 38 êâ. ì, ÷àñòêîâ³ çðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà – 3 ñîòêè. Ö³íà: 17000 ó.î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ñìò. Ìëèí³â, 3/3, 36/20/8, áåç ðåìîíòó, õë³â, àáî îáì³í ç äîïëàòîþ â ì. Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà»

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ Ëóöüêà, âóë. ßðîùóêà, 1/ 3, 30 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âèñîê³ ñòåë³, êåðàì³÷íà öåãëà, íîâ³ ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ë³÷èëüíèêè, òåëåôîí, ï³äâàë. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-332-78-72 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 1/3, ö, 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 30 êâ. ì, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 098-055-21-17

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 2/5, ö, 33 êâ. ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, çðó÷íå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, òåëåôîí, ï³âäåííà ñòîðîíà, ï³äâàë, àáî îáì³íÿþ íà 2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Ö³íà: ïîì³ðíà. Êîíòàêòè: 095-655-63-23, 095-711-24-27

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ñòàðîãî ì³ñòà, 2/2, ö, 37/17/7, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ïëèòêà òà åëåêòð. ïðîâ³ä, àâò. ï³÷íå îïàëåííÿ. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 2/5, ö, 33 êâ. ì, ðåìîíò, ñàíâóçîë — êàõåëü, áàëêîí. Ö³íà: 28000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5 ö., 31 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 23000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-758-68-93

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 4/5 ö., 31/17/7, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 31000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 4/5, ï, 44 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 34000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 096-878-30-84

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 34.3 êâ. ì, ðåìîíò, ïàðêåò, õîðîøèé ñòàí. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà áóëüâàð³ Äðóæáè Íàðîä³â, 3/9, ö, 34 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, íîâà ïëèòêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 29000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 5/9, ðåìîíò, «ï³ä êëþ÷», êâàðòèðà çàêðèòà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-232-18-65

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. 8 Áåðåçíÿ, 2/5 Ö, 32/-/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â ñóì³æíèé, áàëêîí, 3 êâàðòèðè íà ïîâåðñ³. Ö³íà: 25000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 51 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. 8 Áåðåçíÿ, 2/5 ö., 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, íîâîáóäîâà, 48/24/11, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñêëîïàêåòè, 3/9, ö, âèñîê³ ñòåë³, áóäèíîê óòåïëåíèé, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. 8 Áåðåçíÿ, 2/5, ö, 32 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 25000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà áð. Äðóæáè Íàðîä³â, 2/9, ö, 34 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 24000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà áð. Äðóæáè Íàðîä³â, 2/9, ö, 36 êâ. ì, ç í³øåþ, çàñêëåíèé áàëêîí, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 28000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà áð. Äðóæáè Íàðîä³â, 2/9, ö, 37 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-425-99-92 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà áð. Äðóæáè Íàðîä³â, 3/9, ö, 35 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ëàì³íàò, âåíåö³àíñüêà øòóêàòóðêà. Ö³íà: 29000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà áóë. Äðóæáè Íàðîä³â, 2/9, ö, 36 êâ. ì, â ê³ìíàò³ º í³øà, õîðîøèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñ/â ïëèòêà. Êîíòàêòè: 093-499-44-68, 050-438-95-05, 29-49-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. 8 Áåðåçíÿ, 2/5, ö. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. 8 Áåðåçíÿ, 34 êâ. ì. Ö³íà: Çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 097-347-08-99, 095-178-04-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 8/9, ö, 41 êâ.ì, ñòÿæêà, øòóêàò., ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà, áð. äâåð³. Ö³íà: 32000 ó.î. Êîíòàêòè: 095-328-85-45 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 2/5, ö, 24/-/6, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 22000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-15 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 8/9, öåãëà, 39/20/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, í³øà, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 2/5, ö, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîüîâàí³ äâåð³. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02


6

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

“ВОЛИНСЬКЕ

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

АГ Е Н ТСТВО

НЕРУХОМОСТІ”

НАША АДРЕСА: М.ЛУЦЬК, ПР-КТ ПЕРЕМОГИ, 18 É 2 3-45-96, 050-207-29-72, 063-396-80-12 É 23-21-60 w w w . v o l y n - r e a l t y . c o m . u a

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 3/5, ö, 29.2/16/6, òåëåôîí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: 29500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-519-70-49

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 5/5, ö, 36 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áàëêîí íå çàñêëåíèé. Ö³íà: 25000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-016-34-54

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 4/5, ö, 29,1 êâ. ì, êóõíÿ 6 êâ. ì. Ö³íà: 26000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-183-72-94, 095-440-56-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 1/5, ö, 24/12/6, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 19000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 4/5, ö, 30/-/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 25000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, â öåíòð³ ì³ñòà, 32 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-837-79-73

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 7/9, ö, 26/-/7, çàñêëåíèé áàëêîí, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 27 êâ. ì. Ö³íà: 20000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-055-21-17

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 7/9, ö, 35/18/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 4/5 ö., 34 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 26000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 29-49-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîðîí³õ³íà, 5/5, ö, 22/12/5, õîðîøèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîðîí³õ³íà, 5/5, ö, 24/12/6, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 19000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîðîí³õ³íà, ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó, 4/5, ö, 22 êâ. ì. Ö³íà: 20000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-151-26-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 2/5, ö, 33/18/6, ñ/â ñï³ëüíèé, áàëêîí íå ç/ñ, êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 27000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-016-34-54, 72-31-26

Ìåòðàæ êâàðòèðè: çàãàëüíà ïëîùà/æèòëîâà ïëîùà/ïëîùà êóõí³, (55/45/6) ïîâåðõ (5/5ö)

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 7/9, ö, 36/18/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, í³øà, íîâ³ äâåð³, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 27000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, 5/5 ö., 31 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 23000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, 8/9, ö, 38 êâ. ì, â ê³ìíàò³ í³øà, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 2/5, ö, 33/-/6, çàñêëåíèé áàëêîí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 4/5, ðåìîíò. Ö³íà: 26000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-195-34-76

ö - öåãëÿíèé áóäèíîê

âóë. - âóëèöÿ

ï - ïàíåëüíèé áóäèíîê

ïë. - ïëîùà

ç/á ïåðåêðèòòÿ -

ïð - ïðîñïåêò

çàë³çîáåòîíå ïåðåêðèòòÿ ó. î. - óìîâí³ îäèíèö³

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 5/5, ö, 32/16/ 6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 23000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà.-Àðòåìîâñüêîãî, 2/5, ö, 30/17/ 7., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2/2, 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 23 000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2/2. ö, 32/-/6, ðåìîíò, ñ/â — êàõåëü, ñ/ò íîâà, äàõ ï³ñëÿ ðåìîíòó. Ö³íà: 24000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 32 êâ. ì. Ö³íà: 24000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-169-06-60

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, ðåìîíò. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-169-06-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ªðøîâà, 5/6, ö, íîâîáóäîâà, 48 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20

êâ. ì - êâàäðàòí³ ìåòðè ñ/â - ñàíâóçîë

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 1/9, ö, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 78-54-38, 098-504-15-96, 097-347-08-99, ÀÍ «Àôðîä³òà» 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 4/9, ö, 51 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 7/8, 38 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 067-332-22-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 8/9, ö, 53 êâ. ì. Êîíòàêòè: 098-055-21-17 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ²âàíà Ôðàíêà, 5/9, ö, 52 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ʳâåðö³âñüê³é, 22 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 1 ïîâåðõ, º áàëêîí. Ö³íà: 17000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-749-95-04 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíîâàëüöÿ, 8/9, ï, 36.2/-/-, í³øà, ñàíâóçîë îêðåìî, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àáî îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. ×åõîâà, Êîïåðíèêà, Ñóâîðîâà. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 1/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 25000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 11 À, 7/9 ö., áåç ðåìîíòó, ç/ñ áàëêîí. Êîíòàêòè: 28-13-25

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, 36/18/9, ï, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, øêîëà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 20-02-19, 050-242-53-44, 095-402-95-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ö, 52 êâ. ì, äàõîâà êîòåëüíÿ. Ö³íà: 35000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ö, 52/-/-, çäàíà íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 32 000 ó.î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/9, ï. 35/17/8,6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 29000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/9, ö, 50/20/10, àâò. îïàëåííÿ, íîâèé áóäèíîê, ïë. â³êíà, áð.äâåð³, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, ñàäîê, òåðì³íîâî. Ö³íà: 37500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 20-02-19 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 49 êâ. ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 093-499-44-68 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 5/5, ö, 36 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 5/9, ö, 49 êâ. ì, çäàíà íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, âìîíòîâàíà êóõîííà ÷àñòèíà, ìåáë³. Êîíòàêòè: 096-425-99-92

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 3/5, ö, 30 êâ. ì, ç ðåìîíòîì, áàëêîí çàñêëåíèé, ìåáë³. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ºâðîðåìîíò, 53/27/13, íîâèé áóäèíîê, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë 30 êâ. ì, ãàðàæ 25 êâ. ì, âàð³àíòè îáì³íó íà á³ëüøó ïëîùó, ìîæë. â³äòåðì³íóâàííÿ. Êîíòàêòè: 096-733-74-03

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 7/9 Ö, 36/-/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, í³øà, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 29000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ö, 49 êâ. ì, çäàíà íîâîáóäîâà, ë³÷èëüíèêè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 37500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/5, ö, 41 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáó òîâà òåõí³ê à. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32, 050-670-16-53

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ö, 53 êâ. ì, äàõîâà êîòåëüíÿ, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ãàðàæ. Ö³íà: 46000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ö, 53 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ. Ö³íà: 46000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-659-03-44 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 8/9, ï, 35/-/9, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîðó÷ øêîëà, äèòñàäîê. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 8/9, ö, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 098-055-21-17 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 8/9, ö. 42,5/18/10,5, íîâîáóäîâà, àâò. îïàëåííÿ, áð. äâåð³, ñêëîïàêåòè, ë³÷èëüíèêè, ñòÿæêà. Ö³íà: 34500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 9/9, ïàíåëü, 34/18/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 30000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, íîâîáóäîâà, 50 êâ. ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ï, 37 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê, òåðì³íîâî. Ö³íà: 24000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 3/3, ö, 34/21/6, áåç ðåìîíòó, ï³äâàë, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè ìàíñàðäíîãî ïðèì³ùåííÿ. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëèïèíñüêîãî, 3/9, ö, 45 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íàëèâàéêà, 1/5, ö, 30/18/5, æèòëîâèé ñòàí, ì³ñöå äëÿ äîáóäîâè. Ö³íà: 24000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íàëèâàéêà, 5/5, ö, 23 êâ. ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Êîíòàêòè: 093-499-44-68


7

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

- продаж, купівля

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ.

Âîë³; ........................ 2/5 ö; .. 31/16,3/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ...... 27000, òîðã 8 Áåðåçíÿ; .............. /-/; ....... 34 êâ. ì; ................................................ äîãîâ³ðíà Ãðóøåâñüêîãî; ......... 1/4 ö; 30,2/16,6/6, ìîæëèâèé êðåäèò íà 20 ð., ï³ä 18 %; 200000 ãðí. Ïåðåìîãè; ............... 1/4 ö; 27,8/15,8/-, ìîæëèâèé êðåäèò äî 20 ð., ï³ä 18 %;184000 ãðí. Êðàâ÷óêà; ............... 8/9 ö; .. 42,5/18/10,5, íîâîáóä., ë³÷.; .............. 34500, òîðã ñìò.Ìëèí³â; ............ 3/3 ö; .. 36/20/8, áåç ðåì., º õë³â, îáì³í ç äîïë. íà ì. Ëóöüê;

Ùóñºâà; ................... 2/5 ö; ... 22,2/12/-, «ìàëîñ³ìåéêà», ç/ñ áàëêîí, ïë. â³êíà; 19000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 6/9 ö; .. 40/24/9, êîñì. ðåìîíò; ................................ 35000 Ñîáîðíîñò³; ........... 2/9 ö; .. 29/-/-, ðåìîíò, îáì³í íà 2-ê³ì. êâàðòèðó; .. 25000 Ôåäîðîâà; ............. 3/9 ï; .. 36/-/-, êîñì. ðåìîíò; ................................... 27000 Ñîô³¿ Êîâàëåâñüêî¿; 4/5 ö; 30/-/-, ð-í øêîëè ¹ 23, ì³ñöå á³ëÿ ïàðêó; .. 30000 Ñîáîðíîñò³; ........... 6/9 ö; .. 40/20/8, ç ìåáëÿìè; ..................................... 35000 Ãîðä³þê; .................. 1/5 ö; .. 25/-/-, áåç ðåìîíòó; ..................................... 20000 ×îðíîâîëà; ........... 2/5 ö; .. 47 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò; .......... 44500 Àðöåóëîâà; ............ 8/9 ö; .. 41,1 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâò. îïàëåííÿ; .... 32000 Øåâ÷åíêà; ............. 6/12 ö; 34 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò; .......... 35000 Ôåäîðîâà; ............. 3/9 ï; .. 36/-/-, êîñì. ðåìîíò; ................................... 27000 ²âàíà Ôðàíêà; ........... 6/9 ö; ... 52/-/-, íîâîáóäîâàà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; 6000ãðí./êâ.ì Êðàâ÷óêà; ............... 8/9 ö; .. 40/-/-, àâò. îïàëåííÿ, ìåáë³, ºâðîðåìîíò; 47000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ×îðíîâîëà; ........... 4/5 ö; .. 66,4/-/-, íîâîáóä., ç/ñ ëîäæ., êîòåë; ........... 63000 Ëüâ³âñüêà; .............. -/- ; .. ï³ä êîìåðö³éíå ïðèì³ùåííÿ; ................ äîãîâ³ðíà Ãîðä³þê; .................. 9/9 ï; .. 48/-/-, ðåì., êóõíÿ ³ âàííà – ïëèòêà; .......... 37000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 6/9 ö; .. 61,5/-/, ë³÷èëüí. ãàçó, âîäè; .............. 59000, òîðã Ãîðä³þê; .................. 1/9 ï; .. 48,4/-/8, ïàðêåò, ìîæë. äîáóä.; ........ 39000, òîðã Ñîáîðíîñò³; ........... 1/9 ö; . 46/-/-, êóòîâà, àáî îáì³í íà 1-, 2- ê³ìí. êâàðò.; .. Ñîáîðíîñò³; ........... 1/5 ö; .. 50/-/8, ÷åñüê. ïðîåêò, êëàä., ïîäâ.; ............. 39000 Êè¿âñüêèé ì-í; ...... 7/9 ö; .. 50/30/8, ïàðêåò; ................................. 42000, òîðã Ìîëîä³; ................... 9/9 ; .... 58/17/14/11, ðåì., ïëèòêà, ç/ñ áàëêîí;40000, òîðã Ñîáîðíîñò³; ........... 7/9 ö; .. 48,6/18/12/9, ï³äëîãà òà â³êíà äåðåâ’ÿí³; 50000, òîðã Çàöåïè; ................... 7/9 ö; .. 59/33/10, ïëèòêà ñ/â òà êóõíÿ; ........ 55000, òîðã Ãðóøåâñüêîãî; ...... 4//4 ö; 46/-/-, ïë. â³êíà, áàëêîí ç/ñ, òåõïîâåðõ; .... 35000 Äåêàáðèñò³â; ......... 2/5 ö; .. 44/-/-, âìîíòîâàí³ ìåáë³; .................. 38000, òîðã Íàëèâàéêà; ............. 3/5 ö; .. 52.1/-/7, íîâà ñ/ò, áåç áàëêîíà; ........ 45000, òîðã Ëåñ³ Óêðà¿íêè; ....... 2/3 ö; .. 39/27/6, ïåðåïëàíóâ., ïàðêåò, áàëêîí ç/ñ; . 40000 Ïèñàðåâñüêîãî; .... 1/9 ö; .. 44/-/7, äåð. â³êíà, ïàðêåò, íà â³êíàõ ðåø³òêè; 32000 Äóáí³âñüêà; ............ 1/4 ö; .. 50,5/28,4/-, ìîæëèâèé êðåäèò íà 20 ðîê³â ........... ................................. ï³ä 18 %; .......................................................... 304000 ãðí. ñìò.Òîð÷èí; ............ 2/2 ö; .. 40/-/20, ãàç â áóä., ïîðó÷ øêîëà, ðèíîê; .... 15000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êîíÿê³íà; ................ 1/-; ...... 73 êâ. ì, àâñòð³éñ. áóäèíîê, ºâðîðåìîíò; 40000 Ä. Íàðîä³â; ............. 7/9 ö; . 61/36,5/7,5, ë³÷. âîäè, áàëêîí íå ç/ñ; 46000, òîðã Êîíÿê³íà; ................ 5/9 ö; .. 86/-/8, íîâîá., ëîäæ³ÿ íå ç/ñ, âåëèêà; 5900/ êâ. ì Êðàâ÷óêà; ............... 8/9 ï; .. 65/40/9, ëîäæ., ïëèòêà, ç/ñ áàëêîí; .. 55000, òîðã Êðàâ÷óêà; ............... 3/9 ï; .. 66,4/39/10, áàëê. ³ ëîäæ. ç/ñ, ñ/â ïëèòêà; ... 47000 Íîâî÷åð÷èöüêà; .... 3/5 ö; .. 70/-/12, ïàðê., áàëê., àáî îáì³í íà äâ³ 1-ê³ìí.;62000 Ñîáîðíîñò³; ........... 9/9 ö; .. ðåìîíò; ....................................................... 70000 Êðàâ÷óêà; ............... 5/6 ö; .. 67/-/9, ç/ñ ëîäæ., áàëê., ñêëîïàê., ï³äâ., òåë., 63000 Êðàâ÷óêà; ............... 5/5 ö; .. 88/22/14/14/12, ç/ñ áàëê., ëîäæ.; ................. 85000 Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; ...... 1/9 ö; 69/10/-, êîñì. ðåìîíò, ï³ä îô³ñ; äîãîâ³ðíà Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; ...... 1/9 ö; 69/10/-, êóòîâà, ï³ä îô³ñ; ........... äîãîâ³ðíà

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ 3-ê³ì. êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 1/9, ö, ìîæëèâà äîáóäîâà äî ................. ................................. àâòîñòîÿíêè; .................................................. 92000, òîðã Ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Ñòð³ëåöüê³é, 1/4, ö, 103 êâ. ì, (11 êâ. ì — 1-ïîâ., ......... ................................. ðåøòà ï³äâàë, 4 ê³ì. (35; 25;10;9 êâ. ì), ........................... ................................. òåëåôîí, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ; ........................... 40000, òîðã 4-ê³ì. êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, 1/9, ï, 2 ëîä泿, ç ÿêèõ äâà ï³äâàëà;100000, òîðã ³äðîäæåííÿ; 1/5 ö, 42,5 êâ. ì, ìîæ. äîáóäîâà; .......................... 40000, òîðã ³äðîäæåííÿ; 1/5 ö; 42 êâ. ì, äåðåâ’ÿíà íîâà ñòîëÿðêà.; .......... 42000, òîðã гâíåíñüêà; 1/2 ö; 44,5 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ, ï³ä îô³ñ, º ãàðàæ, õë³â; ... 40000 Ñêëàä íà âóë. Ìàìñóðîâà, 300 êâ. ì. âñ³ êîìóí.; ................................. 150000 Ïðèâîêçàëüíà; 47 êâ. ì, îô³ñ º îêðåìèé âõ³ä, çðîáëåíèé ðåìîíò; ..... 80000 Ïðèì³ùåííÿ â ì. Êîâåëü, 100 êâ. ì, 5 ïîâåðõ³â ëåãêî¿ êîíñòðóêö³¿;äîãîâ³ðíà ñìò.Ìàíåâè÷³, ñêëàä, 320 êâ. ì, 2-ïîâ., ñêëàä, õîëîä-ê, àâòîíîìíà; äîãîâ³ðíà

ÊÓÏËÞ: 1-ê³ì. êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, ............................................................. òåðì³íîâî; 2-ê³ì. êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, ................................................ òåðì³íîâî

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íîâî÷åð÷èöüê³é, 6/6, ö, 50 êâ. ì, êîòåäæ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñêëîïàêåò, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè ìàíñàðäè. Ö³íà: 45 000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 098-504-15-96, 097-347-08-99, ÀÍ «Àôðîä³òà» 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Î㳺íêà, 2/2, ö, 35/21/6, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 22000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-653-58-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Î㳺íêà, 3-ïîâ., öåãëÿíèé áóäèíîê, 36 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 093-363-26-98

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é, 4/5, 33,2 êâ.ì, áàëêîí ç/ñ, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïëèòêà. Ö³íà: 28000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-378-75-43 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é ( ð-í Êè¿âñüêîãî ì-íó), 3/5, ö, 34 êâ. ì, í³øà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 26000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-545-48-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 4/5, ö, 30/17/6, ðåìîíò, ñ/â — êàõåëü, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 26000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Î㳺íêà, 3/3, ö, 36 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-499-44-68

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 5/5, ö, 32/16/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 23 000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Îðäæîí³ê³äçå, 2/5, ö, 24 êâ. ì, ê³ìíàòà ç í³øåþ, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 066-644-94-49

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñ. Áàíäåðè, 4/5 ö., 32 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Îðäæîí³ê³äçå, 3/5, ö, 30/19/5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 4/9, ö, 35,4 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-432-26-42

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïîòåáí³, 1/5, ö, 24 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 21000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-545-48-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 5/9, ö, 36/18/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ç í³øåþ. Ö³íà: 25000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïîòåáí³. Êîíòàêòè: 093-368-94-87 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é, 1/5, ö, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. Êîíòàêòè: 095-402-50-55

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 50, ð-í ËÏÇ, ïëîùåþ 28,5 êâ. ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 050-378-29-95

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é, 4 ïîâåðõ, ö, 33 êâ. ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 096-425-99-92

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 8/9, ö, 29 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 22000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32, 050-670-16-53

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êðàâ÷óêà; ............... 7/9 ï; .. 50/-/-, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ; ........... 36500 ³äðîäæåííÿ; ........ 7/9 ö; .. 51/-/-, áåç ðåìîíòó; ..................................... 40000 Ãîðä³þê; .................. 7/9 ö; .. 50 êâ. ì, ðåìîíò, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà; .......... 39500 Êðàâ÷óêà; ............... 5/9 ö; .. 68 êâ.ì, íîâîáóäîâà çäàíà; ....................... 60000 Âèãîâñüêîãî; ......... 2/5 ö; .. 76 êâ.ì, íîâîáóäîâà çäàíà; ....................... 75000 Êè¿âñüêèé Ìàéäàí;8/10 ö; 72 êâ. ì, íîâîáóäîâà; ................................. 45000 ×îðíîâîëà; ............ 2/5 ö; ... 68/39/13, íîâîáóäîâà çäàíà, àâò. îïàëåííÿ; 65000 Ìîëîä³; ................... 5/9 ö; .. 51,5 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ............................. 37500 Ñîáîðíîñò³; ........... 2/5 ö; .. 49 êâ. ì, êá³ëÿ Àâåðñó; ............................... 43000 Âèííè÷åíêà; .......... 3/5 ö; .. 44/28/-, êîñì. ðåìîíò; ................................. 35000 Ôåäîðîâà; ............. 2/5 ö; .. 51 êâ. ì, æèòë. ñòàí, çðó÷íå ì³ñöå; ........... 42000 Ãðóøåâñüêîãî; ...... 6/9 ö; .. 58/-/14, ºâðîðåìîíò, ³ìïîðòí³ ìåáë³; ......... 52000 Øîòà Ðóñòàâåë³; .... 6/9 ö; .. 52/-/-, ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³; ............... 38000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ñîáîðíîñò³; ........... 4/9 ï; .. 65,5 êâ, ì, ð-í ðàãñó, ç/ñ ëîäæ³ÿ; ................ 42000 ³äðîäæåííÿ; ........ 2/9 ö; .. 65 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò; ........................... 41000 ËÏÇ; ......................... 2/4; ...... 106 êâ. ì, (ÊÌ «Ô³ëüâàðîê»), íîâîáóä.;4500ãðí./êâ.ì Êè¿âñüêèé ì-í; ...... 2/9 ö; .. 66/-/-, ðåìîíò; .................................... 55000, òîðã. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 4/5 ö; .. 57 êâ. ì, ê³ì. ðîçä., ñ/â ðàçîì, ðåìîíò; .... 40000 Ëüâ³âñüêà; .............. 4/5 ö; .. 50 êâ. ì, ð-í ÑÌ «Íàø êðàé», ºâðîðåìîíò;36000 Ãîí÷àðà; .................. 6/9 ö; .. 132 êâ. ì, ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì», íîâîá..; .... 125000 ³äðîäæåííÿ; ........ 4/5 ö; .. 70 êâ. ì, íîâîá., ïåðåøïàêëüîâÿ; ............. 59000 Êîíÿê³íà; ................ 3/9 ï; .. 62/-/-, ðåìîíò, ìîæë. êðåäèò; ..................... 50000 Çàöåïè; ................... 7/9 ö; ... 86 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; 70000

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ.Òàðàñîâå; ............ 80 êâ. ì, öåãëà/øëàê, ñàä, õë³â, ïîãð³á, 16,5 ñîòèõ; 46000 Ñòåïîâèé, 2 ïð; ..... 2-ïîâ., 204/122/16, ãàðàæ, îãë. ÿìà, êîòåë., ï³äâàë, 2 âèä. ................................. îïàë., çåì. ä³ë., ìîæë. îáì³í íà 2-ê³ìí. êâàðò. ç äîïë. .... ................................. â íîâîáóä.; .............................................................. 120000 гâíåíñüêà; ............ 175 êâ. ì, 0,10 ãà, àâòîí. îïàë., ìîæë. îáì³í .................. ................................. íà êâ. ç äîïë.; .......................................................... 115000 ñ. Ðîâàíö³; .............. 2-ïîâ., 185 êâ. ì, çàáóä. ñåêòîð, äîð. òâåðä. ïîêð., ........ ................................. 0,10 ãà, ãàðàæ – 27 êâ. ì, ÷åðâ. öåãëà; ïî ôàñàäó êë³íêåðíà ................................. öåãëà ç ͳìå÷÷èíè; .................................................. 120000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ. óðêà Ïîëîíêà; .. 10 ñîòîê, ï³ä áóä³â., ð³âíà, íà ãîðáî÷êó, 30 ì â³ä Ñâ³òëà, ................................. 20 ì â³ä ãàçó (âñ³ êîìóí³ê. ïîðó÷); ............................ 9000 Âîëîäèìèðñüêà; ... 10 ñîòîê, ïîâîðîò á³ëÿ çíàêà «Ëóöüê»; .................. 18000 ñ. Óñè÷³; ................... 19,4 ñîòîê, 15 êì â³ä Ëóöüêà, ï³ä áóä³âíèöòâî; ....... 9500 ñ. óðêà Ïîëîíêà; .. 10 ñîòîê, ï³ä áóä³â., ð³âíà, 70 ì â³ä Ñâ³òëà, 50 ì â³ä ãàçó, ................................. çà¿çä ç äâîõ ñòîð³í, ïîðó÷ çàáóäîâè; ...................... 10000 ñ. Ãàðàçäæà; ........... 12 ñîò.; ð-í íîâî¿ öåðêâè, êîìóí³ê. ïîðó÷; ........ 1250/ñîò. ñ.Âèøê³â; ................ 9 ñîòîê, çðó÷. äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿; ................. äîãîâ³ðíà ñ. Ëèùå; .................. 16,5-19, º âîäà, ãàç, ä³ë. íà öåíòð. äîðîç³, ........................ ................................. ïîðó÷ áóäèíêè; ...................................................... 800/ñîò. ñ. Ðîâàíö³; .............. º 4 ä³ëÿíêè ïî 25 ñîòîê, çà øêîëîþ, îäíà îêðåìî, .......... ................................. òðè ñóì³æí³, ï³ä áóä³âíèöòâî; ......................... 1000/ñîòêà

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, 3/9, Ï, 34/-/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â — êà õåëü, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 26000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, 3/9, ï, 35 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×åðíÿõîâñüêîãî, ð-í äåïî, 23 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 20 000 ó. î. Êîíòàê òè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×åðíÿõîâñüêîãî, ð-í òðîëåéáóñíîãî äåïî, «ìàëîñ³ìåéêà», 2/5, 22/12/-, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí, âàííà, òóàëåò — íîâà ïëèòêà. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-255-45-65 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×åðíÿõîâñüêîãî. Êîíòàêòè: 050-775-12-21, 050-573-00-70 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×êàëîâà (ð-í ãîò. «Ìîòîð»), 2/2, ö, 35,9 êâ.ì. Ö³íà: 28000 ó.î. Êîíòàêòè: 095-328-85-45 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×êàëîâà, ïëîùà 36/20/10,5 2/2, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, íîâ³ òðóáè, õîðîøèé ðåìîíò, íîâèé äàõ, äâ³ð. Ö³íà: 29000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-186-97-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/5 ö., 47 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çäàíà íîâîáóäîâà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 44500 ó.î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 3/9, ö., 50 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ, ïë. â³êíà, áð. äâåð³, íîâèé áóäèíîê, ïîðó÷ øêîëà, äèò. ñàäîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 4/5, ö, 43 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 48000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-659-03-44 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 4/5, ö, 43/19/10, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 50 êâ. ì, 3/5, ö, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äèçàéíåðñüêèé ïðîåêò, ìåáë³. Ö³íà: 50 000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 1/5, ö, 32/19/5, õîðîøèé ðåìîíò, çá³ëüøåíà âàííà, ìîæëèâà äîáóäîâà. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ãîðä³þê; .................. 1/9 ï; Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 5/5 ï; Ø. Ðóñòàâåë³; ......... 4/5 ö; öåíòð; ..................... 3/5 ö; Âîë³; ........................ 5/5 ö; Ñòàí³ñëàâñüêîãî; .. 1/5 ö; Ñîáîðíîñò³; ........... 1/9 ö; Ãðóøåâñüêîãî; ...... 2/4 ö;

.. 36/18/9, .. 33/17/7, .. 34/18/6, .. 30/17/6, .. 32/17/6, .. 37/18/8, .. 35/18/8, .. 31/17/6,

æèòë. ñòàí; .................................... 27000 æèòë. ñòàí; .......................... 25000, òîðã ðåìîíò; .......................................... 25000 áåç ðåìîíòó; ........................ 26000, òîðã êîñì. ðåìîíò; ................................ 26000 ðåìîíò; ................................ 25000, òîðã áåç ðåìîíòó; ........................ 25000, òîðã æèòëîâèé ñòàí; ............................. 24500

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Àðöåóëîâà; ............ 4/5 ö; .. 53/-/8; .................................................. 37000, òîðã Ñàãàéäà÷íîãî; ....... 1/5 ö; .. 52/-/8, æèòëîâèé ñòàí; ................................ 37000 ³äðîäæåííÿ; ........ 4/5 ö; .. 52/-/8, ðåìîíò; ................................... 42000, òîðã Á. Õìåëüíèöüêîãî;3/3 ö; .. 48/-/7,2; ðåì., àâòîí. îïàë.; .............. 38000, òîðã Êðàâ÷óêà; ............... 7/9 ï; .. 50/-/8; êîñì. ðåì.; ........................................ 36500 гâíåíñüêà; ............ 2/5 ö; .. 48/-/6; õîðîøèé ñòàí; .................................. 37000 öåíòð; ..................... 1 ïîâ.; 43/-/10; àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò; ..... 30000 Âîë³; ........................ 4/4 ö; .. 45/-/6; ðåìîíò; ............................................. 38000 Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî; 6/9 ö; 53/-/8; ...................................................... 40000 Ñîáîðíîñò³; ........... 5/9 ö; .. 52/-/10, ðåìîíò; ........................................... 41000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ôåäîðîâà; ............. 6/9 ï; .. 67/-/9; êîñì. ðåì.; .............................. 48000, òîðã Ñîáîðíîñò³; ........... 1/5 ö; .. 60/-/8, ðåìîíò, ëîäæ³ÿ; ................................ 45000 Âîë³; ........................ 3/5 ö; .. 60/-/6, æèòëîâèé ñòàí; ...................... 43000, òîðã Çàãîðîäíÿ; ............. 2/9 ö; .. 66/-/8; .................................................. 43000, òîðã Êðàâ÷óêà; ............... 6/9 ï; .. 64 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .............................. 45000 Âåòåðàí³â; .............. 9/9 ï; .. 65 êâ. ì; ....................................................... 39000 Ìîëîä³; ................... 1/5 ö; .. 60/-/8, ðåìîíò; ............................................. 42000 Êîíÿê³íà; ................ 9/9 ö; .. 66 êâ. ì; ....................................................... 42500 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 5/9 ï; .. 65 êâ. ì, ðåìîíò, âìîíò. ìåáë³; ................. 55000 Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; 3/9 ö; 66/-/8; ........................................................ 48000 Êðàâ÷óêà; ............... 5/5 ö; .. 67/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ............ 48000, òîðã Ïîòåáí³; .................. 2/3 ö; .. 100/-/22,5; ºâðîðåìîíò, ï³äâàë, ãàðàæ; ... 125000 Øîòà Ðóñòàâåë³; .... 1/9 ö; .. 65/-/9; ............................................................ 48000 Êðàâ÷óêà; ............... 4/9 ö; .. 80 êâ.ì; äèçàéíåð. ðåì., ìåáë³; ................ 100000 Ñîáîðíîñò³; ........... 3/5 ö; .. ºâðîðåìîíò; ................................................ 55000

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ.Íîâîêîò³â; ........... 17 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 1-ïîâ., öåãëà, 30 ñîòîê; 27000, òîðã ñ. Òàðàñîâå; ........... 1-ïîâ., 4 ê³ìí., íàäâ. ñïîð., 14 ñîòîê; ........... 45000, òîðã Êîâåëüñüêà; ........... 170 êâ.ì, ö, ðåìîíò, 12 ñîòîê; ....................... 85000, òîðã ñ. Áîðàòèí; ............. 2-ïîâ., ö., 6 ê³ìí., ðåì., 2 ãàð., àëüò., íàäâ. ñïîð., ........... ................................. 24 ñîòêè; ............................................................. äîãîâ³ðíà ñ.Ðîâàíö³; ............... 2-ïîâ., ö, 180 êâ.ì, ðåìîíò; .................................. 140000 ñ.Ëèùå; ................... 2-ïîâ., ö, 160 êâ.ì, ðåìîíò, ï³äâàë, ãàðàæ, 0,20 ãà;75000 ñ. ϳäãàéö³; ............. 2-ïîâ.. ö, 220 êâ.ì, 0,1 ãà; ...................................... 115000 ð-í âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿; ö; 43 êâ.ì; .................................................... 28000 ñ.Çàáîðîëü; ........... 84 êâ.ì; ö, 4 ê³ìíàòè, ñ/â, ðåìîíò, 0,15 ãà; ............. 60000 ×åðíèøåâñüêîãî; . 1-ïîâ., 5 ê³ì., 120 êâ. ì, ñ/â, êóõíÿ, ãàðàæ, ...................... ................................. 4 ñîòêè; ...................................................................... 80000

ÇÅÌÅËÜÍÀ IJËßÍÊÀ ñ. Ñòðóì³âêà; .......... 6 ñîòîê, öåãëà, áóä. 5õ6, êàì³í; ..................... 24000, òîðã ñ. Ëèùå; .................. 12 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³; .............................. 12000

Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³ ìîæíà îçíàéîìèòèñü çà òåë. 21-04-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 2/5, Ö, 31/-/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñòîëÿðêà äåðåâ’ÿíà, ñ/â — ñó÷àñíèé êàõåëü, ñ/ò íîâà, áàëêîí. Ö³íà: 23000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 4/5, 31/18/5,6, ºâðîðåìîíò, äóøîâà êàá³íà, áàëêîí çàñêëåíèé, ïàðêåò, ïëèòêà. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 4/5, ö, 30 êâ. ì, «ñâ³æèé» ðåìîíò, çá³ëüøåíà ê³ìíàòà. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 4/5, ö, 32/18/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 20000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099234-42-94 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 4/5, ö, ïëîùà 23/12/5, «ìàëîñ³ìåéê à», êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 28-67-77, 050391-51-02

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5 Ö, 23/-/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âèð³âíåí³ ñòåë³, ñ/â êàõåëü, ïàðêåò, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 18000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 31/16/6, êîñì. ðåìîíò, ïàðêåò, ïëèòêà, ïë. â³êíà, áð. äâåð³. Ö³íà: 27000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, õîðîøèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/9, ö, 31/16/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, ñò³íè òà ñòåëÿ âèð³âíÿí³, 4 ê³ìíàòè íà ïîâåðñ³. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 5/9, ö, 34,9/18,5/7,1, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, â ðàéîí³ ë³êàðí³ ¹2, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5 ö., 24 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, í³øà, ïîðó÷ ñàäîê, øêîëà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 17000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 5/9, ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äóøîâà êàá³íà. Ö³íà: 19000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 098-504-15-96, 097-347-08-99, ÀÍ «Àôðîä³òà»

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 2/5, ö, 22 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32, 050-670-16-53

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5, ö, 31 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32, 050-670-16-53

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 6/9, ö, 38,6 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 2/5, ö, 23 êâ. ì, ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ç/ñ áàëêîí, â ê³ìíàò³ — í³øà. Ö³íà: 19000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 3/5, ö, 22 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà. Ö³íà: 22000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 28-67-77, 050-391-51-02

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 2/5, ö, 22 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áðîíüîâàí³ äâåð³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 78-54-38, 098-504-15-96, 097-347-08-99, ÀÍ «Àôðîä³òà»

ОГОЛОШЕННЯ ДРУКУЮТЬСЯ ПРОТЯГОМ ДВОХ ТИЖНІВ e-mail: 77-00-99@lutsk.afisha-info.com Адреса редакції: 43016, м. Луцьк, вул. Гаврилюка, 14

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 8/9, ö, 40/9/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³ (ð-í ô³ëàðìîí³¿), 30 êâ. ì, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 098-055-21-17


8

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

ОФОРМЛЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ СТРАХОВИХ ПОЛЮСІВ

М.

ÎÄÍÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ìîëîä³; ................... 3/5 ö; Íàëèâàéêà; ............. 1/5 ö; Ùóñºâà; .................. 1/5 ö; Ãîðä³þê; .................. 1/9 ï; Êðàâ÷óêà; ............... 2/9 ö; Ãîí÷àðà; .................. 5/5 ö; ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 1/1 ö;

.. 30/16/5; êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ......... 24000, òîðã .. 30/18/5; ì³ñöå äëÿ äîáóäîâè; ..................... 24000 .. 32/18/5; ì³ñöå äëÿ äîáóäîâè; ..................... 23000 .. 35/17,5/9; áåç ðåìîíòó; ............................... 25000 .. 52/-/-; íîâîáóäîâà çäàíà,; .......................... 32000 .. 50/-/-; íîâîáóäîâà çäàíà, ç/ñ ëîäæ³ÿ; ....... 37000 .. 38/-/-; 5 ñîò.çåìë³, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó; ....... 16000

ÄÂÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ð-í âóë.Äóáí³âñüêî¿;70 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ;4600 ãðí./êâ.ì Ïåðåìîãè; .............. 4/5 ö; .. 40/-/-; êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ...................... 33000 Ø.Ðóñòàâåëë³; ....... 9/9 ö; .. 52/-/-; ç/ñ ëîäæ³ÿ, òåõïîâåðõ; ..................... 35000 Çàöåïè; ................... 3/9 ö; .. 59/-/-; íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; 62000 Ãîí÷àðà; .................. 5/5 ö; .. 67/-/-; íîâîáóäîâà çäàíà; .................... äîãîâ³ðíà Êîâåëüñüêà; ........... 1/9 ö; .. 50/28/7; áåç ðåìîíòó, 2 ï³äâàëè; ................ 35000 Ñóõîìëèíñüêîãî; . 2/5 ö; .. 73/-/-; êóõíÿ-ñòóä³ÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ;73000 Ñîáîðíîñò³; ........... 5/9 ö; .. 50/28/8; êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................... 40000 Ïåðåìîãè; .............. 4/5 ö; 45/-/-; ºâðîðåìîíò, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè; ......... 37000 Âåòåðàí³â; .............. 8/9 ï; .. 49/28/9; êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................... 34000

ÒÐÈʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ......... 1/2; ...... 100 êâ.ì, êîòåäæíîãî òèïó, íîâîáóä. çäàíà; äîãîâ³ðíà Ìîëîä³; ................... 6/9 ö; .. 60/-/-; áåç ðåìîíòó; ..................................... 44000 Êðàâ÷óêà; ............... 3/9 ï; .. 65/-/-, êîñì. ðåìîíò; ......................... 42000, òîðã Ëüâ³âñüêà; .............. 4/5 ö; .. 50/-/-; ïåðåïëàíóâàííÿ, ºâðîðåìîíò; ....... 37000 ×îðíîâîëà; ........... 1/5 ö; .. 105/-/-; íîâ³ ìåáë³, àâò. îïàëåííÿ, 2 ñ/â; . 125000 ×îðíîâîëà; ........... 3/5 ö; .. 105/-/-; àâò. îïàëåííÿ, 2 ñ/â, ãàðàæ; ........ 155000 Êðàâ÷óêà; ............... 4/9 ö; .. 64/-/-; êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .................... 47000 ñ.Ðîêèí³; ................. 4/5 ö; .. 65/42/9; áåç ðåìîíòó; ........................ 32000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ........ 7/9 ö; .. 76/-/-; 4 ê³ìíàòè, ÷àñòêîâî ìåáë³; .............. 66000 Ìàçåïè; .................. 8/9 ö; .. 80/56/10; 4 ê³ìíàòè, õîðîøèé ñòàí; ........... 50000 Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; 2/9 ï; 72/46/9; 4 ê³ìíàòè, õîðîøèé ñòàí; . 52000, òîðã

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ.Òàðàñîâå; ............ 75 êâ.ì, 4 ê³ìí., â16 ñîò., ìîæë. îá³í íà 2-ê³ìí. êâ. ç ...... ................................. äîïëàòîþ 12000 ó.î.; ...................................... 46000, òîðã ñ.Íîâîêîò³â; ............. 15 êì. â³ä ì³ñòà, 4 ê³ìí., 96 êâ.ì, 30 ñîò. + 70 ñîò..; .. 27000, òîðã çà áàðîì «Îêîëèöÿ»; ........ 230 êâ.ì, 22 ñîò., âîäà â áóä.; ........ 110000, òîðã ñ.ϳäãàéö³; ............... 300 ì â³ä ê³ëüöÿ, 4 ê³ìíàòè, ãàç â áóä, 40 ñîò.; 52000 ó.î., òîðã ñ.Ìàÿêè; .................. 1-ïîâ., ö, 130 êâ.ì, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 12 ñîò.; ....... 43000 ñ.²âàí÷åíö³; ............ 16 êì â³ä ì³ñòà, 70 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 50 ñîò.; 18000 ñ.Àíòîí³âêà; ............ äåðåâî, 4 ê³ìíàòè, ãàç ïîðó÷, âîäà â áóäèíêó, 35 ñîò.;12000 Ëîìîíîñîâà; ......... öåãëà, 115 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, 6 ñîòîê, ãàðàæ; ...... 90000 ñ.Ìàÿêè; .................. 1,5-ïîâ., 180 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, 20 ñî.; ...... 75000, òîðã â ð-í³ âóë.8 Áåðåçíÿ; 1/2 áóä., ö, 90/-/-, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 1,5 ñîòèõ; ................ ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 2-ïîâ., 270 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, 14 ñîò.,; ............. 285000 â ð-í³ âóë.8 Áåðåçíÿ; 1/2 áóä., ö, 90/-/-, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 1,5 ñîò., ãàðàæ;42000 Âîëîäèìèðñüêà; 1/2 áóä., 40/-/-, ö, êîìóí³êàö³¿ â áóä., 3 ñîòèõ; ........... 27000 ñ. Çàáîðîëü; 180 êâ. ì, ö, ñâåðäëîâèíà, 12 ñîòèõ; ........................... 52000 гâíåíñüêà; ............ 1/2 áóä., 40 êâ.ì, ä+ö, 6 ñîò., ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ; äîãîâ³ðíà ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 1-ïîâ., 195 êâ.ì, êîðîáêà íàêðèòà, 12 ñîò.; ........... 57000 ×åðíèøåâñüêîãî; 1,5-ïîâ., 170 êâ.ì, 17 ñîò., öåíòð. êîìóí³êàö³¿ çà 50ì,;90000 ñ.Áîðàòèí; .............. 1,5-ïîâ., áëîêè, 100 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, 15 ñîò.; .. 86000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ð-í Êè¿âñüêî¿ ïëîù³; 10 ñîòèõ + 3 â îðåíä³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, êóòîâà; ... 27000 ñ.Ðîâàíö³; ............... 22 ñîò., çà øêîëîþ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüò; 1200 ó.î./ñîò. ñ.Æèäè÷èí; ............ 12 ñîò., âóë. Øåâ÷åíêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿; ......... 8000, òîðã ñ.Ãàðàçäæà; ............ 24 ñîò., 2 ë³í³ÿ çë³âà, âñ³ êîìóí., .................. 800 ó.î./ñîò. ð-í Êè¿âñüêî¿ ïëîù³; ......... 10 ñîò. + 3 â îðåíä³, âñ³ êîìóí³êàö³¿; .......... 28000 ñ.Ñòðóì³âêà; ........... 14 ñîò., êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷ (ïðîïëà÷åí³); .... 2200 ó.î./ñîò. ñ.Áîðàòèí; .............. 12 ñîò. 4 ä³ëÿíêè; ............................................ 10000, òîðã ñ. Æèäè÷èí; ........... 14 ñòèõ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷; ........................................ 8000 ñ.Òàðàñîâå; ............ â³ä 10 ñîò.; ........................................................... â³ä 16000 гâíåíñüêà; ............ 10 ñîò., âñ³ öåíòð. êîìóí., ñòàðèé áóäèíîê, íàä äîðîãîþ,

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/5, ö, 31/16,3/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 27 000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 30/15/7, ê³ìíàòà ç í³øåþ, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 1/4, ö, 30,2/16,6/6, ìîæëèâèé êðåäèò íà 20 ðîê³â ï³ä 18 %. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 3/5 ö., 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Êîíòàêòè: 096-425-99-92, 29-49-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 33 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-135-91-68 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/5, ö, 31/-/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ìåáë³. Ö³íà: 26000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/5, ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 28000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-378-75-43 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/5, ö, ë³÷èëüíèêè, íîâà êîëîíêà, ïëàñòèêîâ³ òðóáè, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 6/9, ö, 40 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 29000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 1/5 ö., 22 êâ. ì, ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 067-332-22-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 28,8 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 19000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-055-21-17 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 3/9, ö, ïëîùà 28/16/7. Êîëèøí³é ãóðòîæ. Ö³íà: 21000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 28-67-77, 050-391-51-02 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 34 êâ. ì, ðåìîíò, á/ç. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 35 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê, òåðì³íîâî. Ö³íà: 24500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89, 20-02-19 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 5/5, ö, 34,6/18/6, ê³ìíàòà ç í³øåþ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 6 ê³ìíàò íà ïîâåðñ³. Ö³íà: 27 000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 098-504-15-96, 097-347-08-99, ÀÍ «Àôðîä³òà» 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 5/5, ö, 34/18/-, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 24000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 5/9, ö, 36 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 24000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 1/4, ö, 27,8/15,8/-, ìîæëèâèé êðåäèò íà 20 ðîê³â ï³ä 18 %. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 1/5 Ö, 30 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, áðîíüîâàí³ äâåð³, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 2/5, ö, 30/18/6, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 26 000 ó. î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 2/5 ö., 33 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê, çóïèíêà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 25500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 2/9, ö, 33/16,4/10,3, íîâà ñàíòåõí³êà, ïëèòêà, ðåìîíò, âëàñíèê. Ö³íà: 28000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-147-54-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 2/5, ö, 32/17/6, áåç ðåìîíò ó. Ö³íà: 26 000 ó.î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 098-504-15-96, 097-347-08-99, ÀÍ «Àôðîä³òà»

ЛУЦЬК,

ПР.

• ПРОДАЖ • КУПІВЛЯ • ОРЕНДА ОБ’ЄКТІВ

НЕРУХОМОСТІ

ГРУШЕВСЬКОГО, 30, 2

ПОВ., КАБ.

24

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ùóñåâà; .................. 3/5 ö; 8 Áåðåçíÿ; .............. 2/5 ö; Ñòàí³ñëàâñüêîãî; .. 9/9 ö; Êðàâ÷óêà; ............... 2/9 ö; Ãðóøåâñüêîãî; ...... 3/5 ö; Ïðèâîêçàëüíà; ...... 4/4 ö; Êîíÿê³íà; ................ 1/9 ö; Îðäæîí³ê³äçå; ....... 2/5 ö; Âèííè÷åíêà; .......... 5/5 ö; Ñ. Áàíäåðè; ............ 4/5 ö; Êðàâ÷óêà; ............... 6/9 ö; Âîë³; ........................ 9/9 ö; Ãîðä³þê; .................. 7/9 ö;

.. 24 .. 32 .. 31 .. 50 .. 31 .. 33 .. 37 .. 24 .. 32 .. 31 .. 50 .. 30 .. 37

êâ.ì, õîðîø. ðåì., áàëêîí ç/ñ; ............... 19500 êâ. ì, êîñì. ñòàí, ç/ñ áàëêîí; ...... 25000, òîðã êâ. ì, êîñì. ñòàí, ïë. â³êíà; ........ 22000, òîðã êâ. ì, ðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, ìåáë³;41000 âê. Ì, êîñì. ñòàí; ......................... 27000, òîðã êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ...................... 27000, òîðã êâ. ì, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, êîñì. ñòàí; ..... 30000 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 19000 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí; .............................. 28000 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ...................... 25000 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³; ..................... 45000 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ................................ 28000 êâ. ì, ê³ìíàòà ç í³øåþ; ........................... 28000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ñîáîðíîñò³; ........... 8/9 ö; .. 63 êâ. ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè; ..................... 55000 Ïåðåìîãè; .............. 2/4 ö; .. 44 êâ. ì; êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................. 30000 Ìîëîä³; ................... 9/9 ö; .. 50 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí; .............................. 39000 Êîíÿê³íà; ................ 5/9 ö; .. 50 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 39000 Êðàâ÷óêà; ............... 7/9 ï; .. 50 êâ. ì, êîñìåò. ñòàí; ............................... 36000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 1/5 ö; .. 52 êâ.ì, ê³ì. ðîçä., ëîäæ³ÿ, áàëêîí ç/ñ; 38000, òîðã Äðóæáè Íàðîä³â; .. 1/9 ö; .. 52 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 33000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 6/9 ö; .. 53 êâ. ì, êîñì. ñòàí, ëîäæ³ÿ, áàëêîí;40000, òîðã Ôåäîðîâà; ............. 2/5 ö; .. 52,3 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ................... 47000, òîðã Ñëîâàöüêîãî; ........ 5/16 ö; 54 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ............ 45000, òîðã Ñåíàòîðà; ............... 2/2 ö; .. 47,5 êâ. ì, êîòåë, ñòåë³ 3,40 ì; .................. 33000 Íîâî÷åð÷èöüêà; .... 1/3 ö; .. 62 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; ................. 43000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ìîëîä³; ................... 1/5 ö; .. 66 êâ.ì; õîðîøèé ðåìîíò; ................ 48000, òîðã Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; 7/9 ö; 68 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò; .................... 50000 Ë. Óêðà¿íêè; ........... 2/4 ö; .. 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ............ 50000, òîðã Ëüâ³âñüêà; .............. 4/5 ö; .. 53 êâ. ì, ïåðåïëàí., ïë. â³êíà; .......... 37000, òîðã Ìîëîä³; ................... 4/5 ö; .. 73 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ...................... 47000 ×îðíîâîëà; ........... 7/9 ö; .. 60 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí; .................... 55000, òîðã Ñîáîðíîñò³; ........... 9/9 ö; .. 63 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ...................... 43000 Çàöåïè; ................... 7/9 ö; .. 87 êâ.ì. àâò. îïàë., ºâðî, ÷àñò. ìåáë³; ...... 73000 Ãîðä³þê; .................. 4/5 ö; .. 64 êâ. ì, ïëàñò. â³êíà, ë³÷èëüíèêè; ............. 55000 Ñóõîìëèíñüêîãî; . 2/5 ö; .. 73 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; ................. 70000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 4/5 ö; .. 53 êâ. ì; ............................................. 45000, òîðã Êðàâ÷óêà; ............... 3/9 ö; .. 67 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí; .............................. 50000 Êðàâ÷óêà; ............... 3/9 ï; .. 67 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ...................... 41000

ÂÅËÈÊÎÃÀÁÀÐÈÒͲ Ïîòåáí³; .................. 2/3 ö; Äð. Íàðîä³â; ........... 2/5 ö; Êðàâ÷óêà; ............... 8/9 ö; Êðàâ÷óêà; ............... 5/5 ö; Íîâî÷åð÷èöüêà; .... 2/5 ö;

.. 100 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ, ãàðàæ; ... 120000, òîðã .. 75 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; .............................. 60000 .. 85 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ, ºâðîðåì., ìåáë³; 75000 .. 98 êâ. ì, íîâîá., ñòÿæêà, øòóêàòóðêà; äîãîâ³ðíà .. 130 êâ. ì, ðåìîíò, àâò. îïàëåííÿ, êàì³í; 130000

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ. Ãàðàçäæà; ........... 180 êâ.ì; ñòÿæêà øòóê; .......................................... 100000 Òàðàñîâà; ............... 280 êâ. ì, 2 ïîâ., 0,10 ñîòîê, ñòÿæêà, øòóê.; ......... 85000 ëèïèíñüêèé ìàñèâ; ........... 195 êâ. ì, 10 ñîòîê; ...................... 165000, òîðã ×åðíèøåâñüêîãî; 2-ïîâ., 350 êâ.ì, ö, êîìóí., îãîðîæà; .................... 125000 ñ. Çàáîðîëü; .......... 2 ïîâ., 300 êâ.ì, 14 ñîò., öåãëà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ;75000

ÎÄÍÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êðàâ÷óêà; ................. 7/9 ö; ... 49 êâ. ì, çäàíà íîâîáóäîâà, ï³äâàë – 20 êâ. ì;37000 Êðàâ÷óêà; ............... 1/9 ö; .. 49 êâ. ì, âìîíò. êóõíÿ, ï³ä³ãð. ï³äëîãè; ...... 42000 Ìîëîä³; ................... 1/5 ö; .. 34 êâ. ì, ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, á/ç; .............. 28000 Âîë³ («ñòàë³íà»); .... 3/4 ö; .. 36 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³; ..................... 41000 ³äðîäæåííÿ; ........ 6/9 ö; .. 32 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³; 22000 ×åðíÿõîâñüêîãî; .. 2/5 ö; .. 23 êâ. ì, ñ/â ïëèòêà, ì/ï â³êíà; .................. 20000 Äð. Íàðîä³â; ........... 2/9 ö; .. 36 êâ. ì, í³øà, ºâðîðåì., ì/ï â³êíà; ........... 27000 Äåêàáðèñò³â; ......... 4/5 ö; .. 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................. 25000 Íàëèâàéêà; ............. 5/5 ö; .. 33/18,5/-, áåç ðåìîíòó; ............................... 18000 8 Áåðåçíÿ; .............. 2/5 ö; .. 32 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................... 25000 Ñîáîðíîñò³; ........... 2/9 ö; .. 36 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ë³÷èëüíèêè; ............ 30000 Áàíäåðè; ................ 4/5 ö; .. 30 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 25000 Äóáí³âñüêà; ............ 2/5 ö; .. 31 êâ. ì, ºâðîðåìîíòó, âèð³â. ñòåë³; ......... 25000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 2/5 ö; .. 33 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................. 26000 Âîðîí³õ³íà; ............ 5/5 ö; .. 25 êâ. ì, ïîâí³ñòþ ðåìîíò; .............. 20000, òîðã

ÄÂÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ñîáîðíîñò³; ........... 5/9 ö; .. 52 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³; 45000 гâíåíñüêà; ............ 5/5 ö; .. 47 êâ. ì, ñòåë³ âèð³âíÿí³; ............................ 35000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 4/5 ö; .. 43 êâ. ì, ðåì., ëàì³íàò, ê³ìí. ðîçä³ëüí³; ..... 30000 Êîíÿê³íà; ................ 9/10 ö; 63 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóä.; 35000 Ôåäîðîâà; ............. 2/5 ö; .. 51 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................... 40000 Ëüâ³âñüêà; .............. 3/5 ö; .. 48 êâ. ì, õîðîø. êîñì. ðåìîíò; .................. 30000 Êðàâ÷óêà; ............... 8/9 ö; .. 70 êâ. ì, íîâîáóä. çäàíà; ............ 5800 ãðí./êâ. ì Êðàâ÷óêà; ............... 1/5 ö; .. 76 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíóâàííÿ; .. 67000 Ñâ³òëà; .................... 4/9 ö; .. 50 êâ. ì, êîñìåò. ðåì., ïë. â³êíà; ............... 45000 Ïåðåìîãè; .............. 1/4 ö; .. 44,8 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè; ... 36000 Ôðàíêà; ................... 2/3 ö; .. 48 êâ. ì, ºâðîðåì., àâò. îïàë., ìåáë³; ....... 47000 Î㳺íêà; ................... 1/3 ö; .. 53 êâ. ì, ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, ì/ï â³êíà; .... 42000 Âèííè÷åíêà; .......... 4/4 ö; .. 48 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò; .......... 39000 Ìîëîä³; ................... 9/9 ö; .. 50 êâ. ì, ðåìîíò, ïîì³íÿíà ñ/ò; .................. 37000 Çàöåïè; ................... 3/9 ö; .. 60 êâ. ì, ºâðîðåì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ; 60000

ÒÐÈʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ìîëîä³; ................... 8/9 ö; .. 69 êâ. ì, âèð³âíåí³ ñòåë³ ³ ñò³íè, áîéëåð; .. 46000 ³äðîäæåííÿ; ........ 4/5 ö; .. 64 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .................... 43000, òîðã Ãîðä³þê; .................. 5/9 ï; .. 64 êâ. ì, ðåìîíò, ïëèòêà, ïë. â³êíà; ........... 45000 Êîïåðíèêà; ............ 3/5 ö; .. 55 êâ. ì, âèð³âíåí³ ñòåë³; ............................ 39000 Çàöåïè; ................... 7/9 ö; .. 85 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàë.; ................... 70000 Êðàâ÷óêà; ............... -/9 ö; ... 110 êâ. ì, íîâîáóä., áóä. çäàíèé; 5800 ãðí./êâ. ì Ìîëîä³; ................... 1/5 ö; .. 65 êâ. ì, êîñìåò. ðåìîíò; ........................... 45000 Ëèïèíñüêîãî; ........ 1/9 ö; .. 67 êâ. ì, íîâîáóä., çäàíèé áóä.; ................ 54000 Ñîáîðíîñò³; ........... 5/9 ö; .. 70 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; .............................. 58000 Ãîðä³þê; .................. 3/5 ö; .. 65 êâ. ì, íîâîá., äèçàéí. ðåìîíò; ....... äîãîâ³ðíà Ãðóøåâñüêîãî; ...... 4/5 ö; .. 51 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 39000 8 Áåðåçíÿ; .............. 4/5 ö; .. 66 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, á/ç; ..................... 48000 Êè¿âñüêèé Ìàéäàí;2/2 ö; .. 71 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, àâò. îïàëåííÿ; 43000, òîðã Ñîáîðíîñò³; ........... 3/9 ï; .. 62 êâ. ì. áåç ðåìîíòó; ................................ 40000 Âîë³; ........................ 3/5 ö; .. 55 êâ. ì, âìîíò. êóõíÿ, øàôà-êóïå; . 50000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ........ 4/5 ö; .. 60 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................... 38000

ÂÅËÈÊÎÃÀÁÀÐÈÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êðàâ÷óêà; ............... 5,6/6 ö; 158 êâ. ì, 4 ð. áóä., àâò. îïàë., 4 ñ/â, êàì³í; 120000 öåíòð; ..................... 2/4 ö; .. 80 êâ. ì, «ñòàë³íêà», êîñì. ðåìîíò; .......... 75000 öåíòð; ..................... 4/4 ö; .. 140 êâ. ì äâîð³âíåâà, ºâðîðåì., ãàðàæ; äîãîâ³ðíà ×îðíîâîëà; ........... 1/5 ö; .. 100 êâ. ì, ³òàë. ìåáë³, àâò. îïàë.; ....... äîãîâ³ðíà Ãîí÷àðà; .................. 6/9 ö; .. 130 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; .................. 130000, òîðã Êîíÿê³íà; ................ 9,10/10 ö; 200 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; ..... äîãîâ³ðíà

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

ÁÓÄÈÍÊÈ

Ñîáîðíîñò³; ........... 1/9, ö, 36 êâ.ì, 2 â³êíà – íà äîðîãó; ......................... 40000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 1/5, ö, 144 êâ.ì, êîìåðö. ïðèçí., ïë. â³êíà; ... 65000, òîðã

×åðíèøåâñüêîãî; 2-ïîâ., 200 êâ. ì, ìåáë³, 10 ñîòîê, áëàãîóñòð³é; .. 150000 ð-í âóë.Äóáí³âñüêî¿; ......... 1-ïîâ., 130 êâ. ì, 2 îêð. âõîäè.,«òèì÷àñ³âêà», 30 ................................. êâ. ì, âñ³ çðó÷í., íîâ. õë³â, ñàäîê; ................... äîãîâ³ðíà ð-í ð³âíåíñüêîãî ê³ëüöÿ; . 1,5-ïîâ., 220 êâ. ì, 30 ñîòîê, ............................... ................................. ðåìîíò, òåõí³êà; ...................................................... 170000

Âè ìîæåòå îçíàéîìèòèñÿ ç ïîâíèì ïåðåë³êîì îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³, â òîìó ÷èñë³ êîìåðö³éíèõ òà îðåíäîþ ïðèì³ùåíü òà êâàðòèð

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 1/9 ï., 35 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 7/9, ö, 40 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 32000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 1/9, ö, 35 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð.Âîë³, 1/5, ö, 30 êâ. ì, ï³ä îô³ñ, â³êíà âèõîäÿòü íà ïðîñïåêò. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9, ï, 35/18/9, ãàðíèé ñòàí, íîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 31000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9, ö, 38/-/7, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ ñàíòåõí³êà òà äâåð³, ïàðêåò, ïëèòêà, º êëàäîâêà, ë³÷èëüíèêè âîäè, âìîíòîâàíà êóõíÿ òà ïðèõîæà. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-878-30-84 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/5, ö., 39 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, í³øà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ øêîëà, ñàäî÷îê, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 29000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/9, ö, 32 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, øêîëà, ñàäîê ïîðó÷. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 24500 ó.î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/9 ö., 38 êâ. ì, â ê³ìíàò³ í³øà, ðåìîíò, ìåáë³. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 40 êâ. ì, ï³ä îô³ñ. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 5/5, ö, 34 êâ.ì, ðåìîíò ò³ëüêè â ê³ìíàò³, áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 28000 ó.î. Êîíòàêòè: 095-328-85-45 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 6/9, ö, 30 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-653-58-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 7/9, ö, 38 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 29000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð.Ñîáîðíîñò³, 3/9, 38 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, ê³ìíàòà ç í³øåþ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ñàäîê, øêîëà. Ö³íà: 29000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ó ì. Ëóöüêó, âóë. ²âàíà Ôðàíêà, çäàíèé, âíóòð³øí³ «÷îðíîâ³» ðîáîòè, 51,9 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 2/5, ö, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 25500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-135-91-68 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 2/5, ö, ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ðàéîí, ïîâåðõè, äîñòóïíà ö³íà. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â íîâîáóäîâ³, ç ºâðîðåìîíòîì ³ àâòîíîìíèì îïàëåííÿì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó, 24 êâ. ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâå â³êíî. Ö³íà: 20000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-135-91-68 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íîâîáóäîâó â ÆÊ «Êîñòà Áðàâà», 3/7, ö, 34 êâ. ì, ðåìîíò, êóõíÿ — ñòóä³ÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïðèõîæà. Ö³íà: 34000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 2 ê³ìíàòè â ãóðòîæèòêó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 43 êâ. ì, ñàíâóçîë òà êóõíÿ íà äâ³ ñ³ì’¿. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-268-43-54 2-ê³ì. êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, àâò. îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 063-859-57-55

2-ê³ì. êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9 ö, 70/-/12, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóä., çîâí³ óòåïëåíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Ö³íà: 52000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19 2-ê³ì. êâàðòèðó íà âóë. Ñåíàòîðà, 50 ì â³ä ïð. Âîë³, 1 ïîâ., ö, öåíòð, 48 êâ. ì, âèñîê³ ñòåë³, âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ï³äâàëè, òåðì³íîâî. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 093-652-39-99 2-ê³ì. êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 53 êâ. ì, ç îêðåìèì âõîäîì, äîáóäîâàíà âåðàíäà, îêðåìèé ï³äâàë, ºâðîðåìîíò. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 75-06-36 2-ê³ì. êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 6/9, ö, 55/30/7, 2 ëîä泿, ºâðîðåìîíò, ñêëîïàêåòè, íîâ³ ì³æê³ìíàòí³ òà áð. äâåð³, ëàì³íàò, ã³ïñîêàðòîí, íîâà ñàíòåõí³êà, ñ/â ïëèòêà. Êîíòàêòè: 71-59-45, 095-426-90-19 2-ê³ìíàòíó âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 5/9, ö, 68 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ãàðäåðîáíà ê³ìíàòà. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó á³ëÿ ϳâí³÷íîãî ðèíêó, 3/9, 35 êâ. ì, êîìóíàëüíà êâàðòèðà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, òåëåôîí, ³íòåðíåò, êëàäîâêà. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-966-05-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ãóðòîæèòêó, ïåðåïëàíóâàííÿ, ñ/â òà êóõíÿ âëàñí³, ì/ï â³êíà, áàëêîí íà 3 êâàðòèðè. Ö³íà: 28500 ó.î. Êîíòàêòè: 095-328-85-45 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ÆÊ «Êîñòà-Áðàâà», 6/7, 55,6 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³ íà âóë. ×îðíîâîëà, â åë³òíîìó ðàéîí³. Ïëîùà 69 êâ. ì. ³êíà âèõîäÿòü íà ïàðê. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ãîðîõ³â, 2 ïîâåðõ, íîâîáóäîâà, 2 áàëêîíè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-769-67-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. ʳâåðö³, öåíòð, 48 êâ. ì, ç ðåìîíòîì. Êîíòàêòè: 095-580-910-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Êðåìåíåöü, Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³, 24 êâ. ì, º êóõíÿ, êîðèäîð, õë³â, îãîðîä, ñàä, òåëåôîí, ãàç, ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà äëÿ äîáóäîâè, ãàðàæ, àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, Êèºâ³. Êîíòàêòè: (03546)2-11-14 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, âóë. Ãí³äàâñüêà, çàãàëüíà ïëîùà 50,8 êâ. ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Ö³íà: 35000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, âóë. Ìàìñóðîâà, 43/30/-. ªâðîðåìîíò, ê³ìíàòè – ëàì³íàò, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé – ïëèòêà, ñò³íè – ïîôàðáîâàí³ òà âåíåö³àíñüêà øòóêàòóðêà, äâåð³ äåðåâ’ÿí³ (äçåðêàëüí³). ˳÷èëüíèêè (ãàç, âîäà). Ö³íà: 41000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ êîòåäæíîãî òèïó, 69 êâ. ì, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, åêîíîìíå àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âåëèêèé áàëêîí, àâòîñòîÿíêà. Ö³íà: 4900 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-406-73-63 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ íà âóë. Çàöåïè, 69 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíà òà ïîáóòîâà òåõí³êà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 71000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 2/5 ö., 50 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ºâîðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-438-95-05


9

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

Агентство нерухомостi

НОВА ОСЕЛЯ Квартири, будинки у рiзних районах мiста. Недорого. NEW

переклади • апостиль • легалiзацiя

м. Луцьк, п-т Волі, 8 (вхід з двору), 2-й пов., каб. 5, тел.: (0332) 72-38-66, (050) 547-79-20, (099) 23-44-294

ÎÄÍÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ........ 5/5 ö; .. 31/19/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .................... 24000 Âîë³; ........................ 5/5 ö; .. 32/17/6, æèòëîâèé ñòàí; ............................. 25000 Ìîëîä³; ................... 5/5 ö; .. 34/18/-, æèòëîâèé ñòàí; .............................. 25000 Ñîáîðíîñò³; ........... 7/9 ö; .. 40/20/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................... 32000 Äàíèëà Ãàëèöüêîãî; 2/2 ö; 32 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................. 24000 Ùóñºâà; .................. 4/5 ö; .. 32/18/9, êîñì. ðåìîíò; ................................ 20000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 5/5 ö; .. 32/16/6, êîñì. ðåìîíò; ...................... 23000, òîðã Ùóñºâà; .................. 1/5 ö; .. áåç ðåìîíòó; ...................................... 18000, òîðã Ñòàí³ñëàâñüêîãî; .. 5/9 ö; .. 36/19/8, êîñì. ðåìîíò, í³øà; ............. 25000, òîðã Êðàâ÷óêà; ............... 2/9 ö; .. 51/22/12, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; ................. 35000 Êðàâ÷óêà; ............... 1/9 ö; .. 50 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ...................... 42000, òîðã

ÄÂÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Àðöåóëîâà; ............ 5/9 ö; 50/28/7,5, æèòëîâèé ñòàí; ............................. 32000 Âîë³; ........................ 4/4 ö; 43/-/-, ñó÷àñíèé êîñìåòè÷íèé ñòàí; ............ 35000 Áåíäåë³àí³; ............ 7/9 ï; 50 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ................................. 37000 Ãîðä³þê; .................. 2/5 ö; 45 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ......................... 32000, òîðã Ñîáîðíîñò³; ........... 5/9 ö; 50 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ....................... 44000, òîðã Äðóæáè Íàðîä³â; .. 1/9 ö; 50 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ........................ 34000, òîðã Ïåðåìîãè; .............. 2/3 ö; 65/-/-, æèòëîâèé ñòàí; .................................... 55000 öåíòð; ..................... 1/1; 50 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ...................................... 30000 Êîíîâàëüöÿ; .......... 3/5; 44 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³; .............................. 35000 Âèííè÷åíêà; .......... 3/5 ö; .. 42 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; .......................... 35000 Ñîáîðíîñò³; ........... 9/10 ö; 63/-/-, ºâðîðåìîíò; ....................................... 50000 Ïåðåìîãè; .............. 4/4; 44 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ...................................... 29000

ÒÐÈʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Çàõàðîâà; ............... 5/5 ö; .. 60/-/-, áåç ðåìîíòó; .................................... 40000 Êðàâ÷óêà; ............... 5/5 ö; .. 7/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ........................ 47000 Êîíÿê³íà; ................ 9/9; ..... 65 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................... 43000 Øóõåâè÷à; .............. 3/4 ö; .. 55 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................ 42000 öåíòð; ..................... 3/3; ............................................................................. 58000 öåíòð; ..................... 3/3; ..... 80 êâ. ì, ðåìîíò; ......................................... 78000 Ïðèâîêçàëüíà; ...... 4/4; ..... 57 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 38000 Ñîô³¿ Êîâàëåâñüêî¿; 1/5 ö; 60 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ................ 38000, òîðã Âåòåðàí³â; .............. 7/9 ï; .. 67 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; .................... 42000, òîðã

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ.Ñóñüê; ................... 3 ê³ìíàòè, 70 êâ. ì, 25 ñîòîê; .................................. 15000 ñ.Ðîâàíö³; ............... 1,5-ïîâ., 220 êâ. ì, 11 ñîòîê; .................................. 70000 ñ.Áàê³âö³; ................ 1,5-ïîâ., ö, 5 ê³ìíàò, 210 êâ. ì; ..................... 50000, òîðã

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ.Âîðîòí³â; ............. 12 ñîòîê, ï³ä áóä³âíèöòâî; .......................... ñ.Ðîâàíö³; ............... ð-í ÀÇÑ, 10 ñîòîê; .....................................

300/ñîòêà 1000/ñîòêà

ÎÐÅÍÄÀ ³äðîäæåííÿ; ........ 1-ê³ì. êâàðò., ç ìåáëÿìè; ......................... 1000 ãðí. + ê. ï Äðóæáè Íàðîä³â; .. 1-ê³ì. êâàðò., ç ìåáëÿìè; .................................... 900 ãðí. Âîë³; ........................ 2 ê³ì. êâàðò., ºâðîðåìîíò; ............................. äîãîâ³ðíà Ãðóøåâñüêîãî; ...... 2-ê³ì . êâàðò., ç ìåáëÿìè; ....................... 1400 ãðí. + ñâ³ò. Ñîáîðíîñò³; ........... ç ìåáëÿìè; .............................................. 1000 ãðí. + ê. ï. îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ , 15 êâ. ì, â³êíà âèõîäÿòü íà ïð. Âîë³; ...... äîãîâ³ðíà Âîë³; ........................ 3/5, ö, ç ìåáëÿìè, øàôà-êóïå; ........................... 1600 ãðí.

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 3/5 ö., 45/-/6, ðåìîíò. Ö³íà: 32000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-329-31-15

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Êîâåëüñê³é, 1/3, ï³ä îô³ñ. Ö³íà: 45000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-378-75-43

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ðàéîí³, 2/5, ÷åñüêèé ïðîåêò, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, 50 êâ. ì. Ö³íà: 36500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-538-89-90

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. ×åðâîíîãî Õðåñòà, 49 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, õîðîøèé ñòàí, ãàðíèé êðàºâèä. Ö³íà: 33500 ó. î. Êîíòàêòè: 097-749-95-04

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ïðèâîêçàëüíîìó ðàéîí³, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ö, àáî îáì³íÿþ íà ð³âíîö³ííó, ìåíøî¿ ïëîù³ ÷è íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ. Êîíòàêòè: 098-895-00-18 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 4/5, ö, 52/-/8, ðåìîíò, òåëåôîí, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, ï³äâàë. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 063-481-32-16 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 4/5, ö, 52/-/9, ðåìîíò, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí çàñêëåí³. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 063-481-32-16 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 4/5, ö, 52/28/9, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 à êâàðòàëó, 1/5, ö, ñó÷àñíèé ðåìîíò òà ñó÷àñí³ ìåáë³. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 1/3 ö., 62/-/10, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, æèëîâèé ñòàí, ç/ñ áàëêîí, ï³äâàë, º ì³ñöå ï³ä ãàðàæ. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 099-754-66-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 1/3, ö, 62/39/11, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè òà ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ïàðêåò, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, ï³äâàë. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒàìÒàì», 2/5, ö, 70/-/13, çäàíà íîâîáóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïåðåøïàêëüîâàíà, ñó÷àñíå ïåðåïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 63000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 7/9, ö, 52/-/8; êîñì. ðåì., ïîðó÷ ïàðê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 43000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 À êâàðòàëó, 2/5, ö, 45,2 êâ. ì, ê³ìíàòè ñóì³æí³, ïîòðåáóº ðåìîíòó, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öüîìó æ ðàéîí³. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-646-27-76, 067-987-06-24

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ì-íó, 7/9, ö, 50/30/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 42 000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà»

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, â êîòåäæ³, 4 êâàðòèðè, 70 êâ. ì, êóõíÿ 15,6 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, íàêðèòà ñòîÿíêà, îãîðîäæåíà. Ö³íà: 4500 ãðí./ êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 3/4, ö, 46/26/7, ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ 1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êîíîâàëüöÿ; .......... 2/3 ö; .. 50 êâ. ì, íîâà ñ/ò, êîñì. ðåìîíò; .............. 32000 Ñòåïàíà Áàíäåðè; 4/5 ö; . 30 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, êîëîíêà; ..... 25500, òîðã Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; 9/9 ï; 35/17,5/9, ïîðåì. äàõ, âèð³â. ñòåë³; ........ 28000 Êðàâ÷óêà; ............... 8/9 ö; .. 30 êâ. ì, õîð. ðåìîíò, ç/ñ áàëêîí; .............. 28000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 1/5 ö; .. 31 êâ. ì, ëàì³íàò, øïàëåðè; ........................ 26500 Ãðóøåâñüêîãî; ...... 3/4 ö; .. 32,5/-/6,5, àâò. îïàë., íåçàê³í. ºâðîðåìîíò; 31500 Íàëèâàéêà; ............. 5/5 ö; .. 32,4/19,3/-, êîñì. ðåìîíò, ïàðêåò; ... 21000, òîðã Ñîáîðíîñò³; ........... 7/9 ö; .. 41 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 37000 ªðøîâà; .................. 5/6 ö; .. 48,1/23,4/12,3, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà; .......... 38000

ð-í 33 êâàðòàëó; .... 3/9 ö; .. 40/-/-; ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê; ............. 29000, òåðì. ³äðîäæåííÿ; ........ 2/5 ö; .. 24 êâ. ì; øêîëà, ñàäî÷îê, í³øà; ...... 17000, òåðì. Ëüâ³âñüêà; .............. 1/1; ..... 46 êâ. ì; øêîëà, ñàäîê, ìàãàçèí.; ............... 18000 Êðàâ÷óêà; ............... 2/9 ï; .. 36/18/9; ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, øêîëà; 27000, òåðì. Êðàâ÷óêà; ............... 3/9 ö; .. 50/20/10; àâòîí. îïàë., çäàíà íîâîáóä.; 36000 Ìîëîä³; ................... 4/9 ö; .. 38 êâ. ì; ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê; .......... 32000, òîðã. Ïåðåìîãè; .............. 2/5 ö; .. 33 êâ. ì; øêîëà, ñàäîê; .................... 25500, òîðã. Ñîáîðíîñò³; ........... 3/9 ö; .. 38 êâ. ì; ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê; .................... 29000 Ñîáîðíîñò³; ........... 3/9 ö; .. 32 êâ.ì, ñàäîê, øêîëà; .................... 24500, òåðì. Ñîáîðíîñò³; ........... 3/5 ö; .. 39 êâ. ì, çðó÷í. ì³ñö. ðîçò., øêîë., ñàä.,; ... 29000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 2/5 ö; .. 47 êâ. ì; àâò. îï., íîâîáóä., áð. äâåð³; 44500, òåðì. ×îðíîâîëà; ........... 2/5 ö; .. 47 êâ. ì, àâò. îï., íîâîáóä., áð. äâåð³; 44500, òåðì. ×îðíîâîëà; ........... 3/9 ö; .. 50 êâ. ì; àâò. îïàë., íîâèé áóä.; ................ 38000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

Ñîáîðíîñò³; ........... 4/5 ö; .. 52 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................... 41000 Ñîáîðíîñò³; ........... 5/5 ö; .. 54 êâ. ì, êîñì. ðåì., ............................................. ................................. â³äðåìîíòîâàíèé äàõ; ............................................. 35000 Øåâ÷åíêà; ............. 2/2 ö; .. 50 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, º ì³ñöå ï³ä ãàðàæ; 33000 Âîëîäèìèðñüêà; ... 3/5 ö; . 48 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ................................ 30000 ³äðîäæåííÿ; ........ 2/9 ö; .. 53,7 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................ 36000 Ëüâ³âñüêà; .............. 1/2 ö; .. 46,3 êâ. ì, ³íäèâ. îïàëåííÿ, ãàðàæ ó äâîð³;30000 ³äðîäæåííÿ; ........ 1/5 ö; .. 39,9 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò; ...................... 40000 Äóáí³âñüêà; ............ 2/2 ö; .. 49 êâ. ì, ê³ìíàòè îêðåìî, æèòë. ñòàí; ...... 35000

Ãðóøåâñüêîãî; ...... 2/5 ö; .. 50 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê;36500 ³äðîäæåííÿ; ........ 7/9 ö; .. 51,5/-/-; ïîðó÷ ïàðê, çðó÷íå ðîçòàø.; ......... 36500 ³äðîäæåííÿ; ........ ö; ........ 50/-/-; ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, çðó÷íå ðîçòàø.; 33000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 2/5 ö; .. 42 êâ. ì, êîñì. ðåì., ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê; ... 30000 ð-í ËÏÇ; .................. 3/9 ö; .. 50 êâ.ì, ïîðó÷ ñàäîê, ïàðê; .............. 36000, òîðã Êîíÿê³íà; ................ 5/9 ö; .. 50 êâ.ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, áð. äâåð³, ìåáë³; 39000 Êðàâ÷óêà; ............... 3/5 ö; .. 52/-/9; 2 êâ. íà ïëîù.,øêîëà, ìàã.; .............. 40000 Êðàâ÷óêà; ............... 2/9 ö; .. 70/-/12; àâò. îïàë., çäàíà íîâîáóä..;52000, òåðì. Êðàâ÷óêà; ............... 2/9 ï; .. 50 êâ.ì, ïîðó÷ ìàã., ñàäîê, øêîëà, çóïèíêà; 34000 Êðàâ÷óêà ÆÊ «Êîë³çåé»; ... 6/9 ö; 68/-/12; àâò. îïàëåííÿ, çäàíà ..................... ................................. íîâîáóäîâà, çîâí³ óòåïë.; ....................................... 50000 Ìîëîä³; ................... 7/9 ö; .. 50 êâ.ì, ïîðó÷ ïàðê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàø.; 36500 Ñîáîðíîñò³; ........... 7/9 ö; .. 51/-/8; ÷åñüêèé ïðîåêò, çðó÷íå ðîçòàø.; .... 36500 Ñîáîðíîñò³; ........... 8/9; ..... 50 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò; ............... 34000, òåðì. ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 2/5 ö; .. 70/-/13; àâ. îï., çäàíà íîâîáóä.; ................ 63000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 7/9 ö; .. 52/-/8; ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, çðó÷íå ðîçòàø.; 43000 öåíòð; ...................... 5/9 ö; ... 56/-/-; ÷åñüêèé ïðîåêò, ðîçä³ëüí³ ê³ìí.; 42000, òåðì. öåíòð; ..................... 4/5 ö; .. 45/-/-; ïîðó÷ ïàðê, çðó÷íå ðîçòàø.; ............ 31000 Ñîáîðíîñò³; ........... 2/5 ö; .. 50 êâ. ì., ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê; ............ 43000, òîðã

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ìîëîä³; ................... 1/5 ö; .. 57,3/35,1/7,4, êîñì. ðåìîíò, âèñ. öîêîëü; . 46000 Ñàïåð³â; ................. 2/2 ö; .. 51/-/-, áåç ðåìîíòó, áàëêîí; ........................ 45000 Âîë³; ........................ 3/5 ö; .. 59/-/-, ðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ; .............. 47000, òîðã ×îðíîâîëà; ........... 3/5 ö; .. 102/50/16; ºâðîðåìîíò, äóá. ïàðêåò, ................... ................................. ï³ä³ãð³â ï³äëîãè; ........................................................ 150000 8 Áåðåçíÿ; .............. 2/5 ö; .. 70 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, öåíòð. îïàëåííÿ; ... 55000 Ãîðä³þê; .................. 7/9 ö; .. 66,3/-9, òðè ëîä泿, áð. äâåð³; ............ 55000, òîðã Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; 8/9 ï; 66/-/9, õîð. êîñì. ðåì., ïàðêåò; ..... 47000, òîðã

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ. Ãàðàçäæà; ........... 1,5-ïîâ., 100 êâ. ì/÷åðåï., ñò., øò., ïë. â³êíà, .................. ................................. 0,12 ãà; ....................................................................... 66000 ñ. Ëèïèíè; .............. 1,5-ïîâ., 150 êâ. ì, 12 ñîòîê, ............................................ ................................. æèòëîâèé ñòàí; ............................................ 135000, òîðã ì. Ðîæèùå; ............ 1-ïîâ., öåãë., 77,9 êâ. ì, æèòë. ñòàí, öåíòð, .................... ................................. êîìóí³êàö³¿, 0,25 ãà; ................................................... 38000 ð-í âóë.×åðíèøåâñüêîãî; 2-ïîâ., 270 êâ. ì, 10 ñîòîê, ñòÿæêà, ................... ................................. øòóê., êîìóí. â áóä.; ................................................ 85000 ïð.Ñòåïîâèé; ........ 2-ïîâ., 6 ê³ì., 204 êâ. ì, 6 ñîòîê, êîñì. ðåì., .................. ................................. âñ³ êîìóí³êàö³¿; ............................................. 120000, òîðã Âîëãîãðàäñüêà; ..... 1-ïîâ., 4 ê³ì., 99 êâ. ì, 1/2 áóä., «ë³òíÿ» .......................... ................................. êóõíÿ, ãàðàæ; ............................................................. 35000

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Â³äðîäæåííÿ; 1-é ïîâ., 43,5 êâ. ì, 3 â³êíà íà ïðîñï., ôàñàäíå, ..................... ................................. æèòë. ôîíä; ............................................................... 55000 Ïóøê³íà; ................. 1/3 ö; 55/35/7,5, 1 ê³ì. ïðîõ³äíà, áåç ðåìîíòó, ................. ................................. ìîæë. ï³ä îô³ñ; ................................................ 60000, òîðã Ñîáîðíîñò³, 1-é ïîâ., 73 êâ. ì, íåæèòë., êîñì. ðåìîíò, 2 âõîäè, ................... ................................. ìîæë. äîáóäîâè; ....................................................... 85000 Êðàâ÷óêà; ............... 1/9 ö, 46,7 êâ. ì, â³êíà âèõîäÿòü íà âóëèöþ; ......... 50000 Êè¿âñüêèé ì-í; ...... 56 êâ. ì, íàï³âï³äâ., áåç ðåìîíòó; .......................... 50000 Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì îá'ºêò³â íåðóõîìîñò³ ìîæíà îçíàéîìèòèñü çà òåë. 24-93-25

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 3/5 ö, 45 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 3/5, ö, 45/-/6, áåç ðåìîíòó, áàëêîí. Ö³íà: 30000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, íîâîáóäîâà, 7/9, ö, 70/42/14, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 2/4, ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, çàñêëåíèé áàëêîí, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 1/9, ö, 50/-/9, âèñîêèé öîêîëü, çàñêëåíèé áàëêîí, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 37000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 3/9, ö, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Ö³íà: 36000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 6/9 ö., 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 38000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-378-75-43 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 9/9, ö, òåõ. ïîâåðõ, 52/-/-, ðåìîíò, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 34000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-228-20-20

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, â ãóðòîæèòêó, 2/9, ö, 40/26/ 6, ïåðåïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, òåëåôîí, êëàäîâêà, âëàñíèê. Ö³íà: 27500 ó. î. Êîíòà êòè: 066-888-02-27 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó. Êîíòàêòè: 097-574-51-55 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ï³âí³÷íîãî ðèíêó, 5/9, ö. Êîíòàêòè: 095-402-50-55 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 5/5 Ö, 45/-/6, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñ/â — êàõåëü, ç/ñ áàëêîí, â³äðåìîíòîâàíèé äàõ. Ö³íà: 32000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 3/9, ö, 50 êâ.ì, ðåìîíò, ïîðó÷ ñàäîê, øêîëà, çóïèíêà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 33 000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. Âîë³, 1/2, ö, 48 êâ. ì, ï³ä êîìåðö³þ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äâà â³êíà íà äîðîãó, äâà ï³äâàëè. Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 5/9, ö, 50 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 39 000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-016-34-54

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. Âîë³, 2/2 ö. Ö³íà: 33000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-758-68-93

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êâàðòèðà; ............... 4/6 ö; .. 70/-/10; àâò. îïàë., áð. äâåð³, ðîçï..; .......... 58000 Êâàðòèðà; ............... ö; ........ 60 êâ. ì, íå êóòîâà, çðó÷íå ðîçòàøóâ.; .... 35000 Êðàâ÷óêà; ............... 4/5 ö; .. 100/-/15, ðîçâ. ³íôðàñòðóêò.; .......... 78000, òåðì. Êîíÿê³íà; ................ 6/9 ö; .. 86/-/12; íîâèé åë³òíèé áóäèíîê; ....... 55000, òîðã Êðàâ÷óêà; ................ 2/9 ö; ... 90/-/12; àâò. îïàë., íîâîáóä., òåðì³íîâî; 67000, òîðã Êðàâ÷óêà; ............... 3/9 ö; .. 110 êâ. ì, àâò. îïàë., íîâèé áóäèíîê; ........ 77000 Êðàâ÷óêà; ............... 7/9 ö; .. 82 êâ. ì, íîâîáóä., ïàðêåò, áóä. 3 ð.; 67000, òîðã Ìîëîä³; ................... 3/5 ö; .. 65/-/9, ïîðó÷ øêîëà, ñàäî÷îê, ìàãàçèí; ..... 45000 Ìîëîä³; ................... 4/9 ö; .. 65/-/9; ÷åñüê. ïðîåêò, øêîëà, ìàãàçèí; 45000 Ïðèâîêçàëüíèé ð-í; 3/9 ö; 82/-/12; àâò. îïàë., íîâîáóä.; .................... 56000 Ñîáîðíîñò³; ........... 2/9 ï; .. 67 êâ.ì, çðó÷íå. ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ; ...... 42000 Ñîáîðíîñò³; 2/5 ö; 75 êâ.ì, ÷åñüê. ïðîåêò, øêîëà, ìàãàç.; ...... 45000 Ñîáîðíîñò³; ........... 3/9 ö; .. 69/-/9; ÷åñüê. ïðîåêò, øêîëà, ìàãàçèí;47000, òîðã Ñîáîðíîñò³; ........... 6/9 ö; .. 70/-/10; ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, øêîëà;43000 Ïåðåìîãè; .............. 2/5 ö; .. 67/-/-; çðó÷íå ðîçòàø., ñîíÿ÷íà ñòîðîíà; . 40000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 4/9 ï; .. 68/-/9; ÷åñüêèé ïðîåêò, ïîðó÷ çóï.; 46000, òåðì.

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ. Ëèïèíè; .............. 2-ïîâ.; 150 êâ.ì, ö, êàíàë³ç., âîäà, îïàë. ï³äêë., .............. ................................. áóä. çäàí.; ........................................................ 90000, òîðã

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ. Ñòðóì³âêà; .......... 15 ñîòîê; ïîðó÷ ñâ³òëî, äîðîãà,; ................. 13500, òåðì. ×åðíèøåâñüêîãî; .. 10 ñîòîê; á³ëÿ ë-í³ ÓÌÂÑ, ãàç, ñâ³òëî, (º 3 ä³ëÿíêè);2100 ó.î./ñîò. ñ.Ðîâàíö³; ............... 12-24 ñîò.; ð³âíà ä³ëÿíêà, ãàç, ñâ³òëî; ....... 1000 ó.î./ ñîò. Äóáí³âñüêà; ............ 12 ñîò., êîìóí³ê. ÷åðåç 200 ì, äî¿çä òâåðäèé, .................. ................................. ïîðó÷ áóäèíêè; ......................................................... 13000

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 48/27/-, ºâðîðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé, çàñêë. áàëêîí, âìîíò. êóõíÿ, âñÿ íåîáõ³äíà ïîáóòîâà òåõí³êà, êàáåëüíå ÒÁ, ³íòåðíåò, äîìîôîí. ÒÅÐ̲ÍÎÂÈÉ ÏÐÎÄÀÆ! Ö³íà: 48000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 6/9, ö, 53,5 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, º áàëêîí òà ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-425-99-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ðàãñó, 1/9, ï, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-754-43-62 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ðèááàçè, 4/9, ö, 51/-/8, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêåò, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè âîäè òà ãàçó. Ö³íà: 45 000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-749-95-04 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÒÖ «Ãëîáóñ», 500 ì â³ä ê³ëüöÿ, 6/6, ö, 62 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äàõ — ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ñèãíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ñ. Òàðàñîâå, 1/2, ö, 46 êâ. ì, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ Ëóöüêà, 50 êâ. ì, îáøèòèé áàëêîí, íîâ³ ãàçîâà êîëîíêà òà â³êíà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ïàðêåò. Òåðì³íîâî. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 24-53-29, 050-062-53-15 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì. Ëóöüê, 1 ïîâåðõ, 45 êâ. ì, ï³ä îô³ñ. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 3/5 ö., 48 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-838-09-31 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 3/5, ö, 45 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 095-135-91-68 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 43/-/10, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ Ö³íà: 32000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-329-31-15 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 45/-/6, ðåìîíò, ìåáë³. Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 099-754-66-94

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ 33 êâàðòàëó, 2/5, ö, 50/31/7, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 5/5 Ö, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äàõ ñêàòíèé. Ö³íà: 32000 ó.î. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ 33 êâàðòàëó, 9/9, ö, 49/29/7. ³ä âëàñíèêà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-718-54-97

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, íîâîáóäîâà, 72 êâ. ì, 8 ïîâåðõ, ç â³òðàæíèìè â³êíàìè. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ öåíòðó, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 41,8 êâ. ì.  êâàðòèð³ çðîáëåíå ïåðåïëàíóâàííÿ, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, êóõíÿ ñòóä³éíîãî òèïó, íîâ³ ñó÷àñí³ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-009-90-09

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, ó öåãëÿíîìó áóäèíêó, 45,3 êâ. ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-009-90-09


10

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

Сертифікат спілки фахівців нерухомого майна України №008076

м. Луцьк, вул. Коперника, 8-А, тел..: 29-90-09, 050-670-16-53, 063-332-38-88, 098-458-09-11

ÎÄÍÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈ Äðóæáè Íàðîä³â; .. 9/9 ö; .. 31/-/-; íîâà ñ/ò, ³ ñòîëÿðêà, áàëêîí; ........... 26000 Ñîáîðíîñò³; ........... 2/9 ö; .. 38/-/7; íîâà ñ/ò, ñòîë., ïàðêåò, êóõíÿ, í³øà;33000 ³äðîäæåííÿ; ........ 4/5 ö; .. 31/-/6;áð. âõ. äâ., ñòåë³ ³ ñò³íè âèð³âí.; ...... 27000 ð-í ãîò.«Ëó÷åñüê»; 4/5 ö; .. 42/-/-; ºâðîðåìîíò; ..................................... 35000 öåíòð; ..................... 4/5 ö; .. 31 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, ................................ 25000 Ãðóøåâñüêîãî; ...... 3/5 ö; . 30 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ........................... 25000 Ãîðä³þê; .................. 7/9 ö; .. 35,5/-/7, áåç ðåìîíòó, í³øà; ........................ 28000 Ïåðåìîãè; .............. 4/4 ö; .. 33/-/6,5,íîâà êîëîíêà, ïåðåêð. äàõ; . 26000, òîðã ʳâåðö³âñüêà; ........ 1/-, ö; .. 22/12/5, àâò. îïàë., ïë.. â³êíà, áàëê.ç /ñ; .... 17000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 5/5 ï; .. 33/-/-; ì/ï â³êíà, ñ/â ðîçä., áàëêîí ç êóõí³; 25000

ÄÂÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Âîë³; ........................ 3/4 ö; .. 45/-/-; áîéëåð, ïàðêåò, â³êíà â äâ³ð; 40000, òîðã Ëüâ³âñüêà; .............. 3/5 ö; .. 45/30/6; ê³ì. ðîçä., ïàðêåò, áàëê. ç/ñ.; ......... 36000 Ñóâîðîâà; .............. 3/5 ö; .. 50/-/-; êîñì. ðåì., ïàðêåò, âèãëÿä íà ïàðê; 49000 Êè¿âñüêèé ì-í; ...... 2/- ö; ... 43 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, ê³ì. ðîçä³ëüí³; .. 36000 Êðàâ÷óêà; ............... 2/9 ö; .. 68 êâ. ì, íîâîáóäîâà, 2 ç/ñ ëîä泿; ........... 65000 Àðöåóëîâà; ............ 3/9 ö; .. 75 êâ. ì, íîâîáóä., áð. äâåð³; ...... 5900 ãðí./êâ. ì Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 4/5 ö; .. 43 êâ. ì, áàëêîí ç/ñ, ðåìîíò, ê³ì. îêðåì³; . 30000 Ïåðåìîãè; .............. 1/4 ö; .. 44/-/-; áåç ðåì., ì/ï â³êíà; ........................... 29000 ð-í çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó; 3/5 ö; 44/-/-, ïë. â³êíà, íîâà ñ/ò; ...... 34000, òîðã ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 1/5 ö; .. 67/-/-, íîâîáóä., ìîæëèâî ï³ä îô³ñ; ........... 55000 Ñîáîðíîñò³; ........... 6/9 ö; .. 55/-/13, ºâðîðåì., ïàðêåò, äâà áàëê. ç/ñ; ... 48000 Ãðóøåâñüêîãî; ...... 1/5 ö; .. 42/-/-; ê³ìí. ðîçä., ì/ï â³êíà, ëàì³íàò;33000, òîðã Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 5/5 ö; .. 43/-/-; ïë. â³êíà, áàëêîí ç/ñ, ðåì. äàõó; ...... 31000 Êðàâ÷óêà; ................. 2/9 ö; ... 73/-/-; íîâîá., ñò³íè ³ ñòåë³ ïîøïàê., ì³æ. äâ.; 55000, òîðã ð-í ³ñòîðè÷íîãî ô-òó; 4/5 ï; 44 êâ. ì, ê³ì. òà ñ/â îêðåìî; .......... 34000, òîðã Ãîðä³þê; .................. 2/5, ö; . 45 êâ. ì, áàëêîí ç/ñ; .......................... 32000, òîðã ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 4/5 ö; .. 66/-/12, íîâîá., øòóê., àâò. îïàë.; .... 59000, òîðã

ÒÐÈʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ëüâ³âñüêà; .............. 3/5 ö; .. 58/-/-; ïàðêåò, áàëê. ç/ñ, íîâà ñ/ò; .............. 44000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 4/5 ö; 54/-/-; áåç ðåì., áàëê. ç/ñ.; ................. 38000, òîðã Ñîáîðíîñò³; ........... 2/9 ö; .. 65/-/12; ñ/ò ³ ñòîëÿðêà íîâ³, ì/ï â³êíà; ....... 55000 ð-í çàë³çí. âîêç.; ... 9/9 ö; .. 80 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâò. îïàë. 5900 ãðí./êâ. ì. Ïåðåìîãè; .............. 4/5 ö; .. 51 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, ........................... 45000 ð-í çàë³çí. âîêê; ...... 8/9 ö; ... 95 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâò. îïàëåííÿ; 5900 ãðí./êâ. ì. Ãðóøåâñüêîãî; 4/5 ö; 56,5/-/7,5; ïàðêåò, ê³ìí. ðîçä³ëüí³; ............. 48000 Âèííè÷åíêà; .......... 3/5 ö; .. 57/-/-; ïåðåïëàí., âì. ìåáë³, áð. âõ. äâ.; ... 54000 ×îðíîâîëà; ........... 3/9 ö; .. 61/-/9; íîâîáóä., ïàðêåò, áàëê. ³ ëîäæ.; ...... 57000 Êîíÿê³íà; ................ 2/9 ö; .. 81/-/7; ê³ìí. ðîçä.,. áàëêîí ³ ëîäæ.; . 65000, òîðã Êðàâ÷óêà; ............... 5/6 ö; .. 157/-/-; ºâðîðåì., äâîð³âíåâà; ....... 135000, òîðã Ïîòåáí³; .................... 5/5 ö; .... 63/-/-; ìîæë. â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó íà ïîë. ñóìè; 40000 ÃÌ «Òàì-Òàì»; ....... 1/6 ö; .. 60 êâ. ì, íîâîá., âèñîêèé öîêîëü; ............. 49000

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Â³äðîäæåííÿ; ........ 32 êâ. ì, ï³ä ã³íåêîëîã³÷íèé êàá³íåò, ç îáëàäíàííÿì; 70000 Âîë³; ........................ 180 êâ. ì, íàï³âï³äâàëüíå, íà 2 îêðåì³ âõîäè;1000/êâ. ì ʳâåðö³âñüêà; ........ 680 êâ. ì, ðåìîíò; .............................................. 600/êâ. ì Êîâåëüñüêà; ........... 82 êâ. ì, îêðåìèé âõ³ä, íàï³âï³äâàëüíå, 2-ÿðóñíå; 90000 Ñîáîðíîñò³; ........... 103 êâ. ì, ãîòîâà ïåðóêàðíÿ ç îáëàäíàííÿì, .................. ................................. îêðåìèé âõ³ä; .......................................................... 137500 Ôåäîðîâà; ............. 180 êâ. ì, îêðåìèé âõ³ä, ìîæëèâî ï³ä àïòåêó; 450/êâ. ì Ôåäîðîâà; ............. 570 êâ. ì, 3 âõîäè, ï³äâàë + 1 ïîâåðõ, ìîæëèâî ............ ................................. ï³ä ñóïåðìàðêåò; ................................................ 450/êâ. ì

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ c. Â.Îìåëÿíèê; ...... 30 ñîòîê, ï³ä áóä³âí., ìîæë. ïîä³ë íà 2 ä³ëÿíêè, ............... ................................. êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷; ....................................................... 7000 ñ. óðêà Ïîëîíêà; .. 12 ñîòîê, ï³ä áóä³â., êîìóí. ïîðó÷,, 5 êì â³ä ì³ñòà; . 9000 ð-í ËÏÇ; .................. 8 ñîòîê, ï³ä áóä³â., êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷; ..................... 15500 3 êì â³ä ì. Ëóöüêà; ï³ä áóä³â., º ñâ³òëî, õîð. äî¿çä, ïîðó÷ ë³ñ; ............... 10000

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 4\5, ö, 45 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Ö³íà: 31000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-378-27-96

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, áåç ïîñåðåäíèê³â, 2/3, áóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ï³äâàë, ìîæíà ç ìåáëÿìè. Êîíòàêòè: 050-519-38-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, á³ëÿ ÂÍÓ, 3/5, ö, 50 êâ. ì. Êîíòàêòè: 093-390-68-68, 095-770-73-04 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ÆÊ «Êîñòà Áðàâà», 55,6 êâ.ì. ²íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, í³ìåöüê³ øïàëåðè, êîíäèö³îíåð, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-009-90-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà á-ð³ Äðóæáè Íàðîä³â, 1/9, ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 34000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà á-ð³ Äðóæáè Íàðîä³â, 2/9, ö, 40-26-6, íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 30000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà á-ð³ Äðóæáè Íàðîä³â, 5/9, ö, 51/30/7,5. Ö³íà: 35000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-653-58-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà áð. Äð. Íàðîä³â, 4/9 ö., 51 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 39000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà áð. Äðóæáè Íàðîä³â, 40,2 êâ. ì, 4/9, ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà áð. Äðóæáè Íàðîä³â, 50/-/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. 8 Áåðåçíÿ, 49,5 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàðàæ, õë³â. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 4/5 Ö, 53/29/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ç/ñ áàëêîí òà ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 37000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 5/5, ï, 52/2/11, ðåìîíò, ëàì³íàò, ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 43 000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 5/9, ö, 50 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 32000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Áåíäåë³àí³, 7/9, ï, 51/30/9, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 42000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 7/9, ö, 51,5 êâ.ì, êîñì. ðåì., çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòêòóðà. Ö³íà: 36500 ó.î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 8/9, ï, 49/28/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 34 000 ó. î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 3/5, ö, 44 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 35000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 48 êâ. ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 093-363-26-98

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é (ð-í ÌÊÑ), 4/5, ö, 40 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ê³ìíàòè òà ñàíâóçîë – ðîçä³ëüí³. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 37000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-084-41-33, 050-697-30-07, 29-01-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 3/5, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 60 êâ. ì, ç ðåìîíòîì, 2 êâàðòèðè íà ïëîùàäö³, â öåãëÿíîìó áóäèíêó. Âëàñíèê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-329-03-44, 067-922-37-44

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 2/5 ö; Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 5/5 ö; ³äðîäæåííÿ; ........ 5/9 ö; Êðàâ÷óêà; ............... 3/9 ö; Âèííè÷åíêà; .......... 5/5 ö; Êðàâ÷óêà; ............... 2/9 ö; Âîë³; ........................ 2/4 ö; 8 Áåðåçíÿ; .............. 2/5 ö; ѳ÷îâà; .................... 3/5 ö; ʳâåðö³âñüêà; ........ 3/5 ö;

.. 33/-/-; ç/ñ áàëêîí, ìåòàëåâ³ äâåð³; ............. 27000 .. 31/-/6,2; ì/ï â³êíà, ñ/â áåç ðåì.; ................. 23500 .. 33/-/-; êîñì. ðåìîíò, ïëèòêà; ...................... 23000 .. 44/20/14; ç/ñ áàëêîí, ïàðêåò, êóõîíí³ ìåáë³; 45000 .. 33/-/6,2; ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà; ............. 28000 .. 48/-/-; ðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ; ............... 42000 .. 38/17/7,5; ëàì³íàò, ñó÷àñí³ äåðåâ’ÿí³ â³êíà; 39000 .. 32/-/5; êîñì. ðåìîíò; ................................... 24000 .. 32/16/; êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ..................... 22500 .. 33/18/-; àâò. îï., 2-ÿðóñíà ñòåëÿ; .............. 25000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Âèííè÷åíêà; .......... 3/4 ö; . 44/-/6; íîâèé ðåìîíò; .................................. 38000 Ñòàí³ñëàâñüêîãî; .. 5/9 ö; .. 51/30/8; ê³ìí. ðîçä., ïàðêåò, ç/ñ áàëêîí; ..... 37000 Ñîáîðíîñò³; ........... 5/9 ö; .. 51/-/7; êîñì. ðåì., 2 ç/ñ ëîä泿; ................... 45000 Ãðàäíèé Óçâ³ç; ....... 1/1ö; ... 45/-/7; ðåìîíò; ............................................. 35000 Øîòà Ðóñòàâåë³; .... 6/9 ö; .. 50/32/8, ê³ìí. ðîçä., ðîçï. ðåìîíò; ............. 36000 Ïîòåáí³; .................. 1/2 ö; .. 45/-/8; êîñì. ðåìîíò, ïëèòêà; ..................... 30000 Âîë³; ........................ 2/4 ö; .. 51/-/-; òåë., ²íòåðíåò, ñ/â îêðåìî; .............. 60000 Ãîðä³þê; .................. 2/5 ö; .. 45,2/30,4/7; áåç ðåìîíòó; ............................ 32000 ð-í ËÏÇ; .................. 8/9 ï; .. 50/30/8; ºâðîðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà; ..... 38000 Ñ.Êîâàëåâñüêî¿; ... 5/5 ö; .. 52/-/7; ÷åñüêèé ïðîåêò, êîñì. ðåì.; ............ 33000 Àðöåóëîâà; ............ 4/5 ö; .. 53/-/9; áåç ðåìîíòó, ÷åñüêèé ïðîåêò; 37000, òîðã

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êðàâ÷óêà; ............... 8/9 ï; Ïîòåáí³; .................. 2/3 ö; Ñ.Êîâàëåâñüêî¿; ... 1/5 ö; Âîë³; ........................ 3/5 ö; Ñòð³ëåöüêà; ............ 5/5 ö; Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 4/9 ö; Êîíÿê³íà; ................ 2/9 ï; Âîë³; ........................ 3/5 ö; Ìîëîä³; ................... 3/5 ö; Ãàãàð³íà; ................. 2/2 ö;

.. 65/45/12; ÷àñò. ºâðîðåìîíò, ïàðêåò; 55000, òîðã .. 100/-/24; àâò. îï., âìîíò. ìåáë³, ðåì.; ..... 127000 .. 62/-/; áåç ðåìîíòó; ...................................... 38000 .. 51/-/-; ç/ñ áàëêîí, êîñì. ðåì.; ..................... 49000 .. 60/-/8; áåç ðåìîíòó; .................................... 36000 .. 65/-/9; ÷åñüêèé ïðîåêò,2 ç/ñ áàëêîíè; ........ 52000 .. 65/-/12; ç/ñ ëîä泿, ë³÷.,òåë., ²íòåðíåò; ........ 50000 .. 63/-/-; ðåìîíò; .............................................. 55000 .. 64/-/-; áåç ðåìîíòó; ..................................... 42000 .. 74/52/9; áåç ðåìîíòó, ñ/â îêðåìî; ............. 25000

ÁÓÄÈÍÊÈ ëèïèíñüêèé ì-â; ... 2/2 ö; 210 êâ.ì, 5 ê³ìí., 2 ñ/â, ãàðàæ, 0,10 ãà;190000, òîðã ñ. Ñòðóì³âêà; .......... 1,5-ïîâ., 200 êâ. ì, 0,12 ãà, êîìóí. ï³ä áóä.; ........... 90000 ð-í âóë. Äóáí³âñüêî¿; 1,5-ïîâ., ö, 130 êâ.ì, 0,4 ãà, 1/2 áóä.; ............... 110000 ëèïèíñüêèé ì-â; .... 2-ïîâ., ö, 200 êâ.ì, 0,07 ãà, íîâèé çàâåðøåíèé áóä.; 155000 ñ. Â. Îìåëÿíèê; ..... 0,16 ãà, ä+ö, âîäà â áóä., ãàç ïîðó÷,îãîðîæà; ........ 45000 ñ.Òàðàñîâå; ............ 2-ïîâ., 220 êâ. ì, 0,12 ãà, ãàðàæ, ñâåðäëîâèíà; .. 135000 ñ.Íåá³æêà; .............. 1-ïîâ., ö, 0,24 ãà, 4 ê³ìí., 2-ïîâ. íàäâ³ðíà ñïîð., ............. ................................. 2 ãàðàæ³, àñô. äî¿çä, öåíòð ñåëà; ............................ 55000 ñ.Ðîâàíö³; ............... 2-ïîâ., ö, 360 êâ.ì, 0,20 ãà, íåäîáóä.,íàêðèòèé äàõ; 120000 ð-í ãîò.«Ëó÷åñüê»; 1-ïîâ., 150 êâ.ì, 0,10 ãà, 2 áóä. íà òåðèò. 0,10 ãà, äðóãèé – ................................. 1,5-ïîâ., íîâîáóä., ãàðàæ. Òåðì³íîâî!!!; ................ 105000 ñ.Ïàëü÷å; ................ 1,5-ïîâ., ö, 85 êâ.ì, 0,25 ãà, íîâîáóä., ìåáë³;60000, òîðã ñ.Æèäè÷èí; ............ 1-ïîâ., ä, 0,17 ãà, 3 ê³ìí., ãàçîïðîâ³ä ïîðó÷; .......... 20000 ñ.Ç쳿íåöü; ............. 1,5-ïîâ., ö, 0,12 ãà, 5 ê³ìí.; ...................................... 87000 ñ.Ìàÿêè; .................. 1,5-ïîâ., áë/ö, 0,18 ãà, 5 ê³ìí., âñ³ êîìóí³êàö³¿; ....... 75000

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Ãðóøåâñüêîãî; ...... 51 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, ñèãíàë³çàö³ÿ; 70000 ð-í åëåêòðîàïàðàò. ç-äó; .. 100/150/328, ñêëàäè, çåìëÿ, òåðì³íîâî; äîãîâ³ðíà Âåòåðàí³â; ........................... îô³ñ, ìàãàçèí, 2/2 ö, ñòîÿíêà, íîâîáóä.; äîãîâ³ðíà ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ; ....... 630 êâ.ì, âèðîá. ïðèì., 2/2 ö, àñôàëüò. .............. ................................. äî¿çä, ñòîÿíêà; .............................................. 500000, òîðã Ïðèéìàºìî çàìîâëåííÿ íà ïðîäàæ æèòëîâî¿ òà êîìåðö³éíî¿ íåðóõîìîñò³. Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì îá’ºêò³â ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ çà ò. 050-016-34-54 òà àäðåñîþ àãåíòñòâà

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 1/5 ö., 52 êâ. ì., õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ç/ñ ëîäæ³ÿ òà áàëêîí. Ö³íà: 38000 ó.î. Êîíòàêòè: 096-425-99-92, 050-438-95-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 2/5, ö, 42 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íå äîðîãî. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-480-75-23, 093-365-28-57 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 6/9, ö, 53/-/9,5, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ê³ìíàòè òà ñ/â — ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãí³äàâñüê³é, 50,8/ 30,7/-, ö. Õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ºâðîâ³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, ë³÷èëüíèêè. Âõ³äí³ äâåð³ – äóáîâ³, ïîäâ³éí³. Áàëêîí çàñêëåíèé, îááèòèé äåðåâ’ÿíîþ âàãîíêîþ. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê (ð-í ϳâí³÷íîãî ðèíêó), 3/9 ï., 51 êâ. ì, ñ/â ðîçä³ëüíèé — ïëèòêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðåìîíò, ç/ñ áàëêîí. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 1/9, ï, 48,4/-/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, ìîæëèâà äîáóäîâà, º äîêóìåíòè, â³êíà âèõîäÿòü â äâ³ð. Ö³íà: 39000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 1/9, ï, 50 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ºâðîðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, àáî îáì³í íà 1/2 áóäèíêó, áóäèíîê. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 2/5 Ö, 45/-/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ïàðêåò, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 32000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 2/5, ö, 45 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 32000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 2/5, ö, 45,2 êâ.ì. Ö³íà: 33000 ó.î. Êîíòàêòè: 095-328-85-45 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 2/9, ï, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 6/9, 50 êâ. ì, ñ/â òà ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êà õåëü, ïàðêåò, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 36000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 7/9 ö., 48 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 40000 ó. î. òîðã. Êîíòàêòè: 050-378-75-43, 099-253-88-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 7/9 ö., 50 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áîéëåð. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 7/9, ö, 49 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, áîéëåð. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 9/9, ï, 48,5/-/-, ðåìîíò, êóõíÿ òà âàííà — ïëèòêà. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, ð-í ÑÌ «Ôóðøåò», 1/5, ö, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 36000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, 5/9 Ö, 51/-/7,5, ñ/â òà ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ç/ñ ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 35000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãðàäíèé Óçâ³ç, 48 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 35000 ó.î. Êîíòàêòè: 095-328-85-45 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 1/5, ö, 45 êâ. ì, äîáóäîâàíèé âåëèêèé áàëêîí. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 2/5, ö, 51/30/ 7. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-653-58-91

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ñîáîðíîñò³; ........... 7/9, ö, 38 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .................... 29000 Ãðóøåâñüêîãî; ...... 6/9, ö; 40 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .................... 29000 Ùóñºâà; .................. 2/5, ö; 22 êâ. ì, ðåìîíò; ........................................... 20000 Ñòàí³ñëàâñüêîãî; .. 8/9, ö; 29 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; .................... 22000, òîðã. ³äðîäæåííÿ; ........ 2/5, ö; 31 êâ. ì, ðåìîíò; ........................................... 26000 Êðàâ÷óêà; ............... 2/5, ö; 41 êâ. ì, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; ............... 36000 ð-í ê-ðó «Ïðîì³íü»; .......... 2/3, ö; 50 êâ. ì, ðåìîíò; .............................. 31000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êîíîâàëüöÿ; .......... 3/5, ö; 50 êâ. ì, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; .................... 40000 Êðàâ÷óêà; ............... 2/9, ö; 68 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; 55000 Ëåñ³ Óêðà¿íêè; ....... 2/4, ö, 65 êâ. ì, 2 áàëêîíè, âèõ³ä íà ïëîùó; ........... 45000 Êè¿âñüêèé Ìàéäàí;7/9, ö, 52 êâ. ì, âìîíòîâàí³ ìåáë³; ......................... 43000 ñ. Òàðàñîâå; ........... 1/2, ö; 46 êâ. ì, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè; .................. 16000 Êðàâ÷óêà; ............... 7/9, ö; 75 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò; ............ 65000 Ñîô³¿ Êîâàëåâñüêî¿; 5/5, ö; 51 êâ. ì, ðåìîíò, ìîæëèâî îáì³í; ............ 35000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ïåðåìîãè; .............. 3/5, ö, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò; .. 50000, òîðã. Ãðóøåâñüêîãî; ...... 5/5, ö, 56 êâ. ì, íîâèé ºâðîðåìîíò; ............. 50000, òîðã. Ìàçåïè; .................. 1/5, ö, 78 êâ. ì, âìîíòîâàí³ ìåáë³; ............... 55000, òîðã. Êîíÿê³íà; ................ 5/5, ö, 60 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .......... 36000, òîðã. ð-í ê-ðó «Ïðîì³íü»; .......... 5/5, ö, 60 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ...... 36000 ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 7/9, ö, 90 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâò. îïàëåííÿ; ......... 60000 Êîíÿê³íà; ................ 5/5, ö, 68 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .................... 39000

ÁÓÄÈÍÊÈ ×åðíèøåâñüêîãî; 140 êâ. ì, 10 ñîòîê, íîâîáóäîâà ................ 130000, òîðã. ñ. Ðîâàíö³; .............. 2-ïîâ., 355 êâ. ì, 12 ñîòîê, ºâðîðåìîíò; ............ 160000 Òåðåìí³âñüêà; ....... 2-ïîâ., 195 êâ. ì, 6 ñîòîê, íîâîáóäîâà; ............... 150000 c. Ëèïèíè; .............. 1/2 áóä., 130 êâ. ì, 4 ñîòêè, íîâîáóäîâà, ãàðàæ; .. 94000 ñ. Òàðàñîâå; ........... 1,5-ïîâ., 240 êâ. ì, 11 ñîòîê, øòóêàòóðêà; ........... 110000 ñ. Ç쳿íåöü; ............ 1,5-ïîâ., 180 êâ. ì, 14 ñîòîê, çðîáëåíî îïàëåííÿ; 60000 Ëàçî; ......................... 1-ïîâ., 80 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, 2 âõîäè, âñ³ çðó÷íîñò³, 9 ñîòîê; 65000 ñ. Áîãîëþáè; ......... 1-ïîâ., 100 êâ. ì, 4 ê³ìíàò, 15 ñîòîê; ...................... 40000 Òåðåìí³âñüêà; ....... 69 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, 12 ñîòîê; .................................. 55000 óðíà; ....................... 86 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, 6 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó; 55000 ñ. Ëèïèíè; .............. âóë. ². Áîãóíà, 300 êâ. ì, 20 ñîòîê, îïàëåííÿ; 260000, òîðã. ñ. Ëèùå; .................. 1,5-ïîâ., 190 êâ. ì, íîâîáóä., øòóêàòóðêà; ............ 75000 ñ. Çàáîðîëü; .......... 1-ïîâ., 84 êâ. ì, 15 ñîòîê, ðåìîíò; ......................... 50000 ð-í ç-äó «²ñêðà»; .... 240 êâ. ì, 30 ñîòîê, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè; ........... 160000 ñ. Ïðèëóöüêå; ........ 89 êâ. ì, 3 ê³ì., 14 ñîòîê, ðåìîíò; .......................... 50000 Äóáí³âñüêà; ............ 1-ïîâ., 87 êâ. ì, 4 ê³ìíàò, 5 ñîòîê; .......................... 70000 ñ. Ãàðàçäæà; ........... 1,5-ïîâ., íîâîáóäîâà, çðîáëåíî îïàëåííÿ; ........... 85000 ð-í öóêðîâîãî ç-äó; .......... 1-ïîâ., 85 êâ. ì, 4 ê³ìíàò, 6 ñîòîê; .. 49000, òîðã.

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ×åðíèøåâñüêîãî; 22 ñîòêè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ; 40000 ð-í «Øêîäà»; ......... 11 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿; .......................................... 50000 ñ. Òàðàñîâå; ........... 11 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿; ................................................ 15500 ñ. Ñòðóì³âêà; .......... íîâèé ìàñèâ, 12 ³ 24 ñîòêè, ñóì³æí³; ............. 1600/ñîòêó Äóáí³âñüêà; ............ 10 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿; .......................................... 17000 Êîïåðíèêà; ............ 7,5 ñîòîê, ñòàðèé áóäèíîê; ...................................... 65000 ñ.Ðîâàíö³; ............... ð-í íîâî¿ øêîëè, 24 ³ 12 ñîòîê; ......................... 900/ñîòêà ñ. Ñòðóì³âêà; .......... 13 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿; ................................................ 15000 ×åðíèøåâñüêîãî; 12 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà; ....................................... 16000 ñ. ϳäãàéö³; ............. 15 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿; ................................................ 15000 ñ. Òàðàñîâå; ........... 8 ñîòîê, ð-í ìèòíèö³, âñ³ êîìóí³êàö³¿; ...................... 20000

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ öåíòð ì³ñòà; ............. 250 êâ. ì, íàâïðîòè ã³ìíà糿 ¹4, 1 ïîâ., êîìåðö. ïðèì³ù.; 300000 ñ. Áîãîëþáè; ......... ñâèíàðíèê, 900 êâ. ì, 70 ñîò. çåì. .......................... 20000 Ãðóøåâñüêîãî; ...... îô³ñ, 61 êâ. ì, ñòîÿíêà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³; ........ 100000 Ëüâ³âñüêà; .............. ñêëàä, 300 êâ. ì, 15 ñîòîê; ...................................... 60000 Êîïåðíèêà; ............ íàï³âï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, 290 êâ. ì; ................ 110000 ì. Ðîæèùå; ............ âèðîáí. ïðèì., 1100 êâ. ì, âèñîòà ïðèì. 11 ì, ................ ................................. 1 ãà çåìë³; ................................................................ 110000

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 4/5 Ö, 45 êâ. ì, ñ/â ðîçä³ëüíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, êàõåëü, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 29000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äàíüøèíà, ð-í ËÏÇ, 1/9, ö, 50 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 4/5, ö, 43 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, ëàì³íàò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íå êóòîâà. Ö³íà: 30000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-545-48-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äóáí³âñüê³é, 3/5, ö, ðåìîíò, 50 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 4/5, ö, 47,9/ 27,6/8,9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, ïàðêåò, â êóõí³ — ïëèòêà, ñóì³æíèé ñàíâóçîë, íîâà ñàíòåõí³êà. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 4/5, ö, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 30000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 6/9, ö, 52 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 60 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 7/9, ö, 59/33/10, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, ñàíâóçîë òà êóõíÿ — ïëèòêà. Ö³íà: 55 000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ²âàíà Ôðàíêà, 2/3, ö, 38 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ (êîòåë), áàëêîí, êîëîíêà. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-563-40-66

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 6/9, ö, 53 êâ. ì. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ²âàíà Ôðàíêà, 2/3, ö, 47/-/9, ïåðåïëàíóâàííÿ, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, çàñêëåíèé áàëêîí, íîâà äóøîâà êàá³íà, ìåáë³. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 6/9, ö, 54 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ê.-Êàðîãî, 1/9, ï, 48 êâ.ì. Ö³íà: 37000 ó.î. Êîíòàêòè: 095-328-85-45

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 6/9, ö, 61,5/-/ -, êîñì. ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè ãàçó òà âîäè. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà»

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíîâàëüöÿ, 3/5, 44 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, íîâîáóäîâà, 77 êâ. ì, 4/9, ö. Ö³íà: 5400 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äàíüøèíà, ð-í ã³ìíà糿 ¹14, 50 êâ. ì, öåãëÿíèé áóäèíîê, íîâîáóäîâà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè ìàíñàðäíîãî ïðèì³ùåííÿ. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 26-54-94, ï³ñëÿ 18.00

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíîâàëüöÿ, 3/5, ö, 50 êâ. ì, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32, 050-670-16-53 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíîâàëüöÿ, 5/9, ö, 58,1/13, ðåìîíò, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 48500 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 4/9, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 37000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637


¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 4/9, â³êíà âèõîäÿòü â äâ³ð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-241-21-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 4/9, ï, 49 êâ. ì, áàëêîí çàñêëåíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 38000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 4/9, ï, 49 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,áóäèíêó 19 ðîê³â. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-659-03-44 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/9 ö, 50 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ïëèòêà. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/9 Ö, 50/-/8, ðåìîíò, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³ — êàõåëü, íîâà ñòîëÿðêà, ïàðêåò. Ö³íà: 38000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/9, 50 êâ.ì, öåãëà, ÷åñüêèé ïðîåêò, ðåì., ïë. â³êíà, áð. äâåð³, ìåáë³, íîâà ñàíòåõí³êà, êîìóí³êàö³¿, çðó÷íå ì³öå ðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/9, ö., 51 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ÷åñüêèé ïðîåêò. Êîíòàêòè: 098-055-21-17 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, ð-í ðèááàçè, 9/9, ö, 52 êâ. ì. Ö³íà: 45000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-798-84-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 2/3, ö, 39/27/6, áåç ðåìîíòó, ïåðåïëàíóâàííÿ, ïàðêåò, ñàíâóçîë îêðåìî, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 40 000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 2/4, ö, 65 êâ. ì, 2 áàëêîíè, âèõ³ä íà ïëîùó. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 2/4, ö, 70 êâ.ì. Âèñîê³ ñòåë³, ðåìîíò, ï³÷íå îïàëåííÿ. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëèïèíñüêîãî, 9/9, ö, 69,7/22,5/14,7/ 10,3, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåòàëåâ³ äâåð³, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 5400 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 1/2, ö, 43 êâ. ì, ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, êîòåë. Ö³íà: 26500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-653-58-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 1/5, 45 êâ. ì. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-378-75-43 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 3/5, ö, 48/-/6, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, àáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê â ìåæàõ ì³ñòà ÷è ïåðåäì³ñò³ ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 050-838-09-31

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 1/9, ö, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, õîðîøèé ðåìîíò, ìîæëèâå âèêîðèñòàííÿ ï³ä êîìåðö³éí³ ö³ë³. Êîíòàêòè: 093-504-72-76, 099-201-96-79

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 50 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 36000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ö, 68 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9 ï., 50 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-425-99-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, 50 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ïàðêåò ñêð³çü, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí. Ö³íà: 35000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ï, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 095-135-91-68 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ö, 75 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 73 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 73 êâ. ì, íîâîáóäîâà. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 4/5 ö., 50,1 êâ. ì, ïåðåïëàíóâàííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñ/â ñóì³æíèé, ðåìîíò. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 4/5, ö, 50 êâ.ì, ïåðåïëàíóâàííÿ, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 37000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, íàä òðàñîþ, 44 êâ. ì, ï³ä êîìåðö³éíå ïðèì³ùåííÿ. Ö³íà: Çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 78-054-38, 098-504-15-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìàçåïè, 4/5 Ö, 51/-/10, ñ/â òà ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áåç ðåìîíòó, áðîíüîâàí³ äâåð³, áîéëåð, âåëèêèé ï³äâàë, ëîäæ³ÿ, áàëêîí. Ö³íà: 39000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íàëèâàéêà, 4/5 ö, 45/-/-, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 34000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íàëèâàéêà, 52,1/-/7, ºâðîðåìîíò, ïàðêåò â ê³ìíàò³, ïëèòêà, ñàíòåõí³êà íîâà, áåç áàëêîíà. Ö³íà: 45 000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íîâî÷åð÷èöüê³é, íîâîáóäîâà, 5/6, ö, 71 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 098-055-21-17

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 76,8/41,9 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ñèðåöü, 1/5, ö, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîìóí³êàö³¿, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ. Ö³íà: 60000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íîâî÷åð÷èöüê³é, ð-í âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 1/3, çàãàëüíà ïëîùà 62 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³äâàë, òåëåôîí, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ. Ö³íà: 43000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-840-84-14

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 8/9, ï, 49,2 êâ. ì, áàëêîí çàñêëåíèé, äâåð³ òà â³êíà íîâ³. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 5/5 ö., 68 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 2 ëîä泿 ç/ñ. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ÆÊ «Êîë³çåé», 6/9, ö., 68/-/12, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, çîâí³ óòåïëåíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 50000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïîòàïîâà, öåíòð ì³ñòà, 1/1, ö, 50 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïèñàðåâñüêîãî, 1/9, ö, 44/-/7, ðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ïàðêåò, íà â³êíàõ ðåø³òêè, ë³÷èëüíèêè âîäè, ìîæëèâà äîáóäîâà. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà»

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñîô³¿ Êîâàëåâñüêî¿, 5/5, ö, 51 êâ. ì, ðåìîíò, ìîæëèâèé îáì³í. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32, 050-670-16-53

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñòð³ëåöüê³é, 45 êâ. ì, 1/2, ö, ðåìîíò, ºâðîâ³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ï³äâàë, ä³ëÿíêà äëÿ çàáóäîâè 0,03 ãà. Ö³íà: 40000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-971-22-24

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïîòåáí³, 1/2, ö, 42/-/6, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, ñàðàé. Ö³íà: 33000 ó.î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, 2/5, ö, 51 êâ. ì, áàëêîí çàñêëåíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïîòåáí³, 1/2, ö, 45 êâ.ì, ÷åñüêèé áóäèíîê, ðåìîíò, ïëèòêà, 0,04 ãà çåìë³. Ö³íà: 32000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-378-75-43

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 1/9, ö, 50 êâ. ì, âèñîêèé öîêîëü, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí çàñêëåí³, ºâðîðåìîíò, ç ìåáëÿìè. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïîòåáí³, 2/5, ö, 40 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/5, ö, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çàñêëåí³ ëîä泿, 68 êâ. ì, âèñîê³ ñòåë³. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60

Æèòëîâèé áóäèíîê ïî âóë. Ôåäîðîâà 4â

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 4/5 ö., 70 êâ. ì, áóäèíîê çäàíèé, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ç/ñ 2 ëîä泿. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68

Ö³íà â³ä 6100 ãðí. çà ì2.

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é, 2/9, ö, ïëîùà 51 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 2 ëîä泿. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 28-67-77, 050-391-51-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é, 6/9, ö, 50 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

– Îñü äóìàþ, ùî á ìåí³ òàêîãî âçÿòè ç ñîáîþ íà ìîðå, ùîá ÿ òàê âèéøëà íà ïëÿæ, ³ âñ³ íàâêîëî á î÷ìàí³ëè? – Ëèæ³ â³çüìè ...

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ö, 68 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32, 050-670-16-53

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 5/5, ö, 51/32/9, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ïàðêåò. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 79-30-29; 050-228-20-20

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïîòàïîâà, 1/1, ö, 50 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, âñ³ çðó÷íîñò³, 0,02 ãà çåìë³. Ö³íà: 37000 ó.î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20

Ƴíêà ïðèõîäèòü ç ðîáîòè, äî ÷îëîâ³êà: – Òè êîçó äî¿â? ×îëîâ³ê: – Äî¿äàþ!

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ï, 50 êâ. ì, ðåìîíò, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê, çóïèíêà, ìàãàçèí, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 34000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-480-75-23, 093-365-28-57

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/5, ö, 54/31/-, ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 44000 ó.î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïîòàïîâà (öåíòð ì³ñòà), 50 êâ. ì. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 096-280-62-98

11

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 1/9, ö, 55 êâ. ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, òåëåôîí, ìîæëèâà äîáóäîâà, ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. Ö³íà: 60000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 25-51-63, 066-444-99-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 2/2 ö., 44,3 êâ. ì, êóõíÿ 9,8 êâ. ì, äóáîâèé ïàðêåò. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-100-49-77 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 2/5 Ö, 48/-/6, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðê åò, ç/ñ áàëêîí, áðîíüîâàí³ äâåð³. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 4/5, ö, 66,4 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîâ³êíà. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 4/5, ö, 66,4/-/-, íîâîáóäîâà, áóäèíîê çäàíèé, ìåòàëåâ³ äâåð³. ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, êîòåë. Ö³íà: 63000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, áóäèíîê çäàíèé, íîâîáóäîâà, 2/5, öåãëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çàñêëåí³ ëîä泿, 68 êâ. ì, âèñîê³ ñòåë³. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ø. Ðóñòàâåë³, 4/9 ö., 52 êâ. ì, ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà. Ö³íà: 37000 ó. î., ò î ð ã. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ø. Ðóñòàâåë³, 6/9 ö., 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 35000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 093-499-44-68 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 2/2, ö, ïëîùà 46/34/9, æèòëîâèé ñòàí, ãàçîâà êîëîíêà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, ì³ñöå äëÿ ãàðàæà. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 28-67-77, 050-391-51-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 2/2, ö., 52 êâ.ì, ëüîõ, ï³äâàë, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, ë³÷èëüíèêè, âëàñíà êîòåëüíÿ. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

Óòåïëåíèé, àâòîíîìíà äàõîâà ê î ò å ë ü í ÿ , ë ³ ÷ è ë ü í è ê è ò å ï ë à í à ï³ä”¿çä. 1-é ï³ä'¿çä (âæå çäàíèé) 1-é 3-é 5-é 5-é 6-é 6-é 7-é 7-é 8-é 8-é 9-é 9-é

ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ

1-é 1-é 1-é 5-é 5-é 6-é 6-é 6-é 6-é 7-é 7-é 8-é 8-é 8-é 8-é 9-é 9-é

ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ ïîâåðõ

............................... 2 ............................... 2 ............................... 2 ............................... 2 ............................... 2 ............................... 2 ............................... 2 ............................... 2 ............................... 2 ............................... 2 ............................... 2 ............................... 2

ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòè ..........................

............................... 1 ............................... 2 ............................... 3 ............................... 2 ............................... 3 ............................... 2 ............................... 1 ............................... 2 ............................... 3 ............................... 2 ............................... 3 ............................... 2 ............................... 1 ............................... 2 ............................... 3 ............................... 1 ............................... 2

ê³ìíàòà .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòà .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòà .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòè .......................... ê³ìíàòà .......................... ê³ìíàòè ..........................

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîïåíà, 1 ïîâåðõ, 46/29/6, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-653-58-91

Ïîêâàðòèðíå àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ö³íà â³ä 6500 ãðí./êâ. ì

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øóõåâè÷à, 1/4, ö, 46 êâ. ì, ï³ä îô³ñ. Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

Çíèæêè ïðè 100 % îïëàò³, ðîçñòðî÷êà ïëàòåæó äî 2 ðîê³â.

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñ. Êîâàëåâñüêî¿, 4/5 Ö., 53/28/9, ðåìîíò, ñ/â — êàõåëü, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 40000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñâ³òë³é, 5/9, Ö, 50/-/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, ñ/â ðîçä³ëüíèé — êàõåëü, ç/ñ ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 40000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñåíàòîðà, 2/2, 47 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 35000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-545-48-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñëîâàöüêîãî (öåíòð ì. Ëóöüêà), 5/16 ö., 54 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, 2 ëîä泿 ç/ñ. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñîô³¿ Êîâàëåâñüêî¿, 4/5, ö, 52 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 098-055-21-17

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë.Êðàâ÷óêà, 3/5, 52/-/9, 2 êâàðòèðè íà ïëîùàäö³, íå êóòîâà, êîñì. ðåìîíò, ïîðó÷ øêîëà, ìàãàçèí, òåðì³íîâî. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 20-02-19, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ì-í³, 9/9, ö, 50,7/-/-, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêåò, íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 40000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 3/5, ö, 42 êâ. ì, áàëêîí íå çàñêëåíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó Ìàéäàí³, 7/9, ö, 52 êâ. ì, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32, 29-90-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïëîù³ Âîçç’ºäíàííÿ, 2/4, ö, 44,5 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, çàñêëåíèé áàëêîí, âåëèêèé ï³äâàë. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-016-34-54

70,35 êâ. ì. 69,4 êâ. ì. 89,35 êâ. ì. 69,4 êâ. ì. 89,35 êâ. ì. 70,35 êâ. ì. 47,0 êâ. ì. 69,4 êâ. ì. 89,35 êâ. ì. 69,4 êâ. ì. 89,35 êâ. ì. 70,35 êâ. ì. 47,0 êâ. ì. 69,40 êâ. ì. 89,35 êâ. ì. 47,00 êâ. ì. 69,40 êâ. ì.

Æèòëîâèé êîìïëåêñ «Ïàë³òðà» ïî âóë. Âåòåðàí³â, 22

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 3/5, ö, 56/-/-, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê, äî 15 êì â³ä ì³ñòà. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñ. Áàíäåðè, 3/5, ö, «áðåæí³âêà», 50 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè. Ö³íà: 49000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-016-34-54

ì. ì. ì. ì. ì. ì. ì. ì. ì. ì. ì. ì.

Çíèæêè ïðè 100 % îïëàò³, ñïåö³àëüí³ óìîâè íàäàííÿ ðîçñòðî÷êè ïëàòåæó.

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 098-055-21-17

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ßíêè Êóïàëè, ð-í ÁÌ «Íîâà ˳í³ÿ», 2/5, ö, 45/-/8, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ.

2-é ï³ä'¿çä (çäà÷à - III êâàðòàë 2011 ð.)

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 2/5, ö. Êîíòàêòè: 096-272-23-23, 25-08-94

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 5/5. ö, 44 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

66,9 70,3 70,2 69,9 70,2 89,6 70,4 69,9 70,2 69,8 71,0 69,9

(ïî÷àòîê áóä³âíèöòâà – áåðåçåíü 2011ð.)

ÑÏÅÖÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß! ÎÑÒÀÍͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â ÐÀÉÎͲ ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÓ ÒÀÌ - ÒÀÌ.

Æèòëîâèé áóäèíîê ïî âóë. Î. Ãîí÷àðà, 7, (çäàíèé â 2008 ð.) 1-é ï³ä'¿çä 1-é ïîâåðõ .................. 2 ê³ìíàòè ............ 67,3 êâ. ì. .......... 57000 ó.î.

3-é ï³ä'¿çä 1-é ïîâåðõ .................. 2 ê³ìíàòè ............ 67,8 êâ. ì. .......... 57000 ó.î. 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ (çóïèíêà «Ë³êàðíÿ ¹ 2»), 4/5, 52 êâ. ì, ðåìîíò, ÷åñüêèé ïðîåêò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ. Êîíòàêòè: 71-19-54, 066-117-70-13 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 48 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, äîðîãèé ðåìîíò. Ö³íà: 35000 ó. î Êîíòàêòè: 095-815-72-62 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/9, ö, 49,7 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-850-80-52

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/9, ö, 54 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áîéëåð, ñàíâóçîë òà ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, âìîíòîâàíà êóõíÿ òà ãàðäåðîáíà. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-020-09-61 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 50 êâ.ì, öåãëà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19


12 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 44 êâ. ì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 5/5, ö, 47/29/7, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, õîðîøèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 36000 y.o. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 7/9, ö, 51,5 êâ.ì, ö, êîñì. ðåì., ïîðó÷ ïàðê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 36500 ó.î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 1/5, ö, 44/-/6, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâà äîáóäîâà. Ö³íà: 32000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/4, 50 êâ. ì, ³ 3/4 – 50 êâ. ì. Âèñîòà ñòåë³ 3,80 ì, â³êíà âèõîäÿòü íà öåíòðàëüíó äîðîãó, ìîæëèâå ïåðåîáëàäíàííÿ ï³ä äâîð³âíåâó êâàðòèðó àáî ï³ä êîìåðö³éíó ä³ÿëüí³ñòü. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-016-34-54, 72-31-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/4, ö, 42/28/6, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 34000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/4, ö, ïëîùà 42/28/6, ðåìîíò, ê³ìí. ïðîõ³äí³, ñàíâóçîë ðàçîì. Ö³íà: 33 000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 28-67-77, 050-391-51-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 3/5, ö, 49 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 4/4, ö, 43 êâ. ì, ñó÷àñíèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 35000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 5/5 ö., 45/-/7, æèòëîâèé ñòàí, ç/ñ áàëêîí, àáî îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 38000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 5/5, ö, 43/28/6, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, êîëîíêà, ãàðäåðîáíà, ðåìîíò äàõó. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, «ñòàë³íêà», 50 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 1/5, ö, 42/28/6, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 1/5, ö, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 1/5, ö., 44,6 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, âñå íîâå. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 2/5, ö, 47 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 33000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 2\5, ö, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, íåäîðîãî. Ö³íà: 36500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89, 20-02-19 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 2\5, ö, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, íåäîðîãî. Ö³íà: 36500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89, 20-02-19 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 2\5, ö, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íå äîðîãî. Ö³íà: 36500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89, 20-02-19 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 3/4, ö, 44 êâ.ì, ïåðåïëàíóâàííÿ, ê³ìí. ðîçä³ëüí³, çá³ëüøåíà êóõíÿ, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 37000 ó.î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/4, ö, 46/-/-. ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñòåëÿ — ã³ïñîêàðòîí, áàëêîí çàñêëåíèé, º òåõïîâåðõ, ç ìåáëÿìè. Ö³íà: 35 000 ó.î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà»

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 50 êâ. ì, 2/5, ö, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/5, ö, 52 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 1/5, ö, 64 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë. Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 099-754-94

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2\5, ö, 50 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Ö³íà: 43000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89, 20-02-19

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 49 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 098-055-21-17 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 5/9, ö, 51 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 37500 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 50 êâ. ì, ðåìîíò, íîâà ñ/ò. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 7/9, ö, 50 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ ñàäîê, øêîëà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 36500 ó.î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 7/9, ö, 51,5 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, í³øà, ÷åñüêèé ïðîåêò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Ö³íà: 36500 ó. î. Êîíòàêòè: 20-02-19, 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 9/9 ö., 50 êâ. ì, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ç/ñ áàëêîí, ñ/â ïëèòêà. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

Ëþáè ëþäñòâî ñê³ëüêè òîá³ çàâãîäíî, àëå íå âèìàãàé âçàºìíîñò³ 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 9/9, 58/17/14/11, ðåìîíò, ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 40 000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 2/4, ö, 43/-/6, õîðîøèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, êîëîíêà, ïëèòêà, ïàðêåò, ê³ìíàòè ñóì³æí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/9, ö, 48 êâ. ì, íîâèé áóäèíîê, íîâà ñ/ò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, õîðîøèé ðåìîíò, øàôà-êóïå. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 093-499-44-68 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 49,0/27,8/-, 7/9, ö. ªâðîðåìîíò, âõ³äí³ äâåð³ – ïîäâ³éí³ äåðåâ’ÿí³, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ – äåðåâ’ÿí³, 2 áàëêîíè – çàñêëåí³. ª äîìîôîí, ³íòåðíåò, òåëåôîí, êàáåëüíå òà ñóïóòíèêîâå ÒÁ. Ö³íà: 44000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 5/5, ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-504-72-76, 099-201-96-79 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 5/9, 51 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 5/9, ö, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 44000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94

ïëîùà/æèòëîâà ïëîùà/ïëîùà êóõí³, (55/45/6) ïîâåðõ (5/5ö)

ö - öåãëÿíèé áóäèíîê

âóë. - âóëèöÿ

ï - ïàíåëüíèé áóäèíîê

ïë. - ïëîùà

ç/á ïåðåêðèòòÿ -

ïð - ïðîñïåêò

çàë³çîáåòîíå ïåðåêðèòòÿ

êâ. ì - êâàäðàòí³ ìåòðè

ó. î. - óìîâí³ îäèíèö³

ñ/â - ñàíâóçîë

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-517-85-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, êîòåäæíîãî òèïó, â ðàéîí³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 70 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 4600 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íîâîáóäîâà, 3/9, ö, 65 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³. Ö³íà: 5900 ãðí. êâ. ì. Êîíòàêòè: 096-878-30-84 2-ê³ìíàòíó íîâîáóäîâó íà âóë. Ñòð³ëåöüê³é, 69,7 êâ. ì, 3-é ïîâåðõ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ìîæëèâèé îáì³í, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Ö³íà: 55000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-253-88-26 3-ê³ì. êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâ., 5/5, ö. Êîíòàêòè: 71-24-38, 050-703-58-00, 095-573-78-05

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 7/9, ö, 48,6/18/12/9, ðåìîíò, ï³äëîãà òà â³êíà äåðåâ’ÿí³, ñàíâóçîë — ïëèòêà. Ö³íà: 50000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà»

3-ê³ìíàòíó âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 87 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, âìîíòîâàíà êóõîííà ÷àñòèíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êàì³í, ñ/â ðàçîì, ïëèòêà. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 7/9, ö, 51/-/8, ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ÷åñüêèé ïðîåêò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ïîðó÷ øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê, ìàãàçèí, ïàðê. Ö³íà: 36500 ó.î. Êîíòàêòè: 095-480-75-23, 093-365-28-57

3-ê³ìíàòíó âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 135 êâ. ì, 5/10, ö, çäàíèé, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, ïë. â³êíà, º ñòîÿíêà, äâ³ð îãîðîäæåíèé. Ö³íà: 130000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-545-48-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 8/9, 50/-/7, ñ/â òà ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 34000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637

3-ê³ìíàòíó âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî (ð-í ÃÌ «Òàì Òàì»), 5/10, ö, 90 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, äâà ñ/â, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå. Êîíòàêòè: 066-644-94-49

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 8/9, ï, 50/30/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëèòêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 8/9, ö, 63 êâ. ì, íîâîáóäîâà, õîðîøèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 3/5, ö, ïàðêåò, 45 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 35 000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 78-54-38, 098-504-15-96, 097-347-08-99, ÀÍ «Àôðîä³òà»

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 8\9, 50 êâ. ì, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ÷åñüêèé ïðîåêò, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íå äîðîãî. Ö³íà: 34000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-828-86-01

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 4/4, ö, 44 êâ. ì, áåç ðåìîíò ó. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-547-79-20, 099-234-42-94

çàãàëüíà

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 5/9, ö, 50/30/10. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-653-58-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 8/9, ö, 63 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, ç/ñ áàëêîí. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 4/4, 44 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áàëêîí. Ö³íà: 29000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-328-85-45

Ìåòðàæ êâàðòèðè:

3-ê³ìíàòíó âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 3/9, ö, 87 êâ. ì, íîâèé áóäèíîê, ºâðîðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, äâ ñ/â, ïëèòêà, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 3/4, ö, 42 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, çàñêëåíèé áàëêîí, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 4/4 ï., 43 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, íå êóòîâà. Ö³íà: 27000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-644-94-49

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 9/10, 63 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ëîäæ³ÿ íà âñþ êâàðòèðó (ãàðäåðîáíà). Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 9/9 ö., 46 êâ. ì, ïîâí³ñòþ ðåìîíò, íîâà ñ/ò òà ñòîëÿðêà. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-378-75-43

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ð³

3-ê³ìíàòíó âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9, ö, 133 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó á³ëÿ ÃÌ «Òàì-Òàì», öåãëà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 48000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ÆÊ «Êîë³çåé», 80 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 066-142-35-05, 067-193-11-57 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, 7/9, ö, 86 êâ. ì. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â êîòåäæíîìó ì³ñòå÷êó «Ô³ëüâàðîê», íîâîáóäîâà, 2/4, ö, 106 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàðàæ 18 êâ. ì, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ìîæëèâå â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó. Ö³íà: 4500 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ãîðîõ³â, 3/5, ö, 64 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ëîä泿, ïàðêåò, ê³ìíàòè òà ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 37000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-150-76-22, 067-102-64-13

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Äðóæáè Íàðîä³â, ð-í ËÏÇ, 1/9, ïð. Ñîáîðíîñò³, 2\5, ö, 50 öåãë. áóä., 50 êâ. ì. Êîíòàêòè: 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. ʳâåðö³, ð-í äîêó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñ³ êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ïîðó÷ 066-845-79-76 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ïîáëèçó ÃÌ çðó÷íîñò³, ïàðêåò, ïîðó÷ ïàðê, äèïàðê, ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöå 50 êâ. ì. ñó÷àñíå ïëà- òÿ÷èé ìàéäàí÷èê. Êîíòàêòè: ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà «Òàì-Òàì», íóâàííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 098-529-95-96, 063-103-22-34 ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîí3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. 050-438-21-12, Ö³íà: 43000 ó. î., òîðã. Êîí- òàêòè: Êîâåë³, 1/5, 104 êâ. ì, íîâîáóäîòàêòè: 050-242-53-44, 098-009-90-09, 063-867-33-50 âà, êåðàì³÷íà ïëèòêà, ôàñàä 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 3/4, öåíòð 095-402-95-89, 20-02-19 óòåïëåíèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì³ñòà. Êîíòàêòè: 095-542-69-80

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 1/5, ö, 50 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-754-66-94

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/5, ö, 48 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, ìåáë³. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 1/5, ö, 50/-/8, ÷åñüêèé ïðîåêò, âèñîêèé öîêîëü, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êëàäîâêà, ï³äâàë. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà»

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 5/9, ö, 50/29/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ëîäæ³ÿ íà 2 ê³ìíàòè. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 1/9, ö, 46/-/-, êóòîâà, îäíå â³êíî âèõîäèòü íà ïðîñïåêò, àáî îáì³í 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà»

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 3/5, ö, 50/ 30/7. Êîíòàêòè: 26-35-76 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 3/9, ö, 75 êâ.ì, íîâèé áóäèíîê, çäàíèé, àâò. îïàëåííÿ, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê. Ö³íà: 50000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 4/5, ö, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-135-91-68 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 45 êâ. ì. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà»

ºâðîðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³, 2 ç/ñ ëîä泿, 2 ñ/â. Ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè ãàðàæ. Ö³íà: 85000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-332-78-72 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Êîâåëü, âóë. Íåçàëåæíîñò³, «õðóùîâêà», 2 ïîâåðõ, 56 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ç ìåáëÿìè. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòà êòè: 093-769-67-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Êðàñíèé Ïåðåêîïñüê, Êðèì, 6/9, ïàíåëü, 65 êâ.ì, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè, ïîðó÷ øêîëà, ë³êàðíÿ, äèòÿ÷èé ñàäîê. Ö³íà: 34000 ó.î. Êîíòàêòè: 095-214-02-71

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó íà âóë. Ãîðä³þê. 1/-, ö, çàãàëüíà ïëîùà 60 êâ.ì, «ñâ³æèé» êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï³äëîãà – ïàðêåò, ïëèòêà; íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 71000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ðîæèùå, öåíòð ì³ñòà, ïåðøèé ïîâåðõ, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. Ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó â Ëóöüêó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-759-26-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, 2/ 4 ö,106 êâ. ì, ãàðàæ 18 êâ. ì, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ìîæëèâå â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæ³â, êîòåäæíå ì³ñòå÷êî «Ô³ëüâàðîê». Ö³íà: 4500 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 1/5, ï, 64/-/8, õîðîøèé ñòàí, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ï³äâàë, ç/ñ áàëêîí. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 099-758-68-93 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 61 êâ. ì, 9/9, ï, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, äàõ ïåðåêðèòèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 71-72-61, 095-734-60-69

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 À êâàðòàëó, ñ/â ðîçä³ëüíèé, 5/5, öåãë. áóä., òåëåôîí, ï³äâàë, áàëêîí, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-509-16-71 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40-à êâàðòàëó, ñ/â ðîçä³ëüíèé, 5/ 5, öåãë. áóä., òåëåôîí, ï³äâàë, áàëêîí, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-509-16-71 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 5/9, ö, 66 êâ., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 099-754-66-94 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì Òàì», 7/9, ö, 90 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 60000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32, 050-670-16-53 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì Òàì», 74 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 066-133-45-33

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 1/9, 67 êâ. ì, íîâîáóäîâà, äàõîâà êîòåëüíÿ, çäàíà, ìîæëèâî ï³ä ïåðóêàðíþ, îô³ñ. Ö³íà: 53500 ó. î. Êîíòàêòè: 067-332-02-43 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 3/9, ö., 65 êâ. ì, íîâîáóäîâà – 4 ð., ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 50000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 4/5, ö, 67 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñò³íè òà ñòåëÿ ï³äãîòîâëåí³ äî ôàðáóâàííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Ö³íà: 59000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 63 êâ. ì, 1/5, ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ºâðîâ³êíà, ë³íîëåóì, ñàíâóçîë – ïëèòêà. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 7/9, ö, 86/-/11, çäàíà íîâîáóä., àâò. îïàëåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Ö³íà: 62000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 90 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, 54 êâ. ì, 3/5, ö. Êîíòàêòè: 095-052-09-68 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê-ðó «Ïðîì³íü», 3/5, 56 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê³íîòåàòðó «Ïðîì³íü», 5/5, ö, 60 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32, 050-670-16-53 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 6/9, 67/-/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ç/ñ ëîäæ³ÿ òà áàëêîí. Ö³íà: 40000 ó. î. òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 62,2 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 050-676-20-15, Îëÿ 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 7/9 Ö, 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ç/ñ ëîäæ³ÿ òà áàëêîí. Ö³íà: 43000. ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³, 65 êâ. ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, äâ³ çàñêëåí³ ëîä泿. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ï³âí³÷íîãî ðèíêó, 4/9, ï, 62/7,8 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Êîíòàêòè: 095-135-91-68 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5 ö., 67 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 8/9 Ö, 66/-/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ç/ñ ëîäæ³ÿ òà áàëêîí. Ö³íà: 42000. ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ïðèâîêçàëüíîìó, 3/9, ö, 82/-/12, àâò. îïàëåííÿ, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, çîâí³ óòåïëåíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, òåðì³íîâî. Ö³íà: 56000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ðèááàçè, 5/9, ö, 67/41/10, äóáîâèé ïàðêåò, òåëåôîí, ºâðîðåìîíò, áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, âåëèêà êëàäîâêà íà ïëîùàäö³. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 60000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-378-42-90, 24-90-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÑÌ «Ôóðøåò», àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç ðåìîíòîì, äîïëàòîþ, ð-í ËÏÇ, âóë. Äóáí³âñüêî¿, ×åðâîíîãî Õðåñòà íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: 066-224-25-78 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÒÖ «Ãîñòèíåöü», 69 êâ. ì, áîéëåð, âèð³âíÿí³ ñòåë³ òà ñò³íè, âàííà — ïëèòêà. Ö³íà: 46000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÒÖ «Ñëîí», 9/9, ï, 66 êâ. ì. Ö³íà: Äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 28-03-52 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ô³ëàðìîí³¿, 3/5, ö, 51 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹ 5, 68 êâ. ì. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 050-164-34-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ 33 êâàðòàëó, 5/5, 70/-/9,5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 71-42-91, 096-414-49-40 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ øêîëè ¹ 13, 97,3 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ôðàíö. ñòåë³, ³ñïàíñüêà ïëèòêà, à/î, âáóäîâàíà ³òàë³éñüêà êóõíÿ òà ìåáë³. Ö³íà: 90000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 2/5, ö, 55/-/16, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ äâåð³, áàëêîí. Ö³íà: 45000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 4/5, ö, âñå îêðåìî, îðèã³íàëüíå ïëàíóâàííÿ, äâ³ êâàðòèðè íà ïëîùàäö³, ðåìîíò, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 24-99-39 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó êîòåäæíîãî òèïó, íîâîáóäîâà çäàíà, 100 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãðàí³òí³ ï³äâ³êîííÿ, ãàðàæ, îãîðîæà, áðóê³âêà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà áð. Äðóæáè Íàðîä³â, 7/9, ö, 61/36,5/7,5, ðåìîíò, ñòåëÿ âèð³âíÿíà, ë³÷èëüíèêè âîäè, ïàðêåò, øïàëåðè, áàëêîí íåçàñêëåíèé. Ö³íà: 46000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë, Êðàâ÷óêà, 4/9, ö, 65 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68, 29-49-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. 8 Áåðåçíÿ, 4/5 Ö, 66 êâ. ì, ñ/â êàõåëü, íîâà ñ/ò, ïàðêåò, ç/ñ ëîäæ³ÿ òà áàëêîí. Ö³íà: 47000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. 8 Áåðåçíÿ, 4/5, ö, 66,5 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 49000 ó. î. Êîíòàêòè: 23-41-47, 099-336-28-78


¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 7/9 ö., 67 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüíèé, ç/ñ áàëêîí òà ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92, 29-49-48

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ÃóëàêàÀðòåìîâñüêîãî, 4/5, 56,5/-/7,5, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, íîâ³ ïëàñòèêîâ³ â³êíà, òðóáè, äâåð³. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà»

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 3/9 ï., 67 êâ. ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñòîëÿðêà — äåðåâî, ñ/â ðîçä³ëüíèé ïëèòêà, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 46000 ó.î. Êîíòàêòè: 066-644-94-49

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 4/9, ö, 70 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, ºâðîâ³êíà. Êîíòàêòè: 098-055-21-17

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 6/9, ö, 65/-/8, êâàðòèðà â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 7/9, 66/-/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2 ëîä泿 ç/ñ. Ö³íà: 45000. ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 7/9, ï, 67 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-675-04-80 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 9/9, ï, 64 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 39000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, öåíòð ì³ñòà, 59 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, áàëêîí îáøèòèé âàãîíêîþ, òåëåôîí, ï³äâàë. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-901-00-44

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âî¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 1/9, ï, 60 êâ. ì, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, ñàíâóçëè ðîçä³ëüí³, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-084-41-33, 050-697-30-07, 29-01-37 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âî¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 3/9 Ö, 66/-/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 47000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 65 êâ. ì, 4/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, çàñêëåíèé áàëêîí. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 68,1 êâ. ì, ðåìîíò, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 77 êâ. ì, êóõíÿ — 10 êâ. ì, 5/5, ö, ç ðåìîíòîì, òåðì³íîâî. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/5, ö, 60/-/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, êàõåëü, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 40000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/5, ö, 68 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32, 050-670-16-53

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàãîðäí³é, 2/9, ö, 65,5 êâ. ì, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/9 ö., 86 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Çäà÷à áóäèíêó âåðåñåíü-æîâòåíü 2011 ð. Ö³íà: 5900 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 063-481-32-16

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàãîðîäí³é, 2/9 ö., 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, 2 áàëêîíè, õîðîøå ïëàíóâàííÿ, òèõèé äâ³ð, º ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè ãàðàæ. Ö³íà: 43000 ó.î. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/9, ö, 86/-/8, íîâîáóäîâà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëîäæ³ÿ âåëèêà, íå çàñêëåíà. Ö³íà: 5900 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà»

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 3/7, ö, 73.êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 72000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 6\9, ö, 86/-/12, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, åë³òíèé áóäèíîê. Ö³íà: 55000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89, 20-02-19

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 5 ïîâåðõ, 98 êâ. ì, öåãëÿíèé, íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 7/9 ö., 85 êâ. ì, çäàíà íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 2 ëîä泿. Ö³íà: 70000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92, 29-49-48

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 8/9, 62/-/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â êàõåëü, áàëêîí, ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 40000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà (â ð-í³ ÆÊ «Êîë³çåé»), 5/5 ö., 69 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 48000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92, 29-49-48

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âî¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 6/9 ï., 67/-/10, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 096-971-81-62 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âî¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 8/9, õîðîøèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-236-30-93, 067-990-24-22 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âî¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 8/9, ö, 62 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-675-04-80 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 3/5 Ö., 64/-/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ç/ñ ëîäæ³ÿ òà áàëêîí. Ö³íà: 39000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âîðîí³õ³íà, 3/5, ö, 65/-/9, ñòàðèé ðåì., ç/ñ ëîä泿. Ö³íà: 52000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-378-75-43, 095-378-85-45 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 4/9, 65/-/9, ÷åñüêèé ïðîåêò, êëàäîâêà, êîñì. ðåì. Ö³íà: 52000 ó.î. Êîíòàêòè: 095-328-85-45 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê (ð-í ϳâí³÷íîãî ð-êó), 7/9 ö., 67 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, º ëîäæ³ÿ òà áàëêîí. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-499-44-68 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 4/5 ö., 65 êâ. ì, íîâèé áóäèíîê, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 096-425-99-92, 050-438-95-05, 29-49-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 5/9, ï, 68 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, äâà çàñêëåí³ áàëêîíè. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 7/9 ö., 86 êâ. ì, áóäèíîê çäàíèé, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Êîíòàêòè: 093-499-44-68, 050-438-95-05 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 7/9, ö, 85 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Êîíòàêòè: 093-499-44-68, 066-644-94-49

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2\9, ï, 67 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89, 20-02-19

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ê.-Êàðîãî, 4/9, ï, 67 êâ.ì, ðåìîíò, äóáîâèé ïàðêåò. Ö³íà: 48000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-378-75-43

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/9, Ï, 65 êâ. ì, ñ/â òà ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, âèð³âíÿíà ñòåëÿ ³ ñò³íè, íîâà ñ/ò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ç/ñ áàëêîí òà ëîäæ³ÿ ç êóõí³. Ö³íà: 42000. ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíîâàëüöÿ, 3/5, ï, 56,2/-/6,5, áàëêîí çàñêëåíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/9, ï, 65/42/9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 42000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-228-20-20

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíîâàëüöÿ, 3/5, ö, 118 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíà, ãàðàæ 16 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìîæíà áåç ìåáë³â. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/9, ï, 66,4/39/10, äóáîâ³ äâåð³, ñêëîïàêåòè, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, ñàíâóçîë — ³ñïàíñüêà ïëèòêà. Ö³íà: 47000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà»

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíîâàëüöÿ, 3/5, ö, 56 êâ. ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, íîâà ñàíòåõí³êà, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 37000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-545-48-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, 1/9, ö, 65 êâ. ì, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà 37 (ð-í ÒÖ «Ñëîí»), 9/9, ö, 65 êâ. ì, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ, íîâ³ ñêëîïàêåòè, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 2 áàëêîíè. Ö³íà: 42500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-093-12-38

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî 13 à (ïðèâîêçàëüíèé ð-í), 3/9, ö, 89 êâ. ì, 6 ð.áóäèíêó, ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Ö³íà: Äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-093-12-38

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 1 ïîâåðõ, 73 êâ. ì, àâñòð³é. áóäèíîê, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 78-54-38, 098-504-15-96, 097-347-08-99, ÀÍ «Àôðîä³òà»

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 1/5, ö, 68/-/-, ºâðîðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà òà ñòîëÿðêà, ïåðåïëàíóâàííÿ, êóõíÿ — ñòóä³ÿ, äîáóäîâà, áàëêîí, ï³äâàë. Ö³íà: 41000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 068-191-56-98, 067-361-88-89

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 3/9, ï, 65/38/9,5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, îáøèòèé âàãîíêîþ, ñàíâóçîë — ïëèòêà. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà»

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 3/9, 88,9 êâ. ì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/5, ö, 60 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 36000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32, 050-670-16-53

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 5/5, ö, 88/22/14/14/12, ºâðîðåìîíò, ñêëîïàêåòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì³æê³ìíàòí³ ñîñíîâ³ äâåð³, ñàíâóçîë — ïëèòêà, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ çàñêëåí³. Ö³íà: 85000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 5/6, ö, 67/-/9, ÷åñüêèé ïðîåêò, ðåìîíò, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, äóáîâèé ïàðêåò, áðîíüîâàí³ äâåð³, ï³äâàë, òåëåôîí, ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 5/9, ï, 66 êâ.ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 2 áàëêîíè, îäíè ç/ñ ì/ï. Ö³íà: 47000 ó.î., òîðã Êîíòàêòè: 050-378-75-43 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 5/9, öåãëà, 100/-/-/, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 105000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-228-20-20 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ï, 64 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ï, 67/40/10, ðåìîíò, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí çàñêëåí³, âìåáëüîâàíà. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìàçåïè, 8/9, Ö, 65/-/10, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³ — êàõåëü, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ñ/ò íîâà, ïàðêåò, ñò³íè â êîëüîð³, 2 áàëêîíè, 1 — ç/ñ, îáøèòèé âàãîíêîþ, 2 — êîâàíèé. Ö³íà: 55000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íîâî÷åð÷èöüê³é, 3/5, ö, 70/-/1, ïàðêåò, í³øà, ëîäæ³ÿ, áàëêîí àáî îáì³í íà äâ³ 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè. Ö³íà: 62000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íîâî÷åð÷èöüê³é, 5/6 ö., 98,8 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò-äèçàéí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì³ñöå ï³ä àâòî. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, íîâîáóäîâà, 5/10, ö, 135 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáë³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, â ï³ä’¿çä³ ïàðê³íã. Ö³íà: 130000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-659-03-44 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïîòåáí³, 1/5, ö, 60 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-675-04-80 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñ. Êîâàëåâñüêî¿, 1/5, ö, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 3/9, ö, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 58000 ó.î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 5/9, ö, 66 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò, ç/ñ ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 52000 ó.î. Êîíòàêòè: 095-328-85-45, 097-451-77-25 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 7/9 ö., 65/-/9, õîðîøèé ñòàí, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, ö. 63 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, íîâèé ñ/â, ºâðîâ³êíà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 49000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 1/2, ö, 54,3/38,4/6,3, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà êîëîíêà, ãàðàæ, ï³äâàë, àáî îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðîïîçèö³¿. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-336-87-13, 095-917-58-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 6/9, ö,69/-/7,7, ïàðêåò, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, íîâà ñàíòåõí³êà, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, äâ³ êëàäîâêè, ï³äâàë. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñîô³¿ Êîâàëåâñüêî¿, 1/5, ö,60 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 38000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-675-04-80

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 2/2, ö, 72 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, âèñîê³ ñòåë³. Ö³íà: 42000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-057-86-02

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ï, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñòîëÿðêà, ïàðêåò, ñòÿæêà, ë³÷èëüíèêè, òåëåôîí, ²íòåðíåò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-148-91-52, 063-079-67-10

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñòåïàíà Áàíäåðè, 1/5, ö, 55,9 êâ. ì, ç ðåìîíòîì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ï³ä îô³ñ, â õîðîøîìó ñòàí³. Ïðîäàæ ç òîðã³â. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ (ð-í ϳâí³÷íîãî ðèíêó), 2/9, ö, 67 êâ. ì, êóõíÿ 9,5 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí ç/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ö, 86 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áóäèíêó 3 ð., ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, ñàäîê, çóïèíêà, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 62000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñóâîðîâà, ï³ä êîìåðö³éíó ä³ÿëüí³ñòü. Áåç ðåìîíòó, êóòîâà. Ö³íà: 70000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-009-90-09

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/9, ö, 65 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, 2/5 ö., 75 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, íàòÿæí³ ñòåë³, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, êóõíÿ – ñòóä³ÿ, 2 ëîä泿 ç/ñ. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/9, Ö, 68/-/8, ñ/â òà ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, æèòëîâèé ñòàí, ç/ñ ëîäæ³ÿ òà áàëêîí, ïàðêåò, ñ/â — êàõåëü, ïåðåãîðîäæåíèé òàìáóð. Ö³íà: 42000 ó.î.,òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, ï, äóáîâèé ïàðêåò, æèòëîâèé ñòàí, äâ³ ëîä泿, 66 êâ. ì. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-749-95-04

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7\9, ö, 82/-/12, ºâðîðåìîíò, íîâîáóäîâà, 4 ð. áóäèíêó, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 67000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-678-83-42

– Ìàìî, à ÷îìó â òàòà òàê ìàëî âîëîññÿ íà ãîëîâ³? – ³í ðîçóìíèé! – À ÷îìó â òåáå ¿õ òàê áàãàòî? – Ðîò çàêðèé ³ ¿æ!

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 8/9, ï, 65/40/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò äóáîâèé, ïëèòêà, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ çàñêëåí³. Ö³íà: 55 000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 8/9, ö, 85 êâ. ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 8\9, ö, 82 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íåäîðîãî, åë³òíèé áóäèíîê. Ö³íà: 75000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89, 20-02-19 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ÆÊ «Êîë³çåé», 80 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Êîíòàêòè: 066-142-35-05, 067-193-11-57

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/9, ï, íå êóòîâà, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 48000 ó. î., òîðã Êîíòàêòè: 066-088-93-36

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/9, ö., 110 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê, ïàðê. Ö³íà: 77000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðèëîâà, öåíòð ì³ñòà, 3/3, ö, 65 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 62000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-675-04-80

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3\9, ö, 69/-/9, ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êó òîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ øêîëà, ìàãàçèí. Ö³íà: 47000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-83-42

13

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëèïèíñüêîãî, 61 êâ. ì, òåïëîìåðåæà, ñòÿæêà, ïîøïàêëüîâàí³ ñò³íè òà ñòåëÿ. Ö³íà: 52000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 5/5, 52 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 32000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-545-48-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, 2/5, ö, 75 êâ. ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ñó÷àñíèé äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, âàííà-äæàêóç³, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, íàòÿæí³ ñòåë³, 2 ëîä泿 çàñêëåí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, 2/9, ï, 64/-/9,5, ðåìîíò, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, îáøèò³ âàãîíêîþ. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 1/5, ö, 102 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³. Ö³íà: 125000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 102 êâ. ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, äâ³ çàñêëåí³ ëîä泿, ãàðàæ, ï³äâàë. Êîíòàêòè: 050-338-05-75, 067-990-24-22 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 103 êâ. ì, íîâîáóäîâà, 5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê, öåãëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõîííà ÷àñòèíà, ÷àñòêîâî ìåáë³. Êîíòàêòè: 093-499-44-68

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9 ö., 80 êâ. ì, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, âìîíòîâàíà òåõí³êà, áóäèíêó 3 ðîêè. Êîíòàêòè: 050-838-09-31,099-754-66-94

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 5/5, ö, 52 êâ. ì. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 3/5, ö, 102 êâ. ì, õîðîøèé, íîâèé ðåìîíò, ãàðàæ. Ö³íà: 155000 ó. î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ö, 64/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîì³íÿíà ñàíòåõí³êà, Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìàçåïè, 1/5, ö, 78 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö³íà: 55000 ó. î, òîðã. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 3/9, ö, 61 êâ. ì, ìåòàëîïëàñòèê, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ çàñêëåí³. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5 Ö., 60/-/7, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ç/ñ ëîäæ³ÿ òà áàëêîí. Ö³íà: 40000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 59,5 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñàíâóçîë. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 63 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 41000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/9, ö, 68 êâ. ì, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí çàñêëåí³, ïàðêåò, ñò³íè òà ñòåëÿ âèð³âíÿí³. Ö³íà: 46000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-659-03-44 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/9, ö, 69 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, ÷åñüêèé ïðîåêò, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, ñàíâóçîë, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/2 Ö, 72 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äàõ ñêàòíèé, ï³äâàë. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/2, ö, 71 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 43000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-644-94-49


14

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âèâåäåíó ç æèòëîâîãî ôîíäó, ï³ä êîìåðö³éíó ä³ÿëüí³ñòü. Êîíòàêòè: 050-276-52-77 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íîâîáóäîâà, 8/9, ö, 80 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³. Ö³íà: 5900 ãðí. /êâ. ì. Êîíòàêòè: 096-878-30-84 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íîâîáóäîâà, 8/9, ö, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ë³÷èëüíèêè, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, òðè ëîä泿, ÷àñòêîâî ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³. Ö³íà: 55000 ó. î, òîðã. Êîíòàêòè: 095-517-85-98

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/5, ö, 55/-/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï³äâàë, áàëêîí. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 3/5 ö., 60 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-888-73-45, 099-758-68-93 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 3/5, ö, 52 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 51000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-378-75-43 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 3/5, ö, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ãàðí³ ìåáë³, çàñêëåíèé áàëêîí äåðåâ’ÿíîþ ëàêîâàíîþ âàãîíêîþ, ïëèòêà òà ïàðêåò íà ï³äëîç³. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 5/5, ö, 56,6 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 61 êâ. ì, íà ïåðøîìó ïîâåðñ³. Êîíòàêòè: 093-504-72-76, 099-201-96-79 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, «ñòàë³íêà», 83,6 êâ. ì, 3/3, ö. Êîíòàêòè: 050-338-05-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/4, ö, 57 êâ.ì, ñòàðèé ðåìîíò. Ö³íà: 43000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-328-85-45, 097-451-77-25 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/4, ö, íîâèé äàõ, 58/42/ 6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 5/5, ö, 56 êâ. ì, íîâèé ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 50000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 90 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 4/9, ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, øêîëà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 2 4 2 - 5 3 - 4 4 , 095-402-95-89, 20-02-19 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 1/5 ö., 65/-/9, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ïëèòêà. Ö³íà: 48000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 096-425-99-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 2/9 öåãëà, 63 êâ.ì. êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-425-99-92, 29-49-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 3/5 Ö, 62/47/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷åñüêèé ïðîåêò, 2 êâàðòèðè íà ïëîùàäö³, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â — êàõåëü ðîçä³ëüíèé, ïàðêåò, ç/ñ ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 45000. ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 3/5 ö, 65 êâ. ì. ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 44000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 4/5 ö, 70 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 47000 ó.î. Êîíòàêòè: 096-425-99-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 4/5, ö. 70 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 4/9, ö, 60 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-675-04-80 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 4/9, ö, 65/-/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³. 62 êâ. ì. 1/5, ö, ï³ä êîìåðö³þ, ç ðåìîíòîì, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, á³ëÿ «Ìàäàãàñêàðó», âõ³ä ç ï³ä’¿çäó, ñòîÿíêà. Ö³íà: 95000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 5/9, ö, 49,1 êâ.ì, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-378-75-43, ÀÍ «Â³êòîð³ÿ» 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 5/9, ö, 68 êâ. ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëèòêà, ºâðîâ³êíà, ºâðîáàëêîí òà ºâðîëîäæ³ÿ, áîéëåð. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 6/9 ö., 66 êâ. ì, ðåìîíò, ìîæëèâèé îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 55000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-838-09-31 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 6/9, ö, 70 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, ïîðó÷ øêîëà, ìàãàçèí, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 8/9, ö., 69 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ïëèòêà, áîéëåð, ñò³íè òà ñòåëÿ — øïàêë³âêà, ç/ñ ëîäæ³ÿ òà áàëêîí. Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, íà ïåðøîìó ïîâåðñ³, ï³ä êîìåðö³éíå âèêîðèñòàííÿ. 64 êâ. ì, êóòîâà, ìîæëèâà äîáóäîâà. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 2/4, ö, 67/48/6, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò. Ö³íà: 48000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 2/5, ö, 67 êâ.ì, êîñì. ðåì., çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà. Ö³íà: 40000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 3/5, ö, 55 êâ. ì, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 3/5, ö, 65 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 50000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³ (ð-í êàôå «Ìåðêóð³é»), 5/ 9 ö., 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ç/ñ ëîäæ³ÿ òà áàëêîí. Ö³íà: 53000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-378-75-43 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 1/9, 60/-/8, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áîéëåð, ç/ñ ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-42-18-044, 068-82-80-637 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 1/9, ºâðîðåìîíò, 68 êâ. ì. Ö³íà: 98000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 1/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/5 ö., 73 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 47000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/5 ö., 73/-/9, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-754-66-94

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/5, ö, 74 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-378-51-93 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/5, ö, 62/37/7, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 54000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/9, ö, 69/-/9, ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, øêîëà, ìàãàçèí ïîðó÷, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 45000 ó.î. Êîíòàêòè: 20-02-19, 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 5/9, 70/-/10, ïëèòêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ç/ ñ áàëêîíè, óòåïëåíèé çîâí³, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê, çóïèíêà. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 45000 ó.î. Êîíòàêòè: 20-02-19, 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 5/9, ö, 70 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, ñàíâóçîë ³ âàííà — ïëèòêà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, àáî îáì³íÿþ íà íåçàâåðøåíèé áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, Áîãîëþáè, Ðîâàíö³. Ö³íà: 57000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-545-48-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 5/9, ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 6/9 ö., 70/-/9, ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ øêîëà, ñàäî÷îê, ìàãàçèí, òåðì³íîâî. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 20-02-19, 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 61 êâ. ì, 5/9, ö, ðåìîíò, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: 52000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-608-71-44, 71-13-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 65 êâ. ì, ìîæëèâèé îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 7/9, ï, 64/-/9, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ç/ñ ëîäæ³ÿ, ìîæëèâî ÷àñòêîâî ìåáë³. Ö³íà: 45000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 72,6 êâ. ì, ö, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ºâðîâ³êíà, ïàðêåò, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè. Ö³íà: 71000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-52-25; 098-009-90-09, 063-867-33-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 8/9, ö, 82 êâ.ì., ïîâíèé ºâðîðåì., çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, åë³òíèé áóäèíîê. Ö³íà: 75000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095402-95-89, 20-02-19 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 9/9, ö, 65 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 43000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 9/9, ö, ç ðåìîíòîì. Ö³íà: 70000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, â ð-í³ çàãñó, 1/9 ï., 68 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 40000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð.Âîë³, 90 êâ. ì, «ñòàë³íêà». Êîíòàêòè: 050-132-53-94 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 4/5, ö, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-135-91-68

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 4/6, ö, 70/-/10, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ðîçïî÷àòî ºâðîðåìîíò, áóäèíêó 5 ðîê³â. Ö³íà: 58000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ö, 60 êâ. ì, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå êóòîâà, íåäîðîãî. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89, 20-02-19

4-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ð-í³ ËÏÇ, 9/9 ö., ïàðêåò, ç/ñ ëîæä³ÿ òà áàëêîí. Ö³íà: 45000 ó.î.

ò. 050-159-08-98 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 85,8 êâ. ì, ÷àñòêîâî ç ðåìîíòîì, íîâîáóäîâà, 5/9, ö, æèòëîâèé ñòàí. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 62000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

4-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ â öåíòð³ ì³ñòà, 5 ïîâåðõ, 91,4 êâ. ì, ðåìîíò, 2 áàëêîíè, 2 ñ/â, âàííà, äóø, êëàäîâêà.

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 70 êâ. ì, áàëêîí ç/ñ, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 095-135-91-68

ò. 050-378-79-52

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ íà âóë. Àðöåóëîâà. 3/9, ö, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³äãîòîâëåíà ï³ä «÷èñòîâ³» ðîáîòè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Ö³íà: 670 ó. î./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50

Âåëèêîãàáàðèòíó 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó, 5/6, 106 êâ.ì, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, íàòÿæí³ ñòåë³, â³òðàæíå îçäîáëåííÿ. Ö³íà: 110 000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-378-75-43

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 1/5, ö, âèñîêèé öîêîëü, 73,7 êâ. ì, êóõíÿ 8,1 êâ. ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-338-05-75 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 2/9, ö, 80 êâ.ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 65000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-378-75-43 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïîòåáí³, 5/5, ö, 63 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, êîëîíêà, ìîæëèâå â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-749-95-04 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 6/6, ö, 120 êâ. ì, 2-ð³âíåâà, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áëàãîóñòð³é ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîæà, ñòîÿíêà. Ö³íà: 81000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ø. Ðóñòàâåë³, 2/9 ö., 70 êâ. ì. Ö³íà: Çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68

Ïîøóêè ùàñòÿ îäíå ç ãîëîâíèõ äæåðåë íåùàñòÿ

Âåëèêîãàáàðèòíó 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ ÃÌ «Òàì-Òàì», â åë³òí³é íîâîáóäîâ³. 135/70/-.  êâàðòèð³ çðîáëåíèé äèçàéíåðñüêèé ºâðîðåìîíò, äâà áàëêîíè, äâà ñàíâóçëè.  áóäèíêó º ï³äçåìíèé ïàðê³íã, äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê. Ö³íà: 130000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, íà âóë. Ïóøê³íà, 1/3, ö, 4 ê³ì., 118 êâ.ì, âèñîê³ ñòåë³, àâò. îïàëåííÿ, êàì³í, ñèãíàë³çàö³ÿ, ñåéô â ñò³í³, 2 òåë., + âåðàíäà 20 êâ.ì, ç áàñåéíîì 3õ5 ì, + ï³äâàë 15 êâ.ì, îãîðîäæåíèé äâ³ð, 1,5 ñîò., íàêðèòà ñòîÿíêà äëÿ àâòî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-974-14-92 Êâàðòèðó â 3-êâàðòèðíîìó ïðèâàòíîìó áóäèíêó, áåç çðó÷íîñòåé, 4 ñîòêè, 3-êîíòóðíèé êîòåë, ð-í ñïèðòçàâîäó. Ö³íà: 15000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-000-25-26 Êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 1/9, ï, 35/17/9, âèñîêèé öîêîëü, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 Êâàðòèðó íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, 3/9, ö, 50 êâ.ì, íîâèé ðåìîíò, õóäîæí³é ïàðêåò, êîíäèö³îíåð, á³äå. Ö³íà: 41300 ó.î Êîíòàêòè: 066-236-53-.03, 79-30-29 Êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 3/5 ö, 31/17/6, ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíò ó, Ö³íà: 24000 ó.î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 Êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 3/ 5, ö, 45/-/6, çðîáëåíèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 37000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-228-20-20

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ø. Ðóñòàâåë³, 3/9, ö, ºâðîðåì î í ò, ë ³ ÷ è ë ü í è ê è . Ê î í ò à ê ò è : 093-499-44-68

ʳìíàòíó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, â ãóðòîæèòêó, 8/9, ö, 19 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 3/9, ö, 80 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ì-íó, 5/5, 18,5 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ òà ñàíâóçîë — áëîê. Ö³íà: 12000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 3/9, ö, 86/-/10, ºâðîðåìîíò, ïàðêåò, ïåðåïëàíóâàííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ìîæëèâ³ñòü ïåðåàêðåäèòàö³¿. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 4/9, ö, 76/48/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñàíâóçîë áåç ðåìîíòó, ìîæëèâèé îáì³í íà äâ³ 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè. Ö³íà: 57000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 2/5 ö., 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 45000. ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68, 29-49-48 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ øêîëè ¹ 23, 4/9 ö., 81 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí, ÷åñüêèé ïðîåêò. Êîíòàêòè: 095-827-87-37, 25-12-59 4-ê³ìíàòíó êâàðòèó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 3/5 ö., 80 êâ. ì, áóäèíêó 17 ðîê³â. Ö³íà: 55000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-732-77-87 5 ñóì³æíèõ êâàðòèð íà ïð. Ìîëîä³, 1/9, ö, çàã. ïë. 255 êâ.ì (52 êâ. ì, íå â æèòëîìó ôîíä³ ç îêðåìèì âõîäîì), ï³ä îô³ñè, êîìåðö³þ, áàíê, îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ, ñàëîí êðàñè, ìàãàçèí, 0,09 ãà â îðåíä³. Ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 067-361-88-89

ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó â ð-í³ ËÏÇ, 12 êâ. ì, òåëåôîí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-031-93-67 ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó íà áóëüâàð³ Äðóæáè íàðîä³â, ïðèâàòèç., 21/ 12,5/-. Ö³íà: 15500 ó.î. Êîíòàêòè: 066-713-85-00, 24-56-31 ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, öåíòð ì³ñòà, æèòëîâà ïëîùà 20 êâ. ì, 2/4, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòà âìåáëüîâàíà. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-772-98-20

êóïëþ

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â³ä 30 êâ. ì. Ö³íà: 22000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-721-67-97 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, öåíòðó, ïð. ³äðîäæåííÿ, Ãðóøåâñüêîãî. Ö³íà: Äî 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-835-42-54 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà. Êîíòàêòè: 050-344-40-88 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 095-135-91-68 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íîâîáóäîâà. Êîíòàêòè: 050-556-46-51, 093-441-58-31 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïåðåïèøó íà ñåáå êðåäèò, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-967-69-23, 095-077-07-66 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 099-329-31-15, 050-838-09-31 1-, àáî 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, çà ïîì³ðíó ö³íó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 1-, àáî 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, çà ïîì³ðíó ö³íó, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó. Ö³íà: äî 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³, íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, ðîçãëÿíó óñ³ ð-íè. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ â ÆÊ «Êîñòà-Áðàâà» àáî â ³íø³é åë³òí³é íîâîáóäîâ³. Ìîæëèâî öåíòð ì³ñòà, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ ³ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì òà «÷îðíîâèìè» ðîáîòàìè àáî ºâðîðåìîíòîì. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, êð³ì ïåðøîãî òà îñòàííüîãî ïîâåðõ³â, òà «ìàëîñ³ìåéêè». Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-538-71-12 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó. Êîíòàêòè: 094-908-82-97, 29-72-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33, 40 êâàðòàëó, ïð. ³äðîäæåííÿ, áåç ðåìîíòó. Áåç ïîñåðåäíèê³â Ö³íà: 10000-20000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-951-27-66 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, ïð. ³äðîäæåííÿ, ï³ä êîìåðö³éíå âèêîðèñòàííÿ. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 78-54-38, 097-347-08-99 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 1-4 ïîâåðõ, íå ìåíøå 16 êâ. ì. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äî 22000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-827-83-99 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â, ìàëîñ³éìåéíîãî òèïó íå ïðîïîíóâàòè. Òåðì³íîâî. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-814-88-22 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-280-53-89, 098-027-67-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæå áóòè «õðóùîâêà», òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæëèâî ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó. Ö³íà: äî 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-388-52-62 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íå ìåíøå 50 êâ. ì, â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 067-811-68-80

1-, 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè â ð-í³ öåíòðó, ïð. Ñîáîðíîñò³, ìîæíà áåç ðåìîíòó. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 21000-30000 ó. î. Êîíòà êòè: 098-084-41-33, 050-697-30-07, 29-01-37

2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 050-228-20-20

1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³. Êîíòàêòè: 094-908-82-97

2-, àáî 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 096-101-45-52, ˺íà

1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-835-79-32 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33, 40 êâàðòàëó, ïð. Ãðóøåâñüêîãî. Êîíòàêòè: 097-526-85-72, 066-952-16-91

2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 063-481-32-16

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 050-276-65-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92


¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33, 40 êâàðòàë³â òà öåíòðó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 050-706-22-07 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», àáî â ð-í³ ãîòåëþ «Ëó÷åñüê», áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 095-821-24-52, 067-471-50-98

ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, «ìàëîñ³ìåéêó», 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ÷è áóäèíîê â ì. Ëóöüêó àáî ïåðåäì³ñò³. Êîíòàêòè: 24-37-49

çäàì

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ãîòåëþ «Ëó÷åñüê», ïð. ³äðîäæåííÿ, Ì îëîä³. Êîíòàêòè: 75-11-37, 050-522-98-72

1-, 2-, 3-ê³ì. êâàðòèðè, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî. Õîðîø³ óìîâè, ãíó÷êà ö³íà. Êîíòàêòè: 050-876-32-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó, â öåãëÿíîìó àáî ïàíåëüíîìó áóäèíêó. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98

1-, 2-, 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ïîì³ðí³ ö³íè, ºâðîðåìîíò, ñóïóòíèêîâå òà êàáåëüíå TV, ïîáóòòåõí³êà, çâ³òí³ äîêóìåíòè, ïîñò³éíèì ê볺íòàì – çíèæêè. Êîíòàêòè: 099-229-53-05

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ ÒÖ «Ñëîí», (Çàâîêçàëüíèé ðèíîê), êð³ì ïåðøîãî òà îñòàííüîãî ïîâåðõ³â. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 050-319-51-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç ðåìîíòîì, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 099-084-33-70 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, á³ëÿ Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 095-178-04-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ó íîâîáóäîâ³. Àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ç ºâðîðåìîíòîì àáî ÷îðíîâèìè ðîáîòàìè. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â íîâîìó, öåãëÿíîìó áóäèíêó, êð³ì ïåðøîãî òà îñòàííüîãî ïîâåðõ³â. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, êð³ì ïåðøîãî òà îñòàííüîãî ïîâåðõ ó, öåãëà, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íîâîáóäîâó. Êîíòàêòè: 067-990-24-22 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 067-332-16-19 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 093-504-72-76, 099-201-96-79 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³, ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 096-878-30-84 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, îñòàíí³é ïîâåðõ, íå ïðîïîíóâàòè. Ö³íà: äî 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-255-45-65 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç ðîçä³ëüíèìè ê³ìíàòàìè â ì. Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ð-í ðàãñó, øêîëè ¹26, âóë. Êðàâ÷óêà, ïð. Ñîáîðíîñò³. Êîíòàêòè: 050-662-50-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 066-142-35-05, 067-193-11-57 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ç ºâðîðåìîíòîì àáî «÷îðíîâèìè» ðîáîòàìè. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 094-908-82-97 Âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, áàæàíî â íîâîáóäîâ³, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 Êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 Êâàðòèðó â³ä 30 êâ. ì ³ á³ëüøå, íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ïî ìàðøðóòó ¹ 15. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 Êâàðòèðó êîòåäæíîãî òèïó, áàæàíî ç ãàðàæåì. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20, ÀÍ «Êëþ÷» Êâàðòèðó, áóäèíîê àáî çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ëüâîâ³ ÷è îáëàñò³. Êîíòàêòè: 096-463-36-56 Êâàðòèðó, çà ïîì³ðíó ö³íó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 ʳìíàò ó â ãóðòîæèòêó, ìàëîñ³ìåéíîãî àáî êîìóíàëüíîãî òèïó. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

1-, 2-, 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, íåäîðîãî, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñíèé äèçàéí, ìåáë³, ïîáóòòåõí³êà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 050-674-52-01, 093-236-08-00 1-, 2-, 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, íåäîðîãî. ªâðîðåìîíò, ìåáë³, ñóïóòíèêîâå òà êàáåëüíå TV, ïîáóòòåõí³êà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 093-236-08-00 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, º âñ³ íåîáõ³äí³ êîìóíàëüí³ çðó÷íîñò³, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, òåëåâ³çîð ç ïóëüòîì, ïîñò³ëü, ÷èñòî, çàòèøíî. Ö³íà: Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-257-31-26, 096-457-96-96

1-ê³ì. êâàðòèðó â öåíòð³, íà ïð. Âîë³, ïîòèæíåâî, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ñó÷àñí³ ìåáë³, ðåìîíò, ïðàñêà, êàáåëüíå ÒÂ, òåïëî, ÷èñòî, âñ³ êîìóí. çðó÷íîñò³, âèã³äíå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 067-499-93-71, 093-237-77-58

Êâàðòèðè ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà ç îõîðîíîþ. ×èñòî. Êîíòàêòè: 099-346-91-04

1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Õîðîø³ óìîâè. ×èñòî. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 097-848-42-68

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÖÓÌó, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ 40-êâàðòàëó. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêî âî âìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1100 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 098-009-90-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 300 ó. î. + ê. ï. Êîíòàêòè: 063-068-75-44 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, º âñ³ íåîáõ³äí³ êîìóíàëüí³ çðó÷íîñò³, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, òåëåâ³çîð ç ïóëüòîì, êàáåëüíå ÒÁ, ïîñò³ëü, ÷èñòî, çàòèøíî. Ö³íà: Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-288-22-12, 096-724-94-61 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. 8 Áåðåçíÿ (ð-í øêîëè ¹ 5). Êâàðòèðà ç êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Âñ³ óìîâè äëÿ ïðîæèâàííÿ. Ö³íà: 900 ãðí.+ ê. ï. Êîíòàêòè: 063-867-33-50, 067-709-12-18

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Âèííè÷åíêà, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî. Âñ³ çðó÷íîñò³. Êîíòàêòè: 098-120-05-89, 099-611-65-17 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ãîòåëþ «Ëó÷åñüê», äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: 063-391-42-72 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 097-451-77-25

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ. Êâàðòèðà ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíà, º âñ³ íåîáõ³äí³ ìåáë³. Ö³íà: 1100 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 050-438-21-12

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç ìåáëÿìè, ìîëîä³é ïàð³ àáî ñòóäåíòàì. Êîíòàêòè: 050-378-75-43

òè: 068-191-56-98

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîäîáîâî, â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», ºâðîðåìîíò, ñóïóòíèêîâå òà êàáåëüíå TV, ³íòåðíåò, ïîáóòòåõí³êà, çâ³òí³ äîêóìåíòè, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà. Êîíòàêòè: 050-674-52-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîäîáîâî. Êîíòàêòè: 095-552-25-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðåìîíò, âñ³ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà Êîíòàêòè: 068-191-56-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-084-41-33, 050-697-30-07, 29-01-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó. Êîíòàêòè: 71-33-17, 099-448-69-80 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 300 ó. î. Êîíòàêòè: 095-815-72-62

– Ùî òè áóäåø ðîáèòè, ÿêùî íàñòàíå ÿäåðíà çèìà? – ϳäó ãðàòè â ñí³æêè... – ßÄÅÐÍÀ!!! – ...ÙÓÏÀËÜÖßÌÈ!!!

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 1100 ãðí. + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 063-068-75-44 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, âñ³ çðó÷íîñò³, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîëîäèëüíèê, çðó÷íèé äî¿çä, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, òåðì³íîâî. Ö³íà: 1200 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 066-261-22-39

1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, â 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ð³çíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà, íàäà- Îëåñÿ Ãîí÷àðà, ºâðîðåìîíò, þòüñÿ çâ³òí³ äîêóìåíòè. ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 2000 Êîíòàêòè: 067-348-43-86, ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 050-222-89-90 050-263-87-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 êâàðòàëó, âóë. ʳâåðö³âñüêà. Êâàðòèðà ç ºâðîðåìîíòîì, ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-35-77, 067-709-12-34

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, ç ìåáëÿìè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò Êîíòàêòè: 067-361-88-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ âóë. Äóáí³âñüêî¿. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, º ãàðàæ. Ö³íà: 1800 ãðí.+ ê/ï. Êîíòàêòè: 063-867-44-32

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéî1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîäî1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íà òðè- í³ âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Êîñìåòè÷áîâî, â öåíòð³ ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³, ï³ñëÿ ðåìîíòó. Êîíòàê- âàëèé òåðì³í, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿ- íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, êóõíÿ òè: 095-151-41-50, 097-580-79-86 ìè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàê- âêîìïëåêòîâàíà, õîëîäèëüíèê.

1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íà ïð. Âîë³, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêè ç îõîðîíîþ, íàäàþòüñÿ çâ³òí³ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 098-762-42-68 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, íàäàþòüñÿ çâ³òí³ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 050-438-22-00, 099-635-81-71

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

³äðîäæåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1300 ãðí. + ë³÷. Êîíòàêòè: 063-068-75-44 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³. Ö³íà: 1100 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 063-068-75-44 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà. Õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 098-009-90-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 063-068-75-44 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, âìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, íåïîäàë³ê çóïèíêà, ïîðÿä àâòîñòîÿíêà, äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 1300 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 095-742-96-47

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», ïîäîáîâî. Ðåìîíò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ïîáóò. òåõí³êà, çâ³òí³ äîêóìåíòè, ïîðó÷ ñòîÿíêà. Êîíòàêòè: 093-236-08-00

òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1500 ãðí. + ê/ï. Êîíòàêòè: 067-709-12-34

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêî âî âìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1200 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ ÃÌ «Òàì-Òàì». Õîðîøèé ðåìîíò, ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíà, âñÿ ï/ò. Ö³íà: 2400 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 067-709-12-34 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ ËÏÇ. «Ñâ³æèé» ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1800 ãðí.+ ê/ ï. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2000 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 050-222-89-90 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1600 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 095-770-73-04, 093-390-68-68 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà. ªâðîðåìîíò, âìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà. Ö³íà: 3200 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 067-709-12-18 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî,ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, ñóïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ, ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîíòàêòè: 050-264-59-07 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç ìåáëÿìè. Íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 098-084-41-33, 050-697-30-07, 29-01-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2000 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âî¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 50 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 2000 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, õîðîøèé ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1800 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 063-068-75-44

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äåêàáðèñò³â, ÷àñòêîâî ìåáë³. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 063-068-75-44

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ. Êîíòàêòè: 066-845-79-76

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äóáí³âñüê³é, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1500 ãðí. + ê/ï. Êîíòàêòè: 063-068-75-44

2-ê³ìíàòíó ê â à ð ò è ð ó â ðàéîí³ 33 êâàðòàëó. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíà, º õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, º âèõ³ä íà ïðàëüíó ìàøèíêó. Ö³íà: 1500 ãðí. + ê/ï Êîíòàêòè: 067-709-12-18 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ 33 êâàðòàëó. Íîâî áóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêî âî âìåáëüîâàíà, º áàëêîí. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 063-867-44-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ 40 êâàðòàëó. Õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà: õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåâ³çîð; çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 2200 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 067-709-12-18 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ àâòîçàâîäó. «Ñâ³æèé» êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-709-12-18

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 063-068-75-44 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿. Ö³íà: 1300 ãðí.+ ê/ï. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿, àáî ïëàòîñïðîìîæíèõ ïîðÿäíèõ ëþäåé. Ö³íà: 1500 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 096-725-37-31 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, 4/5, ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñó÷àñíà ïëèòêà, âìåáëüîâàíà, º ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîíòàêòè: 063-068-75-44 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, âìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1300 ãðí. + ë³÷. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

15 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð.  îë³. ªâðîðåìîíò, ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 450 ó. î. Êîíòà êòè: 063-867-33-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³. Õîðîøèé ðåìîíò, ïàðêåò, âìåáëüîâàíà, íîâà ñàíòåõí³êà, º õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà. Ö³íà: 2000 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 067-709-12-18 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³. Êîíòàêòè: 066-005-29-52 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áàæàíî ñ³ì’¿, ìîæíà ç ä³òüìè, º ìåáë³. Êîíòàêòè: 095-328-85-45 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç ìåáëÿìè. Êîíòàêòè: 097-451-77-25

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîäîáîâî, â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì». ×èñòà, îõàéíà, íåäîðîãî, çâ³òí³ äîêóìåíòè, ïîðó÷ ïëàòíà ñòîÿíêà. Êîíòàêòè: 050-674-52-01 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîäîáîâî, â ð-í³ ÒÖ «Ãîñòèíåöü». ªâðîðåìîíò, ñóïóòíèêîâå òà êàáåëüíå TV, ïîáóòòåõí³êà, ïîðÿä ñòîÿíêà, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 099-229-53-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, õîðîøèé ñòàí, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 050-016-34-54

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íàÿâí³ñòü ìåáë³â, ïîðÿä àâòîñòîÿíêà. Íà òðèâàëèé òåðì³í, òåðì³íîâî. Ö³íà: 1600 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 098-745-04-52 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2000 ãðí. + ê. ï. Êîíòàêòè: 063-068-75-44 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9, ö, 114 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíà, ñó÷àñí³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ïîñóä. Ö³íà: 550 ó. î. + ê. ï. Êîíòà êòè: 063-068-75-44 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ìåáë³â, àáî ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíó, íà òðèâàëèé òåðì³í, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîíòàêòè: 050-438-13-98

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Êîíòà êòè: 098-084-41-33, 050-697-30-07, 29-01-37 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÑÌ «Íàø Êðàé», âóë. Øåâ÷åíêà, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êâàðòèðà ç ºâðîðåìîíòîì, íåîáõ³äíà ïîáóòîâà òåõí³êà, õîðîøå òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ, äî öåíòðó 10 õâ ï³øêè. Êîíòàêòè: 099-014-12-37 ³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷àò-çàî÷íèöü. Êîíòàêòè: 097-150-79-06, 068-232-97-50

³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷àò. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-203-50-34, 24-13-16 ³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó, ð-í 40 êâàðòàëó. Êîíòàêòè: 093-844-61-73, 096-987-53-06 ³çüìó íà êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 2 ä³â÷èíè-ñòóäåíòêè, àáî ïðàöþþ÷èõ ä³â÷àò, âñ³ çðó÷íîñò³. Êîíòàêòè: 098-407-05-06, 23-09-48


16

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó Êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», ÆÊ «Êîñòà-Áðàâà», «Êîë³çåé», â õîðîøîìó ñòàí³, ºâðîðåìîíò, ìåáë³. Ïðîõàííÿ: ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹25, áåç ìåáë³â òà ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, ìîæëèâî âìåáëüîâàíà êóõíÿ. Êîíòàêòè: 050-378-75-43

Êâàðòèðó äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, áàæàíî ç õîðîøèì äî¿çäîì òà ìåáëÿìè, íàÿâí³ñòü ïîáóò. òåõí³êè, ÷åñí³òü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî, òåðì³íîâî, ðîçãëÿíåìî âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 095-877-43-42

КОМЕРЦІЙНІ

Êâàðòèðó íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02

Êâàðòèðè â ð-í³ øêîëè ¹ 5, çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, ÷èñòî. Êîíòàêòè: 097-848-42-68, 099-346-91-04 Êâàðòèðè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî (90 ãðí./äîáà), ïîòèæíåâî (â³ä 50 ãðí./äîáà), ïîì³ñÿ÷íî (1000 ãðí./ ì³ñ.), äëÿ á³çíåñìåí³â, ñòóäåíò³â-çàî÷íèê³â òà ïðàöþþ÷èõ. Ö³íà âêëþ÷ຠïîñò³ëü, äóø, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê. Áåç ïåðåäîïëàòè. Çðó÷íèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 098-084-41-33, 050-697-30-07, 29-01-37

Êâàðòèðó â ð-í³ 40 Á êâàðòàëó, äëÿ õëîïöÿ. Êîíòà êòè: 095-873-84-05, 066-983-71-45 Êâàðòèðó â ð-í³ ê-ðó «Ïðîì³íü», 2/5, ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáë³. Êîíòàêòè: 050-569-06-60

Êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, äëÿ äâîõ ä³â÷àò, ïðîæèâàííÿ ç ãîñïîäèíåþ. Êîíòàêòè: 099-305-87-33

1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðåìîíò, áàæàíî â ð-í³ 33 êâàðòàëó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 099-000-25-26 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âìåáëüîâàíó, îáîâ’ÿçêîâî õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåâ³çîð ïî ìîæëèâîñò³. Ö³íà: äî 170 ó. î. Êîíòàêòè: 068-188-52-53 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç ìåáëÿìè, ó áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Êîíòàêòè: 095-407-41-68 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç ìåáëÿìè, õîëîäèëüíèêîì, òåëåâ³çîðîì, ïðàëüíîþ ìàøèíîþ. Êîíòàêòè: 095-707-72-71 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-, àáî 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íåäîðîãî, ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó àáî «òèì÷àñ³âêó», â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà ÷è ïåðåäì³ñò³. Êîíòàêòè: 050-168-90-31

Êâàðòèðó äëÿ äâîõ ä³â÷àò â ð-í³ ËÏÇ, º âñ³ çðó÷íîñò³. Êîíòàêòè: 096-940-45-97,050-817-79-38 Êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/ 5, ö, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44

Êâàðòèðó äëÿ äâîõ ä³â÷àò-ñòóäåíòîê, áàæàíî ïîäðóã, àáî ñåñòåð, îêðåìà ê³ìíàòà, âñ³ çðó÷íîñò³, íà ï³äñåëåííÿ. Êîíòàêòè: 095-640-28-02 Êâàðòèðó, äëÿ õëîïö³â, ä³â÷àò. Êîíòàêòè: 24-51-80 Êâàðòèðó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 28-67-77 ʳìíàòó â 3-ê³ìíàòí³é êâàðòèð³ â ð-í³ 40 êâà ðòàëó, äëÿ õëîïö³â. Êîíòàêòè: 095-894-46-72 ʳìíàòó â ð-í³ Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó, äëÿ ñòóäåíò³â-çàî÷íèê³â. Êîíòàêòè: 068-191-08-09

ʳìíàòó, äëÿ 2-3 ä³â÷àò, ç ãîñïîäèíåþ. Êîíòàêòè: 050-951-53-86, Íàòàë³ÿ

âèíàéìó 1-, 2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ëóöüêó. Ö³íà: äî 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì. Ëóöüêà. Êîíòàêòè: 050-222-89-90 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì. Ëóöüêà. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó àáî â ïðèëåãëèõ ðàéîíàõ, äëÿ ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, äëÿ ñ³ì’¿, íà òðèâàëèé òåðì³í, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, âóë. Âèííè÷åíêà, ïð. Ïåðåìîãè, Ãðóøåâñüêîãî, â ð-í³ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: äî 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó äëÿ äâîõ õëîïö³â, ïîðÿäí³ñòü ³ îõàéí³ñòü ãàðàíòóºìî, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. ïîñåðåäíèê³â ïðîñèìî íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: Shakal_20@ukr.net 097-685-25-50 Shakal_20@ukr.net 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç ìåáëÿìè. Êîíòàêòè: 050-378-75-43

Ïîêè ³íòåë³ãåíòè íå ñòàíóòü íàõàáàìè, íàõàáè íå ñòàíóòü ³íòåë³ãåíòàìè 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³ ì³ñòà, äëÿ ìîëîäî¿ ïîðÿäíî¿ ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: 095-896-16-21, Ëþäìèëà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ïðèâîêçàëüíîìó ðàéîí³. Êîíòàêòè: 063-068-75-44

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 àáî 40 êâàðòàë³â, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî, ðîçãëÿíåìî âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 063-821-61-27 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, âìåáëüîâàíó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äëÿ ìîëîäî¿ ïàðè áåç ä³òåé, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 099-753-63-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 êâàðòàëó, ïð. Ñîáîðíîñò³, âóë. Êîíÿê³íà, Êðàâ÷óêà, Ãîðä³þê. Êîíòàêòè: 050-294-30-91, ²ííà

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹ 5, çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, ç ìåáëÿìè ³ òåõí³êîþ. Êîíòàêòè: 097-848-42-68, 099-346-91-04 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó. Ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíó. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòðàëüíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà. Áàæàíî ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíó òà ç ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà Ëóöüêà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿, áåç ä³òåé, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 097-255-24-84 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿, ð-í 33 êâàðòàëó àáî ïð. ³äðîäæåííÿ, ÷àñòêîâî àáî ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíó. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 096-731-96-86, 097-753-79-81

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, ³äðîäæåííÿ àáî Ñîáîðíîñò³. Êîíòàêòè: 050-016-34-54 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ ìîëîäî¿ ïîäðóæíüî¿ ïàðè. Ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ö³íà: äî 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 050-801-80-45 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿, áåç ä³òåé, ç õîðîøèì ðåìîíòîì, ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíó. Ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ö³íà: äî 1700 ãðí. ç ê.ï. Êîíòàêòè: 050-378-75-43 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 096-972-02-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ ñ³ì’¿, íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç ðåìîíòîì, áåç ìåáë³â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íîâîáóäîâà àáî åë³òíèé áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà, ç ºâðîðåìîíòîì, ìîæëèâî áåç ìåáë³â òà òåõí³êè. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ö³íà: 1000 ãðí.+ê.ï. Êîíòàêòè: 095-328-85-45 2- àáî 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ ñ³ì’¿. Ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Êîíòàêòè: 066-963-36-06 2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó. Êîíòàêòè: 063-068-75-44 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ 40 êâàðòàëó, äëÿ ñ³ì’¿, ìîæíà áåç ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ ÃÌ «Òàì-Òàì». Âìåáëüîâàíó òà ç ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ ÒÖ «²ì³äæ», ç ìåáëÿìè àáî áåç. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà àáî â ð-í³ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó. Ö³íà: äî 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âìåáëüîâàíó, áàæàíî ç ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Êîíòàêòè: 050-378-75-43 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ç ãàðíèì ðåìîíòîì òà âìåáëüîâàíó. Ö³íà: äî 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ ñ³ì’¿, íà òðèâàëèé òåðì³í, ç ìåáëÿìè, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ÷è áóäèíîê â áóäü-ÿêîìó ð-í³ ì³ñòà. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Æèòëî äëÿ ñ³ì’¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 066-262-56-07, 050-150-73-37 Æèòëî äëÿ ñ³ì’¿, ç ïðàâîì ïîäàëüøîãî âèêóïó. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 099-708-52-46, 096-738-32-26 Êâàðòèðó àáî áóäèíîê â ðàéîí³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, Âîëîäèìèðñüêî¿, Êîâåëüñüêî¿, ×åðíèøåâñüêîãî. Ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50

Êâàðòèðó, àáî ÷àñòèíó áóäèíêó, ç ðåìîíòîì, ìåáëÿìè, àáî áåç, â áóäü-ÿêîìó ð-í³ ì³ñòà, äëÿ ñ³ì’¿. Íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Ïîðÿäí³ñòü òà îïëàòó ãàðàíòóºìî. Êîíòàêòè: 098-084-41-33, 050-697-30-07, 29-01-37 Êâàðòèðó, â õîðîøîìó ñòàí³, áàæàíî ç ìåáëÿìè ³ ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Êîíòàêòè: 050-671-34-87 Êâàðòèðó, äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿, áåç ãîñïîäàð³â. Ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-150-73-37 Êâàðòèðó, ìîæíà áåç ìåáë³â òà ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Êîíòàêòè: 050-378-29-92 Êâàðòèðó, íà òðèâàëèé òåðì³í, äëÿ ñ³ì’¿, áàæàíî ç ìåáëÿìè. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 ʳìíàòó àáî êâàðòèðó äî 1000 ãðí., äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: 096-102-46-02 Ìîëîäà ñ³ì’ÿ âèêëàäà÷à ÂÍÇ âèíàéìå æèòëî, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 066-262-56-07 Ìîëîäà ñ³ì’ÿ âèíàéìå æèòëî, â ð-í³ 33 êâàðòàëó àáî â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-777-31-89 Ìîëîäà ñ³ì’ÿ ç äèòèíîþ, âèíàéìå 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ÷è ÷àñòèíó áóäèíêó â ì. Íîâîâîëèíñüê. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 067-791-72-08, 095-769-08-19

îáì³í 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 êâàðòàëó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 78-40-12, 093-840-58-56 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ãîò. «Ëó÷åñüê», 33 êâ. ì, íà 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 050-075-75-33 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, íà êâàðòèðó á³ëüøî¿ ïëîù³, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, íîâèé ðåìîíò òà ìåáë³, íà 2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæíà áåç ðåìîíòó, ³ç çàáîðãîâàí³ñòþ. Êîíòàêòè: 098-979-10-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 2/5, ö, 33 êâ. ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ðåìîíò, òåëåôîí, ï³äâàë, òà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 12 ñîòîê íà 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 095-655-63-23, 095-711-24-27 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà 2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç áîðãîì, êðåäèòîì, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 095-407-57-44 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é, 1/5, ö, òà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ï³âí³÷íîãî ðèíêó, 5/ 9, ö, íà 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ, êð³ì ËÏÇ. Êîíòàêòè: 095-402-50-55 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 4/5, ö, íîâ³ ìåáë³ òà ðåìîíò, íà 2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 098-922-09-17 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×åðíÿõîâñüêîãî òà Àóä³-Á-4, íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 050-775-12-21, 050-721-69-34 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó òà äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ì. ʳâåðö³, ìàëî¿ ïëîù³, íà êâàðòèðó àáî áóäèíîê â ì. ʳâåðö³ àáî ì. Ëóöüêó, á³ëüøî¿ ïëîù³. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 098-215-36-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, «ìàëîñ³ìåéêà», 31,5 êâ. ì, íà êâàðòèðó ìåíøî¿ ïëîù³. Êîíòàêòè: 26-28-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 5/5, ö, 52 êâ. ì, íà áóäèíîê â ì. Ïî÷àºâ³, àáî â ì. Ëóöüêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 066-427-58-39

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäèíîê â ñ. Îñòðîæåöü, íà áóäèíîê â ì. Ëóöüê, àáî ïåðåäì³ñò³. Êîíòàêòè: 095-466-90-21 3-ê³ì. êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâ., 5/5, ö, íà äâ³ 1-ê³ì., àáî 1-ê³ì. ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 71-24-38, 050-703-58-00, 095-573-78-05 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, 7/9 ï, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêåò, ñ/ò, íà 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëüâîâ³. Ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 097-902-70-45, 096-148-91-52 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. ×åðí³ã³â, 4/8, ö, 81 êâ. ì, âåëèêèé õîë, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, ñó÷àñíèé ðåìîíò, äâ³ çàñêëåí³ ëîä泿, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò, º ãîðîä á³ëÿ áóäèíêó, ï³äâàë, òèõèé ðàéîí, íà 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 6/9, ï, 66/-/9,5, íà áóäèíîê â ì. Ëóöüêó ÷è íåïîäàë³ê ì³ñòà. Êîíòàêòè: 093-434-55-45 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ ËÏÇ, íà áóäèíîê â ïðèì³ñüê³é çîí³, àáî ïðîäàì. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-838-09-31 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà 40-à êâàðòàë³, 1/5, ö, + 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê íà ì-â³ «Ïðîì³íü», íà áóäèíîê â ì. Ëóöüêó, áåç äîïëàòè. Êîíòàêòè: 066-631-62-46 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 5/5, ö, 69/38.5/12, 100 ì äî ïàðêó, íà 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ö³íà: 62000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-533-63-94 3-ê³ìíàòíó òà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðè íà áóäèíîê ç äâîìà âõîäàìè, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 095-407-57-44

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 êâàðòàëó, 80 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, íà áóäèíîê â ì. Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 095-088-08-00 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà äâ³ 2-ê³ìíàòí³. ª ãàðàæ, äà÷à, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 099-075-80-45

1.2. Æèòëîâ³ áóäèíêè ïðîäàì 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, áóäèíîê ç ºâðîáðóñó, 108 êâ. ì ïëîù³, íàêðèòèé îíäóë³íîì, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ñâåðäëîâèíà, âèãð³áíà ÿìà, ãàç çà 40 ì. Ö³íà: 40000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. ªðøîâà, áë/ö, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, íàòÿæí³ ñòåë³, ãàðàæ íà 2 àâòî, «êîðî¿ä», 0,10 ãà. Ö³íà: 180000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-016-34-54 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, öåãëÿíèé, 240 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ï³äâàë íà âåñü áóäèíîê, º ãàðàæ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0,08 ãà çåìë³. Ö³íà: 85000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. Òåðåìí³âñüêî¿, 195 êâ. ì, 0,10 ãà, ãàðàæ, ºâðîðåìîíò, íàòÿæí³ ñòåë³, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, Æóðàâëèíî¿, 220 êâ. ì, 0,10 ãà, ñâ³òëî òà ãàç âçäîâæ ä³ëÿíêè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 105 000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Áàê³âö³, 5 ê³ìíàò, ïàðîâå îïàëåííÿ, 210 êâ. ì. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-675-04-80 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Áîðàòèí, ç ë³âî¿ ñòîðîíè, 180 êâ. ì, êîðîáêà íàêðèòà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ñâ³òëî âçäîâæ ä³ëÿíêè, 0,12 ãà, áåç â³êîí. Ö³íà: 60000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ãàðàçäæà, íîâîáóäîâà, çðîáëåíî îïàëåííÿ. Ö³íà: 85000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ãàðàçäæà, ð-í íîâîáóäîâ, 0,12 ãà, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ íà âåñü áóäèíîê, ñõîäè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ñâ³òëî, ãàç çà 50 ì, 1 — ïîâ. – çàë, êóõíÿ, ñàíâóçîë; 2-ïîâ. – 3 ñïàëüí³, ñàíâóçîë. Ö³íà: 45 000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-016-34-54 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ç쳿íåöü, ð-í âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, íîâîáóäîâà, 185,4 êâ. ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, çèìîâèé ñàä, 6 ê³ìíàò, îãîðîæà, 0,10 ãà. Êîíòàêòè: 098-987-14-25, 098-987-84-49

1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, íîâîáóäîâà, 110 êâ.ì, 0,15 ãà, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ áóäèíêó, íà ñòà䳿 âèêîíàííÿ âíóòð³øí³õ ðîá³ò. Ö³íà: 45000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-378-75-43 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ïàëü÷å, ð³âíåíñüêèé íàïðÿìîê, íîâîáóäîâà, öåãëà, 85 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, óòåïëåíèé, ðåìîíò, ìåáë³, åëåêòðè÷íå îïàëåííÿ, 0,25 ãà, ç/á îãîðîæà, ãàðàæ, ñâåðäëîâèíà. Ö³íà: 60 000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-016-34-54 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ðîâàíö³, 210 êâ. ì, 0,10 ãà, ñòÿæêà. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-675-04-80 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ðîâàíö³, âóë. Çàïîâ³äíà, öåãëÿíèé, 190 êâ. ì, 0,10 ãà, ÷àñòêîâî ðåìîíò, ãàðàæ, ñàóíà, öåíòðàëüíà âîäà òà êàíàë³çàö³ÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñèãíàë³çàö³ÿ. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ñèðíèêè, öåãëÿíèé, 7 êì â³ä Ëóöüêà, 0.15 ãà, øòóêàòóðêà, ãàç, ñâ³òëî ïîðó÷. Ö³íà: 36000 y.o. Êîíòàêòè: 099-463-73-41, 063-992-61-97 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Òîðãîâèöÿ, 26 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 7õ8, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ãàç òà ñâ³òëî â áóäèíêó, 50 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà, Ö³íà: 7000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-013-23-75 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ.Ëèïèíè, 120 êâ. ì, 0,21 ãà. Ãàðíå ì³ñöå, áàãàòî äåêîð. ðîñëèí. Ö³íà: 130000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-32-34 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ.Ìèëóø³, 100 êâ. ì, 10 ñîòîê, öåãëÿíèé, óòåïëåíèé, íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ, 1-ïîâ. — ñó÷àñíèé ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè íà òåðàñ³, áðóê³âêà, ïàðêàí. Ö³íà: 87000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñåë³ Ëèïèíè, 106 êâ. ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà òåõí³êà, 2 ñàíâóçëè, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 150000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-669-43-12, 098-463-65-28 1,5-ïîâ. áóäèíîê íà âóë. Êâ³òíåâ³é, öåãëÿíèé, 210 êâ. ì, 0,11 ãà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ãàðàæ, íåïîøòóêàòóðåíèé. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 1,5-ïîâ. áóäèíîê íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, ïîâí³ñòþ çàâåðøåíèé, 130 êâ. ì, º ãàðàæ. Ö³íà: 125000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 1,5-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ãàðàçäæà, ïîáë. îçåðà, ìåòàëîïë. â³êíà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ. Ö³íà: 59000 ó.î. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ì. Ëóöüêó, ð-í âóë. Äóáí³âñüêî¿, 90/52/ -, ö, íàêðèòèé îíäóë³íîì, æèòëîâèé ñòàí, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, ³íòåðíåò, îïàëåííÿ Vaillant. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 95 000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ïåðåäì³ñò³ Ëóöüêà, â ñ. Ñòðóì³âêà, íîâîáóäîâà, 174,96 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, âíóòð³øí³ ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ðîçâîäêè, ãàðàæ, îãîðîæà. Ö³íà: 85000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ïåðåäì³ñò³ Ëóöüêà, ñ. Òàðàñîâå, çàãàëüíà ïëîùà 190 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, óòåïëåíèé, ôàêòóðíà øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, âè¿çí³ âîðîòà, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, ìîæë. êðåäèò. Ö³íà: 110000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 136 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, ºâðîâ³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 15 ñîòîê, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 85000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-867-33-50 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ð-í³ ð³âíåíñüêîãî ê³ëüöÿ, 220 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 31 ñîòêà. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ç쳿íåöü, 180 êâ. ì, 14 ñîòîê, çðîáëåíî îïàëåííÿ. Ö³íà: 60000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ëèùå, 190 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ãàç, ñâ³òëî, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 75000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32, 050-670-16-53 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ïðèëóöüêå, íîâîáóäîâà, 15 ñîòîê. Ö³íà: 70000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ðîâàíö³, 180 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ãàðíèé êðàºâèä, ðåìîíò, ï³äâàë, ãàðàæ, 12 ñîòîê. Ö³íà: 140000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-754-66-94, 050-838-09-31


¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, íîâîáóäîâà, 199 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ºâðîðåìîíò, ô³ãóðí³ ñòåë³, âáóäîâàí³ ìåáë³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, îãîðîæà, ãàðàæ. Ö³íà: 165000 ó. î.,òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, 240 êâ. ì, 11 ñîòîê, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 110000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê, íîâîáóäîâà, 100 % ãîòîâíîñò³, 100 êâ. ì, ñó÷àñíèé ïðîåêò. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-300-09-11

1,5-ïîâåðõîâèé íåäîáóäîâàíèé áóäèíîê íà âóë. ×îðíîâîëà, öåãëÿíèé, íàêðèòà êîðîáêà, 10 ñîòîê. Ö³íà: 70000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-769-67-92 1,5-ïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ïðèëóöüêå, 195 êâ. ì, 6 ê³ìíàò, ñèãíàë³çàö³ÿ, 2 ãàðàæ³, ñó÷àñíèé äèçàéí, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 170000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-867-33-50 1,5-ïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê íà âóë. Êîâåëüñüê³é, 150 êâ. ì, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ÷àñòêîâî ðåìîòí, 6 ñîòîê. Ö³íà: 110000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-754-66-94 1-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 4 ê³ìíàòè, äâà êîðèäîðè, êóõíÿ, âàííà, ãàðàæ, õë³â, âîäà, ãàç, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 098-498-00-95 1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Æèäè÷èí, øëàêîâèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ðåìîíò, 18 ñîòîê. Êîíòàêòè: 066-404-90-91 1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Æèäè÷èí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-768-66-83 1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, öåãëÿíèé, 130 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 12 ñîòîê çåìë³, «ë³òíÿ» êóõíÿ. Ö³íà: 43000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03 1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Íîâîêîò³â, 0,30 ãà, 4 ê³ìíàòè, öåãëÿíèé ãàðàæ, âåëèêèé ï³äâàë, êóðíèê, ôðóêòîâèé ñàä, ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ö³íà: 28000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. ϳäãàéö³, øëàêîâèé, 85 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, ãàç òà ñâ³òëî â áóäèíêó, 0,40 ãà çåìë³. Ö³íà: 50000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 1-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, âóë. Âåñåëîâà, ñó÷àñíîãî ïëàíóâàííÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, ïîøïàêëüîâàí³ ñò³íè, 0,17 ãà, îãîðîæà, áðóê³âêà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 1-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ. êîðèäîð, âñ³ çðó÷íîñò³, 0,16 ãà. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 1-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê íà âóë. Òåðåìí³âñüê³é, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ÷àñòêîâî ðåìîíò, º êîðîáêà (íîâîçáóäîâàíà), 0,12 ãà çåìë³. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ð-í³ öóêðîâîãî çàâîäó, 85 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, 6 ñîòîê. Ö³íà: 49000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32, 050-670-16-53

1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. ³ãóðè÷³, 15 êì. â³ä Ëóöüêà, öåãëÿíèé, 60 êâ. ì, 2 ãàðàæ³, ç êîìîðàìè — 85 êâ. ì, «ë³òíÿ» êóõíÿ ç ïîãð³áîì — 30 êâ. ì, 50 ñîòîê, ñàäîê, ïàðîâå îïàëåííÿ, âóëèöÿ àñôàëüòîâàíà, ïîðó÷ ãàç, çóïèíêà àâòîáóñà, ïîòÿã 100 ì. Ö³íà: 17000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19

Áóäèíîê â ñ. Â. Îìåëÿíèê àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íå âèùå 2 ïîâåðõó. Êîíòàêòè: 099-646-68-45 1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Çàáîðîëü, 84 êâ. ì, 15 ñîòîê, ðåìîíò. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32, 050-670-16-53 1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, 4 ê³ìíàòè, 20 ñîòîê, ïîðó÷ øêîëà, çóïèíêè ìàðøðóòíîãî àâòîáóñà. Ö³íà: 45000. ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-329-31-15 1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, 4 ê³ìíàòè, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 16,5 ñîòîê, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê, çóïèíêè. Ö³íà: 45000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-329-31-15 1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê íà âóë. Äóáí³âñüê³é, 87 êâ. ì, 4 ê³ìíàò, 5 ñîòîê, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 70000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32, 050-670-16-53 1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê íà âóë. Ëàçî, 80êâ.ì, 5 ê³ìíàò, 2 âõîäè, âñ³ çðó÷íîñò³, 9 ñîòîê. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32, 050-670-16-53 1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê, 35 êì â³ä Ëóöüêà, 70 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, âíóòð³øí³ ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ãàðàæ, 4 ñîòêè. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 9000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25 1-ïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ãîðîäèùå-2, 0,40 ãà, ñàäîê, ãîðîä, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, º öåãëÿíèé ëüîõ, öåãëÿíà «ë³òíÿ» êóõíÿ, â í³é ãàç, ìóðîâàíèé ï³äâàë, õë³â íà òðîº äâåðåé. Âñå ïðèâàòèçîâàíî. Äî¿çä àñôàëüòîâàíèé àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, öåãëÿíèé, 195 êâ. ì, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 12 ñîòîê çåìë³, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà: 52000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03 1-ïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê, 35 êì â³ä Ëóöüêà, çàãàëüíà ïëîùà 70 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, âíóòð. ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, ãàðàæ, ïðèáóäîâè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,45 ãà. Òåðì³íîâî! Ö³íà: 9000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50

1/2 áóäèíêó (ð-í äåïî), º òðè ê³ìíàòè, âåðàíäà, ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, íîâà, öåãëÿíà äâîïîâåðõîâà «ë³òíÿ» êóõíÿ, ç ï³äâåäåíèìè êîìóí³êàö³ÿìè. Êîíòàêòè: 097-876-43-07 1/2 áóäèíêó á³ëÿ ã. Àé-Ïåòð³. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-135-44-52 1/2 áóäèíêó â ì. Ëóöüê, ð-í âóë. Êîâåëüñüêî¿, 58 êâ. ì, îêðåìèé âõ³ä, áåç ðåìîíòó, 3,5 ñîòêè, ïîðó÷ çóïèíêà. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-456-22-62 1/2 áóäèíêó â ð-í³ Áàëêè, 66 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, ñ/â, êóõíÿ, ðåìîíò, ãàðàæ, 4 ñîòêè. Ìîæëèâå ðîçòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó. Ö³íà: 54000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-758-68-93

1/2 áóäèíêó â ñ.Ïðèëóöüêå, 254.2/87,4 êâ. ì, 2-ïîâåðõîâèé, ãàðàæ, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, ÷àñòêîâî ç ðåìîíòîì, íîâèé, óñ³ êîìóí³êàö³¿, ä³ëÿíêà – 0,0542 ãà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 1/2 áóäèíêó â öåíòð³ ì³ñòà. Ö³íà: Äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 063-281-51-75, 28-03-52 1/2 áóäèíêó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 3 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 3 ñîòêè. Ö³íà: 65000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-754-66-94 1/2 öåãëÿíîãî áóäèíêó â ì. Ëóöüêó, ð-í âóë. Êîâåëüñüêî¿, 58 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè áåç ðåìîíòó, îêðåìèé âõ³ä, 3,5 ñîòêè, ðîçòàøîâàíèé áëèçüêî äî òðàíñïîðòó. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-456-22-62 1/2 öåãëÿíîãî áóäèíêó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 40 êâ. ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, áåç ðåìîíòó, 3 ñîòêè çåìë³. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 79-30-29; 050-228-20-20

1/2 ÷àñòèíó áóäèíêó â ì. ʳâåðö³, öåíòð, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, ãàç, âîäà. Êîíòàêòè: 063-443-85-51, 095-767-86-79 1/2 ÷àñòèíó áóäèíêó â ð-í³ òðîëåéáóñíîãî äåïî, º äîêóìåíòè íà äîáóäîâó 2 ïîâåðõó + íîâà 2-ïîâåðõîâà «ë³òíÿ» êóõíÿ. Êîíòàêòè: 097-876-43-07 2,5-ïîâ. áóäèíîê, 15 êì â³ä ì. Ëóöüêà, ï³äâàë, ãàðàæ, 15 ñîòîê, íåçàê³í÷åíèé, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 125000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 2,5-ïîâ. áóäèíîê, 15 êì ï³ä ì. Êè¿â, êîòåäæíå ì³ñòå÷êî, 350 êâ.ì, ï³äâàë, ãàðàæ, 15 ñîòîê, º âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 250000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ëèùå, ö, 190 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 24 ñîòêè, ïðèâàòèçîâàíî. Êîíòàêòè: 099-754-66-94 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ðîâàíö³, íåçàâåðø., 350 êâ. ì, ö³êàâèé ïðîåêò, 12 ñîò., êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó. Ö³íà: 190000 ó.î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20, ÀÍ «Êëþ÷» 2-ïîâ. áóäèíîê çà áàðîì «Îêîëèöÿ», öåãëÿíèé, 230 êâ. ì, íàêðèòèé ÷åðåïèöåþ, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, âîäà â áóäèíêó, ñâ³òëî, ãàç ïîðÿä, 22 ñîòêè çåìë³, åêîëîã³÷íî ÷èñò³ ìàòåð³àëè. Ö³íà: 105 000 ó. î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20

1/2 áóäèíêó â ð-í³ âóë. 8 Áåðåçíÿ, 90 êâ. ì, öåãëà, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, æèòëîâèé ñòàí Ö³íà: 42000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29

2-ïîâ. áóäèíîê íà âóë. Êîïåðíèêà, 180 êâ. ì, 1-ïîâ. – ºâðîðåìîíò, 2-ïîâ. – áåç ðåìîíòó, 6 ñîòîê. Ö³íà: 147000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-228-20-20, ÀÍ «Êëþ÷»

1/2 áóäèíêó â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 1-ïîâ., ö, ðîçïî÷àòèé ðåìîíò, îêðåìå ïîäâ³ð’ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,03 ãà. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

2-ïîâ. áóäèíîê íà ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, 200 êâ.ì, öåãëà, ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, 20 ñîòîê çåìë³, âïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ. Ö³íà: 190000 ó.î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03

1/2 áóäèíêó â ñ. Ëèïèíè, 130 êâ. ì, 4 ñîòêè, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, º ãàðàæ. Ö³íà: 94000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32 1/2 áóäèíêó â ñ. Îñòðîæåöü, 75 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, 9 ñîòîê. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

2-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 240 êâ. ì, êîðîáêà íå íàêðèòà, áåç â³êîí, âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, 0,09 ãà. Ö³íà: 70000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

1/2 áóäèíêó â ñ. Òàðàñîâå, 2 ê³ìíàòè, 2 êîðèäîðè, êóõíÿ, æèòëîâèé ñòàí, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, îêðåìèé äâ³ð, 0,06 ãà çåìë³. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

2-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê, íîâèé, 200 êâ. ì, â ïåðåäì³ñò³ Ëóöüêà àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó, ãàðàæ, ìàøèíó. Êîíòàêòè: 063-887-08-15, (0332) 26-45-93

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ïåðåäì³ñò³ Ëóöüêà, ñ. Ç쳿íåöü, çàãàëüíà ïëîùà 181 êâ. ì, 7 ê³ìíàò, ºâðîðåìîíò, âáóäîâàí³ ìåáë³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îáëàøòîâàíå ïîäâ³ð’ÿ. ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ! Ö³íà: 168000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50

Áàòüêî øëå ñèíîâ³ òåëåãðàìó: – ßê ïðîéøîâ ³ñïèò? Äîïîâ³äàé íåãàéíî. – ²ñïèò ïðîéøîâ áëèñêó÷å, ïðîôåñîðè â çàõâàò³, ïðîñÿòü ïîâòîðèòè âîñåíè.

2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ïåðåäì³ñò³ Ëóöüêà, ñ. Îçåðöå, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 240 êâ. ì, 7 ê³ìíàò, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, êë³íêåðíà öåãëà, ëàçíÿ 96 êâ. ì, «ë³òíÿ» êóõíÿ, âåëèêèé ãàðàæ íà 2 àâòî, ä³ëÿíêà 0,21 ãà. Ö³íà: 175000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Áîãîëþáè, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 200 êâ. ì, 6 ê³ìíàò, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, âíóòð³øí³ ÷îðíîâ³ ðîáîòè, «êîðî¿ä», ðîçâîäêè, ãàç, ëàçíÿ 70 êâ. ì, îãîðîæà. Ö³íà: 130000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Áîðàòèí, 5 ê³ìíàò, ðåìîíò, 2 ãàðàæ³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, àëüòàíêà, òåïëèöÿ, 24 ñîòêè. Êîíòàêòè: 099-754-66-94 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ç쳿íåöü, åë³òíà íîâîáóäîâà, 290 êâ. ì + ä³ëÿíêà 0,11 ãà, ïîñåðåäíèê³â ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè. Ö³íà: 210000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ç쳿íåöü, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 360 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, ºâðîðåìîíò, «êîðî¿ä», á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, 2 ñàíâóçëè, 2 áàëêîíè. Ö³íà: 195000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ðîâàíö³, 355 êâ. ì, 12 ñîòîê, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 160000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32, 050-670-16-53 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, âóë. Êâ³òíåâà, öåãëÿíèé, 200 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, 12 ñîòîê, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 115 000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20

2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê íà âóë. Ïðîôñï³ëêîâ³é, 114,5 êâ. ì, æèòëîâà ïëîùà 69,3 êâ. ì, ç íàäâ³ðíèìè ñïîðóäàìè. Ïðîäàæ ç òîðã³â. Ö³íà: 60000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê íà âóë. Òåðåìí³âñüê³é, 195 êâ. ì, 6 ñîòîê, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 150000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32 2-ïîâåðõîâèé âåëèêîãàáàðèòíèé áóäèíîê â ì. Ëóöüêó, ð-í ËÏÇ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 195 êâ. ì. Áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ï³äâàë, ãàðàæ. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,09 ãà. Ö³íà: 85000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50

2-ïîâåðõîâèé æèòëîâèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 186 êâ. ì, 10 ñîòîê. Ö³íà: 190000 ó. î. Êîíòà êòè: 095-504-52-99 2-ïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê â ïåðåäì³ñò³ Ëóöüêà, ñ. Ç쳿íåöü, çàãàëüíà ïëîùà 176 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, âíóò. ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ºâðîâ³êíà, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, îãîðîæà – ìåòàëîïðîô³ëü, áðóê³âêà. Ö³íà: 125000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 2-ïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Íåá³æêà, 244 êâ. ì, âíóòð³øí³ ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 30 ñîòîê. Ö³íà: 68000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-18 2-ïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. ϳäãàéö³, ïëîùà 215 êâ. ì, 6 ê³ìíàò, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, íàòóðàëüíà ÷åðåïèöÿ, ºâðîâ³êíà, ãàðàæ, ñó÷àñíèé ïðîåêò. Òåðì³íîâî! Ö³íà: 105000 ó. î.,òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50

Áóäèíîê â ì. ʳâåðö³, 61 êâ. ì, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ñàðàé, ñâåðäëîâèíà, ñàä, ãîðîä, 6 ñîòîê. Êîíòàêòè: 098-745-69-70

Áóäèíîê â ð-í³ Òåðåìíî, 1-ïîâ., ö., 70 êâ. ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, êîðîáêà íàêðèòà 15õ9 ì, 12 ñîòîê. Ö³íà: 66000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29

Áóäèíîê â ì. Ëóöüêó, âóë. Ëîìîíîñîâà, ð-í ÁÌ «Íîâà ˳í³ÿ», 143 êâ. ì, öåãëÿíèé, 1,5-ïîâ. (1-ïîâ., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 2-ïîâ., ìàíñàðäà, 2 ê³ìíàòè, áàëêîí), âñ³ êîìóí³êàö³¿¿, äâà âõîäè, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06 ãà. Ö³íà: 80000 ó. î.,òîðã. Êîíòàêòè: 050-378-97-13

Áóäèíîê â ð-í³ Òåðåìíî, íîâîáóäîâà, 3 ïîâåðõè, 366 êâ. ì, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, 0,15 ãà çåìë³. Ö³íà: 210 000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-338-05-75

Áóäèíîê â ì. Ëüâîâ³, íà âóë. Âàðøàâñüê³é, öåãëà, 60 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, òóàëåò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãîðèùå, ï³äâàë, 10 ñîòîê. ìîæëèâèé îáì³í íà àâòî. Ö³íà: 98000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 097-752-25-92 Áóäèíîê â ì. Ðîæèùå, 121 êâ. ì, 0,07 ãà, ãàç, âîäà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Êîíòàêòè: 099-270-06-70 Áóäèíîê â ì. Ñêàäîâñüê, Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³, 0,6 ñîòîê. Ö³íà: 20000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-488-18-89 Áóäèíîê â Ìàíåâèöüêîìó ð-í³, äåðåâ’ÿíèé, ç íàäâ. ñïîðóäàìè, º ñòàâîê, ìîæë. íà ïåðåâåçåííÿ. Ö³íà: 3000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-417-52-28, 067-743-43-91 Áóäèíîê â ð-í³ Âèøêîâà, 1,5-ïîâåðõîâèé, öåãëà, 110 êâ.ì, ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 2 ñ/â, 0,06 ãà, îãîðîæà. Ö³íà: 95000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 Áóäèíîê â ð-í³ Âèøêîâà, 5 ê³ìíàò, íà äâà âõîäè, 15 ñîòîê, ïëàñòêîâ³ â³êíà, æèòëîâèé ñòàí, 90 êâ. ì. Ö³íà: 73000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53

Áóäèíîê â ñ. Àíòîí³âêà, 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ë³í³ÿ 380 Â, ç/ä 0.30 ãà, äî áóäèíêó àñôàëüòîâàíà äîðîãà, äåøåâî. Ìîæëèâèé îáì³í íà à/ì. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 0(332)79-49-02, 099-040-81-36, 099-444-78-91 Áóäèíîê â ñ. Àíòîí³âêà, äåðåâ’ÿíèé, 11õ8, âîäà â áóäèíêó, ãàç ïîðó÷, 35 ñîòîê. Ö³íà: 12 000 ó. î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20

Áóäèíîê â ñ. Áîãîëþáè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.24 ãà, óñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 050-538-89-09 Áóäèíîê â ñ. Áîãîëþáè, öåãëà+øëàê, 100 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, âîäà, ñâ³òëî â áóäèíêó, ãàç ïîðÿä, 2 õë³âè, ãàðàæ, ïîãð³á, 25 ñîòîê çåìë³, áóäèíêó 16 ðîê³â. Ö³íà: 39000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03 Áóäèíîê â ñ. Áðîäè, Ðàòí³âñüêîãî ð-íó, ïîðó÷ ë³ñ, îçåðî, ìîæë. ï³ä äà÷ ó. Êîíòàêòè: 066-713-85-00, 24-56-31 Áóäèíîê â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, 0,25 ãà, äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, ñâ³òëî â áóäèíêó, ñâåðäëîâèíà, ãàç âçäîâæ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 14000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Áóäèíîê â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, 16 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíî. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-717-10-71, 23-22-63

Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 2-ïîâ., ö/«êîðî¿ä», 198/-/16, 0,14 ãà, ºâðîðåìîíò, ïàðêåò, äóáîâ³ ñõîäè, áëàãîóñòð³é, àëüòàíêà, áðóê³âêà, êîâàíà îãîðîæà, ãàðàæ íà 2 àâòî (áóñ), âñ³ öåíòð. êîìóí³êàö³¿, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Ö³íà: 158000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 093-710-74-43

Áóäèíîê â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, 206,9/94.9 êâ. ì, äâîïîâåðõîâèé, ç ðåìîíòîì, 2007 ð., êîòåë, óñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ. Ìîæë. êðåäèò. Ö³íà: 200000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 2-ïîâåðõîâèé. Êîíòàêòè: 095-870-93-09

Áóäèíîê â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, 4 ê³ìíàòè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïðèõîæà, âåðàíäà, âàííà, êóõíÿ, ãàðàæ òà «ë³òíÿ» êóõíÿ, àëüòàíêà, ñòàâîê, ãîðîä. Êîíòàêòè: 28-58-13, 099-642-57-82

Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, äåðåâî+öåãëà, 100 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 3 ñîòêè. Êîíòàêòè: 098-451-40-06 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Ìîñêîâñüêî¿, 75,3 êâ. ì, 9 ñîòîê, ãàðàæ, äîäàòêîâèé áóäèíîê, îãîðîæà, áðóê³âêà, õ îðîøèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

Áóäèíîê â ñ. Âîðîòí³â, äåðåâî/ öåãëà, 0,33 ãà, 15 êì â³ä Ëóöüêà. Êîíòàêòè: 067-898-68-30, 095-689-00-95, 097-527-90-22

Áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðâîíîãî Õðåñòà, 136 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, ðåìîíò, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 6,4 ñîòêè. Êîíòàêòè: 098-055-21-17

Áóäèíîê â ñ. Âîðîòí³â, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 0,30 ãà, ñåëî ãàçèô³êîâàíå, àñôàëüò, íà êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 095-117-34-75

Áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 1,5-ïîâ., 170 êâ. ì, ðåìîíò, 12 ñîòîê. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

Áóäèíîê â ñ. Âîþòèí, Ëóöüêèé ðàéîí, áóäèíîê îáêëàäåíèé öåãëîþ, ãàçîâå îïàëåííÿ, êàõåëüí³ ãðóáêè, 4 ê³ìíàòè, áóäèíîê íàêðèòèé øèôåðîì, 0,40 ãà çåìë³, º ôóíäàìåíò íà «ë³òíþ» êóõíþ, õë³â öåãëÿíèé, òåëåôîí. Ö³íà: 20000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-016-34-54

Áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 1,5-ïîâ., ö, 245/173/12, 0,19 ãà, ºâðîðåìîíò, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, äóáîâ³ ñõîäè, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ëàì³íàò, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ãàðàæ. Ö³íà: 125000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 1-ïîâ., áëîê/êîðî¿ä, 130 êâ.ì, 0,10 ãà, ºâðîðåìîíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ëàì³íàò, ãàðàæ. Ö³íà: 120000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89

Áóäèíîê â Êðèìó, âèä íà ìîðå, 5 ê³ì., ðåìîíò, ãàðàæ, ãîñï. ñïîðóäè, 0,12 ãà. Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-770-00-82

Áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 130 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, 0,10 ãà. Ö³íà: 125000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-758-68-93

Áóäèíîê â ì. Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, íåäàëåêî â³ä öåíòðó ì³ñòà, 10õ12, çàòèøíå ì³ñöå, º ñàä, 0,12 ãà, äâà ãàðàæ³, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ëüîõ, õë³â. Êîíòàêòè: 71-25-17, 096-912-11-71, 093-631-94-83

Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Øåâ÷åíêà, 1,5-ïîâåðõîâèé, 133 êâ. ì, 0,4 ãà, 1 ïîâåðõ — ïðèäàòíèé äëÿ ïðîæèâàííÿ, 3 ê³ìíàòè, ñ/â, êóõíÿ, 2 ïîâåðõ íå çàê³í÷åíèé. Ö³íà: 110000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-378-75-43

Áóäèíîê â ì. Ãîðîõ³â, âóë. Ñîíÿ÷íà, 1. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-391-86-90, 2-10-67

Áóäèíîê â ð-í³ ç-äó «²ñêðà», 240 êâ. ì, 30 ñîòîê, ðåìîíò, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè. Ö³íà: 160000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32

Áóäèíîê â ì. Ãîðîõîâ³, öåãëÿíèé, ãàç, ñâ³òëî, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, 6 ñîòîê, äà÷à çà 6 êì, 25 ñîòîê. Êîíòàêòè: 095-155-71-16, 26-81-70

17

Áóäèíîê â ð-í³ Ñòàðîãî ì³ñòà, 150 êâ. ì, íîâîáóäîâà, 5 ñîòîê. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

Áóäèíîê â ñ. Ãàðàçäæà, 180 êâ. ì, öåãëà, ïîêð³âëÿ-ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 24 ñîò., îãîðîæà, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, ïðîâåäåíî îïàëåííÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 29-49-48, 066-644-94-49, 093-499-44-68 Áóäèíîê â ñ. Äåðíî, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, øëàêîâèé, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 0,56 ãà, êðèíèöÿ, ãàç. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 25-51-63, 066-444-99-69

Áóäèíîê â ñ. Æàáêà, 161,0/107.2 êâ. ì, ä³ëÿíêà 14,9 ñîòîê, 2-ïîâ., âñ³ êîìóí³êàö³¿, ðåìîíò, çèìîâèé ñàä. Ö³íà: 80000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Áóäèíîê â ñ. Æèäè÷èí, 120 êâ. ì, ðåìîíò, îãîðîæà, ãàç, ñâ³òëî, ñòÿæêà, äî¿çä, öåíòð, 0.15 ãà. Ö³íà: 75000 y. o. Êîíòàêòè: 099-463-73-41, 063-992-61-97


18

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó Áóäèíîê â ñ. Óìàíö³, Ãîðîõ³âñüêîãî ðàéîíó, 50 êì â³ä Ëóöüêà, ç ãîñïîäàðñüêèìè áóä³âëÿìè òà ñïîðóäàìè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, «ë³òíÿ» êóõíÿ, õë³â, ëüîõ, ñàäîê, 0,85 ãà, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó â Ëóöüêó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-772-98-20 Áóäèíîê â ñ. Öåïåð³â, 10 êì â³ä ì. Ëóöüêà, æèòëîâèé ñòàí, 0,45 ãà, ãàç, âîäà, ñàä, õë³â, ãàðàæ, êëàäîâêà, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ëüîõ. Êîíòàêòè: 099-634-33-42, 097-583-61-04 Áóäèíîê â ñ. ×îâíèöÿ, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, ñåëî ãàçèô³êîâàíå, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ãàðàæ, «ë³òíÿ» êóõíÿ, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, êîëîäÿçü, 40,5 ñîòîê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 75-07-19, 095-918-55-58

Áóäèíîê â ñ. Æèäè÷èí, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ãàç, ñâ³òëî, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 0.25 ãà. Ö³íà: 14000 y. o. Êîíòàêòè: 099-463-73-41,063-992-61-97 Áóäèíîê â ñ. Æèäè÷èí, äåðåâ’ÿíèé, â öåíòð³ ñåëà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, öåãëÿíèé õë³â, ãàçîïðîâ³ä ïîðó÷, 0,17 ãà. Ö³íà: 20000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-016-34-54 Áóäèíîê â ñ. Æèäè÷èí, äåðåâ’ÿíèé, îáêëàäåíèé öåãëîþ, ñâ³òëî, ãàç, ãàðàæ, ëüîõ, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ñàä, 0,30 ãà, ïðèâàòèçîâàíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-083-19-67, 099-111-42-65 Áóäèíîê â ñ. Æèäè÷èí, öåíòð ñåëà, 4 ê³ìíàòè, ñ/â, êóõíÿ, ãàç, âîäà, õîðîøèé ðåìîíò, óòåïëåíèé. Ö³íà: 80000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-016-34-54 Áóäèíîê â ñ. Çàáîðîëü, îäíîïîâåðõîâèé, öåãëÿíèé, 84 êâ. ì, ðåìîíò, çðó÷íîñò³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 15 ñîòîê çåìë³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Ö³íà: 66000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03 Áóäèíîê â ñ. Ç쳿íåöü, 1-ïîâ., 58 êâ. ì, øëàê + öåãëà, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, æèòëîâèé ñòàí,19 ñîòîê çåìë³. Ö³íà: 55000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 79-30-29; 050-228-20-20 Áóäèíîê â ñ. Ç쳿íåöü, 58 êâ. ì, öåãëà +øëàê, æèòëîâèé ñòàí, 19 ñîòîê çåìë³. Ö³íà: 52000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 Áóäèíîê â ñ. ²âàí³âêà, гâíåíñüêà îáëàñòü, 4 ê³ìíàòè, ìàéñòåðíÿ. ãàðàæ, «ë³òíÿ» êóõíÿ, õë³â, 0,70 ñîòîê, ð³÷êà, â ñåë³ ïðîâîäèòüñÿ ãàç. Êîíòàêòè: 050-732-10-03 Áóäèíîê â ñ. Êëåïà÷³â, öåãëÿíèé, ñâ³òëî, ãàç, 0.40 ãà, êóõíÿ, õë³â. Ö³íà: 27000 y. o. Êîíòàêòè: 099-463-73-41, 063-992-61-97

Áóäèíîê â ñ. Êëåïà÷³â. 40,8 êâ. ì, æèòëîâà ïëîùà — 25.8 êâ. ì, ä³ëÿíêà 0,14 ãà, 2-ïîâåðõîâèé, îïàëåííÿ ï³÷íå. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Áóäèíîê â ñ. Êîïà÷³âêà, öåãëà, 2 âõîäè, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-253-88-26, 050-378-75-43 Áóäèíîê â ñ. Êóëü÷èí, 1,5-ïîâ, ö, 150 êâ. ì, 0,15 ãà, íîâîáóäîâà, ÷îðíîâà øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 Áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, 1,5-ïîâ., 150 êâ. ì, ãàðàæ, âïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 12 ñîòîê, ðåìîíò. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-338-05-75 Áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, 2-ïîâ., ö, 160 êâ. ì, áðóê³âêà, îãîðîæà, êàíàë³çàö³ÿ, âîäà, îïàëåííÿ ï³äêëþ÷åíî, áóäèíîê çäàíî. Ö³íà: 90000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 20-02-19, 095-402-95-89 Áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, 200 êâ. ì, 10 ñîòîê, ÷èñòîâà øòóêàòóðêà. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

Áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, âóë. Ë.Óêðà¿íêè, 0,08 ãà, ðåìîíò, 3,2 ì âèñ. ñòåë³, îêðåìå ïðèì³ùåííÿ ç áàñåéíîì, ñàóíîþ, ê³ìíàòîþ â³äïî÷èíêó, îãîðîæà. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 240 000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-378-75-43

Áóäèíîê â ñ. Ðàäîìèøëü, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 0,75 ñîò., ãàç, äî¿çä àñôàëüòîâàíèé, ïîðÿä ë³ñ, 19 êì â³ä ì³ñòà, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 26-09-04, 097-244-73-05

Áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,16 ãà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-572-77-34

Áóäèíîê â ñ. Ðîâàíö³, 1,5-ïîâ. íåçàâåðøåíèé áóäèíîê, íàêðèòà êîðîáêà, 150 êâ. ì, 20 ñîòîê, áëîê, íàêðèòà ìåòàëîïðîô³ëåì. Ö³íà: 31000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-749-95-04

Áóäèíîê â ñ. Ìàëåâî, 35 êì â³ä ì. Ëóöüêà, ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 050-293-03-69

Áóäèíîê â ñ. Ìàëèé Îêîðñüê, ç ìàíñàðäîþ, íà áåðåç³ îçåðà, 160 êâ. ì, òåëåôîí, ñâ³òëî, 3-ôàçíà ë³í³ÿ, ãàç, âîäà, îïàëåííÿ, 1,17 ãà, îãîðîæà, ñàä, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³. Ö³íà: 65000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-632-58-24 Áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, íàä òðàñîþ, ìóðîâàíèé, îáøèòèé ïëàñòèêîì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿ âñåðåäèí³, 10 ñîòîê. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, ÀÍ «Àôðîä³òà»

Áóäèíîê â ñ. Ðîâàíö³, íîâèé ìàñèâ, ç á³ëîðóñüêèõ ï³íîáëîê³â, ïåðåñò³íêè, çâåðõó ï³íîïëàñò, øïàêë³âêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, º ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ï³äâåäåíèé ãàç, âèãð³áíà ÿìà. Ö³íà: 90000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» Áóäèíîê â ñ. Ñàïîã³â, 15 êì â³ä ì. Ëóöüê, 70 êâ. ì, âåëèêèé ñàðàé, 25 ñîòîê. Êîíòàêòè: 063-281-51-75, 28-03-52

Áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, ð-í øêîëè, 2-ïîâ., ö/áëîê, íîâîáóäîâà, 180/-/14, 5 ê³ìíàò, ºâðîðåìîíò, äóáîâ³ ñõîäè, ïàðêåò, êàì³í, çðó÷íèé äî¿çä, 0,21 ãà. Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 067-361-88-89

Áóäèíîê â ñ. Ñàïîã³â, 70 êâ. ì, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ãàç, ñâ³òëî, âîäà â áóäèíêó, ãàðàæ, 0.40 ãà. Ö³íà: 25000 y.o. Êîíòàêòè: 099-463-73-41, 063-992-61-97

Áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, öåãëà, 110 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, õîðîøèé ðåìîíò, 16 ñîòîê çåìë³, ãàðàæ. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29

Áóäèíîê â ñ. Ñâ³òÿçü, íàä öåíòðàëüíîþ äîðîãîþ, çà 200 ì â³ä îçåðà, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò,2-ïîâ., (1-ïîâ., 130 êâ. ì, ïðèñòîñîâàíèé äëÿ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³; 2-ïîâ., 100 êâ. ì, ìàíñàðäíîãî òèïó), 0,4 ãà. Ö³íà: 90000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-378-97-13

Áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè. 1-ïîâ., 100 êâ. ì, ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, ïðèäàòíà äëÿ ïðîæèâàííÿ «ë³òíÿ» êóõíÿ, ãàðàæ íà 2 àâòî, îãîðîæà, 0,10 ãà, ïîðó÷ çóïèíêà. Ö³íà: 70000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 Áóäèíîê â ñ. Ìèëóø³, 1-ïîâ., 100 êâ. ì, ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìàíñàðäíå ïðèì³ùåííÿ 20 êâ. ì, ç ãàðàæåì, îãîðîæà, 0,11 ãà. Ö³íà: 87000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 Áóäèíîê â ñ. Ìèëóø³, Ëóöüêèé ð-í, íàä òðàñîþ, ïðèâàòèçîâàíèé, ÷åðâîíà öåãëà, äåðåâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, çåìëÿ 0,15 ãà, º äîçâ³ë íà çàíÿòòÿ ï³äïðèºìíèöòâîì. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-801-80-45

Áóäèíîê â ñ. Íîâîñòàâ, 7 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 150 êâ. ì, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 4 ñîòêè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ïîðó÷ äèòÿ÷èé ñàäîê, øêîëà, ë³êàðíÿ. Âëàñíèê. Ö³íà: 60000 ó. î. Êîíòà êòè: 067-723-16-44, 066-574-12-72 Áóäèíîê â ñ. Îñòðîæåöü, âñ³ çðó÷íîñò³. Ö³íà: Äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-466-20-91 Áóäèíîê â ñ. Îñòðîæåöü, âñ³ çðó÷íîñò³. Êîíòàêòè: 095-466-90-21 Áóäèíîê â ñ. Îõîòèí, ñàðàé, 25 ñîòîê, âîäà, ñåëî ãàçèô³êîâàíå. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-257-20-70, Ìèêîëà Áóäèíîê â ñ. Ïàëü÷å, 20 êì â³ä Ëóöüêà (òðàñà Ëóöüê-гâíå), çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ñàðàé, ãàðàæ, «ë³òíÿ» êóõíÿ. Êîíòàêòè: 050-979-41-12

Áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, Áóäèíîê â ñ. ϳäãàéö³, öåãëÿíèé, 490,4/196,7 êâ. ì, 3-ïîâ., öåã- 300 ì â³ä ê³ëüöÿ, 4 ê³ìíàòè, áåç ëÿíèé, ºâðîðåìîíò, êîìóí³- ðåìîíòó, ãàç â áóäèíêó, âîäà ïîðó÷, êàö³¿, ä³ëÿíêà 0.34 ãà, àëüòàí- 40 ñîò. çåìë³. Ö³íà: 52000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 êà, ãàðàæ, îãîðîäæåíî, á³ëÿ Áóäèíîê â ñ. Ïðèëóöüêå, öåíòðàëüíî¿ äîðîãè. Ìîæëèâèé êðåäèò. Ö³íà: äîãîâ³- 192/102 êâ. ì, ç ºâðîðåìîíðíà. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 òîì, êîìóí³êàö³¿, ³äåàëüíèé ñòàí, ãàðàæ. Òåðì³íîâî! Áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, Ö³íà: 130000 ó. î., òîðã. Êîíâóë. Âèøíåâà, 417.4/144.5 òàêòè: 067-536-62-47 êâ. ì, 3 ïîâ., ºâðîðåìîíò, â ñ. Ïðèëóöüêå, 89 êâ. ä³ëÿíêà 10 ñîòîê, ³äåàëü- ì, Áóäèíîê 3 ê³ìíàòè, 14 ñîòîê çåìë³, ðåíèé ñòàí. Ö³íà: 380000 ó. î., ìîíò. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: òîðã. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 099-329-31-32, 29-90-09 Áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, âóë. ². Áîãóíà, 300 êâ. ì, 20 ñîòîê, îïàëåííÿ, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 260000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32

Áóäèíîê â ñ. Ðîâàíö³, 200 êâ. ì, 2-ïîâ., öåãëà, øòóêàòóðêà, 0,11 ãà. Ö³íà: 80000 y. o. Êîíòàêòè: 099-463-73-41,063-992-61-97

Áóäèíîê â ñ. Ïðèëóöüêå, íåäàëåêî â³ä ë³ñó, àáî îáì³í íà æèòëî â ì. Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 099-274-57-39, 71-15-19, 25-15-47

Áóäèíîê â ñ. Ñìîëèã³â, Ëóöüêîãî ðàéîíó, ïðèâàòèçîâàíèé, ãàçèô³êîâàíèé, ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà, ñàä, ãîðîä, 62 ñîòêè, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-909-16-86 Áóäèíîê â ñ. Ñòàâîê, 2-ïîâ., áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 063-605-95-69 Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 1,5-ïîâåðõîâèé, 140 êâ. ì, 0,6 ãà, áëîêè îáêëàäåí³ öåãëîþ, ãîòîâèé äëÿ ïðîæèâàííÿ. Ö³íà: 90000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-378-75-43 Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 170 êâ. ì, íâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îãîðîäæà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, 15 ñîòîê. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 180 êâ. ì, 12 ñîòîê. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 2-ïîâåðõîâèé, 160 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, «êîðî¿ä», áðóê³âêà, òåðèòîð³ÿ îãîðîäæåíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 11 ñîòîê. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 129000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-001-94-43 Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 450 êâ. ì, öåãëà, 2-ïîâåðõîâèé, 12 ñîòîê, îãîðîæà, ïîêð³âëÿ ìåòàëî÷åðåïèöÿ, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68 Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, íîâîáóäîâà, 1,5-ïîâ., ö/«êîðî¿ä», 150 êâ. ì, 0,10 ãà, ÷èñòîâà øòóêàò., ñòÿæêà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ãàðàæ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ïîðó÷ îçåðî. Ö³íà: 95000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89, 78-00-88 Áóäèíîê â ñ. Ñóñüê, 3 ê³ìíàòè, 60 êâ. ì, 0,25 ãà. Ö³íà: 14000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-675-04-80 Áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, 1,5-ïîâ., ö, 180/120/43, 0,11 ñîòîê, íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, öîêîëüíèé ïîâåðõ, íàòóðàëüíà ÷åðåïèöÿ. Ö³íà: 86000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98, 093-710-74-43 Áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, ö+øëàê, 75 êâ. ì, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, æèòëîâèé ñòàí, 16 ñîòîê çåìë³. Ö³íà: 47000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 79-30-29; 050-228-20-20

Áóäèíîê â ñ. Øêë³íü, Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, ïîáëèçó òðàñè, âñ³ êîìóí³êàö³¿ òà çàáóäîâè. Ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-651-86-64 Áóäèíîê â ñ. Øêë³íü, Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó. Ö³íà: Çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 067-268-11-95, 093-701-97-15

Áóäèíîê â ñ.Ëèïèíè, 168,8/88,5 êâ. ì, 2-ïîâ., «íóëüîâèé» öèêë, ôàñàä ïîøòóêàò. äàõ, óòåïëåíèé, º êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ íà 3 àâòî, îãîðîäæ. âîðîòà. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 140000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Áóäèíîê â ñìò. Êèðèë³âêà, áåðåã Àçîâñüêîãî ìîðÿ, 3 ê³ì., 32 ñîò., íåäîðîãî.Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 066-441-10-56 Áóäèíîê â öåíòð³, âóë. Çàë³çíÿêà, 4 ê³ìíàòè, 2 îêðåìèõ âõîäè, 4,2 ñîòêè, «òèì÷àñ³âêà», 2 öåãëÿíèõ ñàðà¿, àáî 1/2 áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè (28000 ó. î.). Ö³íà: 57000 ó. î. Êîíòàêòè: 24-37-49 Áóäèíîê íà âóë. Âèøê³âñüê³é, îäíîïîâåðõîâèé, öåãëÿíèé, íà äâà âõîäè,164 êâ. ì, ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, 9 ñîòîê çåìë³. Ö³íà: 100 000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03 Áóäèíîê íà âóë. óðí³é, 86 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, 6 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32, 050-670-16-53 Áóäèíîê íà âóë. ²çìàéëîâà (ð-í. âóë. Äóáí³âñüêî¿), öåãëà, 87êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, 4 ñîòêè, áóäèíêó 30 ð. Ö³íà: 70 000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29

Ó ìåíå ïîãàíèé õàðàêòåð. Îò ÷îìó ÿ íå âèíîøó ïîãàí³ õàðàêòåðè â ³íøèõ

Áóäèíîê íà âóë. Òåðåìí³âñüê³é, 69 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, 12 ñîòîê, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32 Áóäèíîê íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 140 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, 10 ñîòîê. Ö³íà: 130000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32, 050-670-16-53 Áóäèíîê íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 2-ïîâåðõîâèé, 300 êâ. ì, ãàðàæ, 10 ñîòîê, ÷àñòêîâî îãîðîæà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïîêð³âëÿ á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñâ³òëî, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48 Áóäèíîê íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 2-ïîâåðõîâèé, 360 êâ. ì, öåãëÿíèé, ñó÷àñíèé ïðîåêò, 10 ñîòîê, îãîðîæà, ïîêð³âëÿ — á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ìîæëèâî îáì³í íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68 Áóäèíîê íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 2-ïîâåðõîâèé, ö, 180 êâ. ì, ãàðàæ, æèòëîâèé ñòàí, 12 ñîòîê. Ö³íà: Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-754-66-94, 050-838-09-31 Áóäèíîê íà âóë. ×êàëîâà, ð-í ç-äó «Ìîòîð», 63 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-675-04-80 Áóäèíîê íà äà÷íîìó ìàñèâ³ «Ãàðàçäæà», 80 êâ. ì, äîáðèé ñòàí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 12 ñîòîê, ãàðíå ì³ñöå, åëåêòðîåíåðã³ÿ, ñâåðäëîâèíà. Êîíòàêòè: 050-787-56-79

ÁÓÄÈÍÎÊ â ñ. Ðîâàíö³, 355 êâ. ì, öåãëÿíèé, 2-ïîâ., 1-ïîâ. — ºâðîðåìîíò, 2-ïîâ. — íåçàâåðøåíèé, çàìêîâîãî òèïó. Ö³íà: 155000 ó. î.

ò.098-659-03-44 Áóäèíîê íà âóë. Îñòðîâñüêîãî, 120 êâ. ì, 1,5ïîâåðõîâèé, öåãëÿíèé, ä³ëÿíêà 9 ñîòîê, ºâðîðåìîíò, ³äåàëüíèé ñòàí. Ö³íà: 110000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Ãîñïîäàðñòâî â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íå âèùå 2 ïîâåðõó. Êîíòàêòè: 099-646-68-45 Áóäèíîê íà ñò. Íåñâ³÷, 20 êì â³ä ì. Ëóöüêà, äåðåâ’ÿíèé, îáêëàäåíèé öåãëîþ, 72 êâ. ì, º ãîñïîäàðñüê³ ñïîðóäè, «ë³òíÿ» êóõíÿ, âîäà, ãàç, ïîðó÷ 0,25 ãà. Ö³íà: Çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 066-620-95-25 Áóäèíîê ïîáëèçó ì. Ëóöüêà, 60 êâ. ì, 2 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, îãîðîæà, õîðîøèé äî¿çä, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 78-57-66, 050-817-21-73, 066-843-24-00 Áóäèíîê ó ì. Áåðåñòå÷êî, 74,2 êâ.ì, 8õ10, 3 ê³ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿, 6 ñîò., 17 ñîò. ãîðîäó, áëèçüêî ð. Ñòèð. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-532-98-68 Áóäèíîê, 15 êì â³ä ì.Ëóöüêà, ð³âíåíñüêèé íàïðÿìîê, öåãëÿíèé, 96 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ãàç â áóäèíêó, âîäà ïîðó÷, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, ñàä, àñôàëüò. äî¿çä. Àáî îáì³í íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 27000 ó.î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 Áóäèíîê, íîâîáóäîâà, 130 êâ. ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿, îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-228-25-80, 096-363-26-98 Áóäèíîê, íîâîáóäîâà, 96 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 47000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-142-35-05, 067-193-11-57 Áóäèíîêâ ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 90 êâ. ì, 7 ñîòîê, íà äâà âõîäè. Ö³íà: 45000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 Âåëèêèé 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, ïîðÿä ç îá’¿çíîþ äîðîãîþ. Çàãàëüíà ïëîùà 350 êâ. ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25 ãà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Êîíòàêòè: 050-888-48-55 Âëàñíèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, íà äâà âõîäè, ºâðîðåìîíò, ñ/ â, âàííà — ïëèòêà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, «òèì÷àñ³âêà», ºâðîðåìîíò, ñ/â, âàííà — ïëèòêà, 220 êÂò, 380âò, äâà ë³÷èëüíèêè ãàçó, åëåêòðîåíåð㳿, âîäè, º ãàðàæ, õë³â, áðóê³âêà. Ö³íà: 110000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-545-48-91 Äâà áóäèíêè â ð-í³ ãîò. «Ëó ÷åñüê», íà òåðèòî𳿠0,10 ãà, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, îãîðîæà. Òåðì³íîâî!!! Ö³íà: 105 000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-378-75-43 Äâà áóäèíêè â ñ. Íåá³æêà, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, îäèí — äåðåâ’ÿíèé, äðóãèé — 2-ïîâ., öåãëÿíèé, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ãàðàæ. Êîíòàêòè: 050-197-50-75 Äåê³ëüêà áóäèíê³â, 1/2 áóäèíê³â â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ì. Áåðåñòå÷êî, 70 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 8õ10, º ãîðîä, öåãëÿíèé ï³äâàë, âõ³ä ç äâîõ ñòîð³í, º ãàç, ïîðÿä ð. Ñòèð. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ì. ʳâåðö³, âóë. Æîâòíåâà, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ï³äâàë, êëàäîâêà, âåðàíäà, 0,65 ãà, º õë³â, «ë³òíÿ» êóõíÿ. Êîíòàêòè: (0265) 3-13-56

Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñ.Êîø³â, õë³â, ïîãð³á, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ãàç ïîðó÷. Êîíòàêòè: 70-22-65, 066-221-63-83 Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñìò. Ìàíåâè÷³, ðîçì³ð 8õ10, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 096-932-39-39 Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, 15 êì â³ä ì. Ëóöüêà, ãàç, âîäà, 17 ñîòîê. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-567-23-65

Æèòëîâèé áóäèíîê â ñ. Ãîðîäèíåöü, Òóð³éñüêîãî ð-íó, çàãàëüíà ïëîùà 92.2 êâ. ì, æèòëîâà ïëîùà 54 êâ. ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25 ãà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Æèòëîâèé áóäèíîê â ñ. Çàáîëîòö³, òðàñà íà ì. Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, 72 êâ. ì, ç á³ëî¿ öåãëè, 12 ñîòîê, ï³ä áóä³âíèöòâî, 18 ñîòîê — ãîðîä, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï³÷íå îïàëåííÿ, àëå ï³äâåäåíèé ãàç, çáóäîâàíèé â 1986 ð. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» Íåçàâåðøåíèé áóäèíîê â ñ. Áîðàòèí, 260 êâ. ì, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïîðó÷ ð. Ñòèð, 24 ñîòêè. Êîíòàêòè: 066-390-55-40 Íåçàâåðøåíèé áóäèíîê â ñ. Çàáîðîëü, 176 êâ. ì, ÷åðåïèöÿ, ñâåðäëîâèíà, ïîðó÷ ãàç, 21 ñîòêà. Êîíòàêòè: 050-339-62-52 Íåçàâåðøåíèé áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, 100 êâ. ì, öåãëÿíèé, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àáî îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 Íåçàâåðøåíó íîâîáóäîâó â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, ç æèòëîâèì áóäèíêîì, 1 ä/ö, 50 êâ. ì, 0,32 ãà, ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, îãîðîæà. Ö³íà: 53000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 Íåçàëåæíó ÷àñòèíó áóäèíêó íà âóë. Ïîòåáí³, 98 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, êëàäîâêà, âñ³ çðó÷íîñò³, öåãëÿíèé õë³â, êîëîäÿçü, 10 ñîòîê. Âëàñíèê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-271-41-46 Íîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê â ð-í³ äóáí³âñüêîãî ê³ëüöÿ, 1,5-ïîâ., 215 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ñâ³òëî, ãàç âçäîâæ ä³ëÿíêè, 0,12 ãà, Ö³íà: 125000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Íîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. ϳäãàéö³, âóë. Õðåùàòà, 1,5-ïîâ., îáëèöþâàëüíà öåãëà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, îïàëåííÿ òà ñâ³òëî â áóäèíêó, âîäà â äâîð³, º ãàðàæ, 0,12 ãà. Ö³íà: 120000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Íîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, âóë. Ëèñåíêà, 265 êâ. ì, 2 ãàðàæ³, 3 ñàíâóçëè, «ðâàíèé» êàì³íü, çàëèò³ áåòîíí³ ñõîäè, âèãð³áíà ÿìà, ñâ³òëî òà ãàç á³ëÿ áóäèíêó, º ñâåðäëîâèíà, íàòóðàëüíà ÷åðåïèöÿ. Ö³íà: 140000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Íîâîáóäîâó â ñ. Ëèïèíè, ð-í âóë. Îêðóæíî¿, 1,5-ïîâ., ö/ö,, 230/-/-, 0,10 ãà, ñó÷àñíèé ïðîåêò, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 125000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 Íîâîáóäîâó â ñ. ϳäãàéö³, ð-í äóáí³âñüêîãî ê³ëüöÿ, 2-ïîâ., ö/ «êîðî¿ä», 280 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, âåëèêèé öîêîëüíèé ïîâåðõ, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ áóäèíêó, 0,12 ãà. Ö³íà: 105 000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 Íîâîçáóäîâàíèé áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, 1,5-ïîâ., ö/ö, 220 êâ. ì, ñó÷àñíèé ïðîåêò, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ áóäèíêó, íàêðèòèé ÷åðåïèöåþ, ð-í ñòàðî¿ ìèòíèö³, 0,13 ãà. Ö³íà: 135000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 Ïðèâàòíèé áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 71-42-91, 096-414-49-40 Ñòàðèé áóäèíîê â ñ. Âåñíÿíêà, 25 ñîòîê, áóäèíîê ï³äëÿãຠðåìîíòó. Êîíòàêòè: 099-636-79-40

Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â Ìëèí³âñüêîìó ð-í³, 20 êì â³ä Ëóöüêà, ãàç. Êîíòàêòè: 097-457-16-33

Ñòàðèé áóäèíîê íà âóë. Ïîòåáí³, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ö³íà: 18 000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-182-55-22

Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñ. Æìóä÷å, Êîâåëüñüêîãî ð-íó, «ë³òíÿ» êóõíÿ, õë³â, êîëîäÿçü, ñàäîê, 45 ñîòîê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-486-02-92

Öåãëÿíèé áóäèíîê â ì. ʳâåðö³, 90 êâ. ì, 13 ñîòîê, àáî îáì³íÿþ íà äâ³ äâîê³ìíàòí³ ÷è 1-ê³ìíàòíó òà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðè. Êîíòàêòè: 050-850-80-52

Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñ. Çàë³ñö³ (25 êì â³ä ì. Ëóöüê), «ë³òíÿ êóõíÿ», ñàðàé, êîëîäÿçü, 50 ñîòîê. Êîíòàêòè: 098-832-37-71, 098-832-37-70 Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñ. Íîâîñ³ëêè Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, 0,60 ãà, ìîæëèâî ï³ä çíåñåííÿ. Êîíòàêòè: 095-821-34-29. Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñ. Îêîðñüê, (çà ñìò. Òîð÷èí, 7 êì), ïðèäàòíèé äëÿ ïðîæèâàííÿ, ãàç á³ëÿ áóäèíêó çà 2 ì, º õë³â, «ë³òíÿ» êóõíÿ, âàííà, 0,70 ñîòîê. Ö³íà: 12000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-545-48-91

Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, âóë. Äóáîâà, 20 ñîòîê, îãîðîæà. Êîíòàêòè: 79-87-10, 097-759-75-19 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ñåíêåâè÷³âêà, 35 êì â³ä Ëóöüêà, 46,7 êâ. ì, ñàäîê, ïîãð³á, õë³â, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, 0,23 ãà. Êîíòàêòè: 095-206-01-28, 099-196-73-93 Öåãëÿíèé áóäèíîê íà âóë. Ëîìîíîñîâà, 143 êâ. ì, ðåìîíò, 6 ñîòîê çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³. Ö³íà: 82000 ó. î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20


ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó Öåãëÿíèé áóäèíîê íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ö³íà: 55000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Öåãëÿíèé áóäèíîê íà äà÷íîìó ìàñèâ³ «Ä³áðîâà», 1,5-ïîâ., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåëèêèé áàëêîí, ãàðäåðîáíà, º ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, 0,12 ãà çåìë³, íåäàëåêî â³ä äîðîãè. ª ñâ³òëî, ãàç âçäîâæ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Öåãëÿíèé áóäèíîê, 16 êì â³ä ì³ñòà, (êîâåëüñüêèé íàïðÿìîê), 70 êâ. ì, ðåìîíò, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ãàç ïîðÿä, 50 ñîòîê çåìë³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Ö³íà: 18000 ó. î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 ×àñòèíó áóäèíêó â ì. ʳâåðö³, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, õë³â, 11 ñîòîê. Êîíòàêòè: 097-549-49-72 ×àñòèíó áóäèíêó â ð-í³ Âèøêîâà, 56 êâ. ì, äåðåâ’ÿíèé, îáêëàäåíèé öåãëîþ, 3 ê³ìíàòè, æèòëîâèé ñòàí, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 29-72-96, 094-908-82-96

1/2, 1/3 ÷è 1/4 áóäèíêó â ì. Ëóöüêó, ïðèäàòíîãî äëÿ ïðîæèâàííÿ. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Ö³íà: äî 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-314-99-25 Áóäèíîê àáî ÷àñòèíó áóäèíêó â ìåæàõ ì. Ëóöüêà. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 Áóäèíîê àáî ÷àñòèíó áóäèíêó, ìîæå áóòè áåç ðåìîíòó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-228-20-20 Áóäèíîê â Ëóöüêîìó ð-í³, â êðåäèò. Êîíòàêòè: 095-728-43-45 Áóäèíîê â ìåæàõ Ëóöüêà, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Ö³íà: äî 130000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-31 Áóäèíîê â ìåæàõ ì³ñòà, ðîçãëÿíó óñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 Áóäèíîê â ïåðåäì³ñò³ Ëóöüêà, öåãëà, ñó÷àñíèé ïðîåêò, ç êîìóí³êàö³ÿìè. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè, ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 067-361-88-89, 093-710-74-43 Áóäèíîê â ïåðåäì³ñò³, áàæàíî íîâîáóäîâà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äî 80000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-709-12-31

×àñòèíó áóäèíêó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 30 êâ. ì, âñ³ çðó÷íîñò³, âåëèêèé ãàðàæ. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

Áóäèíîê â ñ. Áîðàòèí, Íîâîñòàâ, Ãîëèø³â. Ö³íà: äî 250000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-921-42-38

×àñòèíó áóäèíêó â ñ. Êîïà÷³âêà, 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà. Êîíòàêòè: 050-835-79-32, 098-381-34-12

Áóäèíîê â ñ. Ãîðîäíèöÿ, Çîðÿíå, Íîâîóêðà¿íêà, Ìëèí³âñüêîãî ð-íó, ï³ä âèïëàò ó. Êîíòàêòè: 099-754-23-14, Îêñàíà

×àñòèíó áóäèíêó â ñ. ϳääóáö³, 2 ê³ìíàòè, 65 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, ãàç â áóäèíêó, âîäà á³ëÿ áóäèíêó, 0.33 ñîòêè çåìë³. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20

Áóäèíîê, àáî 1/2 áóäèíêó â ì. Ëóöüêó, æèòëîâîãî ñòàíó, 40-90 êâ. ì, çà äîñòóïíîþ ö³íîþ, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-132-00-41, 067-361-70-44

×àñòèíó áóäèíêó â ñìò. Ëþáëèíåöü, Êîâåëüñüêîãî ð-íó, 90 êâ. ì, ï³äâàë 80 êâ. ì, 25 ñîòîê. Ö³íà: Äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-129-60-77, 066-162-62-29 ×àñòèíó áóäèíêó â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, 34 êâ. ì, âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-787-56-79

Áóäèíîê, áàæàíî öåãëÿíèé, äî 15 êì â³ä ì³ñòà, íàÿâí³ñòü ãàçó îáîâ’ÿçêîâà, íå ñòàðèé. Êîíòàêòè: 050-228-20-20 Áóäèíîê, äî 15 êì äî ì. Ëóöüêà, öåãëà, ãàç, çåìëÿ. Êîíòàêòè: 096-861-16-48 Áóäèíîê, íåäîðîãî, àáî 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 099-661-49-32

×àñòèíó áóäèíêó â öåíòð³ ì³ñòà, îäíîïîâåðõîâèé, äåðåâ’ÿíèé, 28 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, ãàç, ñâ³òëî â áóäèíêó, âîäà ïîðó÷, 3 ñîòêè çåìë³. Ö³íà: 19000 ó. î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20

Áóäèíîê, íîâîçáóäîâàíèé, â ì³ñò³ òà çà ì³ñòîì, ç êîìóí³êàö³ÿìè. Êîíòàêòè: 050-228-20-20

×àñòèíó áóäèíêó íà âóë. Äàíüøèíà, öåãëÿíèé, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, áåç çðó÷íîñòåé, º ìîæëèâ³ñòü íåâåëèêî¿ äîáóäîâè. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

Íåçàëåæíó ÷àñòèíó áóäèíêó â ì. Ëóöüêó, ç³ çðó÷íîñòÿìè. Êîíòàêòè: 093-710-74-43

×àñòèíó áóäèíêó íà âóë. Êëèìà Ñàâóðà, 35êâ. ì, öåãëà, ãàç, ñâ³òëî â áóäèíêó, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâà äîáóäîâà. Ö³íà: 18 000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29 «Òèì÷àñ³âêó», 25 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 10õ17, 0,30 ãà, áåòîííà îãîðîæà, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 3-ôàçíà ë³í³ÿ, ïðèâàòèçîâàíà, òà äîêóìåíòè íà áóäèíîê. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-377-77-19 «Òèì÷àñ³âêó», àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó ÷è ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó. Ö³íà: 18000 ó.î. Êîíòàêòè: 24-37-49

êóïëþ 1/2 ÷è 1/3 áóäèíêó â ì. Ëóöüêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Ö³íà: äî 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-986-02-91

Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, ï³ä ðîçá³ð, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 097-664-18-61

Íîâîáóäîâó, 80 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 066-142-35-05, 067-193-11-57

Îêðåìèé öåãëÿíèé áóäèíîê â ïåðåäì³ñò³ (äî 6 êì â³ä ì³ñòà), 100-120 êâ. ì, 2-3 ê³ìíàòè, ãàçèô³êîâàíèé, ìîæíà áåç ðåìîíòó, ç ÷àñòêîâèìè çðó÷íîñòÿìè. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äî 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-084-41-33, 050-697-30-07, 29-01-37 Öåãëÿíèé áóäèíîê, 20-30 êì â³ä. ì. Ëóöüêà ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä 0,5 ãà Ö³íà: äî 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-625-33-37 ×àñòèíó áóäèíêó â ì. Ëóöüêó, áóäèíîê ïîáëèçó ì³ñòà, ÷è 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 24-37-49, 068-907-53-47 ×àñòèíó áóäèíêó, áàæàíî ç êîìóí³êàö³ÿìè, â³ä 0,04 ãà ³ á³ëüøå. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

âèíàéìó

çäàì

Áóäèíîê àáî 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿ ç ä³òüìè, ç ìåáëÿìè àáî ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíó, â ì³ñò³ Ëóöüêó àáî â ïåðåäì³ñò³. Íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. Ðîçãëÿíåìî óñ³ ïðîïîçèö³¿. Ö³íà: äî 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 099-471-68-43

1/2 áóäèíêó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, âóë. Ùîðñà, äâ³ ê³ìíàòè, çðó÷íîñò³, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2000 ãðí. + ãàç, ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 099-342-03-38

Áóäèíîê â áóäü-ÿêîìó ð-í³ Ëóöüêà, àáî â ïåðåäì³ñò³. Êîíòàêòè: 099-464-71-69

1/2 áóäèíêó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, äâ³ ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1400 ãðí. + ë³÷. Êîíòàêòè: 063-068-75-44

×àñòèíó áóäèíêó â ì. Ëóöüêó, â õîðîøîìó ñòàí³, ç³ çðó÷íîñòÿìè òà ìåáëÿìè, äëÿ ñ³ì’¿, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 050-438-13-98

îáì³í 1-ïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ãîðîäèùå-2, 0,25 ãà, ïðèâàòèçîâàíî, º äåðæàâíèé àêò, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, öåãëÿí³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ãàç, öåãëÿíà «ë³òíÿ» êóõíÿ, ç ãàçîì, íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó. Ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1/2 áóäèíêó íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íåçàâåðøåíèé êàï³òàëüíèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-840-21-94, 050-904-88-85 1/2 áóäèíêó íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 050-840-21-94, 050-904-88-85 2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ãàðàçäæà, ãàç, ñâ³òëî, ãàðàæ, íà 2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 2-4 ïîâ., ð-í ËÏÇ íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: 23-96-84, 063-859-57-55 Áóäèíîê â ì. Ãîðîõ îâ³, ãàç, ñâ³òëî, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, 6 ñîòîê, äà÷à çà 6 êì, 25 ñîòîê, íà 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, ìîæëèâà äîïëàòà. Êîíòàêòè: 26-81-70, 095-155-71-16 Áóäèíîê â ð-í³ öóêðîâîãî çàâîäó, 0,10 ãà, íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, êð³ì ïåðøîãî òà îñòàííüîãî ïîâåðõ³â, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 26-92-48 Áóäèíîê â ðàéîí³ öóêðîâîãî çàâîäó, ãàðàæ, «òèì÷àñ³âêà», âñ³ çðó÷íîñò³, íà 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 75-79-72 Áóäèíîê â ñ. Âîðîòí³â, Ëóöüêîãî ð-íó, 12 êì â³ä Ëóöüêà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 0,30 ãà, âîäà â áóäèíêó, ñåëî ãàçèô³êîâàíå, íà êâàðòèðó, àáî ïðîäàì. Êîíòàêòè: 095-117-34-75 Áóäèíîê, òðàñà Ëóöüê-Êîâåëü, 3 ê³ìíàòè, 24 êì â³ä Ëóöüêà, ãàç, âîäà, âàííà, êóõíÿ, ëüîõ, õë³â, 0,2 ãà íà æèòëî â Ëóöüêó, àáî ïðîäàì. Êîíòàêòè: 096-444-35-93, 098-347-06-02 Âåëèêèé 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, ïîðÿä ç îá’¿çíîþ äîðîãîþ. Çàãàëüíà ïëîùà 350 êâ. ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25 ãà. Ïîáóäîâàí³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè îáì³íó íà æèòëîâó íåðóõîì³ñòü. Êîíòàêòè: 050-888-48-55 ×àñòèíó áóäèíêó â ð-í³ Âèøêîâà, 56 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, æèòëîâèé ñòàí, àëå ïîòðåáóº ðåìîíòó, 0,06 ãà, íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó àáî «ìàëîñ³ìåéêó» + äîïëàòà. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 ×àñòèíó áóäèíêó, 3 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 36 êâ. ì, òà «òèì÷àñ³âêà» (ê³ìíàòà òà êóõíÿ), õë³â, ãàðàæ, 13 ñîòîê, íà 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 70-50-19, 063-624-38-36

1/2 áóäèíêó, äëÿ ÷îòèðüîõ ñòóäåíòîê, 2 ê³ìíàòè, îêðåìèé âõ³ä, òóàëåò, âîäà — íà âóëèö³. Ö³íà: Ïîì³ðíà. Êîíòàêòè: 050-977-99-29 Áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ðåìîíò, ìåáë³, ãàðàæ, ïîäâ³ð’ÿ, ïîðó÷ çóïèíêà. Êîíòàêòè: 063-367-20-27, 066-702-02-60 Áóäèíîê íà âóë. гâíåíñüê³é, íîâèé, íà ð³çí³ òåðì³íè. Êîíòàêòè: 050-569-06-60

Ïðèâàòíèé áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà, ìîæíà ç ìåáëÿìè, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 050-378-05-66 ×àñòèíó áóäèíêó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 2 ê³ìíàòè, îêðåìèé âõ³ä, âàííà, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³, äëÿ ïîðÿäíî¿ ñ³ì’¿. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 096-725-37-31

1.3. Äà÷³, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïðîäàì 1,5-ïîâåðõîâó äà÷ó â ñ. Ãàðàçäæà, ö, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 17000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-815-72-62 Áóäèíîê, çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñüîìàêè, 0,72 ãà, ñàäîê, ëüîõ, êîëîäÿçü. Êîíòàêòè: 75-04-37, 098-745-05-60 Äà÷íèé öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 60 êâ. ì, âìåáëüîâàíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï³äâåäåíî ãàç, ñâ³òëî, âîäà (ñåçîííà), ä³ëÿíêà ïëîùåþ 0,06 ãà, ñàäîê, äåðåâà. Ö³íà: 18 000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Äà÷íó ä³ëÿíêó á³ëÿ ë³ñîñìóãè, íà ìàñèâ³ íàïðîòè îçåðà â ñ. Îçåðöå, 0,6 ãà. Õîðîøèé äî¿çä, óñ³ êîìóí³êàö³¿, îãîðîæà. Ìåæóº ç íîâîáóäîâàìè. Ïåðåäíÿ ñòîðîíà âçäîâæ âóëèö³, çàäíÿ ñòîðîíà âõîäèòü ó ÷èñòó ë³ñîñìóãó, çà ÿêîþ ðîçì³ùåíå îçåðî. ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ. Ö³íà: 5500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Äà÷íó ä³ëÿíêó â ñ. Ëàâð³â, íà âóë. Çàë³çíè÷í³é, 1,5-ïîâ. áóäèíîê, öåãëÿíèé, áåç ñâ³òëà òà êîìóí³êàö³é, ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ, ïðèâàòèçîâàíà. Ö³íà: 2500 ºâðî. Êîíòàêòè: 066-631-62-46 Äà÷íó ä³ëÿíêó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 6 ñîòîê, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, º âîäà, åëåêòðèêà. Ö³íà: 10000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-666-41-43 Äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Æàáêà», 6 ñîòîê, ñâ³òëî, ãàç ïîðÿä, ë³ñ, ñòàâîê. Ö³íà: 7000 ó. î Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20, ÀÍ «Êëþ÷» Äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Æàáêà», 6 ñîòîê. Êîíòàêòè: 050-100-32-73 Äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Ñòðóì³âêà». Êîíòàêòè: 73-54-30, 066-799-20-83 Äà÷íó ä³ëÿíêó, 6 ñîòîê, ìåòàëåâà îãîðîæà, ìîëîäèé ñàä, âîäà. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 050-553-91-00 Äà÷íó ä³ëÿíêó, 6 ñîòîê, öåãëÿíèé 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê, 2 çàñêëåí³ òåïëèö³, ï³äñîáíå ïðèì³ùåííÿ (òóàëåò, äóøîâà, ñàðàé), ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ ãàçó. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 050-553-91-00 Äà÷íó çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 0,06 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Íåäàëåêî â³ä öåíòðàëüíî¿ äîðîãè. Ö³íà: 8000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

19 – Òàê ñèíêó, ïîìàëåíüêó... Êðîê, ùå îäèí êðîê, ìîëîäåöü! – Ëþäà, øâèäøå íåñè â³äåîêàìåðó, ñèí ç âèïóñêíîãî âåðíóâñÿ!

Äà÷íó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 18 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 0,12 ãà, 50 ì äî ð. Ñòèð. ª êîðîáêà ç á³ëî¿ öåãëè, 5,5õ7, ñâ³òëî á³ëÿ ä³ëÿíêè, ãàç ïîðó÷, º õë³â, ï³äâàë, ñàä. Ö³íà: 5000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ðîâàíö³, 0,10 ãà òà 0,12 ãà, ãàðíå ì³ñöå. Ö³íà: 8000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-023-96-44

Äà÷ó â êîîï.»Ñâ³òàíîê», âóë. Ëüâ³âñüêà, ä³ëÿíêà 0.06 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, öåãëÿíèé áóäèíîê, ðåìîíò, «ë³òíÿ» âåðàíäà, ãàðàæ ë³òí³é, ñàä, êóù³, âèíîãðàä. Êîíòàêòè: 050-663-55-91, Âîëîäèìèð

Çåìåëüíèé ïàé â ñ. Ïðèëóöüêå, 2,29 ãà, ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 350 ó. î./ ñîò. Êîíòàêòè: 76-73-64

Äà÷ó â ð-í³ Ê³÷êàð³âêè, á³ëÿ ãîñï³òàëþ, 0,06 ãà çåìë³. Êîíòàêòè: 050-338-05-75 Äà÷ó â ñ. Ñòðóì³âêà, 1,5-ïîâ. áóäèíîê, öåãëÿíèé, 90 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, âñ³ çðó÷íîñò³ òà êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó. Ö³íà: 36000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Äà÷ó â ñ. Ñòðóì³âêà, 6 ñîòîê, áóäèíîê öåãëÿíèé 8õ6, íåäàëåêî â³ä òðàñè, 2 õë³âè, ãàç á³ëÿ áóäèíêó. Ö³íà: 24000 ó.î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 Äà÷ó íà âóë. Äóáí³âñüê³é, òåïëèöÿ, áóäèíîê, õë³â, 8 ñîòîê. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» Äà÷ó íà âóë. Íîâî÷åð÷èöüê³é, 10 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 25000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» Äà÷ó íà äóáí³âñüêîìó ìàñèâ³. Êîíòàêòè: 095-155-67-45 Äà÷ó íà äóáí³âñüêîìó ìàñèâ³. Êîíòàêòè: 72-39-29 Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ïðîì³íü», 6 ñîòîê. Êîíòàêòè: 099-075-80-45 Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ïðîì³íü», öåãëÿíèé áóäèíîê, ñâ³òëî, âîäà, ï³äâàë, 6 ñîòîê. Ö³íà: 7000 ó.î. Êîíòàêòè: 063-789-67-66, 26-62-14, Ìèêîëà. Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ïðîì³íü». Êîíòàêòè: 24-53-22 Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ñòðóì³âêà», 2-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê, ñâ³òëî, ãàç. Ö³íà: 25 000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ñòðóì³âêà», 6 ñîòîê, 1,5-ïîâ., áóäèíîê, ñâ³òëî, âîäà, ãàç ïîðó÷. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 063-384-31-55 Äà÷ó, 2-ïîâ. áóäèíîê, íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, ìàñèâ «Äðóæáà», 0,12 ãà. Êîíòàêòè: 050-266-19-37 Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Êîïà÷³âêà, Ðîæèùåíñüêîãî ð-íó, ïëîùåþ ïî 0,25 ãà ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Òâåðäèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ä³ëÿíêè ïðàâèëüíî¿ ôîðìè, òîðã. Ö³íà: 5500 ó.î./ çà ä³ëÿíêó. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ðîâàíö³, ïî 33 ñîòêè, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, êîìóí³êàö³¿, á³ëÿ äîðîãè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-228-20-20, 79-30-29

Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ñâ³òÿçü (ð-í çàòîêè Ëóêà, äðóãèé ðÿä â³ä âîäè), ïî 7 ñîòîê, ìîæíà îäíó ä³ëÿíêó, 14 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: 2000 ó. î/ñîòêó. Êîíòàêòè: 093-769-67-92 Äâ³ ñóì³æí³ ä³ëÿíêè â ñ. Çàáîðîëü, ïî 10 ³ 15 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, á³ëÿ ë³ñó. Ö³íà: 1200 ó. î. / çà ñîòêó. Êîíòàêòè: 066-236-53-03 Äâ³ ñóì³æí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Áîðàòèí, ïî 12 ñîòîê êîæíà. Êîíòàêòè: 095-578-47-00

Äâ³ ñóì³æí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. ϳäãàéö³, ï³ä çàáóäîâó, 0.12 ãà òà 0.16 ãà, ïîáëèçó áàðó «Êàëèíà», íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-674-74-77,097-711-54-23

Çåìåëüíèé ïàé, 1,78 ãà òà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 0,17 ³ 0,23 ãà, â ñ. Ãàðàçäæà. Êîíòàêòè: 063-859-57-55 Çåìåëüíèé ïàé, 4 êì â³ä ì. Ëóöüê (äóáí³âñüêà òðàñà), â çðó÷íîìó ì³ñö³. Êîíòàêòè: 79-82-11 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ð-í³ ñ. Îçåðöå, 10 òà 15 ñîòîê, íà îêðóæí³é äîðîç³, ï³ä ïðèâàòíó çàáóäîâó. Ö³íà: 500 ó. î./ñîòêà. Êîíòàêòè: 050-156-33-60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Áîðàòèí, â³ä öåíòðàëüíî¿ äîðîãè, 0,10 òà 0,12 ãà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ëèùå òà Çàáîðîëü, ïî 12 ñîòîê. Êîíòàêòè: 093-818-85-60

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ðîâàíö³, 0,22-0,24 ãà, êîìóí³êàö³¿, òâåðäèé äî¿çä, íåäàëåêî øêîëà òà çóïèíêà ìàðøðóòîê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ðîâàíö³, ð-í íîâî¿ øêîëè, 24 òà 12 ñîòîê. Ö³íà: 900 ó. î./ñîò. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ñòðóì³âêà (íîâèé ìàñèâ), 12 ³ 24 ñîòêè, ñóì³æí³. Ö³íà: 1600 ó. î./ñîòêó. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â Êðèìó, á³ëÿ ì. ßëòà, 2 ñîòêè. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-135-44-52 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ãîðîõ³â, 0,22 ãà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-229-53-05 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ëóöüê, ð-í Âèøêîâà, ïëîùåþ 0,16 ãà. ³äñòàíü â³ä ÖÓÌó äî ä³ëÿíêè – 2,5 êì. Àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿ áåçïîñåðåäíüî íà ä³ëÿíö³. Ïîðó÷ çàáóäîâàí³ ñóñ³äè, º ìîæëèâ³ñòü ðîçøèðåííÿ ïëîù³ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 34200 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ëóöüêó, âóë. Åëåêòðîàïàðàòíà, ïëîùåþ 0,10 ãà, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Äî¿çä âèìîùåíèé áðóê³âêîþ, º îãîðîæà, ïðîïëà÷åíî ï³äâ³ä óñ³õ êîìóí³êàö³é, ìåæóº ³ç çàâåðøåíèìè íîâîáóäîâàìè. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ëóöüêó, ï³ä çàáóäîâó, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 050-267-79-30, 72-71-28 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. óðêà Ïîëîíêà, 21 ñîòêà, 24õ90, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 050-523-79-60 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ëóöüêó, ð-í âóë. Ëüâ³âñüêî¿, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó, 0,25 ãà òà ï³ä ñ/ã ïëîùåþ 0,17 ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿ çà 10 ì, âèãîòîâëåíà òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 70000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ëóöüêó, ð-í âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, ïëîùà 0,09 ãà, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó, íà ä³ëÿíö³ º ôóíäàìåíò, äîêóìåíòè íà çàáóäîâó. Ö³íà: 45000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ëóöüêó, ð-í âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, ïëîùåþ 0,21 ãà, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. ijëÿíêà ïðàâèëüíî¿ ôîðìè, óñ³ êîìóí³êàö³¿ ÷åðåç äîðîãó, òâåðäèé äî¿çä. Ö³íà: 55000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25, 098-009-90-09, 063-867-33-50


20 ÏÐÈÂÀÒÈÇÎÂÀÍÓ

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ â ñ. Ïðîì³íü, 0,25 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 17000 ó. î.

ò.050-840-32-16 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ðîæèùå, 0,15 ãà, ç êîìóí³êàö³ÿìè (ãàç, ñâ³òëî, âîäà). Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 097-856-17-41, 066-222-70-48 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ñêàäîâñüê, 6 ñîòîê, á³ëÿ ìîðÿ, àáî îáì³í íà àâòî. Ö³íà: 6000 ó.î. Êîíòàêòè: 067-552-86-95 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ñêàäîâñüê, Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³, 0,6 ñîòîê, ïîðÿä êîìóí³êàö³¿, íåäàëåêî â³ä ìîðÿ. Ö³íà: 6500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-488-18-89 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ïåðåäì³ñò³ Ëóöüêà, ñ. Áîãóø³âêà, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó, 0,12 ãà, òâåðäèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷ (ãàç, ñâ³òëî íà âóëèö³). Ö³íà: 8500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ïåðåäì³ñò³ Ëóöüêà, ñ. Áîãóø³âêà, ïëîùà 0,25 ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, º ñòàðèé áóäèíîê. Ö³íà: 15000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ðàéîí³ äóáí³âñüêî¿ îá’¿çíî¿ àâòîäîðîãè (ñ. ϳäãàéö³),âóëèöÿ íàâïðîòè ñòàðî¿ ãàçîâî¿ çàïðàâêè, 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ðîçì³ðè 20,03õ60,0 ì. Ö³íà: 12000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,10 ãà, íîâèé ìàñèâ, êîìóí³êàö³¿ íà ñóñ³äí³é ä³ëÿíö³, õîðîøå ì³ñöå. Ö³íà: 11000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,10 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, áåç êîìóí³êàö³é. Ö³íà: 6000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,12 ãà òà 0,24 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: 850 ó.î./ñîò. Êîíòàêòè: 050-378-75-43 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 12 ñîòîê, íîâèé ìàñèâ, ì³æ áóäèíêàìè. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, Ëóöüêîãî ð-íó, 0,12 ãà (38 ì õ 30 ì), ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Êîìóí³êàö³¿ íà ìåæ³ (ãàç íà ä³ëÿíö³), òâåðäèé äî¿çä, 100 ì äî àñôàëüòîâàíî¿ äîðîãè. Ö³íà: 14 000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïî÷àòîê ñåëà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 12000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ïåðåäì³ñò³ Ëóöüêà, ñ. óðêà Ïîëîíêà, ïëîùåþ 0,30 ãà, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó (0,05 ãà ï³ä ñ/ã), àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ñâ³òëî, ãàç, âîäà. Íà ä³ëÿíö³ º ñòàðèé øëàêîâèé áóäèíîê. Ö³íà: 29000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 0,12 ãà, 0,14 ãà, á³ëÿ øêîëè, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 050-378-75-43

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ïåðåäì³ñò³ Ëóöüêà, ñ. Êðóïà, ïëîùåþ 0,24 ãà ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Ïîðó÷ óñ³ êîìóí³êàö³¿, äî¿çä ç òâåðäèì ïîêðèòòÿì. Ö³íà: 24000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 0,12 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ïåðåäì³ñò³ Ëóöüêà, ñ. Ðîâàíö³, ïëîùåþ 0,20 ï³ä êîìåðö³éíå âèêîðèñòàííÿ, íàä äîðîãîþ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, âèãîòîâëåíî óñ³ äîêóìåíòè. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ Âèøêîâà, 0,10 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó, ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 050-881-20-87 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ Âèøêîâà, 9 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ Âèøêîâà, ïðèâàòèçîâàíà, 0,13 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 095-523-36-99 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: 14000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-378-75-43 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 0,12 ãà, 200 ì â³ä öåíòðàëüíî¿ äîðîãè, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, Ïîøòîâî¿, 6 ñîòîê. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, Ëèñåíêà, 10 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 16000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-347-43-61 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 10 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó, ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, â³ä âëàñíèêà. Êîíòàêòè: 099-754-34-29 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 10 ñîòîê, ñâ³òëî ïîðó÷. Ö³íà: 18000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-578-55-53 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ äóáí³âñüêîãî ê³ëüöÿ, 12 ñîòîê. Ö³íà: 13000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-347-43-61 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ Êè¿âñüêî¿ ïëîù³, 10 ñîòèõ+3 ñîòêè â îðåíä³, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, êóòîâà. Ö³íà: 27000 ó. î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ ËÏÇ, 8 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 11000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-660-51-06 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ Õð³ííèöüêîãî âîäîñõîâèùà. Êîíòàêòè: 067-381-52-59 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ øêîëè ¹ 1, 0,0461 ãà,áåç ïîñåðåäíèê³â. Äîðîãî. Êîíòàêòè: 063-167-49-84 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ «Øêîäè», 10 ñîòîê. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ «Øêîäè», 11 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 50000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ðàéîí³ äóáí³âñüêî¿ îá’¿çíî¿ àâòîäîðîãè (ñ. ϳäãàéö³), 0,12 ãà, âóëèöÿ íàâïðîòè ñòàðî¿ ãàçîâî¿ çàïðàâêè. ϳä çàáóäîâó. Êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ðîçì³ðè 20,03õ60,00 ì. Ö³íà: 15000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 0,12 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ç ïðàâî¿ ñòîðîíè çà ïåðå¿çäîì. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

×èì ìåíøå ÷àñó çàëèøàºòüñÿ íà äðóç³â, òèì á³ëüøå – íà âîðîã³â Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 0,12 òà 0,15 ãà, á³ëÿ àìáóëàòîð³¿, ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿, 0,12 — 9500 ó. î., 0,15 ãà — 11000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 0,15 ãà, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, äî¿çä ç òâåðäèì ïîêðèòòÿì. Ö³íà: 23500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-52-25; 098-009-90-09, 063-867-33-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 0,24 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ïîðó÷ íîâîáóäîâè. Ö³íà: 1300 ó. î./ ñîòêà, òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 12 ñîòîê, á³ëÿ ð. Ñòèð. Ö³íà: 6000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-382-67-13 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 12 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: 6000 ó. î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 20 ñîòîê. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, á³ëÿ íîâî¿ ïîë³êë³í³êè, 12 ñîòîê, âèãîòîâëåíî äåðæ. àêò òà òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ. Ö³íà: 5500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, Ëóöüêîãî ðàéîíó, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Êîìóí³êàö³¿ âñ³ íà ìåæ³ ä³ëÿíêè, òâåðäèé äî¿çä, ñóñ³äí³ ä³ëÿíêè âæå çàáóäîâàí³. Ãàðíå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 12000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áðèùå, 0,20 ñîòîê, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 2500 ó. î. Êîíòàêòè: 71-32-80, 095-381-77-13 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Â. Îìåëÿíèê, 10 ñîòîê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-075-80-45 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Â. Îìåëÿíèê, 12 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïðèâàòèçîâàíà. Ö³íà: 12000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-332-56-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, 0,10 ãà. Êîíòàêòè: 050-197-50-75 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, 0,16 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³, ãàç ïîðó÷, çà¿çä â³ä ìàã. «Ñàôðîí». Ö³íà: 1000 ó. î./ñîòêà. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, 30 ñîòîê. Ö³íà: 7000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-660-51-06 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, âóë. Ëèñåíêà, 0,25 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, êóòîâà, ìîæëèâî ïðîäàæ ÷àñòèíàìè. Ö³íà: 1000 ó. î../ ñîòà. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåñåëå, 25 ñîòîê, ðîçì³ðîì 30õ85, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíó, íà ãîðáêó, 30 ì äî ñòàâêà, êîìóí³êàö³³ ïîðÿä, òâåðäèé äî³çä. Ö³íà: 4000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-533-63-94 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåñíÿíêà, 25 ñîòîê, º ñòàðèé áóäèíîê, øëàê+áåòîí, ï³äëÿãຠðåìîíòó. Êîíòàêòè: 099-636-79-40 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåñíÿíêà, 25 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ (ñâ³òëî, âîäà), ïîðó÷ ë³ñ, ñòàâîê. Ö³íà: 6000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-114-30-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåñíÿíêà, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, 17 ñîòîê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-346-79-35, 79-55-47

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà, 7 êì â³ä ì. Ëóöüêà, öåãëÿíèé áóäèíîê, õë³â, ëüîõ, ñâ³òëî, êîëîäÿçü, ãàç ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 066-975-32-52

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, õóò³ð, 5 êì â³ä Ëóöüêà, 0,77 ãà, ç íèõ 0,25 ãà ï³ä çàáóäîâó, ïîñåðåäèí³, 50õ150 ì. Ö³íà: 275 ó. î./ñîò. Êîíòàêòè: 095-533-63-94

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. óðêà Ïîëîíêà, 0,10 ãà. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-296-59-66, 050-829-27-97

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çâ³ð³â, íàä òðàñîþ, 0,22 ãà, ï³ä ìîòåëü, áàð òîùî. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-990-24-22

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. óðêà Ïîëîíêà, 12 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, õîðîøèé äî¿çä. Ö³íà: 9000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-660-51-06 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. óðêà Ïîëîíêà, 18 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 050-339-84-24

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êîðøîâåöü, 25 ñîòîê. Ö³íà: 60750 ãðí. Êîíòàêòè: 050-197-50-75

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãîëèø³â, 0,15 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 7000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êîðøîâåöü, ïðèâàòèçîâàíà, 25 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 099-708-82-89

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãîëèø³â, Ëóöüêîãî ð-íó, 12 ³ 24 ñîòêè, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè îáì³íó íà ìåòàë àáî àâòîìîá³ëü, ìîæëèâå â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó. Êîíòàêòè: 096-733-74-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Æèäè÷èí, (ïî îá’¿çí³é äîðîç³), 0,24 ãà, êîìóí³êàö³¿ âçäîâæ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 11000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Æèäè÷èí, 0,25 ãà. Êîíòàêòè: 096-932-39-39 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Æèäè÷èí, 12 ñîòîê, ãàç, ñâ³òëî ïîðó÷. Ö³íà: 8000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Æèäè÷èí, 7 êì â³ä ì. Ëóöüêà, ï³ä çàáóäîâó 0.24 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, íàä òðàñîþ íà Áðåñò, ßãîäèí. Ö³íà: Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-880-82-05 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Æèäè÷èí, âóë. Øåâ÷åíêà, 12 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà: 10000 ó.î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âèøê³â, âóë. Ãåðî¿â ÓÏÀ, 0,09 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 22000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-378-75-43

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó, 10 ñîòîê, ïðè â’¿çä³ íà ìàñèâ³ ïî ïðàâó ñòîðîíó, ïåðåäì³ñòÿ Ëóöüêà. Ö³íà: 11500 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âîðîòí³â, 12 ñîòîê, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 300 ó. î./ñîòêà. Êîíòàêòè: 050-675-04-80

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü òà Îìåëÿíèê, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 050-732-10-03, 095-402-81-56

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âñåâîëîä³âêà, 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïîðó÷ âîäà, ãàç, ñâ³òëî, äåøåâî. Ìîæëèâèé îáì³í íà à/ì. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (0332)79-49-02, 050-665-37-24, 095-489-21-45

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,12 ãà, íà ïî÷àòêó ñåëà, ïî ïðàâ³é ñòîðîí³, òâåðäèé äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ð³âíà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ã. Ïîëîíêà, 0,14 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíî, êîìóí³êàö³¿, òðàñà Ëóöüê-Ëüâ³â ïîðó÷. Êîíòàêòè: 099-634-33-42, 097-583-61-04 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà, 0,10 ãà, ïðèâàò., âñ³ êîìóí. íà ä³ë. Êîíòàêòè: 063-859-57-55 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà, 0,12 ãà. Êîíòàêòè: 066-871-68-38

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,14 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çðó÷íèé äî¿çä, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå á³ëÿ ë³ñó. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,14 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, íàä öåíòðàëüíîþ äîðîãîþ, êîìóí³êàö³¿ âçäîâæ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 18000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 10 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíî. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-717-10-71, 23-22-63

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà, 0,16 ãà, º öåãëÿíèé áóäèíîê, ãàç, ñâ³òëî, ïîðó÷ ë³ñ òà çóïèíêà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 095-626-82-42

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 10 ñîòîê. Êîíòàêòè: 068-845-35-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà, 0,30 ãà, ïî ð³âíåíñüê³é òðàñ³, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Êîíòàêòè: 050-542-21-50

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 20 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 1300 ó. î. /ñîòêà. Êîíòàêòè: 050-378-11-08

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà, 0.47 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ó ãàðíîìó ì³ñö³, º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñâ³òëî, áðóê³âêà, ëàçíÿ, ñòàðèé õë³â. Ö³íà: 68000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-674-74-77, 097-711-54-23 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà, 12 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 79-30-29; 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà, 25 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 098-055-21-17

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ç쳿íåöü, 0,12 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ âçäîâæ ä³ëÿíêè. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 10,25 ñîòîê. Ö³íà: 9000 ó.î. Êîíòàêòè: 79-40-83, 095-527-87-69

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 25 ñîòîê. Êîíòàêòè: 066-282-86-57 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, á³ëÿ ë³ñó, 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Êîíòàêòè: 095-517-85-98 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, Ëóöüêîãî ðàéîíó, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, 2,6 ãà. Êîíòàêòè: 097-228-13-27 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, ï³ä áóä³âíèöòâî, íåäîðîãî, çðó÷íå ì³ñöå. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 099-754-66-94

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êðóïà, 0,096 ãà. Ö³íà: 9600 ó. î. Êîíòàêòè: 78-21-50, 050-197-51-13 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êðóïà, 0,22 ãà, äëÿ áóä³âíèöòâà. Õîðîøå òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ, àñôàëüò äî ñàìî¿ ä³ëÿíêè, ñâ³òëî, ãàç, âîäà. Íà ìåæ³ ç ä³ëÿíêîþ º íåâåëèêèé ë³ñî÷îê, ãàðíèé êðàºâèä. Ö³íà: 700 ó. î./ ñîòêà. Êîíòàêòè: 095-772-98-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êðóïà, 13 ñîò., àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ãàç, âîäà, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³. Ö³íà: 9000 ó.î. Êîíòàêòè: 79-30-29 050-228-20-20, ÀÍ «Êëþ÷»

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå, ï³ä áóä³âíèöòâî, 0,12 ãà. Ö³íà: 10000 ó.î. Êîíòàêòè: 099-758-68-93, 099-754-66-94

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ìàÿêè, 0, 2393 ãà, äëÿ áóä³âíèöòâà, ïîðó÷ çàáóäîâàíî, º ñâ³òëî, ãàç—70 ì â³ä ä³ëÿíêè, 400 ì äî öåíòðàëüíî¿ äîðîãè. Ö³íà: 20000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ìàÿêè, 10 ñîòîê, á³ëÿ îçåðà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Íåá³æêà, ï³ä çàáóäîâó, 12 ñîòîê. Ö³íà: Äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-544-10-89 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Íîâîñòàâ (ïîáëèçó Áîðàòèíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè) ïëîùåþ 0,12 ãà. Õîðîøå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïî ñóñ³äñòâó ðîçïî÷àòî áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 6000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Íîâîóêðà¿íêà, 0,25 ãà, «òèì÷àñ³âêà» 6õ12, ãàðàæ, ëüîõ, º ôóíäàìåíò íà õàòó 9õ11 ì. Êîíòàêòè: 050-945-00-54, Âîëîäèìèð

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êóëü÷èí, 0,15 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-157-75-06, 095-100-71-42

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Îäåðàäè, 15 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 40 ñîòîê. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-567-23-65

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êóëü÷èí, 12 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 75-17-31, 050-389-35-26

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Îçåðöå, 3 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 18 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çðó÷íèé àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ãîòîâ³ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 050-678-38-98

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êóëü÷èí, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, 14,2 ñîòêè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-840-94-26 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êóëü÷èí, ï³ä çàáóäîâó, 0,12 ãà. Êîíòàêòè: 050-544-10-89 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êóëü÷èí, ï³ä çàáóäîâó, 12 ñîòîê. Ö³íà: Äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-544-10-89 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, 0,10 ãà, ï³ä çààáóäîâó. Ö³íà: 3000 ó.î./ñîò. Êîíòàêòè: 050-378-75-43 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëè-

ïèíè, 0.22 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 095-013-25-28 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, 11 ñîòîê, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, 15 ñîòîê, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ïðîìèñëîâà çîíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, ñèëîâà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 37000 ó. î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, á³ëüøå çà 0,15 ãà, âóëèöÿ çàáóäîâàíà, âèã³äíå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, ïîðÿä ç îá’¿çíîþ äîðîãîþ, ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, ïëîùà 0.1 ãà. Êîíòàêòè: 050-888-48-55 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, ð-í âóë. ªðøîâà, 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çðó÷íèé äî¿çä. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå, 12 ñîòîê, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, º êàì³íü òà ï³ñîê íà ôóíäàìåíò, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 095-915-12-14 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå, 12 ñîòîê, äåøåâî. Êîíòàêòè: 050-378-68-95, 050-668-41-22 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå, 17 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó, º ñâ³òëî, ãàç, ñòàðèé áóäèíîê. Êîíòàêòè: 050-438-07-83, 098-303-01-13

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Îçåðöå, 60 ñîòîê, ç íèõ 25 ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 60000 ó. î. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà» Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Îõîòèí, Ëóöüêîãî ð-íó, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó òà âåäåííÿ ñ/ã, ïëîùåþ 0,25 ãà + 0,14 ãà. Äî¿çä àñôàëüòîâàíèé, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà: 500 ó.î./ ñîòê à, òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïàëü÷å, 42 ñîòêè, àñôàëüòîâàíà äîðîãà, ãàç, íà òåðèòî𳿠ñòàðèé áóäèíîê, ïîðó÷ ë³ñ. Ö³íà: 9000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-708-45-06

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳäãàéö³, 11,6 ñîòîê, äëÿ áóä³âíèöòâà, ïîðó÷ çàáóäîâàíî. Òåðì³íîâî! Ö³íà: 23000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳäãàéö³, 15 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳäãàéö³, â ð-í³ äóáí³âñüêîãî ê³ëüöÿ, 0,12 ãà, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³, ãàç ïðîïëà÷åíèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳäãàéö³, âóë. Êîëãîñïíà, 0,30 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 1200 ó.î./çà ñîòêó. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳääóáö³, 0,12 ãà, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 095-390-55-51, ²âàííà

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïðèëóöüêå, 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó, óñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 050-515-38-26 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïðèëóöüêå, 0,16 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 10500 ó.î. Êîíòàêòè: 050-378-75-43 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïðèëóöüêå, 0,16 ãà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-229-53-05 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïðèëóöüêå, 12 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: 050-206-14-04, 099-263-63-84 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïðèëóöüêå, 25 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà: 17000 ó. î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, ï³ä çàáóäîâó, (ïåðøèé ïîâîðîò íàë³âî), 0,12 ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. гâíå, Ëþáîìëüñüêîãî ðàéîíó, 5 êì â³ä ìèòíèö³, ðîçãëÿíó âàð³àíò îáì³íó, ìîæëèâå â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó. Êîíòàêòè: 096-733-74-03

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, ï³ä çàáóäîâó, 0,27 ãà, 1-øà ë³í³ÿ â³ä ð. Ñòèð, ñâ³òëî á³ëÿ ä³ëÿíêè, ãàç ïîðó÷, íîâèé ìàñèâ. Ö³íà: 21000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 0,10 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 1100 ó. î. /ñîòêà. Êîíòàêòè: 094-908-82-96

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-390-55-40

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 0,10 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 7800 ó. î. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðîõ³â, 0,22 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, íàâïðîòè ñòàâîê. Ö³íà: 11000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-378-75-43

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 0,10 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿, äî¿çä, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-020-89-47


¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 0,12 ãà, íà òåðèò. êîðîáêà íàêðèòà, îãîðîäæåíî. Ö³íà: 35000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 0,12 ãà òà 0,24 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïî âóë. Ëóãîâ³é. Êîíòàêòè: 050-378-75-43 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 10 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-653-58-91 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 12 ñîòîê, ðîçãëÿíó âàð³àíòè îáì³íó íà ìåòàë àáî àâòîìîá³ëü, ìîæëèâå â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó. Êîíòàêòè: 096-733-74-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 15 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ çà 40 ì, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 16 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 20 ñîòîê, º ñòàðèé áóäèíîê, ñàðàé, âñ³ êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ áóäèíêó. Êîíòàêòè: 063-811-70-04, 063-391-85-23 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, á³ëÿ øêîëè, 12-24 ñîòêè, ð³âíà, ãàç, ñâ³òëî. Ö³íà: 1000 ó.î/ñîò. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, âóë. Ëóãîâà, 0,14 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, õîðîøèé äî¿çä, ïîðó÷ åë³òí³ íîâîáóäîâè. Ö³íà: 6800 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó, íàâïðîòè ì³ñüêîãî ïëÿæó, äî¿çä ç òâåðäèì ïîêðèòòÿì, êîìóí³êàö³¿, ìåæóº ç íîâîáóäîâîþ. 12,88 ñîòîê, ìîæëèâèé ðîçïîä³ë íà äâ³ îêðåìèõ. Ö³íà: 14350 ó.î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, ð-í ÀÇÑ. Êîíòàêòè: 050-675-04-80 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-390-55-40 Ç åìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðóäí³, 18 êì â³ä Ëóöüêà, 50 ñîòîê. Ö³íà: 8000 ó. î. Êîíòàêòè: 093-769-67-92 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñàïîã³â, 12 ñîòîê, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 8000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-623-41-79

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñâ³òÿçü (ð-í çàòîêè Ëóêà, 50 ì â³ä âîäè), 25 ñîòîê, äîêóìåíòè ï³ä çàìîâëåííÿ, ìîæëèâèé ðîçïîä³ë íà ä³ëÿíêè, º ñâ³òëî, âîäà, 3-ïîâåðõîâèé áóäèíîê. Ö³íà: 4000 ó. î./ñîòêó. Êîíòàêòè: 093-769-67-92 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñâ³òÿçü (ð-í çàòîêè Ëóêà, äðóãèé ðÿä â³ä âîäè), 11 ñîòîê, îãîðîäæà, âîðîòà, äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, ñâ³òëî, âîäà. Ö³íà: 3000 ó. î./ñîòêó. Êîíòàêòè: 093-769-67-92 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñâ³òÿçü, 0,25 ñîòîê, 70 ì â³ä êàôå «Àëüôà». Êîíòàêòè: 096-733-74-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñâ³òÿçü, 22 ñîòîê, ìîæëèâî ÷àñòèíàìè. Ö³íà: 1500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-465-59-85 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 10, 12, 14 ñîòîê, â êîòåäæíîìó ì³ñòå÷êó, ãàç, ñâ³òëî á³ëÿ ä³ëÿíêè, òâåðäå ïîêðèòòÿ äîðîãè, ö³ëîäîáîâà îõîðîíà. Ö³íà: Äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 13 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 15 ñîòîê, ïîðó÷ äîðîãà, ñâ³òëî, çðó÷íå åë³òíå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íå äîðîãî, òåðì³íîâî Ö³íà: 13500 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, âóë. Ñõ³äíà, 10.6 ñîòîê, ðîçì³ð 36õ29.5, ç ôóíäàìåíòîì íà ïîëüñüêèé ïðîåêò 1,5-ïîâåðõîâîãî áóäèíêó ç ãàðàæåì, 150 êâ. ì, àñôàëüòîâàíèé äî³çä, êîìóí³êàö³³ ïîðÿä, ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ö³íà: 25500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-533-63-94 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, 0,10 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, äðóãà ä³ëÿíêà â³ä âóë. Êâ³òíåâî¿, º ñâ³òëî, ãàç òà öåíòðàëüíà âîäà ïîðó÷. Ö³íà: 18000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, 11 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 15500 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32, 29-90-09 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, â ð-í³ âóë. Êâ³òíåâî¿, 0,11 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 2000 ó. î./ñîòêà. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, âóë. Æîâòíåâà, 12 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ôóíäàìåíò. Ö³íà: 31000 ó.î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, ð-í ìèòíèö³, 0,15 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, ð-í ìèòíèö³, 8 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 20000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Óñè÷³, Ëóöüêîãî ðàéîíó, 0,20 ãà, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷ (ñâ³òëî, ãàç íà ìåæ³), ä³ëÿíêà íàä àñôàëüòîâàíîþ äîðîãîþ, â öåíòð³ ñåëà, 150 ì äî ñòàâêà, ïîðó÷ ñîñíîâèé ë³ñ. Ö³íà: 5000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ×àðóê³â, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 099-753-90-83, +48-884-137-169 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ.Áîðàòèí, Ëóöüêîãî ð-íó, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó, ïëîùåþ 0,12 ãà, òâåðäèé äî¿çä, âèìîùåíèé ùåáåíåì (100 ì äî àñôàëüòó). Ñâ³òëî, ãàç, âîäà â çàáóäîâàíèõ ñóñ³ä³â (70-100 ì), 400 ì äî ð.Ñòèð. Ìîæëèâèé ïðîäàæ ñóì³æíî¿, ³äåíòè÷íî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0.12 ãà. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 5500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. ªðøîâà, 10 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 46000 ó.î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Êâ³òíåâ³é, êóòîâà, 0,10 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 23000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Êîâåëüñüê³é, 0,24 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çðó÷íèé äî¿çä, ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè. Ö³íà: 51000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Êîïåðíèêà, 7,5 ñîòîê, º ñòàðèé áóäèíîê. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32, 29-90-09 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 15 ñîòîê, ï³ä êîìåðö³þ, âèõ³ä íà öåíòðàëüíó âóëèöþ. Ö³íà: 75000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. гâíåíñüê³é, 7 ñîòîê çåìë³, ÷àñòèíà áóäèíêó 40 êâ. ì, íàä äîðîãîþ, ï³ä êîìåðö³éíå âèêîðèñòàííÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 0,10 ãà, á³ëÿ ë³êàðí³ ÓÌÂÑ, âóëèöÿ çàáóäîâàíà, ãàç, ñâ³òëî, (º òðè ä³ëÿíêè). Ö³íà: 2100 ó.î./ñîò. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüò. Ö³íà: 22000 ó.î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03, 79-30-29 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 12 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 29-90-09, 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 20 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà: 55 000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 22 ñîòêè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32, 29-90-09

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â.ñ.Òàðàñîâå, 10 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà: 26000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà ÑÌ «Ãëîáóñ», 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 50õ20. Ö³íà: 38000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ì. Ëóöüê, âóë. Êàðáèøåâà, 0,60 ãà. Ö³íà: 200000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 0,12 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿ âçäîâæ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Ãóùàíñüê³é, 10 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 79-30-29; 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Äóáí³âñüê³é, 0,5 ãà. Ö³íà: 59400 ãðí. Êîíòàêòè: 050-197-50-75 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Äóáí³âñüê³é, 10 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 17000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-329-31-32, 29-90-09 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Äóáí³âñüê³é, 12 ñîòîê, êîìóí³êàö³ ÷åðåç 200 ì, äî¿çä òâåðäèé, ïîðó÷ çáóäîâàí³ áóäèíêè. Ö³íà: 13000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 050-569-06-60, 095-402-95-89, 20-02-19

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 2 ñîòêè, 3 êì â³ä ì. Ëóöüêà, ïîðó÷ ñâ³òëî òà ãàç, ïëàíóºòüñÿ âêëàäàííÿ àñôàëüòó, àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 068-563-28-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 23 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 18 ñîòîê, ï³ä áóä³âíèöòâî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-427-58-39 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25 ñîòîê, ç íåäîáóäîâàíèì áóäèíêîì, 13 êì â³ä Ëóöüêà, òðàñà Ëóöüê-гâíå. Êîíòàêòè: 063-358-17-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 3 êì â³ä ì³ñòà, õîðîøèé äî¿çä, ïîðÿä ë³ñ, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³, 10 ñîòîê. Ö³íà: 9500 ó. î. Êîíòàêòè: 067-332-02-43

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà äà÷íîìó ìàñèâ³ «Êâ³òíåâå», 6 ñîòîê. Êîíòàêòè: 26-14-18 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, 0,15 ãà, 100 ì â³ä ïð. ³äðîäæåííÿ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, êóòîâà. Ö³íà: 80000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-228-20-20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, 10 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 62 000 ó.î. Êîíòàêòè: 066-236-53-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó â ñ. Çâ³ð³â, ïî òðàñ³ Ëóöüê-гâíå, 0,16 ãà. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0,25 ãà, 12 êì â³ä ì. Ëóöüêà, º âîäà, ãàçîïðîâ³ä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 76-05-87 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ïî÷àòêó ñ. Ñòðóì³âêà, 0,13 ãà, êóòîâà, 4 ë³í³ÿ â³ä ð³âíåíñüêîãî ê³ëüöÿ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0,10 ãà, â ñ. Êëåïà÷³â, êîìóí., ôóíäàìåíò íà áóäèíîê, ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 050-293-03-69 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0,12 ãà, â ñ. Ìàÿêè, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 050-985-25-35 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0,28 ãà, â öåíòð³ ñ. Ðîâàíö³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 050-985-25-35 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 14 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 47,5 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 050-378-51-93

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ì. Ëóöüêà àáî äî 3 êì â³ä ì. Ëóöüêà, ï³ä çàáóäîâó, ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ ìèòíèö³. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, ñ. Çàáîðîëü, ð-í âóë. Ëüâ³âñüêî¿. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³ àáî Áîðàòèí, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, Ëèïèíè, ϳäãàéö³, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî 10 êì â³ä ì. Ëóöüêà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 095-882-46-07

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïðèâàòèçîâàíó ï³ä çàáóäîâó, 0,20 ãà, â ñ. Áîðîõ³â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 097-986-02-91, 066-314-99-25.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ðîçãëÿíó âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-228-20-20

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ñ. Çàáîðîëü, 12 ñîò., ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 71-42-91, 096-414-49-40

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. ªðøîâà, Êàðïåíêà-Êàðîãî, Íàáåðåæí³é, â ì³ñò³, ç êîìóí³êàö³ÿìè. Êîíòàêòè: 050-228-20-20

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ñ. Ðîâàíö³, 12 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 150 ì â³ä äîðîãè. Ö³íà: 21000 ó.î. Êîíòàêòè: 79-30-29, 066-236-53-03, ÀÍ «Êëþ÷» Ïðèâàòèçîâàíó äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ìàÿê», â ìåæàõ ì³ñòà, 6,5 ñîòîê, ìîæëèâî ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 095-840-28-51, 75-17-03 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, çà ñòàä³îíîì, 17 ñîòîê, íà ä³ëÿíö³ öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ. Êîíòàêòè: 066-177-19-58 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, ð-í àìáóëàòîð³¿, 12 ñîòîê. Êîíòàêòè: 066-177-19-58 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êîðø³â, 50 ñîòîê, çåìëÿ ðîäþ÷à, ïëîùà ð³âíà, âñ³ êîìóí³ê àö³¿. Òåðì³íîâî Êîíòàêòè: 050-529-98-48, 093-353-72-47 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êîðøîâåöü, 0,25 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 099-708-82-89

Ó «Ëåêñóñà» ãîëîâíèé íåäîë³ê – ìàéæå íå ÷óòíî äâèãóí. ×åðåç öå ÿ íå ìîæó çðîçóì³òè íà ñâ³òëîôîð³ – ÿ âæå ïî¿õàâ ÷è ïðîñòî âñi íàçàä çäàþòü.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñìò. Øàöüê, ïëîùåþ 0,15 ãà, õîðîøå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ä³ëÿíêà ïðàâèëüíî¿ ôîðìè, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 800 ì äî ïëÿæó, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå. Ö³íà: 30000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â öåíòð³ ì. Ëóöüêà, ïëîùåþ 0,09 ãà, ïðàâèëüíî¿ ôîðìè, íàä àñôàëüòîâàíîþ äîðîãîþ, íà ä³ëÿíö³ º âñ³ êîìóí³êàö³¿, áóäèíîê òà ïðèáóäîâè. Õîðîøå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 100000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 15 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 25 ñîòîê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-267-65-51

– Ó âàñ º â ïðîäàæó ñèíüêà? – Òàê, º ... – À ÿêîãî êîëüîðó?

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ.Íåá³æêà, ï³ä çàáóäîâó, 0,12 ãà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-544-10-89

21

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä çàáóäîâó, â ì. Ëóöüêó àáî 10 êì â³ä Ëóöüêà. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè, ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 050-228-20-20

îáì³í Äà÷íó ä³ëÿíêó â ñ. Ëàâð³â, 1,5-ïîâ. áóäèíîê, íà ãàðàæ â ì. Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 066-631-62-46 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, 12 ñîòîê, âîäà, ãàç, ñâ³òëî, íà æèòëî â ì. Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 050-732-10-03, 095-402-81-56

1.4. Ãàðàæ³, ê³îñêè ïðîäàì 2-ïîâåðõîâèé ãàðàæ íà âóë. ˳äàâñüê³é, öåãëÿíèé, ïîêð³âëÿ — øèôåð. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Àâ³àòîð», ï³äâàë, îãëÿäîâà ÿìà. Ö³íà: Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 24-01-21 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Âåòåðàí-2», öåãëÿíèé, ÿìà, ïðèâàòèçîâàíèé. Ö³íà: 7000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-745-12-57 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Ìåõàí³çàòîð», âóë. Êîíÿê³íà. Êîíòàêòè: 095-669-12-26 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Ìð³ÿ», âóë. Êîíÿê³íà. Êîíòàêòè: 050-538-57-04

Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0,12 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïîáëèçó ì. Ëóöüê, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 095-724-81-14, 095-914-87-68

Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Ï³âí³÷íèé», á³ëÿ àâòîðèíêó, 6õ3, ç ï³äâàëîì, íà âñþ ïëîùó ãàðàæà. Êîíòàêòè: 066-396-71-73

Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 35 ñîòîê, 18 êì â³ä ì. Ëóöüê. Êîíòàêòè: 050-378-36-71

Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Òóðèñò», ï³ä áóñ, ìåòàëåâèé, óòåïëåíèé. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 26-81-70

Ñóì³æí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ðîâàíö³, ð-í íîâî¿ øêîëè, ïëîùåþ ïî 0,24 ãà, ìîæëèâèé ðîçïîä³ë íà äâîõ âëàñíèê³â. Äî¿çä ç òâåðäèì ïîêðèòòÿì, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ìîæëèâèé ïðîäàæ áóäü-ÿêèõ ïëîù çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ. Ö³íà: 950 ó. î./ ñîòêà. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50 Ñóì³æí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Áîðàòèí, ïî 17 ñîòîê êîæíà, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó, ð³âíèé õîðîøèé ìàñèâ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 365 ó. î./ñîòêà. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-009-90-09, 063-867-33-50

êóïëþ Äà÷íó àáî çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áóäèíîê, â ì³ñò³ àáî ïåðåäì³ñò³, â ìàëüîâíè÷îìó ì³ñö³. Êîíòàêòè: 067-332-02-43 Äà÷íó ä³ëÿíêó ç öåãëÿíèì áóäèíêîì íà ìàñèâ³ «Ñòðóì³âêà». Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 094-908-82-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó àáî ä³ëÿíêó ç æèòëîâèì ïðèì³ùåííÿì, â êîâåëüñüêîìó íàïðÿìêó, äî ñ. Êîïà÷³âêà, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Øëÿõîâèê». Êîíòàêòè: 099-075-80-45 Ãàðàæ â ð-í³ Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó, ñâ³òëî, îãëÿäîâà ÿìà, õîðîøèé äî¿çä, ïîáëèçó îõîðîíà. Êîíòàêòè: 095-542-69-80 Ãàðàæ â öåíòð³ ì³ñòà, ð-í Öåíòðàëüíîãî ðèíêó. Êîíòàêòè: 067-735-25-82, 050-888-79-17

Ãàðàæ öåãëÿíèé â êîîï. «Ãðàí³ò», ð-í ËÏÇ, ç ÿìîþ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-497-27-83 Ãàðàæ öåãëÿíèé â êîîï. «Çàë³çíè÷íèê», ïðèâàòèçîâàíèé, ïîáëèçó çàë³çí. âîêçàëó. Êîíòàêòè: 050-663-55-91, Âîëîäèìèð Äâà öåãëÿí³ ãàðàæ³ â êîîïåðàòèâ³ «Âåòåðàí-2», á³ëÿ ìàã. «Áàðâ³íîê», ïîðó÷, º ïåðåõ³ä ì³æ ãàðàæàìè, ÿìà íà âåñü ãàðàæ, ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 067-673-05-05 Êîíòåéíåð íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó, ïðîäîâîëü÷èé öåíòðàëüíèé ðÿä. Êîíòàêòè: 093-141-38-79 Êîíòåéíåð íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó, ñâ³òëî, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-876-02-20

Êîíòåéíåð íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó, ð-í «ãóìàí³òàðêè», ïåðåîáëàäíàíèé ï³ä ìàãàçèí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³, 17.5 êâ. ì, àáî çäàì â îðåíäó. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-700-71-69, Ìàêñèì Êîíòåéíåð íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó, ñåêòîð ñåêîíä-õåíäó. Êîíòàêòè: 050-920-12-74 Ìåòàëåâèé ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Àâòîìîá³ë³ñò-4», ð-í ÀÑ-2, îãëÿäîâà ÿìà, ñâ³òëî, îõîðîíà. Êîíòàêòè: 098-446-26-51, 099-791-06-94

Ìåòàëåâèé ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Ñòèð». Êîíòàêòè: 050-282-37-38 Ìåòàëåâèé ãàðàæ â ð-í³ ËÏÇ, îãëÿäîâà ÿìà, ï³äâàë. Êîíòàêòè: 050-378-59-66 Ìåòàëåâèé ãàðàæ íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6õ3, ìîæëèâî ï³ä ñêëàä. Êîíòàêòè: 096-733-74-03 Ìåòàëåâèé ãàðàæ, áåç ì³ñöÿ, â-âà ʳâåðö³, 6õ3,5. Êîíòàêòè: 050-568-83-24 Ìåòàëåâèé ãàðàæ, ïîçäîâæí³é, 3,6õ7,2, ðîçá³ðíèé, áåç ì³ñöÿ. Êîíòàêòè: 068-563-28-88, 23-32-06 Ìåòàëåâèé ãàðàæ, ðîçá³ðíèé, áåç ì³ñöÿ, ðîçì³ð 6,40õ3,20. Êîíòàêòè: 066-896-82-70 Ìåòàëåâó êîíñòðóêö³þ íà Çàâîêçàëüíîìó ðèíêó, ñåêòîð «Êë³òêà», 2 êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-834-60-85

Ìåòàëåâó êîíñòðóêö³þ íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó, äëÿ òîðã³âë³ ïðîìèñëîâèìè òîâàðàìè. Êîíòàêòè: 095-535-37-25, 097258-90-38 Òîðãîâèé ïàâ³ëüéîí íà ϳâí³÷íîìó ðèíêó, öåíòðàëüíèé ðÿä, 6 êâ. ì. Êîíòàêòè: 098-885-62-53 Öåãëÿíèé ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Àâ³àòîð», ïðèâàòèçîâàíèé. Êîíòàêòè: 24-91-74 Öåãëÿíèé ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Àâòîìîá³ë³ñò-4», 4,50/7,50. Ö³íà: 30000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 066-886-38-59 Öåãëÿíèé ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Àâòîìîá³ë³ñò-6» (ð-í àâòîçàâîäó), º ï³äâàë, àáî çäàì â îðåíäó. Êîíòàêòè: 050-730-64-93, 096-416-78-10 Öåãëÿíèé ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Âåòåðàí-2», íàâïðîòè ÑÌ «Áàðâ³íîê», âèñîòà 2,45 ì, ñóõèé ï³äâàë íà âåñü ãàðàæ. Ö³íà: 8000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-893-66-71 Öåãëÿíèé ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Âîëèíü», ìåòàëåâèé ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Àâòîìîá³ë³ñò-3». Êîíòàêòè: 050-519-01-75 Öåãëÿíèé ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Ñòèð-3» (âóë. Äóáí³âñüêà, á³ëÿ ãîòåëþ «Àìåêñ³ì»), º îãëÿäîâà ÿìà. Ö³íà: 30000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 050-942-29-77 Öåãëÿíèé ãàðàæ â ð-í³ 40 êâàðòàëó, ê îîïåðàòèâ «Àâ³àòîð», ç ï³äâàëîì. Ö³íà: 27000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-395-04-33 Öåãëÿíèé ãàðàæ â ð-í³ ËÏÇ-28, ç ï³äâàëîì, àáî îáì³íÿþ íà äà÷ó ÷è áóäèíîê â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 099-223-84-19, 098-262-43-26 Öåãëÿíèé ãàðàæ, â êîîïåðàòèâ³ «Àâ³àòîð». Ö³íà: Äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-484-04-00, 067-766-34-50

êóïëþ Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Ìð³ÿ», ð-í ðèááàçè. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-438-22-95

Ãàðàæ â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, àáî âèíàéìó. Êîíòà êòè: 099-305-87-33 Ãàðàæ-«÷åðåïàøêó». Ö³íà: Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 063-449-43-97 Ìåòàëåâèé ãàðàæ, áåç ì³ñöÿ. Êîíòàêòè: 050-516-92-37 Ìåòàëåâèé ãàðàæ, ìîæíà á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-638-02-78 Öåãëÿíèé ãàðàæ â ðàéîí³ ËÏÇ-28, ç ï³äâàëîì. Êîíòàêòè: 099-223-84-19, 098-262-43-26


22

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

ÞÐÈÄÈ×ÍÈÉ ÄβÄÍÈÊ Ïðèâàòíèé íîòàð³óñ Ëóöüêîãî ì³ñüêîãî îêðóãó Êðàñíåâè÷ Î. À.

Ïðèâàòíèé íîòàð³óñ

òåë.: 0 (332) 77-05-20, 050-590-42-32

Êè¿âñüêèé ì-í, 13

Ðåºñòð. ïîñâ. ¹99 âèäàíå ãîëîâíèì Óïðàâë³ííÿì þñòèö³¿ ó Âîë. îáë. 17.07.98 ð. Ñâ³ä. ÌÞÓ ¹4275 â³ä 20.03.02 ð.

ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 22

Ãðóøèöüêà Â. Â. Ïðèâàòíèé íîòàð³óñ

Óñ³ê À. Ì.

òåë.: 0 (332) 23-41-21, 097-911-74-61

âóë. Êðàâ÷óêà, 17

Êàôå-áàð íà çóïèíö³, 50 êâ. ì, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 60000 ó.î. Êîíòà êòè: 78-54-38, 098-504-15-96, 097-347-08-99, ÀÍ «Àôðîä³òà»

Ëàçíþ íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 160,4 êâ. ì, ä³þ÷à, ç ºâðîðåìîíòîì, ³äåàëüíèé ñòàí, áàñåéí. Ö³íà: 120000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Ìàãàçèí íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 103, 158,6 êâ. ì, ïîòð³áåí ÷àñòêîâèé ðåìîíò, õîðîøå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 125000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

 îðåíäó êîíòåéíåð íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó, ð-í ãóìàí³òàðêè, ïåðåîáëàäíàíèé ï³ä ìàãàçèí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³, 17.5 êâ. ì, àáî ïðîäàì. Òåðì³íîâî Êîíòàêòè: 066-700-71-69, Ìàêñèì

Ìàãàçèí íà âóë. ªðøîâà, 75,8 êâ. ì, ä³þ÷èé — òîâàðè äëÿ ðåìîíòó, º ï³äñîáíå ïðèì³ùåííÿ, îïàëåííÿ, òåë.ë³í³ÿ, ³íòåðíåò, ìîæëèâèé ïðîäàæ ç îáëàäíàííÿì. Ö³íà: 70000 ó. î., òîðã.  îðåíäó âåëèêîãàáàðèòíèé Êîíòàêòè: 067-536-62-47

ãàðàæ â ð-í³ ËÏÇ-28, ðîçì³ðè 3,2õ3õ11. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 099-223-84-19, 098-262-43-26  îðåíäó ãàðàæ â ÃÊ «Ñèíòåòèê», ðîçì³ðîì 6 õ12, ç äâîìà âîðîòàìè òà ï³äâàëîì. Ö³íà: 1400 ãðí./ì³ñÿöü. Êîíòàêòè: 067-370-45-34, 050-378-06-26, 29-02-35 Öåãëÿíèé ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Ï³âí³÷íèé», àáî ïðîäàì. Êîíòàêòè: 066-307-30-39

1.5. Ïðèì³ùåííÿ ïðîäàì Àáî çäàì â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó ïðèì³ùåííÿ íà âóë. ×îðíîâîëà, 2 Â, ïëîùåþ 500 êâ. ì (äâ³ çàëè ïî 225 êâ. ì òà 70 êâ. ì), à òàêîæ îêðåìî ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, ïëîùåþ 500 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-265-36-06 Àáî çäàì ïðèì³ùåííÿ â ð-í³ øêîëè ¹ 21, 570 êâ. ì, ï³äâàë + 1 ïîâåðõ, òðè âõîäè, ë³ôò, ìîæëèâî 180 êâ. ì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-659-03-44 Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Êîïåðíèêà, 8 À, 145 êâ. ì, àáî 36 êâ. ì, â õîðîøîìó ñòàí³, êîìóí³êàö³¿. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 1000-1200ó.î./êâ.ì,òîðã. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

Âèðîáíè÷î-òîðãîâó áàçó áóäìàòåð³àë³â (áðóê³âêè) òà ñêëàä â ñ. Êîðøîâåöü, 12713 êâ. ì, â õîðîøîìó ñòàí³, îáëàøòîâàíî òåðèòîð³þ, òâåðäå ïîêðèòòÿ, îãîðîäæåíî. Ìîæëèâèé ïðîäàæ ç îáëàäíàííÿì. Ö³íà: 840000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

Ìàãàçèí íà âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 64,8 êâ. ì, ä³þ÷èé ìàã. ñïîðòòîâàð³â, ç ðåìîíòîì, âåëèêèé çàë, ôàñàäíèé âõ³ä. Ö³íà: 60000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Ìàãàçèí íà Çàâîêçàëüíîìó ðèíêó, äðóãèé ðÿä, 11 êâ. ì. Êîíòàêòè: 095-088-08-00 Ìàãàçèí-áàð â ì. Óñòèëóã, 600 êâ. ì, ðåìîíò, 15 ñîòîê, 400 ì â³ä ìèòíèö³ òà ïðèì³ùåííÿ ï³ä ãîòåëü. Êîíòàêòè: 050-338-05-75, 067-990-24-22 Íàï³âï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïð. Ãðóøåâñüê îãî, 161 êâ. ì, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-940-24-00 Íàï³âï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ íà ïð. Âîë³, 200 êâ.ì, ð-í ÂÍÓ, âèñ. ñòåë³ 3,20 ì, ðåì., âñ³ çðó÷íîñò³, îêðåìèé íåçàëåæíèé âõ³ä, 127 êâ.ì – ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³, 73 êâ. ì – îðåíäà, ìîæëèâî ï³ä á³ëüÿðä, áàð, ñîëÿð³é, òðåíàæåðíèé çàë. Ö³íà: 198000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 093-710-74-43

Íåæèòëîâå, í/ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà, 237,4 êâ. ì, âíóòð³øí³ ÷îðíîâ³ ðîáîòè, åëåêòðèêà, àâò. îïàëåííÿ, íîâ³ òðóáè, ïëàñò. â³êíà, ìîæëèâèé îáì³í. Ö³íà: 150000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 067-709-12-34, 063-867-33-50

Ðåºñòð. ïîñâ. ¹77 âèäàíå ãîëîâíèì Óïðàâë³ííÿì þñòèö³¿ ó Âîë. îáë. 22.08.05 ð. Ñâ³ä. ÌÞÓ ¹5127 â³ä 30.04.04 ð.

Ïåðóêàðíþ íà âóë. ªðøîâà, 55.4 êâ. ì òà 25 êâ. ì, ä³þ÷à, ºâðîðåìîíò, ³äåàëüíèé ñòàí. Ìîæë. êðåäèò. Ö³íà: 210000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

 îðåíäó ïðèì³ùåííÿ, ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ, ìîæëèâî ï³ä âèðîáíèöòâî, ñêëàä. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 Îô³ñ íà ïë. Âîçç’ºäíàííÿ, 44 êâ. ì, ï³ä ìàãàçèí. Êîíòàêòè: 050-940-24-00

Ïðèì³ùåííÿ êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë Ã.-Àðòåìîâñüêîãî (ð-í ïîëîãîâîãî áóäèíêó), 144 êâ. ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2 âõîäè. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 29-49-48 Ïðèì³ùåííÿ àäì³íáóäèíêó ç ñêëàäñüêèìè ïðèì³ùåííÿìè â ì. Êîâåëü,Âîëèíñüêà, îáë., âóë. Íåçàëåæíîñò³,166. Çàãàëüíà ïëîùà ïðèì³ùåííÿ – 493,7 êâ.ì. Ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ

ò. 050-667-78-98, e-mail: wdg@volw.lutsk.ua, westdevelopment.com.ua

Ïðèì³ùåííÿ êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, â ð-í³ ïîëîãîâîãî áóäèíêó, 144 êâ. ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâà âõîäè. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92, 29-49-48 Ïðèì³ùåííÿ êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 60 êâ. ì, íåæèòëîâå, îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: Äîãîâ³ðíà Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 093-499-44-68

Ïðèì³ùåííÿ êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïð. Âîë³, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20 Ïðèì³ùåííÿ êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ð-í ÐÀÃÑó, 115 êâ. Áëîê ñêëàä³â çàãàëüíîþ ïëîùåþ ì, 1-ïîâ., ÷àñòêîâî ºâðîðåìîíò, 16 òèñ. êâ. ì, ì. Ëóöüê, âóë. Êàðáè- ïëàñò. â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 1700 øåâà, 2. Ö³íà äîãîâ³ðíà ó. î./êâ. ì, àáî îðåíäà, 100 ãðí./ ò.050-430-72-71, Íàòàë³ÿ êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 067-709-12-34, 063-867-33-50 Ìàãàçèí íà âóë. Êðàâ÷óêà, Ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Ãóëà15 Ä, ä³þ÷èé á³çíåñ – êà-Àðòåìîâñüêîãî, 1/5, ö, 144 êâ. ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí. 1ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2 âõîäè, äëÿ ïîâåðõ— 167 êâ. ì, ï³äâàë - êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ö³íà: — 110 êâ. ì, ç ðåìîíòîì, 65000 ó. î., òî ðã. Êîíòà êòè: ãîòîâå äëÿ âåäåííÿ 066-644-94-49, 29-49-48 á³çíåñó, âõ³ä ç ôàñàäó. Ïðèì³ùåííÿ íà âóë. ÊðàâÖ³íà: 240000 ó. î. Êîíòàêòè: ÷óêà, 52 êâ. ì, ï³ä êîìåðö³þ, íå067-536-62-47 äîðîãî. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

IJÞ×Å ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÎÁÍŠϲÄÏÐȪÌÑÒÂÎ â ïåðåäì³ñò³ Ëóöüêà. Âèðîáíè÷³ ïëîù³ – 2500 êâ. ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1 ãà â äîâãîñòðîêîâ³é îðåíä³, 2 ñóøèëüí³ êàìåðè. Ïîâíèé öèêë âèðîáíèöòâà – ðîçïèëåííÿ ë³ñó – ãîòîâà ïðîäóêö³ÿ (ïàðêåò, ëàìåëü, ìåáë³, äâåð³, äðàáèíè, âàãîíêà, äîøêà äëÿ ï³äëîãè, áëîê õàóç).

ò.096-260-38-54, 099-025-44-36, Þëÿ Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Äðàãîìàíîâà, 239.8 êâ. ì. Ö³íà: 230000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ íà âóë.

Îô³ñ íà âóë. Âèííè÷åí- Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 723.3 êâ. ì. Ö³íà: êà, 69.9 êâ. ì, â öåíòð³ ì³ñòà, 550000 ó. î. Êîíòà êòè: á³ëÿ çóïèíêè, âõ³ä ç ôàñà- 067-536-62-47 Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Î. äó, ä³þ÷èé, ç ðåìîíòîì. Ö³íà: 100000 ó. î., òîðã. Êîí- Ãîí÷àðà, 1 ïîâåðõ, 118 êâ. ì. ºâðîðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, îêðåìèé òàêòè: 067-536-62-47 âõ³ä. Ö³íà: 155000 ó.î. Êîíòàêòè: Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ â.ͳê³øåâà, 583.2 êâ. ì, ä³ëÿíêà 25 ñîòîê, ó âëàñíîñò³, îãîðîäæåíî, ç ðåìîíòîì. Ö³íà: 310000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè. Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ ïîñëóã. Íàäàííÿ áåçêîøòîâíèõ êîíñóëüòàö³é.

òåë.: 0 (332) 28-52-28, Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè. Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ ïîñëóã. 095-86-74-350, Íàäàííÿ áåçêîøòîâíèõ êîíñóëüòàö³é. usik@notaram.com, Ðåºñòð. ïîñâ. ¹122 âèäàíå ãîëîâíèì Óïðàâë³ííÿì þñòèö³¿ ó Âîë. îáë. 01.07.11 ð. Ñâ³ä. ÌÞÓ ¹8501 â³ä 13.04.11 ð. www.info.notaram.com

Âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêó íåðóõîì³ñòü â ñ. Äóáîâå, ïëîùà 888 êâ. ì, ñêëàä ìàòåð³àë³â, º çàë³çíè÷íà êîë³ÿ. Ìîæë.êðåäèò. Ö³íà: 150000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

çäàì

Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè.Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ ïîñëóã (ùîäíÿ ç 08.30 äî 18.00 áåç îá³äíüî¿ ïåðåðâè, ñá. ç 08.30-14.00, íä. – çà äîìîâëåí³ñòþ)

28-67-77, 050-156-33-60 Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 1 ïîâåðõ, 138 êâ. ì. áåç ðåìîíòó, º âèõ³ä íà 2 ñòîðîíè. Ö³íà: 140000 ó.î. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 25-67-77, 050-391-51-02

Ïðèì³ùåííÿ íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 51 êâ.ì, ºâðîðåì., îêðåìèé âõ³ä, ñèãíàë³çàö³ÿ. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-940-24-00

Ïðèì³ùåííÿ íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 70 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 Ïðèì³ùåííÿ îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó íà ïð. Âîë³, âõ³ä ç äâîðó, 128 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, îáëàäíàííÿ, øèðîêà ê볺íòñüêà áàçà. Ö³íà: 129000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Ñâèíàðíèê â ñ. Âåëèêèé Îêîðñüê, 30 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 550 êâ. ì, âîäà, ñâ³òë î. Êîíòàêòè: 097-907-71-44 Ñêëàäè, îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, ñòîÿíêà, çåìëÿ. Êîíòàêòè: 050-940-24-00, ÀÍ «Â³êòîð³ÿ»

Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ â ì. Ëþáîìëü, íà âóë. Âîêçàëüí³é, 18, àáî çäàì â îðåíäó. Êîíòàêòè: 067-542-18-05, 095-814-55-37

Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Íîâîçáóäîâàíó 2 ïîâåðõîâó ñòàíö³þ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà ìèéêó àâòîìîá³ë³â íà âóë. Êîâåëüñüê³é (ð-í ë³ñíèöòâà).

ò. 050-338-06-89 Ñêëàäè àáî ïðîìèñëîâå ïðèì³ùåííÿ íåäàëåêî â³ä ì³ñòà, ìîæå áóòè â ì³ñò³. Êîíòàêòè: 79-30-29, 050-228-20-20

âèíàéìó  îðåíäó ïðèì³ùåííÿ, ï³ä êàôå àáî ðåñòîðàí. Êîíòàêòè: 098-504-15-96, 097-347-08-99, 095-178-04-89, ÀÍ «Àôðîä³òà»

Ïðèì³ùåííÿ, ï³ä ìàãàçèí, ïåðóêàðíþ, ñàëîí. Êîíòàêòè: 050-940-24-00

ÎÔ²ÑÍÅ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß â öåíòð³ ì³ñòà,

ò. 066-291-61-30

çäàì

ÎÔ²ÑͲ, ÑÊËÀÄÑÜʲ, ÂÈÐÎÁÍÈײ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß

 îðåíäó áîêñ â êîîïåðàòèâ³ «Äóáí³âñüêèé» ï³ä ÑÒÎ, ÿìà íà 2 àâòîìîá³ë³, 100 êâ. ì, íà òðèâàëèé òåðì³í, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 095-913-67-16, 24-56-31  îðåíäó ê³ìíàòó â îô³ñíîìó ïðèì³ùåíí³ íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ç îêðåìèì âõîäîì, 25 êâ. ì, ï³ä îô³ñ àáî ìàãàçèí. Êîíòàêòè: 095-422-56-57  îðåíäó êîìåðö³éíå ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà, ïð. Âîë³, 35, ï³ä îô³ñ àáî ìàãàçèí, 45 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-542-21-50  îðåíäó îô³ñ â öåíòð³ ì³ñòà, 17 òà 22 êâ. ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 50 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 093-390-68-68, 095-770-73-04  îðåíäó îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà, 15 êâ. ì, â³êíà âèõîäÿòü íà ïðîñïåêò. Êîíòàêòè: 050-675-04-80  îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â ñ. Ëèïèíè, ïëîùåþ 500 êâ. ì, ï³ä ñêëàä, âèðîáíèöòâî. ª ãàç, ñâ³òëî, ïîðÿä òðàñà. Êîíòàêòè: 050-609-55-53  îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà, ï³ä îô³ñ, êàá³íåòè ïî 15 òà 17 êâ. ì. Ö³íà: 50 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 067-332-02-43

êóïëþ Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ìîæå áóòè áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 050-228-20-20

 îðåíäó ïðèì³ùåííÿ, ðåìîíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 093-710-74-43

Ñïîðòçàë íà âóë. Êîíÿê³íà, 165 êâ. ì, ä³þ÷èé, ñó÷àñíå îáëàäíàííÿ, ºâðîðåìîíò, äðóãèé ïîâåðõ, âõ³ä ç äâîðó. Ö³íà: 108000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

Ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó â ð-í³ ïë. Âîçç’ºäíàííÿ, 120 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ïàðêîâêà. Êîíòàêòè: 050-549-82-11

Ïðèì³ùåííÿ, àáî ä³þ÷èé áàð. Êîíòàêòè: 050-135-44-52

 îðåíäó ïðèì³ùåííÿ êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ (ï³ä áàíê, ñòðàõîâó êîìïàí³þ, êîñìåòè÷íèé ñàëîí, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò ³ ò.ä.) â öåíòð³ ì. Ëóöüêà, 224 êâ. ì, 1-ïîâ.,ôàñàäíå ðîçòàøóâàííÿ.Ç ºâðîðåìîíòîì. Òåëåôîí. ²íòåðíåò. Îõîðîííà òà ïîæåæíà ñèãíàë³çàö³¿. Àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ìîæëèâà îðåíäà ÷àñòèíàìè. Ö³íà: 90 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-556-46-51, 093-441-58-31

Ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ â ð-í³ ËÏÇ, 500 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

Îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, á³çíåñ-öåíòð «Ãðàíä Ïåðñîíà», 39 êâ.ì, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, âåíòèëÿö³ÿ, êîíäèö³îíóâàííÿ, îõîðîíà, ñèãíàë³çàö³ÿ, â³äåîñïîñòåðåæåííÿ. Ö³íà: 90 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: ì. Ëóöüê, âóë. Êðèâèé Âàë, 34, êàá. 206 ÁÖ «Ãðàíä Ïåðñîíà».

íà âóë. Çàïîð³çüê³é, ð-í Òåðåìíî, â³ä 10-100 êâ. ì, çðó÷íà òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà, îïàëåííÿ, àâòîñòîÿíêà, ö³ëîäîáîâà îõîðîíà.

ò.066-496-32-20, 067-334-88-10 Â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â ì. Ëóöüêó, âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 109 êâ. ì, îðåíäà ç æîâòíÿ 2011 ð. Êîíòàêòè: 096-563-65-83 Â îðåíäó

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÅ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß 115 êâ. ì, âàðò³ñòþ äî 100 ãðí./êâ. ì, çà àäðåñîþ: ïð. Ñîáîðíîñò³, áóä. ¹ 14, â ð-í³ ì-íó «Òðîÿíäà», âèõ³ä íà öåíòðàëüíó âóëèöþ. Ìîæëèâèé ïðîäàæ.

ò.050-590-42-32

Áëîê ñêëàä³â çàãàëüíîþ ïëîùåþ 16 òèñ. êâ. ì, ì. Ëóöüê, âóë. Êàðáèøåâà, 2. Ö³íà äîãîâ³ðíà

ò.050-430-72-71, Íàòàë³ÿ


¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

ÀÔ²ØÀ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ

23

ÀÔ²ØÀ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ

Äîøêè, ðåéêè, áðóñè 4-6 ì. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 067-361-10-30, 200-640

ϳñîê, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, ç äîñòàâêîþ. Êîíòàêòè: 066-212-68-64, 096-608-00-66


24

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

ÀÔ²ØÀ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ

ÁÓIJÂÅËÜÍÈÉ ÄβÄÍÈÊ ÒçΠ«Àòëàíò-ïëþñ»

ïð. Ñîáîðíîñò³, 1-Â

Áàëêè, êðîêâè, äîøêè, äâåð³, â³êíà àëþì³í³ºâ³, ìåòàëîïëàñòèêîâ³, ï³ñîê, ùåá³íü

0(332) 788-588, 050-726-31-58 м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 3, тел./факс: 0 (332) 25-04-57, (332) 78-27-12, 78-27-11 тел./факс: (332) 25-05-72 e-mail: vlok@ukr.net

ПОСТІЙНО РЕАЛІЗУЄ: ПЦ І-500; ПЦ ІІ А/Ш-400 • ЦЕМЕНТ БІЛИЙ (Словаччина), • ЩЕБІНЬ • ЦЕГЛА лицювальна • ВАПНО • СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ • Пігмент (барвник) для будівельних розчинів, бетонів та бруківки

• Пластифікатори і добавки до бетону та сумішей (МТС Німеччина) • Шифер 8-хвильовий • Плівка: паро-гідроізоляційна • Полікарбонат сотовий, товщина - 4,6,8,10мм • Лист оцинкований, оцинкований гофрований • Водостічні системи (труби, ринви, коліна, кріплення та ін.) • Лакофарбова продукція ЗАТ «Янтар» • БІО-порошок «Епарсил» (для очищення вигрібних ям) ТМ

• Електроди • Круги відрізні по металу та каменю

• ІНФРАЧЕРВОНІ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

НОВИНКА!!!

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ Á³ëó òà ÷åðâîíó öåãëó, â³äñ³â, êåðàìçèò, ï³ñîê, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, òîðôîáðèêåò, äðîâà, äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, âèâ³ç áóä. ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 095-535-56-63, 097-751-64-30 Á³ëó òà ÷åðâîíó öåãëó, â³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, òîðôîáðèêåò, äðîâà, êåðàìçèò, äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà,âèâ³ç áóä.ñì³òòÿ.Êîíòàêòè: 050-941-48-24, 050-832-97-42, 76-72-23

2.1. Áóä³âåëüí³ òà îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

Á³ëó òà ÷åðâîíó öåãëó, â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, äîñòàâêà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà Áàëêè, êðîêâè 4-9 ì, äîøêè, ñóõ³ ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà. Êîíòàêïèëîìàòåð³àëè, âàãîíêà, ñõîäè, ðåé- òè: 050-609-77-14, 097-839-42-39 êè, êîâàí³ âèðîáè, áóäü-ÿêà ôîðìà îïëàòè, ÏÄÂ, äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 050-665-08-08

ïðîäàì

Áàëêè, êðîêâè 4-9,5 ì, äîøêó íà ï³äëîãó, ñóõ³ ìàòåð³àëè, âàãîíêó, ñõîäè, ìîíòàæíó ðåéêó, êîâàí³ âèðîáè. Êîíòàêòè: 050-665-08-08

2 ì³øêè ñóì³ø³ Ceresit CR-65, ïî 25 êã. Ö³íà: 75 ãðí./ì³øîê. Êîíòàêòè: 095-402-80-15

Áàëêè, êðîêâè, äóáîâ³ äîøêè, äîøêè íà ï³äëîãó, ìîíòàæí³ ðåéêè. Êîíòàêòè: 050-665-08-08

Áàëêè, 3 øò., äîâæèíà 6 ì, ä³àìåòð. 15 ñì. Ö³íà: 60 ãðí./øò. Êîíòàêòè: 063-449-43-97

Áåòîí ð³çíèõ ìàðîê, øëàêîáëîêè. Êîíòàêòè: 76-02-48, 76-02-53, 050-438-59-51

Áàëêè, êðîêâè, äîøêè. Êîíòàêòè: 063-859-57-55

Áèòó öåãëó òà øëàê, â³ä ðîç³áðàíî¿ áóä³âë³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 067-332-39-04

Á³ëó òà ÷åðâîíó öåãëó, â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, äîñòàâêà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà. Êîíòàêòè: 26-24-33, 050-652-41-97

Á³ëó òà ÷åðâîíó öåãëó, â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, äîñòàâêà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà. Êîíòàêòè: 050-021-82-14

Á³ëó òà ÷åðâîíó öåãëó, â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, äîñòàâêà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà. Êîíòàêòè: 050-569-48-13 Á³ëó òà ÷åðâîíó öåãëó, â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, äîñòàâêà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíî. Êîíòàêòè: 050-569-48-13, 050-021-82-14 Á³ëó òà ÷åðâîíó öå ãë ó, ï³ñîê, ùåá³íü, áóòîâèé êàì³íü, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, â³äñ³â. Êîíòàêòè: 050-917-16-70

³êíà, á/â. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69

Äîðîæíþ ïëèòó ÏÊÆ, öåãëó á/â, ðèãåë³, ïåðåìè÷êè, êàì³ííÿ áóäü-ÿêîãî òèïó. Êîíòàêòè: 050-905-31-59

³êíà, äâåð³, ç êîðîáêàìè, ñîñíîâ³, íîâ³, êóòíèê, âàïíî, ãàøåíå âàïíî. Êîíòàêòè: 099-642-24-49, 26-55-26

Äîøêè äëÿ îïàëóáêè, á/â, õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-378-03-51, 066-062-34-81

³êíî òà äâåð³, õîðîøèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 26-01-45, 097-442-29-00

Äîøêè, áðóñ. Êîíòàêòè: 77-00-51, 066-233-86-51

³êîíí³ ðàìè, 10 øò., 235õ50. Êîíòàêòè: 72-57-08, 098-275-12-50

Äîøêó íåîáð³çíó, 40 ìì, ñóõà, çèìîâî¿ çàãîò³âë³. Êîíòàêòè: 095-749-39-95

³êîíí³ ðàìè, 4 øò., á/â. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69 Âîãíåòðèâêó öåãëó. Êîíòàêòè: 72-57-08, 098-275-12-50 Âîðîòà, ãàðàæí³, ìåòàëåâ³, äåðåâ’ÿí³, ïî 2 êîìïëåêòè. Êîíòàêòè: 78-50-62, 067-334-34-78 Âõ³äí³ äâåð³, â³êíî, äåðåâ’ÿí³, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 71-05-65, ï³ñëÿ 19.00 Ãàðàæí³ âîðîòà, ìåòàëåâ³ òà äåðå’ÿí³, 2 êîìïëåêòè. Êîíòàêòè: 099-052-86-03 óäðî³çîëÿö³éíó ñóì³ø Ceresit CR-65. Êîíòàêòè: Ëóöüê, 095-402-80-15 Äâåð³ áàëêîíí³. Êîíòàêòè: 76-05-87 Äâåð³ âõ³äí³, á/â. Êîíòàêòè: 067-289-24-20

Áëîêè ãàçîáåòîíí³ ÒÌ «ÁÐ-ÅÊλ, ìàðêà Ä-500, ñåðòèô³êîâàí³.Ðîçì³ð 20õ30õ60, 20õ40õ60, 10õ30õ60. Êîíòàêòè: 098-034-64-46, 050-853-05-96

Äâåð³ ÌÄÔ, á³ë îãî êîëüîðó, 0,60õ2, ç çàâ³ñàìè ³ âð³çíèì çàìêîì. Êîíòàêòè: 099-083-19-65, 71-40-41

Áëîêè ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà. ̳öí³, â³äá³ðí³ áëîêè. Âèñîêî¿ ÿêîñò³. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó òà îáëàñò³ â êîðîòêèé òåðì³í. Ö³íà: â³ä âèðîáíèêà. Êîíòàêòè: 097-281-15-00, 063-937-28-60

Äâåð³, â³êîíí³ ðàìè. Ö³íà: Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69

Äâåð³, á/â. 050-378-87-64

Êîíòàêòè:

Áëîêè, 20õ30õ60, 11 êóá. ì. Êîíòàêòè: 099-923-67-81

Äâåð³, ì³æê³ìíàòí³, ñòàðîãî çðàçêà, º ç ñêëÿíîþ âñòàâêîþ, áàëêîíí³. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-181-49-77

Áëÿõó îöèíêîâàíó, 5 ëèñò³â, 1,5õ1,0. Êîíòàêòè: 067-332-02-51

Äåðåâî ãîð³õà. 066-427-58-39

Áóòîâèé êàì³íü, ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, öåãëó, ãëèíó, çåìëþ, òîðôîêðèõòó òà ³íø³ áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, âèâ³ç ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 066-779-97-07, (03322) 6-84-75

Äåðåâ’ÿí³ áðóñè: ñîñíà, 5õ8 ñì, 12 øò., 2 ì, äóá, 5õ7, 2 ì, 4 øò. Êîíòàêòè: 26-38-67

Âàãîíêó ñîñíîâó, 8-10 êâ. ì, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 78-29-72 Âàòó ì³íåðàëüíó, çàëèøêè. Êîíòàêòè: 050-725-84-19

³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, áóòîâèé êàì³íü, ÷åðâîíó òà á³ëó öåãëó, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó. Êîíòàêòè: 050-966-07-25 ³êíà ç³ ñêëîì, áåç êîðîáêè. Êîíòàêòè: 72-06-68

(маг. «Колібріс»)

³êíà, 150õ140, á/â, õîðîøèé ñòàí, äåøåâî. Êîíòàêòè: 095-424-39-56

ÁÐÓʲÂÊÓ, ÏÎÐÅÁÐÈÊÈ, ²ÄËÈÂÈ, ÄÀØÊÈ ÍÀ ÑÒÎÂÏ×ÈÊÈ, ÏÀÐÀÏÅÒÈ ð³çíèõ ðîçì³ð³â òà ð³çíîãî êîëüîðó. Âóë. Çàïîð³çüêà, 37 (ð-í Òåðåìíî).

ò. 050-876-19-79, 290-270

Êîíòàêòè:

Äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ô³ëüîí÷àñò³, á/â. Êîíòàêòè: 050-242-03-02 Äåðåâ’ÿí³ ðàìè, ç³ ñêëîì, ç øåñòè ÷àñòèí, á/â, 40 øò., ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, á/â, ç³ ñêëîì òà ãëóõ³. Ö³íà: Äåøåâî. Êîíòàêòè: 095-220-03-87, 72-59-75 Äåðåâ’ÿí³ ô³ëüîí÷àñòî-ñêëÿí³ äâåð³, 65õ210 ñì, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 72-62-98, 066-746-56-21 Äåðåâ’ÿíó âàãîíêó (ñîñíà, â³ëüõà). Êîíòàêòè: 050-546-84-99

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂͲ ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ, ïðîäàæ òà íàíåñåííÿ, OIKOS, CANDIS, Antiko, Signoria, Spiver òà ³íøå.Ïðîäàæ ³íñòðóìåíò³â. ÒÌ «Ñó÷àñí³ ñòåë³»

ò. 28-51-88 050-339-93-21

ОГОЛОШЕННЯ ДРУКУЮТЬСЯ ПРОТЯГОМ ДВОХ ТИЖНІВ e-mail: 77-00-99@lutsk.afisha-info.com Адреса редакції: 43016, м. Луцьк, вул. Гаврилюка, 14

Äîøêó, íåîáð³çíà, ñóõà, ñîñíà, 44 ìì, äîâæèíà 4,50 ì. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 26-02-01, 095-491-98-27 ÄÑÏ, 3õ4, íîâèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-783-47-69, 23-42-91 Êàì³íü-ðàêóøíÿê êðèìñüêèé, äëÿ çâåäåííÿ 1-4 ïîâåðõîâèõ áóä³âåëü, îãîðîæ, ôóíäàìåíò³â. ÁÅÇ ÏÎÑÅÐÅÄÍÈʲÂ. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Êîíòàêòè: 095-716-95-10, 097-766-03-68

Êàì³íü: ð³÷êîâèé, ³íäåçèò, ï³ùàíèê, ðàêóøíÿê, çàêàðïàòñüêèé áóò, áóò, ãðàí³ò. Êîíòàêòè: 050-905-31-59 Êàõåëü äåêîðàòèâíèé, êîìïëåêò íà êàì³í. Ö³íà: 200 ó. î. Êîíòàêòè: 050-544-24-15 vova68@yahoo.com Êàõåëü, á³ëèé, á/â. Êîíòàêòè: 098-577-35-34 Êîâàíó ëàâêó, äîâæèíà 1,60. Êîíòàêòè: 72-58-52, 050-928-15-45, Êîìïëåêò äâåðåé, á/â, òåìíîãî êîëüîðó, äëÿ 3-ê³ìíàòíî¿ êâàðòèðè ïàíåëüíîãî áóäèíêó. Êîíòàêòè: 050-529-93-16 Êóòíèêè àëþì³í³ºâ³, íà áàëêîí. Êîíòàêòè: 24-59-64 Ëèïîâó 77-00-51

âàãîíêó.

Êîíòàêòè:

Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà VEKA. Êîíòàêòè: 098-777-47-09, Ìèêîëà ̳æê³ìíàòí³ äâåð³, á/â, ÄÂÏ. Êîíòàêòè: 050-378-79-45, 76-02-86 ̳æê³ìíàòí³ äâåð³, ðàçîì ç³ ñêëîì òà ðó÷êàìè, â õîðîøîìó ñòàí³; 2 äâåðåé (0,60õ2 ì), 2 äâåðåé (ñóö³ëüí³, 0,60õ2 ì). Ö³íà: 160 ãðí. Êîíòàêòè: 25-84-17, 050-243-17-03 Íàòóðàëüíó ìåòàëî÷åðåïèöþ. Êîíòàêòè: 29-94-49, 098-985-51-19 Íîâå ïëàñòèêîâå â³êíî ÊÂÅ, ÷îòèðèêàìåðíå, 1,31õ1,20, ïðàâà ïîëîâèíà â³äêðèâàºòüñÿ. Êîíòàêòè: 050-588-96-87 Íîâó, äåðåâ’ÿíó ðàìó 167õ200. Êîíòàêòè: 093-469-24-34

Ë²Ñ Ç ÄÎÑÒÀÂÊÎÞ. Äîøêà, ðåéêà, áðóñ.

ò. 067-361-07-07, 71-76-20


Öåãëó òà øèôåð, á/â, õîðîøî¿ ÿêîñò³. Êîíòàêòè: Ëóöüêèé ð-í, 099-129-12-20, 066-079-95-53 ×åðâîíó öåãëó ³ ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ. Êîíòàêòè: 063-859-57-55 ×åðâîíó öåãëó, 2000 øòóê. Êîíòàêòè: 050-568-83-24 Øâåëåð ìåòàëåâèé, øèðèíà — 0,24, íàð³çàíèé ïî 2,6 ï. ì, íîâèé. Êîíòàêòè: 050-181-49-77 Øâåëåð, òðóáè, ñòîâï÷èêè, äîøêó, ñîñíîâó, äóáîâ³ áðóñè. Êîíòàêòè: 097-184-71-36 Øèôåð, 8-õâèëüîâèé, 10 ëèñò³â. Êîíòàêòè: 067-332-02-51

Ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, áóòîâèé êàì³íü, ÷åðâîíó òà á³ëó öåãëó, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó. Êîíòàêòè: 050-966-07-20 Ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, öåãëà, êåðàìçèò. Êîíòàêòè: 050-024-94-62

ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß ÒÀ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ïîëüñüêîãî âèðîáíèêà.

ò. 096-903-54-29 Îáëèöþâàëüíó öåãëó óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèê³â. Êîíòàêòè: 096-903-54-29 Îãîðîæó ìåòàëåâó, äëÿ ïàì’ÿòíèêà. Êîíòàêòè: 066-427-58-39, 75-19-91 Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ, á/â, 150õ6, 5 øò. Êîíòàêòè: 050-545-83-77 Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ. Êîíòàêòè: 063-859-57-55 Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ. Êîíòàêòè: 093-639-58-21 Ïàíåë³ ÏÊ 1,2*6,0 – 35 øò., òà 1,5*6,0, 13 øò., á/â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-232-05-92 Ïàíåë³ ðåáðèñò³ ÏÊÆ, çàë³çîáåòîíí³, á/â, àáî îáì³íÿþ íà ïëîñêèé øèôåð. Êîíòàêòè: 097-752-59-55 Ïåðåìè÷êè áåòîíí³ (çàëèøêè), 12õ15, 1,65 — 6 øò., 1,90 — 2 øò. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 063-413-07-01, 099-638-01-38

Ïåðåìè÷êè çàë³çîáåòîíí³ âñ³õ ðîçì³ð³â, íà â³êíà òà äâåð³, ìîæëèâà äîñòàâêà ³ áàðòåð. Äåøåâî. Êîíòàêòè: 067-370-45-34, 050-378-06-26, 29-02-35, www.bbo.at.ua Ïèëîìàòåð³àëè, áàëêè, êðîêâè, áðóñè, ðåéêè, äîøêè, òàêîæ ï³ä çàìîâëåííÿ, ìîæëèâà äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 066-938-68-74, 097-153-30-31 ϳñîê, ùåá³íü (áàçàëüò, ãðàí³ò), â³äñ³â, áóòîâèé êàì³íü, ÷åðâîíó òà á³ëó öåãëó, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó. Êîíòàêòè: 050-837-10-95

Ïðîô³ëüíó òðóáó, 50õ50, äîâæèíà 2,2 ì, ìåòàë-3, 15 øò. Êîíòàêòè: 095-912-03-92 Ðàìó äëÿ áàëêîíà, çàñêëåíà, á/â, 200õ160. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 097-502-82-02 Ñåêö³¿ îãîðîæ³, ç æîâòî¿ àðìàòóðè, àáî îáì³íÿþ íà çåðíî, öóêîð. Êîíòàêòè: 099-243-37-80 ѳòêó ìàñêóâàëüíó, 3õ6 ì. Êîíòàêòè: 097-107-92-34 ѳòêó. Êîíòàêòè: 066-233-86-51

77-00-51,

Ñêëî äëÿ òåïëèö³. Êîíòàêòè: 28-23-68 Ñêëî, 2 ìì, 3 ìì, ìîæëèâî íà òåïëèöþ. Êîíòàêòè: 097-184-71-36

Ñîô³òè, ïîêð³âëÿ, ñàéäèíã, âîäîñò³÷í³ ñèñòåìè: ïðîäàæ, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Êîíòàêòè: 095-722-94-90, Ìèõàéëî Ñòîëÿðí³ äîøêè, áàëêè, êðîêâè, ðåéêè. Êîíòàêòè: 066-938-68-74 Ñóõó ñòîëÿðíó äîøêó, íåîáð³çíà, 25 ìì, äîâæèíà 4 ì. Ö³íà: 600 ãðí./ êóá. ì. Êîíòàêòè: 093-839-91-94

Òðóáè í/æ, 15-20 ìì, àçáåñòîöåìåíòí³ 150 ìì; ñòð³÷êó òðàíñïîðòåðíó, 50 ñì, ãóìà â ðóëîíàõ, 18 ñì; äâåð³ âõ³äí³, äåðåâ’ÿí³; áàëîí ãàçîâèé, ïîáóòîâèé; ïàï³ð êîï³þâàëüíèé, 2000 ëèñò³â. Êîíòàêòè: (0332) 24-30-48 Òðóáè ïîë³ïðîï³ëåíîⳠѲҲÍÃ, â-âà ×åõ³ÿ, îïòîâ³ ö³íè. Êîíòàêòè: 050-271-14-84 Ô³ãóðíå ñêëî, 120õ57. Êîíòàêòè: 72-57-08, 098-275-12-50

Ôóíäàìåíòí³ áëîêè ÔÁÑ -4 300 ãðí., ÔÁÑ -3 240 ãðí., ïåðåìè÷êè âñ³õ âèä³â, ê³ëüöÿ êàíàë³çàö³éí³, áîðäþðè, ïîðåáðèêè. Ìîæëèâà äîñòàâêà ³ áàðòåð. Êîíòàêòè: 050-378-06-26; 29-02-35, 067-370-45-34 www.bbo.at.ua

ϳñîê, ùåá³íü, ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, öåãëó ÷åðâîíó òà á³ëó. Êîíòàêòè: 095-533-63-94

Ôóíäàìåíòí³ áëîêè ÔÁÑÔ-40, 40 øò. Ö³íà: 265 ãðí. Êîíòàêòè: 093-639-58-21

ϳñîê, ùåá³íü, ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, ÷åðâîíà òà á³ëà öåãëà. Äîñòàâêà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 095-533-63-94

Öåãëó á³ëó, ÷åðâîíó, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, ï³ñîê êðóïíîçåðíèñòèé òà íà øòóêàòóðêó, ãëèíó, íåäîðîãî; âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 050-813-61-66, 096-655-36-10

«Êîðî¿ä» òà «áàðîíåê». Êîíòàêòè: 098-777-47-09

ÙÅÁ²ÍÜ, ²ÄѲÂ, ϲÑÎÊ. Ìîæëèâ³ñòü ç ÏÄÂ.

ò. 71-76-20, 067-361-07-07

Áåòîíîëîì àâòîíîìíèé-ðóéí³âíèê. Êîíòàêòè: 099-048-81-13 Áî÷êó äëÿ âàð³ííÿ ñìîëè. Êîíòàêòè: 067-289-24-20 ³áðîâåðñòàò äëÿ âèãîòîâëåííÿ áëîê³â, 20õ20õ40, òà ³íø³. Êîíòàêòè: 050-015-88-26 ³áðîâåðñòàò äëÿ âèãîòîâëåííÿ øëàêîáëîê³â, â³äñ³âîáëîê³â, êåðàìçèòîáëîê³â. Êîíòàêòè: 067-787-87-59, 095-911-79-18 Ãåìáëÿðêó, 400 ìì, ñò³ë 2500 ìì, 4 ëåçà, êîñèé âàë, 3 êÂò, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-708-09-79 Äðèëü, íîâà. 050-236-52-42

Êîíòàêòè:

Åëåêòðîçâàðþâàëüíèé àïàðàò. Êîíòàêòè: 095-875-96-92 Êîìïðåñîð äëÿ ôàðáóâàííÿ (íåäîðîãî). Êîíòàêòè: 095-022-19-28, Äìèòðî Íîâèé ôîðìàòíî-ðîçêð³éíèé âåðñòàò äëÿ ðîçïèëó ÄÑÏ. Êîíòàêòè: 095-642-06-81 Òîêàðíèé âåðñòàò 1 Ê 62, ³äåàëüíèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-940-25-24, 068-109-38-61 Òðóáîçãèíà÷, ä³àìåòð 30 ìì, ïîòóæí³ñòü 1,1 êÂò. Êîíòàêòè: 096-456-88-36

Ôîðìè, á/â, (â äîáðîìó ñòàí³), äëÿ âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè òà «ðâàíîãî» êàìåíþ, àáî îáì³íÿþ êóïëþ íà öåìåíò. Êîíòàêòè: Äð³ò, àðìàòóðó ãëàäêó, ðèôëåí- 050-876-19-79, 290-270

íó, á/â. Ìîæëèâèé áàðòåð, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 067-370-45-34, 050-378-06-26, 29-02-35

Ìåòàëîêîíñòðóêö³¿, àíãàð, ìåòàëîêàðêàñ. Êîíòàêòè: 050-378-79-52, 095-218-12-21 ̳íâàòó, ñêëîâàòó, á/â, äëÿ óòåïëåííÿ äàõó. Êîíòàêòè: 050-378-59-66 Ïàíåë³ ÏÊ, 6õ1,5 ì, á/â. Êîíòàêòè: 096-204-92-96 Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, á/â, 4,20õ1,50. Êîíòàêòè: 050-519-38-98 Ïëèòè, äëÿ ïåðåêðèòòÿ ëüîõó, áàæàíî ç äîñòàâêîþ. Êîíòàêòè: 098-233-08-63 Ïëèòè, äîðîæí³, 1,20õ3 ì. Êîíòàêòè: 095-699-73-75 Ñòîâï÷èêè äëÿ îãîðîæ³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 78-89-90, 098-262-37-50 Ñòîâï÷èêè äëÿ îãîðîæ³. Êîíòàêòè: 097-831-29-39 ×åðâîíó öåãëó, áóäìàòåð³àëè. Êîíòàêòè: 063-859-57-55

ïðîïîíóþ Áðóê³âêó â³áðîïðåñîâàíó. Ïðîäàæ òà âêëàäàííÿ. Çëèâè, ïîðåáðèêè, â³áðîòðàìáîâêà, ùåá³íü, â³äñ³â, íèçüê³ ö³íè. Êîíòàêòè: 099-493-77-52, 093-716-55-75

2.2. Áóä³âåëüí³ ³íñòðóìåíòè òà îáëàäíàííÿ ïðîäàì Áåòîíîçì³øóâà÷ íà 220 Âò, á/â. Êîíòàêòè: 095-590-85-50

Öèðêóëÿðêó. 096-694-46-39

Êîíòàêòè:

2.3. Äåðåâîîáðîáíå îáëàäíàííÿ òà ³íñòðóìåíòè ïðîäàì Àñï³ðàö³þ 2-ì³øêîâó, ïðîäóêòèâí³ñòü 6 êóá. ì./ãîä. Êîíòàêòè: 093-708-09-79 Áàãàòîôóíêö³éíèé 5-îïåðàö³éíèé äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò (ôóãàíîê 300 ìì, ðåéñìóñ 300 ìì, öèðêóëÿðêà, äîâáåøêà, ãîðèçîíòàëüíèé ôðåçåð). Êîíòàêòè: 098-578-89-99 Áàãàòîôóíêö³éíèé âåðñòàò, 5 îïåðàö³é, ôóãàíîê 300 ìì, ðåéñìóñ 300 ìì, ïèëà, äîâáàëüíèé, ôðåçåð, çàòî÷íèé. Êîíòàêòè: 093-708-09-79 Âåðñòàò çàòî÷íèé äëÿ íîæ³â, ðåéñìóñà, ôóãàíêà, ìàêñ. äîâæ. çàòî÷óâàííÿ 640 ìì. Êîíòàêòè: 093-708-09-79 Âåðñòàò ôðåçåðíèé ç ðóõîìîþ êàðåòêîþ, âàë 32 ìì, ïîòóæí³ñòü 3 êÂò, 2 øâèäêîñò³. Êîíòàêòè: 093-140-85-55 Äåðåâîîáðîáíèé, òîêàðíèé òà ñâåðäëèëüíèé âåðñòàòè, 380 Âò. Êîíòàêòè: 76-70-56, 098-263-71-55 Ðåéñìóñ, øèð. 630 ìì, ñåêö³éíèé âàë ïîäà÷, 4 ëåçà íà âàëó, 7, 5 êÂò. Êîíòàêòè: 096-414-60-58

Ñòð³÷êîâó ïèëîðàìó, âè¿çíà, íà áåíçèíîâîìó äâèãóí³, 7,5 êÂò, äîâæ. â³ä 3 ì, ä³àì. äî 500 ìì. Êîíòàêòè: 093-286-10-03

Ïèëó ñòð³÷êîâó ïî ìåòàëó, ïîäà÷à ÑÎÆ, ìàÿòíèêîâîãî òèïó, 220 Â, ìîæëèâ³ñòü çð³çó ï³ä êóòîì 45 ãðàäóñ³â. Êîíòàêòè: 098-689-08-78

Ñòð³÷êîâó ïèëîðàìó. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 095-576-69-23

ѳ÷êàðíþ. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 097-752-62-89

Òîêàðíèé âåðñòàò, ïî äåðåâó. Êîíòàêòè: 050-546-84-99

Ñòð³÷êîâó ïèëîðàìó, âè¿çíà, íà áåíçèíîâîìó äâèãóí³, 7,5 êÂò, äîâæ. â³ä 3 ì, ä³àì. äî 500 ìì. Êîíòàêòè: 093-286-10-03

Ôîðìàòíî-ðîçêð³éíèé âåðñòàò ç ï³äð³çíîþ ïèëîþ, êàðåòêà 3200 ìì, ïîòóæ. 4 êÂò. Êîíòàêòè: 093-708-09-79 Ôîðìàòíî-ðîçêð³éíèé âåðñòàò, íîâèé, ãàðàíò³ÿ 2 ð. Êîíòàêòè: 095-642-06-81 Ôðåçåð äåðåâîîáðîáíèé ç ðóõîìèì ñòîëîì, âàë 32 ìì, 3 øâèäêîñò³, 3 êÂò. Êîíòàêòè: 098-578-89-99 Ôðåçåð ç øèïîð³çíîþ êàðåòêîþ, âàë 32 ìì, øâèäê³ñòü âàëà 10000/ 8000/6000 îá., äâèãóí 3 êÂò. Êîíòàêòè: 093-140-85-55 Ôóãàíîê, øèð. 400 ìì, äîâæ. 2500 ìì, 5000 îá./õâ., ÷àâóí, 3 êÂò. Êîíòàêòè: 096-414-60-58 Ôóãàíîê, øèð. 400 ìì, äîâæ. 2500 ìì, 5000 îáåðò³â, ÷àâóí, 3 êÂò. Êîíòàêòè: 093-140-85-55

2.4. Îáëàäíàííÿ äëÿ çâàðþâàííÿ, ð³çàííÿ òà ïàÿííÿ

ÄÎÑÒÀÂÊÎÞ.

Öèðêóëÿðêó. 096-692-46-39

Êîíòàêòè:

êóïëþ Ïóñò³ ãàçîâ³ áàëîíè òà åëåêòðîäâèãóíè âñ³õ âèä³â. Êîíòàêòè: 095-022-19-28, Äìèòðî

2.5. Ñàíòåõí³êà, îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ãàç ïðîäàì

Áåíçîïèëè Óðàë. Êîíòàêòè: 097-184-71-36

Àëþì³í³ºâó âàííó. Êîíòàêòè: 067-289-24-20

Ãàçîçâàðþâàëüíèé àïàðàò, ç³ øëàíãàìè. Êîíòàêòè: 096-118-78-10

Áàê, 40 ë, åìàëüîâàíèé. Ö³íà: Äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69

Çâàðþâàëüíèé àïàðàò, àöåòèëåíîâèé (êàðá³ò), íîâèé. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 73-04-63, 099-463-68-38

Áîéëåð. Êîíòàêòè: 099-048-81-13 Âàííè àêðèëîâ³, âèðîáíèöòâî Ïîëüùà. Êîíòàêòè: 095-654-28-17

Çâàðþâàëüíèé àïàðàò. Êîíòàêòè: 050-378-59-66

Âèòÿæêó, á/â. Ö³íà: 120 ãðí. Êîíòàêòè: 097-783-47-69, 23-42-91

Íàñò³ëüíèé ñâåðäëèëüíèé âåðñòàò, á/â. Êîíòàêòè: 095-504-66-93

Âîäÿíó ñòàíö³þ, ïîòóæíó. Êîíòàêòè: 099-048-81-13

Ðåéñìóñ, øèð. 630 ìì, òîâù. 200 ìì, 4 ëåçà, 5000 îáåðò³â, 7,5 ê Âò. Êîíòàêòè: 093-140-85-55 Ñòð³÷êîâó ïèëîðàìó, âè¿çíà, íà áåíçèíîâîìó äâèãóí³, 7,5 êÂò, äîâæ. â³ä 3 ì, ä³àì. äî 500 ìì. Êîíòàêòè: 093-286-10-03

Ïë³íòóñè, äëÿ ñòåë³, íîâ³ òà á/â, äëÿ ï³äëîãè, â êîìïëåêò³ ç êð³ïëåííÿì. Êîíòàêòè: 75-06-36

ò. 067-361-10-55, 20-06-40

Òîêàðíèé ìåòàëîîáðîáíèé âåðñòàò. Êîíòàêòè: 098-689-08-78

4-êîíôîðêîâó ãàçîâó ïëèòó, á/â. Êîíòàêòè: 25-62-79

Ïëèòè ÏÊÆ, 6õ1,5 ì, ïëèòè äëÿ àíãàð³â, êëþ÷êîâ³, 4õ2 ì, á/â. Êîíòàêòè: 097-546-98-48

ϲÑÎÊ, ²ÄѲÂ, ÙÅÁ²ÍÜ, Ç

Ñòð³÷êîâó ïèëó äëÿ ìåòàëó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 096-456-88-36

ïðîäàì

Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ-ÏÊÆ, íà äàõ, 3õ6 ì, 1,5õ6 ì. Êîíòàêòè: 71-83-92

Ïîäâ³éíå äåðåâ’ÿíå â³êíî ç ðó÷êîþ òà æàëþç³, 142õ148, â õîðîøîìó ñòàí³, á/â. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 25-84-17, 050-243-17-03

25

ÀÔ²ØÀ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

- Êóìå, ìîÿ æ³íêà ÿê çàëàòຠìåí³ øòàíè, òî íàâ³òü íåïîì³òíî... - Ìîÿ òåæ. ßê âèïðàñóº ìåí³ ñîðî÷êó, òåæ íåïîì³òíî.


26

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

ÀÔ²ØÀ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ Êóõíþ ç ìèéêîþ òà âèòÿæêîþ. Êîíòàêòè: 095-132-81-18 Ìèéêó, âíóòð³øíþ, ðîçì³ð 40õ40, íîâó òà á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 28-02-07, 050-081-36-76, 098-838-02-08 Ðàä³àòîðè. Êîíòàêòè: 76-70-56, 093-616-12-39 Òèòàí íà òâåðäå ïàëèâî, íîâèé, êîòåë íà òâåðäîìó ïàëèâ³, Ê×Ì Ð³âíå, íîâèé, àáî á/â. Êîíòàêòè: 097-985-30-05 Óìèâàëüíèê, äâà çì³øóâà÷³ äëÿ óìèâàëüíèêà òà ìèéêè. Êîíòàêòè: 28-02-07, 050-081-36-76, 098-838-02-08

ïðîïîíóþ Ñàíòåõí³÷í³ òà çâàðþâàëüí³ ðîáîòè (ïëàñòèê, ì³äü, çàë³çî). Êîíòàêòè: 050-842-97-59

2.6. Êàáåëüíîïðîâ³äíèêîâà ïðîäóêö³ÿ, åëåêòðèêà ïðîäàì Åëåêòðîâîäîíàãð³âà÷, 18 êÂò, â-âî Ðîñ³ÿ, íîâèé. Ö³íà: 2000 ãðí.

ò: 73-04-63, 099-463-68-38 Òåíè ïîâ³òðÿí³. 097-352-17-22

Êîíòàêòè:

Òåïëîîáì³ííèêè äî êîëîíîê ãàçîâèõ âñ³õ òèï³â, â³ò÷èçíÿíîãî â-âà, íîâ³, òà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 29-59-80, 050-888-48-80 Òèòàí íà òâåðäå ïàëèâî, íîâèé. Êîíòàêòè: 067-888-90-55 Òðóáè âîäîñò³÷í³, àáî îáì³íÿþ íà òðóáè ìåíøîãî ðîçì³ðó. Êîíòàêòè: 75-06-36 Âóã³ëëÿ àíòðàöèò-«ãîð³øîê» òà «êóëàê». Êîíòàêòè: 095-545-98-89 Ãàçîâèé áàëîí ç ãàçîì ³ ôîðñóíêîþ. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 26-81-70, 095-155-71-16 Ãàçîâèé áàëîí íà äà÷ó. Êîíòàêòè: 099-048-81-13 Ãàçîâèé êîòåë Æèòîìèð-3, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 76-07-22 Ãàçîâèé îá³ãð³âà÷, ³íôðà÷åðâîíèé, íîâèé, â-âà Ïîëüù³. Ö³íà: 1350 ãðí. Êîíòàêòè: 050-544-24-15 Ãàçîâó êîëîíêó Åëåêòðîëþêñ, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 76-07-22 Ãàçîâó êîëîíêó Íåâà, åëåêòðîêîòåë 6 êÂò. Êîíòàêòè: 050-152-36-73 Ãàçîâó êîëîíêó, á/â, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 26-83-56, 095-856-03-16 Ãàçîâó êîëîíêó. 098-669-78-90

Êîíòàêòè:

Êîíâåêòîðè åëåêòðè÷í³ íà îïîðàõ «Òåðì³ÿ» (³ííèöÿ) 0,5;1,0;1,5; 2,0;2,5êÂò ãóðòîì òà â ðîçäð³á. Åêîëîã³÷íî ÷èñò³, áåçøóìí³. ª ìîäåë³ äëÿ âîëîãèõ ïðèì³ùåíü. Ãàðàíò³ÿ – 5 ðîê³â. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Ö³íà: â³ä 315 ãðí. Êîíòàêòè: 097-702-28-51; 063-225-87-22 petrolviv98@mail.ru Êîòåë ãàçîâèé Rens, â-âà Ðîñ³ÿ, 2-êîíòóðíèé, íàâ³ñíèé, íîâèé. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: 063-391-67-06 Êîòåë Äàíêî, 2-êîíòóðíèé, 12 êÂò. Êîíòàêòè: 063-859-57-55 Êîòåë åëåêòðè÷íèé «Òåðì³ÿ» (³ííèöÿ), ïîòóæí³ñòþ 4,5/220; 6,0/ 220;6,0/380;9,0/380;12,0/380; 18,0/ 380 êÂò/Â. Òðè ñòóïåí³ ðåãóëþâàííÿ ïîòóæíîñò³. Òðèð³âíåâà ñèñòåìà çàõèñòó. Âáóäîâàíèé öèðêóëÿö³éíèé íàñîñ (º âàð³àíò áåç íàñîñà). Êîìïàêòí³ ðîçì³ðè. Ãàðàíò³ÿ. Ö³íà: â³ä 1575 ãðí. Êîíòàêòè: 097-702-28-51; 063-225-87-22 petrolviv98@mail.ru

Ãàçîâó ïëèòó, â-âà Ïîëüùà, á/â. Êîíòàêòè: 050-720-52-49

Êîòåë Ê×Ì 4Ì, á/â. Êîíòàêòè: 067-888-90-55

Ãàçîâó ïëèòó, Íîðä-501-4, ðîçì³ð 85õ60õ50, á³ëîãî êîëüîðó, íîâà. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-88-15, 75-72-88

Êîòåë íà ãàç, ÷àâóííà òîïêà, 25 êÂò, á/â. Êîíòàêòè: 097-645-13-78

Ãàçîâó ïëèòó. Êîíòàêòè: 25-02-21, 066-082-13-35 Ãàçîâó, åëåêòðè÷íó, ñêëîêåðàì³÷íó ïëèòó. Êîíòàêòè: 099-048-81-13 Åëåêòðè÷íó ïëèòó. Êîíòàêòè: 050-197-50-20 Çì³øóâà÷ äëÿ âàííè. Ö³íà: 80 ãðí. Êîíòàêòè: 75-06-36 Êåðàì³÷íèé åëåêòðîêàì³í. Êîíòàêòè: 099-048-81-13 Êèï’ÿòèëüíèê äëÿ âîäè òà ï³ä³ãð³âà÷ äëÿ ïèâà, âèíà. Îá’ºì 10 ë, 20 ë, ³ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³. Òåðìîðåãóëÿòîð â³ä 30 äî 110º Ñ. Ãàðàíò³ÿ 12 ì³ñ., â-âî Ïîëüùà. Ö³íà: 1240 ãðí. Êîíòàêòè: 067-757-47-95 Êèñíåâèé áàëîí. Êîíòàêòè: 096-118-78-10

Óìèâàëüíèê, ãîëóáèé, íîâèé. Êîíòàêòè: 24-59-64 Óìèâàëüíèê, ìèéêó êóõîííó, á/â. Êîíòàêòè: 050-720-52-49 Óí³òàç, â-âà Ãîëëàí䳿. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 75-06-36 ×àâóííèé ðàä³àòîð, 11 ñåêö³é. Êîíòàêòè: 72-62-98, 066-746-56-21 ×àâóíí³ áàòàðå¿, 7 øò. Êîíòàêòè: 066-427-58-39 ×àâóíí³ ðàä³àòîðè, á/â. Êîíòàêòè: 098-669-78-90

Ìèéêó, 50õ50 ñì, á/â. Ö³íà: Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 097-783-47-69, 23-42-91 ̳äíèé Ñ. À. íà ïðîòî÷íó âîäó. Êîíòàêòè: 24-62-33 Íàá³ð ãàçîçâàðþâàëüíèé: øëàíãè, ð³çàêè, ðåäóêòîðè, ãàçîâ³ áàëîíè. Êîíòàêòè: 099-642-24-49, 26-55-26 Íàãð³âà÷ äçåðêàëà äëÿ âàííî¿ ê³ìíàòè, âèäàëÿº âîëîãó ç ïîâåðõí³. Êîíòàêòè: 056-725-21-75, 093-359-61-10, 050-970-76-73

Å/ñòàíö³þ, íîâó, 75 êÂò. Êîíòàêòè: 097-371-50-71 Åëåêòðè÷íó ñ³÷êàðíþ, 220 Âò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-035-20-85 Åëåêòðîãåíåðàòîð, 2,25 êÂò, â-âà Êèòàé, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-652-35-60 Êàáåëü àëþì³í³ºâèé,1,8 ìì, ä³àìåòð. Êîíòàêòè: 76-70-56, 098-263-71-55 ϳäñèëþâà÷ 100 Âò, äâ³ êîëîíêè ïî 30 Âò. Êîíòàêòè: 093-484-79-19 Ïðèëàä, òèïó Ö 7342-Ì1, åëåêòðîâèì³ðþâàëüíèé, êîìá³íîâàíèé. Êîíòàêòè: 75-78-81 Ðåäóêòîðè, ïîíèæóþ÷³, ÷åðâ’ÿ÷í³. Êîíòàêòè: 097-874-46-68

êóïëþ Åëåêòðîäâèãóíè äî 800 êÂò, òðàíñôîðìàòîðè ìàñëÿí³, ñèëîâ³ â³ä 25 äî 80000 ÊÂÀ, ðåäóêòîðè ïðîìèñëîâ³. Êîíòàêòè: 067-552-86-95, 050-488-18-89 Çâàðþâàëüíèé àïàðàò, ðàäÿíñüêîãî â-âà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 097-645-13-78

Ìè ìàºìî íàâàæèòèñü áóòè ñîáîþ, íåçâàæàþ÷è íà ñòðàõ ÷è äèâàöòâà, ÿê³ ìîæåìî ïîêàçàòè.

Êîòëè ³ñìàí Âàéëåíò, ãàðàíò³ÿ, îáñëóãîâóâàííÿ. Êîíòàêòè: 063-859-57-55 Ìåòàëíâó âàííó, ðîçì³ð 1,70õ0,7, á³ëîãî êîëüîðó, â-âî ²òàë³ÿ, íîâà. Ö³íà: 620 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-88-15, 75-72-88

Äð³ò í³õðîìîâèé, ì³äíèé, íåðæàâ³þ÷èé, îöèíêîâàíèé, ÷îðíèé. Êîíòàêòè: 050-197-50-20

×àâóíí³ ðàä³îòîðè, á/â, òà êîòåë Ê×Ì. Êîíòàêòè: 050-777-84-50 ×àâóííó âàííó, á/â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-888-78-93 «Áóðæóéêó». 097-352-17-22

Êîíòàêòè:

«Áóðæóéêè», êàì³íè, êîíâåêòîðè íà äðîâà, òâåðäå ïàëèâî, äèç. ïàëèâî, öèðêóëÿö³éí³ íàñîñè ñèñòåì îïàëåííÿ, ç ͳìå÷÷èíè, á/â. Êîíòàêòè: 067-708-22-88

êóïëþ

Êíîïêè ÊÓ-92, áëîêè Á²-4,6, ÁÏÇ-401, ìàíîìåòðè, êîíòàêòîðè, äàò÷èêè ð³âíÿ òåìïåðàòóðè, ðîçä³ëþâàëüí³ ìåìáðàíè, ê³íöåâ³ âèìèêà÷³. Êîíòàêòè: 095-888-22-44 Ïåðåìèêà÷³ ÏÌÎÂ, ÌÊÂ, ÁÓ-21, äàò÷èêè ÄÒÊÁ, ñèðåíè ÏÂÑÑ, áàðîìåòðè, àíåìîìåòðè, äèíàìîìåòðè, ðåëå ïîòîêà Ðϲ, âîëüòìåòðè ÂÀ-240. Êîíòàêòè: 097-484-93-05

Áðóê³âêà, ïðîôåñ³éíå Ìóðóþ óí³âåðñàëüí³ ïå÷³, âêëàäàííÿ. Êîíòàêòè: ç ôóíêö³ºþ íàãð³âàííÿ 0 6 7 - 3 6 1 - 0 7 - 0 7 , âîäè, â ñàóíó, õë³áî-áóëî÷í³ 099-416-44-14 ïå÷³, êàì³íè òà ³íø³, íà áóäüÁóä³âåëüí³ ðîáîòè: àìñò- ÿêèé âèä ïàëèâà. Íàäàì ðîíã, ã³ïñîêàðòîí, øïàêë³âêà, êîíñóëüòàö³¿ ïî áóä³âíèöòïëèòêà, â³äêîñè, åëåêòðèêà, âó. Êîíòàêòè: 099-346-43-32 øïàëåðè (ð³äê³). Êîíòàêòè: 099-723-93-17, Ñàøà Áóä³âåëüí³ òà ðåìîíòí³ ðîáîòè: âêëàäàííÿ ïëèòêè, øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà òà ³íø³. Êîíòàêòè: 067-393-12-47, 099-002-94-12 Áóä³âåëüí³ òà ðåìîíòí³ ðîáîòè: ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, ã³ïñîêàðòîí, îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Êîíòàêòè: 050-246-99-65

òà ³íø³ ðîáîòè. Êîíòàêòè: 095-529-53-53 Âèâ³ñêè ñâ³òëîâ³, øòåíäåðè, êóòî÷êè ñïîæèâà÷à. Ôàñàäè ç êîìïîçèòó, ïîêëåéêà â³òðèí. Ö³íà: Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-985-55-19

2.7. Áóä³âåëüí³, ìîíòàæí³, ðåìîíòí³ ðîáîòè òà äèçàéí

Âèêîíóºìî ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³, çåìëÿí³, áåòîíí³, ïîêð³âåëüí³, ôàñàäí³ ðîáîòè òà âíóòð³øíº îçäîáëåííÿ. Êîíòàêòè: 067-361-07-07 Âèêîíóºìî «íóëüîâ³» öèêëè, ìîíòàæ ôóíäàìåíòíèõ áëîê³â ç äîñòàâêîþ, ðîç÷èíîì, êðàíîì, ðîçáèâêîþ, îïëàòîþ ðîá³òíèê³â, ³íæåíåðíîþ ï³äãîòîâêîþ (1 øò. – 600 ãðí). ˳öåíç³ÿ À ¹ 512977 â³ä 09.04.2010ð. Ìîæëèâèé áàðòåð. Êîíòàêòè: 067-370-45-34, 050-378-06-26, 29-02-35 www.bbo.at.ua Âêëàäàííÿ ïëèòêè, ï³äìóðóâàííÿ âàííè, ñóïóòí³ ðîáîòè. Êîíòàêòè: 098-976-86-33, 050-060-68-93 Âñ³ âèäè âíóòð³øíüî-ðåìîíòíèõ ðîá³ò, «ï³ä êëþ÷», óòåïëåííÿ áóäèíê³â, «êîðî¿ä», «áàðàíåê». Êîíòàêòè: 050-223-23-76

Ïðîôåñ³éíî òà ÿê³ñíî. Êîíòàêòè: 050-245-43-23, 096-486-94-54

ïðîïîíóþ

Ãàçîâó êîëîíêó, ³íîçåìíîãî â-âà, á/â, ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 29-59-80, 050-888-48-80

Ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, á/â, 80õ60õ60, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-328-01-80

Äóøîâó êàá³íó, á/â. Êîíòàêòè: 050-378-59-66

Áåòîíí³ ðîáîòè ç âèêîðèñòàííÿì ñïåöòåõí³êè, ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³ — 30 êóá. ì/äåíü (720 ãðí./êóá. ì — ãîòîâèé áåòîí ìàðêè 200 + ðîáîòà). Êîíòàêòè: 095-114-30-96

Ìàëÿðí³ ðîáîòè, øïàêë³âêà, øïàëåðè, ã³ïñîêàðòîí, ïëèòêà, ñàíòåõí³êà, âàãîíêà, åëåêòðîìîíòàæ, ëàì³íàò, ïàðêåòí³ äîøêè. Êîíòàêòè: 24-20-66

Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Êîíòàêòè: 063-859-57-55

Åëåêòðîâîäîíàãð³âà÷, ïîòóæí³ñòþ äî 1,5 êÂò. Ö³íà: Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 063-449-43-97

Áðèãàäà áóä³âåëüíèê³â âèêîíóº âñ³ âèäè âíóòð³øí³õ áóä³âåëüíî-îçäîáëþâàëüíèõ ð î á ³ ò. Ê î í òà ê òè: 067-124-00-51

Î÷èùåííÿ ïîâåðõîíü ï³ñêîñòðóéíèì îáëàäíàííÿì (ìåòàë, öåãëà, áåòîí, ãðàí³ò…). Êîíòàêòè: 067-361-07-07

Ñèñòåìè âåíòèëÿö³¿, êîíäèö³þâàííÿ òà ïîâ³òðÿíîãî îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 095-245-96-86 www.klimatvdomi.com

Êîòåë, 73 êóá. ì, 10 øò., á/â. Êîíòàêòè: 066-138-92-09

Áðèãàäà âèêîíóº ðåìîíò òà ìîíòàæ äàõ³â áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³ òà áóäü-ÿêèìè ìàòåð³àëàìè, ³íø³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Êîíòàêòè: 066-217-00-74, 050-078-02-26 Ïîñëóãè àðõ³òåêòóðíîãî äèçàéíó. Êðåàòèâí³ ³äå¿. Ïîïåðåäí³ åñê³çè, 3Dçîáðàæåííÿ ãîòîâèõ ïðèì³ùåíü, ðîçñòàíîâêà òà äèçàéí ìåáë³â, ïàêåò êðåñëåíü. Êîíòàêòè: 23-90-24, 097-777-75-15, 066-308-20-62, Âàëåð³é

ÂÊËÀÄÀÍÍß ÁÐÓʲÂÊÈ, ÌÎÍÒÀÆ ÏÎÐÅÁÐÈʲ ÒÀ ÁÎÐÄÞвÂ. ò.050-27-65-277 ÂÊËÀÄÀÞ ÁÐÓʲÂÊÓ, ÿê³ñíî, ï³äõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà ³íäèâ³äóàëüíèé.

ò. 050-945-01-43

ªâðîðåìîíò êâàðòèð, øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåºííÿ øïàëåð. Êîíòàêòè: 78-98-89, 097-764-22-01

Ãàçîâó êîëîíêó, á/â, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 066-217-77-24, 26-63-38

Ãàçîâó êîëîíêó Àâòîêëàâ, ðàäÿíñüêîãî â-âà, á/â, ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 050-888-48-80

Óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì, «êîðî¿ä», «áàðàíåê». ßê³ñíî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-217-73-28

Âèêîíóºìî çàãàëüíîáóä³âåëüí³ ðîáîòè ç íóëÿ «ï³ä êëþ÷». ˳öåíç³ÿ ñåð³ÿ À ¹ 512977 â³ä 09.04.2010 ð. Êîíòàêòè: 067-370-45-34; 050-378-06-26, 29-02-35 www.bbo.at.ua

Ðàä³àòîðè îïàëåííÿ ñòàëåâ³ «Òåðì³ÿ» (³ííèöÿ). Ðîáî÷èé òèñê – 1,6 ìÏà; òèñê ïðè âèïðîáîâóâàíí³ – äî 6,0 ìÏà. Ðîçì³ðè: âèñîòà – 40 ñì; äîâæèíà – â³ä 30 äî 200 ñì. Ãàðàíò³ÿ – 10 ðîê³â. Ö³íà: 225 ãðí./øò. Êîíòàêòè: 097-702-28-51; 063-225-87-22 petrolviv98@mail.ru

Îá³ãð³âà÷ ³íôðà÷åðâîíèé. Åêîíîìíå îïàëåííÿ áåç ãàçó ç íèçüêèì åíåðãîñïîæèâàííÿì Ö³íà: â³ä 506 ãðí. Êîíòàêòè: 056-725-21-74, 050-970-76-73, 067-562-33-71 heating@ua.fm

Âèòÿæêó äëÿ êóõîííî¿ ïàíåë³, íîâó òà á/â. Êîíòàêòè: 28-02-07, 050-081-36-76, 098-838-02-08

Óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì, «áàðàíåê», «êîðî¿ä», ñàéäèíã. Êîíòàêòè: 095-529-53-53

Âèêîíóºìî âíóòð³øí³ åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè: ìîíòàæ ë³÷èëüíèê³â, ïðîâåäåííÿ åëåêòðèêè â áóäèíêàõ òà êâàðòèðàõ. Êîíòàêòè: 066-217-00-74

Çàì³íà òðóá, ë³÷èëüíèê³â, óí³òàç³â, óìèâàëüíèê³â, ðàä³àòîð³â, ìîíòàæ îïàëåííÿ, êîòë³â, êîëîíîê, áîéëåð³â, êàíàë³çàö³ÿ, òåïëà ï³äëîãà, âîäîïðîâ³ä, ÿê³ñòü âèùà çà ö³íó. ˳ö..ÀÀ ¹068300 24.04. ð. Êîíòàêòè: (0332) 23-15-10, 72-13-32, 050-907-13-97

Ïëèòó ãàçîâó Åëåêòà, á/â. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 050-695-13-79

Ïîñëóãè ç îáøèâêè âàãîíêîþ, óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì, «êîðî¿ä». Êîíòàêòè: 050-378-79-52, 095-218-12-21

Ñàéäèíã, Êàíàäà, ï³äïîêð³âåëüíà ï³äøèâêà: ïðîäàæ, ìîíòàæ, âè¿çä íà çàì³Âàãîíêà, øïàêëþâàííÿ, ðè äî ê볺íòà, äîñòàâêà. ëàì³íàò, ïëèòêà, ã³ïñî êàðòîí, Êîíòàêòè: 095-722-94-90, øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, ìàëÿðí³ Ìèõàéëî

Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò êâàðòèð, îô³ñ³â, áóäèíê³â: â³ä äèçàéíïðîåêòó äî çäà÷³ îá’ºêòà «ï³ä êëþ÷». Íàä³éíî, ÿê³ñíî, ïðîïîíóþ äîñòóïí³ ö³íè. Êîíòàêòè: Ïðîêàò åëåêòðî³íñòðó- 096-571-31-68 ìåíò³â: â³äá³éíèêè, Åëåêòðèêà â áóäèíêàõ, ïåðôîðàòîðè, ïàðêåòíî- êâàðòèðàõ òà äà÷àõ. Âëàøòóøë³ôóâàëüí³ ìàøèíè, ðèø- âàííÿ íîâî¿, çàì³íà ñòàðî¿ òóâàííÿ òà ³í. Êîíòàêòè: åëåêòðîïðîâîäêè, ë³÷èëüíèê³â, 067-361-07-07, 0(332) ùèòê³â, àâòîìàò³â, ñâ³òèëü71-70-24 íèê³â, âèìèêà÷³â, ðîçåòîê ³ ò. ä. Ðåìîíò åëåêòðî- òà áåíçî³íñòðóìåíò³â, çàòî÷óâàííÿ ëàíöþã³â. Êîíòàêòè: 0 6 7 - 3 6 1 - 0 7 - 0 7 , 0(332)71-70-24

Íàòÿæí³ ñòåë³, ëàêîâ³ òà ìàòîâ³, â³ä 120 ãðí./êâ. ì, ìîíòàæ çà äîáó. Ãàðàíò³ÿ 12 ðîê³â. Êîíòàêòè: ÒÌ «Ñó÷àñí³ ñòåë³» 28-51-88, 050-339-93-21

ОГОЛОШЕННЯ ДРУКУЮТЬСЯ ПРОТЯГОМ ДВОХ ТИЖНІВ e-mail: 77-00-99@lutsk.afisha-info.com Адреса редакції: 43016, м. Луцьк, вул. Гаврилюка, 14

Âèãîòîâëåííÿ ìåòàëîêîíñòðóêö³é: ñõîäè, êîçèðêè, ê³îñêè òà ³íøå.

ò.050-378-79-52, 095-218-12-21


27

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

ÌÅÁ˲ ®

3.1. Ìåáë³ òà ³íø³ ïðåäìåòè ³íòåð’ºðó ïðîäàì

³òàëüíþ (3000 ãðí.), ñïàëüíèé ãàðí³òóð (2000 ãðí.), á/â. Êîíòàêòè: 050-887-31-04 4 ñò³ëüö³. Ö³íà: 80 ãðí. Êîíòàêòè: 068-551-07-22, 23-45-14

Äèâàí-«ìàëÿòêî», ñïàëüíå ì³ñöå 73õ190 ñì, á/â, ³äåàëüíèé ñòàí. Êîíòàêòè: 24-45-23, 066-631-22-18, 067-332-41-00 Äèâàí-«ìàëÿòêî». Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 066-381-70-85

Ì’ÿêó ÷àñòèíó, äèâàí, äâîñïàëüíå ë³æêî ç îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì, âåëèêå êð³ñëî, øàôó, ñò³ë ïèñüìîâèé, òðåëüÿæ, êîìîä. Êîíòàêòè: 23-61-21 Ì’ÿêó ÷àñòèíó, õîðîøèé ñòàí, á/â. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 050-806-55-32

1,5-ñïàëüíå ë³æêî, äåðåâ’ÿíå, á/â. Êîíòàêòè: 71-05-65

5-äâåðíó øàôó ç àíòðåñîëÿìè. Ö³íà: 4200 ãðí. Êîíòàêòè: 26-81-70, 095-155-71-16

1,5-ñïàëüíå ë³æêî. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 28-23-68, 063-668-54-77

6 ì’ÿêèõ êð³ñåë. Êîíòàêòè: 73-81-90, 067-768-38-93

Æóðíàëüíèé ñòîëèê. Ö³íà: 30 ãðí. Êîíòàêòè: 71-57-11, 095-563-83-07

1-ñïàëüíå ë³æêî, ç ìàòðàöîì. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 28-23-68, 063-668-54-77

Äâà 1,5-ñïàëüíèõ ë³æêà, ç ìàòðàöîì, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-068-74-30

Êíèæêîâó øàôó, 3 ïîëèö³, ïèñüìîâèé ñò³ë, â-âà ͳìå÷÷èíè. Êîíòàêòè: 72-52-24

1-ñïàëüíå ë³æêî, õîðîøèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 098-308-03-68, Ñåðã³é

Äâà ë³æêà â³ä ñïàëüíîãî ãàðí³òóðó «Äîáðîìèëü», ç íàêëàäêàìè, 2-ñòîðîíí³é ìàòðàö, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 095-383-89-67, 26-19-60

Êîìîä, 5 øóõëÿä. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 26-81-70, 095-155-71-16

Ïèñüìîâèé ñò³ë, á/â. Êîíòàêòè: 098-308-03-68, Ñåðã³é

Êîìîä, òóìáó, øàôó. Êîíòàêòè: 096-733-74-03

ϳäë³òêîâèé ðîçêëàäíèé äèâàí-ë³æêî, 185õ85. Êîíòàêòè: 050-269-79-08

2-, 3-äâåðíó øàôó, ç àíòðåñîëÿìè, á/â. Êîíòàêòè: 26-58-91

Æóðíàëüíèé ñò³ë. Êîíòàêòè: 097-741-73-17

Íàâ³ñíó øàôó ó âàííó ê³ìíàòó. Êîíòàêòè: 26-01-45, 097-442-29-00 Íîâèé ðîçêëàäíèé äèâàí. Êîíòàêòè: 28-23-68 Ïèñüìîâèé ñò³ë, 2 øò. Ö³íà: 650 ãðí. Êîíòàêòè: 26-81-70, 095-155-71-16

2-äâåðíó ïîë³ðîâàíó øàôó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 72-58-52, 050-928-15-45, 095-188-90-32

Äâà ì’ÿêèõ êð³ñëà, ïðèõîæó 3,40 ì, òóìáî÷êó ï³ä òåëåâ³çîð. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 71-52-23, 050-551-43-66

Êîìï’þòåðíèé ñòîëèê, êóòîâèé, ñò³ë-òóìáó ï³ä òåëåâ³çîð. Êîíòàêòè: 050-100-32-73

2-äâåðíó øàôó äëÿ îäÿãó, ç àíòðåñîëÿìè. Êîíòàêòè: 74-40-85, 050-955-73-80

Äâà ñò³ëüö³, á/â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-309-17-11

Êóõíþ Ìàãäà, â-âî Ïîëüùà, ñâ³òëîãî êîëüîðó, â³ëüõà, á/â. Êîíòàêòè: 095-887-53-16

Ïîëüñüêó ñò³íêó, âèøíåâîãî êîëüîðó, äîâæèíà 4,05 ì, á/â. Êîíòàêòè: 78-73-85, 095-001-75-77

Äâ³ 2-äâåðí³ òóìáè, îäíà — ëàêîâàíà, äðóãà — ìàòîâà. Êîíòàêòè: 78-56-29, 067-850-98-08

Êóõíþ, 2,55 ì, ìîæë. ïðîäàæ ÷àñòèíàìè. Êîíòàêòè: 098-895-00-18

Ïðèõîæó, â êîðèäîð, á/â, ñâ³òëîãî êîëüîðó, âèñîòà — 3 ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 71-23-06, 050-713-88-76

2-äâåðíó øàôó ç àíòðåñîëÿìè âíèçó äëÿ âåðõíüîãî îäÿãó, òåìíîêîðè÷íåâîãî ê îëüîðó, ìàòîâà, 215õ90. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 097-502-82-02 2-äâåðíó øàôó ç àíòðåñîëÿìè, ìàéæå íîâà. Êîíòàêòè: 24-56-31, 066-713-85-00 2-äâåðíó øàôó ç àíòðåñîëÿìè, ìàéæå íîâà. Êîíòàêòè: 24-56-31, 066-713-85-00 2-ñïàëüíå ë³æêî, â-âî Ïîëüùà, â õîðîøîìó ñòàí³, êîë³ð ãîð³õ, á/â. Êîíòàêòè: 067-240-15-66, 050-438-38-79 2-ñïàëüíå ë³æêî, ç ìàòðàöîì Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 28-23-68, 063-668-54-77 2-ñïàëüíå ë³æêî, õîðîøèé ñòàí, á/â. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-806-55-32 3-äâåðíó øàôó ç àíòðåñîëÿìè. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 24-85-71

Äâ³ øàôè äëÿ êíèã. Êîíòàêòè: 72-23-06 Äâ³ øàôè, êîìîä, 3-ÿðóñíèé, òàõòó, ñâ³òëîãî êîëüîðó. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-99-39 Äâ³ øàôè, íîâ³, óïàêîâàí³. Êîíòàêòè: 26-58-91 Äåðåâ’ÿíå ë³æêî, ñåðâàíò, ðîçì³ð 1,5õ1,80. Ö³íà: Äåøåâî. Êîíòàêòè: 095-284-92-77 Äåðåâ’ÿíå òðþìî, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, ñó÷àñíèé äèçàéí, îäíå äçåðêàëî, øóõëÿäà. Ö³íà: 350 ãðí. Êîíòàêòè: 050-726-31-20 Äèâàí ç ïîäóøêàìè, ñó÷àñíèé äèçàéí, ë³æêà. Êîíòàêòè: 095-941-82-21

3-äâåðíó øàôó, áåç àíòðåñîëåé. Êîíòàêòè: 25-63-51, 099-239-70-80

Äèâàí, âèøíåâîãî êîëüîðó, ðîçêëàäíèé, â õîðîøìó ñòàí³. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-859-05-38, Ìàðèíà

3-äâåðíó øàôó, ëþñòðó íà 3 ëàìïè, êàðíèç. Êîíòàêòè: 068-551-07-22, 23-45-14

Äèâàí, äèâàí-«ìàëÿòêî», øàôó, ðîçêëàäíå êð³ñëî. Ö³íà: Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 24-04-33, 76-08-75

3-äâåðíó øàôó, ñâ³òëîãî êîëüîðó, 1-ñïàëüíå ë³æêî, äåðåâ’ÿíå. Êîíòàêòè: 23-66-77, 050-528-37-78

Äèâàí, ñò³ëüö³ òà ³íø³ êîðïóñí³ ìåáë³, á/â. Êîíòàêòè: 25-88-03

3-äâåðíó øàôó, ñâ³òëîãî êîëüîðó. Ö³íà: 100-150 ãðí. Êîíòàêòè: 71-21-39

Äèâàí-«êíèæêó», áîðäîâî-áåæåâîãî êîëüîðó, º í³øà äëÿ á³ëèçíè, 2,20õ1,50, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 78-37-65, 050-585-56-15

Êó õíþ, ñâ³òë î ãî ê îë ü î ðó, 1 øàôà 80õ30, 2 øàôà 60õ30, òóìáó 60õ60, âèñîòà 80 ñì, ìèéêó 80õ50. Ö³íà: 650 ãðí. Êîíòàêòè: 099-284-52-72 Êóõíþ, ñó÷àñíó, ôàáðè÷íó, äèâàí-«ìàëÿòêî», êîìï’þòåðíèé ñò³ë, êîìîä, òóìáó äëÿ âçóòòÿ. Êîíòàêòè: 095-941-82-21 Êóõîíí³ òóìáè, â-âî Ïîëüùà, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-914-31-45 Êóõîííó øàôó, á/â. Ö³íà: 30 ãðí. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69 ˳æêî ç ìàòðàöîì, 90õ1,90. Êîíòàêòè: 26-81-70, 095-155-71-16 ˳æêî-«ìàëÿòêî», õîðîøèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 050-610-79-14

Ñò³ë-òóìáó, òåìíî-âèøíåâîãî êîëüîðó. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 050-716-60-35 Ñò³ëüö³, ç³ ñïèíêàìè í³êåëüîâàíèìè, íèçüê³ òà âèñîê³, á/â, Êîíòàêòè: 050-916-31-19, 23-06-32 Ñ ò ³ í ê ó â ä è ò ÿ ÷ ó ê ³ ì í à ò ó, ñ â ³ ò ë î ã î ê î ë ü î ð ó, ò ð è ñ å ê ö ³ ¿ ò à ø à ôó. Ê î í òà ê ò è : 2 4 - 2 7 - 8 7 , 050-978-35-94 Ñò³íêó Âîëèíü, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-833-06-36 Ñò³íêó Âîëèíü, øàôó 2-äâåðíó, ñïàëüíèé ãàðí³òóð, íåäîðîãî, á/â. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-414-49-40

Ïðèõîæó, äîâæèíà 1,6 ì. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 050-610-74-34

Ïðèõîæó, ñó÷àñíèé äèçàéí, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-668-91-16 Ðîçêëàäíå êð³ñëî, íà ïðóæèííîìó ìàòðàö³, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 050-804-89-30 Ðîçêëàäíèé äèâàí. Êîíòàêòè: 095-870-74-76 Ñåðâàíò, 2-ÿðóñíèé, á/â, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 350 ãðí. Êîíòàêòè: 050-804-89-30

Ñò³íêó Ïðîë³ñîê, õîðîøèé ñòàí, á/â, äåøåâî. Êîíòàêòè: 25-23-68, 066-626-67-39 Ñò³íêó Ðóòà, òåìíîãî êîëüîðó, 5 ñåêö³é. Êîíòàêòè: 24-27-87, 050-978-35-94 Ñò³íêó, 2-äâåðíó øàôó. Êîíòàêòè: 095-132-81-18

Ëþñòðó, á/â. Êîíòàêòè: 050-243-17-03, 25-84-17

Ñò³íêó, â-âà Ïîëüùà, êîë³ð ìàêàãîí, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 24-97-64, 095-561-09-02

Ì’ÿêó ÷àñòèíó: äèâàí, êð³ñëà, 2 øò., õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 095-561-09-02, 76-96-32

Ñïàëüíþ Åêñïàçà, ïðèõîæó. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 71-52-88, 096-905-00-99

Ñò³íêó, ðîçêëàäíèé, íàäóâíèé äèâàí, íà 5-òè ïîçèö³ÿõ, ç åëåêòðîäâèãóíîì. Êîíòàêòè: 096-733-74-03

Ìåáë³ â äèòÿ÷ó ê³ìíàòó, õîðîøèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 063-228-04-60

Ñïàëüíþ Åêñòàçà: øàôà, òðåëüÿæ, 2-ñïàëüíå ë³æêî. Êîíòàêòè: 72-23-06

Ñòîëèê, ï³ä òåëåâ³çîð, á/â. Êîíòàêòè: 25-91-94

Ì’ÿêèé êóòî÷îê, 165 õ 240. Ö³íà: 3100 ãðí. Êîíòàêòè: 28-23-68, 063-668-54-77

3-äâåðíó øàôó, òåìíîãî êîëüîðó, á/â. Ö³íà: 250-300 ãðí. Êîíòàêòè: 71-21-39

Äèâàí-«êíèæêó». Òåðì³íîâî. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 063-620-05-79, 091-976-59-73

Ì’ÿêèé êóòî÷îê, º í³øà äëÿ á³ëèçíè, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-234-15-02, 098-937-32-72

3-äâåðíó øàôó, õîðîøèé ñòàí, á/â. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-783-47-69, 23-42-91

Äèâàí-«ìàëÿòêî», çåëåíîãî êîëüîðó, á/â. Êîíòàêòè: 78-56-29, 067-850-98-08

Ì’ÿêèé êóòî÷îê: 2 äèâàíè-«ìàëþòêè», ðîçêëàäí³ êð³ñëà. Êîíòàêòè: 093-638-02-78

Òðè äèâàíè, á/â. Êîíòàêòè: 26-58-91 Òðþìî ç îâàëüíèì äçåðêàëîì, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 24-97-64, 095-561-09-02 Òóìáî÷êè, á/â. Êîíòàêòè: 23-10-39, 098-308-03-68 Òóìáî÷êó, ï³ä òåëåâ³çîð, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 25-84-17 Øàôó, òåìíî-âèøíåâîãî êîëüîðó, 210õ90õ45. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 050-716-60-35 Øàôó-«ïåíàë», äëÿ ïîñóäó, á³ëîãî êîëüîðó, 1,80õ52. Ö³íà: 100 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 78-37-65, 050-585-56-15

Ïðèõîæó, êîìîä, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-941-82-21

Ñèðîâèíó ãîð³õà äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â. Êîíòàêòè: 066-427-58-39, 75-19-91

Ìåáë³ äëÿ äîìó: êîìîä, òóìáà òà ³íøå. Êîíòàêòè: 096-733-74-03

Òðåëüÿæ, áåç äçåðêàëà, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 063-620-05-79, 091-976-59-73

Íà ôåñòèâàë³ ïèâà áóâ ò³ëüêè îäèí á³î-òóàëåò, ÿêèé çà êàñîâèìè çáîðàìè ïåðåâåðøèâ ôiëüì Àâàòàð...

Ñò³íêó, â-âà Ëèòâà, ñâ³òëî-êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 24-97-64, 095-561-09-02

Ëþñòðó ç òðüîìà ïëàôîíàìè. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 75-06-36

Òàõòó, ðîçêëàäíà. Êîíòàêòè: 068-138-72-21

Ïîäâ³éíèé êàðíèç, 2,5 ì. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 75-06-36

Ñåðâàíò. Ö³íà: 350 ãðí. Êîíòàêòè: 25-78-50, 066-419-58-89

Äèâàí-«êíèæêó». Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 099-261-63-09

3-äâåðíó øàôó, ïîë³ðîâàíà, á/â, 181õ127. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 097-502-82-02

Ñò³ë-òóìáó, òåìíî-âèøíåâîãî êîëüîðó. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 050-716-60-35

Ñòiíêó, ñâiòëîãî êîëüîðó. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 200 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 72-91-04, 050-198-50-04 Ñò³ë êóõîííèé, ðîçêëàäíèé, äóá. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69 Ñò³ë, ðîçêëàäíèé. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 097-244-73-07, 26-09-04 Ñò³ë, ñêëàäíèé, ïîë³ðîâàíèé, á/â, 2-äâåðíó øàôó, ñò³ëåöü, îáåðòîâèé, ìåòàëåâèé. Êîíòàêòè: 75-78-81

Òàáóðåòêè, êîë³ð — á³ëèé ç ÷åðâîíèì, äåøåâî. Êîíòàêòè: 78-37-65, 050-585-56-15 Òàõòó Ëàäà, á/â. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 097-244-73-07, 26-09-04 Òàõòó Ëàäà, á/â. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 097-244-73-07, 26-09-04 Òàõò ó, â õîðîøîì ó ñòàí³, ç â³äñ³êîì äëÿ á³ëèçíè, ðîçì³ðè 190õ80 ñì. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-607-82-58

Øàôó-êóïå, â õîðîøîìó ñòàí³, äîâæèíà 2,05 ì, âèñîòà – 2,1 ì, ãëèáèíà-64 ñì. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 095-429-68-72 kykla1984@bk.ru «Ðîçêëàäà÷êó». 066-378-53-16, 063-770-23-56

Êîíòàêòè: 71-12-29,

êóïëþ Äâ³ øóõëÿäè â³ä ñò³íêè Âîëèíü, êîë³ð ãîð³õ. Êîíòàêòè: 25-61-06, 066-070-08-28 Äèâàí, á/â, øê³ðÿíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-223-84-61 Ñò³íêó òà 2-äâåðíó øàôó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-132-81-18

ïðîïîíóþ Ìåáë³ íà çàìîâëåííÿ: øàôè-êóïå, êîìï’þòåðí³ ñòîëè, â³òàëüí³, ïðèõîæ³, îô³ñí³ ìåáë³. Âè¿çä äî ê볺íòà òà ïðîâåäåííÿ çàì³ð³â áåçêîøòîâíî. Êîíòàêòè: 099-005-19-46


ÔÀÊÒÈ. ÊÎÌÅÍÒÀв 28 Êîíôë³êò ÷åðåç Óêðà¿íó Ó ïàòð³àðõà Êèðèëà ³ ïàòð³àðõ³â íàéñòàðøèõ öåðêîâ – ñâàðêà ÷åðåç Óêðà¿íó. Îñòàíí³ çàêëèêàëè Ðîñ³éñüêó ïðàâîñëàâíó öåðêâó äîòðèìóâàòèñÿ ñâ êàíîí³÷íî¿ òåðèòîð³¿. Îñê³ëüêè â òîìîñ³ 1924 ðîêó – óãîä³ ïðî çàñíóâàííÿ öåðêîâ, Êîíñòàíòèíîïîëüñüêèé ïàòð³àðõàò êîíñòàòóâàâ, ùî í³êîëè çàêîííèì ÷èíîì íå â³äìîâëÿâñÿ â³ä ñâ þðèñäèêö³¿ íàä Êè¿âñüêîþ ìèòðîïî볺þ. Ñòîñîâíî æ âñ³º¿ Ìîñêîâñüêî¿ ïàòð³àðõ³¿ òà ¿¿ êàíîí³÷íèõ êîðäîí³â Êîíñòàíòèíîïîëüñüêèé ñîáîð äîòðèìóºòüñÿ òîìîñó 1589 ðîêó, çã³äíî ç ÿêèì òåðèòîð³ÿ íèí³øíüî¿ Óêðà¿íè íå âõîäèòü äî ñêëàäó Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó. Êîíôë³êò ïîëÿãຠâ òîìó, ùî ïàòð³àðõ Ìîñêîâñüêèé Êèðèë áëîêóº áàãàòî ð³øåíü íàéñòàð³øèõ öåðêîâ ñâ³òó. Ñîáîð ïðåäñòîÿòåë³â íàéñòàðøèõ ïàòð³àðõàò³â ââàæàº, ùî ÐÏÖ íåîá´ðóíòîâàíî áà÷èòü ñåáå íà ÷îë³ ñâ³òîâîãî ïðàâîñëàâ’ÿ. ×åðåç íîâ³ ð³øåííÿ Ñîáîðó Ìîñêîâñüêèé ïàòð³àðõàò ìîæå âòðàòèòè íå ò³ëüêè âïëèâ, à é áóäå çìóøåíèé ðîçì³ùóâàòè ñâî¿ öåðêâè ò³ëüêè íà òåðèòî𳿠Ðîñ³¿. Ïàòð³àðõè ÷îòèðüîõ íàéñòàð³øèõ öåðêîâ ñâ³òó çáèðàþòüñÿ ñêëèêàòè Âåëèêèé (Âñåïðàâîñëàâíèé) Ñîáîð – âèùèé ðåë³ã³éíî-çàêîíîäàâ÷èé îðãàí, ÿêèé ìîæå âèð³øèòè êîíôë³êò ç ÐÏÖ. Àëå ÷åðåç ñèñòåìó, çà ÿêîþ ïðèéìàºòüñÿ òàêå ð³øåííÿ, ùå ç ëþòîãî öüîãî ðîêó ðóõ â íàïðÿìêó ñêëèêàííÿ Ñîáîðó ïðèïèíèâñÿ. Ó ñòîëèö³ Òóðå÷÷èí³ Ñòàìáóë³ ïàòð³àðõè Êîíñòàíòèíîïîëÿ, Ñòàìáóë º ïðåñòîëîì Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî ïàòð³Îëåêñàíäð³¿, Àíò³îõ³¿, ªðóñàëèìó, à òàêîæ ïðåäñòîÿòåëü àâ- àðõàòó, ÿêîìó íàäàºòüñÿ «ïåðø³ñòü ÷åñò³» ñåðåä ïðàâîòîêåôàëüíî¿ öåðêâè ʳïðó ç³áðàëè ñïåö³àëüíèé ñîáîð. Âîíè ñëàâíèõ öåðêîâ. íàãîëîñèëè íà íåîáõ³äíîñò³ ïîâàæàòè ³ ñóâîðî äîòðèìóâàòèÍàãàäàºìî, öüîãî ðîêó ïàòð³àðõ Êèðèë â³äâ³äàâ Óêðà¿íó ñÿ ãåîãðàô³÷íèõ êîðäîí³â äëÿ âñ³õ ïðàâîñëàâíèõ öåðêîâ. íà 25 ð³÷íèöþ ×îðíîáèëÿ, ïîò³ì ïðè¿çäèâ ó Äîíåöüê ³ Õàðê³â Öèìè ñëîâàìè ïàòð³àðõè íàòÿêíóëè íà íåâèçíàííÿ êàíî- íà þâ³ëåé. 2010-ãî â³í òðè÷³ áóâ â Óêðà¿í³. ×åðãîâèé ïðè¿çä í³÷íîãî ñòàòóñó Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Ìîñêîâñü- Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõà äî Óêðà¿íè çàïëàíîâàíèé íà 14-15 êîãî ïàòð³àðõàòó â ÿêîñò³ «íåâ³ä’ºìíî¿ ÷àñòèíè» ÐÏÖ. âåðåñíÿ öüîãî ðîêó.

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó Êîðîòêî ïðî ãîëîâíå

Íà êðèòèêó òðåáà ðåàãóâàòè Âîëèíñüêèé ãóáåðíàòîð çâåðòàºòüñÿ äî ÷èíîâíèöòâà, àáè ò³ ðåàãóâàëè íà êðèòè÷í³ ïóáë³êàö³¿ ó Ç̲. «Ïðî ïîñèëåííÿ ðåàãóâàííÿ ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè îáëàñò³ íà êðèòè÷í³ ìàòåð³àëè ì³ñöåâèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿» – òàê íàçèâàºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè Âîëèíñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Áîðèñà Êë³ì÷óêà â³ä 31 ñåðïíÿ 2011 ðîêó. Ó òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ì³ñòÿòüñÿ íàñòóïí³ âèìîãè: «…ç ìåòîþ äîñòîâ³ðíîãî, ïîâíîãî ³ ñâîº÷àñíîãî ³íôîðìóâàííÿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè âñ³õ ð³âí³â, çä³éñíåííÿ ìîí³òîðèíãó (â³äñòåæåííÿ) ìàòåð³àë³â, ó òîìó ÷èñë³ é êðèòè÷íîãî õàðàêòåðó, â äðóêîâàíèõ ³ åëåêòðîííèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, â³äïîâ³äíî äî ñâîãî ïðîô³ëþ ðîáîòè ³ êîìïåòåíö³¿: 1. Êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâàì ðàéîííèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é: 1.1. Îðãàí³çóâàòè ìîí³òîðèíã êðèòè÷íèõ çàóâàæåíü ó äðóêîâàíèõ ³ åëåêòðîííèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ïðîô³ëþ ðîáîòè é êîìïåòåíö³¿. 1.2. Íåâ³äêëàäíî âæèâàòè çàõîäè ùîäî âèð³øåííÿ ïðîáëåì, â³äîáðàæåíèõ ó ìàòåð³àëàõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, à òàêîæ çä³éñíþâàòè ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ðåçóëüòàòè óñóíåííÿ íåäîë³ê³â àáî íàäàâàòè ñïðîñòóâàííÿ çà ïîñåðåäíèöòâîì òîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, äå âèñâ³òëþâàëîñÿ ïðîáëåìíå ïèòàííÿ». «…Óñòàíîâèòè ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîë³â ðàéîííèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çà íåíàëåæíå àáî íåñâîº÷àñíå ðåàãóâàííÿ íà ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ, ï³äíÿò³ çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿», – éäåòüñÿ ó ðîçïîðÿäæåíí³, êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ÿêîãî ïîêëàäåíèé íà çàñòóïíèêà ãîëîâè ÂÎÄÀ Îëåêñàíäðà Êóðèëþêà.

Âîíè áîðîëèñü çà âîëþ òà íåçàëåæí³ñòü Ôåñòèâàëü-êîíêóðñ ïîâñòàíñüêèõ ³ ñòð³ëåöüêèõ ï³ñåíü «Çà âîëþ Óêðà¿íè» â³äáóäåòüñÿ 10 âåðåñíÿ íà Âîëèí³ ó ñåë³ Íîâèé Çàãîð³â Ëîêà÷èíñüêîãî ðàéîíó. Íàãàäàºìî, ùî á³é óêðà¿íñüêèõ ïîâñòàíö³â ³ç íàöèñòñüêèìè îêóïàíòàìè â³äáóâñÿ 8-11 âåðåñíÿ 1943 ðîêó á³ëÿ ñåëà Íîâèé Çàãîð³â. 42 ìîëîäèõ õëîïö³ òðèìàëè á³é ïðîòè ïîíàä òèñÿ÷³ âîðîã³â äâ³ ç ïîëîâèíîþ äîáè, ìàþ÷è ó íàÿâíîñò³ îäèí ãðàíàòîìåò òà ÷îòèðè êóëåìåòè. Òåðèòîð³ÿ Íîâîçàãîð³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ, íà ÿêîìó ðîçòàøóâàëèñÿ á³éö³ ÓÏÀ, áóëà ñòðàòåã³÷íèì ì³ñöåì, äå ïåðåòèíàëèñÿ øëÿõè ÓÏÀ ³ç ñóñ³äí³õ îáëàñòåé. Äî í³ìåöüêèõ çàãîí³â Ëîêà÷èíñüêîãî ðàéîíó ïðèºäíàëèñÿ â³éñüêîâ³ ï³äðîçä³ëè ç Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî, Ãîðîõ³âñüêîãî òà Ëóöüêîãî ðàéîí³â, ïðèáóëî äî 40 ìàøèí ïî 20 í³ìåöüêèõ ñîëäàò ó êîæí³é ìàøèí³. 10 âåðåñíÿ í³ìö³ ï³øëè â íàñòóï – á³é òðèâàâ ö³ëèé äåíü, ï³ä âå÷³ð ï³ä’¿õàëî ùå 10 òàíêåòîê (ìàë³ òàíêè) ç³ Çäîëáóíîâà, ÿê³ ïî÷àëè ïðÿìèì ïîïàäàííÿì áèòè â ìîíàñòèðñüêèé ìóð. Á³éö³ ÓÏÀ ç îêîï³â â³äñòóïèëè â ìîíàñòèð, à êîëè ôàøèñòè çàä³ÿëè àâ³à11 âåðåñíÿ çàãèíóâ êîìàíäóþ÷èé ÷î- ðåç îêîïè ïðîðâàëèñÿ ç í³ìåöüêîãî îòîö³þ – òðè ë³òàêè – çìóøåí³ áóëè ñõîâà- òîþ áóí÷óæíèé Àíäð³é Ìàðöåíþê («Áå- ÷åííÿ. ²ç 43 ïîâñòàíö³â 29 çàãèíóëî. òèñÿ ó ìîíàñòèðñüêå ï³äçåìåëëÿ. Êîñ- ðåçà»). Âíî÷³ ç 11 íà 12 âåðåñíÿ ç âèãó- Ïîâñòàíö³ æ çíèùèëè 540 îêóïàíò³â òà òåë áóëî ñèëüíî ïîøêîäæåíî. êàìè «Ñëàâà Óêðà¿í³!» á³éö³ ðîâîì ÷å- 700 ïîðàíèëè.

Ìîÿ õàòà – ðîáëþ, ùî õî÷ó Êiëüêiñòü äîçâiëüíèõ äîêóìåíòiâ i äîâiäîê, ÿêi ãðîìàäÿíè íèíi îòðèìóþòü ó Áþðî òåõíi÷íî¿ iíâåíòàðèçàöi¿ (ÁÒI), ïîòðiáíî ñêîðîòèòè, ââàæຠïðåçèäåíò Âiêòîð ßíóêîâè÷. Ïðî öå â³í ñêàçàâ íà çàñiäàííi êîìiòåòó ç åêîíîìi÷íèõ ðåôîðì ïðè ïðåçèäåíòîâi Óêðà¿íè. «Íåîáõiäíî â íàéêîðîòøi òåðìiíè çàïðîïîíóâàòè íîâó ìîäåëü (ðîáîòè ÁÒI). Ââàæàþ, ùî íàì íå òðåáà òóò çìóøóâàòè íàøèõ ãðîìàäÿí îòðèìóâàòè äîâiäêè ïðî òåõíi÷íó iíâåíòàðèçàöiþ ïiä ÷àñ ïåðåïðîäàæó êâàðòèð àáî áóäèíêiâ», – ñêàçàâ ßíóêîâè÷. Ïðè öüîìó ãëàâà äåðæàâè íàãîëîñèâ, ùî öå ïîëîæåííÿ òðåáà ÷iòêî ïðîïèñàòè çàêîíîäàâ÷î. Êðiì òîãî, ïðåçèäåíò ââàæຠçà íåîáõiäíå äîçâîëèòè ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè âiëüíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ ñâîºþ âëàñíiñòþ, çîêðåìà é ïiä ÷àñ ïåðåïëàíóâàííÿ êâàðòèð. ßíóêîâè÷ òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ââàæຠçà íåîáõiäíå ïðèïèíèòè ïðàêòèêó îáìåæåííÿ ïðàâ ãðîìàäÿí ïðè îòðèìàííi ñîöiàëüíî âàæëèâèõ ïîñëóã ÷åðåç iíñòèòóò ðåºñòðàöi¿ ìiñöÿ ïðîæèâàííÿ. Çîêðåìà, ïðåçèäåíò íàâiâ ïðèêëàä, êîëè ëþäèíà áåç ðåºñòðàöi¿ íå ìîæå ñêîðèñòàòèñÿ ïîâíîöiííîþ ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ, âiäêðèòè ðàõóíîê, îòðèìàòè êðåäèò ó áàíêó àáî ñòàòè íà êâàðòèðíèé îáëiê. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïðåçèäåíò Óêðà¿íè äîðó÷èâ óðÿäó ïðîòÿãîì äâîõ òèæíiâ ðîçðîáèòè òà âíåñòè íà ðîçãëÿä ïàðëàìåíòó âiäïîâiäíèé çàêîíîïðîåêò.

Ïåíñ³éíà ðåôîðìà çàïðàöþº ç æîâòíÿ Çàêîí ïðî ïåíñ³éíó ðåôîðìó íàáóäå ÷èííîñò³ ó ðàç³ ï³äïèñàííÿ éîãî ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ³êòîðîì ßíóêîâè÷åì ³ç 1 æîâòíÿ 2011 ðîêó – çà òàêå ð³øåííÿ ïðîãîëîñóâàëî 245 íàðîäíèõ äåïóòàò³â ç 315, ÿê³ çàðåºñòðóâàëèñÿ â çàë³ çàñ³äàíü 6 âåðåñíÿ. Çà óõâàëåííÿ òàêîãî çàêîíó ïðîãîëîñóâàëî 248 íàðîäíèõ äåïóòàò³â ïðè íåîáõ³äíîìó ì³í³ìóì³ 226. Çîêðåìà, ïàðëàìåíò ñêàñóâàâ ïðîãîëîñîâàíî ó ëèïí³ ïîïðàâêó íàðîäíîãî äåïóòàòà Àðñåí³ÿ ßöåíþêà ïðî âèá³ð â ÿêîñò³ áàçè äëÿ ðîçðàõóíêó ïåíñ³¿ ñåðåäíüî¿ çàðïëàòè çà 2009 ð³ê, ùî ïðèçâåëî á äî ð³çêîãî çá³ëüøåííÿ âèòðàò Ïåíñ³éíîãî ôîíäó. Ïîïðàâêà ñòîñóâàëàñÿ ïðîâåäåííÿ ç 1 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó ïåðåðàõóíêó ïåíñ³é, ÿê³ íàðàõîâóþòüñÿ çã³äíî ³ç çàêîíîì «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ». Äåïóòàòè îáãðóíòóâàëè ñâîº ð³øåííÿ òèì, ùî öÿ íîðìà íå óçãîäæóºòüñÿ ç³ ñò.42 öüîãî çàêîíó. Çà ñëîâàìè ßöåíþêà, âèêëþ÷åííÿ öüîãî àáçàöó ç òåêñòó çàêîíîïðîåêòó îçíà÷ຠâ³äìîâó â³ä ï³äâèùåííÿ ïåíñ³é íà 334 ãðí. ùîì³ñÿöÿ äëÿ 10 ìëí. ïåíñ³îíåð³â. Íàðîäí³ äåïóòàòè òàêîæ ïðèéíÿëè íîðìó, çã³äíî ç ÿêîþ âîíè äîçâîëèëè ÷èíîâíèêàì, ÿê³ äîñÿãëè ãðàíè÷íîãî ïåíñ³éíîãî â³êó 62 ðîêè, ïåðåáóâàòè íà çàéìàí³é ïîñàä³, ÿêùî âîíè îòðèìàëè íà öå äîçâ³ë. ßê ïîâ³äîìëÿëîñÿ, Âåðõîâíà Ðàäà â í³÷ íà 8 ëèïíÿ ïðèéíÿëà çàêîí ïðî ïåíñ³éíó ðåôîðìó, ùî ïåðåäáà÷àº, çîêðåÍàðîäí³ äåïóòàòè âíåñëè ïðàâêè äî óõâàëåíîãî 8 ëèïíÿ ìà, ïîåòàïíå çá³ëüøåííÿ ïåíñ³éíîãî â³êó äëÿ æ³íîê ç 55 äî íèí³øíüîãî ðîêó çàêîíó ïðî ïåíñ³éíó ðåôîðìó, ùî îçíà÷ຠ60 ðîê³â ³ çá³ëüøåííÿ ñòðàõîâîãî ñòàæó íà 10 ðîê³â äëÿ ÷îâèêîíàííÿ îäíîãî ç äâîõ êëþ÷îâèõ óìîâ ïðîäîâæåííÿ ëîâ³ê³â ³ æ³íîê. Âèíèêຠçàïèòàííÿ: à äå îá³öÿíå «ïîêðàñï³âïðàö³ Óêðà¿íè ç ̳æíàðîäíèì âàëþòíèì ôîíäîì (ÌÂÔ). ùåííÿ æèòòÿ òà òóðáîòà ïðî ëþäåé»?

Íàì êîøò³â íå âèä³ëèëè Íà ïðîãðàìó «Äîñòóïíå æèòëî» ó 2011 ðîö³ ìàþòü âèä³ëèòè 238 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ç íèõ 204 ì³ëüéîíà ãðèâåíü îòðèìຠÊè¿â, 10 òà 6,9 ì³ëüéîíà ãðèâåíü Äîíåöüê ³ Äí³ïðîïåòðîâñüê â³äïîâ³äíî, ùå 5 ì³ëüéîí³â Õàðê³â. Çîâñ³ì íå ïëàíóºòüñÿ âèä³ëåííÿ êîøò³â íà áóä³âíèöòâî äîñòóïíîãî æèòëà â òàêèõ îáëàñòÿõ, ÿê Âîëèíñüêà, Æèòîìèðñüêà, Çàêàðïàòñüêà, Ëüâ³âñüêà, Ìèêîëà¿âñüêà, Òåðíîï³ëüñüêà, ×åðí³ã³âñüêà. Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà îáëàñò³ ßêèì Ñåíèê êàæå, ùî ãðîø³ ä³éñíî íà îáëàñòü ïîêè ùî íå ïåðåäáà÷åí³. «Âîíè ìîòèâóâàëè òèì, ùî îáëàñòü íå ïîäàëà ìàòåð³àëè. Áóëà ðîçìîâà ç äåïàðòàìåíòîì æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, æèòëîâèõ ïðîãðàì ³ íà ÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³ ì³æâ³äîì÷î¿ êîì³ñ³¿, ÿêå ìຠâ³äáóâàòèñÿ ó âåðåñí³, öå ïèòàííÿ áóäå ðîçãëÿäàòèñÿ, ³ îá³öÿëè, ùî íàøà îáëàñòü áóäå âêëþ÷åíà äî ïðîåêòó», - ðîçïîâ³â Ñåíèê. Çàãàëîì íà Âîëèíñüêó îáëàñòü ìèíóëîãî ðîêó ïî ïðîãðàì³ «Äîñòóïíå æèòëî» áóëî âèä³ëåíî 3 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. ̳ñöåâ³ áóä³âåëüíèêè ç³çíàþòüñÿ, ùî îõî÷³ êóïèòè êâàðòèðó çà äîïîìîãîþ äåðæàâíèõ äîïëàò º. Ñòîð³íêà ï³äãîòîâëåíà çà ìàòåð³àëàìè http://zik.com.ua


¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

ÏÎIJ¯. ÔÀÊÒÈ Êîðîòêî ïðî ãîëîâíå

Âèêðèòà çëî÷èííà ñõåìà ×åðåç Âîëèíü ³øîâ êàíàë òðàíñíàö³îíàëüíîãî ò³íüîâîãî îá³ãó âàëþòè äî 35 ì³ëüéîí³â äîëàð³â ÑØÀ ùîì³ñÿöÿ. âàëþòíèõ êîøò³â, êîðèñòóâàëèñü ñõîâàíêàìè, ãðîø³ ïåðåâîçèëèñü ùîäåííî. ̳ñÿ÷íèé îáñÿã âàëþòè ñòàíîâèâ 30-35 ì³ëüéîí³â äîëàð³â ÑØÀ.  ïîäàëüøîìó âàëþòà âèâîäèëàñü íà ðàõóíêè ó çàêîðäîííèõ áàíêàõ ÷åðåç «êîíâåðòàö³éí³ öåíòðè» Óêðà¿íè, ê볺íòàìè ÿêèõ áóëè ïîíàä 2,5 òèñÿ÷³ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ – ðåçèäåíò³â Óêðà¿íè. ϳñëÿ âñòàíîâëåííÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â óãðóïîâàííÿ òà âèÿâëåííÿ êàíàë³â êîíòðàáàíäè áóëî ïðîâåäåíî ñïåöîïåðàö³þ, ó õîä³ ÿêî¿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè çàòðèìàíî ë³äåðà çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ (ãðîìàäÿíèí Â’ºòíàìó) òà 15 àêòèâíèõ ÷ëåí³â óãðóïîâàííÿ, ïðîâåäåíî 18 îáøóê³â â îô³ñíèõ ïðèì³ùåííÿõ òà ïðèâàòíèõ ïîìåøêàííÿõ. Ïðè ñïðîá³ êîíòðàáàíäíîãî ââåçåííÿ âèëó÷åíî ïîíàä 1 ì³ëüéîí äîëàð³â ÑØÀ (â ñõîâàíêàõ íà çàë³çíè÷íîìó êàíàë³ – 420 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, íà àâòîìîá³ëüíîìó êàíàë³ – 600 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ).  îô³ñàõ «êîíâåðòàö³éíèõ öåíòð³â» ³ ì³ñöÿõ ïðîæèâàííÿ çëîâìèñíèê³â âèëó÷åíî ãîò³âêè â Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè ñï³ëüíî ç ºâðîïåéñüêèìè ïàðò- åêâ³âàëåíò³ íà ñóìó ïîíàä 5,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü òà 26 ïå÷àòîê íåðñüêèìè ñïåöñëóæáàìè çàâåðøèëà áåçïðåöåäåíòíó îïå- ³íîçåìíèõ êîìïàí³é, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñü äëÿ ëåãàë³çàö³¿ çëîðàö³þ ç ë³êâ³äàö³¿ ì³æíàðîäíîãî îðãàí³çîâàíîãî çëî÷èííîãî ÷èííèõ êîøò³â, 6 ìîá³ëüíèõ ïðèñòðî¿â äëÿ êåðóâàííÿ áàíê³âñüóãðóïîâàííÿ, ÿêå íàëàãîäèëî òðàíñíàö³îíàëüíèé «ò³íüîâèé» êèìè ðàõóíêàìè ÷åðåç ñèñòåìó «ê볺íò-áàíê». Îäíî÷àñíî ïîëüñüêèìè ïðàâîîõîðîíöÿìè çàòðèìàíî îá³ã òîâàð³â ³ âàëþòíèõ ö³ííîñòåé íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, Ïîëüù³, Ëèòâè, Ëàò⳿, ×åõ³¿ òà ͳìå÷÷èíè. Ãðîøîâ³ ïîòîêè ï’ÿòü îñ³á, âèëó÷åíî 1 ì³ëüéîí äîëàð³â ÑØÀ òà 1,5 ì³ëüéîíà çëîâìèñíèêè «ïóñêàëè» ÷åðåç àâòîìîá³ëüíèé òà çàë³çíè÷í³ ïîëüñüêèõ çëîòèõ. Ëèòîâñüêèìè ïàðòíåðàìè çàòðèìàíî òðè ïóíêòè ïðîïóñêó «ßãîäèí» íà Âîëèí³ òà «×îï» íà Çàêàðïàòò³. îñîáè òà íàêëàäåíî àðåøò íà â³äêðèò³ ó ëèòîâñüêîìó áàíêó ̳ñÿ÷íèé îáñÿã âàëþòè ñòàíîâèâ 30-35 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ, ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ çëî÷èíöÿì êîìïàí³é. Ñï³ëüíèìè ä³ÿìè âäàëîñü ïðèïèíèòè ôóíêö³îíóâàííÿ çëî– ïîâ³äîìèâ ïðåñ-öåíòð ÑÁÓ. Âæèòèìè Ñëóæáîþ áåçïåêè Óêðà¿íè çàõîäàìè âèêðèòî ÷èííî¿ ñõåìè íà âñ³õ ¿¿ ëàíêàõ, Ñëóæáîþ áåçïåêè Óêðà¿íè ïîáàãàòîëàíêîâó ñõåìó ïðîõîäæåííÿ êîøò³â ÷åðåç äåðæàâíèé ðóøåíî òðè êðèì³íàëüí³ ñïðàâè: çà ñòàòòåþ 201 (êîíòðàáàíêîðäîí Óêðà¿íè òà íàêîïè÷åííÿ ¿õ íà ðàõóíêàõ ï³äêîíòðîëü- äà), 205 (ô³êòèâíå ï³äïðèºìíèöòâî), 209 (ëåãàë³çàö³ÿ (â³äìèíèõ çëî÷èíöÿì êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóð ó áàíêàõ êðà¿í Áàëò³¿, âàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì), 212 (óõèëåíðîçðîáëåíó ç ìåòîþ ô³íàíñóâàííÿ êîíòðàáàíäíèõ ïîòîê³â ç íÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â (îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â) Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ³äïîâ³äí³ êðèì³íàëüí³ ñïðàâè ïîÊèòàþ äî êðà¿í ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó òà ÑÍÄ. Äîêóìåíòóâàííÿ ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ óãðóïîâàííÿ, äî ðóøåí³ òàêîæ ïðàâîîõîðîíöÿìè Ïîëüù³, Ëèòâè òà ×åõ³¿. Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî äîêóìåíòóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüÿêîãî âõîäèëè ãðîìàäÿíè Â’ºòíàìó, Ïîëüù³, Ëèòâè òà Óêðà¿íè (âñüîãî 28 îñ³á), ïðîâîäèëîñü ó ò³ñí³é âçàºìî䳿 ç Àãåí- íîñò³ óñêëàäíþâàëîñü ÷åðåç êîíñï³ðóâàííÿ ÷ëåíàìè óãðóö³ºþ âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè (ÀÂÁ) Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà. Âïðî- ïîâàííÿ ñâî¿õ ä³é, ó ò.÷. øëÿõîì çì³íè íîìåð³â ìîá³ëüíèõ äîâæ âîñüìè ì³ñÿö³â ç ïàðòíåðàìè ïðîâåäåíî ø³ñòü ðîáî- òåëåôîí³â, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ ÷èõ íàðàä, ï³ä ÷àñ ÿêèõ ñïëàíîâàíî êîìïëåêñ ñï³ëüíèõ çà- îô³ñ³â, ñõåì êîíòðàáàíäíîãî ïåðåâåçåííÿ òà íåçàêîííîãî âèâåäåííÿ âàëþòíèõ êîøò³â çà êîðäîí. õîä³â äëÿ çàòðèìàííÿ çëî÷èíö³â «íà ãàðÿ÷îìó». Çà òàêèõ îáñòàâèí ò³ëüêè ç óêðà¿íñüêîãî áîêó íà çàâåðÊîíòðàáàíäà âàëþòè çä³éñíþâàëàñü ÷ëåíàìè çëî÷èííîãî óãðóïîâàííÿ ÷åðåç àâòîìîá³ëüíèé ³ çàë³çíè÷í³ ïóíêòè ïðî- øàëüíîìó åòàï³ ñïåöîïåðàö³¿ áóëî çàä³ÿíî ìàéæå 300 ñï³âðîïóñêó «ßãîäèí» òà «×îï». Îñîáè, çàëó÷åí³ äî ïåðåì³ùåííÿ á³òíèê³â ÑÁ Óêðà¿íè.

×è âëàøòîâóº âàñ âàøà çàðïëàòà? 2 òèñÿ÷³ 700 ãðèâåíü – òàêà çàðïëàòà âëàøòóº ïîíàä 50% óêðà¿íö³â, ùîá íå â³ä÷óâàòè ñåáå á³äíèìè Òðåòèíà çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íè îô³ö³éíî îòðèìóþòü ìåíøå ï³âòîðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü çàðïëàòè. Çà îô³ö³éíîþ ñòàòèñòèêîþ, íàéìåíøå çàðîáëÿþòü ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ, à íàéá³ëüøå – íà ñõîä³. Íàâ³òü ì³í³ìàëüíó çàðîá³òíó ïëàòó ó 960 ãðèâåíü â Óêðà¿í³ íå îòðèìóþòü ìàéæå 7 â³äñîòê³â íàñåëåííÿ. Íàéá³ëüøå òàêèõ âèïàäê³â íà Òåðíîï³ëüùèí³, ó ×åðí³âåöüê³é òà ³ííèöüê³é îáëàñòÿõ. Íàéá³ëüøó æ çàðïëàòó ó ïîíàä 5 òèñÿ÷ ãðèâåíü íàé÷àñò³øå ô³êñóþòü íà Äîíå÷÷èí³, â Ëóãàíñüê³é òà Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñòÿõ. À îò ñòîëèöÿ Êè¿â íå ïîòðàïëÿº ó òð³éêó ë³äåð³â. Íàéìåíø³ äîõîäè ñåðåä ïðàö³âíèê³â, ÿê³ çàéíÿò³ ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³, ðèáàëüñòâ³ òà ãîòåëüíî-ðåñòîðàííîìó ñåêòîðàõ, à îò íàéá³ëüø³ – ó ô³íàíñîâ³é òà àâ³àö³éí³é ãàëóç³ òà âèäîáóòêó êîðèñíèõ êîïàëèí. ìåñ çàçíà÷èâ, ùî äàí³, ÿê³ ïîäàþòü äåðÐîáîòîäàâö³ íå áàæàòèìóòü ïîêàçóÓ äîñë³äæåíí³, ÿêå íåùîäàâíî ïðîâî- æàâí³ óñòàíîâè, äàëåêî íå â³äîáðàæà- âàòè ñïðàâæí³ çàðïëàòè ³ íå ïðîïîíóäèâ Äåðæàâíèé êîì³òåò ñòàòèñòèêè, þòü óêðà¿íñüê³ ðåà볿, âîíè àïð³îð³ ñïîò- þòü òàêèõ âàêàíñ³é ó öåíòðè çàéíÿá³ëüøå ïîëîâèíè îïèòàíèõ óêðà¿íö³â âîðåí³. Ïðè÷èíà ó òîìó, ùî ðîáîòîäàâö³ òîñò³», – çàçíà÷èâ Áåðìåñ. ñòâåðäæóâàëè, ùî íå â³ä÷óâàòèìóòü ïîäàþòü â³äîìîñò³ äî ô³ñêàëüíèõ äåðÂèðàæåíó ð³çíèöþ ó çàðïëàòàõ ì³æ ðåñåáå á³äíèìè çà óìîâè îïëàòè ïðàö³ ó æàâíèõ îðãàí³â ò³, ÿê³ ¿ì âèã³äí³, àëå ã³îíàìè ìîæíà ïîÿñíèòè òèì, ùî íà ñõîä³ 2,7 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Óò³ì, äåðæàâíèé á³ëüø³ñòü ïëàòèòü äîäàòêîâó çàðïëàòó êðà¿íè ïåðåâàæíî ïðàöþþòü âåëèê³ ïðîöåíòð çàéíÿòîñò³ á³ëüøîñò³ óêðà¿íöÿì ó êîíâåðòàõ, íàâ³òü ³ íà ìàëèõ äåðæàâ- ìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà, íà ÿêèõ íåìîæëèïðîïîíóº ðîáîòó ñàìå íà óìîâàõ íèõ ï³äïðèºìñòâàõ, ïîÿñíþº åêñïåðò. âî ïðèõîâàòè ðåàëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè. «Äîïîêè â êðà¿í³ ä³ÿòèìå ñõåìà – êàæå ãîëîâà àñîö³àö³¿. Äî òîãî æ, äîäຠÊîìåíòóþ÷è ñòàòèñòèêó äëÿ â³ääàé äåðæàâ³ á³ëüøó ÷àñòêó, äîòè ðå- Áåðìåñ, âëàñíèêàìè ÷è ñï³ââëàñíèêàìè Deutsche Welle ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿ àëüíèé ñòàí ðå÷åé áóäå ïðèõîâóâàòè- öèõ êîìïàí³é íå ð³äêî º ³íîçåìí³ ïàðòíåðîáîòîäàâö³â Ëüâ³âùèíè Çåíîâ³é Áåð- ñÿ, ³ íà ïîë³ïøåííÿ ìîæíà íå î÷³êóâàòè. ðè, ÿê³ ñîá³ òàê ÷èíèòè íå äîçâîëÿþòü.

29

Öèãàðêè äîðîæ÷àòèìóòü Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ çàðåºñòðîâàíî çàêîíîïðîåêò ïðî ï³äâèùåííÿ ñòàâîê àêöèçíîãî ïîäàòêó ç 20 äî 30% íà ñèãàðåòè áåç ô³ëüòðó òà ³íø³ òþòþíîâ³ âèðîáè. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî â ðåçóëüòàò³ ïðèéíÿòòÿ äîêóìåíòó, ñåðåäíÿ ö³íà ïà÷êè ñèãàðåò ç ô³ëüòðîì âèðîñòå äî 9,7 ãðí. Çà çàäóìîì éîãî àâòîð³â öå äîïîìîæå ïîíèçèòè ð³âåíü ñïîæèâàííÿ òþòþíó â Óêðà¿í³ íà 1,5%. ²í³ö³àòèâó ï³äòðèìàëè ó Âñåñâ³òí³é îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, çàÿâèâøè, ùî Óêðà¿íà ïîâèííà ïðàãíóòè äî ö³íè â³ä 5 äî 10 ºâðî çà ïà÷êó ñèãàðåò, ùîá âèòðàòè ñòàëè â³ä÷óòíèìè äëÿ êóðö³â. Ó÷àñíèêè ðèíêó çàÿâëÿþòü, ùî â Óêðà¿í³ àêöèçè íà òþòþí ³ áåç òîãî íàéâèù³ â ÑÍÄ. Çàêîíîïðîåêò, ùî ïðèïóñêຠï³äâèùèòè ñòàâêè àêöèçíîãî ïîäàòêó íà ñèãàðåòè áåç ô³ëüòðó ³ ³íø³ òþòþíîâ³ âèðîáè, ó Âåðõîâí³é ðàä³ çàðåºñòðóâàâ íàðîäíèé äåïóòàò Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî. «Ó ðàç³ óõâàëåííÿ çàêîíîïðîåêòó ñåðåäíÿ íîì³íàëüíà ö³íà ñèãàðåò ç ô³ëüòðîì âèðîñòå ç 8,3 ãðí. äî 9,7 ãðí. çà ïà÷êó, ñèãàðåò áåç ô³ëüòðó – ç 3,8 ãðí. äî 5,6 ãðí. çà ïà÷êó», – ãîâîðèòüñÿ â ïîÿñíþâàëüí³é çàïèñö³.

Íà äóìêó Êèðèëåíêà, ï³ñëÿ óõâàëåííÿ çàêîíîïðîåêòó äîõîäè áþäæåòó â³ä àêöèçíîãî çáîðó íà òþòþíîâ³ âèðîáè âèðîñòóòü äî 18 ìëðä. ãðí., à ð³âåíü ñïîæèâàííÿ òþòþíó â êðà¿í³ çíèçèòüñÿ íà 1,5%. Ïðîòå ³í³ö³àòèâó íàðîäíîãî äåïóòàòà íå ñõâàëèëè ó÷àñíèêè ðèíêó, çàÿâèâøè, ùî ñòàâêè àêöèçó â Óêðà¿í³ ï³äí³ìàþòüñÿ ÷àñò³øå, í³æ â ñóñ³äí³õ êðà¿íàõ, ³ º «íàéâèùèìè â ÑÍÄ» (âîñòàííº àêöèçí³ ñòàâêè íà òþòþíîâ³ âèðîáè ï³äâèùóâàëèñÿ ç 1 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó – íà 6,9%).

Îíîâëåííÿ çà òðè ðîêè Ïîòóæíîñò³ Ëüâ³âñüêîãî àâòîáóñíîãî (ËÀÇ) òà Ëóöüêîãî àâòîìîá³ëüíîãî (ËóÀÇ) çàâîä³â çäàòí³ çàáåçïå÷èòè îíîâëåííÿ âñüîãî àâòîáóñíîãî ïàðêó Óêðà¿íè. Ïðî öå ñêàçàâ ³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè – ̳í³ñòð ³íôðàñòðóêòóðè Áîðèñ Êîëåñí³êîâ ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ùîäî ï³äñóìê³â ðîáîòè ãàëóç³ çà ë³òí³é ïåð³îä òà çà 8 ì³ñÿö³â 2011 ðîêó, ùî â³äáóëàñü íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ 2011 ðîêó. «Ìàþ÷è äâà òàêèõ íàäïîòóæíèõ çàâîäè, ìè âçàãàë³ âåñü àâòîáóñíèé ïàðê Óêðà¿íè – ÿêùî çàïóñòèòè ö³ çàâîäè íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü – ìîæåìî îíîâèòè çà òðè ðîêè», – çàçíà÷èâ Áîðèñ Êîëåñí³êîâ. ³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð ïîâ³äîìèâ, ùî çà äåê³ëüêà ðîê³â ïëàíóºòüñÿ ïîâí³ñòþ çàì³íèòè ìàðøðóòí³ òàêñ³ ìàëî¿ ì³ñòêîñò³ ó âåëèêèõ ì³ñòàõ íà âåëèê³ êîìôîðòàáåëüí³ àâòîáóñè. «Ò³, õòî êóïóº ìàðøðóòêè, ïîâèíí³ ðîçóì³òè, ùî çà 3-4 ðîêè öüîãî âèäó á³çíåñó ó âåëèêèõ ì³ñòàõ íå áóäå, òîìó íå âàðòî é âêëàäàòè ³íâåñòèö³¿», – ñêàçàâ Áîðèñ Êîëåñí³êîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, ñòèìóëþâàòè ïðèâàòíèõ àâòîïåðåâ³çíèê³â êóïóâàòè àâòîáóñè âåëèêî¿ ì³ñòêîñò³ áóäå êîìïåíñàö³ÿ äåðæàâîþ â³äñîòê³â çà êðåäèò. «Ïðè êóï³âë³ óêðà¿íñüêèõ àâòîáóñ³â äåðæàâà ñïëà÷óâàòèìå çà àâòîïåðåâ³çíèê³â êðåäèòí³ â³äñîòêè. Öå íàøà äîïîìîãà íå ëèøå Êèºâó, à é óñ³ì ì³ñòàì»,– ï³äêðåñëèâ â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð.

Çà ï³äðîáêó äîêóìåíò³â – äî ñóäó Ïðîêóðàòóðà Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ ñïðÿìóâàëà äî ñóäó êðèì³íàëüíó ñïðàâó ïðî îáâèíóâà÷åííÿ ñåêðåòàðÿ îäí³º¿ ³ç ñ³ëüñüêèõ ðàä Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ðàéîíó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1ñò. 364, ÷.1 ñò. 366 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Çà ïîâ³äîìëåííÿì ïðåñ-öåíòðó Ïðîêóðàòóðè Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³, çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, æ³íêà ï³äðîáèëà çàïîâ³ò íà êîðèñòü çàö³êàâëåíî¿ îñîáè ïðî óñïàäêóâàííÿ çåìåëüíî¿ ÷àñòêè-ïàþ â ðîçì³ð³ 2 ãà çåìë³, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî çàïîä³ÿëà ³ñòîòíó øêîäó îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ïðàâàì òà ³íòåðåñàì çàêîííîãî ñïàäêîºìöÿ, çàâäàâøè éîìó çáèòê³â â ñóì³ 46 416 ãðèâåíü, à òàêîæ äåðæàâíèì ³íòåðåñàì, ùî âèðàçèëîñü ó ï³äðèâ³ àâòîðèòåòó òà ïðåñòèæó îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. ßê ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê â³ää³ëó íàãëÿäó çà âèêîíàííÿì çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòè䳿 êîðóïö³¿ òà äîñóäîâèì ñë³äñòâîì Âîëîäèìèð Çàïëîòèíñüêèé, óïðîäîâæ 2011 ðîêó îðãàíàìè ïðîêóðàòóðè Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ äî ñóäó íàïðàâëåíî 29 êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ ïðî çëî÷èíè ó ñôåð³ êîðóïö³¿, äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãíóòî 32 îñîáè.

Ñòîð³íêà ï³äãîòîâëåíà çà ìàòåð³àëàìè http://zik.com.ua/


30

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÓÒÓ

ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÓÒÓ

4.1. Êîìï’þòåðíà òåõí³êà ïðîäàì

êóïëþ Êîìï’þòåð, íîóòáóê, àáî ñèñòåìíèé áëîê, á/â. Ïðîöåñîð (â³ä 2 ãÃö), ÎÇÓ (â³ä 2 Ãá). Ö³íà: Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 28-13-72, 098-451-82-72

̳êðîõâèëüîâó ï³÷ Ìîë³íåêñ, õîðîøèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 096-691-72-98 Ìîðîçèëüíó êàìåðó Áîø, â-âî ͳìå÷÷èíà, âèñîòà — 165 ñì, 6 øóõëÿä. Êîíòàêòè: 095-386-60-89, 050-386-60-94

Êîëîíêè, êëàâ³àòóðà, ìèøêà. Êîíòàêòè: 25-87-83, 095-870-74-76

ïðîïîíóþ

Ìîðîçèëüíó êàìåðó, á/â. Êîíòàêòè: 25-95-96, 099-915-34-81

Êîìï’þòåð Äþðîí-800, ñèñòåìíèé áëîê, ìîí³òîð 15 äþéì³â, êëàâ³àòóðà, ìèøêà. Ö³íà: 550 ãðí. Êîíòàêòè: 29-46-01, 099-325-22-49

Âñòàíîâëåííÿ OC Windows, ïàêåòó ïðîãðàì, äðàéâåð³â, îïòèì³çàö³ÿ òà íàëàøòóâàííÿ ðîáîòè ÏÊ. ϳäêëþ÷åííÿ äî ìåðåæ³ ²íòåðíåò. Ìîæëèâ³ñòü âè¿çäó äî ê볺íòà. Êîíòàêòè: 095-669-79-61

Íåäîðîãî õîëîäèëüíèê, á/â. Êîíòàêòè: 050-378-59-66

Îáñëóãîâóâàííÿ, ðåìîíò òà ìîäåðí³çàö³ÿ êîìï’þòåðíî¿ Êîìï’þòåð, á/â, äëÿ îô³ñíèõ ðîá³ò. òåõí³êè. Êîíòàêòè: Ö³íà: 1100 ãðí. Êîíòàêòè: 29-19-30, 050-665-75-84, 29-19-30

Ïèëîñîñ Ðàêåòà. Ö³íà: Çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69

Êîìï’þòåð Ïåíò³óì 4, ïîöåñîð 2,6 Ããö, â³í÷åñòåð 320, â³äåî ³íòåãðîâàíå, ìîí³òîð 15 àáî 17, ìèøêà, êëàâ³àòóðà. Êîíòàêòè: 050-438-64-01, 097-907-71-44

050-665-75-84

Êîìï’þòåð, á/â. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 71-57-11, 095-563-83-07

4.2. Çàñîáè çâ’ÿçêó

Êîìï’þòåð, á/â. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 050-665-75-84, 29-19-30

ïðîäàì

Êîìï’þòåð. Ìîí³òîð Philips 22EL2SB. Ïðîöåñîð AMD X2/3.1 G. Ìàòåðèíñüêà ïëàòà ASUS M4A78LT. Ïàì‘ÿòü DDR3/2048 MB HDD 500 Gb. ³äåîêàðòà GTS450 1024 Mb. Êîðïóñ 450 W. Êîëîíêè, êëàâ³àòóðà, ìèøêà. Ãàðàíò³ÿ «Ñèñòåìç». Êîíòàêòè: 77-43-49 Êîìï’þòåð: ìîí³òîð 18,5 Philips, ïðîöåñîð AMD X2/3.0 G, ì àòåðèíñüê à ïëàòà Asus M4A78LT. HDD 500 Gb, ïàì’ÿòü DDR 3/2048 Mb DVD+RW. Êîðïóñ 400 W, êîëîíêè, êëàâ³àòóðà, ìèøêà. Ãàðàíò³ÿ «Ñèñòåìç». Êîíòàêòè: 77-43-49

Êîìï’þòåðè, íîóòáóêè, ìîí³òîðè, êîìïëåêòóþ÷³ çà äîñòóïíèìè ö³íàìè. Ïðîôåñ³éí³ êîíñóëüòàö³¿ ó êîìï’þòåðíîìó öåíòð³ «Ñèñòåìç». Êîíòàêòè: 77-43-49

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÓ ÒÅÕͲÊÓ, Ìîæëèâ³ñòü êðåäèòóâàííÿ, ìîäåðí³çàö³ÿ òà ðåìîíò. Àáîíåíòñüêå îáñëóãîâóâàííÿ êîìï’þòåð³â îðãàí³çàö³é.

ò. 29-19-30, 050-665-75-84 Ìîí³òîð Ñàìñóíã-2243 SM, 22 äþéìè, çàëèøèëîñÿ ãàðàíò³¿ 1 ð³ê, â-âî Ìàëàé糿. Ö³íà: 1150 ãðí. Êîíòàêòè: 093-844-45-93, 25-49-79 Íîâèé íîóòáóê Packard Bell EasyNote LM81-SB-018RU/ 17.3» (1600õ900)LED/AMD Phenom II Quad-Core N930 (2.0 ÃÃö)/RAM 4 ÃÁ/ HDD 320 ÃÁ/ATI Radeon HD5650, 1 ÃÁ/DVD+/-RW/LAN/Wi-Fi/Bluetooth 3.0 /âåá-êàìåðà/ Windows 7 Home Basic. Ö³íà: 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 063-433-73-83 Íîóòáóê Dell Inspiron 1501, 15,4» WXGA / AMD Turion 64 X2 TL50 (1.8GHz) / 1Gb / 120GB / Radeon Xpress 1150 / DVD Super Multi / Lan / WiFi / Free Dos / 2,8 kg, á/â. Ö³íà: 2750 ãðí. Êîíòàêòè: 050-839-58-51 Sirogabox@mail.ru Ïëîòåð, á/â, ôîðìàò À 2, ñòðóìåíåâèé, êîëüîðîâèé, äðóê íà ïîëîòí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 28-13-72, 098-451-82-72

Íîâèé ìîá³ëüíèé òåëåôîí Ìîòîðîëà ÂÕ-180. Êîíòàêòè: 067-915-52-53 Íîâèé ìîá³ëüíèé òåëåôîí Ìîòîðîëà ÂÕ-395. Êîíòàêòè: 067-915-52-53 Íîâèé ìîá³ëüíèé òåëåôîí Íîê³ÿ, íà òðè ñ³ìêàðòè. Êîíòàêòè: 067-915-52-53 Íîâèé ìîá³ëüíèé òåëåôîí Ñàìñóíã Ñ-3050, íà ãàðàíò³¿, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-990-07-33

êóïëþ Êîìïëåêòóþ÷³ äî ðàä³îòåëåôîí³â Ñåíàî, àíòåíè, òðóáêè, êàáåëü. Êîíòàêòè: 066-254-05-16

4.3. Ïîáóòîâà òåõí³êà ïðîäàì 2-êàìåðíèé õîëîäèëüíèê ²íäåç³ò, 1,65õ58, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 78-37-65, 050-585-56-15 4-êàìåðíèé õîëîäèëüíèê NORD. Êîíòàêòè: 050-551-43-66 Âáóäîâàíó ãàçîâó äóõîâêó ç ãðèëåì, á/â. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 050-574-57-00 Â’ÿçàëüíó ìàøèíó ѳëüâåð, íîâà, â-âà ßïîí³¿, 2-ôóíòóðíà, ïåðôîêàðòêîâà, êîìï’þòåðíà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-914-55-84, 097-447-58-08 Ãàçîâó ïëèòêó Ïðèìóñ, òóðèñòè÷íà, êîìïàêòíà, ç áàëîíàìè. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 050-135-44-52 Ãàçîâó ïëèòó. 095-887-53-16

Êîíòàêòè:

Åëåêòðè÷íó 3-êîíôîðêîâó ïëèòó, õîðîøèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 095-691-72-98 Åëåêòðîâàôåëüíèöþ. Êîíòàêòè: 099-048-81-13 Åëåêòðîì’ÿñîðóáêó, åëåêòðîõð³íîð³çêó, â-âî ²òàë³ÿ, íîâà. Êîíòàêòè: 23-04-66 Åëåêòðîñàìîâàð. Êîíòàêòè: 24-02-85, 067-950-40-59 Êàâîâàðêó, êàâîìîëêó. Êîíòàêòè: 099-048-81-13 Êîìïðåñîð, òåíò, äî õîëîäèëüíèêà Åëåêòðîëþêñ. Êîíòàêòè: 72-36-38, 050-915-67-08 Ìèéêó, íîâà, 50õ50. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 097-783-47-69, 23-42-91

Íàïèñ íà ïà÷ö³ ÷àþ: «×àéíå ëèñòÿ ç³áðàíî â ²í䳿, íà Öåéëîí³ òà â Êèòà¿. Óïàêîâàíî â Óêðà¿í³. Íàñîëîäæóéòåñÿ ñìàêîì ñïðàâæíüîãî àíãë³éñüêîãî ÷àþ!».

Îá³ãð³âà÷³ ³íôðà÷åðâîí³. Åêîíîìíå îïàëåííÿ áåç ãàçó ç íèçüêèì åíåðãîñïîæèâàííÿì. Ö³íà: â³ä 506 ãðí. Êîíòàêòè: 050-9707673, 067-5623371 heating@mail.ua www.heating.inf.ua

Ïëèòêó åëåêòðè÷íó, ïîáóòîâà, «Òåðì³ÿ» (³ííèöÿ) ç ÷àâóííîþ êîíôîðêîþ. Îäíî-, äâîêîíôîðêîâ³, ïîòóæí³ñòþ 1,5;2,2;2,5 êÂò. Íàä³éí³. Ãàðàíò³ÿ. Ö³íà: â³ä 117 ãðí. Êîíòàêòè: 097-702-28-51; 063-225-87-22 petrolviv98@mail.ru Ïîáóòîâó øâåéíó ìàøèíêó ×àéêà-142-Ì, ç íîæíèì ïðèâîäîì, ç åëåêòðîïðèëàäàìè. Êîíòàêòè: 095-828-84-41, 26-41-32 Ïîðîõîòÿã LIBERTON, íîâèé. Ö³íà: 350 ãðí. Êîíòàêòè: 75-06-36 Ïîñóäîìèéíó ìàøèíó. Ö³íà: 350 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-31, 066-713-85-00 Ïðàëüíó ìàøèíó Wirpool, âåðòèêàëüíà, íà 5 êã, 800 îáåðò³â, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 1400 ãðí. Êîíòàêòè: 095-304-53-33 Ïðàëüíó ìàøèíó dzðî÷êà, ìàëîãàáàðèòíà, ðîáî÷èé ñòàí. Êîíòàêòè: 25-91-94 Ïðàëüíó ìàøèíó ²íäåç³ò, àâòîìàò, á/â, íåäîðîãî, åëåêòðîïëèòó Íîðä, íîâà, ö³íà — íèæ÷à ðèíêîâî¿. Êîíòàêòè: 73-72-62 Ïðàëüíó ìàøèíó, çàâàíòàæåííÿ äî 6 êã, â-âà ͳìå÷÷èíè. Êîíòàêòè: 096-733-74-03 Ïðàëüíó ìàøèíó-«ìàëÿòêî». Êîíòàêòè: 72-57-08, 098-275-12-50 Ñîêîâèæèìàëêó Åëåíáåð, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-334-08-53, 050-194-31-71, 050-262-43-73

Òåõí³êó, â-âà ͳìå÷÷èíè, á/â: õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè, õîëîäèëüí³ â³òðèíè, ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ òà åëåêòðè÷í³ ïëèòè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ãåíåðàòîðè, òåëåâ³çîðè, ì³êðîõâèëüîâ³ ïå÷³, êóõîíí³ êîìáàéíè òà ³íøå. Êîíòàêòè: 099-277-72-00 Õîëîäèëüíèê ç ìîðîçèëüíîþ êàìåðîþ. Êîíòàêòè: 29-95-96, 099-915-34-81 Õîëîäèëüíèê DzË, øâåéíó ìàøèíêó ×àéêà, ç íîæíèì ïðèâîäîì, ïîë³ðîâàíà òóìáà. Êîíòàêòè: 095-887-53-16 Õîëîäèëüíèê Íîðä, 3-êàìåðíèé, á/â, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 25-66-46 Õîëîäèëüíèê Íîðä, 3-êàìåðíèé, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 71-70-35 Õîëîäèëüíèê ÎÊ-3, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 25-63-51, 099-239-70-80 Õîëîäèëüíèê «Ì³íñüê», á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-409-40-77 Õîëîäèëüíèê, áåç ìîðîçèëüíî¿ êàìåðè, á/â. Êîíòàêòè: 29-95-96, 099-915-34-81 Õîëîäèëüíèê, äåøåâî, á/â. Êîíòàêòè: 050-677-02-94 Õîëîäèëüíèê, íåðîáî÷èé, íà çàï÷àñòèíè. Ö³íà: Äåøåâî. Êîíòàêòè: 095-284-92-77 Øâåéí³ ìàøèíêè Ïîäîëêà, ç ðó÷íèì ³ íîæíèì ïðèâîäîì, á/â. Êîíòàêòè: 72-86-71 Øâåéíó ìàøèíêó dzíãåð, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 23-66-77, 050-528-37-78 Øâåéíó ìàøèíêó Ïîäîëêà, ç íîæíèì ïðèâîäîì, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69 Øâåéíó ìàøèíêó Ïîäîëêà. Êîíòàêòè: 067-332-02-51 Øâåéíó ìàøèíêó ѳíãåð. Êîíòàêòè: 066-427-58-39, 75-19-91

Øâåéíó ìàøèíêó, á/â. Êîíòàêòè: 067-289-24-20

²ãðîâó ïðèñòàâêó ѪÃÀ. Êîíòàêòè: 24-02-85, 067-950-40-59

Øâåéíó ìàøèíêó, ç íîæíèì ïðèâîäîì, ç òóìáîþ. Êîíòàêòè: 095-402-50-55

Êîëîíêè Ðàä³îòåõí³êà S-30 â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 066-886-38-59 san2010san@ukr.net

Øâåéíó ìàøèíêó, ç íîæíèì ïðèâîäîì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 72-58-52, 050-928-15-45, 095-188-90-32

Êîëîíêè «Ï³îíåð-Êåíâóä» òà ³í. òåõí³êó ç ªâðîïè. Êîíòàêòè: 095-834-60-85

Øâåéíó ìàøèíó Ïðàêòèêà, çøèâíèé îâåðëîê. Êîíòàêòè: 79-98-71, 066-837-88-95

êóïëþ  íåðîáî÷îìó ñòàí³: òåëåâ³çîðè, ö³íà 25 ãðí., ³ìïîðòí³-15 ãðí., õîëîäèëüíèêè (àì³à÷í³ — 50 ãðí.) – 80 ãðí., ïðàëüí³ ìàøèíè («ìàëÿòêè» — 30 ãðí) – 60 ãðí; ãàçîâ³ ïëèòè – 40 ãðí.; ãàçîâ³ êîëîíêè – 150 ãðí.; çì³øóâà÷³ (êðàíè) – 10 ãðí.; êîìï’þòåðí³ ìîí³òîðè – 15 ãðí.; â³ò÷èçíÿí³ êîìï’þòåðè äî 1991 ð.â.; ìàãí³òîôîíè äî 1988 ð.â., âèðîáíèöòâà ßïîí³¿, ͳìå÷÷èíè; ðó÷í³ ìåõàí³÷í³ ãîäèííèêè ç æîâòèì êîðïóñîì – 30, äâèãóíè 25-150 ãðí., ðàä³îåëåêòðîí³ ïðèëàäè. Êîíòàêòè: 099-327-13-98, 098-827-19-19 Ìîðîçèëüíó êàìåðó, á/â. Êîíòàêòè: 050-378-59-66 Ïîðîõîòÿã. 095-132-81-18

Êîíòàêòè:

Êîëüîðîâèé òåëåâ³çîð LG, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 450 ãðí. Êîíòàêòè: 050-850-44-04 Êîëüîðîâèé òåëåâ³çîð, á/â. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-921-42-38, 099-443-49-34

SECOND HAND. Îðèã³íàë, ñîðòîâàíèé, ç Øâåéöàð³¿, ì. Ëóöüê. Êîíòàêòè: 095446-96-04, 050-788-46-46 Áîñîí³æêè ÷îëîâ³÷³, ³òàë³éñüê³, ïàð÷îâ³, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, 44 ðîçì., íîâ³. Ö³íà: 220 ãðí. Êîíòàêòè: 75-06-36 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, 42-46 ðîçì³ð, á³ëîãî êîëüîðó, õîðîøèé ñòàí, á/â 1 ðàç. Ïîøèòòÿ â ñàëîí³ «Ñòèëü». Êîíòàêòè: 097-142-69-10

Êîëüîðîâèé òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 097-921-42-38, 099-443-49-34

Âåñ³ëüíó ñóêíþ, 44 ðîçì., äâà êîðñåòè, ðóêàâè÷êè òà àêñåñóàðè àáî çäàì íàïðîêàò. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 050-666-47-26, 26-54-66

Ìàëèé òåëåâ³çîð Ãðþíä³ê, ä³àãîíàëü 37 ñì. Êîíòàêòè: 29-95-96, 099-915-34-81

Âåñ³ëüíó ñóêíþ, 44-46 ðîçì³ð, á³ëà, âåðõ — êîðñåò, á/â 1 ðàç. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-99-39

Ìóçè÷íèé öåíòð, äåøåâî. Êîíòàêòè: 26-01-45, 097-442-29-00

Âåñ³ëüíó ñóêíþ, á³ëà, ãàðíèé ôàñîí, á/â 1 ðàç. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-705-89-00

ϳäñèëþâà÷ Ðàä³îòåõí³êà Ó-101ñòåðåî, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 066-886-38-59 san2010san@ukr.net Òåëåâ³çîð Philips 29PT8520, ïëîñêèé åêðàí 29, (72 ñì), 4:3, 100 Ãö, ñòåðåî 20 Âò, Dolby Virtual, 2õSCART, S-Video, òåëåòåêñò. ³ä³ì³ííèé ñòàí òà ÿê³ñòü çîáðàæåííÿ. Êîíòàêòè: 095-510-88-06 Òåëåâ³çîð Åëåêòðîí, ç ïóëüòîì, â ðîáî÷ó ñòàí³. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 24-07-14, 050-694-41-02

Âåñ³ëüíó ñóêíþ, á³ëîãî êîëüîðó, 46-50 ðîçì³ð, õîðîøèé ñòàí, ðóêàâè÷êè, ê³ëüöÿ òà àêñåñóàðè äî íå¿. Êîíòàêòè: 097-854-99-54 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, á³ëîãî êîëüîðó, ðîçì³ð 44-46, á/â 1 ðàç. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-662-51-27 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, âèñîêà ÿê³ñòü, íîâà, äåøåâî. Êîíòàêòè: 097-290-22-13

Òåëåâ³çîð Ðàññâåò-307, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 063-770-23-56, 71-12-29, 066-378-53-16

Âåñ³ëüíó ñóêíþ, êîëüîðó øàìïàíñüêîãî, ðó÷íà ðîáîòà, á/â 1 ðàç, â ïîäàðóíîê — ê³ëüöÿ. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 066-981-77-97, Îëåíà

Òåëåâ³çîð Ñîí³ KV-21FT2K, â-âî Ñëîâåí³ÿ, ä³àãîíàëü 52 ñì, ç ïóëüòîì, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-916-31-19, 23-06-32

Âåñ³ëüíó ñóêíþ, îðèã³íàëüíîãî ôàñîíó, ç êðèñòàëàìè Ñâàðîâñê³, âåëèêèé ðîçì³ð, á/â 1 ðàç. Êîíòàêòè: 099-732-71-19

Òåëåâ³çîð Ñîí³-Òðèí³òðîí, 100 Ãö, ä³àãîíàëü 72 ñì. Ö³íà: 1100 ãðí. Êîíòàêòè: 050-956-59-56

Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ï³äñï³äíè÷íèê, ðóêàâè÷êè. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-163-38-54, Ñâ³òëàíà

Õîëîäèëüíèêè òà ³íøó ïîáó òî âó òåõí³êó, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-264-88-48

Òåëåâ³çîð Òîìïñîí, 73 ñì. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 75-06-36

Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð³ñò 155 ñì. Êîíòàêòè: 095-573-00-70

Òåëåâ³çîð Òîìñîí, ä³àãîíàëü 24 Ä, á/â. Êîíòàêòè: 71-07-68

ïðîïîíóþ

Òåëåâ³çîð, LCD, 2007 ð. â., ä³àãîíàëü — 26 äþéì³â, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-386-60-89, 050-386-60-94

Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ðîçì³ð 36-40, êîë³ð — ÷àéíà òðîÿíäà, ãðåöüêèé ôàñîí, á/â 1 ðàç. Êîíòàêòè: 096-300-09-17

Ïîðòàòèâíó øâåéíó ìàøèíêó äëÿ ïîøèòòÿ âèðîá³â ç³ øê³ðè. Êîíòàêòè: 097-741-73-17 Ïðàëüíó ìàøèíó, ç âåðòèêàëüíèì çàâàíòàæåííÿì. Êîíòàêòè: 095-132-81-18 Ñîêîâèæèìàëêó, á/â. Êîíòàêòè: 050-378-59-66 Õîëîäèëüíèê, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-427-58-39

Ðåëàêñàòîð íà øâåéíó ìàøèíêó ×àéêà, äëÿ ïîêðàùåííÿ øâ³â òîíêèõ òà äåë³êàòíèõ òêàíèí (áåç ñòÿãóâàííÿ) Êîíòàêòè: 097-058-14-74

4.4. Ôîòî, ê³íî, îïòèêà ïðîäàì Ôîòîàïàðàò ïë³âêîâèé, Êîäàê ê-20, â äîáðîìó ñòàí³. Ö³íà: 80 ãðí. Êîíòàêòè: 095-533-63-94

4.5. Òåëå, â³äåî, àóä³î, ðàä³î ïðîäàì ³äåîêàìåðó Ñàìñóíã. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 067-334-08-53, 050-194-31-71, 050-262-43-73

Òåëåâ³çîð, ÷îðíî-á³ëèé, á/â. Êîíòàêòè: 71-05-65, ï³ñëÿ 19.00

ïðîïîíóþ ³äåî- òà ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ïðîôåñ³éíà öèôðîâà â³äåîêàìåðà, êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, ñïåöåôåêòè, çàïèñ íà DVD. Âè¿çä äî çàìîâíèêà ïî îáëàñò³. Êîíòàêòè: 097-306-95-80, 066-576-42-89 Ïðîôåñ³éíà ôîòîçéîìêà âåñ³ëü (1600 ãðí.). Ïîâíèé äåíü, ðåòóø, îáðîáêà, ïåðñîíàëüíèé ï³äõ³ä, êðåàòèâ, îôîðìëåííÿ äèñêó. Ïåðñîíàëüí³ ôîòîñåñ³¿. ²íø³ óðî÷èñò³ ïî䳿. Ìîæëèâèé âè¿çä ïî îáëàñò³. Êîíòàêòè: 066-993-10-61

4.6. Îäÿã, âçóòòÿ

Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ðîçì³ð 44-48, á/â. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 75-04-37, 098-745-05-60 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ðîçì³ð 46-48. Ö³íà: 1500 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 050-662-50-34 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ñóìî÷êó, áîëåðî, á³ëîãî êîëüîðó, ç ðîæåâèì äåêîðîì, ñòèëüíà, âèøóêàíà, á/â 1 ðàç, ðîçì³ð 42-46. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 79-16-82, 096-481-15-82 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, øèôîí, íà âèñîêó ñòðóíêó ä³â÷èíó, ðîçì³ð 42-46. Êîíòàêòè: 72-06-68 Âèøèòó ñîðî÷êó, âåëèêèé ðîçì³ð. Êîíòàêòè: 72-36-38, 050-915-67-08 Ãàëñòóêè ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà, íîâ³ òà êëàñè÷í³. Ö³íà: 10 ãðí./ øò. Êîíòàêòè: 24-07-14, 050-694-41-02 Ãóìîâ³ ÷îáîòè, ðîçì. 42-43. Ö³íà: 50 ãðí. Êîíòàêòè: 23-42-91 Äæèíñè, æ³íî÷³. Ö³íà: îïòîâà. Êîíòàêòè: 050-135-44-52

Ãó÷íîìîâåöü äëÿ ðàä³îòî÷êè. Êîíòàêòè: 066-427-58-39, 75-19-91

ïðîäàì

Äæèíñîâ³ øòàíè äëÿ âàã³òíî¿, ñèíüîãî êîëüîðó, 46-48 ðîçì³ðó. Êîíòàêòè: 097-602-53-37

Äèêòîôîí íà ì³êðîêàñåò³. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 050-135-44-52

Âåñ³ëüíó ñóêíþ, S-M, â-âà Ïîëüùà. Êîíòàêòè: 050-103-27-96

Äóáëÿíêó, áåæåâó, 48 ðîçì. Êîíòàêòè: 24-56-31, 066-713-85-00


¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó Åêñêëþçèâíó âåñ³ëüíó ñóêíþ. Ö³íà: 900 ãðí. Êîíòàêòè: 067-361-85-69 Ƴíî÷å çèìîâå ïàëüòî, 52-54 ðîçì³ðó, êîì³ð ïåñåöü, äåì³ñåçîííå, êîðè÷íåâå. Êîíòàêòè: 067-476-39-69, 76-05-57 Ƴíî÷èé ïëàù êîðè÷íåâîãî òà ã³ð÷è÷íîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 067-476-39-69, 76-05-57 Ƴíî÷³ áîñîí³æêè, á³ëîãî êîëüîðó, 36 ðîçì³ð, â-âî Ïîëüùà, ôàáðè÷í³, íîâ³, ãàðíèé äèçàéí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-990-07-33, 050-378-08-18 Ƴíî÷ó íîðêîâó øóáó. Êîíòàêòè: 050-956-59-56 Ƴíî÷ó øê³ðÿíó êóðòêó, ãîëóáîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 050-956-59-56 Êîñòþì ÷îëîâ³÷èé, 48 ðîçì³ð, ð³ñò 5. Êîíòàêòè: 095-870-74-76 Êîñòþì ÷îëîâ³÷èé, íîâèé, 46-48 ðîçì³ð,2-3 ð³ñò, òåìíèé òà ñâ³òëèé. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 26-15-82, 099-175-22-56 Êóðòêè-êàìóôëÿæ, óòåïëåíí³, íîâ³. Êîíòàêòè: 050-694-41-02, 24-07-14 Êóðòêó øê³ðÿíó, æ³íî÷ó, 48 ðîçì., õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27 Êóðòêó øê³ðÿíó, ÷îëîâ³÷ó, 48-50 ðîçì³ð, á/â. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 26-15-82. 099-175-22-56 Íîâèé êîðñåò. Êîíòàêòè: 24-40-07 Íîðêîâó øóáó, 48-50 ðîçì³ð, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 71-42-91, 096-414-49-40 Îäÿã ÷îëîâ³÷èé âåëèêèõ ðîçì³ð³â, á/â, ó äîáðîìó ñòàí³. Ö³íà: Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-694-41-02, 24-07-14 Ïëàù, 03 Ê, êîñòþì L-1 (âîäîñò³éêèé), ãóìîâ³ ÷îáîòè, 44 ðîçì. Êîíòàêòè: 097-107-92-34 Ïîÿñ äëÿ âàã³òíèõ, 2 â 1, á/â îäèí äåíü, ïðàêòè÷íî íîâèé, â³í òàêîæ ï³äõîäèòü ³ ï³ñëÿ ðîä³â (äëÿ âòÿãíåííÿ æèâîòà). Êîíòàêòè: 097-788-69-61 Ñâÿòêîâó ñóêíþ, 44-46 ðîçì³ð, ï³äæàê, êîðñåò, ñï³äíèöþ, êîìá³íåçîí òà øòàíè, äëÿ âàã³òíèõ. Êîíòàêòè: 78-89-90, 098-262-37-50 Òóôë³ ÷îëîâ³÷³, 39-40 ðîçì³ð, ÷îðí³, íà øê³ðÿí³é ï³äîøâ³. Ö³íà: 140 ãðí. Êîíòàêòè: 26-15-82, 099-175-22-56 Òóôë³ ÷îëîâ³÷³, ³òàë³éñüê³, 42 ðîçì., íîâ³. Ö³íà: 230 ãðí. Êîíòàêòè: 75-06-36 Òóôë³ ÷îëîâ³÷³, øê³ðà, íîâ³. Êîíòàêòè: 050-694-41-02, 24-07-14 Òóôë³, æ³íî÷³, øê³ðÿí³. Êîíòàêòè: 23-41-35 Òóôë³, ðîçì³ð 36. Êîíòàêòè: 050-662-50-34 ×îëîâ³÷èé êîñòþì, íîâèé, 46-48 ð., ð³ñò 180 ñì. Òåðì³íîâî. Ö³íà: Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-438-37-21 ×îëîâ³÷èé êîñòþì, íîâèé, ÷îðíîãî êîëüîðó, íà çð³ñò 170 ñì. Êîíòàêòè: 78-89-90, 098-262-37-50 ×îëîâ³÷ó çèìîâó êóðòêó, íîâà, ðîçì³ð 48-50. Êîíòàêòè: 71-12-29, 066-379-53-16, 063-770-23-56 ×îëîâ³÷ó ñîðî÷êó, ðîçì³ð 54, ñâ³òëî-ñàëàòîâà, ç ïîëîñêàìè, â-âà Ìîñêâà. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69 ×îëîâ³÷ó ÷îðíó êóðòêó, 48-50 ðîçì., â-âà Ãîëëàí䳿, ÷îðíèé ÷îëîâ³÷èé êîñòþì, íîâèé, 48 ðîçì., íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27

4.7. Äèòÿ÷³ òîâàðè ïðîäàì Àâòîìîá³ëüíå äèòÿ÷å êð³ñëî, äî 10 êã, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 120 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 050-658-34-43, 067-712-24-73, 093-053-35-77

ò.050-378-05-66 Äèòÿ÷³ òóôë³, ðîçì. 34-35. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69

³çîê, äëÿ õëîï÷èêà, ô³ðìà Êàî÷, â-âà ²òàë³ÿ, äîùîâèê. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 095-559-48-02

Äèòÿ÷³ õîäóíö³, ìàéæå íîâ³. Êîíòàêòè: 098-577-35-34

Äåðåâ’ÿíó êîëèñêó. Êîíòàêòè: 050-141-15-64, 74-40-72

Äèòÿ÷å àâòîêð³ñëî MACCO MAXXI (ͳìå÷÷èíà), 0,13 êã, ïåðåíîñíå, íîâå, ÷îðíî-ñ³ðîãî êîëüîðó. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 067-332-78-72 Äèòÿ÷å ³ãðàøêîâå «Ïîí³», â äóæå õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-914-31-45 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî, 2-ÿðóñíå, ç âáóäîâàíèì êîìï’þòåðíèì ñòîëîì òà øàôîþ äëÿ îäÿãó. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 066-324-34-36, ²ðèíà Äèòÿ÷å ë³æå÷êî, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 095-901-07-05 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî, â-âî Ïîëüùà, 3 ïîëîæåííÿ âèñîòè, ïðóæèíà êà÷àííÿ ô³êñóºòüñÿ, øóõëÿäà, îðòîïåäè÷íèé ìàòðàö (êîêîñîâà îñíîâà). Ö³íà: 900 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 095-200-33-90 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî, ìàòðàö, êð³ïëåííÿ ï³ä áàëäàõ³í. Êîíòàêòè: 095-534-36-29 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî, íîâå, ìàòðàö, íàïîâíåííÿ — êîêîñîâà ñòðóæêà. Êîíòàêòè: 099-557-60-96, 25-04-49 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî, ñâ³òëîãî êîëüîðó, ç áàëäàõ³íîì, á/â, 3-êîë³ñíèé âåëîñèïåä. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-510-36-02

Äèòÿ÷å ë³æå÷êî-êîëèñêó, ñâ³òëîãî êîëüîðó, ç ìàòðàöîì (êîêîñîâà îñíîâà). Êîíòàêòè: 095-412-59-97 Äèòÿ÷å 71-05-65

ë³æå÷êî.

Êîíòàêòè:

Äèòÿ÷å ë³æå÷êî. Êîíòàêòè: 26-81-66, 050-827-09-03 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî. Ö³íà: 50 ãðí. Êîíòàêòè: 25-78-50, 066-419-58-89 Äèòÿ÷å ë³æêî, ìàòðàö, áàëäàõ³í. Êîíòàêòè: 23-17-22, 095-580-81-63 Äèòÿ÷å ë³æêî-òðàíñôîðìåð, 140õ80, ñîñíà, êîêîñîâèé ìàòðàö, â-âî Ïîëüùà. Êîíòàêòè: 067-240-15-66, 050-438-38-79

Äèòÿ÷³ õîäóíö³, á/â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-309-17-11

Äèòÿ÷³ ÷åðåâè÷êè, íîâ³, ðîçì. 30. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69 Äèòÿ÷ó äóáëÿíêó, äëÿ ä³â÷èíêè, ð³ñò 116 ñì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äåøåâî. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27 Äèòÿ÷ó çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó Àíäðîêñ, ÷îðíî-êîôåéíîãî êîëüîðó, ìàéæå íîâà. Êîíòàêòè: 050-941-09-20

Çèìîâî-ë³òíþ äèòÿ÷ó êîëÿñêó, êîøèê, ïåðåêèäíà ðó÷êà. Ö³íà: 450 ãðí. Êîíòàêòè: 050-806-06-51

Äèòÿ÷ó çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó ô³ðìè ³í³-ãîëä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-769-08-90

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó Androx, â õîðîøîìó ñòàí³, äëÿ õëîï÷èêà, àáî ä³â÷èíêè. Êîíòàêòè: 050-747-96-53

Äèòÿ÷ó çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó, òðàíñôîðìåð, Ãåî-Áàé, çåëåíîãî êîëüîðó. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó ³âàðîÎòáîð, ïîâíèé êîìïëåêò, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 095-820-42-47

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó Adbor, ïîâíèé êîìïëåêò, äèòÿ÷ó êîëÿñêó Chiko, ë³òíÿ, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-438-20-01

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó ÒÀÊÊÎ, óí³âåðñàë, õîðîøèé ñòàí, á/â. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 050-848-56-14, 068-406-01-70

Ùî ìè ðîáèìî äëÿ ñåáå, ïîìèðຠðàçîì ³ç íàìè. Ùî ìè ðîáèìî äëÿ ³íøèõ òà ñâ³òó - çàëèøàºòüñÿ íàâ³êè. Äèòÿ÷ó êîëÿñêó Geoby, çèìîâî-ë³òíÿ, ÷åðâîíî-ñ³ðîãî êîëüîðó, êîðçèíà, äîùîâèê, ÷îõîë. Ö³íà: 300 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 095-152-68-08, ì. Ëóöüê, ïð. Ìîëîä³ 10/208 Äèòÿ÷ó êîëÿñêó Ãðàêî, äëÿ ä³òåé äî 3 ð., ñóìêà äëÿ íåìîâëÿòè, ðåìåí³ áåçïåêè, ãîäèííèê, òåðìîìåòð, ï³äñòàâêà, äîùîâèê, çåëåíîãî êîëüîðó. Ö³íà: 1400 ãðí. Êîíòàêòè: 050-213-92-66, ²ðèíà Äèòÿ÷ó êîëÿñêó Êîíåêî, çèìîâî-ë³òíÿ, ïîâíèé êîìïëåêò, ðîçèâàëüíèé êèëèìîê, ðîæåâîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 097-452-43-36, 066-998-41-36 Äèòÿ÷ó êîëÿñêó ô³ðìè Ãàëàêñ³, çèìîâî-ë³òíÿ, â õîðøîìó ñòàí³, ñ³ðî-ðîæåâîãî êîëüîðó, ðó÷êà ïåðåêèäíà, ñóìêà, äîùîâèê, ìîñê³òêà ñ³òêà. Ö³íà: 900 ãðí. Êîíòàêòè: 095-200-33-90

Äèòÿ÷èé â³çîê, ô³îëåòîâîãî êîëüîðó, â-âà ͳìå÷÷èíè, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 050-673-80-44, 78-98-19

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó ô³ðìè Êàì, â-âî ²òàë³ÿ, ðîæåâîãî êîëüîðó, àâòîìîá³ëüíå êð³ñëî. Êîíòàêòè: 050-933-10-33

Äèòÿ÷èé â³çîê, ÷åðâîíî-÷îðíîãî êîëüîðó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-721-78-80 Äèòÿ÷èé â³çîê-«òðîñòèíêà», äëÿ äâ³éíÿò, õîðîøèé ñòàí. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-535-36-41 Äèòÿ÷èé êîíñòðóêòîð, âåëèêà óïàêîâêà. Ö³íà: 80 ãðí. Êîíòàêòè: 050-673-80-44, 78-98-19 Äèòÿ÷èé ë³òí³é â³çîê Äæîáá³. Êîíòàêòè: 050-540-49-93, 71-30-77

Øê³ðÿí³ òóôë³, 39 ðîçì., íîâ³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27

Äèòÿ÷èé îáìåæóâà÷ äî ë³æå÷êà, ðîæåâîãî êîëüîðó. Ö³íà: 50 ãðí. Êîíòàêòè: 097-602-53-37 Äèòÿ÷èé îäÿã â³ä íàðîäæåííÿ äî 1,5 ðîêó, äëÿ õëîï÷èêà. Ö³íà: â³ä 2 äî 20 ãðí. Êîíòàêòè: 095-559-48-02

ïðîïîíóþ

Äèòÿ÷èé îñ³ííüî-âåñíÿíèé â³çîê, ñèíüî-áëàêòèíîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 099-739-93-62

Âåñ³ëüíó ñóêíþ, îðèã³íàëüíèé ôàñîí, íà ð³ñò 155 ñì, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-573-00-70

Äèòÿ÷³ ðå÷³ äëÿ õëîï÷èêà òà ä³â÷èíêè, íà â³ê 1,5-3 ðîêè, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 095-700-45-17

(маг. «Колібріс»)

Äèòÿ÷³ õîäóíö³. Ö³íà: 70 ãðí. Êîíòàêòè: 050-673-80-44, 78-98-19

Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä, ç äîïîì³æíèìè êîëåñàìè, äëÿ äèòèíè â³êîì 3 ð. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 050-673-80-44, 78-98-19

Øêàðïåòêè ÷îëîâ³÷³, 27 ðîçì³ð. Êîíòàêòè: 098-128-04-92, 25-31-84

Øîâêîâó ñîðî÷êó, ÷îðíà, ÷îë., ðîçì. 50-52 òà ÷îðí³ øòàíè, 3 ð³ñò, ðîçì. 52-52, íîâ³. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69

ÄÈÒßײ ÐÅײ, äëÿ ä³â÷èíêè, â³ä íàðîäæåííÿ äî 6 ì³ñÿö³â, íîâ³ òà á/â, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ô³ðìîâ³.

³çîê äëÿ ïðîãóëÿíîê, Baby Design, âàãà 7 êã, êîë³ð: ÷åðâîíî-ñ³ðî-÷îðíèé, ÷îõîë äëÿ í³æîê.  ïîäàðóíîê — äîùîâèê. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 098-512-87-82 lutik1978@gmail.com

³çîê, ô-ìà Áåá³-Äåñ³íã, ñèíüî-á³ðþçîâîãî êîëüîðó, ç ÷îõëîì. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 095-559-48-02

31

ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÓÒÓ

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó ׳êêî. Êîíòàêòè: 050-645-02-63 Äèòÿ÷ó êîëÿñêó, çèìîâî-ë³òíÿ, ïîâíèé êîìïëåêò, â õîðîøîìó ñòàí³, äèòÿ÷èé ìàíåæ. Êîíòàêòè: 093-808-63-61 Äèòÿ÷ó êîëÿñêó, çèìîâî-ë³òíÿ. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-262-43-25 Äèòÿ÷ó êîëÿñêó, êîë³ð êàïó÷³ííî, óí³âåðñàëüíà, âåñü êîìïëåêò, äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà. Ö³íà: 1300 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 050-658-34-43, 067-712-24-73, 093-053-35-77 Äèòÿ÷ó êîëÿñêó, ñàëàòîâî-çåëåíîãî êîëüîðó, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 050-745-21-19 Äèòÿ÷ó êîëÿñêó, ñ³ðî-çåëåíîãî êîëüîðó. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 050-716-60-35 Äèòÿ÷ó ñò³íêó Þí³îð. Êîíòàêòè: 050-100-32-73 Åìàëüîâàíó äèòÿ÷ó âàííî÷êó. Ö³íà: 60 ãðí. Êîíòàêòè: 24-62-33

ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÓÒÓ ÍÀ

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó, â-âà Ïîëüùà, ïîâíèé êîìïëåêò, ãóìîâ³ êîëåñà, ³äåàëüíèé ñòàí. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-721-78-80 Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñê ó, äëÿ äâ³éíÿò, á/â. Ö³íà: 450 ãðí. Êîíòàêòè: 24-70-94, 050-806-06-51

˳æêî-êîëèñêó ç áàëäàõ³íîì. Êîíòàêòè: 095-559-48-02 ˳æêî-êîëèñêó, äåðåâ., íîâå. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 26-34-90, 063-807-11-18 ˳òí³é â³çîê. Ö³íà: äåøåâî. Êîíòàêòè: 78-59-76

4.9. Äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ

˳òíþ äèòÿ÷ó êîëÿñêó äëÿ äâ³éíÿò. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-806-06-51

ïðîäàì

Îä³ÿëà äèòÿ÷³, áàéêîâ³, íîâ³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-888-48-80

5 êíèã, 2 êîìï’þòåðíèõ äèñêè ïî âèðîùóâàííþ øèíøèë, 30100, Õìåëüíèöüêà îáë., ì. Íåò³øèí, à/ñ 325. Êîíòàêòè: 096-911-65-85, 068-203-48-68

Îäÿã òà âçóòòÿ íà ä³â÷èíêó òà õëîï÷èêà, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 78-89-90, 098-262-37-50 Òåïë³ äèòÿ÷³ ñîðî÷êè äëÿ õëîï÷èê³â, ð³çíèõ êîëüîð³â. Ìàë³ ðîçì³ðè. Êîíòàêòè: Ëüâ³â 097-530-53-62 viktoriazhylak@gmail.com Õîäóíö³, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 190 ãðí. Êîíòàêòè: 067-361-85-69

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñê ó, äëÿ äâ³éíÿò, â-âî ²òàë³ÿ, Êîíòàêòè: 095-534-36-29

Øê³ëüíó ôîðìó äëÿ ä³â÷èíêè, ð³ñò 116 ñì, äåøåâî. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó, ñ³ðî-÷åðâîíîãî êîëüîðó, á/â, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 26-19-48, 066-905-34-60

êóïëþ

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó, «òðîñòèíà», ñ³ðî-ãîëóáîãî êîëüîðó, «ïëàâàþ÷³» êîëåñà, ðåìåí³ áåçïåêè, âåëèêà êîðçèíà, â-âà Ïîëüùà, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 1300 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 78-37-65, 050-585-56-15

ÊÎËßÑÊÓ nglesina Vittoria (²òàë³ÿ), êîëåêö³¿ 2010 ð., ðîæåâîãî êîëüîðó, â³äì³ííèé ñòàí, ïðàêòè÷íî íîâà, äîùîâèê — ó ïîäàðóíîê.

ò. 050-378-05-66 Êîëÿñêó Äæîáá³, 3-êîë³ñíà, äåì³ñåçîííà, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 850 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-31, 066-713-85-00 Êîëÿñêó äëÿ äâ³éíÿò Peg-Perego Duette, îñíàùåíà ìàñèâíèìè êîëåñàìè òà àìîðòèçàòîðàìè, ä³àìåòð êîëåñ 30 ñì, ðåìåí³ áåçïåêè, âàãà êîëÿñêè 19 êã. Ö³íà: 4500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-61-21 ms.zarobotok@mail.ru

Êîëÿñêó äëÿ äâ³éíÿò, ë³òíÿ, ñèíüîãî êîëüîðó, ô³ðìè G e o b o y, â õî ð î ø î ìó ñòàí³. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 28-15-50 Êîëÿñêó, âèøíåâî-áåæåâó. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-31, 066-713-85-00 Êîëÿñêó, ñèíüîãî êîëüîðó. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 093-531-96-69, 066-714-21-02 Êîìá³íåçîí, âåñíÿíî-îñ³íí³é, ñâ³òëî-ãîëóáîãî êîëüîðó, â õîðîøîìó ñòàí³, ïðèáëèçíî íà â³ê 4-8 ì³ñÿö³â, 67ñì. Ö³íà: 45 ãðí. Êîíòàêòè: 097-788-69-61 Êîíèê-ãîéäàëêó, â-âà Ïîëüùà. Êîíòàêòè: 050-914-31-45 Êóðòêó ç êàïþøîíîì + êîìá³íåçîí, äî 18 ì³ñ., á/â. Ö³íà: 70 ãðí. Êîíòàêòè: 097-602-53-37 ˳æå÷êî ç í³øåþ, â õîðîøîìó ñòàí³, á/â. Êîíòàêòè: 26-19-48, 066-905-34-60

Øê³ðêó íóòð³¿, îáðîáëåíó, ñâ³òëîãî êîëüîðó. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 29-59-80

3-êîë³ñíèé âåëîñèïåä, êîìá³íåçîí, ÷îá³òêè, çèìîâ³, äëÿ õëîï÷èêà 3 ð., ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 78-59-76

Á³áë³îòåêó òâîð³â óêðà¿íñüêèõ, ðîñ³éñüêèõ òà çàðóá³æíèõ êëàñèê³â. Êîíòàêòè: 050-978-35-94, 24-27-87 Á³çíåñ-êàòàëîã àêñåëåðàö³éíîãî êðîë³âíèöòâà. Êîíòàêòè: 096-911-65-85 Êàòàëîã «22 âèäè íàäîìíèõ ðîá³ò». Êîíòàêòè: 096-911-65-85 Êàòàëîã «700 ãàçåò Óêðà¿íè» ç àäðåñàìè òà òåëåôîíàìè. Êîíòàêòè: 096-911-65-85 Êàòàëîã «Âèðîùóâàííÿ ïðÿííèõ åêîòðàâ», â³äåîô³ëüìè, 5 êíèã. Êîíòàêòè: 096-911-65-85 Êíèãè ÁÐÀ, 2 øò. Ö³íà: 80 ãðí. Êîíòàêòè: 75-06-36

Îä³ÿëà áàéêîâå àáî âàòÿíå, ìîæíà á/â, ïîøòó÷íî, òàêîæ ðàäÿíñüêîãî â-âà, äîðîãî. Êîíòàêòè: 29-59-80, 094-908-69-80

Êíèãè êëàñèê³â, çàðóá³æíèõ òà ðîñ³éñüêèõ àâòîð³â, äåòåêòèâè, ïðî øàõìàòè, ï³äïèñíå âèäàííÿ. Êîíòàêòè: 24-07-14, 050-694-41-02

4.8. Êèëèìè, êîâäðè, òêàíèíè

Êðåñëåííÿ «Ðàá³òàêñ», 6 ìîäåëåé. Êîíòàêòè: 096-911-65-85

ïðîäàì

Ìåòîäèêó, 7 êíèã, 3 äèñêè, êðåñëåííÿ «Þðòà-23», «Ðàáá³òàêñ-4Ê», çîîòåõí³÷íèé á³çíåñ-ïëàí, âèãîòîâëåííÿ ì³í³-ôåðì. Êîíòàêòè: 096-911-65-85, 068-203-48-68

Âåðäáëþæ³ îä³ÿëà, 2 øò. Ö³íà: 100 ãðí./øò. Êîíòàêòè: 75-06-36 Äâà êèëèìè. Êîíòàêòè: 72-23-06

Ìåäè÷íó ë³òåðàòóðó. Ö³íà: 40 ãðí. Êîíòàêòè: 096-353-65-51

Äâà ïóõîâ³ îä³ÿëà. Êîíòàêòè: 067-332-02-51

Ïîâíèé çá³ðíèê òâîð³â Ê. Ïàóñòîâñüêîãî. Êîíòàêòè: 26-41-32, 095-828-84-41

Äèâàíäåêè. Ö³íà: 80 ãðí. Êîíòàêòè: 71-57-11, 095-563-83-07

Ïîâíèé êóðñ «ªøêî», 32 óðîêè. Êîíòàêòè: 26-41-32, 095-828-84-41

Êèëèì, 2õ3 ì, á/â, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27

Òð³óìô-òðàãåä³þ «Ïîë³òè÷íèé ïîðòðåò Ñòàë³íà», 2 òîìè. Ö³íà: 400 ãðí./ 1 òîì. Êîíòàêòè: 75-06-36

Êèëèì, íîâèé, 2õ3. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69 Êèëèìè, á/â. Êîíòàêòè: 24-59-64 Êèëèìè, ð³çíèõ ðîçì³ð³â. Êîíòàêòè: 050-914-31-45 Îä³ÿëà áàéêîâ³ òà âàòÿí³, íîâ³, äåøåâî. Êîíòàêòè: 050-888-48-80 Ïàëàñ, íîâèé, á³ëîðóñüêîãî â-âà, 3õ4 ì, ïîìàðàí÷åâèé ç êâ³òàìè. Ö³íà: Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69 ϳð’ÿ, 2 êã, íîâå. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69

«²ñòîð³þ Âåëèêî¿ â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè», 12 òîì³â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 400 ãðí./ 1 òîì. Êîíòàêòè: 75-06-36 «Êðàòêóþ ëèòåðàòóðíóþ ýíöèêëîïåäèþ», 9 ò., Ìîñêâà, 1978 ð., «Êðàòêóþ ãåîãðàôè÷åñêóþ ýíöèêëîïåäèþ», 5 ò., Ìîñêâà, 1960 ð. Êîíòàêòè: 095-402-50-55 «Ï’ÿòü ïîð³ä êðîë³â», ë³òåðàòóðà, êàòàëîã, êíèãè, äèñêè, «Òåõíîëîã³ÿ âèðîùóâàííÿ øèíøèë», ç ³íôîðìàö³ºþ. Êîíòàêòè: 096-911-65-85

Ïîäóøêè ç ãóñÿ÷îãî ï³ð’ÿ, íîâ³. Êîíòàêòè: 095-535-37-25, 097-258-90-38

«Óêðà¿íñüêó ðàäÿíñüêó åíöèêëîïåä³þ», 13 ò., Êè¿â, 1977 ð. Ïîâíå ç³áðàííÿ òâîð³â À. Ïèñåìñüêîãî, 1895 ð. Êîíòàêòè: 095-402-50-55

Ðóøíèêè âèøèò³, âåëèê³. Êîíòàêòè: 097-783-47-69, 23-42-91

ïðîïîíóþ

Òêàíèíó, 10 ì, îðàíæåâà, ìåëàíæ. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69

Íàä³øëþ êàòîëîã ïðî âèðîùóâàííÿ ïðÿííèõ åêîòðàâ, 30100, Õìåëüíèöüêà îáë., ì. Íåò³øèí, à/ñ 325. Êîíòàêòè: 096-911-65-85, 068-203-48-68

Òþëü òà øòîðè, á/â. Ö³íà: 15 ãðí./ ì. Êîíòàêòè: 050-243-17-03, 25-84-17


32

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÓÒÓ

Ôëàºðè, â³çèòêè, êàëåíäàðèêè, àô³ø³. Íåäîðîãî, ÿê³ñíî. Êîíòàêòè: 066-985-55-19

4.10. ³äïî÷èíîê, ñïîðò, òóðèçì ïðîäàì Áàñåéíè ð³çíèõ ðîçì³ð³â, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, äëÿ äîðîñëèõ òà ä³òåé, ö³íà çàëåæíî â³ä ðîçì³ð³â. Äîñòàâêà. Ö³íà: Äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-219-78-62 Ãðèëü áàðáåêþ. 099-048-81-13

Êîíòàêòè:

çíàéäåíî Íîìåðíèé çíàê äî àâòîìîá³ëÿ ÀÑ 5650 ÀÕ â ñ. Ãðÿäà. Êîíòàêòè: 096-642-35-90, Ìèêîëà

ïîâ³äîìëåííÿ Øóêàþ ñïðàâæí³õ äðóç³â, áàæàþ÷èõ çðîçóì³òè îòî÷óþ÷èé ñâ³ò, áðàòè ó÷àñòü â ðîçðîáö³ òåî𳿠ùàñòÿ òà áóä³âíèöòâ³ ùàñëèâîãî ñóñï³ëüñòâà íàâêîëî. Êîíòàêòè: 067-574-44-54

4.14. Àíòèêâàð³àò ïðîäàì

ʳç. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 26-88-33, ï³ñëÿ 20.00 Êë³òêè äëÿ êðîë³â. Êîíòàêòè: 097-741-73-17 Êîáèëó â ñ. Çàë³ñö³, Ðîæèùåíñüêîãî ð-íó, â³ê 2 ð. Êîíòàêòè: 098-832-37-71, 098-832-37-70 Êîáèëó, â³ê 9 ðîê³â. Êîíòàêòè: 098-546-04-51 Êîçåíÿò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-508-98-74 Êîçó, â³ê 4 ì³ñÿö³. Êîíòàêòè: 097-269-54-43 Êîçó, ìîëîäó, ä³éíó. Êîíòàêòè: 25-11-33

Ìàñàæíå ë³æêî Ñåðàãåí. Ö³íà: 13000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 050-137-87-50, 050-370-86-27

Êàðòèíó (ï³ä 18 ñò.), 800õ600. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 75-06-36

Êîíÿ â ñ. Âîðîí÷èí, Ðîæèùåíñüêîãî ð-íó, â³ê 7,5 ð. Ö³íà: Äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-331-03-09, 095-703-01-33

Íàá³ð âîëàí³â äëÿ ãðè â áàäì³íòîí. Êîíòàêòè: 098-128-04-92, 25-31-84

Êàðòèíó 1953 ð. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69

Êîðîâó â ñ. Ëèïèíè, 3,5 ð., ò³ëüíà. Êîíòàêòè: 050-908-37-36

Íàìåò, 4õ4 097-107-92-34

Ïîøòîâ³ ìàðêè 1960-1990 ðîê³â ð³çíèõ êðà¿í, ìîíåòè Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, êð³ì êîï³éîê. Êîíòàêòè: 050-317-72-30

Êîðîâó ì’ÿñî-ìîëî÷íî¿ ïîðîäè, ò³ëüíó, òà òåëè÷êó ìîëî÷íî¿ ïîðîäè, â ñ. Ñîêèðè÷³. Êîíòàêòè: 067-105-06-22

4.15. Âñå äëÿ ñàä³âíèê³â òà ãîðîäíèê³â

Êîðîâó, â³ê 10 ðîê³â, ò³ëüíà (îòåë â ãðóäí³ 2011ð.), íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 067-793-36-82,098-437-57-30

ì.

Êîíòàêòè:

Íîâèé ôóòáîëüíèé ì’ÿ÷, øê³ðÿíèé. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-31, 066-713-85-00 Ðàêåòêó äëÿ âåëèêîãî òåí³ñó, á/â. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 095-533-63-94 Ðîëèêè, 32-33 ðîçì³ð, á/â. Êîíòàêòè: 099-309-17-11 Ôóòáîëüí³ «êîïà÷êè», ð³çí³ ðîçì³ðè, á/â, â-âà ͳìå÷÷èíè. Êîíòàêòè: 050-177-27-58

4.11. Ìåäèöèíà, êîñìåòèêà ïðîäàì Àëîå, 5 ð. Êîíòàêòè: 24-20-36 Âàçîí çîëîòèé âóñ. Êîíòàêòè: 066-427-58-39 Âàçîí «³íä³éñüêèé ëóê», ë³êóº ïîë³àðòðèò, ðàäèêóë³ò, â³ä óêóñ³â êîìàõ òà òâàðèí, â³ä ëóïè òà âèïàäàííÿ âîëîññÿ. Êîíòàêòè: 066-427-58-39, 75-19-91 ²íâàë³äíèé â³çîê. Êîíòàêòè: 23-61-21 Ïîÿñ ìàñàæíèé Ìàíãàëî. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 050-718-94-39 Ñëóõîâèé àïàðàò, ó-0,3 ì. Êîíòàêòè: 098-529-75-70 Ò³í³ äëÿ ïîâ³ê, ñèíüîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 098-128-04-92, 25-31-84 Øàíüéîíè, êîñè, ïåðóêè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-068-74-30

4.12. Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ

Êîðîâó. Êîíòàêòè: 099-366-25-18

ïðîäàì

Êîøåíÿò ïåðñèäñüêî¿ ïîðîäè, êðåìîâîãî îêðàñó. Êîíòàêòè: 28-55-24, 050-554-47-34

500 êã ïøåíèö³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-888-78-93

Êîøåíÿò ïåðñèäñüêî¿ ïîðîäè. Êîíòàêòè: 050-554-47-34

Âàçîí àëîå, ç â³äðîñòêàìè, â³ê áëèçüêî 4 ð. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 72-21-27, 066-174-88-17, ï³ñëÿ 17.00

Êîøåíÿò, àìåð. êîðîòêîøåðñòî¿, òàéñüê³. Êîíòàêòè: 23-00-97, 095-880-27-02

Âàçîí îëåàíäð, 2,5 ì. Êîíòàêòè: 097-269-54-43

Êðîëèê³â ïîðîäè ñ³ðèé âåëåòåíü, äîðîñë³ ñàìêè ³ ñàìö³. Êîíòàêòè: 095-821-34-29

Âàçîíè: ìîëîäà ìîíñòåðà, ïàïîðîòü, êèòàéñüêà ðîçà. Êîíòàêòè: 26-81-70, 095-155-71-16

Êðîëèê³â-àêñåëåðàò³â (5 ïîð³ä), ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 096-911-65-85

Ãëèíîçåì. Êîíòàêòè: 067-289-24-20

Êðîë³â. Êîíòàêòè: 097-741-73-17

Æèòî, 0,5 òîíè. Êîíòàêòè: 095-535-37-25, 097-258-90-38

Êóðåé, êóð÷àò, ï³âí³â, ãóñåé, ãóñåíÿò. Êîíòàêòè: 24-95-85, 095-833-76-74

Çåðíî ïøåíèö³. Êîíòàêòè: 050-717-10-71, 23-22-63 Çåðíî ïøåíèö³. 063-660-93-04

Êîíòàêòè:

Çåðíî ïøåíèö³. 066-427-58-39

Êîíòàêòè:

Íàñ³ííÿ ëþöåðíè. Êîíòàêòè: 067-606-81-14 Îá³ãð³âà÷ ãíó÷êèé, ïë³âêîâèé, äëÿ âóëèê³â, ìîëîäíÿêà òà ðîçñàäè. Æèâëåííÿ 10-12  (AC/DC). Ïîòóæí³ñòü 13 Âò; 22 Âò. Ðîçì³ð 210õ300õ0,3 ìì. Êîíòàêòè: 050-839-77-66, 093-359-61-10 heating@ua.fm Ïøåíèöþ, 2 ò. Êîíòàêòè: 26-45-93

Ìîëîäà, õîðîøà êîðîâà. Âîëèíñüêà îáë, ʳâåðö³âñüêèé ð-í, ñ.Äåðíî Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 063-384-59-49 masher13@ukr.net

Øèíøèë, ñ³ð³, 2 ñàìö³, â³ê 2 ì³ñÿö³. Êîíòàêòè: 096-353-65-51

ïðîïîíóþ Ïðèéìó â äàðóíîê ïàïóãó, áóäüÿêî¿ ïîðîäè, ëþáëþ òâàðèí, â íàÿâíîñò³ âåëèêà ïðîñòîðà êë³òêà, ³ãðàøêè. Êîíòàêòè: 099-082-36-47

ïîäàðóþ 3-ì³ñÿ÷íó êèöüêó, ñ³ðî-á³ëîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 24-28-93  äîáð³ ðóêè äâîõ êîòèê³â, õëîï÷èêè, îäèí — ðóäèé, äðóãèé — ÷îðíèé ç á³ëèìè ëàïêàìè, â³ê 3 ì³ñÿö³, ïðèâ÷åí³. Êîíòàêòè: 095-747-89-90

4.17. Ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè

³ääàì íàñèïíèé ãðóíò. Êîíòàêòè: 067-332-02-51

ïðîäàì Àêîðäåîí Âåëòìåéñòåð-Ñåð³íî, 3/ 4, 120 áàñ³â, 11 ðåã³ñòð³â, ÷åðâîíèé, íîâèé. Êîíòàêòè: 098-795-73-20 Àêîðäåîí Âåëüìåéñòåð-Ñòåëëà, 120 áàñ³â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-306-09-19 Àêîðäåîí Âîëòìåéñòåð-Êîíñîíà, 120 áàñ³â, ÷îðíèé, 11 ðåã³ñòð³â, âèáîðíà ñèñòåìà. Êîíòàêòè: 093-832-46-05 Àêîðäåîí Âîëòìåéñòåð-Ñòåëëà, 3/4, 80 áàñ³â. Êîíòàêòè: 050-714-02-65 Àêîðäåîí Õîðõ, 120 áàñ³â, 11 ðåã³ñòð³â, ÷åðâîíèé. Êîíòàêòè: 068-563-49-26 Àêîðäåîí Õîðõ, àêîðäåîí Õîõíåð, êàðàîêå, DVD Sumsung, êîëîíêè, ì³êðîôîí. Êîíòàêòè: 098-347-06-02

Ñîáàêó ïîðîäè òîéòåð’ºð, êîáåëü, êîôåéíèé, äëÿ â’ÿçêè, ðîäîâ³ä â³ä ÊÑÓ. Êîíòàêòè: 096-353-65-51 Ñòåðèë³çîâàíèõ ñîáàê äëÿ îõîðîíè. Êîíòàêòè: 23-00-97, 095-880-27-02 Õâèëÿñòèõ ïàïóã, äåøåâî. Êîíòàêòè: 096-353-65-51

 äîáð³ ðóêè ñîáà÷êó, ìåòèñ, õëîï÷èê, ñåðåäíüîãî çðîñòó, äîáðèé, äóæå ðîçóìíèé, ñëóõíÿíèé. Êîíòàêòè: 095-676-64-30, Àíÿ

Ôîðòåï³àíî Âîëãà, ÷îðíîãî êîëüîðó, ð³äê³ñíå. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 063-629-46-28 Ôîðòåï³àíî Óêðà¿íà, á/â. Êîíòàêòè: 72-86-71

Öóöåíÿ ïåê³íåñà, â³ê 2 ì³ñÿö³, õëîï÷èê. Êîíòàêòè: 78-82-60

 äîáð³ ðóêè öóöåíÿ, ä³â÷èíêà, â³ê 3 ì³ñÿö³, ãàðíà, ðîçóìíà. Êîíòàêòè: 099-232-31-19, 78-54-32

Ôîðòåï³àíî «Óêðà¿íà», ÷îðíîãî êîëüîðó, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-435-89-85

Ñòîëîâèé áóðÿê. Êîíòàêòè: 050-716-46-04

Öóöåíÿ ï³òáóëÿ, º ùåïëåííÿ. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-707-90-49 vindeezel@mail.ru Öóöåíÿò çàõ³äíî-ñèá³ðñüêî¿ ëàéêè, áåç äîêóìåíò³â. Êîíòàêòè: 099-448-82-07

Òó¿ êóùîâ³, øàðîâèäí³. Ö³íà: 10-15 ãðí./1 øò. Êîíòàêòè: 26-81-70, 095-155-71-16

Öóöåíÿò çàõ³äíî-ñèá³ðñüêî¿ ëàéêè, â³ê 2 ì³ñÿö³, áåç äîêóìåíò³â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-919-47-37

êóïëþ

Öóöåíÿò çàõ³äíî-ñèá³ðñüêî¿ ëàéêè. Êîíòàêòè: 050-757-88-05

 äîáð³ ðóêè öóöåíÿò òà êîøåíÿò, ð³çíî¿ ïîðîäè òà îêðàñó, ä³â÷àòêà òà õëîï÷èêè. Êîíòàêòè: 28-64-15, 066-378-70-93 ³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò â³ä ìàëåíüêî¿ òà âåëèêî¿ ñîáà÷îê. Êîíòàêòè: 71-21-50, 095-833-76-57 Êîøåíÿò, â äîáð³ ðóêè. Êîíòàêòè: 050-736-92-52,- 26-70-70 Íàä³éíîìó ãîñïîäàðþ, ñîáàêó äëÿ îõîðîíè, â³ê 3 ðîêè, ç âîëüºðîì. Êîíòàêòè: 050-371-52-94

Öóöåíÿò çàõ³äíî-ñèá³ðñüêî¿ ëàéêè. Êîíòàêòè: 050-104-38-15, Àíäð³é

4.16. Çîîêóòî÷îê

Öóöåíÿò ìîñêîâñüêî¿ ñòîðîæåâî¿ òà öóöåíÿò ðîòâåéëåðà. Êîíòàêòè: 050-757-88-05

Ïóõíàñòèõ êîøåíÿò, ä³â÷., 2 ì³ñ. Êîíòàêòè: 72-85-13

Êàðòîïëþ, ìîðêâó. Êîíòàêòè: 050-378-68-29

ïðîäàì

4.13. Çàãóáëåíî, çíàéäåíî, ïîâ³äîìëåííÿ

Áäæ³ë ç âóëèêîì íà óêðà¿íñüêó ðàìêó. Ö³íà: Çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 063-789-67-66, 26-62-14

Öóöåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, 5 ì³ñÿö³â, ç õîðîøèì ðîäîâîäîì, âàêöèíîâàí³, ìîæëèâèé áàðòåð. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 063-351-72-05

Áóäèíîê äëÿ êîòèêà, á/â, (160 ãðí.), êîòÿ÷³ ï³äñòàâêè, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, (ïî 15 ãðí.). Êîíòàêòè: 095-242-22-14, 71-83-99  äîáð³ ðóêè ê³øêó, ñòåðèë³çîâàíà. Êîíòàêòè: 24-70-33

Äâà äèïëîìè íà ³ì’ÿ Ïåòðîâà À. ²., âêðàäåí³ â ð-í³ 33 êâàðòàëó ââæàòè íåä³éñíèìè. Êîíòàêòè: 095-345-01-23

 äîáð³ ðóêè êîøåíÿò. Êîíòàêòè: 050-438-27-94

Ïàñïîðò íà ³ì’ÿ Ñèäåíêà Îëåêñàíäðà Îëåêñàíäðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âóëèêè ç áäæîëîñ³ì’ÿìè. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 097-526-85-72

Âåëèêó êë³òêó äëÿ ïòàøîê. Ö³íà: 60 ãðí. Êîíòàêòè: 24-62-33

Äåêîðàòèâíîãî êðîëèêà, ñàìêà, á³ëà ç ïëÿìêàìè. Êîíòàêòè: 096-353-65-51 Äîìàøí³õ øèíøèë. Êîíòàêòè: 095-256-89-24

Äâ³ âèøèò³ êàðòèíè (ä³â÷èíà ç îëåíåì, ä³â÷èíà òà ëåáåä³), íà ÷îðíîìó ôîí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69 Äèñêè ç ðåïðîäóêö³ÿìè êàðòèí â³äîìèõ õóäîæíèê³â «Ïàðèçüêèé ìóçåé», Ëåîíàðäî äà ³í÷³, Âîòò³ ×åëë³, Àéâàçîâñüêèé, Ìîíå òà ³íø³. Âñüîãî á³ëüøå 2500 êàðòèí, 300 õóäîæíèê³â. Äîðîãî. Êîíòàêòè: 28-13-72, 098-451-82-72

Ìîíåòè ÑÐÑÐ. 099-052-45-59

ѳ÷êàðí³, êîðìîð³çêè. Êîíòàêòè: 098-577-35-34

Êîíòàêòè:

Ãóñÿ÷èé ïóõ, ïîäóøêè. Êîíòàêòè: 099-052-86-03

Ñàêñîôîí Àëüò-Âåëüòêëàíä, â-âà ͳìå÷÷èíè, áàñ, áàëàëàéêó, ãàðìîøêó, äóõîâ³ ³íñòðóìåíòè. Êîíòàêòè: 096-609-74-94

Ôîðòåï³àíî «Óêðà¿íà», ÷îðíå, ëàêîâàíå. Êîíòàêòè: 71-05-65

ѳíî â òþêàõ. 066-621-73-39

Ãóñÿ÷èé ïóõ, ïîäóøêè. Êîíòàêòè: 78-50-62, 067-334-34-78

 äîáð³ ðóêè íå÷èñòîêîðîâíèõ öóöåíÿò, â³ä âåëèêî¿ òà ìàëî¿ ïîðîäè ñîáàê. Êîíòàêòè: 71-21-50, 095-833-76-57

Êîíòàêòè:

Òåïëèö³ ï³ä ïîë³êàðáîíàò àáî ïë³âêó, íàä³éíèé ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé êàðêàñ, ëåãêèé ìîíòàæ. Êîíòàêòè: 050-674-56-09

Ãóñÿ÷å ï³ð’ÿ, ç ïóõîì. Ö³íà: Çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 26-21-12

Ìîëîäó òåëè÷êó, ìîëî÷íà ïîðîäà. Êîíòàêòè: 24-46-34

 äîáð³ ðóêè ñîáà÷êó, õëîï÷èê, ðîçóìíèé, ñëóõíÿíèé. Êîíòàêòè: 095-676-64-30, Àíÿ

Ñòîëîâèé áóðÿê. Êîíòàêòè: 097-619-19-65, 066-958-54-44

Ãîäèííèê-áóäèëüíèê, íà ñò³ë, ðàäÿíñüêîãî â-âà, ìåõàí³÷íèé, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 60 ãðí. Êîíòàêòè: 050-804-89-30

̳öåë³³ øàìï³íüéîí³â (êîøèêè). Êîíòàêòè: 066-947-42-25

Ïîðîäèñòó ñîáàêó, ÷îðíîãî êîëüîðó, êîòà, ÷îðíîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 71-64-18, 095-898-88-31

Ïîñâ³ä÷åííÿ áàòüê³â áàãàòîä³òíî¿ äèòèíè ¹ ÀÑ 029565 â³ä 27.12.2010 ð., âèäàíå íà ³ì’ÿ Ïåòðîâåöü Ìà𳿠Ðóñëàí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì. Êîíòàêòè: 26-91-50

Âåëèêèé âàçîí çîëîòèé âóñ. Ö³íà: 80 ãðí. Êîíòàêòè: 25-84-17, 050-243-17-03

óòàðó. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 096-733-74-03

Êîíñåðâàö³þ, ð³çíî¿ ºìíîñò³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27

çàãóáëåíî

Öóöåíÿò, 3 øò., â õîðîø³ ðóêè. Êîíòàêòè: 24-37-49

 äîáð³ ðóêè êîøåíÿò. Êîíòàêòè: 095-342-58-35, 23-97-79

Öóöåíÿ ëàéêè. 095-689-51-35

êóïëþ

Âàçîí þêè, 3-ãàëóçåâèé, âèñîòà 3 ì. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 099-633-27-61

Ìîëîä³ êîçè, ïàðà. Êîíòàêòè: 095-535-37-25, 097-258-90-38

Ñàäæàíö³ ê³ìíàòíîãî áàíàíà. Êîíòàêòè: 097-876-43-07

Ñóõ³ áàêòåð³àëüí³ çàêâàñêè, â-âî Áîëãàð³ÿ, ²òàë³ÿ, äëÿ ïðèãîòóâàííÿ æèâèõ éîãóðòîâèõ ïðîäóêò³â â äîìàøí³õ óìîâàõ. Êîíòàêòè: 066-532-70-64 www.eco-myLyfe.com

×èñòîêðîâíèõ öóöåíÿò òîðéòåð’ºðà, ä³â÷àòêà, â³ê 5 ì³ñÿö³, ðîäîâ³ä â³ä ÊÑÓ. Êîíòàêòè: 096-353-65-51

Öóöåíÿò, ìåòèñè ìèñëèâñüêî¿ ïîðîäè òà êîøåíÿ. Êîíòàêòè: 099-027-35-49

Æîì ãðàíóëüîâàíèé, âèñ³âêè, îñèïêó, çåðíî. Êîíòàêòè: 29-19-80, 067-458-13-25, 095-242-32-70

Âåëèêó êàðòîïëþ, 2 òîííè. Êîíòàêòè: 71-26-20, 098-603-47-87

Ñòîëîâèé áóðÿê, åêîëîã³÷íî ÷èñòèé. Êîíòàêòè: 098-056-59-96, 050-530-83-00

Öóöåíÿò ÿãòåð’ºðà, â³äì³ííèé åêñòåð’ºð, ðîáî÷³ ÿêîñò³, â³ä ðîáî÷èõ óí³âåðñàëüíèõ áàòüê³â. Êîíòàêòè: 097-751-66-39, 068-562-72-33

Âàçîí ô³í³êîâî¿ ïàëüìè, âèñîòà 2,5 ì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 73-03-48

Áàÿíè Ðóá³í-7 òà Åòþä, ç âèáîðíîþ ñèñòåìîþ. Êîíòàêòè: 068-135-26-15

ïðîäàì

Ñâèíþ, âèãîäóâàíó íà íàòóðàëüíèõ êîðìàõ, ÷åòâåðòèíîþ àáî ïîëîâèíîþ, ìîæëèâà äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 050-924-21-19

Öóöåíÿò øàð-ïåÿ. Êîíòàêòè: 050-757-88-05

Öóöåíÿò íîâîçåëàíäñüêî¿ â³â÷àðêè, 1,5 ì³ñ., â äîáð³ ðóêè. Êîíòàêòè: 095-402-48-09

 äîáð³ ðóêè êîøåíÿ, õëîï÷èê, ëàñêàâå, ðîçóìíå. Êîíòàêòè: 26-56-02

Ìîëîä³ êîçè, áåçðîã³, â³ê 6 ì³ñÿö³â, ìîëîêî áåç çàïàõó. Êîíòàêòè: (0332) 29-15-80, 050-848-45-64

Ñàäæàíö³ çåìêëóí³êè (âèñîêîâðîæàéíèé ã³áðèä ñóíèö³ òà ïîëóíèö³) Êîíòàêòè: 25-50-88, 095-447-15-27

Ïøåíèöþ, í³ìåöüêèé ñîðò «Áóìåð», õîðîøà óðîæàéí³ñòü. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 067-334-44-52

Öóöåíÿò ÷àó-÷àó, â³ä ïëåì³ííîãî çàâîäó «Ðîæåâà ìð³ÿ», ðóäîãî îêðàñó, 4 ä³â÷èíêè. Êîíòàêòè: 050-165-77-53

Öóöåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, â³ê 2 ì³ñÿö³. Êîíòàêòè: 068-565-71-76, 099-018-98-31

Öóöåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, ðîñ³éñüêîãî ñïàí³ºëÿ, ïåê³íåñà, àìåðèêàíñüêîãî, àíãë³éñüêîãî êîêåð-ñïàí³ºëÿ, âàêöèíîâàí³, ì.Ëóöüê. Êîíòàêòè: 050-236-31-16 Öóöåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. Êîíòàêòè: 050-204-85-16 Öóöåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. Êîíòàêòè: 050-963-71-55 Öóöåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. â³ê 1,5 ì³ñÿö³. Êîíòàêòè: 068-849-83-48

Öóöåíÿò ïîðîäè ðîñ³éñüêîãî ñïàí³åëÿ. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 095-088-08-00

Ïóõíàñòèõ êîøåíÿò. Êîíòàêòè: 72-85-13, 050-978-14-94 Ñîáà÷êó, 1 ð., ä³â÷èíêà, ñòåðèë³çîâàíà, ãðàéëèâà, ëàã³äíà äî ä³òåé, â äîáð³ ðóêè. Êîíòàêòè: 063-485-55-60, 050-991-22-29 Ñîáà÷êó, 6-7 ì³ñ., ìàëåíüêà, ãàâêó÷à, æîâòîãî îêðàñó, çàêðó÷åíèé õâîñòèê, ðîòâåéëåðà, 3 ð., â äîáð³ ðóêè. Êîíòàêòè: 050-991-22-29 Ñîáà÷êó, ä³â÷èíêà, 1 ð., ñòåðèë³çîâàíà, ìàëåíüêà, ÷îðíîãî îêðàñó, äîâãà øåðñòü Êîíòàêòè: 093-830-42-33, 28-11-12 Öóöåíÿ, 5,6 ì³ñ., ìåòèñ, âàêöèíîâàíà, ìຠâåò. ïàñïîðò, ïðè íåîáõ. ñòåðèë³çóºìî, òà ãàðíåíüêå êîøåíÿ. Êîíòàêòè: 28-04-66, 068-138-72-21 Öóöåíÿ, ìåòèñ, 8 ì³ñ., ÷óäîâèé õàðàêòåð, òà ñòåðèë³çîâàíó ê³øå÷êó, 1ð. Êîíòàêòè: 068-138-72-21 Öóöåíÿò ï³í÷åðà. Êîíòàêòè: 23-00-97, 095-880-27-02

êóïëþ

Êîíòàêòè:

Î÷èùóâà÷ óí³âåðñàëüíèé (äëÿ âîäè, îâî÷³â, ôðóêò³â, ì’ÿñà, ðèáè). Êîíòàêòè: 099-708-52-46, 096-738-32-26 Ïàðàô³í. Êîíòàêòè: 72-55-20 ϳäñâ³÷íèêè. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 75-06-36 Ïëàò³âêè äëÿ ðàä³îëè. Êîíòàêòè: 72-55-20 Ïîæåæí³ ÿùèêè, 2 øò., äëÿ ï³ñêó, á/â. Êîíòàêòè: 066-880-13-40 Ïîñóä, ÷àéíèé ñåðâ³ç. Êîíòàêòè: 72-55-20 Ñåðâ³ç ñòîëîâèé, íà 6 ïåðñîí. Êîíòàêòè: 23-22-41

Áàíäóðó, àêîðäåîí Âåëüòìåéñòåð, áàÿí Åòþä, áàÿí 5-ðÿäíèé, ç ðåã³ñòðàìè, â-âà ͳìå÷÷èíà, ãàðìîøêó, äóõîâ³ ³íñòðóìåíòè. Êîíòàêòè: 095-827-33-32

ѳòêó â³ä êîìàð³â. Êîíòàêòè: 76-02-48, 050-438-99-51

Áàíäóðó, àêîðäåîí Âåëüòìåéñòåð, áàÿí. Êîíòàêòè: 096-609-74-94

Ñòàëüíèé òðîñ, á/â, 20 ì. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 24-62-33

4.18. гçíå

Ñóøêó äëÿ á³ëèçíè, â-âà ²òà볿. Êîíòàêòè: 097-783-47-69, 23-42-91

ïðîäàì Àëîå. Êîíòàêòè: 068-563-28-88 Àëþì³í³ºâ³ á³ãóä³. Êîíòàêòè: 050-135-44-52

Ô³ëüòðè äî ïðîòèãàç³â. Êîíòàêòè: 097-784-46-68, 71-63-78 Øíóð äëÿ ðèáàöüêèõ ñ³òîê, 150 ì, ùî íå òîíå â âîä³. Ö³íà: 3 ãðí./ì. Êîíòàêòè: 75-06-36

êóïëþ

Á³îïðåïàðàò äëÿ âèãð³áíèõ ÿì òà ñåïòèê³â, çìåíøóº îñàä, çíåøêîäæóº çàïàõ, ïîêðàùóº äðåíàæí³ âëàñòèâîñò³. Êîíòàêòè: 050-132-53-51,096-741-03-21

Âñòàâêè ç íåäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ â þâåë³ðíèõ âèðîáàõ (ïåðñòí³, ñåðåæêè, êóëîíè). Êîíòàêòè: 29-59-80, 050-888-48-80

Âàçîí ïàïîðîò³. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 099-633-27-61

Äîøêó äëÿ ïðàñóâàííÿ. Êîíòàêòè: 095-132-81-18

Íà ðîáîò³, â õîëîäèëüíèêó, íà ïèðîç³ áóëà çàïèñêà: «íå ¿æ ìåíå». Òåïåð òàì ïóñòà òàð³ëêà ç çàïèñêîþ: «Ïèðîãè íå áóäóòü ìíîþ êîìàíäóâàòè!»


33

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

ÂÑÅ ÄËß Á²ÇÍÅÑÓ ПАМ’ЯТНИКИ

Êèëèìîâèé îâåðëîê, äëÿ îáìåòóâàííÿ êèëèì³â, íèòêè, íîâèé, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-914-55-84, 097-447-58-08

5.1. Îô³ñíå îáëàäíàííÿ ïðîäàì Îô³ñí³ ìåáë³: êîìï’þòåðíèé ñò³ë, æóðíàëüíèé ñò³ë, øàôó äëÿ ïàïîê, êîìîä, êð³ñëà. Êîíòàêòè: 096-733-74-03 Ñåéô. Êîíòàêòè: 095-825-07-55

26-11-39,

5.2. Áþðî ïîñëóã ïðîïîíóþ ÀÄÂÎÊÀÒ. Êîíñóëüòàö³¿, çàÿâè. Ïîñëóãè ïî ñïðàâàõ, íà ñë³äñòâ³ òà ñóä³. Êîíòàêòè: 72-37-26 Âèãîòîâëåííÿ êâ³ò³â äëÿ ïðèêðàøåííÿ êîðîâà¿â. Êîíòàêòè: 066-427-58-39 Ìîëîäà æ³íêà äîãëÿíå ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó àáî õâîðó. Êîíòàêòè: 050-764-17-97 Îïëà÷ó äîðîãå ë³êóâàííÿ, ç ïðàâîì óñïàäêóâàííÿ æèòëà. Êîíòàêòè: 098-571-42-35

Þðèäè÷í³ ïîñëóãè: ãîñïîäàðñüêå, öèâ³ëüíå çàêîíîäàâñòâî (ï³äãîòîâêà ïîçîâíèõ çàÿâ, ñêàðã, äîãîâîð³â; âèð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ, öèâ³ëüíèõ, òðóäîâèõ, ñ³ìåéíèõ ñïîð³â). Êîíòàêòè: 099-337-19-90

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÈÉ ÏÈËÎÑÎÑ. Êîìôîðò òà çàòèøîê.

Àëþì³í³ºâèé á³äîí, íîâèé, 25 ë. Êîíòàêòè: 099-309-17-11

Ìëèíè, ñ³÷êàðí³, áóðÿêîð³çêè, äðîáèëêè (íåäîðîãî). Êîíòàêòè: 095-022-19-28, Äìèòðî

Áàíêè, 0,5 ë, 60 øòóê. Ö ³ í à : 1 , 2 0 ã ð í . / ø ò. Ê î í òà ê ò è : 095-817-18-09

Íîâó óñòàíîâêó, ñòàö³îíàðíó, á³äîííîãî òèïó, äëÿ âèãîòîâëåííÿ â³áðîïðåñîâàíèõ áëîê³â, òåðì³íîâî, (ì³í³-ïðåñ), àáî îáì³í íà ë³ñ. Ö³íà: 9000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-416-44-24

Áàíêè, 3 ë, äåøåâøå, í³æ íà ðèíêó, 50 øò. Êîíòàêòè: 26-58-91

Êîíòàêòè:

Ïðîìèñëîâó, àðãîíîâó çâàðêó. Ãàðàíò³ÿ. Ö³íà: 10000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-552-86-95

Âàãó. Êîíòàêòè: 067-289-24-20

5.4.Íàôòîïðîäóêòè, ìåòàëîïðîêàò

ïðîäàì

ªâðîï³ääîíè, 50 øò. Êîíòàêòè: 050-378-08-18

ïðîäàì

Ƴíî÷³ ìàíåêåíè (íàï³âò³ëà). Êîíòàêòè: 095-883-32-85

Ìåòàëîøóêà÷ Ãàðåò-250. Êîíòàêòè: 067-283-27-45

Ñîíÿ÷íó áàòàðåþ òà â³òðîâó ñòàíö³þ, â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà. Êîíòàêòè: 050-135-44-52 Òåëüôåð íà 500 êã, âèïàðîâóâà÷³ äëÿ õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ. Êîíòàêòè: 067-289-24-20 Ôîðìàòíî-ðîçêð³éíèé âåðñòàò, ñò³ë 2,8õ2,6 ì, ï³äð³çíà ïèëêà, 4 êÂò. Êîíòàêòè: 093-286-10-03

²íâåíòàð äëÿ êîâáàñíîãî âèðîáíèöòâà. Êîíòàêòè: 067-289-24-20

Ôåðìó ìåòàëåâó, äîâæ. 11 ì. Êîíòàêòè: 050-378-59-66

Øèíîìîíòàæíèé ñòàíîê, åëåêòðîâóëêàí³çàòîð. Êîíòàêòè: 067-131-55-54

Ñòåëàæ³ ñêëàäñüê³ (ïàëåòí³ (1000-4000 êã íà ïîëèöþ), ïîëè÷êîâ³ (100-500 êã íà ïîëèöþ), òîðãîâ³ ñòåëàæ³, ìåòàëåâ³ ìåáë³. Êîíòàêòè: 097-033-97-20 maryac@list.ru triobud.com/

5.5. Ïðîìèñëîâå îáëàäíàííÿ

Ôðåçåðíèé ìåòàëîîáðîáíèé âåðñòàò, êóò íàõèëó ãîëîâêè äî 90 ãðàäóñ³â, âàð³àòîð øâèäêîñòåé. Êîíòàêòè: 098-689-08-78

Òîðãîâèé àâòîìàò Saeco Cristallo 400, á/â 1 ð³ê, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 22000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-332-44-06

ïðîäàì

Òîðãîâ³ ïðèëàâêè, 120õ90õ60, á/â, 3 øò, á³ëîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 050-269-79-08

Âñå â æèòò³ â³äíîñíî. Íàïðèêëàä, ò³ 100 ãðèâåíü ïðî ÿê³ íå çíຠìîÿ æ³íêà, âàðòóþòü íàáàãàòî á³ëüøå í³æ 1000 ãðí ïðî ÿê³ âîíà çíàº.

Ìàøèííó óñòàíîâêó äëÿ ÷èñòêè ïîäóøîê. Êîíòàêòè: 095-580-91-59

Ïðîìèñëîâèé çâàðþâàëüíèé àïàðàò. Êîíòàêòè: 76-70-56

Âàãè, öèôåðáëàòí³, 2 øò., â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-541-83-57

ò.099-706-77-01

ïðîäàì

Ïîäð³áíþâà÷ êîðì³â ÒÊÓ-2. Êîíòàêòè: 067-332-73-74

5.3. Òîðãîâåëüíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

(220 Âò, 5500 ãðí.), íà 9 êóðåé (4500 ãðí.), íà 16 êóðåé (380 Âò, 6000 ãðí.), á/â.

Ìàøèíêó äëÿ ðåìîíòó âçóòòÿ, íîâà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-914-55-84

Ïàñòåðèçàòîðè, 60 ë, 100 ë, â-âà ²òàë³ÿ, á/â. Ö³íà: 3000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-316-60-59

ѳì’ÿ ñâÿùåíèêà äîãëÿíå ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó ç ïðàâîì óñïàäêóâàííÿ æèòëà. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 097-748-69-04

ÃÐÈËÜ, ÍÀ 16 ÊÓÐÅÉ

5.6. Òàðà ³ óïàêîâêà

Îáëàäíàííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà ìîðîçèâà. Êîíòàêòè: 095-316-60-59

Ïðîïîíóºìî äîïîìîãó òà äîãëÿä çà ïðàâî óñïàäêóâííÿ æèòëà. Êîíòàêòè: 098-745-56-84, Âîëîäèììèð, 098-707-01-06, Îëüãà

Òóìáî÷êè-ïðèëàâêè ï³ä ñêëîì, íîâ³, á³ëîãî êîëüîðó. Ö³íà: Íåäîðîãî Êîíòàêòè: 066-302-05-12

Õîëîäèëüíó â³òðèíó Ãîëä, âèðîáíèöâî Ïîëüùà, á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³, äîâæèíà 2 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-674-74-77

êóïëþ Ôðèçåð äëÿ ìîðîçèâà. Êîíòàêòè: 066-339-36-34

Àâòîìàò äëÿ ãàçîâàíî¿ âîäè, íîâèé. Êîíòàêòè: 066-541-83-57 Àïàðàò-òðóáîêàáåëåøóêà÷, äëÿ âèçíà÷åííÿ ï³ä çåìëåþ ìåòàëó, òðóá, ïðîâîä³â òà ³í. êîìóí³êàö³é. Êîíòàêòè: 068-860-51-54 Àïàðàò-ôðèçåð äëÿ â-âà ìîðîçèâà. Êîíòàêòè: 095-316-60-59 Âåðñòàò òîêàðíèé äëÿ ìåòàëó. Êîíòàêòè: 096-456-88-36 Âèïàðîâóâà÷³ äëÿ õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ. Êîíòàêòè: 067-289-24-20 óëüéîòèíó, ç ã³äðàâë³÷íèì ïðèâîäîì. Êîíòàêòè: 098-689-08-78 Çàòî÷íèé âåðñòàò äëÿ íîæ³â ðåéñìóñà òà ôóãàíêà, äîâæ. 640 ìì, ïîäà÷à îõîëîäæåííÿ. Êîíòàêòè: 098-578-89-99

Êîíòàêòè:

Êîìïëåêñíó-ñîêîâó óñòàíîâêó «Ðîê-200» â ñìò. Çàáîëîòòÿ, Ðàòí³âñüêîãî ð-íó. Êîíòàêòè: 050-197-50-75

Íîâó ñ³÷êàðíþ. 095-022-19-28, Äìèòðî

ò. 050-339-93-21, 28-51-88

ϳäøèïíèêè. 050-169-06-60

Øâåéíå îáëàäíàííÿ, ïðîìèñëîâå òà ïîáóòîâå, íîâå òà á/â, ³ç ͳìå÷÷èíè: ïðÿìîñòðî÷í³ îâåðëîêè, ñïåöìàøèíêè, ÂÒÎ, ðîçêð³éí³, â’ÿçàëüí³, âèøèâàëüí³ òà ³í., òà çàï÷àñòèíè äî íèõ. Êîíòàêòè: 050-914-55-84, 097-447-58-08

êóïëþ Àíàë³çàòîð ìåòàëó, áóäü-ÿêèé (ñòèëîñêîï, ñïåêòðîìåòð, äåôåêòîñêîï, òâåðäîì³ð, ìàòåë³çàòîð, òîâùèíîì³ð, ïðîô³ëîìåòð, ðîçðèâíó ìàøèíó, ì³êðîñêîï). Êîíòàêòè: 067-719-15-67 Âåëèê³ ï³äøèïíèêè, íîâ³ òà á/â. Êîíòàêòè: 096-364-30-53 Ìåòàëîîáðîáí³ âåðñòàòè, ðåäóêòîðè, íàñîñè, òðàíñôîðìàòîðè, äâèãóíè, ðîëèêè êîíâåºðí³. Êîíòàêòè: 096-364-30-53

Áàíêè, 3 098-895-00-18

ë.

Êîíòàêòè:

Á³äîí àëþì³í³ºâèé, 40 ë. Êîíòàêòè: 050-876-02-20 Áî÷êó. Êîíòàêòè: 093-936-71-84 Äåðåâ’ÿíèé ÿùèê äëÿ çåðíà. Êîíòàêòè: 098-577-35-34 ªâðîï³ääîíè, â õîðîøîìó ñòàí³, á/â, äåøåâî. Êîíòàêòè: 050-750-53-47 ªìí³ñòü äëÿ ðîç÷èíó, 1.9 êóá. ì, àáî çäàì. Êîíòàêòè: 066-621-73-39 ªìí³ñòü, 10 êóá. ì, 25 êóá. ì, â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-194-31-11 ªìí³ñòü, á/â, 10-100 êóá. ì, íåðæàâ³þ÷à, åìàëüîâàíà, ìåòàëåâà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-829-44-15 Ìåòàëåâ³ áî÷êè íà 200 ë. Ö ³ í à : 1 0 0 ã ð í . / ø ò. Ê î í ò à ê ò è : 050-015-88-26 Ìåòàëåâó áî÷êó, ºìí³ñòü 3 êóá. ì. Êîíòàêòè: 097-696-67-95, 099-702-17-86 Îöèíêîâàíó áî÷êó. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-06-35

Ïëàñòìàñîâ³ áî÷êè, õàð÷îâ³, 120, 200, 1000 ë – êóáè. Ïë³âêó òåïëè÷íó 4-, 6-ñåçîííà, â-âî Ïîëüùà, 6, 8, 12 ì, àãðîâîëîêíî. Êîíòàêòè: (0332)78-01-89, 050-670-90-75 Òåðìîñ, 12 097-107-92-34

ë.

Êîíòàêòè:

Õàð÷îâó ºìí³ñòü äëÿ ð³äèíè, ä³àìåòð 0,33, âèñîòà 1,40. Êîíòàêòè: 093-724-53-83, 26-82-97

êóïëþ Áàíêè. 097-874-46-68

Êîíòàêòè:

ªìê³ñòü çàë³çíè÷íèõ öèñòåðí. Êîíòàêòè: 066-138-92-09 ªìíîñò³ õàð÷îâ³ òà òåõí³÷í³, íåðæàâ³þ÷³, á³ìåòàëåâ³. Êîíòàêòè: 067-553-13-49


34

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

Ç̲ÑÒ, ÓÃÎÄÀ, ÂÀвÀÍÒÈ ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ç̲ÑÒ

ßÊ

ïîäàòè îãîëîøåííÿ?

Çàãàëüíà óãîäà ì³æ ãàçåòîþ òà ¿¿ ê볺íòàìè

Áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ – ÙÎÄÍß çà ÁÀÃÀÒÎÊÀÍÀËÜÍÈÌÈ ÍÎÌÅÐÀÌÈ (0332) 77-00-99,

77-00-20

ÙÎÄÍß ïîäçâîí³òü ³ ïðîäèêòóéòå âàøå îãîëîøåííÿ çà òåëåôîíîì:

097-55-999-00 àáî ïåðåäàéòå îãîëîøåííÿ ó âèãëÿä³ SMS-ïîâ³äîìëåííÿ

Óìîâè ïóáë³êàö³¿

Âèäðóêóâàíèé òåêñò îãîëîøåííÿ Âè ìîæåòå íàä³ñëàòè ôàêñîì, âêàçàâøè ê³ëüê³ñòü éîãî ïîâòîð³â (â³ä 1 äî 2) ³ âàø êîíòàêòíèé òåëåôîí. Íîìåð ôàêñà:

0(332)77-00-99,

77-44-29

Ïîäàòè îãîëîøåííÿ ìîæíà íà âåá-ñàéò ãàçåòè:

www.av.volyn.ua àáî íàä³ñëàâøè éîãî åëåêòðîííîþ ïîøòîþ íà àäðåñó:

770099@av.volyn.ua Ïëàòí³ òà áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ â ðåäàêö³¿ ãàçåòè

«ÀÔ²ØÀ ÂÎËÈͲ» çà àäðåñîþ: ì. Ëóöüê, âóë. Ãàâðèëþêà, 14 (öåíòð ì³ñòà) Ïðèñëàí³ íà âèð³çíîìó êóïîí³ ó ðåäàêö³þ ãàçåòè

îãîëîøåííÿ âè ìîæåòå ïîäàòè íà êóïîíàõóê³îñêàõ«Ëóöüêïðåñè» çà àäðåñàìè:

âóë. Ñòð³ëåöüêà, 41 Àâòîñòàíö³ÿ ¹ 1 âóë. Êîâåëüñüêà, 4 âóë. Êîâåëüñüêà, 54 âóë. Âèííè÷åíêà, 2 âóë. Âèííè÷åíêà, 16 âóë. Âèííè÷åíêà, 47 ð-í Ïðèâîêçàëüíèé ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 20 ïð. Ñîáîðíîñò³, 37 ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 31 ïð. ³äðîäæåííÿ, 2 âóë. Ëüâ³âñüêà, 61 âóë. Êîíÿê³íà, 10 ïð. Ïåðåìîãè, 12 ïð. ³äðîäæåííÿ, 18 ïð. Ìîëîä³, 5

1. Áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ â ïåðøó ÷åðãó íà êóïîíàõ, âèð³çàíèõ ³ç ãàçåòè. Îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ ùîäåííî çà òåëåôîíàìè 77-00-99, 77-00-20. Äëÿ âàøî¿ æ çðó÷íîñò³ ðàäèìî ñïî÷àòêó ï³äãîòóâàòè òåêñò îãîëîøåííÿ, à ïîò³ì íàáðàòè íîìåð òåëåôîíó îïåðàòîðà ãàçåòè «Àô³øà Âîëèí³», ïîâ³äîìëÿþ÷è ñïî÷àòêó íîìåð ðóáðèêè, à ïîò³ì òåêñò îãîëîøåííÿ. 2. Ó äðóãó ÷åðãó ïóáë³êóþòüñÿ îãîëîøåííÿ, íàä³ñëàí³ äî ðåäàêö³¿ ïîøòîþ çà àäðåñîþ: ì. Ëóöüê, âóë. Ãàâðèëþêà, 14, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Àô³øà Âîëèí³», çàíåñåí³ â ðåäàêö³þ, ïîäàí³ ÷åðåç ê³îñêè «Ëóöüêïðåñè», ïðîäèêòîâàí³ ïî òåëåôîíó äî ïîíåä³ëêà äî 12.00. 3. Òåêñò îãîëîøåííÿ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 20 ñë³â. ßêùî îãîëîøåííÿ íå â³äïîâ³äຠöèì âèìîãàì, òî âîíî ââàæàºòüñÿ ïëàòíèì. 4. Îãîëîøåííÿ ïðî çàãóáëåí³ äîêóìåíòè, øòàìïè é ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ ï³äïðèºìñòâà ïðèéìàþòüñÿ ò³ëüêè â ðåäàêö³¿ ïðè íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â. 5. Îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî ä³ÿëüí³ñòü, ùî ï³äëÿãຠë³öåíçóâàííþ çã³äíî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ïóáë³êóºòüñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ ïðåä’ÿâëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿. 6. Ðåäàêö³ÿ ç ÷èòà÷àìè íå ëèñòóºòüñÿ. 7. Êîæíå áåçêîøòîâíå îãîëîøåííÿ äðóêóºòüñÿ ÿê ì³í³ìóì äâà òèæí³ ï³äðÿä. 8. Îãîëîøåííÿ â ðóáðèêó «Àô³øà çíàéîìñòâ» ïîäàþòüñÿ îñîáèñòî â ðåäàêö³þ, ïðè ñîá³ ìàòè ïàñïîðò.

Íå ïóáë³êóþòüñÿ:

«ÀÔ²ØÀ ÂÎËÈͲ» çà àäðåñîþ: 43015, ì. Ëóöüê, âóë. Ãàâðèëþêà, 14 ÏËÀÒͲ òà ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ

Âñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ïðèçíà÷åíà äëÿ ïóáë³êàö³¿ â ãàçåò³ «Àô³øà Âîëèí³», ïðèéìàºòüñÿ íà îñíîâ³ ïîâíî¿ äîâ³ðè. Çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí «Àô³øà Âîëèí³» íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿, ÿêà ïóáë³êóºòüñÿ ó âñ³õ âèäàõ îãîëîøåíü, ðåêëàì³, òàáëèöÿõ ÷è ³íøèõ îãîëîøåííÿõ, à òàêîæ íå äຠí³ÿêèõ ãàðàíò³é, óñíèõ ÷è ïèñüìîâèõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïóáë³êàö³ºþ âèùåâêàçàíèõ ìàòåð³àë³â. «Àô³øà Âîëèí³» çí³ìຠç ñåáå áóäü-ÿêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä ïîäàâà÷àìè îãîëîøåíü, ÷èòà÷àìè ³ îñîáàìè, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ îïóáë³êîâàíîþ ³íôîðìàö³ºþ, çà áóäü-ÿê³ çáèòêè, íàíåñåí³ â ðåçóëüòàò³ íåóâàæíîñò³, ïîìèëêè ÷è ³íøèõ îáñòàâèí, ÿê³ âèíèêëè ç âèíè ïîäàâà÷à ³íôîðìàö³¿, ðåêëàìíèõ àãåíòñòâ ÷è ³íøèõ îñ³á, ÿê³ íàäàëè ³íôîðìàö³þ äëÿ ïóáë³êàö³¿. «Àô³øà Âîëèí³» íå íåñå í³ÿêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çàòðèìêó ïóáë³êàö³¿ ìàòåð³àë³â, â³äïðàâëåíèõ ïîøòîþ. Îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ é äðóêóþòüñÿ âèêëþ÷íî íà ðîçãëÿä ãàçåòè «Àô³øà Âîëèí³». Áóäü-ÿêå îãîëîøåííÿ, ÿêùî âèíèêຠòàêà íåîáõ³äí³ñòü, ìîæå áóòè â³äðåäàãîâàíå é êëàñèô³êîâàíå òàê, ÿê «Àô³øà Âîëèí³» ââàæຠöå íàéá³ëüø äîö³ëüíèì.

ïð. ³äðîäæåííÿ, 13 âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 59 á-ð Äðóæáè Íàðîä³â, 3 âóë. гâíåíñüêà, 85 âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 52 ïð. Ñîáîðíîñò³, 22 âóë. Ãîðä³þê, 47 âóë. Áåíäåë³àí³ ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 1 âóë. Êîðîëüîâà, 5 ì. Ëþáîìëü, âóë. Íåçàëåæíîñò³, 31 ì. ʳâåðö³, âóë. 17 Âåðåñíÿ (ÖÓÌ) ì. ʳâåðö³, âóë. 17 Âåðåñíÿ (ðèíîê) ì. Êàì³íü-Êàøèðñüê, âóë. Øåâ÷åíêà ì. Ìàíåâè÷³, âóë. Íåçàëåæíîñò³, 32 ì. Ðîæèùå, âóë. Íåçàëåæíîñò³, 13-À ñìò. Øàöüê, ñàíàòîð³é «Ë³ñîâà ï³ñíÿ»

ÎÑÒÀÍÍ²É ÒÅÐÌ²Í ÏÐÈÉÎÌÓ ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÏÎÍÅIJËÎÊ ÄÎ 12.00

Ó â³äïîâ³äíîñò³ ç âèìîãàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ðåäàêö³éíèìè ïðàâèëàìè â ãàçåò³ íå ïóáë³êóþòüñÿ: – îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ äîêóìåíò³â, íàðêîòèê³â, çáðî¿, îòðóòè, âíóòð³øí³õ îðãàí³â ëþäåé, êðîâ³ é ïëàçìè, íåçàðåºñòðîâàíèõ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì, äåðæàâíèõ íàãîðîä Óêðà¿íè, êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ òà ³íøèõ êðà¿í, ïàñïîðò³â, òðóäîâèõ êíèæîê, äèïëîì³â; ³íøèõ äåðæàâíèõ äîêóìåíò³â, ìàòåð³àëè ïðî ïðîïàãàíäó ïðîñòèòóö³¿; – îãîëîøåííÿ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç òàêî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà íå ï³äëÿãຠïåðåäà÷³ ³íøèì îñîáàì, ïîë³òè÷íîãî ³ ðåë³ã³éíîãî õàðàêòåðó, ùî äèñêðåäèòóº ô³çè÷íèõ ÷è ïîë³òè÷íèõ îñ³á, ç íåïðèéíÿòíèìè åòè÷íèìè ìîòèâàìè, ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî ïåðåäïëàòó ÷è ïîøòîâ³ ïåðåñèëêè ãðîøîâèõ ïåðåêàç³â ³ ö³ííèõ âêëàä³â â ÿêîñò³ îïëàòè çà òîâàðè é ïîñëóãè; – îãîëîøåííÿ ö³ëêîì íåçðó÷í³ äëÿ äðóêó (³ç çì³ñòîâèõ àáî åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü) àáî òàê³, ùî íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì ïóáë³êàö³¿ ó ãàçåò³.

Ðåäàêö³ÿ ïîïåðåäæàº: – ïåðåäðóê ³ êîï³þâàííÿ îãîëîøåíü òà îðèã³íàë-ìàêåò³â ðåêëàìè ìîæëèâ³ ò³ëüêè ç ïèñüìîâîãî äîçâîëó âèäàâöÿ. – ò³ëüêè â òîìó ðàç³, ÿêùî âè çã³äí³ ç óñ³ìà ïóíêòàìè óìîâ ïóáë³êàö³é, ìîæåòå ñêîðèñòàòèñÿ ïîâíèì îáñÿãîì ïîñëóã, ùî íàäຠãàçåòà. Àóä³-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, íà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ Àóä³-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, íà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

ÂÀвÀÍÒ 1

ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÅ

ÂÀвÀÍÒ 2

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ êðàïêîþ*

ÂÀвÀÍÒ 3

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ ðàìêîþ ç âèä³ëåííÿì ãîëîâíîãî òåêñòó *

12 ãðí.

ÂÀвÀÍÒ 4

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ ðàìêîþ íà ÷îðíîìó ôîí³ ç âèä³ëåííÿì ãîëîâíîãî òåêñòó*

12 ãðí.

ÂÀвÀÍÒ 5

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ æèðíèì øðèôòîì *

6 ãðí.

Àóä³-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, íà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕÕÕ-ÕÕ

ÂÀвÀÍÒ 6

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ æèðíèì øðèôòîì òà ðàìêîþ *

10 ãðí.

Àóä³-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

ÂÀвÀÍÒ 7

îãîëîøåííÿ, ðîçì³ðîì 4õ5 ñì ³ç çàñòîñóâàííÿì åëåìåíò³â äèçàéíó

25 ãðí.

ÂÀвÀÍÒ 8

ôîòîîãîëîøåííÿ *

20 ãðí.

äî 20 ñë³â äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á

4 ãðí.

ÀÓIJ-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

ÀÓIJ-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÐÎÁÎÒÈ: ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ ÁÌÂ-7, ñåäàí, 1996 ð. â.,

ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

*Ïðèì³òêà: òåêñò îãîëîøåííÿ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 20 ñë³â + äâà íîìåðè òåëåôîí³â, ïðè çá³ëüøåíí³ òåêñòó – ö³íà ïîäâîþºòüñÿ

ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ÏËÀÒͲ ÊÎÌÅÐÖ²ÉͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

– îãîëîøåííÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ òà êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ; – ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ ãóðòîâèõ òà äð³áíîãóðòîâèõ ïàðò³é òîâàð³â; – îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â, àâòîáóñ³â òà áóäü-ÿêî¿ ñïåöòåõí³êè íà áàç³ àâòîìîá³ë³â; – îãîëîøåííÿ ïðî ïðèéîì íà ðîáîòó àãåíò³â ç ïðîäàæó, ðåêëàìíèõ àãåíò³â òîùî; – ìàòåð³àë³â òîðãîâåëüíîãî òà ïðîìèñëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ; – îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ àáî çäà÷ó êâàðòèð òà ïðèì³ùåíü ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ñêëàä; – âñ³ îãîëîøåííÿ, ïîäàí³ îðãàí³çàö³ÿìè òà ï³äïðèºìñòâàìè; – âñ³ îãîëîøåííÿ â³ä óñòàíîâ òà ïðèâàòíèõ îñ³á ïðî íàäàííÿ ïîñëóã; – îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ â îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ì. Ëóöüê, âóë. Ãàâðèëþêà, 14, ùîäåííî ç 9.00 äî 18.00. ì. Ëóöüê, âóë. Ãàâðèëþêà, 14 – ïåðåðàõóâàòè ãðîø³ çà ïëàòí³ îãîëîøåííÿ ìîæíà â áóäü-ÿêîìó áàíêó: îòðèìóâà÷: Øèìîíîùîäåííî ç 9.00 äî 18.00. âè÷ Ã. ª., êîä 2826611630, ð/ð 26005055472488, Ïîðóøíèêè äàíèõ óìîâ ïîñòóïîâî âèÿâëÿþòüñÿ ³ Ïðèâàòáàíê ó ì. Ëóöüêó, ÌÔÎ 303440; ñòàâëÿòüñÿ íà êîìï'þòåðíèé êîíòðîëü, ÿêèé âèêëþ– îãîëîøåííÿ â ðóáðèêó ç ïðîïîçèö³ºþ ìåäè÷íèõ ïîñëóã ïðèéìàþòüñÿ ëèøå çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿. ÷ຠáåçêîøòîâí³ ïóáë³êàö³¿.

Äî áåçêîøòîâíèõ â³äíîñÿòüñÿ ïðèâàòí³ îãîëîøåííÿ, ÿê³ íå ïîâ'ÿçàí³ ç á³çíåñîì, ï³äïðèºìíèöüêîþ òà êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Òåêñò îãîëîøåííÿ íå ìຠïåðåâèùó âàòè 200 çíàê³â, âêëþ÷àþ÷è ïðîá³ëè ³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè (ïðèáëèçíî 20 ñë³â), íå âêëþ÷àþ÷è íîìåð òåëåôîíà.  îãîëîøåííÿõ ïðî êóï³âëþ àáî ïðîäàæ ìຠïîâ³äîìëÿòèñÿ ê³ëüê³ñòü ïðåäìåò³â. Ó ðóáðèö³ «Øóêàþ ðîáîòó» áåçêîøòîâíî äðóêóþòüñÿ îãîëîøåííÿ âèêëþ÷íî ïðî ïîøóê ì³ñöÿ ïðàö³. Îãîëîøåííÿ ó ðóáðèêó «Çíàéîìñòâà» ïîäàþòüñÿ îñîáèñòî â ðåäàêö³þ ãàçåòè ïðè íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà. Ìîæëèâå îñîáèñòå ïîäàííÿ òàêèõ îãîëîøåíü â ðåäàêö³¿ ïðè íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà çà àäðåñîþ:

ÀÔ²ØÀ ÂÎËÈͲ

ÐÅÊËÀÌÍβÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ ÒÈÆÍÅÂÈÊ Ñâ³äîöòâî Ê ¹ 12030-90²ÏÐ â³ä 28.11.2006 ð.

Àäðåñà ðåäàêö³¿: 43016, ì. Ëóöüê, âóë. Ãàâðèëþêà, 14 Òåë.: 0(332) 77-00-99, 77-00-20; e-mail: 770099@av.volyn.ua rek@av.volyn.ua Äèðåêòîð Äæóñþê Ë. Î.

Âèäàâåöü: ÏÏ «Âèäàâíè÷à ãðóïà «Àô³øà» Ãàçåòà âèõîäèòü ùî÷åòâåðãà Íàäðóêîâàíî â äðóêàðí³ Âèäàâíè÷èé ä³ì «Ìîëîäà Ãàëè÷èíà» Çàì. ¹975 Òèðàæ: 5000 ïðèì.

Íîìåð ï³äïèñàíèé äî äðóêó 05.09.2011 ð.

© Âñ³ ïðàâà âèäàâöÿ çàõèùåí³. Ïåðåäðóê òà â³äòâîðåííÿ ìàòåð³àë³â çàáîðîíÿºòüñÿ òà êàðàºòüñÿ çã³äíî çàêîíó. ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çì³ñò òåêñòó, ðåêëàìè òà îãîëîøåíü íåñå ðåêëàìîäàâåöü


35

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

Àóä³-100, 1985 ð. â., 2,0 ë, ³íæåêòîð, ÊÏ-5, êîðè÷íåâèé, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ëþê, ìàãí³òîëà, åëåêòðîñêëîï³ä³éìà÷³. Ö³íà: 2900 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-445-51-25

6.1. Àâòîìîá³ë³ ëåãêîâ³ ³ìïîðòí³

Àóä³-100, 1990 ð. â., 2,3 ãàç/áåíçèí, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, öåíòðàëüíèé çàìîê. Ö³íà: 4600 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-912-05-47, Îëåã

ïðîäàì

Àóä³-A6, ö³íà 6000 ó. î., ïðîá³ã 199000 êì, 2.5 ë, òóðáîäèçåëü, ò³ïòðîí³ê, óí³âåðñàë, á³ëèé, ABS, ASR, ³ììîá³ëàéçåð, ìóëüòèìåä³à, ìàãí³òîëà

Àóä³-À6, 1995 ð. â., ïðîá³ã 248000 êì, 2,6 áåíçèí, ñåäàí, êîë³ð – ÷îðíèé ìåòàë³ê, ö³íà 7000 ó. î., òîðã

ò. 050-378-73-55

Àóä³-100, 1989 ð.â., ïðîá³ã 400000 êì, 1,8 áåíçèí, ÊÏ-5, êîë³ð – çîëîòèñòèé ìåòàë³ê, îáì³í, ö³íà 4500 ó.î.

Àóä³-80, 1984 ð. â., 1,8 áåíçèí, ÊÏ-5, ñåäàí, á³ëîãî êîëüîðó, ö³íà 4000 ó. î., òîðã,

ò. 095-359-62-28, 095-147-67-29, 095-403-88-39

ò. 066-601-90-06

ò. 093-877-90-40

Àóä³-100, 1985 ð. â., ö³íà 4500 ó. ð., 1.8 ë, áåíçèí, ïðîá³ã 400 òèñ. êì, çîëîòèñòèé ìåòàë³ê, öåíòðàëüíèé çàìîê, ìàãí³òîëà, ñèãíàë³çàö³ÿ, ëþê

Àóä³-À6, 1999 ð. â., ïðîá³ã 158000 êì, 2,8 áåíçèí, ÀÊÏ-5, êîë³ð – ÷îðíèé, îáì³í, ö³íà: 14000 ó. î. Àóä³-À6, 1995 ð. â., , 2,6 áåíçèí, ñåäàí, êîë³ð – ñð³áëÿñòèé, ö³íà 10000 ó. î.

ò. 066-601-90-06

ò. 050-200-89-54

ò. 098-294-30-01

ò. 097-008-61-21

Àóä³-A6, 2001 ð. â., ïðîá³ã 167 òèñ. êì, ô³îëåòîâèé, ABD, ABS, ³ììîá³ëàéçåð, êñåíîíîâ³ ôàðì, Airbag, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, áîðòîâèé êîìï’þòåð, êë³ìàò-êîíòðîëü, ïàðê-òðîí³ê,

ò. 095-870-33-56

Àóä³-À6, 2005 ð. â., ïðîá³ã 100000 êì, 2.7 ë, TDI, êóïå, ÷îðíèé ìåòàë³ê, øê³ðà

ò. 093-152-23-73, 063-871-39-92

AUDI À-6, 1998 ð. â., 2,5 TDI; AUDI À-6, 1997 ð. â., 2,5 TDI òà 2,6 áåíçèí; CHEVROLET LACETTI 2006 ð. â., 1,6 áåíçèí òà 1,8 áåíçèí; PASSAT Â-5 1999 ð. â., 1,6 áåíçèí; TAYOTA CAMRY 30 2003 ð. â., 3,0 áåíçèí. Êîíòàêòè: 050-888-50-93, 067-196-14-48

Àóä³-100, 1989 ð. â., 2,3 áåíçèí, ñåäàí, ÊÏ-5, á³ëîãî êîëüîðó, ìàãí³òîëà, òîíîâàíèé, ö³íà 4999 ó. î.

ò. 096-867-94-19, 096-867-94-31 Àóä³ Á-4, 1992 ð. â. Êîíòàêòè: 050-775-12-21, 050-573-00-70

Àóä³-À 6, 2004 ð. â., ïðîá³ã 160000 êì, ñð³áëÿñòîãî êîëüîðó, 2,7, ïîäóøêà áåçïåêè, öåíòðàëüíèé çàìîê, êîìôîðò, øê³ðÿíèé ñàëîí, ö³íà 19000 ó. î.

Àóä³-100, 1993 ð. â., 2,5 äèçåëü, ÀÊÏ, ïðîá³ã 320000 êì, ñåäàí, êîë³ð – çåëåíèé ïåðëàìóòð, öåíòðàëüíèé çàìîê, òîíîâàíèé, âåëþðîâèé ñàëîí, ôîðêîï, åëåêòðîäçåðêàëà, ñèãíàë³çàö³ÿ, êë³ìàòêîíòðîëü, ö³íà 8400 ó. î.,

ò. 097- 410-07-24, ³òàë³é

– Òè âñå çáåð³ãàºø ì³é ïîäàðóíîê? – Òàê. – ß äóìàâ ùî òè âèêèíóëà âñ³ ïîäàðêè â³ä ìåíå.. – Âåäìåäèê íå âèíåí ùî òè ïðèäóðîê!

ÁÌÂ-530 ³, 2004 ð. â., 3,0 áåíçèí/ ãàç, ÀÊÏ, ïðîá³ã 165000 êì, ïðèãíàíèé ç ͳìå÷÷èíè, ñåäàí, ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, êîíäèö³îíåð, ö³íà 25200 ó. î.

ò. 095-464-43-81, ç 9.00-22.00 ãîä.


ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

36

Ô³ðìà «Âîëèíü êëþ÷ñåðâ³ñ»

ïð. Ñîáîðíîñò³, 43 («Òàì-Òàì») ïð. Ñîáîðíîñò³, 11-À, âóë. ªðøîâà, 11 (ÒÖ «Ãëîáóñ»)

Ëóöüêèé ð-í, ñ. óðêà Ïîëîíêà, âóë. Îçä³âñüêà, 13

ÏÏ «ÀÂÒÎÃÀÇÖÅÍÒл

«ÀÂÒÎÄÎÊËÓÖÜÊ»

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 91-Â

0(332) 78-51-46, 050-916-89-76

Àâàð³éíå â³äêðèâàííÿ àâòî, âèãîòîâëåííÿ êëþ÷³â ïî çàìêó, ðåìîíò òà ïðîäàæ çàìê³â, äîïîìîãà ïðè âòðàò³ àâòîêëþ÷³â. Âèãîòîâëåííÿ êëþ÷³â áóäüÿêî¿ ñêëàäíîñò³

0(332) 29-12-00, 050-378-18-94, 050-378-22-40

Âñòàíîâëåííÿ ÃÁÎ íà à/ì, ÒÎ àâòî ç ãàçîì, îïîñâ³ä÷åííÿ ãàçîâèõ áàëîí³â, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, êîìï’þòåðíà ä³àãíîñòèêà àâòîìîá³ë³â, ðåìîíò ïàëèâíèõ àïàðàòóð

099-068-08-28, 066-395-49-99 (24 h)

ÑÒÎ, øèíîìîíòàæ (24 h), àâòîìàãàçèí

Äåó-Lanos TF69Y, 2007 ð. â., ïðîá³ã 140000 êì, êîë³ð – õàê³ áåæåâèé, 1,5 äâèãóí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: promlutsk@gmail.com 099-190-42-15 Äåó-Ëàíîñ, 1999 ð. â., 1,5 ãàç/ áåíçèí, ñèí³é, äóæå õîðîøèé ñòàí, íå ðîçìèòíåíèé. Ö³íà: 1700 ó. î. Êîíòàêòè: 067-453-57-33 ÁÌÂ-525i, 1995 ð. â., ö³íà 9500 ó. î., óí³âåðñàë, 2.5 ë, áåíçèí, 2.5 ë, ïðîá³ã 265 òèñ. êì, çåëåíèé ìåòàë³ê, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, åëåêòðîäçåðêàëà, äèñêè, áîðòîâèé êîìï’þòåð, òåëåâ³çîð, MP-3, DVD, CD, Bluetooth, ASR, ìàãí³òîëà, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, ñèãíàë³çàö³ÿ, êñåíîí, ëþê, ABS, Airbag

ò. 066-405-30-16

Äåó-Íåêñ³ÿ, 2006 ð. â., âèøíåâîãî êîëüîðó, ìîòîð 1,5, äèñêè, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ñêëîï³äéîìíèêè. Ö³íà: 6300 ó. î. Êîíòàêòè: 050-438-36-34 Âîëüâî XC60, 2008 ð. â., 2,4 äèçåëü, ïðîá³ã 120000 êì, ÀÊÏ, ñ³ðèé, êîíäèö³îíåð, òîíîâàíèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ö³íà 45000 ó. î.

ò. 050-339-71-64

Äåó-Lanos, 20 08 ð. â., ö³íà 7500 ó. î., 1,5 I, ïðîá³ã 90 òèñ. êì, ã/ï, ö/ç, êîíäèö³îíåð, äèñêè, ÷åðâîíèé, R14, çèìîâà ãóìà, ãàçîâà óñòàíîâêà III ïîêîë³ííÿ – ïðîïàí

ò. 097-303-69-50

ÁÌÂ-530, 2000 ð. â., ö³íà 18500 ó. î., 3,0 D, ïðîá³ã 323 òèñ. êì, ñèãíàë³çàö³ÿ, åë. ïàê., ï³ä. ñèä., ABS, ASC, TV, Navi, êë./êîíò., êð./êîíò., ëþê, äèñêè, êñåíîí, òåìíî-ñèí³é ìåòàë³ê, ñ³ðà øê³ðà, ïàì. ñèä.

ò. 050-139-12-80, 050-920-16-23, 097-546-19-22 ÁÌÂ-525, 1982 ð. â., 2,5 äâèãóí, ñ³ðèé. Êîíòàêòè: 095-856-02-82 ÁÌÂ-540, 2003 ð.â., ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 066-713-85-00, 24-56-31

ò. 050-339-95-56 Âîëüâî-360, 1987 ð.â., 2,0 ³íæåêòîð, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (096) 650-18-18

ò. 097-796-99-72

Ëàíîñ, 2000 ð. â., ïðîá³ã 57000 êì. Êîíòàêòè: 063-789-67-66, 26-62-14

̳öóá³ñ³-Galant, 2000 ð. â., ö³íà 3950 ó. î., íå ðîçìèòíåíèé, 2,0 I, ÀÊÏ, ïðîá³ã 131 òèñ. êì, ã/ï, ö/ç, åë. ïàêåò, êîíäèö³îíåð, ABS, âåëþð, êð.-êîíòðîëü, ëþê, ÷îðíèé ìåòàë³ê, ùîéíî ïðèãíàíèé

ò. 050-848-39-94, 067-741-21-10

Ëàíîñ, íîâèé, ìîæëèâà âèïëàòà ÷àñòèíàìè. Êîíòàêòè: 066-109-24-20

ʳà-гî, 2011 ð. â., â êðåäèò â³ä 1133 ãðí./ì³ñ., áåç äîâ³äêè ïðî äîõîäè. Êîíòàêòè: 066-109-24-20 Âîëüâî ÕÑ 90 V 8, 2005 ð. â., ïðîá³ã 204000 êì, 4,4 áåíçèí, ÀÊÏ, ÷îðíîãî êîëüîðó, ABS, ASC, ASR, EBD, ESP, VSC, êîíäèö³îíåð, øê³ðÿíèé ñàëîí, ëþê, åëåêòðîïàêåò, àêóñòèêà, ìàãí³òîëà, ö³íà 24500 ó. î., òîðã

Ìåðñåäåñ-BENZ-124, 1995 ð. â., ïðîá³ã 380 òèñ. êì, ñð³áëÿñòèé, 2.2, ABS, ãàëîãåíí³ ôàðè, Airbag, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, êîíäèö³îíåð, ëþê, ïàðê-òðîí³ê

Ì åðñåäåñ-E-Class Avantgarde, 2005 ð. â., ö³íà 36888 ó. î., ïðîá³ã 116000 êì, 3.0 ë, áåíçèí, ò³ï-òðîí³ê, ñåäàí, ñèí³é, ABD, ABS, ASC, ASR, DSC, EBD, ESP, VSC

ò. 093-433-18-38 Ìåðñåäåñ-508, 1977 ð. â., íà õîäó. Ö³íà: Äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-575-77-07

ÄÅÓ-Lanos, 2008 ð. â., ö³íà 8300 ó. î., ïðîá³ã 58000 êì, 1.5 ë, ãàç/áåíçèí, ñåäàí, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, CD, MP-3, ìàãí³òîëà, òîíîâàíèé

Ìåðñåäåñ-³òî-110, 2000 ð. â., ùîéíî ïðèãíàíèé, çåëåíîãî êîëüîðó. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-205-19-29, 063-824-75-40

ò. 063-624-77-50

Îïåëü-Omega-Ñaravan, 1996 ð. â., ö³íà 7800 ó. î., óí³âåðñàë, 2.5 ë, áåíçèí, ïðîá³ã 245 òèñ. êì, ÷îðíèé ìåòàë³ê

ò. 095-938-89-30 Îïåëü-Àñêîíà, 1986 ð. â., á³ëèé, 1,6 äèçåëü, õåò÷áåê, ÊÏ-5, 5,5 ë/100 êì, íà ëóöüê³é ðåºñòðàö³¿. Êîíòàêòè: 066-916-20-18

Ìåðñåäåñ--E-Class Avantgarde, ö³íà 36888 ó. î., ïðîá³ã 116000 êì, 3.0 ë, áåíçèí, ò³ï-òðîí³ê, ñåäàí, ñèí³é, ABD, ABS, ASC, ASR, DSC, EBD, ESP, VSC, ãàëîãåíí³ ôàðè, ³ììîá³ëàéçåð

ò. 093-433-18-38 Ìåðñåäåñ-124, 1989 ð. â., ñ³ðèé, óí³âåðñàë, 2,5 äèçåëü. øê³ðÿíèé ñàëîí, öåíòð. çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 5900 ó. î. Êîíòàêòè: 098-953-50-00, 050-519-37-92

Äðóç³ ïðèõîäÿòü é ³äóòü, à ̳öóá³ñ³-Lancer, 2006 ð. â., ö³íà 11200 ó. î., 1,6 I, ïðîá³ã 78 òèñ. êì, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã/ï, ö/ç, åë.ïàê., êîíäèö³îíåð, ABS, òîíîâàíèé, äèñêè, ÷îðíèé ìåòàë³ê, MP-3, îáì³í íå ïðîïîíóâàòè

ò. 096-747-70-33, 095-571-11-16

âîðîãè íàêîïè÷óþòüñÿ.


¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

37

Îïåëü-Âåêòðà, 1990 ð. â., ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê, ñåäàí, ï³ñëÿ íåçíà÷íîãî ÄÒÏ, íà õîäó, 1,7 äèçåëü. Ö³íà: 1800 ó. î. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31

ѳòðîºí-Áåðë³íãî, 2002 ð. â., 1.4 ë, ³íæåêòîð, ó õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-791-07-35

Ô³àò-Scudo, 1998 ð. â., 1,9 äèçåëü, ôóðãîí, ÊÏ-5, ïðîá³ã 320000 êì, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, òåðì³íîâî, ö³íà 4400 ó. î.

Îïåëü-Omega, 1996 ð. â., ö³íà 7400 ó. î., 2,0 I, ã/ï, ö/ç, åë. ïàêåò, êîíäèö³îíåð, ABS, âåëþð, íîâà ãóìà, ôîðêîï, ÷îðíèé ìåòàë³ê

ò. 050-200-89-54

ò. 067-682-03-72 Îïåëü-Âåêòðà, 1991 ð. â., 2,0 áåíçèí, íåäîðîãî. Ö³íà: 3500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-960-98-99 Îïåëü-Êàäåò, 1991 ð. â., äâèãóí 1,6, ñèíüîãî êîëüîðó, 5-äâåðíèé, òèòàíîâ³ äèñêè, íå ðîçìèòíåíèé, àáî êóïëþ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 067-453-57-33, 066-360-88-06 Îïåëü-Êîìáî, 2006 ð. â., äèçåëü, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33

ÀÂÒÎÍÎÂÈÍÈ

Îáì³íÿòè ïðàâà áóäå ëåãøå

Òîéîòà-Land Cruiser Prado, 2005 ð. â., ö³íà 24900 ó. î., 2,7 I, ÀÊÏ, ïðîá³ã 100 òèñ. êì, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã/ï, ö/ç, åë. ïàê., êë./êîíò., ñåðâî, òîíîâàíèé, ÷îðíèé ìåòàë³ê, ïîíèæåíà ïåðåäà÷à

ò. 067-361-34-44, 099-640-96-00

Îïåëü-Îìåãà Á-100, ïîâíèé åëåêòðîïàêåò, ïîì³íÿí³ ðåìåí³, ðîëèêè, êîìïëåêò çèìîâî¿ ðåçèíè. Ö³íà: 8700 ó. î. Êîíòàêòè: 099-188-14-03

Ô³àò-DOBLO, 2007 ð. â., ïðîá³ã 170000 êì, á³ëîãî êîëüîðó, 1,9, ïîäóøêà áåçïåêè, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, åëåêòðîñêëîï³ä³éìà÷³, êîíäèö³îíåð, àêóñòèêà, ùîéíî ïðèãíàíèé, ö³íà 9950 ó. î.

Îïåëü-Îìåãà, 1995 ð. â., 2.0 áåíçèí, óí³âåðñàë, çåëåíèé ìåòàë³ê, ÀÁÑ, ÀÐÁÄ, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, êîíäèö³îíåð, âåëþð. Ö³íà: 5800 ó. î. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31

ò. 095-111-77-50

Ôîëüêñâàãåí-Caddy, 2006 ð. â., ïðîá³ã 150000 êì, ôóðãîí, ñèíüîãî êîëüîðó, ö³íà 13100 ó. î.

ò. 098-837-68-59

Îïåëü-Îìåãà-À, -Â, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 050-773-28-91

Ô³àò-Doblo, 1,3 äèçåëü, ïðîá³ã 92000 êì, ôóðãîí, á³ëîãî êîëüîðó, ïîäóøêà áåçïåêè, öåíòðàëüíèé çàìîê, êîíäèö³îíåð, åëåêòðîïàêåò, àêóñòèêà, ìàãí³òîëà, ùîéíî ïðèãíàíèé ç ͳìå÷÷èíè, ö³íà 7950 ó. î.

ò. 050-581-55-04

Ô³àò-DOBLO, 2007 ð. â., ïðîá³ã 98000 êì, ñð³áëÿñòîãî êîëüîðó, 1,9, ïîäóøêà áåçïåêè, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, êîíäèö³îíåð, ìàãí³òîëà, ùîéíî ïðèãíàíèé, ö³íà 12050 ó. î.

Ôîëüêñâàãåí-Passat, 1996 ð. â., 1,8 áåíçèí, ìåõ., óí³âåðñàë, òåìíîñèí³é ìåòàë³ê, òîíîâàíèé, ëþê, êîíäèö³îíåð, öåíòðàëüíèé çàìîê, DVD, ö³íà 8490 ó. î.

³äïîâ³äíó ïîñòàíîâó ñõâàëåíî íà çàñ³äàíí³ Óðÿäó 31 ñåðïíÿ 2011 ðîêó. Ïîðÿäîê âèäà÷³ ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ òà äîïóñê ãðîìàäÿí äî êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè ç îãëÿäó íà âíåñåí³ çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ñóòòºâî ñïðîùóºòüñÿ. Äî ïðèéíÿòòÿ çàçíà÷åíî¿ ïîñòàíîâè îñîáàì, ÿê³ óïðîäîâæ îñòàíí³õ 12 ì³ñÿö³â íå êåðóâàëè òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè, îáì³í ïîñâ³ä÷åíü âîä³ÿ ïðîâîäèâñÿ ï³ñëÿ ñêëàäåííÿ òåîðåòè÷íîãî ³ ïðàêòè÷íîãî ³ñïèò³â. Ç ìåòîþ ñïðîùåííÿ ïðîöåäóðè îáì³íó ïîñâ³ä÷åíü âîä³ÿ, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîâåäåíí³ îáì³íó ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ áåç ñêëàäàííÿ ³ñïèò³â, íåçàëåæíî â³ä ñòðîêó, ïðîòÿãîì ÿêîãî îñîáà íå êåðóâàëà òðàíñïîðòíèì çàñîáîì.  çâ’ÿçêó ç öèì ³ áóëà ï³äãîòîâëåíà çàçíà÷åíà ïîñòàíîâà. Ïðèéíÿòòÿ öüîãî íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòó äîçâîëèëî çíà÷íî ñïðîñòèòè ïîðÿäîê îáì³íó ïîñâ³ä÷åíü âîä³ÿ, ñïðèÿòèìå âèêëþ÷åííþ ñîö³àëüíî¿ íàïðóãè ñåðåä íàñåëåííÿ òà ïîë³ïøåííþ ïðîöåñó îáñëóãîâóâàííÿ ãðîìàäÿí ïðè îáì³í³ çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò

ò. 096-783-85-04

ò. 095-111-77-50

Ïåæî-Expert, 2007 ð. â., ö³íà 13800 ó. î., 2,0 TDI, ÊÏ-5, ïðîá³ã 120 òèñ. êì, ìàãí³òîôîí, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã/ï, ö/ç, åë. ïàêåò, êîíäèö³îíåð, ABS, ôîðêîï, ñèí³é, íîâà ãóìà Michelin R16, âàíòàæíèé, ùîéíî ïðèãíàíèé

ò. 099-362-74-25, 097-717-16-91 Ïåæî-Ïàðòíåð, 2000 ð. â., 1,4 áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 067-735-25-82, 050-888-79-17

Ô³àò-Ô³îð³íî, 1993 ð. â., 1,3 áåíçèí, á³ëîãî êîëüîðó, CD MP 3, õîðîøà ãóìà, íîâèé àêóìóëÿòîð, ñàëîí â õîðîøîìó ñòàí³, åêîíîìíà. Ö³íà: 3500 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-971-22-24

Ô³àò-Doblo, 2006 ð. â., 1,3 äèçåëü, á³ëîãî êîëüîðó, öåíòðàëüíèé çàìîê, íîâà ãóìà, ìàãí³òîëà, ùîéíî ïðèãíàíèé, ö³íà 7200 ó. î.

Ôîëüêñâàãåí-Golf III, 1992 ð. â., 1,9 äèçåëü, ìåõ., ïðîá³ã 100000 êì, õåò÷áåê, ÷îðíèé ìåòàë³ê, öåíòðàëüíèé çàìîê, òîíîâàíèé, åëåêòðîäçåðêàëà, äèñêè, ÌÐ-Ç, ìàãí³òîëà, ñèãíàë³çàö³ÿ, ëþê, ö³íà 6300 ó. î.

ò. 095-242-46-61, Àíäð³é

ò. 095-020-43-33, 093-570-20-56 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, 1989 ð. â., 1,3 áåíçèí, ÊÏ-5, á³ëèé, 3-äâåðíèé, ïîòðåáóº ðåìîíòó äâèãóíà. Ö³íà: 1800 ó. î. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31

Ðåíî-11, 1988 ð. â., 1,7 áåíçèí, ñ³ðèé ìåòàë³ê, õåò÷áåê, â õîðîøîìó ñòàí³, çðîáëåíà ï³äâ³ñêà, çàì³íà ìàñòèëà, ðåìåí³â ³ ô³ëüòð³â. Ö³íà: 2500 ó. î./ 20000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-146-28-99, 063-788-73-25 s-shaposhnik@mail.ru

Ôîëüêñâàãåí-Golf, 1994 ð. â., ïðîá³ã 200000 êì, 1,6 áåíçèí, ìåõ., çåëåíèé, íå ðîçìèòíåíèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ïîäóøêà áåçïåêè, ëþê, òîíîâàíèé,ö³íà 1750 ó. î. Ô³àò-Doblo, 2002 ð. â., 1,9 äèçåëü, ïðîá³ã 100000 êì, ïðèãíàíèé ç ͳìå÷÷èíè, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³, ö³íà 5400 ó. î.

ò. 050-581-54-40

Ñåàò-²íêà, 1999 ð. â., á³ëèé, áåíçèí, ñèãíàë³çàö³ÿ, ïîäóøêè áåçïåêè, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 4000 ó. î. Êîíòà êòè: 099-646-60-78

Ô³àò-Áðàâà 1,4 SX, 1995 ð. â., àáî îáì³íÿþ íà òðàêòîð, ÷è âàíòàæíèé ï³êàï. Ö³íà: 5000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-204-69-75 Ô³àò-Äîáëî, 2004 ð. â., äèçåëü, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 099-275-17-28

ò. 096-192-16-28 Ôîëüêñâàãåí, 1,6 áåíçèí, 1982 ð. â., 5-äâåðíèé. Ö³íà: 12000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-963-18-21 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, 1986 ð. â., á³ëîãî êîëüîðó, äèçåëü. Ö³íà: Äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-438-36-34 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, 1988 ð. â., 1,6 áåíçèí, ÊÏ-5, ÷åðâîíèé, 5-äâåðíèé. Ö³íà: 3300 ó. î. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31

Ôîëüêñâàãåí-Äæåòòà, 1991 ð. â., 1,6 áåíçèí, ÊÏ-5, ÷åðâîíîãî êîëüîðó, òèòàíîâ³ äèñêè, ìóçèêà. Ö³íà: 4200 ó. î. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31 Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò, Á-3, 1988 ð. â., ñèí³é, 1,8, 5-ñòóïêà, ÊÏÏ, ñåäàí. Ö³íà: 4200 ó. î. Êîíòàêòè: 097-191-32-45 Ôîëüêñâàãåí Âåíòî, Ãîëüô-3. Êîíòàêòè: 098-571-42-35 Ô îëüêñâàãåí Ãîëüô-3, 1996 ð.â., 1,4 ë, 5 äâåðåé. õåò÷áåê, ÌÊÏÏ, ö\ç, ñèãíàë³çàö³ÿ, CD-ìàãí³òîëà, àêóñòèêà, ãàðàæíå çáåðåæåííÿ, êîìïëåêò ç\ã íà äèñêàõ. Ö³íà: 6500 ó.î. Êîíòàêòè: 095-175-01-00

Ðîçáóä³òü í³ìöÿ ïîñåðåä íî÷³, ³ âè ä³çíºòåñü, ÿê ïðàâèëüíî ïèòè «Ç³áåðò». Ðîçáóä³òü óêðà¿íöÿ ñåðåä íî÷³ ³ âè ä³çíàºòåñü áàãàòî íîâèõ ñë³â, ³ îòðèìàºòå ïåðåëîì íîñó.


ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

38

Ôîëüêñâàãåí Êàä³, 2002 ð.â., 1.9 ÑIJ. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 067341-04-95 Ôîëüêñâàãåí ËÒ-35, 1998 ð.â., âàíòàæî-ïàñàæèðñüêèé, 2,5 ÒÄ. Êîíòàêòè: 050-674-87-10

Àâòîìîá³ëü, ÿêèé ïåðåáóâຠâ êðåäèò³. Êîíòàêòè: 068-500-38-75 Àóä³ À-6 àáî Àóä³ À-4. Êîíòàêòè: 068-500-38-75 Àóä³-100, 1988-2000 ð. â., äèçåëü, êàðàâàí, áàæàíî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-272-32-54 Àóä³-80, 100. 096-463-36-56

Ôîðä-Åñêîðò, 1987 ð. â., ñ³ðèé ìåòàë³ê, 1,6, äèçåëü, 5-äâåðíèé. Ö³íà: 1700 ó. î. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31 Ôîðä-Îð³îí, 1983 ð. â., 1,4 îá’ºì äâèãóíà, áåíçèí, ñèíüîãî êîëüîðó, â õîðîøîìó òà ðîáî÷îìó ñòàí³, çíàõîäèòüñÿ â ì. Íîâîâîëèíñüêó. Êîíòàêòè: 066-470-45-02 Ôîðä-Ñêîðï³î, ï³ñëÿ ÄÒÏ, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 093-661-92-19

Ôîðä-Òðàíçèò, 1993 ð.â., 2.4 ë, äèçåëü, ÊÏ-5, âàíòàæîïàñàæèðñüêèé. Êîíòàêòè: 067-283-27-45 Ôîðò-Ñêîðï³î, 1987 ð. â., 2,9 áåíçèí, ïîâíèé ïðèâ³ä, ÷îðíèé. àáî îáì³í. Ö³íà: 2500 ó. î. Êîíòàêòè: 097-921-42-38, 099-443-49-34

Êîíòàêòè:

Àâòî â áóäü-ÿêîìó ñòàí³: ï³ñëÿ ÄÒÏ, êðåäèòí³, ðîçêîìïëåêòîâàí³, ïðîáëåìí³. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31 ÁÌÂ-3, 5, 096-463-36-56

7.

ÂÀÇ-21093, 1992 ð. â., 1,5 áåíçèí, õåò÷áåê, ïðîá³ã 100000 êì, ìåõ., òîíîâàíèé, ôîðêîï, ö³íà 2300 ó. î.

ò. 097-889-31-28

Êîíòàêòè:

Áóäü-ÿêå àâòî. Ö³íà: äî 3000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-889-38-09 ³çüìó íà âèïëàòó àâòî: Äåó-Ëàíîñ, Äåó-Ñåíñ àáî ×åð³-Àìóëåò. Ö³íà: äî 5000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-150-38-24 ²íîìàðêó, â áóäü-ÿêîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³. Ö³íà: äî 3000 ó.î. Êîíòàêòè: 068-500-38-75

Ìåðñåäåñ, Àóä³, Ôîëüêñâàãåí, 1995-2008 ð.â., äèçåëü, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-571-42-35 ÃÀÇ-31105, 2006 ð. â., 2,3 áåíçèí, ìåõ., ïðîá³ã 96000 êì, ñ³ðèé ìåòàë³ê, åëåêòðîñêëîï³ä³éìà÷³, ìàãí³òîëà, öåíòðàëüíèé çàìîê, õîðîøèé ñòàí, ö³íà 5100 ó. î.

̳òöóá³ñ³-Ëàíñåð, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 097-986-02-91 Îïåëü-Àñêîíà, Âåêòðà. Êîíòàêòè: 096-463-36-56

Ô³àò-Ò³ïî, 1,9 òóðáîäèçåëü, áàæàíî â íåðîáî÷îìó ñòàí³, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 097-986-02-91

Ïîëîíåç Ô-50 («äåâ’ÿòêà»), õîðîøèé ñòàí, 1996 ð. â., 1,5 êàðáþðàòîð. Ö³íà: 2500 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-631-62-46

êóïëþ Àâòî ï³ñëÿ ÄÒÏ àáî òîé, ùî ïîòðåáóº ðåìîíòó. Êîíòà êòè: 095-422-34-73,098-626-92-96 Àâòîìîá³ëü, ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà, ç ÀÊÏ, ç 2005 ð. â. Ö³íà: äî 8000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-921-42-38, 099-443-49-34

ò. 095-523-10-99 ÂÀÇ-2106, 1985 ð. â., ïðîá³ã 77000 êì, 1,6 áåíçèí, ìåõ., ñåäàí, ñ³ðîãî êîëüîðó, ö³íà 1250 ó. î.

ò. 097-578-42-75

Ôîëüêñâàãåí-Áîðà. Êîíòàêòè: 098-571-42-35 ÃÀÇ-67, 1951 ð. â., 2,4 áåíçèí, ìåõ., çåëåíîãî êîëüîðó, íîâà ãóìà, ö³íà 32000 ãðí.

Ôîëüêñâàãåí-Âåíòî, Ãîëüô, Äæåòà. Êîíòàêòè: 068-500-38-75

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô 2, Äæåòà-2. Êîíòàêòè: 096-463-36-56

ÂÀÇ-21053, 1992 ð. â., ïðîá³ã 69000 êì, ÷åðâîíîãî êîëüîðó, 1,5

ÂÀÇ-21099, 1995 ð. â., ÷åðâîíèé, 1,5, 5-ñòóïêà. Ö³íà: 3100 ó. î. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31 ÂÀÇ-21099, ìîæëèâå â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó. Êîíòàêòè: 066-109-24-20 ÂÀÇ-2110, 2007 ð. â., ÷îðíèé, 1,5 äâèãóí, 16-êëàïàííèé, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-924-82-29 ÂÀÇ-21114, 2007 ð. â., êîë³ð — ñ³ðèé ìåòàë³ê, 1.6 áåíçèí,84 òèñ. ïðîá³ã, òèòàíîâ³ äèñêè, íîâà ãóìà, òîíîâàíèé, åëåêòðîïàêåò, òþí³íã, àêóñòèêà, ÌÐ3, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ìîæëèâèé îáì³í. Ö³íà: 6200 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-828-77-76 igor.gera@inbox.ru

Ô³àò-Ò³ïïî, ùîéíî ïðèãíàíèé, 1,9 TDI. Êîíòàêòè: 097-986-02-91

Ôîëüêñâàãåí-Âåíòî, Ãîëüô-3, Äæåòòà. Êîíòàêòè: 096-463-36-56 Ëÿí÷à-Äåäðà, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 093-027-31-42

ÂÀÇ-2109, 1999 ð. â., 1,5, ÊÏ-5, ñèí³é ìåòàë³ê, âåëþðîâèé ñàëîí, òèòàíîâ³ äèñêè. Ö³íà: 3600 ó. î. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31

ò. 097-843-90-54

Ìåðñåäåñ Å-124, 190. Êîíòàêòè: 097-752-25-92

Îïåëü-Êàäåò, Àñòðà. Êîíòàêòè: 068-500-38-75

Øêîäà-Ôàâîðèò, 1990 ð. â., á³ëîãî êîëüîðó, â³ííèöüêà ðåºñòðàö³ÿ, 1,3 äâèãóí, â õîðîøîìó ñòàí³, êóçîâ ïîòðåáóº íåçíà÷íîãî êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó. Ö³íà: 2100 ó. î., òîðã. Êîíòà êòè: 096-874-70-30, 050-167-72-74

ÂÀÇ-2107, 1985 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-987-47-26

ÂÀÇ-2105, 1992 ð. â., ïðîá³ã 420000 êì, 1,6 áåíçèí, ñåäàí, ìåõ., ö³íà 1600 ó. î.

Ìåðñåäåñ-123, 124, 190. Êîíòàêòè: 096-463-36-56 Øåâðîëå, ö³íà â³ä çàâîäó-âèðîáíèêà, ìîæëèâèé êðåäèò. Êîíòàêòè: 099-020-09-61

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

ò. 050-573-41-14

ò. 095-490-84-58

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, Äæåòà, 1, 2,3 ìîäåëåé. Êîíòàêòè: 097-752-25-92

Àâòîìîá³ëü, ìîæëèâî ïîòðåáóº ðåìîíòó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 098-953-50-00, 050-519-37-92

ÂÀÇ-21011, 1978 ð. â., 1,3 äâèãóí, ñâ³òëî-êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, îäèí âëàñíèê, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè íå ïðîâîäèëèñÿ. Êîíòàêòè: 25-04-75

Àâòîìîá³ëü, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 096-463-36-56

ÂÀÇ-21011, 1987 ð. â., ñèíüîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 098-884-59-48

– Ñê³ëüêè òîá³ äî íå¿ éòè? – Íó äåñü õâèëèí 40. – À ÿêøî ï³äåòå íà çóñòð³÷ îäíå îäíîìó? – Òîä³ 40 õâèëèí éòè ³ øå äåñü ãîäèíó ÷åêàòè.

ËóÀÇ-969 Ì, 1991 ð. â., òåíò, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, ç äîêóìåíòàìè. Ö³íà: 6000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-510-88-06 ËóÀÇ-969-Ì, 1991 ð. â., òâåðäèé äàõ, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 095-884-18-27, 25-04-57

ÂÀÇ-2115, 2006 ð. â., íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 24-56-31, 066-013-85-00, 095-913-67-16 ÂÀÇ-2115, 2008 ð. â., ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 24-56-31 Æèãóë³, 11 ìîäåëü, 1981 ð. â., ïðîá³ã 30000 êì, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 096-733-74-03

Ìîñêâè÷-2140, 1987 ð. â., 1,5 ãàç/ áåíçèí, ìåõ., ñåäàí, ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ôîðêîï, íîâà ãóìà, ö³íà 1600 ó. î., òîðã

Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò Â-2, Â-3. Êîíòàêòè: 068-500-38-75

ïðîäàì

ËóÀÇ «áîðòîâèé», äâèãóí: äèçåëü, ÂÀÇ, 40 ê. ñ., º çàï÷àñòèíè â àñîðòèìåíò³. Êîíòàêòè: 063-851-52-52

Äîêóìåíòè, äî àâòîìîá³ëÿ ÂÀÇ-2103, ÷åðâîíîãî êîëüîðó, âîëèíñüêà ðåºñòðàö³ÿ. Êîíòàêòè: 063-851-52-52

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô 4, 5, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-571-42-35

6.2. Àâòîìîá³ë³ ëåãêîâ³ ÑÍÄ

ÇÀÇ-Ëàíîñ, 2011 ð. â., êîíäèö³îíåð, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 095-912-79-99

ÂÀÇ-21043, 2006 ð. â., 1,5 áåíçèí, ïðîá³ã 43000 êì, ìåõ., çåëåíîãî êîëüîðó, óí³âåðñàë, ìàãí³òîëà, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, òîíîâàíèé, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, ö³íà 4500 ó. î.

ò. 097-772-69-03 ÂÀÇ-21013, 1983 ð. â., ïðîá³ã — 104 òèñ. êì, êàïðåìîíò äâèãóíà, íîâèé àêóìóëÿòîð, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 24-59-86, 050-983-37-64

ÂÀÇ-2102, 1978 ð. â., ó õîðîøîìó ñòàí³, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ. Ö³íà: 1500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-151-80-31 ÂÀÇ-2103, 0977 ð. â., ñèíüîãî êîëüîðó, «äèïëîìàò», 1,5 ãàç. îáëàäíàííÿ íà ïðîïàí, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, â³äì³ííèé òåõí³÷íèé ñòàí, ïîòðåáóº ôàðáóâàííÿ. Ö³íà: 1700 ó. î. Êîíòàêòè: 050-317-72-34 ÂÀÇ-2103, 1,5, áåæåâèé ìåòàë³ê, ÊÏ-5, íîâà ãóìà, ïîâàðåíà. Ö³íà: 10000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 096-963-26-49, Ðîìàí

ò. 097-514-89-08, 0(3344) 4-48-69

ÃÀÇ-21, 1962 ð. â., 2,5 áåíçèí, ÊÏ-4, ïðîá³ã 250000 êì, ñåäàí, ñ³ðèé, ö³íà 800 ó. î., òåðì³íîâî

ò. 095-407-57-88 ÂÀÇ-2104, 2001 ð. â., êîë³ð âèøí³, ÊÏ-5, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìóçèêà, òîíîâàíèé, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 3400 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-611-34-40 ÂÀÇ-21051, 1995 ð. â., ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ÒÎ äî 2012 ðîêó, ñòðàõóâàííÿ, õîðîøèé ñòàí, àáî îáì³í íà òðàêòîð Ò-40, Ò-25, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 097-619-19-65, 066-958-54-44

Âîëãà ÃÀÇ-24, 1980 ð. â., íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 26-54-94, ï³ñëÿ 18.00 ÃÀÇ-21, 1963 ð. â., 2,5 áåíçèí, çåëåíîãî êîëüîðó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-047-34-09, 067-788-33-51, 093-855-15-88 ÃÀÇ-21. Êîíòàêòè: 098-262-37-86 ÃÀÇ-24, õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 063-128-74-62 Ìîñêâè÷-401, 1955 ð. â., 1,0 áåíçèí, õåò÷áåê, ìåõ., ãîëóáîãî êîëüîðó, ö³íà 1350 ó. î.

ÂÀÇ-21051, 1995 ð. â., ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ÒÎ äî 2012 ðîêó, ñòðàõóâàííÿ, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 23900 ó. î. Êîíòàêòè: 097-619-19-65, 066-958-54-44 ÂÀÇ-2106, 1989 ð. â., 1,3 äâèãóí, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-522-25-37, 097-672-88-31 ÂÀÇ-21063, 1985 ð. â., áåæåâèé, êàïðåìîíò êóçîâà, òîíîâàíå ñêëî, ïåðåäíº ñèä³ííÿ — â³ä ³íîìàðêè. Ö³íà: 2200 ó. î. Êîíòàêòè: 067-332-29-72, 28-34-21

ò. 096-588-76-96, 0(3352) 6-58-10, 068-564-55-75

ÇÀÇ, 2011 ð. â., 1,5 äâèãóí, ã³äðîï³äñèëþâà÷, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, êîíäèö³îíåð. Êîíòàêòè: 099-020-09-61 ÇÀÇ, Ñëàâóòà-110307, 2004 ð. â., ïðîá³ã 80000 êì, á³ëîãî êîëüîðó. Ö³íà: 2400 ó. î. Êîíòàêòè: 050-804-14-71

Ìîñêâè÷, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 23-65-80

Ìîñêâè÷-2140, 1985 ð. â., áåæåâîãî êîëüîðó, íîâà ãóìà, íå ãíèëèé, íå áèòèé. Êîíòàêòè: 050-161-78-09 Ìîñêâè÷-2715, 1991 ð. â., áåæåâîãî êîëüîðó, 1,5 áåíçèí. Êîíòàêòè: 066-632-14-30


¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

39

ÀÂÒÎÍÎÂÈÍÈ

Âè áà÷èëè ëþäèíó, ùî í³êîëè íå áðåøå? Éîãî âàæêî ïîáà÷èòè, éîãî æ óñ³ óíèêàþòü

Ìåðñåäåñ-518, 2008 ð. â., ö³íà 35500 ó. ð., D, ïðîá³ã 349 òèñ. êì, ABS, EBD, ASR, ESP, êð.-êîíò., ã/ï, ö/ç, ðåã. ôàð, åë. ïàêåò, ³ììîá³ëàéçåð, êë.-êîíòðîëü, ìóëüòèêåðìî, á³ëèé, ñèä³ííÿ «Ï³ëîò»

Ìåðñåäåñ-416, ïàñ., 2003 ð â., TD, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, webasto, êîíäèö³îíåð, ñêëîïàêåò

ò. 067-332-90-90

ò. 067-332-74-37

ÃÀÇ-2705, 2003 ð. â., ÊÏ-5, ïðîá³ã 130000 êì, â/ï 1,5 ò, äîâãèé, á³ëîãî êîëüîðó, ö³íà 4800 ó. î.

ò. 066-710-03-79 Ìåðñåäåñ-413, 2006 ð. â., ö³íà 20800 ó. î., 2,2 CDI, ïðîá³ã 255 òèñ. êì, ã/ï, á³ëèé, ðåôðèæåðàòîð, ABS, õîëîäèëüíà óñòàíîâêà Hubbar, t 015Ñ, íîâà ãóìà, ùîéíî ïðèãíàíèé Ì åðñåäåñ-Sprinter 211, 80KW, ö³íà 15900 ó. î., 2006 ð. â., ïðîá³ã 157000 êì, ÊÏ-5, á³ëèé

ò. 093-018-74-56

ÓÀÇ-Patriot, 2006 ð. â., 2,7 áåíçèí, ïðîá³ã 53000 êì, åëåêòðîñêëî, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ìåõ., òîíîâàíèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, CD, MP-3, ìàãí³òîëà, ñèãíàë³çàö³ÿ, ëþê, ö³íà 90000 ãðí.

ò. 097-443-82-97

ò. 067-334-53-32, 067-362-18-22 Ìåðñåäåñ 413 CDI, 2003 ð. â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà Êîíòàêòè: 050-660-19-45 Ìåðñåäåñ Âàð³î 612 TDI, 1999 ð. â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-660-19-45 Ìåðñåäåñ, 2005 ð. â., ïàñàæèðñüêèé,2,2 äèçåëü, àáî îáì³íÿþ íà äåøåâøå àâòî. Êîíòàêòè: 099-642-04-01

²âåêî-50 C 13, ïàñ., 2002 ð. â.,, TD, ïðîá³ã 250 òèñ. êì, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ

ò. 067-332-90-90

Àìåðèêàíñüê³ â÷åí³ ïî÷àëè ðîáîòó íàä ñòâîðåííÿì àòîìíèõ àâòîìîá³ë³â, â ÿêèõ äâèãóí âíóòð³øíüîãî çãîðÿííÿ áóäå çàì³íåíèé ðàä³îàêòèâíèì õ³ì³÷íèì åëåìåíòîì. Àòîìí³ ìàøèíè ìîæóòü ç»ÿâèòèñÿ âæå ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â Ôàõ³âö³ ñòâåðäæóþòü, ùî 8 ãðàì åëåìåíòà Òîð³ÿ (ó òàáëèö³ Ìåíäå뺺âà ï³ä íîìåð 90) âèñòà÷èòü, ùîá àòîìíèé àâòîìîá³ëü çì³ã ïðî¿õàòè 300 òèñ. êì. Â÷åí³ ç Laser Power Systems âæå ïî÷àëè ðîáîòó íàä ñòâîðåííÿì àëüòåðíàòèâíîãî äâèãóíà, ³ âæå äîñÿãëè ïåâíèõ óñï³õ³â. Ïðèíöèï 䳿 òàêîãî ìîòîðà íàáàãàòî ïðîñò³øå, í³æ ó âæå çíàéîìèõ íàì ÄÂÑ. Âèïðîì³íþâàííÿ Òîð³ÿ áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ïðèâåäåííÿ â ðîáîòó ìîòîðà, ÿêèé ïðèâåäå â ä³þ êîëåñà. Ïî ñóò³ öå áóäå åëåêòðîìîòîð, ÿêèé çàì³ñòü ñòðóìó áóäå âèêîðèñòîâóâàòè ðàä³îàêòèâíèé åëåìåíò. Ïðè öüîìó Òîð³é íåøê³äëèâèé, òîìó ùî íåâåëèê³ éîãî ÷àñòèíè ì³ñòèòèñÿ ó âñ³õ æèâèõ îðãàí³çìàõ, à äëÿ çàõèñòó âîä³ÿ ³ ïàñàæèð³â, Òîð³é áóäå äîñòàòíüî íàêðèòè òîíêèì àëþì³í³ºâèì ëèñòîì.

Ìåðñåäåñ-208, áóñ, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, ç ïðè÷åïîì. Êîíòàêòè: 050-528-97-98

Ìåðñåäåñ--Benz 410, 1995 ð. â., 2.9 ë, ÊÏ-5, ÷åðâîíèé, íîâà ãóìà, ìàãí³òîëà

ò. 063-989-12-71, 0(332) 25-00-77

ÓÀÇ-469, 1976 ð. â., ïðîá³ã 200000 êì, 2,5, çåëåíîãî êîëüîðó, äâèãóí ìîäåë³ 451 Ì, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, çàäîâ³ëüíèé òåõí³÷íèé ñòàí

Äâèãóí âíóòð³øíüîãî çãîðàííÿ ìîæå ñòàòè ³ñòîð³ºþ

Ìåðñåäåñ-814, áóäà 6 ì, 1993 ð. â., «ìåáëåâîç». Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-522-00-06, 095-053-85-03 Ìåðñåäåñ-³òòî-110, 1998 ð. â., òóðáîäèçåëü, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33

ò. 098-104-67-06

êóïëþ ÓÀÇ-452, ç äîêóìåíòàìè, ìîæíà â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-523-78-19

Ôîëüêñâàãåí Ò-4. Ö³íà: äî 2000 ó. î. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 ÌÀÍ, ïàñ., 1996 ð. â., 6,8, TD, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, ùîéíî ïðèãíàíèé

ò. 067-332-90-90

6.3. Àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè

Ìåðñåäåñ-313, ïàñ., 2005 ð. â., ö³íà 25000 ó. î., 2,2 CDI, ïðîá³ã 161 òèñ. êì, ã/ï, ABS, ASR, webasto, á³ëèé, îðèã³íàëüíèé ïàñàæèð, ùîéíî ïðèãíàíèé

ÃÀÇåëü, ïàñàæèðñüêèé, 12 ì³ñöü, 2003 ð. â., ãàç áåíçèí. Ö³íà: 25000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-818-85-60

Ïåæî-Áîêñåð, 2002 ð. â., 2,5 TDI, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 050-804-02-06

ò. 050-802-44-47

ïðîäàì

Ãàçåëü, 2003 ð. â., ïàñàæèðñüêèé, ãàç/áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-025-44-71, 093-724-41-96

Ïåæî-áîêñåð, 2001 ð. â., äâèãóí 2,8, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 7300 ó. î. Êîíòàêòè: 099-642-04-23, 24-66-96

Ìåðñåäåñ-413, ïàñ., 2001 ð. â., ö³íà 22000 ó. î., 2,2 CDI, ã/ï, ABS, àíòèáóêñ, êîíäèö³îíåð, webasto, á³ëèé, ïîëè÷êè, îáäóâ ïî ñàëîíó

ò. 0(3546) 61-631, 0(3546) 62-491

Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò, 1989 ð. â., 1,8 áåíçèí, ÷îðíèé, ñåäàí. Ö³íà: 3900 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 096-694-26-07 Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð Ò4, 1998 ð. â., 1.9, òóðáîäèçåëü, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33

̳êðîàâòîáóñ Áàðêàñ-1000, 1980 ð. â., ïàñàæèðñüêèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-227-68-61 petro1201@rambler.ru

6.4. Àâòîìîá³ë³ âàíòàæí³ ïðîäàì

Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð Ò4, 1998 ð. â., 2.5, òóðáîäèçåëü. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33

Ôîðä-Transit Connect, 2005 ð. â., 1.8 TDI, á³ëèé, 2-äâåðíèé, ïàñàæèð 5 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð, åëåêòðîï³ä³éìà÷³, ï³ä³ãð³â äçåðêàë, ³ììîá³ëàéçåð, äâà àåðáåêè, ðîçõ³ä 6.1ë. Ö³íà: 8700 ó. î. Êîíòàêòè: 098-253-73-33, 066-386-60-89, zajatsyaroslav@ukr.net

Ìåðñåäåñ-416, ïàñ., 2003 ð. â., ïðîá³ã 270 òèñ. êì, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê

ò. 067-332-90-90 Ôîëüêñâàãåí-Transporter sincro, 2001 ð. â., ïðîá³ã 233000 êì, 2,5 äèçåëü, ì³í³âåí, á³ëîãî êîëüîðó, 2.5TDI, 75êÂò, êîíäèö³îíåð, åëåêòðîëþê, â³äì³ííèé ñòàí, ö³íà 14550 ó. î.

Ôîðä-Òðàíçèò, 2004 ð. â., êîðîòêèé, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33

ò. 095-896-72-56

Âîëüâî-FH 12, 2004 ð. â., ö³íà 25000 ºâðî, TD, ïðîá³ã 790 òèñ. êì, ñèí³é, Euro III, +í/ïðè÷³ï, òåíò Schmitz, 2003 ð., øòîðà, äâåð³, îñ³ SAF, ö³íà 10500 ºâðî

ò. 067-360-15-15 Âîëüâî FH12-420, 2001 ð. â., ºâðî-3, ç ïðè÷åïîì Øì³òñ 24, 2001 ð. â., ºâðî-3. Ö³íà: 40000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-736-12-33, 050-646-10-52

NEOPLAN-N-208, 1996 î. à., 6,0 TD, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ

ò. 067-332-90-90 Ôîëüêñâàãåí-Transporter, 2001 ð. â., 1,9 äèçåëü, ïðîá³ã 430000 êì, ì³í³âåí, ñ³ðèé ìåòàë³ê, â³äì³ííèé ñòàí, ö³íà 11100 ó. î

ò. 050-861-20-51 Ô îëüêñâàãåí LT-55, ôóðãîí àëþì³í³ºâèé, çíÿòèé ç îáë³êó. Êîíòàêòè: 067-405-38-53

Áîãäàí À-91, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-528-97-98, 097-481-90-02 Áîãäàí ÀÎ 92, â³äì³ííèé ñòàí, ìîæëèâî íà ìàðøðóò. Êîíòàêòè: 097-481-90-02, 050-528-97-98 ̳êðîàâòîáóñ, 2003 ð. â., ãàç/ áåíçèí. Êîíòàêòè: 093-818-85-60

DAF-45, 2002 ð. â., 6,0, TD, ÊÏ-6, ñïàëüíèê, àâò. ï³÷, á³ëèé, 6 òîíí, òåðìîáóäà-òåíä, ã³äðîáîðò, ðåéñîâèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-263-71-40, 095-200-33-97 DAF-LF45, 2003 ð. â., 3.9 ë, ÊÏ-6, êîíäèö³îíåð, åëåêòðîïàêåò, Airbag, ABS, ìàãí³òîëà. Êîíòàêòè: 063-66102-98


40

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó Äâèãóí äî à/ì ÇÀÇ-40, êîðîáêó ïåðåäà÷. Êîíòàêòè: 097-874-46-68, 71-63-78 Äâèãóí äî à/ì Ô³àò, 2,5, òóðáîäèçåëü, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 1200 ó.î. Êîíòàêòè: 067-768-38-93

ÃÀÇ 53 Á, «ñàìîñêèä», 1983 ð. â., â³äì³ííèé òåõí³÷íèé ñòàí. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 066-496-32-20, 067-344-88-10

Äîêóìåíòè, äî àâòîìîá³ëÿ DzË-130, ñàìîñêèä. Êîíòàêòè: 063-851-52-52

DzË-130, «ñàìîñêèä», «êîðîòèø», ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 050-597-12-91

Äâèãóí äî ÁÌÂ-540, 2003 ð. â. Êîíòàêòè: 24-56-31, 066-713-85-00 Ìåðñåäåñ-Atego, 2003 ð. â., 4,3 TD, ïðîá³ã 255 òèñ. êì, ã/ï, ABS, ñåðâî, êð.-êîíò., ï³ä. äçåðêàëüíèêè, ðåã. ñèä³ííÿ, ñïàëüíèê, á³ëèé, õîëîäèëüíèê +/-30Ñ, ÒÀÕÎ, ïåðøèé âëàñíèê

Ïðè÷³ï, 2002 ð. â., ö³íà 10000 ºâðî, áîðòè, êëàïàí, äèñêîâ³ ãàëüìà, ï³äéîìíà â³ñü, ãóìà 80%, çñóâíèé äàõ, îñ³ SAF

ò. 099-640-96-00, 050-779-88-82

ò. 050-378-70-05

6.5. Ñïåöòåõí³êà, ñ³ëüãîñïòåõí³êà òà îáëàäíàííÿ

Òðàêòîð ÌÒÇ-82, 2004 ð. â., ö³íà — 98000 ãðí., ÌÒÇ-80, 1991 ð. â., ö³íà — 58000 ãðí; êàðòîïë å êî ï à÷êó äâî ðÿäíó, â-âà Ïîëüùà; òðàêòîð Ò-25, 1991 ð. â. Êîíòàêòè: 050-993-62-11

ïðîäàì Àâòîíàâàíòàæóâà÷ Áàëêàí-êàð. Êîíòàêòè: 050-295-65-30

DzË-êîëãîñïíèê, ãàç, áåíçèí, îíîâëåíèé äâèãóí. Êîíòàêòè: 097-169-02-35

³ÿëêó äëÿ ïðîâ³þâàííÿ çåðíîâèõ, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 067-660-68-87, (0277)3-38-07

DzË-554 Ì, «êîëãîñïíèê», äâèãóí Óðàë, ãàç, 9 áàëîí³â, ãóìà 50 %, Ö³íà: 2500 ó. î. Êîíòàêòè: 067-960-61-57, 067-262-11-36

Äâîðÿäí³ êîïà÷êè, ïðè÷åïí³ êàðòîïëÿí³ òà êàðòîïëåñàäæàëêè íà 3 ì. Êîíòàêòè: 050-264-08-52, 095-424-84-36

DzË-«êîëãîñïíèê», ãàç, áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³. Ö³íà: 4200 ó. î. Êîíòàêòè: 097-169-02-35

Äî ñ/ã òåõí³êè ³íîçåìíîãî â-âà: ïëóãè, áîðîíè, êóëüòèâàòîðè, ñ³âàëêè, êîìïàêòîðè. Êîíòàêòè: 0 6 7 - 3 3 2 - 4 4 - 0 6 sasha_bayan@mail.ru

DzË-ÌÌÇ-554, «ñàìîñêèä», äèçåëü, õîðîøèé ðîáî÷èé ñòàí. Ö³íà: 3700 ó. î. Êîíòàêòè: 050-515-74-55 DzË-«êîëãîñïíèê», ãàç/áåíçèí, 9 áàëîí³â, 1992 ð. â., ïðîá³ã 92000 êì, êàïðåìîíò äâèãóíà, íîâà çàäíÿ ãóìà. Ö³íà: 7200 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 095-533-63-94

Åêñêàâàòîð-íàâàíòàæóâà÷ Êàðïàòåöü, 1992 ð. â., 4 êîâø³, â õîðîøîìó ñòàí³, ìîæëèâèé îáì³í. Ö³íà: 45000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-704-73-68 Åëåêòðîñ³÷êàðíþ, 220 Âò, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-307-30-39 Çâàðþâàëüíèé àïàðàò 220/380. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 9 0 1 - 0 5 - 8 5 san2010san@ukr.net

ÌÀÇ-5549, 1986 ð. â., ñàìîñêèä. Êîíòàêòè: 050-966-07-20

Çåðíîâó ñ³âàëêó ÖÇ-3-6, çåðíîâèé íàâàíòàæóâà÷ ÇÌ-60. Êîíòàêòè: 095-858-68-45

Çåðíîî÷èñíó ìàøèíó ÎÂÑ-25, «Ïåêòóñ-óãàíò»; çåðíîíàâàíòàæóâà÷ ÇÌ-60, ÇÏÑ-100; ÊØÏ-6; ïðîòðóþâà÷ ÏÑ-10À. Êîíòàêòè: 050-993-62-11 ʳííèé êóëüòèâàòîð. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 096-733-74-03 ÌÀÍ 8.163, 1998 ð. â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà Êîíòàêòè: 050-660-19-45 Ìåðñåäåñ-Áåíö, âàíòàæíèé. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-407-41-10

ʳííó êàðòîïëåêîïà÷êó (øâèðÿëêà) òà ê³ííó êîñàðê ó. Êîíòàêòè: 098-872-37-76 Êîìáàéí çåðíîçáèðàëüíèé Ìàñåé-Ôåðãþñîí-87, 2,4 äèçåëü, 1985 ð. â., æàòêà 3 ì, ÷åðâîíèé. Êîíòàêòè: 066-053-14-66 Êîìáàéí-çåðíîçáèðàëüíèé, Êëàñ-Äîì³íàòîð 105, æàòêà 5 ì, â³çîê, ñ³÷êàðíÿ, íà çàï÷àñòèíè. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-704-73-68 Ïëóã òà îáãîðòóâà÷. Êîíòàêòè: 70-05-27 Ïðè÷³ï äî òðàêòîðà Ò-25 àáî à/ ì ÓÀÇ, â/ï 2,5 ò. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 050-262-43-73 Ïðè÷³ï ª-5²ÔÀ, áîðòîâèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 14000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-917-16-92, Îëåã

Ìåðñåäåñ-Atego, 2003 ð. â., ö³íà 19700 ó. î., 4,3 TD, ïðîá³ã 234 òèñ. êì, ABS, ñåðâî, ï³ä. äçåðê., ðåã. ñèä³ííÿ, ñïàëüíèê, ã/ï, àâò. ï³÷, á³ëèé, ÒÀÕÎ, ïåðøèé âëàñíèê, ùîéíî ïðèãíàíèé, 36 êóá. ì, ïåðøà ðåºñòðàö³ÿ

Ïðè÷³ï «Äà÷à», 3-ì³ñíèé, áåç äîêóìåíò³â. Ö³íà: 7000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-344-08-53, 050-194-31-71, 050-262-43-73

ò. 099-640-96-00, 050-779-88-82

ѳ÷êàðíþ ³ áóðÿêîð³çêó. Êîíòàêòè: 77-13-86

Òðàêòîð Ò-25. 068-563-49-26

Êîíòàêòè:

Òðàêòîð ÕÒÇ-2511, 75 ìîòîãîäèí. Òðàêòîð âëàñíîãî âèðîáíèöòâà. Êîíòàêòè: 067-722-99-15, 095-355-55-30 Òðàêòîðè Ò-40, Ò-25, ïðè÷åïè 1ÏÒÑ2, 2ÏÒÑ3, 2ÏÒÑ4; çàï÷àñòèíè äî òðàêòîð³â Ò-25, Ò-40, ÞÌÇ-6, äâèãóíè Ä-144, Ä-21 1-¿ êîìïëåêòíîñò³. Êóëüòèâàòîð äî Ò-40. Êîíòàêòè: 067-722-99-15, 095-355-55-30 Øèíè R-13, äî âîçà. Êîíòàêòè: 066-217-77-24, 26-63-38

êóïëþ Ïðè÷³ï, äî àâòîìîá³ëÿ Ñëàâóòà. Êîíòàêòè: 067-888-90-55

6.6. Àâòîñåðâ³ñ ïðîïîíóþ Àâòîâèêóï. Àâòîìîá³ë³ â³ä ³äåàëüíîãî ñòàíó äî ïîòðåáóþ÷èõ ðåìîíòó, à òàêîæ ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: 050-276-45-34, 098-62924-55, 067-340-81-69 Çâàðþâàííÿ, ðèõòóâàííÿ àâòî, âèãîòîâëåííÿ ôóðãîí³â. Êîíòàêòè: 050-378-79-52, 095-218-12-21 Ðåìîíò åëåêòðîîáëàäíàííÿ, ñòàðòåð³â, ãåíåðàòîð³â à/ì òà ³í. àâòîåëåêòðîîáëàäíàííÿ. Ïðîäàæ êîìïëåêòóþ÷èõ òà ö³ëèõ àãðåãàò³â. Êîíòàêòè: 097-934-33-92 Òîíóâàííÿ ñêë à à âòî ìîá³ë³â. ßê³ñíî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-912-41-20 Óñòàíîâêó äëÿ ðîçâàëó òà ñõîäæåííÿ êîë³ñ. Êîíòàêòè: 066-541-83-57

Äâèãóíè òà ÊÏ. Êîíòàêòè: 066-128-67-00, 063-434-82-99, 098-189-10-37 Äî à/ì Àâ³à, 2010 ð. â. Êîíòàêòè: 067-903-01-72 Äî à/ì Æóê, 2009 ð. â. Êîíòàêòè: 067-903-01-72 Äî à/ì Îïåëü-Àñêîíà, 1,6 áåíçèí, ÊÏ-4, ïåðåäíÿ ïàíåëü, âàêóóì, äâ³ðíèêè, êèëèìè äëÿ ñàëîíó, õåò÷áåê, êðèøêà áàãàæíèêà, íèæí³ âàæåë³. Êîíòàêòè: 066-916-20-18 Äî ÂÀÇ, çàäí³é ì³ñò (700 ãðí.), â çáîð³, ÊÏ-4, â ³äåàëüíîìó ñòàí³, êîðîáêó (300 ãðí.), êîë³í÷àòèé âàë (130 ãðí.), ñòàðòåð (90 ãðí.), ï³÷êó (120 ãðí.). Êîíòàêòè: 050-862-31-73 Äî DzË-130, 131; ÃÀÇ-52,53; ÊÀÌÀÇ: ðåäóêòîðè, ðåñîðè; êóçîâ áîðòîâèé äî à/ì DzË. Êîíòàêòè: 050-966-07-20 Äî DzË-130, ãîëîâêè äî äâèãóíà, íîâ³, á/â. Êîíòàêòè: 095-402-81-56 Äî ÐÀÔ: ÊÏÏ — 800 ãðí., ì³ñò — 800 ãðí., êàðäàí — 300 ãðí. Êîíòàêòè: 067-334-08-53, Äî Ôîëüê ñâàãåí-Ãîëüô 2, (ï³äâ³ñêà). Êîíòàêòè: 097-986-02-91 Å ëåêòðîäâèãóí 15 êÂò, 3000 îáåðò³â, 380 Âò, 0,75 Âò, 1500 îáåðò³â, 220 Âò, ðåäóêòîðè ïîíèæóþ÷³. Êîíòàêòè: 097-874-46-68, 71-63-78 Åëåêòðîäâèãóí, 900 îáåðò³â, ôëàíöåâèé. Êîíòàêòè: 067-888-90-55 Çàï÷àñòèíè, â-âà ßïîí³¿ òà Êîðå¿. Êîíòàêòè: 066-128-67-00, 063-434-82-99, 098-189-10-37 Çàðÿäíèé ïðèñòð³é, 12 Âò, çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ-2106. Êîíòàêòè: 099-642-24-49, 26-55-26 Êîë³íâàë lj ßÌÇ-236, 238 (êîíóñ), 240; ÑÌÄ-18-31, Ä-65, Ä-240 ï³ñëÿ øë³ôóâàííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Çàï÷àñòèíè äî äâèãóí³â, á/â. Êîíòàêòè: 067-363-06-30 Êîë³íâàë äî à/ì ÊàìÀÇ, á/â, ñòàíäàðò. Ö³íà: 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Êîë³íâàë äî à/ì Ìåðñåäåñ-Àêòðà. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Êîë³íâàë äî à/ì. Êîíòàêòè: 067-305-66-10 Êîë³íâàë, êàðäàííèé âàë, ãîëîâêó áëîêà äî âàíòàæíî¿ ³íîìàðêè Êîíòàêòè: 067-768-38-93

6.7. Àâòîçàï÷àñòèíè

Êîë³íâàë, êàðäàííèé âàë, ãîëîâêó áëîêà äî âàíòàæíî¿ ³íîìàðêè. Êîíòàêòè: 067-768-38-93

ïðîäàì

Êîìïëåêòóþ÷³ äî àâòîìàòè÷íèõ òà ìåõàí³÷íèõ ÊÏÏ, êåðìîâ³ ðåéêè, ñòàðòåðè òà ãåíåðàòîðè. Êîíòàêòè: 096-275-97-11, 050-378-10-94

Áàãàæíèê íà äàõ äî à/ì Õþíäàé. Êîíòàêòè: 067-289-24-20 Ãàçîâèé àâòîìîá³ëüíèé áàëîí ïðîïàí, ï³ä çàïàñêó («òàáëåòêà»). Êîíòàêòè: 067-791-70-84 Ãîëîâêó áëîêà äî à/ì Ãàçåëü. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Ãîëîâêó áëîêà äî à/ì Òîéîòà, Õóíäàé, Õîíäà, ʳà. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Ãîëîâêó áëîêó äî à/ì Ãàçåëü. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-305-66-10 Ãîëîâêó áëîêó äî à/ì Òîéîòà òà Õóíäàé. Êîíòàêòè: 067-305-66-10 Ãîëîâêó áëîêó, êîë³íâàë, òóðáî, äî ³íîìàðîê. Êîíòàêòè: 067-768-38-93

Âèêëàäà÷ ía ñåì³íað³ ç òåî𳿠éìîâ³ðíîñò³ ïèòàº: – Ùî éìîâ³ðí³øå – íàðîäæåííÿ õëîï÷èêà ÷è ä³â÷èíêè? Ñòóäåíò: – Êèòaéöÿ.

Äâèãóí ïåðøî¿ êîìïëåêòàö³¿ Ìåðñåäåñ ÎÌ 360, äëÿ êîìáàéíà ç çàï÷àñòèíàìè. Êîíòàêòè: 067-704-73-68

Äâà àêóìóëÿòîðè, ºìí³ñòþ 140, 950 Àìïåð, ãàðàíò³ÿ äî ñåðïíÿ 2012 ð. Ö³íà: 970 ãðí./øò., òîðã. Êîíòàêòè: 067-451-97-26 Äâåð³, äî Ìåðñåäåñ-³òî. Êîíòàêòè: 72-36-38, 050-915-67-08 Äâèãóí ÀÇËÊ-2140, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Êîíòàêòè: 050-015-48-63, ³êòîð Äâèãóí Äåó-Íåêñ³ÿ, 1500 ³íæåêòîð, â êîìïëåêò³. Ö³íà: 250 ó. î. Êîíòàêòè: 050-736-12-33, 050-646-10-52

Êîìïðåñîð ãàðàæíèé V-250 ë. Êîíòàêòè: 067-332-83-74 Êîðîáêó òà ðåìåí³ äî DzË-130. Êîíòàêòè: 095-132-81-18

̳êðîäâèãóíè äëÿ ðàêåòîìîäåëåé. Êîíòàêòè: 26-15-82. 099-175-22-56

Òðàíñôîðìàòîð ñèëîâèé, ìàñëÿíèé, åëåêòðîäâèãóí, ðåäóêòîð. Êîíòàêòè: 067-552-86-95

Ìîòîáëîê, â-âà Á³ëîðóñü. Êîíòàêòè: 066-444-98-65

6.8. Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Íîâ³ ïåðåäí³, ë³â³ äâåð³ äî à/ì Ìîñêâè÷-407,. äîáðîòíó ñ³÷êàðíþ ç åë/äâèãóíîì. Êîíòàêòè: 095-444-78-91, 099-040-81-36 Ðàä³àòîð äî à/ì ÃÀÇ-53, ñòàðòåð äî à/ì ÊàìÀÇ, àáî îáì³íÿþ íà öóêîð. Êîíòàêòè: 050-876-02-20 Ðàä³àòîð íîâèé. 050-876-02-20

Êîíòàêòè:

Ðàä³àòîð, ïàëèâíó àïàðàòóðó, ÊÏ-4, äî à/ì Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, 1,6 äèçåëü. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31 Ðåäóêòîðè îõîëîäæåííÿ, íîâ³ òà á/â. Êîíòàêòè: 066-128-67-00, 063-434-82-99, 098-189-10-37 Ðåñîðè òà êàðäàí äî à/ì ÓÀÇ. Êîíòàêòè: 095-132-81-18 Ðîçäàòêó ÃÀÇ-69. Êîíòàêòè: 050-876-02-20 Ñêëî äî ëåãêîâîãî àâòî. Êîíòàêòè: 066-128-67-00, 063-434-82-99,

ïðîïîíóþ Ïîñëóãè àâòîêðàíîì Ç³Ë 133 Ãß. 1 ãîäèíà – 220 ãðí. (íå ìåíøå 3-4 ãîä., âðàõîâóþ÷è äî¿çä). Êîíòàêòè: 067-370-45-34, 050-378-06-26, 29-02-35 www.bbo.at.ua Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà SHAAR, Ç²Ë «ñàìîñêèä», âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: (0332) 28-55-10, 050-671-08-44

6.9. Ìîòî-, âåëîòåõí³êà òà çàï÷àñòèíè ïðîäàì

Ñòàëüí³ äèñêè íà 16 äî à/ì Îïåëü-³âàðî, 2 øò, á/â. Ö³íà: 45 ó. î./ øò. Êîíòàêòè: 066-029-84-35

Âåëîñèïåäè, í³ìåöüêîãî â-âà. Êîíòàêòè: 099-048-81-13

Ñòàðòåð äî à/ì Êàìàç. Êîíòàêòè: 099-309-17-11

Äèòÿ÷èé ìîòîöèêë, á/â, â-âî ÑØÀ, äëÿ äèòèíè äî 30 êã. Ö³íà: 900 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-69-74

Òèòàíîâ³ äèñêè 225õ50 R-17 äî ÁÌÂ, Àóä³, Ôîëüêñâàãåí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 097-645-13-78 Ôîðêîï äî Ðåíî-Êåíãî. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 067-334-08-53, 050-194-31-71, 050-262-43-73 Øèíè äî âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â, ðîçì. â³ä 240õ508 äî 320õ508. Êîíòàêòè: 050-587-74-23, 050-197-07-80 Øèíè Ðîñàâà WQ-102, 195*65215, ôàêòè÷íî íîâ³. Ö³íà: 570 ãðí. Êîíòàêòè: 067-306-97-21, 050-294-37-23 «Êåíãóðÿòíèêè», äóãè, ðåéë³íãè, áîêîâ³ ï³äí³æêè, ïîðîãè íà áóäü-ÿê³ ìàðêè àâòîìîá³ë³â. Êîíòàêòè: 0 9 3 - 2 4 4 - 9 2 - 7 2 a v t o t u n i n g - 2 0 11 @ m a i l . r u www.busmaster.lutsk.ua «Ë³òí³» øèíè, 205õ50õ15. Ö³íà: 4 øò./250 ãðí. Êîíòàêòè: 067-334-08-53, 050-194-31-71, 050-262-43-73

êóïëþ Äî à/ì Âîëüâî-740, 2.4, äèçåëü. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Çàï÷àñòèíè ÷è àâòî Ëÿí÷à-Òåìà. Êîíòàêòè: 067-768-38-93

Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëà ²Æ Þï³òåð, ñòàðîãî âèïóñêó. Êîíòàêòè: 099-199-79-69 Ìîïåä Jianshe JS50Q-10, 2008 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 24-65-68, 066-195-35-42 Ìîòîöèêë Jawa-350, 6 Âò, 1989 ð. â., ç äîêóìåíòàìè.  íåðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-306-03-67 Ìîòîöèêë Äæîíñîí, íîâèé, 2öèë³íäðîâèé, ðåºñòðàö³ÿ. Êîíòàêòè: 067-888-90-55 Ìîòîöèêë Äí³ïðî ÌÒ-11, 1988 ð. â., ïåðåîáëàäíåíèé, íà õîäó. Ö³íà: 4000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 24-18-70, 066-297-41-46 Ñêóòåð Âàéïåð Øòîðì-50, ÷îðíèé ç çåëåíèì, 2010 ð. â., õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 5000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 099-638-91-71 Ñêóòåð Ñóçóê³, ç äîêóìåíòàìè ³ ç íîìåðîì, íåäîðîãî, ì. Ðîæèùå. Êîíòàêòè: 068-109-43-40 Ñêóòåð Ñóçóê³, ç äîêóìåíòàìè, â õîðîøîìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 068-109-43-40, ì. Ðîæèùå

Êîëåñà äî òðàêòîðà Ò-25, ïîëüñüêîãî â-âà. Êîíòàêòè: 068-563-49-26

Ñêóòåð, 125 êóá. ì, íîâèé, ïðîá³ã 450 êì, çàðåºñòðîâàíèé, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-667-20-70

Ìîäåëüêè àâòîìîá³ë³â, ìàñøòàáó 1:43, â-âà ÑÐÑÐ, ìîæóòü áóòè â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-513-62-70

Ñïîðòèâíî-ã³ðñüêèé âåëîñèïåä SCOTT, á³ëî-áðîíçîâîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 066-713-85-00, 24-56-31


ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

41

ÀÂÒÎÐÈÍÎÊ ì. вÂÍÅ, 0(362) Àâòîìîá³ë³ ëåãêîâ³, ³ìïîðòí³ ïðîäàì Àóä³-80, 1986 ð.â., 1.6, ïîòðåáóº ðåìîíòó êóçîâà òà õîäîâî¿. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 1500 ó.î. Êîíòàêòè: 067934-72-80 ÁÌ 320 G, 1989 ð.â., ó â³äì³ííîìó ñòàí³, àáî îáì³í íà ì³í³-òðàêòîð. Êîíòàêòè: (098) 576-99-48, (097) 675-21-63 ÁÌ 528, 1997 ð.â. Ö³íà: 12500 ó.î. Êîíòàêòè: (098) 196-23-48 ÁÌÂ, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 2500 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 364-45-80 ludmila5571@rambler.ru Âîëüâî-360, 1987 ð.â., 2,0 ³íæåêòîð, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (096) 650-18-18 ÄÅÓ Ëàíîñ, 2008 ð.â., ïîëüñüêà çá³ðêà, 1,5 ³íæåêòîð, ïðîá³ã – 22000 êì, ã³äðîï³äñèëþâà÷, áåç äåôåêò³â, ñòàí íîâîãî àâòî. Êîíòàêòè: (097) 453-76-67 Ìàçäà 626, 1989 ð.â., óí³âåðñàë, 2,2 ãàç-áåíçèí. Ö³íà: 4500 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 837-38-48 Ìàçäó 626 íà çàï÷àñòèíè, 1986 ð., ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 24-32-86, (099) 272-02-54 Ìåðñåäåñ 123, 2,0 äèçåëü. Êîíòàêòè: (067) 339-24-83 Ìåðñåäåñ 124, 2,0 äèçåëü. Êîíòàêòè: (067) 339-24-83 Ìåðñåäåñ 207, êóçîá áåç íîìåð³â, 1976 ð.â. Êîíòàêòè: (067) 260-17-56 Ìåðñåäåñ-124, á³ëèé, ñåäàí, 1989 ð.â., ãàç-áåíçèí, ã/ï, ôàðêîï, ö/ç, òèòàíîâ³ äèñêè, íåðîçìèòíåíèé. Êîíòàêòè: (098) 405-22-85 ͳñàí ̳êðà, 2006 ð.â., êîðîáêà àâòîìàò, 1,2 îá’ºì. Ö³íà: 12900 ó.î.. òîðã. Êîíòàêòè: (067) 360-60-05, (097) 933-52-02 ͳññàí Ïðåð³ÿ, 1987 ð.â. Êîíòàêòè: (097) 645-75-73, (063) 970-18-81 Îïåëü Àñêîíà, 1987 ð.â, ñ³ðîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: (097) 465-91-76 Îïåëü Âåêòðà, 1989 ð.â., òèòàíîâ³ äèñêè, öåíòðàëüíèé çàìîê, õîðîøèé ñòàí, 1,6 êàðáþðàòîð. Ö³íà: 4200 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 105-98-52

Ôîëüêñâàãåí Âåíòî, Ãîëüô-3. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35

²íîìàðêè àâàð³éí³ àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75

ÂÀÇ 2108, áèòà êðèøà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 131-48-97

Ô îëüêñâàãåí Ãîëüô-3, 1996 ð.â., 1,4 ë, 5 äâåðåé. õåò÷áåê, ÌÊÏÏ, ö\ç, ñèãíàë³çàö³ÿ, CD-ìàãí³òîëà, àêóñòèêà, ãàðàæíå çáåðåæåííÿ, êîìïëåêò ç\ã íà äèñêàõ. Ö³íà: 6500 ó.î. Êîíòàêòè: (095) 175-01-00

²íîìàðêó, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92

ÂÀÇ 2109, 1991 ð.â., 1,3 îá’ºì. Ö³íà: 3000 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 351-60-70

Ôîëüêñâàãåí Êàä³, 2002 ð.â., 1.9 ÑIJ. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 341-04-95 Ôîëüêñâàãåí ËÒ-35, 1998 ð.â., âàíòàæî-ïàñàæèðñüêèé, 2,5 ÒÄ. Êîíòàêòè: (050) 674-87-10 Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò, 1985 ð., 1,8 êàðáþðàòîð. Ö³íà: 3000 ó.î. Êîíòàêòè: (050) 549-86-86 Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò, 1990 ð.â., 1,8 îá’ºì, êîë³ð ÷îðíèé, óí³âåðñàë. Ö³íà: 4500 ó.î. Êîíòàêòè: 43-46-47 (097) 068-21-05 Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò, 1991 ð.â., 1,6 ÒÄ, óí³âåðñàë, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (097) 952-73-10 Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò, 1991 ð.â., 1,8 ãàç-ìåòàí, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, òèòàíîâ³ äèñêè, åëåêòðîïàêåò, ã³äðîï³äñèëþâà÷. Ö³íà: 5100 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 924-73-40 Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò, 1992 ð.â., 1.6 ÒIJ, óí³âåðñàë, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 5700 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 952-73-10 Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò, 1992 ð.â., ñåäàí, 1.9 ÒÄ, âèøíåâèé ìåòàë³ê, íåðîçìèòíåíèé ç ͳìå÷÷èíè. Êîíòàêòè: (067) 362-05-68 Ô îëüêñâàãåí Ïàññàò, 19991 ð.â., ÷îðíèé ìåòàë³ê, 1.8 ë ã³äðîï³ñèëþâà÷, õîðîøèé ñòàí, ñåäàí, ç ͳìå÷÷èíè, íåðîçìèòíåíèé. Êîíòàêòè: (067) 362-05-68 Ôîðä Åñêîðò, ï³êàï, 1999 ð.â., 1.8 Ä. Ö³íà: 4500 ó.î. Êîíòàêòè: (096) 542-29-51 Ôîðä Åñêîðò, óí³âåðñàë, 1996 ð.â, 1,6 ³íæåêòîð, êîíäèö³îíåð, ñêëîï³äéîìíèêè. Ö³íà: 4900 ó.î. Êîíòàêòè: (0660 039-62-60 Ôîðä Êîííåêò Òðàíçèò. 2003 ð.â., ñòàí – õîðîøèé Ö³íà: 10500 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 750-24-80 1220-5908@ukr.net Ôîðä Ô³ºñòà, õåò÷áåê. Ö³íà: 1300 ó.î. Êîíòàêòè: (096) 396-55-26 Øåâðîëå Àâåî, 2005 ð.â., êîðåéñüêà çá³ðêà, ïðîá³ã 90 òèñ.êì, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 62-24-75, (069) 382-48-14

Îïåëü Âåêòðà, 1997 ð.â., óí³âåðñàë, 1,6 îá’ºì, ïîäóøêè àåðáåê 2 øò., ëþê, åëåêòðîäçåðêàëà, ñêëîï³äéîìíèêè. Ö³íà: 7200 ó.î. Êîíòàêòè: (050) 435-09-40

Øåâðîëå Êðó³çåð, íîâèé, ñòðàõîâêà â ïîäàðóíîê, ìîæëèâà çíèæêà íà êðåäèò. Êîíòàêòè: (097) 990-69-01, (099) 053-80-82

Îïåëü Êàäåò, 1,7 äèçåëü, 1989 ð., õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 3000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 360-48-41

Øåâðîëå Òàêóìà, 2004 ð.â., «ïîâíèé ôàðø» êð³ì øê³ðè, 2.0.³íæåêòîð. Ö³íà: 8000 ó.î Êîíòàêòè: (098) 297-55-30

Îïåëü Êàäåò, 1985 ð.â., 1,6 äèçåëü, çàì³íà ïîðîã³â, õîðîøèé ñòàí, âèòðàòà ïàëèâà 5ë/100êì. Êîíòàêòè: (096) 425-82-71 Îïåëü Êîìáî, 1995 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (0670 260-17-56 Îïåëü Îìåãà, 1987 ð.â., êîë³ð – ñ³ðèé. Ö³íà: 2700 ó.î. Êîíòàêòè: (050) 912-90-35 Ðåíî Êë³î, êîë³ð – ÷îðíèé ìåòàë³ê, 2007 ð.â. Êîíòàêòè: (067) 296-87-68 Ðåíî-11, 1985 ð.â., Ö³íà: 1900 ó.î. Êîíòàêòè: 43-76-95, (067) 280-14-78

Øåâðîëå, áåç ïðîá³ãó, àâòîöèâ³ëêà â ïîäàðóíîê, ìîæëèâà âèïëàòà. Êîíòàêòè: (097) 990-69-01, (099) 053-80-82 Øêîäà Îêòàâ³ÿ, 2002 ð.â., 2,0 ³íæåêòîð, ïîâí³ñòþ îñíàùåíà. Ö³íà: 11000 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 887-59-08 Øêîäà Ôåë³ö³ÿ, 1999 ð.â., 1,9 äèçåëü. Ö³íà: 4200 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 360-39-33

êóïëþ À/ì, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 5-46-12 Àâòîìîá³ëü ï³ñëÿ ÄÒÏ àáî ïîòðåáóº ðåìîíòó. Êîíòàêòè: (050) 160-29-97

Ñåàò ²íêà, 1999 ð.â., ïðîá³ã 285 òèñ.êì, 1.9 äèçåëü. Ö³íà: 5200 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: (096) 341-52-52

Àâòîìîá³ëü, áóäü-ÿêèé, ìîæíà íå íà õîäó. Êîíòàêòè: 43-52-56

Òîéîòà Êàìð³, 2004 ð.â., äâèãóí 2,4, êîðîáêà-àâòîìàò, òèòàíîâ³ äèñêè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 72-92-06 Ôîëüêñâàãåí Á-2, óí³âåðñàë, 1987 ð.â., êîë³ð ñ³ðèé ìåòàë³ê, 1,6 ÒÄ, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 3200 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 424-02-37

Ìåðñåäåñ- 124, 190. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35 Ìåðñåäåñ-123, 124. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56 Ìåðñåäåñ-124Å àáî 190. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92 Îïåëü Àñêîíà, Îïåëü Âåêòðà. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35 Îïåëü-Àñêîíà àáî Àñòðà. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56 Ôîëüêñâàãåí Âåíòî, àáî Ãîëüô-3. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56 Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô àáî Äæåòà. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35 Ô îëüêñâàãåí Ãîëüô-2, àáî Äæåòòà-2. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56 Ô îëüêñâàãåí Ïàñàò, Âåíòî, Ãîëüô àáî Äæåòà. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô àáî Äæåòà-1,2,3. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92 Øêîäà Îêòàâ³ÿ àáî Ôàá³ÿ. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75

Àâòîìîá³ë³ ëåãêîâ³, ÑÍÄ ïðîäàì ÂÀ Ç «Íèâà» 2121, 1986 ð.â., ï³ñëÿ ê àïðåìîíòó, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 876-57-75 ÂÀÇ 2101, 1976ð., êîë³ð ÷åðâîíèé, 5ñòÊÏÏ ïîòðåáóº çâàðþâàëüíèõ ðîá³ò. Ö³íà: 600 ó.î. Êîíòàêòè: (050) 184-68-75 ÂÀÇ 21013, 1980 ð.â., ñòðàõîâêà. Ö³íà: 1200 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: (066) 040-67-69, (097) 894-13-88

Àóä³-80, 100. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35

ÂÀÇ-21061, 1998 ð.â. Êîíòàêòè: (097) 808-63-77 ÂÀÇ-2109, 1992 ð.â., ñ³ðèé. Êîíòàêòè: (096) 575-03-11 ÇÀÇ Òàâð³ÿ Ñëàâóòà, 2006 ð.â., òåìíî-ñ³ðèé, 1.2 ³íæåêòîð, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (097) 924-82-29 ÃÀ Ç 24, 1974 ð.â., ïðîá³ã 38 òèñ.êì., 1 âëàñíèê, ãàðàæíå çáåðåæåííÿ, 12 ë. /100 êì. Ö³íà: 1200 ó.î. Êîíòàêòè: (096) 827-60-31 ÃÀ Ç 24, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (0412) 41-29-14 (096) 362-41-04 ÃÀÇ 3307, 1993 ð.â., áåíçèí/ãàç, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 368-59-93 ÃÀÇ-Ì20, «Ïîáºäà». Êîíòàêòè: (096) 584-02-18 ÇÀÇ 965. 339-24-83

Êîíòàêòè:

(067)

ÇÀÇ 965. 339-24-83

Êîíòàêòè:

(067)

ÇÀÇ 968, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 900 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 052-76-53 ÇÀÇ 968, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 27-65-70, (067) 761-49-05 ÇÀÇ Ëàíîñ, ñòðàõîâêà â ïîäàðóíîê, áåçâ³äñîòêîâèé êðåäèò íà 1 ð³ê. Êîíòàêòè: (097) 990-69-01, (099) 053-80-82

ÇÀÇ Òàâð³ÿ, 2004 ð.â., ïðîá³ã 36 òèñ.êì., ÷åðâîíèé. Ö³íà: 1900 ó.î. Êîíòàêòè: 63-66-18, (063) 729-57-68

ÂÀÇ 2105, 1990 ð.â., êîë³ð – áëàêèòíèé, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 4200 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 810-45-85

Òàâð³ÿ ϳêàï, 2004 ð.â., 1,2 êàðáþðàòîð, êîë³ð – á³ëèé. Ö³íà: 2200 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 494-36-67

ÂÀÇ 2106, 1986 ð.â., 1,3 êàðáþðàòîð, 5-ñò ÊÏ, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, íîâà ãóìà, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 1250 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 788-47-63, (097) 616-92-22

ËÓÀÇ «Âîëèíÿíêà». Êîíòàêòè: (096) 584-02-18

ÂÀÇ 2106, 1992ð., 1,3 êàðáþðàòîð, 5-ñò ÊÏ. Ö³íà: 1900 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 701-14-51 ÂÀÇ 2106, êîë³ð ÷îðíèé, 1991ð., ãàçîâå îáëàäíàííÿ. Êîíòàê òè: (098) 527-19-07 ÂÀÇ 21061, 1984 ð.â., êîë³ð – æîâòèé, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 595-45-48 ÂÀÇ 21061, 1994ð., 1,5 îá’ºì, 5 ñò ÊÏÏ. Êîíòàêòè: (067) 144-09-07 ÂÀÇ 21061, 1994ð., îá’ºì 1,5 ë, 5-ñò ÊÏ. Êîíòàêòè: (067) 144-09-07

ÂÀÇ 21063, 1991 ð., êîë³ð á³ëèé, êàïðåìîíò. Êîíòàêòè: (097) 721-53-96 ÂÀÇ 21063, 1991ð., êîë³ð á³ëèé, êàï.ðåìîíò, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (097) 721-53-96 ÂÀÇ 2107, 1996 ð., êîë³ð ÷åðâîíèé, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Ö³íà: 2200 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 299-86-55

Àóä³-Á3 àáî Á4. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92

ÂÀÇ 2107, 2004 ð.â., ñèí³é, ïðîá³ã 39 òèñ.êì. Êîíòàêòè: (067) 277-48-80

Áóäü-ÿêèé (³íîìàðêà) ç äîêóìåíòàìè, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (097) 068-21-05

ÂÀ Ç 2107, 2008 ð., ðîñ³éñüêà çá³ðêà, ³íæåêòîð, êîë³ð ñèí³é, 28 òèñ.êì ïðîá³ã, òîíîâàí³ â³êíà, ìàãí³òîëà, îäèí âëàñíèê.Êîíòàêòè: (096) 597-09-61

(098)

ÂÀÇ-2104, 1998 ð.â., ïðîá³ã 85 òèñ.êì, íîâà ãóìà, íîâèé àêóìóëÿòîð, ðåìîíò õîäîâî¿, 1.5 îá’ºì äâèãóíà. Ö³íà: 3000 ó.î. Êîíòàêòè: (098) 459-39-90

ÂÀÇ 21043, 2006ð., 5-ñò ÊÏÏ, ³íæåêòîð, öåíòðàëüíèé çàìîê, çíÿòà ç îáë³ê ó. Êîíòàêòè: (067) 742-57-86

ÂÀÇ 2107, 2002 ð., 5-ñò ÊÏÏ, õîðîøèé ñòàí, ðîñ³éñüêà çá³ðêà. Êîíòàêòè: (097) 645-75-73

Êîíòàêòè:

ÂÀÇ-2101. Êîíòàêòè: 63-14-85, (067) 337-30-02

ÂÀ Ç 2104. Êîíòàêòè: (096) 584-02-18

Àóä³-80, 100. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56

Âàðòáóðã. 517-80-99

ÂÀÇ, 2008 ð.â., ñòàí – õîðîøèé. Ö³íà: 6500 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 750-24-80 1220-5908@ukr.net

ÇÀÇ Ñëàâóòà -Ëþêñ, 2008 ð.â., îá’ºì 1.2, ñ³ðèé ìåòàë³ê, öåíòðàëüíèé çàìîê, 3800 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 888-90-55

ÂÀÇ 21063, 1.3 äâèãóí, 1989 ð.â., á³ëèé. Ö³íà: 1670 ó.î. Êîíòàêòè: (096) 424-56-35

ѳòðîåí, 2001 ð., 1,9 äèçåëü. Ö³íà: 7500 ó.î. Êîíòàêòè: (098) 310-04-39

Òîéîòà Land Cruiser Prado, 2006 ð.â., Ö³íà: 266 400 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 304-16-25

Ìåðñåäåñ 190, â õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (050) 655-98-02

Ìîñêâè÷ ÀÇËÊ, 1983 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 850 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 913-09-19, (067) 370-20-74 Ìîñêâè÷ 21406, 1987 ð.â. Ö³íà: 5000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 405-42-78 Ìîñêâè÷ 2141. Ö³íà: 600 ó.î. Êîíòàêòè: (098) 517-80-99 Ìîñêâè÷ 2141. Êîíòàêòè: (063) 230-77-12 Ìîñêâè÷ 2715, «÷îá³òîê», 1991 ð. Êîíòàêòè: (097) 185-82-33 Ìîñêâè÷ 412, 1992 ð.â., ïîòðåáóº íåçíà÷íîãî ðåìîíòó. Ö³íà: 450 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 424-02-37 Ìîñêâè÷ 412, õîðîøèé ñòàí, îäèí âëàñíèê. Ö³íà: 7200 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 568-15-11, (093) 905-42-14 Ìîñêâè÷-÷îá³òîê-2715, 1991 ð.â., Êîíòàêòè: 27-06-84, (096) 157-02-58 ÓÀÇ, ѳìá³ð-Ïàòð³îò, 2004 ð.â., 2.7 ², ³äåàëüíèé ñòàí, çåëåíîãî êîëüîðó, (ìîðåíî). Ö³íà: 8000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 507-99-90, (067) 364-30-18

Àâòîáóñè òà ì³êðîàâòîáóñè ïðîäàì ÃÀÇ «Ñîáîëü», 2005 ð.â., 2,2 äèçåëü, âàíòàæíèé, íîâà ãóìà, êàïðåìîíò õîäîâî¿, Ö³íà: 6000 ó.î., òîðã Êîíòàêòè: (066) 231-05-50

Ìåðñåäåñ 210, âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé, 1994 ð., 2,9 îá’ºì. Êîíòàêòè: (097) 842-24-31 Ìåðñåäåñ 310, áóñ, áåíçèí, ç äîêóìíòàìè, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: (067) 260-17-56

Àâòîìîá³ë³ âàíòàæí³ ïðîäàì

Ìåðñåäåñ 609, 1995 ð.â., ñåðåäíÿ-âèñîêà áàçà, 4,0 îá’ºì, êîë³ð ÃÀÇ 33021, 2005 ð.â., áîðòîâèé, á³ëèé, ïàñàæèðñüêèé. Êîíòàêòè: òåíòîâàíèé, â õîðîøîìó ñòàí³, áåí(0660 768-69-13 çèí. Ö³íà: 44000,00 Êîíòàêòè: (096) Ìåðñåäåñ 709, 1995 ð.â., äîâãà 223-22-74 áàçà, ïàñàæèðñüêèé, 4,0 îá’ºì, ÃÀÇ-3309, 2008 ð.â., ñàìîñêèä, êîë³ð á³ëèé. Êîíòàêòè: (066) äâèãóí 245 òóðáî, 50000 êì ïðîá³ã. 768-69-13 Êîíòàêòè: (099) 924-90-70, (098) Ìåðñåäåñ ³òî-109, 2004 ð.â., 294-65-05 ñåðâ³ñíà êíèãà, 2,2 äèçåëü, ïàñàÃÀÇ-53, 1990 ð.â., ôóðãîí, ãàç/ æèðñüêèé, êîë³ð ÷åðâîíèé, ùîéíî áåíçèí (ìåòàí-7 áàëîí³â), ³òàë³éñüïðèãíàíèé Ö³íà: 14900 ó.î. Êîíòàê- êà óñòàíîâêà, õîðîøèé ñòàí. Êîíòè: (067) 423-05-05 ++** òàêòè: (0362) 62-83-07, (050) Ìåðñåäåñ ³òî-110, 2003 ð.â., 2.2 390-36-48, (050) 690-66-77 ÑIJ, ïàñàæèð, êîíäèö³îíåð, åëåêòÃÀÇ-53Á (ñàìîñêèä). Êîíòàêòè: ðîïàêåò, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèã- (067) 729-62-95 íàë³çàö³ÿ, àâòîíîìêà. Êîíòàêòè: Ç²Ë 130, 1992 ð.â., áåíçîâîç, 9050) 537-59-51, (067) 178-61-24 îá’ºì áî÷êè 7100. Êîíòàêòè: (098) Ìåðñåäåñ ÌÁ-100, 1988 ð.â., 205-89-99 âàíòàæîïàñàæèðñüêèé, 2,4 äèçåëü. DzË-130, 4505-ñàìîñêèä, 1992 Ö³íà: 3000 ó.î. Êîíòàêòè: (068) ð., áåíçèí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàê827-95-88, (098) 275-94-27 ++** òè: (067) 909-95-83 Ìåðñåäåñ Ñàðèòåð 311 ÑIJ, íà Ç²Ë ñàìîñêèä, ãàç-áåíçèí. Êîíçàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: (066) òàêòè: 43-42-75, (067) 702-75-60 768-69-13 DzË-130, ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî, Ìåðñåäåñ Ñïðèíòåð, 2006 ð.â., âàíòàæíèé, õîëîäèëüíèê, òåðìî- äåøåâî. Êîíòàêòè: (096) 294-50-24 áóäêà, áîêîâå ³ çàäíº çàâàíòàæåí²ÂÅÊÎ, 2,8 òóðáîäèçåëü, 1998 ð.â. íÿ, åëåêòðîïàêåò, ùîéíîïðèãíà- Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) íèé. Ö³íà: 15800 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 268-92-55 511-99-91 ÊÀÌÀÇ 53212, 10 ò, ïðèöåï, òåíÌåðñåäåñ Ñïðèíòåð-311, ìàêñ³, òîâàíèé. Êîíòàêòè: (067) 339-24-83 2005 ð.â., âàíòàæíèé, êîíäèö³îíåð, ÊÀÌàÇ 53212. Êîíòàêòè: (067) ÀÂÑ, àíòèáóêñ, âåáàñòî, ñåðâ³ñíà êíèãà, ùîéíî ïðèãíàíèé, â³äì³ííèé 339-24-83 ñòàí. Êîíòàêòè: 28-79-52, (067) ÊÐàÇ 6444, òÿãà÷. Êîíòàêòè: 709-61-07 (067) 339-24-83 Ïåæî Áîêñåð, 1998 ð.â., âàíòàæÊðÀÇ òÿãà÷ 6444, ñïàëüíà êàá³íèé, ìàêñ³-áàçà, 2.5 ÒIJ. Ö³íà: 7500 íà, êàìàç³âñüê³ ìîñòè. Êîíòàêòè: ó.î., Êîíòàêòè: (097) 866-71-76 (067) 339-24-83 Ðåíî Òðàô³ê, 1998 ð.â., 1,9äèÌÀÍ 12254. Êîíòàêòè: (097) çåëü, âàíòàæíèé, ñàëîí îáøèòèé. 443-90-43 Ö³íà: 4500 ó.î. Êîíòàêòè: (096) Ïåæî Åêñïåðò, 1999 ð.â., ÷åðâî807-26-90 íèé, 1.9 äèçåëü, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ѳòðîåí Áåðë³íãî, ïàñàæèðñüêèé, äîáðèé ñòàí. Ö³íà: 5700 ó.î. Êîí2002 ð.â., 1,9 äèçåëü Êîíòàêòè: (067) òàêòè: (067) 679-21-21 302-11-54 ѳòðîåí Äæàìï³, 1999 ð.â., ÷åðѳòðîåí Äæàìïåð íà çàï÷àñòè- âîíèé, 1.9 äèçåëü, ã³äðîï³äñèëþíè, 1999 ð.â., 2,5 äèçåëü, áåç äîêó- âà÷, äîáðèé ñòàí. Ö³íà: 5700 ó.î. ìåíò³â. Ö³íà: 2900 ó.î. Êîíòàêòè: Êîíòàêòè: (067) 679-21-21 (067) 360-39-33 Ô³àò Ñêóäî, 1999 ð.â., ÷åðâîíèé, ѳòðîåí Äæàìïåð, 1999 ð.â., 2.5 1.9 äèçåëü, ã³äðîï³äñèëþâà÷, äîáäèçåëü, õîäîâà Ð-16, áåç ïåðøî¿ ðèé ñòàí. Ö³íà: 5700 ó.î. Êîíòàêòè: ðåºñòðàö³¿. Ö³íà: 2900 ó.î. Êîíòàê- (067) 679-21-21 òè: (067) 360-39-33 Ôîëüêñâàãåí Ò-4, 1998 ð.â., âàíÔîëüêñâàãåí Êàää³, âàíòàæíèé, òàæíèé, á³ëèé, 1.9 ÒÄ, ùîéíî ïðèï³êàï, 2001ð., 1,9 ÑIJ. Ö³íà: 4500 ãíàíèé, 10 äí³â íà Óêðà¿í³, íîâà ãóìà, çàì³íåíî ìàñëî, ô³ëüòð, ó.î. Êîíòàêòè: (067) 360-39-33 ðåì³íü, íàòÿæíèé ðîëèê. Ö³íà: Ôîëüêñâàãåí Êàä³, 2005 ð.â., 49500 ó.î. Êîíòàêòè: (093) ïðîá³ã 130 òèñ.êì, 1.9 ÒIJ, ïàñàæèð, 652-86-92 77êÂò, ñð³áíèé ìåòàë³ê. Êîíòàêòè: (093) 652-86-92 Ôîëüêñâàãåí ËÒ-35, 2002 ð.â., íèçüêèé, êîðîòêèé, ïàñàæèðñüêèé. Êîíòàêòè: (067) 672-92-06 Ôîëüêñâàãåí Ò 4, 1998 ð.â., 1,9 òóðáî-äèçåëü, âàíòàæî-ïàñàæèðñüêèé, êîë³ð ÷åðâîíèé. Ö³íà: 10500 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 068-21-05

Ñïåöòåõí³êà, ñ³ëüãîñïòåõí³êà òà îáëàäíàííÿ ïðîäàì

Ôîëüêñâàãåí Ò-5, 2006 ð.â., 1,9 Áóëüäîçåð ÄÒ-75, 1984 ð.â., â ÒIJ, êîë³ð ñèí³é, ïàñàæèðñüêèé, ðîáî÷îìó ñòàí³, íà õîäó. Ö³íà: 3000 ïîâí³ñòþ îñíàùåíèé. Êîíòàêòè: ó.î. Êîíòàêòè: (066) 040-05-60, (097) (067) 364-46-81, (097) 440-02-53 187-80-22 prom_rivne@ukr.net Ôîëüêñâàãåí Ò4, 2001 ð.â., âàíÁóðîâà óñòàíîâêà ÓÐÁ-²²² ÀÌ, òàæíèé, äîâãà áàçà, âèñîêèé, îá’ºì ÊÀÌàÇ 4310, 1990 ð.â., äèçåëü. äâèãóíà 2,5. Ö³íà: 11800 ó.î. Êîíòàê- ³íñòðóìåíò. Ö³íà: 37000 ó.î. Êîíòàêòè: (067) 770-21-01 òè: (050) 602-32-31 ** Ôîëüêñâàãåí Òðàíñïîðòåð Ò-4, Âèîðþâà÷ êàðòîïë³ ê³ííèé. Êîí1992 ð.â, êîë³ð ÷îðíèé, ëîíã. Ö³íà: òàêòè: 28-78-41, (097) 381-60-99 7200 ó.î. Êîíòàêòè: (097) 196-76-96 ³ÿëêó äëÿ î÷èñòêè çåðíà ÊîíÔîëüêñâàãåí Òðàíñïîðòåð Ò-4, òàêòè: 5-30-03 200 ð.â., ïðîá³ã 270 òèñ.êì, âàíòàæÄèçåëüíèé ìîòîáëîê Êåíòàâð íî-ïàñàæèð, 1.9 äèçåëü. Ö³íà: 9500 ÌÁ 3040 Ä Ö³íà: 5 065,00 ãðí. Êîíó.î. Êîíòàêòè: (096) 490-67-24 òàêòè: (095) 776-02-35, (098) Ôîðä Òðàíçèò, 2004 ð.â., 2,0 äè- 049-47-55 çåëü, âàíòàæî-ïàñàæèðñüêèé, öåíÄðîáèëêó ÄÊÓ äëÿ çåðíà. Êîíòðàëüíèé çàìîê, êîíäèö³îíåð, ÀÂÑ. òàêòè: (067) 423-67-57 Ö³íà: 10000 ó.î. Êîíòàêòè: (098) 650-79-99, (095) 144-45-70 Åêñêàâàòîð ÃÎ 2621À. Êîíòàêòè: (067) 872-53-09 Ôîðä Òðàíçèò, ì³êðîàâòîáóñ, Åêñêàâàòîð ÅÎ 2621, 1989 ð.â., â 1998 ð.â., 2,5 äèçåëü, 5-ñò ÊÏÏ, öåíòðàëüíèé çàìîê. Ö³íà: 7300 ó.î. ðîáî÷îìó ñòàí³, íà õîäó. Êîíòàêòè: (098) 296-21-11 Êîíòàêòè: (097) 512-97-85


42

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

ÀÂÒÎÐÈÍÎÊ ì. Ëóöüêà ïðîäàì Àóä³-80, 1989 ð. â., 2,0 ³íæåêòîð, òåìíî-ñ³ðèé ìåòàë³ê, òèòàíè, öåíòðàëüíèé çàìîê, ã³äðîï³äñèëþâà÷, êîìá³íîâàíèé ñàëîí. Êîíòàêòè: 067-887-24-01 Àóä³-80, 1991 ð. â., 1,8 áåíçèí, ñ³ðèé ìåòàë³ê, ñêëîï³ä³éìà÷³, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ôàðêîï, åëåêòðîäçåðêàëà. Êîíòàêòè: 050-526-42-33 Àóä³-100, 1989 ð. â., 2,0 òóðáîäèçåëü, çåëåíèé ìåòàë³ê, åëåêòðîäçåðêàëà, ã³äð ï³äñèëþâà÷. Êîíòàêòè: 063-664-15-64 ÁÌÂ-525, 1994 ð. â., ô³îëåòîâîãî êîëüîðó, êîíäèö³îíåð, âåëþðîâèé ñàëîí, ëþê, åëåêòðîïàêåò, ñåðâ³ñíà êíèæêà, ùîéíî ïðèãíàíèé. Ö³íà 9250 ó. î. Êîíòàêòè: 050-517-72-97 ÂÀÇ-2109, 2005 ð. â., 1,5, çåëåíèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ïðîá³ã 68000 êì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà 4100 ó. î. Êîíòàêòè: 098-953-45-38, 095-555-35-46 ÃÀÇ-53 À, äèçåëüíèé äâèãóí, Ä-240 + ïðè÷³ï. Êîíòàêòè: 050-586-32-84 Ãàçåëü, ïàñàæèðñüêèé, ì³êðîàâòîáóñ, 2001 ð. â., á³ëèé, áåíçèí. Ö³íà 2200 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-369-02-74 Ãóìó, òèòàíè, äèñêè, âåëîñèïåäè. Ìîæëèâî ï³ä çàìîâëåííÿ. Êîíòàêòè: 095-464-69-14, ³òÿ Äî Òðàìâàí, Êðàéñëåð, Âàòåð ïî çàï÷àñòèíàõ, 1999-2001 ð. Êîíòàêòè: 050-102-55-83 Äîñòàâêà àâòîìîá³ë³â ç ªâðîïè. Äîïîìîãà â ðîçìèòíåíí³. Ö³íà 050-217-20-16 ÇÀÇ-110307 Ëþêñ, 2005 ð. â., öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, êîðåêòîð ôàð, ìàãí³òîôîí, çèìîâà ãóìà, 5-6 ë/100 êì, ö³íà 3300 ó. î., ò. 050-930-31-56 Çàï÷àñòèíè äî à/ì Äåî-Ëàíîñ Ñåíñ. Êîíòàêòè: 095-522-81-82 ²Æ-Ïëàíåòà-4, ç êîëÿñêîþ, êîðè÷íåâèé, ³äåàëüíèé ñòàí, ðåºñòðàö³ÿ, ïðîéäåíèé ÒÎ. Ö³íà 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-645-97-28 Êàìàç-5320, ðåéñîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-498-71-18 Êàïîò íîâèé Ò-4 òà ùèòîê ïðèáîð³â, á/â. Êîíòàêòè: 097445-36-79 Ìåðñåäåñ-³òî, 2001 ð. â., ïàñàæèðñüêèé, 2,2, CDI, îáøèòèé ñàëîí, 5 ð. â Óêðà¿í³, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà 13000 ó. î. Êîíòàêòè: 096-189-15-50 Ìåðñåäåñ-Áåíñ Ñ 200, 1994 ð. â., 2,0, äèçåëü, ABS, çàìîê íà ÊÏÏ, AIRBAK, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, åëåêòðîïàêåò, ñêëî ï³äéîìíèêè, øê³ðÿíèé ñàëîí, ëþê, CD, DVD, MP3. Ö³íà 7800 ó. î. Êîíòàêòè: 093-623-83-99 Îïåëü-Êîìáî, 2005 ð. â., 1,3, ñèí³é, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. Ö³íà 7300 ó. î. Êîíòàêòè: 066772-24-84

ÂÑÅ ÄËß ÂÀØÎÃÎ ÀÂÒÎ

Îïåëü-Îìåãà, 1998 ð. â., 2 ð. â Óêðà¿í³, 2,0, åëåêòðîïàêåò, òèòàíîâ³ äèñêè. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-052-43-65 Ðåíî-Êåíãî, 2000 ð. â., 1,9 äèçåëü, àáî îáì³íÿþ íà ÔîðäÒðàíçèò, 2000-2010 ð. â., ç äîïëàòîþ. Ö³íà 6000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 098-837-72-97

Àâòîñàëîí «Ëóöüê-Åêñïî»

28-03-33

âóë. Äóáí³âñüêà, 16

ѳòðîºí-Äæàìïî, 2003 ð. â., 1,9 äèçåëü, ÷åðâîíèé, íîâà ãóìà. Êîíòàêòè: 097-925-96-97 Òîéîòà Ëàíêðóçåð Ïðàäà, 2003 ð. â., 3,0 äèçåëü, ºâðîïåºöü, ïîâíèé êîìïëåêò. Êîíòàêòè: 098-277-21-58 Òðàêòîð ÞÌÇ-6, 1985 ð. â., íîâà ðåçèíà, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-826-45-50 Òðè êîëåñà íà äèñêàõ, ç áóäèíî÷êà íà êîëåñàõ, 155, R-15C. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067909-17-40 Ô³àò-Äîáëî, 2007 ð. â., ãàç/ áåíçèí, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 063-715-59-21 Ôîëüêñâàãåí-Ò 4, á³ëèé, 2,5, 75 êÂò, âåñü êîìïëåêò, âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé, ðîçìèòíåíèé. Ö³íà 13500 ó. î. Êîíòàêòè: 066-786-77-99, 050-673-81-92 Ôîëüêñâàãåí-Ò 4, âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé, 1998 ð. â., ÷îðíèé, 1,9. Ö³íà 9200 ó. î. Êîíòàêòè: 066-786-77-99, 050-673-81-92 Ôîëüêñâàãåí-Caddy, 1,9, 77 êÂò. Ö³íà 11300 ó. î. Êîíòàêòè: 099-229-55-23 Ôîëüêñâàãåí-Ò-4, 2003 ð. â., 2,5, 65 êÂò, ïðîá³ã 155000 êì, ABS, AIRBAK, ùîéíî ïðèãíàíèé ç ͳìå÷÷èíè, íîâà ãóìà. Êîíòàêòè: 050-689-15-13 Ôîëüêñâàãåí-Polo, 1,4 ³íæåêòîð, 1999-2000 ð. â., öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ABS, AIRBAK, ï³ä³ãð³â ñèä³íü, ÌÐÇ. Ö³íà 7800 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 097-270-59-46 Ôîëüêñâàãåí-LT-35, 2004 ð. â., 2,5, 80 êÂò, ÷îðíèé. Ö³íà 13500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-035-8300, Ðóñëàí Ôîëüêñâàãåí-LT 35, 2001 ð. â., 2,8 TDI, á³ëèé, ñåðåäí³é, õîðîøèé ñòàí, îäèí âëàñíèê. Ö³íà 10300 ó. î. Êîíòàêòè: 067-928-17-59 Ôîëüêñâàãåí-Êàää³, 2005 ð. â., 2,0 äèçåëü, ïàñàæèðñüêèé, ÀÊÏ, åëåêòðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, áîðòîâèé êîìï’þòåð, ìàãí³òîëà. Êîíòàêòè:099-413-10-22

78-80-00, 23-67-63

Ôîðä-Òðàíçèò, 1998 ð. â., 2,5, TDI, áóñîïàñàæèð, ñåðåäí³é. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 095-131-47-64 Øåâðîâå-Ëà÷åòò³, 2006 ð. â., 1,6 ³íæåêòîð, êîíäèö³îíåð, ïåðåäí³ ñêëîï³ä³éìà÷³, çì³íåí³ ðåìí³, ðîëèêè, çðîáëåíà ï³äâ³ñêà. Òåðì³íîâî. Ö³íà 9300 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-775-07-40

Îïåëü-Ìîâàíî, 2004-2005 ð. â., ïåðåõ³äíà ìîäåëü, 2,5, CDTI, ÷åðâîíèé. Ö³íà 11800 ó. î. Êîíòàêòè: 097-197-99-37 Îïåëü-Îìåãà Á, 1997 ð. â., 2,0, ñèí³é, ðó÷íà êîðîáêà, êîíäèö³îíåð, ABS, AIRBAK, åëåêòðîäçåðêàëà, ìîòîð â ³äåàëüíîìó ñòàí³, êóçîâ 4, íà õîäó, 2 âëàñíèê. Ö³íà 7500 ó. î. Êîíòàêòè: 095-896-95-11 Îïåëü-³âàðî, 2008 ð. â., 84 êâò, íåùîäàâíî ïðèãíàíèé, ÷åðâîíèé, 6-ñòóïêà, êîíäèö³îíåð, åëåêòðèêà, ABS. Ö³íà 15800 ó. î. Êîíòàêòè: 095-482-95-17, 093-734-74-73

«Ëóöüê-Åêñïî»

28-03-33

âóë. Äóáí³âñüêà, 16

Îáëàäíàííÿ äëÿ ÑÒÎ Òåõí³êÑÒÎ Îáëàäíàííÿ äëÿ àâòîñåðâ³ñó

(0332) 28-77-73, 067-275-22-14, 050-718-95-96

âóë. Êîíäçåëåâè÷à, 1


¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

³çüìó íà ðîáîòó òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ îáîâ’ÿçêîâà. Êîíòàêòè: 099-023-96-44, 093-854-95-37

43

Íà ï³äïðèºìñòâî ïîòð³áí³ êâàë³ô³êîâàí³

ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÎÁÍÈÊÈ ÒÀ вÇÍÎÐÎÁÎײ. Ç/ï â³äðÿäíà.

Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ çàïðîøóº íà ðîáîòó ó ì. Êèºâ³

ÊÀÌÅÍßв (ÃÀÇÎÁËÎÊ, ÖÅÃËÀ). Îïëàòà ïðàö³ â³äðÿäíîïðåì³àëüíà, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ðîçö³íêè âèñîê³.

ò. 097-511-65-30 ПІДПРИЄМСТВО ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ

Áóä³âåëüíèêà: êàìåíÿðà, øòóêàòóðà, ìàëÿðàøòóêàòóðà, ïëèòî÷íèêà, ãð. ðîá. — 7/7, 14/14, 6/1, ç/ï â³ä 6000 ãðí., æèòëî íàäàºòüñÿ. ì. Êè¿â. Êîíòàêòè: (044)383-95-77, 067-115-01-92

НАЧАЛЬНИКА РЕКЛАМНОГО ВІДДІЛУ

ÒÎÐÃÎÂÎÃÎÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÀ ç ÄÐ,

ÂÎIJß-ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ, ÄÐ, êàòåãî𳿠«Â», «Ñ».

ò. 050-436-49-26, 23-40-36

Åëåêòðèêà íà ÑÒÎ. Êîíòàêòè: 068-903-43-35 Êóõàðÿ íà ãðèëü òà îô³ö³àíòà. Êîíòàêòè: (0332)78-03-10, 050660-31-57

Вимоги: ВО, ДР на керівній посаді, вміння працювати на кінцевий результат. З/п — висока.

т. 050-378-30-39

ò. 067-332-83-73 Áàæàºø âò³ëèòè ñâî¿ ì𳿠â ðåàëüí³ñòü? Îñíîâíèé òà äîäàòêîâèé çàðîá³òîê ç êîìïàí³ºþ Avon. Áåçêîøòîâíà ðåºñòðàö³ÿ, ïîäàðóíêè. Êîíòàêòè: 70-42-11, 050-168-90-31, 067-332-69-89, ²ííà Òðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî â³çüìå íà ðîáîòó

ÂÎIJß-̲ÆÍÀÐÎÄÍÈÊÀ, ç ÄÐ çà êîðäîíîì â³ä 3 ðîê³â.

ò.: 77-99-25 ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ СПЕЦІАЛІСТИ ВСІХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОФЕСІЙ, РІЗНОРОБОЧІ, ОХОРОННИКИ Вахта, житло, з/п договірна, співбесіда

т. (044) 592-97-39, 067-188-84-94


44

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

ÐÎÁÎÒÀ... ² ÍÅ Ò²ËÜÊÈ

Äèâ³òüñÿ íàñ íà ñàéò³: www.inter-consul.com.ua

7.1. Ðîáîòà ïðîïîíóþ ðîáîòó 166 òåðèòîð³àëüíèé öåíòð êîìïëåêòóâàííÿ ïðîâîäèòü íàá³ðþíàê³âòàä³â÷àò,â³ê18-40ð, íàâ³éñüêîâóñëóæáóóçáðîéíèõ ñèëàõ Óêðà¿íè, (çà êîíòðàêòîì). Ïîâíà ñåðåäíÿ îñâ³òà, çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì, õàð÷óâàííÿì, â³ä 1700 ãðí. Êîíòàêòè: ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 85-à. Êîíòàêòè: 050-256-49-10 Àâòîìèéíèêà, â³ê 18-30 ð., ð³çíîðîáî÷èõ íà áóä³âíèöòâî, ìàéñòð³â ç ðåìîíòó ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Êîíòàêòè: 095-568-28-29 Àâòîìèéíèêà, â³ê 18-35 ð., ÃÐ ïîçì³ííèé, ç/ï 1500 ãðí., âàíòàæíèêà, çàâ³äóâà÷à ñêëàäó, ÄÐ â³ä 1 ð., ÏÊ. Êîíòàêòè: 050-268-13-38 Àâòîìèéíèêà, ÃÐ ò/ò, âîä³ÿ-åêñïåäèòîðà, êàòåãî𳿠«Â», «Ñ». Êîíòàêòè: 095-568-28-29 Àãåíòà ó â³ää³ë çáóòó òà äîñòàâêè òîâàðó ó òîðãîâ³ òî÷êè, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, òåðì³íîâî, â ãóðòîâó ô³ðìó, ç/ï â³ä 2850 ãðí. Êîíòàêòè: 096-174-15-47

Àãåíòà-ïîñåðåäíèêà, ç/ï 3148 ãðí./ì³ñ. — ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ìîæëèâ³ñòü çàðîáëÿòè á³ëüøå. Áàæàíî ÄÐ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, àáî êîíòàêòè â Ïîëüù³. Êîíòàêòè: 098-850-50-90, 29-12-59 Àäì³í³ñòðàòîðà ãîòåëþ, çíàííÿ àíãë. ìîâè, ÷îëîâ³ê, 25-35 ð., ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ÃÐ ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Àäì³í³ñòðàòîðà ãîòåëþ, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, äîñêîíàëå çíàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè, ÃÐ òèæ./òèæ., ÄÐ, ç/ï 2000 ãðí., çàñòóïíèêà êåð³âíèêà, çíàííÿ áóä. ìàòåð³àë³â, äî 50 ð., ÏÊ, 8.00-17.00, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ, áóõãàëòåðà, ÄÐ, â³ê 25-40 ð., ÃÐ 8.00-17.00, ç/ï 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-745-04-52

Àäì³í³ñòðàòîðà ðåñòîðàíó (â³ê 25-35 ð., ÄÐ â³ä 1ð.), îô³ö³àíòà (18-30 ð), êóõàðÿ (ÄÐ), êóõàðÿ-ìàíãàëüíèêà (ÄÐ), ïðèáèðàëüíèö³, ïîñóäîìèéíèö³ (30-42 ð.), áàðìåíà (ÄÐ â³ä 2ð., â³ê 20-32 ð.). Êîíòàêòè: 067-332-60-76, 050-295-02-75 Àäì³í³ñòðàòîðà ñïîðòêîìïëåêñó, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, â³ê äî 28 ðîê³â, ðîáîòà ïîçì³ííî. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Àäì³í³ñòðàòîðà ðåñòîðàíó, çíàííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè, â³ê 25-35 ðîê³â, ðîáîòà ïîçì³ííî. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Áóä³âåëüíà îðãàí³çàö³ÿ â³çüìå íà ðîáîòó âèêîíðîá³â. Áàæàíî âëàñíå àâòî òà ÄÐ. Êîíòàêòè: 067-361-07-07 Áóä³âåëüíèêà (ð³çí³ íàïðÿìè), íà áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ, ÄÐ. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.» Áóä³âåëüíèêà (ð³çí³ ñïåö³àëüíîñò³, âèêîíàííÿ âíóòð³øí³õ òà çîâí³øí³õ ðîá³ò), ïðàö³âíèêà íà âèêëàäêó áóê³âêè, ÄÐ, ÇÏ 5000 ãðí., ìóëÿðà, ìàëÿðà, øòóêàòóðà, ã³ïñîêàðòîííèêà. Êîíòàêòè: 066-261-22-39

Àäì³í³ñòðàòîðà ðåñòîðàíy, ÄÐ â³ä 3 ð., â³ê 27-45 ð., ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð»

Áóõãàëòåðà (çàêðèòòÿ çâ³òíîñò³), ÄÐ, ìîæëèâî çà ñóì³ñíèöòâîì, áóõãàëòåðàåêîíîì³ñòà, ÄÐ, ÇÏ â³ä 3000 ãðí., ÃÐ 9.00-18.00, òîðãîâîãî àãåíòà (äèòÿ÷å õàð÷óâàííÿ), ÄÐ, ÇÏ 3000 ãðí., ñóïåðâàéçåðà, ÄÐ, ÇÏ 5000 ãðí., ëàáîðàíòà, ÄÐ, ÇÏ 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 095-742-96-47

Àäì³í³ñòðàòîðà ðåñòîðàíó, ÄÐ, æ³íêà, â³ê 25-40 ðîê³â. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Áóõãàëòåðà íà âèðîáíèöòâî, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Âîä³ÿ àâòîíàâàíòàæóâà÷à íà ï³äïðèºìñòâî, ï³äñîáíîãî ïðàö³âíèêà, ÷îë. äî 45 ð., ÃÐ ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 063-668-43-90, 099-236-21-61, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.»

Âîä³ÿ, êàò. «Ñ», åêñïåäèòîðà, âàíòàæíèêà, íà ïðèâàòíó ô³ðìó, çàðïëàòà 2000-2500 ãðí. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.»

Âîä³ÿ íà à/ì ÊàìÀÇ. Êîíòàêòè: 050-173-28-55

Âîä³ÿ, êàòåãî𳿠«Â», «Ñ», ïî Óêðà¿í³, êàòåãî𳿠«Ä», ç/ï âèñîêà, ÄÐ, åëåêòðîãàçîçâàðíèêà, ÄÐ, ç/ï 3000 ãðí., áóõãàëòåðà, ìîæíà çà ñóì³ñíèöòâîì, çàêðèòòÿ çâ³òíîñò³, ç/ï 3000 ãðí., þðèñêîíñóëüòà, ç ÄÐ, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 098-745-04-52

Âîä³ÿ òàêñ³, ÄÐ, âîä³ÿ ìàðøðóòíîãî òàêñ³, ÄÐ â³ä 3 ð. Êîíòàêòè: 050-268-13-38

Àäì³í³ñòðàòîðà ñóïåðìàðêåòó, ÄÐ, ÂÎ, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02

Áàðìåíà, îô³ö³àíòà, ÄÐ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð»

Âîä³ÿ, êàò. «Å», ïî¿çäêè ïî ì. Ëóöüêó òà Âîëèíñüê³é îáëàñò³, ç/ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Âîä³ÿ íà âàíòàæíå àâòî Ç²Ë òà ÊàìÀÇ. Êîíòàêòè: 067-361-07-07

Àäì³í³ñòðàòîðà ñïîðòêîìïëåêñó, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ä³â÷èíà, â³ê 20-28 ðîê³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Àñèñòåíòà êåð³âíèêà, íà ïîñò³éíó ðîáîòó â ïîë³ãðàô³÷íó ô³ðìó, òåðì³íîâî. Êîíñóëüòàíòà ïî òîâàðó, ìåíåäæåðà, áàæàíî ç ÄÐ, ç/ï â³ä 750-900 ãðí./òèæ. Êîíòàêòè: 096-174-15-47

³çüìó ïðàö³âíèê³â (÷îë., â³êîì 20-35 ð.) íà âèðîáíèöòâî áðóê³âêè, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 066-767-37-69, ç 9.00-19.00, 050-876-19-79

Âîä³ÿ, âëàñíèé áóñ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02

Áóõãàëòåðà, ÄÐ â³ä 1 ðîêó, ç ïåðâèííîþ äîêóìåíòàö³ºþ, ç/ï äî 4000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-415-74-86, 097-472-98-53

Âàíòàæíèêà, íà ñêëàä ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿, ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ÇÏ â³ä 1800-2000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.»

Áóõãàëòåðà, ÄÐ â³ä 2 ðîê³â ó òîðã³âë³, çíàííÿ 1 Ñ, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Âàíòàæíèêà, ð³çíîðîáî÷îãî, ÷îëîâ³ê, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, ç/ï â³ä 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Áóõãàëòåðà, ÄÐ â³ä 6 ì³ñÿö³â â òîðã³âë³, 1Ñ, äî 40 ð., ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Âàíòàæíèêà-êîì³ðíèêà â ìàãàçèí, äî 40 ð., ÇÏ 2000 ãðí., ôðåçåðóâàëüíèêà, ÄÐ, ôîðìóâàëüíèêà ì’ÿñíèõ âèðîá³â, çàìîðîæåíèõ ïðîäóêò³â, 25-45 ð., ÃÐ 3 äí³/3 äí³, ïàêóâàëüíèêà îâî÷³â òà ôðóêò³â, äâ³ðíèêà, ÃÐ ïîçì³ííèé, ìîæíà ïåíñ³îíåðà, ÇÏ 1300 ãðí., í³÷íîãî ñòîðîæà, äî 55 ð, ÇÏ 800 ãðí. Êîíòàêòè: 063-821-56-83

Áóõãàëòåðà, ÄÐ îáîâ’ÿçêîâî, çàâ³äóâà÷à ñêëàäó, çíàííÿ ÏÊ, áàæàíî 1Ñ. Êîíòàêòè: 095-568-28-29 Áóõãàëòåðà, ÄÐ, ð³åëòîðà â àãåíñòâî íåðóõîìîñò³, áàæàíî ÄÐ, çíàííÿ ÏÊ. Êîíòàêòè: 095-568-28-29 Áóõãàëòåðà,1Ñ, âåðñ³ÿ 7:7, îô³ñ-ìåíåäæåðà, ÏÊ, ä³â÷èíà, â³ä 20 ð., ìåíåäæåðà ç³ çáóòó áóä³âåëüíèõ òîâàð³â, ÄÐ, àáî ñï³âáåñ³äà, ÇÏ 4000 ãðí., áóõãàëòåðà-åêîíîì³ñòà, ÄÐ, ÇÏ 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 063-821-56-83 Áóõãàëòåðà-êàñèðà, ÄÐ â³ä 2 ðîê³â, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Âàíòàæíèêà, ìåíåäæåðà ç ïîñòà÷àííÿ, ÏÊ, ÂÎ, äî 35 ð., ìåíåäæåðà ç³ çáóòó, ÄÐ, ÃÐ íåíîðìîâàíèé. Êîíòàêòè: 095-568-28-29

Âèêîíðîáà, ÄÐ, ÂÎ (áóä³âåëüíà). Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Âèêîíðîáà, ÷îëîâ³ê, â³ê 30-45 ðîê³â, ÄÐ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

³çüìó íà ðîáîòó àâòîêðàí³âíèêà. Êîíòàêòè: 050-905-31-59 ³çüìó íà ðîáîòó îô³ö³àíòà ó ðåñòîðàí. Êîíòàêòè: (0332) 72-62-62

³çüìó íà ðîáîòó ìàéñòð³â ç âêëàäàííÿ áðóê³âêè, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-945-01-43

Âîä³ÿ, ç âëàñíèì àâòî, íà ãàçó, òîðãîâîãî àãåíòà (3 âàêàíñ³¿), åêñïåäèòîðà (4 âàêàíñ³¿), êóð’ºðà (2 âàêàíñ³¿), ç/ï âèñîêà, ïîòèæíåâà. Êîíòàêòè: 096-174-15-47 Âîä³ÿ, ç âëàñíèì àâòî, íîðìîâàíèé ðîáî÷èé äåíü, ç/ï 2200 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Âîä³ÿ, ç âëàñíèì áóñîì, ðîçâåçåííÿ åëåêòðîòîâàð³â, ÇÏ â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.» Âîä³ÿ, êàò. «Å», ïî¿çäêè ïî Çàõ³äí³é Óêðà¿í³, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Âîä³ÿ, êàò. «Â», áàæàíî âëàñíå àâòî, ç/ï 4500 ãðí. Êîíòàêòè: 095-484-58-56, 097-534-17-45 Âîä³ÿ, êàò. «Â», «Ñ», ÄÐ, â³ê äî 40 ðîê³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Âîä³ÿ, êàò. «Â», «Ñ», òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, â³ê 20-35. ð (êîíäèòåðñüêèé íàïðÿìîê), åêñïåäèòîðà, áàæàíî ÄÐ â³ä 1 ð. Êîíòàêòè: 095-568-28-29 Âîä³ÿ, êàò. «Â», «Ñ», «Å» ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Âîä³ÿ, êàò. «Å», ÄÐ â³ä 3 ðîê³â, (ªâðîïà, Ïîëüùà), âîä³ÿ íà ìàðøðóòíå òàêñ³, ÄÐ â³ä 3 ð. Êîíòàêòè: 050-268-13-38

Âîä³ÿ, êàò. «Ñ», ÄÐ, â³ê 35 ð., ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30,050-378-57-50,ÊÀ«Ïàðòíåð»

Âîä³ÿ, êàòåãî𳿠«Å» (áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè) ïî Óêðà¿í³, òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, ïðàö³âíèêà íà ñêëàä, ÷îë. äî 40 ð. Êîíòàêòè: 098-075-84-73 Âîä³ÿ, êàòåãî𳿠«Å», ÄÐ, ç/ï 5000 ãðí., âîä³ÿ-åêñïåäèòîðà, ç/ï 3000 ãðí., åêñïåäèòîðà ïî ì³ñòó, ç/ï 1500 ãðí., äâ³ðíèêà, ÿêèé íå çëîâæèâຠñïèðòíèì, ãð. ðîá. 3/3, ç/ï 1400 ãðí., ìåõàí³çàòîðà, ÄÐ, âîä³ÿ íà ìàðøðóòíå òàêñ³, ÄÐ, åêñêóðñîâîäà, ÄÐ, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 063-821-61-27 Âîä³ÿ, íà ëåãêîâå àâòî, ÄÐ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Âîä³ÿ, ïî Óêðà¿í³, ÇÏ â³ä 5000 ãðí., îõîðîíöÿ, â ïðèâàòíèé ñåêòîð, äîáà/ 2, ÇÏ 1500 ãðí., áóõãàëòåðà, 1Ñ, 7:7, ÇÏ 4500 ãðí., øâåéöàðà, ÄÐ, ÇÏ âèñîêà. Êîíòàêòè: 063-821-56-83

Âîä³ÿ, ñëþñàðÿ, çâàðíèêà, ðèõòóâàëüíèêà, ôàðáóâàëüíèêà. Êîíòàêòè: 050-586-36-82 Âîä³ÿ-äàëåêîá³éíèêà, ÄÐ, â³ê â³ä 30-50 ð., íàÿâí³ñòü çàêîðäîííîãî ïàñïîðòà, ç/ï â³ä 3500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Âîä³ÿ-åêñïåäèòîðà, êàòåãî𳿠«Â», «Ñ», áàæàíî ÄÐ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Âîä³ÿ-åêñïåäèòîðà (ñóïðîâ³ä òîâàðó), áåçàëêîãîëüíà ãðóïà, âîä³ÿ êàò. «Â», «Ñ», ïî ì³ñòó, ç/ï 2000 ãðí., êîì³ðíèêà íà ñêëàä, ÄÐ (â³êíà, äâåð³), ç/ï 2000 ãðí., ð³çíîðîáî÷èõ íà ìîíòàæ àëþì³í³ºâèõ êîíñòðóêö³é, ç/ï âèñîêà, âàõòåðà, ç/ï 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-821-56-83


¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

ÐÎÁÎÒÀ... ² ÍÅ Ò²ËÜÊÈ

КАДРОВЕ

45

АГЕНТСТВО

Áàçà îíîâëþºòüñÿ ùîäíÿ

Ç äåòàëüíèì ïåðåë³êîì âàêàíñ³é ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ ç 9.00 äî 18.00 çà ò. 063-821-56-83

Âîä³ÿ-åêñïåäèòîðà, âîä. ïðàâà êàò. «Â», «Ñ», ï’ÿòèäåíêà, ç/ï 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-851-32-16, 067-876-49-35 Âîä³ÿ-åêñïåäèòîðà, âîä. ïðàâà, êàò. «Â», ÄÐ, ç/ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02

Âîä³ÿ-êóð’ºðà, ç âëàñíèì àâòî, ç/ï 1300 ãðí./òèæ. + áåíçèí. Êîíòàêòè: 050-630-17-24, 095-484-58-56 Âîä³ÿ–åêñïåäèòîðà, áàæàíî ÄÐ, êàò. «Â», «Ñ», ç/ï â³ä 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà íà ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî, ÄÐ ó ñôåð³ âèðîáíèöòâà. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.»

Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, âèìîãè: ÄÐ, æ³íêà, â³ê äî 45 ð., ïîì³÷íèêà îïåðàòîðà ïàêóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ, âèìîãè: ÷îëîâ³êè, â³ä 20 ð. Êîíòàêòè: 050-709-88-55, 050-913-70-39 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, ÄÐ â³ä 2 ð., ç/ï â³ä 3000 ãðí., áóõãàëòåðà, ÄÐ â³ä 1 ð., ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-568-28-29 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, ÄÐ â³ä 3 ðîê³â, 25-40 ðîê³â, çíàííÿ ô³íàíñîâîãî ïëàíóâàííÿ, ç/ï 4000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, ÄÐ â³ä 5ð., ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, ÄÐ â³ä 6 ì³ñÿö³â, ÂÎ, 1Ñ (7,7), ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 096-985-17-37, 29-90-09 Ãðåéäåðèñòà, êðàí³âíèêà, åêñêàâàòîðíèêà, áóëüäîçåðèñòà, âîä³ÿ íàâàíòàæóâà÷à, íà ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.»

Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì âàêàíñ³é ìîæíà îçíàéîìèòèñü â ÊÀ «ÀËÜßÍÑ»

Äèçàéíåðà, â ðåêëàìíå àãåíòñòâî, ÄÐ, êîì³ðíèêà, ÄÐ â³ä 1ð. Êîíòàêòè: 098-075-84-73

Åêñïåäèòîðà, ÄÐ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02

Äèçàéíåðà, ÂÎ, ôîòîøîï, àâòîêàä, ç/ï 2000 ãðí., ïîì³÷íèêà äèçàéíåðà, ÄÐ, ïðîäàâö³â, ÄÐ (æ³íî÷å âçóòòÿ), ä³â÷èíà, ç10.00-17.00, âèõ. – ñóá., íåä., ðîáîòà ó ÒÖ, ç/ï 1700 ãðí.+5%, õóäîæíèêà-äåêîðàòîðàîôîðìëþâà÷à, ÄÐ, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-261-22-39

Åêñïåäèòîðà, ÄÐ, íåíîðìîâàíèé ðîáî÷èé äåíü, ç/ï â³ä 1900 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð»

Äèçàéíåðà, ÄÐ â³ä 1 ð., õóäîæíèêà-îôîðìëþâà÷à, ïðîäàâöÿ (ïîáóòîâà õ³ì³ÿ). Êîíòàêòè: 095-568-28-29 Äèçàéíåðà, çíàííÿ äèçàéíåðñüêèõ ïðîãðàì. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Äèçàéíåðà–âåðñòàëüíèêà, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Äëÿ ñòóäåíò³â-çàî÷íèê³â, â ïîë³ãðàô³÷í³é ô³ðì³, çá³ð çàìîâëåíü, äîñòàâêà òîâàðó, ðåêëàìà, çáóò, ç/ï â³ä 150 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 096-174-15-47 Äîìîãîñïîäàðêè â ïðèâàòíèé áóäèíîê, ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ, ÇÏ ã³äíà, æ³í., äî 50 ð., êóð’ºðà, ðîáîòà ïî ì³ñòó, îïèòóâà÷à äëÿ æóðíàëó, ïîêëåéêà îãîëîøåíü â ìàðøðóòêàõ, â³ëüíèé ÃÐ, ìîæíà ñòóäåíò³â, ÇÏ 1400 ãðí. Êîíòàêòè: 096-725-37-31 Åêñïåäèòîðà (ñóïðîâ³ä òîâàðó), áàæàíî íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ, êàòåãîð³é «Â», «Ñ», ÄÐ, ðîáîòà ïî ì³ñòó, ç/ï 2500 ãðí., êîìïëåêòóâàëüíèêà, ÄÐ, ç/ï 2500 ãðí., îõîðîíöÿ, â ïðèâàòíèé áóäèíîê, ÃÐ í³÷/3, ç/ï 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 066-261-22-39 Åêñïåäèòîðà, â³ê 18-35 ð., ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà, 18-35 ð., ñòîëÿðà, â³ê 20-40 ð., âèãîòîâëåííÿ ì åáë ³ â , Ä Ð. Ê î í òà ê ò è : 098-075-84-73 Åêñïåäèòîðà, â³ê â³ä 20 ð, áàæàíî ÄÐ, âîä³ÿ-åêñïåäèòîðà, êàò. «Â», «Ñ», ÄÐ â³ä 1ð., òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, íàÿâí³ñòü âëàñíîãî àâòî, Ç/Ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-075-84-73 Åêñïåäèòîðà, ÄÐ áàæàíî, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷îë., â³ê 20-30 ðîê³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Åêñïåäèòîðà, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, êóð’ºðà ç äîñòàâêè òîâàðó, âàíòàæíèêà çàïðîøóº ïîë³ãðàô³÷íà ô³ðìà. Òåðì³íîâî. Ç/Ï 2700 ãðí. Êîíòàêòè: 096-174-15-47 Åëåêòðèêà, ÄÐ ì³í³ìàëüíèé, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Åëåêòðîçâàðíèêà, äîñâ³ä ðîáîòè, çàðïëàòà â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàä. ðåñ»

Çàâ³äóâà÷à ñêëàäó, ÄÐ, ïîì³÷íèêà çàâ³äóâà÷à ñêëàäó (ñàíòåõí³êà), äî 50 ð., ÇÏ âèñîêà, ïðîäàâöÿ â ìàãàçèí á³æóòåð³¿, æ³í., â³ä 20 ð., ÃÐ 10.00-20.00, òèæ./òèæ., ÇÏ 1800 ãðí., îïåðàòîðà íà ñòàö³îíàðíèé òåëåôîí, ÇÏ ã³äíà. Êîíòàêòè: 096-725-37-31

²íæåíåðà ç îõîðîíè ïðàö³, ÂÎ, ÄÐ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Çàâ³äóâà÷à ñêëàäó, ÄÐ, ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, â³ê 25-40 ðîê³â. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-7246

²íæåíåðà ñåðâ³ñíîãî öåíòðó, çíàííÿ êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè, áàæàíî ÄÐ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02

Çàâ³äóâà÷à ñêëàäó, ÷îëîâ³ê àáî æ³íêà, â³ê äî 40 ðîê³â, ÄÐ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Çàâ³äóþ÷î¿ ãîñïîäàðñòâîì, áàæàíî ÄÐ, â³ê äî 45 ðîê³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð»

Åëåêòðîçâàðíèêà, ÄÐ, ç/ï â³ä 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð»

Çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ ëþäåé âñ³õ â³êîâèõ êàòåãîð³é ç âåëèêèì áàæàííÿì ïðàöþâàòè. Êîíòàêòè: 095-144-43-51

Ƴíêàì íà âèðîáíèöòâî, â³ê 18-40 ðîê³â, ïðèáèðàëüíèö³, ïîñóäîìèéíèö³, â³ê äî 40 ð. Êîíòàêòè: 098-075-84-73

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó áóä³âåëüíó áðèãàäó, ÄÐ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Ƴíêàì íà âèðîáíèöòâî, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, â³ê äî 40 ðîê³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó áóä³âåëüíèê³â äëÿ áóä³âíèöòâà öåðêâè â ì. Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 050-267-79-30, 72-71-28

Ƴíö³ ïî äîãëÿäó çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó, 3 äí³/òèæäåíü,ç/ï 200 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 095-484-58-56, 067-876-49-35 Ç ïîçì³ííèì ãðàô³êîì ðîáîòè: êàñèðà, ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà â ñóïåðìàðêåò, âàíòàæíèêà. Êîíòàêòè: 050-268-13-38 Çàâ³äóâà÷à ãîñïîäàðñòâà, â ãîòåëüíî-ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ, ÷îë., 28-50 ð., ÄÐ â³ä 3 ð., ÇÏ 3500 ãðí. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.» Çàâ³äóâà÷à ñêëàäó, ÄÐ, 1Ñ, Ç/Ï 2500 ãðí., ïðîäàâöÿ, ïðîä. ãðóïà òîâàð³â, ãð. ðîáîòè òèæäåíü/òèæäåíü, Ç/Ï 1500 ãðí., êàñèðà â ñóïåðìàðêåò, ìîæëèâî áåç ÄÐ. Êîíòàêòè: 098-075-84-73 Çàâ³äóâà÷à ñêëàäó, ÄÐ, áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, â³ê äî 40 ðîê³â. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Çàðîá³òîê äëÿ ìîëîäèõ ìàì, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ìîæëèâ³ñòü á³ëüø³ñòü ðîáîòè âèêîíóâàòè âäîìà. Êîíòàêòè: 098-850-50-90, 29-12-59

Çàñòóïíèêà ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, â³ê 25-30 ðîê³â, ÂÎ, ÄÐ â³ä 3 ð., ãîë. áóõ., 1 Ñ-7.7. Ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 095-851-32-16, 067-876-49-35 Çäàì ðîáî÷³ ì³ñöÿ â ñàëîí³ ïåðóêàðí³. Êîíòàêòè: 050-378-79-52, 095-218-12-21 ²íæåíåðà ç âèïðîáóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, äî 45 ð., ÂÎ, íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ, êàòåãîð³ÿ «Ä». Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 ²íæåíåðà ç íîðìóâàííÿ ïðàö³, ÂÎ, áàæàíî ÄÐ, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð»

²íæåíåðà ç îõîðîíè ïðàö³, íà åëåêòðîìîíòàæíå ï³äïðèºìñòâî, ÄÐ íà àíàëîã³÷í³é ïîñàä³, ÇÏ â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.»

²íæåíåðà-êîíñòðóêòîðà, ³íæåíåðà-òåõíîëîãà, ÂÎ òåõí³÷íà, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâî, çíàííÿ êîíñòðóêòîðñüêèõ ïðîãðàì. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 ²íæåíåðà-åëåêòðèêà, åëåêòðèêà, ÄÐ, ÃÐ 9.00-18.00, ç/ï 1600 ãðí., ìàéñòðà ä³ëüíèö³ åëåêòðîìîíòàæíèõ ðîá³ò, ÄÐ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ, ç/ï 2800 ãðí., ÃÐ ç 9.00-18.00, ãîëîâíîãî ³íæåíåðà, ç ÄÐ, íà÷àëüíèêà îõîðîíè ïðàö³, ç/ï 4000 ãðí. Êîíòàêòè: 063-821-56-83 ²íæåíåðà-êîñòðóêòîðà, ÄÐ â³ä 5 ð., ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» ²íæåíåðà-êîøòîðèñíèêà, âèêîíîðîáà, íà áóä³âåëüíó ô³ðìó, ÂÎ (ÏÖÁ), ÄÐ â³ä 2 ð. Êîíòàêòè: 23-14-41, 063-668-43-90, 099-668-43-90,ÊÀ «Âîë. êàä. ðåñ» ²íñïåêòîðà ç êðåäèòóâàííÿ, ãð. ðîá. òèæ./òèæ., áàæàíî ÄÐ, ç/ï 3000 ãðí., îô³ñ-ìåíåäæåðà, ÏÊ, ÷³òêà âèìîâà, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, áàðìåíà ç ÄÐ, ç/ï 2000 ãðí., îô³ö³àíòà, ç/ ï 1500 ãðí., ïðèáèðàëüíèö³ îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü (â äðóãó ïîëîâèíó äíÿ), ç/ï 1400 ãðí. Êîíòàêòè: 093-821-56-83 ²íñïåêòîðà ³ç ñïîæèâ÷îãî êðåäèòóâàííÿ, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ä³â÷èíà, â³ê äî 28 ðîê³â. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Êàñèðà â áàíê, ÄÐ àáî ñòàæóâàííÿ, ç/ï 3000 ãðí., ìåäïðåäñòàâíèêà, ÄÐ, ç/ï âèñîêà, ïðîâ³äíîãî åêîíîì³ñòà, ÄÐ, íà÷àëüíèêà âèðîáíèöòâà, ç/ï 4000 ãðí., êîìåðö³éíîãî äèðåêòîðà, ÂÎ, ÄÐ, â³ê äî 45 ðîê³â, ç/ï 5000 ãðí., åêîíîì³ñòà, ÄÐ, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 066-261-22-39

Êàñèðà â áàíê, ÄÐ, ç/ï âèñîêà, ïîì³÷íèêà íîòàð³óñà (ñôåðà ñòðàõóâàííÿ), ç/ï 2000 ãðí., îõîðîíö³â â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ, ÄÐ, ç/ï 3000 ãðí., ïðèáèðàëüíèö³ â îô³ñ, ç/ï 1500 ãðí., ïîñóäîìèéíèö³ â ðåñòîðàí, ç/ï â³ä 1400 ãðí., áàðìåíà, îô³ö³àíòà, ç ÄÐ, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-745-04-52 Êàñèðà òîðãîâîãî çàëó, â ñóïåðìàðêåò, ïîçì³ííèé ãðàô³ê ðîáîòè, çàðïëàòà 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.» Êàñèðà, â òîðãîâèé çàë. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Êâàë³ô³êîâàíèì ðîá³òíèêàì áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé (ïëèòî÷íèêà, ìàëÿðà, ã³ïñîêàðòîííèêà) â áóä³âåëüíó êîìïàí³þ íà îá’ºêò â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó îáë., ç/ï, õàð÷óâàííÿ, ïðîæèâàííÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 063-615-10-23, Ìàð’ÿí (044)569-54-41, 067-233-87-14 Êâàë³ô³êîâàíèì ñàíòåõí³êàì, ñòîëÿðàì, åëåêòðèêàì. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Êåð³âíèêà áóä³âåëüíîãî ìàãàçèí ó, ÄÐ, ÂÎ, äî 45 ð., ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Êåð³âíèêà âèðîáíè÷îãî ï³äðîçä³ëó, ÂÎ (òåõí³÷íà), ÄÐ â³ä 3 ðîê³â íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ íà âèðîáíèöòâ³, â³ê 35-50 ð., ç/ï 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Êåð³âíèêà â³ää³ëó ïðîãðàìíîãî ñóïðîâîäó, ÄÐ, ÂÎ, ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ, ç/ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Êåð³âíèêà ç ðîçâèòêó (ïðîäóêòè), ÄÐ íà êåð³âí³é ïîñàä³, ÂÎ, 27-40 ð., ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Êîìïëåêòóâàëüíèêà, ÷îëîâ³ê, â³ê 20-40 ðîê³â. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02


46

ÐÎÁÎÒÀ... ² ÍÅ Ò²ËÜÊÈ Ìåíåäæåðà ç ³íòåðíåò-ðåêëàìè, ðîáîòà îô³ñíà, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, â³ê 20-28 ðîê³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Ìåíåäæåðà ç ïîñòà÷àííÿ ( ïðîìèñëîâà ãðóïà), ÷îëîâ³ê, â³ê äî 45 ðîê³â, ÄÐ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Ìåíåäæåðà ç ïîñòà÷àííÿ, ÄÐ â³ä 1 ð., ÂÎ, ÏÊ, â³ê äî 40 ðîê³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Ìåíåäæåðà ç ïîñòà÷àííÿ, êîíñóëüòàíòà òîâàðó, ïðîäàâöÿ, íà ïîñò³éíó ðîáîòó â òîðãîâåëüíó êîìïàí³þ. Ç/Ï 200 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 096-174-15-47

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó Íà÷àëüíèêà âèðîáíèöòâà, ÄÐ â³ä 3 ð., ÂÎ, òåõí³÷íà, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Ìîëîäü!!! ³ê â³ä 16 ðîê³â. Âèìîãè: â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü. Ç/ï 150-250 ãðí/äåíü. Ïîòèæíåâà îïëàòà. Êîíòàêòè: 096-174-15-47

Íà ãóðòîâèé ðèíîê ïîòð³áåí ïðîäàâåöü, õëîïåöü, â³êîì äî 30 ðîê³â, ç/ï 2000-2500 ãðí. Âèìîãè: åíåðã³éí³ñòü, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Êîíòàêòè: 050-223-09-63

Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó àâòî, ÂÎ, íàÿâí³ñòü âîä. ïðàâà êàò. «Â», ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02

Íà ðîáîòó ïîòð³áåí õëîïåöü, â³ê 18-25 ðîê³â, ôàñóâàëüíèê íà ñêëàä, ç/ï 2000-2500 ãðí., âèìîãè: åíåðã³éí³ñòü, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Êîíòàêòè: 050-223-09-63

Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó àâòî, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ÂÎ, íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ, êàòåãîð³ÿ «Â». Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Íà÷àëüíèêà âèðîáíèöòâà, ÄÐ â³ä 3 ð., ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð»

Îõîðîííà ô³ðìà â³çüìå íà ðîáîòó îõîðîííèêà â ì. Êèºâ³. Âèìîãè: ÷îëîâ³ê, â³ê 18-55 ðîê³â, âàõòîâèé ìåòîä, äîáà, ç/ï 300-350 ãðí./çì³íà, æèòëî íàäàºòüñÿ. Êîíòàêòè: (044)383-95-77, 095-825-88-61 Îô³ö³àíòà, êóõàðÿ, øåô-êó õàðÿ, ç ÄÐ. Êîíòàêòè: (0332) 78-52-26, 23-20-27 Îô³ö³àíòà, ìîæëèâî áåç ÄÐ, 18-30 ð., îõîðîíöÿ, â³ê 20-40 ð. Êîíòàêòè: 050-268-13-38 Îõîðîííèêà â í³÷íèé êëóá, ÄÐ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30,050-378-57-50,ÊÀ«Ïàðòíåð» Îõîðîííèêà â ñóïåðìàðêåò, âíóòð³øíÿ îõîðîíà. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02

Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó àâòî, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ÂÎ, âîä³éñüê³ ïðàâà, ñòàâêà + %. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02

Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ÷îëîâ³ê, â³ê äî 30 ðîê³â, çíàííÿ êîìïëåêòóþ÷èõ ÏÊ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó, ÄÐ â³ä 1 ðîêó, ÂÎ, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó, ÄÐ ç ìåòàëîïëàñòèêîâèìè â³êíàìè òà äâåðèìà, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó, ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì, àãåíòà ç ïðîäàæó, åêñïåäèòîðà. Ç/Ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 096-174-15-47 Ìåíåäæåðà ç ðåêëàìè, ÄÐ íà ï³äïðèºìñòâ³, ÂÎ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Êîì³ðíèêà, â³ê äî 35 ðîê³â, ÄÐ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð»

Êóõàðÿ, ÄÐ â³ä 1 ð., ïîì³÷íèêà êóõàðÿ â êàôå, ÄÐ àáî îñâ³òà çà ñïåö³àëüí³ñòþ, îô³ö³àíòà, ìîæëèâî áåç ÄÐ. Êîíòàêòè: 050-268-13-38

Êîì³ðíèêà, ÄÐ, ÷îëîâ³ê, â³ê 20-40 ðîê³â. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02

Êóõàðÿ, êóõàðÿ-êîíäèòåðà, ç/ï 3000 ãðí., àäì³í³ñòðàòîðà ðåñòîðàíó, ÄÐ, áóõãàëòåðà íà ï³äïðèºìñòâî, ìîæëèâî çà ñóì³ñíèöòâîì, ç/ï 1500 ãðí., îô³ñ-ìåíåäæåðà, þðèñêîíñóëüòà, þðèäè÷íà îñâ³òà, çíàííÿ ÏÊ, òåë., ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-261-22-39

Êîì³ðíèêà, íà ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî, ÃÐ ïîòèæíåâèé, ç/ï 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 063-668-43-90, 099-236-21-61, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.» Êîìïëåêòóâàëüíèêà íà ñêëàä, ÄÐ, ÇÏ 2000 ãðí., îïåðàö³îí³ñòà, ÇÏ 2000 ãðí., ìåíåäæåðà ç àêòèâíîãî ïðîäàæó, ÷îë., ç àâòî, ÇÏ 5000 ãðí., ñåêðåòàðÿ íà òîðãîâó ô³ðìó, ÏÊ, ÄÐ, ÇÏ âèñîêà, ³íæåíåðà-ïðîåêòàíòà, ÄÐ, ÇÏ 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-745-04-52 Êîìïëåêòóâàëüíèêà, â³ê 20-40 ðîê³â, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ðîáîòà ïîçì³ííî, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Êîíñóëüòàíòà-ïðîäàâöÿ, íà ïîñò³éíó ðîáîòó â ïîë³ãðàô³÷íó ô³ðìó, òåðì³íîâî. Ãðàô³ê ðîáîòè ç 8.00-18.00, ç/ï âèñîêà ïîòèæíåâà. Êîíòàêòè: 096-174-15-47

Êóõàðÿ, ïîì³÷íèêà êóõàðÿ, áàðìåíà, ÄÐ, ç/ï 2000-2700 ãðí. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-668-43-90 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.»

Ìåíåäæåðà ç³ çàêóïîê, ÄÐ â³ä 1 ðîêó, æ³íêà, â³ê 25-35 ðîê³â, ç/ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Ìàéñòðàì ç ðåìîíòó ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Ìàðêåòîëîãà, ÄÐ, ÂÎ çà ôàõîì, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Êóð’ºðà, äîñòàâêà òîâàðó ó òîðãîâ³ òî÷êè ì. Ëóöüêà òà îáëàñò³, Ä/Ð íå îáîâ’ÿçêîâèé, ðîáîòà ñòàá³ëüíà, Ç/Ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 096-174-15-47

Ìåíåäæåðà â îô³ñ, æ³íêà, â³ê 21-45 ðîê³â, ÏÊ, ïðèéîì äçâ³íê³â, ðîáîòà ç äîêóìåíòàìè,ç/ï äî 3500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-630-17-24, 097-472-98-53

Êóõàðÿ íà ãðèëü òà îô³ö³àíòà. Êîíòàêòè: (0332)78-03-10, 050-660-31-57

Ìåíåäæåðà ç òóðèçìó, ÄÐ â³ä 1 ð., çíàííÿ àíãë. ìîâè, ÇÏ 1500-1800 ãðí. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.»

Ëîã³ñòà ç òðàíñïîðòó, ÷îë. äî 35 ð., ÄÐ íà àíîëîã³÷í³é ïîñàä³, ç/ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 063-668-43-90, 099-236-21-61, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.»

Êðåäèòíîãî ³íñïåêòîðà, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ÂÎ áàæàíî, ç/ï ñòàâêà + %. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Êóõàðÿ â ¿äàëüíþ, ÄÐ áàæàíî. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02

Ìåíåäæåðà ç òóðèçìó, ÄÐ áàæàíî, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð»

Ìåíåäæåðà ÇÅÄ íà ï³äïðèºìñòâî, ÷îë. äî 35 ð., ÂÎ åêîíîì³÷íà, ÄÐ, çíàííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Êîíòàêòè: 063-668-43-90, 099-236-21-61, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.»

Ìàðêåòîëîãà, ÄÐ ç ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð»

Êóð’ºðà, íà ïîñò³éíó ðîá îòó,ç/ï 185 ãðí. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 095-852-42-93, 063-876-48-60

Ìåíåäæåðà ç ðåêëàìè, ÄÐ, ÂÎ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð»

Êóõàðÿ, ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÄÐ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð»

Êîíòðîëåðà, ÃÐ òèæ./òèæ., ÷îëîâ³ê, â³ê 20-35 ðîê³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Êóð’ºðà, ç äîñòàâêè òîâàðó â ïîë³ãðàô³÷íó ô³ðìó, íà ïîñò³éíó òà òèì÷àñîâó ðîáîòó, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâèé, ç\ï âèñîêà, ïîòèæíåâà. Êîíòàêòè: 096-174-15-47

Ìåíåäæåðà ç ðåêëàìè, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Ëåãàëüíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ â Ïîëüù³, êðà¿íàõ ªâðîïè: âî䳿-äàëåêîá³éíèêè, áóä³âåëüíèêè, ð³çíîðîáî÷³, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ðîáîòè. Ðîáî÷³ çàïðîøåííÿ, øåíãåíâ³çè. ÏÏ «Êåòë³ñ». ˳ö. N519064 â³ä 26.03.2010 ð., ÌÏÑÏÓ. Êîíòàêòè: ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 25. Êîíòàêòè: (0332) 72-37-38, 050-373-10-19

Ìåíåäæåðà ç³ çáóòó õîëîäèëüíèõ óñòàíîâîê, ÄÐ, ÏÊ, ÇÏ 2600 ãðí., òîðãîâîãî àãåíòà, áåç ÄÐ, íàÿâí³ñòü àâòî, ÇÏ 5000 ãðí., êàñèðà íà îô³ñ, ÂÎ, ÄÐ, ÇÏ âèñîêà. Êîíòàêòè: 095-742-96-47 Ìåíåäæåðà ç³ çáóòó, ÄÐ â³ä 1 ðîêó, ç/ï ñòàâêà + %. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Ìåíåäæåðà ç³ çáóòó, ÄÐ, áàæàíî âëàñíå àâòî, ñåêðåòàðÿ, ä³â÷., â³ê 20-30 ð., ÇÏ 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 098-075-84-73 Ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç áóä. îðãàí³çàö³ÿìè, çíàííÿ áóä. ìàòåð³àë³â òà 1Ñ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, ðîáîòà â îô³ñ³, ìîæíà áåç ÄÐ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Ìåíåäæåðà, ç äîñâ³äîì ðîáîòè â ³íòåðíåò³, â³ëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè. Êîíòàêòè: 099-220-58-85

Ïàêóâàëüíèêà-ôàñóâàëüíèêà, (êîíäèòåðñüê³ âèðîáè), â³ê 18-50 ðîê³â, âàõòîâèé ìåòîä, í³÷í³ çì³íè, ç/ï 350-370 ãðí./ çì³íà, íàäàºòüñÿ æèòëî. ì. Êè¿â. Êîíòàêòè: 096-833-76-22 Ïåðóêàðÿ òà ìàí³êþðíèö³, ìàéñòðà ç ïåäèêþðó, áàæàíî ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Êîíòàêòè: 050-815-19-80

ϳäïðèºìñòâî â³çüìå íà ïîñò³éíó ðîáîòó âîä³ÿ-àâòîíàâàíòàæóâà÷à íà à/ì ÌÀÇ, òà îïåðàòîðà â êàìåíåîáðîáíèé öåõ, íàâ÷àííÿ îïëà÷óºòüñÿ, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: (0332) 71-02-62

Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè, ÄÐ â³ä 1 ðîêó, ÂÎ, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, ÄÐ, ç/ï 5500 ãðí., â³ê â³ä 24 ð., ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàòíòà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè, ÄÐ, ç/ï 2500 ãðí., ñåêðåòàðÿ, ÷³òêà âèìîâà, øâèäêèé äðóê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, äèñïåò÷åðà, çíàííÿ ÏÊ, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 093-821-56-83

Ïàêóâàëüíèêà (êàíöåëÿð³ÿ) â³ê 18-55 ðîê³â, ç/ï 305 ãðí./äåíü, ùîòèæíåâà, íàäàºòüñÿ æèòëî. ì. Êè¿â. Êîíòàêòè: (044)361-60-34

Íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïîñòà÷àííÿ, ÄÐ â³ä 3 ðîê³â, (áàæàíî âèðîáíèöòâî), ÂÎ, ÷îëîâ³ê, â³ê äî 40 ðîê³â, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Íÿí³, äëÿ äèòèíè â³êîì 4 ðîêè, æ³íêà, â³ê 30-55 ðîê³â, ëþáèòü ä³òåé, 5-äåíííèé ãð.ðîá., ç 8.00 äî 16.00, ç/ï 3500 ãðí. Êîíòàêòè: 095-484-58-56, 097-534-17-45 Îïåðàòîðà àâòîìàòè÷íèõ òà íàï³âàâòîìàòè÷íèõ ë³í³é, íà ï³äïðèºìñòâ³, ÷îë. äî 40 ð., òåõí³÷íà îñâ³òà, ÃÐ ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.» Îïåðàòîðà ç³ çáîðó çàìîâëåíü (ðîáîòà ç ê볺íòàìè). Ïðàö³âíèêà ç³ çáóòó (íàá³ð ïðàö³âíèê³â). Òåðì³íîâî. Ç/Ï 2650 ãðí., â³ê â³ä 18 äî 45 ð. Êîíòàêòè: 096-174-15-47 Îïåðàòîðà ç³ çáîðó çàìîâëåíü, äëÿ ñòóäåíò³â, çàïðîøóº ïîë³ãðàô³÷íà ô³ðìà. Ç\Ï 100-170 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 096-174-15-47 Îïåðàòîðà ë³í³¿ ç âèðîáíèöòâà ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, â³ê 25-40 ðîê³â, ãð. ðîá. ïîçì³ííèé, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Îïåðàòîðà íà âèïèñêó íàêëàäíèõ, 1 Ñ, ÄÐ áàæàíî, ãð. ðîá. 8.00-17.00. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02

Îðãàí³çàòîðàì ç äîñâ³äîì ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ. Ïåðñïåêòèâà ñï³âïðàö³ ç Ïîëüùåþ. Êîíòàêòè: 098-340-27-40 Îñîáèñòîãî âîä³ÿ äëÿ êåð³âíèêà, ÄÐ â³ä 3 ðîê³â, íîðìîâàíèé ðîáî÷èé äåíü. Ç/ï 4500 ãðí. Êîíòàêòè: 095-851-32-16, 067-876-49-35 Îô³ñ-ìåíåäæåðà, ÂÎ, çíàííÿ ÏÊ, ñòîëÿðà (âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â), ÄÐ. Êîíòàêòè: 098-075-84-73 Îô³ñ-ìåíåäæåðà, ÂÎ, ÏÊ, áàæàíî ÄÐ, ìåíåäæåðà ç ðåêëàìè, ìîæëèâî áåç ÄÐ, â³ê 18-30 ð. Êîíòàêòè: 098-075-84-73 Îô³ñ-ìåíåäæåðà, ÄÐ áàæàíî, ä³â÷èíà 20-30 ðîê³â. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Îô³ñ-ìåíåäæåðà, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ä³â÷èíà, â³ê 20-30 ðîê³â, çí. ïîëüñüêî¿ ìîâè íà ñåðåäíüîìó ð³âí³. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Îô³ñ-ìåíåäæåðà, çíàííÿ ïîëüñüêî¿ ìîâè ñåðåäí³é ð³âåíü, â³ê 22-30 ð., ÂÎ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Îô³ñ-ìåíåäæåðà, ÏÊ, ñåêðåòàðÿ, áàæàíî ÄÐ, àáî ñòàæóâàííÿ, ÇÏ 2500 ãðí., òîðãîâîãî àãåíòà (íåïðîäîâîëü÷³ òîâàðè), áåç âëàñíîãî àâòî, ìîæíà áåç ÄÐ, ÇÏ 5000 ãðí., ìåíåäæåðà ç òóðèçìó, ÄÐ, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, ÇÏ âèñîêà. Êîíòàêòè: 096-725-37-31

Ìåð÷åíäàéçåðà, âëàñíå àâòî, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02

Îô³ñ-ìåíåäæåðà, ÷³òêà âèìîâà, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, ìåíåäæåðà ç òóðèçìó, ðîáîòà ç ê볺íòàìè, çíàííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè, âì³ííÿ ñï³ëêóâàòèñü, ÏÊ, ÃÐ 9.00-18.00, ÇÏ 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 095-742-96-47

Ìîëîäü!!!  òîðãîâó ô³ðìó, â³ê 16-30 ðîê³â, ç/ï 150-250 ãðí./äåíü.Âèïëàòà ïîòèæíåâî. Êîíòàêòè: 096-174-15-47

Îô³ö³àíòà, áàðìåíà, ìîæëèâî áåç ÄÐ, ÃÐ ïîçì³ííèé, ïîì³÷íèêà êóõàðÿ, ÄÐ àáî îñâ³òà çà ñïåö³àëüí³ñòþ. Êîíòàêòè: 098-075-84-73

Îõîðîíöÿ â ñóïåðìàðêåò, ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà, (êîñìåòèêà òà ïàðôóìåð³ÿ), âàíòàæíèêà, â³ê 20-40 ð. Êîíòàêòè: 095-568-28-29

Äâà íàéá³ëüøèõ òèðàíè íà çåìë³ - âèïàäîê ³ ÷àñ. (².Ãåðäåð) Îõîðîíöÿ íà ï³äïðèºìñòâî, â³ê 20-45 ðîê³â, áåç ø/ç, õàð÷óâàííÿ + æèòëî, ç/ï â³ä 2700 äî 4500 ãðí. Êîíòàêòè: 095-851-32-16, 067-876-49-35 Îõîðîíöÿ íà âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî, â³ê äî 55 ðîê³â, (îáõ³ä òåðèòîð³¿, îáøóê ïåðñîíàëó), çì³íà 2/2, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 095-484-58-56, 097-534-17-45 Îõîðîíöÿ, âàõòîâèé ìåòîä, ÷îëîâ³êè, â³ê äî 40 ðîê³â, ñëóæáà â àð쳿, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Îõîðîíöÿ, ÃÐ äîáà/äâ³, ÇÏ 1500 ãðí., ÷îë., äî 50 ð., ìîæíà áåç â³éñüêîâîãî êâèòêà, ô³çè÷íî ñèëüíèé òà âèòðèâàëèé ÷îëîâ³ê, øâåéöàðà, ÄÐ, ÇÏ 1200 ãðí., àðò-äèðåêòîðà, áàæàíî ÄÐ, ÇÏ âèñîêà, ïðîãðàì³ñòà, 1Ñ, ÇÏ âèñîêà, ñèñòåìíîãî àäì³í³ñòðàòîðà, ïðîãðàì³ñòà, ÄÐ, ÇÏ 3500 ãðí. Êîíòàêòè: 095-742-96-47 Îõîðîíöÿ, äî 40 ð., àâòîñëþñàðÿ, ìàëÿðà, áåç ÄÐ. Êîíòàêòè: 050-268-13-38 Îõîðîíöÿ, íà áóä³âíèöòâî, ÃÐ äîáà/2, ÇÏ 130 ãðí/äîáà, äîáà/3, ÇÏ 1300 ãðí., åëåêòðîìîíòàæíèêà, ÄÐ 2ð.,ÇÏ 3500 ãðí., ñëþñàðÿ-ñàíòåõí³êà, ÄÐ, ÇÏ 2200 ãðí., ñëþñàðÿ-ñàíòåõí³êà, ÄÐ, ÇÏ 3000 ãðí., ôðåçåðóâàëüíèêà, ÄÐ. Êîíòàêòè: 095-742-96-47 Îõîðîíöÿ, íàÿâí³ñòü â³éñüêîâîãî êâèòêà, äî 50 ðîê³â, ïîì³÷íèêà êóõàðÿ, áåç ÄÐ, (ãàðÿ÷³ çàêóñêè), ç/ï 2000 ãðí., ÃÐ ïîçì³ííèé, ïðàö³âíèê³â íà êóõíþ, áåç ÄÐ, òåðì³íîâî, êàñèðà, ÄÐ, ñòàæóâàííÿ, îô³ö³àíò³â, â³ê â³ä 20 ð., ìîæíà ñòóäåíò³â, ç/ï 1700 ãðí. Êîíòàêòè: 066-261-22-39 Ïàêóâàëüíèêà òà ôîðìóâàëüíèêà êîâáàñíèõ âèðîá³â òà âèðîá³â ³ç ì’ÿñà, ÇÏ 2500 ãðí., âàêóóì³ñòà, áåç ÄÐ, æèëóâàëüíèêà, áåç ÄÐ, ñòîðîæà íà ïðîõ³äíó, ÇÏ 1000 ãðí., äâ³ðíèêà, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ÇÏ 1500 ãðí., ïåêàðÿ, áåç ÄÐ, ÃÐ ïîçì³ííèé, ÇÏ 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-261-22-39 Ïàêóâàëüíèêà öóêåðîê, ïðàö³âíèêà íà âèðîáíèöòâî âàôåëüíî¿ ïðîäóêö³¿, áåç ÄÐ, æ³íêà, äî 45 ð., ÇÏ 2300 ãðí., çàâ³äóâà÷à ñêëàäó, ÄÐ, ÇÏ 3000 ãðí., ïðàö³âíèêà íà âèðîáíèöòâî êîðïóñíèõ ìåáë³â òà âèðîá³â ³ç äåðåâà, ô³çè÷íî ñèëüí³ õëîïö³, ÇÏ 4000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-742-96-47 Ïåêàðÿ íà âèðîáíèöòâî, ÄÐ, ç/ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Ïåêàðÿ, ÄÐ, ÃÐ ïîçì³ííèé, ÇÏ â³ä 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.»

ϳäïðèºìöÿì ç äîñâ³äîì îðãàí³çàö³¿ ðèíê³â çáóòó. Ïåðåâàãà ëþäÿì ç êîíòàêòàìè â Ïîëüù³, Ïðèáàëòèö³, ͳìå÷÷èí³. Êîíòàêòè: 066-013-28-94 ϳäñîáíèêà, ìàëÿðà, åëåêòðîçâàðíèêà, âîä³ÿ íà DzË-130. Êîíòàêòè: 067-370-45-34, 050-378-06-26, 29-02-35 Ïîêî¿âêè â ñàóíó, ç/ï 2000 ãðí., õàòíüî¿ ðîá³òíèö³ â ïðèâàòíèé áóäèíîê, ïîñóäîìèéíèö³, ç/ï 1500 ãðí., ä³äæåÿ, ìîëîäîãî õëîïöÿ, çíàííÿ ìóçèêè, áàðìåíà, ÄÐ, ç/ï 2000 ãðí., ÷îëîâ³êà â í³÷íèé êëóá íà ôåéñ-êîíòðîëü, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-745-04-52 Ïîêî¿âêè, ÃÐ ïîçì³ííèé, ç/ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Ïîì³÷íèêà çàâ³äóâà÷à ñêëàäó (êîì³ðíèê), ÄÐ â³ä 1 ð., ç/ï 1300 ãðí. + ïðåì³ÿ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð»

Ïîì³÷íèêà êåð³âíèêà (ñåêðåòàð), æ³íêà, â³ê 21-35 ðîê³â, ÏÊ, ðîáîòà ç äîêóìåíòàìè, ç/ï 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-630-17-24, 097-472-98-53 Ïîì³÷íèêà êîì³ðíèêà (êàíöåëÿð³ÿ), ÃÐ 9.00-18.00, ç/ï 2500 ãðí., çàâ³äóâà÷à ñêëàäó (áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè òà êîíñòðóêö³¿), ÄÐ, çíàííÿ 1Ñ, òåðì³íîâî, ç/ï â³ä 3000 ãðí., ãàçîåëåêòðîçâàðíèêà, ÄÐ, 5 ðîçðÿä, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 098-745-04-52 Ïîì³÷íèêà êóõàðÿ â ¿äàëüíþ, îñâ³òà çà ñïåö³àëüí³ñòþ, îô³ö³àíòà, 18-30 ð. ìîæëèâî áåç ÄÐ, áàðìåíà, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 098-075-84-73 Ïîñòà÷àëüíèêà òîâàðó, òîðãîâîãî àãåíòà, åêñïåäèòîðà, íà ïîñò³éíó òà òèì÷àñîâó ðîáîòó. Ìîæíà áåç ÄÐ. Ç/Ï 2700 ãðí. Êîíòàêòè: 096-174-15-47 Ïîñóäîìèéíèö³ â êàôå, ÃÐ ç 10.00-19.00, ïðèáèðàëüíèö³, 18-40 ð., ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 050-268-13-38 Ïîñóäîìèéíèö³, áåç ÄÐ, ÇÏ â³ä 1300ãðí., ïðèáèðàëüíèö³ â ìàãàçèí³, ÃÐ òèæ.\òèæ., ìîæëèâ³ í³÷í³ çì³íè, ÇÏ 1300 ãðí., áàðìåíà, ÄÐ, ÃÐ òèæ./òèæ., ÇÏ 2500 ãðí., îô³ö³àíòà, ÃÐ òèæ./òèæ., ÇÏ 1500 ãðí., àäì³í³ñòðàòîðà, áåç ÄÐ, ÇÏ 2000 ãðí., ïîì³÷íèêà êóõàðÿ, ìîæíà áåç ÄÐ, ÇÏ 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-742-96-47 Ïîñóäîìèéíèö³, ÃÐ 18.00-9.00. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Ïîòð³áí³ âîëîíòåðè äëÿ ñêëàäàííÿ ëèñò³âîê äëÿ ä³òåé. Êîíòàêòè: 050-135-44-52

Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó â íîâèé í³÷íèé êëóá: àäì³í³ñòðàòîðè, êóõàð³, îô³ö³àíòè, áàðìåíè, ä³äæå¿, ïðèáèðàëüíèö³. Êîíòàêòè: 095-407-45-67, Îëåêñàíäð

Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó êàìåíÿð³, ìåõàí³çàòîðè, ð³çíîðîáî÷³. Êîíòàêòè: 050-959-68-40, 067-699-62-68 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó îô³ö³àíòè òà êóõàð³. Êîíòàêòè: (0332) 24-44-98, 050-831-88-94, 067-605-21-61 Ïðàö³âíèêà íà âèðîáíèöòâî ìîðîçèâà òà ìîëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ÇÏ 2500 ãðí., øâà÷êè, áåç ÄÐ, æ³í., äî 45 ð., ÇÏ 2500 ãðí., ñîðòóâàëüíèêà íà ïîáóòîâèé ñêëàä, ÇÏ 1700 ãðí., ñòîðîæà â êàôå, çì³íè, ÇÏ 1400 ãðí., ïðèáèðàëüíèö³ â áàñåéí, ÇÏ 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 095-742-96-47


¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ íà ðîçäà÷ó ëèñò³âîê, ðîçêëåþâàííÿ îãîëîøåíü òà

ÊÀÑÈÐÈ. ò. 095-707-72-71 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó:

ÒÎÊÀв, ÔÐÅÇÅÐÓÂÀËÜÍÈÊÈ, ñëþñàð³-ðåìîíòíèêè, áóä³âåëüíèêè, ïðåñóâàëüíèêè, âàíòàæíèêè, ìàøèí³ñò êîìïðåñîðíèõ óñòàíîâîê, îïåðàòîð êîîðäèíàòíî-ðîçòî÷óâàëüíîãî âåðñòàòó, ³íæåíåðëàáîðàíò.

ò.067 361 03 48, (0332) 77 97 96 Ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà íàäàííÿ çàïðîøåíü. Çáèðàííÿ ãðèá³â êðóãëîð³÷íî, ðîáîòà äëÿ æ³íîê, æèòëîì çàáåçïå÷óºìî, íàÿâí³ñòü çàêîðäîííîãî ïàñïîðòó. Êîíòàêòè: 066-935-11-16, Ñåðã³é, (+4850)453-47-59, Êàì³ë Ïðàö³âíèêà íà âêëàäàííÿ áðóê³âêè, ÇÏ âèñîêà, øòóêàòóðà, áåòîíÿðà, êîìïëåêòóâàëüíèêà, âàíòàæíèêà, áåç ÄÐ, ÷îë., 18-45 ð., áàéäóæèé äî ñïèðòíîãî, ÇÏ 1800 ãðí., ïðîäàâöÿ ñîíöåçàõèñíèõ îêóëÿð³â, ÃÐ çà äîìîâëåí³ñòþ, ÇÏ 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 063-821-56-83 Ïðàö³âíèêàì íà ÑÒÎ, âàõòîâèé ìåòîä. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Ïðàö³âíèêàì ð³çíèõ ðîá³òíè÷èõ ñïåö³àëüíîñòåé. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Ïðèáèðàëüíèö³, äëÿ ïðèáèðàííÿ îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü, ÃÐ 6.00-9.00, ÇÏ 960 ãðí. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.» Ïðèáèðàëüíèö³, ïîñóäîìèéíèö³, ÃÐ ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 098-075-84-73 Ïðèéìàëüíèêà òîâàðó, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ÷îë. 20-30 ð., ïîðÿäí³ñòü, ç/ï â³ä 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Ïðîãðàì³ñòà 1Ñ, îáîâ’ÿçêîâî ÄÐ â ïðîãðàìóâàíí³ 8:8, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Ïðîäàâöÿ (ð³çí³ ãðóïè òîâàð³â), áóõãàëòåðà, ÄÐ. Êîíòàêòè: 095-568-28-29 Ïðîäàâöÿ êâ³òêîâî¿ ïðîäóêö³¿, ïëåò³ííÿ âèðîá³â ç ëîçè, ÇÏ âèñîêà, ôëîðèñòà-äåêîðàòîà.00-18.00, íàäîìíà ðîáîòà ó â³ëüíèé ÷àñ, áåç ÄÐ, ÇÏ â³ä âèðîá³òêó, ä³äæåÿ, ÄÐ, ÇÏ âèñîêà, ÃÐ çà äîìîâëåí³-ñòþ, ôîòîãðàôà, ÄÐ, îô³ö³àíòà â á³ëüÿðäíèé êëóá. Êîíòàêòè: 098-745-04-52 Ïðîäàâöÿ êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè, ÷îë., 20-35 ðîê³â, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâî. Êîíòàêòè: 050-955-72-46, 29-90-09 Ïðîäàâöÿ ïðîäîâîëü÷èõ òà íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êàñèðà â ñóïåðìàðêåò, ìîæëèâî áåç ÄÐ, ãð. ðîá. òèæäåíü/òèæäåíü, âàíòàæíèêà, â³ä 18 ð. Êîíòàêòè: 050-268-13-38 Ïðîäàâöÿ ñåêîíä-õåíäó, íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó. Êîíòàêòè: 050-920-12-74 Ïðîäàâöÿ ó ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, â³ê äî 45 ðîê³â. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Ïðîäàâöÿ, ó â³ää³ë æ³íî÷èõ ïðèêðàñ, ÇÏ 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.» Ïðîäàâöÿ-êàñèðà (ïðîäóêòè), ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ïîðÿäí³ñòü, ç/ï â³ä 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02

ÏÐÎÄÀÂÖß ÏÎÐÖ²ÉÍÎÃÎ ÌÎÐÎÇÈÂÀ â ê³îñê. Âèìîãè: áàæàííÿ ïðàöþâàòè, ïîðÿäí³ñòü, áàæàíî ÄÐ â òîðã³âë³, â³ê 18-35 ðîê³â, æ³íêà, ãð. ðîá. — ïîòèæíåâèé. Ç/ï âèñîêà (ïîòèæíåâà).

ò. 093-750-56-65

Ïðîäàâöÿ-êàñèðà, ïðèéìàëüíèêà òîâàðó, â ñóïåðìàðêåò, ÇÏ 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.» Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà (á³æóòåð³ÿ), æ³íêà, â³ê 20-30 ðîê³â, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ç/ï â³ä 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÀ,

Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà â ìàãàçèí ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, ÷îëîâ³ê, 20-30 ð., âàíòàæíèêà. Êîíòàêòè: 098-075-84-73 Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà, â³ê 18-35 ð., ÃÐ ïîçì³ííèé, ïðîäàâöÿ â ìàãàçèí, ïðîäîâîëü÷à ãðóïà òîâàð³â. Êîíòàêòè: 050-268-13-38 Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà, ÄÐ áàæàíî, â³ê äî 30 ðîê³â, ç/ï - ñòàâêà + %. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð»

Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà, ç íàâèêàìè øèòòÿ, â³ê 25-35 ð., êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü. Êîíòàêòè: 067-371-20-30 Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà, êîìï’þòåðíà òåõí³êà, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ÷îëîâ³ê, â³ê 20-30 ðîê³â. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Ïðîåêò-ìåíåäæåðà íà ï³äïðèºìñòâî, ÂÎ òåõí³÷íà, çíàííÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè íà âèñîêîìó ð³âí³, çàðïëàòà â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.» Ðåâ³çîðà, çíàííÿ áóä. ìàòåð³àë³â, âëàñíå àâòî, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 067-495-30-02 Ðåâ³çîðà, ÷îëîâ³ê, â³ê äî 30 ðîê³â, ÂÎ (îáë³ê ³ àóäèò), ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ðîçãëÿíåìî ñòóäåíòà îñòàííüîãî êóðñó. Êîíòàêòè: 050-955-72-46

Ðåã³îíàëüíîãî ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó ïðîìèñëîâèõ òîâàð³â, áàæàíî ÂÎ. Êîíòàêòè: 067-514-80-80 гåëòîðà â àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³, áàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè â òîðã³âë³, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, âì³ííÿ ïðàöþâàòè íà ðåçóëüòàò, ââ³÷ëèâ³ñòü, áàçîâå çíàííÿ ÏÊ, ãðàô³ê ðîáîòè òà çàðîá³òíà ïëàòà ïðè ñï³âáåñ³ä³ Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 067-631-88-89, 093-710-74-43, 78-00-88 гåëòîðà, ÄÐ ì³í³ìàëüíèé, ÷îë./ æ³íêà 20-30 ðîê³â. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 гºëòîðà â àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³, ïîì³÷íèêà äèðåêòîðà, ÂÎ, ÏÊ. Êîíòàêòè: 050-268-13-38 гçíîðîáî÷îãî, íà ñòð³÷êîâó ïèëîðàìó, ÇÏ âèñîêà, êîìïëåêòóâàëüíèêà-âàíòàæíèêà, ô³çè÷íî ñèëüí³ õëîïö³, 18-38 ð., ÇÏ 2000 ãðí., îõîðîííèêà íà çàâîä, äî 55 ð., ÇÏ 1200 ãðí., âîä³ÿ íà ÃÀÇ-53, ÄÐ, ÇÏ 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 098-745-04-52

Ñï³âðîá³òíèêàì, áàæàíî ÂÎ, â³ëüíèé ÷àñ, 3 ãîä. — â³ä 1445 ãðí./ì³ñ., 7 ãîä. — â³ä 3100 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: 099-220-58-85 Ñòàðøîãî êàñèðà, áàæàíî ÄÐ íà àíàëîã³÷í³é ïîñàä³, Ç/Ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Ñòàðøîãî êàñèðà, ÄÐ â³ä 2 ðîê³â, îáîâ’ÿçêîâî, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Ñòàðøîãî îïåðàòîðà ÏÊ, ÄÐ ç âèïèñêè íàêëàäíèõ, áàæàíî çíàííÿ 1Ñ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Ñòîëÿðà, ÄÐ (êîðïóñí³ ìåáë³), ôàðáóâàëüíèêà äâåðåé, ÄÐ, îááèâà÷à òêàíèíîþ ì³êðîàâòîáóñ³â, ìîæëèâî áåç ÄÐ, âîä³ÿ, êàò. «Å», ëîã³ñòà, ÄÐ (òðàíñïîðòíà òà ñêëàäñüêà ëîã³ñòèêà), ç/ï 3500 ãðí., âàíòàæíèêà, õëîïåöü â³ä 18 ð., ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 066-261-22-39 Ñòîëÿðà, ÄÐ, ÇÏ 2500 ãðí., ïðàö³âíèêà â ñòîëÿðíèé öåõ, áåç ÄÐ, â³ä 20 ð., ïðàö³âíèêà â ðîçñàäíèê, ÇÏ 1500 ãðí., âîä³ÿ, êàò. «Â», «Ñ», ïî ì³ñòó, êàò. «Ä», ïî Óêðà¿í³, ñòîðîæà, ÃÐ í³÷/2, ÇÏ 1200 ãðí., ïðàö³âíèêà äëÿ êîïàííÿ äà÷³, ÇÏ âèñîêà. Êîíòàêòè: 063-821-56-83 Ñòîëÿðà, ÄÐ, ïàêóâàëüíèêà, êîìïëåêòóâàëüíèêà, òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà (ïðîäóêòîâà ãðóïà òîâàð³â), ìîæëèâî ç âëàñíèì àâòî òà áåç, ÄÐ. Êîíòàêòè: 050-268-13-38

Ñòîëÿðà, ç äîñâ³äîì ðîáîòè òà äîïóñêîì äî ïðîìèñëîâèõ âåðñòàò³â, ð³çíîðîáî÷èõ â äåðåâîîáðîáíèé öåõ. Êîíòàêòè: 066-080-07-90 Ñòîëÿðà, òåñëÿðà, ìóëÿðà, ïîêð³âåëüíèêà, íà áóä³âåëüíó ô³ðìó, ÄÐ. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.» Ñòîëÿðà. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Ñòóäåíòàì çàî÷íî¿ òà äåííî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ, ïîñò³éíèé çàðîá³òîê. Êîíòàêòè: 096-174-15-47 Ñóïåðâàéçåðà, (ïðîäóêòè), ÄÐ, íàÿâí³ñòü âëàñíîãî àâòî. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Òåñëÿðà, ïîêð³âåëüíèêà. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Òåõí³êà ç îáñëóãîâóâàííÿ êàâîâèõ àâòîìàò³â, ÷îëîâ³ê, â³ê 22-35 ðîê³â. Âëàñíå àâòî, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Òåõí³êà ç îáñëóãîâóâàííÿ êàâîâèõ àâòîìàò³â, ÷îëîâ³ê, âëàñíå àâòî, îñâ³òà – ðàä³îìåõàí³êà. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

гçíîðîáî÷îãî, ÷îëîâ³êè íà áóä³âíèöòâî, îõîðîíöÿ, âàíòàæíèêà, â³ä 18 ð. Êîíòàêòè: 050-268-13-38

Òåõíîëîãà (êîíäèòåð, õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè), ÄÐ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Ðîá³òíèêà äëÿ ïîäð³áíåííÿ êóêóðóäçè íà êðó ï ó. Êîíòàêòè: 050-378-59-66

Òîðã³âåëüíà îðãàí³çàö³ÿ â³çüìå íà ðîáîòó ìåíåäæåðà ç³ çáóò ó. Êîíòàêòè: 067-361-07-07

Ðîá³òíèêà íà ï³äïðèºìñòâî, ÄÐ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð»

Äëÿ ìîëîäî¿ íåçàì³æíüî¿ æ³íêè, â³ê 18-25 ð., ç ìóçè÷íîþ, õóäîæíüîþ, ìåäè÷íîþ, âèùîþ ïåäàãîã³÷íîþ (â÷èòåëüêà àíãë. ìîâè) îñâ³òîþ, ñåêðåòàðÿ (òîðãîâî-êóë³íàðíà), áóä³âåëüíà (ìàëÿðí³ ðîáîòè), äîïîìîãà ïî ãîñïîäàðñòâó, äîãëÿä çà ñòàðøîþ ëþäèíîþ, ôîòîìîäåë³. Êîíòàêòè: 093-740-28-92 Ñåêðåòàðÿ, çíàííÿ êàäð³â, â³ê äî 35 ðîê³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02

Òîðãîâîãî àãåíòà, ÄÐ, íàÿâí³ñòü àâòî ³ áåç, ÇÏ â³ä 3500+áåíçèí+àìîðòèçàö³ÿ +âèòðàòè íà òåëåôîíí³ ðîçìîâè, ìåð÷åíäàéçåðà (êîíäèòåð), ä³â÷èíà, â³ä 20 ð., áåç àâòî, ÇÏ 3000 ãðí., ñóïåðâàéçåðà, ÄÐ, ÇÏ 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-725-37-31 Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, (àëêîãîëü), ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, íàÿâí³ñòü âëàñíîãî àâòî. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46 Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, (êîíäèòåð), ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, íàÿâí³ñòü âëàñíîãî àâòî. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Êîíòàêòè:

Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, (ïîáóòîâà õ³ì³ÿ), ÄÐ â³ä 0,5 ðîêó, âëàñíå àâòî íåïîòð³áíå. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Ñèñòåìíîãî àäì³í³ñòðàòîðà, çíàííÿ 1 Ñ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, (ïîáóòîâà õ³ì³ÿ), ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, íàÿâí³ñòü âëàñíîãî àâòî. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Ñåêðåòàðÿ. 096-174-15-47

Ñëþñàðà ïî ðåìîíòó âèðîáíè÷îãî îáëàäíàííÿ, ÄÐ, íà ï³äïðèºìñòâî. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.» Ñîðòóâàëüíèêà íà ñêëàä ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿, ÇÏ 1500-2000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.» Ñïåö³àë³ñòà øèðîêîôîðìàòíîãî äðóêó, ÄÐ, çíàííÿ ãðàô³÷íèõ ïðîãðàì, ç/ï 3000-4000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.» Ñîðòóâàëüíèêà, íà ñêëàä, ÷îë., æ³í., äî 45 ð. (ñêëîòàðà), âàíòàæíèêà (ë³ñîìàòåð³àëè), ïðàö³âíèêà äëÿ ïðîêàòó äèòÿ÷èõ ìàøèíîê (ëþáîâ äî ä³òåé), ÃÐ ïîçì³ííèé, ç/ï 2500 ãðí., òàêñèñòà, ç ÄÐ, çíàííÿ ì³ñòà, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 098-745-04-52

47

ÐÎÁÎÒÀ... ² ÍÅ Ò²ËÜÊÈ

ç âëàñíèì àâòî.

Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, (ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ), ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, íàÿâí³ñòü âëàñíîãî àâòî. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46

Öåãåëüíèé çàâîä òåðì³íîâî ïðîâîäèòü íàá³ð ïðàö³âíèê³â íà ñåçîííó ðîáîòó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè: òåõíîëîãà, åëåêòðîìåõàí³êà, ñëþñàðÿ, åëåêòðîãàçîçâàðíèêà, âèïàëþâà÷à, ñàä÷èêà, âîä³ÿ, òðàêòîðèñòà, åêñêàâàòîðíèêà, ï³äñîáíîãî ïðàö³âíèêà, ôîðìóâàëüíèêà (æ³íêè). Êîíòàêòè: 097-508-40-89

ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÀ ç àâòî òà áåç àâòî, âîä³ÿ êàò. «Â», «Ñ»,

ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ, ÑÓÏÅÐÂÀÉÇÅÐÀ, ò. 26-64-09, 26-64-27, 76-06-40 Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, 20-35 ð., ïðîäîâîëü÷à ãðóïà òîâàð³â, åêñïåäèòîðà, 20-40 ð., ÄÐ. Êîíòàêòè: 098-075-84-73 Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, áåç ÄÐ, ç àâòî àáî áåç, ìåð÷åíäàéçåðà (ïîáóòîâà õ³ì³ÿ), êàñèðà íà îô³ñ, øâèäêèé äðóê, çíàííÿ ÏÊ, ÇÏ 1500 ãðí., òåõíîëîãà íà âèðîáíèöòâî, ÄÐ, êîíäèòåðà, ÄÐ, äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà, ÇÏ âèñîêà. Êîíòàêòè: 096-725-37-31

Áóõãàëòåðà, çà ñóì³ñíèöòâîì, ÄÐ, ÏÊ, 1:Ñ Áóõãàëòåð³¿, ð³çí³ ôîðìè îïîäàòêóâàííÿ. Êîíòàêòè: 099-011-80-03

7.2. Íàâ÷àííÿ

Âèõîâàòåëÿ, ãóâåðíàíòêè äëÿ ä³òåé 1-5 êëàñ³â. Ïðîôåñ³éíà äîïîìîãà ó âèêîíàíí³ äîìàøí³õ çàâäàíü, ñóïðîâ³ä ä³òåé íà ãóðòêè, ïðîãóëÿíêè. ijâ÷èíà, â³ê 25 ð., ÂÎ ïåäàãîã³÷íà, ÄÐ 6 ðîê³â, ç/ï – äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-198-23-28

ïðîïîíóþ

Âîä³ÿ, ÄÐ 20 ð. (áåç îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ), çàêîðäîííèé ïàñïîðò. Êîíòàêòè: 066-798-84-89 Âîä³ÿ, º âëàñíèé áóñ, âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé, 9 ì³ñöü, äëÿ ÷îëîâ³êà, â³ê 30 ðîê³â. Êîíòàêòè: 050-804-02-06 Âîä³ÿ, êàò. «Â», «Ñ», «Å», ÄÐ 15 ð. Êîíòàêòè: 099-907-59-93 Âîä³ÿ, êàòåãî𳿠«Â», «Ñ», º âëàñíå àâòî. Êîíòàêòè: 096-625-25-70 Âîä³ÿ, êàòåãî𳿠«Â». Êîíòàêòè: 093-490-47-42 Âîä³ÿ, íàÿâí³ñòü ëåãêîâîãî àâòîìîá³ëÿ, ÂÀÇ-2104, ìîæëèâ³ ðàçîâ³ ïî¿çäêè. Êîíòàêòè: 067-735-25-82, 050-888-79-17

Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, âëàñíå ëåãêîâå àâòî, ìîæëèâî áåç ÄÐ, àâòîìèéíèêà, â³ê 18-35 ð., ÃÐ ïîçì³ííèé, âàíòàæíèêà. Êîíòàêòè: 098-075-84-73

Äîìîãîñïîäàðêè àáî ³íøó ðîáîòó ç ÷àñòêîâî¿ çàéíÿò³ñòþ, æ³íêà, â³ê 30 ðîê³â. Êîíòàêòè: 78-89-90, 098-262-37-50

Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, ÄÐ, ç/ï â³ä 1100 ãðí. + %. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30,050-378-57-50,ÊÀ«Ïàðòíåð»

Å ëåêòðèêà, ÄÐ. Êîíòàêòè: 099-642-24-49, 26-55-26

Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, ÄÐ, íàÿâí³ñòü âëàñíîãî àâòî, ç/ï â³ä 2500 ãðí. + %. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, ç âëàñíèì àâòî òà áåç, ç/ï 2500-4000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, ïî ì³ñòó òà îáëàñò³, ÷îëîâ³êè, â³ê äî 30 ðîê³â, çàðïëàòà 2000-3000 ãðí. Êîíòàêòè: 063-668-43-90, 099-236-21-61, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.» Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, ðîáîòà â ì. Ëóöüêó òà îáëàñò³, åêñïåäèòîðà, 3 ÷îë., êóð’ºðà, 4 ÷îë., ç/ï â³ä 2400 ãðí. Êîíòàêòè: 096-174-15-47

ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÀ, õëîïåöü, â³ê äî 25 ðîê³â, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ïðàâà âîä³ÿ, ìîæëèâî áåç ÄÐ, â³äðÿäæåííÿ.

ò.26-47-99 Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà-âîä³ÿ, ç âëàñíèì àâòî («ìàëîë³òðàæêà», ãàç), ç/ï â³ä 2700 ãðí.+ ïàëèâî, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâèé, íàâ÷àííÿ. Êîíòàêòè: 093-800-10-39 Ôàðìàöåâòà, ïðîâ³çîðà, â àïòåêó, ÄÐ. Êîíòàêòè: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41, ÊÀ «Âîë. êàäð. ðåñ.»

Ôàñóâàëüíèêà â ì. Êè¿â, (ôàñóâàííÿ òîâàðó), â³ê 18-55 ðîê³â, âàõòîâèé ìåòîä, ïîòèæíåâèé, ç/ï 345 ãðí./äåíü, ãóðòîæèòîê. Êîíòàêòè: 093-517-91-62 Ôîðìóâàëüíèêà ò³ñòà, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ãð. ðîá. ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02

Õàòíüî¿ ïðàö³âíèö³, ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü, ïîðÿäí³ñòü,ç/ï 200 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 095-851-32-16, 067-876-49-35 Õóäîæíèêà-äèçàéíåðà, ÄÐ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Øâà÷êè, áåç ÄÐ, ïåðóêàðÿ, êîñìåòîëîãà, ç ÄÐ, ìàñàæèñòà. Êîíòàêòè: 098-075-84-73 Øâà÷êè, ìîæëèâî áåç ÄÐ, êîñìåòîëîãà, ïåðóêàðÿ, ìàí³êþðíèö³, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 095-568-28-29 Øåô-êóõàðÿ, êóõàðÿ, ÄÐ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, ÊÀ «Ïàðòíåð» Þðèñòà, ÄÐ â³ä 2 ð., ÂÎ, (ñóäè, ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíà ä³ëÿüí³ñòü), â³ê äî 40 ð., ïîì³÷íèêà þðèñòà, ç/ï 4000 ãðí., ìåíåäæåðà ç ïîñòà÷àííÿ, ç/ï âèñîêà, ïîì³÷íèêà íîòàð³óñà, ÄÐ, ÂÎ, ãð. ðîá. 9.00-18.00, ç/ï 4200 ãðí. Êîíòàêòè: 066-261-22-39

Ç ó÷íÿìè ïî÷àò. êëàñ³â ç ï³äãîòîâêè äîì. çàâäàíü ç óñ³õ ïðåäìåò³â, ÂÎ, ïåäàãîã³÷íà. Êîíòàêòè: 71-23-92, 050-622-46-97 Çâàðíèêà, ïîãîäèííà îïëàòà ïðàö³. Êîíòàêòè: 093-638-02-78 ²íæåíåðà, ìåíåäæåðà, ñóïåðâàéçåðà. Êîíòàêòè: 096-715-42-19, (03344) 2-36-14 Ìàñàæèñòà. Êîíòàêòè: 095-891-10-61 Íÿí³, â³ê 43 ðîêè, º îñâ³òà, ÄÐ, ãàðàíòóþ ïîðÿäí³ñòü. Êîíòàêòè: 28-54-96 Íÿí³, ÄÐ. Êîíòàêòè: 050-438-18-44 Íÿí³, íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü àáî òèæäåíü, º ÄÐ. Êîíòàêòè: 098-945-65-49 Íÿí³, íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, äëÿ âèõîâàòåëÿ ç âåëèêèì ïåäàãîã³÷íèì äîñâ³äîì ðîáîòè, ïðèãîòóâàííÿ óðîê³â, ñóïðîâ³ä íà ãóðòêè. Êîíòàêòè: 095-420-92-75 Îïåðàòîðà, äèñïåò÷åðà, ìåíåäæåðà, íà äîìàøíüîìó òåëåôîí³. Êîíòàêòè: 050-990-07-33 Ïî äîãëÿäó çà ëþäüìè ïîõèëîãî â³êó, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-991-31-37, 095-677-22-15 Ïðèáèðàëüíèö³ íà äîìó, ìîæëèâî äîãëÿä çà äèòèíîþ, ç 9.00 äî 12.00, æ³íêà, â³ê 50 ð., â³äïîâ³äàëüíà. Êîíòàêòè: 050-371-52-94

Ïðèáèðàëüíèö³, íà íåïîâíèé ðîáî÷èé ðîáî÷èé äåíü, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. Êîíòàêòè: 095-347-74-94 Ïðîäàâöÿ ïðîìèñëîâèõ òîâàð³â íà Çàâîêçàëüíîìó ðèíêó, äëÿ æ³íêè, â³ê 45 ð. Êîíòàêòè: 25-99-29 Ðåã³îíàëüíîãî, àáî òåðèòîð³àëüíîãî ìåíåäæåðà. Êîíòàêòè: 095-700-00-70

Áóäü-ÿêó, íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 099-052-45-59 Áóõãàëòåðà, ÂÎ, 1Ñ, âåðñ³ÿ 7:7, 8:2, ÄÐ 6 ð. Êîíòàêòè: 097-100-53-15, 095-203-85-30, Îëüãà Áóõãàëòåðà, ÄÐ 3 ð. (çàãàëüíà ñèñòåìà îïîäàòêóâàííÿ, îïòîâà òà ðîçäð³áíà òîðã³âëÿ, åêñïîðò). Êîíòàêòè: 097-636-75-00

Âèêîíóþ ðåôåðàòè, êîíòðîëüí³, êóðñîâ³, äèïëîìí³ ðîáîòè íà çàìîâëåííÿ. ª ãîòîâ³ ðîáîòè. Ñêàíóâàííÿ, äðóê, íàá³ð. Øâèäêî, ÿê³ñíî, ïîì³ðíà ö³íà. Êîíòàêòè: 23-90-24, 098-832-10-00, 066-308-20-62, Òàíÿ Äèïëîìíó ðîáîòó ç òðóäîâîãî ïðàâà. Êîíòàêòè: 067-289-24-20

Ðåïåòèòîðñòâî ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè äëÿ ó÷í³â ìîëîäøèõ òà ñåðåäí³õ êëàñ³â, 1-é óðîê áåçêîøòîâíî. Êîíòàêòè: 099-311-70-10

Ðåïåòèòîðñòâî ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè, äëÿ ó÷í³â ìîëîäøèõ ³ ñåðåäí³õ êëàñ³â. Ïåðøèé óðîê áåçêîøòîâíî. Êîíòàêòè: 099-311-70-10, 72-96-05 Ðåïåòèòîðñòâî ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè. ßê³ñíî. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-771-12-72, Þë³ÿ Ðåïåòèòîðñòâî ç àíãë³éñüêî¿, ïîëüñüêî¿, í³ìåöüêî¿ ìîâ. Âîêîíóþ ïåðåêëàäè, êîíòðîëüí³ ðîáîòè. Êîíòàêòè: 050-238-24-37 Ðåïåòèòîðñòâî ç ³ñïàíñüêî¿ ìîâè, âèùà îñâ³òà, ìîâíà ïðàêòèêà â ²ñïàí³¿. Êîíòàêòè: 050-777-89-61, Îëåíà Ðåïåòèòîðñòâî ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè (5-11 êëàñè), ÇÍÎ, åêçàìåí (9 êëàñ), ïåðåêàç (11 êëàñ). Êîíòàêòè: 066-730-92-95 Ðåïåòèòîðñòâî ç ô³çèêè, ìàòåìàòèêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Êîíòàêòè: 097-742-68-69 Ðåïåòèòîðñòâî òà âèêîíàííÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ ç àíãë. ìîâè. Êîíòàêòè: 066-910-70-97 Óðîêè àíãë³éñüêî¿ ìîâè âäîìà, äëÿ ä³òåé, äîðîñëèõ, ñòóäåíò³â ÂÓdzâ. ϳäãîòîâêà äî ÇÍÎ òà âè¿çäó çà êîðäîí. Åôåêòèâíà ïðèêëàäíà ìåòîäèêà. Êîíòàêòè: 093-808-71-01, (0332) 73-53-34, www.etna-school.com.ua

Äëÿ æ³íêè, ÂÎ òåõí³÷íà, çíàííÿ ÏÊ, ÄÐ (êàäðîâå ä³ëîâîäñòâî, ìåíåäæåð ç³ çáóòó), ³íâàë³äí³ñòü 3 ãðóïè, åíåðã³éíà, àêòèâíà. Êîíòàêòè: 050-667-77-89 Äëÿ ä³â÷èíè, â³ê 22 ð., ÂÎ (ñïåö³àëüí³ñòü «õ³ì³ê»). Êîíòàêòè: 097-849-61-61 Äëÿ õëîïöÿ, â³ê 28 ð. Êîíòàêòè: 093-995-89-84 Ëåãêó, ìîæíà òàêîæ ó âèõ³äí³ äí³, äëÿ õëîïöÿ, ³íâàë³ä 2 ãð., ç/ï 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 095-706-13-71, 096-263-59-93

Ñåêðåòàðÿ, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íà îñâ³òà, ä³â÷èíà, 18 ð. Êîíòàêòè: 096-782-02-98 Ñòîëÿðà. Êîíòàêòè: 066-125-50-05 Ñòîðîæà, ÷îëîâ³ê, â³ê 35 ðîê³â. Êîíòàêòè: 78-89-90, 098-262-37-50 Ñòîðîæà. Êîíòàêòè: 099-642-24-49, 26-55-26 Þðèñòà, ïîì³÷íèêà (çàñòóïíèêà) êåð³âíèêà, îñâ³òà âèùà þðèäè÷íà, äîñâ³ä ðîáîòè á³ëüøå 7 ðîê³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 099-274-62-80

øóêàþ ðîáîòó Áóäü-ÿêó, º âëàñíèé áóñ Ôîëüêñâàãåí LT-35. Êîíòàêòè: 066-262-63-62

Àíãë³éñüêà, í³ìåöüêà, ïîëüñüêà, ãîëëàíäñüêà, ³òàë³éñüêà, ³ñïàíñüêà, ôðàíöóçüêà ìîâè: âèêëàäàííÿ â ì³í³-ãðóïàõ (229ãðí./ì³ñÿöü), ³íäèâ³äóàëüíî, áåçêîøòîâí³ á³áë³î-, àóä³î-, â³äåîòåêà; ï³äãîòîâêà äî åêçàìåí³â IELTS, TOEFL, B1, DAF, ïåðåêëàäè. Êîíòàêòè: (0332)29-48-80, 095-654-40-12, 093-638-80-11

Ùîá ïîäîáàòèñÿ ä³â÷àòàì, ïîòð³áíî áóòè ðîçóìíèì, êðàñèâèì ³ áàãàòèì. Àáî áóòè êîòîì.

Перший урок та мовні клуби БЕЗКОШТОВНО!


48

¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ Â ÍÎÌÅÐ 1.1. Êâàðòèðè ïðîäàì 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó, âóë. Êîíÿê³íà, 35,1 êâ. ì, 9 ïîâåðõ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâ³ äâåð³, ë³÷èëüíèêè âîäè, ìîæëèâèé îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ïåðåäì³ñò³. Êîíòàêòè: 093-769-67-92 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 3/9, ö, 43 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, çäà÷à áóäèíêó — 1 êâàðòàë 2012 ð. Êîíòàêòè: 093-348-33-66 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é, 9 (á³ëÿ ïåðóêàðí³ «Îëüâ³ÿ»), 1/5, ö, 30 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, ï³ä êîìåðö³éí³ ö³ë³. Âëàñíèê. Ö³íà: 32000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-750-11-85 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 20 à. Êîíòàêòè: 050-248-79-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 5/5, ö, 30 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-653-58-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ². Ôðàíêà, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, çäà÷à áóäèíêó — 1 êâàðòàë 2012 ð. Êîíòàêòè: 066-172-01-19 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîïåíà, 1/5, 46 êâ. ì, â³êíà âèõîäÿòü íà äîðîãó, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. Ö³íà: 39000 ó.î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-653-58-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïîëîãîâîãî áóäèíêó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Òåðì³íîâî . Êîíòàêòè: 099-442-25-58 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çäà÷à áóäèíêó — 1 êâàðòàë 2012 ð. Êîíòàêòè: 097-517-65-18 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 1/5, ö, 58 êâ. ì, íîâèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 38600 ó. î. Êîíòàêòè: 066-172-01-19 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîâåëüñüê³é (ð-í ñïèðòçàâîäó), 64,4 êâ. ì, ï³ä êîìåðö³éíó ä³ÿëüí³ñòü. Êîíòàêòè: 099-366-84-54, 095-574-12-52 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìàçåïè, 4. Êîíòàêòè: 050-248-79-47

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 1/5, 60 êâ. ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 068-139-43-12 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 1/3, 70 êâ. ì, êîìóí³êàö³¿, ðåìîíò. Ö³íà: 65000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-135-44-52 ʳìíàòó â ãóðòîæèêó íà á-ð³ Äðóæáè Íàðîä³â, 2/9, 12.5 êâ. ì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-544-32-53

êóïëþ 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 050-861-28-11, 050-522-98-72

1-, 2-ê³ìíàòíó êâà ðòèðó. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-442-25-58 2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áàæàíî â ð-í³ ËÏÇ. Êîíòàêòè: 050-653-58-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-210-95-00

çäàì 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 099-442-25-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, íîâîáóäîâà, äîðîãèé ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, íîâà ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 099-733-08-67 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì Òàì», àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 099-733-08-67

³çüìó íà êâàðòèðó 1 ä³â÷èíó, ïðîæèâàííÿ áåç ãîñïîäèí³. Êîíòàêòè: 063-817-47-03 ³çüìó íà êâàðòèðó 2 ä³â÷àò, àáî õëîïö³â-ñòóäåíò³â. Ö³íà: ïî 250 ãðí. Êîíòàêòè: 050-848-56-52 ³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó, ð-í ãîòåëþ «Ëó÷åñüê», ïðîæèâàííÿ áåç ãîñïîàäàð³â. Êîíòàêòè: 050-293-78-73, 097-239-34-15 ³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó. Êîíòàêòè: 095-471-55-14 ³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èí ó. Êîíòà êòè: 066-047-01-10, 72-12-27 ³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ, ð-í ËÏÇ. Êîíòàêòè: 050-263-73-11 Êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 10, äëÿ õëîïöÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, íà ï³äñåëåííÿ â îêðåìó ê³ìíàòó. Êîíòàêòè: 23-65-90 Êâàðòèðó íà âóë. Íàëèâàéêà, äëÿ ñòóäåíòà-çàî÷íèêà. Êîíòàêòè: 095-425-79-65, 23-60-25 Êâàðòèðó, äëÿ ñòóäåíòêè-ïåðøîêóðñíèö³. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 067-598-96-85, 063-682-52-01

ʳìíàòó â ïðèâàòíîìó áóäèíêó, âóë. Ëîìîíîñî âà, ð-í Êðàñíå, äëÿ õëîïö³â, áåç ãîñïîäàð³â. Êîíòàêòè: 099-723-87-79 ʳìíàòó â ð-í³ øêîëè ¹ 5, ïðàöþþ÷ó ä³â÷èíó. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 050-154-14-10, Ðóñëàíà ʳìíàòó, äëÿ 2 ñòóäåíò³â, àáî ñòóäåíòîê. Êîíòàêòè: 096-800-05-03

âèíàéìó 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç ìåáëÿìè, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 099-442-25-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó àáî ê³ìíàòó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, äëÿ æ³íêè ç äèòèíîþ. Êîíòàêòè: 095-177-96-51, Âàëÿ 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà, äëÿ ñ³ì’¿, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Êîíòàêòè: 095-149-47-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, äëÿ ïðàöþþ÷èõ ä³â÷àò, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 098-707-35-66, Ñâ³òëàíà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áàæàíî â öåíòð³ ì³ñòà, íåäîðîãî. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 096-820-49-44, 066-142-63-06 ʳìíàòó ç ãîñïîäèíåþ, äëÿ äâîõ ä³â÷àò. Êîíòàêòè: 095-913-67-36

1.2. Æèòëîâ³ áóäèíêè ïðîäàì 3-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ñâ³òÿçü, ð-í çàòîêè Ëóêà, 170 êâ. ì, 10 ñîòîê, 50 ì äî âîäè, ºâðîðåìîíò, ñâ³òëî, âîäà. Ö³íà: 150000 ó. î. Êîíòà êòè: 093-769-67-92 Áóäèíîê â ñ. Ïðèëóöüêå, 45 êâ. ì, áåç çðó÷íîñòåé, ëüîõ, ñàðàé, ñâåðäëîâèíà, ïîðó÷ ãàç, 20 ñîòîê. Ö³íà: 28000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-028-50-56 Áóäèíîê â ñ. Ïðèëóöüêå, íîâîáóäîâà, 80 % ãîòîâíîñò\ò³, 15 ñîòîê. Ö³íà: 70000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 050-653-58-91 Áóäèíîê â ñ. Ñîêèðè÷³, öåíòð ñåëà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. ãàðàæ, ëüîõ. êîëîäÿçü, ãàç ïîðó÷, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê, ìàãàçèí. Êîíòàêòè: 050-907-10-70 Áóäèíîê â ñìò. Îëèêà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ãàç, 12 ñîòîê, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 25-43-74 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. ×àðóê³â, 2 ê³ìíàòè, âàííà, êóõíÿ. òóàëåò, êàíàë³çàö³ÿ, ñàäîê, ãàç, 50 ñîòîê. Ö³íà: 17000 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 066-195-34-76

×àñòèíó áóäèíêó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 2 ê³ìíàòè, ÷àñòêîâ³ çðó÷íîñò³, íåçàâåðøåíà äîáóäîâà, 3 ñîòêè. Ö³íà: 30000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-653-58-91

çäàì 1/2 áóäèíêó â öåíòð³ ì³ñòà, íà òðèâàëèé òåðì³í, äëÿ õîðîøèõ ëþäåé. Êîíòàêòè: 050-678-81-96

Ïðèâàòèçîâàíèé öåãëÿíèé ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Àâ³àòîð», º ï³äâàë. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 32000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-718-35-38

Áëÿõó, îöèíêîâàíó. Êîíòàêòè: 099-425-03-43

Öåãëÿíèé ãàðàæ â ð-í³ àâòîêîëîíè. Êîíòàêòè: 066-088-15-17

Êåðàìçèò, ùåá³íü. Êîíòàêòè: 050-568-83-24

êóïëþ Ìåòàëåâèé ãàðàæ, ðîçá³ðíèé, áåç ì³ñöÿ. Êîíòàêòè: 095-890-35-46

1.3. Äà÷³, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

1.5. Ïðèì³ùåííÿ

ïðîäàì

ÍÅÆÈÒËÎÂÅ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß

Äà÷íèé áóäèíîê íà ìàñèâ³ «Êàëèíà», âîäà, äåðåâà, àêò íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Êîíòàêòè: 099-518-79-04, 76-77-06 Äà÷íèé áóäèíîê íà ìàñèâ³ «Ïðîì³íü», öåãëÿíèé, 40 êâ. ì, âîäà, ñâ³òëî, îãîðîæà, ï³÷. Êîíòàêòè: 099-518-79-04, 76-77-06

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ñâ³òÿçü, ð-í çàòîêè Ëóêà, 8 ñîòîê, ö³íà 3000 ó. î./ñîòêà, òà 10 ³ 12 ñîòîê, ö³íà 2000 ó. î./ñîòêà. Ñîñíîâèé ë³ñ. Êîíòàêòè: 093-169-67-92 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áàê³âö³, 0,25 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-949-06-21 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áàê³âö³, 0,25 ãà, ñ³ëüñüêî-ãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-949-06-21 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 24 ñîòêè. Êîíòàêòè: 095-578-47-00, 74-40-85 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, 0,16 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 095-574-43-38 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà (ð-í íîâèõ çàáóäîâ), 12 ñîòîê. Êîíòàêòè: 099-750-74-09

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãîëèø³â, 22 ñîòêè, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 099-724-46-80, 26-17-05 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîìàí³â, 25 ñîòîê, áóäèíîê, ãàç, ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 066-473-93-12 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîìàí³â, 40 ñîòîê, äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, 34,4 êâ. ì, ãàç, âîäà. Êîíòàêòè: 050-932-59-00

ò. 050-378-34-35

2.5. Ñàíòåõí³êà, îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ãàç

ÍÅÆÈÒËÎÂÅ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß â ð-í³ ÒÖ «Íîâà ë³í³ÿ», â ì. Ëóöüêó, 138 êâ. ì.

ò. 050-378-34-35

4-êîíôîðêîâó ãàçîâó ïëèòó. Êîíòàêòè: 050-522-98-72, 29-45-02

çäàì

Ãàçîâèé áàëîí, ºìí³ñòþ 11 ë. Êîíòàêòè: 24-39-31

ôóíäàìåíòè, âêëàäàííÿ öåãëè, áëîê³â, øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, ôàðáóâàííÿ, ã³ïñîêàðòîí, åëåêòðèêà.

ò. 095-031-72-41, 098-582-07-42 Âñ³ âèäè âíóòð³øí³õ ðîá³ò: ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ñàíòåõí³êà, îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øïàêë³âêà, øòóêàòóðêà òà ³íøå. Êîíòàêòè: 066-350-40-48 ªâðîðåìîíò, âñ³ âèäè âíóòð³øí³õ ðåìîíòíèõ, åëåêòðîìîíòàæíèõ ðîá³ò. Êîíòàêòè: 096-399-38-44 Ðåìîíò òà îçäîáëåííÿ ïðèì³ùåíü, êâàðòèð. Êîíòàêòè: 095-484-65-79, 050-378-72-76

3.1. Ìåáë³ òà ³íø³ ïðåäìåòè ³íòåð’ºðó ïðîäàì 1,5-ñïàëüíå ë³æêî, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 72-46-40, 095-538-52-98 2-äâåðíó øàôó ç àíòðåñîëÿìè. Êîíòàêòè: 095-578-47-00 3-äâåðíó øàôó, ç àíòðåñîëÿìè, 2 òóìáè. Êîíòàêòè: 050-926-22-82, 28-43-10 4-äâåðíó øàôó ç àíòðåñîëÿìè. Êîíòàêòè: 77-13-86

 ÎÐÅÍÄÓ îô³ñí³ (ºâðîðåìîíò) òà ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Êîâåëüñüê³é.

Ãàçîâ³ áàëîíè, áàëîí, çàïðàâëåíèé êèñíåì, 150 àòì. Êîíòàêòè: 25-43-74

Ãàðí³òóð, â-âà Ïîëüùà, õîðîøèé ñòàí, á/â. Ö³íà: 8000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-611-43-45, 050-547-07-90

ò. 050-378-34-35

Ãàçîâó êîëîíêó, ç äîñòàâêîþ. Êîíòàêòè: 097-645-13-78

Äâà 1-ñïàëüíèõ ë³æêà. Êîíòàêòè: 050-926-22-82, 28-43-10

Ãà çîâó ïëèòó, á/â. Êîíòàêòè: 050-438-12-97

Äèâàí-«ìàëÿòêî», âèøíåâîãî êîëüîðó, 2 êð³ñëà, 1 ðîçêëàäíå, á/â. Êîíòàêòè: 28-17-32

2.1. Áóä³âåëüí³ òà îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

Åëåêòðîäâèãóí, 3-ôàçíèé, 2,8 êÂò. Êîíòàêòè: 050-861-28-11, 050-522-98-72 Êàáîëêó äëÿ óù³ëüíåííÿ âåíòèë³â, çàñóâîê. Êîíòàêòè: 25-43-74

ïðîäàì

Êîíâåêòîðè, ãàçîâ³, á/â. Êîíòàêòè: 066-307-74-99

Áàëêè, äîâæèíà 5 ì. Êîíòàêòè: 050-829-59-47

Êîòåë, íà òâåðäå ïàëèâî, ãàç. Êîíòàêòè: 095-518-23-13

Âàïíî õëîðíå, 1 ì³øîê. Êîíòàêòè: 24-80-42

˳÷èëüíèê âîäè, íîâèé. Êîíòàêòè: 24-07-14

³êíà, äåðåâ’ÿí³, á/â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-543-45-60

Ìèéêó, õîðîøèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 050-438-12-97

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà áåðåç³ Õð³ííèöüêîãî âîäîñõîâèùà, 7 ñîòîê. Ö³íà: 1200 ó. î./ñîòêó, òîðã. Êîíòàêòè: 066-900-17-58

Äð³ò àëþì³í³ºâèé, ä³àìåòð 3 ìì, äëÿ çâàðþâàííÿ àðãîíîì, ïðîô³ëü, àëþì³í³ºâèé, øèðèíà 40 ìì. Êîíòàêòè: 25-43-74

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî (ïîáëèçó ÑÌ «Íàø êðàé»), 10 ñîòîê, 25õ40, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 15000 ó. î. Êîíòàêòè: 097-749-95-04

Çàìêè âð³çí³ òà íàêëàäí³, íîâ³, â-âî Ïðèáàëòèêà. Êîíòàêòè: 24-07-14

Ìåòàëåâèé ãàðàæ, áåç ì³ñöÿ. Êîíòàêòè: 063-227-45-15, 067-452-96-87

Âàííó, ÷àâóííà, á/â. Êîíòàêòè: 72-95-18

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÐÎÁÎÒÈ:

Ãàçîâèé êîòåë Æèòîìèð-Ì. Êîíòàêòè: 24-39-31

Êîíòàêòè:

Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Ñèíòåòèê», 55 êâ. ì, ç ï³äâàëîì. Ö³íà: 16000 ó. î. Êîíòàêòè: 099-055-07-70

ïðîäàì

Ñâèíàðíèê â ñ. Âåëèêèé Îêîðñüê, 30 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 550 êâ. ì, âîäà, ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 097-907-71-44

Äâåðíó êîðîáê ó. 093-253-24-23

ïðîäàì

Òîêàðíèé âåðñòàò 1 Ê, ³äåàëüíèé òåõí³÷íèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-940-25-24 Òðóáó, àçáåñòíî-öåìåíòíó, 100 ìì. Êîíòàêòè: 25-43-74

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â. ñ. Ñòàðèé Îçä³â, Ëóöüêîãî ð-íó, 25 ñîòîê, ï³äâåäåíå ñâ³òëî, äîêóìåíòè íà áóä ³ â í è ö ò âî áóä è í ê ó. Ê î í òà ê ò è : 096-994-33-16, 096-168-05-48

1.4. Ãàðàæ³, ê³îñêè

Åëåêòðîäðèëü, 600 âò, ïàòðîí 16 ìì. Êîíòàêòè: 25-43-74

â ð-í³ âóë. Øåâ÷åíêà òà Êîâåëüñüêî¿, 250 êâ. ì.

Êîíòàêòè:

Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Ìàÿê», 0,5 ñîòîê, º öåãëÿíèé áóäèíîê òà ï³ä’¿çä âàíòàæíèì àâòî. Ö³íà: 5000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-555-69-31, Àíäð³é

2.2. Áóä³âåëüí³ ³íñòðóìåíòè òà îáëàäíàííÿ ïðîäàì

ïðîäàì

áàëêîíí³.

Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. óðêà Ïîëîíêà, 5 êì â³ä Ëóöüêà, 10 ñîòîê. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 6900 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-328-04-46, 093-245-16-09

êóïëþ

Äâåð³, 76-05-87

Äîøêè (äðîâà), àáî îáì³íÿþ íà êàðòîïëþ ³ ìîðêâó. Êîíòàêòè: 26-65-60, 097-231-07-02, Íàòàøà

êóïëþ Êîòåë Ê×Ì-4-Ì, гâíå, òâåðäå ïàëèâî, íîâèé, àáî á/â. Êîíòàêòè: 098-503-63-39

2.6. Êàáåëüíîïðîâ³äíèêîâà ïðîäóêö³ÿ, åëåêòðèêà

Äèâàí-«ìàëÿòêî», á/â. Êîíòàêòè: 050-990-07-33 Äèòÿ÷å ì’ÿêå ë³æêî (òîï÷àí), õîðîøèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 050-611-43-45, 050-547-07-90 Æóðíàëüíèé ñò³ë, ëþñòðó. Êîíòàêòè: 050-103-27-96, 24-55-50 Æóðíàëüíèé ñòîëèê, á/â. Êîíòàêòè: 71-57-11 Æóðíàëüíèé ñòîëèê. Êîíòàêòè: 097-741-73-17 ˳æêî, ç ìàòðàöîì. Êîíòàêòè: 24-62-13 Ìåáë³, êóõîíí³, á/â. Êîíòàêòè: 050-813-73-32 Ìåòàëåâ³ ë³æêà. Êîíòàêòè: 24-39-31 Ì’ÿêå íåðîçêëàäíå êð³ñëî. Êîíòàêòè: 24-39-31 Ì’ÿêèé êóòî÷îê, ³äåàëüíèé ñòàí, á/â. Ö³íà: 4500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-611-43-45, 050-547-07-90 Ïðèõîæó, á/â. Êîíòàêòè: 099-305-82-52 Ïðèõîæó, äîâæèíà 2,30 ì, âèñîòà 2,15 ì. Êîíòàêòè: 097-751-98-01

²íñòðóìåíòè ñëþñàðí³, íîâ³. Êîíòàêòè: 24-07-14

ïðîäàì

Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ òðóáè, ä³àìåòðîì 15-20 ìì. Êîíòàêòè: 24-39-31

Åëåêðîäðèëü Áîø, íîâà. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 24-07-14

Ñò³ë-òóìáó, äëÿ øâåéíî¿ ìàøèíè. Êîíòàêòè: 098-597-44-82

Ïëèòè áåòîíí³, 12 øò. Êîíòàêòè: 093-881-34-80

Åëåêòðîùèòîâ³, 380 Âò, 220 Âò, ç âìîíòîâàíèì çàðÿäíèì ïðèñòðîºì. Êîíòàêòè: 25-43-74

Ñò³íêó Âîëèíü, äîâæèíà 4 ì,á/â, õîðîøèé ñòàí. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 71-59-62, 096-941-68-91

Ïë³íòóñè, äëÿ ï³äëîãè, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 75-05-36 Ïîäâ³éí³ äâåð³ ç êîðîáêîþ. Êîíòàêòè: 050-438-12-97 Òðóáè, çëèâí³, á/â. Êîíòàêòè: 050-199-15-13

Ðó÷íó äðèëü. Êîíòàêòè: 24-39-31

2.7. Áóä³âåëüí³, ìîíòàæí³, ðåìîíòí³ ðîáîòè òà äèçàéí

Öåãëó ÷åðâîíó òà á³ëó, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êåðàìçèò, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, áðèêåò, äðîâà. Âèâ³ç ïðîïîíóþ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó — Âêëàäàííÿ ïëèòêè, êàìåáåçêîøòîâíà. Êîíòàêòè: íþ, ëàì³íàòó. Âèêîíàííÿ âñ³õ 0 9 5 - 5 3 5 - 5 6 - 6 3 , âèä³â ºâðîðåìîíòó. Êîíòàêòè: 097-751-64-30 050-620-55-36

Ïðèõîæó. Êîíòàêòè: 050-578-47-95

Ñò³íêó Âîëèíü, êîðïóñíà, äîâæèíà 4 ì. Êîíòàêòè: 050-103-27-96, 24-55-50 Ñò³íêó, â-âà Ëóöüê, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-486-93-64 Òðåëüÿæ, õîðîøèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 050-438-12-97 Òóìáî÷êó, ï³ä òåëåâ³çîð. Êîíòàêòè: 050-243-17-03 Øàôó, òåìíî-âèøíåâîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 050-715-60-35

êóïëþ Êóõíþ, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 23-02-33


¹34, 8 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ Â ÍÎÌÅÐ

Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê, âèäàíèé ÂÍÓ ³ì. Ë. Óêðà¿íêè íà ³ì’ÿ ˳òâ³íîâî¿ Â³êòî𳿠Àíàòî볿¿âíè ââàæàòè âòðà÷åíèì. Êîíòàêòè: 098-832-66-66

Íîâèé äèïëîìàò, ÷îðíîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 24-39-31

ïðîäàì

2-êîë³ñíèé âåëîñèïåä, äëÿ äèòèíè â³êîì 5-7 ð. Êîíòàêòè: 095-210-95-00

Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê, âèäàíèé ËÍÒÓ íà ³ì’ÿ Ñóïàÿ ªâãåí³ÿ Ãåííàä³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Øê³ðÿíèé ïîðòôåëü, ÷îðíîãî êîëüî-ðó, â-âî Áîëãàð³ÿ. Êîíòàêòè: 24-39-31

Êîìï’þòåð Àòëîí, 2-ÿäåðíèé, îïåðàòèâíà ïàì’ÿòü 2 Ãö, â³äåî 512, â³í÷åñòåð 500, ìîí³òîð 22 äþéìè. Êîíòàêòè: 097-907-71-44

Âåñíÿíî-îñ³íí³é êîìá³íåçîí íà îâ÷èí³, â³ê 4-10 ì³ñÿö³â. Êîíòàêòè: 095-241-98-62

ïîâ³äîìëåííÿ

4.1. Êîìï’þòåðíà òåõí³êà

4.7. Äèòÿ÷³ òîâàðè

Êîìï’þòåð Ïåíò³óì-2, îïåðàòèâíà ïàì’ÿòü 256 Ãá, ïðîöåñîð 1,2 Ãö. Êîíòàêòè: 050-135-44-52 Íîóòáóê Acer, á/â, ³äåàëüíèé ñòàí, 2008 ð. Êîíòàêòè: 050-567-94-44

4.2. Çàñîáè çâ’ÿçêó ïðîäàì

ïðîäàì

Äèòÿ÷å àâòîìîá³ëüíå êð³ñëî, äëÿ äèòèíè äî 1 ð., õîðîøèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 050-611-43-45, 050-547-07-90 Äèòÿ÷å åëåêòðîë³æå÷êî, ðàö³þ «Ðàä³î-íÿíÿ». Êîíòàêòè: 050-702-89-35 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî, â õîðîøîìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-700-72-19 Äèòÿ÷å ë³æêî ç ìàòðàöîì, á/â. Êîíòàêòè: 050-611-43-45, 050-547-07-90

Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Íîê³ÿ-2600. Êîíòàêòè: 095-883-32-85

Äèòÿ÷å ë³æêî ç îáìåæóâà÷åì, áàëäàõ³íîì, ïîäóøêîþ, îä³ÿëîì òà êîêîñîâèì ìàòðàöîì. Êîíòàêòè: 050-591-36-31

Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Ñàìñóíã (òîíêèé êîðïóñ), àáî îáì³í íà ³íøèé. Êîíòàêòè: 050-135-44-52

Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä, 7-14 ð. Êîíòàêòè: 095-381-74-66, 25-76-23

Ìîá³ëüí³ òåëåôîíè íà 2-3 ñ³ìêàðòè, íîâ³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-205-19-29

Äèòÿ÷³ ìåáë³ Ãåðáîð. Êîíòàêòè: 050-611-43-45, 050-547-07-90

4.3. Ïîáóòîâà òåõí³êà

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó, çèìîâî-ë³òíÿ, äëÿ õëîï÷èêà, àáî ä³â÷èíêè, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-716-49-33

ïðîäàì

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó, òåìíî-çåëåíîãî êîëüîðó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-480-73-51, 74-00-94, ï³ñëÿ 14.00

Ìîðîçèëüíó êàìåðó, ãîðèçîíòàëüíà, äîâæèíà 2 ì. Êîíòàêòè: 093-728-01-01

Äèòÿ÷ó ìàøèíêó, ô-ìà ׳êêî. Êîíòàêòè: 050-591-36-31

Ìîðîçèëüíó êàìåðó, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 095-409-40-77

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó ³êòîð³ÿ-Ãîëä, âèøíåâî-÷åðâîíîãî êîëüîðó, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 095-241-98-62

Ïðàëüíó ìàøèíó ²íäåç³ò, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-040-19-66 Õîëîäèëüíèê Íîðä, á/â. Êîíòàêòè: 095-568-02-89 Õîëîäèëüíèê Ñâèÿãà, â õîðîøîìó ñòàí³.Êîíòàêòè:066-904-00-30,095-204-51-54 Øâåéíó ìàøèíêó ×àéêà-Ì, íîâà. Êîíòàêòè: 050-103-27-96, 24-55-50

êóïëþ Õîëîäèëüíèê, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 063-817-47-03

4.5. Òåëå, â³äåî, àóä³î, ðàä³î ïðîäàì

4.8. Êèëèìè, êîâäðè, òêàíèíè ïðîäàì Êèëèì, 3õ4, â-âî ×åõ³ÿ. Êîíòàêòè: 050-103-27-96, 24-55-50 Êîâðîâó äîð³æêó, 1,80õ5. Êîíòàêòè: 097-751-98-01

Êîëüîðîâèé òåëåâ³çîð Ðóá³í, ç ïóëüòîì. Êîíòàêòè: 24-39-31

˳òåðàòóðó ç íîðìóâàííÿ çàòðàò ïðàö³, ð³çíà. Êîíòàêòè: 25-43-74

Ðàä³îïðèéìà÷³, ãó÷íîìîâö³. Êîíòàêòè: 24-39-31 Òþíåð äëÿ ñóïóòíèêîâîãî òåëåáà÷åííÿ. Êîíòàêòè: 24-07-14

4.11. Ìåäèöèíà, êîñìåòèêà

4.6. Îäÿã, âçóòòÿ

ïðîäàì ²íâàë³äíèé â³çîê, í³ìåöüêîãî â-âà, ìàéæå íîâèé. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 25-33-59, 098-586-89-31

4.12. Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ

Âåñ³ëüíó ñóêíþ, îðèã³íàëüíîãî ôàñîíó, ðîçì. 42-46, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-716-49-33

ïðîäàì

Âèøèò³ ñîðî÷êè, 10 øò., ðóøíèêè. Êîíòàêòè: 26-94-67, Ìàð³ÿ Ñåð㳿âíà

Êàðòîïëþ. Ö³íà: 1,50 ãðí./êã. Êîíòàêòè: 096-920-92-53

Ïàëüòî, ïëàù, êîñòþì, 50-52 ð., ÷îëîâ³÷èé. Êîíòàêòè: 25-43-74

4.13. Çàãóáëåíî, çíàéäåíî, ïîâ³äîìëåííÿ

Ðèáàëüñüê³, ãóìîâ³ ÷îáîòè, íîâ³, 43-44 ðîçì³ð, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 24-07-14 ×îëîâ³÷³ ñîðî÷êè, ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà, íîâ³, 44-45 ðîçì³ð, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 24-07-14

ïðîïîíóþ Âèøèâàþ ðóøíèêè íà çàìîâëåííÿ. Êîíòàêòè: 26-94-67, Ìàð³ÿ Ñåð㳿âíà

çàãóáëåíî Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê, âèäàíèé 1.09.10 íà ³ì’ÿ Òàëàøóêà ³êòîðà Ôåäîðîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

êóïëþ ѳíî ç äîñòàâêîþ. Êîíòàêòè: 098-497-41-21

5.6. Òàðà ³ óïàêîâêà ïðîäàì Áî÷êó, îöèíêîâàíà, 1 êóá. ì. Êîíòàêòè: 25-43-74 Ìåòàëåâ³ êàí³ñòðè, ºìí³ñòþ á³ëüøå 20 ë. Êîíòàêòè: 24-39-31 Ñêëÿí³ áàíêè, ºìí³ñòþ 0,5 ë, 1 ë, 3 ë. Êîíòàêòè: 24-39-31

ïðîäàì

êóïëþ

êóïëþ

Öèñòåðíó, á/â. Êîíòàêòè: 066-138-92-09

ïðîäàì

Êîçó. Êîíòàêòè: 70-07-37

6.4. Àâòîìîá³ë³ âàíòàæí³ ÃÀÇ-3107, 1992 ð. â., â íåðîáî÷îìó ñòàí³, àáî îáì³íÿþ íà òðàêòîð. Êîíòàêòè: 050-556-46-42

4.16. Çîîêóòî÷îê ïðîäàì

Ïåæî-Åêñïåðò, 2002 ð. â., 1,9, äèçåëü, 3-äâåðíèé, âàíòàæîïàñàæèð, á³ëèé. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-438-18-01

Ñêëÿí³ áóòë³, ºìí³ñòþ 10 òà 20 ë. Êîíòàêòè: 24-39-31

ò. (0332) 25-01-77

Îïåëü-Êàäåò, 1982 ð. â. Ö³íà: 2000 ó. î. Êîíòàêòè: 095-574-43-38

ÓÀÇ, áîðòîâèé. Êîíòàêòè: 098-497-41-21

6.5. Ñïåöòåõí³êà, ñ³ëüãîñïòåõí³êà òà îáëàäíàííÿ ïðîäàì

Êðîë³â, ì’ÿñíèõ ïîð³ä: íîâîçåëàíäñüêà á³ëà, êàë³ôîðí³éñüêà, òåðìîíñüêà, äëÿ ðîçâåäåííÿ, äîðîñë³ òà ìîëîäíÿê. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Ö³íà: â³ä 80 ãðí. Êîíòàêòè: 098-575-33-75

Ðåíî-Êåíãî, 2006 ð. â, 1,5 äèçåëü, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19, ÀÍ «²íôîðì. öåíòð»

Áàãàæíèê äî à/ì ÂÀÇ, Ìîñêâè÷ òà ³í. Êîíòàêòè: 050-861-28-11, 050-522-98-72

Êðîë³â, ì’ÿñíèõ ïîð³ä: íîâîçåëàíäñüêà á³ëà, ÷åðâîíà, êàë³ôîðí³éñüêà, äåêîðàòèâíà. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Ö³íà: â³ä 80 ãðí. Êîíòàêòè: 097-847-78-12

Øåâðîëå-Àâåî, 2007 ð. â., òþí³íã, ³äåàëüíèé ñòàí. Ö³íà: 10000 ó. î. Êîíòàêòè: 050-611-43-45, 050-547-07-90

Ïðè÷³ï, äî ëåãêîâîãî àâòî. Êîíòàêòè: 098-503-63-39

4.9. Äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ Äåòåêòèâè, øàõîâó, ³ñòîðè÷íó, íàóêîâó ë³òåðàòóðó. Êîíòàêòè: 24-39-31

Øàõè. Êîíòàêòè: 24-39-31

6.1. Àâòîìîá³ë³ ëåãêîâ³ ³ìïîðòí³

ïîäàðóþ

Êîëüîðîâèé òåëåâ³çîð Åëåêòðîí, õîðîøèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 24-99-39

Âåñ³ëüíó ñóêíþ, á³ëîãî êîëüîðó, ðîçì³ð 44-46, ðóêàâè÷êè, á/â 1 ð. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 095-110-60-61

ïîâ³äîìëÿº, ùî ÷åðãîâ³ çàãàëüí³ çáîðè àêö³îíåð³â â³äáóäóòüñÿ 12 æîâòíÿ 2011 ð. î 12:00 çà àäðåñîþ: ì. Ëóöüê, âóë. ϳäãàºöüêà, 5 à. Ïîðÿäîê äåííèé: 1. Ïðî ïåðåâåäåííÿ âèïóñêó ³ìåííèõ àêö³é, âèïóùåíèõ ó äîêóìåíòàðí³é ôîðì³, ó áåçäîêóìåíòàðíó ôîðìó. Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â çáîð³â 12.10.11 ð. ç 11:00 â àäì³íïðèì³ùåíí³ ÀÒÇÒ "ÐÁÄ ¹ 4". Ïðàâë³ííÿ.

Õîì’ÿ÷ê³â, àêâàð³óìíèõ ðèáîê. Êîíòàêòè: 25-76-23, 095-381-74-66

ïðîäàì

Âåñ³ëüíó ñóêíþ, 46-48 ðîçì³ð, õîðîøèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 050-206-0-09

«ÐÅÌÎÍÒÍÎÁÓIJÂÅËÜÍÀ IJËÜÍÈÖß ¹ 4»

Ïàëàñ, ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà, ³äåàëüíèé ñòàí, 2õ3, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 24-07-14

³äåîìàãí³òîôîí, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 095-409-40-77

ïðîäàì

Àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî çàêðèòîãî òèïó

 äîáð³ ðóêè êîøåíÿò, ð³çíîãî îêðàñó. Êîíòàêòè: 77-72-32, 093-139-56-92  äîáð³ ðóêè êîøåíÿ, ðèæîãî îêðàñó. Êîíòàê òè: 71-65-58, 066-314-99-46  äîáð³ ðóêè êîøåíÿò, òåìíîãî îêðàñó, â³ê 21 ì³ñÿöü. Êîíòàêòè: 095-524-67-15 ³ääàì ñîáàêó â õîðîø³ ðóêè. Êîíòàêòè: 050-764-17-97

Øêîäà-Îêòàâ³ÿ, 15.12.2006 ð. â., 1,9 ÒÄ, ÷îðíèé, 88700 êì, êîíäèö³îíåð, åëåêòðîïàêåò, áåç ÄÒÏ. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19 Øêîäà-Ôàâîðèò, 1994 ð. â., çá³ðêà ͳìå÷÷èíè, «Áëåê Ëàéí». Ïîòðåáóº êîñìåòè÷í î ãî ð å ì î í ò ó. Ê î í òà ê ò è : 099-723-87-79

6.2. Àâòîìîá³ë³ ëåãêîâ³ ÑÍÄ

Êîøåíÿò, 2 ì³ñÿö³, ä³â÷èíêà, ÷îðíà òà á³ëà, â äîáð³ ðóêè. Êîíòàêòè: 063-424-81-25

ïðîäàì

Öóöåíÿò, ðóäîãî òà á³ëîãî îêðàñó. Êîíòàêòè: 068-584-41-40

ÂÀÇ-2107, 1985 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-905-32-35

4.17. Ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè

ÃÀÇ-31105, 2004 ð. â., 2,3, áåíçèí, ãàç ìåòàí, çåëåíèé. Ö³íà: 3500 ó. î. Êîíòàêòè: 097-526-88-41

ïðîäàì

49

Äî Ìîñêâè÷à-412 ²Æ, äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 25-43-74

Áàãàæíèê äî Ðåíî-Êåíãî. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 050-647-44-91

êóïëþ

6.7.Àâòîçàï÷àñòèíè ïðîäàì 4 ñêàòè, 195õ65õ15. Êîíòàêòè: 095-503-09-39 Äî Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, 1995 ð. â. Êîíòàêòè: 050-674-32-21 Çàï÷àñòèíè äî à/ì ÐÀÔ. Êîíòàêòè: 095-503-09-39 Çàï÷àñòèíè, äî Ìåðñåäåñà. Êîíòàêòè: 050-702-89-35 Êîìïëåêò áîêîâîãî ñêëà äî à/ì ÐÀÔ. Êîíòàêòè: 095-503-09-39

6.8. Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè ïðîïîíóþ Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ áóñîì Ìåðñåäåñ òà ï³êàïîì, ïî ì³ñòó. Êîíòàêòè: 050-907-12-76, 29-00-29

6.9. Ìîòî-, âåëîòåõí³êà òà çàï÷àñòèíè

Ñêóòåð Speed Geap. Êîíòàêòè: 25-43-74

7.1. Ðîáîòà ïðîïîíóþ ðîáîòó Àäì³í³ñòðàòîðà, ä³â÷èíà, 18-28 ð., ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, ÃÐ ïîçì³ííèé, êåð³âíèêà òåõí³÷ í î ã î â ³ ä ä ³ ë ó, ÷ î ë . , â ë à ñ í å àâòî, äîìîãîñïîäàðêè, æ³íêà, â³ä 40 ð., êóõàðÿ. Êîíòàêòè: 066-920-79-47

Áóä³âåëüíå ï³äïðèºìñòâî â³çüìå íà ïîñò³éíó ðîáîòó

²ÍÆÅÍÅÐÀÊÎØÒÎÐÈÑÍÈÊÀ. Âèìîãè: ÄÐ â³ä 5 ðîê³â íà çàéìàí³é ïîñàä³, îñâ³òà ÏÖÁ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ.

ò. 79-30-50, 050-674-56-08 Çàâ³äóâà÷à ãîñïîäàðñòâà, â ãîòåëüíî-ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ. Êîíòàêòè: 050-824-84-66

Çàïðîøóºìî íà êîíêóðñí³é îñíîâ³

ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ²ÍÆÅÍÅÐÀ. Âèìîãè: îñâ³òà ÏÖÁ, ÄÐ íå ìåíøå 10 ðîê³â íà çàéìàí³é ïîñàä³, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ.

ò. 050-378-02-06, 79-30-50 Çàïðîøóºìî íà ïîñò³éíó ðîáîòó ðîá³òíèê³â áóä³âåëüíèõ ïðîôåñ³é òà ð³çíîðîáî÷èõ. Íàäàºìî æèòëî. Êîíòàêòè: 050-267-79-30, 067-925-91-59

øóêàþ ðîáîòó Áóäü-ÿêó, äëÿ ä³â÷èíè, â³ê 18 ðîê³â, (çàî÷íèöÿ). Êîíòàêòè: 099-284-03-70 Âèñîêîîïëà÷óâàíó, ìîæëèâî âîä³ÿ, ä³â÷èíà, 28 ð. Êîíòàêòè: 066-089-11-45 Âîä³ÿ, ÄÐ 20 ð. (áåç îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ), çàêîðäîííèé ï à ñ ï î ð ò. Êîíòàêòè: 066-798-84-89

óòàðó. Êîíòàêòè: 097-831-29-39

êóïëþ

4.18. гçíå

Ìîñêâè÷ íà çàï÷àñòèíè. Ö³íà: äî 300 ó. î. Êîíòàêòè: 097-645-13-78

ïðîäàì Á³ë³ ïîëîòíÿí³ ì³øêè, 45õ35 ñì. Êîíòàêòè: 24-39-31

6.3. Àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè

Êóâàëäó-ìîëîò, ñîêèðó-êèðêó, ñîêèðó. Êîíòàêòè: 24-39-31

ïðîäàì

Âåëîñèïåä ̳íñüê, á/â. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 8 6 1 - 2 8 - 11 , 050-522-98-72

Ìåòàëåâèé òðîñ, ä³àìåòð 10 ìì. Êîíòàêòè: 24-39-31

Áóñ Ò-2, 1987 ð. â., 1,6, ïàñàæèð, æîâòèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-637-54-00

Ìîòîöèêë Äæîíñîí, 2-öèë³íäðîâèé, íàï³âñïîðòèâíèé, çàðåºñòðîâàíèé, íîâèé. Êîíòàêòè: 098-503-63-39

Ïðîäàâöÿ, áàæàíî â ê³îñêó, ÄÐ, àáî âàõòåðà ÷è îõîðîíöÿ. Êîíòàêòè: 066-949-06-25

Ãàçåëü, 1999 ð. â., áîðòîâà, òåíò. Ö³íà: 2500 ó. î. Êîíòàêòè: 066-597-94-03

Ìîòîöèêë Ïëàíåòà-3, «ï³ä áàéê», ç äîêóìåíòàìè. Ö³íà: 300 ó. î. Êîíòàêòè: 098-795-24-44

Ñåêðåòàðÿ, ïðîôåñ³éíîòåõí³÷íà îñâ³òà, ä³â÷èíà, 18 ð. Êîíòàêòè: 096-782-02-98

Ìåòàëåâó õë³áíèöþ, íîâà, á³ëîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 24-39-31 Ðó÷íó ïèëêó. Êîíòàêòè: 24-39-31

ïðîäàì

ijâ÷èíà, â³ê 26 ðîê³â, ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà, ÄÐ, çíàííÿ àíãë. ìîâè, ÏÊ. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 096-258-30-81 Îõîðîííèêà, âàõòåðà, ³íêàñàòîðà, âàíòàæíèêà â ì. Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 097-674-35-92


Ïîíåäiëîê, 12 âåðåñíÿ

50 06.00 «Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!» 06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Íîâèíè 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Ñïîðò 06.20, 06.35, 00.15, 00.35 Âåðòèêàëü âëàäè 06.45 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð 07.15 Åðà á³çíåñó 07.45 Ìóëüòô³ëüì 08.15 Îãëÿä ïðåñè 08.35 Çíàéäè ñåáå 08.40, 00.50 Êîðèñí³ ïîðàäè 09.00 ϳäñóìêè òèæíÿ 09.45 «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» 10.35 Ì/ñ «Ñàíäîêàí» 11.00 Øåô-êóõàð êðà¿íè 12.05, 15.25, 18.45, 21.45, 05.50 ijëîâèé ñâ³ò 12.15 ³êíî â Àìåðèêó 12.35 Ïðàâî íà çàõèñò 12.55 Àðì³ÿ 13.05 Õ/ô «Ïàì»ÿòàé ìåíå» 15.15 Euronews 15.35 Ä/ô «Óêðà¿íà - ÑØÀ: 20 ðîê³â ïàðòíåðñòâà» 16.20 Ò/ñ «×îòèðè òàíê³ñòè ³ ñîáàêà» 19.00 Ïðî ãîëîâíå 19.20 Êîíöåðò Î.Âàºíãè 20.40 ѳëüðàäà 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00, 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 21.30, 01.50 Ñâ³ò ñïîðòó 21.40 221. Åêñòðåíèé âèêëèê 21.55 Ôóòáîëüíèé êîä 22.50 Òð³éêà, Êåíî 23.00, 00.00 ϳäñóìêè 23.15 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 00.30 ϳäñóìêè äàéäæåñò 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.00 Ùîäåííèê ôåñòèâàëþ «Âñ³ ìè - ä³òè òâî¿, Óêðà¿íî!» 03.15 Ò/ñ «Ïîâîðîò êëþ÷à» 04.05 Òàíö³ ç ç³ðêàìè

06.01, 23.30, 04.00 «×àñ-Òàéì» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40 «Ïîãîä» 06.20, 18.55, 23.45, 00.15, 04.20 «×àñ ñïîðòó» 06.30 «Ðàíîê íà 5-ìó» 09.10, 23.50, 03.25, 04.15 «Á³çíåñ-÷àñ» 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.10, 17.50 «Ïîãîäà» 09.25, 13.20, 14.20 «5 åëåìåíò» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00 «×àñ íîâèí» 10.30, 11.30, 12.30 «Ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ó ïðÿìîìó åô³ð³» 10.55, 18.10, 00.20 «Ïîãîäà» 15.20, 16.20 «×àñ ³íòåðâ’þ» 17.25 «Òåðèòîð³ÿ çàêîíó» 18.00, 00.00 «×àñ íîâèí» (ðîñ.) 18.15 «Åíåðãîíàãëÿä» 18.45 «Êè¿âñüêèé ÷àñ» 19.30 «×àñ: âàæëèâî» 21.00, 01.00, 05.00 «×àñ» 22.00, 01.50 «Óêðà¿íñüê³ ïðèñòðàñò³» 00.25 «Àâòîï³ëîò-íîâèíè» 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «Îãëÿä ïðåñè» 03.30 «Âåëèêà ïîë³òèêà» 04.30 «Æèòòÿ ö³êàâå»

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.00, 17.00 ÒÑÍ 07.15 Ì/ñ «×³ï òà Äåéë ïîñï³øàþòü íà äîïîìîãó» 09.25 Êóë³íàðíå øîó «Ñìàêóºìî» 10.00, 17.40 «Ñ³ìåéí³ äðàìè» 10.55, 18.30 Ò/ñ «Íå áðåøè ìåí³ - 2» 12.00 «Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ» 13.00, 02.05 Õ/ô «Ìóøêåòåðè Øàðëî» 15.05, 03.50 Õ/ô «×åòâåðî ïðîòè êàðäèíàëà» 17.20 «Ø³ñòü êàäð³â» 20.15, 20.50 Ò/ñ «²íòåðíè - 2» 21.15 «Ä³òè íàïðîêàò» 22.15 «²ëþç³ÿ áåçïåêè. Ùî ó áëÿøàíö³?» 23.15 «Tkachenko.ua» 00.15, 01.10 Çàêîí ³ ïîðÿäîê 05.25 Ò/ñ «Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷»

06.15, 02.15 «Á³çíåñ+»

06.55 «Ðåàëüí³ ãðîø³»

05.30

05.25 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

07.00 «Àâòî Æàáà» 07.05 «Ñïåö³ÿ» 07.40 «ÊÂÍ» 09.25 «Ãàë³ëåî» 10.20 «Íàéðîçóìí³øèé» 12.00 «Á³éö³âñüêèé êëóá» 13.10 Ò/ñ «Ïðèãîäè Ãåðêóëåñà» 15.00 Ò/ñ «Òàºìíèö³ Ñìîëâ³ëÿ» 16.50 Ò/ñ «Îäèíîê³ ñåðöÿ» 17.50 Ò/ñ «Íàø äîìàøí³é ìàãàçèí» 18.50 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 19.50 Ò/ñ «Ìåðåæà» 20.50, 00.15 Ò/ñ «Ïîêèäüêè» 21.50, 01.20 Ò/ñ «Íàäïðèðîäíå» 22.45 «Ìåêñèêàíñüê³ êàí³êóëè» 23.45 «15 õâèëèí äî çàâòðà» 01.10 «Ìåêñèêàíñüê³ êàí³êóëè. ͳ÷ íà â³ëë³» (3) 02.00 «Í³÷íå æèòòÿ»

Õ/ô «Ìàòåðèíñüêèé ³íñòèíêò» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ç íîâèì ðàíêîì 07.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 09.10 Ò/ñ «Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà2» 10.10 Õ/ô «Çâ’ÿçîê» 12.15 Ò/ñ «Íåâèäèìêè» 13.10 Ä/c «Äåòåêòèâè» 13.50 «Ñ³ìåéíèé ñóä» 14.45 «Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó «Þðìàëà 2009» 16.30 «Æäè ìåíÿ» 18.10 «Âñ³ ñâî¿» 19.05 Ò/ñ «Îáðó÷êà» 20.00, 03.25 «Ïîäðîáèö³» 20.30 «Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ» 20.35 Ò/ñ «Ñâàòè 4» 21.40 Ò/ñ «Çíàõàð 2» 00.00 «Ì³ñ Óêðà¿íà -2011» 01.45 Õ/ô «Ïîçàóðî÷íèé ÷àñ» 03.55 Ä/ô «Òåîð³ÿ ïðàâäè» 05.00 Ò/ñ «Ñïàëüíèé ðàéîí»

06.20 «Äîêóìåíòàëüíèé äåòåêòèâ» 06.45 «Ïàðàëåëüíèé ñâ³ò» 07.45, 18.10 «Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê» 08.45, 09.45, 19.00 dzðêîâå æèòòÿ 10.45 Õ/ô «Çíàéäè ìåíå» 12.45 «Áèòâà åêñòðàñåíñ³â» 14.55, 00.15 Ò/ñ «Àäâîêàò» 17.00 «Äàâàé îäðóæèìîñÿ» 18.00, 22.00 «Â³êíà-Íîâèíè» 20.10, 22.40 «Ôåíîìåí» 23.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 02.05 «Âiêíà-Ñïîðò» 02.20 Õ/ô «Â çîí³ îñîáëèâî¿ óâàãè»

05.35, 06.40 Ñâ³òàíîê 06.20, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.35, 09.10, 12.55, 19.10, 01.50 Ñïîðò 07.40, 08.45, 12.45, 18.45, 22.30, 02.45 Ôàêòè 09.15 Ïðîâîêàòîð 10.20 Õ/ô «Ñóïåðìåíåäæåð àáî Ìîòèêà äîë³» 12.05 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 13.05 Ìîðå ïî êîë³íî 13.45 Ñòîï-10 14.50 Õ/ô «Ñìåðòåëüíà ñóòè÷êà» 19.15, 00.55 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 20.10 Ò/ñ «Áðàòàíè» 22.45, 03.15 Ñâîáîäà ñëîâà 02.00 Ò/ñ «Ó ÷îðíîìó ñïèñêó-2»

¹14, 21 êâ³òíÿ 2011 ðîêó

05.45, 12.50 «Òâîþ ìàìó!» 06.10 Ò/ñ «²íñòèòóò øëÿõåòíèõ ïàíÿíîê» 07.00, 08.00 «Òåëåïóçèêè» 07.30, 08.30 «Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì» 09.00, 16.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè» 10.00, 21.30 Ò/ñ «Çàéöåâ+1» 10.30 Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè â³äüìè» 11.20, 22.20 Ò/ñ «Ùîäåííèêè Òåìíîãî» 11.55 «Êîðîëåâà áàëó» 13.20, 18.25 «Ìàøà & ìîäåë³» 14.00 «Îäíà çà âñ³õ» 14.30, 19.05 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» 15.00 «Äîì-2» 17.00, 20.05 Ò/ñ «Óí³âåð» 21.55 Ò/ñ «Ðåàëüí³ ïàöàíè» 23.00 Ò/ñ «Íàäïðèðîäíå» 00.00 «Äóðíºâ +1» 00.30 «Äîì-2. Ñïåöâèïóñê» 01.00 «Äî ñâ³òàíêó»

06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí

04.55 Ò/c «Åâð³êà» 05.35, 06.35 Kids Time 05.40 Ì/c «Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà» 06.40, 07.15, 07.40 «Ï³äéîì» 06.45 Ì/c «Äæóìàíäæè» 07.30, 09.00, 19.00, 00.35 Ðåïîðòåð 09.10 Õ/ô «Ñìóãàñò³ ïåðåãîíè» 11.20 Ò/c «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 11.55 Çäðàñòóéòå, ÿ - âàøà ìàìà! 13.50 Ò/c «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Ò/c «Äðåéê òà Äæîø» 15.55 Ò/c «Äðóç³» 16.55, 23.35 Ò/c «Â³ä÷àéäóøí³ äîìîãîñïîäàðêè-7» 17.55, 20.35 Ò/c «Âîðîí³íè» 19.15, 00.50 Ñïîðòðåïîðòåð 19.25 Áàòüêè ³ ä³òè 21.35 Àôåðèñòè 22.35, 01.05 Íîâèé ïîãëÿä 01.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 01.50 Õ/ô «Ä³â÷èíà, ÿêó çóïèíèëè» 03.50, 04.40, 04.55 Çîíà íî÷³ 03.55 Òðåòÿ âëàäà 04.45 Òàñÿ

05.45, 10.10, 02.30 Òâ³é õ³ò 06.00 Æóðô³êñ 06.30 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî 07.00, 18.40, 23.25 24 ãîäèíè Á³çíåñ 07.20 Ñòâîðè ñåáå 07.25 «Æèòòÿ ç³ çíàêîì +» 07.55, 22.10 Àìåðèêàíñüêà êîñì³÷íà îä³ññåÿ 09.00, 21.10 Õ³ò-ïàðàä äèêî¿ ïðèðîäè 11.10 Äèòèíñòâî ó äèê³é ïðèðîä³ 12.15 Ïîãëÿä ó ìàéáóòíº 16.25 Õ/ô «Ç³íà-dzíóëÿ» 18.10 Ñåêðåòí³ ôàéëè 18.30, 20.30, 23.15, 03.00 «24 ãîäèíè» 18.45, 20.50, 23.30 «Æèòòÿ» 18.55 Íà ïåðåõðåñòÿõ ïëàíåòè Çåìëÿ 20.15, 05.45 Ñèëüí³ ñâ³òó ñüîãî 22.55 Ïîðòðåòè äèêî¿ ïðèðîäè 00.00 Òàºìíèö³ äîë³ 03.10, 05.15 Äèâàêè 03.35 Îëüâ³ÿ 04.25 Ôåîäîðî

06.40 Ïî䳿 òèæíÿ 07.10, 18.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 08.20, 14.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 09.00, 20.20 Ò/ñ «Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ» 11.00, 19.20 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Âèïðîáóâàííÿ» 12.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü - 7» 13.00 «Íåõàé ãîâîðÿòü. Ïåòåðáóðçüê³ òàºìíèö³» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ôåäåðàëüíèé ñóääÿ 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 17.15, 03.50 Êðèòè÷íà òî÷êà 22.20 Õ/ô «Ìóì³ÿ» 01.00 Õ/ô «40 äí³â ³ 40 íî÷åé» 02.40 Ò/ñ «Áåçìîâíèé ñâ³äîê» 04.30 «Íåõàé ãîâîðÿòü» 05.20 Ò/ñ «×àêëóíêà»

³âòîðîê, 13 âåðåñíÿ 06.00 «Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!»

06.01, 21.40, 04.00 «×àñ-Òàéì» 06.15, 10.15, 13.10, 17.05, 18.40, 23.50 «Ïîãîäà» 06.20, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «×àñ ñïîðòó» 06.30 «Ðàíîê íà 5-ìó» 09.10, 23.20, 03.25, 04.15 «Á³çíåñ-÷àñ» 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.05, 17.55, «Ïîãîäà» 09.25, 13.20, 14.20 «5 åëåìåíò» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00 «×àñ íîâèí» 10.30, 11.30, 12.30 «Ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ó ïðÿìîìó åô³ð³» 10.55, 18.10, 00.20 «Ïîãîäà» 15.20 «Ìîòîð-ÒÁ» 16.15, 17.15 «Óêðà¿íñüê³ ïðèñòðàñò³» 18.00, 00.00 «×àñ íîâèí» (ðîñ.) 18.15, 03.30 «Àãðîêîíòðîëü» 18.45, 23.00 «Êè¿âñüêèé ÷àñ» 19.30, 01.50 «×àñ: âàæëèâî» 21.00, 01.00, 05.00 «×àñ» 22.00, «Íàðîäíèé êîíòðîëü» 23.30 «Òåðèòîð³ÿ çàêîíó» 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «Îãëÿä ïðåñè» 00.25 «Àâòîï³ëîò-íîâèíè» 04.30 «Ôåºð³ÿ ìàíäð³â»

06.45 «Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.30, 17.00 ÒÑÍ 07.15 Ì/ñ «×³ï òà Äåéë ïîñï³øàþòü íà äîïîìîãó» 09.55, 17.40 «Ñ³ìåéí³ äðàìè» 10.50, 18.30 Ò/ñ «Íå áðåøè ìåí³ - 2» 11.50 «×åñíî» 12.45 «²ëþç³ÿ áåçïåêè. Ùî ó áëÿøàíö³?» 13.45, 05.15 Ò/ñ «Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷» 15.20 Ò/ñ «Æ³íî÷³ ì𳿠ïðî äàëåê³ êðà¿» 16.20 «Ì³íÿþ æ³íêó - 2» 17.20 «Ø³ñòü êàäð³â» 20.15, 20.50 Ò/ñ «²íòåðíè - 2» 21.25 Ôóòáîë. ˳ãà ÷åìï³îí³â. «Ïîðòó» (Ïîðòóãàë³ÿ) «Øàõòàð» (Óêðà¿íà) 23.50 «Çíÿòè âñå» 00.15, 01.10, 03.40, 04.30 Çàêîí ³ ïîðÿäîê 02.05 Ò/ñ «Îäðóæåí³. Ç ä³òüìè» 02.50 Ò/ñ «Æ³íî÷³ ì𳿠ïðî äàëåê³ êðà¿íè»

06.20, 02.25 «Á³çíåñ+»

12.20 Õàé ùàñòèòü

06.55 «Ðåàëüí³ ãðîø³» 07.00 «Àâòî Æàáà»

12.50 Êîðäîí äåðæàâè

07.05 «Ñàì ñîá³ ðåæèñåð»

13.15 Õ/ô «Âåñíà íà Îäåð³»

08.00 «Ó ïîøóêàõ ïðèãîä»

15.10 Euronews

09.00 «Ãàë³ëåî»

15.30 Ò/ñ «×îòèðè òàíê³ñòè ³ ñî-

10.00 Ò/ñ «Äâà ç ïîëîâèíîþ ÷î-

05.25, 15.55 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 11» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ç íîâèì ðàíêîì 07.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 09.10 Ò/ñ «Êàìåíñüêà 4» 10.55, 20.35 Ò/ñ «Ñâàòè 4» 12.15 Ò/ñ «Íåâèäèìêè» 13.15 «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 14.10 «Ñ³ìåéíèé ñóä» 15.05 «Ñóäîâ³ ñïðàâè» 18.10 «Âñ³ ñâî¿» 19.05 Ò/ñ «Îáðó÷êà» 20.00, 02.35 «Ïîäðîáèö³» 20.30 «Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ» 21.40 Ò/ñ «Çíàõàð 2» 00.00 Ä/ô «9/11 ïåðåçàâàíòàæåííÿ» 01.00 Õ/ô «Ëþòü ³ ÷åñòü 2: Âîðîæå çàõîïëåííÿ» 03.05 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 03.10 Ä/ô «Òåîð³ÿ ïðàâäè» 04.35 Ò/ñ «Ñïàëüíèé ðàéîí»

05.20, 03.05, 08.45, 12.45,

12.40 Òåìíèé ñèëóåò

06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Íîâèíè 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Ñïîðò 06.20, 06.35, 00.15, 00.35 Âåðòèêàëü âëàäè 06.45 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð 07.15 Åðà á³çíåñó 07.45 Ìóëüòô³ëüì 08.15 Îãëÿä ïðåñè 08.35 Çíàéäè ñåáå 08.40, 00.50 Êîðèñí³ ïîðàäè 09.00, 21.00, 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 09.40 Ñâ³òëî 10.05 «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» 10.45 Ì/ñ «Ñàíäîêàí» 11.10  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà

06.25 «Äîêóìåíòàëüíèé äåòåêòèâ» 07.20, 18.10 «Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê» 08.15, 23.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 09.15, 19.05 dzðêîâå æèòòÿ 10.25 Õ/ô «Íåä³ëüíèé òàòî» 12.15 «Ôåíîìåí» 14.55, 00.40 Ò/ñ «Àäâîêàò» 17.00 «Äàâàé îäðóæèìîñÿ» 18.00, 22.00 «Â³êíà-Íîâèíè» 20.10 «Ôåðìåð øóêຠäðóæèíó» 22.40 «Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé» 02.15 «Âiêíà-Ñïîðò» 02.30 Õ/ô «Õ³ä ó â³äïîâ³äü»

06.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí

05.45, 12.50 «Òâîþ ìàìó!» 06.10 Ò/ñ «²íñòèòóò øëÿõåòíèõ ïàíÿíîê» 07.00, 08.00 «Òåëåïóçèêè» 07.30, 08.30 «Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì» 09.00, 16.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè» 10.00, 21.30 Ò/ñ «Çàéöåâ+1» 10.30 Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè â³äüìè» 11.20, 22.20 Ò/ñ «Ùîäåííèêè Òåìíîãî» 11.55 «Êîðîëåâà áàëó» 13.20, 18.25 «Ìàøà & ìîäåë³» 14.00, 19.05 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» 15.00 «Äîì-2» 17.00, 20.05 Ò/ñ «Óí³âåð» 21.55, 00.00 Ò/ñ «Ðåàëüí³ ïàöàíè» 23.00 Ò/ñ «Íàäïðèðîäíå» 00.30 «Äîì-2. Ñïåöâèïóñê» 01.00 Ïðîô³ëàêòèêà íà êàíàë³

12.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü - 7»

04.55 Ò/c «Åâð³êà» 05.35, 06.35 Kids Time 05.40 Ì/c «Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà» 06.40, 07.15, 07.40 «Ï³äéîì» 06.45 Ì/c «Äæóìàíäæè» 07.30, 09.00, 19.00, 00.35 Ðåïîðòåð 09.10 Õ/ô «Ñìóãàñò³ ïåðåãîíè» 11.20 Ò/c «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 11.55 Çäðàñòóéòå, ÿ - âàøà ìàìà! 13.50 Ò/c «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Ò/c «Äðåéê òà Äæîø» 15.55 Ò/c «Äðóç³» 16.55, 23.35 Ò/c «Â³ä÷àéäóøí³ äîìîãîñïîäàðêè-7» 17.55, 20.35 Ò/c «Âîðîí³íè» 19.15, 00.50 Ñïîðòðåïîðòåð 19.25 Áàòüêè ³ ä³òè 21.35 Àôåðèñòè 22.35, 01.05 Íîâèé ïîãëÿä 01.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 01.50 Õ/ô «Ä³â÷èíà, ÿêó çóïèíèëè» 03.50, 04.40, 04.55 Çîíà íî÷³ 03.55 Òðåòÿ âëàäà 04.45 Òàñÿ

06.00, 18.45, 23.30 «Æèòòÿ» 06.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 06.20 Ì/ô 06.30 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî 07.00, 18.30, 20.30, 23.15, 03.00 «24 ãîäèíè» 07.10, 18.40, 23.25 24 ãîäèíè Á³çíåñ 07.15 Ñòâîðè ñåáå 07.20 «Æèòòÿ ç³ çíàêîì +» 08.00, 22.30 Ïîðòðåòè äèêî¿ ïðèðîäè 08.30 Àìåðèêàíñüêà êîñì³÷íà îä³ññåÿ 09.00, 20.50 Õ³ò-ïàðàä äèêî¿ ïðèðîäè 10.10, 15.50, 02.30 Òâ³é õ³ò 11.10, 18.55 Íà ïåðåõðåñòÿõ ïëàíåòè Çåìëÿ 12.15 Ïîãëÿä ó ìàéáóòíº 16.40 Õ/ô «×àñ â³äïî÷èíêó â³ä ñóáîòè äî ïîíåä³ëêà» 20.10, 05.40 Ñèëüí³ ñâ³òó ñüîãî 21.50 Æèòòÿ ñåðåä æèòòÿ 22.50 Ñâ³òñüê³ õðîí³êè 00.00 Òàºìíèö³ äîë³ 03.10, 05.15 Äèâàêè 03.40 Ôåîäîðî 04.25 Áîñïîðñüêå öàðñòâî

06.50, 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.10, 18.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 08.20, 14.00, 22.20 Ò/ñ «Ñë³ä» 09.00, 20.20 Ò/ñ «Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ» 11.00, 19.20 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Âèïðîáóâàííÿ» 13.00 «Íåõàé ãîâîðÿòü. Óäàð ÷îðíîãî òèãðà» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ôåäåðàëüíèé ñóääÿ 17.15, 03.50 Êðèòè÷íà òî÷êà 00.00 Ò/ñ «Ëèöàð äîð³ã» 01.00 Õ/ô «Ìóì³ÿ» 03.00 Ò/ñ «Áåçìîâíèé ñâ³äîê» 04.30 «Íåõàé ãîâîðÿòü» 05.20 Ò/ñ «×àêëóíêà»

12.10, 15.25, 18.45, 21.40, 05.50 ijëîâèé ñâ³ò

áàêà»

ëîâ³êè»

19.00, 01.55 Ïðî ãîëîâíå

11.10, 19.50 Ò/ñ «Ìåðåæà»

19.35 Êîíöåðò Ðàéìîíäà Ïàóëñà

12.00, 18.50 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð»

20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà

13.10 Ò/ñ «Ïðèãîäè Ãåðêóëåñà»

21.30, 01.50 Ñâ³ò ñïîðòó

15.00 Ò/ñ «Òàºìíèö³ Ñìîëâ³ëÿ»

21.35 221. Åêñòðåíèé âèêëèê

16.50 Ò/ñ «Îäèíîê³ ñåðöÿ»

21.50 Êîíöåðò Î.Ϻñêîâà

17.50 Ò/ñ «Íàø äîìàøí³é ìàãà-

22.55 Òð³éêà, Êåíî

çèí»

23.00, 00.00 ϳäñóìêè

20.50, 00.15 Ò/ñ «Ïîêèäüêè»

23.15 ³ä ïåðøî¿ îñîáè

21.50, 01.20 Ò/ñ «Íàäïðèðîäíå»

00.30 ϳäñóìêè äàéäæåñò

22.45 «Ìåêñèêàíñüê³ êàí³êóëè»

02.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ

23.45 «15 õâèëèí äî çàâòðà»

03.25 Ùîäåííèê ôåñòèâàëþ «Âñ³

01.10 «Ìåêñèêàíñüê³ êàí³êóëè. ͳ÷

ìè - ä³òè òâî¿, Óêðà¿íî!» 03.40 Òàíö³ ç ç³ðêàìè

íà â³ëë³» (3) 02.00 «Í³÷íå æèòòÿ»

23.10 Ôàêòè 05.35, 06.40 Ñâ³òàíîê 06.20, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.35, 09.25, 12.55, 19.10, 02.10 Ñïîðò 07.40 Òè íå ïîâ³ðèø! 09.30, 19.15, 01.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.35, 16.40 Ò/ñ «Ë³òºéíèé» 12.35, 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 13.25 Ïðîâîêàòîð 14.20 Ò/ñ «Áðàòàíè» 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 20.10 Õ/ô «Ì³ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà» 1-2 ñ. 23.25 Õ/ô «Á³é ç ò³ííþ» 02.25 Ò/ñ «Ó ÷îðíîìó ñïèñêó-2» 03.40 Õ/ô «Ñìàê æèòòÿ»

ÓÂÀÃÀ! Êàòåãîð³¿: 1 (çåëåíå êîëî) – çàãàëüíîäîñòóïíà, áåç îáìåæ åíü; 2 (æîâòèé òðèêóòíèê) – ïåðåãëÿä íåïîâíîë³òí³ì ãëÿäà÷àì ðåêîìåíäóºòüñÿ ò³ëüêè ç â³äîìà áàòüê³â àáî ðàçîì ç íèìè; 3 (÷åðâîíèé êâàäðàò) – ò³ëüêè äëÿ äîðîñëèõ


Ñåðåäà, 14 âåðåñíÿ

51

¹14, 21 êâ³òíÿ 2011 ðîêó

06.00 «Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!» 06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Íîâèíè 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Ñïîðò 06.20, 06.35, 00.15, 00.35 Âåðòèêàëü âëàäè 06.45 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð 07.15 Åðà á³çíåñó 07.45 Ìóëüòô³ëüì 08.15 Îãëÿä ïðåñè 08.35 Çíàéäè ñåáå 08.40, 00.50 Êîðèñí³ ïîðàäè 09.00, 21.00, 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 09.45 «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» 10.45 Ì/ñ «Ñàíäîêàí» 11.10  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà 12.10, 15.20, 18.45, 21.45, 05.50 ijëîâèé ñâ³ò 12.25 Áëèæ÷å äî íàðîäó. Î.Ëÿøêî 12.50 Êðà¿íà ÿêîñò³ 13.15 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? 13.35 Õ/ô «Ñåðåä äîáðèõ ëþäåé» 15.10 Euronews 15.25 Ò/ñ «×îòèðè òàíê³ñòè ³ ñîáàêà» 16.30 Ò/ñ «Ñòàâêà á³ëüøà çà æèòòÿ» 19.15 Ò/ñ «Â³ää³ë óáèâñòâ» 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.30, 01.50 Ñâ³ò ñïîðòó 21.40 221. Åêñòðåíèé âèêëèê 21.55 Äîñâ³ä 22.45 Ìåãàëîò 22.50 Òð³éêà, Êåíî 23.00, 00.00 ϳäñóìêè 23.15 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 00.30 ϳäñóìêè äàéäæåñò 02.00 Ïðî ãîëîâíå 02.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.25 Ò/ñ «Ïîâîðîò êëþ÷à» 04.10 Ò/ñ «Ñåðæàíò Ðîêêà»

06.01, 21.40, 04.00 «×àñ-Òàéì» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «Ïîãîäà» 06.20, 18.55, 23.15, «×àñ ñïîðòó» 06.30 «Ðàíîê íà 5-ìó» 09.10, 23.20, 03.25, 04.15 «Á³çíåñ-÷àñ» 09.15, 11.15, 12.10, 14.10, 16.10, 17.50, «Ïîãîäà» 09.25, 13.20, 14.20 «5 åëåìåíò» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, «×àñ íîâèí» 10.30 «Ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ó ïðÿìîìó åô³ð³» 10.55, 18.10, 00.20 «Ïîãîäà» 11.20 «Åíåðãîíàãëÿä» 12.15 «Cêàíåð» 15.20 «Çäîðîâ³ ³ñòî𳿻 16.20 «Àðñåíàë» 17.25 «Â³ëüíà ãàâàíü» 18.00, 00.00 «×àñ íîâèí» (ðîñ.) 18.15, 03.30 «Õðîí³êà äíÿ» 18.45, 23.00 «Êè¿âñüêèé ÷àñ» 19.30, 01.50 «×àñ: âàæëèâî» 21.00, 01.00, 05.00 «×àñ» 22.00, 02.30 «Àêöåíò» 23.30 «Äðàéâ» 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «Îãëÿä ïðåñè» 00.25 «Àâòîï³ëîò-íîâèíè» 04.30 «Íå ïåðøèé ïîãëÿä»

06.45 «Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.25, 17.00 ÒÑÍ 07.15 Ì/ñ «×³ï òà Äåéë ïîñï³øàþòü íà äîïîìîãó» 09.55, 17.40 «Ñ³ìåéí³ äðàìè» 10.50, 18.30 Ò/ñ «Íå áðåøè ìåí³ - 2» 11.50 «×åñíî» 12.45, 03.40 «²ëþç³ÿ áåçïåêè. ²íä³éñüê³ éîãè, õòî âîíè? 40 ðîê³â ïî òîìó» 13.40, 05.10 Ò/ñ «Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷» 15.05, 02.45 Ò/ñ «Æ³íî÷³ ì𳿠ïðî äàëåê³ êðà¿» 16.05 «Ì³íÿþ æ³íêó - 2» 17.20 «Ø³ñòü êàäð³â» 20.15, 20.50 Ò/ñ «²íòåðíè - 2» 21.15 «Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè 2» 22.25 «Îñîáèñòà ñïðàâà» 23.45 «Çíÿòè âñå» 00.10, 01.05, 04.25 Çàêîí ³ ïîðÿäîê 02.00 Ò/ñ «Îäðóæåí³. Ç ä³òüìè»

06.00, 02.45 «Á³çíåñ+»

06.55 «Ðåàëüí³ ãðîø³»

05.25, 15.55 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 11» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ç íîâèì ðàíêîì 07.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 09.10 Ò/ñ «Êàìåíñüêà 4» 10.55, 20.35 Ò/ñ «Ñâàòè 4» 12.15 Ò/ñ «Íåâèäèìêè» 13.15 «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 14.10 «Ñ³ìåéíèé ñóä» 15.05 «Ñóäîâ³ ñïðàâè» 18.10 «Âñ³ ñâî¿» 19.05 Ò/ñ «Îáðó÷êà» 20.00, 02.40 «Ïîäðîáèö³» 20.30 «Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ» 21.40 Ò/ñ «Çíàõàð 2» 00.00 Ä/ô «ßê ïîçáóòèñÿ ÷îëîâ³êà - òèðàíà» 01.05 Õ/ô «Øîó ïî÷èíàºòüñÿ» 03.10 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 03.15 Ä/ô «Òåîð³ÿ ïðàâäè» 04.30 Ò/ñ «Ñïàëüíèé ðàéîí»

05.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

07.00 «Àâòî Æàáà» 07.05 «Ñàì ñîá³ ðåæèñåð» 08.00 «Ó ïîøóêàõ ïðèãîä» 09.00 «Ãàë³ëåî» 10.00 Ò/ñ «Äâà ç ïîëîâèíîþ ÷îëîâ³êè» 11.10, 19.50 Ò/ñ «Ìåðåæà» 12.00, 18.50 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 13.10 Ò/ñ «Ïðèãîäè Ãåðêóëåñà» 15.00 Ò/ñ «Òàºìíèö³ Ñìîëâ³ëÿ» 16.50 Ò/ñ «Îäèíîê³ ñåðöÿ» 17.50 Ò/ñ «Íàø äîìàøí³é ìàãàçèí» 20.50, 00.15 Ò/ñ «Ïîêèäüêè» 21.50, 01.20 Ò/ñ «Íàäïðèðîäíå» 22.45 «Ìåêñèêàíñüê³ êàí³êóëè» 23.45 «15 õâèëèí äî çàâòðà» 01.10 «Ìåêñèêàíñüê³ êàí³êóëè. ͳ÷ íà â³ëë³» (3) 02.00 «Í³÷íå æèòòÿ»

06.05 «Äîêóìåíòàëüíèé äåòåêòèâ» 07.00, 18.10 «Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê» 07.55, 00.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 10.00 «ÂóñîËàïîÕâ³ñò» 10.10 Õ/ô «Êóð’ºð» 12.05 «Ôåðìåð øóêຠäðóæèíó» 13.55 «Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé» 14.55, 01.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» 17.00 «Äàâàé îäðóæèìîñÿ» 18.00, 22.00 «Â³êíà-Íîâèíè» 19.00 dzðêîâå æèòòÿ 20.10, 22.40 «ÌàñòåðØåô» 02.35 «Âiêíà-Ñïîðò» 02.50 Õ/ô «Âèïàäîê â êâàäðàò³ 3680»

05.25, 03.10, 08.45, 12.45, 18.45, 23.15 Ôàêòè 05.35, 06.40 Ñâ³òàíîê 06.25, 06.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.35, 09.20, 12.55, 19.10, 02.15 Ñïîðò 07.45 Ïðîâîêàòîð

06.00 Ìóëüòô³ëüì 06.10 Ò/ñ «²íñòèòóò øëÿõåòíèõ ïàíÿíîê» 07.00, 08.00 «Òåëåïóçèêè» 07.30, 08.30 «Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì» 09.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè» 10.00, 21.30 Ò/ñ «Çàéöåâ+1» 10.30 Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè â³äüìè» 11.20, 22.20 Ò/ñ «Ùîäåííèêè Òåìíîãî» 11.55 «Êîðîëåâà áàëó» 12.50 «Òâîþ ìàìó!» 13.20, 18.25 «Ìàøà & ìîäåë³» 14.00, 19.05 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» 15.00 «Äîì-2» 16.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè» 17.00, 20.05 Ò/ñ «Óí³âåð» 21.55, 00.00 Ò/ñ «Ðåàëüí³ ïàöàíè» 23.00 Ò/ñ «Íàäïðèðîäíå» 00.30 «Äîì-2. Ñïåöâèïóñê» 01.00 «Äî ñâ³òàíêó»

04.55 Ò/c «Åâð³êà» 05.40 Ò/c «ßñíîâèäþùèé» 08.00 Ïðîô³ëàêòèêà!!! 14.00 Ò/c «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 14.40, 15.45 Teen Time 14.45 Ò/c «Äðåéê òà Äæîø» 15.50 Ò/c «Äðóç³» 16.55, 23.40 Ò/c «Â³ä÷àéäóøí³ äî-

09.30, 19.15, 01.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè

ìîãîñïîäàðêè-7» 17.55, 20.35 Ò/c «Âîðîí³íè»

10.35, 16.35 Ò/ñ «Ë³òºéíèé»

19.00, 00.35 Ðåïîðòåð

12.30, 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-

19.15, 00.50 Ñïîðòðåïîðòåð

íñüêè 13.25 Õ/ô «Ì³ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà» 1-2 ñ. 20.10 Õ/ô «Ì³ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà» 3-4 ñ.

19.25 ̳æ íàìè, ñâàòàìè 21.35 Çðîáè ìåí³ ñì³øíî 22.35 Ò/c «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 01.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 01.05 Õ/ô «ßêùî Ëþñ³ âïàäå»

23.30 Õ/ô «Á³é ç ò³ííþ-2: Ðåâàíø»

03.00, 04.00, 05.00 Çîíà íî÷³

02.25 Ò/ñ «Ó ÷îðíîìó ñïèñêó-2»

03.05 Òî÷êà ðîñè

03.40 Õ/ô «Á³é ç ò³ííþ»

04.05 Ðåàëüíèé ìàéñòåð-êëàñ

06.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí 06.50, 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.10, 18.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 08.20, 14.00, 22.20 Ò/ñ «Ñë³ä» 09.00, 20.20 Ò/ñ «Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ» 11.00, 19.20 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Âèïðîáóâàííÿ» 12.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü - 7» 13.00 «Íåõàé ãîâîðÿòü. Ëîë³òà ïî ñóñ³äñòâó» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ôåäåðàëüíèé ñóääÿ 17.15, 03.50 Êðèòè÷íà òî÷êà 00.00 Ò/ñ «Ëèöàð äîð³ã» 01.00 Õ/ô «Êðàùèé ñïîñ³á ïîìåðòè» 02.40 Ò/ñ «Áåçìîâíèé ñâ³äîê» 04.30 «Íåõàé ãîâîðÿòü» 05.20 Ò/ñ «×àêëóíêà»

06.00, 18.45, 20.50, 23.30 «Æèòòÿ» 06.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 06.20 Ì/ô 06.30 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî 07.00, 18.30, 20.30, 23.15, 03.00 «24 ãîäèíè» 07.10, 18.40, 23.25 24 ãîäèíè Á³çíåñ 07.15 Ñòâîðè ñåáå 07.20 «Æèòòÿ ç³ çíàêîì +» 08.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ 12.00, 20.15, 05.45 Ñèëüí³ ñâ³òó ñüîãî 12.15 Ïîãëÿä ó ìàéáóòíº 15.45, 02.30 Òâ³é õ³ò 16.35 Õ/ô «ßê ñòàòè ùàñëèâèì» 18.55 Íà ïåðåõðåñòÿõ ïëàíåòè Çåìëÿ 21.10 Õ³ò-ïàðàä äèêî¿ ïðèðîäè 22.10 Àìåðèêàíñüêà êîñì³÷íà îä³ññåÿ 00.00 Òàºìíèö³ äîë³ 03.10, 05.15 Äèâàêè 03.40 Áîñïîðñüêå öàðñòâî 04.30 Íåâ³äîìà îêóïàö³ÿ

×åòâåð, 15 âåðåñíÿ 06.00 «Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!» 06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 1 5 . 0 0, 18.00 Íîâèíè 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Ñïîðò 06.20, 06.35, 00.15, 00.35 Âåðòèêàëü âëàäè 06.45 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð 07.15 Åðà á³çíåñó 07.45 Ìóëüòô³ëüì 08.15 Îãëÿä ïðåñè 08.35 Çíàéäè ñåáå 08.40, 00.50 Êîðèñí³ ïîðàäè 09.00, 21.00, 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 09.40 Êíèãà.ua 10.00 «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» 10.45 Ì/ñ «Ñàíäîêàí» 11.10 Çäîðîâ’ÿ 12.10, 15.25, 17.45, 21.30, 05.50 ijëîâèé ñâ³ò 12.30 Àó䳺íö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß 12.55 Êðîê äî ç³ðîê. ªâðîáà÷åííÿ 13.40 Õ/ô «Ï’ÿäü çåìë³» 15.15 Euronews 15.35 Ò/ñ «Ñòàâêà á³ëüøà çà æèòòÿ» 18.25 Õîêåé. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè. «Äîíáàñ» (Äîíåöüê) «Ñîê³ë» (Êè¿â) 19.05  ÏÅÐÅв: Íà äîáðàí³÷, ä³òè 19.55 Ñâ³ò ñïîðòó 20.45 221. Åêñòðåíèé âèêëèê 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.40 Êîíöåðò ³òàñà «Ï³ñí³ ì ìàìè» 22.50 Òð³éêà, Êåíî 23.00, 00.00 ϳäñóìêè 23.15 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 00.30 ϳäñóìêè äàéäæåñò 01.50 Ïðî ãîëîâíå 02.15 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.20 Ò/ñ «Ïîâîðîò êëþ÷à» 04.10 Ò/ñ «Ñåðæàíò Ðîêêà»

06.01, 21.40 «×àñ-Òàéì» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «Ïîãîäà» 06.20, 18.55, 23.30, 00.20, 04.20 «×àñ ñïîðòó» 06.30 «Ðàíîê íà 5-ìó» 09.10, 23.40, 03.24, 04.15 «Á³çíåñ-÷àñ» 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.10, 17.50 «Ïîãîäà» 09.25, 13.20, 14.20 «5 åëåìåíò» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 1 5 . 0 0, 1 6 . 0 0, 17.00, 19.00, 20.30 «×àñ íîâèí» 10.30, 11.30, 12.30 «Ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ó ïðÿìîìó åô³ð³» 10.55, 18.10, 00.25 «Ïîãîäà» 15.20 «Æèòòÿ â çàäîâîëåííÿ» 16.20 «Äðàéâ» 16.40 «Òðàíñì³ñ³ÿ» 17.25, 18.15, 04.40 «Àêöåíò» 18.00, 00.00, 04.00, «×àñ íîâèí» 18.45, 04.30 «Êè¿âñüêèé ÷àñ» 19.30, 02.15, «×àñ: âàæëèâî» 21.00, 03.00 «×àñ» 22.00, 01.00 «ÐåñÏóáë³êà ç Àííîþ Áåçóëèê» 23.55, 04.25 «Îãëÿä ïðåñè» 00.30, 03.30 «Àâòîï³ëîò-íîâèíè» 03.40 «Ìàøèíà ÷àñó»

06.45 «Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.25, 17.00 ÒÑÍ 07.15 Ì/ñ «×³ï òà Äåéë ïîñï³øàþòü íà äîïîìîãó» 09.55, 17.40 «Ñ³ìåéí³ äðàìè» 10.50, 18.30 Ò/ñ «Íå áðåøè ìåí³ - 2» 11.50 «×åñíî» 12.45, 03.40 «²ëþç³ÿ áåçïåêè. Îáåðåæíî, ìîçîê» 13.40, 05.15 Ò/ñ «Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷» 15.05, 02.50 Ò/ñ «Æ³íî÷³ ì𳿠ïðî äàëåê³ êðà¿» 16.05 «Ì³íÿþ æ³íêó - 2» 17.20 «Ø³ñòü êàäð³â» 20.00 Ôóòáîë. ˳ãà ªâðîïè. «Äèíàìî» (Êè¿â, Óêðà¿íà) «Ñòîê ѳò³» (Àíãë³ÿ) 22.05 Ò/ñ «²íòåðíè - 2» 22.30 «Çäèâóé ìåíå» 23.45 «Çíÿòè âñå» 00.10, 01.05, 04.25 Çàêîí ³ ïîðÿäîê 02.00 Ò/ñ «Îäðóæåí³. Ç ä³òüìè»

06.00, 02.35 «Á³çíåñ+»

02.40 Õ/ô «Ëåòÿòü æóðàâë³»

05.45, 12.50 «Òâîþ ìàìó!» 06.10 Ò/ñ «²íñòèòóò øëÿõåòíèõ ïàíÿíîê» 07.00, 08.00 «Òåëåïóçèêè» 07.30, 08.30 «Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì» 09.00, 16.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè» 10.00, 21.30 Ò/ñ «Çàéöåâ+1» 10.30 Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè â³äüìè» 11.20, 22.20 Ò/ñ «Ùîäåííèêè Òåìíîãî» 11.55 «Êîðîëåâà áàëó» 13.20, 18.25 «Ìàøà & ìîäåë³» 14.00, 19.05 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» 15.00 «Äîì-2» 17.00, 20.05 Ò/ñ «Óí³âåð» 21.55, 00.00 Ò/ñ «Ðåàëüí³ ïàöàíè» 23.00 Ò/ñ «Íàäïðèðîäíå» 00.30 «Äîì-2. Ñïåöâèïóñê» 01.00 «Äî ñâ³òàíêó»

06.55 «Ðåàëüí³ ãðîø³»

05.25, 15.55 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 11» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ç íîâèì ðàíêîì 07.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 09.10 Ò/ñ «Êàìåíñüêà 4» 10.55, 20.35 Ò/ñ «Ñâàòè 4» 12.15 Ò/ñ «Íåâèäèìêè» 13.15 «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 14.10 «Ñ³ìåéíèé ñóä» 15.05 «Ñóäîâ³ ñïðàâè» 18.10 «Âñ³ ñâî¿» 19.05 Ò/ñ «Îáðó÷êà» 20.00, 03.15 «Ïîäðîáèö³» 20.30 «Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ» 21.40 Ò/ñ «Çíàõàð 2» 00.00 Ä/ô «Äóðåìàð ³ êðàñóí³. Â.Áàñîâ» 01.05 Õ/ô «Ïîñëàííÿ â ïëÿøö³» 03.45 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 03.50 Ä/ô «Òåîð³ÿ ïðàâäè « 04.35 Ò/ñ «Ñïàëüíèé ðàéîí»

05.20, 03.35, 08.45, 12.45, 18.45, 23.45 Ôàêòè 05.35, 06.40 Ñâ³òàíîê 06.20, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.35, 09.25, 12.55, 19.10, 02.40 Ñïîðò 07.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ 09.30, 19.15, 01.55 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.35, 16.35 Ò/ñ «Ë³òºéíèé» 12.35, 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 13.20 Õ/ô «Ì³ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà» 3-4 ñ. 20.10 Õ/ô «Ì³ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà» 22.05 Ðîñ³éñüêèé Ãîë³âóä: ̳ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà. 30 ðîê³â ïîòîìó 00.00 Õ/ô «Ïðèõîâàíèé âîðîã» 02.50 Õ/ô «Á³é ç ò³ííþ-2: Ðåâàíø « 1 ñ. 04.10 Õ/ô «Á³é ç ò³ííþ