Page 1

СПІВДРУЖНІСТЬ РЕКЛАМНОІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ

прийом оголошень: www.ar.rv.ua (0362) 625-635 e-mail: office@ar.rv.ua

№45 (588) від 27 листопада 2013 року

оригінал-макет замовника

Ціна 4 грн. 50 коп.

Кожному покупцеві газети

КАРТА МІСТА У ПОДАРУНОК


Видавець: ПП «Афіша Інком» Свід. АА №847923 від 25.02.13 т. (0362) 625-635, 634-662 Наклад: 5000 екз. www.ar.rv.ua Умовні позначення, розклад та напрямки руху міських маршрутних таксі і тролейбусів на ст. 3

АТУ

РАЙ

Макет оригінал замовника

(0362) 43-05-09, 63-04-55


¹45 ââ³³ ä 27 ëèñòîïàäà 20 13 ðîêó 2013

ÌÀÐØÐÓÒÈ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ

3


4

²ÑÒÎÐÈ×ÍŠвÂÍÅ

¹45 ââ³³ ä 27 ëèñòîïàäà 20 13 ðîêó 2013


5

¹45 ââ³³ ä 27 ëèñòîïàäà 20 13 ðîêó 2013

Квартири 1.1.1. Ïðîäàì 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. • Êè¿âñüêà, 2/9ï, ðåìîíò, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. • Ïóøê³íà, 3/9ö, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, • ºâðîðåìîíò, öåíòð, çðó÷íå, òèõå ì³ñöå, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè.Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Âëàñíèê, ìîæëèâèé êðåäèò. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í • Ïèâçàâîäó, 2/5ö, òåðì³íîâî, äåøåâî. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í • Þâ³ëåéíèé, 2/9ï, òåðì³íîâî,

äåøåâî, àáî íà îáì³í 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 1,2,3,4кімнатну квартиру, вул. Кн.Володимира, новобудова. Контакти: (050) 2555095, (067) 3608386 1,2,3кімнатну квартиру, Північний, центр, в новобудовах. Контакти: 247758, (097) 8887897 1,2кімнатну квартиру, вул. Черняка, новобудова, будинок зданий. Контакти: (050) 2555095, (067) 3608386 1кiмнатну квартиру, вул. Грушевського, 1/9, 34/18/9, МПВ, ремонт, вмонтирована кухня, бойлер, Ціна: 240 000 грн. Контакти: (098) 4732989 1кiмнатну квартиру, вул. Макарова, 9/9 П, 33,6/17,4/7,9, балкон на двi кiмнати, МПВ, бойлер, шафакупе, евроремонт. Ціна: 228 000 грн. Контакти: (098) 4732989 1кiмнатну квартиру, вул. Паркова, центр, поряд паркова зона, 2/5, 30/17/6, суха, світла, газова колонка, без балкона, пiдвал, Ціна: 228 000 грн. Контакти: (098) 4732989 1кiмнатну квартиру, вул. Полуботка, 3/4 Ц, 28/16/4, МПВ, нові вхідні двері, балкон, вікна на ринок, підвал. Ціна: 215 000 грн. Контакти: (098) 4732989 1кімнатну квартиру, біля «Марлену», 3 пов., 31/17/6, косметичний ремонт. Ціна: 232000 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 1кімнатну квартиру, бульвар Хмельницького, 1/3 Ц, новобудова, 40/ 20/10, після будівельників, котел, м/п вікна, брон. двері, гараж, 2 балкони. Ціна: 332000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 1кімнатну квартиру, вул. 16 Липня, 1/2 Ц, 71,6 кв.м., ремонт, 2 вікна на дорогу, 2 вікна в двір, можливо під комерцію. Ціна: 800000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

1кімнатну квартиру, вул. 16 липня, 1/2ц, 40 кв.м, під офіс. Ціна: 744000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 1кімнатну квартиру, вул. Біла, 2/5 ц, 34/ 18/6, євроремонт, засклений балкон, вмонтована кухня. Ціна: 207800 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 1кімнатну квартиру, вул. Біла, 4/5 Ц, 32/ 18/6, перетерті стіни, стелі, м/п вікна, колонка. Ціна: 208000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 1кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 2/ 5 Ц, 40/15/9, новобудова, автономне опалення, ремонт. Ціна: 352000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 1кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 2/ 5 Ц, 40/16/9, новобудова, автономне опалення, ремонт. Ціна: 367000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 1кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 5/ 9п, 35/19/9, ремонт, залишається кухня, шафакупе, м/п вікна, нові труби, балкон засклений. Ціна: 264000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 1кімнатну квартиру, вул. Буковинська, новобудова, 38 кв.м. Ціна: 304000 грн. Контакти: (050) 2555095, (067) 3608386 1кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 3/9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601

1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. ÂÅÐÁÎÂÀ, 5/9 Ö, ÏÎÊÐÀÙÅÍÎÃÎ ÏËÀÍÓÂÀÍÍß, 37/19/7,5, ÏÅÐÅÒÅÐÒ² ÑÒ²ÍÈ, ÑÒÅËß, ËÀ̲ÍÀÒ, Ñ/ ÊÀÕÅËÜ, Ì/Ï Â²ÊÍÀ, ØÀÔÀ-ÊÓÏÅ, ÁÎÉËÅÐ. Ö²ÍÀ: 264000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 500-28-33, (066) 662-05-01 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 6/9 П, 34/18/9, хороший стан. Ціна: 216000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 6/9 П, 35/18/9, нова сантехніка, електрика, м/п вікна, столярка. Ціна: 240000 грн. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 6/9, 35/18/9, ремонт, меблі. Ціна: 256000 грн. Контакти: (067) 6700410 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 7/9 П, 43/20/9, без ремонту, «малосімейка». Ціна: 270000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 8/10 Ц, 35,1/17,4/7,6, косм. ремонт, комора, засклений балкон. Ціна: 271000 грн. Контакти: (097) 5239946 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 8/10 ц, 35/18/8, житловий стан, косметичний ремонт, балкон засклений. Ціна: 264 000 грн. Контакти: (068) 0607095

1кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 4/9 П, 34/18/9, хороший стан, с/в окремий. Ціна: 228000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048

1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 8/10 Ц, 35/18/8, покращене планування, хороший стан. Ціна: 260000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

1кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 8/8п, 35/18/9, косметичний ремонт, м/п вікна, броньовані двері, с/в плитка, чиста. Ціна: 228000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 8/9 П, 34/18/9, хороший стан, балкон засклений. Ціна: 204000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048

1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 1/9 П, 34/18/8, с/в і кімнати з ремонтом, лічильники на газ, воду, бойлер, м/п вікна, брон. двері. Ціна: 230000 грн. Контакти: (097) 5239946 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 3/9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 3/9 п, 37/18/9, частково євроремонт, нова сантехніка, МПВ. Ціна: 240500 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 35/ 18/9, П, житловий стан. Ціна: 200000 грн. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 4/9 П. Ціна: 208000 грн. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 5/9 Ц, 35/18/9, ремонт, м/п вікна, ідеальний стан, балкон засклений. Ціна: 269000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 5/9 Ц, 36,8/19/8, покращене планування, ремонт, вмонтована кухня, шафакупе. Ціна: 264000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501

1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 8/9 Ц, 35,1/17,4/8, покращене планування, косметичний ремонт. Ціна: 264000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 8/9ц, 36 кв.м, кухня 9 кв.м, житловий стан. Ціна: 260000 грн. Контакти: (050) 3752014 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 1/5 Ц, «хрущовка», 32/16,6/6,5, без ремонту, вікна на дорогу, некутова, без балкону. Ціна: 244000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 1/5 ц, 21/12/6, хороший ремонт, гарна транспортна розв’язка. Ціна: 204000 грн. Контакти: (068) 1082027, (093) 2886163 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 1/5 Ц, 32/17/7, без ремонту, підвал, вікна на дорогу, некутова, можна під комерцію. Ціна: 240000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 2/5 Ц, «малосімейка», житловий стан. Ціна: 172000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 2/5 Ц, 31/19/5, балкон засклений, ремонт, терміново. Ціна: 208000 грн. Контакти: (067) 7710081

1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 2/ 5 Ц, 32/17/6. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 2/ 5 Ц, 32/18/5, ремонт, балкон засклений, вмонтована кухня, колонка, терміново. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 32/ 12/7, П, житловий стан. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 4/ 5 Ц, 32/18,5/5, без ремонту. Ціна: 192 000 грн. Контакти: (098) 7472175 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 4/ 5 ц, 33/19, підготовлена до ремонту, розвалені перегородки. Ціна: 196000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 4/ 5 Ц, 34/18,8/5, підготовлена до ремонту, нові двері, м/п вікна. Ціна: 195000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571. 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 4/ 5ц, 20 кв.м, хороший ремонт. Ціна: 144000 грн. Контакти: (050) 3752014 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 5/ 5 Ц, «малосімейка», 26/12/6, ремонт. Ціна: 200000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 5/ 9 П, 34/18/9, нормальний стан. Ціна: 208000 грн., торг. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 8/ 9 П, 33/12,5/7, житловий стан. Ціна: 212000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 8/ 9п, 32/12/7. Ціна: 208000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, рн 12 школи, 2/5 ц, 30/18.5/6, євроремонт, мп.вікна, бойлер, лічильники, с/в та кухня кахель, частково мебльована. Контакти: (097) 3731586

1кімнатну квартиру, вул. Гагарiна, 5/5 Ц, 29/17/6.5, косм. ремонт, м/п вікна, балкон засклений ,обшитий вагонкою, шафакупе, кухня, вільна. Ціна: 228200 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 1/5 ц, 21/10.8/6, м/п вікна, нова столярка. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 1/5ц, 31/18/5, засклений балкон, ремонт. Ціна: 212000 грн. Контакти: (050) 3752014

1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. ÃÀÃÀвÍÀ, 2/5 Ö, 30,2 ÊÂ.Ì., ÐÅÌÎÍÒ. Ö²ÍÀ: 185000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 2/5 ц, 31/ 18/6, євроремонт, нові меблі, «під ключ». Ціна: 312000 грн. Контакти: (097) 4702223 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 2/5ц, «хрущовка» 31 кв.м, кухня 6 кв.м, ремонт, вмонтовані меблі, техніка. Ціна: 308000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 27/13/7, балкон засклений, «малосімейка», нова сантехніка, ремонт, с/в кахель, бойлер. Ціна: 216000 грн., торг. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 3/5 Ц, «малосімейка», 22/13/6, жилий стан, лічильники. Ціна: 176000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 3/5 Ц, 32/ 17/6, хороший стан. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 31/18/6, балкон засклений, хороший житловий стан, терміново. Ціна: 216000 грн., торг. Контакти: 245638, (096) 3938918 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 4/5ц, 31/ 17/6. Ціна: 256000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744

1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 4/5 Ц, «хрущовка», 31/20/6, євроремонт, с/в плитка, ламінат, нова колонка, м/п балкон, нові двері. Ціна: 244000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 4/5ц, «хрущовка», 31/17/6, євроремонт, ванна, туалет плитка, м/п вікна. Ціна: 256000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 4/5ц, заг.площа 18 кв.м, житлова 12 кв.м, ремонт, м/п вікна, шпалери, кухня на 7 сімей, є місце під душову кабіну. Ціна: 92000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 5/12 ц, 27/13/7, ремонт, балкон засклений пластиком. Ціна: 208000 грн. Контакти: (097) 4702223 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 5/5 Ц, 22/12/5, житловий стан, нові двері. Ціна: 175000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 5/5 ц, 27/13/7, ремонт, с/в окремо, м/п вікна. Ціна: 180000 грн. Контакти: (068) 1082027 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 5/5 Ц, 32/18/6, житловий стан, МПВ, балкон засклений, с/в разом. Ціна: 220000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 5/5ц, 22/ 12/5, косметичний ремонт, колонка. Ціна: 144000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 5/5ц, хрущовка, 29/16/6, житловий стан, перетерті стелі, стіни, м/п вікна, газова колонка, шафакупе, балкон засклений. Ціна: 224000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 1кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 1/9 п, 34/18/9, м/п вікна, вмонтована кухня, бойлер. Ціна: 240 000 грн. Контакти: (068) 1082027 1кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 1/9 П, 34/18/9, ремонт, бойлер, вмонтована кухня. Ціна: 240000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048


6

1кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 1/ 9 П, 34/18/9, частковий ремонт, м/п вікна. Контакти: (098) 7472175 1кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 3/ 5 Ц, 35/18/9, косм. ремонт. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 1кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 3/ 9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 1кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 5/ 9 П, 34,6/17,2/8,6, євроремонт, м/п вікна, мебльована, поруч дитсадок, зупинка. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788 1кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 9/ 9 П, 34/18/9, балкон засклений, утеплений, МПВ, с/в плитка. Ціна: 216000 грн. Контакти: (068) 1082027 1кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 9/ 9п, малосімейка, 33/12.6/8, косметичний ремонт, м/п вікна, лічильники, нові двері, ліфт працює. Ціна: 220000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 1кімнатну квартиру, вул. Гур’єва, 4/5ц, без ремонту, житловий стан, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026 1кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 1/ 9 П, 34/17,5/9, євроремонт, нові труби, проводка, дуб. вікна, двері, високий цоколь, можливість добудови. Ціна: 260000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 1кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 3/ 9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 1кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 3/ 9п, 31/12/8, житловий стан. Ціна: 192000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 1кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 4/ 5ц, 50/24/12, євроремонт, мебльована. Ціна: 320000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 1кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 4/ 9 Ц, 22 кв.м., ремонт, м/п вікна, ламінат. Ціна: 152 000 грн. Контакти: (098) 7472175 1кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 4/ 9п, малосімейка, 30/13/8.8, косметичний ремонт. Ціна: 216000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 1кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 7/ 9 П, «малосімейка», 33,8/13/9, ремонт, кімната збільшена за рах. лоджії, бойлер, нові двері, вікна, домофон. Ціна: 244000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 1кімнатну квартиру, вул. Дворецька, 5/6 Ц, новобудова, 40/16/11, після будівельників. Ціна: 320000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 1кімнатну квартиру, вул. Дубенська, 2/9 П, 32/18/8, євроремонт, вмонтована кухня,бойлер, с/в сумісний, лічильники на воду, балкон засклений. Ціна: 260000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 1кімнатну квартиру, вул. Дубенська, 3/5ц, ремонт, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

1кімнатну квартиру, вул. Київська, 2/5 Ц, 34/19/6, косметичний ремонт, велика лоджія. Ціна: 256000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

1кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 5/5 Ц, «малосімейка», 32/19,5/4,5, ремонт, балкон засклений. Ціна: 208000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 7/10 Ц, 38 кв.м., новобудова, автономне опалення, велика лоджія. Ціна: 319000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571

1кімнатну квартиру, вул. Київська, 2/5ц, 34/ 19/9.7, хороший стан. Ціна: 256000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184

1кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 5/5 Ц, 12,5/22.5/, «малосімейка»,

1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 7/10 Ц, 39 кв.м., ремонт, дахова котельня. Ціна: 308000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

1кімнатну квартиру, вул. Київська, 2/5ц, малосімейка, 33.7/18.7/6, житловий стан. Ціна: 256000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 1кімнатну квартиру, вул. Київська, 2/9 п, 34/18/9, євроремонт, засклений балкон, нова сантехніка. Ціна: 260000 грн., торг. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 1кімнатну квартиру, вул. Київська, 2/9 П, 34/18/9, ремонт. Ціна: 280000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 1/5 Ц, 18/12,5/4, косм. ремонт, м/п вікна, бойлер, меблі. Ціна: 152000 грн., торг. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522

1кімнатну квартиру, вул. Київська, 8/9 П, 34/18/9, частковий ремонт, нові вікна та вхідні двері, балкон засклений. Ціна: 240000 грн. Контакти: (068) 1082027

1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 1/9ц, «гостинка», 19/12/4, хороший ремонт, м/п вікна, нові двері, бойлер, мебльована, без балкона, є можливість збільшення площі 12 кв.м. Ціна: 154400 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

1кімнатну квартиру, вул. Київська, 9/9 п, 34/18/9, засклений балкон, житловий стан. Контакти: (097) 3731586 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Володимира, 4/5, покращене планування, 37/17/7, житловий стан, вікна на захід, чистий під’їзд, затишний двір. Ціна: 280000 грн. Контакти: (099) 4903226 (067) 2641007 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 3/3 Ц, «хрущовка», 32,5/17/6, без ремонту, санвузол спільний, шпалери, м/п вікна. Ціна: 240000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 3/5 Ц, 32/17/6, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 1/5 Ц, 29/17/5.5, з косметичним ремонтом, є колонка, без балкона. Ціна: 203750 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 1/5 Ц, 29/18/5, без ремонту, вікна у двір, можливість добудови балкону. Ціна: 204 000 грн. Контакти: (099) 4903226 (067) 2641007 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 1/5 Ц, 29/18/5, підготовлена до ремонту. Ціна: 208000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 1/5ц, малосімейка, 30/18/5, підготовлена до ремонту , є буд.матеріали. Ціна: 212000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 2/5 Ц, 32/18/5, ремонт, балкон. Ціна: 229000 грн. Контакти: (097) 5239946

1кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 2/5ц, малосімейка, 32/19.2/5.5, ремонт, балкон засклений, ванна, туалет сучасна плитка, кухня робоча стіна, м/п вікна, броньовані двері, кутова. Ціна: 220000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

1кімнатну квартиру, вул. КвіткиОснов“яненка, 1 пов., новобудова, 46 кв.м., автономне опалення, стан після будівельників. Ціна: 368000 грн. Контакти: (0362) 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 1кімнатну квартиру, вул. Київська, 1/5 Ц, 30/17/6, без ремонту. Ціна: 228000 грн., торг. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

1кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 5/5ц, 22/12/5. Ціна: 172000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744

1кімнатну квартиру, вул. Київська, 3/9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601

1кімнатну квартиру, вул. Дубенська, 9/9п, 34/18/9, хороший ремонт, балкон засклений, бойлер, броньовані двері, м/п вікна. Ціна: 228000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

1кімнатну квартиру, вул. Кавказька, 1/5 Ц, покращене планування, 30 кв.м, хороший ремонт, житловий стан, перепланована, м/ п вікна, с/в разом. Ціна: 232000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

1кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 5/5 Ц, 22/12,5/5,7, косметичний ремонт, є комора, балкон. Ціна: 171150 грн. Контакти: (0362) 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

1кімнатну квартиру, вул. Київська, 3/5 Ц, 35/19/8, косм. ремонт, колонка, лічильники. Ціна: 239200 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

1кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 2/5 Ц, 32/19,2/6, ремонт, терміново. Ціна: 228000 грн. Контакти: (097) 9451574

1кімнатну квартиру, вул. Жуковського, 1/5 Ц, «хрущовка», 30/16,5/6, житловий стан, високий цоколь. Ціна: 216000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

косметичний ремонт, м/п вікна, колонка газова, лічильник. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788

1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 1/5 Ц, «малосімейка», 21/12/5, без балкону, колонка, косм. ремонт, вмонтована кухня. Ціна: 180000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

1кімнатну квартиру, вул. Дубенська, 3/9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601

1кімнатну квартиру, вул. Дундича, 2/9ц, 30/18/6, звичайний стан. Ціна: 180000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184

¹45 ââ³³ ä 27 ëèñòîïàäà 20 13 ðîêó 2013

1кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 3/5 Ц, 31/16,7/6, ремонт, вмонтована кухня, балкон засклений, терміново. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 3/5 Ц, 32/18/5, м/п вікна, нові лічильники, вмонтована кухня. Ціна: 232000 грн. Контакти: (068) 1082027 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 3/5 Ц, 32/18/5, ремонт, м/п вікна, вмонтована кухня, залишаються меблі в ванні та коридорі. Ціна: 229000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 3/5, 32/18/5, косметичний ремонт. Ціна: 236300 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 4/5 ц, 31 кв.м., ремонт. Контакти: (067) 7710081

1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 20/12/ 5, косметичний ремонт, МПВ. Ціна: 150700 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 3 пов., 31 кв.м., засклений балкон, косм. ремонт. Ціна: 224000 грн. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 3/5 ц, 31/17/6.5, ремонт, нова столярка, сантехніка. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 3/5 Ц, 32/17/6, хороший стан. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 3/5 Ц, житловий стан, балкон, колонка. Ціна: 224000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 30/16/ 6, без ремонту, маленький балкон, вікна на проспект. Ціна: 188000 грн. Контакти: (068) 1082027 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 37,5/ 20/7, «чешка», балкон засклений, євроремонт, частково мебльована, теміново. Ціна: 252000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 4/5 Ц, 23/13/6, «малосімейка», з євроремонтом, м/п вікна, нова столярка, поміняна сантехніка. Ціна: 200000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 5 пов., 30 кв.м., без ремонту, балкон. Ціна: 192000 грн. Контакти: (067) 6700410 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 5/5 Ц, «хрущовка», 32 кв.м., жилий стан, перет. стелі, м/п вікна, ванна з рем. Ціна: 200000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 9/9 Ц, 37,5/21,2/7,1, сучасний ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 260000 грн. Контакти: (097) 9451574 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 12/ 14, 39 кв.м, євроремонт, балкон засклений, терміново. Ціна: 296000 грн. Контакти: (067) 6700410 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 3/9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 39/ 19/8, «чешка», балкон засклений 6,5 м, євроремонт, м/п вікна, с/в кахель. Ціна: 280000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9, хороший косметичний ремонт, м/п вікна, ламінат, засклений балкон, шафакупе, кухня, терміново. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 6/9 П, 34/18/9, балкон засклений, житловий стан, м/п вікна, стелі перетерті, лінолеум, тамбур. Ціна: 248000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522

1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 7/10 Ц, 39/19,3/8, новобудова, ремонт, утеплений балкон з кухні та кімнати. Ціна: 324000 грн., торг. Контакти: 620417, (097) 9451574

1кімнатну квартиру, вул. Костромська, 8/ 9 п, 35/17/9, ремонт, перетерті стіни, нова сантехніка, вмонтована кухня. Ціна: 236000 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 1кімнатну квартиру, вул. Костромська, 8/ 9 Ц, 35/17/9, ремонт, нова столярка, вмонтована кухня, засклений балкон. Ціна: 232000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 1кімнатну квартиру, вул. Костромська, 9/ 9 П, 35/17/9, звичайний житловий стан, балкон. Ціна: 210000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571

1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 7/10 Ц, 39/20/8, ремонт, новобудова. Ціна: 320000 грн., торг. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522

1кімнатну квартиру, вул. Костромська, 9/ 9 П, 35/18/9, житловий стан. Ціна: 207825 грн. Контакти: (068) 3351333

1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 7/10 Ц, новобудова, 39 кв.м., ремонт, лоджія 6 кв.м., ламінат, підігрів підлоги. Ціна: 328000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

1кімнатну квартиру, вул. Костромська, 9/ 9п, 35/17/9. Ціна: 208000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744

1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 7/9 Ц, 40 кв.м., ремонт. Ціна: 324000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

1кімнатну квартиру, вул. Костромська, 9/ 9п, 36/17.5/9, житловий стан, балкон незасклений, с/в сумісний. Ціна: 216000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 7/9ц, 39 кв.м, новобудова, ремонт. Ціна: 320000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744

1кімнатну квартиру, вул. Костромська, Автовокзал, «малосімейка», 9/9, без боргів, приватизована, 35,3/17,4/8,9, житловий стан, ліфт працює. Контакти: (097) 1216558

1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 7/9ц, 39/20/9, новобудова, ремонт. Ціна: 320000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 8/10 П, 33/18/9, м/п вікна, перетерті стелі, бойлер, вмонтована кухня, засклений балкон. Ціна: 262000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 8/ 10П, 33/18/9, склопакети, бойлер, лічильники, перетерті стелі, вмонтована кухня і прихожа, власник. Ціна: 255000 грн. Контакти: (093) 4867100, (096) 5015766 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, новобудова, 7/10ц, 39 кв.м, ремонт, балкон 9 кв.м., власник. Контакти: (096) 6158678, (066) 8013911 1кімнатну квартиру, вул. Коперника, 3/5ц, покращене планування, 38 кв.м, кухня 9 кв.м. Ціна: 264000 грн. Контакти: (050) 3752014 1кімнатну квартиру, вул. Коперника, Пивзавод, 3/5 Ц, поліпшене планування, 38/18/9, хороший стан, затишний двір. Ціна: 280000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Короленка, 9/9 Ц, 30/18/6, без ремонту, дах перекритий, балкон засклений. Ціна: 244000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 1кімнатну квартиру, вул. Корольова, 3/5 Ц, 30,2/16,5/6,2, замінена сантехніка, столярка, м/п вікна, ремонт, балкон засклений обшитий пластиком. Ціна: 248000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 1кімнатну квартиру, вул. Корольова, 3/5 Ц, 30/16/6, ремонт, нова столярка та сантехніка. Ціна: 262000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 1кімнатну квартиру, вул. Корольова, 4/9 П, 35/19/9, стан звичайний, не «малосімейка». Ціна: 248000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

1кімнатну квартиру, вул. Котляревського, 4/5 Ц, 30/16,4/8, ремонт, вмонтована кухня, шафакупе, кондиціонер, підвал, тихий рн, терміново. Ціна: 280000 грн., торг. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 1кімнатну квартиру, вул. Коцюбинського, 2/5ц, гуртожиток, 24 кв.м, хороший ремонт, кухня на 6 сімей, душ на поверсі, м/п вікна, кутова, поруч зупинка, садок. Ціна: 124000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 1кімнатну квартиру, вул. Крушельницької, 3/3ц, 29 кв.м. Контакти: 430035, (095) 7227008 1кімнатну квартиру, вул. Крушельницької, 9/9, 35/18/9, євроремонт, м/п вікна, балкон засклений, вмонтована кухня, сучасна плитка, с/в плитка. Ціна: 256000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 1кімнатну квартиру, вул. Крушельницької, 9/9ц, 36/17.5/9, без ремонту, ліфт працює. Ціна: 228000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 1кімнатну квартиру, вул. Курчатова, 5/5 Ц, «хрущовка», 33/17/7, ремонт, авт. опалення, лічильники, м/п вікна, брон. двері, меблі, шафакупе. Ціна: 284000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 1кімнатну квартиру, вул. Лермонтова, 5/ 9ц, 40/25/11, стан після будівельників, автономне опалення. Ціна: 360000 грн. Контакти: (067) 9612699 1кімнатну квартиру, вул. Лісовської, 1/1 Ц, 29,7 кв.м., без ремонту, 1,7 сот., можливість добудови. Ціна: 164000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 1кімнатну квартиру, вул. Льнокомбінатівська, 3 пов., 38/18/9, велика лоджія. Ціна: 280000 грн. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 1кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 3/14 Ц, 38/18/9, простенька, без ремонту, велика лоджія засклена. Ціна: 287000 грн. Контакти: (097) 5239946

1кімнатну квартиру, вул. Корольова, 6/9 П, 34/18/9, без ремонту, сонячна сторона, вільна, готова до продажу. Ціна: 228200 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

1кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 2/5 Ц, 36/18/8, «чешка», некутова, колонка, підвал. Контакти: (098) 7472175

1кімнатну квартиру, вул. Корольова, 6/9п, 38/19.5/9. Ціна: 240000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744

1кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 3/14 Ц, 36/17/8, покращене планування, потребує ремонту. Ціна: 280000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574

1кімнатну квартиру, вул. Костромська, 1/ 5 Ц, 40/15/9, ремонт, високий цоколь, є балкон, автономне опалення. Ціна: 366750 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1кімнатну квартиру, вул. Костромська, 3/ 9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 1кімнатну квартиру, вул. Костромська, 35,3/17,4/9, хороший стан. Ціна: 216000 грн. Контакти: (097) 9451574 1кімнатну квартиру, вул. Костромська, 8/ 9 П, 34/18/9, ремонт, м/п вікна, засклений балкон, вмонтована кухня. Ціна: 232 000 грн. Контакти: (098) 7472175

1кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 3/14 ц, 38/18/9, некутова, житловий стан, великий заскленний та зашитий деревом балкон. Ціна: 255 000 грн. Контакти: (068) 0607095 1кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 3/14 Ц, 38/18/9, покращеного планування. Ціна: 275000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 1кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 3/14 Ц, покращене планування, 38/19/8, житловий стан, електроплити. Ціна: 284000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

1кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 3/5 ц, 35/18/7, житловий стан, у дворі, терміново. Контакти: (097) 3731586 1кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 6 пов., 87,5 кв.м., ремонт, балкон, терміново. Ціна: 256000 грн. Контакти: (067) 6700410 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 1/9 Ц, новобудова, 41/20/11, євроремонт, балкон, високий цоколь, нова сантехніка, вмонтовані меблі. Контакти: 430115, (067) 3905765 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 2/9 ц, 20/11/4.5, житловий стан, меблі та техніка лишаються. Ціна: 156000 грн. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 2/9 Ц, 28,1/17,5/5, звичайний стан, вікна в двір, без балкона. Ціна: 180400 грн. Контакти: (097) 5239946 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 3/9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 3/9 П, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 228000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 3/9 Ц, 28/12/5, житловий стан. Ціна: 208000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 3/9 Ц, 28/17,1/5, сучасний ремонт, м/п вікна, балкон засклений, нова сантехніка, бойлер, душ. кабінка, кахель. Ціна: 208000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 3/9 ц, 29/18/5, ремонт крім залу, кухонні меблі. Ціна: 200000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 41/19/ 12, новобудова, балкон засклений, ремонт, вмонтована кухня, вітальня, терміново. Ціна: 320000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 5/9 Ц, 21/12/5, косм. ремонт, м/п вікна, є лічильники, поруч з будинком металевий гараж. Ціна: 171150 грн. Контакти: (0362) 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 6/9, 34/ 18/9, повноцінна квартира, хороший косметичний ремонт. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 7/9ц, 25/12/6, гарний стан, балкон засклений 5 кв.м, м/п вікна, шафакупе, сучасна плитка. Ціна: 192000 грн. Контакти: (067) 9612699 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 9/9 П, 34/18/9, не «малосімейка», некутова, житловий стан, м/п вікна, балкон засклений, лічильники. Ціна: 228000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 9/9 Ц, 20,4/11/4,8, потребує косм. ремонту. Ціна: 140000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 9/9 Ц, 21/11.5/5, без ремонту, велика лоджія 4 кв.м., можливе перепланування. Ціна: 143500 грн. Контакти: (097) 5239946 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 9/9п, 35/17/8, ремонт, м/п вікна, лічильники, шафакупе, дах перекритий. Ціна: 228000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, Боярка, 4/9 П, 34/18/9, ремонт. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, Боярка, 9/9 П, 31,7/12,5/7,9, велика лоджія, хороший ремонт. Ціна: 188000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, рн Ювілейний, 8/9 П, «малосімейка», 35/17/8, коcм. ремонт. Ціна: 204000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 1кімнатну квартиру, вул. Мельника , 5/9 П, 38/15/9, євроремонт, лоджія заскленна. Ціна: 244000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 1кімнатну квартиру, вул. Мельника, 3/9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 1кімнатну квартиру, вул. Мельника, 7/9 П, 34/18/9, житловий стан, є лічильник на опалення, терміново. Контакти: (067) 7710081


¹45 ââ³³ ä 27 ëèñòîïàäà 20 13 ðîêó 2013

1кімнатну квартиру, вул. Мельника, 8/9 П, «малосімейка», 34/18/8,5, житловий стан, ванна плитка. Ціна: 220000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 1кімнатну квартиру, вул. Мельника, 9/10 П, 34/18/9, частковий ремонт, вмонтована кухня, некутова. Ціна: 244000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 1кімнатну квартиру, вул. Міцкевича, 9/9, 34/18/9, ремонт, м/п вікна, вмонтована кухня, шафакупе, балкон засклений, кондиціонер. Ціна: 268000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 1кімнатну квартиру, вул. Млинівська, 35/ 18/8, євроремонт, бойлер, лічильники, балкон, МПВ, вмонтована кухня. Ціна: 240400 грн., торг. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 1кімнатну квартиру, вул. Млинівська, 8/9 П, 34,8/18/9, м/п вікна, нові вхідні двері, нова сантехніка, с/в плитка. Ціна: 237800 грн. Контакти: (097) 5239946 1кімнатну квартиру, вул. Млинівська, 8/9 П, 34/18/9, не «малосімейка», хороший житловий стан, с/в окремо, нова сантехніка, м/п вікна. Ціна: 232000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 1кімнатну квартиру, вул. Млинівська, 8/9 П, 35/17/9, ремонт, м/п вікна, вмонтована кухня. Ціна: 240000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 1кімнатну квартиру, вул. Млинівська, 8/9 П, 35/18/9, вмонтована кухня, косм. ремонт. Ціна: 240425 грн. Контакти: (068) 3351333 1кімнатну квартиру, вул. Млинівська, 8/9 П, 35/18/9, частковий ремонт. Ціна: 236000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 1кімнатну квартиру, вул. Млинівська, 8/9, 35/18/9, хороший ремонт. Ціна: 236000 грн. Контакти: (050) 3752014

1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 2/9 Ц, 30/18/6, жилий стан, залишається кухня. Ціна: 192000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

1кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 8/9 Ц, 34/18/9, євроремонт, нова кухня, шафакупе. Ціна: 288000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 5/9 Ц, 35/17/8, некутова вікна на приват. сектор, засклений балкон. Ціна: 256000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 2/9 Ц, 30/18/6, косметичний ремонт, ламінат, нова сантехніка. Ціна: 180000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

1кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 9/9 Ц, 38/20/9, житловий стан, балкон. Ціна: 226000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 5/9 Ц, 35/17/8, хороший житловий стан, балкон. Ціна: 256000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501

1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 3/5 Ц, 32/17/6, хороший стан. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601

1кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 9/9, 30/15/7, зроблений ремонт, МПВ, б/з,суха тепла квартира, с/в разом, дах після капремонту, ліфт працює. Ціна: 284 000 грн. Контакти: (098) 4732989

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 5/9 Ц, 35/19/8, поліпшене планування, хороший стан. Ціна: 256000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048

1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 3/9 Ц, 31/18/6, косметичний ремонт. Ціна: 189000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 5/5 ц, 32/19/5, хороший ремонт, нова колонка. Ціна: 204000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 6/9 ц, 31/18/6, перетерті стіни, МПВ, нова проводка, столярка, ремонт. Ціна: 196000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 7/9 П, 34/18/9, хороший стан, ліфт працює, затишний двір. Ціна: 220000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 8/9 П, 31/12/8,5, жилий стан, меблі, лоджія. Ціна: 196000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 1кімнатну квартиру, вул. О.Теліги, 2 пов., 50/ 21/14, євроремонт, меблі, авт. опалення, балкон засклений. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. О.Теліги, 2/9 П, 34/ 18/9, хороший стан, засклений балкон. Ціна: 228000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

1кімнатну квартиру, вул. Млинівська, 8/9п, 34/18/8. Ціна: 236000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744

1кімнатну квартиру, вул. О.Теліги, 3/9 П, 34/ 18/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601

1кімнатну квартиру, вул. Млинівська, 9/9 Ц, технічний поверх, ремонт. Ціна: 254000 грн., торг. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931

1кімнатну квартиру, вул. О.Теліги, 5/9ц, новобудова, 52 кв.м, стан після будівельників. Ціна: 400000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

1кімнатну квартиру, вул. Млинівська, Авторинок, 35/18/9, санвузол окремо, нова сантехніка, плитка, власник. Ціна: 230 000 грн. Контакти: (098) 4435927

1кімнатну квартиру, вул. Павлюченка, 2/9 Ц, 32/19/6, з ремонтом, замінені труби, проводка, МПВ. Ціна: 256000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

1кімнатну квартиру, вул. Набережна, 1/5 ц, 31/28/6, косметичний ремонт. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Набережна, 1/5 Ц, 32/17/6, житловий стан. Ціна: 200000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Набережна, 31/ 16/6, сучасний євроремонт, мебльована, побутова техніка, м/п вікна, підвал. Ціна: 280000 грн.,торг. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 1кімнатну квартиру, вул. Набережна, 32/ 16/6,5, ремонт, залишається вмонтована кухня. Ціна: 216000 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 1кімнатну квартиру, вул. Набережна, 4/5 Ц, 32/17/6, хороший стан. Ціна: 224000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Набережна, 5/5 Ц, «хрущовка», 37 кв.м., євроремонт, все нове, вмонтовані меблі, побутова техніка. Ціна: 300000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 1/5 Ц, 30/18/7, житловий стан. Ціна: 280000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 2/5 Ц, 32/18/5, ремонт, м/п вікна, нова столярка, труби поміняні, великий балкон. Ціна: 230000 грн. Контакти: (097) 5239946 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 2/9 П, 31/18/5, житловий стан. Ціна: 264000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 2/9 п, 35/18/9, ремонт, м/п вікна, нова столярка, ламінат, балкон засклений. Ціна: 256000 грн. Контакти: (068) 1082027 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 2/9 Ц, 23/12/5, «малосімейка», без балкону, м/п вікна, бойлер, косметичний ремонт, вмонтована кухня. Ціна: 208 000 грн. Контакти: (099) 4903226 (067) 2641007

1кімнатну квартиру, вул. Паркова, 2/5 Ц, 31/ 18/6, житловий стан, колонка, с/в облицьований, лічильник газу. Ціна: 224000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 1кімнатну квартиру, вул. Паркова, 2/5 ц, 31/ 18/6, житловий стан. Ціна: 228000 грн. Контакти: (068) 1082027 1кімнатну квартиру, вул. Полуботка, 3/4, 28/ 16/4, м/п вікно, балкон незасклений, без ремонту,торг Ціна: 208 000 грн.торг Контакти: (099) 4903226 (067) 2641007 1кімнатну квартиру, вул. Полуботка, 4/5 Ц, 27/16/4, звичайний житловий стан, балкон. Ціна: 250000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 1кімнатну квартиру, вул. Поповича, новобудова, 55 кв.м, автономне опалення. Ціна: 328000 грн. Контакти: (050) 2555095, (067) 3608386 1кімнатну квартиру, вул. Пухова, 2/9 П, 34/ 18/9, м/п вікна, хороший стан. Ціна: 240000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Пушкіна, 2/2 Ц, 23/ 12/6, житловий стан. Ціна: 134000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 1кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 4/9 П, «малосімейка», 32/13/8, хороший стан, балкон. Ціна: 232000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 1кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 4/9 П, 32/13/8, житловий стан, балкон. Ціна: 215000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 1кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 4/9п, 32/13/8. Ціна: 216000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 1кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 4/9п, велика кімната, ремонт. Ціна: 232000 грн. Контакти: 430930, (097) 4081026

1кімнатну квартиру, вул. Свободи, центр, 2/3 Ц, 24/12,5/5,6, хороший стан. Ціна: 164000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, «сталінка», 1/5 ц, 35/18/8, євроремонт, колонка, біля парку, можливо під комерцію. Ціна: 340000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 1/2 Ц, 32/15/8, ремонт, авт. опалення, м/п вікна, 1 сот. Ціна: 240000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 1/3 Ц, 40 кв.м, вікна на дорогу, під комерцію. Ціна: 256000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 1/3ц, 40/ 18/12, косметичний ремонт, стелі 3.5 м, колонка, гардеробна. Ціна: 276000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 1/8 Ц, покращене планування, 41//12, після будівельників, новобудова, 18 пов. Ціна: 8100 грн./кв.м. Контакти: 430115, (067) 3905765 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 1/9 ц, 26/14/6, житловий стан, балкон, не кутова. Контакти: (097) 3731586 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 1/9ц, малосімейка, 34/18/7, косметичний ремонт, житловий стан, балкон. Ціна: 256000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 2 пов., Ц, «малосімейка», 20 кв.м., некутова, м/п вікна, кухня та с/в облицьовані плиткою. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 2/9ц, 20/ 12/5. Ціна: 160000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 2/9ц, 34/ 18/7. Ціна: 260000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 3/4 Ц, 39/18/8, «сталінка», євроремонт, некутова, м/п вікна, ламінат, брон. двері, колонка, нова сантехніка. Ціна: 376000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 3/9ц, малосімейка, 28.5/13/6.3, житловий стан, балкон 7 кв.м, кутова, вмонтована кухня, шафа в коридорі, є комора. Ціна: 216000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 4/9 Ц, «малосімейка», 21/12/5, косм. ремонт. Ціна: 156000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 5/9 Ц, некутова, вікна на приватний сектор. Ціна: 256000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 5/9 Ц, покращене планування, 34/18/7, житловий стан. Ціна: 260000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/5, хрущовка, житловий стан, балкон. Ціна: 224 000 грн. Контакти: (098) 7472175

1кімнатну квартиру, вул. Черняка, 38 кв.м, будинок зданий. Ціна: 292000 грн. Контакти: (050) 2555095, (067) 3608386

1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 30/ 17/6, житловий стан, колонка, лічильники, балкон. Ціна: 224000 грн. Контакти: (068) 1082027

1кімнатну квартиру, вул. Черняка, 4/10ц, новобудова, 39/25/9, автономне опалення. Ціна: 308000 грн. Контакти: (050) 3752014

1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 32/ 17/6, косметичний ремонт. Ціна: 216000 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 5/5 Ц, «хрущовка», 31/17/6, без ремонту, нові труби, вікна на дорогу, балкон незасклений, с/в разом. Ціна: 240000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 6/9 Ц, 30/18/6, без балкону, житловий стан. Ціна: 188000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 8/9 П, 35/18/9, сучасний капітальний ремонт, вмонтована кухня, шафакупе. Ціна: 284000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 6/9 Ц, 30/18/6, потребує ремонту. Ціна: 188000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574

1кімнатну квартиру, вул. Струтинської, «хрущовка», 30/17/7, євроремонт, нові двері, МПВ. Ціна: 216000 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 7/9 Ц, «малосімейка», 26/15/6, косм. ремонт, хороший стан. Ціна: 188000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 7/9 Ц, 26/13,7/6, ремонт склопакети, бойлер, нова сантехніка, вмонтована кухня, балкон засклений. Ціна: 205000 грн. Контакти: (097) 5239946 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 8/9 Ц, 34/18/8, ремонт, бойлер. Ціна: 204000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 9/9 ц, 22/12/5, без балкона, без ремонту. Ціна: 148000 грн. Контакти: (068) 1082027

1кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 1/ 9ц, новобудова, 45/30/7, потребує ремонту, 2рівнева, окремий вхід, стан після будівельників. Ціна: 224000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 1кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 10/ 11 Ц, новобудова, 70 кв.м., чорнові роботи, панорамні вікна, дах. котельня. Контакти: 631187, (095) 5909425 1кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 3/5 Ц, 29/16,5/6, житловий стан, нові двері, труби, лічильники, колонка. Ціна: 229600 грн. Контакти: (097) 5239946

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 9/9 Ц, 22/12/6, в процесі ремонту, нові вікна. Ціна: 136000 грн. Контакти: (097) 9451574

1кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 3/5 Ц, 30/16,5/6, житловий стан, поруч школа, садочок, зупинка, магазин. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 9/9 ц, 27/13/7.6, м/п вікна, ремонт, лічильники. Ціна: 188000 грн. Контакти: (068) 1082027, (093) 2886163

1кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 3/5 Ц, 32/17/6, доглянута, житловий стан. Ціна: 232200 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, рн Ювілейний, 6/9ц, 30/17.5/5.5. Ціна: 188000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184

1кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 5/9 П, 35/18/9, м/п вікна, засклений балкон, кахель. Ціна: 232 000 грн. Контакти: (098) 7472175

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, РЕМ, 7/ 9 Ц, 26/14/6. ремонт, вмонтована кухня, м/ п вікна, бойлер, нова сантехніка, лічильники. Ціна: 200 000 грн. Контакти: (068) 0607095

1кімнатну квартиру, вул. Тракторна, 1/5 Ц, 40//10, новобудова, автономне опалення, високий цоколь. Ціна: 255000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, РУМ, 2/ 5 ц, 44/22/8 Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, РУМ, 35/ 18/8, «чешка», житловий стан, терміново. Ціна: 244000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, РУМ, 5/ 9 Ц, 32/18/5, хороший косм. ремонт, балкон засклений. Ціна: 183375 грн. Контакти: (068) 3351333

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 4/9 Ц, 23/12/5, хороший стан. Ціна: 164000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048

1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 2/5 Ц, 27/12/5, ремонт, м/п вікна, броньовані двері, меблі, балкон. Ціна: 204 000 грн. Контакти: (098) 7472175

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 44,5/20/ 15, новобудова, суч. євроремонт, м/п вікна, вмонтована кухня, прихожа, стінка, диван, авт. опалення. Ціна: 380000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522

1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/5 Ц, «малосімейку», 28/14/6, жилий стан, чиста. Ціна: 200000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 5/9 Ц, 35/17/8, в хорошому жилому стані, некутова, сонячна сторона. Ціна: 260000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

1кімнатну квартиру, вул. Черняка, 3/5 Ц, 32/ 17/6, хороший стан. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601

1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 8/9 п, 35/18/9, зроблений ремонт, м/п вікна, колонка. Ціна: 256000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, РУМ, 5/ 9 Ц, без ремонту, «чеський проект». Ціна: 264875 грн. Контакти: (068) 3351333

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 5/9 ц, 34/18/9, косм. ремонт, перетерті стелі і стіни, покращене планування. Ціна: 252650 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147

1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/5 Ц, 34/19/6, ремонт скрізь, крім с/в, балкон незасклений. Ціна: 266500 грн. Контакти: (097) 5239946

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 6/9 Ц, «малосімейка», 30/17,5/5,5, без ремонту. Ціна: 196000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 4/9 Ц, «малосімейка», 21/12/5, хороший стан, колонка. Ціна: 164000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 5/9 Ц, 24/13/5, ремонт, нова сантехніка, ліфт працює, некутова, вмонтована кухня, супутникове телебачення. Ціна: 180000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571

7

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/5 Ц, 27/13/6, ремонт, вмонтовані меблі, комора, бойлер. Ціна: 200000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/5 Ц, 27/13/6, ремонт, вмонтовані меблі, комора, бойлер. Ціна: 200000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/5 Ц, 32/17/6, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/5 Ц, 34/19,1/6, жилий стан. Ціна: 228000 грн. Контакти: (097) 9451574

1кімнатну квартиру, вул. Черняка, 7/9 Ц, 47.5/25.5/11, новобудова, автономне опалення, газова плита, бойлер, керам. електропанелі. Ціна: 288000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 1кімнатну квартиру, вул. Черняка, 8/10ц, новобудова, 48/25/10, стан після будівельників, стяжка, електроопалення, с/ в окремо, м/п вікна, броньовані двері, лоджія незасклена. Ціна: 304000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 1кімнатну квартиру, вул. Черняка, новобудова, 3/9 Ц, 46/23/10, кв.м, після будівельників, є балкон, будинок зданий в експлуатацію. Ціна: 296000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 1кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 2/5 Ц, 31/16/6, житловий стан, можливий продаж з меблями, поруч парк. Ціна: 228000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 1кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 3/5 Ц, 30/17/6, житловий стан, с/в окремо, некутова, підвал, терміново. Ціна: 236000 грн., торг. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 1кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 1/9 П, 34/17/8, житловий стан, високий цоколь. Ціна: 220000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 1кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 1/9 П, 34/18/8,5, євроремонт, с/в суч. плитка, ламінат, підвісні стелі, м/п вікна, брон. двері, шафакупе. Ціна: 240000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 1кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 1/9 п, 34/18/9, косметичний ремонт, терміново. Контакти: (097) 3731586 1кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 1/9 П, 35/18/9, хороший стан. Ціна: 240 000 грн. Контакти: (098) 7472175 1кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 3/5 Ц, 43 кв.м., новий будинок, автономне опалення, стан після будівельників. Ціна: 292000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 1кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 3/9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 1кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 34/18/ 9, П, б/з, хороший ремонт. Контакти: (067) 7710081

1кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 3/9 П, 30/14/8, косметичний ремонт. Ціна: 212000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

1кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 1/9 П, 34/18/9, євроремонт, м/п вікна, ламінат, бойлер. Ціна: 223000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571

1кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 7/9п, 34/17/9. Ціна: 224000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184

1кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 1/9п, 32/18/9, хороший ремонт, без балкона, є можливість добудови. Ціна: 224000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

1кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 9/9 П, 34/18/9. Ціна: 168000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897 1кімнатну квартиру, вул. Черняка, 1 пов., Ц, 48/28/8, новобудова, лічильники, центр. опалення. Контакти: (068) 6450606 1кімнатну квартиру, вул. Черняка, 1/5 ц, жилий стан, знизу магазин. Ціна: 204000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, вул. Черняка, 1/5ц, 31/ 17/6, пл.вікна, нові вхідні двері, облицьовано, газова колонка, хороший стан. Ціна: 212000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 1кімнатну квартиру, вул. Черняка, 3/10 Ц, 39/20/9, новобудова, ремонт, авт. опалення, лічильнкии, лоджія засклена. Ціна: 334000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1кімнатну квартиру, вул. Черняка, 3/10ц, новобудова, 39/20/9, ремонт, автономне опалення, 2контурний котел, ламінат, броньовані двері. Ціна: 328000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 1кімнатну квартиру, вул. Черняка, 3/10ц, новобудова, 39/20/9, ремонт, автономне опалення. Ціна: 332000 грн. Контакти: (050) 3752014

1кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 1/9п, 34/17/8, ремонт, бойлер. Ціна: 224000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 1кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 2/9 П, 34/18/9, ремонт, вмонтована кухня. Ціна: 232000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 3/9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601

ÍÎÒÀвÓÑ ì. гâíå, âóë. Ïåðåñîïíèöüêà, 3. Ïîïåðåäí³é çàïèñ çà

òåë. (0362) 620434, 635704, (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


8

1кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 3/9, 34/ 18/9, косм. ремонт. Ціна: 224000 грн. Контакти: (067) 6700410 1кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 8/14 ц, 36/18/8,5, житловий стан, великий утеплений балкон 6 кв.м, частковий ремонт, ламінат. Ціна: 255 000 грн. Контакти: (068) 0607095 1кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 8/14 Ц, покращене планування, частково ремонт, житловий стан, балкон 6 кв.м., утеплений, 2 комори, нові двері. Ціна: 264000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 1кімнатну квартиру, Здолбунів2, вул. Заводська, 4/5 Ц, 36/20/7, автономне опалення, ремонт, нова сантехніка, МПВ. Ціна: 188000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 1кімнатну квартиру, косметичний ремонт, кухня, туалет і ванна без ремонту. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788 1кімнатну квартиру, мн Незалежності, 5/ 5 Ц, «хрущовка», 34/19/6, житловий стан, балкон засклений, сучасна плитка, душова кабінка, дах шатровий. Ціна: 272000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 1кімнатну квартиру, Північний, 8/10 П, 33/ 18/9, м/п вікна, перетерті стелі, бойлер, вмонтована кухня, балкон засклений. Ціна: 256000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 1кімнатну квартиру, Північний, 9/9 П, 35/ 18/9. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 1кімнатну квартиру, пр. Миру, 2/5 Ц, 31/ 16/6, пластикові вікна, броньовані двері, балкон засклений. Ціна: 248000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 1кімнатну квартиру, пр. Миру, 2/5 Ц, балкон, вільна, терміново. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, пр. Миру, 4/4 ц, житловий стан. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, пр. Миру, 4/5 Ц, 32/ 17/6, хороший стан, затишний двір. Ціна: 224000грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 1кімнатну квартиру, пр. Миру, 4/5, 32/17/ 6, хороший житловий стан. Ціна: 224 000 грн. Контакти: (099) 4903226 (067) 2641007 1кімнатну квартиру, пр. Миру, 5/5ц, 32/18/ 6, сучасний ремонт, вмонтовані меблі, техніка. Ціна: 288000 грн. Контакти: (067) 9612699 1кімнатну квартиру, центр, 2/2 Ц, 23/13,5/ 6, газопічне опалення, без зручностей, вода в квартирі. Ціна: 128000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 1кімнатну квартиру, центр, 2/3 Ц, 22 кв.м., житловий стан, є автономне опалення. Ціна: 175000 грн. Контакти: (066) 0489507, (096) 3938918 1кімнатну квартиру, центр, 2/5 ц, 30/16/6, євроремонт, вмонтована кухня, прихожа. Ціна: 240000 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 1кімнатну квартиру, Ювілейний, «малосімейка», 6 пов., без балкона, терміново. Ціна: 184000 грн. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

ÂѲ ÂÈÄÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Ç ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÞ. ÊÓϲÂËß, ÏÐÎÄÀÆ, ÎÐÅÍÄÀ. ÄÎÏÎÌÎÃÀ  ÎÔÎÐÌËÅÍͲ ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: ÂÓË. ÏÎØÒÎÂÀ, 9, 26-87-91, (067) 363-03-11, (067) 360-63-60 Кімнату в гуртожитку сімейного типу, 12.8 кв.м, блокова система, окремий с/в з ванною, є місце під кладову. Контакти: (097) 7707083

ÎÖ²ÍÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ ÒÀ ÂÑ²Õ ÂÈIJ ÌÀÉÍÀ. ÍÈÇÜÊÀ Ö²ÍÀ ÍÀ ÏÎÑËÓÃÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 46-05-63, (067) 346-57-15, (095) 316-80-27

1.1.2. Ïðîäàì ê³ìíàòó

ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, • âóë.Ãàãàð³íà. Ö³íà: 70000 ãðí./òîðã Êîíòàêòè: (066) 804-60-79

2 кімнати в гуртожитку, вул. Н.Хасевича, 1/3ц, 9+12 кв.м, кухня на 3 сім’ї, душ на 2 сім’ї, бойлер, сонячна сторона, тепла. Ціна: 132000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 Кімнату в гуртожитку, вул. Відінська, 3/5 Ц, 19 кв.м., хороший стан, арка, меблі, електроплита, можливість провести воду. Ціна: 92000 грн. Контакти: (097) 9451574 Кімнату в гуртожитку, вул. Гагаріна, 2/2 Ц, 28 кв.м., ремонт, кухня на 7 сімей. Ціна: 112000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 Кімнату в гуртожитку, вул. Д.Галицького, 8/9 Ц, 22,6/15/4, кутова, нові вікна та двері, вмонтована кухня, без балкона. Ціна: 184000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 Кімнату в гуртожитку, вул. Льонокомбінатівська, 4/9 Ц, 12,5 кв.м., жилий стан, нові двері, терміново. Ціна: 76000 грн. Контакти: (097) 9451574 Кімнату в гуртожитку, вул. Льонокомбінатівська, 7/9 Ц, 19/13,8, косм. ремонт, перетерті стіни, с/в на 2 сім’ї, місце під пральну машину. Ціна: 108000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 Кімнату в гуртожитку, вул. Фабрична, 3/5 Ц, 17,3 кв.м., косм. ремонт, м/п вікно, коридор, душ на поверсі. Ціна: 112000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 Кімнату в гуртожитку, вул. Фабрична, 4/5, 33 кв.м., 2 кім., 18,5 кв.м., 14,5 кв.м., кухня на 5 кім., м/п вікна, перет. стелі, шпалери, умивальник. Ціна: 144000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 Кімнату в гуртожитку, Льонокомбінат, 7/ 9 Ц, 18/13/5, ремонт, зручності. Ціна: 101875 грн. Контакти: (068) 3351333

1кімнатну квартиру, Ювілейний, 30/18/6, косм. ремонт. Ціна: 224000 грн. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931

Кімнату у 3кімнатній квартирі, вул. Шухевича, 6/9 П, вихід на балкон, власник. Контакти: (067) 9119875

1кімнатну квартиру, Ювілейний, 38 кв.м., 41 кв.м., 47 кв.м., новобудова, 23 пов., яксіна побудова, гіпсова штукатурка. Ціна: 288000 грн. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931

Кімнату, вул. Фабрична, 5/5 Ц, 17,6 кв.м, підготовлена до ремонту, підведена вода і каналізація. Ціна: 84000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

1кімнатну квартиру, Ювілейний, 9/9 П, 35/ 18/9. Ціна: 192000 грн. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 1кімнатну квартиру. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931

1.1.3. Ïðîäàì 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 1кімнатну кватиру, вул. Директорії, Êè¿âñüêà, 3/9ï, òåðì³íîâî. «сталінка», 1/5 ц, 37/18/9, високі стелі, косм. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) ремонт, вікна на вулицю, можливо під офіс, 408-10-26 магазин. Ціна: 336 000 грн. Контакти: (068) 0607095 1кімнатну квратиру, вул. Дундича, 2/5ц, малосімейка, 32/18.8/5, ремонт, м/п вікна, балкон 6.5 кв.м. Ціна: 228000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 1кімнатну квратиру, вул. Коновальця, 8/10п, 33/18/9, житловий стан, м/п вікна, балкон засклений, стелі перетерті, вмонтована кухня. Ціна: 256000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. • Ìåëüíèêà, 2/9ï, àáî îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, • âóë.Þâ³ëåéíà, 2/9 ï, òåðì³íîâî, äåøåâî àáî îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

2кiмнатну квартиру, вул. Вiдiнська, 5/5 Ц, 46/30/7, житловий стан, окремi кiмнати, 2 МПВ, балкон. Ціна: 280 000 грн. Контакти: (098) 4732989 2кiмнатну квартиру, вул. Вербова, 5/9 П, 49/29/8, житловий стан. Ціна: 300 000 грн. Контакти: (098) 4732989 2кiмнатну квартиру, вул. Київська, 8/9 п, 50/30/8, євроремонт, нова столярка, б/з, з меблями. Ціна: 348 000 грн. Контакти: (098) 4732989 2кiмнатну квартиру, вул. Льнокомбінатівська, 6/6, полiпшеного планування, 60,8/29/10, с/в окремо, перетерті стелі, підлога лакована, комора. Ціна: 360 000 грн. Контакти: (098) 4732989 2кiмнатну квартиру, вул. Соборна, 2/3 Ц, 48/32/6,7, в доброму станi, окремi кiмнати, двi кладовi, м/п вікна, броньовані дверi, без балкона, супутникове ТБ. Ціна: 368 000 грн. Контакти: (098) 4732989 2кiмнатну квартиру, вул. Соборна, 3/5, 44/29/6, центр, поруч парк, кiмнати прохiднi, без ремонту. Ціна: 288 000 грн. Контакти: (098) 4732989

¹45 ââ³³ ä 27 ëèñòîïàäà 20 13 ðîêó 2013

2кімнатну квартиру, вул. 6 Гвардійська, 9/9 П, 49/28/8, повний капітальний ремонт даху, жилий стан. Ціна: 280000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 2кімнатну квартиру, вул. Cт.Бандери, 4/5 Ц, 41/26/6. Ціна: 300000 грн. Контакти: 620119, (067) 3629550 2кімнатну квартиру, вул. Cт.Бандери, 41/ 26/6, 4 пов. Контакти: 631157, (067) 3629550 2кімнатну квартиру, вул. Біла, 3/5ц, «малосімейка», 40 кв.м, житловий стан. Ціна: 264000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 2кімнатну квартиру, вул. Білякова, 3/5 Ц, «хрущовка», 44/30/6,5, житловий стан, кім. окремі, с/в разом. Ціна: 300000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 2кімнатну квартиру, вул. Білякова, 3/5 Ц, 44/ 30/6, звичайний житловий стан. Ціна: 326000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 2кімнатну квартиру, вул. Білякова, 3/5ц, 44/ 30/6.5, житловий стан, пластикові вікна. Ціна: 332000 грн. Контакти: (050) 3752014

2кiмнатну квартиру, вул. Шухевича, 7/10, 49/29/9 МПВ, некутова, нова столярка, нова сантехніка, перетерті стелі, с/в окремо, б/з, підвал. Ціна: 316 000 грн. Контакти: (098) 4732989

2кімнатну квартиру, вул. Буковинська, Автовокзал, 2/9 П, 49/29/8, хороший стан, затишний двір, поруч дитячий садочок, школа №12. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048

2кімнатну квартипру, вул. Чорновола, 4/ 4ц, новобудова, 69/40/12, чорнові роботи, автономне опалення, лічильники, власний дворик. Ціна: 404000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

2кімнатну квартиру, вул. Буковинська, новобудова, 6/9 Ц, 80 кв.м., євроремонт. Ціна: 640000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

2кімнатну квартиру, Автовокзал, 7 пов., 50/29/8, лождія 8 кв.м., ремонт. Ціна: 296000 грн., торг. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147

2-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, 7/9 Ï, 50/29/7, ÇÂÈ×ÀÉÍÈÉ ÑÒÀÍ, ÁÅÇ ÐÅÌÎÍÒÓ, ÂÅËÈÊÀ ËÎÄÆ²ß 6 ÊÂ.Ì. Ö²ÍÀ: 290000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 500-28-33, (066) 662-05-01 2кімнатну квартиру, Автовокзал, 7/9 П, житловий стан, 49/28/8. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 2кімнатну квартиру, Автовокзал, 8/9 П, 49/29/7, звичайний стан, без ремонту. Ціна: 288000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, Автовокзал, 9/10 Ц, 62 кв.м., великі кімнати, велика кухня, авт. опалення, після будівельників. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 2кімнатну квартиру, Боярка, 4/9 П. Ціна: 320000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897 2кімнатну квартиру, В.Дивізії, 4 пов., житловий стан. Ціна: 320000 грн. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 2кімнатну квартиру, вул. 6 Гвардійська, 1/ 9 П, 48/28/8, тепла, суха, без балкону, хороший косметичний ремонт. Ціна: 320000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 2кімнатну квартиру, вул. 6 Гвардійська, 1/ 9 П, 49/29/8, житловий стан. Ціна: 304000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 2кімнатну квартиру, вул. 6 Гвардійська, 2/ 9 П, 49,4/28/8, нові м/п вікна, електричний водонагрівач, шпалери, звичайний стан. Ціна: 304000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 2кімнатну квартиру, вул. 6 Гвардійська, 2/ 9 П, 49,4/30/8, хороший стан, частково мебльована, нові вікна, бойлер. Ціна: 324000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574

2кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 2/10 ц, 49/29/8, 2 балкони, житловий стан. Контакти: (097) 3731586 2кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 2/5ц, «чешка», 48 кв.м, кухня 8 кв.м, хороший косметичний ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 360000 грн. Контакти: (067) 9612699

2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 2/5 Ц, 44/30/6. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 3/5 Ц, 48/29/8, житловий стан, окремі кімнати, некутова. Ціна: 348000 грн. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 3/5 Ц, 48/30/8, балкон засклений, житловий стан, кімнати окремі, с/в окремо. Ціна: 344000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 3/5ц, 45/30/6, житловий стан, прохідні кімнати. Ціна: 264000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 4/6 Ц ,»хрущовка», 45//6,5. Ціна: 320000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 4/6 Ц, 45,4/30/6,2, житловий стан, балкон засклений, лічильники. Ціна: 316000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 4/6 Ц, 45.2//6,2, кімнати прохідні, без ремонту, некутова, колонка, лічильники. Ціна: 319800 грн. Контакти: (097) 5239946 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 4/6 Ц, 45/30/6,8, балкон, підвал, некутова, с/ в окремо, житловий стан, комора, вікна в двір. Ціна: 316000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 4/6, 45/32/6,2, в хорошому житловому стані, с/в окремо, кімнати суміжні, нова колонка, вікна на схід та захід. Ціна: 308 000 грн. Контакти: (099) 4903226 (067) 2641007

2кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 3/9 П, 49/ 29/8, хороший стан. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601

2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 5/5 Ц, 48 кв.м, без ремонту. Ціна: 267300 грн. Контакти: 245638, (096) 3938918

2кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 4 пов., П, 49/28/8, балкон засклений, ремонт, недорого. Контакти: (068) 6450606

2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 5/5 Ц, 48/31/6, без ремонту. Ціна: 264000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

2кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 4/9 П, 49/ 29/9, балкон засклений, косм. ремонт. Ціна: 332000 грн., торг. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522

2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 50/ 30/7,5, Ц, «чешка», газова колонка. Ціна: 336000 грн. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931

2кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 4/9, 50/ 30/8, житловий стан, біля «Арсена». Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931

2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 8/10 Ц, 72/50/13, дахова котельня, лоджія, ванна, євроремонт. Ціна: 560000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

2кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 5/10 ц, 50.2/27/8.3, 2 балкони, окремі кімнати, євроремонт. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Вербова, 1/9 П, 47/29/8, житловий стан, високий цоколь, некутова. Ціна: 287000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 2кімнатну квартиру, вул. Вербова, 2 пов., 48/29/7, ремонт, переторті стіни та стелі, бойлер, нова сантехніка. Ціна: 307100 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 2кімнатну квартиру, вул. Вербова, 2/9 Ц, новобудова, 50//8,7, косм. ремонт, с/в плитка, кім. окремі. Ціна: 408000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 2кімнатну квартиру, вул. Вербова, 3/9 П, 49/29/8, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 2кімнатну квартиру, вул. Вербова, 48/30/ 7, кімнати окремі, гарний стан, МПВ, перетерті стелі. Ціна: 280000 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 2кімнатну квартиру, вул. Вербова, 49/29/ 8, повноцінну, потребує ремонту. Ціна: 292000 грн. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 2кімнатну квартиру, вул. Вербова, 5/5 ц, 41/26/6, житловий стан, м/п вікна, суха. Ціна: 264000 грн. Контакти: (068) 1082027

2кімнатну квартиру, вул. 6 Гвардійська, 5/ 9 П, 49/29/8, звичайний стан, одна кімната з ремонтом. Ціна: 304000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501

2кімнатну квартиру, вул. Вербова, 5/9 п, 49/29/8, хороший житловий стан, с/в плитка, балкон засклений. Ціна: 292 000 грн. Контакти: (068) 0607095

2кімнатну квартиру, вул. 6 Гвардійська, 5/ 9 П, 49/29/8, звичайний стан, одна кімната з ремонтом. Ціна: 311600 грн. Контакти: (097) 5239946

2кімнатну квартиру, вул. Вербова, 6/9 П, 49/29/8, ремонт. Ціна: 304000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048

2кімнатну квартиру, вул. 6 Гвардійська, 5/ 9 П, 50/28/8, житловий стан. Ціна: 300000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808

2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 2/4 Ц, 44 кв.м., євроремонт, кімнати прохідні. Ціна: 400000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

2кімнатну квартиру, вул. Вербова, 9/9 п, житловий стан, м/п вікна, балкон незасклений, кімнати окремі. Ціна: 272000 грн. Контакти: (068) 1082027

2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 8/9 Ц, 70 кв.м., євроремонт. Ціна: 576000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 8/9 Ц, 72/35/10, новобудова, лоджія, балкон, євроремонт, брон. двері, с/в окремо, вмонтована кухня, терміново. Ціна: 576000 грн., торг. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 4 4 / 28/6, звичайний стан, МПВ, колонка. Ціна: 273000 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 1/5 ц, 43/27/6, євроремонт, окремі кімнати. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 3/5 Ц, 44/30/6, хороший стан. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 4/10 П, 50/30/8, житловий стан. Ціна: 360000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 4/5 Ц, 42/28/6, кімнати роздільні, м/п вікна, броньовані двері. Ціна: 310000 грн. Контакти: (098) 8402488 2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 4/5 Ц, 42/28/6, окремі кімнати, житловий стан, м/п вікна, броньовані двері. Ціна: 292000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 4/5 Ц, 42/28/6, окремі кімнати, житловий стан, м/п вікна, броньовані двері. Ціна: 299300 грн. Контакти: (097) 5239946 2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 4/9 П, 50/30/8, ремонт, засклений балкон. Ціна: 328 000 грн. Контакти: (098) 7472175

2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 5/5 Ц, 35,7/19,8/5,4, перепланована, всі документи, ліч., світло, м/п вікна, балкон засклений, перетерті стелі. Ціна: 252000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 5/5 ц, 44/32/6, окремі кімнати, житловий стан, м/п вікна. Ціна: 268000 грн. Контакти: (068) 1082027 2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 8/9 П, 49/29/, хороший ремонт, житловий стан, вмонтована кухня, балкон засклений Ціна: 308000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 2кімнатну квартиру, вул. Гарна, 1/5ц, 52/ 31/9, ремонт, ізольовані кімнати, балкон, підвал, газова колонка. Ціна: 368000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 2кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 1/4 Ц, 45.5 кв.м, кутова, вікна на дорогу, можливість добудови, офісний або магазинний варіант. Ціна: 485000 грн. Контакти: (097) 3849904 2кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 2/4 Ц, «хрущовка», 43 кв.м., житловий стан, кім. прохідні, колонка. Ціна: 292000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 2кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 2/4 Ц, 43/28/6, жилий стан. Ціна: 292000 грн. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 3/9 П, 49/29/8, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 2кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 4/4 ц, 43/26/6, житловий стан, рн «Чайки». Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 9/9 П, 48/28/8, житловий стан. Ціна: 264 000 грн. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, вул. Гур’єва, 3/3 Ц, 80/ 50/13,3, кім. прохідні, м/п вікна, підготовлена до ремонту. Ціна: 440000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 2кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 1/ 9 ц, без балкону, без ремонту. Ціна: 256000 грн. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 2/ 9 П, 48/29/7, ремонт, перетерті стіни та стелі, бойлер, балкон засклений. Ціна: 304000 грн., торг. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 2кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 2/ 9 П, 50/30/9, євроремонт. Ціна: 356000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 2кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 3/ 9 П, 49/29/8, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 2кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 4/ 9п, ремонт, терміново, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026 2кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 7/ 9 П, 49/28/8, хороший ремонт, бойлер, перетерті стелі, м/п вікна. Ціна: 326000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 2кімнатну квартиру, вул. Дем’янчука, 8/ 11 Ц, 58/33/9,2, новобудова, власне авт. опалення, євроремонт, лоджія засклена, документи готові. Ціна: 483800 грн. Контакти: (097) 5239946 2кімнатну квартиру, вул. Директорії, 4/5 ц, 42/25/5, ремонт, колонка, вмонтована кухня. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Директорії, 4/5 Ц, 42/27/6, терміново, ізольовані кімнати, ремонт, вмонтована кухня. Ціна: 350450 грн. Контакти: (096) 9165886 2кімнатну квартиру, вул. Директорії, 4/ 5ц, «хрущовка», 42/28/6.5, без ремонту, прохідні кімнати, с/в разом, вікна на алею. Ціна: 284000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 2кімнатну квартиру, вул. Добролюбова, 1/2ц, 39 кв., ремонт, автономне опалення, с/в разом, кухнястудія, замінена столярка, сантехніка, електрика, сарай. Ціна: 328000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 2кімнатну квартиру, вул. Драганчука, 1/ 5ц, покращене планування, 56/32/9, євроремонт, автономне опалення, дві засклені лоджії, гардеробна. Ціна: 504000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 2кімнатну квартиру, вул. Драгоманова, 2/2 Ц, 52/34/7, звичайний стан, без ремонту. Ціна: 360000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501


¹45 ââ³³ ä 27 ëèñòîïàäà 20 13 ðîêó 2013

2кімнатну квартиру, вул. Дубенська БОС, 2/2ц, 44/30/7, хороший стан. Ціна: 360000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 2кімнатну квартиру, вул. Дубенська БОС, 2/2ц, 52/37/8.5, капітальна будівля з товстими стінами, хороший чистий під’їзд, дубовий паркет, камін. Ціна: 488000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 2кімнатну квартиру, вул. Дубенська, 3/3, 75/ 48/14, євроремонт, стелі 3.5 м, 2 підвали, вітальня32 кв.м, місце під парковку. Ціна: 704000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 2кімнатну квартиру, вул. Дубенська, 3/9 П, 49/29/8, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601

2кімнатну квартиру, вул. Київська, 2/9 П, 49/29/8, м/п вікна, столярка, балкон засклений. Ціна: 324000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 2/9п. Ціна: 320000 грн. торг. Контакти: 430930, (097) 4081026 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 3/9 П, 49/29/8, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 4/5 ц, 48/28/7, ремонт, «чешка», вікна в двір. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 4/9 П, 49/30/8. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931

2кімнатну квартиру, вул. Дундича, 8/9п, 49/ 32/8, житловий стан, утеплений будинок. Ціна: 292000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184

2кімнатну квартиру, вул. Київська, 48/30/ 7,5, 3 пов., Ц, «чешка», колонка. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931

2кімнатну квартиру, вул. Дундича, 8/9п, 49/ 32/8. Ціна: 292000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744

2кімнатну квартиру, вул. Київська, 5/5 Ц, косм. ремонт, вмонт. меблі. Ціна: 344000 грн., торг. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

2кімнатну квартиру, вул. Жуковського, 4/5 Ц, 42,3/26,4/5,9, окремі кімнати, перепланована, ремонт, вмонтована кухня. Ціна: 315700 грн. Контакти: (097) 5239946 2кімнатну квартиру, вул. Замкова, 3/5, 48/ 34/6, терміново. Ціна: 320000 грн. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 2кімнатну квартиру, вул. Кавказька, 2 пов., Ц, 46 кв.м., кімнати окремі, велика лоджія. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 2кімнатну квартиру, вул. Кавказька, 2/9 Ц, 47/27/7, «чешка», ремонт. Ціна: 384000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 2кімнатну квартиру, вул. Кавказька, 3/5 Ц, 56/40/8, чеський проект, житловий стан. Ціна: 372000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 2кімнатну квартиру, вул. Кавказька, 3/9 Ц, 47/27/7, покращене планування, кімнати окремі, м/п вікна, підвал, комора. Ціна: 380000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 2кімнатну квартиру, вул. Кавказька, 3/9 Ц, 48/28/6, ремонт, м/п вікна, підвал. Ціна: 383000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 2кімнатну квартиру, вул. Кавказька, 4/5 Ц, 50/29/8,2, покращене планування, звичайний житловий стан. Ціна: 393600 грн. Контакти: (097) 5239946 2кімнатну квартиру, вул. Кавказька, 4/5 Ц, 52/30/8, покращене планування, хороший житловий стан. Ціна: 372 000 грн. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, вул. Кавказька, 8/9 Ц, 48 кв.м., ремонт, вмонтована кухня, окремі кімнати. Ціна: 364000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Кавказька, 8/9 Ц, 48/28/6, косметичний ремонт, кімнати ізольовані, засклена лоджія. Ціна: 369000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. Кавказька, 8/9 Ц, 48/29/7, хороший ремонт, брон. двері, м/п вікна, вмонтована кухня. Ціна: 364000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 2кімнатну квартиру, вул. Кавказька, 8/9, 48/ 28/6, ремонт, брон. двері, вмонтована кухня, нова сантехніка. Ціна: 372000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 12/14ц, 50/30/8. Ціна: 324000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 2/5 ц, 44/ 28/6, окремі кімнати, жилий стан, підвісна стеля, ламінат, вікна в двір, балкон, колонка. Ціна: 320000 грн. Контакти: (068) 0607095

2кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 3/5 Ц, 47/29/7, балкон засклений, м/п вікна, кімнати окремі, євроремонт, некутова. Ціна: 376000 грн., торг. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522

2кімнатну квартиру, вул. Костромська, 5/9 П, 48/29/7, вмонтована кухня, прихожа, житловий стан. Ціна: 360000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

2кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 3/9 Ц, 42/27/6, потребує ремонту. Ціна: 308000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574

2кімнатну квартиру, вул. Котляревського, 1/9 ц, 46 кв.м., ремонт, кухнястудія, підвал, лоджія. Ціна: 336000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

2кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 5/5ц, «хрущовка», 42/28/6, косметичний ремонт, окремі кімнати. Ціна: 280000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

2кімнатну квартиру, вул. Коцюбинського, «чешка», 51/30/8 ц, колонка, нова проводка, сантехніка, ремонт. Контакти: (067) 7710081

2кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 8/9 Ц, 50/27/8, євроремонт, кім. окремі, балкон засклений. Ціна: 388000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

2кімнатну квартиру, вул. Курчатова, 4/5 Ц, 50/30/8, покращене планування, колонка, с/в окремо, чиста, доглянута. Ціна: 344000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571

2кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 1/5 Ц, 44/31/6, балкон засклений, колонка, євроремонт, м/п вікна. Ціна: 360000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522

2кімнатну квартиру, вул. Лермонтова, 3/ 9ц, 48/28/8, ремонт, вмонтована кухня. Ціна: 392000 грн. Контакти: (067) 9612699

2кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 1/5 ц, 44/31/6, ремонт, м/п вікна, можливість добудови балкону. Ціна: 356000 грн. Контакти: (068) 1082027

2кімнатну квартиру, вул. Лермонтова, 4/ 9ц, 60/48/11, стан після будівельників, автономне опалення. Ціна: 528000 грн. Контакти: (067) 9612699

2кімнатну квартиру, вул. Київська, 5/5ц, «хрущовка», 43 кв.м, житловий стан, с/в сучасна плитка, балкон засклений. Ціна: 360000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

2кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 3/5 Ц, 44/30/6, хороший стан. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601

2кімнатну квартиру, вул. Лєрмонтова, 3/9 Ц, 50/30/9, сучасний ремонт, терміново. Ціна: 399350 грн. Контакти: (068) 3351333

2кімнатну квартиру, вул. Київська, 8/9 П, 49/30/9, житловий стан.хороший торг Ціна: 292 000 грн., торг. Контакти: (099) 4903226 (067) 2641007

2кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 5/5 ц, 46/30/6, кімнати окремі, м/п вікна, балкон засклений, нова столярка, броньовані двері, перетерті стелі. Ціна: 300000 грн. Контакти: (068) 1082027

2кімнатну квартиру, вул. Київська, 8/9 П, 52/30/8, великий балкон, житловий стан. Ціна: 295700 грн. Контакти: (096) 3938918 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 8/9 П, 52/34/9. Ціна: 299000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 8/9, 48/ 30/8, частковий ремонт, вмонтована кухня. Ціна: 328 000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 9/14 Ц, покращене планування, без ремонту, кім. окремі, м/п вікна, тамбур на 2 сім’ї. Ціна: 344000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

2кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 1/9 Ц, 49.5/29/8, житловий стан, балкон і лоджія, тепла суха, сонячна сторона. Ціна: 360000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 2кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 3/9 П, 49/29/8, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 2кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 5/6ц, 2рівнева, 110 кв.м, новобудова, автономне опалення. Ціна: 600000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 2кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 6/9, косм. ремонт. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931

2кімнатну квартиру, вул. Київська, 9/9 П, 49/29/7, ремонт, все нове, дах зроблений. Ціна: 340000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

2кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 7/9 П, 48/30/8, частковий ремонт, некутова, бойлер. Ціна: 324000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574

2кімнатну квартиру, вул. Кіквідзе, 10/14 Ц, 48/28/6, «чешка», косм. ремонт. Ціна: 360000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522

2кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 7/9 П, 49/29/8,5, житловий стан, балкон засклений, плитка, м/п вікна, перетерті стелі, бойлер. Ціна: 328000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

2кімнатну квартиру, вул. Кіквідзе, 2 пов., окремі кімнати, автономне опалення. Ціна: 326000 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 2кімнатну квартиру, вул. Кіквідзе, 2/2 Ц, 43/26/6, житловий стан, с/в разом. Ціна: 268000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 2кімнатну квартиру, вул. Кіквідзе, 4/5 Ц, перепланована з 3кімнатної, з ремонтом. Ціна: 392000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 2кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 2/5 Ц, 46/30/6,без ремонту. Ціна: 308000 грн. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 2кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 3/5 Ц, 44/30/6, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 2кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 4/4 Ц, 42/28/6, жилий стан, некутова. Ціна: 264000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048

2кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 8/10 П, 49/30/6, хороший сучасний ремонт, МПВ, балкон засклений утеплений, нова столярка. Ціна: 392000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 2кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 8/10 Ц, 48/27/7,5, комора, з ремонтом. Ціна: 392000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 2кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 8/9 п, 49/29/9, ремонт, лічильники, м/п вікна. Ціна: 328000 грн. Контакти: (068) 1082027 2кімнатну квартиру, вул. Коперника, 1/3 Ц, 45/28/6,3, ремонт, підігрів підлоги, авт. опалення, гараж. Ціна: 312000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 2кімнатну квартиру, вул. Корольова, 3/9 Ц, 49/29/7, хороший ремонт, паркет, лічильники, бойлер, м/п вікна, бойлер. Ціна: 360000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571

2кімнатну квартиру, вул. Лєрмонтова, 7/10 Ц, 50/30/9, євроремонт, мебльована. Ціна: 656075 грн. Контакти: (068) 3351333 2кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 5/5 Ц, 46/28/6, м/п вікна, нова колонка, дах після ремонту. Ціна: 278000 грн. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 5/5 Ц, 52/36/10. Контакти: 247758, (097) 8887897 2кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 6/6, с/в окремо, косм. ремонт, стелі перетерті, підлога лакована, коридор 13,3 м, балкон засклений. Ціна: 360 000 грн., торг. Контакти: (099) 4903226 (067) 2641007

2-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. ËÜÎÍÎÊÎÌÁ²ÍÀÒ²ÂÑÜÊÀ, 9/14 Ö, ÇÀÃÀËÜÍÀ 48,7 ÊÂ.Ì., ÆÈÒËÎÂÀ 26,3 ÊÂ.Ì., ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ, ÕÎÐÎØÈÉ ÑÒÀÍ, ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 274000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 2кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, поліпшене планування, 61/29/10, хороший житловий стан ,с/в окремо, плитка, перетерті стелі. Ціна: 360 000 грн. Контакти: (068) 0607095

2кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 3/5 Ц, 44/30/6, хороший стан. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601

2кімнатну квартиру, вул. Макарова, 8/9 П, 52/30/9, житловий стан, м/п вікна, перетерті стелі. Ціна: 316000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

2кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 4/5, 48,8/30/6, кімнати окремі, газова колонка, терміново. Ціна: 296000 грн. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931

2кімнатну квартиру, вул. Мельника, 10/10 П, 49/29/8, в житловому стані, хороший вид з вікна, дах без проблем. Ціна: 260 000 грн. Контакти: (099) 4903226 (067) 2641007

2кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 8/9 П, 49/32/8, житловий стан, кооперативний будинок, є лічильник опалення на під»їзд. Ціна: 295000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571

2кімнатну квартиру, вул. Мельника, 10/10 П, 49/29/8. Ціна: 264000 грн. Контакти: (097) 4702223 2кімнатну квартиру, вул. Мельника, 10/10 П, 50/32/9, без ремонту, нові вікна, нові вхідні двері. Ціна: 256000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 2кімнатну квартиру, вул. Мельника, 3/9 П, 49/29/8, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 2кімнатну квартиру, вул. Мельника, 49/29/ 8, м/п вікна, житловий стан. Ціна: 268000 грн. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Міцкевича, 2 пов., «сталінка», 53/39/8,7, ремонт, центр міста, тихий двір. Ціна: 380900 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 2кімнатну квартиру, вул. Міцкевича, 5/9 П, 49/29/8, ремонт, балкон засклений. Ціна: 328000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 2кімнатну квартиру, вул. Міцкевича, 5/9 П, 49/30/9, хороший стан. Ціна: 344000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Міцкевича, 5/9 Ц, «чешка», 48 кв.м., стан нормальний. Ціна: 352000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 2кімнатну квартиру, вул. Міцкевича, 5/9п, 49/28/8, ремонт. Ціна: 344000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 2кімнатну квартиру, вул. Міцкевича, 5/9п, 49/30/8, житловий стан, плитка у ванній, стелі перетерті, вмонтована кухня. Ціна: 352000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 2кімнатну квартиру, вул. Міцкевича, 7/9 П, ремонт, сучасна плитка, с/в, кухня. Ціна: 344000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 2кімнатну квартиру, вул. Млинівська, 1/5 Ц, покращене планування, 54/30/8, ремонт, м/п вікна, брон. двері, підвал, гараж. Ціна: 340000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 2кімнатну квартиру, вул. Н.Хасевича, 1/2ц, 48 кв.м, без ремонту, пічне опалення. Ціна: 232000 грн. Контакти: (067) 9612699

2кімнатну квартиру, вул. М.Вовчка, 5/6 Ц, покращене планування, 54/30/8. Ціна: 424000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

2кімнатну квартиру, вул. Набережна, 1/5 Ц, 40/27/6, нова столярка, замінена сантехніка. Ціна: 288000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

2кімнатну квартиру, вул. Мазепи, 9/9 Ц, 67/35/9, лоджія засклена, паркет, стелі перетерті, шпалери, с/в плитка, поруч садок, школа, ринок, ліфт працює. Ціна: 464000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522

2кімнатну квартиру, вул. Набережна, 1/5ц, 40/27/6. Ціна: 292000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744

2кімнатну квартиру, вул. Мазепи, 9/9 Ц, покращене планування, 67/35/9, житловий стан, ліч. Ціна: 472000грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 2кімнатну квартиру, вул. Макарова, 1/9 П, 49/30/9, чиста, суха, в житловому стані, є можливість добудови балкону. Ціна: 288 000 грн. Контакти: (099) 4903226 (067) 2641007 2кімнатну квартиру, вул. Макарова, 2 пов., 48 кв.м., ремонт. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931

2кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 1 пов., 44 кв.м., косм. ремонт, балкон. Ціна: 296000 грн. Контакти: (067) 6700410

2кімнатну квартиру, вул. Костромська, 2/2 Ц, 63 кв.м., новобудова, дворівнева, сучасний ремонт, мебльована. Ціна: 376000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574

2кімнатну квартиру, вул. Макарова, 2 пов., 48/28/8, Ц, гарний двір, покращене планування. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931

2кімнатну квартиру, вул. Київська, 2/5, 44/ 28/6, роздільні кімнати, частковий ремонт, підвісна стеля, балкон незасклений. Ціна: 324 000 грн. Контакти: (099) 4903226 (067) 2641007

2кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 2/9 Ц, 50/27/8, покращене планування, ремонт, мебльована, утеплений балкон. Ціна: 350000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571

2кімнатну квартиру, вул. Костромська, 2/ 2ц, новобудова, євроремонт, 2рівнева, 1пов. кухня, зал мебльований, с/в сучасна плитка. Ціна: 368000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

2кімнатну квартиру, вул. Київська, 2/9 П, 49/ 29/7, косм. ремонт, кімнати окремі, м/п вікна, с/в окремо, бойлер, лічильники, плитка, ламінат, брон. двері. Ціна: 344000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

2кімнатну квартиру, вул. Макарова, 2/7 Ц, 48/27/8, ремонт, автономне опалення, частково мебльована, є комора, домофон, інтернет, кабельне телебачення. Ціна: 464000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

2кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 3/5 ц, 45/31/6, звичайний житловий стан, кімнати окремі, балкон на дві кімнати засклений. Ціна: 296 000 грн. Контакти: (068) 0607095

2кімнатну квартиру, вул. Костромська, 3/ 9ц, покращене планування, 50 кв.м, ремонт, МПВ, кухня сучасна плитка, вмонтовані меблі, перетерті стелі. Ціна: 376000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

2кімнатну квартиру, вул. Київська, 2/5 Ц, кімнати ізольовані, 1 кім. з ремонтом. Ціна: 324000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574

2кімнатну квартиру, вул. Макарова, 3/9 П, 49/29/8, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601

2кімнатну квартиру, вул. М.Вовчка, 5/6 ц, 54/30/8, «чешка», косметичний ремонт, окремі кімнати. Контакти: (067) 7710081

2кімнатну квартиру, вул. Костромська, 2/2 ц, 2рівнева, 54 к4в.м, євроремонт, новобудова, мебльована. Ціна: 384000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

2кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 43/29/ 6, Ц, м/п вікна. Ціна: 280000 грн. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931

9

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

2кімнатну квартиру, вул. Макарова, 2/7ц, новобудова, 50/27/8, автономне опалення, сучасний ремонт. Ціна: 460000 грн. Контакти: (050) 3752014

2кімнатну квартиру, вул. Набережна, 44/ 29/6, ремонт як для себе, ламінат, м/п вікна, 2рівнева стеля. Ціна: 344000 грн. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 2кімнатну квартиру, вул. Набережна, 44/ 31/6, звичайний житловий стан. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Набережна, 5/5 Ц, 46/27/6, кімнати прохідні, хороший ремонт зроблений 7 р., колонка, балкон засклений. Ціна: 336000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571

2кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 8/9 П, 49/32/8, житловий стан. Ціна: 296000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 9/9 П, 52/30/9,5, житловий стан. Ціна: 272000 грн., торг. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 2кімнатну квартиру, вул. О.Теліги, 1/9 П, 48/30/8, звичайний стан, без балкону. Ціна: 292000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 2кімнатну квартиру, вул. О.Теліги, 1/9 П, 53 кв.м., житловий стан, кухня продовжена, брйлер, м/п вікна, підвал. Ціна: 332000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 2кімнатну квартиру, вул. О.Теліги, 3/9 П, 49/30/8, житловий стан. Ціна: 312000 грн. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 2кімнатну квартиру, вул. О.Теліги, 3/9 п, 51/ 30/9, косметичний ремонт, м/п вікна, ламінат, нові двері, можливий обмін на 3кімнатну, в цьому ж районі. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Орлова, 4/5 Ц, 52/ 29/8, покращене планування, кімнати окремі, перетерті стіни, стелі, кухня вмонтована. Ціна: 416000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Орлова, 7/9 П, 49/ 28/7, без ремонту, велика лоджія. Ціна: 290000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. Орлова, 7/9 П, 49/ 29/7, звичайний житловий стан, балкон. Ціна: 290000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 2кімнатну квартиру, вул. Орлова, 7/9п, 49/ 29/7, ремонт, мебльована, комора. Ціна: 376000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 2кімнатну квартиру, вул. П.Могили, 2/5ц, 44/28/6, звичайний стан. Ціна: 280000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 2кімнатну квартиру, вул. П.Могили, 4/4 Ц, 53/29/9, євроремонт, вмонтована кухня. Ціна: 440000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 2кімнатну квартиру, вул. Павлюченка, 2/3 Ц, 71/33/14, ремонт зроблений 2012 р. Ціна: 540000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 2кімнатну квартиру, вул. Паркова, 1/5 Ц, «хрущовка», кімнати прохідні, 46,2/30,8/6, частковий ремонт, газова колонка, сантехніка, всі труби. Ціна: 300000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 2кімнатну квартиру, вул. Паркова, 1/5 Ц, 47/31/6, житловий стан, нова сантехніка і колонка, нові м/п вікна та вхідні броньовані двері. Ціна: 305625 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 2кімнатну квартиру, вул. Паркова, 1/5ц, 46/ 31/6. Ціна: 300000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 2кімнатну квартиру, вул. Паркова, 46/31/ 6, жилий стан, нові вікна та сантехніка. Ціна: 304000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574

2кімнатну квартиру, вул. Набережна, 5/5 Ц, 48/28/6, ремонт, вмонтована кухня. Ціна: 344000 грн. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, вул. Набережна, 5/5, 45/30/6, кімнати суміжні, звичайний стан, дах без проблем. Ціна: 292000 грн. Контакти: (099) 4903226 (067) 2641007 2кімнатну квартиру, вул. Набережна, 6/9ц, 48/28/8, житловий стан. Ціна: 308000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 2кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 2/5 Ц, 48/30/6, кімнати окремі, с/в окремо. Ціна: 300000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048

ÍÎÒÀвÓÑ ì. гâíå, âóë. Ïåðåñîïíèöüêà, 3. Ïîïåðåäí³é çàïèñ çà

òåë. (0362) 620434, 635704, (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


10

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

¹45 ââ³³ ä 27 ëèñòîïàäà 20 13 ðîêó 2013 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 7/10 Ц, новобудова, 69/39/13, чорнові роботи, сонячна сторона, авт. опалення. Ціна: 376000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 7/10ц, новобудова, 70/36 кв.м, чорнові роботи, будинок зданий в експлуатацію. Ціна: 448000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

2кімнатну квартиру, вул. Пересопницька, 4/5 Ц, 49/30/8, «чешка», потребує ремонту. Ціна: 368000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Полуботка, 2/4 ц, без ремонту. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Польова, 42/27/ 6.5, м/п вікна, нові вхідні двері, хороший житловий стан, некутова. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Поповича, 4 пов., новобудова, 75 кв.м., автономне опалення. Ціна: 408000 грн. Контакти: (050) 2555095, (067) 3608386 2кімнатну квартиру, вул. Поповича, 4/4ц, 73 кв.м, новобудова, автономне опалення. Ціна: 408000 грн. Контакти: (067) 9612699 2кімнатну квартиру, вул. Поповича, 4/4ц, 75 кв.м, новобудова. Ціна: 408000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 2кімнатну квартиру, вул. Поповича, 4/4ц, новобудова, 75 кв.м, автономне опалення, стан після будівельників, загороджений двір, парковка. Ціна: 408000 грн. Контакти: (050) 3752014 2кімнатну квартиру, вул. Поповича. Контакти: 433609, (097) 9184184 2кімнатну квартиру, вул. Приходька, 2/3 Ц, 42,6/29,5/6, потребує ремонту, не кутова. Ціна: 300000 грн. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Руська, 5/5 Ц, 53/ 30/8, м/п вікна, дерев»яна столярка, лоджія засклена. Ціна: 336000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 2кімнатну квартиру, вул. Сагайдачного, 2/ 2 Ц, 50/29/8, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 400000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 1/2 Ц, 42/27/6, без ремонту, кім. окремі, газ. колонка. Ціна: 260000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 4/9 Ц, 48/28/7, частково ремонт, лоджія 5 м., бойлер. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 5/5 Ц, 44/28/6, колонка, балкон засклений, кімнати окремі, житловий стан. Ціна: 288000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 5/5 ц, 45/30/6, м/п вікна, нова сантехніка, ремонт. Ціна: 304000 грн. Контакти: (068) 1082027 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 5/9, 48/ 30/7, євроремонт, вмонтована кухня, шафакупе. Ціна: 384000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 6/9 Ц, 55/32/7, покращене планування, два балкони, некутова, 3 комори, хороший стан. Ціна: 365000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 6/9 Ц, 56/36/8, покращене планування, житловий стан, 2 комори. Ціна: 360000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 6/9ц, 56 кв.м, кухня 8 кв.м, житловий стан, великий коридор,3 комори, кімнати 16 та 12 кв.м. Ціна: 360000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 7/9 Ц, 49/32/10, покращене планування. Ціна: 356000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 7/9 Ц, покращене планування, 74,1 кв.м., без ремонту, є додаткові кімнати. Ціна: 448000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 8/9 Ц, 57/30/11, житловий стан, кожна кімната з балконом. Ціна: 368000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 2/5 ц, біля магазину «Сота», 44/28/6, колонка, вікна в двір. Ціна: 276000 грн. Контакти: (067) 7710081

2кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 1/9 П, 50//7, м/п вікна, нова столярка, з балкону підвал. Ціна: 312000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/4 Ц, «хрущовка», 43 кв.м., євроремонт, с/в плитка, кондиціонер, душова кабінка, кім. прохідні. Ціна: 328000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

2кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 1/9 П, 50/30/8, балкон засклений, ремонт, підвал. Ціна: 312000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522

2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/4 Ц, 43/28/6, ремонт хороший, утеплена пінопластом ззовні, є кондиціонер. Ціна: 328000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/5 Ц, 44/30/6, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/5, 44/30/6, кутова, балкон засклений. Ціна: 288 000 грн. Контакти: (098) 4732989 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/5, 45/28/6,5, житловий стан, тепла. Ціна: 294000 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/5ц, кімнати окремі, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 4/5 Ц, 43/28/6, кімнати окремі, жилий стан. Ціна: 288000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 4/5 Ц, 47/30/6, без ремонту, недорого. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 5/5 Ц, «хрущовка», 47/38/6, євроремонт, авт. опалення, кім. окремі, перепланована. Ціна: 360000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

2кімнатну квартиру, вул. Соборна, капітальний ремонт, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026

2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 5/5 Ц, 43/28/6, балкон засклений, м/п вікна, суч. євроремонт, авт. опалення, брон. двері. Ціна: 360000 грн., торг. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522

2кімнатну квартиру, вул. Соборна, Пивзавод, «сталінка», євроремонт, с/в окремо, плитка. Ціна: 344000 грн, торг. Контакти: (067) 7710081

2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 5/5 Ц, 47/30/5, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 358000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571

2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 1/9 п, 50/30/8.5, без ремонту, без балкона. Ціна: 320000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

2кімнатну квартиру, вул. Соборна, рн пивзаводу, 5/5ц, 46/34/5.5, хороший ремонт. Ціна: 308000 грн. Контакти: (050) 3752014

2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 5/5ц, 43/28/6, пл.вікна, потребує ремонту. Ціна: 252000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184

2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 2 пов., 47.7/31/6, Ц, ремонт, кухнястудія, нова столярка, сантехніка, ламінат, плитка, балкон незасклений. Ціна: 354000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

2кімнатну квартиру, вул. Соборна, рн Ювілейний, 2/5 Ц, 45/30/6, кімнати окремі, балкон засклений, хороший ремонт. Ціна: 320000 грн. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931

2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 2/5ц, «сталінка», 76 кв.м, кухня 8 кв.м, без ремонту, кімнати 26 та 22 кв.м, МПВ, кований балкон, комора, великий підвал. Ціна: 624000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

2кімнатну квартиру, вул. Соборна, рн Ювілейний, 4/9п, ремонт, зручне розташування, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026

2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 2/9, 52/ 30/8, покращене планування, 2 лоджії. Ціна: 344 000 грн.,торг. Контакти: (098) 7472175

2кімнатну квартиру, вул. Соборна, центр, 2/3 Ц, 48/32/7, хороший стан, пластикові вікна, стелі 2,85 м, велика комора, чистий під’їзд. Ціна: 368000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048

2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 9/9 Ц, 53,3/30/8, хороший стан, дах після ремонту, чистий під’їзд. Ціна: 336 000 грн.,торг. Контакти: (098) 7472175

2кімнатну квартиру, вул. Соборна, центр, 3/5 ц, 44/30/6, житловий стан, некутова, нова колонка. Ціна: 296000 грн. Контакти: (097) 4702223

2кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 2/5 Ц, «хрущовка», 40,4/24,2/5,5, без ремонту, колонка. Ціна: 268000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

2кімнатну квартиру, вул. Соборна, центр, 6/9 Ц, 47/29/6,5, поліпшене планування, кімнати окремі, ліфт працює. Ціна: 336000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048

2кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 5/9 П, 48/32/7, євроремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 368000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 1/8ц, новобудова, 61.5 кв.м, кухня 13.6 кв.м, стан після будівельників, автономне опалення. Ціна: 8100 грн./кв.м. Контакти: 631186, (096) 0272200

2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 3/3ц, 43.7 кв.м, кухня 7.2 кв.м. Ціна: 296000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 3/4 Ц, 68/38/10, «сталінка». Ціна: 512000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

2-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. ÑÎÁÎÐÍÀ, 3/4Ö, Á²Ëß ÏÀÐÊÓ, ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ, ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-09-30, (097) 408-10-26 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 3/5 Ц, 42/28/6, житловий стан. Ціна: 292000 грн. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 3/5 ц, центр, 45 кв.м., нова колонка, косметичний ремонт, лічильники на воду. Ціна: 288000 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 3/5ц, «сталінка», 61 кв.м, кухня 8 кв.м, косметичний ремонт, стелі 3 м. Ціна: 528000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 4/5 Ц, 52/33/7, житловий стан, дозвіл на автономне опалення. Ціна: 424 000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

2кімнатну квартиру, вул. Соборна, центр, новобудова, автономне опалення. Ціна: 4200 грн.+лічильники. Контакти: 433609, (097) 9184184 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, Ювілейний, 50/30/8, «чешка», окремі великі кімнати, хороший житловий стан, нові труби, колонка, недорого. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 1/5 Ц, «хрущовка», 44/27/6, житловий стан, авт. опалення, нова сантехніка, підвал. Ціна: 360000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 1/5 Ц, 44/27/6, засклений балкон, ремонт. Ціна: 364000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 2/5 ц, 42/28/6, х/о, потребує ремонту, вікна в двір, не кутова, балкон. Контакти: (097) 3731586 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 2/5 Ц, 43/30/6,5, без балкона. Ціна: 250000 грн. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931

2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 6/9 Ц, 31/31/0, 2 кімнати в гуртожитку суміжні (13 та 18 кв.м), ремонт, МПВ, підведена вода в одну із кімнат. Ціна: 152000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 8/9 П, 50/29/8, потребує ремонту. Ціна: 300000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574

2кімнатну квартиру, вул. Студентська, 7/9, 53/32/12. Ціна: 300000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897 2кімнатну квартиру, вул. Театральна, 2 пов., 48/29/6, гарний ремонт, МПВ, лічильники, балкон обшитий. Ціна: 293400 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 2кімнатну квартиру, вул. Театральна, 2/3 ц, 42/29/6, євроремонт, автономне опалення, нова столярка, ламінат. Ціна: 296000 грн. Контакти: (068) 1082027 2кімнатну квартиру, вул. Театральна, 3/3 Ц, покращене планування, 45/30/7, житловий стан, нова столярка, ламінат, балкон засклений, вмонтована кухня. Ціна: 312000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

2-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. ÒÈÕÀ, 72,9 ÊÂ.Ì. ÇÀÃÀËÜÍÀ, 36,5 ÊÂ.Ì. ÆÈÒËÎÂÀ, 10/10 Ö, ÍÎÂÎÁÓÄÎÂÀ, ϲÑËß ÁÓIJÂÅËÜÍÈʲÂ, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÅ ÎÏÀËÅÍÍß. Ö²ÍÀ: 360000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

2кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 3/9 Ц, покращене планування, 45/40/7, хороший ремонт, м/п вікна, ламінат, брон. двері, балкон засклений, с/в плитка. Ціна: 368000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 2кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 8/9 Ц, 48/27/8, косметичний ремонт. Ціна: 308000 грн Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 8/9 Ц, 49/27/8, покращене планування, хороший житловий стан, косметичний ремонт. Ціна: 312000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 8/9ц, 48/27/8, житловий стан, бойлер. Ціна: 320000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 2кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 8/9ц, 48/28/8. Ціна: 320000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 2кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 8/9ц, покращене планування, 49/28/8, косметичний ремонт, балкон засклений. Ціна: 340000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 1/5 Ц, «хрущовка», 40/26/6, без ремонту, кутова, можливо під бізнес. Ціна: 308000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 1/5 Ц, 44/ 28/6, високий цоколь, балкон, житловий стан. Ціна: 290000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571. 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 1/9 ц, 67 кв.м., новобудова. Ціна: 368000 грн. Контакти: (097) 4702223 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 1/9 Ц, новобудова, 68 кв.м., після будівельників, авт. опалення, кімнати окремі, с/в окремо. Ціна: 340000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 2/5 Ц, 48/ 27/6, косметичний ремонт, окремі кімнати. Ціна: 320000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 2/5 ц, 48/ 30/6, окремі кімнати, косметичний ремонт. Ціна: 320000 грн. Контакти: (097) 4702223 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 3/10 Ц, 66/38/13, новобудова, стан після будівельників, автономне опалення. Ціна: 365000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 3/5 Ц, «хрущовка», 49/35/6, косм. ремонт, кім. прохідні, брон. двері, м/п вікна, бойлер. Ціна: 328000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 49/30/ 8, п, підвал, звичайний стан. Ціна: 256000 грн. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 7/9 П, 48/29/8, ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 312 000 грн. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 8/8 Ц, 47/31/8, ремонт, м/п вікна, кімнати окремі. Ціна: 344000 грн. Контакти: (096) 9165886

2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 7/9 Ц, 69/ 39/13, новобудова, після будівельників, можливість встановлення газового котла. Ціна: 368000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 8/9 П, 48/29/7, зроблений ремонт 2012 р., нова столярка, можливий обмін. Ціна: 320000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 8/10 Ц, 62/33/11, новобудова, автономне опалення, стан після будівельників. Ціна: 400000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501

2кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 13/14 Ц , 52/29/8, без ремонту, 3камерні склопакети, броньовані двері, балкон 10 кв.м. Ціна: 288000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808

2кімнатну квартиру, вул. Черняка, новобудова, 5/9 Ц, 68 кв.м, після будівельників. Ціна: 400000 грн. Контакти: (097) 4702223

2кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 13/14ц, 50/29/8. Ціна: 300000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744

2кімнатну квартиру, вул. Черняка, новобудова, 65 кв.м, стан після будівельників, будинок зданий. Ціна: 360000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, новобудова, 7/10 ц, 69/39/13, авт. опалення, м/п вікна, лічильники, стан після будівельників, документи готові. Ціна: 370 000 грн. Контакти: (068) 0607095 2кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 1/2 Ц, 44/33/6, кухнястудя, м/п вікна, євроремонт, авт. опалення. Ціна: 440000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 2кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 1/2 Ц, поруч зупинка, хороше місце під бізнес, автономне пічне опалення, без ремонту. Ціна: 360000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 2кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 2/2ц, «хрущовка», 43/29/5.5, без ремонту, колонка, кімнати прохідні, колонка, поруч парк. Ціна: 304000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

2кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 13/14ц, 51/30/8, пл.вікна, нові двері. Ціна: 300000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 2кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 2/9 П, 49/31/8, євроремонт, утеплена, бойлер. Ціна: 344000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 2кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 3/14ц, 52/30/9, хороший стан. Ціна: 344000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 2кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 8/9 П. Ціна: 296000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897 2кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 9/9 П, 49,2/28,8/6,8, ремонт, утеплена пінополістеролом, ламінат. Ціна: 296000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 2кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 9/9 П, 51,5/30/9, балкон засклений, житловий стан, дах відремонтований, вільна, терміново. Ціна: 288000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 2кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 9/9 п, 52/28/9, жилий стан, балкон засклений. Ціна: 292000 грн. Контакти: (097) 4702223

2кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 2/5ц, 43/28/6, хороший стан. Ціна: 368000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184

2кімнатну квартиру, вул. Ясна, 1/5 Ц, 90/ 60/15, новобудова, сучасний євроремонт, камін. Ціна: 720000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

2кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 3/5 ц, 48 кв.м., житловий стан, не кутова. Контакти: (067) 7710081

2кімнатну квартиру, вул.Дубенська, 2/2Ц, 44 м.кв., з ремонтом, власник, без посередників. Контакти: (097) 7722517

2кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 39/ 23,1/6, 1 пов. Ціна: 296 000 грн. Контакти: 631157, (067) 3629550

2кімнатну квартиру, вул.Чорновола, 5/5, відмінний стан, капітальний ремонт, можливо з меблями, вбудована кухня, поруч парк, власник. Контакти: (050) 1752932

2кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 4/4 Ц, 70 кв.м., євроремонт, новобудова, мебльована. Ціна: 600000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 2кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 4/5 Ц, 43,5/30/5,3, кім. окремі, перетерті стелі, балкон засклений. Ціна: 360000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 2кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 5 пов., 45/27/6, косметичний стан. Ціна: 292000 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 2кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 5/5 Ц, «хрущовка», 45/33/6, житловий стан, некутова, кім. прохідні, дах. Ціна: 328000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 2кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 7/9ц, 65/38/9, новобудова, ремонт, всі меблі. Контакти: 433609, (097) 9184184

2кімнатну квартиру, Здолбунів2, 2/5 Ц, 51 кв.м., покращене планування, кімнати ізольовані, потребує ремонту, можлива розстрочка. Ціна: 184000 грн. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, Київська, 5/5Ц, 45/29/ 6, мебльована, сучасна плитка, м/п вікна, ламінат, балкон обшитий вагонкою, засклений, є підвал або обміняю на 3кімнатну, власник. Ціна: 344000 грн., торг Контакти: (098) 7178984 2кімнатну квартиру, Пивзавод, новобудова, 73 кв.м. Ціна: 576000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897 2кімнатну квартиру, пр. Миру ,»сталінка», 2/5 Ц, 50/30/7, жилий стан, вікна на вулицю Директорії. Ціна: 400000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 3/5 ц, 49/ 30/6, косм. ремонт, МПВ, прохідна на дві сторони, броньовані двері, бойлер. Ціна: 332000 грн. Контакти: (097) 4702223

2кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 7/9ц, 68 кв.м, кухня 10 кв.м, новобудова, ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 784000 грн. Контакти: (067) 9612699

2кімнатну квартиру, пр. Миру, 1/5ц, «хрущовка», 44 кв.м, кутова, під бізнес, 1 вікно на майдан Незалежності, 2 в двір. Ціна: 448000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 3/9ц, новобудова, 66/36/13, автономне опалення. Ціна: 364000 грн. Контакти: (050) 3752014

2кімнатну квартиру, вул. Шевченка, 7/7 ц, 57.7/349, євроремонт, автономне опалення, висота стелі 3.65 м, колонка, бойлер, утеплений дах. Контакти: (067) 7710081

2кімнатну квартиру, пр. Миру, 2 пов., 50/ 31/8, «сталінка», потребує ремонту, без балкона. Ціна: 407500 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 5/5 Ц, 46/ 32/6, м/п вікна, великий коридор, балкон засклений, нова столярка, частково євроремонт. Ціна: 280000 грн. Контакти: (068) 1082027

2кімнатну квартиру, вул. Шухевича ,3/9 П, 50/30/9, косм. ремонт, м/п вікна, балкон засклений, стелі перетерті. Ціна: 360000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 5/5ц, 46/ 32/6. Ціна: 288000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744

2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 1/9 П, 48/29/, житловий стан, вікна на дорогу, без балкона. Ціна: 288000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 5/9 Ц, 60/ 34/9, новобудова, стяжка, авт. опалення, лічильники. Ціна: 384000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 1/9 П, 50/30/9, потребує ремонту. Ціна: 288000 грн., торг. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522

2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 5/9 Ц, м/ п вікна, автономне опалення. Ціна: 391200 грн., торг. Контакти: (068) 3351333 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 5/9 Ц, новобудова, 65 кв.м., авт. опалення, с/в окремо, кімнати окремі, після будівельників. Ціна: 396000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 68/37,6/ 13, 7 пов., автономне опалення. Ціна: 376000 грн. Контакти: 631157, (067) 3629550

2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 14/14 Ц, покращене планування, 48 кв.м., без ремонту, нові міжкімнатні двері. Ціна: 312000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 2/9, 50/ 30/8, косм. ремонт. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 3/9 П, 49/29/8, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601

2кімнатну квартиру, пр. Миру, 2/5 Ц, 50 кв.м., «сталінка», косметичний ремонт. Ціна: 400000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 2кімнатну квартиру, пр. Миру, 3/5 ц, 44/ 29/6.2, житловий стан, не кутова. Контакти: (097) 3731586 2кімнатну квартиру, пр. Миру, 3/5 ц, житловий стан. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, пр. Миру, 4/5 Ц, 43/ 28/6, житловий стан, газова колонка, підвал, поруч зупинка, супермаркет. Ціна: 300000 грн., торг. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 2кімнатну квартиру, пр. Миру, 4/5 Ц, 43/ 28/6, перетерті стелі, стіни, сантехніка поміняна, столярка, прохідні кімнати. Ціна: 300000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, пр. Миру, 4/5 Ц, 51/ 35/8, ремонт, м/п вікна, паркет, балкон засклений, подвійні броньовані двері. Ціна: 384000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910


¹45 ââ³³ ä 27 ëèñòîïàäà 20 13 ðîêó 2013 2кімнатну квартиру, пр. Миру, 5/5 ц, 44/ 32/6, житловий стан, тепла, суха. Ціна: 284000 грн. Контакти: (068) 1082027 2кімнатну квартиру, пр. Миру, 5/5 Ц, 63/ 35/7, без ремонту. Ціна: 440000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 2кімнатну квартиру, пр. Миру, 5/5ц, «хрущовка», 43/28/6, ремонт (крім кухні та ванни), кімнати прохідні, стіни та стелі перетерті, паркет, шафакупе. Ціна: 328000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 2кімнатну квартиру, пр. Миру, 5/9 Ц, 48/ 28/8, хороший ремонт, м/п вікна, будинок утеплений пінопластом. Ціна: 336000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 2кімнатну квартиру, пров. Робітничий, 4/ 5 Ц, 47/24/8, житловий стан, м/п вікна, нова столярка, балкон засклений. Ціна: 304000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 2кімнатну квартиру, пров. Робітничий, 4/ 5 Ц, 47/24/8, МПВ, житловий стан. Ціна: 305000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 2кімнатну квартиру, пров. Робітничий, 4/ 5 Ц, 48/28/8, косм. ремонт, м/п вікна, кімнати ізольовані, нова столярка і сантехніка. Ціна: 309700 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 2кімнатну квартиру, пров. Робітничий, 5/ 5 Ц ,»хрущовка», 52 кв.м., ремонт, колонка, балкон засклений. Ціна: 360000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 2кімнатну квартиру, Центр, 5/5 Ц, автономне опалення, євроремонт, власник. Контакти: (067) 7453210 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 7/9 Ц, новобудова, 69/39/13, після будівельників. Ціна: 368000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 2кімнатну квартиру, Ювілейний, 48//9, гарний ремонт, вмонтована кухня, м/п вікна. Ціна: 277100 грн., торг. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147

3кімнатну квартиру, Басів Кут, новий, на 4 сімї, 105 кв.м, всі зручності та комунікації, неподалік озеро, є терраса, 3 сот., окремий вхід. Ціна: 720000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 3кімнатну квартиру, вул. Біла, 2/5 Ц, 63/ 39/9, ремонт, 2 лоджії, можливо з гаражем. Ціна: 344000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769, 3кімнатну квартиру, вул. Білякова, 2/5 Ц, 52 кв.м., житловий стан, м/п вікна. Ціна: 367000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571

ÎÖ²ÍÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ ÒÀ ÂÑ²Õ ÂÈIJ ÌÀÉÍÀ. ÍÈÇÜÊÀ Ö²ÍÀ ÍÀ ÏÎÑËÓÃÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 46-05-63, (067) 346-57-15, (095) 316-80-27

1.1.4. Ïðîäàì 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. • Øóõåâè÷à, 3/9ï, æèòëîâèé ñòàí, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. • Ìèðó, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò,

3кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 5/9 Ц, 64/ 38/8, покращеного планування, з великим балконом, хороший ремонт, вмонтована куня, шафакупе, терміново. Ціна: 440000 грн. Контакти: (066) 0489507, (096) 3938918 3кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 5/9ц, 75 кв.м, кухня 15 кв.м, перепланована з 4кімнатної, євроремонт. Ціна: 524000 грн. Контакти: (050) 3752014 3кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 8/9 Ц, 56/ 37/6, хороший стан, нова колонка, великий балкон. Ціна: 336000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, біля «Ери», 5/9 Ц, поліпшене планування, 65/36/9, кімнати окремі, ремонт, меблі. Ціна: 440000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Гайдара, 2/7 Ц, 92/ 52/15, новобудова, автономне опалення, високий цоколь, стан після будівельників. Ціна: 734000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571

3кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 7/ 9 П, 66/40/9, жилий стан, вмонтована кухня, бойлер. Ціна: 364000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 3кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 7/ 9 П, 66/40/9, житловий стан, перетерті стелі, м/п вікна, балкон засклений, вмонтована кухня. Ціна: 360000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 3кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 7/ 9 П, 66/40/9, хороший добротний ремонт, все зроблено, мебльована кухня, бойлер. Ціна: 359000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 3кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 9/ 9 П, 70/40/10, житловий стан. Ціна: 312000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 3кімнатну квартиру, вул. Буковинська, Автовокзал, 7/9 П, 64/39/9, м/п вікна, хороший стан. Ціна: 360000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048

3кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 9/9 П, 66/39/9, косм. ремонт, ліфт працює. Ціна: 320000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

3кімнатну квартиру, вул. Вербова, 6/9п, 62/37/9, 2 засклені лоджії, хороший стан. Ціна: 340000 грн. Контакти: (050) 3752014

3кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 9/9 П, житловий стан, ліфт працює. Контакти: (067) 7710081

3кімнатну квартиру, вул. Вербова, 7/9 п, 63/38/9, ремонт, косметичний ремонт, лічильники. Ціна: 360000 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147

3кімнатну квартиру, вул. Вiдiнська, 2/5 Ц, 94 кв.м., новий будинок, автономне опалення, євроремонт. Ціна: 880000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, вул. Вербова, 2/9 ц, 60/36/9, житловий стан, 2 лоджії засклені. Ціна: 479600 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 3кімнатну квартиру, вул. Вербова, 2/9 Ц, 60/36/9, житловий стан, покращене планування. Ціна: 392000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574

ïëàñòèêîâ³ åë³òí³ â³êíà, â çðó÷íîìó ì³ñö³. Ìîæëèâèé îáì³í. Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

3кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, «Арсен», 7/10 ц, 61/40/9, новобудова, с/в окремо, кімнати окремі, 2 балкони. Контакти: (067) 7710081

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, • Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, Ö, 60/40/8,

3кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 2/9 П, 65 кв.м. Ціна: 360000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

3кімнатну квартиру, вул. Вербова, 3/9 П, 64/39/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601

3кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 5/9 П, 64/39/9, хороший стан, лки, два балкона, затишний двір. Ціна: 340000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048

3кімнатну квартиру, вул. Вербова, 4/10 Ц, 71/41,6/11,2, с/в сумісний, без посередників, власник. Контакти: (067) 5931999, (050) 2279057, (067) 5931998

3кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 7/10 Ц, покращене планування, 60/35/9, косм. ремонт, балкон, ліч. Ціна: 448000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

3кімнатну квартиру, вул. Вербова, 4/10 Ц, покращене планування, 71/42/11, житловий стан, сантехніка, проводка, паркет, суч. плитка. Ціна: 512000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, âìîíòîâàí³ ìåáë³ â êóõí³ òà êîðèäîð³, òåõ.ïîâåðõ, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, 10 êâ.ì., âëàñíèê Êîíòàêòè: (067) 382-74-19 3кiмнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/5 ц, 54/38/6, поряд парк, школа, дитячий садок, вiкна в двiр, некутова, житловий стан, лічильники. Ціна: 364 000 грн. Контакти: (098) 4732989 3кімнатну квартиру вул.Соборна 12, євроремонт. Терміново Ціна: 160 000 грн Контакти: (03654) 22540 3кімнатну квартиру з вставкою, вул. Шухевича, 1/8п, 74/40/9, житловий стан, 2 лоджії, нова столярка, м/п вікна, бойлер, лічильник на тепло. Ціна: 364000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 3кімнатну квартиру, Автовокзал, 68/39/9, хороший стан, лічильники на воду, тепла, 2 балкони засклені. Ціна: 368000 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 3кімнатну квартиру, Авторинок, 7/9Ц, автономне опалення, ціна за домовленістю. Контакти: (097) 2964769

3кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 8/8 П, 62/37/9, косм. ремонт, чиста, охайна, ванна, кухня без плитки, дах не тече, горище 12 кв.м. Ціна: 308000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

3кімнатну квартиру, вул. Вербова, 4/10ц, 71/42/11, покращене планування, хороший стан. Контакти: (096) 6209126

3кімнатну квартиру, вул. Вербова, 8/9 П, 63//8,2, частково ремонт, спальня збільшена за рахунок лоджії, паркет, лічильники, ліфт, с/в разом. Ціна: 376000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 3кімнатну квартиру, вул. Вербова, 8/9 П, 63/39/8,2, житловий стан, МПВ, 2 лоджії, лічильники. Ціна: 376000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 3кімнатну квартиру, вул. Відінська, 2/5 Ц, 59,4/37,2/7,5, євроремонт, м/п вікна, с/в окремо, балкон та лоджія засклені, нові міжкімнатні двері. Ціна: 611000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, вул. Відінська, 3/5 Ц, 56/38/6, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 3кімнатну квартиру, вул. Відінська, 4/9 Ц, новобудова, 100/65/15, євроремонт, дах. котельня, 2 с/в. Ціна: 960000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 3кімнатну квартиру, вул. Відінська, 5/5 ц, 49/34/6, житловий стан, дах не тече, ремонт. Ціна: 316000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522

3кімнатну квартиру, вул. Вербова, 4/9 П, 66/40/9 ,ремонт, мебльована, балкон засклений, нова прихожа, кухня, меблі. Ціна: 400000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

3кімнатну квартиру, вул. Відінська, 5/5 Ц, 50/34/6, перетерті стелі, санвузол окремо, замінені труби, балкон засклений. Ціна: 312000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

3кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 8/9 П, 64/39/9, хороший стан, ламінат, нові вікна. Ціна: 348000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574

3кімнатну квартиру, вул. Вербова, 6/9 Ц, 66/42/9, поліпшене планування, хороший стан. Ціна: 376000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048

3кімнатну квартиру, вул. Відінська, 5/9 Ц, новобудова, 81/47/10, євроремонт, гараж. Ціна: 840000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

3кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 8/9 П, 66/39/9, житловий стан, м/п вікна, ламінат, перетерті стелі. Ціна: 352000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

3кімнатну квартиру, вул. Вербова, 6/9, 62/37/9, хороший стан, лоджія засклена, м/п вікна. Ціна: 340000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

3кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 1/5 Ц, «хрущовка», житловий стан, можливість перепланувати. Ціна: 364000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

3кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 8/8 Ц, 62/37/9, частково ремонт, перетерті стелі, м/п вікна, авт. опалення, кім. окремі. Ціна: 440000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

3кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 5/9 Ц, 67/39/9, частково кап. ремонт, некутова, 2 балкони додані до житл. площі, м/п вікна. Ціна: 360000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

3кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 5/9 Ц, 58/ 24/6, дубовий паркет, вмонтовані меблі. Ціна: 520000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

3кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 2/ 5 Ц, поліпшене планування, 67/44/9, житловий стан, два балкони, затишний двір, поруч дитячий садочок. Ціна: 440000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048

3кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 2/ 9 п, 66/39/9, хороший житловий стан, косметичний ремонт, некутова. Ціна: 384 000 грн. Контакти: (068) 0607095

3кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 3/5 Ц, 56/ 38/6, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601

3кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 5/9 Ц, 56/ 35/8, євроремонт, кухнястудія, вмонтовані меблі. Ціна: 520000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

3кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 1/ 5 Ц, покращене планування, 90//17, євроремонт, 2 балкони засклені, 2 комори. Ціна: 648000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

2кімнатну куартиру, вул. Чехова, 1/5ц, 50/ 26/7, житловий стан, високий цоколь, лоджія на 2 кімнати, можливість добудови, під аптеку, магазин. Ціна: 384000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

3кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 5/9 П, 66/39,4/9,3, частково ремонт. Ціна: 360000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

3кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 5/9 Ц, «чешка», 65/42/8, ремонт, лоджія засклена, брон. двері, бойлер. Ціна: 480000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

3кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 1/ 5 Ц, 90 кв.м., ремонт, 2 балкони засклені, авт. опалення. Ціна: 656000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897

3кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 2/ 9 П, 65/39/8, житловий стан, м/п вікна, перетерті стелі. Ціна: 444000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

3кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 3/5 Ц, 52/ 34/7, ремонт, підвал. Ціна: 384000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

3кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 5/5 Ц, 58/ 42/6, житловий стан, балкон засклений. Ціна: 296000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

3кімнатну квартиру, вул. Білякова, 3/5, 61,6/38/6, хороший ремонт, лічильники, вільний продаж. Ціна: 440 000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175

2кімнатну квратиру, центр, 2/7ц, новобудова, 52/30/10, автономне опалення, будинок зданий. Ціна: 344000 грн. Контакти: (050) 3752014

3кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 5/9 П, 64/39/9, ремонт, вмонтована кухня. Ціна: 360000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048

3кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 5/5 Ц, 48 кв.м., б/з, житловий стан. Контакти: (067) 7710081

3кімнатну квартиру, вул. Білякова, 3/5 Ц, 62/42/6, ремонт, вмонтовані меблі, поруч дитячий садочок, школа № 12. Ціна: 424000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048

2кімнатну квартиру. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931

3кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 2/5, 58/ 24/6, жилий стан, ванна плитка несучасна, зал прохідний. Ціна: 340000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

3кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 3/5ц, 52/ 34/7, ремонт. Ціна: 388000 грн. Контакти: (050) 3752014

3кімнатну квартиру, вул. Білякова, 3/5 Ц, 1 кім. прохідна, стан хороший, колонка, 60/40/6. Ціна: 440000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

3кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 2/ 9 П, 64/39/7,6, житловий стан, пластикові вікна, паркет, бойлер, лічильники на воду. Ціна: 384000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808

11

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

3кімнатну квартиру, вул. Гайдара, 4/9 Ц, 136/60/14, авт. опалення, новобудова. Контакти: 620909, 631157, (067) 3629550, (095) 1485215 3кімнатну квартиру, вул. Гайдара, 6/6 Ц, 94 кв.м., новобудова, авт. опалення, ліфт. Ціна: 752000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 3кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 3/ 4 Ц ,»хрущовка», 54/38/6, євроремонт, все нове, м/п вікна. Ціна: 456000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 3кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 4/ 6 Ц, 100 кв.м, євроремонт, дві лоджії, дахова котельня. Ціна: 880000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 3кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 5/ 10 П, 66/39/9, незакінчений євроремонт. Ціна: 394400 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 3кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 7/ 9 П, 66/40/9, євроремонт, меблі, терміново. Контакти: (067) 7710081 3кімнатну квартиру, вул. Гур’єва, 1/2 Ц, покращене планування, 74/49/8, житловий стан, закритий двір, місце для авто. Ціна: 600000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 3кімнатну квартиру, вул. Гур’єва, 1/2ц, власник. Контакти: 230717, (067) 4094592 3кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 3/7 Ц, 68 кв.м., чеський ремонт, вмонтована кухня. Ціна: 560000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

3кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 6/9 П, 66/38/8, хороший ремонт, м/п вікна, 2 лоджії засклені. Ціна: 352 000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 7/9 Ц, 68 кв.м., «чешка», євроремонт, 2 засклених балкони, кондиціонер, вмонтована кухня, мебльована. Ціна: 570000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 8/9 П, 66/39/9, хороший ремонт, паркет. Ціна: 360 000 грн., торг. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 3кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, пентхаус, 120 кв.м., на останньому поверсі, 2 рівні, цегляна новобудова. Ціна: 4890 грн./ кв.м. Контакти: (093) 4345522 3кімнатну квартиру, вул. Дворецька, 5/5 Ц, 70/40/9, авт. опалення, 2 балкони, кухня. Ціна: 352000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 3кімнатну квартиру, вул. Дворецька, 5/5 Ц, 70/41/9, поліпшене планування, автономне опалення, хороший стан. Ціна: 360000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Дорошенка, 1/2, Ц, 50/36/6, капремонт, м/п вікна, ламінат, нова столярка, колонка, лічильник газу, тел. підвал, власник. Контакти: (068) 0285337 3кімнатну квартиру, вул. Дубенська, 5/9, 66/ 39/9, косм. ремонт. Ціна: 380 000 грн. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Замкова, 1/5 Ц, покращене планування, кімнати окремі, хороший стан, м/п вікна, підвал, можливість розширення балкона. Ціна: 440000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 3кімнатну квартиру, вул. Замкова, 4/5 Ц, 52/ 34/6, хороший ремонт, пластикові вікна, паркет. Ціна: 384000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 3кімнатну квартиру, вул. Кавказька, 4/5 ц, 68 кв.м, сучасний ремонт. Ціна: 444 000 грн. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 2/5 Ц, «хрущовка», 67/52/5,2, жилий стан. Ціна: 448000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 2/9 Ц, покращене планування, 63/39/9,1, ремонт, дерев’яні склопакети, лічильники, бойлер, с/в сучасна плитка. Ціна: 568000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 3/5 Ц, 62 кв.м., підготовлена до ремонту, вирівняні стіни під шпалери. Ціна: 410000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 4/9 П, 64/ 39/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 6/14 Ц, 69 кв.м., покращене планування, частковий ремонт. Ціна: 404000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 6/14 Ц, 70/40/9, житловий стан, балкон 8 кв.м. Ціна: 400000 грн., торг. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 7/9 П, 64/ 39/9, житловий стан, ліфт працює, поруч дитячий садочок, школа. Ціна: 344000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 7/9 п. Ціна: 320 000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 7/9, 66/ 39/9, косм. ремонт. Ціна: 400 000 грн. Контакти: (098) 7472175

3кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 3/9 П, 64/39/9, ремонт, затишний двір, ціна договірна. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 4/9 Ц, 61/36/9, косм. ремонт. Ціна: 419725 грн. Контакти: (068) 3351333 3кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 4/ 9п, 70/40/11. Ціна: 416000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 3кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 4/ 9п, 70/40/9, ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 416000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184

ÍÎÒÀвÓÑ ì. гâíå, âóë. Ïåðåñîïíèöüêà, 3. Ïîïåðåäí³é çàïèñ çà

òåë. (0362) 620434, 635704, (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


12 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 8/9 Ц, 64/ 40/7,5, хороший косметичний ремонт, пластикові вікна. Ціна: 408000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 8/9 Ц, 67/ 38/8, євроремонт. Ціна: 410000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 8/9ц, 63/ 36/9. Ціна: 400000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 3кімнатну квартиру, вул. Київська, новобудова, 1/3 Ц, 55/35/8, євроремонт, підлога з підігрівом, терміново. Ціна: 396900 грн. Контакти: 245638, (096) 3938918 3кімнатну квартиру, вул. Київська, рн лікарні, 2/2 ц, житловий стан, нові вхідні двері, тихий двір, підвал. Контакти: (067) 7710081 3кімнатну квартиру, вул. Кіквідзе, 2/2 Ц, 62 кв.м., автономне пічне опалення, всі кімнати окремі, житловий стан. Ціна: 296000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 3кімнатну квартиру, вул. Кіквідзе, 5/5 Ц, 60 кв.м., частковий ремонт. Ціна: 320000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

3-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. ÊËÅØÊÀÍß, 1/2 Ö, 75,8 ÊÂ.Ì., ÑÒÀÐÀ ÇÀÁÓÄÎÂÀ, ÐÅÌÎÍÒ, ÀÃÂ, ËÀ̲ÍÀÒ, ÏËÈÒÊÀ. Ö²ÍÀ: 640000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Володимира, 1/9 П, 62/38/9, дві лоджії засклені, кухня плитка, с/в стара плитка, нова столярка, звичайний стан, шпалери. Ціна: 360800 грн. Контакти: (097) 5239946 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 1/5 Ц, новобудова, 142/85/14, чорнові роботи, авт. опалення, зал 42 кв.м., нестандартне планування. Ціна: 1240000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 3/3 Ц, 45/35/5,5, житловий стан, м/п вікна, 1 кімната прохідна, є балкон, поруч дитячий садок. Ціна: 342000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 3/5 Ц, «хрущовка», 56/40/6, кап. ремонт, балкон, підвал, сонячна сторона. Контакти: 430115, (067) 3905765 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 4 пов., Ц, 54/37/6, балкон, ремонт, лічильники, колонка, гаряча вода, мебльована. Контакти: (068) 6450606 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 4/4 Ц, 54/37/6, колонка, с/в окремо. Ціна: 320000 грн. Контакти: (067) 7710081 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 4/4 ц, 54/38/6, ремонт, балкон засклений, підвал, кухонні меблі. Ціна: 324000 грн. Контакти: (097) 4702223

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 2/5 Ц, 53/35/6,5, в хорошому стані, утеплена ззовні, с/в окремо,1 кімната прохідна, ванна, кухня, туалет плитка. Ціна: 358600 грн. Контакти: (0362) 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 3/5 Ц, 56/38/6, хороший стан, затишний двір. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 11/ 14 п, 72/42/9.2, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 520000 грн. Контакти: (068) 1082027 3кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 4/10 Ц, 63//9, хороший стан, ремонт, кімнати окремі, с/в окремо, 2 засклених балкони, кутова. Ціна: 480000 грн. Контакти: (097) 6434161 3кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 4/10, покращене планування. Ціна: 480000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 3кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 4/9 П, 64/39/9, хороший стан. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 3кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 7/9 Ц, 61 кв.м, чеський проект, житловий стан, 2 балкони, лічильники на тепло. Ціна: 384000 грн., торг. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 3кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 7/9 Ц, 61/35/9, житловий стан, лічильники води, тепла, бойлер. Ціна: 380000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 3кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 7/9 Ц, покращене планування, без ремонту. Ціна: 378975 грн. Контакти: (068) 3351333 3кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 9/10 Ц, новобудова, після будівельників, дахова котельня, будинок зданий. Ціна: 440000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 3кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 9/9 Ц, 63/37/9, автономне опалення, хороший євроремонт, бойлер. Ціна: 388000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 3кімнатну квартиру, вул. Короленка, 7/9ц, 77.4/49/9. Контакти: (050) 2555095, (067) 3608386 3кімнатну квартиру, вул. Короленка, 73.5/ 49.1/9.4, 6/9 Ц, з євроремонтом, МПВ, нова столярка, стіни, стеля перетерті, в залі натяжна стеля. Ціна: 652000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, вул. Короленка, центр, 3/5 ц, 57,5/39,3/5,6, ремонт, колонка. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 3кімнатну квартиру, вул. Корольова, 2/5ц, 63/42/7, звичайний стан. Ціна: 344000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 3кімнатну квартиру, вул. Корольова, 2/5ц, 63/45/7.5. Ціна: 344000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744

3кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 4/5ц, житловий стан, терміново, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026

3кімнатну квартиру, вул. Котляревського, 2/5 Ц, 60/40/6, в процесі ремонту. Ціна: 384000 грн. Контакти: (097) 9451574

3кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 8/9 Ц, 70 кв.м., стан житловий, 2 лоджії, покращене планування. Ціна: 520000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

3кімнатну квартиру, вул. Котляревського, 2/6 Ц, 60/40/6, без ремонту, лічильники, брон. двері, м/п вікна, балкон, підвал, ремонт в під’їзді. Ціна: 376000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

3кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 1/5 Ц, 51/34 /6, жилий стан. Ціна: 360000 грн., торг. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

3кімнатну квартиру, вул. Котляревського, 5/5, 69/42/8, м/п вікна, житловий стан, кутова. Ціна: 344 000 грн. Контакти: (098) 7472175

3кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 2/5 Ц, «хрущовка», 58/40/6, житловий стан, некутова, терміново. Ціна: 364000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

3кімнатну квартиру, вул. Коцюбинського ,3/ 5 Ц, 60/37/8, частковий ремонт, колонка, лічильники, підвал. Ціна: 452000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

3кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 2/5 Ц, 58/40/6, некутова, потребує ремонту, поруч садок, школа, супермаркет, поліклініка, вільна, терміново. Ціна: 360000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522

3кімнатну квартиру, вул. Коцюбинського, 3/5 Ц, «чешка», 60/37/8, житловий стан, частковий ремонт, газова колонка, 2 балкони, лічильники, гараж, підвал. Ціна: 448 000 грн. Контакти: (068) 0607095

3кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 5/5ц, 58/42/6, ремонт даху. Ціна: 324000 грн. Контакти: (050) 3752014 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 8/9 Ц, покращене планування, 56/36/7,5, без ремонту, балкон 4 м. Ціна: 360000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, Ювілейний, 4/5 Ц, 59/41/6. Ціна: 360000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 1/5 Ц, «хрущовка», 51/35/6, без ремонту, кутова, колонка. Ціна: 324000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 2/5 Ц, 51/35/6, житловий стан, охайна, тепла. Ціна: 336000 грн., торг. Контакти: (066) 0489507, (096) 3938918 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 2/5 Ц, 51/35/6, косметичний ремонт. Ціна: 340000 грн. Контакти: (097) 9451574

3кімнатну квартиру, вул. Коцюбинського, 3/5 Ц, покращене планування, 60/37/8, частковий ремонт, газ. колонка, гараж. Ціна: 452000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 3кімнатну квартиру, вул. Коцюбинського, Пивзавод, 3/5 Ц, поліпшене планування, 60/ 37/8, частковий ремонт, колонка, підвал, гараж. Ціна: 448000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Лермонтова, 5/9 Ц, 105/45,6/9,6, ремонт, авт. опалення, брон. двері, паркетна дошка, лічильники, 2 лоджії засклені, с/в разом. Ціна: 1040000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

3кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 2/9 П, 66/40/9, євроремонт, с/в плитка, м/п вікна, столярка. Ціна: 400000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

3кімнатну квартиру, вул. Мірющенка, 61/ 47/6, м/п вікна, ламінат, нова столярка, колонка, лічильники, балкон засклений. Ціна: 440 000 грн.,торг. Контакти: (098) 7472175

3кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 5/5 Ц, «чешка», 62,4/ 42/8,5, євроремонт, с/в плитка, м/п вікна, балкон незасклений, кутова, сонячна сторона. Ціна: 404000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

3кімнатну квартиру, вул. Міцкевича, 5/5 Ц, 71/51/8,7, нормальний ремонт, лічильники, можливий обмін на 2кімнатну. Ціна: 480000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

3кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 7/9 П, 63//9, хороший стан, двері нові, с/в плитка. Ціна: 400000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 3кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 7/9 П, с/в сучасна плитка, косметичний ремонт. Ціна: 332000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 7/9п, 65/38/9. Ціна: 340000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 3кімнатну квартиру, вул. М.Узвіз, 1/2 д+Ц, 68/44/14, житловий стан, авт. опалення, м/ п вікна, 2 входи, власний двір. Ціна: 480000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 3кімнатну квартиру, вул. Макарова, 1/9 Ц, 69/38,3/12,2, новий будинок, повністю свіжий сучасний ремонт, лічильники на воду. Ціна: 400000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 3кімнатну квартиру, вул. Макарова, 1/9 Ц, новобудова, 69/39/12, євроремонт, перепланована, бойлер, с/в плитка, нова сантехніка. Ціна: 432000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 3кімнатну квартиру, вул. Макарова, 2/9 П, 71/40/9, ремонт, некутова, 2 лоджії засклені, м/п вікна, сантехніка нова. Ціна: 400000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 3кімнатну квартиру, вул. Макарова, 2/9 П, 71/40/9, хороший стан, засклені балкони, м/п вікна, нова сантехніка, некутова. Ціна: 400000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 3кімнатну квартиру, вул. Макарова, 2/9п, ремонт, сонячна сторона, авт.опалення, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026 3кімнатну квартиру, вул. Макарова, 4/9 П, 64/39/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 3кімнатну квартиру, вул. Макарова, 4/9 Ц, 58 кв.м., житловиий стан. Ціна: 298000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 3кімнатну квартиру, вул. Мельника, 2/14 Ц, покращене планування, 62/40/9, косм. ремонт, балкон 11 кв.м. Ціна: 640000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 3кімнатну квартиру, вул. Мельника, 3/9 п, 68/39/9, ремонт, с/в, ванна плитка. Ціна: 360000 грн. Контакти: (097) 4702223 3кімнатну квартиру, вул. Мельника, 4/9 П, 64/39/9, хороший стан, затишний двір. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Мельника, 5/10 П, 69//9,5, житловий стан, засклені балкон та лоджія. Ціна: 348000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 3кімнатну квартиру, вул. Мельника, 5/9 П, 63/38/9, лоджія і балкон засклені, косметичний тремонт. Ціна: 348000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 3кімнатну квартиру, вул. Мельника, 5/9 п, 63/39/9, житловий стан. Ціна: 336000 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 3кімнатну квартиру, вул. Мірющенка, 2/5 ц, 69/45/9, житловий стан, м/п вікна, 2 балкони засклені, вмонтована кухня, мебльована. Ціна: 480000грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 3кімнатну квартиру, вул. Мірющенка, 2/5 Ц, чеський проект, 66/40/9, ремонт, вмонтована кухня. Ціна: 480000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 3кімнатну квартиру, вул. Мірющенка, 3/5 Ц, 63 кв.м, «чешка», вільна, євроремонт, 2 балкони. Ціна: 480000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 3кімнатну квартиру, вул. Мірющенка, 3/5 Ц, 65/45/8,5, покращене планування. Ціна: 467000 грн., торг. Контакти: 247758, (097) 8887897 3кімнатну квартиру, вул. Мірющенка, 4/5 Ц, 65/42/9, 2 балкони, 2 кондиціонери, євроремонт, меблі, «чешка», поруч лікарня. Ціна: 520000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522

3кімнатну квартиру, вул. Лермонтова, 70 кв.м, ремонт. Ціна: 504000 грн. Контакти: (050) 2555095, (067) 3608386

3кімнатну квартиру, вул. Мірющенка, 4/5 Ц, покращене планування, 67//8, житловий стан. Ціна: 520000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

3кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 11/14 Ц, 70/39/9, хороший косметичний ремонт. Ціна: 377200 грн. Контакти: (097) 5239946

3кімнатну квартиру, вул. Мірющенка, 4/5, 68 кв.м., ремонт, вмонтовані меблі, кондиціонер, сигналізація. Контакти: (067) 6700410

3кімнатну квартиру, вул. Млинівська, 4/9 П, 62 кв.м., житловий стан, дерев’яні вікна. Ціна: 360000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 3кімнатну квартиру, вул. Млинівська, 9/9 П, 64//8, металопластикове вікно в одній кімнаті, житловий стан, 2 лоджії. Ціна: 340000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 3кімнатну квартиру, вул. Млинівська, 9/9 П, 64//9, хороший стан, в 1 кім. перетерті стелі, м/п вікна, с/в сучасна плитка. Ціна: 360000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 3кімнатну квартиру, вул. Млинівська, 9/9 П, 65/39/9, сучасний ремонт. Ціна: 391200 грн. Контакти: (068) 3351333 3кімнатну квартиру, вул. Набережна 8 / 9Ц 60/39/8 Жилий стан, велика лоджія, ліфт працює. Ціна: 392000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 3кімнатну квартиру, вул. Набережна, 1/5 Ц, 66/39/7, засклений балкон, вмонтована кухня. Ціна: 400000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 3кімнатну квартиру, вул. Набережна, 5/5 Ц, 58/41/6, можливий обмін на 1кімнатну квартиру, рн Північний+ доплата. Ціна: 320000 грн. Контакти: 631157, (067) 3629550 3кімнатну квартиру, вул. Набережна, 8/9 Ц, 60/38/8, покращене планування, велика лоджія, потребує ремонту. Ціна: 400000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 3кімнатну квартиру, вул. Набережна, 8/9 Ц, 60/39/8, покращене планування. Ціна: 392000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 3кімнатну квартиру, вул. Набережна, 8/9 Ц, покращене планування, 60/39/8, житловий стан, тепла, велика лоджія, нові двері. Ціна: 396000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 3кімнатну квартиру, вул. Набережна, 8/9ц, 60/39/7.5. Ціна: 392000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 3кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, «чешка», 5/5 Ц, 64/41/8,5, частково ремонт, м/п вікна, нові труби, є дві лоджії, підвал. Ціна: 392000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 3кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 1/5 Ц, «хрущовка», 59/44/6,6, євроремонт, м/п вікна, ламінат, нова столярка, лічильники, можливість добудови. Ціна: 384000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

3-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. Î.ÄÓÍÄÈ×À, 1/5 Ö, ÇÀÃÀËÜÍÀ 60 ÊÂ.Ì., ÆÈÒËÎÂÀ 39,2 ÊÂ.Ì.,  ÕÎÐÎØÎÌÓ ÑÒÀͲ. Ö²ÍÀ: 360000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 3кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 5/5 Ц, 62 кв.м., чеський проект, ремонт, м/п вікна, нова столярка, вмонтована кухня, прихожа. Ціна: 451000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 3кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 5/5 Ц, 64//9, «чешка», євроремонт, вмонтована кухня, в коридорі шафакупе. Ціна: 367000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 3кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 5/5 Ц, 68 кв.м., «чешка», євроремонт, вмонтована кухня, в коридорі шафакупе. Ціна: 450000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 3кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 67/ 39/9, панель, ремонт, стіни і стеля перетерті, м/п вікна, столярка дубова, паркет, с/в окремо, 2 лоджії засклені. Ціна: 366000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 8/9 П, 64/39/9, ремонт, дубова столярка, паркет. Ціна: 364000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 3кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 9/9 П, 65/60/12, житловий стан, бойлер. Ціна: 324000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

3кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 9/9 П, 67/39/9, хороший житловий стан, є технічний поверх. Ціна: 324000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

¹45 ââ³³ ä 27 ëèñòîïàäà 20 13 ðîêó 2013 3кімнатну квартиру, вул. О.Теліги, 7/9 П, 69/42/10, ремонт, все перетерто, вибиті балкони, 5 років ремонту. Ціна: 418200 грн. Контакти: (097) 5239946

3кімнатну квартиру, вул. Соборна, «РУМ», 4/9 П, 64/39/9, житловий стан, тепла, суха. Ціна: 312000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048

3кімнатну квартиру, вул. О.Теліги, 7/9 П, 70/50/10, євроремонт. Ціна: 408000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571

3кімнатну квартиру, вул. Соборна, 1/8 Ц, новобудова, 100,7//12, після будівельників, авт. опалення. Ціна: 8100 грн./кв.м. Контакти: 430035, (095) 7227008

3-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. Î.ÒÅ˲ÃÈ, 92,4 ÊÂ.Ì., 1 ÏÎÂ., ×ÀÑÒÈÍÀ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÓÄÈÍÊÓ, ª ϲÄÂÀËÜÍÅ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß. Ö²ÍÀ: 600000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 3кімнатну квартиру, вул. Орлова, 4/9п, ремонт, терміново, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026 3кімнатну квартиру, вул. Орлова, 7/9 П, 63/ 37/9, в житловому стані, м/п вікна в спальні і на кухні, с/в окремо, 2 лоджїї засклені. Ціна: 370825 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, вул. Орлова, 7/9 П, 67/ 40/9, житловий стан, балкон та лоджія засклені. Ціна: 367000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 3кімнатну квартиру, вул. Павлюченка, 4/9 П, 60/40/12, хороший ремонт, м/п вікна, засклений балкон. Ціна: 368000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 3кімнатну квартиру, вул. Павлюченка, 6/9 П, 71/39/12, сучасний ремонт (три роки), кутова, кухня, шафакупе, столярка, ламінат. Ціна: 434600 грн. Контакти: (097) 5239946 3кімнатну квартиру, вул. Паркова, 3/5 Ц, 100 кв.м., євроремонт, перепланована, підігрів підлоги, авт. опалення. Ціна: 800000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 3кімнатну квартиру, вул. Полуботка, 4/5 Ц, 61/47/6, хороший євроремонт, кухнястудія, 2 засклених балкони. Ціна: 520000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 3кімнатну квартиру, вул. Польова, 1/5 Ц, покращене планування, 120/60/18, ремонт, вмонтовані меблі, авт. опалення, камін. Ціна: 600000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

3кімнатну квартиру, вул. Соборна, 2/5 Ц, 51/36/6, ремонт, частково мебльована. Ціна: 385400 грн. Контакти: (097) 5239946 3кімнатну квартиру, вул. Соборна, 4/9 п, 70/39/9, житловий стан, кімнати ізольовані. Ціна: 320000 грн. Контакти: (068) 1082027 3кімнатну квартиру, вул. Соборна, 4/9 п, 70/39/9, кімнати ізольовані, 2 балкони, житловий стан. Ціна: 320 000 грн. Контакти: (068) 1082027 3кімнатну квартиру, вул. Соборна, 4/9, євроремонт, лоджія. Ціна: 608000 грн. Контакти: (067) 6700410 3кімнатну квартиру, вул. Соборна, 5/9 П, 65/40/11, добротний ремонт, автономне опалення, кутова, меблі за домовленістю. Ціна: 410000 грн. Контакти: (097) 5239946 3кімнатну квартиру, вул. Соборна, 7/9 П, 62/40,1/9, ремонт, балкон засклений, перетерті стелі, паркет, ліч. Ціна: 364000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 3кімнатну квартиру, вул. Соборна, 9/9 Ц, покращене планування, 59//8, частково ремонт, нові вікна, с/в сучасна плитка, кімнати окремі. Ціна: 416000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 3кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, «хрущовка», 3/5, 56 кв.м. Ціна: 336000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897 3кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 2/2 Ц, балкон засклений, м/п вікна, євроремонт, колонка, дах шифер, вмонтована кухня, кондиціонер. Ціна: 312000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 3кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/5 Ц, «хрущовка», 56/42/6, житловий стан, підвал, лічильники на воду. Ціна: 340000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 3кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/5 Ц, 55/40/6, жилий стан, лічильники. Ціна: 344000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 3кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/5 Ц, 56/38/6, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601

3кімнатну квартиру, вул. Поповича, 1/4ц, 93 кв.м, кухня 12 кв.м, новобудова, підготовлена під фарбування, автономне опалення, тераса 20 кв.м, гараж під квартирою. Ціна: 768000 грн. Контакти: (067) 9612699

3кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/5 ц, ремонт, 57/39/6, некутова, балкон засклений, гарне сполучення, м/п вікна, гарний стан. Ціна: 344000 грн., торг. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147

3кімнатну квартиру, вул. Поштова, 2/3 Ц, 69/42/8, ремонт. Ціна: 544000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

3кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 4/4 Ц, 55/39/5, м/п вікна, частково ремонт, нова колонка, нова сантехніка, підвал. Ціна: 364000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522

3кімнатну квартиру, вул. Пухова, 64/37/9, 4/9, косм. ремонт. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 3кімнатну квартиру, вул. Пушкіна, 1/9 П, 62,2 кв.м., лічильники, центр. опалення, лічильник на будинку. Ціна: 400000 грн. Контакти: (098) 6021767, (097) 9202635 3кімнатну квартиру, вул. Пушкіна, 1/9 Ц, 62/39/9, житловий стан, лічильники. Ціна: 407000 грн. Контакти: (098) 8402488,(066) 6584571 3кімнатну квартиру, вул. Пушкіна, 1/9 Ц, 62/58/9,3, житловий стан, без балкона, ліч. Ціна: 424000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 3кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 5/5 Ц, 60 кв.м., ремонт, нова сантехніка, м/п вікна, паркет, столярка, балкон зашитий вагонкою. Ціна: 529750 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 5/5 Ц, 60 кв.м., ремонт, нова сантехніка, м/п вікна, столярка, паркет, балкон зашитий вагонкою, колонка. Ціна: 611000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 5/5 Ц, 60/40/8, 2рівнева, авт. опалення, сучасний ремонт, вмонтована кухня та прихожа, пральна машина. Ціна: 615325 грн. Контакти: (068) 3351333 3кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 5/5 Ц, покращене планування, 60/40/8, євроремонт, мебльована, авт. опалення, підвал. Ціна: 560000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

3кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 1/9 П, 62/37/9, житловий стан, терміново. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 3кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 6/9 п, 67/39/9, гарний ремонт, МПВ, 2 засклених балкони, нова сантехніка. Ціна: 392000 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 3кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 6/9 П, без ремонту. Ціна: 376000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 3кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 6/9 Ц, 66/39/9, сучасний добротний ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 375000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571 3кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 7/9 П, ремонт. Ціна: 377000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897 3кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 9/9 П, 67/39/9, хороший ремонт. Ціна: 360000 грн., торг. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 3кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 9/9 п, житловий стан, тепла, суха. Ціна: 340000 грн. Контакти: (068) 1082027 3кімнатну квартиру, вул. Студентська, 1/5, 57/40/6,5, високий цоколь, лоджія 6,2 кв.м. Ціна: 366 000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Студентська, 2/5 Ц, 103/63/10, житловий стан, утеплена, нова сантехніка. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 3кімнатну квартиру, вул. Студентська, 2/9 ц, 103/63/10, ремонт, утеплена, дахова котельня, підвал, частково меблі. Ціна: 480000 грн. Контакти: (097) 4702223

3кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, перепланована з 4кімнатної, 64 кв.м., ремонт, кухнястудія, меблі. Ціна: 520000 грн., торг. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

3кімнатну квартиру, вул. Студентська, 4/5 Ц, 58/38/9, тихий, спокійний рн, поруч садок, великий двір, потребує ремонту. Ціна: 312000 грн., торг. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522

3кімнатну квартиру, вул. С.Петлюри, 2/2ц, 79 кв.м, кухня 9 кв.м, висота стелі 3.7 м, центр міста, свій двір. Ціна: 680000 грн. Контакти: (067) 9612699

3кімнатну квартиру, вул. Фабрична, «чешка», 5/9 ц, 64/35/8, житловий стан, в кімнатах паркет, терміново. Ціна: 374000 грн. Контакти: (097) 4702223


ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

¹45 ââ³³ ä 27 ëèñòîïàäà 20 13 ðîêó 2013

4кімнатну квртиру, вул. Соборна, 4/9ц, 77 кв.м, ремонт, гараж. Ціна: 512000 грн. Контакти: (050) 3752014

3кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 3/9 П, 64/39/9, хороший стан. Ціна: 320000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048

3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 6/9 П, 64/39/9, хороший стан, затишний двір. Ціна: 344000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048

3кімнатну квартиру, пр. Миру, 5/5 Ц, 56/ 39/6, житловий стан, с/в окремо. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048

4кімнатну квартиру, вул. Макарова, 9 пов., 91,6/57/9,8, П, балкон, ремонт, гаряча вода, колонка, терміново, недорого. Контакти: (068) 6450606

3кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 5/9 П, 72/41/14, звичайний житловий стан, некутова. Ціна: 340300 грн. Контакти: (097) 5239946

3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 6/9 П, 66/40/9, звичайний житловий стан, 2 лоджії. Ціна: 336000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571

3кімнатну квартиру, пр. Миру, 5/5ц, 54 кв.м, перепланована, автономне опалення, вмонтовані меблі, техніка. Ціна: 416000 грн. Контакти: (067) 9612699

4кімнатну квартиру, вул. Мельника, 8/ 10п, 80 кв.м, кооперативний будинок, ремонт, меблі. Ціна: 440000 грн. Контакти: (050) 3752014

1.1.6. Ïðîäàì 5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

3кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 5/9 п, 72/41/9, некутова, без ремонту. Контакти: (067) 7710081

3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 6/9 П, житловий стан, 2 балкони засклені. Ціна: 352000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

3кімнатну квартиру, пр. Миру, 8/9 Ц, 54/ 36/6. Контакти: 631157, (067) 3629550

4кімнатну квартиру, вул. Мельника, Північний, 4/9 П, 79/46,2/9, без ремонту. Контакти: 631157, (067) 3629550

5кімнатну квартиру, вул. Відінська, 2/9 Ц, 2рівнева, 92 кв.м., 23 пов., частково ремонт. Ціна: 736000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

4кімнатну квартиру, вул. Міцкевича, 3/9 Ц, покращене планування, 75/49/8, частковий ремонт, балкон, лоджія, нова сантехніка, нова проводка. Ціна: 576000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

5кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, пентхаус, 164 кв.м., на останньому поверсі, 2 рівні, цегляна новобудова. Ціна: 4890 грн./кв.м. Контакти: (093) 4345522

3кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 5/9 Ц, 63,6/35/8, косм. ремонт, велика лоджія. Ціна: 388000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 3кімнатну квартиру, вул. Чебишева, 10 П, 62,1/37/8,9 кв.м, 2 лоджії, тепла, не кутова, цілком житловий стан, чиста, готова до заселення. Ціна: 344 000 грн. Контакти: (050) 1549441 3кімнатну квартиру, вул. Чебишева, 62/39/ 9, 2 лоджії, ремонт. Контакти: (067) 7710081 3кімнатну квартиру, вул. Чебишева, 7/10 П, 66/40/9, євроремонт, всі нове, л/з. Ціна: 388000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 6/9п, 65/37/9, житловий стан. Ціна: 336000 грн. Контакти: (067) 9612699 3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 6/9ц, 68/39/9, житловий стан. Ціна: 344000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 7/9 п, 63/39/9, ремонт, автономне опалення. Ціна: 408000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223 (063) 3713769 3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 7/9 п, 64/38/9, 2 лоджії, житловий стан. Ціна: 320000 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147

3кімнатну квартиру, вул. Чебишева, 8/9 П, 63 кв.м., житловий стан. Ціна: 400000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 7/9 П, 65/39/9, житловий стан, брон. двері, ліч. Ціна: 336000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

3кімнатну квартиру, вул. Червоногірська, Ц, новобудова, 80 кв.м., 15 пов., гараж, сауна, басейн, 13 сот. в спільному користуванні. Контакти: 430035, (095) 7227008

3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 8/9 П, 67/59/9,6, косм. ремонт, с/в плитка не сучасна, міжкімнатні двері нові, лічильники. Ціна: 376000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

3кімнатну квартиру, вул. Черняка, 1/10 Ц, 89/52/12, новобудова, стан після будівельників, автономне опалення. Ціна: 530000 грн. Контакти: (098) 8402488, (066) 6584571

3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 9/9 П, 65/39/8, частково ремонт, частково м/п вікна, сучасна плитка. Ціна: 336000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

3кімнатну квартиру, вул. Черняка, 1/5 Ц, 59/42/6, некутова, колонка, стелі перетерті, с/в окремо, підвал, житловий стан, високий цоколь. Ціна: 336000 грн., торг. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 3кімнатну квартиру, вул. Черняка, 1/9 Ц, покращене планування, 90/52/12, після будівельників, новобудова, газ, елекроопалення. Ціна: 528000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 3кімнатну квартиру, вул. Черняка, 3/5 Ц, 62//14, перепланована, кухнястудія, євроремонт, с/в сучас.кахель. Ціна: 468000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 3кімнатну квартиру, вул. Черняка, 3/5 Ц, 62/38/14, євроремонт, вмонтована кухня, терміново. Контакти: (067) 7710081 3кімнатну квартиру, вул. Черняка, 64/37/ 14, євроремонт, вмонтована кухня, 3/5 Ц, терміново. Контакти: (067) 7710081 3кімнатну квартиру, вул. Черняка, 7,8/9ц, новобудова, 2рівнева, 120 кв.м, стяжка. Ціна: 544000 грн. Контакти: (067) 9612699 3кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 1/9 Ц, новобудова з башнями, 103 кв.м, ремонт, дахова котельня, лоджія. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 3кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 7/10 Ц, 110/66/15, стан після будівельників. Ціна: 855750 грн. Контакти: (0362) 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 7/9 Ц, 110/67/14, дахова котельня, стан після будівельників. Ціна: 920000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 3кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 7/9 Ц, новобудова, 120 кв.м., чорнові роботи, підігрів підлоги, авт. опалення, душова кабіна, 2 балкони з підгрівом. Ціна: 976000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 3кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 8/9ц, 64/40/10, хороший стан. Ціна: 504000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 3кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 8/9ц, 65/40/9.2, хороший косметичний ремонт. Ціна: 504000 грн. Контакти: (067) 9612699 3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 3/9 П, 59/38/9. Ціна: 342300 грн. Контакти: 631157, (067) 3629550 3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 3/9 п, 64/39/9, житловий стан, 2 балкони, без ремонту. Ціна: 336000 грн. Контакти: (068) 1082027 3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 3/9 П, 64/39/9, косметичний ремонт, два балкона, затишний двір. Ціна: 336000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 4/9 П, 64/39/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 5/9 П, 65 кв.м., ремонт, суха, тепла, лічильники, біля зупинки. Ціна: 432000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

3кімнатну квартиру, пр. Миру, 8/9 Ц, 54/ 36/7, без ремонту, тепла, суха. Ціна: 400000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 3кімнатну квартиру, пр. Миру, частковий євроремонт, пластикові елітні вікна, в зручному місці. Можливий обмін. Терміново. Недорого. Власник. Контакти: 431212, (067) 3625032 3кімнатну квартиру, пров. Дворецький, 5/5 Ц, 70//9, ремонт, вмонтована кухня, 2 балкони засклені. Ціна: 396000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 3кімнатну квартиру, центр, 2/3ц, 70/42/ 8, кухнястудія, закритий двір. Ціна: 544000 грн. Контакти: (050) 3752014

3-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÖÅÍÒÐ, ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ, ÀÂÒÎÍÎÌÍÅ ÎÏÀËÅÍÍß. Ö²ÍÀ: 560000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-09-30, (097) 408-10-26 3кімнатну квартиру. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931

3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 9/9 П, 92/52/10, ремонт, м/п вікна, 2 засклені лоджії, некутова, автономне опалення. Ціна: 448000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

3кімнатну квратиру, вул. Вербова, 6/9п, житловий стан, перепланована. Ціна: 340000 грн. Контакти: (067) 9612699

3кімнатну квартиру, вул. Ювілейна , 7/9 П, 66/39/9, хороший стан, бойлер, столярка, паркет. Ціна: 420000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

ÂÈIJ ÌÀÉÍÀ. ÍÈÇÜÊÀ Ö²ÍÀ

3кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 4/9 П, 66/40/9, 2 балкони. Ціна: 336000 грн., торг. Контакти: (067) 7710081 3кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 70/35/ 9 П, бойлер, лічильники, м/п вікна. Контакти: (067) 7710081 3кімнатну квартиру, вул. Яворницького, 3/ 4ц, новобудова, 96 кв.м, чорнові роботи. Контакти: 631187, (095) 5909425 3кімнатну квартиру, вул.Мірющенка, 4/5Ц, 67/43/10, 2 балкони, 2 підвали, в хорошому стані, власник. Ціна: 480000 грн. Контакти: (097) 0033754 3кімнатну квартиру, мн Незалежностi, 2/ 5 Ц, 56/37/6, в житловому стані, нова дерев’яна столярка, паркет, балкон засклений, с/в разом. Ціна: 448250 грн. Контакти: (0362) 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, мн Незалежності, 2/ 5 Ц, 57/ /7, хороший стан, переплановані окремі кімнати. Ціна: 480000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 3кімнатну квартиру, новобудова, 95 кв.м, автономне опалення. Контакти: (050) 2555095, (067) 3608386 3кімнатну квартиру, новобудова, 95 кв.м, підготовлена під фарбування. Контакти: (050) 2555095, (067) 3608386 3кімнатну квартиру, Північний, 5/9 П. Ціна: 308000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897 3кімнатну квартиру, Північний, 5/9 П. Ціна: 308000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897 3кімнатну квартиру, пр. Миру, 3/5 Ц, «хрущовка», 63,2/45,5/7,7, житловий стан, перепланована з 4кімнатної, с/в плитка, м/ п вікна, паркет. Ціна: 488000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 3кімнатну квартиру, пр. Миру, 3/5 ц, 58/ 39/6, м/п вікна, ремонт, броньовані двері. Ціна: 360000 грн. Контакти: (068) 1082027 3кімнатну квартиру, пр. Миру, 3/5, 58/40/ 6, частковий ремонт. Ціна: 366 000 грн. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, пр. Миру, 4/5 Ц, 55// 6, частково ремонт. Ціна: 280000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 3кімнатну квартиру, пр. Миру, 4/5 Ц, 56,4/ 40,6/6, жилий стан, некутова. Ціна: 364000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 3кімнатну квартиру, пр. Миру, 5/5 Ц, 55/ 39,5/6, житловий стан, охайна, тепла. Ціна: 344000 грн., торг. Контакти: (066) 0489507, (096) 3938918 3кімнатну квартиру, пр. Миру, 5/5 Ц, 55/ 39.5/6, потребеє ремонту, балкон, 1 кімната прохідна, стелі 2.8 м, шатровий дах, не тече. Ціна: 366750 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

ÎÖ²ÍÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ ÒÀ ÂÑ²Õ ÍÀ ÏÎÑËÓÃÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 46-05-63, (067) 346-57-15, (095) 316-80-27

1.1.5. Ïðîäàì 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 4кімнатну квартиру, вул. Вербова, 6/10 Ц, 78/49/11,2, житловий стан, великий балкон, велика лоджія. Ціна: 440000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 4кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 4/5 Ц, «хрущовка», 61/45/6, житловий стан, нова сантехніка, дуб. паркет, с/в суч. плитка. Ціна: 376000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 4кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 4/5 Ц, 61/45/5, кутова, паркет, балкон. Ціна: 384000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 4кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 6/9 П, 84/57/9, житловий стан, засклені лоджії, окремі кімнати. Ціна: 408000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 4кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 6/9ц, перепланована «чешка», 75 кв.м, кухня 15 кв.м, євроремонт. Ціна: 524000 грн. Контакти: (050) 3752014 4кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, пентхаус, 158 кв.м., на останньому поверсі, 2 рівні, цегляна новобудова. Ціна: 4890 грн./кв.м. Контакти: (093) 4345522 4кімнатну квартиру, вул. Замкова, 2/5 Ц, 62/45/6, житловий стан, підвал. Ціна: 400000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

4кімнатну квартиру, вул. О.Теліги, 9/9 Ц, 80/60/10, МПВ, бойлер, частковий ремонт. Ціна: 440000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 4кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 7/9 Ц, 78/49/10, ремонт, можливий обмін. Контакти: 631157, (067) 3629550 4кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 79/50/10, ремонт, лоджії засклені, можливий обмін на 1,2кімнатну квартиру, в цьому ж рні. Ціна: 584000 грн. Контакти: (097) 4702223

5кімнатну квартиру, вул. Млинівська, 4/ 9 П, 103/60/9. Контакти: 620909, 631157, (067) 3629550, (095) 1485215 5кімнатну квартиру, вул. Соборна, Ц, новобудова, 140 кв.м., авт. опалення, 2 санвузли, 2рівнева, гараж. Ціна: 1280000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

4кімнатну квартиру, вул. Соборна, 4/9 Ц, 100 кв.м, елітна, перепланована квартира з дизайнерськім ремонтом, частково з меблями. Ціна: 688000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

5кімнатну квартиру, вул. Соборна, центр, 23 поверх, 2рівнева, 130 кв.м, автономне опалення, стан після будівельників. Контакти: (067) 9612699

4кімнатну квартиру, вул. Соборна, 5/9 Ц, 75 кв.м., дизайнерський ремонт, м/п вікна, авт. опалення, гараж. Ціна: 692750 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 4кімнатну квартиру, вул. Соборна, 6/9 П, 82/54/10, євроремонт, частково мебльована. Контакти: 631157, (067) 3629550 4кімнатну квартиру, вул. Соборна, 6/9, ремонт, мебльовану. Контакти: (067) 6700410 4кімнатну квартиру, вул. Соборна, 7/9 Ц, 74/45/9, хороший стан, кімнати окремі. Ціна: 460000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ 4кімнатну квартиру, вул. Соборна, 7/9ц, 74 кв.м. Ціна: 456000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 4кімнатну квартиру, вул. Соборна, навпроти Універмагу, 5/9 Ц, дизайнерський ремонт, євро, автономне опалення, гараж у дворі. Ціна: 720000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 4кімнатну квартиру, вул. Соборна, рн РУМу, 4/9ц, 78/46/9, новобудова, хороший ремонт, гарне планування, три балкони, терміново. Ціна: 520000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 4кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 5/9ц, 82/48/11, автономне опалення, ремонт. Ціна: 576000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184

5кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 3/9 П, 106 кв.м., косм. ремонт, авт. опалення, нова столярка. Ціна: 496000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

4кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 5/ 9ц, 84/50/10, житловий стан. Ціна: 504000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184

4кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 9/9 Ц, покращене планування, 100 кв.м євроремонт, підігрів підлоги. Ціна: 696000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

4кімнатну квартиру, мн Незалежності, 7/9 Ц, 83 кв.м., жилий стан, дві лоджії, колонка. Ціна: 520000 грн. Контакти: (097) 9451574 4кімнатну квартиру, мн Незалежності, 9/9 Ц, 78,6/58,5/5,4, хороший ремонт. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788

4кімнатну квартиру, центр, 2/3ц, 70/42/ 8, кухнястудія, закритий двір, будинок на 8 квартир. Ціна: 548000 грн. Контакти: (050) 3752014

1кімнатну квартиру, Шубків, 2/2 Ц, 39,3/20,5/8,1, лоджія 7 кв.м., без ремонту. Ціна: 112000 грн., торг. Контакти: 631187, (095) 5909425 1кімнатну квратиру, Квасилів, 1/9п, 36/ 18/9, косметичний ремонт, суха, м/п вікна, броньовані двері, балкон з підвалом, сонячна сторона, поруч дит.садок. Ціна: 204000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 2кімнатну квартиру, В.Олексин, 1/2 Ц, 42/32/7, м/п вікна, індивід. опалення, сарай, погріб. Ціна: 200000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 2кімнатну квартиру, В.Олексин, 2/2 Ц, 50 кв.м., житловий стан, авт. опалення, кімнати окремі, м/п вікна, 2 коридори. Ціна: 224000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 2кімнатну квартиру, Городок, 1/2 Ц, 39/27/5.5, потребує ремонту, с/в окремо, кімнати роздільні, м/п вікна, є сарай, гараж, город 10 сот. Ціна: 203750 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

2кімнатну квартиру, Здолбунів, 1/4 Ц, 58 кв.м., авт. опалення, житловий стан, м/п вікна, ламінат, 4 квартири на площадці, балкон. Ціна: 240000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

1кімнатну квартиру, Бабин. Контакти: 631157, (067) 3629550 1кімнатну квартиру, Біла Криниця, 4/4 Ц, 34/20/6.5, ремонт, м/п вікна, авт. опалення, нова сантехніка, труби, батареї, столярка, нова проводка. Ціна: 192000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1кімнатну квартиру, Біла Криниця, центр, 1/2 Ц, 30/17/6, автономне опалення, хороший стан. Ціна: 144000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 1кімнатну квартиру, В.Олексин, 2/2 Ц, 42/24/7, євроремонт, авт. опалення, вода, газ, світло, підвал, 2 сот. Ціна: 208000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 1кімнатну квартиру, Здолбунів, 3/3, 30/ 16/6, без ремонту, колонка. Ціна: 172000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 1кімнатну квартиру, Здолбунів, 5/5ц, «хрущовка» ,30 кв.м, ремонт. Ціна: 152000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

4кімнатну квартиру, вул. Струтинської, МЖК, 5/10ц, 82/48/11, автономне опалення, євроремонт. Ціна: 580000 грн. Контакти: (050) 3752014

4кімнатну квартиру, вул. Київська, 7/9 П, 73/54/9, частковий ремонт, житловий стан, 2 лоджії, м/п вікна, ліч. Ціна: 448000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

1кімнатну квартиру, Нова Любомирка, 3/5ц, 34/12.5/8, євроремонт, м/п вікна, балкон утеплений, вмонтована кухня, бойлер, замінена сантехніка. Ціна: 120000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

1.1.7. Ïðîäàì ïî îáëàñò³ òà Óêðà¿í³

1кімнатну квартиру, Здолбунів2, вул. Заводська, 3/3 Ц, 30,2/14,8/5,3, потребує ремонту, є колонка, балкон, с/в разом, нова проводка. Ціна: 154850 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

4кімнатну квартиру, вул. Черняка, 9/9ц, дворівнева, терміново, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026

1кімнатну квартиру, Нова Любомирка, 2/5 Ц, 18.6/12/5, з ремонтом, автономне опалення, бойлер, нові двері, м/п вікна, балкон засклений. Ціна: 105950 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

2кімнатну квартиру, Здолбунів 2, 4/4 Ц, 43/28/6, балкон засклений, колонка, або обміняю на рівноцінну в Рівному, власник. Контакти: 647613, (097) 8327628, (067) 4248232

1кімнатну квартиру, Здолбунів, вул. Шевченка, 3/4 ц, 33/17/7, м/п вікна, косметичний ремонт, ламінат, лишається вмонтована кухня та вітальня. Контакти: (067) 7710081

4кімнатну квартиру, вул. Київська, 6/9 ц, 80/52/8, житловий стан. Ціна: 432 000 грн. Контакти: (068) 0607095

1кімнатну квартиру, Квасилів, 9/9 П, 34,4/18,3/9, хороший ремонт. Ціна: 148000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

5кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 5/9 п, 103/61/9,5, ремонт. Ціна: 440000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

4кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 80.6/49/9, 10/10 Ц, в хорошому житловому стані, м/п вікна, нова дерев’яна столярка, подвійні вхідні двері, 2 балкона. Ціна: 522750 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

4кімнатну квартиру, вул. Черняка, 5/5, 64 кв.м, ремонт, балкон, терміново. Ціна: 408000 грн. Контакти: (067) 6700410

4кімнатну квартиру, вул. Мазепи, 2/9 Ц, централізоване опалення, 100/64/9. Контакти: 631157, (067) 3629550

5кімнатну квартиру, вул. Київська, 1/3, 129//18, ремонт, м/п вікна, котел, гаряча вода, можливість добудови, свердловина 70 м., гараж, місце для стоянки. Ціна: 720000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

4кімнатну квартиру, вул. Соборна, 3/7 Ц, новобудова, 115,6/62,2/, після будівельників, новобудова, 2рівнева, 34 пов. Ціна: 800 000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

4кімнатну квартиру, вул. Замкова, 2/5ц, 65/42/6. Ціна: 400000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744

4кімнатну квартиру, вул. Корольова, 3/9 Ц, 85/57/10, покращене планування. Ціна: 492000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897

5кімнатну квартиру, вул. Дубенська, 8/9 П, 105/61/12, євроремонт, 2 лоджії засклені, м/п вікна, кухнястудія, бойлер, вмонт. кухня, ламінат, суч. плитка. Ціна: 452000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

13 1кімнатну квартиру, Квасилів, 9/9 п, 31/12/9, євроремонт, МПВ, нова столярка. Ціна: 168000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

1кімнатну квартиру, Зоря, 4/4 Ц, 37/20/ 9, євроремонт, авт. опалення, кімната збільшена за рахунок лоджії, вмонтована кухня. Ціна: 172000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 1кімнатну квартиру, Зоря, цегла, покращене планування, 43/18/7.5, косметичний ремонт, автономне опалення, коридор 11 кв.м. Ціна: 152000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 1кімнатну квартиру, Квасилів, 1/2ц, 40/ 26/14, житловий стан. Ціна: 200000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 1кімнатну квартиру, Квасилів, 5/5 ц, 31/ 17/6, ремонт. Ціна: 184000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, Квасилів, 6/9 П, 34/ 18/9, гарний ремонт, стіни та стелі перетерті, м/п вікна. Ціна: 176000 грн. Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522

2кімнатну квартиру, Здолбунів, 1/5, новобудова, 66,5 кв.м., авт. опалення, після будівельників, с/в окремо. Ціна: 240000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 2кімнатну квартиру, Здолбунів, 2/2 Ц, 30/21/6, житловий стан, без балкона. Ціна: 180000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 2кімнатну квартиру, Здолбунів, 2/2 Ц, 50/25/9, ремонт. Ціна: 200000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897 2кімнатну квартиру, Здолбунів, 2/2 Ц, житловий стан, авт. опалення, нові батареї, кім. окремі, м/п вікна. Ціна: 228000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 2кімнатну квартиру, Здолбунів, 5/5 Ц, «хрущовка», 42 кв.м., житловий стан, нова колонка, труби, двері. Ціна: 192000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 2кімнатну квартиру, Здолбунів2, 1/5 Ц, 68/40/12, в новобудові, без ремонту. Ціна: 228200 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 2кімнатну квартиру, Квасилів, 1/2ц, 48/ 36/8, житловий стан, с/в сумісний, нова сантехніка, електрика, МПВ, автономне опалення, вмонтована кухня. Ціна: 208000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 2кімнатну квартиру, Квасилів, 1/5 Ц, покращене планування, 52 кв.м., авт. опалення, кімнати окремі, лоджія, підвал, зручне місце під аптеку, офіс. Ціна: 360000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 2кімнатну квартиру, Квасилів, 51.2 кв.м., 1/5 Ц, кутова, авт. опалення, кімнати окремі, лоджія і підвал, можливо під офіс, аптеку, магазин. Ціна: 376000 грн. Контакти: (096) 9165886 2кімнатну квартиру, Квасилів, 8/9 Ц, 100/50/12, ремонт, кім. окремі, комора, авт. опалення. Ціна: 496000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 2кімнатну квартиру, Квасилів, 9/9 Ц, 105//25, частковий ремонт, кімнати окремі, м/п вікна, гардеробна, б/ незасклений. Ціна: 336000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 2кімнатну квартиру, Костопіль, 8/9 П, 53/58/8, ,житловий стан, шпалери. Ціна: 152000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765


14

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÎÏÈÒ, ÎÐÅÍÄÀ 2кімнатну квартиру, будьякий рн, розгляну пропозиції. Контакти: (096) 3938918, (066) 0489507, (063) 2202724 2кімнатну квартиру, будьякий рн, терміново. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 2кімнатну квартиру, будьякий рн, терміново. Контакти: (097) 9451574

2кімнатну квартиру, Оржів, 5/5 Ц, «чешка», 50/30/9, ремонт, м/п вікна, дуб. паркет, кім. окремі. Ціна: 208000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

1кімнатну квартиру, або «малосімейку», в будьякому рні міста, розгляну всі варіанти. Контакти: (096) 3938918, (066) 0489507, (063) 2202724

2кімнатну квартиру, Тучин, 2/2 ц, 54/28/ 8, ремонт, автономне опалення. Ціна: 180000 грн. Контакти: (097) 4702223

1кімнатну квартиру, бажано середній поверх, але розгляну всі варіанти. Контакти: (068) 0607095

3кімнатну квартиру, Здолбунів, 1/1 Ц, 56//8, євроремонт, окремий вхід, кухнястудія, мансарда, м/п вікна підлога з підігрівом. Ціна: 264000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

1кімнатну квартиру, без посередників, терміново. Контакти: (096) 5159589

3кімнатну квартиру, Здолбунів, 3/4 Ц, 54,5 кв.м., житловий стан, біля парку. Ціна: 256000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

1кімнатну квартиру, будьякий рн., терміново. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601

3кімнатну квартиру, Здолбунів, 7/9 П, 64/39/9, без ремонту, 2 балкони засклені. Ціна: 232000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 3кімнатну квартиру, Здолбунів, 7/9 п, житловий стан. Ціна: 216000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 3кімнатну квартиру, Здолбунів, Ц, новобудова, 100 кв..м, євроремонт, 2рівнева, авт. опалення. Ціна: 560000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 3кімнатну квартиру, Квасилів, 4/9 П, 62/ 50/9,2, косм. ремонт, балкон засклений, комора, бойлер, ліфт працює. Ціна: 292000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 3кімнатну квартиру, Квасилів, 7/9п, 68/ 48/10. Ціна: 296000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 3кімнатну квартиру, Клевань2, 3/5 Ц, новобудова, 64,6/43,2/, с/в плитка, кухня плитка, авт. опалення, балконлоджя. Ціна: 308000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 3кімнатну квартиру, Нова Любомирка, 1/2 Ц, 63/58/11, житловий стан. Ціна: 240000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 3кімнатну квартиру, Нова Любомирка, 2/5 Ц, 36/21/5. Ціна: 200000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 4кімнатну квартиру, Здолбунів, 5/5 Ц, «хрущовка», 64/60,5/6, житловий стан, м/п вікна, с/в разом, нова сантехніка. Ціна: 320000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

1.1.8. Êóïëþ 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â • гâíîìó, òåðì³íîâî, ðîçãëÿíó

1кімнатну квартиру, будьякий рн, терміново. Контакти: (097) 9451574

1кімнатну квартиру, в панельному будинку. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 1кімнатну квартиру, в цегляному будинку, розгляну всі пропозиції. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 1кімнатну квартиру, Квасилів, в цегляному будинку, терміново. Контакти: 631157, (067) 3629550 1кімнатну квартиру, на Північному. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 1кімнатну квартиру, повноцінну, розгляну всі пропозиції, бажано без ремонту. Контакти: (097) 1633449 1кімнатну квартиру, розгляну всі пропозиції. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1кімнатну квартиру, терміново, в панельному будинку, розгляну всі пропозиції. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 1кімнатну квартиру, терміново. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 1кімнатну квартиру, терміново. Контакти: (067) 0022487 1кімнатну квартиру, цегляний будинок. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 1кімнатну квартиру, Ювілейний, Боярка, Пивзавод. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 1кімнатну квартиру, «малосімейку» або повноцінну, Боярка. Контакти: (096) 9755418 1кімнатну квартиру, «малосімейку» або повноцінну, рн автовокзалу, вул. Відінська. Контакти: 631157, (067) 3629550 1кімнатну квартиру. Контакти: 247758, (097) 8887897

âñ³ ïðîïîçèö³¿.Êîíòàêòè: 1кімнатну квартиру. Контакти: 433602, 43-09-30, (097) 408-10-26 (050) 8201500, (097) 8945744

1,2,3кімнатну квартиру, розгляну всі пропозиції, терміново. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

1кімнатну повноцінну квартиру, розгляну всі пропозиції, терміново. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

1,2,3кімнатну квартиру, Ювілейний, розгляну всі пропозиції, терміново. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

Житло в Рівному, недорого. Контакти: 224336, (067) 3430230

1,2,3кімнатну квартиру. Контакти: (067) 9612699 1,2кімнатну квартиру в новобудові, рн будьякий. Контакти: (050) 3752014 1,2кімнатну квартиру, для сім“ї, будьякий район, агентства прохання не турбувати. Контакти: (067) 9252434 1,2кімнатну квартиру, новобудову, розгляну всі пропозиції. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1,2кімнатну квартиру, поблизу центру. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру або «малосімейку», в будьякому стані по місту, розгляну всі варіанти. Контакти: 245638, (096) 3938918 1кімнатну квартиру в цегляному будинку з автономним опаленням або розгляну всі пропозиції. Контакти: 433609, (097) 9184184 1кімнатну квартиру, «малосімейку», розгляну всі пропозиції. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

Квартиру в новобудові. Контакти: 224336, (067) 3603706, (067) 9417506 Квартиру в центральному районі міста. Контакти: 631157, (067) 3629550 Квартиру покращеного планування, у власника, терміново. Контакти: (067) 3603706 Квартиру у власника, терміново. Контакти: 224336, (067) 3640464 Квартиру у Рівному, терміново. Ціна: до 144000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464 Квартиру, розгляну різні варіанти, терміново. Контакти: 224336, (067) 3640464

1.1.9. Êóïëþ 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 2,3кімнатну квартиру, до 480 000 грн. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 2кімнатну квартиру, без посередників. Контакти: (067) 7260067, (095) 3435252

2кімнатну квартиру, в панельному будинку, розгляну всі пропозиції. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 2кімнатну квартиру, в панельному будинку. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 2кімнатну квартиру, в цегляному будинку, розгляну всі пропозиції. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 2кімнатну квартиру, в цегляному будинку. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 2кімнатну квартиру, в цегляному чи панельному будинках, розгляну всі варіанти. Контакти: (068) 0607095 2кімнатну квартиру, для сім’ї. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, недорого. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 2кімнатну квартиру, недорого. Контакти: (050) 3752014 2кімнатну квартиру, новобудову, вул. Струтинської, Черняка, Костромська. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 2кімнатну квартиру, розгляну всі пропозиції, без посередників, терміново. Контакти: (096) 5159589 2кімнатну квартиру, розгляну всі пропозиції, без посередників, терміново. Контакти: (096) 9165886 2кімнатну квартиру, розгляну всі пропозиції. Контакти: 433609, (097) 9184184 2кімнатну квартиру, терміново. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 2кімнатну квартиру, центр, або поблизу центру. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 2кімнатну квартиру. Контакти: 247758, (097) 8887897 2кімнатну квартиру. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744

1.1.10. Êóïëþ 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

3кімнатну квартиру. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744

1.1.14. Çäàì 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

àâòîâîêçàë, àáî «Àâàíãàðä».Àâòîñòîÿíêà, á³ëÿ ðèíêó, «Çëàòà Ïëàçà», Ñò.Áàíäåðè, Ìàêàðîâà, Ïàðêîâà, öåíòð. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êîíòàêòè: 43-47-51, (096) 463-84-51

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîáàçàð àáî

àâòîâîêçàë, àáî «Àâðîðà», àáî «Àì³ãî». Àâòîñòîÿíêà, Ñò. Áàíäåðè, á³ëÿ «Áðóêë³íó», á³ëÿ ÖÓÌó.Ñó÷àñíî, ÷èñòî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 26-97-01, (096) 370-91-37,(063)790-02-64

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àâòîáàçàð, àâòîâîêçàë, «Àâðîðà»,

ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ñó÷àñí³, çàòèøí³, àâòîñòîÿíêà, ³íòåðíåò, äîêóìåíòè, êîíô³äåíö³éíî, ìèòòºâå ïîñåëåííÿ, â 1-ê³ìíàòí³ äî 4 îñ³á, â 2,3-ê³ìíàòí³ äî 8 îñ³á. Êîíòàêòè: (098) 449-67-16, (050) 435-92-28, 43-04-28.

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àâòîâîêçàë, àâòîáàçàð, «Àâðîðà», ³íø³ ð-íè, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîñòîÿíêà, ³íòåðíåò, ìèòòºâå ïîñåëåííÿ, â 1-ê³ìíàòí³ äî 4 îñ³á, â 2,3-ê³ìíàòí³ äî 8 îñ³á. Êîíòàêòè: (050) 435-92-28, (098) 449-67-16, 43-04-28.

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîâîêçàë, àâòîáàçàð, «Àâðîðà», öåíòð, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð, àâòîñòîÿíêà, ³íòåðíåò, äîêóìåíòè, êîíô³äåíö³éíî, ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Êîíòàêòè: 43-04-28, (098) 449-67-16, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àâòîâîêçàë àáî á³ëÿ áàçàðó, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, êîìôîðòíî, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, äîñòóïí³ ö³íè, àâòîñòîÿíêà, îõîðîíà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, äóæå çðó÷íî. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àâòîâîêçàë, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, ö³ëîäîáîâî ãàðÿ÷à âîäà, 2-ñïàëüíå ë³æêî, íàêðîõìàëåíà ïîñò³ëü, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà. Êîíòàêòè: 62-90-49, (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àâòîâîêçàë, öåíòð, àáî ³íø³ ð-íè, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, ö³ëîäîáîâî ãàðÿ÷à âîäà, 2-ñïàëüíå ë³æêî, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà. Êîíòàêòè: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62, (096) 959-84-98

3кімнатну квартиру, без посередників. Контакти: (067) 7260067, (095) 3435252

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àáñîëþòíèé êîìôîðò ³ çàòèøîê, ð³çí³

3кімнатну квартиру, будьякий рн, розгляну варіанти. Контакти: (096) 3938918, (066) 0489507, (063) 2202724

ðàéîíè, ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, ãíó÷êà ñèñòåìà çíèæîê. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êîíô³äåíö³éíî. Äîêóìåíòè çâ³òíîñò³. Êîíòàêòè: (098) 538-24-25, (099)366-24-64

3кімнатну квартиру, будьякий рн, терміново. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîáàçàð àáî

3кімнатну квартиру, в панельному будинку, розгляну всі пропозиції. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 3кімнатну квартиру, в цегляному будинку, розгляну всі пропозиції. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 3кімнатну квартиру, на тривалий термін. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну квартиру, новобудова, розгляну всі варіанти. Контакти: (067) 3603706, (067) 9417506 3кімнатну квартиру, новобудову або «чешку», з хорошим ремонтом, бажано з автономним опаленням, розгляну пропозиції. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, розгляну всі варіанти. Контакти: 433609, (097) 9184184 3кімнатну квартиру, терміново. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063)4312601 3кімнатну квартиру. 247758, (097) 8887897

Контакти:

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àâòîâîêçàë, àâòîðèíîê, ÒÖ «×àéêà»,

öåíòð, ç/ä âîêçàë, 12 øêîëà, âóë. ³ä³íñüêà, âñ³ çðó÷íîñò³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31,(095)939-72-04

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, 1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • • àâòîâîêçàë, ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîáàçàð àáî êîìôîðò òà çàòèøîê. Ïîãîäèííî,

3кімнатну квартиру в Квасилові, 1й поверх та вище 5го не пропонувати. Без посередників. Контакти: (097) 0426275

3кімнатну квартиру, будьякий рн, терміново. Контакти: (097) 9451574

¹45 ââ³³ ä 27 ëèñòîïàäà 20 13 ðîêó 2013

àâòîâîêçàë, àáî «Àâðîðà». Àâòîñòîÿíêà, Ñò. Áàíäåðè, á³ëÿ «Áðóêë³íó», Ìàêàðîâà, Ïàðêîâà, öåíòð. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: (096) 561-82-87

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîáàçàð, àáî

àâòîâîêçàë, àáî «Àâðîðà», àáî áóäü-ÿêèé ³íøèé ð-í ì³ñòà, öåíòð. Àâòîñòîÿíêà, âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò. Êâèòàíö³¿. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîâîêçàë, âóë.

Áóêîâèíñüêà, Ä.Ãàëèöüêîãî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ çðó÷íîñò³, ÷èñòà ïîñò³ëü, ïîñóä, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (068) 763-18-36, (097) 389-42-21

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ • àâòîâîêçàë,

êâàðòèðè, àâòîáàçàð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî àáî ×åðíÿêà. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ðåìîíò, 2-ñïàëüíå ë³æêî, êàáåëüíå ÒÁ. Êîìôîðò òà çàòèøîê. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Âèäàþòüñÿ êâèòàíö³¿. Êîíô³äåíö³éí³ñòü. Êîíòàêòè: (067) 338-32-42,(066) 877-39-00,(063) 216-46-11

ïîäîáîâî. Êîíô³äåíö³éíî, êâèòàíö³¿. Êîíòàêòè: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2.3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àâòîáàçàð àáî àâòîâîêçàë, àáî

«Àâðîðà», àáî á³ëÿ êàôå «Àì³ãî». Áàíäåðè (á³ëÿ ðåñòîðàíó «Ñòàìáóë»), á³ëÿ áàçàðó, Ïàðêîâà, öåíòð. Íåäîðîãî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êâèòàíö³¿. Êîíòàêòè: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86

1,3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àâòîâîêçàë, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî,

ïîòèæíåâî, ö³ëîäîáîâî, ãàðÿ÷à âîäà, êîìôîðò, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Íåäîðîãî. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (094) 966-12-12, (050) 375-71-25

1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ð³çí³ ð-íè, • êîëîíêà, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, ÄÂÄ, ïîñóä, ÷èñòà ïîñò³ëü, êîíô³äåíö³éíî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ìåáë³, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ. Êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53, (098) 336-79-16

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, • ìåáëüîâàíó, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ÷èñòà, çàòèøíà, íåäîðîãî, ð-í ñóïåðìàðêåòó «Àðñåí». Êîíòàêòè: (097) 483-25-13

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîäîáîâî, • ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî,

1кімнатну квартиру, Автовокзал, 2/9, свіжий ремонт, колонка, меблі, холодильник,интернет. Ціна: 1600 грн. + КП. Контакти: (098) 5779974 1кімнатну квартиру, Автовокзал, косм. ремонт, мебльована. Ціна: 1300 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 1кімнатну квартиру, автовокзал, ремонт, меблі, техніка. Контакти: (097) 7222472 Людмила 1кімнатну квартиру, Автовокзал, ремонт, меблі, холодильник, телевізор. Ціна: 1200 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 1кімнатну квартиру, Автовокзал, центр, «Чайка», євроремонт, нові меблі, побутова техніка. Контакти: (097) 7222472 Людмила 1кімнатну квартиру, без проживання власників, сімейним людям. Контакти: (067) 5274538 1кімнатну квартиру, Боярка, на тривалий термін. Контакти: 247758, (097) 8887897 1кімнатну квартиру, Боярка, подобово, всі зручності, комфортно, євроремонт. Ціна: від 100 грн. Контакти: (098) 4463031, (095) 9397204 1кімнатну квартиру, Будинок офіцерів, для порядних людей. Контакти: (067) 5274538 1кімнатну квартиру, в новобудові, сучасні меблі, побут. техніка, євростандарт. Ціна: 2400 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 2 пов., балкон засклений. Контакти: (067) 5274538 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 4/5 Ц, частково меблі, колонка, житловий стан, холодильник. Ціна: 1400 грн.+світло. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, євроремонт, сучасні меблі, побутова техніка. Ціна: 2200 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, меблі, холодильник, свіжий ремонт. Ціна: 1700 грн. Контакти: (067) 7978726 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, меблі, холодильник, свіжий ремонт. Ціна: 2000 грн.

õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, Контакти: (067) 7978726 ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà. 140 ãðí./äîáà. Êîíòàêòè: (067) 363-03-85, (066) 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, ремонт, меблі, холодильник, телевізор. Ціна: 1300 777-19-04 1,2,3,4,5,6кімнатні квартири, автовокзал або біля базару, подобово, потижнево, комфортно, гаряча вода, цілодобово, кабельне ТБ, квитанції, доступні ціни, автостоянка, охорона, документи для звітності, дуже зручно. Контакти: 431212, (067) 3625032 1,2,3,4,5,6-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÖÅÍÒÐ, «ÂÅËÌÀÐÒ», ÁÎßÐÊÀ, ÏÐ.ÌÈÐÓ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ, Ö²ËÎÄÎÁÎÂÎ ÃÀÐß×À ÂÎÄÀ, ÊÀÁÅËÜÍÅ ÒÁ, ÏÎÐÓ× ÀÂÒÎÑÒÎßÍÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 62-90-49, (096) 959-84-98, (093) 680-97-62, (098) 304-62-50, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5,6кімнатні квартири, комфортно, євроремонт, в центрі, автовокзал, з/д вокзал, кабельне ТБ, телефон, холодильник, всі документи, погодинно, подобово, потижнево. Недорого, власник. Контакти: 431212, (067) 3625032 1,2,3,4,5кімнатні квартири, абсолютно комфортно, автовокзал, 12 школа, пивзавод, Північний. Подобово, погодинно, потижнево, всі зручності. Контакти: (098) 4463031, (095) 9397204 1,2,3кімнатну квартиру, подобово, погодинно, потижнево, всі зручності, недорого, власник. Контакти: (098) 4463031, (095) 9397204 1,2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÒÐÖ «×ÀÉÊÀ», ÇÎØ ¹12, ÖÅÍÒÐ, ÇÀ˲ÇÍÈ×ÍÈÉ ÂÎÊÇÀË, ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ç ÐÅÌÎÍÒÎÌ, ÂѲÌÀ ÇÐÓ×ÍÎÑÒßÌÈ, ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ, DzÒͲ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ, ÊÎÍÔ²ÄÅÍÖ²ÉÍÎ. ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 675-13-90, (099) 637-47-37

1,2кімнатну квартиру, подобово, потижнево. Контакти: 247758, (066) 2203717 1,3кімнатні квартири, автовокзал, подобово, погодинно, потижнево, цілодобово, гаряча вода, комфорт, кабельне ТБ, автостоянка, документи по відрядженню. Недорого. Без посередників. Контакти: (094) 9661212, (050) 3757125 1кімнатну квартиру, 12 Школа, 3/9, хороший ремонт, меблі, холодильник, пральна машина. Ціна: 1800 грн. + ліч. Контакти: (098) 5779974

грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697

1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 3/5 Ц, колонка, меблі, холодильник, кабельне ТБ. Ціна: 1300 грн.+ світло, вода. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, євроремонт, всі меблі, побутова техніка. Ціна: 1600 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, косметичний ремонт, мебльовану. Контакти: (096) 3938918, (066) 0489507, (063) 2202724 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, після ремонту, нові меблі, засклений балкон, плазмовий телевізор. Ціна: 1700 грн. Контакти: (097) 7222472 Людмила 1кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 6/ 9, меблі, пральна машина, холодильник, телевізор, свіжий ремонт, бойлер. Ціна: 1500 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 1кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 7/ 9п. Ціна: 1400 грн.+світло, вода. Контакти: 433609, (097) 9184184 1кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, меблі необхідні для проживання, холодильник. Ціна: 1250 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 1кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, хороший стан, техніка, м/п вікна. Ціна: 1500 грн. Контакти: (067) 5274538 1кімнатну квартиру, вул. Дубенська, 4 пов., меблі, на тривалий термін. Ціна: 1800 грн. Контакти: (067) 7978726 1кімнатну квартиру, вул. Дубенська, 4 пов., меблі, на тривалий термін. Ціна: 1700 грн. Контакти: (096) 9690785 1кімнатну квартиру, вул. Дубенська, 4 пов., меблі, побутова техніка. Ціна: 1800 грн. Контакти: (067) 7978726 1кімнатну квартиру, вул. Квасилів, 2/9, бойлер, меблі за домовленістю, свіжий косм. ремонт. Ціна: 700 грн.+ КП Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 1кімнатну квартиру, вул. Київська, 2 пов., меблі, холодильник, ТБ. Ціна: 2000 грн. Контакти: (096) 9690785 1кімнатну квартиру, вул. Київська, 2 пов., меблі, холодильник, ТБ. Ціна: 1900 грн. Контакти: (067) 7978726


¹45 ââ³³ ä 27 ëèñòîïàäà 20 13 ðîêó 2013 1кімнатну квартиру, вул. Київська, 3 пов., меблі, холодильник, інтернет, можливо для студентів. Ціна: 1400 грн.+ ліч. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 2/5 Ц, колонка, кухня мебльована, кімната з меблями, засклений балкон, інтернет. Ціна: 1200 грн.+ КП Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

1кімнатну квартиру, рн ТРЦ «Чайка». Контакти: 430930, (097) 4081026

1кімнатну квартиру, вул. Київська, 8/9 п, косметичний ремонт, немебльована, для порядних людей Ціна: 1500 грн. Контакти: (068) 1082027

1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/5 ц, сучасний ремонт, колонка, побутова техніка, меблі. Ціна: 1700 грн. Контакти: (098) 5779974

1кімнатну квартиру, РУМ, нові меблі, після ремонту, техніка за домовленістю. Контакти: (097) 7222472

2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 4/9 п, кімнати непрохідні, меблі, холодильник. Ціна: 1600 грн. Контакти: (098) 5779974

1кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 3 пов., колонка, меблі, холодильник, косм. ремонт. Ціна: 1200 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, колонка, побутова техніка, меблі, сучасний ремонт. Ціна: 2200 грн. Контакти: (096) 9690785

1кімнатну квартиру, центр, євроремонт, меблі, побутова техніка. Ціна: 1800 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147

2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, біля «Чайки», мебльовану, побутові прилади, євроремонт. Ціна: 1800 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697

1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 2/5 Ц, колонка, меблі, в хорошому стані, кабельне ТБ, інтернет. Ціна: 1200 грн.+КП Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, колонка, побутова техніка, меблі, сучасний ремонт. Ціна: 1800 грн. Контакти: (067) 7978726

1кімнатну квартиру, центр, косм. ремонт, нова сантехніка, терміново. Контакти: (097) 7222472

2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, мебльовану. Ціна: 1500 грн.+лічильники. Контакти: (096) 3938918, (066) 0489507, (063) 2202724

1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, косметичний ремонт, мебльовану. Контакти: (096) 3938918, (066) 0489507, (063) 2202724 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, ремонт, мебльовану. Ціна: 1500 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, свіжий ремонт, меблі, техніка. Ціна: 1800 грн. Контакти: (067) 7978726 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 5/9, кухня мебльована, кімната без меблів, на тривалий термін. Ціна: 800 грн.+ КП Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, косм. ремонт, мебльовану, побутові прилади. Ціна: 1200 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, косметичний ремонт, мебльовану. Контакти: (096) 3938918, (066) 0489507, (063) 2202724 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, ремонт, меблі, холодильник. Ціна: 1400 грн. Контакти: (067) 5274538 1кімнатну квартиру, вул. Мельника, 4/9 П, меблі в хорошому стані, с/в окремо, засклений балкон. Ціна: 1200 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 1кімнатну квартиру, вул. Мельника, косметичний ремонт, мебльовану. Контакти: (096) 3938918, (066) 0489507, (063) 2202724 1кімнатну квартиру, вул. Мельника, косметичний ремонт. Ціна: 1200 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 1кімнатну квартиру, вул. Мельника, ремонт, мебльовану. Ціна: 1500 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 1кімнатну квартиру, вул. Мельника, хороший стан, для працюючих. Ціна: 1300 грн. Контакти: (067) 5274538 1кімнатну квартиру, вул. Мірющенка, 1 пов., меблі, холодильник, житловий стан. Ціна: 1000 грн.+КП Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, косметичний ремонт, мебльовану. Контакти: (096) 3938918, (066) 0489507, (063) 2202724 1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, мебльовану, холодильник. Ціна: 1300 грн. + світло. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, побутова техніка, меблі, сучасний ремонт. Ціна: 1800 грн. Контакти: (096) 9690785

1кімнатну квартиру, вул. Струтинської, жилий стан, меблі. Контакти: (096) 3938918, (066) 0489507, (063) 2202724

1.1.15. Çäàì 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

1кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 4/9 П, меблі необхідні, холодильник. Ціна: 900 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 1кімнатну квартиру, вул. Чорновола, меблі, гаряча вода, побутова техніка, сучасний ремонт. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 1кімнатну квартиру, вул. Чорновола, сучасні меблі, побутова техніка. Ціна: 1800 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 1кімнатну квартиру, вул. Чорновола, центр, 2/5, євроремонт, меблі, засклений балкон, Інтернет, холодильник, телевізор, пральна машина. Ціна: 2100 грн. + світло, вода Контакти: (098) 5779974 1кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 5/9 П, ліфт працює, меблі, холодильник, інтернет. Ціна: 1300 грн.+світло, вода. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 1кімнатну квартиру, вул. Шухевича, житловий стан, меблі. Ціна: 1300 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 1кімнатну квартиру, вул. Шухевича, з меблями або без. Ціна: 1450 грн. Контакти: (067) 5274538 1кімнатну квартиру, вул. Шухевича, косметичний ремонт, мебльовану. Контакти: (096) 3938918, (066) 0489507, (063) 2202724

1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, косметичний ремонт, мебльована. Контакти: (096) 3938918, (066) 0489507, (063)2202724

1кімнатну квартиру, новобудова, терміново. Ціна: 2000 грн. Контакти: (097) 7222472

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, житловий стан, радянські меблі, побутова техніка, терміново. Ціна: 1350 грн. Контакти: (067) 5274538 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, косметичний ремонт, мебльовану. Контакти: (096) 3938918, (066) 0489507, (063) 2202724 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, побутова техніка, меблі, сучасний ремонт. Ціна: 2000 грн. Контакти: (067) 7978726 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, побутова техніка, меблі, сучасний ремонт. Ціна: 2200 грн. Контакти: (096) 9690785 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, РУМ, 2 пов., гаряча вода, меблі, холодильник, м/п вікна, телевізор. Ціна: 1700 грн. + світло. Контакти: (067) 7978726 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, РУМ, рн Ювілейний, меблі, холодильник, телевізор. Ціна: 1300 грн.+ світло, вода. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, центр, 2/5 ц, євроремонт, меблі, холодильник, плазма, пральна машина, колонка, інтернет, кабельне ТБ. Ціна: 2000 грн. Контакти: (067) 7978726

1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ. ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ. ÌÅÁ˲, ÂѲ ÇÐÓ×ÍÎÑÒ², ÃÀÐß×À ÂÎÄÀ, ×ÈÑÒÀ ÏÎÑÒ²ËÜ, ÊÀÁÅËÜÍÅ ÒÁ, ÊÂÈÒÀÍÖ²¯, ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53, (098) 336-79-16 Квартиру. Контакти: 247758, (097) 8887897

1кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 4/9 П, кухня мебльована, кімната без меблів, на тривалий термін. Ціна: 1000 грн.+ ліч. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

1кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, косметичний ремонт, меблі. Ціна: 1500 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147

1кімнатну квартиру, Ювілейний, ремонт, меблі, холодильник. Ціна: 1500 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147

1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, ремонт, меблі, холодильник, телевізор. Ціна: 1400 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697

1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 7/9, меблі, балкон, холодильник. Ціна: 1100 грн.+світло, вода. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

1кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, без холодильника. Ціна: 1400 грн. Контакти: (097) 7222472

1кімнатну квартиру, рн ТРЦ «Чайка». Контакти: 436031, (096) 2617707

1кімнатну квартиру, Північний, на тривалий термін. Контакти: (067) 5274538 1кімнатну квартиру, Північний, після ремонту, на тривалий термін. Контакти: (067) 5274538 1кімнатну квартиру, Покровський, євроремонт, побутова техніка. Контакти: (096) 3938918, (066) 0489507, (063) 2202724 1кімнатну квартиру, Покровський, ремонт, меблі, холодильник, телевізор. Ціна: 1500 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 1кімнатну квартиру, пр. Миру, 3/5 ц, євроремонт, колонка, меблі, холодильник, телевізор, пральна машина, інтернет, м/п вікна, посуд та інше необхідне. Ціна: 3000 грн. Контакти: (098) 5779974 1кімнатну квартиру, пр. Миру, 3/5 Ц, колонка, меблі, телевізор, холодильник, інтернет, кабельне ТБ. Ціна: 1300 грн.+ ліч. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 1кімнатну квартиру, рн «Чайки», мебльовану, косм. ремонт. Ціна: 1200 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697

1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, Ð-Í ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÓ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÀÂÒÎÍÎÌÍÅ ÎÏÀËÅÍÍß, ×ÈÑÒÀ ÏÎÑÒ²ËÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-16-75, (097) 260-46-24

2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àâòîâîêçàë, àâòîáàçàð, «Àâðîðà»,

àâòîïàðê, Àãðàðíèé êîëåäæ, ³íø³ ð-íè, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ³íòåðíåò, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè, êîíô³äåíö³éíî, ìèòòºâå ïîñåëåííÿ, â 2,3-ê³ìíàòí³ äî 8 îñ³á. Êîíòàêòè: 43-37-42, (097) 387-82-58.

2,3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àâòîâîêçàë, àáî á³ëÿ öåíòðó, öåíòð, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, çàòèøí³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ. Âñ³ âèãîäè, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïî çâ³òíîñò³. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, • 2-ð³âíåâà, ïîäîáîâî, âóë.

Êîñòðîìñüêà, â³ï ñóïåð-ºâðî. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 126-45-80, (093) 845-72-27 2,3кімнатні квартири, центр міста, сучасні меблі, побутова техніка, цифрове ТБ, постіль, погодинно, подобово. Квитанції. Контакти: (098) 4463031, (095) 9397204 2кімнатну елітну квартиру в центрі міста подобово, помісячно, на тривалий період. Контакти: 268791, (067) 3630311, (067) 3606360 2кімнатну квартиру, Автовокзал, 12 Школа, ремонт, можливо для студентів. Контакти: (097) 7222472 2кімнатну квартиру, Автовокзал, мебльовану, побутові прилади, косм. ремонт. Ціна: 1600 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 2кімнатну квартиру, Автовокзал, після ремонту, з меблями, побутовою технікою. Ціна: 2000 грн. Контакти: (067) 5274538 2кімнатну квартиру, Боярка, 3/9 П, кімнати прохідні, меблі, телефон, інтернет, холодильник. Ціна: 1600 грн.+ світло. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 2кімнатну квартиру, Боярка, 4/9 п, кімнати непрохідні, меблі, холодильник. Ціна: 1900 грн. Контакти: (096) 9690785 2кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, мебльовану, побутові прилади, косм. ремонт. Ціна: 1600 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 3/5 ц, колонка, меблі, холодильник, свіжий ремонт. Ціна: 2000 грн. Контакти: (067) 7978726 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 3/5 ц, колонка, меблі, холодильник, свіжий ремонт. Ціна: 1900 грн. Контакти: (067) 7978726 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 3/9 ц, новобудова, євроремонт, колонка, меблі, холодильник, кімнати непрохідні, техніка. Ціна: 2300 грн.+ ліч. Контакти: (098) 5779974 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, меблі, холодильник, свіжий ремонт. Ціна: 1900 грн. Контакти: (067) 7978726 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, меблі, холодильник, свіжий ремонт. Ціна: 2200 грн. Контакти: (096) 9690785 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, після ремонту, техніка та меблі за домовленістю. Ціна: 1600 грн.+ світло. Контакти: (067) 5274538

15

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÎÐÅÍÄÀ 2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 2/9, меблі в хорошому стані, кімнати непрохідні, інтернет. Ціна: 1800 грн.+ ліч. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

2кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 3/ 9 п, колонка, побутова техніка, меблі, сучасний ремонт. Ціна: 2500 грн. Контакти: (067) 7978726

2кімнатну квартиру, вул. Міцкевича, 3/9 ц, колонка, меблі, холодильник, євроремонт, техніка. Ціна: 2700 грн. Контакти: (098) 5779974 2кімнатну квартиру, вул. Міцкевича, 5/9 Ц, кімнати частково мебльовані, кухня мебльована, інтернет. Ціна: 1750 грн.+ світло. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 2кімнатну квартиру, вул. Міцкевича, 6/9ц, 48/28/8, хороший стан, мебльована, холодильник. Ціна: 2000 грн.+світло, вода. Контакти: 433609, (097) 9184184 2кімнатну квартиру, вул. Набережна, 3 пов., хороший ремонт, меблі, холодильник, телевізор, пр. машина. Ціна: 2000 грн. Контакти: (067) 7978726

2кімнатну квартиру, пр. Миру, ремонт, меблі, техніка. Ціна: 1900 грн. Контакти: (097) 7222472 2кімнатну квартиру, рн «Злата плаза», ремонт, пральна машина, телевізор, меблі, холодильник. Ціна: 2500 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 2кімнатну квартиру, Радіозавод, для порядних людей, на тривалий термін. Ціна: 1600 грн. Контакти: (067) 5274538 2кімнатну квартиру, РУМ, Ювілейний, Боярка. Ціна: 1499 грн. Контакти: (067) 5274538 2кімнатну квартиру, центр, житловий стан. Ціна: 2000 грн. Контакти: (097) 7222472

2кімнатну квартиру, вул. Набережна, хороший ремонт, частково мебльовану, для сім’ї. Ціна: 1700 грн.+ ліч. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147

2кімнатну квартиру, центр. Ціна: 2000 грн.+ КП. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788

2кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, косметичний ремонт. Контакти: (096) 3938918, (066) 0489507, (063) 2202724

2кімнатну квартиру, Ювілейний, мебльовану, побутові прилади, косм. ремонт. Ціна: 1500 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147

2кімнатну квартиру, вул. Грушевського, дизайнерський ремонт, побутова техніка, нові меблі. Ціна: 2700 грн. Контакти: (097) 7222472

2кімнатну квартиру, вул. Пухова, євроремонт, техніка, меблі, для сім’ї. Ціна: 2500 грн.+ліч. Контакти: (097) 9451574

2кімнатну квартиру, Ювілений, 5/9 П, меблі, холодильник, інтернет. Ціна: 1600 грн.+ ліч. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

2кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, косм. ремонт, мебльовану, пральна машина. Ціна: 1500 грн.+ КП. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697

2кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 3/9 Ц, бойлер, меблі, пральна машина, телевізор, інтернет. Ціна: 1600 грн.+ світло. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

2кімнатну квартиру, вул. Дорошенка, рн пивзаводу, меблі, свіжий косм. ремонт, інтернет, кабельне ТБ. Ціна: 1400 грн.+ світло, вода. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

2кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, ремонт, вся побутова техніка. Ціна: 3000 грн./міс. Контакти: 433609, (097) 9184184

2кімнатну квартиру, вул. Дубенська, сімейним або працюючим людям. Контакти: (097) 7222472

2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 4/5 ц, колонка, побутова техніка, меблі, сучасний ремонт. Ціна: 1900 грн. Контакти: (096) 9690785

2кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 3/ 9 п, меблі, холодильник, житловий стан. Ціна: 2100 грн. + ліч. Контакти: (096) 9690785

2кімнатну квартиру, вул. Київська, 2 пов., меблі, холодильник, ТБ. Ціна: 2000 грн. Контакти: (067) 7978726 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 2/5 Ц, колонка, меблі, побутова техніка, житловий стан. Ціна: 1900 грн.+ ліч. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 2кімнатну квартиру, вул. Київська, мебльована, вся побутова техніка. Ціна: 2500 грн.+лічильники. Контакти: 433609, (097) 9184184 2кімнатну квартиру, вул. Київська, ремонт, меблі, техніка. Ціна: 2500 грн. Контакти: (067) 5274538 2кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, свіжий ремонт, повністю мебльована, техніка, на тривалий термін. Ціна: 2500 грн. Контакти: (067) 7978726 2кімнатну квартиру, вул. Коновальця, євроремонт, мебльовану, побутова техніка. Ціна: 2000 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 2кімнатну квартиру, вул. Костромська, меблі частково, косм. ремонт, засклений балкон, інтернет, можливо для студентів або працюючих. Ціна: 1850 грн.+ ліч. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 2кімнатну квартиру, вул. Лєрмонтова, новобудова, євроремонт, м/п вікна, авт. опалення, мебльована, холодильник, телевізор, пральна машинка. Ціна: 4500 грн.+ КП Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 2кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 4/9 П, меблі частково, інтернет, кімнати непрохідні, балкон. Ціна: 1800 грн.+ ліч. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 2кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 7 пов., частково мебльована, косм. ремонт, кімнати окремі, на тривалий термін, передоплата 3 міс. Ціна: 2300 грн.+ КП Контакти: (096) 4560889, (099) 2825522 2кімнатну квартиру, вул. Макарова, 4 пов., хороший ремонт, меблі, телефон, кабельне ТБ, інтернет, холодильник, телевізор. Ціна: 1700 грн. Контакти: (098) 5779974 2кімнатну квартиру, вул. Макарова, біля ПК «Хімік», меблі, бойлер. Ціна: 1700 грн.+ світло. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 2кімнатну квартиру, вул. Макарова, частково ремонт, побутові прилади, косм. ремонт. Ціна: 1500 грн.+ світло. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 2кімнатну квартиру, вул. Мельника, 3 пов., меблі, на тривалий термін. Ціна: 2200 грн. Контакти: (067) 7978726 2кімнатну квартиру, вул. Мельника, 5/10, хороший ремонт, мебльована, побутова техніка, пральна машина , телевізор, холодильник. Ціна: 2300 грн. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788 2кімнатну квартиру, вул. Мельника, 5/9, кімнати непрохідні, меблі, холодильник. Ціна: 1500 грн.+ світло, вода. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

2кімнатну квартиру, вул. Соборна, євроремонт, плазмовий телевізор, нові меблі. Ціна: 3000 грн. Контакти: (097) 7222472 Людмила 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, мебльовану, побутові прилади, косм. ремонт. Ціна: 1500 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, поблизу центру, 3 пов., меблі, колонка, побутова техніка. Ціна: 2450 грн., без КП. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 2/5 Ц, колонка, меблі за домовленістю, можливо для студентів. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, мебльовану, побутові прилади, косм. ремонт. Ціна: 1500 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147

1.1.16. Çäàì 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

3,4,5-ê³ìíàòí³ • àâòîâîêçàë, àáî

êâàðòèðè, àâòîáàçàð, «Àâðîðà», àâòîïàðê, Àãðàðíèé êîëåäæ, ³íø³ ð-íè, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ³íòåðíåò, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè, êîíô³äåíö³éíî, ìèòòºâå ïîñåëåííÿ, äî 8 îñ³á. Êîíòàêòè: (098) 449-67-16, (094) 966-37-42, 43-37-42

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. • Ñòðóòèíñüêî¿, äëÿ ñ³ì’¿ àáî äëÿ 2 ïðàöþþ÷èõ ä³â÷àò.×àñòêîâî ìåáëüîâàíà, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà 2500 ãðí.+âîäà, ñâ³òëî, ãàç. Êîíòàêòè: (097) 163-34-95 3кімнатну квартиру, Автовокзал, косметичний ремонт, мебльована, холодильник, телевізор. Ціна: 2200 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 3кімнатну квартиру, Автовокзал, ремонт, меблі, техніка. Ціна: 2300 грн.+ світло Контакти: (097) 7222472 Людмила 3кімнатну квартиру, вул. Буковинська, новобудова, дизайненрський ремонт. Ціна: 3000 грн. Контакти: (067) 5274538

2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери. Ціна: 1500 грн.+ КП Контакти: (067) 5274538

3кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, косм. ремонт, мебльовану, холодильник, телевізор, пральна машина. Ціна: 2200 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147

2кімнатну квартиру, вул. Струтинської, роздільні кімнати, мебльовану, ремонт. Ціна: 1800 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147

3кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії. 4/9, ремонт, меблі, холодильник, засклений балкон, гаряча вода. Ціна: 1800 грн.+ КП. Контакти: (098) 5779974

2кімнатну квартиру, вул. Черняка, новобудова, євроремонт, мебльована, побутові прилади. Ціна: 2000 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147

3кімнатну квартиру, вул. Вербова, євроремонт, бойлер, пральна машина, частково мебльована. Ціна: 1500 грн.+ КП. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697

2кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 2 пов., гаряча вода, меблі, холодильник, м/п вікна, техніка. Ціна: 2000 грн. + світло. Контакти: (098) 5779974

3кімнатну квартиру, вул. Відінська, євроремонт, меблі, побутова техніка. Ціна: 2500 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147

2кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 3/5 Ц, меблі в хорошому стані, сучасний ремонт, побутова техніка, балкон засклений, сучасний, інтернет. Ціна: 3500 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

3кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, повністю мебльована, телевізор, холодильник, колонка. Ціна: 1600 грн.+ ліч. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147

2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 7 пов., кухня мебльована, кімнати частково мебльовані, холодильник. Ціна: 1500 грн.+ світло. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, меблі за домовленістю. Ціна: 1600 грн. Контакти: (067) 5274538 2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, Північний, 4/9 П, меблі, побутова техніка. Ціна: 2000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048

3кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 12 Школа, 2/9, ремонт, меблі, холодильник, можливо для студентів, болер. Ціна: 1700 грн. Контакти: (098) 5779974 3кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 4/ 9, частково меблі, засклений балкон, інтернет. Ціна: 2400 грн. + світло, вода Контакти: (096) 9690785 3кімнатну квартиру, вул. Дубенська, меблі, телефон, кабельне ТБ, телевізор, холодильник, житловий стан. Ціна: 2600 грн. Контакти: (096) 9690785

2кімнатну квартиру, Пивзавод, якісний ремонт, меблі, побутова техніка, авт. опалення, газ, вода, гараж на подвір’ї. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

3кімнатну квартиру, вул. Кавказька, 2 пов., свіжий ремонт, меблі, вся побутова техніка, на тривалий термін, сім’ї. Ціна: 2300 грн. + ліч. Контакти: (067) 7978726

2кімнатну квартиру, Північний, кімнати роздільні. Ціна: 1800 грн. Контакти: (067) 5274538

3кімнатну квартиру, вул. Київська, 2 пов., нові меблі, холодильник, ТБ. Ціна: 2900 грн. Контакти: (067) 7978726

2кімнатну квартиру, Північний, мебльована, побутові прилади, косметичний ремонт. Ціна: 1500 грн Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697

3кімнатну квартиру, вул. Коновальця, ремонт, нові меблі, побутова техніка. Ціна: 2500 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147

2кімнатну квартиру, Північний. Контакти: (096) 3938918, (066) 0489507, (063) 2202724

3кімнатну квартиру, вул. Корольова, 4/ 9, меблі, телефон, свіжий ремонт, кабельне телебачення. Ціна: 2500 грн. Контакти: (067) 7978726


16

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÎÐÅÍÄÀ, ÁÓÄÈÍÊÈ

3кімнатну квартиру, вул. Корольова, меблі , телефон, євроремонт, кабельне ТБ. Ціна: 2400 грн. Контакти: (067) 7978726

3кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, косм. ремонт, пральна машина. Ціна: 1700 грн.+ ліч. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697

3кімнатну квартиру, вул. Корольова, меблі, холодильник, телефон, кабельне телебачення. Ціна: 2400 грн. Контакти: (067) 7978726

3кімнатну квартиру, мн Незалежності, косм. ремонт, холодильник. Ціна: 1800 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697

3кімнатну квартиру, вул. Макарова, частково меблі, косм. ремонт, поряд зупинка, інтернет. Ціна: 1800 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

3кімнатну квартиру, меблі, холодильник, терміново. Ціна: 1900 грн. Контакти: (097) 7222472

3кімнатну квартиру, вул. Мельника, 6 пов., меблі, на тривалий термін. Ціна: 2400 грн. Контакти: (067) 7978726 3кімнатну квартиру, вул. Мельника, євроремонт, меблі, на тривалий термін. Ціна: 2400 грн. Контакти: (067) 7978726 3кімнатну квартиру, вул. Мельника, повністю мебльована, телевізор, холодильник, євроремонт. Ціна: 2200 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 3кімнатну квартиру, вул. Набережна, хороший ремонт, меблі, пр. машина, телевізор, холодильник. Ціна: 1800 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 3кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 4/ 5 ц, колонка, євроремонт, меблі, холодильник, плазма. Ціна: 3200 грн. Контакти: (096) 9690785 3кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, колонка, побутова техніка, меблі, сучасний ремонт. Ціна: 2400 грн. + КП. Контакти: (096) 9690785 3кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, меблі, холодильник. Ціна: 2300 грн. + КП. Контакти: (096) 9690785

3кімнатну квартиру, на тривалий термін. Ціна: 2000 грн. Контакти: (067) 5274538 3кімнатну квартиру, Північний, 4/9, бойлер, меблі, 2 балкони, інтернет, холодильник. Ціна: 2000 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 3кімнатну квартиру, Північний, косм. ремонт, мебльовану, холодильник, телевізор. Ціна: 1500 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 3кімнатну квартиру, Північний, після ремонту, мебльовану, побутова техніка. Ціна: 1800 грн. Контакти: (067) 5274538 3кімнатну квартиру, Північний. Контакти: (096) 3938918, (066) 0489507, (063) 2202724 3кімнатну квартиру, пр. Миру, косм. ремонт, мебльована, холодильник, телевізор. Ціна: 2000 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 3кімнатну квартиру, пр. Миру, сучасний ремонт, меблі, техніка. Ціна: 3500 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 3кімнатну квартиру, РУМ, Будинок офіцерів. Ціна: 2200 грн. Контакти: (067) 5274538

3кімнатну квартиру, вул. Соборна, 6 пов., гаряча вода, ремонт, меблі, холодильник, м/п вікна, телевізор. Ціна: 3500 грн. + світло. Контакти: (067) 7978726

3кімнатну квартиру, центр, євроремонт, меблі, побутова техніка. Ціна: 4000 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697

3кімнатну квартиру, вул. Соборна, 6/ 9, меблі, бойлер, євроремонт, холодильник, пральна машина. Ціна: 3700 грн. Контакти: (067) 7978726

1.1.17. Çäàì 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

3кімнатну квартиру, вул. Соборна, після ремонту. Ціна: 2400 грн. Контакти: (067) 5274538

4кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, ремонт, побутові прилади, бойлер, мебльовану. Ціна: 3000 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147

3кімнатну квартиру, вул. Соборна, Покровський собор, 3/5, євроремонт, меблі, кабельне ТБ, холодильник, телевізор, пральна машина, авт. опалення. Ціна: 3500 грн. Контакти: (098) 5779974 3кімнатну квартиру, вул. Соборна, центр, 6/9, гарний ремонт, для хороших людей, меблі, бойлер, холодильник, телевізор, пр. машина. Ціна: 2500 грн. Контакти: (098) 5779974 3кімнатну квартиру, вул. Соборна, центр, косм. ремонт, мебльована, холодильник, телевізор. Ціна: 1800 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 3кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 2/5 ц, колонка, побутова техніка, меблі, сучасний ремонт. Ціна: 2300 грн. Контакти: (067) 7978726 3кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, колонка, меблі, побутова техніка. Ціна: 2500 грн.+ ліч. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 3кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, косм. ремонт, частково меблі, холодильник, для сім’ї. Ціна: 1500 грн.+ світло, вода. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 3кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, ремонт, можливо студентам. Ціна: 2500 грн. Контакти: (067) 5274538 3кімнатну квартиру, вул. Струтинської, косм. ремонт, мебльована, холодильник, телевізор. Ціна: 2000 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 3кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 4 пов., хороший ремонт, гаряча вода, меблі, побутова техніка. Ціна: 2700 грн. Контакти: (098) 5779974 3кімнатну квартиру, вул. Чорновола, євроремонт, побутова техніка. Ціна: 3500 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697

4кімнатну квартиру, центр, мебльована, косметичний ремонт, холодильник. Ціна: 2500 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 4кімнатну квартиру, Ювілейний, меблі, косм. ремонт. Ціна: 3000 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697

1.1.19. Çäàì ê³ìíàòó

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • ð³çí³ ðàéîíè, ïîâí³ñòþ

óêîìïëåêòîâàí³, êîìôîðò òà çàòèøîê. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êîíô³äåíö³éíî, êâèòàíö³¿. Êîíòàêòè: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð³çí³ • ðàéîíè, ñó÷àñí³ ìåáë³, ïîáóòîâà

òåõí³êà, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, ÄÂÄ, ïîñóä, ïîñò³ëü. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êâèòàíö³¿. Êîíòàêòè: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

ʳìíàòó îêðåìó â ïðèâàòíîìó • ñåêòîð³. Êîíòàêòè: (097) 687-95-28 Кімнату в гуртожитку сімейного типу, 700 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар Кімнату, автовокзал, для дівчини, всі зручності, мебльовану. Ціна: 350 грн. Контакти: (068) 1082027 Кімнату, без проживання власника. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар Кімнату, вул. Відінська, для дівчини, всі зручності. Ціна: 350 грн. Контакти: (068) 1082027 Кімнату, вул. Відінська, по 400 грн. з людини. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

¹45 ââ³³ ä 27 ëèñòîïàäà 20 13 ðîêó 2013

Кімнату, вул. Гагаріна, по 350 грн. з людини. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

1,2кімнатну квартиру, рн СШ № 23, можливо приватний сектор. Контакти: 631157, (067) 3629550

Кімнату, вул. Замкова, для дівчат, всі зручності, проживання з власником. Ціна: 300 грн. Контакти: (068) 1082027

1кімнатну квартиру, або «малосімейку», порядність гарантую. Контакти: (097) 7222472

Кімнату, вул. Київська, для дівчат. Ціна: 350 грн. Контакти: (068) 1082027

1кімнатну квартиру, без посередників. Контакти: (067) 7260067, (095) 3435252

Кімнату, вул. Київська, для хлопців, з проживанням власниці. Ціна: 350 грн. Контакти: (068) 1082027

1кімнатну квартиру, в будьякому рні міста. Контакти: (098) 1080542

Кімнату, вул. Міцкевича, для дівчат, хороші умови. Ціна: 600 грн. Контакти: (068) 1082027

1кімнатну квартиру, в будьякому рні міста. Контакти: 433609, (097) 9184184

Кімнату, вул. Соборна, по 400 грн. з людини. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

1кімнатну квартиру, можливо з передоплатою. Контакти: (067) 5274538

Кімнату, вул. Ст.Бандери, по 350 грн. з людини. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

1кімнатну квартиру, на тривалий термін, порядність гарантую. Контакти: (067) 5274538

Кімнату, вул. Шухевича, по 350 грн. з людини. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

1кімнатну квартиру, Північний, на 6 міс. Контакти: (097) 4702223

Кімнату, вул. Ювілейна, по 350 грн. з людини. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар Кімнату, для 2 дівчат, ремонт. Ціна: 450 грн. Контакти: (068) 1082027 Кімнату, для дівчини, хороші умови проживання. Ціна: 350 грн. Контакти: (068) 1082027 Кімнату, мебльована, простора, проживання з власницею. Ціна: 350 грн. Контакти: (068) 1082027 Кімнату, Пивзавод, для дівчини, всі зручності. Ціна: 350 грн. Контакти: (068) 1082027 Кімнату, центр, для працюючої дівчини, мебльовану, з усією побутовою технікою. Ціна: 1000 грн. Контакти: (068) 1082027 Кімнату, Ювілейний, для дівчат, з проживанням власниці. Ціна: 350 грн. Контакти: (068) 1082027 Кімнату. Контакти: (096) 3938918, (066) 0489507, (063) 2202724 Місце в кімнаті для дівчини, всі зручності, проживання з власницею. Ціна: 350 грн. Контакти: (068) 1082027 Місце в кімнаті для дівчини, вул. Шухевича, проживання з власниками. Ціна: 350 грн. Контакти: (068) 1082027 Місце в кімнаті, вул. Дубенська, для дівчини, мебльована, всі зручності. Ціна: 350 грн. Контакти: (068) 1082027 Місце в кімнаті, Північний, для дівчини, всі зручності, проживання без власниці. Ціна: 400 грн. Контакти: (068) 1082027

1.1.20. Âèíàéìó

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â æèòëîâîìó ñòàí³, ìåáëüîâàíó. Ïîðÿäí³ñòü, ïîðÿäîê, ÷èñòîòó òà îïëàòó ãàðàíòóºìî. Äîðîãî, òåðì³íîâî, íà áóäü-ÿêèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5,6кімнатну квартиру в житловому стані, мебльовану. Порядність, порядок, чистоту та оплату гарантуємо. Дорого, терміново, на будьякий термін. Контакти: 431212, (067) 3625032 1,2,3кімнатну квартиру, немебльовану. Контакти: 433609, (097) 9184184 1,2,3кімнатну квартиру, цегла, панель. Контакти: (067) 9612699

1кімнатну квартиру, терміново, будьякий район. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 1кімнатну квартиру, ТРЦ «Чайка», можна без меблів, розглянемо всі варіанти. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 2,3кімнатну квартиру в будьякому рні міста. Контакти: 433609, (097) 9184184

1/2 будинку, вул. Самолюка, Басів Кут, Ц, 100 кв.м., жилий стан, автономне опалення, всі комунікації, вода централізована, дах шифер. Ціна: 600 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

3кімнатну квартиру, на 1кімнатну квартиру. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931

1/2 будинку, вул. Старицького, дерево+цегла, 3,5 сот., окремий вхід, 4 кім., ванна, туалет на вулиці. Ціна: 256000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

1.1.22. Îáì³í ïî îáëàñò³ òà Óêðà¿í³

1/2 будинку, вул. Шпудейка, Басів Кут, Ц, 2 пов., 2 кім., 80 кв.м., житловий стан, кухня, с/в, тамбур, котельня, прихожа, 4 сот., паркан, впорядковане подвір’я. Контакти: 451223, (097) 6014042

1кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 3/9 П, 18 кв.м., + зем. ділянку з 2х ярусним блочним фундаментом, 15 км. від Рівного, приватизовану на 1кімнатну квартиру, Київ. Контакти: (067) 9476955

1.1.23. Ïðîïîíóþ

2кімнатну квартиру, можливо з передоплатою. Контакти: (097) 7222472

Квартири, індивідуальне опалення, підземний паркінг. Контакти: (0362) 434074

1/2 будинку, Колоденка, Ц, 3 кім., потребує ремонту, мансардного типу, високий цоколь, підвал, газ, 7 сот., окремий вхід, можливість добудови. Ціна: 240000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 1/2 будинку, центр, косметичний ремонт, лічильники, окремий вхід, 3 кімнати, 2,7 сот., с/в, автономне опалення. Ціна: 340000 грн., торг. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 1/2 будинку, центр, косметичний ремонт, лічильники, окремий вхід, 3 кімнати, 2,7 сот., с/в, автономне опалення. Ціна: 340000 грн., торг. Контакти: (096) 8344055, (063) 3422697 1/2 будиноку, вул. Гайова, Тинне, Ц, 1 кім., 37 кв.м, житловий стан, кухня 10,1 кв.м., всі зручності, газ, вода, сарай, погріб, окреме подвір’я, 0,0227 га. Ціна: 280 000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 1/2 будиноку, вул. Карбишева, Ц, 3 кім., 75 кв.м, ремонт, 2 коридори, кухня, ванна, туалет, котел, суч. ремонт, 4 сот., окреме подвір’я. Ціна: 720 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Квартири, торговоофісні приміщення, діє державна програма на здешевлення вартості житла. Контакти: 452220, (067) 3622220

1/2 котеджу, вул. Багалія, 180 кв.м. Ціна: 960000 грн. Контакти: 631157, (067) 3629550

2кімнатну квартиру, терміново, будьякий район. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048

Будинки, котеджі

1/3 будинку, вул. Б.Хмельницького, дві кімнати окремі, всі зручності, 2 сот., хороший стан. Ціна: 256000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048

3кімнатну квартиру на тривалий термін. Контакти: 434097, (096) 3904808

1.2.1. Ïðîäàì â ì³ñò³

3кімнатну квартиру, будьякий район, терміново, без посередників. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

1/2 будинку, Агропереробка, 145 кв.м., автономне опалення. Ціна: 720000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

3кімнатну квартиру, можливо з передоплатою. Контакти: (097) 7222472

1/2 будинку, Басів Кут. Контакти: (067) 3629550

2кімнатну квартиру, порядність та своєчасну оплату гарантую. Контакти: (067) 5274538 Людмила

3кімнатну квартиру, порядність та своєчасну оплату гарантую. Контакти: (067) 5274538 Квартиру на тривалий термін, ЮвілейнийБоярка, можна немебльовану, без посередників, сім’я. Ціна: 12001500 Контакти: (096) 6076716 Квартиру, без посередників, за помірну ціну. Контакти: (063) 1563019 Квартиру, в будьякому районі міста. Контакти: 631157, (067) 3629550 Квартиру, Здолбунів, 1,2кімнатну, район 67 школи, молода сім’я, розглянемо всі пропозиції. Контакти: (096) 7515302

1,2кімнатну квартиру, в будьякому рні міста. Контакти: (067) 5274538

Кімнату, в хорошому стані, з пральною машиною. Ціна: до 1000 грн./міс. Контакти: (097) 4702223

1,2кімнатну квартиру, для сім“ї, без дітей, недорого. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

2кімнатну квартиру, Шпанів, покращеного планування, 3/4 Ц, авт. опалення, житловий стан, 10 сот. під забудову, на 2,3кімнатну квартиру в Рівному. Контакти: (067) 7703722

Житло для однієї дівчини, при умові невеликої допомоги інваліду. Контакти: 281127, (096) 4508934

Квартиру. Контакти: 247758, (097) 8887897

1,2кімнатну квартиру, для сім“ї, без дітей, бажано мебльовану, центр міста, порядність гарантую, агентства прохання не турбувати. Ціна: до 1500 грн. Контакти: (096) 9110070

2кімнатну квартиру, ТЦ «Чайка», 4 пов., 42 кв.м., на 1кімнатну квартиру. Ціна: 234000 грн. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931

2кімнатну квартиру, мебльовану або частково мебльовану, розгляну пропозиції. Контакти: (098) 1080542

1,2кімнатну квартиру поблизу центру. Контакти: 434097, (096) 3904808

1,2кімнатну квартиру, для сім“ї, бажано мебльовану, будьякий район, агентства прохання не турбувати. Контакти: (067) 9252434

1/2 будинку, вул. Пржевальського, Ц, 2 пов., 4 кім., 110 кв.м, євроремонт, кухня, коридор, с/в, брон. двері, держ. охорона, супутн. антена, гараж, льох, 3 сот. Ціна: 960 000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 1/2 будинку, вул. Рівненська, Колоденка, цегляношлаковий, 50 кв.м, на 1 поверсі 2 кімнати, на 2му 1 кімната, ділянка 7 сот., кухню та с/в потрібно добудовувати. Ціна: 240000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

2кімнатну квартиру на Північному (рн Арсену), сім“я, до 1800 грн., на тривалий термін. Бажано середні поверхи, своєчасну оплату гарантуємо. Контакти: (067) 3636473

2кімнатну квартиру для сім’ї. Контакти: 434097, (096) 3904808

Квартиру, терміново, будьякий район, без посередників. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

1,2кімнатну квартиру, вул. Відінська, рн Боярка, Ювілейний, без посередників. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

2кімнатну квартиру, на 3кімнатну квартиру. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931

1,2,3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, Â²Ä 46 ÊÂ.Ì, ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, ÂÓË. ÂÀÐÀØ, Â²Ä ÇÀÁÓÄÎÂÍÈÊÀ. Ö²ÍÀ: 5500 ÃÐÍ./ÊÂ.Ì ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 438-35-55

1,2кімнатну квартиру в будьякому районі міста. Контакти: 631157, (067) 3629550

1,2кімнатну квартиру, в будьякому районі. Контакти: (096) 9755418

1кімнатну, центр +1кімнатну, вул. Відінська на будинок, або 1/2 будинку в місті або продам. Власник. Контакти: 261132

1.1.21. Îáì³í 1кімнатну квартиру + джип на частину будинку в Рівному. Контакти: (097) 2141294 1кімнатну квартиру на 2кімнатну квартиру, поблизу центру або продам. Власник. Контакти: 261132 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 21 кв.м., м/п вікна, 7 пов., на 3кімнатну квартиру. Контакти: (068) 6272563 1кімнатну квартиру, на 3кімнатну квартиру. Контакти: (097) 7310246, (050) 1821931 1кімнатну квартиру, центр, + 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, на будинок або 1/2 будинку. Контакти: 261132

1/2 будинку, Боярка, 42/26,2/6, 2 кiмнати, кухня, с/в, автономне опалення, колонка, септик. Контакти: (098) 4732989 1/2 будинку, вул. Б.Боровця, Лінії, Ц, 4 кім., 70 кв.м., житловий стан, с/в, кухня, всі міські комунікації, 4.6 сот., паркан, впорядковане подвір’я. Ціна: 600 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 1/2 будинку, вул. Буковинська, 2 кімн., 40 кв.м., ремонт, нова столярка, дах металочерепиця, 2 сот. Ціна: 488000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 1/2 будинку, вул. Винниченка, Лінії, Ц, 3 кім., 72 кв.м., житловий стан, кухня, с/в, підвал, під сайдингом, дахметалочерепиця, 4 сот., паркан. Ціна: 1040000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 1/2 будинку, вул. Гайова, Тинне, 3 кімнати, 80 кв.м., ремонт, с/в, окремий вхід, льох. Ціна: 496000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 1/2 будинку, вул. Гайова, шлак+цегла, 50 кв.м., 2,27 сот., кухня 10 кв.м., с/в, погріб, лічильники на газ, вода, колонка. Ціна: 280000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 1/2 будинку, вул. Дворецька, Ц, 2 кім., 34,5 кв.м., житловий стан, кухня, частково зручності, газ, вода, опалення газ. грубки, 1 сот. Ціна: 164000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 1/2 будинку, вул. Квітки Основ“яненка, 2 кімн., 38 кв.м, ремонт, ламінат, подвір“я бруківка. Ціна: 480000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 1/2 будинку, вул. Кн.Володимира, 4 кімнати, 100 кв.м, цегляний, всі умови. Ціна: 544000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 1/2 будинку, вул. М.Вовчка, 67 кв.м, Ц, євроремонт, 3 кім., с/в, кухня, гараж, суч. ремонт, впорядковане подвір’я, вхід спільний. Ціна: 496000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 1/2 будинку, вул. Поштова, 2 кім., 50 кв.м., 1,5 сот., підвал, можлива добудова 2 поверху, авт. опалення, без ремонту. Ціна: 448250 грн. Контакти: (096) 9165886

1/3 будинку, вул. Грушевського, рн 12 Школи, Ц, 4 кім., 180 кв.м., кухня, всі зручності, 4 сот., гараж, окреме впор. подвір’я. Ціна: 960000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 1/3 будинку, вул. П.Могили, Пивзавод, 52 кв.м., Ц, комора, кап. ремонт, авт. опалення. Ціна: 480000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 1/3 будинку, вул. Свободи, потребує ремонту, цегла, є можливість з мансардного приміщення удосконалити 2 кімнати, старий паркет, 61 кв.м. Ціна: 480000 грн., торг. Контакти: (099) 4903226 (067) 2641007 1/3 будинку, Пивзавод, Ц, 2 пов., 70 кв.м, житловий стан, всі зручності, гараж, 1 сот. Ціна: 480000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 1/3 будинку, рн Ліній, 50 кв.м, 2 кімнати, автономне опалення, 2 сот. землі. Ціна: 264000 грн. Контакти: (050) 3752014 1/3 будиноку, вул. Виговського, Лінії, Ц, 2 кім., 40 кв.м., 11/15/10, житловий стан, без ремонту, кухня, зручності на вулиці, окреме подвір’я, 2 сот. Ціна: 224000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 1/4 будинку, вул. Дворецька, Ц, 2 кім., 17,2/ 14,1/11,4, потребує ремонту, коридор, с/ в, газ, вода, світло, центр. каналізація, 1 сот. Ціна: 320000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 1/4 будинку, вул. Дворецька, Ц, 3 кім., 52 кв.м., автономне опалення, в/т, кімнати прохідні, потребує ремонту, 1,5 сот. Ціна: 324000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 1/4 будинку, вул. Дворецька, цегла, всі зручності, без ремонту, 1,5 сот., зупинка поруч, окремий вхід. Ціна: 320000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 1/4 будинку, вул. Дорошенка, Ц, 26 кв.м, потребує ремонту, с/в, кухня, газ, вода, світло, септик, гараж з ямою. Ціна: 136000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 1/4 будинку, вул. Драгоманова, Ц, 2 кім., 47,7/30/8, частково ремонт, с/в, кухня, 2 сот. Ціна: 480000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 1/4 будинку, вул. Кобилянської, Ц, 2 кім., 65 кв.м., житловий стан, прихожа, с/в, окремий вхід, сарай, 4 сот., ,держ. акт на загальну зем. ділянку. Ціна: 440 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042


¹45 ââ³³ ä 27 ëèñòîïàäà 20 13 ðîêó 2013 1/4 будинку, вул. Рилеєва,58,4/30,5, котел, м/п вікна, можливість побудови гаража. Ціна: 424000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 1/4 будинку, вул. Харківська, Д, 40 кв.м., потребує ремонту, 1 кім., кухня, газ в грубках, вода, світло, без землі. Ціна: 200000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 1/4 будинку, вул. Шекспіра, 43,3 кв.м., євроремонт, 2 кім., коридор, кухня, с/в, кап. ремонт, фасад короїд, окремий вхід, гараж, підвал. Ціна: 392000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

Будинок, вул. Вавілова, 2 пов., 5 кімн., 107 кв.м., євроремонт, гараж, 3 сот. Ціна: 840000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Вербова, Боярка, Ц, 2 пов., 5 кім., 200 кв.м., кухня, с/в, гардеробна, вбудована техніка, ремонт, газ, вода, каналізація, інтернет, 6 сот. Ціна: 1320000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Виговського, шлак + Ц, 4 кім., 76,3 кв.м., житловий стан, кухня, веранда, ванна, туалет на вулиці, септик, 6 сот., тимчасівка, гараж, огороджено. Ціна: 800 000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042

1/4 котеджного будинку, вул. Ботанічна, 104 кв.м., Ц, 3 кімнати, автономне опалення, сучасний ремонт, вмонтовані меблі, окремий вхід, два гаражі. Ціна: 680000 грн. Контакти: (097) 9451574

Будинок, вул. Винниченка, цегляний, 155 кв.м, 5 кімнат, кухня, басейн, сауна, камін, альтанка. Ціна: 1080000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

2/3 будинку, вул. Кубанська, Ц, 70 кв.м., під реконструкцію, газ, світло, вода, каналізація, 3,8 сот. Ціна: 480000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, вул. Вінницька, Ц, 180/100/12, 2 пов., 7 кім., центральна каналізація, 6 сот. Ціна: 960000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/

Будинки, в місті. Контакти: 247758, (097) 8887897

Будинок, вул. Гайова, Тинне, 70 кв.м., без ремонту, Ц, 1 пов., всі комунікації. Ціна: 440000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

Будинок елітний, вул. Козацька, цегляний, 300 кв.м, єврокласу, гараж, ділянка 10 сот. Ціна: 3040000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок старий, вул. Погоринська, Басів Кут, 80 кв.м, 12 сот. землі, рівна. Ціна: 440000 грн. Контакти: (067) 9612699 Будинок старий, Грабник, всі комунікації, 6 сот. Ціна: 880000 грн. Контакти: (067) 9612699 Будинок сучасний, Новий Двір, 200 кв.м, ремонт, меблі, техніка. виведене відеоспостереження, виводи на басейн, гараж на 1 авто, 10 сот. землі. Ціна: 1416000 грн. Контакти: (067) 9612699 Будинок, Басів Кут, 180 кв.м., 7 сот., ремонт, 2 пов., с/в, кухня, 2 пов., хороший стан, є літня кухня. Ціна: 1200000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 Будинок, Басів Кут, 190 кв.м., євроремонт, Ц, дах металочерепиця, садок, 6 сот, 2 с/в, душова та ванна кімната, гардеробна, якісна побудова. Ціна: 1 840 000 грн. Контакти: (099) 4903226 (067) 2641007 Будинок, Басів Кут, 280 м.кв., цегляний, жилий, хороший стан, польський проект, гараж, впорядкований двір, гідроізоляція, 7.4 сот. Ціна: 1520000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ Будинок, Басів Кут, 360 кв.м., Ц, 14 сот., євроремонт, 3 пов., гараж, впорядковане подвір’я. Ціна: 3200000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 Будинок, Басів Кут, Ц, 5 кім., 170 кв.м., новобудова, коробка накрита, з/б перекриття, без внутрішніх робіт, 6 сот. Ціна: 416000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Басів Кут, Ц, 5 кім., 260 кв.м., новобудова, коробка накрита, електрика, газ, вода, опалення, міська каналізація, 11 сот. Ціна: 1200 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Боярка, 2 пов., 120 кв.м., євроремонт, літня кухня, гараж, двір кістка, 3 сот. Ціна: 1040000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ Будинок, Боярка, цегляношлаковий, стоїть окремо, 4 кімнати, 73.2/50.2/9, 9 сот землі, огороджений, сарай, можливий обмін на 2 кімнатну в цегляному будинку + доплата. Контакти: (067) 7710081 Будинок, вул. 30 років Перемоги, Ц, 2 пов., 250 кв.м., «під ключ», на 2 сім’ї, окремі входи, всі зручності, септик, камінна зала, гараж. Ціна: 1192000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. АбрамоваГолікова, Грабник, Ц, 4 кім., 100 кв.м., євроремонт, кухня, веранда, 8 сот. Ціна: 1120000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Б.Боровця, рн «Марлена», Ц, 4 кім., 70 кв.м., житловий стан, косметичний ремонт, 4 сот., всі вигоди в будинку. Ціна: 880 000грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Басівкутська, 180 кв.м. Ціна: 1840000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 Будинок, вул. Басівкутська, Басів Кут, цегла+шлак, 4 кім., 87 кв.м., житловий стан, теплий, кухня, коридор, с/в, веранда, вода, газ, світло, інтернет, 8 сот., приват. Ціна: 600 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, вул. Гайова, Тинне, Ц, 4 кім., 70 кв.м., потребує ремонту, кухня, с/в, 2 підвали, 2 коридори, 6 сот., сад, сарай. Ціна: 440000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Глибока, 170 кв.м., 10 сот. Ціна: 1040000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, вул. Голубина, 6 сот., ракушняк, 4 кім., с/в, авт. опалення, 2 веранди, окремо цегляний будинок. Ціна: 560 000 грн., торг. Контакти: (099) 4903226, (067) 2641007 Будинок, вул. Грушевського, дерев’яний, потребує ремонту, 1 пов., 70 кв.м., часткові зручності, можливо під бізнес. Ціна: 720 000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Будинок, вул. Д.Галицького, Червоні Гори, 160 кв.м, незавершене будівництво, фасад короїд, поштукатурено, 0,6 га. Ціна: 600000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Дворецька, 2 пов., 4 кімн., 140 кв.м, євроремонт, с/в, велика терасса, підвал, гараж, окрема стоянка. Ціна: 1080000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Дворецька, рн Пивзаводу, Ц, 5 кім., 150 кв.м., всі зручності, підвал, сауна, септик, 2 котли, потребує косм. ремонту, 10 сот. Ціна: 1120000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Дем’янчука, Ц, 5 кім., 200 кв.м., стан після будівельників, 5 сот., автомат. гаражні ворота. Ціна: 976000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Дж.Ріда, 2пов., 270 кв.м, єврокласу, на 1 поверсі велика гостинна з каміном, кухня, кабінет, с/в+підігрів підлоги, на 2му 3 спальні, 2 с/в, гараж, 6 сот. Ціна: 1960000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

ÁÓÄÈÍÎÊ, ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ, ÆÈÒËÎÂÈÉ, 286 ÊÂ.Ì, 5 ʲÌ., Ö, 1,5 ÏÎÂ.+ÖÎÊÎËÜ, ÍÀÊÐÈÒÈÉ ØÈÔÅÐÎÌ, ÃÎÒÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ, 0,16 ÃÀ. Ö²ÍÀ: 960000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Будинок, вул. Ж.Кюрі, 1 пов., Ц, в хорошому стані, 77 кв.м., кухня 16 кв.м., авт. опалення, дах металочерепиця, 5,5 сот. Ціна: 600000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, вул. Залізнична, Басів Кут, 3 кім., кухня, всі зручності, 5,5 сот. Контакти: (096) 9165886 Будинок, вул. Залізнична, Басів Кут, Ц, 100 кв.м., 1 пов., 4 кімн., житловий стан, 10 сот. Ціна: 800 000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ Будинок, вул. Зелена, Колоденка, дерев’яний, 69,1/43,8, 4 кім., житловий стан, коридор, кухня, веранда. Ціна: 320000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. І.Гонти, Грабник, цегла+шлак, 4 кім., 82 кв.м., житловий стан, високий цоколь, косметичний ремонт, кухня, веранда, всі зручності, комунікації, 6 сот. Ціна: 760000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, вул. Басівкутська, Ц+Ш, 4 кім., 85 кв.м, 8 сот., житловий стан. Ціна: 560000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

Будинок, вул. Карбишева, Ц, 4 кім., 120 кв.м, ремонт, 2 с/в, підвал, всі зручності, хороший ремонт, гараж з огл. ямою, під’їзд, глухий паркан, 8 сот. Ціна: 1600 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, вул. Біла, РЗВА, Ц, 2 кім., 43 кв.м., пічне опалення, газ поряд, 10 сот., приватизовано, 3 сот. під город, дерев’яний сарай, вода у дворі. Ціна: 280000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, вул. Кн.Володимира, 88 кв.м., Ц, ремонт, 3 кім., кухня, с/в, надвірні будівлі, 2 котла (газовий та твердопал.). Ціна: 648000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

Будинок, вул. Біла, РЗВА, Ц, 4 кім., 90 кв.м., жилий стан, автономне опалення, всі комунікації, кухня в будинку. Ціна: 720 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, вул. Кн.Володимира, 95 кв.м., 2рівневий, всі вигоди, 4 сот., можливий обмін на 2кімнатну, центр. Ціна: 520000 торг. Контакти: (068) 3351333

Будинок, вул. Кн.Володимира, цегляний, 88 кв.м, 6 сот., всі зручності, 2 котли, силова, гараж, сарай, власник. Контакти: (097) 5746628 Будинок, вул. Козацька, Грабник, дерев’яний, 4 кім., 100 кв.м., кухня, с/в, всі комунікації, житловий стан, гараж, літня кухня, 5,7 сот., впор. подвір’я. Ціна: 760000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Комарова, Тинне, Ц, 3 пов., 4 кім., 200 кв.м., високий цоколь, кухня, гараж, комора, 2 коридори, всі комунікації, хороший житл. стан, 6 сот. Ціна: 680 000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Костомарова, Червоні Гори, Ц, 2 пов., 2 кім., 65 кв.м., житловий стан, кухня, коридор, газовий котел, підвал, літня кухня, хлів, 3 сот., приват. Ціна: 520 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Кропивницького, Лінії, ц/ш, 3 кім., 60 кв.м., житловий стан, євроремонт, нова сантехніка. Ціна: 648000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Куліша, Червоні Гори, Ц, 2 пов., 250 кв.м., 6 кімнат, новий, сучасний ремонт, гараж, 2 с/в, двір кістка, огороджено. Ціна: 1200000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Будинок, вул. Л.Українки, 240 кв.м., Ц, євроремонт, новобудова, під ключ, 2 пов., залізобет. перекриття, світло, газ в буд., вода центр., опал. газове. Ціна: 2280000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 Будинок, вул. Л.Українки, Колоденка, 2 пов., 9х9 м, підвал, світло, газ, вода, житловий стан, 7,5 сот., сарай, льох, фундамент на гараж, огороджено. Контакти: (096) 9165886 Будинок, вул. Л.Українки, Ц, 3 кім., 74 кв.м., житловий стан, з червоної цегли, доглянутий, в/т плитка, поміняні вікна, 4 сот, плодові дерева. Ціна: 568000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Литовська, центр, Ц, 3 кім., 53 кв.м., житловий стан, 2.75 сот. Ціна: 376000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. М.Узвіз, центр, 3 кім., 60 кв.м., житловий стан, с/в, всі комунікації, окремиий вхід, двір, гараж, сарай. Ціна: 484800 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Малорівненська, Басів Кут, шлаковий будинок, 3 кімн., газ, вода, 13 сот. Ціна: 600 000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ Будинок, вул. Менделєєва, Ц, 4 кім., 96 кв.м., без ремонту, кухня, ванна, туалет, сарай, без ремонту, зовні ремонт, 8 сот. Ціна: 560 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, вул. Приходька, Ш+Ц, 5 кім., 90 кв.м, житловий стан, високі стелі, великі вікна, авт. опалення, колонка, 6 сот., льох, сад, город, «тимчасівка», приватизовано. Ціна: 760000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Радивилівська, Басів Кут, дерево+цегла, 122 кв.м., 4 кімн., 10 сот. Ціна: 640000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ Будинок, вул. Решетнікова, Ц, 4 кім., житловий стан, обкладений плиткою, 1972 р., всі зручності, 5 сот., сад, сарай, паркан. Ціна: 560 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Рильського, Боярка, Ц + шлакоблок, 2 пов., 4 кім., 180 кв.м., потребує ремонту, всі комунікації в будинку, 3 сот., паркан, гараж, підвал. Ціна: 720 000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Ринкова, Луцьке кільце, Ц, 4 кім., 130 кв.м., 100 % готовності, євроремонт, всі зручності, дах металочерепиця, фасад короїд,18 сот. Ціна: 720 000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Сальського, Боярка, Ц, 3 пов., 5 кім., 280/80/14, євроремонт, 8 сот., літня кухня, впорядковане подвір’я. Ціна: 1444000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Свободи, Колоденка, Ц, 2 пов., 5 кім., 220 кв.м., житловий стан, всі зручності, 10 сот., гараж, літня кухня, асф. доїзд. Ціна: 1120000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Серпанкова, Новий Двір, 2 пов., 4 кім., 240 кв.м., с/в, гараж, сауна, спортзал, житловий стан, паркан, асф. доїзд, 10 сот. Ціна: 1440000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Серпанкова, Новий Двір, 200 кв.м., 2 пов., автономне опалення, підготовлений до фарбування, 9,5 сот. Ціна: 1040000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Будинок, вул. Скоропадського, 250 кв.м., Ц, 20 сот., житловий стан, 2 пов., 4 спальні, гардеробна, кабінет, цоколь більярдна, котельня, комора. Ціна: 1280000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 Будинок, вул. Старицького, окремий, надвірні будівлі, цегляний гараж. Ціна: 352000 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 Будинок, вул. Старицького, шлак+цегла, 70 кв.м., 4 сот., житловий стан, зручності, утеплено пінопластом, м/п вікна. Ціна: 464000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

Будинок, вул. Мендєєва, Гідропарк, Ц, 180 кв.м., новий, мансардного типу, м/п вікна, гараж, 6 сот землі. Ціна: 680000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808

ÁÓÄÈÍÎÊ, ÂÓË. ÑÒÅÏÀÍÈØÈÍÀ,

Будинок, вул. Мендєєва, новий, незавершений, 2 пов., стяжка, штукатурка, всі комунікації, 6 сот. Ціна: 680 000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

ÌÀÍÑÀÐÄÍÈÉ, ÐÅÌÎÍÒ, 0,10 ÃÀ.

Будинок, вул. Мірющенка, 1пов., 70 кв.м, звичайний житловий стан, 6 сот. землі, можливо під знос. Ціна: 640000 грн. Контакти: (067) 9612699

Будинок, вул. Тернопільська, цегла, мансардного типу, 83,7 кв.м., жилий стан, 6 сот. Ціна: 7600000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574

Будинок, вул. Нечая, 2 пов., 4 кімн., 151,4 кв.м, незакінчене будівництво, м/п вікна, газ, вода, газове опалення, котел, 5 сот. Ціна: 1008000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, вул. Тичини, 218 кв.м., Ц, 11 сот., ремонт, 2 пов., кухнястудія, тераса, ботан. сад, фрукт. дерева, альтанка, огороджено. Ціна: 3360000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

Будинок, вул. Новодвірська, Ц, 110 кв.м., 8 сот., житловий стан, 5 кім., всі зручності, газ, септик, центр. водопостачання, сарай, підвал, теплиця. Ціна: 920000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765

Будинок, вул. Федіна, Басів Кут, 250 кв.м, ремонт, 10 сот. землі (не підтоплює). Ціна: 1360000 грн. Контакти: (067) 9612699

Будинок, вул. О.Теліги, дерев’яний, 85 кв.м., житловий стан, 2 входи, газ, вода в будинку, є цегляна тимчасівка. Ціна: 504000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Поповича, 1пов., 70 кв.м, 4 кімнати, кухня, с/в, ванна, хороший стан, ділянка 9 сот. Ціна: 520000 грн. торг. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, вул. Поштова, цегляний, 2 кімнати, 45,5 кв.м, потребує ремонту, можливо під бізнес. Ціна: 480000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Привітна, Боярка, дерев’яний, 4 кім., 88 кв.м., житловий стан, кухня 9 кв.м, 2 гаража, яма, прибудова, сауна, газ, вода, автономне опалення. Ціна: 640000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Придорожна, ТиннеБоярка, 250 кв.м, можливо на 2 сім’ї. Контакти: 631157, (067) 3629550 Будинок, вул. Приходька, Ц, 5 кім., 190 кв.м., житловий стан, мансардного типу, 2 пов., с/в, пральня, дизайнерський проект, авт. опалення, газ, вода, 6 сот. Ціна: 1760000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

17

ÁÓÄÈÍÊÈ

ÇÀÃÀËÜÍÀ 334 ÊÂ.Ì., ÆÈÒËÎÂÀ 165,7 ÊÂ.Ì., ÊÓÕÍß 22,7, Ö²ÍÀ: Ç ÒÎÐò 2000000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 444-40-85

Будинок, вул. Федіна, Ц, 5 кім., 205 кв.м., житловий стан, 2 с/в, кухня; цоколь, гараж, підвал, сарай, літня кухня, 11 сот., впорядковане подвір’я, паркан. Ціна: 1440000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Херсонська, 160 кв.м., 3 сот., чорнові роботи, всі комунікації, штукатурка, гранітні підвіконня, фасад зроблений, є стара хата. Ціна: 1200000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 Будинок, вул. Хмільна , Ц, 3 кім., без ремонту, кухня, веранда, власне подвір’я, стоянка, недобуд. тимчасівка, частк. зручності, 5 сот., можливість добудови. Ціна: 520000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Чеська, Новий Двір, Ц, 2 пов., 5 кім., 300 кв.м., незавершений ремонт, 96 % готовності, проводка, опалення, 2 кухні, 2 с/в, м/п вікна. Ціна: 1600 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Яблунева, Червоні Гори, Ц, 2 пов., 5 кім., 160 кв.м, коридор, с/в (з ремонтом), газ, свердловина, котел, бойлер, душова кабіна, м/п вікна, ззовні пінопласт. Ціна: 840 000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Гідропарк, шлак + Ц, 5 кім., 85/ 54/11, виконується ремонт, все нове, сарай, ванна в будинку, туалет на вулиці, септик, 7 сот, дах шифер. Ціна: 800 000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Грабник, 2 пов., 4 кімн., 96 кв.м, жилий стан, гараж під будинком, комора, 5,5 сот. Ціна: 656000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Грабник, дерев’яний, 40 кв.м., 2 кім., жилий стан, веранда, світло, газ, вода. Ціна: 324000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Грабник, Ц, 4 кім., 110 кв.м., хороший ремонт, дерев’яні склопакети, камін, 2 с/в, 2 кухні, коридор, комора, кахель в/т, кухні, 7сот. Ціна: 1200 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Грабник. Контакти: 631157, (067) 3629550 Будинок, Грушевського, 3 кім., 75 кв.м, Ц, частково ремонт, всі вигоди, можливий обмін на 2кімнатну квартиру, центр. Ціна: 733500 грн. Контакти: (068) 3351333 Будинок, Золотіїв, 1 пов., в хорошому стані, 77 кв.м., Д+Ц, кухня, с/в, м/п вікна, сайдинг, 20 сот. Ціна: 400000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Золотіїв, 2 кім., всі комунікації, зручності на вулиці, 17 сот. Ціна: 366750 грн.,торг. Контакти: (068) 3351333 Будинок, Зоопарк, 165 кв.м., Ц, чорнові роботи, 2 пов., кухня, санвузол, 3 спальні, гараж, канал. Ціна: 440000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 Будинок, Колоденка, 160 кв.м, чорнові роботи. Ціна: 640000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Колоденка, 2 кімнати, 7 сот. землі. Контакти: (097) 5936299 Будинок, Колоденка, 2 поверхи, цегляний, 290 кв.м., ремонт, 24 сот землі. Контакти: (067) 7710081 Будинок, Колоденка, 380 кв.м, 17 сот. приватизованої землі, біля автодрому. Без посередників. Ціна: 120 000 у.о. Контакти: (050) 3393900

ÁÓÄÈÍÎÊ, ÊÎËÎÄÅÍÊÀ, ÇÀÃÀËÜÍÀ 161,6 ÊÂ.Ì., ÆÈÒËÎÂÀ 75,6 ÊÂ.Ì., ÍÀIJÐͲ ÁÓIJÂ˲: ÑÀÐÀÉ-ÃÀÐÀÆ, ÎÃÎÐÎÄÆÅÍÎ, 0,16 ÃÀ. Ö²ÍÀ: 640000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Будинок, Колоденка, Ц, 2 пов., 5 кім., 165/120/16, житловий стан, мансардного типу, 0.17 га, асфальтований доїзд, обшитий короїдом. Ціна: 1160000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Колоденка. 247758, (097) 8887897

Контакти:

Будинок, Лінії, 2 входи, шлаковоцегляний, 5 кім., добротний ремонт, с/г будівлі, гараж, 6 сот. Ціна: 1100250 грн. Контакти: (068) 3351333 Будинок, Лінії, новий, стоїть окремо, 200 кв.м., Ц, 2 пов., всі комунікації, стан після будівельників, поштукатурено, пошпакльовано, 4 сот. Ціна: 1600 000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Будинок, Лінії, Ц, 250 кв.м., 2 поверхи, мансарда, з хорошим ремонтом, ландшафтний дизайн, водоспад, гараж. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Будинок, Новий Двір, 14 сот. Ціна: 480000 грн., торг. Контакти: (098) 4463031 Будинок, Новий Двір, 170 кв.м., 24 сот., 1189000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897 Будинок, Новий Двір, 350 кв.м., 24 сот. Ціна: 1640000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897 Будинок, Новий Двір, цегла, новий, 2пов., 244 кв.м, на 2 входи, утеплений, всі комунікації, ділянка 12.5 сот., гараж, асфальтований доїзд, поруч зупинка. Ціна: 1320000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

Будинок, Пивзавод, 249 кв.м., євроремонт, 7 сот. Ціна: 2080000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897 Будинок, Новий Двір, біля церкви, коробка з блоків накрита металочерепицею,150 кв.м., 2 пов., мансарда, перекриття бетонне, 10 сот. Ціна: 296000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 ÁÓÄÈÍÎÊ, ÍÎÂÈÉ Ä²Ð, Ö, ÍÀ 2 Ѳ̒¯, 2001 Ð., 244 ÊÂ.Ì., 6 ʲÌ., 2 ÂÕÎÄÈ, 2 ÊÓÕͲ, 2 Ñ/Â, 2 ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍÈ, 2 ÑÅÏÒÈÊÈ, ÃÀÇ, ÂÎÄÀ, ²ÍÒÅÐÍÅÒ, ÑÓÏÓÒÍÈÊÎÂÅ ÒÁ, ÃÀÐÀÆ, ÍÀÂ²Ñ ÄËß ÀÂÒÎ, 12,5 ÑÎÒ. Ö²ÍÀ: 1120000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Будинок, Пивзавод, 3 кім., всі вигоди, без ремонту, 3 сот. Ціна: 407500 грн. Контакти: (068) 3351333 Будинок, Пивзавод, дерев’яний, 77/ 46/14, всі комунікації, міська каналізація, житловий стан, 2 кім. окремі, 3 сот. Ціна: 400000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ Будинок, Пивзавод, Ц, 130 кв.м., житловий стан, 4 кім., 5 сот., впорядковане подвір’я, сарай. Ціна: 920000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, пров. Весняний, Новий Двір, Ц, 2 пов., 4 кім., 250 кв.м., 2 холи, кухня, всі зручності, житловий стан, літня кухня, сарай, теплиця, гараж, 7.8 сот. Ціна: 1120000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, пров. Граничний, дерево, 78 кв.м, 5 сот., житловий стан, кухня, с/в, центр. каналізація, на 2 входи, євротимчасівка, сарай, гараж. Ціна: 960000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 Будинок, Тинне, 2 пов., поштукатурений, світло, газ в підвалі, вода, літня кухня, ремонт, с/в, прибудований гараж. Ціна: 1222500 грн. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788 lyubovzhabchyk@mail.ru Будинок, Тинне, 2 пов., Ц, 250 кв.м., 4 спальні, 2 с/в, м/п вікна, дах металочерепиця, вода світло, газ в дворі, 8 сот. Ціна: 720000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Тинне, 6 сот, цегляний, 217 кв.м., 3 кімнати+1 прохідна, кухня, с/в, хороший косметичний ремонт, можливий обмін на 2кімнатну + доплата. Контакти: (067) 7710081 Будинок, центр, 2 пов., 5 кімн., 100 кв.м., ремонт, 70% готовності, 4,5 сот. Ціна: 760000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, центр, 5 кім., 100 кв.м., ремонт, діючий ремонт, 70% готовності, 4.5 сот. Ціна: 760000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, центр, 88 кв.м., дерево, житловий стан, 4 кім., 7 сот., гараж, паркан. Ціна: 720000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Котедж, невеликої площі, в місті, стан після будівельників. Ціна: 320000 грн. Контакти: (0362) 245638, (096) 3938918 Котедж, Новий Двір, 2 пов., ремонт, 165 кв.м. Ціна: 1000000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Котедж, рн радіозаводу, 220 кв.м, стан після будівельників, 3 сот. землі, автоматичні гаражні ворота, охорона, доглянута територія, поряд котеджі, в яких вже живуть. Ціна: 976000 грн. Контакти: (050) 3752014

ÎÖ²ÍÊÀ ÁÓÄÈÍʲ ÒÀ ÂÑ²Õ ÂÈIJ ÌÀÉÍÀ. ÍÈÇÜÊÀ Ö²ÍÀ ÍÀ ÏÎÑËÓÃÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 46-05-63, (067) 346-57-15, (095) 316-80-27


18 1.2.2. Ïðîäàì çà ì³ñòîì (гâíåíñüêà îáë.)

Áóäèíîê, Çàâèä³â, • Îñòðîçüêèé ð-í, çåì.ä³ëÿíêà 22

ñîò., ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ñàä. Êîíòàêòè: (067) 303-93-84

Áóäèíîê, Ì“ÿòèí, ïîòðåáóº • ðåìîíòó, 0,5 ãà, ãàç, êðèíèöÿ, ï³äâàë, îãîðîäæåíèé ìîëîäèé ñàä, äæåðåëî íà ä³ëÿíö³, ìàëüîâíè÷à ì³ñöåâ³ñòü. Êîíòàêòè: (063) 819-07-85

Áóäèíîê, öåãëÿíèé, 18-20 êì • â³ä ì³ñòà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïîðó÷ îçåðî, ð³÷êà, ë³ñ, ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî â гâíîìó àáî ïîðó÷ íà ð³âíîö³ííå, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

Будинок, Козлин, Рівненський рн, вул. Колгоспна, дерев’яний, присадибні будівлі, газ, вода, 0.15 га. Контакти: (067) 3635079 1/2 будинку, Біла Криниця, 73 кв..м, окремий вхід, 3 кімнати, 2 кухні, автономне опалення, гарний стан. Ціна: 344000 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 1/2 будинку, В.Олексин, вул. Набережна, 3 кімн., 60 кв.м., вода, газ, септик, котел, надвірні будівлі, 12 сот. Ціна: 320000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 1/2 будинку, Здовбиця, 2 кімнати, 0,14 га, кухня, с/в, коридор, підвал 80 кв.м, окремо гараж з ямою, літня кухня, хлів, криниця, терміново. Контакти: (098) 7174248

ÁÓÄÈÍÊÈ Будинок, Б.Криниця, 5 кімн., 160 кв.м., незавершене будівництво, мансардн. типу, утеплений, дах металочерепиця, газ, колодязь, документи, 8 сот. Ціна: 560000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Бабин, Ц, 4 кім., 100 кв.м., 0,23 га, газ, світло, вода поруч 9 м, газ, грубки, зручності вулиці, тимчасівка, сарай, сад, 300 м до зупинки. Ціна: 272000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

ÁÓÄÈÍÎÊ, ÁÀÐÌÀÊÈ, ÂÓË. ÑÎÍß×ÍÀ, ÆÈÒËÎÂÈÉ, 227 ÊÂ.Ì., 10 ÑÎÒ. Ö²ÍÀ: 880000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Будинок, Бармаки, вул. Шкільна, 4 кімн., 98 кв.м, газ,вода, гараж, септик, майстерня, льох, сарай, 14 сот. Ціна: 520000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Бармаки, ц+б, 5 кім., 190 кв.м., житловий стан, новобудова, 2 пов., високий цоколь, всі зручності, ремонт, 10 сот. Ціна: 800 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Бармаки, Ц, 2 пов., хороший житловий стан. Ціна: 1360000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042

1/3 будинку, Боярка, Д, 40 кв.м, 1 кім +кухня, с/в, без ремонту, 2 сот., можливість добудови. Ціна: 240000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 2 будинки, Бабин, ремонт, басейн, 30 сот. землі. Ціна: 1080000 грн. Контакти: (067) 9612699 2 будинки, Бабин, цегляний 2пов. будинок, 180 кв.м, МПВ, металочерепиця; 1пов. будинок; басейн 8/5 м, 33 сот. землі, гараж, господарські будівлі, асфальтований під’їзд, поруч ліс, озеро. Ціна: 1120000 грн. Контакти: (050) 3752014 3 дерев’яних будиночки, 10 хв. від Гощі, біля ставка, 1 будинок 2пов., 2 будинки 1пов., баня з терасою, 2 га землі, поруч ліс, територія загороджена, можливо під бізнес. Ціна: 520000 грн. Контакти: (050) 3752014 Будинок в селі, 12 км від Рівного, 4 кімнати, газ, колодязь, льох, сад, 50 сот. городу. Контакти: (096) 4214809 Будинок кам’яний, Дубнівський рн, 28 км від Рівного, 109 кв.м, 4 кімнати, кухня, комора, комунікації, садок, недорого, власник. Контакти: (096) 7381436 Будинок Ц , 90кв.м, веранда, 3 кімнати, літня кухня, сауна, світло, вода в домі, садок, 30 соток, можливий обмін на житло в Рівному Ціна: 280000 грн. Контакти: (067) 3633787 Будинок, 12 км від міста, 41 сот (2 ділянки), 61 кв.м., світло, газове опалення, колодязь. Контакти: (067) 7710081 Будинок, 25 км від Рівного, 3 кім., в хорошому стані. Ціна: 144000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897

Будинок, Вересневе, 130 кв.м., новобудова, сучасний проект, всі комунікації, ремонт, утеплений. Ціна: 608000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Вересневе, Ц, 2 пов., 5 кім., 200 кв.м., житловий стан, с/в, бойлер, гараж, підвал, свердловина, вода, газ, авт. опалення, колонка, велика лоджія, 10 сот. Ціна: 1040000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Вересневе, Ц, 3 кім., 130 кв.м., потребує ремонту, новобудова,1 всі комунікації, утеплений, поштукатурений, 90 % готовності, 7 сот. Ціна: 600 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Верхів, 40 км від рівного, 3 кімн., 93 кв.м., поруч газ, парове опалення, погріб, кладова, колодязь, садок, 40 сот. Ціна: 108000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Біла Криниця, Ц, 4 кім., 120/100/ 25, житловий, всі комунікації в будинку, нові шпалери, ззовні короїд. Ціна: 760000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042

1/2 будинку, Тучин, дерев’яний, 3 кім., 60 кв.м., жилий стан, погріб, сарай цегляний, газ поруч, 23 сот. Ціна: 120000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

Будинок, Великий Олексин, 130 кв. м, 2 входи, можливо на 2 сім’ї, зі всіма зручностями, євроремонт, підсобна будівля, льох, ділянка 9,5 сот., власник. Контакти: (067) 3500335

Будинок, Біла Криниця, мансардного типу. Контакти: 247758, (097) 8887897

1/2 будинку, Квасилів, Ц, потребує ремонту, 2 кім., кухня, коридор, потребує ремонту, світло, вода, газ, 27 сот. Ціна: 200 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

1/2 будинку, Решуцьк, 3 кім., 30 кв.м., потребує ремонту, 0,23 сот., приватизовано. Ціна: 108000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, В.Шпаків, старий, дерев’яний, 55 сот., приватизовано, огороджений, криниця, літня кухня, хлів, хороший доїзд, газ, 41,5/28,7/7,3. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788

Будинок, Вересневе, цегла, 200 кв.м., 6 сот., новобудова, сучасний, 2пов., завершений. Ціна: 1200000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

Будинок, Біла Криниця, рн райсу, 1ша лінія, мансардовий поверх, всередині поштукатурено, стяжка, дах металочерепиця, утеплений, 8 сот. землі. Ціна: 560000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

1/2 будинку, Олександрія, 85 кв.м, газ, вода, 5 сот., власник. Контакти: (068) 0292174

Будинок, В.Омеляна, цегла+блоки, 2 пов., 3 кім., 90 кв.м., хороший стан, перекриття залізобетонне, дах шифер, утеплений, газ, світло, свердловина, 25 сот. Ціна: 320000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Біла Криниця, мансардного типу, 180 кв.м., 2 пов., поштукатурений, світло, газ, м/п вікна, утеплений, накритий металочерепицею, с/в. Ціна: 570150 грн. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788

1/2 будинку, Здолбунів, шлакоблок, 2 кім., 55 кв.м., житловий стан, с/в в будинку, окремий двір, 5 сот. Ціна: 240 000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042

1/2 будинку, Корнин, центр, хороше місце, 3 сот., с/в, нова сантехніка, 2 кімнати, кухня 10 кв.м., котел, акт на землю, цегляний гараж. Ціна: 288 000 грн. Контакти: (099) 4903226, (067) 2641007

Будинок, В.Омеляна, новобудова, 200 кв.м., мансардного типу, з червоної цегли, підвал, свердловина, 25 сот., приватизовано. Ціна: 610875 грн. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788

Будинок, Біла Криниця, Ц, 80 кв.м., 14 сот., житловий стан, 3 кім., с/в, коридор, гараж, погріб, асф. доїзд. Ціна: 800000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 Будинок, Білашів, Здолбунівський рн, Ц, 2 сот., + 50 сот., поруч газопровід. Ціна: 84000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Біляшів, Здолбунівський рн, цегляний, 70 кв.м, 4 кімнати, кухня, коридор, хлів, криниця, центральний газопровід поряд, ділянка 30 сот. Ціна: 96000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Бранів, 3 кімн., 65 кв.м, обшитий керамічною плиткою, дах шифер, 25 сот., без с/в, садок. Ціна: 148000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Бугрин, Гощанський рн, дерево+ Ц, 5 кім., 100 кв.м., житловий стан, світло, вода, каналізація, септик, газ поруч, опалення пічне, 32 сот. Ціна: 124000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, В.Житин, ц, 60 кв.м., кап. ремонт, 2 кім., с/в, коридор, септик. Ціна: 212000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, В.Олексин, 4 кім., 130 кв.м., хороший стан, євроремонт, всі зручності, утеплений, 2 входи, 2 с/в, 2 котли, газовий та твердопаливний, м/п вікна, 0,093 га. Ціна: 656000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, В.Олексин, вул. Коротка, 3 кім., 65 кв.м., житловий стан, авт. опалення, всі зручності, 0.08 сот. Ціна: 140000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, В.Олексин, вул. Лугова, 4 кімн., 85 кв.м., газ, свердловина, водяне опалення, сад, льох, надвірні будівлі, 14 сот. Ціна: 480000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Вересневе. Контакти: 247758, (097) 8887897

Будинок, Верхів, Острозький рн, Ц, 3 кім., жилий стан, коридор, комора, присадибна ділянка 0,5 га., газопровід, криниця, зручності на вулиці. Ціна: 112000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Верхів, Ц, 2 пов., 90 кв.м, незавершені чорнові роботи, комунікації в будинку, 40 сот., приватизовано, нові акти. Ціна: 160 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Верхівськ, дерев’яний, 2 кім., коридор, зручності на вулиці, житл.стан., пічне опалення, світло, газпоруч, криниця, 43 сот., сад, сарай. Ціна: 160000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, вул. Городище, вул. Кавказька, Ц, 90 кв.м., житловий стан, гараж, газ, вода поруч, 0,06 га. Ціна: 364000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Гільча Перша, 3 кім., 30 км. від м. Рівне. Контакти: 620119, (067) 3629550 Будинок, Глинки, вул. Аеродромна, шлаковий, 3 кімн., 80 кв.м, потребує капітального ремонту, кухня, газ, вода на дворі, сарай, сад, 40 сот. Ціна: 204000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Глинки, Ц, 3 кім., 50 кв.м., потребує ремонту, накритий бляхою, є погріб, сарай, криниця, 39 сот., приватизовано, газ 100 м, 2 грубки. Ціна: 164000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Глинськ, всі комунікації, центр села, школа, дит.садок, поруч зупинки до електрички, маршрутки, приватизовані городи, власник. Контакти: (063) 8483630, (068) 0734573 Будинок, Горбаків, вул. Мирна, 5 кімн., 88 кв.м., газове опалення, сарай, гараж, літня кухня, сад, город, 14 сот. Ціна: 228000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Горбаків, Гощанський рн, дерев’яний, 3 кім., 60 кв.м., зручності на вулиці, газ, криниця, опалення, асфальтований двір, 0,25 га приватиз. Ціна: 136000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Городище, новобудова, 2пов., 210 кв.м, 4 кімнати, студіо, надвірні будівлі, гараж, 0.13 га землі. Ціна: 1320000 грн. торг. Контакти: 433609, (097) 9184184 Будинок, Городище, Ц, цегла, 62 кв.м., 7 сот., 2 пов., газ. Ціна: 120000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

Будинок, В.Олексин, вул. Набережна, Ц, 4 кім., 120 кв.м., житловий стан, газ, вода централізована, хлів, 16 сот. Ціна: 336000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Городок, вул. Садова, Ц, 2 пов., 2 кім., 96 кв.м., косметичний ремонт, газифікована літня кухня, сарай, 4 сот неприватизованої землі. Ціна: 324000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

ÁÓÄÈÍÎÊ, Â.ÎÌÅËßÍÀ, 5 ʲÌ., 2 ÏÎÂ., ÌÀÍÑÀÐÄÍÎÃÎ ÒÈÏÓ, 219,7/ 107,6/19,9 ÊÂ.Ì, 0,249 ÃÀ, Ö, 2 ÇÀ¯ÇÄÈ, ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍÀ, ÇÇÎÂͲ ÍÅØÒÓÊÀÒÓÐÅÍÈÉ, ²ÊÍÀ ÄÅÐÅÂ’ßͲ, ÏËÈÒÊÀ, ϲIJÃв ϲÄËÎÃÈ, ÑÒÎËßÐÊÀ, ÃÀÇ. ÊÎÒÅË, ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 773000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

Будинок, Городок, центр, дерев’яний, + незакінчений цегляний, льох, гараж, 0,20 га, вода, свердловина, власник. Контакти: (067) 3607616, (050) 7204006 Будинок, Гоща, піноблоки, 3 кім., потребує ремонту, старий, коридор, кухня, комора, підвал, зручності на вулиці, опалення пічне, 25 сот., сарай, літня кухня. Ціна: 200 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

¹45 ââ³³ ä 27 ëèñòîïàäà 20 13 ðîêó 2013 Будинок, Грабів, вул. Кримчука, 3 кімн., 80 кв.м., житловий стан, газ, вода, надвірні будівлі, 12 сот. Ціна: 300000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Здолбунів, вул. Тиха, з брусу, 4 кім., 72 кв.м., житловий стан, дерево обклад. цеглою, «польський» буд., 1 кім. прохідна. Ціна: 360000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Грушвиця 1, цегляний, 3 кімнати + кухня 30 кв.м.+ с/в, 6х16, Контакти: (067) 7710081

Будинок, Здолбунів, терміново. Контакти: (067) 7710081

Будинок, Грушвиця, 3 кімн., 85/64/10, газ, криниця, поруч ставок, центр, 1 га. Ціна: 240000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Здолбунів, Ц, 72 кв.м., кухня, с/в, ванна, автономне опалення, гараж на 2 авто. Ціна: 400000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

Будинок, Грушвиця1, 16 км від Рівного, цегляний, заг. площа 100 кв.м, надвірні будівлі, земельна ділянка 0,20 га, газ, світло, вода, свердловина. Контакти: (096) 8144206

Будинок, Здолбунівський рн, 4 кім., 80 кв.м., житловий стан, стоїть окремо, газ, вода в будинку, криниця, комора, льох, без ремонту, гараж, 6 сот. Ціна: 368000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Грушвиця2, 60 кв.м., ракушняк, 40 сот., косм. ремонт, 3 кім., газифікований, газ в грубках, накрито шифером. Ціна: 124000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

Будинок, Золотіїв, вул. Вишнева, дерево + Ц, 3 кім., 77 кв.м., потребує ремонту, кухня, с/в, всі зручності, без ремонту, 20 сот., приват. Ціна: 368000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Дворовичі, дер.+цегл., 4 кімн., 70 кв.м, газ, колодязь, водяне опалення, септик, телефон, потребує ремонту, накритий шифером, льох. Ціна: 144000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Іваничі, 100 кв.м, цегла, 4 кімнати, всі зручності, 0.75 га землі. Ціна: 240000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744

Будинок, Демидівка, дерев’яний, 3 кімнати, кухня, ванна, газ, вода, котел, двір асфальтований, ділянка 20 сот. Ціна: 120000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Дерев“яне, 25 км. від Клеваня, 3 кімн., 72 кв.м. ,септик, газ, вода, садок, літня кухня, 25 сот. Ціна: 220000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Дермань1, Здолбунівський рн, вул. Тиха, 3 кім., 50 кв.м., ремонт, 2 коридори, кухня, підвал, косм. ремонт, електрика, газ, криниця, 50 сот. Ціна: 92000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Довгошиї, Млинівський рн, дерев’яний, 3 кім., 70 кв.м., житловий стан, 60 км від Рівного, асфальт. доїзд, хлів, літня кухня, сарай, 0.5 га. Ціна: 80000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Дорогобуж, Гощанський рн, Ц, 3 кім., 73 кв.м., житловий стан, нові вікна м/п, кімнати окремі, вода, газ в будинку, 75 сот., гараж, сарай, льох. Ціна: 296000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Дубно, 3 кім., кухня, веранда, підвал, комора, біля хати літня кухня, гараж, 23 сот., газ, світло, криниця. Контакти: (095) 4205484, (063) 6303036 Будинок, Дубрівка, 65 сот., житловий стан, 2 кім., веранда, пічне опалення, льох, криниця, газ поруч, сад. Ціна: 56000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 Будинок, Дядьковичі, вул. Кн.Володимира, 3 кімн.,77 кв.м, жилий стан, веранда, газ, криниця, газове опалення, с/в на вулиці, сад, льох, хлів, 9,6 сот. Ціна: 204000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Дядьковичі, вул. Помірна, шлаковий, 4 кім., 100 кв.м, житловий стан, кухня, веранда, асфальтований доїзд, 25 сот. Ціна: 404000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Жорнів, Ц, 4 кім., 9,5/7,5 (71), потребує ремонту, газ, 2 літні кухні, гараж, хлів, криниця, 25 сот.+ 35 сот., с/в на дворі, нові вікна, конвектори. Ціна: 240 000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Жорнів, цегляний, 4 кім., 115 кв.м., житловий стан, авт. опалення, решітки на вікнах, світло, вода, газ, 17 сот., ставок, ліс, 28 км від міста. Ціна: 112 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Забороль, дерев’яний, 2 кімнати, кухня, газ, світло, надвірні будівлі, 25 сот. землі, жилий стан, приватизована. Контакти: (097) 2692300, (067) 9896629, (097) 8355663 Будинок, Здовбиця, кам“яний, 3 кімн., старий, світло, криниця, поруч газ, 17 сот. Ціна: 68000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Здовбиця, Ц, 5 кім., 100 кв.м., потребує ремонту, газ в будинку, опалення батареї, гараж, 35 сот., приватизовано, криниця. Ціна: 172000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Здолбунів, 1 пов., в хорошому стані, 110 кв.м., кухня, с/в, ванна, 7 кім., 8 сот. Ціна: 544000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Здолбунів, 4 кімн., 80 кв.м., житловий стан, євроремонт, газове опалення, вода, каналізація, нова електрика, гараж, сарай, льох, 10 сот. Ціна: 456000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Здолбунів, 7 кім., літня кухня, гараж. Контакти: (096) 7760690 Будинок, Здолбунів, вул. Гранична, 2 кім., свіжий ремонт, кухня, душова кабіна, туалет в будинку, газ, вода, септик, утеплений пінопластом, 8,5 сот. Ціна: 164000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Здолбунів, вул. Лермонтова, 3 кім., 50 кв.м., частково ремонт, 1 сот. Ціна: 148000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Іваничі, вул. Гагаріна, 2контурний котел, вода, газ, гараж, льох, літня кухня, асфальтований доїзд. Ціна: 220000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Іваничі, Млинівський рн, Ц, 4 кім., житловий стан, 1972 р., кухня, с/в, септик, парове опалення, новий котел, літня кухня, 2 хліви, паркан, 75 сот., терміново. Ціна: 600 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Івачків, Здолбунівський рн, дерев’яний, 3 кім., житловий стан , літня кухня, садок, 38 сот., криниця, світло, газ поруч, поруч річка, ставок, ліс. Ціна: 32000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Кам’яниця, Дубенський рн, вул. Шевченка, 3 кім., 60 кв.м., житловий стан, кухня, хол, комора, газ, електрика, криниця, 75 сот. Ціна: 120000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Карпилівка, вул. Шевченка, цегляний, 4 кімн., 98,8/75,6/11, жилий стан, кладова, газова котельня, м/п вікна, лічильники, надвірні будівлі, 0,14 га. Ціна: 336000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Карпилівка, новий, сучасний, «Панський масив», елітні сусіди, 2 пов., цегла, 200 кв.м.,гараж, альтанка, молодий сад, 24 сот., облагороджено. Ціна: 1200000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Будинок, Квасилів, вул. Б.Хмельницького, дерево, поштукатурено, 3 кім., 70 кв.м., газ, вода, світло, без вигод, є тимчасівка, комора, хлів, .льох, 5 сот. Ціна: 280 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Квасилів, за переїздом, 4 кім., Ц, 90/65/15, косметичний ремонт, с/в євро, коридор, кухня, 10 сот., сарай. Ціна: 440 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

ÁÓÄÈÍÎÊ, ÊÂÀÑÈ˲Â, ÖÅÃËßÍÈÉ, 1 ÏÎÂ., 90 ÊÂ.Ì, ÂѲ ÇÐÓ×ÍÎÑÒ², ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 926-73-22 Будинок, Клевань, вул. І.Франка, дерев’яний, 3 кім., 75 кв.м., кухня, коридор, с/в, потребує ремонту, вода, газ, колонка, опалення газове, 7 сот., сад, альтанка. Ціна: 176000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Клевань, вул. Сагайдачного, Ц, 2 пов., 5 кім., 195 кв.м., ремонт, котел твердопаливний. Ціна: 544000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Клевань, вул. Садова, дерев’яний, 2 кім., 47 кв.м., житловий стан, кухня, веранда, світло, вода в будинку, косметичний ремонт, газ поруч,10 сот. Ціна: 160000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Клевань2, вул. Козацька, шлак+бетон, 4 кім., 120 кв.м, житловий стан, газ, вода, опалення, 2 підвали, 2 пічки, 12 сот., сад, город, сарай. Ціна: 284000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Клевань2, вул. Паркова, 3 кім., 120 кв.м., гарний ремонт, світло, газ, вода, новий септик, окрема котельня, є криниця, 12 сот. Ціна: 324000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Клевань2, вул. Сагайдачного, 4 кім., 100 кв.м., косм. ремонт, цегляний гараж з ямою, літня кухня, хлів, садок, камін, 15 сот. Ціна: 284000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Клевань2, вул. Сагайдачного, 4 кімн., 100 кв.м, газ, вода, каналізація, літня кухня, 10 сот. Ціна: 204000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Клевань2, вул. Слов’янська, дерев’яний, 4 кім., 91 кв.м., всі зручності, газ, вода, телефон, житловий стан, літня кухня, підвал, сарай, 12 сот. Ціна: 320000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Козлин, д+ц, 2 кім., 60 кв.м., житловий стан, кухня, коридор, с/в, світло, газ, вода, автономне опалення, 11 сот., сад, впорядковане подвір’я. Ціна: 216000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Корецький рн, літня кухня, хлів, льох, криниця, садок, 1 га землі, терміново, власник, за домовленісю. Контакти: 222933, (097) 6045533 Будинок, Користь, Гощанський рн, 40 км від Рівного, 120 кв.м., піноблок, сучасне планування, 4 кімнати, м/п вікна, є всі комунікації, сад, город 90 сот. Контакти: (067) 7710081 Будинок, Користь, Корецький рн, Ц, 2 пов., 450 кв.м., нові вікна та двері, 2 входи, 6 га, яблуневий сад, можливо під комерцію. Ціна: 240000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

ÁÓÄÈÍÎÊ, ÊÎÐÍÈÍ, ÍÅÇÀÂÅÐØÅÍÈÉ, 2 ÏÎÂ., Ö, ÇÀÃÀËÜÍÀ 201,7 ÊÂ.Ì., ÆÈÒËÎÂÀ 94,1 ÊÂ.Ì., ÌÀÍÑÀÐÄÍÎÃÎ ÒÈÏÓ, 5 ʲÌ., ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß, ²ÊÍÀ, ÄÂÅв, ÃÀÐÀÆ, 12 ÑÎÒ., ÅËÅÊÒÐÈÊÀ. Ö²ÍÀ: 400000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Будинок, Корнин, цегла, 3 пов., 5 кім., 270 кв.м., житловий стан, ремонт, цокольний поверх, підвал, 12 сот. Ціна: 1600 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Коршів, Здолбунівський рн, Ц, 3 кім., 54 кв..м, потребує ремонту, «чеський прект», коридор, кухня, підвал, криниця, газ поруч, 25 сот. Ціна: 80000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Кошатів, Здолбунівський рн, Ц, 3 кім., 85 кв.м., житловий стан, кухня, ванна, коридор, веранда, газ, світло, телефон, каналізація, септик, криниця. Ціна: 264000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Кошатів, Здолбунівський рн, Ц, 4 кім., 93 кв.м, житловий стан, кухня, прихожа, с/в, автономне опалення, бойлер, газ, вода, септик, гараж, сарай, 35 сот. Ціна: 480 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Красносілля, 100 кв.м., Ц, 40 сот., частково ремонт, 4 кім., с/в, м/п вікна, авт. опалення, надвірні будівлі, поруч ставок. Ціна: 280000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 Будинок, Кустин, дерев’яний, 42 кв.м., житловий стан, всі зручності. Ціна: 240000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Лючин, Острозького рну, 2 кімн. Контакти: 620119, (067) 3629550 Будинок, М.Житин, вул. Кузнецова, Ц, 4 кім., 100 кв.м., житловий стан, 32,6 сот., косметичний ремонт, мідні труби, всі комунікації проведені, кований паркан. Ціна: 600 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, М.Житин, ЦШ, 3 кімнати, 80 кв.м, всі зручності, ремонт, 50 сот землі. Ціна: 400 000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Будинок, Малинівка, Гощанський рн, Ц, 85 кв.м., 4 кім., кухня, веранда, 15 сот. Ціна: 120 000 грн. Контакти: 200143 (067) 9282598 Будинок, Малинівка, Ц, 3 кім., 76 кв.м., газ, криниця, гарний краєвид, поруч озеро, 30 сот. Ціна: 152000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Молодіжне, вул. Польова, Ц, 3 кім., 140 кв.м., житловий стан, 100 % готовності, американський проект, камін, льох, сарай, гараж, 7 сот. Ціна: 1840000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Новомильськ, Здолбунівський рн, Ц, 2 пов., 5 кім., 156,9/58,9, житловий стан, кухня, коридор, ванна, газ, водопровід, каналіз., септик, 15 сот. Ціна: 400 000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Новостав, 2 пов. Контакти: 620119, (067) 3629550 Будинок, Новоукраїнка, 1 лінія, 194 кв.м, накрита коробка, перетерто, проведене світло. Ціна: 616000 грн. Контакти: (067) 9612699 Будинок, Новоукраїнка, 3 кім., 100 кв.м., житловий стан, кухня, коридор, веранда, с/в, газ, світло, вода, 21 сот., гараж, сарай, підвал, літня кухня. Ціна: 496000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Новоукраїнка, дерев’яний, 2 кім., 30 кв.м., потребує ремонту, коридор, світло, газ та вода поруч, сад, госп. будівлі, 18 сот. Ціна: 132000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042


¹45 ââ³³ ä 27 ëèñòîïàäà 20 13 ðîêó 2013 Будинок, Новоукраїнка, не дача, мансардного типу, 12/13 м, всі зручності, надвірні будівлі, 25 сот., власник. Ціна: 440000 грн. Контакти: (097) 1567711

Будинок, Симонів, Гощанський рн, цегла, 4 кім., 100 кв.м., без ремонту, без зручностей, 0.25 га. Ціна: 140 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Обарів 2, цегляна коробка, накрита металочерепицею, без внутрішніх робіт, комунікації поруч, 2 пов., мансарда, 150 кв.м. Ціна: 320 000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

Будинок, Тайкури, 2 кім., жилий стан, коридор, кухня, хлів, льох, сад, 17 сот., хороший асфальтований доїзд. Ціна: 112 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Обарів, житловий стан, 2 поверхи, дах металочерепиця, 10 сот. Ціна: 680 000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

Будинок, Тайкури, вул. Тракторна, 3 кімн., 57 кв.м, без ремонту, льох, хлів, сад, 35 сот. Ціна: 124000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Обарів2, вул. Бетонка, 200 кв.м., гараж, поштукатурений, проводка, дах накритий, 2 пов. Ціна: 610875 грн. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788

Будинок, Тайкури, дерев’яний, 2 кім., 43 кв.м., житловий стан, кухня, льох, хлів, зручності на вулиці, колодязь, 8 сот., хороший доїзд. Ціна: 160 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Олександрія, 1/1 Ц, 80 кв.м., дві кімнати, всі зручності, хороший стан, утеплений, 30 сот., поруч ліс та озеро. Ціна: 264000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574

Будинок, Тайкури, дерево обкладено цеглою, 3 кім., 65 кв.м., житловий стан, коридор, звичайний ремонт, газ, центр. вода, 26 сот., приватизовано. Ціна: 244000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Олександрія, 2 пов., євроремонт, 640 кв.м., 18 сот., цегляний, приватизований, більярд, баня, басейн, посередник. Ціна: 1059500 грн. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788

Будинок, Терентіїів, Гощанський рн, дерев’яний, 3 кім., 72 кв.м, житловий стан, коридор, кухня, с/в в будинку, вода, септик, газ, косметичний ремонт, 0,46 га. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Олександрія, 202 кв.м., 20 сот., всі комун., 2 пов., поруч ліс, всі документи. Ціна: 320000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

Будинок, Томахів, житловий стан, опалення, газ, вода, господарська будівля, 0, 46 га, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1кімнатну з доплатою, без посередників. Контакти: (067) 7010228

Будинок, Панталія, Дубенський рн, 4 сот, недорого. Контакти: (099) 2138508, (096) 2793289 Будинок, Підліски, Гощанський рн, 15 км від Рівного. Контакти: 644702 Будинок, Подоляна, вул. Набережна, 0,19 га, цегляний, накритий шифером, житловий стан, 5 кімнат, зручності на вулиці, централізована вода, поруч газ. Ціна: 114100 грн. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788 Будинок, Подоляни, Гощанський рн, Ц, 5 кім., 80 кв.м., потребує ремонту, 2 входи, без зручностей, льох, 19 сот., 25 км від Рівного і 3км від траси. Ціна: 120000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Порозово, 12 км від міста., 2 поверхи, цегляний, 250 кв.м., 3 кімнати, кухня, 2 лоджії, с/в, 23 сот землі, підвал, 3 фази світла, косметичний ремонт. Контакти: (067) 7710081 Будинок, Ремель, дерево, 3 кім., 70 кв.м., ремонт, кухня, веранда, зручності, ремонт, бойлер, опалення, 12,5 сот., гараж, паркан, хороший доїзд. Ціна: 240 000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Рисвянка, 15 км. від Рівного, гараж, літня кухня, хлів, підвал, газ, вода, світло, стаціонарний телефон, 0,4 га земля. Ціна: 140000 грн. Контакти: (095) 8050407 Будинок, Рогачів, 4 кім., 100 кв.м., житловий стан, вода, світло, газ поруч,10 сот землі разом з будинком, неприватизовано. Ціна: 360000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Рогачів, Рівненського рну, 2 кім., 25 сот. Ціна: 205000 грн. Контакти: 631157, (067) 3629550 Будинок, Рогачів, шлакоблоки, 2 кім., 70 кв.м., житловий стан, 34 сот. приватизовано, газ, криниця, гараж, хлів, 10 км від Рівного. Ціна: 240 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Русивель, вул. Центральна, Гощанський рн, 35 км. по трасі і 5 км від траси, дерев’яний, 80 кв.м., 3 кім., кухня, коридор, комора, жилий стан, 80 сот. Ціна: 65160 грн. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788 Будинок, Рясники, Гощанський рн, Ц, 4 кім., житловий стан, веранда, колонка, газ поруч, хлів, льох, літня кухня, сад, 50 сот., хороший доїзд. Ціна: 120000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Рясники, під дачу, 58 сот землі, теплиці, газ поряд, дорога асфальт, поряд річка, ліс, терміново. Контакти: (067) 7710081 Будинок, с. Крупець, Радивилівський рн, цегляний, власник. Контакти: (063) 1978422 Будинок, Сапожин, Корецький рн, житловий стан, пічне опалення, проводиться газифікація, надвірні будівлі, сарай, льох, садок, 90 сот., поруч зупинка. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788 Будинок, Сатиїв, Дубенський рн, дерев’яний, 2 кім., потребує ремонту, старий, 36 сот. Ціна: 48000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Симонів, Гощанський рн, 35 км. від Рівного, 3 кім., 60 кв м, житловий стан, газ, літня кухня, криниця, надвірні будівлі, 0,5 га для с/г, можливий обмін. Ціна: 108000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Симонів, Гощанський рн, дерев’яний, 3 кім., 80 кв.м., житловий стан, кухня, коридор, комора, веранда, газ, світло, криниця, госп. будівлі, 25 сот. Ціна: 128000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Тучин, дерев»яний, 110 кв.м, житловий стан, 5 кімнат, газ, світло, надвірні будівлі, 35 соток. Ціна: 311000 грн. Контакти: (098) 5812640 Будинок, Тучин, дерев’яний, 3 кім., 63 кв.м, косм. ремонт, комора, веранда, всі зручності на вулиці, газ, центр. водопровід, газові грубки, косметичний ремонт, 35 сот. Ціна: 120 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, Українка, Острозький рн, хлів, льох, криниця, город, приватизовано, можна під дачу, терміново, недорого. Контакти: (098) 4934073 Будинок, Урвена, Здолбунівський рн, 37,1 кв.м., 2 кімнати, кухня, потребує ремонту, 35 сот., льох, хлів, колодязь, поруч газ, неприватизовано. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788

ÍÅÇÀÂÅÐØÅÍÅ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ, ÄÀײ

Будинок, 100150 кв.м, в місті, перемісті. Контакти: (067) 9612699 Будинок, або незавершене будівництво, Біла Криниця, Городище, Колоденка, зоопарк. Контакти: (0362) 451650, (067) 3643610 Будинок, або незавершене будівництво, Вересневе, Тинне, Омеляна, Агропереробка. Контакти: (0362) 450110, (067) 3628517 Будинок, або незавершене будівництво, місто, передмістя, розгляну всі пропозиції. Контакти: 451650, (067) 3643610 Будинок, або частину будинку, в Рівному, без посередників. Контакти: (067) 3640464 Будинок, в місті. Контакти: 434097, (096) 3904808 Будинок, місто, передмістя, розгляну всі пропозиції. Контакти: 450110, (067)3628517 Будинок, Рівне, Рівненський район, розгляну всі пропозиції. Контакти: 451650, (067) 3643610 Будинок, розгляну різні варіанти. Контакти: 433609, (097) 9184184 Котедж в місті. Контакти: (050) 3752014 Частину будинку в Рівному зі зручностями, розгляну всі пропозиції. Контакти: 451650, (067) 3643610

1.2.5. Çäàì 1/2 будинку, вул. Ясна, 2 кім., кухня, газ, вода. Ціна: 1000 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147 1/2 будинку, рн «Магната», 1 кім., кухня, вода, зручності. Ціна: 1200 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 Будинок, 2 кім., ремонт, холодильник, телевізор. Ціна: 1100 грн.+ світло. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 Будинок, 3 кім., всі зручності, меблі, холодильник. 2500 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

Будинок, Федорівка, Гощанський рн, 1 км від центральної траси, 5 кім., 100 кв.м., дерев’яний, поруч ставок. Ціна: 680000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, 5 кім., євроремонт, мебльований, побутові прилади. Ціна: 2200 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147

Будинок, Федорівка, Гощанський рн, 35 км. від Рівного, шлак, 4 кім., 70 кв.м., житловий стан, літня кухня, хлів, садок, криниця, пічне опалення, недалеко ліс, 1 га. Ціна: 96000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Будинок, Грабник, 3 пов., євроремонт, меблі, техніка, камін, гараж, комунікації, опалення. Ціна: 8000 грн. Контакти: (098) 5779974

Будинок, Ходоси, Рівненський рн, Ц, 4 кім., 62 кв.м., газ, світло, вода (колодязь), житловий стан, 20 сот., сарай, літня кухня, льох, сад. Ціна: 224000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 Будинок, цегляний, 1820 км від міста, з усіма зручностями, поруч озеро, річка, ліс, можливий обмін на житло в Рівному або поруч на рівноцінне, власник. Контакти: 431212, (067) 3625032 Будинок, цегляний, земельну ділянку 0,5га, Головниця, Корецький рн, 2 км від траси КиївРівне. Контакти: (097) 7861616

Будинок, Колоденка, 2 кім., меблі, ремонт, всі вигоди. Ціна: 1000 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 Будинок, Пивзавод, 4 кім., 2 пов., євроремонт, гараж. Ціна: 3500 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 Будинок, Червоні Гори, 2 пов., євроремонт, меблі, техніка, авт. опалення, стоїть окремо, сад. Ціна: 3000 грн. Контакти: (098) 5779974

Будинок, цегляний, с.М.Шпаків, 16 км від Рівного, власник. Контакти: (095) 3506877

Котедж, 2 пов., євроремонт, вся побутова техніка. Ціна: 5600 грн. Контакти: (068) 0038085, (097) 8604147

Будинок, Цумань, 112 кв.м., металочерепиця, сучасні вікна, ремонт, всі комунікації, надвірні споруди. Контакти: (096) 9486472

Тимчасівку, частково вигоди, меблі, будьякий рн міста. Ціна: 700 грн Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

Будинок, Ясененичі, старий, 0,43 га, надвірні будівлі, сад, колодязь, світло, газ поряд, приватизований, власник. Контакти: 53118, (096) 5186014

Тимчасівку. Ціна: 800 грн. Контакти: (096) 3938918, (066) 0489507, (063) 2202724

Будинок, Ясениничі, дерев’яний, старий, можливо під знос, надвірні будівлі, сад, погріб, криниця, вода, поряд газ, 43 сот., приват. Ціна: 188000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Незавершене будівництво, Верхівськ, над трасою, 20 сот. Контакти: (093) 5103486 Частину будинку, В.Олексин, 40 кв.м., Ц, без ремонту, 4 сот. Ціна: 122250 грн. Контакти: (068) 3351333 Частину будинку, Здолбунів, 2пов.,3 кімнати, кухня, душова кабіна, 1 сот., сарай, власник. Ціна: 200 000 грн. Контакти: (096) 7077785

1.2.4. Êóïëþ 1/2 будинку в місті, або неподалік міста. Контакти: 224336, (067) 3640464 Будинок або незавершене будівництво, розгляну всі пропозиції, без посередників, терміново. Контакти: (096) 5159589 Будинок із земельною ділянкою. Контакти: 224336, (067) 3603706, (067) 9417506

Частину будинку, 2 кім., всі зручності, меблі. 1500 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар Частину будинку, меблі, холодильник, частково зручності. 1000 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар Частину будинку, окремий вхід, 2 кімнати, кухня, всі зручності, працюючим та студентам. Контакти: (096) 3938918, (066) 0489507, (063) 2202724

1.2.6. Âèíàéìó Будинок або залу, для проведення репетицій музичної группи (християнської), необхідно сухе опалюване приміщення. Контакти: (097) 8825884 Будинок або частину будинку, достатньо 2 кімнат, місце під парковку. Контакти: 433609, (097) 9184184 Будинок в місті. Контакти: 434097, (096) 3904808 Будинок, 1/2 будинку, дорого. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

19

Незавершене будівництво

Незавершене будівництво, Здолбунів, приватний сектор, 100 кв.м., піноблок, 4 кімнати, літня кухня 40 кв.м (2 кімнати + кухня), є світло, вода, газ поряд. Контакти: (067) 7710081

Земельну ділянку, вул. Присадибна, Агропереробка, 0,11 га, приватизована, асфальтована дорога, комунікації. Ціна: 203750 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 www.rivnedim.com.ua

1.3.1. Ïðîäàì â ì³ñò³

Незавершене будівництво, Обарів, дерев’яний, 2 пов., 5 кім., 105 кв.м., євроремонт, «під ключ», 0.1 га приватизовано, паркан. Ціна: 536000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042

Земельну ділянку, вул. Присадибна, Агропереробка, 0,14 га, для будівництва, асфальтований доїзд, всі комунікації. Ціна: 228200 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517

Незавершене будівництво, вул. Багалія, Новий Двір, Ц, 5 кім., 170 кв.м., ремонт, с/ в, 4,5 сот., гараж. Ціна: 1160000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Незавершене будівництво, вул. Д.Галицького, Червоні Гори, 180 кв.м., чорнові роботи «під ключ», 6 сот., гараж. Ціна: 608000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Незавершене будівництво, вул. Довженка, Ц, 2 пов., 200 кв.м., після будівельників, панельне перекриття, коробка накрита, 6 сот. Ціна: 404000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Незавершене будівництво, вул. Довженка, Червоні Гори, Ц, 2 пов., 5 кім., 200 кв.м., дах металочерепиця, потрібно робити свердловину. Ціна: 400 000 грн., торг. Контакти: 451223, (097) 6014042 Незавершене будівництво, вул. Коперника, 240 кв.м, ззовні повністю готовий, всередині поштукатурено, електрика, тихе, спокійне місце в центрі міста. Ціна: 792000 грн. Контакти: (050) 3752014 Незавершене будівництво, вул. Шевченка, Колоденка, 3 кімнати, 80 кв.м, житловий стан, газ, світло, свердловина, септик, підвал, 10 сот. Ціна: 680000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Незавершене будівництво, вул. Шевченка, Колоденка, Ц, 2 пов., 3 кім., 80 кв.м., коридор 12 кв.м, кухня 12,2 кв.м, с/ в, газ, світло, свердловина, септик, підвал, 10 сот. Ціна: 680 000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

1.3.3. Êóïëþ Незавершене будівництво або будинок, вул. Мірющенка, автовокзал, зоопарк, розгляну всі пропозиції. Контакти: 450110, (067) 3628517 Незавершене будівництво, Боярка, Ювілейний, пивзавод, Тинне, Вересневе. Контакти: 450110, (067) 3628517

Дачі, земельні ділянки

Земельні ділянки, вул. Фабрична, 0,1 га, приватизовані, рівне місце, зручний доїзд. Контакти: 451650, (067) 3643610

Земельну ділянку, Газовик,10 сот, можна будуватися, комунікації та сусіди є, рівна. Ціна: 304 000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

ä³ëÿíêè, ï³ä òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

Земельні ділянки. Контакти: 247758, (097) 8887897 Земельну ділянку, Агропереробка, 0,1 га, перша лінія, можливість придбати суміжну ділянку. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Агропереробка, 0,13 га, 3тя лінія, 0,1 га/буд, 0,03 га/осг, між будинками, комунікації біля ділянки. Контакти: 450110, (067) 3628517

Незавершене будівництво, Колоденка, 160 кв.м., Ц, 1,5 пов., металочерепиця. Ціна: 304000 грн. Контакти: (067) 7710081

Земельну ділянку, Агропереробка, 10 сот, під будівництво, комунікації, асфальтований під’їзд, ділянка рівна. Контакти: (096) 9165886

Незавершене будівництво, рн гідропарку, 180 кв.м, цегла, 2 поверхи, 0.06 га землі. Ціна: 696000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 Незавершене будівництво, рн гідропарку, 2пов., 4 кімнати, хол, стяжка, штукатурка, котел, батареї, металочерепиця, пл. вікна. Ціна: 800000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 Незавершене будівництво, Тинне, 2 пов., 5 кімн., 250 кв.м., поряд газ, колодязь, дах металочерепиця, м/п вікна. Ціна: 680000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

1.3.2. Ïðîäàì çà ì³ñòîì Незавершене будівництво, Біла Криниця, вул. Радгоспна, Ц, 2 пов., 170/ 80/15, без оздоблювальних робіт, без комунікацій, 13 сот. Ціна: 400000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Незавершене будівництво, Біла Криниця, новий масив, цокольний поверх великий гараж, басейн, перший поверх кімнати, мансардний поверх. Ціна: 480000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Незавершене будівництво, Біла Криниця, цокольний, Ій та ІІ й мансардного типу, будували для себе. Ціна: 480000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Незавершене будівництво, Гоща, 70 % готовності, 0,14 га, всі комунікації, власник. Контакти: (067) 9775648 Незавершене будівництво, Здолбунів, вул. Польова, піноблоки, 2 пов., 3 кім., 100 кв.м., мансарда, коробка з піноблоків, свердловина, 10 сот. Ціна: 320000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Незавершене будівництво, Обарів, 10х14 м. Контакти: (067) 7710081

Земельну ділянку, вул. Чорновола, мв «Щасливе». Контакти: 631157, (067) 3629550

Çåìåëüí³ • áóä³âíèöòâî,

Земельну ділянку, Агропереробка, 10 сот, під будівництво, комунікації, асфальтований під’їзд, ділянка рівна. Контакти: (096) 5159589

Незавершене будівництво, Колоденка, Ц, 3 кім., 145 кв.м., каналізація, вода, світло, підвал в цоколі 50 кв м, ванна, туалет, 12 сот. Ціна: 768000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Земельну ділянку, вул. Чорновола, 2 суміжні ділянки, під забудову, комунікації неподалік, біля озера, зупинка поруч. Ціна: по 240 000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

Земельну ділянку, Газовик, 10 сот, під будівництво, є держ. акт, між будинками, проплачені комунікації, асфальт, сусіди живуть постійно. Ціна: 440000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

1.4.1. Ïðîäàì â ì³ñò³

Незавершене будівництво, Колоденка, 115 кв.м., Ц, 6 сот., чорнові роботи, 1 пов., чистова стяжка, штукатурка, всі комунікації, септик. Ціна: 720000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

Незавершене будівництво, Колоденка, 2 пов., накрите, можливо на 2 сім’ї, 19 сот. Ціна: 779000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897

Земельну ділянку, вул. Серпанкова, Новий двір, 0,13 га, між будинками, комунікації, можливість розподілу на дві ділянки. Ціна: 342300 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610

Земельну ділянку, Грабник, 6 сот., є старий будинок. Ціна: 800000 грн. Контакти: (067) 9612699 Земельну ділянку, Грабник, 8 сот., старий будинок, комунікації на ділянці, під комерцію. Ціна: 880000 грн. Контакти: (067) 9612699 Земельну ділянку, за авторинком, 0.237 га, приватизована, дозвіл на будівництво, поруч комунікації. Контакти: (097) 0565261 Земельну ділянку, Зоопарк, 0,1 га, для будівництвам, між будинками, комунікації, квадратної форми, рівна. Ціна: 146700 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Зоопарк, 0,1 га, під будівництво, приватизована, поруч комунікації. Ціна: 122250 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517

Земельну ділянку, Агропереробка, 10 сот., під будівнитцво, всі комунікації, асфальтований доїзд, поруч сусіди. Контакти: (096) 4748488

Земельну ділянку, Зоопарк, 0,1 га, під садівництво. Ціна: 89650 грн. Контакти: (0362) 451650, (067) 3643610

Земельну ділянку, біля кафе «Софія», 45 сот., 25 сот. під забудову, 20 сот. під с/г, комунікацїї на ділянці, є будинок. Ціна: 293400 грн. Контакти: (096) 9165886

Земельну ділянку, Зоопарк, 0,1 га, приватизована, поруч все забудовано, 100 м до зупинки. Ціна: 285250 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517

Земельну ділянку, біля Обл. лікарні, під забудову, хороше місце, новий масив. Ціна: 122175 грн. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788

Земельну ділянку, Зоопарк, 0,1 га. Контакти: 450110, (067) 3628517

Земельну ділянку, вул. Весняна, 10 сот. Ціна: 96 000 грн. Контакти: 631157, (067) 3629550 Земельну ділянку, вул. Григоренка, Новий Двір, 12 сот. Контакти: 631157, (067) 3629550 Земельну ділянку, вул. Київська, рн автовокзалу, 0,1 га, під будівництво, кооп. «Комунальник», біля тресту зеленого господарства. Ціна: 203750 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610 www.rivnedim.com.ua Земельну ділянку, вул. Київська, рн обласної лікарні, під садівництво. Ціна: 232000 грн. Контакти: (067) 9612699 Земельну ділянку, вул. Костромська, Льонокомбінат, навпроти «Реноме», 0,1 га. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, вул. Макарова, 0,145 га, можливо під автосервіс, зручне місце, над трасою Ціна: 188000 грн. Контакти: (096) 8344055, (063) 3422697 Земельну ділянку, вул. Макарова, за «Епіцентром». Ціна: 120000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Земельну ділянку, вул. Макарова, навпроти «Екватора», 10 сот. Ціна: 176000 грн. Контакти: (067) 9612699 Земельну ділянку, вул. Макарова, по 15 сот., під с/г, перероблюються під забудову, за бензиновою заправкою. Ціна: 81500 грн. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788

Земельну ділянку, Зоопарк, 10 сот, під будівництво, рівна, недорого. Контакти: (066) 6782684 Земельну ділянку, Зоопарк, 10 сот, рівна, під будівництво. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Зоопарк, 10 сот., держ акт, під будівництво, рівна, хороше місце, всі комунікації на ділянці, до зупинки недалеко. Ціна: 216000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Земельну ділянку, Зоопарк, 10 сот., під будівництво, рівна. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Зоопарк, 10 сот., під садівництво, рівнина, розпочато забудову котеджів, поряд газифікація, електропостачання. Контакти: (099) 4903226, (067) 2641007 Земельну ділянку, Зоопарк, 10 сот., приватизована, під забудову. Ціна: 122175 грн. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788 Земельну ділянку, Зоопарк, 4 км від Рівного, 10 соток. Ціна: 44000 грн. Контакти: (098) 2594038 (066) 9868048 Земельну ділянку, Зоопарк, для садівництва, 0,1 га. Ціна: 97800 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Зоопарк, між будинками, рівна, 10 сот, держ. акт під будівн., висипана дорога, з 2 сторін заїзд, дуже хороше місце для будівництва. Ціна: 104000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

Земельну ділянку, вул. Макарова, садова, 15 сот., неподалік поліклініки №3, можна будуватися. Ціна: 84000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

Земельну ділянку, Зоопарк, приватизована, під садівництво, недорого. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

Земельну ділянку, вул. Мірющенка, 6 сот.+1.5 сот. можливо в оренду, центральні комунікації, під комерцію. Ціна: 640000 грн. Контакти: (067) 9612699

Земельну ділянку, Зоопарк, хороше місце, під садівництво, рівнина, 10 сот., поряд комунікаці та будинки. Ціна: 1040000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

Земельну ділянку, вул. Млинівська, 0,12 га, під будівництво, асфальт, всі комунікації, огороджена. Контакти: 450110, (067) 3628517

Земельну ділянку, Колоденка, 0,07 га. Ціна: 81500 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517


20 Земельну ділянку, Колоденка, 0,1 га, рівна, біля будинків, комунікації поруч, хороша дорога. Ціна: 179300 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Колоденка, 0,11 га. Ціна: 89650 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, Колоденка, 11 сот., комунікації поруч. Ціна: 156000 грн. Контакти: (096) 9755418 Земельну ділянку, Колоденка, 12 сот, під будівництво, комунікації, асфальтований під’їзд. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Колоденка, 12 сот, під будівництво, комунікації, асфальтований під’їзд. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Колоденка, 7 га, під забудову, напроти будинку молитви. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Колоденка, 7 сот, під будівництво, комунікації, терміново, недорого. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Колоденка, 7 сот, під будівництво, комунікації. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Колоденка, біля будинку молитви, 0.7 га, під забудову. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Колоденка, біля Молитовного будинку, 7 сот., під будівництво, асфальтований доїзд. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Колоденка, вул. Кн.Ольги, 12 сот., комунікації. Контакти: (050) 3781444 Земельну ділянку, Колоденка, ПМК100, 10 сот, під забудову, мальовниче місце. Контакти: (096) 5159589

ÄÀײ, ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Земельну ділянку, центр, рн вул. Міцкевича, 4,5 сот., держ .акт під будівництво, комунікації на ділянці. Ціна: 320000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Земельну ділянку, Червоні Гори, 0,07 га, приватизована, рівна. Ціна: 179300 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Червоні Гори, 6 сот., комунікації поруч. Ціна: 65000 грн. Контакти: (096) 9755418 Земельну ділянку, Червоні Гори, 7 сот, недорого, терміново. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Червоні Гори, новий массив, 10 сот., прямокутна, під будівництво, невеликий косогір, сусіди будуються. Ціна: 72000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

ÎÖ²ÍÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÁÓÄÈÍʲÂ, ÒÀ ÂÑ²Õ ÂÈIJ ÌÀÉÍÀ. ÍÈÇÜÊÀ Ö²ÍÀ ÍÀ ÏÎÑËÓÃÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 46-05-63, (067) 346-57-15, (095) 316-80-27

1.4.2. Ïðîäàì çà ì³ñòîì (гâíåíñüêà îáë.)

Äà÷ó, Íîâîóêðà¿íêà, ìàñèâ • Çàõ³äíèé, 2 ïîâåðõè, öåãëÿíà,

80 êâ.ì, öèíêîâà ïîêð³âëÿ, êîìóí³êàö³¿, ñàóíà, ï³äâàë, Земельну ділянку, Колоденка, ПМК100, 10 ãàðàæ, 0,7 ãà, ñàä, ë³ñ. Ö³íà: сот, під забудову, мальовниче місце. 203 000 ãðí./òîðã Êîíòàêòè: Контакти: (096) 9165886 22-63-11, (067) 938-08-73 Земельну ділянку, Колоденка, рн автодрому, 0,12 га, приватизована, 30х40 м. Ціна: 138550 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, Колоденка, Червоні Гори, 10 сот, є держ.акт під будівництво, комунікації поряд, неподалік молитовного будинку. Ціна: 144000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Земельну ділянку, Льонокомбінат, за «Райським Садом», 0,1 га, приватизовану. Ціна: 342300 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, масив «Перлина Рівного». Ціна: 192000 грн. Контакти: (067) 9612699 Земельну ділянку, Новий Двір, 12 сот, під будівництво, асфальтований доїзд, комунікації. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Новий Двір, 12 сот, під будівництво, асфальтований під’їзд. комунікації, терміново. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Новий Двір, 49.5 сот., під забудову, комунікації поруч. Ціна: 360000 грн. Контакти: (067) 9612699 Земельну ділянку, Новий двір, Золоті ворота, 0.1 га. Ціна: 120000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 Земельну ділянку, Новий Двір, новий масив, 10 сот., терміново. Ціна: 152000 грн. Контакти: (067) 7710081 Земельну ділянку, Новий Двір, під будівництво, 10 сот. Контакти: 631186, (096) 0272200 Земельну ділянку, під дачу, без посередників. Контакти: (096) 0301888 Земельну ділянку, під забудову, 6,5 сот., новий масив, комунікації поруч, документи. Ціна: 122175 грн. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788 Земельну ділянку, ПМК100, 0,1 га, під будівництво, рівна, комунікації поруч. Ціна: 112000 грн. Контакти: (096) 8344055, (063) 3422697 Земельну ділянку, ПМК100, 10 сот., під забудову, мальовниче місце, комунікації. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, рн аеропорту, над трасою, 70 сот., під комерцію. Ціна: 480000 грн. Контакти: (067) 9612699 Земельну ділянку, рн зоопарку, 10 сот., з документами. Ціна: 72000 грн. Контакти: (067) 9612699 Земельну ділянку, Тинне, 10 сот, під будівництво, комунікації, асфальтований під’їзд. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Тинне, 10 сот., під будівництво, комунікації, асфальтований доїзд. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Тинне, елітний район, 0,12 га, під будівництво, поряд є забудови, всі комунікації поряд. Ціна: 440000 грн., торг. Контакти: (096) 8344055, (063) 3422697

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, • Çäîëáóí³â-2, âóë. Êîìóíàð³â, 0.12 ãà. Êîíòàêòè: (098) 942-72-98, ï³ñëÿ 17.00

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, • Íîâîóêðà¿íêà, 6 ñîò., îãîðîäæåíà, ñâ³òëî, ãàç, ïëîäîâ³ äåðåâà, ïîðó÷ ë³ñ, îçåðî, ïðèâàòèçîâàíà. Ö³íà: 48000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 213-55-52

Дачну ділянку, Кам’яна Гора, 6 сот., є вагончики, світло, свердловина, власник, терміново. Контакти: (095) 8602537, (097) 0993603 Дачу, Городище, 44 кв.м., жилий стан, світло, 2 пов., 2 кімн., льох, поруч залитий фундамент, 400 м до траси, 8,5 сот. Ціна: 200000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Дачу, Городище, недобудовану, коробка цегляна (червона цегла), накрита шифером, 8 сот, комунікації поруч, 6,5 х 9 м, мансарда. Ціна: 136000 грн., торг. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Дачу, Зарічненський рн, 70 кв.м., дерев“яна, світло, колодязь, гараж, сарай, баня, 1 га. Ціна: 64000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Дачу, Кам“яна гора, 2 поверхи. Ціна: 100000 грн. Контакти: 58647, (050) 5756659 Дачу, Кам“яногірськ, 73 кв.м., 3 пов., цегляний, колодязь, газ поруч, пічне опалення, жилий стан, 6 сот. Ціна: 200000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Дачу, масив Кам’яногірський. Контакти: 631157, (067) 3629550 Дачу, Млинівський рн, 3 кімн., стара, опалення пічне, колодязь, газ поруч, хлів, льох, 62 сот. Ціна: 24000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Дачу, Новостав, 2 кімн., 75 кв.м., ремонт, сучасна баня, власний ставок, поруч ліс та річка, терміново. Ціна: 224000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Дачу, Новоукраїна, масив «Західний», 60 кв.м., 2 пов., газ поруч, колодязь, опалення батареї, котел, сарай, теплиця, сад, хороший доїзд, 6 сот. Ціна: 176000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Дачу, Новоукраїнка, 1.5пов., колодязь, світло в будинку. Ціна: 128000 грн. Контакти: (067) 9612699 Дачу, Новоукраїнка, 3 пов., 4 кім., опалення конвектори, підвал, гараж. Ціна: 280000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Дачу, Новоукраїнка, 34 кв.м., 1 кімн., світло, поряд газ, колодязь на 2 власника, 6 сот. Ціна: 120000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Дачу, Новоукраїнка, 48 кв.м. ,цегла, гараж, свердловина, світло, газ поруч, 6 сот. Ціна: 160000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Дачу, Новоукраїнка, 70 кв.м. Ціна: 168000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Дачу, Новоукраїнка, 70 кв.м., газ, світло, вода, мебльована, альтанка, теплиця. Ціна: 240000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 Дачу, Новоукраїнка, 75 кв.м., 4 кімн., приватизований, терміново. Ціна: 108000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

¹45 ââ³³ ä 27 ëèñòîïàäà 20 13 ðîêó 2013 Земельну ділянку, Б.Криниця, 0,1 га, при в“їзді, права сторона в напрямку Києва. Ціна: 48900 грн. Контакти: (0362) 451650, (067) 3643610

Земельну ділянку, В.Житин, вул. Садова, 0,16 га, між будинками, 250 м від траси, поруч комунікації. Ціна: 114100 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517

Земельну ділянку, Бармаки, 0,1 га, 23х45 м, рівна, зручне місце. Ціна: 122250 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610

Земельну ділянку, В.Житин, новий масив, неподалік будинки, 14 сот, є держ. акт під будівництво. Ціна: 52 000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

Земельну ділянку, Бармаки, 10 сот., рівна, поруч сусіди, тихе місце. Контакти: (066) 6782684

Дачу, Новоукраїнка, 80 кв.м., цегляна, 2 пов., колодязь, піч, конвектори, камін, баня, поряд ліс, озера, 6 сот. Ціна: 144000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Земельну ділянку, Бармаки, 10,7 сот., під забудову, власник, терміново. Контакти: (067) 3636500

Дачу, Новоукраїнка, 96 кв.м., 3 пов., нова столярка, світло, септик, газ поруч, 9 сот. Ціна: 124000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042

Земельну ділянку, Березне, центр, для комерційної забудови, 0.13 га, газ, вода, світло. Ціна: 500000 грн. Контакти: (097) 2339917

Дачу, Новоукраїнка, вул. Вишнева, Ц, 0,06 га, 1.5 пов., накрита шифером, зовні оздоблений скляною крихтою, 4 кім., кухня, грубка, піч, гараж, 2 підвали, сарай. Ціна: 203750 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

Земельну ділянку, Біла Криниця, 0,09 га, для садівництва, права сторона в напрямку Києва, 300 м від траси, 70 м від житлових будинків. Ціна: 48900 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517

Дачу, Новоукраїнка, мансардного типу, 2 пов., Ц, без внутрішніх робіт, госп. будівлі, теплиця, 6 сот., недорого. Контакти: (095) 7541903 Дачу, Новоукраїнка, масив «Західний 2», 7х7м ,недалеко від зупинки. Ціна: 224000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Дачу, Новоукраїнка, масив «Західний 2», Ц, 2 повних поверхи, всі зручності, стан нормальний. Ціна: 208000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Дачу, Новоукраїнка, масив «Західний», 1 пов., 2 кім., газ поряд, світло, житловий стан, 45 кв.м. Ціна: 120000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Дачу, Новоукраїнка, масив «Нетканчик», 1.5пов., житловий стан, 6 сот. землі, теплиця, колодязь, гараж. Ціна: 168000 грн. Контакти: (067) 9612699 Дачу, Новоукраїнка, нова, цегляна, 2 кімнати, кухня, с/в, газове опалення (конвектори), гараж. Ціна: 248000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Дачу, Новоукраїнка, поруч ліс, цегляний, без ремонту, газ, світло, колодязь, дерева. Ціна: 100000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Дачу, Новоукраїнка, Ц, 2 пов., 3 кім., кухня, газ, 6 сот., є гараж. Ціна: 1440000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

Земельну ділянку, Біла Криниця, 0,12 га, під будівництво, поряд є забудови, всі комунікації поряд. Ціна: 76000 грн., торг. Контакти: (096) 8344055, (063) 3422697 Земельну ділянку, Біла Криниця, 0,15 га, біля кафе «Караван», приватизована, поруч будинки. Ціна: 114100 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Біла Криниця, 0.12 га, серед новобудов, комунікації поруч. Ціна: 88000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 Земельну ділянку, Біла Криниця, 10 сот, під будівництво, комунікації, асфальтований під’їзд, рівна. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Біла Криниця, 10 сот, під садівництво, хороше місце, новий масив, є 2 поряд. Ціна: 40000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Земельну ділянку, Біла Криниця, 10 сот., без посередників. Контакти: (050) 9727995 Земельну ділянку, Біла Криниця, 10 сот., комунікації поруч. Ціна: 40000 грн. Контакти: (067) 3629550 Земельну ділянку, Біла Криниця, 10 сот., навпроти зоопарку, 1 лінія. Ціна: 44000 грн. Контакти: (067) 9612699 Земельну ділянку, Біла Криниця, 10 сот., під будівництво, є сусіди, комунікації, садок, 20х50 м. Контакти: (066) 6782684 Земельну ділянку, Біла Криниця, 2 ділянки по 10 сот, під будівництво, комунікації, асфальтований під’їзд. Контакти: (096) 5159589

Дачу, Новоукраїнка, Ц, 2 пов./мансарда, 3 кім., підвал, 8 сот., зупинка поруч, газ поруч. Ціна: 144000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

Земельну ділянку, Біла Криниця, 2 суміжні, по 10 сот., під будівництво, комунікації, асфальтований доїзд, рівні. Контакти: (096) 4748488

Дачу, Новоукраїнка, Ц, 6 сот., газ по вулиці, криниця, фруктовий сад. Ціна: 80000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425

Земельну ділянку, Біла Криниця, 3 шт., 12,5 сот. Ціна: 73620 грн. Контакти: (096) 9165886

Дачу, Новоукраїнка, Ц, 6 сот., можливо під житло, душ, камін, впорядковане подвір’я. Ціна: 200000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200

Земельну ділянку, Біла Криниця, під будівництво,19 сот, комунікації поряд, хороше місце. Ціна: 112000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

Дачу, Новоукраїнка, Ц, 60 кв.м., 6 сот., житловий стан, 2 кім., кухня, накрита тераса, м/п вікна, камін, короїд, літня кухня. Ціна: 224000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 Дачу, Новоукраїнка, цегляна, 2 поверхи, на 1 поверсі с/в, сауна, ванна, кухня, на 2му 2 кімнати. Ціна: 192000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Дачу, Новоукраїнка, цегляна, 60 кв.м, без ремонту. Ціна: 120000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Дачу, Новоукраїнка. Контакти: 631157, (067) 3629550 Дачу, Решуцьк, 60 кв.м., цегляна, сарай, гараж, газ та вода поруч, 0,15 га. Ціна: 148000 грн. Контакти: 451223, (097) 6014042 Земельні ділянки, 10, 20 сот., 7 км від Рівного, поруч траса РівнеЛуцьк, ставок, газ, електрика. Контакти: (067) 8631415 Земельні ділянки, 2 шт., Кустин, 0,37 га, під забудову 2 будинків, приватизована, комунікації поруч, без посередників, власник. Контакти: (096) 5410208 Земельні ділянки, Обарів, Біла Криниця, Городище. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ Земельну ділянку під будво, 0,22 сот., 10 км від Рівного, за с.Омеляна, власник. Контакти: (096) 2431998 Земельну ділянку, 3 км від Рівного, траса РівнеЛуцьк, 3 шт., по 0.12 га. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Антопіль,10 сот., є держ. акт, рівна, хороше місце, комунікації недалеко, зупинка поряд. Ціна: 52000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

Земельну ділянку, Біла Криниця, по Київській трасі, можна під комерцію, 1 лінія від дороги 12 сот. Ціна: 44000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Земельну ділянку, В.Житин, 15 сот, комунікації, поруч сусіди. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, В.Житин, 15 сот, під будівництво, комунікації. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, В.Житин, 15 сот. Ціна: 200000 грн. Контакти: 631157, (067) 3629550 Земельну ділянку, В.Житин, 15 сот., під будівництво, комунікації. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, В.Житин, вул. Зелена, 0,15 га, в зручному місці, поруч усі комунікації, асфальтована дорога, є можливість придбати суміжну ділянку. Ціна: 122250 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, В.Житин, вул. Зелена, 15 сот, під будівництво. Ціна: 120000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ Земельну ділянку, В.Житин, вул. Зелена, поряд всі комунікації, сусіди, нормальний доїзд. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, В.Житин, вул. Рольщикова, 15 сот., під забудову, газ і вода поруч, рівна, поруч магазин, документи на приватизацію. Ціна: 65160 грн. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788 Земельну ділянку, В.Житин, вул. Садова, 0,1 га, приватизована, в хорошому місці, ширина по дорозі 25м., поруч побудовані сусіди, електрика, газ. Ціна: 97800 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 www.rivnedim.com.ua

Земельну ділянку, В.Житин, район новобудов, 0,25 га, під будівництво, асфальтований під’їзд, комунікації поряд. Ціна: 130 000 грн. Контакти: (068) 0607095

Земельну ділянку, Городище, 10 сот., рн озера, під садівництво, акт. Ціна: 36000 грн. Контакти: (067) 9612699 Земельну ділянку, Городище, 12 сот., під забудову, комунікації, асфальтований доїзд, рівна. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Городище, 13 сот., за кафе «Караван», під забудову, рівна, асфальтований доїзд. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788 Земельну ділянку, Городище, 15 сот, під забудову, комунікації, асфальтований під’їзд, ділянка рівна. Контакти: (096) 5159589

Земельну ділянку, В.Житин, центр, 15 сот., приватизована, під будівництво, є фундамент, можливий обмін. Контакти: (067) 7275858, (066) 0437422

Земельну ділянку, Городище, 15 сот., комунікації поруч. Ціна: 120000 грн. Контакти: (096) 9755418

Земельну ділянку, В.Олексин, 10 сот, під будівництво, терміново. Контакти: (096) 5159589

Земельну ділянку, Городище, 16 сот., під забудову,рівнина,приватизована, 2 км від Рівного по Київській трасі, власник, терміново. Контакти: (098) 2236951

Земельну ділянку, В.Олексин, 10 сот, під будівництво, терміново. Контакти: (096) 9165886

Земельну ділянку, Городище, 22 сот, комунікації поруч. Контакти: 620119, (067) 3629550

Земельну ділянку, В.Омеляна, 0,1 га, приватизована, за кафе «Софія», поруч комунікації. Ціна: 114100 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517

Земельну ділянку, Городище, 40 сот., недорого, власник. Контакти: (096) 6149795

Земельну ділянку, В.Омеляна, 15 сот, під будівництво, комунікації, асфальт. Контакти: (096) 5159589

Земельну ділянку, Городище, 7 сот., розпочате будівництво, терміново. Контакти: (068) 4655097

Земельну ділянку, В.Омеляна, 15 сот, під будівництво, комунікації, асфальт. Контакти: (096) 9165886

Земельну ділянку, Городище, 8 сот., під садівництво. Контакти: (063) 7503446

Земельну ділянку, В.Омеляна, 21 сот., під будівництво, комунікації. Контакти: (096) 4748488

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, Â.ÎÌÅËßÍÀ, 4-ÊÓÒÍί ÔÎÐÌÈ, вÂÍÈÍÍÀ, ÌÀª ÌÎÆËÈÂÎÑÒ² ÅËÅÊÒÐÎ- ÒÀ ÃÀÇÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß. Ö²ÍÀ: 147000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Земельну ділянку, В.Омеляна, вул. Музиківська, 0,22 сот., під будівництво, комунікації поруч, терміново. Контакти: (067) 7710081 Земельну ділянку, В.Омеляна, вул. Тиха, 32 сот., 12 сот. під забудову, 20 сот. під с/ г призначення, з двох сторін є будинки. Ціна: 260640 грн., торг. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788 Земельну ділянку, Вересневе, 0,1 га, між будинками, комунікації. Ціна: 244500 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Вересневе, 0,1 га, поруч комунікації, між будинками. Ціна: 179300 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Вересневе, 0,1 га. Ціна: 163000 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, Вересневе, 0,15 га, держакт, під забудову. Контакти: (096) 4386785 Земельну ділянку, Вересневе, 12 сот, під будівництво, рівна, поруч забудови, комунікації, терміново. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Вересневе, 15 сот., під будівництво, рівна, поруч забудови, комунікації. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Вересневе, 40 сот., під с/г призначення. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Вересневе, новий масив, 0.09 га, можливий обмін на авто. Контакти: (096) 7219272 Земельну ділянку, Верхів, 15 сот, комунікації поруч, 100 м від озера. Контакти: 620119, (067) 3629550 Земельну ділянку, Верхівськ, 15 сот, під будівництво, перша лінія від млинівської траси, комунікації. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Верхівськ, 15 сот., комунікації поруч. Ціна: 81500 грн. Контакти: (096) 9755418 Земельну ділянку, Гільча1, 0,25 га, під будівництво, комунікації поруч, асфальтований доїзд, терміново. Контакти: (067) 7710081 Земельну ділянку, Городище, 0,12 га, приватизована, під забудову, рівна, комунікації поруч, власник. Контакти: (098) 0533505 Земельну ділянку, Городище, 0.1 га. Ціна: 48000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 Земельну ділянку, Городище, 0.12 га, недалеко від озера, держакт. Контакти: (067) 1398260, (067) 3620356

Земельну ділянку, Городище, 9 сот. Контакти: 434089 Земельну ділянку, Городище, вул. Глибока, 14.5 сот., приватизована, цегл. будинок, 57 кв.м, 2 сарая, погріб. Ціна: 80 000 грн. Контакти: (067) 9133585 Земельну ділянку, Городище, кооп. «Берізки», 0.09 га, садова, газ, світло повз ділянку, кутова. Ціна: 84000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 Земельну ділянку, Городище, кооп. «Білокриницький», 0.08 га, рівна, 2 лінія, дорога висипана, поряд сучасні забудови. Ціна: 64000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 Земельну ділянку, Городище, кооп.»Калина», 0,06 га, приватизована, сад, газ, світло, маршрутка поруч, будівельний вагончик 6х3м, власник. Ціна: 50 000 грн. Контакти: (068) 5132705 Земельну ділянку, Городище, масив СБУ, 8 сот., під садівництво. Ціна: 80000 грн. Контакти: (067) 9612699 Земельну ділянку, Городище, садова, 7 сот., зупинка поруч, виритий котлован, фундаментні блоки, будматеріали, між будинками, світло. Ціна: 56000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Земельну ділянку, Городище,16 сот, під забудову. Ціна: 106600 грн. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Городок, 0,1 га, кооп. «Залізничник», приватизована. Ціна: 36675 грн. Контакти: (0362) 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, Городок, 0.10 га. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Гоща, 0,2 га, або обміняю на авто, власник. Контакти: (067) 9775648 Земельну ділянку, Грушвиця, 0,20 га, під будівництво, між будинками, всі комунікації, асфальтований доїзд. Ціна: 88000 грн. Контакти: (096) 8344055, (063) 3422697

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, ÄÓÁÍÎ, ÂÓË. ÃÐÓØÅÂÑÜÊÎÃÎ, 0.6 ÃÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 378-27-96 Земельну ділянку, Дядьковичі, 15 сот, під будівництво, асфальтований під’їзд. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Дядьковичі, 15 сот, під будівництво, асфальтований під’їзд. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Дядьковичі, вул. Садова, 15 сот., під забудову, всі комунікації, документи на світло, будматеріали, асфальтований доїзд. Ціна: 122175 грн. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788 Земельну ділянку, Дядьковичі, під будівництво, 15 сот. Ціна: 52000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 Земельну ділянку, Забороль, 22 сот. Контакти: (066) 5294067 Земельну ділянку, Здолбунів, селище, 10 сот, комунікації поруч, рівна, під дачне будівництво. Контакти: (096) 9165886


¹45 ââ³³ ä 27 ëèñòîïàäà 20 13 ðîêó 2013 Земельну ділянку, Здолбунів, 10 сот., комунікації поруч, рівна, поруч зупинка, асфальтований доїзд, є сусіди. Контакти: (066) 6782684

Земельну ділянку, Луцьке кільце, 0,1 га, за АЗК ОККО. Ціна: 122250 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610

Земельну ділянку, Здолбунів, селище, 10 сот., комунікації поруч, рівна, під дачне будівництво. Контакти: (096) 5159589

Земельну ділянку, Луцьке кільце, 0,10 га, комунікації біля ділянки, приватизована, під будівництво. Ціна: 116400 грн., торг. Контакти: (096) 8344055, (063) 3422697

Земельну ділянку, Зелений Гай, траса РівнеДубно, рівна, 25 сот., власник. Ціна: 40 000 грн. Контакти: 097 6113183

Земельну ділянку, Луцьке кільце, 10 сот, під будівництво, поблизу дороги на Шпанів, рівна. Контакти: (096) 9165886

Земельну ділянку, К.Гора, 0,120 га., власник. Контакти: (050) 4621080, (067) 3621080

Земельну ділянку, Луцьке кільце, 10 сот., під будівництво, квадратна, рівна, поруч сусіди. Контакти: (096) 4748488

Земельну ділянку, Кам’яногірськ, 6 сот., сарай, колодязь, фундамент. Контакти: 53819, (063) 2682066 Земельну ділянку, Кам“яна Гора. Ціна: 8000 грн. Контакти: (067) 3563817 Земельну ділянку, Кам“яногірськ, 6 сот., власник. Контакти: (096) 8124371 Земельну ділянку, Караєвичі, 0,12 га, 10 км від Рівного, приватизована, рівна, між будинками, комунікації, хороша дорога. Ціна: 52975 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Карпилівка, «Панський масив», 0,20 га, приватизовану, під будівництво, комунікації поруч, між будинками. Ціна: 112000 грн., торг. Контакти: (096) 8344055, (063) 3422697 Земельну ділянку, Карпилівка, Панський масив, 15 сот, комунікації, рівна, під будівництво. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Карпилівка, Панський масив, 15 сот, комунікації, рівна, під будівництво. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Квасилів, 10 сот., під будівництво, комунікації, асфальтований доїзд, рівна, поруч зупинка маршрутки. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Квасилів, під забудову, всі документи, 10 сот., хороший доїзд. Ціна: 244350 грн. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788 Земельну ділянку, Клевань, 12 сот, всі комунікації, зручний під’їзд. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Клевань, 12 сот, всі комунікації, зручний під’їзд. Контакти: (096) 9165886

Земельну ділянку, Луцьке кільце, ближче до с.Шпанів. Ціна: 172000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Земельну ділянку, М.Олексин, 0,12 га, приватизована, під будівництво, не в долині, поруч комунікації, зручний доїзд. Ціна: 130400 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, М.Олексин, 0,12 га. Ціна: 114100 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Маринин, Березнівський рн, 17,95 сот., під забудову. Контакти: (097) 2253580 Земельну ділянку, Межиріч, 0,17 га, під забудову, центр села. Контакти: (050) 9443736 Земельну ділянку, недорого. Контакти: 400218, (093) 2541338 Земельну ділянку, Новомильськ, Здолбунівського рну, 16 км від Рівного, 0,20 га, під забудову. Контакти: (098) 8377894 Земельну ділянку, Новоукраїнка, 0,1 га, біля озера та лісу, мальовниче місце. Ціна: 53600 грн., торг. Контакти: (096) 8344055, (063) 3422697 Земельну ділянку, Новоукраїнка, 0.10 га, рівна, без дерев, держакт. Контакти: (067) 3620356 Земельну ділянку, Новоукраїнка, 0.14 га, світло на ділянці, газ поруч, частково огороджена, серед новобудов. Ціна: 96000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184

Земельну ділянку, Козлин, 0,41 га, рн кінного заводу, приватизована, поруч газ та електрика, два держакти. Ціна: 154850 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517

Земельну ділянку, Новоукраїнка, 6 сот., асфальтований під’їзд, район контори, неподалік ліс, комунікації біля ділянки. Ціна: 45000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

Земельну ділянку, Козлин, 35 сот., під лісом, скважина, проплачено світло, газ. Ціна: 128000 грн. Контакти: (067) 9612699

Земельну ділянку, Новоукраїнка, 9 сот, приватизована, газ. Власник. Контакти: 226717, (067) 2525523

Земельну ділянку, Корнин, 12 сот, під будівництво, комунікації. Контакти: (096) 5159589

Земельну ділянку, Новоукраїнка, масив «Західний», 6 сот., рівна, доглянута, без дерев, огороджена з однієї сторони, поруч газ, є озеро, до зупинки 7 хв, власник. Контакти: (050) 9501409, (050) 8248493

Земельну ділянку, Корнин, 12 сот, під будівництво, комунікації. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Корнин, вул. Квіткова, 12 сот. Ціна: 64000 грн. Контакти: 631157, (067) 3629550 Земельну ділянку, Кустин, 0,13 га, під забудову, приватизовану, комунікації, сосновий ліс поруч. Контакти: (097) 2307067 Земельну ділянку, Кустин, 0,15 га, під забудову, приватизовану, є двохярусний блочний фундамент 10х11, буд. план, світло, комунікації поруч. Ціна: 12000 грн. Контакти: (097) 6721675 Земельну ділянку, Кустин, 0,19 га, під забудову, приватизовану, комунікації, сосновий ліс поруч., власник. Контакти: (097) 1358564 Земельну ділянку, Кустин, 0.15 га, під будівництво, серед новобудов, газ, світло. Контакти: 433609, (097) 9184184 Земельну ділянку, Кустин, 0.18 га, приватизована, під забудову, комунікації, сосновий ліс, під’їзна дорога поруч, без посередників. Контакти: 236859 Земельну ділянку, Кустин, 13 сот, під будівництво, рівна, поруч ліс. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Кустин, 13 сот., під будівництво, рівна, поруч ліс. Контакти: (096) 4748488

Земельну ділянку, Новоукраїнка, масив «Прогрес», 10 сот., рівна, квадратної форми, 30х31, приватизована, поруч світло, газ, сосновий ліс, озеро, власник, недорого. Контакти: (068) 0309010 Земельну ділянку, Новоукраїнка, під с/г, 6 сот., світло, газ біля ділянки, рівна. Ціна: 52000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 Земельну ділянку, Обарів 3, 11 сот., під будівництво, сусіди забудовані, рівна. Ціна: 112000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Земельну ділянку, Обарів 3, біля будинків, 14 сот., під будівництво, комунікації поряд. Ціна: 92000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Земельну ділянку, Обарів, 0.17 га, всі комунікації поруч. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Обарів, 14 сот, комунікації поруч. Ціна: 89600 грн. Контакти: (096) 9755418 Земельну ділянку, Обарів, 15 сот, комунікації поруч, є фундамент 10х10 м, блоки. Ціна: 160000 грн. Контакти: 631157, (067) 3629550

Земельну ділянку, Олександрія, 0.15 га, біля Галового озера, поруч збудовані будинки, комунікації. Ціна: 101875 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 www.rivnedim.com.ua Земельну ділянку, Олишва, приватизовано, 18 сот. Контакти: 200143, (067) 9282598 Земельну ділянку, Омеляна, 15 сот., під будівництво, рівна, неподалік школи, комунікації поряд, сусіди будуються. Ціна: 60000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Земельну ділянку, приватизована, 0,21 га, зі старим будинком, Волошки, 20 км від Рівного, світло, газ до двору, поруч ставки, ліс, річка, власник. Контакти: (098) 3058232 Земельну ділянку, Ремель, 13 сот, під забудову, мальовниче місце, ліс, річка. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Ремель, 13 сот, під забудову, мальовниче місце, ліс, річка. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, с/г призначення, винесена в натуру, 3 км. від Рівного, олександрійський напрямок. Контакти: 620042, (097) 2672755

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, ÑÀÒȯÂ, ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ Ð-Í, ÖÅÍÒÐ, 0,25 ÃÀ, ÄËß ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ ÒÀ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÁÓÄÈÍÊÓ, ÏÐßÌÎÊÓÒÍÀ, ÏÎÐÓ× ÇÀÁÓÄÎÂÈ, ÃÀÇ, ÅËÅÊÒÐÈÊÀ ÏÎÐÓ×, ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 32000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 444-40-85 Земельну ділянку, Сергіївка, мальовниче місце, поблизу озеро, ліс, рівна, під с/г, є можливість перевести під забудову. Ціна: 32580 грн. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788

Дачу, Новоукраїнка, Кам’яна Гора, для себе. Контакти: (096) 0301888 Земельну ділянку для будівництва, Житин, Городище, розгляну всі пропозиції. Контакти: 450110, (067)3628517

Земельну ділянку, Рівненський рн, під будівництво, розгляну всі пропозиції. Контакти: (0362) 451650, (067) 3643610

Земельну ділянку, Тинне, Вересневе, під будівництво. Контакти: (096) 4748488

Земельну ділянку для садівництва, Городок, кооператив “Залізничник”, розгляну всі пропозиції. Контакти: 450110, (067) 3628517

Земельну ділянку, Тинне, Обарів, Бармаки, Колоденка, Червоні Гори. Контакти: (096) 0301888

Земельну ділянку, Біла Криниця, Городище, Колоденка, зоопарк, для будівництва. Контакти: 451650, (067) 3643610

Гаражі, кіоски 1.5.1. Ïðîäàì

Земельну ділянку, біля Рівного, в радіусі 10 км. Контакти: (067) 3009323, (067) 3430230

Вагончик будівельний, Контакти: (067) 7027560

Земельну ділянку, біля Рівного, для себе, без посередників. Контакти: 435256

Вагончик утеплений, 2,2/4. Контакти: (068) 3351346

Земельну ділянку, в рні ПМК100, будьяку, розгляну всі пропозиції. Контакти: 451650, (067) 3643610

Гараж «черепашку», Ювілейний. Ціна: 2000 грн. Контакти: (098) 0858925

Земельну ділянку, В.Житин, Бармаки, Кустин, Забороль, Олександрія, під будівництво, розгляну всі пропозиції. Контакти: (0362) 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, В.Омеляна, Олександрія, Олексин, під будівництво. Розгляну всі пропозиції, терміново, недорого, без посередників. Контакти: (096) 5159589

2,5/4,5.

Гараж в кооперативі «Дворецький». Контакти: (097) 7048471 Гараж в кооперативі «Турист», вул. Курчатова, світло, цегляний, яма, приватизований, 24 кв.м. Контакти: 235698, (067) 9075538 Гараж кооператив «Автолюбитель», 5 лінія, яма, світло. Ціна: 27500 грн. Контакти: (098) 2675584 Гараж металевий складний. Контакти: (098) 3800335

Гараж поблизу радіозаводу, 20.5 кв.м, під бус, світло, підвал, яма. Контакти: (067) 3034653, (050) 5229510

Земельну ділянку, Травневе, 76 сот., приватизовану, поблизу озеро. Ціна: 29000 грн. Контакти: 247758, (097) 8887897

Земельну ділянку, вул. Костромська. Контакти: 450110, (067) 3628517

Гараж цегляний в кооп. «Супутник», вул. О. Теліги. Контакти: (067) 3603707

Земельну ділянку, Городище, Біла Криниця, під будівництво. Контакти: (096) 4748488

Гараж, або здам в оренду, власник. Контакти: 53956, (068) 0276099

Земельну ділянку, Ульбарів, 0,25 га, приватизовану, під забудову, рівна, поруч ставок, комунікації, сусіди, асфальтований доїзд. Контакти: (068) 0533505 Земельну ділянку, Хрінники, 25 сот та 13 сот або обміняю. Контакти: (067) 3815259 Земельну ділянку, Шпанів, 11 сот., під забудову, акт, комунікації, сусіди, озеро, власник. Ціна: 58000 грн./торг Контакти: (096) 5188677 Земельну ділянку, Шпанів, 12 сот, під будівництво. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Шпанів, 12 сот, під будівництво. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Шпанів, 12 сот, під будівництво. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Шпанів, 12 сот., під забудову, біля спиртзаводу, комунікації недалек, масив забудований. Ціна: 81500 грн. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788 Земельну ділянку, Шпанів, центр, під забудову, 11 сот., акт, асфальт, сусіди, озеро, власник. Ціна: 58000 грн./торг Контакти: (096) 5188677 Земельну ділянку, Ясениничі, 0,11 га, приватизована, 200 м від дороги на Млинів, власник, ціна за домовленістю. Контакти: (067) 7332706 Земельну ділянку, Ясениничі, 0,15 га, асфальтована дорога, комунікації, 10 км від міста. Ціна: 89650 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517

Земельну ділянку, Ясениничі, під будівництво, 13 сот., рівна. Ціна: 48000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008

Земельну ділянку, Кустин, комунікації поруч, 17 сот. Ціна: 50000 грн. Контакти: (096) 5410208, (097) 8999796

Земельну ділянку, Обарів, вул. Ринкова, 0,15 га, під будівництво, асфальт, всі комунікації. Ціна: 184000 грн., торг. Контакти: (096) 8344055, (063) 3422697

Хутір, В. Омеляна, вул. Незалежності, 50 сот, садок, земельна ділянка, колодязь, льох, світло, газ по вулиці, власник. Контакти: (067) 3185699

1.4.3. Ïðîäàì ïî Óêðà¿í³ Земельну ділянку, смт.Рокитне, Київська обл., 0.14 га, приватизована. Ціна: 60000 грн. Контакти: (098) 9311577

Земельну ділянку, Городище, Біла Криниця, розгляну всі пропозиції. Контакти: (067) 3009323 Земельну ділянку, Городище, Корнин, під будівництво, розгляну всі пропозиції, терміново, недорого, без посередників. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, для будівництва в Бармаках. Контакти: 451650, (067) 3643610 www.rivnedim.com.ua Земельну ділянку, Зоопарк, під будівництво. Контакти: 224336, (067) 3430230 Земельну ділянку, Зоопарк. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Кам’яна Гора, для себе, без посередників. Контакти: 435256 Земельну ділянку, комерційного призначення, від 0,02 га. Контакти: (0362) 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, Кустин, Сергіївка, Забороль, під будівництво. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Луцьке кільце, за АЗС «Окко», під будівництво, терміново. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, можливо неприватизовану, до 20 км від Рівного. Ціна: до 20 000 грн. Контакти: (096) 2135552 Земельну ділянку, навпроти ТРЦ «Екватор», вул. Макарова, Павлюченка, Пржевальського. Контакти: (0362) 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, Обарів (ліва сторона), біля луцького кільця, під будівництво. Контакти: (096) 4748488

Гараж металевий, недорого, можлива оренда. Контакти: 400218, (093) 2541338

Гараж, вул. Старицького, кооп. «Колесо», металевий, приватизований. Контакти: (067) 9836608, (063) 4196010 Гараж, вул. Степова, 20 кв.м, 3/6/2.5, є яма для ремонту. Ціна: 48870 грн. Контакти: (096)5159589 Гараж, вул. Шухевича, 28,3 кв.м. Ціна: 72000 грн. Контакти: 631157, (067) 3629550 Гараж, вул.Курчатова, підваляма. Ціна: 25 000 грн. Контакти: (068) 1466313 Гараж, кооп. «Мазда Авангард», вул. Коновальця. Контакти: 620310, (063) 8483630, (063) 0763434 Гараж, кооператив «Рубін», вул.Сонячна, світло, оглядова яма, підвал. Контакти: 54472, (050) 2675285 Гараж, кооператив «Стартер», 21 кв.м, оглядова яма. Ціна: 50 000 грн. Контакти: РОВНО (097) 7376220 Гараж, металевий, без місця, розібраний, хороший стан. Контакти: (067) 9233693 Гараж, Радіозавод, 6/4, світло, підвал, можливо під бус. Контакти: (095) 3506852 Гаражчерепашку в ідеальному стані, можливо оренда. Контакти: (067) 7275858, (066) 0437422

ÃÀÐÀƲ ÌÅÒÀËŲ ÐÎÇÁ²ÐͲ, ÀÂÒÎÍÀ²ÑÈ, ÊÎÇÈÐÊÈ, ÃÀÐÀÆͲ ÂÎÐÎÒÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 063-49-42

Земельну ділянку, Обарів, біля Луцького кільця, під будівництво, розгляну всі пропозиції, терміново, недорого, без посередників. Контакти: (096) 9165886

Кіоск на ринку «Дикого», новий майданчик. Контакти: (0362) 289450, (096)5713839

Земельну ділянку, під бокс. Контакти: (096) 0301888

Кіоск рк «Моріон», терміново. Контакти: 53819, (063) 2682066

Земельну ділянку, під будівництво, або садівництво, можливо непривазовану, для себе. Контакти: (094) 9665256

Контейнер будівельний. Контакти: (067) 3043559

Земельну ділянку, під будівництво, поблизу міста, розгляну всі пропозиції, без посередників, терміново. Контакти: (096) 5159589

1.5.3. Çäàì

• Áîêñ â îðåíäó, 110 êâ.ì (âõîäèòü • ôóðà), º ÿìà. Êîíòàêòè: (097) Ãàðàæ â îðåíäó, âóë.Âåðáîâà, 50 êâ.ì. Êîíòàêòè: (098) 911-47-10

277-59-74

Гараж металевий, рн кінотеатру «Ера». Контакти: (067) 7275858

Земельну ділянку, Тинне, Вересневе, під будівництво, розгляну всі пропозиції, терміново, недорого, без посередників. Контакти: (096) 5159589

Земельну ділянку, В.Омеляна, Олександрія, під будівництво. Контакти: (096) 4748488

Земельну ділянку, Обарів, асфальтований доїзд, 0,20 га, під будівництво, всі комунікації. Контакти: (096) 8344055, (063) 3422697

Земельну ділянку, Обарів3, 6.5 сот., під забудову комунікації поруч, хороший доїзд, вулиця забудована. Ціна: 65200 грн. Контакти: (093) 2695533, (097) 1840788

1.4.4. Êóïëþ

Земельну ділянку, під забудову, в Рівному, можна під садівництво. Контакти: (067) 3009323

Земельну ділянку, Ставки, 50 сот., приватизована, держакт, недорого, власник. Контакти: (096) 5702363

Земельну ділянку, Кустин, 17 сот., приватизована, центр, або обміняю на авто, терміново, недорого. Контакти: (067) 9836608

Земельну ділянку, Лісопіль, Костопільського рну, 6 сот, огорожа, свердловина, газ, електрика, сад. Контакти: 439890, (099) 0239688

Земельну ділянку, Шацьк, 12 сот., комунікації поруч, 500 м від озер. Контакти: 620119, (067) 3629550

Земельну ділянку, під будівництво, Ч.Гори, біля молитовного будинку. Контакти: (096) 9165886

Земельну ділянку, В.Омеляна, Олександрія, Олексин, під будівництво. Розгляну всі пропозиції, терміново, недорого, без посередників. Контакти: (096) 9165886

Земельну ділянку, Обарів, 17 сот., власник. Контакти: (067) 4285185

Земельну ділянку, Обарів, під забудову, 17 сот., ціна договірна. Контакти: (067) 6811457

Земельну ділянку, Одеська обл., Татарбунарський рн, 2 сот., під будівництво, 1 лінія на березі моря. Ціна: 120 000 грн. Контакти: (096) 4748488

Земельну ділянку, СергіївкаКустин, 0.3 га, під лісом, під садівництво, річка, гарний краєвид. Контакти: 433609, (097) 9184184

Земельну ділянку, Ясениничі, 0.11 га, власник. Контакти: (068) 0345767

Земельну ділянку, Кустин, Рівненського рну, 10 км від Рівного, 25 сот, із незавершеним житловим будівництвом, 66 кв.м, газ, світло, вода. Контакти: (067) 3626515

21

ÃÀÐÀƲ, ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

1.5.4. Âèíàéìó Гараж, з правом викупу, кооп. «Колесо». Контакти: (096) 5840218

Комерційна нерухомість •

1.6.1. Ïðîäàì

Áóäêè, ìîíòàæí³ ³ áóä³âåëüí³. Êîíòàêòè: (067) 934-09-36

ÁÓIJÂËÞ, 3-ÏÎÂÅÐÕÎÂÓ, ÇÀÃ.ÏËÎÙÀ 1744 ÊÂ.Ì, ÏËÎÙÀ ÇÅÌÅËÜÍί IJËßÍÊÈ 0,34 ÃÀ, Ó Ì. вÂÍÅ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 64-43-53, (097) 219-18-79

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ, ÌÅÒÀËÎÎÁÐÎÁÊÀ, IJÞ×Å. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 837-62-01 ÂÈÐÎÁÍÈ×Î-ÑÊËÀÄÑÜÊÓ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÄÓÁÍÎ, 782,6 ÊÂ.Ì., ÍÀ ÎÊÐÀ¯Í² ̲ÑÒÀ,  ÎÐÅÍIJ 40 ÑÎÒ., ÏÎÒÐÅÁÓª ÊÀÏ. ÐÅÌÎÍÒÓ, ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 300000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 444-40-85 Кафе «Мерсі» діюче, на речовому ринку, 120 кв.м, 2 зали, 80 місць, мангал, літній майданчик. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Кафе, Автовокзал, 240 кв.м, з обладнанням та меблями. Ціна: 1200000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÓ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÂÓË. Î.ÄÓÍÄÈ×À, 1/5 Ö, 465,2 ÊÂ.Ì., ÊÀÔÅ, ÍÅIJÞ×Å, ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 1045000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 444-40-85 Комплекс виробничопромисловий, В.Житин, 54 сот, 1 552 кв.м., кап. споруда з бетонними блоками та стовпами, світло, газ, електрика, м/п вікна. Ціна: 1 320 000 грн. Контакти: (099) 4903226 (067) 2641007 Магазин, вул. Гагарiна, 60 кв.м., Ц, з ремонтом, автономне опалення, 1 поверх, окремий вхід. Ціна: 570500 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Магазин, вул. Полуботка, 100 кв.м., Ц, 1 пов., з окремим входом, євроремонт, автономне опалення, сигнализація. Ціна: 1385500 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Офісний центр, вул. Соборна, 4402 кв.м, підвал, 4 пов. 4000 грн./кв.м. Контакти: (067) 3629550, 631157, 620909 Приміщення виробничоскладське, Корнин, 410 кв.м., висота 7 м., електрика, земельна ділянка приватизована. Ціна: 350450 грн. Контакти: (0362) 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Приміщення виробничої бази (ангар), Вересневе, 700 кв.м., 58 сот., над дорогою, є проект реконструкції під СТО і кемпінг. Контакти: 631157, (067) 3629550

1.5.2. Êóïëþ

Приміщення вільного призначення, вул. Буковинська, 230 кв.м, Ц, стоїть окремо, 3 пов., окремий вхід, після будівельників. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

Місце під гараж. Контакти: (096) 0301888

Приміщення кафе, Здолбунів. Контакти: (067) 3629550


22

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

гâíåíñüêà îáëàñíà ñï³ëêà ñïîæèâ÷èõ òîâàðèñòâ çäຠâ îðåíäó: 1. Îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. гâíå, âóë. ×îðíîâîëà, 13 2. Âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ñìò. Ãîùà, âóë. гâíåíñüêà, 9 4. ϳäâàë, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. гâíå, âóë. Ãàãàð³íà, 63. Ïëîùà 919,1 êâ.ì.

Приміщення, вул. Кн.Романа, 517 кв.м, діючий магазин. Ціна: 3360000 грн. Контакти: (067) 9612699 Приміщення, вул. Курчатова, виробничоскладське, 1000 кв.м., 1 га, всі комунікації. Ціна: 1280000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ Приміщення, вул. П.Могили, 3 поверх, 100 кв.м., ремонт, автономне опалення, меблі. Ціна: 560 000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

Приміщення вільного призначення, вул. Дубенська, 98 кв.м., Ц, з ремонтом, є всі комунікації та зручності, зручний під’їзд, парковка. Ціна: 570500 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

Приміщення офісні, вул. Вiдiнська, 82 кв.м., Ц, 1 пов., окремий вхід, 5 кабінетів, всі комунікації, грати на вікнах, ремонт, є парковка. Ціна: 815000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

Приміщення вільного призначення, вул. Н.Хасевича, 105 кв.м., Ц, 2 сот., стоїть окремо, всі комунікації, зручності, під сервісцентр, ательє тощо. Ціна: 774250 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

Приміщення офісні, вул. Мазепи, 100 кв.м., ремонт, всі комунікації, парковка, 1 поверх, окремий вхід. Ціна: 800000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

Приміщення вільного призначення, вул. Шухевича, 170 кв.м., Ц, 3 пов., нежитлове, з ремонтом, автономне опалення, окремий вхід, парковка. Ціна: 937250 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Приміщення магазину, вул. Відінська, 42 кв.м., 1/5. Ціна: 280000 грн. Контакти: (067) 3629550 Приміщення медичного центру, вул. Черняка, 60,5 кв.м, ремонт. Контакти: (067) 3629550 Приміщення нежитлове, вул. Драгоманова, 1032,7 кв.м., 14,44 сот., 2 пов., підвал, цоколь 291 кв.м., гараж на 2 авто, стоянка на 10 авто, центр. опалення. Ціна: 9000000 грн. Контакти: 430115, (067) 3905765 Приміщення нежитлове, вул. Соборна, 1158 кв.м., 9 кім., душ, туалет, авт. опалення, брон. двері, м/п вікна, свій двір. Ціна: 552000 грн. Контакти: 430035, (095) 7227008 Приміщення нежитлове, вул. Соборна, Ц, 9,54х6,3 м, висота 3 м., 10,5 сот під СТО, виробн., склади, є план забуд., земля в оренді 49 р. Ціна: 104000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 Приміщення нежитлове, вул. Черняка, 107 кв.м. Ціна: 696000 грн. Контакти: 631187, (095) 5909425 Приміщення нежитлове, Кустин, 556,5 кв.м., Ц, залізобетонне перекриття, можливість добудови мансардного типу, вода, септик, світло, 20 сот.+20 сот. Ціна: 680000 грн. Контакти: 631186, (096) 0272200 Приміщення офісне, вул. Черняка, 65 кв.м., Ц, нежитлове, 1 пов., з ремонтом, приймальня, 2 кабінети, кухня, с/в, душова, дахова котельня. Ціна: 448250 грн. Контакти: (0362) 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß Ï²Ä ÇÀÊËÀÄ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÒÎÐÃÎÂÎ-ÂÈÑÒÀÂÊÎÂÈÉ ÖÅÍÒÐ, ÂÓË. ÑÒ.ÁÀÍÄÅÐÈ 26, 420 ÊÂ.Ì. Ö²ÍÀ: 1250 ÃÐÍ./ ÊÂ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 252-97-20 ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß Ï²Ä ÊÀÔÅ, ÌÀÃÀÇÈÍ, ÎÔ²Ñ, ÒÎÐÃÎÂÎ-ÂÈÑÒÀÂÊÎÂÈÉ ÖÅÍÒÐ, ÇÀÊËÀÄ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, ÂÓË. ÂÀÐÀØ, 307 ÊÂ.Ì.,ÂËÀÑÍÈÊ. Ö²ÍÀ: 6000 ÃÐÍ/ÊÂ.Ì ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 438-35-55 Приміщення продовольчого магазину, вул. Фабрична,120 кв.м. Ціна: 840000 грн. Контакти: 631157, (067) 3629550 Приміщення СТО, Здолбунів, 700 кв.м., 2 пов., підйомник, 14 сот. в прив. власності. Контакти: 631157, (067) 3629550 Приміщення, вул. Буковинська, 2 поверх, 140 кв.м., автономне опалення, без ремонту. Ціна: 672 000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Приміщення, вул. Київська, автовокзал, біля зупики, 37 і 15 кв.м. Контакти: (067) 3629550 Приміщення, вул. Кн.Володимира, 75 кв.м. Контакти: (050) 2555095, (067) 3608386 Приміщення, вул. Кн.Ольги, ексклюзивне, центр, під супермаркет, секондхенд. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Приміщення, вул. Соборна, 230 кв.м., цоколь 90 кв.м., 140 кв.м.1й поверх. Контакти: (067) 3629550

Приміщення, офіси, склади, магазини, розглянемо будьякі об’єкти комерційного призначення. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 www.rivnedim.com.ua

1.6.3. Çäàì

Áîêñ â îðåíäó ï³ä ÑÒÎ. • Ïðèì³ùåííÿ îáëàäíàíå

ï³äéîìíèêîì, ÿìîþ, ñïåö³àëüíèìè ñòåëàæàìè, Ïðèì³ùåííÿ Приміщення, вул. Соборна, рн РУМу, 250 êîìïðåñîðîì. кв.м, документи під ресторан, є можливість îá³ãð³âàºòüñÿ, â õîðîøîìó ñòàí³. добудови та парковка. Ціна: 1680000 грн. Êîíòàêòè: (0362) 64-10-06, (067) 193-01-25 Контакти: (067) 9612699 Приміщення, вул. Соборна, центр, 62 кв.м. Ціна: 2160000 грн. Контакти: (067) 9612699 Приміщення, вул. Ст.Бандери, 2/3 Ц, 71 кв.м., ремонт, 0,07 га землі приватизовано, 3 каб, с/в, меблі. Ціна: 440000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Приміщення, вул. Чорновола, центр, 160 кв.м, окремий вхід, ремонт, вихід на дорогу, цокольний поверх. Контакти: (067) 9612699

ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß, ÄÓÁÍÎ, ÂÓË. ÏÐίÇÍÀ, 892 ÊÂ.Ì., IJÞ×À ÑÂÈÍÎÔÅÐÌÀ, Ç ÃÎÑÏ. ÏÐÈ̲ÙÅÍÍßÌÈ, 4 ÃÀ, ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 960000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 444-40-85 Приміщення, Омеляна, Рівненський рн, діючий бізнес по виробництву бруківки, метало черепиці, 570 кв.м., 8 сот. Контакти: 631157, (067) 3629550 Приміщення, Пивзавод, 188 кв.м. Ціна: 327000 грн. Контакти: (067) 3629550

ÒÅËÅÔÎÍÈ ÄËß ÄβÄÎÊ: (0362) 64-95-64 64-95-51

¹45 ââ³³ ä 27 ëèñòîïàäà 20 13 ðîêó 2013

Приміщення, рн ринку, 70 кв.м., авт. опалення, сигналізація. Ціна: 1440000 грн., торг Контакти: 434097, (096) 3904808 premier.rv.ua/ Приміщення. АН «Челсі» Контакти: (067) 3629550 Ресторан «Горинь» по трасі РівнеКиїв. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Склад на Ювілейному, 660 кв.м, +офіс+виставковий зал, заїзд фури, 7 сот. землі. Ціна: 3200 грн./кв.м. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Склад, Бабин, 260 кв.м, висота 6 м, цегляний, дах шифер, 6 сот. землі. Ціна: 160000 грн. Контакти: (067) 9612699 Склади, вул. Будівельників, 330 кв.м., Ц, 15 сот., з автомобільною і з/д рампами, земельна ділянка в оренді. Ціна: 448250 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Склади, Городок, 700 кв.м., Ц, 27 сот., висотою 5 м, приватизовано. Ціна: 480000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔ²ÑͲ ÏËÎÙ², ÂÓË. Ï.ÌÎÃÈËÈ, 1 ÏÎÂ. 700 ÊÂ.Ì - 3900 ÃÐÍ./ ÊÂ.Ì, 2 ÏÎÂ. 700 ÊÂ.Ì 2900 ÃÐÍ./ÊÂ.Ì, ÌÎÆËÈÂÈÉ ÎÁ̲Í, ÎÐÅÍÄÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 252-97-20 ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔ²ÑͲ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß, Ì.ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, ÂÓË. ÂÀÐÀØ 43, ÔÀÑÀÄÍÈÉ ÂÕ²Ä, ÂÎÄÀ, ѲÒËÎ, ÒÅÏËÎ, ÒÅËÅÔÎÍÍÀ ˲Ͳß, ÏËÎÙÀ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ Â²Ä 50 ÊÂ.Ì. ÂËÀÑÍÈÊ. Ö²ÍÀ: 6000 ÃÐÍ./ ÊÂ.Ì ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 438-35-55

Ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó â ñ. • Â.Îìåëÿíà, Ãðàá³â, Äÿäüêîâè÷³, Êàðïèë³âêà гâíåíñüêîãî ð-íó, Ñàòè¿â Äóáåíñüêîãî ð-íó ï³ä ïåðóêàðíþ, ñòîìàòêàá³íåò, àïòåêó, ãîñïîäàðñüêèé ìàãàçèí, ñêëàä, âèðîáíèöòâî òà ³í. Êîíòàêòè: (067) 975-66-52

Ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó ï³ä îô³ñ, • ñòîëÿðíèé öåõ, ð-í Ìîòîòðåêó. Êîíòàêòè: 64-43-53, (095) 522-70-40

Ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó, 25 • ì.êâ., äëÿ çàíÿòü ô³òíåñîì, éîãîþ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ïîðó÷ òðåíàæåðíèé çàë, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (097) 576-24-04

Òåðèòîð³þ â îðåíäó, 0,5 ãà, ç • ãîñïîäàðñüêèìè áóä³âëÿìè, Àãðîïåðåðîáêà. Êîíòàêòè: (067) 975-66-52

Ïðèì³ùåííÿ âèðîáíè÷³ òà • ñêëàäñüê³, â³ä 108 êâ.ì., îô³ñí³, â³ä

12 êâ.ì. Êîíòàêòè: 5-20-23, (067) 382-56-01

Òåðèòîð³þ â îðåíäó, 012 ãà, ç • áóä³âåëüíèì âàãîí÷èêîì, Îáàð³â,

á³ëÿ òðàñè. Êîíòàêòè: (067) 975-66-52

 ÎÐÅÍÄÓ ÂÈÐÎÁÍÈײ, ÒÎÐÃÎÂÅËÜͲ, ÑÊËÀÄÑÜʲ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß Ç ÐÀÌÏÎÞ, ÊÎÐÅÖÜ, ÏËÀÑÒÌÀÑÎÂÈÉ ÇÀÂÎÄ (Á²Ëß ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÓ). ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 364-49-45

ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ Ï²Ä ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß ÎÔ²Ñ, Ì.вÂÍÅ, ÂÓË. ÊÀÂÊÀÇÜÊÀ, 5, 4 ÏÎÂÅÐÕ, Ç/Ï 187 ÊÂ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 362-93-02 Комплекс кабінетів в офісному приміщенні, вул. Кн.Ольги, 2 пов., 5 каб., кухня, туалет, душова, авт. опалення, 92 кв.м. Ціна: 100 грн./кв.м. Контакти: 631157, (097) 8986823 Магазин, вул. Гагаріна, 10 кв.м., Ц, частина приміщення під торгівлю промисловими товарами. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Офіс, вул. Відінська, з окремим входом, 12 кв.м. Ціна: 1200 грн. Контакти: 631157, (097) 8986823 Офіси, вул. Мiцкевича, 44 кв.м., Ц, з ремонтом, 2 кімнати (19.3 кв.м та 24.6 кв.м ), всі комунікації, зручний під»їзд, можлива оренда покімнатно. Контакти: (0362) 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Офіси, центр, 18 кв.м., 35 кв.м., 24 кв.м., 74 кв.м., 100 кв.м., євроремонт, центральна частина міста, гарне сполучення, на зупинці. Контакти: (097) 8604147, (068) 0038085

ÏËÎÙÓ Â ÏÐÈ̲ÙÅÍͲ ÏÅÐÓÊÀÐͲ, 8 ÊÂ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 383-08-70 ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß Â ÎÐÅÍÄÓ, Ï²Ä ÌÀÃÀÇÈÍ, ÎÔ²Ñ, 60 ÊÂ.Ì., ØÅÏÅÒ²ÂÊÀ, ÖÅÍÒÐ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 450-58-63 Приміщення діючої СТО, вул. Кн.Володимира, 80 кв.м. Ціна: 4000 грн. Контакти: 631157, (097) 8986823 Приміщення напівпідвальне, складське, 3670 кв.м. 15 грн./кв.м. Контакти: 247758, (097) 8887897 Приміщення офісне, Вересневе, вул. Центральна, 30 кв.м, окремий вхід, ремонт сучасний, всі зручності. Ціна: 1500 грн. Контакти: (096) 5159589 Приміщення офісне, вул. Кн.Ольги, від 21 кв.м. Контакти: 631157, (097) 8986823 Приміщення офісне, вул. Ст.Бандери, з окремим входом, 100 кв.м., євро. Ціна: 7000 грн. Контакти: 631157, (097) 8986823 Приміщення офісне, вул. Ст.Бандери, з окремим входом, 42 кв.м., євро. Ціна: 2500 грн. Контакти: 631157, (097) 8986823 Приміщення офісне, вул. Ст.Бандери, з окремим входом, 50 кв.м., 3 кабінети, євро. Ціна: 5000 грн. Контакти: 631157, (097) 8986823 Приміщення офісне, вул. Фабрична, з окремим, 48 кв.м., 2 кабінети, євро. Ціна: 2500 грн. Контакти: 631157, (097) 8986823 Приміщення офісне, Пивзавод, 100 кв.м., ремонт, с/в, кухня, меблі, автономне опалення. Ціна: 3000 грн. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Приміщення офісні, 12 Школа, 19100 кв.м., ремонт, хороший стан. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 Приміщення офісні, вул. Драгоманова, 80 кв.м, Ц, 24 кв.м., 22 кв.м., 10 кв.м., 11 кв.м., 12 кв.м, з ремонтом, всі зручності, комунікації, парковка, охорона. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

Приміщення, вул. Грушевського, євроремонт, вперше здається в оренду, 3 просторі кабінети, 189 кв.м. Контакти: 631157, (097) 8986823 Приміщення, вул. Київська, рн 12 школи. Контакти: (050) 2555095, (067) 3608386 Приміщення, вул. Кн.Ольги, ексклюзивне, 200 кв.м. Ціна: 85 грн./кв.м. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Приміщення, під магазин, 30 кв.м., з ремонтом, санвузол. 1500 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 Приміщення, під магазин, під склади, під офіс, 2 входи рампа. Ціна: 500 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 Приміщення, Театральна площа. Ціна: 150 грн./кв.м. Контакти: 631157, (097) 8986823 Приміщення, центр, 50 кв.м, окремий вхід, новий ремонт. Ціна: 2500 грн. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 Приміщення, Центр, рн ринку, 48 кв.м., окремий вхід, ремонт. Контакти: (068) 0392132, (063) 3422697 Склад, 200 кв.м., + офіси, 90 кв.м. Ціна: 20 грн./кв.м. Контакти: 247758, (097) 8887897 Склади, вул. Будівельників, 1000 кв.м., Ц, висотою 11 м, є мостовий кран, поруч офіс 2 каб. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Склади, вул. Будівельників. Ціна: 17 грн./ кв.м. Контакти: 631157, (097) 8986823 Склади, вул. Грушевського, 200 кв.м., Ц, без рампи. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Склади, вул. Кiквiдзе, 134 кв.м., Ц, рампа, територія огороджена під охороною. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Склади, вул. Курчатова, 16 кв.м., Ц, та 35 кв.м, по 20 грн/кв.м, поруч є офіси від 19 до 36 кв.м ціна 30 грн/кв.м Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

Приміщення офісні, вул. Драгоманова, від 13 кв.м. Ціна: від 55 грн./кв.м. Контакти: 631157, (097) 8986823 Приміщення офісні, вул. Кн.Ольги, 92 кв.м., Ц, з євроремонтом, 5 кабінетів, кухня, с/в, автономне опалення, є лічильники на воду, світло, газ. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

Склади, на території військової частини, від 150 кв.м до 1000 кв.м. Ціна: 15 грн./ кв.м Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

Приміщення офісні, вул. Котляревського, від 16 кв.м. Ціна: 60 грн./кв.м. Контакти: 631157, (097) 8986823

Склади, рн «Чайки», 200 кв.м, з офісними приміщеннями. Ціна: 22 грн./ кв.м. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808

Приміщення офісні, вул. С.Петлюри, від 20 кв.м. Ціна: 80 грн./кв.м. Контакти: 631157, (097) 8986823 Приміщення офісні, вул. Соборна, 27 кв.м., Ц, 3,4 поверх, ремонт, всі зручності, парковка, зручний під»їзд Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Приміщення офісні, вул. Студентська, в ідеальному стані, 30 кв.м. Контакти: 631157, (097) 8986823 Приміщення офісні, вул. Чорновола. Контакти: 649564, 649551 Приміщення під банк, вул. С.Петлюри, 2 пов., по 200 кв.м. Контакти: 631157, (097) 8986823 Приміщення торгове, поблизу «Рубіну», 160 кв.м., авт. опалення. Ціна: 200 грн./кв.м. Контакти: 631157, (097) 8986823 Приміщення торгове, пр. Миру, 220 кв.м. Ціна: 120 грн./кв.м. Контакти: 631157, (097) 8986823

Приміщення нежитлове, у власника, Рівне. Контакти: (067) 3603706, (067) 9417506

ÎÔ²ÑͲ ÒÀ ÒÎÐÃÎÂÅËÜͲ ÏËÎÙ², Â²Ä 17 ÊÂ.Ì.,  Ì. вÂÍÅ, ÂÓË. ÏÎÏÎÂÈ×À (Ð-Í ÐÀÉÌÀÃÓ). ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ, ϲÄÊËÞ×ÅÍÍß ÄÎ ²ÍÒÅÐÍÅÒ, ÒÅËÅÔÎÍ, Ï²Ä ÎÕÎÐÎÍÎÞ. ÏÐÎÄÀÌ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02 Підвал, вул. Гагаріна, 919,1 кв.м. Контакти: 649564, 649551

Приміщення під офіс, 820 кв.м., без посередників. Контакти: (096) 0301888

Приміщення торгові та офісні. Контакти: (096) 3938918, (066) 0489507, (063) 2202724

Приміщення виробничі, Гоща, вул. Рівненська. Контакти: 649564, 649551

Приміщення, куплю або візьму в оренду, розгляну різні варіанти. Контакти: 433609, (097) 9184184

Приміщення вільного призначення, рн ринку, 107 кв.м., євроремонт, підсобки, с/в. Контакти: 631157, (097) 8986823

1.6.2. Êóïëþ

Приміщення торгові, вул. Черняка, 88 кв.м, 95 кв.м., 113 кв.м. Ціна: 60 грн./кв.м. Контакти: 631157, (097) 8986823

Склади, вул. Поповича, 80 кв.м., Ц, з рампою, висота 4 м., територія огороджена, охороняється. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

Офіси, центр, 18 кв.м., 37 кв.м., ремонт. Контакти: (097) 8604147, (068) 0038085

ÒÐÖ, ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, Ì-Í ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ², Ç ÃÎÒÎÂÈÌ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÍÀ 18000 ÊÂ.Ì, ÔÀÊÒÈ×ÍÀ ÏËÎÙÀ ÁÓIJÂ˲ 13400 ÊÂ.Ì, ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 252-97-20

Приміщення торгові, вул. Поповича, 90 кв.м., Ц, під торгівлю промисловими товарами, 1 поверх, окремий вхід, зручний під’їзд, парковка. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

Приміщення торговельне, Пивзавод, 90 кв.м. Ціна: 4770 грн. Контакти: 631157, (097) 8986823 Приміщення торговельне, центр, 160 кв.м. Ціна: 200 грн./кв.м. Контакти: 631157, (097) 8986823

Приміщення торгові, пр. Миру, 280 кв.м., 1 пов., окремий вхід, парковка, прохідне місце, всі коммунікації, вітрина. Ціна: 100 грн./кв.м. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

ÑÊËÀÄÑÜʲ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß Ç ÐÀÌÏÎÞ 80 ÊÂ.Ì, 326 ÊÂ.Ì ÑÊËÀÄ-ÍÀ²Ñ, ÎÔ²ÑͲ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß. ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: ÂÓË. ÊÍ.ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ, 111 (097) 304-33-77, (050) 375-44-91

ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔ²ÑÍÅ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß, ÂÓË. Ï.ÌÎÃÈËÈ, 1 ÏÎÂ. 700 ÊÂ.Ì - 25 ÃÐÍ./ÊÂ.Ì, 2 ÏÎÂ. 700 ÊÂ.Ì - 20 ÃÐÍ./ ÊÂ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 252-97-20

1.6.4. Âèíàéìó Приміщення нежитлове. Контакти: 224336, (099) 7383543, (097) 4747476, (063) 2239808 Приміщення під магазин, 715 кв.м., продуктовий ринок або ринок «Дикого», можлива суборенда, розгляну всі варіанти. Контакти: (063) 3247571 Приміщення, офіси, склади, магазини, розглянемо будьякі об’єкти комерційного призначення. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Склад, 1000 кв.м., наявність рампи обов’язкова. Контакти: 620119, (067) 3629550


23

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó

Пісок, пісок річковий, відсів, камінь, щебінь, розчин, бетон, чорнозем, глину, буд. відходи. Вивіз сміття. Контакти: (050) 435!42!19, (067) 124!61!62

Вікна, двері 2.1.1. Ïðîäàì

Плитку тротуарну, фасадну • «рваний камінь» різних розмірів, ÁÓÄÌÀÒÅвÀËÈ. Àñôàëüò, á³ëèé ï³ñîê, ÖÅÃËÀ - 1000 ãðí., êåðàìçèò, òðóáè, âàïíî, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, áëîêè, öåìåíò, ùåá³íü, ãëèíó, â³äñ³â, ïåðåãí³é, òîðôîêðèõòó, ñåïòèêè, êðóãè êîëîäÿçí³. Ïîñëóãèåêñêàâàòîðà.

Áàëêîíè â³ä À äî ß. ³êíà, äâåð³ ìåòàëîïëàñòèêîâ³. ϳäâ³êîííÿ, âîäîâ³äëèâè, ìîñê³òí³ ñ³òêè, æàëþç³. Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, óòåïëåííÿ, îááèâàííÿ òà ³í. âíóòð. ðîáîòè

òåë.: 401-543 (096) 445-93-54 Вікна дерев“яні, б/в, для теплиці, 52 шт. за 600 грн. Контакти: (097) 5746628

²ÊÍÀ ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ ÒÀ ÁÀËÊÎÍͲ ÁËÎÊÈ, вÇÍÎÌÀͲÒÍÈÉ ÏÐÎÔ²ËÜ, ÇÍÀ×ÍÀ ÇÍÈÆÊÀ Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (093) 434-55-22, (099) 666-90-55

Òåë Òåë:: 26-48-37, (067) 362-25-11, 22-45-85, (098) 598-81-64

бордюри, відливи, парапети, кришки на стовбчики, смітники та інше. Контакти: 20!71!57, (097) 852!84!30, (050) 514!47!80 Природний камінь піщанник: • для облицювання будинків та парканів товщиною 1,2,3 см; для вкладання дворів будинків товщиною 4,5,6 см. Склад в Рівному, доставка по області. Контакти: (098) 2788820, (093) 0044505, (095) 6488830

Асфальт, щебінь гранітний, базальтовий, відсів гранітний, базальтовий, камінь бутовий, гранітний, базальтовий, пісок, пісок митий. Вивіз будівельного сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Контакти: (067) 2759137

Цеглу, щебінь, пісок, відсів, вивіз • будівельних відходів, послуги

Цемент М500 в мішках, пісок в • мішках, щебінь гранітний в мішках,

Бетон, розчин вапняний, цементний, пісок, відсів, щебінь, доставка а/м ЗІЛ130, вивезення сміття та будівельних відходів. Контакти: (095) 8070112, (096) 2763065 для септика • Бетонні соги300/300/100. розміром

вантажників. Контакти: 266088, (098) 1979113, (097) 3436358

доставка. Контакти: 439056, Щебінь всіх фракцій, пісок, • камінь бутовий, гній, дрова, торфобрикет, тирсобрикет, вугілля, доставка. Контакти: 436012, (098) 7704280

Контакти: (067) 382!69!99

Блоки будівельні 20х20х40, 10х20х40. Блоки на паркан, гараж, сарай. Контакти: 20!71!57, (097) 852!84!30, (050) 514!47!80

Вагонку дерев’яну, дошку для підлоги шпунтовану, фальшбрус, блокхауз, плінтус, кутник, монтажну рейку, доставка, доступні ціни, можливість встановлення. Контакти: (067) 3633787

Відсів базальтовий, гранітний, щебінь базальтовий, гранітний, пісок, камінь бутовий, ручний та механічний, цеглу силікатну. Контакти: (067) 4202104 Вікна, двері металопластикові «Winbau». Контакти: 617545, (097) 9454198, (098) 8898047 Двері дерев’яні, 2хпольні, хороший стан, б/в., недорого. Контакти: 237257, (095) 1020648, (098) 5245747 Двері соснові, 20/200 см, 4 шт., нові. Контакти: (097) 8079856 Двері у під’їзд (домофон), міжкімнатні, гаражні ворота, жалюзі та ін. Контакти: 432425, (097) 4082200, (066) 4085550 Підвіконня гранітне. Контакти: (067) 3033463, (099) 9162058 Полотно дверне МДФ, 80/200 см. Контакти: (068) 0285337 Раму балконну, зі склом. Контакти: (098) 7888235

Будівельні та оздоблювальні матеріали 2.2.1. Ïðîäàì Жалюзі вертикальні, • горизонтальні, різних кольорів. Вимірювання, встановлення. Контакти: 288377, (096) 9677284 Бетон, розчин, щебінь, пісок, • пісок в мішках. Вивіз будівельного сміття. Контакти: (067) 2759137

Дошку (сосна, вільха, ясен, дуб), • суху, свіжоспилену, балки, крокви, рейки, брус. Контакти: 438327, (067) 3822306, (050) 8232370

Ракушняк м!20, м!25, еліт, розмір 380/ 180/180, сертифікат якості, екології, постачання з Криму. Контакти: (095) 501!24!88

Дрова твердих порід, торфобрикет, вугілля, щебінь, відсів, пісок, доставка. Контакти: 436012, (098) 7704280, (066) 8520321

Конструкції з нержавійки, чорного металу та скла. Вироби з дерева та натурального каменю. Індивідуальний підхід, доступні ціни, гарантія. Контакти: (063) 727!35!85, (099) 289!25!25, (097) 787!75!77

Паркет, дуб, ясен, паркетна дошка (масив). Контакти: (067) 3607659, (063) 4904180

Перила, огорожі, ворота з нержавійки та чорного металу. Вироби з дерева, натурального каменю та скла. Гарантія, професійний підхід, доступні ціни. Контакти: (063) 727!35!85, (099) 289!25!25, (097) 787!75!77

Пісок, відсів, щебінь, камінь, пісок митий, чорнозем, керамзит, перегній, в мішках, вивіз будівельного сміття, а/м ЗІЛ, 6 т. Контакти: 43!26!72, (097) 396!23!38

Пісок, пісок митий, щебінь гранітний, базальтовий, відсів гранітний, базальтовий, камінь бутовий, гранітний, базальтовий. Контакти: (098) 4421331

Альтанки, каміни, сходинкові марші з природного каменю, дерева, ковки. Гарантія 12 років! Порізка, шліфовка каменю на замовлення ò.ô.: (098) 278-88-20, (093) 004-45-05, (095) 648-88-30

Апарат зварювальний, дуговий, напівавтомат, недорого, гарантія або виготовлю під замовлення. Контакти: (063) 1563019

ÀÐÑÅÍ, ÒÏÊ. ÇÀÂÎÄ-ÂÈÐÎÁÍÈÊ. ÃÀÐÍÀ Ö²ÍÀ: ϲÍÎÏËÀÑÒ, ÓÒÅÏËÅÍÍß ÔÀÑÀIJÂ, ÊËÅÉ ÄËß Ï²ÍÎÏËÀÑÒÓ - Â²Ä 29.99 ÃÐÍ/25 ÊÃ, ̲ÍÂÀÒÀ, «ÊÎÐίĻ, «ÁÀÐÀÍÅÊ». ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 459-01-71 ÁÀËßÑÈÍÈ ÁÅÒÎÍͲ вÇÍÈÕ ÂÈIJ ÒÀ ÐÎÇ̲вÂ, ÏÎÐÓ×Ͳ, ÑÒÎÂÏ×ÈÊÈ, ÊÎËÎÍÈ, ÊÓËÜÊÈ, ÄÇÂÎÍÈÊÈ, ØÈØÊÈ, ÂÀÇÈ, ËÅÂÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 20-71-57, (097) 852-84-30, (050) 514-47-80


24

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ Безкоштовно віддам грунтглину для засипки фундаменту (близько 40 т). Контакти: (097) 4267651 Балку металеву, №24, довжина 3,80. Контакти: (096) 7219272

ÁÅÒÎÍ, ÐÎÇ×ÈÍ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 5-20-23, (067) 382-56-01

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó ÄÎØÊÓ ÑÎÑÍÎÂÓ, ²ËÜÕÎÂÓ ÑÓÕÓ ÒÀ ѲÆÎÑÏÈËÅÍÓ (25-50 ÌÌ), ÐÅÉÊÈ, ÊÐÎÊÂÈ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÐÎÇ̲вÂ. ÄÎØÊÈ ÄËß Ï²ÄËÎÃÈ ØÏÓÍÒÎÂÀͲ, ÂÀÃÎÍÊÓ. ÌÎÆËÈÂÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-16-75, (067) 494-75-45

ÊÎÂÀͲ ÂÈÐÎÁÈ ÁÓÄÜ-ßÊί ÑÊËÀÄÍÎÑÒ². ÅËÅÌÅÍÒÈ ÄÅÊÎÐÓ. ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÇÀ ²ÍÄȲÄÓÀËÜÍÈÌÈ ÇÀÌÎÂËÅÍÍßÌÈ. ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ ÄËß ÂÎвÒ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (068) 073-45-77, (095) 831-26-65

ДСП, ДВП лаковану, рядову, порізка, поклейка кромки ПВХ. Фанеру, стільниці, фурнітуру. Контакти: 433939, (096) 9449120

Ковпак на димохід, 1,08/0,40 м, б/в. Контакти: (095) 7054110

Дюбелі для кріплення пінопласту, 160/ 10, 900 шт. Контакти: (096) 7219272

ÁËÎÊÈ Ç ÊÐÈÌÑÜÊÎÃÎ ÐÀÊÓØÍßÊÀ (ÊÐÈÌ). ̲ÖͲ, ²ÄÁ²ÐͲ. ÂÈÑÎÊί ßÊÎÑÒ². ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏΠ̲ÑÒÓ ÒÀ ÎÁËÀÑÒ²  ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÒÅÐ̲Í. Ö²ÍÀ Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 831-23-04, (093) 364-24-83

ªÂÐβÊÍÀ Ç ÄÅÐÅÂÈÍÈ, ÄÂÅв, ÁÅÒÎÍ ÒÀ ²Í. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-59-49, (067) 362-18-41, (067) 363-48-58

ÁËÎÊÈ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒͲ, ÏÅÐÅÒÈÍÊÈ. ÁÅÒÎÍ, ÐÎÇ×ÈÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-59-49, (067) 362-18-41, (067) 363-48-58 Бруківку, різану, гранітну. Контакти: 401604, (098) 2542014, (095) 3352497 Вагонку деревя»ну: сосна, вільха, липа, різні розміри. Контакти: (067) 3633787

ÂÀÏÍÎ ÃÀØÅÍÅ ÒÀ ÃÐÓÄÊÎÂÅ, ²ÄѲÂ, ÙÅÁ²ÍÜ, ϲÑÎÊ, ÊÅÐÀÌÇÈÒ, ÊÀ̲ÍÜ, ÊÐÈÕÒÈ ÊÎËÜÎÐβ, ÁËÎÊÈ Ï²ÍÎ- ÒÀ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍͲ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÎÁ’ªÊÒ ÑÀÌÎÑÊÈÄÀÌÈ Â²Ä 3 ÄÎ 30 Ò. ÏÐÀÖÞªÌÎ Ç ÏÄÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

²ÄѲ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÈÉ, ÃÐÀͲÒÍÈÉ, ϲÑÎÊ, ϲÑÎÊ ÌÈÒÈÉ, ÊÀ̲ÍÜ, ÙÅÁ²ÍÜ, ÃÐÓÍÒ, ØÓÒÅÐ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ À/Ì ÊÀÌÀÇ, 12 Ò. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 467-16-43 Відсів. Контакти: 264837, (067) 3622511, (098) 5988164

Ç/Á ÂÈÐÎÁÈ (ÏËÈÒÈ, ÏÅÐÅÒÈÍÊÈ, ʲËÜÖß, ÁÎÐÄÞÐÈ, ÔÓÍÄÀÌÅÍÒͲ ÁËÎÊÈ). ÁÅÒÎÍ, ÐÎÇ×ÈÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 5-20-23, (067) 382-56-01

Гвинт з бронзовою гайкою, бронзову гайку. Контакти: 401604, (098) 2542014, (095) 3352497

Äîñòàâêà ñàìîñêèäàìè Ç²Ë (6ò), ÊàìÀÇ (12ò), ÄÀÔ (30ò). Ùåá³íü, êàì³íü, ï³ñîê, â³äñ³â, êåðàìçèò, êðèõòà, âàïíî, òèðñà. Âèâåçåííÿ ñì³òòÿ, ðîáîòà ï³ä åêñêàâàòîðîì. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ. ˳ö. À ¹352344 â³ä 18.07.2007 ð. ÌÒÇÓ.

Êîíòàêòè: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

ÄÎØÊÈ, ÁÀËÊÈ, ÊÐÎÊÂÈ, ÐÅÉÊÈ ÓÑ²Õ ÐÎÇ̲вÂ, ÑÓÕ² ÒÀ ѲÆÎÑÏÈËÅͲ. ÄÎØÊÓ ÄËß Ï²ÄËÎÃÈ, ØÏÓÍÒÎÂÀÍÓ, ÂÀÃÎÍÊÓ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 242-26-61

ÄÎØÊÓ ÎÁвÇÍÓ, ÍÅÎÁвÇÍÓ, ÄËß ÁÀͲ-ÑÀÓÍÈ, ÁÀËÊÈ, ÊÐÎÊÂÈ, ÁÐÓÑ, ÙÈÒÈ ÄËß ÎÏÀËÓÁÊÈ, ÂÀÃÎÍÊÓ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 171-72-18, (093) 108-42-07

ÊÐÓÃÈ ÁÅÒÎÍͲ ÍÀ ÊÎËÎÄßÇÜ ÒÀ ÑÅÏÒÈÊ, ÌÎÆËÈÂÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÂÊÎÏÓÂÀÍÍß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 775-69-82 Круги колодязні. Контакти: 264837, (067) 3622511, (098) 5988164

ò. (093) 004-45-05, (095) 648-88-30, (098) 278-88-20 Плитку тротуарну. Контакти: 224293 Плиту ДСП ламіновану, колір горіх, 2.75/ 1.83 м, товщина 20 мм, 2 шт., недорого. Контакти: 648057, Продам шифер, 8хвильовий, б/в. Ціна: 25 грн Контакти: (0362) 237205, (096) 9415674

ÐÀÊÓØÍßÊ ÊÐÈÌÑÜÊÈÉ. ÏÐß̲ ÏÎÑÒÀÂÊÈ Ç ÊÀÐ’ªÐÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 495-63-33, (095) 614-00-68

ÐÎÇ×ÈÍ: ÂÀÏÍßÍÈÉ, ÖÅÌÅÍÒÍÈÉ, ÑÊËÀÄÍÈÉ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 5-20-23, (067) 382-56-01

ÊÀ̲ÍÜ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÈÉ, ²ÄѲ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÈÉ, ÃÐÀͲÒÍÈÉ, ϲÑÎÊ, ϲÑÎÊ ÌÈÒÈÉ, ÃÐÓÍÒ, ÙÅÁ²ÍÜ, ØÓÒÅÐ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ À/Ì ÊÀÌÀÇ, 12 Ò. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 68-36-60, (067) 970-89-78

Руберойд. Контакти: 629607, Сваї, 6 м. Контакти: (093) 4345522

Лінолеум, залишок, 3,37х0.70 см. Контакти: 289780,

Êàì³íü äëÿ ôàñàä³â, ³íòåð,ºð³â. Êàì³íü äëÿ ëàíäøàôòíîãî áóä³âíèöòâà ò. (096) 307-28-79

Відходи виробництва, гранітні. Контакти: 401604, (098) 2542014, (095) 3352497

ÃÀÇÎÁËÎÊÈ (Á²ËÎÐÓÑÜ, ÓÊÐÀ¯ÍÀ), 550 ÃÐÍ./ÊÓÁ.Ì. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÐÎÇÂÀÍÒÀÆÅÍÍß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 360-20-96

ÊÐÈÕÒÓ ÌÀÐÌÓÐÎÂÓ, ÊÂÀÐÖÈÒÍÓ, ÁÀÇÀËÜÒÎÂÓ, ÃÐÀͲÒÍÓ, ÃÀËÜÊÓ Ð²×ÊÎÂÓ ÄËß ÌÎÇÀ¯×ÍÈÕ ÐÎÁ²Ò, ÔÀÑÀIJÂ, ËÀÍÄØÀÔÒÍÎÃÎ ÒÀ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÓ. ÂÈÁ²Ð ÊÎËÜÎв ÒÀ ÔÐÀÊÖ²¯. ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÏÅÐÅÐÀÕÓÍÎÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Плитка, бруківка, фасадно стінова нарізка, «лапша» з природного каменю для внутрішнього і зовнішнього облицювання. Склад в м.Рівне, Дубно

ÊÀ̲ÍÜ ÏÐÈÐÎÄÍÈÉ ÄËß ËÀÍÄØÀÔÒÓ. в×ÊÎÂÈÉ, ÂÀËÓÍÈ, ÌÀÐÌÓÐ, ÊÂÀÐÖÈÒ, ÑËÀÍÅÖÜ, ÒÐÅÌÎ˲Ò, ÀÍÄÅÇÈÒ, ÖÅÎ˲Ò, ÃÀËÜÊÓ ÒÀ ÊÐÈÕÒÓ ÄËß ÂÎÄÎÉÌ, ÂÎÄÎÑÏÀIJÂ, ÑÒÐÓÌʲÂ, ÊÀÑÊÀIJÂ, ÐÎÊÀв¯Â, ÀËÜϲÉÑÜÊÈÕ Ã²ÐÎÊ ÒÀ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

ÊÀ̲ÍÜ ÏÐÈÐÎÄÍÈÉ ÄËß ÎÁËÈÖÞÂÀÍÍß, ßʲÑÒÜ, ÏÐÈÐÎÄÍÈÉ ÌÀËÞÍÎÊ, ÀÑÎÐÒÈÌÅÍÒ ÊÎËÜÎвÂ. ÑÊËÀÄ Â Ð²ÂÍÅ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÎÁËÀÑÒ² ÌÀͲÏÓËßÒÎÐÎÌ ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (093) 004-45-05, (095) 648-88-30, (098) 278-88-20 Камінь, білий пісок, цеглу вогнетривку, будівельну, вапно, плити перекриття, блоки, цемент, щебінь, глину, торфокрихту, септики, круги колодязні, будвідходи. Контакти: 264837, (067) 3622511, (098) 5988164 Кахлі до грубки чи каміну, дешево. Контакти: 401040, (096) 1464575

ÊÅÐÀÌÇÈÒ (ÍÀÑÈÏÎÌ, ÏÎ˲ÏÐÎϲËÅÍβ ̲ØÊÈ, «Á²Ã-ÁÅÃÈ»). ÔÐÀÊÖ²¯ 5-10 ÌÌ, 10-20ÌÌ, 20-40ÌÌ. ÌÎÆËÈÂÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÑÀÌÎÑÊÈÄÀÌÈ Â²Ä 5 ÄÎ 60 Ì. ÊÓÁ. ÏÅÐÅÐÀÕÓÍÎÊ. ÒÇΠ«ÄÅ̲ѻ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

ÊÅÐÀÌÇÈÒ Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ, 500 ÃÐÍ./ ÊÓÁ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 360-20-96 Керамзит. Контакти: 264837, 224585, (067) 3622511, (098) 5988164

ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß, ÌÅÒÀËÎÏÐÎÔ²ËÜ, ÑÀÉÄÈÍÃ, ÂÎÄÎÑÒ²×Ͳ ÑÈÑÒÅÌÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 042-13-61 ÍÀÒßÆͲ ÑÒÅ˲ ÍÀÉÂÈÙÀ ÑÜÎÃÎÄͲ. ßʲÑÒÜ ÇÀ ÍÈÇÜÊÓ Ö²ÍÓ. 100 % ÃÀÐÀÍÒ²¯. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 453-72-13 ÏÀÐÊÀÍ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÈÉ Ç ÁÅÒÎÍÓ, ÊÐÈØÊÈ, ÏÀÐÀÏÅÒÈ Ð²ÇÍÈÕ ÐÎÇ̲вÂ, ÁÀËßÑÈÍÈ, ÏÎÐÓ×Ͳ, ÂÀÇÈ, ËÅÂÈ, Ñ̲ÒÍÈÊÈ ÒÎÙÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 20-71-57, (097) 852-84-30, (050) 514-47-80 ϲÍÎ- ÒÀ ÃÀÇÎÁËÎÊÈ ÓÑ²Õ ÒÈÏÎÐÎÇ̲вÂ. (ÓÊÐÀ¯ÍÀ, Á²ËÎÐÓÑÜ, ÏÎËÜÙÀ). ÏÐß̲ ÏÎÑÒÀÂÊÈ ²Ç ÇÀÂÎIJ (ÌÎÆÍÀ ÌÀËÈÌÈ ÎÁ’ªÌÀÌÈ). ÏÐÀÖÞªÌÎ Ç ÏÄÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 ϲÑÎÊ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÉ Â Ì²ØÊÀÕ, ÌÈÒÈÉ Ð²×ÊÎÂÈÉ, ÖÅÌÅÍÒ Ì-500, ÂÀÏÍÎ, ÃËÈÍÀ, ²ÄѲÂ, ÙÅÁ²ÍÜ, ÊÅÐÀÌÇÈÒ, ÖÅÃËÀ ÁÓIJÂÅËÜÍÀ, ÂÎÃÍÅÒÐÈÂÊÀ ÏÎØÒÓ×ÍÎ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-02-05

ϲÑÎÊ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÉ, ²ÄѲÂ, ϲÑÎÊ ÌÈÒÈÉ, ÊÀ̲ÍÜ, ÙÅÁ²ÍÜ, ÃÐÓÍÒ, ØÓÒÅÐ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ À/Ì ÊÀÌÀÇ, 12 Ò. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 68-37-51, (067) 492-90-53, (095) 876-50-33 Поролон новий, 5 см, 2х1 м. Контакти: 621142, (067) 9692459

Секцію металевого шестигранника, ковка на паркан, 3 шт., 1.20/1.20 м. Ціна: 550 грн./шт. Контакти: 680068 Системи утеплення, широкий вибір будівельних матеріалів. Контакти: 221559, 225064 Смолу. Контакти: (097) 9247283

ÑÒÅ˲ ÍÀÒßÆͲ, ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ ÔÐÀÍÖ²¯ ÒÀ ͲÌÅ××ÈÍÈ. ÃËßÍÖŲ, ÌÀÒβ, ÑÀÒÈÍβ, Ç ÅÔÅÊÒÀÌÈ. ÄÎ 100 ÊÎËÜÎв ÍÀ ÂÈÁ²Ð, ÏΪÄÍÀÍÍß ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÊÎËÜÎвÂ. ÑÏÀÉÊÀ ÊÐÈÂÎ˲ͲÉÍÈÕ ÏÎËÎÒÅÍ. Ö²ÍÀ: 160 ÃÐÍ./ÊÂ.Ì ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 601-10-61, (063) 795-50-52

ÑÕÎÄβ ÌÀÐز: ÂÍÓÒвØͲ ÒÀ ÇÎÂͲØͲ, ÍÀ ÌÅÒÀËÅÂÈÕ ÊÀÐÊÀÑÀÕ, ÁÓÄÜ-ßÊί ÑÊËÀÄÍÎÑÒ², ÍÀ²ÑÈ Ç ÏÎÊÐÈÒÒßÌ ÏÎ˲ÊÀÐÁÎÍÀÒÎÌ, ÂÎÐÎÒÀ, ÑÅÊÖ²¯, ÎÃÎÐÎƲ ÒÀ ²Íز ÌÅÒÀËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 22-24-80, (067) 603-71-90 Труби. Контакти: 264837, 224585, (067) 3622511, (098) 5988164 Цеглу білу, червону, вогнетривку, лицювальну. Доставка, розвантаження, перерахунок. Контакти: (0362) 279873, (067) 7600408, (067) 1347226 Цеглу будівельну, червону, М75. Контакти: (068) 6285135 Цеглу з доставкою. Контакти: (067) 2937191

ÖÅÃËÓ Ì75, Ç ÄÎÑÒÀÂÊÎÞ ÒÀ ÐÎÇÂÀÍÒÀÆÅÍÍßÌ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 807-99-90 ÖÅÃËÓ ×ÅÐÂÎÍÓ Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ, Ç ÄÎÑÒÀÂÊÎÞ, ÄÅØÅÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (093) 434-55-22, (099) 666-90-55 Цеглу, будівельну, б/в. Контакти: (097) 9247283 Цемент білий, сірий. Доставка, перерахунок. Контакти: (0362) 279873, (067) 7600408, (067) 1347226 Цемент. Контакти: 264837, (067) 3622511, (098) 5988164 Шифер б/в. Контакти: (097) 8079856


25

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó

Знайомства 10.1.1. Âîíà ÷åêàº

•Жінка 55 р., 165/68, гарної статури, спокійна, добра, розумна, згідна на переїзд. Познайомиться з чоловіком до 60 р. для серйозних стосунків. Контакти: (068) 639/25/15

Жінка, 45 р., 175/75, симпатична, розумна, весела, познайомиться з інтелігентним, забезпеченим чоловіком для близьких стосунків. Контакти: (067) 438/38/87 Жінка, 55/160/62, приємної • зовнішності, порядна, незалежна,

Ïîíåäiëîê, 2 ãðóäíÿ

познайомиться з незалежним

чоловіком відповідного віку. Контакти: (098) 057/14/35 Жінка 49 р., 161/52, приваблива, • енергійна, з почуттям гумору, хоче кохати і бути коханою. Він / інтелігентний, забезпечений, проживає в місті. Контакти: (098) 855/83/08

• Рівнянка, 53/155/56, сама виховую сина, познайомлюсь із самотнім чоловіком, можна вдівцем, без ш/з, для серйозних стосунків. Контакти: (093) 734/71/27 Для дружбы, общения ищу читающих, мечтающих, задумчивых, неравнодушных единомышленников. Мне 35 лет, пишу стихи и письма, изучаю психологию и статистику жизни страны. Контакты: (067) 574/44/52

06.00 Православний календар 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Хочу все знати 06.35 Доброго ранку, Україно! 06.45, 07.45, 08.20 Гість студії 07.20 Тема дня 07.25 Країна on line 07.35 Ера бізнесу 08.35 Ранкові поради 08.45 Корисні поради 09.00 Підсумки тижня 09.55 Політтеатр 10.15 Без цензури 10.40 Дитячий фестиваль «Ангел» 11.30 Всеукраїнський конкурс/фести/ валь «Зоряні мости» 12.00 Діловий світ 12.10 Шеф/кухар країни 13.00 Хто в домі хазяїн? 13.25 Аудієнція. Країни від А до Я 13.45 Світло 14.10 Право на захист 14.30 Темний силует 14.40 Вікно в Америку 15.00 Новини (із сурдоперекладом) 15.15 Euronews 15.30 Діловий світ. Агросектор 15.35 Життя на рівних 15.55 Т/с «Фронт без флангів» 17.15 Про головне 17.35 Світ спорту 17.40 Діловий світ 18.05 Агро/News 18.20 Новини (із сурдоперекладом) 18.40 Фінансова перспектива 18.50 Сільрада 19.15 Фестиваль гумору «Умора» 20.55 Офіційна хроніка 21.00 Підсумки дня 21.30 Діловий світ 21.40 Знак питання 21.50 До 25/річчя дуету «Світязь». Кон/ цертна програма 22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі 23.00, 01.00 Підсумки 23.25 На слуху 23.50 Від першої особи 00.10 Сміх з доставкою додому 01.20 Новини (із сурдоперекладом) 01.40 Про головне 02.00 ТелеАкадемія 03.00 Новини (із сурдоперекладом) 03.15 «Секрети успіху» з Н.Городенсь/ кою 03.50 Новини 04.00 Дорослі ігри 04.50 «Зоряні мости» 05.20 Служба розшуку дітей 05.25 Підсумки дня 05.50 Діловий світ. Агросектор

Жінка 50/162/67 познайомиться з Вдівець, з сільської місцевості (неподалік незалежним порядним чоловіком до 60 міста), 55 років, познайомиться з р., без ш/з для с/с. Код: 1609 АПЧ жінкою/вдовою або без дітей. Контакти: Код: 2302ГАЗ Пасажири. Туристи, які прямують в країни Західної Європи (Польща, Чехія, Розлучений рівнянин 49 р. шукає жінку Італія, Іспанія, Франція). Контакти: (067) 40/45 р., бажано рівнянку, для створення 718/70/04 сім’ї. Контакти: Код: 0609 МВС

10.1.2. ³í ÷åêàº

Чоловік, 40 р., хочу • познайомитися з красивою жінкою

05.30 Х/ф «Лісове озеро» 0 7 . 0 0, 0 7 . 3 0, 0 8 . 0 0, 0 8 . 3 0, 0 9 . 0 0, 12.00, 17.50 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом» 09.10, 12.20 Т/с «Птах у клітці» 13.35 «Судові справи» 14.35 «Сімейний суд» 15.40 «Жди меня» 18.00, 04.40 «Стосується кожного» 19.05 Т/с «Пасічник» 20.00 «Подробиці» 20.30 Т/с «Майор поліції» 22.25 Т/с «Кулінар 2» 00.30 Т/с «Картковий будинок» 01.30 Х/ф «Хрещений батько»

05.15 «Чужі помилки. Смерть Нефертіті» 06.00, 15.55 «Все буде добре!» 07.45, 18.20 «Неймовірна правда про зірок» 09.05 «Таємниці Х/фактора. Без права на слабкість» 10.05 Х/ф «Сонцеворот»(1) 12.40 «Битва екстрасенсів. Чоловіки проти жінок» 14.55 «Звана вечеря/2» 18.00, 22.00 «Вікна/Новини» 20.10 «Куб / 4» 22.25 «Детектор брехні / 4» 00.10 «Один за всіх» 01.25 Х/ф «Поліцейські та злодії»(1) 03.05 Нічний ефір

1208 ЛІП – 4 листа 1111 ДМФ – 1 лист

10.2.1. Çàãóáëåíî Прошу свідків бійки, яка трапилася

для створення сім“ї, можна з дитиною. 07.05.2013 р. на автостоянці по вул. Контакти: (068) 645/99/52, (063) Шухевича, 3, звернутися за тел. (093) 871/67/56. Контакти: (093) 871/67/56 838/06/61

06.00 «ТСН/Тиждень» 06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.35 ТСН: «Телевізійна служба новин» 08.05 «Економічна правда» 09.05, 17.10 Т/с «Любов та покарання» 11.15 Х/ф «Висоцький. Дякую, що жи/ вий» 15.40 «Російські сімейні драми» 16.45, 04.30 «Тсн. Особливе» 20.15 Т/с «Шерлок Холмс» 22.15, 04.55 «Гроші» 23.50 Х/ф «У краю крові та меду» 02.05 Т/с «Сусіди»

2905 КЛЛ – 1 лист

Загублено, знайдено

Чоловік, 55/175/80, познайомиться з жінкою для серйозних відносин. Контакти: код: 1111ДМФ

СТАНОМ НА 26.11.2013 НАДІЙШЛИ ЛИСТИ ТАКИМ АДРЕСАТАМ:

06.30 ПРОФІЛАКТИКА 14.00 Хроніка тижня 14.30, 1 5 . 3 0, 1 6 . 3 0, 1 7 . 3 0, 1 8 . 3 0, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00, 01.00, 18.20, 23.40, 00.20, 06.20, 19.00, 19.20, 20.00, 01.15, 01.35, 05.00, 05.35, 21.40, 03.00, 04.00 Час 14.35 5 елемент 15.35 Новини київщини 16.10 Погода у світі 16.35 Машина часу 17.15, 22.45, 23.50 Погода в Україні 17.35, 00.35 В кабінетах 18.10, 00.00, 03.20, 04.35 Місцевий час 18.35 Територія закону 19.45, 22.40, 23.35, 03.15, 06.15 Хрон/ іка дня 22.10 Податковий щоденник 22.35, 23.15, 00.15, 02.35, 03.35 Бізнес/час 23.25 CRIME NEWS 23.45, 00.55 Огляд преси 02.40, 04.40 Життя цікаве 03.40 Кіно з Яніною Соколовою 04.15 Гра долі

05.05 Служба розшуку дітей 05.15 Світанок 06.15, 07.25 Ділові факти 06.25 Економічний інтерес 06.30 Т/с «Таксі» 06.50 Т/с «Леся+Рома» 07.35, 08.45, 12.45, 18.45 Факти 09.15 Т/с «Літєйний» 11.35, 13.00 Т/с «Під зливою куль» 16.20 Х/ф «Бригада. Нащадок» 19.25 Надзвичайні новини 20.10 Т/с «Лютий» 22.20 Т/с «Прокурорська перевірка» 23.30, 03.20 Свобода слова 01.35 Х/ф «Тобі відоме моє ім’я» 03.10 Про/Ziкаве.ua

Просимо абонентів забрати кореспонденцію! До уваги дописувачів рубрики «Знайомства»! Звертаємо Вашу увагу, що оголошення друкуються 3 місяці, листи зберігаються в редакції / 6 місяців. При збереженні більше, ніж 6 місяців / стягується подвійна оплата.

06.00 «Таке спортивне життя. Лариса Заспа» 06.30, 08.30 «Світ за тиждень» 07.00, 05.00 «Ранкове еспресо» 09.00 Великі династії: Строганови 10.00, 16.50 «Алло, лікарю» 11.15 Поклик крові 12.45 «Будь в курсі!» 13.25 «Модні історії з Оксаною Новиць/ кою» 14.00 Д/с «Сувора планета» 14.35 «Щоденник для батьків» 1 5 . 0 0, 1 8 . 3 0, 2 1 . 0 0 «Служба новин «Соціальний пульс» 15.15, 21.25 «Соціальна економіка» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 00.00 Д/c «Дивовижні мешканці саду» 16.40 «Цивілізація Incognita» 17.50 «Алло, адвокате!» 18.50, 22.40 «Економічний пульс» 19.00 В гостях у Дмитра Гордона: Во/ лодимир Литвин, 1 ч. 20.00 Генерали 21.35 Родове прокляття Надії Кадише/ вої 22.45 Братство бомби 00.30 Т/с «Ескорт агентство» 02.00 Х/ф «Корпорація мрії» 03.30 Амурні мелодії (3) 04.00 Павло Вірський / назавжди 04.30 Червона земля

06.00 Телепузики 06.30, 07.30 М/с «Лалалупси» 07.00 Малята/твійнята 07.55 Мультик з Лунтіком 08.20 М/с «Шоу Гарфілда» 08.55 Єралаш 09.55, 21.05 Країна У 11.00, 00.30 Одна за всіх 12.00 Т/с «Якось у казці» 12.55 Любов з майбутнього 13.55 Богиня. Нова колекція 16.00 Т/с «Брати» 17.00 Т/с «Вісімдесяті» 18.00 ТЕТки і шмотки 19.00 Моду народу 20.00 Т/с «Два батька і два сина» 22.10 Віталька 23.10 Дурнєв+1 23.50 Т/с «Секс і місто» 01.25 Т/с «Закрита школа» 02.15 Т/с «Кремлівські курсанти» 03.05 З ночі до ранку

05.10, 06.10 Teen Time 05.15 Будинки мажорів 06.15, 13.15 М/с «Черепашки/ніндзя» 06.35, 13.35 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Підйом 09.00 Х/ф «Шопо/коп» 10.50, 18.00, 22.00 Т/с «Вороніни» 13.10, 14.20 Kids Time 14.55 Т/с «Друзі» 15.55 Т/с «Дві дівчини без гроша» 16.50 Т/с «Щоденник лікаря Зайце/ вої» 19.00, 01.20 Репортер 19.20 Абзац! 20.00 Т/с «Молодіжна команда» 21.00 Т/с «Кухня» 23.00 Х/ф «Бумер» 01.30 Т/с «Щоденники вампіра» 02.10 Т/с «Третя планета від сонця» 03.00 Служба розшуку дітей 03.05, 04.00 Зона ночі 03.10 Загублений рай 04.05 Десята муза в Україні 04.30, 05.15 Зона ночі Культура 04.35 Життя в обіймах квітів 04.50 Марія і Марфа

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 05.00 Музичний майданчик 06.25, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 19.00, 21.30, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45 Новини 06.45 Рівне за тиждень 07.05 Спорт за тиждень 07.25 Патруль тижневий 07.45 Кінолекторій 08.00 «Агенти впливу» 09.00 «Правда життя. Професія та/ мада» 09.40 «Легенди шансону» 10.45 Т/с «Дальнобійники. Десять років потому» 14.50 Говоримо польською 15.00 Екологічно чисте життя 15.30 Веселі уроки 16.00 Міксер 16.15 ДарWinШоу 17.00, 18.00, 19.10 Вітаємо Вас 20.05, 21.05, 22.05 Патруль 20.20 Громадський контроль 21.15 ЯлОля 22.15 Авторама 22.30 Рівне сьогодні 23.00 Т/с «CSI: Нью/Йорк» 00.00 Т/с «Закон і порядок» 01.00 Т/с «NCIS: Лос/Анджелес/2» 02.40, 05.25 «Свідок» 03.10 «Речовий доказ» 04.30 «Правда життя»

06.15, 05.35 Срібний апельсин 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події 07.30 Щиросерде зізнання 08.00 Т/с «Подружжя» 09.10 Т/с «П’ятницький. Глава третя» 11.00 Х/ф «Любов з пробірки» 13.10 Люблю! Чекаю! 14.10, 17.20, 22.30 Т/с «Слід» 16.00, 04.10 Критична точка 18.00 Т/с «/Поцілуй! Нова історія» 19.20, 04.55 «Говорить Україна» 20.00 Т/с «Балабол» 22.00, 03.40 Події дня 23.20 Х/ф «Апокаліпсис» 02.05 Х/ф «Тремтіння Землі 4

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 Гімн України 06.02 Переможний голос віруючого 06.30, 16.00 Мультдаринки 06.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 Огляд подій тижня 07.30, 11.30 Клуб Суперкниги 07.50 Галерея образів 08.10 Урок для батьків 08.35 Хітова вежа 09.30, 20.15 Один на один 10.00 Рівненщина мистецька. Муз.Фільм «У майбутнє з «Надією» 10.30 Тінейдж/простір 11.00 Чудесний канал 11.50 Служба розшуку дітей 12.30 Розмова без нотацій 13.00 Муз. Фільм «У світі джазу» Лєшек Драніцкі 13.30 Абетка здоров’я 14.00 Ретроспектива Запорізька ОДТРК Історичні постаті 14.25 Час змін 14.50 Плекаймо мову 15.30 Мандрики 15.50 Музичний калейдоскоп 16.25 Пізнай світ 16.40 «І ще раз про любов» 17.00 Таке життя 17.15 Х/Ф «Відчайдушні батьки» 18.05 СвітОсвіт 18.30 Фестивальний подіумКалинові острови 2013 18.55 Анонси 19.00, 22.00 Інформаційний випуск «День» 19.30, 22.30 Телевізійна криміналь/ на служба 19.45 «Захисник Вітчизни» 20.45 На добраніч казка 21.00 Європейський дім 21.30 Почерк долі. Неля Нікітіна 22.45 У пошуках легенд 23.00 Х/ф «Інспектор Деррік»


Ñåðåäà, 4 ãðóäíÿ

Âiâòîðîê, 3 ãðóäíÿ

26

ÒÅËÅÀÔ²ØÀ 06.00 Православний календар 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Хочу все знати 06.35 Доброго ранку, Україно! 06.45, 07.45, 08.20 Гість студії 07.20 Ера будівництва 07.25 Країна on line 07.35 Ера бізнесу 08.35 Ранкові поради 08.45 Корисні поради 09.00 Підсумки дня 09.25 Офіційна хроніка 09.40 Т/с «Таємниця старого мосту» 10.25 Т/с «МонтеКрісто» 11.20 Нехай Вам буде кольорово! 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.15 Знак питання 12.40 Як це? 13.20 Рояль в кущах 13.50 Х/ф «Майор Вихор» 1 с. 15.00 Новини (із сурдоперекладом) 15.15 Euronews 15.25 Діловий світ. Агросектор 15.30 Т/с «Таємниця старого мосту» 16.15 Т/с «Фронт без флангів» 17.35 Діловий світ 17.50 Останнє попередження 18.20 Новини (із сурдоперекладом) 18.40 Фінансова перспектива 18.55 Футбол. Чемпіонат України. Прем’єр/ліга. «Чорноморець» (Одеса) / «Шахтар» (Донецьк) 20.55 Офіційна хроніка 21.00 Підсумки дня 21.30 Діловий світ 21.40 Вечір пам’яті Назарія Яремчука (ч.1) 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Підсумки 23.25 На слуху 23.50 Від першої особи 00.10 Сміх з доставкою додому 01.20 Новини (із сурдоперекладом) 01.40 Про головне 02.00 ТелеАкадемія 03.00 Новини (із сурдоперекладом) 03.15 «Секрети успіху» з Н.Городенсь/ кою 03.50 Новини 0 4 . 0 5 Н а ш с п о р т. П а р а л і м п і й ц і . Д о Міжнародного Дня інвалідів 05.05 Хто в домі хазяїн? 05.25 Підсумки дня 05.50 Діловий світ. Агросектор

06.00 Православний календар 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Хочу все знати 06.35 Доброго ранку, Україно! 06.45, 07.45, 08.20 Гість студії 07.20 Тема дня 07.25 Країна on line 07.35 Ера бізнесу 08.35 Ранкові поради 08.45 Корисні поради 09.00 Підсумки дня 09.25 Офіційна хроніка 09.30 Уряд на зв’язку з громадянами 10.00 Пряме включення з Кабінету міністрів України 10.15 Т/с «МонтеКрісто» 11.15 Не вір худому кухарю 11.40 Книга.ua 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.25 Дорослі ігри 13.25 Контрольна робота 13.45 Х/ф «Майор Вихор» 2 с. 15.00 Новини (із сурдоперекладом) 15.15 Euronews 15.20 Діловий світ. Агросектор 15.35 Крок до зірок 16.25 Т/с «Фронт за лінією фронту» 17.45 Світ спорту 17.55 Про головне 18.20 Новини (із сурдоперекладом) 18.40 Діловий світ 18.55 Фінансова перспектива 19.15 Фестиваль гумору «Умора» 20.50 Мегалот 20.55 Офіційна хроніка 21.00 Підсумки дня 21.30 Діловий світ 21.40 Вечір пам’яті Назарія Яремчу/ ка (ч.2) 22.50 Суперлото, Трійка, Кено 23.00, 01.00 Підсумки 23.25 На слуху 23.50 Від першої особи 00.10 Сміх з доставкою додому 01.20 Новини (із сурдоперекладом) 01.40 Про головне 02.00 ТелеАкадемія 03.00 Новини (із сурдоперекладом) 03.15 Наш спорт. Футбол. Чемпіонат України. «Динамо» / «Ме/ таліст». 2010 рік 05.00 Новини 05.10 Школа юного суперагента 05.20 Служба розшуку дітей 05.25 Підсумки дня 05.50 Діловий світ. Агросектор

06.00 «Служба розшуку дітей» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.45 ТСН: «Телевізійна служба но/ вин» 06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок з 1+1» 08.05 «Економічна правда» 09.05 «Шість кадрів» 09.40, 17.10 Т/с «Любов та покарання» 11.35, 20.15 Т/с «Шерлок Холмс» 13.35, 14.35, 01.45 Т/с «Історія льот/ чика» 15.40 «Російські сімейні драми» 16.45 «Тсн. Особливе» 22.15 «Міняю жінку / 8» 00.00 Х/ф «Хлопчики з календаря» 02.30 Т/с «Сусіди»

05.30 Х/ф «Лісове озеро» 0 7 . 0 0, 0 7 . 3 0, 0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0, 0 9 . 0 0, 12.00, 17.50 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом» 09.10, 12.20 Т/с «Птах у клітці» 13.35 «Судові справи» 14.35 «Сімейний суд» 15.40 «Жди меня» 18.00, 04.40 «Стосується кожного» 19.05 Т/с «Пасічник» 20.00 «Подробиці» 20.30 Т/с «Майор поліції» 22.25 Т/с «Кулінар 2» 00.30 Т/с «Картковий будинок» 01.30 Х/ф «Хрещений батько»

05.20 «Чужі помилки. Жіноча дружба» 06.05, 15.55 «Все буде добре!» 07.50, 18.20 «Неймовірна правда про зірок» 09.40 Х/ф «Ніколи не забуду тебе»(1) 11.45 Х/ф «Аліса назавжди»(1) 13.50 «Битва екстрасенсів» 14.55 «Звана вечеря/2» 18.00, 22.00 «Вікна/Новини» 20.00, 22.25 «Врятуйте нашу сім’ю / 2» 23.25 «Кохана, ми вбиваємо дітей» 01.15 Х/ф «На підмостках сцени»(1) 02.45 Нічний ефір

06.00 «Служба розшуку дітей» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.35 ТСН: «Телевізійна служба но/ вин» 06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок з 1+1» 08.05 «Економічна правда» 09.05 «Шість кадрів» 09.35, 17.10 Т/с «Любов та покарання» 11.35, 20.15 Т/с «Шерлок Холмс» 13.35, 14.35, 01.55 Т/с «Історія льот/ чика» 15.40 «Російські сімейні драми» 16.45 «Тсн. Особливе» 22.15, 04.50 «Українські сенсації. Боже вільні» 23.50 «Тачки / 2» 00.15, 03.25 Х/ф «Мішень»

05.25, 22.25 Т/с «Кулінар 2» 0 7 . 0 0, 0 7 . 3 0, 0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0, 0 9 . 0 0, 12.00, 17.50 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом» 09.10, 20.30 Т/с «Майор поліції» 11.10, 12.20 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 13.25 «Судові справи» 15.10 «Сімейний суд» 16.10 «Давай одружимося в Україні» 17.10 Т/с «Домробітниця» 18.00, 04.40 «Стосується кожного» 19.05 Т/с «Пасічник» 20.00 «Подробиці» 00.30 Т/с «Картковий будинок» 01.25 Х/ф «Хрещений батько 2»

05.45 «Чужі помилки. У полоні спокуси» 06.30, 15.55 «Все буде добре!» 08.10, 18.20 «Неймовірна правда про зірок» 09.50 «Зіркове життя. Повернені до життя» 10.50 «Врятуйте нашу сім’ю / 2» 13.50 «Битва екстрасенсів» 14.55 «Звана вечеря/2» 18.00, 22.00 «Вікна/Новини» 20.00, 22.40 «МастерШеф / 3» 01.30 Х/ф «Мічман Панін»(1) 02.55 Нічний ефір

06.30, 0 7 . 3 0, 0 8 . 3 0, 0 9 . 3 0, 1 0 . 3 0, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30, 23.30, 00.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00, 01.00, 07.20, 07.45, 18.20, 23.40, 00.20, 06.20, 10.10, 20.00, 01.15, 05.00, 05.35, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 19.00, 19.30, 21.40, 03.00, 04.00 Час 06.35, 07.10, 0 8 . 1 0, 22.35, 2 3 . 1 5, 00.15, 02.35, 03.35 Бізнес/час 06.40, 18.10, 00.00, 03.20, 04.35 Місце/ вий час 06.55, 08.50, 23.45, 00.55 Огляд преси 07.15, 08.15, 0 8 . 3 5, 1 9 . 4 5, 2 2 . 4 5, 23.35, 03.15, 06.15 Хроніка дня 07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.50, 23.50 Погода в Україні 07.40 Автопілот/новини 07.55, 09.10 Погода на курортах 08.45 Трансмісія/новини 08.55, 16.50 Погода у світі 09.35, 13.35, 14.35 5 елемент 13.10 Податковий щоденник 15.35 Машина часу 16.10 Трансмісія 17.15 Драйв/новини 17.35 Особливий погляд 18.35 Дорогі депутати 22.10 Агроконтроль 23.25 CRIME NEWS 00.35 Територія закону 02.40, 04.40 Життя цікаве 03.40 Кіно з Яніною Соколовою 04.15 Гра долі

04.55, 08.45, 12.45, 18.45 Факти 05.20 Світанок 06.20, 07.35 Ділові факти 06.30 Економічний інтерес 06.35 Т/с «Таксі» 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Надзвичайні новини. Підсумки 09.15, 19.25 Надзвичайні новини 10.15, 13.00 Анекдоти по/українськи 10.25, 14.35 Т/с «Літєйний» 13.05, 22.15 Т/с «Прокурорська пере/ вірка» 20.10 Т/с «Лютий» 23.25 Х/ф «Прямий контакт» 01.20 Х/ф «Параграф 78» 03.35 Весела подорож 04.25 Про/Ziкаве.ua

06.30, 0 7 . 3 0, 0 8 . 3 0, 0 9 . 3 0, 1 0 . 3 0, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00, 01.00, 07.20, 07.45, 18.20, 23.40, 00.20, 06.20, 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00, 01.15, 01.35, 05.00, 05.35, 19.00, 19.30, 21.40, 03.00, 04.00 Час 06.35, 07.10, 0 8 . 1 0, 22.35, 2 3 . 1 5, 00.15, 02.35, 03.35 Бізнес/час 06.40, 18.10, 00.00, 03.20, 04.35 Місце/ вий час 06.55, 08.50, 23.45, 00.55 Огляд преси 07.15, 08.15, 08.35, 16.35, 1 9 . 4 5, 23.35, 03.15, 06.15, 22.40 Хро/ ніка дня 07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.45, 23.50 Погода в Україні 07.40 Автопілот/новини 07.55, 09.10, 13.10 Погода на курортах 08.45 Трансмісія/новини 08.55, 16.10 Погода у світі 09.35, 13.35, 14.35 5 елемент 15.35 Дорогі депутати 17.35 Арсенал 18.35 Агроконтроль 22.10 Акцент 23.25 CRIME NEWS 00.35 Новини київщини 02.40, 04.40 Життя цікаве 03.40 Кіно з Яніною Соколовою 04.15 Гра долі

04.55 Служба розшуку дітей 05.00, 08.45, 12.45, 18.45 Факти 05.25 Світанок 06.30, 07.40 Ділові факти 06.35 Економічний інтерес 06.40 Т/с «Таксі» 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Несекретні матеріали 09.15, 19.25 Надзвичайні новини 10.15, 13.00 Анекдоти по/українськи 10.25, 14.40 Т/с «Літєйний» 13.15, 22.10 Т/с «Прокурорська пере/ вірка» 20.10 Т/с «Лютий» 23.20 Х/ф «Ув’язнений» 01.15 Стоп/10 02.10 Х/ф «Ціна успіху» 03.45 Весела подорож 04.35 Про/Ziкаве.ua

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó

0 6 . 0 0 « Та к е с п о р т и в н е ж и т т я . Га н н а Безсонова» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служ/ ба новин «Соціальний пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Економічний пульс» 07.00, 05.00 «Ранкове еспресо» 09.00, 20.00 Генерали 10.00, 16.50 «Алло, лікарю» 11.15 Родове прокляття Надії Кадише/ вої 12.45 «Алло, адвокате!» 13.10 «Ронін. з Дмитром Видріним» 14.00, 22.45 Братство бомби 15.15, 21.25 «Соціальна економіка» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 00.00 Д/с «Дивовижні мешканці саду» 17.45 «Соціальний статус: ваша пен/ сія» 19.00 В гостях у Дмитра Гордона: Во/ лодимир Литвин, 2 ч. 21.35 Мама вийшла заміж 00.30 Т/с «Ескорт агентство» 02.00 Х/ф «Корпорація мрії» 03.30 Амурні мелодії (3) 04.00 Десята муза в Україні (фільм перший) 04.30 Портрет, написаний глибиною

06.00 Телепузики 06.30, 07.30 М/с «Лалалупси» 07.00 Малята/твійнята 07.55 Мультик з Лунтіком 08.20 М/с «Шоу Гарфілда» 08.55 Єралаш 09.55, 21.05 Країна У 11.00, 00.30 Одна за всіх 12.00 Т/с «Якось у казці» 12.55 Любов з майбутнього 13.55 Богиня. Нова колекція 16.00 Т/с «Брати» 17.00, 20.00 Т/с «Два батька і два сина» 18.00 ТЕТки і шмотки 19.00 Моду народу 22.10 Віталька 23.25 Т/с «Секс і місто» 01.25 Т/с «Закрита школа» 02.15 Т/с «Кремлівські курсанти» 03.05 З ночі до ранку

05.10, 06.10 Teen Time 05.15 Будинки мажорів 06.15, 13.25 М/с «Черепашки/ніндзя» 06.35, 13.45 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Підйом 09.00, 20.00 Т/с «Молодіжна коман/ да» 10.00 Т/с «Щасливі разом» 11.00, 18.00, 22.00 Т/с «Вороніни» 13.20, 14.30 Kids Time 14.55 Т/с «Друзі» 15.55 Т/с «Дві дівчини без гроша» 16.50 Т/с «Щоденник лікаря Зайце/ вої» 19.00, 01.20 Репортер 19.20 Абзац! 21.00 Т/с «Кухня» 23.00 Х/ф «Бумер/2» 01.30 Т/с «Щоденники вампіра» 02.10 Т/с «Пліткарка» 02.55, 04.00 Зона ночі 03.00 Леопольд, або втеча від свобо/ ди 03.30 Червона Земля ( Te r ra Vermelha) 04.05 Зима надії 04.25, 05.10 Зона ночі Культура 04.30 Ах не говоріть мені про любов...

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 05.55 Авторама 06.15 Сім’я від А до Я 06.45, 07.45, 07.15, 08.15, 18.45, 19.00, 21.30, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45 Новини 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Пат/ руль 07.25 Говоримо польською 08.25, 22.30 Рівне сьогодні 08.30 Утренний Свідок 09.00 «Засуди меня» 10.00 «До суду» 11.50 Т/с «Детективи» 12.55 Т/с «В зоні ризику» 14.45 Т/с «Павутина / 6» 16.45, 02.35, 04.05 «Свідок» 17.00, 18.00, 19.10 Вітаємо Вас 20.20 На часі 21.15 ЯлОля 22.15 «Модно» 23.00 Т/с «CSI: Нью/Йорк» 00.00 Т/с «Закон і порядок» 01.00 Т/с «NCIS: Лос/Анджелес/2» 03.05 «Речовий доказ» 04.35 «Правда життя»

06.00 «Таке спортивне життя. Яна Ше/ мякіна» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служ/ ба новин «Соціальний пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Економічний пульс» 07.00, 05.00 «Ранкове еспресо» 09.00, 20.00 Генерали 10.00, 16.50 «Алло, лікарю» 11.15 Мама вийшла заміж 12.45 «Соціальний статус: ваша пен/ сія» 13.20 «Цивілізація Incognita» 14.00, 22.45 Братство бомби 15.15, 21.25 «Соціальна економіка» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 00.00 Д/с «Дивовижні мешканці саду» 17.50 «Алло, адвокате!» 19.00 В гостях у Дмитра Гордона: Во/ лодимир Литвин, 3 ч. 21.35 Вижити всупереч 00.30 Т/с «Ескорт агентство» 02.10 Х/ф «Три дні» 04.00 Десята муза в Україні (фільм другий)

05.10, 06.10 Teen Time 05.15 Будинки мажорів 06.15, 13.25 М/с «Черепашки/ніндзя» 06.35, 13.45 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Підйом 09.00, 20.00 Т/с «Молодіжна коман/ да» 10.00 Т/с «Щасливі разом» 11.00, 18.00, 22.00 Т/с «Вороніни» 13.20, 14.25 Kids Time 14.55 Т/с «Друзі» 15.55 Т/с «Дві дівчини без гроша» 16.50 Т/с «Щоденник лікаря Зайце/ вої» 19.00, 00.40 Репортер 19.20 Абзац! 21.00 Т/с «Кухня» 23.00 Х/ф «Антибумер» 00.50 Т/с «Щоденники вампіра» 01.35 Т/с «Пліткарка» 02.20 Служба розшуку дітей 02.25, 03.25 Зона ночі 02.30, 03.30 Українці Надія 04.20, 05.10 Зона ночі Культура 04.25 Легендарне парі 04.35 Асканія/Нова. Про що кличуть журавлі...

06.00 Телепузики 06.30, 07.30 М/с «Лалалупси» 07.00 Малята/твійнята 07.55 Мультик з Лунтіком 08.20 М/с «Шоу Гарфілда» 08.55 Єралаш 09.55, 21.05 Країна У 11.00, 00.30 Одна за всіх 12.00 Т/с «Якось у казці» 12.55 Любов з майбутнього 13.55 Богиня. Нова колекція 16.00 Т/с «Брати» 17.00, 20.00 Т/с «Два батька і два сина» 18.00 ТЕТки і шмотки 19.00 Моду народу 22.10 Віталька 23.25 Т/с «Секс і місто» 01.25 Т/с «Закрита школа» 02.15 Т/с «Кремлівські курсанти» 03.05 З ночі до ранку

05.00 Музичний майданчик 05.50 Феєрія мандрів 06.15 Сім’я від А до Я 06.45, 07.45, 07.15, 08.15, 18.45, 19.00, 21.30, 23.15, 00.15, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45 Новини 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 00.05 Патруль 07.25 Міксер 08.25, 22.30 Рівне сьогодні 08.30 Ранковий Свідок 09.00 «Засуди мене» 10.00 «До суду» 11.50 Т/с «Детективи» 12.55 Т/с «В зоні ризику» 14.45 Т/с «Павутина / 6» 16.45, 02.35, 03.50 «Свідок» 17.00, 18.00, 19.10 Вітаємо Вас 18.25 На часі 20.20 До Товстухи за здоров’ям 21.15 ЯлОля 22.15 Громадський контроль 23.00 Т/с «CSI: Нью/Йорк» 00.00 Т/с «Закон і порядок» 01.00 Т/с «NCIS: Лос/Анджелес/2» 03.05 «Речовий доказ» 03.25, 04.20 «Правда життя»

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ

06.00 Т/с «Адвокат» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події 07.30, 15.25 Щиросерде зізнання 08.00 Т/с «Подружжя» 09.10, 13.10, 17.20, 22.30 Т/с «Слід» 10.00, 20.00 Т/с «Балабол» 12.00 «Нехай говорять» 16.00 Критична точка 18.00 Т/с «/Поцілуй! Нова історія» 19.20, 04.45 «Говорить Україна» 22.00, 04.15 Події дня 00.15 Т/с «Мент у законі 6» 02.05 Х/ф «Апокаліпсис» 05.25 Срібний апельсин

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 Гімн України 06.02 Переможний голос віруючого 06.30, 15.45 Мультдаринки 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Інформаційний випуск «День» 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна кримі/ нальна служба 07.45 Клуб Суперкниги 08.05 Муз. Фільм «І ще раз про лю/ бов» 08.25 Ретроспектива Історичні по/ статі 08.45 Західний експрес 09.45 Один на один 10.15 Почерк долі. Неля Нікітіна 10.45 Європейський дім 11.15 Х/Ф «Ангел із Орлі» 12.45 Захисник Вітчизни Рятуваль/ ник 13.15 Економічне коло 14.05 Час країни 14.35 Ретроспектива. Історичні по/ статі 16.10 Чудесний канал 16.35 Акваріум 16.55 Муз. Фільм «Білокрила пісня» 17.15 Х/Ф «Відчайдушні батьки» 18.00 Хітова вежа 18.30 Азбука смаку 18.45 ВОДТРК Т/Ф «Вставай та йди» 19.45 Енергоманія 20.15 Громадська приймальня 20.45 На добраніч казка 21.00 Без права на забуття 21.30 Перехрестя правди 22.00 Інформаційний випуск «День» Субтитри 22.45 Екотур 23.00 Х/Ф «Інспектор Деррік»

06.00 Т/с «Адвокат» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події 07.30, 15.25 Щиросерде зізнання 08.00 Т/с «Подружжя» 09.10, 13.10, 17.20, 22.30 Т/с «Слід» 10.00, 20.00 Т/с «Балабол» 12.00 «Нехай говорять» 16.00 Критична точка 18.00 Т/с «/Поцілуй! Нова історія» 19.20, 04.45 «Говорить Україна» 22.00, 04.15 Події дня 00.15 Т/с «Мент у законі 6» 02.05 Т/с «Бігти» 05.25 Срібний апельсин

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 Гімн України 06.02 Переможний голос віруючого 06.30, 15.45 Мультдаринки 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Інформаційний випуск «День» 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна кримі/ нальна служба 07.45 Клуб Суперкниги 08.05 Муз.фільм «Білокрила пісня» 08.25, 14.15 Ретроспектива. Істо/ ричні постаті 08.55, 22.45 Музичний калейдоскоп 09.45 Громадська приймальня 10.15 Перехрестя правди 10.45 Без права на забуття 11.15, 17.15 Х/Ф «Відчайдушні бать/ ки» 12.45 Енергоманія 13.15 Звитяга 13.45 Міське кільце 14.50 Плекаймо мову 16.10 Чудесний канал 16.35 Пізнай світ 16.55 Муз. Фільм « А в Городку/На/ мисто» 18.00 Тінейдж/простір 18.25 Телеспорт 18.45 Дім бойових мистецтв 19.45 По суті 20.45 На добраніч казка 21.00 Штрихи з натури 21.15 Будьмо здорові 21.30 Погорина 23.00 Т/С Інспектор Деррік

УВАГА! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих


×åòâåð, 5 ãðóäíÿ Ï`ÿòíèöÿ, 6 ãðóäíÿ

06.00 Православний календар 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Хочу все знати 06.35 Доброго ранку, Україно! 06.45, 07.45, 08.20 Гість студії 07.20 Ера будівництва 07.25 Країна on line 07.35 Ера бізнесу 08.35 Ранкові поради 08.45 Корисні поради 09.00 Підсумки дня 09.25 Офіційна хроніка 09.40 Т/с «Таємниця старого мосту» 10.25 Т/с «МонтеКрісто» 11.20 Нехай Вам буде кольорово! 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.25 Прем»єра. До 100/річчя від дня н а р о д ж е н н я . Д / ф « Го л о с и часів. Микола Амосов» 1 2 . 5 5 « С е к р е т и у с п і х у » з Н . Го р о / денською 13.40 Х/ф «Майор Вихор» 3 с. 15.00 Новини (із сурдоперекладом) 15.15 Euronews 15.20 Діловий світ. Агросектор 15.25 Т/с «Таємниця старого мосту» 16.10 Українська пісня 16.50 Т/с «Фронт за лінією фронту» 18.20 Новини (із сурдоперекладом) 18.45 Діловий світ 19.00 Фінансова перспектива 19.10 Останнє попередження 19.40 Фестиваль пісні в Коблево 20.55 Офіційна хроніка 21.00 Підсумки дня 21.30 Діловий світ 21.40 «Надвечір’я» з Т. Щербатюк. 25 років 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Підсумки 23.25 На слуху 23.50 Від першої особи 00.10 Сміх з доставкою додому 01.20 Новини (із сурдоперекладом) 01.40 Про головне 02.00 ТелеАкадемія 03.00 Новини (із сурдоперекладом) 0 3 . 1 5 « С е к р е т и у с п і х у » з Н . Го р о / денською 03.50 Новини 04.00 Школа юного суперагента 04.10 Наш спорт. Боротьба. Київсь/ кий Міжнародний турнір 04.55 Рояль в кущах 05.25 Підсумки дня 05.50 Діловий світ. Агросектор

06.00 Православний календар 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20 Хочу все знати 06.35 Доброго ранку, Україно! 06.45, 08.20 Гість студії 07.20, 07.40 Країна on line 07.35 Ера бізнесу 07.45 Тема дня 08.35 Ранкові поради 08.45 Корисні поради 09.00 Підсумки дня 09.25 Офіційна хроніка 09.40 Т/с «Таємниця старого мосту» 10.25 Т/с «МонтеКрісто» 11.20 Нехай Вам буде кольорово! 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.25 Біатлон. Кубок світу. Спринт (жінки) 14.05 «Віра. Надія. Любов» 15.00 Новини (із сурдоперекладом) 15.15 Euronews 15.20 Діловий світ. Агросектор 15.35 Біатлон. Кубок світу. Спринт (чоловіки) 17.00 Світ спорту 17.05 Діловий світ 17.20 Фінансова перспектива 17.30 Новини (із сурдоперекладом) 18.00 Жеребкування фінального етапу Кубка світу ФІФА/2014 19.40 Концертна програма «Музика нас з»єднала» 21.00 Підсумки дня 21.30 Діловий світ 21.40 Фольк/music 22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі 23.00, 01.00 Підсумки 23.20 На слуху 23.45 Від першої особи 00.10 Сміх з доставкою додому 01.20 Новини (із сурдоперекладом) 01.40 Про головне 02.00 ТелеАкадемія 03.00 Новини (із сурдоперекладом) 0 3 . 1 5 « С е к р е т и у с п і х у » з Н . Го р о / денською 03.45 Новини 03.55 Школа юного суперагента 04.10 Дорослі ігри 05.00 Як це? 05.25 Підсумки дня 05.50 Діловий світ. Агросектор

06.00 «Служба розшуку дітей» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 23.35 ТСН: «Телевізійна служба новин» 06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок з 1+1» 08.05 «Економічна правда» 09.05 «Шість кадрів» 09.40, 17.10 Т/с «Любов та покарання» 11.35, 20.15 Т/с «Шерлок Холмс» 13.35, 14.35, 01.35 Т/с «Історія льот/ чика» 15.40 «Російські сімейні драми» 16.45, 03.05 «Тсн. Особливе» 19.30 «Телевізійна служба новин» 22.15, 05.00 «Ілюзія безпеки. Згущен/ ка на олії» 23.50, 03.30 Х/ф «Прощавай, моя ко/ ролево»

05.25, 22.25 Т/с «Кулінар 2» 0 7 . 0 0, 0 7 . 3 0, 0 8 . 0 0, 0 8 . 3 0, 0 9 . 0 0, 12.00, 17.50 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом» 09.10, 20.30 Т/с «Майор поліції» 11.05, 12.20, 03.30 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь/ ким» 13.25 «Судові справи» 15.10 «Сімейний суд» 16.10 «Давай одружимося в Україні» 17.10 Т/с «Домробітниця» 18.00, 04.40 «Стосується кожного» 19.05 Т/с «Пасічник» 20.00, 03.00 «Подробиці» 00.30 Т/с «Картковий будинок» 01.25 Х/ф «Місто примар»

05.45 «Чужі помилки. Материнська лю/ бов» 06.30, 15.55 «Все буде добре!» 08.15, 18.20 «Неймовірна правда про зірок» 09.55 Х/ф «КостяНіка. Час літа»(1) 12.00 «Кохана, ми вбиваємо дітей» 13.50 «Битва екстрасенсів» 14.55 «Звана вечеря/2» 18.00, 22.00 «Вікна/Новини» 20.00, 22.40 «Зважені та щасливі / 3» 01.15 Х/ф «Любов зла»(1) 02.30 Нічний ефір

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба новин» 06.05 «Тачки / 2» 06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок з 1+1» 08.05 «Економічна правда» 09.05 «Шість кадрів» 09.40, 17.10 Т/с «Любов та покарання» 11.35 Т/с «Шерлок Холмс» 13.35, 14.35, 02.20 Т/с «Історія льот/ чика» 15.40, 03.50 «Російські сімейні драми» 16.45, 04.40 «Тсн. Особливе» 20.15 «Вечірній Київ / 2013» 22.15 «Супергерої « 23.20, 05.05 «Телетріумф 2013» 00.35 Х/ф «Олівер Твіст»

05.25 Т/с «Кулінар 2» 0 7 . 0 0, 0 7 . 3 0, 0 8 . 0 0, 0 8 . 3 0, 0 9 . 0 0, 12.00, 17.50 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом» 09.10 Т/с «Майор поліції» 11.10, 12.20, 04.10 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь/ ким» 13.25 «Судові справи» 15.10 «Сімейний суд» 16.10 «Давай одружимося в Україні» 17.10 Т/с «Домробітниця» 18.05 Х/ф «Пророцтво» 20.00, 03.00 «Подробиці» 20.30 «Шустер Live» 00.00 Д/ф «Амосов. Сторіччя» 01.10 Х/ф «Посмішка Мони Лізи» 03.30 Д/ф «Полювання на НЛО»

04.45 Х/ф «Птах щастя»(1) 06.15, 18.20 «Неймовірна правда про зірок» 07.20, 16.00 Х/ф «Я не повернуся»(1) 15.00 «Звана вечеря / 2» 18.00, 22.00 «Вiкна/Новини» 20.00 «Національне талант/шоу «Танцюють всі!/6» 22.40 «Національне талант/шоу «Танцюють всі!/6» Підсумки голосування» 23.35 «Куб / 4» 01.10 Х/ф «Кохана жінка механіка Гав/ рилова»(1) 02.30 Нічний ефір

27

ÒÅËÅÀÔ²ØÀ

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó

06.30, 0 7 . 3 0, 0 8 . 3 0, 0 9 . 3 0, 1 0 . 3 0, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00, 01.00, 07.20, 07.45, 18.20, 23.40, 00.20, 06.20, 10.10, 10.35, 11.15, 12.15, 20.00, 01.15, 01.35, 05.00, 05.35, 19.00, 19.30, 21.40, 03.00, 04.00 Час 06.35, 07.10, 0 8 . 1 0, 22.35, 2 3 . 1 5, 00.15, 02.35, 03.35 Бізнес/час 06.40, 18.10, 00.00, 03.20, 04.35 Місце/ вий час 06.55, 08.50, 23.45, 00.55 Огляд преси 07.15, 08.15, 1 9 . 4 5, 2 2 . 4 5, 2 3 . 3 5, 03.15, 06.15 Хроніка дня 07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.50, 23.50 Погода в Україні 07.40 Автопілот/новини 07.55, 09.10, 13.10 Погода на курортах 08.35 Драйв/новини 08.45 Трансмісія/новини 08.55, 16.10 Погода у світі 09.35, 13.35, 14.35 5 елемент 16.35, 02.40, 04.40 Життя цікаве 17.35 Акцент 18.35 Лісовий патруль 22.10 Реальний сектор 23.25 CRIME NEWS 00.35 В кабінетах 03.40 Кіно з Яніною Соколовою 04.15 Гра долі

04.45, 08.45, 12.45, 18.45 Факти 05.15 Світанок 06.15, 07.30 Ділові факти 06.25 Економічний інтерес 06.30 Т/с «Таксі» 06.50 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Максимум в Україні 09.15, 19.25 Надзвичайні новини 10.15, 13.00 Анекдоти по/українськи 10.25, 14.40 Т/с «Літєйний» 13.15, 22.10 Т/с «Прокурорська пере/ вірка» 20.10 Т/с «Лютий» 23.25 Х/ф «Сховище» 01.35 Несекретні матеріали 02.20 Х/ф «Ув’язнений» 03.45 Весела подорож

06.30, 0 7 . 3 0, 0 8 . 3 0, 0 9 . 3 0, 1 0 . 3 0, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 01.00, 07.20, 07.45, 18.20, 00.20, 06.20, 10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 20.00, 01.15, 01.35, 05.00, 06.00, 19.00, 19.30, 21.40, 03.00, 04.00 Час 06.35, 07.10, 0 8 . 1 0, 22.35, 0 0 . 1 5, 02.35, 03.35 Бізнес/час 06.40, 18.10, 00.00, 03.20, 04.35 Місце/ вий час 06.55, 08.50, 00.55 Огляд преси 07.15, 08.15, 0 8 . 3 5, 1 9 . 4 5, 2 2 . 4 0, 03.15, 06.15 Хроніка дня 07.25, 08.25, 11.50, 17.25, 22.50 Пого/ да в Україні 07.40 Автопілот/новини 07.55, 09.10, 13.10 Погода на курортах 08.45 Трансмісія/новини 08.55, 16.10 Погода у світі 09.35, 13.35, 14.35 5 елемент 16.35 Лісовий патруль 17.35 Не перший погляд 18.35 Реальний сектор 22.10 Особливий погляд 00.35 Хроніка тижня 02.40, 04.40 Життя цікаве 03.40 Кіно з Яніною Соколовою 04.15 Гра долі

04.40 Служба розшуку дітей 04.45, 08.45, 12.45, 18.45 Факти 05.15 Світанок 06.15, 07.30 Ділові факти 06.25 Економічний інтерес 06.30 Т/с «Таксі» 06.50 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Зірка YouTube 09.15, 19.25 Надзвичайні новини 10.15, 13.00 Анекдоти по/українськи 10.25, 14.35 Т/с «Літєйний» 13.10, 22.00 Т/с «Прокурорська пере/ вірка» 20.00 Машина часу. Телепорт/шоу 23.25 Максимум в Україні 23.50 Х/ф «Блекджек» 02.00 Х/ф «Мисливець за прибульця/ ми» 03.30 Весела подорож

06.00 «Таке спортивне життя. Світла/ на Мазій» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служ/ ба новин «Соціальний пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Економічний пульс» 07.00, 05.00 «Ранкове еспресо» 09.00, 20.00 Генерали 10.00, 16.50 «Алло, лікарю» 11.15 Вижити всупереч 12.45 «Алло, адвокате!» 13.15 «Щоденник для батьків» 14.00, 22.45 Братство бомби 15.15, 21.25 «Соціальна економіка» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.20, 00.00 Д/с «Дивовижні мешканці саду» 17.45 «Соціальний статус: ваші права і пільги» 19.00 В гостях у Дмитра Гордона: Євген Кемеровський, 1 ч. 21.35 Володимир Шаїнський. Приле/ тить раптом чарівник 00.30 Т/с «Ескорт агентство» 01.55 Х/ф «Ян Дара» 03.45 Амурні мелодії (3) 04.00 Десята муза в Україні (фільм третій)

06.00 Телепузики 06.30, 07.30 М/с «Лалалупси» 07.00 Малята/твійнята 07.55 Мультик з Лунтіком 08.20 М/с «Шоу Гарфілда» 08.55 Єралаш 09.55, 21.05 Країна У 11.00, 00.30 Одна за всіх 12.00 Т/с «Якось у казці» 12.55 Любов з майбутнього 13.55 Богиня. Нова колекція 16.00 Т/с «Брати» 17.00, 20.00 Т/с «Два батька і два сина» 18.00 ТЕТки і шмотки 19.00 Моду народу 22.10 Віталька 23.25 Т/с «Секс і місто» 01.25 Т/с «Закрита школа» 02.15 Т/с «Кремлівські курсанти» 03.05 З ночі до ранку

06.00 «Таке спортивне життя. Олек/ сандр Крикун» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служ/ ба новин «Соціальний пульс» 06.55, 18.50, 22.40 «Економічний пульс» 07.00, 05.00 «Ранкове еспресо» 09.00, 20.00 Генерали 10.00, 16.50 «Алло, лікарю» 11.15 Володимир Шаїнський. Приле/ тить раптом чарівник 12.45 «Соціальний статус: ваші права і пільги» 13.20 «Цивілізація Incognita» 14.00, 22.45 Братство бомби 15.15, 21.20 «Соціальна економіка» 15.20, 16.45, 18.55, 21.25 «Погода» 16.20, 00.00 Д/с «Дивовижні мешканці саду» 17.50 «Алло, адвокате!» 19.00 В гостях у Дмитра Гордона: Євген Кемеровський, 2 ч. 21.35 Людмила Максакова. Дама з ха/ рактером 00.30, 01.50 Т/с «Ескорт агентство» 01.10 «Вихідний, після опівночі» 02.35 Х/ф «Російські красуні» 04.00 Птахи гнізда Марії 04.25 Зачароване коло

05.10, 06.10 Teen Time 05.15 Будинки мажорів 06.15, 13.25 М/с «Черепашки/ніндзя» 06.35, 13.45 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Підйом 09.00, 20.00 Т/с «Молодіжна коман/ да» 10.00 Т/с «Щасливі разом» 11.00, 18.00, 22.00 Т/с «Вороніни» 13.20, 14.30 Kids Time 14.55 Т/с «Друзі» 15.55 Т/с «Дві дівчини без гроша» 16.50 Т/с «Щоденник лікаря Зайце/ вої» 19.00, 00.55 Репортер 19.20 Абзац! 21.00 Т/с «Кухня» 23.00 Х/ф «На грі» 01.05 Т/с «Щоденники вампіра» 01.50 Т/с «Пліткарка» 02.35 Служба розшуку дітей 02.40, 03.40 Зона ночі 02.45 Розквіт українського кіно 03.45 Моя адреса / Соловки. Навіщо перекладати Вергілія 04.05 Червона Земля ( Te r ra Vermelha) 04.30, 05.05 Зона ночі Культура 04.35 Майстер музи 04.50 Сонячна людина

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 04.45 Музичний майданчик 06.30 Громадський контроль 06.45, 07.45, 07.15, 08.15, 18.45, 19.00, 2 1 . 3 0, 1 9 . 4 5, 2 0 . 4 5 , 2 1 . 4 5, 22.45 Новини 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Пат/ руль 07.25 Говоримо польською 08.25, 22.30 Рівне сьогодні 08.30, 16.45, 02.40, 03.55 «Свідок» 09.00 «Засуди мене» 10.00 «До суду» 11.50 Т/с «Детективи» 12.55 Т/с «В зоні ризику» 14.45 Т/с «Павутина / 6» 17.00, 18.00, 19.10 Вітаємо Вас 20.20 Дім бойових мистецтв 21.15 ЯлОля 22.15 Чоловічі розваги 23.00 Т/с «CSI: Нью/Йорк» 00.00 Т/с «Закон і порядок» 01.00 Т/с «NCIS: Лос/Анджелес/2» 03.10 «Речовий доказ» 03.30, 04.25 «Правда життя»

05.10 Служба розшуку дітей 05.15, 06.10 Teen Time 05.20 Будинки мажорів 06.15, 13.25 М/с «Черепашки/ніндзя» 06.35, 13.45 М/с «Губка Боб» 07.00, 07.35, 08.35 Підйом 09.00, 20.00 Т/с «Молодіжна коман/ да» 10.00 Т/с «Щасливі разом» 11.00, 18.00, 22.00 Т/с «Вороніни» 13.20, 14.30 Kids Time 14.50 Т/с «Друзі» 15.55 Т/с «Дві дівчини без гроша» 16.55 Т/с «Щоденник лікаря Зайце/ вої» 19.00, 00.55 Репортер 19.20 Абзац! 21.00 Т/с «Кухня» 23.00 Х/ф «На грі/2.Новий рівень» 01.05 Т/с «Щоденники вампіра» 01.45 Т/с «Пліткарка» 02.30, 03.30 Зона ночі 02.35 Становлення українського німо/ го кіно 03.35 Моя адреса / Соловки. Не вдар/ те жінку навіть квіткою 03.55 Марко Кропивницький 04.35, 05.20 Зона ночі Культура 04.40 Сумний П’єро 05.05 Останній лоцман

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 06.00 Телепузики 06.30, 07.30 М/с «Лалалупси» 07.00 Малята/твійнята 07.55 Мультик з Лунтіком 08.20 М/с «Шоу Гарфілда» 08.55 Єралаш 09.55 Країна У 11.00, 00.30 Одна за всіх 12.00 Т/с «Якось у казці» 12.55 Любов з майбутнього 13.55 Богиня. Нова колекція 16.00 Т/с «Брати» 17.00 Моду народу 18.00 ТЕТки і шмотки 19.00 Ікона стилю 20.15 Х/ф «Персі Джексон та викрадач блискавок» 22.55 Віталька 23.25 Т/с «Секс і місто» 01.25 Т/с «Закрита школа» 02.15 Т/с «Кремлівські курсанти» 03.05 З ночі до ранку

04.50 Музичний майданчик 06.15, 22.15 Сім’я від А до Я 06.45, 07.45, 07.15, 08.15, 18.45, 19.00, 21.30, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45 Новини 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Пат/ руль 07.25 Дім бойових мистецтв 08.25 Рівне сьогодні 08.30, 16.45 «Свідок» 09.00 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів» 11.30 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів / 2» 12.35 Т/с «В зоні ризику» 14.35 Т/с «Павутина / 6» 17.00, 18.00, 19.10 Вітаємо Вас 20.20 Кулінарне шоу «СмачнОГО!» 21.15 Кінолекторій 23.20 «Концерт для справжніх чо/ ловіків» 00.35 Х/ф «Смертельний експресс» 02.25 Т/с «Слідство веде Да Вінчі» 04.00 «Правда життя»

06.00 Т/с «Адвокат» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події 07.30, 15.25 Щиросерде зізнання 08.00 Т/с «Подружжя» 09.10, 13.10, 17.20, 22.30 Т/с «Слід» 10.00, 20.00 Т/с «Балабол» 12.00 «Нехай говорять» 16.00 Критична точка 18.00 Т/с «/Поцілуй! Нова історія» 19.20, 04.45 «Говорить Україна» 22.00, 03.50, 04.15 Події дня 00.15 Т/с «Мент у законі 6» 02.05 Т/с «Бігти» 05.25 Срібний апельсин

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 Гімн України 06.02 Переможний голос віруючого 06.30, 15.45 Мультдаринки 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Інформаційний випуск «День» 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна кримі/ нальна служба 07.45 По суті 08.45 На межі можливого 09.45 Один на один 10.15 Будьмо здорові 10.30 Штрихи з натури 10.45, 18.20 Хітова вежа 11.15, 17.15 Х/Ф «Відчайдушні бать/ ки» 12.45 Фабрика ідей 13.15 Муз. Фільм «Усвіті джазу» Со/ ломін Бенд» 13.45 Черкаська ОДТРК «Діловий ритм» 14.15 Ретроспектива. Історичні по/ статі 14.45, 16.45 Музичний калейдоскоп 14.50 Плекаймо мову 16.10 Чудесний канал 16.35 Іноземна для дітей 16.50 День в музеї 18.00 Азбука ремесел 18.45 Економічний інтерес 19.45 Удосвіта 20.15 Громадська приймальня 20.45 На добраніч казка 21.00 Група ризику 21.15 Так було 21.30 Молодіжний прорив 22.00 Інформаційний випуск «День». Субтитри 22.45 Вони прославили наш край 23.00 Х/Ф «Інспектор Деррік»

06.00 Т/с «Адвокат» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події 07.30, 15.25 Щиросерде зізнання 08.00 Т/с «Подружжя» 09.10, 13.10, 17.20, 21.00, 22.30 Т/с «Слід» 10.00 Т/с «Балабол» 12.00 «Нехай говорять» 16.00 Критична точка 18.00 Т/с «/Поцілуй! Нова історія» 19.20, 04.00 «Говорить Україна» 22.00, 03.30 Події дня 00.15 Т/с «Мент у законі 6» 02.05, 05.25 Т/с «Бігти»

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 Гімн України 06.02 Переможний голос віруючого 06.30, 15.45 Мультдаринки 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00, 05.00 Інформаційний випуск «День» 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна кримі/ нальна служба 07.45 Клуб Суперкниги 08.05, 23.15 Музичний калейдоскоп 08.15 Ретроспектива Історичні по/ статі 08.45 Дім бойових мистецтв 09.45 Громадська приймальня 10.15 Група ризику 10.30 Так було 10.45 Молодіжний прорив 11.15, 17.15 Х/Ф «Відчайдушні бать/ ки» 12.45 Удосвіта 13.15 Хмельницька ОДТРК «Проф/ стайл» 13.45 Харківська ОДТРК Інновація 14.00 Муз. Фільм 14.25 Ретроспектива. Історичні по/ статі 14.50 Плекаймо мову 16.10 Чудесний канал 16.35 Юна зірка 16.50 Фестивальний подіум. Кривий ріг. Рудана/місто 18.00 А ми відпочиваємо 18.25 Погорина 18.45 Таке життя 19.45 Розмова без нотацій 20.15 Один на один 20.45 На добраніч казка 21.00 Азбука смаку 21.15 Музична кухня 21.30 Квест/шоу 22.00 Інформаційний випуск «День» 22.45 Телеспорт 23.30 Зміни свій світ 00.30 повтор ранкового ефіру

УВАГА! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих


Ñóáîòà, 7 ãðóäíÿ

28

ÒÅËÅÀÔ²ØÀ 06.00 Підсумки 06.20 Крок до зірок. Нам 15 років 0 7 . 0 5 Ф і л ь м / к о н ц е р т « О . Га з м а н о в . Сделан в СССР» 08.30 Панянка та кулінар 09.05 Життя на рівних 09.25 Армія 09.35 Православний вісник 10.15 Моменти життя 11.15 Х/ф «А життя триває...» 12.50 Театральні сезони 13.45 Біатлон. Кубок світу. Естафета (жінки) 15.25 Біатлон. Кубок світу. Естафета (чоловіки) 17.00 В гостях у Д.Гордона 18.00 Український акцент 18.20 Золотий гусак 18.55 Фестиваль гумору «Умора» 20.35 Слово регіонам 20.55 Мегалот 21.00 Підсумки дня 21.25 Без цензури 22.00 Українська пісня 22.50 Суперлото, Трійка, Кено 23.10 Гранд/шоу М.Поплавського «Приречений на любов» 01.20 Підсумки дня 01.45 Слово регіонам 0 1 . 5 5 Хіт/парад «Національна двад/ цятка» (із сурдоперекладом) 03.05 «Нащадки» з Н.Рибчинською та К.Гнатенком 03.55 Школа юного суперагента 04.05 Дорослі ігри 04.55 «Надвечір’я» з Т. Щербатюк. 25 років

06.30 М/ф «Русалонька» 08.15, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба новин» 09.00 «Хто там?» 10.00 М/ф «Енгрі бердс» 10.05 «Світське життя» 11.10 «Чотири весілля / 1» 12.45 «Моя сповідь» / «Філіпп Кірко/ ров» 14.00 «Міняю жінку / 8» 15.30 «Машині казки» (1) 15.40 М/ф «Маша і ведмідь» 16.20 «Вечірній Київ / 2013» 18.30 «Розсміши коміка / 4» 20.00 Х/ф «Я тебе нікому не віддам» 00.05, 04.45 Х/ф «Голка» 01.40 «Супергерої « 02.30 «Тачки / 2» 02.55 Т/с «Світ Соні»

06.15 «Шустер Live» 09.30 «Все для мами» 10.00 Д/ф «Муслім Магомаєв. Серце на снігу» 11.10 Х/ф «Весілля в Малинівці» 13.10 Х/ф «Пророцтво» 15.10 «Міжнародний фестиваль гумо/ ру «Юрмала» 18.00, 20.30 Т/с «Опівдні на пристані» 20.00 «Подробиці» 22.30 «Велика Різниця по/українськи» 23.30 Х/ф «Не вкради» 01.30 Х/ф «Угода» 03.10 Подробиці 03.40 Х/ф «Вій»

05.25,

Íåäiëÿ, 8 ãðóäíÿ

01.25 Х/ф «Солдат Іван Бровкін»(1) 06.55 «Караоке на Майдані» 07.50 «Їмо вдома» 09.00 «Все буде смачно!» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 11.10 «Національне талант/шоу «Танцюють всі!/6» 14.10 «Зважені та щасливі / 3» 19.00 «Х/Фактор / 4» 21.20 «Таємниці Х/фактора. Від долі не втечеш» 22.35 «Х/Фактор / 4 Підсумки голосу/ вання» 23.55 «Детектор брехні / 4» 03.00 Нічний ефір

06.30, 0 7 . 3 0, 0 8 . 3 0, 0 9 . 3 0, 1 0 . 3 0, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.35, 02.30, 03.30, 04.30, 05.35, 06.45, 07.10, 08.15, 18.25, 23.45, 00.20, 03.25, 06.20, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00, 06.00 Час 06.35, 18.10, 00.00 Місцевий час 06.50, 14.50, 1 8 . 3 5, 19.15, 2 0 . 2 0, 22.00, 01.15, 03.20, 05.40 Хро/ ніка тижня 07.15, 12.10, 14.10, 17.10, 19.25 Пого/ да в Україні 07.20, 08.25, 22.25, 23.20, 00.15, 03.35 Бізнес/час 07.35 180 градусів 08.10, 13.25, 16.10, 17.25, 00.55 Пого/ да на курортах 08.20, 01.55, 04.55, 05.55 Погода у світі 08.35 Не перший погляд 09.10 Мотор 09.35, 04.35 Укравтоконтинент 10.35, 02.15 Новинометр 11.10 Трансмісія 11.35 Автопілот/тест 11.45, 23.35 Історія успіху 12.35 Інтелект.ua 13.10 Драйв 13.35 Вперед, на Олімп! 14.35 Гра долі 15.35 Кіно з Яніною Соколовою 16.35 Арсенал 17.15 Міграційний вектор 17.35 Феєрія мандрів 19.35 Машина часу 20.35, 01.40 Кабінети 21.10, 00.35, 05.15 Велика політика 21.35, 03.00 Вікно в Америку 22.35 Майстер/клас із Наталкою Фіцич 02.35 Лісовий патруль

06.05 Світ православ’я 06.40 Моя земля / моє право 07.05 Панянка та кулінар 07.30 «Дружина» 09.00 Шеф/кухар країни 09.50 Околиця 10.15 Ближче до народу 10.45 Як Ваше здоров’я? 11.35 Крок до зірок 12.30 Біатлон. Кубок світу. Гонка пере/ слідування (жінки) 13.20 Караоке для дорослих 14.25 Біатлон. Кубок світу. Гонка пере/ слідування (чоловіки) 15.30 Подорожуй світом з Ю.Акуніною 15.55 Маю честь запросити 16.40 Золотий гусак 17.05 Д/ф «Амосов. 100 років» 17.55 Діловий світ. Тиждень 18.30 Концертна програма «Прирече/ ний на любов» 20.30 Ми хочемо, щоб ви знали 20.40 Головний аргумент 20.50 Офіційна хроніка 21.00 Підсумки дня 21.55 Політтеатр 22.20 Фестиваль пісні в Коблево 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00 Ера бізнесу. Підсумки 23.35 «Дружина» 01.20 Підсумки тижня 02.10 Головний аргумент 02.20 Офіційна хроніка 02.30 Наш спорт. Олімпійським курсом 02.40 Життя на рівних 02.50 Магія цирку 04.20 Дорослі ігри 05.10 Театральні сезони

06.05 Х/ф «Олівер Твіст» 07.50 Мультфільм (1) 08.25 ТСН: «Телевізійна служба новин» 09.00 «Лото/Забава» 10.00, 03.25 «Смакуємо» 10.40 Т/с «Сусіди» 19.30 «ТСН/Тиждень» 20.15 «Битва хорів» 22.15 «Світське життя» 23.20 «Що? Де? Коли? 2» 00.25 «Альманах українських коротко/ метражних фільмів» 02.10 «Світ Соні» (1) 03.50 «Чотири весілля» 04.55 «Моя сповідь» / «Філіпп Кірко/ ров»

04.55 «Велика Різниця по/українськи» 05.40 Х/ф «Весілля в Малинівці» 07.15 «Міжнародний фестиваль гумо/ ру «Юрмала» 09.25 «Школа доктора Комаровського» 10.00 «Орел і Решка. Назад у СРСР» 11.00 «Зимова кухня» 12.00 Х/ф «Я його зліпила» 14.05 Т/с «Один єдиний і назавжди» 18.00 Шоу «Одна родина» 20.00, 02.20 «Подробиці тижня» 21.00 Т/с «Таїланд» 00.55 Х/ф «Її серце» 03.05 Д/ф «Амосов. Сторіччя» 04.00 Х/ф «Не вкради»

04.55, 02.20 Х/ф «Іван Бровкін на цілині»(1) 06.25 «Їмо вдома» 07.15, 11.00 «МастерШеф / 3» 09.00 «Все буде смачно!» 10.00 «Караоке на Майдані» 15.00 «Х/Фактор / 4» 19.00 «Битва екстрасенсів. Чоловіки проти жінок» 21.15 «Один за всіх» 2 2 . 3 0 Х/ф «Троянда вітрів прощаль/ них»(1) 00.30 Х/ф «Птах щастя»(1) 03.50 Нічний ефір

05.05, 18.45 Факти 05.35 Світанок 06.20 Козирне життя 06.50, 01.55 Х/ф «Людина президента» 08.40 Зірка YouTube 09.50 Дача 10.20 Квартирне питання 11.20 За кермом 11.55 ПуТЬОва країна 12.15, 20.00 Т/с «Лютий» 19.00 Надзвичайні новини. Підсумки 22.00 Х/ф «Ми з майбутнього/2» 00.00 Х/ф «Антикілер Д.К. Кохання без тями» 03.20 Х/ф «Мисливець за прибульцями» 04.45 Про/Ziкаве.ua

06.30, 0 7 . 3 0, 0 8 . 3 0, 0 9 . 3 0, 1 0 . 3 0, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.40, 19.30, 20.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.35, 02.35, 03.30, 04.35, 05.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 02.00, 04.00, 06.00, 07.10, 08.15, 18.45, 23.50, 00.20, 06.20, 21.00, 01.00, 05.00, 21.40, 03.00 Час 06.35, 07.20, 08.25, 2 2 . 2 5, 2 3 . 2 0, 0 0 . 1 0, 0 3 . 3 5, 0 5 . 5 5, 0 6 . 1 5 Бізнес/час 06.45, 00.00, 03.20 Місцевий час 06.55, 1 0 . 5 0, 1 1 . 5 0, 1 3 . 5 0, 1 4 . 5 0, 18.10, 19.20, 20.20, 01.40, 03.15 Хроніка тижня 07.15, 12.10, 14.10, 19.25, 23.55 Пого/ да в Україні 07.35 180 градусів 08.10, 13.10, 16.10, 00.55 Погода на курортах 08.20, 11.25, 04.55 Погода у світі 08.35 Феєрія мандрів 09.10, 19.35 Велика політика 09.35 Вікно в Америку 10.15 Здорові історії 11.15 Трансмісія/тест 11.35 Технопарк 12.35, 03.40, 04.40 Життя цікаве 13.35 Мотор 14.35 Гра долі 15.35, 02.15, 05.35 Машина часу 16.35 Фактор Безпеки 17.10 Палата 17.35 Новини київщини 20.35 Дорогі депутати 22.00 Територія закону 22.35, 02.40 Кіно з Яніною Соколовою 23.35 Міграційний вектор 00.35 Укравтоконтинент

05.35, 18.45 Факти 05.50 Світанок 07.05 Квартирне питання 08.00 Анекдоти по/українськи 08.20 Дача 09.00 Х/ф «Людина президента. Під заг/ розою» 11.00 Козирне життя 11.45 Так$i 12.10, 19.55 Наша Russia 12.25 Машина часу. Телепорт/шоу 14.25 Х/ф «Підсадний « 16.45 Х/ф «Ми з майбутнього/2» 20.25 ПуТЬОва країна 20.50 Т/с «Місце зустрічі змінити не можна» 03.45 Х/ф «Антикілер Д.К. Кохання без тями»

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó

06.00 Х/ф «Таємниця «Чорних дроздів» 07.35 «Будь в курсі!» 08.00 «Служба новин «Соціальний пульс» 08.25, 18.55 «Погода» 09.00 Генерали 10.00 «Світські хроніки» 10.55 Х/ф «Чорна троянда / емблема печалі, червона троянда / ем/ блема кохання» 14.35 За сім морів 15.00 Братство бомби 16.15, 23.20 Д/с «Бебі/бум у зоопарку» 16.50, 05.25 «Ронін. з Дмитром Видрі/ ним» 17.35 «Щоденник для батьків» 18.15, 05.50 «Цивілізація Incognita» 18.30, 05.00 «Соціальний пульс вихід/ них» 19.00 Великі династії. Пушкіни 20.05 Володимир Етуш. «Все, що на/ жито непосильною працею» 21.15 Х/ф «Серця чоловіків» 00.00 «Вихідний, після опівночі» 00.50 Х/ф «Пансіонат року» 02.30 Х/ф «Не звикайте до чудес» 04.00 Іван Франко

06.00 М/ф «Як козаки...» 07.30 Малята/твійнята 07.55 Телепузики 08.30 М/с «Смішарики. Пін/код» 09.00 Мультик з Лунтіком 09.40 М/с «Даша/дослідниця» 10.05 М/с «Вперед, Дієґо, вперед!» 10.40 М/ф «Астерікс і Клеопатра» 12.05 Т/с «Ксена / принцеса/воїн» 16.00 М/ф «Хортон» 17.55 Х/ф «Персі Джексон та викрадач блискавок» 20.35 Т/с «Два батька і два сина» 22.05 Х/ф «Дуже страшне кіно 4» 23.50 Х/ф «Крик 4» 01.50 Х/ф «Прада і почуття» 03.30 З ночі до ранку

06.00 Х/ф «Чорна троянда / емблема печалі, червона троянда / ем/ блема кохання» 07.35, 20.10 «Кумири» 07.50, 20.00, 05.50 «Цивілізація Incognita» 08.00 «Соціальний пульс вихідних» 08.25, 18.55 «Погода» 09.00 Великі династії. Пушкіни 10.00 «Будь в курсі!» 10.40 «Щоденник для батьків» 11.20 Х/ф «Таємниця «Чорних дроздів» 13.50 За сім морів 14.50, 23.50 Д/с «Дика Аравія» 15.50 «Мелодія двох сердець» 2 с. 17.00 «Україна/Європа: маятник Фуко» 17.50 «Модні історії з Оксаною Новиць/ кою» 18.30, 05.00 «Світ за тиждень» 19.00 Великі династії: Трубецькі 20.40, 05.25 «Світські хроніки» 21.10 Дочка матері. Христина Орба/ кайте 22.15 Х/ф «Не звикайте до чудес» 00.20 Х/ф «Серця чоловіків» 02.00 Х/ф «Каньйон холодних сердець» 03.30 Амурні мелодії (3) 04.00 Ах, не говоріть мені про кохання

06.00 М/ф «Як козаки куліш варили» 06.25 М/ф «Астерікс і Клеопатра» 07.30 Малята/твійнята 07.55 Телепузики 08.30 М/с «Смішарики. Пін/код» 09.00 Мультик з Лунтіком 09.40 М/с «Даша/дослідниця» 10.05 М/с «Вперед, Дієґо, вперед!» 10.40 М/с «Білка та Стрілка. Пустотли/ ва сімейка» 11.05 М/ф «Школа монстрів. 13 ба/ жань» 12.30 Х/ф «Книга джунглів: Історія Мауглі» 14.10 М/ф «Хортон» 16.05, 01.40 Х/ф «Д.О.А.» 17.55 Дайош молодьож! 19.00 Країна У 20.05 Віталька 20.55 Т/с «Два батька і два сина» 22.00 Зупиніть, я закохалась! 00.00 Х/ф «Помста придурків 2» 03.00 З ночі до ранку

05.20 Україна дива 06.50 Ревізор 07.45 Знайти крайнього 09.00 Війна світів. Ревізор проти Шефа 11.00 Уральські пельмені 12.05 Шурочка 13.05 Руді 14.05 Дорослі, як діти 15.05 Вже котрий день 16.10 Про що говорять тварини 17.35 Т/с «Вороніни» 18.00 М/ф «Іван Царевич і Сірий Вовк» 19.50 Х/ф «Гаррі Поттер і Принц/по/ лукровка» 22.50 Х/ф «Примарний гонщик/2» 00.50 Х/ф «Надин» 02.25, 03.25 Зона ночі 02.30 Українці Любов 03.30 Іван Мазепа 04.30, 05.20 Зона ночі Культура 04.35 SOLO/MEA 05.00 Таїнства Києво/Печерської Лаври

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 04.25 Музичний майданчик 05.00 Авто/мото/ревю 06.45, 07.45, 08.45, 07.15, 08.15, 09.15, 17.40 Новини 07.05, 08.05, 09.05 Патруль 07.30, 09.20, 15.45 Веселі уроки 08.20 Кінолекторій 09.30 Кулінарне шоу «СмачнОГО!» 10.00 ЯлОля 10.30 Міксер 10.45 М/ф 11.30, 03.00 «Речовий доказ» 12.00 «Головний свідок» 13.00 «Випадковий свідок» 13.30 ПіДеМо разом 13.50 Танцювальний БУМ 5 ч. 14.30, 16.40 Вітаємо Вас 16.00 Громадський контроль 16.20 Чоловічі розваги 17.20 «Модно» 18.00 Рівне за тиждень 18.20 Спорт за тиждень 18.40 Патруль тижневий 19.00 Т/с «Таємниці слідства / 6» 23.00 «Втеча. Реальні історії» 23.30 Х/ф «Паранормальне явище / 3» 01.20 Х/ф «Смертельний експрес» 03.25 «Правда життя» 03.50 М/ф «Вінні Пух» 04.00 М/ф «Вінні Пух і день турбот»

05.20 Україна дива 06.45 Ревізор 07.45 Церква Христова 08.00 М/ф «Ку! Кін/дза/дза» 09.50 Співай, якщо зможеш 11.35 Божевільний автостоп 12.20 Х/ф «Гаррі Поттер і Принц/по/ лукровка» 15.20 М/ф «Іван Царевич і Сірий Вовк» 17.10 Т/с «Кухня» 19.30 Війна світів. Ревізор проти Шефа 21.20 Х/ф «Джон Картер» 00.10 Х/ф «Інтерв’ю з вампіром» 02.30 М/ф «Носферату. Жах ночі» 03.45 Зона ночі 03.50 Зірка Вавілова 04.35, 05.15 Зона ночі Культура 04.40 Княгиня Ольга 04.50 Сон Аліни Костомарової

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 04.10 Т/с «Павутина / 6» 07.35 М/ф 08.00, 18.00 Рівне за тиждень 08.20, 18.20 Спорт за тиждень 08.40, 18.40 Патруль тижневий 09.00 Новини 09.20 Чоловічі розваги 09.40, 11.20 Веселі уроки 09.55 Авторама 10.15 «Модно» 10.30 До Товстухи за здоров’ям 10.50 МузейОК! 11.10 Говоримо польською 11.30 «Легенди карного розшуку» 12.00 «Агенти впливу» 13.00 Х/ф «Весілля в Малинівці» 15.00, 16.50 Вітаємо Вас 16.20 Кулінарне шоу «СмачнОГО!» 17.40 Кінолекторій 19.00 Т/с «Павутина / 7» 23.00 Д/с «Таємниці радянського дефіциту» 00.05 Т/с «NCIS: полювання на вбив/ цю / 8» 02.00 Х/ф «Паранормальне явище / 3» 03.20 «Речовий доказ» 04.00 «Правда життя» 05.00 М/ф «Вінні Пух іде в гості»

07.00, 19.00, 02.30 Події 07.10 Х/ф «Джуніор» 09.20, 10.00 Т/с «Інтерни» 11.00 1 за 100 годин 12.00 Т/с «Адвокат» 15.00 Х/ф «Остання справа Казано/ ви» 17.00, 19.20 Т/с «Берег Надії» 21.30 Х/ф «Буду вірною дружиною» 01.45 Хто гідний більшого? 02.50 Х/ф «У прольоті» 04.30, 05.55 Т/с «Бігти»

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 Гімн України 06.02 Блага вість з Ріком Реннером 06.30, 15.45 Мультдаринки 06.55, 14.55 Офіційні новини 07.00, 22.00 Інформаційний випуск «День». Субтитри 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна кримі/ нальна служба 07.45 Клуб Суперкниги 07.55 Зелений БУМ 08.20 Галерея одразів 08.35 Фестивальний подіум. Рудана/ місто 09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Інформа/ ційний випуск «День» 09.45 Телеспорт 10.15 Азбука смаку 10.30 Музична кухня 10.45 Квест/шоу 11.15 Т/Ф «Відчайдушні батьки» 12.45 Д/ф «80 островів кругом світу» 13.15 М/Ф «Пісенька сонечка» 13.45 Муз. Фільм «Музика без кор/ донів» 1/4 ч. 14.40 Екотур 16.05 Урок для батьків 16.30, 22.45 Д/Ф «Магія природи» 16.55 Культура. Таємниця Богоро/ диці Пирогощі 17.25 Рівненщина мистецька Муз. Фільм «Любов на всі літа» 1, 2ч 17.40 Т/Ф «Рівне: місто сплетінь» 18.10 Повір у себе 18.35 Погорина 19.45 ХАЕС Інформує 20.00 Економічний інтерес 20.15 Група ризику 20.30 Так було 20.45 На добраніч казка 21.00 Перехрестя правди 21.30 Мандри 21.50 Храми Поділля

06.40 Події 07.00 Х/ф «Остання справа Казано/ ви» 09.00 Світ на смак 10.00, 11.00 Таємниці зірок 12.00 Х/ф «Буду вірною дружиною» 16.15, 17.00, 18.00 Т/с «Інтерни» 19.00, 03.10 Події тижня 20.00 Як дві краплі 23.30 Великий футбол 01.20 Х/ф «Віддалені наслідки» 03.55, 05.20 Т/с «Бігти»

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 Гімн України 06.02 Повнота радості життя 06.30 Мультдаринки 06.55 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Огляд подій тижня 07.30, 10.45 Клуб Суперкниги 07.50 Мегазірки 08.15 Ретроспектива. Історичні по/ статі 08.35 Культура. Таємниця Богоро/ диці Пирогощі 09.30 Економічний інтерес 09.45 Муз. Фільм «Пісні Ростислава Сабадишина» 10.05 Мандри 10.20 День в музеї 11.05 Чудесний канал 11.30 М/С «Пісенька сонечка» 12.30 По суті 13.30 Муз. Фільм «Співає Ярослава» 1, 2 ч. 14.10 Д/Ф «Магія природи» 14.40 Музичний калейдоскоп 14.50 Плекаймо мову 15.30 Іноземна для дітей 15.45 Західний експрес 16.00 Дитячий музпарад 16.15 Абетка здоров’я 16.45 Д/Ф Чародійність природи 17.05 Муз. Фільм «У майбутнє з «Надією» 1, 2 ч. 17.30 А ми відпочиваємо 18.05 Без права на забуття 18.30 Квест шоу 19.30 Пульс РАЕС 19.45 Тінейдж/простір 20.15 Будьмо здорові 20.30 Штрихи з натури 20.45 На добраніч казка 21.00 Почерк долі. Неля Нікітіна 21.30 Європейський дім 22.30 Музична кухня 22.45 Хітова вежа 23.15 Д/Ф «Мегазірки»

УВАГА! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих


ÁÓIJÂÅËÜͲ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ, ÏÎÑËÓÃÈ

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó Шифер, вирво СРСР, б/в, 70 шт. Ціна: 5 грн./шт. Контакти: (095) 1385514

Автоматику до чавунного котла «Ефект». Ціна: 950 грн. Контакти: 680068

Щебінь, відсів, пісок в мішках. Контакти: (097) 3058314

Батареї алюмінієві, вирво Польща, 5,20/ 1,10 (великого розміру), товщина 1,3 см, нові. Контакти: (068) 5159685

2.2.2. Êóïëþ

Батареї чавунні, 20 грн./ребро, терміново. Контакти: (067) 9546733

Ековату, для утеплення власного будинку, необхідно більше 1 тонни, розгляну всі пропозиції. Контакти: (067) 9459360

Батареї, нові, б/в. Тел: (096) 7351404 Бачок від компактунітазу, вирво Польща, новий. Контакти: 631988, (097) 6456839

Ліс хвойний, круглий з лісгоспівськими товаротранспортними накладними. Контакти: (093) 4345522

Ванну чавунну, білу. Тел: (068) 3351346

Матеріали будівельні: бруківку, паркан, мін.вату. Контакти: 400218, (093) 2541338

Водонагрівач, 3,5 КВт. Контакти: (097) 2727603

Будівельні інструменти та обладнання

Газову горілку. Контакти: 237257, (095) 1020648, (098) 5245747

Колонку газову «Бош». Ціна: 1500 грн. Контакти: 265041, (093) 7561826 Колонку газову «Петроград», нову. Контакти: (068) 3351346

Аналізатор вологості деревини. Контакти: 680862, (068) 0533507 Апарат зварювальний. Контакти: (067) 8631415 Бетонозмішувач. Тел: (096) 7335694 Котел КЧМ4 на твердому паливі, б/в. Контакти: 680862, Кран «Піонер», крива 12 м, робочий. Ціна: 7000 грн. Контакти: (066) 8372209 Обладнання для виготовлення пінобетону та газобетону, піноутворювач, пилораму стрічкову, пилораму бензинову. Контакти: (050) 3173123 Обладнання для монолітного будівництва, утеплення та заливки з пінобетону. Контакти: (050) 3173123 Патрон, токарний, 250, б/в. Контакти: (067) 1485854 Перфоратор «Макіта», новий. Контакти: (097) 0724106 Токарний патрон, розмір 250, б/в. Контакти: 206806 (067) 1485854

2.3.2. Êóïëþ h150

Вугілля, 1 т. Ціна: 1000 грн. Тел: 241508

Електропіч для сауни. Контакти: 288707, (096) 4617607

2.3.1. Ïðîäàì

Багатопил імпортний, Контакти: (093) 4345522

Ванну чавунну. Контакти: (097) 9247283

мм.

Бетонозмішувач, перфоратор, дриль, відбійний молоток, болгарку тощо, в будьякому стані. Тел: (067) 3625501 Бетонозмішувач. Контакти: 54612

Колонку газову, б/в. Контакти: 224894, (097) 8086380 Котел «Данко», в хорошому стані, недорого, колонку « Юнкерс», 300 грн. Контакти: (067) 3055764

Котел газовий «Данко 10В,» 2контурний, площа обігріву 100 кв.м, б/в, за домовленістю. Контакти: 272007, (096) 1349881 Котел газовий «Рівне 30 ГЛ», б/в. Контакти: 680862, Котел КС12 на тверде паливо, газова автоматика, б/в. Батареї нові, чавунні. Контакти: (098) 4404315 Котел КЧМ4М Рівне. Контакти: (067) 8889055 Котел металевий КСТ 1016. Контакти: (067) 8889055 Котел металевий КСТ10, новий. Контакти: (098) 5036339 Котел чавунний КЧМ, Рівне, тракторний завод, новий. Контакти: (098) 5036339

Риштування будівельне, бетонозмішувач, опалубку, люльку будівельну, будівельний інструмент, недорого. Контакти: (096) 2135552 Риштування будівельне. Тел: 435256,

Бетонні роботи, мурування • блоками, покрівельні роботи. Контакти: (067) 103603698

Бригада виконує ремонтно6 • будівельні послуги, гіпсокартонні

ÐÅÀ˲ÇÎÂÓªÌÎ ßʲÑÍÅ ÂÓòËËß, Ç ÌÎÆËÈÂÎÞ ÄÎÑÒÀÂÊÎÞ ÄΠ̲ÑÖß ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß. ÄÅÒ. ÇÀ ÒÅËÅÔÎÍÎÌ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 676-31-61 Труби водозливні з оцинкованої сталі в зборі. Контакти: (067) 7729216 Труби, б/в, 200400 мм, товщина 58 мм, різної довжини. Тел: (093) 4345522

2.4.2. Êóïëþ Котел КЧМ. Контакти: (096) 7351404

2.6.1. Ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³

Котли на твердому паливі, б/в. Контакти: (097) 9853005

Батареї, нові, б/в. Тел: (096) 7351404

2.4.1. Ïðîäàì

Послуги

Котел6плиту, б/в. Тел: (098) 5036339

Харчові ємності, будьякі, горизонтальні або вертикальні від 20 кубів. З будьякої точки України. Можливий самовивіз. Ціна: 25000 грн. Контакти: (068) 5044181

Встановлення та ремонт сантехніки, заміна старих труб на нові, зварювальні роботи, монтаж теплої підлоги. Контакти: (099) 545675663

Мотокосу, газонокосарку, бензопмлу, відбійний молоток. Контакти: (096) 0301888

ангари, мийки, заправні станції, бокси, морозильні камери, склади, гаражі, паркінг. Контакти: (098) 5228499

Риштування. Контакти: 54612

Газ, опалення, водопостачання

2.5.2. Êóïëþ Гильотину электрическую для рубки жести. Длинна реза от 1,0 до 1,5 м. Контакты: (067) 4658908

Котел6плиту на 2 комфорки. Контакти: (067) 8889055

Насосне обладнання, електронасоси. Контакти: 622033, 630801, 610923

Пістолет монтажний ПЦ84 або МЦ52 для забивання дюбелів, нові або складського зберігання. Контакти: (068) 5159685

Трансформатор струму. Контакти: (068) 0345767

• Бетонні роботи: промислові підлоги, декоративний бетон, стяжки 

Вагончик будівельний, в будьякому стані, недорого. Контакти: (096) 2135552

Пістолет монтажний ПЦ 84 для забивання дюбелів, складського зберігання. Контакти: (093) 9600235

Стабілізатор потужністю 10 кВт. на власний будинок. Тел: (068) 5138794

Котел6колонку Вайланд, б/в. Ціна: 2000 грн. Контакти: (098) 4089071

Насос електричний, 50 куб.м/год., новий. Контакти: (068) 3351346

Опалубку, риштування будівельні, люльку, бетонозмішувач, мотокосу, відбійний молоток тощо. Контакти: (094) 9665256

Насосне обладнання. Контакти: (067) 3826757

Котел «Данко», новий. Ціна: 1500 грн. Контакти: 433986,

Бетонозмішувач. Контакти: 435256,

Запчастини до опалубки: стійки, триноги, корони, балки тощо. Контакти: 435256

Мотокоси «Stihl». Тел: 620530, 223338

Котел на тверде паливо КЧМРівне. Контакти: (098) 5036339 Котел опалення 2контурний. Контакти: 400218, (093) 2541338 Радіатори опалення, б/в. Контакти: (098) 6253313 Радіатори чавунні, б/в, дорого. Контакти: (097) 0634942 Радіатори чавунні. Тел: (098) 3800335

Електрообладнання 2.5.1. Ïðîäàì

роботи будь6 якої складності, штукатурення «по маяках» та без, шпаклювання, фарбування, демонтаж, утеплення піно6 пластом, бетонні роботи, є бетонозмішувач. Контакти: (098) 361652626 Буріння свай в обсадних трубах • 300500, влаштування фундаментів, стяжок, буріння стовби, огорожі, підсилення фундаментів. Контакти: (067) 1034113, (066) 5393301

Виготовлення та монтаж конструкцій з нержавіючої сталі та чорного металу, конструкцій зі скла, виробів з натурального каменю, загальнобудівельні роботи. Гарантія. Контакти: (063) 727635685, (099) 289625625, (097) 787675677

Всі види ремонтно6 • будівельних робіт: шпаклювання, фарбування, штукатурення, стяжки. Монтаж каналізації, електрики, вагонки, ламінату, гіпсокартону та інші види робіт. Контакти: (096) 723652696 Встановлення • водопостачання,

опалення, каналізації, глибинних насосів та насосних станцій зі свого матеріалу або матеріалу замовника та газоелектрозварювальні роботи. Ліц. АВ №458522 МРРБУ від 10.02.2009 р. Контакти: 43618649, (097) 817679617, (094) 966618649 Встановлення столярки, • вкладання ламінату, підлоги, монтаж гіпсокартону. Контакти: 627641, (067) 7061564 Гіпсокартонні роботи, вкладання • ламінату, поклейка шпалер, шпаклівка, лицювання плиткою, кріплення плінтусів, поклейка багетів, встановлення дверей. Контакти: (098) 7067715, (097) 2320812 Гіпсокартон, шпаклівка, • фарбування, вкладання плитки, ламінату, вагонка та ін., якісно. Контакти: (096) 1095387 Електрика. Монтаж проводки, • встановлення електрощитків, вимикачів, розеток та електроприладів. Контакти: (098) 7067715 Клеєння шпалер всіх видів, • професійно, шпаклювання стін, стель та відкосів, фарбування, монтаж гіпсокартону, великий досвід роботи. Контакти: 435916, (097) 5879184 Лицювання плиткою стін і підлоги, • якісно, гарантія. Консультація безкоштовна. Контакти: 621812, (097) 9344867 Лицювання плиткою, • встановлення сантехніки, заміна труб на пластикові, вкладання ламінату, стяжка. Контакти: 622159, (067) 8564434

Монтаж гіпсокартону, сайдингу, шпаклювання, поклейка шпалер, плитка. Вкладання паркету, підлоги, ламінату, лінолеуму, блокхауз. Монтаж саун, вікон, дверей, балконів, утеплення пінопластом. Контакти: (096) 3502083

Монтаж гіпсокартону, Вкладання двору природним • • шпаклювання, ламінат, лицювання каменем, бруківкою з каменю. Гарантуємо якість виконання. Контакти: (098) 2788820, (093) 0044505, (095) 6488830

плиткою, клеєння шпалер, штукатурення, утеплення будинків. Контакти: (097) 805616638, (050) 668621605

Вкладання паркету, ламінату, парк. Обшивання будинків сайдингом, • дошки, фанери, встановлення дверей, • вагонкою, підсофіти, ринви. Утеплення вікон, реставрація паркету, монтаж блокхаусу, сайдингу, вагонки, армстронгу, гіпсокартону, сауни. Контакти: (096) 3003335

фасадів пінопластом, мінватою, нанесення короїду. Вкладання столярки, паркету, ламінат, паркетна дошка. Монтаж саун. Контакти: (096) 4742882

Послуги з ремонту приміщень, • сантехніка, електрика, столярка,

Вкладання паркету, ламінату, шпунтованої дошки, набивання плінтусу. Шліфування нового та реставрація старого паркету та дощатих підлог, монтаж дерев’яної вагонки. Виїзд до клієнта. Контакти: (067) 3821224

послуги вантажників. Контакти: 404373, (068) 5683520, (050) 8145005

Сантехнічні послуги, •Електрозварювальні апарати, • •Прорізання бетону, асфальту зварювальні роботи, монтаж б/в. Контакти: (067) 9344036 Вкладання, шліфування бензорізом. Контакти: (098) 5228499 • опалення, водопостачання та паркету, підготовка дерев’яної квартир, офісів. каналізації, встановлення та •Трансформатор зварювальний, підлоги під вкладання ламінату. • Ремонт Штукатурення, шпаклювання, клеєння ремонт газових колонок, ВД306, ВД301, ВД306 М1, ВД40, бойлерів, душових кабін, ванн, лічильників, умивальників, змішувачів. Контакти: (096) 853673648, (093) 585684673 Монтаж опалення, водо6 • постачання та каналізації, встановлення та ремонт всіх видів сантехніки, чищення каналізації. Контакти: (097) 920606639

ТДМ315, б/в. Контакти: (067) 9340936

Контакти: 23610600, (066) 220643629, (067) 190641620

Електродвигун, моторредуктор та редуктор. Контакти: 401604, (098) 2542014, (095) 3352497

Внутрішні оздоблювальні роботи: штукатурення, шпаклювання, гіпсокартон, декоративна штукатурка, шпалери та інше, якісно, недорого. Контакти: 26663684, (097) 411678646, (066) 670676687

Електрокип“ятильник проточний, нерж, 3 тени по 4 кВт. Контакти: (068) 3351346 Електромотори, різні. Т: (097) 0171168

шпалер, сантехнічні та електромонтажні роботи, вкладання плитки, ламінату, вода та каналізація, роботи з гіпсокартоном. Тел: (063) 3328713

Ремонтно6будівельні роботи будьякої складності, комплексно, за помірними цінами. Якість гарантуємо. Контакти: (096) 1866593, (097) 3859922

29


30

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ ÏÎÑËÓÃÈ, ÊÎÏÀÍÍß ÊÎÒËÎÂÀͲÂ, ÒÐÀÍØÅÉ, ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ²Â, ÑÒÀÂʲÂ, ÑÅÏÒÈʲÂ, ÏËÀÍÓÂÀÍÍß ÃÐÓÍÒÓ, ÂÈÂÅÇÅÍÍß ÒÀ ÍÀÂÀÍÒÀÆÅÍÍß ÁÓIJÂÅËÜÍÎÃÎ Ñ̲ÒÒß À/Ì Ç²Ë, ÊÀÌÀÇ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 491-85-76

ÊÎÂÀͲ ÂÈÐÎÁÈ, ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÂÎвÒ, ÐÅزÒÎÊ, ÃÀÐÀƲ ÒÀ ÏÎÁÓÒÎÂÈÕ ÂÀÃÎÍ×ÈʲÂ, ÌÎÍÒÀÆ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 453-05-57

Ремонтно6будівельні роботи: • заливка фундаментів, мурування, штукатурення, шпаклювання, гіпсокартон, стяжка, покрівля, сайдинг, ремонт димоходів. Контакти: (098) 293646695, (050) 225624653

Сантехнічні роботи, встановлення ванн, унітазів, раковин, біде, душових кабін. Заміна старого опалення на нове. Контакти: (098) 7067715

• Утеплення будинків, якісно, нанесення декоративної штукатурки, власні риштування. Контакти: (097) 5215299 Шліфування паркету та інших видів • дерев’яної підлоги. Швидко. Якісно. Тел:

ÂÈÁÈÂÀÍÍß ÁÅÒÎÍÓ, ͲØ, ÀÐÎÊ, ÏÐÎ̲ÆʲÂ, ÊÀÍÀÂÎÊ Ï²Ä ÅËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÓ. ÎÒÂÎÐÈ Ï²Ä ÐÎÇÅÒÊÈ,ÂÈÌÈÊÀײ, ÊÎÍÂÅÊÒÎÐÈ, ÊÀÍÀ˲ÇÀÖ²Þ, ÂÅÍÒÈËßÖ²Þ, ÎÏÀËÅÍÍß. ÇÁÈÂÀÍÍß ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ, ÏËÈÒÊÈ, ÏÀÄÓÃ, ÇÍßÒÒß ÍÀÁ²ËÓ Ç² ÑÒÅ˲. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 22-40-71

ÂѲ ÂÈÄÈ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÐÎÁ²Ò. ˲Ö. ÌÐÐÁÓ À ¹ 513022 Â²Ä 10.03.10 Ð. ÏÎÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÊÐÀÍÀ, ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ. ˲Ö. ÌÒÇÓ À ¹ 509020 Â²Ä 26.02.10 Ð. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-59-49, (067) 362-18-41, (067) 363-48-58

(067) 3607659, (063) 4904180

Шпаклювання стін, стелі, відкосів, фарбування, клеєння шпалер. Контакти: (096) 8039709

Шпаклювання, гіпсокартонні роботи, штукатурення, лицювання, фарбування, ламінат, утеплення будинків та ін. Контакти: (097) 805616638, (050) 668621605

• Шпаклювання, фарбування, декоративне оздоблення стін. Контакти: 642264, (097) 5616695

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÈÉ Ï²ÄÐßÄ Ó ÁÓIJÂÍÈÖÒ². ÐÎÇÐÎÁÊÀ ÏÐÎÅÊҲ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÐÎÁ²Ò.˲Ö. ÌÐÐÁÓ À ¹ 513022 Â²Ä 10.03.10Ð. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-59-49, (067) 362-18-41, (067) 363-48-58 Внутрішні оздоблювальні роботи: штукатурення, шпаклювання, гіпсокартон, декоративна штукатурка, шпалери та інше, якісно, недорого. Контакти: (097) 4117846

ÍÀÍÅÑÅÍÍß ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÈÕ ØÒÓÊÀÒÓÐÎÊ, ÂÅÍÅÖ²ÀÍÑÜÊÀ ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ÏÅÐËÀÌÓÒÐβ ÐÎÁÎÒÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (095) 150-51-66, (068) 758-70-08 ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ: ÌÎÍÒÀÆͲ ÐÎÁÎÒÈ, ÇÀ̲ÍÀ ÏÐÎÂÎÄÊÈ, ϲÄÊËÞ×ÅÍÍß ÅËÅÊÒÐÎÙÈÒ²Â, ѲÒÈËÜÍÈʲÂ, ËÞÑÒÐ, ÂÈÌÈÊÀײ ÒÎÙÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 638-64-82

Гіпсокартон, шпаклівка, фарбування, вкладання плитки, ламінату, вагонка та ін., якісно. Контакти: (096) 1095387 Електрика. Монтаж проводки, встановлення електрощитків, вимикачів, розеток та електроприладів. Контакти: (098) 7067715 Клеєння шпалер всіх видів, професійно, шпаклювання стін, стель та відкосів, фарбування, монтаж гіпсокартону, великий досвід роботи. Контакти: 435916, (097) 5879184

Змурую грубу, піч, камін, від фундаменту до комину. Контакти: (098) 7067715

3.1.1. Ïðîäàì

• Комплект м ,яких меблів: дивансофу, 2 м“яких крісла, в хорошому 59381,

стані.

Контакти:

Гарнітур, вирво Польща, хороший стан. Контакти: 234352, (067) 3073158

ÄÀ×Ͳ ÁÓÄÈÍÊÈ, ÌÀÃÀÇÈÍÈ.

Âèãîòîâëÿºìî: äà÷í³ áóäèíêè, êîòåäæ³, ìàãàçèíè, ïàâ³ëüéîíè, ê³îñêè, áàí³, àâòîìèéêè, áóä. ìàéäàí÷èêè, çóïèíêè, ñóïåð-ìàðêåòè, àíãàðè, ãàðàæ³ òà ³íø³ ìåòàëîêîíñòðóêö³¿. Äîñòàâêà òà âñòàíîâëåííÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ!

Виготовлення дошки, вагонки, брусу. Контакти: 645265, (067) 3604550, (067) 3604540

ØÏÀÊËÞÂÀÍÍß, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ÊËŪÍÍß ØÏÀËÅÐ, ÁÀÃÅÒ²Â. ÂÊËÀÄÀÍÍß ËÀ̲ÍÀÒÓ ÒÀ Ï˲ÍÒÓÑÀ, ÌÎÍÒÀÆ ÒÀ ØÏÀÊËÞÂÀÍÍß Â²ÄÊÎѲÂ. ÍÀÍÅÑÅÍÍß ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍί ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ ÒÈÏÓ «ÌÎÇÀ¯ÊÀ». ÌÎÍÒÀÆ Ã²ÏÑÎÊÀÐÒÎÍÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 949-33-06

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÊÎÂÀÍÈÕ ÂÈÐÎÁ²Â, ÂÎвÒ, ÏÀÐÊÀͲÂ, ÐÅزÒÎÊ ÍÀ ²ÊÍÀ, ÍÀ²Ѳ ÍÀÄ ÄÂÅÐÈÌÀ, ÕÓÄÎÆÍß ÊÎÂÊÀ Ï²Ä ÄÇÅÐÊÀËÀ, ÑÒÎËÈÊÈ, ˲ÆÊÀ, ѲÒÈËÜÍÈÊÈ, ËÞÑÒÐÈ. ÇÂÀÐÞÂÀËÜͲ ÐÎÁÎÒÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 362-45-44

Дзеркало, настінне, Контакти: 289780

недорого.

Диван «єврокнижка», новий, розмір 2,3/ 1,5 м, з тканиною для обшивки двох крісел. Ціна: 4200 грн. Тел: 436750, (096) 4406574

ДСП, МДФ, ХДФ, OSB3, стільниці. Контакти: 619961, 450245, 450242 Карнизи дерев’яні з кільцями, різних розмірів. Ціна: від 30 грн. Контакти: 680068 Килим 3.5/2 м, вирво Польща. Контакти: 265267 Килим, 1.5/2 м. Т: 268377, (097) 9230156

Диван, б/в, вирво Німеччина. Контакти: 642465, (067) 9288542

Килим, 2,5/3,5. 3351346

Обладнання для магазину одягу: стійки різного розміру, столи, тремпелі, манекени, світлові вивіски для зовнішньої реклами (2 та 5 м), все разом або окремими частинами, недорого. Контакти: (095) 4795707

Диван, радянського виробництва, розкладний, б/в, самовивіз. Ціна: 400 грн. Контакти: (050) 3393900

Килими натуральні 2,5/3,5, синтетичні, 2/ 3. Контакти: (050) 9443736

Контакти:

Килими, в хорошому стані. Контакти: (097) 4908213

Вітальню, б/в. Контакти: 683319

Дивани, під замовлення, доставка. Контакти: (067) 3784377

Килимки, синій 1,45 х 3,05 см., 2,40 х 3,45 см., зелений 2,55 х 1,90 см., великий ворс. Контакти: (093) 9690586, (097) 1433618

Вішак для одягу, б/в, висота 1,80 м, ширина 0,90 м., недорого Контакти: 646893, (097) 7622626

Диван6книжку, 230043

новий.

Карнізи, 2 шт., нові. Ціна: 15 грн./шт. Контакти: (097) 4864024

Контакти:

(068)

Комод для взуття. Контакти: 401863

ÍÀ ÑÀÉÒ²

2.6.3. Ç âñòàíîâëåííÿ

Зрізання та обрізка дерев бензопилами, професійно. Контакти: (067) 6496994

Опалення, котлів, радіаторів. Заміна старого опалення на нове. Сантехнічні роботи. Контакти: (098) 7067715

ÂÈÂ²Ç ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ Â²ÄÕÎIJ ÒÀ Ñ̲ÒÒß, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÖÅÃËÈ, ϲÑÊÓ, ÊÀÌÅÍÞ, ÙÅÁÅÍÞ. ÏÎÑËÓÃÈ ÂÀÍÒÀÆÍÈʲÂ. ˲Ö. ÌÒÇÓ À ¹ 370150 Â²Ä 08.08.07 Ð. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 26-60-88, (098) 197-91-13, (097) 343-63-58

ÌÎÍÒÀÆ ÎÏÀËÅÍÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, ÊÀÍÀ˲ÇÀÖ²¯, ÏÐÎÄÀÆ ÒÀ ÌÎÍÒÀÆ ÄÓØÎÂÈÕ ÊÀÁ²Í, ÂÀÍÍ, ÓÌÈÂÀËÜÍÈʲÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 360-28-15, (050) 231-22-12

Послуги екскаватором Atlas 1304, 14 т., ківш 1 куб. м., 0.5 куб.м., копання траншей, котлованів, + гідромолот (розбивання бетону). ò. 20-71-57, (050) 514-47-80

Ліжко, 2спальне, з матрацом. Контакти: (098) 7888235

Крісла м“які, б/в. Контакти: (067) 7453210

Люстри на 5 ламп, кришталеві плафони, та на 3 лампи, скляні плафони, б/в, в хорошому стані. Контакти: 264420, (068) 8454306

Матрац на 2спальне ліжко. Контакти: 642465, (067) 9288542

Крісло6ліжко, б/в, недорого. Контакти: (097) 5095262

Матраци бонель, безпружинні, ортопедичні, самостійний пружинний блок. Контакти: (0362) 450588, (063) 2755555 Матраци органічні. Контакти: 450588, (063) 2755555 Матраци ортопедичні пружинні. Контакти: 268769, (096) 5709386 Меблі для дачі. Контакти: (068) 3351346 Меблі для дому, торгівельне обладнання, офісні меблі. Контакти: 619900, 619846, 619847

Кухню, б/в. Контакти: (097) 8745466

Ліжечко дитяче, матрац, наповнювач кокосова стружка, вільха. Ціна: 600 грн. Контакти: (097) 8093620 Ліжко «Меркс», 2спальне, дерев`яне, 180/200, б/в, в гарному стані. Контакти: (068) 5254788 Люстри, б/в. Контакти: (067) 6477060

Швелер металевий, 240/9 мм, 2 шт., 2,5 м. Контакти: (096) 3914096

2.7.2. Êóïëþ Неликвиды, сверхнормативы, резерв, демонтаж металлопроката и труб, от 1 тонны, самовывоз. Тел: (067) 6333280

Люстри. Контакти: (0362) 436987, (094) 9666987

Крісло м’яке. Т: 642465, (067) 9288542

Кухню, м“який куточок, б/в. Тел: 241972,

2.7.1. Ïðîäàì

Залишки швелера. Ціна: 6 грн./кг. Контакти: (063) 2274410

Комод, трюмо, 2 тумбочки, б/в. Контакти: (098) 6462593

Кухні, спальні, дитячі кімнати, шафикупе та ін. Контакти: (063) 7057801

Металопрокат, вторсировина

Бляху оцинковану, радянського вирва, б/ в, 230 кв.м. Контакти: (068) 5138794

Ліжко 1спальне, б/в, в хорошому стані. Контакти: (050) 1752932

Куточок м’який в кімнату, б/в, в хорошому стані, недорого. Контакти: 643433, (098) 9517739

Арматуру, швеллер, балку лист, трубу, уголок, катанку, шестигранник, полоса, квадрат, поковка, рельс, дешево, быстро, порезка, доставка по Украине. Контакти: (056) 3732332

Ковролін, б/в, на 3кімнатну квартиру. Контакти: 282559, (097) 5908019

Крісло6ліжко, диван, стіл письмовий, б/ в. Контакти: (098) 4404315

Ò. 40-18-65, (096) 053-58-70

2.6.4. ²íø³

ò.ô.: (098) 907-14-17, (050) 640-75-04 Budmaf-bmz.com.ua

Крісло6ліжко, в хорошому стані. Контакти: 438540, (095) 8729425

Викачування септиків, каналізації, стічних ям, асенізатор 8 куб.м. Найнижчі ціни. Діє система знижок

WWW.AR.RV.UA

Монтаж опалення. Тел: (067) 3602815

Крісла, 2 шт., б/в. Контакти: (098) 0568456

Меблі, предмети інтер’єру

ÎÃÎËÎØÅÍÜ

2.6.2. Ç âèãîòîâëåííÿ

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ: ÌÎÍÒÀÆ Ã²ÏÑÎÊÀÐÒÎÍÓ, ØÏÀÊ˲ÂÊÀ, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ÏÎÊËÅÉÊÀ ØÏÀËÅÐ, ÂÈÂÅÄÅÍÍß Â²ÄÊÎѲÂ, ÁÀÃÅÒÈ, ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀ ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ËÀ̲ÍÀÒ, ËÈÖÞÂÀÍÍß ÏËÈÒÊÎÞ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (095) 150-51-66, (068) 758-70-08

Доріжку 4.5 м. Контакти: 265267

Á²ËÜØÅ

Бригада виконує ремонтно будівельні послуги, гіпсокартонні роботи будь якої складності, штукатурення «по маяках» та без, шпаклювання, фарбування, демонтаж, утеплення пінопластом, бетонні роботи, є бетонозмішувач. Контакти: (098) 3615226

Крісла розкладні, ліжко. Контакти: (093) 6470635, (066) 8166224

Гарнітур спальний, в хорошому стані. Контакти: 269278, (095) 6861687

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÌÅÒÀËÅÂÈÕ ÃÀÐÀƲÂ, ÀÂÒÎÍÀ²ѲÂ, ÒÎÐÃÎÂÈÕ Ê²ÎÑʲÂ, ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÂÀÃÎÍ×ÈʲÂ, ÃÀÐÀÆÍÈÕ ÂÎвÒ, ÄÀ×ÍÈÕ ÁÓÄÈÍʲÂ, ÒÅÏËÈÖÜ, ÍÀ²ѲÂ, ÊÎÇÈÐʲÂ, ÀÐÎÊ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÌÎÍÒÀÆ, ÃÀÐÀÍÒ²ß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 063-49-42

ÌÅÁ˲ Ç ªÂÐÎÏÈ, Íβ ÒÀ Á/Â, Ì“ßʲ ×ÀÑÒÈÍÈ (ØʲÐÀ, ÂÅËÞÐ), ÑÒÎËβ ÊÎÌÏËÅÊÒÈ, ÊÎÌÎÄÈ, ÑÅÐÂÀÍÒÈ, ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ (ÍÀÑÒ²ÍͲ, ÊÀ̲ÍͲ), ËÞÑÒÐÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 423-59-30, (093) 120-83-78

Êîðïóñí³ ìåáë³ çàìîâëåííÿ. Íåäîðîãî

íà

Êîíòàêòè: (0362) 45-05-88 w w w. d i v a n r v. a t . u a Меблі: сервант, шафу для книг, шафу для одягу, недорого. Контакти: 636112, (098) 3423723 Меблі: сервант, шафа, трюмо, твтумбочка, вво Польща. Контакти: (067) 3037677 М“яку частину: диван, 2 крісла, в хорошому стані. Ціна: 2000 грн./торг Контакти: (067) 4356562, (097) 3731222 М’яку частину : диван розкладний (спальне місце 140/190), два крісла. Ціна: 5300 грн./ торг Контакти: (097) 7761599 Передпокій, 2,40/1,40. Ціна: 500 грн. Контакти: (097) 0426275 Передпокій, 2,50 м, світл., б/в. Ціна: 600 грн. Контакти: (096) 5433408, (096) 7990417


31

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó Ïîëè÷êè êíèæêîâ³, íàñò³íí³, êóòîâ³ ³ çâè÷àéí³, á/â, õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 477-22-81

Òóìáè êóõîíí³, ç ìèéêîþ. Ö³íà: 120 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 228-99-66 Òóìáè, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 5-62-59, (067) 852-52-96

Ïîëè÷êó äëÿ êíèã ³ àïàðàòóðè. Êîíòàêòè: 23-72-57, (095) 102-06-48

Òóìáó äëÿ á³ëèçíè, á/â. Êîíòàêòè: (098) 056-84-56

Ïîëè÷êó ï³ä òåëåôîí. Êîíòàêòè: 22-65-33 Ïðèõîæó, äîâæèíà 2,19/0,4/2,25. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 363-37-87

Òóìáó ï³ä òåëåâ³çîð, êîë³ð òåìíà âèøíÿ, ïîë³ðîâàíà, â õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: (0362) 23-22-22

Ðàìêó ç ã³ïñó äëÿ äçåðêàëà. Ö³íà: 95 ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68 гã ëîñÿ. Êîíòàêòè: (097) 818-54-85 Ñïàëüíþ «Ñâ³òàíîê», íîâó. Êîíòàêòè: (098) 440-43-15

Òàáóðåò. Áóê, ëàêîâàíèé. Ö³íà: 100 ãðí.

Ñòåíêó, 3.0/2.0/0.3, øêàô äâóõäâåðíûé, 1.0/2.0/0.6, á/ó. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 242-03-52

Êîíòàêòè: (0362) 45-05-88

Ñò³ë æóðíàëüíèé, á/â. Òåë: (098) 056-84-56 Ñò³ë æóðíàëüíèé, íîâèé. Êîíòàêòè: 62-11-42, (067) 969-24-59

Ñò³íêó, 3,4ì, á/â. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 646-25-93

Ñò³ë ê³ìíàòíèé, ðîçñóâíèé. Ö³íà: 70 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 228-99-66

Ñò³íêó, 4 ì, á/â. Ö³íà: 550 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 646-25-93

Ñò³ë êóõîííèé. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: (0362) 43-69-87

Ñò³íêó, á/â, 4 ì., 40 ñì ãëèáèíà, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 056-84-56

Ñò³ë îá³äí³é, á/â. Êîíòàêòè: 64-24-65, (067) 928-85-42

Ñò³íêó, á/â, â-âî Æèòîìèð, 3 ì, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 647-70-60

Ñò³ë ïèñüìîâèé ç òóìáîþ, á/â, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: (068) 769-09-27

Ñò³íêó, á/â, ïîë³ðîâàíó, òåìíîãî êîëüîðó, íåäîðîãî. Òåë: 64-34-33, (098) 951-77-39

Ñò³ë ïèñüìîâèé, âèð-âî ͳìå÷÷èíà. Êîíòàêòè: (0362) 43-69-87, (094) 966-69-87

Ñò³íêó, âèð-âî Êîñòîï³ëü, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: (099) 705-92-50

Ñò³ë ðîçñóâíèé, ê³ìíàòíèé. Êîíòàêòè: 23-15-54, (097) 480-19-84 Ñò³ëüö³ ñòîëîâ³, äóáîâ³, 6 øò. Ö³íà: 180 ãðí./ øò. Êîíòàêòè: 68-00-68

Ñò³íêó, âèð-âî Ïîëüùà, äîâæ. 2,60 ì, êîë³ð «â³ëüõà», ó â³äì³ííîìó ñòàí³. ìîæíà ïî ÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: (050) 175-29-32

Ñò³íêó â ïåðåäïîê³é, ì“ÿêó ÷àñòèíó, êèëèì 2/4 ì, íàòóðàëüíèé, Á³ëîðóñ³ÿ. Êîíòàêòè: 22-55-55, (067) 458-56-36

Ñò³íêó: 2 ñåðâàíòè, 2- äâåðíà øàôà, øàôà ³ ïåíàë 4/2 ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 382-76-60

Автомобілі легкові, імпортні

Ðåíî-11, 1988 ð.â., 1,4, êîë³ð ñèí³é ìåòàë³ê. Êîíòàêòè: (067) 103-03-98

4.1.1. Ïðîäàì ÌÀÇÄÀ Ìàçäà-929, 1988 ð.â., 2,2 ³íæåêòîð, òåìíî-ñèí³é, âåëþð, åëåêòðîïàêåò, ð³äíà ôàðáà, íå ãíèëèé, íå íà õîäó. Ö³íà: 14800 ãðí., òîðã Êîíòàêòè: (067) 870-73-59

ÌÅÐÑÅÄÅÑ Ìåðñåäåñ ³òî, ïðèãíàíèé ç ͳìå÷÷èíè¿ 30.10.12 ð. Êîíòàêòè: (050) 621-87-32

ÎÏÅËÜ Îïåëü Àñêîíà, 1986 ð.â., 1,8, ³íæåêòîð, êîë³ð ñ³ðèé ìåòàë³ê. Êîíòàêòè: (067) 103-03-98 Îïåëü Îìåãà À,1993 ã.â, ñåäàí, íåáèòàÿ, íåêðàøåíàÿ, ñîñòîÿíèå õîðîøåå. Ö³íà: 36000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 687-37-33

ÐÅÍÎ Ðåíî 21, 1986 ð.â., 1,7 ë., áåíçèí, ñåäàí, á³ëîãî êîëüîðó. Ö³íà: 13200 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 894-52-59

×àñòèíó ì’ÿêó, äèâàí òà êð³ñëî, ì³ñòÿòü í³ø³ äëÿ ïîñò³ëüíî¿ á³ëèçíè, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (097) 584-59-98, (068) 768-81-97 ×àñòèíó ì’ÿêó. Êîíòàêòè: (098) 788-82-35 ×àñòèíó ì’ÿêó. Êîíòàêòè: (093) 510-34-86 Øàôè â ïåðåäïîê³é, á/â. Êîíòàêòè: (096) 902-09-18 Øàôè, ë³æêà, êð³ñëà, ðîçêëàäà÷êè, á/â. Êîíòàêòè: (097) 667-51-61 Øàôè, ë³æêà, êð³ñëà, ðîçêëàäà÷êó, á/â. Êîíòàêòè: (097) 667-51-61 Øàôó 3-äâåðíó ç àíòðåñîëÿìè, òðþìî, äâ³ òóìáî÷êè, ïîë³ðîâàí³, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: 64-34-33, (098) 951-77-39

3.1.2. Êóïëþ

Øàôó 3-äâåðíó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38

Êèëèì ñó÷àñíèé, 3/4 ì. Êîíòàêòè: (098) 625-33-13

3.1.3. Ïðîïîíóþ

ÔÎÐÄ

4.1.26. Êóïëþ

Ðåíî-21, 1986 ð, 1,7 áåíçèí, á³ëîãî êîëüîðó. Ö³íà: 11500 ãðí., òîðã Êîíòàêòè: (067) 894-52-59

F ord Escort, 1987ð.â., 1,6 ë, áåíçèí, õå÷áåê, â õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. Ö³íà: 19000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 467-53-68

ÑÅÀÒ

Ôîðä Êóð’ºð, 1998 ð.â., 1,8 äèçåëü. Êîíòàêòè: (050) 236-49-77, (096) 111-75-33

Автомобіль до 25000 грн., бажано • на ходу. Контакти: (067) 9707359 Автомобіль у будьякому стані, • іномарки до 30000 грн., розгляну всі

Cåàò Êîðäîáà ñïîðò, 2007 ð.â., 2.0 ³íæåêòîð, îäèí âëàñòíèê. êîë³ð ìîêðèé àñôàëüò, â³äì³ííèé ñòàí. 74000 ïðîá³ãó. Ö³íà: 82000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 776-15-99

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ Ò-4 2002ð.â., 1.9 òä³., á³ëèé, ðîçìèòíåíèé, ïàñàæèð, 9 ì³ñöü ç âî䳺ì. Êîíòàêòè: (050) 205-19-29, (063) 824-75-40 Ôîëüêñâàãåí Â4, Ãîëüô 3, ïî ç/÷. Êîíòàêòè: (066) 926-93-73, (097) 278-06-53 Ôîëüêñâàãåí Ïîëî êëàñ³ê, óí³âåðñàë, 98 ð.â., 1,6 ³íæåêòîð, êîíäèö³îíåð, ã³äðîï³äñèëþâà÷, àáñ, àðáåê. Êîíòàêòè: (099) 190-55-54 Ôîëüêñâàãåí Ïîëî, 1994 ð.â., 1,4 äèçåëü, á³ëèé, óí³âåðñàë, 4, 5 ë/100 êì. Ö³íà: 24000 ãðí. /òîðã. Êîíòàêòè: (098) 159-88-57 Ôîëüêñâàãåí-Âåíòî, 93 ð.â, 1,8 ãàç-áåíçèí, ð³äíà ôàðáà, çàðºñòð., ãàç, âåëþðîâèé ñàëîí. Ö³íà: 38000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59

Виготовлення корпусних меблів кухні «Блюм», «Хайтек», Øàôó, 2-äâåðíó, ³ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà Êèëèìè, íåäîðîãî, á/â. Êîíòàêòè: «Хамелеон», шафи-купе, стінки, òà ð³çáëåííÿì, 1940-1950 ð.â. Êîíòàêòè: 63-14-85, (097) 653-36-14 спальні, вітальні. Проектування, (0362) 43-69-87, (094) 966-69-87 ˳æêî-êð³ñëî ðîçêëàäíå, êóõíþ, доставка, встановлення. Тел: Øàôó, 3-äâåðíó, 2 øò., òóìáó ï³ä òåëåâ³çîð. ñòàíäàðòí³ äâåð³, á/â, â³çüìåìî â (097) 868-83-84 ïîäàðóíîê, áàãàòîä³òíà ñ³ì“ÿ, ³ç Êîíòàêòè: (050) 746-94-53 Перетягування м’яких меблів, âäÿ÷í³ñòþ. Êîíòàêòè: 27-62-55, Øàôó, 3-õ äâåðíó. Òåë: (098) 625-33-13 ремонт, зміна дизайну, вдома у Ìåáë³ ð³çí³, äëÿ ñåáå. Êîíòàêòè: замовника, швидко, якісно. Øàôó-êóïå, 2 øóõëÿäè , 2 äçåðêàëà, 40-02-18, (093) 254-13-38 Контакти: 277565, (099) ñâ³òëîãî êîëüîðó, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: Á³ëüøå îãîëîøåíü íà ñàéò³ www.ar.rv.ua 3366675, (067) 1640213 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 605-46-48

Ôîðä Ñêîðï³î, 1989 ð.â, «õåò÷áåê», òåìíî-ñèí³é, òèòàíè, âåëþð, åëåêòðîïàêåò. Ö³íà: 19400 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 544-04-30 Ôîðä Ñêîðï³î, 1989 ð.â., õåò÷áåê, êîë³ð òåìíî-ñèí³é, ñàëîí âåëþð, åëåêòðîïàê., äèñêè òèòàíîâ³, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 19800 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 544-04-30 Ôîðä Ñêîðï³î, 1989 ð.â., õåò÷áåê, òåìíîñèí³é, âåëþð, åëåêòðîïàêåò, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 21400 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 894-52-59 Ôîðä Òðàíçèò, 1996 ð.â., 2,5 äèçåëü, âàíòàæíèé, ã/ï êåðìà, ÀÁÑ, êîðîòêèé, íèçüêèé, ïðèâ³ä çàäí³é, ïîòðåáóº êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó. Êîíòàêòè: (097) 760-39-83 Ôîðä Ô³ºñòà, 1985 ð.â. 1,6 äèçåëü. Ö³íà: 14400 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 041-03

ØÊÎÄÀ Øêîäà Îêòàâ³ÿ Òóð. Êîíòàêòè: (097) 704-84-71

ÐÅÌÎÍÒ ÒÀ ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲Â. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 334-43-86, (099) 661-32-26 Ñïàëüí³ ï³ä çàìîâëåííÿ. Êîíòàêòè: (095) 927-98-15 Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â êóõí³ 4 «Áëþì», «Õàéòåê». Òåë: (097) 868-83-8

пропозиції. Контакти: (098) 1598857

Фольксваген до 1992 р.в., будьякий стан. Контакти: (067) Àâòîìîá³ëü, ïðîáëåìíèé. Êîíòàêòè: 9707359 (067) 362-55-01 ÀÂÒÎ Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ ÑÒÀͲ, ϲÑËß ÄÒÏ, ÏÎÆÅƲ, ֲ˲, ²ÄÅÀËÜͲ, ÏÐÎÁËÅÌͲ, ÐÎÇÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÀͲ, ÒÀʲ, ÙÎ ÏÎÒÐÅÁÓÞÒÜ ÐÅÌÎÍÒÓ, ÄÎÐÎÃÎ, ØÂÈÄÊÈÉ ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ, ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÏÐÈ ÎÔÎÐÌËÅÍͲ ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 873-67-77

Àâò î, ÿêå ïîòðåáóº ðåìîíòó. Êîíòàêòè: Àâòî, (096) 030-18-88 Àâòîìîá³ëü àâàð³éíèé àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56 Àâòîìîá³ëü, â áóäü-ÿêîìó Êîíòàêòè: (096) 030-18-88

ñòàí³.

Àâòîìîá³ëü, 5-46-12

íåäîðîãî.

Êîíòàêòè:

Àâòîìîá³ëü, 43-52-56,

íåäîðîãî.

Êîíòàêòè:

Àâòîìîá³ëü, íåñïðàâíèé. 966-52-56

ï³ñëÿ ÄÒÏ, àáî Êîíòàêòè: (094)

Àâòîìîá³ëü, òåðì³íîâî. (096) 213-55-52

Êîíòàêòè:

Àóä³-80, 100. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35 ²íîìàðêè àâàð³éí³ àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75 Ìåðñåäåñ 571-42-35

³òî.

Êîíòàêòè:

(098)

Ìåðñåäåñ- 124, 190. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35 Îïåëü Àñêîíà, Îïåëü Âåêòðà. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35 Ôîëüêñâàãåí Âåíòî, Êîíòàêòè: (098) 571-42-35

Ãîëüô-3.

Ôîëüêñâàãåí Êàää³. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75 Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò, Âåíòî, Ãîëüô àáî Äæåòà. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75 ×åð³ Àìóëåò àáî ³íø³. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35 Øêîäà Îêòàâ³ÿ àáî Ôàá³ÿ. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75

4.1.28. Îðåíäà Çäàì â îðåíäó à/ì Äåî Ëàíîñ. Êîíòàêòè: (096) 112-91-35

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

ïðîäàì ÀÓIJ À óä³-100, 1992 ð. â., áåíçèí, õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: 095-797-61-57

â

Àóä³-80, -100, À-6, À-4, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ç äîêóìåíòàìè. Òåë: 067-316-92-06

ÌÀÇÄÀ Ìàçäà-626, 1989 ð. â., 2.0 áåíçèí, õåò÷áåê, ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê, òèòàíîâ³ äèñêè. Êîíòàêòè: 050-285-20-28


32

ËÅÃÊβ ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²

ÌÅÐÑÅÄÅÑ

ØÅÂÐÎËÅ

ͲÑÑÀÍ

Ìåðñåäåñ Å-320, 2001 ð. â., áåíçèí, ï³ä³ãð³â ñèä³ííÿ, êë³ìàò-êîíòðîëü, äâèãóí 3,2, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 096-393-37-56

Øåâðîëå-Àâåî, 2008 ð.â., àâòîìàò, áåæ, êîìïëåêò çèìîâà øèíà íà äèñêàõ, ïðîá³ã 100 òèñ. êì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 72000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-757-72-09

ͳñàí Ïðåìºðà, 1993 ð. â., 1.6 áåíçèí. 34000 ãðí. Êîíòàêòè: 050 373-89-07.

Ìåðñåäåñ-123, ïî çàï÷àñòèíàõ, 2,4, 3,0, äèçåëü. Òåë: (098) 945-64-40

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

̲ÒÖÓÁ²Ø²

(0342), (03422)

̳òöóá³ø³-Àóòëåíäåð, 2007 ð. â., 2,4 áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 24-56-31, 066-713-85-00

ïðîäàì

̳òöóá³ø³-Êîëüò, 2008 ð. â., ïðîá³ã 30 òèñ. êì, ñ³ðèé ìåòàë³ê, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 098-669-78-90

ÀÓIJ

ͲÑÑÀÍ Í³ñàí-Ïð³ìåðà, 1993 ð. â., 1,6 áåíçèí, ñåäàí, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: 099-432-69-36, 066-713-85-00

ÎÏÅËÜ Îïåëü Êîìáî, âàíòàæíî- ïàñàæèðñüêèé, 1996 ð. Òåë: 099-708-13-23 Îïåëü-Àñêîíà, 1978 ð. â., â ðîáî÷îìó ñòàí³, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 097-184-71-36 Îïåëü-Âåêòðà, 1997 ð. â., ñåäàí, äèçåëü, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 24-56-31, 066-713-85-00 Îïåëü-Âåêòðà, ëåãêîâèé ñåäàí - Â, çåëåíèé, ãàç/áåíçèí. Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü. Êîíòàêòè: 096-968-63-56 Îïåëü-Êàäåò Êàðàïâàí, 1985 ð. â., 1,6 áåíçèí, çåëåíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 14400 ãðí. Òåë: 066-214-16-73 Îïåëü-Îìåãà óí³âåðñàë, 1987 ð. â., á³ëèé, 2,0, ñêëî òîíîâàíå, ÌÐ-3, ãàç/ ìåòàí. Òåë: 29-00-29 050-907-12-76

Àóä³ 100, 1987 ð. â., áåæåâîãî êîëüîðó, 1,8 áåíçèí, 5-ñò. ÊÏ, ìåõàí³êà, îäèí âëàñíèê, íå áèòèé, íå ôàðáîâàíèé, ïðîá³ã 130 òèñ. êì, ëóäæåíèé, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ. Êîíòàêòè: 097 558-01-71. Àóä³ 100, 1990 ð. â. Êîíòàêòè: 050 200-34-11. Àóä³ 80 b4 1993 ð., õîðîøèé ñòàí, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, º åë. ëþê, åë. äçåðêàëà, êîðåêòîð ôàð, ã/ï êåðìà. Ö³íà: 54500 ãðí. Òåë: 066 530-43-09. Àóä³ 80 Â4, 93 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, åë. ëþê, åë. äçåðêàëà, êîðåêòîð ôàð, ã/ï êåðìà, ÀÂÑ, ö/ç, ì³êðîë³ôò, òîíóâàííÿ, ÌÐ3, ï³ä³ãð³â çàäíüîãî ñêëà. 54 500 ãðí. Êîíòàêòè: 066 530-43-09. Àóä³ 80, 1987 ð.â., 1.8 áåíçèí, 5-ñò. ÊÏÏ, 290 òèñ. êì, àâòî â õîðîøîìó ñòàí³, êàï³òàëîâêëàäåíü íå ïîòðåáóº. Òîðã. Ö³íà: 32800 ãðí. Êîíòàêòè: Òåðíîï³ëü. 067 114-53-58.

ÁÌ ÁÌ 316, ñ³ðèé, íà ç/÷, 12000 ãðí. Êîíòàêòè: 067 151-46-99.

ÌÀÇÄÀ ÐÅÍÎ Ðåíî-11, 1986 095-814-32-52

ð.

â.

Êîíòàêòè:

Ðåíî-Êåíãî, ùîéíî ïðèãíàíèé. Òåë: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Ðåíî-Òðàô³ê, 1989 ð. â., á³ëèé, äîâãà áàçà, 2,1 ë, âèñîêèé. Ö³íà: 19000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-731-94-59

ѲÒÐÎÅÍ Ñ³òðîåí-Áåðë³í, 1991 ð. â., 1,9 äèçåëü. Ö³íà: 46000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-422-78-23, 068-539-50-22 ѳòðîåí-Áåðë³íãî, 1999 ð. â., 19 ä. Êîíòàêòè: 095-422-88-23

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô 3, 1992 ð. â. Êîíòàêòè: 050-901-01-05 Ôîëüêñâàãåí-Äæåòà, 1987 ð. á³ëèé. Êîíòàêòè: 067-125-98-51

â.,

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô 3, 1,9, òóðáîäèçåëü, äâèãóí ïîòðåáóº ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 097-951-27-79 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, 1988 ð. â., 1,6, äèçåëü, ÊÏ-5, 4-äâåðíèé, ÌÐ-3, ôîðêîï, âèøíåâèé. Ö³íà: 32000 ãðí. Êîíòàêòè: 068-301-59-31 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, 1989 ð. â., 1,6 áåíçèí, ó äîáðîìó ñòàí³. Ö³íà: 36000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 095-031-25-54 Ôîëüêñâàãåí-Äæåòà, 1988 ð. â., 1,6, äèçåëü, ÊÏ-5, ÌÐ-3, ñ³ðèé, íîâà ãóìà. Êîíòàêòè: 098-057-71-34 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô 3, 1992 ð. â., ñèí³é õàìåëåîí, åë/ëþê, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, òèòàíîâ³ äèñêè. Êîíòàêòè: 050-901-01-05 Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò 2, 1985 ð. â., á³ëèé, 1,6, äèçåëü, õåò÷áåê, áåç äîêóìåíò³â. Ö³íà: 96000 ãðí. Êîíòàêòè: 068-793-71-57

ÔÎÐÄ Ôîðä Ñ-Ìàõ, 2004 ð.â, 1,8 áåíçèí, ïîâíèé êîìïëåêò îáëàäíàííÿ, â êîìïëåêò³ çèìîâà øèíà íà äèñêàõ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-332-20-18 Ôîðä-Åñêîðò, 1991 ð. â., âèøíåâèé, 1,4 ìîíî³íæåêòîð, ëþê, òèòàíîâ³ äèñêè, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-263-93-97 Ôîðä-ѳºððà, 2,3 ä, ï³ñëÿ Êîíòàêòè: 095-733-01-82

ÄÒÏ.

Ôîðä-Òðàíçèò, 2005 ð. â., íèçüêèé, êîðîòêèé, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33

Ìàçäà 323, ñ³ðèé ìåò, 1.3 êàðáþðàòîð, ã/ï êåðìà, ö/ç, äîáðèé ñòàí. 22000 ãðí. Òîðã. Êîíòàêòè: 096 731-56-29. Ìàçäà 626, 1987 ð. â., 2.0, ñèí³é ìåò., 29000 ãðí. Êîíòàêòè: 067 319-57-00 Ìàçäà ÑÕ-7 2007 ð. Ñòàí ãàðíèé, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. Ïîâíèé ôàðø ç á³ëîþ øê³ðîþ. Çàì³íåí³ âñ³ îëèâè ³ âñ³ ðîçõ³äíèêè. Êîíòàêòè: 097 181-05-00. yatsyak@yahoo.com

ÌÅÐÑÅÄÅÑ Meðñåäåñ-Áåíö 210, 1997 ð. â., êîë³ð ÷îðíèé, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê 050 507-70-64 Ìåðñåäåñ 123, 79 ð.â., 3,0 äèç., 160000 êì, á³ëèé, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ç äîê. 12000 ãðí. Êîíòàêòè: 098 718-64-19. Ìåð ñåäåñ 124 å200ä 91 ð. Êîíòàêòè: Ìåðñåäåñ 067 258-97-86. 310387@i.ua Ìåðñåäåñ 124, 2.0 ãàç-áåíçèí, åë. äçåðêàëà, ï³ä³ãð³â äçåðêàë, ìóçèêà, òèòàíè. 44800 ãðí, ìîæë ï³ä âèïëàòó. Êîíòàêòè: 096 641-72-77. 067 424-08-54, 066 837-24-46. Ìåðñåäåñ Áåíö 220, 1995 ð .â., ÊÏ ìåõàí³êà, áåíçèí, ñ³ðèé ìåòàë³ê, â³äì³ííèé ñòàí. 74520 ãðí. Êîíòàêòè: 066 549-96-73. Ìåðñåäåñ Å 210, äèçåëü, ìåõàí³êà, ñåäàí, áåç ³ðæ³. Êîíòàêòè: 093 801-78-78, ââå÷åð³. Ìåðñåäåñ ÌÁ 100, 96 ð.â., ñâ³æî-ïðèãíàíèé, îáðîáëåíèé, ïàñàæèð 6+1 ì. ª ùå îäèí, íå ðîçìèòíåíèé. Ìîæëèâèé îáì³í. Äîïîìîæó ïðèãíàòè àâòî ç ªâðîïè.  íàÿâíîñò³ º Àóä³ 100,(À6), Ãîëüô 2. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097 254-01-29. Ìåðñåäåñ, 1997 ð. â., äèçåëü, ìåõàí³êà, ïîâíèé ôàðø. Êîíòàêòè: 050 200-34-11. Ñïðèíòåð-313, á³ëèé, 2.2 ñä³, ñåðåä-âèñîê., ñèãí., ö/ç, ã³äðàâë. êåðìà, åëåêòð., ÀÁÑ, àåðáåê. Ñâ³æîïðèãíàíèé, 2004 ð.â. Ìîæëèâèé îáì³í. Äîïîìîæó ïðèãíàòè àâòî ç ªâðîïè.  íàÿâíîñò³ º Àóä³ (À6), Ãîëüô 2(4), ÁMB 3, Ïàñàò Â3, ÂÀÇ 2106. Êîíòàêòè: 097-25-40-129 Ñïðèíòåð-313, á³ëèé, 2.2ñä³, ñåðåä-âèñîê., ñèã., ö/ç, ã³äðàâ. êåðìà, åëåê., ÀÁÑ, àåðáåê. Ñâ³æîïðèãíàíèé, 2004 ð.â. Ìîæëèâèé îáì³í. Äîïîìîæó ïðèãíàòè àâòî ç ªâðîïè.  íàÿâíîñò³ º Àóä³ (À6), Ãîëüô 2 (4), ÁMB 3, Ïàññàò Â5, ÂÀÇ 2109. Êîíòàêòè: 097 254-01-29.

ͳññàí Áëþáåðä 1988 ð.â., 1,6 êàðáþðàòîð, áåíçèí, áîðäîâèé, ÀÂÑ, ñèãíàë³çàö³ÿ, ö/ç, ã/ï êåðìà, ð³äíà ôàðáà, íå áèòèé, ìóçèêà, ÌÐ-3. Ö³íà: 23 000 ãðí. Êîíòàêòè: 050 986-02-13 ͳññàí Ïóëüñàð, 1983 ð .â., ñèí³é, ñåäàí, 1.5 áåíçèí, 5-ñò. ÊÏ, ïðàâå êåðìî. 7500 ãðí, îáì³í íà áóä. ìàò. Êîíòàêòè: 097 735-63-40.

ÎÏÅËÜ Îïåëü Àñêîíà, 1986 ð. â., 1.6, ëþê, äîáðèé ñòàí. 14000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 099 317-91-26. Îïåëü Àñêîíà, 1987 ð. â., 1.6 áåíçèí, ÷åðâîíèé, äîáðèé ñòàí. 17400 ãðí. Êîíòàêòè: 095 150-49-65. Îïåëü Àñòðà, 1998 ð. â., 1.6 áåíçèí, óí³âåðñàë, ñ³ðèé ìåòàë³ê. Êîíòàêòè: 066 843-49-83. Îïåëü Âåêòðà, 1995 ð. â., 1,6, ïðîá³ã 250 òèñ. êì, çåëåíèé ìåò., ñåäàí, âåëþð. ñàëîí, ëþê. Êîíòàêòè: 066 843-49-83 Îïåëü ³âàðî, 1.9, ïàñàæèð, 2005 ð.â. Ö. äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099 093-49-53. Îïåëü ³âàðî, 2006 ð.â., ñèí³é, 2.5 ÍIJ, ïðèãíàíèé ç ͳìå÷÷èíè, ïîâíèé ïàñàæ., êîíä., ö/ç, åëåêòðîñêëîï³ä³éìà÷³, ðîçìèòíåíèé, ïîñòàâëåíèé íà îáë³ê, äîáðèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050 253-28-52 Îïåëü Êàäåò äèçåëü. Êîíòàêòè: 096 829-58-26. Îïåëü Êàäåò, 1990 ð. â., 1.6 áåíçèí, ÷åðâîíèé, íå ãíèëèé, íîðìàëüíèé ñòàí. Äâèãóí ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 096 742-35-69. Îïåëü Êîìáî âàíò. ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 07/2006 ð.â., 1.3 CDTI äèçåëü, ðîçõ³ä (çì³øàíèé öèêë) 4,9ë/100êì, 103 òèñ. êì. ïðîá³ã ïî ²ñïàí³¿, ïðèñóòíÿ ñåðâ³ñíà êíèæêà. Ö. äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099 259-33-27. Îïåëü Êîìáî, 2005 ð. â., á³ëèé, 1.7 ÑÒIJ, ïàñàæèð, 2 ïîäóøêè áåçïåêè, ÀÂÑ. 163 òèñ/êì ïðîá³ã. Òîðã. Êîíòàêòè: 050 373-80-63. Îïåëü Îìåãà, 95 ð.â., ïðèãíàíèé â 2010 ð., ïîàãðåãàòíî ðîçìèòíåíèé, 2.5 áåíçèí, êîðîáêà-àâòîìàò, óí³âåðñàë, êîíä., ïîâíèé åë. ïàêåò. Ö³íà: 50000 ãðí. Êîíòàêòè: 067 670-94-00.

ÐÅÍÎ

Ô²ÀÒ Ô³àò Äîáëî, Ô³îð³íî, Óíî, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 050 433-07-06. Ô³àò Äóêàòî, 1994 ð. â., 1.8 Ä, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó âñ³ êîìïëåêòóþ÷³ íîâ³, 44000 ãðí, ìîæë. ï³ä âèïëàòó. Êîíòàêòè: 067 424-08-54, 066 837-24-46. 096 641-72-77. Ô³àò Êðîìà, 2.0 áåíçèí+ãàç, çåëåíèé, 1986 ð. â., òèòàíè, ö/ç, ñèãíàë., ã/ï êåðìà, íîðì. ñòàí, ìîæë. îáì³í. Êîíòàêòè: 097 904-71-48, 098 554-06-43.

Ïåæ î 307, 2005 ð.â., 1.6 ìåõ. ÊÏ, ñð³áíèé Ïåæî êîë³ð, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, ÀÁÑ, 6 ïîäóøêè, êë³ìàò êîíòðîëü, âåëþðîâèé ñàëîí, îááèâêà ï³ä äåðåâî Êîíòàêòè: 096 606-74-22. Ïåæî 307, 2005 ð.â., 1.6 ìåõ. ÊÏ, ñð³áíèé êîë³ð, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, ÀÁÑ, 6 ïîäóøêè, êë³ìàò-êîíòðîëü, âåëþðîâèé ñàëîí, îááèâêà ï³ä äåðåâî, ðîçõ³ä ïàëèâà ïî òðàñ³ 5 ë., â ³äåàëüíîìó ñòàí³, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ. Êîíòàêòè: 096 606-74-22 Ïåæî Åêñïåðò, 2004 ð. â., 1.9 Ä, ïàñàæèð. 66500 ãðí. Êîíòàêòè: 066 213-83-60. Ïåæî Ïàðòíåð, 2007 ð. â., ïàñàæ., 1.6 ÍIJ, á³ëèé, íåäàâíî ïðèãíàíèé, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. Ö. äîã. Êîíòàêòè: 098 839-20-82, 066 125-93-11.

ÂÀÇ

Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò B4 1994 ð.â., ãðàíàòîâîãî êîëüîðó, 1.90 ë, äèçåëü, êàðàâàí. Àâòî â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ìèõàéëî. Ö³íà: 63960 ãðí. Êîíòàêòè: 050 529-99-65.

ÂÀÇ 2101, «êîï³éêà». Êîíòàêòè: (097) 072-41-06

Ô³àò Ô³îð³íî, ï³êàï, ÷åðâîíèé, 1.7 Ä, 6ë/ 100 êì, 1990 ð. â. Êîíòàêòè: 095 910-13-20

Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò Â 2, 1987 ð. â., 1.9 Ä. Êîíòàêòè: 097 772-58-52.

ÂÀÇ 2101. Êîíòàêòè: (096) 570-63-76

Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò  3, 1992 ð. â., 1.8 ãàç-áåíçèí, ð³äíà ôàðáà, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 097 908-87-59.

ÂÀÇ 21011, 1975 ð.â., â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 7000 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 864-68-54

Ôîëüêñâàãåí T4 93 ðîêó. Êîë³ð-ñâ³òëî ñ³ðèé. Äâèãóí - 2.00. Ãàç-Áåíçèí. Ïàñàæèðñüêèé. 8 ì³ñöü. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Äàì 4 êîëåñà â áîíóñ. Êîíòàêòè: 050 210-46-59.

Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò Â., 3, 4, 5, àâàð³éíèé àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: 098 485-32-18.

ÂÀÇ 2104. Êîíòàêòè: (096) 584-02-18

Ôîëüêñâàãåí â 2, 1988 ð. â., 1.8, íà õîäó, äîáðèé ñòàí, áåíçèí, 5 äâ., 5-ñò. ÊÏ, ñåäàí, áåæåâèé. 27000 ãðí. Àâòî ìîæå áóòè äëÿ ñåáå, ðîáîòè, òàêñ³. Êîíòàêòè: 067 344-59-55.

ÔÎÐÄ ÅÑÊÎÐÒ - êàáð³îëåò, 1988 ð.â., 1,6 ãàç-áåíçèí, ö/ç, ñèãíàëêà, òåíò íå òå÷å, ñàáâóôåð, ï³äñèëþâà÷, ÿê³ñíà ìóçèêà, íîâ³ ë/ñ äèñêè R15, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº, åëåêòðèêà âñÿ ïðàöþº äîáðå. 40000 ãðí. Êîíòàêòè: 063 848-27-73.

Ðåíî Êåíãî, 2006 ð.â., 1.5 äèçåëü, êîë³ð çåëåíèé, ³äåàëüíèé ñòàí, 2 ïîäóøêè áåçïåêè, ABS, êîìôîðòíèé ñàëîí. Êîíòàêòè: runess@mail.ru 066 900-25-52, 096 554-03-51.

ÏÅÆÎ

Ôîëüêñâàãåí Êàää³, 2005 ð., 1.9 ÒIJ. 98000 ãðí. Êîíòàêòè: 097 942-70-68.

4.2.1. Ïðîäàì

Ô³àò Ñêóäî, ïàñàæ., 2005 ð. â., 1.9 Ä, 108 òèñ. êì, 70000 ãðí. Êîíòàêòè: 095 054-73-87.

Ðåíî Êåíãî, 2001 ð. â., ùîéíî ïðèãíàíèé, 1,9 ïðîñòèé äèçåëü, á³ëèé, ïàñàæ. Ö³íà: 59000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 097 624-00-90.

Ðåíî Öåí³ê, 2007 ð.â., ÷³ï-êàðòà, ³ììîá³ëàéçåð, ñåíñîðí³ åëåêòðîï³ä³éìà÷³, äàò÷èê ñâ³òëà, äàò÷èê äîùó. Íå ðîçìèòíåíèé. Ìîæëèâèé îáì³í. Äîïîìîæó ïðèãíàòè àâòî ç ªâðîïè.  íàÿâíîñò³ º Àóä³(À6), Ãîëüô 2(4), ÁMB 3, Ïàñàò Â5, ÂÀÇ 2109, Ìåðñåäåñ 124 (313-Ìá100). Êîíòàêòè: 099-068-71-41

Ôîëüêñâàãåí Êàää³, 2005 ð. â., 1.9 ÒIJ, 77 êâò, ñð³áíèé ìåò., ùîéíî ïðèãíàíèé, äîê., ïàñàæèð, 125 òèñ. êì. Êîíòàêòè: 068 727-00-97.

Автомобілі легкові, СНД

Ваз 21011, 75 р., вкладень не • потребує, рівненська реєстрація.

Ô³àò Ñêóäî, 2001 ð. â., 2.0 ìàêñ³ áàçà, ùîéíî ïðèãíàíèé, íà ðåºñòðàö³¿. 53000 ãðí Êîíòàêòè: 097 624-00-90

Ðåíî Öåí³ê, 2007 ð.â., ÷³ï-êàðòà, ³ììîá³ëàéçåð, ñåíñîðí³ åëåêòðîï³ä³éìà÷³, äàò÷èê ñâ³òëà, äàò÷èê äîùó. Íå ðîçìèòíåíèé. Ìîæëèâèé îáì³í. Äîïîìîæó ïðèãíàòè àâòî ç ªâðîïè.  íàÿâíîñò³ º Àóä³ (À6). Êîíòàêòè: 099 068-71-41.

Ôîëüêñâàãåí Äæåòòà, 1990 ð.â., 1.6 áåíçèí, ³íæåêòîð, 5-ñò., ñèí³é ìåò., ìóçèêà, ö/ç, ñèãíàë. Äîïîìîæó ïðèãíàòè àâòî ç ªâðîïè.  íàÿâíîñò³ º Àóä³ (À6), Ãîëüô 2 (4-2000 ð.â), ÁMB 3, Ïàññàò Â5, ÂÀÇ 21093, 21099, 214010, 21015, 21010. Êîíòàêòè: 097 254-01-29.

Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò 2, 1985 ð. â., á³ëèé, 1.6 Ä, õåò÷áåê, áåç äîê, íà õîäó. 9600 ãðí. Êîíòàêòè: 068 793-71-57.

Ðåíî 5, 90 ð.â., â õîðîøîìó ðîá. ñòàí³. Òåðì³íîâî. 10000 ãðí. Êîíòàêòè: 067 670-94-00.

̲ÒÖÓÁ²Ø² ̳òöóá³ø³ Ïàäæåðî âàãîí 2007 ð.â. â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Êîðîáêà ïåðåäà÷ àâòîìàò, äèçåëü, îá’ºì äâèãóíà - 3,2 ,ïðîá³ã - 95 000 êì. Âëàñíèê. Ö³íà: 225000 ãðí. Êîíòàêòè: ²âàíî- Ôðàíê³âñüê 067 336-89-41.

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ

Ôîëüêñâàãåí Âåíòî, 1993 ð. â., 1.8 ì³, äîáðèé ñòàí, ÷åðâîíèé, ìîæë. îáì³í íà äåøåâøå àâòî. Êîíòàêòè: 097 679-08-21. Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô 2, 1989 ð. â., 1.3 ê, á³ëèé, 3-äâ. 23635 ãðí. Êîíòàêòè: 097 856-06-10. Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô, 1987 ð. â., çåëåíèé. Êîíòàêòè: 097 810-33-55 Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô 3 “Óí³âåðñàë”, 1995 ð.â., 225 000 êì, ñòàí äîáðèé, âëàñíèê. Êîíòàêòè: ì. ²âàíî- ôðàíê³âñüê. 066 479-13-44. Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô, 1987 ð. â., çåëåíèé, 5 äâ., äèçåëü, ïîòðåáóº ï³äâàðêè íà ôàðáóâàííÿ, ôàðáó äîäàþ. 24000 ãðí. Êîíòàêòè: 097 840-33-55. Ôîëüêñâàãåí Äæåòòà 1996 ð.â. ñèíüîãî êîëüîðó, áåíçèí 1,8, ö/ç, ñèãíàë., òèòàíè, òîíîâàíèé, â³äì³ííèé ñòàí. ³òàë³é. Êîíòàêòè: 096 734-97-49. Ôîëüêñâàãåí Äæåòòà ï³ñëÿ ÄÒÏ, 1981 ð. â., 1.6 Ä. Êîíòàêòè: 097 671-62-72.

ѲÒÐÎÅÍ

Ôîëüêñâàãåí Äæåòòà, 1988 ð. â., 1.3. 15000 ãðí. Êîíòàêòè: 067 253-01-55

ѳòðîåí Áåðë³íãî, 2007 ð. â., ñèí³é, 1.6 Ä, âàíòàæíèé ï³êàï, áåç áîêîâî¿ äâåðêè, ìîæë. ÷àñòêîâèé áàðòåð íà áóä. ìàò. Êîíòàêòè: 097 735-63-40

Ôîëüêñâàãåí Äæåòòà, 1988 ð. â., ñ³ðèé, 1,6 äèçåëü, 5 ñò. ÊÏ, íîâà ãóìà, ÌÐ-3, 29600 ãðí. Êîíòàêòè: 098 057-71-34.

ÔÎÐÄ

Ôîðä Åñêîðò 1.3, 1996 ð.â., 140 òèñ. êì, ô³îëåòîâèé, ð³ê òîìó ïðèãíàíèé ç Ïîëüù³, äðóãèé âëàñíèê, ñàëîí ³äåàëüíèé, ìàëèé ðîçõ³ä ïàëüíîãî. Êîíòàêòè: 099 047-43-57. Ôîðä Åñêîðò, 1988 ð. â., ñ³ðèé ìåò, 1.4 áåíçèí, äâèãóí ïîòðåáóº ðåìîíòó. 7500 ãðí, îáì³í íà ìàòåð³àëè. Êîíòàêòè: 097 735-63-40. Ôîðä Îð³îí, 1988 ð.â., ñåäàí, îá’ºì äâèãóíà 1.4 ë, áåíçèí, ìåõ. 5 ñò. êîðîáêà ïåðåäà÷, ïåðåäí³é ïðèâ³ä. Ö³íà16400 ãðí, òîðã. Òåë: 067 736-15-99. Ôîðä Îð³îí, 1990 ð. â., 1.6 êàðá., ÷åðâîíèé. 17010 ãðí, òîðã. àáî îáì³í íà ÂÀÇ. Êîíòàêòè: 098 771-80-22, Ôîðä Ñêîðï³î, 1987 ð. â., 2.0 ìîíî-³íæ., íà õîäó, 12000 ãðí. Êîíòàêòè: 095 910-13-20 Ôîðä Ô³ºñòà, áåíç. 1,4. Êîíòàêòè: 067 589-92-07.

Контакти: 096 8611001

ÂÀÇ 2101. Êîíòàêòè: (098) 033-23-29

ÂÀÇ 2107, 2004 ð., çá³ðêà Òîëüÿòò³, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ö³íà: 15000 ãðí. Êîíòàêòè: ( 067) 702-75-60 ÂÀÇ 2107, ãàç, áåíçèí, êîë³ð ãðàíàò, öåíòðàëüíèé çàìîê. Ö³íà: 19000 ãðí./ òîðã Êîíòàêòè: (096) 961-73-38 ÂÀÇ-2104, 1987 ð.â. Êîíòàêòè: (098) 726-58-77 ÂÀÇ-2104, 1988 ð.â., 1,3ë, ãàç-áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 18500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-80-30, (098) 000-26-57 ÂÀÇ-2107, 1990 ð.â., 1.5 ãàç-áåíçèí. Ö³íà: 22800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 902-69-94 ÂÀÇ-2165, 2000 ð.â., 1,5 äâèãóí, ãàç. Êîíòàêòè: (096) 926-30-05 Ìîñêâè÷-2137, óí³âåðñàë, çåëåíîãî êîëüîðó, õîðîøèé äâèãóí, ðîá.ñòàí, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (098) 159-88-57

ÃÀÇ Âîëã à, ÃÀÇ 24, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Âîëãà, Êîíòàêòè: 68-03-86 ÃÀÇ-33023, 2000 ð.â., äîâãà áàçà, äâèãóí 3.0, ãàç ïðîïàí, áîñò-òåíò, êóçîâ 2,3/4, 13,5 êóá.ì. Ö³íà: 37000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 427-56-50

ÕÎÍÄÀ

ÃÀÇ-69, ê-ð õàê³, â õîðîøîìó ñòàí³, òåõ.îãëÿä ïðîéäåíî, ëåãêîâèé âàð³àíò, äîáðå ï³äõîäèòü äëÿ ïîëþâàííÿ. Êîíòàêòè: (098) 899-83-56

Õîíäà, 2006 ð. â., ÷îðíèé, 2.0, ïîâíèé êîìïë., Êîíòàêòè: 098 855-11-91

ÃÀÇ-Ì 20, «Ïîáºäà». Êîíòàêòè: (096) ÃÀÇ-Ì20, 584-02-18


ËÓÀÇ

ÂÀÇ 21011, 1974 ð. â., íà õîäó, 4500 ãðí. Êîíòàêòè: 066 492-23-77.

ÃÀÇ

ËÓÀÇ «Âîëèíÿíêà». Êîíòàêòè: (096) 584-02-18

ÂÀÇ 21011, 1980 ð. â., äîáðèé ñòàí, 12000 ãðí. Êîíòàêòè: 050 956-22-84.

ÃÀÇ 24 Âîëãà, ãàç-áåíçèí, äîáðèé ñòàí, ÷îðíèé. Êîíòàêòè: 095 008-22-65, 096 514-07-24.

ÂÀÇ 21011, 1987 ð. â., á³ëèé Êîíòàêòè: 098 256-77-76.

ÌÎÑÊÂÈ× Ìîñêâè÷ 21251 ²Æ êîìá³, 1991 ð.â., â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ö³íà: 15000 ãðí. Êîíòàêòè: 26-50-41, (093) 756-18-26 Ìîñêâè÷ 2715, «÷åðåâèê». Êîíòàêòè: (095) 138-55-14

ÂÀÇ 21013, çåëåíèé, ö/ç, òîíóâàííÿ, 1982 ð. â., 8000 ãðí. Êîíòàêòè: 095 910-13-20 ÂÀÇ 2102, 1984 ð. â., ÷åðâîíèé, âåðõ ÷îðíèé, äîáðèé ñòàí. 12000 ãðí, ìîæë. òîðã. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 099 906-12-75 ÂÀÇ 2103, 81 ð.â., ñèíüîãî êîëüîðó, ó äîáðîìó ñòàí³. 8500 ãðí. Êîíòàêòè: 095 910-13-20.

ÓÀÇ ÓÀÇ-469, 11 òèñ.ãðí.,+ çàï÷àñòèíè, òîðã. Êîíòàêòè: (068) 241-77-82

4.2.8. Êóïëþ

ÂÀÇ 2103, ïîâàðåíèé, îáðîáëåíèé, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 5600 ãðí, ìîæë. ï³ä âèïëàòó. Êîíòàêòè: 096 641-72-77. 067 424-08-54, 066 837-24-46.

(097)

ÂÀÇ 2104, 1991 ð. â., ÷îðíèé, íå ãíèëèé, àêóì. íîâèé. Çðîáëåíèé äëÿ ñåáå. 18400 ãðí. Êîíòàêòè: 098 707-28-22. 096 062-86-47

Ìîñêâè÷, ÃÀÇ, ÂÀÇ. Êîíòàêòè: (098) 380-03-35

ÂÀÇ 2105, 1990 ð. â., 1.3, áåæåâèé, ãàç. óñòàíîâêà. 13600 ãðí. Êîíòàêòè: 066 350-21-7

ÂÀ Ç-2103, ÂÀÇ-2103, 305-83-14

2107.

Êîíòàêòè:

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

ÂÀÇ 2105, 1991 ð. â., âèøíåâèé, òèòàíè, ìàãí³òîëà, òîíóâàííÿ. 17200 ãðí. Êîíòàêòè: 097 669-33-07.

ïðîäàì

ÂÀÇ 2105, âèøíåâèé, 1991 ð. â., êîìïëåêòàö³ÿ, òèòàíè, ìàãí³òîëà, òîíóâàííÿ, ôàðêîï. 13300 ãðí. Êîíòàêòè: 097 669-33-07.

ÂÀÇ

ÂÀÇ 2106 1990 ð.â., ïðîá³ã 40000. Ö³íà: 20250 ãðí. Êîíòàêòè: BVM.Country@gmail.com

ÂÀÇ-2101, 1978 ð. â., íà õîäó, îäèí âëàñíèê, áåç ÄÒÏ. Òåë: 097-617-24-32 ÂÀÇ-2105, 1982 ð. â., á³ëèé, íà õîäó. Ö³íà: 6000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-663-48-20 ÂÀÇ-2101, íà õîäó, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-567-19-66 ÂÀÇ-21013, 1980 ð. â., 1,3. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-082-04-42 ÂÀÇ-2103. Êîíòàêòè: 096-905-61-73 050-695-12-82 ÂÀÇ-21043, 2001 ð. â., ãàç, áåíçèí. Ö³íà: 21000 ãðí. Òåë: 050-573-15-01 ÂÀÇ-2106, 1978 ð. â, á³ëèé, íà õîäó. Ö³íà: 12000 ãðí. Êîíòàêòè: 068-739-67-51 ÂÀÇ-21063, 1986 ð. â., á³ëèé, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 12300 ãðí. Êîíòàêòè: 095-835-81-98 ÂÀÇ-21063, 1993 ð. â., áåæåâîãî ê-ðó, ôîðêîï, ìàãí³òîëà. Òåë: 099-229-41-03 ÂÀÇ-21063, 1991 ð. â., ñ³ðèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 20000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-083-94-10 ÂÀÇ-2107, 2004 ð. â., 1,5, ÊÏ-5, ô³îëåòîâèé. Ö³íà: 28000 ãðí, ìîæë. òîðã. Êîíòàêòè: 093-581-43-80 ÂÀÇ-2107, 2008 ð. â., ïðîá³ã 52 òèñ. êì, ³íæåêòîð, â õîðîøîìó ñòàí³, îäèí âëàñíèê. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 067-332-78-75 ÂÀÇ-2108, 1992 ð. â., á³ëèé, íà õîäó. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 12000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-662-81-09 ÂÀÇ-2109, 2006 ð. â., ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: 095-848-69-21, Ñåðã³é. ÂÀÇ-21099, 2009 ð. â., 1.6, ñ³ðèé, ö. ç., ñèãíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 65000 ãðí. Êîíòàêòè: 25-84-17 050-243-17-03

ÇÀÇ ÇÀÇ Òàâð³ÿ-Íîâà, 2004 ð. â., 1,2 ë, ÊÏ-5, íîâà ÀÊÁ, òåìíî-ñèí³é, ñèãíàë., ìàãí³òîëà, òîíîâàíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 17600 ãðí. Êîíòàêòè: 099-443-56-90

ÂÀÇ 2106, 1983 ð. â., òåìíî-ñèí³é, 11500 ãðí. Êîíòàêòè: 067 888-61-35, 067 888-61-48. 099 247-05-26. ÂÀÇ 2106, 1990 ð. â., 1.5, 5-ñò. ÊÏ, äîáðèé ñòàí, íå âàðåíèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: .097 823-66-92. ÂÀÇ 2106, 1992 ð. â, á³ëèé, äîáðèé ñòàí. 17930 ãðí, òîðã. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 097 906-75-76 ÂÀÇ 2106, 1992 ð. â., ñèí³é, ñèãíàë., òîíóâàííÿ, ìóçèêà, ³ä. ñòàí. 20800 ãðí. Êîíòàêòè: 098 855-11-91 ÂÀÇ 2106, òåìíî-ñèí³é, 1.6 áåíçèí, 5-ñò ÊÏ, ìàãí³òîëà ÌÐ-3, äâèãóí êàïðåìîíò. Êîíòàêòè: 068 424-18-64, 093 556-86-28. ÂÀÇ 2107, 1987 ð.â., 1,5 êàðáþðàòîð, ÷åðâîíèé, ÊÏÏ 5-ñò., ÌÐ-3, USB. Ö³íà: 12 000 ãðí. Êîíòàêòè: 050 986-02-13 ÂÀÇ 2107, 1995 ð. â., ñèí³é, íà õîäó, ç äîê., ïîòðåáóº ôàðáóâàííÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097 641-87-83 ÂÀÇ 2107, âèøíåâèé, 1994 ð. â., äîáðèé ñòàí. 15000 ãðí. Êîíòàêòè: 095 910-13-20.

ÂÀÇ 2112 2004 ð.â., ïðîá³ã 185 òèñ. êì. Ìîòîð 1,5, 16 êëàïàíèé, ðîñ³éñüêà ç³áðêà, ãàëîãåíí³ ôàðè, ïðîòèâîòóìàíí³ ôàðè, ñèãíàë., ö/ç, àêóñòèêà, ìàãí³òîëà, òîí³ðîâêà, ìàøèíà çáåðåæåíà. Òàðàñ. Ö³íà: 40800 ãðí. Êîíòàêòè: 068 033-19-70. ÂÀÇ 2113, 1981 ð. â., ãàç-áåíçèí, äîáðèé ñòàí. 7000 ãðí. Êîíòàêòè: 095 910-13-20

ÂÀÇ 2121, 1.6, á³ëèé, ìîñòè, ðîçäàòêà â ðîáî÷îìó ñòàí³, ìàñëà, ô³ëüòðè ïîì³íÿí³, ïîòðåáóº êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó êóçîâà, äíî ïîâàðåíî, ñèä³ííÿ íîâ³. 16000 ãðí. Êîíòàêòè: 063 848-27-73.

ïðîäàì ÂÀÇ ÂÀÇ 2101, 1980 ð. â., áåæåâèé. 5200 ãðí. Êîíòàêòè: 096 650-53-22. ÂÀÇ 2101, 1979 ð. â., ÷åðâîíèé, åêñïîðòíèé, ëþê, íå ãíèëèé, ìîæë. îáì³í íà äîðîæ÷å àâòî. Êîíòàêòè: 097 679-08-21.

Äåó Åñïåðî, 96, 1.5 ãàç/áåíç, 220 òèñ. êì, ìåõ. ÊÏÏ, á³ëèé, ñåäàí, air bag, ö/ç, åë. ïàêåò, ÃÁÎ, ôàðêîï, MP3, àâòî ó â³äì³ííîìó ñòàí³, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº, òîðã á³ëÿ àâòî. Ö³íà: 39200 ãðí. Êîíòàêòè: 093 109-92-74. Äåó Ëàíîñ 2007 ð., 1.5 áåíçèí, òåìíî-ñèí³é, òèòàíîâ³ äèñêè, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìóëüòèëîê, ìóçèêà. Êîíòàêòè: Êàëóø 066 561-92-96. Äåó Ëàíîñ SX àâòîìàò, 1998 ð.â., 1,5 áåí., ïðîá³ã 130 òèñ. Êîðåéñüêà çá³ðêà, àâòî ó â³äì³ííîìó ñòàí³, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. Êîíòàêòè: 093 515-45-22 Äåó Ëàíîñ ÑÕ, 2010 ð. â., 1,5, òåìíîâèøíåâèé ìåòàë³ê, 37 òèñ êì, ïîäóøêè áåçïåêè, êîíä., åë. ñêëîï³ä³éìà÷³, ö/ç, ñèãíàë., ñòàí íîâîãî àâòî. Êîíòàêòè: 067 109-05-09. Äåó Ëàíîñ, 2003 ð. â., ïîëüñüêà çá³ðêà, ö/ ç, ñèãíàë³ç., ìàãí³òîëà ÌÐ-3, òîíóâàííÿ, îáðîáëåíèé, äîáðèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050 150-79-34, 067 704-73-16 Äåó Ëàíîñ, 2008 ð. â., 1.4, çèìîâà ãóìà, òèòàíè, ÷îðíèé ïåðëàìóòð, ãàç-áåíçèí (ìåòàí), äîáðèé ñòàí, àâòîìàãí³òîëà. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 097 620-06-14. Äåó Íåêñ³ÿ 2009 ð.â., áëàêèòíèé êîë³ð, ìîæëèâèé îáì³í. Ö³íà: 56000 ãðí. Êîíòàêòè: 095 757-70-10. Äåó Íóá³ðà 1998 ð.â, çåëåíèé êîë³ð. Ö³íà: 40180 ãðí. Êîíòàêòè: 066 300-86-69. Äåó Ëàíîñ SX àâòîìàò, 1998 ð.â., 1,5 áåí., ïðîá³ã 130 òèñ. Êîíòàêòè: 093 515-45-22 Ñëàâóòà, 2005 ð. â., 18 òèñ. êì, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, äîáðèé ñòàí. Êîíòàêòè: 097 206-03-16, 095 634-39-45

ÌÎÑÊÂÈ× Москвич 2141 пікап, добрий стан, 1995 р. в., 10500 грн, торг. Контакти: 096 7271554, 095 9412806

ÇÀÇ

ÇÀÇ-968, 1983 ð. â., äâèãóí ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, íîâà ãóìà, ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-926-61-99

(0342), (03422)

ÄÅÓ Ä åó Íåêñ³ÿ, 2008 ð. â., âèøíåâîãî êîëüîðó, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 47 òèñ. êì ïðîá³ã. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098 957-24-00.

ÂÀÇ 2109, 1991 ð. â., äîáðèé ñòàí, ãàç-áåíçèí, 20000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 099 721-34-89.

ÂÀÇ 2114, 2006 ð. â., ñèí³é, äîáðèé ñòàí. Êîíòàêòè: 068 541-30-43.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

ÃÀÇ 3703 Êîíòàêòè: 098 256-77-76

Москвич 412, 1987 р.в., один власник. Тел: 050 2398067, 096 3873183.

ÇÀÇ-11022, Òàâð³ÿ, 1993 ð. â. Ö³íà: 11200 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-878-54-97

ÇÀÇ-Ñëàâóòà, 2002 ð. â., ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ïðîá³ã 50 òèñ. êì. Êîíòàêòè: 095-357-42-58, 050-289-15-75

ÃÀÇ 3110, 2002 ð. â., á³ëèé, íîðì.ñòàí, çíÿòèé ç îáë³êó. 16000 ãðí. Êîíòàêòè: 097 904-71-48, 098 554-06-43.

ÂÀÇ 2108 1997 ð.â., 1.50 ë. Ïðîá³ã 53 òèñ. êì., 5-ñò. ÊÏÏ. Ñèä³ííÿ â³ä ³íîìàðêè (âåëþð).  äîáðîìó ñòàí³, íå ãíèëà. Õîäîâà çðîáëåíà. Ðîáëþ äîâ³ðåí³ñòü â³ä ïåðøîãî âëàñíèêà. 25420 ãðí íà â³ääà÷ó. Ö³íà: 26240 ãðí. Êîíòàêòè: 099 202-13-22.

ÂÀÇ 21093, ñ³ðèé ìåòàë³ê, ê³íåöü 2004 ð.â., ìóçèêà, òîíóâàííÿ, òèòàíîâ³ äèñêè, ñèãíàë., ö/ç, íå áèòèé, íå ôàðáîâàíèé, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ. Ö. äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067 676-11-91, 050 229-54-41.

Москвич по запчастинах. Ц. договірна. Контакти: 066 5937938.

Автомобіль ЗАЗ 968М , синього кольору, на ходу, потребує невеликого косметичного ремонту. Ціна: 2500 грн. Контакти: 098 9660987. ЗАЗ Славута 2004 р. в., 1.2 К, синій колір, 64 тис. км, гарний тех. стан. Контакти: 050 4336749. Славута, 1.3, ц/з, склопідіймачі передніх дверей. Контакти: 098 7599121. Славута, 2005 р. в., 16 тис. км, гаражне зберігання, гарний стан. Контакти: 097 2060316. 095 6343945.

Автобуси та мікроавтобуси 4.3.1. Ïðîäàì

ÂÀÇ 214010, 2010 ð.â., 16-êë. Àâòî ó âiäìiííîìó ñòàíi, íå áèòèé, íå ôàðáîâàíèé, ãàðàæíîãî çáåðiãàííÿ. Îäèí âëàñíèê. Äîïîìîæó ïðèãíàòè àâòî ç ªâðîïè.  íàÿâíîñò³ º Àóä³ (À6), Ãîëüô 2 (4), ÁMB 3, Ïàññàò Â5, ÂÀÇ 2109, Âàç-21093, 21099, 214010. Êîíòàêòè: 097 254-01-29.

Ìåðñåäåñ ³òî, 2005 ð., ïðèãíàíèé ç ͳìå÷÷èíè. Êîíòàêòè: (050) 621-87-32

ÂÀÇ 214010,2010 ð.â.,16-êë. Àâòî ó âiäìiííîìó ñòàíi, íå áèòèé, íå ôàðáîâàíèé, ãàðàæíîãî çáåðiãàííÿ. Îäèí âëàñíèê. Êîíòàêòè: 097-25-40-129

ѳòðîåí Ñ-25, 2,5 ë, äèçåëü,1992 ð.â. Ö³íà: 16 000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-73-97, (067) 993-68-65

ÂÀÇ 217030, “Ïð³îðà”, 2007 ð. â., êîìïëåêòàö³ÿ “ëþêñ”, òåìíî-çåëåíèé, 31 òèñ. êì. Ö. äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050 291-50-17. ÂÀÇ-21013, 1983 ð.â., êîë³ð ñèí³é, ï³ñëÿ ïîâíîãî êàïðåìîíòó. Ö. äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066 631-95-99.

33

̲ÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÈ, ÂÀÍÒÀƲÂÊÈ

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó

ÌÅÐÑÅÄÅÑ

ѲÒÐÎÅÍ

ÔÎÐÄ Ôîðä Òðàíçèò, 1991 ð.â., âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé, â õîðîøîìó ñòàí³, â ÄÒÏ íå áóâ. Ïîêóïöþ â ïîäàðóíîê êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè. Ö³íà: 33000 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 649-78-80

Ôîðä Òðàíçèò, 1979 ð.â., íà ñîëÿð³. Ö³íà: 20500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 283-79-56, (098) 033-23-29

²Íز ªðàç. Êîíòàêòè: (096) 733-56-94

ÐÅÍÎ

ÐÀÔ

Òåðì³íîâî. Ðåíî Ìàñòåð H1 2007 ð.â., íå áèòèé, íå ôàðáîâàíèé, â äóæå õîðîøîìó ñòàí³, ïðîá³ã 160 òèñ. êì, ïðèãíàíèé ç ͳìå÷÷èíè. Ö³íà: 73800 ãðí. Êîíòàêòè: Øóõåâè÷à 098 044-06-28. taanse2009@hotmail.com

ÐÀÔ, äèçåëü. Ö³íà: 10000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 634-30-05

(0332), (03322)

ͳññàí Ïðèìà Ñòàð, 2004 ð.â., «ïîâíèé ôàðø». Êîíòàêòè: (067) 727-58-58, (066) 043-74-22

Ô²ÀÒ

4.3.13. Êóïëþ

Ô³àò Äóêàòî, 2006 ð. â. ìàêñ³ áàçà, 2.8, 94 êâò, ïîâíèé êîìïëåêò, ùîéíî ïðèãíàíèé, äîâ³äêà-ðàõóíîê. 88000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050 867-28-05.

Газель у будьякому стані. Контакти: (067) 5027912

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

ïðîäàì ÌÅÐÑÅÄÅÑ Ìåðñåäåñ-207, 1986 ð. â., ôóðãîí, äóáëü êàá³íà. Êîíòàêòè: 067-999-72-04 Ìåðñåäåñ-Áåíö 207, 1988 ð. â., á³ëèé, ñêëî òîíîâàíå, 2,4, ã³äðîï³äñèëþâà÷. Ö³íà: 30000 ãðí. Êîíòàêòè: 29-00-29

Ô³àò Ñêóäî 2001 ð.â., 2,0 ìàêñ³, ùîéíî ïðèãíàíèé, á³ëèé, íà ðåºñòðàö³¿. 54000 ãðí. Êîíòàêòè: 050 867-28-05.

ÃÀÇ-5152, ïî çàï÷àñòèíàõ: çàäí³é ì³ñò, ÊÏÏ, äâèãóí, ñòóïèö³ òà ³í. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-937-81-17

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ Ôîëüêñâàãåí Òðàíñïîðòåð Ò 4, äîâãà áàçà, êîíä., ö/ç. Òåë: 097 673-69-94 Ôîëüêñâàãåí Êðàôòåð âàíò. + çèìîâ³ êîëåñà. Ïðàêòè÷íî íîâå àâòî. Îáì³í íå ïðîïîíóâàòè. Àâòîìîá³ëü 2007 ð.â, ïðîá³ã 30 òèñ. êì. Îá’ºì äâèãóíà 2.5 äèçåëü. Ö³íà: 213000 ãðí. Êîíòàêòè: ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê. 098 498-15-88.

ÐÅÍÎ

Ôîëüêñâàãåí ò4, 2003 ð.â., ùîéíî ïðèãíàíèé, 2,5, êðó¿ç-êîíòðîëü, àâòîíîìêà. 82000 ãðí. Êîíòàêòè: 050 867-28-05.

Ô²ÀÒ

Ô³àò-Äóêàòî, 1996 ð. â., 2,5, äèçåëü. Àáî îáì³í. Ö³íà: 39000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-918-06-90

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ Ôîëüêñâàãåí LT-35, 2,5 TDI, 2006 ð. â., 80 W, ïîâíà âàãà - 3,5 ò, âàíòàæîï³ä’ºìí³ñòü 1,7 ò, ïðîá³ã 178 òèñ. êì, ïîâíå ðîçìèòíåííÿ. Êîíòàêòè: 068-625-18-75

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Ôîëüêñâàãåí Òðàíñïîðòåð Ò 4, 1996 ð. â., 1.9 òä³, á³ëèé, âàíòàæíèé, 6 ì³ñ íà Óêð. Êîíòàêòè: 096 276-33-53. Ôîëüêñâàãåí Òðàíñïîðòåð Ò2, 1.60 ë, äèçåëü, ìåõàí³÷íà 4 ñò., 283 òèñ. êì, âàíò-ïàñ., êîë³ð á³ëèé ö/ç, òîíóâàííÿ, ïðîòèòóìàíêè, íîâà ÀÊÁ, ãàëîãåíîâ³ ôàðè, MP3, íîâà ÀÊÁ. 30000 ãðí. Êîíòàêòè: ì.²âàíî-Ôðàíê³âñüê. 068 739-46-18.

ÕÞÍÄÀ² Õþíäàé - Í 100 âàíòàæî-ïàñàæèð, 1999 ð.â., ç äîêóìåíòàìè, ó äîáðîìó ñòàí³, äèçåëü. Òîðã. Ö³íà: 5500 Êîíòàêòè: 097 374-20-08 Õþíäàé Í 1, 2004 ð. â., ïàñàæ 8+1, êîë³ð ñèí³é ìåòàë³ê. 79000 ãðí. Êîíòàêòè: 066 569-37-39, 068 013-03-48

Автомобілі вантажні

(0342), (03422)

Ïðîäàì

4.4.1. Ïðîäàì

ÃÀÇ ÃÀÇ

à àçåëü, 49 òèñ. êì, êóçîâ ö³ëüíîìåòàëåâèé, 7 ì³ñöü. Òåë: 068 541-79-54 Ãàçåëü, 2002 ð. â., 2.4, á³ëèé, ãàç. óñòàíîâêà, âàíòàæî-ïàñàæ. 20250 ãðí. Êîíòàêòè: 095 843-55-69.

ÃÀÇ-2410, 1987 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: (050) 568-93-56 (097) 349-31-81

Ãàçåëü, 2002 ð.â., âèñîêà. ãàç/áåíç., ðîá. ñòàí. Êîíòàêòè: 066 813-82-80. Ãàçåëü, ïàñàæèð, äîáðèé ñòàí, 2000 ð. â., ö. äîã. Êîíòàêòè: 066 812-60-20, 096 534-29-43.

ÌÅÐÑÅÄÅÑ Ìåðñåäåñ 210D 2,9 êóá. 1994 ð. âàíòàæî-ïàñàæèð êàòåãîð³ÿ Â, á³ëèé. Ö³íà: 40000 ãðí. Êîíòàêòè: 066 444-25-63, 097 644-43-56.

ÃÀÇ ÃÀ Ç-3309, 2008 ð. â., ã³äðîï³äñèëþâà÷ ÃÀÇ-3309, êåðìà, òóðáîäâèãóí. Êîíòàêòè: 099-924-90-70

Ôîëüêñâàãåí Ò 4, 2003 ð. â., á³ëèé, 2.5, ïîâíèé êîìïëåêò, ùîéíî ïðèãíàíèé, íà ðåºñòðàö³¿. 86000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 097 624-00-90

Ô³àò-Äîáëî, 2006 ð. â., 1,9 äèçåëü, ïàñàæèð., êîíäèö³îíåð. Êîíòàêòè: 066-556-41-14

ïðîäàì

Ô³àò Äóêàòî, ìàêñ³ áàçà, 2005 ð. â., 2.8, ñ³ðèé ìåò., ïîâíèé êîìïëåêò, ùîéíî ïðèãíàíèé, íà ðåºñòðàö³¿. 84000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 097 624-00-90

Ìåðñåäåñ-³òî-115, 2004 ð. â., 2,2 äèçåëü, ïàñàæèðñüêèé. Êîíòàêòè: 095-522-25-37

Ðåíî-Òðàô³ê, ïàñàæèð., äîâãà áàçà, 9 ì³ñöü, äèçåëü. Ö³íà: 121000 ãðí. Êîíòàêòè: 063-824-75-40

МІСТО ЛУЦЬК

Ç²Ë Ç²Ë ÌÌÇ-4502, ãàç-áåíçèí. Êîíòàêòè: (097) 463-21-60

ÌÀÇ

Ãàçåëü-33023, 2001 ð. â., äâèãóí ìåòàí, 4 áàëîíè, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 098-937-81-17

Ç²Ë Ç²Ë ÌÌÇ 4508, 2004 ð. â., äâèãóí 510 áåíçèí. Êîíòàêòè: 050-996-27-23, 067-587-16-95 DzË, ç ïðè÷åïîì ³ ãàçîâèì îáëàäíàííÿì. Êîíòàêòè: 050-378-48-30 DzË-130 áîðòîâèé, DzË-130 «Êîëãîñïíèê», ãàç, áåíçèí, 8 áàëîí³â, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 095-440-77-30 DzË-131 øàñ³, áîðòîâèé, êóíã- ìàéñòåðíÿ. Êîíòàêòè: 063-256-22-56

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ Ôîëüêñâàãåí LT 55, 1996 ð. â., 2,4, òóðáîäèçåëü, âàíòàæíèé, ôóðãîí, â/ï 3,5 ò. Êîíòàêòè: 068-323-84-89

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК (0342), (03422)

Ïðîäàì ÃÀÇ ÃÀÇ 52 ç äîêóìåíòàìè, ³ä. ñòàí, äâà äâèãóíè ÃÀÇ 52. Êîíòàêòè: 096 563-06-72.

Ç²Ë Ç² Ë - 130 êîëãîñïíèê, áåíçèí, íà õîäó, ç Ç²Ë äîêóìåíòàìè. Ö³íà: 24600 ãðí Êîíòàêòè: 097 374-20-08. Ç²Ë 130 íà ç/÷ (êîëåñà, êàá³íà, êóçîâ, òà ³í). Êîíòàêòè: 050 674-35-23 Ç²Ë 4331, 1993 ð. â. Êîíòàêòè: 098 403-84-31. Ç²Ë áîðòîâèé, ãàç-áåíçèí, Ç²Ë ñàìîñêèä, ãàç-áåíçèí. Êîíòàêòè: 050 373-60-89 Ç²Ë ñàìîñêèä, äèçåëü, íîâ³ êîëåñà, àêóìóëÿòîð. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099 265-58-95, 098 978-08-74. DzË-130 áîðòîâèé. Òèï ïàëèâà ÃÀÇ/ ÁÅÍÇÈÍ. гê âèïóñêó 1988. Ìîòîð ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Ö³íà: 24000 ãðí. Êîíòàêòè: 050 944-56-23.

ÊÀÌÀÇ

МАЗ-503, самоскид, 1975 р.в., стан рейсовий, можливо по ÊàìÀÇ 5410 íà ðîçá³ð. Êîíòàêòè: 097 запчастинах. Контакти: 436012 (098) 890-86-79. 7704280 ÊàìÀÇ. Êîíòàêòè: 097 048-86-25.


34

ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ, ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ 4.5.4. Îðåíäà Åêñêàâàòîð-ê³âø, 1,5 êóá.ì., íà ãóñåíè÷íîìó õîäó, íåäîðîãî, íà òåðì³í íå ìåíøå ì³ñÿöÿ, çäàì. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22 Êðàí áàøòîâèé ÊÁ-308, ÊÁ-403, íåäîðîãî, çäàì. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22

МІСТО ЛУЦЬК ÊàìÀÇ 55102, 5511, 5320. óäðîï³ä³éìà÷ ç ï³äðàìíèêîì äî Ç²Ë 554, êàá³íà ÊÀÇ 608, çàäí³é ì³ñò Ç²Ë 130, ïðè÷³ï ÎÄÀÇ 9370, ãáê 8350, ãêá 819. Êîíòàêòè: 099 726-61-76.

Âèëà Âèëà, 5-10 ò, áåçáëî÷íó ñòð³ëó, ïîäîâæóâà÷³ íà ëàïè äî ëüâ³âñüêîãî àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90

ÌÀÇ

Êàðòîïëåñàäæàëêó 1-ðÿäíó. Êîíòàêòè: (096) 232-62-03

Ì ÀÇ 53362 ç íàï³âïðè÷åïîì ï³ñëÿ êàïðåìîíòó äâèãóíà òà ÊÏÏ. Äîäàòêîâî ìîòîð ßÌÇ 238 ç íàâ³ñíîþ àïàðàòóðîþ. Ìîæëèâèé îáì³í, áàðòåð. Êîíòàêòè: 0342 74-30-05, 099 920-74-84

²Íز

Åêñêàâàòîð ÞÌÇ ÅÎ2621. Êîíòàêòè: (097) 463-21-60

Êîìáàéí MF31, êóëüòèâàòîð. Êîíòàêòè: (097) 128-28-87 Êîìáàéí Íèâà ÑÊ5Ì. Êîíòàêòè: (067) 148-58-54 Êðàí «Ï³îíåð», á/â, äî 1100 êã, äâèãóí 3.2 êÂò, 1390 îá., ñòð³ëà 12 ì. Ö³íà: 6000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 515-96-85

ïðîäàì Борони, сівалку, грабарку, привезені з Польщі. Контакти: 0678968923 Бортовий причіп до а/м ЗІЛ. Контакти: 0506539711 Грунтофрезу, 1,6 м (6500 грн). Тел: 0955278769, 0506746326 Çàäí³é äèñê ÌÒÇ, äî òðàêòîðà Ò-40: òðàíñì³ñ³ÿ, äâèãóí òà ³í; êîë³íâàë äî Ò-25. Êîíòàêòè: 066-027-88-92

Êðàí áàøòîâèé ÊÁ-308. Ö³íà: 300 000 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22

Çåðíîî÷èñíó ìàøèíó Êîíòàêòè: 095-571-57-94

ÄÀÔ, 06 ð., ïðè÷³ï. Êîíòàêòè: 096 711-80-72.

̳í³-òðàêòîð Äîíã Ôåíã-244. Ö³íà: 70500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 012-41-40, (095) 721-06-32

Çåðíîî÷èñíó ìàøèíó, ÎÂÑ-25, ìàéæå íîâà. Ö³íà: 50000 ãðí. Êîíòàêòè: 0986885713 alexr.80@i.ua

Ãàçåëü âàíòàæ., 33023, äîâãà áàçà, êóçîâ 4 ì, 2000 ð.â., äâèãóí 3.0, ãàç ïðîïàí, íîâèé òåíò, âèñ. 1.7. Ö. 50000 ãðí. Êîíòàêòè: 097 427-56-50.

̳í³-òðàêòîð, âèð-âî ßïîí³ÿ, ç ôðåçîþ. Êîíòàêòè: (067) 293-30-06

²çîòåðì³÷íèé ôóðãîí. 099-924-90-70

̳í³-òðàêòîð. 103-03-98

²ÔÀ 501. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 067 339-09-38.

Ïðåññ-ïîäáîðùèê Joohn-Deere 336, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, âîçìîæåí òîðã. Ö³íà: 45000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 910-27-44

Êàðòîïëÿíèé êîìáàéí, ö³íà 15000 ãðí, êàðòîïëåñàäæàëêó, ö³íà 8000 ãðí. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 068-323-84-89

ÊðÀÇ 255, 1985 ðîêó, ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê. “Ëàïòüîæíèê”, ñàìîñêèä, êîëãîñïíèê, 2 øòîêè ç êîíñåðâàö³¿, äîáðèé ñòàí. Ö³íà: 95000 ãðí. Êîíòàêòè: 097 254-01-29. ÊðÀÇ 65055 ñàìîñêèä. 2006 ð.â., îá. ä. 14860. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098 941-28-78, 050 528-07-51

(067)

Ïðèöåï òðàêòîðíûé 2ÏÒÑ-4 íà ïîâîðîòíîì êðóãó. Ö³íà: 8000 ãðí Êîíòàêòè: (067) 495-15-42 Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî à/ì. Êîíòàêòè: (096) 121-72-76 Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî. Êîíòàêòè: (096) 735-14-04

ÊðÀÇ 65101 àâòîêðàí 1996 ð.â., îá.ä. 14860. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098 941-28-78, 050 528-07-51

Ðàìó øàñ³ äî à/ì ëüâ³âñüêèé àâòîíàâàíòàæóâà÷. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90

I âåêo, â/ï 25 ò, àáî îáìiíÿþ íà ôðîíòàëüíèé íàâàíòàæóâà÷. Êîíòàêòè: 097 181-05-00

Ðîçäàòêó ³ öèë³íäðè íàõèëó äî ëüâ³âñüêîãî àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання 4.5.1. Ïðîäàì

Двигун «Андіжан», одно циліндровий, дизель радянський, на саморобний трактор тощо. Контакти: (068) 0227781 Комбайн зернозбиральний • «Джон Дир», пригнаний з Франції,

Òðàêòîð «Áåëàðóñ 1025», ìîæëèâà ÷àñòêîâà îïëàòà. Êîíòàêòè: (097) 012-41-40 Òðàêòîð «Áåëàðóñ 1221.2», ìîæëèâî ç ÷àñòêîâîþ âèïëàòîþ 2100 ãðí íà ìic. Ö³íà: 315000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 012-41-40, (096) 013-20-23 Òðàêòîð «Áåëàðóñ ÌÓ-320», ìîæëèâà ÷àñòêîâà îïëàòà. Êîíòàêòè: (095) 721-06-32 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, -82, ÞÌÇ, Ò-40 òà ³íøó ñ/ã òåõí³êó. Êîíòàêòè: (067) 360-16-05 Òðàêòîð ÌÒÇ-82, 1.26, ïiä âèïëàòó. Êîíòàêòè: (096) 013-20-23 (097) 012-41-40 Òðàêòîð Ò-25, â õîðîøîìó ñòàí³, íà õîäó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ö³íà: 35000 ãðí. Êîíòàêòè: Ìëèí³âñüêèé ð-í, ñ.Ñìîðäâà (097) 873-59-66

(096) 4906724 Трактор МТЗ82, 1993 р.в., в • хорошому стані, велика кабіна, нова гума, стартер. Ціна: 72000 грн., торг. Контакти: (068) 0227781

Òðàêòîðè Ò-40, Ò-25, ïëóã, ³íâåíòàð. Êîíòàêòè: (097) 239-26-53 Àâòîêðàí DzË. Ö³íà: 64000 ãðí Êîíòàêòè: 24-15-08, (067) 919-05-05 Àâòîìîá³ë³ òà ñ/ã òåõí³êà, ðîçïðîäàæ. Êîíòàêòè: (097) 541-18-51 Àâòîíàâàíòàæóâà÷ «Ëüâ³âñüêèé», ï³ñëÿ ïîâíîãî êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó òà çàï÷àñòèíè äî íüîãî. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 Àâòîíàâàíòàæóâà÷ «Ëüâ³âñüêèé», ï³ñëÿ ïîâíîãî êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, çàï÷àñòèíè äî íüîãî. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 Àâòîíàâàíòàæóâà÷ «Ëüâ³âñüêèé», ï³ñëÿ ïîâíîãî êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 Àíòèðàäàð ç äîêóìåíòàìè, á/â. Êîíòàêòè: (095) 430-86-48

ïðîäàì Ì ³ í³ -òðàêòîðè, í³-òðàêòîðè, ìîòîáëîêè, ìîòîòðàêòîðè, êóëüòèâàòîðè, ïëóãè, êîñàðêè, ³í. íàâ³ñíå òà ïðè÷³ïíå îáëàäíàííÿ, íèçüê³ ö³íè, ãàðàíò³ÿ, äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 098 635-57-21

Êîíòàêòè:

ʳííó êîïà÷êó, ïåðåðîáëåíà äî òðàêòîðà. Êîíòàêòè: 096-905-61-73 Êîìáàéí çåðíîçáèðàëüíèé «ÌasseyFergyson-86», æàòêà - 2,3 ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-294-17-64 Êîíòàêòè:

Êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³: «Âîëüâî», «Êëààñ», «Äæîí ijð», MF òà ³íø³; ïðåñ-ï³äáèðà÷³; êàðòîïëåçáèðàëüí³ êîìáàéíè, íà çàìîâëåííÿ ç-çà êîðäîíó. Êîíòàêòè: 050-184-99-78, 098-742-17-37

̳í³-òðàêòîðè (ßïîí³ÿ) KUBOTA, ISEKI, YANMAR, MITSUBISHI, â àñîðòèìåíò³ 4õ4, 4õ2. 10ê.ñ. - 36ê.ñ. â êîìïëåêò³ ç ôðåçîþ â ³äåàëüíîìó ñòàí³ á/â. À òàêîæ íàâ³ñíå îáëàäíàííÿ, âèðîáíèöòâî Ïîëüùà (ïëóãè, îïðèñêóâà÷³ òà ³íøå). Êîíòàêòè: 097 460-13-91, (066) 877-70-10. ÌÒÇ 80 íà ñòàðòåð³, ç äîê., â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 099 265-58-95. ÌÒÇ-80 ë â äîáðîìó ðîáî÷îìó ñòàí³, 1992 ð.â., îäèí âëàñíèê. Ö³íà: 68000 ãðí. Êîíòàêòè: 095 637-85-13, 096 150-31-17. Íàâ³ñíå îáëàäíàííÿ äî òðàêòîðà (ðÿäíèê, ãðàñêà, äëÿ íàð³çàííÿ ðÿä³â) êîñàðêó ñåãìåíòíó, ìàëåíüêèé ïðè÷³ï. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095 637-85-13, 096 150-31-17. Ò 16, äîáðèé ñòàí, íà õîäó. Ö. äîã. Êîíòàêòè: 098 386-82-22 Ò 40 ÀÌ, Ò 25, äâèãóí äî Ò 40, Ò 25, òþê ïðåñ “Êèðãèñòàí”. Êîíòàêòè: 096 931-93-99. Ò 40, 1993 ð. â., ïðè÷³ï, ïëóã, êóëüòèâàòîð. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 068 625-73-51. Ò-16, 91 ð.â.21000 ãðí. Êîíòàêòè: 096 875-79-63 Ò-25 ô, 1994 ð.â., â äîáðîìó ðîáî÷îìó ñòàí³, îäèí âëàñíèê, äîäàºòüñÿ íàâ³ñíå îáëàäíàííÿ, ïðè÷³ï ³ êîñàðêà. Ö³íà: 52000 ãðí. Êîíòàêòè: 095 637-85-13 Ò-25ô, 1994 ð.â., â äîáðîìó ðîáî÷îìó ñòàí³, îäèí âëàñíèê, äîäàºòüñÿ íàâ³ñíå îáëàäíàííÿ, ïðè÷³ï ³ êîñàðêà. Âñ³ ô³ëüòðè ³ ìàñëî ïîì³íÿí³. Ö³íà: 52000 ãðí. Êîíòàêòè: 095 637-85-13, 096 150-31-17.

̳í³-òðàêòîð. Òåë: 099-315-59-53

Òðàêòîð ÌÒÇ 80 ë, 1992 ð.â., â äîáðîìó ðîáî÷îìó ñòàí³, îäèí âëàñíèê, ïîì³íÿíå ìàñëî ³ âñ³ ô³ëüòðè, íîâèé àêóìóëÿòîð. Ö³íà: 66400 ãðí. Êîíòàêòè: 095 637-85-13, 096 150-31-17.

Ïëóã äî ìîòîáëîêà. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 066-170-07-43

Òðàêòîð Ò-16. 763-60-50.

Ïðè÷³ï äî àâòîìîá³ëÿ Æèãóë³, áåç äîêóìåíò³â, á/ó, Ö³íà: 16000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050-671-71-32

Òðàêòîð ÞÌÇ 6, 92 ð.â., â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097 676-18-35.

̳í³-òðàêòîð «Òîðî» + íàâ³ñíå îáëàäíàííÿ. Êîíòàêòè: 093-119-96-69

Ïðè÷³ï, 1-â³ñíèé, â/ï - 5 ò, ö³íà 3000 ãðí, âåëèêèé â³ç, ö³íà 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-503-62-86

Êîíòàêòè:

068

Òðàêòîð ÞÌÇ-6, ïðè÷³ï äâîõîñüíèé íà êðóç³, ïëóã ³ êóëüòèâàòîð. Ç âåëèêîþ êàá³íîþ. Ö. äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067 837-92-11, 099 921-78-11.

АВТОЕМАЛЬ МЛ-12 Ліда (Білорусь) ò. (0362) 0362) 69-06-85, 26-34-72 ÂÈÄÀËÅÍÍß ² ÏÐÎÃÐÀÌÍŠ²ÄÊËÞ×ÅÍÍß ÑÀÆÎÂÈÕ Ô²ËÜÒв ² ÑÈÑÒÅÌ ADBLUE (ÑÅ×ÎÂÈÍÀ)  ÄÈÇÅËÜÍÈÕ ËÅÃÊÎÂÈÕ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËßÕ ² ÂÀÍÒÀƲÂÊÀÕ, ÁÅÇ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÅÌÓËßÒÎвÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (044) 361-69-60, (068) 096-51-09 Çíàêè àäðåñàö³¿. Êîíòàêòè: 45-00-55, (050) 545-68-40, (067) 582-43-93, (063) 220-60-64 Íîìåðí³ çíàêè, äóáë³êàòè äëÿ ìîòîöèêë³â, ïðè÷åï³â. Êîíòàêòè: 45-00-55, (050) 545-68-40, (063) 220-60-64 Ðåìîíò âàíòàæíîãî àâòîòðàíñïîðòó, ïðîäàæ àâòîçàï÷àñòèí. Êîíòàêòè: (050) 150-76-31 ×²Ï ÒÞͲÍà - ÏÐÎÃÐÀÌÍÅ ÇÁ²ËÜØÅÍÍß ÏÎÒÓÆÍÎÑÒ² ² ÇÍÈÆÅÍÍß ÂÈÒÐÀÒÈ ÏÀËÈÂÀ  ËÅÃÊÎÂÈÕ ÁÅÍÇÈÍÎÂÈÕ ² ÄÈÇÅËÜÍÈÕ ÀÂÒÎ, ÂÀÍÒÀƲÂÊÀÕ. ÍÀÄÁÀÂÊÀ ÏÎÒÓÆÍÎÑÒ² ÄËß ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÈÕ ÒÀ ÒÓÐÁÎÄÂÈÃÓͲÂ. ÇÌÅÍØÅÍÍß ÂÈÒÐÀÒ ÏÀËÈÂÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (044) 361-69-90, (068) 096-51-09

Øèíîìîíòàæ. Êîíòàêòè: 64-98-00, 64-98-11, (067) 246-80-67

Автозапчастини 4.7.1. Ïðîäàì

Запасні частини до а/м Pegeot Partner, Berlingo, Fiat Scudo, Ducato, Reno Kango за низькими цінами. Контакти: (096) 490-67-24 Äèñê êîëåñà, ðåñîðè ïåðåäí³ äî à/ì Ìåðñåäåñ «ïî÷òîâèê», àáî îáì³í. Êîíòàêòè: (050) 375-15-31 Äèñêè êîë³ñ R-15, R-16 äî à/ì Ìåðñåäåñ Vito, àáî îáì³í. Êîíòàêòè: (050) 375-15-31 Êðèëà ïåðåäí³ ñòàðîãî òèïó äî à/ì Ãàçåëü. Êîíòàêòè: (050)375-15-31 Êðèëî çàäíº, êàïîò, áàëêó, äâèãóí á/â äî ÃÀÇ-24 àáî îáì³í. Êîíòàêòè: (050) 375-15-31 Êðèøêó áàãàæíèêà, íàêë.áàìïåðà ïåðåäíüîãî äî à/ì ÃÀÇ-3110, àáî îáì³í. Êîíòàêòè: (050) 375-15-31

Òðàêòîð ̳öóá³ñ³, 20 êÂò, ÿïîíñüêîãî â-âà. Êîíòàêòè: 066-444-98-65

Òðàêòîðè Ò-25, Ò-16, çàï÷àñòèíè äî DzË, ÌÀÇ, ÊàìÀÇ òà ³í. Êîíòàêòè: 066 543-89-50.

Êðèøêó ÊÏÏ, ñòàá³ë³çàòîð, ïðóæèíè, áàëêó, òÿãó äî à/ì ÐÀÔ, àáî îáì³í. Êîíòàêòè: (050) 375-15-31

Òðàêòîð ÌÒÇ, 1993 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 098-711-35-17

Òðåëþâàëüíèé Ò 55. Êîíòàêòè: 097 837-76-79, 099 092-49-68.

Òðàêòîð ÌÒÇ-80, 2 øò., â³äì³ííèé ñòàí, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 097-668-81-02

ÞÌÇ 8070, 2006 ð.â., +êóëüòèâàòîð, 3 áîðîíè, äîáðèé ðîá. ñòàí. 44000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 096 611-94-07.

Ðåñîðè ïåðåäí³, ͳìå÷÷èíà, LS Germani, äî à/ì Ìåðñåäåñ 207, àáî îáì³í. Ö³íà: 1200 ãðí./øò. Êîíòàêòè: (050) 375-15-31

Òðàêòîðè Ò25, 1979 ð.â., 1992 ð.â., êîñàðêè, ãðàáàðêè, îáïðèñêóâà÷³, ïðåñè òà ³í. Êîíòàêòè: (067) 170-55-96

Òðàêòîð ÌÒÇ-80, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-668-81-02

Êóïëþ

êåðìà äî ëüâ³âñüêîãî àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90

Òðàêòîð ñàìîðîáíèé, â õîðîøîìó ñòàí³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 095-355-85-46. Àíäð³é

Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð. Êîíòàêòè: 067 420-45-26.

Öèë³íäðè ï³äéîìó ³ ï³äøèïíèêè íà ðàìó âàíòàæó äëÿ ëüâ³âñüêîãî àâòîíàâàíòàæóâà÷à, öèë³íäð êåðìà äî ëüâ³âñüêîãî àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90

Òðàêòîð Ò-25 ç ïëóãîì, êàðòîïëåñàäæàëêîþ ³ â³ñü íà ïðèöåï. Ö³íà: 37000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-114-70-00

Êîíòàêòè: (097) 623-00-65

Òðàêòîð, ñàìîðîáíèé Êîíòàêòè: (096) 584-02-18

(Çàë³ùèêè).

Òðàêòîðè Ò-40 À, Ò-40 ÀÍ, â õîðîøîìó ñòàí³, çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: (096) 733-22-50

Трактор Т25, терміново. Ціна: 28500 грн. Контакти: (096) 4906724 Öèë³íäð Êîìáàéíè êàðòîïëåçáèðàëüí³, ïðåñ-ï³äáèðà÷³. Äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³. Êîíòàêòè: (050) 846-21-59, (098) 630-66-00

(0342), (03422)

Òðàêòîðè â-âà ßïîí³¿ Êóáàòà, ßíìàð, ²ñåí³, íîæ³ äî ôðåç, êóëüòèâàòîðè, ïëóãè. Êîíòàêòè: 067 150-77-90, 050) 85-76-94

ремні нові, жатка 3,6 м., двигун Ò-25ÀÌ «Âëàäèìåðåö». 6циліндровий. Ціна: 110 000 грн., Òðàêòîð ²äåàëüíèé ñòàí, íîâà ãóìà, çà äîìîâëåí³ñòþ. торг. Контакти: (068) 0227781 Трактор МТЗ 920, 2005 р.в., • терміново. Ціна: 70000 грн. Контакти:

ÎÂÑ-25.

Íàâàíòàæóâà÷ äî òðàêòîðà, ïðè÷³ï äî à/ì DzË, êóëüòèâàòîð ôðåçåðíèé, 6-ðÿäíèé. Êîíòàêòè: 067-925-82-29

Êîìáàéí «Íèâà». 067-265-71-72

Äâèãóí äî Îïåëÿ Ðåêîðä, ï³ñëÿ ðåìîíòó, ìîæíà íà çàï÷àñòèíè, òåðì³íîâî. Ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: (068) 323-58-49

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

̳í³-òðàêòîð Ïðèêàðïàòåöü â äîáðîìó ñòàí³, äâèãóí áåíçèí + êîñàðêà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067 800-78-67.

(0332), (03322)

I âåêo, â/ï 25 ò, àáî îáìiíÿþ íà ôðîíòàëüíèé íàâàíòàæóâà÷. Êîíòàêòè: 097 181-05-00. yatsyak@yahoo.com

Êîíòàêòè:

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó

4.5.2. Êóïëþ Àâòîíàâàíòàæóâà÷ ëüâ³âñüêèé àáî áîëãàðñüêèé, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 Àâòîíàâàíòàæóâà÷, âèð-âà Ëüâ³â àáî Áîëãàð³ÿ, â áóäü-ÿêîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90

Ñàìîõ³äíèé áóðÿêîçáèðàëüíèé êîìáàéí «Matrot M31» (Ôðàíö³ÿ), â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 60000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-925-82-29

Ò-40. Êîíòàêòè: 095 027-19-03.

ÀÂÒÎÑÊËÎ,  ÍÀßÂÍÎÑÒ² ÒÀ ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß ÍÀ ÂѲ ÂÈÄÈ ÀÂÒÎ. ÌÎÍÒÀÆ, ÏÐÎÄÀÆ, ÐÅÌÎÍÒ ÒвÙÈÍ ÒÀ ÑÊÎ˲Â. ÏÐÀÖÞªÌÎ ÍÀ ÂȯÇIJ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 660-84-43, (099) 249-58-82

Автосервіс

Áàãàæíèê àâòîìîá³ëüíèé, á/â. Êîíòàêòè: 68-33-19

Òðàêòîð Ò-25, 1994 ð. â., ì. Ãîðîõ³â. Êîíòàêòè: 067-792-57-75, 099-986-99-36

4.6.1. Ïðîïîíóþ

Âàðòáóðã ïîë ç/ï. Êîíòàêòè: (067) 148-58-54

Òðàêòîð Ò-40, 1985 ð. â., â ðîáî÷îìó ñòàí³, çàäí³é äèñê ÌÒÇ. Êîíòàêòè: 066-027-88-92, 096-292-82-47

ÀÂÒÎÑÊËÎ: ÐÅÌÎÍÒ ÒвÙÈÍ, ÑÊÎ˲Â, ÇÀ̲ÍÀ ÑÊËÀ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ,  ÍÀßÂÍÎÑÒ² ÒÀ ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß. ÏÐÀÖÞªÌÎ ÍÀ ÂȯÇIJ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (095) 055-50-19, (097) 832-38-03

Òðàêòîð Ò-25, 1994 ð. â. Ö³íà: 42 000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-282-77-38

Ïðè÷³ï - ëàôåò, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (068) 025-34-23

Êóïëþ

Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî. Êîíòàêòè: (096) 735-14-04

Åâàêóàòîð, â/ï 2-2,5 ò, ìîæëèâî äîäàòêîâî îêðåìó ïëàòôîðìó. Êîíòàêòè: 098-937-81-16

Òðàêòîð òðåëüîâî÷íèé, äëÿ çàãîò³âë³ ë³ñó ÒÒ-4, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³ êóïëþ. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22

Ò-25, Ò-40 ÀÌ, ÌÒÇ-82, 82 ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099 265-58-95, 098 978-08-74.

Àâòîìàãí³òîëó, âèð-âî ͳìå÷÷èíà, á/ â. Êîíòàêòè: (067) 303-34-63, (099) 916-20-58

Òðàêòîð òðåëüîâî÷íèé ÒÒ-4. Êîíòàêòè: 097-837-76-79

Äóáë³êàòè íîìåðíèõ çíàê³â. Êîíòàêòè: 45-00-55, (067) 582-43-93, (063) 220-60-64

Ãàç íà àâòî, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò, îáñëóãîâóâàííÿ. Êîíòàêòè: (067) 360-75-15, (050) 719-97-49 ÃÀÇ, 2005 ð.â., ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: (096) 495-30-30 Äâèãóí 4215, íà Ãàçåëü, ïåðøà êîìïëåêòàö³ÿ, 6800 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 595-33-37

ÄÂÈÃÓÍÈ ÄÎ ÊÏÏ Ç ªÂÐÎÏÈ ÄÎ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÀÂÒÎ,  ÍÀßÂÍÎÑÒ² ÒÀ ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß, ÃÀÐÀÍÒ²ß, ÌÎÆËÈÂÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 986-34-94, (067) 124-80-81 Äèñêè çàäí³ ÌÒÇ-80, Ò-40 òà ïåðåäí³ ÌÒÇ-80. Êîíòàêòè: (067) 148-58-54 Çàï ÷àñòèíè äî à/ì Àâ³à. Êîíòàêòè: Çàï÷àñòèíè 43-27-69, (067) 903-01-72 Çàï÷àñòèíè äî à/ì Áåëàç, êîëåñí³ êàìåðè, çàï÷àñòèíè íà äâèãóí ßÌÇ-240, á/â. Êîíòàêòè: (066) 873-32-26 Çàï÷àñòèíè äî à/ì Ìîñêâè÷-2141. Êîíòàêòè: (096) 902-69-94 Çàï÷àñòèíè äî à/ì Ðåíî Êë³î. Êîíòàêòè: (093) 087-50-05 Çàï÷àñòèíè äî à/ì. Êîíòàêòè: (067) 353-63-63, (050) 453-63-63 Çàï÷àñòèíè äî àâòîìîá³ë³â, Mercedes Sprinter, Vito 638, Vito 639, Volkswagen LT 28-46, T-4, T-5, Caddy, Renault Master, Trafik. Opel Vivaro. Fiat Scudo, Ducato, Doblo. Êîíòàêòè: (066) 835-60-78 Çàï÷àñòèíè äî Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô-2, Ãîëüô-3, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59 Çàï÷àñòèíè äî Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô-2,3, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59 ʳâø ç íàâ³ñíèì äî ëüâ³âñüêîãî àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 Êîëåñà Ð-16. Êîíòàêòè: (067) 863-14-15 Êîëåñà, 2 øò., á/â, ç ìåòàë. äèñêàìè äëÿ à/ì Îïåëü Âåêòðà Á, «êðèñòàë ìîíòåðî 2», ðîçì³ð 195-65-15. Êîíòàêòè: (068) 024-78-78 Êîòåë ãàçîâèé, ÷óãóííèé, òåïëîîáì³ííèê. Êîíòàêòè: (096) 902-69-94 Êóçîâ äî à/ì ÃÀÇ 3110, Âîëãà, 2003 ð.â, ãàç-áåíçèí. Êîíòàêòè: 22-67-17, (067) 252-55-23 Ëþê ìåòàëåâèé äî ì³êðîàâòîáóñ³â àáî âàíòàæíèõ àâòî. Ö³íà: 250 ãðí. òðîã. Êîíòàêòè: 62-73-97, (067) 993-68-65 Ìîñêâè÷ -412 ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: (067) 362-03-75 ϳäñèëþâà÷ ãàëüìà ã³äðîâàêóóìíèé äî ÃÀÇ-53. Êîíòàêòè: (050) 814-51-03 Ïðèñòð³é çàðÿäíèé äî à/ì. Êîíòàêòè: (067) 647-70-60 Ðàìó øàñ³ äî ëüâ³âñüêîãî àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 Ðåíî 11 ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: (067) 303-34-63, (099) 916-20-58 Ðîçäàòêó ³ öèë³íäðè íàõèëó äî ëüâ³âñüêîãî àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 Ñèä³ííÿ äî à/ì Îïåëü Âåêòðà. Êîíòàêòè: (068) 025-34-23 Ñèä³ííÿ äî à/ì, ì³í³âåí, 5 øò. Êîíòàêòè: 28-87-07, (096) 461-76-07 Ñòóïèö³ çàäí³ äî òðàêòîðà ÌÒÇ, ÌÒÇ-82. Êîíòàêòè: 20-68-06, (067) 148-58-54 Ñòóïèöþ ïåðåäíþ äî ÌÒÇ 80. Êîíòàêòè: (067) 148-58-54 Ôàðêîï äî à/ì Îïåëü Àñêîíà. Êîíòàêòè: (068) 024-78-78 Öèë³íäð êåðìà äî ëüâ³âñüêîãî àâòîíàâàíòàæóâà÷à 10-5 ò. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 Öèë³íäðè ï³äéîìó ³ ï³äøèïíèêè íà ðàìó âàíòàæà äëÿ ëüâ³âñüêîãî àâòîíàâàíòàæóâà÷à, ðåìêîìïëåêòè íà öèë³íäðè ï³äéîìó, öèë³íäðè íàõèëó, öèë³íäðè êåðìà. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 Öèë³íäðè ï³äéîìó, ï³äøèïíèêè íà ðàìó âàíòàæó äî à/ì Ëüâ³âñüêèé àâòîíàâàíòàæóâà÷. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 ×îõëè, â õîðîøîìó ñòàí³, íà ñèä³ííÿ äëÿ Îïåëü Âåêòðà Á. Êîíòàêòè: (068) 024-78-78 Øèíè íà äèñêàõ R14. Êîíòàêòè: 63-19-88, (097) 645-68-39

4.7.2. Êóïëþ Áàë îíè íà ãàç ìåòàí äî âàíòàæíèõ àâòî, Áàëîíè áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³. Êîíòàêòè: (095) 830-28-36, (097) 592-67-37 Îááèâêà ñòåë³ Îïåëü Êàäåò Êàðàâàí. Êîíòàêòè: 28-44-80, (097) 632-31-27

Äâèãóí äî à/ì ÃÀÇ 24. Êîíòàêòè: (096) 733-56-94

Îááèâêó ñòåë³ äî à/ì Îïåëü Êàäåò Êàðàâàí. Êîíòàêòè: 28-44-80 (097) 632-31-27

Äâèãóí äî à/ì Ìîñêâè÷, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (097) 305-83-14

ϳäøèïíèêè ð³çí³. Êîíòàêòè: (068) 376-21-21


¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Äî Ìåðñåäåñ-123, 1981-1986 ð. â. Êîíòàêòè: 098-493-06-82

ïðîäàì Àâòîìàãí³òîëó äî à/ì Øåâðîëå. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 050-990-07-33 Àâòîìàãí³òîëó, íà ôëåøö³, íîâà. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 050-135-44-52 Àâòîìàòè÷íèé çàðÿäíèé ïðèñòð³é äëÿ àâòîìîá³ëüíèõ àêóìóëÿòîð³â. Ö³íà: 180 ãðí. Êîíòàêòè: 093-434-75-45, 095-133-32-79 Àâòîìàòè÷íó ÊÏÏ, äî Ìåðñåäåñ-210. Êîíòàêòè: 067-256-10-16 Àâòîìîá³ëüíó ãó÷íîìîâíó óñòàíîâêó «ÏÓ-20», íîâà, â óïàêîâö³, àâòîøèíè, 205/ 75 R-15, 4 øò. Êîíòàêòè: 098-320-42-76 Áàãàæíèê íà êðèøó äî à/ì Ðåíî-Êåíãî. Êîíòàêòè: 063-047-04-73 Áàãàæíèê «Í-200», äî à/ì Õþíäàé. Êîíòàêòè: 067-289-24-20 Áåíçîáàê äî à/ì Ìåðñåäåñ-124, 126. Êîíòàêòè: 24-66-09, 063-452-34-67 Áî÷êó äëÿ àñåí³çàòîðà, ºìí³ñòþ 3 êóá. ì. Êîíòàêòè: 050-164-59-52, 097-889-18-16 Âåëèêó êàá³íó äî òðàêòîðà ÞÌÇ, á/â. Êîíòàêòè: 098-946-06-56, 050-223-03-79, Âàëåð³é Ãàçîâå îáëàäíàííÿ íà ëåãêîâèé àâòîìîá³ëü, ãàç, ïðîïàí. Êîíòàêòè: 063-047-04-73 óäðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, äî ÊàìÀÇ. Êîíòàêòè: 067-125-03-65 Ãëóøíèêè, äî à/ì, îðèã³íàëüí³, ÿê³ñí³. Êîíòàêòè: 095-219-78-62 Ãîëîâêó áëîêà äî à/ì Ãàçåëü. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Ãîëîâêó áëîêó äî à/ì Ãàçåëü. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-305-66-10 Ãîëîâêó áëîêó äî à/ì Òîéîòà òà Õþíäàé. Êîíòàêòè: 067-305-66-10 Äâåð³, äî à/ì Ôîëüêñâàãåí-Ïàñàò Á-3, óí³âåðñàë, 4 øò., á/â. Êîíòàêòè: 099-724-87-34 Äâèãóí 4,7 äî à/ì Lexus LX 470, 2006 ð. â., ÀÊÏ, äâèãóí, êóçîâùèíà, åëåêòðèêà. Êîíòàêòè: 095-691-11-69 Äâèãóí äî à/ì ÂÀÇ-2108, áåç íàâ³ñíîãî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-691-93-06 Äâèãóí äî à/ì Ãàçåëü, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 066-248-08-91 Äâèãóí äî à/ì Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò, 1,9, ÒIJ, 96 êÂò, 2002 ð. â., ïðîá³ã 180000 êì. Êîíòàêòè: 066-713-85-00, 24-56-31 Äâèãóí äî ìîòîöèêëà ÌÒ, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-956-18-04 Äâèãóí «ÓÄ 2 067-125-03-65

0187».

Äî ÃÀÇ-52, 53, äî ÃÀÇ-351: øèíè Óðàë, øèíó ç äèñêàìè; äî ÓÀÇ: ñèñòåìó äëÿ âîäè, êîìïðåñîð. Êîíòàêòè: 099-325-37-46

Äî Ìîñêâè÷à. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-702-89-35 Äî ìîòîöèêëà ²Æ, ãåíåðàòîðè òà êîëåñà. Êîíòàêòè: 066-248-08-91 Äî Ðåíî-Êåíãî, 1,9 TDI, 2001 ð. â., äåøåâî. Êîíòàêòè: 067-361-25-22 Äî òðàêòîðà, á/â, äâèãóí äî âàíòàæíîãî àâòî. Êîíòàêòè: 067-305-66-10 Äîêàòêà íà 14, äî àâòîìîá³ëÿ «Ôîëüöâàãåí». Êîíòàêòè: 099-052-44-10 Çàäí³é áàìïåð, ñïàðêòðîí³ê, äî ÁÌÂ-5, 1996/2003 ð. Êîíòàêòè: 066-713-85-00, 24-56-31 Çàäí³é ì³ñò äî à/ì Ðåíî-Ìàæîð. Êîíòàêòè: 099-072-87-95 Çàäí³é òà ïåðåäí³é ìîñòè, äî à/ì Âîëãà. Êîíòàêòè: 24-66-09, 063-452-34-67 Çàï÷àñòèíè äî à/ì Ãàçåëü. Êîíòàêòè: 067-495-30-30 Çèìîâ³ øèíè «Ëàíîñ». Êîíòàêòè: 096-902-33-66, 095-609-14-48 Çèìîâó ãóìó «Goodyear», íîâà, 4 øò., R-14. Íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 093-840-94-27

ÊÏÏ, äî Ôîëüêñâàãåí-Ïàñàò Á-2, óí³âåðñàë, á/â. Êîíòàêòè: 099-724-87-34 ˳âó ôàðó äî à/ì Ðåíî-Êåíãî, 2005 ð. â. Êîíòàêòè: 095-571-57-94 ˳òí³ øèíè «Fitestone», 4 øò., á/â, ç äèñêàìè. Êîíòàêòè: 095-219-78-62

Êóïëþ Áàë îíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, á/â, Áàëîíè ìåòàíîâ³, äî âàíòàæíèõ à/ì. Êîíòàêòè: 095-830-28-36 Âàíòàæí³ òà ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³ íà óòèë³çàö³þ. ö³íà äîãîâ³ðíà. ìîæëèâ³ ð³çí³ âàð³àíòè Êîíòàêòè: 066-170-51-33 Âåëèêó êàá³íó äî òðàêòîðà ÞÌÇ. Êîíòàêòè: 096-905-61-73 Äâèãóí äî à/ì Ôîëüêñâàãåí, 1,6. Êîíòàêòè: 097-352-17-22

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК (0342), (03422)

Ïðîäàì

Äî à/ì Mazda 6 New, 2010 ð. â., ÀÊÏ, äâèãóí, êóçîâùèíà, õîäîâà. Êîíòàêòè: 095-691-11-69

Áàëîí ãàçîâèé, ðîá. ñòàí. 65 ãðí. Êîíòàêòè: 095 849-89-92.

Äî à/ì Àóä³ À-6, 2002 ð. â., äâèãóí, 2,5, äèçåëü, êóçîâ, äâåð³, ÀÊÏ - ò³ïòðîí³ê, êóçîâ, îïòèêó, øèíè, òèòàíîâ³ äèñêè, òà ³íøå. Êîíòàêòè: 099-914-56-76

Êðèëà äî Âîëãè 24-31, íîâ³, äâåð³. Êîíòàêòè: 050 239-80-67, 096 387-31-83. Êðèëà ïåðåäí³, çàäí³, êàïîò, çàäí³é áîðò, äâåðêè äî ÓÀÇ 469. Êàðäàí äî ÌÀÇ 500. Êîíòàêòè: 096 386-64-34, 067 192-13-36. Êóçîâ äî ÍÆ 2715, äîáðèé ñòàí, ç äîê. 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 098 907-76-84. ˳õòàð çàäí³é ë³âèé, ìàõîâèê äëÿ ÂÀÇ-2101. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 068 739-22-10. ̳ñò ïåðåäí³é äëÿ ÌÒÇ-80. Êàðäàí 120õ17.5 äî Óðàë, íîâèé. Êîíòàêòè: 067 192-13-37, 096 386-64-34.

Ðîçâàë-ñõîäæåííÿ “Ñ.Ê.Î.-1Ì” âèðîáíèöòâà Á³ëîðóñ³. Ìîæëèâå íàâ÷àííÿ. Êîíòàêòè: (098) 046-40-89.

Àêóñòè÷íó ïîëèöþ (ñòàíäàðòíó) ³ îáøèâêó áàãàæíèêà (ïëàñòèê) íà ÂÀÇ 21099. Êîíòàêòè: 067 191-24-57.

Äî à/ì Àóä³ À-6, 1998 ð. â., 2,5 TDI; Àóä³ À-6, 1997 ð. â., 2,5 TDI òà 2,6 áåíçèí. Êîíòàêòè: 099-251-32-95, 067-196-14-48

ÊÏÏ äî ÃÀçåëü, êîë³íâàë ÃÀÇ 2410, Âîëãà, ÓÀÇ. Êîíòàêòè: 067 192-13-37, 096 386-64-34.

Êîë³íâàë äî à/ì Ìåðñåäåñ-Àêòðîñ. Êîíòàêòè: 067-768-38-93

Äèñêè øèðîê³ äî òðàêòîðà Ò-25, ïîëüñüêîãî â-âà. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 096-954-09-91

Äî à/ì Àóä³ À-6, 1996 ð. â., äèñêè, R-14, êë³ìàò-êîíòðîëü, âàêóóìíèé ï³äñèëþâà÷ ãàëüì, ñóïîðòè çàäí³ òà ³íøå. Êîíòàêòè: 050-888-48-80, 067-332-81-10

Äî ÃÀÇ 66, ðàìó (íîâà ç í/ç), êàðäàíè, ïåðåäí³é ì³ñò, ï³âîñ³ (äîâãà, êîðîòêà ç ñòóïèöÿìè) ç í/ç. Êîíòàêòè: 066 326-99-54, 096 458-49-92.

Ðåëå âòÿãóþ÷å ñòàðòåðà-áåíä³êñ (íîâå), ÂÀÇ 08-099. Êîíòàêòè: 068 739-22-10.

À êóìóëÿòî ð íîâèé, 90 àáî îáì³íÿþ. êóìóëÿòîð Êîíòàêòè: 067 342-57-41.

Äî à/ì Àóä³ S6: äâåð³, êðèëà, ëþê, áàìïåðè, ïàíåëü ñàëîíó. Êîíòàêòè: 050-061-48-09

Äî ÃÀÇ 53 ÊÏÏ, ðîá. ñòàí. Êîíòàêòè: 050 710-84-56.

Êîëåñà äî à/ì Îïåëü-Îìåãà. Êîíòàêòè: 050-702-89-35

Äåó, ïî çàï÷àñòèíàõ, íîâ³ òà á/â. Êîíòàêòè: 067-499-93-71

Äî à/ì Àâ³à, 2010 ð. â. Êîíòàêòè: 067-903-01-72

Äî ÃÀÇ 3307: ëîáîâå ñêëî íîâå, ðàä³àòîð, êåðìîâå óïðàâë³ííÿ, êàïîò, ï³âîñ³, ï³äí³æêè, äèñêè, ïåðåäí³ ðåñîðè. Êîíòàêòè: 066 326-99-54, 096 458-49-92

Ìîòîð ÂÀÇ 2106 ïiñëÿ êàïðåìîíòó, àáî îáì³íÿþ ç äîïëàòîþ, ìîæëèâî ç íàâ³ñíèì. Ö³íà: 3000 Êîíòàêòè: 095 486-50-07. ivan.shulyar@yandex.ru

Êîë³íâàë, êàðäàííèé âàë, ãîëîâêó áëîêà äî âàíòàæíî¿ ³íîìàðêè. Êîíòàêòè: 067-768-38-93

Áîðò çàäí³é íîâèé äî ÓÀÇ 469 Á, êàïîò ïåðåäí³é, êðèøêè íîâ³ äî ÃÀÇ 24, 2410, äâåðêè àðêè, ç/÷ äî ÃÀÇ 69, 69à, 21 Êîíòàêòè: 067 689-30-66 Ãàç. óñòàíîâêó, äèçåëü ÒIJ. Êîíòàêòè: 50-34-48. Ãàëüì³âí³ êîëîäêè äî ÀÌ Ìîñêâè÷ 1958-1963 ð.â. Íîâ³. Êîìïëåêò 8 øò. Äîñòàâêà â áóäü-ÿêå ì³ñòî. Äçâîí³òü ç 13 äî 22. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: ì. ×åðâîíîãðàä 098 561-40-45. 1z0@ukr.net e-time.nethouse.ru Ãîëîâêó áëîêà äî Ãàçåëü. Êîíòàêòè: 096 546-22-51. Ãîëîâêó áëîêà, êîë³íâàë, òóðá³íó, ³íîìàðêè. Êîíòàêòè: 067 768-38-93.

Ñë³ïåðè äëÿ ÊàìÀÇ, ÃÀÇ-53, ÃÀÇ-51, DzË-130, 30 øò., íîâ³. Êîíòàêòè: 067 192-13-37, 096 386-64-34. Ñòàðòåð ïðèìóñîâèé, ñï³äîìåòð íîâèé, âîäÿíà ïîìïà, ï³äâ³ñíèé ï³äøèïíèê â çáîð³, ïåðâèííèé âàë ç êàðåòêîþ 4-¿ ïåðåäà÷³, ôëàíåöü âòîðèííîãî âàëà äî ÃÀÇ-51. Êîíòàêòè: 097 525-96-95.

Äâèãóí äî âàíòàæíîãî àâòîìîá³ëÿ. Êîíòàêòè: 066 557-25-31.

Òèòàíîâ³ äèñêè R14(êîìïëåêò íà 4 îòâ) 1200ãðí. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 0977718091 vanoluskiv86510@mail.ru

Äâèãóí íà ³íîìàðêó. Êîíòàêòè: 067 305-66-10.

Òðîñ, 18 ìì, îöèíêîâàíèé, á/â, òà “ïàâóê”. Êîíòàêòè: 050 083-32-90. Ôîðñóíêè ÊàìÀÇ ç íîâèì ðîçïèëþâà÷åì. Êîíòàêòè: 066 479-13-44. Øèíè äî ÃÀÇ-24, çèìîâà, íîâà, øèïîâàíà òà íå øèïîâàíà. Ö³íà: 550 ãðí/ øò. Êîíòàêòè: 097 181-05-00. yatsyak@yahoo.com

Äâèãóí äî Ôîëüêñâàãåí 1.6, áåíçèí. Äî Ôîðä Åñêîðä, 1981 ð. â., 1.6Ä, áåç äîê. Êîíòàêòè: 097 671-62-72.

Äâèãóí Ôîðä Ô³ºñòà, 1.1, òèòàíè Ð 13, 2 øò., Êîíòàêòè: 097 977-87-80 Äî Ôîëüêñâàãåí Äæåòà 2008 ð.â., á/â. Êîíòàêòè: 050 931-13-01. Çàäíþ êðèøêó áàãàæíèêà äî Ôîðä ѳºðà õåò÷áåê. Êîíòàêòè: 050 239-80-67, 096 387-31-83.

Екскаватора послуги, копання котлованів, траншей, планування грунту, вивезення землі а/м ЗІЛ, Камаз. Контакти: (096) 110-38-89 Квартирні переїзди, • перевезення вантажів до 5т, 45 м3. Габарити: довжина 7.10м, висота 2.53м, ширина 2.43м, гідроборт, цельномет. Контакти: (097) 211-72-09 Послуги автомобілями: • Мерседес, фургон, 40 куб.м., 5 тонн, гідроборт; МерседесСпринтер, бус, 1.5 тонн. Контакти: (096) 642-22-86

Øèïîâàíó ãóìó ³ çâè÷àéíó çèìîâó ãóìó äî ÃÀÇ-24. Ö. 400 ãðí/øò. Êîíòàêòè: 097 181-05-00, 095 480-42-32

Гаражне обладнання

Послуги експедиційно • транспортні . Контакти: 638046,

4 ë³òí³ øèíè á/â Bridgestone Turanza ER300 235/60 R16 100W. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 068 036-56-56, 099 318-17-64.

Ïðîäàì

Послуги новим повноцінним джипом чорного кольору з високоякісною музичною системою. Можливі разові поїздки, весільний кортеж. Контакти: (067) 3625032, (050) 3757125

5-ñò. ÊÏÏ äî Îïåëü Îìåãà-À òà ³í. çàï÷àñòèíè. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 096 956-31-10. dssyak.igor@mail.ru

Ãóìîâèé áîðäþðíèé çà¿çä äëÿ àâòî (ïàíäóñ), 4 øò. Ö³íà: 360 ãðí./øò. Êîíòàêòè: (097) 590-18-49

Транспортні послуги

Àâòîøèíè âàíòàæí³ 315/70 Ð 22,5-4 øò. Êîíòàêòè: 067 838-04-38. Àâòîøèíè çèìîâ³ Ð 16, ìàéæå íîâ³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093 801-78-78, âå÷åð³. Àêóìóëÿòîðè íîâ³, 2 ð. ãàðàíò³ÿ, Íèçüê³ ö³íè. Êîíòàêòè: 066 441-80-36. Áàãàæíèê îðèã³íàëüíèé äî Ò-4 ç ðîë³êîì. Êîíòàêòè: 099 961-11-97, 098 512-70-10. Áàìïåð ïåðåäí³é äî Ôîëüêñâàãåí Ò 4 ç ãàëîãåíêàìè. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 050 433-06-28. ³ñê êîíöåíòðîâàíèé äëÿ ìèòòÿ â³êîí. Êîíòàêòè: 050 083-32-90. Ãîëîâêó áëîêà äî ³íîìàðêè, ãîëîâêó áëîêà Ãàçåëü 16-êëàï. Êîíòàêòè: 066 647-02-88. Ãîëîâêó áëîêà äî Ìåðñåäåñ, Ôîëüêñâàãåí, Òîéîòè, Ôîðä. Êîíòàêòè: 096 546-22-51. Ãîëîâêó áëîêà, êîë³í÷àñòèé Êîíòàêòè: 096 546-22-51.

âàë.

Ãîëîâêó áëîêà, øåñòåðí³ äî ³íîìàðêè. Êîíòàêòè: 097 457-17-03

Äî à/ì Æóê, 2009 ð. â. Êîíòàêòè: 067-903-01-72

Ãóìîâèé áîðäþðíèé çà¿çä äëÿ àâòî (ïàíäóñ). 4 øò, 360 ãðí/øò. Êîíòàêòè: 097 590-18-49.

Äî à/ì Ìåðñåäåñ-123, ï³÷êó, ôàðè, äî Ìàçäà-626, çàäí³ ë³õòàð³. Êîíòàêòè: 095-559-01-42

Äâèãóí äî ÓÀÇ ³ ÃÀÇ, êàïðåì., íåäîðîãî òà ³í. çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 067 344-08-60.

Äî à/ì Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Á-2, 1981-1987 ð. â. Êîíòàêòè: 098-485-32-18

Äî Àâ³à, 09 ð. â., Êîíòàêòè: 067 903-01-72

Ãóìó Ìàòàäîð 195/70 Ð 15ñ, íîâó, êîìïëåêò. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095 040-53-07, 097 288-59-52.

Äî ÂÀÇ 2109-09: ôàðó ç ïîâîðîòîì, ï³÷êîâèé ðàä³àòîð, äçåðêàëî äî Måðñåäåñ 123. Êîíòàêòè: 099 375-60-73.

Äâà íîâèõ êîëåñà R15 çèìîâ³, ô³ðìà KLEBER. Ö³íà âêàçàíà çà ïàðó. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 050 734-79-78.

Äî à/ì Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-2, Äæåòà-2. Êîíòàêòè: 097-688-84-66

35

Äî ÂÀÇ: ðåìåí³ áåçïåêè íîâ³. Ö³íà: 215 ãðí. Êîíòàêòè: 098 972-85-35. vasilishin-volodimir@mail.ru

Êåðìîâ³ êîëîíêè, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, íà ÊàìÀÇ òà ñóïåð-ÂÀÇ. Êîíòàêòè: 25-44-44, 095-537-83-58

Êîíòàêòè:

Äâèãóí-402 äî Ãàçåëü, â õîðîøîìó ñòàí³, ïåðøà êîìïëåêòàö³ÿ. Ö³íà: 2800 ãðí. Êîíòàêòè: 067-595-33-37

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒͲ ÏÎÑËÓÃÈ

Ãóìó çèìîâó Ìàòàäîð 185/65 Ð 14, íîâó, êîìïëåêò. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095 040-53-07, 097 288-59-52.

4.10.1. Ïðîïîíóþ Автоевакуатор автомобілів та • інших вантажів по місту та Україні, цілодобово, форма оплати довільна, недорого. Контакти: (067) 362-49-65

Вантажні перевезення а/м ПежоБоксер, Мерседес Спринтер, Фольксваген ЛТ, довга база до 2 т. + 2 пас. Контакти: 435921, (067) 7491407, (066) 9550888 ++

Вантажні перевезення за маршрутом РівнеКиївРівне, попутні завантаження, дозавантаження а/м Мерседес Спринтер, Фольксваген ЛТ до 2.5 тонн, до 14 куб.м. Контакти: 435921, (067) 7491407, (066) 9550888

Вантажні перевезення мікроавтобусом, до 2,7 т, недорого, по місту, обл. та Україні, ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Контакти: (097) 4687059, (050) 6562899 Пасажирські та вантажні • перевезення, приватні, легковим а/ м по області, по Україні, Росії, Білорусі. Рено Трафік, 8 місць. Ліц.СР АВ №434902 від 22.10.2008 до 21.10.2013р. Контакти: (097) 1831977, (093) 7247291

638057, 638056, (067) 3600291, (067) 3620072

Послуги пасажирським • мікроавтобусом, 6 місць, в/п 1 т. Контакти: (097) 214-12-94

Вантажні перевезення автомобілем РеноМастер, 11,5 т. Контакти: (050) 6118657, (067) 9581121 Äîñòàâêó ãðóçîâ ïîïóòíûì òðàíñïîðòîì ïî Óêðàèíå è çà ðóáåæîì. Îïëàòà â îäíó ñòîðîíó. Ëèö. ÌÒÓ ¹524701 îò 16.03.2010 ã. Êîíòàêòè: (097) 746-61-93, (095) 321-97-47, (066) 830-75-11 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåíÿ ïî Óêðà¿í³, гâíå-Êè¿â-гâíå. ˳ö. ¹086190 â³ä 9.07.01 ð. ÌÒÓ. Êîíòàêòè: 60-80-08, 63-60-53, (093) 747-20-70, (067) 773-17-13

ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â, ÁÓIJÂÅËÜÍί ÒÅÕͲÊÈ, ÃÐÓDzÂ, ÒÐÀÊÒÎв ÓͲÂÅÐÑÀËÜÍÎÞ ÁÎÐÒÎÂÎÞÏËÀÒÔÎÐÌÎÞ ÂÀÍÒÀÆÎϲÄÉÎÌͲÑÒÞ 5,5Ò, 6,5/ 0,9/2,5. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 601-76-64

ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÒÐÀÑÏÎÐÒÍÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â, ÂÀÍÒÀƲ ÏΠ̲ÑÒÓ, ÎÁËÀÑÒ², ÓÊÐÀ¯Í². ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 075-02-50, (050) 140-52-23

Ïîñëóãè íîâèì ïîâíîö³ííèì äæèïîì ÷îðíîãî êîëüîðó ç âèñîêîÿê³ñíîþ ìóçè÷íîþ ñèñòåìîþ. Ìîæëèâ³ ðàçîâ³ ïî¿çäêè, âåñ³ëüíèé êîðòåæ. Êîíòàêòè: (067) 362-50-32, (050) 375-71-25

ÏÎÑËÓÃÈ: ÑÀÌÎÑÊÈÄÀ, ÇÅÐÍÎÂÎÇÀ, ÒÅÍÒ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 24-10-90, (067) 777-64-46

Мото , велотехніка, запчастини 4.11.1. Ïðîäàì Âåëîñèïåä, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38 Âåëîñèïåä, á/â. Òåë: (098) 625-33-13 Åëåêòðîñêóòåð íà 3 êîëåñàõ äëÿ ë³òí³õ ëþäåé òà ³íâàë³ä³â. Êîíòàêòè: (067) 362-60-12 Ìîòîöèêë «²Æ-Þï³òåð 3», ç äîêóìåíòàìè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (068) 513-87-94 Ìîòîöèêë Äíåïð-11ÌÒ, 1995ð.â., ñèíüîãî êîëüîðó. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 363-37-87 Ìîòîöèêë ×Ç 350, 6 âò, êàï.ðåìîíò äâèãóíà. Êîíòàêòè: (063) 156-30-19

4.11.2. Êóïëþ Ìîòîöèêëû, ñòàðûå äî 1960 ã. â., Ì-72, Ê-750, ÌÂ-750, Äíåïð 12, 16, ÈÆ-350, ÄÊÂ, ÁÌÂ, Öóíäàïï, ïðèîáðåòó ëþáûå çàï÷àñòè ê ñòàðèííûì ìîòîöèêëàì â ëþáîì ñîñòîÿíèè. Êîíòàêòû: (067) 887-40-18, (066) 966-35-46 Âåëîêîìï“þòåð. Êîíòàêòè: 43-69-87, (094) 966-69-87

(0362)

Ìîòîöèêë «²Æ-Ïëàíåòà», ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (068) 513-87-94 Øèíó äî âåëîñèïåäà «À³ñò» 26 äþéì³â. Êîíòàêòè: (0362) 43-69-87, (094) 966-69-87

Паливномастильні матеріали 4.12.1. Ïðîäàì Òèòàí íà òâåðäå ïàëèâî, Êîíòàêòè: (097) 985-30-05

íîâèé.


36

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó

Пропоную роботу 5.1.1. Êåð³âíèêè, áóõãàëòåðè, þðèñòè Адміністратору в торгову фірму • в зв’язку з відкриттям нових філіалів, агенту з продажу, кур’єрам, різноробочим, з/п 25004750 грн., в залежності від вакансії. Контакти: 439241, (067) 4924090 Адміністратору на постійну або • тимчасову роботу, комунікабельність, бажання працювати. З/п 180 грн. в день. Не агентство. Контакти: (067) 6166999 Економісту в офіс, підготовка, • заключення договорів. Контакти: 400660, (096) 7947572, (066) 8421554

Терміново потрібен помічник керівника у відділ збуту. Безкоштовне навчання. Кар’єрний ріст. Висока з/п. Контакти: 400660, (096) 7947572, (066) 8421554 Терміново потрібні люди на • керуючі посади: бригадир і помічник менеджера. Співбесіда обов’язково. Житло надається. Контакти: (097) 8777619

•Бухгалтеру, фірма. Контакти: (050) 4464506 Àäì³í³ñòðàòîðó íà ïîñò³éíó àáî òèì÷àñîâó ðîáîòó, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Ç/ï 180 ãðí. â äåíü. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (098) 689-95-68 Àäì³í³ñòðàòîðà, ìåíåäæåðà, Êîíòàêòè: (096) 401-92-17

ä/ð.

Àäì³í³ñòðàòîðó â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10 (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Àäì³í³ñòðàòîðó â ïåðóêàðíþ, ç/ï 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Áóõãàëòåðó ç ä/ð, çíàííÿ 1Ñ, ïðàöþâàòè ç 8.00 äî 17.00, ç/ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Áóõãàëòåðó. Êîíòàêòè: 40-02-01, Ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó â áóä³âåëüíó ô³ðìó. Êîíòàêòè: (099) 666-90-55 Ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó òà ðÿäîâîìó, ç/ ï âèñîêà, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó òà ðÿäîâîìó, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-29-10 Ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó, ä/ð, ç/ï â³ä 3000 ãðí., çíàííÿ 1Ñ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Äèðåêòîðó äèòÿ÷îãî òàáîðó ç ä/ð, â/î ïåäàãîã³÷íà, ç/ï 3300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Äèðåêòîðó ç ïðîäàæó, êåð³âíèêó â³ää³ëó çàï÷àñòèí, êåð³âíèêó ÑÒÎ, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 ²íñïåêòîðó ç êàäð³â, ä/ð, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Êîøòîðèñíèêó. 362-22-20

Êîíòàêòè:

(067)

Ìàðêåòîëîãó ãîë. òà ðÿäîâîìó, ä/ð, îô. ïðàö., ç/ï äî 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ìàðêåòîëîãó, ç/ï 3000 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Þðèñòêîíñóëüòó, ä/ð, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Þðèñòó, ä/ð, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Åëåêòðîçâàðþâàëüíèêó ç ä/ð, ïðàöþâàòè ç 8.30 äî 17.30, ç/ï âèñîêà çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

5.1.2. Áóä³âåëüíèêè

Åëåêòðîçâàðþâàëüíèêó, ä/ð ³ íàâèêè ñëþñàðÿ, ã/ð 8.00 äî 17.00, ñá.,íä. âèõ³äíèé, ç/ï 3500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

Будівельникам усіх • спеціальностей, різноробочим, охоронцям, Київ, з/п 500012000 грн., гнучкий графік, вахта, допомога з житлом. ЄДРПОУ Серія ААВ №116749 від 11.04.12 р. Контакти: (067) 9684357

Åëåêòðîçâàðþâàëüíèêó, ä/ð, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Áåòîíÿðàì-ìîíîë³òíèêàì, Êè¿â, âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè, ã³äíèé çàðîá³òîê, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ íàäàºìî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (050) 413-28-18

Çáèðàëüíèêó ïëàñòèêîâèõ â³êîí, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

ÁÓIJÂÅËÜÍÈÊÀÌ, ÔÀÑÀÄÍÈÊÀÌ, ØÒÓÊÀÒÓÐÀÌ, ÏËÈÒÎ×ÍÈÊÀÌ, ÅËÅÊÒÐÈÊÀÌ, ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊÀÌ, ÌÓËßÐÀÌ, ÑÀÍÒÅÕͲÊÀÌ, òÏÑÎÊÀÐÒÎÍÍÈÊÀÌ, ÌÀËßÐÀÌ, ÌÎÍÎ˲ÒÍÈÊÀÌ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 268-23-22; (050) 256-68-62; (063) 399-92-14 Ãèïñîêàðòîíùèêàì, êàìåíùèêàì, áåòîíùèêàì, êðîâåëüùèêàì, ïëèòî÷íèêàì, îòäåëî÷íèêàì, Õàðüêîâ, ç/ ï îò 7000 ãðí., âàõòà - 7/7, 20/10, 30/15, ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå, ïðîåçä. Êîíòàêòû: (095) 594-41-96 Êàìåíùèêàì, àðìàòóðùèêàì, áåòîíùèêàì, ìîíîëèò÷èêàì, ðàçíîðàáî÷èì, ïîäñîáíèêàì, ìîæíî áðèãàäû, ãðóç÷èêè, îôèöèàëüíî, Õàðüêîâ. Ïèòàíèå, æèëüå, ç/ï îò 4000 ãðí. çà âàõòó 7/7. Êîíòàêòû: (099) 963-60-92 Êàìåíÿðàì, Êè¿â, âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè, ã³äíèé çàðîá³òîê, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ íàäàºìî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòû: (050) 413-28-18 Êðîâåëüùèêàì, êàìåíùèêàì, ïëèòî÷íèêàì, ãèïñîêàðòîíùèêàì, ìàñòåðàì ýëåêòðîñíàáæ., ñâàðùèêàì, Äíåïðîïåòðîâñê. Âàõòû 14/14, 7/7, 28/ 14. Ç/ï - 3200-3560 ãðí/íåä. Îôèö. îôîðìëåíèå. Èíñòðóìåíò, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Êîíòàêòè: (099) 182-64-50 Ìîíîëèò÷èêàì, êàìåíùèêàì, îòäåëî÷íèêàì, ñàíòåõíèêàì, ìîíòàæíèêàì âûñîòíûõ ïàíåëüíûõ äîìîâ, Õàðüêîâ. Ç/ï îò 12000 ãðí./ âàõòó+ïåðåðàá., ñîö.ïàêåò, èíñòðóìåíò, ðîáà, æèëüå. Êîíòàêòè: (050) 970-16-58 Îòäåëî÷íèêàì, ñâàðùèêàì, ýëåêòðèêàì, ðàçíîðàáî÷èì, ïîäñîáíèêàì íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó, Õàðüêîâ. Ç/ï îò 4500 ãðí./ íåä. Âàõòà, îáåñïå÷èì æèëüåì, èíñòðóìåíòîì, ïèòàíèåì. Êîíòàêòû: (099) 607-60-25 Ïëèòî÷íèêàì, îòäåëî÷íèêàì, êàìåíùèêàì, ðàçíîðàáî÷èì, ìàëÿðó-øòóêàòóðó, ñâàðùèêó, ìîíòàæíèêó ÆÁÊ (âûñîòíèêè), ñòåêîëüùèêó, Äíåïðîïåòðîâñê. Ç/ï 3400-3650ãðí./íåä. Èíñòðóìåíò âûäàåòñÿ. Êîíòàêòû: (099) 146-83-97

Åëåêòðîìîíòåðó ç ä/ð, 4-5 ãðóïà äîïóñêó, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

Ñòðîèòåëÿì: êàìåíùèêàì, ìîíîëèò÷èêàì, øòóêàòóðàì, êðîâåëüùèêàì, ïëèòî÷íèêàì, ç/ï îò 8000 äî 24000 ãðí., îïëàòà 2 ð./ìåñ., âàõòà äî 6 ìåñ., ïðåäîñò. æèëüå, ãàðàíòèÿ îïëàòû ïî äîãîâîðó. Êîíòàêòû: (057) 784-09-96, (095) 810-43-16, (057) 780-13-02 Áåòîííèêàì, äëÿ áóä³âíèöòâà áàãàòîïîâåðõîâîãî áóäèíêó. Êîíòàêòè: (066) 847-61-16, (068) 036-19-87 Áóä³âåëüíèêàì ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ç/ï â³ä 150 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

ÁÓIJÂÅËÜÍÈÊÀÌ Ð²ÇÍÈÕ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒÅÉ, Ì. ÊȯÂ, вÇÍÎÐÎÁÎ×ÈÌ ÒÀ ÎÕÎÐÎÍÖßÌ, Ç/Ï ÂÈÑÎÊÀ 5000-10000 ÃÐÍ., ÂÀÕÒÀ, ÄÎÏÎÌÎÃÀ ²Ç ÆÈÒËÎÌ, ÂÈÏÈÑÊÀ Ç ªÄÐÏÎÓ ÑÅÐ²ß ÀÀ ¹116749 Â²Ä 11.04.12 Ð. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 188-84-94 Áóä³âåëüíèêàì ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé. Êîíòàêòè: 43-29-10, (093) 185-83-30 Áóä³âåëüíèêàì ð³çíîãî ïðîô³ëþ, ð³çíîðîáî÷èì, ç/ï 150 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30 Âñòàíîâëþâàëüíèêó ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, ñá. íä. âèõ³äíèé. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Ìàéñòðó ç áóä³âíèöòâà äîð³ã ç ä/ð, ç/ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Ìàéñòðó ç âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ìîíòàæíèêó, ç ä/ð òà âëàñíèì ³íñòðóìåíòîì, ç/ï âèñîêà, ³íîãîðîäíiì íàäàºìî æèòëî, ã/ð: ïí-ñá, 8.00-18.00, íä.âèõiäíèé. Êîíòàêòè: (097) 387-97-55. Ìóëÿðàì. Êîíòàêòè: (066) 847-61-16, (068) 036-19-87 ϳäñîáíèêàì íà áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (066) 847-61-16, (068) 036-19-87 ϳäñîáíèêó íà áóä³âíèöòâî, ç/ï 150 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Ïëèòî÷íèêàì. Êîíòàêòè: 847-61-16, (068) 036-19-87

(066)

Ïîêð³âåëüíèêó äàõ³â. Êîíòàêòè: (066) 847-61-16, (068) 036-19-87 Ïðîðàáó (âèêîíðîáó). Êîíòàêòè: (067) 362-22-22 Ñàíòåõí³êó äëÿ ïðîâåäåííÿ ïîë³ïðîï³ëåíîâèõ âîäîêàíàë³çàö³éíèõ òðóá â áàãàòîïîâåðõîâîìó áóäèíêó. Êîíòàêòè: (067) 362-22-22

Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèêàì, ç/ï â³ä 2800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ñàíòåõí³êó ç ä/ð, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèêó, ãàçîåëåêòðîð³çàëüíèêó, ä/ð, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 óïñîêàðòîííèêàì. Êîíòàêòè: (066) 847-61-16, (068) 036-19-87 Åëåêòðèêó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ äåðåâîîáðîáíîãî öåõó â Êàðïàòàõ. Êîíòàêòè: (097) 837-76-79 Åëåêòðèêó äëÿ ïðîâåäåííÿ êàáåëþ â áàãàòîïîâåðõîâîìó áóäèíêó. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22 Åëåêòðèêó ç 4ð. äîïóñêó, ã/ð 9.00-18.00, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

Ñòðîèòåëÿì, ïîäñîáíèêàì, ãðóç÷èêàì, Îäåññà, ñòðîéêîìïàíèÿ. Âàõòîâûé ìåòîä 7/7, 15/7, 20/15, îôèö. òðóä., æèëüå + 2-õ ðàç. ïèò., ñïåö.îäåæäà çà ñ÷åò ôèðìû. Ç/ ï 3000 ãðí./íåä. Êîíòàêòû: (066) 893-06-86

Åëåêòðèêó, ä/ð, 3 ãðóïà äîñòóïó, ç/ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Áëÿõàðó. Êîíòàêòè: (066) 847-61-16, (068) 036-19-87

Êîìïëåêòóâàëüíèêàì äâåðíî¿ ôóðí³òóðè, ç ä/ð òà áåç, òåðì³íîâî, ç/ï 2300 ãðí., ã/ð ïí.-ñá., ç 8 äî 18 ãîä., ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: 64-30-88

Ãàçîåëåêòðîçâàðíèêàì, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ñòðîèòåëÿì âñåõ ñïåö., Õàðüêîâ, âàõòà, ç/ï äî 12 000 ãðí. êàðüåðíûé ðîñò, îáó÷åíèå. Îáåñïå÷èâàåì æèëüåì, ðîáîé è èíñòðóìåíòîì. Êîíòàêòû: (095) 703-87-49

Ñòðîèòåëÿì, ïîäñîáíèêàì, ðàçíîðàáî÷èì, Õàðüêîâñêàÿ ñòðîéêîìïàíèÿ. Ñòðîèòåëüñòâî ñ íóëÿ, âíóòð./íàðóæ. ðàáîòû, ðåìîíò. Îïëàòà îò 4000 ãðí./íåä.+ïåðåðàá. Ïðåäîñòàâ. èíñòðóìåíò, ñïåöîâêà, ïðîæèâàíèå âáëèçè îáúåêòà. Êîíòàêòû: (099) 419-11-09

Çâàðíèêàì âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿, 4-5 ðîçðÿäó. Êîíòàêòè: (066) 847-61-16, (068) 036-19-87

Åëåêòðèêó, ä/ð ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30

Åëåêòðèêó, ç/ï 1460 ãðí., ð-í ϳâí³÷íèé. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Åëåêòðèêó, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç 9.00 äî 18.00,ñá.íä. âèõ³äíèé, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Åëåêòðèêó-ë³ôòåðó äëÿ ìîíòàæó ë³ôò³â. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22

Ñëþñàðþ ç³ çíàííÿì åëåêòðèêè ç ä/ð, ïðàöþâàòè ïîçì³ííî, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Ñëþñàðþ, òåðì³íîâî. 43-07-40, (097) (066)794-04-60

Êîíòàêòè: 238-57-23,

Ñëþñàðþ-åëåêòðèêó ç 8.00 äî 17.00, ç/ï 2000 ãðí., ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ñëþñàðþ-åëåêòðèêó, 1 äîáà ÷åðåç 2, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ñëþñàðþ-çâàðþâàëüíèêó êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ñïåö³àë³ñòó ç âèùîþ àáî ñåðåäíüîþ áóä³âåëüíîþ îñâ³òîþ, ô³ðìà ïî áóä³âíèöòâó áàãàòîïîâåðõîâîãî áóäèíêó. Êîíòàêòè: (067) 362-22-22 Ñïåö³àë³ñòó ç ðåìîíòó áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ñòîëÿðó, ä/ð, ç 9 äî 18, ç/ï 3000 ãðí., çáèðàëüíèê ìåáë³â. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Òåñë³ äëÿ áóä³âíèöòâà äåðåâ’ÿíèõ áóäèíî÷ê³â ó Êàðïàòàõ. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22 Òîêàðþ, ôðåçåðóâàëüíèêó. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23


Òîêàðþ-øë³ôóâàëüíèêó ç 8.00 äî 17.00, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Âîä³þ ç âëàñíèì àâòî äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ äåðåâîîáðîáíîãî öåõó â Êàðïàòàõ. Êîíòàêòè: (097) 837-76-79

Ôàñàäíèêàì. Êîíòàêòè: 847-61-16, (068) 036-19-87

Âîä³þ ç âëàñíèì ëåãêîâèì àâòî, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ç/ï â³ä 2900 ãðí./ ì³ñ.+ïàëüíå+àìîðòèçàö³ÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

(066)

Øïàêëþâàëüíèêàì. Êîíòàêòè: (066) 847-61-16, (068) 036-19-87

5.1.3. Âî䳿 Водію, кат.Е, закордонний • паспорт. Контакти: (067) 3604375, (050) 3393404 Áóëüäîçåðèñòàì, ìàø.ïîãðóç÷èêà, ýêñêàâàòîðùèêàì, àâòîêðàíîâùèêàì, Õàðüêîâ. Âàõòà, ç/ï äî 12 000 ãðí., ñîö.ãàðàíòèè, æèëüå, ñâîÿ ðåì.áàçà, î/ð îò 3-õ ëåò. Êîíòàêòû: (066) 956-92-63 Âîäèòåëÿì 1, 2-êë. íà âàõòó (7/7, 14/ 14, 21/7), Õàðüêîâ. Ç/ï äî 12000 ãðí./ìåñ., ñîöïàêåò. Àâòîìîáèëè êëàññà ÅÂÐÎ-4-5, êëèìàò-êîíòðîëü, íàâèãàòîð. ÒÎ, ðåìîíò, îáñëóæèâàíèå, ñòðàõîâêà çà ñ÷åò ôèðìû. Æèëüå+ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (050) 720-51-83

ÂÎÄ²Þ Ç ÂËÀÑÍÈÌ ÏÀÑÀÆÈÐÑÜÊÈÌ Ì²ÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÎÌ, 8 ̲ÑÖÜ, ÌÎÆÍÀ ÏÅÍѲÉÍÎÃΠ²ÊÓ, ÂÈÒÐÀÒÀ ÏÀËÜÍÎÃÎ ÄÎ 8 Ë, Ç/Ï Â×ÀÑÍÎ. ÐÎÁÎÒÎÄÀÂÅÖÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 887-88-77 Âîä³þ êàò. Â, Ñ, ä/ð, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³ â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Âîä³þ êàò. Å ïî Óêðà¿í³ òà çà êîðäîí, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

Âîäèòåëÿì êàò. Â, Ñ, D äëÿ ãðóçîïåðåâîçîê ñòðîéìàòåðèàëîâ ïî ã.Äíåïðîïåòðîâñê. Ç/ï 3300-3700 ãðí/ íåä. Âàõòà 30/20,14/14,7/7. Ôîðìà âûäàåòñÿ, æèëüå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Îô. ñîãëàñíî ÊÇîÒ Óêðàèíû. Êîíòàêòû: (066) 714-92-76 Âîäèòåëÿì êàò. Ñ, Å, Õàðüêîâ, ãðóçîïåðåâîçêè. Âàõòà 4 íåä./1 íåä., ç/ï 8500 ãðí. Ñïåöîäåæäà, ïðîæèâ., ïèòàíèå, õèì÷èñòêà 1 ðàç./íåä. Êîíòàêòû: (095) 501-15-32 Âîäèòåëÿì êàò.Â,Ñ,Ä, Å, ìåõàíèçàòîðàì, Õàðüêîâ, ñòðîéêîìïàíèÿ. Ðåéñû ïî ãîðîäó, ãèá. ãðàôèê, ç/ï îò 5000 äî 6000 ãðí/âàõòà. Ýêñïåäèòîð, ÒÎ, êîìïë. ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå âáëèçè ÀÒÏ. Êîíòàêòû: (066) 848-64-03 Âîäèòåëÿì íà à/ì ÑóïåðÌÀÇ, Ñêàíèÿ, Ôðåäëàéíåð, êîìàíäèðîâêè, îòâåòñòâåííîñòü, âíèìàòåëüíîñòü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö.ïàêåò, ç/ï îò 11600 ãðí., âîçìîæíà ðàáîòà âàõòîé. Êîíòàêòû: (095) 505-22-06 Âîäèòåëÿì, âñåõ êàò., äëÿ ðàçâîçà ñòðîéìàòåðèàëîâ ïî Õàðüêîâó, Âàõòà: 7/ 7, 15/7. Ç/ï 3500 ãðí./íåä., ñîö.ïàêåò. Æèëüå, ïèòàíèå, áåíçèí + àìîðòèçàöèÿ áåñïëàòíî. Êîíòàêòû: (095) 733-65-42 Âîäèòåëÿì, êàò. Ñ, Å, Õàðüêîâ, ñòðîé.êîìïàíèÿ Ç/ï îò 4 000 ãðí./íåä. Íîâûå àâòî, ñòàíäàðò ÅÂÐÎ-5 áåçîïàñíûé, îôèöèàëüíî, æèëüå, ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (099) 772-86-53 Âîäèòåëÿì, Õàðüêîâ, ãðóçîïåðåâîçêà ñòðîéãðóçîâ. Ðàáîòà ñ ýêñïåäèòîðîì ïî ãîðîäó è ìåæãîðîä. Âûáîð ìàøèí. ÇÏ 3200 ãðí. â íåä.+ ïèòàíèå è æèëüå ïî òðåáîâàíèþ. Âàõòà îò 7 äî 30 äíåé. Êîíòàêòû: (099) 087-40-79  î ä è ò å ë ÿ ì – ï ð î ô å ñ ñ . , áóëüäîçåðèñòàì, ýêñêàâàòîðùèêàì, ìåõàíèçàòîðàì âñåõ êàò, Õàðüêîâ, äîðîæíî-ñòðîèò. ôèðìà. Îïëàòà îò 4500-5500 ãðí.,/íåä., íàëè÷èå ðåìáàçû, ýêñïåäèòîðà, êîìïëåêñ. ïèòàíèå áåç âû÷åòîâ. Êîíòàêòû: (066) 165-20-68 Ìàøèíèñòàì àâòî è ãóñåíè÷íûõ êðàíîâ, ýêñêàâàòîðùèêàì, áóëüäîçåðèñòàì, âîäèòåëÿì àâòîïîãðóç÷èêîâ, Äíåïðîïåòðîâñê. Ç/ï 3450-3600 ãðí/ íåä. Ôîðìà, ïèòàíèå, æèëüå, ñîö. ïàêåò. Êîíòàêòû: (095) 902-60-84 Àãåíòó ç äîñòàâêè òîâàð³â ïî гâíîìó òà îáëàñò³ ç âëàñíèì àâòî, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 1000-1800 ãðí./òèæäåíü + ïðå쳿. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68 Áóëüäîçåðèñòó ç ä/ð, â³äðÿäæåííÿ, ç/ ï â³ä 200 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Âîä³þ äëÿ äîñòàâêè òà çáóòó ç âëàñíèì à/ì, òåðì³íîâî, ç/ï â³ä 2650 ãðí. + ïðå쳿. Êîíòàêòè: 40-02-39

Ðîáîòó âîä³þ òðàêòîðà. Êîíòàêòè: 26-96-35, (067) 362-01-67

5.1.4. ²íæåíåðíî-òåõí³÷íèé òà ²Ò-ïåðñîíàë премии. Контакти: 400660, (096) 7947572, (066) 8421554

Òåõíîëîãó ïî èçãîòîâëåíèþ ñóøåê, áóáëèêîâ. Êîíòàêòè: (067) 426-74-38 Ãåîäåçèñòó ç ä/ð, ç/ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

²íæåíåðó ç îõîðîíè ïðàö³. Êîíòàêòè: 43-29-10 ²íæåíåðó ç ÒÃÂ, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

Âîä³þ êàò. Ñ, â³äðÿäæåííÿ, ç/ï â³ä 200 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Âîä³þ êàò. Ñ, ïî ì³ñòó, ç/ï 1500 ãðí., ñá.-íä. âèõ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Âîä³þ íà ë³ñîâîç ç ìàí³ïóëÿòîðîì ó Êàðïàòè. Êîíòàêòè: (097) 837-76-79 Âîä³þ, ç âëàñíèì àâòî, îô³ö. ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï 3500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Âîä³þ, êàò. Â, ä/ð, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Âîä³þ, êàò. Â, ïî ì³ñòó, ç 9.00 äî 17.00, ñá.-íä. âèõ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Âîä³þ, êàò. Â,Ñ, ïî ì³ñòó, ç/ï 2700 ãðí., ñá.-íä. âèõ³äí³. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Âîä³þ, êàò. Å, ä/ð, ç/ï 5000 ãðí., îô³ö.ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Âîä³þ, êàò. Å, ç/ï 5000 ãðí., îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Âîä³þ, êàòåãîð³é Â, Ñ, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ ï 2400 ãðí, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Âîä³þ-åêñïåäèòîðó ç ä/ð, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Âîä³þ-åêñïåäèòîðó, 1ä/1ä., ç/ï 2400, ñóá., íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Âîä³ÿì êàò. Ñ,Å, àâòîñëþñàðÿì, àâòîòðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ, Òðåáóõ³â, Êè¿âñüêà îáë., ã/ð 15/15, ãóðòîæèòîê íàäàºòüñÿ. Êîíòàêòè: (67) 223-61-59 Âîä³ÿì-òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, ç ëåãêîâèì àâòî, ç/ï 3000-5500 ãðí.+ áåíçèí. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 Åêñêàâàòîðíèêó òà âîä³þ àâòîêðàíà, ãðàô³ê ïëàâàþ÷èé, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Åêñêàâàòîðíèêó, ã/ð, ïëàâàþ÷èé, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Åêñêàâàòîðíèêó, ä/ð, â³äðÿäæåííÿ, ç/ ï â³ä 200 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Åêñïåäèòîðó-âîä³þ, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Êðàí³âíèêó áàøòîâîãî êðàíó. Êîíòàêòè: (067) 362-22-22 Êðàí³âíèêó íà ïíåâìîêðàí ÊÑ-4361. Êîíòàêòè: (067) 362-22-22

Менеджеру по роботі з • ключовими клієнтами, у нове

²íæåíåðó-êîíñòðóêòîðó ç â/î, ä/ð, çíàííÿ â³äïîâ³äíèõ ïðîãðàì, ç/ï çà ðåçóëüòàòîì ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 ²íæåíåðó-ïðîåêòóâàëüíèêó ÏÖÁ, â³äïîâ³äíà â/î, ä/ð, çíàííÿ â³äïîâ³äíèõ ïðîãðàì, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 ²íæåíåðó-òåõíîëîãó ç äåðåâîîáðîáêè â Êàðïàòàõ. Êîíòàêòè: (097) 837-76-79 Ìàéñòðó ç ðåìîíòó îðãòåõí³êè ç ä/ð, ç/ ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Ïðîãðàì³ñòó, ç/ï âèñîêà ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ïðîãðàì³ñòó. 362-22-22

Êîíòàêòè:

(067)

Молодим спеціалістам: • адміністратори, диспетчери,

7444479 Офісменеджеру, висока з/п. • Контакти: (099) 0119689 •Помічнику менеджера, можливо без д/р, з/п 15002000 грн. Контакти: (067) 5899747, (099) 0119689 Помічнику менеджера. Контакти: • (097) 2997159 Рекламному агенту в нове • відділення, з/п 3250 грн. Контакти: (067) 6756792 Секретарю, без д/р, з/п при • співбеседі. Контакти: (097) 2997159 Секретарю, без д/р, з/п при • співбесіді. Контакти: (097) 2997159 робота за • Студентам, знання комп“ютером, 1С

(066)794-04-60

Îõðàííèêàì, Õàðüêîâ, âàõòà. Ïàòðóëü, âèäåîíàáëþäåíèå, ÊÏÏ. Äíåâíûå/ íî÷íûå ñìåíû, ç/ï 3500 ãðí./íåä., îôèöèàëüíî, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Êîíòàêòû: (099) 967-99-30

Îïåðàòîðó-àäì³í³ñòðàòîðó, ç/ï 200 ãðí./äîáà, äîáà ÷åðåç äâ³. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30 ç/ï 200 ãðí. çà äîáó, 1ä.÷åðåç 2ä. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Îïåðàòîðó-êàñèðó â ²íòåðíåò-êëóá, ç/ï 200 ãðí./äîáà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Îô³ñ-ìåíåäæåðó ç â/î, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Îô³ñ-ìåíåäæåðó, â òîðãîâó êîìïàí³þ, ä/ð â³ä 1 ð., êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ç/ï 3200 ãðí./ì³ñ. Ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68

Îõðàííèêàì, Õàðüêîâ, íà ÊÏÏ, ïàòðóëü, ñ î/ð, áåç â/ï. Êàðüåðíûé ðîñò, æèëüå ïî òðåáîâàíèþ, ïèòàíèå 2-õ ðàç., ôîðìà. ÇÏ 370-520 ãðí./ñìåíà. Êîíòàêòû: (095) 711-24-80

Îô³ñ-ìåíåäæåðó, çíàííÿ 1Ñ, ç/ï 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Îõðàííèêàì, Õàðüêîâ, Îáÿçàííîñòè: îáåñïå÷åíèå âèäåîíàáëþäåíèÿ, ïàòðóëü ïî òåððèòîðèè, îáåñïå÷. ïðîïóñêíîãî ðåæèìà. Ôîðìà, ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå. Âàõòû: 7/7, 10/10, 30/15. Ç/ï îò 3000 ãðí. Êîíòàêòû: (099) 415-23-64

Îô³ñ-ìåíåäæåðó, çíàííÿ ÏÊ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, 9.00-18.00. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

обов“язкове. Контакти: (050) 4464506 Àñèñòåíòó ìåíåäæåðà íà ïîñò³éíó àáî òèì÷àñîâó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 5000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 713-29-77, (063) 187-78-84

Îô³ñ-ìåíåäæåðó, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ìåíåäæåðó äëÿ ðîáîòè ç áàçîþ ê볺íò³â ïî òîðãîâèõ òî÷êàõ â ìåæàõ 50 êì, ç/ï 220 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: (096) 815-21-89

Î ô ³ ñ - ì å í å ä æ å ð ó , êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ä/ð, ç/ï 750 ãðí./òèæ. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28

Ïîòð³áåí ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà äëÿ ðîáîòè ç áàçîþ ê볺íò³â. Ç/ï 400 ãðí. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (098) 680-21-50

Îô³ñ-ìåíåäæåðó, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç ä/ð, 8.00-18.00, íä.-âèõ³äíèé, ç/ï â³ä 2800 ãðí.+%, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 64-30-88, (097) 387-97-55

Ñåêðåòàðþ íà ïîñò³éíó ðîáîòó, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, ç/ï â÷àñíî. Ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (098) 887-88-77

Ñèñòåìíîìó àäì³í³ñòðàòîðó, çíàííÿ 1Ñ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1900 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Á²ÐÆÎÂÎÌÓ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÓ Ó Ô²ÍÀÍÑÎÂÓ ÊÎÌÏÀͲÞ. ÂÈÌÎÃÈ: Â/Î, ÇÍÀÍÍß ÏÊ. ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÅ ÍÀÂ×ÀÍÍß. Ç/Ï Â²Ä 3000 ÃÐÍ. ÇÀÏÈÑ ÍÀ ÑϲÂÁÅѲÄÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-53-08

Ïðîìîóòåðàì, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, äëÿ ðåêëàìè íîâîãî ìàãàçèíó, ç/ï 250 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (098) 726-50-73 Ðîáîòó àêòèâíèì ëþäÿì, ïîñò³éíó, äëÿ ðåêëàìè íîâèõ áðåíä³â, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, íå ÊÀ. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87 Ðîáîòó, ïîñò³éíó, ðåêëàìíèé â³ää³ë, äðåñ-êîä, ç/ï 250 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87 Ñåêðåòàðþ â òîðãîâó êîìïàí³þ, ä/ð â³ä 1 ð., â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ç/ï 3200 ãðí./ì³ñ., ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47

Асистенту менеджера на íà ïàñàæèðñüê³ постійну або тимчасову роботу, Äèñïåò÷åðó ïåðåâåçåííÿ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) Ñåêðåòàðþ, ç 8.00 äî 16:30, â/î, çíàííÿ можливо без д/р, з/п 5000 грн. 238-57-23, (066) 794-04-60 ÏÊ, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, Контакти: (096) 0272776

Äèñïåò÷åðó, ìîæëèâî áåç ä/ð, çíàííÿ ÏÊ, ç/ï 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

Îõðàííèêàì, Õàðüêîâ, ÊÏÏ, âèäåîíàáëþäåíèå, ïàòðóëü, âîçìîæíî âàõòîé. Æèëüå, ïèòàíèå, ñïåöîäåæäà, ñïåöñðåäñòâà, ïðîåçä çà ñ÷åò ðàáîòîäàòåëÿ. Ç/ï 4000ãðí./ íåä.+êâàðòàë. ïðåìèè. Êîíòàêòû: (095) 519-98-22 Îõðàííèêàì, Õàðüêîâ, íà ÊÏÏ, âàõòà 7/ 7 (3 700 ãðí.), 14/14 (7 400 ãðí.), 21/7 (11 100 ãðí.). Ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü, ñîö. ãàðàíòèè, æèëüå. Êîíòàêòû: (066) 950-89-02

Îô³ñ-ìåíåäæåðó, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Àñèñòåíòó êåð³âíèêà â ïîë³ãðàô³÷íó ô³ðìó, áàæàíî ç ä/ð, ç/ï â³ä 1050 -2000 ãðí./òèæäåíü. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47

Îõðàííèêàì, Õàðüêîâ (7/7, 14/14, 21/ 7), ç/ï äî 11100 ãðí. Êîðïîðàòèâíîå îáó÷åíèå ïî ñïåö. «îõðàííèê 1-6 ðàçðÿäà». Ôîðìà, ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå. Êîíòàêòè: (098) 830-43-58

житло. Контакти: 400660, (096) Îïåðàòîðó-êàñèðó â ³íòåðíåò-êëóá, 7947572, (066) 8421554 Оператору по збору заявок, з/ • п 1950 грн.+%. Контакти: (097)

Îõðàííèêàì, Êèåâ è ïî Óêðàèíå, ðàçíûå ãðàôèêè ðîáîòû, åñòü âàõòà, ç/ï îò 140-200 ãðí./ñóòêè, ðîáîòîäàòåëü. Êîíòàêòû: (095) 090-61-91

Îïåðàòîðó êîìï’þòåðíîãî íàáîðó, ç/ ï 165 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

секретарі. Навчання. Кар’єрний ріст. Стабільний дохід. Контакти: Îïåðàòîðó, àäì³í³ñòðàòîðó, ç/ï 150 400660, (096) 7947572, (066) ãðí. çà äîáó, äîáà ÷åðåç äâ³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, 8421554

Ñèñòåìíîìó àäì³í³ñòðàòîðó, çíàííÿ 1Ñ áóõã. êîìóí³ê, ç/ï 1900 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

5.1.5. Îô³ñíèé ïåðñîíàë

Î ïåðàòîðó 1Ñ ç ä/ð, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

відділення, з/п 3350 грн/міс. Îïåðàòîðó ç³ çáîðó çàìîâëåíü, Контакти: 401993, (067) ïîë³ãðàô³ÿ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 6756792 700-1100 ãðí./òèæ. Êîíòàêòè: 62-30-22

Молодь запрошується на Главному механику по • перспективну роботу, з/п від • обурудованию, з/п от 3000 гр. 2500 грн., іногороднім надається

²íæåíåðó ç îõîðîíè ïðàö³, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Âîäèòåëÿì âñåõ êàò. (ÌÀÍ, Ãàçåëü, Ìåðñåäåñ, ÄÀÔ), äëÿ ðàçâîçà ñòðîéìàòåð. ïî ã. Äíåïðîïåòðîâñê. Ìàøèíèñò ïîãðóç÷èêà, áóëüäîçåðèñò. Âàõòà. Ç/ï 3500-3800ãðí./íåä. Ôîðìà è æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Êîíòàêòû: (095) 782-64-92 Âîäèòåëÿì âñåõ êàòåãîðèé(Â,Ñ,Ä,Å), Õàðüêîâ, âàõòà 30/30, ç/ï äî 12600 ãðí+ êîìàíäèðîâî÷íûå, ïðîæèâàíèå ïèòàíèå, ñïåöîäåæäà áåçïëàòíî. Êîíòàêòû: (066) 422-48-00

Ïðàö³âíèêàì ó â³ää³ë äîñòàâêè òà çáóòó, ç/ï 2000-4600 ãðí./ì³ñ., â çàëåæíîñò³ â³ä âàêàíñ³é, êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Äèçàéíåðó Coral, Photoshop, 9.00-18.00, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

Âîäèòåëÿì I, II êë., ìåõàíèçàòîðàì äëÿ ðàáîòû ïî Óêðàèíå, ñòðàíàì ÑÍÃ., Îäåññà, îôèöèàëüíîå îôîðì., âàõòà íà âûáîð: 20/15, 15/7, 7/7. Îïëàòà îò 4000 ãðí./íåä., ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå çà ñ÷åò îðãàíèçàöèè. Êîíòàêòû: (050) 869-88-91

37

Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó

(067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Îõðàííèêàì, Õàðüêîâ. Îáÿçàííîñòè: ÊÏÏ, êîíòðîëü ïîãðóçîê. Âàõòà, ç/ï îò 3500 ãðí./íåä. Ñïåö.îäåæäà, ïðîåçä, æèëüå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Êîíòàêòû: (095) 486-22-53 Îõðàííèêàì-ýêñïåäèòîðàì, Õàðüêîâ, âàõòà, äíåâíûå ñìåíû ïî 12 ÷. Îïëàòà îò 4000 ãðí./íåä., îôîðì. ïî ÒÊ, ñîö. ïàêåò, 3-õ ðàç. ïèòàíèå, æèëüå, îáìóíäèðîâàíèå. Êîíòàêòû: (066) 053-79-36 Îõðàííèêó-ýêñïåäèòîðó, Õàðüêîâ, âàõòà, ç/ï 7000/2 íåä. +ñóòî÷íûå. ñïåöîäåæäà, ìîá.ñâÿçü, æèëüå. Êîíòàêòû: (099) 971-88-54 Êîíòðîëåðó, âàõòà. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Îõîðîííèêàì, 1äîáà/2äîáè, ç/ï â³ä 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 238-57-23 Îõîðîííèêàì, í³÷íà çì³íà, ìîæëèâî ñòóäåíòàì, ç/ï 120 ãðí./í³÷. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Îõîðîííèêàì, ïðàöþâàòè âàõòîâèì ìåòîäîì, ç/ï 170 ãðí./äîáà. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Îõîðîííèêó, 1äîáà/2 äîáè, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Îõîðîííèêó, â ñóïåðìàðêåò. Êîíòàêòè: 64-47-49, (067) 842-39-57 Îõîðîííèêó, ïðàöþâàòè 2 äí³ ÷åðåç 2 ç 8.00 äî 22.00, ç/ï 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Îõîðîííèêó. Êîíòàêòè: 28-54-73, (093) 644-03-23, (067) 117-45-89 Îõîðîííèêó. Êîíòàêòè: (067) 362-01-67

26-96-35,

Îõîðîíöþ, 8.00-19.00 ãîä., 2ä/2ä, ç/ï 1300-1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10

Асистентусекретарю, Ñåêðåòàðþ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, çíàííÿ Îõîðîíöÿì âàõòîâèì ìåòîäîì, 2ò/2ò, офісменеджеру, оператору, з/п ÏÊ, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, ç/ï äî 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, від 3500 грн.+%, іногороднім Êðåäèòíîìó ñïåö³àë³ñòó, ìîæëèâî áåç (097) 238-57-23, (066)794-04-60 (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 житло. Контакти: 400660, (096) ä/ð, ç/ï ñòàâêà+%. Êîíòàêòè: 43-63-15, Ñåêðåòàðþ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, çíàííÿ Îõîðîíöÿì ïî ì³ñòó, ç/ï â³ä 1400 ãðí. (098) 760-04-70 7947572, (066) 8421554 ÏÊ, ç/ï 1800 ãðí.+%. Êîíòàêòè: 43-07-40, ç 9.00 äî 20.00, 3 äí³ ÷åðåç 3. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, Кур’єру. Оплата потижнева, Ìåíåäæåðó ç êðåäèòóâàííÿ â òîðã. çàë., (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 (066)794-04-60 ç/ï 2000 ãðí. +%. Êîíòàêòè: 43-29-10, 850 грн. Контакти: (093) (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ Îõîðîíöÿì, 2 äí³/2äí³, òåðì³íîâî. 2578739 Ô²ÍÀÍÑÎÂÎ-ÔÎÍÄÎÂÀ

Контакти: (093) 2578739

Ìåíåäæåðó ç êðåäèòóâàííÿ â òîðãîâèé êîìïëåêñ, ç/ï ñòàâêà +%, ìîæëèâî áåç ä/ ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Менеджерам, офісним • працівникам, на склад, водіям

Ìåíåäæåðó ç ëîã³ñòèêè, ä/ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Менеджер по роботі з • персоналом, в рекламний відділ.

(освіта). Контакти: (067) 3620024 Менеджеру для роботи з базою • клієнтів по торгових точках в межах 50

Ìåíåäæåðó ç ðåêëàìè, áåç ä/ð, ç/ï ñòàâêà+%. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

км, з/п 220 грн. в день. Контакти: (096) Ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, 8152189 ìîæëèâî áåç ä/ð, â³äïîâ³äàëüí³ñòü,

÷åñí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï â³ä 3500

ÊÎÌÏÀÍ²ß ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ Â²ÄÁ²Ð ÒÀ ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ Ç ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß Ô²ÍÀÍÑÎÂÈÌÈ ÀÊÒÈÂÀÌÈ (ÐÅòÎÍÀËÜÍÈÉ ÎÔ²Ñ) ÒÀ ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ ÏÎ ÐÎÁÎÒ² Ç Ê˲ªÍÒÀÌÈ. ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÅ ÍÀÂ×ÀÍÍß. Ç/Ï Â²Ä 2000 ÃÐÍ. ÇÀÏÈÑ ÍÀ ÑϲÂÁÅѲÄÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-42-84

5.1.6. Îõîðîííèé ïåðñîíàë

Менеджеру з реклами у нове ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 відділення, з/п 3490 грн. â Îõðàííèêàì äëÿ ñîïðîâîæäåíèÿ Ìåíåäæåðó-êîíñóëüòàíòó Контакти: (050) 9886777 çàêîðäîííèé îô³ñ, â³ëüíå âîëîä³ííÿ àâòîìîáèëüíûõ ãðóçîïåðåâîçîê ïî ã. Äíåïðîïåòðîâñê, îõðàííèêè íà ÊÏÏ, Менеджеру по роботі з ³íîçåìíèìè ìîâàìè: àíãë³éñüêà, âàõòîâûé ìåòîä 20/10, 7/7, 15/15. ôðàíöóçüêà, í³ìåöüêà, ìîâè Áëèçüêîãî клієнтами. Можливий кар“єрний зріст. Ñõîäó òà À糿, ä/ð â³ä 3 ð. â ñôåð³ ïðîäàæó Äíåâíûå/íî÷íûå ñìåíû. Ç/ï 3200-3750 З/п 13002000 грн. Контакти: (067) ïîñëóã, ç/ï ñòàâêà+%+áîíóñè. Êîíòàêòè: ãðí. Ôîðìà, æèëüå. Êîíòàêòû: (095) 5899747, (099) 0119689 092-26-91 43-53-08, (098) 609-03-25

Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ñòîðîæó â ãàðàæíèé êîìïëåêñ, 1äîáà ÷åðåç 3 äîáè, ç/ï 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ñòîðîæó, äîáà ÷åðåç 2 äîáè, ç/ï 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ñòîðîæó-îõîðîíöþ, äîáà ÷åðåç 2, ç/ ï 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

5.1.7. Ïåäàãîã³÷íèé, ìåäè÷íèé ïåðñîíàë Âèêëàäà÷àì âñ³õ øê³ëüíèõ ïðåäìåò³â ç â³ëüíèì ãðàô³êîì, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70


38

Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

Робочим на обрізання фруктових • дерев. Вахта. Організований проїзд,

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó

Âàíòàæíèêàì íà ñêëàä-ìàãàçèí, ç/ï 100 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 40-02-39, (066) 806-88-47

проживання, 3х разове харчування, офіційне працевлаштування. З/п від Âàíòàæíèêàì ó òîðãîâó êîìïàí³þ, 150 грн./день. Контакти: (0642) ïðàöüîâèò³ñòü, àêòèâí³ñòü, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, ãðàô³ê ðîáîòè ç 7:30 äî 344029, (050) 0258857 Сортувальникуфасувальнику • в цех, з/п від 2500 грн. Контакти: 400660, (096) 7947572, (066) 8421554 Cëþñàðþ ìåõàíîñêëàäàëüíèõ ðîá³ò, ïîë³ðóâàëüíèêàì, ñëþñàðÿìñêëàäàëüíèêàì, ì.Êè¿â, íà ðîáîòó â öåõ (â-âî ìåòàëîêîíñòðóêö³é), òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 538-18-49, (067) 446-77-06  ñêëàä-ìàãàçèí âàíòàæíèêàì íà ïîñò³éíó àáî òèì÷àñîâó ðîáîòó, ç/ï 170 ãðí. â äåíü, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (096) 815-21-89 Âàíòàæíèêàì íà ïîñò³éíó ðîáîòó äëÿ çàâàíòàæåííÿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ç/ï 150 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: (067) 616-69-99 Âàíòàæíèêàì ó ñêëàä-ìàãàçèí íà ïîñò³éíó àáî òèì÷àñîâó ðîáîòó, ç/ï 180 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: (096) 027-27-76 Ãðóç÷èêàì-êîìïëåêòîâùèêàì, Õàðüêîâ, íà ðàçãðóçêó ñòðîéìàòåðèàëîâ. Âàõòîâûé ìåòîä, ç/ï äî 8100 ãðí./ìåñ. Îô. òðóä-âî, êàðüåð. ðîñò, îáó÷åíèå. Ôîðìà, æèëüå, ïèòàíèå çà ñ÷åò îðãàíèçàöèè. Êîíòàêòè: (095) 564-86-15 Êëàäîâùèêàì, ãðóç÷èêàì, ï î ä ñ î á í è ê à ì , óïàêîâùèêàì-ìàðêèðîâùèêàì, ïðèåìùèêàì òîâàðà, Äíåïðîïåòðîâñê. Ç/ï îò 3400 ãðí/íåä. Ïðåäîñò. æèëüå, ñïåöîäåæäà, ïèòàíèå. Êîíòàêòè: (095) 486-76-10 Ïàêóâàëüíèêàì òþòþíîâèõ âèðîá³â, Êè¿â, âàõòà 30/15, 14/14, ç/ï â³ä 450 ãðí/ çì³íà, ùîäåííî, õàð÷óâàííÿ, æèòëî. Êîíòàêòè: (097) 521-04-79, (095) 667-55-40 Ïðàö³âíèêàì, íà çàâîä, Êè¿â, ð³çí³ ïîñàäè, ç/ï â³ä 6700 ãðí./ âàõòà, ãóðòîæèòîê, 2- ðàçîâå õàð÷óâàííÿ, ñîöïàêåò. Êîíòàêòè: (096) 738-56-62, (066) 676-20-94

˳êàðþ-ñòîìàòîëîãó ç ä/ð, ç/ï %. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Ëîãîïåäó, äëÿ ³íñóëüòíî-õâîðîãî ÷îëîâ³êà â Çàêàðïàòò³. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22 Ìåäè÷í³é ñåñòð³, ä/ð, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ìåäñåñòð³, ä/ð, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ðåàá³ë³òîëîãó, äëÿ ³íñóëüòíî-õâîðîãî ÷îëîâ³êà â Çàêàðïàòò³. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22 Ôàðìàöåâòó, ïðîâ³çîðó. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

5.1.8. Ðîá³òíèêè

Вантажникам (2 люд.), кур’єрам (4 люд.), менеджеру в гуртову компанію, з/п потижнева від 750 грн., оплата вчасно. Контакти: (097) 6459128

На виробництво потрібні: 3 вантажника, 4 комірника, 2 водіїекспедитори, експедиторвантажник, вантажниквідбірник. Контакти: 400660, (096) 7947572, (066) 8421554

Âàíòàæíèêàì, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Âàíòàæíèêàì, íà ãóðòîâèé ñêëàä ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Ã/ð ç 7:30 äî 18:00. ç/ï 3000 ãðí./ ì. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Âàíòàæíèêó â ñêëàä-ìàãàçèí, íîðìîâàíèé ãðàô³ê ðîáîòè, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 Âàíòàæíèêó íà ãóðòîâèé ñêëàä, ãðàô³ê ðîáîòè ç 7:30 äî 18:00, ç/ï â³ä 3100 ãðí./ ì³ñ. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68 Âàíòàæíèêó òà ð³çíîðîáî÷îìó, ç 9.00 äî 18.00, ñá. íä. âèõ³äíèé, ç/ï â³ä 130 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Âàíòàæíèêó, â òîðãîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî, äëÿ çàâàíòàæåííÿ òà ðîçâàíòàæåííÿ ìàëîãàáàðèòíî¿ ïðîäóêö³¿, ïí.-ñá., íä. -âèõ³äíèé, ç/ï â³ä 3100 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Âàíòàæíèêó, ç 9.00 äî 16.00 ãîä., ç/ï â³ä 150 ãðí./äåíü., îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Âàíòàæíèêó, ç/ï 1800 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Âàíòàæíèêó, ç/ï â³ä 1800 ãðí., íä.-âèõ³äíèé, ã/ð 8.00-18.00, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 64-30-88, (097) 387-97-55 Âàíòàæíèêó, îô³ö. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: (066) 794-04-60 Âàíòàæíèêó, ïðàöþâàòè ç 13.00 äî 21.00, ç/ï 1900 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Âàíòàæíèêó, ïðàöþâàòè ç 9.00 äî 18.00, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

Ðåàëèçàòîðàì ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ãðóç÷èêàì, Õàðüêîâñêÿ îáë., ã.Ëþáîòèí-3, ïîñ.Êàðàâàí, âàõòà íà 2 ìåñ, æèëüå è ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåì. Êîíòàêòè: (067) 574-44-52

Âàíòàæíèêó. Êîíòàêòè: 28-54-73, (093) 768-43-45, (067) 177-45-89

Ðîáîòó, òåïëè÷íèé êîìïëåêñ (âèðîùóâàííÿ îâî÷åâèõ êóëüòóð), Êè¿â, ç/ ï äî 7280 ãðí., âàõòà, âèïëàòè ïîòèæíåâ³, æèòëî, õàð÷óâàííÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (095) 103-35-38, (097) 425-10-28

Äâ³ðíèêó, 9.00-18.00, ñá.-íä. âèõ³äíèé. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30

Ñâàðùèêàì, ýëåêòðèêàì, êðîâåëüùèêàì, ðàçíîðàáî÷èì, Õàðüêîâ, ñòðîéêîìïàíèÿ, âûáîð âàõòû. Ïî÷àñîâàÿ îïëàòà îò 5000 ãðí/íåä. Ñîáëþäåíèå ÒÊ, æèëüå, ïèòàíèå. Êîíòàêòè: (066) 511-97-29

Äîãëÿäàë üíèö³ çà ³íâàë³äîì. Êîíòàêòè: Äîãëÿäàëüíèö³ 28-11-27, (096) 450-89-34

18:00, ç/ï â³ä 3200 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47

Ñîòðóäíèêàì äëÿ óáîðêè â ÒÖ, Êèåâ, íî÷íûå è äíåâíûå ñìåíû. ç/ï 2400-3500 ãðí., ïîìîùü ñ æèëüåì. Êîíòàêòè: (066) 420-19-02, (096) 781-77-99

Ãàðäåðîáíèêàì, âàõòà, òåðì³íîâî, ç/ ï 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

Äâ³ðíèêó, òåðì³íîâî. 43-07-40, (097) (066)794-04-60

Êîíòàêòè: 238-57-23,

Çàâãîñïó â îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Çàâãîñïó, ä/ð çàâñêëàäîì, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Çàâãîñïó, ç/ï 1500 ãðí, ñá., íä. âèõ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Çàâãîñïó, êîì³ðíèêó, òåðì³íîâî, ä/ð

Пакувальникам, вантажникам, Òîêàðþ-êàðóñåëüùèêó 4-6 ðàçðÿä, áàæàíî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) різноробочим, комірникам, з/п ðàñòî÷íèêó 4-6 ðàçðÿä, ôðåçåðîâùèêó 794-04-60, (097) 238-57-23 від 2000 до 2500 грн., 4-6 ðàçðÿä - íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Ç/ï Çàâ³äóþ÷îìó ñêëàäîì, ä/ð ñá. íä. âèõ., іногороднім житло. Контакти: îò 7000,00 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 594-88-28 ç 9.00 äî 17.00, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 400660, (096) 7947572, (066) Ôàñóâàëüíèêàì, ïàêóâàëüíèêàì 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 8421554 îäíîðàçîâîãî ïîñóäó, Êè¿â, âàõòà 15/15, 185-83-30

•Вантажникам на постійну роботу для завантаження побутової техніки.

З/п 150 грн. в день. Контакти: (098) 6899568 Працівникам в цех по розробці • технічних конструкцій, з/п від 2700 грн., житло надається. Контакти: 400660, (096) 7947572, (066) 8421554

30/15, ç/ï â³ä 440 ãðí./çì³íà, îïëàòà ùîäåííà, æèòëî, õàð÷óâàííÿ, ñïåö.îäÿã. Êîíòàêòè: (099) 058-54-15, (097) 003-10-79

Çàâ³äóþ÷îìó ñêëàäîì, ä/ð, ã/ð 9.00-18.00, ñá., íä.-âèõ³äí³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ýëåêòðèêàì, ñàíòåõíèêàì, ïîäñîáíèêàì, ñâàðùèê-ìîíòàæíèêàì ìåòàëëîêîíñòðóêöèé, Õàðüêîâ, âàõòà, ç/ï ñòàâêà 2800 ãðí./íåä. + ïåðåðàá, ñîö. ïàêåò, îáåñïå÷. èíñòðóì., ñïåöîäåæäîé, æèëüåì. Êîíòàêòè: (050) 566-39-59

Çàâ³äóþ÷îìó ñêëàäîì, êîì³ðíèêó, ä/ð, ç 9.00 äî 18.00, ñá.íä. âèõ³äíèé, ç/ï 2200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Прибиральниці, для квартир, які • здаються подобово, обов’язково

Àâòîçâàðíèêàì, øèíîìîíòàæíèêàì, 9.00-18.00, ç/ï 50 % â³ä âèêîíàíèõ ðîá³ò. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

проживання в рні вул. Ст.Бандери, Кн.Ольги, С.Крушельницької, В.Чорновола. Контакти: (098) 0321041, (093) 5348386

Àâòîìåõàí³êó, àâòîñëþñàðþ, àâòîåëåêòðèêó, àâòîðèõòóâàëüíèêó, àâòîôàðáóâàëüíèêó íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Прибиральниці, конструктору одягу, виробнику лекал, швачкам, майстру у швейних цех, слюсарюремонтнику, різальнику матеріалів, начальнику підрозділів у м.Костопіль, м.Дубно, м.Острог. Контакти: (0362) 630815, (096) 3652788 Рубальники капусти • запрошуються в цех, житло надається. Контакти: 400660, (096) 7947572, (066) 8421554

Àâòîìèéíèêó, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10 Âàíòàæíèêàì (4 ëþä.), ïàêóâàëüíèêàì (6 ëþä.), ð³çíîðîáî÷èì, êîì³ðíèêó íà ãóðòîâèé ñêëàä, ç/ï ïîòèæíåâî â³ä 750 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Âàíòàæíèêàì íà êîíäèòåðñüê³ âèðîáè. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Âàíòàæíèêàì íà ñêëàä, ç/ï 2000-4700 ãðí., áåç çàòðèìîê. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68

Çàâñêëàäîì, êîì³ðíèêó, ä/ð, ç 9.00 äî 18.00 ñá.-íä. âèõ., ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Êîì³ðíèêó, ä/ð, ç 9.00 äî 18.00, ç/ï 2000 ãðí., ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ñêëàä-ìàãàçèí ïðîâîäèòü íàá³ð ñï³âðîá³òíèê³â, ç/ï 2800-4500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-92-41

Êîìïëåêòóâàëüíèêó íà ñêëàä, ôàñóâàëüíèêó, ð³çíîðîáî÷îìó, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï â³ä 2400 ãðí., ñòàá³ëüíà ðîáîòà. Êîíòàêòè: 62-30-22

Ñëþñàðþ, àâòîñëþñàðþ, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïàêóâàëüíèêàì íà ñêëàä, ìîæëèâî áåç ä/ð, 7.30-18.00, ç/ï 100 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀÌ ² ÐÎÁ²ÒÍÈÊÀÌ Â ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÎÁÍÈÉ ÖÅÕ, ÇÄÎËÁÓͲÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 353-06-44

Ïàêóâàëüíèêàì íà ñêëàä, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 1800 ãðí.+%, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (097) 387-97-55, (066) 660-26-25 Ïàêóâàëüíèêàì íà ñêëàä, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Ïàêóâàëüíèêàì íà ñêëàä, ðîáîòà ïîñò³éíà. Êîíòàêòè: (098) 726-50-73 Ïåêàðÿì, âàíòàæíèêàì, ìîæíà ñòóäåíòàì, í³÷í³ çì³íè â³ä 100 ãðí. çà í³÷. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 ϳäñîáíèêàì, âàíòàæíèêàì, ð³çíîðîáî÷èì íà ñêëàä, ç/ï 130-220 ãðí./ äîáà. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 Ïðàö³âíèêàì â ñêëàä-ìàãàçèí (28 ëþä.): ôàñóâàëüíèêàì, ïðîäàâöÿì, êàñèðàì, êîíñóëüòàíòàì, ç/ï 2400-5000 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (098) 726-50-73 Ïðàö³âíèêàì íà ñêëàä ó â³ää³ë äîñòàâêè, â òîðãîâåëüíó ô³ðìó, ïîñò³éíà ðîáîòà, ñòàá³ëüíèé çàðîá³òîê, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü. Êîíòàêòè: 62-30-22

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÍÀ ÑÊËÀÄ, ÍÀ ÏÎÑÒ²ÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ, Ç/Ï Â²Ä 1500 ÃÐÍ., Ã/Ð ÏÍ.-ÑÁ., 8.00-18.00, ÐÎÁÎÒÎÄÀÂÅÖÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 387-97-55, (066) 660-26-25. Ïðàö³âíèêàì íà ñêëàä, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï â³ä 2000 ãðí., ïí-ñá., 8.00-18.00, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (097) 387-97-55 Ïðàö³âíèêàì íà ñêëàä, íå àãåíòñòâî, ç/ ï â³ä 200 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Ïðàö³âíèêàì íà ñêëàä, ïàêóâàëüíèêàì, âàíòàæíèêàì, ñîðòóâàëüíèêàì, ãðàô³ê ðîáîòè ç ïîíåä³ëêà ïî ñóáîòó, íåä³ëÿ âèõ³äíèé, ç/ï â³ä 3000 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: 40-02-39, (097) 759-51-73 Ïðèáèðàëüíèö³ â ìàãàçèí, òåðì³íîâî, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ïðèáèðàëüíèö³, ç/ï 1300 ãðí., íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ïðèéìàëüíèêó âòîðñèðîâèíè, ç/ï 150 ãðí/äåíü, ñá.íä. âèõ., áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ïðèéìàëüíèêó çàìîâëåíü â õ³ì÷èñòêó, 9.00-18.00 ãîä., ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 гçíîðîáî÷èì íà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè, 9.00-18.00, íä.-âèõ³äíèé. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 гçíîðîáî÷èì íà äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ç/ï 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 гçíîðîáî÷èì ó êíèæêîâèé ñêëàä, ç/ï 150-300 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 62-30-22 гçíîðîáî÷èì, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

Çá³ðíèêó êîðïóñíèõ ìåáë³â ç ä/ð, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

гçíîðîáî÷îìó â ì’ÿñîïåðåðîáíèé öåõ, ç/ï â³ä 100 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

Çâàðþâàëüíèêàì-ðèõòóâàëüíèêàì, ôàðáóâàëüíèêàì, øïàêëþâàëüíèêàì. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

гçíîðîáî÷îìó, ç/ï 2000 ãðí., â ïðèì³ùåíí³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Çâàðþâàëüíèêàì-ðèõòóâàëüíèêàì, ôàðáóâàëüíèêó, øïàêëþâàëüíèêó. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

ÐÎÁÎÒÀ  ÏÎËÜÙ² ÄËß ×ÎËβʲ ÒÀ ƲÍÎÊ. ˲Ö. ÌÏÑÏÓ À ¹ 378125 Â²Ä 01.10.08. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 100-88-99

Êîì³ðíèêó òà çàâñêëàäîì, áàæàíî ä/ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ñï³âðîá³òíèêàì íà ñêëàä, ç/ï 2500-5000 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68 Óïàêóâàëüíèêàì äâåðíî¿ ôóðí³òóðè, íà ñêëàä, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ ï 1900 ãðí.+%, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 64-30-88, (097) 387-97-55 Ôàðáóâàëüíèêó äåðåâèíè â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ç/ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ôàñóâàëüíèêàì ó ð³âíåíñüêèé ñêëàä-ìàãàçèí áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ìîæëèâî áåç ä/ð, 8.00-18.00, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 64-30-88, (097) 387-97-55

ÔÀÑÓÂÀËÜÍÈÊÀÌ, Ç/Ï ÂÈÑÎÊÀ, Ä/Ð ÍÅ ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÈÉ, ÐÎÁÎÒÎÄÀÂÅÖÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 64-30-88, (097) 387-97-55 Ô àñóâàëüíèêàì, ïðîäàâöÿì, ïðîìîóòåðàì, â íîâèé ñêëàä-ìàãàçèí, ç/ ï 2000-4500 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (098) 726-50-73 Ôàñóâàëüíèêó. Êîíòàêòè: 43-29-10 Ôàñóâàëüíèêó. Êîíòàêòè: 43-29-10 Ôàñóâàëüíèö³, ìîæëèâî áåç ä/ð, ïðàöþâàòè â 2 çì³íè ïî 12 ãîä., ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Øèíîìîíòàæíèêàì, ìîæëèâî áåç ä/ ð, ç/ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Øèíîìîíòàæíèêó, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

5.1.9. Ñôåðà îáñëóãîâóâàííÿ

Ïðèéìàëüíèêó âòîðñèðîâèíè, ç 8.00 äî 15.00, ñá.íä - âèõ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Çáèðàëüíèêó ìåáë³â, 9.00-18.00 ãîä., ä/ð, ñá.-íä. âèõ³äí³. Êîíòàêòè: 43-29-10

Êîì³ðíèêó íà ñêëàä- ÷àé, êàâà, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10

Ñïåö³àë³ñòó ç ðåìîíòó áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Домогосподарці, в обов“язки • входить частковий догляд за дитиною 5 р., 24 дні в тиждень, порядній, відповідальній. Контакти: (067) 5366059

Кур’єру для роботи по місту та області, можливо без д/р. З/п 200 грн. в день. Роботодавець. Контакти: (098) 6802150

Кур’єру, доставка побутової хімії, з/п 15002000 грн. Контакти: (067) 5899747, (099) 0119689

Кур’єру, доставка побутової хімії, з/п 15002000 грн. Контакти: (097) 2997159 Курьеру, з/п от 800 гр. в • неделю. Контакти: 400660, (096) 7947572, (066) 8421554 Менеджерам з продажу. • Можливо без д/р. Можливий кар“єрний зріст. З/п при співбесіді. Контакти: (067) 5899747, (099) 0119689 Äîìðàáîòíèöå, ñ ïðîæèâàíèåì, â çàãîðîäíûé äîì â Ïîäìîñêîâüå. Ç/ï îò 10000 ãðí. ÎÎÎ «ÝêîÒðåéä». Ñâèä-âî 77 ¹015242416. Òåë. â Ðîññèè. Êîíòàêòè: (+7906) 032-29-72 Êóð’ºðó äëÿ ðîáîòè ïî ì³ñòó òà îáëàñò³, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 200 ãðí. â äåíü. Ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (067) 741-68-57


Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó

Íà ïîñò³éíó ³ òèì÷àñîâó ðîáîòó ïîòð³áåí êóð’ºð-êîíñóëüòàíò äëÿ äîñòàâêè âàíòàæó, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 200 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: (096) 027-27-76 Íå àãåíòñòâî. Àãåíòàì íà ïîñò³éíó àáî òèì÷àñîâó ðîáîòó äëÿ äîñòàâêè òîâàð³â, ìîæëèâî áåç ä/ð, íà áàç³ ïðîâîäèòüñÿ íàâ÷àííÿ, ç/ï 5000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 169-00-78 Àðò-êóð’ºðàì, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæíà áåç ä/ð, ç/ï 250 ãðí./äåíü, º ïåðñïåêòèâà. Êîíòàêòè: 40-02-39, (066) 806-88-47 Àñèñòåíòó ìåíåäæåðà, ìîæëèâî áåç ä/ ð, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ç/ï â³ä 3800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Äîìîãîñïîäàðêàì, 10.00-16.00, ç/ï 120 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30 Äîìîãîñïîäàðö³, ç 10.00 äî 16.00, 120 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Äîìîãîñïîäàðö³, ïîðÿäí³é. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÓ ÍÀ ÏÎÑÒ²ÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ ÄËß ÐÎÁÎÒÈ Â Ð²ÂÍÎÌÓ ÒÀ ÎÁËÀÑÒ², ÌÎÆËÈÂÎ ÁÅÇ Ä/Ð, Ç/Ï 4600 ÃÐÍ. ÐÎÁÎÒÎÄÀÂÅÖÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 616-69-99

ÌÀÉÑÒÐÀÌ ÌÀͲÊÞÐÓ, ÏÅÄÈÊÞÐÓ, Ç ÍÀÐÎÙÓÂÀÍÍß Í²ÃÒ²Â. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 383-08-70 ÌÀÉÑÒÐÓ Ç ÐÅÌÎÍÒÓ ÂÇÓÒÒß, ÍÀÂ×ÀÍÍß, ÁÅÇ Â²ÊÎÂÈÕ ÎÁÌÅÆÅÍÜ, ÁÅÇ Ø/Ç, Ç/Ï ÇÀ ÄÎÌÎÂËÅͲÑÒÞ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 372-24-80 Ìåíåäæåðó ç ðåêëàìè â òîðãîâó ô³ðìó, ìîæëèâî áåç ä/ð, åíåðã³éí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, ÷åñí³ñòü, ã/ð ç 7:30 äî 18:00, ç/ï â³ä 2900 ãðí./ì³ñ., íå ÊÀ. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Ìåíåäæåðó ç ðåêëàìè, ãðàô³ê ðîáîòè ç 7:30 äî 18:00, ç/ï â³ä 3100 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: 40-02-39, (097) 759-51-73 Ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, âèìîãè êîìóí³êàáåëüí³ñòü, íàïîëåãëèâ³ñòü, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, êàð’ºðíèé ð³ñò, ç/ï 2800-4200 ãðí. Êîíòàêòè: 40-02-39 Ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, îñâ³òà âèùà, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ç/ï â³ä 3300 ãðí./ì³ñ. çà ðåçóëüòàòîì ñï³âáåñ³äè, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68

ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÓ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÒÎÂÀÐÓ ÏÎ ÎÁË., Ç/Ï 2500 ÃÐÍ.+²ÄÐßÄͲ, ÍÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 387-97-55

Ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

Êàëüÿííèêó, 2äí./2 äí., 3äí./3 äí. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30

Îô³ö³àíòó. Êîíòàêòè: 26-96-35, (067) 362-01-67

Êîì³ðíèêó íà ñêëàä, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 2400 ãðí., ñòàðàíí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Êîíòàêòè: 64-30-88, (097) 387-97-55

Ïåêàðþ, 2í/2í, ç/ï 120 ãðí. çà í³÷. Êîíòàêòè: 43-29-10 (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Êîíäèòåðó, ïåêàðþ, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç ä/ð, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Êîíäèòåðó, ïåêàðþ, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç ä/ð, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Êóð’ºðàì äëÿ ðîáîòè ïî ì³ñòó, ç/ï 100-200 ãðí./äåíü, êàð’ºðíèé ð³ñò, íàâ÷àííÿ. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Êóð’ºðàì äëÿ ðîáîòè ïî ì³ñòó, ç/ï 100-200 ãðí./äåíü, êàð’ºðíèé ð³ñò, íàâ÷àííÿ - áåçêîøòîâíî. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Êóð’ºðàì äëÿ ðîáîòè ó â³ää³ë äîñòàâêè, íàâ÷àííÿ òà ñòàæóâàííÿ - çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ, ç/ï 2800-5400 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68 Êóð’ºðó äëÿ ðîáîòè ïî ì³ñòó òà îáëàñò³, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 200 ãðí. â äåíü. Ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (067) 741-68-57

ÊÓÐ’ªÐÓ ÄËß ÐÎÁÎÒÈ ÏΠ̲ÑÒÓ ÒÀ ÎÁËÀÑÒ², ÌÎÆËÈÂÎ ÁÅÇ Ä/Ð, Ç/Ï 200 ÃÐÍ.  ÄÅÍÜ. ÐÎÁÎÒÎÄÀÂÅÖÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 713-29-77, (063) 187-78-84 Êóð’ºðó ó â³ää³ë äîñòàâêè, íå àãåíòñòâî, ç/ï 2700 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (097) 155-88-42 Êóð’ºðó, ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâèé, ñòàðàíí³ñòü, ç/ï 1500-2000 ãðí, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (097) 387-97-55, (066) 660-26-25 Êóð’ºðó, ç/ï 3200 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Êóð’ºðó, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, áåç ä/ð, çíàííÿ ì³ñòà, ç/ï 3000 ãðí./ì³ñ., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87 Êóõàðþ, ä/ð íå ìåíøå 1 ð., ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-29-10 Êóõàðþ, íà ï³öó ç 9.00 äî 23.00, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Îô³ö³àíòàì, ïðàöþâàòè òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, ç/ï 600 ãðí. â òèæäåíü. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Îô³ö³àíòó, 1ò/1ò, ç 9.00 äî 23.00, ç/ï 1200 ãðí.+ ÷àéîâ³. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïåêàðþ, í³÷í³ çì³íè, 3í/3í, ç/ï 2800 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ïåðóêàðþ, ìàí³êþðíèö³, õîðîø³ óìîâè, íà â³äñîòêàõ, ìîæëèâå íàâ÷àííÿ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ïåðóêàðþ-óí³âåðñàëó, ìàéñòðó ìàí³êþðó, âèã³äí³ óìîâè. Êîíòàêòè: (098) 591-18-44 Ïåðóêàðÿì, ìàí³êþðíèêàì, õîðîø³ óìîâè, íà %, ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àííÿ. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ïîêî¿âêàì â ãîòåëü, 1äîáà/2äîáè, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ïîêî¿âêàì â ãîòåëü, 9.00-18.00, 3ä/3ä, ç/ï 70 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 43-29-10

ãðí.

Ïîñóäîìèéíèö³, 1ò/1ò, ç 10.00 äî 22.00, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Àãåíòó ç ïðîäàæó, ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâèé, Касиру в гуртовий магазин. íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï 2500 ãðí. Контакти: 400660, (096) Êîíòàêòè: (098) 772-13-87 7947572, (066) 8421554

Ïîñóäîìèéíèêàì, 1ò/1ò, 15.00-02.00 ãîä. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Ïîñóäîìèéíèêàì, 8.00-21.00, 3 äí./ 3 äí., ç/ï 80 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30 Ïîñóäîìèéíèêàì, Êîíòàêòè: 43-29-10

Ïîêî¿âö³, ïðàöþâàòè 2 äí³ ÷åðåç 2, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Ïîì³÷íèêàì ìåíåäæåðà, ç/ï 2000-4500 ãðí./ì³ñ., º ïåðñïåêòèâà, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 40-02-39, (097) 759-51-73 Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, ç 10.00 äî 23.00, ç/ ï 800 ãðí/òèæäåíü, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, êóõàðþ, îô³ö³àíòàì, áàðìåíàì, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, êóõàðþ, îô³ö³àíòó, áàðìåíó, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ ï 1000 ãðí.+ïðåì³ÿ. Êîíòàêòè: 43-29-10 Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, ìîæëèâî áåç ä/ð, ïðàöþâàòè ç 9.00 äî 23.00, ç/ï 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Ïîì³÷íèêó ìåíåäæåðà, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï â³ä 2400 ãðí. Êîíòàêòè: 40-02-39

ç/ï

1200

Ïîñóäîìèéíèö³, ïðàöþâàòè òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, ç/ï 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Ïîñóäîìèéíèö³-ïðèáèðàëüíèö³, ç/ï 1300 ãðí.+%. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Ïðàë³, 3 äí³ ÷åðåç 3, ç 9.00 äî 18.00. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ïðèáèðàëüíèêàì íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ïðèáèðàëüíèêàì, 9.00-20.00, 3ä/3ä. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30 Ïðèáèðàëüíèêàì, ñá.-íä. âèõ³äí³, ç/ï 2000 ãðí., íåïîâíèé ðîá. äåíü, â ïðèâàòíèé áóäèíîê. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ïðèáèðàëüíèö³, ç 9.00 äî 17.00, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

• •

На постійну роботу потрібні • продавці непродовольчої групи

Підприємству на постійну • роботу потрібні: супервайзер,

Працівникам на складмагазин, • з/п від 15002000 грн Контакти: (067) 5899747 Працівникам у відділ доставки. • Контакти: (097) 2997159 Продавцю на ринок, пром. група, • г/р з 9.00 до 16.00, з/п від 2 тис. грн. Контакти: (097) 1851483

Ïðèáèðàëüíèö³, ïðàöþâàòè 2 äí³ ÷åðåç 2 ç 8.00 äî 20.00, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

Продавцюконсультанту, • можливо без д/р. Навчання за рахунок

Ðåêëàìíèì àãåíòàì, íàâ÷àííÿ 2-3 äí³, ç/ï 3500 ãðí., ìîæëèâà äîïîìîãà ç æèòëîì, êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 Ðîáîòó â ïîë³ãðàô³÷í³é ô³ðì³: çá³ð çàìîâëåíü, äîñòàâêà òîâàðó, ðåêëàìà, çáóò, ç/ï â³ä 250 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

43-92-41

Äèñòðèá’þòîðó â òîðãîâó êîìïàí³þ, ïîâíà çàéíÿò³ñòü, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-02-39

регіональнотериторіальний менеджер, авто бажано. Åêñïåäèòîðàì, ïðîìãðóïà, ç/ï â³ä Контакти: 400660, (096) 3000 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (066) 7947572, (066) 8421554 806-88-47

Продавцюконсультанту в • новий салон магазин. Контакти:

Ïðèáèðàëüíèö³, ïðàöþâàòè ç 9.00 äî 18.00, ç/ï 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

Àãåíòó, ïðåäñòàâíèêó, ìåíåäæåðó, ç ä/ ð òà áåç, ç à/ì òà áåç, òåðì³íîâî, ç/ï 3000-6000 ãðí. Ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68

товарів, з/п від 3000 грн., оплата щотижня, іногороднім надається Âåäó÷îìó ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó житло. Контакти: 400660, (096) (ïðîìãðóïà òîâàð³â), ç âëàñíèì àâòî òà áåç, ç/ï 3200 ãðí.+ áîíóñè. Êîíòàêòè: 7947572, (066) 8421554

Ïðèáèðàëüíèö³, ïîêî¿âö³, ïîñóäîìèéíèö³, 1 äîáà ÷åðåç 2, ç/ï â³ä 120 ãðí/äîáà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

(097) 7444479, (063) 8460777

фірми. Контакти: (067) 5899747, (099) 0119689

Åêñïåäèòîðó, äîñòàâêà òîâàðó ïî îáëàñò³, 8.00-18.00, íä.-âèõ³äíèé, ç/ï 2500 ãðí.+ â³äðÿäí³, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 64-30-88, (097) 387-97-55 Åêñïåäèòîðó, äîñòàâêà òîâàðó ïî гâíîìó òà îáë., ç/ï â³ä 2900 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 64-30-88, (097) 387-97-55 Åêñïåäèòîðó, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Åêñïåäèòîðó, ïðîìèñëîâà ãðóïà òîâàð³â, ç/ï â³ä 3500 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 40-02-39 Åêñïåäèòîðó, ïðîìèñëîâà ãðóïà òîâàð³â, ç/ï ñòàâêà 2700 ãðí.+ ïðåì³ÿ, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (097) 155-88-42

Срочно • Контакти:

супервайзер. 400660, (096) 7947572, (066) 8421554

Åêñïåäèòîðó-òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó â òîðãîâó êîìïàí³þ, ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâî, ç/ï 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63

Торговому пердставнику • експедитору, посвідчення водія, д/р.

Åêñïåäèòîðó-òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, ïðîìãðóïà òîâàð³â, ç/ï â³ä 800 ãðí./òèæ. Êîíòàêòè: 43-92-41

Надається а/м, висока з/п. Контакти: Êàñèðàì â ³íòåðíåò-êëóá, 1ñ/2ñ, ç/ï (067) 9340936

200ãðí/äîáà. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067)

0058050

Торговому представнику, 385-16-48, (093) 185-83-30 можливо без д/р, навчання за рахунок Êàñèðàì òîðãîâîãî çàëó, òåðì³íîâî. фірми, з/п + відсотки. Контакти: (067) Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 5899747, (099) 0119689

Òåñò-êóð’ºðó, áåç ä/ð, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47

У будмагазин потрібні • п р о д а в ц і к о н с у л ьт а н т и .

Робоче • Контакти:

місце перукарю. 623114, (066)

Òåñòóâàëüíèêàì, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ ï 150 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47, 40-02-39

ÕËÎÏÖßÌ ÒÀ IJÂ×ÀÒÀÌ ÍÀ ÏÎÑÒ²ÉÍÓ ÀÁÎ ÒÈÌ×ÀÑÎÂÓ ÐÎÁÎÒÓ ÄËß ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÏÎÁÓÒÎÂί ÒÅÕͲÊÈ. Ç/Ï 200 ÃÐÍ.  ÄÅÍÜ. ÐÎÁÎÒÎÄÀÂÅÖÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 815-21-89

Ïîêî¿âö³ â ãîòåëü, 9.00-18.00, 3ä./3ä., ç/ï 120 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ïîêî¿âö³ â ãîòåëü. Êîíòàêòè: 26-96-35, (067) 362-01-67

Мерчендайзеру на постійну або Àãåíòàì, 8 ïðàö³âíèêàì ñêëàäó, 2 тимчасову роботу, можливо без д/р, îô³ñíèì ïðàö³âíèêàì, â íîâó òîðãîâåëüíó з/п 140 грн. в день. Контакти: (067) ô³ðìó, òåðì³íîâî, íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê ô³ðìè, ç/ï 700 ãðí./òèæ. Êîíòàêòè: 7416857 62-30-22, (097) 645-91-28 Мерчендайзерам на постійну Àãåíòó ç ïðîäàæó òîâàð³â, íà ïîñò³éíó або тимчасову роботу, можливо без д/ ðîáîòó, ç/ï â³ä 2600 ãðí., ïí.-ñá., р, з/п 150 грн. вдень. Контакти: (096) 8.00-18.00, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: 64-30-88, (097) 387-97-55 7132977, (063) 1877884

Ïîñóäîìèéíèêàì, 1ò/1ò, 10.00-23.00 ãîä. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

5.1.10. Òîðãîâèé ïåðñîíàë Агентам в торгову фірму, з • легковим авто, доставка та збут, з/п

Êàñèðàì, ìîæëèâî áåç ä/ð, 2ä/2ä. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

Контакти: 400660, (096) Êàñèðàì, ìîæëèâî áåç ä/ð, 2äí³/2äí³. Êîíòàêòè: (097) 238-57-23 7947572, (066) 8421554

12 ïðîäàâö³â íà ïîñò³éíó ðîáîòó â ìàãàçèí. Ç/ï 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 680-21-50  ìàãàçèí-ñêëàä ïîì³÷íèêó åêñïåäèòîðà íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ç/ï 4000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 680-21-50 Åêñïåäèòîðó íà ïîñò³éíó ðîáîòó äëÿ ðîáîòè â гâíîìó òà îáëàñò³, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 4600 ãðí. Ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (098) 680-21-50 Êîíñóëüòàíòàì íà ïîñò³éíó ðîáîòó â â³ää³ë äîñòàâêè. Íå àãåíòñòâî. Ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 200 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: (067) 741-68-57 Ìåð÷åíäàéçåðàì íà ïîñò³éíó àáî òèì÷àñîâó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 150 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: (067) 616-69-99

Êàñèðàì, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 787-27-80 Êàñèðó, ìîæëèâî áåç ä/ð, 8-ãîäèííèé ðîáî÷èé äåíü, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Êàñèðó. Êîíòàêòè: 28-54-73, (093) 768-43-45, (067) 117-45-89 Êîì³ðíèêó-êîìïëåêòóâàëüíèêó, ïðîìãðóïà òîâàð³â, ç/ï 750 ãðí./òèæ. Êîíòàêòè: 62-30-22 Êîíñóëüòàíòàì òîâàð³â, ç/ï â³ä 850 ãðí./òèæ., ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Êîíñóëüòàíòàì, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíå, ç/ï 150 ãðí./äåíü + %, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87

від 4000 грн. Контакти: 400239, (066) Ìåð÷åíäàéçåðó íà ïîñò³éíó àáî Êîíñóëüòàíòàì, ôàñóâàëüíèêàì, òèì÷àñîâó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï ïðîäàâöÿì, ïðîìîóòåðàì, â íîâèé 8068847

140 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: (096)

ñêëàä-ìàãàçèí íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï

39

Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó àâòîçàï÷àñòèí ç â/î òà ä/ð, ç/ï ñòàâêà+%. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó åëåêòðîòåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, 9.00-18.00 ãîä., ñá.-íä. âèõ³äí³. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó, ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâèé, ìîæëèâî ç âëàñíèì àâòî, ç/ï â³ä 3500 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó, ç 9.00 äî 18.00, ç/ï ñòàâêà+%, ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

ÌÅÍÅÄÆÅÐÓ Ç² ÇÁÓÒÓ Ó Â²ÄÄ²Ë ÌÅÁËÅÂί ÔÓÐͲÒÓÐÈ, ÌÎÆËÈÂÎ ÁÅÇ Ä/Ð, Ç/Ï 2500 ÃÐÍ.+%, ²ÍÎÃÎÐÎÄÍ²Ì ÆÈÒËÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 387-97-55 Ìåíåäæåðó ç³ çáóòó ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæëèâî áåç ä/ð, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ç/ï 2600 ãðí.+%. Êîíòàêòè: (097) 387-97-55, (066) 660-26-25 Ìåíåäæåðó ç³ çáóòó, â/î, ìîæíà áåç ä/ ð. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ìåíåäæåðó ç³ çáóòó, ìîæëèâî áåç ä/ð, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, ç/ï 3500-5500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-30-22 Ìåíåäæåðó ó â³ää³ë çáóòó, ïðîäóêòîâà ãðóïà, çíàííÿ 1Ñ, ç 9.00 äî 18.00 ãîä., â³äðÿäæåííÿ ïî îáëàñò³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ìåíåäæåðó, ç 9.00 äî 13:30, ç/ï 700 ãðí., ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ìåð÷åíäàéçåðó íà ïîáóòîâó õ³ì³þ, ç/ ï 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ìåð÷åíäàéçåðó, â/î, ç/ï â³ä 2600 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

ÌÎËÎÄÈÌ ÕËÎÏÖßÌ ÒÀ IJÂ×ÀÒÀÌ Â ÑÊËÀÄ-ÌÀÃÀÇÈÍ ÄËß ÐÎÁÎÒÈ Ç ÏÎÁÓÒÎÂÎÞ ÒÅÕͲÊÎÞ. Ç/Ï Â²Ä 3000 ÄÎ 4000 ÃÐÍ., ÇÀËÅÆÍÎ Â²Ä ÏÎÑÀÄÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 680-21-50 Íà ðîáîòó â ñóïåðìàðêåò çàïðîøóºìî êàñèð³â òîðãîâîãî çàëó, ïðîäàâö³â ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êîíêóðåíòíó çàðîá³òíó ïëàòó, çðó÷íèé ãðàô³ê, êàð»ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: (067) 548-13-55

ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÏÎÒвÁͲ ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ Ç ÏÐÎÄÀÆÓ, ÒÎÐÃβ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÈ, ÊÓГªÐÈ. Ç/Ï Â²Ä 2500 ÃÐÍ. ÍÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-20-93, (093) 157-19-38 Îáâàëþâàëüíèêó ì’ÿñà, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ïîì³÷íèêó ìåíåäæåðà ç äîñòàâêè òîâàðó ïî îáëàñò³, ãðàôiê ðîáîòè ç 8.00

Агентам з продажу, 8 працівників 027-27-76 2000-4500 ãðí. Êîíòàêòè: (098) äî 18.00 ãîä., ïí.-ñá., ç/ï 1500 ãðí.+%, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (066) складу, 2 офісних працівників, в Íà òèì÷àñîâó òà ïîñò³éíó ðîáîòó 787-27-80 торгову фірму, терміново, навчання ïîòð³áåí ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò â íîâèé Êîíñóëüòàíòó â òîðãîâó ô³ðìó, 660-26-25 за рахунок фірми, з/п 3200 грн/міс. ñêëàä-ìàãàçèí. Ç/ï 4500 ãðí. Êîíòàêòè: íàâ÷àííÿ òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ - Ï îì³÷íèêó ìåíåäæåðà, ìåíåäæåðó áåçêîøòîâíå, ç/ï 1000-1200 ãðí./ ïî òîðãîâèõ òî÷êàõ, 6 âàêàíñ³é, âì³ííÿ Контакти: 623022, (097) 6459128 (098) 689-95-68 òèæäåíü. Êîíòàêòè: 40-02-39 ïðàöþâàòè ç ê볺íòàìè, êàð’ºðíèé ð³ñò, В зв’язку з розширенням в Ïðîäàâöÿì, Êè¿â, ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, ä/ð., ïîòèæíåâî, æèòëî íà ÷àñ çì³íè, ç/ï Êóõàðþ ç ä/ð. Êîíòàêòè: 26-96-35, (067) ç / ï 2 8 0 0 - 4 6 0 0 ã ð í . Ê î í ò à ê ò è : торгову фірму терміново потрібні 1000-1200 ãðí/òèæäåíü. Êîíòàêòè: (067) 362-01-67 43-92-41 працівники на різні вакансії, можливо 988-62-29 Ìåíåäæåðàì ç ïðîäàæó â êíèãîòîðãîâó Ïðàö³âíèêàì â òîðãîâèé без д/р, з/п 25005000 грн./міс., не Ðîáîòîäàâöþ ïîòð³áí³ åêñïåäèòîðè агентство. Контакти: (097) 7595173 äëÿ ðîáîòè ç ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ, êîìïàí³þ, ç/ï - 2000-3500 ãðí./ì³ñ., ñêëàä-ìàãàçèí, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ó

Крупній європейській • компанії потрібні спеціалісти з

ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 5600 ãðí. â ì³ñÿöü. Êîíòàêòè: (068) 169-00-78

íàâ÷àííÿ, êàð’ºðà. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Ìåíåäæåðàì ç ïðîäàæó, ç/ï 3000-6000

продажу. Відбір на конкурсній Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó äëÿ ðîáîòè ãðí. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 основі, з/п від 4000 грн. Контакти: ïî ì³ñòó òà îáëàñò³, âîä³é íàäàºòüñÿ. Ç/ï Ìåíåäæåðàì ç³ çáóòó, ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ 400660, (096) 7947572, (066) 6000 ãðí.+áîíóñè. Êîíòàêòè: (067) ôóðí³òóðè, ìîæëèâî áåç ä/ð, 616-69-99 êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, 8421554

Потрібні контролери • торгових точок, можливо без

Cï³âðîá³òíèêàì ó òîðãîâèé â³ää³ë, íàâ÷àííÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò, ç/ï 2800-4200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28

â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ç/ï 2500 ãðí., æèòëî. Êîíòàêòè: (097) 387-97-55, (066) 660-26-25

досвіду роботи. Контакти: Àãåíòàì ç ïðîäàæó, ïðîìãðóïà, ç/ï Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó àâòî, íàÿâí³ñòü 400660, (096) 7947572, (066) 180-300 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: (097) âîä³éñüêèõ ïðàâ. Êîíòàêòè: 43-07-40, 759-51-73 8421554 (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

â³ää³ë äîñòàâêè, ç/ï 2500-4600 ãðí., çàëåæíî â³ä ïîñàäè. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 40-02-39, (066) 806-88-47

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÄËß ÇÁÎÐÓ ÇÀÌÎÂËÅÍÜ, Ç/Ï 2500 ÃÐÍ., Ç Ä/Ð ÒÀ ÁÅÇ, ÏÍ.-ÑÁ., 8.00-18.00, ÐÎÁÎÒÎÄÀÂÅÖÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 387-97-55


40

Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó

Ïðàö³âíèêàì äëÿ çáîðó çàìîâëåíü, ç/ ï 2500 ãðí., ïí.-ñá., 8.00-18.00, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (097) 387-97-55

Вакансії станом на 26 листопада 2013 року ВАКАНСІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ì.Ð ³âíå (ÌÖÇ: òåë. 26-55-32) ì.гâíå ³äîêðåìëåíèé ï³äðîçä³ë “Êîë³éíà ìàøèííà ñòàíö³ÿ ¹ 123” - íàëàãîäæóâàëüíèê êîë³éíèõ ìàøèí òà ìåõàí³çì³â - ñëþñàð ç ðåìîíòó êîë³éíèõ ìàøèí òà ìåõàí³çì³â - ìàøèí³ñò åëåêòðîñòàíö³¿ ïåðåñóâíî¿ Ð³âíåíñüêà äèñòàíö³ÿ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ Ëüâ³âñüêî¿ çàë³çíèö³ - òåõí³ê ç ï³äãîòîâêè äîêóìåíòàö³¿

òåõí³÷íî¿

Äèñòàíö³ÿ êî볿 Ëüâ³âñüêî¿ çàë³çíèö³ - ìàøèí³ñò åëåêòðîñòàíö³¿ ïåðåñóâíî¿ ÏÀÒ «Ð³âíåàçîò» - ïðèáèðàëüíèê ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü Ìàãàçèí «Åëåãàíò» - ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â ÏÏ «Àô³øà ²íêîì» - ìåíåäæåð ó ñôåð³ íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ÒΠ«Îñåëåäüêî» - ïðåäñòàâíèê òîðãîâåëüíèé - ³íæåíåð ç ÿêîñò³ - ãîëîâíèé ³íæåíåð - ³íæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³ ÁÅÐÅÇͲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ òåë. (253) 5-51-85)

(ÐÖÇ:

ÒΠ”ÓÊËÅÍÊΔ - øâà÷êà, 2 ÷îë. ÊÏ ”Áåðåçíåâîäîêàíàë” - ñëþñàð-ñàíòåõí³ê ÇÄÎËÁÓͲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ (ÐÖÇ: òåë. (252) 2-24-14) Ëîêîìîòèâíå äåïî Çäîëáóí³â - òåõí³ê, 2 ÷îë. - ìàéñòåð, 2 ÷îë. ÂÏ Ìîòîðâàãîííå äåïî Çäîëáóí³â - ñëþñàð ç ðåìîíòó ðóõîìîãî ñêëàäó ç

ðåìîíòó

- ïðîâ³äíèê ïàñàæèðñüêîãî âàãîíà, 10 ÷îë. ì.ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ 2-27-04) (236) ÂÏ «Ð³âíåíñüêà «Åíåðãîàòîì»

(ÌÖÇ:

ÀÅÑ»

м.Рівне (МЦЗ: тел. 265532)

òà àâòî àâòî-- ï³ä³éìà÷à, ç/ïë. 2000-2500 ãðí, ÒΠ«Çàõèñò-Ñåðâ³ñ», òåë. (0362)629781

- åëåêòðèê ä³ëüíèö³, ìåíåäæåð ç ëîã³ñòèêè, ç/ïë. â³ä 1500 ãðí, ÏÏ «Ð³êåð», òåë. (0362)244387

ôàõ³âåöü ç ìåòîä³â ðîçøèðåííÿ ðèíê³â çáóòó, ³íæåíåð-åëåêòðîí³ê, ç/ïë. 18002500 ãðí, ÏÌÏ ÍÂÔ «Ïðîäåêîëîã³ÿ», òåë. (0362)630893

- áåòîíÿð, àðìàòóðíèê, ìóëÿð, ëèöþâàëüíèê-ïëèòî÷íèê, åëåêòðîçâàðíèê ðó÷íîãî ç â à ð þ â à í í ÿ , åëåêòðîãàçîçâàðíèê, ç/ïë. â³ä 1400 ãðí, ÏÏ «ÂÁÂ-Çàõ³ä», òåë. 0954436463, 0633891430 êîìàíäèð â³ää³ëåííÿ, ñòð³ëåöü, ³íñïåêòîð ñëóæáè ñîáàê, âîä³é (êîíòðàêòíà ñëóæáà), ç/ïë. â³ä 2000 ãðí, Â/× 3002  ÌÂÑ Óêðà¿íè, òåë.(0362)679051 âîä³é âàíòàæíîãî àâòîìîá³ëÿ, ìàøèí³ñò åêñêàâàòîðà (ìàðêè ÅÎ 2621), ç/ïë. â³ä 1200 ãðí, ÊÏ «Ð³âíåíñüêå àâòîï³äïðèºìñòâî îáëñïîæèâñï³ëêè», òåë. (03622)53119 - óêëàäàëüíèê-ïàêóâàëü óêëàäàëüíèê-ïàêóâàëü-- íèê, ç/ ïë. â³ä 1200 ãðí, ÌÏÏ «ßìóíà», òåë. (0362)261539 åëåêòðîãàçîçâàðíèê, ï³äñîáíèé ðîá³òíèê, ç/ïë. â³ä 1300 ãðí, ÏÏ «Ðåòðà-3Ì», ÏÏÔ «Ðåòðà», òåë. (0362)621512, 641008

ÏÏ «Òåïëîãàçáóä»

- ñëþñàð-åëåêòðèê åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ

Підприємствам області потрібні працівники

òåë.

ÄÏ

ÍÀÅÊ

- ³íñòðóêòîð íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî öåíòðó - ïðîâ³äíèé ³íñòðóêòîð íàâ÷àëüíîòðåíóâàëüíîãî öåíòðó - ë³êàð-ô³ç³îòåðàïåâò - ïðîâ³äíèé ³íæåíåð-åëåêòðîí³ê - ñëþñàð-ðåìîíòíèê ÊÎÑÒÎϲËÜÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ òåë. (257) 2-13-52)

((ÐÖÇ: ÐÖÇ:

ÏÑÃÏ «Ñâ³òàíîê» - ïðèáèðàëüíèê ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü ÒΠ«ÀÔ Ìàëîìèäñüêà» - ï³äñîáíèé ðîá³òíèê вÂÍÅÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ((ÐÖÇ: ÐÖÇ: òåë. 22-34-74) ÒΠ“Ìîðãàí Ôåí³÷å” - âåðñòàòíèê äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàò³â - ñêëàäàëüíèê äåòàëåé òà âèðîá³â Ïðèâàòíà ìåäè÷íà ô³ðìà “Ìàã³ñòð” - ôàðìàöåâò ÐÎÊÈÒͲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ òåë. (235) 2-19-40) ÒΠ«Íàôòîêîì β˻ - áóõãàëòåð - åêîíîì³ñò - ãðîõîòíèê - òåõïðàö³âíèöÿ - ìàøèí³ñò íàñîñíèõ óñòàíîâîê

(ÐÖÇ:

ìîíòàæíèê áóä³âåëüíèé, åëåêòðîãàçî ñòîëÿð, åëåêòðîãàçî-- çâàðíèê, ç/ïë. â³ä 1300 ãðí, ÒΠ«Ñòàëü-Ì», òåë. (0362)683333 - ìîíòóâàëüíèê øèí øèí, ç/ïë. â³ä 1700 ãðí, ÑÒÎ ç øèíîìîíòàæó ïî âóë. Äóáåíñüêà, 21-À, òåë. 0667327931, 066 6899860 - ìàøèí³ñò êðàíà (ìàðêè ÊÁ 405), ìàøèí³ñò 403, áóëüäîçåðà (ìàðêè ÄÒ-75 òà ÊÇ-5363), ç/ïë. 2000 ãðí, ÏÏ «Çàõ³äêðàí», òåë. (0362)641212, 0673625510, 0673627430 îïîðÿäæóâàëüíèê áóä³âåëüíèé, áåòîíÿð, ìàéñòåð áóä³âåëüíèõ òà ìîíòàæíèõ ðîá³ò, ç/ïë. â³ä 1200 ãðí, ÌÏÏ «Ìîð³îí», òåë. (0362)223412 - åëåêòðîìîíòåð ç ðåìîíòó òà î á ñ ë ó ã î â ó â à í í ÿ åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ, òðàêòîðèñò, ç/ïë. 1500-1900 ãðí, ÏðÀÒ «Ð³âíå-Áîðîøíî», òåë. (0362)631017 - ñëþñàð ç ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â, ç/ïë. 2000 ãðí, àâòîìàãàçèí «ÄåòðîéòÀâòî», òåë. (0362)269748 - îö³íþâà÷ (åêñïåðòíà îö³íêà ìàéíà), ç/ïë. 1500 ãðí, àâòîìàãàçèí «²ìïåð³àë Åêñïåðò-Ñåðâ³ñ», òåë. 0979202921 - øâà÷êà, ç/ïë. 2000 ãðí, ÒΠ«Ñïåöïîøèâ», òåë. 0672235964 åëåêòðîçâàðíèê íà àâòîìàòè÷íèõ òà íàï³â íàï³â-àâòîìàòè÷íèõ ìàøèíàõ, ç/ïë. 2350 ãðí, ÒΠ«Ð.Â.Ìåòàë Ñåðâ³ñ», òåë. (0362)611610 - øâà÷êà, ç/ïë. 1500 ãðí, ÒΠ«Ôàïîìåä Óêðà¿íà», òåë. (0365)22993 - ïðåäñòàâíèê òîðãîâåëüíèé, ç/ïë. â³ä 1500 ãðí, Ô³ðìà «Ëîð³», òåë. (0362)263514 - åëåêòðîìîíòåð ç ðåìîíòó òà î á ñ ë ó ã î â ó â à í í ÿ åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ, äâ³ðíèê, ìàëÿð, ç/ïë. 1400-1860 ãðí, ÆÊÏ «Ïåðñïåêòèâíå», òåë. (0362)245650, 625910 - ïðåñóâàëüíèê êàðòîíó êàðòîíó, ç/ïë. 1500 ãðí, ÒΠ«Åêîïàï³ð», òåë. 0684018464 åëåêòðîìîíòàæíèê ó áóä³âíèöòâ³, ðîáîòà ó ì. Êèºâ³, ç/ ïë. â³ä 2000 ãðí, åëåêòðîìîíòàæíà ô³ðìà «Ñåéì-93», òåë. (044)529-30-39, 352-25-66

ìîíòàæíèê ç ìîíòàæó ñòàëåâèõ òà çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é, åëåêòðîçâàðíèê ðó÷íîãî çâàðþâàííÿ, ãåîäåçèñò, ç/ïë. 3000-4000 ãðí, ÄÏ ÑÓ «Ñòàëüêîíñòðóêö³ÿ ¹ 39», òåë. (03622)58006 âîä³é àâòî àâòî-- òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ìàëÿð ìàëÿð, ç/ïë. 1500 ãðí, ÏÔ «Ãàìàñåðâ³ñ», òåë. (0362)268641, 242045, 0931625723 êîíäóêòîð ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, åëåêòðî åëåêòðî-- ìîíòåð ç òà îáñëóãîâóâàííÿ ðåìîíòó åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ, ç/ïë. 23003400 ãðí, ÊÏ «Ð³âíååëåêòðîàâòîòðàíñ», òåë. (0362)233442 åêñïåðò-á³îëîã, åêñïåðòâèáóõîòåõí³ê âèáóõîòåõí³ê, ç/ïë. 2000 ãðí, Íàóêîâî-äîñë³äíèé åêñïåðòíîêðèì³íàë³ñòè÷íèé öåíòð ïðè ÓÌÂÑ Óêðà¿íè, òåë. (0362)679351 - êóõàð êóõàð, ç/ïë. â³ä 1200 ãðí: êàôå «Ðàéñüêèé ñàä», òåë. 0680160700, «Ëàãóíà», òåë. (0362)634111, ãîòåëü «Óêðà¿íà», òåë. 0666068002, êàôå «Ñóðåíæ», òåë. 0984147735, ÄÍÇ ¹ 7, òåë. (03622)53201, êàôå «Ñòàä³î», òåë. 0673820669, ¿äàëüíÿ ÇÎØ ¹ 28, òåë. 0956002676, äèòÿ÷èé ñàäî÷îê ¹ 50, òåë. (03622)56398, êàôå «Ëèïåíü», òåë. (0362)460400, êàôå «Òîá³», òåë. (0362)267676, êàôå «Äåðàæíÿíêà», òåë. (0362)246180, ãîòåëüíîðåñòîðàííèé êîìïëåêñ «Êàðàâàí», òåë. 0673778473, êàôå «Ìîíîìàõ», òåë. (0362)285478, ðåñòîðàí «Ñïîðò», òåë. (0362)261489 - áàðìåí, ç/ïë. â³ä 1200 ãðí: êàôåáàð «Øàíñîí», òåë. (0362)621820, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ «Êàðàâàí», òåë. 0673778473, êàâ’ÿðíÿ «×îðíà êîðîëåâà», òåë. 0503754843, êàôå «Êîáçà», òåë. (0362)227933, êàôå «Ñþðïðèç», òåë. 0978539040, ðåñòîðàí ó ì. Îñòðîã, òåë. (0362)641327, êàôå «Øàëå», òåë. (0362)622055, êàôå «×Àл, òåë. (0362)241234, êàôå íà àâòîâîêçàë³ ïî âóë. Êè¿âñüê³é, òåë. 0964723705, êàôå «Êëóá», òåë. 0634148113 - îô³ö³àíò, ç/ïë. â³ä 1200 ãðí: êàôå «Êëóá», òåë. 0634148113, êàôå «Êîçàöüê³ çàáàâè», òåë. 0956988387, ðåñòîðàí «Ñïîðò», òåë. (0362)261489, ÒÐÖ «Ìàíõåòòåí», (0362)460551, êëóá «Ëàãóíà», òåë. (0362)634111, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ «Êàðàâàí», òåë. 0673778473, êàôå «Êîáçà», òåë. (0362)227933, êàôå «Ñþðïðèç», òåë. 0978539040, êàôå «Ïîë³ñÿíêà», òåë. 0978539040, êàôå «Ñóðåíæ», òåë. (0362)438270, êàôå «Ñòàä³î-Ïàá», òåë. 0673820669, êàôå «Ãàâàíà», òåë. (0362)436143, êàôå «Ä³áðîâà», òåë. (0362)245720, êàôå íà àâòîâîêçàë³ ïî âóë. Êè¿âñüê³é, òåë. 0964723705 âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ç/ïë. 1200-3000 ãðí: Ô³ðìà «ÒÒÊ-Âåñò», òåë. (0362)649990, 649995, ÒΠ«Êîíòèíåíò», òåë. (0362)622543, ÏÏ Ìàðòèíþê Î.Ï., òåë. (0362)626138, ÒΠР«ÄÀÔ», òåë. 0673497684, ÒçΠ«Îëàí Óêðà¿íà», òåë. 0504352078, 4 Òåðèòîð³àëüíèé âóçîë óðÿäîâîãî çâ’ÿçêó, òåë. (0362)636293, 54161, ÏÏ «Ãàìàñåðâ³ñ», òåë. 0931625723, (0362)268641, 242045, ÒçΠ«ÊàìàçÒðàíñ-Ñåðâ³ñ», òåë. (0362)625653, ÌÏÏ «Äåéìîñ», òåë. (0362)434393, ÒçΠô³ðìà «²ìïåð³ÿ-Ê», òåë. (0362)231925

ìàðêåòè гâíîãî: - ïåêàð, êàñèð çàëó, êîíäèòåð êîíäèòåð, 0504176646

òîðãîâåëüíîãî «Íîâóñ», òåë.

ïðîäàâåöü íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, åêîíîì³ñò ç ô³íàíñîâî¿ ðîáîòè ðîáîòè, ã³ïåðìàðêåò «Åï³öåíòð», òåë. (0362)460270 ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò, òîðãîâåëüíîãî çàëó, êàñèð ïðîäàâåöü ïðîäòîâàð³â, âàíòàæíèê, ôîðìóâàëüíèê ò³ñòà, îáðîáëþâà÷ ðèáè, «Ôîçç³», òåë. (0362)234156 - êàñèð òîðãîâåëü òîðãîâåëü-- íîãî çàëó, ïåêàð, ïðîäàâåöü îõîðîííèê, ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â òîâàð³â, «Íàø Êðàé», òåë. 0983148407 - êàñèð òîðãîâåëü òîðãîâåëü--íîãî çàëó çàëó, ïðîäàâåöü ïðîäòîâàð³â (â³ää³ë áàêà볿, îâî÷³â ³ ôðóêò³â òà ³í.), «Ôðåø», òåë. 0983148407 ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò, âàíòàæíèê, «Ôîêñòðîò», òåë. âàíòàæíèê (0362)240012

Ïðàö³âíèêàì íà ïîñò³éíó ðîáîòó íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ ó ñôåð³ òîðã³âë³, ç/ï 3500-5500 ãðí., êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ïðàö³âíèêàì íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ â òîðãîâó ô³ðìó, íàâ÷àííÿ òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ áåçêîøòîâíå, ïåðñïåêòèâà, ç/ï 1000-1800 ãðí/òèæäåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Ïðàö³âíèêàì ó â³ää³ë äîñòàâêè òà çáóòó, ç/ï 2700 ãðí.+%. Êîíòàêòè: (098) 032-22-84 Ïðàö³âíèêàì ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï âiä 2500 ãðí., ãðàôiê ðîáîòè: 8.00-18.00,Iíîãîðîäíiì çà íåîáõiäíiñòþ íàäàºòüñÿ æèòëî. Ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (097) 387-97-55, (066) 660-26-25 Ïðàö³âíèêàì ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï â³ä 2500 ãðí., ã/ð 8.00-18.00, ³íîãîðîäí³ì æèòëî, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (097) 387-97-55 Ïðàö³âíèêàì ó ñôåðó òîðã³âë³, ç/ï 2800 ãðí., íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî, ìîæëèâî áåç ä/ð, êàð’ºðíèé ð³ñò, 8.00-18.00, ³íîãîðîäí³ì æèòëî, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (097) 387-97-55, (066) 660-26-25

åëåêòðèê, ïðîäàâåöü ïðîäòîâàð³â, êàñèð òîðãîâåëüíîãî çàëó çàëó, «Àðñåí», òåë. 0678423957

Ïðàö³âíèêàì, 10 ëþäåé, â³ää³ë ïðîäàæó, ç/ï çàëåæíî â³ä âàêàíñ³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (097) 155-88-42

- ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò, êàñèð òîðãîâåëüíîãî çàëó, «ÂåëÌàðò», òåë.

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÓ Â ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÐÎÌÈÑËÎÂÈÕ ÒÎÂÀвÂ, Ð-Í ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÎÃÎ ÐÈÍÊÓ. ÀÃÅÍÒÑÒÂÀÌ ÍÅ ÒÓÐÁÓÂÀÒÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 640-12-65, (093) 695-54-68

0504123046 ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ êàñèð òîâàð³â, òîðãîâåëüíîãî çàëó, îõîðîííèê, «Ñ³ëüïî», òåë. (0362)285473 ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ (ÐÖÇ: òåë. (234) 2-56-68) Âîëîäèìèðåöüêèé êîëåã³óì ðîá³òíèê ç êîìïëåêñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ÃÎÙÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ òåë. (250) 2-24-70)

(ÐÖÇ:

Ïðèéìàëüíèêàì òîâàðó, ç/ï 2100 ãðí.+%, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: 64-30-88, (097) 387-97-55 Ïðîâåäåííÿ ïðåçåíòàö³é íîâî¿ ïðîäóêö³¿, åíåðã³éíèì ëþäÿì íà ïîñò³éíó ðîáîòó, âèìîãè: äðåñ-êîä, ç/ï 150 ãðí./ äåíü. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87

Продавець кави на професійному • обладнанні, можна без досвіду

ÒÎÂ «Ôàïîìåä Óêðà¿íà»

роботи. Контакти: (096) 8566893

- øâà÷êà, 20 ÷îë.

Ï ðîäàâåöü êàâè íà ïðîôåñ³éíîìó îáëàäíàíí³,ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Êîíòàêòè: (096) 856-68-93 peniscula@mail.ru

ÏÏ Âåðáèöüêà Â.Â. - áàðìåí, îô³ö³àíò ÄÅÌÈIJÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ òåë. (237) 6-21-14)

(ÐÖÇ:

Ãëèáîêîäîëèíñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà - ñïåö³àë³ñò äåðæàâíî¿ ñëóæáè Êîîïåðàòèâíå ï³äïðèºìñòâî «Äåìèä³âñüêå âèðîáíè÷îçàãîò³âåëüíî-òîðãîâå ï³äïðèºìñòâî» - ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, 2 ÷îë. ÌËÈͲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ òåë. (259)6-39-18)

(ÐÖÇ (ÐÖÇ::

Òîðãîâî-ðîçäð³áíå ï³äïðèºìñòâî - áóôåòíèê - ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â Ìëèí³âñüêà ðàéîííà äåðæàâíà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè - ôåëüäøåð âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè ÔÎÏ Êîñåí÷óê Ì.Ì.

- òðàêòîðèñò ÏÏ Äóáèíåöüêèé Ï.Î.

- êîíñòðóêòîð îäÿãó, âèðîáíèê ëåêàë øâà÷êà, ñëþñàðëåêàë, ðåìîíòíèê (øâåéíèé öåõ), ïðèáèðàëüíèê âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåíü ïðèì³ùåíü, ç/ïë. â³ä 2000 ãðí, ÒΠ«Ð³âíå-Ñòèëü», ÏÏ «Ïðåñòèæ-Ñòèëü», ÏÏ «Åë³ò-Ñòèëü», ÏÏ «Ñóïåð-Ñòèëü», òåë. (0362)630815

ë³êàð-ñòîìàòîëîã, ñåñòðà ìåäè÷íà ç³ ñòîìàòîëî㳿, ç/ïë. 1200-2000 ãðí, ÏÏ «Ìàéñòåð-Ñòîì», òåë. 0505031572

- îô³ö³àíò

âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â (ìàðêè Ãàçîí, DzË, ÊÀÌÀÇ), ìàøèí³ñò àâòîâèøêè

- ë³êàð-áàêòåð³îëîã ç/ïë. â³ä 1550 ãðí, Â/× À 1446, òåë. (0362)264873

- îô³ö³àíò

- ñåñòðà ìåäè÷íà ìåäè÷íà, 0,5 ñò., ç/ïë. 620 ãðí

- ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â ÏÏ Êàðàïåòÿí Ñ.Á. - êóõàð

За довідками звертатись у центр зайнятості

Ïðîäàâöþ, ç/ï 2000 ãðí.+%, 3ä/3ä, ïðîä. ãðóïà. Êîíòàêòè: 43-29-10 Ïðîäàâöþ, ç/ï â³ä 2500 ãðí., òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68 Ïðîäàâöþ, êàâîâèé ê³îñê. Êîíòàêòè: (097) 576-24-04 Ïðîäàâöþ, íà ñàíòåõí³êó, ìîæë. áåç ä/ ð, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ïðîäàâöþ, ïðîä. ãðóïà òîâàð³â, 3ä/3ä, 10.00-20.00, ç/ï 160 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Ïðîäàâöþ, ïðîäóêòîâà ãðóïà, ò/ò 9.00-17.00, ç/ï 130 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó áóä.ìàòåð³àë³â, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó â ãóðòîâèé ñêëàä-ìàãàçèí, ïîë³ãðàô³ÿ, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 2800-5500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó â ïîë³ãðàô³÷íó ô³ðìó, òåðì³íîâî, ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00 - 18.00, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-02-39 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó ñêëàä-ìàãàçèí, ç/ï 2800 ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: 387-97-55, (066) 660-26-25

â ãðí., (097)

Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó, ç/ï ñòàâêà+%. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó, ç/ï 500-900 ãðí./òèæ. + ïðåì³ÿ. Êîíòàêòè: (098) 032-22-84 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, áåç ä/ð, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2500 ãðí./ì³ñ.+%, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87

Ïðîäàâöÿì, êîíñóëüòàíòàì, ïðîìîóòåðàì, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï 150-220 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 787-27-80

Ïðîäàâöþ â ñåêîíä-õåíä, ò/ò, ç/ï â³ä 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ïðîäàâöþ äèòÿ÷îãî îäÿãó, ç/ï ñòàâêà+%. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70 Ïðîäàâöþ æ³íî÷îãî îäÿãó, ç/ï 1600 ãðí.+%, áàæàíî ä/ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ïðîäàâöþ êàâè òà ÷àþ, ç/ï 2000 ãðí. + %. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïðîäàâöþ êàíöòîâàð³â, 3ä/3ä, ç/ï 70ãðí+% . Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

- ëîãîïåä, ìàñàæèñò, ç/ïë. 5000 ãðí, ÒΠ«Ð³âíåïðîìåêîáóä», òåë. (0362)452220

Ïðîäàâöþ õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ïðîäàâöþ â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, ã/ð òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

ÐÀÄÈÂÈ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ (ÐÖÇ: òåë. (233)4-13-20)

ÑÔà «Àãðîòåõñåðâ³ñ»

Ïðîäàâöþ îäÿãó, ç/ï 1500 ãðí. ïðàöþâàòè, 3äí³ ÷åðåç 3äí³. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïðîäàâöþ â ïðîäìàãàçèí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ïðîäàâöþ êàíöòîâàð³â, 3ä/3ä, ç/ï 100 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

- åíåðãåòèê

Ïðîäàâöþ íà ïèâî, ç/ï 2200 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

ÏÐÎÄÀÂÖßÌ Â ÒÎÐÃÎÂÈÉ Ä²Ì. ÄÇÂÎͲÒÜ ÂѲ. ÏÐÈÉÌÀªÌÎ ÂѲÕ. Ç/Ï 3200 ÃÐÍ.  ̲ÑßÖÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 689-95-68

Ïðîäàâöþ â ìåáëåâèé ìàãàçèí, ç 9.00 äî 18.00, ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

- ñòîëÿð áóä³âåëüíèé

ÊÒ «Ðàäèâèë³âñüêà ìåáëåâà ôàáðèêà»

Ïðîäàâöþ íà îäÿã, âçóòòÿ ç 10.00 äî 19.00, ò/ò. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ïðîäàâöþ êàíöòîâàð³â, ç 10.00 äî 20.00, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ïðîäàâöþ ëàêîôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, áàæ. ä/ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ïðîäàâöþ íà á³æóòåð³þ, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ïðîäàâöþ íà æ³íî÷èé îäÿã, ç/ï 1800 ãðí, òèæäåíü/òèæäåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ïðîäàâöþ íà êîíäèòåðñüê³ âèðîáè, 2ä/2ä, ç 8.00 äî 20.00, ç/ï 1250 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïðîäàâöÿì, ôàñóâàëüíèêàì, ïðîìîóòåðàì, â íîâèé ñêëàä-ìàãàçèí, ç/ ï 2500-4500 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (098) 726-50-73 Ïðîäàâöÿì-êîíñóëüòàíòàì áóä. ìàòåð³àë³â, ìîæëèâî áåç ä/ð, íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè, ç/ï 2500 ãðí.+ %, âèïëàòè ïîòèæíåâî, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (097) 387-97-55, (066) 660-26-25

ÏÐÎÄÀÂÖßÌÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀÌ, ÌÅÐ×ÅÍÄÀÉÇÅÐÀÌ, ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÀÌ. ÂÈÑÎÊÀ Ç/Ï, ÍÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-13-07, 23-63-07 Ïðîäàâöÿì-êîíñóëüòàíòàì, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 2700 ãðí.+% â³ä ïðîäàæ³â, ïí-ñá., 8.00-18.00. Êîíòàêòè: (097) 387-97-55, (066) 660-26-25 Ïðîìîóòåðàì òà ïðàö³âíèêàì äëÿ ðîçäà÷³ ëèñò³âîê. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Ïðîìîóòåðàì, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, ç/ï 150-300 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Ðåàë³çàòîðó, ïîë³ãðàô³ÿ, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 гåëòîðó, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Ðîá³òíèêàì ó ñôåðó òîðã³âë³, ç/ï 2700-3100 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (097) 155-88-42


Ðîá³òíèêàì ó ñôåðó òîðã³âë³, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíå, ìîæëèâî áåç ä/ð, êàð’ºðíèé ð³ñò, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2900-4600 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 Ðîá³òíèêó â òîðãîâó êîìïàí³þ ç ïåðñïåêòèâîþ îðãàí³çóâàòè â³ää³ë, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Ðîáîòó â ïîë³ãðàô³÷í³é ô³ðì³: çá³ð çàìîâëåíü, äîñòàâêà òîâàðó, ðåêëàìà, çáóò, ç/ï 150-300 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Ðîáîòó äëÿ ìîëîä³, â íîâèé ñêëàä-ìàãàçèí, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ïðîâåäåííÿ ïðåçåíòàö³é íîâî¿ ïðîäóêö³¿, ç/ï 200 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87 Ñïåö³àë³ñòó ç ïðîäàæó êâàðòèð, ä/ð íå ìåíøå 5 ð., ô³ðìà ïî áóä³âíèöòâó áàãàòîïîâåðõîâîãî áóäèíêó. Êîíòàêòè: (067)362-22-22 Ñï³âðîá³òíèêàì ó òîðãîâèé â³ää³ë ïîë³ãðàô³÷íî¿ ô³ðìè, ç/ï 2900-5000 ãðí., º ïåðñïåêòèâà. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47

ÒÅÐ̲ÍÎÂΠ ϲÖÅÐ²Þ ÏÎÒвÁͲ ÊÀÑÈÐÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 378-84-43 Òîðãîâèì ïðàö³âíèêàì, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, íàâ÷àííÿ - áåçêîøòîâíî, ç/ï 2700-4200 ãðí./ì³ñ., êàð’ºðíèé ð³ñò. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, â òîðãîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï â³ä 2800 ãðí./ì³ñ.+%. Ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, êóð’ºðàì, êîíñóëüòàíòàì, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ðîáîòîäàâåöü, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-30-22 Òîðãîâ³é êîìïàí³¿ ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè ó â³ää³ë çáóòó òà ðåêëàìè íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï â³ä 100 ãðí./äåíü. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73, (093) 198-69-68 Òîðãîâîìó àãåíòó ç âëàñíèì àâòî, ç/ï 4000 ãðí. + àìîðòèçàö³ÿ + çàïðàâêà +%. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Òîðãîâîìó àãåíòó íà áàêàë³þ, ìîæëèâî áåç ä/ð, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Òîðãîâîìó àãåíòó, ä/ð â³ä 1 ðîêó, ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ, ã/ð ç 9.00 äî 18.00, ç/ï 2500 ãðí.+%. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

5.1.11. гçíå

• •Молодежи для проведения соцопросов, з/п ежедневная. Консультанту, в нове відділення, з/п 2890 грн. Контакти: (093) 8460777

Контакти: 400660, (096) 7947572, (066) 8421554

Ðîáîòó àêòèâíèì òà êîìóí³êàáåëüíèì ëþäÿì, ç/ï 120-310 ãðí ./äåíü. Êîíòàêòè: (098) 032-22-84

ÐÎÁÎÒÓ ÂÄÎÌÀ, Ç/Ï ÄÎ 3800 ÃÐÍ./ ̲Ñ. Â²Ä ÂÀÑ: ÊÎÍÂÅÐÒ Ç² ÇÂÎÐÎÒÍÎÞÀÄÐÅÑÎÞ02183 ÊȯÂ-183, À/Ñ 87 «ÊÓÂÅÐÒ ËÒÄ (ÁÂ)». ˲Ö. ÀÀ ¹373985 ÄÊÑÓ Â²Ä 13.05.2011. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (044) 331-06-84

Працевлаштування для • перспективної молоді. Телефонуйте, будьте сміливими. Контакти: (097) 8777619 Працівникам, набір персоналу • у нове відділення, запис на

співбесіду за тел. (050) 9886777, (093) 2578739 Роботу для студентів • заочників, з/п 780 грн/тиждень. Контакти: (067) 6756792

•Роботу, можливий кар’єрний ріст. Контакти: (067) 5899747 •Тестувальнику, можливо без д/р, висока з/п. Контакти: (097) 2997159 •Тестувальнику, тимчасова або постійна робота, можливо без д/р, 2 дня навчання. З/п 180 грн. в день. Контакти: (068) 1690078 ³ñ³ìíàäöÿòü ïðàö³âíèê³â íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ íàáèðຠ²íä-òðåéä, ñòàòü çíà÷åííÿ íåìàº. Êîíòàêòè: (098) 684-36-94 Ãóðò-çáóò íàáèðຠïðàö³âíèê³â íà ð³çí³ âàêàíñ³¿, ç/ï â³ä 4800 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 689-95-68 Ðàáîòó çà ãðàíèöåé íà çàâîäàõ, ôàáðèêàõ, êîìáèíàòàõ, Ïîëüøà, ×åõèÿ, Åâðîïåéñêèå êîíòðàêòû, ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå, øåíãåíñêèå âèçû. Ëèö. ÌÏÑÏÓ À ¹519105 îò 26.05.2010 ã. Êîíòàêòè: (067) 967-36-58, (066) 519-16-80 Ðîáîòó, ðîçïîâñþäæåííÿ ôðàíöóçüêî¿ ïàðôóìå𳿠ô³ðìè «Fleur parfum» ÷åðåç êàòàëîã. Êîíòàêòè: (099) 014-00-26 Òåñòóâàëüíèêó, òèì÷àñîâà àáî ïîñò³éíà ðîáîòà, ìîæëèâî áåç ä/ð, 2 äí³ íàâ÷àííÿ, ç/ ï 180 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: (067) 741-68-57 Àâòîìèéíèêó. Êîíòàêòè: 26-96-35, (067) 362-01-67

Ðîáîòó äëÿ ñòóäåíò³â, çàî÷íèê³â, ç/ï 500-900 ãðí./òèæ. Êîíòàêòè: (098) 032-22-84 Ðîáîòó ³íâàë³äàì. Êîíòàêòè: 28-54-73, (093) 768-43-45, (067) 177-45-89 Ðîáîòó ïåðñïåêòèâíó â êîðïîðàö³¿ DS MAX, ã³äíà îïëàòà ïðàö³, ïîñò³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, óìîâè ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ðîáîòó ó â³ää³ë³ ðåêëàìè, ïîñò³éíó, äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðîìîàêö³é, ç/ï 210 ãðí./ äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (098) 787-27-80 Ðîáîòó ö³êàâó, ç/ï 120-310 ãðí./äåíü, êàð’ºðíèé ð³ñò, ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâî. Êîíòàêòè: (097) 155-88-42 Ðîáîòó, ðîçäà÷à ëèñò³âîê, ôëàºð³â, ðåêëàìíèõ çðàçê³â, ç/ï 200 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87 Ðîçïîâñþäæóâà÷àì â³çèòîê, ëèñò³âîê, ðåêëàìíèõ çðàçê³â, ç/ï 200 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: (098) 787-27-80

Áóõãàëòåðà, íåïîâí. ð/ä. Êîíòàêòè: 23-35-56,

ϳäðîá³òîê ÷è òèì÷àñîâó ðîáîòó, õëîïåöü, 19ð, áåç ø/ç. Ç 19 00, ÷è í³÷íà çì³íà. Ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðîïîçèö³¿, àãåíòñòâàì íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: (096) 029-61-97

Âèêîíðîáà, ìàéñòðà, ³íæåíåðà, ÷îë., â/î, ä/ð íà áóä³âíèöòâ³. Êîíòàêòè: (096) 721-92-72

Êàñèðó. Êîíòàêòè: 68-34-60

ÌÎÄÅËßÌ, ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ, ÂÛÑÎÊÀß Ç/Ï. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 557-08-45, (093) 431-07-41 Ïåðóêàðþ-óí³âåðñàëó. 45-43-02, (067) 290-89-64

Âîä³ÿ, êàò. Â,Ñ, äîñâ³ä ðîáîòè, ÊÀ íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: (096)572-01-90 Âîä³ÿ, êàò.Á. Êîíòàêòè: (096) 877-51-91 Âîä³ÿ, êàò.Â, Ñ, ÷îë., 45 ð. Êîíòàêòè: 068 041-27-62 Âîä³ÿ, îõîðîííèêà, ñòîðîæà, ÷îë., 44 ð., ³íâàë³ä 3 ãð. Êîíòàêòè: (0362) 62-67-99 (097) 113-13-39 Âîä³ÿ-åêñïåäèòîðà ç âëàñíèì à/ì Ðåíî Êàíãó. Êîíòàêòè: (067) 354-40-10 Âîä³ÿ-åêñïåäèòîðà, âëàñíèé à/ì Ô³àò Ñêóäî, âàíòàæíèé. Êîíòàêòè: (098) 900-10-98 Äîãëÿäàëüíèö³ çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó, æ³í. 54 ð. Êîíòàêòè: (096) 304-16-29 Äîãëÿäàëüíèö³, ìåäè÷íèé ïðàö³âíèê, ä/ ð. Êîíòàêòè: (067) 698-14-19

Åêñïåäèòîðà àáî îõîðîííèêà, â ìàãàçèíè, õë., 24ð. Êîíòàêòè: (068) 226-32-84

Шукаю роботу 5.2.1. Øóêàþ ðîáîòó Домогосподарки, кухарки, • жін. 50 р., рекомендаціїї, досвід роботи. Контакти: 5096370

Åëåêòðèêà, ïîçì³ííó, çà êîðäîíîì àáî â Ðîñ³¿, º çàêîðäîííèé ïàñïîðò, ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ êàò Â. Êîíòàêòè: 63-19-88, (097) 645-68-39 Çàâãîñïà, îõîðîíöÿ, ÷îë., â/î. Êîíòàêòè: (096) 721-92-72

(097) Êàñèðà íà ï³äïðèºìñòâ³. Êîíòàêòè: (096)

Àäì³í³ñòðàòîðà ñàéòó àáî áóäü-ÿêó ³íøó, ðîáî÷à ãðóïà ³íâàë³äíîñò³. Êîíòàêòè: (067) 607-78-04 Áóäü ÿêó, æ³íêà. Êîíòàêòè: (096) 773-65-76

Ãðóç÷èêàì, êîìïëåêòîâùèêàì, óïàêîâùèöàì, Ìîñêâà, ç/ï îò 6500 ãðí., æèëü¸ òðóäîóéñòðîéñòâî áåñïëàòíîå, ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü. Ñâèä. ¹Ð51001 îò 19.08.2010 ð. Êîíòàêòè: (097) 923-19-83, (095) 682-57-60, (093) 910-54-77 ñ 11.00 Äîäàòêîâèé çàðîá³òîê ó ô³íàíñîâ³é ñôåð³. Áåç â³êîâèõ îáìåæåíü. Ç ïåðñïåêòèâîþ ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íå ìåðåæåâèé ìàðêåòèíã. Êîíòàêòè: 43-42-84

Âîä³ÿ, º âëàñíèé à/ì. Êîíòàêòè: (097) 305-83-14

Øâèäêèé òà ÿê³ñíèé ï³äá³ð ïðàö³âíèê³â. Êîíòàêòè: (097) 238-57-23

Òîðãîâîìó àãåíòó, òåðì³íîâî, ç/ï 4000 ãðí/ì³ñ. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 40-02-39

Âàíòàæíèêó. Êîíòàêòè: 68-34-60

Âîä³ÿ ç âëàñíèì àâòî. Êîíòàêòè: (096) 333-19-70

Äîìîãîñïîäàðêè, àáî äîãëÿäàëüíèö³. Êîíòàêòè: (096) 662-11-07

Áóäü-ÿêó, ä³â÷.24 ð., ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: (097) 413-85-50

Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, ç âëàñíèì ëåãêîâèì àâòî, ãðàô³ê ðîáîòè ç 7:30 äî 18:00, ç/ï â³ä 3100 ãðí./ ì³ñ.+ïàëüíå+àìîðòèçàö³ÿ. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47

Ïèøó ïîåç³þ íà çàìîâëåííÿ. Êîíòàêòè: (098) 004-56-35

Õóäîæíèêàì ç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Áåçêîøòîâíî ï³äáåðåìî ðåïåòèòîðà, íÿíþ, äîìîãîñïîäàðîê. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, ç âëàñíèì àâòî. Ç/ï 2500-4800 ãðí. Íàâ÷àííÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Áóõãàëòåðà, ìîæëèâî íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: (096) 639-71-13

Äîäàòêîâó ðîáîòó ç âå÷³ðí³ì ãðàô³êîì (ç 17.00). Êîíòàêòè: (096) 562-45-47

Òîðãîâîìó àãåíòó, ìåð÷åíäàéçåðó, åêñïåäèòîðó, ïðîìîóòåðó. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó ç âëàñíèì àâòî, ç/ï 4000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

Îõîðîíöÿ àáî ñòîðîæà, ÷îë., 42 ð. Êîíòàêòè: (099) 272-02-54, (066) 094-43-65

Ñòàòèñòó, ç/ï 3200 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47

Áóäü-ÿêó, 2 äí³ â òèæäåíü, ìîæëèâî íà âèõ³äíèõ, æ³í. 31 ð., ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: (067) 791-67-25

Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó ç âëàñíèì àâòî, â/î, ç/ï â³ä 3600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Áóõãàëòåðà, çà ñóì³ñíèöòâîì. Êîíòàêòè: (096) 765-85-02

639-71-13

Êóõàðÿ, æ.,30 ð, ä/ð. Êîíòàêòè: (068) 241 47-92 Ëîã³ñòà ïî âàíòàæíèì ïåðåâåçåííÿì, ÷îë., 37 ð, áåç ø/ç, äîñâ³ä ðîáîòè. Êîíòàêòè: (050) 720-79-74, (067) 790-93-93 Ëîã³ñòà, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ, ÷îë. 29 ð., â/î, ä/ð. Êîíòàêòè: (067) 171-35-78 Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó, ÷îë., â/î, òåõí³÷íà. Êîíòàêòè: 62-99-28,

Áóäü-ÿêó, ä³â÷èíà 20 ð. Êîíòàêòè: (067) 146-02-95

Íÿí³, äîãëÿäàëüíèö³, æ³í. 50 ð., äîñâ³ä ðîáîòè. Êîíòàêòè: (096) 615-86-78

Áóäü-ÿêó, æ³í. 38 ð., ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: 62-36-20, (096) 724-28-32

Íÿí³, äîãëÿäàëüíèö³, ïðèáèðàëüíèö³. Êîíòàêòè: (096) 519-91-59

Áóäü-ÿêó, æ³í. 44 ð. Êîíòàêòè: (068) 027-70-75

Íÿí³, äîãëÿäàëüíèö³, ïðèáèðàëüíèö³. Êîíòàêòè: (096) 519-91-59

Áóäü-ÿêó, æ³í. 45 ð., ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: 24-29-39, (067) 528-47-02

Íÿí³, ìåäè÷íà îñâ³òà, ä/ð, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: (0362) 68-16-00, (068) 036-06-69

Áóäü-ÿêó, æ³í. 49 ð., ä/ð íÿí³. Êîíòàêòè: (098) 953-63-89 Áóäü-ÿêó, æ³í., â/î, åêîíîì³÷íà, ä/ð â áàíêó, óâàæíà, â³äïîâ³äàëüíà. Êîíòàêòè: (096) 537-11-63 Áóäü-ÿêó, ³íâàë³ä 3 ãð. Êîíòàêòè: (096) 615-86-78 Áóäü-ÿêó, íåïîâíà çàéíÿò³ñòü àáî â³ëüíèé ã/ð., õë. Êîíòàêòè: (096) 477-22-81 Áóäü-ÿêó, õë. 23 ð. Êîíòàêòè: (067) 727-58-58 Áóäü-ÿêó, õë. 23 ð. Êîíòàêòè: (098) 716-21-67

Íÿí³, íà íåïîâíèé ðîá. äåíü, º ðåêîìåíäàö³¿. Êîíòàêòè: 23-35-56, (068) 568-29-63 Íÿí³, îñâ³òà ïåäàãîã³÷íà äîøê³ëüíà. Êîíòàêòè: (067) 664-91-13, (068) 502-98-01 Îáë³êîâöÿ àáî îïåðàòîðà, ìîæëèâî îô³ñ-ìåíåäæåðà. Êîíòàêòè: (096) 615-58-01 Îïåðàòîðà â³äåîíàãëÿäó àáî ³íøó, ðîá. ãðóïà ³íâàë³äíîñò³. Êîíòàêòè: (067) 607-78-04 Îô³ñ-ìåíåäæåðà, ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, ä³â÷èíà 21ð., â³äïîâ³äàëüíà, êîìóí³êàáåëüíà, áåç ä/ð. Êîíòàêòè: (098) 228-33-96

Êîíòàêòè:

Áóäü-ÿêó, õë. 30 ð. Êîíòàêòè: (096) 838-17-38

Îõîðîíöÿ àáî ñòîðîæà, ä/ð. Êîíòàêòè: (095) 860-25-37, (097) 099-36-03

Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, ç/ï 3500 ãðí., ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïðàö³âíèêàì áåç ä/ð, äëÿ ðîçäà÷³ ëèñò³âîê, ôëàºð³â, ðåêëàìíèõ çðàçê³â, ç/ï 150 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87

Áóäü-ÿêó, õë. 30 ð. Êîíòàêòè: (095) 947-03-88, (096) 272-15-22

Îõîðîíöÿ àáî ñòîðîæà, ÷îë. 46 ð. Êîíòàêòè: (097) 115-71-82

Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, ç/ï 5000 ãðí., ä/ð, ìîæíà áåç àâòî. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïðàö³âíèêàì ó êîìåðö³éíó êîìïàí³þ, ç/ ï 2700-3100 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (097) 155-88-42

Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, áåç ä/ð, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 4000 ãðí./ì³ñ., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87

Ïðîâåäåííÿ ïðîìîàêö³é, ïîñò³éíà ðîáîòà, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (098) 726-50-73

Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, ç/ï 3000-5000 ãðí., º ïåðñïåêòèâà. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47

Ó Â²ÄÄ²Ë ÅÊÑÏÅÄÈÖ²¯ ÏÎÒвÁͲ ÌÎËÎIJ ËÞÄÈ, ÌÎÆÍÀ ÁÅÇ Ä/Ð, Ç/Ï 5000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 027-27-76 Ô àñóâàëüíèêàì ïðîäóêò³â ç 9.00 äî 18.00, ñá. íä. âèõ³äí³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ôàñóâàëüíèêàì ïðîäóêò³â, ìîæë. áåç ä/ð, ç/ï â³ä 1700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïîãîäèííî, ïîäåííî, ÷îëîâ³êè, 50 ð. Êîíòàêòè: (095) 138-55-14

Ðîáîòó ïî äîãëÿäó çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó àáî ³íâàë³äîì, ä/ð, æ³í., 44 ð. æèòëîì çàáåçïå÷åíà. Êîíòàêòè: (099) 272-02-54, (066) 094-43-65

Ðîáîòó ïî äîãëÿäó çà ëþäèíîþ, çà âèíàãîðîäó. Êîíòàêòè: (097) 301-29-27, (095) 584 87-19 Ðîáîòó ñàä³âíèêîì, ãîñïîäàðíèêîì, îõîðîíöåì, ä/ð 8 ð., â³äïîâ³äàëüíèé, áåç ø/ ç. Êîíòàêòè: (098) 948-08-14, (066) 686-66-82

Âèñîêîîïëà÷óâàíó ðîáîòó, ìàþ âëàñíèé Надомная работа для всей семьи, ëåãêîâèé à/ì, ä/ð ó ñôåði òîðãiâëi òà Ïîì³÷íèêà áóõãàëòåðà. Êîíòàêòè: (096) Ðîáîòó, áðèãàäà áóä³âåëüíèê³â, âñ³ âèäè 2500 грн./мес. Подробности почтой. 639-71-13 áóäiâíèöòâi. Êîíòàêòè: (068) 049-00-90 ðåìîíòíèõ ðîá³ò. Êîíòàêòè: (097) Вложить подписанный конверт на а/я 2075 МП Новация Мариуполь инд. Ðîáîòó äëÿ ìîëîäèõ òà åíåðã³éíèõ Âîä³ÿ âàíòàæíèõ ïåðåâåçåíü êàò Ñ, ìàþ Ïîñò³éíó ðîáîòó ó âèõ³äí³, ìîæíà 411-78-46, (066) 670-76-87 ÷îë. 39 ð. Êîíòàêòè: (097) Ðîáîòó, áðèãàäà áóä³âåëüíèê³â. Êîíòàêòè: 87502 или на email novaship@list.ru. ëþäåé, ç/ï â³ä 1800 ãðí., ðîçðàõóíîê øåíãåíñüêó â³çó Êîíòàêòè: (050) 720-79-74, ïîäîáîâî, 796-88-93 ïîòèæíåâèé, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (067) 790-93-93 (096) 342-01-42 Контакти: (096) 0273881 (097) 387-97-55, (066) 660-26-25

Àêòèâí³é ìîëîä³ äëÿ ðîçäà÷³ â³çèòîê, ëèñò³âîê, ðåêëàìíèõ çðàçê³â, ç/ï 200 ãðí./ äåíü. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87

Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó áåç àâòî, áåç ä/ð, ç/ï ñòàâêà+%. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

41

Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó

Ðàáîòó íà äîìó, (ðàññûëêà ðåêëàìîê), ç/ï 2700 ãðí. Ïèøèòå íàì: 61123, ã.Õàðüêîâ, à/ ÿ 100 (Í-25). Âëîæèòü 2 êîíâåðòà.

Áóäü-ÿêó, õë.23 ð. Êîíòàêòè: (097) 836-63-97 Áóäü-ÿêó, ÷îë. 50 ð. Êîíòàêòè: (097) 253-78-78 Áóäü-ÿêó, ÷îë., ùîäåííà îïëàòà. Êîíòàêòè: 40-05-26, Áóäü-ÿêó, ÷îë.34 ð., â³äïîâ³äàëüíèé. Êîíòàêòè: (096) 353-49-12 Áóäü-ÿêó, ÷îëîâ³ê 36 ð. Êîíòàêòè: (096) 527-27-98

Ðåïåòèòîðó ãðè íà óäàðíèõ iíñòðóìåíòàõ (áàðàáàíàõ). Êîíòàêòè: (097) 882-58-84

Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì. Êîíòàêòè: (067) 362-03-56

гåëòîðó ç â³ëüíèì ãðàô³êîì, ç/ï 50 %. Êîíòàêòè: 43-63-15, (098) 760-04-70

Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì. Êîíòàêòè: 64-73-02, (068) 002-43-37

ÐÎÁÎÒÎÄÀÂÅÖÜ. ÕËÎÏÖßÌ ÒÀ IJÂ×ÀÒÀÌ Ç Â̲ÍÍßÌ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÒÈÑÜ ÌÎÁ²ËÜÍÈÌ ÒÅËÅÔÎÍÎÌ. Ç/Ï 180 ÃÐÍ.  ÄÅÍÜ. ÒÅËÅÔÎÍÓÉÒÅ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 741-68-57

Áóõãàëòåðà, âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêî¿ çâ³òíîñò³ ó ï³äïðèºìöÿ, þð. îñîáè çà ñóì³ñíèöòâîì ïî öèâ³ëüíî-ïðàâîâîìó äîãîâîðó. Êîíòàêòè: ÐÎÂÍÎ (050) 919-79-93 Áóõãàëòåðà, åêîíîì³ñòà, îô³ñ-ìåíåäæåðà, àäì³í³ñòðàòîðà, ïðîäàâöÿ, ä/ð â äåðæàâíèõ òà ïðèâàòíèõ óñòàíîâàõ, çíàííÿ ÏÊ. Êîíòàêòè: 62-10-54, (098) 449-65-63

Ïðèáèðàëüíèö³ â áóäèíêó àáî êâàðòèð³, ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ ï³ñëÿ 3-õ ðîê³â, ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó ç ïîäàëüøèì óñïàäêóâàííÿì ìàéíà. Êîíòàêòè: 62-46-34, (096) 328-60-05

Ïðèáèðàëüíèö³ â ïðèâàòíèé áóäèíîê, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ, º ðåêîìåíäàö³¿. Êîíòàêòè: (096) 541-72-38 Ïðèáèðàëüíèö³ íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü àáó ³íøó, æ³í., 34 ð., ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: (068) 146-63-13 Ïðèáèðàëüíèö³ íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, æ³í., 50 ð. Êîíòàêòè: (098) 896-21-15 Ïðèáèðàëüíèö³ îô³ñ³â, áóäèíê³â, ïðîäàâöÿ ïðåñè àáî áóäü-ÿêó ³íøó, íà íåïîâíèé ðîá.äåíü, º ðåêîìåíäàö³¿. Êîíòàêòè: 23-35-56, (068) 568-29-63

Ðîáîòó, áðèãàäà áóä³âåëüíèê³â. Êîíòàêòè: (098) 630-45-41, (095) 702-07-55 Ðîáîòó, áóä³âåëüí³, ãîñïîäàðñüê³ ðîáîòè, 2 õëîïö³, 26-27 ð., ì. гâíå òà ïîáëèçó ì³ñòà. Êîíòàêòè: (095) 138-55-14 Ðîáîòó, áóäü-ÿêó, æ³íêà, 45 ð. Êîíòàêòè: (096) 269-33-57 Ðîáîòó, áóäü-ÿêó, õëîïåöü. Êîíòàêòè: (067) 580-92-98 Ðîáîòó, áóäü-ÿêó, ÷îë., 50 ð. Êîíòàêòè: (097) 253-78-78 Ðîáîòó, äåìîíòàæ áåòîíó, öåãëÿíèõ ïåðåêðèò³â, çåìåëüí³ ðîáîòè, ïðèáèðàííÿ áóä.â³äõîä³â àáî áóäü-ÿêó ³íøó, 2 ÷îë. Êîíòàêòè: 64-61-54, (096) 323-15-68

Ïðèáèðàëüíèö³, äîãëÿäàëüíèö³, ÷åðãîâî¿, æ., 51 ð. Êîíòàêòè: (096) 765-85-87

Ðîáîòó, ä³â÷. 24 ð., â/î, ³íæåíåð-òåõíîëîã õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: (068) 539-39-62

Ïðèáèðàëüíèö³, äîìîãîñïîäàðêè, ïàêóâàëüíèö³, íÿí³ òîùî. Êîíòàêòè: (096) 541-72-38

Ðîáîòó, ä³â÷., 37 ð., íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, áàæàíî ïðèáèðàëüíèö³, íà «Ï³âí³÷íîìó». Êîíòàêòè: (097) 293-74-13

Ïðèáèðàëüíèö³, º ñàí³òàðíà êíèæêà. Êîíòàêòè: (068) 146-30-87

Ðîáîòó, º âàíòàæíèé à/ì. Êîíòàêòè: 26-50-41, (093) 756-18-26

Ïðèáèðàëüíèö³, íà íåïîâíèé ðîá.äåíü, äîìîãîñïîäàðêè, äîãëÿäàëüíèö³ àáî áóäü-ÿêó ³íøó. Êîíòàêòè: 64-68-93, (067) 762-26-26

Ðîáîòó, æ³í., 22 ð., ï³ñëÿ 17.00, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: (098) 874-47-49

Ïðîãðàì³ñò à. Êîíòàêòè: (096) 909-33-55 Ïðîãðàì³ñòà. Ïðîäàâöÿ àáî åêñïåäèòîðà â òîðã³âë³, ÷îë. 38 ð., ä/ð. Êîíòàêòè: (097) 072-41-06 Ïðîäàâöÿ àáî ôàñóâàëüíèö³, æ³í.39 ð., ä/ ð. Êîíòàêòè: (067) 793-44-54 Ïðîäàâöÿ ïðîì.òîâàð³â, êîñìåòèêè, ðåºñòðàòîðà, îïåðàòîðà àáî áóäü-ÿêó. Êîíòàêòè: (096) 723-50-12 Ïðîäàâöÿ, äîìîãîñïîäàðêè àáî áóäü-ÿêó ³íøó. Êîíòàêòè: (066) 429-29-52 Ïðîäàâöÿ, º ä/ð, ä³â÷èíà 28 ðîê³â, â³äïîâ³äàëüíà, êîìóí³êàáåëüíà, åíåðã³éíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: 64-10-68, (098) 461-10-59 Ïðîäàâöÿ, æ., ä/ð, ïîðÿäí³ñòü, ÷åñí³ñòü. Êîíòàêòè: (098) 843-48-72 Ïðîäàâöÿ, æ³í. 40 ð., ä/ð. Êîíòàêòè: (096) 765-85-87 Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà (íå íà ïðîäóêòè ³ íå íà áàçàð³), ä³â÷èíà 21ð., â³äïîâ³äàëüíà, ïóíêòóàëüíà, áåç ø/ç, ä/ð. Êîíòàêòè: (098) 228-33-96 Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà, æ., 21ð., â³äïîâ³äàëüíà, êîìóí³êàáåëüíà, ïóíêòóàëüíà, áåç ø/ç, äîñâ³ä ðîáîòè, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: (098) 228-33-96

Ðîáîòó, æ³í., 45 ð. Êîíòàêòè: (097) 599-69-03 Ðîáîòó, æ³í., â³ëüíèé ã/ð. Êîíòàêòè: (096) 477-22-81 Ðîáîòó, ìîíòàæ, äåìîíòàæ áåòîíó, çåìëÿí³ ðîáîòè, ïðèáèðàííÿ â³äõîä³â áóä³âíèöòâà, âàíòàæí³ ðîáîòè, 2 ÷îë. Êîíòàêòè: 62-82-61, (067) 866-32-75 Ðîáîòó, ïîâ’ÿçàíó ç âèï³÷êîþ ÷åáóðåê³â òà ïèð³æê³â, æ³í., 40 ð., ä/ð. Êîíòàêòè: (066) 057-71-64 Ðîáîòó, ïîâ“ÿçàíó ç âèðîùóâàííÿì òà äîãëÿäîì çà ðîñëèíàìè. Êîíòàêòè: (096) 477-22-81 Ðîáîòó, ñòóäåíò, 18 ð., ìîæó ïðàöþâàòè ç 7.00-13.00, àáî ó í³÷íó çì³íó. Êîíòàêòè: (096) 102-94-48 Ðîáîòó, õë. 25 ð. Êîíòàêòè: (096) 806-32-62, (098) 841-97-17 Ðîáîòó, ÷îë., 42 ð. Êîíòàêòè: (097) 159-28-87 Ñëþñàðÿ-ðåìîíòíèêà, àâòîñëþñàðÿ. Êîíòàêòè: (068) 026-32-30 Ñëþñàðÿ-ñàíòåõí³êà. Äîñâ³ä ðîáîòè 14 ðîê³â. Âëàñíèé ³íñòðóìåíò. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ïóíêòóàëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿê³ñòü ðîá³ò. Êîíòàêòè: (050) 235-70-35

Ðåïåòèòîðà ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â. Êîíòàêòè: 22-65-19, (095) 303-15-12

Ñïåö³àë³ñòà ç îáðîáêè ³íôîðìàö³¿, æóðíàë³ñòà, íåïîâí. ð/ä. Êîíòàêòè: 23-35-56,

Ðîáîòó áóäü-ÿêó, æ³í., 33 ð., ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: (096) 342-23-53

Ñòîðîæà, àáî áóäü-ÿêó ³íøó. Êîíòàêòè: (097) 253-78-78

Ðîáîòó áóäü-ÿêó, õë. 26 òà 27 ð. Êîíòàêòè: (068) 037-11-72

Ñòîðîæà, âàõòåðà, îõîðîíöÿ, ÷îë. 57 ð., ìîæëèâî òèì÷àñîâó, â í³÷íèé ÷àñ. Êîíòàêòè: 62-00-42, (097) 267-27-55

Ðîáîòó â í³÷í³ çì³íè. ª äîñâ³ä ðîáîòè íà ñêëàä³. Êîíòàêòè: (098) 004-56-35 Ðîáîòó âäîìà, áàæàíî øâà÷êè. Êîíòàêòè: (063) 587-95-78 Ðîáîòó íà ïîñò³éí³é îñíîâ³. Âïåâíåíå çíàííÿ òà âîëîä³ííÿ ÏÊ, îô³ñíèõ ïðîãðàì, ÑÀÏÐ. Õë. 26 ð., áåç ø/ç. ª ä/ð ³íæåíåðîì-êîíñòðóêòîðîì. Êîíòàêòè: (096) 251-11-87 Ðîáîòó ïî äîãëÿäó çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó àáî äèòèíîþ, äèñïåò÷åðà, ñòîðîæà, ïðèáèðàëüíèö³, ïðèéìàëüíèö³ çàìîâëåíü, ÷åðãîâî¿. Êîíòàêòè: 22-67-83, (097) 860-67-20

Ñòîðîæà, îõîðîíöÿ, 1/3, ÷îë.54 ð. Êîíòàêòè: 26-48-58, (096) 577-55-99 Ñòîðîæà, ðîáî÷à ãðóïà ³íâàë³äíîñò³. Êîíòàêòè: (067) 607-78-04 Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, Êîíòàêòè: (096) 250-96-71

ä/ð,

â/î.

Ôàðáóâàëüíèêà ñòîëÿðíèõ âèðîá³â, ä/ð. Êîíòàêòè: (066) 453-26-12 ×åðãîâîãî, ÷îë. 46 ð., ä/ð â îñâ³òí³õ çàêëàäàõ. Êîíòàêòè: 22-38-61, Þðèñêîíñóëüòà, æ³í., 29 ð., â/î, ä/ð. Êîíòàêòè: (097) 514-33-71


42

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó

Друкована продукція 6.4.1. Ïðîäàì Æóðíàëè «Ðàä³î», «Òåõí³êà ìîëîä³». Êîíòàêòè: 68-36-84, dzáðàííÿ òâîð³â ².Ôðàíêà (15-20 ò.), Êóë³øà (2 ò), Ìàçåïè, Ìàðêà Âîâ÷êà, Ãîðüêîãî Ìàêñèìà. Êîíòàêòè: 26-15-36 dzáðàííÿ òâîð³â Êóïð³íà À.². «Ñêðèïêà Ïàãàí³í³», «Ãðàíàòîâèé áðàñëåò». Êîíòàêòè: 26-15-36 Êíèãó «Áåäíûå ëþäè»,Ô. Äîñòîåâñêèé. Êîíòàêòè: 26-15-36 Êíèãó «ªâàíãå볺 Ñâÿòå», âèä. Ñàíêò-Ïåòåðãáóðã, 1913 ð. Êîíòàêòè: (067) 303-34-63, (099) 916-20-58 Êíèãó «Çàêîíû ãðàæäàíñêèå», 1866-1912ð.ð., ì. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1913ð. Êîíòàêòè: (067) 303-34-63, (099) 916-20-58 Êíèãó «Îòöû è äåòè», È.Òóðãåíåâ. Êîíòàêòè: 26-15-36 Êíèãó «Òóïåéíûé õóäîæíèê», Ëåñêîâ. Êîíòàêòè: 26-15-36 ˳òåðàòóðó: òåõí³÷íó, áóä³âåëüí³ ãàëóç³, ô³çèêà, åëåêòðîòåõí³êà, ñàíòåõí³êà òîùî. Êîíòàêòè: (095) 204-72-91 Õóäîæíþ ë³òåðàòóðó. Êîíòàêòè: 23-58-06

6.4.2. Êóïëþ

Íàêëåéêè òà âêëàäèø³ â³ä æóâàëüíèõ ãóìîê, áëîêè (ïóñò³ òà ïîâí³), êåïñè (ô³øêè), àëüáîìè (êóäè âêëåþþòüñÿ íàêëåéêè), îáãîðòêè, ìàñêè (³ñêåëåòîð) ³ ò.ï. Êîíòàêòè: (098) 974-04-08

Торговельне обладнання, матеріали 6.5.1. Ïðîäàì Î áëàäíàííÿ òîðãîâå - ïîëèö³, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 152-75-17

ÐÎÇÏÐÎÄÀÆ ÏÎÑÓÄÓ, ²ÍÂÅÍÒÀÐÞ ÒÀ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÐÅÑÒÎÐÀÍÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 339-56-90, (067) 857-87-88 Øàôó-â³òðèíó õîëîäèëüíó äëÿ íàïî¿â. Êîíòàêòè: (097) 645-68-39

Промислове обладнання 6.6.1. Ïðîäàì

Äîâ³äíèê ç ðåìîíòó ê³íîàïàðàòóðè. Êîíòàêòè: 68-36-84

Ôóãàíîê, íà 400 ìì, äîâæèíà ñòîëà 2.5 ì, 4 íîæ³ íà âàëó, 3-ê³ëîâàòíèé äâèãóí. Êîíòàêòè: (096) 414-60-58

Комп’ютери, оргтехніка

Íîóòáóê Samsung R60, ä³àãîíàëü - 15.4, ïðîöåñîð - 1,6 Ããö, Î/ï - 1 Ãá, æ/ä - 80 Ãá, â³äåîêàðòà ATI Radeon Express 1250 128Ìá, âàãà - 2,7, Wi-fi, lan, DVD, õîðîøèé çâóê. Ö³íà: 1320 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 011-29-70

7.1.1. Ïðîäàì

Íîóòáóê, 2ÃÃö, 1Ãá, 80Ãá, 256Ãá, wi-fi, êàðò-ð³äåð, 4 usâ, ðîçïðîäàæ ïî êîìïëåêòóþ÷èõ. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (0362) 43-69-87, (094) 966-69-87

Îáîðóäîâàíèå øâåéíîå, ïðîìûøëåííîå, áûòîâîå, íîâîå è á/ó, ç Ãåðìàíèè: ïðÿìîñòðî÷íûå, ñïåöìàøèíû, îâåðëîêè, ðàñêðîéíûå è äð., ãàðàíòèÿ, äîñòàâêà. Êîíòàêòû: (050) 914-55-84, (097) 447-58-08 Àïàðàò äëÿ çâàðþâàííÿ ñòð³÷êîâèõ ïèë 20-60 ìì íà ïèëîðàìàõ, ë³ñîïèëêàõ, ²òàë³ÿ. Êîíòàêòè: (066) 837-22-09 Âåðñòàò, áàãàòîôóíêö³éíèé, 5-îïåðàö³éíèé, äåðåâîîáðîáíèé (ôóãàíîê 300 ìì, ðåéñìóñ 300 ìì., öèðêóëÿðêà, äîâáåøêà, ãîðèçîíòàëüíèé ôðåçåð). Êîíòàêòè: (099) 081-16-22

Êðåìîçáèâà÷ ïðîìèñëîâèé, 4 øâèäêîñò³, á/â. Êîíòàêòè: (098) 440-43-15

Ìîí³òîð, á/â. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 907-21-40 Ìîí³òîð, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî, á/â. Êîíòàêòè: (067) 907-21-40 Ìîí³òîðè á/â Ñàìñóíã, Êîíòàêòè: (067) 303-34-63

Ô³ë³ïñ.

ªìíîñò³, ìåòàëåâ³, íåðæàâ³þ÷³, åìàëüîâàí³, â³ä 10 äî 100 êóá.ì. Êîíòàêòè: (095) 829-44-15

ë.

Êîíòàêòè:

(096)

Ôóãàíîê, íà 400 ìì, äîâæèíà ñòîëà 2.5 ì, 4 íîæ³ íà âàëó, 3-ê³ëîâàòíèé äâèãóí. Êîíòàêòè: (096) 414-60-58

6.6.2. Êóïëþ

Контакти

Áëîêè Á²-4, Á²-6; êíîïêè ÊÓ-92, ³íäèêàòîðè òèñêó ²Ä, ÏÄ. ; ïðèñòðî¿ êîíòðîëþ øâèäêîñò³ ÓÊÑ, ÐÑ-67, ÄÌ2, ÁÊÂ, áëîêè êîíòðîëþ îïîðó ÁÊÑ-3, ÁÊÑ-3². Êîíòàêòè: (095) 888-22-44 Âåðñòàò äåðåâîîáðîáíèé Êîíòàêòè: (067) 293-30-06

Спецодяг фірмовий, робочий

продаж, пошиття. Нанесення Êàí³ñòðè ìåòàëåâ³, á/â, äåøåâî. Êîíòàêòè: (097) 924-72-83 логотипів вишивкою, плівкою. Спецвзуття. ЗІЗ, рукавиці, перчатки. ßùèêè. Êîíòàêòè: 23-58-06 Вогнегасники і миючі засоби. Контакти: 43 15 68, 69 08 60, (067) 527 24 08, (066) 794 29 77 www.ming rivneforma.com.ua

Ê40.

Âåðñòàòè äåðåâîîáðîáí³, ðåéñìóñ, ôðåçåð òà ³í. Êîíòàêòè: (096) 270-22-68

Áåð öè, 46 ð., áóøëàò, ðîçì³ð 52, á/â, Áåðöè, äåøåâî. Êîíòàêòè: (095) 204-72-91 Êîñòþì Ë-1, ðîçì³ð 2. Êîíòàêòè: (097) 107-92-34 Ñïåöîäÿã çèìîâèé, ðîçìið 52-56. Êîíòàêòè: (0362) 40-18-63 (098) 250-95-72

Тара і упаковка 6.8.1. Ïðîäàì

Îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ï³ëåòíèõ ãðàíóë. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22

Ìåòàëîøóêà÷³. Êîíòàêòè: 68-05-72, (097) 272-76-03

Ñóøêó äëÿ äîøîê. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22.

Áî÷êó, 2 ò, â³ä à/ì ÃÀÇ-51. Êîíòàêòè: (096) 232-62-03

Засоби зв’язку

7.3.1. Ïðîäàì

Áëîêè äî òåëåâ³çîðà «Åëåêòðîí», íåëàìïîâèé, 25 øò. Ö³íà: 60 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 561-40-45

7.2.1. Ïðîäàì Àïàðàò òåëåôîííèé, äèñêîâèé. Ö³íà: 40 ãðí. Êîíòàêòè: 68-36-84

Ïàêåòè ñòàðòîâ³ «Êè¿âñòàð». Êîíòàêòè: (095) 204-72-91

ÐÅÌÎÍÒ ÒÀ ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÊÎÌÏ’ÞÒÅвÂ, ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞײ (Íβ ÒÀ Á/Â). ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 62-56-20, 62-56-21 K OMP@UTEL.NET .UA OMP@UTEL.NET.UA

6.7.1. Ïðîäàì

Ðåñèâåð, 600 232-62-03

ÌÅÎ-40, ÌÅÎ-250. Êîíòàêòè: (098) 440-43-15

Ñóïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ, ñèñòåìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, GPS íàâ³ãàòîðè. Âñòàíîâëåííÿ, ïðîäàæ, ñåðâ³ñ. Êîíòàêòè: (0362) 43-33-22, (096) 919-14-86, (093) 865-35-41, www.orangegps.com.ua

«ßòðàíü».

ªìí³ñòü ìåòàëåâó, 5 êóá.ì. Êîíòàêòè: (068) 335-13-46

¨ ìêîñòü, á/ó, ÃÑÌ 75ì/êóá (1 øò), ÃÑÌ 25ì/êóá (2 øò), ÃÑÌ 10ì/ êóá (3øò), ÃÑÌ 5,4-5ì/êóá (2 øò), ÃÑÌ 3ì/êóá (2 øò). Êîíòàêòè: (050) 527-13-45

Çàï÷àñòèíè äî êîï³þâàëüíèõ àïàðàò³â. Êîíòàêòè: 68-36-84,

Ìàøèíêó äðóêàðñüêó Êîíòàêòè: (098) 788-82-35

Спецодяг

Âåðñòàò ïðîð³çíèé, äëÿ îáð³çêè íåîáð³çíî¿ äîøêè. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22

Moby.In.UA, ñêèäêè äî 70%. Êîíòàêòè: (095) 383-81-82, (097) 173-82-55

Êîìï“þòåð. Êîíòàêòè: (068) 525-47-88

Ðåéñìóñ, ìàêñ. øèðèíà 630ìì, ñåêö³éíèé âàë ïîäà÷³, 4 íîæ³ íà âàëó, 7.5-ê³ëîâàòíèé äâèãóí, 5 òèñ. îáåðò³â. Êîíòàêòè: (096) 414-60-58

³á ðîâåðñòàò ³áðîâåðñòàò äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â, â³äñ³âîáëîê³â, êåðàìçèòîáëîê³â, òåõíîëîã³ÿ, ãàðàíò³ÿ. Êîíòàêòè: (067) 787-87-59, (095) 911-79-18

êîëüîðó, ìàéæå íîâèé. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 561-40-45

Ñèñòåìè êîíòðîëþ çà òðàíñïîðòîì Êîíòàêòè: (0362) 43-33-22, (096) 919-14-86, (093) 865-35-41

ªìí³ñòü ìåòàëåâó 0.5 êóá.ì, 1/0.5 ì, òîâùèíà 0.5 ñì. Êîíòàêòè: (097) 807-98-56

ÂÅÐÑÒÀÒÈ ÎÁвÇͲ, ÏÈËÎÐÀÌÓ ÑÒв×ÊÎÂÓ, ÁÀÃÀÒÎÏÈË., ÔÐÅÇÅÐÈ, ÐÅÉÑÌÓÑÈ, ÖÈÐÊÓËßÐÊÓ ÍÀ 2 ÏÈËÊÈ, ÏÀËÅÒÍÎ-ÒÎÐÖÎÂÎ×ÍÈÉ ÑÒÀÍÎÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-16-75, (067) 494-75-45

Àï àðàò êîï³þâàëüíèé «Øàðï». Êîíòàêòè: Àïàðàò 68-36-84,

Êîìï“þòåð. Êîíòàêòè: (096) 294-50-86

Ùåïîð³çêó äëÿ ïåðåðîáêè äåðåâ’ÿíèõ â³äð³çê³â. Êîíòàêòè: (097) 837-76-79

Ôðèçåð äëÿ ìîðîçèâà. Êîíòàêòè: (066) 339-36-34

Êîïèè Iphone: 3g, 4s, i5gs ñ 2 sim - îò Монітор Santron 56e,15 дюймів 500 ãðí, ñ ÒÂ+wi-fi - 600 ãðí, òåëåôîíû Ціна: 75 грн Контакти: 62 56 35 (093) Ïðèâ³ä DVD RW DL äëÿ ÏÊ, âíóòð³øí³é, íà 3-4 SIM-êàðòû: Lumia, Galaxy-S3/S4, 720 32 77 SATA, Dual Layer, DVD-RAM, ÷îðíîãî Note2/3, ÷àñîôîíû, ðàñïðîäàæà â

Êîìï“þòåð 2-ÿäåðíèé, ç ìîí³òîðîì. Êîíòàêòè: 64-24-65, (067) 928-85-42

Ïàòðîíè òîêàðí³, ð³çö³, á/â. Êîíòàêòè: (098) 440-43-15

Ðàä³îòåëåôîí «Ïàíàñîí³ê». Ö³íà: 170 ãðí. Êîíòàêòè: (0362) 43-69-87, (094) 966-69-87 Ðàä³îòåëåôîí «Ñåíàî». Êîíòàêòè: (067) 727-58-58, (066) 043-74-22

7.2.2. Êóïëþ

Îáëàäíàííÿ äåðåâîîáðîáíå. Êîíòàêòè: (095) 466-56-51

Ôîòîàïàðàò «Çåí³ò» á/â. Êîíòàêòè: (067) 647-70-60 Ôîòîàïàðàò «ÔÅÄ-5», íîâèé, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 64-80-57, Ôîòîàïàðò «Ïîëàðî¿ä». 26-50-67, (068) 034-96-00

Êîíòàêòè:

Ôîòîêàìåðó, ñóïåðçóì Nikon coolpix s9100 â õîðîøîìó ñòàí³.  êîìïëåêò³ âñ³ äîêóìåíòè, ãàðàíò³ÿ, ñòàíäàðòí³ ïðèñòðî¿ + äîäàòêîâ³ ïðèñòðî¿ â ïîäàðóíîê. Ö³íà: 950 ãðí. Êîíòàêòè: гâíå (097) 941-28-03

Теле", відео", аудіо", радіо 7.4.1. Ïðîäàì

Ìîá³ëüíèé òåëåôîí ³ç äâîìà SIM-êàðòàìè (GSM.CDMA). Êîíòàêòè: (0362) 43-69-87, (094) 966-69-87

Àâòîìàò ìóçè÷íèé, íîâèé, íàñò³ííèé, ôîíîâ³ ìóçèêà ³ êë³ïè, ãàðàíò³ÿ âèðîáíèêà, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ. Ö³íà: 4600 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 747-91-79

Фото", кіно", оптика

Àïàðàòóðó ìóçè÷íó «Ïàðê àóä³î», ïðîôåñ³éíó, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (097) 854-17-47

³äåîêàìåðó «Ñàìñóíã VP371 D», íîâó, 2007 ð. Ö³íà: 550 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 960-02-35 Äèíàì³êè, ì³êðîñõåìè, òðàíçèñòîðè, ðåçèñòîðè, ä³îäè, êîíäåíñàòîðè, òðàíñôîðìàòîðè òà ³íø³ åëåêòðîíí³ êîìïîíåíòè, äåøåâî. Êîíòàêòè: (098) 561-40-45

6.9.1. Ïðîïîíóþ Á²ËÜØÅ ÎÃÎËÎØÅÍÜ ÍÀ ÑÀÉÒ² WWW.AR.RV.UA ÌÎÑÊÎÂÑÜÊÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ç Ï²ÄÁÎÐÓ ÄÎÌÀØÍÜÎÃÎ ÏÅÐÑÎÍÀËÓ ÇÀÏÐÎØÓª ÄÎ ÑϲÂÏÐÀÖ² ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀÍÀËÎò×Íί IJßËÜÍÎÑÒ². ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (+7495)648-55-59

Ïðîäàì LED òåëåâ³çîð BBK, ãàðàíò³ÿ äî ê³íöÿ 2015ð.,ijàãîíàëü 24 äþéìè (60ñì), Åêðàííèé äîçâ³ë - Full HD; Ôîðìàò åêðàíó 16õ9; ³äòâîðåííÿ ç USB á³ëüø³ñòü ôîðìàò³â àóä³î, ôîòî, â³äåî. Ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñü, ÿê ìîí³òîð Ö³íà: 1400 ãðí. Êîíòàêòè: (0362) 28-28-19 (068) 512-61-81 Òåëåâ³çîð «LG Ôëåòðîí». Êîíòàêòè: (098) 788-82-35

Äîìàøí³é ê³íîòåàòð Sony DAV-DZ310. Ö³íà: 1550 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 667-51-61

Òåëåâ³çîð «Åëåêòðîí³êà-409ä». Ö³íà: 220 ãðí. Êîíòàêòè: (0362) 43-69-87, (094) 966-69-87

Ìàãí³òîôîí êàñåòíèé «Åëåêòðîí³êà ÂÌÖ-8220», íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 64-80-57,

Òåëåâ³çîð «Ñîí³». Êîíòàêòè: 28-97-80

Ì à ã í ³ ò î ô î í - ï ð è ñ ò à â ê ó «Ðàä³îòåõí³êà Ì-201-Ñòåðåî». Êîíòàêòè: (050) 814-51-03 Ìóçûêàëüíûé öåíòð LG LM-K3340Q (êàðàîêå, ìèêðîôîí), õîðîøàÿ àêóñòèêà, äèñòàíöèîííûé ïóëüò, êîìïàêòíàÿ àóäèîñèñòåìà (Audio CD, DivX, DVD-Video, JPEG, MP). Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 784-35-19

Òåëåâ³çîð Fhilips. Êîíòàêòè: (096) 443-70-06 Òåëåâ³çîð JVC, ä³àã. 52 ñì. Êîíòàêòè: (067) 225-29-38 Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé «Òàóðàñ-61 ÒÖ-495 Ä». Êîíòàêòè: (050) 814-51-03

Ïëàò³âêè. Êîíòàêòè: 26-50-67, (068) 034-96-00

Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé Ô³ë³ïñ 21ÐÒ1727, ºêðàí 54 ñì, ïëîñêèé, êîë³ð ìåòàë³êà, ïóëüò, ³íñòðóêö³ÿ, â õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: (0362) 23-22-22

Òåëåâ³çîð «GVC», 35 ñì ä³àãîíàëü. Êîíòàêòè: (098) 788-82-35

Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38


43

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó Òåëåâ³çîð, «Ñàìñóíã» 32D4000. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 26-50-41, (093) 756-18-26

Êàìåðó ìîðîçèëüíó «Ïðèâ³ëåã», â-âî ͳìå÷÷èíà, 0,65/0,65/1,35 ì. Ö³íà: 1000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 23-36-42, (097) 688-56-11

Ìàøèíó ïðàëüíó, 68-33-19

7.4.2. Êóïëþ

Êàìåðó ìîðîçèëüíó, 4 øóõëÿäè òà ìîðîçèëüíèé ëàð. Êîíòàêòè: 63-19-88, (097) 645-68-39

³äåîìàãí³òîôîí «Åëåêòðîí³êàÂÌ12». Êîíòàêòè: 68-36-84,

Побутова техніка 7.5.1. Ïðîäàì Åëåêòðîïëèòó «Ì³ëàíî». (097) 486-40-24

Êîíòàêòè:

Åëåêòðîïëèòó «Ìð³ÿ», á/â. Êîíòàêòè: (067) 647-70-60 Åëåêòðîïëèòó BOSCH, ç ïîâåðõíåþ ç³ ñêëîêåðàì³êè òà äóõîâêîþ, á/â, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 239-64-24, (067) 900-29-61

Ìàøèíêè øâåéí³, íîæí³, âè-âà Ïîä³ëüñüêîãî çàâîäó, 2øò, á/â, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 27-81-72, (067) 154-51-58 Ìàøèíêó ïðàëüíó, àâòîìàò, «Òîìïñîí», âåðòèêàïêà, á/â. Êîíòàêòè: (067) 103-03-98 Ìàøèíêó øâåéíó «Îðøà», íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 22-65-33

á/â.,

(050) 844-09-86, (097) 804-15-58

Áóøëàò, 50-52 ð. Êîíòàêòè: 26-83-77, (097) 923-01-56

Ñóêí³ âå÷³ðí³, âèïóñêí³. Êîíòàêòè: 62-73-97, (097) 422-53-37

Âåñ³ëüíó ñóêíþ â ³äåàëüíîìó ñòàí³, øèòà íà çàìîâëåííÿ, çð³ñò íàðå÷åíî¿ 172 ñì, çðó÷íà, íå ìíåòüñÿ, âäàëèé êîðñåò äëÿ ì³í³àòþðíî¿ ô³ãóðè. Êîíòàêòè: (097) 246-09-40

Ñóêíþ âåñ³ëüíó, â³äì³ííèé ñòàí, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38

Âçóòòÿ îñ³ííº, æ³íî÷å, øê³ðÿíå, ìàéæå íîâå, 40-42 ð., íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 64-80-57,

Ñóêíþ âåñ³ëüíó, ³äåàëüíèé ñòàí, âèøóêàíó, á³ëîñí³æíó. Âèêîðèñòàíà îäèí ðàç. Ïîäàðóþ ðóêàâè÷êè. Ö³íà: 1100 ãðí. Êîíòàêòè: (0362) 24-00-13, (096) 748-91-52

Äóáëÿíêó Âåðñà÷³, á/â. Êîíòàêòè: 23-16-35,

Ñóêíþ âåñ³ëüíó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 28-71-43, (097) 188-22-70

Äóáëÿíêó, êîðè÷íåâó, äî êîë³í, 46-48 ð. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 24-19-72

×îáîòè, æ³í., øê³ðÿí³, 39-40 ð. Êîíòàêòè: 26-83-77, (097) 923-01-56

Äóáëÿíêó, ð. 46, ðîæåâîãî êîëüîðó, â ãàðíîìó ñòàí³, á/â. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: (0362) 25-48-38, (068) 525-47-88 npashynska@mail.ru

Øèíåëü, 48 ð. Êîíòàêòè: 23-58-06

Äóáëÿíêó, ñâ³òëî-êîðè÷íåâó, 50 ð., æ³íî÷ó. Êîíòàêòè: 22-40-56

Øóáó ç êàðàêóëÿ, 52 ð. Êîíòàêòè: (097) 486-40-24

Íîðêó, êîì³ð, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 26-83-77, (097) 923-01-56 Ïàëüòî øê³ðÿíå, òåðàêîòîâîãî êîëüîðó, 46-48 ð., óòåïëåíå, äîâãå. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 24-19-72 Ïëàù ÷îëîâ³÷èé, çåëåíîãî êîëüîðó, á/â, 54 ð., â õîðîøîìó ñòàí³, äåøåâî. Êîíòàêòè: (095) 204-72-91

Øêàðïåòêè 23-58-06

Ïóñåðè, äåøåâî. Êîíòàêòè: 28-10-47, (068) 683-85-95

ÑÀËÎÍ ÂÅѲËÜÍί ÌÎÄÈ. ÏÐÎÄÀÆ ÒÀ ÏÐÎÊÀÒ ÂÅѲËÜÍÎÃÎ ÂÁÐÀÍÍß. ×ÈÙÅÍÍß ÒÀ ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ß. ÂÅѲËÜͲ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ. ÂÅײÐͲ ÒÀ ÂÈÏÓÑÊͲ ÑÓÊͲ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: ÂÓË. ÏÎØÒÎÂÀ, 9, 26-87-91, (067) 363-03-11, (067) 360-63-60

âîâíÿí³.

Êîíòàêòè:

Øóáó, êîðè÷íåâà íîðêà. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 486-40-24

8.1.2. Êóïëþ ÊÎ̲ѲÉÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë ÏÐÈÉÌÅ ÍÀ ÊÎÌ²Ñ²Þ ÄÎÐÎÑËÈÉ ÒÀ ÄÈÒß×ÈÉ ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß ÏÎ ÑÅÇÎÍÓ. Ì.вÂÍÅ, ÂÓË. Ñ.ÊÐÓØÅËÜÍÈÖÜÊί, 77 (ÊÎËÈØÍ²É Ì-Í «ÌÀËßÒÊλ). ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (099) 189-19-92, (097) 707-23-35

Õîëîäèëüíèê «Ì³íñüê», á/â. Êîíòàêòè: (097) 924-72-83

Îá³ãð³âà÷ ìàñëÿíèé, íà êîëåñàõ. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 898-89-62 Ïëèòó ãàçîâó, 4-êîìôîðíó, á/â. Êîíòàêòè: 40-10-40, (096) 146-45-75 Ïëèòó ãàçîâó, âèòÿæêó. Êîíòàêòè: (097) 874-54-66

Âåëîñèïåä 3-êîë³ñíèé, ÀÂÑ baby, ç ðó÷êîþ. Ö³íà: 380 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 228-99-66 Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, 2-êîë³ñíèé, â³ä 4 ðîê³â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 380 ãðí. Êîíòàêòè: 60-93-85, ³çîê äèòÿ÷èé ABC 3-TEC Design, 2 â 1, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, â êîìïëåêò³ ëþëüêà, ñèä³ííÿ, äîùîâèê, ÷îõîë äëÿ í³ã. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 362-00-23 ³çîê äèòÿ÷èé, á/â. Êîíòàêòè: 68-33-19 ³çîê äèòÿ÷èé,Òàêî Ëàðåò, çèìîâî-ë³òí³é, êîë³ð ìàëèíîâèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 1600ãðí. Êîíòàêòè: (096) 679-02-84 ³çîê ë³òí³é, á/â, âèð-âî Ïîëüùà, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: (095) 705-41-10 ³çîê ïðîãóëÿíêîâèé Geoby C 593K-X, ÷îòèðèêîë³ñíèé, çåëåíîãî êîëüîðó, º ÷îõîë äëÿ ñèä³ííÿ íà îâ÷èí³, ÷îõîë äëÿ í³ã. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 362-00-23 Ãîéäàëêó ìóçè÷íó «Ãðàêî», íîâó, 6 øâèäêîñòåé ãîéäàííÿ. Êîíòàêòè: (095) 705-41-10 Êàíàò, ï³ä âèêîðèñòàííÿ äëÿ ãîéäàëêè. Êîíòàêòè: (095) 204-72-91 Êîâçàíè äèòÿ÷³ 26 ð., ç ÷îá³òêàìè 35 ð. Êîíòàêòè: (050) 814-51-03 Êîìá³íåçîí çèìîâèé, «Õîëîôàéáåð», íà õëîï÷èêà, òåïëèé, çðó÷íèé , ð. 92 íà 2-3 ð., â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 270 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 449-38-60 ˳æêî äèòÿ÷å 120/60, ãîéäàëêó äåðåâÿíó, ï³äâ³ñíó, ðþêçàê-êåíãóðó, íîâîð³÷íå ïëàòòÿ «ñí³æèíêà» äëÿ äèò. 3-5 ð. Êîíòàêòè: 24-01-93 (095) 143-14-51 ˳æêî äèòÿ÷å, ç øóõëÿäàìè, 60/135 ñì, á/â. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 968-57-74

Îäÿã òà âçóòòÿ á/â. Êîíòàêòè: (097) 486-40-24

˳æêî äèòÿ÷å, ìàòðàö, á/â. Êîíòàêòè: (067) 727-58-58, (066) 043-74-22

Îäÿã òà âçóòòÿ ç ªâðîïè. Ö³íà: 10 ãðí./êã Êîíòàêòè: (097) 486-40-24

˳æêî-êîëèñêó, äåðåâî íà ï³äøèïíèêàõ, ìàÿòíèêîâà ñèñòåìà, íîâå, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (068) 003-68-85, (097) 400-87-00

Дитячі товари

Ïëàù ÷îëîâ³÷èé, ð. 54, çð³ñò 5, íîâèé. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-83-47, (066) 653-50-02 Ïîÿñ «Íóãà áåñò», íîâèé. Êîíòàêòè: 68-27-58

Ì“ÿñîðóáêó ìåõàí³÷íó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 63-75-85, (095) 316-43-57

 àííî÷êó äèòÿ÷ó, ðîæåâîãî êîëüîðó, âèð-âî Ïîëüùà. Êîíòàêòè: 5-39-75 (095) 872-94-25

íåäîðîãî.

Ƴíî÷èé òà ÷îëîâ³÷èé îäÿã, îïòîì, íåäîðîãî, â çâ’ÿçêó ³ç çàêðèòòÿì ìàãàçèíó, à òàêîæ âñå íåîáõ³äíå îáëàäíàííÿ äëÿ ìàãàçèíó îäÿãó. Êîíòàêòè: (095) 479-57-07

Íàï³âøóáó, ÷îðíèé êðîëèê, á/â, 48-50 ð.,â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 64-68-93, (067) 762-26-26

Õîëîäèëüíèê «Ì³íñüê», á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 574-66-28

ÑÅÊÎÍÄ-ÕÅÍÄ,

Ìàøèíêó øâåéíó, á/â, Êîíòàêòè: (098) 951-77-39

ÃÓÐÒÎÌ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ:

Êóðòêó øê³ðÿíó, ÷îë., ÕXL., 6 çð³ñò. Êîíòàêòè: (095) 204-72-91

Ìàøèíó ñóøèëüíó «²íäåç³ò», íîâà. Êîíòàêòè: 62-00-42, (097) 267-27-55

Ìàøèíó ïðàëüíó «Ñàìñóíã» S803G, á/â, 3,5 êã. Êîíòàêòè: (067) 607-78-04

Ìàøèíêó øâåéíó íîæíó «Ëó÷í³ê». Êîíòàêòè: 5-79-21

8.1.1. Ïðîäàì

Êðîñ³âêè Àä³äàñ, ð. 45, îðèã³íàë, ìîäåëü zx 750, øê³ðÿí³, çàêðèòà ïîâåðõíÿ, ñåçîí îñ³íü-çèìà. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 496-94-57

Ïðàñêó á/â. Êîíòàêòè: (067) 647-70-60

ÏÎÁÓÒÎÂÓ ÒÅÕͲÊÓ Ç Í²ÌÅ××ÈÍÈ, ÍÎÂÓ ÒÀ Á/Â: ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÌÎÐÎÇÈËÜͲ ÊÀÌÅÐÈ, ÏÐÀËÜͲ ÌÀØÈÍÈ, ÅËÅÊÒÐÎÄÓÕÎÂÊÈ. ØÈÐÎÊÈÉ ÂÈÁ²Ð, ÃÀÐÀÍÒ²ß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 709-66-89, (050) 291-09-04

Одяг, взуття

Êîñòþìè ðîáî÷³, íîâ³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 5-62-59, (067) 852-52-96

Êîíòàêòè:

á/â.

8.2.1. Ïðîäàì

Костюми: Курочки та Півника, Зайчика, Лисички, Їжачка прокат, можливий продаж при завчасному замовленні Контакти: 45 05 88 (067) 378 43 77 Àâòîêð³ñëî «Ãðàêî», â³ä 0 äî 13 êã, òåìíî-ñèíüîãî êîëüîðó. Ö³íà: 850 ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68 Àâòîêð³ñëî äèòÿ÷å, á/â, äî 4 ð. Êîíòàêòè: (095) 705-41-10 Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé, á/â. Êîíòàêòè: (095) 705-41-10

˳æêî-êîëèñêó, äåðåâî íà ï³äøèïíèêàõ, ìàÿòíèêîâà ñèñòåìà, íîâå, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 617-53-85

ÍÎÂÎв×Ͳ ÊÎÑÒÞÌÈ: ÑͲÃÎÂÈÊ, ÍÎÂÈÉ Ð²Ê, ÑͲÆÈÍÊÈ, ÑͲÃÓÐÎÍÜÊÀ ÒÀ ²Íز. ÏÐÎÊÀÒ ÒÀ ÏÐÎÄÀÆ ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 45-05-88 (067) 378-43-77 Ðîçïðîäàæ äèòÿ÷îãî îäÿãó, â³ä íàðîäæåííÿ äî 3 ðîê³â, á/â, âèð-âî ²òàë³ÿ. Êîíòàêòè: 26-35-24, (096) 334-91-74

Õîëîäèëüíèê «Íîðä», äëÿ àïòåêè. Êîíòàêòè: (067) 772-92-16 Õîëîäèëüíèê «Õàíçà», 2-õ êàìåðíèé, 2-õ êîìïðåñîðíèé. Êîíòàêòè: (095) 519-03-94 Õîëîäèëüíèê LG, 2-êàìåðíèé, 170/60/ 60. Ö³íà: 1500 ãðí./òîðã Êîíòàêòè: 5-00-58, (063) 128-61-38

á/â.

Ìà øèíè ïðàëüí³, á/â. Êîíòàêòè: (098) Ìàøèíè 380-03-35

Õîëîäèëüíèê, 120 ë, âèñîòà 85 ñì, º ìîðîçèëüíà êàìåðà, á/â., íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 898-89-62

Ìàøèíêó äëÿ ïîøèòòÿ øê³ðè. Êîíòàêòè: (050) 775-02-22

Õ îëîäèëüíèê, «Äíåïð-2», Êîíòàêòè: (066) 523-91-14

Õîëîäèëüíèê, á/â, 1,2-êàìåðíèé. Êîíòàêòè: 63-19-88, (097) 645-68-39 Õîëîäèëüíèê, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38 Õîëîäèëüíèê, á/â. Êîíòàêòè: 68-33-19

7.5.2. Êóïëþ

Õîëîäèëüíèê Liebher, òèïà ìèíè-áàð, âûñîòà 85 ñì. Åñòü ìîðîçèëêà, ïîäñâåòêà, ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóð, ðàáî÷èé. Ö³íà: 1000 Êîíòàêòè: 40-10-40, (095) 576-87-24, (098) 070-76-28

Áàãàòîä³òíà ñ³ì“ÿ ç âäÿ÷í³ñòþ â³çüìå â ïîäàðóíîê õîëîäèëüíèê ³ç ìîðîçèëüíîþ êàìåðîþ, ïðàëüíó ìàøèíêó, ìîæëèâî àâòîìàò, ì³êðîõâèëüîâó ï³÷, á/â. Êîíòàêòè: 27-62-55,

Õîëîäèëüíèê ÎÊÀ-3, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (068) 335-13-46

Äóõîâêó ãàçîâó. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38

Ñèä³ííÿ äëÿ äèòèíè íà àâòîìîá³ëü, ͳìå÷÷èíà. Êîíòàêòè: (068) 025-34-23

Ìàòðàöè îðòîïåäè÷í³, íàìàòðàöíèêè, ïîäóøêè. Êîíòàêòè: 25-63-77, (067) 360-58-34

Ñò³ëåöü äèòÿ÷èé, äëÿ ãîäóâàííÿ, «×³êî». Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 005-29-97, (093) 639-32-23 ×åðåâèêè, øê³ðÿí³ äèòÿ÷³ «Øàëóíèøêà», íîâ³, 32 ð., ÷îðíèé êîë³ð, ïîë³óðåòàíîâà ï³äîøâà, âñåðåäèí³ íàòóðàëüíå õóòðî. Ö³íà: 320 Êîíòàêòè: (097) 809-36-20

Íàï³ðíèê, 5 ì. Êîíòàêòè: 26-52-67, (067) 913-35-85 ϳäîä³ÿëüíèêè áàâîâíÿí³. Êîíòàêòè: 28-50-25 Ïîäóøêè ïóõîâ³. Êîíòàêòè: 28-50-25 Ïîäóøêè, 2 øò. Êîíòàêòè: 26-52-67

8.2.2. Êóïëþ Сукню випускну, пишну на 5 7 • років б/в, куплю дешево або візму

Ïîäóøêè, íàï³ðíèêè ÷èùåí³, 70/50, 60/ 60. Êîíòàêòè: 28-43-33, (097) 263-89-68 Ïîäóøêè, ï³ð“ÿ, 70/70, á/â. Êîíòàêòè: (098) 005-92-31

в подарунок Контакти: (067) Ïîêðèâàëà, 2 øò., íà ïîëóòîðí³ ë³æêà. 801 74 64 Êîíòàêòè: 26-52-67

Êîâäðè äèòÿ÷³ áàéêîâ³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Êîíòàêòè: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10

Галантерея, тканини 8.3.1. Ïðîäàì Âàë³çó øê³ðÿíó íà êîëåñàõ. Êîíòàêòè: 23-58-06 Äèâàíäåê, 2 íàêèäêè. 26-50-67, (068) 034-96-00

Êîíòàêòè:

Êîâäðè âîâíÿí³, 2-ñïàëüíà, ïîëóòîðí³. Êîíòàêòè: 28-50-25, Êîâäðè ïóõîâ³, 2 øò., ÷åðâîíîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 26-52-67 Êîâäðó âîâíÿíó, íîâó, Êîíòàêòè: (098) 449-65-63

äåøåâî.

Ïîêðèâàëî âîâíÿíå, Êîíòàêòè: 28-50-25,

ïîëóòîðíå.

Ïîêðèâàëî, 2.50/1.90 ì. Êîíòàêòè: 26-50-67, (068) 034-96-00

ÏÎÑÒ²ËÜÍÓ Á²ËÈÇÍÓ ÏÐÎÏÎÍÓª ØÂÅÉÍÀ ÌÀÉÑÒÅÐÍß, ßʲÑÍÓ. ÏÎØÈÒÒß ÇÀ ²ÍÄȲÄÓÀËÜÍÈÌ ÇÀÌÎÂËÅÍÍßÌ. ØÈÐÎÊÈÉ ÂÈÁ²Ð ÒÊÀÍÈÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-05-07, (050) 508-79-43, (067) 397-26-21

Ìàøèíêó ñêîðíÿæíó äëÿ ïîøèòòÿ õóòðà. Êîíòàêòè: (050) 775-02-22 Ïëèòè ãàçîâ³, õîëîäèëüíèêè, êîòëè, ãàçîâ³ êîëîíêè, âàííè, ëàìïîâ³ òåëåâ³çîðè òà åëåêòðîäâèãóíè, á/â. Êîíòàêòè: 63-14-85, (096) 775-90-11 Ïëèòó ãàçîâó, 4-êîìôîðíó, á/â. Êîíòàêòè: (067) 727-58-58 Õîëîäèëüíèê, ìîðîçèëüíó êàìåðó. Êîíòàêòè: (067) 727-58-58 Õîëîäèëüíèêè, á/â. Êîíòàêòè: (098) 380-03-35 Õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, ãàçîâ³ ïëèòè. Êîíòàêòè: (098) 380-03-35 Øàôó äóõîâó, áàæàíî ÷îðíîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: (098) 625-33-13

8.3.2. Êóïëþ Êîâäðè áàéêîâ³ àáî âàòÿí³, ìîæëèâî á/ â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Êîíòàêòè: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10

Відпочинок, спорт, туризм 8.4.1. Ïðîäàì Âåëîñèïåä FREJUS. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 847-10-20 Äâèãóí äî ÷îâíà «Ìåðêóð³», 3,3 ë, á/â. Êîíòàêòè: (098) 214-44-96 Êîñòþìè òà øòàíè ëèæí³, á/â, ð³çí³ ðîçì³ðè, ãàðíèé ñòàí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 62-73-97, (067) 993-68-65 Ìåáë³ äëÿ ñàóí, âàãîíêó äåðåâÿíó, ïë³íòóñè òà ³í. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Íàìåò 3-ì³ñíèé, âèð-âî Êîíòàêòè: 28-87-07

Ïîëüùà.

Íàìåò â³éñüêîâèé 4õ4ì. Êîíòàêòè: (097) 107-92-34 Ðàêåòêè äëÿ áàäì³íòîíó, äîðîñë³ òà äèòÿ÷³, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (095) 204-72-91

Ïðîñòèðàäëà ëëÿí³. Êîíòàêòè: 5-62-59, (067) 852-52-96

ѳòêó ìàñêóâàëüíó, 3õ6 ì. Êîíòàêòè: (097) 107-92-34

Ïðîñòèðàäëà ëëÿí³. 26-50-67, (068) 034-96-00

Òåðìîñ, 12 107-92-34

Êîíòàêòè:

ë.

Êîíòàêòè:

(097)

Êîâäðó íà îâ÷èí³. Êîíòàêòè: 26-52-67

ѳòêè äëÿ îâî÷³â, ôðóêò³â, äåøåâî. Êîíòàêòè: 28-25-59, (097) 590-80-19

Òðåíàæåð äëÿ äîìó, á/â. Êîíòàêòè: (068) 025-34-23

Êîâäðó ïóõîâó (ãóñÿ÷å ï³ð“ÿ), ïîëóòîðíó. Êîíòàêòè: 63-75-85, (095) 316-43-57

Øêóðè ëîñÿ, êîçóë³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (068) 513-87-94

Ôëÿãó àðì³éñüêó ç ÷îõëîì. Êîíòàêòè: (097) 107-92-34

Êîâäðó ïóõîâó. Êîíòàêòè: 26-50-67, (068) 034-96-00

Ìàòðàöè îðòîïåäè÷í³, íàìàòðàöíèêè, ïîäóøêè. Òåë: 25-63-77, (067) 360-58-34

×îâåí 2-ì³ñíèé «Íåïòóí», Êîíòàêòè: (068) 025-34-23

á/â.


44

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó


45

¹45 â ³ ä 27 ëèñòîïàäà 2 0 13 ð î ê ó 8.4.2. Êóïëþ ×îâåí ãóìîâèé, á/â. Êîíòàêòè: 28-87-07, (096) 461-76-07

Медицина, косметика 8.5.1. Ïðîäàì Ãëþêîìåòð, á/â, õîðîøèé Êîíòàêòè: (096) 213-30-81

ñòàí.

Òîíîìåòð äëÿ âèì³ðþâàííÿ òèñêó, ìåõàí³÷íèé. Êîíòàêòè: (098) 623-19-23 Óñò³ëêè îðòîïåäè÷í³,37ð., Êîíòàêòè: (095) 705-41-10

íîâ³.

Ñêðèïêó 4/4, âèð-âî Ìîñêâà, 1977 ð.â., â³äì³ííèé ñòàí. Äîñòàâêà í-ïîøòîþ,àáî ñàìîâèâ³ç. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 730-67-55 Ñêðèïêó ó÷í³âñüêó, ïðîôåñ³éíó, àëüò, êîíòðàáàñ, àêîðäåîí 3/4, âèð-âî ͳìå÷÷èíà, áàÿí «Áåëàðóñü». Êîíòàêòè: (063) 730-67-55 Ñêðèïêó, 4/4, ñòàðîâèííó, íåâ³äîìîãî í³ìåöüêîãî ìàéñòðà, â³äì³ííèé ñòàí, ðåñòàâðàö³ÿ, õîðîøèé çâóê. Ö³íà: 4500 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 730-67-55 Ñêðèïêó, âåëèêîãî ðîçì³ðó àáî îáì³íÿþ íà ñêðèïêó ìåíøîãî ðîçì³ðó+âàøà äîïëàòà. Êîíòàêòè: (063) 730-67-55

8.5.2. Êóïëþ Ïàìïåðñè, ï³äêëàäêè, Êîíòàêòè: 22-40-56

Ñêðèïêó 3/4, âèð-âî Îäåñà, àáî îáì³í íà ñêðèïêó ìåíøîãî ðîçì³ðó ç äîïëàòîþ, àáî â³îëîí÷åëü â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 730-67-55

ïåëþøêè.

Мистецтво

Öèôðîâå ï³àí³íî «ßìàõà» YDP-140. â³äì³ííèé ñòàí, òåìíî-êîðè÷íåâîãî êîëüîðó,88 êëàâ³ø, ìåõàí³÷íà êëàâ³àòóðà, òðè ïåäàë³, áëîê æèâëåííÿ. Êîíòàêòè: (050) 375-83-86, (063) 668-66-98

8.6.1. Ïðîäàì

8.6.2. Êóïëþ

Àêîðäåîí «Âåëüòìåéñòåð», ÷åðâîíîãî êîëüîðó, 120 áàñ³â. ³äì³ííèé ñòàí, äîñòàâêà í-ïîøòîþ,àáî ñàìîâèâ³ç. Ö³íà: 4000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 730-67-55

Àêîðäåîí «Âåëüòìåéñòð». Êîíòàêòè: (066) 842-60-07

Àêîðäåîí «Âåëüòìåéñòåð». Êîíòàêòè: (098) 812-00-80

Áàíäóðó. Êîíòàêòè: (066) 842-60-07 Áàÿí, 5-ðÿäíèé ç ðåã³ñòðàìè, ͳìå÷÷èíà. Êîíòàêòè: (066) 842-60-07

Áàíêè 3 ë, äî 100 øò., 3ãðí./1 øò., òîðã. Êîíòàêòè: (050) 339-56-90, (067) 857-87-88 Áàíêè ñêëÿí³, ð³çí³, äåøåâî. Êîíòàêòè: (096) 228-99-66 Áàíêè, 3 ë, 100 øò. Êîíòàêòè: 68-27-58 Ïîñóä äëÿ äîìó òà ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ. Êîíòàêòè: (067) 595-12-43 Ïðèêðàñè âåñ³ëüí³ íà àâòî. Êîíòàêòè: 40-18-63 Ñåðâ³çè êàâîâ³ íîâ³, äåøåâî. Êîíòàêòè: 28-97-80, Òîêàðíèé âåðñòàò ïî ìåòàëó. Ìîäåëü 1Ì61, 1978 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 14000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 017-11-68 Óù³ëüíþâà÷ ãóìîâèé íà àðì³éñüê³ òåðìîñè, 12,36 ë. Êîíòàêòè: (050) 225-72-29 Ôëÿãè â³éñüêîâ³. 204-72-91

Êîíòàêòè:

(095)

ßëèíêó, øòó÷íó, íîâó, 2 ì. Êîíòàêòè: 61-51-00

Продукти харчування 8.9.1. Ïðîäàì óð÷èöþ ìîëî÷åíó, çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: (09608) 3-04-69 Êàâó ìåëåíó Dallmayr Prodomo, ͳìå÷÷èíà, 500ã , (óïàêîâêà 12øò). Ö³íà: 43 ãðí./óïàêîâêà Êîíòàêòè: (097) 645-06-92

Áàëàëàéêó, 1979 ð.â., 3-ñòðóííó, â õîðîøîìó ñòàí³. Ìîæëèâèé îáì³í íà íîâèé ³íâàë³äíèé â³çîê, â³îëîí÷åëü, ñêðèïêó àáî áàíäóðó. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 730-67-55

³îëîí÷åëü, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, áóäü-ÿêîãî ðîçì³ðó. Êîíòàêòè: (063) 730-67-55

Áàëàëàéêó, ìàíäîëèíó, êëàðíåò, ôëåéòó, àêîðäåîí 3/4, âèð-âî ͳìå÷÷èíà. Êîíòàêòè: (067) 878-56-42

Êîíòðàáàñè, ñêðèïêîâèé òà áàëàëàº÷íèé. Êîíòàêòè: (066) 842-60-07

Êîðîïà êîï÷åíîãî, íàòóðàëüíå êîï÷åííÿ íà äðîâàõ. Êîíòàêòè: (067) 172-61-25

Áàëàëàéêó. Êîíòàêòè: (098) 812-00-80

ϳàí³íî «Óêðà¿íà». Êîíòàêòè: (067) 748-24-19

Ìîëîêî ñóõå, êàêàî. Êîíòàêòè: (067) 290-65-48

Антикваріат, годинники, ювелірні вироби

Îâî÷³: êàðòîïëþ, êàïóñòó, ìîðêâó. Êîíòàêòè: 27-81-72, (067) 154-51-58

8.7.1. Ïðîäàì

8.9.2. Êóïëþ

Ãîäèííèê «Ëó÷» íàðó÷íèé, ìåõàí³÷íèé, äèòÿ÷èé, íå æîâòèé, ÑÐÑÐ. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 561-40-45

Ðåöåïòóðó èçãîòîâëåíèÿ áàðàíî÷íûõ èçäåëèé. Êîíòàêòè: (067) 426-74-38

Áàíäóðó. Êîíòàêòè: (098) 812-00-80 Áàÿí «Åòþä». Êîíòàêòè: (098) 812-00-80 Áàÿí «Êðåì³ííå». 972-79-95

Êîíòàêòè:

(050)

Áàÿí «Ìåëîä³ÿ». Êîíòàêòè: 5-31-18, (096) 518-60-14 Áàÿí, á/â. Êîíòàêòè: 68-33-19 óòàðó «Îðôåé», 6-ñòðóííó, âèð-âî Áîëãàð³ÿ, ìîæëèâèé îáì³í íà íîâèé ³íâàë³äíèé â³çîê, äîñòàâêà íîâîþ ïîøòîþ. Ö³íà: 950 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 730-67-55 Ãîëîâó Ëåí³íà ïðîô³ëü, ÷åêàíêà. Êîíòàêòè: 68-36-84,

²íñòðóìåíòè äóõîâ³. Êîíòàêòè: (066) 842-60-07

Ãîäèííèê «×àéêà», íîâèé, â æîâò³é îïðàâ³, âèð-âî Ðîñ³ÿ, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 64-80-57,

Äèñêè â³í³ëîâ³. Êîíòàêòè: 24-19-72,

Ãîäèííèê íàñò³ëüíèé «Ìàÿê», ìå