Page 1

№ 18 від 23 травня 2013 ро

71-90-79

ВЛАСНЕ СЕРТИФІКОВАНЕ ВИРОБНИЦТВО

ТЛАНТ ПЛЮС

МЕБЛІ


¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

3

Ç̲ÑÒ, ÀÔ²ØÀ Á²ÇÍÅÑÓ Ç̲ÑÒ


4

Ç òóðáîòîþ ïðî çäîðîâ’ÿ òà êðàñó

Íà ïðàâàõ ðåêëàìè

ßê ïðàâèëüíî îáðàòè îêóëÿðè Îêóëÿðè – ùî öå òàêå? Îêóëÿðè - öå îïòè÷íèé ïðèëàä äëÿ êîðåêö³¿ çîðó. ³í ñêëàäàºòüñÿ ç ë³íç òà îïðàâè. Çäàâàëîñÿ á, óñå ïðîñòî, àëå íàñïðàâä³, ï³ä³áðàòè ãàðí³ îêóëÿðè äîñèòü ñêëàäíà çàäà÷à. Äàâàéòå ðîçáåðåìîñÿ, ùî ïîòð³áíî çíàòè, êóïóþ÷è îêóëÿðè. Òèïîâ³ ïîìèëêè ïðè êóï³âë³ îêóëÿð³â: ˳íçè – ÃÎËÎÂÍÀ ×ÀÑÒÈÍÀ îêóëÿð³â Îäíà ç îñíîâíèõ ïîìèëîê ïðè êóï³âë³ îêóÑàìå ë³íçè êîìïåíñóþòü ò³ ïîðóøåííÿ ëÿð³â ïîëÿãຠâ òîìó, îñíîâíà óâàãà ïðè- ðåôðàêö³¿, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âàøîãî ïîãàíîãî ä³ëÿºòüñÿ âèáîðó îïðàâè. Ïðî òå, ÿê³ îêó- çîðó. Òîìó, âèáèðàþ÷è îêóëÿðè ïîòð³áíî â ëÿðí³ ë³íçè áóäóòü âñòàâëåí³ â îïðàâó, áà- ïåðøó ÷åðãó ïðàâèëüíî âèáðàòè îêóëÿðí³ ãàòî õòî íàâ³òü íå çàìèñëþþòüñÿ. Îêóëÿ- ë³íçè. Îòæå, ùî ïîòð³áíî çíàòè, âèáèðàþ÷è ðàìè òîðãóþòü ñêð³çü – ç ëîòê³â íà ðèíêó, â îêóëÿðí³ ë³íçè: ïåðåõîäàõ ìåòðî, íà âîêçàëàõ, íîñÿòü â Îïòè÷í³ ïîêàçíèêè (ì³æöåíòðîâà â³äñòàíü, ñóìêàõ ïî ðîáîòàõ, â åëåêòðè÷êàõ. Ïðè ïî- ä³îïòð³¿) - ö³ äàí³ ïîâèíåí äàòè âàì ôàõ³âåöü êóïö³ òàêèõ îêóëÿð³â óâàãà çâåðòàºòüñÿ ç ï³äáîðó îêóëÿð³â, ï³ñëÿ ïîâíîãî îáñòåæåíëèøå íà çîâí³øí³é âèãëÿä îïðàâè – ÿê³ñòü íÿ âàøîãî çîðó. Çðîçóì³ëî, îêóëÿðè ïîòð³áíî îïòèêè íàâ³òü íå îáãîâîðþºòüñÿ. Ùî â³äáó- çàìîâëÿòè ò³ëüêè â ñàëîíàõ îïòèêè, äå º âàºòüñÿ, ÿêùî êóïëåí³ «íåïðàâèëüí³» îêó- âïåâíåí³ñòü â òîìó, ùî ö³ ïîêàçíèêè áóäóòü ëÿðè, äå íå äîòðèìàí³ îïòè÷í³ ïîêàçíèêè òî÷íî äîòðèìàí³. (ä³îïò𳿠³ ì³æöåíòðîâà â³äñòàíü) àáî îêóÊîåô³ö³ºíò çàëîìëåííÿ (³íäåêñ) î÷êîâî¿ ëÿðí³ ë³íçè çðîáëåí³ ç ìàòåð³àëó íèçüêî¿ ë³íçè – íàéãîëîâí³øèé ïîêàçíèê êëàñó îïòè÷ÿêîñò³? Ïî÷èíàºòüñÿ ïðîöåñ «çâèêàííÿ», íî¿ ë³íçè. Çàãàëüíå ïðàâèëî: ÷èì âèùå ïðè ÿêîìó îðãàí³çì íàìàãàºòüñÿ êîìïåíñó- ³íäåêñ, òèì ìåíøà òîâùèíà ³ âèêðèâëåí³ñòü âàòè îïòè÷í³ ñïîòâîðåííÿ ö³íîþ ïåðåâòî- ë³íçè, ùî äຠò³ æ ñàì³ ä³îïòð³¿. ² ÷èì ñèëüí³ø³ ìè î÷åé, ãîëîâíîãî áîëþ ³ ïîäàëüøîãî ïî- ë³íçè âàì ïîòð³áí³, òèì ïîì³òí³øå ð³çíèöÿ. Íà ã³ðøåííÿ çîðó. ïðàêòèö³ öå îçíà÷àº, ùî ë³íçè ç âèñîêèì

³íäåêñîì áóäóòü ëåãø³,òîíø³, ìåíøå ñïîòâîðþâàòèìóòü âàø³ î÷³ ³ îáëè÷÷ÿ, äî íèõ ëåãøå áóäå ï³ä³áðàòè òîíêó ³ ñòèëüíó îïðàâó. Ó ñó÷àñíèõ ë³íç ²ÍÄÅÊÑ êîëèâàºòüñÿ - äëÿ îïòè÷íîãî ñêëà â ìåæàõ 1,5 - 1,9, à äëÿ îïòè÷íîãî ïëàñòèêó – â ìåæàõ 1,5 - 1,7. ˳íçè ç ³íäåêñîì, áëèçüêèì äî 1,5, ââàæàþòüñÿ í³çêî³íäåêñíèì³, à ç ³íäåêñîì á³ëüøå 1,6 âèñîêî³íäåêñíèìè. Ïåðåâàãè ïëàñòèêîâèõ ë³íç - öå ëåãê³ñòü âàãà îïòè÷íîãî ïëàñòèêó âäâ³÷³ ìåíøå ñêëà, ³ òîìó âàø³ îêóëÿðè ç ïëàñòèêîâèìè ë³íçàìè áóäóòü íàáàãàòî ëåãø³. Ìåíø òðàâìîíåáåçïå÷í³, í³æ ñêëÿí³, òàê ÿê ïëàñòèê ñò³éê³øèé äî ðîçêîëþâàííÿ. Ïëàñòèê äຠâåëèê³ ìîæëèâîñò³ äëÿ îáðîáê. ÂÈÁ²Ð ÎÏÐÀÂÈ ÄËß îêóëÿð³â Ùî ïîòð³áíî çíàòè, âèáèðàþ÷è îïðàâó äëÿ îêóëÿð³â: Ïðè âèáîð³ îïðàâè ïîòð³áíî ïðèä³ëÿòè îñîáëèâó óâàãó òàêèì äåòàëÿì, ÿê ðóõëèâ³ñòü íîñîóïîð³â – æîðñòê³ íîñîóïîðè ÷àñòî òèñíóòü íà ïåðåí³ññÿ ³ âèêëèêàþòü øâèäêå ñòîìëåííÿ. Çàâóøíèêè íå ïîâèíí³ ÷èíèòè òèñê íà â³ñêè ³ ä³ëÿíêó çà âóõîì. Îïðàâà ïîâèííà áóòè çðó÷íà ³ íå âèêëèêàòè âòîìè íàâ³òü ïðè òðèâàëîìó âèêîðèñòàíí³. Äåøåâ³ ìåòàëåâ³ îïðàâè ïðè êîíòàêò³ ç³ øê³ðîþ ìîæóòü âèê-

Êîíñóëüòàòèâíî–îçäîðîâ÷èé öåíòð Íà ïðàâàõ ðåêëàìè ÍÏ «Çäîðîâ’ÿ»  öåíòð³ Âè ìîæåòå ïðîéòè ë³êóâàííÿ â³ä àëêîãîë³çìó òà òþòþíîâî¿ çàëåæíîñò³. Ìàêñèìóê Î.Â.- ìåäè÷íèé ïñèõîëîã, á³îåíåðãî³íôîðìîòåðàïåâò ïðàöþº â ö³é ñôåð³ á³ëüøå 20 ðîê³â,ðåçóëüòàò ë³êóâàííÿ –100%. Îñíîâí³ ïåðåâàãè – âèñîêà äîñòîâ³ðí³ñòü ðåçóëüòàò³â,â³äñóòí³ñòü ïîá³÷íèõ ä³é. Ïðîâîäèòüñÿ ë³êóâàííÿ òà â³äíîâëþþ÷à òåðàï³ÿ õâîðèõ íà: íåðâîâó ñèñòåìó, ñåðäöåâî–ñóäèííó ñèñòåìó, øëóíêîâî êèøêîâèé òðàêò ,ïå÷³íêó,æîâ÷íèé ì³õóð,ϳäøëóíêîâó çàëîçó,íèðêè ,ì³õóð,ñòàòåâ³ îðãàíè,ùèòîâèäíó çàëîçó,³ìóííó ñèñòåìó,åíäîêðèííà ñèñòåìà. Ïðîôåñ³éí³ ìåòîäè îçäîðîâëåííÿ îïîðíî -ðóõîâî¿ ñèñòåìè. Ïðîôåñ³éíèé ë³êóâàëüíèé ìàñàæ,ìàíóàëüíà òåðàï³ÿ (âïðàâëåííÿ äèñê³â õðåáòà),âàêóóìíèé – àíòèöåëþë³òíèé ìàñàæ . Êîìï’þòåðíà ä³àãíîñòèêà ïî ìåòîäó Ôîëëÿ, åêñïðåñ  öåíòð³ ïðàöþº íóòðèöèîëîã – ñïåö³àë³ñò ïî ïðàâèëüíîÀÒÌ: îáñòåæåííÿ ñèñòåì òà îðãàí³â ëþäèíè. Âèÿâëåííÿ ìó õàð÷óâàííþ Ðóñëàíà Ïåòð³âíà. Äëÿ áàæàþ÷èõ ïðîâîäèòüõâîðîá íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ, à òàêîæ áàêòåð³é,â³ðóñ³â, ð³çíî- ñÿ øêîëà ïðàâèëüíîãî õàð÷óâàííÿ òà ñõóäíåííÿ, êîæíó ñåìàí³òíèõ ïàðàçèò³â. ðåäó î 18:00. Ïðîâîäèòüñÿ åêñïðåñ ä³àãíîñòèêà íà ÿïîíñü-

Âàäèì Ïåòðîâñüêèé:

Íà ïðàâàõ ðåêëàìè

«Ïðîáëåìó íåïë³ääÿ ìîæíà ïîäîëàòè» Çà ð³ê ðîáîòè Öåíòð ðåïðîäóêòèâíî¿ ìåäèöèíè «Áîãîëþáè», ÿêèé ôóíêö³îíóº íà òåðèòî𳿠îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³, äîïîì³ã ñòàòè áàòüêàìè ïîíàä ñîòí³ ïîäðóæí³õ ïàð ³ç Âîëèíñüêî¿, гâíåíñüêî¿, Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñòåé, áà íàâ³òü ³ç ñóñ³äíüî¿ Ïîëüù³! Äèðåêòîð Öåíòðó ðåïðîäóêòèâíî¿ ìåäè- çäàòí³ñòü äî çàïë³äíåííÿ. Âèë³êóâàòè öå öèíè ë³êàð-ã³íåêîëîã Âàäèì Ïåòðîâñüêèé ñêëàäíî, à ³íîä³ é íåìîæëèâî. Òîä³ äîâîäèòüðîçïîâ³äຠïðî êë³í³êó ç ëþáîâ?þ òà ãîðä³- ñÿ âäàâàòèñÿ äî ïîñëóã åìáð³îëîãà, ðåïðîñòþ. Àäæå òóò çà ºâðîïåéñüêèìè ñòàíäàð- äóêòîëîãà òà ³íøèõ ñïåö³àë³ñò³â. Òîáòî íàø òàìè åôåêòèâíî ë³êóþòü ÷îëîâ³÷å òà æ³íî- Öåíòð äîïîìàãຠòèì ÷îëîâ³êàì ³ æ³íêàì, ÷å íåïë³ääÿ, óñï³øíî ïðàêòèêóþòü – ºäèí³ ÿêèì íå ìîæå äîïîìîãòè êëàñè÷íà ìåäèöèíà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ - ñêëàäí³ ëàïàðîñêîï³÷í³ íà. – Ç ÿêèìè ïðîáëåìàìè íàé÷àñò³øå âòðó÷àííÿ, òàê³ ÿê åêñòèðïàö³ÿ ìàòêè, âäàþ÷èñü äî íàéíîâ³øèõ ìåòîä³â ä³àãíîñòèêè çâåðòàþòüñÿ æ³íêè? – Íàñàìïåðåä ìè ïîçèö³îíóºìî ñåáå ÿê òà ë³êóâàííÿ – îïòèêè íàäâèñîêî¿ ðîçä³ëüíî¿ çäàòíîñò³, óëüòðàçâóêîâîãî ñêàëüïåëÿ, êë³í³êó, ùî ë³êóº íåïë³ääÿ òà ïðàêòèêóº âàã³á³îëîã³÷íîãî çâàðþâàííÿ òêàíèí, ã³ñòåðîñ- íàëüíó õ³ðóðã³þ. Òîìó äî íàñ íàé÷àñò³øå êîﳿ ³ ëàçåðíî¿ òåðàﳿ åðî糿 øèéêè ìàòêè. çâåðòàþòüñÿ ³ç íåïë³ääÿì òà ã³íåêîëîã³÷íîþ — Âàäèìå Âàëåíòèíîâè÷ó, ùî ñïîíó- ïàòîëî㳺þ. – ßê³ øàíñè â íåïë³äíî¿ æ³íêè íàðîäèêàëî â³äêðèòè Öåíòð ðåïðîäóêòèâíî¿ òè äèòèíó? ìåäèöèíè ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³? – Óñå çàëåæèòü â³ä óìîâ. Àäæå çà îäíèõ – Íåâò³øíà äåìîãðàô³÷íà ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³. Ìîæó ãàðàíòóâàòè, ùî ñåðåä çíàéî- óìîâ ë³êóâàííÿ íåïë³ääÿ º âèñîêîåôåêòèâìèõ êîæíîãî ç íàñ º ëþäè, ÿê³ ìàþòü ïîðó- íèì, à çà ³íøèõ – íèçüêîåôåêòèâíèì. Ïðèøåííÿ ðåïðîäóêòèâíî¿ ôóíêö³¿. Öå òàêà ïî- êëàä âèñîêîåôåêòèâíîãî – öå êîëè æ³íö³ äî øèðåíà ïðîáëåìà, ùî íà íå¿ íå ìîæíà çàê- 35 ðîê³â, âîíà ïåðåíåñëà äâ³ ïîçàìàòêîâ³ âàðèâàòè î÷³. Íàïðèêëàä, íåìຠçàïàñó ÿéöåê- ã³òíîñò³, íå ìຠòðóá, àëå ìຠçäîðîâó ìàòêó ë³òèí – ³ æ³íêà íå âàã³òí³º. Ùå á³ëüøèé êëîï³ò ³ çäîðîâîãî ÷îëîâ³êà. ßêùî æ³íö³ 38 ðîê³â ³ – íåïë³ääÿ ÷îëîâ³êà, êîëè âíàñë³äîê ð³çíèõ á³ëüøå, òî ë³êóâàòè íåïë³ääÿ äóæå ñêëàäíî, ïðè÷èí ñïåðìàòîçî¿äè âòðà÷àþòü ñâîþ áî ðåçåðâ ¿¿ ÿº÷íèê³â âè÷åðïàâñÿ, çàïàñ ÿé-

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó ëèêàòè àëåðã³÷í³ ðåàêö³¿ òà ïîäðàçíåííÿ. ßêùî ãîâîðèòè ïðî îêóëÿðè íå ëèøå ÿê ïðî ïðèëàä äëÿ êîðåêö³¿ çîðó, àëå ³ ÿê ïðî çàñ³á ³ì³äæó òà ñòèëþ ëþäèíè, òî ðîëü ïðàâèëüíî âèáðàíî¿ îïðàâè òóò áåçïåðå÷íà.

Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñÿ çà àäðåñàìè: «Ãðàíä-Îïòèêà», ïð. Ìîëîä³, 12, òåë.: 78-70-00 «Îïòèêà-dzð», ïð. Âîë³, 12, òåë.: 72-48-16 «Îïòèêà», âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26, òåë.: 72-32-14 «Îïòèêà», ïð. Ñîáîðíîñò³, 36, òåë.: 29-25-40

êîìó àíàë³çàòîð³: âè îòðèìàºòå òî÷í³ äàí³ ïî âàç³,âíóòð³øíüîìó æèðó %,íàò³ëüíîìó æèðó %,ê³ëüêîñò³ âîäè â ò³ë³,ì’ÿçîâî¿ òêàíèíè,ê³ñòêîâî¿ ìàñè – âì³ñò êàëüö³þ,ð³âåíü îáì³ííèõ ïðîöåñ³â,á³îëîã³÷íèé â³ê. Âçíàºòå ÷è º çàãðîçà âàøîìó æèòòþ â³ä âíóòð³øíüîãî æèðó (â³ñöåðàëüíèé æèð) ÿêèé ñïðè÷èíÿº ã³ïåðòîí³þ,³íôàðêòè,³íñóëüòè òà ³íø³ ñåðäå÷íî – ñóäèíí³ õâîðîáè.

ì. Êîâåëü, áóë. Ë. Óêðà¿íêè 12 (ãîòåëü «Ë³ñîâà ϳñíÿ»), ²²² ïîâ., îô³ñ 301. Ïðàöþºìî ç ïîíåä³ëêà ïî ï’ÿòíèöþ ç 9:00–18.00, ñóáîòà ç 9.00–14.00, íåä³ëÿ – âèõ³äíèé. Çàïèñ çà òåë.: 098-522-26-02, Ðóñëàíà Ïåòð³âíà, 097-277-19-80, Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, òåë.: 0(3352) 71-011, îô³ñ

öåêë³òèí îáìåæåíèé. Ó òàêîìó ðàç³ ôàêòîð ÷àñó – âèçíà÷àëüíèé. – ×îëîâ³êè çâåðòàþòüñÿ ç ïîä³áíîþ ïðîáëåìîþ? – Íà ñüîãîäí³ ó ñâ³ò³ ïåðåâàæຠ÷îëîâ³÷å íåïë³ääÿ. Éîãî âàæ÷å ë³êóâàòè, îñê³ëüêè ãåíåòè÷íèé ìàòåð³àë, ùî ì³ñòèòüñÿ ó ñêëàäíîðóõîìîìó ñïåðìàòîçî¿ä³, òåæ ñëàáêèé. À âçàãàë³, êîæåí âèïàäîê ³íäèâ³äóàëüíèé. – ×îìó â³ä íåïë³ääÿ òàê ïîòåðïàþòü óêðà¿íö³? – Íà òå º ÷èìàëî ïðè÷èí. Íàñàìïåðåä – öå ðàíí³é ïî÷àòîê ñòàòåâîãî æèòòÿ, íåõòóâàííÿ òàêèì çàïîá³æíèì çàñîáîì, ÿê ïðåçåðâàòèâ, ÷àñòà çì³íà ïàðòíåð³â, ùî ïðèçâîäèòü äî õâîðîá, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì. Íå ìåíø íåãàòèâíèé âïëèâ ìຠõàð÷óâàííÿ ³ ñåðåäîâèùå. Íàïðèêëàä, äî íàñ ïðè¿æäæàþòü ³ç Êóçíåöîâñüêà, äå ïîáëèçó º Ð³âíåíñüêà ÀÅÑ, ðàä³àö³éíà çîíà. Ó 32 ðîêè æ³íêè ñòåðèëüí³, òîáòî íå ìàþòü ÿéöåêë³òèí. – Äåÿê³ ë³êàð³ ñòâåðäæóþòü, ùî îðàëüí³ êîíòðàöåïòèâè ìîæóòü ñïðîâîêóâàòè íåïë³ääÿ. Öå òàê? – Îñîáèñòî ÿ íå ðåêîìåíäóþ îðàëüí³ êîíòðàöåïòèâè æ³íêàì, ÿê³ ùå íå íàðîäæóâàëè. ßêùî ôðàíöóæåíêè òà ³òàë³éêè ìîæóòü âæèâàòè ïðîòèçàïë³äí³ çàñîáè, íå ïîáîþþ÷èñü íàñë³äê³â, áî ìàþòü ôåðìåíò, ÿêèé ðîçùåïëþº ñèíòåòè÷íèé åñòðîãåí, òî óêðà¿íêè íåãàòèâíèé âïëèâ òàêî¿ êîíòðàöåïö³¿ íåîäì³ííî â³ä÷óþòü. Äî ðå÷³, º íàâ³òü õâîðîáà, ÿêó íàçèâàþòü ñèíäðîìîì ã³ïåðãàëüìóâàííÿ ãîíàäîòðîïíî¿ ñèñòåìè. Öå êîëè æ³íêà ïðèéìຠäâà ðîêè êîíòðàöåïòèâè, à ïîò³ì ùå òðè

ðîêè íå ìîæå çàâàã³òí³òè. – Ùî âè ÿê ë³êàð ïîðåêîìåíäóºòå ïîäðóæí³ì ïàðàì, ÿê³ ïëàíóþòü ä³òåé, àëå ìàþòü ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì? – Ïàì’ÿòàòè, ùî ÷àñ çàâæäè ãðຠïðîòè íàñ – ëþäñüêèé îðãàí³çì ñòàð³º. Äëÿ æ³íîê íàéîïòèìàëüí³øå íàðîäæóâàòè ä³òåé ó â³ö³ â³ä 18 äî 35 ðîê³â. Ñîðîêàë³òí³ì æ³íêàì íåëåãêî çàâàã³òí³òè, áî â íèõ ðåïðîäóêòèâíà ôóíêö³ÿ çãàñຠâäâ³÷³ øâèäøå, í³æ ó ÷îëîâ³ê³â. ²íêîëè äî íàñ çâåðòàþòüñÿ ïàö³ºíòè â³êîì 37–38 ðîê³â – ÿê äî îñòàííüî¿ ³íñòàíö³¿. Àëå ¿ì óæå âàæêî äîïîìîãòè. Àäæå øòó÷íå çàïë³äíåííÿ – öå íå ïàíàöåÿ, ³ íà íüîãî òåæ ìຠáóòè Áîæà âîëÿ. Òåòÿíà ÇÓÁÐÈÊ

Öåíòð ðåïðîäóêòèâíî¿ ìåäèöèíè «Áîãîëþáè», ñ. Áîãîëþáè, Âîëèíñüêà îáëàñíà, êë³í³÷íà ë³êàðíÿ, êîðïóñ ¹2, 5-é ïîâåðõ, òåë.: 0(332) 20-07-02, (099) 4455-404, bogolubu@gmail.com


¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

Ç òóðáîòîþ ïðî çäîðîâ’ÿ òà êðàñó

Íà ïðàâàõ ðåêëàìè

Óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêà ëàáîðàòîð³ÿ «Óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêà ëàáîðàòîð³ÿ» áóëà â³äêðèòà â 2012 ðîö³ çàâäÿêè ñóì³ñíèì ì³æíàðîäíèì ³íâåñòèö³ÿì ÒçΠ«Âîëèíüôàðì» òà ͳìåöüêî¿ ëàáîðàòî𳿠ì. Êîòáóñà. Âèá³ð ïàðòíåð³â áàçóâàâñÿ íà òîìó, ùî ëàáîðàòîð³ÿ ì. Êîòáóñ âõîäèòü äî 5 íàéá³ëüø ðåéòèíãîâèõ ëàáîðàòîð³é ͳìå÷÷èíè. Ëàáîðàòîð³ÿ íàëåæèòü äî íåâåëèêîãî ÷èñëà ìåäè÷íèõ çàêëàä³â ͳìå÷÷èíè, ÿêà ìຠìîæëèâ³ñòü âèêîíóâàòè áëèçüêî 2600 òåñò³â ( ïðèñóòí³ âñ³ â³ää³ëè ëàáîðàòîðíî¿ ä³àãíîñòèêè - ³ìóíîëîã³÷íèé, êë³í³÷íèé, á³îõ³ì³÷íèé, ëàáîðàòîð³ÿ ÏËÐ, â³ðóñîëîã³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ, ã³ñòîëîã³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ ç ã³ñòîõ³ì³ºþ, ãåíåòè÷íà ëàáîðàòîð³ÿ, ì³êðîá³îëîã³÷íà ³ ò.ä.)  ä³àïàçîí³ îáñòåæåíü ëàáîðàòî𳿠ì. Êîòáóñà º òàê³ åêñêëþçèâí³ àíàë³çè, ÿê ä³àãíîñòèêà òóáåðêóëüîçó ð³çíî¿ ëîêàë³çàö³¿ (âèçíà÷åííÿ Y-³íòåðôåðîíó), òåñòè íà òÿæê³ ìåòàëè ³ ì³êðîåëåìåíòè, âðîäæåí³ çàõâîðþâàííÿ îáì³íó ðå÷îâèí, êîíòðîëü çà â³äòîðãíåííÿì îðãàí³â ï³ñëÿ ïåðåñàäêè, øèðîêèé ñïåêòð îíêîìàðêåð³â , êîíòðîëü ï³ñëÿ õ³ì³îòåðàﳿ, ³íôåêö³éíà ñåðîëîã³ÿ , øèðîêèé ñïåêòð îáñòåæåíü íàäíèðíèê³â ³ ã³ïîô³çà , àóòî³ììóííèõ àíòèò³ë, ãîðìîí³â ; ñêðèí³íã íà ñèíäðîì Äàóíà, äåôåêòè ðîçâèòêó íåðâîâî¿ òðóáêè ïðè âàã³òíîñò³ , ïîãëèáëåííå îáñòåæåííÿ ïðè âàã³òíîñò³, íàðêîòèêè â ñå÷³ ³ ñèðîâàòö³, ñòàòóñ ïðèâè÷îê ïåðåä ìàíäð³âêàìè, àíàë³ç êðîâ³ Ëàáîðàòîð³ÿ ì. Êîòáóñà áóëà çàñíîâàíà â 1991 ðîö³.  íà ìàëÿð³þ, òåñòè íà àëåðã³þ (âêëþ÷àþ÷è ë³êàðñüê³ ïðåïà1996 ðîö³ äî íå¿ ïðèºäíàâñÿ ì³êðîá³îëîã³÷íèé â³ää³ë ³íñòè- ðàòè - ë³äîêà¿í, ïàðàöèòàìîë òà ³íø³), âèçíà÷åííÿ â³òàì³í³â, òóòó ã³ã³ºíè ì. Êîòáóñà.  í³é ïðàöþº á³ëüøå 200 âèñîêîê- àíàë³çè çàõâîðþâàíü, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì, âàë³ô³êîâàíèõ ïðàö³âíèê³â. ðèçèê òðîìáîç³â, ðèçèê àðòåðèîñêëåðîçà, ðîçñ³ÿíèé ñêëåÍà ïðàâàõ ðåêëàìè

Ùî òàêå ñëóõîâ³ àïàðàòè? Ïðîáëåìà òóãîâóõîñò³ äîñèòü ïîøèðåíå ÿâèùå â íàøîìó æèòò³. Îñîáëèâî ó ëþäåé ñòàðøîãî â³êó. Íà æàëü, ö³é ïðîáëåì³ ïðèä³ëÿºòüñÿ íåäîñòàòíüî óâàãè. Âëàñíå òîìó ó íàñ ìàëî çíàþòü ïðî òå, ùî òàêå ñëóõîâ³ àïàðàòè. À öå º îñíîâíèé ñïîñ³á áîðîòüáè ç òóãîâóõ³ñòþ. Íàé÷àñò³øå, ñëóõîâèé àïàðàò- ºäèíèé çàñ³á ïîâåðíóòè ëþäèí³ ìîæëèâ³ñòü íîðìàëüíî ñï³ëêóâàòèñÿ, áóòè ïîâíîö³ííèì ÷ëåíîì ñóñï³ëüñòâà. Íàøà äåðæàâà áåçêîøòîâíî âèäຠñëóõîâ³ àïàðàòè äå- ëåííÿ äî ñëóõîâèõ àïàðàò³â äóæå íåãàòèâíå.  îñíîâíîìó ÿêèì ï³ëüãîâèì êàòåãîð³ÿì íàñåëåííÿ. Öå êðàùå í³æ í³÷î- ëþäè â³ä÷óâàþòü ïî÷óòòÿ, áëèçüêå äî ñòðàõó, ÿêùî ç’ÿâãî, àëå äî ³äåàëüíî¿ ñèòóàö³¿ â öüîìó íà ïðÿìêó äóæå äà- ëÿºòüñÿ ïåðñïåêòèâà íîñ³ííÿ àïàðàòó. Ñïîä³âàºìîñü,ùî ëåêî. ßêùî æ Âè àáî Âàø³ ð³äí³ ñòàëè «ùàñëèâèì» âëàñ- ³íôîðìàö³ÿ ïðîòå, ÷îìó íå êóïóþòü ñëóõîâ³ àïàðàòè,õî÷ òðîíèêîì òàêîãî ñëóõîâîãî àïàðàòó - ÿê ì³í³ìóì çðîá³òü äî õè ïîñïðèÿº çì³í³ òàêî¿ ñèòóàö³¿. íüîãî ³íäèâ³äóàëüíèé âóøíèé âêëàäèø. ²íäèâ³äóàëüíèìè ßê ³ äå êóïèòè ñëóõîâèé àïàðàò?Ïî÷íåìî ç òîãî, ùî ïîâêëàäèøàìè, íà æàëü, äåðæàâà íå çàáåçïå÷óº. ñòàíîâêà ïèòàííÿ «êóïëþ ñëóõîâèé àïàðàò» âæå íå ïðàâèëüÂñå ÷àñò³øå ³ ÷àñò³øå ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè ïî òåëåâ³çî- íà. Ñëóõîâ³ àïàðàòè íå êóïóþòüñÿ,à ï³äáèðàþòüñÿ! Âîíè ðó ðåêëàìó äåøåâèõ ñëóõîâèõ àïàðàò³â, ï³äñèëþâà÷³â ñëó- ï³äáèðàþòüñÿ âèêëþ÷íî ³íäèâ³äóàëüíî, çàëåæíî â³ä âòðàòè õó ³ ò.ä. Âàðòî â³äçíà÷èòè - ðåêëàìà çðîáëåíà äóæå äîá- ñëóõó ïàö³ºíòà. ² òóò, íà æàëü, ïî÷èíàþòü âèíèêàòè ô³íàíðå,÷îãî íå ìîæíà ñêàçàòè ïðî ïðåäìåò ðåêëàìè. ͳ â ÿêî- ñîâ³ ïèòàííÿ. ßêùî ëþäèí³ ï³äõîäèòü ñëóõîâèé àïàðàò, ÿêèé ìó ðàç³ íå êóïóéòå òàê³ ðå÷³! Ñëóõîâèé àïàðàò - öå ïðîòåç, êîøòóº 1000 $, òî öå îçíà÷àº,ùî ïàö³ºíòà òðåáà ïðîòåçóâèð³á ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ. ³í ïîâèíåí ï³äáèðàòèñÿ âàòè ñàìå öèì ñëóõîâèì àïàðàòîì, à íå òèì, íà ÿêèé ó íüîñóòî ³íäèâ³äóàëüíî. Âàæêî çóñòð³òè ëþäèíó, ÿê³é áè äî- ãî âèñòà÷ຠãðîøåé. Ïðîéòè îáñòåæåííÿ, ùîá ä³çíàòèñÿ, ÿê³ ïîì³ã òàêèé àïàðàò. Íå âèêèäàéòå ãðîø³ íà â³òåð, íå çàâ- ïðîáëåìè ó Âàñ ç³ ñëóõîì, ÷è äîïîìîæå Âàì ñëóõîâèé àïàäàâàéòå øêîäè ñâîºìó çäîðîâ’þ! ðàò, ÿêèé ñëóõîâèé àïàðàò ïîòð³áåí ñàìå Âàì, - êîøòóº íå Íàøå ñóñï³ëüñòâî äóæå ìàëî çíຠïðî ñëóõîâ³ àïàðàòè. äóæå äîðîãî. Íàâ³ùî â³í ïîòð³áåí, êîëè éîãî êóïóâàòè ³ ò.ä. Òîìó ñòàâÀóä³îìåòðè÷íå îáñòåæåííÿ ñëóõó.ï³äá³ð ñëóõîâèõ àïàðàò³â

5

ðîç, ñåðöåâèé ïðîô³ëü, ñåðöåâî-ñóäèíí³ çàõâîðþâàííÿ, ðåâìàòî³äíèé ñòàòóñ, îö³íêà îñòåîïîðîçó, ãåïàòèòè, öèðîç ïå÷³íêè, ùèòîâèäíà çàëîçà òà ³íø³. Ðåçóëüòàò ñï³âïðàö³ «Óêðà¿íñüêî - í³ìåöüêî¿ ëàáîðàòî𳿻 ç ͳìåöüêîþ ëàáîðàòîð³ºþ äຠìîæëèâ³ñòü íå ò³ëüêè øâèäêî ³ ÿê³ñíî çðîáèòè ä³àãíîñòè÷í³ òåñòè íà ì³ñö³, àëå é ðîçøèðèòè ä³àïàçîí îáñòåæåíü. Ðåçóëüòàòè àíàë³ç³â âèäàþòüñÿ íà äâîõ ìîâàõ, ùî äຠìîæëèâ³ñòü êîíñóëüòàö³é çà êîðäîíîì. Âàæëèâî é òå, ùî ïðè çàìîâëåíí³ ïàêåòó îáñòåæåíü ïî âèçíà÷åíîìó ä³àãíîçó, êð³ì íîðì ³ ðåçóëüòàò³â àíàë³ç³â, äîäàºòüñÿ âèñíîâîê òà ³íòåðïðåòàö³ÿ í³ìåöüêèõ ë³êàð³â - ïðîôåñ³îíàë³â .  ëàáîðàòî𳿠÷³òêî äîòðèìóþòüñÿ ïðèíöèïó äîö³ëüíîñò³ ïðîâåäåííÿ àíàë³ç³â, ùî ïåðåäáà÷àºòüñÿ óìîâàìè ñòðàõîâî¿ ìåäèöèíè. Òàêèì ÷èíîì ç â³äêðèòòÿì «Óêðà¿íñüêî - í³ìåöüêî¿ ëàáîðàòî𳿻 ó ìåøêàíö³â ì. Ëóöüêà ç'ÿâèâñÿ äîñòóï äî ºâðîïåéñüêèõ ìîæëèâîñòåé ³ äîñÿãíåíü ñâ³òîâî¿ ìåäèöèíè.

ì. Ëóöüê, âóë. Êðàâ÷óêà, 17 (âõ³ä ÷åðåç àïòåêó), òåë./ôàêñ: 0(332) 78-24-83, 067-361-36-53, 050-375-32-81, e-mail: iagnostic@udlab.com.ua

òà àêñåñóàð³â äî íèõ,à òàêîæ âèãîòîâëåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ âóøíèõ âêëàäîê ³ çàñîá³â â³ä ùó.óñó.Âè ìîæåòå çðîáèòè ó íàñ:

êë³í³êà ³ãîâñüêîãî: ì. Ëóöüê, âóë. Øîïåíà,18, òåë.: 0(332) 24-55-65,72-49-64, 097-711-60-05 ßê â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ ï³äáîðó ñëóõîâèõ àïàðàò³â ó íàø³é êë³í³ö³? Êîæåí ïàö³ºíò çàïèñóºòüñÿ íà ïðèéîì íà çðó÷íèé äëÿ ñåáå ÷àñ - ïðîöåñ ï³äáîðó ñëóõîâèõ àïàðàò³â çàéìàº, ÿê ïðàâèëî, 1,5-2 ãîäèíè. Ñïî÷àòêó ë³êàð ïðîâîäèòü ËÎÐîãëÿä, ñï³ëêóºòüñÿ ç ëþäèíîþ, ç’ÿñîâóþ÷è íåîáõ³äí³ àñïåêòè âòðàòè ñëóõó, ñòàí çäîðîâ’ÿ ïàö³ºíòà. Ïîò³ì éîìó ðîáëÿòü àóä³îãðàìó - äîñë³äæåííÿ, ïðè ÿêîìó âèçíà÷àþòü çíèæåííÿ ñëóõó ïàö³ºíòà íà ð³çíèõ ÷àñòîòàõ. Çà ðåçóëüòàòàìè àóä³îãðàìè ïàö³ºíòó ì³ðÿþòü ð³çí³ ñëóõîâ³ àïàðàòè ³ âèçíà÷àþòü, ó ÿêîìó ïàö³ºíò íàéá³ëüø êîìôîðòíî ñïðèéìຠçâóê. Âèçíà÷àºòüñÿ òèï ñëóõîïðîòåçóâàííÿ â³äêðèòå ÷è íåîáõ³äíèé ³íäèâ³äóàëüíèé âóøíèé âêëàäèø. ßêùî â³äêðèòå - òî íà öüîìó ïðîöåñ ï³äáîðó çàê³í÷óºòüñÿ. Ïàö³ºíò ìîæå êóïèòè ñëóõîâèé àïàðàò. ßêùî íåîáõ³äíèé âêëàäèø - ðîáèòüñÿ çë³ïîê âóõà ³ ïî íüîìó âèãîòîâëÿºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíèé âóøíèé âêëàäèø. Áàæàíî â³äðàçó êóïèòè áàòàðåéêè ³ àêñåñóàðè äî ñëóõîâîãî àïàðàòó.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìè

Íåòðàäèö³éíà ìåäèöèíà ïðè æ³íî÷èõ õâîðîáàõ ×îìó âèñîêèìè òåìïàìè çðîñòàþòü æ³íî÷³ õâîðîáè? ×è çàâæäè îïðàâäîâóº ñåáå îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ? Ùî ó òàêèõ âèïàäêàõ ìîæå íåòðàäèö³éíà ìåäèöèíà? Íà òåìïè çðîñòàííÿ æ³íî÷èõ õâîðîá âïëèâຠáàãàòî íÿì, ¿¿ ö³ëü âïëèâàòè íà ïðîöåñè ñàìîðåãóëÿö³¿, äîñÿãòè ôàêòîð³â: öå ³ çëàì ñ³ìåéíèõ ïàòð³àðõàëüíèõ óêëàä³â, àäàïòàö³¿ îðãàí³çìó ÷åðåç â³äíîâëåííÿ íåðâîâî¿, åíäîêçíèæåííÿ íàðîäæóâàíîñò³, ì³ãðàö³ÿ ìîëîä³, àêòèâíà ðèííî¿, ³ìóííî¿ ñèñòåìè, ñòèìóëÿö³ÿ çàõèñíî-ïðèñòîñóó÷àñòü æ³íîê â ñóñï³ëüíî-êîðèñí³é ïðàö³, âïëèâ åêîëîã- âàëüíèõ ìåõàí³çì³â. ³÷íèõ ôàêòîð³â, íåïðàâèëüíîãî ³ íåÿê³ñíîãî ë³êóâàííÿ, Îñîáëèâî åôåêòèâíî çàðåêîìåíäóâàëè ñåáå ìåòîäè ãîõàð÷óâàííÿ, áåçêîíòðîëüíå ³ íåâèïðàâäàíå âèêîðèñ- ìåîïàò³¿, ãîëêîòåðàﳿ, ìàíóàëüíî¿ òåðàﳿ. Ö³ íåòðàäèö³éí³ òàííÿ àíòèá³îòèê³â, ãîðìîí³â òà ³íøå. ìåòîäè äîçâîëÿþòü ïðè ìàñòîïàò³ÿõ, äîáðîÿê³ñíèé ïóõÇàðàç ªâðîïà ïåðåæèâຠêóëüò ô³çêóëüòóðè, ô³òíå- ëèíàõ, õðîí³÷íèõ êðîâîòå÷àõ, ê³ñòàõ, ô³áð³îìàõ çíà÷íî ñó, ñïîðòó.  äåÿêèõ êðà¿íàõ ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè, ÿê çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü. Òàê íàïðèêëàä ëþäè, çàéìàþ÷èñü ô³çêóëüòóðîþ ï³ñëÿ ðîáî÷îãî äíÿ, ³íêîëè ïðè óäàð³ â ìîëî÷íó çàëîçó óòâîðþºòüñÿ çàòâåðä³çàïîëîíèëè ïàðêè ³ ñêâåðè. Çíà÷íî çìåíøèëîñü âæè- ííÿ, ÿêùî âîíî íå ïðîõîäèòü òî çà 1-3 ðîêè ìîæå âèíèêíóâàííÿ ñïèðòíîãî, òþòþíîïàë³ííÿ, ïåðå¿äàííÿ. Ñòàëî òè ðàêîâà ïóõëèíà. Ñâîº÷àñíå ë³êóâàííÿ íåòðàäèö³éíèìè ïðåñòèæíî â³äâ³äóâàòè ìàñàæí³ ñàëîíè, ô³òíåñ öåíò- ìåòîäàìè ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçñìîêòóâàííÿ çàòâåðä³íü. ðè, áàñåéíè Öå º ïðèêëàäîì äëÿ íàñ ³ çàïîðóêîþ áóòè Òàê çàïàëåííÿ ñòàòåâèõ îðãàí³â âèêëèêຠçì³íè â õðåáò³ çäîðîâèìè. ßêùî ëþäèíà âòðà÷ຠñâîþ ô³çè÷íó àê- à ³íêîëè ³ ïîë³àðòðèò, îñòåîïîðîç. Òàê³ ïàö³ºíòè ñêàðæàòüòèâí³ñòü ÷àñòî âòîìëþºòüñÿ, ïîòð³áíî ñâîº÷àñíî âèÿ- ñÿ íà áîë³ â ñóãëîáàõ, õðåáò³ ¿ì âàæêî ðîç³ãíóòèñÿ, ñòîÿòè âèòè ïðè÷èíè òà ¿õ ë³êóâàòè. Îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ õîäèòè òà ³íøå.  ñâî¿é ïðàêòèö³ ìè ÷àñòî ïîºäíóºìî ë³êóïîâèííî ïðîâîäèòèñü ëèøå â êðàéíüîìó âèïàäêó, êîëè âàííÿ âíóòð³øí³õ, åíäîêðèííèõ çàõâîðþâàíü, çí³ìàþ÷è ³íø³ ìåòîäè íååôåêòèâí³. Íåòðàäèö³éí³ ìåòîäè ë³êóâàí- á³ëü ³ çàïàëüí³ ïðîöåñè, â³äíîâëþþ÷è ðóõëèâ³ñòü îïîðíîíÿ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè, ÿê ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³¿ ó ã³íå- ðóõîâîãî àïàðàòó. Ìè ðåêîìåíäóºìî ï³ñëÿ ïîëîã³â, àáîðò³â, êîëîãà ðàçîì ç òðàäèö³éíèì ë³êóâàííÿì, òàê ³ ñàìî- ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî ïîðóøåííÿ ôóíêö³é ñóãëîá³â õðåáòà, ñò³éíî. Íåòðàäèö³éíà ìåäèöèíà º ðåãóëþþ÷èì ë³êóâàí- çâåðíóòèñÿ çà äîïîìîãîþ äî ìàíóàëüíîãî òåðàïåâòà.

Ïðèêëàä: äî íàñ çâåðíóëàñÿ ïàö³ºíòêà ç õðîí³÷íèìè êë³ìàêòåðè÷íèìè êðîâîòå÷àìè. Íà çàïèòàííÿ ó ã³íåêîëîãà ñê³ëüêè ìîæíà çà÷åêàòè áåç îïåðàö³¿, íàì ñêàçàëè, ùî 2-3ì³ñ. íå á³ëüøå. Ïðîâ³âøè êóðñ ë³êóâàííÿ ó ïàö³ºíòêè êðîâîòå÷³ ïðèïèíèëèñÿ, îïåðàö³þ â³äì³íèëè ³ îñü óæå 10 ðîê³â ñêàðã âîíà íå ïðåä’ÿâëÿº.

˳êàð-ìàíóàëüíèé òåðàïåâò, ðåôëåêñîòåðàïåâò, ãîìåîïàò Íåçäèìåíêî Â.Â.,

ïð. Âîë³, 66-À, êàá. 229, òåë.: (050) 924 26 08, www.vitamed.lutsk.ua


6

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ.Áîðàòèí; ............. 0,24 ãà, çà ïåðå¿çäîì, çë³âà; .................... 6800 ãðí/ñîò. ñ.Â.Îìåëÿíèê; ...... 0,12 ãà, ð-í â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè; .......................... 98400 ñ.Çàáîðîëü; ......... 0,10 ãà, íà ïî÷àòêó ñåëà, ç ïðàâî¿ ñòîðîíè; ..... 82000 ð-í âóë.Ëüâ³âñüêî¿; ........ 0,10 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿; ........................... 77900 ñ.Â.Îìåëÿíèê; ...... 0,12 ãà, ì³æ áóäèíêàìè; ........................................ 98400 ð-í âóë.×åðíèøåâñüêîãî;0,10 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿; ........................ 106000 ñ. Áîðàòèí; ............ 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó; ........................................... 32000 ð-í âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿;0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó; ......................... 136000 ñ. Òàðàñîâå; .......... 0,12 ãà, ð-í öåðêâè; ............................................. 120000

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ.Òåðåìíî; ............. 1-ïîâ., 3 ê³ì., 0,12 ãà; ......................................... 326000 ×åðíèøåâñüêîãî; 1-ïîâ., 130 êâ. ì, ðåìîíò; .................................. 937250 Ëèïèí. ì-â; ............ 1,5-ïîâ., 180 êâ. ì, 0,10 ãà, ðåìîíò; .............. 1263250 ñ.ϳäãàéö³; ............. 1-ïîâ., øëàê, 85 êâ. ì, 0,40 ãà; ......................... 407500 ñ.Â.Îìåëÿíèê; ...... 1-ïîâ., ä.+ ö., 75 êâ. ì, 0,16 ãà; ........................ 366750 ñ.Ëèïèíè; ............... 1,5-ïîâ., ö. + á., 106 êâ. ì, 0,10 ãà, ðåìîíò; .. 855750 ñ.ϳäãàéö³; ............. 1,5-ïîâ., ö, 160 êâ. ì, 0,12 ãà, êîðîáêà; .......... 366750 ñ.Ñòðóì³âêà; ......... 1,5-ïîâ., ö., 160 êâ. ì, 0,12 ãà, ñòÿæêà, øòóê.; 692750 ʳâåðö³âñüêà; ...... 1-ïîâ., ä., 72 êâ. ì, 0,12 ãà, æèòëîâèé ñòàí; .. 431950 ð-í Ñòàðîãî ì³ñòà;1-ïîâ., ä., 36 êâ. ì, 2 ê³ìíàòè; .......................... 203750 ñ.Ðîâàíö³; ............. 1,5-ïîâ., á., 180 êâ. ì, 0.10 ãà, êîðîáêà; ......... 284200 Çàíüêîâåöüêî¿; ... 1/2 áóä., ä., 60 êâ. ì, 0,05 ãà; ........................... 285250 ð-í âóë. Êîâåëüñüêî¿; ... 1/2 áóä., 40,2 êâ. ì, 0,034 ãà; .............. 200000 Ëüâ³âñüêà; ............ 1-ïîâ., ö, 46 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, 0,04; ............ 440000 ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 1-ïîâ., ö, 44 êâ. ì, êîñì. ðåì., 0,25; ............... 320000

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êðàâ÷óêà; .............. 7/9 Ãðóøåâñüêîãî; .... 4/9 Ãîðä³þê; ................ 4/9 ñ. Ã.Ïîëîíêà; ........ 1/5 Îðäæîí³ê³äçå; ...... 4/5 Ãðóøåâñüêîãî; .... 4/5 Ø.Ðóñòàâåë³; ........ 4/5 Ñóõîìëèíñüêîãî; 5/9 Êîíÿê³íà; ............... 2/5 Âèííè÷åíêà; .......... 3/5 ³äðîäæåííÿ; ....... 7/9 Ñîáîðíîñò³; .......... 9/9 ². Ôðàíêà; ............... 3/9 Êðàâ÷óêà; .............. 1/5 Ãðóøåâñüêîãî; .... 4/9 Øåâ÷åíêà; ............. 5/5 Êðàâ÷óêà; .............. 9/9 Ïåðåìîãè; .............. 5/5 Ùóñºâà; .................. 2/5 Äóáí³âñüêà; .......... 1/5 Á.Õìåëüíèöüêîãî;1/2 гâíåíñüêà; ........... 3/5 Ñîáîðíîñò³; .......... 6/9 Êðàâ÷óêà; .............. 5/9 Øóõåâè÷à; ............. 2/4

ï; . 37 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò; .................... 264000 ö; . 39,2/18,6/7,7; êîñì. ðåìîíò; ................. 256000 ï; . 34,5/17,3/8,6, êîñì. ðåìîíò; ................. 255780 ö; . 23/12/5,5, áåç ðåìîíòó; ......................... 122250 ö; . 24 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ....................... 171150 ö; . 31 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... 246000 ö; . 33,7/17,7/8, êîñì. ðåìîíò; .................... 233700 ö; . 45 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 336200 ö; . 32 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; ........................ 254200 ö; . 32 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... 229600 ï; . 34/14,7/8,5, êîñì. ðåìîíò; .................... 221400 ö; . 30 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... 213200 ö; . 52,8 êâ. ì, íîâîá.; .................... 6500 ãðí/êâ. ì ö; . 38 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 287000 ö; . 39,2/18,6/7.7, ðåìîíò; ............................ 287000 ö; . 31 êâ. ì, õîð. ðåìîíò; ........................... 205000 ö; . 50 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ........................... 369000 ö; . 30,1/15,4/6,4, æèòë. ñòàí; ...................... 196800 ö; . 30,7 êâ. ì, õîð. ðåìîíò; ........................ 205000 ö; . 24/12/5,5, ÷àñòê. ðåìîíò; ...................... 169740 ö; . 27/12/8, áåç ðåìîíòó; ............................ 159900 ö; . 31,1 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ....................... 205000 ö; . 37/19,5/7; õîðîøèé ðåìîíò; .................. 280000 ö; . 37 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... 240000 ö; . õîðîøèé ðåìîíò; ..................................... 224000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ì.ʳâåðö³; .............. 5/5 ö; . 55 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... 200000 Ãðóøåâñüêîãî; .... 3/4 á; . 43,5 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ................... 288000 Êðèâèé Âàë; ........ 1/-; ..... 43 êâ. ì, ÷àñòê. ðåì.; ............................. 276080 Ïðèâîêçàëüíà; ..... 4/4 ö; . 43 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ........................... 267960 ³äðîäæåííÿ; ....... 3/9 ö; . 51 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... 385400 Ìîëîä³; .................. 8/9 ö; . 35 êâ. ì, ãóðòîæèòîê, ðåìîíò; .............. 246000 Ë. Óêðà¿íêè; .......... 3/4 ö; . 45 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 385400 Ñîáîðíîñò³; .......... 1/5 ö; . 53 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 410000 ÆÊ «Êîñòà Áðàâà»;6/7; .... 50 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 467400 Âîë³; ....................... 2/5 ö; . 47 êâ. ì, ê³ì. ðîçä.; ................................ 328000 Âèííè÷åíêà; .......... 2/4 ö; . 44 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ........................... 295200 ³äðîäæåííÿ; ....... 6/9 ö; . 49 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 400000 Ôåäîðîâà; ............. 5,6,7/9 ö; 70 êâ. ì, çäàíà íîâîá.; .............. 6600 /êâ. ì Àðöåóëîâà; ........... 4/9 ö; . 74,9 êâ. ì, çäàíà, íîâîáóäîâà; ........... 451000 Çàöåïè; .................. 3/9 ö; . 60 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 520000 Øåâ÷åíêà; ............. 2/5 ö; . 47 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 287000 Êðàâ÷óêà; .............. 1/9 ö; . 72,6 êâ. ì, äàõîâà êîòåëüíÿ; ............... 410000 Íàëèâàéêà; ........... 5/5 ö; . 45 êâ. ì, õîð. êîñì. ðåìîíò; ................. 287000 Ìàçåïè; ................... 5/9 ï; . 49 êâ. ì, æèòë. ñòàí; .............................. 278800 Ïîòåáí³; .................. 2/5 ö; . 44 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 287000 Çàöåïè; .................. 8/9 ö; . 59 êâ. ì, àâ. îï., ðåì.; .......................... 480000 Äð.Íàðîä³â; .......... 8/9 ö; . 47 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... 360000 Âåòåðàí³â; ............. 4/9 ï; . 52 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... 304000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êîíÿê³íà; ............... 2/6 ö; . 88 êâ. ì, íîâîá., ðåìîíò; ...................... Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 2/5 ö; . 63 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... Ñîáîðíîñò³; .......... 2/5 ö; . 60 êâ. ì, ÿê³ñíèé ðåìîíò; ...................... ×îðíîâîëà; .......... 2/9 ö; . 100 êâ. ì, ðåìîíò; .................................. 8 Áåðåçíÿ; .............. 4/5 ö; . 66,5 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ...................... ³äðîäæåííÿ; ....... 7/9 ö; . 82 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... Ìîëîä³; .................. 3/5 ö; . 62 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ........................... Äóáí³âñüêà; .......... 1/2 ö; . 76 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ; ........................ Ãðóøåâñüêîãî; .... 4/4 ö; . 56 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... Ùóñºâà; .................. 5/5 ö; . 58,5 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ....................... Ãîðä³þê; ................ 5/9 ö; . 73,5 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ...................... Íàëèâàéêà; ........... 2/5 ö; . 80,6 êâ. ì, íîâîáóäîâà; ....................... Êðàâ÷óêà; .............. 5/9 ö; . 68 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... Êîíÿê³íà; ............... 3/5 ö; . 60 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ........................... ÆÊ «Êîñòà Áðàâà»;3/7 ö; . 81 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... Ìîëîä³; .................. 5/9 ö; . 50 êâ. ì, êîë. ãóðòîæèòîê; ..................... Áåíäåë³àí³; ............ 3/5 ö; . 75,4 êâ. ì, ðåìîíò; ................................. Ñóõîìëèíñüêîãî; 1/5 ö; . 72,1 êâ. ì, ðåìîíò; ................................. ². Ôðàíêà; ............... 3/10 ö; 82,1 êâ. ì, íîâîáóäîâà; ....................... Ïåðåìîãè; .............. 3/4 ö; . 56 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... Êîíÿê³íà; ............... 7/9 ö; . 82 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... гâíåíñüêà; ........... 2/5 ö; . 53 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... Êðàâ÷óêà; .............. 8/9 ï; . 61/37/9,5; êîñì. ðåìîíò; ........................

Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ çà ò. 095-219-85-11

697000 401800 475600 803600 401800 475600 533000 492000 344400 328000 410000 508400 389500 385400 664200 290000 410000 656000 557600 328000 377200 344400 368000

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Äåêàáðèñò³â; ........ 1/5 ö; . 31 Äóáí³âñüêà; .......... 4/5 ö; . 24 Îðäæîí³ê³äçå; ...... 4/5 ö; . 24 Ìàçåïè; ................... 1/9 ö; . 38 Êðàâ÷óêà; .............. 4/9; ..... 50 Àðöåóëîâà; ........... -/-; ...... 42 Øåâ÷åíêà; ............. 4/-; ..... 33 Êè¿âñüêèé ì-í; ..... 9/9 ö; . 37 Ñîáîðíîñò³; .......... 2/5 ö; . 38 ³äðîäæåííÿ; ....... 9/9 ö; . 38 гâíåíñüêà; ........... 3/5 ö; . 31 Êðàâ÷óêà; .............. 7/9 ö; . 37

êâ.ì, ºâðîðåìîíò; ............................. 224000 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò; ........................... 160000 êâ.ì. êîñì. ðåìîíò; ........................... 160000 êâ. ì, êîñì. ðåì.; .............................. 224000 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 336000 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ; ................... 5800/êâ.ì êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 200000 êâ.ì, ðåìîíò; ..................................... 272000 êâ.ì, ðåìîíò; ..................................... 260000 êâ.ì, ðåìîíò; ..................................... 224000 êâ.ì, áåç ðåìîíòó; ............................ 200000 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò; ........................... 225000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ãîí÷àðà; ................. 6/9 ö; . 85 Àðöåóëîâà; ........... -/-; ...... 70 Ãîí÷àðà; ................. 7/9 ö; . 69 Çàöåïè; .................. 7/9 ö; . 69 Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 ö; . 73 ÆÊ «Êîñòà Áðàâà»;5/7 ö; . 65 Êîïåðíèêà; ............ 6/9 ö; . 50 Î㳺íêà; .................. 1/2 ö; . 43 Ä.Ãàëèöüêîãî; ..... 2/2 ö; . 43 Øîïåíà; .................. 3/5 ö; . 43 Ïîòàïîâà; .............. 3/3 ö; . 60

êâ.ì, çäàíà íîâîáóä.; ................. 5500/êâ.ì êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ; ..................................... êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 345000 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ; ..................................... êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 535000 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; ........................ 440000 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò; ..................... 360000 êâ.ì, ï³÷íå îïàëåííÿ; ....................... 262000 êâ.ì. àâò. îïàëåííÿ; ......................... 280000 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³; .......................... 344000 êâ.ì, ºâðîðåìîíò; ............................. 520000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Çàöåïè; .................. 3/9 Áóä³âåëüíèê³â; .... 8/9 Ãîí÷àðà; ................. 4/9 Êðàâ÷óêà; .............. -/-; Ñòð³ëåöüêà; .......... 4/5 Íîâî÷åð÷èöüêà; . -/-; Êðàâ÷óêà; .............. 5/9 Ê.-Êàðîãî; ............. 6/9 Êðàâ÷óêà; .............. 3/5 ×îðíîâîëà; .......... 2/9 Âîëîäèìèðñüêà; 5/5 Êðàâ÷óêà; .............. 9/9

ö; . 90 êâ. ì, àâò. îïàë., ðåìîíò; ................ 720000 ö; . 85 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³; ............................. ö; . 135 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ...................................... ...... 105 êâ. ì, àâò. îïàë.; .......................................... ö; . 53 êâ.ì. ºâðîðåìîíò; ............................. 400000 ...... 70 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò; ........................... 400000 ö; . 67 êâ.ì, êîñì. ðåì.; ............................... 376000 ï; . 65 êâ.ì, ðåìîíò; ..................................... 400000 ö; . 83 êâ.ì, ºâðîðåì.; ................................ 720000 ö; . 100 êâ.ì, ºâðîðåì.; ............................................ ö; . 58 êâ.ì, áåç ðåìîíòó; ............................ 280000 ö; . 85 êâ.ì, ºâðîðåì., àâò. îï.; ................. 680000

ÂÅËÈÊÎÃÀÁÀÐÈÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ãîí÷àðà; ................. 115 êâ. ì, çäàíà, íîâîá.; ............................... 5500/êâ.ì ³äðîäæåííÿ; ....... 200 êâ. ì, ãàðàæ, 25 ñîòîê; ................................ 720000 ×îðíîâîëà; .......... 3/5; ..... 100 êâ. ì, ãàðàæ; .................................................. Êîíÿê³íà; ............... 8/9 ö, . 74 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ........................... 384000 Êîíÿê³íà; ............... 2/6 ö; . 100 êâ.ì, ºâðîðåìîíò; ........................... 680000 ².Ôðàíêà; ................ 160 êâ.ì, àâò. îïàëåííÿ; .................................... 680000 Âèííè÷åíêà; .......... 3/5 ö; . 90 êâ.ì. ºâðîðåì.; ................................. 660000

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ.Ëèïèíè; ............... 140 êâ.ì, 12 ñîò., ðåìîíò; .................................. 680000 Äóáí³âñüêà; .......... 100 êâ.ì, 6 ñîò., íàäâ³ðí³ ñïîðóäè; .................. 680000 ñ.Òàðàñîâî; .......... 1/2 áóä., 80 êâ.ì, öåãëà, çðó÷íîñò³, 8 ñîò.; .... 280000 ñ.Ëèïèíè; ............... 1/2 áóä., 60 êâ.ì, 3 ñîò., áåç ðåìîíòó; ............ 240000 ×åðíèøåâñüêîãî; 2-ïîâ., 240 êâ.ì, 14 ñîò., ñò., øò., îïàëåííÿ; .. 800000 ì.ʳâåðö³; .............. 60 êâ.ì, 12 ñîò., ãàç, ñâ³òëî; .............................. 160000 ñ.Êîçèí; .................. 70 êâ.ì, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 40 ñîò.; .................. 180000 ñ.Ðîâàíö³; ............. 1,5-ïîâ., 160 êâ.ì, êîðîáêà, 10 ñîò.; ................ 580000 ñ.Îñòðîæåöü; ........ 1/2 áóä., 75 êâ.ì, ðåìîíò, êîìóí.; ................... 176000 ×åðíèøåâñüêîãî; 230 êâ. ì, 10 ñîòîê, ðåìîíò; ............................ 1120000 ñ.ϳäãàéö³; ............. 200 êâ. ì, 12 ñîòîê; ............................................. 720000 ð-í Áàëêè; ............. 120 êâ. ì, 20 ñîòîê, ºâðîðåìîíò; ................... 1280000 ñ.ϳäãàéö³; ............. 200 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; .................................................... ñ.Ëèïèíè; ............... 200 êâ. ì, 12 ñîòîê, íîâîáóäîâà, êîìóí³êàö³¿; 720000 Êîïåðí³êà; ............. 1,5-ïîâ., 180 êâ. ì, ðåìîíò; ............................ 1600000 ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 180 êâ.ì, öåãëà, 0,10 ãà ................................................... ñ.Ñòðóì³âêà; ......... 260 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, 12 ñîòîê; .................... 1440000 ñ.Ðîâàíö³; ............. 235 êâ. ì, 12 ñîòîê, ðåìîíò, áëàãîóñòð³é; ..... 1760000 ð-í Ñòàðîãî ì³ñòà;150 êâ. ì, 5 ñîòîê, íîâîáóäîâà; ................................... ñ.Ëèïèíè; ............... 200 êâ. ì, 2-ïîâ., 16 ñîòêà; ............................... 880000 Äóáí³âñüêà; .......... 12 ñîòîê, 240 êâ. ì, «áëèçíþê»; ..................................... Ëüâ³âñüêà; ............ 1/2 áóä., 3 ñîò., øëàê; ......................................... 160000 Ëüâ³âñüêà; ............ 1/3 áóä., 1 ê³ìí., çðó÷íîñò³; ............................... 160000 Âèøê³â; .................. 1/2 áóä., 60 êâ.ì, 6 ñîò.; .................................... 280000 ñ.Çàáîðîëü; ......... 250 êâ.ì, ºâðîðåì., 10 ñîò.; ............................ 1760000 ì.ʳâåðö³; .............. 1/2 áóä., äåðåâî, 30 êâ.ì; ................................... 80000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ð-í ç-äó«²ñêðà»; ... 17 ñîò., êîìóí. íà ä³ëÿíö³; .................................. 160000 Äóáí³âñüêà; .......... 25 ñîò., êîìóí³êàö³¿; ............................................. 320000 Ì.Âîâ÷êà; .............. 6 ñîòîê; .................................................................. 128000 ªðøîâà; ................. 24 ñîò., ìîæëèâî ÷àñòèíàìè; ....................... 40000/ñîò. ñ.Æàáêà; ................. 6 ñîò., äà÷íèé ì-â; ................................................. 32000 ñ.ϳäãàéö³; ............. 12 ñîò., ãàç òà ñâ³òëî ïðîïëà÷åíî; .................... 160000 ð-í «Øêîäè»; ........ 12 ñîòîê, àñôàëüò; ................................................. 60000 ñ.Òàðàñîâå; ........... 12 ñîòîê, íàä äîðîãîþ; ....................................... 240000 ñ. Æèäè÷èí; .......... 2 ãà, õîðîøå ì³ñöå äëÿ âëàøò. ñòîÿíêè TIR ³ ò.ï.; ....... ñ. Õð³ííèêè; .......... 4 ãà, ìîæë. ïðîäàæ ÷àñòèíàìè, îðåíäà ç âèêóïîì àáî ................................. ñï³ëüíå âèêîðèñò.; ............................................................ ð-í Áàëêè; ............. 8 ñîòîê; .................................................................. 200000 ñ.Ñòðóì³âêà; ......... 10 ñîòîê, êîìóí.; ................................................. 152000 ñ.Áîðàòèí; ............. 10 ñîò., êîìóí. – 50 ì, 100 ì â³ä äîðîãè; .... 1200/ñîò. ñ.Ðîâàíö³; ............. 12 ñîò., ð-í øêîëè; ........................................... 7200/ñîò. ñ.Æàáêà; ................. 16 ñîò.; ..................................................................... 96000

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Êàðáèøåâà; .......... 600 êâ.ì, îô³ñíà ïðèì³ùåííÿ; ........................................ ì.Óñòèëóã; .............. 260 êâ.ì, ñêëàä. ïðèì³ù., êîìåðö. ïðèçí., 0,12 ãà; ..... ñ. Íàáåðåæíå; ....... 98 êâ.ì, ìàãàçèí, á³ëÿ Õð³ííèöüêîãî âîäîñõ.; .............. òðàñà Ëóöüê-гâíå, 10 êì;2,3 ãà, ñêëàä ³ âèðîáí. ïðèì.; ........................... ð-í ËÏÇ; .................. 500 êâ. ì, ñêëàäñüê³ ïðèì.; ............................................. ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 100-400 êâ. ì, âèðîáí.ñêëàä; Øåâ÷åíêà; ............. 72 êâ. ì, ï³ä à/ì; ............................................................... ñ.Ìèëóø³; .............. ëàçíÿ, 5 ñîò.; ......................................................................

ÎÖ²ÍÊÀ ÂÑ²Õ ÂÈIJ ÌÀÉÍÀ.

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ 33 êâàðò.; ............... 4/5 ö; . 40 êâ.ì, ºâðîðåì.;......................äîãîâ³ðíà Âåòåðàí³â; ............. 4/5 ö; . 31/16/6; êîñì. ðåì.;....................äîãîâ³ðíà ³äðîäæåííÿ; ....... 2/5 ö; . 36 êâ.ì, êîñì. ðåì., òåðì³íîâî;....äîãîâ³ðíà ³äðîäæåííÿ; ....... 4/5 ö; . 36/20/7,5; ðåìîíò, òåðì³íîâî;.......äîãîâ³ðíà Ê. Ìàéäàí.; ............ 3/9 ö; . 47 êâ. ì, íîâáóä., à/î, òåðì³íîâî; äîãîâ³ðíà Ê.Ìàéäàí; .............. 2/9 ö; . 47 êâ.ì, à/î, íîâîáóä., òåðì³íîâî; äîãîâ³ðíà Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 ï; . 36 êâ. ì, «÷åñüêèé ðåìîíò»; .......äîãîâ³ðíà Êðàâ÷óêà; .............. 3/9 ö; . 45/21/12; à/î, ºâðîðåì., íîâîáóä.;..325000 Êðàâ÷óêà; .............. 2,4/5 ö;40 êâ.ì, ºâðîðåì., åë³ò. áóä;...........268000 Ñîáîðíîñò³; .......... 2,4/5; . 40 êâ.ì. ºâðîðåì., åë³ò. áóä.;..........268000 Ñîáîðíîñò³; .......... 4/5 ö; . à/î, íîâîáóä., åë³ò. áóä.;.............äîãîâ³ðíà Ñîáîðíîñò³; .......... 4/6 ö; . 50/-/10,5; à/î, íîâîáóä., åë³ò. áóä.; äîãîâ³ðíà Ñîáîðíîñò³; .......... 4/5 ö; . 31/16/6; êîñì. ðåì., òåðì³íîâî; ...äîãîâ³ðíà Ñîáîðíîñò³; .......... 5/9 ö; . 39 êâ.ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò;..........äîãîâ³ðíà Ñîáîðíîñò³; .......... 3/9 ï; . 36 êâ.ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò;..........äîãîâ³ðíà ð-í ÃÌ«Òàì-Òàì»; . 4/5 ö; . 31/16/6; êîñì. ðåì., òåðì³íîâî;....äîãîâ³ðíà ð-í ÃÌ«Òàì-Òàì»; . 3/9 ö; . 36 êâ.ì,«÷åñüêèé» ïðîåêò;...........äîãîâ³ðíà ð-í ÃÌ«Òàì-Òàì»; . 5/9 ö; . 49 êâ.ì, à/î, íîâîáóä. çäàíà;......äîãîâ³ðíà ×îðíîâîëà; .......... 5/9 ö; . 49 êâ.ì, à/î, çäàíà íîâîáóä.;......äîãîâ³ðíà Êâàðòèðà; .............. 2,4/5 ö; 40 êâ.ì. ºâðîðåì., åë³ò. áóä.;.........268000 Êâàðòèðà; .............. 2/9 ö; . 47 êâ.ì, à/î, íîâîáóä., òåðì³íîâî;äîãîâ³ðíà Êâàðòèðà; .............. 4/5 ö; . 31/16/6; êîñì. ðåì., òåðì³íîâî;....äîãîâ³ðíà Êâàðòèðà; .............. 3/9 ö; . 39 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò, òåðì³íîâî;äîãîâ³ðíà

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ð-í 33 êâàðò.; ........ 2/9 ö; . 50 êâ.ì, ðåìîíò;.........................äîãîâ³ðíà ð-í 33 êâàðò.; ........ 3/5 ö; . 54 êâ.ì, ºâðîðåì., ìåáë³;............äîãîâ³ðíà ³äðîäæåííÿ; ....... 3/5 ö; . 48 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò;................äîãîâ³ðíà Ãîðä³þê; ................ 3/5 ö; . 53 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò;...............äîãîâ³ðíà Ê.Ìàéäàí; .............. 7/9 ö; . 75 êâ.ì, à/î, òåðì³íîâî;..............äîãîâ³ðíà Êîíÿê³íà; ............... 3/5 ö; . 53 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò;................äîãîâ³ðíà Êîíÿê³íà; ............... 6/9 ö; . 60 êâ.ì. íîâîáóä., à/î;...............äîãîâ³ðíà Êîíÿê³íà; ............... 4/9 ö; . 65 êâ.ì, à/î, åë³ò. íîâîáóä.;........äîãîâ³ðíà ð-í ê-òðó«Ïðîì³íü»; 3/9 ö;75/-/14; íîâîáóä., à/î;................äîãîâ³ðíà Êðàâ÷óêà; .............. 2/9 ö; . 50 êâ.ì, ðåìîíò;.........................äîãîâ³ðíà Êðàâ÷óêà; .............. 2/5 ö; . 53 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò;................äîãîâ³ðíà Êðàâ÷óêà; .............. 2/9 ö; . 74/-/12; à/î, íîâîáóäîâà;............äîãîâ³ðíà Êðàâ÷óêà; .............. 4/9 ï; . 51/-/8; êîñì. ðåìîíò;...................äîãîâ³ðíà Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 ö; . 75/-/14; íîâîáóä., à/î; ...............äîãîâ³ðíà Êðàâ÷óêà; .............. 3/9 ö; . 60 êâ.ì, íîâîáóä., à/î;................äîãîâ³ðíà Ìîëîä³; .................. 2/9 ö; . 50 êâ.ì, ðåìîíò;..........................äîãîâ³ðíà Ìîëîä³; .................. 3/5 ö; . 46 êâ.ì, ºâðîðåì., ìåáë³;.............äîãîâ³ðíà ð-í ïð.³äðîäæåííÿ; 3/5 ö; 48 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò;...............äîãîâ³ðíà Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9 ö; . 70 êâ.ì, à/î, íîâîáóä.;................äîãîâ³ðíà Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9 ö; . 50 êâ.ì. ðåìîíò;.........................äîãîâ³ðíà Ñîáîðíîñò³; .......... 3/5 ö; . 46 êâ.ì, ºâðîðåì., ìåáë³;............äîãîâ³ðíà ð-í ÃÌ«Òàì-Òàì»; . -/-; ...... 64/-/10; íîâîáóä., à/î;................äîãîâ³ðíà ð-í ÃÌ«Òàì-Òàì»; . 2/9 ö; . 50 êâ.ì. «÷åñüêèé» ïðîåêò;..........äîãîâ³ðíà ð-í ÃÌ«Òàì-Òàì»; . 2/9 ö; . 74/-/12; íîâîáóä., à/î;................äîãîâ³ðíà ð-í ÃÌ«Òàì-Òàì»; . -/-; ...... 65 êâ.ì. à/î, åë³ò. íîâîáóä.;........äîãîâ³ðíà ð-í ÃÌ«Òàì-Òàì»; . 2/5 ; ... 70/-/14; åë³ò. íîâîáóä., à/î;.........äîãîâ³ðíà ð-í ÃÌ«Òàì-Òàì»; . 2/9 ö; . 70 êâ.ì, åë³ò. íîâîáóä., àâò. îï.;.äîãîâ³ðíà öåíòð; ..................... 5/9 ö; . 70 êâ.ì, åë³ò. íîâîáóä., àâò. îï;..äîãîâ³ðíà ×îðíîâîëà; .......... 2/5 ö; . 70 êâ.ì. àâò. îï., åë³ò. íîâîáóä.;äîãîâ³ðíà ×îðíîâîëà; .......... 3/9 ö; . 71 êâ.ì, åë³ò. íîâîáóä., àâò. îï.;.äîãîâ³ðíà ×îðíîâîëà; .......... 2/5 ö; . 70/-/13; íîâîáóä., ñó÷àñí. ïëàí.;äîãîâ³ðíà Êâàðòèðà; .............. 3/5 ö; . 46 êâ.ì, ºâðîðåì., ìåáë³;............äîãîâ³ðíà Êâàðòèðà; .............. 2/9 ö; . 50 êâ.ì. ðåìîíò;.........................äîãîâ³ðíà Êâàðòèðà; .............. 5/9 ï; . 50 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò;................äîãîâ³ðíà Êâàðòèðà; .............. 3/9 ö; . 65 êâ.ì, åë³ò. íîâîáóäîâà;..........äîãîâ³ðíà Êâàðòèðà; .............. 3/9 ö; . 75/-/14; íîâîáóä., ñó÷àñíå ïëàí.; äîãîâ³ðíà

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ð-í 33 êâàðò.; ........ 3/5 ö; . 60 êâ.ì. «÷åñüêèé» ïðîåêò;............352000 ð-í 33 êâàðò; ......... 5/9 ö; . 90 êâ.ì, åë³ò. íîâîáóä.;..................440000 Àðöåóëîâà; ........... 5/9 ö; . 80 êâ.ì, åë³òíà íîâîáóä., àâò. îï.;..424000 Ãîðä³þê; ................ -/-; ...... 70 êâ.ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò, ðåìîíò;..320000 Ãðóøåâñüêîãî; .... 5/9 ö; . 80 êâ.ì, åë³òíà íîâîáóä., àâò. îï.;...424000 Êîíÿê³íà; ............... 2/9 ö; . «÷åñüêèé» ïðîåêò, êîñì. ðåì.;......äîãîâ³ðíà Êîíÿê³íà; ............... 5/9 ö; . 90 êâ.ì, åë³òíà íîâîáóä., àâò. îï.;...440000 Êðàâ÷óêà; .............. -/-; ...... 70 êâ.ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò;.............320000 Êðàâ÷óêà; .............. 2/9 ö; . 110/-/15; àâòîíîìíå îïàëåííÿ;.....äîãîâ³ðíà Êðàâ÷óêà; .............. -/-; ...... 67/-/9; êîñìåòè÷íèé ðåìîíò;.........äîãîâ³ðíà Êðàâ÷óêà; .............. 4/5 ö; . 70 êâ.ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò;..........äîãîâ³ðíà Ìîëîä³; .................. 3/5 ö; . 60 êâ.ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò;..............352000 ð-í ê-òðó «Ïðîì³íü»; 5/9 ö; 80 êâ.ì, åë³òíà íîâîáóä., àâò. îï.;424000 Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9 ö; . 80 êâ.ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò;..........äîãîâ³ðíà Ñîáîðíîñò³; .......... 3/5 ö; . 60 êâ.ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò, ðåì.;......352000 ð-í ÃÌ«Òàì-Òàì»; . 3/9 ö; . 81 êâ.ì, ðåìîíò, åë³òíèé áóäèíîê;äîãîâ³ðíà ð-í ÃÌ«Òàì-Òàì»; . 3/5 ö; . 60 êâ.ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò;..........äîãîâ³ðíà ð-í ÃÌ«Òàì-Òàì»; . 3/9 ö; . 82/-/12; à/î, åë³òíà íîâîáóä.;.......äîãîâ³ðíà ð-í ÃÌ«Òàì-Òàì»; . 5/9 ö; . 90 êâ.ì, à/î, åë³òíà íîâîáóä.;......äîãîâ³ðíà ð-í ÃÌ«Òàì-Òàì»; . -/-; ...... 100 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ;....äîãîâ³ðíà ð-í ÃÌ«Òàì-Òàì»; . 3/9 ö; . 106 êâ.ì, íîâîáóä., ºâðîðåì.;.....äîãîâ³ðíà ð-í ÃÌ«Òàì-Òàì»; . 4/5 ö; . 100 êâ.ì. à/î, åë³òíà íîâîáóä.;....äîãîâ³ðíà öåíòð; ..................... 5/5 ö; . 57 êâ.ì. êîñì. ðåìîíò;.................äîãîâ³ðíà öåíòð; ..................... -/- ö; ... 180 êâ.ì, à/î, åë³òíà íîâîáóä.;....äîãîâ³ðíà ×îðíîâîëà; .......... 4/5 ö; . 100 êâ.ì, à/î, åë³òíà íîâîáóä.;....äîãîâ³ðíà Êâàðòèðà; .............. 3/9 ö; . 85 êâ.ì. ºâðîðåì., à/î;...............äîãîâ³ðíà Êâàðòèðà; .............. 3/9 ö; . 85 êâ.ì, àâò. îï., åë³ò. íîâîáóä.; äîãîâ³ðíà Êâàðòèðà; .............. 5/9 ö; . 80 êâ.ì, à/î, åë³òíà íîâîáóä.;.........424000 Êâàðòèðà; .............. 5/9 ö; . 90 êâ.ì, à/î, åë³òíà íîâîáóä.;.........440000 Êâàðòèðà; .............. -/-;68 êâ.ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò, òåðì³íîâî;.äîãîâ³ðíà Êâàðòèðà; .............. 3/9 ö; . 90 êâ.ì. íîâîáóä., à/î, ñó÷. ïëàí.;äîãîâ³ðíà Êâàðòèðà; .............. -/-; ...... 70 êâ.ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò;.............320000 Êâàðòèðà; .............. 6/9 ö; . 86 êâ.ì, àâò. îï., íå êóòîâà;........äîãîâ³ðíà Êâàðòèðà; .............. 3/5 ö; 60 êâ.ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò;...............352000

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ.Ëèïèíè; ............... 1,5-ïîâ., ö, 150 êâ. ì, êàíàë³ç., âîäà, îïàë.; äîãîâ³ðíà ñ.Íåá³æêà; ............. 1-ïîâ., 120 êâ. ì, ºâðîðåì., 0,10 ãà;...........400000


¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Âèãîâñüêîãî; ....... 5/5 ö; . 48,1/23,4/12,3; íîâîáóä., àâò. îïàë.; . 288000 Äàíüøèíà; ............. 3/9 ö; . 37/19/7; ðîçïî÷àòèé ðåìîíò; ........ 200000, òîðã Çàöåïè; .................. 9/9 ö; . 54,5 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îï.; ... 304000, òîðã Êè¿âñüêèé ì-í; ...... -/9 ö; ... 40 êâ. ì, àâò. îïàë., ïîåòàïíà îïëàòà;7000/êâ. ì ʳâåðö³âñüêà; ...... 5/5 ö; . 30 êâ. ì, ðåìîíò, àâò. îï.; .................... 192000 Ñîáîðíîñò³; .......... 7/9 ö; . 40 êâ. ì, í³øà, ðåìîíò, ìåáë³; .............. 280000 Ñîáîðíîñò³; .......... 9/9 ö; . 28 êâ. ì, êîñì. ðåì., ðåì. äàõó; ......... 200000 Ñóõîìëèíñüêîãî; 5/9 ö; . 40,2 êâ. ì, ðåì., ìåáë³; ................ 328000, òîðã ².Ôðàíêà; ................ 3/9 ö; . 46,8 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ, ãàðàæ; .. 6200/êâ. ì Øåâ÷åíêà; ............. 4/12 ö; 34,7 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, òåõí³êà; 288000, òîðã

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Àðöåóëîâà; ........... 3/9 Äð.Íàðîä³â; .......... 1/9 Êðàâ÷óêà; ............... 9/9 Êðàâ÷óêà; .............. 3/9 Ñîáîðíîñò³; .......... 9/9 Ïàðêîâà; ................ 2/2

ö; ö; ï; ö; ö; ö;

. 70 . 48 . 50 . 73 . 50 . 37

êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ.

ì, ì, ì, ì, ì, ì,

àâò. îïàë., ë³÷èëüí.; ........ 6300/êâ. ì êîñì. ðåìîíò; ................ 260000, òîðã ºâðîðåì., ìåáë³, òåõí³êà;320000, òîðã íîâîáóä. çäàíà; ............... 6100/êâ. ì êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ... 304000, òîðã ðåì., ê³ìí. ðîçä³ëüí³; ... 288000, òîðã.

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Àðöåóëîâà; ........... 3/9 ö; . 83 êâ. ì, àâò. îïàë., ë³÷èëüí.; ....... 6300 /êâ. ì Âîë³ ; ....................... 4/5 ö; . 62 êâ. ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ðåìîíò; ........... 400000 Äóáí³âñüêà; .......... 8/9 ö; . 67 êâ. ì, ðåìîíò, ç/ñ ëîäæ³ÿ; ....... 416000, òîðã Ñîáîðíîñò³; .......... 4/9 ï; . 67 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ........................... 340000 Ñîáîðíîñò³; .......... 8/9 ö; . 90 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàëåííÿ; .... 600000 Êè¿âñüêèé ì-í; ..... 2/9 ö; . 83 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàë.;7000 ãðí./êâ. ì Êè¿âñüêèé ì-í; ..... 9-10/10 ö; ...... 77 êâ. ì, íîâîáóä., 2-ð³âí., àâò. îïàë.; Êðàâ÷óêà, ÆÊ «Êîë³çåé»; 4/9 ö; 82 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ; ... 830000, òîðã Î.Ãîí÷àðà; ............. 7/9 ì; . 118 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ; ...................... 600000

ÂÅËÈÊÎÃÀÁÀÐÈÒͲ Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; 2/9 ö; 72/47/8; 4 ê³ìí., ðåìîíò; ........ 432000, òîðã Êè¿âñüêèé ì-í; ..... 9-10/10 ö;126 êâ. ì, 2-ð³âí., 6 ê³ìí., àâò. îï.; ............. ×îðíîâîëà; .......... 3/9 ö; . 106 êâ. ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ðåìîíò; 640000, òîðã

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ. Ãàðàçäæà; .......... 2-ïîâ., 240 êâ. ì, ö, ãàðàæ, ï³äâàë, 9 ñîò.;880000, òîðã ñ. Ãîðîäèùå-1; .... 1,5-ïîâ., 130 êâ. ì, öåãëà, ðåì., 10 ñîò.; ........ 800000 ñ .Ç쳿íåöü; ........... 1,5-ïîâ., 130 êâ. ì, íîâèé, 12 ñîò.; ........ 760000, òîðã ñ. Íåá³æêà; ............. 1,5-ïîâ., 125 êâ. ì, êîðîáêà, êîìóí., 21 ñîò.;280000, òîðã ñ. Ñòðóì³âêà; ......... 1,5-ïîâ., 370 êâ. ì, ö, âñ³ êîìóí³ê. íà ä³ë.,;920000, òîðã ð-í âóë. ×åðíèøåâñüêîãî; 2-ïîâ., 235/85/12; ðåì., 11 ñîò.:1080000, òîðã ð-í âóë. ×åðíèøåâñüêîãî; 1,5-ïîâ., 170 êâ. ì, 17 ñîò.; ..... 640000, òîðã ì. ʳâåðö³; ............. 1-ïîâ., 66,4 êâ. ì, êîìóí³ê., 6 ñîò.; ......... 304000, òîðã

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ. ñ. ñ. ñ. c.

Áîãîëþáè; ........ 12 ñîò., êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷; ................................... 72000 Æàáêà; ................ 7 ñîò., äà÷à, êîìóí. íà ìåæ³; ............................... 56000 Æèäè÷èí; .......... 7 ãà, ìîæë. ïðîäàæ ÷àñò. â³ä 0,15 ãà; ........... 4000/ñîò. Çàáîðîëü; ........ 8 ñîò., êîìóí. ïîðÿä, á³ëÿ ë³ñîñìóãè; ................ 80000 Îçåðî; ................ 12,5 ñîòîê, ð-í ñ³ëüðàäè, êîìóí³ê. ïîðÿä; ......... 32000

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Â³äðîäæåííÿ; ....... 43 êâ. ì, ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä; ............... 640000, òîðã ì. ʳâåðö³; ............. 50-900 êâ. ì, ñêëàäñüê³ òà îô³ñí³ ïðèì., ðåìîíò, îõîðîíà; ì. ʳâåðö³; ............. 57 ñîò., áàçà â ïðîì. çîí³, îãîðîæà; ....... 360000, òîðã ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì»; 90 êâ. ì, àâò. îïàë., îêðåìèé âõ³ä; ......... 640000, òîðã ð-í âóë. Äóáí³âñüêî¿; 32 ñîò., êîìåðö. ïðèçíà÷., êîìóí.; ........... 184000 ñ. Õð³ííèêè; .......... 9 ñîò., áàçà â³äïî÷èíêó, 3 áóä., âñ³ êîìóí.; ... 800000 öåíòð; ..................... 1200 êâ.ì. îô³ñè, ñêëàäè, âèðîáí. öåõè; ....... 3000000 ×îðíîâîëà; .......... â³ä 100 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàë.; ... â³ä 2000/êâ. ì ð-í âóë. Åëåêòðîàïàðàòíî¿;3000 êâ. ì, íîâå, óòåïëåíå, 1 ãà;2800000, òîðã

1.1. Êâàðòèðè ïðîäàì 1- ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó, 36 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 232000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22 1- ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 4/9, ö, 39 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, íå êóòîâà. Êîíòàêòè: 095-590-27-45, 098-978-07-15

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³, 43 êâ. ì, ðåìîíò, à/î, ëàì³íàò, ì/ï â³êíà. Ö³íà: 300000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. ʳâåðö³, 33 êâ. ì. Êîíòàêòè: 098-654-28-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. ʳâåðö³, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, êîíäèö³îíåð, íîâ³ âõ³äí³ ³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, óòåïëåíèé ôàñàä. Êîíòàêòè: 099-338-45-31 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, 1/9, ö, ñòÿæêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 050-644-75-58

ÎÄÍÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ãîðä³þê; ................ 4/9 ï; . 35 Ãðóøåâñüêîãî ; .... 4/9 ö; . 39 Ãðóøåâñüêîãî ; .... 3/4 ö; . 33 Çàöåïè; .................. 7/9 ö; . 43 Êðàâ÷óêà; .............. 4/9 ö; . 49 Êðàâ÷óêà; .............. 5/9 ö; . 37 Ñîáîðíîñò³; .......... 7/9 ï; . 35 Ñîáîðíîñò³; .......... 8/9 ö; . 39 ². Ôðàíêà; ............... 5/9; ..... 53 Øóõåâè÷à; ............. 2/4 ö; . 33

êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ.

ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì,

ïàðêåò, êîñì. ðåìîíò; ............ æèòëîâèé ñòàí; ...................... êîñì. ðåì., íîâà ñ/ò; ............ ñò., øò., àâò. îï.; .................... ºâðîðåìîíò, âìîíò. ìåáë³; ... êîñì. ðåìîíò; ......................... æèòëîâèé ñòàí, ïëèòêà; ........ ê³ìí. ç í³øåþ, æèòë. ñòàí; .... ðåìîíò, àâò. îïàëåííÿ; ......... ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà; .....

235000 259000 210000 283000 372000 243000 226000 267000 348000 227000

ÄÂÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Áðèíñüêîãî; ......... 2/9 Âåðåùàã³íà; .......... 2/9 Âèãîâñüêîãî ; ....... 1/5 Ãðóøåâñüêîãî ; .... 2/5 Äð. Íàðîä³â; ........ 1/9 Çàöåïè; .................. 8/9 Êè¿â. ì-í; ............... 7/9 Êîâåëüñüêà; ......... 2/5 Êîíîâàëüöÿ; ........ 4/5 Êîíÿê³íà; ............... 2/5 Êðèâîíîñà; ........... 5/7 Î. Ãîí÷àðà; ........... 5/5 Ïåðåìîãè; .............. 3/3 Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9 öåíòð; ..................... 1/4 Øóõåâè÷à; ............. 4/4

ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö;

. 49 . 52 . 70 . 45 . 49 . 60 . 49 . 50 . 53 . 52 . 56 . 68 . 58 . 52 . 45 . 47

êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ.

ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì,

êîñì. ðåìîíò, ïë. â³êíà; ....... 340000 ðåìîíò; .................................... 352000 ñò., øò., àâò. îïàëåííÿ; ......... 453000 ê³ìí. ðîçä³ëüí³; ....................... 307000 ê³ìí. ðîçä., áàëêîí; ...... 259000, òîðã ðåìîíò, àâò. îï.; êîñì. ðåìîíò; ......................... 348000 ðåìîíò, ïë. â³êíà; .................. 324000 êîñì. ðåì., «÷åøêà»; ............. 324000 ðåìîíò; ðåìîíò, àâò. îïàëåííÿ; ......... 420000 ðåìîíò, àâò. îïàëåííÿ; ......... 530000 êîñì. ðåì., ïë. â³êíà; ............ 364000 áåç ðåìîíòó; ........................... 348000 ï³ä êîìåðö., ãîò. äîêóìåíòè; 486000 ê³ìí. ðîçä., æèòë. ñòàí; ......... 290000

ÒÐÈʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Áàãðÿíîãî; ............. 2/5 ö; ³äðîäæåííÿ; ....... 7/9 ö; Ãðóøåâñüêîãî ; .... 2/5 ö; Ãðóøåâñüêîãî ; .... 2/9 ö; Êè¿âñüêèé ì-í; ..... 8/9 ö; Êîíÿê³íà; ............... 7/9 ï; Êðàâ÷óêà; .............. 3/9 ï; Ìîëîä³; .................. 3/5 ö; Íîâî÷åð÷èöüêà; . 1/5 ö; Î.Ãîí÷àðà; ............. 3/9 ö; Ïðèâîêçàëüíèé ð-í; 2/5 Ñîáîðíîñò³; .......... 7/9 ö;

. 127 êâ. ì, ðåìîíò, àâò. îïàëåíÿ; ......... 704000 . 80 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³; ................ 526500 . 55 êâ. ì, ðåìîíò, âìîíò. êóõíÿ; ........... 350000 . 65 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... 405000 . 72 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... 405000 . 65 êâ. ì, êîñì. ðåì., 2 ëîä泿; .............. 380000 . 68 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... 364000 . 70 êâ. ì, ºâðîðåì., âìîíò. êóõíÿ; ...... 454000 . 70 êâ. ì, ðåì., áàëêîí+ëîäæ³ÿ ç/ñ; . 112 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàò., õîðîøå ïëàí.; ...... ö;56 êâ. ì, ðåìîíò; ................................................ . 65 êâ. ì, ðåìîíò, ïàðêåò, 2 ëîä泿 ç/ñ; 388000

ÁÓÄÈÍÊÈ ð-í ñ.Òåðåìíî; ...... 2-ïîâ., 220 êâ. ì, 10 ñîò., ðåìîíò; ................... 890000 ñ. Õð³ííèêè; .......... 0,50 ãà, ãàðàæ, õë³â, âèõ³ä äî âîäè; .............................. ñ. Ëèïèíè; ............. 110 êâ. ì, ðåìîíò, 10 ñîòîê; ............................................

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ. Áîðàòèí; ............ 0,15 ãà, êîìóí. ïîðó÷; ..................................................... ñ. Äà÷íå; ................. 0,15 ãà, êîìóí. íà ä³ë., ôóíäàìåíò; ................. 246000 ñ. Êóëü÷èí; ............ 0,19 òà 0,15 ãà, ìîæëèâî ðàçîì ³ îêðåìî; 4900/0,01 ãà

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 êâàðòàëó, 3/5/Ö, 40 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, 40-èé êâàðòàë, ïîðó÷ ÑÌ «Ñàëþò». Êîíòàêòè: 095-779-51-29 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 1/5, 24 êâ. ì, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, ç ìåáëÿìè. Ö³íà: 170000 ãðí Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 4/5, 24 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 160000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, 7/9, ö, 43 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, à/î, ïîðó÷ øêîëà. Êîíòàêòè: 066-735-25-12

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 3/9, ï, 36 êâ. ì, êîñì. ðåì., «÷åñüêèé» ïðîåêò, íåêóòîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

1-ê³ìíà òíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ð-í øêîëè ¹26, 7/9, ï, 37 êâ. ì, ïë. â³êíà, õîðîøèé ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ ³ îáøèòèé âàãîíêîþ. Ö³íà: 264000 ãðí, òîðã. Êîíòàê òè: 095-219-85-11

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 4/5, ö, 40 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ ñàäîê øêîëà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-242-53-44

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 4/5, ö, 31/16/6, êîñì. ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

1-ê³ìíàòíó êâàð òèðó íà âóë. ×åðíÿõîâñüêîãî, 5/5, ö, 31,2/18/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâèé äàõ, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 152000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-638-27-78

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 À êâàðòàëó, 4/5, ö, 24 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñ/ò. Ö³íà: 168000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 5/9, ö, 49 êâ. ì, àâòîí. îïàë., íîâèé áóäèíîê, çäàíèé, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

1-, 2-, 3-, 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ç ñóïðîâîäîì â îôîðìëåíí³ äîêóìåíò³â, à òàêîæ óçàêîíåííÿ îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³. Êîíòàêòè: 096-673-32-52

7

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 9/9, ö, òåõ. ïîâåðõ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâò. îï., âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-354-19-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ äåïî, 3/9, ö, 37 êâ. ì, ðîçïî÷àòèé ðåìîíò, ïë. â³êíà. Ö³íà: 200000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ äåïî, 31 êâ. ì. Ö³íà: 160000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê-òðó «Ïðîì³íü», 2/5, ö, ì/ï â³êíà, íîâà ñ/ò, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 32/19/5,5, êîñìåòè÷íèé ñòàí, Ö³íà: 168000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 3/5, ö, 31 êâ. ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 31 êâ. ì, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, âóë. Çàõàðîâà, 8/9, ö, 35,6/17,1/12. Êîíòàêòè: 095-700-45-43, Êàòÿ

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êîïåðíèêà; ............ 4/5 Ñàïåð³â; ................. 1/2 Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9 Êðàâ÷óêà; .............. 7/9 Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 ªðøîâà; ................. 5/6

ö; ö; ö; ö; ö; ö;

. 30,6/17/6,3 æèòëîâèé ñòàí; ................... . 30/17/7,5 ðåìîíò, ìåáë³, àâò. îïàë.; .. . 36/18/8 õîðîøèé ñòàí; ........................... . 50 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³; ........................ . 50 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... . 45 êâ. ì, íîâîáóä., ñò., øò., à/î; .........

229000 221000 229000 352000 320000 280000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ð-í ËÏÇ; .................. 7/9 ö; . 49/-/10, ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³; ....... 312000 Íîâî÷åð÷èöüêà; . 3/5 ö; . 52 êâ. ì, ìåáë³, ïîáóò. òåõí³êà; ............ 451000 Ñîáîðíîñò³; .......... 1/9 ö; . 50 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... 319000 Àðöåóëîâà; ........... 7/9 ö; . 74 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îï.; ... 5500 ãðí/êâ. ì Ïðèâîêçàëüíèé ð-í;4/5 ö;48 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ........................... 320000 Ãîðä³þê; ................ 5/5 ö; . 48 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³; ................... 248000 Øîïåíà; .................. 3/5 ö; . 42 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ...................... 336000 Âîë³ ; ....................... 5/5 ö; . 45 êâ. ì, ê³ìí. ðîçä³ëüí³, æèòë. ñòàí; .. 296000 Âîë³ ; ....................... 2/5 ö; . 50 êâ. ì; ................................................... 312000 Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9 ö; . 52 êâ. ì; ................................................... 344000 ð-í ËÏÇ; .................. 3/9 ï; . 50 êâ.ì; .................................................... 240000 Êîïåðíèêà; ............ 3/5 ö; . 45 êâ.ò ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³; ................. 292000 Ãðóøåâñüêîãî; .... 4/4 ö; . 46 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 272000 Ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ; 5/9 ï; 50 êâ. ì; ............................................... 256000 Ïîòåáí³; .................. 1/3 ö; . 60 êâ. ì, àâò. îïàë., ê³ìí. ðîçä.; ........ 320000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ãí³äàâñüêà; ........... -/-; Êðàâ÷óêà; .............. 4/9 Âîë³ ; ....................... 3/3 ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ; Êðàâ÷óêà; .............. 9/9 Ùóñºâà; .................. 3/3 Ëèïèíñüêîãî; ....... 2/6 ð-í øêîëè ¹ 5; ... 2/5

...... 60/-/8; áàëêîí, ëîäæ³ÿ, áóä. 20 ð.; ....... 317000 ö; . 80 êâ. ì, íîâîáóä., äèçàéí. ðåìîíò, ìåáë³; .... ö; . 84 êâ. ì, «ñòàë³íêà», ê³ìí. ðîçä.; ...................... 4/7 ö; 90 êâ. ì, àâò. îïàë., ºâðîðåìîíò; .. 570000 ö; . 109 êâ. ì, íîâîáóäîâà; ............... 670000, òîðã ö; . 67 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ, æèòë. ñòàí; .. 424000 ö; . 70 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 680000 ö; . 62 êâ. ì, òåðì³íîâî; ............................... 360000

4-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ....... 4/9 ö; . 80 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... 443000 Ãîðä³þê; ................ 5/9 ö; . 74 êâ. ì, æèòë. ñòàí; .............................. 410000

ÁÓÄÈÍÊÈ ð-í âóë.×åðíèøåâñüêîãî;2-ïîâ., ö, ðåìîíò, 11 ñîò.; .................. 1100000 ³äðîäæåííÿ; ....... 1,5-ïîâ., 100 êâ. ì, ðåìîíò, 8 ñîò.; .................. 984000 Êîïåðíèêà; ............ 3 ê³ìí., ñ/â, 3 ñîò.; ............................................... 353000 ì. Ëóöüê; ............... 4 ê³ìíàòè, ñ/â, 6 ñîò.; .......................................... 328000 Ëèïèíñüêèé ì-â; . 1,5-ïîâ., ö, 120 êâ. ì, ðåìîíò, 6 ñîò.; .............. 800000 ñ. Ëèùå; ................. 2-ïîâ., ö, 160 êâ. ì, ðåì., ãàðàæ, 20 ñîò.; ....... 656000 öåíòð; ..................... åë³òíèé áóä., 3-ïîâ., ñàóíà, áàñåéí, 6 ñîò.; ............... ñ. Ïðèëóöüêå; ...... 1,5-ïîâ., ö, 200 êâ. ì, ðåìîíò, 12 ñîò.; ............ 902000 ñ. Îçåðî, ʳâåðö. ð-í; 100 êâ. ì, ö, ðåì., 50 ñîò.; ......................... 369000 Ëüâ³âñüêà; ............ 2-ïîâ., ö, 290 êâ. ì, ðåìîíò, 6 ñîò.; ................. 922000 ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 1,5-ïîâ., 190 êâ. ì, íîâîáóä., 12 ñîò.; .......... 1200000 ñ. Ñîêèðè÷³; ......... 70 êâ. ì, 3 ê³ìí., êóõíÿ, æèòë. ñòàí, 15 ñîò.; .. 200000 ñ. Ëèïèíè; ............. 1/2 áóä., 3 ê³ìí., ñ/â, êóõíÿ, ðåìîíò, 3 ñîò.; .. 416000 ð-í Âèøêîâà; ....... 1/2 áóä., 2 ê³ìí., ñ/â, êóõíÿ, ðåìîíò, 3 ñîò.; .. 424000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ. Êóëü÷èí; ............ 0,25 ãà, ï³ä çàáóä., ïîðó÷ òðàñà; ........................ 98000 ñ. Ëèùå; ................. 10 ñîò., ï³ä áóä-âî; ................................................ 82000 ñ. Ã. Ïîëîíêà; ....... 12 ñîò.; ..................................................................... 72000

Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³ ìîæíà îçíàéîìèòèñü çà òåë. 21-04-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. Ïåðåìîãè, 2/5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. Ïåðåìîãè, 3/4, ö, 30 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 095-779-51-29

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 4/5, ö, 28 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, êîëîíêà, ïë. â³êíà. Ö³íà: 232000 ãðí., òîðã. Êîíòàê òè: 096-976-21-08

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÐÀÃÑó, 2/9, ö, 38/20/8, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ç/ñ áàëêîí. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, âóë. Êîïåðíèêà, 1/5, ö, 31/17/ 7, êîñì. ðåì., ïàðêåò, íîâà ñàíòåõí., áåç áàëêîíà. Ö³íà: 226800 ãðí. Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 068-191-56-98

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÐÀÃÑó, 3/5, ö, 37/18/8, ìîæíà ³ç ìåáëÿìè. Êîíòàêòè: 050-959-83-88, 097-524-42-19

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, âóë. Êîïåðíèêà, 4/5 ö, 30,6/-/ 6,3. Ö³íà: 228000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-758-68-93, 050-838-09-31

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ðèááàçè, 42 êâ. ì, çäàíà íîâîáóäîâà, à/î, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 288000 ãðí, ìîæë. òîðã. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 1/ 9, ö, 40 êâ. ì, ðåìîíò, âëàñíèê. Ö³íà: 284900 ãðí. Êîíòàêòè: 050-534-21-80

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÑÌ «Ñ³ëüïî», 2/9, ö, 35 êâ. ì, áàëêîí – 8 êâ. ì, íîâà ñàíòåõí³êà, ë³÷èëüíèêè. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-610-78-10

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, âóë. Ë. Óêðà¿íêè, 2/3, ö, 38/23/8, áåç ðåìîíòó, ïàðêåò, âèñîê³ ñòåë³, àâò. îïàëåííÿ, áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 267300 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 068-191-56-98

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹ 5, 30 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-888-73-45, 050-155-99-77

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, ö, 51 êâ. ì, àâòîí. îïàë., íîâîáóä., çîâí³ óòåïëåíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 309000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹5, 30/17/7, àâò. îïàëåííÿ, ðåìîíò àáî îáì³í íà 2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 050-838-09-31

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó íà âóë. ʳâåðö³âñüê³é, 2/ 5, à/î, áàëêîí. Âëàñíèê. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-33-93


8

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ñîáîðíîñò³; .......... 2/5 ö; . 36/19/8, ÷àñò. ðåì.; ................................ 269000 Êè¿âñüêèé ìàéäàí; .......... 8/9;46/24/11, íîâîáóä., àâò. îïàë. ; ............... Êðàâ÷óêà; .............. 5/9 ö; . 49,5 êâ. ì, àâò. îïàë., ºâðîðåì.; ........ 367000 ªðøîâà; ................. 4/5; ..... 50 êâ. ì, êâàðòèðà-ñòóä³ÿ; ..................... 311600 Ñîáîðíîñò³; .......... 4/5 ö; . 37/18/8, ðåì., ïë. â³êíà; ........................ 277000 ×îðíîâîëà; .......... 2/5 ö; . 47 êâ. ì, íîâîáóä., ºâðîðåìîíò; ........ 365000 Ãîí÷àðà; ................. 2/5 ö; . 47 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò; .................... 377000 ×îðíîâîëà; .......... 2/5 ö; . 43 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ........................... 369000 ².Ôðàíêà; ................ 5/9 ö; . 52 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò; ... 361000 ².Ôðàíêà; ................ 2/9 ö; . 52 êâ.ì, àâò. îïàëåííÿ; ........... 6100 ãðí /êâ. ì Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 ö; . 49/18/11; ºâðîðåìîíò; ............................ 311500

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êîíÿê³íà; ............... 5/9 ï; . 49/-/-, ê³ì. ðîçä., íå êóòîâà; ................. 285500 Ñëîâàöüêîãî; ...... 1/2 ö; . 43 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ; ........................ 410000 ×îðíîâîëà; .......... 5/9 ö; . 75 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàë.; ............ 467500 Ãðóøåâñüêîãî; .... 4/9 ö; . 57,3/28/10,8, ë³÷. âîäè, êîñì. ðåì.; .... 385500 Êè¿âñüêèé ìàéäàí;6/10 ö;75/42,5/13, íîâîáóä., àâò. îïàëåííÿ; 508500 ×îðíîâîëà; .......... 2/5 ö; . 69/39/13, íîâîáóä. çäàíà, àâò. îïàë.; 533000 Ãîí÷àðà; ................. 7/9 ö; . 68,5 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâò. îïàë.; .. 451000 Êðàâ÷óêà; .............. 7/9 ï; . 50 êâ. ì, íîâà ñ/ò, çàñêë. áàëêîí; ........ 311500 ².Ôðàíêà; ................ 6/9; ..... 76 êâ. ì, íîâîáóäîâà; ............ 6000 ãðí /êâ. ì Ôåäîðîâà; ............. 6/9 ï; . 50/30/7; êîñì. ðåìîíò, íîâà ñàíòåõ.; .. 328000 ð-í âóë.Êðàâ÷óêà; 7/9 ö; . 65 êâ. ì, çäàíà íîâîáóä.; ..................... 418000 Ñîáîðíîñò³; .......... 9/9 ö; . 50 êâ. ì; ................................................... 318000

3-, 4-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ãîðä³þê; ................ 8/9 ö; . 61-/-, ºâðîðåì., 2 ëîä泿; ...................... 465000 Êîíÿê³íà; ............... 3/5 ö; . 60/-/-, ðåì., íå êóòîâà; .......................... 391500 ³äðîäæåííÿ; ....... 2/5 ö; . 64/-/-, ðåì., êóõíÿ-ñòóä³ÿ; ..................... 408000 Ïåðåìîãè; .............. 4/9 ö; . 4-ê³ìí.; 82/51,6/8, ðåì., ÷åñ. ïðîåêò; .. 516500 ³äðîäæåííÿ; ....... 7/7 ö; . 98/57/20, çäàíà, àâò. îïàë.; .................. 516500 Ñîáîðíîñò³; .......... 9/9 ö; . 66 êâ. ì, ðåìîíò, ñêëîïàêåòè; .............. 369000 Ð-í ËÏÇ; .................. 2/4 ö; . 108 êâ. ì, íîâîáóä.; ................ 5200 ãðí /êâ. ì Êè¿âñüêèé ì-í; ..... 2/9 ö; . 66/-/-, ðåìîíò; .......................................... 451000 Ãîðä³þê; ................ 3/9 ö; . 65 êâ. ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíóâàííÿ; .... 451000 Êè¿âñüêèé ìàéäàí;8/9 ö; 98 êâ. ì, ÆÊ «Ä³àìàíò», íîâîáóäîâà; 623500 Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 ö; . 85 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, íîâîáóä.; ......... 697000 Êðàâ÷óêà; .............. 4/9 ö; . 110 êâ. ì, íîâîáóä.; .............................. 664500 Äóáí³âñüêà; .......... 4/9 ö; . 70 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 574000 Ñ. Êîâàëåâñüêî¿; 2/5 ö; . 4 ê³ìíàòè, 80 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ......... 475000 ³äðîäæåííÿ; ....... 7/9 ö; . 4 ê³ìíàòè, 82 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ........ 516500 ð-í 33 êâàðòàëó; .. 6/9 ö; íîâîáóäîâà; .............................................. 558000

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ.Ìàÿêè; ................. 2-ïîâ., 162 êâ. ì, 13 ñîòîê, º ï³äâàë. 29 êâ. ì;384000 c.Ëèïèíè; ............... 150 êâ. ì, íîâîáóä., ðåìîíò, 0,10 ãà; .............. 738000 гâíåíñüêà; ........... 175 êâ. ì, ìîæë. îáì³í íà êâ. ç äîïë.; ............. 943000

ÎÐÅÍÄÀ 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ....................................................................... â³ä 1000 ãðí 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ....................................................................... â³ä 1300 ãðí 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ....................................................................... â³ä 1700 ãðí

Ïðîïîíóºìî äî ïðîäàæó 1, 2 òà 3-õ ê³ìíàòí³ êâàðòèðè â íîâîáóäîâàõ ì³ñòà. Ö³íà: 5200 ãðí. êâ. ì íà ïðàâàõ îô³ö³éíîãî ïðåäñòàâíèêà. 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà áð. Ä. Íàðîä³â, 9/9, 30,2 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ëîäæ³ÿ, 2 êëàäîâêè. Ö³íà: 193000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã. Øóõåâ÷èà, 2/4, ö, 33 êâ. ì, íîâà ñ à í òåõ í ³ ê à , õî ð î ø è é ð å ì î í ò, ïàðêåò. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 4/9, ö, 50 êâ. ì, çäàíà, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 328000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 4/5, ö, 32/17/7, ðåìîíò, ïàðêåò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà, êîëîíêà, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 243000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-361-88-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 9/9, ï, 35/17/ 9, êîñì. ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ, òåõ. ïîâåðõ. Ö³íà: 218700 ãðí. Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 78-00-88 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 4/5, ö, 31/16/6, êîñì. ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê, ñóïåðìàðêåò, òåðì³íîâî. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 5/9, ï, 36 êâ. ì, í³øà, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, ðîçä³ëüíèé ñ/ â. Ö³íà: 256000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-638-27-78 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèãîâñüêîãî, 4/6, ö, 49 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Êîíòàêòè: 096-425-99-92, 066-644-94-49

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, çàã. ïë.31,7 êâ. ì, æèòë. ïë. 16 êâ. ì. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîí÷àðà, 2/5, ö, 47 êâ. ì. Ö³íà: 377000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 050-391-51-02 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 4/9, ï, 35 êâ. ì, ñ/â ðîçä³ëüíèé, æèòëîâèé ñòàí, ïë. â³êíî íà êóõí³. Êîíòàêòè: 095-590-27-45, 098-978-07-15 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 7/9, ö, 36 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, ïë. â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, ðåìîíò â ï³ä’¿çä³. Êîíòàêòè: 050-815-79-65

ÎÄÍÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Àðöåóëîâà; ........... 4/5 Øåâ÷åíêà; ............. 1/9 Î㳺íêà; .................. 3/3 Âèííè÷åíêà; .......... 3/5 ³äðîäæåííÿ; ....... 2/5 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 5/5 Ãðóøåâñüêîãî ; .... 5/5 Ãîðä³þê; ................ 5/9 Ãðóøåâñüêîãî ; .... 2/5 Çàöåïè; .................. 5/7 Êðàâ÷óêà; .............. 7/9 Êîíÿê³íà; ............... 9/9 Êðàâ÷óêà; .............. 4/9 Êðàâ÷óêà; .............. 1/5 Ïåðåìîãè; .............. 4/5 Ñòàí³ñëàâñüêîãî; 8/9

ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ï; ö; ö; ö; ï; ö; ö; ö; ö;

. 42 êâ.ì, àâò. îï., ñòÿæêà, øòóêàò.; . 6000/êâ.ì . 36 êâ.ì, ðåì., ë³÷., ïë. â³êíà; ...... 224000, òîðã . 38 êâ.ì, à/î, õîðîøèé ñòàí; .................. 224000 . 32 êâ.ì, êîñì. ñòàí; ............................... 224000 . 31 êâ.ì, êîñì. ñòàí; ............................... 216000 . 31 êâ.ì, êîñì. ñòàí; ............................... 196000 . 31 êâ.ì, êîñì. ñòàí; ............................... 184000 . 35 êâ.ì, êîñì. ñòàí; ............................... 224000 . 31 êâ.ì. ðåìîíò; ..................................... 224000 . 42 êâ.ì, ðåì., à/î, ÷àñò. ìåáë³; ............ 352000 . 41/20/8; êîñì.ñòàí; ................................. 216000 . 35 êâ.ì, ïë. â³êíà, êîñì. ñòàí; ............. 208000 . 48,3 êâ.ì, ðåìîíò, ñó÷àñíà ïëèòêà; .... 336000 . 39 êâ.ì, êîñì. ñòàí; ............................... 264000 . 31 êâ.ì, êîñì. ñòàí; ............................... 200000 . 37 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí; .......................... 240000

ÄÂÎÕʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Àðöåóëîâà; ........... 7/9 ö; . 74 ³äðîäæåííÿ; ....... 2/5 ö; . 43 Êîíîâàëüöÿ; ........ 4/5 ö; . 52 Ãðóøåâñüêîãî ; .... 2/3 ö; . 42 Çàöåïè; .................. 2/9 ö; . 60 Ôåäîðîâà; ............. 9/9 ö; . 70 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 2/5 ö; . 45 Êîíÿê³íà; ............... 5/9 ï; . 49 Êðàâ÷óêà; .............. 5/5 ö; . 50 Ïåðåìîãè; .............. 3/5 ö; . 47 Êðàâ÷óêà; .............. 4/6 ö; . 68 Ñàãàéäà÷íîãî; ..... 6/9 ï; . 48 Ñîáîðíîñò³; .......... 1/5 ö; . 50 Ñòð³ëåöüêà; .......... 2/5 ö; . 45 Ôåäîðîâà; ............. 6/9 ï; . 50 Âîë³ ; ....................... 1/3 ö; . 52 Øåâ÷åíêà; ............. 4/5 ö; . 45

êâ.ì, êâ.ì, êâ.ì, êâ.ì, êâ.ì, êâ.ì, êâ.ì, êâ.ì, êâ.ì, êâ.ì, êâ.ì, êâ.ì, êâ.ì, êâ.ì, êâ.ì, êâ.ì, êâ.ì,

à/î, ñò., øòóê.; ............ 5405ãðí./êâ.ì. êîñì. ñòàí; ............................... 268000 ðåìîíò; ..................................... 320000 êîñì. ñòàí; ............................... 264000 à/î, ñó÷àñíèé ðåìîíò; ........... 552000 íîâîáóä., ñò., øòóê.; 5900 ãðí./êâ.ì. êîñì. ñòàí, ............................... 280000 êîñì. ñòàí; ............................... 280000 ïë. â³êíà, ðåìîíò; ................... 336000 æèòëîâèé ñòàí; ........................ 280000 ðåìîíò, à/î; .............................. 560000 ðåìîíò; ..................................... 296000 ðåìîíò, âìîíò. êóõíÿ; ............ 344000 ñó÷àñíèé ðåìîíò; ................... 320000 ºâðîðåìîíò; ............................ 344000 áåç ðåìîíòó; ............................ 280000 ñó÷àñíèé ðåì.; ............... 272000, òîðã

ÒÐÜÎÕʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êîíÿê³íà; ............... 3/9 ö; . 65 êâ.ì, ðåìîíò; ..................................... 400000 Ñòð³ëåöüêà; .......... 4/5 ö; . 55 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò; ................... 360000 Î.Ãîí÷àðà; ............. 4/9; ..... 125 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò; ................. 920000 Êðàâ÷óêà; .............. 5/9 ö; . 67,6 êâ.ì, êîñì. ñòàí; ............................ 380000 Êðàâ÷óêà; .............. 5/5 ö; . 68 êâ.ì, ðîçïî÷àòî ðåì., ïë. â³êíà; .... 424000 Ãðóøåâñüêîãî ; .... 4/4 ö; . 62 êâ.ì, ðåìîíò; ..................................... 328000 Àðöåóëîâà; ........... 2/9 ö; . 82,8 êâ.ì, à/î, ñò., øòóêàò.; .............. 5800/êâ.ì Ùóñºâà; .................. 3/3 ö; . 68 êâ.ì, ðåìîíò, à/î; .............................. 416000 ×îðíîâîëà; .......... 8/9 ï; . 67 êâ.ì, êîñì. ñòàí; ............................... 360000 Ôåäîðîâà; ............. 8/9 ï; . 65 êâ.ì, áåç ðåìîíòó ............................. 320000 Î.Ãîí÷àðà; ............. 3/9 ö; . 112 êâ.ì, ñòÿæêà, øòóêàò.; ................ 6000/êâ.ì Ìîëîä³; .................. 4/5 ö; . 63 êâ.ì, êîñì. ñòàí; ............................... 384000 ³äðîäæåííÿ; ....... 2/5 ö; . 64 êâ.ì, ðåìîíò, ïë. â³êíà; ................... 400000 Íàëèâàéêà; ........... 2/5 ö; . 80 êâ.ì, à/î, ñòÿæêà, øòóêàò.; ........ 6 200/êâ.ì Ìîëîä³; ............................... 2/5ö;65 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí; ........ 400000, òîðã

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ. Ãàðàçäæà; .......... 1,5-ïîâ., 140 êâ.ì, íîâîáóä.,10 ñîò.; ......... 5430/êâ.ì Êîâåëüñüêà; ......... 200 êâ.ì., íîâîáóä., ðåìîíò; ........................... 840000 Ìèðó; ...................... 1-ïîâ., 120 êâ.ì, ö, áåç ðåìîíòó; ..................... 440000 Âè ìîæåòå îçíàéîìèòèñÿ ç ïîâíèì ïåðåë³êîì îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³, â

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äàíüøèíà, 3/9 ö, 37/19/7, ðîçïî÷àòèé ðåìîíò, íîâ³ â³êíà òà äâåð³. Ö³íà: 200000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ªðøîâà, 4/5, 50 êâ. ì. Ö³íà: 311600 ãðí. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 050-391-51-02 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ªðøîâà, 5/5, ö, 48,1 êâ.ì, íîâîáóäîâà çäàíà, àâò. îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 7/8, ö, 44 êâ. ì, íîâîáóä., à/î, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 288000 ãðí, ìîæë. òîðã. Êîíòàê òè: 050-638-27-78 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 9/9, ö, 54,5 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 304000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 9/9, ö, 55/40/14, íîâîáóä., ñòÿæêà, ÷èñò. øòóêàòóðêà, ëîäæ³ÿ íå ç/ñ, àâò. îï., òåõïîâåðõ. Ö³íà: 307800 ãðí. Êîíòàêòè: 068-191-56-98, 78-00-88

ÎÄÍÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êîïåðíèêà; ............ 1/5 ö; 31/17/6; êîñì. ðåì., ïàðêåò, íîâà ñ/ò; 226800 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 1/9 ö; 39/18/7; êîñì. ðåì., ïàðêåò; ................. 259200 Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â; 9/9 ï;35/17/9; êîñì. ðåìîíò, ç/ñ áàëêîí; .. 218700 Çàöåïè; .................. 9/9 ö; 55/30/14; íîâîáóä., áåç ðåì., àâò. îï.;307800 Äð. Íàðîä³â; ........ 6/9 ö; 37/19/8; êîñì. ðåì., í³øà, ïàðêåò; ....... 243000 Êîíÿê³íà; ............... 2/9 ö; 36/18/7; ºâðîðåì., í³øà, íîâà ñ/ò; ...... 283500 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 5/5 ö; 30/17/7; êîñì. ðåìîíò, ç/ñ áàëêîí; ..... 194400 Âîë³ ; ....................... 1/5 ö; 30/17/7; áåç ðåìîíòó; ............................ 210600 Òåðåìí³âñüêà; ...... 5/5 ï; 35/17/8; êîñì. ðåìîíò, í³øà, ïàðêåò; ... 202500 Ë. Óêðà¿íêè; .......... 2/3 ö; 38/23/8, àâò. îïàë., âèñîê³ ñòåë³; ......... 267300 Ê. Ñàâóðè; ............. 2/5 ö; 35/18/12/-; 2 ñóì³æí. ê³ìíàòè â ãóðò.; . 145800 Ïåðåìîãè; .............. 5/5 ö; . 30/15/6; êîñì. ðåìîíò, ïàðêåò; ............. 194400 Ìîëîä³; .................. 8/9 ö; 39/20/8; êîñì. ðåì., í³øà, íîâà ñ/ò; .... 267300

ÄÂÎʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ 8 Áåðåçíÿ; .............. 1/9 ö; . 52/-/9; áåç ðåì., 2 áàëêîíè; .................. 332100 Áåíäåë³àí³; ............ 3/9 ï; . 48/28/8; áåç ðåì., áàëêîí íå ç/ñ; ......... 243000 Âîë³ ; ....................... 2/5 ö; . 50/-/6; ðåì., íîâà ñ/ò, âèñ. ñòåë³; ........ 380700 Ñóâîðîâà; ............. 2/5 ö; . 44/-/-, êîñìåòè÷. ðåìîíò, ê³ì. ñóì³æ.; .. 307800 Êîâåëüñüêà; ......... 2/5 ö; . 47/-/8; ðåìîíò, ïàðêåò, íîâà ñ/ò; .......... 275400 Âîë³ ; ....................... 3/4 ö; . 45/-/-; ºâðîðåì., ïàðêåò, íîâà ñ/ò; ...... 332100 Ïèñàðåâñüêîãî; ... 1/9 ö; . 53/-/9; áåç ðåìîíòó, ïàðêåò; ................. 324000 Âèííè÷åíêà; .......... 2/5 ö; . 46/-/-; áåç ðåìîíòó, ïàðêåò, ç/ñ áàëêîí;291600 гâíåíñüêà; ........... 5/5 ö; . 46/30/6; ðåì., ïàðêåò, ê³ìí. ñóì³æí.; ... 267300 Â.-²íòåðíàö³îíàë.; 1/9 ï; . 50/-/9; êîñì. ðåìîíò, ïàðêåò; .............. 307800 Ìîëîä³; ................... 5/9 ö; .. 50/29/11, ìàëîñ³ì. òèïó, ê³ì. òà ñ/â ñóì³æ.; 299700

ÒÐÈʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ìîëîä³; .................. 3/5 ö; . 70/-/9; ðåìîíò, ëàì³íàò, íîâà ñ/ò; ........ 477900 Ãîðä³þê; ................ 9/9 ï; . 66/-/-, êîñìåòè÷. ðåìîíò, ëîäæ³ÿ ç/ñ; .... 332110 Ñîáîðíîñò³; .......... 1/9 ö; . 66/-/9; ºâðîðåì., ç/ñ ëîäæ³ÿ; .............. 388800 Êðàâ÷óêà; .............. 1/9 ï; . 67/-/-, êîñì. ðåì., 2 ç/ñ ëîä泿; .......... 348300 ³äðîäæåííÿ; ....... 6/9 ï; . 67/-/9; áåç ðåìîíòó, ëîäæ³ÿ ç/ñ; ........... 356400 Ñëîâàöüêîãî; ...... 14/16 ö;98/67/9; 4 ê³ìí., ðåì., íîâà ñ/ò; .......... 607500 Áåíäåë³àí³; ............ 5/9 ï; . 66/39/9, êîñì. ðåì., ëîäæ³ÿ ç/ñ; ........... 364500 Ìîñêîâñüêà; ......... 4/5 ö; . 79/47/8; 4 ê³ìí., ê³ìí. ðîçä³ëüí³; ......... 607500 Ñîáîðíîñò³; .......... 6/9 ö; . 79/48/9; 4 ê³ìí., êîñì. ðåì., ïàðêåò; ... 453600 Íàëèâàéêà; ........... 1/5 ö; . 55/-/-; êîñì. ðåìîíò, äîçâ³ë íà äîáóä.; 324000

ÁÓÄÈÍÊÈ Êîâåëüñüêà; ......... 2-ïîâ., ö, 198/-/12, 0,12 ãà, öåíòð. êîìóí.; ... 1304100 ñ. ϳäãàéö³; ........... 1,5-ïîâ., ö, 288/-/-; 0,12 ãà, áåç âíóòð. ðîá³ò; 631800 ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 1,5-ïîâ., 150 êâ. ì, 0,10 ãà, êîìóí. ïîðó÷; .... 688500 Âîëîäèìèðñüêà; 1-ïîâ., ä., 90/-/-, 0,06 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿; ....... 283500 ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 1-ïîâ., ø/ö, 55/-/-; 0,25 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿; ..... 299700 Âîëîäèìèðñüêà; 1-ïîâ., 80/-/-, 0,04 ãà, 1/2 áóä., öåíòð. êîìóí.;558900 Êîâåëüñüêà; ......... 1,5-ïîâ., ö, 168/-/18, 0,04 ñîòêè, âñ³ êîìóí³ê.; 785700

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 0,13 ñ. Òàðàñîâå; .......... 0,15 ×åðíèøåâñüêîãî; 0,10 ð-í ËÏÇ; .................. 0,23

ãà, ãà, ãà, ãà,

êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷; ................................. ñâ³òëî íà ä³ë., ãàç ïîðó÷; ..................... êîìóí. ïîðó÷, àñôàëüò. äî¿çä; ............. öåíòð. êîìóí. òà êàíàë³ç. ïîðó÷; ........

Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì îáºêò³â íåðóõîìîñò³ ìîæåòå îçíàéîìèòèñü çà íàøåþ àäðåñîþ, òåëåôîíàìè, àáî íà ñàéò³!

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ². Ôðàíêà, 5/9, ö, 52 êâ. ì. Ö³íà: 361000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 050-391-51-02

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 7/9, ö, 36 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 230000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ²âàíà Ôðàíêà, 2/9, ö, 52 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 6100 ãðí/êâ. ì. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, ð-í ÑÌ «Ñ³ëüïî», 6/9, ö, 34/ 19/9, æèòëîâèé ñòàí, í³øà, ñ/â òà êóõíÿ – ïëèòêà, íîâà ñàíòåõí³êà, ç/ñ áàëêîí. Êîíòàêòè: 066-735-25-12

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ʳâåðö³âñüê³é, 5/5, ö, 30 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâò. îïàëåííÿ. Ö³íà: 192000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, ð-í ÒÖ «Ñëîí», 2/9, ö, 36/18/ 7, ðåìîíò, í³øà, íîâà ñàíòåõí³êà, ñ/ â ñóì³æíèé, áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 283500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 068-191-56-98

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ʳâåðö³âñüê³é, ç/ñ áàëêîí, â äâîð³ ãàðàæ, 5/5 ö. Êîíòàêòè: 097-409-46-39, 050-507-71-30

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, öåãëà, 37 êâ. ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-644-75-58

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ê³âåðö³âñüê³é, ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó, 2/ 5, à/î, ìåáë³, òåõí³êà. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 050-378-37-93

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 1/5, ö, 39 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ëîäæ³ÿ â ê³ìíàò³. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà (ð-í ÒÖ «Ñëîí»), 2/9, ö, 37 êâ. ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, â ê³ìíàò³ í³øà. Êîíòàêòè: 093-499-44-68

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 10; 5/9, ö, 37 êâ. ì. Êîíòàêòè: 097-721-29-29

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 7/9, ö, 36 êâ. ì, í³øà, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 232000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-638-27-78

121500 283500 170100 405000

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/9 ö, 45/21/12, àâò. îï., ºâðîðåì., àâò. îïàëåííÿ, ïë. â³êíà, áð. äâåð³, òåðì³íîâî. Ö³íà: 325000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/9, ö, 30 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, ïàðêåò, ïë. â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 202500 ãðí. Êîíòàêòè: 099-346-92-88 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/9. ö, 31 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ç/ñ áàëêîí, ïàðêåò. Ö³íà: 196000 ãðí, ìîæë. òîðã. Êîíòàêòè: 050-638-27-78 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 37 êâ. ì. Êîíòàêòè: 097-921-29-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, 49 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, âìîíò. ìåáë³. Êîíòàêòè: 099-322-90-23, 067-332-32-41 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ìåáë³, 49 êâ. ì. Êîíòàêòè: 097-471-78-96, 099-438-93-77

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 46-Á, ð-í ÒÖ «Þâàíò», 9 ïîâåðõ, 43,2 êâ. ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ëîäæ³ÿ, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ. Êîíòàêòè: 099-484-85-18, 097-960-03-87


¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

9

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ 1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

Àðöåóëîâà; ........... 1-7/9; . 42 êâ.ì, àâò. îïàë., áóä. çäàíèé; ... 6000/êâ.ì Ñîáîðíîñò³; .......... 4/9 ö; . 34/19/-; ðåìîíò; ....................................... 240000 ÆÊ«Êîñòà Áðàâà»; 2/7 ì; . 34 êâ.ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, âìîíò. ìåáë³; .. 264000 ³äðîäæåííÿ; ....... -/-; ...... 31/-/-; ðåìîíò; .......................................... 192000 ².Ôðàíêà; ................ 1/9 ö; . 48 êâ.ì, íîâîáóä., àâò. îïàë., ñòÿæêà;320000 гâíåíñüêà; ........... -/-;â³ä 48 êâ.ì, .àâò. îïàë., ñòÿæêà; ............. 6750/êâ.ì Ñîáîðíîñò³; .......... 4/5 ö; . 38/-/-; ñó÷àñíèé ðåìîíò; ....................... 272000 Ñîáîðíîñò³; .......... 9/9 ö; . ñó÷àñíèé ðåìîíò; ................................... 260000 Ùóñºâà; .................. 1/5 ö; . 23/-/-; áàëêîí çàñêëåíèé; ....................... 160000 Ìîëîä³; .................. 2/5 ö; . 33,4 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò; .............. 272000 Ñóõîìëèíñüêîãî; 5/9 ö, . 40,2 êâ.ì, ðåìîíò, íîâîáóäîâà; .......... 328000 Ïåðåìîãè; .............. 5/5 ö; . 30 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ................. 192000 Âèííè÷åíêà; .......... 3/5 ö; . 32 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .............. 232000 Âîðîí³õ³íà; ........... 3/5 ö; . 31 êâ.ì, ì/ï â³êíà, êîñì. ñòàí; ............ 184000

Êðàâ÷óêà; .............. 8/9 ï; . 34 êâ. ì, ðåìîíò, êîíäèö³îíåð; ............. 227000 Ìîëîä³; .................. 4/5 ö; . 33 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 260000 Øåâ÷åíêà; ............. 2/12; ... 34 êâ. ì, ðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ; .... 208000 Êîïåðí³êà; ............. 1/-; ..... 30 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 228000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; -/- ö; ... 30 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ........................... 204000 ×îðíîâîëà; .......... 7/9 ï; . 34,5 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ......... 215500 Öåíòð; ..................... 3/3 ö; . 30 êâ. ì, îðèã³í. ïëàíóâ., à/î; .......................... ×åðíÿõîâñüêîãî; 2/5 ö; . 32 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ........................... 179000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Áàãðÿíîãî; ............. Â/4; .... 64 êâ.ì, çäàíà íîâîáóä., àâò. îï;320000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ....... 2/5 ö; . 45 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; .................. 264000 ³äðîäæåííÿ; ....... 3/9 ö; . 51 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .............. 378000 ³äðîäæåííÿ; ....... 5/5 ö; . 45 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .............. 252000 Âîë³; ....................... 2/5 ö; . 47 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; .................. 320000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 2/5 ö; . 45 êâ.ì, ........................................... 280000, òîðã Êè¿âñüêèé ì-í; ..... 5/9 ö; . 50 êâ.ì, êîñì.ðåìîíò; ............................ 336000 Êîâåëüñüêà; ......... 2/5 ö; . 47 êâ.ì, êîñì. ðåì., ê³ìí. ðîçä³ëüí³; ... 280000 Êîíÿê³íà; ............... 1/9 ï; . 48 êâ.ì, ðåìîíò, íîâèé ñ/â òà ñ/ò; ..... 288000 Êðàâ÷óêà; .............. 2/9 ï; . 50 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà; ........ 330000, òîðã Ôåäîðîâà; ............. 5/5 ö; . 50 êâ.ì, êîñì.ðåìîíò; ............................ 305000 Ïèñàðåâñüêîãî; ... 3/9 ö; . 47,5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .......... 340000 Êîñòà-Áðàâà ; ....... 2/7; ..... 56,7 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíò. ìåáë³; ......... 432000 Ëèïèíñüêîãî; ....... 6/9 ö; . íîâîáóä., ñòÿæêà, øòóêàò., àâò. îï.; ... 434000 öåòð, 33êâàðòàë, ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì», âóë. гâíåíñüêà, âóë. ªðøîâà. ÍÎÂÎÁÓÄÎÂÈ; .... â³ä ...................................................................... 5200/êâ.ì Ñîáîðíîñò³; .......... 8/9 ö; . 49 êâ.ì, êóòîâà âàííà, âìîíò. ìåáë³; 356000

3-, 4-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Âîë³; ....................... 2/5 Âîë³; ....................... 7/9 Ãîðä³þê; ................ 9/9 Äóáí³âñüêà; .......... 1/2 ×îðíîâîëà; .......... 8/9 Äð.Íàðîä³â; .......... 7/9 Àðöåóëîâà; ........... 4/9 Êðàâ÷óêà; .............. 3/9 Êðàâ÷óêà; .............. 9/9 Ñîáîðíîñò³; .......... 9/9 Ñîáîðíîñò³; .......... 1/5 Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 ×îðíîâîëà; ........... 1/5 Ôåäîðîâà; ............. 5/9

ö; ö; ö; ö; ï; ö; ö; ï; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ï;

. 57 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................ 52000 . 60 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .............. 360000 . 63 êâ.ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò; .................... 328000 . 50 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .............. 256000 . 67 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; .............................. . 67 êâ.ì, ºâðîðåìîíò; ........................... 416000 . 83 êâ.ì, íîâîáóä., àâò. îïàë.; ....... 6000/ì.êâ. . 63 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò; .................. 360000 . 103 êâ.ì, àâò. îïàë, áóä. çäàíèé; . 6100/ì.êâ. . 92 êâ.ì, ºâðîðåìîíò; ............................. 664000 . 60 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà; ....... 384000 . 67 êâ.ì, ïåðåïëàí., ðåìîíò; ................. 504000 . 82 êâ.ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò; .................... 480000 . 102 êâ.ì, àâò., îïàë., ñòÿæêà, ãàðàæ;6800/êâ.ì. . 66 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé .ñòàí; ................. 320000

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ö, 40 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, åë³òíèé áóäèíîê, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, òåïëà êâàðòèðà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 248000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ö, 49 êâ. ì, íîâîáóä., äàõ. êîòåëüíÿ, õîðîøèé ðåìîíò, âìîíò. êóõíÿ ³ øàôà-êóïå. Ö³íà: 368000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ö, 50/-/11, êâ. ì, äàõ. êîòåëüíÿ, òåïëîâ³ ë³÷èëüíèêè, ðåìîíò, ñ/â ñóì³æí., ñó÷àñíà ïëèòêà òà ñàíòåõí³êà ïë. â³êíà, ëîäæ³ÿ ç/ñ. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 050-438-95-05 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 5/9, ö, 37 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé. Êîíòàêòè: 095-590-27-45, 098-978-07-15

Ìåòðàæ êâàðòèðè: çàãàëüíà ïëîùà/æèòëîâà ïëîùà/ïëîùà êóõí³, (55/45/6) ïîâåðõ (5/5ö)

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ï, 36 êâ. ì, êîñì. ðåì., «÷åñüêèé» ï ð î å ê ò, íåêóòîâà, ïîðó÷ çóïèíêà, ìàãàçèí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ö, 38 êâ.ì, í³øà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 8/9, ï, 35 êâ. ì, í³øà, ê î ñ ì . ð å ì î í ò, ñ / â – ï ë è ò ê à . Êîíòàêòè: 050-815-79-65 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 8/9, ö, 50 êâ. ì, íîâèé áóäèíîê, ðåìîíò, ìåáë³. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92

ö - öåãëÿíèé áóäèíîê

âóë. - âóëèöÿ

ï - ïàíåëüíèé áóäèíîê

ïë. - ïëîùà

ç/á ïåðåêðèòòÿ -

ïð. - ïðîñïåêò

çàë³çîáåòîííå ïåðåêðèòòÿ ó. î. - óìîâí³ îäèíèö³

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ð-í âóë. Äóáí³âñüêî¿; -/- ö;72 êâ. ì, ìîæë. îïëàòà ÷àñòèíàìè; .. 383000 Âîë³; ....................... 14/14 Ö;48/-/8, êîñì. ñòàí, âåëèêà ëîäæ³ÿ; ..... 340000 Âîë³; ....................... 3/5 Ö; 45 êâ. ì, ê³ìíàòè îêðåì³, áåç ðåìîíòó; 285000 ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ; 4/5 Ö;48 êâ. ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ðåìîíò; .... 326000 Ëüâ³âñüêà; ............ 4/5 ö; . 43 êâ. ì, ê³ìíàòè îêðåì³, áåç ðåìîíòó; 235800 ×îðíîâîëà; .......... 7/9 ï4 48 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ............ 340000 ì. Ëóöüê; ............... 3/4; ..... 53 êâ. ì, òåðàñà, ðîçïî÷àòî ðåìîíò; .. 320000 ³äðîäæåííÿ; ....... -/- ö; ... 76 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà; ......... 536000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ãîðä³þê; ................ 6/9 ö; . 66 Ñîáîðíîñò³; .......... 6/9 ö; . 69 Øåâ÷åíêà; ............. 3/-; ..... 82 Ëåñ³ Óêðà¿íêè; ...... -/- ö; ... 52 Ãðóøåâñüêîãî; .... 2/5 ö; . 58 Êîíÿê³íà; ............... 8/9 ö; . 63 ì. Ëóöüê; ............... -/- ö; ... 78

ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì,

ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ; . 383000 ºâðîðåìîíò, òåõí³êà, ìåáë³; . 560000 ðåìîíò, òåðàñà, äàõîâà êîòåëüíÿ; .. áåç ðåìîíòó; ........................................ ïåðåïëàíóâàííÿ, ðåìîíò; .... 399000 êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ............ 405000 íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà; ..

4-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ìèðó; ...................... 5/5; ..... 85,3 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ........................ 423280

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ.Ç쳿íåöü; ............ 1/2 áóä., 180 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè; ì.Ëóöüê; ................. ÷àñò. áóä., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, áåç çðó÷íîñòåé; 114000 ïåðåäì³ñòÿ Ëóöüêà; 3 ê³ìíàòè, áåç ðåìîíòó, 15 ñîò.; ..................... 300000 Ð-í 40 êâàðòàëó; .. 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, äóø, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 3 ñîò.;200000 ì.Ëóöüê; ................. 1,5-ïîâ., âèííèé ïîãð³á, 0,04 ãà; .............. 800000, òîðã Äóáí³âñüêà; .......... çáóäîâàíèé ó 2000 ð. â., 7 ñîò.; .................... 1040000 ʳâåö³âñüêà; ......... 130 êâ. ì, ðåìîíò, ãàðàæ, 6 ñîò.; ....................... 732000 ì.Ëóöüê; ................. 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, 3 ñîò.; ..... 128000 ì.Ëóöüê; ................. 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ãàç, âîäà, ñâ³òëî; . 184000 ñ.Âîðîòí³â; ........... 4 ê³ìíàòè, ðåìîíò, ãàç, âîäà, ñ/â; ..................... 366000

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ ñ.Â.Îìåëÿíèê; ...... 12 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ íà ìåæ³; .............................. 93000 ñ.Ëèùå; .................. 12 ñîòîê, ôóíäàìåíò, ïðîåêò íà çàáóäîâó; ................. ì.Ëóöüê; ................. 15 ñîòîê, çàïîâ³äíà çîíà «Ïòàøèíèé ãàé»; .................. ñ.Çàáîðîëü; ......... 14 ñîò., ï³ä äà÷ó àáî æèòë. çàá., ïîðó÷ ë³ñ; .... 113800 ñ.Áîðàòèí; ............. 25 ñîò., ìîæë. ï³ä áóäèíîê, ãàç íà ìåæ³ ä³ëÿíêè;114000 ì-⠫ijáðîâà»; ..... äà÷íèé ìàñèâ, 6 ñîò.; .......................................... 486000

ÎÐÅÍÄÀ Êîïåðí³êà; ............. 1-ê³ìí. êâ., ðåìîíò, ìåáë³, íîâà òåõí³êà; .... 2400 + ê/ï ð-í 33 êâàðòàëó; .. 2-ê³ìí. êâ., ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà; .............. 2500 + ê/ï Êðàâ÷óêà; .............. 3-ê³ìí. êâ., à/î, ïîâí³ñòþ îáëàøòîâàíà; ............. 4000

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ÆÊ «Êîë³çåé», 7/9, ö, 42/22,4/9, áàëêîí íå ç/ñ, êîñì. ðåìîíò, àâò. îïàëåííÿ. Ö³íà: 312000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, íîâîáóäîâà, 4/9, ö, 50 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, ç/ñ ëîäæ³ÿ. Êîíòàêòè: 095-840-84-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëèïèíñüêîãî, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³. Êîíòàêòè: 050-644-75-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íàëèâàéêà, 4/5, ö, 24/14/6, êîñìåòè÷íèé ñòàí, º áàëêîí. Ö³íà: 168000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-638-27-78 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Î.Ãîí÷àðà, 8/9, ìîíîë³ò, 46 êâ. ì, íîâîáóä., àâò. îïàëåííÿ, â³òðàæí³ â³êíà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14

êâ. ì - êâàäðàòí³ ìåòðè ñ/â - ñàíâóçîë

êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ.

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïîòàïîâà, 1/2, ö, 25/14/6, áåç áàëêîíó, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 192000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-638-27-78 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ѳ÷îâ³é, 3/5, ö, 35 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, íîâà ñ/ò, ì/ï â³êíà, ïðîäàæ ç ìåáëÿìè. Ö³íà: 212000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-638-27-78 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, 5/9, ö, 45 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, âìåáëüîâàíà, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 336200 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Òåðåìí³âñüê³é, 5 ïîâ., 35/17/8, êîñì. ðåìîíò, í³øà, ïàðêåò, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 202500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 78-00-88 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×åðíÿõîâñüêîãî, ð-í äåïî, çàã. ïë. 31,2, 5/5, ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó, òåðì³íîâî. Ö³íà: 152000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-018-03-70, 096-332-61-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 3/9, ö, 49 êâ. ì, àâòîí. îïàë., íîâèé áóäèíîê, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

Øîïåíà; .................. 3/4 ö; . 48 êâ. ì, æèòë. ñòàí; .............................. 288000 Ñîáîðíîñò³; .......... 5/9 ö4 êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ............................. 248000 Âåòåðàí³â; ............. 4/5 ö; . 29 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... 184000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 5/5 ö; . 31 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... 188000 Âîðîí³õ³íà; ........... 4/5 ö; . 21 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ...................... 152000 Ïðèâîêçàëüíèé ð-í; 1/5 ö;31 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ............... 192000, òîðã ð-í ÑÊ «Îë³ìï³ÿ»; 3/5 ö; . 38 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 280000 Íàëèâàéêà; ........... 5/5 ö; . 31 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... 184000

2–ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Äåêàáðèñò³â; ........ 8/9 ö; . 42 ð-í ËÏÇ; .................. 4/9 ö; . 49 Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9 ö; . 52 Ïèñàðåâñüêîãî; ... 5/5 ö; . 52 ³äðîäæåííÿ; ....... 3/5 ö; . 53 Íàëèâàéêà; ........... 5/5 ö; . 47 Ãîðä³þê; ................ 5/5 ö; . 43 Ñîáîðíîñò³; .......... 9/9 ö; . 53 Êðàâ÷óêà; .............. 9/9 ï; . 50 ³äðîäæåííÿ; ....... 4/9 ö; . 53 Äåêàáðèñò³â; ........ 2/5 ö; . 48 8 Áåðåçíÿ; .............. 5/5 ö; . 47 Âîë³ ; ....................... 3/4 ö; . 48 Ñëîâàöüêîãî; ...... 11/16; . 60 Çàõàðîâà; .............. 5/5 ö; . 52 Âîë³ ; ....................... 1/5 ö; . 47

êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ............ 224000 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ............ 264000 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ............ 344000 êâ. ì, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè; 320000 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò; ........................... 280000 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ............ 248000 êâ. ì, òåõïîâåðõ, êîñì. ðåìîíò; .... 240000 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ............ 312000 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; .................. 320000, òîðã êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... 280000 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåì.; ................. 296000 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò; ........................... 280000 êâ. ì, «ñòàë³íêà», æèòë. ñòàí; 336000, òîðã êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 400000 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ............ 320000 êâ. ì, ï³äãîòîâëåíà äî ðåì.; ........... 248000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ìîëîä³, 3; ............. 5/5 Ñîáîðíîñò³; .......... 4/5 Ãîðä³þê; ................ 9/9 Êîíÿê³íà; ............... 3/9 Áåíäåë³àí³; ............ 3/9 Ñîáîðíîñò³; .......... 4/9 ßðîùóêà; .............. 3/3 Êðàâ÷óêà; .............. 5/9

ö; ö; ö; ö; ö; ï; ö; ö;

. 78 . 65 . 64 . 64 . 75 . 67 . 81 . 52

êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ. êâ.

ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì, ì,

êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ... 376000, òîðã êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ............ 368000 êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ............ 328000 ºâðîðåìîíò; ........................... 400000 ºâðîðåìîíò; .................. 400000, òîðã êîñìåòè÷íèé ñòàí; ................. 344000 àâò. îïàëåííÿ; ........................ 360000 êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ............ 368000

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ. Ñèðíèêè; .......... 90 êâ. ì, 4 ê³ìí.. âàííà, òóàëåò, 27 ñîò.; ........ 280000 Ëüâ³âñüêà; ............ 1/2 áóä., 3 ê³ì., 110 êâ. ì, êîñì. ðåì., 5 ñîò.; 360000 ñ. Ñüîìàêè; .......... 3 ê³ì., 80 êâ. ì, 25 ñîò., ðåìîíò; ....................... 144000 Äóáí³âñüêà; .......... 5 ê³ìí., 162 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, 15 ñîò.; 584000, òîðã ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 250 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, 5 ê³ìí., 25 ñîò.; ........ 1120000 ñ. Ëèïèíè; ............. 150 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, 4 ê³ìí., 10 ñîò.; .......... 680000 ð-í ç-äó «²ñêðà»; .. 210 êâ. ì, 5 ê³ìí., ºâðîðåì., 10 ñîò.; .............. 776000 ð-í Áàëêè; ............. 85 êâ. ì, ðåìîíò, âñ³ êîìóí., 3 ñîò.; ................ 440000 8 Áåðåçíÿ; .............. 100 êâ. ì, 3 ê³ìí., êîñì. ðåìîíò; ...................... 600000

ÇÅÌËß Ô³ëüâàðîê; ........... 10 ñîò., àñôàëüò. äî¿çä, êàíàë³ç.; ....................... 136000 Ïðàñîë³â; .............. 12 ñîò., á³ëÿ ä³ëÿíêè âñ³ êîìóí³ê.; ..................... 176000 ñ. Ãàðàçäæà; .......... 10 ñîò., åë³òíå ì³ñöå; ............................................. 80000 ñ. Òàðàñîâå; .......... 12 ñîò., íàä äîðîãîþ; .......................................... 160000 ñ. Ìèëóø³; ............. 13 ñîò., íàä äîðîãîþ; .......................................... 120000 Ì. Âîâ÷êà; ............. âñ³ êîìóí³ê., 20 ñîò., ìîæëèâî ïî 10 ñîò.; 2000/1 ñîò. Ãëóøåöü; ............... 20 ñîò., ï³ä çóäîâó; ............................................. 600000 ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 12 ñîò., â êîòåäæíîìó ì³ñòå÷êó; ....................... 160000 Íàáåðåæíà; ........... 6 ñîò., âèõ³ä íà äîðîãó; ................................................... ñ. Ëèïèíè; ............. 12 ñîò., êîìóí³êàö³¿, ïîðó÷ íîâîáóä.; ........................... Êâ³òíåâà; ............... 14 ñîò., êîìóí. á³ëÿ ä³ëÿíêè; .............................. 160000 ð-í Êè¿âñüê. ì-íó; 20 ñîò., ï³ä çàáóäîâó; ......................................... 640000 Âîðîí³õ³íà; ........... 10 ñîò., âñ³ öåíòð. êîìóí., êàíàë³çàö³ÿ; ........... 320000

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/5, ö, 43 êâ. ì. Ö³íà: 369000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-391-51-02, 050-156-33-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/5, ö, 47 êâ. ì. Ö³íà: 365000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-391-51-02, 050-156-33-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 7/9, 35 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â – êàõåëü, íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 264000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 099-915-35-61 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 4/12, ö, 34,7 êâ. ì., íîâîáóä., ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ìåáë³, òåõí³êà, ñèãíàë³çàö³ÿ, ñòîÿíêà. Ö³íà: 288000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 4/5, ö, 33,7/17,7/8, ëàì³íàò, ëîäæ³ÿ ç/ñ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïëèòêà â ñ/â, ÷àñòêîâî ìåáë³. Ö³íà: 233700 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà (ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ), 30/12/-, 5 ïîâåðõ, õîðîøèé ðåìîíò, ïëèòêà, ðåìîíò äàõó, íîâà ñ/ò, àáî îáì³íÿþ íà 2- ÷è 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 224000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-316-18-69

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ùóñºâà, 20à, «ìàëîñ³ìåéêà», 22,8/12,4 êâ. ì, áàëêîí 0,9 êâ. ì, 3/5, ö. Ö³íà: 162000 ãðí. Êîíòàêòè: (0332) 79-42-65, 096-967-77-56, ï³ñëÿ 19.00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, -/9, ö, 40 êâ. ì, íîâîáóäîâà, çäà÷à – 2 êâ. 2013 ð., â³ä çàáóäîâíèêà, à/î, ìîæëèâà ïîåòàïíà îïëàòà. Ö³íà: 7000 ãðí/êâ. ì Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 3/9, ö, 47 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóä. çîâí³ óòåïëåíà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 8/9, 46/24/11. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 050-391-51-02 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 6/9, ö, 36/20/7,5, ãàðíèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê, ñóïåðìàðêåò. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89


10

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

Сертифікат спілки фахівців нерухомого майна України №008076

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ 8 Áåðåçíÿ; .............. 4/4 ö; . 40 êâ. ì, ï³÷íå îïàë., áåç ðåìîíòó; .... 176000 Á.Õìåëüíèöüêîãî;2/4 ö; . 22,6 êâ. ì, ï³÷íå îïàë., êîñì. ðåìîíò; 200000 Âîë³; ....................... 1/9 ö; . 42 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ...................... 264000 Äóáí³âñüêà; .......... 2/5 ö; . 32 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ...................... 224000 гâíåíñüêà; ........... 1/2 ö; . 30,8 êâ. ì, ðåìîíò; ................................. 240000 ³äðîäæåííÿ; ....... 5/5 ö; . 31 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... 192000 Êðàâ÷óêà; .............. 5/9 ö; . 37 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... 240000 Êðàâ÷óêà; .............. 4/9 ö; . 49 êâ. ì, ðåìîíò, íîâîáóä.; ................. 368000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Àðöåóëîâà; ........... 7/9 ö; . 72 êâ. ì, àâò. îï., íîâîáóäîâà; .......... 400000 Ä.Íàðîä³â; ............ 1/9 ö; . 48 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ........................... 256000 Øîïåíà; .................. 3/5 ö; . 44 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... 336000 Î㳺íêà; .................. 4/9 ö; . 50 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ........................... 320000 ×îðíîâîëà; .......... 6/9 ï; . 49 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ........................... 304000 Áåíäåë³àí³; ............ 3/9 ï; . 48 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ........................... 240000 Âîë³; ....................... 2/4 ö; . 50 êâ. ì, ÷àñòê. ðåì., ìîæë. ï³ä îô³ñ; . 360000 Í. Õàñåâè÷à; ......... 6/6 ö; . 38 êâ. ì, ðåìîíò; .................................... 208000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 5/5 ö; . 44 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ........................... 280000

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Öåíòð; ..................... 1/1 Íàëèâàéêà; ........... 2/5 Ñîáîðíîñò³; .......... 7/9 ².Ôðàíêà; ................ 1/9 Ãîðä³þê; ................ 5/9 ×åðíÿõ³âñüêîãî; .. 5/5 Äðóæáè Íàðîä³â; 9/9 Äóáí³âñüêà; .......... 4/5 Äóáí³âñüêà; .......... 1/5

ö; ö; ö; ö; ï; ö; ö; ö; ö;

. 37 êâ. ì, ðîçïî÷àòèé ðåìîíò; ............... 248000 . 23 êâ. ì, ðåìîíò, «ìàëîñ³ìåéêà»; ........ 160000 . 40 êâ. ì, ðåìîíò, í³øà, ïë. â³êíà, ìåáë³; ......... . 47 êâ. ì, íîâîáóäîâà, à/î; ................................ . 34,5 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ...................... 296000 . 24 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,áàëêîí160000 . 30,2 êâ. ì, ºâðîðåì., 2 êëàäîâêè; ....... 193000 . 24 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, áàëêîí; ........... 160000 . 24 êâ. ì, ºâðîðåì., ï/ò íà êóõí³.; ....... 170000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êîíÿê³íà; ............... 5/9 ï; . 49 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 ö; . 65 êâ. ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò; ................. Êè¿âñüêèé ìàéäàí;2/9 ö; 63 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; ............ ³äðîäæåííÿ; ....... 5/5 ö; . 51 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ........................... Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 ö; . 70 êâ. ì, íîâîáóä., ÷àñòê. ðåìîíò; ..... Êîíÿê³íà; ............... 5/9 ï; . 49 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ......................... ³äðîäæåííÿ; ....... 7/9 ö; . 49/-/9, ºâðîðåìîíò ÷àñòêîâèé; ............

360000 440000 456000 344000 480000 280000 344000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Âîë³ ; ....................... 4/5 ö; . 62/-/14, ºâðîðåì., êóõíÿ-¿äàëüíÿ; ....... Àðöåóëîâà; ........... 6/9 ö; . 79 êâ. ì, à/î, ëîä泿 ç/ñ; ........................ Êðàâ÷óêà; .............. 1/9 ö; . 102 êâ. ì, à/î, áóäèíîê çäàíèé; ........... Êè¿âñüêèé ìàéäàí;4/9 ö; 67 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí; ........................ Äðóæáè Íàðîä³â; 2/5 ö; . 65 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ......................

380000 456000 608000 456000 450000

³äðîäæåííÿ; ....... 1/9 ö; . 50 êâ. ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, íîâà ñ/ò, à/î; . 384000

4-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

Ïåðåìîãè; .............. 4/4 ö; . 42,7 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ...................... 256000

Ñîáîðíîñò³; .......... 9/9 ö; . 80/56/11, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, áåç ðåìîíòó;410000

Ë. Óêðà¿íêè; .......... 3/4 ö; . 45 êâ. ì, ºâðîðåì., ñó÷àñíå ïåðåïë.; 352000 ³äðîäæåííÿ; ....... 1/5 ö; . 46 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ........................... 280000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êîíÿê³íà; ............... 7/9 ö; . 60 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; ........................... 400000 Ïîòåáí³; .................. 4/5 ö; . 58,3 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ................... 296000 Íàëèâàéêà; ........... 5/5 ö; . 56 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ...................... 376000 Ñ.Áàíäåðè; ............ 5/5 ö; . 67 êâ. ì, ðåì., äàõîâå ïðèì.; .............. 424000 Ê.Êàðîãî; ............... 1/2 ö; . 56 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ........................... 240000 Âîë³; ....................... 2/5 ö; . 56 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ...................... 320000 Çàöåïè; .................. 8/9 ö; . 92 êâ. ì, íîâîáóä., à/î, ºâðîðåì.; ..... 600000 Ç. Êîñìîäåì’ÿíñüêî¿; 5/5 ö;67 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò; ..................... 304000 Âîë³; ....................... 4/5 ö; . 56 êâ. ì, áåç ðåìîíòó; ........................... 320000 Ñîáîðíîñò³; .......... 5/5 ö; . 64 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí; ...................... 360000 Ïðèéìàºìî çàìîâëåííÿ íà ïðîäàæ æèòëîâî¿ òà êîìåðö³éíî¿ íåðóõîìîñò³. Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì îá’ºêò³â ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ çà ò. 050-016-34-54 òà àäðåñîþ àãåíòñòâà

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5, ö, 31 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5, ö, 34/21/7, íîâîáóä., à/î, êîñì. ðåìîíò, ç/ñ áàëêîí, òåðèòîð³ÿ áóäèíêó îãîðîäæåíà. Ö³íà: 268000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-638-27-78 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5, ö, 36 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê, ñóïåðìàðêåò. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 3/5, ö, 31/17/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, áàëêîí ç/ñ. Ö³íà: 226800 ãðí. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 31/19/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 4 êâàðòèðè íà ïîâåðñ³. Ö³íà: 186000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/9, ö, 37 êâ. ì, õîðîøèé ðåì., ïë. â³êíà, ç/ñ áàëêîí, íîâà ñàíòåõí., ë³÷èëüíèêè, áð. äâåð³, äîìîôîí. Ö³íà: 259000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-910-81-76

ÁÓÄÈÍÊÈ 40 êì â³ä Ëóöüêà; 1-ïîâ., äåðåâ., 110 êâ. ì, 0,50 ãà, âîäîïðîâ.; 55000 Á. Õìåëüíèöüêîãî;÷àñò. áóäèíêó, 1/1, ö, 28 êâ. ì, 1,5 ñîò.; ....... 160000

ÎÐÅÍÄÀ Ð-í ËÏÇ; .................. 1-ê³ìí. Ð-í ïð. Ïåðåìîãè; 1-ê³ìí. ³äðîäæåííÿ; ....... 1-ê³ìí. Ð-í 40 êâàðòàëó; .. 1-ê³ìí. Øîïåíà; .................. 1-ê³ìí. Ñòàí³ñëàâñüêîãî; 1-ê³ìí. Âîëîäèìèðñüêà; 1-ê³ìí. Ñ.Áàíäåðè; ............ 2-ê³ìí. Ñ.Áàíäåðè; ............ 2-ê³ìí. ð-í øêîëè ¹ 5; ... 2-ê³ìí. Âîë³ ; ....................... 2-ê³ìí. Ìîëîä³ ; .................. 2-ê³ìí. Âîë³ ; ....................... 2-ê³ìí. Ïåðåìîãè; .............. 2-ê³ìí. Ñ. Áàíäåðè; .......... 3-ê³ìí. Ãðóøåâñüêîãî ; .... 3-ê³ìí.

êâ., êîñì. ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò; ........... 1100 + ê/ï êâ., ºâðîðåìîíò, ç ìåáëÿìè ³ ï/ò; ... 2500 + ê/ï êâ., æèòëîâèé ñòàí, ìåáë³; ........................ 2000 êâ., êîñì. ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà; ... 1500 + ê/ï êâ., ºâðîðåì., ìåáë³, ï/ò; ................. 2400 + ê/ï êâ., ºâðîðåì., ìåáë³, ï/ò; ................. 2000 + ê/ï êâ., ºâðîðåì., êóõíÿ, ìåáë³, ï/ò; .... 1600 + ê/ï êâ., ðåì., ÷èñòà, òåïëà, ìåáë³, ï/ò; .......... 4000 êâ., ðåì., çàòèøíà, ìåáë³, ï/ò; ......... 2500 + ê/ï êâ., êîñì. ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò; ........... 1500 + ê/ï êâ., õîðîø. êîñì. ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò;2000 + ê/ï êâ., êîñì. ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò; ........... 2000 + ê/ï êâ., ºâðîðåì., ìåáë³, ï/ò; ................. 3200 + ê/ï êâ., ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò; ...................... 1900 + ê/ï êâ., äèçàéí. ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ï/ò; ....... 4000 êâ., êîñì. ñòàí, ìåáë³, ï/ò; ............... 2500 + ê/ï

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 5/5, 31 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 192000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-915-35-61

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/4, ö, 31 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüê îãî, 4/9, ö, 38 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-758-68-93

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 51, 39 êâ. ì, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Êîíòàêòè: 050-850-80-52

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, ð-í ãîò. «Ëó÷åñüê», «ìàëîñ³ìåéêà», ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-132-29-85

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 7/9, ï, 35 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, êóõíÿ 9 êâ. ì, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-499-44-68, 29-49-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 66, 4/4, ö, 31 êâ. ì, ðåìîíò, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Ö³íà: 224000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-713-88-41

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/9, ö, 39,2/18,6/ 7,7, æèòëîâèé ñòàí, ïë. â³êíà, ç/ ñ áàëêîí. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, áóäèíîê ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó, 31,1/18,8/-. Ö³íà: 199185 ãðí. Êîíòàêòè: 066-082-28-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 1/5, ö, 30/17/7, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. Ö³íà: 202500 ãðí. Êîíòàêòè: 067-361-88-89, 050-438-13-98

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/4, ö, 30/16/6, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ñ/â ñï³ëüíèé, âìîíòîâàí³ ïðèõîæà, êóõíÿ, øàôà-êóïå, áàëêîí ç/ñ, ï³äâàë, ²íòåðíåò, àáî îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 260000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-489-36-26

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 2/5, ö, 31 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, íîâà ñàíòåõí³êà, áàëêîí, ïîðó÷ çóïèíêà, ñàäî÷îê. Ö³íà: 226000 ãðí. Êîíòàêòè: 0993469288

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüê îãî, 4/9, ö, 39,5 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, ïë. â³êíà, ñ/â ñóì³ñíèé, ç/ñ áàëêîí. Êîíòàêòè: 066-735-25-12 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 36 êâ. ì, öåãëÿíèé áóäèíîê, â ê³ìíàò³ í³øà, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 096-425-99-92

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 3/4, ö, 33 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, íîâ³ òðóáè òà ñàíòåõí³êà, âõ³äí³ äâåð³, ïë. â³êíà, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 210600 ãðí. Êîíòàêòè: 050-910-81-76

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 8/9, ö, 39/20/8, êîñì. ðåì., í³øà, íîâà ñàíòåõí³êà, áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 259200 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 78-00-88

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 3/4, ö, 33 êâ. ì, ïë. â³êíà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, íîâà ñàíòåõí³êà, áàëêîí ç/ñ. Êîíòàêòè: 050-815-79-65

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 5/5, ö, 30/15/6, ê î ñ ì åò è ÷ í è é ð å ì î í ò, ï à ð ê åò, áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 194400 ãðí. Êîíòàêòè: 067-361-88-89

Àðöåóëîâà; ........... -/-; ³äðîäæåííÿ; ....... 2/5 ʳâåðö³âñüêà; ...... 1/2 Ïåðåìîãè; .............. 4/5 ð-í ÃÌ«Òàì-Òàì»; . 5/9 ѳ÷îâà; ................... 3/5 Ñîáîðíîñò³; .......... 6/9 Ñòàí³ñëàâñüêîãî; 8/9

...... 42/-/-; ö; . 30/-/-; ö; . 25/-/-; ö; . 31/-/-; ö; . 40/-/-; ö; . 34/-/-; ö; . 38/-/-; ö; . 37/-/-;

íîâîáóä., àâò. îïàë.; ................. 309800 ðåìîíò; .......................................... 187450 ñàðàé, ãàðàæ; ................................ 114100 êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .................. 203000 ºâðîðåìîíò; ................................. 334100 ðåìîíò; .......................................... 224100 ðåìîíò; .......................................... 268900 êîñì. ñòàí; ................................... 244000

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ....... 2/5 Âîë³ ; ....................... 2/5 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî; 3/5 Ä. Íàðîä³â; ........... 5/9 Çàöåïè; .................. 5/9 Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 Ïåðåìîãè; .............. 2/5 Ñîáîðíîñò³; .......... 8/9 ×îðíîâîëà; .......... 5/9 Øîïåíà; .................. 2/5

ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ö; ï; ö;

. 48/-/-; ......................................................... . 48/-/-; ê³ìí. ðîçä., êîñì. ðåì.; .............. . 50/-/-; õîðîøèé ðåìîíò; ......................... . 50/-/-; áåç ðåìîíòó; ................................ . 72/-/-; ºâðîðåì., àâò. îï.; ..................... ...................................................................... . 46/-/-; ðåìîíò; .......................................... . 46/-/-; êîñì. ðåìîíò; ............................... . 50/-/-; ......................................................... . 43/-/-; ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³4 .......................

332000 326000 340300 285250 480000 342300 320000 285250 326000 326000

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ....... 4/5 ö; . 60/-/-; ðåìîíò; ................................. 370000, òîðã Âîë³ ; ....................... 4/5; ..... 62/-/-; ......................................................... 376000 Ã.-Àðòåìîâñüêîãî;1/5 ö; .. 63/-/-; ðåìîíò; .......................................... 342300 Êîíÿê³íà; ............... 6/9 ï; . 66/-/-; ºâðîðåìîíò; ................................. 352000 Êðàâ÷óêà; .............. 2/9 ö; . 65/-/-; ºâðîðåìîíò; ................................. 400000 Ìîëîä³; .................. 3/5 ö; . 70/-/-; ºâðîðåìîíò; ................................. 480000 Ìîëîä³; .................. 5/9 ö; . 50/-/-; ðåìîíò; .......................................... 288000 Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9 ö; . 68/-/-; ðåìîíò; .......................................... 432000 Ñòð³ëåöüêà; .......... 4/5 ö; . 60/-/-; ºâðîðåì., âìîíò. ìåáë³; ............ 360000 Ôåäîðîâà; ............. 8/9 ï; . êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ............................. 320000

ÂÅËÈÊÎÃÀÁÀÐÈÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ....... 7/9 Ñîáîðíîñò³; .......... 4/9 öåíòð; ..................... 3/3 ×åðíèøåâñüêîãî; 2/6

ö; ö; ö; ö;

. 81/-/-; áåç ðåìîíòó; ................................ 464000 . 70/-/-; ...................................................................... . 90/-/-; àâò. îï., áåç ðåìîíòó; ................ 800000 . 115/-/-; ºâðîðåì., àâò. îïàëåííÿ; ........ 830000

ÁÓÄÈÍÊÈ Äóáí³âñüêà (ïî÷. âóë.); ... 1/2 áóä., 60 êâ. ì, ºâðîðåìîíò; .......... 356900 ñ. Ëèïèíè; ............. 1,5-ïîâ., 150 êâ. ì, ºâðîðåì., 0,06 ãà; .......... 1120500 ñ. Ëèùå; ................. 2-ïîâ., ðåìîíò, 0,23 ãà; .............................. 800000, òîðã ð-í Âèøêîâà; ....... 1-ïîâ., 3 ê³ìí., 0,10 ãà; ....................................... 282200 ð-í âóë. ×åðíèøåâñüêîãî;2-ïîâ., 200 êâ. ì, ºâðîðåì., 0,10 ãà;1286500 ð-í ËÏÇ; .................. 1/2 áóä., 65 êâ. ì, ºâðîðåì., 0,06 ãà; .............. 415000 ñ. Ñòðóì³âêà; ........ 2-ïîâ., öåãëà, 300 êâ. ì, 0,14 ãà; ...................... 954500 ×åðíèøåâñüêîãî; 1-ïîâ., öåãëà, 110 êâ. ì, ºâîðîðåì., 0,14 ãà; . 664000

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/9, ï, 36 êâ. ì, êîñì. ðåì., «÷åñüêèé» ïðîåêò, íåêóòîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/6, ö, 50 êâ. ì, àâòîí. îïàë., íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/5, ö, 31/16/6, êîñì. ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/9, ö, 40 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, åë³òíèé áóäèíîê, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, òåïëà êâàðòèðà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 248000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 5/9, ö, 39 êâ. ì, í³øà, «÷åñüêèé» ïðîåêò, ñ/â, ïîâíèé ºâðîðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ øêîëà. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 6/9, ö, 37/19,5/7, ê³ìíàòà ç í³øåþ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí ç/ñ, ð-í øêîëè ¹ 26. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/5, ö, 42/-/10,5, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 37 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, í³øà. Ö³íà: 232000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 38 êâ. ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ñåðåäí³é ïîâåðõ. Êîíòàêòè: 095-779-51-29

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 7/9, ö, 40 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 245000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-730-26-36 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 8/9, ö, 24 êâ. ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, ì/ï â³êíà. Ö³íà: 176000 ãðí, ìîæë. òîðã. Êîíòàêòè: 050-638-27-78 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 8/9, ö, 34 êâ. ì, êîñì. ðåì., ïë. â³êíà, í³øà, ïîðó÷ ñàäîê, øêîëà, äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà, ìàãàçèíè, ðèíîê. Ö³íà: 243000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-910-81-76


¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

2-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ì-íó, 70 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ïàíîðàìí³ â³êíà, â³ä çàáóäîâíèêà, â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó. Ö³íà: 5200 ãðí/êâ. ì.

ò. 095-031-07-78, 1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êðàâ÷óêà; .............. 3/9 ö; . 30/-/-; õîðîøèé êîñì. ñòàí; ................... 200000 Êðàâ÷óêà; .............. 4/9 ö; . 49/-/-; íîâîáóä., ºâðîðåì., ìåáë³; ...... 368000 Ñîáîðíîñò³; .......... 8/9 ö; . 39/-/-; êîñì. ñòàí, í³øà; ......................... 240000 Ùóñºâà; .................. 2/5/ ö; 31/-/-; ðåìîíò; ................................. 200000, òîðã Äóáí³âñüêà; .......... 1/5 ö; . 24/-/-; ðåìîíò, âìîíò. êóõíÿ; ................ 168000 Ñîáîðíîñò³; .......... 4/9 ö; . 30/-/-; êîñì. ðåìîíò; ...................... 224000, òîðã Êîíÿê³íà; ............... 2/9 ö; . 36/-/-; íîâà ñ/ò, êóòîâà âàííà; ........... 272000 ªðøîâà; ................. 5/6 ö; . 48/24/13; à/î, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà; ..... 272000 Ãðóøåâñüêîãî; .... 3/4 ö; . 32/-/-; êîñì. ñòàí, íîâà ñ/ò; ......... 220000, òîðã

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ð-í ËÏÇ; .................. 1/9 ö; . 49/-/-; âèñ. öîêîëü, ëîäæ³ÿ; .......... 244000, òîðã ð-í ÒÖ «Ñëîí»; ..... 4/5 ö; . 53/-/-; ñâ³æèé ðåìîíò; ................... 360000, òîðã Êè¿âñüêèé ì-í, ..... 2,7/9 ö;49/-/-; ðåìîíò, íîâà ñ/ò; ............... 336000, òîðã ð-í ïð.³äðîäæåííÿ; 5/7;56/-/-; íîâîáóä., à/î, ðåì., ëàì³íàò; ................ ð-í 33 êâàðò; ......... 1/5 ö; . 50/-/-; ðåìîíò; ................................. 360000, òîðã Êðàâ÷óêà; .............. 2/9 ï; . 50/-/-; êîñì. ðåìîíò, ì/ï â³êíà; ... 328000, òîðã Ëüâ³âñüêà; ............. 5/5 ö; .. 45,5/-/-; ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, íîâà ñ/ò;256000, òîðã Êðàâ÷óêà; .............. 6/9 ö; . íîâîáóäîâà, à/î, ñò., øòóêàò.; .......................... Ãîðä³þê; ................ 5/5 ö; . 41/-/-; êîñì. ñòàí, ðîçä. ê³ìí.; .... 248000, òîðã.

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êðàâ÷óêà; .............. 6/6 ö; . 92/-/-; º òåõïîâºâðîðåì., âñå íîâå; .. 625600 Êîíÿê³íà; ............... 2/-/ö; .. 85/-/-; 7 ð. áóä., íîâèé ºâðîðåì.;680000, òîðã ð-í ÃÌ«Òàì-Òàì»; ... 9/9 ö; .. 89/-/-; º òåõïîâ., íîâîá., à/î, ðåì.;600000, òîðã ð-í ÄÏÇ; .................. 3/9 ö; . 75,5/-/-; ïîêðàùåíèé êîñì. ðåì.; 400000, òîðã ñ. Òàðàñîâå; .......... 2/2 ö; . 48/-/-; 0,06 ãà, êîñì. ñòàí, à/î; .... 176000, òîðã ×îðíîâîëà; .......... 4/5 ö; . 90/-/-; íîâîáóä., à/î, ðåì.; .......... 736000, òîðã Àðöåóëîâà; ........... 5/5 ö; . 65/-/-; ðåì., ïîêðàùåíå ïëàí.; ..... 380000, òîðã ð-í ê-òðó«Ïðîì³íü»; 2/5 ö;60/-/-; «÷åñüêèé» ïðîåêò, êîñì. ñòàí; . 384000

ÂÅËÈÊÎÃÀÁÀÐÈÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ñîáîðíîñò³; .......... 8/9 ö; . 78,2/-/-; æèòë. ñòàí, íîâà ñ/ò; ..... 464000, òîðã Ñîáîðíîñò³; .......... 6/9 ö; . 79/-/-; êîñì. ñòàí, ñ/â ðîçä.; ........ 456000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ....... 4/9 ö; . 81,4/-/-; õîðîøèé ðåìîíò; ............. 456000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ....... 7/9 ö; . 82/-/-; êîñì. ðåìîíò; ...................... 448000, òîðã ³äðîäæåííÿ; ....... 2/2 ö; . 200/-/-; à/î, ñòÿæêà, øòóêàò.; ........ 800000, òîðã ð-í ÒÖ «Ãëîáóñ»; . -/-; ...... 2-ð³âíåâà, 130/-/-; ñò., øòóêàò., à/î; ................ ×åðíèøåâñüêîãî; -/-; ...... 149/-/-; 2 ð³âíÿ, ÷àñò. ðåìîíò, à/î;496000, òîðã Íîâî÷åð÷èöüêà; . -/-; ...... 121/-/-; 2 ð³âíÿ, à/î, ðåìîíò; ....... 560000, òîðã

ÁÓÄÈÍÊÈ ñ. Ðîâàíö³; ............ 1,5-ïîâ., ö, 150 êâ. ì, ñò., øò., 0,10 ãà; ... 576000, òîðã ñ. Òàðàñîâå; .......... 3 ïîâ., 360 êâ. ì, ðåìîíò, 0,15 ãà; ....... 2240000, òîðã öåíòð; ..................... 2 ïîâ, 200 êâ.ì, ðåìîíò, à/î, íîâîáóä.;1200000, òîðã

IJËßÍÊÈ ñ. Òàðàñîâå; .......... 0,11 ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ìåæ³, çàáóä. ì-â; 152000, òîðã ñ. Áîðàòèí; ............ 0,17 ãà, ôóíä., êîìóí³êàö³¿, äîêóìåíòè; .. 105600, òîðã Ëüâ³âñüêà; ............ 0,10 ãà, çàáóä. ì-â, ïðîïëà÷åí³ êîìóí³êàö³¿; ..... 88000 Íàäàºìî ïîñëóãè ó ï³äáîð³ æèòëà äëÿ áóä³âåëüíèõ áðèãàä àáî ïðîñòî ïðàöþþ÷èõ ëþäåé íà áóäü-ÿêèé òåðì³í. гçí³ ðàéîíè. Ïîì³ðí³ ö³íè!!!

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 8/9, ö, 39 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, í³øà, ç/ñ áàëêîí, ïîðó÷ øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê. Êîíòàêòè: 050-815-79-65 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 8/9, ö, 39/19/8, áåç ðåìîíòó, í³øà, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 267300 ãðí. Êîíòàêòè: 068-191-56-98, 78-00-88 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 9/9, ö, 28 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äàõ â³äðåìîíòîâàíèé. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ð-í ϳâí³÷íîãî ðèíêó, 8/9, ö, 37 êâ. ì, ê³ìíàòà ç í³øåþ, íå «ìàëîñ³ìåéêà», êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ð-í ÐÀÃÑó, 7/9, ö, 40 êâ.ì, í³øà, ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 28 êâ. ì, à/ î, íîâ³ â³êíà, æèòëîâèé ñòàí, âìåáëüîâàíà. Êîíòàêòè: 099-415-48-55 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 38 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ. Ö³íà: 5900 ãðí/êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 5/9, ö, 45 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 271000 ãðí. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ². Ôðàíêà, 4/9, ö, 52,8 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìîæíà ç ãàðàæåì. Ö³íà: 6200 ãðí/êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, «ìàëîñ³ìåéêà», 1/5, 23 êâ. ì, ºâðîðåìîíò. ìåáë³, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 184000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 099-915-35-61 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, «ìàëîñ³ìåéêà», 4/5, 23 êâ. ì, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 144000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 099-915-35-61 2- ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 êâàðòàëó, 52 êâ. ì, ºâðîðåì., ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ñ/â – ïëèòêà, ìåáë³, ç/ñ òà óòåïëåíèé áàëêîí. Êîíòàêòè: 050-815-79-65 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ãóðòîæèòêó íà âóë. Äåêàáðèñò³â, 42 êâ. ì, 8/ 9, ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 096-985-17-37 2- ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/9, ï, õîðîøèé êîñì. ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22

www.globusinvest.com.ua

2-, 3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ íà âóë. Êîíÿê³íà, 60 êâ. ì, 86 êâ. ì, íîâîáóä., âåëèê³ ê³ìí., ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, â³ä çàáóäîâíèêà, â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó. Ö³íà: 5500 ãðí/êâ.ì.

ò. 095-031-07-78, www.globusinvest.com.ua 2-ê³ìíàòíó 2-ð³âíåâó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 9/10, ö, 81/-/20, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëîäæ³ÿ ç/ñ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ ñõîäè, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ï/ò. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68 2-ê³ìíàòíó âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, 1/5, ö, âèñîêèé öîêîëü, ëîäæ³ÿ ç/ñ, à/î, ïåðåïëàíóâàííÿ, êóõíÿ-¿äàëüíÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Çàâîêçàëüíîìó ð-í³, 46/28/6, 8/9, ö, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ëîäæ³ÿ, ìåáë³, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Ö³íà: 335000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-703-12-10 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³ êîòåäæíîãî òèïó, 2 ïîâ., â³äåîíàãëÿä, áóäèíîê îáãîðîäæåíèé, ðåìîíò, âìîíò. êóõíÿ, øàôà-êóïå, àâò. îï. Ö³íà: 432000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-779-51-29 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â êîòåäæíîìó áóäèíêó, 72 êâ. ì, ð-í äóáí³âñüêîãî ê³ëüöÿ, ãàðàæ, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Ö³íà: 383000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-517-65-18 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. ʳâåðö³, 5/5, ö, 55 êâ. ì, ê³ìí. ðîçä³ëüí³, ñòàðèé êîñì. ðåìîíò, àâ. îïàëåííÿ. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Êîâåëü, âóë. Ìå÷í³êîâà, çàã. ïë. 41,9 êâ. ì, æèòëîâà – 29 êâ. ì. Áóäèíîê íà äâ³ êâàðòèðè. Ïðîäàæ ç òîðã³â. Ñòàðòîâà ö³íà – 157000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Êîâåëü, âóë. ̳öêåâè÷à, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 58.8 êâ. ì, æèòëîâîþ 42,4 êâ. ì. Ïðîäàæ ç òîðã³â. Ö³íà: 222000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Êîâåëü, âóë. Ïåòðà Ìîãèëè, 38,9/26,2/-, 1/1ö (áóä³âëÿ íà 2 âõîäè). Ïðîäàæ ç òîðã³â. Ñòàðòîâà ö³íà – 172000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. ×åðâîíîãðàä, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ë óöüêó. Êîíòàêòè: 29-20-35, 099-410-81-29

11

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Ìåòðàæ êâàðòèðè: çàãàëüíà ïëîùà/æèòëîâà ïëîùà/ïëîùà êóõí³, (55/45/6)

ö - öåãëÿíèé áóäèíîê

âóë. - âóëèöÿ

ï - ïàíåëüíèé áóäèíîê

ïë. - ïëîùà

ç/á ïåðåêðèòòÿ -

ïð. - ïðîñïåêò

çàë³çîáåòîííå ïåðåêðèòòÿ ó. î. - óìîâí³ îäèíèö³

êâ. ì - êâàäðàòí³ ìåòðè ñ/â - ñàíâóçîë

ïîâåðõ (5/5ö) 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ íà âóë. Çàöåïè, 3/9, ö, 60 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ïàðêåò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Êîíòàêòè: 096-425-99-92, 29-49-48

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 2/5, 70 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 560000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 099-915-35-61

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, 57 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, à/î, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö³íà: 416000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-644-75-58

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 2/5, 70/-/14, ö, àâòîí. îïàë., íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, 8/9, ö, 60 êâ. ì, à/î, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, âåëèêà ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 487000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-884-86-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 4/4, ö, 46 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí, äåðåâ’ÿí³ ñêëîïàêåòè. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 4/5 ö, 50 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 4/5, ö, 52 êâ. ì. Ö³íà: 342000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-758-68-93

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 48 êâ. ì, ðåìîíò. Ö³íà: 310000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-265-55-43

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 2/9, ö, 50 êâ. ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò, ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 2/9, ö, 70 êâ. ì, àâòîí. îïàë., íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, çäàíèé, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 2/9, ö, 74/-/12, àâòîí. îïàë., íîâîáóä., çîâí³ óòåïëåíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 40 êâ. ì. Êîíòàêòè: 096-997-30-80 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 5/9, ö, 50 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, ïë. â³êíà, äóáîâèé ïàðêåò, ç/ñ ëîäæ³ÿ. Êîíòàêòè: 066-735-25-12

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 50 êâ. ì. Âëàñíèê. Ö³íà: 324400 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-739-67-15 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 52 êâ. ì, ö., ë³÷. âîäè, ç/ñ ëîäæ³ÿ. Êîíòàêòè: 099-724-04-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, âóë. Áåíäåë³àí³, 3/9, ï, 48/ 28/8, áåç ðåìîíòó, áàëêîí íå ç/ñ, íå êóòîâà. Ö³íà: 243000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/9, ö, 51 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ïëèòêà, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/9, ö, 53 êâ. ì, ðåìîíò, ïàðêåò, ïëèòêà. Ö³íà: 352000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-332-02-43

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, ãóðòîæèòîê, 35 êâ.ì, çðó÷íîñò³ íà 2 ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 3 ïîâ., 56 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, à/î. Ö³íà: 360000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, íîâîáóäîâà, 7/9, ö, 74 êâ. ì, àâò. îïàë., áóäèíîê çäàíèé. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-888-73-45

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 6/9, ö, íîâîáóäîâà, 85 êâ.ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, äàõîâà êîòåëüíÿ. Ö³íà: 5500 ãðí/êâ. ì Êîíòàêòè: 095-840-84-00

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 2/9, ö, 50 êâ. ì, ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 64/-/10, ö, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 3/5, ö, 54 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê. Êîíòàêòè: 050-242-53-44

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 65 êâ. ì, ö, àâòîí. îïàë., íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, çäàíèé, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, ñàäîê. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 9/9, ö,42/-/7, ê ³ ì í à ò è ð î çä ³ ë ü í ³ , ð å ì î í ò. Òå ð ì ³ í î âî . Ö ³ í à : 2 2 5 0 0 0 ã ð í . Êîíòàêòè: 050-838-09-31

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, ºâðîðåìîíò, ïàðêåò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 312000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-976-21-08

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ãîò. «Ëó÷åñüê», 3/5, ö, 53,7 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, ëîäæ³ÿ. Êîíòàêòè: 099-346-92-88

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, â³êíà, äâåð³, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Êîíòàêòè: 097-517-65-18

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ãîò. «Ëó÷åñüê», 5/5, ö, 47,3 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, áàëêîí íå ç/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé. Ö³íà: 259840 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, ÆÊ «Êîñòà Áðàâà», 5/7, 57 êâ. ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò, íåêóòîâà. Ö³íà: 446600 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40-á êâàðòàëó, âóë. Ôåäîðîâà, 8/9, ï (íîâà ñàíòåõí³êà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïàðêåò). Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-219-36-83 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Êðàâ÷óêà, 65 êâ. ì, çäàíà íîâîáóäîâà. Ö³íà: 418000 ãðí. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-391-51-02

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 2/5 ö, 45 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâèé ñ/â, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïëèòêà, ïàðêåò. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-70-40, Ñåðã³é.

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, 4/5, ö, 52 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, «÷åñüêèé» ïðîåêò, äåðåâÿ’í³ â³êíà, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 324000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-346-92-88 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê-ðó «Ïðîì³íü», 3/9, ö, 75/-/14, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ì-íó, 2/9, ö, 50 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, ïë. â³êíà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Êîíòàêòè: 099-325-65-57, 093-107-55-67

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. гâíåíñüêî¿, íîâîáóäîâà, 4 ïîâåðõ, 52 êâ. ì, à/î, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-779-51-29

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ì-íó, 7/9, ö, 48 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 340000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-910-81-76

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Íîâà ë³í³ÿ», íîâîáóäîâà, 2 ïîâåðõ, ðåìîíò, îêðåì³ ê³ìíàòè, ìîæëèâ³ñòü ïåðåêðåäèòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 095-878-59-43

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ì-íó, 7/9, ö, 50 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, ç/ñ áàëêîí, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 344000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 3/5, ö, 48 êâ. ì, êîñì. ðåì., ïîðó÷ ïàðê, ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 3/5, ö, 51 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 296000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-779-51-29 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 55 êâ. ì, ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ñòàðîãî ì³ñòà, 1/2, 33 êâ. ì, ôàñàäíèé âõ³ä, àâò. îïàëåííÿ, ïë. â³êíà, ã³ïñîêàðòîí, äâåð³ íîâ³ äåðåâ’ÿí³. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ñòàðîãî ì³ñòà, 1/2, 40,8 êâ. ì, à/ î, âèñîê³ ñòåë³, ï³äâàë, æèòëîâèé ñòàí, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, âëàñíèê. Ö³íà: 264000 ãðí, òîðã. Êîíòàê òè: 068-140-47-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÒÖ «Ãëîáóñ», 9/9, ï, 49 êâ. ì, ºâðîð å ì î í ò, ÷àñòêîâ î ì å áë ³ , âìîíòîâàíà êóõíÿ. Êîíòàêòè: 066-735-25-12

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹ 5, 1/2, 51,4 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, ï³äâàë, ãîðîä, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, çàòèøíèé ðàéîí, ïîðó÷ òîðã. öåíòð, ðèíîê. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 066-568-64-06, 095-883-25-29 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹23, 2/9, ö, 52 êâ. ì, ðåìîíò, ñ/â òà ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, íå êóòîâà. Êîíòàêòè: 095-590-27-45, 098-978-07-15


12

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ñìò. Òîð÷èí, 2/2, ö, 50,1 êâ. ì, ê³ìíàòè ñóì³æí³, º ãàç, òåëåôîí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,20 ãà, âîäà íà âóëèö³. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 29-43-18, 050-945-00-83 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 1/5, 44 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 240000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 099-915-35-61 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 2 ïîâ., 48 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, àâò. îïàëåííÿ. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-882-54-42 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 2 ïîâ., àâò. îï., ê³ìí. ðîçä³ëüí³, ºâðîðåì., âìîíò. ê óõíÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè. Ö³íà: 292000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-838-09-31 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 14 ïîâ., 48/-/8, ìîæëèâ³ñòü ïåðåïëàíóâàííÿ, êðàñèâèé êðàºâèä. Ö³íà: 312200 ãðí. Êîíòàêòè: 066-082-28-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 2/ 2, ìîæë. ïåðåðîáèòè äàõ, ºâðîðåì., âìîíò. êóõíÿ, àâò. îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 288000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 099-915-35-61 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 5/ 9, ö, 70 êâ. ì, àâòîí. îïàë., íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 8/9, ö, 70,9 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, â³ä çàáóäîâíèêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 390000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, íîâîáóä., 7/9, ö, 75,2/-/ 12, à/î, 2 ç/ñ ëîä泿, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 5500 ãðí/êâ. ì, òîðã. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, íîâîáóäîâà, çäàíà, 7/9, ö, 75 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 5500 ãðí/ êâ. ì, òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âåòåðàí³â, 4/9, ï, 48 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí ç/ñ. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 2/4, ö, 42 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, º áàëêîí. Ö³íà: 319800 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 2/5 ö, 45 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîí÷àðà, 7/9, ö, 68,5 êâ. ì. Ö³íà: 451000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-156-33-60

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 67 êâ. ì, ïîâí³ñòþ ç ºâðîðåìîíòîì. Ö³íà: 575000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-888-73-45

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 3/5, ö, 48/30/7, êâàðòèðà ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-638-27-78

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, âóë. Ñëîâàöüêîãî, 11 ïîâåðõ, 55/ -/8, ðåìîíò, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè. Ö³íà: 416000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-716-62-54

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 3/5, ö, 53 êâ. ì, êîñì. ðåì., ïîðó÷ ïàðê çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, âóë. Ñóâîðîâà, 2/5, ö, 44 êâ.ì, êîñì. ðåì., ïàðêåò, ê³ìíàòè ñóì³æí³, áàëêîí íå ç/ñ. Ö³íà: 307800 ãðí. Êîíòàêòè: 067-361-88-89, 068-191-56-98

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 5/5, ö, 48 êâ. ì, ê³ìí. ðîçä., 2 áàëêîíè. Ö³íà: 248000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-888-73-45

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, ö, 55/33/8, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ ç/ñ, íîâ³ âõ³äí³ òà ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 390000 ãðí. Êîíòàêòè: 063-436-05-04 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç ðåìîíòîì â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ. Ö³íà: 326000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-172-01-19 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó íà âóë. Ùóñºâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ºâðîâ³êíà, áàëêîí. Ö³íà: 220000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 066-621-05-13 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà á-ð³ Äð. Íàðîä³â, 4/5, ö, 52 êâ. ì, « ÷ å ñ ü ê è é » ï ð î å ê ò, ê ³ ì í àòè ðîçä³ëüí³, õîðîøèé ðåìîíò, º ëîäæ³ÿ òà áàëêîí. Ö³íà: 369000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà áóëüâàð³ Äð. Íàðîä³â, 2/5, ö, 52 êâ. ì, õ îðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. 8 Áåðåçíÿ, 1/9, ö, 52/-/9, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, 2 áàëêîíè, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ. Ö³íà: 324000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 78-00-88 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 6/9, ö, 76 êâ. ì, íîâîáóä î âà , à / î , ð å ì î í ò, ï ð îä à æ ç ìåáëÿìè. Ö³íà: 608000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-638-27-78

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 74,7 êâ. ì, â çäàí³é íîâîáóäîâ³, 4/9, ö, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 099-145-55-73, 095-840-50-60

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, 8/9, ö, 50 êâ. ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðåìîíò, ïàðêåò. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 1/2, 54 êâ. ì, ðîçïî÷àòèé ðåìîíò, ïîëüñüêèé öåãëÿíèé áóäèíîê, âåëèêà âàííà ê³ìíàòà, ï³äâàë, à/î. Êîíòàêòè: 098-703-12-10 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äåêàáðèñò³â, 2/5, ö, 47 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, íîâ³ äâåð³ òà òðóáè, áàëêîí çàñêëåíèé. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äóáí³âñüê³é (ð-í Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó), 8/9, ö, 50 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ì/ ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, áàëêîí çàñêëåíèé, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 360000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-391-51-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàöåïè, 3/9, ö, 60 êâ. ì, íåêóòîâà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîâåëüñüê³é, ð-í ïë. Çëóêè, 2/5, ö, 47/ -/8, ðåì., ïàðêåò, íîâà ñàíòåõí., ñòîëÿðêà, ïë. â³êíà, ñ/â ñóì³æí. Ö³íà: 283500 ãðí. Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 050-438-13-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíîâàëüöÿ, ð-í ñòàä³îíó, 4/5, ö, 52 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, ïëèòêà. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 6/9, ö, 64 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ð-í ÑÊ «Îë³ìï³ÿ», 6/9, ö, 74 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 ëîä泿 çàñêëåí³ ìåòàëîïëàñòèêîì, àâò. îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîïåðíèêà, 2/2, 50 êâ. ì, àâò. îï., êîñì. ðåìîíò, öåãëÿíèé ãàðàæ. Ö³íà: 320000 ãðí, òîðã Êîíòàêòè: 099-915-35-61

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 4/5, ö, 44,8 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîïåðíèêà, 6/9, ö, 50 êâ. ì, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîïåðíèêà, çàã. ïëîùà – 47 êâ. ì, æèòëîâà – 32,6 êâ. ì. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/5, ö, 53 êâ. ì, êîñì. ðåì., ïîðó÷ ïàðê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ö, 50 êâ. ì, ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ö, 74/-/12, àâòîí. îïàë., íîâîáóä., çîâí³ óòåïëåíèé áóäèíîê. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/9, ö, 63 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ïàðêåò, ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 504000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-840-84-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/9, ö, 73 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, ë³÷èëüíèêè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 6100 ãðí/êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ï, 51/-/8, êîñì. ðåì., ïîðó÷ ïàðê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 252000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/9, ö, 75 êâ. ì, ç ðåìîíòîì. Ö³íà: 496000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-754-66-94, 067-192-08-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 5/9, ö, íîâîáóäîâà, 70 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 462000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-840-84-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ö, 73/-/13,5, 2 ç/ñ ëîä泿, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ñó÷àñíà ïëèòêà, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 095-840-84-00

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ö, 74 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, â³ä âëàñíèêà. Êîíòàêòè: 099-974-56-76 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 70/-/11, ë³÷èëüíèêè âîäè, ãàçó, âèñîêîÿê³ñíà ñòÿæêà ï³äëîãè òà øòóêàòóðêà ñò³í, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Ö³íà: 5900 ãðí/êâ. ì Êîíòàêòè: 050-438-95-05; 29-49-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 9/9, ï, 50 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ðåìîíò äàõó, íîâà ñòîëÿðêà, îõîðîíà, â³äåîíàãëÿä, ìåáë³, òåõí³êà. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 4/9, ï, 51/-/8, êîñì. ðåì., ïîðó÷ ïàðê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 252000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ÆÊ «Êîë³çåé», 3/9, ö, 60 êâ. ì, àâòîí. îïàë., ºâðîðåìîíò, íîâîáóä., çîâí³ óòåïëåíèé, íîâèé áóäèíîê. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 4\9, ö, 65 êâ. ì, àâòîí. îïàë., íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, çäàíèé, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê. Ö³íà: 352000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ÆÊ «Êîë³çåé», 6/9, ö, 75/-/14, ðåìîíò íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ìàçåïè, 5/9, ï, 49 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 7 ïîâ., 69 êâ. ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, íîâîáóäîâà. Êîíòàê òè: 050-850-86-31, 067-276-92-22 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 9/10, ìîíîë³òíî-êàðêàñíèé áóäèíîê, 68 êâ. ì. Ö³íà: 340000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-295-32-35

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/5, ö, 69/39/13. Ö³íà: 533000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 050-391-51-02

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/5, ö, 45 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/5, ö, 70 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 3/5, ö, 43 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/5, ö, 70 êâ. ì, àâòîí. îïàë., íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, çäàíèé, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 3/9, ö, 71 êâ. ì, àâòîí. îïàë., íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 5/9, ö, 75 êâ. ì. Ö³íà: 467500 ãðí. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïàðêîâ³é, 2/2, ö, 37 êâ.ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, àâò. îïàëåííÿ, òåõí³÷íèé ïîâåðõ. Ö³íà: 288000 ãðí, òîðã. Êîíòàê òè: 050-678-05-09, 068-723-73-14

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 8/9, ï, 49 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ëîäæ³ÿ ç/ñ, ë³÷èëüíèêè âîäè, ãàçó, ñòåë³ âèð³âíÿí³, êîñìåòè÷íèé ñòàí, áóäèíêó 15 ð. Êîíòàêòè: 093-499-44-68

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïèñàðåâñüêîãî, 1/9, ö, 53/29/9, áåç ðåìîíòó, ïàðêåò, áåç áàëêîíà. Ö³íà: 332100 ãðí. Êîíòàêòè: 067-361-88-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 8/9, ö, 49 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, ë³÷èëüíèêè ãàçó, âîäè, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïîòåáí³, 63 êâ. ì, 1/3, ö, íîâîáóäîâà. Êîíòàêòè: 095-354-19-69

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ïðîëåòàðñüê³é, 29,2/2,5/7,7, 1/1 äåðåâ’ÿíîãî îáêëàäåíîãî öåãëîþ áóäèíêó, çàäîâ.ñòàí, íàÿâíå ÀÃÂ, â³äñóòí³é ñàíâóçîë. Ïðîäàæ ç òîðã³â. Ö³íà: 117800 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, 48.8/29.98, 6/9, ï, ºâðîðåìîíò (2-3 ðîêè òîìó), áðîí. äâåð³, çàñêëåíèé áàëêîí, ïàðêåò, ïëèòêà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñëîâàöüêîãî, 1/2, ö, 43 êâ. ì. Ö³íà: 410000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-391-51-02, 050-156-33-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, 50 êâ. ì, íîâà ñ/ò, âìîíò. êóõíÿ, ì/ï â³êíà, ðåìîíò. Ö³íà: 312000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, 6/9, ï, 50/30/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïîì³íÿíà ñàíòåõí³êà. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, 8/9, ï, 50 êâ. ì, íîâà ñ/ò, âìîíò. êóõíÿ, ì/ï â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 312000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-638-27-78

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 2/9, ö, 63 êâ. ì, àâòîí. îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íîâîáóäîâà, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè. Ö³íà: 6200 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 2/9, ö, 66 êâ. ì. Ö³íà: 451000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-156-33-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 6/10, ö, 75/42,5/13. Ö³íà: 508500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 050-391-51-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïî. Âîë³, 50 êâ. ì, «ñòàë³íêà». Êîíòàêòè: 050-132-53-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/9, ï, 48 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò. ïë. â³êíà, áð. äâåð³. Ö³íà: 284000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-754-66-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/9, ï, 51/-/8, êîñì. ðåì., ïîðó÷ ïàðê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 252000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 5/5, 45,4/30,5/-, áàëêîí, ºâðîðåìîíò, ê³ìí. ðîçä³ëüí³. Êîíòàêòè: 067-688-46-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 6/9, ï, êîñì. ðåì., ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-915-35-61

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, çàã. ïë. 48.8 êâ. ì, æèòëîâà – 21.1 êâ. ì. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 4/4, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-915-35-61 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 4/5, ö, 42 êâ. ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ñ/â ñóì³æíèé, ïëèòêà, ë³÷èëüíèêè, íîâà êîëîíêà Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 2/5, ö, 48 êâ. ì, íîâ³øèé áóäèíîê, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ðîçä³ëüíèé ñ/â. Ö³íà: 304000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-638-27-78 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 3/4, áëî÷íèé, 43,5 êâ. ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, æèòëîâèé ñòàí, ç/ñ áàëêîí, ñ/â ñóì³æíèé. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/4, ö, 45,9 êâ. ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, áàëêîí. Ö³íà: 292320 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/5, ö, 48 êâ. ì, êàïðåìîíò, ïë. â³êíà, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 307800 ãðí. Êîíòàêòè: 050-910-81-76 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/5, ö, 48 êâ. ì, ðåìîíò, êóõíÿ – ìåáë³, ïëèòêà, ïðèõîæà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Êîíòàêòè: 066-735-25-12 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/5, ö, 48 êâ. ì, ðåìîíò, êóõíÿ – ïëèòêà, âìîíò. êóõíÿ, ïðèõîæà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Êîíòàêòè: 050-815-79-65 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî. 2/5, ö, 45 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçä³ëüíèé ñ/â. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 2/9, ö, 50 êâ. ì, ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 4/5, ö, 52 êâ. ì, ïåðåïëàíîâàíà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â ñóì³æí., ë³÷èëüíèêè, ç/ñ ëîäæ³ÿ, ÷àñòêîâî ìåáë³, ïë. â³êíà, ðåìîíò, âìîíò. êóõíÿ. Êîíòàêòè: 096-425-99-92, 050-438-95-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 4/9, ï, 51/-/8, êîñì. ðåì., ïîðó÷ ïàðê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 252000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 52,5 êâ. ì, 3/5, ö. Êîíòàêòè: 066-082-28-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 58 êâ. ì, «ñòàë³íêà», ïë. â³êíà, êîñì. ðåìîíò, 2 áàëêîíè. Êîíòàêòè: 095-590-27-45, 098-978-07-15

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 38,8 êâ. ì, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, 8/9, ï, 50 êâ. ì, ðåìîíò. æèòëîâà ïë. - 31.9 êâ. ì, â ê³ìíàòè Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: ãóðòîæèòêó, 099-754-66-94 ðîçä³ëüí³, 6/9,ö, æèòëîâèé 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ñòàí, ð-í «Òåðåìíî». Ö³íà: âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 14-à, 180000 ãðí. Êîíòàêòè: íîâîáóäîâà, çäà÷à – 4 067-536-62-47 êâàðòàë 2013 ð., 69,8 êâ. ì, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà 5/6, ö, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. ïð. ³äðîäæåííÿ, ñåðåäí³é Ö³íà: 5200 ãðí/êâ. ì. Êîíòàê- ïîâåðõ, öåãëÿíèé áóäèíîê, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: òè: 066-387-22-89

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, «ñòàë³íêà», øàòðîâèé äàõ, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, 2 áàëêîíè, õîðîøèé ðåì., ïë. â³êíà. Êîíòàêòè: 050-910-81-76

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/5, ö, 69 êâ. ì. ªâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 8000 ãðí./êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-644-75-58

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/-, ö, 52 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, ðîçä³ëüíèé ñ/â. Ö³íà: 344000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22

093-140-46-98

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 1 ïîâ., 45,2 êâ.ì, îäíå â³êíî âèõîäèòü íà ïðîñïåêò. Êîíòàêòè: 093-985-64-38

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/5, ö, 46 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ñîíÿ÷íà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/9, ï, 51/-/8, êîñì. ðåì., ïîðó÷ ïàðê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 252000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89


¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/5, ö, 50 êâ. ì, 2 êâàðòèðè íà ïëîùàäö³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 320000 ãðí Êîíòàêòè: 095-840-84-00

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 5/5, ö, 52 êâ. ì, àáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê, ÷è 1/2 áóäèíêó â ì. Ïî÷àºâ³, àáî â ì. Ëóöüêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 066-427-58-39

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-ã³ ÑÌ «Ôóðøåò», 6/9, ö, 67 êâ. ì, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 099-910-84-32

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9, ï, 49 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, íå ê óòîâà, ñ/â òà ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ïë. â³êíà. Êîíòàêòè: 099-325-65-57, 093-107-55-67

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 56 êâ. ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, àâò. îïàëåííÿ. Ö³íà: 385000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòà ëó, ïð. Ìîëîä³, 3/5, ö, 70 êâ. ì, ºâðîðåì., âìîíò. êóõíÿ, ë³÷., áîéëåð, ç/ñ ëîäæ³ÿ, íå êóòîâà. Êîíòàêòè: 095-590-27-45, 098-978-07-15

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9, ö, 48 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, 2 áàëêîíè. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9, ö, 50 êâ. ì, ðåìîíò, ïë. â³êíà. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-188-99-52, 099-754-66-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9, ö, 70 êâ. ì, àâòîí. îïàë., íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, çäàíèé, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 5/5, 52 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â òà êóõíÿ – ïëèòêà, áàëêîí ç/ñ, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 51 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, ì/ ï â³êíà. Ö³íà: 290000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 51,8 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 066-845-69-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 6/9, ö, 51 êâ. ì, êîñì. ðåì., ì/ï â³êíà. Ö³íà: 310000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 7/9, ö, 57 êâ. ì. Ö³íà: 451000 ãðí. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 8/9, ö, 46 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ïë. â³êíà, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ ïîì³íÿí³. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 095-840-84-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 9/9, ö, 50 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 304000 ãðí, òîðã. Êîíòàê òè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 9/9, ö, 50 êâ. ì. Ö³íà: 39000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-172-01-19 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, öåãëà, 50 êâ. ì, ðåìîíò, ì/ ï â³êíà. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-644-75-58

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð.Ãðóøåâñüêîãî, 44/26,3, 1/5ö, «õðóùîâêà», ç ðåìîíòîì, â³êíà äåðåâ’ÿí³, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð.Ñîáîðíîñò³, 9/9, ö, 50 êâ. ì. Ö³íà: 318000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-212-30-02, 28-67-77 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ð-í³ îáëàñíî¿ ë³êàðí³, 5/5, ö, 45 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 1 ïîâ., 60 êâ. ì, áóä. 17 ð., àâò. îï., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí, æèòë. ñòàí. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 320000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 050-838-09-31 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 1/9, ö, 51 êâ. ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò, ÷àñòêîâî ðåìîíò, ç/ñ ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 272000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-610-78-10 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 2/2, à/î, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, â ñòàí³ ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè, ðåìîíò äàõó. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 095-472-40-67

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 72 êâ. ì, â êîòåäæ³, ãàðàæ, çäà÷à – 4 êâàðòàë 2013 ð. Ìîæëèâà ïîåòàïíà îïëàòà. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-406-73-63 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 9/9, ï, 49 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, òåëåôîí, äîìîôîí, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Êîíòàêòè: 093-133-66-49 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êëàäîâêà, 4 êâàðòèðè íà ïëîùàäö³. Ãàðàæ ïðîäàºòüñÿ îêðåìî. Ö³íà: 296000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-925-23-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íîâîáóäîâà, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, 2/9, ö, 75 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 333999 ãðí. Êîíòàêòè: 066-172-01-19

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 2/9, ö, 80 êâ. ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò, áóäèíêó 15 ð., ìåáë³, íåêóòîâà, ñîíÿ÷íà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 424000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 3/5, ö, 60 êâ. ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò, íåêóòîâà, êîñì. ðåì., ïîðó÷ øêîëà, ìàãàçèí, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 5/9, ö, 90 êâ. ì, àâòîí. îïàë., íîâèé åë³òíèé çäàíèé áóäèíîê, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, ñàäîê. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, âóë. Âèííè÷åíêà, 4/5, ö, 59,7 êâ. ì, îäíà ïðîõ³äíà ê³ìíàòà, ºâðîðåìîíò, áàëêîí, ï³äâàë, òåëåôîí, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: 473000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-901-00-44 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 60 êâ. ì, ðåìîíò, ïë. â³êíà. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-730-26-36, 067-192-08-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 5/9, ö, 65 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, àáî îáì³í íà áóäèíîê â ì. Ëóöüêó. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-840-84-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ðèááàçè, 5/9, ö, íîâîáóäîâà, 67 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ïàðêåò, äîìîôîí. Ö³íà: 448000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-976-21-08

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 050-155-99-77

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 6/9, ö, 69 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 400000 ãðí, òîðã Êîíòàêòè: 095-840-84-00

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÑÌ «Àãðîêîíòðàêò», 4/9, ö, 74 êâ. ì, õîðîøèé ðåì., âìîíò. êóõíÿ, øàôà-êóïå, êîíäèö³îíåð, â³äåîäîìîôîí. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-840-84-00

2-ê³ìíàüíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 1/5, ö, 52 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ç/ñ ëîäæ³ÿ, ïë. â³êíà. Êîíòàêòè: 066-730-26-36

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, 6/9, ö, â íîâîáóäîâ³. Ö³íà: 558000 ãðí. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹ 5, 2/5, ö, 62 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-838-09-31

2-ð³âíåâó êâàðòèðó â êîòåäæíîìó ì³ñòå÷êó «Ô³ëüâàðîê», 83,2 êâ. ì + ãàðàæ ïëîùåþ 20,7 êâ. ì. Êîíòàêòè: 067-275-30-69

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 5/5, ö, 64 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ïàðêåò, ²íòåðíåò, ëîäæ³ÿ 4 êâ. ì, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 066-135-55-04, 099-275-18-45

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹5, 2/5, ö, 62 êâ. ì. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-888-73-45

2-ð³âíåâó êâàðòèðó, íîâîáóäîâà, êîòåäæíîãî òèïó, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ÿê³ñíèé ðåìîíò, ãàðàæ ç àâòîìàòèêîþ, 2 êâàðòèðè íà ïîâåðñ³. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22 3-ê³ìíàòíãó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 6/9, ö, 65 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â – ïëèòêà. Êîíòàêòè: 050-815-79-65 3-ê³ìíàòíó âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 4/9, ìîíîë³òíèé áóä., 115 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³, 2 ëîä泿 ç/ñ, íàòÿæí³ ñòåë³, ãàðäåðîáíà ê³ìíàòà. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäèíêó êîòåäæíîãî òèïó íà âóë.×îðíîâîëà, 82 êâ. ì, íîâîáóä., ðåìîíò, âìîíò. ìåáë³, ìîæëèâî ç ãàðàæåì. Êîíòàêòè: 050-644-75-58 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäèíêó êîòåäæíîãî òèïó, 3,4/7/Ì, 92 êâ.ì, íîâîáóä., à/î, ºâðîðåì., ÷àñò. ìåáë³, äîìîôîí, â³äåîñïîñòåðåæåííÿ. Ö³íà: 640000 ãðí, ìîæë. òîðã. Êîíòàêòè: 050-638-27-78 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çäàí³é íîâîáóäîâ³, 2 ïîâåðõ, 78 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Êîíòàêòè: 095-878-59-43 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, 3/9, ö, 90 êâ. ì, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, à/î, â õîðîøîìó ðàéîí³. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 050-391-51-02, 096-212-30-02 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, 4 ïîâ., ö, 90 êâ. ì, àâò. îïàëåííÿ, ðåìîíò. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 570000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-758-68-93, 050-838-09-31 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³, 2 ïîâ., ö, 55 êâ. ì, ðåìîíò, çàë ïðîõ³äíèé, ïë. â³êíà, âìîíò. ê óõíÿ. Êîíòàêòè: 099-322-90-23, 067-332-32-41 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-ã³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 4/5, ö, 100 êâ. ì, àâò. îïàë., çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-ã³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 5/9, ö, 90 êâ. ì, àâòîí. îïàë., íîâèé åë³òíèé çäàíèé áóäèíîê, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

13

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 2/6, ö, 70 êâ.ì, ðåìîíò, áóäèíêó – 7 ð. Ö³íà: 680000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 3/9, ö, 106 êâ. ì, íîâîáóä., ºâðîðåì., çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 3/9, ö, 81 êâ. ì, ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 5/9, ö, 113 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 095-840-84-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 6/9, ö, 84 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 625000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-838-09-31 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 80 êâ. ì, ö, «÷åñüêèé» ïðîåêò, áóäèíêó 15 ð., ºâðîðåìîíò, ìåáë³, íåêóòîâà, ñîíÿ÷íà. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê-òðó «Ïðîì³íü», 2/9, ö, 63 êâ. ì, êîñì. ðåì., ð³âí³ ñòåë³, íîâ³ øïàëåðè, ñ/â ðîçä³ëüíèé – ïëèòêà, ç/ñ áàëêîí. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 2-ð³âíåâà, ç õîðîøèì ðåìîíòîì, ê³ìíàòè îêðåì³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1,5 ñîò. Ö³íà: 285000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-673-32-52 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ËÏÇ, 2/4, ö, 108 êâ. ì. Ö³íà: 5200 ãðí/ êâ. ì Êîíòàêòè: 050-156-33-60 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³, ïð. ³äðîäæåííÿ, 6/9, ï, 67/-/9, áåç ðåìîíòó, ëîäæ³ÿ ç/ñ, áàëêîí. Ö³íà: 356400 ãðí. Êîíòàêòè: 068-191-56-98, 050-438-13-98 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, 2/5, ö, 48 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, íîâà ñ/ò, ïàðêåò, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 288000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ñ. Òàðàñîâå, 2 ïîâ., 48 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, ë³òíÿ êóõíÿ, 6 ñîò. çåìë³. Ö³íà: 176000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 1 ïîâåðõ öåãëÿíîãî áóäèíêó, 70 êâ. ì, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³éíó ä³ÿëüí³ñòü. Êîíòàêòè: 063-818-45-29 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 4/5, ö, 66,3/-/8,5, äâ³ ëîä泿, ðåìîíò, âñå íîâå. Ö³íà: 420000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 24-99-39 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 60 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê îñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 345000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, ïð. Âîë³, 3/3 ö, 82 êâ. ì, «ñòàë³íêà». Êîíòàêòè: 050-838-09-31, 099-758-68-93 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 180 êâ. ì, ö, åë³òíà íîâîáóäîâà, ãàðàæ, àâò. îï., ðîçïî÷àòî ºâðîðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà á-ð³ Äðóæáè Íàðîä³â, 7/9, ö, 61 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí íå ç/ñ, «÷åñüêèé» ïðîåêò. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, (ð-í îáë. ë³êàðí³), 2/9, ö, 83 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, áóäèíîê çäàíèé â åêñïëóàòàö³þ. Ö³íà: 5900 ãðí/êâ. ì Êîíòàêòè: 066-644-94-49 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 1/9, ö, 82,4 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, à/î, ë³÷èëüíèêè, ÷àñòêîâî ðåì., ï³ä³ãð³â ï³äëîãè. Ö³íà: 6500 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14

Ìåòðàæ êâàðòèðè: çàãàëüíà ïëîùà/æèòëîâà ïëîùà/ïëîùà êóõí³, (55/45/6) ïîâåðõ (5/5ö)

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 4/9, ö, 83 êâ.ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâò. îïàëåííÿ. Ö³íà: 498000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-354-19-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Àðöåóëîâà, 5/9, ö, 80 êâ. ì, àâòîí. îïàë., íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 424000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Áàãðÿíîãî, 2 ïîâåðõ, 126 êâ. ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, ñ/â – ïëèòêà, ëàì³íàò, êàì³í, ÷àñòêîâî ìåáë³. Ö³íà: 696000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-840-84-00

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 12, (æèòëî + îô³ñ), 97 êâ. ì, 2-ð³âíåâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, 2 âõîäè, äîáóäîâà. Áåç ïîñåðåäíèê³â.

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Áåíäåë³àí³, 3/9, ö, 75 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, áàëêîí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Âëàñíèê. Ö³íà: 424000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 099-701-22-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Â. ²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 7/9, ö, êîñì. ðåìîíò, àáî îáì³í íà áóäèíîê. Ö³íà: 800000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-516-55-57 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 2/5, ö, 63 êâ. ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ç/ñ áàëêîí. Ö³íà: 392000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, 4/5, ö, 70 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, ñ/â – ïëèòêà, «÷åøêà», áàëêîí òà ëîäæ³ÿ ç/ñ, äâ³ êâàðòèðè íà ïëîùàäö³. Êîíòàêòè: 050-815-79-65 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 4/9, ï, 65 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, íîâ³ äâåð³, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³. Ö³íà: ïîì³ðíà. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, 9/9, ï, 66 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-188-99-52, 099-754-66-94 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ãîðä³þê, ö, 70 êâ. ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò, íåêóòîâà, êîñì. ðåì., ïîðó÷ øêîëà, ìàãàçèí, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

Êîíòàêòè: 050-378-02-71, 067-334-01-17, Îëåêñàíäð 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/5, ö, 65 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ðîçïî÷àòî ðåìîíò. Êîíòàêòè: 096-425-99-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 5/9, ö, 90 êâ. ì, àâòîí. îïàë., íîâèé åë³òíèé çäàíèé áóäèíîê, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 63 êâ. ì, ðîçä³ëüíèé ñ/â, öåãëÿíèé áóäèíîê. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 7/9, ö, 60 êâ. ì, ïë. â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 368000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-754-66-94, 067-192-08-59

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 8/9, ºâðîðåìîíò, ïîðó÷ øêîëà, ñàäî÷îê. Êîíòàêòè: 099-654-86-63 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 8/9, ö, 67 êâ. ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, íîâà ñàíòåõí³êà, ðåìîíò. Ö³íà: 609756 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äàíüøèíà, 50,7 êâ. ì, 2/5, ö, «õðóùîâêà», ñó÷àñ3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà íèé ðåìîíò, ñïàëüíèé ðàéîí. Ö³íà: 240000 âóë. Êîïåðíèêà, 49,8/36/-, ãðí Êîíòàêòè: 067-536-62-47 1/3, ö, øïàëåðè, ïàðêåò, êåðàì³÷íà ïëèòêà, ë³íîëåóì, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äóáí³âñüê³é, ð-í Êè¿âñüêîãî ì-íó, 8/ äâåð³ – äåðåâ’ÿí³, ì/ï â³êíà. 9 ö, 67 êâ.ì, ðåìîíò, ç/ñ ëîäæ³ÿ. Ö³íà: Ïðîäàæ ç òîðã³â. Ö³íà: 416000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 312000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 067-536-62-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. âóë. Çàäâîðåöüê³é, Êðàâ÷óêà (ð-í Çàâîçêàëüíîãî 54.3/35.8/-, 4/4ö, «õðóùîâ- ðèíêó), 6/9, 67 êâ. ì, õîðîøèé êà», êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðåìîíò, áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ ç/ñ, ïë. êóõíÿ 10 êâ. ì. Êîíòàêòè: ï³äëîãà äîøêè/ë³íîëåóì, â³êíà, 095-840-84-00 öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. êîëîíêà îá³ãð³âó âîäè. Êðàâ÷óêà, 1/9, ï, 67 êâ. ì, êîñì. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: ðåì., 2 ç/ñ ëîä泿, êóòîâà, ìîæëèâî 067-536-62-47 ï³ä êîìåðö³þ, ìîæë. âåëèêî¿ 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ². Ôðàíêà, 1/9, ö, 77 êâ. ì, àâò. îïàë., çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà. Ö³íà: 460000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 2/9, ö, «÷åñüêèé» ïðîåêò, íåêóòîâà, êîñì. ðåì., ïîðó÷ øêîëà, ìàãàçèí, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 272000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

ö - öåãëÿíèé áóäèíîê

âóë. - âóëèöÿ

ï - ïàíåëüíèé áóäèíîê

ïë. - ïëîùà

ç/á ïåðåêðèòòÿ -

ïð. - ïðîñïåêò

çàë³çîáåòîííå ïåðåêðèòòÿ ó. î. - óìîâí³ îäèíèö³

äîáóäîâè. Ö³íà: 356400 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 067-361-88-89

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ï, 65 êâ. ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ ç/ñ, ïë. â³êíà, íà ñòà䳿 ðåìîíòó. Ö³íà: 408000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ö, 61 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, ïàðêåò, ïë. â³êíà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí, íîâà ñàíòåõí³êà. Êîíòàêòè: 099-346-92-88

êâ. ì - êâàäðàòí³ ìåòðè ñ/â - ñàíâóçîë


14

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/5, ö, 72 êâ. ì, êîñì. ðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé, 2 ç/ñ ëîä泿. Êîíòàêòè: 066-735-25-12 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/5, ö, 90 êâ. ì, àâò. îïàë., ºâðîðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 720000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/9, ï, 67 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 099-322-90-23, 067-332-32-41 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/9, ö, íîâîáóäîâà, 90 êâ. ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö³íà: 6400 ãðí/ êâ. ì Êîíòàêòè: 095-840-84-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 3/9/Ï, 63 êâ. ì, ì/ï â³êíà, ÷àñòêîâî ðåìîíò, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ ç/ñ. Ö³íà: 352000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-779-51-29 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 4/5, ö, 70 êâ. ì, êîñì. ðåì., íîâèé «÷åñüêèé» ïðîåêò, íåêóòîâà, ïîðó÷ çóïèíêà, ìàãàçèí, òåðì³íîâî. Ö³íà:. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 5/9, ö, 65 êâ. ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò, êîñì. ðåì., ïîðó÷ øêîëà, ìàãàçèí, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 416000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Íîâî÷åð÷èöüê³é, 1/5, ö, 67 êâ. ì, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, â³ä âëàñíèêà. Êîíòàêòè: 050-726-71-18, 097-408-65-53 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 2/5, ö, 53 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, çàñêëåíèé áàëêîí, ñóì³æíèé ñàíâóçîë, çàë ïðîõ³äíèé. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñòð³ëåöüê³é, 27, 2/5, 60 êâ. ì. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-713-88-41 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñòð³ëåöüê³é, ð-í öåíòðó, 4/5, ö, 66,3 êâ. ì, àâñòð³éñüêå ïëàíóâàííÿ, äâ³ ëîä泿, ïîâíèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 24-99-39 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/9, ö, 100 êâ. ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 803600 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 4/5 ö, 100 êâ. ì, àâò. îïàë, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, åë³òíèé áóäèíîê. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 8/9, 98 êâ. ì. Ö³íà: 623500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-156-33-60

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 5/9, ö, 65 êâ. ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò, êîñì. ðåì., ïîðó÷ øêîëà, ìàãàçèí. Ö³íà: 416000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 8/9, ö. Ö³íà: 410000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 095-586-26-58

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ö, 67 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ïëèòêà, ë³÷èëüíèêè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ ç/ñ, êóõíÿ 10 êâ. ì, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-438-95-05

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 9-10/10 ö, 77 êâ. ì, 2-ð³âíåâà, íîâîáóä., çäà÷à — 2 êâàðò. 2013 ð., â³ä çàáóäîâíèêà, ìîæë. ïîåòàïíà îïëàòà, àâò. îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 6/9, ö, 85 êâ. ì. Ö³íà: 697000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-156-33-60 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 67/-/9, ö, êîñì. ðåì., çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íåêóòîâà. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7, 66,7 êâ. ì. Êîíòàêòè: 063-118-81-51 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9 ö, 108 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 6000 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 70 êâ. ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò, ðåìîíò, ìåáë³, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 8/9, ï, 61/37/9,5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, ïë. â³êíà. Ö³íà: 384000 ãðí. + òîðã. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 8/9, ö, äàõîâà êîòåëüíÿ, 90 êâ. ì., ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ë³÷èëüíèêè ãàçó, âîäè, ºâðîîçäîáëåííÿ ï³ä’¿çäó. Ö³íà: 6100 ãðí/êâ. ì Êîíòàêòè: 050-438-95-05 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, ÆÊ «Êîë³çåé», 4/9, ö, 82 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 664000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, íîâîáóäîâà, 4 ïîâåðõ, 105 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 095-840-84-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ë. Óêðà¿íêè, 51,6 êâ.ì, ñòåëÿ – 2,7 ì. Êîíòàêòè: 095-790-64-00 050-311-26-26, Àíäð³é 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 4/5, ö, 60 êâ. ì. Êîíòàêòè: 093-718-35-38

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 2 ïîâ., 64 êâ. ì, à/î, ì/ï â³êíà, íîâà ñ/ò. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 60 êâ. ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò, ê³ìí. ðîçä., 2 áàëêîíè, ï³äâàë. Ö³íà: 376000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 4/5, ö, 60 êâ. ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ÷àñòêîâî ðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, ²íòåðíåò, äîìîôîí. Êîíòàêòè: 25-11-50, 050-197-14-65 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 7/7, ö, 98/57/20. Ö³íà: 516500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 050-391-51-02 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 1/5, ö, 55 êâ. ì, áåç ðåìîíòó, îäíå â³êíî âèõîäèòü íà ïðîñïåêò, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/5, ö, 56 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, îäíà ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 2/5, ö, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-644-75-58 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 4/5 ö, 62 êâ. ì, âåëèêà êóõíÿ-ñòóä³ÿ, õîðîøèé ðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ç/ñ áàëêîí, ï³äâàë. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 2 ïîâ./5 ïîâ. áóäèíêó, 57 êâ. ì. Ö³íà: 364500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-153-88-31 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, ïåðåðîáëåíà ç 4- ê³ìíàòíî¿, «õðóùîâêà», 4/5, ö, 62 êâ. ì, êóõíÿ-ñòîëîâà – 14 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ïàðêåò, ï³äâàë, áàëêîí. Êîíòàêòè: 067-245-99-78,095-329-74-14 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 2/5, ö, 55 êâ. ì, ðåìîíò, ïë. â³êíà, âìîíò. êóõíÿ, ë³÷èëüíèêè. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 350000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-590-27-45, 098-978-07-15 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 2/5, ö, 56 êâ. ì, õîðîøèé êîñì. ðåìîíò, ïë. â³êíà, áàëêîí ç/ñ, âìåáëüîâàíà. Ö³íà: 352000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-910-81-76 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/5, ö, 56 êâ. ì, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äí³, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ïëèòêà, áðîíüîâàí³ äâåð³. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 096-425-99-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 4/5, ö, 57 êâ. ì, æèòëîâèé ñòàí, ïàðêåò, ïëèòêà, áàëêîí ç/ ñ, êëàäîâêà, íå êóòîâà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³. Ö³íà: 332000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-884-86-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, 70 êâ. ì, àâòîí. îïàë., íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 2/5, ö, 74 êâ. ì, ºâðîðåì., ëîäæ³ÿ òà áàëêîí, ïàðêåò, ìåáë³. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-730-26-36, 067-192-08-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 3/5, ö, 60 êâ. ì, «÷åñüêèé» ïðîåê ò, íåêóò îâà, ê îñì. ðåì., ïîðó÷ øêîëà, ìàãàçèí, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 3/5, ö, 70/-/9, ðåìîíò, ëàì³íàò, íîâà ñàíòåõí., ïë. â³êíà, âìîíò. êóõíÿ ç òåõí., ñ/â ñóì³æí., ç/ ñ ëîäæ³ÿ, áàëêîí. Ö³íà: 4779000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 78-00-88 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, 5/5, ö, 77/-/10, æèòëîâèé ñòàí, ê³ìí. ðîçä³ëüí³, 2 âåëèê³ ëîä泿. Ö³íà: 368000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, öåãëÿíèé, ñåðåäí³é ïîâ., 65 êâ. ì, àáî îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèð ó, ç äîïëàòîþ. Êîíòàê òè: 095-219-85-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 3/4, ö, 56 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, çàë ïðîõ³äíèé, áàëêîí, ï³äâàë, íåêóòîâà. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/5, ö, 60 êâ. ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò, íåêóòîâà, êîñì. ðåì., ïîðó÷ øêîëà, ìàãàçèí. Ö³íà: 352000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 3/9, ö, 125 êâ. ì, àâò. îïàë., ºâðîðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/5, ö, 60 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 400000 ãðí, òîðã Êîíòàêòè: 095-840-84-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/5, ö, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, õîðîøèé ñòàí. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 385000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-838-09-31 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 4/9, ï, 67 êâ. ì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 340000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 6/9, ö, 63 êâ. ì, ðåìîíò, 2 ëîä泿 ç/ñ, ïàðêåò, ëàì³íàò. Ö³íà: 406000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-332-02-43 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 7/9, ö, 90 êâ. ì, àâòîí. îïàë., íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ïîðó÷ øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 7/9. ö, 60 êâ. ì, ðåìîíò, ç/ ñ áàëêîí. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-754-66-94, 066-730-26-36 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 8/9, ö, 90 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçïî÷àòèé ðåìîíò. Ö³íà: 600000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 9/9, ö, 68 êâ. ì. Ö³íà: 369000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 050-319-51-02 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ïîáëèçó ÃÌ «Òàì-Òàì», 62 êâ. ì, ðåìîíò, ìîæíà ç ìåáëÿìè, 2 çàñêëåí³ ëîä泿. Êîíòàêòè: 050-438-42-71 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ð-í ðåñò. «Êíÿæèé Äâ³ð», 3/9, ï, 36 êâ. ì. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 066-625-55-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 3/5, ö, 70 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 456000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-888-73-45 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 3/9, ö, 85 êâ. ì, ºâðîðåì., àâò. îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåêóòîâà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 72 êâ. ì, â êîòåäæ³, ãàðàæ, çäà÷à – 4 êâàðòàë 2013 ð. Ìîæëèâà ïîåòàïíà îïëàòà. Íåäîðîãî. 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 13 À, 2/5, ö, Êîíòàêòè: 095-406-73-63 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 4/5, ö, 51,1 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, áàëêîí ç/ñ, ñ/â ðî çä³ëüíèé, ïàðê åò. Êîíòàê òè: 066-644-94-49; 29-49-48

6 0 ê â . ì , º â ð î ð å ì î í ò, ñêëîïàêåòè, ñêëîïàêåòè, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí çàñêëåí³. Ö ³ í à : 4 7 0 0 0 0 ã ð í , ò î ð ã. Êîíòàêòè: 066-599-90-45

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 4/5, ö, 52 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ïîì³íåí³ òðóáè, íîâà ñàíòåõí³êà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2/9, ö, 73 êâ. ì, ðåìîíò, ïë. â³êíà, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, ñ/â ðîçä³ëüíèé. Êîíòàêòè: 050-888-73-45

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, 4/5, ö, 63 êâ. ì, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ïàðêåò, íå êóòîâà, êîîïåðàòèâíèé áóäèíîê. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-332-02-43

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 2\9, ö, 80 êâ. ì, «÷åñüêèé» ïðîåêò, áóäèíêó 15 ð., ìåáë³, íåêóòîâà, ñîíÿ÷íà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 424000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44, 095-402-95-89

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 75 êâ. ì, ðåìîíò, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Ö³íà: 487000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-082-28-11 3-ê³ìíàòíó êâ àðòèðó, âóë. ². Ôðàíêà, 9-10/10, ö, 115 êâ. ì, íîâîáóäîâà çäàíà, àâò. îïàëåííÿ, 2-ð³âíåâà, ãàðàæ. Ö³íà: 6000 ãðí/ êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ï³âí³÷íîãî ðèíêó, 9/9, ö, 80 /56/ 11,5, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 410000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñî4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà 6/9, ö, 79/48/9, êîñì. ðåâóë. Áðèíñüêîãî, ð-í Êè¿- áîðíîñò³, ìîíò, ïàðêåò, 2 áàëêîíà ç/ñ. Ö³íà: âñüêî¿ ïëîù³, 6/9, ö, 453600 ãðí. Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 79,8/49,9/-, â ñòàí³ ðîçïî÷à- 067-361-88-89 òîãî ðåìîíòó, ê³ìíàòè Âåëèêîãàáàðèòíó ðîçä³ëüí³, ìîæë. â êðåäèò. 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 4/6-ïîâ., Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: ö, 104 êâ. ì, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 067-536-62-47 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Âèííè÷åíêà, 88 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-339-93-39

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Çàãîðîäí³é, çàãàëüíà ïëîùà 78 êâ. ì, æèòëîâà ïëîùà 48,8 êâ. ì. Ïðîäàæ ç ïðèëþäíèõ òîðã³â. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, 7/9, ö, 82 êâ. ì, ê³ìíàòè òà ñ/ â ðîçä³ëüí³, íîâà ñàíòåõí³êà, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-438-95-05, 29-49-48

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëîìîíîñîâà, 80 êâ. ì, ãàðàæ, ñàäîê. Âëàñíèê. Àáî îáì³í íà áóäèíîê â ì. Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 095-447-55-87 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ñ. Êîâàëåâñüêî¿, 2/5, ö, 80 êâ. ì. Ö³íà: 475000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-156-33-60 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, 3/9, ö, 106 êâ. ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 3 ñïàëüí³, ðåìîíò. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×îðíîâîëà, íîâèé áóäèíîê, 3/9, ö, 78/-/ 10, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ê³ìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüí³, ïëèòêà, ë³÷èëüíèêè âîäè, ãàçó. Êîíòàê òè: 050-438-95-05; 093-425-99-92 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 68 êâ. ì, áàëêîí, ï³äâàë, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 096-230-00-24, 050-867-65-61 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, 7/9, ö, 82 êâ. ì. Ö³íà: 516500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 050-391-51-02 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, 4/9, ö, 82/ 51,6/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, «÷åñüêèé» ïðîåêò, çðîáëåíèé ðåìîíò â ï³ä’¿çä³, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Êîíòàêòè: 050-156-33-60, 28-67-77

5-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ íà âóë. Êîíÿê³íà, 17 À, 200 êâ. ì, íîâîáóäîâà, âåëèê³ ê³ìíàòè, ñó÷àñíå ïëàíóâ., â³ä çàáóäîâíèêà, áåç ïîñåðåäíèê³â. ³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó. Ö³íà: 4000 ãðí/êâ. ì.

ò. 050-252-97-20

ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà. Êîíòàêòè: 095-557-79-77

Âåëèêîãàáàðèòíó, 6-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³, 9-10/10 ö, 126 êâ. ì, 2-ð³âíåâà, íîâîáóäîâà, àâò. îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 Äâ³ ñóì³æí³ êâàðòèðè, 2- òà 3 - ê ³ ì í à ò í ó. Êîíòàê òè: 067-361-25-22 Êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðîíîñò³, 2/5, ö, 60 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³. Êîíòàêòè: 099-754-66-94, 066-730-26-36 ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó íà á-ð³ Äðóæáè Íàðîä³â, 6/9, ö, 22 êâ. ì, ê îñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 11200 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 ʳìíàò ó â ãó ðòîæèòê ó. Ö³íà: 100000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-925-23-92

ʳìíàòó â ð-í³ ÇÎØ ¹ 5. Êîíòàêòè: 099-346-91-04, 097-848-42-68 Ïðèâàòèçîâàíó ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó, 19,3 êâ. ì. Êîíòàêòè: 050-919-27-89

êóïëþ 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. Ñîáîðíîñò³, Ìîëîä³, âóë. Êðàâ÷óêà, ñåðåäí³ ïîâåðõè. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â õîðîøîìó ñòàí³, â áóäü-ÿê³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çà ðåàëüíó ö³íó. Ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 095-219-85-11

1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó, ðàéîí íå ìຠçíà÷åííÿ. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 067-709-12-31, 050-437-73-73 1-, àáî 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. ³ä âëàñíèêà. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-610-78-10 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³ ì³ñòà, áàæàíî ç êîñì. ðåìîíòîì, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ïîñåðåäíèê³â íå òóðáóâàòè. Òå ð ì ³ í î â î . Êîíòàê òè: 050-431-42-53 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, ìîæíà áåç ðåìîíòó, íå ïåðøèé ³ îñòàíí³é ïîâåðõ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 095-878-59-43

www.globusinvest.com.ua

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³. Êîíòàêòè: 050-644-75-58

5-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 2, 3 ïîâ., ìîæëèâî «õðóùîâêà», áàæàíî â Ïðèâîê çàëüíîìó ð-í³., ïð. Ãðóøåâñüêîãî. Êîíòàêòè: 050-987-82-80

íà Êè¿âñüêîìó ì-í³, 144 êâ. ì, åë³òíà íîâîá., ïàíîðàìí³ â³òðàæ³, 4 áàëêîíè, áóäèíîê çäàíèé, â³ä çàáóäîâíèêà. Êðåäèòóâàííÿ Ö³íà: 5900 ãðí/êâ. ì.

ò. 095-031-07-78 www.globusinvest.com.ua

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 2-3 ïîâåðõ. Êîíòàêòè: 097-517-65-18 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, êð³ì ïåðøîãî ³ îñòàííüîãî ïîâåðõó. Ö³íà: äî 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 063-794-96-06 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ó âëàñíèêà. Ö³íà: äî 208000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-779-51-29 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, «ìàë îñ³ìåéêó». Áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: äî 120000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-660-58-84


¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22 2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ â Ëóöüêó, â³ä âëàñíèêà, íà 2-4 ïîâåðõàõ. Êîíòàêòè: 096-261-18-93

2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33. 40 êâàðòàë³â, â æèòëîâîìó ñòàí³, áàæàíî ñåðåäí³é ïîâåðõ. Ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 063-867-44-32, 050-371-71-37 2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæëèâî ó ïàíåëüíîìó áóäèíêó. ³ä âëàñíèêà. Êîíòàêòè: 050-644-75-58 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³ ì³ñòà, áåç ðåìîíòó, êð³ì ïåðøîãî òà îñòàííüîãî ïîâåðõ³â. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, ïð. ³äðîäæåííÿ. Ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 098-409-24-27, 066-120-60-45 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áàæàíî â ðàéîí³ 40, 33 êâàðòàëó. Ìîæíà â ïàíåëüíîìó áóäèíêó. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-610-78-10 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áàæàíî ç ðåìîíòîì, ìîæíà â ïàíåëüíîìó áóäèíêó. Êîíòàêòè: 095-779-51-29 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â íîâîìó, öåãëÿíîìó áóäèíêó, êð³ì ïåðøîãî òà îñòàííüîãî ïîâåðõ³â. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, çà ïîì³ðíó ö³íó, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ö³íà: äî 283000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-155-99-77 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³ ì³ñòà, êð³ì ïåðøîãî òà îñòàííüîãî ïîâåðõ³â. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³, áàæàíî ç ðåìîíòîì. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», äî 100 êâ. ì, 2-3 ïîâ., ç ºâðîðåìîíòîì. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14

Êâàðòèðó àáî ìàãàçèí íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ç âèõîäîì íà öåíòðàëüí³ âóëèö³ ì³ñòà. Ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 063-867-33-50, 067-709-12-38 Êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó óñ³ ðàéîíè òà âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 066-644-94-49, 093-499-44-68

çäàì 1 ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó â ð-í³ Êèâ¿ñüêîãî ìàéäàíó, áåç ìåáë³â, êóõíÿ òà ñ/â íà 5 ñ³ìåé. Ö³íà: 1000 ãðí. ç ê/ï. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 Ìåòðàæ êâàðòèðè: çàãàëüíà ïëîùà/æèòëîâà ïëîùà/ïëîùà êóõí³, (55/45/6) ïîâåðõ (5/5ö)

1-, 2-, 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, â äîáðîìó ñòàí³, ìîæíà ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Êîíòàêòè: 050-959-83-88, 097-524-42-19 1-, 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, 1/2 áóäèíêó, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, äëÿ ñòóäåíò³â-çàî÷íèê³â, óñ³ çðó÷íîñò³, ïð. ³äðîäæåííÿ. ³çüìó â áóäèíîê 4-5 ñòóäåíò³â. Êîíòàêòè: 050-640-70-92, 097-238-51-40

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒÀÌ-ÒÀÌ», êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. âìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1000 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 050-371-71-37, 063-867-44-32

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, êîñìåòè÷íèé ñòàí, âñ íåîáõ³äí³ ìåáë³, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, íîâà ñ/ò. Ö³íà: 1600 ãðí çà âñå. Êîíòàêòè: 063-466-76-44

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», íîâîáóäîâà, à/î, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïðàëüíà ìàøèíêà. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-21-12

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, ðåìîíò êîñìåòè÷íèé, áåç ìåáë³â, êóõíÿ. Ö³íà: 1400 ãðí + ê/ï Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ äåïî, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, óêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ, áåç ï/ò. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 067-709-12-18, 063-867-33-50

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâèé õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-52-25

1-, 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, â ð-í³ ïð. Ãðóøåâñüêîãî, ÇÎØ ¹ 5. ×èñ1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà òî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ïð. Âîë³, êîñì. ðåìîíò, 0 9 9 - 3 4 6 - 9 1 - 0 4 , ð-í³ ê-ðó «Ïðîì³íü», äëÿ ìîëî- âìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1500 ãðí + 097-848-42-68 Êîíòàêòè: äî¿ ñ³ì’¿, áåç ä³òåé. Êîíòàêòè: ñâ³òëî. 1-ê³ìàíòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 êâàðòàëó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñ³ íåîáõ³äí³ ìåáë³, íîâà ñ/ò, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1400 ãðí + ê/ï. Êîíòàêòè: 067-276-99-98

066-578-16-76

066-135-48-96

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ì-íó, õîðîøèé êîñì. ðåìîíò, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, áåç ï/ò, «ìàëîñ³ìåéêà». Ö³íà: 1000 ãðí çà âñå. Êîíòàêòè: 050-438-52-25, 067-709-12-31

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà. Ö³íà: 1200 ãðí + ê/ï. Êîíòàêòè: 063-867-44-32, 067-709-12-18

1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà, íàäàþòüñÿ 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â çâ³òí³ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: ð-í³ ËÏÇ, ºâðîðåìîíò, ïî0 6 7 - 3 4 8 - 4 3 - 8 6 , âí³ñòþ âìåáëüîâàíà, õîëî050-263-87-11 äèëüíèê, ïîðó÷ çóïèíêà. Ö³íà: ãðí. Êîíòàêòè: 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ïîãî- 1500 äèííî, ïîäîáîâî, íà 063-867-33-50 ïð. Âîë³, ºâðîðåìîíò, íîâ³ 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ìåáë³, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêè ç ËÏÇ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, îõîðîíîþ, íàäàþòüñÿ êóõíÿ óêîìïëåêòîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³ê à. Ö³íà: 1100 ãðí. + ê/ï. çâ³òí³ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: Ê î í ò à ê ò è : 067-245-99-78, 098-762-42-68 095-329-74-14

1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, íàäàþòüñÿ çâ³òí³ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 050-438-22-00 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ïîäîáîâî, â öåíòð³ ì³ñòà òà â ð-í³ øêîëè ¹ 5, âñ³ çðó÷íîñò³, ï³ñëÿ ðåìîíòó, ²íòåðíåò, Wi-Fi. Êîíòàêòè: 095-151-41-50, 097-580-79-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, íîâîáóäîâà, à/î, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³ ³ ï/ò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè. Ö³íà: 2800 ãðí. Êîíòàêòè: 098-009-90-09, 050-438-21-12

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, ïð. Âîë³, 4/5, ö, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ìåáë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äëÿ 1 ëþäèíè àáî ñ³ì’¿, áåç ä³òåé, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, êîñì. ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ÒÂ, áàæàíî ñ³ìåéíèì. Ö³íà: 1500 ãðí + ê.ï. Êîíòàêòè: 066-135-48-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ×åðíÿõîâñüêîãî, íîâèé ðåìîíò, âñ³ ìåáë³, õîëî-äèëüíèê. Ö³íà: 1000 ãðí + ê/ï. Êîíòàêòè: 050-166-95-45

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó, ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, âñÿ ï/ò. Êîíòàêòè: 050-391-51-02, 096-212-30-02

ö - öåãëÿíèé áóäèíîê

âóë. - âóëèöÿ

ï - ïàíåëüíèé áóäèíîê

ïë. - ïëîùà

ç/á ïåðåêðèòòÿ -

ïð. - ïðîñïåêò

çàë³çîáåòîííå ïåðåêðèòòÿ ó. î. - óìîâí³ îäèíèö³

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ѳ÷îâ³é, ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ, âìåáëüîâàíà, º äîáóäîâà. Êîíòàêòè: 067-709-20-81

êâ. ì - êâàäðàòí³ ìåòðè ñ/â - ñàíâóçîë

15

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, ñâ³æèé êîñì. ðåìîíò, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, íîâà ñ/ò, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1700 ãðí çà âñå. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 098-00-99-009 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, êâàðòèðà â ïðîñòîìó æèòëîâîìó ñòàí³, âìåáëüîâàíà, º õîëîäèëüíèê, 1 ïîâåðõ. Ïåðåäîïëàòà. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 068-007-11-87, 77-99-19

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ìîëîä³, ÿê³ñíèé ðåìîíò, ìåáë³, âñÿ ï/ò. Ö³íà: 1500 ãðí + ê/ï. Êîíòàêòè: 050-204-34-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ïîáëèçó Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó, âìåáëüîâàíà, ÷èñòà òà çàòèøíà, óñ³ çðó÷íîñò³, ïîáëèçó àâòîñòàíö³ÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êîíòàêòè: (0332) 73-72-44, 050-267-79-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ÷èñòà, òåïëà, çàòèøíà, âñ³ ìåáë³ ³ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, ç ìåáëÿìè, ê îñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íà òðèâàëèé òåðì³í, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, ìîæëèâî õîëîäèëüíèê, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íåäîðîãî, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, öåíòð ì³ñòà, º íåîáõ³äíà ïîáóòîâà òåõí³êà, óñ³ êîìóíàëüí³ çðó÷íîñò³, ÷èñòî, çàòèøíî. Ïðè ïîòðåá³ íàäàþòüñÿ çâ³òí³ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 050-288-22-12, 096-724-94-61

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîì³ñÿ÷íî, â öåíòð³, ïð. Âîë³, ìåáë³, ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, ÒÁ, ðåìîíò, íåäîðîãî, 䳺 ñèñòåìà çíèæîê. Êîíòàêòè: 067-499-93-71, 093-237-77-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîäîáîâî. Êîíòàêòè: 095-552-25-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîíòàêòè: 050-438-13-98 1-ê³ìíàòíó ê âàðòèðó. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíà, º íåîáõ³äíà ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîíòàêòè: 050-391-51-02, 096-212-30-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðò., âåëèêî-ãàáàðèòíà, íîâîáóä., äèçàéíåðñüêèé ºâðîðåìîíò, ìåáë³ ³ ï/ò ïî äîìîâëåíîñò³. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 4 3 8 - 5 2 - 2 5 , 067-709-12-38

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, âìåáëüîâàíà, 70 êâ. ì, à/î, ñòîÿíêà, äèçàéíåðñüêèé ºâðîðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, ïîáóòîâà òåõí³êà, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 6500 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: 050-316-51-39 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, äèçàéíåðñüêèé ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³ ³ ï/ò, íîâîáóäîâà, à/î. Ö³íà: 6400 ãðí. Êîíòàêòè: 096-974-47-07, 050-438-52-25 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷èñòà, òåïëà, çàòèøíà, ìåáë³, êóõíÿ. Ö³íà: 2000 ãðí. + ê/ï. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1700 ãðí çà âñå. Êîíòàêòè: 063-466-76-44 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, âñ³ ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1500 ãðí + ê/ï. Êîíòàêòè: 050-166-95-45

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 êâàðòàëó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, áåç ï/ò. Ö³íà: 1200 ãðí + ê/ï. Êîíòàêòè: 050-371-71-37

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. ѳ÷îâ³é, êîñì. ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1500 ãðí + ê/ï. Êîíòàêòè: 099-331-28-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 êâàðòàëó, ÷àñòêîâî ìåáë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 1500 ãðí + ê/ï. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ôåäîðîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³, áåç ï/ ò. Ö³íà: 1500 ãðí + ê/ï. Êîíòàêòè: 050-204-34-14

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ âóë. Êðàâ÷óêà, 2/9, ö, â ê³ìíàò³ í³øà, ñ/â – ïëèòêà, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-644-94-49

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1450 ãðí + ë³÷. Êîíòàêòè: 050-371-71-37

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», ºâðîðåìîíò, âñ³ íîâ³ äîðîã³ ìåáë³, ï/ò. Ö³íà: 3000 ãðí. + ê/ ï. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ê-òðó «Ïðîì³íü», ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³ òà ï/á, êàáåëüíå ÒÁ, ²íòåðíåò. Ö³íà: 2900 ãðí çà âñå. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹18, øêîëè, êîñìåòè÷íèé ðìåíò, âñ³ ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ÷àñòêîâ³ çðó÷íîñò³. Ö³íà: 1300 ãðí + ê/ï. Êîíòàêòè: 098-190-24-87 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ øêîëè ¹5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 067-709-12-31, 050-371-71-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, áåç ìåáë³â ³ ï/ò. Ïîðó÷ çóïèíêà. Ö³íà: 1200 ãðí + ê/ï. Êîíòàêòè: 063-867-44-32

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, õîðîøèé ºâðîðåìîíò, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà. Ö³íà: 1800 ãðí + ë³÷. Êîíòàêòè: 063-867-33-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Ïåðåìîãè, õîðîøèé êîñì. ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà. Ö³íà: 2000 ãðí çà âñå. Êîíòàêòè: 098-00-99-009, 050-438-52-25 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, ìîæëèâî õîëîäèëüíèê, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íîâèé áóäèíîê, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà. Êîíòàêòè: 095-878-59-43 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðåìîíò, ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîíòàêòè: 067-361-88-89


16

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ âèíàéìó 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó àáî áóäèíîê. Ìîæëèâî áåç ìåáë³â òà ï/ò. Ìîæëèâà ïåðåäîïëàòà. Êîíòàêòè: 068-007-11-87, 050-166-95-45 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³ ì³ñòà, áàæàíî ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ðîçãëÿíó âñ³ ïîçèö³¿. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Áàæàíî ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 050-431-42-53 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòðàëüíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿, áåç ä³òåé, âìåáëüîâàíó. Ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. Íà òðèâàëèé òåðì³í. Àãåíòñòâà íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 066-239-57-61 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó äëÿ ñ³ì’¿, ç ìåáëÿìè, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-747-27-89 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç õîðîøèì ðåìîíòîì. Ö³íà: äî 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 067-245-99-78

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, ð-í 40-á êâàðòàëó. Êîíòàêòè: 095-324-74-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, ç ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Êîíòàêòè: 050-391-51-02, 096-212-30-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. Âîë³, ñâ³æèé êîñì. ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-21-12 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «ÒÀÌ-ÒÀÌ», íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíêà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 063-867-33-50, 067-709-12-31 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 3200 ãðí + ê/ï. Êîíòàêòè: 095-614-82-03 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ì-íó, êîñìåòè÷íèé ñòàí, âñ³ íåîáõ³äí³ ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 2000 ãðí + ê/ï. Êîíòàêòè: 068-007-11-87 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, äèçàéíåðñüêèé ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³ òà ï/ò, ÷óäîâèé êðàºâèä. Ö³íà: 3600 ãðí çà âñå. Êîíòàêòè: 063-867-44-32, 067-709-12-34

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áåç ìåáë³â ³ ï/ò, ïîðó÷ çóïèíêà. Ö³íà: 1800 ãðí çà âñå. Êîíòàêòè: 067-709-12-18, 063-867-33-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, êîñìåòè÷íèé ñòàí, áåç ìåáë³â òà ï/ò, óêîìïëåêòîâàíà ëèøå êóõíÿ. Ö³íà: 1800 ãðí +ñâ³ò., òåë. Êîíòàêòè: 050-166-95-45 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 093-710-74-43 ³çüìó íà êâàðòèðó 1-2 ä³â÷àò, íà ï³äñåëåííÿ, àáî çàî÷íèöþ, ç ãîñïîäàðåì, ð-í çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, ïð. Ïåðåìîãè, íåäàëåêî â³ä ÂÍÓ, âñ³ çðó÷íîñò³. Êîíòàêòè: 066-346-53-02, 096-844-72-05 ³çüìó íà êâàðòèðó 2 ïðàöþþ÷èõ ä³â÷àò. Êîíòàêòè: 095-471-55-14 ³çüìó íà êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, îäíó àáî äâ³ ä³â÷èíè íà ï³äñåëåííÿ, ñòóäåíòêó, çàî÷íèöþ, àáî ïðàöþþ÷ó, âñ³ çðó÷íîñò³. Êîíòàêòè: 095-345-63-55 ³çüìó íà êâàðòèðó ïðàöþþ÷îãî õëîïöÿ. Êîíòàêòè: 050-737-70-12

Êâàðòèðè, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, º ìàíãàë, àëü3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà òàíêà, àâòîñòîÿíêà, ð-í âóë. Êîíîâàëüöÿ, íà òðèâàëèé Òåðåìíî. Êîíòàêòè: òåðìií, ïðàëüíà ìàøèíêà, òå063-060-92-02 ëåâ³çîð, ²íòåðíåò, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè òà áåç. Ö³íà: 1600 ãðí. + ê/ï. Êîíòàêòè: 097-604-80-87 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êîíÿê³íà, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, æèòëîâèé ñòàí, º âñ³ íåîáõ³äí³ ìåáë³, áåç ï/ò. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 067-709-12-38, 063-867-44-32

ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó. Êîíòàêòè: 096-463-38-48, 050-674-85-81 ʳìíàòó â êâàðòèð³, ð-í çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, äëÿ 2 ïðàöþþ÷èõ ä³â÷àò, àáî ìîëîäî¿ ñ³ì’¿, ç ãîñïîäàðåì. Êîíòàêòè: 098-835-42-62, 095-337-95-33 ʳìíàòó, äëÿ 2 ä³â÷àò, ð-í ðèááàçè. Êîíòàêòè: 095-486-84-66

1-, àáî 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, áàæàíî â ð-í³ ïë. Âîçç’ºäíàííÿ. Êîíòàêòè: 066-610-81-00, 099-779-48-19

1 - ê ³ ì í àò í ó ê â à ð ò è ð ó íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. Ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 2 0 4 - 3 4 - 1 4 , 067-276-99-98 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü- ÿêîìó ð-í³ ì. Ëóöüêà. Ö³íà: äî 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 0 6 7 - 2 4 5 - 9 9 - 7 8 , 095-329-74-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ë³êàðí³ ¹ 2, 33 êâàðòàëó. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòðàëüíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà, ê î ñ ì åò è ÷ í è é ð å ì î í ò, ì å áë³. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó äëÿ ñ³ì’¿, áåç ä³òåé. Êîíòàêòè: 066-815-85-85 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïð. ³äðîäæåííÿ, áàæàíî ç ìåáëÿìè, ö³íîþ äî 1500 ãðí, âêëþ÷àþ÷è âàðò³ñòü êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àáî ê³ìíàòó. Êîíòàêòè: 095-870-90-69 1-ê³ìíàòíó ê âàð ò è ðó, ä ë ÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿, áåç ä³òåé. Ö³íà: äî 2000 ãðí Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ ïðàöþþ÷î¿, ïîðÿäíî¿ ä³â÷èíè, áåç ø/ ç, ì³í³ìóì ìåáë³â, áåç õîëîäèëüíèêà ³ òåëåâ³çîðà, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 700-800 ãðí. Êîíòàêòè: 068-588-90-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç ìåáëÿìè, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 097-840-92-54, 095-680-79-13 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ö³íà: äî 11 0 0 ã ð í + ê / ï . Ê î í ò à ê ò è : 067-245-99-78, 095-329-74-14 2- àáî 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç ìå áëÿìè, ìîæëèâî áåç ï/ò, íåäîðîãî, àãåíòñòâà íå òóðáóâàòè. Ö³íà: 1200-1600 ãðí. Êîíòàêòè: 096-614-63-96, 095-134-66-84

2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó äëÿ ïîðÿäíî¿ ñ³ì’¿, íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. Ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Êîíòàêòè: 77-99-19, 063-466-76-44

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ ñ³ì’¿, íà òðèâàëèé òåðì³í, ç ìåáëÿìè, ðåìîíòîì. Êîíòàêòè: 068-191-56-98 Êâàðòèðó àáî ê³ìíàòó, äëÿ ïðàöþþ÷î¿ æ³íêè, ð-í ËÏÇ. Êîíòàêòè: 097-602-53-37

Êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³, íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. Ìîæëèâà ïåðåäîïëàòà. Êîíòàêòè: 050-638-27-78 Êâàðòèðó, àáî æèòëîâèé áóäèíîê, éîãî ÷àñòèíó â ì. Ëóöüêó, ÷è ïåðåäì³ñò³. Ðîçãëÿíó âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-959-83-88, 097-524-42-19 Êâàðòèðó, àáî ÷àñòèíó áóäèíêó, áàæàíî ç³ çðó÷íîñòÿìè òà ìåáëÿìè, äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿, áåç ä³òåé. Ïðîøó àãåíòñòâà íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 063-391-86-37 Êâàðòèðó, íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíó. Êîíòàêòè: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 Êâàðòèðó, íà òðèâàëèé òåðì³í, ç êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, ìåáëÿìè, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 ʳìíàòó ç ãîñïîäèíåþ, äëÿ ïðàöþþ÷î¿ ä³â÷èíè, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Êîíòàêòè: 097-870-29-49 ʳìíàòó, áåç ïîñåðåäíèê³â, â³ä âëàñíèêà, ð-í öåíòðó, àáî ð-í ÃÌ «Òàì-Òàì». Êîíòàêòè: 098-930-37-08, 063-992-40-44

Ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé, âèíàéìå êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 067-709-12-34, 063-867-33-50 Ìîëîäà ñ³ì’ÿ âèíàéìå 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ëóöüêó, ç ìåáëÿìè àáî áåç, â õîðîøîìó ñòàí³ çà ïîì³ðíó ö³íó. Ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Êîíòàêòè: 050-373-07-12 Ìîëîäà ñ³ì’ÿ âèíàéìå 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâàðòàëó. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 Ïîðÿäíà ä³â÷èíà âèíàéìå æèòëî â Ëóöüêó, íåäîðîãî. Ìîæëèâî áåç ìåáë³â. Êîíòàêòè: 050-073-83-34, 063-397-37-13

Ïðàöþþ÷à ä³â÷èíà òåðì³íîâî âèíàéìå îõàéíó êâàðòèðó â Ëóöüêó, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 096-974-47-07, 050-437-73-73 Ïðàöþþ÷à, äîáðîïîðÿäíà ñ³ì’ÿ âèíàéìå áóäèíîê â ì. Ëóöüêó àáî ïåðåäì³ñò³, ç õîðîøèì äî¿çäîì. Êîíòàêòè: 050-378-35-77, 067-709-12-38

îáì³í 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, ê³ìíàòà – 20 êâ. ì, ð å ì î í ò, ò åë å ô î í , í à 2 - à á î 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ, áàæàíî â öüîìó æ ð-í³, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 066-702-71-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 2 ïîâ., ö, íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìåíøî¿ ïëîù³. Êîíòàêòè: 099-314-35-42 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, ºâðîðåì., à/î, íîâà ñàíòåõí., ìîæë. äîáóä., íà 3-ê³ìí. êâàðòèðó â ð-í³ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 066-678-33-31 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ñòàðîãî ì³ñòà, 1/2, 40,8 êâ. ì, à/ î, âèñîê³ ñòåë³, ï³äâàë, æèòëîâèé ñòàí, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, âëàñíèê, íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 068-140-47-09

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 53 êâ. ì, 1/9, ö, áóäèíîê 8õ10, ãàç, òà 0,50 ãà ç/ä â ñ. Äåðíî, ʳâåðö³âñüêîãî ðàéîíó, íà áóäèíîê â Ëóöüêó, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 25-51-63, 066-444-99-69 3-ê³ì. êâàðòèðó â ð-í³ 33 êâ., 5/5, ö, íà äâ³ 1-ê³ì., àáî 1-ê³ì. ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 71-24-38, 050-703-58-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Òåðåìí³âñüê³é, 5/5, ï, 67 êâ. ì, íà äâ³ 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè àáî 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 066-088-79-10 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ 40 À êâàðòàëó, 8/9. ö, íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 050-279-40-89 Êâàðòèðó â öåíòð³ íà áóäèíîê. Êîíòàêòè: 050-888-56-83, 098-995-35-75

1.2. Áóäèíêè ïðîäàì 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ãîðîäèùå-1, öåãëÿíèé, 170 êâ.ì, íîâèé, ðåìîíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, îãîðîæà, áðóê³âêà, 10 ñîò. Ö³íà: 800000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, 150 êâ. ì, ö, áðóê³âêà, îãîðîæà, êàíàë³çàö³ÿ, âîäà, îïàëåííÿ ï³äêëþ÷åíî, áóäèíîê çäàíèé. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, öåãëÿíèé, 105 êâ.ì, ðåìîíò, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 050-337-84-88 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Íåá³æêà, 125 êâ. ì, êîðîáêà ç ðàêóøíÿêà, ãàðàæ, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 21 ñîò., íîâà âóëèöÿ ç íîâîáóäîâàìè. Ö³íà: 280000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14

1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ïðèëóöüêå, ºâðîðåìîíò, ñâåðäëîâèíà, êàíàë³çàö³ÿ, ïîãð³á, îãîðîæà, 0,18 ãà, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 900000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-23-71 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ðîâàíö³, íîâîáóäîâà, «êîðî¿ä», ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ãàðàæ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 0,10 ãà. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà (ì-â «ßáëóíüêà»), 260 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ãàðàæ, ëàçíÿ, 24 ñîò., îãîðîæà. Ö³íà: 880000 ãðí, òîðã Êîíòàêòè: 099-915-35-61 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 160 êâ. ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ï³äâåäåí³, çðîáëåíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 160 êâ. ì, öåãëÿíèé, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, 12 ñîòîê. Êîíòàêòè: 050-337-84-88

1,5-ïîâ. áóäèíîê íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 220 êâ.ì, ðåìîíò, ãàðàæ, áðóê³âêà. Êîíòàêòè: 050-337-84-88 1,5-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ïðèëóöüêå, ç ðåìîíòîì, 131 êâ. ì, 12 ñîò., îãîðîäæåíèé. Ö³íà: 792000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-779-51-29 1,5-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, 170 êâ. ì, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ãàç òà ñâ³òëî â áóäèíêó, ñâåðäëîâèíà. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿, äà÷íèé ìàñèâ, 130 êâ. ì, áåç âíóòð. ðîá³ò, áëîêè, ì/ ÷åðåïèöÿ. Ö³íà: 295000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-838-25-00 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, âóë. Æóðàâëèíà, ö, 220 êâ. ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, «êîðî¿ä», ÷åðåïèöÿ, 0,10 ãà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ñâåðäëîâèíà. Ö³íà: 648000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-219-85-11 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê íà âóë. 8 Áåðåçíÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, 6 ñîòîê. Ö³íà: 680000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-884-86-97 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê íà Ëèïèíñüêîìó ì-â³, á³ëÿ ðàéïîë³êë³í³êè, íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ, âèõ³ä íà ìàíñàðäó, 5 ê³ìíàò, ñ/â, ñâ³òëî, ÷àñòêîâà ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ñâåðäëîâèíà. Ö³íà: 860000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-940-24-00, 097-451-77-25 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê íà ïð. ³äðîäæåííÿ, ðåìîíò, 7 ñîòîê. Ö³íà: 960000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 050-802-44-46 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê, ç³ çðó÷íîñòÿìè, êàì³í, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 6 ñîò. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-205-02-80 1,5-ïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 200/100, 0,25 ãà, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. Ö³íà: 690000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 067-676-15-67 1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Áîãîëþáè, øëàê+öåãëà, 80 êâ. ì, 0,25 ãà, 3 ê³ìíàòè, âîäà, ñâ³òëî â áóäèíêó, áåç çðó÷íîñòåé, 2 õë³âè, ãàðàæ. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Áîðàòèí, 60 êâ. ì, íîâîáóä., â ïðîöåñ³ çàâåðøåííÿ, «ï³ä êëþ÷», âíóòð. ðîáîòè, ñâåðäëîâèíà, êàíàë³çàö³ÿ, 6 ñîò. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-386-29-90

1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ãîðîäèëåöü,114.6/ 92.2/, öåãëÿíèé, ïîòð³áåí êàï. ðåìîíò, òà 2-ïîâ. áóäèíîê 220.8/120.6-, áåç êîìóí³êàö³é, íåçàâåðø.áóä., ä³ëÿíêà 0.43 ãà. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ç쳿íåöü, 130 êâ. ì, íîâîáóä., êåðàì³÷í³ áëîêè, ÷åðåïèöÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, êîìóí³êàö³¿, êîòåë, ãàðàæ, îãîðîæà, 12 ñîò. Ö³íà: 760000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14

1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, íîâîáóäîâà, ö, 190 êâ.ì, «êîðî¿ä», ô³í³øíà øòóêàò., êîìóí³êàö³¿, 12 ñîò., îãîðîæà, ïîðó÷ ñòàâîê. Ö³íà: 1220000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-758-68-93

1-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Óñè÷³, 110,3/70,5/-, öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êîìóí³êàö³¿, ó çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³, 0,25 ãà, 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, îãîðîäæåíî ìåòàëåâîþ ñó÷àñíîãî ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, 9 ñîò. Ö³íà: 108000 ãðí. Êîíòàêòè: ñ³òêîþ. Ïðîäàæ ç òîðã³â. 099-758-68-93 Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 1,5-ïîâ. áóäèíîê íà 067-536-62-47 1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Íåâóë. Êà÷àëîâà, 3 êì â³ä 120 êâ. ì, ïîáóäîâàíèé ó 2012 öåíòðó ì³ñòà, 5 ê³ìíàò, 253 á³æêà, ð., ºâðîðåìîíò, ñó÷àñíèé ïðîåêò, 10 êâ. ì. Ïðîäàæ ç òîðã³â. ñîòîê, îãîðîæà. Êîíòàêòè: Ö³íà: 695000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-242-53-44 067-536-62-47 1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê, 115 êâ. 1,5-ïîâ. áóäèíîê íà âóë. Îñòðîâñüêîãî, 120,7 êâ. ì, ä³ëÿíêà 0,0950 ãà, ãàðíèé ñòàí, ãàðàæ. Ïðîäàæ ç òîðã³â. Ö³íà: 606000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

ì, âóë. Ïðèâîêçàëüíà, 68, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 8 ñîòîê. Êîíòàêòè: 063-118-81-51 1/2 áóä. â ð-í³ Òåðåìíî, 4 ê³ìí., âñ³ çðó÷í., êîìóí., «ë³ò.» êóõíÿ, ãàðàæ, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ìí. êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 095-402-80-15


¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ 3-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ìèëóø³, 350 êâ. ì, ÷àñòêîâî ç ðåìîíòîì, öåãëÿíèé, ä³ëÿíêà 0,12 ãà, îãîðîäæåíî. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Áóäèíîê â ʳâåðö³âñüêîìó ð-í³, 0,20 ãà, ïîðó÷ ñòàâîê. Êîíòàêòè: 066-132-58-54 Áóäèíîê â ʳâåðö³âñüêîìó ð-í³, 55 êâ. ì, ïîðó÷ ñòàâîê, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-766-50-70 Áóäèíîê â Ëóöüêó, öåãëÿíèé, âóë. Ëüâ³âñüêà, çàãàëüíà ïëîùà 54,3 êâ. ì, æèòëîâà – 46 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, 4 ñîòêè. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 096-293-03-78, 050-385-78-30 Áóäèíîê â ì. ʳâåðö³, 100 êâ. ì, áóäèíêó 27 ð., 13 ñîòîê, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà, ñâåðäëîâèíà, êîëîíêà, ëüîõ. Êîíòàêòè: 050-850-80-52

1/2 áóäèíêó â ð-í³ áàëêè, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, õîðîøèé ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 310000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-673-32-52

1/2 áóäèíêó â ñ. Ñòàâîê, ʳâåðö³âñüêèé ð-í, 0,5 ãà, º ãàç, ëüîõ, õë³â, «ë³òíÿ» êóõíÿ, âåëèêå ïîäâ³ð’ÿ. Êîíòàêòè: 096-839-03-60

1/2 áóäèíêó â ð-í³ Áàëêè, 45 êâ.ì, 3 ê³ìí., ñ/â, êóõíÿ, àâò. îïàëåííÿ, öåíòð. êàíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-758-68-93

1/2 áóäèíêó â ñ. Óñè÷³, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 25 ñîòîê. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-337-84-88

1/2 áóäèíêó â ð-í³ Âèøêîâà, 3 ê³ìíàòè, ñâ³òëî òà ãàç â áóäèíêó, áåç çðó÷íîñòåé, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 0,05 ãà. Ö³íà: 287000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 1/2 áóäèíêó â ð-í³ Âèøêîâà, âóë. Çàíüêîâåöüêî¿, 3 ê³ìíàòè, 0,10 ãà, ãàç, âîäà, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-940-24-00, 097-451-77-25 1/2 áóäèíêó â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 1-ïîâ., ä+ö, 40,2 êâ. ì, 0,034 ãà, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, êàíàë³çàö³ÿ, º âîäà. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 1/2 áóäèíêó â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, âóë. Õîòèíñüêà, äåðåâ’ÿíèé, îáêëàäåíèé öåãëîþ, 40 êâ. ì, ï³÷íå îïàëåííÿ. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-940-24-00, 097-451-77-25 1/2 áóäèíêó â ð-í³ ËÏÇ, 1 ïîâ., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, îêðåìèé âõ³ä, ñâ³òëî â áóäèíêó, âîäà â äâîð³, ðåìîíò. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 1/2 áóäèíêó â ð-í³ ËÏÇ, ö, 40 êâ. ì, 2 ê³ìíàòè, 5 ñîòîê. Ö³íà: 215000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 1/2 áóäèíêó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, ö, 33 êâ. ì, 0,0314 ãà, ïðèâàòèç., äîêóìåíòè íà äîáóäîâó, çàëèòèé ôóíäàìåíò. Ö³íà: 210000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-799-27-33 1/2 áóäèíêó â ð-í³ Öåíòðàëüíîãî ðèíêó, 52/40,4/7,2, õë³â, ä³ëÿíêà. Êîíòàêòè: 095-562-54-13, 050-077-39-30 1/2 áóäèíêó â ñ. Ëèïèíè, 50 êâ. ì, 8 ñîòîê, ðåìîíò, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 1/2 áóäèíêó â ñ. Ëèïèíè, 60 êâ. ì, ðåìîíò, 3 ñîòêè. Êîíòàê òè: 050-132-53-94 1/2 áóäèíêó â ñ. Ëèïèíè, 61 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, ñ/â, ãàç, 3 ñîò. Êîíòàêòè: 050-337-84-88 1/2 áóäèíêó â ñ. ϳäãàéö³, ð-í äóáí³âñüêîãî ê³ëüöÿ, 45 êâ. ì, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, çðó÷íîñò³, ñàðàé, 4 ñîòêè. Êîíòàêòè: 095-516-96-02

1/2 áóäèíêó â ñìò. Ðîêèí³, 53,5 êâ. ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1303 ãà, â³ä âëàñíèêà, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 095-479-01-58, 099-751-01-70 1/2 áóäèíêó â öåíòð³ ñ. Ìàÿêè. Êîíòàêòè: 050-722-73-21 1/2 áóäèíêó íà âóë. Ëüâ³âñüêà, 110 êâ. ì, 3 ê³ìí., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 5 ñîò. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 1/2 áóäèíêó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 2 ïîâåðõ, 100 êâ.ì, 1 ïîâåðõ – ðåìîíò, 2 ïîâ. – â³ëüíå ïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 358000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-172-01-19

2-ïîâ. áóäèíîê â öåíòð³, âóë. Çàïîâ³òíà, 5, ð-í ñïîðò. øêîëè, 191 êâ. ì, 12 ê³ìí., ãàðàæ, 0,05 ãà. Àáî îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 72-85-21, Ãàëèíà

2-ïîâ. áóäèíîê íà âóë. Ïðîôñï³ëêîâ³é, 114.5/ 69.3, ç íàäâ³ðíèìè áóä³âëÿìè òà ñïîðóäàìè, öåãëÿíèé, ç ðåìîíòîì, â äîáðîìó ñòàí³. Ïðîäàæ ç òîðã³â. Ö³íà: 377000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 2-ïîâ. áóäèíîê ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, 206.9/94.9/-, êë³íêåðíà öåãëà, ÷àñòêîâî ç ðåìîíòîì, 2007 ð.ïîáóäîâè, ä³ëÿíêà 12 ñîòîê, ãàðàæ. Ö³íà: 960000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, àáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê â ñåë³, ÷è 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ëóöüê ó, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 095-870-93-09, 063-199-53-36 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, 150 êâ. ì. Ö³íà: 738000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-156-33-60 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, 315 êâ. ì, 0,25 ãà (º ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè ñóì³æíó ä³ëÿíêó 0,1 ãà), íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 050-888-48-55 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ðîâàíö³, íà ãîðáêó, ö, íîâîáäóîâà, 190 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, óòåïëåíèé, òâåðäèé çà¿çä, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, ö, ìàíñàðäà, øòóêàò., â³êíà, äâåð³, ñâ³òëî, 6 ñîòîê, ñàä, «ë³òíÿ» êóõíÿ, îãîðîæà. Êîíòàêòè: 095-386-29-90

1/2 áóäèíêó, 60 êâ. ì, 5 ñîòîê, ðåìîíò, çðó÷íîñò³. Êîíòàêòè: 093-232-30-09

Áóäèíîê â ì. ʳâåðö³, 4 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ. Êîíòàêòè: 050-640-69-33 Áóäèíîê â ì. ʳâåðö³. Äîáðèé ñòàí, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ïðèñàäèáí³ ñïîðóäè, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Êîíòàêòè: 095-096-39-41 Áóäèíîê â ì. Ëóöüêó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ãàç, âîäà, ñâ³òëî. Ö³íà: 184 000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-925-23-92 Áóäèíîê â ì. Ëóöüêó, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð (250000 ãðí.) òà íåäîáóäîâàíèé áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 6 ñîò. (100000 ãðí.). Êîíòàêòè: 095-925-23-92

Áóäèíîê â ñ. Áîðîõ³â, çàã. ïë. 223,1 êâ. ì, æèòëîâà 127,3 êâ. ì, ç áðóñó, ì/ï â³êíà, êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, ç ðåìîíòîì, ä³ëÿíêà 0,22 ãà. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Áóäèíîê â ñ. Â. Îìåëÿíèê, 68 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè. Êîíòàêòè: 050-717-10-71

Áóäèíîê â ñ. Âåñåëå. Êîíòàêòè: 050-908-83-37 Áóäèíîê â ñ. Âåñíÿíêà, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, 120 êâ. ì, äåðåâ., îáêëàäåíèé á³ëîþ öåãëîþ, áóäèíêó 20 ð., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, à/î, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 0,15 ãà, ïîðó÷ ë³ñ, ñòàâîê. Ö³íà: 184000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-940-24-00, 097-451-77-25 Áóäèíîê â ñ. Âîðîòí³â, Ëóöüêîãî ð-íó, 12 êì â³ä Ëóöüêà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 0,30 ãà, âîäà â áóäèíêó, ñåëî ãàçèô³êîâàíå. Êîíòàêòè: 095-117-34-75, 25-42-69 Áóäèíîê â ñ. Ãîëèø³â, 200 êâ. ì.

Áóäèíîê â ñ. Ç쳿íåöü, 354.2/119.8/-, áîéëåðíà, ìàéñòåðíÿ ç îêðåìèì ïîñòà÷àííÿì âîäè, åë. åíåð㳿 ïëîùåþ 50,9 êâ. ì, öåãëÿíèé, óòåïëåíèé ï³íîïëàñòîì, ïë. â³êíà, 9.51 ñîòîê. Ö³íà: 1440000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47, 067-240-08-83

2-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 235/85/12, ãàðàæ, ï³äâàë, 2008 ðîêó, ÷åðâîíà öåãëà, ì/÷åðåïèöÿ, 2 ñ/â, ðåì., áðóê³âêà, îãîðîæà, 11 ñîò. Ö³íà: 1080000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14

Áóäèíîê â ñ. Çîëî÷³âêà, гâíåíñüêà îáë., 70 êâ. ì, ãàç, ïàðîâå îïàëåííÿ, âåðàíäà, ïîãð³á, 72 ñîòêè. Êîíòàêòè: 099-702-66-19, Îëåíà, 099-185-68-87, Âàñèëü

2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Æàáêà, 161/107,2/16, ä³ëÿíêà 0,149 ãà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, îïàëåííÿ, ãàçîâèé êîòåë, áëîêè, 6 ê³ìíàò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

2-ïîâ. áóäèíîê â 1/2 áóäèíêó â ñ. Ïîëîíêà, 3 ê³ìíàòè, 17 ñîòîê, ïîðó÷ çóïèíêà ìàðø- ñ. Ëèïèíè, 168.8/88.5, ï³ñëÿ ðóòíîãî òàêñ³. Ö³íà: 185000 ãðí. Êîí- áóä³âåëüíèê³â, «êîðî¿ä», óñ³ òàêòè: 050-132-53-94 êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ íà 3 àâòî, 1/2 áóäèíêó â ñ. Ïðè- îãîðîäæåíî, 150-200 ì äî ëóöüêå, 254.2/ 87.4/-, ÷àñò- òðàñè. Ö³íà: 800000 ãðí. êîâî ç ðåìîíòîì, ä³ëÿíêà – Êîíòàêòè: 067-536-62-47 2-ïîâ. áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà, 0.0542 ãà, îãîðîäæåíî. 200 êâ. ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, à/î, 4 Ïðîäàæ ç òîðã³â. Ñòàðòîâà ê³ìíàòè, 2 ñ/â, òåðèòîð³ÿ îãîðîäæåö³íà 984000 ãðí. Êîíòàêòè: íà, áðóê³âêà. Ö³íà: 1200000 ãðí, òîðã. Êîíòàê òè: 050-850-86-31, 067-536-62-47 067-276-92-22

Áóäèíîê â ñ. Áîðàòèí, 8õ8 ì, á³ëà öåãëà, 0,22 ãà, õë³â, ãàç, ñâ³òëî, êàíàë³çàö³ÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 050-906-29-06, 095-825-15-18

574000 ãðí. Êîíòàêòè: Áóäèíîê â ì. Íîâî- Ö³íà: 050-391-51-02, 050-156-33-60 âîëèíñüêó, 53.4/21.2/-, øëàÁóäèíîê â ñ. Ãîðîäèùå, êîâèé, íàêðèòèé øèôåðîì, ñòàí íåçàäîâ³ëüíèé, ä³ëÿí- çàã. ïë. 50.7 êâ. ì, æèòëîâîþ – êà 4 ñîòêè, ñòàðà îãîðîæà, 41.1 êâ. ì. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 ãàçîâà ãðóáêà. Ö³íà: Áóäèíîê â ñ. Çàáîðîëü, ê³ìíàòà, 208000 ãðí. Êîíòàêòè: êóõíÿ, õë³â, 12,5 ñîòîê, íåäîðîãî. 067-536-62-47 Êîíòàêòè: 066-195-34-76

1/2 áóäèíêó-«áëèçíþêà» â ñ. Ç쳿íåöü, 2 ïîâåðõè, 255 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, 0,06 ãà. Êîíòàêòè: 093-348-33-66

2-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Êëåïà÷³â, çàã. ïë. 40.8 êâ. ì, æèòë.ïë. – 25.8 êâ. ì, ä³ëÿíêà 0.14 ãà, ï³÷íå îïàë., çðó÷íîñò³ íà âóëèö³. Ö³íà: 120000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

17

Áóäèíîê â ñ. Áàê³âö³, 110 êâ. ì, êàïðåìîíò, 0,50 ãà, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ñàðàé, ïðèì³ùåííÿ äëÿ ëàçí³, 0,25 ãà, çàë³çîáåòîííèé ïàðêàí, áðó-ê³âêà. Êîíòàêòè: 066-435-50-82

Áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, 150 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, 4 ê³ìíàòè, 10 ñîò. Ö³íà: 680000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

2-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê â ð-í³ ëüâ³âñüêîãî ìàñèâó, 220 êâ. ì, 1-é ïîâ. — ïðèäàòíèé äëÿ æèòòÿ, 2-é ïîâ. — ñòÿæêà ³ øòóêàòóðêà, 12 ñîòîê. Êîíòàêòè: 095-522-49-72, 26-25-94 2-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ëèùå, íîâèé, 200 êâ. ì, â ïåðåäì³ñò³ Ëóöüêà àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó, ãàðàæ, ìàøèíó. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: 063-887-08-15, (0332) 26-45-93

2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê íà âóë. Êà÷àëîâà, åë³òíèé ð-í ñ. Ç쳿íåöü, êîðîáêà + äàõ, 13,0õ14,1 ì, ä³ëÿíêà 0,12 ãà. Ïîðó÷ ãàç, âîäà. Êîíòàêòè: 095-332-74-77, 063-410-49-47 2-ïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. ϳäãàéö³, 237 êâ. ì, 12 ñîò., íîâèé ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè. Êîíòàêòè: 095-779-51-29

2-ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, íàêðèòèé ìåòàëîì, êîì ó í ³ ê à ö ³ é â á óä è í ê ó. Ö ³ í à : 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-882-54-42

2-ïîâåðõîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê íà ì-â³ «ßáëóíüêà», ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, âñåðåäèí³ îøòóêàòóðåíèé, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 700000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-463-48-30

2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â Ëóöüêó, ëüâ³âñüêèé ìàñèâ, 175 êâ. ì, âåðàíäà, ïîãð³á, ãàðàæ, êëàäîâêà, êîìóí³êàö³¿, 6 ñîòîê. Êîíòàêòè: 095-455-71-10

3-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, 500 êâ. ì, ïîâåðõè ³çîëüîâàí³, 0,12 ãà, ñàä, îãîðîæà, ëîä泿, áàëêîí, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Êîíòàêòè: 050-173-29-64, 050-152-36-73

Áóäèíîê â ì. Ðîæèùå, 101,5 êâ. ì, âñ³ çðó÷íîñò³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-791-01-80 Áóäèíîê â ð-í³ Áàëêè, 85 êâ. ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ðåìîíò, 3 ñîò. Ö³íà: 440000 ãðí Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Äóáí³âñüêî¿, öåãëà, õîðîøèé ñòàí, 10 ñîò. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-754-66-94, 067-192-08-59 Áóäèíîê â ð-í³ âóë. ×åðâîíîãî Õðåñòà, 45 êâ. ì, 2 ê³ìíàòè, àâò. îï.. âîäà, 4,5 ñîò. Ö³íà: 295000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 099-915-35-61 Áóäèíîê â ð-í³ ç-äó «²ñêðà», 210 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, 5 ê³ìíàò, 10 ñîòîê. Ö³íà: 776000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

Áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, 417/ 144,5/-, 3-ïîâ., ºâðîðåìîíò, çåì. ä³ë.10 ñîò. (ìîæëèâå ïðèäáàííÿ ùå 10 ñîò. äîäàòêîâî), äóæå ãàðíèé ñòàí. Ö³íà: 1840000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, âóë. Ë. Óêðà¿íêè, 120 êâ. ì, 5 ê³ìíàò, ºâðîðåìîíò, 0,8 ãà çåìë³, áëàãîóñòð³é, ñàóíà, ãàðàæ. Ö³íà: 960000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-940-24-00, 097-451-77-25 Áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, íîâîáóäîâà, 140 êâ. ì, ãàðàæ, ºâðîðåìîíò, 11 ñîòîê. Ö³íà: 680000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 099-915-35-61

Áóäèíîê â ñ. Ëèïëÿíè, 2 êì â³ä Ëóöüêà, 1988 ð.ï., 70 êâ. ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, ïàðîâå îïàëåííÿ, 0,28 ãà. Ö³íà: 260000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-858-07-67


18

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

Áóäèíîê â ñ. Íàâ³ç, Ðîæèùåíñüêîãî ð-íó, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ñàäîê, 21 ñîò., òà ïàé 2,30 ãà. Êîíòàêòè: 095-827-20-94, Íàòàëÿ.

Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 220 êâ. ì, íà 2 âõîäè, 0,24 ãà, òåïëèöÿ, ðåìîíò, à/î, ãàðàæ, áëàãîóñòð³é, áðóê³âêà. Ö³íà: 960000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-940-24-00, 097-451-77-25

Áóäèíîê â ñ. Ìàëèé Îêîðñüê, ç ìàíñàðäîþ, íà áåðåç³ îçåðà, 160 êâ. ì, òåëåôîí, ñâ³òëî, ãàç, âîäà, îïàëåííÿ, 1,17 ãà, îãîðîæà, ñàä, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³. Ö³íà: 420000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-632-58-24

Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, íîâèé, 1,5-ïîâ., ö, ç ãàðàæåì, 150 êâ. ì, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, ñõîäè, ÷èñòîâà øïàêë³âêà ñò³í. Êîíòàêòè: 099-165-98-69

Áóäèíîê íà âóë. ʳâåðö³âñüê³é, 266 êâ.ì, 9,5 ñîò., ðåìîíò. Êîíòàêòè: 095-354-19-69

Áóäèíîê â ñ. Ñüîìàêè, 80 êâ. ì, 3 ê³ìí., ðåìîíò, 25 ñîò. Ö³íà: 144000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

Áóäèíîê íà âóë. ʳâåðö³âñüê³é, 8 ñîò., íàä äîðîãîþ. Ö³íà: 342000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-440-91-90

Áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, 100 êâ.ì, 3 ê³ìí., ë³òíÿ êóõíÿ – 70 êâ.ì (1 ê³ìí.), 10 ñîò., ãàðàæ íà 2 àâòî. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-723-91-10

Áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, 241 êâ. ì, 0,15 ãà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³ òà êîìóí³êàö³¿, áëàãîóñòð³é, áðóê³âêà, íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

Áóäèíîê íà âóë. Êîïåðíèêà, 100 êâ. ì, 0,8 ãà, öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, âîäà. Ö³íà: 760000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-940-24-00, 097-451-77-25

Áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, 130 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 5 ê³ìíàò. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

Áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, öåãëÿíèé, 200 êâ. ì, 12 ñîò., ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

Áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, 2-ïîâåðõîâèé, 162 êâ. ì, ç ïîëüñüêèõ áëîê³â, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ñâ³òëî, 13 ñîòîê, îãîðîäæåíî, íà êâàðòèðó â ì. Ëóöüêó. Ðîçãëÿíó óñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 050-156-33-60

Áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå. Êîíòàêòè: 050-155-99-77

Áóäèíîê íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 1-ïîâ., ö, 46 êâ. ì, 0,04 ãà, 3 ê³ìíàòè, áåç ðåìîíòó, âîäà íà âóëèö³, ãàç ï³äâåäåíèé. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

Áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, âóë. Ðàíêîâà, 200 êâ. ì, íîâîáóäîâà, íîâà ñòîëÿðêà, ãàç, âîäà â áóäèíêó, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-940-24-00, 097-451-77-25 Áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, êîðîáêà, 100 êâ. ì, ãàç, 11 ñîò. Ö³íà: 280000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 099-915-35-61

Áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, íîâîáóäîâà, 170 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, ïàðêåò, âåíåö³àíñüêà øòóêàòóðêà, íàòÿæí³ ñòåë³, îãîðîäæåíèé, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: 680000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-916-00-60, 098-950-97-94

Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 250 êâ. ì, ºâðîðåìîíò, 5 ê³ìíàò, 25 ñîòîê. Ö³íà: 1120000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

Áóäèíîê â ñ. Öåïåð³â, 10 êì â³ä Ëóöüêà, 70 êâ. ì, õë³â, ãàðàæ, êëàäîâà, «ë³òíÿ» êóõíÿ, ëüîõ, 0,45 ãà, àáî îáì³íÿþ íà æèòëî â Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 097-583-61-04 Áóäèíîê â ñ. ×àðóê³â, 70 êâ. ì, âñ³ çðó÷íîñò³, ñ/â – ïëèòêà, ïîãð³á, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 45 ñîòîê, âïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 Áóäèíîê â ñ.Òàðàñîâå, 2-ïîâ., 11 ñîòîê, îãîðîæà, áðóê³âêà, 260 êâ. ì., íîâîáóä., àâò. îïàëåííÿ, 2 ñ/â, ñó÷àñíà ïëèòêà, íîâà ñàíòåõí³êà, 4 ê³ìíàòè, âìîíò. êóõíÿ. Êîíòàêòè: 050-438-95-05; 096-425-99-92

Áóäèíîê â ñìò. Ìëèí³â, íîâèé, â³ä âëàñíèêà. Ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó ó Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 067-273-48-31, 050-375-77-68

Áóäèíîê â ñ. Íàä÷èö³, Ìëèí³âñüêèé ð-í, 18 êì â³ä Ëóöüêà, 0,7 ãà – ïðèâàòèçîâàíî, ñàä, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Êîíòàêòè: (03656) 2-10-12, ì. Äóáíî, 095-322-50-48

Áóäèíîê â ñìò. Òîð÷èí, âóë. Âàòóò³íà, 8, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, õë³â, ëüîõ, ë³òíÿ êóõíÿ, êîëîäÿçü, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 70-22-65, 066-221-63-83

Áóäèíîê â ñ. Îçä³â, Ëóöüêîãî ð-íó, ç áëîê³â, 70 êâ. ì, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, ñâ³òëî, 0,24 ãà. Ö³íà: 120000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-940-24-00, 097-451-77-25

Áóäèíîê â ñìò. Öóìàíü, 1-ïîâ., øëàê+öåãëà, 160 êâ. ì, 12 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: 067-361-25-22, 097-613-82-42

Áóäèíîê â ñ. Îç³ðö³, 5 êì â³ä ì. Ãîðîõ³â. Ö³íà: 28000 ãðí. Êîíòàêòè: 063-343-45-03 Áóäèíîê â ñ. Îç³ðö³, 5 êì â³ä ì. Ãîðîõ³â. Ö³íà: 28000 ãðí. Êîíòàêòè: 063-343-45-03 Áóäèíîê â ñ. Ïðèëóöüêå, 25 ñîòîê, 80 êâ. ì, 3 ê³ìí., ãàðàæ, âñ³ çðó÷íîñò³, 25 ñîò., õîðîøèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 050-337-84-88 Áóäèíîê â ñ. Ðàäîìèøëü, º íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Êîíòàêòè: 099-337-39-32, 098-707-38-63 Áóäèíîê â ñ. Ðîìàí³â, 14 êì â³ä Ëóöüêà, ä+ö, ï³÷íå îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà, ãàç íà ä³ëÿíö³, 50 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíî. Ö³íà: 144000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-939-31-53, 066-886-36-81 Áóäèíîê â ñ. Ñèðíèêè, 100 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, âàííà, ãàç, ïàðîâå îïàëåííÿ, 27 ñîò. Ö³íà: 280000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 099-915-35-61 Áóäèíîê â ñ. Ñèðíèêè, 90 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, âàíà, ò óàëåò, 27 ñîò. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 1,5-ïîâ., ö/»êîðî¿ä», 150/-/-, 0,10 ãà, íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ãàðàæ. Ö³íà: 688500 ãðí. Êîíòàêòè: 067-361-88-89, 78-00-88 Áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 140 êâ. ì, 10 ñîò., ðåìîíò. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

Áóäèíîê â öåíòð³ ñ. Çàòóðö³, òðàñà Ëóöüê-Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, 110 êâ. ì, ãàç, êîëîäÿçü, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 0,35 ãà, ïðèâàòèçîâàíî. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-538-96-96

Áóäèíîê â³äïî÷èíêó â Ñòàðîâèæ³âñüêîìó ðàéîí³, î. ϳñî÷íå, 75,1/-/48,6, ñò³íè äåðåâ’ÿí³, ñòàí çàäîâ³ëüíèé, ïðèëåãëà òåðèòîð³ÿ ó íåçàäîâ³ëüíîìó ñòàí³. Ïðèìóñîâèé ïðîäàæ. Ñòàðòîâà ö³íà – 84000ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ï³ä ðîçá³ð íà âèâ³ç, 6õ11 ì. Êîíòàêòè: 095-312-46-75 Áóäèíîê ç îöèë³íäðîâàíîãî áðóñó â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 120 êâ. ì, 5 ñîò. Ö³íà: 250000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 Áóäèíîê íà âóë. 8 Áåðåçíÿ, 100 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 3 ê³ìíàòè. Ö³íà: 600000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Áóäèíîê íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 1-ïîâ., ä, 90/-/-, 0,06 ãà, 3 ê³ìíàòè, æèòëîâèé ñòàí, öåíòðàëüí³ êîìóí³êàö³¿ òà çðó÷íîñò³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 283500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 067-361-88-89 Áóäèíîê íà âóë. Äóáí³âñüê³é, 100 êâ. ì – 1 ïîâ., 7 ñîò., íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Ö³íà: 640000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 099-915-35-61

Áóäèíîê íà âóë. Äóáí³âñüê³é, 5 ê³ìí., 162 êâ. ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 15 ñîò. Ö³íà: 584000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

Áóäèíîê íà âóë. Êà÷àëîâà, çàã.ïë. 323.8 êâ. ì, 2-ïîâ. Ïðîäàæ ç òîðã³â. Ö³íà: 960000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

Áóäèíîê íà âóë. Ìèðó (ð-í âóë. Êîâåëüñüêî¿), 1-ïîâ., öåãëÿíèé, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 10 ñîòîê, 120 êâ. ì, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, îãîðîæà. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 Áóäèíîê íà âóë. гâíåíñüê³é, 175 êâ. ì. Ö³íà: 943000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-156-33-60

Áóäèíîê íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 7,8õ9,6 ì, ç îöèë³íäðîâàíîãî áðóñó, ìàíñàðäíîãî òèïó, â³êíà, ìîíîë³òíèé ôóíäàìåíò, íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ, 0,05 ãà. Ö³íà: äåøåâî. Êîíòàêòè: 050-244-00-24, 097-367-83-59 Áóäèíîê íà Ëèïèíñüêîìó ì-â³, 200 êâ. ì, ö, 16 ñîò., ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Êîíòàêòè: 050-132-53-94

Áóäèíîê ïîáëèçó ê³íîòåàòðó «Ïðîì³íü», 4 ê³ìíàòè + «òèì÷àñ³âêà», 0,05 ãà, ïðèâàò., 2 âõîäè, àáî 2 ê³ìíàòè (220000 ãðí). Ìîæëèâèé îáì³í. Ö³íà: 460000 ãðí. Êîíòàêòè: (0332) 24-37-49, 066-628-33-86 Áóäèíîê öåãëÿíèé, 1,5-ïîâ., ì. ʳâåðö³, 180 êâ. ì, óñ³ êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10 ãà, ó ãàðíîìó ì³ñö³, ïîáëèçó ë³ñó. Êîíòàêòè: 066-846-10-28, 095-034-33-45 Áóäèíîê, 10 êì â³ä Ëóöüêà, âñ³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 0,52 ãà, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 76-02-86, 099-741-89-59 Áóäèíîê, 20 êì â³ä Ëóöüêà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, 15 ñîò. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-838-09-31 Áóäèíîê, 20 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 80 êâ. ì, 25 ñîòîê, õë³â, ï³äâàë, ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: 099-716-62-54 Áóäèíîê, 25 êì â³ä ëóöüêà, 48 ñîòîê, ãàçèô³êîâàíèé, õë³â, 9õ4,5 ì, ëüîõ, ôóíäàìåíò ç öîêîëåì, 9õ11 ì. Ö³íà: 150000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-196-80-91, 067-361-85-55 Áóäèíîê, 30 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 92 êâ. ì, ö., âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñàäîê, îãîðîæà, íåïîäàë³ê ð³÷êà. Êîíòàêòè: 096-361-05-12, 095-064-75-54, ²ðèíà Áóäèíîê, 5 ê³ìíàò, ç íàäâ³ðíèìè ñïîðóäàìè, ãàç, âîäà, åëåêòðîåíåðã³ÿ â áóäèíêó, ïàðîâå îïàëåííÿ, 0,60 ãà, õîðîøèé äî¿çä, ïîðó÷ øêîëà, ñàäî÷îê. Ö³íà: 160000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-315-22-72

Áóäèíîê, Ìëèí³âñüêèé ð-í, 80 êâ. ì, 0,50 ãà, íà áåðåç³ ð³÷êè, ñâåðäëîâèíà, ãàðàæ, ëàçíÿ, êîëèáà. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 095-137-63-85

Áóäèíîê-«áëèçíþê» íà âóë. Äóáí³âñüê³é, 120 êâ.ì, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ÷èñò. ñòÿæêà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâò. îïàëåííÿ, 0,06 ãà. Êîíòàêòè: 095-354-19-69 Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñ. Êâàñîâ³, Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, ç óñ³ìà íàäâ³ðíèìè ñïîðóäàìè, 5 ãà ïðèâàòèçîâàíî¿ çåìë³. Êîíòàêòè: 068-010-25-48 Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñ. Ëþáÿçü, á³ëÿ ä³ëÿíêè áåðåã ð. Ïðèï’ÿòü. Ö³íà: 120000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-262-90-26 Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñìò. Ìàíåâè÷³, ðîçì³ð 8õ10, íåäîðîãî. Ö³íà: 65000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-932-39-39, 063-413-67-02

Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â öåíòð³ ñ. Ïåðåñïà, îáêëàäåíèé öåãëîþ, îïàëåííÿ íà ãàç ³ òâåðäå ïàëèâî, «ë³òíÿ» êóõíÿ, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 30 ñîòîê. Êîíòàêòè: 066-730-93-39, 093-580-04-16 Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â öåíòð³ ñåëà, 20 êì â³ä Ëóöüêà, áîðåìåëüñüêèé íàïðÿìîê, 90 êâ. ì, âèñîê³ ñòåë³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 25 ñîòîê, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Íåäîðîãî, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 097-524-42-19, 050-959-83-88

Îêðåìèé æèòëîâèé áóäèíîê â ð-í³ Áàëêè, íà 2 âõîäè, 6 ñîòîê, âñ³ öåíòð. êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, àñô. äî¿çä, ôóíäàìåíò ³ ïðîåêò íà äîáóäîâó, ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè. Êîíòàêòè: 050-959-83-88, 097-524-42-19

×àñòèíó áóäèíêó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 1-ïîâ., ö, 4 ê³ìíàòè, 80/ -/-, 0,04 ãà, ðåìîíò, âñ³ öåíòðàëüí³ êîìóí³êàö³¿, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ãàðàæ 20 êâ. ì. Ö³íà: 558900 ãðí. Êîíòàêòè: 068-191-56-98, 093-710-74-43

Ïîäàðóþ çðóéíîâàíèé áóäèíîê á³ëÿ ñ. Ìîùàíèöÿ, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó. Êîíòàêòè: 050-665-08-08

×àñòèíó áóäèíêó íà âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 2 ê³ìíàòè, ðîçä³ëüí³, 46 êâ. ì, äóøîâà êàá³íà. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-915-35-61

Ïðèâàòèçîâàíèé äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñ. Íåõâîðîùà, Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, 77,6 êâ. ì, õë³â, êîëîäÿçü, ïîãð³á, 0,75 ãà. Ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 067-795-32-00

Ïðèâàòèçîâàíèé æèòëîâèé áóäèíîê â ñ. Áîãîëþáè, 2 õë³âè, ïîãð³á, ñàä, 0,40 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Âëàñíèê. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-454-74-75

Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî â ð-í³ Ê³÷êàð³âêè, 9 ñîò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî íà äà÷íîìó ìàñèâ³ «Ä³áðîâà», 250 êâ. ì, ãàç, âîäà, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³, 0,06 ãà, àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 063-624-15-13, 050-378-90-07 Íîâèé áóäèíîê â ñ. Ñòðóì³âêà, 24 ñîò., îãîðîæà, 2 ïîâåðõè, 250 êâ. ì, 15 ñîò., öåãëÿíèé, óòåïëåíèé, ö³êàâèé ïðîåêò, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ãàðàæ. Êîíòàêòè: 050-438-95-05 Íîâîçáóäîâàíèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 1,5-ïîâ., ö, 170/-/ -, 0,04 ãà, 5 ê³ìíàò, ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, áðóê³âêà, îãîðîæà, çðó÷íèé äî¿çä, áóäèíêó 3 ð. Ö³íà: 785700 ãðí. Êîíòàêòè: 067-361-88-89 Íîâîçáóäîâàíèé áóäèíîê â ñ. ϳäãàéö³, 0,12 ãà, 1,5-ïîâ., 100 êâ. ì, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ðåìîíò. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-451-77-25, 050-940-24-00 Íîâîçáóäîâàíèé áóäèíîê íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ, 0,10 ãà, ãàç, âîäà. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-940-24-00, 097-451-77-25 Íîâîçáóäîâàíèé öåãëÿíèé áóäèíîê íà âóë. Ìàçåïè, 135 êâ. ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 2 ãàðàæ³-áîêñè, 9 ñîò., îãîðîæà. Ö³íà: 800000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 099-758-68-93

Íîâèé çàì³ñüêèé áóäèíîê, 2 êì â³ä Ëóöüêà, æèòëîâèé, ç ãîñòüîâèì áóäèíî÷êîì. Òåðì³íîâî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 097-122-77-22

êóïëþ

Ïðèâàòíèé áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 096-272-23-22

1-ïîâ. áóäèíîê â ð-í³ Ê³÷êàð³âêè, âóë. Ëüâ³âñüêî¿, âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿, ñ. Ç쳿íåöü, ñ. Ìèëóø³, ñ. Ìàÿêè, 4 ê³ìíàòè, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: äî 560000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-516-55-57

Ñòàðèé áóäèíîê, 30 êì â³ä ì. Ëóöüêà. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-766-72-30

Áóäèíîê àáî 1/2 áóäèíêó â ì. Ëóöüêó, àáî ïåðåäì³ñò³. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

Ñòàðèé áóäèíîê, ãîñïïðèì³ùåíÿ, êîëîäÿçü, ãàç, 80 ñîòîê. Ö³íà: 350000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-075-87-40

Áóäèíîê â Ëóöüêó, äëÿ ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: (0335) 26-46-16, 10.00-22.00, 095-569-63-19

Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Áàê³âö³, 14 êì â³ä Ëóöüêà, 3 ê³ìíàòè, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ãàç, âîäà, ñàäîê, ïîðó÷ ñòàâîê. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-048-31-21

Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê îáêëàäåíèé öåãëîþ â ñ. Ñîê³ëü, Ðîæèùåíñüêîãî Öåãëÿíèé áóäèíîê â ð-íó, º «ë³òíÿ» êóõíÿ, õë³â, 35 ñîòîê ãîðîäó. Êîíòàêòè: ñ. Áåðåæàíêà, Ãîðîõ³âñüêî0 9 3 - 5 1 2 - 3 3 - 5 0 , ãî ð-íó, 3 ê³ìíàòè, ðåìîíò, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, êàíàë³çà066-730-93-39 ö³ÿ, ñàä, ãîðîä, àñôàëüÄåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, 1,5-ïîâ., 144 êâ. ì, ë³òíÿ êóõíÿ, âåëèêèé ñà- òîâàíèé äî¿çä, çåìåëüíà ðàé (ç öåãëè), ë³ñ çà 500 ì, íà 2 âõî- ä³ëÿíêà 0,50 ãà. Êîíòàêòè: äè. Êîíòàêòè: (0336) 54-02-27, 050-661-13-63 093-401-19-51 Íåâåëèêèé äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ì. ʳâåðö³, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, 7 ñîòîê, àáî îáì³í íà ìóðîâàíèé áóäèíîê â ì. Ãîðîõîâ³, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Êîíòàêòè: 097-924-30-33, 095-223-82-50

×àñòèíó áóäèíêó íà âóë. Äóáí³âñüê³é, íîâîáóäîâà, 120 êâ. ì, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ÷èñò. ñòÿæêà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, íàòÿæí³ ñòåë³, à/ î, 0,06 ñîò. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-644-75-58

Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Áîðòÿõ³âêà, Ðîæèùåíñüêîãî ð-íó, 4 êì â³ä ñ. Ïåðåñïà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 50 ñîò., âñå ïðèâàòèçîâàíå, ñåëî ãàçèô³êîâàíå. Êîíòàêòè: 24-82-16 (ì. Ëóöüê), 093-761-93-20, Ñâ³òëàíà. Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Îçåðî, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, 100 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â â áóäèíêó, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ñàä, 50 ñîò. Ö³íà: 369000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-758-68-93 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñìò. Öóìàíü, 112 êâ. ì, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ñó÷àñí³ â³êíà, ðåìîíò, âñ³ êîì óí³ê àö³¿, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Êîíòàêòè: 096-948-64-72 Öåãëÿíèé áóäèíîê, 5 êì â³ä Ëóöüêà, «ë³òíÿ» êóõíÿ, íåäîáóäîâàíà ëàçíÿ, 6 ñîò., ìîæëèâà âèïëàòà ÷àñòèíàìè. Ö³íà: 188000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-267-65-51 Öåãëÿíèé áóäèíîê, íîâîáóäîâà, á³ëÿ ì. Ëóöüêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ, 5 ê³ìíàò, ñó÷àñíèé ïðîåêò. Êîíòàêòè: 098-669-78-90 ×àñòèíó 2-ïîâ. áóäèíêó, ö, 117 êâ. ì, à/î, ì/ï â³êíà, äóæå ãàðíå ì³ñöå. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Ö³íà: 272000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-610-78-10 ×àñòèíó áóäèíêó â Ëóöüêó, 24 êâ. ì, çðó÷íîñò³, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 095-759-15-54, 068-335-97-32 ×àñòèíó áóäèíêó â Ë óöüêó, 3 ê³ìíàòè, 3 ñîò., ãàðíå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: 170000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-205-02-80 ×àñòèíó áóäèíêó â ñ. Ëèïèíè, 1,5-ïîâ., 160 êâ. ì, ÷èñò. ñòÿæêà, àâò. îïàë., 6 ñîò., ãàðàæ. Êîíòàêòè: 095-354-19-69 ×àñòèíó áóäèíêó íà âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 1/1, 28 êâ. ì, 1 ê³ìíàòà, êóõíÿ, êîðèäîð. Ö³íà: 160000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14

Áóäèíîê, àáî ÷àñòèíó áóäèíêó â ì. Ëóöüê, àáî ïåðåäì³ñò³, ç³ çðó÷íîñòÿìè. Êîíòàêòè: 093-710-74-43, 067-361-88-89

Áóäèíîê, â³ä 100 êâ. ì, íîâîáóäîâà, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ç õîðîøèì äî¿çäîì ³ êîìóí³êàö³ÿìè. Êîíòàêòè: 050-438-52-25, 067-709-12-38. Íåâåëèêèé áóäèíîê â ìåæàõ 20 êì â³ä ì. Ëóöüêà, ïðèäàòíîìó äëÿ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ. Êîíòàêòè: 099-223-84-19, 098-262-43-26

âèíàéìó Áóäèíîê àáî 1/2 áóäèíêó â ì. Ëóöüê ó. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

Áóäèíîê ñó÷àñíîãî ïëàíóâàííÿ, 3-4 ê³ìíàòè, ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Áàæàíî â ïåðåäì³ñò³, àáî äî 30 êì â³ä Ëóöüêà. Äëÿ ñ³ì’¿. ×åñí³ñòü òà ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. Òåðì³íîì ç 25.05. äî 25.08. Êîíòàêòè: 050-194-45-08 Áóäèíîê, äëÿ ñ³ì’¿, ç ïåðåäîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 066-500-36-84 Áóäèíîê, ÷àñòèíó áóäèíêó, ç ðåìîíòîì òà çðó÷íîñòÿìè. Ìîæëèâî ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíèé, ç ì³ñöåì äëÿ àâòî. Êîíòàêòè: 063-391-86-37 ѳì`ÿ âèíàéìå áóäèíîê àáî êâàðòèðó â ì. Íîâîâîëèíñüê, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 097-809-31-35

îáì³í 2-ïîâ. áóäèíîê, 7 ê³ìíàò, íà 2 âõîäè, 176 êâ. ì, 30 ñîòîê, íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 067-256-10-16 Áóäèíîê â ð-í³ öóêðîâîãî ç-äó, øëàêîáåòîí, ãàðàæ, «òèì÷àñ³âêà», 4 ê³ìí., êóõíÿ, 6 ñîò. ïðèâàò., íà 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 75-79-72, 050-665-09-25 Áóäèíîê â ñ. Âîðîòí³â, Ëóöüêîãî ð-íó, 12 êì â³ä Ëóöüêà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 0,30 ãà, âîäà â áóäèíêó, ñåëî ãàçèô³êîâàíå, íà êâàðòèðó â Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 095-117-34-75, 25-42-69

çäàì 1,5-ïîâ. áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, åë³òíèé, äèçàéíåðñüêèé ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³ ³ ï/ò, êàì³í, ãàðàæ, ëàíäøàôòíèé äèçàéí. Ö³íà: 8000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-709-12-38, 050-437-73-73


¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Ëèïèíè, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, îãîðîæà, áðóê³âêà, áëàãîóñòð³é. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 1/2 áóäèíêó â ð-í³ øêîëè ¹18, âóë. Ñ. Êîâàëåâñüêî¿, äëÿ 2-3 ä³â÷àò. Äâ³ ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð. Êîíòàêòè: 050-977-99-29 1/2 ÷àñòèíó áóäèíêó, ð-í öóêðîâîãî çàâîäó, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 050-994-99-17, 067-943-20-51, Îëåêñàíäð Áóäèíîê â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ì-íó, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, 3 ê³ìíàòè, íîâ³ ìåáë³ ³ ï/ò. ̳ñöå äëÿ àâòî. Ö³íà: 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-21-12, 067-709-12-18 Áóäèíîê â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, 3 ê³ìíàòè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 2000 ãðí. + ê/ï. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, çðó÷íîñò³, ì³ñöå äëÿ àâòî. Ö³íà: 1600 ãðí. + ê/ï. Êîíòàêòè: 099-315-22-72 Äâ³ ÷àñòèíè íîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó â ìàëüîâíè÷îìó ì³ñö³, 1 ê³ìíàòà – 2500 ãðí. + ê/ï, 3 ê³ìíàòè – 4000 ãðí. Âñ³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà òà âñå ³íøå. Ïîäâ³ð’ÿ äëÿ àâòî. Êîíòàêòè: 099-731-78-00 ×àñòèíó áóäèíêó â ð-í³ öóêðîâîãî çàâîäó, 3 ê³ìíàòè, ÷àñòêîâî ìåáë³, çðó÷íîñò³. Ö³íà: 1800 ãðí. + ê/ï. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

Äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Ñòðóì³âêà», ãàç, âîäà, ñâ³òëî ïîðó÷. Êîíòàêòè: 050-838-09-61 Äà÷íó ä³ëÿíêó, 8 ñîòîê, ç öåãëÿíèì ñàäîâèì áóäèíî÷êîì íà ìàñèâ³ «Äðóæáà», âóë. Âîëîäèìèðñüêà, âîäà, åëåêòðèêà, â³ä âëàñíèêà. Ö³íà: 122000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-673-32-52 Äà÷íó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Æàáêà, 0,072 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ìåæ³, ñîðòîâ³ ÿáëóí³, ìàëèíà, ñìîðîäèíà, ïîëóíèöÿ, çðó÷íèé ï³ä’¿çä. Ö³íà: 56000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 Äà÷ó â êîîï. «Ìàÿê», âóë. Äóáí³âñüêà, 12 ñîòîê, áóäèíîê, ñâåðäëîâèíà, ñâ³òëî. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-334-33-21 Äà÷ó â ñ. Ãàðàçäæà, 6 ñîòîê. Êîíòàêòè: 095-562-54-13, 050-077-39-30 Äà÷ó â ñ. Ëàâð³â, 6 ñîòîê, äåðåâà, êóù³. Êîíòàêòè: 23-17-32 Äà÷ó â ñ. Ïðîì³íü, 1 ïîâ. öåãëÿíèé áóäèíîê, 6 ñîòîê. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-337-84-88

Äà÷ó íà ì-â³ Ëàâð³â, 0,12 ãà, ñâ³òëî, âîäà, öåãëÿíèé áóä., õë³â, ïàðêàí, ñàäîê. Êîíòàêòè: 050-711-47-75

Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Âåñíÿíêà», 0,05 ãà, öåãëÿíèé áóäèíîê, 5õ5, îãîðîæà, ñàðàé, ñàä, ãîðîä, ñâ³òëî. Ö³íà: 400000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 095-563-83-39

Äà÷íó ä³ëÿíêó íà ì-â³ «Äðóæáà», âóë. Âîëîäèìèðñüêà, º «ë³òí³é» öåãë. áóäèíîê, ïîãð³á, ñâ³òëî, âîäà, 0,06 ãà. Êîíòàêòè: 24-31-84, 095-708-73-82

Äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Âåñíÿíêà», 0,10 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, º öåãëÿíèé 1,5-ïîâ. áóäèíîê (4,8õ5,6 ì), ñàðàé, ôðóêòîâ³ äåðåâà, êóù³, ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 050-543-58-44 Äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Ìàÿê», ð-í âóë. Äóáí³âñüêî¿, 0,07 ãà, ñó÷àñíèé áóäèíîê, ïîáëèçó äîðîãè, îãîðîæà, ñâ³òëî, âîäà, ìîæë. çàáóäîâà. Êîíòàêòè: 050-173-29-64, 050-152-36-73

Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ñòîðóì³âêà», 6 ñîòîê, íåçàâåðøåíèé áóäèíîê, äåðåâà, êóù³, ïîðó÷ ãàç. Êîíòàêòè: 050-435-53-06, 25-07-16 Äà÷ó ¹ 219 íà ìàñèâ³ «Íèâà», 5 ñîòîê, áóäèíîê 7õ8, äåðåâà òà êóù³. Êîíòàêòè: 095-244-19-81, 097-554-80-30

Äâ³ ñóì³æí³ ä³ëÿíêè â öåíòð³ ñ. Áîãîëþáè, ïî 0,11 ãà, ï³ä çàáóäîâó, íîâèé ìàñèâ, åë/åíåðã³ÿ ïðîïëà÷åíà, ãàç ïîðó÷, òâåðäèé äî¿çä. Ö³íà: 136000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

Äà÷íó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà, ãàðíå ì³ñöå, ï³ä ë³ñîì. Êîíòàêòè: 050-295-65-30

Äà÷íó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, âñ³ êîììóí³êàö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 066-342-54-41

Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ïðîì³íü», öåãëÿíèé áóäèíîê, 11õ5 ì, 2 ê³ìíàòè, ñâåðäëîâèíà, îãîðîæà, âîäà ï³äâåäåíà äî õàòè, ïðèäàòíà äëÿ ïðîæèâàííÿ, êóù³. Ö³íà: 101000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-088-93-66

Äà÷ó â ñ. Óñè÷³, 12 êì â³ä Ëóöüêà, 18 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíî, 50 ì äî ñòàâêà, ïîðó÷ äîðîãà. Êîíòàêòè: 097-941-39-37, Îêñàíà

Äà÷ó íà ì-â³ «Êàëèíà», 1,5-ïîâ. áóäèíîê, 4,5õ5,5 ì, âåðàíäà, ö, 12 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíî, âîäà, ñâ³òëî ïîðó÷. Êîíòàêòè: 24-72-23

Äà÷íó ä³ëÿíêó â ñ. Ñîêèðè÷³, ïðèâàòèçîâàíà, ñòàâîê, ñâ³òëî. Ö³íà: 15000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-949-06-21

(55/45/6)

Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Áîãîëþáè, ïî 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó, íîâèé ìàñèâ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 120000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

Äà÷íó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà, á³ëÿ ï³îíåðñüêîãî òàáîðó, 0,08 ãà. Ö³íà: 20000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-713-88-41

Äà÷íó ä³ëÿíêó â ñ. Ïðîì³íü, 7 ñîò., º ìåòàëåâèé áóäèíî÷îê êîíòåéíåðíîãî òèïó òà «÷åðåïàøêà» äëÿ çáåð³ãàííÿ ³íñòðóìåíòó. Ö³íà: 24000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14

Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ïðîì³íü», º äåðåâà, êóù³, íåâåëèêèé áóäèíîê. Êîíòàêòè: 050-199-15-33, 050-539-54-28

Äà÷ó â ñ. Ñòðóì³âêà, 6 ñîòîê, åëåêòðèêà, ð³âíà, 70 ì äî çóïèíêè ìàðøðóòíîãî òàêñ³. Êîíòàêòè: 050-337-84-88

Äà÷íèé áóäèíîê, ìàñèâ «Ñòðóì³âêà». Êîíòàêòè: 066-172-01-19

ïðîäàì

çàãàëüíà

Äà÷ó â ñ. Ñòðóì³âêà, 0,6 ñîòîê,ôðóêòîâ³ äåðåâà, êóù³. Êîíòàêòè: 099-430-59-77, 24-52-03

Äà÷ó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 6 ñîòîê. Êîíòàêòè: 067-950-40-59

Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Âåñíÿíêà», 10 ñîòîê, äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, ôðóêòîâ³ äåðåâà, âîäà, ïîðó÷ ë³ñ. Êîíòàêòè: 095-155-36-27

Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Âåñíÿíêà», â õîðîøîìó ì³ñö³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,05 ãà, º öåãëÿíèé áóäèíîê, âîäà, ñâ³òëî, êóù³, äåðåâà, âèíîãðàä. Êîíòàêòè: 23-36-83, 093-946-37-17 Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Äðóæáà» íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é. Êîíòàêòè: 095-609-86-65 Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ëàâð³â». Êîíòàêòè: 72-37-96

Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ìàÿê», âóë. Äóáí³âñüêà, çåì. ä³ë. 0,07 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, öåãëÿíèé áóäèíîê òà ñàðàé, ñâ³òëî, âîäà. Êîíòàêòè: 099-334-54-77 Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Îçåðöå», 6 ñîòîê, öåãëÿíèé áóäèíîê, õë³â, ïëîäîâ³ äåðåâà, êóù³, ñâ³òëî, âîäà. Êîíòàêòè: 067-197-01-21, 097-765-75-68

Ìåòðàæ êâàðòèðè:

Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ïðîì³íü», º áóäèíîê, ñàä, îãîðîæà. Êîíòàêòè: 050-674-44-71

Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ðîâàíö³, äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãðîìàäñüêèõ áóä³âåëü òà ñïîðóä, ïî 0,25 òà 0,10 ãà, ñóì³æí³. Êîíòàêòè: 067-332-00-18, 095-337-86-93

Äà÷ó â ñ. Ïðîì³íü, ì-â «Êàëèíà», 6 ñîò., ïðèâàò., 2-ïîâ. áóäèíîê. Êîíòàêòè: 099-316-79-66, 095-349-37-36

Äà÷ó íà ì-â³ «Æàáêà», 0,06 ãà, áóäèíîê 6õ5 ì, 2-ïîâåðõîâèé, êàì³í, ëüîõ, ãîñïîäàðñüê³ ñïîðóäè, àëüòàíêà, ãîéäàëêà, ïîðó÷ ë³ñ, 500 ì äî çóïèíêè. Ö³íà: 192000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-363-30-93, Àíäð³é, 099-409-65-57

1.3. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, äà÷³

Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ïðîì³íü», 0,6 ñîòîê. Ö³íà: 15000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-384-75-07

Äâ³ ñóì³æí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. ²âàí÷èö³, Ðîæèùåíñüêèé ð-í, ïî 25 ñîò., íàä òðàñîþ. Ö³íà: 55000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-094-21-37 Çåìåëüíèé ïàé, 3,0 ãà, Ãîðîõ³âñüêèé ð-í. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 099-791-01-80

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â Êðèìó, íà áåðåç³ ìîðÿ, ì. Ñóäàê, ñ. Ìèíäàëüíå, ñîíÿ÷íà äîëèíà, äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà, 0,0603 òà 0,0606 ãà, ñóì³æí³. Êîíòàêòè: 067-332-00-18, 095-337-86-93 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ãàðàçäæà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 0,20 òà 0,12 ãà, ïîðó÷ ë³ñ òà îçåðî, òâåðäèé äî¿çä, ñâ³òëî òà ãàç á³ëÿ ä³ëÿíîê, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-661-12-17 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ãàðàçäæà, ï³ä çàáóäîâó, 21 ñîò., ãàç, ñâ³òëî, (109200 ãðí.) òà 12 ñîò., á³ëÿ øêîëè (76000 ãðí.). Êîíòàêòè: 050-610-78-10 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Çàáîðîëü, 0,12 òà 0,24 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Çàáîðîëü, ï³ä çàáóäîâó, 0,12 òà 0,24 ãà, ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿, àñô. äî¿çä Ö³íà: 8000 ãðí/ ñîòêà. Êîíòàêòè: 066-734-68-74, 067-743-65-73 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Êëåïà÷³â, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Ö³íà: 9600 ãðí/ñîò. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Êóëü÷èí, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, 10, 14 ñîòîê. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äåøåâî. Êîíòàêòè: 093-840-94-26 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ëàâð³â, 0,18 òà 0,25 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïîðÿä º ãàç, âîäà, ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 050-806-71-93 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Õð³ííèêè, 13 òà 25 ñîòîê, àáî îáì³íÿþ. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 067-381-52-59

19

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

ïëîùà/æèòëîâà ïëîùà/ïëîùà êóõí³,

ö - öåãëÿíèé áóäèíîê

âóë. - âóëèöÿ

ï - ïàíåëüíèé áóäèíîê

ïë. - ïëîùà

ç/á ïåðåêðèòòÿ -

ïð. - ïðîñïåêò

çàë³çîáåòîííå ïåðåêðèòòÿ ó. î. - óìîâí³ îäèíèö³

êâ. ì - êâàäðàòí³ ìåòðè ñ/â - ñàíâóçîë

ïîâåðõ (5/5ö)

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë. Ëóöüêà, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, öåíòðàëüíà äîðîãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, áóäèíîê, ãàðàæ, ïðîåêò. ïëîùà – 0,25 ãà. Êîíòàêòè: 050-378-17-18 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Øåïåëü.. Êîíòàêòè: 093-881-34-80

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â öåíòð³ ñ. Áîðàòèí, 0,19 ãà òà 0,12 ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, òîðã. Ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: 050-605-10-91, Îëüãà Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä äà÷ó àáî æèòëîâó çàáóäîâó â ñ. Çàáîðîëü (íà ìåæ³ ç ì. Ëóöüê) òà ñ. Ãàðàçäæà, 15 ñîò., á³ëÿ îçåðà, ìàëüîâíè÷³ ì³ñöÿ. Ö³íà: 113680 ãðí. Êîíòàêòè: 066-120-60-45

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó â ñ. Áîãîëþáè, 0,13 òà 0,26 ãà. Êîíòàêòè: 095-884-60-74 Çåìåëüíó ä³ëíêó â ñ. Ðîìàí³â, ñòàðèé áóäèíîê, ãàç, ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 066-473-93-12

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó á³ëÿ îç. Ñâ³òÿçü, 300 ì äî îçåðà, 8 ñîòîê. Ö³íà: 40000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-864-19-94 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â c. Îçåðî, 12,5 ñîòîê, ð-í ñ³ëüðàäè, ïîðó÷ çóïèíêà, êîìóí³êàö³¿, ë³ñîñìóãà. Ö³íà: 32000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â Ëóöüêó, ð-í åëåêòðîàïàðàòíîãî çàâîäó, ìàñèâ «Äóáí³âñüêèé», 0,12 ãà. Êîíòàêòè: 050-528-46-68 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ëóöüêó, â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî. Êîíòàêòè: 096-481-28-92 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ëóöüêó. Êîíòàêòè: 096-481-28-92 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. ßãîäèí, Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó, 0,20 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà, äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 050-804-89-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â Ìëèí³âñüêîìó ð-í³, 25 êì â³ä Ëóöüêà, 25 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 066-952-23-19 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â íàïðÿìêó Ëóöüê-гâíå, 0,25 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, ë³ñ ïîðó÷. Àáî îáì³í íà àâòîìîá³ëü. Ö³íà: 32000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-402-80-15

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. Áîæåíêà, ïîðó÷ Íîâèé ðèíîê, ïðîâîäèòüñÿ öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, ãàç ³ ñâ³òëî ïîðó÷. Êîíòàêòè: 050-133-59-60 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, 6 ñîòîê, öåíòð. êàíàë³çàö³ÿ, ð³âíà, 100 ì äî çóïèíêè ìàðøðóòíîãî òàêñ³. Êîíòàêòè: 050-337-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, çà çàâîäîì «Ðóíà», 400 ì â³ä öåíòðàëüíî¿ äîðîãè, 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 050-871-29-83 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, íà ãîðáî÷êó, 0,10 ãà, òâåðäèé äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 77900 ãðí. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 0,13 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ñâ³òëî ãàç, âîäà, íà ä³ëÿíö³, 5 õâ. ï³øêè äî çóïèíêè. Ö³íà: 204000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-713-88-41 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 10 ñîò., âèãð³áíà ÿìà. Ö³íà: 160000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-779-51-29 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Îçåðöå, 0,66 ãà, ìîæëèâî ÷àñòèíàìè, ï³ä çàáóäîâó, á³ëÿ ë³ñó. Ö³íà: 12000 ãðí/ñîò. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 20 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Êîíòàêòè: 066-644-94-49 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 12 ñîò., àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 12 ñîò., ï³ä çàáóä., º ñâ³òëî, àñôàëüò. äî¿çä. Ö³íà: 120000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-610-78-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, âóë. Æóðàâëèíà, 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ âçäîâæ ä³ëÿíêè, òâåðäèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, âóë. Çàð³÷íà, 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 170100 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 067-361-88-89 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ ËÏÇ, (íîâèé ðèíîê), 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: 96000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ ËÏÇ, 0,24 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ ñ. Ðîâàíö³, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, íàä òðàñîþ, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 14400 ãðí/ñîò. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ ÒÖ «Ãëîáóñ», á³ëÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó, 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ âçäîâæ ä³ëÿíêè, öåíòð. êàíàë³çàö³ÿ, äîðîãî âèìîùåíà áðóê³âêîþ. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ øêîëè ¹ 1, 0,0461 ãà, áåç ïîñåðåäíèê³â. Äîðîãî. Êîíòàêòè: 063-167-49-84 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ «Ô³ëüâàðîê», 10 ñîò., àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êàíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 136000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áàê³âö³, 0,25 ãï, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíà. Ö³íà: 20000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-409-53-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áàê³âö³, 0,42 ãà, áóäèíîê, íåïðèäàòíèé äëÿ ïðîæèâàííÿ, ñâ³òëî, ãàç, ïîðó÷ ñòàâîê. Êîíòàêòè: 099-048-31-21

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 12 ñîò., íîâèé ìàñèâ, ì³æ áóäèíêàìè. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí 0,15 ãà. Êîíòàêòè: 066-685-20-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 0,12 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 0,12 ãà, íà ìåæ³ Ëóöüêà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïîðÿä º ñâ³òëî. Ö³íà: 57000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-777-77-18 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, òåðì³íîâî. Ö³íà: 32000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 0,13 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ç ë³âî¿ ñòîðîíè, íàä äîðîãîþ. Ö³íà: 125000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 0,25 ãà, ïåðøà ë³í³ÿ â³ä ð. Ñòèð. Ö³íà: 200000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 12 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: 096-519-58-06 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 17 ñîò., àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïîðó÷ çóïèíêà, êîìóí³êàö³¿ òà ñâåðäëîâèíà íà ä³ëÿíö³, îïëà÷åíå ï³äêëþ÷åííÿ ãàçó, º ôóíäàìåíò íà «òèì÷àñ³âêó». Êîíòàêòè: 093-499-44-68 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, çà íîâèì ñòàä³îíîì, 17 ñîòîê. Êîíòàêòè: 050-695-12-82 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, çà ïåðå¿çäîì, ç ë³âî¿ ñòîðîíè àáî ç ïðàâî¿ ñòîðîíè, 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, ïåðøà ë³í³ÿ â³ä ð. Ñòèð, 15 ñîòîê. Êîíòàêòè: 095-031-27-98, 068-140-09-13 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, ð-í øêîëè, 0,17 ãà, ôóíäàìåíò, ïðîåêò òà äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 104000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áðèùå, Ëóöüêîãî ð-íó, ï³ä çàáóäîâó, 0,25 ãà, º âîäà, ãàçîïðîâ³ä. Êîíòàêòè: 76-05-87 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áóÿíè, 25 ñîòîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 067-193-09-90

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Â. Îìåëÿíèê, 0,10 ãà, çà¿çä ç âóë. Ëüâ³âñüêî¿. Ö³íà: 58000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 067-909-33-09, 095-407-35-89 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Â. Îìåëÿíèê, 0,10 ãà, ð-í â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè, âñ³ êîìóí³êàö³¿ âçäîâæ ä³ëÿíêè. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 050-674-44-71 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,10 ãà. Êîíòàêòè: 095-161-16-47

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Â. Îìåëÿíèê, 0,11 ãà, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ íà ìåæ³. Ö³íà: 9600 ãðí. Êîíòàêòè: 068-002-40-70

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 10 ñîò., àñôàëüò. äî¿çä, öåíòðàëüí³ êîìóí³êàö³¿, ì³æ áóäèíêàìè. Êîíòàêòè: 050-337-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Â. Îìåëÿíèê, 12 ñîò. Ö³íà: 10000 ãðí. Êîíòàêòè: 25-35-24, 095-648-62-99

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 10 ñîòîê. Ö³íà: 56000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-693-55-87 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 12 ñîò., ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çðó÷íèé äî¿çä. Íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-337-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Â. Îìåëÿíèê, 0,12 ãà. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 096-789-35-53

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Â. Îìåëÿíèê, 12 ñîòîê, ãàç ïîðó÷. Ö³íà: 55000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-788-33-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Â. Îìåëÿíèê, ïðèâàòèçîâàíà, 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Êîíòàêòè: 099-409-25-36


20

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, ï³ä çàáóäîâó, 0,12 ãà. Êîíòàêòè: 050-908-83-37

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè (ìàñèâ çà ðàéë³êàðíåþ), 0,1166 ãà, ï³ä çàáóäîâó, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ôóíäàìåíò. Ö³íà: 287000 ãðí Êîíòàêòè: 093-467-30-39

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âèøí³â, º ñòàðèé áóäèíîê, õë³â, ëüîõ. Êîíòàêòè: 066-931-58-98

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, 10 ñîò., ï³ä ñ/ã. Êîíòàêòè: 26-89-79, 095-102-89-16

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âîðîòí³â, Ëóöüêîãî ð-íó, 0,12 ãà, âîäà, ñâ³òëî, ãàç ïîðó÷. Ö³íà: 6500 ãðí./ñîòêà. Êîíòàêòè: 050-378-44-78

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, 10 ñîò., öåíòð. êîìóí³êàö³¿, ì³æ áóäèíêàìè, 250 ìåòð³â äî çóïèíêè. Êîíòàêòè: 050-337-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà, 10 ñîò., åë³òíå ì³ñöå. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-329-31-32 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. óðêà Ïîëîíêà, 0,14 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ñâ³òëî, êðèíèöÿ, ãàç ïîíàä ä³ëÿíêîþ. Êîíòàêòè: 097-583-61-04

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãðóøâèöÿ, гâíåíñüêî¿ îáë. (òðàñà Êè¿â-×îï), 0,45 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïðèëÿãຠäî ÀÇÑ «Ëóêîéë» òà 0,50 ãà, ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ. Êîíòàêòè: 067-332-00-18, 095-337-86-93 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Æèäè÷èí, 7 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ îá’¿çíî¿ òðàñè, ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè â³ä 0,15 ãà. Ö³íà: 4000 ãðí/ñîò., òîðã. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,08 ãà, ïî÷àòîê ñåëà, á³ëÿ ë³ñîñìóãè, íà ãîðáî÷êó, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, 10 õâ. äî òðîëåéáóñíî¿ çóïèíêè. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàê òè: 050-339-93-39 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,12 ãà, íà ïî÷àòêó ñåëà, ïî ïðàâ³é ñòîðîí³, òâåðäèé äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ð³âíà. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,12 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-687-65-02 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,20 ãà, ï³âäåííèé ñõèë, àôñàëüòîâíèé äî¿çä, ãàç, âîäà ïîðó÷. Êîíòàêòè: 050-660-44-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 0,27 ãà, ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ. Êîíòàêòè: 095-687-65-02 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, 10, 25 ñîòîê. Êîíòàêòè: 095-527-87-69, 050-674-63-26 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, ï³ä çàáóäîâó, ïîðó÷ ë³ñ, àñôàëüò. äî¿çä, 16 ñîò., ñâ³òëî, ïîðó÷ ãàç, íîâèé çàáóäîâ. ìàñèâ. Ö³íà: 8800 ãðí/ ñîò. Êîíòàêòè: 050-610-78-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, ïîðó÷ ð³÷êà, â õîðîøîìó ì³ñö³. Êîíòàêòè: 050-717-10-71 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, ñ. Øåïåëü, ïî 12 ñîò. Êîíòàêòè: 093-818-85-60 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çàáîðîëü, ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, 44 ñîòêè. Êîíòàêòè: 097-251-38-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Çâ³ð³â, 16 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ç쳿íåöü, ð-í âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 11 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 050-519-70-02 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êîðøîâåöü, ïðèâàòèçîâàíà, 0,25 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïîðó÷ ð. ×îðíîãóçêà. Ö³íà: 4000 ãðí/ñîòêà Êîíòàêòè: 095-887-53-04 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êðóïà, 0,25 ãà, äðóãà ë³í³ÿ. Ö³íà: 5600 ãðí/ñîò. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êóëü÷èí, ïðèâàòèçîâàíà, 12 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó, íîâèé ìàñèâ. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 40000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 095-891-10-50

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, 12 ñîòîê, àñôàëüò. äî¿çä, ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 050-337-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳäãàéö³, ð-í äóáí³âñüêîãî ê³ëüöÿ, 12 ñîòîê, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-707-83-75 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳääóáö³, 3 ãà, íàä òðàñîþ. Ö³íà: 8000 ãðí/ñîò. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïðèëóöüêå, 12 ñîò., º ãàç, âîäà, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³. Ö³íà 92000 ãðí, òà â ñ. Êóëü÷èí, 12 ñîò., á³ëÿ ë³ñó. Ö³íà 36000 ãðí. Ö³íà: 36000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-610-78-10

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, íàâïðîòè ÃÌ «Åï³öåíòð», êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 79900 ãðí. Êîíòàêòè: 095-480-06-36

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïðîì³íü, 20 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî. Ö³íà: 50000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-04-71

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, ïîðÿä ç îá’¿çíîþ äîðîãîþ, ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, 0,1 ãà. Êîíòàêòè: 050-888-48-55

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïðîì³íü, 25 ñîòîê. Êîíòàêòè: 71-42-91, 096-414-49-40

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå, 0,12 ãà, ç äîêóìåíòàìè, âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Êîíòàêòè: 066-845-69-48

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðàòí³â, 48 ñîò., ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàê òè: 28-59-96, 097-493-76-93

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå, 12 ñîòîê, äëÿ âåäåííÿ ñ/ã, äåøåâî. Êîíòàêòè: 050-378-68-95, 050-668-41-22

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 0,12 ãà, ãàðíèé êðàºâèä. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-893-33-67

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå, 12 ñîòîê, îãîðîæà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, àáî îáì³íÿþ íà àâòîìîá³ëü. Êîíòàêòè: 050-673-70-53

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 0,12 ãà, çà øêîëîþ, ð³âíà, º ôóíäàìåíò, ïîðó÷ ñâ³òëî, òâåðäèé äî¿çä. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-467-30-39

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå, 17 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó, º ñâ³òëî, ãàç, ñòàðèé áóäèíîê. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-438-07-83, 098-303-01-13

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 0,24 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïîðÿä êîìóí³êàö³¿, ãàðíèé êðàºâèä. Ö³íà: 7000 ãðí/0,01 ãà. Êîíòàêòè: 066-947-19-28

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå, 30 ñîòîê. Êîíòàêòè: 099-724-03-74 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ìàÿêè, 30 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: 050-722-73-21 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ìàÿêè. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-432-26-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Íåá³æêà, 15 ñîò., ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 21-03-45, 099-561-87-12 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Íåñâ³÷, ïëîùåþ 0, 54 ãà. Àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ñâ³òëî, âîäà, ãàç ïîðó÷, ñòàðèé áóäèíîê, ëüîõ. Êîíòàêòè: 097-409-46-39, 050-507-71-30

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Îçåðöå, ï³ä çàáóäîâó, 0,06 ãà, º ôóíäàìåíò, 12õ8 ì, ñâåðäëîâèíà, äîêóìåíòè, ïîðó÷ îçåðî, ë³ñ. Êîíòàêòè: 050-928-12-11, 050-947-39-44 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Îêîðñüê, Âîëèíñüêà îáë., 0,20 ãà ï³ä çàáóäîâó, ïîáëèçó îçåðà, º ãàç, ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 050-670-56-12

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Îõîòèí, 0,25 ãà, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, ë³ñ ç óñ³õ ñòîð³í. Êîíòàêòè: 050-378-40-04

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳäãàéö³, 11,8 ñîò., äëÿ áóä³âíèöòâà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 128000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳäãàéö³, 12 ñîò. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-915-35-61 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳäãàéö³, âóë. Ñõ³äíà, 12 ñîò., êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳäãàéö³, îá’¿çíà, 0,15 ãà òà 0,25 ãà ñóì³æí³, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, íàä òðàñîþ, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ. Ö³íà: 6000 ãðí/ ñîò. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳäãàéö³, 0,125 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïîðÿä êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 70000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-441-70-78

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 10 ñîò. Êîíòàêòè: 096-481-28-92 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 16 ñîòîê, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 095-229-48-54 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, ïîáëèçó ËÏÇ, 0,10 ãà, âåäåòüñÿ áóä³âíèöòâî. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, ïîáëèçó øêîëè, áåç êîìóí³êàö³é. Êîíòàêòè: 050-598-48-14 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñîêèðè÷³, 26 ñîò., ïîðó÷ ãàç, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 2500 ãðí/ñ îò. Êîíòàê òè: 099-316-06-38 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñîêèðè÷³, á³ëÿ ë³ñó, 25 ñîòîê, º ïðîåêò òà ïëàí íà áóäèíîê. Ö³íà: 50000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-567-95-69 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñîêèðè÷³, ïðèâàòèçîâàíà, ç ïëàíîì ï³ä çàáóäîâó, 0, 30 ãà, ìîëîäèé ñàä, êóù³. Êîíòàêòè: 067-332-13-49, 095-145-01-44

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòàðèé Îçä³â, 23 ñîò., öåíòðàëüíà âóëèöÿ, º 1/2 ñòàðîãî áóäèíêó, ñâ³òëî, êîëîäÿçü, ïîðó÷ ãàç. Êîíòàêòè: 050-268-14-69 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà (ì-â «ßáëóíüêà»), ï³ä áóä³âíèöòâî, 15 ñîòîê. Ö³íà: 245000 ãðí Êîíòàêòè: 095-463-48-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 0,12 ãà. Êîíòàêòè: 093-252-52-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 0,13 ãà, ð-í гâíåíñüêîãî ê³ëüöÿ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çðó÷íèé äî¿çä. Ö³íà: 122300 ãðí. Êîíòàêòè: 068-191-56-98, 093-710-74-43 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, 15 ñîò., ñâ³òëî, äîðîãà ïîðó÷, çðó÷íå åë³òíå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-242-53-44 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, 0,10 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ãàðíå ì³ñöå. Êîíòàêòè: 093-237-77-58

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, 10 ñîòîê, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, íåâåëèêèé ìàñèâ á³ëÿ ë³ñó. Êîíòàêòè: 050-663-56-01 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, 11 ñîòîê, ãàç, åëåêòðèêà, 200 ì äî çóïèíêè ìàðøðóòíîãî òàêñ³. Êîíòàêòè: 050-337-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, 11 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³. Ö³íà: 120000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, âóë. Êâ³òíåâà, 0,11 ãà, çàáóäîâàíèé ì-â, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ïîðó÷ çóïèíêà. Êîíòàêòè: 050-850-86-31, 067-276-92-22 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Õð³ííèêè, 20 ñîòîê, íà áåðåç³ âîäîéìè. Êîíòàêòè: 71-02-39, 099-054-02-93 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñìò. Øàöüê, 0,15 ãà, 150 ì â³ä äîðîãè, ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: 050-150-52-18

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñìò. Øàöüê, âóë. Ñâ³òÿçüêà, 0,08 ãà, äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä. Êîíòàêòè: 067-332-00-18, 095-337-86-93 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç ôóíäàìåíòîì â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî. Ö³íà: 179000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-172-01-19 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà Áîãîëþáñüêîìó ì-â³, 24 ñîò. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-915-35-61 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 10 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àáî îáì³í íà àâòî. Êîíòàêòè: 066-162-55-72

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 6 ñîòîê, âîäà íà ä³ëÿíö³, ³íø³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 050-719-13-43, 050-542-95-34 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Ãóùàíñüê³é, ì. Ëóöüê, 0,20 ãà, ï³ä çàáóäîâó æèòëîâîãî áóäèíêó. Ö³íà: 240000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 099-513-35-42 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Äóáí³âñüê³é, 25 ñîò.. âñ³ êîìóí³êàö³¿, öåíòð. êàíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-915-35-61 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Ìàìñóðîâà, 9 ñîò., ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 050-337-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Íàäñòèðí³é, â³ä 10 ñîò., ïåðøà ë³í³ÿ â³ä ð. Ñòèð. Ö³íà: 12000 ãðí/ñîò., òîðã.. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Ïðàñîë³â, 12 ñîò., á³ëÿ ä³ëÿíêè âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 176000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-329-31-32

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà äà÷íîìó ìàñèâ³ «Ìàÿê», 0,06 ãà, º öåãëÿíèé áóäèíî÷îê ç ìàíñàðäîþ. Êîíòàêòè: 093-881-54-84 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà Ëèïèíñüêîìó ì-â³, 12 ñîò. àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, öåíòðàëüí³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 050-132-53-94 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà Ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, 0,21 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, õîðîøèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà Ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó, ñâ³òëî, ïîðó÷ ãàç. Ö³íà: 176000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-610-78-10

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Ïðîì³íü», 0,06 ãà. Êîíòàêòè: 050-610-74-55, 050-540-49-93

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Ñòðóì³âêà», 10 ñîòîê. Êîíòàêòè: 099-316-33-60, Íàòàëÿ Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Ñòðóì³âêà», 6 ñîòîê. Ö³íà: 48600 ãðí. Êîíòàêòè: 066-082-28-11 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íàä òðàñîþ Ëóöüê-Îçåðöå, 2,48 ãà, ìîæëèâî ÷àñòèíàìè, ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: 9600 ãðí/ñîò. Êîíòàêòè: 067-245-99- 78, 095-329-74-14 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íàä òðàñîþ Ëóöüê-Îçåðöå, 2,7 ãà. Ö³íà: 8000 ãðí/ ñîò. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó â ñ. ϳääóáö³, 0,12 ãà. Ö³íà: 64000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-663-97-72, 095-305-88-35 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó ñ. ϳäãàéö³, 10 ñîò. Êîíòàêòè: 050-919-27-89

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0,12 ãà, â ñ. Ìèëóø³, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ê³íöåâà çóïèíêà ìàðøðóòíîãî òàêñ³ ¹ 22, ãàðíèé êðàºâèä. Êîíòàêòè: 099-733-53-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 18 ñîòîê, 23 êì â³ä ì. Ëóöüêà, ãàç òà ñâ³òëî ïðîõîäÿòü á³ëÿ äîðîãè. Ö³íà: 10000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-427-58-39 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïî äóáí³âñüê³é òðàñ³, 1,5 ãà, 4 êì â³ä Ëóöüêà. Êîíòàêòè: 79-82-11

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïîáëèçó ãîò. «Ëó÷åñüê», 0.25 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 067-332-08-24 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 20 ñîòîê, â ñ. Çâîçè, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, àáî îáì³íÿþ. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 063-624-15-13, 050-378-90-07 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25 ñîò., 7 êì â³ä Ëóöüêà, ï³äêëþ÷åíå ñâ³òëî, êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³, ïîðó÷ ë³ñ, ñòàâêè. Ö³íà: 125000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-440-91-90

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 8 êì â³ä Ëóöüêà, 0,30 ãà, ïîðÿä êîìóí³êàö³¿, ë³ñ, ð³÷êà, º ñàä, êðèíèöÿ, ëüîõ, ä³ëÿíêà îãîðîäæåíà. Êîíòàêòè: 79-20-98, 050-812-09-27 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 8 ñîò., âñ³ êîìóí³êàö³¿, º ñòàðèé öåãëÿíèì áóäèíîê, ð-í Êè÷êàð³âêè. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-671-88-45 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä äà÷ó. Êîíòàêòè: 24-52-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä çàáóäîâó, 20 êì â³ä Ëóöüêà, 20 ñîòîê, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 12000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-455-57-91, 050-631-82-31 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 050-587-75-59 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ñ. Çàáîðîëü, 12 ñîò., ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 71-42-91, 096-414-49-40 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, 16,5 ñîòîê, 20 êì â³ä Ëóöüêà, á³ëÿ ë³ñó, ïîðó÷ ãàç òà ñâ³òëî. Ö³íà: 20000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 050-270-05-25

Ïðèâàòèçîâàí³ äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Áîðàòèí, 0,12 ãà, áåðåã ð. Ñòèð, ï³ä çàáóäîâó, ï³äâåäåíà âîäà, åëåêòðèêà, ñåïòèê, ãàç ï³äâîäèòüñÿ. Ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 050-706-87-78

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 11 ñîò., ç ïðîåêòîì ï³ä êàôå, ïîðó÷ âñ³ êîìóí³êàö³¿, âóë. гâíåíñüêà, 76 à. Êîíòàêòè: 050-545-48-49

Ïðèâàòèçîâàí³ ñóì³æí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ðîâàíö³, ï³ä áóä³âíèöòâî, 24 ñîòêè. Êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè. Êîíòàêòè: 066-427-26-16 Ïðèâàòèçîâàíó äà÷íó ä³ëÿíêó â ñ. Æàáêà, áåç áóäèíêó, 6 ñîò. Êîíòàêòè: 050-225-03-64 Ïðèâàòèçîâàíó äà÷íó ä³ëÿíêó íà ìàñèâ³ «Ñòðóì³âêà», 6 ñîòîê, º âîäà, ñàäîê, ìàëåíüêèé âàãîí÷èê, ãàç, ñâ³òëî íà ìåæ³, òâåðäèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 066-356-85-53

Ïðèâàòèçîâàíó çå-ìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 067-782-23-14 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Â. Îìåëÿíèê, Ëóöüêèé ð-í, 0,20 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-150-77-03, 095-549-29-67 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà, 0,11 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Âñ³ äîêóìåíòè º. Êîíòàêòè: 066-170-61-13, 066-384-56-21

Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãàðàçäæà, ï³ä çàáóäîâó, 0.12 ãà, âèã³äíå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ë³í³ÿ íîâîáóäîâ, âè¿çä äî ë³ñó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 066-042-28-44, ï³ñëÿ 15.00 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãîðîäèùå-1, Ëóöüêîãî ðàéîíó, 22 ñîòîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 098-283-08-63, 099-285-37-42 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êàäèùå, 0,20 ãà. Êîíòàêòè: 066-627-43-72 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êîðø³â, 0,25 ãà, ï³ä çàáóäîâó, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 095-337-68-55 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëàâð³â, 10 êì â³ä Ëóöüêà, 52 ñîòêè, ç íèõ 25 ñîòîê ï³ä áóä³âíèöòâî òà 27 ñîòîê ï³ä ñ/ã. Êîíòàêòè: 23-49-29, 050-150-84-90 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå, 0,12 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïîðó÷ ë³ñ, ñòàâîê, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 095-559-17-38, 066-510-18-71

êóïëþ Äà÷ó àáî áóäèíî÷îê ï³ä äà÷ó. Êîíòàêòè: 050-148-33-14, 096-765-08-77 Äà÷ó çà ì³ñòîì, ç áóäèíêîì, çåì. ä³ëÿíêîþ 4-6 ñîòîê, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 096-346-96-51 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³ àáî ñ. Áîðàòèí, ï³ä çàáóäîâó. Çà ðåàëüíó ö ³ í ó. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòðóì³âêà, ñ. Ëèïèíè, ñ. ϳäãàéö³ ï³ä çàáóä î â ó. Á å ç ï î ñ å ð å ä í è ê ³ â . Êîíòàêòè: 093-467-30-39 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå àáî â ð-í³ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, ï³ä çàáóäîâó. Ðîç ãëÿíó âñ ³ âàð³àíòè. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 093-467-30-39 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç «òèì÷àñ³âêîþ» àáî áåç â ì. Ëóöüêó, ÷è ïåðåäì³ñò³ ï³ä çàáóäîâó, ç êîìóí³êàö³ÿìè. Ïîñåðåäíèê³â ïðîøó íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 096-979-26-45 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Íàáåðåæí³é àáî ʳâåðö³âñüê³é, 15-20 ñîò., ï³ä íå æèòëîâ ó çàáóäîâ ó. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà Ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, ó âëàñíèêà Êîíòàêòè: 050-610-78-10


21

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó Ãàðàæ öåãëÿíèé â êîîï. «Ï³âí³÷íèé», 6õ3 ì, ç ÿìîþ. Ö³íà: 40000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-594-40-46, Ìèêîëà

1.4. Ãàðàæ³, êîíòåéíåðè ïðîäàì 2-ïîâ. öåãëÿíèé ãàðàæ â êîîï. «Àâòîìîá³ë³ñò-6», âóë. Ê.-Êàðîãî, ïðèâàòèçîâàíèé, ï³äâàë íà âåñü ãàðàæ, íåîáõ³äíèé ðåìîíò äàõó. Êîíòàêòè: 063-329-14-68

Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé, ðîçì. 3,75õ2,15 ì, âåðñòàò äëÿ âèãîòîâëåííÿ áóä³âåëüíèõ áëîê³â 20õ20õ40. Ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 097-596-20-96 Ãàðàæ â êîîï. «Àâ³àòîð», âóë. Êàðïåíêà-Êàðîãî, ïîáëèçó Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó. Êîíòàêòè: 050-610-74-55, 050-540-49-93 Ãàðàæ â êîîï. «Àâ³àòîð», º ï³äâàë, îãëÿäîâà ÿìà. Êîíòàêòè: 23-44-98 Ãàðàæ â êîîï. «Ñòèð-2». Êîíòàêòè: 25-56-65, 095-121-77-20 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Àâ³àòîð», ï³äâàë, îãëÿäîâà ÿìà. Êîíòàêòè: 72-09-01 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³», ìåòàëåâèé, îáøèòèé, îãëÿäîâà ÿìà, ï³äâàë, ñâ³òëî, îõîðîíà. Êîíòàêòè: 050-285-20-28 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Ìåõàí³çàòîð», ð-í 40 êâàðòàëó, 2-ïîâ. Êîíòàêòè: 050-673-70-53

Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Ñòèð-2», âóë. Åëåêòðîàïàðàòíà, 7, âåëèêèé ºâðî-ï³äâàë, ìîæëèâî ï³ä áóñ, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 066-170-83-99, 099-282-97-47 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Òóðèñò» çà «Àãðîêîíòðàêòîì», ç ï³äâàëîì òà îãëÿäîâîþ ÿìîþ. Êîíòàêòè: 066-791-90-04, 095-882-12-78 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Òóðèñò», ï³ä áóñ, ìåòàëåâèé, óòåïëåíèé. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 26-81-70

Ãàðàæ ìåòàëåâèé íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, ð-í ðåñò. «Çîëîòå ÿáëóêî». Êîíòàêòè: 066-090-05-35 Ãàðàæ ìåòàëåâèé, ìîæëèâî ï³ä äà÷íèé áóäèíîê, òîðãîâèé ê³îñê. Êîíòàêòè: 75-75-93, 067-332-92-46 Ãàðàæ íà âóë. Ãîðä³þê, ìåòàëåâèé, äîâæèíà 6 ì, øèðèíà 3 ì. Êîíòàêòè: 096-393-37-56

Ãàðàæ öåãëÿíèé â êîîï. «Àâ³àòîð», 6õ4 ì, ãàðàæ ìåòàëåâèé â êîîï. «Æèãóë³», 2,5õ6 ì. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-801-14-88, 063-449-49-89, Îëåêñ³é

Ãàðàæ öåãëÿíèé íà âóë. Êîíÿê³íà, ïîáëèçó áàçè «Àãðîêîíòðàêò», íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ðîçì³ð 6õ3,5 ì, âèñîòà âîð³ò 2 ì, º âåëèêà ÿìà. Ö³íà: 75795 ãðí. Êîíòàêòè: 095-669-12-26 Ìåòðàæ êâàðòèðè: çàãàëüíà ïëîùà/æèòëîâà ïëîùà/ïëîùà êóõí³, (55/45/6) ïîâåðõ (5/5ö)

Ãàðàæ öåãëÿíèé, óòåïëåíèé, º ÿìà, ñâ³òëî, 4 õ 6 ì , ê î î ï . « Ãð à í ³ ò » , ð - í ËÏÇ. Ö³íà: 64000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-359-94-35 Ãàðàæ. Êîíòàêòè: 067-923-36-93

Ãàðàæ³-ìàéñòåðí³, 6 áîêñ³â ç ðåìîíòíèìè ÿìàìè, çàã. ïë. 244 êâ. ì, ãàðàæ-ñêëàä ç ïîáóòîâèìè ï ð è ì ³ ùå í í ÿ ì è ç à ã. ï ë . 220 êâ. ì, íà ïðèâàòèçîâàí³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 0.19 ãà, ì. Ðîæèùå, ïðîìèñëîâèé ð-í. Êîíòàêòè: 099-702-08-54 Äà÷íèé áóäèíîê, ìàãàçèí-ê³îñê, 2,5õ4 ì, íîâèé. Ö³íà: 13000 ãðí. Êîíòàêòè: 0 9 8 - 9 0 7 - 1 4 - 1 7 , 050-640-75-04

Öåãëÿíèé ãàðàæ â êîîï. «Àâòîìîá³ë³ñò-3», á³ëÿ Çàâîê çàëüíîãî ðèíê ó, 7õ3,5 ì, ãîñïîäàðñüêà ê³ìíàòà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-378-37-05 Öåãëÿíèé ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Ñòèð-2», âóë. Åëåêòðîàïàðàòíà, ï³äâàë íà âñþ ïëîùó. Êîíòàêòè: 066-791-90-04, 095-882-12-78 Öåãëÿíèé ãàðàæ â ð-í³ àâòîç à â î ä ó, ç ÿìîþ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 099-924-86-67 Öåãëÿíèé ãàðàæ â ð-í³ ÊÐÇ, êîîïåðàòè⠫ϳâí³÷íèé», 3õ6, ï³äâàë íà âåñü ãàðàæ. Êîíòàêòè: 098-383-27-48, 098-628-72-68 Öåãëÿíèé òà ìåòàëåâèé ãàðàæ³ â öåíòð³, á³ëÿ ãîò. «Çàëºñê³». Êîíòàêòè: 067-735-25-82, 050-888-79-17

êóïëþ

Êîíòåéíåð ìåòàëåâèé. Êîíòàêòè: 050-919-27-89

Ãàðàæ â Ëóöüêó. Òåðì³íîâî. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 093-848-43-30

Êîíòåéíåð íà Çàâîêçàëüíîìó ðèíêó, â «êë³òö³», íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-199-15-33, 050-539-54-28

1.5. Ïðèì³ùåííÿ

Êîíòåéíåð íà îïòîâîìó ðèíêó «Íîâèé», 10 êâ. ì, â ïåðøîìó ðÿäó â³ä âóë. Êðàâ÷óêà Êîíòàêòè: 050-911-12-71 Êîíòåéíåð, áåç ì³ñöÿ, ðîçì³ðîì 2õ1,5 ì. Êîíòàêòè: 066-476-21-31 Ê ó í ã. Ö ³ í à : 4 0 0 0 0 Êîíòàêòè: 095-798-48-55

ãðí.

Ìåòàëåâèé ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³», ð-í âóë. Äóáí³âñüêî¿, îãëÿäîâà ÿìà, ï³äâàë, ñâ³òëî, îõîðîíà. Êîíòàêòè: 095-707-83-75 Ìåòàëåâèé ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³», îöèíêîâàíèé. Ö³íà: 7500 ãðí. Êîíòàêòè: 26-39-08, 050-517-70-14

Ìåòàëåâèé ãàðàæ, 3,6õ6,24 ì, ï³äâàë + ê³ìíàòà, ñâ³òëî, ó õîðîøîìó ñòàí³, îõîðîíà, êîîï. «Äóáí³âñüêèé». Ìîæëèâèé îáì³í íà ÿïîíñüêèé, ºâðîïåéñüêèé ñêóòåð. Êîíòàêòè: 068-844-98-00

ïðîäàì 3-ê³ìíàòíå ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà, ï³ä îô³ñ, 94 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ºâðîðåìîíò, ïîæåæíà ñèãíàë³çàö³ÿ. Àáî çäàì â î ð å í ä ó. Êîíòàêòè: 050-155-99-77 Àáî çäàì â îðåíäó êîìåðö³éíå ïðèì³ùåííÿ íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ïîðó÷ ðàãñ, à/î, ôàñàäíèé âèõ³ä íà ïðîñïåêò, º â ð î ð å ì î í ò, ä ë ÿ ï î÷ àò ê ó àáî ðîçøèðåííÿ âëàñíîãî á ³ ç í å ñ ó. Êîíòàêòè: 0 6 6 - 1 2 0 - 6 0 - 4 5 , 098-409-24-27, Âîëîäèìèð

Àäì³í. ïðèì³ùåííÿ â ì. Äóáíî, âóë. Ñ. Ìîðîçåíêà, çàã. ïë. 782,6 êâ. ì, â îðåíä³ 40 ñîòîê çåìë³, ïîòð³áåí êàï. ðåìîíò. Ïðîäàæ ç òîðã³â. Ö³íà: 300000 ãðí. ÊîíòàêÏ à â ³ ë ü é î í òîðãîâèé, òè: 067-240-08-83

áåç ì³ñöÿ, ìåòàëåâèé, 5,5 êâ. ì, óòåïëåíèé, îáøèòèé âàãîíêîþ, åë/ïðîâîäêà, ë³÷èëüíèê. Ìîæíà äëÿ òîðã³âë³ àáî ÿê äà÷íèé áóäèíîê. Êîíòàêòè: 050-725-99-78 Ðîçá³ðíèé ãàðàæ, ç áåòîííèõ ïëèò, 6,5õ3,5 ì, áåç ì³ñöÿ, äîïîìîæó ïåðåâåçòè. Ö³íà: 16000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-559-01-42 Ñó÷àñí³ ãàðàæ³ â ð-í³ Òåðåìíî, 2-ïîâåðõîâ³, öåãëÿí³, âèñîê³ âîðîòà, à òàêîæ ì³ñöÿ ï³ä áóä³âíèöòâî ãàðàæ³â. Êîíòàêòè: 095-001-59-38

ö - öåãëÿíèé áóäèíîê

âóë. - âóëèöÿ

ï - ïàíåëüíèé áóäèíîê

ïë. - ïëîùà

ç/á ïåðåêðèòòÿ -

ïð. - ïðîñïåêò

çàë³çîáåòîííå ïåðåêðèòòÿ ó. î. - óìîâí³ îäèíèö³

Àäì³í³ñòðàòèâí³ òà ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ â ì. ʳâåðö³, 50-900 êâ. ì, àñô à ë üò, î ãî ð îæ à , î õ î ð î í à , ìîæë. ïðîäàæ ÷àñòèíàìè. Êîíòàêòè: 050-678-05-09, 068-723-73-14

Áóä³âë³ âèðîáíè÷îãî öåõó íà âóë. ªðøîâà, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 565.8 êâ. ì, ç îãîðîæåþ. Ïðîäàæ ç òîðã³â. Ñòàðòîâà ö³íà – 1440000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47

êâ. ì - êâàäðàòí³ ìåòðè ñ/â - ñàíâóçîë

Êàôå-ìàãàçèí «Àñòðåÿ», ïð. ³äðîäæåííÿ, 51, ãîòîâèé á³çíåñ, âñå îáëàäíàííÿ, ºâðîðåìîíò, 160 êâ. ì, 0,06 ãà, îãîðîäæåíî, ç ôîíòàíîì. Ìîæíà â êðåäèò. Êîíòàêòè: 050-316-51-39 Âèðîáíè÷å ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, çàã. ïë. 413,00 êâ. ì., 2 ï/ ö, º ñêëàäñüê³, ãàðàæí³ òà îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, 1988 ð. ï., êîìóí³êàö³¿, íàêðèòå øèôåðîì, öåãëÿíå, ó çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³. Ö³íà: 528000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-536-62-47 Áàð â öåíòð³ Çàâîêçàëüíîãî ðèíêó, ç³ âñ³ì óñòàòêóâàííÿì, àáî ïëîùó ï³ä ìàãàçèí. Êîíòàêòè: 050-690-27-27, 063-338-71-91 Âëàñíèê ïðîäàº

ÒÎÐÃÎÂÅËÜͲ, îô³ñí³ òà âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Êîíÿê³íà: Àäì³íïðèì³ùåííÿ ç ìàãàçèíîì òà êàôå, 3 ïîâåðõè, 735 êâ. ì, çåì. ä³ë. 20 ñîòîê. Õîëîäèëüíèê ç 2 ñåêö³ÿìè, ºìí³ñòþ ïî 178 êâ. ì, âàãîþ ïî 200 ò, ä³ëÿíêà 30 ñîò. Âèðîáíè÷å ïðèì³ùåííÿ (ìîæëèâî ï³ä ñêëàä), 2 ïîâåðõè, 1700 êâ. ì, ä³ëÿíêà 50 ñîò. Âèðîáíè÷å ïðèì³ùåííÿ, 200 êâ. ì, 20 ñîò.

ò.050-193-37-21

ÎÔ²ÑͲ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß íà âóë. ². Ôðàíêà â³ä 33 êâ. ì. Îêðåìèé âõ³ä, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ³íäèâ³äóàëüíèé ñ/â òà îïàëåííÿ. Âëàñíèê. Ö³íà: 6900 ãðí./ êâ.ì, òîðã.

ò.095-031-07-78

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÅ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß, ç³ ñòàá³ëüíèì ïðèáóòêîì, ïëîùåþ 115 êâ. ì, çà àäðåñîþ: ïð. Ñîáîðíîñò³, 14, â ðàéîí³ ìàãàçèíó «Òðîÿíäà», âèõ³ä íà öåíòðàëüíó âóëèöþ.

ò.050-590-42-32

ÒÎÐÃβ ÏËÎÙ² íà âóë. Êîíÿê³íà, ï³ä ñóïåðìàðêåò, àïòåêè, áàíê, îçäîðîâ÷èé öåíòð, öîêîëüíèõ ïðèì³ùåíü, 40400 êâ. ì. Ö³íà: â³ä 4000 ãðí/êâ. ì.

ò. 050-252-97-20

ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß òîðãîâî-îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ â ÆÊ «Ä³àìàíò», ð-í Êè¿âñüêîãî ì-íó, â³ä 20 êâ. ì.

Êîñìåòîëîã³÷íèé êàá³íåò: ìàí³êþðíèé ñò³ë, ïåäèêþðíå êð³ñëî, ÷åðåç äåíü. Ö³íà: 600 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: 099-736-58-64

Ïðèì³ùåííÿ ð³çíî¿ ïëîù³ íà âóë. гâò.(0332)78-92-80, íåíñüê³é, 54 (íàâïðîòè ãîò. «Ëó÷åñüê»), º ñòîÿí095-031-07-78 êà, îõîðîíà. Êîíòàêòè: Âèðîáíè÷³ òà îô³ñí³ 050-519-00-63 ïðèì³ùåííÿ ó ì.Ëóöüêó, Ïðèì³ùåííÿ: îô³ñè, âóë. Áîæåíêà, çàã. ïë. 4286 êâ. ì, öåãëÿí³, àäì³í. 77,5 êâ. ì, ñêëàäè, 926, 2 êâ. ì, áóä³âëÿ, á ó ä ³ â ë ÿ ãàðàæ ç ÿìîþ, 84,5 êâ. ì, áåòîííîãî âóçëà òà àðìà- ð à ì ï à , î õ î ð î í à , ñ ò î ÿ í ê à , òóðíîãî öåõó. Ïðîäàæ ç ð - í ö ó ê ð î âî ãî ç à âîä ó. òîðã³â. Ö³íà: 2400000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-940-25-61 Êîíòàêòè: 067-240-08-83 Îô³ñí³, âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêó Çàïîð³çüê³é, ð-í íåðóõîì³ñòü â ì. Äóáíî, Òåðåìíî, 20-100 êâ. ì, âóë. Ñ. Ìîðîçåíêà, îïàëåííÿ, çðó÷íà 569.6 êâ. ì, ñêëàäñüê³ òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà, ïðèì³ùåííÿ, íà äàíèé àâòîñòîÿíêà, ÷àñ íå âèêîðèñòîâóþòüö³ëîäîáîâà îõîðîíà. ñÿ, ïîòð³áåí êàï.ðåìîíò. Ïðîäàæ ç òîðã³â. Ö³íà: Êîíòàêòè: 066-496-32-20, 067-334-88-10 210000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-240-08-83  îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ (ìàãàçèí) íà Ìàãàçèí íà ϳâí³÷íîìó âóë. ªðøîâà, ð-í ðèíêó, 40 êâ. ì, ç òîðãîÒÖ «Ãëîáóñ», 154 êâ. ì, âèì îáëàäíàííÿì. êîìóí³êàö³¿, îõîðîíà. Êîíòàêòè: 099-327-03-46 Êîíòàêòè: 050-544-44-77 Ìàãàçèí ïðîìòîâàð³â, 33 êâ. ì, ôàñàäíå ðîçòàøóâàííÿ, íàâïðîòè ïîëîãî âîãî áóäèíê ó, º òà ìáóð, àâòîñòîÿíêà, ìîæ-íà ç òîâ à ð î ì ò à î á ë à ä -í à í í ÿ ì , ì îæëèâèé êðåäèò. Êîíòàêòè: 095-131-94-50 Í å æ è ò ë î â å ï ð è ì ³ùåííÿ íà ïð. Ñîáîðíîñò³, 36; 100 êâ. ì, º óñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 095-557-79-77 Ïðèì³ùåííÿ â ð-í³ ÃÌ «Òàì-Òàì», 90 êâ. ì, ðåì î í ò, à âò î í î ì í å îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 640000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 6 7 8 - 0 5 - 0 9 , 068-723-73-14 Ïðèì³ùåííÿ íà âóë. ×îðíîâîëà, â³ä 100 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: â³ä 2000 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 6 7 8 - 0 5 - 0 9 , 068-723-73-14

âèíàéìó Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñàëîí ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó, 50 êâ. ì, â õîðîøîìó ì³ñö³. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14 Ïðèì³ùåííÿ, â³ä 60 êâ. ì, â õîðîøîìó ì³ñö³, ï³ä àïòåêó. Êîíòàêòè: 067-245-99-78, 095-329-74-14

Ïðèì³ùåííÿ, äî 100 êâ. ì, äëÿ òîðã³âë³ âæèâàíèì îäÿãîì. Êîíòàêòè: 050-207-87-98

çäàì  îðåíäó àáî ïðîäàì îô³ñí³, ñêëàäñüê³, âèðîáíè÷³ òà äëÿ ðåìîíòó à/ì ïðèì³ùåííÿ, îâî÷åñõîâèùå, ê³ìíàòè äëÿ çàî÷íèê³â òà êîìàíäèðîâàíèõ. Êîíòàêòè: 099-724-87-34

Âèðîáíè÷î-ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ, 100-1500 êâ. ì; áîêñè äëÿ ðåìîíòó à/ì. Çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, îõîðîíà. Êîíòàêòè: 050-378-20-22

 ÎÐÅÍÄÓ ÎÔ²ÑͲ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß, íà âóë. Âàõòàíãîâà, ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, 20-500 êâ. ì. Ö³íà: 35 ãðí/êâ. ì.

ò.095-031-07-78, www.globusinvest.com.ua  îðåíäó

ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß ìîðîçèëüíèõ òà õîëîäèëüíèõ êàìåð íà âóë. Âàõòàíãîâà, â³ä 80 êâ. ì. Ö³íà: 99 ãðí/êâ. ì.

ò.095-031-07-78, www.globusinvest.com.ua  îðåíäó

ÒÎÐÃÎÂÎÎÔ²ÑͲ ÏËÎÙ² â ð-í³ Êè¿âñüêîãî ì-íó, â³ä 13-134 êâ. ì, ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³. Âëàñíèê.

ò.050-252-97-20

ÑÊËÀÄÑÜʲ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß íà âóë. ². Ôðàíêà, 250600 êâ. ì. Ö³íà: 15-25 ãðí/ êâ. ì.

ò. 099-633-31-11


22

ÀÔ²ØÀ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ

ÌÅÒÀËÎÏÐÎÔ²ËÜ, ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖÞ, á³òóìíó ÷åðåïèöþ, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè, ãàðàæí³ âîðîòà, îíäóë³í, äàõîâ³ ñõîäè, ìàíñàðäí³ â³êíà, ïàðîòà ã³äðî³çîëÿö³éí³ ïë³âêè.

ò. 099-290-80-47,

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

ÁÐÓʲÂÊÓ,

ÖÅÃËÓ:

ïîðåáðèêè, â³äëèâè, äàøêè íà ñòîâï÷èê, ïàðàïåòè ð³çíèõ ðîçì³ð³â òà êîëüîð³â. âóë. Çàïîð³çüêà, 37 (ð-í Òåðåìíî).

á/â, âîãíåòðèâêó, ï³ñîê, ùåá³íü, ö³íè ïîì³ðí³.

ò. 067-361-33-23, 050-378-02-90 ÊÐÈÌÑÜÊÈÉ ÐÀÊÓØÍßÊ, åêîëîã³÷íî ÷èñòèé ìàòåð³àë äëÿ ïðîìèñëîâîãî òà æèòëîâîãîáóä³âíèöòâà, òåïëîçáåð³ãàþ÷èé, êîðèñíèé äëÿ çäîðîâ'ÿ. Ö³íà: 6,7 ãðí/øò.

099-059-29-55, ò.098-251-84-25, 78-53-98 093-699-66-61

Á³ëó òà ÷åðâîíó öåãëó çà ö³íîþ âèðîáíèêà. Ùåá³íü, ï³ñîê, â³äñ³â, çåìëþ, òîðôîêðèõòó, äðîâà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà. Êîíòàêòè: 095-478-16-58, 067-848-67-01

ò. 290-270, 050-876-19-79 ѲÒÊÓ äëÿ îãîðîæ³, â³ä âèðîáíèêà. Ö³íà: â³ä 103 ãðí/ðóëîí.

ò. 72-39-10, 050-378-25-07


2.1. Áóä³âåëüí³ òà îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè ïðîäàì

Á²ËÓ, ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, æîì, äðîâà, çåìëþ íà çàñèïêó, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà.

ò.050-569-48-13, 096-504-52-31 Á²ËÓ, ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ,

дорожній

â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, æîì, äðîâà, çåìëþ íà çàñèïêó. Äîñòàâêà. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ.

ò.050-609-77-14, 097-839-42-39

Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, â³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, òîðôîáðèêåò, äðîâà, êåðàìçèò, æîì, äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ.

ò.76-72-23, 050-941-48-24 096-601-27-82

Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, æîì, äðîâà, çåìëþ íà çàñèïêó, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà.

ò.050-569-48-13, 096-504-52-31 Á²ËÓ, ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, æîì, äðîâà, çåìëþ íà çàñèïêó, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà.

ò.26-24-33, 050-652-41-97

ÏÀÐÊÅÒ â³ä ãóðòîâèõ âèðîáíèê³â.

ò. 72-13-19, 050-978-11-04, 067-673-90-81

Áëîêè ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà. ³ä âèðîáíèêà. ̳öí³, â³äá³ðí³, âèñîêî¿ ÿêîñò³. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó òà îáëàñò³ â êîðîòêèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 093-265-01-15, 097-063-44-63

Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, â³äñ³â, ï³ñîê, êåðàìçèò, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, òîðôîáðèêåò, äðîâà, äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ.

ò.095-535-56-63, 097-751-64-30 Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, æîì, äðîâà, çåìëþ íà çàñèïêó, çà ö³íîþ âèðîáíèêà, äîñòàâêà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ.

ò.050-609-77-14, 097-839-42-39 Áàëêè, êðîêâè, ðåéêó 3õ8-10, äîâæ. 4 ì, âàãîíêà, ëåæàê, áëîê-õàóç (35; 20 ìì); ðåéêà ìîíòàæíà, 2õ4 ñì. Äîøêà äëÿ ï³äëîãè 35; 45 ìì, â³çüìó çàìîâëåííÿ íà êðîêâè 5-6 ì. Êîíòàêòè: 099-346-91-41 Áàëêè, êðîêâè. Êîíòàêòè: 066-398-75-20

ѳòêó, ç ÏÂÕ ïîêðèòòÿì. Ö³íà: 133 ãðí/ðóëîí. Êîíòàêòè: 77-44-50, 067-342-23-04

23

ÀÔ²ØÀ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, â³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, æîì, òîðôîáðèêåò, äðîâà, êåðàìçèò, äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ.

ò. 76-72-23, 096-601-27-82, 050-832-97-42 Áàëêè. Êîíòàêòè: 098-006-08-72, 099-295-69-72

ÏÀÐÊÅÒÍÀ ÄÎØÊÀ, øèðîêèé âèá³ð. Ö³íè â³ä ³ìïîðòåðà.

ò. 72-13-19, 050-978-11-04, 067-673-90-81 Âîðîòà ìåòàëåâ³ ç õâ³ðòêîþ, ñòîâï÷èêè. Êîíòàêòè: 77-00-51, 066-233-86-51

³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê äð³áíèé òà êðóïíèé, öåãëó á³ëó òà ÷åðâîíó, ãëèíó, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, äðîâà, âóã³ëëÿ. Êîíòàêòè: 050-156-66-65, 067-361-84-87

Á²ËÓ ÒÀ ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, æîì, äðîâà, çåìëþ íà çàñèïêó, çà ö³íîþ âèðîáíèêà, äîñòàâêà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ.

ò.050-609-77-14, 097-839-42-39 Äîøêè ñîñíîâ³ íåîáð³çí³, ñóõ³, 40 ìì. Êîíòàêòè: 095-455-07-14

Á³ëó òà ÷åðâîíó öåãëó çà ö³íîþ âèðîáíèêà. Ùåá³íü, ï³ñîê, â³äñ³â, çå ì ë þ , ò î ð ô î ê ð è õ ò ó, äðîâà, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà. Ê î í ò à ê ò è : 066-329-71-55 Á³ëó òà ÷åðâîíó öåãëó, â³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîê ð è õ ò ó, ò î ð ôî á ð è ê å ò, äðîâà, êåðàìçèò, æîì, äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, âèâ³ç áóä. ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 0 9 6 - 6 0 1 - 2 7 - 8 2 , 0 5 0 - 9 4 1 - 4 8 - 2 4 , 76-72-23 Á ó ä ³ â å ë ü í è é â³äñ³âáëîê: Ñò³íîâèé – 20õ20õ40; ïåðåãîðîäêîâèé ³ ïàðêàííèé – 10õ20õ40; – 12õ20õ40; ñåêö³ÿ ñòîâï÷èêà íà ïàðêàí – 27õ20õ40. Ö ³ í à : â ä 3 , 9 0 ã ð í / ø ò. Ê î í ò à ê ò è : 0 6 6 - 9 6 6 - 6 9 - 7 9 , 067-388-95-57

ϲÍÎÁËÎÊÈ ÒÀ ÃÀÇÎÁËÎÊÈ, âèðîáíèê: Á³ëîðóñü, Îáóõ³â, Áðîâàðè, öåãëà æîâòîï³ùàíîãî òà ÷åðâîíîãî êîëüîðó, Á³ëîðóñü, ì. ̳íñüê, ç äîñòàâêîþ. Êîíòàêòè: (03366) 9-38-18, Ðàòíî, 097-717-16-91

ϲÍÎÁËÎÊÈ, á³ëîðóñüêîãî âèðîáíèö-òâà, ñò³íîâ³ òà ïåðåãîðîäêîâ³, ² òà ²²² êàòåãîð³¿. Äî¿çä äî áóäü-ÿêî¿ ä³ëÿíêè. Ìîæëèâå ðîçâàíòàæåííÿ êðàíîì. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà.

ò. 097-353-27-12

Á²ËÓ, ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, äðîâà, çåìëþ íà çàñèïêó, æîì, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà.

ò. 26-24-33, 050-652-41-97 Äîøêè îáð³çí³, íåîáð³çí³, áàëêè, êðîêâè, ð å é ê ó ì î í ò à æ í ó, ä î ø ê ó äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêó (ñîñíà, â³ëüõà), ïë³íòóñ, íàëè÷íèê, áëîê-õàóñ. Êîíòàêòè: 050-378-62-73, 050-378-51-50

Áóòîâèé êàì³íü, ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, öåãë ó ÷ å ð âî í ó ò à á ³ ë ó, ô î ð ì à ê , æ î ì , ò î ð ô î ê ð è õ ò ó, ãëèíó òà ³íø³ áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: (0332) 26-84-75, 0 6 6 - 9 4 3 - 9 9 - 9 3 , 096-941-45-69

Âîðîòà ìåòàëåâ³ ç õâ³ðòêîþ, ñòîâï÷èêè. Êîíòàêòè: 77-00-51, 066-233-86-51

 ì³øêàõ òà íàñèïîì: ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êåð à ì ç è ò, à ò à ê î æ ö å ã ë ó, íîâó òà á/â, á³ëà ³ ÷åðâîíà, øèôåð, á/â. Ìîæëèâà äîñòàâêà íà ïîâåðõ, âèâ³ç ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 7 2 2 - 7 2 - 7 1 , 096-800-05-67

«Porotherm», «Leier». Êåðàì³÷íó ÷åðåïèöþ «Roben», «Creaton RATIO». Êë³íêåðíó öåãëó «Roben», «Terca».

Äîøêè, 2 øò., ïî 2 ì. Êîíòàêòè: 050-236-52-42 Ä î ø ê ó î á ð ³ ç í ó, ð å é ê ó, í à ï³âêðóãëÿê, ì/÷åðåïèöþ, ì/ ïðîô³ëü, ìåòàë ëèñòîâèé, 2,5õ1,25, 2 ìì, êâ àäðàò, 16õ16, ö å ã ë ó ÷ å ð â î í ó, á åò î í í ³ ñ ò î âï÷èêè, ïëèòè. Êîíòàêòè: 099-325-37-46 Ä îøêó , îáð³çíà, íåîáð³çíà. Êîíòàêòè: 098-006-08-72, 099-295-69-72 ÄÑÏ, 2õ3, íîâå. Ö³íà: 70 ãðí. Êîíòàêòè: 23-42-91, 066-782-76-48 Äð³ò Êîíòàêòè: 76-70-56

Ç äîñòàâêîþ: êàì³íü, ãðàí³ò, ðàêóøíÿê, ï³ùàíèê, ê â à ð ö è ò, ð ³ ÷ ê î â à ã à ë ü ê à . Êîíòàêòè: 050-670-56-12

ϳñîê, ùåá³íü, ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, ç äîñòàâêîþ. Êîíòàêòè: 066-212-68-64, 096-608-00-66 Çàë³çîáåòîíí³ áàëêè, íåñó÷³, äîâæ. 6 ì Êîíòàêòè: 067-164-32-37

Êàì³íü ðàêóøíÿê êðèìñüêèé, åêîëîã³÷íî ÷èñòèé, âîäîñò³éêèé, äëÿ çâåäåííÿ 1-4 ïîâ. áóä³âåëü, îãîðîæ, ôóíäàìåíò³â. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Êîíòàêòè: 0 9 5 - 6 1 0 - 0 2 - 0 4 , 066-217-04-06 Êîâïàêè («øëÿïêè») òà ïàðàïåòè ç îöèíêîâàíîãî ìå òàëó, ç ïîë³ìåðíèì ïîêðèòòÿì, íà ñòîâïö³, ïàðêàíè, ð³çí³ êîëüîðè òà âèäè. Êîíòàêòè: 097-941-38-69, 097-749-10-89

Ç åêîëîã³÷íî ÷èñòî¿ êàðïàòñüêî¿ ñìåðåêè: áóäèíêè, ëàçí³ òà ãîòåëüí³ êîìïëåêñè, íåäîðîãî, «ï³ä êëþ÷». Ê î í ò à ê ò è : 050-671-93-03

Êðîêâè. Êîíòàêòè: 098-006-08-72, 099-295-69-72

ϲÍÎÁËÎÊÈ ÒÀ ÃÀÇÎÁËÎÊÈ, âèðîáíèê: Á³ëîðóñü, Îáóõ³â, Áðîâàðè, öåãëà æîâòîï³ùàíîãî òà ÷åðâîíîãî êîëüîðó, Á³ëîðóñü, ì. ̳íñüê, ç äîñòàâêîþ. Êîíòàêòè: (03366) 9-38-18, 097-717-16-91

Ëèñò îöèíêîâàíèé, ïëîñêèé, ðèôëåíèé â³ä 30 ãðí/êâ. ì. Ìåòàëî÷åðåïèöþ, ìåòàëîïðîô³ëü, â-âî Ïîëüùà, ͳìå÷÷èíà, â³ä 40 ãðí/êâ. ì. ̳íâàòó «Ðîêâóë». Êîíòàêòè: 067-334-48-73, 050-724-97-77

Äåðåâ’ÿí³ â³êíà, áåç ðàìè. Êîíòàêòè: 73-80-54, 095-303-01-85

ÊÅÐÀ̲×Ͳ ÁËÎÊÈ

ò. (0332) 29-96-60, 067-275-29-76


24

ÀÔ²ØÀ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ ÖÅÌÅÍÒ,

ïðîäàæ, äîñòàâêà.

ò.(0332) 28-04-11, 050-813-74-00 ÙÅÁ²ÍÜ ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, ï³ñîê, öåãëó ÷åðâîíó, á³ëó; ÷îðíîçåì, òîðô. Ìîæëèâà äîñòàâêà.

ò.050-529-95-20 ÏÀÐÊÅÒͲ ÌÀÑËÀ ëàêè òà êëå¿. ªâðîïåéñüêà ÿê³ñòü. Ãóðòîâ³ ö³íè.

ò.72-13-19, 050-978-11-04, 067-673-90-81 Ìåòàëî÷åðåïèöþ, ìåòàëîïðîô³ëü, ïàðî³ ã³äðî³çîëÿö³ÿ, òà âñ³ íåîáõ³äí³ êîìïëåêòóþ÷³. Äåøåâî. Êîíòàêòè: 050-268-36-81, 067-275-18-87 Êóòíèê 40õ50. Êîíòàêòè: 25-43-74 Ëèñò îöèíêîâàíèé, 1 øò. Êîíòàêòè: 24-11-89,096-640-64-78 Ìåòàëîïðîô³ëü, á³ëèé, äëÿ çîâí³øíüî¿ îáøèâêè ñòàíäðàòíîãî áàëêîíó, íîâèé. Êîíòàêòè: 26-81-90, 066-123-22-91 Ìåòàëîïðîô³ëü. Ö³íà: 39 ãðí/ êâ. ì. Êîíòàêòè: 067-923-36-93

Ðåàë³çóºìî:

ÁÅÒÎÍ, ðîç÷èí ð³çíèõ ìàðîê, ùåá³íü, ï³ñîê, öåìåíò, ôóíäàìåíòí³ áëîêè. Íàäàºìî ïîñëóãè: êðàí, åêñêàâàòîð, ÊàìÀÇ, DzË.

ò.050-236-37-89, 25-60-29 Òðóáè íà ñâåðäëîâèíè, ãëèáèíí³ íàñîñè, ì³í³-áàøòè, âñòàíîâëåííÿ «ï³ä êëþ÷». Êîíòàêòè: 78-01-89, 050-670-90-75 ѳòêó ìàñêóâàëüíó, 3õ6 ì. Êîíòàêòè: 097-107-92-34 ѳòêó. Êîíòàê òè: 77-00-51, 066-233-86-51 Ñêëî, 4 ìì, 160õ130 ñì, ïîë³ðîâàíå ñêëî â³çåðóíêîâå, 5 ìì, 130õ100 ìì. Êîíòàêòè: 095-455-07-14 Ñ ì î ë ó. 095-518-23-13

Êîíòàê òè:

ϳääîíè. Êîíòàêòè: 23-33-04, 066-217-77-24

ϳñîê äð³áíî- òà êðóïíîçåðíèñòèé, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, öåãëó, äîñòàâêà, âèâåçó ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 050-904-91-30, 063-411-78-74 ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â òà ³í., äîñòàâêà à/ì DzË-ñàìîñêèä. Êîíòàêòè: 095-314-83-32

2.2. ³êíà, äâåð³, âîðîòà ³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³ ç³ ñêëîì. Íîâ³. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-590-42-32 ³êíî äåðåâ’ÿíå, 120õ185 ñì. Êîíòàêòè: 72-55-20 Âõ³äí³ äåðåâ’ÿí³ äâåð³. Êîíòàêòè: 095-126-40-18 Ãàðàæí³ âîðîòà. 067-256-10-16

Êîíòàêòè:

Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, ç³ ñêëîì ³ ðó÷êàìè, â õîðîøîìó ñòàí³, 2 øò. — ç³ ñêëîì, 0,60õ2,00 (280 ãðí), 1 øò. — ñóö³ëüí³, 0,60õ2,00 (130 ãðí), á/â. Êîíòàêòè: 25-84-17, 050-243-17-03 Äâåð³, 2 øò., 60õ1,95 ì. Êîíòàêòè: 050-991-45-10 Äâåð³, á/â, 4 øò. Êîíòàê òè: 099-739-82-61 Äâåð³, á/â. Êîíòàêòè: 099-724-87-34 Äâåðíå äåðåâ’ÿíå ïîëîòíî, ñêëî 1,10õ2,05, áåç êîðîáêè, íåäîðîãî, á/ â. Êîíòàêòè: 050-918-06-90

Òðóáè àçáîöåìåíòí³, ä³àì. 100, 4 ì. Êîíòàêòè: 25-43-74

Äåðåâ’ÿí³ âõ³äí³ äâåð³. Êîíòàêòè: 76-05-87

Öåãëó êåðàì³÷íó, ç äîñòàâêîþ, áëîêè ñò³íîâ³, ê³ëüöÿ êîëîäÿçí³, çàë³çîáåòîíí³ âèðîáè. Êîíòàêòè: 050-674-24-65 Öåãëó Ì-100, áëîê òåðìîêåðàì³÷íèé Ì-100, çàëèøêè. Êîíòàêòè: 066-440-11-64

Øâåëåð, äîâæ. 2,80, 10 ìì, 2 øò., 2,60, 12 ìì, 1 øò., áàëêè, 4,5 ì. Êîíòàêòè: 067-665-77-75

Ïëàñòèêîâ³ â³êíà, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-701-04-71 Ïîäâ³éíå äåðåâ’ÿíå â³êíî ç ðó÷êîþ òà æàëþç³, 142õ148, â õîðîøîìó ñòàí³, á/â. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 25-84-17, 050-243-17-03

2.3. Áóä³âåëüí³ ³íñòðóìåíòè òà îáëàäíàííÿ ïðîäàì Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 050-674-56-09 ³áðîâåðñòàò äëÿ âèãîòîâëåííÿ øëàêîáëîê³â, â³äñ³âîáëîê³â, êåðàìçèòîáëîê³â. Êîíòàêòè: 067-787-87-59, 095-911-79-18

ÁÅÍÇÎÏÈËÈ,

òðèìåðè, êóëüòèâàòîðè ìàðêè “Stihl” òà “Viking”. Íèçüê³ ö³íè òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ

ò.050-378-02-90

Øïàëåðè, 6 ðóëîí³â. Êîíòàêòè: 72-55-20

Äðèëü óäàðíó, ðîñ³éñüêîãî â-âà, íîâà. Êîíòàêòè: 050-725-93-58

Øïàëè çàë³çîáåòîíí³; äâîòàâðè ìåòàëåâ³, òðóáè. Êîíòàêòè: 75-75-93, 067-332-92-46

Åëåêòðîäðèëü 600 Âò, ïàòðîí, ä³àìåòð 16 ìì. Êîíòàêòè: 25-43-74

Ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, ï³ñîê, öåãëó ÷åðâîíó, á³ëó; ÷îðíî çåì, òîðô. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 050-529-95-20

êóïëþ

Êàáîëêó, ä³àì. 10 ìì, äëÿ óù³ëüíåííÿ âåíòèë³â. Êîíòàêòè: 25-43-74 Ìåòàëåâó äðàáèíó, äîâæèíà 5 ì, âàãà á³ëüøå 100 êã. Êîíòàê òè: 066-871-45-55 Ìîëîòîê äëÿ öåãëè. Ö³íà: 20 ãðí. Êîíòàêòè: 050-236-52-42 Íîâó âèêðóòêó. 050-236-52-42

Êîíòàê òè:

Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ. Êîíòàêòè: 093-881-34-80

³çüìó â îðåíäó áóä³âåëüí³ ë³ñà. Êîíòàêòè: 050-918-06-90

Ïëèòêó îáëèöþâàëüíó, 15õ15 ñì. Êîíòàêòè: 72-55-20

˳íîëåóì , 099-724-87-34

Êîíòàêòè:

Íîæ³âêè ïî ìåòàëó (15 ãðí.), ïî äåðåâó (10 ãðí.). Êîíòàêòè: 095-337-53-51

ѳòêó äëÿ îãîðîæ³. Êîíòàêòè: 095-123-09-79

Øèôåð, á/â, 15 øò. Êîíòàêòè: 067-744-66-15, 72-39-69

Îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ï³íîáåòîíó, ãàçîáåòîíó, ï³íîóòâîðþâà÷. Êîíòàêòè: 050-317-31-23

á/â.

Îáëàäíàííÿ äëÿ íàïèëåííÿ ï³íîïîë³óðåòàíó «Foam Kit» äëÿ ñàìîñò³éíîãî âèêîðèñòàííÿ. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: 095-413-95-76

Ïèëêó òîðöþâàëüíó «De Walt 717 XPS», ïëîùà ïåðåð³çó 88 õ 320 ìì, âèñîòà ïë³íòóñà 152 ìì. Ö³íà: 9000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-534-80-95 Ïðåñ äëÿ ñêëåþâàííÿ äâåðåé òà ôàíåðè. Êîíòàêòè: 097-405-29-24 Ðóáàíîê ìåòàëåâèé. Ö³íà: 20 ãðí. Êîíòàêòè: 095-337-53-51

ïðîäàì

Äåðåâ’ÿí³ â³êíà, íîâ³ (5 øò.) Êîíòàêòè: 067-256-10-16

Öåãëó ÷åðâîíó òà á³ëó, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êåð à ìçèò, ò î ð ô î ê ð è õ ò ó, òî ð ô î á ð è ê å ò, ä ð î â à , ÷îðíîçåì. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó – áåçêîøòîâíà. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî Ì å ò à ë î ÷ å ð å ï è ö þ , ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: ïðîôíàñòèë, «Ruukki 0 9 5 - 5 3 5 - 5 6 - 6 3 , Finnera», «Syper Katepal», 097-751-64-30 ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ äàõó. Öåãëó, á/â (ïðèì³ùåíÇàì³ðè òà äîñòàâêà áåçíÿ ñâèíàðíèêà, 550 êâ.ì, ï³ä êîøòîâíî. Êîíòàêòè: ðîçá³ð), öåãëà+ïåðåêðèòòÿ. 0 9 9 - 2 7 5 - 7 6 - 3 1 , Êîíòàêòè: 097-860-06-00 096-899-02-50

Îãîðîæó ³ç ïðîôíàñòèëó. Ö³íà: 130 ãðí/ì. Êîíòàêòè: 067-923-36-93

³ääàì áåçêîøòîâíî áóä³âåëüí³ â³äõîäè (öåãëà, ðîç÷èí). Êîíòàêòè: 76-75-36, 063-076-35-32

Òåëåôîííèé êàáåëü, 80 ì. Êîíòàêòè: 25-43-74

Ìåòàëî÷åðåïèöþ, ìåòàëîïðîô³ëü, êîìïëåêòóþ÷³ ð³çíèõ êðà¿í-âèðîáíèê³â, øèðîêèé âèá³ð, íèçüê³ ö³íè. Çàì³ðè, êîøòîðèñ, äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Êîíòàêòè: 050-701-51-57, 068-027-46-79

Íîâ³ ïàíåë³-60.15.8, 80 øò. Ö³íà 1420 ãðí/øò. Ïðîãîíè ÏÐÃ60.2.5, 42 øò. Ö³íà 2200 ãðí/øò. Êîíòàêòè: 050-378-17-18

ïðîïîíóþ

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

Ñâåðëà. Ö³íà: 20 ãðí. Êîíòàêòè: 095-337-53-51 Òèñêè ñëþñàðí³. Êîíòàêòè: 25-37-32, 099-736-67-15

êóïëþ Ìîíòàæíèé ï³ñòîëåò ÏÖ-84, ÌÖ-52, äëÿ çàáèâàííÿ äþáåë³â, íîâ³, ñêëàäñüêîãî çáåð³ãàííÿ. Êîíòàêòè: 093-960-02-35

ïðîïîíóþ  îðåíäó ðèøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 050-276-52-77 Çäàºìî â îðåíäó

ÅËÅÊÒÐÎòà áåíçî³íñòðóìåíòè. Âåëèêèé âèá³ð òà ïîì³ðí³ ö³íè.

Ñòð³÷êîïèëüíó ïèëîðàìó. Êîíòàêòè: 050-317-31-23

4-êîíôîðêîâó ãàçîâó ïëèòó. Êîíòàêòè: 050-522-98-72

Öèðêóëÿðêó, ïèëêà 500 ìì, åëåêòðîäâèãóí, 7,5 êÂò, äðîâîêîë, êîíóñ 50 ìì. Ö³íà: 4000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 050-540-10-95

Àëþì³í³ºâó âàííó. Êîíòàêòè: 067-289-24-20

2.5. Îáëàäíàííÿ äëÿ çâàðþâàííÿ, ð³çàííÿ òà ïàÿííÿ

Âèòÿæêó 50õ50, íîâà. Êîíòàêòè: 24-11-89, 096-640-64-78

ïðîäàì

Áàëîíè, ïðîïàí-áóòàí, 2 øò. Êîíòàêòè: 093-760-79-08

Ãàçîâèé áàëîí, ºìí³ñòþ 11 ë. Êîíòàêòè: 24-39-31

Ãàçîâ³ òðóáè, ÷àâóíí³ ðàä³àòîðè. Äóæå äåøåâî. Êîíòàêòè: 099-642-66-67, 099-322-46-18, Àäàì

Áåíçîïèëó «Äðóæáà». Êîíòàêòè: 050-663-56-47

Ãàçîâó íàñò³ëüíó ïëèòó, ç ãàçîâèì áàëîíîì, á/â. Êîíòàêòè: 066-022-16-79

Çâàðþâàëüíèé àïàðàò, 220 Âò. Êîíòàêòè: 097-753-96-51

Ãàçîâó ïëèòó «Ãåôåñò». Êîíòàêòè: 099-168-05-71

Çâàðþâàëüíèé àïàðàò. Êîíòàêòè: 76-70-56

Ãàçîâó ïëèòó, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 093-652-96-12

êóïëþ

Êîòåë-êîëîíêó «Âàéëàíä», íîâèé, óìèâàëüíèê, 60 ñì, â³ò÷èçíÿíîãî â-âà. Êîíòàêòè: 067-665-77-75

ò.050-378-02-90 Ïðîêàò

ÅËÅÊÒÐβÍÑÒÐÓÌÅÍÒÓ. Ìîæëèâà äîñòàâêà.

ò.066-882-51-51 Ðåìîíò

ÅËÅÊÒÐÎòà áåíçî³íñòðóìåíòó. ßê³ñíà ðîáîòà, ïîì³ðí³ ö³íè.

ò.050-378-02-90, 71-70-24 Ðåìîíò

ÅËÅÊÒÐβÍÑÒÐÓÌÅÍÒ²Â, ïåðåìîòêà åëåêòðîäâèãóí³â.

ò.29-97-90, 050-661-13-92 Çäàì â îðåíäó áåòîíîçì³øóâà÷, 220 Â, ìîæëèâà äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 095-314-83-32

2.4. Äåðåâîîáðîáíå îáëàäíàííÿ òà ³íñòðóìåíòè ïðîäàì Äðîâîêîë ã³äðàâë³÷íèé. Êîíòàêòè: 050-317-31-23 Ïîçäîâæíüî-îáîðîòíèé òà òîðöþâàëüíèé âåðñòàòè, ïèëîðàìó, àâòîíîìíà. Êîíòàêòè: 050-317-31-23 Ïðåñ äëÿ ñêëåþâàííÿ äâåðåé, âëàñíîãî âèðîáíèöòâà. Ö³íà: 8500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-966-96-53

Çàäíþ áàáêó, âåðõí³é ñóïîðò, ð³çöåòðèìà÷, äî òîêàðíîãî âåðñòàòà 16Á16ÊÏ, 16Á16Ï àáî ïîä³áíèõ. Êîíòàêòè: 097-934-33-92

2.6. Ñàíòåõí³êà, îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ãàç

Êðàí, çëèâíèé äëÿ ñ/â, õðîìîâàíèé, á/â, ó ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 24-62-33 Ìàñëÿíèé îá³ãð³âà÷. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 050-236-52-42 Ìàñëÿíèé îá³ãð³âà÷. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 050-086-40-15 Íàñîñ ÍÌÓ-6. Êîíòàêòè: 29-43-84 Ðàêîâèíó, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-126-40-18

ïðîäàì

Òèòàí íà òâåðäå ïàëèâî, íîâèé. Êîíòàêòè: 097-985-30-05

2-êîíôîðêîâó ãàçîâó ïëèòó, á/â. Êîíòàêòè: 099-791-01-80

Òèòàí íà òâåðäå ïàëèâî, íîâèé. Êîíòàêòè: 067-888-90-55


Óìèâàëüíèê «Òþëüïàí», á/â. Êîíòàêòè: 066-975-00-01 ×àâóííèé êîòåë Ê×Ì, á/â, íà òâåðäå ïàëèâî, â-âî ì. ʳðîâ, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-083-59-58

ÁÐÓʲÂÊÀ.

Âêëàäàííÿ

ÁÐÓʲÂÊÈ,

êóïëþ

Âèãîòîâëåííÿ òà ïðîôåñ³éíå âêëàäàííÿ ç â³áðîòðàìáîâêîþ. Äîñòàâêà. Íèçüê³ ö³íè. Öåìåíò, ùåá³íü, â³äñ³â. Áåçêîøòîâíà êîíñóëüòàö³ÿ òà âè¿çä.

íàòóðàëüíîãî êàìåíþ, ìîíòàæ ïîðåáðèê³â, áîðäþð. Äîñòàâêà ùåáåíþ, â³äñ³â, ï³ñîê. ϳäõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà – ³íäèâ³äóàëüíèé.

Ãàçîâó êîëîíêó, á/â, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 066-217-77-24, 23-33-04

ò.099-493-77-52, 093-716-55-75

ò.050-779-36-82, 096-681-49-17

Àðêè, ïåðåïëàíóâàííÿ ïðèì³ùåíü, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, ôàðáóâàííÿ, øïàëåðè, ëàì³íàò, ïëèòêà, åëåêòðèêà, óòåïëåííÿ òà ³í., ÿê³ñíî, äîñâ³ä; ñàäæàíö³, â³÷íîçåëåíèõ äåðåâ, êóù³â. Êîíòàêòè: 28-50-97, 050-178-84-71 Àðìñòðîíã, â³äêîñè (âíóòð³øí³, çîâí³øí³), ÃÊÏ, âàãîíêà, ïëèòêà, ëàì³íàò, åëåêòðèêà, øïàêë³âêà, øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, ñàíòåõí³êà, âñòàíîâëåííÿ äâåðåé, øïàëåðè. ßê³ñíå âèêîíàííÿ âñ³õ ðîá³ò. Êîíòàêòè: 099-723-93-17, Îëåêñàíäð Àðõ³òåêòóðíî-äèçàéíåðñüê³ ðîáîòè «ï³ä êëþ÷»: øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, ïëèòêà, ã³ïñîêàðòîí áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, øïàëåðè, ôàðáóâàííÿ, ëàì³íàò, ðåìîíò ñàíòåõí³êè, åëåêòðèêè; äåêîðàòèâí³ øòóêàòóðêè. Êîíòàêòè: 050-788-49-90

Âêëàäàþ

×àâóíí³ ðàä³àòîðè. Êîíòàêòè: 067-888-90-55

Äóøîâó êàá³íó, á/â. Êîíòàêòè: 099-724-87-34 Êîòåë Ê×Ì 4Ì, á/â. Êîíòàêòè: 067-888-90-55 Êîòåë íà òâåðäîìó ïàëèâ³, Ê×Ì Ð³âíå, íîâèé, àáî á/â. Êîíòàêòè: 097-985-30-05

ïðîïîíóþ

ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍÈ íà âîäó. Øâèäêî òà ÿê³ñíî.

ò.096-391-84-53

2.7. Åëåêòðèêà ïðîäàì Àâòîâèìèêà÷, 400 À, 500 Â. Êîíòàêòè: 29-43-84, 099-739-82-61 Áëîê ïðèâîäó «Òåëåìåõàí³ê» äëÿ äâèãóíà ïîñò³éíîãî ñòðóìó, ïîòóæí³ñòü 24 Àìï (5 êÂò), 1-ôàçíèé. Êîíòàêòè: 050-918-06-90 Åëåêòðîäâèãóí, 0,5 êÂò. Êîíòàêòè: 066-022-16-79 Åëåêòðîñòàíö³þ â³éñüêîâó. Êîíòàêòè: 097-942-20-20

êóïëþ Åëåêòðîòåëüôåð, â ðîáî÷îìó, íåðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-837-22-09 Îñöèëîãðàô òà ùóïè ³ç ä³ëüíèêîì, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-127-32-67

ïðîïîíóþ Âèìèêà÷³, ðîçåòêè, ëþñòðè, åëåêòðîïëèòè. Íàâ³øóâàííÿ, ï³äêëþ÷åííÿ, ðåìîíò. Äîñòóïíà ö³íà. Êîíòàêòè: 097-053-32-32

2.8. Áóä³âåëüí³, ìîíòàæí³, ðåìîíòí³ ðîáîòè òà äèçàéí ïðîïîíóþ

Áðèãàäà âèêîíóº âíóòð³øíº, çîâí³øíº îçäîáëåííÿ, ôóíäàìåíò, êëàäêà, ïîêð³âëÿ, áðóê³âêà, óòåïëåííÿ ôàñàä³â, åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, ïëèòêà, ã³ïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ. Êîíòàêòè: 099-726-77-67, Àíäð³é, 097-802-24-28, ²ëëÿ Áðèãàäà âèêîíóº âíóòð³øí³ ðîáîòè, øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, ã³ïñîêàðòîí, øïàêë³âêà, ïëèòóâ, øïàëåðè, åëåêòðèêà. Êîíòàêòè: 066-595-09-82, 066-653-75-79

Âèãîòîâëåííÿ ºâðî-äåðåâ’ÿíèõ â³êîí òà áàë-êîííèõ ðàì (ç³ ñêëîì, ñêëî-ïàêåòàìè), îáøèâàííÿ âà-ãîíêîþ, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 0 9 5 - 8 9 7 - 5 9 - 5 2 , 096-969-05-96

Áóä³âåëüí³ ðîáîòè, ðåìîíò, ðåêîíñòðóêö³ÿ: âíóòð³øí³, ìàëÿðí³, ñàíòåõí³÷í³, øòóêàòóðí³ ðîáîòè, óòåïëåííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. ˳ö. À ¹ 343711 â³ä 21.05.2007 ð., ÄÀÁ²Ó. Êîíòàêòè: 066-222-23-13, 063-583-81-44 Âêëàäàííÿ

ÁÐÓʲÂÊÈ, ÁÓÄÈÍÊÈ, ÌÀÃÀÇÈÍÈ. Âèãîòîâëÿºìî ìåòàëåâ³, äåðåâ’ÿí³ êîíñòðóêö³¿: äà÷í³ áóäèíêè, ëàçí³, ìàãàçèíè, ê³îñêè, ïàâ³ëüéîíè, ãàðàæ³, àâòîíàâ³ñè, øèíîìîíòàæ³. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-907-14-17

ìîíòàæ ïîðåáðèê³â òà áîðäþð³â.

ò.050-276-52-77 Âèêîíóºìî

ÐÅÌÎÍÒÍÎáóä³âåëüí³ ðîáîòè.

ò.050-945-01-43

25

ÀÔ²ØÀ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

ÁÐÓʲÂÊÓ, ÿê³ñíî, ï³äõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà ³íäèâ³äóàëüíî.

ò.050-945-01-43 Âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ ñõîä³â ç ð³çíèõ ïîð³ä äåðåâèíè, çà ³íäèâ³äóàëüíèìè çàìîâëåííÿìè. Âëàñíå âèðîáíèöòâî, çàì³ðè, ïîì³ðí³ ö³íè. Êîíòàêòè: 099-924-67-70, lioksa-mebli.at.ua

Êîâàíà áðàìà â³ä 3000 ãðí. Êóçíÿ «Ôàéíà êîâêà». Êîíòàêòè: 050-296-23-14, 097-613-91-85, www.fayna-kovka.prom.ua Âñ³ âèäè ñàíòåõí³÷íèõ ðîá³ò: âñòàíîâëåííÿ âàíí, óí³òàç³â, ã³äðîáîêñ³â. Çàì³íà, ðåìîíò âîäÿíèõ òà êàíàë³çàö³éíèõ òðóá. Ïèñüìîâà ãàðàíò³ÿ. Êîíòàêòè: 20-32-00, 095-353-32-32 Âñ³ âèäè ñòîëÿðíèõ ðîá³ò. Âñòàíîâëåííÿ â³êîí òà äâåðåé, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïðèáèâàííÿ ïë³íòóñó. Çàì³íà òà ðåìîíò çàìê³â, íàâ³øóâàííÿ êàðíèç³â. Êîíòàêòè: 20-32-00, 095-353-32-32

Âèãîòîâëÿºìî äîøêó äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêó, ïë³íòóñ, íàëè÷íèê, ç ñèðîâèíè çàìîâíèêà òà âëàñíî¿. Âèãîòîâëåííÿ ñàäîâèõ ìåáë³â. Êîíòàêòè: 050-378-62-73, 050-378-51-50 Âèêîíóºìî âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò: áåòîíóâàííÿ, ïîêð³âëÿ, øòóêàòóðêà òà ³í. Êîíòàêòè: 050-956-91-31, 096-801-02-55 Âèêîíóºìî âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò: ôóíäàìåíòè, çðóáè, äàõè, îãîðîæ³ âñ³õ âèä³â, áåòîíí³ ñõîäè, âíóòð³øí³ òà ôàñàäí³ ðîáîòè. Êîíòàêòè: 066-344-23-74, 066-792-10-89 Âèêîíóºìî âñ³ âíóòð³øí³ ðîáîòè, îçäîáëþâàëüí³, ðåìîíò. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Êîíòàêòè: 098-340-45-62

Âèêîíóþ âñ³ âèäè ñàíòåõí³÷íèõ ðîá³ò. Êîíòàêòè: 099-005-25-19, 063-841-03-86 Âêëàäàííÿ áðóê³âêè, øâèäêî, ÿê³ñíî. Ãàðàíò³ÿ. Êîíòàêòè: 093-741-42-50, 066-958-57-47 Âèêîíóºìî

ÐÅÌÎÍÒÍÎÁÓIJÂÅËÜͲ ðîáîòè: ñòÿæêà, ïëèòêà, ã³ïñîêàðòîí, øïàêë³âêà, ëàì³íàò, âàãîíêà, åëåêòðîïðîâîäêà, ñàíòåõí³êà, âîäîïîñòà÷àííÿ, îïàëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ äâåðåé, ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. Ö³íè äîãîâ³ðí³.

ò.050-568-72-68, Âàëåíòèí

ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆͲ ÐÎÁÎÒÈ â áóäèíêàõ, îô³ñàõ, êâàðòèðàõ âèêîíàþòü êâàë³ô³êîâàí³ ìàéñòðè. ßê³ñòü òà íàä³éí³ñòü ãàðàíòóºìî.

ò.095-889-37-92, 063-440-82-92

Ïîñëóãè «áîáêàòîì». Ïëàíóâàííÿ òåðèòîð³é. Ðîçâàíòàæåííÿ ï³ääîí³â. Ðîçãîðòàííÿ ï³ñêó òà ùåáåíþ. Êîíòàêòè: 095-406-58-62

Ñâåðäëîâèíè íà âîäó. Îáñëóãîâóâàííÿ, ïðèÿìêè, íàñîñè, âîäà «ï³ä êëþ÷». ßê³ñòü ãàðàíòóþ. Êîíòàêòè: 095-575-57-05

Åëåêòðèê. Ïðîôåñ³éíå ðîçâåäåííÿ ïðîâîäêè, çàì³íà ïðîâîäêè. Âñòàíîâëåííÿ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â. Êîíòàêòè: 20-32-00, 097-053-32-32

Ïîñëóãè åëåêòðèêà, â³äíîâëåííÿ «çíèêëîãî ñâ³òëà», ï³äêëþ÷åííÿ ëþñòð, ðîçåòîê, òîùî. Îïåðàòèâíèé âè¿çä. Êîíòàêòè: 20-32-00, 095-353-32-32

ªâðîðåìîíò. Âñ³ âèäè çîâí³øí³õ òà âíóòð³øí³õ ðîá³ò, âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí³êè, äóøîâèõ êàá³í. Ìîíòàæ êîíñòðóêö³é ç ã³ïñîêàðòîíó. Êîíòàêòè: 099-754-52-47, 093-877-75-67

Ðåìîíò êâàðòèð, áóäèíê³â, ï³ä «êëþ÷». Ïîêð³âåëüí³, ôàñàäí³ ðîáîòè, îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà, åëåêòðîìîíòàæ, ñàíòåõí³êà. Âèñîêà ÿê³ñòü, ïîì³ðí³ ö³íè. Êîíòàêòè: 097-951-29-68

Çàì³íà âèìèêà÷³â, ðîçåòîê, ëþñòð, ñòàðî¿ ïðîâîäêè. Âñòàíîâëåííÿ àâòîìàò³â. Ïèñüìîâà ãàðàíò³ÿ. Êîíòàêòè: 063-453-32-32, 097-053-32-32 Âñ³ âèäè ñòîëÿðíî-ìåáëåâèõ ðîá³ò: âèãîòîâëåííÿ òà ñêëàäàííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â. Íàñòèëàííÿ ëàì³íàòó, ë³íîëåóìó, âñòàíîâëåííÿ â³êîí, äâåðåé, îáøèâàííÿ âàãîíêîþ. Êîíòàêòè: 096-782-88-67, 066-343-06-28 Âñòàíîâëåííÿ âàíí, äóøîâèõ êàá³í, ã³äðîáîêñ³â. ßê³ñíî, îõàéíî. Ïèñüìîâà ãàðàíò³ÿ. Êîíòàêòè: 095-353-32-32, 097-053-32-32 Âñòàíîâëåííÿ â³êîí, äâåðåé, çàìê³â. Âèâåäåííÿ â³äêîñ³â, ï³äâ³êîíü. Ïèñüìîâà ãàðàíò³ÿ. Êîíòàêòè: 063-453-32-32, 097-053-32-32 Âñòàíîâëåííÿ çì³øóâà÷³â, óìèâàëüíèê³â, âàíí, áîéëåð³â, ðåìîíò áà÷ê³â. ×èñòêà êàíàë³çàö³¿. Êîíòàêòè: 20-32-00, 063-453-32-32 Âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â âîäè, áîéëåð³â, óìèâàëüíèê³â, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â, çàì³íà ìåòàëåâèõ òðóá íà ìåòàëîïëàñò àáî ïîë³ïðîï³ëåí áåç çâàðþâàííÿ. Êîíòàêòè: 099-646-14-40, Îëåêñàíäð 066-443-24-81, Ñåðã³é Äàõè: ºâðîðóáåðîéä, ðåìîíò òà ïåðåêðèòòÿ áàãàòîïîâåðõ³âîê, ñêëàä³â, ìàãàçèí³â, êîíòåéíåð³â, ãàðàæ³â, êâàðòèð, áàëêîí³â. Âåëèêèé äîñâ³ä, ãàðàíò³ÿ, äîñòàâêà ìàòåð³àëó. Êîíòàêòè: 050-718-68-71, 096-768-55-58 Âñòàíîâëåííÿ

ÍÀÒßÆÍÈÕ ÑÒÅËÜ. ßê³ñòü, ãàðàíò³ÿ.

ò.095-560-12-17

Çàì³íà âîäîïðîâ³äíèõ òà êàíàë³çàö³éíèõ òðóá, ñòîÿê³â, ìîíòàæ îïàëåííÿ. ×èñòêà êàíàë³çàö³¿. Âèêëèê ìàéñòðà áåçêîøòîâíèé. Êîíòàêòè: 20-32-00, 095-353-32-32 Ìóðóâàííÿ îãîðîæ, çàëèòòÿ ôóíäàìåíò³â ï³ä îãîðîæ³, âëàñí³ ùèòè íà îïàëóáêó òà áåòîíîçì³øóâà÷; îáëèöþâàííÿ áóäèíê³â öåãëîþ. Êîíòàêòè: 050-616-72-69 Ïîñëóãè åëåêòðèêà ó êâàðòèðàõ, áóäèíêàõ, íà äà÷àõ: çàì³íà ñòàðî¿ åë/ïðîâîäêè, çàì³íà òà âñòàíîâëåííÿ ñâ³òèëüíèê³â, âèìèêà÷³â, ðîçåòîê òà ³í. ðîáîòè. Êîíòàêòè: 050-245-43-23, 096-486-94-54

Çàëèâàííÿ

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÓ, ìóðóâàííÿ ç öåãëè òà áëîê³â, áåòîíí³, ôàñàäí³ òà ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè.

ò.050-276-52-77, 050-523-24-52 Ðåñòàâðàö³ÿ âàíí ó äîìàøí³õ óìîâàõ. Âèá³ð êîëüîð³â, åìàëþâàííÿ âàíí, íàëèâíà âàííà àêð³ëîâà «Ctakril», «Eco-Vanna», â-âî Ðîñ³ÿ, «Fiberglass», â-âî ͳìå÷÷èíà. Âèñîêîÿê³ñí³ ìàòåð³àëè. Êîíòàêòè: 066-528-29-08, 098-607-59-55

Ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Êîíòàêòè: 097-900-71-81, 099-084-28-31 Ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîáîòè: óòåïëåííÿ áóäèíê³â, áàëêîíè, ñõîäè, ³í. Âèãîòîâëåííÿ íåðæàâ³þ÷èõ ïåðèë. Âíóòð³øí³ ðîáîòè: ã³ïñîêàðòîí, âàãîíêà, ïëèòêà, âêëàäàííÿ öåãëè, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ. Êîíòàêòè: 050-378-79-52, 095-218-12-21 Ñâåðäëîâèíè òà ¿õ îáñëóãîâóâàííÿ ó Âîëèíñüê³é îáë. Êîíòàêòè: 050-517-87-51, 096-463-38-88, 066-572-66-36 Ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ôàðáóâàííÿ, âàãîíêà, ã³ïñîêàðòîí, ïëèòêà, ëàì³íàò, òà ³íøå. Êîíòàêòè: 095-002-72-49, 050-544-67-22 Òå÷å äàõ? Äçâîí³òü, â³äðåìîíòóºìî! À òàêîæ ã³äðî³çîëÿö³ÿ ôóíäàìåíò³â, öîêîë³â, ï³äâàëüíèõ ïðèì³ùåíü. Ìîæëèâèé âè¿çä ïî îáëàñò³. Óñ³ òèïè ïðèì³ùåíü. Øâèäêî. ßê³ñíî. Ãàðàíò³ÿ. Êîíòàêòè: 066-844-07-87, Îëåã

Öèêëþâàííÿ, øïàêëþâàííÿ, ëàêóâàííÿ ïàðêåòó òà ôàðáîâàíèõ äîøîê íîâèìè áàðàáàííèìè òà äèñêîâèìè ìàøèíàìè. Êîíòàêòè: 099-642-72-74, 094-908-49-90 «Äîìàøí³é ìàéñòåð» ïðîïîíóº ïîñëóãè: ñàíòåõí³êà, åëåêòðèêà, âàíòàæíèê³â, çâàðíèêà, ñòîëÿðà, ìóëÿð³âøòóêàòóð³â. Ïðîñò³ ð³øåííÿ ñêëàäíèõ ïðîáëåì. Êîíñóëüòàö³¿. Êîíòàêòè: 066-889-14-20, 095-443-73-01, 29-09-01, 0668891420@mail.ru «Äîìîâà ñëóæáà» ïðîïîíóº ïîñëóãè ñòîëÿðà, ñàíòåõí³êà, åëåêòðèêà, âàíòàæ-íèê³â, ïðèáèðàëüíèöü. Âèêëèê ìàéñòðà áåçêîøòîâíèé. Êîí-òàêòè: 20-32-00, 095-353-32-32


26

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

3.1. Ìåáë³ òà ³íø³ ïðåäìåòè ³íòåð’ºðó ïðîäàì 1,5-ñïàëüíå ë³æêî ç ìàòðàöîì, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 098-887-07-36 1,5-ñïàëüíå ë³æêî, ç ìàòðàöîì, äåðåâ’ÿíå, äèâàí «Ëàäà», â õîðîøîìó ñòàí³, Êîíòàêòè: 23-12-94 1,5-ñïàëüí³ ë³æêà (2 øò.), äèâàí, á/â. Êîíòàêòè: 095-529-78-66 1,5-ñïàëüí³ ë³æêà, 2 øò., á/â, â äîáðîìó ñòàí³. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 095-304-53-33 1-, 2-ñïàëüí³ ë³æêà ç ìàòðàöàìè, íîâ³. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 28-23-68, 063-212-10-13 1-ñïàëüíå ë³æêî, á/â. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 099-084-28-31 1-ñïàëüíå ë³æêî, ç ïðóæèííèì ìàòðàöîì. Êîíòàêòè: 095-342-91-64 2 ì’ÿêèõ êð³ñëà, òóìáó. Êîíòàêòè: 25-92-51 2-äâåðíó øàôó, êîë³ð äóá. Êîíòàêòè: 099-284-53-39 2-äâåðíó øàôó, ìàòîâà, ç àíòðåñîëÿìè, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 098-567-45-41, 066-241-12-05

2-ñïàëüíå ë³æêî, á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-620-25-70, 050-711-65-35

Äèâàí, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 097-534-02-70 Äèâàí, â äîáðîìó ñòàí³. Ö³íà: 1400 ãðí. Êîíòàêòè: 28-17-32, 095-185-65-81 Äèâàí, êîìï’þòåðíèé ñò³ë. Êîíòàêòè: 050-583-22-30 Äèâàí, ì³í³-äèâàí, êð³ñëà íå ðîçêëàäí³, í³ìåöüêîãî â-âà, êîìï’þòåðíèé ñò³ë, êîë³ð â³ëüõà, âñå á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-770-25-09 Äèâàí, ðîçêëàäíå êð³ñëî, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 78-81-35, 099-724-50-71 Äèâàí-ë³æêî, õîðîøèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 72-50-19, 095-001-59-83 Äèâàí-«êíèæêó», äåðå’ÿí³ áèëüöÿ, òåìíî-ñèí³é. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 050-804-89-30 Äèâàí-«ìàëÿòêî», á/â. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 74-40-42 Äèâàí-«ìàëÿòêî», íåäîðîãî, â ãàðíîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-996-12-23 Äèâàí-«ìàëÿòêî». Êîíòàêòè: 72-55-20 Äèâàí-«ìÿëÿòêî», á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-074-23-48 Äèâàí. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 75-04-37, 098-745-05-60 Äèòÿ÷å äåðåâ’ÿíå ë³æêî, 1-ñïàëüíå, ç øóõëÿäàìè, á/â 6 ì³ñ. Ö³íà: 1300 ãðí Êîíòàêòè: 050-167-78-16 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî-êîëèñêó, á/â. Êîíòàêòè: 099-784-25-06

Ìåáë³, á/â, ç ªâðîïè. Ñò³íêè, â³òàëüí³, øàôè, ë³æêà, ñåðâàíòè, ñò³ëüö³, ñòîëè æóðíàëüí³ ìàðìóðîâ³, ñòîëè îá³äí³ ðîçêëàäí³. Êîíòàêòè: 095-569-02-03, 063-867-56-40 www.euromebli.blogspot.com Êóõíþ, 2,55 ì, ìîæë. ïðîäàæ ÷àñòèíàìè. Êîíòàêòè: 098-895-00-18 Êóõíþ, êîë³ð âèøíÿ, ìèéêó ç íåðæàâ³éêè. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-267-56-08 Êóõíþ, ìàíåâèöüêîãî â-âà, â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-540-58-54

2-ÿðóñíå äåðåâ’ÿíå ë³æêî, ç áóêà, º øóõëÿäà. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-530-14-42

Äèòÿ÷å ë³æêî ç âàòíèì ìàòðàöîì. Ö³íà: 170 ãðí. Êîíòàêòè: 067-126-18-83

Êóõíþ, ñïàëüíþ, ïðèõîæó, 3-äâåðíó øàôó, 2-òóìáîâèé ïèñüìîâèé ñò³ë, êíèæêîâ³ ïîëè÷êè, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 096-804-61-80

2-ÿðóñíå ë³æêî, íîâå. Ö³íà: 1350 ãðí. Êîíòàêòè: 050-295-64-90

Äèòÿ÷ó ñò³íêó, â-âà Ïîëüùà, äîâæèíà 3,10 ì, ñâ³òëîãî êîëüîðó, á/â. Êîíòàêòè: 067-166-82-18

Ëàêîâàíó ñò³íêó, òåìíîãî êîëüîðó. Íåäîðîãî. Êîíòàê òè: 050-156-26-11, 050-839-15-60

3-äâåðíó øàôó, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 73-57-62 3-äâåðíó øàôó, ç àíòðåñîëÿìè, ñò³íêó «Ðóòà». Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 79-96-71 4-äâåðíó 72-37-96

øàôó.

Êîíòàêòè:

³øàê ç òóìáîþ äëÿ âçóòòÿ. Êîíòàêòè: 096-539-20-62 Äâà ïèñüìîâ³ ñòîëè, ñò³íêó «Âîëèíü». Êîíòàêòè: 050-565-28-51 Äåðåâ’ÿíèé â³øàê äëÿ îäÿãó, íà í³æêàõ. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 050-804-89-30 Äèâàí òà 2 êð³ñëà, 3-äâåðíó øàôó, êóõíþ íà äà÷ó. Êîíòàêòè: 78-23-05, 095-457-97-60

Æóðíàëüíèé ñò³ë, òóìáó, âñå á/ â. Êîíòàêòè: 78-23-05, 095-457-97-60 Æóðíàëüíèé ñòîëèê ç 3 øóõëÿäàìè. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 25-35-24, 095-648-62-99 Æóðíàëüíèé ñòîëèê. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 24-62-33 Êàðíèç, äîâæèíà 3,5 ì, íîâèé. Êîíòàêòè: 068-562-61-50 Êàðíèçè, 1,5 òà 2 ì, á/â. Êîíòàêòè: 72-06-68 Êîìîä íîâèé. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-088-89-64 Êîìîä, 120õ40õ69 ñì. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 099-456-51-18

Äèâàí òà äâà êð³ñëà. Êîíòàêòè: 72-06-87, 050-876-27-96

Êîìï’þòåðíèé ñò³ë, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 500 ãðí Êîíòàêòè: 093-236-39-77

Äèâàí «Êíÿæíà», ñèíüîãî êîëüîðó, º ÿùèê äëÿ á³ëèçíè. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 066-022-00-16

Êîìï’þòåðíèé ñò³ë, á/â. Ö³íà: 350 ãðí/ Êîíòàêòè: 067-332-85-83

Äèâàí «Ìàëÿòêî», 2-äâåðíó ì³í³-øàôó, 80õ53. Êîíòàêòè: 095-342-91-64 Äèâàí «Ìàëÿòêî», á/â. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 066-568-60-53 Äèâàí, 2 ì’ÿê³ êð³ñëà, á/â. Êîíòàêòè: 25-34-58, ï³ñëÿ 18.00 Äèâàí, 2 ì’ÿê³ êð³ñëà, øàôó. Êîíòàêòè: 095-485-33-34

˳æêà, øàôó, ñò³ë, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, ì. ʳâåðö³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-096-39-41 ˳æêà: øèðèíà 80 ñì (800 ãðí.), 120 ñì (1000 ãðí.), 160 ñì (1300 ãðí.). Êîíòàêòè: 26-34-90, 063-807-11-18 ˳æêî ç ìàòðàöîì, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-825-17-07 Ëþñòðó â äèòÿ÷ó ê³ìíàòó, á/â. Êîíòàêòè: 72-55-20 Ëþñòðó, 050-804-89-30

áðà.

Êîíòàê òè:

Ì’ÿêó ÷àñòèíó, á/â, ñò³íêó, â-âî Ïîëüùà, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-402-49-94, 097-323-51-71

Ì’ÿêèé êóòî÷îê «Åëåãàíò», êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, ö³íà 1200 ãðí., æóðíàëüíèé ñòîëèê, ðîçêëàäíèé, 400 ãðí. Êîíòàêòè: 71-65-93, 096-275-97-01

Òóìáó ï³ä òåëåâ³çîð, á/â, â ³äåàëüíîìó ñòàí³, òåìíî-êàøòàíîâîãî êîëüîðó, ïîë³ðîâàíà, ðîçì. 90õ60õ75. Êîíòàêòè: 093-652-39-99

Ì’ÿê³ êð³ñëà, 2 øò., ï³ñëÿ ðåñòàâðàö³¿. Êîíòàêòè: 097-867-45-16

Òóìáó ï³ä òåëåâ³çîð, íîâà. Êîíòàêòè: 068-562-61-50

Ì’ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí, íåðîçêëàäí³ êð³ñëà, 2 øò.), êîðè÷íåâîãî êîëüîðó. Íåäîðîãî. Êîíòàê òè: 066-145-25-49, 096-802-42-24

Øàôó 3-äâåðíó, ç àíòðåñîëÿìè, äèâàí-«êíèæêó», ñò³ë äëÿ êîìï’þòåðà. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 096-618-67-85

Ì’ÿêó ÷àñòèíó, á/â. Êîíòàêòè: 050-660-55-62

Øàôó ç àíòðåñîëÿìè. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 050-804-89-30

Ì’ÿêó ÷àñòèíó, äèòÿ÷å ë³æå÷êî, ïèñüìîâèé ñò³ë. Êîíòàêòè: 050-725-93-58

Øàôó, ñåðâàíò, òðþìî, âñå á/â. Êîíòàêòè: 099-261-97-87

Ì’ÿêó ÷àñòèíó, ñò³íêó «Áàéêàë» â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-669-78-90 Ì’ÿêó ÷àñòèíó: äèâàí òà êð³ñëî. Êîíòàêòè: 095-511-33-96 Ïèñüìîâèé ñò³ë, 2-òóìáîâèé, øàôó 3-äâåðíó, äçåðêàëî, 2õ0,8 ì, ëþñòðè. Êîíòàêòè: 096-804-61-80 ϳäñòàâêó äëÿ âçóòòÿ íà 4 ïîëè÷êè. Êîíòàêòè: 78-56-30, 050-878-96-00, Ñåðã³é Ïîëè÷êó äëÿ á³ëüÿðäíèõ øàð³â, ç òàéìåðàìè. Êîíòàêòè: 050-916-31-19 Ïðèõîæó òà êóõíþ, õîðîøèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 26-14-74, 050-438-02-97 Ïðèõîæó, á/â. Ö³íà: 700 ãðí Êîíòàêòè: 066-417-87-10

êóïëþ

Ñò³íêó â çàë, ñïàëüíþ, ïðèõîæó, âñå á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-073-40-63

Äèâàí-ìàëÿòêî, ðîçêëàäíå êð³ñëî. Êîíòàêòè: 097-753-96-51

Ñò³íêó â êîðèäîð, 5 ì. Êîíòàêòè: 099-168-05-71

Ìåáë³, á/â, ï³ñëÿ 2000 ð.â., à òàêîæ ìåáë³ â-âà Ïîëüùà. Êîíòàêòè: 29-29-92 093-221-58-66

Ñò³íêó «Âîëèíü», ì’ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí + 2 êð³ñëà), ïîëüñüêîãî â-âà, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 73-80-54, 095-303-01-85

Ìåáë³, äëÿ æèòëà. Êîíòàêòè: 099-642-86-08

Ïðèõîæó, 095-503-09-39

á/â.

Êîíòàê òè:

Ñò³íêó «Âîëèíü», ñïàëüíèé ãàðí³òóð, íåäîðîãî, á/â. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-414-49-40

Ïðèõîæó, êîìîä. Êîíòàê òè: 050-829-65-21

Ñò³íêó «Êàëèíà», á/â. Ñàìîâèâ³ç. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-16-70, 097-664-36-12

Ïðèõîæó, ñâ³òëîãî êîëüîðó, íîâà, ñåðâàíò, äîâæ. 1,4 ì, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-567-94-44

Ñò³íêó «Îð³îí», ìàòîâà, êóõíþ, á/â. Êîíòàêòè: 095-117-34-75, 25-42-69

Ïðèõîæó, ñó÷àñíèé äèçàéí, 1,20 ì, òóìáó ï³ä âçóòòÿ. Êîíòàêòè: 095-941-82-21

Ñò³íêó, 2,5õ4,5, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 72-72-87 Ñò³íêó, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-083-59-58

Ðîçêëàäíèé äèâàí, á/â. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 050-101-15-36

Ñò³íêó, á/â, ãîð³õîâîãî êîëüîðó, ñó÷àñíîãî äèçàéíó, â õîðîøîìó ñòàí³, äåðåâ’ÿí³ ïîëè÷êè, êîìîä, ãàçåòíèö³. Êîíòàêòè: 098-202-21-02

Ñåðâàíò, ìîæëèâî ï³ä êíèæêîâó øàôó. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 26-56-02, 066-328-94-68

Ñò³íêó, â-âî Ïîëüùà, äîâæèíà 2,7 ì, á/â 5 ð., â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 095-151-91-53

Ñåðâàíò, òðþìî, òóìáó ï³ä òåëåâ³çîð, ðîçêëàäíèé äèâàí. Êîíòàêòè: 095-251-02-20

Ñò³íêó, äîâæ. 3,5 ì, âèñ. 2,10 ì, êð³ñëà ðîçêëàäí³, ñò³ë, òóìáó, äîâæ. 1 ì, âèñ. 70 ñì. Êîíòàêòè: 72-57-08, 095-547-38-07

Ñåðâàíòè, 2 øò., äèâàí, á/â, Êîíòàêòè: 050-757-38-45

Ìàòðàöè, ð³çí³ ðîçì³ðè, õîðîøà ÿê³ñòü, ïîì³ðí³ ö³íè. Êîíòàêòè: 099-655-40-00

Ñïàëüíþ: ë³æêà, 2 øò., òóìáè, 2 øò., øàôà, òðåëüÿæ. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 095-485-33-34

Êóõíþ ç äóáîâèì ôàñàäîì, ð³çüáîþ âèñòàâêîâîãî çðàçêà, 2,40õ2 ì, íîâà. Êîíòàêòè: 063-620-05-33, 78-58-88

Ìåáë³ äëÿ äà÷³, á/â, çà ñèìâîë³÷íó ïëàòó. Êîíòàêòè: 25-31-48

Ñïàëüíþ: òðþìî, ë³æêî, øàôà, â äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-896-95-68

Êóõíþ ³ç çàë³çíîþ ìèéêîþ, êîë³ð – êàøòàí, íîâà. Êîíòàêòè: 098-202-21-02

Ì’ÿêèé êóòî÷îê òà êð³ñëà, íåäîðîãî. Ö³íà: 1200 ãðí, òîðã Êîíòàêòè: 098-345-91-45

Ñòàðó äåðåâ’ÿíó ñêðèíþ. Êîíòàêòè: 72-37-96 Ñò³ë êîìï’þòåðíèé. Êîíòàêòè: 72-52-24, 050-673-62-90, Îëåã

Êóõíþ, á/â, â õîðøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-708-44-93

Ñò³íêó «Âîëèíü», êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, ñêëàäàºòüñÿ ç 5 ñåêö³é. Ö³íà: 550 ãðí. Êîíòàêòè: 066-092-60-90

Êîíòàê òè:

Ðîçêëàäà÷êó, íîâà. Êîíòàêòè: 093-652-96-12, 099-764-01-83

Øàôó, ÿñíî-áåæåâà, 250õ340 ñì, ñòîëèê íà îäí³é í³æö³ ç âìîíòîâàíîþ ñêðèíüêîþ ï³ä êëþ÷ (äëÿ ìàãàçèíó), â õîðîøîìó ñòàí³, á/ â. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: 096-242-20-83

Ñò³ëüíèöþ, çåëåíèé ìàðìóð. Êîíòàêòè: 099-326-21-09, 25-47-84

á/â.

Ìàòðàñ «Akant», 190 õ 90 ñì, á/â 4 ð., â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 10 ãðí. Êîíòàêòè: 050-024-93-67

Ìåáë³ îô³ñí³, íîâ³, êîìï’þòåðíó òåõí³êó. Êîíòàêòè: 050-528-46-68

Ñò³ë. Êîíòàêòè: 26-02-38

Ïðèõîæó, 096-110-85-50

Ñïàëüíþ (4-äâåðíà øàôà, òðþìî, êîìîä, 2-ñïàëüíå ë³æêî, 2 òóìáè), ïîëüñüêîãî â-âà. Êîíòàêòè: 050-735-17-97

Êîìï’þòåðíèé ñò³ë, â õîðîøîìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-325-26-65

Ñò³ë ñòîëîâèé, ²òàë³ÿ, 140õ80 ñì, ñò³ëüíèöÿ ñêëÿíà, í³æêè ô³ãóðí³, 4 ñò³ëüö³. Êîíòàêòè: 23-04-66

Ñò³íêó, ³ìïîðòíà (4 ñåêö³¿, øàôà ç àíòðåñîëÿìè), ïðèõîæó (3 ñåêö³¿, øàôà ç àíòðåñîëÿìè). Êîíòàêòè: 096-804-61-80 Ñò³íêó, êîë³ð ãîð³õ, äîâæ. 4,5, âèñ. 2,52 ì. Êîíòàêòè: 72-72-87 Ñò³íêó, ñâ³òëîãî ê îëüîðó, 4,50õ2,30. Êîíòàêòè: 093-931-52-42 Òðèëüÿæ. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-804-89-30 Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð (50 ãðí), ñò³ë (250 ãðí). Êîíòàêòè: 050-804-89-30 Òóìáó äëÿ ïîñò³ëüíî¿ á³ëèçíè (ïîäóøêà, îä³ÿëî) Êîíòàêòè: 050-088-89-64

ϳäë³òêîâå àáî äîðîñëå 2-ÿðóñíå ë³æêî. Êîíòàêòè: 050-539-74-25

3.2. Âèãîòîâëåííÿ òà ðåìîíò ìåáë³â ïðîïîíóþ Âèãîòîâëÿºìî êîðïóñí³ ìåáë³ çà Âàøèìè ïîáàæàííÿìè: øàôè-êóïå, êóõí³, ãàðäåðîáí³, â³òàëüí³, ïðèõîæ³, äèòÿ÷³ ê³ìíàòè, ìåáë³ äëÿ îô³ñ³â, ìàãàçèí³â. Äèçàéí, ìîíòàæ áåçêîøòîâí³. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 0 9 6 - 1 6 8 - 6 8 - 7 6 , 099-167-36-35 Ðåñòàâðàö³ÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â, ìàòðàö³â, ïåðåðîáêà ôîðìè çà êàòàëîãîì, âèãîòîâëåííÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â íà çàìîâëåííÿ. Êîíòàêòè: (0332) 24-02-75, 050-920-96-73 Øàôè-êóïå íà çàìîâëåííÿ, ³íäèâ³äóàëüí³ ðîçì³ðè, øèðîêèé âèá³ð ìàòåð³àë³â. Ö³íà: â³ä 1800 ãðí./ïîã. ì. Êîíòàêòè: 099-655-40-00

ÑÊËÀÄÀÍÍß ³ ìîíòàæ êîðïóñíèõ ìåáë³â. Ïîì³ðí³ ö³íè, øâèäêî òà ÿê³ñíî.

ò.063-795-12-91, 098-925-46-78


27

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

4.1. Êîìï’þòåðíà òåõí³êà ïðîäàì 2-ÿäåðíèé êîìï’þòåð â çáîð³. Ö³íà: 1780 ãðí Êîíòàêòè: 050-665-75-84 ³áðîðóëü USB, 24-êíîïîê, 900 ãðàä. Êîìïëåêò: ðóëü, ïåäàë³, äèñê. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 099-360-81-91 Êîìï’þòåð â çáîð³. Ö³íà: 1250 ãðí Êîíòàêòè: 050-665-75-84 Êîìï’þòåð «Ïåíò³óì», â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-333-79-18 Êîìï’þòåð, á/â, AMD Athlon XP 2200 1.8 GHz, 1,5 Ãá / ÎÇÓ, RADEON 9800, ìîí³òîð, ìèøêà, êëàâ³àòóðà. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 099-173-76-98 Êîìï’þòåð, ìîí³òîð («Samsung SyncMaster 913N»), ñèñòåìíèé áëîê («ATX 400W», ïàì’ÿòü 1024 MB – 2 øò., â³äåîêàðòà 512 MB), êëàâ³àòóðà, ìèøêà. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-265-12-91 Êîìï’þòåð, òèï ÖÏ DualCore, 2100 MHz, êàðòð³äåð, êëàâ³àòóðà, ìèøêà, ìîí³òîð «LG Flatron». Ö³íà: 2000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 096-729-71-50 Êîìï’þòåð: êëàâ³àòóðà, ìèøêà, ìîí³òîð, ñèñòåìíèé áëîê. Ö³íà: 650 ãðí. Êîíòàêòè: 066-177-37-15 Êîìï’þòåð: ñèñòåìíèé áëîê, ìîí³òîð, ìèøêà, êëàâ³àòóðà. Ö³íà: 650 ãðí. Êîíòàêòè: 066-177-57-15 Êîìï’þòåðè, ìîí³òîðè, 4 øò. Êîíòàêòè: 066-625-24-03 Ìîí³òîð, áëîê, êëàâ³àòóðó, êîëîíêè, äî êîìï’þòåðà, á/â. Êîíòàêòè: 050-663-55-74 Íîóòáóê «Dell inspiron N5050», ó â³äì³ííîìó ñòàí³. ª äîêóìåíòè.  êîìïëåêò³ çàðÿäíèé ïðèñòð³é, ìèøêà. Ö³íà: 3100 ãðí., òîðã. Êîíòàê òè: 099-753-93-89, 098-779-44-55 Íîóòáóê «HP Pavillion dv6000», web-êàìåðà, ñåíñîðíà ïàíåëü, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 1700 ãðí. Êîíòàêòè: 097-943-63-90 Íîóòáóê «Rovebodc», åêðàí – 15,47, æîðñòêèé äèñê – 80 Ãá. Ö³íà: 1350 ãðí. Êîíòàêòè: 098-932-44-31 Ïëàíøåò «Apple» ç îðèã³íàëüíèì Smartcover (blue)., ³äåàëüíèé ñòàí, á/â 6 ì³ñ. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 4900 ãðí. Êîíòàêòè: 067-364-08-04 Ïëàíøåò «Ìîäåêîì 2099». Êîíòàêòè: 099-005-56-80 Ïðèíòåð HP Laser Jet 1020, á/ â. Ö³íà: 550 ãðí. Êîíòàêòè: 050-788-09-06 Ñèñòåìíèé áëîê «Pentium IV», 2,86 Hz, 1 Gb. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-08-18

Ñèñòåìíèé áëîê. Êîíòàêòè: 050-663-55-74

4.2. Ïîáóòîâà òåõí³êà ïðîäàì 2-êàìåðíèé õîëîäèëüíèê «Íîðä-233-6», âèñîòà 1,78 ì, á/â. Êîíòàêòè: 26-20-50, 095-169-51-19 2-êîíôîðêîâó ãàçîâó ïëèòêó, á/ â. Êîíòàêòè: 76-05-87 2-êîíôîðêîâó ãàçîâó ïëèòó, á/ â, â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-866-76-53 Àåðîãðèëü, íîâèé. Êîíòàêòè: 093-232-30-09 Âèòÿæêó «Áîø³òî», â ³äåàëüíîìó ñòàí³, ïîðòóãàëüñüêîãî â-âà, íîâà âèòÿæíà òðóáà. Êîíòàêòè: 23-42-91, 066-782-76-48 Â’ÿçàëüíó ìàøèíêó «Äîí÷àíêà». Êîíòàêòè: 24-52-03 Â’ÿçàëüíó ìàøèíêó «Äîí÷àíêà». Êîíòàêòè: 095-472-40-67 Ãàçîâó ïëèòêó, 60õ60, á³ëîðóñüêîãî â-âà. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 066-100-20-15 Ãàçîâó ïëèòó, 2-êîíôîðêîâà. Êîíòàêòè: 73-72-62, 050-950-90-01 Ãàçîâó ïëèòó, 4-êîíôîðêîâà, á/â. Êîíòàêòè: 095-503-09-39 Ãàçîâó ïëèò ó. 095-781-68-47

Êîíòàêòè:

Òåõí³êà, á/â, ç ͳìå÷÷èíè: õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè, õîëîäèëüí³ â³òðèíè, ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ òà åëåêòðè÷í³ ïëèòè, êîëîíêè, ãåíåðàòîðè, òåëåâ³çîðè, ì³êðîõâèëüîâ³ ïå÷³ òà ³í. Êîíòàêòè: 099-277-72-00 Ïðàëüíó ìàøèíêó, õîëîäèëüíèê, á/â. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-264-88-48

Ïèëîñîñ «Àëÿñêà», í³ìåöüêîãî â-âà, á/â. Êîíòàêòè: 050-695-12-82 Ïèëîñîñ «Ðàêåòà-40», â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 190 ãðí. Êîíòàêòè: 050-243-17-03, 25-84-17 Ïèëîñîñ «Òàéôóí», ïðàëüíó ìàøèíêó, í³ìåöüêîãî â-âà. Êîíòàêòè: 72-75-89

Øâåéíó ìàøèíó «Ïîäîëêà», íîæíèé ïðèâîä, ñò³ë-òóìáà. Ö³íà: 220 ãðí. Êîíòàêòè: 099-320-99-91

Ïðàëüíó ìàøèíêó. Êîíòàêòè: 25-34-58, ï³ñëÿ 18.00

Øâåéíó ìàøèíó «Ïðàêòèêà», çøèâíèé îâåðëîê. Êîíòàêòè: 79-98-71, 066-837-88-95

Ïðàëüíó ìàøèíó «Privileg», á/â, òåðì³íîâî. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 066-779-97-65

êóïëþ

Ïðàëüíó ìàøèíó, â³ò÷èçíÿíîãî â-âà, ðó÷íèé â³äæèì. Êîíòàêòè: 25-20-61, 099-551-25-80 Ïðàñêó. Ö³íà: 20 ãðí. Êîíòàêòè: 095-337-53-51 Ðåëàêñàòîð íà øâåéíó ìàøèíêó «×àéêà», óñóíåííÿ çàâîäñüêîãî äåôåêòó ì³í³-íàñàäêàìè ÏÒ×, áåçäîãàííèé øîâ. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 097-058-14-74, 066-837-88-95

Õîëîäèëüíèê «Nord», á/â. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 066-779-97-65 Õîëîäèëüíèê «Äîíáàñ-3», â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 24-39-54 Õîëîäèëüíèê «Äîíáàñ», á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 24-14-87, 050-600-33-85 Õîëîäèëüíèê «Äîíáàñ», á/â. Êîíòàêòè: 24-85-16 Õîëîäèëüíèê «Íîðä», âèñîòà 1,80 ì, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 71-70-58, ï³ñëÿ 18.00 Õîëîäèëüíèê «Ñíàéãå», á/â – 10 ð. Êîíòàêòè: 72-06-87, 050-876-27-96 Õîëîäèëüíèê «Ñíàéãå». Ö³íà: 1700 ãðí. Êîíòàêòè: 72-73-94 Õîëîäèëüíèê, ïðàëüíó ìàøèíêó, á/â. Êîíòàêòè: 066-837-88-95

Ïèëîñîñ, ïðàëüíó ìàøèíêó «Ìð³ÿ». Êîíòàêòè: 78-23-05, 095-457-97-60

Õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 26-81-70

Ïðàëüíó ìàøèíêó «Áîø-Êëàñ³ê 5», âåðòèêàëüíå çàâàíòàæåííÿ, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-757-38-45

Õîëîäèëüíèê. Êîíòàêòè: 72-57-08, 095-547-38-07

 íåðîáî÷îìó ñòàí³: õîëîäèëüíèêè (êð³ì ³ìïîðòíèõ, àì³à÷íèõ, «Íîðä») – 80 ãðí., òåëåâ³çîðè (êð³ì ³ìïîðòíèõ) – 25 ãðí., ïðàëüí³ ìàøèíêè (êð³ì ³ìïîðòíèõ) – 60 ãðí. («ìàëÿòêî» – 30 ãðí.), äâèãóíè – 25-100 ãðí., ãàçîâ³ êîëîíêè (êð³ì ³ìïîðòíèõ) – 150 ãðí., âîäîïðîâ³äí³ êðàíè (çì³øóâà÷³) – 10 ãðí., ðó÷í³ ìåõàí³÷í³ ãîäèííèêè ç æîâòèì êîðïóñîì (êð³ì êîìàíäèðñüêèõ, ñó÷àñíèõ ³ìïîðòíèõ) – 30 ãðí., ñèñòåìí³ áëîêè – 25 ãðí., êîìï’þòåðí³ ìîí³òîðè – 15 ãðí. Êîíòàêòè: 095-095-81-97

Òåëåôîí «Nokia 5610 Xpress Music», â õîðîøîìó ñòàí³, ñèíüîãî êîëüîðó, â êîìïëåêò³. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-910-37-95 Òåëåôîí «Nokia C3-01», á/â, êàìåðà 5 ìïêñ, Bluetoîth, Wi-Fi. Êîíòàêòè: 050-886-80-55 Òåëåôîí «Nokia n72», á/â, òð³øêè ïîòåðòèé, íà çàõèñíîìó åêðàí³ º òð³ùèíà, äèñê ç ÏÇ, íàâóøíèêè, êàáåëü USB, ôëåøêà íà 1 Ãá. Ö³íà: 500 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 099-791-91-10 Òåëåôîí «Panasonic KX-TS2350UAB», ñâ³òëî-ñ³ðèé. Ö³íà: 60 ãðí. Êîíòàêòè: 099-320-99-91

êóïëþ Ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Ñàìñóíã S-8500» (WAVE), S-8530 (WAVE-2), S-8600 (WAVE-3), S-9010, I-9100, I-9103, I-9003, I-9001. Êîíòàêòè: 050-888-48-80, 29-59-80 Ðàä³îòåëåôîí ç áàçîþ, ðàä³óñ 䳿 äî 300 ì. Êîíòàêòè: 24-39-54

4.4. Ôîòîàïàðàòè, â³äåîêàìåðè ïðîäàì

³äåîêàìåðó «Ñîí³ Íàíä³êåì DCR-HC26E», â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 066-710-20-87

Ñîêîâèæèìàëêó, â-âà Á³ëîðóñü, á/â. Êîíòàêòè: 099-724-87-34 Õîëîäèëüíèê, â ðîáî÷îìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 096-989-35-22

4.3. Òåëåôîíè, çàñîáè çâ’ÿçêó ïðîäàì Ìîá³ëüíèé òåëåôîí íà 2 ñ³ì-êàðòè, âìîíòîâàíèé òåëåâ³çîð. Íîâèé. Ö³íà: 290 ãðí. Êîíòàêòè: 099-327-03-26, 093-553-13-05

Ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Íîê³à-6500», ñëàéäåð, ìåòàëåâèé êîðïóñ, ðàä³î, êàðòà ïàì’ÿò³, êàìåðà 3,2 ìïêñ, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-732-44-24

Øâåéíó ìàøèíêó «Ïîäîëêà», äëÿ øèòòÿ òà âèøèâêè, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 23-42-91, 066-782-76-48

Òåëåôîí «Nokia 5230», á³ëîãî êîëüîðó, º GPS-íàâ³ãàòîð, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 099-753-93-89, 098-779-44-55

Ïèëîñîñ, áóäü-ÿêîãî âèðîáíèöòâà. Êîíòàêòè: 29-59-80, 050-888-48-80

Öåíòðèôóãó «Ñåíòà», äëÿ â³äæèìó á³ëèçíè. Êîíòàêòè: 25-20-61, 099-551-25-80

Ïðàëüíó ìàøèíêó «Ðèãà», á/â. Êîíòàêòè: 095-518-23-13

Ñìàðòôîí «Íîê³à-5530», ïîâíèé êîìïëåêò, â³äì³ííèé ñòàí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-635-75-88

³äåîêàìåðó «Sony HDR-CX-350 R», 16 ìåãàï³êñåë³â, ñåíñîðíèé åêðàí, íà 2 êàðòêè. Íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-197-69-38

Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Íîê³ÿ, íà 4 ñ³ì-êàðòè. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 063-824-75-40

Øâåéíó ìàøèíêó «Ïîäîëêà», â äîáðîìó ñòàí³. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 050-701-57-53

Ðàä³îòåëåôîí «Panasonic KX-TC1025RUB» (áàçà, òðóáêà), áàçà àêòèâíà, ãó÷íèé çâ’ÿçîê, ÷îðíèé, ïîòðåáóº çàì³íè àêóìóëÿòîðíî¿ áàòàðå¿. Ö³íà: 70 ãðí. Êîíòàêòè: 099-320-99-91

Ãàçîâó ïëèòêó «Åëåêòà», â³ò÷èçíÿíîãî â-âà, ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 29-59-80? 050-888-48-80

Êîíòàêòè:

Õîëîäèëüíèê. 099-754-44-14

Ïðàëüíó ìàøèíêó «Ðèãà-17». Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 063-757-62-88, 71-67-05

Ïðàëüíó ìàøèíêó «Ðèãà». Êîíòàêòè: 25-41-80

Øâåéíó ìàøèíêó «×àéêà», á/â. Êîíòàêòè: 24-04-33, 76-08-75

Ïðàëüíó ìàøèíêó-àâòîìàò «Ïðèâ³ëåã», áîêîâå çàâàíòàæåííÿ, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 050-245-43-50

Ïèëîñîñ, íîâèé. Êîíòàêòè: 099-326-21-09, 25-47-84

Ïðàëüí³ ìàøèíè «Ðèãà», «Âÿòêà». Êîíòàêòè: 068-562-61-50

Øâåéíó ìàøèíêó «×àéêà-142». Êîíòàêòè: 050-935-43-01

Øâåéíó ìàøèíó äëÿ ðåìîíòó âçóòòÿ «Ì³íåðâà». Êîíòàêòè: 095-489-35-00

Êàâîâàðêó, ïðîôåñ³éíà. Êîíòàêòè: 050-519-70-02

Îâåðëîê äëÿ òðèêîòàæó, 3-, 4-íèòêîâèé, áàãàòîîïåðàö³éíèé, íîâèé. Ö³íà: 1550 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-31

Øâåéíó ìàøèíêó «×àéêà-132-Ì», ñ³ðà, áåç ïåäàë³. Ö³íà: 300 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-671-95-86, 25-84-17

Ïðàëüíó ìàøèíêó-àâòîìàò «Àðäî À-400». Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 050-804-89-30

Õîëîäèëüíèê «Bosch», á/â. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 050-610-72-22

Ìîðîçèëüíó êàìåðó «Àòëàíò». Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 050-086-40-15

Øâåéíó ìàøèíêó «Ïîäîëêà». Êîíòàêòè: 093-698-25-65

Øâåéíó ìàøèíêó, á/â, ç íîæíèì ïðèâîäîì. Êîíòàêòè: 067-910-75-30

Ò³ñòîçì³øóâà÷, á/â. Êîíòàêòè: 097-917-38-22

̳êðîõâèëüîâó ï³÷ «Samsung». Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-08-18

Øâåéíó ìàøèíêó «Ïîäîëêà». Êîíòàêòè: 097-790-88-77, 066-628-18-22

Ïðàëüíó ìàøèíêó, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 900 ãðí Êîíòàêòè: 050-835-79-32

Åëåêòðîâàôåëüíèöþ. Êîíòàêòè: 099-048-81-13

Êóõîííèé êîìáàéí, â-âî ͳìå÷÷èíà. Êîíòàêòè: 29-43-84, 099-739-82-61

Øâåéíó ìàøèíêó «Ïîäîëêà», ç íîæíèì ïðèâîäîì. Êîíòàêòè: 066-133-43-19

Ôîòîàïàðàò «Ïîëàðî¿ä». Êîíòàêòè: 068-562-61-50 Ôîòîçá³ëüøóâà÷ «Òàâð³ÿ» Êîíòàêòè: 093-760-79-08 Öèôðîâó â³äåîêàìåðó «Ñîí³» íà ì³í³-äèñêàõ, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-695-12-82

4.5. Òåëåâ³çîðè, ïðîãðàâà÷³ ïðîäàì 2 êîëîíêè, ìàãí³òîôîí «Ìàÿê» Êîíòàêòè: 098-887-07-36 DVD ç êàðàîêå «Ô³ë³ïñ». Ö³íà: 300 ãðí Êîíòàêòè: 26-25-26, ï³ñëÿ 19.00 Àíòåíó ñóïóòíèêîâîãî òåëåáà÷åííÿ, íîâà, ãàðàíò³ÿ. Êîíòàêòè: 099-314-35-42

Ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Íîê³ÿ-701», ³äåàëüíèé ñòàí, ìàéæå íîâèé, ïë³âêà íà åêðàí³, êàìåðà 8 ï³êñåë³â. Êîíòàêòè: 099-005-56-80

³äåîïëåºð ³ç çàïèñîì «Samsung SVR-17A», â-âî Êîðåÿ, ÷îðíèé, ïóëüò ä/ê. Ö³íà: 60 ãðí. Êîíòàêòè: 099-320-99-91

Ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Ñîí³ Åð³êñîí S-500», â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-005-56-80

³äåîïðîãðàâà÷ DVD DVP-3142 Ô³ë³ïñ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 28-36-47, 050-918-06-90

Êîëüîðîâèé òåëåâ³çîð «Ãîðèçîíò 54 ÑÒÈ-732 – ²9», á/â, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 850 ãðí. Êîíòàêòè: 050-243-17-03, 25-84-17 Êîëüîðîâèé òåëåâ³çîð «Åëåêòðîí», á/â. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 050-732-44-24 Êîëüîðîâèé òåëåâ³çîð «Åëåêòðîí», â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 066-931-49-46 Êîëüîðîâèé òåëåâ³çîð «Ïàíàñîí³ê», 32 äþéìà, ïóëüò ñòåðåî, â ïîäàðóíîê – â³äåîìàãí³òîôîí «Òîøèáà». Êîíòàêòè: 050-580-24-15 Ëàìïîâèé òåëåâ³çîð, á/â. Êîíòàêòè: 066-837-88-95 Ìàãí³òîëó «Dual P-37», CD/AM/ FM/FM-stereo, ÷îðíèé. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 099-320-99-91 Ìàãí³òîôîí «Ìàÿê», ç êîëîíêàìè. Êîíòàêòè: 095-472-40-67 Ìóçè÷íèé öåíòð «Microanlage, Model: 5406954», CD, FM-òþíåð, êàñåòíà äåêà, â-âî ͳìå÷÷èíà, ñð³áëÿñòèé, êîëîíêè 2×5 W. Ö³íà: 280 ãðí. Êîíòàêòè: 099-320-99-91 ϳäñèëþâà÷ çâóêó «Îä³ñåé-001». Êîíòàêòè: 066-127-32-67 Ïðîãðàâà÷ ÌÐÇ-äèñê³â. Êîíòàêòè: 066-127-32-67 Ïðîãðàâà÷ íà ïëàò³âêè, ïëàò³âêè, ìàãí³òîôîí «Ñê³ô», Êîíòàêòè: 093-760-79-08 Òåëåâ³çîð «Îð³îí», êîëüîðîâèé. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 050-236-52-42 Òåëåâ³çîð «LG» ñ³ðèé, ïðàêòè÷íî íîâèé. Ö³íà: 1000 ãðí Êîíòàêòè: 26-25-26, ï³ñëÿ 19.00 Òåëåâ³çîð «Îð³îí». Êîíòàêòè: 066-427-58-39 Òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã-100». Êîíòàêòè: 050-236-52-42 Òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã». Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-167-78-16 Òåëåâ³çîð «Ñëàâóòè÷», á/â. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27 Òåëåâ³çîð «Ñîí³», 100 Ãö, â-âà ͳìå÷÷èíà. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 095-244-23-24 Òåëåâ³çîð «Ñîí³», ä³àãîíàëü 67 ñì, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, «Ñàìñóíã», ä³àãîíàëü – 85 ñì. Êîíòàêòè: 250-801-20-42 Òåëåâ³çîð «Ô³ë³ïñ». Êîíòàêòè: 25-31-89 Òåëåâ³çîð «Õàºð», â³äåîìàãí³òîôîí «LG», á/â. Êîíòàêòè: 095-472-40-67 Òåëåâ³çîð, á/â. Êîíòàêòè: 78-23-05, 095-457-97-60 Òåëåâ³çîð, â-âà ͳìå÷÷èíà. Ö³íà: 550 ãðí. Êîíòàêòè: 066-702-71-01 Òåëåâ³çîðè «Åëåêòðîí», «Ãîðèçîíò», êîëüîðîâ³. Êîíòàêòè: 066-127-32-67

4.6. ²íøà òåõí³êà ïðîäàì Äèíàì³êè «3-ÃÄØ». Ö³íà: 5 ãðí/ øò. Êîíòàêòè: 066-127-32-67 Ìåä³àð³äåð (åëåêòðîííà êíèãà) «Assistant ÀÅ-70304», ÷îðíèé, íàâóøíèêè, USB çàðÿäíèé ïðèñòð³é, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 800 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 099-635-75-88 Øâåéíó ìàøèíêó «Ïîäîëêà». Êîíòàêòè: 050-725-93-58


28

ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÓÒÓ

5.1. Îäÿã, âçóòòÿ ïðîäàì Áîñîí³æêè íà ïëàòôîðì³. Êîíòàêòè: 099-326-21-09, 25-47-84 Âåñ³ëüí³ ðóêàâè÷êè, äî ë³êòÿ. Êîíòàêòè: 098-128-04-92, 25-31-84 Âåñ³ëüíó ñóêíþ ìîëî÷íîãî êîëüîðó, ³ç øëåéôîì, îáøèòà á³ñåðîì. Ö³íà: 3500 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 099-325-63-07 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, á/â 1 ðàç, íåäîðîãî. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 099-408-97-41 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 099-274-82-91 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, á³ëîãî êîëüîðó, ð î ç ì ³ ð 4 2 - 4 6 . Ê î í òà ê ò è : 72-06-68 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, âèøóêàíèé ôàñîí, êîðñåò ðîçøèòèé á³ñåðîì, â³äêðèòà ñïèíà, ðîçì. 44-48, ê³ëüöÿ â ïîäàðóíîê, á/â 1 ðàç. Ö³íà: 1000 ãðí, òîðã. Êîíòàê òè: 096-641-88-10, 050-504-63-72 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, êîë³ð «åéâîð³, ç³ øëåéôîì, ðîçì. 42 (S). Ö³íà: 2300 ãðí. Êîíòàêòè: 050-788-09-06 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, êîðñåò âèøèòèé êàì³íöÿìè, ðîçì. 44-46, á/â, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-261-38-86 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-620-28-13 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ðîçì. S-M, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ç ðóêàâè÷êàìè òà ôàòîþ, ñí³æíî-á³ëà, êîðñåò ç á³ë îãî àòëàñó, çâåðõó âèøèòèé á³ñåðîì. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 099-705-70-28 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, á/â 1 ðàç, çð³ñò 170-175 ñì. Ö³íà: 1700 ãðí. Êîíòàêòè: 099-755-04-60 Âå÷³ðíþ ñóêíþ, ðîçì. 46, çîëîòèñòî-æîâòîãî êîëüîðó, äîâãà. Êîíòàêòè: 050-104-67-68

Âæèâàíèé îäÿã, ãóðòîì òà â ðîçäð³á. Êîíòàêòè: 050-207-87-98 Âèïóñêíó ñóêíþ, áëàêèòíîãî êîëüîðó, íà ãðóäÿõ âèøèòà á³ñåðîì, íåäîðîãî, ï³äñï³äíè÷íèê – â ïîäàðóíîê. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 098-601-02-18, 099-435-19-91, ³êà Âèøèò³ ñîðî÷êè, 10 øò. Êîíòàêòè: 26-94-67

Åêñêëþçèâíå âèïóñêíå ïëàòòÿ, ïîøèòå íà çàìîâëåííÿ 2012 ð., îäÿãíåíå 1 ðàç, ðîçì 84/62/84, äîâæèíà ïëàòòÿ 90 ñì. Ö³íà: 900 ãðí. Êîíòàêòè: 050-267-79-62 Ƴíî÷èé ïëàù, øê³ðîçàì³ííèê, ÷îðíèé, â ãàðíîìó ñòàí³. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 099-739-97-05

³çîê-òðîñòèíêó «Äæîá³», äëÿ äèòèíè â³ä 6 ì³ñ., æîâòî-ñ³ðîãî êîëüîðó, ëåãêèé, ïîâíèé êîìïëåêò, á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 400 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 099-316-18-69

Ƴíî÷³ ÷îáîòè, â-âî Àâñòð³ÿ, 37 ðîçì. Êîíòàêòè: 099-326-21-09, 25-47-84

³çîê-«òðîñòèíêà», ñèíüîãî êîëüîðó, â-âî Íîðâåã³ÿ, ñèäÿ÷èé âàð³àíò. Êîíòàêòè: 050-076-01-21

Ƴíî÷ó áëóçêó, 36 (42) ðîçì³ð. Êîíòàêòè: 098-128-04-92

Äèòÿ÷å àâòîìîá³ëüíå êð³ñëî, 0-9 êã, â ãàðíîìó ñòàí³. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 050-076-01-21

Ƴíî÷ó ê óðòê ó, ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ðîçì. 44-46, á/â. Êîíòàêòè: 24-53-63, 095-082-70-11 Êîñòþì äëÿ âàã³òíèõ, 48-50 ðîçì³ð. Êîíòàêòè: 050-438-12-97

Äèòÿ÷å äåðåâ’ÿíå ë³æêî. Êîíòàêòè: 098-577-35-34 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî, ç ìàòðàöîì, ðîçêëàäíå, êîìïàêòíå, á/â. Êîíòàêòè: 050-918-06-90

ÄÈÒß×Ó ÊÎËßÑÊÓ «Kinder Rich», òðàíñôîðìåð, çèìîâî-ë³òí³é âàð³àíò, ìàëèíîâîãî êîëüîðó, â-âî ͳìå÷÷èíà. Ö³íà: 1400 ãðí., òîðã.

ò.099-976-36-07, Òåòÿíà Äèòÿ÷ó êîëÿñêó «Peg-Perego» (²òàë³ÿ), ñâ³òëî-çåëåíà ç ñ³ðèì. Ö³íà: 650 ãðí. Êîíòàêòè: 099-362-39-21

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó « Â ³ ê ³ í ã » , ñ è í ü î ãî ê îë ü î ð ó, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-388-29-35 Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó «Òàêî», çåëåíà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-524-03-44 Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó, â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Ö³íà: 490 ãðí. Êîíòàêòè: 095-874-01-56 Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó. Êîíòàêòè: 050-962-52-37 Êîëÿñêà «X-Lander», óí³âåðñàëüíà, êîë³ð «Àôðèêà», á/â – 9 ì³ñ., â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-530-74-79

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó «Àäáîð гíã», áëàêèòíî-áåæåâîãî êîëüîðó, º êîðçèíà, ðó÷êà ðåãóëþþòüñÿ, á/â 1,5 ð. Êîíòàêòè: 050-234-52-02, Ìèêîëà

Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, äëÿ äâ³éíÿò. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-773-29-35 Êîëÿñêó «Viking», á/â, â-âî Ïîëüùà. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 097-707-23-46

Êóðòêó øê³ðÿíó ÷îëîâ³÷ó, 48-50 ðîçì³ð, á/â. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 26-15-82, 099-175-22-56

Äèòÿ÷å ë³æå÷êî. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-669-69-41

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó «Áåá³ Äèçàéí», â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 550 ãðí. Êîíòàêòè: 066-440-11-64

Íîðêîâó øó áó, ê îðè÷íåâîã î êîëüîðó. Êîíòàêòè: 093-232-30-09

Äèòÿ÷å ïëàòòÿ, ç áîëåðî, â-âî Ïîëüùà, ðîçì. 74, â ê ë³òèíê ó, ñ³ðî-ðîæåâîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 095-468-17-04

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó «Áåá³ Äèçàéí», ô³îëåòîâà, äèòÿ÷ó êîëèñêó. Êîíòàêòè: 26-51-49, 050-778-62-39

Êîëÿñêó «Òàêî-Äæàìïåð», ÷îðíî-ñèíüîãî êîëüîðó, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-788-47-59

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó «Ìàðñåëü Àäìàð», ïîëüñüêîãî â-âà, á³ðþçîâà, äîùîâèê, ïåðåíîñíà ëþëüêà, ìîñê³òíà ñ³òêà òà ³í. Êîíòàêòè: 096-746-83-77

Êîëÿñêó «Òàêî», óí³âåðñàëüíà + äîùîâèê, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-744-43-27

Îô³öåðñüêèé ïëàù-íàêèäê ó. Êîíòàêòè: 23-35-66, 098-980-50-58 Ïëàòòÿ òåìíî-ñ³ðå, ðîçì. 38-40, ³òàë³éñüêîãî â-âà. Êîíòàêòè: 095-468-17-04 Ïëàù ÎÇÊ, êîñòþì L-1 (âîäîñò³éêèé), ãóìîâ³ ÷îáîòè, 44 ðîçì. Êîíòàêòè: 097-107-92-34 Ïëàù³, 3 øò., æ³íî÷³, çèìîâî-îñ³íí³, 2 øò., îñ³íí³é, 1 øò., ÷îðí³. Êîíòàêòè: 095-188-90-32, 050-268-94-91 Òóôë³ ÷îëîâ³÷³, 39-40 ðîçì³ð, ÷îðí³, íà øê³ðÿí³é ï³äîøâ³. Ö³íà: 130 ãðí. Êîíòàêòè: 26-15-82, 099-175-22-56 Øê³ðÿíó æ³íî÷ó êóðòêó, ðîçì. 50-52, ðàäÿíñüêîãî â-âà, â õîðîøîìó ñòàí³, ë³òíÿ. Ö³íà: 120 ãðí. Êîíòàêòè: 23-42-91, 066-782-76-48 Øê³ðÿíó êóðòêó, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, íîâó, 48-50 ðîçì³ð. Êîíòàêòè: 72-06-68

êóïëþ ³éñüêîâ³ áóðêè. Êîíòàêòè: 050-522-98-72

Íîâ³ â³éñüêîâ³ ÷îáîòè: õðîìîâ³ – 220 ãðí, ÿëîâ³ – 100 ãðí, ôåòðîâ³ – 300 ãðí, ëüîòí³ – 200 ãðí, áóðêè – 400 ãðí. Êîíòàêòè: 0 6 3 - 1 3 8 - 9 6 - 4 8 , 095-217-14-87 ×îáîòè â³éñüêîâ³. Êîíòàêòè: 29-45-02, 050-522-98-72

Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ. Êîíòàêòè: 050-581-34-01

5.2. Äèòÿ÷³ òîâàðè

Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-527-07-10

ïðîäàì

Äæèíñè äëÿ âàã³òíèõ, 48-50 ðîçì³ð. Êîíòàêòè: 050-438-12-97

Áàëäàõ³í, ðîæåâîãî êîëüîðó, â ãàðíîìó ñòàí³. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 095-559-48-02

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

Àâòîêð³ñëî äèòÿ÷å, í³ìåöüêîãî â-âà, ñ³ðå, ðó÷êà ðåãóëþºòüñÿ, ÷åõîë. Êîíòàêòè: 096-746-83-77

Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä, 5-8 ð., á/ â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 220 ãðí. Êîíòàêòè: 096-608-71-44 Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä, äëÿ õëîï÷èêà 5-7 ð., á/â. Êîíòàêòè: 093-652-96-12, 099-764-01-83 Äèòÿ÷èé â³çîê «Taêî Ïðèíöåñà», «2 â 1», á//â, ñòàí – ³äåàëüíèé. Ö³íà: 1700 ãðí. Êîíòàêòè: 095-508-51-09 Äèòÿ÷èé â³çîê «Òàêî», ãîéäàëêó. Êîíòàêòè: 095-825-17-07 Äèòÿ÷èé â³çîê, äëÿ õëîï÷èêà. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 099-274-82-91 Äèòÿ÷èé êîñòþì, äëÿ ä³â÷èíêè, ÷åðâîíî-á³ëîãî êîëüîðó, ô-ìà «Ñï³äî», ð³ñò 160 ñì. Êîíòàêòè: 24-53-63, 095-082-70-11 Äèòÿ÷èé êðóã äëÿ ïëàâàííÿ (50 ãðí), àâòîêð³ñëî äî 13 êã (200 ãðí). Êîíòàêòè: 050-940-17-01 Äèòÿ÷èé îäÿã, â³ä íàðîäæåííÿ äî 1 ð., â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-559-48-02 Äèòÿ÷èé ïåëåíàòîð, ãîëóáîãî êîëüîðó, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 099-708-35-74 Äèòÿ÷èé ñë³íã, íà ê³ëüöÿõ, íîâèé, º äèñê ç ³íñòðóêö³ºþ. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 096-722-17-94 Äèòÿ÷³ õîäóíö³ «Äæîáá³», ðîæåâîãî êîëüîðó, 7 êîë³ñ, ìóçèêà, ñâ³òëî, á/â. Ö³íà: 250 ãðí Êîíòàêòè: 050-175-52-09 Äèòÿ÷ó âàííî÷ó, â-âî ²òàë³ÿ. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 099-273-84-24 Äèòÿ÷ó çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó, ãîëó á î ã î ê îë ü î ð ó. Ê î í ò à ê ò è : 050-438-12-97 Äèòÿ÷ó êîëÿñêó «Adbor Zipp», â äîáðîìó ñòàí³. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 068-337-68-65, 050-800-36-86

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó «Ðeg Ðerego», c³ðî-ñàëàòîâîãî êîëüîðó. Ö³íà: 650 ãðí. Êîíòàêòè: 066-182-50-86 Äèòÿ÷ó êîëÿñêó «Òàêî-Äæàìïåð», â-âî Ïîëüùà. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-086-40-15

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó «×³êî Ìóëüòèâåé», â êîìïëåêò³, ÷åðâîíîãî êîëüîðó, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 099-332-37-65 Äèòÿ÷ó êîëÿñêó «×³êî-Ìóëüòèâåéí», áëàêèòíà, â êîìïëåêò³. Êîíòàêòè: 095-543-44-51 Äèòÿ÷ó êîëÿñêó, çèìîâà. Êîíòàêòè: 095-781-68-47 Äèòÿ÷ó êîëÿñêó, «2 â 1», óí³âåðñàëüíà, 2 ëþëüêè, ìàòðàö, ìîñê³òíà ñ³òêà, ñóìêà, ë³òí³é òà çèìîâèé ÷îõîë. Ö³íà: 1450 ãðí. Êîíòàêòè: 093-881-52-52, 099-273-84-24 Äèòÿ÷ó êîëÿñêó-òðàíñôîðìåð «Àäáîð» (550 ãðí.), ñèíüî-áëàêèòíà, àâòîìîá³ëüíå êð³ñëî, ÷åðâîíå (250 ãðí.). Êîíòàêòè: 097-661-83-06 Äèòÿ÷ó êîëÿñêó-«òðîñòèíêó» «Bambi grazia s6».  êîìïëåêò³ ñóìêà, äîùîâèê, ÷îõîë äëÿ í³ã. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 067-36-00-712, 050-647-86-44 Åìàëüîâàíó äèòÿ÷ó âàííî÷êó. Ö³íà: 60 ãðí. Êîíòàêòè: 24-62-33 Çèìîâî-ë³òíþ äèòÿ÷ó êîëÿñêó, êîøèê, ïåðåêèäíà ðó÷êà. Êîíòàêòè: 050-806-06-51 Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó äëÿ äâ³éíÿò, á/â. Êîíòàêòè: 050-806-06-51 Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó «X-Lander», ñàëàòîâî-÷îðíà, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-940-17-01

Êîëÿñêó, ñ³ðî-÷åðâîíîãî êîëüîðó, á/â, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 26-19-48, 066-905-34-60 Êîëÿñêó-òðàíñôîðìåð «ADBOR VIVARO», ñ³ðî-ô³îëåòîâîãî êîëüîðó, â ³äåàëüíîìó ñòàí³, ïîâíèé êîìïëåêò. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-133-66-49 Êîëÿñêó-«òðàíñôîðìåð», êîëèñêó, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 099-325-63-07 Êîëÿñêó-«òðîñòèíêó» «Òàêî Ôëåø», äîùîâèê, êîðçèíà äëÿ ðå÷åé, íîâ³ êîëåñà, ñàëàòîâî-ñ³ðà, á/â, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà: 900 ãðí. Êîíòàêòè: 25-26-16, 066-622-80-28 Êîìá³íåçîíè äèòÿ÷³, äëÿ äèòèíè 1 ð., á³ëèé ³ ñâ³òëî-ñ³ðèé, á/â. Êîíòàêòè: 099-326-21-09, 25-47-84 ˳æå÷êî ç í³øåþ, â õîðîøîìó ñòàí³, á/â. Êîíòàêòè: 26-19-48, 066-905-34-60 ˳òí³é â³çîê-«òðîñòèíêó», ÷åðâîíî-÷îðíèé, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-738-81-44, 097-33477-92

Ðîçâèâàþ÷èé êèëèìîê. Êîíòàêòè: 050-167-78-16 Ñò³ëåöü äëÿ ãîäóâàííÿ «Âåðòîí³», ñâ³òëî-çåëåíèé, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 72-06-68 Óí³âåðñàëüíó äèòÿ÷ó êîëÿñêó, 2 â 1, ô³îëåòîâà, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-554-51-99, 78-39-98 Õîäóíö³. 095-781-68-47

Êîíòàêòè:

5.3. Êèëèìè, êîâäðè, òêàíèíè ïðîäàì Âåëþðîâ³ øòîðè, ñâ³òëî-êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, ç ëàìáðåêåíîì, íà âåëèêå â³êíî. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 050-916-31-19, 23-06-32 Çàëèøêè øê³ðè. Êîíòàêòè: 095-117-34-75, 25-42-69 Êèëèìè, ì. ʳâåðö³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-096-39-41 Êèëèìè, øåðñòÿí³ îä³ÿëà. Êîíòàêòè: 096-804-61-80 Êèëèìîâó äîð³æêó, 2,5õ4,5 ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 25-84-17, 050-243-17-03 Ìàòðàö, 1,20õ2 ì, á/â, äåøåâî. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27 Íàñò³ííèé êèëèì. Êîíòàêòè: 25-41-80 Íèòêè, ð³çíîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 72-37-96 Ïàëàñ íà ï³äëîãó, 2,3õ3, íîâèé. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69 Ïàëàñ, 3,5*2,5, íîâèé. Êîíòàêòè: 066-782-76-48 Ïàëàñ, 3õ4 ì, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-991-45-10 Ïàëàñ, 4õ3, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 26-15-07 Ïåðèíó. Êîíòàêòè: 25-92-51 ϳð’ÿ îáðîáëåíå, íà ïîäóøêó. Êîíòàêòè: 066-782-76-48 Ñêàòåðòèíó âèøíåâîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 25-41-80

˳òí³é âîçèê, õîäóíö³. Êîíòàêòè: 095-468-17-04

Ñêàòåðòèíó, ïëþøåâà. Êîíòàêòè: 25-41-80

Ìàíåæ, á/â. Ö³íà: 40 ãðí. Êîíòàêòè: 097-876-43-07

Òþëü òà øòîðè, á/â. Ö³íà: 15 ãðí./ ì. Êîíòàêòè: 050-243-17-03, 25-84-17

ϳäñòàâêó äëÿ êóïàííÿ íåìîâëÿòè, ìîëîêîâ³äñìîêòóâà÷, äèòÿ÷ó êîëÿñêó, çèìîâî-ë³òíÿ, ç êîøèêîì, ñèíüî-áëàêèòíà, 500 ãðí. Êîíòàêòè: 095-479-48-14

Ôàòèí, òþëü, òêàíèíó äëÿ êîñòþì³â, ôëàíåëü. Êîíòàêòè: 26-02-38, 095-522-48-80

Ïðîïîíóºìî øèðîêèé âèá³ð äèòÿ÷èõ êîëÿñîê, â³ä ïðîâ³äíèõ òîðãîâèõ ìàðîê, çà ïîì³ðíèìè ö³íàìè (Ïàâ³ëüéîí ¹ 1, íàâïðîòè çóïèíêè «Öåíòð. ðèíîê», á³ëÿ ìàã. «Àëëî»). Êîíòàêòè: 097-336-87-13, 095-917-58-89

5.4. Äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ ïðîäàì Á³áë³îòå÷êó ëþáèòåëÿ ôóòáîëó. Ö ³ í à : 1 5 0 ã ð í . Ê î í ò à ê ò è : 24-62-33


Äåòåêòèâè, øàõîâó, ³ñòîðè÷íó, íàóê îâó ë³òåðà òóðó. Êîíòà êòè: 24-39-31 Êàòàëîã À. Ï. Îðëîâ «Áóìàæíûå äåíåæíûå çíàêè â Áåëîðóññèè» Ì³íñüê, 2008, 700 ñòîð. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 098-786-59-12 Êàòàëîãè íîìåð³â òåëåôîí³â 50 ãàçåò áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü, ãàçåò Óêðà¿íè. Êîíòàêòè: 096-911-65-85 Êíèãè óêðà¿íñüêèõ òà çàðóá³æíèõ ïèñüìåííèê³â, êíèãè íà â³éñüê îâó òåìàòèê ó. Êîíò à ê òè: 25-92-51 Êíèãó Ì. Òîìàíêåâè÷ «Ñîâðåìåííûå êîìïîçèòíûå ìàòåðèàëû â ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå» Êîíòàêòè: 096-315-43-43 Êíèãó «Òåõíîëîã³ÿ âèðîùóâàííÿ êðîë³â-åêî-àêñåëåðàò³â» + äèñêè, á³çíåñ-ê àòàë î ã, êðåñëåííÿ ì³í³-ôåðì, 8 ìîäåëåé, êàòàëîãè ç âèðîùóâàííÿ ïðÿíèõ åêîòðàâ, øèíøèë. Êîíòàêòè: 096-911-65-85 ϳäðó÷íèêè ç âåòåðèíàð³¿. Êîíòàêòè: 050-665-08-08 Õóäîæíþ ë³òåðàòóðó, ï³äïèñí³ âèäàííÿ, ô³ëîñîôñüêèé åíöèêëîïåäè÷íèé ñëîâíèê. Êîíòàêòè: 23-33-04, 066-217-77-24

5.5. ³äïî÷èíîê, ñïîðò, òóðèçì ïðîäàì Âåëîñèïåä «äàìêà», äëÿ äîðîñëîãî, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 350 ãðí Êîíòàêòè: 050-660-58-84

Âàçîí ³íä³éñüêèé ëóê, ë³êóº ïîë³àðòðèò, ðàäèêóë³ò, â³ä óêóñ³â êîìàõ òà òâàðèí, â³ä ëóïè òà âèïàä³ííÿ âîëîññÿ. Êîíòàêòè: 066-427-58-39, 75-19-91 Âåðòèêàëüíèé ñîëÿð³é, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-583-22-30 ²íâàë³äíèé â³çîê, äëÿ äîìàøíüîãî êîðèñòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 25-41-80 ˳êóâàëüíî-ìàñàæíå êð³ñëî «Ñåðàãåí Ìàéñòåð», á/â, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 099-726-76-87, 099-759-08-67 Ìàñàæíå ë³æêî «Ñåðàãåì». Êîíòàêòè: 067-765-70-99

Ïàìïåðñè äëÿ äîðîñëèõ, îá’ºì òà볿 100-150 ñì. Êîíòàêòè: 050-438-14-69, 050-438-14-70

5.9. Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ ïðîäàì Câèíåé, æèâîþ âàãîþ 120 – 130 êã, ²âàíè÷³âñüêèé ð-í. Ö³íà: 19 ã ð í . / ê ã. Ê î í òà ê ò è : 096-782-79-85, 097-703-31-15

Êàðòîïëþ íàñ³íºâó òà äð³áíó, ñ îðò «Ñëîâ’ÿíê à». Êîíòàêòè: 050-563-74-80

Ì î í å òè Ñ Ð Ñ Ð. 066-427-58-39

Ê î í òà ê ò è :

Ëîøà, â ³ ê 1 ð . Ê î í ò à ê ò è : 066-467-33-83

Ì î ð ê â ó. 050-076-92-28

Êîíòàê òè:

Êàðòîïëþ. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 9 8 1 - 6 5 - 3 4 , 099-642-95-96

Íàñ³ííºâó ê à ð ò î ï ë þ , ñ î ð ò «Ïîâ³íü». Êîíòàêòè: 095-592-79-10, 24-61-33

5.10. ѳëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ïðîäàì

Âåëèêó êàðòîïëþ ñîðòó «Ñëîâ’ÿíêà». Êîíòàêòè: 066-022-16-79

óìíàñòè÷íèé òðåíàæåð, êàíàò, ê³ëüöå, òàðçàíêà â êîìïëåêò³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-35-66, 098-980-50-58

Àêîðäåîí «Âåëòìåéñòåð-Àì³ãî», 120 áàñ³â, ÷åðâîíèé, 11õ5 ðåã³ñòð³â. Êîíòàêòè: 093-832-46-05

Âèñ³âêè ïðîñ³ÿí³, â³ä 1,20 ãðí, çåðíîâ³äõîä ïðîñà, â³ä 1,50, æîì ãðàíóëüîâàíèé, æîì ñòðóæêà, çåðíîâ³, îñèïêó, ïøîíî. Êîíòàêòè: 29-19-80, 067-458-13-25, 095-242-32-70

Ìàíãàë, ãàðÿ÷îãî êîï÷åííÿ, áàðáåêþ. Êîíòàêòè: 050-268-94-91 Ìàíãàë, êîâàíèé óçîðàìè. Êîíòàêòè: 095-188-90-32, 050-268-94-91

Àêîðäåîí «Âåëòìåéñòåð-Êàïð³÷³î», ÷îðíîãî êîëüîðó, 80 áàñ³â, 5+3 ðåã³ñòðà, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-714-02-65 Àêîðäåîí «Âåëòìåéñòåð-Êîðäàë», 80 áàñ³â, ÷åðâîíîãî êîëüîðó, 5+3 ðåã³ñòð³â, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-649-38-87

Íàäóâíèé ãóìîâèé ÷îâåí, 2-ì³ñíèé, á/â. Êîíòàêòè: 097-617-24-32

Àêîðäåîí «Âåëòìåéñòåð-Ñåð³íî», 96 áàñ³â, 11+5 ðåã³ñòð³â, ÷åðâîíèé. Êîíòàêòè: 068-563-47-76

Íàìåò, 4õ4 097-107-92-34

Àêîðäåîí «Íîrch», ç ôóòëÿðåì, 11 ðåã³ñòð³â íà ïðàâ³é ê ëàâ³àòóð³, 3 ðåã³ñòðè íà ë³â³é. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 066-022-17-08

ì.

Êîíòàê òè:

Ñàìîêàò. Ö³íà: 70 ãðí. Êîíòàêòè: 24-62-33 Ñïîðòèâí³ ãèð³, 24 êã. Êîíòàêòè: 097-288-78-15 Òðåíàæåð äëÿ í³ã «Leg Magic», â ³äåàëüíîìó ñòàí³, ìàéæå íîâèé, ïîâíèé êîìïëåêò (äèñê, ïîñ³áíèê äëÿ çàíÿòü). Ö³íà: 950 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 099-316-18-69 Òðåíàæåð «Îðá³òðåê ÂÊ-2030». Êîíòàêòè: 098-669-78-90 ×îâåí äåðåâ’ÿíèé, ðîçá³ðíèé, ç òåíà. Êîíòàêòè: 099-111-74-10

êóïëþ Âåëîòðåíàæåð, á/â. Êîíòàêòè: 72-00-13, 066-610-71-82

5.6. Ìåäèöèíà, êîñìåòèêà ïðîäàì Âàçîí çîëîòèé âóñ. Êîíòàêòè: 066-427-58-39

Áàÿí «Âåëòìåéñòåð-Ãðàíä³íà», 5-ðÿäíèé, 11 ðåã³ñòð³â, ÷îðíîãî êîëüîðó, 120 áàñ³â, íîâèé. Êîíòàêòè: 068-135-26-15 Áàÿí «Åòþä 205 Ì», «Ðóá³í-7»,âèá³ðíà ñèñòåìà. Êîíòàêòè: 068-563-49-26 Ñ à êñîôî í «Òåíîð», ñóïåð-êëàñ³ê, â-âà ͳìå÷÷èíè, áàñ, áàëàëàéêó, ãàðìîøêó, äóõîâ³ ³íñòðóìåíòè, ñêðèïêó, ñàêñîôîí «Àëüò». Êîíòàêòè: 098-812-00-80

Ôîðòåï³àíî «Óêðà¿íà», ÷îðíîãî êîëüîðó, ³äåàëüíèé ñòàí. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-713-88-41 Ôîðòåï³àíî «Óêðà¿íà». Êîíòàêòè: 098-770-88-66

êóïëþ Áàíäóðó, àêîðäåîí «Âàëüòìåéñòåð», áàÿí «Åòþä», áàÿí 5-ðÿäíèé, ç ðåã³ñòðàìè, â-âà ͳìå÷÷èíà, ãàðìîøêó, äóõîâ³ ³íñòðóìåíòè, êîíòðàáàñè. Êîíòàêòè: 066-842-60-07

Íàñ³ííºâó êàðòîïëþ ñîðò³â «Ëàòîíà», «Ñàíòå», «Âîÿäæåð». Êîíòàêòè: 097-799-84-24, 050-534-24-52 Íàñ³ííºâó êàðòîïëþ, 120 êã. Êîíòàêòè: 095-402-80-15

ïðîäàì

Êîíòàêòè:

Ìîëî÷íó ê î ðîâó. Êîíòà ê òè: 79-70-03

êóïëþ

Ãèð³ 16 êã, 24 êã, 32 êã. Êîíòàêòè: 71-63-78, 097-874-46-67

Ãðèëü áàðáåêþ. 099-048-81-13

Âåëèê³ ê³ìíàòí³ âàçîíè: äðàöåíè, ô³êóñè, ìîæíà äëÿ îô³ñó. Êîíòàêòè: 063-451-21-63

Êàðòîïëþ. Êîíòàêòè: 26-80-84

1-ðÿäíó êàðòîïëåñàäæàëêó. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 099-315-72-42

Âåëîòðåíàæåð, ðàä. â-âà, á/â, â çàäîâ. ñòàí³. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 066-070-08-28

Âåëèêèé âàçîí çîëîòèé âóñ. Êîíòàêòè: 25-84-17, 050-243-17-03

³ääàì áåçêîøòîâíî 25 äåðåâ òîïîëÿ, Çð³çàííÿ ³ ñàìîâèâ³ç. Êîíòàêòè: 099-197-89-87

5.8. Ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè

Âåëîñèïåä, æ³íî÷èé, íîâèé. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-18-91

Êîðîâó. Êîíòàêòè: 050-715-77-96

Àëîå. Êîíòàêòè: 066-427-58-39

Ëîïàòó. Ö³íà: 15 ãðí. Êîíòàêòè: 095-337-53-51

Êàðòîïëþ. 093-116-42-64

Êàðòîïëþ. 100 êã. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-310-20-84

Àíòèêâàðíó øàôó, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 23-41-35, 050-573-15-27

Êîðîâó, 4 ð., ÷îðíî-ðÿáà. ñ. Êîëîäåæå. Êîíòàêòè: 098-779-44-35, 096-983-34-48

ïðîäàì

Êîíòàêòè:

Êàðòîïëþ, æîâòà. Êîíòàêòè: 050-600-33-85

êóïëþ

ïðîäàì

Êîðîâó, 3 ð., ñ. Øåïåëü. Êîíòàêòè: 066-416-73-03, 097-649-40-58

5.11. Ðîñëèíè

Ðîçñàäó ô³í³êîâèõ ïàëüì, âèñîòà – 30 ñì. Êîíòàêòè: 099-303-12-06

Êàðòîïëþ. Êîíòàêòè: 26-89-79, 095-102-89-16

5.7. Àíòèêâàð³àò

Äðîâà äóáîâ³, òîðôîáðèêåò, çåìëþ, ãëèíó, òîðôîêðèõòó. Êîíòàêòè: 095-478-16-58, 067-848-67-01

Êóð÷àò-áðîëåð³â, êà÷åíÿò, ³íäèê³â-áðîëåð³â òà êîðì. Êîíòàêòè: 099-464-93-97, 098-247-35-32

Ïðàñî÷êó äëÿ âèð³âíþâàííÿ âîëîññÿ. Êîíòàêòè: 050-088-89-64

Êðåì â³ä êë³ù³â, äëÿ ðóê, îáëè÷÷ÿ. Êîíòàêòè: 24-39-54

29

ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÓÒÓ

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

Áäæîëèí³ âóëèêè, ç ðàìêàìè, 2 øò. Êîíòàêòè: 095-518-23-13

Äåðåâ‘ÿíó áî÷êó, äëÿ çáåð³ãàííÿ ïøåíèö³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 096-539-20-62

ijéíó êîçó, ç êîçåíÿì, äåøåâî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (0332) 70-72-94, 095-495-81-24 Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, ñîëîìè â òþêàõ. Êîíòàêòè: 099-108-06-97 Êèòàéñüêó òðîÿíäó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 096-414-49-40, 71-42-91 ʳííèé ïëóã. 093-760-79-08

Êîíòàêòè:

Êîçåíÿò (ê³çîíüêà, êîçëèê), 3 ì³ñ., íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-686-16-02 Êîçåíÿò. Êîíòàêòè: 70-07-37 Êîçëèêà ìîëî÷íî¿ ïîðîäè «ëàìàí÷», íàðîäæåíèé íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ, ìîæëèâèé îáì³í íà ³íøîãî êîçëèêà â³ä ïîðîäèñòèõ ìîëî÷íèõ áàòüê³â. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-16-08 Êîçó, äåøåâî. 098-887-92-31

Êîíòàêòè:

Êîçó, ç êîçåíÿòàìè. Êîíòàêòè: 066-578-16-76 Êîíÿ â ñ. Ãîðîäèùå, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, â³ê 11 ð. Êîíòàêòè: 097-147-64-92 Êîíÿ, â³ê 5 ðîê³â. Êîíòàêòè: 095-220-45-99 Êîíÿ, êîðîâó, òåëÿ, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-467-33-83 Êîïà÷êó. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-185-49-89

Êîðîâó ò³ëüíó. Êîíòàêòè: 050-928-12-11, 050-947-39-44

Íàñ³ííºâó ê à ð ò î ï ë þ , ñ î ð ò «Ïîâ³íü». Êîíòàêòè: 095-592-79-10, 24-61-33 Îâåñ. Êîíòàêòè: 050-378-48-15 Îâåñ. Êîíòàêòè: 067-164-32-37 Ïîðîñÿò, 2 ì³ñ., ñ. Ãàðàçäæà. Ö³íà: 900 ãðí./ïàðà. Êîíòàêòè: 095-864-27-76 Ïøåíèöþ, 5 öåíòíåð³â. Êîíòàêòè: 099-256-74-31 Ïøåíèöþ. 098-292-96-09

Êîíòàêòè:

ïðîïîíóþ

Ì’ÿñîðóáêó. Ö³íà: 25 ãðí. Êîíòàêòè: 050-236-52-42 Ïðàëüíèé ïîðîøîê «Àð³åëü» (Áåëüã³ÿ), ïîáóòîâà õ³ì³ÿ. Êîíòàêòè: 063-025-05-75, 050-620-60-18 Ðîãè ëîñÿ. 099-513-35-76

Êîíòàêòè:

Ðóëåòêè, äîâæ. 2, 3, 7 ì. Êîíòàêòè: 095-337-53-51

×àéí³ ñåðâ³çè íà 6 ïåðñîí, 2 øò. Êîíòàêòè: 25-41-80

Êîøåíÿò ïåðñèäñüêî¿ øèíøèëè. Áëàêèòíî-äèì÷àñòîãî, ñð³áíî-äèì÷àñòîãî îêðàñó. Êîíòàêòè: 096-477-22-81

Øê³ðÿíèé ïîðòôåëü, ÷îðíîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 24-39-31

Öóöåíÿ òîé-òåð’ºðà, ç ðîäîâîäîì. Êîíòàêòè: 70-47-39, 050-593-30-35 Öóöåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, â³äì³ííèé ðîäîâ³ä. Êîíòàêòè: 050-620-25-70, 050-711-65-35 Öóöåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, ç õîðîøèì ðîäîâîäîì, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 067-744-02-23, 095-450-76-92 Öóöåíÿò ñõ³äíî-ñèá³ðñüêî¿ ëàéêè â³ä ðîáî÷èõ áàòüê³â, äóæå çë³. Êîíòàêòè: 095-218-12-75, 098-602-31-35

³ääàì êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè, â³ê 2 ì³ñÿö³. Êîíòàêòè: 067-361-27-23, 066-526-75-32

5.13. гçíå

Ñïîê³éíó, ðîáî÷ó êîáèëó, â³ê 9 ð. Êîíòàêòè: 050-725-11-67

ïðîäàì

Òåëèöþ, 14 ì³ñÿö³â, ìîëî÷íà ïîðîäà. Êîíòàêòè: 098-875-29-58

Àêâàð³óìíèé ì³í³-êîìïðåñîð òà ðåãóëÿòîð òåïëà. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 066-440-11-64

Êàðòîïëþ. Êîíòàêòè: 099-642-95-96, 050-981-65-34

Êóòîâèé àêâàð³óì, îá’ºì 360 ë. Âåñü êîìïëåêò îáëàäíàííÿ, òóìáà ï³ä íüîãî, äåêîðàö³¿. Êîíòàêòè: 096-393-37-56

ïðîäàì

Ðîáî÷ó êîáèëó, 9 ð. Êîíòàêòè: 050-089-32-04

Âåëèêó ðîãàòó õóäîáó: êîíåé, ëîøàò, òåëÿò, øêóðè. Äîðîãî. Êîíòàêòè: 096-694-45-66, 099-720-65-05

Êîëåêö³þ â³äåîêàñåò («ìóëüòèêè»), ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà: 2 ãðí/ øò. Êîíòàêòè: 067-333-79-18

Òåðìîñ 30 ë, àëþì³í³ºâèé, â³ä ñîëäàòñüêî¿ êóõí³. Êîíòàêòè: 050-918-06-90

ïîäàðóþ

êóïëþ

Êë³òêó äëÿ ïàïóãè, â êîìïëåêò³. Êîíòàêòè: 096-393-37-56

5.12. Òâàðèíè

Ðîáî÷îãî êîíÿ, â³ê 11-12 ð. Êîíòàêòè: 098-068-75-06, Âàë³ê

Ñàäæàíö³ êàëèíè, ïîð³÷îê, âîëîñüêèõ ãîð³õ³â, ôóíäóêà, àëè÷³, óãîðñüêî¿ ñëèâè, æàñìèíó, áóçêó, ñàìøèò ó. Êîíòàêòè: 29-43-84, 099-739-82-61

Äâ³ âèøèò³ êàðòèíè (ä³â÷èíà ç îëåíåì, ä³â÷èíà òà ëåáåä³), íà ÷îðíîìó ôîí³. Êîíòàêòè: 23-42-91, 097-783-47-69

Áàíêè, ºìê. 0,5 ë. Êîíòàêòè: 24-39-31 Á³ñêâ³òíèöþ. Êîíòàêòè: 24-39-31 Áóäèëüíèêè: ìåõàí³÷íèé (20 ãðí), íà áàòàðåéêàõ (15 ãðí). Êîíòàêòè: 050-236-52-42 Ãîäèííèê íàðó÷íèé, ÷îëîâ³÷èé. Êîíòàêòè: 095-337-53-51

5.14. Çàãóáëåíî, çíàéäåíî, ïîâ³äîìëåííÿ çàãóáëåíî Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê âèäàíèé íà ³ì’ÿ Ëè÷ ³ðè Ãðèãîð³âíè,ââàæàòè íåä³éñíèì. Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê, âèäàíèé 01.09.2012 ð. Âîëèíñüêèì òåõí³êóìîì Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é, ñïåö³àëüí³ñòü «êóõàð», íà ³ì’ÿ Áàãíþê Äà𳿠Áîãäàí³âíè, ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÂÒÐÀ×ÅͲ 13.05.2013 ð. â ð-í³ ËÏÇ âîä³éñüê³ ïðàâà, âèäàí³ íà ³ì’ÿ Ñÿìñÿäþêà Ìèêîëè Âîëîäèìèðîâè÷à, ïðîøó ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó.

ò. 063-661-04-98, 050-673-91-31 çíàéäåíî Çíàéäåíî ñ î áà ê ó, ï³äë³òîê àëàáàÿ, ð-í ñïîðòøêîëè, ä³â÷èêà, á³ëîãî îêðàñó, øóêàºìî ãîñïîäàðÿ. Êîíòàêòè: 066-161-66-70


30

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

Îáëàäíàííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà ìîðîçèâà, ïàñòåðèçàòîð. Êîíòàêòè: 095-316-60-59 Ïèëêó äëÿ ïîçäîâæíüîãî ðîçïèëþâàííÿ òóø ÂÐÕ òà ñâèíåé. Êîíòàêòè: 067-361-19-10 Ïèëîçá³ðíèê äëÿ ñòðóæêè, ñòàö³îíàðíèé, 2-ì³øêîâèé, 2,2 êÂò, ïðîäóê òèâí³ñòü 6000 êóá. ì, 220 Â. Êîíòàêòè: 093-286-10-03

6.1. Îô³ñíå îáëàäíàííÿ ïðîäàì Âîãíåòðèâêèé 0,61õ0,50õ1,47. 72-47-68, 72-47-83

ñåéô, Êîíòàêòè:

Äðóêàðñüêó ìàøèíêó ç ëàòèíñüêèì øðèôòîì. Êîíòàêòè: 099-326-21-09, 25-47-84

6.2. Òîðãîâåëüíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè ïðîäàì Âàãó íà 500 êã. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 095-527-87-69, 050-674-63-26 Âàãó. Êîíòàêòè: 067-289-24-20 Åë åêòðîííó âàãó, óêð. â-âà. Êîíòàêòè: 050-438-84-53 ²íâåíòàð äëÿ êîâáàñíîãî âèðîáíèöòâà. Êîíòàêòè: 067-289-24-20 Ìåòàëåâèé ñòåëàæ, ç êóòíèêà. Êîíòàêòè: 096-635-67-68 Îáëàäíàííÿ äëÿ òîðãîâåëüíîãî çàëó, á/â, äëÿ òîðã³âë³ îäÿãîì, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-121-76-47 Òåðìîñòàò åëåêòðè÷íèé ÒÅ-25 À ïðèçíà÷åíèé äëÿ çáåð³ãàííÿ â ãàðÿ÷îìó ñòàí³ êàâè, ÷àþ òà ³íøèõ íàïî¿â. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-337-50-12

Òî ð ã î â å ëüíå î áë à ä íàííÿ, á/â, äëÿ òîðã³âë³ îäÿãîì. Êîíòàêòè: 099-181-55-02 Òî ð ã î âå ë ü í å î áë à ä íàííÿ, á/â, (â³òðèíè, ïðèëàâêè). Êîíòàêòè: 0 5 0 - 5 5 0 - 0 9 - 2 5 , 097-444-98-99 Òî ð ãî â å ë ü í å î áë à ä íàííÿ: äâ³ çàñêëåí³ øàôè òà ì³í³ïðèëàâîê. Øàôè òà ïðèëàâîê çàêðèâàþòüñÿ íà êëþ÷. ³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 096-263-61-60

Òîðãîâåëüí³ â³òðèíè, 2 øò., 220 òà 380 Âò, âàãó òàðíó, äî 500 êã (750 ãðí). Êîíòàêòè: 067-332-38-44 Òî ð ã î â è é ç î í ò. Ê î í ò à ê ò è : 099-048-81-13

Õîëîäèëüíó â³òðèíó «Rimini», ãîðèçîíòàëüíà, á/â, 6500 ãðí.; 2-äâåðíèé õîëîäèëüíèê «²íòåð», 7000 ãðí.; 1-äâåðíèé õîëîäèëüíèê «Êë³ìàñàí»; âàãè ìåõàí³÷í³ òà åëåêòðîíí³, 500 ãðí. Êîíòàêòè: 095-510-14-95 Õîëîäèëüíó êàìåðó äëÿ íàï³âôàáðèêàò³â. Êîíòàêòè: 050-164-35-46

êóïëþ Ãîðèçîíòàëüíó õîëîäèëüíó â³òðèíó, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-924-21-19 Ñê ëÿíó â³òðèíó, á/â. Êîíòàêòè: 063-775-58-34 Ôðèçåð äëÿ ìîðîçèâà. Êîíòàêòè: 066-339-36-34 Õ î ë î ä è ë ü í ó â ³ ò ð è í ó, á / â . Êîíòàêòè: 097-350-98-07

Ïðîìèñëîâ³ ï³äøèïíèêè. Êîíòàêòè: 066-987-60-73, 098-191-76-10

6.4. Ïðîìèñëîâå îáëàäíàííÿ ïðîäàì Àêâàäèñòèëÿòîð, ñòåðèë³çàòîð, ï³íöåòè, çàæèìè òà ³íøå, âñå á/â. Êîíòàêòè: 095-789-38-87 Âàãè àâòîìîá³ëüí³, â õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³, á/â. Âàíòàæîï³äéîìí³ñòü 30 òîíí, äîâæèíà – 12 ìåòð³â. Êîíòàêòè: 098-249-35-65 Âåíòèëÿòîð òèðñîâèòÿæíèé, ç ï³äâ³äíèìè êîðîáàìè. Êîíòàêòè: 096-867-04-19 Âèïàðîâóâà÷³ äëÿ õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ. Êîíòàêòè: 067-289-24-20 Âèòÿæêó ïðîìèñë îâó, äâèãóí 3 êÂ. Êîíòàêòè: 095-326-80-96

6.3. Íàôòîïðîäóêòè, ìåòàëîïðîêàò

Â’ÿçàëüíó ìàøèíêó. Êîíòàêòè: 24-88-97

ïðîäàì

Åëåêòðîñ³÷êàðíþ. Êîíòàêòè: 099-724-03-74

Ãâèíòè, ãàéêè, øàéáè. Êîíòàêòè: 050-337-50-12 Ëèñò ìåòàëåâèé, ðîçì. 1,25õ2,5, òîâù. 2 ìì, êâàäðàò, 16õ16 ìì. Êîíòàêòè: 099-325-37-46

êóïëþ

ÁÐÓÕÒ ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â: ì³äü, àëþì³í³é, öèíê, ëàòóíü, ñâèíåöü, àêóìóëÿòîðè. Äîðîãî. Ìîæëèâèé äåìîíòàæ, ñàìîâèâ³ç. ˳ö. ÌÏÏÓ À ¹ 580677 â³ä 22.02.11, ÌÏÏÓ À ¹ 501444 â³ä 24.11.09

ò. 095-409-12-85, 067-649-21-68, 76-79-92

Åë/âèòÿæêó, äî ãàçîâî¿ ïëèòè. Êîíòàêòè: 73-78-39

Åëåêòðîñêîâîð³äêè ÑÌÑ-02, 05. Êîíòàêòè: 067-980-23-79, 050-917-55-76 Êèëèìîâèé îâåðëîê, äëÿ îáìåòóâàííÿ êèëèì³â, íèòêè, íîâèé, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-914-55-84, 097-447-58-08 Êîïà÷êó øàõòíèõ êîëîäÿç³â ÊØÊ-30, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 4 0 0 0 0 ã ð í , ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 098-694-71-00 Ìàøèíêó äëÿ ðåìîíòó âçóòòÿ, íîâà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-914-55-84 Íàñîñ 2-Ê6, íåðæàâ³þ÷èé, áåç äâèãóíà (êèñëîòíèé.) Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-202-26-05 Íîâó óñòàíîâêó, ñòàö³îíàðíó, ï³ääîííîãî òèïó, äëÿ âèãîòîâëåííÿ â³áðîïðåñîâàíèõ áëîê³â, òåðì³íîâî, (ì³í³-ïðåñ), àáî îáì³í íà ë³ñ. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-416-44-24

Ïîñóäîìèéíó ìàøèíó ÍÌÒ-1400. Êîíòàêòè: 067-980-23-79, 050-917-55-76 Ïðîìèñëîâó øâåéíó ìàøèíó ç íîæíèì ïðèâîäîì, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 71-55-64, 067-910-75-30 Ðåàêòîð, åìàëüîâàíèé, 25 êóá. ì, íîâèé. Êîíòàêòè: 066-138-92-09 ѳ÷êàðíþ. 099-111-74-10

Êîíòàêòè:

Òåëüôåð íà 500 êã, âèïàðîâóâà÷³ äëÿ õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ. Êîíòàêòè: 067-289-24-20

Áî÷êè: ïëàñòìàñîâ³, õàð÷îâ³, 120, 200, 1000 êóá. ë, äóáîâ³ òà ìåòàëåâ³; ïë³âêó òåïëè÷íó 4-, 6-ñåçîííó, ïîëüñüêîãî â-âà, 6, 8, 12 ì; àãðîâîëîêíî. Êîíòàêòè: 050-670-90-75, (0332) 78-01-89 Áàðèëà. Êîíòàêòè: 25-41-80 Áî÷êè, 200 ë, ïëàñòìàñîâ³. Êîíòàêòè: 26-28-90 Áî÷êó äëÿ âàð³ííÿ ñìîëè. Êîíòàêòè: 067-289-24-20 Á î ÷ ê ó, 4 ê ó á . ë . Ê î í òà ê ò è : 098-066-29-46, 050-705-70-75 Áóòë³ äëÿ âèíà. Êîíòàêòè: 72-37-96 Âóãëåêèñíåâèé áàëîí, 1 øò., 800 ãðí., êåãè, 2 øò. Êîíòàêòè: 067-332-38-44

ªÌͲÑÒÜ, ðåçåðâóàðè, á/â, 50 êóá. ì, âåðòèêàëüí³, äëÿ íàôòîïðîäóêò³â òà ñèïó÷èõ ìàòåð³àë³â.

ò. 095-031-07-78 Ìåòàëåâ³ êàí³ñòðè, ºìí³ñòü 20 ë. Êîíòàêòè: 050-702-89-35 ̳øå÷êè ïîëîòíÿí³, á³ëîãî êîëüîðó, 45õ35 ñì. Êîíòàêòè: 24-39-31 Îöèíêîâàíó áî÷êó, ºìí³ñòü 1 êóá. ì. Êîíòàêòè: 25-43-74 Ïëàñòèêîâó îäíîðàçîâó óïàêîâêó äëÿ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â. Êîíòàêòè: 050-713-88-16 Ïîë³åòèëåíîâ³ ì³øêè, 70 øò., 50õ180. Ö³íà: 2 ãðí./øò. Êîíòàêòè: 24-62-33 Ïîë³åòèëåíîâ³ ì³øêè, ì³öí³, 70õ39 ñì, á/â. Êîíòàêòè: 067-910-75-30

Ãàçîâèé áàëîí. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 26-81-70, 095-155-71-16

Ðåàêòîðè, íåðæàâ³þ÷³, åìàëüîâàí³, á³ìåòàëåâ³, îá’ºìí³, 0,63-5 êóá. ì. Êîíòàêòè: 095-829-44-15

Äóáîâó áî÷êó íà 100 òà 50 ë. Êîíòàêòè: 098-326-42-76

Ñêëÿí³ áàíêè 3 ë, 1 ë. Êîíòàêòè: 72-06-68

Å ìàëüîâàíó âèâ àðê ó, íîâà, 40 ë. Ö³íà: 10 ãðí. Êîíòàêòè: 24-62-33

Ñêëÿíó òàðó, 0,5 ë, 1 ë, 3 ë, êðèøêè ìåòàëåâ³. Êîíòàêòè: 099-257-15-52, 79-98-71

ªìí³ñòü äëÿ âîäè. Êîíòàêòè: 066-786-60-79, 095-590-88-58

Ñòàëåâ³ áî÷êè, 200 ë. Êîíòàêòè: 050-670-19-41

êóïëþ

ªìí³ñòü, 10-100 êóá. ì, íåðæàâ³þ÷à, åìàëüîâàíà, ìåòàëåâà, á/ â. Êîíòàêòè: 095-829-44-15

Òåðìîñ, 12 097-107-92-34

Âåðñòàòè òîêàðí³, ôðåçåðí³, çóáîôðåçåðí³, âàëüö³, ã³ëüéîòèíó. Êîíòàêòè: 097-723-94-64

ªìí³ñòü, á³ìåòàëåâà, õàð÷îâà, íà 10 êóá. ì. Êîíòàêòè: 066-138-92-09

Åëåêòðîäâèãóíè òà ³íñòðóìåíò â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 093-757-18-63

Çàë³çíè÷í³ öèñòåðíè, 63 òà 73 êóá. ì. Êîíòàêòè: 067-553-13-49

Ò³ñòîì³ñ ÒÌÌ-1Ì. Êîíòàêòè: 067-980-23-79, 050-917-55-76 Ôîðìàòíî-ðîçêð³éíèé âåðñòàò, ñò³ë 2,8õ2,6 ì, ï³äð³çíà ïèëêà, 4 êÂò. Êîíòàêòè: 093-286-10-03 Øâåéíó ìàøèíêó, ïðîìèñëîâà. Êîíòàêòè: 068-562-61-50 Øâåéíó ïðîìèñë îâó ìàøèíêó. Êîíòàêòè: 066-166-12-02

Åëåêòðîäâèãóíè òà íàñîñè. Êîíòàêòè: 050-522-98-72 ϳäøèïíèêè, ð³çí³. Êîíòàêòè: 068-376-21-21, Äìèòðî Ðåàêòîðè, åìàëüîâàí³, íåðæàâ³þ÷³, 1; 4; 6,3; 10; 16 êóá. ì. Êîíòàêòè: 067-553-13-49

Êàñòðóë³, 40 ë, á/â. Êîíòàêòè: 26-02-38, 095-522-48-80

ë.

Êîíòàêòè:

Õàð÷îâ³ ºìíîñò³, ìåòàëåâ³, íåðæàâ³þ÷³, åìàëüîâàí³, ÷îðíèé ìåòàë, îá’ºì 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100 êóá. ì. Êîíòàêòè: 095-829-44-15

êóïëþ ªìí³ñòü çàë³çíè÷íèõ öèñòåðí. Êîíòàêòè: 066-138-92-09

Êàñòðóëþ, åìàëüîâàíà, 40 ë. Êîíòàêòè: 25-31-89

ªìíîñò³ õàð÷îâ³ òà òåõí³÷í³, íåðæàâ³þ÷³, á³ìåòàëåâ³. Êîíòàêòè: 067-553-13-49

Êóõîííèé ïîñóä, á/â. Êîíòàêòè: 094-908-29-20

Ïëàñòìàñîâó ºìí³ñòü, 3-5 êóá. ì, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 096-539-20-62

Ìåòàëåâ³ ºìíîñò³, 25, 50, 75 ì. êóá. Êîíòàêòè: 095-829-44-15

Öèñòåðíó, 066-138-92-09

á/â.

Êîíòàê òè:

Òðóáó, êð óã, ëèñò. Êîíò àê òè: 097-723-94-64

6.5. Òàðà ³ óïàêîâêà ïðîäàì Áàíêè ñêëÿí³, 3 ë, 5 ë. Êîíòàêòè: 095-308-84-44 Áàíêè ñêëÿí³. Êîíòàêòè: 25-42-69, 095-117-34-75 Áàíêè, 3 ë, 0,5 ë. Êîíòàêòè: 098-895-00-18 Áàíêè, 3 ë. Ö³íà: 4,50 ãðí./øò. Êîíòàêòè: 050-668-17-70

³òàþ, êîëåãî! ³äðàçó âèäíî, ùî âè îäðóæèëèñü: íà âàñ ÷óäîâî âèïðàñóâàíà ñîðî÷êà! - Î, òàê! Öå íàéïåðøå, ÷îãî æ³íêà ìåíå íàâ÷èëà.


¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

ÓÃÎÄÀ, ÂÀвÀÍÒÈ ÎÃÎËÎØÅÍÜ ßÊ ïîäàòè îãîëîøåííÿ? Ïîäàòè îãîëîøåííÿ ìîæíà íà âåá-ñàéò

Áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ – Ù Î Ä Í ß çà ÁÀÃÀÒÎÊÀÍÀËÜÍÈÌÈ ÍÎÌÅÐÀÌÈ 0(332) 77-00-99,

ãàçåòè:www.av.volyn.ua àáî íàä³ñëàâøè éîãî åëåêòðîííîþ ïîøòîþ íà

77-00-20

àäðåñó 770099@av.volyn.ua Ïëàòí³ òà áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ â ðåäàêö³¿ ãàçåòè «ÀÔ²ØÀ ÂÎËÈͲ» çà àäðåñîþ: âóë. Âèííè÷åíêà, 2; íà ïóíêò³ ïðèéîìó îãîëîøåíü çà àäðåñîþ: ïð. Âîë³, 27 (ïðèì³ùåííÿ äðóêàðí³, âõ³ä ç âóë. Êîïåðí³êà), ùîäíÿ ç 9 äî 18 ãîä., êð³ì ñóáîòè ³ íåä³ë³. Ïðèñëàí³ íà âèð³çíîìó êóïîí³ ó ðåäàêö³þ ãàçåòè «ÀÔ²ØÀ ÂÎËÈͲ»

ÙÎÄÍß ïîäçâîí³òü ³ ïðîäèêòóéòå âàøå îãîëî-

095-861-75-77, 097-34-92-312 àáî ïåðåäàéòå îãî-

øåííÿ çà òåëåôîíîì:

ëîøåííÿ ó âèãëÿä³ SMS-ïîâ³äîìëåííÿ

Âèäðóêóâàíèé òåêñò îãîëîøåííÿ Âè ìîæåòå íàä³ñëàòè ôàêñîì, âêàçàâøè ê³ëüê³ñòü éîãî ïîâòîð³â (â³ä 1 äî 2) ³ âàø êîíòàêòíèé òåëåôîí. Íîìåð ôàêñà:

0(332)

çà àäðåñîþ: 43025, ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2

77-00-99, 77-00-20

äî 20 ñë³â äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á

Àóä³-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, íà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕÕÕ

ÂÀвÀÍÒ 2 îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ êðàïêîþ 6 ãðí.

Àóä³-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, íà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

ÂÀвÀÍÒ 3 îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ ðàìêîþ ç 13 ãðí.

ÀÓIJ-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ ðàìêîþ íà ÂÀвÀÍÒ 4 ÷îðíîìó ôîí³ ç âèä³ëåííÿì ãîëîâíîãî òåêñòó 13 ãðí.

ÀÓIJ-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

âèä³ëåííÿì ãîëîâíîãî òåêñòó

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ æèðíèì 8 ãðí. ÂÀвÀÍÒ 5 øðèôòîì îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ æèðíèì 11 ãðí.

ÂÀвÀÍÒ 6 øðèôòîì òà ðàìêîþ

îãîëîøåííÿ, ðîçì³ðîì 4õ5 ñì ³ç 26 ãðí.

ÂÀвÀÍÒ 7 çàñòîñóâàííÿì åëåìåíò³â äèçàéíó ÂÀвÀÍÒ 8 ôîòîîãîëîøåííÿ

Àóä³-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, íà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ Àóä³-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., ÷îðíîãî êîëüîðó, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ ÁÓIJÂÅËÜͲ ÐÎÁÎÒÈ: ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

21 ãðí.

ÁÌÂ-7, ñåäàí, 1996 ð. â.,

ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

Ïðèì³òêà: òåêñò îãîëîøåííÿ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 20 ñë³â + äâà íîìåðè òåëåôîí³â, ïðè çá³ëüøåíí³ òåêñòó – ö³íà ïîäâîþºòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß Äî áåçêîøòîâíèõ â³äíîñÿòüñÿ ïðèâàòí³ îãîëîøåííÿ, ÿê³ íå ïîâ'ÿçàí³ ç á³çíåñîì, ï³äïðèºìíèöüêîþ òà êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Òåêñò îãîëîøåííÿ íå ìຠïåðåâèùóâàòè 200 çíàê³â, âêëþ÷àþ÷è ïðîá³ëè ³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè (ïðèáëèçíî 20 ñë³â), íå âêëþ÷àþ÷è íîìåð òåëåôîíà.  îãîëîøåííÿõ ïðî êóï³âëþ àáî ïðîäàæ ìຠïîâ³äîìëÿòèñÿ ê³ëüê³ñòü ïðåäìåò³â. Ó ðóáðèö³ «Øóêàþ ðîáîòó» áåçêîøòîâíî äðóêóþòüñÿ îãîëîøåííÿ âèêëþ÷íî ïðî ïîøóê ì³ñöÿ ïðàö³. Îãîëîøåííÿ ó ðóáðèêó «Çíàéîìñòâà» ïîäàþòüñÿ îñîáèñòî â ðåäàêö³þ ãàçåòè ïðè íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà. Ìîæëèâå îñîáèñòå ïîäàííÿ òàêèõ îãîëîøåíü â ðåäàêö³¿ ïðè íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà çà àäðåñîþ:

ÀÔ²ØÀ ÂÎËÈͲ

ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2 ùîäåííî ç 9.00 äî 18.00. Ïîðóøíèêè äàíèõ óìîâ ïîñòóïîâî âèÿâëÿþòüñÿ ³ ñòàâëÿòüñÿ íà êîìï'þòåðíèé êîíòðîëü, ÿêèé âèêëþ÷ຠáåçêîøòîâí³ ïóáë³êàö³¿. ÏËÀÒͲ ÊÎÌÅÐÖ²ÉͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß – îãîëîøåííÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ òà êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ; – ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ ãóðòîâèõ òà äð³áíîãóðòîâèõ ïàðò³é òîâàð³â; – îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â, àâòîáóñ³â òà áóäü-ÿêî¿ ñïåöòåõí³êè íà áàç³ àâòîìîá³ë³â; – îãîëîøåííÿ ïðî ïðèéîì íà ðîáîòó àãåíò³â ç ïðîäàæó, ðåêëàìíèõ àãåíò³â òîùî; – ìàòåð³àë³â òîðãîâåëüíîãî òà ïðîìèñëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ; – îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ àáî çäà÷ó êâàð-

òèð òà ïðèì³ùåíü ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ñêëàä; – âñ³ îãîëîøåííÿ, ïîäàí³ îðãàí³çàö³ÿìè òà ï³äïðèºìñòâàìè; – âñ³ îãîëîøåííÿ â³ä óñòàíîâ òà ïðèâàòíèõ îñ³á ïðî íàäàííÿ ïîñëóã; – îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ â îô³ñ³ çà àäðåñîþ:

ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2, ùîäåííî ç 9.00 äî 18.00.

Âñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ïðèçíà÷åíà äëÿ ïóáë³êàö³¿ â ãàçåò³ «Àô³øà Âîëèí³», ïðèéìàºòüñÿ íà îñíîâ³ ïîâíî¿ äîâ³ðè. Çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí «Àô³øà Âîëèí³» íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿, ÿêà ïóáë³êóºòüñÿ ó âñ³õ âèäàõ îãîëîøåíü, ðåêëàì³, òàáëèöÿõ ÷è ³íøèõ îãîëîøåííÿõ, à òàêîæ íå äຠí³ÿêèõ ãàðàíò³é, óñíèõ ÷è ïèñüìîâèõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïóáë³êàö³ºþ âèùåâêàçàíèõ ìàòåð³àë³â. «Àô³øà Âîëèí³» çí³ìຠç ñåáå áóäü-ÿêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä ïîäàâà÷àìè îãîëîøåíü, ÷èòà÷àìè ³ îñîáàìè, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ îïóáë³êîâàíîþ ³íôîðìàö³ºþ, çà áóäü-ÿê³ çáèòêè, íàíåñåí³ â ðåçóëüòàò³ íåóâàæíîñò³, ïîìèëêè ÷è ³íøèõ îáñòàâèí, ÿê³ âèíèêëè ç âèíè ïîäàâà÷à ³íôîðìàö³¿, ðåêëàìíèõ àãåíòñòâ ÷è ³íøèõ îñ³á, ÿê³ íàäàëè ³íôîðìàö³þ äëÿ ïóáë³êàö³¿. «Àô³øà Âîëèí³» íå íåñå í³ÿêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çàòðèìêó ïóáë³êàö³¿ ìàòåð³àë³â, â³äïðàâëåíèõ ïîøòîþ. Îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ é äðóêóþòüñÿ âèêëþ÷íî íà ðîçãëÿä ãàçåòè «Àô³øà Âîëèí³». Áóäü-ÿêå îãîëîøåííÿ, ÿêùî âèíèêຠòàêà íåîáõ³äí³ñòü, ìîæå áóòè â³äðåäàãîâàíå é êëàñèô³êîâàíå òàê, ÿê «Àô³øà Âîëèí³» ââàæຠöå íàéá³ëüø äîö³ëüíèì.

1. Áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ â ïåðøó ÷åðãó íà êóïîíàõ, âèð³çàíèõ ³ç ãàçåòè. Îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ ùîäåííî çà òåëåôîíàìè 77-00-99, 77-00-20. Äëÿ âàøî¿ æ çðó÷íîñò³ ðàäèìî ñïî÷àòêó ï³äãîòóâàòè òåêñò îãîëîøåííÿ, à ïîò³ì íàáðàòè íîìåð òåëåôîíó îïåðàòîðà ãàçåòè «Àô³øà Âîëèí³», ïîâ³äîìëÿþ÷è ñïî÷àòêó íîìåð ðóáðèêè, à ïîò³ì òåêñò îãîëîøåííÿ. 2. Ó äðóãó ÷åðãó ïóáë³êóþòüñÿ îãîëîøåííÿ, íàä³ñëàí³ äî ðåäàêö³¿ ïîøòîþ çà àäðåñîþ: ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Àô³øà Âîëèí³», çàíåñåí³ â ðåäàêö³þ, ïðîäèêòîâàí³ ïî òåëåôîíó äî â³âòîðêà äî 12.00. 3. Òåêñò îãîëîøåííÿ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 20 ñë³â. ßêùî îãîëîøåííÿ íå â³äïîâ³äຠöèì âèìîãàì, òî âîíî ââàæàºòüñÿ ïëàòíèì. 4. Îãîëîøåííÿ ïðî çàãóáëåí³ äîêóìåíòè, øòàìïè é ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ ï³äïðèºìñòâà ïðèéìàþòüñÿ ò³ëüêè â ðåäàêö³¿ ïðè íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â. 5. Îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî ä³ÿëüí³ñòü, ùî ï³äëÿãຠë³öåíçóâàííþ çã³äíî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ïóáë³êóºòüñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ ïðåä’ÿâëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿. 6. Ðåäàêö³ÿ ç ÷èòà÷àìè íå ëèñòóºòüñÿ. 7. Êîæíå áåçêîøòîâíå îãîëîøåííÿ äðóêóºòüñÿ ÿê ì³í³ìóì äâà òèæí³ ï³äðÿä. 8. Îãîëîøåííÿ â ðóáðèêó «Àô³øà çíàéîìñòâ» ïîäàþòüñÿ îñîáèñòî â ðåäàêö³þ, ïðè ñîá³ ìàòè ïàñïîðò.

Íå ïóáë³êóþòüñÿ: Ó â³äïîâ³äíîñò³ ç âèìîãàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ðåäàêö³éíèìè ïðàâèëàìè â ãàçåò³ íå ïóáë³êóþòüñÿ: – îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ äîêóìåíò³â, íàðêîòèê³â, çáðî¿, îòðóòè, âíóòð³øí³õ îðãàí³â ëþäåé, êðîâ³ é ïëàçìè, íåçàðåºñòðîâàíèõ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì, äåðæàâíèõ íàãîðîä Óêðà¿íè, êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ òà ³íøèõ êðà¿í, ïàñïîðò³â, òðóäîâèõ êíèæîê, äèïëîì³â; ³íøèõ äåðæàâíèõ äîêóìåíò³â, ìàòåð³àëè ïðî ïðîïàãàíäó ïðîñòèòóö³¿; – îãîëîøåííÿ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç òàêî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà íå ï³äëÿãຠïåðåäà÷³ ³íøèì îñîáàì, ïîë³òè÷íîãî ³ ðåë³ã³éíîãî õàðàêòåðó, ùî äèñêðåäèòóº ô³çè÷íèõ ÷è ïîë³òè÷íèõ îñ³á, ç íåïðèéíÿòíèìè åòè÷íèìè ìîòèâàìè, ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî ïåðåäïëàòó ÷è ïîøòîâ³ ïåðåñèëêè ãðîøîâèõ ïåðåêàç³â ³ ö³ííèõ âêëàä³â â ÿêîñò³ îïëàòè çà òîâàðè é ïîñëóãè; – îãîëîøåííÿ ö³ëêîì íåçðó÷í³ äëÿ äðóêó (³ç çì³ñòîâèõ àáî åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü) àáî òàê³, ùî íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì ïóáë³êàö³¿ ó ãàçåò³.

Ðåäàêö³ÿ ïîïåðåäæàº: – ïåðåäðóê ³ êîï³þâàííÿ îãîëîøåíü òà îðèã³íàë-ìàêåò³â ðåêëàìè ìîæëèâ³ ò³ëüêè ç ïèñüìîâîãî äîçâîëó âèäàâöÿ. – ò³ëüêè â òîìó ðàç³, ÿêùî âè çã³äí³ ç óñ³ìà ïóíêòàìè óìîâ ïóáë³êàö³é, ìîæåòå ñêîðèñòàòèñÿ ïîâíèì îáñÿãîì ïîñëóã, ùî íàäຠãàçåòà.

– ïåðåðàõóâàòè ãðîø³ çà ïëàòí³ îãîëîøåííÿ ìîæíà â áóäü-ÿêîìó áàíêó: îòðèìóâà÷: Øèìîíîâè÷ Ã. ª., êîä 2826611630, ð/ð 26005055472488, Ïðèâàòáàíê ó ì. Ëóöüêó, ÌÔÎ 303440; – îãîëîøåííÿ â ðóáðèêó ç ïðîïîçèö³ºþ ìåäè÷íèõ ïîñëóã ïðèéìàþòüñÿ ëèøå çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿.

Àäðåñà ðåäàêö³¿: 43025, ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2 Òåë.: 0(332) 77-00-99, 77-00-20; e-mail: 770099@av.volyn.ua, rek@av.volyn.ua Äèðåêòîð Äæóñþê Ë. Î. Ñâ³äîöòâî ÂË ¹ 470-203ÏÐ â³ä 23.03.2013 ð.

ÐÅÊËÀÌÍÎ-²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ ÒÈÆÍÅÂÈÊ

Çàãàëüíà óãîäà ì³æ ãàçåòîþ òà ¿¿ ê볺íòàìè

Óìîâè ïóáë³êàö³¿

ÎÑÒÀÍÍ²É ÒÅÐÌ²Í ÏÐÈÉÎÌÓ ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó Â²ÂÒÎÐÎÊ ÄÎ 12.00 ÂÀвÀÍÒ 1 ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÅ

31

Âèäàâåöü: ÏÏ «Àô³øà Ìåä³à Ïðîô³ò» Ãàçåòà âèõîäèòü ùî÷åòâåðãà

Íàäðóêîâàíî â äðóêàðí³ Âèäàâíè÷èé ä³ì «Ìîëîäà Ãàëè÷èíà» Çàì. ¹838 Òèðàæ: 5000 ïðèì.

Íîìåð ï³äïèñàíèé äî äðóêó 20.05.2013 ð.

© Âñ³ ïðàâà âèäàâöÿ çàõèùåí³. Ïåðåäðóê òà â³äòâîðåííÿ ìàòåð³àë³â çàáîðîíÿºòüñÿ òà êàðàºòüñÿ çã³äíî çàêîíó.

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çì³ñò òåêñòó, ðåêëàìè òà îãîëîøåíü íåñå ðåêëàìîäàâåöü


32

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

7.2. Ðåìîíò òåõí³êè ïðîïîíóþ

ÏÐÎÄÀÆ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ êîìï’þòåð³â, íîóòáóê³â. Îáì³í ñòàðèõ êîìï’þòåð³â, íîóòáóê³â íà íîâ³.

ò.095-093-09-48 Ðåìîíò ³ìïîðòíèõ òà â³ò÷èçíÿíèõ òåëåâ³çîð³â, ìîí³òîð³â, êîìï’þòåð³â. Âè¿çä äî ê볺íòà. Êîíòàêòè: 20-32-00, 095-353-32-32

Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèíàâòîìàò³â: «Ñ³ìåíñ», «Áîø», «²íäåç³ò», «Àð³ñòîí», «Êàéçåð», «Õàíñà», «Àðäî», «LG», «Ñàìñóíã», «Çàíóñ³», «Åëåêòðîëþêñ», «AEG» òà ³í. íà äîìó. Êîíòàêòè: 0 9 9 - 0 2 7 - 3 4 - 8 9 , 095-350-73-74

³äåî- òà ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, ³íøèõ ñâÿò. Ìîíòàæ, ³ìåíí³ äèñêè, ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ çà áàæàííÿì ê볺íòà. Ïðîôåñ³éíà òåõí³êà, ÿê³ñíå âèêîíàíÐ å ì î í ò ê î ì ï ’ þ ò å ð ³ â , íÿ, äîñòóïíà ö³íà. Êîí097-612-90-40, íîóòáóê³â, â ñ ò à í î â ë å í - òàêòè: íÿ ÎÑ Windows, ïàêåòäðàé- 095-385-99-28 Âñòàíîâëåííÿ òà ðåìîíò êîíäèö³îíåð³â, ïðàëüíèõ òà ïîñóäîìèéíèõ ìàøèí, áîéëåð³â. Íàäàºìî ïèñüìîâó ãàðàíò³þ. Êîíòàêòè: 097-053-32-32

âåð³â, ïðîãðàì, âè¿çä äî ê볺íòà. Êîíòàêòè: 0 6 3 - 4 8 8 - 6 3 - 6 9 , 050-645-61-58

Ñóïóòíèêîâ³ àíòåíè: ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Ïðèéîì óêðà¿íñüêèõ, ðîñ³éñüêèõ òà ºâðîïåéñüêèõ òåëåïðîãðàì ç ï³äêëþ÷åííÿì íà 1 ³ á³ëüøå òåëåâ³çîð³â, áåç àáîíïëàòè, öèôðîâà ÿê³ñòü. Êîíòàêòè: 099-925-57-25 ÑÓÏÓÒÍÈÊÎÂÅ ÒÁ

Ðåìîíò òåëåâ³çîð³â, ì³êðîõâèëüîâèõ ïå÷åé, ïðàëüíèõ ìàøèí, àóä³îòåõí³êè, õîëîäèëüíèê³â. Âè¿çä äî çàìîâíèêà. Êîíòàêòè: 097-053-32-32

Ðåìîíò ïîáóòîâèõ õîëîäèëüíèê³â, ìîðîçèëüíèõ êàìåð, ³ìïîðòíèõ, â³ò÷èçíÿíèõ, çàì³íà êîìïðåñîð³â, òåðìîñòàò³â, çàïðàâêà ôðåîíîì, ðåìîíò íà äîìó â çàìîâíèêà. Êîíòàêòè: 050-631-34-13

ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÅÐÈ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈʲÂ, ïðàëüíèõ ìàøèí, êîíäèö³îíåð³â (çàïðàâêà, ìîíòàæ), ðåìîíò ãîäèííèê³â, þâåë³ðíèõ âèðîá³â (âèãîòîâëåííÿ, îáì³í). Ö³íè ïîì³ðí³.

ò. 25-10-28, 099-030-92-78

7.3. Âñòàíîâëåííÿ, íàëàøòóâàííÿ òåõí³êè ïðîïîíóþ Àâàð³éíèé âèêëèê åëåêòðèêà. Ðîáîòè ó ùèòîâ³é. ϳäêëþ÷åííÿ åëåêòðîïëèò, áîéëåð³â, ³íøèõ åëåêòðîïðèëàä³â. Êîíòàêòè: 20-32-00, 095-353-32-32

ïðîïîíóþ Âàíòàæíèêè ó çðó÷íèé ÷àñ. Ïåðåíåñåííÿ âàíòàæ³â, ìåáë³â, îáð³çàííÿ äåðåâ. Êîíòàêòè: 095-353-32-32

Ïðîôåñ³éíà â³äåî- òà ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é ó ôîðìàò³ DV òà Full HD. Ñêëàäíèé öèôðîâèé ìîíòàæ, õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Âè¿çä ïî îáëàñò³. Êîíòàêòè: 097-306-95-80, 066-576-42-89

7.10. Íàâ÷àííÿ, ðåïåòèòîðñòâî, ïåðåêëàä ïðîïîíóþ

7.6. Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè

Âèêîíóþ äèïëîìí³, êóðñîâ³ ðîáîòè, ðåôåðàòè, êîíòðîëüí³ ðîáîòè ç óñ³õ äèñöèïë³í. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Êîíòàêòè: 099-075-79-00

ïðîïîíóþ Ïàì’ÿòíèêè! Âèãîòîâëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ, îôîðìëåííÿ. Ç ìàðìóðîâî¿ êðèõòè òà íàòóðàëüíîãî êàìåíþ. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. ì. Ëóöüê, âóë. гâíåíñüêà, 54/5, ÏÎà « Ì å ì î ð ³ à ë - Ãð ó ï » . Êîíòàêòè: 095-128-51-06, 0 9 8 - 5 0 2 - 2 0 - 2 4 , 099-262-02-82

ò. 0(332) 28-55-56, 066-198-08-28

ÑÓÏÓÒÍÈÊÎÂÎÃÎ ÒÁ. Ãàðàíò³ÿ â³ä 1 ð.

ò.050-015-22-81

ç ãðàí³ò ó, ãàáðî òà êðèõòè. Âèãîòîâëåííÿ. Äîñòàâêà. Âñòàíîâëåííÿ. Ãàðàíò³ÿ 10 ðîê³â.

ò. 29-97-72, 050-911-13-95, 067-199-54-25 www.pamyatnuku.ucoz.ru, www.lutskgranit.com.ua

7.4. Ôîòîçéîìêà, â³äåîçéîìêà ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é, ïðîôåñ³éíîþ òåõí³êîþ (ôîðìàò FullHD 1080-1920), ñèñòåìà ñòàá³ë³çàö³¿ Glidecam, ñöåíàð³é ïîä³é, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä, ìîíòàæ, âè¿çä ïî îáëàñò³. Êîíòàêòè: eneyi@mail.ru 0 9 8 - 4 4 8 - 9 2 - 0 5 , 050-582-49-45

Ïàì’ÿòíèêè ç íàòóðàëüíîãî êàìåíþ: õóäîæíº îôîðìëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ, ãàðàíò³ÿ, íèçüê³ ö³íè. ϳäâ³êîííÿ, êàì³íè òà ³í.

7.8. Òóðèñòè÷í³ ïîñëóãè ïðîïîíóþ

ÏÀÌ`ßÒÍÈÊÈ ç íàòóðàëüíîãî êàìåíþ òà ìàðìóðîâî¿ êðèõòè. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ, íèçüê³ ö³íè.

ò. 70-85-72, 050-512-72-05

Ìèòòÿ â³êîí. Ïðèáèðàííÿ ïðèì³ùåíü. Ñâî¿ ìèþ÷³ çàñîáè. Êîíòàêòè: 097-053-32-32 Íàâ³øóâàííÿ êàðíèç³â, äçåðêàë, òóìáî÷îê, êóõîíü, ÿê³ñíî òà îõàéíî. Êîíòàêòè: 095-353-32-32 Íåäîðîãî ïðîâîäèìî ðåñòàâðàö³þ ïîäóøîê, ïåðèí, êâàðöþºìî, ïåðåøèâàºìî, ïåðåñèïàºìî. Ðîáèìî ÿê³ñí³ êîâäðè ç ï³ð’ÿ (êàñåòíèé âàð³àíò). ϳ䒿çäæàºìî äî êîæí î ãî ä âî ð ó. Êîíòàêòè: 0 9 6 - 1 7 0 - 1 9 - 3 3 , 099-096-58-40

Ïðèáèðàííÿ ïðèì³ùåíü: ðàçîâå, ï³ñëÿ ðåìîíòó, ãåíåðàëüíå ïðèáèðàííÿ, ìèòòÿ â³êîí. Êîíòàêòè: 063-453-32-32

Êîíòàêòè: 29-94-90, 095-935-79-98

ïðîïîíóþ

Âàíòàæí³ ïîñëóãè. Ïåðåíåñåííÿ ìåáë³â, òåõí³êè, ôàñóâàííÿ ñì³òòÿ ï³ñëÿ ðåìîíòó. Ïðàöþºìî ç 7:00 äî 21:00. Êîíòàêòè: 20-32-00, 097-053-32-32

Ïîñëóãè «áîáêåòîì», çåìåëüí³ ðîáîòè, âèð³âíþâàííÿ òåðèòîð³é, ðîçâàíòàæóâàííÿ öåãëè, ï³íîáëîê³â, áðóê³âêè. Ïîñëóãè åâàêóàòîðà. Êîíòàêòè: 050-848-39-94

ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ

Âñòàíîâëåííÿ Ðåìîíò

7.11. ²íø³ ïîñëóãè

«Ãàðÿ÷³» òóðè ó Áîëãàð³þ, Ãðåö³þ, Òóðå÷÷èíó, ªãèïåò, ÎÀÅ, Òà¿ëàíä, Øð³-Ëàíêó òîùî. Åêñêóðñ³¿ ïî Óêðà¿í³. Ïðîäàæ, ïîïîâíåííÿ êàðòîê «Travel Sim», àâ³àêâèòêè. Êîíòàêòè: (0332) 78-04-33, 050-438-13-81, 096-020-72-85

Êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ. ϳäãîòîâêà äî ÇÍÎ: óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà, ³íîçåìí³ ìîâè, ìàòåìàòèêà, ô³çèêà, õ³ì³ÿ. Êóðñè 1Ñ áóõãàëòåð³¿, â ³ ç à æ ó. Ê î í òà ê ò è : 0 6 6 - 3 0 7 - 9 0 - 2 9 , (0332)78-04-33, 096-020-72-85 Êóðñè: Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê, «1 Ñ: ϳäïðèºìñòâî», êîìï’þòåðí³ êóðñè, êàäðîâå ä³ëîâîäñòâî, «1 Ñ: Êàäðè». Àóäèòîðñüê³, þðèäè÷í³ ïîñëóãè, ñóäîâî-áóõãàë. åêñï å ðò è ç à , â åä å í í ÿ î áë ³ ê ó, ê îíñóëüò óâàííÿ. Êîíòàê òè: 25-22-79, 050-207-54-74

Ñêîøóâàííÿ òåðèòîð³é òðèìåðîì. Ïîð³çêà äðîâ òà äåðåâ. Êîíòàêòè: 0 9 9 - 7 5 4 - 5 2 - 4 7 , 093-877-75-67 Óâàãà! ßê³ñíî, øâèäêî ³ íåäîðîãî ÷èñòèìî ïîäóøêè, âè¿çäæàºìî ç îáëàäíàííÿì äî Âàøîãî á óä è í ê ó. Êîíòàêòè: 095-158-20-21


¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

ÞÐÈÄÈ×ÍÈÉ ÄβÄÍÈÊ Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «ËÀϲÍ, ²×ÈÍÞÊ ÒÀ ÏÀÐÒÍÅÐÈ» Þðèäè÷íà ô³ðìà

«ÊÂÎÐÓÌ»

ïð. Âîë³, 50

ïð. ³äðîäæåííÿ, 22-À

ÞÐÈÄÈ×ÍÀ Ô²ÐÌÀ

«ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ»

òåë.: (0332) 75-07-87, 75-07-17, 29-13-91, 094-908-23-91, 050-624-61-20

Þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿, ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â â ñóäàõ, þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä á³çíåñó, ðåºñòðàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ, óêëàäåííÿ, ðîçðîáêà öèâ³ëüíèõ òà ãîñïîäàðñüêèõ äîãîâîð³â, ïðàâîâèé ñóïðîâ³ä âëàñíèê³â òà âî䳿 òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà ³íøå.

Ðåºñòðàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ, òîâàðèñòâ «ï³ä êëþ÷»; âíåñåííÿ çì³í â óñòàíîâ÷³ äîêóìåíòè; ïðàâîâå îáñëóãîâóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ; âåäåííÿ ñïðàâ â ñóäàõ; ï³äãîòîâêà äîãîâîð³â, êîíòðàêò³â, þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

Þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿, ïîñëóãè àäâîêàò³â,

«ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ» êâàë³ô³êîâàíå þðèäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ

òåë.: 0 (332)29-29-64, 095-475-64-64, 063-764-74-81, 095-033-91-03 www.lvp.navolyni.com

33

ì. Ëóöüê, âóë. Ñòð³ëåöüêà, 4 (4 ïîâ., îô³ñ ¹421)

ïðåäñòàâíèöòâî òà çàõèñò ³íòåðåñ³â â ñóä³ ïî òåë.: 24-21-91; öèâ³ëüíèõ, ãîñïîäàðñüêèõ, àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà 095 074-07-28; êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä 095 889-40-65; ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óñ³õ ãàëóçÿõ ïðàâà, îôîðìëåííÿ ïðàâîâñòàíîâëþþ÷èõ òà ðåºñòðàö³é050 196-33-50 íèõ äîêóìåíò³â, ïðåäñòàâíèöòâî ó äåðæàâíèõ legal_standart@ukr.net îðãàíàõ òà óñòàíîâàõ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³.

ÀÄÂÎÊÀÒÑÜÊÅ ÎÁ’ªÄÍÀÍÍß

Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ

«ÀÏвÎв» êîìïëåêñíèé ô³íàíñîâî-ïðàâîâèé ñóïðîâ³ä Âàøî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà á³çíåñó

âóë. Äàðãîìèæñüêîãî, 7

òåë.: 0 (332) 77-44-86, ìîá. 050-378-55-45, 093-795-00-45

Êîìåðö³éíå, ãîñïîäàðñüêå òà äîãîâ³ðíå ïðàâî, ðåºñòðàö³ÿ, ðåîðãàí³çàö³ÿ òà ë³êâ³äàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ, íåðóõîì³ñòü òà çåìåëüíå ïðàâî, òðóäîâå ïðàâî, ñ³ìåéíå ïðàâî, ñîö³àëüíèé çàõèñò, ïîäàòêîâ³ ñïîðè, àáîíåíòíå, þðèäè÷íå, êàäðîâå îáñëóãîâóâàííÿ, ïðåäñòàâíèöòâî â ñóäàõ ð³çíî¿ ñïåö³àë³çàö³¿ . Ãðàô³ê ðîáîòè: ïí-ïò 9.00 — 18.00, ñá-íä – çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ.

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ

äî êîðåéñüêèõ àâòîìîá³ë³â: DAEWOO, CHEVROLET, KIA, HYUNDAI, Sang Yong.

ÌÎÒÎÁËÎÊÈ ÒÀ ÌÎÒÎÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐÈ

ò.29-10-79, 067-334-31-21

ò.71-70-24, 067-334-11-20


34

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

8.1. Ëåãêîâ³ àâòî, ³íîìàðêè ïðîäàì Àóä³ À4, 2001 ð. â., ïðîá³ã 100000 êì, 2.0 ë, áåíçèí, ìåõàí³÷íà ÊÏÏ, ñåäàí Àóä³-A6, 1994 ð. â., ïðîá³ã 290000 êì, 2.5 ë, òóðáîäèçåëü, óí³âåðñàë, ñð³áëÿñòèé, ABS, êñåíîíîâ³ ôàðè, ïîäóøêà áåçïåêè, öåíòðàëüíèé çàìîê, êë³ìàò-êîíòðîëü, ï³ä³ãð³â ñèä³íü

ò. 096-777-49-69, 095-899-82-91

ÁÌÂ-3, 2006 ð. â.,, ïðîá³ã 145000 êì, 2.0 ë, áåíçèí, ñåäàí, ÷îðíèé, ABS, ESP, ³ììîá³ëàéçåð, ïîäóøêà áåçïåêè, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè, öåíòðàëüíèé çàìîê, êîíäèö³îíåð, ìàãí³òîëà

ò. 063-618-98-27

ò. 066-222-93-62, 067-775-46-73

ÁÌÂ-3, 1987 ð. â., ïðîáåã 160000 êì, 2.4 ë, äèçåëü, ñåäàí, çåëåíèé, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, ëþê, MP3

ò. 093-689-41-12

ò. 093-510-63-03

ò. 096-664-00-01

Àóä³ 200 Avant, 1990 ð. â., ïðîá³ã 345000 êì, 2.2 ë, áåíçèí, ìåõàí³÷íà ÊÏÏ, óí³âåðñàë, çåëåíèé ìåòàë³ê

Àóä³-100, 1983 ð. â., ïðîá³ã 335000 êì, 1.8 ë, áåíçèí, ñåäàí, êîðè÷íåâèé

ÁÌÂ-5, 1999 ð. â., ïðîá³ã 186000 êì, ñåäàí, áåíçèí, 2.5 ë, ABS, áîðòîâèé êîìï'þòåð, êë³ìàò-êîíòðîëü, êîíä³ö³îíåð, êðó¿ç-êîíòðîëü, ParkTronic, ï³äñèëþâà÷ êåðìà, ïîäóøêà áåçïåêè, äàò÷èê äîùó, ï³ä³ãð³â äçåðêàë, ESP

ò. 050-968-62-64 Àóä³-A6, 1999 ð. â., ïðîá³ã 180000 êì, 2.5 ë (TDI), ñåäàí, ABS, Airbag, êîíä³öèîíåð, êîðåêòîð ôàð, ï³ä³ãð³â ñèä³íü, ï³ä³ãðåâ äçåðêàë

ÁÌÂ-5, 2000 ð. â.,,ïðîá³ã 220000 êì, 2.0 ë, áåíçèí, ñåäàí, ñèí³é, ABS, ïîäóøêà áåçïåêè, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè, öåíòðàëüíûé çàìîê, ìàãí³òîëà, ABS, ASR, ñèãíàë³çàö³ÿ, ³ììîá³ëàéçåð, ESP êîìôîðò, åë. ñêëîï³ä³éìà÷³

ò. 063-618-98-27

ÁÌÂ-3, 2000 ð. â., 2.8 ë, áåíçèí, ìåõàí³÷íà ÊÏÏ, êóïå, ñèí³é ÁÌÂ-5, 2000 ð. â., ïðîá³ã 220000 êì, 2.0 ë, áåíçèí, àâòîìàòè÷íà ÊÏ, ñåäàí, ñèí³é

ò. 097-965-71-50

ò. 063-618-98-27

ò. 093-985-71-00, 095-181-33-65

ÁÌÂ-5, 1999 ð. â., ïðîá³ã 230000 êì, 2.0 ë, áåíçèí, ñåäàí, ÷îðíèé Àóä³ 80 Â4, 1995 ð. â., ïðîá³ã 294000 êì, 1.9 ë, òóðáîäèçåëü, ìåõàí³÷íà ÊÏÏ, ñåäàí

ò. 096-743-10-05, 097-773-50-20

Àóä³-A6, 1999 ð. â., 2,5 ë, ïðîá³ã 220000 êì, ñ³ðèé, óí³âåðñàë

ò. 050-552-00-61, 068-017-48-17 Àóä³-A6, 2003 ð. â., ïðîá³ã 258000 êì, 2.5 ë, òóðáîäèçåëü, ò³ïòðîíèê, óí³âåðñàë, ñð³áëÿñòèé, ABD, ABS, ASC, DSC, EBD, ESP, VSC, ãàëîãåíí³ ôàðè, ³ììîá³ëàéçåð, ïîäóøêà áåçïåêè, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè, öåíòðàëüíûé çàìîê

ò. 050-551-34-32, 067-383-82-48 Àóä³-A6, 2002 ð. â.

Àóä³-100, 1993 ð. â., 2.8 áåíçèí/ ãàç, áåæåâèé êîë³ð, ñåäàí, äèñêè, êë³ìàò-êîíòðîëü, åëåêòðîïàê åò, áåç äîêóìåíò³â. Êîíòàêòè: 050-919-55-04 Àóä³-100. 067-588-56-86

ò. 050-563-75-30 ÁÌÂ-3, 2009 ð. â., ïðîá³ã 139000 êì, 2.0 ë, äèçåëü, óí³âåðñàë, ÷îðíèé, ABD, ABS, ASR, ESP, ³ììîá³ëàéçåð, êñåíîíîâ³ ôàðè, ïîäóøêà áåçïåêè, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè, öåíòðàëüíèé çàìîê, äàò÷èê äîùó, äàò÷èê ñâ³òëà,

Êîíòàêòè:

Âîëüâî-760, 1988 ð. â., ñð³áëÿñòèé êîë³ð, 2,4, äèçåëü. Êîíòàêòè: 050-378-16-23, 25-41-49

Àóä³-80, -100, À-6, À-4, ï³ñëÿ ÄÒÏ ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 067-316-92-06

Àóä³-A8, 2002 ð. â., íå ðîçìèòíåíèé. Ö³íà: 32500 ãðí. Êîíòàêòè: 063-396-78-75, 050-075-75-24

Àóä³-80, 1995 ð. â., ïðîá³ã 203000 êì, 2.0 ë, áåíçèí, ñåäàí, ÷åðâîíèé, ABS, ãàëîãåíí³ ôàðè, ïîäóøêà áåçïåêè, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, CD, DVD, MP3, àêóñòèêà, ìàãí³òîëà

Àóä³-A6, 2008 ð. â., ö³íà 235794 ãðí, äèçåëü, 2.0 ë, Euro IV, ïðîá³ã 177 òèñ. êì, ñåäàí, çåëåíèé ìåòàë³ê, ESP, VSC, EBD, ñèãíàë³çàö³ÿ, ³ììîá³ëàéçåð, ASC, ABS, äàò÷èê äîùó, ï³ä³ãð³â ñèä³íü, ï³ä³ãð³â äçåðêàë, GPS, DVD, òåëåâ³çîð, CD

ò. 066-254-63-47

ò. 050-905-40-20

Àóä³-100, 1985 ð. â., óí³âåðñàë, ïðîá³ã 260000 êì, 2.0 ë, áåíçèí, ÷íðâîíèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, âåëþð, ëþê

Àóä³ À6, 2003 ð. â., ïðîá³ã 258000 êì, 2.5 ë, òóðáîäèçåëü, àâòîìàòè÷íà ÊÏÏ, óí³âåðñàë, ñð³áëÿñòèé

ò. 095-472-45-28

ò. 050-551-34-32, 067-383-82-48

ò. 067-750-00-92

ò. 050-378-71-44, 050-843-43-88

ÁÌÂ-3, 2006 ð. â., ïðîá³ã 145000 êì, 2.0 ë, áåíçèí, àâòîìàòè÷íà ÊÏÏ, ñåäàí, ïîâíèé ïðèâ³ä, ÷îðíèé

Àóä³-80, 1986 ð. â., ëóæåíèé êóçîâ, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-055-08-21, 097-377-66-24

ò. 098-786-54-66

ÁÌ Õ5, 2001 ð. â., ïðîá³ã 134000 êì, 4.4 ë, áåíçèí, ñð³áíèé ìåòàë³ê

ÁÌÂ-520, 1991ð.â., ñåäàí, ÷îðíèé, ìîæëèâèé ïðîäàæ äîêóìåíò³â, àáî íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 050-919-55-04

ò. 063-618-98-27

ÁÌÂ-3, 1987 ð. â., ïðîá³ã 160000 êì, 2.4 ë, äèçåëü, ñåäàí,, çåëåíèé, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, MP3

ò. 093-689-41-12

ÁÌÂ-520, 1989 ð. â., ñåäàí, áåç äîêóìåíò³â, ìîæëèâî îêðåìî çàï÷àñòèíè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-959-06-20 ÁÌÂ-318, 1980 ð. â., ÷åðâîíîãî êîëüîðó, áåíçèí, ÊÏ-5. Ö³íà: 13000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-073-60-52

Äåó-Ëàíîñ, 2008 ð.â., îäèí âëàñíèê, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, àíòèêîðîç³éíà îáðîáêà, çàõèñò äâèãóíà, òîíóâàííÿ, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ìàãí³òîëà, çèìîâèé êîìïëåêò ãóìè. Êîíòàêòè: 050-982-15-45

ÁÌÂ-5, 2001 ð. â., ïðîá³ã 256000 êì, 3.0 ë, äèçåëü, ñ³ðèé, ABD, ABS, EBD, ESP, ãàëîãåíí³ ôàðè, ³ììîá³ëàéçåð, êñåíîíîâ³ ôàðè, ïîäóøêà áåçïåêè, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè, öåíòðàëüíèé çàìîê, êë³ìàò-êîíòðîëü, ï³ä³ãð³â äçåðêàë, ï³ä³ãð³â ñèä³íü, GPS

ò. 050-551-34-32, 067-383-82-48

31


35

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó Äåó-Ëàíîñ, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 066-874-82-50 Äåó-Íåêñ³ÿ, 2007 ð. â., 1,5 ë, 16-êëàï., 5-ñò., ïðîá³ã 85 òèñ. êì, öåíòð. çàìîê, ñèãíàë., êîíäèö³îíåð, ñêëîï³äéîìíèêè, çèìîâ³ êîëåñà, ñåðâ³ñíà êíèæêà. Êîíòàêòè: 050-438-13-39 Äåó-Íåêñ³ÿ, 2008 ð. â., ïðîá³ã 36000 êì, äâèãóí Îïåëü, 16-êëàïàííèé, 1,5 ë ³íæåêòîð, êîíäèö³îíåð, ï³äñèëþâà÷ êåðìà, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ. Êîíòàêòè: 097-384-13-78

Îïåëü-Àñêîíà, 1978 ð. â., â ðîáî÷îìó ñòàí³, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 097-184-71-36

Îïåëü-Àñêîíà, 1985 ð. â., 1,8 ë, ³íæåêòîð. Ö³íà: 8500 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 066-934-88-30 Îïåëü-Êàäåò, 1,6 äèçåëü. Êîíòàêòè: 73-87-24, 095-158-37-45 Îïåëü-Êàäåò, õåò÷áåê, ÊÏÏ ìåõàí³÷íà, äâèãóí 1,3, 1985 ð. â., áåæåâèé, áåíçèí, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-681-19-11

Ìàçäà-626, 1989 ð.â., 2.0, ñð³áëÿñòèé ïåðëàìóòð. Êîíòàêòè: 050-285-20-28

ѳòðîåí-Berlingo, 2007 ð. â., ïðîáôã 132000 êì, 1.6 ë, äèçåëü, 2 â³ñ³ (4x2), ôóðãîí, á³ëèé, ABS, öåíòðàëüíèé çàìîê, êîíäèö³îíåð, ìàãí³òîëà, 100% ðîçìèòíåíèé, áðîíüîâàíå ñêëî, ³íêàñàòîðñüêèé àâòîìîá³ëü

ò. 095-838-22-33

Îïåëü-Êàäåò., 1987 ð. â., ÷åðâîíîãî êîëüîðó, 1,8 äâèãóí, ñåäàí, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-031-71-85 Îïåëü-Îìåãà, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 050-663-56-47

Ô³àò-Äîáëî, 2006 ð. â., áåíçèí-ãàç (ìåòàí). Êîíòàêòè: 050-663-56-47

Ìåðñåäåñ Å-320, 2001 ð. â., áåíçèí, ï³ä³ãð³â ñèä³ííÿ, êë³ìàò-êîíòðîëü, äâèãóí 3,2, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 096-393-37-56 Ìåðñåäåñ-124 ª, 1995 ð. â., ñ³ðèé, 2,2 ³íæåêòîð, ÊÏ-5, 2 êîìïëåêòè ãóìè (ë³òíÿ – íà ëåãêîïëàâíèõ äèñêàõ, çèìîâà – íà ìåòàëåâèõ), ÀÂS, ñèãíàë³çàö³ÿ. Êîíòàêòè: 050-954-83-34 Ìåðñåäåñ-124, 2,0, 1986 ð. â., â äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-870-67-49

Ìåðñåäåñ-410, ïàñàæèðñüêèé, 1994 ð. â. Êîíòàêòè: 050-378-77-87

Ðåíî-25. Ö³íà: 14000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 066-265-58-27 Ðåíî-Êåíãî, 1999 ð. â., 1.9, äèçåëü, ÷åðâîíèé, âåëþð, ïðîá³ã 126 òèñ.êì, ö/ç, ñèãíàë., ïàñàæèð., ïîäóøêè áåçïåêè. Êîíòàêòè: 099-708--66-96, 067-927-03-24

ѳòðîåí-Berlingo, 2000 ð. â., ö³íà 23979 ãðí, íå ðîõìèòíåíèé, äèçåëü, 1.9 ë, ÊÏ-5, ïðîá³ã 155 òèñ. êì, ì³í³âåí, ñèí³é

Ôîëüêñâàãåí-Passat B5, 1999 ð. â., ö³íà 42363 ãðí, äèçåëü, 1.9 ë, ÊÏ-5, ïðîá³ã 230 òèñ. êì, óí³âåðñàë, ñèí³é, öåíòðàëüíèé çàìîê, ³ììîá³ëàéçåð, ñèãíàë³çàöèÿ, ABS, Airbag, êðó¿ç-êîíòðîëü, êîíäèö³îíåð, ìàãí³òîëà, âåëþð

ò. 093-208-69-41, 050-204-48-82

Ðåíî-Êåíãî, 2003 ð. â. Êîíòàêòè: 067-979-72-73

ò. 098-607-75-16

Ðåíî-Êåíãî, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Ðåíî-Òðàô³ê, 2006 ð. â. ñèí³é ìåòàë³ê, 1,9, ÊÏ-6, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³, ðîçìèòíåíèé. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: 063-824-75-40

ò. 095-812-41-55

Ôîëüêñâàãåí-Caddy, 2005 ð. â., ïðîá³ã 210000 êì, 1.9 ë, òóðáîäèçåëü, ì³í³âåí, ñð³áëÿñòèé, êîíäèö³îíåð, ïîäóøêà áåçïåêè, ñåðâîêåðìî, ï³ä³ãð³â äçåðêàë, öåíòðàëüíèé çàìîê, ì³êðîë³ôò, 1.9 TDI 77 KW,

ò. 095-347-74-33

Ôîëüêñâàãåí, óí³âåðñàë, 1992 ð. â. Êîíòàêòè: 099-724-87-34

Ôîëüêñâàãåí-Ïàñàò-B6, 2006 ð. â., ÊÏÏ ìåõàí³÷íà, ïðîá³ã 110000 êì, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-302-57-90 Ôîëüêñâàãåí-Passat, 1993 ð. â., ïðîá³ã 230000 êì, 1.8 ë, ãàç/áåíçèí, ñåäàí, á³ëèé

ò. 068-017-48-17, 050-552-00-61

Ôîëüêñâàãåí-Ïàñàò-Á2, 1987 ð. â., ÷åðâîíèé, ï³ñëÿ ÄÒÏ, íå ï³äëÿãຠðåìîíòó, ç äîêóìåíòàìè, çíÿòèé ç îáë³êó. Ö³íà: 12000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-852-76-76 Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò Á-3, 1993 ð. â., 1,8 ìîíî³íæåêòîð, åëåêòðîëþê, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà. Êîíòàêòè: 097-740-63-40

̳öóá³ñ³-Êîëüò, 2008 ð. â., ïðîá³ã 30 òèñ. êì, ñ³ðèé ìåòàë³ê, â³äì³ííèé ñòàí, ïîâíèé êîìïëåêò. Êîíòàêòè: 098-669-78-90

ͳññàí-Ñàí³, 1986 ð. â., óí³âåðñàë, 1,4. Ö³íà: 22000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-635-38-96

ò. 050-552-00-61, 068-017-48-17

Ôîëüêñâàãåí-Ïàñàò, 1986 ð. â., 1,6 äèçåëü, á³ëîãî êîëüîðó, õîðîøèé òåõí³÷íèé ñòàí. Êîíòàêòè: 21-02-91

ѳòðîåí-Xantia, 1997 ð. â., ïðîá³ã 180000 êì, ñåäàí, çåëåíèé

Ìåðñåäåñ-³òî, 2008 ð. â., ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 066-913-45-57, 096-357-63-35

Ôîëüêñâàãåí-Caddy, 1996 ð. â., ïðîá³ã 220000 êì, 1.9 ë, äèçåëü, 2 â³ñ³ (4x2), ôóðãîí, á³ëèé

ѳòðîåí-Berlingo, 2006 ð. â., ö³íà 51555 ãðí, äèçåëü, 1.6 ë, ïðîá³ã 150 òèñ. êì, ç Áåëü㳿, ÷åðâîíèé, ESP, ³ììîá³ëàéçåð, Airbag, öåíòðàëüíèé çàìîê, ï³ä³ãð³â äçåðêàë, ñåðâîêåðìî, ìóëüòèêåðìî, ABS, ðîçìèòíåíèé 100%

ѳòðîåí-Jumpy, 2007 ð. â., ïðîá³ã 190000 êì, ñåäàí, ABS, áîðòîâèé êîìï'þòåð, ³ììîá³ëàéçåð, ìàãí³òîëà, ï³äñèëþâà÷ êåðìà, ïîäóøêà áåçïåêè, öåíòðàëüíèé çàìîê

ò. 067-275-34-17

Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò Â-2, ïî çàï÷àñòèíàì. Êîíòàêòè: 095-537-95-64, 097-408-68-64 Ôîëüêñâàãåí-Caddy, 2005 ð. â., ïðîá³ã 213000 êì, 1.9 ë (TDI), ì÷í÷âåí, êîíäèö³îíåð, ïîäóøêà áåçïåêè, ñåðâîêåðìî, ï³ä³ãð³â äçåðêàë, öåíòðàëüíèé çàìîê, ì³êðîë³ôò

Ôîëüêñâàãåí-Passat, 1996 ð. â., ïðîá³ã 200000 êì, 1.9 ë, òóðáîäèçåëü, óí³âåðñàë, ñ³ðèé

ò. 068-017-48-17, 050-552-00-61

Ôîëüñâàãåí-Âåíòî, 1993 ð. â., 1,9 òóðáîäèçåëü, 5-ñòóï. ÊÏÏ, ñ³ðèé ìåòàë³ê, êîíäèö³îíåð, å/ñêëîï³äéîìíèêè. Ö³íà: 51000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-806-41-93

ò. 095-347-74-33

ò. 067-208-98-90, 097-062-06-76

-Òàòó, à öå ïðàâäà, ùî òè âîþâàâ ó Àôãàí³ñòàí³? -Òàê. -² öå ïðàâäà, ùî òåáå í³÷èì íå çëÿêàºø? - Ïðàâäà. -Òîä³ ïîäèâèñÿ ì³é ùîäåííèê.

Ôîðä-Êîíåêò, 2005 ð. â., âàíò., âåñü êîìïëåêò, á³ëîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 095-633-78-00

ѳòðîåí-Berlingo, 2007 ð. â., ö³íà 77532 ãðí, äèçåëü, 1.6 ë, 55 êÂò, òóðáî, ÊÏ-5, ïðîá³ã 120 òèñ. êì, ôóðãîí, á³ëèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, áîðòîâèé êîìï’þòåð, ï³ä³ãð³â äçåðêàë, êîíä³ö³îíåð, åëåêòðîñêëî, åëåêòðîäçåðêàëà, òþí³íã, CD

Ôîëüêñâàãåí-Caddy, 2010 ð. â., ïðîá³ã 116000 êì, 1.9 ë, òóðáîäèçåëü, 2 â³ñ³ (4x2), ôóðãîí, ñèí³é, ABS, ïîäóøêà áåçïåêè, ñåðâîêåðìî, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, áîðòîâèé êîìï’þòåð, êîíäèö³îíåð, CD, DVD, MP3, àêóñòèêà, ìàãí³òîëà

ò. 050-616-66-93

ò. 095-466-86-76

Ôîëüêñâàãåí-Passat, 1999 ð. â., ïðîá²ã 280.000 êì, 1.9 ë, òóðáîäèçåëü, óí³âåðñàë, ñ³ðèé

ò. 068-017-48-17, 050-552-00-61 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-3, 1992 ð. â., 1,8 ìîíî³íæåêòîð, ïðîá³ã 235000 êì, õîðîøèé ñòàí, 5-äâåðíèé, ö/ç, ñèãíàë³çàö³ÿ, åë/äçåðêàëà, ï³ä³ãð³â äçåðêàë. Êîíòàêòè: 067-927-69-91, 099-281-80-09

Ôîðä-Òðàíçèò Ìàêñ³, 2003 ð. â., 2,4 äèçåëü. Êîíòàêòè: 067-361-25-22 Ôîðä-Òðàíçèò, 2005 ð. â., íèçüêèé, êîðîòêèé, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Ôîðä-Ô³ºñòà, 1994 ð.â.. òåìíî-ñèí³é ìåòàë³ê, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-386-35-61, 095-523-18-71


36

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ êóïëþ

Ðåíî-Êåíãî, àáî ѳòðîåí-Áåðë³íãî. Êîíòàêòè: 097-752-25-92

Àâòî ³íîçåìíîãî â-âà, ï³ñëÿ ÄÒÏ àáî òåõí³÷íî íåñïðàâíå. Êîíòàêòè: 097-645-13-78

Ôîëüêñâàãåí, Àóä³, Îïåëü, Ìåðñåäåñ, ï³ñëÿ ÄÒÏ ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 067-316-92-06

Àâòîâèêóï: àâòî â ðîáî÷îìó òà â íåðîáî÷îìó ñòàí³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, íå ðîçìèòíåí³, ïðîáëåìí³, øâèäêèé ðîçðàõóíîê, äîïîìîãà â ïåðåîôîðìëåíí³, âè¿çä íà ì³ñöå. Êîíòàêòè: 067-362-70-80, 093-529-91-10 Àâòî ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, íà óêðà¿íñüê³é ðåºñòðàö³¿, ç äîêóìåíòàìè. Ìîæíà â êðåäèò³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ðîçêîìïëåêòîâàí³, à òàêîæ ïîòðåáóþ÷³ ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 098-919-37-99 Àâòîìîá³ëü, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 096-463-36-56 Àóä³ À-6 àáî Àóä³ À-4. Êîíòàêòè: 068-500-38-75 Àóä³, ÁÌÂ, Ìåðñåäåñ, Îïåëü, Òîéîòà, Ì àçäà, Ôîëüê ñâàãåí, àâàð³éí³, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 068-793-71-51 Àóä³-80, 100. 096-463-36-56

Êîíòàêòè:

ÁÌÂ-3, 5, 7, â àâàð³éíîìó ñòàí³ ÷è ï³ñëÿ ÄÒÏ, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 097-166-31-27 ÁÌÂ-3, 5, 096-463-36-56

7.

Êîíòàêòè:

Ôîëüêñâàãåí-Áîðà. Êîíòàêòè: 098-571-42-35 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô 4, 5, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-571-42-35 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, Äæåòà, 1, 2,3 ìîäåëåé. Êîíòàêòè: 097-752-25-92 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-2, Äæåòà-2, àâàð³éíèé, àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: 097-688-84-66 Ôîëüêñâàãåí-Êàää³, Øêîäà-Îêòàâ³ÿ, àáî Øêîäà-Ôàá³ÿ. Êîíòàêòè: 068-500-38-75 Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò Á-2, Á-3, Á-4, Á-5, â àâàð³éíîìó ñòàí³ àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: 098-485-32-18 Ôîðä-Åêñêîðò, Ìîíäåî, Ñêîðï³î, Ô³ºñòà, 1993-2002 ð. â., â àâàð³éíîìó ñòàí³ àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: 097-173-96-35 Õîíäà-Àêîðä, Ïðåëþä, â àâàð³éíîìó ñòàí³ àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: 097-173-96-35 ×åð³-Àìóëåò ÷è ³í. Êîíòàêòè: 098-571-42-35

ïðîïîíóþ Âèíàéìó ëåãêîâèé àâòîìîá³ëü, äèçåëü, ìîæíà ç ïðàâîì âèêóïó. Êîíòàêòè: 097-753-96-51

8.2. Ëåãêîâ³ àâòî, ÑÍÄ ïðîäàì

Äâèãóí (ãîëèé) äî à/ì Îïåëü-Îìåãà, 2,5 áåíçèí. Êîíòàêòè: 097-829-09-02 Äîêóìåíòè äî à/ì Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, 2,3, àáî Äæåòà. Êîíòàêòè: 097-703-28-32 Ëåãêîâèé àâòîìîá³ëü, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 097-753-96-51 Ìåðñåäåñ Å-124, 190. Êîíòàêòè: 097-752-25-92 Ìåðñåäåñ, Àóä³, Ôîëüêñâàãåí, 1995-2008 ð.â., äèçåëü, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-571-42-35 Ìåðñåäåñ-³òî. 098-571-42-35

Êîíòàêòè:

Îïåëü-Àñêîíà, Âåêòðà. Êîíòàêòè: 096-463-36-56 Îïåëü-Àñòðà, Âåêòðà, Îìåãà, â àâàð³éíîìó ñòàí³ àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: 068-793-71-51 Ïîçàøëÿõîâèê â êðåäèò. Ö³íà: äî 80000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-443-49-34

ÂÀÇ-2101 (³òàë³éêà), ïîôàðáîâàíèé, äâèãóí ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Êîíòàêòè: 097-031-71-85 ÂÀÇ-2101, 1972 ð. â., ñèíüîãî êîëüîðó, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 75-07-19, 095-918-55-58

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

ÂÀÇ-2101, ÷åðâîíîãî êîëüîðó, 1980 ð. â., 1,3 ë. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 099-566-39-64 ÂÀÇ-2103, 1978 ð.â., êàïðåìîíò êóçîâà òà äâèãóíà. òåìíî-ñèí³é. Ö³íà: 8000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-257-44-24, 099-344-59-41 ÂÀÇ-2103, â õîðîøîìó ñòàí³, 1,6, 5 ÊÏÏ. Ö³íà: 11200 ãðí. Êîíòàêòè: 066-309-08-33 ÂÀÇ-21043, 1995 ð.â., áåæåâèé. â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-386-35-61, 095-523-18-71 ÂÀÇ-21043, 2002 ð.â., ñèí³é, 1,5, ïðîá³ã 70 òèñ. êì. Ö³íà: 22000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-682-28-77 ÂÀÇ-21043, 2005 ð. â., 1,5 ë êàðáþðàòîð, ãàç/áåíçèí, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 23000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-384-13-78 ÂÀÇ-21063, 1986 ð. â., íà õîäó. Êîíòàêòè: 095-365-84-35 ÂÀÇ-21063, 1989 ð. â., çåëåíîãî êîëüîðó, Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-990-23-40 ÂÀÇ-2107, 1986 ð. â., ÷åðâîíèé, 1,5, ÊÏ-5, ôîðêîï, õîðîøèé òåõí³÷íèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-200-68-18 ÂÀÇ-2107, 2006 ð. â., 5-ÊÏÏ, çåëåíèé, â äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-783-91-90 ÂÀÇ-2107, 2006 ð. â., ãàç/áåíçèí, ïðîá³ã 70000 êì, ôîðêîï, âëàñíèê, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-324-44-98

ËóÀÇ-969, 1,6 äèçåëü, ñèí³é, ï³ñëÿ ê àïðåìîíòó. Êîíòàê òè: 066-621-73-39 ËóÀÇ-969-Ì, 1991 ð. â., òâåðäèé äàõ, â³äì³ííèé ñòàí, çáåð³ãàºòüñÿ ï³ä íàêðèòòÿì. Êîíòàêòè: 095-884-18-27, 25-04-57

ÂÀÇ-2109, 1994 ð. â., ñ³ðèé. Êîíòàêòè: 095-161-16-47

ò. 096-139-54-14

ÂÀÇ-2109, 1990 ð. â., 1,3 áåíçèí, âèøíåâîãî ê îëüîðó. Êîíòàê òè: 096-461-41-93, 096-513-32-66

ÂÀÇ-2109, 2004 ð. â., 1,5 ë, ³íæåêòîð, òåìíî-çåëåíîãî êîëüîðó, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, íîâà ãóìà, òèòàíîâ³ äèñêè, ìð3. Êîíòàêòè: 067-735-72-16, 099-262-52-27, Àíàòîë³é ÂÀÇ-21093, 1992 ð. â., 1,5 äâèãóí. Ö³íà: 20300 ãðí. Êîíòàêòè: 063-101-85-96 ÂÀÇ-2121, Íèâà, â äóæå äîáðîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 096-000-35-94, 70-05-04 Æèãóë³-06, 1991 ð. â. Ö³íà: 11000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-885-83-76

²Æ-27 Ìîñêâè÷-«÷îá³òîê». Ö³íà: 4500 ãðí. Êîíòàêòè: 066-885-83-76 ²Æ-2715, 1986 ð. â., çåëåíèé, 1,5 áåíçèí, ìîæëèâèé ïðîäàæ íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 097-261-57-02

ÂÀÇ-2101, 1978 ð. â., íà õîäó, îäèí âëàñíèê, áåç ÄÒÏ. Êîíòàêòè: 097-617-24-32

Àâòîìîá³ëü, ÿêèé ïåðåáóâຠó êðåäèò³. Êîíòàêòè: 095-707-41-75 ÂÀÇ-2101-2107, â íåðîáî÷îìó ñòàí³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 067-735-25-82, 050-888-79-17

- Ó òåáå òåùà â ÿê³é ãàëóç³ ïðàöþº? - Ó ìåäè÷í³é. - Òåðàïåâò? - ͳ, ï'ÿâêà. Êðîâ ñìîê÷å.

Âîëãà ÃÀÇ-2401, íà çàï÷àñòèíè, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 066-035-25-85 ÃÀÇ-21, 1963 ð. â., 2,5 áåíçèí, çåëåíîãî êîëüîðó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-047-34-09, 067-788-33-51, 093-855-15-88 ÃÀÇ-21, 1970 ð. â., á³ëèé, ïîâíèé êàïðåìîíò êóçîâà, ï³äâ³ñêè, ïîì³íÿí³ ìàñëà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-971-62-07

ÇÀÇ-1102, 1992 ð. â., ÷åðâîíèé, 1,1, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 7000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-177-26-90

ò. 095-877-29-28, 098-328-28-51

Ìåðñåäåñ-Sprinter 411, 2004 ð. â., ö³íà 120694 ãðí, äèçåëü, 2.2 ë, CDI, òóðáî, ÊÏ-5, ïðîá³ã 308 òèñ. êì, âàíòàæíèé, â/ï 2.5 òîííè, á³ëèé, ABD, ABS, ASR, Airbag, webasto

ò. 096-686-39-25

êóïëþ Àâòîìîá³ëü â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-941-10-17

ÂÀÇ-2101, â õîðîøîìó ñòàí³, ÊÏÏ-5 ïîëîíåç³âñüêà. Êîíòàêòè: 72-11-78, 098-515-24-42

Ìåðñåäåñ-Vito-110, 2001 ð. â., ö³íà 56351 ãðí, äèçåëü, 2.2 ë, 1 ê. ñ., Euro III, òóðáî, ÊÏ-5, ì³í³âåí, ô³îëåòîâèé

Ìîñêâè÷-«÷îá³òîê», íà õîäó, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-891-04-54

ÂÀÇ-2101, 1976 ð. â., ãàç/áåíçèí. Ö³íà: 6000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-58-29

ÂÀÇ-2101, æîâòèé, êàïðåìîíò äâèãóíà, ñàëîí ñòàíäàðòíèé, ôîðêîï, íà õîäó. Ö³íà: 7000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 098-786-21-97

Ìåðñåäåñ-Vito-110, 1998 ð. à., ö³íà 73136 ãðí, 2.3 ë, òóðáî, ÊÏ-5, ïðîá³ã 233 òèñ. êì, ñ³ðèé, ãàëîãåíí³ ôàðè, MP3, CD, ôîðêîï

ÇÀÇ-968 àáî ËóÀÇ. Êîíòàêòè: 097-753-96-51 ËóÀÇ-«Âîëèíÿíêà», ìîæëèâî áåç äâèãóíà. Êîíòàêòè: 098-662-81-09

Ìåðñåäåñ-Sprinter-311, 2005 ð. â., ö³íà 123892 ãðí, äèçåëü, 2.2 ë, 110 ê. ñ., òóðáî, ïðîá³ã 180 òèñ. êì, ABS, Airbag, ï³ä³ãð³â äçåðêàë, ìàãí³òîëà

ò. 050-711-41-54

Ìåðñåäåñ-Vito, 2006 ð. â., ïðîá³ã 240000 êì, 2.2 ë, òóðáî-äèçåëü, 2 îñ³ (4x2), ôóðãîí, á³ëèé, ABS, ïîäóøêà áåçïåêè, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè, öåíòðàëüíèé çàìîê, êîíäèö³îíåð, CD, MP3, ìàãí³òîëà

ò. 068-566-50-66

8.3. Àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè ïðîäàì

²âåêî, 1997 ð. â., 2,8 äèçåëü, âàíò./ïàñ., ì³êðîàâòîáóñ, äîâãà áàçà, 7 ì³ñöü, ìîæëèâèé îáì³í íà ëåãêîâå àâòî. Êîíòàêòè: 050-285-20-28

Ìåðñåäåñ-Vito-108, 1998 ð. â., ö³íà 19983 ãðí, íå ðîçìèòíåíèé, 2.3 ë, 58 êÂò, ÊÏ-5, ïðîá³ã 320 òèñ. êì, ABD, ABS, ASC, êîíäèö³îíåð, CD, MP3, ìàãí³òîëà

Ìåðñåäåñ-Sprinter 212, 1995 ð. â., ïðîá³ã 400000 êì, 2.9 ë, òóðáî/ äèçåëü, 2 îñ³ (4x2), ôóðãîí, ñèí³é, ñèãíàë³çàö³ÿ, êîíäèö³îíåð, CD,

ò. 095-219-10-00, 095-219-10-00

ò. 093-260-85-77, 067-648-88-61

31


ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó Ìåðñåäåñ-³òî-115, 2004 ð. â., 2,2 äèçåëü, ïàñàæèðñüêèé. Êîíòàêòè: 095-522-25-37

Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð Ò-4, 2,5 ÒIJ, 65 êÂò, 2001 ð. â., á³ëèé, øê³ðÿíèé ñàëîí. Êîíòàêòè: 095-510-36-24, 067-921-09-27 Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð Ò4, 1998 ð. â., 1,9, òóðáîäèçåëü, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33

Ìåðñåäåñ-Sprinter 315, 2007 ð. â., ïðîá³ã 164000 êì, 2.2 ë, òóðáî äèçåëü, 2 â³ñ³ (4x2), ôóðãîí, á³ëèé, ABS, ïîäóøêà áåçîïåêè, öåíòðàëüíèé çàìîê

ò. 099-553-79-70

Îïåëü-³âàðî, 2005 ð. â., äèçåëü òóðáî 2,5 ë, ïðîá³ã 220 òèñ. êì, ÷åðâîíèé ìåòàë³ê, êë³ìàò-êîíòðîëü, vebasto, åëåêòðîï³ä³ãð³â ñèä³íü, åëåêòðîäçåðêàëà, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-562-45-72 Îïåëü-Êîìáî, 2005 ð. â., 1,3 ÒIJ, á³ë îãî êîëüîðó, ïàñàæèðñüêèé. Êîíòàêòè: 096-571-35-20

Ôîëüêñâàãåí-Transporter T 5 LONG, 2009 ð. â., ïðîá³ã 166000 êì, 2.5 ë, òóðáîäèçåëü, 2 â³ñ³ (4x2), ôóðãîí, á³ëèé, ABS, ãàëîãåíí³ ôàðè, çàìîê íà ÊÏ, ïîäóøêà áåçïåêè, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, äàò÷èê äîùó, äàò÷èê ñâ³òëà, êë³ìàòêîíòðîëü, êîíäèö³îíåð, êðó¿ç-êîíòðîëü, ï³ä³ãð³â äçåðêàë, CD, ìàãí³òîëà

ò. 099-342-17-77

Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð-Ò3, 1988 ð. â., 1,6 äèçåëü, îðèã³íàëüíèé ïàñàæèð. Ö³íà: 28800 ãðí. Êîíòàêòè: 050-806-41-93

Ôîðä-Òðàíçèò, 1991 ð. â., 2,5 äèçåëü, 9 ì³ñöü, ïàñàæèð. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-529-84-04, 097-673-08-23 Ôîðä-Òðàíçèò, 2003 ð.â., ïåðåðîáëåíèé â ïàñàæèð., 9 ì³ñöü, ³äåàëüíèé ñòàí, ïðîá³ã 205 òèñ.êì. Êîíòàêòè: 095-894-42-28

Ìåðñåäåñ-Vito 115 Extra Long, 2006 ð. â., ö³íà 119096 ãðí, äèçåëü, 2.2 ë, CDI, ÊÏ-6, ïðîáã³ 140 òèñ. êì, ASR, Airbag, ABS, åë .ïàêåò, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê, âàíòàæíèé

Ïåæî-Åêñïåðò, 2008 ð. â., 1,6 äèçåëü, 5 ë/100 êì, âàíòàæíèé, ABS, ïîäóøêè áåçïåêè, åë/â³êíà, CD, mp3, ùîéíîïðèãíàíèé, ðîçìèòíåíèé. Ö³íà: 81000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-872-52-88

ò. 067-909-33-09, 050-513-65-50, 050-513-65-50

êóïëþ Ãàçåëü. Êîíòàêòè: 067-502-79-12 Ôîëüêñâàãåí-Transporter, 2001 ð. â., ïðîá³ã 255000 êì, 2.5 ë, òóðáîäèçåëü, 2 â³ñ³ (4x2), ôóðãîí, á³ëèé, ðîçìèòíåíèé 100%, áåç ïåðøîãî îáë³êó, 2.5 TDI 65 kw, ïîäóøêà áåçïåêè, ABS, öåíòðàëüíèé çàìîê, çàäíº ñêëî ç ï³ä³ãð³âîì ³ ñêëîî÷èñíèêîì

ò. 065-347-74-33

Ïåæî-Åêñïåðò ÷è Ô³àò-Ñêóäî. Êîíòàêòè: 096-463-36-56 Ô³àò-Äóêàòî. 050-544-45-24

Êîíòàêòè:

Ôîëüêñâàãåí Ò-4. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð Ò-4, àáî Ò-3. Êîíòàêòè: 097-752-25-92

8.4. Âàíòàæí³ àâòî ïðîäàì Ìåðñåäåñ-Vito, 2000 ð. â., ïðîáåã 190000 êì, 2.2 ë, äèçåëü, á³ëèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ï³ä³ãð³â ñèä³íü, MP3, ìàãí³òîëà,, 2.2 CDI 75kw

ò. 095-506-10-62 Ìåðñåäåñ Ñïðèíòåð-412, 1999 ð. â., ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 050-544-45-24

Ôîëüêñâàãåí-Transporter, 2002 ð. â., ïðîá³ã 232000 êì, 2.5 ë, òóðáîäèçåëü, 2 â³ñ³ (4x2), ôóðãîí, á³ëèé, ðîçìèòíåíèé 100%, áåç ïåðøîãî îáë³êó, 2.5 TDI 65 kw, çàäíº ñêëî ç ï³ä³ãð³âîì

Ôîëüêñâàãåí-Transporter , 2002 ð. â., ïðîá³ã 245000 êì, 2.5 ë, òóðáîäèçåëü, 2 â³ñ³ (4x2), ôóðãîí, çåëåíèé, ðîçìèòíåíèé 100%, ïîäóøêà áåçïåêè (Airbag), ìàãí³òîëà

ò. 095-347-74-33 ÃÀÇ-3307, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-924-90-70

ò. 095-347-74-33

ÃÀÇ-3309, 2005 ð. â., ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, òóðáîäâèãóí. Êîíòàêòè: 099-924-90-70

Ìåðñåäåñ-508, 1974 ð. â., ñèí³é, 3,5 ò, òåðìîáóäà. Êîíòàê òè: 099-646-59-20

ÃÀÇ-3309, ôóðãîí, «ñàìîñêèä». Êîíòàêòè: 099-924-90-70

Ìåðñåäåñ-Vito, 1999 ð. â., ôóðãîí, äèçåëü, 2,2 ë, ïðîá³ã 290 òèñ. êì, ÷åðâîíèé ìåòàë³ê, ñòàí â³äì³ííèé. Êîíòàêòè: 050-562-45-72 Ìåðñåäåñ-Áåíö 508 (Ðåê ñ), 1995 ð.â., ÷åðâîíèé, âàíòàæî-ïàñàæèð., íîâ³ êîëåñà (4 øò.), â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-274-37-25 Ìåðñåäåñ-Áåíö, 1986 ð. â., 2,4 äèçåëü, 15 ïàñàæ. ì³ñöü. Êîíòàêòè: 097-031-71-85

Ôîëüêñâàãåí-Transporter, 2002 ð. â., ïðîá³ã 245000 êì, 2.5 ë, òóðáîäèçåëü, 2 â³ñ³ (4x2), ôóðãîí, çåëåíèé, ðîçìèòíåíèé 100%, 2,5 TDI 65 KW, ì’ÿãêà ïàíåëü, ïîäóøêà áåçïåêè (Airbag), êðó¿ç-êîíòðîëü, ìàãí³òîëà

Ôîëüêñâàãåí-Transporter, 2002 ð. â., ïðîá³ã 232000 êì, ì³í³âåí, 2.50, á³ëèé

ò. 095-Ç47-74-ÇÇ

Ãàçåëü-3302, 1999 ð. â., ãàç/áåíçèí, áîðòîâà, äâèãóí 402, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 28500 ãðí. Êîíòàêòè: 067-319-03-25 Ãàçåëü-33023, 2001 ð. â., äâèãóí 402, ìåòàí, 4 áàëîíè, ôóðãîí, â õîðîøîìó ñòàí³, ìîæëèâî äëÿ ïåðåâåçåííÿ òâàðèí. Ö³íà: 29500 ãðí. Êîíòàêòè: 098-937-81-17

ò. 095-347-74-33

Ìåðñåäåñ-³òî 108, 1996 ð.â., á³ëèé, âàíòàæíèé, 3 ì³ñöÿ, 2,3 äèçåëü, çàäîâ³ëüíèé ñòàí. Ö³íà: 30000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-919-55-04 Ìåðñåäåñ-³òî 110, 1998 ð.â., á³ëîãî êîëüîðó, 2,3 òóðáîäèçåëü, âàíòàæíèé, çàäîâ³ëüíèé ñòàí. Ö³íà: 30000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-919-55-04 Ìåðñåäåñ-³òî, 2000 ð. â., 2,2 TDI, ùîéíî ïðèãíàíèé, ðîçìèòíåíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 096-461-41-93, 096-513-32-66 Ìåðñåäåñ-³òî-109, 65 êÂò, ïðîá³ã 150000 êì, â ãàðíîìó ñòàí³, á³ëèé, ç ͳìå÷÷èíè. Êîíòàêòè: 067-735-25-82, 050-888-79-17

Ôîëüêñâàãåí-Transporter

ò. 095-347-74-33 Ôîëüêñâàãåí-Transporter, 2002 ï. â., ïðîá³ã 245000 êì, ì³í³âåí, 2.50, á³ëèé, ðîçìèòíåíèé 100%, , 2,5TDI 65 KW, ì’ÿãêà ïàíåëü, ïîäóøêà áåçïåêè (Airbag), êðó¿ç-êîíòðîëü, ìàãí³òîëà, ñåðâ³ñíà êíèæêà

ò. 095-347-74-33

Ôîëüêñâàãåí-Êàää³, ïàñàæèðñüêèé, 1999 ð. â., 1,4 áåíçèí, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 099-190-55-54

Ôîëüêñâàãåí-Ò5, 2008 ð. â., âàíòàæíèé. Êîíòàêòè: 050-378-77-87

DzË-ÌÌÇ 4502, 1981 ð. â., ö³íà 32771 ãðí, áåíçèí, ãàç

ò. 050-707-45-91

37

ÀÂÒÎÍÎÂÈÍÈ

Lexus GX 460. ˳ì³òîâàíà ñåð³ÿ òåïåð â Óêðà¿í³  îô³ö³éí³é äèëåðñüê³é ìåðåæ³ Lexus â Óêðà¿í³ ïðåäñòàâëåíî ë³ì³òîâàíó ñåð³þ ëþêñîâîãî ïîçàøëÿõîâèêà Lexus GX 460. Äî ë³ì³òîâàíî¿ ñå𳿠Lexus GX 460 íàëåæàòü àâòîìîá³ë³ âèðîáíèöòâà ç ëþòîãî ïî ÷åðâåíü ì³ñÿöü 2013 ðîêó, ÿê³ ëåãêî â³äð³çíèòè â³ä çâè÷àéíî¿ ñå𳿠çà åêñêëþçèâíèì àåðîäèíàì³÷íèì îáâ³ñîì ïåðåäíüîãî òà çàäíüîãî áàìïåð³â ³ òîíîâàíèìè ëåãêîñïëàâíèìè äèñêàìè. ʳëüê³ñòü àâòîìîá³ë³â âêàçàíî¿ ñå𳿠îáìåæåíà ê³ëüê³ñòþ àâòîìîá³ë³â, íàÿâíèõ íà ñêëàä³ ³ìïîðòåðà, òà ìîæëèâ³ñòþ çàìîâëåííÿ äîäàòêîâî¿ ê³ëüêîñò³ àâòîìîá³ë³â âèêëþ÷íî äî 15.05.2013 ðîêó. Ó ïîçàøëÿõîâèêó GX 460, ÿêèé îô³ö³éíî ïðåäñòàâëåíèé ó òðüîõ âàð³àíòàõ êîìïëåêòàö³é íà âèá³ð, ³äåàëüíî ïîºäíàíî âèíÿòêîâèé êîìôîðò ³ íåïåðåâåðøåí³ õàðàêòåðèñòèêè àâòîìîá³ëÿ ï³äâèùåíî¿ ïðîõ³äíîñò³, ÿê³ äîçâîëÿþòü êîìôîðòíî ïî÷óâàòèñÿ íà áóäü-ÿêîìó äîðîæíüîìó ïîêðèòò³. Öåé ðîçê³øíèé ïîçàøëÿõîâèê óêîìïëåêòîâàíî 4,6-ë³òðîâèì øåñòèöèë³íäðîâèì V-ïîä³áíèì áåíçèíîâèì äâèãóíîì, ÿêèé ðîçâèâຠìàêñèìàëüíó ïîòóæí³ñòü 296 ê. c. Ïðèäáàòè àâòîìîá³ë³ GX 460 ë³ì³òîâàíî¿ ñå𳿠ìîæíà â áóäü-ÿêîìó àâòîñàëîí³ îô³ö³éíî¿ äèëåðñüêî¿ ìåðåæ³ Lexus â Óêðà¿í³ çà ö³íîþ â³ä 666 994 ãðí. Çà äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ ùîäî íàÿâíîñò³ àâòîìîá³ë³â íà ñêëàä³ çâåðòàéòåñÿ, áóäü ëàñêà, äî ñàëîí³â îô³ö³éíèõ äèëåð³â Lexus â Óêðà¿í³.

óïåðêàð Tuatara õî÷óòü çðîáèòè íàéøâèäøèì ñåð³éíèêîì Êîìïàí³ÿ Shelby Supercars çðîáèëà ùå îäèí êðîê äî ïî÷àòêó ñåð³éíîãî âèðîáíèöòâà ñâîãî ã³ïåðêàðà Tuatara. Çà ï³äñóìêàìè çàâåðøåíîãî òåñòóâàííÿ ñèëîâîãî àãðåãàòó ã³ïåðêàð ïðåòåíäóº íà çâàííÿ íàéá³ëüø ïîòóæíîãî ñåð³éíîãî àâòîìîá³ëÿ ó ñâ³ò³. Àíîíñîâàíèé ùå 2011 ðîêó, íàñòóïíèê çíàìåíèòîãî ðåêîðäñìåíà êíèãè óííåñà Ultimate Aero îòðèìàâ ñåìèë³òðîâèé V8 ç ïîäâ³éíèì òóðáîíàääóâîì. Òåñòè ïîêàçàëè, ùî ïîòóæí³ñòü ñèëîâîãî àãðåãàòó äîð³âíþº 1350 ê³íñüêèõ ñèë ³ 1733 Íì êðóòíîãî ìîìåíòó. Öåé ðåçóëüòàò ñâ³äîìî ïåðåâåðøóº äîñÿãíåííÿ ã³ïåðêàð³â, ùî îñïîðþþòü çâàííÿ íàéøâèäøîãî àâòîìîá³ëÿ íà ïëàíåò³ - 1200ñèëüíîãî Bugatti Veyron Super Sport ³ 1244-ñèëüíîãî Hennessey Venom GT. Íà ñüîãîäí³ îô³ö³éíî çàðåºñòðîâàíîþ ìàêñèìàëüíîþ øâèäê³ñòþ àâòîìîá³ëÿ ââàæàºòüñÿ äîñÿãíåííÿ êîíñòðóêòîð³â Bugatti - ¿õ ã³ïåðêàð ðîç³ãíàâñÿ äî 431 êì/ãîä. ßêùî ðîçðàõóíêè ³íæåíåð³â Shelby Supercars âèïðàâäàþòüñÿ, òî àâòîìîá³ëüíà òàáåëü ïðî ðàíãè ìîæå áóòè ïåðåïèñàíà ðàç ³ íàçàâæäè. Íà䳿 íà öå àæ í³ÿê íå áåçï³äñòàâí³: çã³äíî ³ç çàÿâîþ êåð³âíèêà êîìïàí³¿ Äæåðîäà Øåëá³, íàâåäåí³ öèôðè äîñÿãíóò³ ïðè âèêîðèñòàíí³ çâè÷àéíîãî öèâ³ëüíîãî ïàëèâà, åêâ³âàëåíòíîãî ðîñ³éñüêîìó «äåâ'ÿíîñòî äðóãèé». ßêùî ãðàìîòíî ï³ä³áðàòè àëüòåðíàòèâó, ïîòóæí³ñòü ñèëîâîãî àãðåãàòó ìîæíà ï³äâèùèòè àæ äî ôåºðè÷íèõ 1700 «êîíåé». Ïðè öüîìó ã³ïåðêàð Tuatara ïîâèíåí çàëèøèòèñÿ ö³ëêîì ïðèäàòíèì äëÿ ùîäåííîãî âèêîðèñòàííÿ â ì³ñüêèõ óìîâàõ. ßê ñêàçàâ äèðåêòîð Shelby Supercars, ¿õ òâîð³ííÿ âæå ïðîäåìîíñòðóâàëî ëåãê³ñòü âîä³ííÿ â áóäü-ÿêîìó êë³ìàò³ ³ áóäü-ÿêèõ óìîâàõ ó ñâ³ò³.


38

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

Ôîëüêñâàãåí ËT-28, 1991 ð. â., òåðì³íîâî. Ö³íà: 12000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-07-83, 098-303-01-13

DzË-431610, 1989 ð. â., ö³íà 30000 ãðí, áåíçèí, 6.0 ë, ÊÏ-5, â/ï 5.5 òîíí, 12 áàëîí³â, ãàç/ìåòàí, îäíà çàïðàâêà íà 450 êì ïðîá³ãó. Ðîçì³ð ôóðãîíà: äîâæèíà - 3, 75; øèðèíà - 2, 30; âèñîòà - 1, 95

ò. 050-951-83-21

Øêîäà-Ôàâîð³ò, 1995 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 063-227-94-50

êóïëþ Âàíòàæíå àâòî. 050-544-45-24

Êîíòàêòè:

Âàíòàæíèé à/ì, ç â³äòåðì³íóâàííÿì ïëàòåæó. Êîíòàê òè: 095-226-77-86 DzË-130, 1992 ð. â., ö³íà 23979 ãðí, ñ³äëîâèé òÿãà÷, ãàç/ìåòàí íà 8 áàëîí³â

ò. 050-438-19-71

DzË-130, 1987 ð. â., ö³íà 17000 ãðí,

ò. 096-911-50-36, 097-966-72-26 Ç²Ë ÌÌÇ-554 Ì, «êîëãîñïíèê», 1987 ð. â., ìåòàí/áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (0335) 25-24-71

8.5. Ñïåöòåõí³êà, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà òåõí³êà òà îáëàäíàííÿ ïðîäàì Àäàïòåðè òà êîìïëåêòóþ÷³ äî àäàïòåð³â, âëàñíîãî â-âà. Êîíòàêòè: 096-732-45-34

DzË-5301 «Áè÷îê», 1999 ð. â., äèçåëü, 4.7 ë, á³ëèé, äîâãà áàçà

ò. 067*496-36-98

ÇÈË-131, 1995 ð. â., ö³íà 38366 ãðí, äèçåëü, 6.3 ë, ïðîá³ã 300 òèñ. êì, â/ï 10 òîíí, çåëåíèé, áóêà 4, 5 ì, äâèãóí ÑÌÄ-21, 6, 3 ë

ò. 067-765-49-90

ÊàÌÀÇ-5410, «õàê³», 1984 ð.â. + íàï³âïðè÷³ï â³ä à/ì ÌÀÇ-93866, òåíò, 1994 ð.â. Ö³íà: 48000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-348-25-99

Ðåíî-Êåíãî, 1999 ð.â., âàíòàæíèé, ÷îðíèé, 189, ä, ïðîá³ã 280 òèñ. êì, ö/ç, ùîéíî ïðèãíàíèé ç Ïîëüù³, º ïåðøà ðåºñòðàö³ÿ. Ö³íà: 45000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 096-683-62-34, 097-792-32-12

Òðàêòîð ÌÒÇ-80, ìàëà êàá³íà. Êîíòàêòè: 096-395-94-61

Ìîòîöèêë, ìîïåä, â-âî Êèòàé. Êîíòàêòè: 050-522-98-72

Êàðòîïëÿíèé ì³í³-êîìáàéí ÄÒ-25. Ö³íà: 22000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-405-38-53

Òðàêòîð Ò-150 Ê, ðîáî÷èé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-184-71-36

Ïåðåäíþ âèëêó, ðàìó, ðóëü, äî âåëîñèïåäà Óêðà¿íà, íîâ³. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 063-757-62-88, 71-67-05

ʳííó ãðàáàðêó, êàðòîïëåêîïà÷êó, ïåðåîáëàäíàíà äëÿ òðàêòîðà. Êîíòàêòè: 095-880-18-81 Êîâø ç íàâ³ñíèì, âèëà, 5-10 ò, äî ëüâ³âñüêîãî àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Êîíòàêòè: 067-270-51-90

ÇÈË-131, 1986 ð. â.

ò. 0(3357) 2-39-50, 050-710-70-75

²çîòåðì³÷íèé ôóðãîí. Êîíòàêòè: 099-924-90-70

Áóðÿêîâèé êîìáàéí «Ïîñåéäîí», 1-ðÿäíèé. Ö³íà: 30000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-668-81-02 ³ç âåëèêèé, ö³íà 4500 ãðí, ïðè÷³ï îäíîâ³ñíèé äî ì³í³-òðàêòîðà, ö³íà 3200 ãðí. Êîíòàêòè: 096-503-62-86

Êî ì á à é í è ç å ð í î ç á è ðàëüí³: «Âîëüâî», «Êëààñ», «Äæîí ijð», MF òà ³íø³; ïðåñï³äáèðà÷³; êàðòîïëåçáèðàëüí³ êîìáàéíè, íà çàìîâëåííÿ ç-çà ê î ðä î í ó. Ê î í òà ê ò è : 0 5 0184-99-78, 098-742-17-37 Êîñàðêó ðîòîðíó, ïîëüñüêà, øèðèíà ñêîøóâàííÿ â³ä 1,35 ì, íîâà, ìîæëèâà äîñòàâêà. Ö³íà: 7900 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68 Êðàí «Ï³îíåð», äîâæèíà ñòð³ëè 12 ì, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 7000 ãðí. Êîíòàêòè: 068-515-96-85 Êóëüòèâàòîð «Áîìåò», â-âî Ïîëüùà, 3 ðÿäè ïðóæèííèõ ëàï, øèðèíà â³ä 1,6 äî 3,2 ì, íîâèé. Ö³íà: 3650 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68

Òðàêòîð Ò-25, Ò-40 òà ïðè÷³ï äî òðàêòîðà íà 3 òà 4 ò. Êîíòàêòè: 097-502-78-41 Òðàêòîð «Ñ³íòàé XT-220», 22 ê. ñ., 2007 ð. â. Êîíòàêòè: 099-728-41-21

Òðàêòîðè: Ò-40, Ò-40ÀÌ, ÞÌÇ, ó õîðîøîìó ñòàí³, º ïðè÷³ï, êóëüòèâàòîð. Êîíòàêòè: 050-543-58-48 Ôðåçó, í³ìåöüêîãî â-âà, á/â, øèðèíà 3 ì, 12 âåðòèêàëüíèõ ðÿä³â ç íîæàìè. Êîíòàêòè: 097-749-69-45

êóïëþ Àâòîíàâàíòàæóâà÷³ ëüâ³âñüêîãî òà áîëãàðñüêîãî â-âà, ó áóäü-ÿêîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-270-51-90 ³çüìó â îðåíäó ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî. Êîíòàêòè: 73-56-08, 050-668-90-17

Ì³í³ òðàêòîð, êîñàðêè, 2 øò. Êîíòàêòè: 063-141-88-73

Ìåòàíîâ³ áàëîíè äî âàíòàæíîãî à/ì. Êîíòàêòè: 097-592-67-37

̳í³-òðàêòîð Ò-012, â-âî Õàðê³â. Êîíòàêòè: 066-444-98-65

Ìîòîáëîê, 050-522-98-72

Ìëèí, ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ. Êîíòàêòè: 050-195-61-54 Ìîòîáëîê, ïëóã (3500 ãðí), ïðè÷³ï (2000 ãðí). Êîíòàêòè: 093-445-72-63 Ïðè÷³ï 2 ÏÒÑ-4 Ö³íà: 7500 ãðí. Êîíòàêòè: 067-495-15-42 Ïðè÷³ï äî à/ì, 1,30õ2,60, 1-â³ñüíèé, â/ï 1 ò. Êîíòàê òè: 26-81-70, 095-155-71-16 Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî à/ì, íîâèé. Êîíòàêòè: 050-169-06-60

Äâà ïðè÷åïè (áîðòè). Êîíòàêòè: 098-443-79-51

Ïðè÷³ï äî ì³í³ òðàêòîðà, â³ç âåëèêèé. Êîíòàêòè: 096-867-04-19

Äèñêîâèé ïëóã, 1,8 ì, (11000 ãðí), êóëüòèâàòîð, äî Ò-40 (3700 ãðí), òðàêòîð Ò-40, ãðóíòîôðåçà, 1,6 ì (6500 ãðí). Êîíòàêòè: 095-527-87-69, 050-674-63-26

Ïðè÷³ï. Êîíòàêòè: 095-518-23-13

Çåðíîî÷èñíó ìàøèíó ÎÂÑ-25, çåðíîíàâàíòàæóâà÷ ÇÌ-60 À, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-384-18-47

Òðàêòîð Ò-25, â õîðîøîìó ñòàí³,ò äåøåâî. Êîíòàêòè: 096-651-42-32

Ðåäóêòîð, äî áîëãàðñüêî¿ åëåêòðîêàðè, â/ï 1 òîííà. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 066-774-05-58, 24-26-20 Ðîêëó, â/ï, 2 ò, â-âî ͳìå÷÷èíà. Êîíòàêòè: 095-498-90-79, 096-224-21-48 Ñàìîðîáí³ òðàêòîðè Ç²Ä ÓÄ-2, 2 øò. Ö³íà: 15000 ãðí, çà 2 øò. Êîíòàêòè: 096-503-62-86 ѳíîãðàáàðêó «Ñîíå÷êî», â-âî Ïîëüùà, 4-5 êîë³ñ, ìîæëèâà äîñòàâêà, íîâà. Ö³íà: 3600 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68 Òðàêòîð (º ã³äðàâë³êà), âëàñíîãî âèðîáíèöòâà, â ñ. Âîëîøêè, Êîâåëüñüêîãî ðàéîíó. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: 096-335-36-76, 097-553-53-55

á/â.

Êîíòàêòè:

8.6. Ìîòîöèêëè, ñêóòåðè, âåëîñèïåäè ïðîäàì Âåëîñèïåä ã³ðñüêèé, 7 ïåðåäà÷, ìåòàëåâ³ áîëîòíèêè, äëÿ ïî¿çäîê íà äà÷ó àáî ðèáàëêó. Êîíòàêòè: 096-343-00-63

Ñêóòåð 2006 ð. â., ñèãíàë³çàö³ÿ, çàâîäèòüñÿ ç ïóëüòà, ìîïåä «Êàðïàòè». Êîíòàêòè: 095-523-18-71 Ñêóòåð ÿïîíñüêîãî â-âà. Êîíòàêòè: 050-231-23-99; 097-408-54-05

êóïëþ Âåëîñèïåä «Óêðà¿íà», á³ëîðóñüêîãî â-âà, äî 2000 ð.â. Êîíòàêòè: 098-609-32-42 Ñêóòåð Ñóçóê³ AD-100, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-184-71-36

8.7.Àâòîçàï÷àñòèíè ïðîäàì 4 ë³òí³ øèíè, 175/65 R-13, Ãîëëàíä³ÿ, ïðîòåêòîð 5 ìì. Êîíòàêòè: 095-578-56-58 4-òàêòíèé äâèãóí, äî ñêóòåðà, ïðîá³ã 2000 êì. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 095-507-80-07 5 äèñê³â ç ãóìîþ äî à/ì Ôîëüêñâàãåí, 185õ70, R-13, R-14, äî Ôîðä. Êîíòàêòè: 097-645-13-78 Àâòîìîá³ëüíèé ãó÷íîìîâåöü ÃÓ-20Ò, ç òåõí³÷íîþ äîê óìåíòàö³ºþ, íîâèé. Êîíòàêòè: 098-326-42-76 Àâòîøèíè çèìîâ³, øèïîâàí³, 205-75/R-15 Winter Slalom, â-âî Ôðàíö³ÿ, 4 øò., äî à/ì Øåâðîëåò àáî ÓÀÇ. Êîíòàêòè: 098-326-42-76 Àìîðòèçàòîðè, øèíè, ãëóøíèêè äî àâòî ð³çíèõ ìàðîê. Êîíòàêòè: 095-219-78-62, 067-499-93-71 Áàãàæíèê äî ëåãêîâîãî àâòî, äîìêðàò íà 5 ò. Êîíòàêòè: 095-132-81-18

Âåëîñèïåäè, í³ìåöüêîãî â-âà. Êîíòàêòè: 099-048-81-13

ÁÌÂ-528 i, E-39, 2000 ð.â. Êîíòàêòè: 097-106-08-86

óðñüêèé âåëîñèïåä «Forester», á/â, â äîáðîìó ñòàí³. Ö³íà: 350 ãðí. Êîíòàêòè: 050-671-75-46

Âåäó÷èé ì³ñò äî Ò-40. Êîíòàêòè: 096-139-90-28, 050-166-91-11

óðñüêèé âåëîñèïåä. Ö³íà: äåøåâî. Êîíòàêòè: 26-58-91 óðñüê³ âåëîñèïåäè, 2 øò., çàï÷àñòèíè äî íèõ. Êîíòàêòè: 095-612-95-05, 095-001-91-54 Ìîïåä Äåëüòà, 2012 ð. â., 80 êóá. ñì, íîâèé. Êîíòàêòè: 067-735-25-82, 050-888-79-17 Ìîòîöèêë «ßâà», «Âîñõîä», «Ì³íñüê», à òàêîæ çàï÷àñòèíè äî íèõ. Êîíòàêòè: 097-184-71-36 Ìîòîöèêë «ßâà-350,» 6 Â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-499-40-98 Ìîòîöèêë Alpha, 2008 ð. â. Êîíòàêòè: 093-760-79-08

óäðîöèë³íäðè. 050-544-27-69

Êîíòàêòè:

Ãëóøíèêè, äî à/ì, îðèã³íàëüí³, ÿê³ñí³. Êîíòàêòè: 095-219-78-62 Ãîëîâêè, äî ÂÀÇ-130 (12Á). Êîíòàêòè: 050-286-35-88 Ãîëîâêó áëîêà äî à/ì Ãàçåëü. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Ãîëîâêó áëîêà, êîë³íâàë, äî ³íîìàðêè. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Ãîëîâêó áëîêó äî à/ì Ãàçåëü. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-305-66-10 Ãîëîâêó áëîêó äî à/ì Òîéîòà òà Õþíäàé. Êîíòàêòè: 067-305-66-10

Òðàêòîð ÄÒ-75, ðîç³áðàíèé, õîäîâà â çáîð³, äâèãóí ÑÌÄ-14, ðîç³áðàíèé. Êîíòàêòè: 097-540-77-01

Ìîòîöèêë ç êîëÿñêîþ ÌÒ-1036, õîðîøèé ñòàí, äîêóìåíòè, ÒÎ, íîâ³ çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 066-625-61-87

Ãóìó, 4 øò., ðîçì. 195õ65õ15, á/â. Êîíòàêòè: 095-503-09-39

Òðàêòîð ÌÒÇ-80, âåëèêà êàá³íà, 1988 ð. â. Êîíòàêòè: 095-216-80-87

Ìîòîöèêë «²Æ-Þï³òåð-5», 1988 ð. â. Êîíòàêòè: 097-307-27-08

Äâåð³ ïåðåäí³ ³ çàäí³ äî Øåâðîëå-Àâåî. Êîíòàêòè: 095-219-78-62

Ãóìó, R-17,5, R-19,5, á/â. Êîíòàêòè: 050-717-04-80

31


¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó Äâèãóí äî à/ì Ìîñêâè÷-408, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 066-619-85-76 Äâèãóí äî à/ì Ô³àò, 2,5, òóðáîäèçåëü, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-768-38-93

Äî à/ì Ãàçåëü, ÊÏÏ, 5-ñòóïêà, íîâà. Êîíòàêòè: 050-668-36-93 Äî à/ì Æóê, 2009 ð. â. Êîíòàêòè: 067-903-01-72 Äî à/ì ÇÀÇ-1102 Òàâð³ÿ. Êîíòàêòè: 095-229-76-77

Äâèãóí, 1,6, äèçåëü, 1986 ð. â., êóçîâ òà ³íø³ çàï÷àñòèíè, äî Ôîëüêñâàãåí Á-2. Êîíòàêòè: 067-744-66-15, 72-39-69

Äî à/ì Ëåêñóñ LX 470, 2006 ð. â., ÀÊÏ. Êîíòàêòè: 066-654-45-02, 068-843-94-90

Äâèãóí-402 äî Ãàçåëü, â õîðîøîìó ñòàí³, ïåðøà êîìïëåêòàö³ÿ. Ö³íà: 2800 ãðí. Êîíòàêòè: 067-595-33-37

Äî à/ì Ìåðñåäåñ-123, ï³÷êó, ïåðåäíþ ïàíåëü, ôàðè òà çàäí³ ë³õòàð³ äî Ìàçäà-626, Ãàçîâèé áàëîí íà ïðîïàí 70 ë. Êîíòàêòè: 095-559-01-42

Äâèãóíè äî òðàêòîðà, âàíòàæíîãî àâòî. Êîíòàêòè: 067-305-66-10

Äî à/ì Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Á-2, 1981-1987 ð. â. Êîíòàêòè: 098-485-32-18

Äèñêè R-13, äî Ôîðä, íà 4 øïèëüêè. Ö³íà: 300 ãðí./øò. Êîíòàêòè: 050-953-44-87 Äî Opel-Rekord, ðàä³àòîð (500 ãðí.), ñêëî ëîáîâå (300 ãðí.), çàäíº (200 ãðí.), áîêîâ³ (100 ãðí.), äçåðêàëà ïàðà (140 ãðí.), êàðäàí ïåðåäí³é (300 ãðí.) òà ³í. Êîíòàêòè: 050-540-10-95 Äî à/ì AUDI À-6, 1998 ð. â., 2,5 TDI; AUDI À-6, 1997 ð. â., 2,5 TDI òà 2,6 áåíçèí. Êîíòàêòè: 099-251-32-95, 067-196-14-48 Äî à/ì Àâ³à, 2010 ð. â. Êîíòàêòè: 067-903-01-72 Äî à/ì Àóä³ A-6, C-4, âñ³ çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 097-787-41-69 Äî à/ì ÁÌ 5, Å-39 êóçîâ, 1997 ð. â., ñåäàí. Ö³íà: 130 ãðí. Êîíòàêòè: 050-959-06-20

Äî à/ì ÂÀÇ (01-06), Äåó, íîâ³, á/â, Øåâðîëå (áàìïåðè, äâåð³, áàãàæíèêè, êàïîòè, ïîðîãè, àìîðòèçàòîðè, ãåíåðàòîð, ³í.). Ãëóøíèêè äî ð³çíèõ àâòî. Äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 095-219-78-62, 067-499-93-71 Äî à/ì ÂÀÇ-2101-2106. Êîíòàêòè: 099-642-24-49 Äî à/ì ÃÀÇ-24, íîâ³ òà á/â. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-425-11-83 Äî à/ì ÃÀÇ-2705, ï³äêðèëüíèêè, çàäí³é êîìïëåê ò, ãîëîâêó äî à/ì Ãàçåëü, 160 ðí. Êîíòàê òè: 066-440-11-64

Äî à/ì Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-2, Äæåòà-2. Êîíòàêòè: 097-688-84-66 Äî à/ì Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò Á-3, äâèãóí, áàìïåð ïåðåäí³é òà çàäí³é, áàëêó, êàïîò, êðèøêó, áàãàæíèê, ãåíåðàòîð, ðàä³àòîð, ñèä³ííÿ, ïàíåë³, îðèã³íàëüí³ ôàðè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-632-14-40 Äî Àóä³-80, 1980 ð. â., 1,6 äâèãóí, àâòîìàò, ðàä³àòîð, êàïîò, ôîðêîï ³ ò. ä. Êîíòàêòè: 098-952-45-65

Äî Ïàñàò Á-3: ïåðåäí³é òà çàäí³é áàìïåð, ôàðè, êîëåñà, êàïîò ïåðåäí³é òà çàäí³é, áàëêà ïåðåäíÿ òà çàäíÿ, ðàä³àòîð, ñèä³ííÿ. Êîíòàêòè: 066-377-77-19 Äî Ïåæî-Ïàðòíåð, 2001 ð. â., 1,4, áåíçèí, ìîòîð òà ³í., äî ͳñàí-̳êðà, 1992 ð. â., äâåð³, äî Ôîðä-Îð³îí, 1994 ð. â. Êîíòàêòè: 067-735-25-82, 050-888-79-17 Äî Õþíäàé-CRDI. Êîíòàêòè: 050-544-24-15

Äî Øêîäà-Ôîðìàí, -Ôàâîðèò, -Ôåë³ö³ÿ. Êîíòàêòè: 067-609-36-64 Åëåêòðîâåíòèëÿòîð ðàä³àòîðà, êîë³íâàë, ìàõîâèê, ôåðåäî, ïðóæèíè ï³äâ³ñêè, äâèãóí ñêëîî÷èñíèêà, êàòóøêó âèñîêîâîëüòíó,òà ³íøå äî à/ì Îïåëü Êàäåò, 1.3, 1982 ð.â. Êîíòàêòè: 096-465-26-94 Çàäí³ äâåð³, äî Ôîðä-ѳºñòà-2. Êîíòàêòè: 095-188-90-32, 050-268-94-91 Çàäí³é ì³ñò 2410. Êîíòàêòè: 050-663-56-47 Çàäí³é ì³ñò äî ÌÒÇ òà ÞÌÇ. Êîíòàêòè: 096-139-90-28, 050-166-91-11

Äî ÁÌÂ-523³, 1997 ð. â., Å39, ÁÌÂ-520, äèçåëü, 2002 ð. â., Å39, ÁÌÂ-524, ä, 1991 ð. â., Å34, ÁÌÂ-730, 1990 ð. â., Å32 êóçîâ. Êîíòàêòè: 050-959-06-20

Çàï÷àñòèíè äî à/ì Ãàçåëü. Êîíòàêòè: 067-495-30-30

Äî ÃÀÇ-52, 53, äî ÃÀÇ-351, øèíè Óðàë, øèíó ç äèñêàìè, äî ÓÀÇ, ñèñòåìó äëÿ âîäè, êîìïðåñîð. Êîíòàêòè: 099-325-37-46

Çèìîâ³ øèíè, øèïîâàí³, 205-75 R-15, äî à/ì Íèâà, Øåâðîëå, ÓÀÇ, 4 øò. Êîíòàêòè: 098-326-42-76

Äî ÃÀÇ-52: ñòàðòåð ïðèìóñîâèé, âîäÿíà ïîìïà, ðåëå-ðåãóëÿòîð ÐÐ2.4-2Ã, ðàä³àòîð ï³÷êè, ï³äâ³ñíèé ï³äøèïíèê êàðäàíà â çáîð³. Êîíòàêòè: 097-525-96-95

Çàï÷àñòèíè, äî Ìåðñåäåñà-126. Êîíòàêòè: 050-702-89-35

Êàìåðè, äî çàäí³õ êîë³ñ ÞÌÇ, ÌÒÇ, Ò-40, íåäîðîãî, íîâ³. Êîíòàêòè: 093-985-81-40 Êîë³íâàë äî à/ì Ìåðñåäåñ-Àêòðîñ Êîíòàêòè: 067-768-38-93

Äî Äåó-Ëàíîñ, îðèã³íàëüí³, â-âà Ïîëüùà, á/â, ç äîñòàâêîþ. Êîíòàêòè: 095-219-78-62

Êîë³íâàë, êàðäàííèé âàë, ãîëîâêó áëîêà äî âàíòàæíî¿ ³íîìàðêè. Êîíòàêòè: 067-768-38-93

Äî Äåó-Ëàíîñ. 099-768-04-64

Êîíòàêòè:

Äî ²Æ-2715. 097-261-57-02

Êîíòàêòè:

Êîìïëåêò: ðàö³þ (Dragon SY-5430), àíòåíó ³ «êóêóøêó». Âñå â ðîáî÷îìó ñòàí³, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-266-08-25

Äî ËóÀÇ. Êîíòàêòè: 095-518-23-13 Äî ëüâ³âñüêîãî àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Êîíòàêòè: 067-270-51-90 Äî Ìåðñåäåñ-123, 1981-1986 ð. â. Êîíòàêòè: 098-493-06-82

39

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ Êîðîáêó äî à/ì Ìåðñåäåñ 124, õîðîøèé ñòàí, ðåäóêòîðè çàäí³ (3,91 ³ 3,27), çàäí³é ì³ñò, ðóëüîâó êîëîíêó. Êîíòàêòè: 050-887-29-35 Êóçîâ äî à/ì Îïåëü, 1990-1999 ð. â., Ìåðñåäåñ-124, 190, 1991-1997 ð. â., Ôîëüêñâàãåí-Âåíòî, 1992-1998 ð. â. Êîíòàêòè: 097-056-83-74 Êóçîâ ç ðàìîþ â çáîð³ äî à/ì ²âåêî-35 Ñ, 2001 ð.â. Ö³íà: 8000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-505-79-46 ˳òí³ äèñêè, øèíè, äî Ôîëüêñâàãåí Ò-5. Êîíòàêòè: 095-489-35-00 ˳òí³ øèíè «Fitestone», 4 øò., á/ â, ç äèñêàìè. Êîíòàêòè: 095-219-78-62

Ñòàðòåð äî à/ì ÊàìÀÇ, ïåðåäí³ êðèëà, çàäí³ äâåð³, äî à/ì ÃÀÇ-24 óí³âåðñàë. Êîíòàêòè: 095-308-84-44 Òèòàíîâ³ äèñêè, äî à/ì Ìåðñåäåñ-124. Êîíòàêòè: 067-256-10-16

Êóíãè â³ä DzË, ÓÐÀË. Êîíòàêòè: 050-506-16-93

Öèë³íäðè ï³äéîìó ³ ï³äøèïíèêè íà ðàìó âàíòàæó, äëÿ ëüâ³âñüêîãî àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Êîíòàêòè: 067-270-51-90

Ìåðñåäåñ-123, 124, 190, 210, â àâàð³éíîìó ñòàí³ àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: 098-485-32-18

Øèíè äî âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â, ðîçì. â³ä 240õ508 äî 320õ508. Êîíòàêòè: 050-587-74-23, 050-197-07-80 Øèíè çèìîâ³ GOODYEÀR, 4 øò., íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-840-94-27 Øèíè çèìîâ³, 185-60/R-15, á/â, 4 øò. Ö³íà: 150 ãðí./øò. Êîíòàêòè: 098-326-42-76

̳êðîäâèãóíè äëÿ ðàêåòîìîäåëåé. Êîíòàêòè: 26-15-82, 099-175-22-56

Øèíè «Sava» 155/70, R 13 – 2 øò. – 200 ãðí. Øèíè Stomil – 165/70 R 13 – 2 øò. – 400 ãðí. Êîíòàêòè: 066-606-63-22

̳ðíèê íà ïàëüíå, 50 ë. Êîíòàêòè: 066-885-83-76

Øèíè, R-13, ç äèñêàìè, R-15, ë³òí³, á/â. Êîíòàêòè: 066-874-82-50

̳ñò ç êàðäàíîì äî à/ì Âîëüâî. Êîíòàêòè: 093-116-42-64

êóïëþ

̳ñò ç êîëåñàìè, ãóìà R-15. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-540-10-95

Àêóìóëÿòîðè â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-184-71-36

Ïåðåõ³äí³ ïëèòè äî ËóÀÇ, íà âñòàíîâëåííÿ äâèãóí³â ÂÀÇ, Òàâð³ÿ òà Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô. Êîíòàêòè: 066-621-73-39

Áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, á/â, ìåòàíîâ³, äî âàíòàæíèõ à/ì. Êîíòàêòè: 095-830-28-36, 097-592-67-37

Ïåðåõ³äí³ ïëèòè ì³æ äâèãóíîì ËóÀÇ, íà Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, äèçåëü àáî Òàâð³ÿ. Êîíòàêòè: 097-352-17-22

Ãàçîâå îáëàäíàííÿ íà ëåãêîâèé àâòîìîá³ëü. Êîíòàêòè: 066-254-05-16

Ïåðåõ³äíó ïëèòó, äî ÃÀÇ-52, 53, ÓÀÇ, íà âñòàíîâëåííÿ äèçåëüíîãî äâèãóíà â³ä à/ì Ìåðñåäåñ. Êîíòàêòè: 066-621-73-39 ϳäøèïíèê ñòóïèö³, íîâèé, äî Ðåíî-Êåíãî. Êîíò àêòè: 099-205-14-16

Êóçîâ. Êîíòàêòè: 099-924-90-70

Ôîðêîï äî à/ì Ìåðñåäåñ-124. Êîíòàêòè: 067-256-10-16

Ëîáîâå ñêëî äî à/ì Ô³àò-Äóêàòî, âàíòàæ., 2006 ð.â. Ö³íà: 900 ãðí. Êîíòàêòè: 096-505-79-46

Ïåðåõ³äíó ïëèòó íà âñòàíîâëåííÿ äèçåëüíîãî äâèãóíà Ìåðñåäåñ äî à/ì ÓÀÇ, Ãàçåëü. Êîíò àêòè: 066-621-73-39

Êóçîâ, áîðòè, ï³äðàìíèê, êëàïàí, äîêóìåíòè, äî ÃÀÇ-53, «ñàìîñêèä», àáî à/ì â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 098-492-73-25

Äâèãóí äî à/ì Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, 1,6 äèçåëü. Êîíòàê òè: 066-621-73-39 Äî à/ì Âîëüâî-740, 2,4 äèçåëü. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Äî Ìåðñåäåñ-123, 124, 190, 210, â àâàð³éíîìó ñòàí³, àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: 098-493-06-82 Äîêóìåíòè íà ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî. Êîíòàêòè: 066-621-73-39 Çàï÷àñòèíè ÷è àâòî Ëÿí÷à-Òåìà. Êîíòàêòè: 067-768-38-93

Êîìïëåêòóþ÷³ äî àâòîìàòè÷íèõ òà ìåõàí³÷íèõ ÊÏÏ, êåðìîâ³ ðåéêè, ñòàðòåðè òà ãåíåðàòîðè. Êîíòàêòè: 096-275-97-11, 050-378-10-94

Ðîçäàòêó ³ öèë³íäðè íàõèëó, äî ëüâ³âñüêîãî àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Êîíòàêòè: 067-270-51-90

Êîëåñà äî òðàêòîðà Ò-25, ïîëüñüêîãî â-âà. Êîíòàêòè: 068-563-49-26

Êîðîáêó â³äáîðó ïîòóæíîñò³ äî à/ì ÃÀÇ-3309, ÊàìÀÇ, ÌÀÇ. Êîíòàêòè: 098-294-65-05

Ñêàò, äî ÌÀÇ, ç äèñêîì, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-885-83-76

Êîíäèö³îíåð, äî Îïåëü-Ìîâàíî, 2,5 ñäò³, 2005 ð. â. Êîíòàêòè: 050-921-09-95

Ïåðåõ³äíó ïëèòó íà äèçåëü äî à/ì Íèâà. Êîíòàêòè: 097-352-17-22 Ïëàñòèêîâèé äàõ, íîâèé, äî à/ì ËóÀÇ. Êîíòàêòè: 097-352-17-22

ïðîïîíóþ Îáì³íÿþ íîâó ãóìó 2 øò., 185õ65 R-14, íà àíàëîã³÷íó 175x70 R-13. Êîíòàêòè: 096-725-48-20

8.8. Àâòîñåðâ³ñ ïðîïîíóþ Ðåìîíò à/ì, ðèõòóâàëüíî-çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, ôàðáóâàííÿ, ðåìîíò äâèãóí³â, ï³äâ³ñîê, çàì³íà ìàñòèë. Êîíòàêòè: 067-361-44-46

8.9. Ïàñàæèðñüê³ òà âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïðîïîíóþ Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ òà îáëàñò³, à/ì Ôîëüêñâàãåí-LÒ35, ìàêñ³-áàçà. Êîíòàêòè: 066-649-90-10, 067-528-53-80

Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ íà çàìîâëåííÿ àâòîáóñîì Mercedes-Benz-312 (Sprinter), 18 ïàñàæèðñüêèõ ì³ñöü, çðó÷í³ ñèä³ííÿ. Íåäîðîãî. ˳ö. ÀÅ ¹ 264412, â³ä 09.11.2011 ð., ÌÒÇÓ. Êîíòàêòè: 050-557-60-76

ÀÂÒÎÐÈÍÎÊ ì. Ëóöüêà ïðîäàì Àóä³-À6, 1997 ð. â., 2,5 äèçåëü, 103 êÂÒ, ÊÏ 6-ñòóïêà. Êîíòàêòè: 066-038-23-45, Âàñèëü, ñìò. Ðàòíî Ìàçäà-Äåò³î, 1999 ð. â., 1,3 áåíçèí, âîëèíñüêà ðåºñòðàö³ÿ, ÷åðâîíèé ìåòàë³ê, åë/ïàêåò, êîíäèö³îíåð, ïðîá³ã 220000 êì. Ö³íà: 7200 ó. î., òîðã. Êîíòàêòè: 099-229-21-33

ÁÌÂ-3, 1997 ð. â., ïðîá³ã 250000 êì, 1.8 ë, òóðáî äèçåëü, ñåäàí, ÷îðíèé, ìåõàí³êà, íåðîçìèòíåíèé

ò. 095-500-34-23, 099-434-04-59

Ìåðñåäåñ-124Å, óí³âåðñàë, 1993 ð. â., îá’ºì 3,2, áåíçèí/ãàç, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ. Êîíòàêòè: 050-973-46-86

Ïåæî-Åêñïåðò, 1998 ð. â., 1,9 äèçåëü, á³ëèé, âàíòàæíèé, ïðîá³ã 264000 êì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-322-24-57

Ìåðñåäåñ-³òî-112, 2000 ð. â., 2,2 CDI, âåáàñòî, â³äì³ííèé ñòàí, âàíòàæí., ñèí³é, àóä³î, òèòàíîâ³ äèñêè, äóãè, áåç ïåðøîãî îáë³êó. Ö³íà: 60000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-332-21-13

Ðåíî-Êåíãî, 2001 ð. â., 1,9 äèçåëü, åëåêòðèêà, êîíäèö³îíåð. Êîíòàêòè: 050-516-45-69, Þð³é, 097-523-38-83, 050-560-38-83

ͳñàí-Êóá³ñòàð, 2008 ð. â., 1,5, êîíäèö³îíåð, êðó³ç-êîíòðîëü, öåíòðàëüíèé çàìîê, AIRBAG, ñêëîï³ä³éìà÷³, åëåêòðîäçåðêàëà, ïîâíèé êîìïëåêò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-244-23-24, 093-750-63-12 Îïåëü-Êîìáî, 2005 ð. â., «íåáåñíèé» ìåòàë³ê, 1,7 äâèãóí, CDÒI, â³äì³ííèé ñòàí, åëåêòðèêà, êîíäèö³îíåð, âàíòàæíèé. Ö³íà: 70000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-332-21-13

ÁÌÂ-3, 2001 ð. â., ïðîá³ã 175000 êì, 2.0 ë, ñåäàí, ÷îðíèé ìåòàë³ê, ABS, ASR, ñèãíàë³çàö³ÿ, ³ììîá³ëàéçåð, ESP

ò. 097-168-90-99, 066-664-45-01

Ìåðñåäåñ Å 320, 2004 ð. â., ïðîá³ã 290000 êì, 3.2 ë, äèçåëü, àâòîìàòè÷íà ÊÏÏ, ÷îðíèé

ò. 066-379-16-62

Ïåæî-Ïàðòíåð, 2006 ð. â., 1,6 äâèãóí. 095-556-83-32, 097-493-74-37 Ïåæî-Áîêñåð, 2005 ð. â., 2,8 TDI, êîë³ð – ñ³ðèé ìåòàë³ê, âàíòàæïàñ.., 5+1. ò. 097-747-64-82, ²ãîð

Ðåíî-Êåíãî, 1998 ð. â., á³ëîãî êîëüîðó, 1,5 äèçåëü, ïðîá³ã 30000 êì, ö³íà äîãîâ³ðíà. ò. 099-498-44-44 Ðåíî-Êåíãî, 2008 ð. â., 63 êÂò, 1,5 äèçåëü, ïðîá³ã 106000 êì, öåíòðàëüíèé çàìîê, êëþ÷ íà ïóëüò³, êîíäèö³îíåð, æîâòèé, åëåêòðîïàêåò. Êîíòàêòè: 067-49015-64, 099-726-19-06 Ðåíî-Ìàñòåð, 2007 ð. â., á³ëèé, íå ïîòðåáóº êàï³òàëîâêëàäåíü, 2,5 òóðáîäèçåëü. Êîíòàêòè: 050-806-35-94 Ðåíî-Êåíãî, 2006 ð. â., 1,5 äèçåëü, êîíäèö³îíåð, ÀÁÑ, AIRBAG, àâòî ìàãí³òîëà, ôîðêîï, êîðåêòîð ôàð, ñèãíàë³çàö³ÿ, ö/çàìîê. Êîíòàêòè: 097-288-89-32

Ðåíî-Òðàô³ê, 2002 ð. Ôîëüêñâàãåí-Êàää³, 2006 â., ïàñàæ., 1,9. Ö³íà: äîãîâ- ð. â., ïðîá³ã 204000 êì, 2,0 äè³ðíà. Êîíòàêòè: 098-706-85- çåëü, êðó³ç-êîíòðîëü, ïîâíèé åë/ 85, Þð³é ïàêåò, ùîéíî ç Ãîëëàí䳿. ÊîíòàêÔ³àò-Äîáëî, 2008 ð. â., 2,3 òè: 067-925-75-67 GTD, åëåêòðîïàêåò, â³äì³ííèé Ôîëüêñâàãåí-ìóëüòèâàí, ñòàí. Ö³íà: 86000 ãðí. Êîíòàêòè: 2004 ð. â., 2,5 äèçåëü, 96 êÂò. Êîí067-332-21-13 òàêòè: 097-950-87-27, Àíàòîë³é Ô³àò-Äîáëî, 2007 ð. â., Ôîëüêñâàãåí-Ò-4, 2003 ð. 1,3 TDI, ïàñ., ñð³áëÿñòîãî êî- â., 2,5 äèçåëü, êðó³ç-êîíòðîëü, åë/ ë ü î ðó, ùî é í î ï ð è ã í à í è é . ï³äéîìíèêè, ABS, AIRBAG, ÌÐ3. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè:050- Êîíòàêòè: 050-540-48-60 223-87-25 Ôîëüêñâàãåí-Ò4, 1998 ð. Ô³àò-äîáëî, 2006 ð. â., 1,9 â., 2,5 òóðáîäèçåëü, 75 êÂò, ëåãTDI, ïàñ., ÷îðíèé ìåòàë. Êîíòàê- êîâèé ïàñàæèð, ñèí³é, êðó¿ç-êîíòè: 050-223-87-25 òðîëü, öåíòðàëüíèé çàìîê, ABS, Ôîëüêñâàãåí-Êàää³, 2005 AIRBAG, äîâãà áàçà. Êîíòàêòè: ð. â., 2,0 äèçåëü, á³ëèé, ùîéíî 067-446-03-65 ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: Ôîëüêñâàãåí-Ò-4, 2002 067-725-00-16 ð. â., 2,5 äèçåëü, æîâòèé, âàíÔîëüêñâàãåí-Ò5, 2007 ð. òàæíèé, åë/ïàêåò. Êîíòàêòè: â., 2,5 ÒIJ, ïàñàæèð, ABS, 099-922-40-90 AIRBAG, ESP, öåíòðàëüíèé çàÔîëüêñâàãåí-Êàää³, â àñîðìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, òîíóâàííÿ. òèìåíò³, 2004-2010 ð. â., 1,9; 2,0 Êîíòàêòè: 050-998-51-44, äèçåëü. Êîíòàêòè: 099-053-82-17, 067-361-08-23 096-022-88-10


40

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

Äèâ³òüñÿ íàñ íà ñàéò³: www.inter-consul.com.ua

Âîä³ÿ, êàò. «Â», «Ñ», çíàííÿ ì³ñòà, ÇÏ â³ä 1100 ãðí/òèæ. Êîíòàêòè: 096-196-46-25

9.1. Ðîáîòà ïðîïîíóþ ðîáîòó 12 ïðàö³âíèê³â íà âèðîáíèöòâî, ÇÏ 2500-3500 ãðí. Êîíòàêòè: 096-196-46-25 2 ïðîìîóòåðè, êóð’ºðè, êîíñóëüòàíòè ó ÒÖ. Ç/ï â³ä 100-300 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 094-908-82-27

4 ïàêóâàëüíèê³â, 4 êóð’ºð³â (ïîë³ãðàô³ÿ), ç/ï 650-1300 ãðí./ òèæäåíü. Êîíòàêòè: 066-844-89-02 5-7 ïðàö³âíèê³â äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³, ÇÏ 2500-3800 ãðí. Êîíòàêòè: 095-190-45-27 Àãåíòà ç ðåàë³çàö³¿ òà ïîñòà÷àííÿ (ïðîìãðóïà). Ç/ï 3500 ãðí. ʳëüê³ñòü ì³ñöü îáìåæåíî. Êîíòàêòè: 094-908-82-27 Àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ â³çüìå íà ðîáîòó ð³åëòîðà. Áàæàíî ç ÄÐ â òîðã³âë³. Ëþäèíó êîìóí³êàáåëüíó, ââ³÷ëèâó, ïóíêòóàëüíó, ç óñï³õîì ó ïðîäàæàõ. Çí. ÏÊ â³òàºòüñÿ. Êîíòàêòè: 050-438-13-98, 067-361-88-89, 78-00-88

Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì âàêàíñ³é ìîæíà îçíàéîìèòèñü â ²ÊÖ «ÀËÜßÍÑ» Àäì³í³ñòðàòîðà ñïîðòêîìïëåêñó, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ïîçì³ííî. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ²ÊÖ «Àëüÿíñ»

Áóä³âåëüíèê³â ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé: ôàñàäíèêè, ìóëÿðè, ïîêð³âåëüíèêè, ïëèòî÷íèêè ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Êîíòàêòè: 050-024-89-64

Àêòèâí³é ìîëîä³ äëÿ Áóõãàëòåðà, ÄÐ, çíàííÿ 1Ñ, ç/ï ðîáîòè â îô³ñ³ òà äîñ- çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, òàâö³, ç/ï 150-300 ãðí./ùîä- 067-495-30-02, ²ÊÖ «Àëüÿíñ» íÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò. Íå ÊÀ.  áàð ïîòð³áí³: îô³ö³àíòè, êóÊîíòàêòè: 063-422-86-97 õàð³, áàðìåíè, àäì³í³ñòðàòîð, Àñèñòåíò ìåíåäæåðà ïî òîðãîâèõ òî÷êàõ, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ç/ï â³ä 2850 ãðí. Êàð’ºðíèé ð³ñò. Ô³ðìà ñòàá³ëüíà. Êîíòàêòè: 25-02-03 Àñèñòåíòà êåð³âíèêà, ÄÐ, ÂÎ, ÏÊ, ä³ëîâîäñòâî, ç/ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ²ÊÖ «Àëüÿíñ»

Àäâîêàòñüêà êîìïàí³ÿ Áàðìåíà, êóõàðÿ, ç ÄÐ, ó «Êîçþðà ³ ïàðòíåðè» îãîëîøóº íàá³ð þðèñò³â ç äîñâ³- áàð íà âóë. ÂîëîäèÊîíòàêòè: äîì ðîáîòè. Êîíòàêòè: (0332) ìèðñüê³é. 095-810-05-67 28-34-85, 050-438-60-00

ïðèáèðàëüíèöÿ, ïðîäàâåöü òà áóõãàëòåð. Êîíòàêòè: 050-568-66-00, 099-637-38-69

 çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì êîìïàí³¿ ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè íà ô³ðìó. Êîíòàêòè: 093-834-21-02  ìåáëåâèé ìàãàçèí ïîòð³áåí ïðîäàâåöü. Êîíòàêòè: 096-658-23-85, 066-620-74-73

Âàíòàæíèê³â íà ñêëàä, ÇÏ â³ä 3350 ãðí, æèòëî íàäàºòüñÿ. Êîíòàêòè: 095-190-45-27


¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

41

ÐÎÁÎÒÀ ³çüìó íà ðîáîòó â ðåñòîðàí: äèðåêòîðà ðåñòîðàíó, îô³ö³àíòà, áàðìåíà, êóõàðÿ. Ïåðóêàðÿ ç ÄÐ. Îðåíäà ïåðóêàðñüêîãî êð³ñëà. Êîíòàêòè: 72-52-91

Áóä³âåëüí³é êîìïàí³¿ â ì. Êèºâ³, ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ïîòð³áí³ ìîíòàæíèêè/ ïîì³÷íèê ìîíòàæíèêà, ñêëàäàëüíèêè â öåõ ì/ï êîíñòðóêö³é. Æèòëî íàäàºìî! Êîíòàêòè: 067-327-27-09, Òàðàñ Ìèêîëàéîâè÷ Áóä³âåëüí³é îðãàí³çàö³¿ â ì. Êèºâ³ äëÿ ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ïîòð³áí³ ðîá³òíèêè âñ³õ áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé: ìàëÿðè, ã³ïñîêàðòîííèêè, ñòîëÿðè, ïëèòî÷íèêè, ï³äñîáí³ ðîá³òíèêè. ÇÏ êîíêóðåíòíà. Æèòëî íàäàºìî. Êîíòàêòè: 067-509-07-82, 067-327-27-16

³çüìó íà ðîáîòó ìàéñòðà ç ìàí³êþðó òà ïåðóêàðÿ, ÄÐ. Êîíòàêòè: 095-453-47-41

Åêñïåäèòîðà äëÿ ðîáîòè ïî îáë., íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç/ï 3600 ãðí. Êîíòàêòè: 29-72-27 Åêñïåäèòîðà, ÄÐ áàæàíî, ç/ï â³ä 2200 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ²ÊÖ «Àëüÿíñ»

³çüìó íà ðîáîòó Åêñïåäèòîðà, òåðì³íîâî â ìàéñòð³â ç âêëàäàííÿ áðóê³âêè. Êîíòàêòè: êîìïàí³þ, ïîâíèé ñîö. ïàêåò, ÇÏ 3100 ãðí. Êîíòàêòè: 096-196-46-25 050-945-01-43 ³çüìó íà ðîáîòó ìåíåäæåðà ç íåðóõîìîñò³. Âñ³ äåòàë³ çà òåëåôîíîì. Êîíòàêòè: 095-354-19-69

Âàíòàæíèê³â (2 ÷.), êóð’ºð³â (4 ÷.), ìåíåäæåðà â ãóðòîâó êîìïàí³þ. Ç/ï ïîòèæíåâà â³ä 750 ãðí. (îïëàòà â÷àñíî). Êîíòàêòè: 096-174-15-47 ³çüìåìî íà ðîáîòó îô³ö³àíò³â, êóõàð³â, áàðìåí³â, êóõàðÿ-êîíäèòåðà, ï³öìàéñòð³â, ïðèáèðàëüíèöü-ïîñóäîìèéíèöü, âî䳿â ç âëàñíèì à/ì (áóñ). Êîíòàêòè: 099-752-22-26

³çüìó íà ãóðòîâèé ñêëàä 20 ìîëîäèõ ëþäåé, ç/ï 150-300 ãðí/ùîäíÿ. Êîíòàêòè: 066-844-89-02 ³çüìó íà ðîáîòó áðèãàäó áóä³âåëüíèê³â. Êîíòàêòè: 050-523-24-52 ³çüìó íà ðîáîòó äèçàéíåðà. Êîíòàêòè: 066-335-14-74 ³çüìó íà ðîáîòó êîëèøí³õ ïðàö³âíèê³â ô³ðìè «²ìåêñ». Êîíòàêòè: 067-332-22-59, 099-716-94-73

³çüìó íà ðîáîòó ëþäåé ç àêòîðñüêèìè çä³áíîñòÿìè, äëÿ ãàñòðîëåé ïî Óêðà¿í³, ç/ï 2500-3200 ãðí. + â³äðÿäí³. Êîíòàêòè: 050-480-63-47

³çüìó íà ðîáîòó îô³ö³àíòà òà ïîì³÷íèêà êóõàðÿ. Êîíòàêòè: 050-920-13-22 ³çüìó íà ðîáîòó ïðàö³âíèêà äëÿ îááèâêè ìåáë³â, ç ÄÐ. Êîíòàêòè: 050-701-00-97 Âîä³ÿ (íå òàêñ³), òåðì³íîâî, ÇÏ 3800 ãðí. Êîíòàêòè: 096-196-46-25 Âîä³ÿ, ç âëàñíèì à/ì, êóõàðÿ, îô³ö³àíòà, ç ÄÐ. Ïðÿìèé ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: 099-027-85-39 Âîä³ÿ, êàò. «B», ðîáîòà ïî ì³ñòó òà ðàéîíó, ÇÏ 850 ãðí/òèæ. Êîíòàêòè: 096-196-46-25 Âîä³ÿ-åêñïåäèòîðà, ÇÏ â³ä 3200 ãðí. Êîíòàêòè: 096-196-46-25 Âîä³ÿ-åêñïåäèòîðà, íàÿâí³ñòü êàò. «Â», «Ñ», ÄÐ, ç/ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 067-495-30-02, 050-955-72-46, ²ÊÖ «Àëüÿíñ»

Âîä³ÿ-êóð’ºðà ç àâòî, íà ñêëàä-ìàãàçèí. Íîðìîâàíèé ãðàô³ê ðîáîòè, ç/ï 200-400 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 066-844-89-02 Äëÿ ìîëîä³, ðîáîòà – ïîïîâíåííÿ ðàõóíêó, ÇÏ 100 ãðí/ äåíü. Êîíòàêòè: 096-196-46-25

Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ àêòèâíèõ ïåíñ³îíåð³â. Êîíòàêòè: 095-632-37-95 Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ äîìîãîñïîäàðîê, ñòóäåíò³â, ïåíñ³îíåð³â, ìîëîäèõ ìàì. Ç äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ òåëåôîíóéòå. Êîíòàêòè: 066-038-34-81

Åëåêòðîçâàðíèê³â íàï³àâòîìàòîì. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ÇÏ âèñîêà, ðîáîòà ó â³äðÿäæåíí³ (Ïîëüùà), ïðîæèâàííÿ òà äîðîãà çà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà. Êîíòàêòè: 093-348-22-90, (0332) 77-97-18 Çàì³ðíèêà ìåòàëîïëàñòèêîâèõ êîíñòðóêö³é, áåç ÄÐ. ÇÏ âèñîêà. Êîíòàêòè: 099-167-06-25 Çàïðîøóºìî íà ïîñò³éíó ðîáîòó ó êàôå-áàð îô³ö³àíòà-áàðìåíà. Êîíòàêòè: 097-098-09-91 Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ìîëîäèõ òà êîìóí³êàáåëüíèõ. Âèìîãè: áàæàííÿ ïðàöþâàòè â ìîëîä³é òà ïåðñïåêòèâí³é êîìïàí³¿. ÇÏ: ñòàâêà + â³äñîòêè â³ä ïðîäàæó. Êîíòàêòè: 095-491-69-04 Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó îô³ö³àíò³â, êóõàð³â, áàðìåí³â, ï³öìàéñòð³â, êóõàðÿ-êîíäèòåðà, ïðèáèðàëüíèöü-ïîñóäîìèéíèöü, âî䳿â ç âëàñíèì à/ì (áóñ). Êîíòàêòè: 095-655-10-01 Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ó ñàëîí-ìàãàçèí â³êîí òà äâåðåé ïðîäàâöÿ òà ïðîäàâö³â-êîíñóëüòàíò³â. Êîíòàêòè: 067-332-22-59, 099-716-94-73 Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó: ìàéñòðà áóä³âåëüíîãî, ìàøèí³ñòà àâòîâèøêè, åëåêòðîãàçîçâàðíèê³â, øòóêàòóð³â, ìóëÿð³â, ïîêð³âåëüíèê³â ³ç ñòàëåâèõ ïîêð³âåëü, ï³äñîáíèõ ðîá³òíèê³â íà áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 78-20-20 Çâàðíèêà àðãîíîäóãîâî¿ çâàðêè, ôàõ³âöÿ ç îáøèâêè àâòîñàëîíó, áóä³âåëüíèê³â, ð³çíîðîáî÷èõ, ïåðóêàð³â ð³çíèõ êâàë³ô³êàö³é, ñåêðåòàðÿ, äëÿ ñòóäåíò³â. Äîäàòêîâèé äîõ³ä. Êîíòàêòè: 050-378-79-52

 ïðåñòèæíèé çàêëàä íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áí³

ÁÀÐÌÅÍ, ÊÓÕÀÐ, ÎÔ²Ö²ÀÍÒ ò.050-165-61-55, 066-870-41-12 Êîìïàíiÿ, ÿêà çàéìàòüñÿ çàñîáàìè îñîáèñòîi ãiãiºíè çàïðîøóº äî ñïiâïðàöi åíðãiéíèõ òà öiëåñïðÿìîâàíèõ ëþäåé, ç/ï 120-150 ãðí./äåíü (çàëåæèòü âiä âàêàíñi¿). Êîíòàêòè: 096-859-06-10 Êîìïëåêòóâàëüíèêà, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ÃÐ ïîçì³ííèé, ÇÏ 1800-2200 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ²ÊÖ «Àëüÿíñ» Êîìïëåêòóâàëüíèê³â, êîíñóëüòàíò³â, ïðîìãðóïà òîâàð³â, ç/ï 750 ãðí./òèæ. Êîíòàêòè: 066-844-89-02 Ê î í ñ ó ë üò à í ò ³ â + ä î ñ ò à â ê à ê볺íòó (êàíöåëÿð³ÿ, äèòÿ÷³ ³ãðàøêè, êíèæêè), ç/ï â³ä 1000 ãðí., ùîòèæíÿ. Ñòàæóâàííÿ 2 äí³. Êîíòàêòè: 063-422-86-97 Êðåäèòíîãî ³íñïåêòîðà, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ÃÐ ïîçì³ííèé, ÇÏ ñòàâêà + %. Êîíòàêòè: 29-90-09, 067-495-30-02, 050-955-72-46, ²ÊÖ «Àëüÿíñ» Êóð’ºðà (êàíöåëÿð³ÿ), ç/ï 150-300 ãðí/ùîäíÿ. Êîíòàêòè: 063-422-86-97

Êóð’ºðà, àãåíòà ç ïðîäàæó, ìåð÷åíäàéçåðà. Âèìîãè: êîìóíiêàáåëüíiñòü, íàïîëåãëèâiñòü. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ç/ï 120-200 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 096-859-06-10 Êóð’ºðà, çíàííÿ ì³ñòà, ÇÏ â³ä 800 ãðí/òèæ., æèòëî íàäàºòüñÿ. Êîíòàêòè: 093-834-21-02 Êóõàð³â, áàðìåíà, îô³ö³àíò³â, øàøëè÷íèêà, îõîðîíöÿ, ïîñóäîìèéíèö³. Êîíòàêòè: 095-611-48-11, 063-420-63-66 Êóõàðÿ ç ÄÐ. Êîíòàêòè: 095-643-82-70

ÊÅвÂÍÈÊÀ ðåã³îíàëüíîãî ïðåäñòàâíèöòâà, ÂÎ, áàæàíî ÄÐ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ, íàïîëåãëèâ³ñòü. Êîìïàí³ÿ ïðîïîíóº âèñîêèé äîõ³ä, ìîæëèâ³ñòü êàð’ºðíîãî ðîñòó,

³çüìó íà ðîáîòó â êàôå

ò.29-97-78, 099-664-25-44

ÁÀÐÌÅÍÀ, ÊÓÕÀÐß, ÎÔ²Ö²ÀÍÒÀ

ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ Ç ÏÐÎÄÀÆÓ

ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé

ò. 067-836-58-04, 050-714-14-34 Ìåíåäæåðà ç ð å ê ë à ì è , Ä Ð íåîáîâ’ÿçêîâî, ÃÐ 9 ãîä -17 ãîä., ï í . - ï ò. , ç / ï ç à ð åçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ²ÊÖ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ç³ çáóòó, ç/ï 2200 ãðí + %. Íå ÊÀ. Êîíòàêòè: 29-72-27 Ìåíåäæåðà ³ç çàêóïîê, ÄÐ, ÂÎ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ²ÊÖ «Àëüÿíñ» Ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, ðîáîòà â îô³ñ³, ÄÐ ç ê볺íòàìè, ÇÏ ñòàâêà +%. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ²ÊÖ «Àëüÿíñ» Ìåð÷åíäàéçåðà, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ²ÊÖ «Àëüÿíñ»

Ìîëîä³ â ïåðñïåêòèâíó, ñòàá³ëüíó êîìïàí³þ, ç/ï 150-300 ãðí./ùîäíÿ. Êîíòàêòè: 063-422-86-97

Ìîíòàæíèê³â ì/ï â³êîí, ÄÐ, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 095-190-45-27 Ìîíòàæíèê³â ì/ï â³êîí, ç ³íñòðóìåíòîì òà àâòî, íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Êîíòàêòè: 095-190-45-27 Íà ðîáîòó â ì. Ëóöüêó ïîòð³áí³ ï³äñîáíèêè, ð³çíîðîáî÷³, ÄÐ ó áóä³âíèöòâ³ àáî ðåìîíòàõ îáîâ’ÿçêîâèé. Êîíòàêòè: 050-438-05-38

Ëîã³ñòà, ÄÐ, ÂÎ. Êîíòàê òè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ²ÊÖ «Àëüÿíñ»

Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ ìåíåäæåð ç êàäð³â. Êîíòàêòè: 095-227-42-80, 098-521-87-24

Ìàðêóâàëüíèê³â, áåç ÄÐ, ÇÏ â³ä 3500 ãðí. Êîíòàêòè: 096-196-46-25

Íà ðîáîòó ïîòð³áí³ îô³ñí³ ïðàö³âíèêè. Êîíòàêòè: 066-577-95-87, 096-783-08-14

áàæàíî ÂÎ òà ÄÐ, âèñîêèé ñòàá³ëüíèé äîõ³ä, ìîæëèâ³ñòü êàð’ºðíîãî ðîñòó.

ò. 29-97-78, 099-664-25-44 Íà ïåð³îä 10.06-31.08 â ñóïåðìàðêåò íà îç.Ñâ³òÿçü ïîòð³áí³: êàñèðè, êóõàð³, ìåíåäæåðè òîðãîâîãî çàëó, ÇÏ âèñîêà. Ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê ô³ðìè. Êîíòàêòè: (0332) 71-31-41, ï³ñëÿ 20.00, 095-618-50-26 Ìåðåæà ìàí³êþðíèõ ñòóä³é «Åêñïðåñ ìàí³êþð» çàïðîøóº íà ðîáîòó

ÌÀÉÑÒв ÌÀͲÊÞÐÓ ÒÀ ÍÀÐÎÙÓÂÀÍÍß Í²ÃÒ²Â, ÃÐ 2/2, ÇÏ ñòàâêà+%.

ò.050-230-15-49 Íà ïåð³îä 10.06-31.08 äëÿ ðîáîòè â áàðàõ íà îç. Ñâ³òÿçü ïîòð³áí³: îô³ö³àíòè, êóõàð³, ïîñóäîìèéíèöÿ, ÇÏ âèñîêà. Ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê ô³ðìè. Êîíòàêòè: 095-618-50-26 Íà ðîáîòó â ô³ðìîâó ìåðåæó ìàãàçèí³â ïðîäóêò³â-íàï³âôàáðèêàò³â çàïðîøóºìî: êîì³ðíèê³â (çíàííÿ ÏÊ, 1Ñ), âàíòàæíèê³â-åêñïåäèòîð³â, ïðîäàâö³â, âî䳿â à/ì ç òåðìîáóäîþ. Êîíòàêòè: 095-898-69-12, 097-011-52-00

31


42

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

ÐÎÁÎÒÀ

ϳäïðèºìñòâó ïîòð³áí³:

Ïîðò³áåí íà ðîáîòó

Ïîòð³áí³:

ÂÅÐÑÒÀÒÍÈÊÈ

ÂÎÄ²É ÅÂÀÊÓÀÒÎÐÀ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ Ç ÏÐÎÄÀÆÓ,

íà äåðåâîîáðîáí³ âåðñòàòè, ðàìíèêè, âàëüíèêè ë³ñó, ÇÏ 3000-4000 ãðí., ë³ñîðóáè, ÇÏ 2500-3000 ãðí., âîä³é íà à/ì Ç²Ë (ë³ñîâîç), ÇÏ 3000 ãðí., òðàêòîðèñò (Ò-40), ÇÏ 3000 ãðí., áóëüäîçåðèñò (ÄÒ-75), ÇÏ 3000 ãðí., ð³çíîðîáî÷³ (íàâàíòàæåííÿ, ðîçâàíòàæåííÿ, ïðèáèðàííÿ), ÇÏ 2500 ãðí.

ò.095-784-01-47 Ïîòðiáåí íà ðîáîòó ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò. Âèìîãè: âìiííÿ ïðîäàâàòè, âi÷ëèâiñòü. Ç/ï 1500 ãðí. + %. Íå ÊÀ. Êîíòàêòè: 095-512-56-21

ÎÔ²ÑÍÀ ÐÎÁÎÒÀ, ãíó÷êèé ÃÐ, ºâðîïåéñüêèé ð³âåíü ÇÏ, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâèé.

ò.29-97-78, 099-664-25-44 Ðîáîòó äëÿ ëþäåé, ÿêèì ïîòðiáíi ãðîøi. Ìîæëèâi âiäðÿäæåííÿ òà íàâ÷àííÿ. Êîíòàêòè: 095-512-56-21

ÐÎÁÎÒÓ äëÿ ìîëîäèõ ëþäåé â òîðãîâ³é êîìïàí³¿, ìîæíà áåç ÄÐ, àëå ç áàæàííÿì ïðàöþâàòè, ç/ï 80-160 ãðí./äåíü.

ò.(0332)29-31-13, 097-472-95-09 Òåðì³íîâî íà ðîáîòó ïîòð³áåí âîä³é-åêñïåäèòîð, êàò. «Â», «Ñ», ÄÐ, ç/ï 2300 ãðí, åêñïåäèòîðè, áàæàíî ÄÐ, ÇÏ 1700 ãðí, âàíòàæíèêè, ÇÏ 1400 ãðí. Êîíòàêòè: 76-06-40, 26-64-09 Óêðà¿íñüêà ôîíäîâà êîìïàí³ÿ ïðîâîäèòü

ϲÄÃÎÒÎÂÊÓ ÑÏÅÖ²À˲ÑҲ äëÿ ðîáîòè íà ôîíäîâèõ ðèíêàõ, ç ïîäàëüøèì ïðàöåâëàøòóâàííÿì.

ò.29-97-78, 099-664-25-44 Íà ðîáîòó ïîòð³áí³ âàíòàæíèêè. Êîíòàêòè: 097-408-44-33 Íà ðîáîòó ïîòð³áí³ îõîðîííèêè, ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Êîíòàêòè: 050-072-38-81, 099-257-81-35 Íà ðîáîòó ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè äîìàøíüîãî ïåðñîíàëó, íàÿâí³ñòü çàêîðäîííîãî ïàñïîðòó, ç/ï â³ä 8000 ãðí. ãàðàíòîâàíà, ñï³âáåñ³äà ç ïðÿìèì ðîáîòîäàâöåì. Âèìîãè: ïîðÿäí³ñòü, áåç ø/ ç. Êîíòàêòè: 050-516-55-52, 093-809-87-57

Ìåðñåäåñ-608.

ò.096-442-20-07 Ïîòð³áåí ìåíåäæåð ç ïðîäàæó êàíöòîâàð³â òà ðîçâèâàþ÷èõ ³ãîð, ç äîñâ³äîì ðîáîòè â àêòèâíèõ ïðîäàæàõ. Êîíòàêòè: 099-027-89-01 shtab.kanc@gmail.com Ïîðò³áåí íà ðîáîòó

ÂÎÄ²É íà ñàìîñêèä «Òàòðà», ÄÐ, ÇÏ âèñîêà.

ò.096-442-20-07 Ïðîïîíóþ ðîáîòó ï³äñîáíèêó, íà 4-6 äí³â, íà âëàñíîìó áóä³âíèöòâ³. Ïîòð³áíî 2 ï³äñîáíèêè. Îð³ºíòîâíî íà ê³íåöü òðàâíÿ. Ç/Ï 100 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 066-533-33-87

ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÑÓ̲ÑÍÈÖÒÂÎÌ. ò.099-318-94-15, Îëåêñ³é Íà ðîáîòó ïîòð³áí³: îô³ö³àíòè, êóõàð³, áàðìåíè, êóõàðÿ-êîíäèòåðà, ï³öìàéñòðè, ïðèáèðàëüíèö³-ïîñóäîìèéíèö³, âî䳿 ç âëàñíèì à/ì (áóñ). Êîíòàêòè: 099-505-55-56 Íà ñêëàä ïîòð³áí³ âàíòàæíèêè òà ïàêóâàëüíèêè, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 099-716-94-73; (0332) 29-06-39 Íà øâåéíå ï³äïðèºìñòâî ïîòð³áíà øâà÷êà. Êîíòàêòè: 095-461-10-31 Íÿí³-âèõîâàòåëþ, äëÿ äèòèíè 6 ð., ç ìåòîþ ï³äãîòîâêè äî øêîëè òà äîïîìîãà â íàâ÷àíí³, ÄÐ òà ÂÎ ïåäàãîã³÷íà. Ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Âèñîêà ÇÏ. Êîíòàêòè: 050-378-20-11 Îïåðàòîðà íà âèïèñêó íàêëàäíèõ. Êîíòàêòè: 29-90-09, 067-495-30-02, 050-955-72-46, ²ÊÖ «Àëüÿíñ» Îïåðàòîðà ÏÊ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2100 ãðí. Ìîæíà áåç ÄÐ. Êîíòàêòè: 25-02-03 Îô³ñíèõ ñï³âðîá³òíèê³â, ïîì³÷íèê³â, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Êîíòàêòè: 066-844-89-02 Îõîðîííèêà â áàíê, ÄÐ, ñëóæáà â àð쳿, ÃÐ äîáà/2, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ²ÊÖ «Àëüÿíñ»

Îõîðîííèêà. Êîíòàêòè: 099-038-08-66 Ïàêóâàëüíèê³â ôóðí³òóðè íà ñêëàä, æèòëî íàäàºòüñÿ, ÇÏ 1100 ãðí/òèæ. Êîíòàêòè: 095-190-45-27

Ïàñ³÷íèêà, ó âè¿çíèé ïàâ³ëüéîí. Êîíòàêòè: 067-370-45-34, 050-378-06-26 ϳäïðèºìñòâî â³çüìå íà ðîáîòó âîä³ÿ êàò. «Å», ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Êîíòàêòè: 77-03-38, 067-490-42-83

ç/ï 5500 ãðí., ïðîäàâåöüêîíñóëüòàíò, ç/ï 4500 ãðí, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü.

ò.(0332)29-31-13, 097-472-95-09 Ïðàö³âíèê³â íà ì’ÿñîêîìá³íàò, ïòàõîôåðìó, íà çá³ð ãðèá³â, ïîëóíèö³, âèøåíü, ÷åðåøåíü ïîì³äîð³â, îã³ðê³â, ñîðòóâàííÿ ÿáëóê, ïîëüîâ³ òà ñ/ã ðîáîòè, ïàðíèêè, òåïëèö³; âî䳿â, æèòëî, õàð÷óâàííÿ, â³çîâà ï³äòðèìêà íàäàºòüñÿ, íàÿâí³ñòü çàêîðäîííîãî ïàñïîðòó. Êîíòàêòè: 067-810-07-81, 099-781-64-96 ϳäïðèºìñòâî â³çüìå íà ðîáîòó ïðîäàâöÿ â êîâáàñíèé â³ää³ë. Êîíòàêòè: 77-03-38, 050-208-11-23 ϳäïðèºìñòâó ïîòð³áí³ ð³çíîðîáî÷³, ÇÏ â³ä 900 ãðí/òèæ., æèòëî íàäàºòüñÿ. Êîíòàêòè: 095-190-45-27 ϳäñîáíèê³â íà ñêëàä, òîðãîâèõ àãåíò³â, ç/ï 130-320 ãðí/äåíü. Íàá³ð îáìåæåíèé. Êîíòàêòè: 063-422-86-97 Ïîì³÷íèêà åêñïåäèòîðà, ìåíåäæåðà ïî òîðãîâèõ òî÷êàõ, 6 âàêàíñ³é, âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç ê볺íòàìè, áàæàííÿ íàâ÷àòèñü, ç/ ï 2400-4600 ãðí. Êîíòàêòè: 094-908-82-27 Ïîì³÷íèêà ìåíåäæåðà â îïòîâó êîìïàí³þ, ç/ï 2000 ãðí + %. Íå ÊÀÄÐÎÂÅ ÀÃÅÍÑÒÂÎ. Êîíòàêòè: 096-174-15-47

Ïîòð³áåí áàðìåí, îô³ö³àíò ó êàôå-áàð òà ïðèáèðàëüíèöÿ íà ÀÇÑ «Óêðíàôòà», âóë. ÊàðïåíêàÊàðîãî, 1. Êîíòàêòè: 066-625-44-04

Ñêëàäàëüíèê³â ìîñê³òíèõ Ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè äëÿ ðåìîíòó äîð³ã, ÇÏ â³ä 3800 ñ³òîê â öåõ, ÇÏ â³ä 800 ãðí/òèæ. ãðí. Êîíòàêòè: 096-196-46-25 Êîíòàêòè: 095-190-45-27 Ñîðòóâàëüíèêà íà ñêëàä, åêñïåÏîòð³áí³ ïðàö³âíèêè íà äèòîðà íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ç/ï â³ä âèðîáíèöòâî áðóê³âêè. 2500 ãðí. Ñòàá³ëüíà ðîáîòà. Êîíòàêòè: 29-72-27 Êîíòàêòè: 099-326-39-38 Ñïåö³àë³ñòà ³ç ïðîâåäåíÏîòð³áí³ òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè, âîä³é-åêñïåäèòîð, âèìîãè: íÿ îïèòóâàíü. Âèìîãè: ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ, êàò. «Â», áà- â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êîìóí³æàíî ÄÐ. Êîíòàêòè: 099-732-84-87, êàáåëüí³ñòü. Êîíòàêòè: 097-975-25-99 050-955-49-51 Ïðàöiâíèê³â â êîìïàíiþ, Ñòóäåíò³â â îô³ñ òà ê î ì ó í i ê à á å ë ü í i , â ³ ä ä ³ ë çá ó ò ó, Ç / Ï â ³ ä ïóíêòóàëüíi, ÿêi çíàþòü 2200 ãðí.+ %. Êîíòàêòè: ñîá³ öiíó. Ç/ï 120-250 ãðí./ 063-422-86-97 äåíü. Êîíòàêòè: Òâîð÷à ðîáîòà äëÿ ìîëî095-512-56-21 äèõ åíåðã³éíèõ ëþäåé ç àêòîðñüÏðàöåâëàøòóâàííÿ â Ïîëüù³: áóä³âåëüíèêè, çâàðíèêè, ïðàö³âíèêè íà ïòàõîôàáðèêó, çàâîäè, â òåïëèö³, ñåçîííó ïðàöþ. ³çîâèé ñóïðîâ³ä. Êîíñóëüòàö³ÿ. ˳ö. ÌÑÏÓ, ñåð³ÿ À ¹ 585198 â³ä 30.07.2012 ð. Êîíòàêòè: 099-740-20-32, 096-956-37-96 Ïðàö³âíèêè äëÿ ñêëàäàííÿ êàíöåëÿ𳿠íà ñêëàä³, ÇÏ â³ä 900 ãðí./òèæ. Êîíòàêòè: 093-834-21-02 Ïðîäàâöÿ äèòÿ÷èõ òîâàð³â, ÃÐ 10.00-17.00, 2 âèõ., ÄÐ â òîðã³âë³, ÇÏ ñòàâêà + %. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ²ÊÖ»Àëüÿíñ»

Ïðîäàâöÿ íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â ÒÖ «Þâàíò», ó â³ää³ë æ³íî÷îãî îäÿãó. Êîíòàêòè: 095-893-66-95 Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà (äèòÿ÷³ òîâàðè, âçóòòÿ, êîìï. òåõí³êà), ÄÐ áàæàíî, ç/ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ²ÊÖ «Àëüÿíñ»

Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà ïàðôóìå𳿠òà êîñìåòèêè. Âèìîãè: âì³ííÿ ïðîäàâàòè, ââ³÷ëèâ³ñòü, äîáðîçè÷ëèâ³ñòü. Êîíòàêòè: 095-546-14-02 Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà, æ³íî÷³ ïðèêðàñè, ÄÐ â òîðã³âë³. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ²ÊÖ «Àëüÿíñ» Ïðîäàâöÿ-êóð’ºðà íà îïòîâèé ñêëàä-ìàãàçèí, ïîë³ãðàô³ÿ, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 2800-3500 ãðí. Êîíòàêòè: 066-844-89-02

Ïðîìîóòåðà, ÇÏ â³ä 1000

Ïîòð³áåí âîä³é äëÿ ðî- ãðí./òèæ. Êîíòàêòè: 095-190-45-27 áîòè íà «áîáêàò³». ÊîíòàêÏðîïîíóþ ñï³âïðàöþ àáî òè: 095-406-58-62 ðîáîòó äîñâ³ä÷åíèì ïåðóêàðÿì.

Ïîòð³áåí êóð’ºð-òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê (÷àé, êàâà). Êîíòàêòè: 099-777-77-18 Ïîòð³áåí ìåíåäæåð ç³ çáóòó. ÇÏ âèñîê à. Êîíòàêòè: 063-837-94-14 Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ó â³ää³ë ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó. Êîíòàêòè: 099-123-33-12 Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ÷àþ òà êàâè, ðîáîòà â ð-í³ 33 êâàðòàëó. Êîíòàêòè: 099-212-22-27 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó: îô³ö³àíòè, êóõàð³, áàðìåíè, ï³öìàéñòðè, êóõàðÿ-êîíäèòåðà, ïðèáèðàëüíèö³-ïîñóäîìèéíèö³, âî䳿 ç âëàñíèì à/ì (áóñ). Êîíòàêòè: 066-124-44-46

Ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè äëÿ îõîðîíè (âàõòîâèé ìåòîä). Ïðî¿çä, ïðîæèâàííÿ, òðèðàçîâå õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê ô³ðìè, ç/ï 1600-2500 ãðí/ì³ñÿöü. Êîíòàêòè: 0 9 9 - 4 5 5 - 5 2 - 2 9 , 098-596-71-93, 9.00-16.00

Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ ñï³âïðàö³. Îðåíäà ðîáî÷èõ ì³ñöü. Êîíòàêòè: 050-378-79-52 Ðîá³òíèêè íà âèðîáíèöòâî, ÿêå â³äêðèâàºòüñÿ, ÇÏ 3000-3200 ãðí. Êîíòàêòè: 096-196-46-25 Ðîáîòà! Äîäàòêîâèé çàðîá³òîê äëÿ àêòèâíèõ ïåíñ³îíåð³â òà äîìîãîñïîäàðîê. Ãðàô³ê ðîáîòè â³ëüíèé. Êîíòàêòè: 096-739-38-18

Ðîáîòó âäîìà. ÇÏ 2500 ãðí/ ì³ñ. Íàä³øë³òü 2 êîíâåðòè íà àäðåñó: à/ñ 2075, ÌÏ «Íîâàö³ÿ», ì. Ìàð³óïîëü, 87502, àáî íàïèø³òü íà å-mail: novaship@list.ru Ðîáîòó äëÿ àêòèâíèõ ëþäåé, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Êîíòàêòè: 099-655-40-00 Ñåêðåòàðÿ â òîðãîâåëüíó ô³ðìó, îïëàòà ïîòèæíåâà, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 29-72-27 Ñåêðåòàðÿ êåð³âíèêà, ÃÐ ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ²ÊÖ «Àëüÿíñ»

êèìè çä³áíîñòÿìè, ïîñò³éí³ â³äðÿäæåííÿ ïî Óêðà¿í³. Ç/ï 2000-2800 ãðí/ì³ñÿöü + â³äðÿäí³. Êîíòàêòè: 096-905-17-34

Òåðèòîð³àëüíîãî ìåíåäæåðà, ÄÐ, âëàñíèé àâòîìîá³ëü. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ²ÊÖ «Àëüÿíñ»

Òåðì³íîâî ïîòð³áåí ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò, ÇÏ ñòàâêà + %. Êîíòàêòè: 050-861-15-77 Òåðì³íîâî ïîòð³áí³ 15 ëþäåé íà âèðîáíèöòâî, ÇÏ â³ä 3500 ãðí. Êîíòàêòè: 096-196-46-25 Òåðì³íîâî ïîòð³áí³ ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè. Êîíòàê òè: 050-771-47-68 Òîðãîâèõ àãåíò³â ó ïîë³ãðàô³÷íó ô³ðìó, ÇÏ 200-300 ãðí/ùîäíÿ, íàâ÷àºìî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 096-174-15-47 Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà ç àâòî. Ç/ï â³ä 3000 ãðí. + % + ïàëüíå + áîíóñè. Êîíòàêòè: 25-02-03

Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, áàæàíî âëàñíå àâòî òà ÄÐ. ÇÏ âèñîêà. Êîíòàêòè: 096-004-33-51 Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèê à, ÄÐ íåîáîâ’ÿçêîâî, ç âëàñíèì àâòî òà áåç àâòî, ç/ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, ²ÊÖ «Àëüÿíñ» Ô³ðìà â³çüìå íà ðîáîòó áðèãàäó ç ðåìîíòó êâàðòèð. Êîíòàê-

òè: 067-321-61-71 Ô³ðìà â³çüìå íà ðîáîòó ìîíòàæíèê³â ì/ï êîíñòðóêö³é (áàëêîíè «ï³ä êëþ÷»), âõ³äíèõ òà ì³æê³ìíàòíèõ äâåðåé. ÇÏ çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 067-321-61-71 Ô³ðìà çàïðîøóº íà ðîáîòó òîðãîâèõ ïðåäñòàâíèê³â òà ïðîäàâö³â-êîíñóëüòàíò³â. Êîíòàêòè: 098-823-13-63

Ô³ðìà çàïðîøóº íà ðîáîòó òîðãîâèõ ïðåäñòàâíèê³â, ç âëàñíèì à/ì. Êîíòàêòè: 096-305-47-75, 050-912-15-22 Õîðîøèé ï³äðîá³òîê äî ñòèïåí䳿, çàðïëàòè, ïåíñ³¿ äëÿ àêòèâíèõ, ð³øó÷èõ, ö³ëåñïðÿìîâàíèõ. Êîíòàêòè: 095-284-92-77, 067-984-07-12

øóêàþ ðîáîòó Àäì³í³ñòðàòîðà ñàéòó, ðîáî÷à ãðóïà ³íâàë³äíîñò³. Êîíòàêòè: 067-607-78-04 Áóäü-ÿêó, ä³â÷èíà, â³ê 20 ð., ÄÐ îô³ñ-ìåíåäæåðîì 1 ð., íåïîâíà ÂÎ åêîíîì³÷íà. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 068-584-62-50

Áóäü-ÿêó, äëÿ ÷îëîâ³êà, 34 ð., íàâèêè ç âíóòð³øíüî-îçäîáëþâàëüíèõ, ñëþñàðíî-åë/ çâàðþâàëüíèõ ðîá³ò, âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ïåðåòÿãóâàííÿ àâòîñàëîí³â, êàò. «Â», «Ñ». Êîíòàêòè: 095-796-58-61, Àíäð³é

Áóäü-ÿêó, ÄÐ 2 ð. íà ÑÒÎ, ñïåö³àëüí³ñòü «âîä³é êàò. «Ñ», òðàêòîðèñò-êîìáàéíåð». Êîíòàêòè: 099-156-56-14 Áóäü-ÿêó, ç 1 ÷åðâíÿ, ÷îëîâ³ê, 35 ð., ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 095-870-90-69 Áóäü-ÿêó, íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, ìîæëèâå ïðèáèðàííÿ áóäèíêó. Êîíòàêòè: 063-685-98-21, 099-793-73-55 Áóäü-ÿêó, íà íåïîâíèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Êîíòàêòè: 79-96-26, 099-448-69-90 Áóäü-ÿêó, ñòóäåíò 5 êóðñà. Êîíòàêòè: 097-372-51-15 Áóõãàëòåðà, çà ñóì³ñíèöòâîì, ÄÐ, ÏÊ, 1:Ñ Áóõãàëòåð³¿, ð³çí³ ôîðìè îïîäàòêóâàííÿ. Êîíòàêòè: 066-609-31-27 Âàíòàæíèêà, äâ³ðíèêà, àáî áóäü-ÿêó. Êîíòàêòè: 099-431-83-96 Âîä³ÿ íà áóñ³, 5 ò, ìîæëèâî ïî Óêðà¿í³, êàò. «À», «Â», «Ñ», ÄÐ ç 2003 ð., çàêîðäîííèé ïàñïîðò. Êîíòàêòè: 066-970-89-62, Àðòåì Âîä³ÿ, âñ³ êàòåãîð³¿, çàêîðäîííèé ïàñïîðò. Êîíòàêòè: 066-556-99-94 Âîä³ÿ, º à/ì Ôîëüêñâàãåí, 1,6 Á-2. Êîíòàêòè: 067-744-66-15 Âîä³ÿ, º âëàñíèé à/ì Ïåæî-Ïàðòíåð, çàêîðäîííèé ïàñïîðò, â³çà, ìîæëèâ³ ðàçîâ³ ïî¿çäêè. Êîíòàêòè: 067-735-25-82, 050-888-79-17 Âîä³ÿ, º ïðàâà êàò. «Â», ÷îëîâ³ê, 44 ð. Êîíòàêòè: 099-265-12-91 Âîä³ÿ, êàò. «Â», «Ñ», 33 ð., ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 050-540-58-54 Âîä³ÿ, ê àò. «Â». Êîíòàêòè: 096-393-30-00 Âîä³ÿ-äàëåêîá³éíèêà, º çàêîðäîíèé ïàñïîðò, øåíãåí-â³çà, ÄÐ 6 ð., â³ê 33 ð. Êîíòàêòè: 26-33-06, 066-473-47-30 Äëÿ õëîïöÿ, â³ê 22 ð. Ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 095-517-40-38, Âîëîäèìèð Åíåðãåòèêà. Êîíòàêòè: 24-11-89, 096-640-64-78 Êóõàðÿ-êîíäèòåðà, ÄÐ, ñòàðàííà, ö³ëåñïðÿìîâàíà, øâèäêî â÷óñÿ. Êîíòàêòè: 099-348-24-63 Ìóëÿðà, øòóêàòóðà, ïëèòî÷íèêà. Êîíòàêòè: 097-753-96-51 Íà áóä³âíèöòâ³, äëÿ áðèãàäè áóä³âåëüíèê³â. Êîíòàêòè: 097-753-96-51 Íÿí³, 29 ð., ïðèáèðàííÿ áóäèíêó, ãîòóâàííÿ, ÄÐ ó ïðèâàòíîìó áóäèíêó ç ä³òüìè 5 ð., ðîçãëÿíó âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 099-633-31-42 Íÿí³, ÄÐ 7 ð., ïîðÿäíà, ÷åñíà, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 050-993-15-99, 096-126-96-19 Íÿí³, ÄÐ â äèòñàäêó, ñ³ì’ÿõ. Êîíòàêòè: 098-609-32-42, 76-77-29 Íÿí³, ÄÐ, ÷àñòêîâà àáî ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 095-623-99-15, Ëþäìèëà Íÿí³, º ÄÐ. Êîíòàêòè: 098-615-96-62

Íÿí³, ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ, æ³íêà, â³äïîâ³äàëüíà, ÄÐ ç ìàëåíüêèìè ä³òüìè â ñ³ì’ÿõ, ðåêîìåíäàö³¿. Êîíòàêòè: 099-277-11-35 Îïåðàòîðà â³äåîíàãëÿäó, ðîáî÷à ãðóïà ³íâàë³äíîñò³. Êîíòàêòè: 067-607-78-04 ϳäñîáíèêà, âàíòàæíèêà, ÃÐ 2/ 2. Êîíòàêòè: 098-745-69-77 Ïî äîãëÿäó çà ä³òüìè, ïîãîäèííî. Êîíòàêòè: 050-876-14-14 Ïî äîãëÿäó çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó, ðîçãëÿíó ³íø³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 097-991-74-95 Ïðèáèðàëüíèö³, ìîæëèâî êâàðòèðè, ïîðÿäíà, â³äïîâ³äàëüíà. Êîíòàêòè: 050-371-52-94 Ïðèáèðàëüíèö³. Êîíòàêòè: 097-798-87-62 Ïðîäàâöÿ íà ðèíêó, â³ê 45 ð. Êîíòàêòè: 25-99-29, 099-348-77-51 Ñåêðåòàðÿ, îô³ñ-ìåíåäæåðà, æ³íêà, 34 ð. Êîíòàêòè: 095-891-10-61 Õàòíüî¿ ðîá³òíèö³, ïðèáèðàëüíèö³ áóäèíêó, íÿí³, ïîãîäèííî, àáî íà ö³ëèé äåíü. Êîíòàêòè: 24-11-89, 096-640-64-78 Þðèñòà àáî ³íøî¿ ñïåö³àëüíîñò³, ÂÎ, ÄÐ íà ï³äïðèºìñòâàõ äåðæàâíî¿ òà ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³, â³ëüíå âîëîä³ííÿ ÏÊ, âîä³éñüê³ ïðàâà êàò. «Â». Êîíòàêòè: 099-274-62-80


43

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

06.30 УВАГА! ПРОФІЛАКТИКА! 14.00 «Про рама передач» 14.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.55, 06.25 «По ода» 14.20 «5 елемент» 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00 «Час новин» 15.15 «Мамина ш ола» 16.10 «Ві но в Європ » 16.45 «Мотор» 17.25 «В абінетах» 18.15 «Територія за он » 18.40, 00.00, 03.30 «Київсь ий час» 18.50, 23.40, 00.20, 03.20 «Час спорт » 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.00 «Час. Підс м и дня» 21.40, 03.00, 04.00 «Час-Тайм» 22.15 «Подат овий щоденни » 22.40, 23.20, 00.15, 02.35, 03.15, 06.15 «Бізнес-час» 22.45, 04.15 «Хроні а дня» 23.30 «CRIME NEWS» 23.45, 00.55, 03.25 «О ляд преси» 00.30 «Кабінети» 02.40 «Життя ці аве» 03.40 «Рано із зір ою» 04.20 «Не перший по ляд» 04.40 «Кіно з Яніною Со оловою»

05.00 Х/ф «Хороший рі » 07.00, 19.30, 23.35, 03.55 ТСН: «Телевізійна сл жба новин» 07.50 Х/ф «Старий Новий рі » 10.10, 11.05 «Се ретні матеріали шо бізнес » 12.00, 12.55 «Ілюзія безпе и» 13.50 «Зніміть це не айно» 14.55 «Крас ня за дванадцять один» 15.45, 04.10 «Сімейні мелодрами - 3» 16.45 «ТСН. Особливе» 17.25, 04.55 Х/ф «Моя старша сестра» 20.15 Т/с «Величне століття. Ро солана - 3» 22.30 «Гроші» 23.50 Х/ф «День Незалежності» 02.20 Х/ф «Next - 2. Наст пний - 2»

05.00 Профіла ти а 14.00 М/с «Качині історії» 14.25 Kids Time 15.00 Т/с «Др зі» 15.55 Т/с «Кадетство» 17.00 Т/с «Щасливі разом» 18.00, 19.55 Т/с «Вороніни» 19.00, 23.55 Репортер

05.00 Профіла ти а 14.00 «Один за всіх» 15.55 «Все б де добре!» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 18.20 «Неймовірна правда про зіро » 19.55 «Слідство вед ть е страсенси!» 21.00 Т/с «Маша Піро ова - народний юрист»(1) 22.25 «Дете тор брехні - 3» 23.25 «Битва е страсенсів» 00.25 Т/с «До тор Ха с»(2) 01.20 Х/ф «Відп ст а за власний рах но »(1) 02.20 Нічний ефір

06.00 Профіла ти а 11.00 Т/с «Та, що оворить з привидами» 12.00 Т/с «Беверлі Гілз 90210. Нове по оління» 13.00, 19.10 Бо иня шопін 15.15 Т/с «Ст денти» 16.20 Т/с «Р да» 17.20, 01.25 Досвідос 18.10 Т/с «Всі жін и - відьми» 19.50 Дайош молодьож! 20.50 Віталь а 22.00 ТЕТ-Інтернет 22.25 Шпілівілі 23.00 Д рнєв+1 23.25 МосГорСмєх 00.00 Т/с «Прит ло » (2) 01.00 Твою мам ! 02.15 Теорія зради 03.05 До світан

19.15 Піраньї 21.00 Ревізор-2 22.50 Т/с «Світлофор» 00.15 Т/с «Милі ош ан и» 01.10 Т/с «Істві » 01.55 Т/с «Вероні а Марс 3» 02.40 Сл жба розш

дітей

02.45, 03.45 Зона ночі 02.50 Роз віт

раїнсь о о іно

03.50 Чорний олір порят н 04.20, 05.05 Зона ночі К льт ра 04.20 Мовчазне божество 04.35 Дві Долі

05.20 Сл жба розш дітей 05.25, 06.35, 01.40, 03.20 По ода 05.30 Світано 06.30, 07.40 Ділові фа ти 06.40 Т/с «Та сі» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Фа ти тижня 08.45 Фа ти. Рано 09.15, 19.20, 00.50 Надзвичайні новини 10.10 Х/ф «Астері с і Обелі с проти Цезаря» 12.30, 13.00 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів» 12.45 Фа ти. День 14.05 Х/ф «Астері с і Обелі с на Олімпійсь их і рах» 16.30 Х/ф «Астері с і Обелі с в Британії» 18.45 Фа ти. Вечір 20.05 Т/с «Ч жий район» 21.50 Т/с «Про рорсь а перевір а» 23.00, 03.25 Свобода слова 01.45 Про-Zі аве.ua

04.00 Профіла ти а!!! 08.00, 14.00, 17.20, 21.50 Т/с «Слід» 14.00 «С дові справи» (1) 10.15 Т/с «Анжелі а» (1) 14.45 «Сімейний с д» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Критична точ а 15.45 «Жди меня» 17.00, 19.00, 03.40 Події 18.00 Т/с «Нерівний шлюб» (1) 18.00 Новини 19.20, 04.45 То -шо «Говорить У 18.10, 03.40 Т/с «Жіночий лі ар 2» раїна» 20.00 Т/с «Людина нізвід и» (1) 20.00 «Подробиці» 23.20 Х/ф «Потрійний форсаж: То ійсь ий дрифт» (2) 20.30 Т/с «Колишня др жина» 01.20 Х/ф «Об оворенню не підляає» (2) 23.45 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів12» 02.50, 04.00 Т/с «Камелот» (2) 01.45 Х/ф «Кров за ров» (2) 05.20 Т/с «Дорожній патр ль - 9» (1) 05.00 Профіла ти а

05.00 «Кабельни » омедія 16+ 07.00 «Під іс» бойови 16+ 09.00 «Вічне сяйво чисто о роз м » мелодрама 16+ 11.00 «Любий Джон» драма 16+ 13.00 «Воїн» бойови 12+ 15.30 «Ларрі Кра н» омедія 16+ 17.20 «Шлюб» драма16+ 19.00 «О сана в Дивосвіті» при оди 12+ 21.00 «Коти -миш а» омедія 16+ 23.00 «Ш ола ро а» м з. омедія 12+ 01.00 «З 13 30» омедія 12+ 03.00 «Ніч над Манхеттеном» драма 16+

07.00 М льтфільми (1) 08.20 Х/ф «Уяви собі» (1) 10.20 Х/ф «Зіпсовані дівчись а» (1) 12.15 «Орел і Реш а» 13.10, 18.00 «Звана вечеря» 14.10 «Пороблено в У раїні» 15.35 «КВК» 19.00 «Таємний хар» 20.00 «Лям р Т ж р» 21.00 «Розсміши омі а» 22.00 М/ф «Мада ас ар» (1) 23.40 Х/ф «Побачення наосліп» (2) 01.15 «Нічне життя»

ÓÓÓÓÓ! Êàòåãîð³¿: 1 (çåëåíå êîëî) – çàãàëüíîäîñòóïíà, áåç îáìåæåíü; 2 (æîâòèé òðèêóòíèê) – ïåðåãëÿä íåïîâíîë³òí³ì ãëÿäà÷àì ðåêîìåíäóºòüñÿ ò³ëüêè ç â³äîìà áàòüê³â àáî ðàçîì ç íèìè; 3 (÷åðâîíèé êâàäðàò) – ò³ëüêè äëÿ äîðîñëèõ

05.00 Профіла ти а 14.00 Д ховне життя з тваринами (1) 15.00, 18.30, 21.00 Сл жба новин «Соціальний п льс» 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «По ода» 15.30 «Світсь і хроні и» 16.00, 23.40 Ди а природа в об’є тиві (1) 16.50 «Алло, лі арю!» 17.45 Останній д бль. Єв ен Урбансь ий 18.50, 21.25 «Е ономічний п льс» 19.00 В остях Дмитра Гордона. Оле сандр Любимов, 2 ч. 20.00 Вели і битви 21.35 За оханий Париж 22.40 Сім’я полярно о ведмедя і я (1) 00.45 Ам рні мелодії (3) 01.05 Х/ф «Небезпечне се с-побачення» 02.40 Х/ф «Компромет ючі сит ації. П стотливі пальчи и» 03.55 Майстер подорожей 04.20 Х/ф «Вол а - Вол а»

Ïîíåä³ëîê, 27 òðàâíÿ

06.00 Профіла ти а 09.00 Підс м и тижня 09.40 Без ценз ри 10.10 А дієнція. Країни від А до Я 10.30 Др ий півфінал Міжнародно о пісенно о он рс Євробачення 2013 12.30 Офіційна хроні а 12.40 Діловий світ 13.00 «Про життя» з А.Пальчевсьим 14.00 Темний сил ет 14.10 Енер обло (Світ атома) 14.20 Право на захист 14.40 Ві но в Амери 15.00 Новини (із с рдопере ладом) 15.15 Euronews 15.30 Діловий світ. А росе тор 15.35 Життя на рівних 15.55 Т/с «Клеймо» 18.20 Новини (із с рдопере ладом) 18.40 Діловий світ 18.55 А ро-News 19.05 Сільрада 19.25 Останнє попередження 19.45 «Про життя» з А.Пальчевсьим 20.55 Офіційна хроні а 21.00 Підс м и дня 21.25 Діловий світ 21.35 Слов’янсь ий базар Вітебсь 22.55 Трій а, Кено, Се нда дачі 23.00, 01.00 Підс м и 23.20 Х д. фільм «Генеральсь а он а». 5 серія 00.20 Від першої особи 01.20 Новини (із с рдопере ладом) 01.40 Про оловне 02.05 Новини (із с рдопере ладом) 02.20 ТелеА адемія 03.20 Ближче до народ 03.50 О олиця 04.15 Світ нав оло нас 04.35 Натхнення 05.00 Точ а зор 05.25 Підс м и дня 05.50 Діловий світ. А росе тор


³âòîðîê, 28 òðàâíÿ

44 06.00 Православний алендар 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.15 Хазяїн домі 06.20, 07.20 Країна on line 06.30 Х д. фільм «Управа». 49 серія 07.15 Ера б дівництва 07.25 Ера бізнес 07.30 До . фільм «А.Панін. Вершни на ім’я Життя». 1 частина 08.15 До . фільм «А.Панін. Вершни на ім’я Життя». 2 частина 08.45 Корисні поради 09.00 Підс м и дня 09.25 Шеф- хар раїни 10.15 Т/с «Мар ся. Випроб вання» 12.35 Новини 12.45 Діловий світ 12.50 Останнє попередження 13.05 Кордон держави 13.25 «Се рети спіх » з Н.Городенсьою 14.00 «Про життя» з А.Пальчевсь им 15.00 Новини (із с рдопере ладом) 15.15 Euronews 15.35 Діловий світ. А росе тор 15.45 Т/с «Клеймо» 17.20 Т/с «Чотири тан істи і соба а» 18.20 Новини (із с рдопере ладом) 18.45 Світ спорт 18.55 Діловий світ 19.10 Про оловне 19.45 «Про життя» з А.Пальчевсь им 20.55 Офіційна хроні а 21.00 Підс м и дня 21.10 Діловий світ 21.15 Соціальне шо «Адреналін» 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00, 01.00 Підс м и 23.20 Х д. фільм «Генеральсь а он а». 6 серія 00.20 Від першої особи 01.20 Новини (із с рдопере ладом) 01.45 Про оловне 02.10 Новини (із с рдопере ладом) 02.25 ТелеА адемія 03.25 Новини 03.35 Карао е для дорослих 04.25 Не вір х дом харю 04.50 Життя на рівних 05.05 «Се рети спіх » з Н.Городенсьою 05.40 Підс м и дня 05.50 Діловий світ. А росе тор

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

06.30, 18.40, 00.00, «Київсь ий час» 06.45, 07.40, 18.50, 23.40, 00.20, 03.20 «Час спорт » 06.50, 08.50, 23.45, 00.55, 03.25 «О ляд преси» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00 «Час новин» 07.05 «Час е ономі и» 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.35, 03.15, «Бізнес-час» 07.20 «Автопілот-новини» 07.30 «Зверни ва з Т. Рам с» 07.55, 09.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, «По ода» 08.20, 00.30 «Новини Київщини» 08.40 «Трансмісія-новини» 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5 елемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.00 «Час. Підс м и дня» 13.10 «Подат овий щоденни » 16.10 «Трансмісія» 17.15 «Драйв-новини» 17.25 «Особливий по ляд» 18.15, 22.45, 04.15 «Хроні а дня» 21.40, 03.00, 04.00 «Час-Тайм» 22.15 «А ро онтроль» 23.30 «CRIME NEWS» 02.40 «Вели а політи а» 03.40 «Рано із зір ою» 04.20 «Життя ці аве» 04.40 «Феєрія мандрів»

05.45 «Ч жі помил и.»Мій бать о манія !» 06.30, 15.55 «Все б де добре!» 08.15,18.20 «Неймовірна правда про зіро » 09.50 «Зір ове життя. Невідомі діти відомих бать ів» 10.45 «Моя правда. Надія Матвєєва. Одна полі - воїн!» 11.45 Х/ф «З привітом, Козаностра» (1) 13.35 «Зважені та щасливі - 2» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 19.55 «Слідство вед ть е страсенси» 21.00 Т/с «Маша Піро ова - народний юрист» (1) 22.25 «Кохана, ми вбиваємо дітей» 00.20 Т/с «До тор Ха с» (2) 01.15 Х/ф «Відп ст а за власний рах но » (1) 02.25 Нічний ефір

06.35 «Сл жба розш дітей» 06.40 «Особистий рах но » 06.45, 08.00, 09.00, 19.30, 23.45 ТСН: «Телевізійна сл жба новин» 07.30, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 10.00 М/ф «Бернард» 10.25, 11.35, 02.20, 03.10 «Се ретні матеріали шо -бізнес » 12.40, 04.50 «Ілюзія безпе и» 13.50, 04.00 «Зніміть це не айно» 14.55 «Крас ня за дванадцять один» 15.45, 01.35 «Сімейні мелодрами 3» 16.45 «ТСН. Особливе» 17.10, 20.15 Т/с «Величне століття. Ро солана - 3» 22.30 «Міняю жін - 7» 00.00 Х/ф «Next - 2. Наст пний - 2» 05.40 «Гроші»

05.00, 05.50 Teen Time 05.05 Т/с «Вперед - до спіх » 05.55, 22.00 Т/с «Світлофор» 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Підйом 06.45, 19.15 Піраньї 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 09.00, 16.45 Т/с «Щасливі разом» 11.05, 17.50, 19.55 Т/с «Вороніни» 13.25, 14.35 Kids Time 13.30 М/с «Качині історії» 14.50 Т/с «Др зі» 15.45 Т/с «Кадетство» 21.00 Т/с «К хня 2» 00.30 Т/с «Милі ош ан и» 01.30 Т/с «Істві » 02.15 Т/с «Вероні а Марс 3» 02.55, 03.25 Зона ночі 03.00 Зима надії 03.30 Становлення раїнсь о о німоо іно 04.25, 05.05 Зона ночі К льт ра 04.30 Життя в обіймах вітів 04.45 Жар-птиця

06.00 Єралаш 06.30 Телеп зи и 07.00 Малята-твійнята 07.30, 08.25 М/с «Даша-дослідниця» 07.55 М льти з Л нті ом 09.00 Т/с «Ранет и» 30 10.00, 18.10 Т/с «Всі жін и - відьми» 11.00 Т/с «Та, що оворить з привидами» 12.00 Т/с «Беверлі Гілз 90210. Нове по оління» 13.00, 19.10 Бо иня шопін 15.15 Т/с «Ст денти» 16.20 Т/с «Р да» 17.20, 01.25 Досвідос 19.50 Дайош молодьож! 20.50 Віталь а 22.00 ТЕТ-Інтернет 22.25 Шпілівілі 23.00 Надто р бо для Ю-т б’а 23.25 МосГорСмєх 00.00 Т/с «Прит ло » (2) 01.00 Твою мам ! 02.15 Теорія зради 03.05 До світан

04.55, 06.40, 01.40, 03.40 По ода 05.00 Фа ти 05.30 Світано 06.30, 07.45 Ділові фа ти 06.45 Т/с «Та сі» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.50 Прово атор 08.45 Фа ти. Рано 09.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10, 16.50 Т/с «Топт ни» 12.15, 13.00 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів» 12.45 Фа ти. День 13.45, 21.50 Т/с «Про рорсь а перевір а» 14.55, 20.05 Т/с «Ч жий район» 18.45 Фа ти. Вечір 23.00 Х/ф «Кобра» (2) 00.40 Стоп-10 01.45 Х/ф «Двадцять одне» (2) 03.45 Т/с «Др жини ф тболістів»

04.25, 20.30 Т/с «Колишня др жина» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Рано з ІНТЕРом» 09.10, 23.45 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів 12» 11.10, 12.20 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 13.25 «С дові справи» 15.05 «Сімейний с д» 16.05 Т/с «Анюта» 18.10, 03.40 Т/с «Жіночий лі ар 2» 20.00 «Подробиці» 01.45 Х/ф «Істві сь і відьми» (2)

05.00 «Ларрі Кра н» омедія 16+ 07.00 «Ш ола ро а» м з. омедія 12+ 09.00 «О сана в Дивосвіті» при оди 12+ 11.00 «Коти -миш а» омедія 16+ 13.00 «Фатальне число 23» дете тив 16+ 15.00 «Сімей а Аддамс» омедія 12+ 17.00 «З 13 30» омедія 12+ 19.00 «Дорожня при ода» омедія 16+ 21.00 «Ніч над Манхеттеном» драма 16+ 23.00 «Любов за правилами та без» омедія 16+ 01.15 «Проро » бойови 12+ 03.00 «Материнство» омедія 12+

07.00 М льтфільми (1) 09.50 «Дале і родичі» 12.05 «Орел і Реш а» 13.00, 18.00 «Звана вечеря» 14.00 Д/с «Війна статей» 15.00 Д/п «Життя після слави» 16.00 «Лям р Т ж р» 17.00, 21.00 «Розсміши омі а» 19.00 «Таємний хар» 20.00 Т/с «Моя пре расна няня» (1) 22.00 «Бо ині ефір » 23.10 Х/ф «Подорож до центра Землі» (2) 00.45 «Нічне життя»

06.10, 05.20 Т/с «Дорожній патр ль - 9» (1) 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Події 07.20 Рано з У раїною 09.20, 12.50, 17.20, 21.50 Т/с «Слід» (1) 10.00 Т/с «Анжелі а» (1) 11.50, 04.35 То -шо «Нехай оворять» 15.30 Щиросерде зізнання 16.00 Критична точ а 18.00 Т/с «Нерівний шлюб» (1) 19.20, 04.00 То -шо «Говорить У раїна» 20.00 Т/с «Людина нізвід и» (1) 23.20 Т/с «Гл хар» (1) 00.20 Т/с «Ди ий - 2» (2) 02.10 Х/ф «Потрійний форсаж: То ійсь ий дрифт» (2)

06.00, 03.00 Майстер подорожей 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Сл жба новин «Соціальний п льс» 06.55, 18.50, 21.25 «Е ономічний п льс» 07.00, 05.00 «Ран ове еспресо» 09.00, 20.00 Вели і битви 10.00, 16.50 «Алло, лі арю!» 11.15 За оханий Париж 12.45 Останній д бль. Єв ен Урбансь ий 14.00, 22.40 Сім’я полярно о ведмедя і я (1) 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Поода» 15.30 «Цивілізація Incognita» 15.45 «К мири» 16.00, 23.40 Ди а природа в об’є тиві (1) 17.45 «Соціальний стат с: ваша пенсія» 19.00 В остях Дмитра Гордона. Оле сандр Любимов, 3 ч. 21.35 Лев Д ров. Історії веселі і с мні 00.45 Ам рні мелодії (3) 01.35 Х/ф «Небезпечний ріх охання» 03.25 Х/ф «Світлий шлях»

Ñåðåäà, 29 òðàâíÿ

ÓÓÓÓÓ! Êàòåãîð³¿: 1 (çåëåíå êîëî) – çàãàëüíîäîñòóïíà, áåç îáìåæåíü; 2 (æîâòèé òðèêóòíèê) – ïåðåãëÿä íåïîâíîë³òí³ì ãëÿäà÷àì ðåêîìåíäóºòüñÿ ò³ëüêè ç â³äîìà áàòüê³â àáî ðàçîì ç íèìè; 3 (÷åðâîíèé êâàäðàò) – ò³ëüêè äëÿ äîðîñëèõ

06.00 Православний алендар 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.15, 07.15 Хазяїн домі 06.20, 07.20 Країна on line 06.30 Х д. фільм «Управа». 50 серія 07.25 Ера бізнес 07.30 До . фільм «А.Самохіна. Самотність оролеви». 1 частина 08.15 До . фільм «А.Самохіна. Самотність оролеви». 2 частина 08.45 Корисні поради 09.05 Підс м и дня 09.15 Офіційна хроні а 09.20 Сл жба розш дітей 09.30 Уряд на зв’яз з ромадянами 10.15 Т/с «Мар ся. Випроб вання» 12.35 Новини 12.45 Діловий світ 12.50 Кро до зіро 13.35 Контрольна робота 14.00 «Про життя» з А.Пальчевсь им 15.00 Новини (із с рдопере ладом) 15.15 Euronews 15.20 Діловий світ. А росе тор 15.30 Т/с «Чотири тан істи і соба а» 18.20 Новини (із с рдопере ладом) 18.40 Діловий світ 19.00 Концерт до Дня при ордонни а «Нас єднають зелені по они» 19.45 «Про життя» з А.Пальчевсь им 20.50 Ме алот 20.55 Офіційна хроні а 21.00 Підс м и дня 21.20 Діловий світ 21.30 «Надвечір’я» з Т. Щербатю 22.25 Світло 22.50 С перлото, Трій а, Кено 23.00, 01.00 Підс м и 23.20 Х д. фільм «Генеральсь а он а». 7 серія 00.20 Від першої особи 01.20 Новини (із с рдопере ладом) 01.40 Про оловне 02.05 ТелеА адемія 03.05 Новини 03.15 «Надвечір’я» з Т. Щербатю 04.05 Світло 04.25 Уряд на зв’яз з ромадянами 04.55 Життя на рівних 05.10 Сільрада 05.30 Підс м и дня 05.50 Діловий світ. А росе тор

06.30, 18.40, 00.00, 03.30 «Київсьий час» 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.20, 03.20 «Час спорт » 06.50, 23.45, 00.55, «О ляд преси» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00 «Час новин» 07.05 «Час е ономі и» 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.35, 03.15, «Бізнес-час» 07.20 «Автопілот-новини» 07.30 «Зверни ва з Т. Рам с» 07.55, 09.50, 13.50, 14.50, 16.55, 17.20, 17.50, «По ода» 08.15 «Процес» 08.30, 03.40 «Рано із зір ою» 08.50 «Трансмісія-новини» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 елемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.00 «Час. Підс м и дня» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «А ро онтроль» 21.40, 03.00, 04.00 «Час-Тайм» 22.15 «А цент» 22.45, 04.15 «Хроні а дня» 23.30 «CRIME NEWS» 00.30 «Територія за он » 02.40 «Новинометр» 04.20 «Майстер- лас» 04.40 «В абінетах»

05.00 «Ч жі помил и. Зашмор для наречено о» 05.40, 15.55 «Все б де добре!» 07.15, 18.20 «Неймовірна правда про зіро » 08.50 «Зір ове життя. Самотність перших рас нь - 2» 09.50 «Кохана, ми вбиваємо дітей» 11.45 «Зважені та щасливі - 2» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 19.55 «Слідство вед ть е страсенси» 21.00 Т/с «Маша Піро ова - народний юрист» (1) 22.25 «К лінарна династія» 00.05 Т/с «До тор Ха с» (2) 01.05 Х/ф «Каз и... аз и... старо о Арбат » (1) 02.50 Нічний ефір

06.35 «Сл жба розш дітей» 06.40 «Особистий рах но » 06.45, 08.00, 09.00, 19.30, 23.35 ТСН: «Телевізійна сл жба новин» 07.30, 08.05 , 09.10 «Снідано з 1+1» 10.00 М/ф «Бернард» 10.25 , 11.35, 01.40, 02.30 «Се ретні матеріали шо -бізнес » 12.40, 04.50 «Ілюзія безпе и» 13.50 «Зніміть це не айно» 14.55 «Крас ня за дванадцять один» 15.45, 00.55 «Сімейні мелодрами 3» 16.45 «ТСН. Особливе» 17.10, 20.15 Т/с «Величне століття. Ро солана - 3» 22.30, 05.40 «Територія обман -2» 23.50 «Се с - місія - 2» 03.20 Х/ф «Сп с - 2»

05.00, 05.50 Teen Time 05.05 Т/с «Вперед - до спіх » 05.55, 22.05 Т/с «Світлофор» 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Підйом 06.45, 19.15 Піраньї 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 09.00, 16.50 Т/с «Щасливі разом» 11.05, 17.55, 19.55 Т/с «Вороніни» 13.25, 14.35 Kids Time 13.30 М/с «Качині історії» 14.55 Т/с «Др зі» 15.50 Т/с «Кадетство» 21.00 Т/с «К хня 2» 00.30 Т/с «Милі ош ан и» 01.30 Т/с «Істві » 02.15 Т/с «Вероні а Марс 3» 02.55 Сл жба розш дітей 03.00, 03.25 Зона ночі 03.05 Пристрасті нав оло символі и 03.30 Народження раїнсь о о іно 04.25, 05.05 Зона ночі К льт ра 04.30 Та ніхто не охав 1 частина 04.55 Вір мені

06.00 Єралаш 06.30 Телеп зи и 07.00 Малята-твійнята 07.30, 08.25 М/с «Даша-дослідниця» 07.55 М льти з Л нті ом 09.00 Т/с «Ранет и» 10.00, 18.10 Т/с «Всі жін и - відьми» 11.00 Т/с «Та, що оворить з привидами» 12.00 Т/с «Беверлі Гілз 90210. Нове по оління» 13.00, 19.10 Бо иня шопін 15.15 Т/с «Ст денти» 16.20 Т/с «Р да» 17.20, 01.25 Досвідос 19.50 Дайош молодьож! 20.50 Віталь а 22.00 ТЕТ-Інтернет 22.25 Шпілівілі 23.00 Надто р бо для Ю-т б’а 23.25 МосГорСмєх 00.00 Т/с «Прит ло » (2) 01.00 Твою мам ! 02.15 Теорія зради 03.05 До світан

04.55 Сл жба розш дітей 05.00, 06.40, 01.30, 02.55 По ода 05.05 Фа ти 05.35 Світано 06.35, 07.45 Ділові фа ти 06.45 Т/с «Та сі» 07.10 Т/с «Леся+Рома» 07.55 Несе ретні файли 08.45 Фа ти. Рано 09.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10, 16.50 Т/с «Топт ни» 12.15, 13.00 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів» 12.45 Фа ти. День 13.50, 21.50 Т/с «Про рорсь а перевір а» 14.55, 20.05 Т/с «Ч жий район» 18.45 Фа ти. Вечір 23.00 Х/ф «Рембо-4» (2) 00.40 Кримінальний облом 01.35 Х/ф «Кобра» (2) 03.00 Т/с «Др жини ф тболістів»

04.25, 20.30 Т/с «Колишня др жина» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Рано з ІНТЕРом» 09.10, 23.45 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів 12» 11.15, 12.20 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 13.25 «С дові справи» 15.05 «Сімейний с д» 16.05 Т/с «Анюта» 18.10, 03.40 Т/с «Жіночий лі ар 2» 20.00 «Подробиці» 01.45 Х/ф «Кл б перших др жин» (2)

05.00 «Проро » бойови 12+ 07.00 «Сімей а Аддамс» омедія 12+ 09.00 «Дорожня при ода» омедія 16+ 10.45 «Любов за правилами та без» омедія 16+ 13.00 «Дівчина з води» трилер 16+ 15.00 «Цінності сімей и Аддамс» омедія 12+ 16.50, 03.00 «Мій домашній динозавр» при оди 16+ 19.00 «Ключ від сіх дверей» жахи 16+ 21.00 «Най ращий» драма 16+ 23.00 «Материнство» омедія 12+ 01.00 «В ч жом ряді» драма 12+

07.00 М льтфільми (1) 09.40 «Дале і родичі» 11.00, 20.00 Т/с «Моя пре расна няня» (1) 12.05 «Орел і Реш а» 13.00, 18.00 «Звана вечеря» 14.00 Д/с «Війна статей» 15.00 Д/п «Життя після слави» 16.00 «Королева де ор » 17.00, 21.00 «Розсміши омі а» 19.00 «Таємний хар» 22.00 «Бо ині ефір » 22.40 «Три сестри» 23.10 Х/ф «За межею» (2) 01.25 «Нічне життя»

ÓÓÓÓÓ! Êàòåãîð³¿: 1 (çåëåíå êîëî) – çàãàëüíîäîñòóïíà, áåç îáìåæåíü; 2 (æîâòèé òðèêóòíèê) – ïåðåãëÿä íåïîâíîë³òí³ì ãëÿäà÷àì ðåêîìåíäóºòüñÿ ò³ëüêè ç â³äîìà áàòüê³â àáî ðàçîì ç íèìè; 3 (÷åðâîíèé êâàäðàò) – ò³ëüêè äëÿ äîðîñëèõ

06.10, 05.20 Т/с «Дорожній патр ль - 9» (1) 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Події 07.20 Рано з У раїною 09.20, 12.50, 17.20, 21.50 Т/с «Слід» (1) 10.00 Т/с «Анжелі а» (1) 11.50, 04.35 То -шо «Нехай оворять» 15.30 Щиросерде зізнання 16.00 Критична точ а 18.00 Т/с «Нерівний шлюб» (1) 19.20, 04.00 То -шо «Говорить У раїна» 20.00 Т/с «Людина нізвід и» (1) 23.20 Т/с «Гл хар» (1) 00.20 Т/с «Ди ий - 2» (2) 02.10 Т/с «Камелот» (2)

06.00, 03.05 Майстер подорожей 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Сл жба новин «Соціальний п льс» 06.55, 18.50, 21.25 «Е ономічний п льс» 07.00, 05.00 «Ран ове еспресо» 09.00, 20.00 Вели і битви 10.00, 16.50 «Алло, лі арю!» 11.15 Лев Д ров. Історії веселі і с мні 12.45 «Соціальний стат с: ваша пенсія» 14.00, 22.40 Сім’я полярно о ведмедя і я (1) 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Поода» 15.30 «Ронін. з Дмитром Видріним» 16.00, 23.40 Ди а природа в об’є тиві (1) 17.45 Сер ій С понєв. Рі після життя 19.00 В остях Дмитра Гордона. Ми ола Мащен о, 1 ч. 21.35 Берл с оні. Досьє 00.45 Ам рні мелодії (3) 01.30 Х/ф «Убивчий стриптиз» 03.30 Х/ф «Вели е життя»


45

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

06.30, 18.40, 00.00, 03.30 «Київсьий час» 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.20, 03.20 «Час спорт » 06.50, 23.45, 00.55, «О ляд преси» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00 «Час новин» 07.05 «Час е ономі и» 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.35, 03.15, «Бізнес-час» 07.20 «Автопілот-новини» 07.30 «Зверни ва з Т. Рам с» 07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.55, 06.25 «По ода» 08.20 «Драйв-новини» 08.30, 03.40 «Рано із зір ою» 08.40 «Трансмісія-новини» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 елемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.00 «Час» 16.10 «В абінетах» 17.25 «А цент» 18.15 «Лісовий патр ль» 21.40, 03.00, 04.00 «Час-Тайм» 22.10, 02.40 «Реальний се тор» 22.45, 04.15 «Хроні а дня» 23.30 «CRIME NEWS» 00.30 «Новинометр» 04.20 «Життя ці аве» 04.40 «Територія за он »

05.55 «Ч жі помил и. «Без олови від охання» 06.35, 15.55 «Все б де добре!» 08.25,18.20 «Неймовірна правда про зіро » 10.00 «Зір ове життя. Найс андальніші зір ові розл чення» 11.00 «Зір ове життя. Про ляття Майстра та Мар арити» 11.55 Х/ф «Доч а баяніста» (1) 13.50 «Правила життя. Хімія на молоці» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 19.55 «Слідство вед ть е страсенси» 21.00 Т/с «Маша Піро ова - народний юрист» (1) 22.25 «К лінарна династія» 00.05 Т/с «До тор Ха с» (2) 01.05 Х/ф «Царевбивець» (2) 02.55 Нічний ефір

06.35 «Сл жба розш дітей» 06.40 «Особистий рах но » 06.45, 08.00, 09.00, 19.30, 00.15 ТСН: «Телевізійна сл жба новин» 07.30 , 08.05 , 09.10 «Снідано з 1+1» 10.00 М/ф «Бернард» 10.25, 11.35, 03.00 , 03.50 «Се ретні матеріали шо -бізнес » 12.40, 05.30 «Ілюзія безпе и» 13.50, 04.40 «Зніміть це не айно» 14.55 «Крас ня за дванадцять один» 15.45, 02.15 «Сімейні мелодрами 3» 16.45 «ТСН. Особливе» 17.10, 20.15 Т/с «Величне століття. Ро солана - 3» 22.30 «Пе ельна хня-3» 00.30 Х/ф «Сп с - 2»

05.00, 05.50 Teen Time 05.05 Т/с «Вперед - до спіх » 05.55, 22.00 Т/с «Світлофор» 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Підйом 06.45, 19.15 Піраньї 07.30, 08.30, 19.00, 00.05 Репортер 09.00, 16.45 Т/с «Щасливі разом» 11.05, 17.50, 19.55 Т/с «Вороніни» 13.25, 14.35 Kids Time 13.30 М/с «Качині історії» 14.45 Т/с «Др зі» 15.45 Т/с «Кадетство» 21.00 Т/с «К хня 2» 00.30 Т/с «Милі ош ан и» 01.25 Т/с «Істві » 02.10 Т/с «Вероні а Марс 3» 02.55 Сл жба розш дітей 02.55, 03.50 Зона ночі 03.00 Де ти, У раїно? 03.55 С іфи (свідчення і версії) 04.15 С іфи 04.20, 05.05 Зона ночі К льт ра 04.25 Майстер м зи 04.40 Сон Аліни Костомарової

06.00 Єралаш 06.30 Телеп зи и 07.00 Малята-твійнята 07.30, 08.25 М/с «Даша-дослідниця» 07.55 М льти з Л нті ом 09.00 Т/с «Ранет и» 10.00, 18.10 Т/с «Всі жін и - відьми» 11.00 Т/с «Та, що оворить з привидами» 12.00 Т/с «Беверлі Гілз 90210. Нове по оління» 13.00, 19.10 Бо иня шопін 15.15 Т/с «Ст денти» 16.20 Т/с «Р да» 17.20, 01.25 Досвідос 19.50 Дайош молодьож! 20.50 Віталь а 22.00 ТЕТ-Інтернет 22.25 Шпілівілі 23.00 Надто р бо для Ю-т б’а 23.25 МосГорСмєх 00.00 Т/с «Прит ло » (2) 01.00 Твою мам ! 02.15 Теорія зради 03.05 До світан

04.55, 06.35, 01.45, 03.05 По ода 05.00 Фа ти 05.25 Світано 06.30, 07.40 Ділові фа ти 06.40 Т/с «Та сі» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Ма сим м в У раїні 08.45 Фа ти. Рано 09.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10, 16.45 Т/с «Топт ни» 12.15, 13.00 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів» 12.45 Фа ти. День 13.45, 21.50 Т/с «Про рорсь а перевір а» 14.55 Т/с «Ч жий район» 18.45 Фа ти. Вечір 20.05 Т/с «Ч жий район-2» 23.00 Х/ф «Прибрати Картера» (2) 01.00 Несе ретні файли 01.50 Х/ф «Рембо-4» (2) 03.10 Т/с «Др жини ф тболістів»

04.25, 20.30 Т/с «Колишня др жина» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Рано з ІНТЕРом» 09.10, 23.45 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів 12» 11.10, 12.20 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 13.25 «С дові справи» 15.05 «Сімейний с д» 16.05 Т/с «Анюта» 18.10, 03.40 Т/с «Жіночий лі ар 2» 20.00 «Подробиці» 01.45 Х/ф «Зіт нення з безоднею» (2)

05.00 «Дівчина з води» трилер 16+ 07.00 «Цінності сімей и Аддамс» омедія 12+ 09.00 «В ч жом ряді» драма 12+ 10.45 «Мій домашній динозавр» приоди 16+ 12.50, 00.45 «Примарний вершни » бойови 12+ 15.00 «Ключ від сіх дверей» жахи 16+ 17.00 «Пан Ніхто» драма 16+ 20.00 «Сліпота» місти а 16+ 22.40 «Привид б дин на па орбі» жахи 12+ 03.00 «Гарний німець» дете тив 16+

07.00 М льтфільми (1) 09.40 «Дале і родичі» 11.00, 20.00 Т/с «Моя пре расна няня» (1) 12.05 «Орел і Реш а» 13.00, 18.00 «Звана вечеря» 14.00 Д/с «Війна статей» 15.00 Д/п «Присл а» 16.00 «Королева де ор » 17.00, 21.00 «Розсміши омі а» 19.00 «Таємний хар» 22.00 «Три сестри» 23.00 Х/ф «Лихач» (1) 00.40 «Нічне життя»

06.10 Т/с «Дорожній патр ль - 10» (1) 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Події 07.20 Рано з У раїною 09.20, 12.50, 17.20, 21.50 Т/с «Слід» (1) 10.00 Т/с «Анжелі а» (1) 11.50, 04.35 То -шо «Нехай оворять» 15.30 Щиросерде зізнання 16.00 Критична точ а 18.00 Т/с «Нерівний шлюб» (1) 19.20, 04.00 То -шо «Говорить У раїна» 20.00 Т/с «Людина нізвід и» (1) 23.20 Т/с «Гл хар» (1) 00.20 Т/с «Ди ий - 2» (2) 02.50 Т/с «Камелот» (2) 05.20 Срібний апельсин

06.00, 03.05 Майстер подорожей 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Сл жба новин «Соціальний п льс» 06.55, 18.50, 21.25 «Е ономічний п льс» 07.00, 05.00 «Ран ове еспресо» 09.00, 20.00 Вели і битви 10.00, 16.50 «Алло, лі арю!» 11.15 Берл с оні. Досьє 12.45 Сер ій С понєв. Рі після життя 14.00 Сім’я полярно о ведмедя і я (1) 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «По ода» 15.30 «Щоденни для бать ів» 16.00, 23.40 Ди а природа в об’є тиві (1) 16.30, 00.20 Ди а Австралія (1) 17.45 «Соціальний стат с: ваші права і піль и» 19.00 В остях Дмитра Гордона. Ми ола Мащен о, 2 ч. 21.35 К пити безсмертя 22.40 Рі ди ій природі (1) 00.50 Ам рні мелодії (3) 01.40 Х/ф «Ві но серце» 03.30 Х/ф «Вели е життя»

×åòâåðã, 30 òðàâíÿ

06.00 Православний алендар 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.15 Хазяїн домі 06.20, 07.20 Країна on line 06.30 Х д. фільм «Управа». 51 серія 07.15 Ера б дівництва 07.25 Ера бізнес 07.30 До . фільм «Три життя В.С хор ова». 1 частина 08.15 До . фільм «Три життя В.С хор ова». 2 частина 08.45 Корисні поради 09.00 Підс м и дня 09.20 Офіційна хроні а 09.25 У раїнсь а пісня 10.05 Офіційна хроні а 10.15 Т/с «Мар ся. Випроб вання» 12.35 Новини 12.50 Діловий світ 13.00 Д/ф «Вели а ра» 13.45 Сл жба розш дітей 14.00 «Про життя» з А.Пальчевсь им 15.00 Новини (із с рдопере ладом) 15.15 Euronews 15.35 Діловий світ. А росе тор 15.45 Т/с «Чотири тан істи і соба а» 18.20 Новини (із с рдопере ладом) 18.45 Діловий світ 19.00 Про оловне 19.25 Останнє попередження 19.45 «Про життя» з А.Пальчевсь им 20.55 Офіційна хроні а 21.00 Підс м и дня 21.15 Діловий світ 21.25 Концертна про рама «У раїнсьа пісня ро » 22.50 Трій а, Кено, Ма сима 23.00, 01.00 Підс м и 23.20 Х д. фільм «Генеральсь а он а». 8 серія 00.20 Від першої особи 01.20 Новини (із с рдопере ладом) 01.45 Про оловне 02.10 Новини (із с рдопере ладом) 02.25 ТелеА адемія 03.25 Новини 03.40 Х/ф «Гіперболоїд інженера Гаріна» 05.10 А дієнція. Країни від А до Я 05.35 Підс м и дня 05.50 Діловий світ. А росе тор

ÓÓÓÓÓ! Êàòåãîð³¿: 1 (çåëåíå êîëî) – çàãàëüíîäîñòóïíà, áåç îáìåæåíü; 2 (æîâòèé òðèêóòíèê) – ïåðåãëÿä íåïîâíîë³òí³ì ãëÿäà÷àì ðåêîìåíäóºòüñÿ ò³ëüêè ç â³äîìà áàòüê³â àáî ðàçîì ç íèìè; 3 (÷åðâîíèé êâàäðàò) – ò³ëüêè äëÿ äîðîñëèõ

06.30, 18.40, 00.00, 03.30 «Київсьий час» 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.20, 03.20 «Час спорт » 06.50, 00.55, 03.25 «О ляд преси» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00 «Час новин» 07.05 «Час е ономі и» 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.35, 03.15, 06.15 «Бізнесчас» 07.20 «Автопілот-новини» 07.30 «Зверни ва з Т. Рам с» 07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 06.25 «По ода» 08.15 «Процес» 08.25 «Рано із зір ою» 08.45 «Трансмісія-новини» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 елемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.00 «Час. Підс м и дня» 16.15, 04.40 «Лісовий патр ль» 17.15 «Мотор-новини» 17.25 «Не перший по ляд» 18.15 «Реальний се тор» 21.40, 03.00, 04.00 «Час-Тайм» 22.15 «Особливий по ляд» 22.45, 04.15 «Хроні а дня» 23.30 «CRIME NEWS» 23.45, 02.40 «Хроні а тижня» 00.30 «Машина час » 03.40 «В абінетах» 04.20 «Новини Київщини»

05.35 «Ч жі помил и. Карти, роші, три сестри» 06.15 «Ч жі помил и. Випроб вання для самотньої мами» 07.00 Х/ф «Чорна стріла» (1) 08.50 Х/ф «При оди Шерло а Холмса і до тора Ватсона» (1) 17.55, 22.00 «Вi на-Новини» 18.05 «Зір ове життя. Ко о хоч ть холостя и?» 19.00 «Зір ове життя. О ільцювати холостя а» 20.00, 22.35 «Холостя - 3» 00.35 Х/ф «Доч а баяніста» (1) 02.15 Х/ф «Шалений день» (1) 03.15 Нічний ефір

06.40 «Особистий рах но » 06.45, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна сл жба новин» 07.30 , 08.05 , 09.10 «Снідано з 1+1» 10.00 М/ф «Бернард» 10.25 , 11.35 «Се ретні матеріали шо -бізнес » 12.40, 04.40 «Ілюзія безпе и» 13.50 «Зніміть це не айно» 14.55 «Крас ня за дванадцять один» 15.45 «Сімейні мелодрами - 3» 16.45 «ТСН. Особливе» 17.10 Т/с «Величне століття. Ро солана - 3» 20.15 «Вечірній Київ 2013» 22.05 Х/ф «Довбень» 23.55 Х/ф «Траффі » 02.35 Х/ф «Шпи н, я ий мене охав»

04.55 Сл жба розш дітей 05.00, 05.50 Teen Time 05.05 Т/с «Вперед - до спіх » 05.55, 22.00 Т/с «Світлофор» 06.40, 07.10, 07.35, 08.45 Підйом 06.45, 19.15 Піраньї 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 09.00, 16.50 Т/с «Щасливі разом» 11.05, 17.55, 19.55 Т/с «Вороніни» 13.25, 14.35 Kids Time 13.30 М/с «Качині історії» 14.50 Т/с «Др зі» 15.45 Т/с «Кадетство» 21.00 Т/с «К хня 2» 00.30 Т/с «Милі ош ан и» 01.25 Т/с «Др жна сімей а» 02.10 Т/с «Вероні а Марс 3» 02.55, 04.00 Зона ночі 03.00 Тб про ТБ 03.30 Десята м за в У раїні 04.05 Подорож втрачене мин ле 04.30, 05.00 Зона ночі К льт ра 04.35 Обожнювана

06.00 Єралаш 06.30 Телеп зи и 07.00 Малята-твійнята 07.30, 08.25 М/с «Даша-дослідниця» 07.55 М льти з Л нті ом 09.00 Т/с «Ранет и» 10.00, 18.10 Т/с «Всі жін и - відьми» 11.00 Т/с «Та, що оворить з привидами» 12.00 Т/с «Беверлі Гілз 90210. Нове по оління» 13.00, 19.10 Бо иня шопін 15.15 Т/с «Ст денти» 16.20 Т/с «Р да» 17.20, 01.50 Досвідос 19.50 Х/ф «День незалежності» (2) 22.45 У ТЕТа в Інтернеті 23.20 Надто р бо для Ю-т б’а 23.50 МосГорСмєх 00.25 Т/с «Прит ло » (2) 01.25 Твою мам ! 02.15 Теорія зради 03.05 До світан

04.50 Сл жба розш дітей 04.55, 06.35, 01.55, 03.35 По ода 05.00 Фа ти 05.30 Світано 06.30, 07.40 Ділові фа ти 06.40 Т/с «Та сі» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Стоп-10 08.45 Фа ти. Рано 09.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Т/с «Топт ни» 12.20, 13.00 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів» 12.45 Фа ти. День 13.25, 21.50 Т/с «Про рорсь а перевір а» 14.35, 20.05 Т/с «Ч жий район-2» 16.30 Т/с «Дале обійни и» 18.45 Фа ти. Вечір 23.00 Х/ф «Тан о і Кеш» 01.00 Прово атор 02.00 Х/ф «Прибрати Картера» (2) 03.40 Т/с «Др жини ф тболістів»

04.25 Т/с «Колишня др жина» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Рано з ІНТЕРом» 09.10 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів 12» 11.10, 12.20 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 13.25 «С дові справи» 15.05 «Сімейний с д» 16.05 Т/с «Анюта» 18.10 Т/с «Жіночий лі ар 2» 20.00 «Подробиці» 20.30 «Ш стер Live» 00.40 Х/ф «Ви ли » (2) 02.55 Д/ф «Фанати»

05.00 «Привид б дин на па орбі» жахи 12+ 07.00 «Сліпота» місти а 16+ 09.45 «Пан Ніхто» драма 16+ 13.00 «Примарний вершни 2» бойови 12+ 14.45 «Гарний німець» дете тив 16+ 16.40 «Спіймай мене, я що зможеш» биопи 12+ 19.05 «Геніальний тато» тра і омедія 16+ 20.50 «Морсь і піхотинці» бойови 16+ 23.00 «Один день» драма 12+ 01.00 «Чорна cмерть» драма 16+ 03.00 «Перед заходом сонця» драма 16+

07.00 М льтфільми (1) 09.50 «Дале і родичі» 11.00 Т/с «Моя пре расна няня» (1) 12.05 «Орел і Реш а» 13.00, 18.00 «Звана вечеря» 14.00 Д/с «Війна статей» 15.00 Д/п «Заміж за зір » 16.00 «Королева де ор » 17.00, 22.20 «Розсміши омі а» 19.00 «Таємний хар» 20.00 «КВК» 23.20 Х/ф «С пер Начо» (1) 01.10 «Нічне життя»

ÓÓÓÓÓ! Êàòåãîð³¿: 1 (çåëåíå êîëî) – çàãàëüíîäîñòóïíà, áåç îáìåæåíü; 2 (æîâòèé òðèêóòíèê) – ïåðåãëÿä íåïîâíîë³òí³ì ãëÿäà÷àì ðåêîìåíäóºòüñÿ ò³ëüêè ç â³äîìà áàòüê³â àáî ðàçîì ç íèìè; 3 (÷åðâîíèé êâàäðàò) – ò³ëüêè äëÿ äîðîñëèõ

06.10 Т/с «Дорожній патр ль - 10» (1) 07.00, 17.00, 19.00, 03.35 Події 07.20 Рано з У раїною 0 9 . 2 0 , 12.50, 17.20, 20.00 Т/с «Слід» (1) 10.00 Т/с «Анжелі а» (1) 11.50 То -шо «Нехай оворять» 15.30 Щиросерде зізнання 16.00 Критична точ а 19.20 То -шо «Говорить У раїна» 22.25 Х/ф «О реме дор чення» (2) 00.20 Т/с «Ди ий - 2» (2) 02.50 Лас аво просимо 03.55 Т/с «Людина нізвід и» (1)

06.00, 03.05 Майстер подорожей 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Сл жба новин «Соціальний п льс» 06.55, 18.50, 21.25 «Е ономічний п льс» 07.00, 05.00 «Ран ове еспресо» 09.00, 20.00 Вели і битви 10.00, 16.50 «Алло, лі арю!» 11.15 К пити безсмертя 12.45 «Соціальний стат с: ваші права і піль и» 14.00, 22.40 Рі ди ій природі (1) 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «По ода» 15.30 «Б дь в рсі!» 16.00, 23.40 Ди а Австралія (1) 17.45 Г діні світлі ілюзій (1) 19.00 В остях Дмитра Гордона. Ми ола Мащен о, 3 ч. 21.35 Кайлі Міно : принцесами не народж ються... 00.50 Ам рні мелодії (3) 01.40 Х/ф «Та ж історія в наст пном році» 03.30 Х/ф «Че ай на мене»

Ï‘ÿòíèöÿ, 31 òðàâíÿ

06.00 Православний алендар 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.15 Хазяїн домі 06.20, 07.15 Країна on line 06.30 Х д. фільм «Управа». 52 серія 07.30 Ера бізнес 07.35 До . фільм «Є.Бело сов. Все на світі за охання». 1 частина 08.15 До . фільм «Є.Бело сов. Все на світі за охання». 2 частина 08.45 Корисні поради 09.00 Державна підс м ова атестація. Ди тант з раїнсь ої мови 9 лас 09.05 Підс м и дня 09.15 Офіційна хроні а 09.25 Д/ф «Контин ент. Чехословаччина» 11.10 Д/ф «Контин ент. Ефіопія або смерть» 11.35 «Віра. Надія. Любов» 12.35 Новини 12.50 Діловий світ 12.55 Останнє попередження 13.15 Кни а.ua 13.35 Спецпрое т до Дня захист дітей 15.00 Новини (із с рдопере ладом) 15.15 Euronews 15.20 Діловий світ. А росе тор 15.30 Т/с «Чотири тан істи і соба а» 18.20 Новини (із с рдопере ладом) 18.45 Діловий світ 19.05 Дорослі і ри 20.00 221. Е стрений ви ли . Тиждень 21.00 Підс м и дня 21.25 Діловий світ 21.40 Фоль -music 22.55 Трій а, Кено, Се нда дачі 23.00 Підс м и 23.20 Фільм- онцерт «А.Малінін. Голос д ші» 00.50 Від першої особи 01.20 Новини (із с рдопере ладом) 01.45 Про оловне 02.10 Новини (із с рдопере ладом) 02.25 Хіт-парад «Національна двадцят а» (із с рдопере ладом) 03.35 Новини 03.50 Концерт до Дня при ордонни а «Нас єднають зелені по они» 04.35 221. Е стрений ви ли . Тиждень 05.25 Підс м и дня 05.50 Діловий світ. А росе тор


46

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

06.00 Підс м и 06.20 Фільм- онцерт «А.Малінін. Голос д ші» 07.45 Присвяти себе ф тбол ! 08.05 Олімпійсь ий ви ли 08.20 Панян а і

лінар

09.05 Життя на рівних

Ñóáîòà, 1 ÷åðâíÿ

09.20 Армія 09.35 Православний вісни 10.05 Х/ф «Снідано на траві» 12.30 В остях

Д.Гордона

13.25 Театральні сезони 14.15 Золотий

са

14.45 Концертна про рама В.Павліа «Освідчення» 17.00 Концертна про рама «Мамо, вічна і охана» 18.45 Концерт О.Пєс ова 20.40 Слово ре іонам 20.50 Ме алот 20.55 Сл жба розш

дітей

21.00 Підс м и дня 21.20 Без ценз ри 21.55 Кабмін: подія тижня 22.05 У раїнсь а пісня 22.50 С перлото, Трій а, Кено

06.30, 18.40, 00.00, 03.30 «Київсьий час» 06.40, 09.35, 19.25, 02.55 «Тема тижня» 06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 23.35, 00.20, 03.20 «Час спорт » 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 16.10, «По ода» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00, «Час новин» 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 06.15 «Бізнес-час» 07.30 «180 рад сів» 07.50, 10.15, 12.10, «Хроні а тижня» 08.30 «Не перший по ляд» 09.25, 00.30 «Авто онтинент» 09.50 «Мотор-новини» 10.10 «Новинометр» 11.10 «Трансмісія» 11.30 «Автопілот-тест» 12.15 «Зверни ва з Т. Рам с» 13.10 «Вперед на Олімп!» 13.30 «Драйв» 14.10, 23.50 «Історія спіх » 14.25 «Гра долі» 15.15 «Кіно з Яніною Со оловою» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феєрія мандрів» 18.15 «Особливий по ляд» 19.30, 03.40 «Машина час » 20.10, 01.10, 05.15 «Портрети» 21.10 «Вели а політи а» 21.40 «Ві но в Амери » 22.00, 04.40 «В абінетах» 22.30 «Майстер- лас» 00.55, 03.25 «О ляд преси» 02.35 «Новини Київщини» 04.15 «Хроні а дня» 04.20 «Реальний се тор»

23.10 Концерт «Б.Кір оров. Від серця до серця» 01.20 Підс м и дня 01.45 Кабмін: подія тижня 01.55 «Нащад и» з Н.Рибчинсь ою та К.Гнатен ом 02.55 ТелеА адемія 03.55 Фоль -music 05.00 Сл жба розш

дітей

05.05 «Надвечір’я» з Т. Щербатю

05.40 М/ф «Ум а», «Кот в сапо ах»(1) 06.35Х/ф «Сімь старих та одна дівчина» (1) 08.00 «Карао е на Майдані» 09.00 «Їмо вдома» 10.05 «В соЛапоХвіст» 10.55 «К лінарна династія» 12.55 «Холостя - 3» 17.00 «Зір ове життя» 18.00 «Зір ове життя» 19.00 «У раїна має талант!-5» 22.45 Х/ф «Мама мимоволі» (1) 01.05 «Дете тор брехні - 3» 02.05 Нічний ефір

06.00 «Ремонт +» 06.25 Х/ф «Про рама захист принцес» 08.15 «Світсь е життя» 09.00 «Хто там?» 10.15 М/ф «Ен рі Бердс» 10.20, 10.45 М/с «Людина - пав . Щоденни с пер ероя» 11.05, 04.45 «Світ навиворіт - 4: В’єтнам» 12.05 «Тач и» 12.40 «Пе ельна хня-3» 14.50 «Шість адрів» 16.35 «Вечірній Київ 2013» 18.30 «Розсміши омі а - 3» 19.30, 05.30 ТСН: «Телевізійна сл жба новин» 20.00 «Вели і пере они» 22.00 Х/ф «Орел Дев’ято о ле іон » 00.10 Х/ф «Шпи н, я ий мене охав» 02.25 Х/ф «Траффі »

05.00 М/с «Майстер Менні» 06.30 Парад рад 08.10, 10.00 Ревізор 2 11.55 Уральсь і пельмені 13.40 Люди ХЕ 14.20 Нереальна історія 14.40 Файна Ю райна 15.20 Т/с «Щасливі разом» 17.50 Х/ф «Історія Попелюш и» 19.50 Х/ф «Чо о хоче дівчина» 22.00 Хто зверх ?- 2 00.00 Х/ф «Стара добра ор ія» 02.00 Т/с «Вероні а Марс 3» 02.40, 03.55 Зона ночі 02.45 С.Параджанов. Від ладена прем’єра 03.00 Діало и В Сільвестров 04.00 Драй Хмара останні сторін и 04.30 Ас анія-Нова. Про що лич ть ж равлі... 05.00, 05.45 Зона ночі К льт ра 05.05 Ах, не оворіть мені про любов...

06.00 Єралаш 07.15 Малята-твійнята 08.00 Телеп зи и 08.35 Байди ів а 09.00 М льти з Л нті ом 09.40 М/с «Даша-дослідниця» 10.05 М/с «Вперед, Дієґо, вперед!» 10.40 М/с «Біл а та Стріл а. П стотлива сімей а» 11.10 М/с «Фі си и» 11.50 М/с «Смішари и. Пін- од» 13.05 Х/ф «Нецілована» 15.15 Дайош молодьож! 16.40 Х/ф «Попса» 18.55 Х/ф «Ялин и 2» 20.55 Віталь а 22.00 У ТЕТа в Інтернеті 23.00 Х/ф «Дев-ята брама» (2) 01.50 Х/ф «Сім речей, я і треба всти н ти зробити до 30ти» (2) 03.15 До світан

05.20, 05.55 По ода 05.25 Фа ти 06.00 Світано 07.00 Козирне життя 07.30 Х/ф «Мортал омбат» 09.35 Зір а YouTube 10.00 Дача 11.05 Квартирне питання 12.00 За ермом 12.25 Дивитися сім! 13.05 Несе ретні файли 14.00 Х/ф «Людина президента» 15.50 Х/ф «Тан о і Кеш» 17.45 Ма сим м в У раїні 18.45 Фа ти. Вечір 19.00 Х/ф «Хроні и Рідді а» 21.20 Х/ф «Кни а Ілая» (2) 23.30 Х/ф «Відчим» (2) 01.25 Х/ф «Б дино вос ових фі р» (2) 03.10 Х/ф «Пила-2» (2) 04.35 Про-Zі аве.ua

04.40 Т/с «Жіночий лі ар 2» 06.10 «Ш стер Live» 10.05 «Городо » 10.30, 03.45 Т/с «Сімейний дете тив» 13.35 Т/с «Ластівчине ніздо» 18.00, 20.30 Т/с «Кохання я нещасний випадо » 20.00, 02.20 «Подробиці» 22.35 Х/ф «Сл ж Радянсь ом Союз » (2) 00.45 Х/ф «Мати» (2)

05.00 «Примарний вершни 2» бойови 12+ 07.00, 00.30 «Неприбор ані серця» драма 12+ 09.05 «Один день» драма 12+ 11.00 «Перед заходом сонця» драма 16+ 13.00 «Геніальний тато» тра і омедія 16+ 14.45 «О няна стіна» трилер 16+ 16.40 «Морсь і піхотинці» бойови 16+ 18.50 «Беов льф» фентезі 12+ 20.50, 03.00 «Готи а» жахи 16+ 22.40 «Чорна cмерть»драма 16+

07.00 М льтфільми (1) 09.00 М/с «Каз и Ганса Крістіана Андерсена» (1) 10.15 М/ф «Принц Є ипт » (1) 12.15 Х/ф «Бендслем» (1) 14.25 «Пороблено в У раїні» 15.50 «Дім на заздрість сім» 16.50 «Реальна любов» 17.50 «Лям р Т ж р» 18.45 «Розсміши омі а» 19.45 «Вечірній вартал» 21.40 Т/с «Надприродне» (2) 00.00 Х/ф «Король вечіро » (2) 01.40 Х/ф «Хороший хлопець» (2) 03.00 «Нічне життя»

06.00, 03.45 Т/с «Людина нізвід и» (1) 07.00, 19.00, 03.25 Події 07.10 Х/ф «Дев’ять озна зради» (1) 09.00 Т/с «Інтерни» (1) 10.00 Таємниці зіро 12.00 Т/с «Дорожній патр ль - 10» (1) 15.00 Х/ф «Тіль и любов» (1) 16.50, 19.20 Т/с «Крас ня» (1) 21.20 Х/ф «Там, де є щастя для мене» (1) 23.20 Х/ф «Фартовий» (2) 01.20 Х/ф «О реме дор чення» (2) 02.50 Щиросерде зізнання

06.00 Х/ф «Стоян а поїзда - дві хвилини» 07.30 Ф-стиль 08.00 Сл жба новин «Соціальний п льс» 08.40, 18.55, 21.05 «По ода» 09.00 Кайлі Міно : принцесами не народж ються... 10.00 «Світсь і хроні и» 10.40 Х/ф «Стріли Робін Г да» 13.30 За сім морів 14.10 Ди а природа в об’є тиві (1) 14.45 Рі ди ій природі (1) 15.50 Соба и: посібни з е спл атації (1) 16.55, 03.15 «Ронін. з Дмитром Видріним» 17.35 «Щоденни для бать ів» 18.15 «Цивілізація Incognita» 18.30, 02.50 «Соціальний п льс вихідних» 19.00, 05.10 Романови. За ибель Російсь ої імперії (1) 20.01 Ковче Аттенборо (1) 21.10 Х/ф «Кр тий поворот» 22.55 Соба и: посібни з е спл атації 00.00 Х/ф «Списо онта тів» 02.00 Ам рні мелодії (3) 03.45 Х/ф «Перша р авич а»

Íåä³ëÿ, 2 ÷åðâíÿ

ÓÓÓÓÓ! Êàòåãîð³¿: 1 (çåëåíå êîëî) – çàãàëüíîäîñòóïíà, áåç îáìåæåíü; 2 (æîâòèé òðèêóòíèê) – ïåðåãëÿä íåïîâíîë³òí³ì ãëÿäà÷àì ðåêîìåíäóºòüñÿ ò³ëüêè ç â³äîìà áàòüê³â àáî ðàçîì ç íèìè; 3 (÷åðâîíèé êâàäðàò) – ò³ëüêè äëÿ äîðîñëèõ

06.05 Світ православ’я 06.45 Моя земля - моя власність 07.05 Панян а і лінар 07.35 «Др жина» 09.05 О олиця 09.25 Подорож й світом з Ю.А ніною 09.55 Рояль в щах 10.20 Я це? 10.45 Хто в домі хазяїн? 11.05 Ближче до народ 11.35 Золотий са 12.05 Маю честь запросити 12.50 Кро до зіро 13.40 К мири і мирчи и 14.05 Світ нав оло нас 14.30 Шеф- хар раїни 15.20 Карао е для дорослих 16.10 М зична а адемія. Євробачення 17.05 Не вір х дом харю 17.35 Діловий світ. Тиждень 18.05 «Королева У раїни - 2013». ГАЛА-ШОУ 19.45 Слов’янсь ий базар Вітебсь20.40 Головний ар мент 20.50 Офіційна хроні а 21.00 Підс м и тижня 21.45 Точ а зор 22.05 Слов’янсь ий базар

Вітебсь-

22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00 Ера бізнес . Підс м и 23.35 Олімпійсь ий ви ли 23.50 «Др жина» 01.20 Підс м и тижня 02.00 Головний ар мент 02.10 Д/ф «Контин ент. Чехословаччина» 03.55 Х/ф «Звичайне диво» 05.25 О олиця

06.30, 00.00, 03.30 «Київсь ий час» 06.45, 07.10, 08.25, 18.50, 23.35, 00.20, 03.20 «Час спорт » 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 14.10, «По ода» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00,«Час новин» 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 06.15 «Бізнес-час» 07.30 «180 рад сів» 07.50, 20.10, 00.30, 01.50, 02.15, 05.50 «Хроні а тижня» 08.30 «Феєрія мандрів» 09.10 «Простір ідей» 09.35 «Ві но в Амери » 10.10 «Мамина ш ола» 10.30 «Здорові історії» 11.10 «Технопар » 11.30 «Трансмісія-тест» 12.10 «Життя ці аве» 12.30 «Інтеле т.ua» 13.10 «Захисни Вітчизни» 13.30 «Мотор» 14.20, 04.20 «Гра долі» 15.15 «А цент» 16.10 «Фа тор безпе и» 17.30 «Новини Київщини» 18.10 «Ві но в Європ » 19.30, 02.35 «Вели а політи а» 21.00, 01.10, 05.15 «Час» 21.40, 03.00, 04.00 «Час-Тайм» 22.00 «Територія за он » 22.35, 03.40 «Кіно» 23.40 «Зверни ва з Т. Рам с» 00.55, 01.55, 03.25, «О ляд преси» 02.55 «Тема тижня» 04.15 «Хроні а дня» 04.40 «В абінетах»

04.40 М/ф «Дюймовоч а», «За олдованный мальчи » (1) 05.50 Х/ф «Вечори на х торі поблиз Ди ань и (Ніч перед Різдвом)» (1) 06.55 «Їмо вдома» 08.00 «К лінарна династія» 09.55 «Карао е на Майдані» 10.55 Т/с «Маша Піро ова - народний юрист» (1) 15.00 «У раїна має талант!-5» 19.00 «Битва е страсенсів» 20.00 «Один за всіх» 22.00 «Слідство вед ть е страсенси» 01.45 Х/ф «Чорна стріла» (1) 03.10 Нічний ефір

06.00 «Вели і пере они» 07.50 М льтфільм (1) 08.10 «Ремонт +» 09.00 Лотерея «Лото-забава» 10.15, 10.40 М/с «Людина - пав . Щоденни с пер ероя» 11.00 «Неділя з Кварталом» 12.00 «Сма ємо» 12.45 «Крас ня за дванадцять один» 13.40, 03.15 «Сімейні мелодрами - 3» 17.40 Х/ф «Довбень» 19.30 ТСН: «Тсн-тиждень» 20.15 «Голос раїни - 3» 23.25 «Світсь е життя» 00.15 «Що? Де? Коли? Зір ові війни» 01.15 Х/ф «Південний Централ»

05.45 М/с «Майстер Менні» 06.50 Кабріолето 07.45 Цер ва Христова 08.00 Х/ф «Хрещений пес» 09.45 М/ф «Черепаш и ніндзя» 11.35 Педан-Прит ла-Шо 13.05 Хто зверх ?- 2 15.05 Т/с «Щасливі разом» 15.40 Х/ф «Історія Попелюш и» 17.40 Х/ф «Чо о хоче дівчина» 19.50 Х/ф «Перша доч а» 22.00 Педан-Прит ла Шо 23.45 Х/ф «Я знати» 02.10 Т/с «Вероні а Марс 3» 02.55, 03.55 Зона ночі 03.00 Леопольд, або Втеча від свободи 03.25 Червона Земля (Terra Vermelha) 04.00 Геор ій Нарб т. Живі артини 04.20, 05.05 Зона ночі К льт ра 04.25 Бистроплинний сон

06.00 Єралаш 07.15 Малята-твійнята 08.00 Телеп зи и 08.35 Байди ів а 09.00 М льти з Л нті ом 09.40 М/с «Даша-дослідниця» 10.05 М/с «Вперед, Дієґо, вперед!» 10.40 М/с «Біл а та Стріл а. П стотлива сімей а» 11.10 М/с «Фі си и» 11.20 М/ф «Сердиті пташ и» 11.45 М/ф «Цир ! Цир ! Цир !» 13.35 Т/с «Всі жін и - відьми» 15.35 Одна за всіх 17.05 Х/ф «Ялин и 2» 19.05 Дайош молодьож! 20.05 Віталь а 22.00 У ТЕТа в Інтернеті 23.00 Х/ф «Еле тра Лю с» (3) 01.05 Х/ф «Дівчина з про ноз по оди» (2) 02.40 До світан

05.25, 05.45 По ода 05.30 Фа ти 05.50 Світано 06.55 Квартирне питання 07.45 Ане доти по- раїнсь и 08.05 Дача 09.10 Основний інстин т 09.35, 13.00 Дивитися сім! 10.50 ОлімпіЛяпи 11.30 Козирне життя 12.00 М льт особистості 14.30 Х/ф «Мортал омбат» 16.20 Х/ф «Хроні и Рідді а» 18.45 Фа ти тижня 19.50 Х/ф «Ана онда» (2) 21.40 Х/ф «Ана онда-2: Полювання за про лятою орхідеєю» (2) 23.35 Т/с «Та сі» 00.55 Х/ф «Кни а Ілая» (2) 02.50 Х/ф «Відчим» (2) 04.25 Про-Zі аве.ua

04.25, 12.00 Т/с «Сімейний дете тив» 05.50, 14.00 Т/с «Ластівчине ніздо» 09.25 «Ш ола до тора Комаровсь оо» 10.00 «Орел і Реш а. К рортний сезон» 11.00 «Смачне побачення» 18.00 Х/ф «Нічна фіал а» 20.00, 02.25 «Подробиці тижня» 21.00 Ф тбол. Збірна У раїни - збірна Камер н 23.00 Х/ф «Близь ий воро » (2) 00.50 Х/ф «П’ятниця 13-е» (3) 03.10 Д/ф «Місячні пере они»

05.00 «Неприбор ані серця» драма 12+ 07.05 «Лови хвилю!» м льтфільм 12+ 08.50 «Беов льф» фентезі 12+ 11.00 «О няна стіна» трилер 16+ 13.00 «Готи а» жахи 16+ 15.00 «Prada і поч ття» омедія 12+ 17.00 «Любий Джон» драма 16+ 19.00 «За версією Барні» омедія 16+ 21.30 «Бр дні танці 2» мелодрама 16+ 23.10 «Світ Вейна 2» омедія 12+ 01.00 «Вели а риба» фентезі 12+ 03.15 «З 13 й 30» омедія 12+

07.00 М льтфільми (1) 09.10 М/ф «Принц Є ипт » (1) 11.10 Х/ф «Бендслем» (1) 13.10 Х/ф «Я ненавидж день Свято о Валентина» 15.00 Х/ф «Дім ш ереберть» (1) 17.00 «Розсміши омі а» 18.00 «Вечірній вартал» 20.00 М/ф «Кіт чоботях» (1) 21.40 Т/с «Надприродне» (2) 00.00 Х/ф «Хороший хлопець» (2) 01.40 Х/ф «Чарівна раїна» (1) 03.10 «Нічне життя»

ÓÓÓÓÓ! Êàòåãîð³¿: 1 (çåëåíå êîëî) – çàãàëüíîäîñòóïíà, áåç îáìåæåíü; 2 (æîâòèé òðèêóòíèê) – ïåðåãëÿä íåïîâíîë³òí³ì ãëÿäà÷àì ðåêîìåíäóºòüñÿ ò³ëüêè ç â³äîìà áàòüê³â àáî ðàçîì ç íèìè; 3 (÷åðâîíèé êâàäðàò) – ò³ëüêè äëÿ äîðîñëèõ

06.00 Т/с «Людина нізвід и» (1) 06.50 Події 07.10 Найроз мніший 09.00 Лас аво просимо 10.00 Герої е ранів 11.00 Т/с «Дорожній патр ль - 10» (1) 13.50 Х/ф «Там, де є щастя для мене» (1) 15.50, 20.00 Т/с «Крас ня» (1) 19.00, 03.20 Події тижня 21.00, 22.00 Т/с «Інтерни» (1) 23.00 Comedy Woman 00.00 Comedy Club 01.00 Х/ф «Пташ а на дроті» (2) 02.50 Щиросерде зізнання 04.05 Х/ф «Фартовий» (2) 05.35 Срібний апельсин

06.00 Х/ф «Стріли Робін Г да» 07.40 Ди а природа в об’є тиві (1) 08.00 «Соціальний п льс вихідних» 08.40, 18.55 «По ода» 09.00 Ковче Аттенборо (1) 10.00 «Б дь в рсі!» 10.40 Ф-стиль 11.10 Х/ф «Стоян а поїзда - дві хвилини» 13.50 За сім морів 14.30 Арт сіті 15.10 Дивовижні розповіді про тварин (1) 15.55 Кен р Данді (1) 17.00 Та е спортивне життя. Ірина Мерлені (1) 17.50 Жертвоприношення. Життя і смерть ма едонсь о о царя Філіпа II 18.30, 03.25 «Світ за тиждень» 19.00 Френ Герлі: Мистецтво фото рафії (1) 20.00 «Цивілізація Incognita» 20.15 «К мири» 20.45, 03.50 «Світсь і хроні и» 21.20 Ні оль Кідман. Дівчин а з раїни Оз 22.30 Х/ф «Списо онта тів» 00.40 Кен р Данді 01.40 Х/ф «Кр тий поворот» 03.00 Ам рні мелодії (3) 04.15 «Щоденни для бать ів» 04.45 Х/ф «Моє охання»


47

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

ÀÔ²ØÀ ÇÍÀÉÎÌÑÒ Âè øóêàºòå íîâîãî ïàðòíåðà, ñåðéîçí³ ñòîñóíêè àáî õâèëþþ÷èé ôë³ðò? Ñëóæáà çíàéîìñòâ – öå óí³êàëüíà ìîæëèâ³ñòü ïîçíàéîìèòèñü ç íîâèìè ëþäüìè äëÿ òîâàðèøóâàííÿ, ëèñòóâàííÿ, çóñòð³÷åé, äðóæáè, ñï³ëêóâàííÿ, ðîìàíòè÷íèõ ïîáà÷åíü òà ñï³ëüíîãî ïðîâåäåííÿ ÷àñó. Çàâäÿêè ðóáðèö³ «Ñëóæáà çíàéîìñòâ» â ãàçåò³ «Àô³øà Âîëèí³» âè ðåàëüíî ìîæåòå çóñòð³òè ÷îëîâ³êà ÷è æ³íêó, ùî ñòàíå âàøîþ äîëåþ, à òàêîæ çíàéòè â³ðíèõ äðóç³â. Äëÿ á³ëüøî¿ çðó÷íîñò³ íàøèõ ÷èòà÷³â ìè ââîäèìî êîäóâàííÿ êîðåñïîíäåíö³¿ íàøèõ äîïèñóâà÷³â. Íà êóïîí³ äëÿ îãîëîøåíü ïîòð³áíî âêàçàòè ñâîº ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³. Äî âàøèõ ³í³ö³àë³â äîäàºòüñÿ ïîðÿäêîâèé íîìåð – öå ³ áóäå âàøèì êîäîì. ßêùî âàñ çàö³êàâèëî ïåâíå îãîëîøåííÿ â ðóáðèö³ «Ñëóæáà çíàéîìñòâ», ïîòð³áíî çâ’ÿçàòèñÿ ç àáîíåíòîì. Äëÿ öüîãî íàäñèëàéòå ñâ³é ëèñò (àáî ïðèíîñüòå îñîáèñòî) íà àäðåñó ðåäàêö³¿: ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2, îáîâ’ÿçêîâî çàçíà÷èâøè êîä îãîëîøåííÿ íà êîíâåðò³. Àáîíåíò, íà ÷èé êîä íàä³éøëè ëèñòè, çìîæå îòðèìàòè ¿õ â ðåäàêö³¿, çàïëàòèâøè çà 1 ëèñò – 1 ãðí.

ËÈÑÒÈ Ó ÐÅÄÀÊÖ²¯

8.1. Çíàéîìñòâà ÷îëîâ³êè ×îëîâ³ê, 55 ð./164/64, áàéäóæèé äî ñïèðòíîãî, ïðàöüîâèòèé, äîáðèé, ñïîê³éíèé, áàæຠïîçíàéîìèòèñü ç æ³íêîþ 45-55 ð., çã³äíîþ íà ïåðå¿çä, áàæàíî ç ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³. Êîä ÂÌÑ-153 ×îëîâ³ê, 55 ð., áåç ø/ç, âåäó çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, ìàòåð³àëüíî íå çàëåæíèé, øóêàþ æ³íêó ç ì. Ëóöüêà àáî ïåðåäì³ñòÿ, äëÿ ñåðéîçíèõ â³äíîñèí, áëèçüêó çà â³êîì òà ³íòåëåêòîì . Êîä ÏÂÂ-154 ×îëîâ³ê, 60/166/78, îïòèì³ñò. Äëÿ ñåðéîçíèõ â³äíîñèí ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ ç ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³, àáî ïåðåäì³ñòÿ. Ëþáëþ ñàä, ãîðîä, íàðîäíó ìåäèöèíó. Êîä ÑËÉ-155 Ïîçíàéîìëþñü ç ä³â÷èíîþ, àáî æ³íêîþ â³êîì 40-45 ð., ìîæëèâî ç ðîçëó÷åíîþ, ç äèòèíîþ. Êîä – ÏÐÂ-148 Îäèíîêèé ìóæ÷èíà â ðîçêâ³ò³ ñèë, ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ, ÿêà âåäå çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿. Êîä – ÍÎÀ-150 ×îëîâ³ê, 64/174/85 âä³âåöü, ïðîæèâàþ â ì. Ëóöüêó, áåç ø/ç, ìàòåð³àëüíî ³ æèòëîì çàáåçïå÷åíèé, êàæóòü - ñèìïàòè÷íèé, âèãëÿäàþ ìîëîäøèì ñâî¿õ ðîê³â. Áàæàþ ïîçíàéîìèòèñü ç ñèìïàòè÷íîþ æ³íêîþ 5358 ð. íå ñõèëüíî¿ äî ïîâíîòè, äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Êîä – ²ÏÁ.-152 ×îëîâ³ê, 33/172/62, ñèìïàòè÷íèé, ïîðÿäíèé, ç õîðîøèì ïî÷óòòÿì ãóìîðó, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ñòàðøîþ çà ñåáå æ³íêîþ. ³êîì äî 47 ð. Çîâí³øí³ñòü îñîáëèâî¿ ðîë³ íåìàº. ̳ñöÿ äëÿ çóñòð³÷åé íåìà. ß ç гâíîãî, âèíàéìàþ æèòëî â Ëóöüêó. Êîä – ÏÑÀ-140 ×îëîâ³ê, 55/170/75, ñïîðòèâíî¿ ñòàòóðè, â ìèíóëîìó îô³öåð, ëþáëþ ñïîðò, ïîäîðîæ³, ðèáàëêó. Øóêàþ æ³íêó äëÿ ñåðéîçíèõ â³äíîñèí. Êîä – ÐÏÂ-142 ×îëîâ³ê, 50/167/80, ðîçëó÷åíèé, îòðèìóþ ïåíñ³þ, ïðàöþþ â Ëóöüêó, ìàþ êâàðòèðó, âëàñíèé áóäèíîê á³ëÿ Ëóöüêà, ïîçíàéîìëþñÿ ç æ³íêîþ, äî 45 ð., äëÿ ñï³ëüíîãî ïðîâåäåííÿ ÷àñó. Êîä – ÊÂÂ-112 ×îëîâ³ê, â³ê 48 ðîê³â, ðîçëó÷åíèé, ïðîæèâàþ â ñåë³ íåäàëåêî â³ä ì. Ëóöüêà. Ïðàöþþ ³ çàéìàþñÿ äîìàøí³ì ãîñïîäàðñòâîì. Õî÷ó ïîçíàéîìèòèñÿ ç æ³íêîþ äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Äëÿ ðîçâàãè ïðîøó íå òóðáóâàòè. Êîä – ËÑÂ-139

34/169, ðîçëó÷åíèé, áåç ø/ç, øóêàþ äîáðó ³ ïðîñòó æ³íêó, â³êîì 2535 ð., ìîæëèâî ç ñåëà, ç äèòèíîþ, äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿. Ìàþ ñâîº âëàñíå, íåçàëåæíå æèòëî. ÊÎÄ ÁËÔ-144

Ìð³þ ïîçíàéîìèòèñÿ ü ç ïîðÿäíèì, íàä³éíèì, äîáðèì ÷îëîâ³êîì, äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿, â³êîì 48-53 ðîê³â, íå íèæ÷èì 170 ñì. Ìåí³ 49 ðîê³â, âàãà 67 êã, çð³ñò 163 ñì, äîáðà, â³ðíà, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. ÊÎÄ Îäèíîêèé, ñèìïàòè÷íèé õëî- ÍÀÍ-145 ïåöü, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ä³â÷èíîþ, â³êîì äî 30 ð., ð³ñò 170 ñì, Âäîâà, 55 ðîê³â, ñåðåäíüîâàãà 55 êã, ÿêà ñâÿòêóº øàáàò. ãî çðîñòó, ñåðåäíüî¿ ñòàòóðè. ÊÎÄ ÃÎÏ-147 Áàæàþ ïîçíàéîìèòèñÿ ç ìóæ÷èíîþ 50-60 ð., ïîðÿäíèì, íàä³éíèì. Áàæàíî ç æèòëîì. æ³íêè Ðàäè ðîçâàã íå òóðáóâàòè. ÊÎÄ Âäîâà, 59 ð., ñåðåäíüîãî çðîñòó ÑÍÂ-146 òà ïîâíîòè, ÂÎ, ïðàöþþ, ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì â³äïîâ³äíîãî â³êó Âäîâà, 55 ð., õóäîðëÿâà, äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿. Êîä – ÌËÏ-115 ñåðéîçíà, áåç øê³äëèâõ çâèÊîìóí³êàáåëüíà æ³íêà, ÿêà ÷îê, äîáðà, áàæຠïîçíàéîìèâåäå àêòèâíèé ñïîñ³á æèòòÿ, ïî- òèñü ç ïîðÿäíèì, äîáðèì, ÷óéçíàéîìèòüñÿ äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿ íèì ÷îëîâ³êîì, äî 65 ð. Êîä – ç ñó÷àñíî-ìèñëÿ÷èì ÷îëîâ³êîì, â³ä ÌÂ-129 50 äî 60 ðîê³â. Êîä – Õ˲-149 Ƴíêà, 57/168, íåïîâíà, ñóÏîðÿäíà, ïðèºìíà ëó÷àíêà, 58/ ÷àñíà, ïîðÿäíà, ïðàöþþ, áåç 165, ñåðåäíüî¿ ïîâíîòè, ç ñåðéîç- ìàòåð³àëüíèõ ³ æèòëîâèé ïðîíèìè ïîãëÿäàìè íà æèòòÿ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê ³ ìàòåð³àëüíèõ áëåì. Õî÷ó çóñòð³òè ÷îëîâ³êà, ïðîáëåì. Õî÷ó ïîçíàéîìèòèñü ç ïî- áëèçüêîãî äóøåþ, â³äïîâ³äíîãî ðÿäíèì, ñåðéîçíèì ÷îëîâ³êîì, áåç â³êó, ïîðÿäíîãî ³ ðîçóìíîãî. ø/ç, ìàòåð³àëüíèõ ïðîáëåì, çàáåç- Êîä – ÏÒÌ-151 ïå÷åíèì æèòëîì. Êîä – ÐÂÌ-122 Âäîâà, 55 ð., ïðîæèâàþ â Ñèìïàòè÷íà ëó÷àíêà, íå ñõèëüíà ì³ñò³, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, áàäî ïîâíîòè, 54/165/67, çàáåçïå÷åíà æàþ ïîçíàéîìèòèñü ç ÷óéíèì, æèòëîì òà ìàòåð³àëüíî, áåç ä³òåé, äîáðèì ÷îëîâ³êîì, äî 65 ð. Êîä ñïîä³âàºòüñÿ íà çóñòð³÷ ³ç ïîðÿäíèì, – ÑÍÂ-128 áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, â³äïîâ³äíîãî Ƴíêà, 40 ðîê³â, ñèìïàòè÷íà, â³êó ÷îëîâ³êîì, äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîíåçàì³æíÿ, øóêàþ ïðèºìíîãî ñóíê³â. Êîä – ÒÏÑ-133 ìîëîäîãî ÷îëîâ³êà äëÿ ñòâîÂäîâà, 60 ð., ñåðåäíüîãî çðî- ðåííÿ ñ³ì’¿, ç ðîçóìíîþ ð³çíèñòó òà ïîâíîòè, ïîçíàéîìëþñü ç öåþ ó â³ö³. Êîä – ÍÍÂ-110 ÷îëîâ³êîì, â³äïîâ³äíîãî â³êó, äëÿ Âäîâà, 56/167/80, âåäó çäîäðóæáè ³ ñåðéîçíèõ â³äíîñèí. Êîä – ÏËÌ-114 ðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, æèâó â Ëóöüêó, îäíà, æèòëîì ³ ìàòåð³Æ³íêà, â³ê 47 ðîê³â, ð³ñò 155 ñì, àëüíî çàáåçïå÷åíà, ïîçíàéâàãà 60 êã, äåðæ. ñëóæáîâåöü, ÂÎ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ïðîæèâàþ îìëþñü ç ïîðÿäíèì, ðîçóìíèì â îäíîìó ç ïðèì³ñüêèõ ñ³ë, ïîáëè- ÷îëîâ³êîì, áåç øê³äëèâèõ çâèçó. Ëóöüêà, ïîçíàéîìëþñÿ ç ïî- ÷îê. Êîä – ÊÀÌ-130 ðÿäíèì, ïðàâîñëàâíèì ÷îëîâ³Æ³íêà, â³ê 24 ðîêè, ðîçëó÷åêîì, áåç ø/ç, äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â, áàæàíî ç ïåðå¿çäîì íà íà. Ïðîæèâàþ â ñåë³, ïðàöþþ ïðîæèâàííÿ â ñ³ëüñüêó â ì. Ëóöüêó, ïîçíàéîìëþñÿ ç ÷îëîâ³êîì äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿ ì³ñöåâ³ñòü. Êîä – ÒÍÌ-120 òà ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. ÊÒÌÏåíñ³îíåðêà, â³ê 56 ðîê³â, æèò- 116 ëîì çàáåçïå÷åíà, äîãëÿäຠ2 Ƴíêà, âäîâà, â³ê 47 ðîê³â, ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó. ×åêຠíà äîáðîãî, ÷óéíîãî ÷îëîâ³êà, áåç ø/ç. Êîä ð³ñò 155 ñì, âàãà 60 êã, äâîº ä³òåé. Ïîçíàéîìèòüñÿ ç ïîðÿä– ØÒÑ-126 íèì, ïðàâîñëàâíèì ÷îëîâ³êîì, 58/85/165. Ïðèºìíà, ïîðÿäíà áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ÿêèé ëþâäîâà, æèòëîì çàáåçïå÷åíà. áèòü ñ³ëüñüêó ïðàöþ òà ïîãîÁàæຠïîçíàéîìèòèñÿ ç ïîðÿä- äèâñÿ á íà ïåðå¿çä ó ñ³ëüñüêó íèì, ñåðéîçíèì ÷îëîâ³êîì, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê ³ ìàòåð³àëüíèõ ì³ñöåâ³ñòü. Êîä – ÒÍÌ-120 ïðîáëåì. Êîä – ÐÂÌ-141 Ƴíêà, â³ê 47 ðîê³â, ð³ñò 167 ñì, âàãà 62 êã. Áàæàþ ïîçíàéîƳíêà ïåíñ³éíîãî â³êó, ñåðåäíüî¿ ìèòèñÿ ç ïîðÿäíèì ÷îëîâ³êîì ñòàòóðè òà ðîñòó, æèòëîì çàáåçïå- äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿, ðîçëó÷å÷åíà, ä³òè æèâóòü îêðåìî. Ïîçíàé- íà, æèâó â ì. Ëóöüêó, ìàòåð³îìëþñÿ ç ÷îëîâ³êîì ïåíñ³éíîãî àëüíî òà æèòëîì çàáåçïå÷åíà. â³êó, äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðèºìíèõ çó- Êîä – ËÏÑ-117 ñòð³÷åé, ÷àñó. Êîä – ÍÃÏ-143


48

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

Öåãëÿíèé ãàðàæ â êîîï. «Ñèíòåòèê», âóë. Êàðáèøåâà, ïðèâàòèçîâàíèé, ï³äâàë, ñâ³òëî, 16 êâ. ì. Êîíòàêòè: 099-275-49-00, Ñåðã³é Öåãëÿíèé ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Àâ³àòîð». Êîíòàêòè: 098-875-63-60

1.5. Ïðèì³ùåííÿ çäàì

1.1. Êâàðòèðè ïðîäàì 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, ðåìîíò, ïë. â³êíà, êîíâåêòîð. Êîíòàêòè: 066-862-02-38

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Äóáí³âñüê³é, 79, 1/5, ö, 24/12/5, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, ê óõíÿ âê îìïëåêòîâàíà, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ö³íà: 170000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-309-78-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Êðàâ÷óêà, 7/9, áàëêîí. Êîíòàêòè: 093-043-95-76 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ñ. Ïåðåñïà, 25 êì â³ä Ëóöüêà, 2/2, ö, 47 êâ. ì, ëîäæ³ÿ. Êîíòàêòè: 098-577-35-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 5 ïîâ åðõ, ðåìîíò, ïë. â³êíà, áàëêîí, îáøèòèé âàãîíêîþ. Êîíòàêòè: 066-905-34-60

ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó íà âóë. Êîâåëüñüê³é, 5 ïîâåðõ. Êîíòàêòè: 050-991-41-75

êóïëþ 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â³ä âëàñíèêà, êð³ì ãóðòîæèòêó, 8-9 ïîâåðõ íå ïðîïîíóâàòè, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: 160000-180000 ãðí. Êîíòàêòè: 26-51-49, 066-505-83-08

çäàì ʳìíàò ó â ð-í³ ÐÀÃÑó, äëÿ ïðàöþþ÷î¿ ä³â÷èíè, íà ï ³ ä ñ åë å í í ÿ , ì å áë ³ . ï / ò. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 0 9 8 - 9 8 7 - 8 5 - 5 0 , , 099-324-08-61

âèíàéìó 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó àáî 1/2 áóäèíêó, ó âëàñíèê à. Êîíòàê òè: 050-522-98-72 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæëèâî ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíó, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 096-749-34-80

Ìîëîäà ñ³ì’ÿ âèíàéìå 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-373-07-12

îáì³í 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 5 ïîâåðõ, ïë. â³êíà, íà äâ³ 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àáî 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç äîïëàòîþ, ðîçãëÿíó âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 066-905-34-60 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 50 êâ. ì, 4-ïîâ., íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ì. Ëüâîâ³, â áóäü-ÿêîìó ð-í³, äà÷à íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 6 ñîòîê – â ïîäàðóíîê. Êîíòàêòè: 26-33-81

1.2. Áóäèíêè ïðîäàì 1/2 öåãëÿíîãî áóäèíêó â ñ. ×àðóê³â, 18 êì â³ä Ëóöüêà, àôñàëüòîâàíèé äî¿çä, 3 ê³ìíàòè, õë³â, êóõíÿ, 6 ñîòîê. Ö³íà: 90000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-773-66-91 1/4 áóäèíêó â ð-í³ âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿, 1-ïîâ., êóõíÿ, ñ/â, 2 ðîçä³ëüí³, ê³ìíàòè, 2 ï³äâàëè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ðîçïî÷àòà ðåêîíñòðóêö³ÿ. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-675-57-73 Áóäèíîê â ñ. Áåðìèø³â, æèòëîâèé, ç ìåáëÿìè, ñâ³òëî, âîäà, àôñàëüòîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ãîðîä. Êîíòàêòè: 050-995-01-30 Áóäèíîê â ñ. Ãîðîäèùå-1. Êîíòàêòè: 096-382-45-91 Áóäèíîê â ñ. Ëó÷èö³, Ëóöüêîãî ð-íó, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Êîíòàêòè: 098-875-63-60 Áóäèíîê â ñ. Ïàøåâà, 20 êì â³ä Ëóöüêà, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, êàíàë³çàö³ÿ, 1 ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 099-635-86-52 Áóäèíîê â ñ. Õîðëóïè, öåãëÿíèé, ãàç, 0,80 ãà, àáî îáì³íÿþ íà æèòë î â Ë óöüê ó, á åç äîïëàòè. Êîíòàêòè: 098-533-01-12

Íåäîáóäîâàíèé áóäèíîê â Ëóöüêîìó ð-í³, 4 êì â³ä Ëóöüêà, 12õ13 ì, ã³ïñîáëîê + öåãëà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 0,25 ãà ïðèâàòèçîâàíî¿ çåìë³. Êîíòàêòè: 0 9 7 - 5 6 3 - 8 7 - 7 0 . 050-844-68-15

êóïëþ Áóäèíîê àáî ÷àñòèíó áóäèíêó â Ëóöüêó ÷è ïåðåäì³ñò³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Ö³íà: äî 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-991-45-10

âèíàéìó «Òèì÷àñ³âêó» â ð-í³ ñïèðòçàâîäó, âóë. Êîâåëüñüêî¿, Âîë îäèìèðñüêî¿, äëÿ äâîõ ïðàöþþ÷èõ ä³â÷àò. Êîíòàêòè: 095-567-92-85

1.3. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, äà÷³ ïðîäàì Äà÷³ â ñ. Ñòðóì³âêà, Áîãóø³âêà. Êîíòàêòè: 25-25-56, 097-608-90-67 Äà÷íó ä³ëÿíêó â êîîïåðàòèâ³ «Áîãîëþáè», á³ëÿ òàáîðó «Ðîâåñíèê», 8,4 ñîòîê. Êîíòàêòè: 050-732-10-03, 095-402-81-56 Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ïðîì³íü», öåãëÿíèé áóäèíîê 40 êâ. ì, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, º ï³÷, ñâ³òëî, âîäà, ï³äâàë, 0,05 ãà, âíóòð³øí³ ïåðåãîðîäêè, îãîðîæà. Êîíòàêòè: 099-518-79-04, 76-77-06 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Âñåâîëîä³âêà, 7 êì â³ä Ëóöüêà, ï³ä çàáóäîâó, ñâ³ò ë î, ãàç, âîäà á³ëÿ ä³ëÿíêè. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 063-436-05-04 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Çàáîðîëü, 25 òà 24 ñîòêè, ñâ³òëî, ãàç, âîäà á³ëÿ ä³ëÿíêè, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 063-436-05-04 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â Ðîæèùåíñüêîìó ð-í³, 12 ñîòîê, êîâåëüñüêèé íàïðÿìîê, ïîðó÷ ë³ñ, ð. Ñòèð. Ö³íà: 20000 ãðí. Êîíòàêòè: 093-399-82-80

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Â. Îìåëÿíèê, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 050-732-10-03, 095-402-81-56 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Æèäè÷èí, 0,23 ãà, ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ. Êîíòàêòè: 066-092-64-54 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳä ãàéö³, 0,3 ãà, á³ëÿ òðàñè. Ö³íà: 5500 ãðí./ñîòêà. Êîíòàêòè: 050-378-79-76 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. ϳä äóáö³, 24 ñîò. àáî 12 ñîò. Ö³íà: 8 0 0 0 0 ã ð í , ò î ð ã. Ê î í ò à ê ò è : 095-203-31-33 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñîêèðè÷³, 26 ñîò., ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî. Ö ³ í à : 2 5 0 0 ã ð í / ñ îò. Ê î í òà ê ò è : 099-316-06-38

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â öåíòð³ ñ. Áîãóø³âêà, Ëóöüêîãî ð-íó, 7 êì â³ä Ëóöüêà, 0,13 ãà, â ìàëüîâíè÷îìó ì³ñö³, ãðóíòîâèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 050-021-83-67 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç öåãëÿíèì áóäèíêîì â ñ. Çàáîðîëü, 12 ñîòîê, ãàç ïîðó÷, âîäà íà ïîäâ³ð’¿, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-195-34-76 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0,28 ãà, â öåíòð³ ñ. Ðîâàíö³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 050-985-25-35 Ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âîðîòí³â, 12 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 0,15 ãà, ãàç, âîäà, ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 095-117-34-75, 25-42-69

1.4. Ãàðàæ³, êîíòåéíåðè ïðîäàì Ãàðàæ â êîîï. «Ñòèð-2,» ö., ç îãëÿäîâîþ ÿìîþ, ï³äâàëîì. Ö³íà: 33000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-802-44-47 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Ìð³ÿ», ç ï³äâàëîì òà îãëÿäîâîþ ÿìîþ. Ö³íà: 55000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 095-203-31-33 Ìåòàëåâèé ãàðàæ â êîîï. «Ñòèð», ÃÌ «Íîâà ˳í³ÿ». º ñâ³òëî, áåç ÿìè, àáî çäàì. Êîíòàêòè: 050-378-85-32

Çäàºìî â îðåíäó îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Êîïåðíèêà, 20 êâ. ì. Ö³íà 1400 ãðí â ì³ñÿöü ðàçîì ç ê/ï. Êîíòàêòè: 050-372-78-71

2.1. Áóä³âåëüí³ òà îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè ïðîäàì Îáëèöþâàëüíó ïëèòê ó. Êîíòàêòè: 24-20-36, ï³ñëÿ 18 ãîä.

Áîéëåð «Àòëàíòèê», íà 80 ë. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 097-610-77-12 Ãàçîâó êîëîíêó «Ëüâ³â». Êîíòàêòè: 050-197-50-20 Ãàçîâó ïëèòó «Ãðåòà», 4-êîíôîðêîâà, íîâà. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 26-33-81 Çì³øóâà÷ âîäè äî âàííî¿ ê³ìíàòè, êóõí³. Êîíòàêòè: 099-309-17-11 Êîòåë, êîëîíêó «Ðîññ», â-âî Õàðê³â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 066-533-34-26 ˳÷èëüíèêè âîäè. Êîíòàêòè: 099-309-17-11 ×àâóííó âàííó, á/â. Êîíòàêòè: 099-337-40-10 ×àâóííó âàííó, á³ëà. Êîíòàêòè: 098-577-35-34

2.7. Åëåêòðèêà ïðîäàì Å ë å ê ò ð î ä â è ã ó í è , 2 ø ò. , ïîòóæí. 0,8 òà 1 êÂò. Êîíòàêòè: 050-378-51-56

êóïëþ

êóïëþ

Áàëêè, ìîæëèâî á/â. Êîíòàêòè: 050-522-98-72, 29-45-02

Øíóð, 5-6 ì, äî òåëåôîíó «Panasoniñ», ç ô³êñàòîðàìè ãí³çä. Êîíòàêòè: 24-39-54

2.2. ³êíà, äâåð³, âîðîòà ïðîäàì Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2 ø ò. , 1 , 3 õ 1 , 3 5 ( 3 5 0 ã ð í . / ø ò. ) , 2,09õ1,35 (550 ãðí.), á/â. Êîíòàêòè: 050-952-82-43

2.3. Áóä³âåëüí³ ³íñòðóìåíòè òà îáëàäíàííÿ ïðîäàì Áóä³âåëüíó òà÷êó ç êîðïóñîì, ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³. Êîíòàêòè: 099-348-02-38

2.6. Ñàíòåõí³êà, îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ãàç

3.1. Ìåáë³ òà ³íø³ ïðåäìåòè ³íòåð’ºðó ïðîäàì 2-äâåðíó øàôó, äâ³ ê óõîíí³ òóìáè. Êîíòàêòè: 050-184-95-93

2-ÿðóñí³ ë³æêà, íîâ³, ç øóõëÿäàìè (ë³â³ òà ïðàâ³), ìàòðàöè, êîëèñêè íà áåçøóìíèõ øàðí³ðàõ, 1- òà 2-ñïàëüí³ ë³æêà òà ³í. ç íàòóðàëüíî¿ äåðåâèíè. Êîíòàêòè: 095-152-32-52 Äèâàí. Êîíòàêòè: 098-577-35-34 ˳æêà: 1-ñïàëüíå (600 ãðí.), 1,5-ñïàëüíå (800 ãðí.), 2-ñïàëüíå (1000 ãðí.). Êîíòàêòè: 28-23-68, 063-212-10-13

4.1. Êîìï’þòåðíà òåõí³êà ïðîäàì

ïðîäàì

Êîìï’þòåð, äâ³ êîëîíêè, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 25-41-49, 050-378-78-53

Áàëîí äëÿ ðîçð³äæåíîãî ãàçó. Êîíòàêòè: 24-20-36, ï³ñëÿ 18 ãîä.

Íîóòáóê «IBM», á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-717-38-85


¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

4.2. Ïîáóòîâà òåõí³êà ïðîäàì Â’ÿçàëüí³ ìàøèíêè, 2 øò., á/â â õîðîøîìó ñòàí³ òà íîâà. Êîíòàê òè: 095-117-34-75, 25-42-69 Åë åêòðîïëèòêó, åëåê òðîäóõîâêó, ñîêîâèæèìàëêó. Êîíòàê òè: 050-197-50-20 Ïðàëüíó ìàøèíêó «Áîø-Êëàñ³ê 5», âåðòèêàëüíå çàâàíòàæåííÿ, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-757-38-45 Ïðàëüíó ìàøèíêó «Ë³ë³ÿ». Êîíòàêòè: 25-11-35 Ïðàëüíó ìàøèíó «Ç³ðî÷êà», ìàëîãàáàðèòíà, ðîáî÷èé ñòàí. Êîíòàêòè: 25-91-94, ï³ñëÿ 18.00 Ï ð à ñ ê ó. 099-084-28-31

Êîíòàêòè:

Òåëåâ³çîðè, ìàãí³òîôîí, ³íøó ïîáóòîâ ó òåõí³ê ó, á/â. Êîíò àêòè: 099-337-40-10 Õîëîäèëüíèê «Äîíáàñ», á/â. Êîíòàêòè: 24-85-16 Õîëîäèëüíèê «Íîðä», âèñîòà 1,80 ì, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 71-70-58, ï³ñëÿ 18.00 Õîëîäèëüíèêè «Äîíáàñ», 2 øò., âåëèê³. Ö³íà: 400 ãðí./øò. Êîíòàêòè: 066-627-74-22, 71-48-05 Øâåéíó ìàøèíêó «Ïîäîëêà», ç íîæíèì ïðèâîäîì. Êîíòàêòè: 066-133-43-19

êóïëþ Òåëåâ³çîð. 050-522-98-72

Êîíòàêòè:

4.6. ²íøà òåõí³êà

ïðîäàì

Åëåêòðîâàôåëüíèöþ. Êîíòàê òè: 25-11-35

Êíèãè, ìåäè÷íó ë³òåðà òóðó. Êîíòàêòè: 099-337-40-10

5.1. Îäÿã, âçóòòÿ ïðîäàì Âåñ³ëüíó ñóêíþ, 48 ð., êëàñè÷íèé âàð³àíò, ê îë ³ ð « ø à ì ïàíü». Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 098-448-77-74 Âåñ³ëüíó ñóêíþ, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-642-12-35 Êîñòþì äëÿ âèïóñêíîãî, ðîçì. 46-48, òåìíî-ñ³ðèé, òóôë³, ÷îðí³, ÷îëîâ³÷³. Êîíòàêòè: 25-95-91 Êîñòþìè äëÿ âèïóñêíîãî, ÷îëîâ³÷³, ðîçì. 48, ð³ñò 4, 2 øò., ðîçì. 52, ð³ñò 188 ñì, ñ³ðèé, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-926-22-82 Îðèã³íàëüíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, îçäîáëåíà êàì³ííÿì. Êîíòàêòè: 095-531-17-25

5.2. Äèòÿ÷³ òîâàðè ïðîäàì

êóïëþ Ãàçîâó ïëèò ó, á/â. Êîíòàêòè: 063-817-47-03

Äèòÿ÷³ õîäóíö³. Êîíòàêòè: 099-309-17-11

Ö å í ò ð è ô ó ã ó. Êîíòà ê òè: 71-96-94, 095-900-61-64

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó «Êîíåêî Àñòðàë», óí³âåðñàëüíà, âñåñåçîííà, ñ³ðî-ìîëî÷íà, ïîâíèé êîìïëåêò, á/â. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 066-721-04-72

4.4. Ôîòîàïàðàòè, â³äåîêàìåðè

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó-òðàíñôîðìåð, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 999 ãðí., òîðã. Êîíòàê òè: 093-104-13-33, ²ðèíà

ïðîäàì

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó «Â³ê³íã», òåìíî-ñèíÿ, ç áëàêèòíèìè âñòàâêàìè, äîùîâèê, ñóìêà, á/â. Êîíòàêòè: 066-108-48-12

³äåîêàìåðó «Panasonic SDR/S 15». Ö³íà: 900 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-58-29

Êîëÿñêó «Åêñï³ðî-Àòëàíò³ê». Ö³íà: 850 ãðí. Êîíòàêòè: 066-314-70-06

Ôîòîàïàðàò Àãàð, ôîòîñïàëàõ. Êîíòàêòè: 099-309-17-11

Êîìá³íåçîí-«êîíâåðò», ãîëóáèé, ïîëüñüêîãî â-âà, ð³ñò 74 ñì. Ö³íà: 250 ãðí.+øàïêà. Êîíòàêòè: 066-314-70-06

Ôîòîçá³ëüøóâà÷ «Òàâð³ÿ» Êîíòàêòè: 093-760-79-08

5.4. Äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ

ïðîäàì

Äèòÿ÷å ë³æå÷ê î, 2 øò. Ö³íà: 250 ãðí., 650 ãðí. Êîíòàêòè: 066-314-70-06

Øâåéíó ìàøèíêó «Ç³íãåð». Êîíòàêòè: 099-624-87-71

Òêàíèíó ëàâñàí, êîë³ð «õàê³». Êîíòàêòè: 70-07-37

4.5. Òåëåâ³çîðè, ïðîãðàâà÷³

5.3. Êèëèìè, êîâäðè, òêàíèíè

ïðîäàì

ïðîäàì

5.5. ³äïî÷èíîê, ñïîðò, òóðèçì ïðîäàì Ðîçá³ðíèé ÷îâåí, ç òåíòîì. Êîíòàêòè: 099-111-74-10 Òåí³ñíèé ñò³ë, ñèí³é. Ö³íà: 650 ãðí. Êîíòàêòè: 098-919-35-78, 099-788-31-05

5.8. Ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè ïðîäàì Ôîðòåï³àíî, â õîðîøîìó ñòàí³, íåîáõ³äíå íàëàøòóâàííÿ. Ö³íà: 3100 ãðí. Êîíòàêòè: 067-257-10-45

5.9. Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ ïðîäàì Áîðîøíî. 050-076-92-28

Êîíòàêòè:

5.10. ѳëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ïðîäàì Äâ³ êîðîâè â Ëîêà÷èíñüêîìó ð-í³. Êîíòàêòè: 095-542-42-91, 050-837-79-17 Êîáèëó, 3 ð., ò³ëüíà, òåëèöþ, 5 ì³ñ. Êîíòàêòè: 099-642-66-78 Êîáèëó, â³ê 5 ðîê³â, Ëóöüêèé ð-í. Êîíòàêòè: 095-220-45-99

6.3. Íàôòîïðîäóêòè, ìåòàëîïðîêàò ïðîäàì Äð³ò í³õðîìîâèé. Êîíòàêòè: 050-197-50-20

6.5. Òàðà ³ óïàêîâêà

8.4. Âàíòàæí³ àâòî

7.1. Ô³íàíñîâ³ òà þðèäè÷í³ ïîñëóãè ïðîïîíóþ ÀÄÂÎÊÀÒ. Êîíñóëüòàö³¿, çàÿâè. Ïîñëóãè ïî ñïðàâàõ, íà ñë³äñòâ³ òà ñóä³. Êîíòàêòè: 72-37-26

7.3. Âñòàíîâëåííÿ, íàëàøòóâàííÿ òåõí³êè ïðîïîíóþ

ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÅÐÈ ÂÑÒÀÍΠËÅÍÍß. ÃÀÐÀÍÒ²ß. ßʲÑÒÜ. ò. 050-733-91-37, 099-464-97-37

7.5. Ìåäè÷í³ òà êîñìåòè÷í³ ïîñëóãè

Ïðèéìà÷ «²øèì», ï³äñèëþâà÷. Êîíòàêòè: 050-197-50-20

Äîð³æêó êèëèìîâó, äîâæ. 3 ì. Êîíòàêòè: 066-268-32-93

Àëîå, âèñ. 1 ì. Êîíòàêòè: 24-20-36, ï³ñëÿ 18 ãîä.

Ïðîãðàâà÷ íà ïëàò³âêè, ïëàò³âêè, ìàãí³òîôîí «Ñê³ô», Êîíòàêòè: 093-760-79-08

Êèëèì, ðîçì. 2õ3. â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 050-295-64-90

5.13. гçíå

Òåëåâ³çîð «Òîìñîí», ïîëüñüêà çáîðêà, 100 Ãö, ïëîñêèé ê³íåñêîï, ä³àã. 72 ñì, â õîðîøîì ó ñòàí³. Ö³íà: 900 ãðí. Êîíòàêòè: 066-627-74-22, 71-48-05

Êèëèìè, 2 øò., êîðè÷íåâî-áåæåâèé, ðîæåâî-áåæåâèé, îâàëüíî¿ ôîðìè, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-531-14-11

Òåëåâ³çîð, á/â â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 24-95-85, 099-710-93-77

Òêàíèíè: ìåëàíæ, ñàòèí, àòëàñ, äëÿ ïîøèòòÿ êîâäðè. Êîíòàê òè: 095-117-34-75, 25-42-69

ïðîäàì

ïðîäàì Äèòÿ÷èé äèâàí. Íåäîðîãî. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 095-155-45-12 Øàòê³âíèöþ. 72-75-89

Êîíòàêòè:

ïðîäàì ÃÀÇ-52, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 063-845-64-34 ÃÀÇ-53, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-126-41-94, 097-440-56-06 DzË-130, ãàç/áåíçèí, òåðìîáóäà, â õîðîøîìó ñòàí³, àáî îáì³íÿþ íà ëåãêîâèé à/ì, òðàêòîð. Êîíòàêòè: 098-131-70-57

8.5. Ñïåöòåõí³êà, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà òåõí³êà òà îáëàäíàííÿ ïðîäàì Ïðè÷³ï-êóíã, íà õîäó, óòåïëåíèé, ïåðåîáëàäíåíèé ï³ä ìîá³ëüíèé áóäèíîê, ìîæëèâèé îáì³í íà ëåãêîâèé à/ì. Ö³íà: 12000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-438-83-98 Òðàêòîðè Ò-25, ç Ïîëüù³, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 30000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-668-81-02 Òÿãà÷ Ðåíî-Ìåíåäæåð, 1995 ð. â., àáî îáì³íÿþ íà ëåãêîâèé à/ì, ÷è áóñ. Êîíòàêòè: 098-662-81-09

ïðîïîíóþ Îáì³íÿþ ìîòîáëîê íà à/ì â³ò÷èçíÿíîãî â-âà. Êîíòàêòè: 050-522-98-72

ïðîïîíóþ

8.6. Ìîòîöèêëè, ñêóòåðè, âåëîñèïåäè

ÌÀʲßÆ:

ïðîäàì

ò.093-449-94-12, 067-758-11-47

2-ñïàëüíó ïåðèíó, ç ãóñÿ÷îãî ïóõó, ïðàê òè÷íî íîâà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-732-44-24

ïðîäàì

Âóãëåêèñëîòí³ áàëîíè, ïåðåâ³ðåí³, çàïðàâëåí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-031-26-95

Ê î á è ë ó, ð î á î ÷ à , í åä î ð î ãî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 096-053-08-64

Ìàãí³òîôîí «Ìàÿê-233» ç êîëîíêàìè, ìàãí³òîôîí «Êàðïàòè». Êîíòàêòè: 25-11-35

8.3. Àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè

ïðîäàì

Êîáèëó, â³ê 7 ð., â äîáð³ ðóêè. Êîíòàêòè: 050-974-26-49, 70-74-33

5.11. Ðîñëèíè

ÂÀÇ-21099, çåëåíèé ìåòàë³ê, 2004 ð. â. Ö³íà: 35000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-077-06-49

Ìåðñåäåñ-210, 1995 ð. â., 2,9 äèçåëü, ïàñàæèð. Êîíòàêòè: 097-749-74-71

âèïóñêíèé, âåñ³ëüíèé, ç íàãîäè óðî÷èñòèõ ïîä³é. Êîñìåòèêà «Ìåð³é Êåé».

Îâîñêîïè, äëÿ ïåðåâ³ðêè ÿºöü. Êîíòàêòè: 099-724-04-37

ÂÀÇ-21070, ñåäàí, çåëåíèé, 2005 ð. â. Êîíòàêòè: 050-438-02-43

8.1. Ëåãêîâ³ àâòî, ³íîìàðêè ïðîäàì ͳñàí-Ñàí³, óí³âåðñàë, 1,4, 1986 ð. â., â äîáðîìó ñòàí³. Ö³íà: 20000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-635-37-96

8.2. Ëåãêîâ³ àâòî, ÑÍÄ ïðîäàì ÂÀÇ-2103, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 096-905-61-73

Âåëîñèïåä, á/â. Ö³íà: 400 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 099-111-74-10 Âåëîñèïåä, ñïîðòèâíî-òóðèñòè÷íèé. Êîíòàêòè: 25-91-94, ï³ñëÿ 18.00

8.7. Àâòîçàï÷àñòèíè ïðîäàì Àâòîìàòè÷íó ÊÏÏ, äî Ìåðñåäåñ-210. Êîíòàêòè: 067-256-10-16 Äâèãóí, ç åëåêòðîñòàðòåðîì, äî ÷îâíà «Âèõð-30». Ö³íà: 2400 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-79-76

49 ϳäïðèºìñòâî òåðì³íîâî â³çüìå íà ðîáîòó âîä³ÿ àâòîíàâàíòàæóâà÷à, åëåêòðîçâàðíèêà 3 ðîçðÿäó. Êîíòàêòè: 75-06-14 Òåðì³íîâî ïîòð³áåí îïåðàòîð êîìï’þòåðíîãî íàáîðó, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ÃÐ ïîçì³ííèé, ÄÐ íå îáîâ’ÿçêîâèé. Êîíòàêòè: 76-06-40, 26-64-09 Âî䳿â ç âëàñíèì àâòî, êàò. «Â», ðîáîòà ïî ì³ñòó. Íå àãåíòñòâî. ÇÏ â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 068-526-86-96 Âî䳿â êàò. «Â». Êîíòàêòè: 067-999-77-07 Çàì³ðíèêà ìåòàëîïëàñòèêîâèõ êîíñòðóêö³é, áåç ÄÐ. ÇÏ âèñîêà. Êîíòàêòè: 067-999-77-07 Êîìïàí³ÿ íàáèðຠïðàö³âíèê³â. Âèìîãè: îõàéí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïóíêòóàëüí³ñòü. Êîíòàêòè: 068-526-86-96 Êîíòðîëåð³â òîðãîâèõ òî÷îê. ÇÏ ïîòèæíåâà. Êîíòàêòè: 067-999-77-07 Ìîíòàæíèêàì ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí, ÄÐ. ÇÏ âèñîêà. Êîíòàêòè: 068-526-86-96 Íà ï³äïðèºìñòâî òåðì³íîâî ïîòð³áí³ ìîëîä³ òà åíåðã³éí³ ëþäè, ç áàæàííÿì çàðîáëÿòè. Âàêàíñ³¿ îáìåæåí³. ÇÏ âèñîêà. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 099-167-06-25 Íà ðîáîòó ïîòð³áåí ïîì³÷íèê êåð³âíèêà (ìåíåäæåð ç ïðîäàæó). Íå àãåíòñòâî. Çà ñï³âáåñ³äîþ. Êîíòàêòè: 068-526-86-96 Ïîòð³áí³ çâàðíèêè, ìîíòàæíèêè, ïîêð³âåëüíèêè, ïëèòî÷íèêè, ìóëÿðè, øòóêàòóðè. ÇÏ ïðè ñï³âáåñ³ä³ Êîíòàêòè: 067-999-77-07 Ïîòð³áí³ êîìï’þòåðíèêè.ÇÏ â³ä 1000-2500 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-09-24 Ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³, íà òåëåôîí. Êîíòàêòè: 099-167-06-25 Ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè äëÿ ðîáîòè ç ïåðñîíàëîì. ÇÏ âèñîêà. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 068-526-86-96 Ïðàö³âíèêàì áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, íå àãåíòñòâî. ÇÏ â³ä 1000-2500 ãðí. Êîíòàêòè: 099-331-09-24 Ïðàö³âíèê³â äëÿ ðîçäà÷³ òà íàêëåþâàííÿ ôëàºð³â ³ ðåêëàìè. ÇÏ â³ä 800-1200 ãðí. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 099-331-09-24 Òåðì³íîâî ïîòð³áåí ñåêðåòàð äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³. Âèìîãè: ïóíêòóàëüí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, îõàéí³ñòü. ÇÏ âèñîêà. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 099-331-09-24 Òåðì³íîâî ïîòð³áí³ âàíòàæíèêè. ÇÏ â³ä 800-1300 ãðí/òèæäåíü. Êîíòàêòè: 099-331-09-24

9.1. Ðîáîòà

Òåðì³íîâî ïîòð³áí³ ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè. Íå àãåíòñòâî. ÇÏ â³ä 200 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 099-331-09-24

ïðîïîíóþ ðîáîòó

øóêàþ ðîáîòó

 ïåðñïåêòèâíó êîìïàí³þ íàáèðàþòüñÿ ïðàö³âíèêè ç áàæàííÿì êàð’ºðíîãî ðîñòó. Ïîäðîáèö³ ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 067-999-77-07

Âîä³ÿ, êàò. «Â», «Ñ». Êîíòàêòè: 097-753-96-51 Íÿí³, âèõîâàòåëÿ, äëÿ äèòèíè 3-6 ð., ÂÎ ïåäàãîã³÷íà, âåëèêèé ÄÐ. Êîíòàêòè: 066-603-87-58


50

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

ÀÔ²ØÀ ÄÎDzËËß

Ç òóðáîòîþ ïðî ëþäåé

êîä, ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ, äîâ³äêà ÌÑÅÊ ïðî ³íâàë³äí³ñòü, à òàêîæ çàêëþ÷åííÿ ËÊÊ àáî æ ²ÏÐ ³íäèâ³äóàëüíà ïðîãðàìà ðåàá³ë³òàö³¿), ÿê³ â ñâîþ ÷åðãó ïîäàþòüñÿ â Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ïî ì³ñöþ ïðîæèâàííÿ. ²íâàë³äí³ â³çêè, êð³ñëà-ñò³ëüö³ (òóàëåò), õîäóíêè, ñèä³ííÿ äëÿ âàííè, øâåäñüê³ ñò³íêè, ïàëèö³, ìèëèö³, òà áàãàòî ³íøîãî Âè ìàºòå ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè áåçêîøòîâíî.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìè

Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 05 êâ³òíÿ 2012ð. ¹ 321 âèçíà÷ຠÏîðÿäîê áåçîïëàòíîãî çàáåçïå÷åííÿ òåõí³÷íèìè òà ³íøèìè çàñîáàìè ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â, ä³òåé-³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îêðåìèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ.

²íâàë³äè òà ä³òè-³íâàë³äè çàáåçïå÷óþòüñÿ òåõí³÷íèìè çàñîáàìè (îðòîïåäè÷íèì âçóòòÿì, ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íèìè âèðîáàìè, ³íâàë³äíèìè â³çêàìè òà ³íøèìè òåõí³÷íèìè çàñîáàìè ðåàá³ë³òàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðîãðàìè ðåàá³ë³òàö³¿, à òàêîæ ä³òè â³êîì äî 18 ðîê³â ç âàäàìè ñëóõó, çîðó, îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó. Ëóöüêèé ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íèé öåõ áåçîïëàò-

íî çàáåçïå÷óº ³íâàë³ä³â óñ³õ êàòåãîð³é òà ä³òåé äî 18 ðîê³â ïðîòåçàìè âåðõí³õ òà íèæí³õ ê³íö³âîê, îðòîïåäè÷íèì âçóòòÿì, ³íøèìè îðòîïåäè÷íèìè âèðîáàìè: îðòåçè (òóòîðè íà âåðõí³ òà íèæí³ ê³íö³âêè), ïîÿñè øê³ðÿí³ ³ òåêñòèëüí³, áàíäàæ³ (ïðè ãðèæàõ), ñóï³íàòîðí³ óñò³ëêè, îðòåçè äëÿ ñèä³ííÿ (ä³òÿì ïðè ÄÖÏ), êîðñåòè ïëàñòìàñîâ³ (ïðè ñêîë³îçàõ ³ ê³ôîçàõ), «ãðàâ³ñòàò» (ðåôëåêòîðíî-íàâàíòàæóâàëüíèé ïðèñòð³é), ³íâàë³äíèìè â³çêàìè òà çàñîáàìè ðåàá³ë³òàö³¿ Ïðàöþº ìàãàçèí ³ç ïðîäàæó îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â òà äèòÿ÷îãî îðòîïåäè÷íîãî âçóòòÿ. Íà áàç³ Ëóöüêîãî ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íîãî öåõó Ëüâ³âñüêîãî êàçåííîãî åêñïåðèìåíòàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà çàñîá³â ïåðåñóâàííÿ òà ïðîòåçóâàííÿ ³ñíóº ñåðâ³ñíèé öåíòð çàñîá³â ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ ¿õ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ. Ó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³ ìîæíà çä³éñíèòè ãàðàíò³éíèé ðåìîíò îòðèìàíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ðåàá³ë³òàö³¿ (çà óçãîäæåííÿì ç ï³äïðèºìñòâîì-âèðîáíèêîì íà ï³äñòàâ³ óêëàäåíèõ äîãîâîð³â), à òàêîæ îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ ùîäî

˳êóâàííÿ âàðèêîçó

çàáåçïå÷åííÿ çàñîáàìè ðåàá³ë³òàö³¿: âèáîðó ìîäåë³ òà ïðàâèë êîðèñòóâàííÿ íèìè. Ëþäè ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè ìàþòü çìîãó áåçêîøòîâíî çàìîâèòè ö³ëèé ðÿä çàñîá³â ðåàá³ë³òàö³¿, ÿê³ â ïîäàëüøîìó äîïîìîæóòü ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³. Äëÿ öüîãî ïîòð³áåí íàñòóïíèé ïàêåò äîêóìåíò³â (ïàñïîðò, ÿêùî äèòèíà äî 18 ðîê³â (ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ), ³äåíòèô³êàö³éíèé

Íà ïðàâàõ ðåêëàìè

Âàðèêîçíå ðîçøèðåííÿ âåí íèæí³õ ê³íö³âîê â³äíîñèòüñÿ äî îäíîãî ç íàéïîøèðåí³øèõ çàõâîðþâàíü ïåðèôåðè÷íèõ ñóäèí, â³äîìèõ ñóñï³ëüñòâó ç äàâíèíè. Çà îðèã³íàëüíèì âèñëîâîì J.van der Stricht (1996), âàðèêîçíà õâîðîáà ñòàëà "ïëàòîþ ëþäñòâà çà ïðÿìîõîä³ííÿ ³ âåðòèêàëüíèé ñïîñ³á æèòòÿ". Âàðèêîçíà õâîðîáà íèæí³õ ê³íö³âîê çàéìຠë³äèðóþ÷³ ïîçèö³¿ ñåðåä õ³ðóðã³÷íî¿ ïàòîëî㳿 ñóäèí. гäêî êîìó ³ç òðèäöÿòè- é ñîðîêàð³÷íèõ íåçíàéîì³ âàæê³ñòü ó íîãàõ, íàáðÿêè, â³ä÷óòòÿ âòîìëåíîñò³. Çäåá³ëüøîãî ìè íå çàäóìóºìîñÿ , ùî òàê³ ñèìïòîìè ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî ñåðéîçí³ ïîðóøåííÿ êðîâîîá³ãó, çàïàëåííÿ àáî óòâîðåííÿ òðîìá³â. Á³ëüø³ñòü ëþäåé ââàæຠâàðèêîç ëèøå åñòåòè÷íèì íåäîë³êîì, ùî ë³êóºòüñÿ ãåïàðèíîâîþ ìàççþ òà íàðîäíèìè ìåòîäàìè é íå ïîñï³øຠíà ïðèéîì äî ôàõ³âöÿ. Íå âñ³ çíàþòü, ùî öå çàõâîðþâàííÿ âèêëèêàíå íåçâîðîòíèìè çì³íàìè ñò³íêè âåí ³ ¿õ êëàïàí³â, ìຠñïàäêîâó ñõèëüí³ñòü ³ õðîí³÷íèé, ïîñò³éíî ïðîãðåñóþ÷èé ïåðåá³ã. Íà òë³ ïðîãðåñóâàííÿ âàðèêîçó ðîçâèâàþòüñÿ òðîô³÷í³ ðîçëàäè øê³ðè òà ï³äøê³ðíî¿ êë³òêîâèíè àæ äî óòâîðåííÿ ïàðàòðîô³÷- ÿê ì'ÿçåâî-âåíîçíèé íàñîñ, ùî ïðèçâîäèòü äî âåíîçíîãî çàñòîþ ³ íî¿ ì³êðîáíî¿ åêçåìè ³ õðîí³÷íèõ ìîêíó÷èõ âèðàçîê ó íèæí³õ ìîæå ñïðîâîêóâàòè âèíèêíåííÿ âàðèêîçíî¿ õâîðîáè. Ó æ³íîê âàðèâ³ää³ëàõ ãîì³ëîê. Íà ïî÷àòêó çàõâîðþâàííÿ ðîçøèðåí³ ñóäèíè ïî- êîçíå ðîçøèðåííÿ âåí íåð³äêî ïðîãðåñóº ï³ñëÿ âàã³òíîñò³ é ïîëîã³â. ÿâëÿþòüñÿ â ä³ëÿíö³ ðîçòàøóâàííÿ óðàæåíèõ êëàïàí³â. Ó ïîäàëü˳êóâàííÿ òðåáà ïî÷èíàòè íå òîä³, êîëè íà íîãàõ âæå ç'ÿâëÿþòüñÿ øîìó âåíà ðîçøèðþºòüñÿ ³ ïî÷èíàºòüñÿ ñêèäàííÿ êðîâ³ íà ³íø³ âàðèêîçí³ âóçëè, à ïðè ïîÿâàõ ñóäîì, íàáðÿê³â, áîëåé. Àäæå öå âæå ñëàáê³ âåíè. Òàêèì ÷èíîì, ïîðóøóºòüñÿ íîðìàëüíà öèðêóëÿö³ÿ ñâ³ä÷èòü ïðî âåíîçíó íåäîñòàòí³ñòü, ùî ïðèçâîäèòü äî íåäîñòàòêðîâ³ â íèæí³õ ê³íö³âêàõ. Ïðè ïðîãðåñóâàíí³ âàðèêîçíîãî ðîçøè- íîñò³ êèñíþ ó òêàíèíàõ (ã³ïîêñ³¿) òà ïîðóøåííÿ ¿õ æèâëåííÿ. Çàïóùåðåííÿ âåí âèíèêຠçàñò³é êðîâ³ ó òêàíèíàõ, ÿêèé, ó ñâîþ ÷åðãó, íà âàðèêîçíà õâîðîáà âèêëèêຠäåðìàòèòè, åêçåìè, òðîô³÷í³ âèðàçâèêëèêຠïîÿâó íàáðÿê³â, ã³ïåðï³ãìåíòàö³¿ (ïîòåìí³ííÿ) øê³ðè òà êè, ÿê çàçíà÷àëîñÿ âèùå. Ó âàðèêîçíî ðîçøèðåí³é âåí³ ìîæå âèíèòðîô³÷íèõ âèðàçîê. êàòè çàïàëåííÿ ³ òðîìáîç, à öå âæå ïðÿìà çàãðîçà æèòòþ ëþäèíè. Âàðèêîçíà õâîðîáà çóñòð³÷àºòüñÿ ó 26-38% æ³íîê ³ 14-20% ÷î- Ïî÷èíàòè ë³êóâàííÿ âàðèêîçíî¿ õâîðîáè í³êîëè íå ï³çíî, àëå ëîâ³ê³â ïðàöåçäàòíîãî â³êó. Ó íàø ÷àñ ïðîñòåæóºòüñÿ òåíäåíö³ÿ éìîâ³ðí³ñòü óñï³õó áóäå ìàêñèìàëüíîþ, ÿêùî âè çâåðíóëèñÿ íà ïîäî çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ õâîðèõ ³ ïîøèðåí³ñòü ïàòîëî㳿 ñåðåä îñ³á ÷àòêîâ³é ñòà䳿. Íà æàëü íà ñâ³ò³ íå ³ñíóº æîäíî¿ ÷óäîä³éíî¿ òàáëåòêè, ìîëîäîãî â³êó. Çàõâîðþâàííÿ çíèæóº ÿê³ñòü æèòòÿ ïàö³ºíò³â, ïî÷è- êîòðà ðàç ³ íàçàâæäè âèë³êóâàëà á âàðèêîçíó õâîðîáó. Ëþäèíà ìຠíàþ÷è â³ä êîñìåòè÷íèõ ³ åñòåòè÷íèõ ïðîáëåì íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ ³ çàòÿìèòè: ùîá çàõâîðþâàííÿ íå ïðîãðåñóâàëî, ¿é òðåáà çì³íèòè óâåñü çàê³í÷óþ÷è âàæêîþ ³íâàë³äèçàö³ºþ ïðè ðîçâèòêó òðîô³÷íèõ ïîðó- ñâ³é ñïîñ³á æèòòÿ - óìîâè ïðàö³, â³äïî÷èíêó, õàð÷óâàííÿ. Ïðåêðàñøåíü òà âèðàçîê. Ñïðèÿº öüîìó íèçüêà ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü, àáî íèé îçäîðîâ÷èé åôåêò äຠïëàâàííÿ, âîíî ðîçâàíòàæóº íèæí³ ê³íö³âêè, íàäì³ðíå çàõîïëåííÿ ñèëîâèìè âïðàâàìè, òþòþíîïàë³ííÿ, àëêî- ïîë³ïøóº âåíîçíèé â³äò³ê. Êîðèñí³ òàêèì õâîðèì õîäüáà, ¿çäà íà âåãîëü, íåçáàëàíñîâàíå õàð÷óâàííÿ. Ïîãàíî âïëèâàþòü ³ 䳺òè, ïðè ëîñèïåä³, àëå ò³ëüêè ó êîìïðåñ³éíîìó òðèêîòàæ³ - êîëãîòè, ïàí÷îõè, ÿêèõ ëþäèíà òî ð³çêî âòðà÷àº, òî íàáèðຠâàãó. Ó ãðóï³ âàðèêîçíîãî ãîëüôè ïðîäàþòüñÿ â àïòåêàõ. À îñü ã³ðñüêèìè ëèæàìè, ñàóíîþ, ðèçèêó - ò³, õòî ìຠñèäÿ÷ó ðîáîòó, ÷è, íàâïàêè, äîâãî ìóñèòü ñòî- ñèëîâèìè âïðàâàìè çàõîïëþâàòèñÿ íå âàðòî, áî ïîñèëèòå õâîðîáó. ÿòè - õ³ðóðãè, ìàñàæèñòè, äàíòèñòè, ïåðóêàð³, ïðîäàâö³, â÷èòåë³.  Õàð÷óâàííÿ õâîðèõ íà âàðèêîç ìຠáóòè ïîâíîö³ííèì, ç îáìåæåíîáîõ âèïàäêàõ â îðãàí³çì³ âèêëþ÷àºòüñÿ òàêèé âàæëèâèé ìåõàí³çì íÿì ñîë³ òà ñïåö³é ³ ï³äâèùåíèì âì³ñòîì â³òàì³íó «Ñ» òà ðóòèíó.

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 0(332) 77-10-29, 050-375-54-02

Íàóêîâî-òåõí³÷íèé ïðîãðåñ ïðèâ³â äî ðåâîëþö³¿ â ë³êóâàíí³ âàðèêîçíî¿ õâîðîáè. Ñó÷àñíà ìåòîäèêà ë³êóâàííÿ âàðèêîçíî¿ õâîðîáè ìຠáóòè ì³í³ìàëüíî òðàâìàòè÷íà, äàâàòè âèñîêèé êîñìåòè÷íèé åôåêò, çâîäèòè äî ì³í³ìóìó ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó ñòàö³îíàð³ ÷è âèêîíóâàòèñÿ ó àìáóëàòîðíèõ óìîâàõ, äàâàòè äîáð³ ôóíêö³îíàëüí³ ðåçóëüòàòè. Öèì óìîâàì ïîºäíàííÿ âèñîêî¿ åôåêòèâíîñò³ òà ì³í³ìàëüíî¿ ³íâàçèâíîñò³ ó ïîâíîìó îáñÿç³ â³äïîâ³äຠåíäîâåíîçíà ëàçåðíà êîàãóëÿö³ÿ (ÅÂËÊ). Ëàçåðíå ë³êóâàííÿ âàðèêîçíî¿ õâîðîáè íå ïîñòóïàºòüñÿ çà åôåêòèâí³ñòþ êëàñè÷íèì îïåðàö³ÿì. Òàêîæ åíäîâåíîçíó ëàçåðíó êîàãóëÿö³þ âåí øèðîêî ³ ç óñï³õîì çàñòîñîâóþòü äëÿ ë³êóâàííÿ òðîô³÷íèõ âèðàçîê. Ïåðåâàãàìè ìåòîäó º: - áåçáîë³ñí³ñòü - ïðîâîäèòüñÿ ï³ä ì³ñöåâîþ àíåñòå糺þ; - ìàí³ïóëÿö³ÿ ïðîâîäÿòüñÿ ï³ä óëüòðàçâóêîâèì êîíòðîëåì, ùî äîçâîëÿº óíèêàòè á³ëüøîñò³ óñêëàäíåíü òà îïòèì³çóâàòè îá'ºì âòðó÷àííÿ; - âèñîêà åôåêòèâí³ñòü; - â³äì³ííèé êîñìåòè÷íèé åôåêò - âèêîíóºòüñÿ áåç æîäíîãî ðîçð³çó; - ëåãêèé ïåð³îä â³äíîâëåííÿ, êîëè çðàçó æ ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïðîöåäóðè ïàö³ºíò ìîæå ñàìîñò³éíî çàëèøèòè ìåäè÷íèé öåíòð ³ â êîðîòêîìó ÷àñ³ ïðèñòóïèòè äî ñâ çâè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òå, çà ÷èì ðàí³øå òðåáà áóëî ¿õàòè äî ñòîëèö³, àáî ³íøèõ ì³ñò, òå ùî íå îáõîäèëîñÿ áåç ñêàëüïåëÿ, òåïåð ó Ëóöüêó â «Êë³í³ö³ «Òåõíîëî㳿 çäîðîâ'ÿ». Ïåðåâàãîþ íàøî¿ êë³í³êè º áåçêîøòîâíå ð³÷íå ñïîñòåðåæåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî ë³êóâàííÿ, ÿêå âêëþ÷ຠîãëÿä ôëåáîëîãà òà óëüòðàçâóêîâèé êîíòðîëü. Ìåòîþ ë³êóâàííÿ º ïîâíå óñóíåííÿ âàðèêîçíîãî ñèíäðîìó. Ùîâ³âòîðêà â êë³í³ö³ ïðîâîäèòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÀ êîíñóëüòàö³ÿ ë³êàðÿ-ôëåáîëîãà.

Íà êîíñóëüòàö³þ äî ë³êàðÿ ìîæíà çàïèñàòèñü çà òåë. 0(332) 78-81-01 , 095-609-28-51, 097-441-70-09, àáî â³äâ³äàâøè íàøó êë³í³êó çà àäðåñîþ: ì. Ëóöüê, âóë. Ñëîâàöüêîãî, 2 ijàãíîñòè÷íèé öåíòð (êîðïóñ ãîòåëþ «Óêðà¿íà»). Íå áóäüòå áàéäóæèìè äî ñâîãî çäîðîâ'ÿ, ïîäáàéòå ïðî íüîãî âæå ñüîãîäí³!


50

¹18, 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó

ÀÔ²ØÀ ÄÎDzËËß

Ç òóðáîòîþ ïðî ëþäåé

êîä, ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ, äîâ³äêà ÌÑÅÊ ïðî ³íâàë³äí³ñòü, à òàêîæ çàêëþ÷åííÿ ËÊÊ àáî æ ²ÏÐ ³íäèâ³äóàëüíà ïðîãðàìà ðåàá³ë³òàö³¿), ÿê³ â ñâîþ ÷åðãó ïîäàþòüñÿ â Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ïî ì³ñöþ ïðîæèâàííÿ. ²íâàë³äí³ â³çêè, êð³ñëà-ñò³ëüö³ (òóàëåò), õîäóíêè, ñèä³ííÿ äëÿ âàííè, øâåäñüê³ ñò³íêè, ïàëèö³, ìèëèö³, òà áàãàòî ³íøîãî Âè ìàºòå ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè áåçêîøòîâíî.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìè

Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 05 êâ³òíÿ 2012ð. ¹ 321 âèçíà÷ຠÏîðÿäîê áåçîïëàòíîãî çàáåçïå÷åííÿ òåõí³÷íèìè òà ³íøèìè çàñîáàìè ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â, ä³òåé-³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îêðåìèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ.

²íâàë³äè òà ä³òè-³íâàë³äè çàáåçïå÷óþòüñÿ òåõí³÷íèìè çàñîáàìè (îðòîïåäè÷íèì âçóòòÿì, ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íèìè âèðîáàìè, ³íâàë³äíèìè â³çêàìè òà ³íøèìè òåõí³÷íèìè çàñîáàìè ðåàá³ë³òàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðîãðàìè ðåàá³ë³òàö³¿, à òàêîæ ä³òè â³êîì äî 18 ðîê³â ç âàäàìè ñëóõó, çîðó, îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó. Ëóöüêèé ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íèé öåõ áåçîïëàò-

íî çàáåçïå÷óº ³íâàë³ä³â óñ³õ êàòåãîð³é òà ä³òåé äî 18 ðîê³â ïðîòåçàìè âåðõí³õ òà íèæí³õ ê³íö³âîê, îðòîïåäè÷íèì âçóòòÿì, ³íøèìè îðòîïåäè÷íèìè âèðîáàìè: îðòåçè (òóòîðè íà âåðõí³ òà íèæí³ ê³íö³âêè), ïîÿñè øê³ðÿí³ ³ òåêñòèëüí³, áàíäàæ³ (ïðè ãðèæàõ), ñóï³íàòîðí³ óñò³ëêè, îðòåçè äëÿ ñèä³ííÿ (ä³òÿì ïðè ÄÖÏ), êîðñåòè ïëàñòìàñîâ³ (ïðè ñêîë³îçàõ ³ ê³ôîçàõ), «ãðàâ³ñòàò» (ðåôëåêòîðíî-íàâàíòàæóâàëüíèé ïðèñòð³é), ³íâàë³äíèìè â³çêàìè òà çàñîáàìè ðåàá³ë³òàö³¿ Ïðàöþº ìàãàçèí ³ç ïðîäàæó îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â òà äèòÿ÷îãî îðòîïåäè÷íîãî âçóòòÿ. Íà áàç³ Ëóöüêîãî ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íîãî öåõó Ëüâ³âñüêîãî êàçåííîãî åêñïåðèìåíòàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà çàñîá³â ïåðåñóâàííÿ òà ïðîòåçóâàííÿ ³ñíóº ñåðâ³ñíèé öåíòð çàñîá³â ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ ¿õ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ. Ó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³ ìîæíà çä³éñíèòè ãàðàíò³éíèé ðåìîíò îòðèìàíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ðåàá³ë³òàö³¿ (çà óçãîäæåííÿì ç ï³äïðèºìñòâîì-âèðîáíèêîì íà ï³äñòàâ³ óêëàäåíèõ äîãîâîð³â), à òàêîæ îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ ùîäî

˳êóâàííÿ âàðèêîçó

çàáåçïå÷åííÿ çàñîáàìè ðåàá³ë³òàö³¿: âèáîðó ìîäåë³ òà ïðàâèë êîðèñòóâàííÿ íèìè. Ëþäè ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè ìàþòü çìîãó áåçêîøòîâíî çàìîâèòè ö³ëèé ðÿä çàñîá³â ðåàá³ë³òàö³¿, ÿê³ â ïîäàëüøîìó äîïîìîæóòü ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³. Äëÿ öüîãî ïîòð³áåí íàñòóïíèé ïàêåò äîêóìåíò³â (ïàñïîðò, ÿêùî äèòèíà äî 18 ðîê³â (ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ), ³äåíòèô³êàö³éíèé

Íà ïðàâàõ ðåêëàìè

Âàðèêîçíå ðîçøèðåííÿ âåí íèæí³õ ê³íö³âîê â³äíîñèòüñÿ äî îäíîãî ç íàéïîøèðåí³øèõ çàõâîðþâàíü ïåðèôåðè÷íèõ ñóäèí, â³äîìèõ ñóñï³ëüñòâó ç äàâíèíè. Çà îðèã³íàëüíèì âèñëîâîì J.van der Stricht (1996), âàðèêîçíà õâîðîáà ñòàëà "ïëàòîþ ëþäñòâà çà ïðÿìîõîä³ííÿ ³ âåðòèêàëüíèé ñïîñ³á æèòòÿ". Âàðèêîçíà õâîðîáà íèæí³õ ê³íö³âîê çàéìຠë³äèðóþ÷³ ïîçèö³¿ ñåðåä õ³ðóðã³÷íî¿ ïàòîëî㳿 ñóäèí. гäêî êîìó ³ç òðèäöÿòè- é ñîðîêàð³÷íèõ íåçíàéîì³ âàæê³ñòü ó íîãàõ, íàáðÿêè, â³ä÷óòòÿ âòîìëåíîñò³. Çäåá³ëüøîãî ìè íå çàäóìóºìîñÿ , ùî òàê³ ñèìïòîìè ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî ñåðéîçí³ ïîðóøåííÿ êðîâîîá³ãó, çàïàëåííÿ àáî óòâîðåííÿ òðîìá³â. Á³ëüø³ñòü ëþäåé ââàæຠâàðèêîç ëèøå åñòåòè÷íèì íåäîë³êîì, ùî ë³êóºòüñÿ ãåïàðèíîâîþ ìàççþ òà íàðîäíèìè ìåòîäàìè é íå ïîñï³øຠíà ïðèéîì äî ôàõ³âöÿ. Íå âñ³ çíàþòü, ùî öå çàõâîðþâàííÿ âèêëèêàíå íåçâîðîòíèìè çì³íàìè ñò³íêè âåí ³ ¿õ êëàïàí³â, ìຠñïàäêîâó ñõèëüí³ñòü ³ õðîí³÷íèé, ïîñò³éíî ïðîãðåñóþ÷èé ïåðåá³ã. Íà òë³ ïðîãðåñóâàííÿ âàðèêîçó ðîçâèâàþòüñÿ òðîô³÷í³ ðîçëàäè øê³ðè òà ï³äøê³ðíî¿ êë³òêîâèíè àæ äî óòâîðåííÿ ïàðàòðîô³÷- ÿê ì'ÿçåâî-âåíîçíèé íàñîñ, ùî ïðèçâîäèòü äî âåíîçíîãî çàñòîþ ³ íî¿ ì³êðîáíî¿ åêçåìè ³ õðîí³÷íèõ ìîêíó÷èõ âèðàçîê ó íèæí³õ ìîæå ñïðîâîêóâàòè âèíèêíåííÿ âàðèêîçíî¿ õâîðîáè. Ó æ³íîê âàðèâ³ää³ëàõ ãîì³ëîê. Íà ïî÷àòêó çàõâîðþâàííÿ ðîçøèðåí³ ñóäèíè ïî- êîçíå ðîçøèðåííÿ âåí íåð³äêî ïðîãðåñóº ï³ñëÿ âàã³òíîñò³ é ïîëîã³â. ÿâëÿþòüñÿ â ä³ëÿíö³ ðîçòàøóâàííÿ óðàæåíèõ êëàïàí³â. Ó ïîäàëü˳êóâàííÿ òðåáà ïî÷èíàòè íå òîä³, êîëè íà íîãàõ âæå ç'ÿâëÿþòüñÿ øîìó âåíà ðîçøèðþºòüñÿ ³ ïî÷èíàºòüñÿ ñêèäàííÿ êðîâ³ íà ³íø³ âàðèêîçí³ âóçëè, à ïðè ïîÿâàõ ñóäîì, íàáðÿê³â, áîëåé. Àäæå öå âæå ñëàáê³ âåíè. Òàêèì ÷èíîì, ïîðóøóºòüñÿ íîðìàëüíà öèðêóëÿö³ÿ ñâ³ä÷èòü ïðî âåíîçíó íåäîñòàòí³ñòü, ùî ïðèçâîäèòü äî íåäîñòàòêðîâ³ â íèæí³õ ê³íö³âêàõ. Ïðè ïðîãðåñóâàíí³ âàðèêîçíîãî ðîçøè- íîñò³ êèñíþ ó òêàíèíàõ (ã³ïîêñ³¿) òà ïîðóøåííÿ ¿õ æèâëåííÿ. Çàïóùåðåííÿ âåí âèíèêຠçàñò³é êðîâ³ ó òêàíèíàõ, ÿêèé, ó ñâîþ ÷åðãó, íà âàðèêîçíà õâîðîáà âèêëèêຠäåðìàòèòè, åêçåìè, òðîô³÷í³ âèðàçâèêëèêຠïîÿâó íàáðÿê³â, ã³ïåðï³ãìåíòàö³¿ (ïîòåìí³ííÿ) øê³ðè òà êè, ÿê çàçíà÷àëîñÿ âèùå. Ó âàðèêîçíî ðîçøèðåí³é âåí³ ìîæå âèíèòðîô³÷íèõ âèðàçîê. êàòè çàïàëåííÿ ³ òðîìáîç, à öå âæå ïðÿìà çàãðîçà æèòòþ ëþäèíè. Âàðèêîçíà õâîðîáà çóñòð³÷àºòüñÿ ó 26-38% æ³íîê ³ 14-20% ÷î- Ïî÷èíàòè ë³êóâàííÿ âàðèêîçíî¿ õâîðîáè í³êîëè íå ï³çíî, àëå ëîâ³ê³â ïðàöåçäàòíîãî â³êó. Ó íàø ÷àñ ïðîñòåæóºòüñÿ òåíäåíö³ÿ éìîâ³ðí³ñòü óñï³õó áóäå ìàêñèìàëüíîþ, ÿêùî âè çâåðíóëèñÿ íà ïîäî çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ õâîðèõ ³ ïîøèðåí³ñòü ïàòîëî㳿 ñåðåä îñ³á ÷àòêîâ³é ñòà䳿. Íà æàëü íà ñâ³ò³ íå ³ñíóº æîäíî¿ ÷óäîä³éíî¿ òàáëåòêè, ìîëîäîãî â³êó. Çàõâîðþâàííÿ çíèæóº ÿê³ñòü æèòòÿ ïàö³ºíò³â, ïî÷è- êîòðà ðàç ³ íàçàâæäè âèë³êóâàëà á âàðèêîçíó õâîðîáó. Ëþäèíà ìຠíàþ÷è â³ä êîñìåòè÷íèõ ³ åñòåòè÷íèõ ïðîáëåì íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ ³ çàòÿìèòè: ùîá çàõâîðþâàííÿ íå ïðîãðåñóâàëî, ¿é òðåáà çì³íèòè óâåñü çàê³í÷óþ÷è âàæêîþ ³íâàë³äèçàö³ºþ ïðè ðîçâèòêó òðîô³÷íèõ ïîðó- ñâ³é ñïîñ³á æèòòÿ - óìîâè ïðàö³, â³äïî÷èíêó, õàð÷óâàííÿ. Ïðåêðàñøåíü òà âèðàçîê. Ñïðèÿº öüîìó íèçüêà ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü, àáî íèé îçäîðîâ÷èé åôåêò äຠïëàâàííÿ, âîíî ðîçâàíòàæóº íèæí³ ê³íö³âêè, íàäì³ðíå çàõîïëåííÿ ñèëîâèìè âïðàâàìè, òþòþíîïàë³ííÿ, àëêî- ïîë³ïøóº âåíîçíèé â³äò³ê. Êîðèñí³ òàêèì õâîðèì õîäüáà, ¿çäà íà âåãîëü, íåçáàëàíñîâàíå õàð÷óâàííÿ. Ïîãàíî âïëèâàþòü ³ 䳺òè, ïðè ëîñèïåä³, àëå ò³ëüêè ó êîìïðåñ³éíîìó òðèêîòàæ³ - êîëãîòè, ïàí÷îõè, ÿêèõ ëþäèíà òî ð³çêî âòðà÷àº, òî íàáèðຠâàãó. Ó ãðóï³ âàðèêîçíîãî ãîëüôè ïðîäàþòüñÿ â àïòåêàõ. À îñü ã³ðñüêèìè ëèæàìè, ñàóíîþ, ðèçèêó - ò³, õòî ìຠñèäÿ÷ó ðîáîòó, ÷è, íàâïàêè, äîâãî ìóñèòü ñòî- ñèëîâèìè âïðàâàìè çàõîïëþâàòèñÿ íå âàðòî, áî ïîñèëèòå õâîðîáó. ÿòè - õ³ðóðãè, ìàñàæèñòè, äàíòèñòè, ïåðóêàð³, ïðîäàâö³, â÷èòåë³.  Õàð÷óâàííÿ õâîðèõ íà âàðèêîç ìຠáóòè ïîâíîö³ííèì, ç îáìåæåíîáîõ âèïàäêàõ â îðãàí³çì³ âèêëþ÷àºòüñÿ òàêèé âàæëèâèé ìåõàí³çì íÿì ñîë³ òà ñïåö³é ³ ï³äâèùåíèì âì³ñòîì â³òàì³íó «Ñ» òà ðóòèíó.

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 0(332) 77-10-29, 050-375-54-02

Íàóêîâî-òåõí³÷íèé ïðîãðåñ ïðèâ³â äî ðåâîëþö³¿ â ë³êóâàíí³ âàðèêîçíî¿ õâîðîáè. Ñó÷àñíà ìåòîäèêà ë³êóâàííÿ âàðèêîçíî¿ õâîðîáè ìຠáóòè ì³í³ìàëüíî òðàâìàòè÷íà, äàâàòè âèñîêèé êîñìåòè÷íèé åôåêò, çâîäèòè äî ì³í³ìóìó ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó ñòàö³îíàð³ ÷è âèêîíóâàòèñÿ ó àìáóëàòîðíèõ óìîâàõ, äàâàòè äîáð³ ôóíêö³îíàëüí³ ðåçóëüòàòè. Öèì óìîâàì ïîºäíàííÿ âèñîêî¿ åôåêòèâíîñò³ òà ì³í³ìàëüíî¿ ³íâàçèâíîñò³ ó ïîâíîìó îáñÿç³ â³äïîâ³äຠåíäîâåíîçíà ëàçåðíà êîàãóëÿö³ÿ (ÅÂËÊ). Ëàçåðíå ë³êóâàííÿ âàðèêîçíî¿ õâîðîáè íå ïîñòóïàºòüñÿ çà åôåêòèâí³ñòþ êëàñè÷íèì îïåðàö³ÿì. Òàêîæ åíäîâåíîçíó ëàçåðíó êîàãóëÿö³þ âåí øèðîêî ³ ç óñï³õîì çàñòîñîâóþòü äëÿ ë³êóâàííÿ òðîô³÷íèõ âèðàçîê. Ïåðåâàãàìè ìåòîäó º: - áåçáîë³ñí³ñòü - ïðîâîäèòüñÿ ï³ä ì³ñöåâîþ àíåñòå糺þ; - ìàí³ïóëÿö³ÿ ïðîâîäÿòüñÿ ï³ä óëüòðàçâóêîâèì êîíòðîëåì, ùî äîçâîëÿº óíèêàòè á³ëüøîñò³ óñêëàäíåíü òà îïòèì³çóâàòè îá'ºì âòðó÷àííÿ; - âèñîêà åôåêòèâí³ñòü; - â³äì³ííèé êîñìåòè÷íèé åôåêò - âèêîíóºòüñÿ áåç æîäíîãî ðîçð³çó; - ëåãêèé ïåð³îä â³äíîâëåííÿ, êîëè çðàçó æ ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïðîöåäóðè ïàö³ºíò ìîæå ñàìîñò³éíî çàëèøèòè ìåäè÷íèé öåíòð ³ â êîðîòêîìó ÷àñ³ ïðèñòóïèòè äî ñâ çâè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òå, çà ÷èì ðàí³øå òðåáà áóëî ¿õàòè äî ñòîëèö³, àáî ³íøèõ ì³ñò, òå ùî íå îáõîäèëîñÿ áåç ñêàëüïåëÿ, òåïåð ó Ëóöüêó â «Êë³í³ö³ «Òåõíîëî㳿 çäîðîâ'ÿ». Ïåðåâàãîþ íàøî¿ êë³í³êè º áåçêîøòîâíå ð³÷íå ñïîñòåðåæåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî ë³êóâàííÿ, ÿêå âêëþ÷ຠîãëÿä ôëåáîëîãà òà óëüòðàçâóêîâèé êîíòðîëü. Ìåòîþ ë³êóâàííÿ º ïîâíå óñóíåííÿ âàðèêîçíîãî ñèíäðîìó. Ùîâ³âòîðêà â êë³í³ö³ ïðîâîäèòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÀ êîíñóëüòàö³ÿ ë³êàðÿ-ôëåáîëîãà.

Íà êîíñóëüòàö³þ äî ë³êàðÿ ìîæíà çàïèñàòèñü çà òåë. 0(332) 78-81-01 , 095-609-28-51, 097-441-70-09, àáî â³äâ³äàâøè íàøó êë³í³êó çà àäðåñîþ: ì. Ëóöüê, âóë. Ñëîâàöüêîãî, 2 ijàãíîñòè÷íèé öåíòð (êîðïóñ ãîòåëþ «Óêðà¿íà»). Íå áóäüòå áàéäóæèìè äî ñâîãî çäîðîâ'ÿ, ïîäáàéòå ïðî íüîãî âæå ñüîãîäí³!


P P P P P

P P P

Офіційний представник у місті Луцьку

P

П

Р

О

П

О

Н

У

Є


Av 18 23 05 2013