Page 1


6

3

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

Ö²ÍÀ (ãðí)

ÒÅË.

1 Áåðäÿíñüê, ïðîäàì 2-ïîâ.áóäèíîê äîãîâ. (066)55-66-322 ijëÿíêà ç áóäèí. ï³ä á³çíåñ Ìèêîëà¿â (097)823-05-25 ̳í³-ãîòåëü, Áåðäÿíñüê, Êîñà äîãîâ. (050)139-54-77 Ïîäîáîâî!Êè¿â.îáë.,ì.Á.Öåðêâà,1-ê. www.grif.kiev.ua/rekl_flat1/ 220 ãðí 097-125-12-00 Ïð. ìàãàçèí, ì.Ñòðèé, ïë. 560 êâ.ì. 050-371-81-73 Ïð.2-ïîâ.áóä.ì.Á.Öåðêâà,Êè¿âñüêà îáë. 530 000 ãðí 096-789-83-33 Ïðîä.ñàëîí êðàñè,Ìîðøèí, ïë.115êâ.ì äîãîâ. 050-337-63-27 Ïðîäàì êâ-ðè á³ëÿ ìîðÿ, Áåðäÿíñüê äîãîâ. (050)139-54-77 Ïðîäàì êîòåäæ³, Áåðäÿíñüê, Êîñà äîãîâ. (050)139-54-77 Ïðîäàì íåðóõîì³ñòü, Áåðäÿíñüê äîãîâ. (050)518-35-86 Ïðîäàì òóðèñò. ïðèòóëîê, Áåðäÿíñüê äîãîâ. (050)518-35-86 Ïðîäàþ îô³ñíå ïðèì³ù. ì.Ìèêîëà¿â äîãîâ. (067)515-61-01 Ï Ìåòàë á/â êóïëþ Ïðîô³ëü ÑD, UD âèãîòîâëÿåìî Ïðîôíàñòèë âèãîòîâëÿåìî Òðóáà ã/ê ïðîô³ë.âèðîá.15õ15-60õ40 Òðóáà òîíê. ïðîô.âèðîá.15õ15-60õ40

äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ.

(067)6194199 (0612) 89-11-06 (061)2891107 061-2897193 061 2897193

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ.

(097) 986-99-28 (097) 986-99-28 (067) 538-40-98 (050) 341-91-47 (0456)344822 (098) 866-02-73 067-903-01-21 (061)2891106 (061)2891106 (061)2891107 (061)2891106

ÒÅË. (0522)27-14-27 067-521-41-42 067-596-15-67

Çàíóðþâàëüí³ íàñîñè «Âîäîëåé»

â³ä 970 ãðí

(057) 732-59-99

Êèñíåâ³ áàëîíè,åìêîñò³,àçîòí³

êóïëþ

(050)5142144

Êîìï., ïðîì., ͳì., "Êîïëàíä" 40-50

äîãîâ.

0(67) 520 17 54

Êóïëþ åëåêòðîäâèãóíè

äîãîâ.

050-638-56-31

Êóïëþ íàñîñè

äîãîâ.

050-529-88-82

Êóïëþ ïðîì.ðåäóêòîðè Ö2Ó,ÖÇÓ,×,ÐÌ äîãîâ.

(067)6188915

Êóïëþ ðåäóêòîðè

äîãîâ.

050-529-88-82

Êóïëþ òåëüôåðà

äîãîâ.

050-638-56-31

Ïðîäàþ/Êóïëþ ÄÌ, ÄÌÓ, ôðåãàòè

äîãîâ.

(067)515-33-75

Ðåäóêòîðè ïðîìèñëîâ³ Ö2Ó,Ö3Ó,×,ÐÌ ïðîäàì

(067)6188915

Òîðãîâåëüíå îáëàäíàííÿ

äîãîâ.

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

Ö²ÍÀ (ãðí)

ÒÅË.

³íèêè äëÿ ëàçí³ Äèâàíè Ìåòàëåâ³ âèðîáè

10 ãðí 067-257-88-72 â³ä 1300 ãðí (063) 275-55-55 äîãîâ. 050-34-45-841

Îë³ÿ ñèðîäàâëåíà

äîãîâ.

Âèãîòîâ. ïàêåò³â ³ç ï/ï, ï/åò. ïë³âêè Ïàêåòè, ì³øêè, ïîñóä îäíîðàçîâèé

068-340-47-19

050-403-07-03 äîãîâ.

Ïë³âêà ïîë³ïðîïèëåíîâà ç ìàëþíêîì

(061)2221988 050-403-07-03

Ñêîò÷, ñòðåò÷ ïë³âêà, ñ³òêà, ñòð³÷êà

äîãîâ.

(061)2891911

096-942-76-79

Áóêëåòè, ïëàêàòè, ôëàåðè (100 øò.)

â³ä 300 ãðí

03245-4-13-54

Òîðî¿äàëüí³ òðàíñôîðìàòîðè â³ä 10Bt äîñòàâêà

(057)759-50-06

Âèãîòîâëåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè

äîãîâ.

(093)55-32-016

Óñòàíîâêà äëÿ êîë³ííÿ âîëîñ. ãîð.

0(97) 8328465

Äèçàéíåð www.ruzhitsky.kiev.ua

äîãîâ.

(050)658-71-71

Çîâí³øíÿ ðåêëàìà Ìèêîëà¿â (âèãîò.)

äîãîâ.

(067)27-29-012 (066)3384713

12 800 ãðí

Ðàä³îðåêëàìà â Çàïîð³çüê³é îáëàñò³

äîãîâ.

098-338-03-88

Ðåêëàìà â ãàçåòàõ

â³ä 5 ãðí

067-57-11-578

Äóáë³êàòè íîìåðíèõ çíàê³â, ì. гâíå

(050) 545-68-30

Ðåêëàìà â ãàçåòàõ Óêðà¿íè

150 âèäàíü

050-99-78-478

Ç/÷ ïðåñ³â: Claas,John Deere,Sipmà

(066)30-40-125

Ðåêëàìà â ãàçåòàõ, ã.Íèêîëàåâ

äîãîâ.

(066)334-23-58

Â/ïåðåâåçåííÿ:Òåðíîï³ëü-Óêðà¿íà ³òðàæí³ ìàòåð³àëè Decra i Rega Led ³òðàæí³ ìàòåð³àëè Decra i Rega Led Ìàðìóðîâà ïëèòêà Ìåòàëîêîíñòðóêö³¿, àíãàðè Ìåòàëîïðîô³ëü ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â. Äîñòàâêà Ïëèòêà òðîòóàðíà Ïðîôíàñòèë Í-57, Öèíê. Ïîë³åñòð Ïðîôíàñòèë ÍÑ-25, Öèíê. Ïîë³åñòð Ïðîôíàñòèë Ñ-10, Öèíê. Ïîë³åñòð Ïðîôíàñòèë Ñ-20, Öèíê. Ïîë³åñòð

Ö²ÍÀ (ãðí)

Ñàéäèíã â³í³ëîâèé òà êîìïëåêòóþ÷³ äîãîâ. Ñèñòåìè âîäîïîñòà÷., êîòëè,ðàä³àòîðè äîãîâ. Ñõîäè, îãîðîæ³ äîãîâ.

äîãîâ.

Çàï÷àñòèíè JCB, www.sgurs.com

(098) 031-39-36

Ðåêëàìà â ãàçåò³ "Àô³øà.гâíå"

(0362) 634-662

Ïðîäàì ç/÷ íà ËóÀÇ, ðåìîíò àâòî

äîãîâ.

(067) 929-38-54

Ðåêëàìà â Ç̲ ×åðêàñüêîãî ðåã³îíó

äîãîâ.

0(472) 546711

Ðåìîíò òóðá³í www.turbolife.com.ua

äîãîâ.

050-801-25-92

Ðåêëàìà Ìèêîëà¿âñüêà îáë, Ìèêîëà¿â

äîãîâ.

(066)334-23-58

Ðåêëàìà íà www.ar.rv.ua

(0362) 625-635

Ðåêëàìà ïî âñåé Óêðàèíå

íåäîðîãî

(066)3384713 (0522)22-04-84

Êîðìè, êîðì.äîáàâêè. Îáëàä. ä/ôåðì äîãîâ.

050-481-93-17

Ðåêëàìà ïî Óêðà¿í³

äîãîâ.

Ïðåñ-ï³äáèðà÷³ Claas, John Deere

(067)3398351

Ðåêëàìà ïî Óêðà¿í³, Ìèêîëàåâó

äîãîâ.

(0512)47-25-10

Ïðåñ-ï³äá³ðíèêè (òþê, ðóëîí)

äîãîâ.

(066)304-01-25

Ðåêëàìà ó ì. ʳðîâîãðàä³

äîãîâ.

(0522)22-04-84

Ïðåñ-ï³äá³ðíèêè New Holland,Welger

(066)30-40-125

Ðåêëàìí³ ïîñëóãè ì.Ìèêîëà¿â

äîãîâ.

(0512)47-25-10

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

Ãàçåòíèé ïàï³ð Ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè Ïðîä. øèíøèë áóäü-ÿêîãî çàáàðâë. Ðåêëàìà â ì. Ñòðèé, Ëüâ³âñüêà îáë. Ñàéò îãîë.www.fortuna-gazeta.com.ua Øòàìïè, ïå÷àòêè

Ö²ÍÀ (ãðí)

ÒÅË.

äîãîâ. äîãîâ. íåäîðîãî

067-341-67-77 068-340-47-19 097-450-98-42 03245-4-01-81

â³ä 70 ãðí

03245-5-91-20

Äîâ³äêè ùîäî ðîçì³ùåííÿ ïðàéñ-ðÿäê³â òà ðåêëàìíèõ áëîê³â çà òåëåôîíîì: (0362) 625-635


4

IÍÔÎÐÌÀÖIß

Ç̲ÑÒ ÀÔ²ØÀ ÐÅÊËÀÌÈ ............3 ÇÀÃÀËÜÍÀ ÏÐÀÉÑÎÂÀ

ÐÅÊËÀÌÍÎÑÒÎвÍÊÀ ....3

ÇÀÃÀËÜÍÀ ÓÃÎÄÀ Ì²Æ ÏÎÄÀÂÀ×ÀÌÈ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ ÒÀ ÃÀÇÅÒÎÞ ÃÀÇÅÒÎÞ..................................4

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ 1.1.0. Êâàðòèðè Ïðîäàì.......................................5 Êóïëþ.........................................9 Çäàì..........................................9 Âèíàéìó....................................10 Îáì³í.........................................11 Ïðîïîíóþ....................................11 1.2.0. Áóäèíêè, êîòåäæ³, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî Ïðîäàì......................................11 Êóïëþ........................................12 Çäàì..........................................12 Âèíàéìó....................................12 Îáì³í........................................12 1.3.0. Äà÷³, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè Ïðîäàì......................................12 Êóïëþ......................................13 Çäàì........................................13 Âèíàéìó..................................13 Îáì³í.......................................13 1.4.0. Ãàðàæ³, ê³îñêè Ïðîäàì.....................................13 Êóïëþ......................................14 Çäàì........................................14 Âèíàéìó..................................14 Îáì³í.......................................14 1.5.0. Êîìåðö³éíà íåðóõîì³ñòü Ïðîäàì.....................................14 Êóïëþ......................................14 Çäàì........................................14 Âèíàéìó..................................14 Îáì³í.......................................14

ÁÓÄIÂÍÈÖÒÂÎ 2.1.0. ³êíà, äâåð³ Ïðîäàì.....................................16 Êóïëþ......................................16 2.2.0. Áóä³âåëüí³ òà îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè Ïðîäàì.....................................16 Êóïëþ......................................17 2.3.0. Áóä³âåëüí³ ³íñòðóìåíòè òà îáëàäíàííÿ Ïðîäàì......................................17 Êóïëþ......................................17 2.4.0. Ãàç, îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ Ïðîäàì.....................................17 Êóïëþ......................................17 2.5.0. Åëåêòðîîáëàäíàííÿ Ïðîäàì.....................................17 Êóïëþ.......................................17 2.6.0. Ïîñëóãè Ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³..................17 Ç âèãîòîâëåííÿ..........................18 Ç âñòàíîâëåííÿ...........................18 ²íø³........................................18 2.7.0. Ìåòàëîïðîêàò, âòîðñèðîâèíà Ïðîäàì.....................................18 Êóïëþ......................................18 Ïðîïîíóþ..................................18 Áóä³âåëüíà äîâ³äêà äîâ³äêà.....................19

ÌÅÁ˲ 3.1.0. Ìåáë³, ïðåäìåòè ³íòåð’ºðó Ïðîäàì.....................................19 Ìåáëåâà äîâ³äêà ............20 Êóïëþ......................................20 Ïðîïîíóþ..................................20

Á²ÇÍÅÑ 6.1.0. Îô³ñíå îáëàäíàííÿ Ïðîäàì.....................................20 Êóïëþ......................................20 6.2.0. Áàíê³âñüêå îáëàäíàííÿ Ïðîäàì.....................................20 Êóïëþ......................................20 6.3.0. Âèòðàòí³ ìàòåð³àëè, êàíöòîâàðè Ïðîäàì.....................................20 Êóïëþ......................................20 Ïðîïîíóþ..................................20 6.4.0. Äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ Ïðîäàì.....................................20 Êóïëþ......................................20 Ïðîïîíóþ..................................20 6.7.0. Òîðãîâåëüíå îáëàäíàííÿ, ìàòåð³àëè Ïðîäàì.....................................20 Êóïëþ......................................20 Ïðîïîíóþ..................................20 6.8.0. Ïðîìèñëîâå îáëàäíàííÿ Ïðîäàì.....................................20 Êóïëþ.......................................21 Ïðîïîíóþ..................................21 6.9.0. Ñïåöîäÿã Ñïåöîäÿã..........................21 Ïðîäàì.....................................21 6.10.0. Òàðà ³ óïàêîâêà Ïðîäàì.....................................21 Êóïëþ......................................21 Ïðîïîíóþ..................................21 6.11.0. Êîíòàêòè Êîíòàêòè.........................21 Ïðîïîíóþ..................................21

ÒÅÕͲÊÀ 7.1.0. Êîìï’þòåðè, îðãòåõí³êà Ïðîäàì.....................................21 Êóïëþ.......................................21 7.2.0. Çàñîáè çâ’ÿçêó Ïðîäàì.....................................21 Êóïëþ......................................21 Ïðîïîíóþ..................................21 7.3.0. Ôîòî-, ê³íî, îïòèêà Ïðîäàì.....................................21 Êóïëþ.......................................21 Ïðîïîíóþ..................................21 7.4.0. Òåëå-, â³äåî-, àóä³î-, ðàä³î Ïðîäàì.....................................21 Êóïëþ.......................................21 Ïðîïîíóþ..................................21 7.5.0. Ïîáóòîâà òåõí³êà Ïðîäàì.....................................21 Êóïëþ.......................................21

ÁÞÐÎ ÏÎÑËÓà 9.5.0. Íàâ÷àííÿ Ïðîïîíóþ....................................22 9.5.0. Áàíê³âñüê³, þðèäè÷í³ ïîñëóãè òà àóäèò Ïðîïîíóþ..................................22 9.6.0. Ïîë³ãðàô³÷í³, ðåêëàìí³ òà³íôîðìàö³éí³ ïîñëóãè Ïðîïîíóþ..................................22 9.5.0. ³äïî÷èíîê, ñïîðò, òóðèçì Ïðîïîíóþ..................................22 9.5.0. Ìåäèöèíà, êîñìåòèêà Ïðîïîíóþ..................................22 9.5.0. Ïîáóòîâ³ ïîñëóãè Ïðîïîíóþ..................................22 9.5.0. Ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè Ïðîïîíóþ..................................22 9.5.0. Ðåìîíò êîìï. òåõí³êè Ïðîïîíóþ..................................22 9.4.0. Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè Ïðîäàì.....................................22 Êóïëþ......................................22 Ïðîïîíóþ..................................22

ÀÂÒÎÀÔIØÀ 4.1.0. Àâòîìîá³ë³ ëåãêîâ³ ³ìïîðòí³ Ïðîäàì.....................................23 Àâòîäîâ³äêà Àâòîäîâ³äêà................................23 Êóïëþ......................................23 Îáì³í.......................................23 Îðåíäà......................................23 4.2.0. Àâòîìîá³ë³ ëåãêîâ³ ÑÍÄ Ïðîäàì.....................................25 Êóïëþ......................................25 Îáì³í.......................................25 Îðåíäà......................................25 4.3.0. Àâòîáóñè òà ì³êðîàâòîáóñè Ïðîäàì.....................................26 Êóïëþ......................................26 Îáì³í.......................................26 Îðåíäà......................................26 4.4.0. Àâòîìîá³ë³ âàíòàæí³ Ïðîäàì.....................................26 Êóïëþ......................................26 Îáì³í.......................................26 Îðåíäà......................................26 4.5.0. Ñïåöòåõí³êà, ñ³ëüãîñïòåõí³êà òà îáëàäíàííÿ Ïðîäàì.....................................26 Êóïëþ......................................26 Îáì³í.......................................26 Îðåíäà......................................26 4.6.0. Àâòîñåðâ³ñ Ïðîïîíóþ..................................26 4.7.0. Àâòîçàï÷àñòèíè Ïðîäàì.....................................26 Êóïëþ......................................27 Îáì³í.......................................27 4.8.0. Ãàðàæíå îáëàäíàííÿ Ïðîäàì.....................................27 Êóïëþ.......................................27 Ïðîïîíóþ..................................27 4.9.0. Ñòîÿíêè, ïàðê³íãè Ïðîïîíóþ....................................27 4.10.0. Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè Ïðîïîíóþ..................................27 Ïîïèò......................................27 4.11.0 Ìîòî-, âåëîòåõí³êà, çàï÷àñòèíè Ïðîäàì.....................................27 Êóïëþ......................................27 4.12.0. Ïàëèâíî-ìàñòèëüí³ ìàòåð³àëè Ïðîäàì.....................................27 Êóïëþ......................................27

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß .................28

ÏÐÈÂÀÒÍÅ ÆÈÒÒß 10.1.0. ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ...............30 10.2.0. Çàãóáëåíî, çíàéäåíî çíàéäåíî........30

ÁIÐÆÀ ÏÐÀÖI 5.1.0. Ïðàöåâëàøòóâàííÿ Ïðîïîíóþ ðîáîòó........................31 Øóêàþ ðîáîòó............................35

ÏÎÁÓÒ 8.1.0. Îäÿã, âçóòòÿ Ïðîäàì.....................................35 Êóïëþ......................................35 8.2.0. Äèòÿ÷³ òîâàðè Ïðîäàì.....................................35 Êóïëþ......................................36 8.3.0. Ãàëàíòåðåÿ, òêàíèíè Ïðîäàì.....................................36 Êóïëþ......................................36 8.4.0. ³äïî÷èíîê, ñïîðò, òóðèçì Ïðîäàì.....................................36 Êóïëþ......................................36 8.5.0. Ìåäèöèíà, êîñìåòèêà Ïðîäàì.....................................36 Êóïëþ......................................36 8.6.0. Ìè ñòåöòâî Ìèñòåöòâî Ïðîäàì.....................................36 Êóïëþ......................................36 Ïðîïîíóþ..................................36 8.7.0. Àíòèêâàð³àò, ãîäèííèêè, þâåë³ðí³ âèðîáè Ïðîäàì.....................................36 Êóïëþ......................................36 8.1.0. Ãîñïîäàðñüê³ òîâàðè, ïîáóòîâà õ³ì³ÿ Ïðîäàì.....................................36 Êóïëþ.......................................36 8.2.0. Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ Ïðîäàì.....................................36 Êóïëþ......................................36 8.3.0. Òâàðèíè, ðîñëèíè Ïðîäàì.....................................36 Êóïëþ.......................................36 Ïîäàðóþ...................................36 Ïðîïîíóþ..................................36 8.5.0. ѳëüñüêå ãîñïîäàðñòâî Ïðîäàì.....................................36 Êóïëþ......................................36 Ô³íàíñîâèé ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà 2013 ð³ê ð³ê............................................37 ÒÎÏ íîâîð³÷íèõ ïðîôåñ³é ïðîôåñ³é.............37 ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ Â ÍÎÌÅÐ ÍÎÌÅÐ.............38

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

ÎÑÒÀÍÍ²É ÒÅÐÌ²Í ÏÐÈÉÎÌÓ ÎÃÎËÎØÅÍÜ Â ÏÎÒÎ×ÍÈÉ ÍÎÌÅÐ ÒÈÆÍÅÂÈÊÀ «ÀÔ²ØÀ. вÂÍÅ» - ÏÎÍÅIJËÎÊ, ÄÎ 13 ãîä.  ðóáðèêó «Òåðì³íîâî â íîìåð» - ²ÂÒÎÐÎÊ, ÄÎ 16 ãîä. (ïîäâ³éíà îïëàòà) ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÈÉÌÀÞÒÜÑß: ç 8.30 äî 18.30 - ïîíåä³ëîê - ï`ÿòíèöÿ, â ³íøèé ÷àñ - íà àâòîâ³äïîâ³äà÷

ÇÀÃÀËÜÍÀ ÓÃÎÄÀ Ì²Æ ÏÎÄÀÂÀ×ÀÌÈ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ ÒÀ ÃÀÇÅÒÎÞ Âñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ïðèçíà÷åíà äëÿ ïóáë³êàö³¿ â ãàçåò³ «Àô³øà.гâíå», ïðèéìàºòüñÿ íà îñíîâ³ ïîâíî¿ äîâ³ðè. Çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí òèæíåâèê íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿, ÿêà ïóáë³êóºòüñÿ ó âñ³õ âèäàõ îãîëîøåíü, à òàêîæ íå äຠí³ÿêèõ ãàðàíò³é, ïîâ`ÿçàíèõ ç ïóáë³êàö³ºþ âèùåâêàçàíèõ ìàòåð³àë³â. ²íôîðìàö³ÿ ïðèéìàºòüñÿ ³ ïóáë³êóºòüñÿ âèêëþ÷íî íà ðîçñóä òèæíåâèêà «Àô³øà.гâíå». Ïåðåäðóêîâóâàòè ìàòåð³àëè, îïóáë³êîâàí³ â ãàçåò³ “Àô³øà. гâíå”, çàáîðîíÿºòüñÿ! Ëèøå â òîìó âèïàäêó, ÿêùî Âè çãîäí³ ç óñ³ìà ïóíêòàìè âèùåâêàçàíî¿ óãîäè ³ óìîâàìè ïóáë³êàö³¿ (äèâ. íèæ÷å), Âè ìîæåòå êîðèñòóâàòèñÿ ïîâíèì îáñÿãîì ïîñëóã, ÿê³ íàäຠãàçåòà «Àô³øà.гâíå».

Óìîâè ïóáë³êàö³é áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü, ùî íå ì³ñòÿòü êîìåðö³éíîãî çì³ñòó 1. Â÷èíåííÿ ä³é ùîäî ïîäà÷³ îãîëîøåííÿ, â áóäü-ÿêèé ïåðåäáà÷åíèé äëÿ öüîãî ñïîñ³á ââàæàºòüñÿ ïèñüìîâîþ çãîäîþ* (ïèñüìîâèì, äîáðîâ³ëüíèì, âîëåâèÿâëåííÿì) ô³çè÷íî¿ îñîáè – ïîäà÷à îãîëîøåííÿ íà îáðîáêó ¿¿ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ òà ¿õ ïóáë³êàö³þ â ìåæàõ íàäàíèõ äëÿ äðóêó â ãàçåò³. * â³äïîâ³äíî äî ï.6 ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 1.06.10 ¹2297-IV «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ» íå äîïóñêàºòüñÿ îáðîáêà äàíèõ ïðî ô³çè÷íó îñîáó áåç ¿¿ çãîäè. ³äïîâ³äíî äî ñò.2 öüîãî æ çàêîíó, ïåðñîíàëüí³ äàí³ – â³äîìîñò³ ÷è ñóêóïí³ñòü â³äîìîñòåé ïðî ô³çè÷íó îñîáó, ÿêà ³äåíòèô³êîâàíà àáî ìîæå áóòè êîíêðåòíî ³äåíòèô³êîâàíà. 2. Áåçêîøòîâíî ïðèéìàþòüñÿ îãîëîøåííÿ ïðèâàòíîãî õàðàêòåðó (ïðîäàæ ðå÷åé á/â, êóï³âëÿ, ïîäàðóþ, øóêàþ ðîáîòó). Âñ³ ³íø³ îãîëîøåííÿ, ïîäàí³ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó (ïîñëóãè ç ïðîäàæó íåðóõîìîñò³, êîìåðö³éíà íåðóõîì³ñòü, áóä³âíèöòâî, ïîñëóãè ïåðåâ³çíèê³â, àâòîñåðâ³ñ, òóðèñòè÷í³, ìåäè÷í³ ïîñëóãè, ïîñëóãè ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà ïîä³áíå), ââàæàþòüñÿ êîìåðö³éíèìè òà áåçêîøòîâíî íå ïóáë³êóþòüñÿ. 3. ²íôîðìàö³ÿ â³ä ïîäàâà÷³â äðóêóºòüñÿ óêðà¿íñüêîþ òà ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè 4. Áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ: - íà âèð³çíèõ êóïîíàõ - ïî òåëåôîíó/ôàêñó +38 (0362) 625-635, 634-662 - ïî òåëåôîíó äëÿ ìåøêàíö³â Çäîëáóíîâà, Äóáíî +38 (0362) 43-87-91 - ïî òåëåôîíó äëÿ ìåøêàíö³â Êîñòîïîëÿ, Ñàðí +38 (0362) 43-87-92 - çà äîïîìîãîþ ÑÌÑ-ïîâ³äîìëåíü íà íîìåð òåëåôîíó +38 (094) 966-87-92

Îïëàòèòè ïëàòí³ îãîëîøåííÿ ìîæíà ó ðåäàêö³¿ òèæíåâèêà "Àô³øà.гâíå" çà àäðåñîþ: ì. гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3 (âõ³ä ç äâîðó), 2 ïîâåðõ àáî â áóäü-ÿêîìó â³ää³ëåíí³ áàíêó, ïåðåðàõóâàâøè êîøòè íà: ð/ð 26003054706363 â ÐÔ ÇÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ÌÔÎ 333391, ªÄÐÏÎÓ 2308315221. Îäåðæóâà÷: ÏÏ Äðîáèíà ²ííà Àíàòî볿âíà Ïðè îïëàò³ îãîëîøåííÿ, ïîäàíîãî íà ñàéò³ òèæíåâèêà «Àô³øà.гâíå», ïåðåðàõóíîê êîøò³â ïîòð³áíî ðîáèòè ç ïîì³òêîþ «Îãîëîøåííÿ ¹……. â ãàçåòó «Àô³øà.гâíå» (íîìåð âàøîãî ïëàòíîãî îãîëîøåííÿ àâòîìàòè÷íî ïðèñâîþºòüñÿ ïðè éîãî ïîäà÷³ íà ñàéò³). Ïðè îïëàò³ îãîëîøåííÿ, ïîäàíîãî ïî òåëåôîíó, ïåðåðàõóíîê êîøò³â ïîòð³áíî ðîáèòè ç ïîì³òêîþ «Îãîëîøåííÿ â ãàçåòó «Àô³øà.гâíå» (³ç âêàçàííÿì ñâîãî ϲÁ). Ïëàòí³ îãîëîøåííÿ ïîòðàïëÿþòü ó ãàçåòó ÷åðåç äîáó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ îïëàòè íà âèùåâêàçàíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê.

Âàð³àíòè ïóáë³êàö³é êîìåðö³éíèõ îãîëîøåíü Âàð³àíò ¹1 Îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå êðàïêîþ äî 22 ñë ³ â, 5 ãðí. çà ïîäà÷ó

Îïåëü, 1996ð., á³ëîãî êîëüîðó, 1.6, íîâ³ äèñêè, ö³íà 2000ó.î., ò. õõ• õõ-õõ, (õõõ) õõõ-õõ-õõ

Âàð³àíò ¹2

- ÷åðåç ìåðåæó ²íòåðíåò: www.ar.rv.ua

Îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå êðàïêîþ òà æèðíèì øðèôòîì

5. Íà îäíîìó êóïîí³ ìîæíà çàìîâèòè ïóáë³êàö³þ ëèøå îäíîãî ïðèâàòíîãî îãîëîøåííÿ ç 1 îᓺêòîì ïðîäàæó

äî 22 ñë ³â, 7 ãðí. çà ïîäà÷ó

- â ðåäàêö³¿ òèæíåâèêà «Àô³øà.гâíå» àáî ïîøòîþ: 3308, ì. гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3, 2 ïîâåðõ

6. Áåçêîøòîâíå îãîëîøåííÿ ïóáë³êóºòüñÿ ïðîòÿãîì 2 òèæí³â ïðè íàÿâíîñò³ â³ëüíîãî ì³ñöÿ â ãàçåò³. Îáñÿã îãîëîøåííÿ - äî 22 ñë³â 7. ʳëüê³ñòü áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü â³ä îäí³º¿ ô³çè÷íî¿ îñîáè íå ìຠïåðåâèùóâàòè 5-òè â îäíîìó íîìåð³ ãàçåòè 8. Òåêñò îãîëîøåííÿ ïîâèíåí ïî÷èíàòèñÿ ç ïðåäìåòó êóï³âë³/ïðîäàæó/îáì³íó 9. Îãîëîøåííÿ ïðî çàãóáëåí³ äîêóìåíòè, øòàìïè ³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ ï³äïðèºìñòâ ïðèéìàþòüñÿ ò³ëüêè ó ðåäàêö³¿ ïðè íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â 10. Ðåäàêö³ÿ ëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî ðåäàêòîðñüêî¿ îáðîáêè ïîäàíî¿ ³íôîðìàö³¿ ç ìåòîþ íàäàííÿ ¿é ôîðìè, çðó÷íî¿ äëÿ ÷èòàöüêîãî ñïðèéíÿòòÿ. Îãîëîøåííÿ, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì ïóáë³êàö³¿ â ãàçåò³, ÍÅ ÏÓÁ˲ÊÓÞÒÜÑß 11. Ðåäàêö³ÿ ïðîñèòü âèáà÷åííÿ çà ïîìèëêè òà íåòî÷íîñò³, àäæå ³íôîðìàö³ÿ, ùî íàäõîäèòü, º îᓺìíîþ ³ ìè íàìàãàºìîñÿ ó ïîâí³é ì³ð³ äîíåñòè ¿¿ äî ÷èòà÷à

Îïåëü, 1996ð., á³ëîãî êîëüîðó, 1.6, íîâ³ äèñêè, ö³íà 2000ó.î., • ò. õõ-õõ-õõ, (õõõ) õõõ-õõ-õõ

Âàð³àíò ¹3

Îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ðàìêîþ äî 22 ñë³â ÎÏÅËÜ, 1996Ð., Á²ËÎÃÎ ìì)) ( ðîçì³ð 20 õ 41 ìì ÊÎËÜÎÐÓ, 1.6, Íβ 7 ãðí. çà ïîäà÷ó ÄÈÑÊÈ, Ö²ÍÀ 2000Ó.Î., Ò. ÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, (ÕÕÕ) ÕÕÕÕÕ-ÕÕ

12. Ïðåòåí糿 ÷åðåç çàòðèìêó ÷è âòðàòó îãîëîøåíü, â³äïðàâëåíèõ ïîøòîþ, ðåäàêö³ÿ íå ïðèéìຠ13. Ðåäàêö³ÿ ç ÷èòà÷àìè íå ëèñòóºòüñÿ 14. Îãîëîøåííÿ, ïîäàí³ â ãàçåòó, ðîçì³ùóþòüñÿ íà ñàéò³ www.ar.rv.ua 15. Áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ â ðóáðèêó “Çíàéîìñòâà” ïîäàþòüñÿ ò³ëüêè â ðåäàêö³¿ ïðè ïðåä’ÿâëåíí³ ïàñïîðòà.  òàêîìó îãîëîøåíí³ çàçíà÷àºòüñÿ íîìåð ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó àáî íîìåð ïîøòîâî¿ àáîíåíòñüêî¿ ñêðèíüêè, àáî àäðåñó ïîøòîâîãî â³ää³ëåííÿ ç ïîì³òêîþ «Äî çàïèòàííÿ». Àíîí³ìí³ îãîëîøåííÿ ó ðóáðèö³ äðóêóþòüñÿ íàä³ñëàí³ ïîøòîþ íà êóïîí³. 16. Ðåäàêö³ÿ ìîæå çì³íþâàòè âèìîãè ùîäî çì³ñòó òà óìîâ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåíü. 17. Ó âèïàäêó âèÿâëåííÿ íåäîáðîñîâ³ñíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó âèãëÿä³ ïîäàííÿ îãîëîøåííÿ íà ÷óæ³ íîìåðè òåëåôîí³â àáî àäðåñè, ðåäàêö³ÿ ïåðåäຠâ³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè äëÿ ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè 18. Íå ïóáë³êóþòüñÿ îãîëîøåííÿ òà ðåêëàìà ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ äîêóìåíò³â, íàðêîòèê³â, çáðî¿, îòðóò, âíóòð³øí³õ îðãàí³â, êðîâ³ òà ïëàçìè, ìåäèêàìåíò³â, íåë³öåíçîâàíèõ êîìï”þòåðíèõ ïðîãðàì, äåðæàâíèõ íàãîðîä Óêðà¿íè, íàãîðîä êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ òà ³íøèõ êðà¿í, ïàñïîðò³â, òðóäîâèõ êíèæîê, äèïëîì³â, ³íøèõ äîêóìåíò³â; îãîëîøåííÿ, ùî ì³ñòÿòü òàºìíó òà êîíô³äåíö³éíó ³íôîðìàö³þ, ÿê³ íàâ“ÿçóþòü ïîë³òè÷í³ ÷è ðåë³ã³éí³ ïîãëÿäè, ÿê³ äèñêðåäèòóþòü ô³çè÷íèõ àáî þðèäè÷íèõ îñ³á, ïðîïàãóþòü ïðîñòèòóö³þ, íåïðèéíÿòí³ ç åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü, à òàêîæ îãîëîøåííÿ ç ïðîõàííÿì ïðî ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó, ç ïðîïîçèö³ºþ ïåðåñèëàííÿ ãðîøîâèõ ñóì òà ³íøèõ ö³ííèõ âêëàä³â ÿê îïëàòè çà òîâàð ÷è ïîñëóãó; îãîëîøåííÿ áåç çàçíà÷åííÿ â òåêñò³ íîìåðà, äàòè âèäà÷³ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿 òà íàçâè îðãàíà, ÿêèé ¿¿ âèäàâ, ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî ä³þ÷èì çàêîíîäàâñòâîì; îãîëîøåííÿ, ÿê³ îôîðìëåí³ íåðîçá³ðëèâèì ïî÷åðêîì, àáî áåç çàçíà÷åííÿ îñîáè ïîäàâà÷à îãîëîøåííÿ òà éîãî íîìåðó òåëåôîíó. 19. ³äïîâ³äíî äî ÇÓ «Ïðî çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ» â îãîëîøåííÿõ ïðî âàêàíñ³¿ (ðóáðèêà «Á³ðæà ïðàö³») ÇÀÁÎÐÎÍߪÒÜÑß âêàçóâàòè ñòàòü êàíäèäàòà, éîãî â³ê, à òàêîæ ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà ïðèíàëåæí³ñòü äî â³äïîâ³äíî¿ íàö³îíàëüíîñò³. 20. Ö³íè íà îá`ºêòè ïðîäàæó, ïîñëóãè, çàðîá³òíà ïëàòà (ðóáðèêà «Á³ðæà ïðàö³») ó ãàçåò³ òà íà ñàéò³ «Àô³øà.гâíå» âêàçóºòüñÿ ëèøå ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³ Óêðà¿íè (ãðèâíÿ). 21. Ïðåòåí糿 ÷åðåç íåâèõ³ä áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü ðåäàêö³ÿ íå ðîçãëÿäàº, îñê³ëüêè ê³ëüê³ñòü áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü ïîñò³éíî çðîñòàº.

Ðåäàêö³ÿ ïîïåðåäæóº:

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ³íôîðìàö³þ â îãîëîøåííÿõ íåñóòü ¿õ ïîäàâà÷³. Çì³ñò ïîäàíîãî îãîëîøåííÿ ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, íå ñóïåðå÷èòè çäîðîâîìó ãëóçäó òà íîðìàì ìîðàë³. ²íîä³ àâòîðè îãîëîøåíü ìîæóòü áóòè íåäîáðîñîâ³ñíèìè â êîíòàêò³ ç Âàìè. Áóäü ëàñêà, áóäüòå îáåðåæí³ òà îáà÷ëèâ³. Óâàãà! Ïðåòåí糿 òà çáèòêè, çàâäàí³ îñîáàì, ÿê³ ñêîðèñòàëèñÿ íàâåäåíîþ â ãàçåò³ ³íôîðìàö³ºþ, ðåäàêö³ºþ íå ïðèéìàþòüñÿ.

Óìîâè ïóáë³êàö³é êîìåðö³éíèõ îãîëîøåíü òà ðåêëàìè

Âàð³àíò ¹4

Îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ðàìêîþ òà æèðíèì øðèôòîì ÎÏÅËÜ, 1996Ð., Á²ËÎÃÎ ÊÎËÜÎÐÓ, äî 22 ñë³â 1.6, Íβ ÄÈÑÊÈ, ìì)) ( ðîçì³ð 20 õ 41 ìì Ö²ÍÀ 2000Ó.Î., Ò. ÕÕ9 ãðí. çà ïîäà÷ó ÕÕ-ÕÕ, (ÕÕÕ) ÕÕÕ-ÕÕÕÕ

Âàð³àíò ¹5

Îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñ³ðèì ôîíîì

äî 22 ñë ³â ((ðîçì³ð ðîçì³ð ìì)) 25 õ 41 ìì 12 ãðí. çà ïîäà÷ó

Âàð³àíò ¹6

Ôîòîîãîëîøåííÿ ç³ çí³ìêîì îá’ºêòà ïðîäàæó

ÎÏÅËÜ, 1996Ð., Á²ËÎÃÎ ÊÎËÜÎÐÓ, 1.6, Íβ ÄÈÑÊÈ, Ö²ÍÀ 2000Ó.Î., Ò. ÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, (ÕÕÕ) ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

ÁÓÄÈÍÎÊ

(ðîçì³ð 50õ41 ìì ) äî 22 ñë ³â 25 ãðí. çà ïîäà÷ó

²íôîðìàö³ÿ ïðî óñ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, ùî º êîìåðö³éíèìè, ïóáë³êóºòüñÿ â ãàçåò³ “Àô³øà. гâíå” ó âèãëÿä³ ðåêëàìíèõ áëîê³â òà êîìåðö³éíèõ îãîëîøåíü.

Êîìåðö³éí³ 1.

Êîìåðö³éí³

îãîëîøåííÿ

îãîëîøåííÿ

ïðèéìàþòüñÿ:

Áóäèíîê Áóäèíîê, 250 êâ.ì. îêðà¿íà ì³ñòà. Ö³íà äîãîâ³ðíà

- íà âèð³çíèõ êóïîíàõ â ðåäàêö³¿ - ïî òåëåôîíó çà óìîâ ïåðåäîïëàòè çã³äíî ç âèñòàâëåíèì ìåíåäæåðîì ðàõóíêîì

ò. õõ-õõ-õõ

- â ðåäàêö³¿ òèæíåâèêà «Àô³øà.гâíå»: 3308, ì. гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3, 2 ïîâåðõ 2. Òåêñò îãîëîøåííÿ ìຠì³ñòèòè 1 ïðåäìåò ïðîäàæó 3. Îáñÿã îãîëîøåííÿ - äî 22 ñë³â 4. Ïðåòåí糿 ÷åðåç íåâèõ³ä ïëàòíèõ îãîëîøåíü ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 7 äí³â ç ìîìåíòó âèõîäó ãàçåòè ïðè íàÿâíîñò³ òîâàðíîãî ÷åêó. 5. Ó âèïàäêó íå îïóáë³êóâàííÿ ïëàòíîãî îãîëîøåííÿ, íà âèìîãó ê볺íòà ðåäàêö³ÿ ðîçì³ùóº òàêå îãîëîøåííÿ â íàñòóïíîìó íîìåð³ çà âëàñíèé ðàõóíîê àáî ïîâåðòຠâàðò³ñòü òàêîãî îãîëîøåííÿ íà ï³äñòàâ³ ïðåä’ÿâëåíî¿ êâèòàíö³¿ ïðî îïëàòó 6. Îðèã³íàëè êóïîí³â ïðî ïðèéíÿò³ îãîëîøåííÿ çáåð³ãàþòüñÿ â ðåäàêö³¿ ïðîòÿãîì 1 ì³ñÿöÿ. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ öüîãî òåðì³íó â³äïîâ³äíèé êóïîí íå ìîæå áóòè ïðåä’ÿâëåíèé íà âèìîãó ïîäàâà÷à îãëîøåííÿ òà ³íøèõ îñ³á

Îñòàíí³é òåðì³í ïðèéîìó êîìåðö³éíèõ îãîëîøåíü â íîìåð - â³âòîðîê, 16.00

Ðåêëàìà Ïðî óìîâè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè - äåòàëüí³øå çà òåë. (0362) 634-662 òà e-mail: rek@ar.rv.ua. Îñòàíí³é òåðì³í ïîäà÷³ çàìîâëåííÿ – ÷åòâåð, 18.00 Îãîëîøåííÿ òà ðåêëàìà, â ÿêèõ éäå ìîâà ïðî ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ï³äëÿãຠë³öåíçóâàííþ çã³äíî ³ç Çàêîíîì «Ïðî ë³öåíçóâàííÿ ïåâíèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³» ¹ 1775-14 â³ä 01.06.2000 òà ÇÓ «Ïðî ðåêëàìó» â³ä 03.07.1996 ð., ïóáë³êóºòüñÿ âèêëþ÷íî ï³ñëÿ íàäàííÿ â ðåäàêö³þ êîï³é òàêèõ ë³öåíç³é, ñåðòèô³êàò³â, äîçâîë³â, çàñâ³ä÷åíèõ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó. Ðåêëàìîäàâåöü â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó ïîâèíåí íàäàòè óñ³ äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè, àáî æ ó ðàç³ ¿õ íåíàäàííÿ ãàðàíòóâàòè, ùî éîãî ä³ÿëüí³ñòü íå ïîòðåáóº ë³öåí糿, ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó àáî âèðîáíèöòâî ÷è ðåàë³çàö³ÿ ðåêëàìîâàíîãî òîâàðó íå ï³äëÿãàþòü îáîâ’ÿçêîâ³é ñåðòèô³êàö³¿. Ó ðàç³ ïðèòÿãíåííÿ âèäàííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, ðåêëàìîäàâåöü çîáîâ’ÿçàíèé â³äøêîäóâàòè çáèòêè çàâäàí³ ó íàñë³äîê íåíàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â.

Âèìîãè äî êîëüîðîâèõ òà ÷îðíî-á³ëèõ ìàêåò³â: Ôîðìàòè EPS, CDR (äâà âàð³àíòè: ïåðøèé – øðèôòè, ïåðåâåäåí³ ó êðèâ³, äðóãèé – îðèã³íàëüíèé ìàêåò äëÿ ìîæëèâîñò³ êîðåêòóâàííÿ òåêñòó), PSD (ñëî¿ íå çâåäåí³), TIFF (CMYK, 300dpi). ̳í³ìàëüíèé ðîçì³ð êåãëÿ øðèôòà – 6 ïóíêò³â. Ïðè íåäîòðèìàíí³ âèùåçàçíà÷åíèõ âèìîã ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîìèëêè, äîïóùåí³ ïðè äðóö³ ðåêëàìíîãî áëîêó ÷è êîìåðö³éíîãî îãîëîøåííÿ.

Åëåêòðîíí³ àäðåñè ãàçåòè «Àô³øà. гâíå»: Ðåêëàìíèé â³ää³ë:

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua ³ää³ë îãîëîøåíü:

office@ar.rv.ua «Àô³øà.гâíå» â ñîöìåðåæàõ: ÂÊîíòàêòå: www.vk.com/afisharivne Îäíîêëàñíèêè: www.odnoklassniki.ru/afisha.rivne Twitter: www.twitter.com/afisharivne FaceBook: www.facebook.com/pages/ÀÔ²ØÀгâíå/138882819544631


5

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

Квартири 1.1.1. Ïðîäàì 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. • Êè¿âñüêà, 2/9Ï, ðåìîíò.

Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

1-ê³ìíàòíó • Ïóøê³íà, 6/9

êâàðòèðó, âóë. ö, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, • ºâðîðåìîíò, öåíòð, çðó÷íå, òèõå

ì³ñöå, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè.Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Âëàñíèê, ìîæëèâèé êðåäèò. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í • Ïèâçàâîäó, 2/5 ö, òåðì³íîâî,

äåøåâî. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í • Þâ³ëåéíèé, 2/9 ï, òåðì³íîâî,

äåøåâî, àáî îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, 9/9ï, ºâðîðåìîíò, ÌÏÂ, ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 221 400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 2/5 ö, 50 êâ.ì., ïåðåïëàíîâàíà â 2-ê³ìíàòíó, â³ï-ðåìîíò, äîðîã³ âìîíòîâàí³ ìåáë³, øàôè-êóïå. Ö³íà: 451000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 2/9 Ï, 34,5/17,5/9 ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 259200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 5/9 ï, 35/18/9, õîðîøèé êîñì.ðåìîíò. Ö³íà: 262400 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 7/9 ö, 50 êâ.ì., êîìïëåêñ «Ãåòüìàí Âèãîâñüêèé», íîâîáóäîâà, ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ. Ñîíÿ÷íà ñòîðîíà. Ö³íà: 410000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 7/9Ö, 47/25/13, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 5/9Ö, 48/25/11. Ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â. Äèâ³ç³¿, 9/9 Ï, 34/ 18/8. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 4/9Ï, õîðîøèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 6/9 ï, 34/ 18/9, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò Ö³íà: 241900 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 7/9 ï, 35/ 18/9, êîñì.ðåì., ïëàñò â³êíà. Ö³íà: 229600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 7/9Ï, 36/ 18/9, ë³÷-êè, ÌÏâ³êíà, íå êóòîâà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 8/9/ï, 34/ 18/8, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. ˳÷èëüíèê â ï³ä’¿çä³ íà îïàëåííÿ. Ö³íà: 229600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 9/9 Ï, 34/ 18/8. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 1/9 ï, 34/ 18/9, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 1/9 ï, 34/ 18/9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 1/9 ïîâ., 34/18/9 êâ.ì., áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 203350 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 3/9/ï, 30/ 12/8,5, óòåïëåíà ï³íîïëàñòîì, ðåìîíò ï³ä ºâðî, áîéëåð, ìåáë³. Ö³íà: 205000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 39ì.êâ., ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, ÌÏÂ, ëàì³íàò, íîâà ñàíòåõí³êà. Êîíòàêòè: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 8/9 Ï. 35/ 18/9. Êàï³òàëüíèé ðåìîíò. ÌÏÂ, ïåðåòåðò³ ñòåë³, òóàëåò ³ âàííà - ïëèòêà. Íå êóòîâà. Ö³íà: 254000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 645-76-11Êàòåðèíà. 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 8/9, 36/18/ 8 ðåìîíò, äîãëÿíóòà êâàðòèðà. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 8/9ï, 39/ 18/9, ºâðîðåìîíò, íîâà äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, áàëêîí çàñêëåíèé. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà 5/5 Ö, 32/ 17/6, ìïâ, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 210600 ãðí., òîðã Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 1/9 ï, 34/ 17/9, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Ö³íà: 217300 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/5Ö, 24 ì.êâ., ê³ìíàòà, ìîæëèâî ïåðåðîáèòè ï³ä «ãîñòèíêó», âèâ³ä ï³ä ïðàëüíó ìàøèíó. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/5Ö, ê³ìíàòà 12ì.êâ., áëî÷íà ñèñ-ìà íà 4ñ³ì¯, ðåìîíò, áîéëåð, ÷èñòî. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 3/5 ö,17 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áåç áàëêîíà. Ö³íà: 147600 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 3/5ïîâ. 31/17/6 êâ.ì áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 224100 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 31/17/6, õîðîøèé ñòàí, êîëîíêà. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 5/5 ö, 31/ 20/5, íå êóòîâà, ëàì³íàò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 5/5 ö, 35/ 18/6, ðåìîíò, ÌÏÂ, ãàðíèé ï³ä’¿çä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 5/5 ö, 36/ 19,5/8, ºâðîðåìîíò, ãàðäåðîáíà, º äîçâ³ë íà àâòîíîìêó. Ö³íà: 287000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 5/5ö, 30/ 16/6, ÌÏÂ, áàëêîí çàñêëåíèé, æèòëîâèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, êîëîíêà. Ö³íà: 229600 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 5/5ö, 35/ 18/6, ÌÏÂ, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, áàëêîí, äàõ êàï.ðåìîíò. Ö³íà: 217 300 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 6/9 ïîâ. 36/18/9 êâ.ì. ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 249000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 8/9 Ö, 45/ 22,4/11,8, ðåìîíò. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-01-19, (097) 297-15-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 8/9Ï, 32/ 17/7, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 8/9ï, 35/ 17/9, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí íåçàñêëåíèé. Ö³íà: 237 800 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, ð-í 12 øêîëè, 2/5 ö, 30/18.5/6, ºâðîðåìîíò, ìï.â³êíà, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, ñ/ó òà êóõíÿ - êàõåëü, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. ³êíà â äâ³ð. Íå êóòîâà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, «ãîñòèííîãî» òèïó, 3/5Ö, ðåìîíò, áîéëåð,ñ/ âóç.. äóø.êàá³íà Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà 4/5 ïîâ.29,1/ 17/6 êâ.ì. áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 219950 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 1/5Ö,24 ì.êâ., õîðîøèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, äâ³ ê³ìíàòêè. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5 ö, 31/ 18/6, ÌÏÂ, íîâà êîëîíêà, ïîì³íÿíà ñàíòåõí³êà, íîâà âàííà, òóàëåò, óìèâàëüíèê, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ çóïèíêà, ñóïåðìàðêåò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5 Ö, 32/ 17/6 êâ.ì, áðîí.äâåð³, åâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, âàííà, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, ³íòåðíåò, ñóïóòí. òá, â³êíà â ïàðê, ïîðó÷ ÒÐÖ «×àéêà». Êîíòàêòè: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5 ö, 32/ 17/6, ºâðîðåìîíò, áðîíüîâàí³ äâåð³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 266 500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5 ö, 34/ 18/6,5, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 3/5 ö, 31/ 18/5.5, ðåìîíò, áàëêîí.îáì³í íà 3ê³ì.êâ. ç äîïëàòîþ Ö³íà: 213200 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 4/5ö, 30/ 17/6 æèë ñòàí. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/5 ö, 31/ 17/6, ÌÏÂ, êîëîíêà, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, òåõí³êà, â³êíà ó äâ³ð. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 7/9 ï, 34/ 18/9, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 229600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàðíà, 3/5Ö. 36,4/ 18,8/8,2. Æèëèé ñòàí. Ïåðåòåðò³ ñò³íè ³ ñòåë³. Çàñêëåíèé áàëêîí. Áðîíüîâàí³ âõ³äí³ äâåð³. Äóæå òèõèé ³ ñïîê³éíèé ðàéîí. Ö³íà: 279000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (067) 645-76-11, Êàòåðèíà.

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàðíà, ð-í ïèâçàâîäó, öåãëÿíèé, çàòèøíèé äâ³ð, ºâðîðåìîíò, ëèøàºòüñÿ êóõíÿ òà â³òàëüíÿ, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, âåëèêà êóõíÿ, çàñêëåíèé áàëêîí, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàðíà, 3/5 ïîâ. 36/ 20/8.5 êâ.ì. ñó÷àñíèé ðåìîíò, áàëêîí. Ö³íà: 298800 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 8/9ï, 34/18/8 êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 1/9 ï, 34/18/9, çâè÷àéíèé ñòàí. Ö³íà: 221400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 12 øêîëè, 9/9 ï, 34/18/9. Ö³íà: 229600 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 6/9 ï, 34/18/9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 7/9 ï, 31/17/9, ïåðåïëàíîâàíà, â³êíà íà äâ³ ñòîðîíè, ÌÏÂ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³ ëèøàþòüñÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 7/9 ï, 35/18/9. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãóð’ºâà, 4/5Ö, áåç ðåìîíòó, æèëèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 4/ 9Ï, 31/12/7, æèëèé ñòàí, ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (067) 920-71-31 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî 8/9 Ö, 22/17/3, «ãîñòèíêà» ðåìîíò, ìåáë³ ãîòîâà äî ïðîäàæó. Ö³íà: 157950 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî 8/9ö, ãîñòèíêà, ºâðîðåìîíò, äóøîâà êàá³íà, ÌÏÂ. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 3/9 ö, 39/18/12, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9 ï, 31/12/7, ðåìîíò, á/ç, â³êíà â äâ³ð. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9 ï, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 220000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9 ö, 35/19/7, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/ 9Ï, 32/12/7, ðåìîíò, íåêóòîâà, çàñêëåíèé áàëêîí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 5/9 ö, 31/18/6, ðåìîíò. Ö³íà: 213200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 6/9 ï, 34/18/9, æèòëîâèé ñòàí, â³êíà ó äâ³ð, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 6/9 ö, 22/12/4, õîðîøèé ðåìîíò, ñàíâóçîëïëèòêà. Ö³íà: 131200 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9 ï, 34/18/9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9 ï, 23/17/2.5, ºâðîðåìîíò, íîâèé ë³ôò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9 ö, 22/18/3, åëåêòðîïëèòè, ðåìîíò. Ö³íà: 156000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9 ö, ðåìîíò. Ö³íà: 144000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/ 9Ö, 19/13, ðåìîíò, ÌÏÂ, äóøîâà êàá³íà, áîéëåð, ìåáë³. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äðàãàí÷óêà 1/5 ïîâ. 35/19/7 êâ.ì. ì/ï â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï³äâàë. Ö³íà: 244850 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 5/5 ö, 33/17/6, ñàíâóçîë ³ êóõíÿ ç ðåìîíòîì, ê³ìíàòà áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 3/5Ö, ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 9/9ï, 33/ 12/9, ÌÏÂ, ëîäæ³ÿ óòåïëåíà ³ çàñêëåíà, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 196 800 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Æóêîâñüêîãî, 5/5 ïîâ. 32/16/6 êâ.ì. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 219950 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ê.Ñàâóðà, 1/5 ö, 38/ 18/8, ðåìîíò, ïàðêåò äóáîâèé, áàëêîí, õîðîøå ì³ñöå, ìîæíà ï³ä îô³ñ. Ö³íà: 377200 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 9/9 ï, 34/ 18/9, áåç ðåìîíòó, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ. Ö³íà: 196800 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 9/9 ï, 34/ 18/9, çàñêëåíèé áàëêîí, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 5/9 ï, 34/ 18/9, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, íîâà ñòîëÿðêà, çàì³íà ñàíòåõí³êè, íå êóòîâà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 9/9Ï, 66/ 38/9, æèëèé ñòàí, êëàäîâêà, ï³äâàë. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ʳêâ³äçå, 4/10 ö, 35/ 18/8, ðåìîíò. Ö³íà: 287000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Îñòðîçüêîãî, 2/ 5Ö, 24/12/5, æèëèé ñòàí, íåêóòîâà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 1/5 ö, 31/ 17/6, æèòëîâèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 2/3ö, 30/ 17/6, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 278 800 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 3/5/ö, 31/17/6, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 262400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îñòðîçüêîãî 2/5ö, 23/13/5 êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/ 5/ö, 31/19/5, êîñì.ðåì., º áàëêîí, êîëîíêà. Ö³íà: 184500 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/ 5ö, 32/18/5, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ÌÏÂ, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, áðîíüîâàí³ äâåð³, íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 250 100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5 ö, 23/13/5, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 164000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/ 5ö, 31/19/6, ðåìîíò, ÌÏÂ, íîâà ñàíòåõí³êà, áàëêîí, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 217 300 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 2/5 Ö, 31/18/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 3/5 ö, 30.5/17/6.5, ðåìîíò. Ö³íà: 254200 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 3/5 ö, 31/17/6,1, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 229600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 3/5Ö, 30/17/6, ðåìîíò, íîâ³ òðóáè, ñàíòåõí³êà, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 3/5Ö, «ãîñòèíêà», 18ì.êâ., ðåìîíò, áîéëåð, âìîíò.êóõíÿ, ñ/âóç. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ 5/9 ï, 34/18/8 ðåìîíò, õîðîøèé æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 4/9 ï, 34/18/9, ÌÏÂ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëàì³íàò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 4/9 ï, 34/18/9, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÌÏÂ, ëàì³íàò, çàñêëåíèé áàëêîí, øàôà-êóïå, êóõíÿ. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 4/9 ï, 34/18/9, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, á/ç. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 8/9 ï, 34/18/9, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà 3/6 ïîâ. 32/17/7 êâ.ì., ðåìîíò. Ö³íà: 236550 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà 6/9 ï, 36/18/9, ðåìîíò ñâ³æèé. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 1/9 ï, 34/18/9, ïë.â³êíà, äâåð³, ðåìîíò. Ö³íà: 221400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 3/9 ï, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ìåáë³, ëîäæ³ÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 3/9 ï, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ìåáë³, ëîäæ³ÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 34/18/ 9 êâ.ì. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 215800 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 4/9 ï, 31/12/7, çàñêëåíèé áàëêîí, + ñàéäèíã, áðîíüîâàí³ äâåð³, íîâà ñàíòåõí³êà, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, äîìîôîí, ãàðíèé ñòàí. Ö³íà: 213200 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 6/9 ï, 34/18/9, ºâðîðåìîíò, ÌÏÂ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 7/9 ï, 36/18/9 ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ÌÏÂ, ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 9/9 Ï, 34/18/9. Ö³íà: 205000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîòëÿðåâñüêîãî 2/5 ïîâ. 30/17/6 êâ.ì. ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 224100 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êðóøåëüíèöüêî¿ 7/ 9, 36/18/9, ÌÏÂ, ñòîëÿðêà íîâà, º ë³÷èëüíèêè, íîâà ïðîâîäêà. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097)608-84-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êðóøåëüíèöüêî¿, 1 ïîâåðõ, ðåìîíò, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 23-71-29, (067) 363-65-29 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9 ï, 30.5/12.5/6/5 Ö³íà: 200900 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êóð÷àòîâà 4/4 ïîâ. 28/14/4 êâ.ì. ðåìîíò, âåëèêèé áàëêîí. Ö³íà: 186750 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êóð÷àòîâà, 1/5 ö, ÷åøêà, 40/20/10, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êóð÷àòîâà, 3/5Ö, 24/ 13/6, õîðîøèé æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êóð÷àòîâà, 4/4 Ö, 28/14/4, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï.â³êíà, êîëîíêà. Ö³íà: 180400 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 596-63-72 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êóð÷àòîâà, 4/4ö, 28/ 14/4 ðåìîíò, âåëèêèé áàëêîí. Ö³íà: 176000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1/9 Ï, 33/17/8. Æèëèé ñòàí. Ö³íà: 196000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/9Ö, 26/18, áëî÷íà ñèñòåìà íà 4ñ³ì’¿, ñ/âóç.íà 2 ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 3/5 ö, 35/18/7, æèòëîâèé ñòàí. Áóäèíî ó äâîð³. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 8/9-ïîâ., 13,2 êâ.ì., ãóðò., ðåìîíò, âåëèêà êëàäîâêà. Êîíòàêòè: (099) 488-23-44 (096) 109-47-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà (Áîÿðêà), 1/9 Ï, 34/18/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà 2/9ö, 32/ 19/7 ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí 6ì.êâ., ëàì³íàò, ìïâ, ìîæë.îáì³í íà 2-îõ ê³ìíàòíó +äîïë. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 1/9 ï, 34/ 18/9, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà. Ö³íà: 196800 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 1/9 ö, 32/ 18/5, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, êóõíÿ òà ñ/â - ðåìîíò. Ìîæëèâèé îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó. (öåãëà). Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 1/9Ö, 32/ 18/5, âèñîêèé öîêîëü, ÷àñòêîâî ðåìîíò, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 2/9 ö, 21/ 13/5, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 2/9 ö, 29/ 18/6, ïåðåïëàíîâàíà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 3/9/ï, 34/18/9, ðåìîíò. Ö³íà: 246000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 36/19/9, ðåìîíò çðîáëåíèé. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 4/9 ï, 36/ 18/9 ðåìîíò, ìïâ, âåëèêèé áàëêîí, íåêóòîâà. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9 ï, 34/ 18/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áîéëåð, íåêóòîâà, íå ìàëîñ³ìåéêà, ïîðó÷ çóïèíêà, ñóïåðìàðêåò, ñàäîê, øêîëà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9 ï, 35/ 19/9 êâ.ì. æèëèé ñòàí. Ö³íà: 205000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9 ö, â³êíà â äâ³ð, 22/12/5, õîðîøèé ðåìîíò, ÌÏÂ, ñ/â ïëèòêà ñó÷àñíà. Ö³íà: 156000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9, 34/ 18/9, ïîâíîö³ííà êâàðòèðà, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9Ö, 22/ 12/6, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 7/9 ï, 32/12.5/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 188600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 8/9 ï, 34/ 18/9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 8/9 ö, 23/ 11/5, ÷èñòà, ñóõà, íîâ³ â³êíà, æèòëîâèé ñòàí, ë³ôò ïðàöþº. Ö³íà: 151700 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 8/9 Ö, 32/ 18/5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 209100 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 596-63-72 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, Þâ³ëåéíèé 4/9 Ö, 22/12,6/5,5 ðåìîíò, àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìí. Þâ³ëåéíèé + äîïëàòà Ö³íà: 182250 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. ÌÀÊÀÐÎÂÀ, 9/9 Ï, 31.3 ÊÂ.Ì., ÆÈÒËÎÂÀ ÏËÎÙÀ 12.1 ÊÂ.Ì., ÊÎÑÌÅÒÈ×ÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ, ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ ²ÊÍÀ, ÁÐÎÍÜÎÂÀͲ ÄÂÅв, ÑÎÍß×ÍÀ ÑÒÎÐÎÍÀ. Ö²ÍÀ: 144000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 9/9 ï, 34/18/9, ÌÏÂ, ºâðîðåìîíò, äàõ íå òå÷å, ë³ôò ïðàöþº, º áàëêîí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 9/9/ï, 35/18/9, ìàëîñ³ì.ï³ä’¿çä., ïåðåòåðò³ ñò³íè òà ñòåëÿ, çàñêëåíèé áàëêîí, ë³÷èëüíèêè íà âîäó. Ö³íà: 205000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 9/9Ï, 31/ 12/9 õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 184000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, 34,5/17,5/9, ðåìîíò. Ö³íà: 234900 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, 5/9Ï, 34/16/9, ÌÏÂ, Áðîí.äâåð³, áîéëåð, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 225000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, 8/9 Ï, 36/17,2/8,5. Âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïåðåòåðò³ ñòåë³. Ö³íà: 215000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, ð-í. Áîÿðêà, 9/9 ï, 34/18/9, ÌÏÂ, ºâðîðåìîíò, ë³ôò ïðàöþº, äàõ íå òå÷å. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 1/10 ï, 35/18/9, º áàëêîí, ï³ä ºâðî, ï³äâàë. Ö³íà: 233700 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 9/9 ï, 25/12/6 êâ.ì., ì/ï â³êíà, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 207500 ãðí Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 9/9 ï, 32/12/9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 164000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 2/9 ö, 35/18/9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 270600 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà 5/9 Ï, 34/18/9 . Õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 232000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 6/9 Ï, 34,5/17,5/9. Ö³íà: 226800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 9/10 Ö, 44/22/9 íîâîáóä., ï³ñëÿ áóä³â. Ö³íà: 218700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Í.Õàñåâè÷à, 1/5 ïîâ. 30/20/7 êâ.ì. æèëèé ñòàí. Ö³íà: 219950 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Í.Õàñåâè÷à, 1/5 ö, 30/20/7, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 1/5ö, 31 êâ.ì, ÌÏÂ, æèòëîâèé ñòàí,ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ. Ö³íà: 241 900 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à 5/5ö, 33/17/6, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 4/9Ï. 22/12/5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. ÌÏÂ, íîâà ñàíòåõí³êà ³ ñòîëÿðêà. Çàñêëåíèé áàëêîí. Âõ³äí³ äâåð³ áðîíüîâàí³. Òóàëåò ³ âàííà ïëèòêà. Íå êóòîâà. Ö³íà: 180000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 645-76-11Êàòåðèíà. 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 6/9Ö, 30/18/5, ðåìîíò, íåêóòîâà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 9/9Ö, 30/18/6, ðåìîíò,âìîíòîâàíà êóõíÿ, ë³ôò íîâèé ïðàöþº. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

ÍÎÒÀвÓÑ âóë. Ïåðåñîïíèöüêà, 3 (òðè) ì гâíå, 33028 + 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


6

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ì-í. Íåçàëåæíîñò³, 5/ 5 ö, 33/18/6, ÌÏÂ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íåêóòîâà, äóøîâà êàá³íà, âåëèêèé êîðèäîð. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Íîâèé Äâ³ð, 1/2 ö, 40 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïèâçàâîä, 1/3, ï³ä á³çíåñ, ïîðÿä çóïèíêà, 32 êâ.ì. Ö³íà: 268000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ïèâçàâîä,1 ïîâåðõ, 30 êâ.ì.õîðîøèé ñòàí, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Ö³íà: 160000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 4/4 ö, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 4/5 ö, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 287000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïðîâóëîê Ðîá³òíè÷èé, 2/5ö, 39/18/9, ïðîñòîðà, áàëêîí, êîìîðà, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ÷èñòèé ï³ä’¿çä, çàòèøíèé äâ³ð. Ö³íà: 213 200 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 1/5 Ö, 21/12,5/5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, äóøîâà êàá³íà. Ö³íà: 147600 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 596-63-72 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 1/5 ö, 24/12.5/5.5. Ö³íà: 144000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 4/5 ö, 37/20/8, êîñì.ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ïëàñòèêîâèé áàëêîí, º ï³äâàë. Ö³íà: 262400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 4/9 Ö, 30/18/5, æèëèé ñòàí, áàëêîí. Ö³íà: 176000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 4/9 ö, 31/18/5.3, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 4/9 ö,22/ 12/5, õîðîøèé ðåìîíò, áàëêîí óòåïëåíèé, çàñêëåíèé, îáøèòèé. Ö³íà: 160000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 5/5 ö, 23/13/5, â³êíà â äâ³ð, ðåìîíò, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 6/9 ö, 34/18/9, ðåìîíò, áàëêîí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 7/9 ï, 35/18/8, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, êîíäèö³îíåð, óòåïëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 246000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 8/9 ï, 34/18/9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 216000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Îëåñÿ, 2/5Ö, ÷åøêà, 37/20/8, õîðîøèé ðåìîíò, áàëêîí+ï³äâàë. Ö³íà: 296000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Îëåñÿ, Áîÿðêà, 2/ 5 ö, 36/20/7.5, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, ï³äâàë. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ï.Ìîãèëè, 3/5Ö, 20 ì.êâ., íåêóòîâà, ñàíâóçîë íà 4 ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïàâëþ÷åíêà, 33/ 19/6, ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 221400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïèðîãîâà, 3/5 ö, 38/ 20,5/êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 307500 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 5/5 ö, 31,6/16/6, ºâðîðåìîíò, äîðîãà âìîíòîâàíà êóõíÿ ³ òåõí³êà, âìîíòîâàí³ øàôè-êóïå. Ö³íà: 287000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, öåíòð ì³ñòà, 2/4 ö, 26/16/4, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÌÏÂ, íîâà ñòîëÿðêà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 4/5 ö, 25.1/ 12.2/5.3, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 155800 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 4/5 Ö, 25/ 12/6 æèòë.ñòàí, áàëêîí. Ö³íà: 157950 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 4/5ö, 25/ 12/5, áàëêîí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 164000 ãðí Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 5/5 ö, 31/ 17/5.3, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. ÌÏÂ, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ñóõà, äàõ íå òå÷å. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ð.Øóõåâè÷à, 1/9 ï, 34/18/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ. Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9 Ï, 36/12/8, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 196000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-01-19, (097) 297-15-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9 ï, 30/12/6.5, æèòëîâèé ñòàí, â³êíà ó äâ³ð, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/9 ï, 34/18/9, ìï.â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 232000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/9Ï, 34/18/9, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ÌÏÂ, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 248000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 7/9 ö, 38,3/17,8/8,2, õîðîøèé æèëèé ñòàí. Ö³íà: 287000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà 2/4ö, 36ì.êâ., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà 4/9 ïîâ. 32/ 18/7 êâ.ì. ñó÷àñíèé ðåìîíò. Ö³íà: 224100 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà 4/9ï, 36/ 18/8 ðåìîíò, ÌÏÂ, ñòîëÿðêà, íåêóòîâà. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà 7/9 Ï, 34/ 18/9. Õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 232000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà Þâ³ëåéíå, 4/9ö, 32/18/7 ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà(Öåíòð), 4/ 4 ö, 36/19/8, ñòàë³íêà, âàííà ³ òóàëåò ðàçîì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 287000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, (íîâîáóäîâà) 6/6 ö, ºâðîðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³ + òåõí³êà. ˳ôò ïðàöþº. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 1/9 ö, 26/ 14/6, æèòëîâèé ñòàí. Áàëêîí. Íå êóòîâà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 2/9 ö, 37/ 20/9, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 3ïîâ. 33,5/ 18/6,5, ºâðîðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà. Ö³íà: 246000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/5 ö, 33/ 18/6, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 266500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/5Ö, 33/ 18/6, ºâðîðåìîíò, íå êóòîâà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/9 ï, 34/ 18/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ð-í ÐÓÌ, ÌÏÂ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ë³íîëåóì, íåêóòîâà, íå ìàëîñ³ìåéêà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/9 ö, 30/ 18/5, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 237800 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/9ö, 32/ 18/7 ºâðîðåìîíò, íàòÿæí³ ñòåë³, ÌÏÂ, ëàì³íà, áàëêîí çàñêëåíèé. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/9ö, 32/ 18/7, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâà âìîíòîâàíà øàôà-êóïå. Ö³íà: 221400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 7/9 ï, 34/ 18/9, ðåìîíò, íåêóòîâà, áàëêîí. Ö³íà: 237800 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, íîâîáóäîâà, 7/7 ö, 44.5/20/15, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ð-í. Þâ³ëåéíèé, 36/19/8, ÷åøêà, á/ç, áðîíüîâàí³ äâåð³, æèòëîâèé ñòàí. Íåäîðîãî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 3/5 ö, 34/19/6, çâè÷àéíèé ñòàí, áàëêîí, äóáîâ³ äâåð³, îáøèòèé áàëêîí. Ö³íà: 246000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè , 1/5 ö, 26/13/5,ìàëîñ³ìåéêà. Ö³íà: 155800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè , 1/5 ö, 26/13/5,ìàëîñ³ìåéêà. Ö³íà: 155800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó ,12 êâ,ì. Ö³íà: 72000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿ 4/5 ïîâ. 30/17/5 êâ.ì. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 240700 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 4/5ö, 30/18/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí, ë³÷èëüíèêè, ìåáë³. Ö³íà: 229600 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 1/9 ï, 34/ 18/9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 196000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 1/9 ïîâ. 34/18/9 êâ.ì. âèñîêèé öîêîëü,æèëèé ñòàí. Ö³íà: 215800 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 8/9 Ö, 32 êâ.ì., ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-01-19, (097) 297-15-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 8/9, 32êâ.ì., ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, 5/5ö, 29/16/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí. Ö³íà: 237800 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà,5/9Ï, 34/ 18/8, êîñìåòèêà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, çà Äðàìòåàòðîì, 5/5 Ö, æèëèé ñòàí, íåêóòîâà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Êîíòàêòè: (067) 364-25-25

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 1/5 ö, 29/ 16/6, áåç/á, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 1/5Ö, 30/ 16/6,5, êîñìåòèêà, íå êóòîâà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ð-í ïèâçàâîäó (êîðîòêà), 37/18/6, æèë ñòàí, îêð. Âõ³ä, ë³÷ íà îïàëåííÿ. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Ðàä³îçàâîäó, 6/9 ö, 43.9/22.7/12.2, íîâîáóäîâà, àâòîíîìêà. Ö³íà: 296000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 3/5 Ö, 34/ 18/6, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 252000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 62-09-09, (097) 297-15-01

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. ϳâí³÷íèé, 6/9 Ï, 34/17,5/8. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïë. â³êíà. Çàñêëåíèé áàëêîí, ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë. Ïîðó÷ çóïèíêà, ìàãàçèí. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, íîâîáóäîâà, 2/9Ö, 47 ì.êâ., êóõíÿ – 12ì.êâ., à/î, ï³ñëÿ çàáóäîâíèêà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, óë. ³ä³íñüêà 4/5ö, 32/ 18/6, æèòëîâèé ñòàí, âåëèêèé áàëêîí, ÌÏÂ. Ö³íà: 213 200 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 1/4ö, 41/20/10, íîâîáóäîâà, âèñîêèé öîêîëü, áàëêîí, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, äâ³ð îãîðîäæåíèé, äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, ïàðêîâêà. Ö³íà: 254 200 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 5/5 Ö, 30/18/6. Ö³íà: 213200 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à 5/9 Ï, 34,5/17,2/8,3 ðåìîíò, âìîíò.êóõíÿ. Ö³íà: 251100 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à 8/9 ï, 36/ 18/9. ªâðîðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 1/9 ï, 34/18/9, áåç áàëêîíà, êîñì ðåì. Ö³íà: 221400 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 1/9 ï, 34/18/9, âèñîêèé öîêîëü, íåêóòîâà, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 229600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 1/9 ï, 35/18/9, ë³÷èëüíèêè íà îïàëåííÿ, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 205000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 1/9Ï. 35/18/9. Æèëèé ñòàí. Ïåðåòåðò³ ñò³íè òà ñòåëÿ, íîâà âàííà, ñàíòåõí³êà, íà â³êíàõ - ðåø³òêè. Âàííà òà òóàëåò îáëèöüîâàí³ ïëèòêîþ. Ö³íà: 230000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (067) 645-76-11Êàòåðèíà. 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 10/10 ï, 34/18/9, ºâðîðåìîíò, á/ç, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 5/9 Ï. 34,5/18/9. Êàï. ðåìîíò. ÌÏÂ, ïåðåòåðò³ ñòåë³, òóàëåò ³ âàííà - ïëèòêà. Âìîíòîâàíà êóõíÿ. Çàñêëåíèé áàëêîí. Âõ³í³ äâåð³ áðîíüîâàí³. Íå êóòîâà. Ö³íà: 262000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 645-76-11Êàòåðèíà. 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 7/10 ï, 34/17/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 8/9 ïîâ. 34/18/9 êâ.ì. áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 207500 ãðí Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, õîðîøèé æèëèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 773-70-35 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Êè¿âñüêà, 2/5 ö, 24/ 12.5/5.2, çàñêëåíèé áàëêîí, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5 ö, 23/13/5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Êîñòðîìñüêà, 6/9 ï, 34/18/9, ºâðîðåìîíò, ÌÏÂ, ïîðó÷ ñàäîê, çóïèíêà, ñóïåðìàðêåò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, íà äîâãèé òåðì³í, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóò. òåõí³êà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 1-ê³ìíàòíóê êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 5/9ö, 31/ 12/7, ÌÏÂ, áàëêîí, ïåðåòåðò³ ñòåë³. Ö³íà: 205000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, âóë. Êóð÷àòîâà, 3/3 ö, 16 êâ.ì. Ðåìîíò. Ö³íà: 96000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

1.1.2. Ïðîäàì 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. • Ìåëüíèêà, 2/9ï, àáî îáì³í íà

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. • Ñâîáîäè (ð-í Ïåä³íñòèòóòó), 3/3Ö, áåç ðåìîíòó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. • Þâ³ëåéíà, 2/9 ï, òåðì³íîâî,

äåøåâî àáî îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 2-êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 1/5ö, 43 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ÌÏÂ, ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ. Ö³íà: 369 000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 1/5, 42/2/6, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà 4/9 Ï, 50/ 30/8 . Æèëèé ñòàí. Ö³íà: 312000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 8/ 9 ö, 48/30/8, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 24 Ñåðïíÿ, 2/3Ö, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà (Âèãîâñüêèé), 5/10 ö, 62/21+14/11, äàõîâà êîòåëüíÿ, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 590400 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 1/5 ï, 46/28/8, æèòëîâèé ñòàí, º ùå 2ê³ì.  ï³äâàë³ íå ïðèâàòèçîâîí³, ç áàëêîíîì. Ö³íà: 369000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 3/5 ö, 60/30/10, áåç ðåìîíòó, àâò.îïàëåííÿ. Ö³íà: 451000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ìàêàðîâà, 1/9 Ö, 30/ 18/5, â õîðîøîìó ñòàí³, ðåìîíò, òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 43-20-14

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 5/10 ö, 62ì.êâ., ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 557600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ìåëüíèêà, 1/9 ï, 34/18/9, ºâðîðåìîíò, ÌÏÂ, äîáóäîâàíèé áàëêîí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 2/5, 60 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97

1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. Î.ÒÅ˲ÃÈ, 7/9Ï. ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ. Ö²ÍÀ: ÄÎÃβÐÍÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-09-30, (097) 408-10-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Î.Òåë³ãè 6/9ï, 35/ 18/7 æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, êóõíÿ âìíòîâàíà. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ïîëüîâà, 4/5 ö, 25/ 12/5, áàëêîí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 2/9 ö, 30/15/8, ÌÏÂ, íåêóòîâà, ºâðîðåìîíò, â³êíà ó äâ³ð, òèõèé ðàéîí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Øóõåâè÷à, 9/9 ï, 34/17.5/9, áðîíüîâàí³ äâåð³ ïëàñòèê, äåðåâî-â³êíà, ñò³íè ïîôàðáîâàí³, øïàëåðè, âàííà, òóàëåò - êàôåëü - ñï³ëüíî. Ö³íà: 209100 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ºâðîðåìîíò, öåíòð, çðó÷íå, òèõå ì³ñöå, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè.Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Âëàñíèê, ìîæëèâèé êðåäèò. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â. Äèâ³ç³¿, 2/9ï, 50/ 30/9, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 311600 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿ 2/9 ïîâ. 48/ 29/8,8 êâ.ì. ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 348600 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 1/9 ï, 48/ 30/7, ðåìîíò, ÌÏÂ, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 2/10 ö, 49/ 29/8, 2 áàëêîíè, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 5/9 ö, 50/ 30/8.3, ðåìîíò, íà êóõí³ ºâðîðåìîíò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà. Çàì³íåíà ñàíòåõí³êà. ª ï³äâàë. Ö³íà: 385400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, íîâîáóä. 3/5 Ö 59,6/ 33,4/11,2 ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 445500 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà 8/9ï, ê³ìíàòè îêðåì³, 48ì.êâ., êóõíÿ- 7ì.êâ., æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 7/9ï, 47/ 29/7, ðåìîíò, ñ/â ³ êóõíÿ íîâà ïëèòêà, íîâà ñòîëÿðêà, ÌÏÂ, áàëêîí çàñêëåíèé ³ óòåïëåíèé, íåêóòîâà. Ö³íà: 344400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, ð-í «Âîïàê», 48/29/8, ðåìîíò, ìåáë³, ñèãíàë³çàö³ÿ, â³òàëüíÿ, ñïàëüíÿ. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà 3/5 Ö, 47,3/ 27,7/ 8,1. Ö³íà: 364500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà 8/10 Ö íîâî áóä. 56 ì. êâ ,àâò. îïàë., ÷àñòêîâî ðåìîíò. Ö³íà: 453600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 1/6 Ö, íîâîáóäîâà, ç äèçàéíåðñüêèì ðåìîíòîì. Êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ìåáë³. Àâòîíîìíå îïàëåííÿ. ˳÷èëüíèêè. ϳä êâàðòèðîþ ðîçòàøîâàí³ îô³ñè, äóæå òåïëà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 3/5 ö, 44/ 28/6, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, êîëîíêà, ïîêëåºí³ ñâ³æ³ øïàëåðè, íîâèé óí³òàç, ñàíòåõí³êà, áð. äâåð³, æèòëîâèé ñòàí, ïîðó÷ çóïèíêà, 18 øêîëà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 3/5ö, 43/ 29/6, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, æèòëîâèé ñòàí, áðîíüîâàí³ äâåð³, êîëîíêà. Ö³íà: 299 200 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 4/5 ö, 44/ 28/6, æèëèé ñòàí, ïðîõ³äí³, íåêóòîâà. Ö³íà: 295200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 7/9 Ö, 47.4/ 27.2/6.2, Îêðåì³ ê³ìíàòè. ª ï³äâàë. Ñîíÿ÷íà ñòîðîíà. Ö³íà: 318160 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 8/10 ö, 56/ 36/9.2, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, àâò.îïàëåííÿ, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Êîíòàêòè: (050) 507-06-90, (096) 178-87-79 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà 2/5ö 46/ 29/6 ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, ðåìîíò, ïåðåòåðòî, íîâ³ òðóáè, íîâà ñàíòåõí³êà, ÌÏÂ. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà 3/5ö, 45/ 29/6 õîðîøèé æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 1/5 ö, 40/ 27/6, ðåìîíò. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 1/5Ö, 40/ 27/6, ïåðåòåðò³ ñòåë³, íîâà ñòîëÿðêà, êîëîíêà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5 ö, 45/ 31/6, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àáî îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ìàëîëîñ³ìåéêó + äîïëàòà. Ö³íà: 299700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 3/5, 52/34/ 7, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 4/5Ö, 47 êâ.ì., ðåìîíò, ÌÏÂ, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/5 ö, 44/ 28/6, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè îêðåì³. Ö³íà: 262400 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà,1/5-ïîâ. 40/27/6 êâ.ì. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 273900 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãâàðä³éñüêà 5/9 ï, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 1/4 ö, 45.5/28.4/6.1, êóòîâà, êëàäîâêà. Ö³íà: 485000 ãðí. Êîíòàêòè: oleks443211@rambler.ru (097) 384-99-04 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 1/4 Ö, êóòîâó, 45,5 êâ.ì. Ö³íà: 485000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 384-99-04 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 2/9 ï, 51/35/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÌÏÂ, º ï³äâàë. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 4/4 ö, 43/26/6, æèòëîâèé ñòàí, ð-í «×àéêè». Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 4/4, 45/28/6.5, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 276000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9 ï, 48/29/7, æèòëîâèé ñòàí, (÷/ðåìîíò), ñ/â ïëèòêà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9 Ö, 48/28/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 373100 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 596-63-72 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/ 9Ö, ðåìîíò. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/ 9ö, 46/28/7, ïàðêåò, äóáîâà ñòîëÿðêà, ïîäâ³éí³ âõ³äí³ äâåð³. Ö³íà: 418200 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/ 9Ö, 50/30/7, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 9/9 Ö, 55,3/32,1/11,7, ðåìîíò. Ö³íà: 315900 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äåì’ÿí÷óêà, 6/10ö, 63 êâ.ì. Ö³íà: 401800 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äåì’ÿí÷óêà, 6/10Ö, 63 ì.êâ., ï³ñëÿ çàáóäîâíèê³â. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äåì’ÿí÷óêà, 7/10 Ö, íîâîáóäîâà, 63 ì. êâ., àâòîíîìíå îïëàëåííÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (099) 910-80-91, (098) 156-45-20 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äåì’ÿí÷óêà, 6/10. ϳñëÿ áóä³âåëüíèê³â, Íîâîáóäîâà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äèðåêòîð³¿, 2/5Ö, 46 êâ.ì., ðåìîíò ñâ³æèé. Ö³íà: 376000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äðàãàí÷óêà, 5/5 ö, 60ì.êâ., íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò,àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 516600 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà 2/5 ïîâ, 41/26/6 êâ.ì. 2 áàëêîíà, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà 9/9 ïîâ. 51,5/ 32/9 êâ.ì. õîðîøèé æèëèé ñòàí, äàõ ï³ñëÿ ðåìîíòó. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà 2/9 ï, 54/ 30/8 æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 5/5Ö, 41/ 26/6, æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 2/5 ö, ðåìîíò. Ö³íà: 344400 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 7/9ï, 47/ 29/7, ñ/â ³ êóõíÿ ïëèòêà, áàëêîí óòåïëåíèé, áîéëåð, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà. Ö³íà: 340 300 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 3/3ö, 51/ 37/7, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 332 100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 7/9 ï, 47/ 29/7, ðåìîíò. Ö³íà: 340200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 8/9 Ö, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ñèãíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 930-57-62

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Æóêîâñüêîãî, 4/5 ïîâ. 45/28/6 êâ.ì. æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Æóêîâñüêîãî, 4/5 ö, 45ì.êâ. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 287000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàâêàçüêà, 3/9ö, 47/ 28/7 çðîáëåíèé ðåìîíò, ëàì³íàò, ïë.â³êíà. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ê.Îñòðîçüêîãî 1/ 5-ïîâ. 43,4/28/6 êâ.ì. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 319550 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàâêàçüêà, 3/9, 48/ 29/6, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò. Ö³íà: 385950 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàâêàçüêà, 3/9Ö, 47/ 27/6, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàëíèøåâñüêîãî, 47/31/7, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, êîëîíêà, íå êóòîâà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàëíèøåâñüêîãî, ïèâçàâîä, 47/31/7, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, ï³äâàë. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 1/2 ö, 41,3/ 27/6, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 278800 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 1/9 ï, 53/ 30/9, æèëèé ñòàí, áàëêîí+âåëèêèé ï³äâàë, ï³ä áàëêîíîì, ñóõà, òåïëà. Ö³íà: 287000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, 43,7/29,3/5,5, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2/5 ö, 50/ 30/8, ºâðîðåìîíò. áàëêîí çàñêëåíèé, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, ÷åñüêèé ïðîåêò. ë³÷èëüíèê íà òåïëî. ϳäâàë. Ö³íà: 451000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2/9 ï, 50/ 30/8, õîðîøèé ðåìîíò, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ëàì³íàò, íåêóòîâà. Ö³íà: 328000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 4/14 ö, 51/29/8, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 373 100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 5/9/ï, 50/ 30/8, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 295200 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 8/9ï, 51/ 30/9, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 295200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, ð-í 12 øêîëè, 6/14 ö, 67.2/38.8/8.4, ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ʳêâ³äçå, 2/2Ö, 43/ 28/6, æèëèé ñòàí, ï³÷íå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ʳêâ³äçå, 2/2Ö, 45 êâ.ì., ïðîõ³äí³, àâòîíîìíå ï³÷íå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 244000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Îëüãè, 5/5ö, «õðóùîâêà», áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 246000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Ðîìàíà , 5/5 ö, 44/28/6, õðóùîâêà, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 262400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Ðîìàíà, 1/5 Öõ, 45/20/10, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³, òåðì³íîâî. ÀÍ «×åëñ³». Ö³íà: 308000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-09-09, (097) 297-15-01 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 2/5/ö, 44/28/6, áåç áàëêîíà, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³. Ö³íà: 254200 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 1/5 ö, 44/25/6.5, ìï.â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà åëåêòðîïðîâîäêà, º áàëêîí. Ö³íà: 311600 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 596-63-72 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 1/5 ö, 44/31/6, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 348000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 4/9 ö, 50/30/8, êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 369000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 42/28/ 7, õîðîøèé ñòàí,îêðåì³ ê³ìíàòè, ï³äâàë, áàëêîí, íîâà ïðîâîäêà, ñàíòåõí³êà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 5/ 5-ïîâ. 42,5/26/5,4 êâ.ì. îêðåì³ ê³ìíàòè, ðåìîíò. Ö³íà: 307100 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 5/5ö, 45/28/6, ºâðîðåìîíò, ê³ì. ïðîõ³äí³ (ìîæëèâ³ñòü ïåðåïëàíóâàííÿ). Ö³íà: 287000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 7/9 ö, 50/30/8, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ñ/â îêðåìî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 7/9/ ö, 51/-/8, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 369000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 3/10 Ö, 48/29/8. ªâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ëàì³íàò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 7/9Ï, ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 7/14, 50/30/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 8/10ö, 48/27/7, íîâîáóäîâà, ÌÏÂ, ðåìîíò, áàëêîí, ñò³íè ïîøòóêàòóðåí³, îá³ãð³âàëüí³ êîíâåêòîðè. Ö³íà: 377200 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 9/10 ï, 49/29/8, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 303400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, ð-í «Àðñåí», 4/5 ö, 74/40/15, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîïåðíèêà, 1/3 ö, 42/28/6.5, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ãàðàæ. Ö³íà: 304000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîïåðíèêà, 42/28/ 6.3, ðîáèòüñÿ ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, ãàðàæ, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (097) 781-94-41 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 1/5 Ö, 58/39/8. Ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ. Ïë. â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, ëàì³íàò, ï³äâàë. ʳìíàòè 23 êâ.ì ³ 16 êâ.ì. Áàëêîí çàñêëåíèé ³ç ï³äâàëîì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 2/5 ö, 53/32/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º ï³äâàë. Ö³íà: 369000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 2/5Ö, 46/ 29/5, îêðåì³ ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 3/9 ö, 49/29/7, ðåìîíò õîðîøèé, ÌÏÂ, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 8/9 ï, 52/-/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 311600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 8/9 ï, 52/30/9. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/10 Ö, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 55/30/8. Ïë. â³êíà, áð. äâåð³, ïåðåòåðòî ñòåë³, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, ïàðêåò, ìåáëüîâàíà, áîéëåð. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91


2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 12/14 ö, 50/30/9, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 303400 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5 ö, ÷åøêà, 52 êâ.ì., ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. ËÜÎÍÎÊÎÌÁ²ÍÀÒ²ÂÑÜÊÀ, 9/14 Ö, 48.7/26.3/-, ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ, ÃÀÐÍÈÉ ÑÒÀÍ. Ö²ÍÀ: 273600 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì. Âîâ÷êà, 2/5 ö, 40/26/6, îêðåì³ ê³ìíàòè, íåêóòîâà, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 5/6, ÷åøêà, 54/30/8, ï³äãîòîâëåíèé äî ðåìîíòó. Ö³íà: 372000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàçåïè, 2/2 ö, 49/ 29/8, àâòîí.îïàëåííÿ, êîñì.ðåìîíò, äàõ-øèôåð. Ö³íà: 328000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà 4/9ö, íîâîáóäîâà, 50 ì.êâ., õîðîøèé ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, ìïâ. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 2/7 ö, 48/27/8, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, áðîíüîâàí³ äâåð³. Ö³íà: 475600 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 4/9 ï, 49 êâ.ì. Ö³íà: 260000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 4/9 ï, 49/29/8, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ðåì., íåêóòîâà, íîâ³ áàòàðå¿, ñîíÿ÷íà, ë³÷èëüíèê íà îïàëåííÿ íà ï³ä’¿çä. Ö³íà: 303400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 4/9 ö, 49/29/8, ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 4/9 ö, 49/29/8, ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 9/9 ö, 48/30/9, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 303400 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 1/5 ö, ÷åøêà, îêðåì³ ê³ìíàòè, æèòëîâèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, 2 áàëêîíè, 50 êâ.ì. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 5/5 ö, 49/31/8.2, ðåìîíò, ÌÏÂ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 5/5 Ö. 48/30/8. Êàï³òàëüíèé ðåìîíò. Ïë. â³êíà, ã³ïñîêàðòîííà ñòåëÿ, çì³íåíà ñàíòåõí³êà, äàõ íå ïðîò³êàº. Íå êóòîâà. Ö³íà: 357000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 645-76-11Êàòåðèíà. 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 5/9 ö, 47/28/8, æèëèé ñòàí,â³êíà â äâ³ð. Ö³íà: 410000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 1/5Ö, 45ì.êâ., îêðåìèé âõ³ä â áóäèíêó, ïðèçíà÷åííÿ – ï³ä îô³ñ àáî æèòëî, àâò.îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, ï³äëîãà ç ï³ä³ãð³âîì, ñèãíàë³çàö³ÿ. Íàä äîðîãîþ. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 49.2/ 29.6/7, ïàíåëü, ÌÏÂ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, îêðåì³ ê³ìíàòè, äóø, ñ/â - íîâèé êàõåëü, ëàì³íàò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 6/9 ï, 48/29/8, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 304000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïàâëþ÷åíêà, 2/9 ö, 44 êâ.ì., êóõíÿ 12 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ñ/â îêðåìî, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïàâëþ÷åíêà, 9/9 ö, 47,5/31/8, ÌÏÂ, ëàì³íàò, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 278800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïåðåñîïíèöüêà, 3/ 4 Ö, 57/30/8,2, ðåìîíò, êîëîíêà, áàëêîí. Ö³íà: 461700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 43/28/6, áåç ðåìîíòó, öåíòð ì³ñòà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 5/5 ö, 43/28/6, õðóù, êîëîíêà, ïåðåêðèòèé äàõ, áåç ðåì. Ö³íà: 295200 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 5/5Ö, 42/30/6, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 42 ì.êâ., æèëèé ñòàí, îêðåì³ ê³ìíàòè. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 42/27/6.5, ÌÏÂ, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 5/5, 42/ 26/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíè, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 268000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 50êâ.ì., .æèëèé ñòàí, äâà áàëêîíà. Ö³íà: 262400 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 596-63-72 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîïîâè÷à, 4/4 ö, íîâîáóäîâà, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 75 êâ.ì. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóõîâà, 8/9 ï, 49/ 30/9, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 295200 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóõîâà, 9/9 Ï, 48/ 29/7,5. Õîðîøèé æèëèé ñòàí. Äåøåâî. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóõîâà, 9/9 Ï, 55/ 30/9, êîñìåòèêà. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-09-09, (097) 297-15-01 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóõîâà, 9/9, 49/28/ 8, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 265600 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóõîâà, 9/9Ï, 49/ 30/8, æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ. Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5 ö, 52/30/8, ðåìîíò,÷åøêà, äàõ íå òå÷å. Ö³íà: 360800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Áàíäåðè 1/5 ïîâ. 42/27/6 êâ.ì. ì/ï â³êíà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 278000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Áàíäåðè, 3/5Ö, ê³ìíàòè îêðåì³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Áàíäåðè, 2/5Ö, 46 ì.êâ., õîðîøèé ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Áàíäåðè, 3/5ö, 45/27/6, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 299300 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9 ö, 52/33/8, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 348000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/9 Ö, 50/28/8, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 445500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/9 ö, 52/30/8, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 426400 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ð-í Þâ³ëåéíèé, 50/30/8, ÷åøêà, îêðåì³ âåëèê³ ê³ìíàòè, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, íîâ³ òðóáè, êîëîíêà, íåäîðîãî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ð-í Þâ³ëåéíèé, 4/5Ö, ðåìîíò, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ð-í. Þâ³ëåéíèé, 50/30/7, ÷åøêà, á/ç, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÌÏÂ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ï³äâàë. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ÐÓÌ, 50/ 30/8, öåãëà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, êëàäîâêà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, öåíòð, 3/4 ö, 50 êâ.ì., áðîíüîâàí³ äâåð³, æèòëîâèé ñòàí, ñó÷àñíà ïëèòêà. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, öåíòð, ñòàë³íêà, 50êâ.ì., 3/5Ö, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè 1/5 Ö, 42/26/6. ×àñòêîâî ðåìîíò. Áåç áàëêîíà, âèñîêèé öîêîëü. Ö³íà: 264000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 5/5 ö, 43/28/6, íåêóòîâà, ÌÏÂ, ïàðêåò, ñ/â-ïëèòêà. Ö³íà: 287000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, á³ëÿ «Ìàãíàòà», 2/5 Ö, 46/28/6. Îêðåì³ ê³ìíàòè, ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë, êîëîíêà. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 275000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè (ð-í Àâòîâîêçàëó), 3/9 ï, 53/30/9, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, óòåïëåíà. Ö³íà: 328000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè 2/5ö, 47/30/6, ñàíâóçîë îêðåìî, æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 2/5 ö, 42/28/6, õ/î, ïîòðåáóº ðåìîíòó, â³êíà â äâ³ð, íå êóòîâà, áàëêîí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 2/5 ö, 45/28/6, ê³ìíàòè îêðåì³, â³êíà ó äâ³ð, º êîëîíêà, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ïîðó÷ çóïèíêà, ìàãàçèí, àïòåêà, º ï³äâàë. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 6/9 ï, 49/28/8, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 304000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 8/9 ï, 50/30/7, ºâðîðåìîíò, ñ/â îêðåìî, ìï â³êíà, áîéëåð, ëàì³íàò, ñò³íè, ñòåë³ ïåðåòåðò³, áàëêîí çàñêëåíèé ³ óòåïëåíèé, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, 4/5 ö, 58/33/9. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 1/5 ö, 40/26/6, ºâðîðåìîíò, «õðóùîâêà», íåêóòîâà. Ö³íà: 344400 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, 4/5 Ö, 58/9 êâ.ì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 44/31/ 6, çâè÷àéíèé æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà 5/5 ïîâ. 50/ 30/8 êâ.ì. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 323700 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, á³ëÿ Ìàãíàòà, 2/5 ö, îêðåì³ ê³ìíàòè, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, â³êíà â äâ³ð, áàëêîí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ͳëà Õàñåâè÷à, 2/ 2ö, 40/30/8, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 283 000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà 7/9 Ö 49/ 27/10,5 àâò.îïàë.,ðåìîíò. Ö³íà: 425250 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, öåíòð, 3/3 ö, çàòèøíèé äâ³ð, áàëêîí, æèòëîâèé ñòàí, â³êíà â äâ³ð, êîëîíêà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 1 ïîâ, ïðîõ³äíå ì³ñöå, 43/28/6 ïåðåòåðò³ ñò³íè, ìïâ. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè,1/5Ö, 42/27/6, ÷àñòêîâèé ðåìîíò ,áåç áàëêîíó. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 4/5Ö, 51/36/7, «÷åøêà», æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à 4/9 ï, õîðîøèé æèëèé ñòàí. Áîéëåð, 2 ëîä泿. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 2/5 ö, 48/30/6, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, êîîïåðàòèâíèé áóäèíîê, ÌÏÂ, ñòîëÿðêà, óòåïëåíèé áàëêîí, ñàíòåõí³êà, õîðîøèé ðåìîíò. äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

2/9 ï, íîâà íîâà Ö³íà:

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 4/9 Ï, 48/28/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 299300 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 596-63-72 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Òåë³ãè, 1/9 ï, 45/ 29/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìï.â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ë³÷èëüíèê, áîéëåð, êàõåëü, ê³ìíàòè íåïðîõ³äí³. Ö³íà: 260000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Îðëîâà, 8/9 Ï, 49/ 29/8. Ö³íà: 308000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-09-09, (097) 297-15-01 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Îðëîâà, 8/9Ï, 48/ 30/8, íåêóòîâà, õîðîøèé ñòàí, ë³÷èëüíèê ãàçó. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ï.Ìîãèëè, 2/5Ö, 46/18/15/9, õîðîøèé æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

2-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. Ï.ÌÎÃÈËÈ, Ð-Í ÏÈÂÇÀÂÎÄÓ, 1/5 Ö, 41.6/29.2/7. Ö²ÍÀ: 240000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïàâëþ÷åíêà (Áîÿðêà), 2/9 Ö, 44/25/7, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïàâëþ÷åíêà (Áîÿðêà), 2/9 Ö, 44/25/7, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïàâëþ÷åíêà 4/9 ö, 60/36/9. Ö³íà: 388000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 2/4 ö, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

7

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 7/9Ö, 50/31/8, ñâ³æèé ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 2 áàëêîíè îáøèò³, ÷åøêà. Ö³íà: 456000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 1/3 ö, 53/ 34/8, Áåç ðåìîíòó. ª ï³äâàë. Âèñîêèé öîêîëü. Âèñîê³ ñòåë³. Ö³íà: 328000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 3/3ö, «ñòàë³íêà», 42 êâ.ì, êóõíÿ 9 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, âèñîê³ ñòåë³, ÌÏÂ, Ö³íà: 332 100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 4/5 ö, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 295200 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 928-19-73 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 42/22/ 5,7,æèëèé ñòàí,áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 7/9 ö, 49/28/8, ï³äâàë, áîéëåð, äîìîôîí, ñèãíàë³çàö³ÿ, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 451000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòàðèöüêîãî, 1/2Ö, 48/36/6, à/î, âìîíòîâàíà êóõíÿ, âèñîêèé öîêîëü. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 1/5Ö, 42/28/6, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ. Ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 3/5 Ö,»ñòàë³íêà» æèëèé ñòàí. Ö³íà: 397700 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 596-63-72

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9 ö, 56ì.êâ., êîñì.ðåìîíò. Ö³íà: 426400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, öåíòð, «ñòàë³íêà», æèòëîâèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 3/9 ï, 49/29/9. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/4Ö, 60/ 31/10, ÌÏÂ, êàì³í, ïàðêåò. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/5ö öåíòð ñòàë³íêà, 52/33/7 æèëèé ñòàí, âèñîê³ ñòåë³, ë³÷èëüíèêè íà ãàç, º äîêóìåíòè íà àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 5/5 Ö, 45,5/ 34/5. Õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, äâåð³ áðîíüîâàí³, â³êíà ì/ï, ë³÷èëüíèêè, çàñêëåíèé áàëêîí, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Õîðîøà ³íôðàñòðóêòóðà. Ö³íà: 308000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 645-76-11Êàòåðèíà. 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 50/28/8 ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, íîâà êîëîíêà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 6/6 Ö, 51/ 24/10, íîâîáóäîâà, ðåìîíò. Ö³íà: 472000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 62-09-09, (097) 297-15-01 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 6/6 Ö, 51/ 24/10, íîâîáóäîâà, ðåìîíò. ÀÍ «×åëñ³». Ö³íà: 472000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 62-09-09, (097) 297-15-01 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 8/9 ö, íîâîáóäîâà, 51 êâ.ì., õ/î, áàëêîí çàñêëåíèé, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 8/9ö, «÷åøêà», 57/31/11, ëîäæ³ÿ íà 2 âõîäè, æèòëîâèé ñòàí, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè, ë³ôò íîâèé, äîìîôîí. Ö³íà: 364900 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 8/9Ö, 57/ 31/11, áåç ðåìîíòó,ë³÷èëüíèêè âîäè. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíòñüêà 5/5 Ö, 51/30/10,5 . Ðåìîíò, ìåáë³, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, ï³äâàë, ðåìîíò òåõí³÷íîãî ïîâåðõó. Ö³íà: 396000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Òåàòðàëüíà, 2/3Ö, 42/28/7, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Òåàòðàëüíà, 45/-/ 9, íîâà ñàíòåõí³êà, ëàì³íàò. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Òèõà, 10/10 Ö, 73/ 37/10, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Òèõà, 10/10 Ö, 73/ 37/10, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49

2-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. ÒÈÕÀ, ÇÀÃÀËÜÍÀ 72.9 ÊÂ.Ì., ÆÈÒËÎÂÀ 36.5 ÊÂ.Ì, 10/10 Ö, ÍÎÂÎÁÓÄÎÂÀ, ϲÑËß ÁÓIJÂÅËÜÍÈʲÂ, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÅ ÎÏÀËÅÍÍß. Ö²ÍÀ: 408000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Òðàêòîðíà (íîâîáóäîâà) 5/5 ïîâ. 60/32/8 êâ.ì. æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 480000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà 2/9 ï, 47/29/8 ðåìîíò, ÌÏÂ, ñàíòåõí³êà. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 5/9 ö, 50/30/7.5, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 364500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 5/9 Ö, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 50 ì. êâ. çàã. ïëîùà, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 53/29/ 8.6, ïàíåëü, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ìåáë³ â êóõí³ òà â³òàëüí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åáèøåâà, 2/9 ï, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, íåêóòîâà, ñîíÿ÷íà, çàòèøíèé äâ³ð, ð-í 12 øêîëè, ìåáë³. ª òîðã. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà (íîâîáóäîâà), 10/10 ö, 62/33/11, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, íîâèé ºâðîðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ. Ãàðàæ³ ³ äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, ïîðÿä ñóïåðìàðêåò ³ áàçàð. Ö³íà: 381300 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 1/9 ö, 60/ 33/10, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 533000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 3/5 ö, 42/ 28/6, õ/î, ñ/ó ðàçîì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, áàëêîí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 3/5Ö, 42/ 30/6, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 3/5ö, 43/ 28/6, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 291000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 4/5 ö, 59 êâ.ì., îêðåì³ ê³ìíàòè, íàòÿæíà ñòåëÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ. Ö³íà: 520000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 6/10 ö, 60/33/10, íîâîáóäîâà, äàõîâà êîòåëüíÿ. Ö³íà: 451000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 6/10Ö, íîâîáóäîâà, 60 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â Ö³íà: 376000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà. 8/10, 60/ 35/9, íîâîáóäîâà. Ðåìîíò. Äàõ. êîòåëüíÿ. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: (096) 126-15-03 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 2/5 ö, 44/28/6, áåç ðåìîíòó,ê³ìíàòè îêðåì³. Ö³íà: 328000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 3/5Ö, 42 ì.êâ., áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà,2/4ö, 69/40/10, íîâîáóäîâà, àâò.îïàëåííÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, äâ³ð îãîðîäæåíèé, äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, ïàðêîâêà. Ö³íà: 426400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øåâ÷åíêà, 7/7 ö, 57.7/349, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âèñîòà ñòåë³ 3.65 ì, êîëîíêà, áîéëåð, óòåïëåíèé äàõ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øåâ÷åíêà, 7/9 ö, 58/34/-, ðåìîíò. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øîïåíà, 4/4 Ö, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 1/9 Ï, 48/29/7,5. Æèëèé ñòàí, ðåìîíò ó âàíí³é. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 48/29/ 7, ïàíåëü, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 9/14 ö, 49/28/9, ïåðåòåðò³ ñòåëÿ, ñò³íè, ïîì³íÿíà ñàíòåõí³êà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, çàëèøàºòüñÿ ïðèõîæà, ìåáë³ ó ñïàëüí³. Ö³íà: 312000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (096) 109-47-21, (099) 488-23-44 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà 2/9 ï, îêðåì³ ê³ìíàòè, ÌÏÂ, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 48ì.êâ., ëîäæèÿ çàñêëåíà Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà 2/9ï, îêðåì³ ê³ìíàòè, ÌÏÂ, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 48ì.êâ., ëîäæèÿ çàñêëåíà. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, «Ñòîæàðè», 4/14 ö, 51/27/8.3, ðåìîíò â ê³ìíàòàõ, òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 9/9ï, 47.6/28.5/6.6, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, áàëêîí, ÌÏÂ, òåðì³íîâî. Ö³íà: 258 300 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.³ä³íñüêà, 3/5Ö, 43/ 28/6, íåêóòîâà, ê³ìíàòè «ðîçïàøîíêîþ». Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ãàãàð³íà, 4/4 ö, 47ì.êâ., äàõ øèôåð, ºâðîðåìîíò, âìîíò êóõíÿ, ìåáë³. Ö³íà: 369000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Åíåðãåòèê³â, 1/2, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, àâò. îïàëåííÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.×åðíÿêà, 1/9Ö, 64/ /12, à/î, ë³÷èëüíèêè, çàñêëåíèé áàëêîí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ãðàáíèê ,2/2 ö, êâàðòèðà áåç ðåìîíòó, 2 ê³ìíàòè, ìïâ. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â, âóë. Øê³ëüíà, 42/30/6, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÌÏÂ, ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êàëíèøåâñüêîãî, 5/5 ïîâ. 46/31/7 êâ.ì. ðåìîíò. Ö³íà: 324000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ëüîíîêîìá³íàò, 5/5ö, 42.5/26.3/5.4, ê³ìíàòè îêðåì³, õîðîøèé ðåìîíò, òåðì³íîâî. Ö³íà: 303400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ïèâçàâîä, 3/3Ö, 30/22/ 7.2, ðåìîíò. Ö³íà: 232000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïèâçàâîä, 3/3ö, 50/34/ 7, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ÌÏÂ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîëîíêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñ/â íîâèé êàõåëü. Ö³íà: 319800 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 2/5 ö, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³. Ö³íà: 292000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 2/5, Ö, Æèëèé ñòàí, 44/29/6. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 2/5ö, 44/30/ 6, áåç ðåìîíòó, áàëêîí, â³êíà íà 2 ñòîðîíè. Ö³íà: 319 800 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 3/5 ö, 43/28/ 6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 328000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 3/5 ö, 44/29/ 6.2, æèòëîâèé ñòàí, íå êóòîâà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 3/5 ö, 44/30/ 6.2, æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà, áàëêîí íå çàñêëåíèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 5/5 ö, 45.5/ 26/6.2, íåêóòîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó 2/5ö, 45/28/6 º áàëêîí, íåêóòîâà, êîëîíêà, æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó, 2/5 ö, 44/30/ 6 êâ.ì., æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà, áàëêîí, êîëîíêà. Ö³íà: 298000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó, 3/5 ö, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, 8/9ö, 47/28/7.6, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèòëîâèé ñòàí, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 332 100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, 4/5ö, 64/35/9, áàãàòî âáóäîâàíèõ øàô, âèñîòà ñòåëü 2.7 ì, ïàðêåò, 2 ï³äâàëè. Ö³íà: 537 100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, öîêîëüíèé ïîâåðõ, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. Êîíòàêòè: (096) 878-40-78 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Öåíòð, 7/9 ö, 50/30/8, ïîë³ïø ïëàí, áóêîâèé ïàðêåò, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 574000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâðòèðó, âóë. Äèðåêòîð³¿, 2/5Ö, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, Ö³íà: 360000 ãðí, òîðã Êîíòàêòè: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 8/9 ï, 66/39/8.8, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 368000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

1.1.3. Ïðîäàì 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. • Î.Äóíäè÷à, 5/5ö, «÷åøêà», 63.8/

40.7/8.3, ì/ï òðóáè, ïë.â³êíà, ë³÷èëüíèêè, æèòëîâèé ñòàí, äàõ ïåðåêðèòèé ðóáåðîéäîì, 2 áàëêîíè, ï³äâàë, òåïëà òà ñóõà, âëàñíèê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (050) 754-02-85

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. • Ñîáîðíà, 4/5Ö, 65/40/8,5, ðåìîíò.

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 7/9 ï, 65/39/9, íîâ³ øïàëåðè, ë³íîëåóì, ñòåë³ ïåðåòåðò³, äâåð³ ÌÄÔ,ÌÏÂ, áàëêîí çàñëåíèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â. Äèâ³ç³¿, 7/10 ö, 61ì.êâ., êîñì.ðåìîíò. Ö³íà: 418200 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿ 8/9ï, 64/ 38/9 ëîä泿 2, æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 1/9 ï, 66/ 39/9, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Çàñêëåíà ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 312000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 10/10ï, 79 êâ.ì, êóõíÿ 12 êâ.ì, ðåìîíò, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè. Ö³íà: 369 000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 2/5Ö, 66/ 44/9, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, äâ³ ëîä泿, ï³äâàë, ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 6/8ï, 65/ 40/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíè. Ö³íà: 373 100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 6/9 Ï, 65/ 40/9. Õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. ˳÷èëüíèêè íà ãàç ³ âîäó. ÌÏÂ. 2 áàëêîíè çàñêëåí³. Íå êóòîâà, äóæå òåïëà. Ö³íà: 373000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 645-76-11Êàòåðèíà. 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 7/9 ï, 63/ 37/9, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 360000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 9/9 ï, æèòëîâèé ñòàí, ë³ôò ïðàöþº. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, Àðñåí, 7/ 10 ö, 61/40/9, íîâîáóäîâà, ñ/â îêðåìî, ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 4/9 ïîâ. 66/39/9 êâ.ì. íåêóòîâà æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà 7/9ï, 66/ 42/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ìïâ, áàëêîíè çàñêëåí³, íåêóòîâà. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 1/5ö, 69/ 43/9, ïðîñòîðà, ÿê³ñíèé ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí çàñêëåí³. Ö³íà: 557600 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 4/10 ö, 71/ 4111, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, õîë ïðîõ³äíèé, âåëèêà âàííà 9 êâ.ì, 2 çàñêëåí³ ëîä泿, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 524 800 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 4/9 ï, ðåìîíò, áàëêîí îáøèòèé, ïàðêåò. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 64/39/10, õîðîøèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñò³íè òà ñòåë³, ÌÏÂ. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 7/9 ö, 65.4/ 37.4/8, íîâ³ â³êíà, äâåð³. Ö³íà: 467400 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà 5 (íîâîáóäîâà), 9òà10/ö, 9ïîâ-67ì.êâ+ 10ïîâ-32ì.êâ., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 656000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà 5/5 Ö, 51,4/ 35,9/5,6 æèòë. ñòàí, äàõ øàòðîâèé. Ö³íà: 340200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 408-10-26

Ö³íà: äîãîâ³ðíà. 43-09-30, (097)

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 1/5Ö, 56/ 40/6, æèëèé ñòàí, êóòîâà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093)689-26-39

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. • Øóõåâè÷à, 3/9Ï, æèëèé ñòàí. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 408-10-26

Ö³íà: äîãîâ³ðíà. (097) 43-09-30,

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/5/ö, 62/ 40/9, ÷åøêà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 598600 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. • Ìèðó, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò,

ïëàñòèêîâ³ åë³òí³ â³êíà, â çðó÷íîìó ì³ñö³. Ìîæëèâèé îáì³í. Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë . Â.Äèâ³ç³¿ 3/5 Ö, 68/ 39/10. Æèëèé ñòàí. Ö³íà: 440000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (066) 853-93-59, (067) 681-36-35 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 6-Ãâàðä³éñüêà 8/9 ï, 66,8/39/10 ðåìîíò, ëàì³íàò, íîâà ñàíòåõí³êà. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 6/ 9 ï, 67/42/9, îêðåì³ ê³ìíàòè, íîâà ñòîëÿðêà. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 6/ 9Ö, 67 ì.êâ., æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 6-òà. Ãâàðä³éñüêà 6/ 9 Ö, 67/42/8,5. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 400000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 4/5 ö, 50.3/ -/6, íîâ³ â³êíà, íîâà êîëîíêà. Ö³íà: 344400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 5/5 Öõ, 49/34/6,1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, êîëîíêà, 2 ï³äâàëè. Ö³íà: 312000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 1/5 ö, 93ì.êâ., ºâðîðåìîíò, àâò.îïàë, âìîíò êóõíÿ 16êâ.ì., ãàðäåðîáíà. Ö³íà: 902000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 3/5 Ö, 52/ 34/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 385400 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 596-63-72 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 3/5 ö, 52/ 34/7, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ., õðóù., 52/34/7 êâ.ì., çàñêëåíèé áàëêîí, êîëîíêà, ì/ï â³êíà, ïàðêåò, íîâà ïëèòêà, ïåðåðåðò³ ñòåë³, òåïëà, ñîíÿ÷íà. Êîíòàêòè: (096) 109-47-21, (099) 488-23-44 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 3/5Ö, 52/ 34/7, ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, ï³äâàë, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Á³ëà, 2/5Ö, 60/37/8, õîðîøèé ñòàí, ïàðêåò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, íîâà êîëîíêà, º ãàðàæ. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 3/9Ï, 63/41/8. Ìîæëèâèé îáì³í íà 2(1) ê³ìí. Êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 3/9Ï, 63/41/8. Ìîæëèâèé îáì³í íà 2(1) ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 5/9 Ö, 95 êâ. ì, íîâîáóäîâà. Ö³íà: 800000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-09-09, (097) 297-15-01 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â. Äèâ³ç³¿, 9/9-ïîâ., 69/40/10, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïëèòêà â âàíí³ ³ òóàëåò³, äâà çàñêëåíèõ áàëêîíè. Ö³íà: 312000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 109-47-21, (099) 488-23-44

ÍÎÒÀвÓÑ âóë. Ïåðåñîïíèöüêà, 3 (òðè) ì гâíå, 33028 + 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


8

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà (á³ëÿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³), 1/2 Ö, äóáîâà ñòîëÿðêà, ïàðêåò, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ë³÷èëüíèêè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà. Êîíòàêòè: (099)023-96-88 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà(ѳëüïî), 4/ 9/ï, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 410000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 1/5 ö, 60/ -/9, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, ï³äâàë, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, óòåïëåíà ï³äëîãà. Ö³íà: 574000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 1/5 ö, 65ì.êâ. 2 ëîä泿, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 451000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2/2Ö, 44/ 30/6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 296000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2/5 ö, 57,3/ -/6, æèëèé ñòàí,îäíå â³êíî ÌÏÂ, âõ³äí³ äâåð³ ïîì³íÿí³, ê³ìíàòè îêðåì³. Ö³íà: 352600 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2/9 Ï. 64/ 48/9.  1 ê³ìíàò³ õîðîøèé ðåìîíò, ÌÏÂ, ïåðåòåðò³ ñòåë³.  ³íøèõ çâè÷àéíèé ñòàí. 2 çàñêëåí³ áàëêîíè. Íå êóòîâà. Ö³íà: 373000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (067) 645-76-11Êàòåðèíà. 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 3/9 ï, 63/ 37/9, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 5/9/ö, 66/ -/21, ë³÷èëüíèêè, ï³äâàë, òåïëà, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 508400 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 7/9 ï, 63/ 38/9, ðåìîíò, íåêóòîâà. Ö³íà: 382500 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 8/9ö, 63/ 35.4/8, æèòëîâèé ñòàí, âåëèê³ ëîäæ³ÿ ³ áàëêîí. Ö³íà: 414 100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, ð-í ë³êàðí³, 2/2 ö, æèòëîâèé ñòàí, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, òèõèé äâ³ð, ï³äâàë. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ʳêâ³äçå, 11/14 ö, 63 êâ.ì., æèòëîâèé ñòàí, 2 áàëêîíè. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ʳêâ³äçå, 11/14Ö, 64/ 38/10, æèëèé ñòàí, ïàðêåò, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ʳêâ³äçå, 4/5/ö, 87ì.êâ., æèëèé ñòàí, êîëîíêà. Ö³íà: 492000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 4/10 ö, 61 êâ.ì. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 8/9 ö, 70/50/9, áàëêîí 2,81 êâ.ì., ëîäæ³ÿ 6,4ì2, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 492000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 9/9 Ï, 65/36/9, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 311600 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 596-63-72

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàëèöüêîãî, 4/9Ö, 60,4/36/7,6, íå êóòîâà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, æèëèé ñòàí, ñîíÿ÷íà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 1/9 ï, âèñîêèé öîêîëü, íå êóòîâà, 2 áàëêîíè çàñêëåí³, º ï³äâàë, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãóð’ºâà, 2/3 ö, 56.2/ 36/6, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 320000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/ 9Ï, 66/40/8, áîéëåð, æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9 ö, 63/40/7,5, êîñì. Ðåìîíò. Ö³íà: 434600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, ïåíòõàóñ, 120 êâ.ì., íà îñòàííüîìó ïîâåðñ³, 2 ð³âí³, öåãëÿíà íîâîáóäîâà. Ö³íà: 4890 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà,1/9 ïîâ. 66/39/9 êâ.ì. ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ï³äâàë. Ö³íà: 312000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Çàìêîâà, 2/5 Ö, 62 ì. êâ. çàã. ïëîùà, ïåðåïëàíîâàíà ³ç 4ê³ìíàòíî¿. Íîâà ñàíòåõí³êà, çàñêëåíèé áàëêîí, ãàðíå ì³ñöå. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099)910-80-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàëíèøåâñüêîãî, 1/5 ö, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, áåç áàëêîíà, íîâà êîëîíêà, òðóáè çàì³íåí³. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

ÍÎÒÀвÓÑ âóë. Ïåðåñîïíèöüêà, 3 (òðè) ì гâíå, 33028 + 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàëíèøåâñüêîãî,1/ 5 Ö, 63/42/6, «÷åøêà» æèëèé ñòàí. Ö³íà: 328000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 596-63-72 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàëíèøåâñüêîãî,1/ 9-ïîâ., 63 êâ.ì., ÷åñüêèé ïðîåêò, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, íå êóòîâà, êîëîíêà, ïëèòêà ó âàíí³é ê³ìíàò³, íîâà ñàíòåõí³êà. Êîíòàêòè: (096) 109-47-21, (099) 488-23-44 3-ê³ìíàòí ó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà (12 øêîëà), 3-ê³ìíàòíó 5/14Ö, 65/38/7,6, ðåìîíò, áîéëåð. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 2/9Ï, ðåìîíò, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 8/9 ï, 70/ 35/9, â ãàðíîìó, äîãëÿíóòîìó ñòàí³. Ïîì³íÿí³ âñ³ â³êíà (ñêëîïàêåò). Áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, äóøîâà êàá³íêà. Ö³êàâå ïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 336200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, Þâ³ëåéíå, 3/9 Ï, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà 5/9 ö, 64/39/10, æèëèé ñòàí, íåêóòîâà, íîâ³ øïàëåðè. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 2/9 ï, 62/38/9, æèëèé ñòàí, íåêóòîâà. Ö³íà: 344400 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 3/9 Ï, õîðîøèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 5/10 ö, 61/39/9, ÷àñòêîâî ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, 2 áàëêîíà çàñêëåí³. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 7/10Ï, êîìåò.ðåìîíò, 68 êâ.ì, 3 áàëêîíè. Ö³íà: 340000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà,1/9 ï, 63 êâ.ì., 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè (óòåïëåí³), ðåìîíò ó 2 -õ ê³ìíàòàõ. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 109-47-21, (099) 488-23-44

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ 9/9 Ï, 67/39/9. ðåìîíò, çàñêëåí³ áàëêîíè. Ö³íà: 304000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-17-25, (097) 513-80-80 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 1/9 ï, 63\38/9, ðåìîíò, 2 áàëêîíè, ôàñàä. Ö³íà: 328000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 13/14 ö, 69/46/8, ðåìîíò. Ö³íà: 410000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/5Ö, 48 êâ,ì., êîëîíêà, áàëêîí çàñêëåíèé,. æèëèé ñòàí. Ö³íà: 300000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/5Ö, 48/ /5, æèëèé ñòàí, êóòîâà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 64/37/ 9,5 ÷àñòêîâèé ðåìîíò, áàëêîíè çàñêëåí³, ìïâ, ëàì³íàò. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Ðîìàíà, Ö, 56/ /5,5, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 344400 ãðí. Êîíòàêòè: (098)596-63-72

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 9/9 Ö, 65/39/7, «÷åøêà» æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, äâà áàëêîíè, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 393600 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 596-63-72 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ 7/9 Ï. Õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 368000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/5 ö, 48 êâ.ì., á/ç, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 5/5Ö, 62/ 48/5,5, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 9/10 ï, 66 êâ.ì, ÌÏÂ, ºâðîðåìîíò, 2 áàëêîíè. Ö³íà: 385400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 9/10/ï, 63/39/9, íåêóòîâà,ðåìîíò, â³êíà ÷àñòêîâî ïîì³íÿí³, ëàì³íàò. Ö³íà: 369000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 4/5Ö, æèòëîâèé ñòàí. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 4/4ö, 54/ 38/6, ðåìîíò, íîâà âìîíòîâàíà êóõíÿ, áàëêîí. Ö³íà: 336200 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 1/ 9-ïîâ., 64 êâ.ì., ÷åñüêèé ïðîåêò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, âèñîêèé öîêîëü, íîâà ñòîëÿðêà. Ö³íà: 440 000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 109-47-21, (099) 488-23-44 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9 ï, 63/40/9, 2 ëîä泿, çàñêëåí³, ê³ìíàòè îêðåì³, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè, ïîðó÷ çóïèíêà, ñóïåðìàðêåò, ñàäîê, øêîëà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/ 9ö, âèñîêèé öîêîëü, íåêóòîâà, 64/45/10, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, ãàðíèé ðåìîíò, ÌÏÂ, äâåð³ äåðåâ’ÿí³, äîìîôîí. Ö³íà: 492000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 6/9 ï, 63/38/9, ÌÏÂ, æèëèé ñòàí, íåêóòîâà. Ö³íà: 352600 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/9 ï, 66/37/9, æèëèé ñòàí, 2 ëîä泿. Ö³íà: 352600 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/9Ï, 67/39/9, áîéëåð, æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

3-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. ÊËÅØÊÀÍß, 1/2 Ö, 75.8 ÊÂ.Ì., ÐÅÌÎÍÒ ÇÐÎÁËÅÍÎ 3 ÐÎÊÈ ÒÎÌÓ, ÀÃÂ, ËÀ̲ÍÀÒ, ÏËÈÒÊÀ. Ö²ÍÀ: 640000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 240-08-83

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè 4/5 Ö, 146 ì.êâ., àâò. îïàë. Ö³íà: 972000 ãðí Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 4/5 ö, 55/ 39/6, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîòëÿðåâñüêîãî, 5/ 5 Ö, 59/36/7. Âåëèêà ëîäæ³ÿ. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëåðìîíòîâà (íîâîáóäîâà), 1/10 ö, 130ì.êâ., äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, àâò.îïàë, äóáîâèé ïàðêåò, ³òàë³éñüêà êóõíÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, äåðåâÿíà ñòîëÿðêà. Ö³íà: 155800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/14Ö, 70/42/8, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 9/9 ï, 66/38/9, êóòîâà, ÌÏÂ, æèëèé ñòàí, óòåïëåíà. Ö³íà: 303400 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 9/9Ï, 63/40/9, íåêóòîâà, ë³÷èëüíèêè, çàñêëåí³ ëîä泿. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 9/9Ï, ÌÏÂ, íîâ³ äâåð³, êóòîâà, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ,áàëêîí çàñêëåíèé, óòåïëåíèé. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 2/9 Ï, 78/39/9. ªâðîðåìîíò, ïàðêåò, ïðîñòîðà ëîäæ³ÿ, äóáîâà ñòîëÿðêà âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 5/5 ö, 65ì.êâ., ðåìîíò, ê³ì. íåïðîõ³äí³, ïîêðàù ïëàíóâ. Ö³íà: 377200 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 5/5Ö, 64/ 40/9, ºâðîðåìîíò, íåêóòîâà, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, ï³äâàë. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà 2/9 ïîâ. 66/39/9 êâ.ì. õîðîøèé æèëèé ñòàí. Ö³íà: 328000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 1/5 ö, 95/53/12,íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 672400 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 1/9/ ï, 66/39/9, êîñì.ðåì., 2 ï³äâàëà ç áàëêîí³â, ãàðàæ. Ö³íà: 328000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 2/5 ö, íîâîáóäîâà, 70 êâ.ì., ïîâí³ñòþ ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 2/9 ï, 66/39/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 332000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 2/9 Ï. 62,5/45/9. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. ÌÏÂ. íîâà ñòîëÿðêà. ò/â - ïëèòêà, 2 çàñêëåí³ áàëêîíè. Íå êóòîâà. Ïðîäàºòüñÿ ç ìåáëÿìè, áîéëåðîì. Ö³íà: 442000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 645-76-11Êàòåðèíà. 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà,1/ 9Ï,63/9, º ï³äâàë+áàëêîí, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 340000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîòëÿðåâñüêîãî 5/5 ïîâ. 69/42/8 êâ.ì. ì/ï â³êíà êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà 2/5, 65/ /9 ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ÌÏÂ. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 2/5 ö, 53/38/5,8 êâ.ì. ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 424000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 2/5 ö, 60/37/9, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí, ñ/â îêðåìî, áóäèíîê â äâîð³. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 3/5 ö, 65/45/8.5, ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 508400 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 4/5 ö, 60/47/6, ðåìîíò, ÌÏÂ, áàëêîí çàñêëåíèé, ñ/â îêðåìî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 4/5ö, 60/46/6, ðåìîíò, ÌÏÂ, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 459 200 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 4/5Ö, 61/47/6, ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, ëàì³íàò. Ö³íà: 444000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 1/9 ö, 63 êâ.ì., íîâà ñòîëÿðêà, íå êóòîâà, ëîäæ³ÿ óòåïëåíà, ë³÷èëüíèêè, êëàäîâêà. Êîíòàêòè: (096) 109-47-21, (099) 488-23-44 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 7/9 ï, 66/39/9 êâ.ì. æèòëîâèé ñòàí, íà êóõí³ çðîáëåíèé ðåìîíò. Ö³íà: 352000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 7/9 ï, íå êóòîâà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ïåðåòåðò³ ñò³íè, ñòåë³, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 9/9ö, 67/ 38/10, 2 áàëêîíè, ë³÷èëüíèêè, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 516600 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà 9/9 Ï, 66,6/39,2/9 æèòë . ñòàí. Ö³íà: 307800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 2/5 ö, 49/33/6. Ö³íà: 348500 ãðí Êîíòàêòè: 24-77-58, (063)688-30-38

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Îðëîâà, 6/9Ï, ðåìîíò. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Îðëîâà, 4/9 ï, 67/ 40/9, õîðîøèé ñòàí, áðîíüîâàí³ äâåð³, ìï.â³êíà. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Îñòàôîâà, 1/2 ö, 58/ 39/8, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ãàðàæ, ñàðàé. Ö³íà: 475600 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Îñòàôîâà, 1/2ö, 58.1/ 39/8, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç áàëêîíà (º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè), ãàðàæ, ñàðàé. Ö³íà: 467400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Îñòàôîâà, 157 ì.êâ., ðåìîíò, àâò.îïàë. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïàðêîâà, 1/5 ö, 60/ -/6, áåç ðåìîíòó, ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ. Ö³íà: 352600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóøê³íà 8/9 ö, 61/ 39/9 êâ.ì. ðåìîíò. Ö³íà: 520000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóøê³íà, 1/2/äåð, 87 êâ.ì., áåç ðåì.2âèõ. Âèñîò.ñòåë³ 3,20ì. Ö³íà: 410000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóøê³íà, 1/9/ö, 63ì.êâ., æèëèé ñòàí. Ö³íà: 492000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóøê³íà, 2/5 ö, 70/ 46/8, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 533000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóøê³íà, 2/5 Ö, 70/ 64/8, æèòë. ñòàí. Ö³íà: 533000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ. Êðóøåëüíèöüêî¿, 2/9/ö, 70/-/14, àâòîíîìíå îïàë, ºâðîðåì., ÷àñò. ìåáë³, øàôè êóïå. Ö³íà: 598600 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Áàíäåðè 4/5 Ö, 56/36/6. Ñó÷àñíèé ðåìîíò. Ö³íà: 384000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/9 ö, 70/40/10.5, ºâðîðåìîíò, 2 áàëêîíè çàñêëåí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà (ÐÓÌ), 3/ 9/ï, ºâðî,âìîíò.êóõíÿ, ïàðêåò, äîðîãà ñòîëÿðêà, íîâà ñàíòåõí³êà, 2 ëîä泿. Ö³íà: 434600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà 3/5 Ö, 67/ 40/8,5. ×àñòêîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 440000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 487-32-88 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà Þâ³ëåéíèé, 1/5 Ö, 64/39/10 ðåìîíò, àâò..îïàë. Ö³íà: 526500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 2/4, 79,2/ 50,5/8,3, öåíòð ì³ñòà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 5/9Ö, 66/ 40/8, ºâðîðåìîíò, òåõí³êà, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ð-í Ðåìçàâîäó, 2/9/ö, 61,1ì.êâ., ºâðî,÷àñòêîâî ìåáë. Ö³íà: 533000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ÐÓÌ 4/ 5Ö, «ïîêðàùåíå» 65 çàã.ïë., 2 áàëêîíè, æèëèé ñòàí, Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ÐÓÌ 4/ 5Ö, «ïîêðàùåíå» 65 çàã.ïë., 2 áàëêîíè, æèëèé ñòàí, Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 2/5 ö, 54/39/6, â³êíà â äâ³ð, êîëîíêà. Ö³íà: 316000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 4 ïîâåðõ, 55/40/5, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, â³êíà â äâ³ð, àáî îáì³í íà 2õ. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè,1/5Ö, âèñîêèé öîêîëü, 56/40/6, êîñìåòèêà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 2/9 ï, ðåìîíò. Ö³íà: 434600 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 3/5 ö, 57/42/6, æèëèé ñòàí, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 3/5ö, 59/42/9, áàëêîí çàñêëåíèé, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòåïàíåíêà (Ãðàáíèê), 2/2 ö, 89/44+23+10/11, êîñì.ðåì., àâòîíîìêà, 2 áàëêîíè, âèñîòà ñòåëü 3,15ì. Ö³íà: 508400 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿ ÌÆÊ, 2/10 ö, 95ì.êâ. ïåðåðîáë. ç 4ê, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 738000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9 Ï, 65/36/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º áàëêîí, ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 410000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 596-63-72 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 10 / 11 ö, 170ì.êâ. ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 902000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86

3-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. ÍÀÁÅÐÅÆÍÀ, ÇÀÃÀËÜÍÀ 60.8 ÊÂ.Ì., ÆÈÒËÎÂÀ 39.5 ÊÂ.Ì. Ö²ÍÀ: 480000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 3/9 Ï, 69/39/9. Ðåìîíòó 5 ðîê³â. Ëàì³íàò, ïåðåòåðò³ ñòåë³. 2 çàñêëåíèõ ëîä泿. Õîðîøèé ðàéîí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à 5/9 Ï, 58/38/7,5, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 336200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 5/5 Ö, 58,7/39/5,5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 596-63-72

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 8/8 ö, 72/-/10,5, ðåìîíò, â³êíà äåðåâ ñêëîïàêåò, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ. Ö³íà: 451000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 5/5 ö, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 410000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (050) 928-19-73 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 8/9Ï, 67/39/9, ðåìîíò, ïàðêåò, íåêóòîâà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Òåë³ãè 4/9 ïîâ. 66/39/9 êâ.ì. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 312000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75

3-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. Î.ÒÅ˲ÃÈ, 92.4 ÊÂ.Ì., ×ÀÑÒÈÍÀ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÓÄÈÍÊÓ ÐÀÇÎÌ Ç Ï²ÄÂÀËÜÍÈÌ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍßÌ ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß. Ö²ÍÀ: 560000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 7/9ö, ÌÆÊ, 64/39/8 ðåìîíò, ëàì³íàò, íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 9/9 Ï, 67/39/9, â³äì³ííèé ñòàí, òåïëà, çàòèøíà, â òèõîìó ðàéîí³, ïîðÿä øêîëà, ñàäîê, äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 40-15-43, (097) 649-40-15 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, íîâîáóäîâà, 70 êâ,ì,ðåìîíò ñâ³æèé, 2 áàëêîíè, êîìîðà, ï³äâàë. Ö³íà: 584000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíòñüêà, 2/5 ö, 65/-/15, 4ê ïåðåïë â 3ê., ºâðî, ìåáë³,òåõí. Ö³íà: 565800 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Òèõà, 7/10, 82,9/ 50,5/10,4. Ðàéîí öåíòðó, êâàðòèðà çäàíà â åêñïëóàòàö³þ 2008ð. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Òðàêòîðíà, 1/5ö, 63/38.4/7, õîðîøèé ñòàí, 2 çàñêëåí³ ëîä泿, ï³äâàë. Ö³íà: 500200 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 5/9 Ï, 68/45/9, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 356700 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 596-63-72

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Îðëîâà 4/9 Ö, 100/ 57,8/10,5 ðåìîíò, â³ëüíà. Ö³íà: 891000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 5/9 ï, 72/41/9, íåêóòîâà, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Îñòàôîâà, 1/2 Ö, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ñàðàé + ãàðàæ. Êîíòàêòè: 26-95-80, (098) 825-34-18

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ, 68/45/9, æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà. Ö³íà: 348000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 5/9Ö, 63,6/ 35/8, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, âåëèêà ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 410 000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 892-23-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åáèøåâà 5/9 Ï, 66 /38/9, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Ö³íà: 385400 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åáèøåâà, 62/39/9, 2 ëîä泿, ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åáèøåâà, 7/9 Ï, 65/36/9,.æèëèé ñòàí. Ö³íà: 393600 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 596-63-72 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðâîíîã³ðñüêà, 2/3 ö, 75/40/9, ðåìîíò, 2 ëîä泿, öåãëÿíèé ãàðàæ. Ö³íà: 533000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà 9/9 Ö, 62,6/ 35/7,5 æèòë. ñòàí. Ö³íà: 364500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 3/5ö, 62/ 38/14 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ ñòóä³ÿ. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 4/5 ö, 58 êâ.ì., ðåìîíò, íåêóòîâà. Ö³íà: 410000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 4/5Ö, 59 ì.êâ., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, íàòÿæí³ ñòåë³, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 5/5ö, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 68/45/14, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí. Ö³íà: 455100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åõîâà 3/9 Ö, 67/38/ 7,5 . Ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö³íà: 480000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 40-17-25, (097) 513-80-80 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà 7/9 Ö, 110 ì. êâ., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 891000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 3/5 ö, 60/36/6, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à 2/9ö, 91ì.êâ., ºâðîðåìîíò, ÌÏÂ, 2 ëîäæè¿ çàñêëåí³. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 2/9Ï, 60/ 40/9, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ÌÏÂ, 2 âåëèêèõ áàëêîíè. Ö³íà: 364000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 5/9 ï, 66/38/10, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, íåêóòîâà. Ö³íà: 336200 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 7/9 ï, 75 êâ., ºâðîðåìîíòîì, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíà. Êîíòàêòè: (096) 109-47-21, (099) 488-23-44 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 7/9ï, 75/ 67/8, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ÌÏÂ, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 459 200 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà 6/9 Ï, 67/ 39/9, æèòë. ñòàí. Ö³íà: 368550 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà 7/9ö, 72ì.êâ, õîðîøèé ñòàí, ÌÏÂ, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 1/9/ï, ï³äâàë, 2 áàëêîíè, ìï.â³êíà, áîéëåð, ²íòåðíåò, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, º ë³÷èëüíèê íà îïàëåííÿ íà ï³ä’¿çä. Ö³íà: 303400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 70/35/9, ïàíåëü, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, ÌÏÂ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Áóêîâèíñüêà, 1/9ï, 60/37/8, âèñîêèé öîêîëü, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, ³íòåðíåò, ï³ä á³çíåñ, Ö³íà: 369 000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.³ä³íñüêà, 5/5 ö, äàõ íå ïðîò³êàº, áåç ðåìîíòó, ÷èñòà. Êîíòàêòè: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Êè¿âñüêà, 8/9 ö, 63 êâ.ì., æèòëîâèé ñòàí, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

3-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, Î.ÄÓÍÄÈ×À, 1/5 Ö, ÇÀÃÀËÜÍÀ 60 ÊÂ.Ì., ÆÈÒËÎÂÀ 39.2 ÊÂ.Ì., ÄÎÁÐÈÉ ÑÒÀÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ïèâçàâîä,1/5Ö, 63/42/ 6, âèñîêèé öîêîëü, áåç áàëêîíó, æèëèé ñòàí, ÷åøêà. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 1/5/ö, 57ì.êâ., âèñîêèé öîêîëü, ðåìîíò, íà â³êíàõ ðåø³òêè. Ö³íà: 369000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 3/5/ö, 54,8/ 39,5/5,3, íåêóòîâà, òåïëà, ÷àñòêîâî ðåìîíò, â³êíà ì/ï, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 373100 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 3/5/ö, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ åë³òí³ â³êíà. Ö³íà: 451000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ åë³òí³ â³êíà, â çðó÷íîìó ì³ñö³. Ìîæëèâèé îáì³í. Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó 3/5ö, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, ìîæë.îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó, 2/5Ö, 58,7/35/ 8,3, ðåìîíò, ÌÏÂ, ëàì³íàò, íîâà ñòîëÿðêà, êîëîíêà, ñèãíàë³çàö³ÿ. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó, 3/5Ö, 60/38/6, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í 12 øêîëè, âóë. Êè¿âñüêà, 5/14, 65/38.1/7.5, âìîíòîâàíà êóõíÿ, áîéëåð. Êîíòàêòè: (050) 919-96-11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í àâòîâîêçàëó, 5 Ö, 72/ 10,5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 520 000 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 635-00-55 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ÐÇÂÀ, 1/5 ö, «õðóùîâêà», 63/42/6, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â ðîçä³ëüíèé, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, áåç áàëêîíó. Ö³íà: 332100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, âóë. Îñòàôîâà, 3/ 4 ö, 58.3/40.6/7.7, ë³÷èëüíèêè, æèòëîâèé ñòàí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ï³äâàë, äâ³ð, ñàä, ñòîÿíêà, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (097) 125-82-84 3-ê³ìíàòíó êâàðòðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5ö, 60/41/7, ðåìîíò, êîëîíêà, ñ/â ñóì³ñíèé, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 496100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1.1.4. Ïðîäàì 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. • Øóõåâè÷à, 91 êâ.ì., 2/9, ðåìîíò,

ïë.â³êíà, ïàðêåò, äåðåâ’ÿí³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, ë³÷èëüíèêè, ñâ³òëî, 2 ëîä泿 çàñêëåí³. Êàáåëüíå ÒÁ, ²íòåðíåò, Wi-Fi. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 62-25-53, (097) 645-81-98


¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 4/9 ï, 92ì.êâ., Ðåìîíò, áîéëåð, ì/ï â³êíà, äóáîâèé ïàðêåò, ìåòàëåâèé ãàðàæ. Ö³íà: 533000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 4/ 9ï, 92 êâ.ì., ðåìîíò, áîéëåð, ì/ï â³êíà, äóáîâèé ïàðêåò, ìåòàëåâèé ãàðàæ. Âëàñíèê. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (050) 196-29-61,(096)398-29-99 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà 4/9 Ö, 80/ 40/12. Æèëèé ñòàí. Ö³íà: 520000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/9 ï, 78êâ.ì., áàëêîí íå çàñêëåíèé, .æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 416000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 9/9 ö, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 492000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, ïåíòõàóñ, 158 êâ.ì., íà îñòàííüîìó ïîâåðñ³, 2 ð³âí³, öåãëÿíà íîâîáóäîâà. Ö³íà: 4890 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äðàãîìàíîâà, 2/3 ö, 64.6/47.5/5.8, º áàëêîí, ï³äâàë. Öåíòð, íàâêîëî ïàðê, ÷åðåç äîðîãó øêîëà, â äâîõ êðîêàõ ðå÷îâèé ðèíîê. Ö³íà: 467400 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ʳêâ³äçå, 4/10/ö, 72.6/ 48/9, 4ê. Àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè íà âñå, ï³äâàë. Ö³íà: 533000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 3/9 ö, 85/57/10, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 492000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 3/9 Ö. 85/50/10. Æèëèé ñòàí. ÌÏÂ, 2 áàëêîíè ³ ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, äóáîâà ñòîëÿðêà, íåêóòîâà. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 492000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (067) 645-76-11Êàòåðèíà. 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 8/9 Ö, 84/54/8.5, Ñó÷àñíèé ðåìîíò, äóáîâèé ïàðêåò, ãàðäåðîáíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ìåáëüîâàíà, äîìîôîí, 2 áàëêîíè, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 541200 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 5/5 Ö, 64/48/5. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 5/5 Ö, 64/48/5. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 5/5 Ö, 64/49/6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 368000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 8/10Ï, 78/46/9, æèëèé ñòàí, íåêóòîâà, ë³÷èëüíèêè, 2 áàëêîíè çàñêëåíèõ. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 5/5 Ö, ÷åøêà, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 7/9/ö, àâòîíîìêà, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 557600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 3/10 Ö, 84/64/12. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 3/10 Öï, 84/64/12. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 4/9 ö, 90êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, ç ãàðàæåì. Ö³íà: 779000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 3 ïîâåðõ, öåãëÿíèé, 74/56/8. Ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ. Çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, ìï. â³êíà, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 3/5 ö, àáî îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó + äîïëàòà. Ö³íà: 26240 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 5/5 ö, 60,7/ 44,3/-, æèëèé ñòàí, çàñêëåíèé áàëêîí, âèñîòà ñòåë³ 2,8ì., ïîäâ³éíèé äàõ çðîáëåíèé 2009ð. Ö³íà: 418200 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 5/5 ö, 62.8/ 45.6/5.6, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 345000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-17-25, (097) 513-80-80 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 9/9Ö, äâîð³âíåâà. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 5/5 ö, 63ì.êâ., Íîâèé äàõ., ïåðåïëàíîâàíà, ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü çàéíÿòòÿ ãîðèùà. Ö³íà: 483800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 2/9Ï, 91/51/9, ðåìîíò, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 3/9/ï, 100ì.êâ., ìïâ, ëàì³íàò, ðåìîíò. Ö³íà: 434600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 5/9 ï, 92/46/10, æèëèé ñòàí, 2 áàëêîíè. àáî îáì³í íà 2-ê³ì.êâ êð³ì þâ³ë 2-4ïîâåðõ. Ö³íà: 410000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, 1/9 Ö, «÷åøêà». Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 26-38-46

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â, âóë. Øåâ÷åíêà, (ð-í øàéáè), 3/4 ö, 33/17/7, ÌÏÂ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëàì³íàò, ëèøàºòüñÿ âìîíòîâàíà êóõíÿ òà â³òàëüíÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, 7/9ï, 34/18/9 æèë ñòàí. Ö³íà: 184000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, 8/9 ï, 30/12.5/ 9. Ö³íà: 145000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, âóë. Ìîëîä³æíà, 4/9Ï, 34/13/8, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, æèòëîâèé ñòàí, ìîæëèâî ç ìåáÿëìè, 35 êâ.ì, 3/9 Ï. Ö³íà: 156 000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 640-83-38 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êîðåöü, âóë. Êè¿âñüêà (á³ëÿ ìîíàñòèðÿ), 2/2Ö,32/20/6, æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64, (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Íîâîëþáîìèðêà, 3/3, 29 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 120 000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 476-71-72 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ñìò.Çîðÿ, 1/2Ö, 35/20/8, ÷èñòà, æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ãîðîäèùå, 5 êì â³ä гâíîãî, 53 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, º ì³ñöå äëÿ ãàðàæà, ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó â гâíîìó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (099) 927-47-41 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â 2, 4/4 Ö, 43/ 28/6, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, áåç ïîñåðåäíèê³â àáî îáì³íÿþ íà ð³âíîö³ííó â гâíîìó. Êîíòàêòè: 64-76-13, (097) 832-76-28, (067) 424-82-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â, 8/9Ö, 49/30/ 7, êîñìåò.ðåìîíò, áîéëåð, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè íà âîäó. Ö³íà: 188000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â, öåíòð, 3/5 ö, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â-2, 42 êâ.ì., 4/4 Ö, ê³ìíàòè îêðåì³, ºâðîðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, àâò. îïàëåííÿ, áàëêîí, ï³äâàë. Ö³íà: 279000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 639-68-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çîðÿ, 5/6 ö, 69/39.8/10, æèòëîâèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 3 ëîä泿. Ö³íà: 200000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, âóë. Ìîëîä³æíà, 1/9 ï, 48/28/7, ÷àñòêîâî ðåìîíò, ïàðêåò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, âóë. гâíåíñüêà, 2/5Ö, 51/30/9,3. Ðåìîíò, ìåáë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, öåíòð 4/5 Ö, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 50,3/27/7,4 âåëèêà óòåïëåíà ëîäæ³ÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³ ðåìîíò. Ö³íà: 312000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-58-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Íîâà Ëþáîìèðêà, 1/5ö. Ö³íà: 140 000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 183-42-71 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ñìò. Êâàñèë³â, âóë. гâíåíñüêà, 2/5Öï, 51/30/9,3. Ðåìîíò, ìåáë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â, ð-í Øêîëè ¹ 6, àâò. îïàëåííÿ, â õîðîøîìó ñòàí³, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (093) 845-93-33 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, 63 êâ.ì. Ö³íà: 240000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êîñòîï³ëü, âóë. Ñòåïàíñüêà, 2/5ö, 62/37/8 êâ.ì, íåêóòîâà, áîéëåð, æèòëîâèé ñòàí+ãàðàæ. Êîíòàêòè: (096)383-92-75 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, 2/9Ï, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, 3/9 Ï, 103/62/ 9, ë³÷èëüíèêè íà ãàç, âîäó. Ö³íà: 310000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 915-77-37

1.1.7. Êóïëþ 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â • гâíîìó, òåðì³íîâî. Ðîçãëÿíó

âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 1,2,3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 747-20-77 1,2,3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1,2,3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 747-20-77 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íîâîáóäîâó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 747-20-77 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: (097) 863-42-89

1.1.5. Ïðîäàì 5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â «Õðóùîâö³» ( ì. гâíå ) áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (098) 744-13-51

5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 5/9 ï, 100 êâ.ì. Ö³íà: 656000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 4/9Ï, 103/60/9. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50 5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 4/9Ï, 103/60/9. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49

1.1.6. Ïðîäàì ïî îáëàñò³ òà Óêðà¿í³ Êâàðòèðó 1/5 ýò., äà÷ó, ãàðàæ ðÿäîì ñ ìîðåì ïîä Åâïàòîðèåé, ñðî÷íî. Êîíòàêòè: (065) 694-82-65, (066) 572-94-73

1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÃÅͲ×ÅÑÜÊ, ÀÇÎÂÑÜÊÅ ÌÎÐÅ, 4/ 5 Ö, 32/14,5/6, ÀÂÒÎÍÎÌÍÅ ÎÏÀËÅÍÍß, Ì/Ï Â²ÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍ, ÁÎÉËÅÐ. Ö²ÍÀ: 165000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 353-07-59, (098) 830-95-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ãîðîäèùå, âóë. гâíåíñüêà, 4/5Ö, 42/25/10, íîâîáóäîâà, àâò.îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, îêðåìèé ï³äâàë, ïîðó÷ çóïèíêà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â, 2/2, öåãëÿíèé áóäèíîê, æèòëîâèé ñòàí, ïîâíîö³ííà êâàðòèðà. Ö³íà: 140000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

9

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â-2, 4/4 Ö, 29/ 16/6. Êîíòàêòè: (096) 436-90-78, (097) 364-80-45

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Öåíòð, íîâîáóäîâà, 2õ ð³âíåâà, 123êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, ïåíòõàóñ, 164 êâ.ì., íà îñòàííüîìó ïîâåðñ³, 2 ð³âí³, öåãëÿíà íîâîáóäîâà. Ö³íà: 4890 ãðí./ êâ.ì. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯, ÏÎÏÈÒ, ÎÐÅÍÄÀ

1-ê³ìíàòíó â «Õðóùîâö³» ( ì. гâíå) áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (093) 755-69-27

1-ê³ìíàòí ó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³. 1-ê³ìíàòíó Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â гâíîìó, áåç ðåìîíòó, â âëàñíèêà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåãëÿíîìó áóäèíêó, â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà. Êîíòàêòè: 26-72-46, (097) 297-15-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, «ìàëîñ³ìåéêó», ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 747-20-77 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àáî ìàëîñ³ìåéêó â ðàéîí³ àâòîâîêçàëó, (³ä³íñüêà). Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áàæàíî öåãëÿíèé áóäèíîê, êð³ì 1-ãî ïîâåðõó. Ö³íà: äî 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-17-25, (097) 513-80-80 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (097) 103-61-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, Êí.Îëüãè, Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (097) 297-15-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í àâòîâîêçàëó, 12 øêîëè, âóë. ³ä³íñüêî¿, â âëàñíèêà, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ϳâí³÷íèé, Ëüîíîêîìá³íàò, â âëàñíèêà, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, Áîÿðêà, â âëàñíèêà, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 747-20-77

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, â âëàñíèêà, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 1-ê³ìíàòíó ïîâíîö³ííó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 747-20-77 Êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50 Êâàðòèðó â öåíòðàëüíîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Êâàðòèðó ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ âëàñíèêà. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64

ó

Êâàðòèðó ó âëàñíèêà. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 22-43-36, (067) 364-04-64 Êâàðòèðó ó гâíîìó. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 22-43-36, (067) 364-04-64

1.1.8. Êóïëþ 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 2,3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 2-7 ïîâåðõ, ð-í.Àâòîâîêçàëó. Êîíòàêòè: (096) 109-47-21, (099) 488-23-44 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé, Ïèâçàâîä, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â íîâîáóäîâ³, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, ×åðíÿêà, Êîñòðîìñüêà. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 747-20-77 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ϳâí³÷íèé, Ëüîíîêîìá³íàò, ÒÖ «×àéêà», áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í àâòîâîêçàëó, 12 øêîëè, âóë. ³ä³íñüêî¿, ÒÖ «×àéêà», â âëàñíèêà. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 www.rivnedim.com.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, àáî ïîáëèçó öåíòðó. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 747-20-77 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, â âëàñíèêà, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 747-20-77

1.1.9. Êóïëþ 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 3,4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 1-2 ïîâåðõ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áóäü-ÿêèé ðàéîí. Êîíòàêòè: (096) 109-47-21, (099) 488-23-44 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé, Ïèâçàâîä, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: (097) 487-32-88 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íîâîáóäîâó, àáî «÷åøêó» ç õîðîøèì ðåìîíòîì, áàæàíî ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 747-20-77 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ϳâí³÷íèé, Ëüîíîêîìá³íàò, ÒÖ «×àéêà», áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í àâòîâîêçàëó, 12 øêîëè, ÒÖ «×àéêè», âóë. ³ä³íñüêî¿, â³ä âëàñíèêà. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, â âëàñíèêà, áåç ïîñåðäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, Ö, íå «õðóùîâêà», àãåíòñòâà ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè. Ö³íà: äî 300 000 ãðí. Êîíòàêòè: 26-08-41, (066) 730-68-20, (098) 335-51-91

1.1.13. Çäàì 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • 1,2,3,4,5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, • àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîáàçàð àáî àâòîâîêçàë, ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, àâòîâîêçàë, àáî «Àâðîðà», àáî «Àì³ãî». Àâòîñòîÿíêà, Ñò. Áàíäåðè, á³ëÿ «Áðóêë³íó», á³ëÿ ÖÓÌó.Ñó÷àñíî, ÷èñòî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Ö³íà: 120-250 ãðí/äîáà. Êîíòàêòè: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063)790-02-64

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àâòîâîêçàë àáî á³ëÿ áàçàðó, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, êîìôîðòíî, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, äîñòóïí³ ö³íè, àâòîñòîÿíêà, îõîðîíà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, äóæå çðó÷íî. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • Àâòîâîêçàë àáî «Ñ³ëüïî» òà ³íø³

ðàéîíè. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðÿ÷à âîäà, íåäîðîãî, êâèòàíö³¿. Êîíòàêòè: (094) 966-12-12, (067) 362-50-32

1,2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîâîêçàë, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (097) 163-19-96, (063)632-51-25

1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð³çí³ • ðàéîíè, ñó÷àñí³ ìåáë³, ïîáóòîâà

òåõí³êà, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, ÄÂÄ, ïîñóä, ïîñò³ëü. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êâèòàíö³¿. Êîíòàêòè: (098) 538-24-25, (099)366-24-64

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àâòîâîêçàë, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, • 1,2.3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ïîòèæíåâî, ö³ëîäîáîâî ãàðÿ÷à âîäà, àâòîáàçàð àáî àâòîâîêçàë, àáî 2-ñïàëüíå ë³æêî, íàêðîõìàëåíà ïîñò³ëü, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà. Êîíòàêòè: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àâòîâîêçàë, öåíòð, àáî ³íø³ ðàéîíè,

ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, ö³ëîäîáîâî ãàðÿ÷à âîäà, 2-ñïàëüíå ë³æêî, íàêðîõìàëåíà ïîñò³ëü, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà. Êîíòàêòè: (098) 304-62-50,(093)680-97-62

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • Àâòîâîêçàë, öåíòð, ïîãîäèííî,

«Àâðîðà», àáî á³ëÿ êàôå «Àì³ãî». Áàíäåðè (á³ëÿ ðåñòîðàíó «Ñòàìáóë»), á³ëÿ áàçàðó, Ïàðêîâà, öåíòð. Íåäîðîãî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êâèòàíö³¿. Êîíòàêòè: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86

1,3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àâòîâîêçàë, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî,

ïîòèæíåâî, ö³ëîäîáîâî, ãàðÿ÷à âîäà, êîìôîðò, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Íåäîðîãî. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (094) 966-12-12, (050) 375-71-25

ïîäîáîâî, ãàðíèé ³íòåð’ºð, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà. Êîíòàêòè: 62-90-49, (096) 959-84-98

àâòîâîêçàë, ç/ä âîêçàë, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Íåäîðîãî, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, • ìåáëüîâàíó, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî,

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • êîìôîðòíî, ºâðîðåìîíò, â öåíòð³,

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ìåáë³, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ. Êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, • ð³çí³ ð-íè, êîëîíêà, ìåáë³, ïîáóòîâà

÷èñòà, çàòèøíà, íåäîðîãî, ð-í ñóïåðìàðêåòó «Àðñåí». Êîíòàêòè: (097) 483-25-13

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àáñîëþòíèé êîìôîðò ³ çàòèøîê, ð³çí³

1,2 -ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ, ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ, ÂѲ ÇÐÓ×ÍÎÑÒ², ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ, ×ÈÑÒÀ ÏÎÑÒ²ËÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 26-68-07, (097) 260-46-24

òåõí³êà, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, ÄÂÄ, ïîñóä, ÷èñòà ïîñò³ëü, êîíô³äåíö³éíî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 538-24-25, (099)366-24-64

ðàéîíè, ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, ãíó÷êà ñèñòåìà çíèæîê. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êîíô³äåíö³éíî. Äîêóìåíòè çâ³òíîñò³. Êîíòàêòè: (098) 538-24-25, (099)366-24-64

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîáàçàð àáî

àâòîâîêçàë, àáî «Àâðîðà». Àâòîñòîÿíêà, Ñò. Áàíäåðè, á³ëÿ «Áðóêë³íó», Ìàêàðîâà, Ïàðêîâà, öåíòð. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Âëàñíèê. Ö³íà: â³ä 120 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 561-82-87

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîáàçàð, àáî

àâòîâîêçàë, àáî «Àâðîðà», àáî áóäü-ÿêèé ³íøèé ð-í ì³ñòà, öåíòð. Àâòîñòîÿíêà, âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò. Êâèòàíö³¿. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Âëàñíèê. Ö³íà: â³ä 100 -250 ãðí. Êîíòàêòè: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àâòîáàçàð àáî àâòîâîêçàë, àáî «Àâðîðà», ³íøå. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ñó÷àñí³, çðó÷í³, çàòèøí³. Äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àâòîáàçàð, àâòîâîêçàë, «Àâðîðà»,

ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ñó÷àñí³, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (097) 400-20-01

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àâòîáàçàð, àâòîâîêçàë, «Àâðîðà»,

ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ñó÷àñí³, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (097) 789-34-54

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîâîêçàë, àáî àâòîáàçàð, àáî «Àâðîðà», öåíòð. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, êîíô³äåíö³éíî. Êîíòàêòè: 43-37-42, (098) 449-67-16, (093) 651-08-86, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àâòîâîêçàë, ϳâí³÷íèé, Áîÿðêà, öåíòð, • àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîáàçàð àáî Þâ³ëåéíèé. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî. àâòîâîêçàë, àáî «Àâàíãàðä». Àâòîñòîÿíêà, á³ëÿ ðèíêó, «Çëàòà Ïëàçà», Ñò.Áàíäåðè, Ìàêàðîâà, Ïàðêîâà, öåíòð. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Ö³íà: â³ä 100 -250 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-51, (096) 463-84-51

êîìôîðò òà çàòèøîê. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êîíô³äåíö³éíî, êâèòàíö³¿. Êîíòàêòè: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

Ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, âñ³ çðó÷íîñò³. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Êîíòàêòè: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2-ê³ìíàòí³ • Àâòîâîêçàë, öåíòð.

êâàðòèðè, Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ðåìîíò, 2-ñïàëüíå ë³æêî, êàáåëüíå ÒÁ. Êîìôîðò òà çàòèøîê. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Âèäà þòüñÿ êâèòàíö³¿. Âèäàþòüñÿ Êîíòàêòè: (067) 338-32-42,(066) 040-52-42,(093) 906-14-07

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîâîêçàë àáî á³ëÿ áàçàðó, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, êîìôîðòíî, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, äîñòóïí³ ö³íè, àâòîñòîÿíêà, îõîðîíà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, äóæå çðó÷íî. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÖÅÍÒÐ, «ÂÅËÌÀÐÒ», ÁÎßÐÊÀ, ÏÐ. ÌÈÐÓ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ, Ö²ËÎÄÎÁÎÂÎ ÃÀÐß×À ÂÎÄÀ, 2-ÑÏÀËÜÍŠ˲ÆÊÎ, ÍÀÊÐÎÕÌÀËÅÍÀ ÏÎÑÒ²ËÜ, ÏÎÐÓ× ÀÂÒÎÑÒÎßÍÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (093) 680-97-62, (098) 304-62-50

1,2,3,4,5,6-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÖÅÍÒÐ, ÂÓË. ÏÀÐÊÎÂÀ, ÁÎßÐÊÀ, ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÃÀÐÍÈÉ ²ÍÒÅÐ’ªÐ, ÊÀÁÅËÜÍÅ ÒÁ, ÃÀÐß×À ÂÎÄÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 62-90-49, (050) 846-69-28,(096) 959-84-98 1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, êîìôîðòíî, ºâðîðåìîíò, â öåíòð³, àâòîâîêçàë, ç/ä âîêçàë, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Íåäîðîãî, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÀÁÎ ÀÂÒÎÁÀÇÀÐ, ÀÁÎ «ÀÂÐÎÐÀ», ÀÂÒÎÏÀÐÊ, ÀÃÐÀÐÍÈÉ ÊÎËÅÄÆ, ²Íز. ÏÎÄÎÁÎÂÎ. ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ. ÅÊÎÍÎÌÊËÀÑ. ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ. ÊÎÍÔ²ÄÅÍÖ²ÉÍÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 378-82-58, (050) 435-92-28 1,2,3,4,5-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÀÂÒÎÐÈÍÎÊ, ÒÖ «×ÀÉÊÀ», ÖÅÍÒÐ, Ç/Ä ÂÎÊÇÀË, 12 ØÊÎËÀ, ÂÓË. ²IJÍÑÜÊÀ, ÂѲ ÇÐÓ×ÍÎÑÒ², ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ. ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

1,2,3,4,5-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÀÁÎ ÀÂÒÎÁÀÇÀÐ, ÀÁÎ «ÀÂÐÎÐÀ», ²Íز Ð-ÍÈ ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (097) 378-82-58 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 24-77-58, (066) 220-37-17

1,2,3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî. Âñ³ çðó÷íîñò³, íåäîðîãî, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

1,2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÊÎÌÔÎÐÒÀÁÅËÜͲ ÒÀ Å˲ÒͲ, Ç ÑÓ×ÀÑÍÈ̪ÂÐÎÐÅÌÎÍÒÎÌ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ. ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ. ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (068) 146-30-58 WWW.KVARTURA.RV.UA 1,2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, Ð-Í ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÓ ÀÁÎ «ÀÂÐÎÐÀ», ÀÂÒÎÑÒÎßÍÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ, ÏÐÀËÜÍÀ ÌÀØÈÍÀ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ. ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ, ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (066) 777-19-04, (067) 363-03-85

1,2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, Ð-Í ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÓ, ÖÅÍÒÐ, ÂÓË. ÍÀÁÅÐÅÆÍÀ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÂѲ ÇÐÓ×ÍÎÑÒ², ÊÂÈÒÀÍÖ²¯ ÏΠ²ÄÐßÄÆÅÍÍÞ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 457-04-06, (050) 435-36-49, (093) 626-65-63 1,2-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, 1,2 ÏÎÂÅÐÕ, Á²Ëß ÊÀÔÅ «ÃÀÂÀÍÀ», ÖÅÍÒÐ, ÏÐ. ÌÈÐÓ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÊÎËÎÍÊÀ, ÑÓÏÓÒÍÈÊÎÂÅ ÒÁ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ, ÂÑß ²ÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ, ÊÂÈÒÀÍÖ²¯, ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-63-16, (067) 363-89-77 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Àâòîâîêçàë, êîñì.ðåìîíò, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Àâòîâîêçàë, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 5 ïîâåðõ, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà , ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, âñÿ ïîáóò.òåõí³êà. Ö³íà: 2200 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ñâ³æèé ðåìîíò. Ö³íà: 1700 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ñâ³æèé ðåìîíò. Ö³íà: 1700 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, ºâðîðåìîíò, âñ³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äðàãàí÷óêà, íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. Äëÿ ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í, 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í, 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 797-87-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 969-07-85 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ª. Êîíîâàëüöÿ, ñâ³æèé ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîëîäèëüíèê + ÒÂ. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîëîäèëüíèê +ÒÁ, 1400 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 797-87-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîëîäèëüíèê +ÒÂ. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîëîäèëüíèê +ÒÂ. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîëîäèëüíèê +ÒÂ. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 2/9 ö, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, æèòëîâèé ñòàí, 1250 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31ÀÍ Ñ³àð


10

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÎÐÅÍÄÀ 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Ïîêðîâñüêîãî, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð «Åëüäîðàäî», õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Öåíòð ì³ñòà, ºâðîðåìîíò, âñ³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47

ÇÄÀÌÎ

1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè Ãðóøåâñüêîãî, 5/9 ï, ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, 1200 ãðí+ ñâ³òëî, âîäà. Êí.Ðîìàíà, 2/5 ö, êîëîíêà, êóõíÿ ìåáëüîâàíà, ê³ìíàòà áåç ìåáë³â, 1100 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Ñîáîðíà, ÐÓÌ, 6/9, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1100 ãðí + ñâ³òëî. Ìàêàðîâà, 5/9, ìåáë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 800 ãðí+êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. ³ä³íñüêà, 4/5 ö, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1400 ãðí. Íàáåðåæíà, 2/5 ö, êîëîíêà, ïë..â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1500 ãðí+ñâ³òëî. Ìåëüíèêà, 3/9, ìåáë³, ²íòåðíåò, 1200 ãðí +ñâ³òëî. Êâàñèë³â, ìåáë³ ÷àñòêîâî, æèòëîâèé ñòàí, 800 ãðí.

2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 2/5, áîéëåð, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1600 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êí.Ðîìàíà, 4/5 ö, êîëîíêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1500 ãðí+ë³÷èëüíèêè. Øóõåâè÷à, 8 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1700 ãðí + ñâ³òëî. Êè¿âñüêà, ìåáë³ çà äîìîâëåí³ñòþ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1800 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Ìàêàðîâà, 3/9, ìåáë³, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, 1600 ãðí + ñâ³òëî. ³ä³íñüêà, 3/5 ö, êîëîíêà, ìåáë³, ²íòåðíåò, 1700 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Âåðáîâà, 5/9, ÷àñòêîâî ìåáë³, æèòëîâèé ñòàí, 1300 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.

3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè Ñò.Áàíäåðè, êîëîíêà, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500 ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Ãàãàð³íà, 5/5 ö, êîëîíêà, ìåáë³, 1300 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîðîëüîâà, 4/9, ÷àñòêîâ³ ìåáë³, òåëåâ³çîð, 1700 ãðí. ïð. Ìèðó, ìåáë³, òåõí³êà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 4000 ãðí. Êîíîâàëüöÿ, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 2000 ãðí.

ʳìíàòè ʳìíàòó, â ãóðòîæèòêó, áëî÷íà ñèñòåìà, ìåáë³, 650 ãðí. ʳìíàòó áåç ïðîæèâàííÿ ãîñïîäàðÿ, ïî 450 ãðí ç ëþäèíè. ʳìíàòó, âóë. ³ä³íñüêà, ïî 350 ãðí ç ëþäèíè. ʳìíàòó, âóë. Ñîáîðíà, ïî 320 ãðí ç ëþäèíè. ʳìíàòó, âóë. Ãàãàð³íà, ïî 350 ãðí ç ëþäèíè.

Áóäèíêè, òèì÷àñ³âêè 1/2 áóäèíêó, çðó÷íîñò³, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1500 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Áóäèíîê, çðó÷íîñò³, ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, ì³ñöå ï³ä àâòî, 3000 ãðí. Òèì÷àñ³âêó, ÷àñòêîâ³ âèãîäè, ìåáë³, 650 ãðí. 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 4/9, ìåáë³ ÷àñòêîâî, òåëåôîí, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ. Ö³íà: 1400 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 797-87-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êðóøåëüíèöüêî¿, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êðóøåëüíèöüêî¿, õîðîøèé ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà, âñ³ ìåáë³ âìîíòîâàí³. Ö³íà: 1800 ãðí. + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, (ÐÓÌ), 2 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïë.â³êíà, òåëåâ³çîð, 1700 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, (ÐÓÌ), 3 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïë..â³êíà, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1700 ãðí.+ ÊÏ Êîíòàêòè: (067) 797-87-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ìåáë³, ñó÷àñíèé ðåìîíò. Ö³íà: 1400 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ìåáë³, ñó÷àñíèé ðåìîíò. Ö³íà: 1400 ãðí. Êîíòàêòè: (097)848-38-90

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, êîñì.ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáë³, ñó÷àñíèé ðåìîíò. Ö³íà: 1400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ñó÷àñíèé ðåìîíò. Ö³íà: 1400 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 969-07-85

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 6 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í, 1900 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 3 ïîâ, ìåáë³, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73ÀÍ Ñ³àð

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 6 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 797-87-26

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 3/5 ö, ðåìîíò, áåç ìåáë³â. Ö³íà: 1500 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 6 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 1900 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáë³, ñó÷àñíèé ðåìîíò. Ö³íà: 1600 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 4ïîâåðõ, ìåáëüîâàíî, çàñêëåíèé áàëêîí, õîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, íà òðèâàëèé òåðì³í 1500+ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 1300 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à. 2/5 ö, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1500 ãðí.+ÊÏ Êîíòàêòè: (067) 797-87-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, âñå º, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à. 2/5 ö, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1500 ãðí+ÊÏ. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à. 2/5 ö, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1500 ãðí+ÊÏ. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Òåë³ãè, 4/9 ï, ìåáë³ çà äîìîâëåí³ñòþ, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1000 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóõîâà , ìåáë³ íà òðèâàëèé òåðì³í, æèëèé ñòàí 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ. Ïåòëþðè, åë³òí³ ìåáë³, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 2200 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 969-07-85 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñëîâàöüêîãî öåíòð, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà (öåíòð) 2/5 ö, ªâðîðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïëàçìà, ïð. ìàøèíà, êîëîíêà, ³íòåðíåò, êàáåëüíå, ïë.â³êíà, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, (ÐÓÌ), 2 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïë.â³êíà, òåëåâ³çîð, 1700 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096)969-07-85

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáë³, ñó÷àñíèé ðåìîíò. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, ìåáëüîâàíà, 1200 + ñâ³òëî âîäà. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1300+ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáë³, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 969-07-85 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1400 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, ñó÷àñí³ ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, æèëèé ñòàí, ìåáë³. Ö³íà: 1100 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 800 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð

1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÂѲ ÇÐÓ×ÍÎÑÒ². ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó, 3/5, ªâðîðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïð. ìàøèíà, êîëîíêà, òåëåôîí, áàëêîí çàñêëåíèé, ïë.â³êíà, ñóïóòíèê, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 1400 ãðí. + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í «×àéêè», ìåáëüîâàíó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Ïîêðîâñüêîãî êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, ð-í.Þâ³ëåéíèé, ϳâí³÷íèé, àâòîâîêçàë, ç ìåáëÿìè òà áåç. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37

1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ. ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ÊÎÌÔÎÐÒÍÎ, ÇÀÒÈØÍÎ. ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ. ÌÅÁ˲, ÂѲ ÇÐÓ×ÍÎÑÒ², ÃÀÐß×À ÂÎÄÀ, ÊÀÁÅËÜÍÅ ÒÁ, ÊÂÈÒÀÍÖ²¯. ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Öåíòð, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, 1400ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Êâàðòèðó â áóäü ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49

1.1.14. Çäàì 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

2,3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, • àâòîâîêçàë, àáî á³ëÿ öåíòðó, öåíòð, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, çàòèøí³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ. Âñ³ âèãîäè, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïî çâ³òíîñò³. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

2,3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, öåíòð ì³ñòà, ñó÷àñí³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, öèôðîâå ÒÁ, ïîñò³ëü. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êâèòàíö³¿. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà â åë³òíîìó áóäèíêó ç ºâðîðåìîíòîì òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ö³íà: 4000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 297-15-01 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Àâòîâîêçàë, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1500ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Àâòîâîêçàë, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1600 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àâòîâîêçàë, ðåìîíò. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, 4/9 ï, ê³ìíàòè íåïðîõ³äí³, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1900 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 969-07-85 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 345-33-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, ìåáëüîâàíó, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà (á³ëÿ «Îðëàíà»), 4/9 ö, Íîâîáóäîâà, ªâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíî, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2100 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà , ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, íà òðèâàëèé òåðì³í, 1700+ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà , ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, íà òðèâàëèé òåðì³í, 1700+ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/5 ö, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáë³, ñó÷àñíèé ðåìîíò. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 969-07-85 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 3/5 ö, êîëîíêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ñâ³æèé ðåìîíò. Ö³íà: 1900 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 3/5 ö, êîëîíêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ñâ³æèé ðåìîíò. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 3/5 ö, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ìåáë³, 1500 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ñâ³æèé ðåìîíò, 1900 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ñâ³æèé ðåìîíò. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 969-07-85 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ñâ³æèé ðåìîíò. Ö³íà: 1900 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1700ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5 ö, áåç ìåáë³â, íå ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1600 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, á³ëÿ «×àéêè», ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, ºâðîðåìîíò 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî (12øêîëà), 6/9ï,ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 3200 ãðí+ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 3/9 ï, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, æèòëîâèé ñòàí, 1700 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 3/9ï, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, æèòëîâèé ñòàí, 1700 ãðí+ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (067) 797-87-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 3/9ï, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, æèòëîâèé ñòàí, 1700 ãðí+ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïð.ìàøèíà, 1500ãðí+ê.ï. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, ºâðîðåìîíò, âñÿ ïîáóò.òåõí³êà. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ìåáë³, õîëîäèëüíèê +ÒÂ., 3200 ãðí. Êîíòàêòè: (097)848-38-90 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîëîäèëüíèê +ÒÂ., 3200 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüê³é íà äîâãèé òåðì³í, ðåìîíò, ïîáóòòåõí³êà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Îñòðîçüêîãî, ñâ³æèé ðåìîíò, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà, òåõí³êà. Íà òðèâàëèé òåðì³í, 1700 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 4/9, ìåáë³ ÷àñòêîâî, òåëåôîí, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, 1700 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Îñòðîçüêîãî, ñâ³æèé ðåìîíò, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà, òåõí³êà. Íà òðèâàëèé òåðì³í, 1700 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2100 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1800ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 4/9, ìåáë³ ÷àñòêîâî, òåëåôîí, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, 2700 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 797-87-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 4/9, ìåáë³ ÷àñòêîâî, òåëåôîí, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ. Ö³íà: 1700 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 3 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í, 1900 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 3 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 797-87-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 3 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 1900 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, ðåìîíò, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, áîéëåð, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, 1200ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 3 ïîâåðõ, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïð.ìàøèíà. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, õîðîøèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. Äëÿ ñ³ì’¿ 1700ãðí+ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à. 2/9 ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1700 ãðí+ÊÏ. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à. 2/9 ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1700 ãðí.+ ÊÏ Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066)048-95-07,(063)220-27-24 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à. 2/9 ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1600 ãðí+ÊÏ. Êîíòàêòè: (067) 797-87-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà (ÖÅÍÒÐ), 2/5 ö,ñâ³æèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, íà òðèâàëèé òåðì³í, ñ³ì’¿. Ö³íà: 2700 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 3/4, ãàðÿ÷à âîäà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáë³, 2500 ãðí, áåç êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/5 ö, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáë³, ñó÷àñíèé ðåìîíò. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 969-07-85 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07,(063)220-27-24 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1500ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïð.ìàøèíà, êîëîíêà. Ö³íà: 1400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 4/5 ö, êîëîíêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ²íòåðíåò, 1600 ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà,õîðîøèé ðåìîíò, âñ³ ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1900 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 3 ïîâåðõ, âñ³ ìåáë³, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ïð.ìàøèíà 2200 ãðí+ñâ³òëî, âîäà. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 8/9 ö, ÷àñòêîâ³ ìåáë³, õîëîäèëüíèê, çàñêëåíèé áàëêîí, 1700 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, ðåìîíò, ïð.ìàøèíà, òåëåâ³çîð, ìåáë³, õîëîäèëüíèê 1500ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ì-í Íåçàëåæíîñò³, ºâðîðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáë³. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïèâçàâîä, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1750 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18,(066)048-95-07,(063)220-27-24 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ϳâí³÷íèé, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1500ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1300+ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó, íà äîâãèé òåðì³í, ç ðåìîíòîì, 1700 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í «Çëàòà ïëàçà», ðåìîíò, ïð.ìàøèíà, òåëåâ³çîð, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í «Ñòàìáóë», íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: (099) 008-08-59, (067) 347-50-38 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ÐÓÌó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà 2000ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. ϳâí³÷íèé. Ö³íà: 1700 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07,(063)220-27-24 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Þâ³ëåéíèé, 1 ïîâåðõ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 1800ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Þâ³ëåéíèé, íà äîâãèé òåðì³í, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà. 1700+ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066)048-95-07,(063)220-27-24 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í.Þâ³ëåéíèé, 1 ïîâåðõ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, æèòëîâèé ñòàí, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Öåíòð, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2000ãðí.Êîíòàêòè:(063)342-26-97,(096)676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ìåáë³, êîñì.ðåìîíò. Ö³íà: 1800ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1.1.15. Çäàì 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Àâòîâîêçàë, ºâðîðåìîíò, 95ì.êâ., íîâîáóäîâà, ìîæë.ç ìåáëÿìè òà òåõí³êîþ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 4ïîâåðõ, ªÂÐÎ ðåìîíò, ìåáëüîâàíî, õîëîäèëüíèê òåëåâ³çîð, ïð.ìàøèíà 3000ãðí. Êîíòàêòè: (096) 969-07-85 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 4ïîâåðõ, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíî, õîëîäèëüíèê òåëåâ³çîð, ïð.ìàøèíà. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê,òåëåâ³çîð, ïð.ìàøèíà, 2200ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ïð.ìàøèíà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà 1500 ãðí+ê.ï. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê,òåëåâ³çîð, 1900ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 3/5 ö, êîëîíêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ñâ³æèé ðåìîíò, 3800 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 797-87-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 3/5 ö, êîëîíêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ñâ³æèé ðåìîíò. Ö³íà: 3800 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 797-87-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 4/5 ö, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ñâ³æèé ðåìîíò, 3600 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 797-87-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 4/5 ö, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ñâ³æèé ðåìîíò. Ö³íà: 3600 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 797-87-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà, 2500ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 4 ïîâåðõ, êîëîíêà, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, êàáåëüíå, ïð.ìàøèíà 1700 ãðí.+ãàç, âîäà, ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/5 ö, êîëîíêà, ÷àñòêîâ³ ìåáë³, æèòëîâèé ñòàí, 1300 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9, ÷àñòêîâ³ ìåáë³, çàñêëåíèé áàëêîí, ²íòåðíåò, 2400 ãðí+ñâ³òëî, âîäà. Êîíòàêòè: (067) 797-87-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9, ÷àñòêîâ³ ìåáë³, çàñêëåíèé áàëêîí, ²íòåðíåò, 2400 ãðí+ñâ³òëî, âîäà. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, ìåáë³, òåëåôîí, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 2600 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóíäè÷à. 4/5 ö, êîëîíêà, ºâðî, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïëàçìà. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 969-07-85 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóíäè÷à. ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 2000 ãðí.+ÊÏ Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Çàìêîâà êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàâêàçüêà, 2 ïîâåðõ, ñâ³æèé ðåìîíò, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, íà òðèâàëèé òåðì³í ïîðÿäí³é ñ³ì’¿. 2300+ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà ð-í àâòîâîêç. ºâðîðåìîíò, ÷àñòê.ìåáë³. Êîíòàêòè: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîëîäèëüíèê +ÒÂ. Ö³íà: 1900 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 969-07-85 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîëîäèëüíèê +ÒÂ., 1900 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ ìåáëüîâàíà, áåç ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, êîñì.ðåìîíò. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ. 4/9 ï, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñ³ íåîáõ³äí³ ìåáë³, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, äëÿ ñ³ì’¿ 1600 ãðí +ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 4/9, ìåáë³, òåëåôîí, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 969-07-85 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 4/9, ìåáë³, òåëåôîí, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, ìåáë³ ÷àñòêîâî, òåëåôîí, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, 2400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, ìåáë³ ÷àñòêîâî, òåëåôîí, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ. Ö³íà: 2400 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 969-07-85 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 8/9 ï, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1800 ãðí.+ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, æèëèé ñòàí, ÷àñòêîâî ìåáë³. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, ð-í Þâ³ëåéíèé, 4/9, ìåáë³ íåîáõ³äí³, õîëîäèëüíèê, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1800 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 3 ïîâåðõ, ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í, 4000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 3 ïîâåðõ, ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 4000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 6 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í, 2400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 6 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 2400 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 969-07-85 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, ïð.ìàøèíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, 1800ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 4/5 ö, êîëîíêà, ºâðî, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïëàçìà, 3200 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à. ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 2000 ãðí+ÊÏ. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ. Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9, ê³ìíàòè íåïðîõ³äí³, ðåìîíò ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 2200 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, , ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáë³, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 2800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 6 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà,çðîáëåíèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïë..â³êíà, òåëåâ³çîð, 3500 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 6/9, ìåáë³, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, 3700 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 6/9, ìåáë³, áîéëåð, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 2700 ãðí Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáë³, ñó÷àñíèé ðåìîíò. Ö³íà: 2800 ãðí Êîíòàêòè: (098) 577-99-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, öåíòð êîñìåòè÷íèé ðåìîíò ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê,òåëåâ³çîð, 1800ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 2/5 ö, êîëîíêà, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500 ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 2/5 ö, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáë³, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 2100 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 2/5 ö, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáë³, ñó÷àñíèé ðåìîíò. Ö³íà: 2100 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 797-87-26

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîëîäèëüíèê, äëÿ ñ³ì’¿ 1500ãðí+ñâ.âîäà . Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, ºâðîðåìîíò, âñÿ ïîáóò.òåõí³êà, 3500ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïð.ìàøèíà, 1700ãðí+ë³÷. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Êîíîâàëüöÿ, ðåìîíò, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 26-72-46, (097) 297-15-01 ÀÍ ×åëñ³. 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ïóøê³íà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà, 2500ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³ ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê 1800ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ïð. Ìèðó, 1 ïîâåðõ, ºâðî ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, 4000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. ϳâí³÷íèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê,òåëåâ³çîð, 1500ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. ϳâí³÷íèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07,(063)220-27-24 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Ïîêðîâñüêîãî Ñîáîðó, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, êîíäèö³îíåð, ñèãíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 3500 ãðí./ êâ.ì., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 863-42-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Öåíòð, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Öåíòð, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 85 êâ.ì., âñå íåîáõ³äíå º. Ö³íà: 4000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Öåíòð, ðåìîíò ìåáëüîâàíà, ïîáóò.òåõí³êà, 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1.1.16. Çäàì 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, ðåìîíò, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, áîéëåð, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé. Ìåáë³, êîñì.ðåìîíò, 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Öåíòð, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê 2500ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1.1.18. Çäàì ê³ìíàòó

ʳìíàòó â 3-ê³ìíàòí³é • êâàðòèð³, ð-í 12 Øêîëè, îêðåìó, 2

õëîïöÿì, ïðàöþþ÷èì, âñ³ çðó÷íîñò³. Êîíòàêòè: (066) 628-01-74

ʳìíàòó ä³â÷àòàì-ñòóäåíòêàì. • Êîíòàêòè: 63-03-17, (097) 406-44-32 ʳìíàòó ³çîëüîâàíó, çàòèøíó, • ïîáëèçó öåíòðàëüíîãî ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, äëÿ ïðàöþþ÷îãî õëîïöÿ. Êîíòàêòè: (096) 526-97-74

ʳìíàòó õëîïöÿì-ñòóäåíòàì • äåííî¿ àáî çàî÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: (098) 449-65-66

ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, ñ³ìåéíîãî òèïó. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð ʳìíàòó â ïðèâàòíîìó ñåêòîð³, ð-í Áîÿðêà. Êîíòàêòè: (097) 907-15-35 ʳìíàòó ä³â÷àòàì. Êîíòàêòè: 26-05-18 ʳìíàòó äëÿ õëîïö³â òà ä³â÷àò. Êîíòàêòè: (096) 969-07-85 ʳìíàòó äëÿ õëîïö³â ÷è ä³â÷àò. Êîíòàêòè: (067) 797-87-26 ʳìíàòó äëÿ õëîïö³â ÷è ä³â÷àò. Êîíòàêòè: (096) 170-94-16 ʳìíàòó äëÿ õëîïö³â ÷è ä³â÷àò. Êîíòàêòè: (096) 485-99-55 ʳìíàòó äëÿ õëîïö³â ÷è ä³â÷àò. Êîíòàêòè: (097) 848-38-90 ʳìíàòó, áåç ïðîæèâàííÿ ãîñïîäàðÿ ïî 450 ãðí ç ëþäèíè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð ʳìíàòó, âóë. ³ä³íñüêà, ïî 350 ãðí ç ëþäèíè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð ʳìíàòó, âóë. Ãàãàð³íà, ïî 320 ãðí ç ëþäèíè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð ʳìíàòó, âóë. ̳ðþùåíêà, 350 ãðí ç ëþäèíè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð ʳìíàòó, âóë. Ñîáîðíà, ïî 300 ãðí ç ëþäèíè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð ʳìíàòó, ä³â÷àòàì ïðàöþþ÷èì, ñòóäåíòàì, çàî÷íèêàì. Êîíòàêòè: (095) 605-01-10 ʳìíàòó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 ̳ñöå â ê³ìíàò³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

1.1.19. Âèíàéìó

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â æèòëîâîìó ñòàí³, ìåáëüîâàíó. Ïîðÿäí³ñòü, ïîðÿäîê, ÷èñòîòó òà îïëàòó ãàðàíòóºìî. Äîðîãî, òåðì³íîâî, íà áóäü-ÿêèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â æèòëîâîìó ñòàí³, ìåáëüîâàíó. Ïîðÿäí³ñòü, ïîðÿäîê, ÷èñòîòó òà îïëàòó ãàðàíòóºìî. Äîðîãî, òåðì³íîâî, íà áóäü-ÿêèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³. Êîíòàêòè: (097) 297-15-01 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 3 õë., ïðàöþþ÷³, íà òðèâàëèé òåðì³í, îïëàòà äî 5 ÷èñëà, êîæíîãî ì³ñÿöÿ, ÷èñòîòó òà ïîðÿäîê ãàðàíòóºìî. Êîíòàêòè: (098) 564-26-45 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, Ãðóøåâñüêîãî, ×åðíÿêà, ñ³ì’ÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ ñ³ì’¿, áàæàíî ìåáëüîâàíó, áóäü-ÿêèé ðàéîí, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (067) 925-24-34 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, âóë. Ìàêàðîâà, Êîðîëüîâà, Ñîáîðíà, Êí.Îñòðîçüêîãî, ñ³ì’ÿ. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðàéîí âóë.Ëüîíîêîìá³íàòó, Êí.Ðîìàíà, Äóíäè÷à, ϳâí³÷íèé. Ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Ö³íà: äî 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 435-89-70, (096) 422-0-211


¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó 1,2-ê³ìíàòíó, ïð.Ìèðó, âóë. Íàáåðåæíà, ʳêâ³äçå, ×îðíîâîëà, ì-í. Íåçàëåæíîñò³. Áåç ïîñåðåäíèê³â, ñ³ì’ÿ. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 1/3 áóäèíêó, ð-í.˳í³é, 45/37/10.6, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, 0.02 ãà. Ö³íà: 299700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü- ÿêîìó ðàéîí³. Ðîçãëÿíó âàð³àíòè. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (097)863-42-89 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Þâ³ëåéíîãî. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³. Ö³íà: äî 1300 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 717-21-43, (097) 530-46-96 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (050) 539-67-22 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, ð-í ïèâçàâîäó. Êîíòàêòè: (097) 493-76-08 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó áåç ïîñåðåäíèê³â, ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé. Ö³íà: äî 1400 ãðí. Êîíòàêòè: (093)809-58-92 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â, ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ö³íà: 1200-1400 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 809-58-92 Êâàðòèðó òåðì³íîâî, ó áóäü-ÿêîìó ðàéîí³, ó âëàñíèêà. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64 Êâàðòèðó, â áóäü ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 ʳìíàòó àáî 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç ïîäàëüøèì âèêóïîì. Êîíòàêòè: (096) 518-86-77 ʳìíàòó àáî êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 ʳìíàòó àáî ì³ñöå â ê³ìíàò³, æ³íêà 39 ð., â³ðóþ÷à, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (097) 005-63-28 ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, â êâàðòèð³, â áóäèíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (067) 855-11-08

1.1.20. Îáì³í 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, + äæèï «àìåðèêàíåöü» â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íà ÷àñòèíó áóäèíêó â ì. гâíå àáî áóäèíîê ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïîáëèçó гâíîãî. Êîíòàêòè: (097) 214-12-94 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Æóêîâñüêîãî, íà 1-ê³ìíàòíó. Êîíòàêòè: 63-71-28 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, öîêîëüíèé ïîâåðõ, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ìàãàçèí, íà 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: (096) 878-40-78 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â, öåíòð, ºâðîðåìîíò íà 3-ê³ìíàòíó â гâíîìó. Êîíòàêòè: (097) 478-88-45, (095) 038-52-54

1.1.21. Îáì³í ïî îáëàñò³ òà Óêðà¿í³

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í 12 • Øêîëè, 100 êâ.ì., íà êâàðòèðó â

ì.Êè¿â, ïåðåäì³ñòÿ, àáî ïðîäàì. Êîíòàêòè: (067) 466-90-25

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 3/9 Ï, 18 êâ.ì., + çåì. ä³ëÿíêó ç ôóíäàìåíòîì, 15 êì. â³ä гâíîãî, ïðèâàòèçîâàíó íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êè¿â. Êîíòàêòè: (067) 947-69-55 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â гâíîìó, àáî 1/2 áóäèíêó, ðîçãëÿíåìî âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: (067) 382-17-41 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êîñòîï³ëü, 2/5ö, 60/37/ 8, íåêóòîâà, áîéëåð+ãàðàæ íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â гâíîìó. Êîíòàêòè: (096) 383-92-75

3-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ËÓÖÜÊ, ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÊÎÑÒÀ-ÁÐÀÂÀ», 3/7Ö, 81/44/14ÊÂ.Ì, ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ, ÀÂÒÎÍÎÌÍÅ ÎÏÀËÅÍÍß, ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕͲÊÀ, ÑÀÍÒÅÕͲÊÀ ÍÀ вÂÍÎÖ²ÍÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ Â Ð²ÂÍÎÌÓ ÀÁÎ ÂÀвÀÍÒÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 262-04-40

1.1.22. Ïðîïîíóþ Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó ç óìîâîþ óñïàäêóâàííÿ æèòëà, õîðîøèé äîãëÿä òà ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. Êîíòàêòè: (098) 014-17-00 Íåðóõîì³ñòü. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Будинки, котеджі, незавершене будівництво 1.2.1. Ïðîäàì â ì³ñò³

Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî+ • ãàðàæ, Êîëîäåíêà,192 êâ.ì, 2

ïîâåðõè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ñâåðäëîâèíà, ñâ³òëî, ãàç ïîðó÷, 8.3 ñîò., àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 063-79-37

1/2 áóäèíêó, Áàñ³â Êóò, 110 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 3 ñîòêè çåìë³. Ö³íà: 600000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 áóäèíêó, Áàñ³â Êóò, öåãëà, 90 ì.êâ, 3 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, 5 ñîòîê çåìë³, ãàðàæ. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 www.prospekt.rv.ua. 1/2 áóäèíêó, Áàñ³â Êóò, öåãëÿíèé, 75 ì. êâ., 3 ïðîñòîð³ îêðåì³ ê³ìíàòè. ²íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ. ̳ñüêà êàíàë³çàö³ÿ. ϳäâàë . Ãàðàæ. Äî çóïèíêè 5 õâ. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (098)156-45-20,(099)910-80-91www.prospekt.rv.ua. 1/2 áóäèíêó, âóë. Áàñ³âêóòñüêà, Öåãëÿíèé, îêðåìèé âõ³ä, 4 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, ï³äëîãà ç ï³ä³ãð³âîì, 110 ì.êâ., 0,04 ñîòèõ çåìë³, ãàðàæ íà 2 à/ì, íåâåëèêå ïîäâ³ð“ÿ. Ö³íà: 615000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1/2 áóäèíêó, âóë. Âîëèíñüêà, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, ñ/â, 40 êâ.ì. Êîíòàêòè: (095) 116-72-01, (098) 760-87-31 1/2 áóäèíêó, âóë. Ðèëüñüêîãî, 3ñîò, 160 êâ.ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, 3 ï³äâàëè, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. Ö³íà: 902000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1/2 áóäèíêó, Êîëîäåíêà, 40 êâ.ì., 2 ê³ì, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, áåç ðåìîíòó, 7 ñîò, öåíòð. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 áóäèíêó, Êîëîäåíêà, âóë. гâíåíñüêà, 130 êâ.ì, 1/2 òèì÷àñ³âêè, ñàðàé, ãàðàæ, 2 ï³äâàëè, 2 ñåïòèêè, 0.16 ñîò çåìë³, âñ³ âèãîäè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 43-75-48, (097) 770-66-69 1/2 áóäèíêó, Ë³í³¿, 50 êâ.ì., ñâ³òëî, ãàç, âîäà, 3.5 ñîò çåìë³, îêðåìèé âõ³ä, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 áóäèíêó, Ë³í³¿, Ö, 4 ê³ì, âñ³ çðó÷íîñò³, õîðîøèé ñòàí, íà òåðèòî𳿠º êîðîáêà íàêðèòà, º â³êíà. Ö³íà: 880000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 áóäèíêó, Ë³í³¿, Ö, 80 êâ.ì.,1 ïîâåðõ, 4,5 ñîòêè, 4 ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 600000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 áóäèíêó, ð-í ˳í³é, 3 ê³ìíàòè, âåëèêà êóõíÿ, âàííà, 0.04 ãà çåìë³. Âëàñíèê. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (097) 168-20-60 1/2 áóäèíêó, ð-í.Þâ³ëåéíèé, öåãëÿíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.02 ãà. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1/2 áóäèíêó, öåíòð, 2-ïîâ., öåãë., ìàíñàðäíîãî òèïó, 155 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, äàõ ìåòàëî÷åðåïèöÿ, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, óòåïëåíèé, ïîøòóêàòóðåíèé, êîìóí³êàö³¿ ï³äâåäåí³. Ö³íà: 533000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/3 áóäèíêó, ãåòüìàíà Âèãîâñüêîãî, 3 ê³ìíàòè, 10.6/11.3/15.1, öåãëÿíèé, 1950 ð. Ö³íà: 360000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 2/3 áóäèíêó â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, ïëîùåþ 60 êâ.ì., çåìë³ 0,04 ãà. Ö³íà: 440000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 487-32-88

ÀÃÐÎÏÅÐÅÐÎÁÊÀ. ÍÎÂÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ, 180 ÊÂ.Ì. ÊÎÒÅÄƲ  ÁËÎÊÎÂÎÌÓ ÁÓÄÈÍÊÓ,100 ÊÂ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-59-49, (067) 362-18-41, (067) 371-39-55 ÁÓÄÈÍÎÊ ÆÈÒËÎÂÈÉ, ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ, 286 ÊÂ.Ì., 5-ÒÈ Ê²ÌÍÀÒÍÈÉ, ÖÅÃËÀ, 1.5 ÏÎÂ.+ÖÎÊÎËÜ, ÍÀÊÐÈÒÈÉ ØÈÔÅÐÎÌ, ÃÎÒÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ, ÇÅÌÅËÜÍÀ IJËßÍÊÀ 0.16 ÃÀ. Ö²ÍÀ: 1440000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Áóäèíîê, Áàñ³â Êóò, 10ñîò, ñàäîê, áàíÿ, ëüîõ, öåãëÿíèé, 140ì.êâ, ìàíñàðäà, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ. Ö³íà: 820000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Áàñ³â Êóò, 2-ïîâ., öåãë., öîêîëüíèé ïîâåðõ, 405 êâ.ì, êàì³ííèé çàë, ìàíñàðäà, 2 âàííè, 3 òóàëåòè, 2 êóõí³, çåì.ä³ë. 6 ñîò., óòåïëåíèé, îçäîáëåíèé, áàñåéí, àëüòàíêà. Ö³íà: 2123000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, Áîÿðêà, 2-ïîâ., öåãëÿíèé, ìàíñàðäíîãî òèïó, 180 êâ.ì, 6 ê³ìíàò, 2 ñ/â, êàì³í, äàõ ÷åðåïèöÿ, ãàðàæ, 2 ï³äâàëè, çåì.ä³ë. 7.6 ñîò. Ö³íà: 1476000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, Áîÿðêà, öåãëÿíèé, 90 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, çåì.ä³ë. 9 ñîò., âñ³ çðó÷íîñò³. Ö³íà: 623 200 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86 Áóäèíîê, Áîÿðêà, öåãëÿíî-øëàêîâèé, ùî ñòî¿òü îêðåìî, 4 ê³ìíàòè, 73.2/50.2/9, 9 ñîò çåìë³, îãîðîäæåíèé, º ñàðàé, ìîæëèâèé îáì³í íà 2 ê³ìíàòíó â öåãëÿíîìó áóäèíêó + äîïëàòà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 Áóäèíîê, âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, åë³òíèé, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, äèçàéíåðñüêå ïîäâ³ð’ÿ, áàñåéí, 10ñîò, 260ì.êâ. Ö³íà: 4674000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Áàñ³âêóòñüêà (á³ëÿ öåðêâè), 90ì.êâ.1ïîâ.4 ê³ì., íîâà ñòîëÿðêà, öåãëà, 80-õ ðîê³â, ãàðàæ, ñàðàé, êîâàííèé ïàðêàí, 0,07ãà. Ö³íà: 820000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Áàñ³âêóòñüêà, 2 ïîâ.160ì.êâ.0,064 ãà,ï³íîáëîê-øëàêîáëîê. Ö³íà: 615000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Áàñ³âêóòñüêà, øëàê-öåãëà,1962ð. Îïàë ãàçîâå. 84,9êâ.ì.4 ê³ì, êóõíÿ, âàííà, òóàëåò.Ãàðàæ, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà-0,078ãà. Ö³íà: 820000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Âåðáîâà, íîâîáóäîâà, 200ì.êâ 5.5ñîò, ºâðîðåìîíò, ãàðàæ, áàíÿ, îáêë. ï³íîïëàñò., ïîøòóêàòóðåíî. Ö³íà: 1640000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Ãëèáîêà, 3 ê³ìíàòè, 87êâ.ì, º ãàðàæ, ëüîõ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, çåìë³ 0.612ãà. Ö³íà: 943000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Ãëèáîêà, 7 ì.êâ., îêðåìî ñòîÿ÷èé, 6 ñîò.çåìë³, 3 ê³ìíàòè, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Áóäèíîê, âóë. Äâîðåöüêà, (áëîêîâîöåãëÿíèé), æèëèé ñòàí, 1,5 ïîâåðõè, 150/78 êâ.ì, 5 ê³ìíàò, íåäîáóäîâàíà áàíÿ, òóàëåò-âàííà â áóäèíêó, ãàç, âîäà, ñåïòèê, çåìë³ 0,1ãà (ñàäîê, ãîðîä). Ö³íà: 1312000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Äæåðåëüíà, öåãëÿíèé íà 2 ñ³ì¿, 500ì.êâ, ïîòðåáóº ÷èñòèõ îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò. Ö³íà: 1435000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Äðàé-Õìàðè, 5ðîê³â, 400êâ.ì., 0,9 ñîò çåìë³, ìîëîäèé ñàäîê , àëüòàíêà, áàíÿ ç á³ëüÿðäíîþ, ìຠòðè îêðåì³ âõîäè, ñàíâóçëè òà êóõí³ îêðåì³. Ö³íà: 5330000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Çàë³çíè÷íà, 84,3/54,5/9,3, 4 ê³ìíàòè, 5,5 ñîò çåìë³, ñàíâóçîë, êóõíÿ. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Áóäèíîê, âóë. Ëåîíòîâè÷à, 56ì.êâ., 3ê³ì, êóõíÿ, âàííà, òóàëåò, æèëè êâàðòèðàíòè, 0,04ãà çåìë³. Ö³íà: 557600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Ìåæîâà, 90ì.êâ+40 ìàíñàðäà, 5ñîò, ðåìîíò. Ö³íà: 1008600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Íîâîäâ³ðñüêà, 10õ12, ãàç, âîäà â áóäèíêó, ñåïòèê, ñàðàé, 0.1 ãà çåìë³, ïîðÿä çóïèíêà. Ö³íà: 560000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Áóäèíîê, âóë. Íîâîäâ³ðñüêà, 240 êâ.ì, 4ê³ìíàòè, çáóä 2011ð, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, âïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ãàðàæ íà 2 àâòî. Ö³íà: 2378000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Î㳺íêà, ñó÷àñíèé ïðîåêò, íîâîáóä, 0.09ãà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, åë.âîðîòà, äîìîôîí, 2 ñàíâóçëè. Ö³íà: 2296000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91

1/2 áóäèíêó, âóë. Øåïåò³âñüêà, 3 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 2 ñîò çåìë³. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91

Áóäèíîê, âóë. Ïðæåâàëüñüêîãî, âñåðåäèí³ ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. 240ì.êâ., ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, 0,06ãà, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. Ö³íà: 902000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91

1/2 áóäèíêó, Ãðàáíèê, 75êâ.ì., 3 ê³ì.,1-íà ïðîõ³äíà, ñàíâóç.-ºâðî, ê³ì.-êîñì.ðåì. 0,04ãà, îãîðîäæåíèé. Ö³íà: 779000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86

Áóäèíîê, âóë. Ñ.Ïåòëþðè, 5 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, êîëîíêà, 2,4 ñîò çåìë³. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1/2 áóäèíêó, Ãðàáíèê, öåëëÿíî- øëàêîâèé, 3 ê³ìíàòè, 1 ïðîõ³äíà, âñ³ çðó÷íîñò³, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, äàõ øèôåð, çåì. ä³ë. 3 ñîò. Ö³íà: 623 200 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/2 áóäèíêó, Êîëîäåíêà, 2 ê³ìíàòè, 1 íà ìàíñàðä³, ï³äâàë, 0,7 ãà çåìë³ ìîæëèâèé îáì³í íà äâîê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: (097)593-62-99

ÁÓÄÈÍÎÊ, ÂÓË. ÑÊËßÐÅÍÊÀ, 193.9 ÊÂ.Ì., 5 ʲÌÍÀÒ, ÆÈÒËÎÂÀ 80.3 ÊÂ.Ì, 0.0976 ÃÀ ÇÅÌ˲. ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 1000000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÎÐÅÍÄÀ, ÁÓÄÈÍÊÈ Áóäèíîê, âóë. Ñëàâè, ð-í Òåêñòèëüíèêà, 2 ïîâ. 225ì.êâ., 5 ê³ìíàò. 100% ãîòîâíîñò³, 1 ïîâåðõ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 0,063 ãà, 2007ð çäàíèé â åêñïëóàòàö³þ. Ö³íà: 2378000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Ñâîáîäè, 175 êâ.ì., öåãëÿíèé, íîâèé, 2 ïîâåðõè, 10 ñîò. Ö³íà: 2255000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Ñòàðèöüêîãî, 180ì.êâ., ïîøïàêëüîâàíî, ñòåëÿ ã³ïñîêàðòîí, ãàðàæ 2 ïîâ 50ì.êâ, 6.5ñîò, îãîðîäæåíî. Ö³íà: 1025000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Òèíí³âñüêà, 300ì.êâ., òåðàñà, 0,1ãà ºâðîäâ³ð ³ ºâðîáóäèíîê. Ö³íà: 2214000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Øîïåíà, 3 ê³ìíàòè, âàííà/ òóàëåò, êóõíÿ, ï³äâàë, 2 ñàðà¿, çàòèøíå ïîäâ³ð’ÿ (2 ñîò.). Îïàëåííÿ òà êîëîíêà. Ö³íà: 574000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë.Âåðáîâà, íîâèé, 100% ãîòîâíîñò³, 250 êâ.ì., ñó÷àñíèé äèçàéí, ãàðàæ, åë.çàìêè, 9 ñîò çåìë³, âïîðÿäêîâàíà, ïðèâàòèçîâàíà, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-12-15, (067) 382-75-44 Áóäèíîê, óäðîïàðê, 10ñîò, 200ì.êâ+ï³äâàë, ñó÷àñíèé, ºâðîðåìîíò, íîâîáóäîâà. Ö³íà: 2706000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Ãðàáíèê, 100 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 6 ñîò, òèõå ñïîê³éíå ì³ñöå. Ö³íà: 1040000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Çîëîò³ âîðîòà, 2-ïîâ., öåãë., 240 êâ.ì, ÌÏÂ, áåòîíí³ ïåðåêðèòòÿ, ñêâàæèíà, ñåïòèê, åëåêòðèêà ðîçâåäåíà, çåì.ä³ë. 10 ñîò., öåãëÿíèé ãàðàæ. Ö³íà: 820000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 ÁÓÄÈÍÎÊ, ÇÎËÎÒ²¯Â, ÂÓË. ÂÈØÍÅÂÀ, ÄÅÐÅÂ’ßÍÎ- ÖÅÃËßÍÈÉ, 3 ʲÌÍÀÒÈ, 77 ÊÂ.Ì, ÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯, ÑÀÉÄÈÍÃ, Ì/Ï Â²ÊÍÀ, ÁÅÇ ÐÅÌÎÍÒÓ, 0,2 ÃÀ ÇÅÌ˲, 0,1 ÃÀ ÏÐÈÂÀÒÈÇÎÂÀÍÎ. ÀÁÎ ÎÁ̲ÍßÞ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ. Ö²ÍÀ: ÏÎ̲ÐÍÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 161-94-43, (096) 327-97-87 Áóäèíîê, çîîïàðê, 1 ïîâ, 100 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, õîðîøèé ï³ä’¿çä, 10 ñîò ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 840000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà (àâòîäðîì), â ñåðåäèí³ ï³ä ÷îðíîâèé êëþ÷, íîâîáóä, öåãëà, ãàðàæ, 6ñîò. Ö³íà: 738000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà (Ãàðíà), 180ì.êâ.2 ïîâ., çîâí.ðîáîòè 100%, âíóòð 95%(çàëèø. ëàì³íàò,îáî¿ ), ãàðàæ, 0,07ãà. Ö³íà: 1107000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, 1/2 ö-ø, 40 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, áåç ðåìîíòó, 7 ñîò, öåíòð. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, 161/75 äâà ïîâåðõè, öåãëà ç ðåìîíòîì, íàäâ³ðí³ áóä³âë³. Ö³íà: 680000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, 2 ïîâåðõè, öåãëÿíèé, 290 êâ.ì., ðåìîíò, 24 ñîò çåìë³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, 500ì.êâ, æèëà 320, 2 ãàðàæ³, ñó÷àñíèé. Ö³íà: 1025000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, 7 ñîò, ñó÷àñíà íîâîáóäîâà, ìàíñàðäíîãî òèïó. öåãëÿíèé, ãàðàæ, êîìóí³êàö³¿ 70 % ãîòîâíîñò³. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, 7 ñîò, ñó÷àñíà íîâîáóäîâà, ìàíñàðäíîãî òèïó. öåãëÿíèé, ãàðàæ, êîìóí³êàö³¿ 70 % ãîòîâíîñò³. Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, âóë. ×åðâîíîã³ðñüêà, 150ì.êâ. 0,07ãà, 2 ãàðàæà, çîâí.ðîáîòè-100%, âíóòð.-95%, àâò.îïàë., ñâåðäëîâèíà. Ö³íà: 984000 ãðí Êîíòàêòè: (097) 672-37-86

ÁÓÄÈÍÎÊ, ÊÎËÎÄÅÍÊÀ, ÇÀÃÀËÜÍÀ 161.6 ÊÂ.Ì., ÆÈÒËÎÂÀ 75.6 ÊÂ.Ì., ÒÀ ÍÀIJÐͲ ÁÓIJÂ˲, ÑÀÐÀÉ-ÃÀÐÀÆ, ª ÎÃÎÐÎÆÀ, 0.16 ÃÀ ÇÅÌ˲. Ö²ÍÀ: 640000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, ð-í àâòîäðîìó, öåãëÿíèé, 165 êâ.ì., ðåìîíò., 0.12 ãà. Ö³íà: 1296000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, öåãëÿíèé ìàíñàðäíîãî òèïó,180 êâ.ì, ðåìîíò. Ö³íà: 1312000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Ë³í³¿, 160êâ.ì., Ö, íîâèé , 4 ñîò çåìë³, 2 ïîâíîö³ííèõ ïîâåðõè, 2 ñ/â, ñâ³æèé ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, òåõí³êà, ãàðàæ, äâ³ð áðóê³âêà. Ö³íà: 2000000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Í.Äâ³ð, Ö, îêðåìèé áóäèíîê, 60ðîêó, 75 êâ.ì, 3 ê³ì, æèëèé ñòàí, ãàðàæ, 5 ñîò. Ö³íà: 424000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Íîâèé Äâ³ð, âóë. Êîðíèíñüêà, 200 êâ.ì., Ö, 0,14 ãà, 2-ïîâåðõè, ãàðàæ, áàíÿ, óòåïëåíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, âïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Áóäèíîê, Íîâèé Äâ³ð, ñó÷àñíà íîâîáóäîâà, ìàíñàðäíîãî òèïó ç öåãëè, 180 êâ.ì., 10 ñîò. âñ³ êîìóí³êàö³¿. Òåì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Áóäèíîê, Íîâèé Äâ³ð, ñó÷àñíà íîâîáóäîâà, ìàíñàðäíîãî òèïó ç öåãëè, 180 êâ.ì., 10 ñîò. âñ³ êîìóí³êàö³¿. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Áóäèíîê, Íîâèé Äâ³ð, ñó÷àñíèé, öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ãàðàæ, 0.05 ãà çåìë³. Ö³íà: 2640000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 ÁÓÄÈÍÎÊ, ÍÎÂÈÉ Ä²Ð, ÖÅÃËßÍÈÉ ÍÀ IJ Ѳ̒¯, 2001 Ð, 244 ÊÂ.Ì., 6 ʲÌÍÀÒ, ÊÀ̲ÍÍÀ, ÄÂÀ ÂÕÎÄÈ, IJ ÊÓÕͲ, ÄÂÀ ÑÀÍÂÓÇËÈ, IJ ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍÈ, ÄÂÀ ÑÅÏÒÈÊÀ, ÃÀÇ, ÂÎÄÀ, ²ÍÒÅÐÍÅÒ, ÑÓÏÓÒÍÈÊÎÂÅ ÒÁ, ÃÀÐÀÆ, ÑÀÄ, ÃÎÐÎÄ, 12.5 ÑÎÒ ÇÅÌ˲. Ö²ÍÀ: 1160000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Áóäèíîê, Íîâèé Äâ³ð. Öåãëà íà äâ ñ³ì¿ 2001 ð³ê çàáóäîâà 244ì2 6 ê³ìíàò, êàì³ííà, äâà âõîäè 12,5 ãà, ïîðÿä çóïèíêà Ö³íà: 1160000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Áóäèíîê, Ïèâçàâîä, íîâîáóäîâà, 2 ïîâ.. 200 ì.êâ, 6 ê³ìíàò, ºâðîðåìîíò, êàì³í, 2 ñàíâóçëè. 6 ñîòîê çåìë³. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 Áóäèíîê, ð-í ÄÊÒ, øëàêîáëî÷íèé, 4 ê³ìíàòè, 104.9/54.1/5.6, âñ³ çðó÷íîñò³, âîäà ³ êàíàë³çàö³ÿ öåíòðàë³çîâàí³. Ö³íà: 697 000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, ÏÌÊ 100, 190/105/16, 5 ê³ì.10,4 ñîò. Ãàç, ñâ³òëî, òðè ôàçè, ñâåðäëîâèíà, êàíàë³çàö³ÿ ñåïòèê, îïàëåííÿ. Ãàðàæ, òåðèòîð³ÿ îãîðîæ, äî¿çä íåàñôàëüòîâàíèé. Ö³íà: 902000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86

ÁÓÄÈÍÎÊ, ÏÌÊ100, ÃÀÐÀÆ, ÂÎÄÀ, ѲÒËÎ, ÃÀÇ ÏÎÐÓ×, 8 ÑÎÒ,162 ÊÂ.Ì, ÀÑÔÀËÜÒÎÂÀÍÈÉ Ï²Ä’¯ÇÄ ,ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß. ÂËÀÑÍÈÊ. Ö²ÍÀ: ÄÎÃβÐÍÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 063-79-37

Áóäèíîê, ð-í Àãðîïåðåðîáêè, ïî 140 êâ.ì., ãàðàæ ïî 0.05 ãà, ³íâåñòèö³éíå áóä³âíèöòâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Áóäèíîê, Ïèâçàâîä, îêðåìèé, öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, 9 ñîò çåìë³, æèë.ñòàí. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Ïèâçàâîä, ñó÷àñíèé, ºâðîðåìîíò, äèçàéíåðñüêå ïîäâ³ðÿ, 3 ñàíâóçëè, áàíÿ. ìîæëèâî ç ìåáëÿìè. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 2378000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Áóäèíîê, ð-í ÄÊÒ, 2-ïîâ., öåãëÿíèé, 205 êâ.ì, 9 ê³ìíàò, âñ³ çðó÷íîñò³, çåì.ä³ë. 8 ñîò, 2-ïîâ. ãàðàæ. Ö³íà: 1230000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, ð-í ë³í³é, öåãë., 120 êâ.ì, çåì.ä³ë. 8 ñîò, ãàðàæ, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³. Ö³íà: 1640000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, ð-í ïèâçàâîäó, 7 ê³ìíàò, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 229600 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (063) 688-30-38 Áóäèíîê, ð-í ïèâçàâîäó, 7 ê³ìíàò, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 114800 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 Áóäèíîê, ð-í. Ãðàáíèêà,180 êâ. ì. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, äâîïîâåðõîâèé. Ö³íà: 2000000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 364-44-74 Áóäèíîê, ð-í. Þâ³ëåéíèé ð-í, 5 ðîê³â, öåãëà, 5 ê³ìíàò, çàã. ïëîùà 200 ì. êâ. ªâðîðåìîíò, ì³ñüêà êàíàë³çàö³ÿ, 6 ñîòîê çåìë³. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 Áóäèíîê, гâíååíåðãî, 4 ê³ìàòè, íîâ³ â³êíà òà äàõ, âñ³ êîìóí³êàöè³ òà çðó÷íîñò³, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 5,2 ñîòîê. Ö³íà: 656000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Òèííå (íàä òðàñîþ), 300ì.êâ, 3ïîâ, 0.26Ãà, õîðîøèé äèçàéí, 2âõîäè, ôîíòàí, ñàä, ºâðî, àëüòàíêà. Ö³íà: 1681000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Òèííå, 2 ïîâåðõè, öåãëÿíèé, 140 êâ.ì, 0,11 ãà çåìåëüíà ä³ëÿíêà, âñ³ çðó÷íîñò³, íàêðèòèé øèôåðîì. Ö³íà: 779000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Òèííå, 6 ñîò, öåãëÿíèé, 217 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè+1 ïðîõ³äíà, êóõíÿ, ñ/â, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ìîæëèâèé îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó + äîïëàòà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 Áóäèíîê, Òèííå, 70 ì.êâ., 4 ê³ì, ñàíâóçîë, 6 ñîò.çåìë³. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Áóäèíîê, Òèííå, âñ³ çðó÷íîñò³, öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, àâò. îïàëåííÿ, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, òåðì³íîâî, 0,06 ñîò. Êîíòàêòè: 62-77-95, (050) 150-07-20 Áóäèíîê, Öàðñüêå Ñåëî, 3-ïîâåðõîâèé, íåçàâåðøåíèé, öåãëÿíèé, 270 êâ.ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿, çåì.ä³ë. 1 ãà, ç âèõîäîì äî Á.Êóòñüêîãî îçåðà, º ñòàâîê. Ö³íà: 106600 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, Öàðñüêå Ñåëî, íîâîáóäîâà, 2 ïîâåðõè, 5 ê³ì íà 2 ïîâ, 310ì.êâ, 12ñîò, ºâðî. Ö³íà: 3198000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Áóäèíîê, öåãëÿíèé, ïðèâàòèçîâàíèé. Êîíòàêòè: (066) 874-36-59 Áóäèíîê, öåíòð, 2-ïîâ., 104 êâ.ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö³íà: 960000 ãðí. Êîíòàêòè: 26-72-46, 62-09-09, (097) 297-15-01 Áóäèíîê, ×åðâîí³ Ãîðè, 2-ïîâ.,âñ³ êîìóí³êàö³¿, 6 ñîò. çåìë³. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 297-15-01 Áóäèíîê, ×åðâîí³ Ãîðè, æèòëîâèé ñòàí, àâòîìàòè÷í³ âîðîòà, ãàðàæ, áðóê³âêà. Ö³íà: 1599000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86 Áóäèíîê, ×åðâîí³ Ãîðè, Ïëîùà 180 ì.êâ. + 6 ñîò + ãàðàæ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Êîòåäæ, âóë. Ïåêàðñüêîãî, 220ì.êâ., 5ñîò, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. Ö³íà: 1107000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Êîòåäæ, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, íîâîáóäîâà, 300 ì. êâ, ãàðàæ, 3 ñàíâóçëè, ïðîñòîð³ ê³ìíàòè. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 Êîòåäæ, ð-í àâòîâîêçàëó, âóë. Äåì’ÿí÷óêà, 200 êâ.ì, Ö, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Êîòåäæ, ð-í Ïîêðîâñüêîãî, 4 ê³ìíàòè, êîòåëüíÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàðàæ, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2000000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Êîòåäæ, Öàðñüêå Ñåëî, 200 êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿ , ïîøòóêàòóðåíî. Çåìë³ 0,05 ãà. Ö³íà: 880000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 487-32-88

ÊÎÒÅÄÆ, ÖÅÍÒÐ, 200 ÊÂ.Ì., ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ, ÌÅÁËÜÎÂÀÍÈÉ, ª ÃÀÐÀÆ, ÏÀÐÊÎÂÊÀ. ÂËÀÑÍÈÊ. Ö²ÍÀ: ÄÎÃβÐÍÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 362-05-06, (067) 362-20-03 Êî òåäæ³ ó гâíîìó. 820000-984000 ãðí. Êîíòàêòè: Êîòåäæ³ 24-77-58, (063) 688-30-38 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, âóë. Äæåðåëüíà, ð-í íîâîáóäîâ, 12ñîò, 260ì.êâ., êîðîáêà, íàêðèòà, îãîðîäæåíî, òåðì³íîâî. Ö³íà: 1148000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, âóë. Ñòàðèöüêîãî, 190 êâ.ì, 5 ê³ìíàò, 2 ñàíâóçëè, âîäà, ãàç, ñâ³òëî, ãàðàæ 50 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 6,5 ñîò., îãîðîäæåíà, ìîæëèâèé îáì³í. Ö³íà: 860 000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 071-50-81 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Êîëîäåíêà, 200 êâ.ì, âñ³ êîì³í³êàö³¿, ë³÷èëüíèêè, ìîæëèâèé âàð³àí «ï³ä êëþ÷», ìîæëèâèé îáì³í, êðåäèò, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 387-89-99 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Êîëîäåíêà, á³ëÿ «Àéâåíãî», 2-ïîâ., öåãë., 120 êâ.ì, íà 2 âõîäè, çåì.ä³ë. 30 ñîò. Ö³íà: 615000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Êîëîäåíêà, ë³âà ñòîðîíà, íàêðèòèé, ïîøòóêàòóðåíî, 120ì.êâ., 4ê³ì íà 2ïîâ, 10ñîò. Ö³íà: 656000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Íîâèé Äâ³ð, 10 ñîò, êîìóí³êàö³¿, òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Íîâèé Äâ³ð, 10 ñîò, êîìóí³êàö³¿, òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Íîâèé Äâ³ð, 170 êâ.ì. Çåìë³ 0,12 ãà. Ö³íà: 720000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

ÍÅÇÀÂÅÐØÅÍÅ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ, ÏÌÊ-100, 162 ÊÂ.Ì, ÂѲ ÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯, ÃÀÇ ÏÎÐÓ×, ÃÀÐÀÆ, ÄÎDzËÜÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖ²ß, ÀÑÔÀËÜÒÎÂÀÍÈÉ Ï²Ä’¯ÇÄ, 0.8 ÃÀ. Ö²ÍÀ: ÄÎÃβÐÍÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 063-79-37 Íåçàâåðøå íå áóä³âíèöòâî, ð-í àâòîðèíêó, 90 Íåçàâåðøåíå %, 2-ïîâ., öåãë., 300 êâ.ì, äàõ ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ãàðàæ â öîêîëüíîìó ïîâåðñ³, çåì.ä³ë. 15 ñîò. Ö³íà: 1025000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1.2.2. Ïðîäàì çà ì³ñòîì (гâíåíñüêà îáë.) 1/2 áóäèíêó, Îñòðîçüêèé ð-í, ñ.Óêðà¿íêà (Áóáí³âêà), òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 340-04-93

Áóäèíîê, ϳâ÷å, Çäîëáóí³âñüêèé • ð-í, äåðåâ’ÿíèé, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó,

11

ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, ãàç ïî âóëèö³, âîäîíàï³ðíà áàøòà, 0,7 ãà ï³ä ïðèâàòèçàö³þ. Âëàñíèê. Ö³íà: 30 000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (050) 375-31-23

Áóäèíîê, öåãëÿíèé, 18-20 êì â³ä • ì³ñòà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïîðó÷

îçåðî, ð³÷êà, ë³ñ, ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî â гâíîìó àáî ïîðó÷ íà ð³âíîö³ííå, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

Áóäèíîê, öåãëÿíèé, 18-20 êì â³ä ì³ñòà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïîðó÷ îçåðî, ð³÷êà, ë³ñ, ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî â гâíîìó àáî ïîðó÷ íà ð³âíîö³ííå, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32 Áóäèíîê ï³ä îçäîáëåííÿ, Ãîùà, 180 ì.êâ., ä³ëÿíêà - 0,14 ãà. Âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñó÷àñíèé ïðîåêò, ïðîñòîð³ ê³ìíàòè, ãàðàæ, íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: (067) 977-56-48 Áóäèíîê, 12 êì â³ä ì³ñòà, 41 ñîò (2 ä³ëÿíêè), 61 êâ.ì., ñâ³òëî, ãàçîâå îïàëåííÿ, êîëîäÿçü. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 Áóäèíîê, Àíòîï³ëü, 2 ïîâ,Ö, 9õ9, 5 ê³ìíàò, âñ³ çðó÷íîñò³, º ï³äâàë,10 ðîê³â áóäèíêó, 20 ñîò, õîðîøèé ñòàí, âñ³ äîêóìåíòè, ãàðàæ. Ö³íà: 656000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Á.Êðèíèöÿ, 1 ë³í³ÿ, êîðîáêà, ïîøòóêàòóðåíî,196ì.êâ.,10ñîò. Ö³íà: 861000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Á.Êðèíèöÿ, 2 ë³í³ÿ, êîðîáêà,196 ì.êâ.,10 ñîò. Ö³íà: 738000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Áàáèí, öåãëÿíèé, êîñìåòèêà, ÌÏ â³êíà, 90êâ.ì., 4ê³ìíàòè. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 ÁÓÄÈÍÎÊ, ÁÀÐÌÀÊÈ, 295 ÊÂ.Ì.,  ÏÐÈ̲ÑÜÊ²É ÇÎͲ, Ç ÓѲÌÀ ÊÎÌÓͲÊÀÖ²ßÌÈ, ÍÅÄÎÁÓÄÎÂÀÍÈÉ ÃÀÐÀÆ, ÐÎÇÒÀØÎÂÀÍÈÉ Â ÐÀÉÎͲ ÇÎÎÏÀÐÊÓ, 0.102 ÃÀ ÇÅÌ˲. ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 960000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Áóäèíîê, Áàðìàêè, 450ì.êâ., 3 âàííè, 3 òóàëåòè, 2 êóõí³ òà 8 æèòëîâèõ ê³ìíàò, ãàðàæ, 0,12ãà. Ö³íà: 1623600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Á³ëà Êðèíèöÿ, 1.5ïîâ, íîâîáóä, 180ì.êâ, ãàðàæ íà 2 ìàøèíè, ÷àñòêîâ ðåì., 3/4 îãîðîäæåíî. Ö³íà: 1107000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Á³ëà Êðèíèöÿ, 2 ïîâåðõè, 104 êâ.ì., ìåòð³â, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 800000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-09-09, 26-72-46, (097) 297-15-01 Áóäèíîê, Á³ëà Êðèíèöÿ, 2-ïîâ., öåãë., öîêîëüíèé ïîâåðõ, íà 2 ñ³ì’¿, äàõ îöèíêîâàíà æåðñòü, ôàñàä óòåïëåíèé ³ ïîøòóêàòóðåíèé, 2 êóõí³, 2 ñ/â, 8 ê³ìíàò, çåì.ä³ë 10 ñîò., àëüòàíêà. Ö³íà: 984000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

ÁÓÄÈÍÎÊ

Áóäèíîê, Á³ëà Êðèíèöÿ, 200 ì. êâ. 10 ñîòîê çåìë³. Ïðèâàòèçîâàíî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ï³äñîáíå ïðèì³ùåííÿ, 2 ï³äâàëè. Ö³íà: 567000 ãðí.

ò. (097) 502-04-05 Áóäèíîê, Á³ëà Êðèíèöÿ, ð-í íîâîáóäîâ, 2 ï.ìàíñàðäíîãî òèïó, 150êâ.ì, 0.075ãà, 4 ê³ì. + ñòóä³ÿ ç êàì³íîì. Ö³íà: 779000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Á³ëà Êðèíèöÿ, öåãëÿíèé Áóäèíîê, êîìïàêòíèé, 125 ì. êâ., 5 ê³ìíàò, ºâðîðåìîíò, 12 ñîòîê çåìë³, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ. Ëàíäøàôòíèé äèçàéí. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (099) 910-80-91 Áóäèíîê, Áî÷àíèöÿ, 60ì.êâ., äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, çðîáëåíèé ðåìîíò êîñìåòè÷íèé, íàêðèòèé øèôåðîì, âîäà â äâîð³, ñåïòèê, 0,25ãà. Êîíòàêòè: (063) 342-26-97 Áóäèíîê, Áðîä³â, Îñòðîçüêèé ð-í, äåðåâ’ÿíèé, 57 êâ.ì, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 0.42 ãà çåìë³, ìîæíà ï³ä äà÷ó, 2.5 êì â³ä ç/ä ñòàíö³¿ «Îñòðîã». Êîíòàêòè: (096)537-11-63 Áóäèíîê, Â. Îìåëÿíà, 1,5 öåãëÿíèé, 120 êâ.ì, 5 ê³ìíàò. 15 ñîòîê çåìë³. Âñ³ êîìóí³êàö³¿, îãîðîäæåíèé. Ôðóêòîâ³ äåðåâà. Ãàðàæ íà 2 àâòîìîá³ëÿ ç îãëÿäîâîþ ÿìîþ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 Áóäèíîê, Â.Îëåêñèí, öåãëÿíèé, 225 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò, 0.12 ãà. Ö³íà: 1093500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 ÁÓÄÈÍÎÊ, Â.ÎÌÅËßÍÀ, 2 ÏÎÂ, ÌÀÍÑÀÐÄÍÎÃÎ ÒÈÏÓ, 219.7/107.6/ 19.9, 0.249 ÃÀ ÇÅÌ˲, ÖÅÃËßÍÈÉ, 2 ÇÀ¯ÇÄÈ, ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍÀ ÍÀ ÂÎÄÓ, ²ÊÍÀ ÄÅÐÅÂ’ßͲ, ÏËÈÒÊÀ, ϲIJÃв ϲÄËÎÃÈ, ÃÀÇÎÂÈÉ ÊÎÒÅË, ÑÒÎËßÐÊÀ, ÑÀÍÒÅÕͲÊÀ. ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 720000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Áóäèíîê, Ãëèíñüê, öåãëÿíèé, ãàç, ïàðîâå îïàëåííÿ, 4 ê³ìíàòè, 20ñîò.çåìë³. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Áóäèíîê, Ãîðáàê³â, öåãëÿíèé, 11 ñîò, 70 êâ.ì., ñàðàé, êóõíÿ, âîäà, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (098) 650-18-33 Áóäèíîê, Ãîðèíüãðàä-2, äåðåâ’ÿíèé, îáøèòèé äåðåâîì òà ïîôàðáîâàíèé, º öåãëÿíèé ñàðàé, ãàðàæ, ëüîõ, âîäà-ïîìïà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 25 ñîò + 35 ñîò ïðèâàòèçîâàíà ï³ä ñ/ã. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 Áóäèíîê, Ãîùà, äåðåâ’ÿíèé, êîìóí³êàö³¿, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ïðèâàòèçîâàíà ä³ëÿíêà 0,2 ãà. Êîíòàêòè: (050) 375-20-53 Áóäèíîê, Ãðàá³â, öåãë., 90 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, çåì.ä³ë. 9 ñîò., 12 ñîò. ï³ä ÎÑÃ, ñàä, ñàðàé. Ö³íà: 426400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, Ãðóøâèöÿ 1, öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè + êóõíÿ 30 êâ.ì.+ ñ/â, 6õ16, Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 Áóäèíîê, Ãðóøâèöÿ, 2 ê³ìíàòè. Ãàç, âîäà, 0,50ãà çåìë³ àáî îáì³í íà ì/ñ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Áóäèíîê, Ãðóøâèöÿ, ï³ä çíîñ, êðèíèöÿ, ëüîõ, 0,25 ãà. Êîíòàêòè: (097) 211-72-09 Áóäèíîê, Çàð³öüê, äåðåâ’ÿíèé, ï³ä äà÷ó, ìåáë³, òåõí³êà, âåëèêèé ñàä, ãàðíà ì³ñöåâ³ñòü. Ö³íà: 27000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 583-82-92

Áóäèíîê, Äÿäüêîâè÷³ (Ìëèí³âñüêà òðàññà), 350 ì êâ. + 30 ñîò çåìë³, 9 ê³ìíàò, ñàóíà, áàñåéí, ãàðàæ ç ÿìîþ, ðóñüêà ï³÷, 2 âàííèõ ê³ìíàòè, ìï.â³êíà, 3 áàëêîíè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, çà¿çä íà 3 ìàøèíè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Áóäèíîê, Çäîâáèöÿ, öåãëÿíî-øëàêîâèé, òðè ê³ìíàòè, 60 ì.êâ., êóõíÿ 13 êâ.ì., ïàðîâå îïàëåííÿ (íîâèé êîòåë), àñôàëüòîâàíèé äâ³ð, 15 ñîò çåìë³. Êîíòàêòè: (098) 120-58-96, (093)689-26-39 Áóäèíîê, Çäîâáèöÿ, øë.-öåãëÿíèé, 57/35/ 13, 3ê³ìíàòè, ãàç.îïàëåííÿ, 15ñîò.çåìë³, âñ³ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

ÁÓÄÈÍÎÊ, ÇÄÎËÁÓͲÂ, ÖÅÃËßÍÈÉ, 185.9/84.5/17, ÖÅÍÒР̲ÑÒÀ, 0.07 ÃÀ ÇÅÌ˲. Ö²ÍÀ: 680000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Áóäèíîê, Êâàñèë³â, 100êâ.ì., Ö-Ø, 2 ñ/â íà 2 âõîäè, 4 ê³ìíàòè,10 ñîò. ðåìîíò. Ö³íà: 424000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Êîðèñòü, Ãîùàíñüêèé ð-í, 40 êì â³ä гâíîãî, 120 êâ.ì., ï³íîáëîê, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, 4 ê³ìíàòè, ÌÏÂ, º âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñàä, ãîðîä 90 ñîòîê, º âñ³ ãîñïîäàðñüê³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

ÁÓÄÈÍÎÊ, ÊÎÐÍÈÍ, ÌÀÍÑÀÐÄÍÈÉ, 2 ÏÎÂ, 119.6/50.5/ 12.6, 5 ʲÌÍÀÒ. ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 486400 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Áóäèíîê, Êîñòîï³ëü, 300ì.êâ., öåãëÿíèé, ºâðîñòàíäàðòó, ºâðîðåìîíò, 6 ê³ìíàò, âàííà, äóøîâà, íà ï³äëîç³ ëàì³íàò, º á³ëüÿðäíà, ççîâí³ êîðî¿ä, º ñàóíà, áóäèíîê äëÿ ãîñòåé, 0,12ãà, îãîðîäæåíèé êàì’ÿíèì ïàðêàíîì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (063) 342-26-97, (096) 834-40-55 Áóäèíîê, Ì.Æèòèí, öåíòð, äåðåâ’ÿíèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ðåìîíò, 50ñîò.çåìë³. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Áóäèíîê, Ìàõàéë³âêà, 50 ñîò., íàäâ³ðí³ áóä³âë³. Êîíòàêòè: (097) 614-15-22 Áóäèíîê, Ìåæèðè÷³, àñôàëüò, 16 ñîò çåìë³. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Áóäèíîê, Ìåòê³â, 18 ñîò, ïðèâàòèçîâàíî, òåïëèöÿ, ãàðàæ ìåòàëåâèé, àáî îáì³í íà 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, + äîïëàòà. Ö³íà: 120 000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 554-74-74 Áóäèíîê, Ìèêóëèí, Ãîùàíñüêèé ð-í, öåãë., 60 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, îïàëåííÿ ãàçîâå, ÌÏÂ, îçäîáëåííÿ êîðî¿ä, äàõ øèôåð, â ë³òí³é êóõí³ âàííà, âîäà, ãàç, çåì.ä³ë. 20 ñîò., äåðæàêò. Ö³íà: 229600 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, Ìëèí³â, 1,5 ïîâ., 119 êâ.ì., óòåïëåíèé, êîðî¿ä, äàõ á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ñâåðäëîâèíà, åêîíîìíå îïàëåííÿ, òåëåôîí, ³íòåðíåò. Ö³íà: 440 000 ãðí. Êîíòàêòè: 6-59-70, (097) 425-85-34 Áóäèíîê, Íîâà Óêðà¿íêà, äåðåâ’ÿíèé, 58 ì.êâ., 25 ñîò.çåìë³ ï³ä á-âî, 23,5 ñîò.ï³ä ñ/ã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Áóäèíîê, Íîâèé Îáàð³â, 2ïîâ. 200êâ.ì. 4 ê³ì. âñ³ çðó÷íîñò³, Ö+ìåòàëî ÷åðåïèöÿ,18 ñîò, àñôàëüò. Ö³íà: 720000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Íîâîìèëüñê, öåãë., öîêîëüíèé ïîâåðõ, 157 êâ.ì, ãàç, âîäà â áóäèíêó, 5 ê³ìíàò, çåì.ä³ë. 12 ñîò. Ö³íà: 451000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, Îáàð³â (á³ëÿ êàôå «Ïàðóñ»), 11ñîò., 400ì.êâ., ìàéñòåðíÿ 250ì.êâ. Ö³íà: 943000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Îáàð³â , 2-õ ïîâåðõîâèé, 185 ì.êâ., ñàíâóçîë,10 ñîò.çåìë³, ñàäîê, ïîðó÷ çóïèíêà. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Áóäèíîê, Îáàð³â, êîðîáêà, Ö, 140 êâ.ì., 2 ïîâåðõ, öåãëà, ñêâàæèíà, á³ëÿ òðàñè íåäàëåêî, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, àñôàëüò, çóïèíêà ïîðó÷, òåðì³íîâî. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ÁÓÄÈÍÎÊ, ÎÁÀвÂ, ÍÎÂÈÉ ÌÀÑÈ ÏÎ ËÓÖÜÊ²É ÒÐÀѲ, ÂѲ ÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯. Ö²ÍÀ: ÄÎÃβÐÍÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Áóäèíîê, Îáàð³â, íîâîáóäîâà, ìàíñàðäíîãî òèïó, 160 êâ.ì., 13 ñîò çåìë³, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 70 % ãîòîâíîñò³, ïîðó÷ çóïèíêà ìàðøðóòêè. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Áóäèíîê, Îáàð³â, íîâîáóäîâà, ìàíñàðäíîãî òèïó, 160 êâ.ì., 13 ñîò çåìë³, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 70 % ãîòîâíîñò³, ïîðó÷ çóïèíêà ìàðøðóòêè. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Áóäèíîê, Îáàð³â, ð-í. Ðèíêîâî¿, öåãëÿíèé, 150 êâ.ì., 0.095 ãà. Ö³íà: 526500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Áóäèíîê, Îçåðÿíè 30 êì â³ä гâíîãî, Ä-Ö, 50 êâ.ì., 2 ê³ì, ãàç â áóäèíêó(ï³÷íå îïàëåííÿ) ñòàí æèëèé, öåíòð, 70 ñîò çåìë³, ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî. Ö³íà: 52000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Îìåëÿíà, 2 ïîâ, 140 êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿, ºâðîðåìîíò, 10 ñîò. Ö³íà: 720000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-09-09, 26-72-46, (097) 297-15-01 ÀÍ ×åëñ³.


12

ÁÓÄÈÍÊÈ, ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Áóäèíîê, Ïîëòàâñüêà îáë, ãàçèô³êîâàíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, ä³ëÿíêà 0,25 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, á³ëÿ êóðîðòó Ìèðãîðîä. Êîíòàêòè: (098) 962-45-93 Áóäèíîê, ×îðíîãîð³ÿ, 2 ïîâåðõè, 126 êâ.ì, 7 ñîò, á³ëÿ ã³ðñüêî¿ ð³÷êè, ôðóêòîâèé ñàä, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (066) 412-36-06 Áóäèíîê, ßëòà, 2 ïîâåðõè, íîâèé, 135 êâ.ì, ³ìïîðòí³ ìàòåð³àëè, ìåáë³, ïîáóòòåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îõîðîííà ñèãíàëèçàö³ÿ, ãàðàæ, ïîðó÷ ìîðå. Ö³íà: 26978 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: (050) 326-24-87

1.2.4. Êóïëþ

Áóäèíîê, Îëåêñèí Â,2 ïîâ,100êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ºâðîðåìîíò,10 ñîò. Ö³íà: 448000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Îìåëÿíà, Ö, 76 êâ.ì., 3ê³ìíàòè, ãàç, âîäà º, 15 ñîò, ïîòðåáóº êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó, àôàëüò. Ö³íà: 248000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Îñòðîã, º ãàç, âîäà, ãàðàæ, äîäàòêîâ³ äîáóäîâè, ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 28-16-18, (096) 590-37-18 Áóäèíîê, ϳäë³ñêè, 2 ê³ìíàòè, ðåìîíò, ÌÏÂ, äóøîâà êàá³íà, àâòîí.îïàë., íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ìîëîäèé ñàä, âèíîãðàäíèê, ìîæë.îá.íà 1-íî Êâàñèë³â. Êîíòàêòè: (063) 342-26-97, (096) 834-40-55 ïîáëèçó òðàñè Êè¿â-×îï, Áóäèíîê, äåðåâ’ÿíèé, º âîäîïðîâ³ä, åëåêòðîïîñòà÷àííÿ 3-ôàçíå, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, õîðîøèé ëüîõ, 0,5 ãà. Êîíòàêòè: (098) 329-85-05 Áóäèíîê, Ïîðîçîâî, 12 êì â³ä ì³ñòà., 2 ïîâåðõè, öåãëÿíèé, 250 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 2 ëîä泿, ñ/â, 23 ñîò çåìë³, ï³äâàë, 3 ôàçè ñâ³òëà, çðîáëåíèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 Áóäèíîê, Ðÿñíèêè, ï³ä äà÷ó, 58 ñîò çåìë³, òåïëèö³, ãàç ïîðÿä, äîðîãà - àñôàëüò, ïîðÿä ð³÷êà, ë³ñ. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

ÁÓÄÈÍÎÊ, ÑÈÌÎͲÂ, ÃÎÙÀÍÑÜÊÈÉ Ð-Í, 100 ÊÂ.Ì., ÏÐÈÑÀÄÈÁÍÀ IJËßÍÊÀ 0,25 ÃÀ, ÍÀIJÐͲ ÁÓIJÂ˲, ÃÀÇ, ÂÎÄÀ. Ö²ÍÀ: 156 000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 656-67-88 Áóäèíîê, Òîìàõ³â, æèòëîâèé ñòàí, º îïàëåííÿ ì³ñöåâå, ãàç, âîäà, ãîñïîäàðñüêà áóä³âëÿ, 0, 46 ãà, 15 ñîò. çåìë³, ïðèâàòèçîâàíà, ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó ç äîïëàòîþ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (067) 701-02-28 Áóäèíîê, ×åðíÿõ³â, äåðåâ’ÿíèé, 50 ñîò. ãîðîäó. Êîíòàêòè: 23-36-01 Áóäèíîê, Øóáê³â, ñòàðèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ 100 êâ.ì., 3 ãà çåìë³, ñòàâîê á³ëÿ áóäèíêó, ë³ñ 300 ì. Ö³íà: 131200 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (063)688-30-38 Äà÷ó, Í.Óêðà¿íêà, âåëèêèé âèá³ð. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Äà÷ó, Íîâà Óêðà¿íêà, äåðåâ’ÿíà, 2 ê³ìíàòè +êóõíÿ, 40 êâ.ì.êîëîíêà, ìàíãàë. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãðóøâèöÿ, 0,25 ãà, ëüîõ, êðèíèöÿ, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (097) 211-72-09 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöâî, Êîðíèí, 2 ïîâåðõè, 250 êâ.ì, äâà âõîäè, 8 ñîò. ïðèâàòèçîâàíî¿çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà æèòëî â гâíîìó. Êîíòàêòè: (067) 995-81-64 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Â.Æèòèí, 2-ïîâ., öåãë., äàõ ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìàíñàðäà, 175 êâ.ì, 5 ê³ìíàò, ãàðàæ, êîòåëüíÿ, ï³äâàë, áåç â³êîí òà äâåðåé, êîìóí³êàö³¿ íå ï³äâåäåí³, çåì.ä³ë. 12.5 ñîò. Ö³íà: 426 400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Ãîðîäîê, íîâîáóäîâà, ð-í Êóðãàí, 12 ñîò çåìë³, 160 êâ.ì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Çäîëáóí³â, ïðèâàòíèé ñåêòîð, 100 êâ.ì., ï³íîáëîê, º ò³ëüêè íàêðèòà êîðîáêà, 4 ê³ìíàòè, ãîòîâà äî ïðîæèâàííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ 40 êâ.ì (2 ê³ìíàòè + êóõíÿ), º ñâ³òëî, âîäà, ãàç ïîðÿä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Êàðïèë³âêà, öåãëÿíå, º â³êíà äâà ïîâåðõè. Ñâ³òëî , ãàç. Ö³íà: 400000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 ÍÅÇÀÂÅÐØÅÍÅ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ, ÊÎÐÍÈÍ, 2 ÏÎÂ. ÖÅÃËßÍÈÉ, ÇÀÃÀËÜÍÀ 201.7, ÆÈÒËÎÂÀ 94.1, ÌÀÍÑÀÐÄÍÎÃÎ ÒÈÏÓ, 5 ʲÌÍÀÒ, ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß, ²ÊÍÀ ÒÀ ÄÂÅв, ÃÀÐÀÆ, 12 ÑÎÒ ÇÅÌ˲, ÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯ - ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐòß, ÐÅØÒÀ - ÏÎÐÓ×. Ö²ÍÀ: 400000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Îáàð³â, 10õ14. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Îìåëÿíà, 1-ïîâ., öåãë., 150 êâ.ì, áåç ÷èñòîâèõ ðîá³ò, äàõ ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 4 ê³ìíàòè, ñ/â áóäèíêó. Ö³íà: 451000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, ñ.Âåðõ³âñüê, íàä òðàñîþ, 20ñîò. Êîíòàêòè: (093) 510-34-86 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, ×åðâîí³ Ãîðè, öãëÿíèé, 140 êâ.ì., 0.075 ãà. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, ßñåíèíè÷³, 50 êâ.ì, Ö, 0,15 ãà, «òèì÷àñ³âêà», ôóíäàìåíò ï³ä áóäèíîê, ãàç, ñâ³òëî ïîðó÷, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ïîðó÷ áóäèíêè. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Ñàäèáó, á³ëÿ Àíòîïîëÿ, ç äâîìà áóäèíêàìè, àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó â гâíîìó, ìàëüîâíè÷à ì³ñöåâ³ñòü, ïîðó÷ ë³ñ òà îçåðà. Êîíòàêòè: (098) 463-56-82

1.2.3. Ïðîäàì ïî Óêðà¿í³ Áóäèíîê, Á³ëà Öåðêâà, Êè¿âñüêà îáë., 2 ïîâåðõîâèé, öåãëÿíèé, 80 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ãîñïîäàðñüê³ ñïîðóäè. Êîíòàêòè: (096) 789-83-33 Áóäèíîê, Âèíîãðàäîâî, Çàêàðïàòñüêà îáë., íîâîáóäîâà, 5 ê³ìíàò, 210 êâ.ì., 6 ñîò. çåìë³, òèõèé ðàéîí, êîìóí³êàö³¿, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 977-56-48 Áóäèíîê, Ëóãàíñüê, 2 ïîâ., íîâèé, 2011 ð., ïëîùà - 570 êâ.ì., 7 âåëèêèõ ê³ìíàò, 3 ñàíâóçëà, áàñåéí, ãàðàæ äëÿ 2 à/ì, ä³ëÿíêà - 15 ñîò. Ö³íà: 11445 ãðí /êâ.ì. Êîíòàêòè: (050) 326-24-87 Áóäèíîê, íà áåðåç³ Àçîâñüêîãî ìîðÿ, 40 êâ.ì., 12,5 ñîò, ãàðàæ, ìîëîäèé ñàä, âèíîãðàä, 300 ì äî ìîðÿ. Êîíòàêòè: (096) 510-71-19

Áóäèíîê àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Áóäèíîê àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Áóäèíîê àáî ÷àñòèíó áóäèíêó â гâíîìó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ á³ëÿ гâíîãî. Êîíòàêòè: 22-43-36, (067) 364-04-64 Áóäèíîê, 1/2 áóäèíêó, â ì³ñò³, ïåðåäì³ñò³, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Áóäèíîê, 10-15 êì â³ä ì³ñòà. Êîíòàêòè: 24-24-49, (067) 184-49-54 Áóäèíîê, àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Á³ëà Êðèíèöÿ, Ãîðîäèùå, Êîëîäåíêà, çîîïàðê. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Áóäèíîê, àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé, ïèâçàâîä, Òèííå, Âåðåñíåâå. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Áóäèíîê, àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Âåðåñíåâå, Òèííå, Îìåëÿíà, Àãðîïåðåðîáêà. Êîíòàêòè: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Áóäèíîê, àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, âóë. ̳ðþùåíêà, àâòîâîêçàë, çîîïàðê, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Áóäèíîê, àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, ì³ñòî, ïåðåäì³ñòÿ, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Áóäèíîê, àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Áóäèíîê, ì³ñòî, ïåðåäì³ñòÿ, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Áóäèíîê, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî â ì³ñò³, ïîáëèçó ì³ñòà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096)393-89-18,(066)048-95-07,(063)220-27-24 Áóäèíîê, гâíå, гâíåíñüêèé ðàéîí, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Áóäèíîê, ÷àñòèíó áóäèíêó â гâíîìó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 22-43-36, (067) 364-04-64 Áóäèíîê. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, àáî áóäèíîê, Âåðåñíåâå, Òèííå, Àãðîïåðåðîáêà. Êîíòàêòè: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, àáî áóäèíîê, Æèòèí, Ãîðîäèùå, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, àáî áóäèíîê, Îáàð³â, Ãîðîäîê, Îëåêñèí, Øïàí³â, Ñòàâêè, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067)364-36-10 ×àñòèíó áóäèíêó â гâíîìó ç³ çðó÷íîñòÿìè, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067)364-36-10

1.2.5. Çäàì 1/2 áóäèíêó, Âåðåñíåâå, 100 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, 3 ê³ìíàòè, º âñå. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 áóäèíêó, âóë. ßñíà, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, âîäà. Ö³íà: 1000 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1/2 áóäèíêó, îêðåìèé âõ³ä, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, º âîäà, ãàç. Ö³íà: 1100 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18,(066)048-95-07,(063)220-27-24 1/2 áóäèíêó, ð-í «Ìàãíàòà», 1 ê³ìíàòà, êóõíÿ, âîäà, çðó÷íîñò³. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Áóäèíîê íà 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, ìåáëüîâàíèé. Ö³íà: 4000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 297-15-01 Áóäèíîê, 2 ê³ìíàòè, âèãîäè, ìåáë³, 1500 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð Áóäèíîê, 2 ê³ìíàòè, ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð 1500ãðí+ñâ. Êîíòàêòè: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 Áóäèíîê, 2 ïîâåðõè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096)393-89-18,(066)048-95-07,(063)220-27-24 Áóäèíîê, 5 ê³ìíàò, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíèé, ïîáóò.ïðèëàäè. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097)608-84-69 Áóäèíîê, Ãîðîäèùå, ºâðîêëàñ, 3 ê³ìíàòè, 2 ñ/ â, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáë³ õîðîø³. Ö³íà: 4500 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, 2 ê³ìíàòè, ìåáë³, ðåìîíò, âñ³ âèãîäè. Ö³íà: 1000 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Áóäèíîê, Ïèâçàâîä, îêðåìèé,ºâðîðåìîíò, âñå íåîáõ³äíå º. Ö³íà: 8000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, ð-í Áàñîâîãî Êóòà, 2 ê³ìíàòè, ìåáë³, ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, âñ³ âèãîäè. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Áóäèíîê, ð-í Ïèâçàâîäó, 4ê³ìíàòè 2 ïîâ., ºâðîðåìîíò, ãàðàæ. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (096) 874-44-96 Êîòåäæ, 2 ïîâ., ºâðîðåìîíò, âñÿ ïîáóò.òåõí³êà. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Êîòåäæ, Çîëîò³ âîðîòà , ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, 2 ïîâåðõîâèé, 5000ãðí. Ö³íà: 5 000 ãðí. Êîíòàêòè: 26-72-46, (097) 297-15-01 Òèì÷àñ³âêó, ê³ìíàòà, êóõíÿ, ìåáë³, ÷àñòêîâ³ çðó÷íîñò³. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð Òèì÷àñ³âêó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18,(066)048-95-07,(063)220-27-24

1.2.6. Âèíàéìó 1/2 áóäèíêó àáî áóäèíîê. Äîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64

1.2.7. Îáì³í ÁÓÄÈÍÎÊ, ÎÆÅÍÈÍ, ÎÑÒÐÎÇÜÊÈÉ Ð-Í, ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ, ÃÀÇ, ÂÎÄÀ, 5 ʲÌÍÀÒ, ÊÓÕÍß, 0.17 ÃÀ ÏÐÈÂÀÒÈÇÎÂÀÍί ÇÅÌ˲, ÌÎËÎÄÈÉ ÑÀÄ, ÏÎÐÓ× ÑÒÀ ² в×ÊÀ, 5 ÕÂ. ÄÎ Ç/Ä ÑÒÀÍÖ²¯, ÇÐÓ×ÍÈÉ ÄίÇÄ, 30 ÊÌ Â²Ä Ð²ÂÍÎÃÎ, ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ Â Ð²ÂÍÎÌÓ, ÍÅÒ²ØÈͲ, ÎÑÒÐÎDz. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 486-97-10

Дачі, земельні ділянки 1.3.1. Ïðîäàì â ì³ñò³

Çåìåëüí³ • áóä³âíèöòâî.

ä³ëÿíêè, ï³ä Òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ðàéîí³ çîîïàðêó â³ä 10 ñîò çà áóäü ÿêó ö³íó. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, «Çåëåíå ãîñïîäàðñòâî», 0.09 ãà+ãîðîä, íîâèé ìàñèâ. Ö³íà: 180400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àãðîïåðåðîáêà, 10 ñîò, êâàäðàòíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 184000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 297-15-01 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àãðîïåðåðîáêà, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àãðîïåðåðîáêà, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àãðîïåðåðîáêà, 10ñîò, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 254200 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àãðîïåðåðîáêà, âóë. Ãàøåêà 0,1ãà. Çðó÷íèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àãðîïåðåðîáêà, âóë. Ãàøåêà, 0,13ãà, 3-òÿ ë³í³ÿ, 0,1ãà/áóä, 0,03ãà/îñã, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, á³ëÿ Çîîïàðêó, 0,1 ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ìîæíà áóäóâàòè, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: 60000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, á³ëÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó, ç êîìóí³êàö³ÿìè, 7 ñîò. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096)916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, á³ëÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó, ç êîìóí³êàö³ÿìè, 7 ñîò. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áîÿðêà, âóë. Ñêëÿðåíêà, 0,1ãà. Ðàéîí çàë³çíè÷íî¿ ë³êàðí³. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 credo.rv.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, â ð-í³ Àãðîïåðåðîáêè, 0.12 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, öåíòðàë³çîâàí³ ì³ñüê³ ìåðåæ³. Ö³íà: 270000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050)338-71-09 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Îìåëÿíà, âóë. ×åñüêà 0,2ãà. Êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè, 1,5êì â³ä òðàñè. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. 16 ëèïíÿ, öåíòð, 7 ñîò, ñòàðèé áóäèíîê. Ö³íà: 880000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Áàñ³âêóòñüêà, 9 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, 2 îêðåìèõ â’¿çäè (ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè 2 îêðåìèõ áóäèíê³â), ñó÷àñíèé ïàðêàí, äî çóïèíêè 20 ìåòð³â, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 779000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Çîëîò³¿âñüêà, 20 ñîò, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 287000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098)516-09-91 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Êè¿âñüêà, 10 ñîò., êâàäðàòíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 176000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 297-15-01 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 10 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, 300 ì â³ä «Ðåíîìå». Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 12.5 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, íàâïðîòè «Ðåíîìå». Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Êóð÷àòîâà, 7 ñîò, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüò. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 160000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 297-15-01 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Ìàêàðîâà, (á³ëÿ Åï³öåíòðó), 4.5ãà. ï³ä ÑÃ. Ö³íà: 1230000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Ìàêàðîâà, 0,145ãà, ìîæë. ï³ä àâòîñåðâ³ñ, çðó÷íå ì³ñöå, íàä äîðîãîþ. Êîíòàêòè: (096) 834-40-55, (063) 342-26-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 2 ñîò, + ôóíäàìåíò ï³ä ìàãàçèí, áîêñè, àáî ³íø³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. ×îðíîâîëà 0,08 ãà, ç âèõîäîì äî îçåðà. Ö³íà: 486000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. ×îðíîâîëà, 0.1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîòåäæíå ì³ñòå÷êî «Ùàñëèâå», äåðæàêò, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. ×îðíîâîëà, 10 ñîò, º äåðæ àêò ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîðÿä áóäèíêè, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. ×îðíîâîëà, á³ëÿ îçåðà Á.Êóò, 1 ë³í³ÿ, 18 ñîò, ð³âíà, ïðÿìîêóòíî¿ ôîðìè. Ö³íà: 284000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãðàáíèê, 7.3 ñîò, º ñòàðèé áóäèíîê. Ö³íà: 880000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà Ãàçîâèêîì,10 ñîò, ìîæíà áóäóâàòèñÿ, êîìóí³êàö³¿ òà ñóñ³äè º, ð³âíà. Ö³íà: 304000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,10ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,1ãà, äëÿ áóä³âíèöòâàì, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿, êâàäðàòíî¿ ôîðìè, ð³âíà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,1ãà. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,1ãà. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,1ãà. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,1ãà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 10 ñîò, ìîæíà áóäóâàòè, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ íåäàëåêî, òåðì³íîâî. Ö³íà: 60000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 10 ñîò, ìîæíà áóäóâàòèñÿ, õîðîøå ì³ñöå, ïîðÿä çàáóäîâè. Ö³íà: 52000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, ïîðÿä º çàáóäîâè,ï³ä áóä. ª âñ³ äîêóìåíòè, 10ñîò. Ö³íà: 246000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê,10 ñîò, º Äåðæ.Àêò ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà ì³æ áóäèíêàìè, õîðîøèé ï³ä’¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà (÷åðâîí³ ãîðè), 10ñîò, ì³æ çàáóäîâ, º âñ³ êîìóí³êàö³¿, äî¿çä. Ö³íà: 164000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà(Íîâîäâ³ðñüêà), 0,12ãà, ðîçì³ðè 20õ60, åëåêòðèêà, ãàç. Ö³íà: 180400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 0,07ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, á³ëÿ Äîìó ìîëèòâè. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 0,12ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, 30õ40ì, ðàéîí Àâòîäðîìó. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 0,1ãà. Êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ð³âíà. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067)364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 0.06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, çà àâòîäðîìîì, ïîðó÷ çàáóäîâè, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 7 ãà, ï³ä çàáóäîâó, íàïðîòè áóäèíêó ìîëèòâè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 7 ãà, ï³ä çàáóäîâó, íàïðîòè áóäèíêó ìîëèòâè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 7 ñîò, êâàäðàòíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ . Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 297-15-01 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 7 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ íå äàëåêî. Ö³íà: 76000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 7 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 7 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, á³ëÿ áóäèíêó ìîëèòâè, 0.7 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, âóë.Çåëåíà, ð-í «Àéâåíãî», 0,22ãà; 0,12ãà ï³ä áóä³âíèöòâî,0,1ãà ï³ä ñ/ã. Ö³íà: 287000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, ð-í íîâîáóäîâ, 0.14 ãà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, ×åðâîí³ Ãîðè, 7 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ëüîíîêîìá³íàò, âóë. Êîñòðîìñüêà 0,1ãà. Íàâïðîòè «Ðåíîìå», äðóãà ë³í³ÿ. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ì. гâíå, ì-í. ×.Ãîðè, 7 ñîò, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Í.Äâ³ð (Çîëîò³ âîðîòà) 12ñîò. Êîìóí³êàö³¿, çàáóäîâè, ð³âíà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 295200 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Í.Äâ³ð (Çîëîò³ âîðîòà), 50ñîò, êîìóí³êàö³¿, çàáóäîâè, ôóíäàìåíò, ïðîåêò íà áóä³âíèöòâî êîòåäæà íà 2 ñ³ì’¿, äîçâ³ë, õîðîøèé äî¿çä. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 615000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé Äâ³ð, 0.12 ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ º. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé äâ³ð, 10.5 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíèíà, º äåðæàêò, ïðîïëà÷åíî çà âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 229 600 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé äâ³ð, 105 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³. Ö³íà: 229600 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé Äâ³ð, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. êîìóí³êàö³¿. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé Äâ³ð, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. êîìóí³êàö³¿. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé äâ³ð, 12 ñîò., êîìóí³êàö³¿, ïðîåêò íà áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 164 000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä êîìåðö³þ. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ÏÌÊ-100 (Àíòîíîâè÷à), 0.09ãà, ð³âíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àêòè. Ö³íà: 196800 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ÏÌÊ-100, 0,1ãà, äëÿ áóä³âíèöòâà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, á³ëÿ áóäèíê³â. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ÏÌÊ-100,10 ñîò,ï³ä çàáóäîâó,ñóñ³äè ³ êîìóí³êàö³¿ íå äàëåêî. Ö³íà: 104000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïîáëèçó ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, êóòîâà, øèðîêà, 10 ñîò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í àâòîâîêçàëó, âóë. Êè¿âñüêà, 0.1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîîï. «Êîìóíàëüíèê», á³ëÿ òðåñòó çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í àãðîïåðåðîáêè, 0.12 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ çàáóäîâ, ð³âíèíà, ñâ³òëî ³ ãàç íà ä³ëÿíö³, º äåðæ.àêò. Ö³íà: 270 600 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó , 0.10 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Çðó÷íèé ï³ä’¿çä, ãàðíèé êðàºâèä, ïîðó÷ çàáóäîâàí³ áóäèíêè. Ö³íà: 192000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, 0.10 ãà. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, 0.1ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, 0.1ãà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, 10 ñîò, êâàäðàòíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 297-15-01 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, 10 ñîò, ð³âíà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, 10 ñîò, ð³âíà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, 10 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ äîêóìåíòè. Ö³íà: 328000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, 10 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ äîêóìåíòè. Ö³íà: 246000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í Êîëîäåíêè. ÏÌÊ-100, 10 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í Êîëîäåíêè. ÏÌÊ-100, 10 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå (âóë.Ãàøåêà), 0.13ãà,íàä äîðîãîþ, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 328000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå(ç ë³âî¿ ñòîðîíè), 0,12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 24õ55. Ö³íà: 246000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, 0,12ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, 10 ñîò, êâàäðàòíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 144000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 297-15-01 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, 10.34 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, äåðæ.àêò, ð³âíèíà, ì³æ çàáóäîâàìè, ïðîâåäåíå ñâ³òëî, ãàç ïîðó÷. Ö³íà: 205 000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, âóë. Ãàøåêà, 14 ñîò, ÷àñòêîâî îãîðîäæåíà, âîäà, ãàç, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³ ìîæëèâèé îáì³í íà àâòî, áóä. ìàòåð³àëè. Ö³íà: 312000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 340-04-93 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, âóë. Ãðóíòîâà, 0,10 ãà. Ç äîêóìåíòàìè íà áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 287000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, âóë. Ãðóíòîâà, 0,1ãà, 1-øà ë³í³ÿ â³ä àñôàëüòîâàíî¿ äîðîãè, ïîðó÷ áóäóþòüñÿ áóäèíêè. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Öàðñüêå Ñåëî, 8 ñîò, ì³æ áóäèíêàìè, õîðîøå ì³ñöå, ð³âíà. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Öàðñüêå Ñåëî, 9 ñîò, ì³æ áóäèíêàìè, õîðîøèé ï³ä’¿çä, º äåðæ.àêò ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Öàðñüêå Ñåëî, á³ëÿ îçåðà. 22ñîò. Ö³íà: 984000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, öåíòð ì³ñòà, 5 ñîò, êâàäðàòíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 297-15-01 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×.Ãîðè á³ëÿ Á.Ìîëèòâè, 0,075ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüò, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×åðâîí³ Ãîðè, 0.7 ãà. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×åðâîí³ Ãîðè, 1 ñîòà, 10õ10, îãîðîäæåíà, àêò ï³ä êîìåðö³éíå áóä³âíèöòâî, 8õ8. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×åðâîí³ Ãîðè, 12 ñîò, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà: 104000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (097) 297-15-01 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×åðâîí³ Ãîðè, 6 ñîò., ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 637-86-15,(097)032-60-28 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×åðâîí³ Ãîðè, 7 ñîò, º äåðæ.àêò ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, çóïèíêà ìàðøðóòêè, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Ö³íà: 148000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.3.2. Ïðîäàì çà ì³ñòîì (гâíåíñüêà îáë.)

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, Ãîðîäèùå, • ïðèâàòèçîâàí³, ï³ä ñ/ã, ñàä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 300-16-30

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çäîëáóí³â-2, • âóë. Êîìóíàð³â, 0.12 ãà. Êîíòàêòè: (098) 942-72-98, ï³ñëÿ 17.00

Äà÷ó, Ãîðîäèùå, 65 êâ.ì. Âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó. Öåãëÿíà, äâîïîâåðõîâà, óòåïëåíà. Çåìë³ 0,06 ãà. Âïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, º áåñ³äêà. Ö³íà: 360000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 863-42-89 Äà÷ó, Ãîðîäèùå, íåçàâåðøåíà, Ö, 2 ïîâåðõè, 6 ñîò, ñâ³òëî, ãàç º, âîäà íà ä³ëÿíö³, ä³ëÿíêà êîñîã³ð, 60 êâ.ì. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Äà÷ó, Êàì’ÿíà Ãîðà, ñàðàé, òåïëèöÿ. Êîíòàêòè: (099) 202-86-45, (067) 883-39-46 Äà÷ó, ìàñèâ Áîðêîâñüêèé, 6 ñîò, õîðîøèé ñòàí, º ñâ³òëî, âîäà, ãàç ïîðó÷. Ö³íà: 128 000 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 635-00-55 Äà÷ó, Íîâà Óêðà¿íêà, 3 ïîâåðõè,70 êâ.ì., ç ðåìîíòîì, âñ³ çðó÷íîñò³, ëàì³íàò, áîéëåð. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067)364-04-64,(067)343-02-30 Äà÷ó, Íîâà Óêðà¿íêà, 80 êâ.ì., 2 ïîâ 3 ê³ìíàòè, êîëîäÿçü, Ö, ìàíñàðäà. Ö³íà: 116000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64,(067)343-02-30 Äà÷ó, Íîâîóêðà¿íêà, 2 ïîâ., Ö, 70 êâ.ì, ãàç, 8 ñîò, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 128000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Äà÷ó, Íîâîóêðà¿íêà, 2 ïîâåðõè, ãàç, ãàðàæ, ñàä, òåïëèöÿ. Êîíòàêòè: (097) 568-27-37 Äà÷ó, Íîâîóêðà¿íêà, 3 ïîâ., 6/9 ì, ãàç, 4 êîíâåêòîðà, äóáîâ³ ñõîäè, ïàðêåò äóáîâèé, òåðàñà 4/5 ì, êàì³í, ñàä, êîëîäÿçü, ãàðàæ, ìàéñòåðíÿ. Êîíòàêòè: (050) 637-86-15, (097) 032-60-28 Äà÷ó, Íîâîóêðà¿íêà, ãàç, ãàðàæ, ñåïòèê, äëÿ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, 250 ì äî çóïèíêè. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: (067) 341-66-67 Äà÷ó, Îçåðÿíè (ïî Äóáåíñüê³é òðàñ³ çà Âàðêîâè÷àìè) 30 êì, Ä-Ö, 50 êâ.ì.,2 ê³ìíàòè, ãàç â áóäèíêó (ï³÷íå îïàëåííÿ), öåíòð, 70 ñîò çåìë³, âñ³ äîêóìåíòè. Ö³íà: 52000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 2,4 ãà. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067)362-95-50 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â Á³ë³é Êðèíèö³ â³ä 10 ñîò çà áóäü ÿêó ö³íó. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ðàéîí³ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ â³ä 10 ñîò çà áóäü ÿêó ö³íó. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 2 øò., Êóñòèí, 0,37 ãà, ï³ä çàáóäîâó 2 áóäèíê³â, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (067) 589-49-28 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 3 øò, òðàñà гâíå-Ëóöüê, 3 êì â³ä гâíîãî, ïî 0.12 ãà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096)916-58-86 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, Õð³ííèêè, 13, 25 ñîò, á³ëÿ âîäè. Êîíòàêòè: (067) 381-52-59 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 10 êì â³ä гâíîãî, 45 ñîò, ïðÿìîêóòíó, ï³ä çàáóäîâó òà âåäåííÿ ñ/ã, ì³æ áóäèíêàìè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 26-38-46 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12 êì â³ä гâíîãî, 0,22 ñîò. Êîíòàêòè: (067) 973-18-27 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 20 ñîò., Â.Îìåëÿíà, ð-í íîâîáóäîâ. Êîíòàêòè: (067) 360-92-12 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àíòîï³ëü, 0,6 ãà. Êîíòàêòè: (050)196-29-61,(096)398-29-99 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á. Êðèíèöÿ, ïî Êè¿âñüê³é òðàñ³, (ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ)1 ë³í³ÿ â³ä äîðîãè 25 ñîò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, 0.13 ãà, 4 -ë³í³ÿ, ñâ³òëî ïîðÿä, ãàç, âîäà ÷ç ë³í³þ ð³âíèíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39,(096)744-82-58 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, 10 ñîò, 200 ìåòð³â, â³ä íîâîáóäîâ, ìîæíà áóäóâàòèñü. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ð³âíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ð³âíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, 10 ñîò, ñàäîâ³ ä³ëÿíêè á³ëÿ çîîïàðêó. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, 10,20,30,40 ñîò ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, 2 ä³ëÿíêè ïî 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, 2 ä³ëÿíêè ïî 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áàðìàêè, 10 ñîò, êâàäðàòíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 160000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 297-15-01 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áàðìàêè, 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: 85000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-88-60 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áàðìàêè, 10 ñîò., ïîáëèçó òðàñè. Êîíòàêòè: (097) 268-71-26 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áàðìàêè, 2 êì. â³ä гâíîãî. Êîíòàêòè: 68-04-05, (098) 737-38-65 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0,09ãà, çíàõîäèòüñÿ ç ïðàâî¿ ñòîðîíè â íàïðÿìêó Êèºâà, ïîðó÷ áóäóþòüñÿ áóäèíêè. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0,09ãà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0,13ãà. Á³ëÿ ïëåìñòàíö³¿, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿, ïîðó÷ áóäèíêè. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0,1ãà Ç à «Ðàéçîì». Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0,1ãà Ïðèâàòèçîâàíà á³ëÿ «Ðàéçó», ïîðó÷ áóäèíêè, çðó÷íèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0,1ãà. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0,1ãà. ³äðàçó ïðè â¿çä³, ïðàâà ñòîðîíà â íàïðÿìêó Êèºâà. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0,1ãà. Çà Ðàéçîì. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0,1ãà. Ïðàâà ñòîðîíà â íàïðÿìêó Êèºâà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0,1ãà. Ïðàâà ñòîðîíà, á³ëÿ çíàêó. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 10 ñîò, â³ä òðàñè 300 ì, ïîðó÷ áóäóþòüñÿ. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38,(095)045-30-64(098)120-58-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð-í íîâîáóäîâ. 25õ40. Ö³íà: 90200 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 90200 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 20ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 180400 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 45 ñîò., ç íèõ 14 ñîò. ï³ä áóä³âíèöòâî, 31 ñîò. ï³ä ÎÑÃ, ð³âíà, ì³æ çàáóäîâàìè, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 205000 ãðí. Êîíòàêòè:62-34-64,(097)517-92-95,(096)335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 9 ñîò, ï³ä Ñà ç ìîæëèâ³ñòþ çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ö³íà: 61500 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî,19 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, õîðîøå ì³ñöå. Ö³íà: 112000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, ð-í ïëåìñòàíö³¿, 0.13 ãà. Ö³íà: 121500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50,63-53-89,43-07-77,(067)856-44-82,(050) 375-19-75 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîðó÷ çàáóäîâè, õîðîøå ì³ñöå. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîðó÷ çàáóäîâè, õîðîøå ì³ñöå. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Æèòèí, 0,28ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, 0,1ãà ï³ä áóä³âíèöòâî òà 0,18ãà äëÿ âåäåííÿ îñîáèñòîãî ñ/ã, íà ä³ëÿíö³ º ôóíäàìåíò òà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Æèòèí, âóë. Çåëåíà, 0,15ãà, â çðó÷íîìó ì³ñö³, ïîðó÷ óñ³ êîìóí³êàö³¿, ïîáóäîâàí³ ñóñ³äè, àñôàëüòîâàíà äîðîãà, º ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè ñóì³æíó ä³ëÿíêó. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Æèòèí, âóë. Ñàäîâà, 0,1ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, â õîðîøîìó ì³ñö³, øèðèíà ïî äîðîç³ 25ì., ïîðó÷ ïîáóäîâàí³ ñóñ³äè, åëåêòðèêà, ãàç. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Îëåêñèí, 0,12ãà. Âñå çàáóäîâàíå, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Îëåêñèí, 0.11ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ øêîëè, ð-í íîâîáóäîâ, âóëèöÿ çàáóäîâàíà, êîìóí³êàö³¿, çðó÷íèé äî¿çä, ïîðó÷ çóïèíêà ìàðøðóòêè, 2 êì äî ì³ñòà. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Îëåêñèí, áóä³âíèöòâî. Òåðì³íîâî. Ö³íà: Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Îëåêñèí, áóä³âíèöòâî. Òåðì³íîâî. Ö³íà: Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

10 ñîò, ï³ä äîãîâ³ðíà. 10 ñîò, ï³ä äîãîâ³ðíà.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Îìåëÿíà, 22 ñîò ï³ä çàáóäîâó, 22õ100. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Îìåëÿíà, âóë. Ãàéîâà 0,20ãà. Ïðèâàòèçîâàíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ óñ³ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíà äîðîãà. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Îìåëÿíà, âóë. ×åñüêà, 0.25ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, 0,15 ãà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 133650 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89,43-07-77,(067)856-44-82,(050)375-19-75 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, 0.15 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 105 000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (067)681-36-35,(066)853-93-59 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, 0.40 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 681-36-35,(066)853-93-59 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, 0.5 ãà, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, 12.5 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ìàñèâ íîâîáóäîâ. Ö³íà: 102500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95,(096)335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, 15 ñîò, êîìóí³êàö³¿, ïîðó÷ ñóñ³äè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, 25 ñîò, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, 25 ñîò, âóë. Çåëåíà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, çà Ðàéñîì,10 ñîò ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: 52000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64,(067)343-02-30

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, 26 ñîò, º 2 ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåííÿ, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, ïî÷àòîê ñåëà, 0.9 ãà, ð³âíà. Ö³íà: 52000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26,(050)518-23-39,(096)744-82-58

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, 5.6 ñîò, íàä òðàñîþ, º åëåêòðèêà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, ïðèâàòèçîâàíó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (097) 429-02-05

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, 6 êì â³ä гâíîãî, 2 øò., ïî 15 ñîò., àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿, òåðì³íîâî, äåðæàêòè. Êîíòàêòè: (098)120-58-96,(093)689-26-39

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áàðàí³â, íàä òðàñîþ Êè¿â-×îï, 1 ãà, º êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86,(050)435-35-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áàðìàêè, 0.10 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñåðåä çàáóäîâ, ïðèâàòèçîâàíà, âñ³ äîêóìåíòè. Ö³íà: 123000 ãðí. Êîíòàêòè:62-34-64,(097)517-92-95,(096)335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áàðìàêè, 0.11 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 96000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 487-32-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0,09ãà, äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà, ïðàâà ñòîðîíà â íàïðÿìêó Êèºâà, 300ì â³ä òðàñè, 70ì â³ä æèëèõ áóäèíê³â. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, âóë. Çåëåíà, ïîðÿä âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñóñ³äè, íîðìàëüíèé äî¿çä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, öåíòð, 20 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, öåíòð, äâ³ ä³ëÿíêè ïîðó÷ ïî 15ñîò., êîìóí³êàö³¿, á³ëÿ òðàñè. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64(098)120-58-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, öåíòð, º ôóíäàìåíò, 15 ñîò., ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: (067) 727-58-58, (066) 043-74-22


Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Îìåëÿíà, 0.15 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 101250 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50,63-53-89,43-07-77,(067)856-44-82,(050) 375-19-75 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Îìåëÿíà, 50 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíà, º ãàç, ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (067) 646-18-22, (097) 504-55-01 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Îìåëÿíà, âóë. ×åñüêà, 0,24ãà, 1,5êì â³ä òðàñè, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Îìåëÿíà, âóë.×åñüêà, 0,25ãà. Êîìóí³êàö³¿, ð³âíà, 1êì â³ä òðàñè. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåëèêà Îìåëÿíà, 0.1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, çà êàôå «Ñîô³ÿ», ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåëèêèé Æèòèí, öåíòð, 0.11ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíà äîðîãà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 0,11ãà. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå,11 ñîò, ï³ä áóä³íèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ íåïîäàë³ê, àñôàëüò, ñóñ³äè. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, êîîï.»Êàëèíà», 0,06 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ñàä, ãàç, ñâ³òëî, ìàðøðóòêà ïîðó÷, áóä³âåëüíèé âàãîí÷èê 6õ3ì, âëàñíèê. Ö³íà: 49600 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 377-41-47 ä³ëÿíêó, Ãîðîäîê, 0,08ãà. Çåìåëüíó Ïðèâàòèçîâàíà, êîîïåðàòèâ «Çàë³çíè÷íèê». Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäîê, 0,09ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, êîîïåðàòèâ «Çàë³çíè÷íèê». Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäîê, 0,09ãà. Êîîïåðàòèâ «Çàë³çíè÷íèê». Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäîê, 0,1ãà. Êîîïåðàòèâ «Çàë³çíè÷íèê», ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 0,1ãà. Çàáóäîâàíà âóëèöÿ, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 0,1ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿, ïîðó÷ áóäèíêè. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäîê, 0,1ãà. Êîîïåðàòèâ «Çàë³çíè÷íèê», ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäîê, 0.10 ãà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîùà, 0,15 ãà, äîêóìåíòàö³ÿ íà áóä³âíèöòâî òà êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (067) 977-56-48 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîùà, ï³ä êîìåðö³éíå áóä³âíèöòâî (ìàãàçèí), 0.03 ãà, õîðîøå ì³ñöå. Êîíòàêòè: (067) 977-56-48

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 0,1ãà. Öåíòð, á³ëÿ öåðêâè, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãðóøâèöÿ, ïðèâàòèçîâàíà, 0.5 ãà, ïîðÿä ãàç, åë.åíåðã³ÿ. Êîíòàêòè: (097) 474-00-18

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 0.12 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíèíà, â ìåæàõ íàñåëåíîãî ïóíêòó. Ö³íà: 110 700 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097)517-92-95,(096)335-04-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Äÿäüêîâè÷³, 15 ñîò ï³ä çàáóäîâó. 50õ30. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Äÿäüêîâè÷³, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Äÿäüêîâè÷³, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 0,12ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, çíàõîäèòüñÿ çà òðàñîþ, 4 ë³í³ÿ. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 0.9 ãà. Ö³íà: 82000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 10 ñîò, ð³âíà, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 5 õâ äî çóïèíêè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 297-15-01 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 10 ñîò, ð³âíà, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿, òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 297-15-01 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 10 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ «Ñîô³¿», çàáóäîâè ïîðÿä, ñâåðäëîâèíà, ñåïòèê. Ö³íà: 139 400 ãðí. Êîíòàêòè:62-34-64,(097)517-92-95,(096)335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ïîðó÷ çàáóäîâè, êîìóí³êàö³¿. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ïîðó÷ çàáóäîâè, êîìóí³êàö³¿. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, âóë.Âåðåñíåâà, 0,1ãà. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå,10 ñîò, äåðæ àêò ï³ä áóä³âíèöòâî, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 160000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðõ³â, ïëîùà 0,25 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîðó÷ ë³ñ, îçåðî. Ö³íà: 160000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (067) 364-44-74 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðõ³âñüê, 15 êì â³ä гâíîãî, ïðèâàòèçîâàíó. Êîíòàêòè: (097) 103-61-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðõ³âñüê, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïåðøà ë³í³ÿ â³ä ìëèí³âñüêî¿ òðàñè, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðõ³âñüê, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïåðøà ë³í³ÿ â³ä ìëèí³âñüêî¿ òðàñè, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðõ³âñüê, 7,2 ñîò., ï³ä çàáóäîâó, ãàðíå ì³ñöå. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: (067) 420-64-70,(067)499-92-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Ôàáðè÷íà, 0,1ãà. Ïðèâàòèçîâàí³, ð³âíå ì³ñöå, çðó÷íèé äî¿çä, ê³ëüê³ñòü ä³ëÿíîê îáìåæåíà. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 0,08ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, 300ì â³ä ïåðøî¿ çóïèíêè, ð³âíà, íà ä³ëÿíêó çàâåäåíèé ãàç, ñâåðäëîâèíà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 0,12ãà. Ïðèâàòèçîâà, 1êì â³ä òðàñè, ì³æ áóäèíêàìè, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 0,12ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, 400 ì äî Êè¿âñüêî¿ òðàñè.  íàÿâíîñò³ º ïðîåêò íà áóä³âíèöòâî, º ôóíäàìåíò, ãàç òà ñâ³òëî ïîðó÷. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 0,1ãà. Êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ð³âíà. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 0,1ãà. Êîîïåðàòèâ «Âèøíåâèé», îãîðîäæåíà, åëåêòðèêà, ñàäîê, êóíã, ïîðó÷ áóäèíêè. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 0.12 ãà, íåäàëåêî îçåðà, äåðæàêò. Êîíòàêòè: (097) 373-89-91 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 0.12 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 1ë³í³ÿ â³ä öåíòðàëüíî¿ äîðîãè, ïîðó÷ çàáóäîâè, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 0.12ãà, ï³ä äà÷íå áóä³âíèöòâî, á³ëÿ ñòàâ³â. Êîíòàêòè: (098) 225-31-92 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 10 ñîò. Êîíòàêòè: (067)794-02-04 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 15 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 15 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 15 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿. àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 15 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿. àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 15 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 98400 ãðí. Êîíòàêòè:62-34-64,(097)517-92-95,(096)335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, á³ëÿ áóäèíê³â, 8 ñîò,. ãàç, ñâ³òëî ïîðó÷, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ìîæíà áóäóâàòè. Ö³íà: 52000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, âåëèêèé âèá³ð ä³ëÿíîê. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64(098)120-58-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, âóë. Ë. Óêðà¿íêè, 0,11. гâíà, á³ëÿ áóäèíê³â, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, âóë. Ë. Óêðà¿íêè, 0,11ãà. гâíà, á³ëÿ áóäèíê³â, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 0.11ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, âóë. Øåâ÷åíêà, 0.12 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 121500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ïî 10 ñîò â ð³çíèõ ì³ñöÿõ. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050)435-35-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäîê, 12 ñîò, ìîæíà áóäóâàòèñü, ï³ä ñàä³âíèöòâî. Ö³íà: 32000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64,(067)343-02-30

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Äÿäüêîâè÷³, 25 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ íå äàëåêî. Ö³íà: 48000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Æèòèí, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Æèòèí, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà çîîïàðêîì, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, º 2 ïîðÿä, êîìóí³êàö³º íåäàëåêî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çàáîðîëü, 0,21ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, 30õ70ì. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çàáîðîëü, 0,21ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, 30õ70ì. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çàáîðîëü, öåíòð, 0.21 ãà. Ö³íà: 60750 ãðí Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çäîâáèöÿ, 0.25 ãà, ñâ³òëî, ãàç, âîäà, ìîæëèâ³ âàð³àíòè îáì³íó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 349-11-75 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çäîëáóí³â, 0.10 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíà, ñâ³òëî òà ãàç íàïðîòè ä³ëÿíêè. Âëàñíèê. Ö³íà: 72000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 324-34-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çäîëáóí³â, 8 ñîò., ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097)517-92-95,(096)335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çäîëáóí³â, ñåëèùå, 10 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ð³âíà, ï³ä äà÷íå áóä³âíèöòâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çäîëáóí³â, ñåëèùå, 10 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ð³âíà, ï³ä äà÷íå áóä³âíèöòâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîðÿ, 0,15 ãà. Ö³íà: 60000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 579-55-05 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðàºâè÷³, 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 10 êì â³ä гâíîãî, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿, õîðîøà äîðîãà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà, 0,15ãà. Ïàíñüêèé ìàñèâ. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà, 0.14 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà, 0.15 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 84000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà, 0.15ãà, Ìàñèâ ϳâí³÷íèé, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿, 100ì äî àñôàëüòó. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà, 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, Ïàíñüêèé ìàñèâ. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà, 0.16ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ïîðó÷ áóäèíêè, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà, 1,4ãà, 0,25ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, ðåøòà äëÿ âåäåííÿ ñ/ã, 9êì â³ä гâíîãî, ñâ³é ë³ñ, áåðåçè, ñîñíè, ìîëîäèé ñàäîê, ð³çí³ ñîðòè âèíîãðàäó, ñòàðà õàòà, ëüîõ. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà, 15 ñîò, ð-í íîâîáóäîâ. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà, 20 ñîò, êâàäðàòíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 64000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 297-15-01 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà, Ïàíñüêèé ìàñèâ, 0,15 äåðæàêò, ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: (097)159-95-87,(063)342-26-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà, Ïàíñüêèé ìàñèâ, 15 ñîò, êîìóí³êàö³¿, ð³âíà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà, Ïàíñüêèé ìàñèâ, 15 ñîò, êîìóí³êàö³¿, ð³âíà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 62-80-13, (067) 268-08-54 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êâàñèë³â, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà, ïîðó÷ çóïèíêà ìàðøðóòêè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êâàñèë³â, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà, ïîðó÷ çóïèíêà ìàðøðóòêè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êâàñèë³â, 15 ñîò, 40õ80, ï³ä çàáóäîâó, öåíòð. Ö³íà: 124000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êëåâàíü, 12 ñîò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, çðó÷íèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êëåâàíü, 12 ñîò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, çðó÷íèé ï³ä’¿çä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êëåâàíü, ð-í Øïèòàëü, ï³ä çàáóäîâó, 10 ñîò. Êîíòàêòè: (067) 360-13-22 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîçëèí, 0.41 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð-í «Êîíåçàâîäó», ïðèâàòèçîâàíà, 2 äåðæàêòè, ãàç, ñâ³òëî á³ëÿ ä³ëÿíêè. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîðíèí, 0.1 ãà, ð-í íîâîáóäîâ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39,(096)744-82-58

13

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ, ÃÀÐÀƲ

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîðíèí, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîðíèí, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóñòèí, 0,12ãà. Á³ëÿ öåðêâè. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóñòèí, 0,13ãà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóñòèí, 0,15 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíó, º ôóíäàìåíò 10õ11, áóä. ïëàí, ñâ³òëî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 672-16-75 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóñòèí, 0,18ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, íîâèé ìàñèâ, ïîðó÷ ñòàâ, ë³ñ. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóñòèí, 0,19 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíó, êîìóí³êàö³¿, ñîñíîâèé ë³ñ ïîðó÷. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 135-85-64 ä³ëÿíêó, Êóñòèí, 0,1ãà. Çåìåëüíó Ïðèâàòèçîâàíà, ïîðó÷ ë³ñ. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóñòèí, 0.18 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿, ñîñíîâèé ë³ñ, ï³ä’¿çíà äîðîãà ïîðó÷, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 23-68-59 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóñòèí, 13 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ïîðó÷ ë³ñ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóñòèí, 13 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ïîðó÷ ë³ñ. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ëóöüêå ê³ëüöå, 0,1ãà. Ìàñèâ çà ÀÇÊ ÎÊÊÎ. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ëóöüêå ê³ëüöå, 10 ñîò, êâàäðàòíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 128000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 297-15-01 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ëóöüêå ê³ëüöå, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîáëèçó øïàí³âñüêî¿ äîðîãè, ð³âíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ëóöüêå ê³ëüöå, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîáëèçó øïàí³âñüêî¿ äîðîãè, ð³âíà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ëóöüêå ê³ëüöå, 10ñîò. Ö³íà: 147600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ëóöüêå ê³ëüöå, 12.5 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 131200 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097)517-92-95,(096)335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ì. Îëåêñèí, 0,12ãà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ìàëèé Îëåêñèí, 0,12ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, äëÿ áóä³âíèöòâà, â õîðîøîìó ì³ñö³, íå â äîëèí³, ïîðó÷ óñ³ êîìóí³êàö³¿ òà ïîáóäîâàí³ ñóñ³äè, çðó÷íèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ìàëèé Îëåêñèí, 0,13ãà. Ðàéîí íîâîáóäîâ. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ìåæèð³÷, 17 ñîò., ï³ä çàáóäîâó, öåíòð. Êîíòàêòè: (050) 944-37-36 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ìèðíå, Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, öåíòð, ç ôóíäàìåíòîì, ï³ä áóä³âíèöòâî, 0,07 ãà, âóëèöÿ ãàçèô³êîâàíà. Êîíòàêòè: (096) 741-66-46

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, ÍÀ ËÓÖÜÊÎÌÓ Ê²ËÜÖ². ÁÅÇ ÏÎÑÅÐÅÄÍÈʲÂ. Ö²ÍÀ: ÄÎÃβÐÍÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé Îáàð³â, 15 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíà äîðîãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñâ³òëî, ãàç íà ä³ëÿíö³, ì³æ çàáóäîâàìè. Ö³íà: 188600 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâîóêðà¿íêà, 0.10 ãà, ð³âíà, áåç äåðåâ, äåðæàêò. Êîíòàêòè: (067) 362-03-56 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â âóë.Ðèíêîâà 0,15 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî ì³æ áóäèíêàìè, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (063) 342-26-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, 0,10 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñâ³òëî, ãàç. Ö³íà: 82000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, 0,7 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: (067) 988-24-46 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, 0.17 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, 17 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, ì³æ çàáóäîâ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïîðó÷ øêîëà. Ö³íà: 98400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, 17 ñîò., ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿. Âëàñíèê. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 783-53-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, ð-í àâòîðèíêó, ð³âíèíà, 8 ñîò, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 64-12-03, (096)786-69-38 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îëåêñàíäð³ÿ, 0.15ãà, Á³ëÿ Ãàëîâîãî îçåðà, ïîðó÷ çáóäîâàí³ áóäèíêè, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îëåêñàíäð³ÿ, 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 1 ë³í³ÿ â³ä îçåðà, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îëåêñàíäð³ÿ, 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ Ãàëîâîãî îçåðà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îëåêñàíäð³ÿ, 15 ñîò. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îìåëÿíà, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îìåëÿíà, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îìåëÿíà, ð-í íîâîáóäîâ, ïîáëèçó òðàñè Êè¿â-×îï, 20 ñîò., ï³ä çàáóäîâó, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 361-01-82

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, ÎÑÃ, 1.25, Á²Ëß ËÓÖÜÊÎÃΠʲËÜÖß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïîáëèçó ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, êóòîâà, øèðîêà, 10 ñîò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ïîðîçîâî, 6 êì. â³ä гâíîãî, 12 ñîò., ï³ä çàáóäîâó, äåðæàêò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: (098) 120-58-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ. 0,10ãà êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 0.1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, çà ÀÇÊ «ÎÊÊλ, ð³âíå ì³ñöå, åëåêòðèêà á³ëÿ ä³ëÿíêè. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ðåìåëü, 0,15ãà. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ðåìåëü, 13 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, ë³ñ, ð³÷êà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 10 ñîòîê, ïîðÿä áóäèíêè. Ö³íà: 112000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í. Àãðîïåðåðîáêà, 0.11 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Âñ³ öåíòðàë³çîâàí³ ìåðåæ³, ïîðó÷ çàáóäîâàí³ áóäèíêè. Ö³íà: 160000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ðåìåëü, 13 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, ë³ñ, ð³÷êà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ðåìåëü. Êîíòàêòè: (067) 804-25-44 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, гâíåíñüêèé ð-í, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òàéêóðè, 17 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òðàâíåâå, 76 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, áëèçüêî îçåðî. Ö³íà: 28700 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (063) 688-30-38 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, òðàñà Êè¿â-×îï, 2 ãà, 0.7 ñîò ï³ä çàáóäîâó, á³ëÿ Êâàñèë³âñüêî¿ îá’¿çäíî¿. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òó÷èí, 0,23 ãà, äåðæàêò ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàç, àñôàëüò, 1 ë³í³ÿ. Òåðì³íîâî. Âëàñíèê. Ö³íà: 31000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 708-20-00 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Øïàí³â, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Øïàí³â, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ßñåíèíè÷³, 0,15ãà. Àñôàëüòîâàíà äîðîãà, êîìóí³êàö³¿, 10êì â³ä ì³ñòà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ßñåíèíè÷³, 0.15 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 80000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 40-17-25, (097) 513-80-80 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ßñåíèíè÷³, 0.18ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, ïîðó÷ ç öåíòðîì. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ßñåíèíè÷³, 25 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, äåðæàêò, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ìàñèâ íîâîáóäîâ. Ö³íà: 72000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ßñåíèíè÷³, öåíòð, 20 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 90200 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86

1.3.3. Ïðîäàì ïî Óêðà¿í³ Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îäåñüêà îáë. Òàòàðáóíàðñüêèé ð-í, 2 ñîòêè, ï³ä áóä³âíèöòâî, 1-øà ë³í³ÿ íà áåðåç³ ìîðÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îäåñüêà îáë., Òàòàðáóíàðñüêèé ð-í, 2 ñîòêè, ï³ä áóä³âíèöòâî, 1 ë³í³ÿ íà áåðåç³ ìîðÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

1.3.4. Êóïëþ Äà÷ó â Íîâîóêðà¿íö³, àáî çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ìîæíà íåçàâåðøåíó. Íåäîðîãî. Äëÿ ñåáå. Êîíòàêòè: (067) 708-20-00 Äà÷ó, Ãîðîäèùå, â âëàñíèêà, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Äà÷ó, Íîâîóêðà¿íêà, â âëàñíèêà. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 ijëÿíêó çåìåëüíó â ðàéîí³ ÏÌÊ-100, áóäü-ÿêó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé, Ïèâçàâîä, Òèííå, Âåðåñíåâå. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó áåç ïîñåðåäíèê³â â ð-í³ Êóñòèíà, Ñåð㳿âêè, Îëåêñàíä𳿠(á³ëÿ ë³ñó). Êîíòàêòè: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó á³ëÿ ì³ñòà, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: (067) 708-20-00 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó á³ëÿ гâíîãî â ðàä³óñ³, 10êì. Êîíòàêòè: 22-43-36, (067) 364-04-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³, çîîïàðêó, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³, çîîïàðêó, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â гâíåíñüêîìó ðàéîí³, äëÿ âåäåííÿ îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, àáî äëÿ áóä³âíèöòâà, ìîæëèâî íå ïðèâàòèçîâàíó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿ Êîíòàêòè: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ áóä³âíèöòâà, Æèòèí, Ãîðîäèùå, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ áóä³âíèöòâà, гâíå, гâíåíñüêèé ðàéîí, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ ñàä³âíèöòâà â ñ.Ãîðîäîê, êîîïåðàòèâ “Çàë³çíè÷íèê”, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà çîîïàðêîì, Á³ëà Êðèíèöÿ, Àíòîï³ëü, ï³ä áóä³âíèöòâî òà ñàä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà Çîîïàðêîì, ï³ä áóä³âíèöòâî ÷è ñàä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâòîâîêçàë, ̳ðþùåíêà, çîîïàðê, ×åðâîí³ Ãîðè, äëÿ áóä³âíèöòâà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àãðîïåðåðîáêà, Îìåëÿíà, Âåðåñíåâå, Òèííå. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áàñ³â êóò, âóë. ×îðíîâîëà, àáî Öàðñüêå ñåëî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, Ãîðîäèùå, Êîëîäåíêà, çîîïàðê, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áîÿðêà, Ïèâçàâîä, Þâ³ëåéíèé, Òèííå, Àãðîïåðåðîáêà, Êîñòðîìñüêà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, â Ãîðîäèù³ àáî Á. Êðèíèö³, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Îìåëÿíà, Îëåêñàíäð³ÿ, Îëåêñèí, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Îìåëÿíà, Îëåêñàíäð³ÿ, Îëåêñèí, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, ï³ä áóä³âíèöòâî, äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (067) 925-24-34 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, Òèííå, Îìåëÿíà, Àãðîïåðåðîáêà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë.Êîñòðîìñüêà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, Á³ëà Êðèíèöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, Á³ëà Êðèíèöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, äëÿ áóä³âíèöòâà â Áàðìàêàõ. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

гâíåíñüêà îáëñïîæèâñï³ëêà ïðîäຠç àóêö³îíó: - ëîò ¹ 1: Áóä³âëÿ óí³âåðìàãó, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ гâíåíñüêà îáëàñòü, ñ. Âåëèê³ Ìåæèð³÷³, âóë.. Ïåðøå Òðàâíÿ, 4 (ïëîùà 1718,5 êâ.ì., ôóíäàìåíòè – êàì’ÿí³, ñò³íè òà ïåðåãîðîäêè – öåãëà, ïîêð³âëÿ – øèôåð). Ñòàðòîâà ö³íà 300 000 ãðí. Ïåðøèé êðîê ëîò³â 3 â³äñîòêè â³ä ñòàðòîâî¿ ö³íè. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 11.01.2013 ðîêó â 11.00 ãîä. ïî âóë. ×îðíîâîëà, 13 â ì. гâíå. Îñòàíí³é äåíü ðåºñòðàö³¿ 04.01.2013 ðîêó â êàá³íåò³ 315 çà ö³ºþ æ àäðåñîþ. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ðîçì³ð³ 170 ãðí. òà ãàðàíò³éíèé âíåñîê â ðîçì³ð³ 3 â³äñîòê³â â³ä ñòàðòîâî¿ ö³íè âíîñÿòüñÿ â êàñó îáëñïîæèâñï³ëêè àáî íà ¿¿ ïîòî÷íèé ðàõóíîê 26008101023003 â ÐÔ ÏÀÒ ÀÁ „Óêîîïñï³ëêà” ì. гâíå, ÌÔÎ 333432, ÇÊÏÎ 01764128. Äëÿ ó÷àñò³ â àóêö³îí³ ïîêóïåöü ïîäຠîðãàí³çàòîðó àóêö³îíó çàÿâó íà ó÷àñòü â àóêö³îí³, äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº ô³çè÷íó îñîáó àáî ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ¿õ ïîâíîâàæåííÿ, êîﳿ ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â ïðî ñïëàòó ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó òà ãàðàíò³éíîãî âíåñêó, êîï³þ ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äëÿ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é, êîï³þ ñòàòóòó, êîï³þ äîâ³äêè ïðî ïðèñâîºííÿ ³ä åíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà äëÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî ô³çè÷íî¿ îñîáè.

Ç àóêö³îííèìè çàñîáàìè ìîæíà îçíàéîìèòèñü êîæíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ç 8.00 äî 17.00. 17.00.,, ïîïåðåäíüî çàòåëåôîíóâàâøè çà òåëåôîíîì àóêö³îííî¿ êîì³ñ³¿: (0362) 64-95-54, 64-95-68. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, Êîðíèí, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, Êîðíèí, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäîê, Îáàð³â, Îëåêñèí, Øïàí³â, Ñòàâêè, äëÿ áóä³âíèöòâà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Æèòèí, Áàðìàêè, Êóñòèí, Çàáîðîëü, Îëåêñàíäð³ÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà ÀÇÑ «Îêêî», â ð-í³ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà ÀÇÑ «Îêêî», â ð-í³ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çîîïàðê, àãðîïåðåðîáêà, Êîëîäåíêà, Öàðñüêå ñåëî, Íîâèé äâ³ð, ï³ä áóä³âíèöòâî òà ñàä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, áóäü-ÿêó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, Íîâèé Äâ³ð, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà. Íîâèé Äâ³ð, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, â³ä 0,02 ãà, ìîæëèâî â îðåíäó. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ìîæëèâî ïîáëèçó òðàñè Êè¿â-×îï. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîðíèí, ï³ä áóä³âíèöòâî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóñòèí, Ñåð㳿âêà, Çàáîðîëü, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóñòèí, Ñåð㳿âêà, Çàáîðîëü, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåë üíó ä³ëÿíêó, íàâïðîòè ÒÐÖ «Åêâàòîð», Çåìåëüíó âóë. Ìàêàðîâà, Ïàâëþ÷åíêà, Ïðæåâàëüñüêîãî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé Äâ³ð, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, äëÿ ñåáå, àãåíòñòâà ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: (067) 925-24-34 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ì³ñòî, ïåðåäì³ñòÿ, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, ìîæëèâî áåç äîêóìåíò³â. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîáëèçó ì³ñòà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîáëèçó ì³ñòà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ×.Ãîðè, á³ëÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ×.Ãîðè, á³ëÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ×.Ãîðè, ÏÌÊ-100. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî. гâíå. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä çàáóäîâó â гâíîìó(ìîæíà ï³ä ñàä³âíèöòâî). Êîíòàêòè: (067) 364-04-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä çàáóäîâó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä êîìåðö³þ, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, ìîæëèâî ç ïðîáëåìàìè. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïîáëèçó Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïîáëèçó ì³ñòà â îáæèòîìó ð-í³ ç êîìóí³êàö³ÿìè. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïîáëèçó ì³ñòà â îáæèòîìó ð-í³ ç êîìóí³êàö³ÿìè. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096)916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í Áîÿðêà, ïèâçàâîä, Þâ³ëåéíèé, Òèííå, àãðîïåðåðîáêà, âóë. Êîñòðîìñüêà, Á³ëà Êðèíèöÿ, Ãîðîäèùå, Êîëîäåíêà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñàä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, гâíåíñüêèé ð-í, äëÿ ñàä³âíèöòâà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, гâíåíñüêèé ð-í, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, Âåðåñíåâå, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, Âåðåñíåâå, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, ï³ä áóä³âíèöòâî, äëÿ âåäåííÿ ñ/ã. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×.Ãîðè, ÏÌÊ-100, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

1.3.7. Îáì³í Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 23 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, ñâ³òëî, ãàç, àñôàëüò, íà àâòî. Êîíòàêòè: (067) 708-20-00

Гаражі, кіоски •

1.4.1. Ïðîäàì

Âèãîòîâëåííÿ ìåòàëåâèõ ãàðàæ³â, âîð³ò, ñòåëàæ³â, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Êîíòàêòè: (098) 611-93-36 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé ³ áî÷êà. Êîíòàêòè: (099) 114-15-16, (093) 880-89-59

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÌÅÒÀËÅÂÈÕ ÃÀÐÀƲÂ, ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÂÀÃÎÍ×ÈʲÂ, ÒÎÐÃÎÂÈÕ Ê²ÎÑʲÂ, ÃÀÐÀÆÍÈÕ ÂÎвÒ, ÀÂÒÎÍÀ²ѲÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-22-72, (097) 063-49-42


14

ÃÀÐÀƲ, ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

гâíåíñüêà îáëàñíà ñï³ëêà ñïîæèâ÷èõ òîâàðèñòâ çäຠâ îðåíäó: Àóêö³îí ïî çäà÷³ â îðåíäó îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü 1 òà 2 ïîâåðõó â³äáóäåòüñÿ 24 ãðóäíÿ î 9 ãîä. ðàíêó; 3 òà 4 ãîä.. ïîâåðõó 25 ãðóäíÿ î 9 ãîä

1. Îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. гâíå, âóë. ×îðíîâîëà, 13 2. Âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ñìò. Ãîùà, âóë. гâíåíñüêà, 9

ÒÅËÅÔÎÍÈ ÄËß ÄβÄÎÊ: (0362) 64-95-64 64-95-51 ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÌÅÒÀËÅÂÈÕ ÃÀÐÀƲÂ, ÃÀÐÀÆÍÈÕ ÂÎвÒ, ÒÎÐÃÎÂÈÕ Ê²ÎÑʲ ÒÀ ÌÅÒÀËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 380-03-35 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Êðèñòàë», 2 ïîâ., º ë³÷èëüíèê, ñâ³òëî, ïðèâàòèçîâàíèé. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 097-749-90-65 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Êðèñòàë», 2-é ïîâåðõ, ïðèâàòèçîâàíèé. Êîíòàêòè: (097) 749-90-65 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Òóðèñò», âóë. Êóð÷àòîâà, ñâ³òëî, öåãëÿíèé, ÿìà, ïðèâàòèçîâàíèé, 24 êâ.ì. Êîíòàêòè: 23-56-98, (067) 907-55-38 Ãàðàæ ìåòàëåâèé â êîîï. «Ñòàðòåð». Êîíòàêòè: 5-52-94, (096) 282-36-68 Ãàðàæ öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, êîîïåðàòèâ «Êîëåñî», ð-í ÐÓÌÀ, âóë.Ñòàðèöüêîãî. Êîíòàêòè: (067) 362-15-63, (067) 362-14-02 Ãàðàæ, âóë. Äâîðåöüêà, êîîï. «Êðèñòàë», öåãëÿíèé, 2 ïîâ. Ö³íà: 20 000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-39-17, (096) 371-93-12 Ãàðàæ, âóë. Êóð÷àòîâà. Êîíòàêòè: 28-34-01 Ãàðàæ, âóë. Ñòàðèöüêîãî, êîîïåðàòèâ «Êîëåñî». Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Ãàðàæ, âóë. Ñòàðèöüêîãî, íîâèé, öåãëÿíèé. Ö³íà: 45600 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50 Ãàðàæ, âóë. ×åðíÿêà, íîâèé, öåãëÿíèé â ðàéîí³ íîâîáóäîâ, 30êâ. ìåòð³â, òåðì³íîâî. Ö³íà: 120 000 ãðí. Êîíòàêòè: 26-72-46, (097) 297-15-01 Ãàðàæ, âóë. Øóõåâè÷à, êîîï. «Çà êåðìîì», õîðîøå ì³ñöå. Êîíòàêòè: 26-57-19, (067) 267-07-10 Ãàðàæ, âóë. Øóõåâè÷à, êîîï. «Çà êåðìîì», Ö, õîðîøå ì³ñöå. Êîíòàêòè: 26-57-19, (067) 267-07-10 Ãàðàæ, âóë. Øóõåâè÷à, êîîï. «Íèâà», 24 êâ.ì., áåç îñâ³òëåííÿ. Êîíòàêòè: (096) 391-72-60 Ãàðàæ, Çäîëáóí³â, öåãëÿíèé, º ï³äâàë. Êîíòàêòè: (095) 637-86-15, (097) 032-60-28 Ãàðàæ, êîîï. «Êîëåñî». Êîíòàêòè: (067) 362-15-63 Ãàðàæ, ìåòàëåâèé, áåç ì³ñöÿ, ðîç³áðàíèé, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 923-36-93 Ãàðàæ, ìîæëèâà îðåíäà. Êîíòàêòè: (099) 630-04-80 Ãàðàæ, ð-í Áóäèíêó îô³öåð³â. Êîíòàêòè: 62-20-56, (098) 121-12-77 Ãàðàæ, ð-í ÐÄÂÀ. Êîíòàêòè: (067) 794-02-04 Ãàðàæ, öåíòð, ÿìà ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 26-57-19, (067) 267-07-10 Ãàðàæ. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38 ʳîñê ìåòàëåâèé áåç ì³ñöÿ ³ êóíã â³éñüêîâèé. Êîíòàêòè: (099) 114-15-16, (093) 880-89-59 ʳîñê íà öåíòðàëüíîìó ïðîäîâîëü÷îìó ð-êó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 183-42-71 ʳîñê, ð-ê «Ìîð³îí», ïðîäóêòîâèé ðÿä, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (063) 268-20-66 ʳîñê, öåíòðàëüíèé ïðîäóêòîâèé ðèíîê, îáëàäíàíèé, ìîæëèâà îðåíäà. Êîíòàêòè: (067) 927-10-77 Êîíòåéíåð ìîðñüêèé, ê³îñê ìåòàëåâèé áåç ì³ñöÿ. Êîíòàêòè: (099) 114-15-16 Êîíòåéíåð, 5 ò, àáî çäàì â îðåíäó, ð-ê «Äèêèé», ïðîäóêòîâèé ðÿä. Êîíòàêòè: (067) 360-81-70

ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ, 5 Ò., ÍÀ ÐÈÍÊÓ «ÌÎвÎÍ», ÀÁÎ ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 61-89-51, (067) 255-06-38

1.4.2. Êóïëþ Ãàðàæ â ì³ñò³. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Ãàðàæ ìåòàëåâèé. Êîíòàêòè: (098) 380-03-35 Êóíã, êîíòåéíåð àáî âàãîí÷èê. Êîíòàêòè: (098) 112-77-96

1.4.3. Çäàì

Ãàðàæ³ ç³ çðó÷íîñòÿìè, 200 • êâ.ì., çà ì³ñòîì, íà Êè¿âñüê³é òðàñ³, ï³ä ðåìîíò àâòîìîá³ë³â, ÑÒÎ, àâòîøðîò, ñêëàä, âèðîáíèöòâî òîùî. Êîíòàêòè: (067) 362-19-36

Ïðèì³ùåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷³, Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó. Ö³íà: 1 ãðí/ êâ.ì Êîíòàêòè: (067) 362-95-50 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ëåðìîíòîâà 100ì.êâ., îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò. Ö³íà: 60 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1.4.4. Âèíàéìó Ãàðàæ â êîîï.»Êîëåñî», ç ïðàâîì âèêóïó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 584-02-18 Ãàðàæ ï³ä áóñ. Êîíòàêòè: 24-71-08, (098) 585-63-07 Ãàðàæ, âèñîòà - 2,5 ì, øèðèíà - 3-3,5 ì, äîâæèíà - 6 ì. Êîíòàêòè: (097) 214-12-94

Комерційна нерухомість 1.5.1. Ïðîäàì 1/4 áóäèíêó, öåíòð, 34 êâ.ì., ï³ä á³çíåñ. Ö³íà: 285000 ãðí Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 Áàçó âèðîáíè÷ó, âóë. Ìëèí³âñüêà, â³ä 2000 êâ.ì. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Áîêñè-ñêëàäè, âóë. Ìëèí³âñüêà, â³ä 60 êâ.ì. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

ÁÓÒ²Ê Ó ÒÖ «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÈÉ» (ϲÄÇÅÌÊÀ) , ÁÓÒ²Ê ÍÀ ÀÍÄв¯ÂÑÜÊÎÌÓ ÁÀÇÀв ÏÐÎÄÀÌ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 919-58-79 Ãîñïîäàðñòâî ôåðìåðñüêå, Íîâîóêðà¿íêà, 4,6 ãà çåìë³ ïðèâàòèçîâàíî¿, Ö, êîð³âíèêè 4 øò, ïðîõ³äíà, êîðìîöåõ, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 440 000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Êîìïëåêñ ãîòåëüíèé, Á³ëà Êðèíèöÿ, ä³þ÷èé (ãîòåëü, áàð, ï³öåð³ÿ, ñàóíà). Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ Ç ÁÓÄÈÍÊÎÌ Â Ñ. ÂÅÐÕ²Â. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 627-61-61

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

гâíåíñüêà îáëñïîæèâñï³ëêà ïðîäຠç àóêö³îíó: - ëîò ¹ 1: Áóä³âëÿ ìàãàçèíó ¹ 26, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ гâíåíñüêà îáëàñòü, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.. ß.Ãàëàíà, 46 (ïëîùà 240 êâ.ì., ôóíäàìåíò – áåòîííèé, ñò³íè òà ïåðåãîðîäêè – öåãëà, ïîêð³âëÿ – øèôåð). Ñòàðòîâà ö³íà 548 000 ãðí. - ëîò ¹ 2: Ìàãàçèí, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ гâíåíñüêà îáëàñòü, ì.Êîñòîï³ëü, âóë. Ñòåïàíñüêà, 8à (ïëîùà 193,2 êâ.ì., ôóíäàìåíò – áåòîííèé, ñò³íè òà ïåðåãîðîäêè – öåãëà, â³êíà – äåðåâ’ÿí³, âõ³äí³ äâåð³ - ìåòàëåâ³). Ñòàðòîâà ö³íà 840 000 ãðí. - ëîò ¹ 3: Ìàãàçèí, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ гâíåíñüêà îáëàñòü, Äåìèä³âñüêèé ðàéîí, ñ.Òîâïèæèí, âóë. Ïîëüîâà, 3 (ïëîùà 162,9 êâ.ì., ôóíäàìåíò – êàì’ÿíèé áóòîâèé, ñò³íè òà ïåðåãîðîäêè – öåãëà, ïåðåêðèòòÿ – äåðåâ’ÿíå, ïîêð³âëÿ – øèôåð). Ñòàðòîâà ö³íà 800 000 ãðí. Ïåðøèé êðîê ëîò³â 3 â³äñîòêè â³ä ñòàðòîâî¿ ö³íè. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 04.01.2013 ðîêó â 11.00 ãîä. ïî âóë. ×îðíîâîëà, 13 â ì. гâíå. Îñòàíí³é äåíü ðåºñòðàö³¿ 28.12.2012 ðîêó â êàá³íåò³ 315 çà ö³ºþ æ àäðåñîþ. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ðîçì³ð³ 170 ãðí. òà ãàðàíò³éíèé âíåñîê â ðîçì³ð³ 3 â³äñîòê³â â³ä ñòàðòîâî¿ ö³íè âíîñÿòüñÿ â êàñó îáëñïîæèâñï³ëêè àáî íà ¿¿ ïîòî÷íèé ðàõóíîê 26008101023003 â ÐÔ ÏÀÒ ÀÁ „Óêîîïñï³ëêà” ì. гâíå, ÌÔÎ 333432, ÇÊÏÎ 01764128. Äëÿ ó÷àñò³ â àóêö³îí³ ïîêóïåöü ïîäຠîðãàí³çàòîðó àóêö³îíó çàÿâó íà ó÷àñòü â àóêö³îí³, äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº ô³çè÷íó îñîáó àáî ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ¿õ ïîâíîâàæåííÿ, êîﳿ ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â ïðî ñïëàòó ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó òà ãàðàíò³éíîãî âíåñêó, êîï³þ ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äëÿ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é, êîï³þ ñòàòóòó, êîï³þ äîâ³äêè ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè.

Ç àóêö³îííèìè çàñîáàìè ìîæíà îçíàéîìèòèñü êîæíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ç 8.00 äî 17.00. 17.00.,, ïîïåðåäíüî çàòåëåôîíóâàâøè çà òåëåôîíîì àóêö³îííî¿ êîì³ñ³¿: (0362) 64-95-54, 64-95-68. ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, ÂÓË. ×ÎÐÍÎÂÎËÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 627-61-61 ÊÀÔÅ ÍÅIJÞ×Å, ÂÓË. Î.ÄÓÍÄÈ×À, 1/5 Ö, 465.2 ÊÂ.Ì., ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 1200 000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Êîìïëåêñ ãîòåëüíèé (ãîòåëü, áàð, ï³öåð³ÿ, ñàóíà), Á³ëà Êðèíèöÿ, гâíåíñüêîãî ð-íó, ä³þ÷èé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50 Êîìïëåêñ ãîòåëüíèé, (ãîòåëü, áàð, ï³öåð³ÿ, ñàóíà), Á³ëà Êðèíèöÿ, гâíåíñüêîãî ð-íó, ä³þ÷èé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50 Ìàãàçèí, 1000 êâ.ì. Ö³íà: 2400000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 Ìàãàçèí, âóë. Êí.Ðîìàíà, 30 êâ.ì. Ö³íà: 340200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Ìàãàçèí, âóë. ̳öêåâè÷à, 65 êâ.ì., ðåìîíò. Ö³íà: 720000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

ÌÀÃÀÇÈÍ, ÂÓË. ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÀ, ÏÐÎÄÎÂÎËÜ×À ÃÐÓÏÀ ÒÎÂÀвÂ, 258.3 ÊÂ.Ì., ÎÊÐÅÌÀ ÁÓIJÂËß, 2 ÏÎÂÅÐÕÈ, ÖÅÃËßÍÈÉ, ßʲÑÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ. ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 1200 000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ÂÈÐÎÁÍÈ×Î-ÑÊËÀÄÑÜÊÓ, ÄÓÁÍÎ, 569.6 ÊÂ.Ì., ÍÀ ÄÀÍÈÉ ×ÀÑ ÍÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓªÒÜÑß, ÏÎÒвÁÅÍ ÊÀÏ.ÐÅÌÎÍÒ. ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 209 600 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ÂÈÐÎÁÍÈ×Î-ÑÊËÀÄÑÜÊÓ, ÄÓÁÍÎ, 782.6 ÊÂ.Ì., ÍÀ ÎÊÐÀ¯Í² ̲ÑÒÀ,  ÎÐÅÍIJ 40 ÑÎÒ ÇÅÌ˲, ÏÎÒвÁÅÍ ÊÀÏ.ÐÅÌÎÍÒ. ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 300 000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Ïðèì³øåííÿ, âóë. ×åðíÿêà, 60.5 êâ.ì., ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50 Ïðèì³ùåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíå, âóë. ̳ðþùåíêà, 180 êâ.ì, 2-é ïîâåðõ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Ïðèì³ùåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíå, âóë. ̳ðþùåíêà, 180 êâ.ì, 2-é ïîâåðõ. Ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Ïðèì³ùåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíå, âóë. ̳ðþùåíêà,180 êâ.ì, 2-é ïîâåðõ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50 Ïðèì³ùåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíå, âóë. Ñîáîðíà, 4400 êâ.ì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50

Ï ðèì³ùåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíå, âóë. Ñîáîðíà, 4400 êâ.ì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Ïðèì³ùåííÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå, Â.Æèòèí, 720 êâ.ì., 26 ñîò çåìë³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå, âóë. Ìëèí³âñüêà, 1300 êâ.ì., ç îô³ñàìè, 0.5 ãà çåìë³, ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó, âóë. ³ä³íñüêà, (42 êâ.ì.), 1-é ïîâåðõ 5-òè ïîâåðõîâîãî áóäèíêó. Ö³íà: 8000 ãðí./1 êâ.ì. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50 Ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó, âóë. ³ä³íñüêà, (42 êâ.ì.), 1-é ïîâåðõ 5-òè ïîâåðõîâîãî áóäèíêó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó, âóë. ³ä³íñüêà, 42 êâ.ì. Îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 8000 ãðí./1 êâ.ì. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, âóë. ³ä³íñüêà, 20.2 ì. êâ., ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 160000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, âóë. ³ä³íñüêà, 300 êâ.ì. Ö³íà: 1312000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, âóë. ³ä³íñüêà, 40 êâ.ì., º òóàëåò. Ö³íà: 287000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, âóë. ³ä³íñüêà, 55 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò. Ö³íà: 526500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 44 ì. êâ., ðåìîíò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñí³, âóë. ×åðíÿêà, â³ä 68 êâ.ì. äî 140 êâ.ì. Ö³íà: 5500 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíå, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 250 êâ.ì., ç ðåìîíòîì. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíå, âóë. ×îðíîâîëà, ï³ä êàôå, ìàãàçèí, 250 êâ.ì. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Ïðèì³ùåííÿ ð-í ðèíêó, 90 ì.êâ., ðåìîíò, ñ/ â, îêðåìèé âõ³ä, çðó÷íå ì³ñöå. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäñüêå, âóë. Ôàáðè÷íà, 150 êâ.ì. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäñüêå, ð-í. âóë. Ìëèí³âñüêà, 400 êâ.ì., ç æ/ä êî볺þ, Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß ÒÎÐÃÎÂÅ, Ð-Í ÀÂÒÎÐÈÍÊÓ, 123 ÊÂ.Ì., ÍÎÂÎÁÓÄÎÂÀ, ÇÅÌ. IJËßÍÊÀ 345 ÊÂ.Ì., Ç ÏÐÎÅÊÒÎÌ, Ç ÄÎÇÂÎËÎÌ ÍÀ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 340-28-70, (050) 194-50-01 Ïðè ì³ùåííÿ, àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíå, âóë. Ïðèì³ùåííÿ, ̳ðþùåíêà, 180 êâ.ì, 2-é ïîâåðõ. Ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Áóêîâèíñüêà, 2 ïîâåðõ, 140 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 672 000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß, Â.ÎÌÅËßÍÀ, ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ, 461.4 ÊÂ.Ì., ÏÎÒÐÅÁÓª ÊÀϲÒÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÓ, ÀÑÔÀËÜÒÎÂÀÍÈÉ Ï²Ä’¯ÇÄ, IJËßÍÊÀ ÎÐÅÍÄÎÂÀÍÀ, ÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯ ϲÄÂÅÄÅͲ. ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 293800 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

Ïðèì³ùåííÿ, âèðîáíè÷å, 15 êì â³ä гâíîãî, 3500 êâ.ì. Ö³íà: 1230000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 Ïðèì³ùåííÿ, 450 êâ.ì., 280 êâ.ì., 220 êâ.ì., ðèíîê «Ìîð³îí». Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Á³ëà, 60 êâ.ì. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ãàãàð³íà,1 ïîâåðõ, 67 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 360 000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Í.Õàñåâè÷à, îêðåìî ñòî¿òü,103 êâ,1 ïîâåðõ, ðåìîíò, Ö, âñ³ óìîâè, 2 ñîòêè çåìë³. Ö³íà: 800000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ñ.Áàíäåðè, 305 êâ.ì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50

ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß, ÂÓË. ÑÀÃÀÉÄÀ×ÍÎÃÎ, ÇÀÃÀËÜÍÎÞ ÏËÎÙÅÞ 131.2 ÊÂ.Ì., Ç ÐÅÌÎÍÒÎÌ, IJÞ×Å, Ï²Ä ÎÔ²Ñ, ÌÀÃÀÇÈÍ, Á²Ëß ÁÀÇÀÐÓ. Ö²ÍÀ: 880 000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ñîáîðíà, (4402 êâ.ì). Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ñîáîðíà, 4402 êâ.ì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 305 êâ.ì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. ×åðíÿêà, (60,5 êâ.ì), ðåìîíò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Ïðèì³ùåííÿ, ï³äâàëüíå, âóë. Êè¿âñüêà, 12 øêîëà, 80 êâ.ì., íàä äîðîãîþ. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ, ѳëüïî, öîêîëüíå, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåø³òêè, íà 2 âõîäè, ñòîÿíêà, ìîæëèâå â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó. Ö³íà: 1120 000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ïðèì³ùåííÿ, Öåíòð, ïðîõ³äíå ì³ñöå,1 ïîâåðõ, 137 êâ.ì., òåðì³íîâî. Ö³íà: 1760 000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, ðàéîí ðèíêó ïðîäîâîëü÷îãî, 144 êâ.ì.,âñ³ çðó÷íîñò³, ïðîõ³äíå ì³ñöå. Ö³íà: 2800 000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ïðèì³ùåííÿ. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50 ÀÍ ×åëñ³ Ïðèì³ùåííÿ. Êîíòàêòè: 63-11-57, (097) 554-37-49 Ñêëàä íà Þâ³ëåéíîìó, 660êâ.ì, + îô³ñ+ âèñòàâêîâèé çàë, çà¿çä ôóðè, 7ñîòîê çåìë³. Ö³íà: 3200 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.5.2. Êóïëþ Ïðèì³ùåííÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüê³ â ì³ñò³, ïåðåäì³ñò³, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè, ìàãàçèíè, ðîçãëÿíåìî áóäü-ÿê³ îá’ºêòè êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

1.5.3. Çäàì

Ïðèì³ùåííÿ, âóë. ×îðíîâîëà, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ðîáî÷à ïëîùà 16.4 êâ.ì., 1 ïîâåðõ, òåëåôîí, ãàðÿ÷à âîäà. Êîíòàêòè: 28-89-47, (066) 792-04-52, (099) 913-53-40

Áîêñè, 50-360ì.êâ., âèñîòà âîð³ò â³ä 3,5-4,30ì., º ÿìà, ï³äéîìíèê, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: â³ä 18 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ ÀÁÎ ÄÎËÜÎÂÓ Ó×ÀÑÒÜ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß Ç ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒÎÌ, ÂѲ ÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯, 150 ÊÂ.Ì.  ÑÌÒ ÊËÅÂÀÍÜ ( Ï²Ä ÌÀÃÀÇÈÍ, ÃÓÐÒÎÂÍÞ, ØÂÅÉÍÈÉ ÖÅÕ, ÎÔ²ÑÈ ÒÀ ²Í.) ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 339-31-02, (097) 034-20-58

ÇÄÀÌ ÄÓÆÅ ÄÅØÅÂÎ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß ÏÎ ÂÓË. ÊÀÐϲÍÑÜÊÎÃÎ (3 вÂͲ ÏÎ 100 ÊÂ.Ì.) ÂÈÐÎÁÍÈײ, ÎÔ²ÑͲ ² ÑÊËÀÄÑÜʲ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 627-61-61 Êàôå 150 êâ.ì., ïåðøèõ äâà ì³ñÿö³ áåç îïëàòè îðåíäà. Ö³íà: 12000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 297-15-01 Îô³ñè, 30ì.êâ., ðåìîíò, ñ/â. Ö³íà: 50 ãðí/ êâ.ì. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Îô³ñè, âóë. ³ä³íñüêà, 26ì.êâ., ðåìîíò. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Îô³ñè, âóë. Êóð÷àòîâà, ð³çí³ êâàäðàòóðè ºâðîðåìîíò, ³íòåðíåò. Ö³íà: 30-40 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Ïðèì³ùåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷å, Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó. Ö³íà: 1 ãðí/êâ.ì Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Ïðèì³ùåííÿ âèðîáíè÷å, âóë. Ñîáîðíà, 418 êâ.ì. ϳä ðåìîíò àâòî, ñêëàä, âèðîáíèöòâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50 Ïðèì³ùåííÿ âèðîáíè÷å, âóë. Ñîáîðíà, 418 êâ.ì. ϳä ðåìîíò àâòî, ñêëàä, âèðîáíèöòâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, âóë. Ôàáðè÷íà, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 297-15-01 ÀÍ ×åëñ³.

ÎÔ²ÑͲ ÒÀ ÒÎÐÃÎÂÅËÜͲ ÏËÎÙ², Â²Ä 17 ÊÂ.Ì.,  Ì. вÂÍÅ, ÂÓË. ÏÎÏÎÂÈ×À (Ð-Í ÐÀÉÌÀÃÓ). ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ, ϲÄÊËÞ×ÅÍÍß ÄÎ ²ÍÒÅÐÍÅÒ, ÒÅËÅÔÎÍ, Ï²Ä ÎÕÎÐÎÍÎÞ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñí³, ð³çí³ âàð³àíòè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 Ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíå, 36 êâ.ì., 15 êâ.ì. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäñüêå, 1000 êâ.ì., ìîæíà ÷àñòèíàìè, çà¿çä ôóðîþ, º ïðèì³ùåííÿ îô³ñí³ ç ðåìîíòîì. Ö³íà: 12ãðí./êâ.ì., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 863-42-89 Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäñüê³, 205ì.êâ., áàëêà, ÿìà, ìîæë.ï³ä âèðîáíè÷å. Ö³íà: 15 ãðí/ êâ.ì. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäñüê³, Áîÿðêà, 50-800ì.êâ., ðàìïà, îôñè. Ö³íà: 15 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäñüê³, îô³ñí³, 2400 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ãàðàæí³ áîêñè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 63-34-84, 26-67-74, (067) 362-29-34

ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß, 1 ÃÐÍ/ÊÂ.Ì, ÂÅËÈÊί ÏËÎÙ² ÍÀ ÎÊÎËÈÖ² вÂÍÎÃÎ, Ï²Ä ÎÔ²ÑÈ, ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ, ÑÊËÀÄÈ ÒÀ ²Í., Â²Ä 200 ÊÂ.Ì. ÂÑß ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß Â ²ÍÒÅÐÍÅÒ² SITES.GOOGLE.COM/SITE/ ORENDARIVNE ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 68-33-50 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Êàâêàçüêà, 49ì.êâ., îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, ôàñàä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Êè¿âñüêà 12 ÇÎØ, 70ì.êâ., ìîæëèâî 23 ì.êâ. ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Î.Òåë³ãè, 34ì.êâ., îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ïóøê³íà 4 0 ì . ê â . , îêðåìèé âõ³ä, ºâðîðåìîíò, ³íòåðíåò. Ö³íà: 2600 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ñîáîðíà, ð-í Êîîïåðàòèâíîãî òåõí³êóìó, 120 êâ.ì., ï³ä áàíê, êàôå. Ö³íà: 160-220 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ñò.Áàíäåðè 44ì.êâ., îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò. Ö³íà: 4000 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Ïðèì³ùåííÿ, ð-í ïðîäðèíêó, á³ëÿ çóïèíêè, ï³ä áàíê, ìàãàçèí, 70 êâ.ì. ϳä áàíê, ìàãàçèí, ïðîõ³äíå ì³ñöå, ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 320 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) 863-42-89 Ïðèì³ùåííÿ, öåíòð ì³ñòà, 5 0 ì . ê â . , îêðåìèé âõ³ä, íîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 Ïðèì³ùåííÿ, Öåíòð, 23 êâ.ì., ï³ä îô³ñ,1 ïîâåðõ, ðåìîíò. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ñêëàäè, Ãîðîäîê, гâíå. Ö³íà: 16 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ÒÅÐÈÒÎÐ²Þ ÂÈÐÎÁÍÈ×Î-ÏÐÎÌÈÑËÎÂÓ, ÃÎÐÎÄÎÊ, 0,4 ÃÀ, ÁÓIJÂ˲ 500 ÊÂ.Ì., ÎÃÎÐÎÄÆÅÍÎ, ÇÀ˲ÇÍÈ×ÍÈÉ ÒÓÏÈÊ. Ö²ÍÀ: 15 ÃÐÍ./ÊÂ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 26-38-97, (050) 375-07-81 Öåõ ñòîëÿðíèé â Çäîëáóíîâ³ ç îáëàäíàííÿì. Ö³íà: 1230 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29 Öåõ ñòîëÿðíèé â Çäîëáóíîâ³ çäàì â îðåíäó. Ö³íà: 1230 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29 Öåõ ñòîëÿðíèé, Çäîëáóí³â, ç îáëàäíàííÿì. Ö³íà: 1230 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29

1.5.4. Âèíàéìó Ïëîùó, íåâåëèêó 7-10 êâ.ì., â ïðîõ³äíèõ ì³ñöÿõ, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: (067) 619-13-31 Ïðèì³ùåííÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä êàôå, ìàãàçèí. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè, ìàãàçèíè, ðîçãëÿíåìî áóäü-ÿê³ îá’ºêòè êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

1.5.5. Îáì³í IJËßÍÊÓ ÏÎ ÂÓË. ×ÎÐÍÎÂÎËÀ ÒÀ  Ñ. ÂÅÐղ ÎÁ̲ÍßÞ ÍÀ Ñ/à ÏÐÎÄÓÊÖ²Þ, ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, À̲À×ÍÓ ÑÅ˲ÒÐÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 627-61-61


15

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

• ÌÅÁ˲ • Á²ÇÍÅÑ • ÒÅÕͲÊÀ • ÁÞÐÎ ÏÎÑËÓÃ


16

²ÊÍÀ, ÄÂÅв, ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ Вікна, двері 2.1.1. Ïðîäàì ³êíà äåðåâ’ÿí³ ç ðàìàìè, á/â. Êîíòàêòè: (097) 693-56-64 ³êíà äåðåâ’ÿí³, á/â. Êîíòàêòè: (097) 190-84-81 ³êíà ìàíñàðäí³. Êîíòàêòè: 63-55-33, (067) 360-22-20 ³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³ òà áàëêîíí³ áëîêè, ð³çíîìàí³òíèé ïðîô³ëü òà çíà÷íà çíèæêà áåçïîñåðåäíüî â³ä âèðîáíèêà. Êîíòàêòè: (098) 386-56-22 ³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³. Êîíòàêòè: (097) 273-43-58

ѳòêè ìîñê³òí³. Êîíòàêòè: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Âàãîíêó äåðåâ’ÿíó, á/â, 4 êâ.ì. Êîíòàêòè: 63-71-28

ѳòêè ìîñê³òí³. Ö³íà: 90 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: 26-65-95, 26-16-40

Âàãîíêó ç ÌÄÔ, 18 êâ.ì. Ö³íà: 1900 ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68

2.1.2. Êóïëþ ³êíà ì/ï, íîâ³ àáî á/â, áóäü-ÿê³ ðîçì³ðè, ìåòàëî÷åðåïèöþ, øèôåð, äîøêè, äåøåâî, ñàìîâèâ³ç. Êîíòàêòè: (097) 413-87-43

Будівельні та оздоблювальні матеріали 2.2.1. Ïðîäàì

³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³. Êîíòàêòè: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 ³êíà, äâåð³ ìåòàëîïëàñòèêîâ³. Êîíòàêòè: 63-43-83

ÁÀËÊÎÍÈ

«Ï²Ä

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

ÁÓÄÌÀÒÅвÀËÈ

Âàãîíêó ñîñíîâó, â³ëüõîâó, îñèêîâó, ëèïîâó ³ ò.ä. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Âàãîíêó. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Âàãîíêó. Êîíòàêòè: 43-51-35, 747-83-10, (097) 186-84-06

(098)

Âàïíî. Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Âàòó áàçàëüòîâó, ëèñòîâó. Êîíòàêòè: (097) 273-43-58 Âàòó ì³íåðàëüíó. Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64 ³äëèâè. Êîíòàêòè: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 ³äñ³â. Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Âîäîâ³äëèâè. Êîíòàêòè: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Âîäîçëèâè ïëàñòèêîâ³. Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64

ÊËÞ×»

Âàãîíêó ñîñíîâó, â³ëüõîâó, îñèêîâó, ëèïîâó ³ ò.ä. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Âàãîíêó. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50 Âàãîíêó. Êîíòàêòè: 43-51-35, (098) 747-83-10

Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ òà àëþì³í³ºâ³ êîíñòðóêö³¿, äàõ, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, óòåïëåííÿ, îáøèâêà, âíóòð³øí³ ðîáîòè (ñòåëÿ, ï³äëîãà òà ³í.)

ò. (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27

Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Àñôàëüò, ùåá³íü ãðàí³òíèé, • áàçàëüòîâèé, â³äñ³â ãðàí³òíèé,

³êíà, äâåð³, áàëêîíè, ñêëÿí³ ôàñàäè, ïåðåãîðîäêè. Êîíòàêòè: 68-32-78, 43-15-14, (096) 408-76-50, (097) 493-55-41 ³êíà, äâåð³, ðîçñóâí³ áàëêîíè, ëîä泿. Êîíòàêòè: 68-32-78, 43-15-14, (096) 408-76-50, (097) 493-55-41 ³êíà. Êîíòàêòè: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 ³êíà ìàíñàðäí³. Êîíòàêòè: 63-55-33, (067) 360-22-20 ³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³ òà áàëêîíí³ áëîêè, ð³çíîìàí³òíèé ïðîô³ëü òà çíà÷íà çíèæêà áåçïîñåðåäíüî â³ä âèðîáíèêà. Êîíòàêòè: (098) 386-56-22 ³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³. Êîíòàêòè: (097) 273-43-58 ³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³. 43-24-25, (097) 408-22-00

Àñôàëüò, á³ëèé ï³ñîê, ÖÅÃËÀ - 999 ãðí., êåðàìçèò, òðóáè, âàïíî, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, áëîêè, öåìåíò, ùåá³íü, ãëèíó, â³äñ³â, ïåðåãí³é, òîðôîêðèõòó, ñåïòèêè, êðóãè êîëîäÿçí³. Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà.

Êîíòàêòè:

³êíà, äâåð³ ìåòàëîïëàñòèêîâ³. Êîíòàêòè: 63-43-83 Äâåð³ ìåòàëîïëàñòèêîâ³, áðîíüîâàí³, ì³æê³ìíàòí³. Êîíòàêòè: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Äâåð³ ìåòàëîïëàñòèêîâ³. Êîíòàêòè: (097) 273-43-58 Äâåð³ ïîäâ³éí³ âõ³äí³, á/â. Êîíòàêòè: (099) 202-86-45, (067) 883-39-46 Äâåð³ òåðìîñêëÿí³. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Äâåð³, â³êíà, á/â. Êîíòàêòè: 27-06-39 Äâåð³, äåðåâ’ÿí³, ïîäâ³éí³, ç â³êíàìè, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 64-34-33, (098) 951-77-39

áàçàëüòîâèé, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ, ë³ö. ÌÒÇÓ À ¹339649 â³ä 29.05.07 ð. Êîíòàêòè: 62-54-40, (067) 275-91-37

Áàçàëüò, ãðàí³ò, êàì³íü, áóò, ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, ç äîñòàâêîþ, âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Ç äîñòàâêîþ. Êîíòàêòè: (067) 304-09-91, (063) 368-70-07, (050) 635-71-01

Áàëÿñèíè áåòîíí³ ð³çíèõ âèä³â • òà ðîçì³ð³â, ïîðó÷í³, ñòîâï÷èêè,

êóëüêè, äçâîíèêè, âàçè, ëåâè. Êîíòàêòè: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, êàì³íü áóòîâèé, ðó÷íèé òà ìåõàí³÷íèé, öåãëó ñèë³êàòíó. Êîíòàêòè: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90

Äîøêó (ñîñíà, â³ëüõà, ÿñåí), • ñóõó, ñâ³æîñïèëåíó, áàëêè, êðîêâè, ðåéêè, áðóñ. Êîíòàêòè: 43-83-27, (067) 382-23-06, (050) 823-23-70

Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä ð³çàí³ òà • ðóáàí³, òîðôîáðèêåò, òèðñîáðèêåò, øëàê, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, äîñòàâêà Ç²Ë òà ÌÀÇ. Êîíòàêòè: 43-60-12, (098) 770-42-80, (066) 852-03-21

Âàïíî. Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11 Ãàçîáëîêè. Êîíòàêòè: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Ãàçîáëîêè. Êîíòàêòè: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68 Ãëèíó. Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Ãðóíòè, åìàë³: ÃÔ, ÏÔ, ÍÖ. Êîíòàêòè: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72 Äîøêè äëÿ ï³äëîãè. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60

ÄÎØÊÈ, ÁÀËÊÈ, ÊÐÎÊÂÈ, ÐÅÉÊÈ ÓÑ²Õ ÐÎÇ̲вÂ, ÑÓÕ² ÒÀ ѲÆÎÑÏÈËÅͲ. ÄÎØÊÓ ÄËß Ï²ÄËÎÃÈ, ØÏÓÍÒÎÂÀÍÓ, ÂÀÃÎÍÊÓ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-96-67, 64-55-55, (096) 242-26-61

òåë.: (0362) 60-99-99, 60-99-09, (095) 324-99-40

ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, áåòîí, • ðîç÷èí âàïíÿíèé, öåìåíòíèé.

ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ, ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, вÇÍÈÕ ÊÎËÜÎвÂ. ÂÈ̲ÐÞÂÀÍÍß, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 28-83-77, (096) 967-72-84

Êîíòàêòè: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11

WWW.AR.RV.UA

Æàëþç³. Êîíòàêòè: 43-24-25, 408-22-00, (066) 408-55-50

(097)

ϳäâ³êîííÿ. Êîíòàêòè: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 ϳäâ³êîííÿ. Êîíòàêòè: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Ðîëåòè çàõèñí³. Êîíòàêòè: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Ðîëåòè òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, ñîíöåçàõèñí³. Êîíòàêòè: 63-43-83 Ðîëåòè. Êîíòàêòè: 43-24-25, 408-22-00, (066) 408-55-50

(097)

Ñèñòåìè áàëêîíí³, ðîçñóâí³, àëþì³í³ºâ³. Êîíòàêòè: 63-43-83 ѳòêè ìîñê³òí³. Ö³íà: 90 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 ѳòêè ìîñê³òí³. Êîíòàêòè: 68-32-78, 43-15-14, (096) 408-76-50, (097) 493-55-41

Êîçèðêè, âîðîòà, íàâ³ñè, ãàðàæ³, òåïëèö³, ôåðìè, ô³ãóðí³ åëåìåíòè ç ëèñòîâî¿ ñòàë³ íà çàìîâëåííÿ. Êîíòàêòè: 5-60-38, (096) 695-19-37, (097) 829-31-00 Êðîêâè. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60

ÊÐÓÃÈ ÊÎËÎÄßÇͲ ÒÀ ÄËß ÑÅÏÒÈÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-16-75, 23-03-90, (067) 494-75-45, (050) 555-81-91 Êðóãè êîëîäÿçí³. Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Êóòíèêè. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Ëàãè. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Ëàêè ñòîëÿðí³: ÍÖ, ÏÓ. Êîíòàêòè: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72 Ëàêè, ôàðáè, êëå¿. Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64 Ëèøòâó. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ìåòàëîïðîô³ëü. Êîíòàêòè: (097) 273-43-58 Ìåòàëîïðîô³ëü. Êîíòàêòè: 63-55-33, (067) 360-22-20 Ìåòàëîïðîô³ëü. Êîíòàêòè: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06

ÄÎØÊÓ Ñ²ÆÎÑÏÈËÅÍÓ, ÑÓÕÓ, ÁÐÓÑ, ÐÅÉÊÓ, ÄÎØÊÓ ÄËß Ï²ÄËÎÃÈ ØÏÓÍÒÎÂÀÍÓ, ÂÀÃÎÍÊÓ, ÑÒÐÎÏÈËÜͲ ÑÈÑÒÅÌÈ. ÐÎÇ̲ÐÈ ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 718-65-43

Ìåòàëî÷åðåïèöþ. Êîíòàêòè: 63-64-89, 63-64-86

Ìåòàëî÷åðåïèöþ. Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64

Ìåòàëî÷åðåïèöþ. Êîíòàêòè: 43-69-97, (067) 322-22-80, (067) 360-33-70 Ìåòàëî÷åðåïèöþ. Êîíòàêòè: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58 Ìåòàëî÷åðåïèöþ. Êîíòàêòè: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06

ÄÎØÊÓ ÑÎÑÍÎÂÓ, ²ËÜÕÓ ÑÓÕÓ ÒÀ ѲÆÎÑÏÈËÅÍÓ (25-50 ÌÌ), ÐÅÉÊÈ, ÊÐÎÊÂÈ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÐÎÇ̲вÂ. ÄÎØÊÈ ÄËß Ï²ÄËÎÃÈ ØÏÓÍÒÎÂÀͲ, ÂÀÃÎÍÊÓ. ÌÎÆËÈÂÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-16-75, (067) 494-75-45 Äîøêó ñòîëÿðíî¿ ÿêîñò³. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ÊÀ̲ÍÜ

Ìðàìîð, ãðàí³ò, îí³êñ. Êîíòàêòè: (067) 538-40-98 Îíäóë³í òà êîìïëåêòóþ÷³. 22-15-59, 22-50-64

Êîíòàêòè:

Îíäóë³í. Êîíòàêòè: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71

Ôàñàäíèé - â³ä 42 ãðí/ì.êâ. ²íòåð, ºðíèé - â³ä 100 ãðí/ì.êâ. Êàì³íü äëÿ ëàíäøàôòíèõ ðîá³ò ò. (096) 307-28-79

Îíäóë³í. Êîíòàêòè: (097) 273-43-58 Îíäóë³í. Êîíòàêòè: 43-03-58, 703-23-58, (097) 332-48-58 Îíäóë³í òà 22-15-59

êîìïëåêòóþ÷³.

(066)

Êîíòàêòè:

Îíäóë³í. Êîíòàêòè: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71

Êîíòàêòè: (096) 750-45-81

Êàì³íü. Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Ïåðåòèíêè, 3 ì, çàëèøêè. Êîíòàêòè: (097) 032-38-75

Ðàêóøíÿê Êðûìñêèé, ïðÿìûå ïîñòàâêè ñ êàðüåðà. Äîñòàâêà ïî ãîðîäó è îáëàñòè áåñïëàòíî! Êîíòàêòè: (067) 558-15-50

Êàì³íü. Ôàñàäíèé - â³ä 42 ãðí./êâ.ì, ³íòåð’ºðíèé - â³ä 100 ãðí./ êâ.ì. Êàì³íü äëÿ ëàíäøàôòíèõ ðîá³ò. Êîíòàêòè: (096) 307-28-79

Ïèëîìàòåð³àë îáð³çíèé òà íåîáð³çíèé. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ʳëüöÿ äëÿ êîëîäÿç³â. Êîíòàêòè: 24-15-71, 24-11-67

Ïèëîìàòåð³àë Ïèëîìàòåð³àë. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50

Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, êðóãè 0.8 ì, • 1.0 ì, 2.0 ì, 1.5 ì, öåãëó ÷åðâîíó.

Áëîê-õàóç. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60

Áëîêè êåðàì³÷í³. Êîíòàêòè: 45-04-36 (067) 462-50-09

Æàëþç³, ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèêàëüí³. Êîíòàêòè: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Êîâàí³ âèðîáè: âîðîòà, îãîðîæ³, êàðíèçè, ãðàòè, êîâàí³ åëåìåíòè òà ³íøå. Êîíòàêòè: 63-32-02, (093) 755-69-27 www.kovalstvo.com.ua

Ïàðêåò. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60

Âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: (095) 807-01-12, (096) 276-30-65

Áëîê-õàóç. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ÍÀ ÑÀÉÒ²

Êàì³íü. Ôàñàäíèé - â³ä 42 ãðí./êâ.ì, ³íòåð’ºðíèé - â³ä 100 ãðí./ êâ.ì. Êàì³íü äëÿ ëàíäøàôòíèõ ðîá³ò. Êîíòàêòè: (096) 307-28-79

Êàì³íü, á³ëèé ï³ñîê, öåãëó âîãíåòðèâêó, áóä³âåëüíó, âàïíî, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, áëîêè, öåìåíò, ùåá³íü, ãëèíó, ïåðåãí³é, òîðôîêðèõòó, ñåïòèêè, êðóãè êîëîäÿçí³. Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Áàëêè. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60

Á²ËÜØÅ ÎÃÎËÎØÅÍÜ

Êàì³íü. Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11

Ìåòàëî÷åðåïèöþ. Êîíòàêòè: (097) 273-43-58

êðèøêè, ïàðàïåòè ð³çíèõ ðîçì³ð³â, áàëÿñèíè, ïîðó÷í³, âàçè, ëåâè, ñì³òíèêè òîùî. Êîíòàêòè: 20-71-57, (097) 852-84-30, (050) 514-47-80

ϳñîê, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, • ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â. Äîñòàâêà.

Êàì³íü, á³ëèé ï³ñîê, öåãëó âîãíåòðèâêó, áóä³âåëüíó, âàïíî, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, áëîêè, öåìåíò, ùåá³íü, ãëèíó, ïåðåãí³é, òîðôîêðèõòó, ñåïòèêè, êðóãè êîëîäÿçí³. Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11

Äîøêó äëÿ ï³äëîãè. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Ïàðêàí äåêîðàòèâíèé ç áåòîíó, • áðîíþ ð³çíèõ âèä³â íà ñòîâï÷èêè,

Æàëþçè îò ïðîèçâîäèòåëÿ (ãîðèçîíòàëüíûå, âåðòèêàëüíûå). Ðîëåòû (çàùèòíûå, òêàíåâûå). Ôîðìèðóåì äèëåðñêóþ ñåòü.

ÊÎÂÀͲ ÂÈÐÎÁÈ, ÂÎÐÎÒÀ, ÏÀÐÊÀÍÈ, ÐÅزÒÊÈ ÍÀ ²ÊÍÀ, ÍÀ²ÑÈ ÍÀÄ ÄÂÅÐÈÌÀ, ÕÓÄÎÆÍß ÊÎÂÊÀ Ï²Ä ÄÇÅÐÊÀËÀ, ÑÒÎËÈÊÈ, ˲ÆÊÀ, ѲÒÈËÜÍÈÊÈ, ËÞÑÒÐÈ. ÇIJÉÑÍÞªÌÎ ÇÂÀÐÞÂÀËÜͲ ÐÎÁÎÒÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 362-45-44

ÁËÎÊÈ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒͲ, ÏÅÐÅÒÈÍÊÈ. ÁÅÒÎÍ, ÐÎÇ×ÈÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-59-49, (067) 362-18-41, (067) 363-48-58 Áëîêè. Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Áîðäþðè. Êîíòàêòè: 24-15-71, 24-11-67 Áðóñ, 6 ì, 10õ10, ñóõèé. Êîíòàêòè: 22-67-17, (067) 252-55-23 Áðóñ. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 ÂÀÃÎÍÊÓ ÄÅÐÅÂ’ßÍÓ (ÑÎÑÍÀ, ²ËÜÕÀ), 60 ÃÐÍ/ÊÂ.Ì., ØÏÓÍÒÎÂÀÍÓ ÄÎØÊÓ ÄËß Ï²ÄËÎÃÈ 110 ÃÐÍ/ÊÂ.Ì., ÑÀÉÄÈÍà ÄÅÐÅÂ’ßÍÈÉ (ÁËÎÊ-ÕÀÓÑ) 100 ÃÐÍ./ÊÂ.Ì. ÊÓÒÍÈÊ, Ï˲ÍÒÓÑ, ÌÎÍÒÀÆÍÓ ÐÅÉÊÓ. ÔÀËÜØ-ÁÐÓÑ 100 ÃÐÍ./ÊÂ.Ì. ÌÎÆËȲÑÒÜ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

Êëåé äëÿ áëîê³â. Êîíòàêòè: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68 Êëåé ìîíòàæíèé. Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64 Êëåé ÏÂÀ. Êîíòàêòè: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72 Êîçèðêè, âîðîòà, íàâ³ñè, ãàðàæ³, òåïëèö³, ôåðìè, ô³ãóðí³ åëåìåíòè ç ëèñòîâî¿ ñòàë³ íà çàìîâëåííÿ. Êîíòàêòè: 5-60-38, (096) 695-19-37, (097) 829-31-00

Îíäóë³í. Êîíòàêòè: (097) 273-43-58 Ïåðåãîðîäêè àëþì³í³ºâ³, îô³ñí³. Êîíòàêòè: 63-43-83

ϳíîïëàñò. Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64

ϲÑÎÊ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÉ, ÖÅÌÅÍÒ Ì-500  ̲ØÊÀÕ, в×ÊÎÂÈÉ, ÂÀÏÍÎ, ²ÄѲÂ, ÊÅÐÀÌÇÈÒ, ×ÎÐÍÎÇÅÌ, ÙÅÁ²ÍÜ. ÖÅÃËÓ ×ÅÐÂÎÍÓ, ÁÓIJÂÅËÜÍÓ, ÂÎÃÍÅÒÐÈÂÊÓ ÏÎØÒÓ×ÍÎ, ϲÍÎÁËÎÊÈ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36


ÁÓÄ ÌÀÒÅвÀËÈ, ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ, ÎÏÀËÅÍÍß ÁÓÄÌÀÒÅвÀËÈ,

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

Áåíçîïèëó «Øò³ëü», íîâó. Êîíòàêòè: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68

Òðóáè âîäîçëèâí³ ç îöèíêîâàíî¿ ñòàë³ â çáîð³. Êîíòàêòè: (067) 772-92-16

Áåòîíîçì³øóâà÷³. Êîíòàêòè: 62-01-55, 26-65-08

Óìèâàëüíèê, îâàëüíèé, Êîíòàêòè: (097) 693-56-64

ÂÅÐÑÒÀÒÈ ÎÁвÇͲ, ÏÈËÎÐÀÌÓ ÑÒв×ÊÎÂÓ, ÁÀÃÀÒÎÏÈË., ÔÐÅÇÅÐÈ, ÐÅÉÑÌÓÑÈ, ÖÈÐÊÓËßÐÊÓ ÍÀ 2 ÏÈËÊÈ, ÏÀËÅÒÍÎ-ÒÎÐÖÎÂÎ×ÍÈÉ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-16-75, (067) 494-75-45

êåðàì³÷íèé.

2.4.2. Êóïëþ Êîòåë Ê×Ì-4Ì, íîâèé àáî á/â, íèæíþ äâåðêó äî êîòëà Ê×Ì-4Ì. Äîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 481-81-43 Áàòàðå¿, á/â òà íîâ³. Êîíòàêòè: (096) 735-14-04 Âóã³ëëÿ. Êîíòàêòè: (098) 517-80-99

ϲÑÎÊ, ²ÄѲÂ, ÙÅÁ²ÍÜ, ÊÀ̲ÍÜ, ϲÑÎÊ ÌÈÒÈÉ, ×ÎÐÍÎÇÅÌ, ϲÑÎÊ ² ²ÄÑ²Â Ó Ì²ØÊÀÕ, ÂÈÂ²Ç ÁÓIJÂÅËÜÍÎÃÎ Ñ̲ÒÒß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-26-72, (097) 396-23-38

ϲÑÎÊ, ÙÅÁ²ÍÜ ÂÑ²Õ ÔÐÀÊÖ²É, ϲÑÎÊ ÌÈÒÈÉ, ²ÄѲÂ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11 ϳñîê. Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Ïëàíêè. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Ïëèòè äëÿ îãîðîæ³. Êîíòàêòè: 24-15-71, 24-11-67 Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ. Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 ϳñîê, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü, ï³ñîê ìèòèé, ÷îðíîçåì, ï³ñîê ³ â³äñ³â ó ì³øêàõ, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 43-26-72, (097) 396-23-38 ϳñîê, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â. Äîñòàâêà. Êîíòàêòè: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11

ÏËÈÒÊÓ ÒÐÎÒÓÀÐÍÓ, ÔÀÑÀÄÍÓ, «ÐÂÀÍÈÉ ÊÀ̲ÍÜ» вÇÍÈÕ ÐÎÇ̲вÂ, ÁÎÐÄÞÐÈ, ÏÀÐÀÏÅÒÈ, ÊÐÈØÊÈ ÍÀ ÑÒÎÂÏ×ÈÊÈ, ÂÀÇÈ, ËÅÂÈ, ²ÄËÈÂÈ, Ñ̲ÒÍÈÊÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

Á²ËÜØÅ

Êîëîíêè ãàçîâ³, á/â àáî íåðîáî÷³. Êîíòàêòè: (096) 614-16-02

ѳòêó êëàäêè öåãëè. Êîíòàêòè: 24-15-71, 24-11-67

²ÍÑÒÐÓÌÅÍҲ ÍÀ

Êîëîíêè ãàçîâ³, á/â. Êîíòàêòè: 28-83-77, (096) 967-72-84

Ñîô³ò. Êîíòàêòè: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06

ÑÀÉÒ² WWW.AR.RV.UA

Ñïåöåìàë³ ÕÂ, ÕÑ, ÅÏ, ÊÎ, ÌË, àíòèêîðîç³éí³, òåðìîñò³éê³. Êîíòàêòè: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72

³çîê ã³äðàâë³÷íèé, âàíòàæîï³äéîìí³ñòþ 2 ò. Êîíòàêòè: (067) 363-75-95

Ñóì³ø òåïëî³çîëÿö³éíó øòóêàòóðíó. Êîíòàêòè: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72 Òåïëî³çîëÿö³þ. 63-64-86

Êîíòàêòè:

63-64-89,

Òèðñîïëèòó ïîë³ðîâàíó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 5-23-70, (067) 731-16-42 Òîðôîêðèõòó. Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Óòåïëåííÿ ôàñàä³â. Êîíòàêòè: 63-55-33, (067) 360-22-20 Óòåïëþâà÷. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Óòåïëþâà÷³. Êîíòàêòè: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71 Ôàíåðó âîäîñò³éêó. Êîíòàêòè: (067) 363-70-16 Öåãëó áóä³âåëüíó, ëèöþâàëüíó. Êîíòàêòè: 45-04-36 (067) 462-50-09 Öåãëó âîãíåòðèâêó, áóä³âåëüíó. Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Öåãëó ëèöþâàëüíó (Áîðçíà, ªâðîòîí, Á³ëà Öåðêâà, Ôàãîò). Êîíòàêòè: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Öåãëó ëèöþâàëüíó Ì-125, Ì-150. Êîíòàêòè: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68 Öåãëó ðÿäîâó Ì-75, Ì-100. Êîíòàêòè: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68 Öåãëó áóä³âåëüíó, ëèöþâàëüíó. Êîíòàêòè: 45-04-36 (067) 462-50-09

Ïë³íòóñ. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Öåãëó âîãíåòðèâêó, áóä³âåëüíó. Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11

Ïë³íòóñè. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60

Öåãëó ëèöþâàëüíó (Áîðçíà, ªâðîòîí, Á³ëà Öåðêâà, Ôàãîò). Êîíòàêòè: 45-04-36, (098) 868-28-97

Ïîë³êàðáîíàò. Êîíòàêòè: (097) 273-43-58 Ïîðîëîí íîâèé, 5 ñì, 2õ1 ì. Êîíòàêòè: 62-11-42, (067) 969-24-59 Ïðîôíàñòèë. 22-50-64

Êîíòàêòè:

22-15-59,

Ïðîôíàñòèë. Êîíòàêòè: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71 Ïðîôíàñòèë. Êîíòàêòè: 63-64-89, 63-64-86

ÐÀÊÓØÍßÊ ÊÐÈÌÑÜÊÈÉ, ÁÅÇ ÏÎÑÅÐÅÄÍÈʲÂ. ÇÈÌβ ÇÍÈÆÊÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 346-27-64, (066) 933-31-55 ÐÀÊÓØÍßÊ ÊÐÈÌÑÜÊÈÉ. ÏÐß̲ ÏÎÑÒÀÂÊÈ Ç ÊÀÐ’ªÐÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 495-63-33, (095) 614-00-68 Ðåéêè. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Ðåéêè. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ðîç÷èííèêè Ð-4, Ð-646, Ð-647, óàéò-ñï³ðèò, îë³ôà, ñîëüâåíò. Êîíòàêòè: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72 Ñàéäèíã. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Ñàéäèíã. Êîíòàêòè: (097) 273-43-58 Ñàéäèíã. Êîíòàêòè: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71

ÖÅÃËÓ ×ÅÐÂÎÍÓ Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ Ç ÄÎÑÒÀÂÊÎÞ, ÄÅØÅÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 386-56-22 ÖÅÌÅÍÒ ÌÀÐÊÈ Ì-500, Ì-400 (Ì. ÊÀÌ’ßÍÅÖÜ-ÏÎIJËÜÑÜÊÈÉ, Ì. ÇÄÎËÁÓͲÂ). ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÒÀ ÂÈÂÀÍÒÀÆÅÍÍß ÊÐÀÍÎÌ-ÌÀͲÏÓËßÒÎÐÎÌ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 26-38-57, (067) 360-08-77, (050) 375-70-88, (066) 040-10-58, (096) 303-60-68 Öåìåíò. Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 ×åðåïèöþ á³òóìíó. Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64 ×åðåïèöþ á³òóìíó. Êîíòàêòè: (097) 273-43-58 ×åðåïèöþ á³òóìíó. Êîíòàêòè: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71

Ìåòàëîøóêà÷³. Êîíòàêòè: 68-05-72, (097) 272-76-03 Îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ï³ëåòíèõ ãðàíóë. Êîíòàêòè: (098) 386-56-22 Ðîç÷èíîçì³øóâà÷. 461-10-77

Êîíòàêòè:

(098)

Ñàìîð³çè, äþáåëÿ. Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64 Ñåðöå ìåòàëåâîãî øåñòèãðàííèêà, êîâêà íà ïàðêàí, 120õ120, 3 øò. Ö³íà: 350 ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68

2.3.2. Êóïëþ Áàãàòîïèë ³ìïîðòíèé Êîíòàêòè: (098) 386-56-22

Í-150

ìì.

Áåòîíîçì³øóâà÷, 0,32 ë, 220 Âò. • Êîíòàêòè: (098) 522-84-99 Áåòîíîçì³øóâà÷, 130 ë. • Êîíòàêòè: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Газ, опалення, водопостачання 2.4.1. Ïðîäàì Òðóáû ïîëèïðîïèëåíîâûå, ôèòèíãè, âåíòèëè, êðàíû. Ïîëíûé àññîðòèìåíò ïðîäóêöèè, íîâèíêè. Äîñòàâêà ïî âñåé Óêðàèíå. Îïòîì. Êîíòàêòû: (063) 680-98-89 Åëåíà Àâòîìàòèêó äëÿ ÷àâóííîãî êîòëà «Åôåêò». Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³, 15 ñåêö³é, 13 ñåêö³é, á/â. Êîíòàêòè: (097) 693-56-64 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³, á/â. Êîíòàêòè: (067) 363-55-05

Áîéëåðè åëåêòðè÷í³ 10-200 ë, ïðîòî÷í³ âîäîíàãð³âà÷³. ϳäá³ð, äîñòàâêà, ãàðàíò³ÿ. Êîíòàêòè: âóë. Êè¿âñüêà, 8 (ð-í ÇÎØ ¹ 12) 22-60-82, 62-08-44 óäðî-, ïàðî³çîëÿö³þ. Êîíòàêòè: 63-55-33, (067) 360-22-20 Ãð³ëêó äî ãàç. ãðóáêè, àâòîìàò, ç àâòîìàòèêîþ. Ö³íà: 450 ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68 Äâåðöÿòà äî ãðóáêè òà ïå÷³. Êîíòàêòè: 23-72-57, (095) 102-06-48 Åëåêòðîîá³ãð³âà÷ «Ìàÿê», 9êÂò, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 363-75-95

×åðåïèöþ êåðàì³÷íó, öåìåíòíî-ï³ùàíó. Êîíòàêòè: 63-55-33, (067) 360-22-20

Êîòåë «Òåðìîòåêà 25», àâòîìàòèêà «Õåí³âåë». Êîíòàêòè: (097) 481-14-09 Êîòåë «Ôåðîëë³-12», íà ãàðàíò³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 595-45-48

(066)

×åðåïèöþ á³òóìíó. Êîíòàêòè: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71

Êîòåë ãàçîâèé, 30 êÂò, ÷àâóííèé òåïëîîáì³ííèê. Êîíòàêòè: (098) 517-80-99

Ñàéäèíã. Êîíòàêòè: 43-51-35, 747-83-10, (097) 186-84-06

(098)

×åðåïèöþ á³òóìíó. Êîíòàêòè: 63-55-33, (067) 360-22-20

Êîòåë äëÿ îïàëåííÿ, ãàçîâèé, 2-êîíòóðíèé, á/â. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38

63-55-33,

(067)

Ñâà¿, 6 ì. Êîíòàêòè: (098) 386-56-22 Ñâà¿. Êîíòàêòè: 24-15-71, 24-11-67 Ñåïòèêè. Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Ñèñòåìè àëþì³í³ºâ³, ôàñàäí³. Êîíòàêòè: 63-43-83 Ñèñòåìè âîäîâ³äâ³äí³. Êîíòàêòè: (097) 273-43-58 Ñèñòåìè âîäîçëèâí³. Êîíòàêòè: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Ñèñòåìè âîäîñò³÷í³. Êîíòàêòè: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71 Ñèñòåìè âîäîñò³÷í³. Êîíòàêòè: 63-64-89, 63-64-86 Ñèñòåìè âîäîñò³÷í³. Êîíòàêòè: 63-55-33, (067) 360-22-20 Ñèñòåìè âîäîñò³÷í³. Êîíòàêòè: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58 Ñèñòåìè óòåïëåííÿ, øèðîêèé âèá³ð áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, âîäîñò³÷í³ ñèñòåìè «Bryza». Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64 Ñèñòåìè âîäîñò³÷í³. Êîíòàêòè: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71 Ñèñòåìè âîäîñò³÷í³. Êîíòàêòè: 63-64-89, 63-64-86 Ñèñòåìè âîäîñò³÷í³. Êîíòàêòè: 63-55-33, (067) 360-22-20

2.2.2. Êóïëþ Áàëêè, øèôåð, áðóê³âêó, ïàðêàí. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38 Çàãîòîâêó ïàëåòíó. Êîíòàêòè: (03254) 2-41-49, (067) 671-14-84 ˳íîëåóì. Êîíòàêòè: (098) 625-33-13 ˳ñ õâîéíèé, êðóãëèé ç ë³ñãîñï³âñüêèìè òîâàðîòðàíñïîðòíèìè íàêëàäíèìè Êîíòàêòè: (093) 434-55-22 Ïàðêàí. Êîíòàêòè: (098) 625-33-13 Öåãëó, á/â, áëîêè. Êîíòàêòè: 20-88-59, (067) 389-38-35

Êîòëè âîäÿí³, íà òâåðäîìó ïàëèâ³, äëÿ ïëîù â³ä 1000 êâ.ì., á/â. Êîíòàêòè: (067) 363-70-16

ÊÎÒËÈ ÃÀÇβ, ÅËÅÊÒÐÈ×Ͳ, ÒÂÅÐÄÎÏÀËÈÂͲ, ÊÎÍÂÅÊÒÎÐÈ (²Ò×ÈÇÍßͲ ÒÀ ²ÌÏÎÐÒͲ). ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-38-36, (067) 362-00-93 Êîòëè ãàçîâ³, òâåðäîïàëèâí³, åëåêòðè÷í³ (â³ò÷èçíÿí³ òà ³ìïîðòí³). ϳäá³ð, äîñòàâêà, ãàðàíò³ÿ. Êîíòàêòè: âóë. Êè¿âñüêà, 8 (ð-í ÇÎØ ¹ 12) 22-60-82, 62-08-44 Êîòëè íà òâåðäîìó ïàëèâ³, á/â. Êîíòàêòè: (097) 985-30-05 Êîòëè ïàðîâ³ Å-1/9, 2 øò. Êîíòàêòè: (098) 440-43-15 Ëþê êàíàë³çàö³éíèé ãóìîâèé, 15 ò, 3 øò. Ö³íà: 630 ãðí./øò. Êîíòàêòè: (096) 181-07-99

Будівельні інструменти та обладнання

Ìèéêè âèñîêîãî òèñêó. Êîíòàêòè: 62-01-55, 26-65-08

2.3.1. Ïðîäàì

Ðàä³àòîð ÷àâóííèé, á/â. Êîíòàêòè: (097) 985-30-05

Áàëîíè ïðîïàíîâ³. Êîíòàêòè: 62-01-55, 26-65-08 Áåíçîãåíåðàòîðè, ìîòîïîìïè. Êîíòàêòè: 28-65-73, 62-05-30 Áåíçîãåíåðàòîðè. Êîíòàêòè: 62-01-55, 26-65-08 Áåíçîïèëè, ìîòîêîñè. Êîíòàêòè: 28-65-73, 62-05-30 Áåíçîïèëè. Êîíòàêòè: 62-01-55, 26-65-08

Åëåêòðî³íñòðóìåíò 62-01-55, 26-65-08

ðó÷íèé.

Êîíòàêòè:

Åëåêòðîíàñîñè, íàñîñíå îáëàäíàííÿ. Êîíòàêòè: 62-20-33, 63-08-01, 61-09-23 Ëàìïó ïàÿëüíó. Êîíòàêòè: 26-06-00 Ïðîäóêö³þ êàáåëüíî-ïðîâ³äíèêîâó. Êîíòàêòè: 62-01-55, 26-65-08

Ñòàá³ë³çàòîð, 3-ôàçíèé. Êîíòàêòè: (097) 554-74-74 Ñòàá³ë³çàòîðè íàïðóãè. Êîíòàêòè: 28-65-73, 62-05-30 Ñòàá³ë³çàòîðè íàïðóãè. Êîíòàêòè: 62-01-55, 26-65-08

2.5.2. Êóïëþ

Òðàíñôîðìàòîð ñòðóìó 1000 êÂò. Êîíòàêòè: (098) 386-56-22

Áîéëåð, á/â, 80 ë, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 820-54-86

Ñàéäèíã. Êîíòàêòè: 43-03-58, 703-23-58, (097) 332-48-58

Êîíòàêòè:

Åëåêòðî-, ïíåâìî³íñòðóìåíò, ñâåðäëà, â³äð³çí³ êðóãè,âèòðàòí³ ìàòåð³àëè. Êîíòàêòè: 28-65-73, 62-05-30

Áà÷îê â³ä êîìïàêòóí³òàçó, âèð-âî Ïîëüùà, íîâèé. Êîíòàêòè: 63-19-88, (097) 645-68-39

(067)

Ñàéäèíã. 360-22-20

Електрообладнання

Åëåêòðîäâèãóíè â³ä 0,37 äî 7,5, äâèãóí-ðåäóêòîð 3ÌÏ40, 1ÌÖ2Ñ80, òðàíñôîðìàòîð ÒÑDz3 380/36 Â. Êîíòàêòè: 5-49-47, (098) 317-70-10

Êîëîíêó ãàçîâó «Áîø». Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 26-50-41, (093) 756-18-26

Ùåá³íü. Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³, á/â, äîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 380-03-35

Áàòàðå¿, á/â òà íîâ³. Êîíòàêòè: (096) 735-14-04

×åðåïèöþ á³òóìíó. Êîíòàêòè: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06

Ñàéäèíã. Êîíòàêòè: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71

Ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, á/â. Êîíòàêòè: (098) 625-33-13

Ñâ³òèëüíèêè áðà, ç áàãåòó, 2 øò. Êîíòàêòè: 62-14-92

Êàì³íè ÷àâóíí³. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60

Øàë³âêè. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60

Êîòåë, á/â. Êîíòàêòè: (097) 985-30-05

Åëåêòðîêîðìîð³çêó, 220 Âò. Êîíòàêòè: (067) 888-90-55

Êàõë³, á/â, äî ãðóáêè ÷è êàì³íó, äåøåâî. Êîíòàêòè: 62-79-67, (096) 146-45-75

Ñàéäèíã. Êîíòàêòè: (097) 273-43-58

Êîòåë Ê×Ì-4Ì. Êîíòàêòè: (096) 735-14-04 Êîòåë íà òâåðäå ïàëèâî Ê×Ì-гâíå. Êîíòàêòè: (098) 503-63-39

2.3.3. Çäàì â îðåíäó

×åðåïèöþ á³òóìíó. Êîíòàêòè: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58

Ñàéäèíã. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60

Êîòåë Ê×Ì-4Ì, гâíå. Êîíòàêòè: (067) 888-90-55

2.5.1. Ïðîäàì

×åðåïèöþ á³òóìíó. Êîíòàêòè: 63-55-33, (067) 360-22-20

×åðåïèöþ á³òóìíó. Êîíòàêòè: 43-03-58, (066) 703-23-58

Êîòåë äëÿ îïàëåííÿ, 2-êîíòóðíèé, ìîæíà á/â. Êîíòàêòè: (098) 625-33-13

Äâèãóí-ðåäóêòîð, åëåêòðîäâèãóí, àïàðàò çâàðþâàëüíèé ÒÄÌ 380 Â. Êîíòàêòè: (050) 939-92-92

63-55-33,

Êîíòàêòè:

Êîëîíêó ãàçîâó, á/â. Êîíòàêòè: (067) 154-24-65

Ùåïîð³çêó äëÿ ïåðåðîáêè äåðåâ’ÿíèõ â³äð³çê³â. Êîíòàêòè: (097) 837-76-79

×åðåïèöþ ïîë³ìåðï³ùàíó. Êîíòàêòè: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06

Ñàéäèíã. 360-22-20

Êîëîíêó ãàçîâó «Þíêåð», â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (096) 450-36-09

Ìîòîïîìïè. Êîíòàêòè: 62-01-55, 26-65-08

Ðàä³àòîð ÷àâóííèé, á/â. Êîíòàêòè: 28-76-02 Ðàä³àòîðè äëÿ îïàëåííÿ, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38 Ñèñòåìè îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, òðóáè, ðàä³àòîðè, íàñîñè, áîéëåðè, ãàçîâ³ êîëîíêè. ϳäá³ð, äîñòàâêà, ãàðàíò³ÿ. Êîíòàêòè: âóë. Êè¿âñüêà, 8 (ð-í ÇÎØ ¹ 12) 22-60-82, 62-08-44 Òèòàí íîâèé íà òâåðäîìó Êîíòàêòè: (067) 888-90-55

ïàëèâ³.

Послуги 2.6.1. Ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³

Áåòîíí³ ðîáîòè: ïðîìèñëîâ³ • ï³äëîãè, äåêîðàòèâíèé áåòîí,

ñòÿæêè àíãàðè, ìèéêè, çàïðàâí³ ñòàíö³¿, áîêñè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè, ñêëàäè, ãàðàæ³, ïàðê³íã. Êîíòàêòè: (098) 522-84-99

Áðèãàäà áóä³âåëüíèê³â âèêîíຠ• âñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â³ä ôóíäàìåíò³â «ï³ä êëþ÷», âíóòð³øí³ ðîáîòè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Êîíòàêòè: (098) 821-59-64, Þð³é.

Áóð³ííÿ ñâàé, • ôóíäàìåíò³â,

áóä³âíèöòâî ñòÿæêè, ìåòàëîêîíñòðóêö³¿, ïåðåêðèòòÿ, äåìîíòàæí³ ðîáîòè. ˳ö. À ¹ 558385 â³ä 5.11.2010 ð. Êîíòàêòè: (098) 926-54-04

Âêëàäàííÿ ïàðêåòó, ëàì³íàòó, • ïàðê. äîøêè, ôàíåðè,

âñòàíîâëåííÿ äâåðåé, â³êîí, ðåñòàâðàö³ÿ ïàðêåòó, ìîíòàæ áëîê-õàóñó, ñàéäèíãó, âàãîíêè, àðìñòðîíãó, ã³ïñîêàðòîíó, ñàóíè. Êîíòàêòè: (096) 300-33-35

Âêëàäàííÿ òà øë³ôóâàííÿ • ïàðêåòó, áóäü-ÿêèõ ³íøèõ

äåðåâ’ÿíèõ ï³äëîã, ëàì³íàò, âàãîíêà. Êîíòàêòè: 5-91-12, (098) 514-61-96

Âêëàäàííÿ, øë³ôóâàííÿ • ïàðêåòó, ï³äãîòîâêà äåðåâ’ÿíî¿ ï³äëîãè ï³ä âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Êîíòàêòè: 23-10-00, (066) 220-43-29, (067) 190-41-20

óïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ, • ôàðáóâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ òà ï³ùàíèêîì, ìîíòàæ ëàì³íàòó, âàãîíêà, â³äêîñè, óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì òîùî. Êîíòàêòè: (096) 109-53-87

Êëåºííÿ âñ³õ âèä³â øïàëåð, • øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ ñò³í òà ñòåëü, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (097) 824-56-47

Êîìïëåêñíèé • êâàðòèð, áóäèíê³â,

ðåìîíò ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ ñò³í ³ • ï³äëîãè, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Êîíòàêòè: 62-18-12, (097) 934-83-67

17


18

ÏÎÑËÓÃÈ, ÌÅÒÀËÎÏÐÎÊÀÒ

Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, • âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí³êè, çàì³íà

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

Âèãîòîâëåííÿ äîøêè, áðóñó äîâæèíîþ äî 7 ìåòð³â. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ

òðóá íà ïëàñòèêîâ³, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ñòÿæêà. Êîíòàêòè: 62-21-59, (067) 856-44-34

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÌÅÒÀËÅÂÈÕ

Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè, ëàì³íàòó, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêè òà ³íøå.Êîíòàêòè: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ñàéäèíãó, øïàêëþâàííÿ, ïîêëåéêà øïàëåð, ïëèòêà. Âêëàäàííÿ ïàðêåòó, ï³äëîãè, ëàì³íàòó, ôàíåðè, ë³íîëåóìó, áëîê-õàóç. Ìîíòàæ ñàóí, â³êîí, äâåðåé, áàëêîí³â, óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì. Êîíòàêòè: (096) 350-20-83

Ìîíòàæ ñàéäèíãó, âàãîíêè, • àðìñòðîíãó, áëîê-õàóñó,

ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, âèâåäåííÿ â³äêîñ³â, çàëèâàííÿ ñòÿæêè, âêëàäàííÿ ïàðêåòó, ïàðêåòíî¿ äîøêè, ëàì³íàòó, âñòàí. ñòîëÿðêè. Êîíòàêòè: (096) 275-92-76

Ìóðóâàííÿ áóäèíê³â, • ïåðåãîðîäîê, ãðóáîê, ïàðêàí³â.

Áåòîíí³ (ñòÿæêà, ôóíäàìåíò) òà ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. ªâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: (097) 712-62-17

Ðåìîíò êâàðòèð, áóäèíê³â, • ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ìîíòàæ

ñàíòåõí³êè, åëåêòðèêà, ã³ïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðêà, ñòÿæêè, âñòàíîâëåííÿ äâåðåé òà â³êîí. Êîíòàêòè: (097) 392-38-14

гçíîìàí³òí³ ïîñëóãè ç • ðåìîíòó ïðèì³ùåíü. Ñàíòåõí³êà, åëåêòðèêà, ñòîëÿðêà. Ïîñëóãè âàíòàæíèê³â. Êîíòàêòè: 40-43-73, (068) 568-35-20, (050) 814-50-05

Øïàêëþâàííÿ, ã³ïñîêàðòîíí³ • ðîáîòè, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó,

ôàðáóâàííÿ, ëèöþâàííÿ ãðàí³òîì, ñòÿæêè, øòóêà øòóêà-òóðåííÿ, óòåïëåííÿ ôàñàä³â òà ³íøå. Êîíòàêòè: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Øïàêëþâàííÿ, êëåºííÿ • øïàëåð. Êîíòàêòè: (097) 690-89-66 Øïàêëþâàííÿ, êëåºííÿ • øïàëåð. Êîíòàêòè: (098) 823-64-61

Áóä³âíèöòâî êîòåäæ³â, áàíü, êîëèá ç êðóãëî¿ îöèë³íäðîâàíî¿ êîëîäè. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Áóä³âíèöòâî ñàóí òà ëàçåíü «ï³ä êëþ÷». Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 ÂÈÁÈÂÀÍÍß ÁÅÒÎÍÓ, ͲØ, ÀÐÎÊ, ÏÐÎ̲ÆʲÂ, ÊÀÍÀÂÎÊ Ï²Ä ÅËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÓ. ÎÒÂÎÐÈ Ï²Ä ÐÎÇÅÒÊÈ,ÂÈÌÈÊÀײ, ÊÎÍÂÅÊÒÎÐÈ, ÊÀÍÀ˲ÇÀÖ²Þ, ÂÅÍÒÈËßÖ²Þ, ÎÏÀËÅÍÍß. ÇÁÈÂÀÍÍß ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ, ÏËÈÒÊÈ, ÏÀÄÓÃ, ÇÍßÒÒß ÍÀÁ²ËÓ Ç² ÑÒÅ˲. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 22-40-71

ÂѲ ÂÈÄÈ ÐÅÌÎÍÒÍÎÎÇÄÎÁËÞÂÀËÜÍÈÕ ÐÎÁ²Ò, ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ ÒÀ ÁÓÄÈÍʲ «Ï²Ä ÊËÞ×»: ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ØÏÀÊ˲ÂÊÀ, òÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ÏËÈÒÊÀ, ØÏÀËÅÐÈ, ÐÎÇÐÎÁÊÀ ÄÈÇÀÉÍÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 5-75-70, (098) 211-55-31 ªâðîðåìîíò êâàðòèð òà áóäèíê³â: øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ëàì³íàòó, ñòÿæêà íà ï³äëîãó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïàðêåòó. Êîíòàêòè: 63-32-02, (093) 755-69-27

ÃÀÐÀƲÂ, ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÂÀÃÎÍ×ÈʲÂ, ÒÎÐÃÎÂÈÕ Ê²ÎÑʲÂ, ÃÀÐÀÆÍÈÕ ÂÎвÒ, ÀÂÒÎÍÀ²ѲÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: ªâðîðåìîíò êâàðòèð òà áóäèíê³â: øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ëàì³íàòó, ñòÿæêà íà ï³äëîãó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïàðêåòó, äåðåâ’ÿíî¿ ï³äëîãè òà ³í.

ò. 63-32-02, (093) 755-69-27

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 743-10-19, (096) 117-76-70 ÍÀÒßÆͲ ÑÒÅ˲, ÄÈÇÀÉÍ ²ÍÒÅÐ’ªÐ²Â, ÐÅÌÎÍÒ “Ï²Ä ÊËÞ×”. ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÏÅÐÅÄÏÐÎÅÊÒÍÈÕ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 64-24-10, (067) 363-50-33 WWW.GAZ.RV.UA Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè, ëàì³íàòó, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêè òà ³íøå.Êîíòàêòè: (097) 805-16-38 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ñàéäèíãó, øïàêëþâàííÿ, ïîêëåéêà øïàëåð, ïëèòêà. Âêëàäàííÿ ïàðêåòó, ï³äëîãè, ëàì³íàòó, ôàíåðè, ë³íîëåóìó, áëîê-õàóç. Ìîíòàæ ñàóí, â³êîí, äâåðåé, áàëêîí³â, óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì. Êîíòàêòè: (096) 350-20-83 Ìîíòàæ ñàéäèíãó, âàãîíêè, àðìñòðîíãó, áëîê-õàóñó, ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, âèâåäåííÿ â³äêîñ³â, çàëèâàííÿ ñòÿæêè, âêëàäàííÿ ïàðêåòó, ïàðêåòíî¿ äîøêè, ëàì³íàòó, âñòàí. ñòîëÿðêè. Êîíòàêòè: (096) 275-92-76 Ìóðóâàííÿ áóäèíê³â, ïåðåãîðîäîê, ãðóáîê, ïàðêàí³â. Áåòîíí³ (ñòÿæêà, ôóíäàìåíò) òà ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. ªâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: (097) 712-62-17 гçíîìàí³òí³ ïîñëóãè ç ðåìîíòó ïðèì³ùåíü. Ñàíòåõí³êà, åëåêòðèêà, ñòîëÿðêà. Ïîñëóãè âàíòàæíèê³â. Êîíòàêòè: 40-43-73, (068) 568-35-20 Øïàêëþâàííÿ, ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ôàðáóâàííÿ, ëèöþâàííÿ ãðàí³òîì, ñòÿæêè, øòóêàòóðåííÿ, óòåïëåííÿ ôàñàä³â òà ³íøå. Êîíòàêòè: (097) 805-16-38 Øïàêëþâàííÿ, êëåºííÿ Êîíòàêòè: (097) 690-89-66

øïàëåð.

Øïàêëþâàííÿ, êëåºííÿ Êîíòàêòè: (098) 823-64-61

øïàëåð.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ: ÂÀÃÎÍÊÀ, òÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ËÀ̲ÍÎÂÀÍÀ ϲÄËÎÃÀ, ϲIJÑÍÀ ÑÒÅËß, ØÏÀÊËÞÂÀÍÍß, ØÒÓÊÀÒÓÐÅÍÍß, ÓÒÅÏËÅÍÍß ÒÀ ²Í. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-32-02, (093) 755-69-27

2.6.2. Ç âèãîòîâëåííÿ

Âèãîòîâëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ • áðîíüîâàíèõ äâåðåé. ßê³ñíå

îááèâàííÿ äâåðåé. Êîíòàêòè: 27-17-21

Âè ãîòîâëåííÿ äîøêè äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêè Âèãîòîâëåííÿ ç ìàòåð³àëó çàìîâíèêà. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Âèãîòîâëåííÿ äîøêè, áðóñó äîâæèíîþ äî 7 ìåòð³â. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

43-22-72, (097) 063-49-42

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÌÅÒÀËÅÂÈÕ ÃÀÐÀƲÂ, ÃÀÐÀÆÍÈÕ ÂÎвÒ, ÒÎÐÃÎÂÈÕ Ê²ÎÑʲ ÒÀ ÌÅÒÀËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 380-03-35 ÄÈÇÀÉÍ ÒÀ ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß Â²ÒÐÀƲ ÁÓÄÜ-ßÊί ÑÊËÀÄÍÎÑÒ² ÒÀ ÒÅÌÀÒÈÊÈ. ßʲÑÍÎ. ÏÐÎÔÅѲÉÍÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 714-40-07, (066) 024-81-77 KALEIDOSSCOPE777@GMAIL.COM Êîâàí³ âèðîáè: âîðîòà, îãîðîæ³, êàðíèçè, ãðàòè, êîâàí³ åëåìåíòè òà ³íøå. Êîíòàêòè: 63-32-02, (093) 755-69-27 www.kovalstvo.com.ua

2.6.3. Ç âñòàíîâëåííÿ

Âñòàíîâëåííÿ ñèñòåì • îïàëåííÿ, âîäîïðîâîä³â, êàíàë³çàö³¿, íàñîñíèõ ñòàíö³é, ñâ³é àáî ìàòåð³àë çàìîâíèêà, ðîáîòè ãàçîçâàðþâàëüí³, ë³ö. ÌÐÐÒÁÓ À ¹458522 â³ä 10.02.09 ð. Êîíòàêòè: 43-18-49, (097) 817-79-17

Âñòàíîâëåííÿ • âàãîíêè, ïàðêåòó,

ñòîëÿðêè, ëàì³íàòó, çàìê³â. Êîíòàêòè: 62-78-08, (097) 969-10-68

Ïîñëóãè âàíòàæíèê³â, âîä³ÿ. • Êîíòàêòè: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29 ÏÎÑËÓÃÈ Ì²Í²-ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ, ÊÎÏÀÍÍß ÊÎÒËÎÂÀͲÂ, ÒÐÀÍØÅÉ, ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ²Â Ï²Ä ÁÓÄÈÍÊÈ, ÑÒÀÂʲÂ, ÏËÀÍÓÂÀÍÍß ÃÐÓÍÒÓ, ÂÈвÂÍÞÂÀÍÍß Ä²ËßÍÎÊ, ª ÂËÀÑÍÈÉ Ç²Ë, ÊÀÌÀÇ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 491-85-76 Âèâ³ç áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â òà ñì³òòÿ, äîñòàâêà öåãëè, ï³ñêó, êàìåíþ, ùåáåíþ. Ïîñëóãè âàíòàæíèê³â. ˳ö. ÌÒÇÓ À ¹ 370150 â³ä 08.08.07 ð. Êîíòàêòè: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29

Металопрокат, вторсировина 2.7.1. Ïðîäàì Àðìàòóðó. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Áàëêè. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Äð³ò. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Êàòàíêó. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Êâàäðàò. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Êðóãè. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Êóòíèê. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Êàòàíêó. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76 Êâàäðàò. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75 Êðóãè. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75 Ëèñò. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Ïîëîñó. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Âñòàíîâëåííÿ ñòîëÿðêè, • âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ï³äëîãè,

Òðóáè á/â, ä³àìåòðîì 200-400ìì, òîâùèíà 5-8ìì, äîâæèíè ð³çí³. Êîíòàêòè: (098) 386-56-22

ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó. Êîíòàêòè: 62-76-41, (067) 706-15-64

Øâåëåð, 200/75 ìì, 6ì. Êîíòàêòè: (067) 144-97-23

2.6.4. ²íø³

Áóð³ííÿ áóðîíàáèâíèõ ñâàé ä. • 150-500 ïðè ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâ³, âëàøòóâàííÿ ôóíäàìåíò³â. Êîíòàêòè: (067) 103-41-13, (066) 539-33-01

Âèâ³ç áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â òà • ñì³òòÿ, äîñòàâêà öåãëè, ï³ñêó, êàìåíþ, ùåáåíþ. Ïîñëóãè âàíòàæíèê³â. ˳ö. ÌÒÇÓ À ¹ 370150 â³ä 08.08.07 ð. Êîíòàêòè: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29

Çð³çàííÿ òà • áåíçîïèëàìè,

îáð³çêà äåðåâ ïðîôåñ³éíî. Êîíòàêòè: (067) 649-69-94

Øâåëåð. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Øåñòèãðàííèê. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

2.7.2. Êóïëþ Âèðîáè ç âîëüôðàìó, ìîë³áäåíó, îëîâà, òâåðäîñïëàâó, ñïëàâ³â ÐÎÇÅ, ÂÓÄÀ, ÁÀÁÁ²Ò. Êîíòàêòè: (066) 212-31-15 Êðóãëÿê. Êîíòàêòè: (066) 212-31-15 Ìåòàë êóïëþ: êâàäðàò (10, 12), êðóã (10, 12). Êîíòàêòè: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29 Òâåðäîñïëàâ. Êîíòàêòè: (066) 212-31-15 Òðóáó íåðæàâ³þ÷ó. Êîíòàêòè: (066) 212-31-15 Øâåëåð, äâóòàâð. Êîíòàêòè: 20-88-59, (067) 389-38-35 Øåñòèãðàííèê. Êîíòàêòè: (066) 212-31-15


19

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

ÄÈÂÀÍ

Меблі, предмети інтер’єру

Äèâàíè íîâ³ ,ï³ä âàø³ ðîçì³ðè, âèá³ð òêàíèíè, äîñòóïí³ ö³íè. Êîíòàêòè: 45-05-88 (096) 333-56-06, (063) 705-78-01 ÄÑÏ. Êîíòàêòè: 45-02-42

3.1.1. Ïðîäàì ÄÂÏ, ÄÑÏ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â. Êîíòàêòè: 64-12-98, (096) 354-57-79 Äçåðêàëî â ðàìö³, ç ã³ïñó. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68 Êîíòàêòè:

(067)

Êèëèì 3,5õ2,5, á³ëèé. Êîíòàêòè: 23-29-58

Äèâàí íîâèé, ïðóæèííèé áëîê, 100õ157õ250.Ñïàëüíåì³ñöå-125õ200. ªâðîêíèæêà. Ìຠâåëèêèé ÿùèê äëÿ á³ëèçíè. Ö³íà: â³ä 4500 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 705-78-01

ÊÎÐÏÓÑͲ ÌÅÁ˲

Êîðïóñí³ ìåáë³ çàìîâëåííÿ. Íåäîðîãî

45-02-45,

Êàðíèçè äåðåâ’ÿí³, ð³çíèõ ðîçì³ð³â. Ö³íà: â³ä 30 ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68

³òàëüíþ, ñó÷àñíèé äèçàéí, íîâó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 24-03-65, (067) 360-09-63

íàñò³ííå.

61-99-61,

Êàðíèç äåðåâ’ÿíèé, 2 ì, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 24-33-77

³òàëüíþ, á/â. Êîíòàêòè: 68-33-19

Äçåðêàëî 457-99-59

Äèâàíè â³ä 1300 ãðí, äîñòàâêà. Êîíòàêòè: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua

íà

Êîíòàêòè: (0362) 45-05-88 w ww .d i va n r v.a t. ww w.d t.ua

Äèâàí «Ìàëþòêà», á/â, äåøåâî. Êîíòàêòè: 62-11-42, (067) 969-24-59 Äèâàí + 2 êð³ñëà, íîâ³. Êîíòàêòè: 40-51-14, (098) 419-81-78 Äèâàí, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (050) 435-38-90 Äèâàí, á/â, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 458-78-09 Äèâàí-ë³æêî, á/â, íîâà îááèâêà. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 22-40-58, (050) 073-67-14, ï³ñëÿ 14.00 â õîðîøîìó ñòàí³, Äèâàí-ìàëþê, ðîçêëàäíèé, øèðèíà 160 ñì, â ðîçêëàäåíîìó âèãëÿä³ - 120 ñì, äîâæèíà 190 ñì. Ö³íà: 800 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 243-10-61 Äèâàí-ìàëþê, ðîçêëàäíèé, + 2 êð³ñëà, á/ â, â õîðîøîìó ñòàí³, ìîæëèâî îêðåìî, íåäîðãî. Êîíòàêòè: (067) 526-79-94

Êèëèì 3,5õ2,5, âèð-âî Áåëüã³ÿ. Êîíòàêòè: 23-29-58 Êèëèì, âèð-âî Ïîëüùà, 3.50/1.98 ì. Êîíòàêòè: 26-52-67, (067) 913-35-85 Êîìîä äëÿ âçóòòÿ. Êîíòàêòè: 63-07-20

ÄÈÂÀÍ

Äèâàí íîâèé, ïðóæèííèé áëîê 200õ85õ90. Ñïàëüíå ì³ñöå 1,45õ2,0. Êîíòàêòè: (063) 275-55-55

Êóòî÷îê ì’ÿêèé â ê³ìíàòó, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 64-34-33, (098) 951-77-39 Êóõíþ, á/â, ïîâíèé êîìïëåêò, äåøåâî. Êîíòàêòè: (093) 842-97-18, (096) 655-88-43 Êóõíþ. Êîíòàêòè: 64-12-03, (096) 786-69-38 Ëàìïè â àñîðòèìåíò³. Êîíòàêòè: 62-01-55, 26-65-08

˳æêà, 2 øò., á/â. Êîíòàêòè: 24-04-91, (097) 838-20-75

˳æêî äåðåâ’ÿíå, ïîëóòîðíå. Êîíòàêòè: 28-76-64

˳æêà, ïåðèëà äåðåâ’ÿí³, ñ³òêà ïàíöèðíà. Êîíòàêòè: 28-76-64

˳æêî, äåðåâ’ÿíå, îäíîñïàëüíå, íåäîðîãî, á/â, ç ìàòðàöîì. Êîíòàêòè: (096) 964-42-84

˳æêî 2-ÿðóñíå, äåðåâ’ÿíå. Êîíòàêòè: (096) 160-71-52

˳æêî. Êîíòàêòè: (067) 804-25-44

˳æêî äåðåâ’ÿíå, ç ìàòðàöîì, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (099) 192-90-93 ˳æêî ñêëàäíå, á/â. Êîíòàêòè: 22-42-03

Ëþñòðè ç êðèøòàëþ, á/â. Êîíòàêòè: (098) 005-92-31 Ëþñòðè, á/â. Êîíòàêòè: 24-03-65, (067) 360-09-63


20

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó Òðþìî (òðåëüÿæ), ñâ³òëîãî êîëüîðó, ç òóìáîþ. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 23-46-00, (067) 920-65-85

ÄÈÂÀÍ

ÄÈÂÀÍ

Òðþìî, ïèñüìîâèé ñò³ë, øàôó 2-äâåðíó, â³òàëüíþ. Êîíòàêòè: (096) 963-54-83 Òóìáè ïðèë³æêîâ³. Êîíòàêòè: (099) 192-90-93 Òóìáè, 2 øò. Êîíòàêòè: (097) 368-59-23 Òóìáó äëÿ ïîñò³ëüíî¿ á³ëèçíè, 104õ40õ64 ñì. Êîíòàêòè: 26-52-67, (067) 913-35-85 Òóìáó ï³ä ÒÂ, á/â. Êîíòàêòè: 62-14-92

Äèâàí íîâèé, ïðóæèííèé áëîê, 75õ200õ86. Ñïàëüíå ì³ñöå-140õ200. ªâðîêíèæêà, ç äåðåâ’ÿíèìè ï³äëîê³òíèêàìè íà áèëüöÿõ. Ö³íà: â³ä 2250 ãðí.

Òóìáó ï³ä ÒÂ, á/â. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 553-88-11 Òóìáó ï³ä òåëåâ³çîð, íàòóðàëüíèé øïîí, «ãîð³õ», á/â. Êîíòàêòè: 24-03-65, (067) 360-09-63 Òóìáè ïðèë³æêîâ³. Êîíòàêòè: (099) 192-90-93

Êîíòàêòè: (067) 378-43-77

Äèâàí íîâèé, ïðóæèííèé áëîê, 77õ215õ95. Ñïàëüíå ì³ñöå - 140õ190. ªâðîêíèæêà. Ìຠâåëèêèé ÿùèê äëÿ á³ëèçíè. Ö³íà: â³ä 2600 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 378-43-77

ÄÈÂÀÍ

Øàôó äëÿ îäÿãó, 2-äâåðíó, á/â, 170õ120õ58, äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 304-17-42

Ñò³ë êîìï’þòåðíèé, ñó÷àñíèé, 3-ÿðóñíèé, êóòîâèé, ç áàãàòüìà ïîëè÷êàìè ³ øóõëÿäàìè. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 753-84-49 rebook7@gmail.com

Øàôó ç àíòðåñîëÿìè, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 24-04-91

Ñò³ë êóõîííèé, + 2 ëàâêè (ñîñíà), á/â. Êîíòàêòè: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68

Øàôó 3-äâåðíó ç àíòðåñîëÿìè, òðþìî, äâ³ òóìáî÷êè, ïîë³ðîâàí³, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 64-34-33

Ñò³ë êóõîííèé, á/â. Êîíòàêòè: 23-72-57 Ñò³ë êóõîííèé. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 545-25-05 Ñò³ë ëàêîâàíèé, á/â. Êîíòàêòè: 62-14-92 Ñò³ë ðîçêëàäíèé. Êîíòàêòè: 26-52-67, (067) 913-35-85 Ñò³ëüíèö³. Êîíòàêòè: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42 Ñò³ëüö³ äóáîâ³, 6 øò. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68

ÌÀÒÐÀÖÈ

Ìåáë³ äëÿ ñàóí. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60

ÄÈÂÀÍ

Ìåáë³ êîðïóñí³, äîñòàâêà. Êîíòàêòè: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua

Ìàòðàöè îðòîïåäè÷í³, áåçïðóæèíí³, áîíåëü, ñàìîñò³éíèé ïðóæèííèé áëîê. Ñïàëüí³ àêñåñóàðè. Êîíòàêòè: (067) 378-43-77 w ww .d i va n r v.at. v . at. u a ww w.d v. Ëþñòðè, áðà. Êîíòàêòè: (067) 191-24-01 Ëþñòðó ï³ä ðåòðî. Êîíòàêòè: 23-16-35 Ìàòðàö ïðóæèííèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 26-38-46 Ìàòðàö, 2-ñïàëüíèé, îðòîïåäè÷íèé, 200õ160 ñì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 432-65-89

Ñò³íêó ëàêîâàíó. Êîíòàêòè: 26-52-67, (067) 913-35-85

Òóìáó ï³ä ÒÂ, á/â. Êîíòàêòè: 62-14-92

Ñò³íêó, 3,1õ2,2 ì. Êîíòàêòè: 24-19-72, (096) 470-91-53

Ìåáë³ ð³çí³, á/â. Êîíòàêòè: (099) 202-86-45, (067) 883-39-46

Ñò³íêó, á/â, ïîë³ðîâàíó, òåìíîãî êîëüîðó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 64-34-33, (098) 951-77-39

Ìåáë³, á/â. Êîíòàêòè: (097) 032-38-75 Ìåáë³, á/â: êîìïëåêò äëÿ êîðèäîðó, ïèñüìîâèé ñò³ë. Êîíòàêòè: 22-37-00 Ìåáë³, äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Êîíòàêòè: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua ÎÑÁ ïëèòè. Êîíòàêòè: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42 Ïîðîëîí äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â. Êîíòàêòè: 64-12-98, (096) 354-57-79 , Ðàìè äåðåâ ÿí³, ôîòîðàìêè, ðàìè äëÿ êàðòèí, áàãåò äåðåâ“ÿíèé. Ãîá³ëåíè, êàðòèíè ìàñëîì. Êîíòàêòè: (096) 285-79-80

Ìàòðàöè ïðóæèíí³, á/â, íåäîðîãî. Ö³íà: 50 ãðí. Êîíòàêòè: 23-72-57, (095) 102-06-48 ÌÄÔ ïëèòè. Êîíòàêòè: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42

Ñåðâàíò êóõîííèé, á/â, 1,6/0,7ì. Êîíòàêòè: 5-23-70, (067) 731-16-42

Ìàòðàö. Êîíòàêòè: (067) 804-25-44

Òóìáó äëÿ ïîñò³ëüíî¿ á³ëèçíè, 104õ40õ64 ñì. Êîíòàêòè: 26-52-67

Ìåáë³ íà äà÷ó. Êîíòàêòè: 64-05-39, (093) 598-04-67

ÐÅÌÎÍÒ Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲Â. Ç̲ÍÀ ÄÈÇÀÉÍÓ. ÐÅÌÎÍÒ ÒÀ ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÍÎÂÈÕ ÌÀÒÐÀÖ²Â. ÏÎØÈÒÒß ÀÂÒÎ×ÎÕ˲Â. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-65-47, (067) 137-38-38

Ìàòðàö, 90Õ200 ñì, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 22-40-56 Ìàòðàö, íîâèé, íà 2 ñòîðîíè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 22-40-56

Òóìáè, 2 øò. Êîíòàêòè: (097) 368-59-23

Ñò³íêó «Õóäîæí³ Êàðïàòè», 3,5 ì. Êîíòàêòè: (097) 125-82-84

Ìåáë³ ì’ÿê³. Êîíòàêòè: 45-05-88 (096) 333-56-06

Êîíòàêòè:

Äèâàí íîâèé, ïðóæèííèé áëîê. 77õ225õ157. Ñïàëüíå ì³ñöå 1,2õ2,0. Ö³íà: â³ä 4500 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 378-43-77

Ñò³íêó. Êîíòàêòè: 5-23-61, (098) 704-05-40 Ñòîëèê æóðíàëüíèé, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, äåøåâî. Êîíòàêòè: 62-29-02, (068) 513-60-68 Òàõòó 2-ñïàëüíó, 26-53-40

äåøåâî.

Êîíòàêòè:

íåäîðîãî.

Ñåðâàíò. Êîíòàêòè: (066) 874-36-59

Ñò³ë êîìï’þòåðíèé, êóòîâèé, 90õ115, ç òóìáîþ òà ïîëèöÿìè, ñâ³òëèé. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: 23-46-00, (067) 920-65-85

Ôóðí³òóðó ìåáëåâó. Êîíòàêòè: 64-12-98, (096) 354-57-79 ÕÄÔ ïëèòè. Êîíòàêòè: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42 ×àñòèíó ì’ÿêó, á/â. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 373-12-22, (067) 435-65-62 ×àñòèíó ì’ÿêó, á/â. Êîíòàêòè: (067) 989-60-54 ×àñòèíó ì’ÿêó, ìàëèíîâèé êîë³ð, òåðì³íîâî. Ö³íà: 3800 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (097) 429-02-05 Øàôó 3-äâåðíó ç àíòðåñîëÿìè, òðþìî, äâ³ òóìáî÷êè, ïîë³ðîâàí³, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 64-34-33, (098) 951-77-39

Øàôó äëÿ îäÿãó, 2-äâåðíó, á/â, 170õ120õ58, äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 304-17-42 Øàôó ç àíòðåñîëÿìè, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 24-04-91, (097) 838-20-75

Ñïàëüíþ, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 4200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 642-28-54

Ñò³ë æóðíàëüíèé, á/â. Êîíòàêòè: 23-72-57

Ôàíåðó äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â. Êîíòàêòè: 64-12-98, (096) 354-57-79

Øàôó 3-äâåðíó ç àíòðåñîëÿìè. Êîíòàêòè: (097) 125-82-84

Ñïàëüíþ «Ñâ³òàíîê», 3-äâåðíó, ç àíòðåñîëÿìè, ë³æêî ç ìåòàëåâèìè ëàìåëÿìè, 2 òóìáî÷êè, òðåëüÿæ ç äçåðêàëîì ïîë³ðîâàíó, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 64-60-66, (067) 944-53-82

Ñïàëüíþ, äóá, íîâó. Êîíòàêòè: (067) 772-92-16

Òóìáó ï³ä ÒÂ, á/â. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 553-88-11

×àñòèíó ì’ÿêó. Êîíòàêòè: (098) 788-82-35

ÄÈÂÀÍ Ñåðâàíò, 140õ140, á/â, Êîíòàêòè: (096) 964-42-84

Êîíòàêòè: (067) 378-43-77, (063) 275-55-55

Ñò³ëüö³ ç³ ñïèíêàìè, á/â, 4 øò. Êîíòàêòè: 62-14-92

Ñò³íêó ó â³òàëüíþ, ñêë. ç 2-õ ÷àñòèí, + òóìáà äëÿ ÒÁ, ñâ³òëî-êîðè÷íåâà, 4 ì., ì³ñòêà, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 351-74-48

Ìåáë³ ñàäîâî-ïàðêîâ³. 43-24-46, 43-25-60

3.1.2. Êóïëþ Äèâàí íîâèé, ïðóæèííèé áëîê 70õ115õ75. Ñïàëüíå ì³ñöå 0,7õ1,8. Ö³íà - 1300 ãðí.

Äèâàí íîâèé, ïðóæèííèé áëîê 200õ85õ90. Ñïàëüíå ì³ñöå 1,4õ2. Êîíòàêòè: (0362) 45-05-88

Øàôó, 3-äâåðíó, ñâ³òëó, â õîðîøîìó ñòàí³, 135õ6õ220. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-07-44, (095) 321-64-09 Øàôó, 3-äâåðíó. 874-36-59

Êîíòàêòè:

(066)

Øàôó. Êîíòàêòè: (067) 804-25-44 Øàôó 3-äâåðíó ç àíòðåñîëÿìè. Êîíòàêòè: (097) 125-82-84

Торговельне обладнання, матеріали •

6.5.1. Ïðîäàì

Îáëàäíàííÿ âèì³ðþâàëüíå, ëàáîðàòîðíå: âîëîãîì³ðè, ìóëüòèìåòðè, ìàíîìåòðè, äàò÷èêè. Âàãè òîðãîâ³, ëàáîðàòîðí³, íàñò³ëüí³, àâòîìîá³ëüí³. Ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ. Äåðæðåºñòð ÇÂÒ. Êîíòàêòè: 40-16-78, (098) 904-94-95 www.etalonprylad.rv.ua

Âàãó öèôåðáëàòíó. Êîíòàêòè: 24-04-91, (097) 838-20-75 Îáëàäíàííÿ äëÿ ïðîäàæó ñîëîäêî¿ êóêóðóäçè. Êîíòàêòè: (096) 911-65-85

6.5.2. Êóïëþ Âàãó ìåõàí³÷íó â³ä 500 êã äî 1 ò. Êîíòàêòè: (096) 614-16-02

Офісне обладнання 6.1.1. Ïðîäàì Ìàøèíêè äðóêàðñüê³, á/â, «Îïò³ìà» ³ «Ë³ëåÿ». Êîíòàêòè: (067) 363-70-16

Друкована продукція 6.4.1. Ïðîäàì Ãàçåòè áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü (50 øò.). Êîíòàêòè: (096) 911-65-85

Äîâ ³äíèê Äîâ³äíèê ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ïðèì³ùåíü. Êîíòàêòè: 26-15-36

Êàòàëîã òåëåôîííèõ íîìåð³â. Êîíòàêòè: (096) 911-65-85

Á³çíåñ-êàòàëîã «Òåõíîëîã³ÿ âèðîùóâàííÿ ïðÿìèõ åêîòðàâ. 19 ñîðò³â». Êîíòàêòè: (096) 911-65-85

Êíèãè, 5øò.+2 â³äåîô³ëüìè «Òåõíîëîã³ÿ âèðîùóâàííÿ øèíøèë». Êîíòàêòè: (096) 911-65-85

Æóðíàëè «Ðàä³î», Êîíòàêòè: 68-36-84

«Òåõí³êà

ìîëîä³».

dzáðàííÿ òâîð³â ².Ôðàíêà (15-20 ò.), Êóë³øà (2 ò), Ìàçåïè, Ìàðêà Âîâ÷êà, Ãîðüêîãî Ìàêñèìà. Êîíòàêòè: 26-15-36 dzáðàííÿ òâîð³â Êóïð³íà À.². (1-7 ò), ªñåí³íà Ñ.À. (1-5 ò), Ãîãîëÿ (1-5ò), ×åõîâà À.Ï. (1-3ò), Ïóøê³íà À.Ñ. (1-3 ò), Òèõèé Äîí (2 ò), Íåêðàñîâà Í.À. (1-7ò). Êîíòàêòè: 26-15-36

Êíèãè, äèñêè, êàòàëîã, êðåñëåííÿ ì³í³-ôåðì, 6 øò. Êîíòàêòè: (096) 911-65-85 Êíèãó «×óäî ãîëîäóâàííÿ» Áðåê. Êîíòàêòè: 26-15-36 Êíèãè, 5øò.+2 â³äåîô³ëüìè «Òåõíîëîã³ÿ âèðîùóâàííÿ øèíøèë». Êîíòàêòè: (096) 911-65-85 ˳òåðàòóðó ðîñ³éñüêîþ òà áîëãàðñüêîþ ìîâàìè. Êîíòàêòè: 22-37-00 ˳òåðàòóðó õóäîæíþ, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-58-06

Êàòàëîã òåëåôîííèõ íîìåð³â. Êîíòàêòè: (096) 911-65-85 Ñëîâíèê åíöèêëîïåäè÷íèé, 1-2 ò. Êîíòàêòè: 26-15-36 Ñëîâíèê ðîñ³éñüêî¿ ìîâè Îæåãîâà. Êîíòàêòè: 26-15-36

6.4.2. Êóïëþ Êíèãó «Èñêóññòâî ïåíèÿ», àâòîð Íàçàðåíêî, è äðóãèå êíèãè ïî âîêàëó. Êîíòàêòè: (098) 459-20-15, (093) 951-29-37 Äîâ³äíèê ç ðåìîíòó ê³íîàïàðàòóðè. Êîíòàêòè: 68-36-84 Êíèãè ç øàõ³â òà øàõìàò. Êîíòàêòè: 40-07-69

Êàìåðó ìîðîçèëüíó, ï³ä ñêëîì. Êîíòàêòè: (097) 900-96-56

Промислове обладнання 6.6.1. Ïðîäàì Ìåòàëëîèñêàòåëü èìïóëüñíûé «TRACKER-D», ñåëåêòèâíûé «Êîùåé-20Ì». Äîñòàâêà ïî Óêðàèíå. Êîíòàêòû: (097) 511-03-82, (050) 631-56-60 www.garpun.at.ua Âåðñòàò çàòî÷íèé, äëÿ íîæ³â ðåéñìóñà òà ôóãàíêà, ðîáî÷à äîâæèíà 640 ìì, ïîäà÷à îõîëîäæåííÿ. Êîíòàêòè: (093) 438-84-99

Ìàòðàö ïðóæèííèé. 382-17-41

Êîíòàêòè:

(067)

Ìåáë³ ð³çí³, á/â. Êîíòàêòè: (098) 625-33-13 Ìåáë³, ìîæëèâî á/â. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38 Øàôó 2-äâåðíó, â³çüìó â ïîäàðóíîê. Êîíòàêòè: 23-16-35

3.1.3. Ïðîïîíóþ

Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â êóõí³ «Áëþì», «Õàéòåê», «Õàìåëåîí» øàôè-êóïå, ñò³íêè, ñïàëüí³, â³òàëüí³. Ïðîåêòóâàííÿ, äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Êîíòàêòè: 62-65-76, (097) 868-83-84

Âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â íà • çàìîâëåííÿ. Êîíòàêòè: (096) 333-56-06 www.divanrv.at.ua

³äíîâëåííÿ, ðåìîíò, • ðåñòàâðàö³þ ì’ÿêèõ ìåáë³â, øâèäêî,

ÿê³ñíî, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí, ãóðòîâ³ ö³íè, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä, òðàíñïîðòóâàííÿ, òåðì³í âèêîíàííÿ 2-3 äí³. Êîíòàêòè: (067) 793-03-57

Ðåìîíò, ïåðåòÿæêó, • â³äíîâëåííÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â, çàì³íó

ïîðîëîíó, ïðóæèííèõ áëîê³â, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí, îïåðàòèâí³ñòü âèêîíàííÿ (2-4 äí³). Êîíòàêòè: (098) 680-04-18

Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â êóõí³ «Áëþì», «Õàéòåê», «Õàìåëåîí» øàôè-êóïå. Ïðîåêòóâàííÿ, äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Êîíòàêòè: 62-65-76

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÊÎÐÏÓÑÍÈÕ ÒÀ Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲ вÇÍÈÕ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒ ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß: ØÀÔÈ, ØÀÔÈ-ÊÓÏÅ, ÊÓÕͲ, ÑÒÎËÈ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÒÀËÜͲ, ÄÈÂÀÍÈ, ÒÀ ²ÍØÅ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 5-66-07, (097) 702-98-56

Îáîðóäîâàíèå øâåéíîå, ïðîìûøëåííîå,áûòîâîå, íîâîå è á/ó, ç Ãåðìàíèè: ïðÿìîñòðî÷íûå, ñïåöìàøèíû, îâåðëîêè, êîâðîâûå îâåðëîêè, ñêîðíÿæêè, ÂÒÎ, ðàñêðîéíûå, âÿçàëüíûå è äðóãèå + çàï÷àñòè, íà ñêëàäå è ïîä çàêàç; íèçêèå öåíû, ãàðàíòèÿ, äîñòàâêà. Êîíòàêòû: (050) 914-55-84, (097) 447-58-08 Òðàíñôîðìàòîðû ñèëîâûå, ìàñëÿíûå ÒÌ.ÒÌÇ.ÒÌÃ, òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèé ÊÒÏ.ÊÒÏÃÑ.ÊÒÏÌ îò 25êÂà íàïðÿæåíèåì 61035êâ. Ïðîäàæ. Ðåìîíò. Äîñòàâêà ïî Óêðàèíå. Êîíòàêòû: (050) 578-49-46, (097) 452-70-49 Òðàíñôîðìàòîðû òîðîèäàëüíûå îò 10 Âò äî 40 êÂò. ïîä çàêàç. Äîñòàâêà. tor-trans.com.ua. Êîíòàêòû: (057) 759-50-06 Àãðåãàò ïðîìèñëîâèé, õîëîäèëüíèé, 220/ 50. Êîíòàêòè: (067) 306-78-19 Âàãó ìåõàí³÷íó, äî 1 ò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 360-92-12 Âåðñòàò äåðåâîîáðîáíèé. Êîíòàêòè: (096) 450-36-09 Âåðñòàò òîêàðíèé, ôðåçåðíèé, ñâåðäëèëüíèé. Êîíòàêòè: (067) 728-54-32 Âåðñòàò ôðåçåðíèé ïî ìåòàëó, âàð³àòîð øâèäêîñò³. Êîíòàêòè: (098) 689-08-78 Âåðñòàò, áàãàòîôóíêö³éíèé, 5-îïåðàö³éíèé, äåðåâîîáðîáíèé (ôóãàíîê 300 ìì, ðåéñìóñ 300 ìì., öèðêóëÿðêà, äîâáåøêà, ãîðèçîíòàëüíèé ôðåçåð). Êîíòàêòè: (093) 438-84-99 Âåðñòàòè äåðåâîîáðîáí³. Êîíòàêòè: 28-65-73, 62-05-30 Âåðñòàòè äåðåâîîáðîáí³. Êîíòàêòè: 62-01-55, 26-65-08 Âåðñòàòè, ôîðìàòíî-ðîçêð³éí³, ñò³ë 2.8õ1.6, äâèãóí 4 êÂò. Êîíòàêòè: (093) 286-10-03 ³áðîâåðñòàò äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â, â³äñ³âîáëîê³â, êåðàìçèòîáëîê³â. Òåõíîëîã³ÿ, ãàðàíò³ÿ. Êîíòàêòè: (067) 787-87-59, (095) 911-79-18


21

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó ³áðîïðåñ äëÿ âèð-âà áðóê³âêè, 4 ôîðìè, âèð-âî Ïîëüùà, á/â. Êîíòàêòè: (097) 351-10-70 Âåðñòàò òîêàðíèé, ôðåçåðíèé, ñâåðäëèëüíèé. Êîíòàêòè: (067) 728-54-32 Âåðñòàò ôðåçåðíèé ïî ìåòàëó, âàð³àòîð øâèäêîñò³. Êîíòàêòè: (098) 689-08-78 Âåðñòàò, áàãàòîôóíêö³éíèé, 5-îïåðàö³éíèé, äåðåâîîáðîáíèé (ôóãàíîê 300 ìì, ðåéñìóñ 300 ìì., öèðêóëÿðêà, äîâáåøêà, ãîðèçîíòàëüíèé ôðåçåð). Êîíòàêòè: (093) 438-84-99

ÌÅÒÀËÎØÓÊÀײ, ²ÌÏÓËÜÑͲ, «ÃÀÐÏÓÍ»,»TRACKER-D», ÃËÈÁÈÍÍÈÉ «TRACKER-5», ÑÅËÅÊÒÈÂÍÈÉ «ÊÎÙÅÉ-20Ì». ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÓÊÐÀ¯Í². Ö²ÍÀ: Â²Ä 900 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 631-56-60, (097) 511-03-82 Îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ï³íîáåòîíó òà ãàçîáåòîíó. Êîíòàêòè: (050) 317-31-23

Ðåéñìóñ, ìàêñ. øèðèíà 630ìì, ñåêö³éíèé âàë ïîäà÷³, 4 íîæ³ íà âàëó, 7.5-ê³ëîâàòíèé äâèãóí, 5 òèñ. îáåðò³â. Êîíòàêòè: (096) 414-60-58

Ðàä³àòîð äî ïðîìèñëîâîãî õîëîäèëüíèêà. Êîíòàêòè: (098) 517-80-99

Òåïëîãåíåðàòîð äëÿ îá³ãð³âó æèòëîâîãî áóäèíêó àáî ï³äïðèºìñòâà âåëèêî¿ ïëîù³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (095) 879-40-29, (067) 123-13-46

Спецодяг

Òèðñîïèëîñìîê. Êîíòàêòè: (050) 317-31-23

Äðîâîêîë ã³äðàâë³÷íèé. Êîíòàêòè: (050) 317-31-23

Ïèëîçá³ðíèê äëÿ ñòðóæêè, ñòàö³îíàðíèé, 2-ì³øêîâèé, 2.2 êÂò, ïðîäóêòèâí³ñòü 6 òèñ êóá.ì., 220 Âò. Êîíòàêòè: (093) 286-10-03

Ôóãàíîê, íà 400 ìì, äîâæèíà ñòîëà 2.5 ì, 4 íîæ³ íà âàëó, 3-ê³ëîâàòíèé äâèãóí. Êîíòàêòè: (096) 414-60-58

Åëåêòðîñòàíö³þ â³òðîâó, äëÿ îñâ³òëåííÿ àáî îá³ãð³âó áóäèíêó. Êîíòàêòè: (095) 879-40-29, (067) 123-13-46

Ïèëîðàìó àâòîíîìíó. Êîíòàêòè: (050) 317-31-23

6.6.2. Êóïëþ

âàëêîâó.

Êîíòàêòè:

(050)

Çàñîáè ïðîòèïîæåæí³. Êîíòàêòè: 62-01-55, 26-65-08 Îáëàäíàííÿ äåðåâîîáðîáíå: ïîäîâæåíîîáð³çíèé òà òîðöþâàëüíèé âåðñòàòè. Êîíòàêòè: (050) 317-31-23

Ïèëîðàìó ñòð³÷êîâó íà áåíçèíîâîìó äâèãóí³, 7.5 êÂò, ðîáî÷à äîâæèíà â³ä 3 ì, ä³àìåòð äî 500 ìì. Êîíòàêòè: (093) 286-10-03 Ïèëîðàìó ñòð³÷êîâó. Êîíòàêòè: (050) 317-31-23 Ïëèòè ìåòàëåâ³, 60õ40, äî ñòîëÿðíîãî âåðñòàòó. Êîíòàêòè: (067) 287-35-93

380/36.

Òåñòîìåñ, ïèùåâàðî÷íûé êîòåë, êðåìîâçáèâàëêó, îòñàäî÷íóþ ìàøèíó ïå÷åíüÿ, ýëåêòðîñêîâîðîäó, òåñòîìåñ êðóòîãî òåñòà, òåñòîäåëèòåëü, äåæåîïðîêèäûâàòåëü, îâîùåðåçêó, õëåáîðåçêó. Êîíòàêòû: (067) 158-18-07, (095) 742-67-05

Êîïèè Iphone 3G, 4G è 5GS! íà 2 ñèì îò 499 ãðí! ñ TV îò 599 ãðí, ñ Wifi îò 650 ãðí(!!!), òåëåôîíû íà 3,4 ñèì-êàðòû ñ äîñòàâêîé èç Êèòàÿ íà Moby.In.UA! Òîëüêî ê Íîâîìó Ãîäó! Ñàéò: http://moby.in.ua. Êîíòàêòû: (095) 383-81-82, (063) 656-39-39

7.1.1. Ïðîäàì

Àïàðàò òåëåôîííèé, äèñêîâèé. Ö³íà: 40 ãðí. Êîíòàêòè: 68-36-84

Òåëåâ³çîð «GVS», â³äì³ííèé ñòàí, íà êóõíþ. Êîíòàêòè: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Ïàêåò ñòàðòîâèé «Êè¿âñòàð». Êîíòàêòè: 24-99-54, (095) 204-72-91

Òåëåâ³çîð «LG Ôëåòðîí». Êîíòàêòè: (098) 788-82-35

Òåëåôîí «Àëüêàòåëü», á/â. Êîíòàêòè: (095) 091-58-18

Òåëåâ³çîð «LG». Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 271-07-18

Òåëåôîí «Ðóñü», ç àâòîìàòè÷íèì âèçíà÷íèêîì íîìåðó, á/â. Êîíòàêòè: (095) 091-58-18

Òåëåâ³çîð «Âåñíà», á/â. Ö³íà: 30 ãðí. Êîíòàêòè: 23-72-57

êîðïóñ, ãàðàíò³ÿ 1 ð³ê, ìîæëèâèé êðåäèò. Ö³íà: 4299 ãðí. Êîíòàêòè: 26-29-78, (050) 436-51-09

Íîóòáóê HP Pavilion 15.6, 4 ÿäðà, • 8 ã³ã, 1000 ãá, ³ãðîâà â³äåîêàðòà,

ãàðàíò³ÿ 1 ð³ê, ìîæëèâèé êðåäèò. Ö³íà: 5699 ãðí. Êîíòàêòè: 26-29-78, (050) 436-51-09

Íîóòáóê îê 14, 2 ÿäðà, 2 ã³ãà, 500 • ãá, ãàðàíò³ÿ 1 ð³ê, ìîæëèâèé êðåäèò. Ö³íà: 2599 ãðí. Êîíòàêòè: 26-29-78, (050) 436-51-09

Òåëåôîí ìîá³ëüíèé «FLY E190», WI-FI, º îêðåìî êàðòà íà 32 ÃÁ, ³äåàëüíèé ñòàí. Êîíòàêòè: (099) 201-12-15 Òåëåôîí ìîá³ëüíèé «Ìîòîðîëà V-360», õîðîøèé ñòàí, á/â. Êîíòàêòè: 24-03-65, (067) 360-09-63 Òåëåôîí ìîá³ëüíèé «Íîê³à-113», õîðîøèé ñòàí, ï³äòðèìêà ôîòî, â³äåî, ìï-3, ôì-ðàä³î+êàðòà ïàì’ÿò³ 16 Ãá â ïîäàðóíîê. Ö³íà: 580 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 222-67-46

Ïëàíøåò 7, 800/480, ïðîöåñîð 1 • Фото*, кіно*, оптика ãÃö, îï 512 ìá, ïàì’ÿòü 4 ãá, wi-fi, Android 4.0, ãàðàíò³ÿ 1 ð³ê. Ö³íà: 697 ãðí. Êîíòàêòè: 26-29-78, (050) 436-51-09

Àïàðàò êîï³þâàëüíèé «Øàðï». Êîíòàêòè: 68-36-84 Çàï÷àñòèíè äî êîï³þâàëüíèõ àïàðàò³â. Êîíòàêòè: 68-36-84 Êîìï’þòåð «Áðàâî», êîðïóñ ÷îðíèé, + ÒÂ-òþíåð. Êîíòàêòè: (096) 683-62-87 Êîìï’þòåð, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, AMD Atlon (tm) 1.53 ÃÃ, 256 ÌÁ ÎÇÓ, ìîí³òîð ïëîñêèé. Êîíòàêòè: (066) 988-65-98

7.3.1. Ïðîäàì

Ö èôðîâèé ôîòîàïàðàò, 14.1 • ìï, 12.5 îïò.çóì, HD-â³äåî, îïòè÷íà ñòàá³ë³çàö³ÿ, âëàñíèé àêóìóëÿòîð, ãàðàíò³ÿ 2 ðîêè. Ö³íà: 1079 ãðí. Êîíòàêòè: 26-29-78, (050) 436-51-09

Ôîòîàïàðàò (ìèëüíèöÿ) «Ðåêàò», âèð-âî Êàíàäà. Êîíòàêòè: 64-05-39, (093) 598-04-67 Ôîòîçá³ëüøóâà÷. Êîíòàêòè: 28-97-80

Êîìï’ þòåð, á\â, «Öåëºðîí 3.06», 1 ãá, 512 ìá, Êîìï’þòåð, 250 ãá, ìîí³òîð, êëàâ³àòóðà, ìèøêà. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 360-21-20

Теле*, відео*, аудіо*, радіо

Êñåðîêñ «Êåíîí» NP-155, á/â. Êîíòàêòè: (067) 363-70-16

7.4.1. Ïðîäàì

Ìàøèíêó äðóêàðñüêó «ßòðàíü». Êîíòàêòè: (098) 788-82-35 Ìîí³òîð «LG IPS234T», íîâèé, íà ãàðàíò³¿, â óïàêîâö³. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: (099) 201-12-15, (093) 974-61-44 Ìîí³òîð «Ñàìòîí», «Ñàìñóíã», «Íåê». Êîíòàêòè: 64-65-15, (063) 356-76-75 Ìîí³òîð. Êîíòàêòè: (097) 032-38-75 Íåòáóê «Àñóñ», á³ëèé. Ö³íà: 1550 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 390-27-26 Íîóòáóê «Ñàìñóíã 300E7». Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 328-34-03 Íîóòáóê HP Intel Core i5 Pavilion DV6-6C51ER, íîâèé, 2-ãî ïîêîë³íííÿ, æîðñòêèé äèñê - 500 Ãá, îïåðàòèâíà ïàì’ÿòü - 4 Ãá, â³äåîêàðòà - 2 Ãá, ë³öåíç³éíèé ³íäîâñ, HDMI-âèõ³ä, áëóòóç, âàé-ôàé. Ö³íà: 4800 ãðí. Êîíòàêòè: 28-83-77, (096) 967-72-84 Íîóòáóê HP Pavilion 15.6, 4 ÿäðà, 8 ã³ã, 1000 ãá, ³ãðîâà â³äåîêàðòà, ãàðàíò³ÿ 1 ð³ê, ìîæëèâèé êðåäèò. Ö³íà: 5699 ãðí. Êîíòàêòè: 26-29-78, (050) 436-51-09

ÐÅÌÎÍÒ ÒÀ ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÊÎÌÏ’ÞÒÅвÂ, ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞײ (Íβ ÒÀ Á/Â). ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 62-56-20, 62-56-21 KOMP@UTEL.NET.UA

Засоби зв’язку •

Òðàíñôîðìàòîð ïîíèæóþ÷èé, Êîíòàêòè: (067) 306-78-19

Комп’ютери, оргтехніка Íîóòáóê Asus 15.6, 2 ÿäðà, 4 ã³ãà, • 500 ãá, â³äåîêàðòà 2 ãá, ìåòàëåâèé

7.2.1. Ïðîäàì

Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Samsung Duos S5222, êàìåðà 3.2 ìï, 2 ñ³ìêàðòè, wi-fi, ñåíñîðíèé åêðàí, ãàðàíò³ÿ 1 ð³ê. Ö³íà: 777 ãðí. Êîíòàêòè: 26-29-78, (050) 436-51-09

Ñìàðòôîí Nokia Lumia 610, • êàìåðà 5ìï, 3.7, ñåíñîðíèé äèñïëåé, wi-fi, ïàì’ÿòü 8 ãá, ãàðíò³ÿ 1 ð³ê. Ö³íà: 1648 ãðí. Êîíòàêòè: 26-29-78, (050) 436-51-09

Òåëåâ³çîð LCD Samsung 32, • â³äòâîðåííÿ â³äåî òà àóä³î ç USB, îá’ºìíèé çâóê, ðåàë³ñòè÷í³ êîëüîðè, ãàðàíò³ÿ 1 ð³ê, ìîæëèâèé êðåäèò. Ö³íà: 2897 ãðí. Êîíòàêòè: 26-29-78, (050) 436-51-09

Òþíåð DVD-T2 Trimax äëÿ • ïðèéîìó öèôðîâîãî òåëåáà÷åííÿ,

Ìàøèíó çåðíîî÷èñíó. Êîíòàêòè: 61-94-82, (067) 730-63-10

Ïèëîðàìó ñòð³÷êîâó íà áåíçèíîâîìó äâèãóí³, 7.5 êÂò, ðîáî÷à äîâæèíà â³ä 3 ì, ä³àìåòð äî 500 ìì. Êîíòàêòè: (093) 286-10-03

Ïèëêó ñòð³÷êîâó ïî ìåòàëó, ïîäà÷à ÑÎÆ, ìàÿòíèêîâîãî òèïó, 220Â, ìîæëèâ³ñòü ð³çàííÿ ï³ä êóòîì 45 ãðàäóñ³â. Êîíòàêòè: (098) 689-08-78

Äðîáàðêó 317-31-23

Ôðèçåð äëÿ ìîðîçèâà. Êîíòàêòè: (066) 339-36-34

ªìí³ñòü (çàë³çíè÷íó öèñòåðíó) 73 êóá.ì, 10 øò. Êîíòàêòè: (066) 138-92-09

6.7.1. Ïðîäàì

Ñïåöîäÿã ô³ðìîâèé, ðîáî÷èé • ïðîäàæ, ïîøèòòÿ. Íàíåñåííÿ

Êóôàéêó, øòàíè âàòí³, ñïåöîäÿã. Êîíòàêòè: 63-07-20

Êàí³ñòðè ìåòàëåâ³, á/â, äåøåâî. Êîíòàêòè: (097) 924-72-83

Ñïåöîäÿã, âçóòòÿ. Êîíòàêòè: 62-01-55, 26-65-08

Êàí³ñòðè ïëàñòèêîâ³, á/â, ç-ï³ä ìîòîðíî¿ îëèâè, 20 ë³òð³â. Êîíòàêòè: (050) 944-58-49

Çàï÷àñòèíè äî òåëåâ³çîðà. Êîíòàêòè: 23-16-35

Êîëîíêè ðàäÿíñüêîãî âèð-âà. Êîíòàêòè: (067) 690-03-60 Êîëîíêè ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà «Ðîìàíòèêà», «Ìàÿê» òà «Ô 30». Êîíòàêòè: (096) 450-36-09 Ìàãí³òîôîí «Íîòà-203» Êîíòàêòè: (097) 032-38-75 Ìàãí³òîôîí «Þï³òåð» ç êîëîíêàìè òà ð³çí³ ðàä³îïðèëàäè, á/â. Êîíòàêòè: (099) 202-86-45, (067) 883-39-46 Ìàãí³òîôîí áàá³ííèé «Þï³òåð». Êîíòàêòè: 5-35-46 Ðàä³îëó «Óðàë 111», ç âåí³ëîâèìè äèñêàìè. Êîíòàêòè: 24-19-72, (096) 470-91-53

6.9.1. Ïðîïîíóþ Ïðîäàì óñï³øíèé ñåçîííèé á³çíåñ êàðíàâàëüí³ êîñòþìè, íåäîðîãî. www.zabawa.rv.ua Êîíòàêòè: (0362) 45-05-88 (067) 801-74-64 Ñï³âïðàöþ ç ô³ðìàìè, ïðèâàòíèìè ï³äïðèºìöÿìè (êðîíøòåéí òà êð³ïëåííÿ äëÿ òåëåâ³çîð³â, ñêëÿí³ ñò³éêè ³ òóìáè, íàâóøíèêè, êàáåë³, àêñåñóàðè). Êîíòàêòè: (066) 266-08-25, ICQ: 610027014

Òåëåâ³çîð «Åëåêòðîí», á/â. Êîíòàêòè: (097) 078-71-79 Òåëåâ³çîð «Åëåêòðîí», ïëîñêèé åêðàí, º ïóëüò. Êîíòàêòè: 62-70-58, (099) 229-18-34 Òåëåâ³çîð 43-54-55

«Åëåêòðîí».

Êîíòàêòè:

Òåëåâ³çîð «Ïàíàñîí³ê», ïëàçìà, 108 ñì ä³àãîíàëü. Êîíòàêòè: 62-11-42, (067) 969-24-59 Òåëåâ³çîð «Ðóá³í», á/â. Êîíòàêòè: (095) 605-01-10 Òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã», á/â, íåðîáî÷èé. Êîíòàêòè: 43-54-55 Òåëåâ³çîð «Ñîí³», â õîðîøîìó ñòàí³, 29 ä³àã. Ö³íà: 650 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 110-07-30 Òåëåâ³çîð «Ñîí³». Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-29-02, (068) 513-60-68 Òåëåâ³çîð «Òîø³áà», Êîíòàêòè: (099) 193-28-58

«Ïàíàñîí³ê».

Òåëåâ³çîð «Òîø³áà», á/â, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 553-88-11 Òåëåâ³çîð «Ô³ë³ïñ», á/â, 70 ñì ä³àãîíàëü, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 62-72-76 Òåëåâ³çîð «Øàðï», â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 900 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 852-81-39 Òåëåâ³çîð «Øàðï», Êîíòàêòè: 23-58-06

íà

çàï÷àñòèíè.

Òåëåâ³çîð ïëàçìîâèé, 42 äþéìà (109 ñì), íîâèé, «Ïàíàñîí³ê». Ö³íà: 3800 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 222-67-46 Òåëåâ³çîð, «Ñàìñóíã» 32D4000. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 26-50-41, (093) 756-18-26 Òåëåâ³çîð, á/â, âèð-âî ͳìå÷èèíà, 72 ñì ä³àãîíàëü. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 20-86-39, (098) 421-90-76 Òåëåâ³çîð. Êîíòàêòè: (097) 032-38-75

Ìàøèíêó ïðàëüíó íàï³âàâòîìàò, á/â. Êîíòàêòè: 63-71-28

Êîëîíêè 15ÀÑ-208, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 690-03-60

Контакти

Òåëåâ³çîð «Åëåêòðîí 380 Ä», äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 707-79-32

Òþíåð àíàëîãîâèé. Êîíòàêòè: 43-54-55

Äèíàì³êè äî êîëîíîê Ñ-90, íèçüêî÷àñòîòí³. Êîíòàêòè: (067) 690-03-60

ªìí³ñòü, 10, 25, 50 ë., íåðæàâ³þ÷ó, ìåòàëåâó. Êîíòàêòè: (067) 553-13-49

Ñàìîó÷èòåëü ç àíãë. ìîâè, àóä³îêàñåòè, á/â. Êîíòàêòè: (095) 091-58-18

Àâòîìàò ìóçè÷íèé äëÿ áàðó, íàñò³ííèé, íîâèé, ôîíîâ³ ìóçèêà ³ êë³ïè, ç êóïþðíèêîì àáî ìîíåòîïðèéìà÷åì íà âèá³ð, ãàðàíò³ÿ âèðîáíèêà, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ. Ö³íà: 5100 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 747-91-79

ÄÂÄ ïðîãðàâà÷ «Îä³îí», á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 709-51-04, (097) 268-27-71

ªìíîñò³ ìåòàëåâ³, ãîðèçîíòàëüí³, 25, 50, 75 êóá. ì. Êîíòàêòè: (066) 138-92-09

6.8.2. Êóïëþ

Âñ³ âèäè ñêëîòàðè, ìàêóëàòóðè, ïîë³åòèëåíó, ñòðåé÷ïë³âêè, æåðñòÿí³ áàíî÷êè, ïëàñòìàñîâ³ ÿùèêè òà ³í. âèäè âòîðñèðîâèíè, äîðîãî, ïîñò³éíî, â áóäü-ÿê³é ê³ëüêîñò³. Êîíòàêòè: 43-60-81, (067) 362-01-71

Ðàä³îñòàíö³¿ ïåðåíîñí³, ñòàö³îíàðí³. Êîíòàêòè: (097) 478-88-45, (095) 038-52-54

Ìàøèíêó ïðàëüíó «Ðèãà», íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-58-06

³äåîìàãí³òîôîí «Panasonic», ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 753-84-49 rebook7@gmail.com

ªìíîñò³ êóá³÷í³, äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ ³ çáåð³ãàííÿ ð³äêèõ õ³ì³êàò³â, êèñëîò, ëóã³â, ñïèðò³â, ïðîìèñëîâèõ ìàñåë, êîíöåíòðàò³â, ïàëèâà (êð³ì áåíçèíó), ñèïó÷èõ ìàòåð³àë³â ³ ³íøèõ ïðîäóêò³â. Ö³íà: 950 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 492-51-25

ªìíîñò³, ìåòàëåâ³, íåðæàâ³þ÷³, åìàëüîâàí³, â³ä 10 äî 100 êóá.ì. Êîíòàêòè: (095) 829-44-15

Òåëåâ³çîðè. Ö³íà: â³ä 300 ãðí. Êîíòàêòè: 64-63-92, (098) 534-47-62

³äåîêàìåðó «Ñîí³». Êîíòàêòè: 20-86-39, (098) 421-90-76

ªìíîñò³ äëÿ âîäè, 5 ë, 10 ë, 20 ë, äåøåâî. Êîíòàêòè: (050) 537-59-51

ëîãîòèï³â âèøèâêîþ, ïë³âêîþ. Ñïåöâçóòòÿ. DzÇ, ðóêàâèö³, ïåð÷àòêè. Âîãíåãàñíèêè ³ ìèþ÷³ çàñîáè. Êîíòàêòè: 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77 www.ming.cat-in.net

Òåëåâ³çîð. Êîíòàêòè: 28-65-09

³äåîêàìåðó «Åëåêòðîí³êà». Êîíòàêòè: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44

6.8.1. Ïðîäàì Áî÷êó, 23 êóá.ì. Êîíòàêòè: (067) 256-56-41

ãàðàíò³ÿ 1 ð³ê. Ö³íà: 533 ãðí. Êîíòàêòè: 26-29-78, (050) 436-51-09

Àïàðàòóðó ìóçè÷íó âåñ³ëüíó, á/â. Êîíòàêòè: (097) 478-88-45, (068) 624-24-74

Тара і упаковка

Öåíòð ìóçè÷íèé «Ñàìñóíã», êàñåòè, äèñêè. Ö³íà: 450 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 860-67-55

7.4.2. Êóïëþ ³äåîìàãí³òîôîí «Åëåêòðîí³êà» ÂÌ-12. Êîíòàêòè: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44 ³äåîìàãí³òîôîí «Åëåêòðîí³êà-ÂÌ12». Êîíòàêòè: 68-36-84 Ãîëêó çâóêîçí³ìàþ÷ó ÅÏÎ 50. Êîíòàêòè: (067) 382-49-12 Ìàãí³òîëó àáî äîìàøí³é öåíòð, ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (096) 450-36-09 Ïðîãðàâà÷ 62-85-19

ãðàìïëàò³âîê.

Êîíòàêòè:

Òåëåâ³çîðè íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 64-63-92, (098) 534-47-62

Побутова техніка 7.5.1. Ïðîäàì Âèòÿæêó, á/â. Êîíòàêòè: (096) 723-50-12 Åëåêòðîãðèëü. Êîíòàêòè: 28-43-33 Êàìåðó ìîðîçèëüíó, 300 ë, ï³ä ñêëîì, 2 øóõëÿäè. Êîíòàêòè: 63-19-88, (097) 645-68-39

Ìàøèíêó ïðàëüíó, á/â. Êîíòàêòè: (093) 510-34-86 Ìàøèíêó ïðàëüíó, óëüòðàçâóêîâó. Êîíòàêòè: (067) 382-17-41 Ìàøèíêó ïðàëüíó. Êîíòàêòè: (096) 963-54-83 Ìàøèíêó øâåéíó «Singer», ç ñòîëîì, ó ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 350 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 Ìàøèíêó øâåéíó Êîíòàêòè: 28-43-33

«Ïîäîëüñüêà».

Ìàøèíêó øâåéíó, á/â, Êîíòàêòè: (098) 951-77-39

íåäîðîãî.

Ìàøèíó ïðàëüíó, á/â. Êîíòàêòè: 68-33-19

ÏÎÁÓÒÎÂÓ ÒÅÕͲÊÓ Ç Í²ÌÅ××ÈÍÈ, ÍÎÂÓ ÒÀ Á/Â: ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÌÎÐÎÇÈËÜͲ ÊÀÌÅÐÈ, ÏÐÀËÜͲ ÌÀØÈÍÈ, ÅËÅÊÒÐÎÄÓÕÎÂÊÈ. ØÈÐÎÊÈÉ ÂÈÁ²Ð, ÃÀÐÀÍÒ²ß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 709-66-89, (067) 604-00-87, (050) 224-68-83

Õîëîäèëüíèê, á/â. Êîíòàêòè: 68-33-19 Õîëîäèëüíèê «Äîíáàñ», á/â. Êîíòàêòè: 40-51-14 Õîëîäèëüíèê «Çàíóñ³», 291 ë, ìîðîçèëüíà êàìåðà 110 ë, 201 ñì, êëàñ À Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 191-24-01 Õîëîäèëüíèê «Ç²Ë», íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-58-06

Ñàìîâàð, âèð-âî Ðîñ³ÿ, 4 ë. Êîíòàêòè: 43-76-95, (067) 280-14-78, (050) 375-27-59

Õîëîäèëüíèê «Ìîðîçêî», á/â. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68

Õîëîäèëüíèê «Äíºïð». Êîíòàêòè: (097) 125-82-84

Õîëîäèëüíèê «Íîðä» áåç ìîðîçèëüíî¿ êàìåðè. Êîíòàêòè: (067) 772-92-16

Õîëîäèëüíèê «Äîíáàñ», á/â. Êîíòàêòè: 40-51-14, (098) 419-81-78

Õîëîäèëüíèê, á\â. Êîíòàêòè: 62-79-67, (096) 146-45-75

Õîëîäèëüíè ê «Çàíóñ³», 291 ë, ìîðîçèëüíà Õîëîäèëüíèê êàìåðà 110 ë, 201 ñì, êëàñ À Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 191-24-01

Õîëîäèëüíèê, íåäîðîãî. 40-02-18, (093) 254-13-38

Êîíòàêòè:

̳êñåð åëåêòðè÷íèé RG 28S, ͳìå÷÷èíà, 3 øâèäêîñò³, âêîìïëåêòîâàíèé. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Õîëîäèëüíèê «Ç²Ë», íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-58-06

7.5.2. Êóïëþ

Õîëîäèëüíèê «Ìîðîçêî», á/â. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68

Îá³ãð³âà÷ êîìïàêòíèé «Åâ³òà». Êîíòàêòè: 64-05-39, (093) 698-04-67

Ìàøèíè ïðàëüí³, á/â. Êîíòàêòè: (098) 380-03-35

Õîëîäèëüíèê «Íîðä» áåç ìîðîçèëüíî¿ êàìåðè. Êîíòàêòè: (067) 772-92-16

Ïèëîñìîê «Ðîâåíòà», â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 724-23-38

Ïëèòó ãàçîâó, 4-êîìôîðíó, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Õîëîäèëüíèê «Íîðä», 2-êàìåðíèé, á/â. Êîíòàêòè: 24-04-91, (097) 838-20-75

Ïëèòó ãàçîâó, á/â. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38

Õîëîäèëüíèê «Íîðä», á/â. Êîíòàêòè: (098) 741-77-24

Õîëîäèëüíèê, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Õîëîäèëüíèê «Íîðä», ñòàíäàðò, á/â, 1 ð. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 860-67-55

Õîëîäèëüíèê, ìîæëèâî á/â. Êîíòàêòè: (098) 625-33-13

Õîëîäèëüíèê «Îêà», â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 28-76-02

Õîëîäèëüíèê. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38

Õîëîäèëüíèê «Ñíàéãå». Êîíòàêòè: (093) 510-34-86

Õîëîäèëüíèêè, 380-03-35

ϳ÷ ì³êðîõâèëüîâó «Äí³ïðÿíêà». Êîíòàêòè: (097) 032-38-75 Ïëèòó ãàçîâó «Åëåêòà», äåøåâî. Êîíòàêòè: (097) 703-75-00 Ïëèòó ãàçîâó, 4-êîìôîðíó. Êîíòàêòè: 62-79-67, (096) 146-45-75

Ìàøèíêè ïðàëüí³, á/â, 2 øò. Êîíòàêòè: 27-06-39

Ïëèòó ãàçîâó, á/â, 4-êîìôîðíó. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 750-00-51, (097) 411-31-08

Ìàøèíêè øâåéí³ «Ïðèâ³ëåã», «Â³êòîð³ÿ». Êîíòàêòè: 28-43-33

Ïëèòó ãàçîâó, õîëîäèëüíèê, á/â. Êîíòàêòè: (099) 202-86-45, (067) 883-39-46

Õîëîäèëüíèê, á/â, 1,2-êàìåðíèé. Êîíòàêòè: 63-19-88, (097) 645-68-39

Õîëîäèëüíèê, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 070-76-28

Ìàøèíêó â’ÿçàëüíó, ðó÷íó. Êîíòàêòè: 26-06-00

Ïëèòó ãàçîâó. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 545-25-05

Õîëîäèëüíèê, 032-38-75

Õîëîäèëüíèê, ìîæëèâî á/â. Êîíòàêòè: (098) 625-33-13

á/â.

Êîíòàêòè:

(097)

á/â.

Êîíòàêòè:

(098)


22

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

Âåñ³ëüíó ìóçèêó. Êîíòàêòè: • 20-50-39, (063) 116-87-02, (093) 437-56-85, (096) 515-24-42

³äåî-, ôîòî õóäîæíº, • âìîíòîâóºìî ö³êàâ³ êîìï’þòåðí³

ñïåöåôåêòè. Âåñ³ëüíà ïàëàòêà. Âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì ïî îáëàñò³. Êîíòàêòè: 45-35-48, 27-18-40, (097) 075-17-07, (097) 185-22-02, (098) 716-82-49, (098) 866-55-15

³äåî-, ôîòî õóäîæíº, âìîíòîâóºìî ö³êàâ³ êîìï’þòåðí³ ñïåöåôåêòè. Âåñ³ëüíà ïàëàòêà. Âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì ïî îáëàñò³. Êîíòàêòè: 45-35-48, 27-18-40, (097) 075-17-07, (097) 185-22-02, (098) 716-82-49, (098) 866-55-15

³äåî-, ôîòîçéîìêó âåñ³ëü â FULL • HD ÿêîñò³, êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ,

ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ, çàïèñ íà DVD, Bly-ray äèñêè, âèãîòîâëåííÿ ôîòîàëüáîì³â, âè¿çä ïî îáëàñò³. Êîíòàêòè: 43-56-59, (067) 897-07-88

³äåî-, ôîòîçéîìêó âåñ³ëü òà óðî÷èñòèõ ïîä³é, ìîíòàæ, çàïèñ. ßê³ñíî, øâèäêî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 570-26-27 ³êòîð.

³äåîçéîìêó âåñ³ëü ³ óðî÷èñòèõ • ïîä³é, ôîòîçéîìêó, öèôðîâèé ôîòîäðóê, æèâó ìóçèêó, òàìàäà. Êîìïëåêñíå çàìîâëåííÿ äåøåâøå. Êîíòàêòè: 45-48-44, (096) 441-83-78, (095) 879-16-78

³äåîçéîìêó âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ • ïîä³é íîâîþ, òðèìàòðè÷íîþ

ïðîôåñ³éíîþ êàìåðîþ, ñóïåðìîíòàæ, ìîæëèâà ôîòîçéîìêà, îðåíäà ÷îðíîãî à/ì Äæèï. Âè¿çä ïî îáëàñò³. ßê³ñíî. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

³äåîçéîìêó öèôðîâîþ • ïðîôåñ³éíîþ â³äåîêàìåðîþ, ÿê³ñíî,

Навчання 9.1.1. Ïðîïîíóþ

Àíãë³éñüêà ìîâà, ìàòåìàòèêà. • Óðîêè äîøê³ëüíÿòàì, øêîëÿðàì, ï³äãîòîâêà äî çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ. Êîíòàêòè: 24-67-33, (093) 505-29-47, (096) 748-99-58

Çàíÿòòÿ òà êîíòðîëüí³ ç âèùî¿ • ìàòåìàòèêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ òà çäà÷³ ³ñïèò³â, óðîêè øêîëÿðàì. Êîíòàêòè: 64-28-77, (067) 864-82-12, (063) 994-36-08

Êâàë³ô³êîâàí³ çàíÿòòÿ ç • àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Êîíòàêòè: (097) 341-24-60

Êîìï’þòåð • íàâ÷àííÿ (êóðñ

³íäèâ³äóàëüíå êîðèñòóâà÷à, 1Ñ:Áóõãàëòåð³ÿ 7.7, 8.2 íà âèá³ð), ðîáîòà ç ïåðâèííîþ áóõãàëòåðñüêîþ äîêóìåíòàö³ºþ. Êîíòàêòè: 68-39-12, (097) 548-50-13

Ðåïåòèòîðñòâî äîñâ³ä÷åíîãî â÷èòåëÿ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè. Êîíòàêòè: 69-00-48, (096) 800-84-35

Âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé óñíèé òà ïèñüìîâèé ïåðåêëàäè ³ç íîòàð³àëüíèì çàâ³ðåííÿì. Àíãë³éñüêà, í³ìåöüêà, ïîëüñüêà, ðîñ³éñüêà, óêðà¿íñüêà ìîâè. Êîíòàêòè: (093) 346-03-07, (095) 501-12-44 Ïåðåêëàäè ç àíãë³éñüêî¿, í³ìåöüêî¿, ³òàë³éñüêî¿ íà óêðà¿íñüêó ìîâó. Êîíòàêòè: 22-67-85 ϳäãîòîâêó ïåðóêàð³â, ñîöðîá³òíèê³â, ìàñàæèñò³â, ìàí³êþðíèöü, ïåäèêþðíèöü, íàðîùóâàííÿ í³ãò³â. Êîíòàêòè: 22-14-32

Банківські, юридичні послуги та аудит

Відпочинок, спорт, туризм

9.2.1. Ïðîïîíóþ

9.4.1. Ïðîïîíóþ

Àäâîêàòñüê³ ³ þðèäè÷í³ ïîñëóãè. Ðåºñòðàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ. Þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä ë³êâ³äàö³¿ òà áàíêðóòñòâà çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ ï³äïðèºìñòâà (íåñïëà÷åí³ áîðãè ïîãàøàþòüñÿ). Ïðèéíÿòí³ óìîâè. Êîíòàêòè: 43-84-96, (093) 143-73-01, (050) 375-31-23

Êðåäèòè äî 30 000 ãðí., øâèäêå • ïðèéíÿòòÿ êðåäèòíèõ ð³øåíü, äî

36 ì³ñÿö³â, ìîæëèâ³ñòü äîñòðîêîâîãî ïîãàøåííÿ. ˳ö. ÍÁÓ ¹226 â³ä 04.11.11 ð. Êîíòàêòè: (096) 001-46-65 ²ðèíà (096)111-87-74 Þë³ÿ

Ïîâíèé • áóõãàëòåðñüêèõ

êîìïëåêñ ïîñëóã, çäà÷à çâ³òíîñò³, áóõãàëòåðñüêèé ñóïðîâ³ä, ïîäàòêîâå ïëàíóâàííÿ, îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â íà íàäàí³ ïîñëóãè. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 46-09-93, 62-05-99, (050) 262-89-99, (093) 442-37-85

Ãàðàíòèðîâàííàÿ ïîìîùü â îôîðìëåíèè êðåäèòà äî 479000 ãðèâåí ïîä 11% áåç çàëîãà, ïîðó÷èòåëåé, ñïðàâêè î äîõîäàõ ïðè ÷¸ðíîì ñïèñêå. Êîíòàêòû: (097) 518-80-83, (099) 023-85-91 Íàäàì ïîçèêó ï³ä çàñòàâó àâòî, íåðóõîìîñò³, áåç äîâ³äêè ïðî äîõîäè, îôîðìëåííÿ çà 1 äåíü, Ñâ. ËÄ ÄÊÐÐÔÏÓ â³ä 25.05.06. Êîíòàêòè: 45-02-20, (095) 449-36-31 Ïîçèêè ï³ä çàñòàâó çîëîòà, ñð³áëà òà ïîáóòîâî¿ òåõí³êè â³ä 0,25% äî 0,5% â äåíü. ˳ö. À ¹494548 ÌÔÔÓ â³ä 28.12.2009 ð. Êîíòàêòè: 45-18-19, (097) 995-43-43, (095) 555-12-10

Ïîñëóãè ðåïåòèòîðà ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Êîíòàêòè: (098) 783-95-26

Поліграфічні, рекламні та інформаційні послуги

Êîìï’þòåð - ³íäèâ³äóàëüíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ç ïåðâèííîþ áóõãàëòåðñüêîþ äîêóìåíòàö³ºþ. Êîíòàêòè: 68-39-12

9.3.1. Ïðîïîíóþ

ÑÅÐÒÈÔ²ÊÎÂÀͲ ÊÓÐÑÈ «1Ñ:ÁÓÕÃÀËÒÅÐ²ß 8». ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-10-20

²Ì²ÄÆÅÂÀ ÐÅÊËÀÌÍÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß: ÍÀÍÅÑÅÍÍß ËÎÃÎ ÍÀ ÐÓ×ÊÈ, ÁËÎÊÍÎÒÈ, ÇÀÏÀËÜÍÈ×ÈÊÈ, ÏÐÀÏÎÐÖ², ÏÀÊÅÒÈ. ØÒÅÍÄÅÐÈ. ÂȲÑÊÈ. ÒÀÁËÈ×ÊÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-90-51, (067) 363-50-33 WWW.PHOTO-PLUS.COM.UA

Áîóë³íã. Êîíòàêòè: (067) 695-11-12

²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ Ó ÊÀÐÏÀÒÀÕ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ:

êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, öèôðîâå ôîòî, ìîæëèâèé âè¿çä çà ìåæ³ ì³ñòà âëàñíèì àâòîòðàíñïîðòîì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 28-78-05, (097) 519-18-58, (095) 825-23-63

Âñòàíîâëåííÿ ñèñòåì • ñóïóòíèêîâîãî ÒÁ, ïåðåêîäóâàííÿ

òþíåð³â, ðîçøèðåííÿ ïðîãðàì. Ðåìîíò, ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ. Íåäîðîãî òà ÿê³ñíî. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32, (050) 375-71-25

ÈËÎÍÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÒ ÏÎ ÂÑÅÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ: ÏÐÎÑÌÎÒÐ ÆÈÇÍÅÍÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈÉ ÑÅÌÜÈ, È ËÞÁÎÂÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÏÐÎÑÌÎÒÐ È ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ Â ÑÔÅÐÅ ÁÈÇÍÅÑÀ. ÐÅØÀÅÒ ÌÍÎÃÈÅ ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (063) 762-92-99, (068) 885-74-07

ÏÐÀÍÍß ÊÈËÈÌÎÂÈÕ ÂÈÐÎÁ²Â, Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲Â, ÑÒ²ËÜÖ²Â, ÌÀÒÐÀÖ²Â, ÌÈÒÒß ÔÀÑÀIJ ÁÓÄÈÍʲÂ, ÒÀ ÏÐÈËÅÃËί ÒÅÐÈÒÎв¯, ˲ÍÎËÅÓÌÓ, ÊÅÐÀ̲×Íί ÏËÈÒÊÈ, ÑÀËÎͲ ÀÂÒÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 45-45-05, (067) 606-60-26, (050) 879-69-26 ÔÎÒÎ-, ²ÄÅÎÇÉÎÌÊÀ ÂÅѲËÜ. ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÇÀÏÐÎØÅÍÜ, ÏÐȲÒÀÍÜ, ÔÎÒÎÑÅѲß, ÏÎÐÒÔÎ˲Î, ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ. ÑÓÂÅͲÐÍÀ ÔÎÒÎÏÐÎÄÓÊÖ²ß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-90-51, (067) 363-50-33 WWW.PHOTO-PLUS.COM.UA ×ÈÙÅÍÍß ÊÈËÈ̲Â, ÊÎÂÐÎ˲ͲÂ, Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲ ÒÀ ÑÀËÎͲ ÀÂÒÎ ÏÐÎÔÅѲÉÍÎÞ ÒÅÕͲÊÎÞ ÂÄÎÌÀ Ó ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ, ÂÈÂÅÄÅÍÍß ÏËßÌ ÒÀ ÇÀÏÀÕÓ. ßʲÑÍÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 45-09-19, (096) 687-24-92, (097) 924-73-89 ÝÌÈËÈß ÏÎÌÎÆÅÒ Â ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ, ÂÅÐÍÅÒ ËÞÁÈÌÎÃÎ, ÍÀËÀÄÈÒ ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß, ÈÇÁÀÂÈÒ ÎÒ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ, ÑÒÀÂÈÒ ÇÀÙÈÒÓ. ÏÎÌÎÙÜ Â ÁÈÇÍÅÑÅ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 934-62-52, (063) 420-07-51

Ремонт побутової техніки 9.7.1. Ïðîïîíóþ

Êâàë³ô³êîâàíèé • ³ìïîðòíèõ òåëåâ³çîð³â

ðåìîíò âäîìà ó çàìîâíèêà, ïëàçìè, ËÑÄ, çàì³íà ïàíåëåé, ãàðàíò³ÿ. Êîíòàêòè: (097) 593-72-79

Åêñêëþçèâí³ â³ðø³ äî ñâÿòà. • Ïîñëóãè òàìàäè. Âåñ³ëëÿ, þâ³ëå¿, •Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí, âè¿çä õðåñòèíè, êîðïîðàòèâè...Ùîðàçó äî çàìîâíèêà. Êîíòàêòè: (098) íîâèé ñöåíàð³é. Êîíòàêòè: 24-67-33, (097) 119-67-96, (063) 457-60-71

445-50-00, (098) 834-96-16

Êîíòàêòè: 43-56-59, (067) 897-07-88

äî ê볺íòà äîäîìó. Êîíòàêòè: (068) 568-35-20,(050)814-50-05

• Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèíÆèâó ìóçèêó íà âåñ³ëëÿ òà ³íø³ àâòîìàò³â. Âñòàíîâëåííÿ. Êîíòàêòè: • ïî䳿, ÷îëîâ³÷å òà æ³íî÷å âèêîíàííÿ, 22-43-51, (067) 362-36-06 ñó÷àñíèé ðåïåðòóàð, ïðîôåñ³éíèé ïðàëüíî¿ ìàøèíè, ïîñëóãè òàìàäè, â³äåî-, • Ðåìîíò Медицина, косметика çâóê, ôîòîçéîìêó, âè¿çä ïî îáëàñò³. õîëîäèëüíèêà, òåëåâ³çîðà. Âè¿æäæàºìî (096) 698-12-91

9.5.1. Ïðîïîíóþ

˳êóâàííÿ ïðîáëåìíî¿ øê³ðè • (âóãð³, êîìåäîíè, ñåáîðåÿ),

àëåðã³÷íèõ çàõâîðþâàíü, ³íôåêö³éíèõ òà ïàðàçèòàðíèõ çàõâîðþâàíü øê³ðè, ä³àãíîñòèêó õâîðîá, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì. Êîíòàêòè: (050) 101-34-86, (067) 751-89-97

Ìàñàæ, íåäîðîãî: êëàñè÷íèé, ñïîðòèâíèé. Êîíòàêòè: 26-15-58, (067) 364-43-01

Êàðíàâàëüí³ êîñòþìè (íîâîð³÷í³) òà óêðà¿íñüê³ êîñòþìè, íàðÿäí³ ñóêí³ òà ôðàêè, âèøèâàíêè òà â³íî÷êè, ïðîêàò òà ïðîäàæ, ð-í ϳâí³÷íèé. Êîíòàêòè: 24-24-24, 43-27-93, (095) 143-14-06, (098) 025-47-67

Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â, • õîëîäèëüíèõ â³òðèí. Ðåìîíò, âè¿çä,

Ïðîôåñ³éíå ïðîâåäåííÿ äèòÿ÷èõ äí³â íàðîäæåíü, óðî÷èñòèõ ïîä³é òà ñâÿò, çà ó÷àñòþ êëîóí³â. Êîíòàêòè: (066) 135-08-09, (098) 875-73-06

ÐÅÌÎÍÒ ÏÐÀËÜÍÈÕ ÌÀØÈÍ, ̲ÊÐÎÕÂÈËÜÎÂÈÕ ÏÅ×ÅÉ, ÏÈËÎÑÌÎʲ ÒÀ ²Í. ÏÎÁÓÒÎÂί ÒÅÕͲÊÈ. ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ. ÏÐÎÔÅѲÉÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÂÈÊËÈÊ ÒÀ IJÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-43-65, (097) 987-47-00

³äåîçéîìêó âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é íîâîþ, òðèìàòðè÷íîþ ïðîôåñ³éíîþ êàìåðîþ, ñóïåðìîíòàæ, ìîæëèâà ôîòîçéîìêà, îðåíäà ÷îðíîãî à/ì Äæèï. Âè¿çä ïî îáëàñò³. ßê³ñíî. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈʲÂ, ÏÐÀËÜÍÈÕ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÌÀØÈÍ, ̲ÊÐÎÕÂÈËÜÎÂÈÕ ÏÅ×ÅÉ. ÃÀÐÀÍÒ²ß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÒÀ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍ. ÂȯÇÄ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÈÉ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362)43-33-40, (067)360-42-42

åìàë³ âàíí â • Ðåñòàâðàö³þ Ìàñàæ: êëàñè÷íèé, êîñìåòè÷íèé, äîìàøí³õ óìîâàõ. Ãàðàíò³ÿ. • ìåäîâèé, àíòèöåëþë³òíèé, Êîíòàêòè: 63-72-86, (097) 671-37-40 òåêcòóðèðóþ÷èé, øîêîëàäíèé, ãàâàéñüêèé, ðåëàêñ-ìàñàæ. Ñâ. ¹4809. Êîíòàêòè: (097) 478-93-80

Àâòîçàñìàãó. Êîíòàêòè: 45-44-49

ÑÒÀÂÈÌÎ ÍÀ ÍÎÃÈ Ï²ÑËß ²ÍÑÓËÜÒÓ, ²ÄÍÎÂËÅÍÍß ÕÎÄÈ, ÑÀÌÎÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß. Ö²ÍÀ: 75 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-15-98, (096) 214-71-11 INFO@KROK.RV.UA KROK.RV.UA/

Побутові послуги 9.6.1. Ïðîïîíóþ Ðåñòàâðàö³þ åìàë³ âàíí â äîìàøí³õ óìîâàõ. Ãàðàíò³ÿ. Êîíòàêòè: 63-72-86, (097) 671-37-40

³òàííÿ ijäà Ìîðîçà òà Ñí³ãóðîíüêè. Âðó÷åííÿ ïîäàðóíê³â ä³òÿì. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (066) 135-08-09 Âñòàíîâëåííÿ ñèñòåì ñóïóòíèêîâîãî ÒÁ, ïåðåêîäóâàííÿ òþíåð³â, ðîçøèðåííÿ ïðîãðàì. Ðåìîíò, ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ. Íåäîðîãî òà ÿê³ñíî. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32, (050) 375-71-25

ÇÍßÒÒß ÏÎÐײ, ÂÐÎʲÂ, ÑÒÐÀÕ²Â. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-16-94, (097) 350-19-43, (050) 965-01-84

ãàðàíò³ÿ. Êîíòàêòè: (097) 777-50-58

Ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Êîíòàêòè: 43-15-13, (097) 468-02-49

Ремонт комп’ютерної та офісної техніки 9.8.1. Ïðîïîíóþ ϳäêëþ÷åííÿ äî ìîá³ëüíîãî ³íòåðíåòó çà 5 õâ. Êîíòàêòè: (0362) 26-29-78, (050) 436-51-09

Âñòàíîâëåííÿ «Windows», • ÏÇ, ïåðåâ³ðêà íà íàÿâí³ñòü â³ðóñ³â òà âñòàíîâëåííÿ àíòèâ³ðóñíî¿ ïðîãðàìè, ³ãîð, ðåìîíò ÏÊ, ìîäåðí³çàö³ÿ, ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ. Íåäîðîãî, çðó÷íî, øâèäêî. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

Âñòàíîâëåííÿ Windows, • àíòèâ³ðóñó, ð³çíèõ ïðîãðàì òà

âèð³øåííÿ áóäü-ÿêèõ ïðîáëåì çà íèçüêèìè ö³íàìè. Âè¿çä äîäîìó ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Êîíòàêòè: (096) 962-23-05, Roma-as.at.ua

ϳäêëþ÷åííÿ äî ìîá³ëüíîãî • ³íòåðíåòó çà 5 õâ. Êîíòàêòè: 26-29-78, (050) 436-51-09

Ðåìîíò, íàëàøòóâàííÿ • êîìï’þòåð³â òà íîóòáóê³â, çàì³íà ìàòðèö³ íîóòáóêà, çàïðàâêà êàòðèäæ³â. Êîíòàêòè: 26-29-78, (050) 436-51-09 Âñòàíîâëåííÿ «Windows», ÏÇ, ïåðåâ³ðêà íà íàÿâí³ñòü â³ðóñ³â òà âñòàíîâëåííÿ àíòèâ³ðóñíî¿ ïðîãðàìè, ³ãîð, ðåìîíò ÏÊ, ìîäåðí³çàö³ÿ, ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ. Íåäîðîãî, çðó÷íî, øâèäêî. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32 Âñòàíîâëåííÿ Windows, àíòèâ³ðóñó, ð³çíèõ ïðîãðàì òà âèð³øåííÿ áóäü-ÿêèõ ïðîáëåì çà íèçüêèìè ö³íàìè. Âè¿çä äîäîìó ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Êîíòàêòè: (096) 962-23-05, Roma-as.at.ua

ÐÅÌÎÍÒ ÊÎÌÏ’ÞÒÅвÂ, ÏÐÈÍÒÅвÂ, ÇÀÏÐÀÂÊÓ ÒÀ ²ÄÍÎÂËÅÍÍß ÊÀÐÒÐÈÄƲÂ. ÂȯÇÄ ÄÎ ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ. ÃÀÐÀÍÒ²ß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-43-65, (097) 987-47-00 ÐÅÌÎÍÒ ÒÀ ÍÀËÀÃÎÄÆÅÍÍß ÏÇ, ÊÎÌÏ’ÞÒÅвÂ. ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß Ë²ÖÅÍDzÉÍÎÃÎ ÏÇ, ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÏÐÈÍÒÅвÂ, ϲÄÊËÞ×ÅÍÍß ÄÎ ²ÍÒÅÐÍÅÒÓ, ÏÐÎÔÅѲÉÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ÂȯÇÄ ÄÎ ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-12-12, (067) 362-50-32 Ðåìîíò òà íàëàãîäæåííÿ ÏÇ, êîìï’þòåð³â. Âñòàíîâëåííÿ ë³öåíç³éíîãî ÏÇ, îáñëóãîâóâàííÿ ïðèíòåð³â, ï³äêëþ÷åííÿ äî ²íòåðíåòó, ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî, âè¿çä äî çàìîâíèêà. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32 ÐÅÌÎÍÒ, ÍÀËÀÃÎÄÆÓÂÀÍÍß, ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÊÎÌÏ’ÞÒÅвÂ, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß WINDOWS, ÀÍÒȲÐÓÑÓ ÍÀ ²ÍØÎÃÎ ÏÐÎÃÐÀÌÍÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß. IJÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÑÈÑÒÅÌÈ, ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß, ²ÄÍÎÂËÅÍÍß ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯, ˲ÊÓÂÀÍÍß Â²ÐÓѲÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 363-85-90

Ритуальні послуги 9.9.1. Ïðîäàì ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ. ÂËÀÑÍÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ. ÃÀÐÀÍÒ²ß. ÍÈÇÜʲ Ö²ÍÈ. ÑÅÇÎÍͲ ÇÍÈÆÊÈ. ÂÓË. Ä.ÃÀËÈÖÜÊÎÃÎ, 27. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-16-04, (095) 335-24-97, (098) 254-20-14

9.9.3. Ïðîïîíóþ


23

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

Автомобілі легкові, імпортні 4.1.1. Ïðîäàì ÀÓIJ Àóä³ 100, 1986 ð.â., 2.0 TD, áåæåâèé, ã/ï êåðìà, åëåêòðîïàêåò, êë³ìàò-êîíòðîëü, +êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè. Ö³íà: 30400 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 Àóä³ À6, 1996 ð.â., 2,5 ÒIJ, 103 êÂò, «Àâàíò», òåìíî-çåëåíèé, ùîéíî ïðèãíàíèé, áåç äîêóìåíò³â. Ö³íà: 18000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 332-81-10, (050) 888-48-80 Àóä³-80, 1.8 ìîíî³íæåêòîð, ÷åðâîíèé, 1989 ð.â., òþí³íãîâàíèé, ïîðîãè, øïîëåð ñïîðòèâíèé, êñåíîíîâ³ ôàðè, òèòàíîâ³ äèñêè, ëþê, ÖÇ, ñèãíàë³çàö³ÿ, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ. Ö³íà: 47200 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 967-72-84

ÁÌ ÁÌ 520, áåç äîêóìåíò³â íà çàï÷àñòèíè íå íà õîäó, ìîæëèâèé ïðîäàæ çàï÷àñòèí îêðåìî. Ö³íà: 5600 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 919-55-04 ÁÌÂ, 1998 ð.â., 2.5äèçåëü, óí³âåðñàë. Ö³íà: 72000 ãðí. Êîíòàêòè: 26-50-41, (093) 756-18-26

ÂÎËÜÂÎ Âîëüâî-340, äâèãóí íåïðàöþþ÷èé, ç äîêóìåíòàìè, ìîæíà íà ç/ï, àáî êóïëþ äâèãóí äî íüîãî. Êîíòàêòè: (096) 722-33-71, (093) 574-42-87

ÄÅÓ

ÏÅÆÎ

Äåó Ëàíîñ, 2008-2009 ð.â., ãàç/áåíçèí, 1,5, êîë³ð ïàíàêîòà, 46 òèñ. êì, òèòàíîâ³ äèñêè, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, öåíòð. çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ÌÐ3, áåç äåôåêò³â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 453-76-67

Ïåæî Åêñïåðò, 2006 ð.â., 2.0 äèçåëü, á³ëèé êîë³ð, ç áîêîâèìè äâåðöÿòàìè, ùîéíî ðîçìèòíåíèé, ãàðíèé ñòàí, êîíäèö³îíåð, åë. ï³äéîìíèêè, åë. çåðêàëà, öåíòð.çàìîê. Êîíòàêòè: (050) 959-06-20

Äåó Ñåíñ, 2004 ð.â., 1.3 ãàç-áåíçèí, çåëåíèé, ð³äíà ôàðáà. Ö³íà: 36000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59

ÌÀÇÄÀ ÌÀÇÄÀ 626, 1998 ð.â., 2.0 òóðáî äèçåëü, õåò÷áåê, âåëþðîâèé ñàëîí, ïîäóøêè áåçïåêè, êîíäèö³îíåð, ÀÂÑ, öåíòð. çàìîê, ñêëîï³äéîìíèêè. Êîíòàêòè: (097) 981-82-33, (095) 527-13-11, (093) 135-82-38

ÌÅÐÑÅÄÅÑ Ìåðñåäåñ Áåíñ ÌÁ-100, 1995 ð.â, 1,5 áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 20-86-39, (098) 421-90-76

ðîçìèòíåíèé. Ö³íà: 9000ãðí. Êîíòàêòè: (098) 159-88-57

Ñåàò Òåëåäî, 1993 ð.â., 1,9 äèçåëü, íåðîçìèòíåíèé. Ö³íà: 9000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59

ѲÒÐÎÅÍ

Ô³àò 125, 1987 ð.â., 1,5, êàðáþðàòîð, ïðèâ³ä çàäí³é, íà õîäó. Êîíòàêòè: (063) 490-42-44

ѳòðîåí Áåðë³íãî, 2006 ð.â., ïàñàæèð, 5-äâåðíèé, äèçåëü 2.0, êîíäèö³îíåð, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 68800 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 962-09-57

Ô³àò Òîëåäî, 1993 ð.â., 1.9 äèçåëü, á³ëèé, õîðîøèé ñòàí, íåðîçìèòíåíèé. Ö³íà: 9000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59

Ô²ÀÒ

Ô³àò. Êîíòàêòè: (067) 972-86-31

ò. (067) 722-84-04

Ôîðä Êóð’ºð, 1996 ð.â., äâèãóí 1,8 äèçåëü. Õîðîøèé ñòàí. Á³ëèé. Àáî îáì³í ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 36000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 768-02-66

Àâòî ï³ñëÿ ÄÒÏ àáî íåðîáî÷³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22

Ôîðä Òðàíçèò Êîíåêò, 2007 ð.â., 1.8 TDCI, ìàêñ³ áàçà, ùîéíî ïðèãíàíèé, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (097) 749-90-65

Àâòîìîá³ëü ï³ñëÿ àâàð³¿, ïîæåæ³, ïðîáëåìíèé, ç ïîøêîäæåííÿì íîìåðà êóçîâà òà ³í. Êîíòàêòè: (097) 056-83-74

ÔÎÐÄ

õîðîøèé ñòàí, 6 ë/100 êì. Ö³íà: 13600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 544-04-30

ÕÎÍÄÀ

ñòàí³. Ö³íà: 39000 ãðí. Êîíòàêòè: (067)970-73-59

ѳòðîåí Êñàðà-ϳêàññî, 2004 ð.â., 2.0 áåíçèí, ïðîá³ã 190 òèñ.êì, ì³í³âåí, êë³ìàò-êîíòðîëü, êðó¿ç-êîíòðîëü, ÀÁÑ, ÅÑÏ, ïîä.áåçï., åë.äçåðêàëà, ã/ï êåðìà, âåëþð. Ö³íà äîãîâ³ðíà.

Ôîðä Ô³ºñòà, 1988 ð.â., 1,4 • áåíçèí, ñèí³é, çèìîâà ãóìà,

Ôîëüêñâàãåí Äæåòà, 1988 ð.â., 1,3 áåíçèí, ñ³ðèé ìåòàë³ê, çèìîâà ãóìà, íå áèòèé, åêîíîìêà. Ö³íà: 20 000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 391-13-18

Ôîëüêñâàãåí Êàää³, 2000 ãðí., • 1,9 ÒIJ, òåìíî-ñèí³é, â õîðîøîìó

Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô 2 àáî Äæåòà 2, ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: (097) 688-84-66 Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô 3, 1995 ð.â., ùîéíî ïðèãíàíèé, íå ðîçìèòíåíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 11200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 893-06-72 Ôîëüêñâàãåí Äæåòà, 1986 ð.â., 1,6 äèçåëü, òåìíî-ñèí³é, òèòàíè, ÌÐ 3, çèìîâà ãóìà. Ö³íà: 29000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59

Àâòî ï³ñëÿ ÄÒÏ àáî íåðîáî÷³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22

ÀÂÒÎ,  ÕÎÐÎØÎÌÓ ÑÒÀͲ ÀÁÎ ÍÅÐÎÁÎײ, ϲÑËß ÄÒÏ ² ÏÎÆÅÆ, ÍÅÐÎÇÌÈÒÍÅͲ, Ç ÏÐÎÁËÅÌÍÈÌÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÌÈ, ØÂÈÄÊÈÉ ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ, ÄÎÏÎÌÎÃÀ  ÏÅÐÅÎÔÎÐÌËÅÍͲ, ÏÎÑËÓÃÈ ÅÂÀÊÓÀÒÎÐÀ, ÂȯÇÄ ÍÀ ̲ÑÖÅ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 362-70-80, (093) 529-91-10

Ôîðä Ô³ºñòà, 1988 ð.â., 1.4 áåíçèí, ñèí³é, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 14300 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 544-04-30

Îïåëü Àñêîíà, 1986 ð.â., áåíçèí. Êîíòàêòè: (097) 715-78-17, (096) 714-86-20

Ôîëüêñâàãåí Êàää³, 2005 ð.â., 2.0 äèçåëü, á³ëèé êîë³ð ç áîêîâèìè äâåðöÿòàìè, ùîéíî ðîçìèòíåíèé, ãàðíèé ñòàí. Êîíòàêòè: (050) 959-06-20

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ

ѲÒÐÎÅÍ ÊÑÀÐÀ-ϲÊÀÑÑÎ

ÎÏÅËÜ

Îïåëü Êîìáî, âàíòàæíèé, 2006 ð.â., 1.7 äèçåëü, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, ôàðêîï. Êîíòàêòè: (067) 777-49-85

Ñåàò Òîëåäî, 1993 ð.â., 1,9 äèçåëü, • õîðîøèé ñòàí, ð³äíà ôàðáà, íå

Ïåæî Ïàðòíåð, 2002 ð.â., ñèí³é ìåòàë³ê, åëåêòðîïàêåò, êîíäèö³îíåð, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ôàðêîï, ùîéíî ïðèãíàíèé. Ö³íà: 38300 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 966-06-07

Îïåëü Àñêîíà, 1.6. Ö³íà: 24 000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 517-80-99, (097) 305-83-14

Îïåëü Êîìáî Êîìôîðò, 2006 ð.â., 1,7 CDTI (74kW), ABS, ïîäóøêà áåçïåêè, öåíòð. çàìîê, áîðòîâèé êîìï’þòåð, êîíäèö³îíåð, ìóëüòèêåðìî. Êîíòàêòè: (067) 777-49-85, (098) 898-22-07 Îïåëü Êîìáî, 2005 ð.â., 1.3 CDTi, ùîéíî ïðèãíàíèé, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (097) 749-90-65

ÑÅÀÒ

Õîíäà Àêîðä, 1993 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³, íå ðîçìèòíåíèé. Ö³íà: 9600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 893-06-72

4.1.26. Êóïëþ ÀÂÒÎ Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ ÑÒÀͲ, ϲÑËß ÄÒÏ, ÏÎÆÅƲ, ֲ˲, ²ÄÅÀËÜͲ, ÏÐÎÁËÅÌͲ, ÐÎÇÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÀͲ, ÄÎÐÎÃÎ, ØÂÈÄÊÈÉ ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ, ÑÀÌÎÂȲÇ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 873-67-77

Àâòîìîá³ëü ëåãêîâèé, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (097) 924-82-29

Àâòîìîá³ëü Ôîëüêñâàãåí äî 1990 ð.â., íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59 Àâòîìîá³ëü, íà õîäó. Ö³íà: äî 25000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59 Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò àáî Îïåëü Àñòðà. Êîíòàêòè: 63-19-88, (097) 645-68-39

̲ÑÒÎ ËÓÖÜÊ (0332), (03322) ïðîäàì ÀÓIJ Aóä³-100, 1,8, áåíçèí, ïðîá³ã 470000 êì, 1984 ð. â., âèøíåâèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-907-10-40


24

ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë² ËÅÃÊβ

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

Aóä³-100, 1984 ð. â., 1,8 áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-907-10-40

̲ÒÖÓÁ²Ø²

Ô²ÀÒ

Aóä³-A6, 1995 ð. â., ÀÊÏ, âñå, êð³ì êðó³ç-êîíòðîëþ. Êîíòàêòè: 24-70-44, 067-332-13-11

̳òöóá³ø³-Êîëüò, 2008 ð.â., ïðîá³ã 9 òèñ. êì, ñ³ðèé ìåòàë³ê, â³äì³ííèé ñòàí, ïîâíèé êîìïëåêò. Êîíòàêòè: 098-669-78-90

Àóä³ À-6, 1996 ð. â., ÷îðíèé ìåòàë³ê, 2,6 ³íæåêòîð, ÀÊï, ã³äðîï³äñèëþâà÷, êîíäèö³îíåð, òèòàíîâ³ äèñêè, êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè. Êîíòàêòè: 097-967-88-30

̳òöóá³ø³-Ëàíöåð, 1986 ð. â., 1,8 äèçåëü, ï³ñëÿ ÄÒÏ, çíÿòèé ç îáë³êó, ìîæëèâî ïî çàï÷àñòèíàõ, äîêóìåíòè. Ö³íà: 10000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-571-35-20

Ô³àò-Äîáëî, 1,3 áåíçèí, 2008 ð. â., ABS, Airbag, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, áîðòîâèé êîìï’þòåð, ìóëüòèêåðìî. Êîíòàêòè: 098-516-75-29

Àóä³ Á-4, 1992 ð. â., ñåäàí, çåëåíèé ìåòàë³ê, 2,0 áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-013-24-85 Àóä³ Á-4, 1992 ð. â., ñåäàí, çåëåíèé ìåòàë³ê, 2,0 áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 095-013-24-85 Àóä³-100, 1987 ð. â., 1,8, ÷åðâîíèé. Êîíòàêòè: 050-378-85-32 Àóä³-100, 1993 ð. â., áåç äîêóìåíò³â, ìîæëèâî ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 050-919-55-04 Àóä³-100. Êîíòàêòè: 067-588-56-86 Àóä³-100. ñåäàí, 2,0, 1986 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³, àâòî äîãëÿíóòå, êîë³ð ÷îðíèé. Êîíòàêòè: 098-978-48-09 Àóä³-80, 1991 ð. â., 1,6 òóðáîäèçåëü, ñ³ðèé ìåòàë³ê, 5-ñòóïêà. Ö³íà: 43000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31

ÁÌ ÁÌÂ-320, äèçåëü, 1999 ð. â., ÷îðíîãî êîëüîðó, åëåêòðîïàêåò, øê³ðÿíèé ñàëîí, çàðåºñòðîâàíèé â Ïîëüù³. Êîíòàêòè: 068-563-08-87 ÁÌÂ-316, 1,8, ïðîá³ã 336090 êì, 1985 ð. â., áåíçèí, ñèí³é, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, åë/ äçåðêàëà, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòð. çàìîê, DVD, MP3, Bluetooth ìàãí³òîëà, ëþê, ôîðêîï, òîíîâàí³ â³êíà. Êîíòàêòè: 050-689-16-31, 096-296-44-28

ͲÑÑÀÍ Í³ññàí, 1,6 áåíçèí, 2007 ð. â., ïðîá³ã 150000 êì, ñ³ðèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-688-32-35, 70-07-90 ͳññàí Ñàí³, 1986 ð. â., óí³âåðñàë, 1,4. Êîíòàêòè: 099-635-38-96 ͳññàí-Ñåðåíà, 1994 ð. â., áåç äîêóìåíò³â, ãàç, áåíçèí, 2.0 ë. Ìîæëèâèé îáì³í íà ³íøèé à/ì. Ö³íà: çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 067-426-72-89, Ìèêîëà

Õþíäàé-Ìàòð³êñ, 2006 ð. â., ïðîá³ã 87 òèñ. êì, 1,6 ë, ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê, êîíäèö³îíåð, åë/ïàêåò, ã³äðîï³äñèëþâà÷, êñåíîí, òîíóâàííÿ, çèìîâà ãóìà, íå ôàðáîâàíèé, âëàñíèê, ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 067-679-21-21

Ô³àò-Äóêàòî, êîðîòêèé, 1,9, íå ïîòðåáóº âêëàäåíü. Ö³íà: 40000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-467-86-89

Õþíäàé-Òàêñîí, ïðîá³ã 38000 êì, 2,0, áåíçèí, 2008 ð. â., çåëåíèé. Êîíòàêòè: 066-221-33-60, 096-567-39-23

Ô³àò-Äóêàòî, ôóðãîí, 2000 ð. â., êîðîòêèé, íèçüêèé, 1,9 TDI. Êîíòàêòè: 050-926-23-13, 068-140-64-15 Ô³àò-Ïóíòî SX, 1,2, áåíçèí, ïðîá³ã 131000 êì, 2001 ð. â., ÷îðíèé, 6 ïîäóøîê áåçïåêè, áîðòîâèé êîìï’þòåð, êîíäèö³îíåð, åëåêòðîêîðåêòîð ôàð. Êîíòàêòè: 098-197-35-08

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ

Îïåëü-Record, 1981 ð. â., äâèãóí 2,0 áåíçèí, çàðåºñòðîâàíå ãàçîâå îáëàäíàííÿ, êàïðåìîíò, ïîôàðáîâàíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-961-54-46

Ôîëüêñâàãåí ïàññàò Â-3, 1993 ð. â., äâèãóí 1.8 ë., ñð³áíèé ìåòàë³ê, åëåêòðîëþê, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà Êîíòàêòè: 097-740-63-40 klumchyk1234@mail.ru

Îïåëü-Àñêîíà, 1978 ð. â., â ðîáî÷îìó ñòàí³, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 097-184-71-36

Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Â-3, óí³âåðñàë, 1992 ð. â.,êîë³ð ÷åðâîíèé, áåíçèí 2.0, ã³äðîï³äñèëþâà÷, òèòàíîâ³ äèñêè, òîíóâàííÿ â³êîí, ôîðêîï. Êîíòàêòè: 067-334-33-01, 095-464-66-10

Îïåëü-Âåêòðà, 1,6 ³íæåêòîð, 1992 ð. â., òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 067-979-72-73

Ôîëüêñâàãåí-Âåíòî, 1,8, ìîíî³íæåêòîð, 1993 ð. â., ÷îðíèé, ëþê, òîíîâàíèé, AIRBAG, òèòàíîâ³ äèñêè. Êîíòàêòè: 095-510-36-24, 067-921-09-27

ÁÌÂ-520, 1989 ð. â., ñåäàí, áåç äîêóìåíò³â, ìîæëèâî îêðåìî çàï÷àñòèíè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-959-06-20

Îïåëü-³âàðî, ïàñàæèð, 2,5 äèçåëü, ïðîá³ã 130000 êì, 2006 ð. â., á³ëèé, êë³ìàò-êîíòðîëü, øê³ðÿíèé ñàëîí, ìóëüòèêåðìî, MP3, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ. Êîíòàêòè: 098-666-16-48

ÁÌÂ-520, 1991ð.â., ñåäàí, ÷îðíèé, ìîæëèâèé ïðîäàæ äîêóìåíò³â, àáî íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 050-919-55-04

Îïåëü-Êàäåò ,1988 ð. â., 1,4 áåíçèí, ÷åðâîíèé ñåäàí, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-203-06-15

ÁÌÂ-520, áåç äîêóìåíò³â, íà çàï÷àñòèíè, íå íà õîäó, ìîæëèâèé ïðîäàæ çàï÷àñòèí îêðåìî. Êîíòàêòè: 050-919-55-04

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-3, 1996 ð. â., 1,4 äâèãóí, ñèí³é ìåòàë³ê, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 098-993-52-13

Îïåëü-Êàäåò, 1,6 äèçåëü. 73-87-24, 095-158-37-45

Êîíòàêòè:

Îïåëü-Êàäåò, 096-461-39-77

Êîíòàêòè:

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-3, 1996 ð. â., 1,9 äèçåëü, á³ëèé, 2-ñòóïêà, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ôîðêîï. Êîíòàêòè: 72-28-94, 097-941-38-69

ÁÌÂ-523, 1998 ð. â., ìàêñèìàëüíà êîìïëåêòàö³ÿ, øê³ðà, ï³ñëÿ ÄÒÏ, íå íà õîäó. Êîíòàêòè: 050-959-06-20 ÁÌÂ-525, 1999 ð. â., äèçåëü, ñèíüîãî êîëüîðó, óí³âåðñàë, åëåêòðîïàêåò, êë³ìàò-êîíòðîëü, â³äì³ííèé ñòàí, çàðåºñòðîâàíèé â Ïîëüù³. Êîíòàêòè: 068-563-08-87

1985

ð.

â.

Îïåëü-Êàäåò, 1987 ð. â., 1,3 êàðáþðàòîð, 5-äâåðíèé, ñèí³é, õåò÷áåê, ëóöüêà ðåºñòðàö³ÿ. Êîíòàêòè: 096-842-41-79 Îïåëü-Êàäåò, 1987 ð. â., ñèí³é, 1,6 ìîíî³íæåêòîð. Êîíòàêòè: 095-540-33-65

ÁÌÂ-528, 1997 ð. â., ìåõàí³êà, ìîòîð 2,8, ïðîá³ã 247000 êì. Êîíòàêòè: 066-721-07-14

Îïåëü-Êîìáî, 2007 ð. â., 1.3 ë, ùîéíî ïðèãíàíèé, ïàñàæèðñüêèé. Êîíòàêòè: (0332) 79-53-76, 050-295-02-96,

ÁÌÂ-528, 1997 ð.â., äâèãóí - 2.8, ïðîá³ã 247 òèñ.êì. Êîíòàêòè: 066-721-07-14

Îïåëü-Îìåãà Á, óí³âåðñàë, 1994 ð. â., 2.0, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-550-10-96

ÁÌÂ-7, 1992 ð. â., 3,0 ä, àâòîìàò., ñ³ðèé. Êîíòàêòè: 099-229-29-90

Îïåëü-Îìåãà, 1987 ð. â., óí³âåðñàë, á³ëîãî êîëüîðó, ãàç-ìåòàí. Êîíòàêòè: 050-907-12-76

ÁÌÂ-730, 1993 ð. â., ïîâíèé êîìïëåêò + WEBASTO, íà õîäó, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 063-618-98-27

ÄÆÈ˲

Îïåëü-Îìåãà, 2,0, áåíçèí, ïðîá³ã 170000 êì, 1997 ð. â., âèøíåâèé, áåç äîêóìåíò³â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-402-80-84, 066-593-20-46

ÕÞÍÄÀÉ

Ô³àò-Äîáëî, ïàñàæèð, 1,9, ïðîá³ã 130000 êì, 2003 ð. â., äèçåëü, á³ëèé, â³äì³ííèé òåõí³÷íèé ñòàí, åëåêòðîïàêåò, âèñîêà ãóìà, íîâèé àêóìóëÿòîð, ôîðêîï. Êîíòàêòè: 050-067-55-10

ÎÏÅËÜ

Îïåëü-Àñêîíà, 1986 ð. â., á³ëèé, õåò÷áåê, 1,6 äèçåëü, 5-ñòóïêà ÊÏÏ, 5,5 ë/100 êì, êàïðåìîíò äâèãóíà, ÀÊÁ, ëþê, íîâà ãóìà. Êîíòàêòè: 093-847-12-92

Ôîðä-Ô³åñòà, 2008 ð. â.,.â õîðîøîìó ñòàí³, ï³ñëÿ íåçíà÷íîãî ÄÒÏ. Êîíòàêòè: 050-921-09-65

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-3, 1993 ð. â., 1,8 áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 066-713-85-00 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-3, 1993 ð. â., 1,8 áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 099-432-69-36

Ôîëüêñâàãåí-Äæåòà 2, 1988 ð. â., ñ³ðèé, 1,3 áåíçèí, 5ë/100 êì, 5-äâåðíèé, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, mp3, òîíîâàíèé, íîâèé àêóìóëÿòîð, ÒÎ 2012 ð. Êîíòàêòè: ì. Ëüâ³â, 098-571-42-35 Ôîëüêñâàãåí-Äæåòà, 1988 ð. â., ÷åðâîíîãî êîëüîðó, 1,6 áåíçèí. Ö³íà: 29900 ãðí. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31 Ôîëüêñâàãåí-Êàää³, 1,9, äèçåëü, 2001 ð. â., á³ëèé, ëåãêîâèé ôóðãîí (äî 1,5 ò), ðîçìèòíåíèé, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. Êîíòàêòè: 050-581-55-04 Ôîëüêñâàãåí-Êàää³, 2006 ð. â., á³ëèé, 212 òèñ. êì, 2,0 SDI, 51 kW, ðîçìèòíåíèé. Êîíòàêòè: 095-566-10-99 Ôîëüêñâàãåí-Êàää³, ïàñàæèð, 1,9 äèçåëü, ïðîá³ã 177000 êì, 2006 ð. â., ñèí³é, óí³âåðñàë, êë³ìàò-êîíòðîëü, ìóëüòèëîê, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 096-183-33-60

ØÊÎÄÀ Øêîäà, 1952 ð.â. Êîíòàêòè: 096-686-64-36 Øêîäà-Ôàâîðèò, 1990 ð. â., á³ëîãî êîëüîðó, â³ííèöüêà ðåºñòðàö³ÿ, 1,3 äâèãóí, êàïðåìîíò êóçîâà, äâèãóí, êîðîáêà, õîäîâà â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-874-70-30, 050-167-72-74

À/ì ç äèçåëüíèì äâèãóíîì, áàæàíî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-645-13-78 Àâòî â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. ϳñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, íåñïðàâí³, ïîòðåáóþ÷³ ðåìîíòó, íå íà õîäó, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Äîðîãî. Øâèäêèé ðîçðàõóíîê. Êîíòàêòè: 067-873-67-77 Àâòî ç äîêóìåíòàìè, ùî ïîòðåáóº ðåìîíòó, ðîçãëÿäàþ âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 095-499-40-98 Àâòî ³íîçåìíîãî â-âà, ï³ñëÿ ÄÒÏ àáî òåõí³÷íî íåñïðàâíå. Êîíòàêòè: 097-645-13-78 Àâòî ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, íà óêðà¿íñüê³é ðåºñòðàö³¿, ç äîêóìåíòàìè. Ìîæíà â êðåäèò³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ðîçêîìïëåêòîâàí³, à òàêîæ òàê³, ÿê³ ïîòðåáóþòü ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31 Àâòî, â õîðîøîìó ñòàí³, àáî íåðîáî÷³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ, íåðîçìèòíåí³, ç ïðîáëåìíèìè äîêóìåíòàìè, øâèäêèé ðîçðàõóíîê, ïîñëóãè åâàêóàòîðà, âè¿çä. Êîíòàêòè: 067-362-70-80, 093-529-91-10 Àâòîìîá³ëü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 097-924-82-29 Àâòîìîá³ëü, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 096-463-36-56 Àâòîìîá³ëü, ÿêèé ïåðåáóâຠâ êðåäèò³. Êîíòàêòè: 068-500-38-75 Àóä³

À-4.

Êîíòàêòè:

Àóä³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 097-752-25-92 Àóä³-80, 100. Êîíòàêòè: 096-463-36-56 Àóä³-80, 1986 ð.â., 1,6 ä, áåíçèí, áåç äîêóìåíò³â. Êîíòàêòè: 067-319-15-34, 096-855-11-47 ÁÌÂ-3, 5, 7. Êîíòàêòè: 096-463-36-56 Áóäü-ÿêèé à/ì: àâàð³éíèé, ùî ïîòðåáóº ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³. Êîíòàêòè: 050-276-45-34 ²íîìàðêó, â áóäü-ÿêîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 068-500-38-75

Äæèë³, 2008 ð. â., ñ³ðèé, ïðîá³ã 81 òèñ. êì, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, ABS + EBD, åëåêòðîïðèâ³ä â³êîí, CD-ïðîãðàâà÷, ÌÐ3, çàõèñò ìîòîðíîãî â³äñ³êó, êîíäèö³îíåð. Êîíòàêòè: 066-730-00-74

ÏÅÆÎ

Ôîëüêñâàãåí-Ïàñàò Á-2, ïî çàï÷àñòèíàõ, êóçîâ òà ³í. Êîíòàêòè: 067-744-66-15

Ìåðñåäåñ Å-124, 097-752-25-92

Ïåæî-605, 1990 ð. â., 2,0 áåíçèí, ëþê, öåíòðàëüíèé çàìîê, åëåêòðîñêëîï³ä³éìà÷³, ñèãíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-569-45-46

Ìåðñåäåñ, Àóä³, Ôîëüêñâàãåí, 1995-2008 ð.â., äèçåëü, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-571-42-35

Äæèë³-ÌÊ-2, 1,6, áåíçèí, ïðîá³ã 84000 êì, 2008 ð. â., ñð³áëÿñòèé, ABD, ABS, Airbag, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-133-01-83

Ïåæî-605, 1990 ð. â., 2,0 ³íæåêòîð, ëþê, öåíòðàëüíèé çàìîê, ôîðêîï. Ö³íà: 30500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-569-45-46

Ôîëüêñâàãåí-Ïàñàò Á-4, 1995 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³, óí³âåðñàë, òèòàíè, ãðàíàòîâèé êîë³ð, ñêëîï³ä³éìà÷³, åë/ äçåðêàëà, ôîðêîï, ÀÂS, AIRBAG, êë³ìàò-êîíòðîëü, öåíòðàëüíèé çàìîê ïîâíîïðèâîäíèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-758-41-77, Ñåðã³é

Äæèë³-ÑÊ, 2008 ð. â., ÷îðíèé ìåòàë³ê, 1,5, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 098-716-41-04, 066-838-89-24

Ïåæî-Åêñïåðò, 1,9, äèçåëü, ïðîá³ã 203000 êì, 2003 ð. â., á³ëèé, ì³í³âåí, ðîçìèòíåíèé, áåç ïåðøîãî ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. Êîíòàêòè: 050-581-55-04

ÌÀÇÄÀ Ìàçäà-323, 1997 ð. â., 1,5 áåíçèí, åëåêòðîñêëîïàêåò, ìóçèêà, òèòàíîâ³ äèñêè, ³äåàëüíèé ñòàí, íà ïîëüñüê³é ðåºñòðàö³¿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-356-27-06 Ìàçäà-627, 1987 ð. â., ñåäàí, 2 ë, ñ³ðîãî êîëüîðó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-582-86-49, 066-963-33-54

Ïåæî-Ïàðòíåð, 2004 ð. â, 1.9 hdi, õîðîøèé ñòàí, º áîêîâ³ äâåðöÿòà, êîíäèö³îíåð, ÀÁÑ, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè. Êîíòàêòè: 050-959-06-20

ÐÅÍÎ Ðåíî-25, 1986 ð. â., 2,0, ñèíüîãî êîëüîðó. Ö³íà: 14000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-754-93-69

ÌÅÐÑÅÄÅÑ

Ðåíî-25. Ö³íà: 14000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 066-265-58-27

Ìåðñåäåñ ³òî, 2002 ð.â., 2.2 òóðáîäèçåëü, õîðîøèé ñòàí, ðîçìèòíåíèé 100%, áåç ïåðøî¿ ðåºñòðàö³¿. Êîíòàêòè: 050-959-06-20

Ðåíî-Êåíãî, 1,9, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, áàãàæíèê, ëóöüêà ðåºñòðàö³ÿ. Êîíòàêòè: 096-919-31-06

Ìåðñåäåñ-123, 1984 ð. â., 2,3 ³íæåêòîð, ëþê, ôîðêîï, ç äîêóìåíòàìè, àáî áåç. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-533-36-02

Ðåíî-Êåíãî, 2000 ð. â., 1,9 äèçåëü. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-299-24-90

Ìåðñåäåñ-124 ª, 1994 ð. â., ÷îðíèé ìåòàë³ê, 2,2 ³íæåêòîð, ÊÏ-5, òèòàíîâ³ äèñêè, ABS, ñèãíàë³çàö³ÿ, êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè, íà ëüâ³âñüê³é ðåºñòðàö³¿, ïåðøèé âëàñíèê. Êîíòàêòè: 067-374-60-16

Ðåíî-Êåíãî, 2007 ð. â., êîíäèö³îíåð, ãàðíèé ñòàí, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. Êîíòàêòè: 063-824-75-40 Ðåíî-Êåíãî, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Ðåíî-Êåíãî. Êîíòàêòè: 099-205-14-16

Ìåðñåäåñ-124, 1990 ð. â., áåíçèí, 2,5. Êîíòàêòè: ñìò. Òóð³éñüê, 096-784-64-97

Ðåíî-Ìàñòåð, 2001 ð. â., 1,9 äèçåëü. Êîíòàêòè: 095-316-11-10

Ìåðñåäåñ-124, 2,0, 1986 ð. â., â äîáðîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-870-67-49

Ðåíî-Òðàô³ê, 1986 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-375-18-25

Ìåðñåäåñ-124. Êîíòàêòè: 093-020-89-47

Ðåíî-Òðàô³ê, 1991 ð. â., 2,1 äèçåëü. Êîíòàêòè: 093-286-10-03

Ìåðñåäåñ-126, 1987 ð. â., 2,6 ãàç/áåíçèí, 70 ãðí./100 êì, ÷îðíèé ìåòàë³ê, åëïàêåò, øê³ðÿíèé ñàëîí, àêóñòèêà, òèòàíîâ³ äèñêè. Ö³íà: 41500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-267-65-51 Ìåðñåäåñ-410 ì³êðîàâòîáóñ, 15 ì³ñöü, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-378-77-87 Ìåðñåäåñ-Áåíö-124, 1990 ð. â., 2,0 ãàç/ áåíçèí, õîðîøèé ñòàí, òåìíî-ñèí³é ìåòàë³ê, åëåêòðîïàêåò, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà. Ö³íà: 43000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-714-46-94 Ìåðñåäåñ-³òî, 1999 ð. â., êîíäèö³îíåð, áàêëàæàíîâîãî êîëüîðó, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. Êîíòàêòè: 063-824-75-40

Ðåíî-Òðàô³ê, 2005 ð. â., êîíäèö³îíåð, åë/ ïàêåò, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. Êîíòàêòè: 063-824-75-40 Ðåíî-Òðàô³ê, 2005 ð. â., ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33

ѲÒÐÎÅÍ Ñ³òðîåí-Áåðë³íãî, 2,0, äèçåëü, ïðîá³ã 351000 êì, 2002 ð. â., á³ëèé, óí³âåðñàë, â õîðîøîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-867-96-94

Ôîëüêñâàãåí-Ïàñàò, 1986 ð. â., 1,6 äèçåëü, á³ëîãî êîëüîðó, õîðîøèé òåõí³÷íèé ñòàí. Êîíòàêòè: 21-02-91 Ôîëüêñâàãåí-Ïàñàò, 1986 ð. â., çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 097-408-68-64

ïî

Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò Á-3, 1993 ð. â., 1,8 ìîíî³íæåêòîð, åëåêòðîëþê, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà. Êîíòàêòè: 097-740-63-40 Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò-Â3, 1,6 ä, 5.5 ë ðîçõîäó, êîðè÷íåâèé, ñàëîí. Ö³íà: 18000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-954-74-78

ÔÎÐÄ Ôîðä-Ãðàíàäà, 2,3 äèçåëü, ÊÏ-5, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 098-814-34-28 Ôîðä-Åñêîðò, 1.8 TD, óí³âåðñàë, â õîðîøîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³, íåðîçìèòíåíèé. Êîíòàêòè: 050-378-73-55 Ôîðä-Êîíåêò, 2008 ð. â., ùîéíî ïðèãíàíèé ç ͳìå÷÷èíè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-858-57-23 Ôîðä-Ìîíäåî, 1.8 TD, äèçåëü, ç ͳìå÷÷èíè, íåðîçìèòíåíèé. Êîíòàêòè: 050-378-73-55 Ôîðä-Ìîíäåî, õåò÷áåê, 2000 ð. â., 1.8 òä, íà çàï÷àñòèíè, ìîæíà àâòî â ö³ëîìó, à/ì íà õîäó. Ö³íà: 11000 ãðí. Êîíòàêòè: qaz1z1@mail.ru Ôîðä-ѳºð à, 1,8 äèçåëü, ïðîá³ã 210000 êì, 1992 Ôîðä-ѳºðà, ð. â., ñ³ðèé ìåòàë³ê, óí³âåðñàë. Êîíòàêòè: 095-164-25-85

190.

Êîíòàêòè:

Ìåðñåäåñ, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 097-752-25-92 Ìåðñåäåñ-123, 096-463-36-56

124,

190.

Ìåðñåäåñ-³òî. Êîíòàêòè: 098-571-42-35

Îïåëü-Àñêîíà, 096-463-36-56

Âåêòðà.

Êîíòàêòè:

Îïå ëü-Êàäåò, Îïåëü-Êàäåò, 068-500-38-75

Àñòðà.

Êîíòàêòè:

íà

ÀÊÏ.

Êîíòàêòè:

Àóä³ 100, 1993 ð.â., áåæåâèé, ñåäàí, 2.8 áåíç. - ãàç, áåç äîêóìåíò³â, õîðîøèé ñòàí, ìîæëèâèé ïðîäàæ îêðåìî ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ, àáî íà çàï÷àñòèíè. Ö³íà: 14760 ãðí. Êîíòàêòè: 050 959-06-20.

̳òöóá³ø³ Ãàëàíò, 1991 ð. â., 1.8 Ä, 35000 ãðí. Êîíòàêòè: 067 994-11-32

Àóä³ 100, 2.3 áåíçèí, áåç äîêóìåíò³â, ìîæëèâî ïîäåòàëüíî. Ö³íà: 10660 ãðí. Êîíòàêòè: 050 959-06-20.

̳òöóá³ø³ Ãàëàíò, 1991 ð. â., 1.8 Ä, ìîêðèé àñôàëüò, â íîðìàëüíîìó ñòàí³, òîðã. Ö³íà: 29000 ãðí. Êîíòàêòè: 097 264-95-52.

Àóä³ 100, 89 ð.â., 2.3 ³íæåê., êîðè÷í. ìåòàë., ëþê, åëåê., âåëþð. ñàëîí. Íå ðîçìèòíåíèé. Ìîæëèâèé îáì³í. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097 254-01-29.

Àóä³ 80, 1988 ð. â., 1.8 ³íæ., ÷åðâîíèé, íå áèòèé, â³äì³ííèé ñòàí, ëþê, ñèãíàë., 4 íîâ³ êîëåñà, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 38000 ãðí. Êîíòàêòè: 097 679-08-21, 096 888-94-93 Àóä³ À 6 êàðàâàí, äèçåëü, 2.5 ÒIJ, øê³ðà, 6-7 ë/100 êì. Êîíòàêòè: 096 814-81-07. Àóä³ Â 4, 94 ð.â., ìîíî³íæ., ã/ï êåðìà, àâñ, ëþê, òèò. äèñêè, òåìíî-ñèí³é, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè. Ìîæë. îáì³í. Êîíòàêòè: 096 607-84-70. Àóä³-100, çåëåíèé, õîðîøèé ñòàí, êîíäèö³îíåð, ïàðê-òðîí³ê, ÀÁÑ, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìóëüòèëîê, ïîäóøêè, åëåêòðîäçåðêàëà, åëåêòðîâ³êíà, åëåêòðîëþê, äåðåâî, êîðåêòîð ôàð, òèòàíè, 4 çèìîâèõ êîëåñà ç äèñêàìè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà Êîíòàêòè: 096 886-72-91.

ÁÌ ÁÌ 316, 520, 730, Õ5- ï³ñëÿ äòï, ç äîêóìåíòàìè, çðîáëþ ïåðåîáëàäíàííÿ àáî ñêëàäàííÿ. Êîíòàêòè: 097 549-78-98 ÁÌ 3, 1.8 ², 1993 ð. â., òåìíî-ñèí³é ïåðëàìóòð, íåðîçìèòíåíèé. Ö. äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066 535-94-58, 097 831-40-36. ÁÌ 324 Ä, 1981 ð. â., ï³ñëÿ ÄÒÏ, ð³çí³ âàð³àíòè, ìîæë. îáì³í. Êîíòàêòè: 098 945-08-99. ÁÌ 520, 1989 ð.â., ñåäàí, ïîâí³ñòþ ðîçêîìïëåêòîâàíèé, ó êóçîâà ñòàí õîðîøèé. Ö³íà: 24600 ãðí. Êîíòàêòè: 050 919-55-04. ÁÌ 520, 1991 ð.â., ñåäàí, ÷îðíèé, â ñåðåäíüîìó ñòàí³, ìîæëèâèé ïðîäàæ îêðåìî äîêóìåíò³â çà 26240 ãðí, àáî àâòîìîá³ëÿ íà çàï÷àñòèíè çà 10660 ãðí. Ö³íà: 32800 ãðí. Êîíòàêòè: 050 959-06-20. ÁÌ 520, áåç äîêóìåíò³â íà çàï÷àñòèíè íå íà õîäó, ìîæëèâèé ïðîäàæ çàï÷àñòèí îêðåìî. Ö³íà: 5740 ãðí. Êîíòàêòè: 050 919-55-04. ÁÌ 525, 3.5, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Êîíòàêòè: 098 937-56-75.

̲ÒÖÓÁ²Ø²

ͲÑÑÀÍ Í³ññàí Íîòòå, êîìïëåêòàö³ÿ, 66000 êì, àâòîìàò, íàéïîâí. êîìïëåêòàö³ÿ. Êîíòàêòè: 098 461-31-35.

ÎÏÅËÜ Îïåëü Îìåãà a,b, Âåêòðà a,b,c, Àñêîíà, Êàäåò, Àñòðà, Êàë³áðà, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ç äîêóìåíòàìè, çðîáëþ ïåðåîáëàäíàííÿ àáî ñêëàäàííÿ. Êîíòàêòè: 097 549-78-98. Îïåëü Àñêîíà 1987 ð.â., ñåðåäí³é ñòàí, îáì³í íà ñòàðîãî áóñà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ö³íà: 14760 ãðí. Êîíòàêòè: Òëóìàöüêèé ð-í, Îáåðòèí. 096 752-74-19. Îïåëü Àñêîíà íà ç/÷ àáî ç/÷ äî íüîãî. Ïðóæèíè äî Ôîëüêñâàãåí Äæåòòà, äèñêè Ð 13, ïî 60 ãðí. Êîíòàêòè: 097 181-82-72. Îïåëü Àñêîíà, 1996 ð. â., 1.6 êàðáþðàòîð, íå áèòèé, ³äåàëüíèé ñòàí, ìîæë. îáì³í. Êîíòàêòè: 099 426-50-79 Îïåëü Àñêîíà, 88 ð.â., 1.8, êàðáþðàòîð â³ä 1.6, áåíçèí, ñèíüîãî êîëüîðó, ñèãíàë., ö/ ç, íîâà ãóìà âñåñåçîíêà, íîâèé àêóìóëÿòîð.  äîáðîìó ñòàí³, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ. Ö³íà: 18500 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 096 126-90-49. Îïåëü Àñêîíà, ãàç-áåíçèí, 1987 ð. â., íå ãíèëèé, íåáèòèé, ö. äîã. Êîíòàêòè: 097 159-49-10. Îïåëü Àñêîíó 1987 ð.â., á³ëó, õîðîøèé ñòàí, ñèãíàë³çàö³ÿ, íîâà ãóìà, àíòèêîð., øóìî³çîëÿö³ÿ, ñèãíàë³çàö³ÿ, ÌÐ3, òþí³íã, òîíîâàíå ñêëî. Ö³íà: 18900 ãðí. Êîíòàêòè: 096 104-77-24. Sirman.ua@yandex.ru Îïåëü Àñòðà óíiâåðñàë 5 äâ. 1993 ð.â. 1,6 ì.I., çåëåíèé ìåòàëiê, ã/ï êåðìà, ñèãíàëiçàöiÿ, ö/ç, äîáðèé ñòàí, íå ïîòðåáóº âêëàäåíü. Ö³íà: 38540 ãðí. Êîíòàêòè: 099 311-87-27. bevgenij@Inbox.ru Îïåëü Àñòðà óí³âåðñàë 1995 ð.â. 1.6 ìîíî³íæåêòîð, 2 Airbag, ñèãíàë³çàö³ÿ, ÖÇ, ëþê, ñ³ðèé ìåòàë³ê Ö³íà: 44000 ãðí. Êîíòàêòè: 095 837-82-91 Îïåëü Àñòðà, 1.4 áåíçèí, 1994 ð. â., 3-äâåðíèé, ñèãíàë. Ö. äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097 939-98-82.

ÁÌ 535, ÷îðíèé, 1997 ð. â., àâòîìàò ÊÏ, ò³ï-òðîí³ê, â³äì³ííèé ñòàí, ïîâíèé çàðÿä. Ö. äîã. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066 497-46-00.

Îïåëü Àñòðà, 1.6, 1997 ð. â., íåáèòèé, íå ôàðáîâàíèé, äîáðèé ñòàí. Ö. äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097 212-78-19.

ÁÌ áåç äîêóìåíò³â, íå íà õîäó, ìîæëèâî ïîäåòàëüíî. Êîíòàêòè: 050 919-55-04.

Îïåëü Àñòðà, 2000 ð. â., ñð³áíèé ñåäàí, 1.6 ³íæåêòîð, òèòàíè, êîíä. 58200 ãðí. Êîíòàêòè: 098 523-75-75.

ÁÌÂ-318 ³, ÷îðíèé, 1,8 äâèã., 32000 ãðí. Êîíòàêòè: 097 767-63-24.

ÂÎËÜÂÎ Âîëüâî 740, 1989 ð.â., â ïðåêðàñíîìó ñòàí³, 2.3, áåíç., êîðîáêà àâòîìàò, ñ³ðèé êîë³ð. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066 441-66-83. Âîëüâî 740, 2.4 äèçåëü, 1985 ð.â., ñèí³é ìåòàë³ê, «ïîâíèé ôàðø», åë. ñêëîï., åë. äçåðêàëà, ï³ä³ãð³â äçåðêàë, åë. ëþê, ö/ç, òîíóâàííÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050 831-56-85, 066 441-37-63.

Îïåëü Àñòðà, 2000 ð.â., ñð³áíèé ìåòàë³ê, 1,6 ³íæåêòîð, êîíäèö³îíåð, åë. ñêëîï³ä³éìà÷³, ã/ï êåðìà, ëåãêîñïë. äèñêè, çèì. ãóìà, ïðîòèòóìàíêè, ìóçèêà, øê³ðçàì. ñàëîí. 58220 ãðí. Êîíòàêòè: 098 523-75-75. Îïåëü Àñòðà, 2008-2009 ð. â., 1.4, ñ³ðèé ìåò., 42 òèñ/êì, ïîäóøêà áåçïåêè, ã/ï êåðìà, ÌÐ-3 ϳîíåð, íîâà çàïàñêà, áåç äåôåêò³â, íîâèé. Äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097 453-76-67 Îïåëü Âåêòðà Á, 1,8, 16-êëàï., ñèí³é. Êîíòàêòè: 098 071-80-75. Îïåëü Âåêòðà Â, 1998 ð. â., ó ðîáî÷îìó ñòàí³, áåç äîêóì., 10000 ãðí. Êîíòàêòè: 096 333-27-26.

ÌÀÇÄÀ

Îïåëü ³âàðî, 2004 ð. â., 1,9 äèç., â³äì³í. ñòàí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050 200-34-11.

Ìàçäà 6, ÷îðíèé, 2003 ð. â., äîáðèé ñòàí. Ö. äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099 214-32-47, Âîëîäèìèð

Îïåëü ³âàðî, 2006 ð. â., 2.0, á³ëèé, ñåðåäí³é, ùîéíî ïðèãíàíèé, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ö³íà: òîðã. Êîíòàêòè: 050 867-28-05.

Ìàçäà 626 (êàïëÿ) 1996 ð.â, 2.0 òóðáîäèç., íà ç/÷. Õåò÷áåê, áëàêèòíèé ìåò., íåðîçìèòíåíèé. Êóçîâ, ìîòîð, õîäîâà, ñàëîí â õîðîøîìó ñòàí³. Ìàëèé ïðîá³ã, àâòî ðîç³áðàíå íà ÷àñòèíè. Äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³. Îïëàòà ï³ñëÿ îòðèìàííÿ. Êîíòàêòè: 097 981-82-33, 095 527-13-11.

Îïåëü Êàäåò, 1988 ð. â., ñåäàí, áåíçèí. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 068 144-90-11.

Ôîëüêñâàãåí-Áîðà. 098-571-42-35

Êîíòàêòè:

Ôîëüêñâàãåí-Âåíòî, Ãîëüô, Êîíòàêòè: 068-500-38-75

Äæåòà.

Ôîëüêñâàãåí-Âåíòî, Ãîëüô-3, Äæåòà. Êîíòàêòè: 096-463-36-56 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô 2, Äæåòà-2. Êîíòàêòè: 096-463-36-56 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô 097-645-13-78

2.

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô 4, Êîíòàêòè: 098-571-42-35

5,

Êîíòàêòè: íåäîðîãî.

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, Äæåòà, 1, 2,3 ìîäåëåé. Êîíòàêòè: 097-752-25-92 Ôîëüêñâàãåí-Êàä³, Øêîäà-Îêòàâ³ÿ, àáî Øêîäà-Ôàá³ÿ. Êîíòàêòè: 068-500-38-75 Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò Â-2, Â-3. Êîíòàêòè: 068-500-38-75

̲ÑÒÎ ².-ÔÐÀÍʲÂÑÜÊ (0342)

×åð³-Àìóëåò ÷è ³í. Êîíòàêòè: 098-571-42-35

ïðîäàì

Ôîðä-Ñêîðï³î, 1990 ð. â., ñ³ðîãî êîëüîðó, 2,0 ãàç/áåíçèí. Êîíòàêòè: 063-864-16-39

Ìåðñåäåñ-³òî, 2005 ð. â., ïàñ. Êîíòàêòè: 095-633-78-00

ѳòðîºí Êñàðà ϳêàñî, 2003 ð. â., 2 êóá., àâòîìàò, êë³ìàò-êîíòðîëü, ò³ïòðîí³ê, êðó¿ç-êîíòðîëü, âåëþð. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-555-99-87

Ôîðä-Òðàíçèò Ìàêñ³, 2003 ð. â., 2,4 äèçåëü. Êîíòàêòè: 067-361-25-22

ÀÓIJ

Ìåðñåäåñ-³òî, 2008 ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 096-357-63-35

ѳòðîºí-Äæàìïåð, 2002 ð. â., 2,2 äèçåëü, ïðîá³ã 220000 êì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-440-76-52, Äìèòðî

Ôîðä-Òðàíçèò, 2005 ð. â., íèçüêèé, êîðîòêèé, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33

Àóä³ 80, 200, À 4, À 6, À8, Q 7, ï³ñëÿ äòï, ç äîêóìåíòàìè-çðîáëþ ïåðåîáëàäíàííÿ àáî ñêëàäàííÿ. Êîíòàêòè: 097 549-78-98

ð. â., ùîéíî 066-913-45-57,

Ìåðñåäåñ Å êëàñ, 2,2 ÑIJ, òåìíî-ñèí³é. Ó äîáðîìó ñòàí³. Ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 050 287-87-40, 097 895-87-70.

Ìàçäà 323, 626, Êñåäîñ 6, Êñåäîñ 9, milenia, 3, 6, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ç äîêóìåíòàìè, çðîáëþ ïåðåîáëàäíàííÿ àáî ñêëàäàííÿ. Êîíòàêòè: 097 549-78-98.

Ôîðä-ѳºðà, 2.3 Ä, 1986 ð. â., 6-7 ë/100 êì, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-434-89-71

Ôîðä-ѳºðà, óí³âåðñàë, 1987 ð. â., ãàç/áåíçèí. Êîíòàêòè: 099-055-08-21

Ìåðñåäåñ ³òî, 2.3 äèçåëü, á³ëèé, 3ì³ñíèé, ñåðåäí³é ñòàí, ðîçìèòíåíèé 100%, áåç ïåðøî¿ ðåºñòðàö³¿, ïåðøà ðåºñòðàö³ÿ êîøòóº 15000 ãðí. Ö³íà: 32800 ãðí. Êîíòàêòè: 050 919-55-04. s130677@ya.ru

Ôîëüêñâàãåí, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 097-752-25-92

Ôîëüêñâàãåí. Ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 050-522-98-72

Ôîðä-ѳºðà, óí³âåðñàë, 1.6 áåíçèí, 1985 ð. â., çåëåíèé, 8ë/100 êì. Êîíòàêòè: 099-434-89-71

Ìåðñåäåñ ³òî 112 Ñij, 2001 ð. â., ëåãêîâèé, ñ³ðèé ìåò., åë ïàêåò, ëèò³ äèñêè, ïàðêòðîí³ê, â³äì³ííèé ñòàí. 89500 ãðí. Êîíòàêòè: 050 806-49-87.

Ðåíî-Êåíãî, àáî ѳòðîåí-Áåðë³íãî. Êîíòàêòè: 097-752-25-92

Ôîðä-ѳºðà, 1,8, ãàç/áåíçèí, 1989 ð. â., ñèí³é, ñåäàí, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, òèòàíîâ³ äèñêè, ìð3, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê. Ö³íà: 30000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-168-81-46

Ôîðä-ѳºðà, ñåäàí, áåíçèí, ÷åðâîíèé íà çàï÷àñòèíè, íà õîäó, áåç äîêóìåíò³â. Êîíòàêòè: 050-558-52-62

Àóä³ 100, 1992 ð.â., ÷åðâîíèé, ñåäàí, ï³ñëÿ ÄÒÏ, íå íà õîäó, ìîæëèâèé ïðîäàæ çàï÷àñòèí îêðåìî. Êîíòàêòè: 050 919-55-04.

Êîíòàêòè:

Îïåëü, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: 097-752-25-92

Ïîçàøëÿõîâèê 099-443-49-34

Àóä³ 100, 1989 ð. â, êàñåòà, ãàç-ìåòàí. 30500 ãðí. Êîíòàêòè: 066 708-69-64.

Àóä³ 80 Á 4, 1994 ð. â., íåðîçìèòíåíèé. Êîíòàêòè: 098 071-54-15

êóïëþ

Àóä³ À-6 àáî 068-500-38-75

Àóä³ 100 c4, 1991 ð.â., 4õ4, îá’ºì äâèãóíà 2.3, ïàëèâî ãàç (ïðîïàí-áóòàí) - áåíç., ïðîá³ã 256 òèñ. êì., ëþê, ö/ç, äèñêè, åë. ðåã. ôàð, äçåðêàë, ñêëîï³ä³éìà÷³, òîíîâàí³ â³êíà, ìàãí³òîëà, ã/ï ôàð. Ö³íà: 49200 ãðí. Êîíòàêòè: 097 295-56-72. Khudiak@gmail.com

Ìàçäà 626 1991 ð.â., 2.0 áåíçèí. Ã/ï êåðìà, ö/ç, åë. ëþê, åë. äçåðêàëà, ñåðâîêåðìî, 2 ñòîðîííÿ ñèãíàë³çàö³ÿ, òèòàíè, àêóñòèêà ï³îíåð, ÷èñòèé âåëþðîâèé ñàëîí, çèìîâà ãóìà, íåãíèëèé, çðîáëåíà õîäîâà. Òîðã á³ëÿ àâòî. Ö³íà: 36900 ãðí. Êîíòàêòè: 096 622-78-52, 099 192-59-06. andrysushun1@i.ua Ìàçäà Å2200, 1996 ð.â., 2.2 äèçåëü, íàï³âïàñàæèð, ïðîá³ã 296 òèñ. êì, ñèãíàë³çàö³ÿ, íåôàðáîâàíèé, äîâæèíà 3 ì. Òîðã. Êîíòàêòè: 096 519-75-16. Ìàçäà ÌÕ 6, 2.5, 24 êëàï., íå ðîçìèòíåíèé. Ö³íà: 12000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 098 451-49-74.

ÌÅÐÑÅÄÅÑ Ìåðñåäåñ 123, 116, 126, 140, 220, 190, ml, gl, g-class, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ç äîêóìåíòàìè, çðîáëþ ïåðåîáëàäíàííÿ àáî ñêëàäàííÿ. Êîíòàêòè: 097 549-78-98, Ìåðñåäåñ 124, 91 ð., 2,0 äèç, ³äåàë. ñòàí, 56000 ãðí. Êîíòàêòè: 098 523-88-05, 099 095-16-41.

Îïåëü Âåêòðà, 2001 ð. â., 1.6, 16 êëàï., ñð³áíèé ìåò., íåðîçìèòíåíèé. Ö³íà: 24000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 098 451-49-74.

Îïåëü Êîìáî, 1.3 cdti, 2006 ð.â., ùîéíî ïðèãíàíèé, íà ðåºñòðàö³¿, åëåêòðîïàêåò, õîðîøèé ñòàí, áîêîâ³ äâåðöÿòà, äîêóìåíòè ïàñàæèðà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098 839-20-82. usualman@ukr.net Îïåëü Êîðñà, ÃÁÎ, áëàêèòíèé. Êîíòàêòè: 050 950-02-44. Îïåëü Îìåãà 2.3TD äèçåëü, 1988 ð.â., 206 òèñ. êì ïðîá³ã, óí³âåðñàë, ã/ï êåðìà, òåìíî-ñèí³é, ñèãíàë., ö/ç, åë. ëþê, åë. äçåðêàëà, ìàã. MP-3, íîâèé àêóìóëÿòîð, ëèò³ äèñêè R15, òîí. â³êíà, äîáðèé ñòàí. Ö³íà: 27470 ãðí. Êîíòàêòè: 067 179-76-18. Îïåëü Îìåãà ñåäàí, 2.0 ³íæåêòîð, 1989 ð. â., ñèí³é, äîáðèé ñòàí. Ö. äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097 162-30-70. Îïåëü Îìåãà ó äîáðîìó ñòàí³ 2,3 äèçåëü 1989 ð.â. Ö³íà: 32800 ãðí. Êîíòàêòè: 067 285-99-30.

ÐÅÍÎ Ðåíî 11, 1986 ð. â., 1.6 Ä, ð³äíà ôàðáà, íå ãíèëèé, ëþê. 12000 ãðí. Êîíòàêòè: 097 955-88-77

Ìåðñåäåñ 310, 93 ð.â., 2,3 äâèã. Êîíòàêòè: 097 842-23-59.

Ðåíî 19, âèøíåâîãî êîëüîðó, 93 ð.â., 1,4 ìîíî³íæåêòîð, â õîðîøîìó ñòàí³, “ñ³â ³ ïî¿õàâ”. Òîðã. Ö³íà: 25000 ãðí. Êîíòàêòè: 066 535-74-58.

Ìåðñåäåñ ³òî 110, 2.2 CDI, 2000 ð.â., ùîéíî ïðèãíàíèé, ïîâíèé çàðÿä, ÷îðíîãî êîëüîðó, îðèã³íàëüíèé ïàñàæèð. Êîíòàêòè: 097 246-12-06.

Ðåíî 21, óí³âåðñàë, á³ëèé, 1989 ð. â., 2.0 Ä, äîáðèé ñòàí, ñèãíàë, ÌÐ 3, òîíóâàííÿ, òèòàíè, çèìîâà ãóìà. Êîíòàêòè: 067 699-84-01, 050 229-54-41


Ðåíî Êàíãî 2006 ð.â., ò³ëüêè ïðèãíàíå ç Ôðàíö³¿ (2 äíÿ â Óêðà¿í³). Ãàðíèé ñòàí, 119 òèñ. ïðîá³ãó, íåáèòèé, íåôàðáîâàíèé. Ö/ ç, áîðòîâèé êîìï’þòåð, 2 êëþ÷³, åëåêòðîâ³êíà, åë. äçåðêàëà, ðîçìèòíåíèé 100 %. Äîâ³äêà-ðàõóíîê äëÿ ïîñòàíîâêè íà îáë³ê çà ì³é ðàõóíîê. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097 729-58-30. gavrylkiv@ukr.net Ðåíî Êàíãî, 2000 ð. â., íå ïîòðåáóº êàï³òàëîâêëàäåíü, õîäîâà ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 53300 ãðí. Êîíòàêòè: 097 564-31-81. Ðåíî Êåíãî âàíòàæíèé 2005 ð.â., á³ëèé, ùîéíî ïðèãíàíèé, 2 ì³ñ. íà Óêðàéí³, 1.9 ïðîñòèé äèçåëü, åë. ñêëîï³ä., êîíäèö³îíåð. Ö³íà: 55000 ãðí. Êîíòàêòè: 78-24-68, 067 476-34-17. Ðåíî Êåíãî, 1998 ð. â., 1.9 äèçåëü, æîâòîãî êîëüîðó, º áîêîâ³ äâåðöÿòà, ó äîáðîìó ñòàí³. Ö. äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099 229-21-71. Ðåíî Êåíãî, 1999 ð. â., 1.9 ïðîñòèé äèçåëü, æîâòèé, áåç áîêîâèõ äâåðöÿòà. íà ðåºñòðàö³¿, òîðã. Êîíòàêòè: 050 867-28-05. Ðåíî Êåíãî, 2000 ð. â., 1.9 Ä, á³ëèé, ö/ç, åë. äçåðêàëà, ï³ä³ãð³â ñèä³íü, ïðîòèóã³í, çèìîâ³ êîëåñà, áåç ïåðøî¿ ðåºñòðàö³¿. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 096 657-37-01. Ðåíî Êåíãî, 2000 ð. â., ó äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050 170-73-44. Ðåíî Êåíãî, 2000 ð. â.. çåëåíèé, 1.9 ïðîñòèé äèçåëü, ïðîá³ã 170 òèñ. êì, 1 âëàñíèê. Ö. 46000 ãðí. Êîíòàêòè: 096 822-49-73. Ðåíî Êåíãî, 2004 ð.â., 1.5 òä, âàíòàæíèé, 2 òèæí³ â Óêðà¿í³, ãàðíèé ñòàí êóçîâà, ñàëîíà òà õîäîâî¿, àëå äâèãóí íà ãîðÿ÷ó ïîãàíî çàâîäèòüñÿ. Ö³íà: 32800 ãðí. Êîíòàêòè: 050 959-06-20. Ðåíî Ìàñòåð, ìåòàë³ê, 2007 ð.â., òóðáî äèçåëü, âàíòàæíèé, 2.5, ìóëüòèêåðìî, êîíäèö. Ö³íà: 13300 Êîíòàêòè: 097 374-20-08, 050 673-14-61.

ÏÅÆÎ Ïåæî 206 1.1, 2002 ð.â., àåðáåê, òîíîâàíèé, ñåðâîêåðìî, äóæå åêîíîìíå àâòî â õîðîøîìó ñòàí³, äèíàì³÷íå òà øâèäêå â ¿çä³, ðåàëüíà âèòðàòà ïàëèâà: òðàñà 4,3 ë, ì³ñòî 5,5 ë. Ìàñëî òà ô³ëüòðè ïîì³íÿíî 23.11.12 ð. Ö³íà: 50020 ãðí. Êîíòàêòè: 095 110-78-74, 097 179-52-42. Ïåæî 309, 1986 ð. â., ó äîáðîìó ðîáî÷îìó ñòàí³, áåç äîêóì. Ö. 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 096 333-27-26. Ïåæî 405, 1993 ð.â., äâèãóí 1.6, á³ëèé, óí³âåðñàë. Ö³íà: 40000 ãðí. Êîíòàêòè: 050 433-06-28. Ïåæî Áîêñåð, 1995 ð. â., 2.5 ÒÄ. Ö. 36000 ãðí. Êîíòàêòè: 067 496-92-11. Ïåæî Ïàðòíåð 2002 ð.â., 2.0HDI, ñèí³é ìåòàë³ê, 153 òèñ. êì., åë. ïàêåò, êîíä., ö/ç, ñèãíàë., ôàðêîï, 2-Airbag, ABS, CD-MP3, ëÿäà, ëèò³ äèñêè (Ïåæî), ðåç 80%, äâîº áîêîâèõ äâåðöÿò, 100%-ðîçìèòíåíèé, (áåç ïåðøî¿ ðåºñòðàö³¿ â ÃÀ²). Ùîéíî ïðèãíàíèé. Ö³íà: 38540 ãðí. Êîíòàêòè: 066 966-06-07. Ïåæî Ïàðòíåð, 2002 ð. â., ïàñàæ., çåëåíèé, 5-äâåðíèé, 1.9 äèçåëü. Ö. 55760 ãðí. Êîíòàêòè: 099 320-14-88. Ïåæî-406, 98 ð.â., çåëåíèé, äîáðèé ñòàí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 096 957-95-26.

ѲÒÐÎÅÍ Ñ³òðîåí Áåðë³íãî, 2002 ð.â., 1,9 äèçåëü. Êîíòàêòè: 067 299-41-12. ѳòðîåí Äæàìï³, 2004 ð. â., 1,9 Ä, âàíò., á³ëèé, “àíã볺öü”, 1 ð. íà Óêð., ÀÁÑ, ã/ê, çèì. ãóìà òà ³í. Àáî îáì³í íà ëåãêîâèé óí³âåðñàë. 57000 ãðí. Êîíòàêòè: 098 039-14-20. ѳòðîåí Áåðë³íãî, 99 ð.â., 1,9 äèç., çåëåíèé, âàíò. Êîíòàêòè: 050 528-13-99, 067 675-02-23. ѳòðîåí Áåðë³íãî, ïàñàæ., 2004 ð. â., 1.9 Ä. Êîíòàêòè: 097 908-87-59. ѳòðîåí Ñ3, 2005 ð. â., êîë³ð ñèí³é, ABC, AIRbag, äåòàë³ ïî òåëåôîíó. Êîíòàêòè: 097 960-21-47

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô 2, 1,6 äèçåëü, 89 ð.â., á³ëèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ÌÏ3, ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà Êîíòàêòè: 099 492-53-68. Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô 2, 1,6, 88 ð.â., ñ³ðèé, àâòîìàò, ÌÏ3. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099 492-53-68.

Êàää³, ÷îðíèé, 2007 ð.â., 107 òèñ. êì, ñåðâ³ñíà êí., ö/ç, ôîðêîï, 2.0 sdi, ç Äàí³¿. Ö³íà: 87740 ãðí. Êîíòàêòè: 097 855-69-66. vovshuk-89@mail.ru

Ñóáàðó Ôîðåñòåð, 2005 ð. â., ÷îðíèé ìåòàë³ê, ÊÏÏ àâòîì., 4õ4, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ö. 112000 ãðí. Êîíòàêòè: 067 854-28-33, 050 579-84-69.

Òåðì³íîâî. Ôîëüêñâàãåí Äæåòòà 1989 ð.â., 1.6 áåíç., ñèãíàë., ö/ç, òåìíî-ñèí³é ìåòàë³ê, òîíîâàí³ â³êíà, ÌÐ-3, ôîðêîï, òèòàíè, ñò³éêè (â çáîð³) â³ä Á-3, ñèä³ííÿ â³ä Á-4. Òîðã. Ö³íà: 31000 ãðí. Êîíòàêòè: 066 280-94-09, 095 636-16-61.

Ñóçóê³ Áîëåíî, ñåäàí, 96 ð.â., òåìíî-ñ³ðèé ìåòàë³ê, 1.3, ã/ï êåðìà, ïîäóøêè áåçïåêè, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, ïåðøèé âëàñíèê, íåáèòèé, íåôàðáîâàíèé, çèìîâà ³ ë³òíÿ ãóìà. Êîíòàêòè: 03433 6-25-89, Ðîìàí. 098 552-13-79.

Ôîëüêñâàãåí Á 3, á³ëèé, 1.8 áåíçèí, ñåäàí, åë. ëþê, ôàðè, ÑÄ, ÌÐ-3, ñàááóôåð, îáì³í. Êîíòàêòè: 098 798-40-07.

Ôîëüêñâàãåí Âåíòî, 93 ð.â., 1,8 ìîíî³íæ., òåìíî-ñèí³é, ö/ç, ñèãí., ëþê, òèòàíè, ìàãí³òîëà ÌÐ 3, òîíîâ., çàõèñò êàðòåðà, êîìïë. íîâî¿ çèì. ãóìè, íà îðãèã³í. äèñêàõ, íåáèòèé, ð³äíà ôàðáà, 7 ë, ëóäæåíèé êóçîâ. Êîíòàêòè: 066 458-73-06.

Àóä³ ï³ñëÿ ÄÒÏ, ç äîê. Êîíòàêòè: 097 752-25-92.

Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô 2, 1989 ð. â., 1.6 áåíçèí, êàðáþðàòîð çì³ííèé, 5-ñò., çèìîâà ãóìà. 29000 ãðí. Êîíòàêòè: 097 854-78-43. Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô, 1992 ð.â., 1,8 áåíç, êóëåð, 3-äâåðíèé, òåìíî-ñèí³é. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 095 878-70-43. Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò Á 3, äèç., ñ³ðèé, ç Ïîëüù³, íåðîçìèò. Êîíòàêòè: 098 071-80-75. Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò Â-3 1993 ð.â., 2.0 ³íæåêòîð, ÷îðíèé, óí³âåðñàë. Ö³íà: 38540 ãðí. Êîíòàêòè: Êîíîâàëüöÿ 46 59-50-10, 066 090-41-31. Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò, 1987 ð. â., ìåòàë³ê, 1.8 áåíçèí. 13000 ãðí. Êîíòàêòè: 097 680-54-53. Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò, 1998 ð. â., 1.6 ³íæåêòîð, òåìíî-çåëåíèé, êîíä., ÀÂÑ, àåðáåê, ö/ç, ñèãíàë. Ö. äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067 750-35-19 Ôîëüêñâàãåí Ò 5, ïàñàæ., 2004 ð. â., 1.9 Ä, á³ëèé, 160 òèñ. êì ïðîá., êîíä., øê³ðà, Ö. 114100 ãðí. Êîíòàêòè: 050 579-84-69, 067 854-28-33.

ÔÎÐÄ Ôîðä Åñêîðò, 95 ð.â., 1.6, áåíçèí, çåëåíîãî êîëüîðó, ïîäóøêè áåçïåêè, ñêëîï³ä., ã/ ï êåðìà, ìàãí³òîëà îðèã³íàëüíà, ö/ç. Êîíòàêòè: 096 741-98-06. Ôîðä Îð³îí, 1994 ð. â., 1.4 ², ìåõ., 5 ñò. ÊÏ, ñèí³é ìåòàë³ê, ñåäàí, òîíóâàííÿ, ñèãíàë., ö/ç, õîðîøà ãóìà, ó äîáðîìó ñòàí³. Ö. äîãîâ³ðíà, òîðã. Êîíòàêòè: 096 816-54-73. Ôîðä ѳºðà, 86 ð. â., êàðàâàí, 1,8 áåíç., äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050 373-89-07. Ôîðä Òðàíçèò 115T350 2.4TDCI. 2008 ð., ñèí³é, 80 òèñ. êì. Ñåðåäíÿ áàçà, ï³äâèùåíèé. ª âñå, ìàêñèìàëüíèé çàðÿä. Ùîéíî ïðèãíàíèé ç ²ñïàí³¿, ðîçìèòíåíèé íà óêð. ðåºñòðàö³¿.  ³äåàëüíîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 0673423079, 0978692995, 0663302855 Ôîðä Òðàíçèò êîíåêò, 2003 ð. â., á³ëèé, 1.8 ÒÄ, ïàñàæ. Ö. äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098 036-43-64. Ôîðä Òðàíçèò, 1991 ð. â., á³ëèé, êîðîòêèé, íèçüêèé. Ö³íà: 33000 ãðí. Êîíòàêòè: 098 943-69-79.

Ôîðä Ô³ºñòà íà ç/ï Êîíòàêòè: 093 423-73-20.

Òîéîòà Hi-ace, 1999 ð.â., íà çàï÷àñòèíè, 2.7 áåíçèí, ìîòîð ÊÏÏ, ïàíåëü ïðèáîð³â ³ äð³áí³ çàï÷àñòèíè º, êóçîâ ³ äîêóìåíòè ïðîäàí³. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Ðîçãëÿíó óñ³ ïðîïîçèö³¿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097 981-82-33, 095 527-13-11. kohut.vasyl@gmail.com Òîéîòà Ñåë³êà, áåíç. 1,8, á³ëèé, íà õîäó. Ö. äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097 408-51-81.

Ô²ÀÒ

Ôîðä Ô³ºñòà, 1986 ð. â., ÷åðâîíèé, 1.1, 4.5 ä/100 êì, êàïðåìîíò êóçîâà, õîäîâî¿, ôàðáîâàíèé, âñå ïðàöþº, òèòàíè, ð 13 (äëÿ ìàëîãî á³çíåñó), ì. ßðåì÷à, 13530 ãðí, òîðã. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 097 218-78-78.

×Åв ×åð³ QQ, 2008 ð. â., 1.1, ñ³ðèé ìåòàë³ê, ö/ç, ñèãíàë., êîíäèö., íîâèé àêóìóëÿòîð, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ. Êîíòàêòè: 095 007-79-41. ×åð³ Äæàãà, 2009 ð. â. Êîíòàêòè: 068 541-30-43. ×åð³ ßã³. Îá’ºì ìîòîðà 1.3 ë. Êîíäèö³îíåð, åëåêòðîäçåðêàëà, åë. ñêëîï³ä., ö/ç, ³ììîá³ëàéçåð, äâ³ ñèãíàë³çàö³¿, ëåãêîïëàâê³ äèñêè, çèìîâà ãóìà, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè, 46 òèñ. êì. Ñòàí íîâîãî àâòîìîá³ëÿ. Ö³íà: 48380 ãðí. Êîíòàêòè: 050 521-02-68, 093 629-36-41

Ô³àò Äîáëî 2008 ð.â., 1.3 dci, á³ëèé êîë³ð, ùîéíî ïðèãíàíèé, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066 456-76-35.

ØÊÎÄÀ

Ô³àò Äîáëî ñèí³é, 2006 ð. â., 1.3 Ä, 150 òèñ/ êì ïðîá³ã, ïàñàæ., âåðõí³é ëþê, ð³äíà ôàðáà. Êîíòàêòè: 067 698-53-74.

Øêîäà Îêòàâ³ÿ, 2007 ð.â., 1,6 ìåõ., áëàêèòíèé, 119000 êì, äîáðèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066 370-45-85.

Ô³àò Äóêàòî, 1.9 Ä, 1990 ð. â., áóñ. 16000 ãðí. Êîíòàêòè: 067 994-11-32

Øêîäà Îêòàâ³ÿ, Ôàá³ÿ. Êîíòàêòè: 068 500-38-75.

Ô³àò Äóêàòî, 2005 ð. â. ìàêñ³ áàçà, ñ³ðèé ìåò., òèòàíè, 2.8, 94 êâò, ïîâíèé êîìïëåêò, ùîéíî ïðèãíàíèé, äîâ³äêà-ðàõóíîê. 96170 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050 867-28-05.

Øêîäà Ôàá³ÿ, 2007 ð. â., ó äîáðîìó ñòàí³, 21000 êì, çèìîþ íå åêñïëóàòóâàëàñü, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, êîìï’þòåð, êîíäèö³îíåð, 1.2. Ö. 85000 ãðí. Òîðã. Êîíòàêòè: 097 423-89-96

Ô³àò гòìî, 1986 ð. â., ô³íàíñîâèõ âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. Ö³íà: 12000 ãðí. Êîíòàêòè: 096 158-02-30. Ô³àò Ñêóäî 1999 ð.â., 1.6 ãàç/áåíçèí (ïðîïàí áóòàí), êîíäèö³îíåð, ÀÁÑ, àåðáåê, ïîäâ³éí³ äâåð³, âàíòàæíèé. Ö³íà: 50840 ãðí. Êîíòàêòè: 050 086-14-71. roman.slip@mail.ru Ô³àò Ñêóäî, 1997 ð. â., 1.9 äèçåëü, âàíòàæ., òåìíî-ñèí³é, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097 849-28-28. Ô³àò Óíî 88 ð.â., ÷îðíèé ìåò., 1.1 êóá., 5 äâ., òîí., ñèãí., íîâà ãóìà, 4 ë/100 êì. Ìîæëèâî îáì³í àáî êðåäèò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097 254-01-29. 231645@mail.ru

Øêîäà Ôîðìàí, òåìíî-ñ³ðèé, íà õîäó ç äîê., ìîæë. íà ç/÷. Äåøåâî. Êîíòàêòè: 050 988-75-58

²Íز ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë² Âàðòáóðã, 1989 ð. â., ÷åðâîíèé, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098 256-77-76. Äà÷³ÿ Ëîãàí, Ñîëåíçî, Ðåíî 21, Êåíãî, Ô³àò Ïóíòî, Ëÿí÷à Òåìà, Ñóáàðó ²ìïðåçà, Õþíäàé Í 100 íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 095 577-19-91.

Ô³àò Óíî 88 ð.â., ÷îðíèé ìåò., 1.1 êóá., 5 äâ., òîí., ñèãí., íîâà ãóìà, 4 ë/100 êì. Ìîæëèâî îáì³í àáî êðåäèò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097 254-01-29.

Äæèë³ MK Êðîññ 2012 ð.â., ïðîá³ã 6000 êì, ÷åðâîíèé, àáî ì³íÿþ íà ³äåíòè÷íó ñ³ðîãî êîëüîðó. Ö³íà: 98400 ãðí. Êîíòàêòè: 098 659-28-97. k.shevchuk56@ukr.net

Ô³àò Óíî, 1990 ð.â., ïîòð³áåí ðåìîíò ìîòîðà. Ö³íà: 11000 ãðí. Êîíòàêòè: 096 693-05-50. a.legin@yandex.ua

Äæèï Àðî, 92 ð.â., 2,4 áåíç., ïîòð. íåçíà÷íîãî ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 050 373-89-07.

Ô³àò Ô³îð³íî, 1990 ð.â., 1,7 äèç., ÷åðâîíîãî êîëüîðó, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 20500 ãðí. Êîíòàêòè: 068 847-20-40, 099 095-63-19, 095 633-39-40.

×åð³, 2007 ð. â., 1.1. Êîíòàêòè: 097 908-87-59.

êóïëþ

Ñåàò ²íêà, 99 ð.â., 1,9, ïðîñòèé äèç., á³ëèé, âàíò. Êîíòàêòè: 067 419-99-37.

ÒÎÉÎÒÀ

Õþíäàé Ìàòð³êñ, 2007 ð. â., 1.6, ãàç-áåíçèí, áëàêèòíèé ìåò., 4 àåðáåê., óí³âåðñàë, ï³ä³ãð³â ñèä³íü, ÀÁÑ, òèòàíè, Ð 15, áàãàæíèé àëþì³í³ºâèé, + êîìïëåêò ãóìè ç äèñêàìè, çàì³íåíå ìàñëî, íåáèòèé, 113 òèñ. êì. Êîíòàêòè: 097 218-78-78

Ôîëüêñâàãåí Áîðà, 2000 ð. â., çåëåíèé, 1.6 áåíçèí, ïðîá³ã 240 òèñ. êì. Ö³íà: 35000 ãðí. Êîíòàêòè: 099 448-07-17, 098 659-33-31.

ÑÅÀÒ

Ñåàò Êîðäîáà, 1996 ð. â., ñ³ðèé ìåòàë³ê, ñåäàí, òèòàíè. Ö³íà: 37700 ãðí. Êîíòàêòè: 066 843-49-83.

Ñàíã ßíã Àêò³îí 2008 ð.â., 2,3 ë, áåíçèí, ÀÊÏ, ïîâí. ïðèâ., ïðîá³ã 61 òèñ. êì., ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, ñåðâ³ñíà êíèæêà, òþí³íã, 1 âëàñíèê (íå ïàëèòü). Ö³íà: 131200 ãðí. Êîíòàêòè: 050 373-98-08. Ñàíéîíã Àêò³îí, 2010 ð. â., 2.0 Äèçåëü, 70 òèñ. êì ïðîá³ã, ÷îðíèé ìåò., 1 âëàñíèê, 145000 ãðí. Êîíòàêòè: 099 928-54-95.

Ôîðä Òðàíçèò, 2,5, äèçåëü, øàñ³ ñïàðêà íà çàï÷., º äîê. Êîíòàêòè: 096 748-87-76.

Ñåàò Êîðäîáà, 1996 ð. â., 1.4 ², ñèí³é, ñèãíàë., ö/ç, òîíóâàííÿ, ó äîáðîìó ñòàí³, ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 097 609-39-75.

̳í³âåí 8 ïàñ. FAW 6371 2007 ð.â., ãàç (7-8 ë/ 100 êì) / áåíçèí (4,8-6,5 ë/100 êì), 1,1 ë ìîòîð, 5-ñò. ÊÏÏ, ïðîá³ã 101 òèñ. êì, òèòàíîâ³ äèñêè + çèìîâà ãóìà. ×óäîâèé ñòàí (2-é âëàñíèê), âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. Ö³íà: 37720 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 066 713-83-25, 066 497-39-29.

Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô 2, 3, Ïàñàò b2, b3, b4, Äæåòòà 2, Òóàðåã, Ôàåòîí ï³ñëÿ ÄÒÏ, ç äîêóìåíòàìè, çðîáëþ ïåðåîáëàäíàííÿ àáî ñêëàäàííÿ. Êîíòàêòè: 097 549-78-98

Ôîëüêñâàãåí 3, 1.6, 1993 ð. â., ÷îðíèé, 186 òèñ/êì ïðîá³ã, ÀÂF, ã/ï êåðìà, åë. â³êíà, äçåðêàëà. Êîíòàêòè: 097 119-35-47, Ðîìàí.

ʳà Öåðàòî, 1.6, 2007 ð. â., 63 òèñ. êì, ÷îðíîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 095 560-38-85. ʳà ×åðàòî, 1.6, 2007 ð. â. Êîíòàêòè: 095 560-38-85

25

ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë² ËÅÃÊβ

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

Àóä³, ÁÌÂ, Ìåðñåäåñ, Îïåëü, Ôîëüêñâàãåí, Øêîäà Îêòàâ³ÿ àáî Ôàá³ÿ. Êîíòàêòè: 098 571-42-35. Áóäü-ÿêå äåøåâå àâòî, áóäü-ÿêîãî â-âà. Ìîæëèâî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: 068 847-20-40. Âèêóïëþ êðåäèòíå àâòî. Êîíòàêòè: 097 401-34-06. bobo99_p@mail.ru ²íîìàðêè ó äîáðîìó ñòàí³: Àóä³, Ìåðñåäåñ, Ôîëüêñâàãåí. Êîíòàêòè: 097 752-25-92. ²íîìàðêó äèç. Êîíòàêòè: 097 667-19-69 ²íîìàðêó íà ç/ï. Êîíòàêòè: 096 212-07-61. ²íîìàðêó ï³ñëÿ ÄÒÏ ç äîêóìåíòàìè, áåç äîêóìåíò³â àáî íåðîçìèòíåíó, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050 373-89-07. ²íîìàðêó, ìîæëèâî íå íà õîäó. Êîíòàêòè: 097 273-24-48. Ìåðñåäåñ 123, 124, 190. Êîíòàêòè: 096 463-36-56. Ìåðñåäåñ ï³ñëÿ ÄÒÏ ç äîê. Êîíòàêòè: 097 752-25-92. Îïåëü Àñêîíà, Âåêòðà, Îìåãà, Êàäåò, Àñòðà. Êîíòàêòè: 096 463-36-57. Îïåëü ï³ñëÿ ÄÒÏ ç äîê. Êîíòàêòè: 097 752-25-92. Ô³àò 126 “ìàëþê”. Êîíòàêòè: 097 273-24-48. Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô 1.2, Äæåòà 1.2, Àóä³ À 6, À 4, Â4, Â3. Êîíòàêòè: 067 581-61-36. Ôîëüêñâàãåí Äæåòòà, Âåíòî, Øêîäà Ôàá³ÿ. Êîíòàêòè: 097 248-50-17. Ôîëüêñâàãåí Êàää³ íà ç/÷, 2004-2007 ð. â., 1.9 ÒÄ. Êîíòàêòè: 097 677-05-33.

ËóÀÇ-969Ì, 4õ4, 1991 ã.â., äâèãàòåëü 1.4 ë äèçåëü, ñ äîêóìåíòàìè, îòë. ñîñò. Ö³íà: 24000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 266-12-32 ËÓÀÇ «Âîëèíÿíêà». 584-02-18

Êîíòàêòè:

(096)

ÌÎÑÊÂÈ× Ìîñêâè÷ 2140, â õîðîøîìó ñòàí³, êîëåñà òà äèñêè íà R-14, ÷åðâîíèé ïåðëàìóòð. Ö³íà: 6300 ãðí. Êîíòàêòè: (099) 914-31-18

ÂÀÇ-21063, 1986 ð. â., íà õîäó. Êîíòàêòè: 095-365-84-35 ÂÀÇ-21063, 1989 ð.þ â., çåëåíîãî êîëüîðó, Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-990-23-40 ÂÀÇ-21063, 1990 ð. â., ÷îðíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-661-90-86, Ìèõàéëî ÂÀÇ-21063, 1993 ð. â., áåæåâîãî ê-ðó, ôîðêîï, ìàãí³òîëà, Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-229-41-03 ÂÀÇ-21063, ìîæëèâèé îáì³í íà ÇÀÇ Ñëàâóòà. Êîíòàêòè: 096-919-31-06

Ìîñêâè÷-2140. Êîíòàêòè: (098) 517-80-99

ÂÀÇ-2107, 1992 ð. â., êîë³ð âèøí³, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-817-53-09

Ìîñêâè÷-2140, àïåëüñèíîâîãî êîëüîðó, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-883-99-73

Ìîñêâè÷-2140. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 098 517-80-99

4.2.8. Êóïëþ ÂÀÇ-2106, ï³ñëÿ 1990 ð.â., ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó. Êîíòàêòè: (098) 595-45-48 Ìîñêâè÷ ÃÀÇ, ÓÀÇ. Êîíòàêòè: (098) 380-03-35

̲ÑÒÎ ËÓÖÜÊ (0332), (03322) ïðîäàì ÂÀÇ ÂÀÇ 2106, 1986 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Êîíòàêòè: 097-709-60-52

ÂÀÇ-2107, 1997 ð. â., 1,5 ë, 5-ÊÏÏ, êàïðåìîíò, âèøíåâèé êîë³ð. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-681-43-27

Ìîñêâè÷-2141, 1,7, áåíçèí, ïðîá³ã 60000 êì, 1991 ð. â., ñèí³é, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-168-81-46

ÂÀÇ-2107, 2006 ð. â., 5-ÊÏÏ, çåëåíèé, â äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-321-28-24

Ìîñêâè÷-412, 1988 ð. â., 1,6 ë, æîâòèé. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 098-263-71-93, 095-013-84-87

ÂÀÇ-2107, 2006 ð. â., áåíçèí, 1,5, ÊÏ-5, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 095-421-01-51 ÂÀÇ-2107, 2006 ð. â., ãàç/áåíçèí, ïðîá³ã 70000 êì, ôîðêîï, âëàñíèê, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-324-44-98 ÂÀÇ-2107, â äîáðîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-075-80-45 ÂÀÇ-2107/0020, 2007 ð. â., 1,5, 5-ÊÏÏ, ³íæåêòîð, ñèí³é ìåòàë³ê, ïðîá³ã 42000 êì. Êîíòàêòè: 097-835-99-71, 097-790-42-80 ÂÀÇ-2108, 1987 ð.â., êàïðåìîíò äâèãóíà, íîâ³ ñòéêè, ãóìà. Êîíòàêòè: 067-927-41-39 ÂÀÇ-2109, 1991 ð.â., äâèãóí - 1,5, ÊÏ-5, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-323-54-22

ÂÀÇ-21093, 1992 ð.â., 1,5 äâèãóí. Ö³íà: 21 000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-132-71-77

Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò Â 2, Â3, Â4, Âåíòî, Áîðà, Ìåðñåäåñ 124 Å. Êîíòàêòè: 067 491-27-62.

ÂÀÇ-2101, 1982 ð. â., æîâòèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-500-58-48

Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò Â 3 äî 1993 ð. â. Êîíòàêòè: 066 647-02-88.

ÂÀÇ-2101, â õîðîøîìó ñòàí³, ÊÏÏ-5 ïîëîíåç³âñüêà. Êîíòàêòè: 72-11-78, 098-515-24-42

4.2.1. Ïðîäàì

ÂÀÇ

ÂÀÇ 21099, 2004 ð.â., 1,5 ³íæåêòîð, òåìíî-çåëåíèé, òèòàíè, ñèãíàë³çàö³ÿ, çèìîâà ãóìà, ð³äíà ôàðáà. Ö³íà: 33000 ãðí. Êîíòàêòè: (067)970-73-59

ÂÀÇ-2101. Êîíòàêòè: 099-408-33-30 ÂÀÇ-21011, 1976 ð. â. Êîíòàêòè: 067-452-25-77 ÂÀÇ-21011, äâèãóí ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, íîâà ï³äâ³ñêà, æîâòèé. Êîíòàêòè: 098-799-64-89 ÂÀÇ-21013, 1984 ð. â., çåëåíèé êîë³ð, ïðîá³ã 33000 êì, êàï³òàëüíèé ðåìîíò äâèãóíà. Êîíòàêòè: 068-502-91-55 ÂÀÇ -2102, 1978 ð.â., âñå, êð³ì ôàðáóâàííÿ. ÀÇ-2102, Ö³íà: 10 000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-574-16-60 ÂÀÇ-2102, 1980 ð. â, õîðîøèé ñòàí. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-295-64-90 ÂÀÇ-2103, 1,3, áåíçèí, 1979 ð. â., çåëåíèé, äâèãóí ó äîáðîìó ñòàí³. Ö³íà: 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-711-46-67 ÂÀÇ-2103, 1992 ð. â., 1,5, ÊÏÏ-4, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Êîíòàêòè: 093-669-41-48 ÂÀÇ-2104, 1987 ð. â., 1,3, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-623-58-88 ÂÀÇ-2104, 1988 ð. â. Êîíòàêòè: 097-876-04-17

ÂÀÇ-21093, 2004 ð. â., çåëåíèé ìåòàë³ê, 1,5 áåíçèí, ñèãíàë³çàö³ÿ, ÌÐÇ, òîíîâàíèé, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 316200 ãðí. Êîíòàêòè: 098-103-99-53 ÂÀÇ-21093, òåìíî-çåëåíèé êîë³ð, 2004 ð. â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-775-91-62, Âàëåð³é ÂÀÇ-21099, 2001 ð. â., ñ³ðî-áëàêèòíèé ìåòàë³ê, 1,5. ÊÏ-5, òèòàíîâ³ äèñêè. Ö³íà: 29000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31 ÂÀÇ-21099, ñèí³é ìåòàë³ê, 1997 ð.â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-405-46-25 ÂÀÇ-21111, 2008 ð. â., ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê, 1,5, 5-ñòóïêà, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 43000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31 ÂÀÇ-21115, 2008 ð. â., 1,6 äâèãóí, ïðîá³ã 52000 êì, â õîðîøîìó ñòàí³, ðîñ³éñüêà çáîðêà. Êîíòàêòè: 097-700-97-43 ÂÀÇ-2115, 1,5 áåíçèí, ÷îðíèé, ñåäàí, öåíòðàëüíèé çàìîê, ïåðåäí³ ñêëîï³äéîìíèêè, áîðòîâèé êîìï’þòåð, òþí³íã, ñèãíàë³çàö³ÿ, êîëîíêè, ï³ä³ãð³â çàäíüîãî ñêëà. Êîíòàêòè: 099-726-77-67

ÂÀÇ 2104. Êîíòàêòè: (096) 584-02-18 ÂÀÇ 2105. Êîíòàêòè: (093) 746-25-38 ÂÀÇ 21063, 1988 ð.â., íà õîäó. Êîíòàêòè: (097) 981-05-59

ÂÀÇ-2104, 2000 ð. â., 1,5, ÊÏ-5, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-889-97-66

ÂÀÇ-2121 Íèâà, 098-662-81-09

ÂÀÇ 2107, 2008 ð.â., ãàç/áåíçèí, ³íæåêòîð, ñèí³é ìåòàë³ê, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (096) 448-56-03

ÂÀÇ-2104, â äîáðîìó ñòàí³. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 066-935-58-95

ÂÀÇ-2121, Íèâà, â äóæå äîáðîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 096-000-35-94, 70-05-04

ÂÀÇ-2104, ïðîá³ã 80000 êì. Êîíòàêòè: 066-939-58-95

ÂÀÇ-2121, Íèâà, íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 096-444-35-94, 097-864-04-12

ÂÀÇ 21099, 2004 ð.â., 1,5 ³íæåêòîð, òåìíî-çåëåíèé, ð³äíà ôàðáà, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 32800 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59 ÂÀÇ, â õîðîøîìó ñòàí³, íîâèé êàðáþðàòîð, áåíçîíàñîñ, ô³ëüòð, êàòóøêà, ðàä³àòîð, MP3 Pioneer, 5-ñòóï. ÊÏÏ, çèìîâà ãóìà, ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: (097) 900-40-51 ÂÀÇ-2101, 1978 ð.â., 1300 êóá.ñì, æîâòèé, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (098) 595-45-48

ÃÀÇ ÃÀÇ 3110, 2001 ð.â., ÃÁÎ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (066) 180-76-51 ÃÀÇ 31105, Âîëãà, 2005 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (097) 478-88-45, (095) 038-52-54 ÃÀÇ-3110, 2003 ð.â., 2.4, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 22-67-17 ÃÀÇ-Ì20, «Ïîáºäà». Êîíòàêòè: (096) 584-02-18

ÇÀÇ

ÂÀÇ-21043, 1,5, áåíçèí, ïðîá³ã 15500 êì, 1992 ð. â., ÷åðâîíèé, óí³âåðñàë, 5-ñòóïêà, òåìíî-÷åðâîíèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, çðîáëåíà õîäîâà. Êîíòàêòè: 050-856-71-37

Ìîñêâè÷-ÀÇËÊ, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 24-79-51 Ìîñêâè÷-²Æ, 1,5 áåíçèí, ïðîá³ã 140000 êì, 1987 ð. â., çåëåíèé, íà õîäó. Ö³íà: 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-697-46-65 Ìîñêâè÷-²Æ-Êîìá³, 1987 ð. â., ÷åðâîíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 7500 ãðí. Êîíòàêòè: 095-862-22-36

̲ÑÒÎ ².-ÔÐÀÍʲÂÑÜÊ (0342) ïðîäàì

ÂÀÇ-21093 ÂÀÇ-21093,, 2002 ð.â., 2005-2006 ð.â. Êîíòàêòè: 095-077-06-49

ÂÀÇ-2104, 1990 ð. â., òåìíî-ñèí³é, ãàç-áåíçèí, 13000 ãðí. ͳññàí-Òåðàíî 1989ð., ÷îðíèé ìåòàë³ê, ãàç-áåíçèí, êîíäèö³îíåð, Ö³íà: 65000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-783-22-39, 098-705-14-99

ÂÀÇ 2108, 1991 ð.â., ÷åðâîíèé, 1,5, õîðîøèé ñòàí, ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó. Êîíòàêòè: (096) 839-03-27

Ìîñêâè÷-2140, â ðîáî÷îìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-001-92-16

ÂÀÇ-2107, 2004 ð. â., õîðîøèé ñòàí, ïðîá³ã 20000 êì, íîâà ÀÊÁ, àíòèêîð.îáðîáêà êóçîâà. Êîíòàêòè: 068-584-34-03,093-447-46-77

ÂÀÇ-2101, 1981 ð. â., íå ïîòðåáóº êàï³òàëîâêëàäåíü. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-425-18-16

Автомобілі легкові, СНД

Ìîñêâè÷-2140, 1983 ð. â. Ö³íà: 4500 ãðí. Êîíòàêòè: 099-314-90-64 Ìîñêâè÷-2140, 1988 ð.â., êàïðåìîíò äâèãóíà, ï³äâ³ñêè, íîâà ÊÏ, çàï÷àñòèíè äîäàþòüñÿ. Ö³íà: 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-815-87-03

Ôîëüêñâàãåí Êàää³, Øêîäà Îêòàâ³ÿ àáî Ôàá³ÿ. Êîíòàêòè: 068 500-38-75.

Ôîëüêñâàãåí ï³ñëÿ ÄÒÏ ç äîê. Êîíòàêòè: 097 752-25-92.

Ìîñêâè÷-2140, 1,5 áåíçèí, ïðîá³ã 40000 êì, 1984 ð. â., æîâòèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050 270 22 30

ÂÀÇ-2107 ÂÀÇ-2107,, 1984 ð. â., 1500 êóá. ñì, ÷åðâîíèé. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 9500 ãðí. Êîíòàêòè: 26-39-08, 050-517-70-14

ÂÀÇ-21093, 1,5, 2003 ð. â., áåíçèí, áåæåâèé, â õîðîøîìó ñòàí³, ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 099-750-76-33

Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò Ï2, Ï3, Ï4, Âåíòî, Ãîëüô àáî Äæåòòà. Êîíòàêòè: 068 500-38-75.

Ìîñêâè÷ Ì-412, 1986 ð. â., äâèãóí ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Êîíòàêòè: 068-191-51-53

Ìîñêâè÷ ²Æ-412, 1992 ð.â., á³ëîãî êîëüîðó, ïðîá³ã ï³ñëÿ êàïðåìîíòó äâèãóíà 8 òèñ. Ö³íà: 8000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 171-66-19

ÂÀÇ, 1981 ð. â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-892-94-71

Ôîëüêñâàãåí Êàää³, 1.9-2 ÒÄ, 2004-2007 ð. â. íà ç/ï. Êîíòàêòè: 067 417-83-82

Ìîñêâè÷ ²Æ-412, 1971 ð.â., çåëåíèé, íà õîäó, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (03368)2-22-84, 068-846-79-50

ÂÀÇ-2121 Íèâà, 2003 ð. â., ÊÏ-5, ÷åðâîíèé êîë³ð. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-331-48-14 íà

õîäó.

Êîíòàêòè:

ÂÀÇ-2140 íà çàï÷àñòèíè, äîêóìåíòè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-555-93-36

ÂÀÇ ÂÀÇ 2121 (íèâà), 1.6 ê., çåëåíèé, òèòàíè, íîâà õîðîøà ãóìà, íîâ³: àêóìóëÿòîð, êàðáþðàòîð, ðàä³àòîð, åë. çàïàë, âñÿ õîäîâà. Íåãíèëèé, àíòèêîðîç³éíà îáðîáêà, ï³äêðèëüíèêè. Âñå ïðàöþº. Ö³íà: 24500 ãðí. Êîíòàêòè: 050 433-03-23. ÂÀÇ-2101, ó õîðîøîìó ñòàí³, íà õîäó, âèøíåâèé, ãàçîâà óñòàíîâêà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096 261-33-67, Îêñàíà. ÂÀÇ - 2102 1975 ð.â., áåæåâîãî êîëüîðó, îá’ºì äâèãóíà 1,2, â äîáðîìó ñòàí³. ìîæëèâèé òîðã. Êîíòàêòè: 58-44-16, 050 213-22-91, 097 527-01-02. ÂÀÇ 112, 2005 ð. â., 1.6 ³íæåêòîð, 85 òèñ. êì, ÷îðíèé. Êîíòàêòè: 050 986-02-13. ÂÀÇ 119 “Êàëèíà”, ÷åðâîíèé, ïðîá³ã 10 òèñ/êì, ÌÐ-3, ñèãíàë, áàãàæíèê. Êîíòàêòè: 066 358-11-14. ÂÀÇ 119, «Êàëèíà», ÷åðâîíèé, 2008 ð. â., 10 òèñ. êì. Êîíòàêòè: 066 358-11-14. ÂÀÇ 2101 1974 ð.â., 1.3 êàðáþðàòîð ÄÀÀÇ 2108. ÁÑÇ, òàõîìåòð, íîâ³ äèñêè ³ ãóìà, ÀÊÁ, MP3, ìàãí³òîëà. Ö³íà: 10660 ãðí. Êîíòàêòè: 068 143-57-30. kolyan16@ukr.net ÂÀÇ 2101 çà ö³íîþ ìåòàëîëîìó àáî íà ç/÷. Êîíòàêòè: 098 654-39-90. ÂÀÇ 2101, 1979 ð.â. ó íîðìàëüíîìó ñòàí³, äâèãóí 1.2, áåíçèí., êîðîáêà 4 ìåõàí³÷íà, êîë³ð á³ëèé. Ö³íà: 8200 ãðí. Êîíòàêòè: 096 820-60-97. macksv_vova@mail.ru ÂÀÇ 2101, äîáðèé ñòàí, ïåðåðîáëåíèé äëÿ ³íâàë³äà (áåç íîãè), ãàç. óñòàíîâêà, áåíçèí. 11200 ãðí. Êîíòàêòè: 095 939-38-95. ÂÀÇ 2101. Êîíòàêòè: 067 660-51-68.

ÃÀÇ

ÂÀÇ 21011 2008 ð.â., 1.6 áåíçèí, ñð³áíèé, ðîñ³éñüêà çáîðêà, ï³äñèëþâà÷ êåðìà, ñêëîï³ä³éìà÷³, ö/ç, áîðòîâèé êîìï., äîáðèé ñòàí, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. Ö³íà: 52300 ãðí. Êîíòàêòè: 066 021-31-99.

ÃÀÇ-21, 1963 ð. â., 2,5 áåíçèí, çåëåíîãî êîëüîðó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-047-34-09, 067-788-33-51, 093-855-15-88

ÂÀÇ 21011, 1978 ð. â., õîäîâà ó â³äì³ííîìó ñòàí³, àáî íà ç/÷. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 067 914-84-78.

ÃÀÇ-2410, 2,5 áåíçèí, ïðîá³ã 93000 êì, 1986 ð. â., ñ³ðèé, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-744-77-80

ÂÀÇ 21011, 1980 ð. â., 1.2, æîâòèé, ï³ñëÿ ïîâíîãî êàïðåìîíòó. Ö³íà: 7000 ãðí. ì. Ëüâ³â Êîíòàêòè: 096 100-32-58.

ÂÀÇ-21043, 2006 ð. â., ÷åðâîíîãî êîëüîðó, 1,5 êàðáþðàòîð. Êîíòàêòè: 098-192-89-62

ÃÀÇ-2410, ìîòîð Ìåðñåäåñ, 2,4, äèçåëü, ïðîá³ã 120000 êì, 1991 ð. â., á³ëèé, 6 ë/ 100 êì. Êîíòàêòè: 050-841-48-29

ÂÀÇ 21013, äîáðèé ñòàí, 1986 ð. â., áåæåâèé. Êîíòàêòè: 097 941-13-36.

ÂÀÇ-2105, 1983 ð. â., ÷åðâîíîãî êîëüîðó, õîðîøèé òåõí³÷íèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-175-63-86

ÃÀÇ-3110, 2002 ð. â., ãàç/áåíçèí, á³ëîãî ê-ðó, íà âîë. ðåºñòðàö³¿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-425-59-55

ÂÀÇ-2105, 1984 ð. â., 1,3 ë, á³ëîãî êîëüîðó, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-844-85-62

ÃÀÇ-53 1984ð., òåðìîáóäà, ãàç-áåíçèí, 7 áàëîí³â îáëåãøåí³, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 1400 ãðí. Êîíòàêòè: 095-151-80-31

ÂÀÇ-21043, 2004 ð. â., 1,5 êàðáþðàòîð, ÊÏÏ-5, ãàç - ïðîïàí/áóòàí, êîë³ð - ô³îëåòîâèé, ðåìîíò äâèãóíà, íîâèé ãëóøíèê. Êîíòàêòè: 050-806-41-93 ÂÀÇ-21043, 2004 ð. â., ïðîá³ã 80 òèñ.êì., ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-939-58-95 ÂÀÇ-21043, 2006 ð. â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-57315-01, 097-384-13-78

ÂÀÇ-2105, 1987 ð. â., âèøíåâîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 095-835-81-98 ÂÀÇ-21051, 1982 ð. â., 1,2, ÊÏÏ-4, ôîðêîï, ìóçèêà. Êîíòàêòè: 095-879-87-34

ÇÀÇ

ÂÀÇ-2106, 1,3, ÊÏÏ-5, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 20000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-031-25-54

ÇÀÇ Ñëàâóòà, 2004 ð. â., ãàç/áåíçèí, ñ³ðîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 097-924-82-29

ÂÀÇ 21013, êîë³ð ÷åðâîíèé, 1987ð. Ö³íà: 15200 ãðí. Êîíòàêòè: 096 715-66-81. ÂÀÇ 2103, 1974 ð. â., ÷åðâîíèé, äîáðèé ñòàí. Äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050 811-90-93. ÂÀÇ 21043, 2000 ð. â., âèøíåâèé, äîáðèé ñòàí, äâèãóí ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Ö³íà: 24000 ãðí. Êîíòàêòè: 096 138-80-83, 095 515-83-08. ÂÀÇ 2105, 2003 ð. â., 1.5, 5-ñò. ÊÏ, ãàç-áåíçèí, âèøíÿ, 20000 ãðí. Êîíòàêòè: 098 451-49-74. ÂÀÇ 2105, 82 ð.â., õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 098 855-11-91.

ÇÀÇ-Ñëàâóòà, 2001 ð. â., âèøíåâèé ìåòàë³ê, áåç êîðî糿, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-924-82-29

ÂÀÇ 2105, 92 ð., â õîðîøîìó ñòàí³, ïîâí³ñòþ ïåðåáðàíà õîäîâà, íîâ³ êîëåñà, àêóìóëÿòîð, êóçîâ íåãíèëèé, ñàëîí çáåðåæåíèé, ìîòîð íà 5+. Ö³íà: 16000 ãðí. Êîíòàêòè: 066 584-84-63.

ÇÀÇ-Òàâð³ÿ-Íîâà-110207, òåìíî-ñèí³é, ôîðêîï, õåò÷áåê, 1,2 ë, ïðîá³ã 75000 êì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-541-79-83, 095-027-09-35

ÂÀÇ 2106, 1978 ð. â., 1.6 ê, ìåõ 5, ñèä³ííÿ Õîíäà, íîâèé ÀÊÁ, ïîâíèé êàïðåìîíò, ³ä. ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096 939-39-82, 095 451-85-26

ÂÀÇ-2106. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-160-04-93, 050-971-12-63

ÌÎÑÊÂÈ×

ËÓÀÇ

ÂÀÇ-21061, 1991 ð. â., ³äåàëüíèé ðîáî÷èé ñòàí. Ö³íà: 18200 ãðí. Êîíòàêòè: 050-654-17-03

Ìîñêâè÷ ÀÇËÊ-2140, íîâà ãóìà. Êîíòàêòè: 24-66-09

ÂÀÇ 2106, 1978 ð. â., â³äì³ííèé ðîá. ñòàí, íîðìàëüíèé äâèãóí, êàïðåìîíò 2011 ð., àâòî äëÿ ñåáå. 12700 ãðí. Êîíòàêòè: 03422 4-75-51, 097 988-49-59, 099 316-04-94.

ËóÀÇ-969Ì, 1991 ð.â., äâèãóí 1.4 D, 4õ4, ç äîêóìåíòàìè, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 24000 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 375-52-32

ÂÀÇ-21063, 1985 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 066-174-64-66

Ìîñêâè÷ ²Æ-2715, «÷åðåâè÷îê», 1991 ð. â., íà õîäó. Ö³íà: 4500 ãðí. Êîíòàêòè: 066-885-83-76

ÇÀÇ Ñëàâóòà, 2003 ð.â., çåëåíèé ìåòàë³ê, 47 òèñ. êì ïðîá³ã. Ö³íà: 25000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 468-80-88 ÇÀÇ-1103 Ñëàâóòà, 2002 ð.â., ÷åðâîíèé, 150 òèñ. êì ïðîá³ã, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 17000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 518-60-20 ÇÀÇ-968, ³äåàëüíèé ñòàí. Ö³íà: 5600 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 537-59-51

ÂÀÇ-2106, 1991 ð. â., á³ëèé. Ö³íà: 10000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31 ÂÀÇ-2106, 1991 ð.â., â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-654-17-03 ÂÀÇ-2106,1991 ð. â., ó õîðîøîìó ñòàí³, ÌÐ3, íîâà ãóìà, áëàêèòíèé êîë³ð. Ö³íà: 16000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 099-062-33-57

ÂÀÇ 2106, 1989 ð. â., 1.3 Ê, 13000 ãðí. Êîíòàêòè: 095 028-71-48. ÂÀÇ 2106, 1998 ð. â., 1.3, ô³îëåòîâîãî êîëüîðó. 21000 ãðí. Êîíòàêòè: 096 133-07-04.


26

ÂÀÍÒÀƲÂÊÈ, ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ Ìåðñåäåñ 310, 1993 ð.â., 2,9 äèçåëü, âàíòàæíî-ïàñ., á³ëèé, ìàêñ. áàçà. Êîíòàêòè: (067) 349-11-75

Ô³àò-Äóêàòî, âàíòàæíî-ïàñàæèð, 2,5, äèçåëü, 280000 êì, 1995 ð. â., ñèí³é, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-610-16-30

Ô³àò Äóêàòî, 2000 ð. â., ôóðãîí, 1.9 ÒÄ, ó äîáðîìó ñòàí³, êîðîòêèé-íèçüêèé. Êîíòàêòè: 097 467-86-89.

Ìåðñåäåñ ³òî, 2000 ð.â., 2.2 öä³, á³ëèé, âàíòàæíèé, õîðîøèé ñòàí, ðîçìèòíåíèé 100%, º äèñêè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 48000 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 919-55-04

Ô³àò-Ñêóäî, 1999 ð. â., 1,9 TD, âàíòàæíî-ïàñàæèð, á³ëèé, 1 âëàñíèê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-539-56-43

Ô³àò Ñêóäî, 1998 ð. â., äèçåëü 1.9, á³ëèé, âàíòàæíî-ïàñàæ àáî îáì³í íà äåøåâøå àâòî. Êîíòàêòè: 099 290-73-46

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ

ÎÏÅËÜ Îïåëü ³âàðî, 2004 ð.â., âàíòàæíîïàñàæèðñüêèé, êîíäèö³îíåð, 6-ñòóïåíåâà ÊÏÏ. Êîíòàêòè: (050) 537-59-51

ÐÅÍÎ Ðåíî Òðàô³ê, 2006 ð.â., 1.9, ñð³áíèé ìåòàë³ê, öåíòð. çàìîê, ùîéíî ïðèãíàíèé, ôàðêîï, ABS, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 85600 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 966-06-07, (097) 549-36-59

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ Ôîëüêñâàãåí Òðàíñïîðòåð Ò4, 2002 ð.â., íîâèé ïåðåä, äîâãà áàçà, 2.4 äèçåëü, õîðîøèé ñòàí, 1 âëàñíèê ç àâòîñàëîíó. Ö³íà: 56000 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 919-55-04

²Íز ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²

ÂÀÇ 21061 1986 ð.â., äâèãóí 1.5, òåìíî-çåëåíèé, 4-ñò. ÊÏÏ, ï³ñëÿ ðåìîíòó äâèãóíà, ïîâàðåíèé, çàõèùåíèé, ìóçèêà, íîâ³ êîëåñà, õîäîâà â õîðîøîìó ñòàí³, âñ³ ñò³éêè ïðàöþþòü. Ö³íà: 17220 ãðí. Êîíòàêòè: 096 873-18-68.

Äåî Ñåíñ, 2003 ð. â. 80 ãðí/äîáà. Êîíòàêòè: 095 055-20-33.

ÂÀÇ 21063, áåæåâèé, 1989 ð. â., äîáðèé ñòàí, 16000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 050 232-36-70.

Ìîñêâè÷ 2140 íà ç/÷. Êîíòàêòè: 096 274-17-05.

4.3.13. Êóïëþ

ÂÀÇ 2107, 2005 ð. â., ãàç-áåíçèí. Ö. äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097 443-15-24.

Ìîñêâè÷ 2141, 1991 ð.â., íåáèòèé, íå ôàðáîâàíèé, ïðîá³ã 70 òèñ. êì. Ö³íà: 9020 ãðí. Êîíòàêòè: ñ. Òîðãîâèöÿ, Ãîðîäåíê³âñüêèé ð-í 097 943-60-25.

Ãàçåëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 502-79-12

ÂÀÇ 2107, 2008-2009 ðð. â., çåëåíèé, ïðîá³ã 30 òèñ. êì, Ö³íà: 38000 ãðí. Êîíòàêòè: 067 699-84-01, 050 229-54-41 ÂÀÇ 2107, îá’ºì äâèãóíà 1.6, çàäí³é ïðèâ³ä, êîë³ð êóçîâà âèøíåâèé. Ö³íà: 14760 ãðí. Êîíòàêòè: ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê. 099 096-53-97, Ðîìàí. ÂÀÇ 21073, 87 ð.â., åêñïîðòíèé âàð³àíò, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 098 855-11-91. ÂÀÇ 2108, 1992 ð.â., êîë³ð – á³ëèé, 1,3 áåíçèí. Åêñïîðòíå àâòî ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ââåçåíå ç ͳìå÷÷èíè (íà Óêðà¿í³ – ç 1998 ð). Êóçîâ ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, êîðîáêà – 5-ñò., ëþê (âñòàíîâëåíèé ó ͳìå÷÷èí³), ôàðêîï, çèìîâà ãóìà, ìàãí³òîëà. Ö³íà: 28700 ãðí. Êîíòàêòè: 099 317-59-05. ÂÀÇ 2108, ñèí³é, 1.5, 5-ñò., òþí³íã, 21000 ãðí. Êîíòàêòè: 097 803-36-82. ÂÀÇ 2108, ÷åðâîíèé, 1991 ð. â., 1.3, äîáðèé ñòàí. Ö. äîã. Êîíòàêòè: 096 824-52-22. ÂÀÇ 2109 1994 ð.â, äèçåëü 1,4, ðîçõ³ä 4-5 ë / 100 êì, òîíîâàíèé, åë. ñêëîï³ä., íîâà ãóìà, ñ³ðèé êîë³ð, åêñïîðò ç Ôðàíö³¿. Àâòî â õîðîøîìó ñòàí³, “ñ³â ³ ïî¿õàâ”. Ö³íà: 36900 ãðí. Êîíòàêòè: 096 336-78-23. ÂÀÇ 2109, 1998 ð.â., “áàëòèêà”, ô³íñüêà çá³ðêà, åêñïîðò., á³ðþçîâèé, íåáèòèé, íå ôàðáîâàíèé, ëþê, ö/ç, áåç ³ðæ³, äâèãóí òà õîäîâà ³ä. ñòàí. Ö. äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097 679-08-21, 096 888-94-93

ÃÀÇ ÃÀÇ 21 Âîëãà, 1968 ð. â., ç äîê, +ç/÷, äîáðèé ñòàí, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ. Êîíòàêòè: 096 869-97-46 ÃÀÇ 24 71 ð.â. ÷îðíèé êîë³ð, íå ãíèëèé, â õîðîøîìó ñòàí³, ïåðåäí³ äèñêîâ³ ãàëüìà, ïåðåäí³ ãàçîìàñëÿí³ àìîðòèçàòîðè Êàÿáà, ñèãíàë³çàö³ÿ, ïðîòèòóìàíêè, ñàëîí Îïåëü Îìåãà, òîíîâàíèé, îäèí âëàñíèê. Ö³íà: 7380 ãðí. Êîíòàêòè: 099 452-21-86, 097 838-27-25. ÃÀÇ 24, íîðìàëüíèé ñòàí, ôîðêîï, íîâèé àêóìóëÿòîð, ÷îðíèé. Ö³íà: 8200 ãðí. Êîíòàêòè: 097 803-64-91. maruk.ruslan@mail.ru ÃÀÇ 2410, ÷îðíèé, äîáðèé ñòàí, ìîæë. îáì³í. Êîíòàêòè: 099 185-60-57, 099 704-58-15 ÃÀÇ-24, 1986 ð.â, ñ³ðèé êîë³ð, òèòàíîâ³ äèñêè 16, ïåðåäí³ ñèä³ííÿ Îïåëü Âåêòðà, 5-ñò. ÊÏÏ, çàäí³é ì³ñò 31029. Çà äîäàòêîâó ïëàòó ð³äíèé äâèãóí òà áàãàòî çàï÷àñòèí. Ö³íà: 24600 ãðí. Êîíòàêòè: 096 508-71-15.

ÌÎÑÊÂÈ×

Ìîñêâè÷ 412 87 ð.â., 1,5 áåíç., ìåõàí³êà, â³äì³í. ñòàí, áåæåâèé, 1 âëàñíèê. Êîíòàêòè: 066 370-45-85. Ìîñêâè÷ ï³êàï, 1990 ð. â., ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, äîáðèé ñòàí. 8000 ãðí. Äâèãóí äî Ìîñêâè÷, 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 098 347-23-12. Ìîñêâè÷, 77 ð.â., æîâòèé, äîáðèé ñòàí. Êîíòàêòè: 067 130-73-18. Ìîñêâè÷-412, 1981 ð.â., æîâòèé. 4100 ãðí. Êîíòàêòè: 099 634-60-26.

ÇÀÇ ÇÀÇ 110557, 2004 ð. â., ãàç-áåíçèí. 21000 ãðí. Êîíòàêòè: 050 373-61-68, 067 340-70-52. Ñëàâóòà, 2003 ð.â., 1,2 Ê, òåìíî-ñèí³é, ïðîá³ã 168 òèñ. êì, íîâèé àêóìóëÿòîð. Ö³íà: 19680 ãðí. Êîíòàêòè: ì. Êîëîìèÿ. 067 584-46-71. Òàâð³ÿ ï³êàï, 2004 ð.â., 110000 êì, á³ëèé, âëàñíèê. Ö³íà: 24000 ãðí. Êîíòàêòè: 050 227-49-77. Òàâð³ÿ ï³êàï, 2004 ð.â., íà õîäó, ïîòð³áíèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 12000 ãðí. Êîíòàêòè: 068 847-20-40, 099 633-39-40. Òàâð³ÿ, 92 ð.â., 2003 ð.â., 30000 êì, ³äåàëüíèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050 576-92-96. Òàâð³ÿ, 1994 ð. â. Êîíòàêòè: 066 542-14-80.

Ìåðñåäåñ ³òî 110, 1998 ð.â. á³ëèé, âàíòàæíèé 3 ì³ñöÿ, 5-äâåðíèé, 2.3 òóðáî äèçåëü, ñòàí çàäîâ³ëüíèé. Êîíòàêòè: (050) 919-55-04

ÃÀÇ-67 Á, 1946 ð. â., îðèã³íàë, ï³ä ðåñòàâðàö³þ, äîêóìåíòè â ïîðÿäêó. Êîíòàêòè: 067 457-38-93.

Ìåðñåäåñ ³òî, 1996 ð³ê, 2.3 ä, á³ëèé âàíòàæíèé, ñåðåäí³é ñòàí, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 30400 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 449-59-04 Ìåðñåäåñ ³òî, 1998 ð.â, 2,3 äèçåëü, ÀÁÑ, àíòèáóêñ, õîðîøèé ñòàí, ðîçìèòíåíèé 100%, áåç ïåðøî¿ ðåºñòðàö³¿. Ö³íà: 42000 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 959-06-20

Äåî Ëàíîñ, 2003 ð. â., ïîëüñüêà çá³ðêà, ö/ç, ñèãíàë³ç., ìàãí³òîëà ÌÐ-3, òîíóâàííÿ. îáðîáëåíèé, äîáðèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050 150-79-34, 067 704-73-16 Äåî Ëàíîñ, 2006 ð. â., 1.5, 5-ñò, ñ³ðèé ìåò., òîðã. Êîíòàêòè: 098 827-86-25. Äåî Ëàíîñ, 2008-2009 ð. â., ãàç-áåíçèí, 1.5, êîë³ð ïàíàêîòà, 46 òèñ. êì, òèòàíè, ã/ï êåðìà, ö/ç, ñèãíàë., áåç äîê., ñòàí íîâîãî àâòî. Ö. äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097 453-76-67. Äåî Íåêñ³ÿ, 1996 ð. â., ïîëüñüêà ðåºñòð. Êîíòàêòè: 098 703-70-96. Äåî Ñåíñ 2008 ð.â., ñàôàð³, 1,3 êóá, ñ³äàí, ñèã., òîí., òèòàí., îäèí âëàñíèê. Ìîæëèâî îáì³í. Êîíòàêòè: 097 254-01-29.

²âåêî, 1997 ð. â., 2,8 äèçåëü, âàíò./ïàñ., ì³êðîàâòîáóñ, äîâãà áàçà, 7 ì³ñöü, ìîæëèâèé îáì³í íà ëåãêîâå àâòî. Êîíòàêòè: 050-285-20-28 ²ñóçó-̳ä³, 1989 ð. â., 2,0 áåíçèí, á³ëîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 063-499-65-44

ÌÅÐÑÅÄÅÑ Ìåðñåäåñ ³òî 108, 1996 ð. â., á³ëèé, âàíòàæíèé 3 ì³ñöÿ, 2,3 äèçåëü, çàäîâ³ëüíèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-919-55-04 Ìåðñåäåñ Ñïðèíòåð 213, 2005 ð.â., á³ëèé. Êîíòàêòè: 095-63378-00 Ìåðñåäåñ Ñïðèíòåð-412, 1999 ð.â. Ö³íà: 90000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-544-45-24 2,4

äèçåëü.

Ìåðñåäåñ-³òî, 2,3 ä, 3 ì³ñöÿ, ðåôðèæåðàòîð-õîëîäèëüíèê, çàäîâ³ëüíèé ñòàí, ùîéíî ç-çà êîðäîíó, ðîçìèòíåíèé, áåç ïåðøîãî îáë³êó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-959-06-20

ÃÀÇ-52 1992 ð.â. Äóæå äîáðèé ñòàí, íîâ³ êîëåñà, íîâèé êóçîâ (äîâãà áàçà). ѳ⠳ ïî¿õàâ. Ö³íà: 13530 ãðí. Êîíòàêòè: 098 971-13-96, 098 378-30-89. mur888.com@gmail.com

Ìåðñåäåñ ³òî, 2000 ð.â., 2.2 òóðáî äèçåëü, çåëåíèé êîë³ð, ç áîêîâèìè äâåðöÿòàìè, ùîéíî ðîçìèòíåíèé 100%, áåç ïåðøî¿ ðåºñòðàö³¿. Êîíòàêòè: (050) 919-55-04 Ìåðñåäåñ ³òî, 2002 ð.â., 2.2 öä³, á³ëèé, âàíòàæíèé, õîðîøèé ñòàí, ðîçìèòíåíèé 100%, áåç ïåðøî¿ ðåºñòðàö³¿. Ö³íà: 42400 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 919-55-04 Ìåðñåäåñ ³òî, 2003ð.â., ïðîá³ã-227 òèñ. êì., 2,2 äèçåëü, ÑIJ, ÀÁÑ, ÀÁÄ, àåðáåê, âåáàñòà, êîíäèö³îíåð, öåíòð. çàìîê, ïîâíèé åëåêòðîïàêåò. Ö³íà: 94400 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 537-59-51 Ìåðñåäåñ ³òî, 2005 ð.â., ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: (067) 145-34-45

Ôîëüêñâàãåí-Êàää³, 2008 ð. â., ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð LONG 2000 ð. â., 2,5 TDI, 75 êÂò, âàíòàæíèé, ABS, öåíòð. çàìîê, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ôàðêîï. Êîíòàêòè: 067-361-19-10

ÔÎÐÄ Ôîðä-Òðàíçèò, 1991 ð. â., 2,5 äèçåëü, 13 ì³ñöü, ïàñàæèð. Êîíòàêòè: 097-319-39-77 Ôîðä-Òðàíçèò, 1991 ð. â., 2,5 äèçåëü, 13 ì³ñöü, ïàñàæèð. Êîíòàêòè: 097-319-39-77 Ôîðä-Òðàíçèò, 1994 ð. â., 2,5 äèçåëü, ÷åðâîíèé, ïàñàæèðñüêèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-571-35-20 Ôîðä-Òðàíçèò, 2.5, äèçåëü, ïðîá³ã 98000 êì, 1993 ð. â., á³ëèé, ëåãêîâèé ôóðãîí (äî 1,5 ò). Êîíòàêòè: 067-361-88-00 Ôîðä-Òðàíçèò, 2005 ð. â., 2402 êóá. ñì, á³ëèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 77-06-39, 099-433-99-70

ïðîäàì

²ÂÅÊÎ

4.3.1. Ïðîäàì

ÃÀÇ-24, íîðì. ñòàí, ÷îðíèé, íà õîäó, 1976 ð.â., 7000 ãðí. Êîíòàêòè: 098 772-34-98.

Ôîëüêñâàãåí-Transporter T-4, 1999 ð. â., êîðîòêà áàçà, 1.9 TD, âàíòàæíî-ïàñàæèð, á³ëèé. Êîíòàêòè: 095-355-34-77

ïðîäàì

Ìåðñåäåñ-210, 1995 ð. â., 2,9 äèçåëü, ïàñàæèð. Êîíòàêòè: 097-749-74-71

ÌÅÐÑÅÄÅÑ 123, ÑÅÄÀÍ, вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÐŪÑÒÐÀÖ²ß, ÎÄÈÍ ÂËÀÑÍÈÊ. Ö²ÍÀ: 29 600 ÃÐÍ. ÒÎÐÃ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 725-99-39, (095) 143-84-75

Ôîëüêñâàãåí ËÒ-55, 1996 ð. â., á³ëîãî êîëüîðó, âàíòàæíèé, äîâãà áàçà, ï³äñèëþâà÷. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-405-38-53

̲ÑÒΠ̲ÑÒÎ ËÓÖÜÊ (0332), (03322) ².-ÔÐÀÍʲÂÑÜÊ (0342)

Автобуси та мікроавтобуси

Ìåðñåäåñ ³òî 108, 1996 ð.â. á³ëèé, âàíòàæíèé, 3 ì³ñöÿ, 4-äâåðíèé, 2.3 äèçåëü, ñòàí çàäîâ³ëüíèé, äâèãóí, õîäîâà òà ñàëîí â ïîðÿäêó. Êîíòàêòè: (050) 919-55-04

ÄÅÎ

Õþíäàé -Í1, 2006 ð.â., ïàñàæèð, ùîéíî ïðèãíàíèé. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 497-84-87

Ìåðñåäåñ-207, á³ëèé, Êîíòàêòè: 050-907-12-76

ÌÅÐÑÅÄÅÑ

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

Ìåðñåäåñ-³òî 110, 1998 ð. â., á³ëîãî êîëüîðó, 2,3 òóðáîäèçåëü, âàíòàæíèé, çàäîâ³ëüíèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-919-55-04

Ìåðñåäåñ-³òî-110, á³ëèé, â³äì³íèé ñòàí, 2001 ð. â., òþí³íã, ôîðêîï, äóãè, áàãàæíèê, ñàëîí ñ³ðèé, çàì³ííèê øê³ðè. Êîíòàêòè: 095-164-25-85

ÎÏÅËÜ Îïåëü-Êîìáî, 2004 ð. â., äèçåëü, á³ëèé, ÒDI, 1,3, ïàñàæèðñüêèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-571-35-20 Îïåëü-Êîìáî, 2005 ð. â., 1,3 ÒIJ, á³ëîãî êîëüîðó, ïàñàæèðñüêèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-571-35-20

ÐÅÍÎ Ðåíî-Òðàô³ê, 1,9-2,0, âàíòàæíî-ïàñàæèð, 2002-2007 ð. â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-414-07-03 Ðåíî-Òðàô³ê, 1,9; 2003 ð. â., ùîéíî ïðèãíàíèé, âàíòàæíî-ïàñàæèð.  äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-104-29-17 Ðåíî-Òðàô³ê, 1991 ð. â., 2.1 äèçåëü, 6-7 ë, âàíòàæíèé áóñ, äâèãóí ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ïîì³íÿí³ ô³ëüòðè, ìàñëî, ðåì³íü òà ³í. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-031-71-85 Ðåíî-Òðàô³ê, 2004 ð. â., 1.9 ÒIJ, âàíòàæíèé, îáøèòèé. Êîíòàêòè: 099-430-08-18 Ðåíî-Òðàô³ê, 2006 ð. â., ïðîá³ã 115 òèñ. êì, 2,0 ÑIJ, á³ëèé, êîíäèö³îíåð, öåíòðàëüíèé çàìîê, ïîäóøêà áåçïåêè, áëþòóç, åëåêòðîïðèâ³ä äçåðêàë òà â³êîí, 2 ÷³ï-êëþ÷³, ùîéíî ïðèãíàíèé, ³äåàëüíèé ñòàí, ðîçìèòíåíèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 068-504-80-13

Ô²ÀÒ Ô³àò-ducato, ʳà-pregio, çàï÷àñòèíè á/â. Êîíòàêòè: 050-544-24-15

Ïëóã ê³ííèé. Êîíòàêòè: 20-01-51, (097) 148-53-60 Ïëóã, 2-êîðïóñíèé, äî òðàêòîðà. Êîíòàêòè: 27-87-56, (098) 461-10-77 Ïðè÷åïè äî ìîòîáëîê³â. Êîíòàêòè: (096) 121-72-76 Ïðè÷³ï àâòîìîá³ëüíèé òóðèñòè÷íèé (Ñê³ô Ì1). Êîíòàêòè: (097) 493-76-08

Ô îëüêñâàãåí ËÒ 46, 2005 ð.â., 2.5 ÒIJ, òåðìîáóäêà, 20 êóá., â³äì³ííèé òåõ. ñòàí. Ö. äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066 782-43-51, 095 820-57-95. Ôîëüêñâàãåí Òðàíñïîðòåð 2.5 äèçåëü, äîâãà áàçà, ëîíã, 1998 ð.â., á³ëèé âàíòàæíèé, äåê³ëüêà äí³â â Óêðà¿í³, ãàðíèé ñòàí, çàâîäñüêà ôàðáà, ðîçìèòíåíèé 100%, áåç ïåðøî¿ ðåºñòðàö³¿, ïåðøà ðåºñòðàö³ÿ êîøòóº 16070 ãðí. Ö³íà: 44000 ãðí. Êîíòàêòè: 050 959-06-20. Ôîëüêñâàãåí Òðàíñïîðòåð 2.5 òä³, 75 êÂò, 1998 ð.â., äîâãà áàçà, ðîçïàøí³ äâîñòâîð÷àñò³ çàäí³ äâåð³, á³ëèé âàíòàæíèé, çàâîäñüêà ôàðáà, ãàðíèé ñòàí, ùå çà êîðäîíîì âñòàíîâëåí³ íîâèé äåìïôåð, êîðçèíà òà äèñê ç÷åïëåííÿ, â åêñïëóàòàö³¿ ìàøèíà ç 2004 ðîêó. Ö³íà: 48380 ãðí. Êîíòàêòè: 050 919-55-04. Ôîëüêñâàãåí Òðàíñïîðòåð Ò2, 1989 ð.â., 1,6 ë, äèçåëü, âàíòàæíèé, ïîìàðàí÷åâèé, ã/ï êåðìà, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìàãí³ò., ôàðêîï. Êîíòàêòè: 098 953-36-88. Ôîëüêñâàãåí Òðàíñïîðòåð Ò4, 2002 ð.â., íîâèé ïåðåä, äîâãà áàçà, 2.4 äèçåëü, õîðîøèé ñòàí, 1 âëàñíèê ç àâòîñàëîíó, º çàâîäñüê³ êíèæêè òà êëþ÷³, ö/ç òà ñèãíàë³çàö³ÿ, ðîçìèòíåíèé 100%, áåç ïåðøî¿ ðåºñòðàö³¿, ïåðøà ðåºñòðàö³ÿ êîøòóº 15000 ãðí. Ö³íà: 57400 ãðí. Êîíòàêòè: 063 412-08-55.

Ïðè÷³ï äî ë/à. Êîíòàêòè: (097) 305-83-14 Ïðè÷³ï äî ë/à. Êîíòàêòè: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44 Ðàëî äëÿ âèîðþâàííÿ êàðòîïë³. Êîíòàêòè: (067) 888-90-55 Ðàìó øàñ³ äî ëüâ³âñüêîãî àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua Ñàíè ê³íí³. Êîíòàêòè: 20-01-51, (097) 148-53-60 Òåõí³êó ñ/ã: òðàêòîðè, êîìáàéíè. Êîíòàêòè: 61-13-16 Òðàêòîð Ò-25, êîñàðêè ðîòîðí³, îáïðèñêóâà÷³ òðàêòîðí³, êàðòîïëåñàäæàëêè 1,2-ðÿäí³ òà ³í. Êîíòàêòè: 68-02-67, (067) 363-13-74 Òðàêòîð Ò-25, ñ³âàëêó, ãðàáàðêó, ïðåñ, îáïðèñêóâà÷, ÊÒÍ. Êîíòàêòè: (067) 170-55-96 Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ â ³äåàëüíîìó ñòàí³, Ò-25 â õîðîøîìó ñòàí³, Ò-40 ïî ç/ï, ïëóã 2-êîðïóñíèé. Êîíòàêòè: 27-06-84, (096) 157-02-58 Òðàêòîð Ò25, 2 øò., 1988 òà 1990 ð.â., òþêîïðåñ «Ñ³ïìà», âèð-âî Ïîëüùà. Êîíòàêòè: (097) 351-10-70 Òðàêòîð Ò40, ðîáî÷èé. Êîíòàêòè: (067) 398-89-30 Òðàêòîð ÞÌÇ. Êîíòàêòè: (067) 972-86-31

ÔÎÐÄ Ôîðä Òðàíçèò 1999 ð.â., 2.5 òóðáî äèç., 18 ì³ñöü, àâòîáóñ, ABS, àíòèáóêñ., ë³öåíç³ÿ äî 2013 ð. Ìîæëèâå ïåðåîáëàäíàííÿ íà âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé. Ö³íà: 52000 ãðí. Êîíòàêòè: 067 457-38-93. Ôîðä Òðàíçèò Êîíåêò Ò 230, 2006 ð. â., 1.8 ÒÄѲ, 90 ê.ñ, á³ëèé, âàíòàæíèé, 57 òèñ/êì, 2 á³÷í³ â³äñóâí³ äâåðöÿòà, ÀÂÑ, ã/ï êåðìà òà ðåãóëþâàííÿ êåðìà, 2 ÀÐÁ, ³ìîá³ëàéçåð, ö/ç, åë. ñêëîï³ä³éìà÷³, ³íòåðêóëåð, ñommon rail, êîíäèö³îíåð. Ö³íà: 69000 ãðí. Êîíòàêòè: 067 342-25-41.

Òðàêòîð, ñàìîðîáíèé Êîíòàêòè: (096) 584-02-18

(Çàë³ùèêè).

Ôóðãîí äî ÃÀÇ-3307, 60 êóá.ì., 2005 ð.â., ³çîòåðì. Êîíòàêòè: (099) 924-90-70

4.5.2. Êóïëþ Àâòîíàâàíòàæóâà÷ Ëüâ³âñüêèé àáî Áîëãàðñüêèé, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua Âåðñòàò ïðîð³çíèé äëÿ îáð³çêè íåîáðîáëåíî¿ äîøêè. Êîíòàêòè: (098) 386-56-22

ÌÅÐÑÅÄÅÑ

ÕÞÍÄÀÉ

Âåðñòàò öèë³íäðîâî÷íèé ô³ðìè «²ìåêñ». Êîíòàêòè: (097) 837-76-79

Ìåðñåäåñ 611 ïàñàæèð 19 ì³ñöü, 1995 ð. äâèãóí 4.0, òóðáîäèçåëü, êîë³ð á³ëèé, íåäîðîãî. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097 820-06-50. gorik24@mail.ru

Õþíäàé - Í 100 âàíòàæíî-ïàñàæèð, 1999 ð.â., ç äîêóìåíòàìè, ó äîáðîìó ñòàí³, äèçåëü. Òîðã. Ö³íà: 5500 ãðí. Êîíòàêòè: 097 374-20-08, 050 673-14-61.

Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî à/ì. Êîíòàêòè: (096) 735-14-04

Ìåðñåäåñ Áåíö 310, 2.9 äèçåëü, äîâãà áàçà, êîë. 15, íà õîäó, äîáðèé ñòàí. Ö. äîã. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 096 475-18-44, 066 543-31-01.

Автомобілі вантажні

Ìåðñåäåñ ³òî 108, 1996 ð.â. á³ëèé, âàíòàæíèé 3 ì³ñöÿ, 4 äâåðíèé, 2.3 äèçåëü, ñòàí çàäîâ³ëüíèé, äâèãóí. Ö³íà: 32 800 ãðí. Êîíòàêòè: 050 919-55-04. Ìåðñåäåñ ³òî 110, 1998ð.â. á³ëèé, âàíòàæíèé 3 ì³ñöÿ, 5 äâåðíèé, 2.3 òóðáî äèçåëü, ñòàí çàäîâ³ëüíèé, º ³ðæà çíèçó äâåðåé, 1 òèæäåíü â Óêðà¿í³, ðîçìèòíåíèé 100%, áåç ïåðøî¿ ðåºñòðàö³¿. Ö³íà: 36080 ãðí. Êîíòàêòè: 050 919-55-04.

ÎÏÅËÜ Îïåëü ³âàðî, 1.9 ÒIJ, 2002 ð. â., ñèí³é, â³äì³ííèé ñòàí, ñèãíàë³çàö³ÿ, ö/ç, ÀÂÑ, àåðáåê, ã³äðîêåðìî, ìóëüòèêåðìî, êîðåêòîð ôàð, òîíóâàííÿ, ïîâíèé ïàñàæèð 8+1, ìîæë. îáì³í íà Ò 40, ö. äîãîâ³ðíà, íà ñòàðò 84000 ãðí. Êîíòàêòè: 097 701-54-69, Âàñèëü Îïåëü ³âàðî, ãðóç. 2007 ð.â., 2.0 cdti, 160 òèñ. êì. Ùîéíî ïðèãíàíèé, â³äì³ííèé ñòàí. ª ñåðâ³ñíà êíèæêà. Ïðîâ³â ÒÎ. Çàì³íèâ âñ³ ìàñëà ³ ô³ëüòðè: ìîòîðà ³ êîðîáêè ïåðåäà÷. Ìîæëèâèé îáì³í. ³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 102500 ãðí. Êîíòàêòè: 063 166-24-21, Äìèòðî. mutja30@gmail.com

4.4.1. Ïðîäàì

Ïåæî Áîêñåð âàíò., 2004 ð.â., á³ëèé, 2,2 äèç., ñåð. áàçà. 73800 ãðí. Êîíòàêòè: 095 319-69-15. Ïåæî Áîêñåð, 1998 ð.â., 1,9 äèç., á³ëèé, âàíò., 178000 êì. Êîíòàêòè: 098 663-67-50. Ïåæî Åêñïåðò, 1.6 Hdi, 2007 ð. â., â íîâ³é áóä³. òåìíî-ñèí³é, ö/ç, ÀÂÑ, àåðáåê, ã³äðîêåðìî, ìóëüòèêåðìî, áëþòóççâ’ÿçîê, êîðåêòîð ôàð, åë. ñêëîï³ä³éìà÷³, òîíóâàííÿ, â³äì³ííèé ñòàí. 119000 ãðí. Êîíòàêòè: 097 934-07-67

ÐÅÍÎ Ðåíî Ìàñòåð, 2001 ð. â., 2.2 ÑIJ, 5-ñò. ìåõ. ÊÏ, á³ëèé, ñåðåäí³é, ç â³êíàìè, âàíòàæíèé. Ìîæë. ïåðåðîáèòè â ïàñàæèð. Ö³íà: 73800 ãðí. Êîíòàêòè: 097 804-53-11. Ðåíî Òðàô³ê, 1.9 ëîíã, 2006 ð.â., 210 òèñ. êì., ñð³áëî, ABS, Airbag, ö/ç, ³ììîá³ë., ôàðêîï, ùîéíî ïðèãíàíèé, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 86100 ãðí. Êîíòàêòè: 066 966-06-07, 097 549-36-59.

Ô²ÀÒ Ô³àò Äóêàòî 1995 ð.â., 2,5 äèç., ïðîá. 400 òèñ. êì, âàíòàæ., äîâãà áàçà, äîáðèé ðîáî÷èé ñòàí, á³ëèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096 665-70-33, 096 722-69-53

Òðàêòîð ñàìîðîáíèé àáî Ò-012. Ö³íà: äî 15000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 463-41-06 Òðàêòîð òðåëüîâî÷íèé äëÿ çàãîò³âë³ ë³ñó ÒÒ-4. Êîíòàêòè: (098) 386-56-22

4.5.4. Îðåíäà

ÃÀÇ ÃÀÇ 5204+çàï÷àñòèíè äî íüîãî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 123-96-83 ÃÀÇ 66, 1975 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³, ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: (097) 847-82-84 ÃÀÇ-3309, 2008 ð.â., ñàìîñêèä, äâèãóí 245 òóðáî, 50000 êì ïðîá³ã. Êîíòàêòè: (099) 924-90-70, (098) 294-65-05 ÃÀÇ-52. Êîíòàêòè: (098) 329-85-05

Åêñêàâàòîð, 1.5 êóá.ì., íà ãóñåíè÷íîìó õîäó. íåäîðîãî.  îðåíäó íå ìåíøå ì³ñÿöÿ. Êîíòàêòè: (098) 386-56-22 Êðàí áàøòîâèé ÊÁ-308, ÊÁ-403, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 386-56-22

Автосервіс 4.6.1. Ïðîïîíóþ

Ãàç-53. Êîíòàêòè: (098) 329-85-05

• Ãàç íà àâòî: âñòàíîâëåííÿ, • ïðîäàæ, ðåìîíò, îáñëóãîâóâàííÿ. Àâòîçâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Êîíòàêòè: (096) 227-16-16

Ç²Ë Ç²Ë-130. Êîíòàêòè: (098) 329-85-05

ÌÀÇ

ÌÀÇ-503, 1979 ð.â., ñàìîñêèä, â • ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 43-60-12, (096) 366-26-50

ÏÅÆÎ

Òðàêòîð ÌÒÇ-80 àáî ÌÒÇ-82, Ò-25, Ò-40, äëÿ ñåáå. Êîíòàêòè: (097) 226-39-61

Êîíòàêòè: (067) 360-75-15, (050) 71997-49

Âèäàëåííÿ âì’ÿòèí áåç ïîøêîäæåííÿ ëàêîôàðáîâîãî ïîêðèòòÿ òà áåç íåîáõ³äíîñò³ ïîäàëüøîãî ôàðáóâàííÿ. Êîíòàêòè: (093) 132-33-88

ÌÀÇ, ìîæëèâî íà ç/ï. Êîíòàêòè: (067) 728-54-32

Äóáë³êàòè íîìåðíèõ çíàê³â. Êîíòàêòè: 45-00-55, (050) 545-68-40, (067) 582-43-93, (063) 220-60-64

ÌÅÐÑÅÄÅÑ

Øèíîìîíòàæ. Êîíòàêòè: (099) 250-55-52, (096) 036-35-39

Ìåðñåäåñ 1422, 1994 ð.â., 10 ò., 50 êóá. ì., ³çîòåðì, ñïàëüíèê, ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: (067) 349-11-75

ÐÅÍÎ Ðåíî ̳äëóì-180, 2005 ð.â., ùîéíî ïðèãíàíèé, 3.5 ò, 45 êóá.ì, 7.10/2.43/2.53 ì, ïíåâìîõ³ä, ñïàëüíèê. Ö³íà: 142400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 211-72-09

Ô²ÀÒ Ô³àò Ô³îð³íî, 1997 ð.â., 1,7 äèçåëü, 5-ñòóï., 5,5 íà 100 êì, âàíòàæíî-ïàñ., â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 182-77-43

²Íز ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë² Òàòà LP613, 2008 ð.â., òåíò, 5,5 ò, 6,3õ2,45õ2,95, ïîâíà ðîçòåíòîâêà, â õîðîøîìó ñòàí³, º ñïàëüíèê. Êîíòàêòè: (093) 505-28-84, (050) 566-72-92

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання 4.5.1. Ïðîäàì Êîìáàéíè êàðòîïëåçáèðàëüí³, ïðåñï³äáèðà÷³. Êîíòàêòè: (050) 846-21-59, (098) 630-66-00 Êàðòîïëåê îïà÷êó äî ìîòîáëîêó. Ö³íà: 1150 Êàðòîïëåêîïà÷êó ãðí. Êîíòàêòè: (096) 121-72-76 Êàðòîïëåêîïà÷êó ê³ííî-òðàêòîðíó. Êîíòàêòè: (067) 123-96-83 Êîñàðêó òðàêòîðíó. Êîíòàêòè: 68-02-67 Êðàí áàøòîâèé ÊÁ-308. Ö³íà: 300000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 386-56-22 ÊÒÍ íàâ³ñíèé, äèñêîâó áîðîíó. Êîíòàêòè: (096) 525-71-19

ÀÂÒÎÑÊËÎ: ÐÅÌÎÍÒ ÒвÙÈÍ, ÑÊÎ˲Â, ÇÀ̲ÍÀ ÑÊËÀ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ,  ÍÀßÂÍÎÑÒ² ÒÀ ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß. ÏÐÀÖÞªÌÎ ÍÀ ÂȯÇIJ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (095) 055-50-19, (097) 832-38-03 ÂÈвÂÍÞÂÀÍÍß ÂÌ’ßÒÈÍ ÍÀ ÊÓÇβ ÀÂÒΠDz ÇÁÅÐÅÆÅÍÍßÌ ÔÀÐÁÈ. ÌÀÉÑÒÅÐ ÌÈÊÎËÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 100-77-98, (067) 571-82-09, (066) 638-88-11

Автозапчастини 4.7.1. Ïðîäàì

Âàë êîë³í÷àòèé, øë³ôîâàíèé, • êîð³ííèé - 0,75, øàòóí - 0,5, â êîìïëåêò³ ç âêëàäèøàìè äî à/ì Ç²Ë 130. Êîíòàêòè: 43-60-12, (098) 770-42-80 ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ ÄÎ ÁÓѲ ÒÀ ËÅÃÊÎÂÈÕ ÀÂÒÎ. ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÅ ÒÀ ßÏÎÍÑÜÊÅ ÂÈÐ-ÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: ÀÂÒÎØÐÎÒ, Ì. вÂÍÅ, ÂÓË. ÊÓÐ×ÀÒÎÂÀ, 18Á. 28-86-69, (067) 363-52-22 ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ ÒÀ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ ÄËß ÂÑ²Õ ÌÎÄÅËÅÉ ØÊÎÄÀ,  ÍÀßÂÍÎÑÒ² ÒÀ Ï²Ä ÇÀÌÎÂËÅÍÍß: ÌÎÒÎÐÍÀ ÃÐÓÏÀ, ÕÎÄÎÂÀ, ϲIJÑÊÀ, ÊÓÇÎÂ, ÎÏÒÈÊÀ, ÑÊËÎ, ÒÞͲÍÃ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 501-91-99

(067)

Àâòîâ³äåîðåºñòðàòîð. Êîíòàêòè: (098) 214-44-96

Ïëóã 2-êîðïóñíèé, êàðòîïëåñàäæàëêó 1-ðÿäíó. Êîíòàêòè: (096) 232-62-03

Àâòîãóìó 225/55 Ð-15, á/â. Êîíòàêòè: (050) 507-06-90, (096) 178-87-79

Ïëóã ê³ííèé, áîðîíè. Êîíòàêòè: (098) 329-85-05

Àâòîãóìó, á/â, äèñêè ç ªâðîïè. Êîíòàêòè: (099) 250-55-52, (096) 036-35-39

Êóëüòèâàòîð ÊÒÑ-4. Êîíòàêòè: 309-74-22, (067) 588-57-65


¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒͲ ÏÎÑËÓÃÈ ì³âí³ êîëîäêè äî ÀÌ Ìîñêâè÷ 1958-1963 Ãàëü Ãàëüì³âí³ ð.â. Íîâ³. Êîìïëåêò - 8 øò. Äîñòàâêà â áóäü-ÿêå ì³ñòî ïî Óêðà¿í³, ÑÍÃ, ñâ³òó. (13:00 22:00). Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: ì. ×åðâîíîãðàä. 098 561-40-45. 1z0@ukr.net

ÏÎÑËÓÃÈ ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÎÌ

Ïîñëóãè àâòîêðàíó «²âàíîâåöü», 14 ò, 14 ì, ñòð³ëà. Êîíòàêòè: (067) 791-97-64, (095) 816-62-76

Ãåíåðàòîð â³ä ËÀÇ Òóðèñò ìîä. Ã287Ë ïîòóæí³ñòþ 2000 Âò. Ïðèäàòíèé äëÿ â³òðÿêà. Êîíòàêòè: 097 679-73-99.

Ïîñëóãè àâòîìîá³ëÿìè: Ìåðñåäåñ, ôóðãîí, 40 êóá.ì., 5 òîíí, ã³äðîáîðò; Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð, áóñ, 1.5 òîíí. Êîíòàêòè: (097) 853-26-50

Ãîëîâêó áëîêà äî Ãàçåëü. Êîíòàêòè: 096 546-22-51. Ãîëîâêó áëîêà ÌÀÇ-6, ñòàðòåðè. Êîíòàêòè: 097 510-41-08. Ãóìîâèé áîðäþðíèé çà¿çä äëÿ àâòî. 4 øò, 360 ãðí/øò. Êîíòàêòè: 097 590-18-49. Ãóìó äî Ç²Ë 131, äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097 910-37-11. Àâòîçàï÷àñòèíè äî áóñ³â òà ëåãêîâèõ àâòî. Àâòîìóçèêó ïðîâ³äíèõ áðåíä³â êàðàóä³î: àëïàéí, áðàêñ, ãåðö, àóä³ñîí, øóìî³çîëÿö³ÿ øóìîôô òà ³í. Êîíñóëüòàö³¿. Êîíòàêòè: (067) 362-50-32, (050) 375-71-25

Ãóìó äî Óðàë, 140020, 2 øò., äëÿ ÓÀÇ 8,40õ15, 5 øò., íîâ³. Êîíòàêòè: 096 386-64-34.

Ôàðêîï äî à/ì Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô-3. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 701-16-30

Äâåð³ çàäí³ äî ÂÀÇ 01-03-06, ïðàâ³, 200 ãðí. Êîíòàêòè: 067 715-48-07

ò. (0362) 20-71-57, (050) 514-47-80 Ïîñëóãè àâòîáåòîíîíàñîñó, 24 ì. Êîíòàêòè: 24-15-71, 24-11-67

Ôàðêîï äî Àóä³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 64-12-03, (096) 786-69-38

Äâèãóí äî ÃÀÇ 24 ï³ñëÿ êàï.ðåìîíòó. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 097 558-63-23.

Øèíè íà äèñêàõ R14. Êîíòàêòè: 63-19-88, (097) 645-68-39

Àìîðòèçàòîðè çàäí³ äî à/ì Îïåëü Ðåêîðä. Êîíòàêòè: 43-76-95, (067) 280-14-78, (050) 375-27-59

Äâèãóí ÊðÀÇ ó çáîð³, êîë³íâàë, ðîá. ñòàí. Êîíòàêòè: 097 940-38-43.

4.7.2. Êóïëþ

Äâèãóí, ÊÏÏ, çàäí³é ì³ñò, äîêóì. òà ³í. äî Ìîñêâè÷, ÂÀÇ-01. Êîíòàêòè: 097 479-64-30.

Àìîðòèçàòîðè ïåðåäí³ ³ çàäí³ äî à/ì Îïåëü Êàäåò óí³âåðñàë. Êîíòàêòè: 43-76-95, (067) 280-14-78, (050) 375-27-59

Àâòîãóìó «Ðîñàâà», 196/65. Êîíòàêòè: 22-67-17, (067) 252-55-23

Äèñêè äî íîâîãî ÌÀÇà-ÊÐÀÇà (ºâðî) òà êàìåðè 12R20 àáî 320-508. Êîíòàêòè: 067 343-79-91.

Áàãàæíèê àâòîìîá³ëüíèé, á/â. Êîíòàêòè: 68-33-19

Áàëîíè íà ãàç ìåòàí äî âàíòàæíèõ àâòî, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³. Êîíòàêòè: (095) 830-28-36, (097) 592-67-37

Äî à/ì ÌÀÇ 500 ñàìîñêèä: ÊÏÏ, ðåäóêòîð, çàäí³é ì³ñò, ðàä³àòîð òà áàãàòî ³í. Êîíòàêòè: 050 867-28-05.

Áàãàæíèê äî ë/à. Êîíòàêòè: 5-35-46 Áàëêó äëÿ ïåðåãîðîäêè êóçîâà, äî à/ì ѳàò ²íêà. Êîíòàêòè: (098) 414-17-18 Áàëêó ïåðåäíþ ÞÌÇ-6, ôàðêîï ÌÒÇ-80, øåñòåðíþ áîðòîâî¿ Ò-16, ñåêö³þ äèñêîâî¿ áîðîíè, ñòóïèö³ êîë³ñ ñ/ã òåõí³êè. Êîíòàêòè: (067) 649-75-10 Áàìïåð äî à/ì Ôîðä Åñêîðä. Êîíòàêòè: 43-76-95, (067) 280-14-78, (050) 375-27-59 Áàìïåð äî à/ì Ôîðä Òðàíçèò. Êîíòàêòè: 43-76-95, (067) 280-14-78, (050) 375-27-59 Áàìïåð çàäí³é, ôàðêîï äî à/ì Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô 3. Êîíòàêòè: 26-57-19, (067) 267-07-10 Áàìïåð, ôàðêîï äî à/ì Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô 3. Êîíòàêòè: 26-57-19, (067) 267-07-10 ÃÀÇ, 2005 ð.â., ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: (0967) 495-30-30 Ãåíåðàòîð, áàìïåðà, ðàä³àòîð, ñêëî, êïï äî à/ì Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô 2, Äæåòà 2. Êîíòàêòè: (097) 688-84-66 Ãåíåðàòîðè åëåêòðîîáëàäíàííÿ òðàêòîðí³, ï³ñëÿ ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 27-06-84, (096) 157-02-58 Ãóìó äî à/ì ÊÀÌÀÇ, á/â. Êîíòàêòè: (097) 277-06-77 Ãóìó, 2 ïàðè, 175/65/R14, 175/70/R14. Êîíòàêòè: (098) 414-17-18

Åëåêòðîäâèãóíè. Êîíòàêòè: 68-02-67, (067) 363-13-74 Çàï÷àñòèíè äî à/ì Äîäæ ³ Êðàéñëåð. Êîíòàêòè: 43-76-95, (067) 280-14-78, (050) 375-27-59 Çàï÷àñòèíè äî à/ì ÇÀÇ 965 «ãîðáàòèé». Êîíòàêòè: (097) 718-65-43 Êîëåñà äî òðàêòîðà ÞÌÇ. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38

̲ÑÒÎ ËÓÖÜÊ (0332), (03322) ïðîäàì Áàãàæíèê äî ëåãêîâîãî àâòî, äîìêðàò íà 5 ò. Êîíòàêòè: 095-132-81-18 Âåäó÷èé ì³ñò äî Ò-40. 096-139-90-28, 050-166-91-11

Êîíòàêòè:

Ãàçîáàëîííå îáëàäíàííÿ. 4 ïîêîë³ííÿ, ³òàë³éñüêîãî âèðîáíèöòâà, á/â. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-155-07-07

Äâèãóí áåíçèíîâèé ÓÄ-25+ç/ï äî íüîãî. Êîíòàêòè: 27-06-84, (096) 157-02-58

Ãàçîâå îáëàäíàííÿ, äî àâòîìîá³ëÿ LOVATO, 600 ãðí., á/â. Êîë³ñí³ äèñêè, äî ÂÀÇ, 2 øò., á/â, 150 ãðí. Êîíòàêòè: 066-606-63-22

Äâèãóí äèçåëüíèé 2-öèë³íäðîâèé 2×. Êîíòàêòè: 27-06-84, (096) 157-02-58

Ãàçîâèé áàëîí 050-883-99-73

Äâèãóí äî à/ì ÃÀÇ 24, ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó. Êîíòàêòè: (067) 123-96-83

Ãàçîâó óñòàíîâêó íà àâòî. Ö³íà: 1000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 050-815-20-04

Äâèãóí äî Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô-3, 1.9 äèçåëü, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 5700 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59

Ãàëüì³âí³ êîëîäêè äî à/ì Ìîñêâè÷ 1958-1962 ð. â. Íîâ³. Êîìïëåêò - 8 øò. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 098-561-40-45

Äâèãóíè äî à/ì Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô 2, Äæåòà 2: 1,6 äèçåëü, 1,6 áåíçèí, 1,3 áåíçèí, 1,8 áåíçèí. Êîíòàêòè: (097) 688-84-66

óäðîöèë³íäðè. Êîíòàêòè: 050-544-27-69

íà

11

ë.

Ãâèíò øëþçíèé, çàï³ðíó Êîíòàêòè: 096-686-64-36

Êîíòàêòè:

àðìàòóðó.

Äåòàë³ êóçîâà äî à/ì Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô 2 òà Äæåòà 2. Êîíòàêòè: (097) 688-84-66

Ãîëîâêó áëîêà äî à/ì Ãàçåëü. Êîíòàêòè: 067-768-38-93

Çàäí³é ì³ñò â çáîð³ äî à/ì ÊàìÀÇ. Êîíòàêòè: (067) 123-96-83

Ãîëîâêó áëîêà äî à/ì Òîéîòà, Õóíäàé, Õîíäà, ʳà. Êîíòàêòè: 067-768-38-93

Çàï÷àñòèíè äëÿ Ëüâ³âñüêîãî íàâàíòàæóâà÷à. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 442-30-60

Ãîëîâêó áëîêà, êîë³íâàë, òóðáî, ³íîìàðîê. Êîíòàêòè: 067-768-38-93

Çàï÷àñòèíè äî à/ì Àâ³à. 43-27-69, (067) 903-01-72

Ãóìó «Äóíëîê», R-16, 215õ55, 2 øò. Ö³íà: 500 ãðí./2øò. Êîíòàêòè: 067-682-28-77

Êîíòàêòè:

äî

Çàï÷àñòèíè äî à/ì Ìåðñåäåñ 123, 1981-86 ð.â. Êîíòàêòè: (098) 493-06-82

Äâèãóí ÃÀÇ-24. 050-542-88-68

Êîíòàêòè:

75-12-69,

Çàï÷àñòèíè äî à/ì Ìîñêâè÷ Êîíòàêòè: (098) 517-80-99

Äâèãóí äî à/ì 098-364-04-07

ÃÀÇ-53.

Êîíòàêòè:

2141.

Çàï÷àñòèíè äî à/ì Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô 2, Äæåòà. Êîíòàêòè: (097) 688-84-66 Çàï÷àñòèíè äî Àóä³-100, 1986 ð.â., 2.0 äèçåëü. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59 Çàï÷àñòèíè äî ëüâ³âñüêîãî àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua Çàï÷àñòèíè äî ÌÒÇ-80, çàäí³ ñòóïèö³. Êîíòàêòè: 20-68-06 Çàï÷àñòèíè äî òðàêòîðà Ò-25, Ò-40. Êîíòàêòè: (096) 525-71-19 Çàï÷àñòèíè äî Ôîëüêñâàãåí Ïàñàòò Á-2, 1981-87 ð.â. Êîíòàêòè: (098) 485-32-18

Äâèãóí äî à/ì Ô³àò, 2,5, òóðáîäèçåëü, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-768-38-93 Äâèãóí äî à/ì Ôîëüêñâàãåí, 1,6 ë. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-621-73-39 Äâèãóí äî ÷îâíà ³òåðåöü 8 Ì, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-024-91-10 Äâèãóí ÇÌÇ-308, ³íæåêòîð. Ö³íà: 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-425-59-55 Äâèãóí ÑÌÄ-14, ïåðøî¿ êîìïëåêòàö³¿, ïîðøíåâà íîâà, êîë³íâàë íîì³íàë, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 10000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-556-86-86

Êàðáþðàòîð äî à/ì ÂÀÇ 210507, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 517-80-99

Äâèãóí Ò-40, ç êîðîáêîþ ïåðåäà÷ ÃÀÇ-53 äî àâòîíàâàíòàæóâà÷à, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-270-51-90 VITALIK555555@meta.ua

Êîëåñà, ãàçîâó àïàðàòóðó, äâèãóí, ðàä³àòîð, ï³äéîìíèê, ðîçïðèä³ëþâà÷ ï³äéîìíèêà, á/â, äî DzË. Êîíòàêòè: (097) 277-06-77

Äâèãóí, 1,3 Á êàðáþðàòîð, ÊÏÏ-4, äî Îïåëü-Êàäåò. Êîíòàêòè: 78-70-72, 066-777-36-83

Êîðîáêó ïåðåäà÷ äî ÃÀÇ-3110. Êîíòàêòè: 22-67-17, (067) 252-55-23 Êîðïóñ ÊÏÏ òà øåñòåðí³ äî à/ì Òàâð³ÿ, á/â. Êîíòàêòè: (097) 924-82-29 ÊÏÏ äî à/ì ÃÀÇ 31029, Âîëãà. Êîíòàêòè: 22-67-17, (067) 252-55-23 ÊÏÏ äî à/ì Ôîëüêñâàãåí. Êîíòàêòè: 63-19-88, (097) 645-68-39 Êóçîâ äî à/ì ÃÀÇ 3110, Âîëãà. Êîíòàêòè: 22-67-17, (067) 252-55-23 Êóçîâ äî ÃÀÇ-3110. Êîíòàêòè: 22-67-17, (067) 252-55-23 Êóçîâ äî ³íîìàðêè, 1988-2000 ð.â. Êîíòàêòè: (097) 056-83-74 Ìåãàôîí-ãó÷íîìîâåöü, àâòîìîá³ëüíèé. Êîíòàêòè: 26-06-00 ̳ñò ïåðåäí³é äî ÌÒÇ-82, á/â, äâèãóí Ä-240, Ä-245. Êîíòàêòè: (095) 830-28-36 ̳ñò ïåðåäí³é ÌÒÇ-82, á/â. Ö³íà: 13500 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 830-28-36 Îïåëü Âåêòðà  íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: (097) 528-79-80 Îïåëü Îìåãà, 1988 ð.â., íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: (067) 124-84-34 ϳäéîìíèê 277-06-77

äî

ÃÀÇ.

Êîíòàêòè:

(097)

ϳ÷, âèð-âî ͳìå÷÷èíà, îðèã³íàëüíà, 2 ì. Ö³íà: 1560 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 944-32-71 Ïîìïó, âîäÿíó, äî à/ì Ìåðñåäåñ 124, áåíçèí. Êîíòàêòè: 43-76-95, (067) 280-14-78, (050) 375-27-59 Ðåéêó êåðìîâó äî à/ì îïåëü Âåêòðà Á. Êîíòàêòè: (098) 218-27-34 Ðåñîðè äî ïðè÷åïà íà ëåêîâå àâòî. Êîíòàêòè: (067) 306-78-19 Ðîçäàòêó ³ öèë³íäðè íàõèëó äî ëüâ³âñüêîãî àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua

Ïîñëóãè åêñêàâàòîðîì Atlas-1304, 14 ò., ê³âø 1 êóá. ì., 0.5 êóá.ì., êîïàííÿ òðàíøåé, êîòëîâàí³â, + ã³äðîìîëîò, äîâáàííÿ áåòîíó.

Ôàðè äî à/ì Àóä³ 80. Êîíòàêòè: (098) 218-27-34

Àêóìóëÿòîð àâòîìîá³ëüíèé «Âàðòà», 12 Âîëüò, 110 àìïåð/ãîä. Êîíòàêòè: (067) 777-49-85

Äâèãóí, äî ÂÀÇ-2103, Êîíòàêòè: 096-919-31-06

áåç

ãîëîâêè.

Äâèãóí, äî Îïåëü-Êàäåò, 1,3 áåíçèí, 1984-87 ð. â. Êîíòàêòè: 097-645-13-78 Äâèãóí, ç íàâ³ñíèì, äî Ôîðä-ѳºðà, 1,6. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-434-89-71 Äåìôåð, äèñê ç÷åïëåííÿ ³ êîðçèíó, äëÿ äèñêó ç÷åïëåííÿ, á/â, äî Ôîëüêñâàãåí LÒ-35, 2004 ð. â., íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-258-34-18, 067-190-80-50 Äèñêè R-14 äî à/ì ѳòðîºí-Áåðë³íãî, Ðåíî-Êåíãî, äåøåâî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 096-919-31-06 Äèñêè, R-14, 4 øò., äî Âîëãà, á/â. Êîíòàêòè: 095-503-09-39 Äâèãóí Ò-40, ç êîðîáêîþ ïåðåäà÷ ÃÀÇ-53 äî àâòîíàâàíòàæóâà÷à, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-270-51-90 Äî CHEVROLET LACETTI 2008 ð. â., 1,6 áåíçèí òà 1,8 áåíçèí; PASSAT Â-5 1999 ð. â., 1,6 áåíçèí. Êîíòàêòè: 099-251-32-95, 067-196-14-48 Äî KIA-pregio2.5, 050-544-24-15

2.7.

Êîíòàêòè:

̲ÑÒÎ ².-ÔÐÀÍʲÂÑÜÊ (0342) ïðîäàì Âîëãó íà ç/÷. Êîíòàêòè: 096 102-94-51, 096 102-94-52 Ãàç. áàëîíè ìåòàí äî â/à, ëåãê³. Êîíòàêòè: 050 649-05-54.

Äî Àâ³à, 09 ð. â., Êîíòàêòè: 067 903-01-72. Äî ÀÇËÊ 2140. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 067 676-11-91, 050 229-54-41. Äî ÃÀÇ 3307, ëîáîâå ñêëî íîâå, êàðäàíè ç ï³äâ³ñíèìè, ðåñîðè ïåðåä., çàä., ï³÷êó, ðàä³àòîð, ðàìó. Êîíòàêòè: 066 326-99-54, 096 458-49-92. Äî ÃÀÇ 53 äèñêè òà øèíè 5 øò., êåðìîâ³ êîëîíêè 2 øò., íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095 757-06-30. Äî ÃÀÇ 53, çàäí³é ì³ñò, êåðìîâà, íàâ³ñíå. Êîíòàêòè: 066 820-33-46.

Гаражне обладнання 4.8.1. Ïðîäàì ÂÎÐÎÒÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×Ͳ. ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÅ ÊÅÐÓÂÀÍÍß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 64-51-81, (067)907-95-30 Âîðîòà ãàðàæí³. Êîíòàêòè: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Âîðîòà ãàðàæí³. Êîíòàêòè: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Ãóìîâèé áîðäþðíèé çà¿çä äëÿ àâòî, 4 øò. Ö³íà: 360 ãðí./øò. Êîíòàêòè: (097) 590-18-49

Транспортні послуги 4.10.1. Ïðîïîíóþ

Âàíòàæí³ àâòîïåðåâåçåííÿ ïî • âñ³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè òà ªâðîïè à/ ì Ñïðèíòåð 311. Êîíòàêòè: (098) 522-84-99

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì • Ãàçåëü, áîðò L - 4 ì, ë³ö. ÌÒÇÓ ÀÁ

¹345957 â³ä 18.01.06 ð. Êîíòàêòè: 43-67-89, (067) 393-97-77, (093) 838-47-77

Âàíòàæíî-ïàñàæèðñüê³ • ïîñëóãè à/ì Ðåíî Êåíãî («Ïèð³æîê»), 400 êã, äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 382-65-58

Åêñêàâàòîðà • êîïàííÿ êîòëîâàí³â,

ïîñëóãè, òðàíøåé, ïëàíóâàííÿ ãðóíòó, âèâåçåííÿ çåìë³ à/ì DzË, Êàìàç. Êîíòàêòè: (096) 110-38-89

Ïàñàæèðñüê³ òà âàíòàæí³ • ïåðåâåçåííÿ, ïðèâàòí³, ëåãêîâèì à/

ì ïî îáëàñò³, ïî Óêðà¿í³, Ðîñ³ÿ, Á³ëîðóñ³ÿ. Ðåíî Òðàô³ê, 8 ì³ñöü. ˳ö.ÑÐ À ¹434902 â³ä 22.10.2008 äî 21.10.2013ð. Êîíòàêòè: (097) 183-19-77, (093) 724-72-91

Ïåðåâåçåííÿ à/ì Ìåðñåäåñ 814, • ôóðãîí, ã³äðîáîðò, â³ä 1 ò. äî 5 ò.

Êîíòàêòè: (050) 611-86-57, (067) 958-11-21

Ïîñëóãè àâòîêðàíó «²âàíîâåöü», • 14 ò, 14 ì, ñòð³ëà. Êîíòàêòè: (067) 791-97-64, (095) 816-62-76

Ïîñëóãè àâòîìîá³ëÿìè: • Ìåðñåäåñ, ôóðãîí, 40 êóá.ì., 5 òîíí, ã³äðîáîðò; Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð, áóñ, 1.5 òîíí. Êîíòàêòè: (097) 853-26-50

Ïîñëóãè íîâèì ïîâíîö³ííèì • äæèïîì ÷îðíîãî êîëüîðó ç

âèñîêîÿê³ñíîþ ìóçè÷íîþ ñèñòåìîþ. Ìîæëèâ³ ðàçîâ³ ïî¿çäêè, âåñ³ëüíèé êîðòåæ. Êîíòàêòè: (067) 362-50-32, (050) 375-71-25 ÂÀÍÒÀÆͲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß À/Ì ªÂÐÎÑÀÌÎÑÊÈÄÈ, ÇÅÐÍÎÂÎÇÈ. ÃÎÒ²ÂÊÎÂÈÉ ÒÀ ÁÅÇÃÎÒ²ÂÊÎÂÈÉ ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11

Äîñòàâêà ãðóçîâ ïîïóòíûì òðàíñïîðòîì ïî Óêðàèíå è çà ðóáåæîì. Îïëàòà â îäíó ñòîðîíó. Îïûòíûå äèñïåò÷åðû.Ëèö. ÌÒÓ ¹524701 îò 16.03.2010 ã. Êîíòàêòè: (067) 520-24-00, (095) 321-97-47 Åëåíà (066) 830-75-11, (096) 615-05-38 Íèêîëàé

ÏÎÑËÓÃÈ ÅÂÀÊÓÀÒÎÐÎÌ ÏΠ̲ÑÒÓ, ÎÁËÀÑÒ², ÓÊÐÀ¯Í².

Ñàéëåíòáëîê ðåñîðè äî à/ì ѳòðîåí Äæàìïåð, Ô³àò Äóêàòî, 1994-2002 ð.â. Êîíòàêòè: (067) 777-49-85, (067) 304-85-72

Ãàç. óñòàíîâêó ìåòàí, 400 ãðí. Êîíòàêòè: 097 649-50-34.

ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 075-02-50,

Ñèä³ííÿ äî àâòîìîá³ëÿ. Êîíòàêòè: 23-72-57, (095) 102-06-48

Ãàçîâó àâòîóñòàíîâêó ïðîïàí-áóòàí. Ö. äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066 535-94-58

(050) 140-52-23

Ïîñëóãè êðàíîì-ìàí³ïóëÿòîðîì. Êîíòàêòè: 45-04-36, (067) 462-50-09

ÏÎÑËÓÃÈ ÅÊÑÏÅÄÈÖ²ÉÍÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒͲ . ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72

ÏÎÑËÓÃÈ Ì²Í²-ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 774-10-94

Ïîñëóãè íîâèì ïîâíîö³ííèì äæèïîì ÷îðíîãî êîëüîðó ç âèñîêîÿê³ñíîþ ìóçè÷íîþ ñèñòåìîþ. Ìîæëèâ³ ðàçîâ³ ïî¿çäêè, âåñ³ëüíèé êîðòåæ. Êîíòàêòè: (067) 362-50-32, (050) 375-71-25

ÏÎÑËÓÃÈ: ÌÀͲÏÓËßÒÎÐÀ, ÑÀÌÎÑÊÈÄÀ, ÇÅÐÍÎÂÎÇÀ, ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362)24-10-90, (097)594-35-96, (067)990-53-03

Мото , велотехніка, запчастини 4.11.1. Ïðîäàì Âåëîñèïåä «PEUGEOT ORIGIN», ðàìà ñòàëü. Ö³íà: 750 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 777-49-85, (098) 898-22-07 Âåëîñèïåä, âèð-âî Êîíòàêòè: 63-71-28

ͳìå÷÷èíà,

á/â.

Âåëîñèïåä. Êîíòàêòè: (098) 625-33-13 Âåëîñèïåä. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 20-86-39, (098) 421-90-76

27

Çàï÷àñòèíè äî Ê-750 (öèë³íäðè íîâ³ ðàäÿíñüê³, ôàðè, áàê, êðèëà, ì³ñò, êîðîáêà, ðàìà) äî ìîòîöèêëà «Äí³ïðî» (êîëåñà, êðèëà, ìîòîð, êîðîáêà, ì³ñò) äî ²Æ (êîëåñà, áëîê). Êîíòàêòè: (097) 214-12-94 ²Æ-ïëàíåòà 3, áåç äîêóìåíò³â, ìîæëèâèé îáì³í íà ì’ÿñî (òåëÿòèíà, êóðè, ñâèíèíà, áàðàíèíà). Êîíòàêòè: (097) 214-12-94 ̳ñò âåäó÷èé ì³ñò äî ÌÒ-16, «ïàðà», á/â, ç ðàìîþ ³ êîëÿñêîþ. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 214-12-94 Ìîòîð Ê-750, íîâèé, âèð-âà Êîíòàêòè: (097) 214-12-94

ÑÐÑÐ.

Ìîòîöèêë «Äíåï 11», íà õîäó, êàðáþðàòîð, õîðîøà ãóìà. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (099) 914-31-18 Ìîòîöèêë Äæîíñîí, íîâèé, çàðåºñòðîâàíèé. Êîíòàêòè: (067) 888-90-55 Ìîòîöèêë ÊÀ-750, 1965 ð.â., â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (097) 214-12-94

4.11.2. Êóïëþ Âåëîñèïåä. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38 Ìîïåä. Êîíòàêòè: (067) 362-70-80, (093) 529-91-10 Ìîòîöèêë «²æ ëàíåòà-5» àáî «²æ Þï³òåð-3». Êîíòàêòè: (096) 722-33-71, (093) 574-42-87

Паливномастильні матеріали 4.12.1. Ïðîäàì Ïàëèâî òèòàííå. 985-30-05

Êîíòàêòè:

(097)


28

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

Ïîíåäiëîê, 31 ãðóäíÿ

06.00 10.00 10.55 13.00

Øóñòåð-Live. Êðàùå çà ð³ê ϳäñóìêè ðîêó Áåíåô³ñ Ê.Íîâèêîâî¿ Íîâîð³÷íèé æàðò ç Â.Äàíèëüöåì òà Â.Ìî¿ñåºíêîì 16.45 «Íîâîð³÷í³ çóñòð³÷³». Ì.Ïîïëàâñüêèé 18.25 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà «Ç³ðêè çàïàëþþòü Íîâèé гê!» 1 9 . 1 5 «Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåðäåöü». Ñ. òà Â.Á³ëîíîæêè 20.55 ϳäñóìêè äíÿ 2 1 . 1 5 «Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåðäåöü». Ñ. òà Â.Á³ëîíîæêè (ïðîäîâæåííÿ) 22.10 Íîâîð³÷èé âîãíèê íà Ïåðøîìó 23.50 Íîâîð³÷íå ïðèâ³òàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 00.00 Íîâîð³÷èé âîãíèê íà Ïåðøîìó (ïðîäîâæåííÿ) 0 0 . 3 5 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà «Ç Íîâèì Ðîêîì! Ëåãåíäè ²À 70-80-õ» 02.15 Ôîëüê-music. Ç Íîâèì Ðîêîì!

06.45 «Àâòîðàä³î. Äèñêîòåêà 80-õ» 08.20 Õ/ô «Êóð’ºð» 10.00 Õ/ô «ßãóàð» 11.50 Õ/ô «Ï³çàíñüêà âåæà» 1 3 . 4 5 Õ/ô «²ðîí³ÿ äîë³, àáî Ç ëåãêîþ ïàðîþ!» 17.15 Õ/ô «²ðîí³ÿ äîë³. Ïðîäîâæåííÿ» 19.30 ÒÑÍ: «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí» 20.15 20.15, 00.00 «Íîâîð³÷íèé Âå÷³ðí³é êâàðòàë» 23.55 «Íîâîð³÷íå ïðèâ³òàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â.ßíóêîâè÷à» 00.35 «Ñóïåðäèñêîòåêà 90» 04.05 «Îë³â’º-øîó - 2012»

04.55 Ì/ô «Íîâ³ ïðèãîäè Áàáêè-Éîæêè» 06.05 Õ/ô «Êàðíàâàëüíà í³÷» 07.15 Ïðîãðàìà «Âåñ³ëüíèé ðîçì³ð» 08.10 Õ/ô «Àðòèñòêà» 10.15 Õ/ô «Çà äâîìà çàéöÿìè» 12.25 Õ/ô «Ëþáîâ ³ ãîëóáè» 14.35 Êîíöåðò «Äåíü Íàðîäæåííÿ ²íòåðà» 1 6 . 4 0 Õ/ô «Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà, àáî íîâ³ ïðèãîäè Øóðèêà» 18.20 18.20, 20.45 Êîíöåðò «Íîâîð³÷íèé âå÷³ð ç Ì.Ãàëê³íèì ³ Ì.Áàñêîâèì» 20.00 Ïîäðîáèö³ 22.00 Õ/ô «Íîâîð³÷í³ Ñâàòè» 23.55 «Íîâîð³÷íå ïðèâ³òàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè» 00.00 Êîíöåðò «Êðàù³ ï³ñí³» 01.30 Êîíöåðò «Äèñêîòåêà 80-õ» 04.00 Ì/ô «Ñâÿòî íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè»

Âiâòîðîê, 1 ñi÷íÿ

03.05 Òàíöþþòü âñ³ 06.00 06.00, 16.10 Âñå áóäå äîáðå 0 7 . 4 0 , 1 8 . 1 0 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 09.00 Ìîÿ ïðàâäà 10.00 Õ/ô «Ñ³ì âåðñò äî íåáåñ» 12.05 Õ/ô «Ìîÿ ìàìà - íàðå÷åíà» 13.45 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 20.00 20.00, 00.01 Õ-Ôàêòîð - 3 23.55 Íîâîð³÷íå ïðèâ³òàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â. ßíóêîâè÷à 00.00 Ç Íîâèì Ðîêîì

06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.10 Êîíöåðò «Ëåãåíäè ²À 70-80-õ» 07.50 «Äðóæèíà» 08.20 ̳ñöå çóñòð³÷³ 09.50 Ôîëüê-music. Ç Íîâèì Ðîêîì! 15.50 Áåíåô³ñ Â.Äàíèëüöÿ òà Â.Ìî¿ñåºíêà 1 9 . 4 0 Ãðàíä-øîó Ì.Ïîïëàâñüêîãî «ß ëþáëþ òåáå, Óêðà¿íî!» 21.50 ̳ñöå çóñòð³÷³ 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00 ̳ñöå çóñòð³÷³ 23.35 Íîâèé ð³ê ç äîñòàâêîþ äîäîìó 00.10 Êîíöåðò «Ìè ùå çàñï³âàºìî». 1 ÷àñòèíà 01.25 Ôîëüê-music 02.20 Øåô-êóõàð êðà¿íè 03.10 Õ/ô «Ïîäâèã ðîçâ³äíèêà» 04.35 Õ/ô «Ïîïåëþøêà»

06.40 06.40, 05.35 «Äèñêîòåêà 90-õ» 08.20 «Êîíöåðò «Îêåàí Åëüçè» - Äîëü÷å ³òà» 09.20 «Ñîíöå. Ñîëüíèé êîíöåðò Àí³ Ëîðàê» 10.15 Õ/ô «Ïðèãîäè áîáðåíÿòêà» 11.45 Õ/ô «Âåëèêèé» 13.40 Õ/ô «²ðîí³ÿ äîë³. Ïðîäîâæåííÿ» 15.45 «Íîâîð³÷íèé Âå÷³ðí³é êâàðòàë» 19.30 ÒÑÍ: «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí» 20.00 «Íîâîð³÷íèé âå÷³ð ç Ì. Ãàëê³íèì ³ Â. Çåëåíñüêèì» 22.40 Õ/ô «Òðîº ³ ñí³æèíêà» 00.15 «Êîíöåðò ãðóïè » 01.45 «Îë³â’º-øîó - 2012»

05.05 Õ/ô «Êàðíàâàëüíà í³÷ íà ²íòåð³» 07.55 Õ/ô «Í³÷ çàêðèòèõ äâåðåé» 09.45 Êîíöåðò «20 êðàùèõ ï³ñåíü ðîêó» 12.10 12.10, 03.15 Õ/ô «Ìîðîçêî» 14.10 Ì/ô «Øðåê» 15.45 Õ/ô «Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Ô³ëîñîôñüêèé êàì³íü» 18.15 Êîíöåðò «Êðàù³ ï³ñí³» 20.00 20.00, 02.50 Ïîäðîáèö³ 20.25 Êîíöåðò «Ïàðàä ç³ðîê» 22.05 Õ/ô «Í³÷ ñàìîòíüîãî ïóãà÷à» 23.45 Íîâîð³÷íèé âîãíèê «Îäíîêëàñíèêè»

Ñåðåäà, 2 ñi÷íÿ

05.15 05.15, 01.35 Õ/ô «Ïîêðîâñüê³ âîðîòà» 07.35 07.35, 16.20 Âñå áóäå äîáðå 0 9 . 1 5 , 1 8 . 1 0 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 10.55 Õ/ô «Ëóçåð» 13.05 13.05, 23.05 Õ/ô «Ä³ä Ìîðîç ìèìîâîë³» 14.40 Õ/ô «Çèìîâèé ñîí» 20.00 Õ-Ôàêòîð - 3 00.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 03.50 ͳ÷íèé åô³ð

06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.10 Äîê. ô³ëüì «Äîðîãà ñåðöþ îáèòåëü» 07.10 Íîâèé ð³ê ç äîñòàâêîþ äîäîìó 07.50 «Äðóæèíà» 09.00 ̳ñöå çóñòð³÷³ 10.25 Ò/ñ «Ìàðóñÿ» 11.15 Õ/ô «Âèçâîëåííÿ» 2 ñ. 14.10 Ìàéñòðè ãóìîðó. Â.Äàíèëåöü, Â.Ìî¿ñåºíêî 15.15 Ò/ñ «Ìàðóñÿ» 16.10 Áåíåô³ñ Þ.Øèôð³íà. 25 ðîê³â íà ñöåí³ 19.15 «Íîâîð³÷í³ çóñòð³÷³». Ì.Ïîïëàâñüêèé 20.50 Ìåãàëîò 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.15 Çèìîâèé æàðò ç Â.Ìî¿ñåºíêîì òà Â.Äàíèëüöåì 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 23.35 Íîâèé ð³ê ó «Êëóá³ ãóìîðó» 00.10 Êîíöåðò «Ìè ùå çàñï³âàºìî». 2 ÷àñòèíà 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 0 1 . 3 5 Ä/ô «Ñí³ãîâå øîó Ñëàâè Ïîëóí³íà» 02.35 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ 03.05 Õ/ô «Âèíèùóâà÷³» 04.35 Õ/ô «Çîëîòèé êëþ÷èê»

07.10 Ì/ô «Ñí³ãóðîíüêà» 08.05 Õ/ô «Âåëèêèé» 10.00, 10.55 10.55, 05.10 «Íàéâèäàòí³ø³ ôî10.00 êóñíèêè ñâ³òó» 11.45 Ì/ô «Òàºìíà ì³ñ³ÿ Ñàíòè» 13.05, 01.45 Õ/ô «Äèâî íà òðèäöÿòü ÷åòâåðò³é âóëèö³» 15.10 Õ/ô «Òðîº ³ ñí³æèíêà» 1 6 . 5 0 «Íîâîð³÷íèé âå÷³ð ç Ìàêñèìîì Ãàëê³íèì ³ Âîëîäèìèðîì Çåëåíñüêèì» 19.30 ÒÑÍ: «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí» 20.00 Õ/ô «Ñàì óäîìà» 22.00 Õ/ô «Àôåðèñòè Ä³ê ³ Äæåéí» 23.55 23.55, 03.35 Õ/ô «Ó ðóñ³»

05.30 Õ/ô «Ëåòþ÷à ìèøà» 07.40 Õ/ô «Çà äâîìà çàéöÿìè» 09.35 Õ/ô «Ä³â÷àòà» 11.25 Õ/ô «Öå ÿ» 13.00 Ì/ô «Øðåê» 14.25 Ì/ô «Øðåê 2» 16.00 Õ/ô «Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Â’ÿçåíü Àçêàáàíà» 18.20 Êîíöåðò «Ïàðàä ç³ðîê» 20.00 Ïîäðîáèö³ 20.25 Êîíöåðò «Äâ³ ç³ðêè. Íîâèé ð³ê» 23.15 Êîíöåðò «Äèñêîòåêà 80-õ» 02.00 Õ/ô «Çðàçêîâèé ñàìåöü» 03.20 Õ/ô «Ðàéñüêà íàñîëîäà»

04.40 ×óæ³ ïîìèëêè 05.25 05.25, 02.10 Õ/ô «Ëþáè ìåíå» 07.00 07.00, 16.10 Âñå áóäå äîáðå 08.45 5, 1 8 . 0 5 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 10.35 Õ/ô «Ñí³ãîâå êîõàííÿ, àáî Ñîí ó çèìîâó í³÷» 12.50 12.50, 23.40 Õ/ô «¯ñòè ïîäàíî! àáî Îáåðåæíî, Êîõàííÿ» 14.40 Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì’þ 20.00 Õ-Ôàêòîð - 3 01.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»

УВАГА! Категорії:

06.30 06.30, 18.40 18.40, 03.30 Êè¿âñüêèé ÷àñ 06.45 06.45, 08.35 08.35, 18.50 18.50, 23.40 23.40, 00.30 00.30, 03.20 ×àñ ñïîðòó 06.50 06.50, 07.25 07.25, 08.30 08.30, 23.45 23.45, 00.35 00.35, 02.35 02.35, 03.25 03.25, 04.15 Îãëÿä ïðåñè 07.00 10.00, 11.00 11.00, 12.00 12.00, 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 10.00 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00 01.00, 05.00 ×àñ íîâèí 07.10 23.20, 00.15 00.15, 02.30 02.30, 07.10, 08.10 08.10, 22.40 22.40, 23.20 03.15 Á³çíåñ-÷àñ 07.30 07.30, 03.40 Ðàíîê ³ç ç³ðêîþ 07.55 07.55, 08.40 Òðàíñì³ñ³ÿ 08.15 08.15, 08.50 Õðîí³êà òèæíÿ 08.25 08.25, 08.45 08.45, 09.50 09.50, 10.10 10.10, 12.30 12.30, 13.50 13.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50 22.50, 23.50 23.50, 02.25 02.25, 03.55 Ïîãîäà 09.15 09.15, 13.10 13.10, 14.10 5 åëåìåíò 10.30 10.30, 11.20 11.20, 12.15 ÐåñÏóáë³êà 16.10 Ìîòîð 17.25  êàá³íåòàõ 18.15 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó 19.30 19.30, 20.10 20.10, 21.10 21.10, 01.10 01.10, 05.10 ×àñ. ϳäñóìêè äíÿ 21.40 03.00, 04.00 ×àñ-Òàéì 21.40, 03.00 22.15 22.15, 02.40 Ïîäàòêîâèé ùîäåííèê 23.30 23.30, 00.25 CRIME NEWS 04.20 Íå ïåðøèé ïîãëÿä 04.40 ʳíî

06.05 Õ/ô «Ð³çäâÿíà ³ñòîð³ÿ. Ñêðóäæ» 08.00 Ì/ô «Êàðëèê ͳñ» 09.50 Õ/ô «Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíîãî ïîëþâàííÿ» 1 1 . 5 0 Õ/ô «Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíî¿ ðèáîëîâë³» 13.55 Õ/ô «Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíîãî ïîëþâàííÿ ó çèìîâèé ïåð³îä» 15.40 Ì/ô «Àëüîøà Ïîïîâè÷ ³ Òóãàðèí Çì³é» 17.10 Ì/ô «Äîáðèíÿ Ìèêèòîâè÷ ³ Çì³é Ãîðèíîâè÷» 18.25 Ì/ô «²ëëÿ Ìóðîìåöü ³ Ñîëîâåéðîçá³éíèê» 20.10 Õ/ô «Òðè ãîð³øêè äëÿ Ïîïåëþøêè» 22.05 Õ/ô «Íàøà Russia: ßéöÿ äîë³» 23.55 Ïîçäîðîâëåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â.ßíóêîâè÷à 00.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ 03.25 Õ/ô «Ïîäâ³éíà ãðà»

06.30 06.30, 18.40 18.40, 03.30 Êè¿âñüêèé ÷àñ 06.45 06.45, 08.15 08.15, 18.50 18.50, 23.40 23.40, 00.25 00.25, 03.20 ×àñ ñïîðòó 06.50 06.50, 07.25 07.25, 23.45 23.45, 00.35 00.35, 02.35 02.35, 03.25 03.25, 03.35 03.35, 04.15 Îãëÿä ïðåñè 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 10.00 10.00, 11.00 11.00, 12.00 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 01.00, 05.00 ×àñ íîâèí 07.10 07.10, 08.10 08.10, 22.40 22.40, 23.20 23.20, 00.15 00.15, 02.30 02.30, 03.15 Á³çíåñ-÷àñ 07.30 07.30, 03.40 Ðàíîê ³ç ç³ðêîþ 07.55 07.55, 08.50 08.50, 16.10 Òðàíñì³ñ³ÿ 08.20 Íîâèíè Êè¿âùèíè 08.40 08.40, 09.50 09.50, 12.50 12.50, 14.50 14.50, 16.50 16.50, 17.20 17.20, 17.50 17.50, 22.50 22.50, 23.50 23.50, 03.55 Ïîãîäà 09.15 09.15, 13.35 13.35, 14.10 14.10, 15.15 5 åëåìåíò 10.30 10.30, 11.10 11.10, 12.10 12.10, 19.30 19.30, 20.10 20.10, 21.10 21.10, 01.15 01.15, 05.10 ×àñ. ϳäñóìêè äíÿ 13.10 Ïîäàòêîâèé ùîäåííèê 17.25 Îñîáëèâèé ïîãëÿä 18.15 Åíåðãîíàãëÿä 21.40 21.40, 03.00 03.00, 04.00 ×àñ-Òàéì 22.15 22.15, 02.40 Àãðîêîíòðîëü 23.30 CRIME NEWS 04.20 Æèòòÿ ö³êàâå 04.40 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â

05.20 Ì/ô «Áàëòî» 06.40 Ì/ô «Áàëòî-2: Øëÿõ âîâêà» 07.55 Õ/ô «Êàñïåð» 0 9 . 4 5 Ò/ñ «Ì³ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà» 16.45 Õ/ô «Íàçàä ó ìàéáóòíº» 19.00 Õ/ô «Íàçàä ó ìàéáóòíº-2» 20.55 Õ/ô «Íàçàä ó ìàéáóòíº-3» 23.10 Õ/ô «Ïîäâ³éíà ãðà» 00.45 Õ/ô «Êðóòèé ñâ³ò» 02.25 Õ/ô «Ð³çäâÿíà ³ñòîð³ÿ. Ñêðóäæ» 03.55 Õ/ô «Äîðîñòàþ÷èé á³ëü» 05.20 Ñâ³òàíîê

06.30 06.30, 18.40 18.40, 03.30 Êè¿âñüêèé ÷àñ 06.45 06.45, 08.20 08.20, 18.50 18.50, 23.40 23.40, 00.30 00.30, 03.20 ×àñ ñïîðòó 06.50 06.50, 08.45 08.45, 23.45 23.45, 00.35 00.35, 02.35 02.35, 03.25 Îãëÿä ïðåñè 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 10.00 10.00, 11.00 11.00, 12.00 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 01.00, 05.00 ×àñ íîâèí 07.10 07.10, 08.10 08.10, 22.40 22.40, 23.20 23.20, 00.15 00.15, 02.30 02.30, 03.15 Á³çíåñ-÷àñ 07.30 07.30, 03.40 Ðàíîê ³ç ç³ðêîþ 07.55 07.55, 08.40 08.40, 08.25 Òðàíñì³ñ³ÿ 08.50 08.50, 09.50 09.50, 12.50 12.50, 13.50 13.50, 14.50 14.50, 16.55 16.55, 17.20 17.20, 17.50 17.50, 22.50 22.50, 23.50 23.50, 03.55 Ïîãîäà 09.15 09.15, 13.10 13.10, 14.10 5 åëåìåíò 10.30 10.30, 11.10 11.10, 12.10 12.10, 19.30 19.30, 20.10 20.10, 21.10 21.10, 01.15 01.15, 05.10 ×àñ. ϳäñóìêè äíÿ 15.15 Çäîðîâ³ ³ñòî𳿠16.15 Äðàéâ 17.25 Àðñåíàë 18.15 Àãðîêîíòðîëü 21.40 21.40, 03.00 03.00, 04.00 ×àñ-Òàéì 22.15 Àêöåíò 23.30 23.30, 00.25 CRIME NEWS 02.40 Íîâèíè Êè¿âùèíè 04.20 Ìàéñòåð-êëàñ 04.40 ʳíî

06.05 07.50 09.45 11.55 13.55 16.05 18.45 19.00 21.40 00.05 01.50 02.40 05.20

Õ/ô «Êàñïåð» Õ/ô «×îðíèëüíå ñåðöå» Õ/ô «Íàçàä ó ìàéáóòíº» Õ/ô «Íàçàä ó ìàéáóòíº-2» Õ/ô «Íàçàä ó ìàéáóòíº-3» Õ/ô «Ìàòðèöÿ» Ôàêòè. Âå÷³ð Õ/ô «Ìàòðèöÿ. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ» Õ/ô «Ìàòðèöÿ. Ðåâîëþö³ÿ» Õ/ô «Â³ëëàðä» Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» Õ/ô «Íî÷³ â Ðîäàíò³» Ñâ³òàíîê

06.00 Ñâ³ò çà òèæäåíü 06.25 Ìóëüòô³ëüìè 07.00 Õ/ô «Ìèñòåöòâî æèòè â Îäåñ³» 09.00 Ñåðöå êðàñóí³ 10.00 Ëóíà äæóíãë³â 10.35 Äóõîâíå æèòòÿ òâàðèí 11.00 Õ/ô «Â ïîøóêàõ êàï³òàíà Ãðàíòà» 12.30 Ùîäåííèê äëÿ áàòüê³â 13.00 Òâîð÷³ çóñòð³÷³ 14.00 Çà ñ³ì ìîð³â 14.45 14.45, 00.45 Ñòàðîâèííèé ê³íîâîäåâ³ëü 16.00 Íîâîð³÷íå åñïðåññî 18.35 Êóìèðè 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðà Ãîðäîíà 20.00 Ðîí³í 20.30 Æèò³º ìîº... 21.30 Ñòî õ³ò³â êîðîëÿ åñòðàäè 22.30 ʳíîêîíöåðò 23.15 23.15, 00.00 Òàê³ çíàéîì³ ìåëî䳿... 2 3 . 5 0 Íîâîð³÷íå ïîçäîðîâëåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 01.25 Õ/ô «Ìàìà» 02.55 Âàñ çàïðîøóº Ñîô³ÿ Ðîòàðó

06.00 06.50 07.10 07.35 08.30 09.20 09.40

Ò/ñ «ßê ÿ çóñòð³â âàøó ìàìó» ijçíàéñÿ ÿê Òåëåïóçèêè Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» Ì/ñ «Ë³ëî ³ Ñò³÷» Ì/ñ «Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà» 09.55 Ì/ô «Êðèøòàëèê ³ ϳíãâ³í» 11.15 Õ/ô «Õòî öåé Ñàíòà?» 13.00 Ì/ô «Òàðçàí ³ Äæåéí» 14.20 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» 16.15 Õ/ô «Ïîäàðóíîê íà гçäâî» 17.50 Õ/ô «Í³÷ ó ìóçå¿» 19.50 19.50, 23.25 23.25, 00.05 ³òàëüêà. Íîâèé ð³ê 21.00 21.00, 00.35 ³òàëüêà 23.55 ³òàííÿ Ïðåçèäåíòà 01.25 Õ/ô «Áîðàò» 02.40 Êóçíÿ ç³ðîê 3

06.00 Ëóíà äæóíãë³â 06.25 Äóõîâíå æèòòÿ òâàðèí 06.50 06.50, 22.00 Íîâîð³÷íå åñïðåññî 09.00 09.00, 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðà Ãîðäîíà 11.00 Õ/ô «Â ïîøóêàõ êàï³òàíà Ãðàíòà» 13.00 13.00, 03.35 Òâîð÷³ çóñòð³÷³ 14.05 Ðîí³í 14.45 Ñòî õ³ò³â êîðîëÿ åñòðàäè 15.45 ʳíîêîíöåðò 16.40 Ä/ô 17.40 Âàñ çàïðîøóº Ñîô³ÿ Ðîòàðó 20.00 Óëþáëåíåöü äîë³ 21.00 Ìàëåíüêà æ³íêà ó âåëèêîìó ê³íî 00.30 Àìóðí³ ìåëî䳿 01.25 Õ/ô «Ïåðø³ 9/2 òèæí³â» 03.00 Áóäü â êóðñ³ 03.25 Êóìèðè 04.30 Õ/ô «Ñì³ëèâ³ ëþäè»

06.00 06.50 07.10 07.35 08.30 09.20 09.40 09.55 11.25 13.00 14.10 16.15 17.15 18.10 19.20 21.55 00.20 01.40

Ò/ñ «ßê ÿ çóñòð³â âàøó ìàìó» ijçíàéñÿ ÿê Òåëåïóçèêè Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» Ì/ñ «Ë³ëî ³ Ñò³÷» Ì/ñ «Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà» Õ/ô «Ð³çäâÿíå áàæàííÿ г÷³ г÷à» Õ/ô «Ïîäàðóíîê íà гçäâî» Ì/ô «Òàðçàí 2» Õ/ô «Í³÷ ó ìóçå¿» Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» Îäíà çà âñ³õ ³òàëüêà. Íîâèé ð³ê ³òàëüêà Õ/ô «Ñòèëÿãè» Õ/ô «Áîðàò» Êóçíÿ ç³ðîê 3

06.00 06.00, 03.50 Êðà¿íà ïîðàä 06.30 Õ/ô «Ìàìà» 08.00 Ìàëåíüêà æ³íêà ó âåëèêîìó ê³íî 09.00 09.00, 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðà Ãîðäîíà 10.00 10.00, 16.50 Àëëî, ë³êàðþ! 11.10 Õ/ô «Â ïîøóêàõ êàï³òàíà Ãðàíòà» 14.00 14.00, 20.00 Ñîö³àëüíèé ñòàòóñ 15.00 Ä/ô 16.00 Óêðà¿íà-ªâðîïà 17.50 Óëþáëåíåöü äîë³ 21.00 ²ðîí³ÿ äîë³ 22.00 Âåëèê³ ìàõ³íàòîðè 23.00 Æèòòÿ â íîâîìó ñâ³ò³ 23.35 Ëóíà äæóíãë³â 00.00 Êóìèðè 00.30 Àìóðí³ ìåëî䳿 01.10 Õ/ô «Ïèñüìåííèöüê³ ïðèñòðàñò³» 02.30 Õ/ô «ßíãîë ïðèñòðàñò³» 04.20 Ðîí³í 04.40 Õ/ô «Çîëîòèé êëþ÷èê»

06.00 06.50 07.10 07.35 08.30 09.20 10.15 11.10

Ò/ñ «ßê ÿ çóñòð³â âàøó ìàìó» ijçíàéñÿ ÿê Òåëåïóçèêè Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» Ò/ñ «Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè» Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè - â³äüìè» Ò/ñ «Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè» 12.05 Ò/ñ «ßêîñü ó êàçö³» 13.00 Ì/ô «Ìóëàí 2» 14.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» 15.55 15.55, 22.25 22.25, 02.00 Îäíà çà âñ³õ 16.55 16.55, 20.20 Äàéîø ìîëîäüîæ! 17.50 17.50, 21.35 Øóðè-Ìóðè 18.50 18.50, 01.10 ÁàðÄàê 19.25 ÁÀãèíÿ øîï³íãó. Áåç öåíçóðè 19.50 19.50, 01.35 Âåñåë³ ìàìçåë³ 21.20 ³òàëüêà. Íîâèé ð³ê 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.25 Ò/ñ «Íàäïðèðîäíå» 00.20 Ò/ñ «Ðåàëüíà êðîâ» 02.25 Äî ñâ³òàíêó

05.55 Õ/ô «Êîðîë³âñüêà ñïàäùèíà» 07.25 Õ/ô «Âèïàäêîâèé øïèãóí» 08.55 Ì/ô «×åðåïàøêè í³íäçÿ» 10.40 Õ/ô «Ñàíòà Äæóí³îð» 12.30 Õ/ô «Ôðåä Êëàóñ, áðàò Ñàíòè» 14.30 Õ/ô «Åëüô» 16.10 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 18.35 18.35, 01.40 ØîóìàSòãîóîí 23.55 Ïðåçèäåíò 00.00 Õ/ô «Íàéêðàùèé ô³ëüì-2» 03.35 Ôàéíà Þêðàéíà

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 06.00 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó 06.30 Õ/ô «Äåæà âþ» 08.30 гâíå çà òèæäåíü 08.50 Ñïîðò 09.10 Ïàòðóëü 09.30 09.30, 22.15 ʳíîëåêòîð³é 09.50 Âåñåë³ óðîêè 10.10 Õ/ô «Ïðèíöåñà íà áîáàõ» 12.25 Õ/ô «Á³ë³ ðîñè» 14.20 Õ/ô «Ïðèìîðñüêèé áóëüâàð» 17.00 ³òàºìî Âàñ 18.00 18.00, 03.35 03.35, 05.30 Ì/ô 19.00 Õ/ô «Áåðåæ³òü æ³íîê» 21.45 гâíå çà ð³ê 22.30 Ñìà÷íîãî 23.00 Íîâèé ð³ê ç «Ð³âíå1» 23.55 Íîâîð³÷íå çâåðíåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 00.00 Êîíöåðò Ì.Ãàëê³íà 02.15 Õ/ô «Íåâàëÿøêà»

05.30 Áðåìåíñüê³ ìóçèêàíòè 06.30 Ïàí³ Ìåòåëèöÿ 07.35 Áðàòèê ³ ñåñòðèöÿ 08.40 08.40, 18.35 ØîóìàSòãîóîí 13.20 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 15.45 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 23.30 Õ/ô «Íàéêðàùèé ô³ëüì-2» 01.20 Õ/ô «Ì³ñòî ãð³õ³â» 03.15 Õ/ô «Íàøà ëþäèíà â Ãàâàí³» 04.50 Ò/ñ «Âåðîí³êà Ìàðñ»

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 06.00 06.00, 06.20 06.20, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 09.45 09.45, 04.35 Ì/ô 09.15 09.15, 14.40 гâíå çà ð³ê 10.45 ijì, äå ðåàë³çóþòüñÿ ì𳿠11.15 Õ/ô «Ñèëà÷ Ñàíòà-Êëàóñ» 13.00 ѳì’ÿ â³ä À äî ß 13.25 Öåé çàãàäêîâèé ñâ³ò 14.00 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 14.25 Ãåðî¿ ì³ô³â 15.00 15.00, 18.00 ³òàºìî Âàñ 17.15 Íîâèé ð³ê ç «Ð³âíå1» 19.30 Êðàù³ áî¿ áðàò³â Êëè÷êî 21.15 Õ/ô «Ïðèãîäè íà «Ïîñåéäîí³» 00.30 Ðåçåðâ³ñòè 02.10 Îñîáèñòèé ïîãëÿä 05.40 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè

05.25 Ðîçóìíà äî÷êà ñåëÿíèíà 06.20 Ñïëÿ÷à êðàñóíÿ 07.25 Õîðîáðèé ïîðòíÿæêà 08.30 08.30, 19.15 ØîóìàSòãîóîí 13.20 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 16.00 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.00 Ðåïîðòåð 19.10 19.10, 01.00 Ñïîðòðåïîðòåð 01.05 Õ/ô «Ãðèíáåðã» 02.50 Õ/ô «ßê ÿ îäðóæèâñÿ ç âáèâöåþ» 04.20 Ò/ñ «Âåðîí³êà Ìàðñ»

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 06.00 06.00, 07.55 07.55, 04.35 Ì/ô 06.20 06.20, 19.30 Êðàù³ áî¿ áðàò³â Êëè÷êî 09.30 Çàë³çíèé Îñêàð 10.00 Õ/ô «Ïðèãîäè íà «Ïîñåéäîí³» 13.05 Öåé çàãàäêîâèé ñâ³ò 13.35 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 13.55 ̳æðåã³îíàëüíà ë³ãà ÌÑ ÊÂÍ «ªâðîïà» 17.00 17.00, 19.00 ³òàºìî Âàñ 18.30 ѳì’ÿ â³ä À äî ß 21.15 Õ/ô «Ñóïåðíîâà» 00.25 Ðåçåðâ³ñòè 02.00 Îñîáèñòèé ïîãëÿä 05.40 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè

06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.30 Õ/ô «Âæå õòî á ãîâîðèâ - 3» 09.10 Õ/ô «Ìîÿ æàõëèâà íÿíüêà» 10.45 Õ/ô «Ïîëóíè÷íèé ðàé» 14.00 Õ/ô «Â³ää³ëîê. Çíîâó Íîâèé!» 15.45 Õ/ô «Ãëóõàð. Çíîâó Íîâèé!» 17.20 17.20, 04.00 Êîíöåðò «Äóæå Íîâèé ð³ê» 20.20 Õ/ô «Äåíü Äîäî» 22.00 22.00, 00.00 Áëàêèòíèé âîãíèê íà Øàáîëîâö³ - 2013 23.55 Íîâîð³÷íå ïðèâ³òàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â.Ô.ßíóêîâè÷à 01.00 Áëàêèòíèé âîãíèê íà Øàáîëîâö³ - 2012. Êðàùå

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 óìí Óêðà¿íè 06.02 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî 06.30 06.30, 16.00 Ìóëüòäàðèíêè 06.55 06.55, 19.25 Îô³ö³éí³ íîâèíè 07.00 07.00, 09.00 09.00, 12.00 12.00, 15.00 Îãëÿä ïîä³é òèæíÿ 07.30 07.30, 11.30 Êëóá Ñóïåðêíèãè 07.50 07.50, 10.20 Ãàëåðåÿ îáðàç³â 08.05 Óðîê äëÿ áàòüê³â 08.30 Õ³òîâà âåæà 09.30 Îäèí íà îäèí 10.00 10.00, 13.00 Ìóç. Ô³ëüì 10.30 Ò³íåéäæ-ïðîñò³ð 11.00 ×óäåñíèé êàíàë 11.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 12.30 Ðîçìîâà áåç íîòàö³é 13.30 Àáåòêà çäîðîâ’ÿ 14.00 14.00, 19.45 Íîâîð³÷íî-ìóçè÷íèé ô³ëüì 14.40 14.40, 19.30 Ìóçè÷íèé êàëåéäîñêîï 15.30 Ïðîñòî íåáà 15.50 Ìàíäðèêè 16.20 Íîâîð³÷íà êàçêà 17.30 Ñâ³òÎñâ³ò 18.00 Ïðî çàêîí 18.30 Ìàíäðè 19.00 19.00, 22.00 22.00, 00.00 Îãëÿä ïîä³é çà ð³ê 20.30 Ñï³âຠÇîðÿíà 20.45 Íà äîáðàí³÷ êàçêà 21.00 ªâðîïåéñüêèé ä³ì 21.30 Ïî÷åðê äîë³ 22.30 Áóðøòèíîâà êàçêà â íîâîð³÷íó í³÷ 23.20 Óêðà¿íà-ìîðñüêà äåðæàâà 23.55 Ïðèâ³òàííÿ Ïðåçèäåíòà 00.30 Êîíöåðò Î. Á³ëîç³ð 02.00 Ñï³âຠϳêàðä³éñüêà òåðö³ÿ 03.00 03.00, 05.00 Îãëÿä ïîä³é ðîêó

06.00 Êîíöåðò «Äóæå Íîâèé ð³ê» 06.30 06.30, 05.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí 08.10 Õ/ô «Ìàéîð Ïåéí» 09.40 09.40, 03.30 Õ/ô «Ìîÿ æàõëèâà íÿíüêà - 2» 11.30 Õ/ô «Äåíü Äîäî» 13.00 Áëàêèòíèé âîãíèê íà Øàáîëîâö³ - 2012. Êðàùå 15.45 Õ/ô «Êîæåí çà ñåáå» 19.00 Áëàêèòíèé âîãíèê íà Øàáîëîâö³ - 2013 21.50 Õ/ô «Âèéøîâ ¿æà÷îê ç òóìàíó» 01.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. Ïîãóëÿëè 02.00 Õ/ô «Ìîÿ æàõëèâà íÿíüêà»

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 óìí Óêðà¿íè 06.02 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî 06.30 .00 Ìóëüòäàðèíêè 06.30, 16 16.00 06.55 06.55, 19.25 Îô³ö³éí³ íîâèíè 07.00 07.00, 09.00 09.00, 12.00 12.00, 15.00 Îãëÿä ïîä³é òèæíÿ 07.30 07.30, 11.30 Êëóá Ñóïåðêíèãè 07.50 07.50, 10.20 Ãàëåðåÿ îáðàç³â 08.05 Óðîê äëÿ áàòüê³â 08.30 Õ³òîâà âåæà 09.30 Îäèí íà îäèí 10.00 10.00, 13.00 Ìóç. Ô³ëüì 10.30 Ò³íåéäæ-ïðîñò³ð 11.00 ×óäåñíèé êàíàë 11.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 12.30 Ðîçìîâà áåç íîòàö³é 13.30 Àáåòêà çäîðîâ’ÿ 14.00 14.00, 19.45 Íîâîð³÷íî-ìóçè÷íèé ô³ëüì 14.40 14.40, 19.30 Ìóçè÷íèé êàëåéäîñêîï 15.30 Ïðîñòî íåáà 15.50 Ìàíäðèêè 16.20 Íîâîð³÷íà êàçêà 17.30 Ñâ³òÎñâ³ò 18.00 Ïðî çàêîí 18.30 Ìàíäðè 19.00 19.00, 22.00 22.00, 00.00 Îãëÿä ïîä³é çà ð³ê 20.30 Ñï³âຠÇîðÿíà 20.45 Íà äîáðàí³÷ êàçêà 21.00 ªâðîïåéñüêèé ä³ì 21.30 Ïî÷åðê äîë³ 22.30 Áóðøòèíîâà êàçêà â íîâîð³÷íó í³÷ 23.20 Óêðà¿íà-ìîðñüêà äåðæàâà 23.55 Ïðèâ³òàííÿ Ïðåçèäåíòà 00.30 Êîíöåðò Î. Á³ëîç³ð 02.00 Ñï³âຠϳêàðä³éñüêà òåðö³ÿ 03.00 03.00, 05.00 Îãëÿä ïîä³é ðîêó

06.00 06.00, 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.30 07.30, 03.50 Õ/ô «Êàçààì» 09.15 Õ/ô «Ãëóõàð. Çíîâó Íîâèé!» 11.00 11.00, 00.30 Õ/ô «Íîâ³ ïðèãîäè Àëàää³íà» 13.00 13.00, 21.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 14.20 Áëàêèòíèé âîãíèê íà Øàáîëîâö³ - 2011. Êðàùå 16.20 Õ/ô «Êîæåí çà ñåáå» 18.10 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.00 19.00, 03.30 Ïî䳿 19.20 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïðàâäó» 22.00 ϳñíÿ ðîêó - 2012. Äåíü ïåðøèé 0 2 . 1 0 Õ/ô «Ñí³ãóðêà äëÿ äîðîñëîãî ñèíà»

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 óìí Óêðà¿íè 06.02 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî 06.30 06.30, 16.00 Ìóëüòäàðèíêè 06.55 06.55, 19.25 Îô³ö³éí³ íîâèíè 07.00 07.00, 15.00 Îãëÿä ïîä³é çà ð³ê 07.30 Ìóçè÷íèé êàëåéäðîñêîï 07.45 Íîâîð³÷íå äèâî äëÿ ä³òåé 08.45 Ïîçèö³ÿ 09.00 09.00, 12.00 Îãëÿä ïîä³é ðîêó 09.30 09.30, 13.15 13.15, 14.05 14.05, 22.45 Íîâîð³÷íîìóçè÷íèé ô³ëüì 10.15 Ïåðåõðåñòÿ ïðàâäè 10.45 Áåç ïðàâà íà çàáóòòÿ 11.15 ×óäåñíèé êàíàë 11.45 11.45, 15.50 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 11.55 11.55, 23.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 12.30 Ìóçè÷íèé êàëåéäîñêîï 12.45 Åíåðãîìàí³ÿ 1 5 . 3 0 Ñï³âຠÇîðÿíà 1 6 . 2 5 ϳçíàé ñâ³ò 16.45 Êàçêîâà ìàíäð³âêà 17.50 Ò³íåéäæ-ïðîñò³ð 18.20 Òåëåñïîðò 19.00 19.00, 00.00 00.00, 05.00 05.00, 22.00 Äåíü 19.30 19.30, 22.30 Òåëåâ³ç³éíà êðèì³íàëüíà ñëóæáà 19.45 Ôàáðèêà ³äåé 20.15 Áóäüìî çäîðîâ³ 20.30 Øòðèõè ç íàòóðè 20.45 Íà äîáðàí³÷ êàçêà 21.00 Ïî ñóò³

1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих


×åòâåð, 3 ñi÷íÿ

06.00 06.10 07.10 07.50 09.00 10.25 11.20 13.30

Ðàíêîâà ìîëèòâà Äîê. ô³ëüì «Ìàëà öåðêâà» Íîâèé ð³ê ó «Êëóá³ ãóìîðó» «Äðóæèí໠̳ñöå çóñòð³÷³ Ò/ñ «Ìàðóñÿ» Õ/ô «Âèçâîëåííÿ» 4 ñ. Êîíöåðò Ò.Ïîâàë³é «Óêðà¿íà, Ãîëîñ, Äóøà» 15.35 Ò/ñ «Ìàðóñÿ» 1 6 . 2 5 Êîíöåðò Ì.Ïîïëàâñüêîãî «Øîó ïðîäîâæóºòüñÿ» 1 8 . 3 0 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Åñòàôåòà (æ³í.) 20.00 Áåíåô³ñ Î.Âîðîáåé 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.15 Áåíåô³ñ Î.Âîðîáåé (ïðîäîâæåííÿ) 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.35 Êëóá ãóìîðó 00.10 Êîíöåðò «ßëèíêà äëÿ äîðîñëèõ». 1 ÷àñòèíà 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 0 1 . 3 5 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Åñòàôåòà (æ³í.) 03.05 Äîñâ³ä 04.25 Õ/ô «Òàºìíè÷èé îñòð³â»

06.00 «Ñóïåðäèñêîòåêà 90» 09.30 Ì/ô «Òàºìíà ì³ñ³ÿ Ñàíòè» 10.50 10.50, 11.40 11.40, 02.10 02.10, 02.55 «Íàéâèäàòí³ø³ ôîêóñíèêè ñâ³òó» 12.25 Õ/ô «Ñòþàðò ˳òòë» 13.50 Õ/ô «Àôåðèñòè Ä³ê ³ Äæåéí» 15.30 15.30, 00.15 Õ/ô «Â³ä÷èí³òü, ijä Ìîðîç» 17.25 Õ/ô «Ñàì óäîìà» 19.30 ÒÑÍ: «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí» 20.00 Õ/ô «Ñàì óäîìà - 2» 22.15 22.15, 04.15 Õ/ô «Âåñ³ëëÿ íàéêðàùîãî äðóãà» 03.35 «Êîíöåðò «Îêåàí Åëüçè» - Äîëü÷å ³òà» 05.55 «Ñîíöå. Ñîëüíèé êîíöåðò Àí³ Ëîðàê»

05.10 Ì/ô «Ïðèíö ªãèïòó» 06.35 Õ/ô «Òðè ìóøêåòåðè» 08.15 Õ/ô «Í³÷ ñàìîòíüîãî ïóãà÷à» 10.00 Õ/ô «Çîëîòèé êëþ÷èê» 12.00 Ì/ô «Øðåê 2» 13.35 Ì/ô «Ê³ò ó ÷îáîòÿõ» 15.00 Õ/ô «Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Êóáîê âîãíþ» 17.30 Êîíöåðò «Íîâîð³÷íèé âå÷³ð ç Ì.Ãàëê³íèì ³ Ì.Áàñêîâèì» 20.00 20.00, 01.25 Ïîäðîáèö³ 20.25 Õ/ô «×åðâîíèé êàïåëþøîê» 22.10 Êîíöåðò «Âåëèêà ð³çíèöÿ. Íîâîð³÷íèé âèïóñê» 23.55 Õ/ô «Öå ÿ» 01.50 Õ/ô «Âòîðãíåííÿ â ÑØÀ» 03.30 Õ/ô «Ëåòþ÷à ìèøà»

Ï`ÿòíèöÿ, 4 ñi÷íÿ

05.00 ×óæ³ ïîìèëêè 05.45 Õ/ô «Çèìîâèé ñîí» 07.15 07.15, 16.10 Âñå áóäå äîáðå 0 9 . 1 0 , 1 8 . 0 5 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 11.00 Õ/ô «Ìîÿ ìàìà - Ñí³ãóðîíüêà!» 12.50 12.50, 23.15 Õ/ô «Òåðì³íîâî ïîòð³áåí ijä Ìîðîç» 14.25 Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì’þ 20.00 Õ-Ôàêòîð - 3 01.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.50 Õ/ô «Ëþáîâ çëà» 03.05 ͳ÷íèé åô³ð

06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 0 6 . 1 0 Äîê. ô³ëüì «Ìèëîñåðäÿ íå ìຠìåæ» 07.10 Êëóá ãóìîðó 07.50 «Äðóæèíà» 09.00 ̳ñöå çóñòð³÷³ 10.25 Ò/ñ «Ìàðóñÿ» 11.20 Õ/ô «Âèçâîëåííÿ» 6 ñ. 13.50 «Äåñÿòèé áàë». Î.Ìàë³í³í 1 4 . 5 0 Êîíöåðò ïàì’ÿò³ Íàðîäíîãî àðòèñòà Óêðà¿íè Í.ßðåì÷óêà 15.55 Êðèâå äçåðêàëî 17.05 ̳ñöå çóñòð³÷³ 18.25 Á³àòëîí.Êóáîê ñâ³òó. Åñòàôåòà (÷îë.) 20.00 Êðèâå äçåðêàëî 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.15 Øóñòåð-Live. Êðàùå 22.45 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 22.50 Øóñòåð-Live. Êðàùå 00.35 Êîíöåðò «ßëèíêà äëÿ äîðîñëèõ». 2 ÷àñòèíà 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 01.35 After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live) 0 1 . 5 5 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Åñòàôåòà (÷îë.) 03.30 Õ/ô «Õëîïåöü ³ç íàøîãî ì³ñòà» 04.50 Õ/ô «À ôîðòåöÿ áóëà íåïðèñòóïíîþ»

06.50 Ì/ô «Êîëè çàïàëþþòü ÿëèíêè», «Ñí³ãîâà êîðîëåâà» 08.40 Õ/ô «Ñòþàðò ˳òòë» 10.05 10.05, 10.55 10.55, 02.00 02.00, 02.45 «Íàéâèäàòí³ø³ ôîêóñíèêè ñâ³òó» 11.50 Õ/ô «Ñòþàðò ˳òòë - 3» 13.10 Õ/ô «Áàíäèòè» 15.25 Õ/ô «Ñí³ã íà ãîëîâó» 17.10 Õ/ô «Ñàì óäîìà - 2» 19.30 19.30, 05.40 ÒÑÍ: «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí» 20.00 Õ/ô «Ñàì óäîìà - 3» 21.55 Õ/ô «Ìèñëèâö³ çà ãîëîâàìè» 00.00 Ä/ô «Îêåàíè» 03.30 «Êîíöåðò 1+1. 15 ðîê³â»

05.50 Õ/ô «Ä³â÷àòà» 07.25 Õ/ô «Âîâî÷êà» 09.10 Êîíöåðò «Âåëèêà ð³çíèöÿ. Íîâîð³÷íèé âèïóñê» 10.55 Õ/ô «Çîëîòà ðèáêà» 12.30 Ì/ô «Ê³ò ó ÷îáîòàõ» 14.00 Ì/ô «Ë³ñîâà áðàòâà» 15.20 Õ/ô «Âîëîäàð ñòèõ³é» 17.10 Êîíöåðò «Äâ³ ç³ðêè. Íîâèé ð³ê» 20.00 20.00, 02.50 Ïîäðîáèö³ 2 0 . 2 5 «Öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ ïðå쳺þ «Çîëîòèé ãðàìîôîí» 23.45 Õ/ô «Çàéöåâ, çàïàëþé!» 01.20 Õ/ô «Îñòàíí³é íåçàéìàíèé â Àìåðèö³» 03.15 Õ/ô «Ùîñèëè» 04.40 Õ/ô «Òðè ìóøêåòåðè»

04.45 Õ/ô «Ñí³ãîâå êîõàííÿ, àáî Ñîí ó çèìîâó í³÷» Õ/ô «Ìîÿ ìàìà - Ñí³ãóðîíüêà!» Õ/ô «Ïîâåðíåííÿ â Åäåì» Õ-Ôàêòîð - 3 Õ/ô «Òîé ñàìèé Ìþíõãàóçåí» Í³÷íèé åô³ð

Ñóáîòà, 5 ñi÷íÿ

06.40 08.15 14.10 01.25 03.45

06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.10 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ’ÿ 06.40 Äîê. ô³ëüì «Íåáåñíèé âî¿í» 07.15 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó 08.00 Õ/ô «Âèçâîëåííÿ» 1-6 ñ. 15.25 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò (æ³í.) 16.55 Star-øîó 18.40 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò (÷îë.) 20.05 Íîâîð³÷íèé æàðò ç Â.Âèíîêóðîì 20.50 Ìåãàëîò 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 Íàéêðàù³ ï³ñí³ Íîâîãî Ðîêó 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 23.05 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó 23.35 Êîíöåðò «Òàíöþºìî ó Íîâèé ð³ê» 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 01.35 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò (æ³í.) 03.05 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò (÷îë.) 04.30 Õ/ô «Äóìà ïðî êîçàêà Ãîëîòó»

06.20 Õ/ô «Ñòþàðò ˳òòë - 3» 0 7 . 4 0 «Êóë³íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ Âèñîöüêà» 08.05 «Ñâ³òñüêå æèòòÿ» 09.00 «Õòî òàì?» 10.00 10.00, 10.25 Ì/ñ «×³ï ³ Äåéë» 10.50 10.50, 11.55 11.55, 01.55 01.55, 02.55 «Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 3: Òàíçàí³ÿ, Åô³îï³ÿ» 12.55 Ä/ô «Îêåàíè» 14.50 Ì/ô «Ìîíñòð ó Ïàðèæ³» 16.35 Õ/ô «Ñàì óäîìà - 3» 18.30 «Ðîçñì³øè êîì³êà» 19.30 19.30, 05.55 ÒÑÍ: «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí» 20.00 Õ/ô «Ñàì óäîìà - 4» 21.45 Õ/ô «Ì³é õëîïåöü - ÿíãîë» 23.40 Õ/ô «Áàíäèòè» 03.45 «Êîíöåðò 1+1. 15 ðîê³â»

06.30 Õ/ô «Âîâî÷êà» 08.15 Õ/ô «Çàéöåâ, çàïàëþé!» 09.55 Õ/ô «Ñí³ãîâà êîðîëåâà» 11.45 Ì/ô «Ë³ñîâà áðàòâà» 13.10 13.10, 04.50 Ì/ô «Ï³äâîäíà áðàòâà» 14.35 Õ/ô «Âîëîäàð ñòèõ³é» 16.20 Õ/ô «Ñí³æíèé ÿíãîë» 18.15 Õ/ô «×åðâîíèé êàïåëþøîê» 20.00 Ïîäðîáèö³ 20.25 Êîíöåðò «Âå÷³ðí³é êâàðòàë» 22.05 Õ/ô «Â³ääàì êîøåíÿò ó ãàðí³ ðóêè» 23.55 Õ/ô «Ñìîê³íã» 01.35 Õ/ô «Ñóïåðç³ðêà» 02.50 Õ/ô «Çàìàõ»

04.50 04.50, 08.35 08.35, 19.00 Õ-Ôàêòîð - 3 07.40 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ 01.35 Õ/ô «Çà äâà ê³ëîìåòðè äî Íîâîãî ðîêó» 03.05 Õ/ô «Çèìîâèé ðîìàí» 04.25 ͳ÷íèé åô³ð

УВАГА! Категорії:

29

ÒÅËÅÀÔ²ØÀ

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

06.30 06.30, 18.40 18.40, 03.30 Êè¿âñüêèé ÷àñ 06.45 06.45, 08.25 08.25, 18.50 18.50, 23.40 23.40, 00.30 00.30, 03.20 ×àñ ñïîðòó 06.50 06.50, 08.35 08.35, 23.45 23.45, 00.40 00.40, 02.35 02.35, 03.25 03.25, 04.15 04.15, 04.35 Îãëÿä ïðåñè 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 10.00 10.00, 11.00 11.00, 12.00 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 01.00, 05.00 ×àñ íîâèí 07.10 07.10, 08.15 08.15, 22.40 22.40, 23.20 23.20, 00.15 00.15, 02.30 02.30, 03.15 Á³çíåñ-÷àñ 07.30 07.30, 03.40 Ðàíîê ³ç ç³ðêîþ 07.55 07.55, 08.45 Òðàíñì³ñ³ÿ 08.20 08.20, 08.40 08.40, 08.55 08.55, 09.50 09.50, 12.50 12.50, 13.50 13.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50 22.50, 23.50 23.50, 00.35 00.35, 03.55 Ïîãîäà 09.15 09.15, 13.10 13.10, 14.10 14.10, 15.15 5 åëåìåíò 10.30 10.30, 11.10 11.10, 12.10 12.10, 19.30 19.30, 20.10 20.10, 21.10 21.10, 01.15 01.15, 05.10 ×àñ. ϳäñóìêè äíÿ 16.10  êàá³íåòàõ 17.25 Àêöåíò 18.15 ˳ñîâèé ïàòðóëü 21.40 21.40, 03.00 03.00, 04.00 ×àñ-Òàéì 22.15 22.15, 02.40 Åíåðãîíàãëÿä 23.30 23.30, 00.25 CRIME NEWS 04.20 Æèòòÿ ö³êàâå 04.40 Ìàøèíà ÷àñó

06.15 06.15, 04.35 Ñâ³òàíîê 07.20 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.50 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ 08.45 Õ/ô «Ìàòðèöÿ» 11.15 Õ/ô «Ìàòðèöÿ. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ» 13.55 Õ/ô «Ìàòðèöÿ. Ðåâîëþö³ÿ» 16.10 Õ/ô «Ïàðê þðñüêîãî ïåð³îäó» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 19.00 Õ/ô «Ïàðê þðñüêîãî ïåð³îäó-2: Çàãóáëåíèé ñâ³ò» 21.25 Õ/ô «Ïàðê þðñüêîãî ïåð³îäó-3» 23.10 Õ/ô «Àêóëè Ìàë³áó» 01.00 Õ/ô «Íî÷³ â Ðîäàíò³» 02.35 Õ/ô «Äîðîñòàþ÷èé á³ëü-2: Ïîâåðíåííÿ ѳâåð³â»

06.30 06.30, 18.40 18.40, 03.30 Êè¿âñüêèé ÷àñ 06.45 06.45, 08.25 08.25, 18.50 18.50, 23.40 23.40, 00.30 00.30, 03.20 ×àñ ñïîðòó 06.50 06.50, 07.25 07.25, 08.40 Îãëÿä ïðåñè 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 10.00 10.00, 11.00 11.00, 12.00 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 01.00, 05.00 ×àñ íîâèí 07.10 07.10, 08.15 08.15, 22.40 22.40, 23.20 23.20, 00.15 00.15, 03.15 Á³çíåñ-÷àñ 07.30 07.30, 03.40 Ðàíîê ³ç ç³ðêîþ 07.55 07.55, 08.50 Òðàíñì³ñ³ÿ 08.30 ²íòåëåêò 08.45 08.45, 09.50 09.50, 12.50 12.50, 13.50 13.50, 14.50 14.50, 16.10 16.10, 17.20 17.20, 17.50 17.50, 22.50 22.50, 23.50 23.50, 03.35 Ïîãîäà 09.15 09.15, 13.10 13.10, 14.10 14.10, 15.15 5 åëåìåíò 10.30 11.10, 12.10 12.10, 19.30 19.30, 20.10 20.10, 21.10 21.10, 10.30, 11.10 01.15 01.15, 05.10 ×àñ. ϳäñóìêè äíÿ 16.15 16.15, 04.40 ˳ñîâèé ïàòðóëü 17.25 Íå ïåðøèé ïîãëÿä 18.15 18.15, 02.30 ³êíî â ªâðîïó 21.40 21.40, 03.00 03.00, 04.00 ×àñ-Òàéì 22.15 Îñîáëèâèé ïîãëÿä 23.30 23.30, 00.20 CRIME NEWS 23.45 00.35, 04.15 Õðîí³êà òèæíÿ 23.45, 00.35 04.20 Íîâèíè Êè¿âùèíè

05.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.45 05.45, 03.50 Ñâ³òàíîê 06.50 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.25 Ñòîï-10 08.25 Ì/ô «Òåìíà í³÷ îïóäàëà» 09.50 Õ/ô «×îðíèëüíå ñåðöå» 11.50 Õ/ô «Ïàðê þðñüêîãî ïåð³îäó» 1 4 . 1 5 Õ/ô «Ïàðê þðñüêîãî ïåð³îäó-2: Çàãóáëåíèé ñâ³ò» 16.55 Õ/ô «Ïàðê þðñüêîãî ïåð³îäó-3» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 19.00 Õ/ô «Âîëîäàð ïåðñí³â: Õðàíèòåë³ ïåðñíÿ» 22.45 Õ/ô «Ïîòÿã ç ãðîøèìà» 00.50 Õ/ô «Àêóëè Ìàë³áó» 02.20 Õ/ô «Øîó ïî÷èíàºòüñÿ»

06.30 06.30, 18.40 Êè¿âñüêèé ÷àñ 06.40 06.40, 09.35 09.35, 19.25 19.25, 01.55 Òåìà òèæíÿ 06.45 06.45, 07.10 07.10, 08.20 08.20, 18.55 18.55, 23.35 23.35, 00.20 00.20, 03.25 ×àñ ñïîðòó 06.55 06.55, 07.15 07.15, 08.10 08.10, 08.55 08.55, 10.10 10.10, 10.55 10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 19.20, 23.40, 00.25, 00.55, 03.35, 05.55 05.55, 06.25 Ïîãîäà 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 10.00 10.00, 11.00 11.00, 12.00 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00 02.00, 04.00 04.00, 05.00 ×àñ íîâèí 07.20 07.20, 08.15 08.15, 22.25 22.25, 23.20 23.20, 00.15 00.15, 03.20 Á³çíåñ-÷àñ 07.30 Êëóá 700 08.30 Íå ïåðøèé ïîãëÿä 09.10 ²íòåëåêò 10.15 Çäîðîâ³ ³ñòî𳿠11.10 Òðàíñì³ñ³ÿ 12.10 ³êíî â ªâðîïó 13.30 Äðàéâ 14.10 14.10, 23.50 ²ñòîð³ÿ óñï³õó 14.25 Ãðà äîë³ 15.15 ʳíî 16.15 Àðñåíàë 17.25 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 18.15 Îñîáëèâèé ïîãëÿä 19.30 19.30, 02.10 Ìàøèíà ÷àñó 20.10 20.10, 01.10 01.10, 05.10 Ïîðòðåòè 21.10 21.10, 02.40 Âåëèêà ïîë³òèêà 21.40 21.40, 03.00 03.00, 06.00 ³êíî â Àìåðèêó 22.00 22.00, 03.40  êàá³íåòàõ 22.30 Ìàéñòåð-êëàñ

05.40 Ôàêòè 06.00 06.00, 04.25 Ñâ³òàíîê 06.50 Êîçèðíå æèòòÿ 07.30 Îñòàíí³é ãåðîé-2 09.00 dzðêà YouTube 10.00 Äà÷à 11.10 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ 12.05 Äèâèòèñÿ âñ³ì 13.05 Õ/ô «Ïðèãîäè Ïëóòî Íåøà» 15.00 Õ/ô «Âîëîäàð ïåðñí³â: Õðàíèòåë³ ïåðñíÿ» 18.45 Õ/ô «Âîëîäàð ïåðñí³â: Äâ³ âåæ³» 22.30 Õ/ô «Öåíòóð³îí» 00.30 Õ/ô «Òðèñòà ñïàðòàíö³â» 02.20 Õ/ô «Ïîòÿã ç ãðîøèìà»

06.00 0, 1 16.00, 6 . 0 0 0 0 . 3 0 Êðà¿íà ïîðàä 06.30 Õ/ô «Êóáàíñüê³ êîçàêè» 0 8 . 0 0 ²ðîí³ÿ äîë³ 09.00 0, 1 9 . 0 0  ãîñòÿõ ó Äìèòðà Ãîðäîíà 10.00 0, 1 6 . 5 0 Àëëî, ë³êàðþ! 1 1 . 1 0 Õ/ô «Â ïîøóêàõ êàï³òàíà Ãðàíòà» 14.00 0, 2 0 . 0 0 Ñîö³àëüíèé ñòàòóñ 15.00 0, 2 3 . 3 0 Æèòòÿ â íîâîìó ñâ³ò³ 15.35 5, 2 3 . 5 0 Ëóíà äæóíãë³â 1 7 . 5 0 Òàºìíèö³ ôîêóñ³â 21.00 Ïð³çâèùå Øèðâ³íäò 2 2 . 3 0 Âåëèê³ ìàõ³íàòîðè 0 1 . 1 0 Àìóðí³ ìåëî䳿 01.45 Õ/ô «Íåáåçïå÷íå ñåêñ-ïîáà÷åííÿ» 0 3 . 2 0 Òàêå ñïîðòèâíå æèòòÿ 03.50 Áóäü â êóðñ³ 0 4 . 1 5 Õ/ô «²âàí Ãðîçíèé»

06.00 06.50 07.10 07.35 08.30 09.20 10.15 11.10

Ò/ñ «ßê ÿ çóñòð³â âàøó ìàìó» ijçíàéñÿ ÿê Òåëåïóçèêè Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» Ò/ñ «Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè» Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè - â³äüìè» Ò/ñ «Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè» 12.05 Ò/ñ «ßêîñü ó êàçö³» 1 3 . 0 0 Ì/ô «Ïîêàõîíòàñ 2: ïîäîðîæ â Íîâèé Ñâ³ò» 14.15 Ì/ô «Íåçíàéêà íà ̳ñÿö³» 14.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» 15.55 15.55, 22.25 22.25, 02.00 Îäíà çà âñ³õ 16.55 16.55, 20.20 Äàéîø ìîëîäüîæ! 17.50, 21.35 Øóðè-Ìóðè 17.50 18.50 18.50, 01.10 ÁàðÄàê 19.25 ÁÀãèíÿ øîï³íãó. Áåç öåíçóðè 19.50 19.50, 01.35 Âåñåë³ ìàìçåë³ 21.20 ³òàëüêà. Íîâèé ð³ê 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.25 Ò/ñ «Íàäïðèðîäíå» 00.20 Ò/ñ «Ðåàëüíà êðîâ» 02.25 Äî ñâ³òàíêó

06.00 06.00, 16.00 16.00, 03.30 Êðà¿íà ïîðàä 06.20 Õ/ô «Êîíèê-ãîðáîêîíèê» 07.40 Ïð³çâèùå Øèðâ³íäò 09.00 09.00, 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðà Ãîðäîíà 10.00 10.00, 16.50 Àëëî, ë³êàðþ! 11.10 Õ/ô «Â ïîøóêàõ êàï³òàíà Ãðàíòà» 14.00 14.00, 20.00 Ñîö³àëüíèé ñòàòóñ 15.00 Æèòòÿ â íîâîìó ñâ³ò³ 15.35 Ëóíà äæóíãë³â 17.50 Òàºìíèö³ ôîêóñ³â 21.00 Ìî¿é äóø³ íåìà ñïîêîþ 22.00 Âåëèê³ ìàõ³íàòîðè 23.00 Õ/ô «Äèêå êîõàííÿ» 01.25 Àìóðí³ ìåëî䳿 02.05 Õ/ô «Âåíåö³àíñüêèé êàïðèç» 0 4 . 0 0 Öèâ³ë³çàö³ÿ Incognita 04.10 Áóäü â êóðñ³ 04.40 Õ/ô «²âàí Ãðîçíèé»

06.00 06.50 07.10 07.35 08.30 09.20 10.15 11.10

Ò/ñ «ßê ÿ çóñòð³â âàøó ìàìó» ijçíàéñÿ ÿê Òåëåïóçèêè Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» Ò/ñ «Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè» Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè - â³äüìè» Ò/ñ «Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè» 12.05 Ò/ñ «ßêîñü ó êàçö³» 13.00 Ì/ô «Áðàòèê âåäìåäèê» 14.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» 15.55 15.55, 22.25 22.25, 02.00 Îäíà çà âñ³õ 16.55 16.55, 20.20 Äàéîø ìîëîäüîæ! 17.50 17.50, 21.35 Øóðè-Ìóðè 18.50 18.50, 01.10 ÁàðÄàê 19.25 ÁÀãèíÿ øîï³íãó. Áåç öåíçóðè 19.50 19.50, 01.35 Âåñåë³ ìàìçåë³ 21.20 ³òàëüêà. Íîâèé ð³ê 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.25 Ò/ñ «Íàäïðèðîäíå» 00.20 Ò/ñ «Ðåàëüíà êðîâ» 02.25 Äî ñâ³òàíêó

06.00 Îñòàíí³ ñí³ãè ʳë³ìàíäæàðî 06.35 Ô-ñòèëü 07.10 07.10, 04.05 Áóäü â êóðñ³ 07.50, 15.35, 00.10 Öèâ³ë³çàö³ÿ Incognita 08.05 Æèòòÿ â íîâîìó ñâ³ò³ 08.35 Ëóíà äæóíãë³â 09.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðà Ãîðäîíà 10.15 Ìî¿é äóø³ íåìà ñïîêîþ 11.20 Õ/ô «Â ïîøóêàõ êàï³òàíà Ãðàíòà» 14.00 Àðò City 14.35 Çà ñ³ì ìîð³â 15.05 Äóõîâíå æèòòÿ òâàðèí 16.00 Õ/ô «Êîù³é Áåçñìåðòíèé» 17.20 17.20, 03.00 Ùîäåííèê äëÿ áàòüê³â 18.00 Ñï³âຠÀíäð³é Ìèðîíîâ 19.00 Íàéâïëèâîâ³ø³ æ³íêè ñâ³òó 20.00 Ðîí³í 20.45 ʳíîêîíöåðò 21.10 Ðîçïëàòà çà êîõàííÿ 22.20 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà» 00.40 Àìóðí³ ìåëî䳿 01.20 Õ/ô «Ò³ëî ³ äóøà - 2» 03.30 Êóìèðè 03.40 Òàêå ñïîðòèâíå æèòòÿ 04.35 Õ/ô «Ñâèíàðêà ³ ïàñòóõ»

06.00 ªðàëàø 07.05 07.05, 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì 0 7 . 4 5 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà 08.05 Òåëåïóçèêè 08.35 Áàéäèê³âêà 09.30 Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» 10.00 Ì/ñ «Ë³ëî ³ Ñò³÷» 10.55 Ì/ñ «Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà» 11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» 13.00 Ì/ô «Àíàñòàñ³ÿ» 14.40 Îäíà çà âñ³õ 15.05 5, 0 0 . 3 5 Õ/ô «ßê âèéòè çàì³æ çà ì³ë³àðäåðà» 16.45 Õ/ô «Ïîêè òè ñïàâ» 18.40 Õ/ô «Ó÷åíü ÷àêëóíà» 20.40 ³òàëüêà 21.35 Äàéîø ìîëîäüîæ! 22.00 Ì/ô «Æàõ ïåðåä гçäâîì» 23.15 Ùîäåííèêè Òåìíîãî 02.05 Äî ñâ³òàíêó

05.05 Ñèíº ñâ³òëî 06.05 Çëîä³é ³ éîãî â÷èòåëü 07.10 Ñòîëèê-ñàì-íàêðèéñÿ 08.20 08.20, 19.15 ØîóìàSòãîóîí 11.20 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.00 Ðåïîðòåð 19.10 19.10, 01.30 Ñïîðòðåïîðòåð 01.35 Õ/ô «Àðí: Ëèöàð-òàìï볺ð» 03.15 Ò/ñ «Âåðîí³êà Ìàðñ»

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 06.00 06.00, 07.55 07.55, 13.00 13.00, 13.20 13.20, 04.15 Ì/ô 06.20 Êðàù³ áî¿ áðàò³â Êëè÷êî 09.25 Çàë³çíèé Îñêàð 10.00 Õ/ô «Ñóïåðíîâà» 13.35 Òðè ìóøêåòåðè 15.20 Ïîïåëþøêà 17.20 17.20, 19.00 ³òàºìî Âàñ 18.30 ijì, äå ðåàë³çóþòüñÿ ì𳿠19.30 Íà ÷àñ³ 20.00 ×îëîâ³÷³ ðîçâàãè 21.15 Õ/ô «Ìåòåîð» 00.40 Ðåçåðâ³ñòè 02.10 Îñîáèñòèé ïîãëÿä 05.40 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè

05.20 Ðóìïåëüøòèëüöõåí 06.20 Á³ëîñí³æêà 07.25 Êîðîëü-äðîçäîáîðîä 08.35 08.35, 19.15 ØîóìàSòãîóîí 11.50 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.00 Ðåïîðòåð 19.10 19.10, 01.35 Ñïîðòðåïîðòåð 01.40 Õ/ô «Àðí: Ëèöàð-òàìï볺ð-2» 03.25 Ò/ñ «Âåðîí³êà Ìàðñ»

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ

06.00 06.00, 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.15 Ì/ô «Ïðèãîäè Äåñïåðî» 08.50 08.50, 04.00 Õ/ô «Âàæêà äèòèíà» 10.15 Õ/ô «Âàæêà äèòèíà - 2» 12.00 Õ/ô «Ñí³ãóðêà äëÿ äîðîñëîãî ñèíà» 13.30 13.30, 15.00 15.00, 21.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 16.20 Õ/ô «Êîõàíö³» 18.10 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.00 19.00, 03.40 Ïî䳿 19.20 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïðàâäó» 22.00 ϳñíÿ ðîêó - 2012. Äåíü äðóãèé 00.30 Õ/ô «Ìîíðî» 02.00 Õ/ô «Íåñïëÿ÷³ â ѳåòòë³»

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 óìí Óêðà¿íè 06.02 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî 06.30 06.30, 16.00 Ìóëüòäàðèíêè 06.55 06.55, 14.55 14.55, 19.25 Îô³ö³éí³ íîâèíè 07.00 07.00, 09.00 09.00, 12.00 12.00, 15.00 15.00, 19.00 19.00, 00.00 00.00, 05.00 05.00, 18.20 18.20, 22.00 Äåíü 07.30 07.30, 09.30 09.30, 12.30 12.30, 15.30 15.30, 19.30 19.30, 22.30 Òåëåâ³ç³éíà êðèì³íàëüíà ñëóæáà 07.45 Êëóá Ñóïåðêíèãè 08.00 Ïî ñóò³ 09.45 Îäèí íà îäèí 10.15 Áóäüìî çäîðîâ³ 10.30 Øòðèõè ç íàòóðè 10.45 10.45, 17.05 Õ³òîâà âåæà 11.15 ×óäåñíèé êàíàë 11.45 11.45, 15.50 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 11.50 11.50, 23.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 12.45 Ôàáðèêà ³äåé 13.15, 14.00 Íîâîð³÷íî-ìóçè÷íèé ô³ëüì 16.25 16.25, 21.30 Ìîëîä³æíèé ïðîðèâ 16.45 Ïîäîðîæí³ çàìàëüîâêè 17.30 ̳é ð³äíèé êðàé 17.55 17.55, 18.45 18.45, 23.35 Ìóçè÷íèé êàëåéäîñêîï 18.00 Àçáóêà ðåìåñåë 19.45 Óäîñâ³òà 20.15 Ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ 20.45 Íà äîáðàí³÷ êàçêà 21.00 Ãðóïà ðèçèêó 21.15 Òàê áóëî 22.45 Åêîíîì³÷íå êîëî

06.00 06.00, 05.25 Ñð³áíèé àïåëüñèí 06.50 Õ/ô «Äèòñàä³âñüêèé ïîë³öåéñüêèé» 08.45 Õ/ô «ß íå ÿ» 12.30 Õ/ô «Êîõàíö³» 14.20 14.20, 21.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 16.30 Õ/ô «Ì³íëèâîñò³ êîõàííÿ» 18.10 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.00 19.00, 03.40 Ïî䳿 19.20 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïðàâäó» 22.00 Õ/ô «Ì³é» 01.30 Õ/ô «Ìîíðî» 03.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 04.00 Õ/ô «Âàæêà äèòèíà - 2»

05.55 05.55, 07.50 07.50, 13.15 13.15, 03.00 Ì/ô 06.15 Êðàù³ áî¿ áðàò³â Êëè÷êî 09.25 Çàë³çíèé Îñêàð 10.00 Õ/ô «Ìåòåîð» 13.35 Ïîïåëþøêà 15.30 Ñí³ãîâà êîðîëåâà 17.20 17.20, 19.00 ³òàºìî Âàñ 18.30 Ïðåñ-ïîãëÿä 18.45 ʳíîëåêòîð³é 19.30 Àâòî-ìîòî-ðåâþ 20.45 Ñìà÷íîãî 21.15 Õ/ô «10, 5 áàë³â: àïîêàë³ïñèñ» 00.20 Ðåçåðâ³ñòè 01.55 Îñîáèñòèé ïîãëÿä 05.40 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ

04.35 Ì𳿠çáóâàþòüñÿ 07.20 Õ/ô «Ìàëÿ Ñàíòà 2» 09.00 Ì/ñ «Ðîãè ³ Êîïèòà: Ïîâåðíåííÿ» 09.35 Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó» 09.55 Ôàéíà þêðàéíà 10.10 Óêðà¿íà ÷óäåñ-2 14.50 ØîóìàSòãîóîí 18.00 18.00, 00.05 Õ/ô «Çà÷àðîâàíà Åëëà» 20.00 Õ/ô «Îäíîêëàñíèö³» 2 1.5 5 Õ/ô «Îäíîêëàñíèö³ ³ òàºìíèöÿ 21 55 ï³ðàòñüêîãî çîëîòà» 00.00 Ñïîðòðåïîðòåð 01.50 Ò/ñ «Âåðîí³êà Ìàðñ»

06.00 06.00, 05.40 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.10 Ò/ñ «²íòåðíè» 09.00 Íàéêðàùèé êóõàð íà ñåë³ 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê 11.00 Õ/ô «Ì³é» 14.40 Ò/ñ «Ñë³ä» 16.50 16.50, 19.20 Õ/ô «Çèìîâå òàíãî» 19.00 19.00, 03.30 Ïî䳿 20.20 Õ/ô «Êðóòèé» 22.10 Õ/ô «ß íå ÿ» 02.00 Õ/ô «Ëþáëþ òåáå äî ñìåðò³» 04.00 Õ/ô «Äèòñàä³âñüêèé ïîë³öåéñüêèé»

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 06.00 Êðàù³ áî¿ áðàò³â Êëè÷êî 07.10 07.10, 00.15 00.15, 02.15 Ì/ô 08.20 Ñìà÷íîãî 08.50 Âåñåë³ óðîêè 09.00 Çàë³çíèé Îñêàð 09.30 Õ/ô «Çîððî» 11.40 Õ/ô «Âåëèêà ïðèãîäà Çîððî» 13.10 Åäåëüâåéñ. Êëàñ-êîíöåðò 14.30 14.30, 16.40 ³òàºìî Âàñ 16.10 ×îëîâ³÷³ ðîçâàãè 17.20 Ìîäíî 17.40 Íîâèíè ñóñ³äà 18.00 гâíå çà òèæäåíü 18.20 Ñïîðò 18.40 Ïàòðóëü 19.00 ϳÄåÌî ðàçîì 19.25 Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè 19.45 Àâòî-ìîòî-ðåâþ 21.20 Õ/ô «Íî¿â êîâ÷åã»

06.00 óìí Óêðà¿íè 06.02 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî 06.30 06.30, 16.00 Ìóëüòäàðèíêè 06.55 06.55, 14.55 14.55, 19.25 Îô³ö³éí³ íîâèíè 07.00 15.00, 19.00 19.00, 00.00 00.00, 07.00, 09.00 09.00, 12.00 12.00, 15.00 05.00 05.00, 22.00 Äåíü 07.30 07.30, 09.30 09.30, 12.30 12.30, 15.30 15.30, 19.30 19.30, 22.30 Òåëåâ³ç³éíà êðèì. ñëóæáà 07.45 Êëóá Ñóïåðêíèãè 08.05 08.05, 17.30 Ïîäîðîæí³ çàìàëüîâêè 08.20 Ìóç. Ô³ëüì 08.40 Ìîÿ ðîäèíà-Óêðà¿íà 09.45 Ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ 10.15 Ãðóïà ðèçèêó 10.30 Òàê áóëî 10.45 Ìîëîä³æíèé ïðîðèâ 11.15 ×óäåñíèé êàíàë 11.45 11.45, 15.50 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 11.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 12.45 Óäîñâ³òà 13.15 Ñï³âຠϳêàðä³éñüêà òåðö³ÿ 14.15 Íîâîð³÷íî-ìóçè÷íèé ô³ëüì 14.45 Ïëåêàéìî ìîâó 15.45 15.45, 16.25 16.25, 17.25 17.25, 18.00 Ìóçè÷íèé êàëåéäîñêîï 16.30 Þíà ç³ðêà 16.45 Ò/Ô 17.05 Òàêå æèòòÿ 18.10 Âîíè ïðîñëàâèëè íàø êðàé 18.30 Óðÿä íà çâ’ÿçêó 19.45 Ðîçìîâà áåç íîòàö³é 20.15 Îäèí íà îäèí 20.45 Íà äîáðàí³÷ êàçêà 21.00 Àçáóêà ñìàêó 21.15 Ó ïîøóêàõ ëåãåíä 21.30 Êâåñò-øîó 22.45 Òåëåñïîðò

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 óìí Óêðà¿íè 06.02 Áëàãà â³ñòü 06.30 Ìóëüòäàðèíêè 06.55 Îô³ö³éí³ íîâèíè 07.00 07.00, 22.00 22.00, 09.45 09.45, 12.00 12.00, 15.00 15.00, 19.00 19.00, 00.00 00.00, 05.00 Äåíü 07.30 15.30, 19.30 19.30, 22.30 07.30, 09.30 09.30, 12.30 12.30, 15.30 Òåëåâ³ç³éíà êðèì. ñëóæáà 07.45 Êëóá Ñóïåðêíèãè 07.55 Óðÿä íà çâ’ÿçêó 08.20 08.20, 21.50 Ãàëåðåÿ îáðàç³â 08.30 Ò/Ô 08.50 08.50, 18.45 Ìóçè÷íèé êàëåéäîñêîï 09.45 Òåëåñïîðò 10.15 Àçáóêà ñìàêó 10.30 Ó ïîøóêàõ ëåãåíä 10.45 Êâåñò-øîó 11.15 ×óäåñíèé êàíàë 11.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 12.45 Óêðà¿íà-ìîðñüêà äåðæàâà 13.15 Òâîð÷èé çâ³ò êîëåêòèâ³â гâíåíùèíè 15.45 Îäèí íà îäèí 16.15 Óðîê äëÿ áàòüê³â 16.40 Ïîâ³ð ó ñåáå 17.05 Ïîäîðîæí³ çàìàëüîâêè 17.30 Çåëåíèé ÁÓÌ 18.00 Áåç ïðàâà íà çàáóòòÿ 18.20 Ìîÿ ðîäèíà-Óêðà¿íà 19.45 ÕÀÅÑ ²íôîðìóº 20.00 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ 20.15 Ãðóïà ðèçèêó 20.30 Òàê áóëî 20.45 Íà äîáðàí³÷ êàçêà 21.00 Ïåðåõðåñòÿ ïðàâäè 21.30 Ìàíäðè 22.45 Ñï³àຠϳêàðä³éñüêà òåðö³ÿ

1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих


30

Íåäiëÿ, 6 ñi÷íÿ

ÒÅËÅÀÔ²ØÀ 06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.10 Äîê. ô³ëüì «×àñ äîù³â» 06.30 Êðîê äî ç³ðîê 07.10 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó 08.00 Óêðàâòîêîíòèíåíò 08.20 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó 09.05 Çîëîòèé ãóñàê 09.30 Êðîê äî ç³ðîê 10.15 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ 12.30 Øåô-êóõàð êðà¿íè 13.25 Êëàðà Íîâèêîâà, Â.Äàíèëåöü, Â.Ìî¿ñåºíêî çàïðîøóþòü 1 4 . 0 5 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ (æ³í.) 15.05 dzðêè ãóìîðó ç Ñ.Äðîáîòåíêîì 16.00 Ä/ô «Ð³çäâî» 17.00 ÓÐÎ×ÈÑÒÅ ÁÎÃÎÑËÓƲÍÍß ç³ ÑÂßÒÎ-ÂÎËÎÄÈÌÈÐÑÜÊÎÃÎ ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÎÐÓ ì.ÊȪÂÀ íà ÑÂßÒΠвÇÄÂÀ ÕÐÈÑÒÎÂÎÃÎ 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 Íîâîð³÷íà ͳ÷ íà Ïåðøîìó 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.05 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó 23.35 Êîíöåðò «Ð³çäâî ç äðóçÿìè» 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 0 1 . 3 5 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ (æ³í.) 0 2 . 3 5 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ (÷îë.) 03.35 Õ/ô «Äâà á³éö³» 04.45 Õ/ô «Çà ùó÷èì âåë³ííÿ»

06.25 Ì/ô «Í³÷ ïåðåä гçäâîì» 07.15 Õ/ô «Ñí³ã íà ãîëîâó» 09.00 «Ëîòî-çàáàâà» 10.00 10.00, 10.25 Ì/ñ «×³ï ³ Äåéë» 10.50 «Êóë³íàðí³ êóðñè ç Þ. Âèñîöüêîþ. ²òàë³ÿ Òîñêàíà» 11.15 Ì/ô «Íó, ïîñòðèâàé!» 11.40 Õ/ô «Ð³çäâÿíà ïðèãîäà» 13.20 13.20, 20.00 20.00, 23.00 «Ãîëîñ. ijòè» 16.20 Õ/ô «Ìàðìàäþê» 17.55 Ì/ô «Ëüîäîâèêîâèé ïåð³îä» 19.30 ÒÑÍ: «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí» 22.20 «Ñïåöïðîåêò: â³äãîëîññÿ» 23.30 «Ñâ³òñüêå æèòòÿ» 00.40 Õ/ô «Äåâ’ÿòêè» 02.25 «Ç³ðêà + dzðêà» 03.35 «Âåëèêèé гçäâÿíèé êîíöåðò çà ó÷àñòþ Î. Ïîíîìàðüîâà»

06.25 Õ/ô «Ñí³ãîâà êîðîëåâà» 08.05 Ì/ñ «Â³íêñ» 08.50 08.50, 10.10 Ì/ñ «Ìàøà ³ Âåäì³äü» 09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî» 13.25 Ì/ô «Ìåãàìîçîê» 15.05 Õ/ô «Ñìîê³íã» 1 6 . 5 0 «Öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ ïðå쳺þ «Çîëîòèé ãðàìîôîí» 20.00 20.00, 01.35 Ïîäðîáèö³ 20.25 Õ/ô «Íîâîð³÷íèé ïåðåïîëîõ» 00.05 Õ/ô «Âñå, ùî ÿ õîò³â íà гçäâî» 02.00 Õ/ô «Âå÷îðè íà õóòîð³ á³ëÿ Äèêàíüêè» 03.30 Ä/ô «Ïîñîõ ²îàííîâ»

05.05 05.05, 12.15 Õ-Ôàêòîð - 3 11.15 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ 19.00 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 20.00 Õ/ô «×îëîâ³ê ó ìî¿é ãîëîâ³» 22.40 Õ/ô «Çàë³çíè÷íèé ðîìàíñ» 00.50 Õ/ô «Ëóçåð» 02.45 ͳ÷íèé åô³ð

УВАГА! Категорії:

06.30 06.30, 18.40 Êè¿âñüêèé ÷àñ 06.45 06.45, 07.10 07.10, 08.25 08.25, 18.55 18.55, 23.35 23.35, 00.20 00.20, 03.20 ×àñ ñïîðòó 06.50 06.50, 07.15 07.15, 08.10 08.10, 08.55 08.55, 10.55 10.55, 11.15 11.15, 13.10, 14.10, 14.55, 16.10, 17.10, 17.50, 19.10, 00.25, 00.40 00.40, 03.25 03.25, 06.25 Ïîãîäà 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 10.00 10.00, 11.00 11.00, 12.00 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 00.00 01.00, 04.00 04.00, 05.00 ×àñ 00.00, 01.00 íîâèí 07.20 07.20, 08.15 08.15, 22.25 22.25, 23.20 23.20, 00.15 00.15, 03.15 Á³çíåñ-÷àñ 07.30 Êëóá 700 08.30 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 09.10 ³êíî â Àìåðèêó 09.35 Âåëèêà ïîë³òèêà 10.10 Òåõíîïàðê 11.20 Òðàíñì³ñ³ÿ 12.10 12.10, 04.15 Æèòòÿ ö³êàâå 13.15 Ìîòîð 14.20 Ãðà äîë³ 15.15 Ìàøèíà ÷àñó 16.15 Ôàêòîð áåçïåêè 17.30 Íîâèíè Êè¿âùèíè 18.15 ³êíî â ªâðîïó 19.30 19.30, 01.10 01.10, 05.10 ÐåñÏóáë³êà 20.50 20.50, 03.30 03.30, 06.20 Òåìà òèæíÿ 21.00 21.00, 02.20 ×àñ: ï³äñóìêè òèæíÿ 21.40 21.40, 03.00 ×àñ-òàéì 22.00 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó 22.35 22.35, 03.40 ʳíî

05.35 05.35, 04.35 Ñâ³òàíîê 06.30 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ 07.20 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 07.40 Äà÷à 08.45 Îñíîâíèé ³íñòèíêò 09.20 Äèâèòèñÿ âñ³ì 10.30 Îë³ìï³Ëÿïè 11.30 Êîçèðíå æèòòÿ 12.00 Õ/ô «Ïðèãîäè Ïëóòî Íåøà» 13.50 Õ/ô «Òðè ãîð³øêè äëÿ Ïîïåëþøêè» 15.40 Õ/ô «Âîëîäàð ïåðñí³â: Äâ³ âåæ³» 19.10 Õ/ô «Âîëîäàð ïåðñí³â: Ïîâåðíåííÿ êîðîëÿ» 23.25 Õ/ô «Òðèñòà ñïàðòàíö³â» 01.40 Õ/ô «Öåíòóð³îí» 03.15 Õ/ô «Ôåë³ñ³ò³. ²ñòîð³ÿ þíî¿ àìåðèêàíêè»

06.00 Ñï³âຠÀíäð³é Ìèðîíîâ 07.00 07.00, 20.10 20.10, 04.00 Ñâ³òñüê³ õðîí³êè 07.25 Õ/ô «Âàñèë³ñà Ïðåêðàñíà» 09.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðà Ãîðäîíà 10.00 10.00, 04.50 Áóäü â êóðñ³ 10.50 Ô-ñòèëü 11.15 Õ/ô «Â ïîøóêàõ êàï³òàíà Ãðàíòà» 13.00 Çà ñ³ì ìîð³â 13.30 Àðò City 14.00 14.00, 20.00 Öèâ³ë³çàö³ÿ Incognita 14.20 Ðîçïëàòà çà êîõàííÿ 15.20 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà» 17.45 Óêðà¿íà-ªâðîïà 18.30 Êóìèðè 19.00 Íàéâïëèâîâ³ø³ æ³íêè ñâ³òó 20.50 ß çíàþ, äå çèìóþòü ðàêè 21.50 Òàê³ çíàéîì³ ìåëî䳿... 23.20 ²ç ò³í³ â ñâ³òëî ïåðåë³òàþ÷è 00.20 Õ/ô «Ïîïåëþøêà» 01.40 ʳíîêîíöåðò 02.05 Õ/ô «Êàì’ÿíà êâ³òêà» 03.30 Ðîí³í 04.20 Òàêå ñïîðòèâíå æèòòÿ 05.15 ² æàðòîìà, ³ âñåðéîç

06.00 ªðàëàø 07.05 07.05, 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì 0 7 . 4 5 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà 08.05 Òåëåïóçèêè 08.35 Áàéäèê³âêà 09.30 Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» 10.00 Ì/ñ «Ë³ëî ³ Ñò³÷» 10.55 Ì/ñ «Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà» 11.20 Ì/ô «Àíàñòàñ³ÿ» 13.00 Ì/ô «Ôå¿» 14.25 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» 16.50 Õ/ô «Òàðèô «Íîâîð³÷íèé» 18.25 Îäíà çà âñ³õ 19.25 ³òàëüêà. Íîâèé ð³ê 20.35 ³òàëüêà 20.50 Äàéîø ìîëîäüîæ! 2 1 . 5 0 Âåñåë³ ìàìçåë³ 22.15 Õ/ô «Ñòèëÿãè» 00.50 Õ/ô «Õëîï÷èêè ç êàëåíäàðÿ» 02.20 Äî ñâ³òàíêó

03.45 Ì𳿠çáóâàþòüñÿ 04.50 Ñâ³òë³ ãîëîâè 06.35 Õòî çâåðõó 08.10 Çàïèòàéòå ó ë³êàðÿ 08.35 08.35, 09.35 Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó» 09.00 Ì/ñ «Ðîãè ³ Êîïèòà: Ïîâåðíåííÿ» 09.55 Ôàéíà þêðàéíà 10.10 Óêðà¿íà ÷óäåñ-2 14.45 ØîóìàSòãîóîí 18.00 Õ/ô «Îäíîêëàñíèö³» 20.00 Õ/ô «4 гçäâà» 21.40 Õ/ô «Ðîçá³ðêè â Áðîíêñ³» 23.30 Ñïîðòðåïîðòåð 2 3 . 3 5 Õ/ô «Îäíîêëàñíèö³ ³ òàºìíèöÿ ï³ðàòñüêîãî çîëîòà» 01.25 Ò/ñ «Âåðîí³êà Ìàðñ»

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 05.00 Ò/ñ «Ñåðöÿ òðüîõ» 08.00 08.00, 18.00 гâíå çà òèæäåíü 08.20 08.20, 18.20 Ñïîðò 08.40 08.40, 18.40 Ïàòðóëü 09.00 Íîâèíè ñóñ³äà 09.30 Ãåðî¿ ì³ô³â 09.40 Ì/ô 10.15 Ìîäíî 10.30 ϳÄåÌî ðàçîì 11.00 Õ/ô «Ïåðåõðåñòÿ» 13.00 Ò/ñ «Ñïàñ ï³ä áåðåçàìè» 14.40 14.40, 16.50 ³òàºìî Âàñ 16.20 Ñìà÷íîãî 17.40 ʳíîëåêòîð³é 19.00 ѳì’ÿ â³ä À äî ß 19.30 Õ/ô «Ìàð³ÿ èç Íàçàðåòó» 23.00 Õ/ô «Éîñèï ç Íàçàðåòó» 00.50 Õ/ô «Âèô볺ìñüêà ç³ðêà» 02.20 Îñîáèñòèé ïîãëÿä 05.45 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè

06.00 06.00, 05.25 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.15 07.15, 04.00 Õ/ô «Äîáèâàéêè» 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê 11.00 Õ/ô «Çèìîâå òàíãî» 14.15 Ò/ñ «Ñë³ä» 17.15 Õ/ô «Êðóòèé» 19.00 19.00, 03.40 Ïî䳿 19.20 Õ/ô «Êîõàíåöü äëÿ Ëþñ³» 21.15 Ò/ñ «²íòåðíè» 23.10 Õ/ô «Ñèá³ðÿê» 01.00 ϳñíÿ ðîêó - 2012

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 óìí Óêðà¿íè 06.02 Ïîâíîòà ðàäîñò³ æèòòÿ 06.30 06.30, 16.00 Ìóëüòäàðèíêè 06.55 Îô³ö³éí³ íîâèíè 07.00 07.00, 09.00 09.00, 12.00 12.00, 15.00 15.00, 19.00 19.00, 22.00 22.00, 00.00 00.00, 05.00 Îãëÿä ïîä³é òèæíÿ 07.30 Êëóá Ñóïåðêíèãè 07.50 Ïîäîðîæí³ çàìàëüîâêè 08.10 Âîíè ïðîñëàâèëè íàø êðàé 08.30 Çåëåíèé ÁÓÌ 09.30 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ 09.45 09.45, 17.00 Ìóç. Ô³ëüì 10.00 Ìàíäðè 10.20 10.20, 14.45 14.45, 15.30 Ìóçè÷íèé êàëåéäîñêîï 10.30 Äåíü 11.00 ×óäåñíèé êàíàë 11.30 Äæåðåëà íàòõíåííÿ 12.30 Ïî ñóò³ 13.30 Êàçêà гçäâÿíîãî Àíãåëèêà 15.35 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 15.45 Çàõ³äíèé åêñïðåñ 16.30 Àáåòêà çäîðîâ’ÿ 17.30 Ñâÿòâå÷³ð 18.00 ̳ñüêå ê³ëüöå 18.30 Êâåñò-øîó 19.30 Ïóëüñ ÐÀÅÑ 19.45 Ò³íåéäæ-ïðîñò³ð 20.15 Áóäüìî çäîðîâ³ 20.30 Øòðèõè ç íàòóðè 20.45 Íà äîáðàí³÷ êàçêà 21.00 Ïî÷åðê äîë³ 21.30 ªâðîïåéñüêèé ä³ì 22.30 Ó ïîøóêàõ ëåãåíä 22.45 Õ³òîâà âåæà 23.15 гçäâî â Êàðïàòàõ

1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Знайомства •

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

ÂÎÍÀ ×ÅÊÀª

Ƴíêà 43/65/172, ïðèâàáëèâà, ñïîê³éíà, ç ïî÷óòòÿì ãóìîðó, ïîçíàéîìèòüñÿ ç çàáåçïå÷åíèì, òîëåðàíòíèì ÷îëîâ³êîì äî 55 ð., äëÿ òåïëèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: (067) 438-38-87

Ƴíêà 50/161/55, ïðèâàáëèâà, • åíåðã³éíà, ç ïî÷óòòÿì ãóìîðó,

ïîçíàéîìèòüñÿ ç íåçàëåæíèì ÷îëîâ³êîì äî 60 ð., äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: (068) 173-36-40

Ìîëîäà, ÷àð³âíà, åíåðã³éíà, • ðîçëó÷åíà æ³íêà, 33/68/170, âèõîâóº

äîíå÷êó, æèòëîì çàáåçïå÷åíà, õî÷å çíàéòè ñâîþ ïîëîâèíêó, ñåðéîçíîãî, âèâàæåíîãî, ïðàöåëþáíîãî ÷îëîâ³êà, äî 45 ð. Êîíòàêòè: (098) 448-71-77

гâíÿíêà, 52/155/58, ñïîê³éíà, • âð³âíîâàæåíà, áåç ìàòåð³àëüíèõ òà æèòëîâèõ ïðîáëåì, â³ðóþ÷à, ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â, ìîæëèâî ç ïåíñ³îíåðîì, ³íâàë³äîì 3-ãðóïè. Êîíòàêòè: (095) 486-87-45

Ƴíêà 49/166/63, ð³âíÿíêà, ïðèâàáëèâà, îñâ³òà âèùà, áåç ø/ç, áàæຠçóñòð³òè ïîðÿäíó ëþäèíó äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ. Êîíòàêòè: êîä: 2710 Á²Â Ƴíêà 52/168/57 ïîçíàéîìèòüñÿ ç ïîðÿäíèì ÷îëîâ³êîì äî 55 ð. äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: Êîä: 2711 ÑÍÌ Æ³íêà 54/156/57, âäîâà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ïîðÿäíèì ÷îëîâ³êîì â³äïîâ³äíîãî â³êó äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: Êîä: 3011 ÀÃÀ Ƴíêà, 44 ð., ñòðóíêà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâ³êîì áåç æèòëîâèõ ïðîáëåì äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: Êîä: 0112 ÊÎÌ Æ³íêà, 53/162/60, ïåíñ³îíåðêà, æèòëîì çàáåçïå÷åíà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç íåçàëåæíèì ÷îëîâ³êîì äî 65 ð., áåç ø/ç. Êîíòàêòè: Êîä: 1209 ÃÀÑ

Ƴíêà, 55/165/70, ïîðÿäíà, ñèìïàòè÷íà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç â³ðíèì, äîáðèì ÷îëîâ³êîì äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â, â³êîì äî 60 ð. Êîíòàêòè: Êîä :1312ÁÒΠгâíÿíêà 28/155/57, ðîçëó÷åíà, 2 ä³òåé, áåç ø/ç, äîáðà, ïîðÿäíà, øóêຠ÷îëîâ³êà äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿, áåç ø/ç, ç ÌÏ íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: Êîä:2704ÑÊ гâíÿíêà 53 ð., ïðèºìíî¿ çîâí³øíîñò³, ñòðóíêà, ïîðÿäíà ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâ³êîì äëÿ ñï³ëêóâàííÿ òà ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: Êîä: 1112 ×àгâíÿíêà, 32 ð., ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâ³êîì äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: Êîä:1503ÑË гâíÿíêà, 55/167/63, ñèìïàòè÷íà, íå ñõèëüíà äî ïîâíîòè, ãîñïîäèíÿ, ïîçíàéîìèòüñÿ ç â³ðíèì, äîáðèì, ñïîê³éíèì ÷îëîâ³êîì äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: Êîä: 0606 ÀÑÑ Ñèìïàòè÷íà æ³íêà 53/162/64, æèòëîì çàáåçïå÷åíà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ìàòåð³àëüíî-çàáåçïå÷åíèì ÷îëîâ³êîì áåç ø/ç äî 63 ð. Êîíòàêòè: Êîä: 2105 Îà ² Ñèìïàòè÷íà, ñòðóíêà ð³âíÿíêà, 36/168/53, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ïîðÿäíèì, ìàòåð³àëüíî çàáåçïå÷åíèì ð³âíÿíèíîì. Êîíòàêòè: Êîä: 1805 ÎÒÌ Ñèìïàòè÷íà, ö³êàâà æ³íêà, 47 ð., áåç êîìïëåêñ³â, øóêຠïîðÿäíîãî ÷îëîâ³êà äëÿ äðóæáè ³ ïðèºìíîãî ïðîâåäåííÿ ÷àñó. Êîíòàêòè: Êîä: 0207 ÏÎÎ

гâíÿíèí, 19 ðîê³â, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ä³â÷èíîþ â³ä 18 äî 20 ðîê³â, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê äëÿ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: Êîä: 0907Ä²Ñ Ð³âíÿíèí, 33/170/63 ïîçíàéîìèòüñÿ ç ä³â÷èíîþ äëÿ ñï³ëüíîãî æèòòÿ. Êîíòàêòè: Êîä: 1905 ËÑË Ð³âíÿíèí, 38 ð., ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äëÿ ñï³ëüíîãî æèòòÿ. Êîíòàêòè: Êîä: 3107 ËÑË Ð³âíÿíèí, 48/175, ðîçëó÷åíèé, áåç ø/ç, ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ 38-43 ð., ïðîñòîþ, ñòðóíêîþ, äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: Êîä: 0509 ÌŠгâíÿíèí, 53 ð., ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ, ä³â÷èíîþ, äëÿ ïðîâåäåííÿ â³ëüíîãî ÷àñó, ìàòåð³àëüíà ï³äòðèìêà. Êîíòàêòè: Êîä: 2503ÑÒÓ Ð³âíÿíèí, 54/175/80, ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: Êîä: 0107 ÔÌÄ Ñàìîòí³é, äîáðèé õëîïåöü, 39 ð., ïîçíàéîìèòüñÿ ç äîáðîþ ä³â÷èíîþ äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿, çãîäåí íà ïåðå¿çä. Êîíòàêòè: Êîä: 2411 ØÂÊ. Ñàìîòí³é, äîáðèé ÷îëîâ³ê, 39 ðîê³â, ïîçíàéîìèòüñÿ ç äîáðîþ ä³â÷èíîþ, äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿. Çãîäåí íà ïåðå¿çä. Êîíòàêòè: Êîä: 2809 ØÂÊ ×îëîâ³ê 38 ð., áåç ø/ç, ñïîê³éíèé, âèõîâàíèé, ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äëÿ ïðèºìíèõ çóñòð³÷åé àáî ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: Êîä: 0112 ÎÌÀ

Â²Í ×ÅÊÀª

×îëîâ³ê 38/170/70, ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: Êîä: 2210 ÏÏÔ

гâíÿíèí, 68 ðîê³â, ïðèºìíî¿ çîâí³øíîñò³, áàæຠñòâîðèòè ñ³ì’þ ³ ãîñïîäàðþâàòè ç æ³íêîþ ç áëèæíüîãî ñåëèùà, ìîæëèâî ç гâíîãî, ÿêà ìຠðîäè÷³â ó áëèæíüîìó ñåë³. Êîíòàêòè: (097) 894-13-09

×îëîâ³ê 38/174/70 ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â àáî ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿, ìîæëèâî ç äèòèíîþ. ×åêàþ âàøîãî ëèñòà, îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäçâîíþ. Êîíòàêòè: Êîä: 2210 ÏÏÑ

Âä³âåöü, ç ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ (íåïîäàë³ê ì³ñòà), 55 ðîê³â, ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ-âäîâîþ àáî áåç ä³òåé. Êîíòàêòè: Êîä: 2302ÃÀÇ

×îëîâ³ê 39 ð. ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: Êîä: 3107 ËÎË

Âä³âåöü, ïîðÿäíèé, íàä³éíèé, áåç ø/ç òà ìàòåð³àëüíèõ ïðîáëåì, ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äî 50 ð. Êîíòàêòè: Êîä: 2404 ËÌ Ìîëîäèé ÷îëîâ³ê, ñåðåäíüî¿ çîâí³øíîñò³ ³ ðîñòó, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ä³â÷èíîþ äëÿ çóñòð³÷åé, íàäàì ìàòåð³àëüíó ï³äòðèìêó. Êîíòàêòè: гâíå, ãîëîâïîøòà, äî çàïèòàííÿ, ïàñïîðò ÀÑ 188214 Íåìîëîäèé ÷îëîâ³ê ñòâîðèòü ñ³ì’þ ç ³íòåë³ãåíòíîþ, í³æíîþ æ³íêîþ äî 170 ñì, áåç ø/ç. Íàø³ íàðîäæåí³ ä³òè îòðèìàþòü êàíàäñüêå ãðîìàäÿíñòâî. Êîíòàêòè: Êîä: 2404 ÌÂÏ

×îëîâ³ê 39/178/68, ðîçëó÷åíèé, ñïîê³éíèé, ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ, íåñõèëüíîþ äî ïîâíîòè, äëÿ ñ³ìåéíèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: Êîä: 3107 ËÑË

×îëîâ³ê 61/170/67, ïîçíàéîìèòüñÿ äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿ ç îäèíîêîþ, äîáðîþ, ïðèºìíî¿ çîâí³øíîñò³ æ³íêîþ, áåç ø/ç, äî 55 ð. Êîíòàêòè: Êîä: 1505 ÂÂÌ ×îëîâ³ê 65 ð. ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ, ÿêà ìຠíåïîâíîë³òí³õ ä³òåé äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿ òà âè¿çäó çà êîðäîí. Êîíòàêòè: ì. гâíå, 33000, à/ñ 63 ×îëîâ³ê ìîëîäèé, ñåðåäíüî¿ çîâí³øíîñò³ òà ñòàòóðè ïîçíàéîìèòüñÿ ç ä³â÷èíîþ äëÿ çóñòð³÷åé, íàäàì ìàòåð³àëüíó ï³äòðèìêó. Êîíòàêòè: Ãîëîâïîøòà äî çàïèòàííÿ. Ïàñïîðò ÀÔ ¹188214 ×îëîâ³ê ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ 28-38 ð., äëÿ ñåðéîçíèõ â³äíîñèí àáî ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿, ÷åêàþ ëèñòà, â³äïîâ³ì îáîâ’ÿçêîâî. Êîíòàêòè: Êîä: 0312 ÑÀÍ ×îëîâ³ê ïîçíàéîìèòüñÿ ³ç ñàìîäîñòàòíüîþ, íåçàëåæíîþ æ³íêîþ, ç âèùîþ îñâ³òîþ, â ìåæàõ 70 ð. Êîíòàêòè: Êîä: 2611 Ê²Ì ×îëîâ³ê, 38 ðîê³â, ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äëÿ ñåðéîçíèõ â³äíîñèí. Êîíòàêòè: Êîä: 1907 ÏÏÑ ×îëîâ³ê, 41/173/86, ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â, ìîæëèâî ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: Êîä: 2708ÑÐÁ. ×îëîâ³ê, 42/180, ð³âíÿíèí, áåç ø/ç, îäðóæåíèé íå áóâ, ïîçíàéîìèòüñÿ ç âàã³òíîþ ä³â÷èíîþ, äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: Êîä: 2010Ê ×îëîâ³ê, 45/170/65, îäðóæåíèé íå áóâ, ïîðÿäíèé, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ñ³ëüñüêîþ æ³íêîþ äî 43 ð., çã³äíîþ íà ïåðå¿çä, ìîæëèâî ç îäí³ºþ äèòèíîþ. Êîíòàêòè: Êîä: 1811 ÀÁÂ

Загублено, знайдено Âòðà÷åíó êíèãó ðîçðàõóíêîâèõ • îïåðàö³é ¹ 906/3, âèäàíó íà ÏÏ

Àðòåìåíêî ªâãåí³þ Âàëåð³¿âíó, ââàæàòè íåä³éñíîþ

×îëîâ³ê 55/175/80, ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: Êîä: 2510 ÊÎÀ

Âòðà÷åíó áóäèíêîâó êíèãó, âèäàíó íà ³ì’ÿ Ìàëàô³¿ê ².Â., çà àäðåñîþ ì.гâíå, âóë. Ëåðìîíòîâà, 7/68, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Êîíòàêòè: 63-58-15, (097) 298-40-84

×îëîâ³ê 56/174/70, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ïîðÿäíîþ, íåçàëåæíîþ æ³íêîþ â³äïîâ³äíîãî â³êó äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: Êîä: 0712ÑÂÏ

Çàãóáëåíî ñîáàêó ïîðîäè ÿïîíñüêà õ³íà, â ð-í³ Ëåáåäèíîãî îçåðà, ïðîõàííÿ âñ³õ, êîìó ùîñü â³äîìî, â³äãóêíóòèñÿ. Êîíòàêòè: (067) 746-47-26

×îëîâ³ê ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äî 60 ð. äëÿ ïðîâåäåííÿ â³ëüíîãî ÷àñó, ìîæëèâî ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: Êîä: 1212 ÎÀÂ

Çíàéäåíî ñîáàêó-êîáåëÿ ïîðîäè êóðöõààð, ÷îðíîãî îêðàñó ç á³ëèì îøèéêîì, Êîðåöü. Êîíòàêòè: (067) 335-60-46

25.. 12 12.2012 ÑÒÀÍÎÌ ÍÀ 25 .2012 ÍÀIJÉØËÈ ËÈÑÒÈ ÒÀÊÈÌ ÀÄÐÅÑÀÒÀÌ: 3011 ÀÃÀ – 2 ëèñòè 0310 ÌÅÌ – 1 ëèñò

0509 ÌÂÅ – 1 ëèñò 0202 ÊÀÂ – 1 ëèñò

1112 ×à– 1 ëèñò 2710 Á²Â – 1 ëèñò

2503 ÑÒÓ – 1 ëèñò 1009 ÏΪ – 1 ëèñò

2510 ÊÎÀ – 1 ëèñò 0712 ÑÂÏ – 1 ëèñò 0112 ÎÌÀ – 1 ëèñò 1505 ÂÂÌ – 1 ëèñò

Ïðîñèìî àáîíåíò³â çàáðàòè êîðåñïîíäåíö³þ! Äî óâàãè äîïèñóâà÷³â ðóáðèêè «Çíàéîìñòâà»! Çâåðòàºìî Âàøó óâàãó, ùî îãîëîøåííÿ äðóêóþòüñÿ 3 ì³ñÿö³, ëèñòè çáåð³ãàþòüñÿ â ðåäàêö³¿ - 6 ì³ñÿö³â. Ïðè çáåðåæåíí³ á³ëüøå, í³æ 6 ì³ñÿö³â ñòÿãóºòüñÿ ïîäâ³éíà îïëàòà.


¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

• ÏÎÁÓÒ • ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ • ÃÎÐÎÑÊÎÏ • ÊÐÎÑÂÎÐÄ

Працевлаштування 5.1.1. Ïðîïîíóþ ðîáîòó

6 òîðãîâèõ àãåíò³â, 8 • ïðàö³âíèê³â ñêëàäó, 2 îô³ñíèõ ïðàö³âíèê³â, â òîðãîâó ô³ðìó, òåðì³íîâî, íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê ô³ðìè. Ç/ï 700 ãðí/òèæäåíü íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³. Êîíòàêòè: 62-30-22, (097) 645-91-28

Íå àãåíòñòâî. Òîðãîâ³é ô³ðì³ • òåðì³íîâî ïîòð³áí³ ñï³âðîá³òíèêè íà ð³çí³ âàêàíñ³¿, ìîæëèâî áåç ä/ð, º ïåðñïåêòèâà, ç/ï â³ä 2500-5000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-02-39, (097) 759-51-73

Îõîðîííèêàì íà âàõòó, Êè¿â, • áåç ä/ð, ç/ï 3000 ãðí./òèæäåíü, 7/ 7, 14/14, âèïëàòè ïîòèæíåâî àáî 450 ãðí./çì³íà, â ïðèì³ùåíí³ îïàëþºòüñÿ, + æèòëî, õàð÷óâàííÿ. Êîíòàêòè: (044) 383-06-02, (098) 963-11-02

Ïàêóâàëüíèêàì êè¿âñüêèõ òîðò³â â óïàêîâêè, Êè¿â, áåç ä/ð, ã/ ð 7/7, 15/15, îïëàòà ïîòèæíåâî, 3000 ãðí./òèæäåíü, â ïðèì³ùåíí³ îïàëþºòüñÿ, æèòëî òà õàð÷óâàííÿ íàäàþòüñÿ. Êîíòàêòè: (044) 362-99-86, (097) 949-19-63

Ïðàö³âíèêàì íà çá³ð îâî÷³â â • òåïëèö³, Êè¿â, áåç ä/ð, ã/ð 7/7, 14/

Îõðàíà, ñðî÷íî òðåá. â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì îáúåêòîâ ñòðîéêîìï. åâðîïåéñêîãî êëàññà, Õàðüêîâå, âàõòîé. Ç/ï 3200-9600 ãðí. Ñîòðóäíèêè îáåñïå÷. 2-õ ð. ïèòàíèåì, ôîðìîé, ñïåö. ñðåäñòâàìè. Èíîãîðîä. æèëüå. Êîíòàêòû: (095) 392-59-68

Ñòðîèòåëÿì, Õàðüêîâ íà îáúåêòû: ãîñòèíèöû, ìíîãîýòàæíûå äîìà, ýëèòíûå äà÷íûå êîìïëåêñû, êðîâåëüùèêè (ìÿãêàÿ áèòóìíàÿ), êàìåíùèêè (÷åðíîâàÿ, áóò), âíóòð.îòäåëêà, ïîäñîáíèêè, ãðóç÷èêè, âàõòà, æèëüå, ïèòàíèå, ç/ï îò 3500 ãðí./ íåäåëÿ. Êîíòàêòû: (099) 048-18-96

Âîäèòåëÿì, âñåõ êàò., Õàðüêîâ äëÿ ãðóçîïåðåâîçîê ïî ãîðîäó/îáë., ïî Óêð. Ðàáîòà êðóãëîãîäè÷íàÿ. Âàõòà 20/10,15/7. Ç/ ï îò 3500ãðí./íåäåëÿ. Æèëüå, ïèòàíèå. Òåõíèêà íîâàÿ, ýêñïåäèòîð ïðåäîñòàâ. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Êîíòàêòû: (095) 323-53-49

Îõðàíà, ñðî÷íî, òîëüêî òðåá. â Õàðüêîâñêóþ îõðàííóþ êîìïàíèþ. ÇÏ 3000 ãðí. â íåäåëþ + ïåðåðàáîòêè, ïðåìèè. Æèëüå, ïèòàíèå, ñîö. ïàêåò ïðåäîñòàâëÿåì. Êîíòàêòû: (095) 321-89-57

Ñòðîèòåëÿì, Õàðüêîâ: êðîâåëüùèêè (áèòóì, ÷åðåïèöà), êàìåíùèêè (ñèëèêàò, ÷åðíîâàÿ, áóò), âíóòðåííÿÿ îòäåëêà, ïîäñîáíèêè, ãðóç÷èêè. Îôèö. òðóä-âî. Äëÿ èíîãîðîäíèõ âàõòà. Æèëüå çà ñ÷åò ôèðìû+ 2-õ ðàç. ïèòàíèå. Ç/ï îò 3500 ãðí. â íåäåëþ. Êîíòàêòû: (066) 674-27-92

Âîäèòåëÿì, ñðî÷íî, Õàðüêîâ â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ÀÒÏ (Ñêàíèÿ, Ìåðñåäåñ, ÄÀÔ, ÌÀÍ). Ìàøèíû íà ñòðàõîâêå, ðåìîíò çà ñ÷åò ôèðìû, î/ð íå ìåíåå 3 ëåò, áåç â/ï. Ìîæíî âàõòîé + ñîöïàêåò, ïèòàíèå, æèëüå è ñóòî÷íûå. ÇÏ äîñòîéíàÿ, âûñîêàÿ. Êîíòàêòû: (066) 875-27-95 Âîäèòåëÿì, Õàðüêîâ íà ãðóçîïåðåâîçêè ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè. Æåëàòåëüíî ñ î/ ð íà õîðîøèõ ìàøèíàõ, êàò. Ñ è âûøå. Äëÿ èíîãîðîäíèõ âàõòà 15/7, 20/10, 30/15. Ç/ï 4200 ãðí. â íåäåëþ. Ïèòàíèå + æèëüå. Êîíòàêòû: (099) 287-55-17 Âîäèòåëÿì-ïðîôåññèîíàëàì â Õàðüêîâ íà ãðóçîïåðåâîçêè ïî ãîðîäó è îáë., êàò. Ñ è âûøå, áåç â/ï. Ïåðâûå äíè – ïîåçäêè ñ ýêñïåäèòîðîì. Äëÿ èíîãîðîäíèõ – âàõòà 15/ 7 è 20/10. Æèëüå, ïèòàíèå + ñîö. ïàêåò. ÇÏ 3500 ãðí. â íåäåëþ. Êîíòàêòû: (050) 282-00-21 Âîäèòåëÿì-ñïåöèàëèñòàì, Õàðüêîâ, êàò. Ñ, Ñ1, Ä, Å íà ãðóçîïåðåâîçêè ñòðîéìàòåðèàëîâ, íà àâòîìàíèïóëÿòîð DAF-95XF ñ âûíîñîì ñòðåëû 16ì, ôðîíò. ïîãðóç÷èê TATA, MAN, DAF, Ìåðñåäåñ. Âàõòà. Æèëüå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâ. + îô. îôîðì. Ç/ï 3700ãðí./ íåäåëÿ. Êîíòàêòû: (099) 632-53-79 Ãðóç÷èêàì, ïîäñîáíèêàì, ôàñîâùèêàì, ìàðêèðîâùèêàì íà ñêëàäû ñòð. îáüåêòîâ â Äíåïðîïåòðîâñê, âàõòà (30/10, 15/15). Ç/ï îò 2500 ãðí. â íåäåëþ + ïðåìèè. Îôèö. òðóä, æèëüå, ïèòàíèå, ñïåöîäåæäà çà ñ÷åò ôèðìû. Êîíòàêòû: (066) 148-60-32 Ãðóç÷èêàì, óïàêîâùèêàì-ôàñîâùèêàì, ïàðêîâùèêàì, ÒÐÊ êëàññà «Ëþêñ» â ã. Õàðüêîâ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó, îáó÷åíèå, ñòàâêà 2500 ãðí./íåäåëÿ, îáìóíäèðîâàíèå, æèëüå, ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (066) 670-26-92

(067) 362-01-71, (067) 674-42-87

Åêñïåäèòîðó-ïîñòà÷àëüíèêó, áåç ä/ð, ãðàô³ê ç 8:00 äî 18:00 ãîä, ñá., íä.-âèõ³äí³, ç/ï â³ä 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 146-51-92, (096) 621-82-34, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09

³ä âàñ: 2 êîíâåðòè íà à/ñ 2075, «Íîâàö³ÿ», Ìàð³óïîëü, Äîíåöüêà îáë., ³íä. 87502. Êîíòàêòè: novaship@list.ru

Åêñïåäèòîðó-ïîñòà÷àëüíèêó, â òîðãîâó ô³ðìó, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ñòàá³ëüí³ñòü, ç/ï ùîäåííî. Êîíòàêòè: (097) 459-49-82, (093) 293-65-09

14/14, íàäàºìî æèòëî, ç/ï 430 ãðí./ äåíü, âèïëàòè ùîäåííî, â ïðèì³ùåíí³ îïàëþºòüñÿ. Êîíòàêòè: (044) 383-17-91, (096) 404-32-44

Ìàøèíèñòàì êðàíà íà ãóñåíè÷íîì è ïíåâìîêîëåñíîì õîäó, àâòîêðàíîâùèêàì, ýêñêàâàòîðùèêàì, áóëüäîçåðèñòàì íà Êîìàöó, àâòîãðåéäåðèñòàì, âîäèòåëÿì íà ñàìîñâàëû, êàòêè, Äíåïðîïåòðîâñê. Âàõòà. ÇÏ-6500-8700ãðí. Ïðîåçä, æèëüå, ïèòàíèå, ñïåöîä. Êîíòàêòû: (095) 666-35-11

Ðîáîòó âäîìà, äëÿ âñ³º¿ ñ³ì’¿, • äîõ³ä 2500 ãðí./ì³ñ. Äåòàë³ ïîøòîþ.

Ôàñóâàëüíèêàì ìàêàðîííèõ • âèðîá³â, Êè¿â, áåç ä/ð, âàõòà 7/7,

Àñèñòåíòó ìåíåäæåðà, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 146-51-92, (096) 621-82-34, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Âîäèòåëÿì 1-ãî, 2-ãî êëàññà íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó, Õàðüêîâ â ñòðîéêîìïàíèþ, âàõòà 20/10, 30/15, ç/ï îò 3000 ãðí. â íåäåëþ, íîâûé àâòîïàðê, ðåìáàçà, ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå. Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÊÇîÒ Óêðàèíû. Êîíòàêòû: (099) 636-03-20 Âîäèòåëÿì C, D, E â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ, Õàðüêîâ, ïàññàæ./ãðóçîïåðåâîçêè (ãîðîä/îáëàñòü). Âàõòà, æèëüå, ïèòàíèå. Ç/ï äî 10500 ãðí. çà âàõòó, îôîðìëåíèå, ñîö. ïàêåò. Êîíòàêòû: (099) 076-87-49 Âîäèòåëÿì C, D, E è ñïåöòåõíèêè â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ, Õàðüêîâ. Âàõòà, ç/ï äî 3500 ãðí./íåäåëÿ, îïëàòà ïîíåäåëüíî. Àâòîìàøèíû íîâûå, åñòü ñâîÿ ðåì. áàçà. Æèëüå è ïèòàíèÿ. Êîíòàêòû: (066) 024-89-10 Âîäèòåëÿì âñåõ êàò. â Õàðüêîâñêóþ ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ. Âîçìîæíû ïåðåâîçêè ïî Óêðàèíå. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî, îïëàòà îò 3750 ãðí. äî 4500 ãðí./íåäåëÿ, ïðîæèâàíèå è ïèòàíèå áåñïëàòíî. Êîíòàêòû: (066) 875-39-25 Âîäèòåëÿì êàò. Ä, äëÿ ðàáîòû íà ìàðøðóòàõ ã. Êèåâà, àâòîáóñû Áîãäàíû, ç/ï îò 5000 ãðí., ðåìîíò è çàïðàâêà çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ, èíîãîðîäíèì - æèëü¸. Êîíòàêòû: (067) 600-01-61, (095) 603-01-05, (050) 900-34-44 Âîäèòåëÿì êàò. Ñ, Ä, Å, Õàðüêîâ äëÿ ïåðåâîçîê ïî ãîðîäó è îáëàñòè, æåëàòåëüíî ñ î/ð. Ç/ï ñòàáèëüíàÿ, îò 3500 ãðí./íåäåëÿ, ïîíåäåëüíî. Ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå çà ñ÷åò ôèðìû. Îôèö. îôîðì, ïîëíûé ñîö.ïàêåò. Êîíòàêòû: (066) 024-89-10 Âîäèòåëÿì êàò. Ñ, Å, ïàðêîâùèêàì, ãðóç÷èêàì, ñðî÷íî, â ñâÿçè ñ îòêð. íîâîãî ñòðîèò. ãèïåðìàðêåòà â Õàðüêîâå, íå ñóäèìû, âàõòà (7/7,14/14,21/7), ç/ï 2500-3500 ãðí./íåä. Ñïåöîäåæäà âûäàåòñÿ, 2-õ ðàç.ïèò, æèëüå äëÿ èíîãîðîä. Êîíòàêòû: (099) 636-02-73 Âîäèòåëÿì êàò.Ñ, D, E, ìåõàíèçàòîðàì íà ïîñò. ðàáîòó â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ «Ïðåìèóì-êëàññà» â Äíåïðîïåòðîâñêå. Âàõòà, ç/ï îò 3500 ãðí./íåäåëÿ. Ïðîæèâàíèå + ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (099) 471-86-23

 ÍÎÌÅÐ

Âîäèòåëÿì êàò.Ñ, Ä, Å, â ñòðîéêîìïàíèþ, îôèö.òðóä., Äíåïðîïåòðîâñê. Àâòîìîáèëè 10-20ò (ÄÀÔ, Ðåíî, Âîëüâî, ÌÀÍ). Òåõíèêà íîâàÿ, òåõ.îáñë. Ç/ï îò 7000 ãðí. + ïåðåðàáîòêè. Æèëüå, ïèòàíèå, ìåä.ñòðàõ., ñîöïàêåò ïðåäîñòàâ. Âàõòà (30/15, 14/14). Êîíòàêòû: (066) 074-99-53

14, ç/ï 4100 ãðí./2 òèæí³, îïëàòà ïîòèæíåâî, â ïðèì³ùåíí³ îïàëþºòüñÿ, æèòëî òà õàð÷óâàííÿ íàäàºòüñÿ. Êîíòàêòè: (044) 383-15-31, (096) 157-53-45

Ïðèéìàëüíèêàì ñêëîòàðè òà • ìàêóëàòóðè. Êîíòàêòè: 43-60-81,

31

Åêñïåäèòîðó, äîñòàâêà òîâàðó ïî îáë., ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâèé, ç/ï äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 459-49-82

Êóð’ºðó ó â³ää³ë ïîñòà÷àííÿ, ìîæëèâî áåç ä/ ð, ç/ï 150 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: (068) 146-51-92, (096) 621-82-34, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09

Ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè. Âèìîãè: êîìóí³êàáåëüí³ñòü, íàïîëåãëèâ³ñòü, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, ã³äíà ç/ï. Êîíòàêòè: (097) 459-49-82, (096) 621-82-34 Ìåð÷åíäàéçåðó, ìîæíà áåç ä/ð, ç/ï 1700 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 146-51-92, (096) 621-82-34, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Îõðàíà â Õàðüêîâ, âàõòà 20/10, 30/15, 10/7. Ç/ ï 3620 ãðí. â íåäåëþ, âûïëàòà åæåíåäåëüíàÿ. ÊÏÏ è ïàòðóëü. Ôîðìà, áåðöû çà ñ÷åò ôèðìû + æèëüå è ïèòàíèå. Îò Âàñ æåëàíèå ðàáîòàòü. Êîíòàêòû: (095) 048-67-09 Îõðàíà êðóïíîãî êîììåð÷åñêîãî îáúåêòà â ã. Õàðüêîâ. Îáåñïå÷. áåçîïàñíîñòè ïðåäïð. è ñîõðàííîñòè èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêà, íå ñóäèìû. Ç/ï 3200-3500 ãðí./íåäåëÿ, ñìåíû äíåâ., íî÷. Ôîðìà, æèëüå, ïèòàíèå èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâ. Êîíòàêòû: (066) 690-23-28 Îõðàíà ñðî÷íî òðåáóåòñÿ â ýëèòíûé êîòòåäæíûé ïîñåëîê â ã. Õàðüêîâ. Âàõòà. Ç/ ï äî 9 600 ãðí. Îô. îôîðì., ôîðìà, æèëüå, ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (066) 059-74-40 Îõðàíà ñòðîèò. îáúåêòîâ è ñîïðîâîæäåíèå ïåðåâîçîê ñòðîéãðóçîâ, Äíåïðîïåòðîâñê (áåç â/ï). Êðóãëîãîäè÷íàÿ ðàáîòà. Âàõòà 30/20, 28/ 14, 20/10, ç/ï 1500-2000 ãðí. â íåäåëþ. Ïîëíûé ñîöïàêåò, ïèòàíèå, æèëüå. Êîíòàêòû: (066) 271-99-10 Îõðàíà òðåá. ãîñòèíè÷íîìó êîìïëåêñó «Elite-êëàññà», Õàðüêîâ, ôèç. çäîðîâû, íå ñóäèìû, âàõòà, äíåâíûå ñìåíû, ç/ï 3200 ãðí./íåäåëÿ. Îôèö. òðóä-âî, ñîö. ãàðàíòèè, áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå. Êîíòàêòû: (066) 885-02-98 Îõðàíà, íîñèëüùèêè, ïàðêîâùèêè, â ãîñòèíè÷íî–ðàçâëåê-íûé êîìïëåêñ, Õàðüêîâ, ñâîåâð. è äîñòîéí. ç/ï äî 9600 ãðí./ âàõòà. Ãðàôèê 7/7, 14/14, 21/7, êàðüåð.ðîñò, îô.îôîðì. Áåñïë. ïðîæèâ., ïèòàíèå, ñïåöîäåæäà. Êîíòàêòû: (095) 323-67-74 Îõðàíà, ñðî÷íî òðåá. â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâûõ îáúåêòîâ â Äíåïðîïåòðîâñêå, èç ðåãèîíîâ Óêðàèíû, âàõòà, ïî òðóä.êíèãå, ñâîåâð.îïëàòó äî 9600ãðí., îáìóíäèð., ñîöïàêåò, 2-ðàç.ïèòàíèå, æèëüå. Êîíòàêòû: (066) 344-87-45 Ïîì³÷íèêó ìåíåäæåðà, ç/ï ùîäåííî, º ïåðñïåêòèâà ðîñòó, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (097) 459-49-82

Îõðàíà, Õàðüêîâ, íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ. Âàõòîâûé ðåæèì 20õ10, 15õ7, 30õ20. ÇÏ îò 7000 ãðí. çà âàõòó. Îôèö. îôîðìëåíèå + æèëüå + ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (099) 174-50-27 Îõðàííèêàì äëÿ ýëèòíûõ äà÷, ãîñòèíè÷íûõ êîìïëåêñîâ Õàðüêîâà, ìîæíî áåç î/ð, ñëóæáà â àðìèè, áåç â/ï, æåëàíèå ðàáîòàòü. Âàõòà 7/7, 15/9, 20/10, 30/20. Æèëüå, ïèòàíèå, îô. òðóä. ÇÏ 3500 ãðí. â íåäåëþ. Êîíòàêòû: (066) 903-61-13 Îõðàííèêàì íà âàõòó, Äíåïðîïåòðîâñê, ñëóæáà íà ÊÏÏ, ðàáîòà ñ êàìåðàìè íàáë. ÇÏ 2850ãðí./íåäåëÿ+êîìàíäèðîâî÷íûå. Ãðàôèê: 8.00-17.00. Âàõòà (14/14, 30/15). Ôîðìà âûäàåòñÿ. Æèëüå ðÿäîì ñ ìåñòîì ðàáîòû, 3-ðàç.ïèòàíèå íà îáüåêòå. Êîíòàêòû: (066) 148-57-98 Îõðàííèêàì ýëèòíîãî ãîñòèíè÷íîãî êîìïëåêñà Ïðåìèóì-êëàññà â ã. Õàðüêîâ. Îáó÷àåì ïîä ñåáÿ, áûâøèå âîåííîñëóæàùèå ïðèâåòñòâóþòñÿ. Îïëàòà ñòàáèëüíî 3500 ãðí. â íåä. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî + ñîö. ïàêåò, âàõòà, æèëüå, ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (066) 867-96-81 Îõðàííèêàì, Äíåïðîïåòðîâñê, âàõòà, êðåïêîãî òåëîñëîæåíèÿ áåç â/ï, ìîæíî áåç î/ð. Ç/ï îò 6900 ãðí. è âûøå. Æèëüå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, êàðüåðíûé ðîñò. Êîíòàêòû: (096) 026-90-04 Îõðàííèêàì, íà îõðàíó ýëèòíûõ êîìïëåêñîâ è ãîñòèíèö åâðîñòàíäàðòà, Õàðüêîâ, äíåâíûå ñìåíû ïî 12 ÷àñ. Ç/ï 3700 ãðí. â íåäåëþ, âûäà÷à ïîíåäåëüíàÿ. Äëÿ èíîãîðîäíèõ âàõòà 7/7, 15/9, 20/10. Êîíòàêòû: (099) 601-38-53 Ïðàö³âíèêàì â ñêëàä-ìàãàçèí, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³, ñá.-íä. âèõ³äí³. Êîíòàêòè: (097) 459-49-82, (096) 621-82-34, (093) 293-65-09 Ïðàö³âíèêàì ó â³ää³ë äîñòàâêè, ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâî, ç/ï â³ä 100 ãðí./äåíü, âèìîãè: êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ñòàá³ëüí³ñòü. Êîíòàêòè: (097) 459-49-82 Ëþäìèëà Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿, êîñìåòèêè, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 1630-2300 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 146-51-92, (096) 621-82-34, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09

Òåñòóâàëüíèêó, ìîæíà áåç ä/ð, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 146-51-92, (096) 621-82-34, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Òîêàðþ-ðàñòî÷íèêó, òîêàðþ-êàðóñåëüùèêó, ôðåçåðîâùèêó, òîêàðþ, íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó, êîìàíäèðîâêà. Ç/Ï îò 7000.00 ãðí. Êîíòàêòû: (050) 594-88-28, (044) 575-26-20, (097) 744-90-44. Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï ñòàâêà + %. Êîíòàêòè: (068) 146-51-92, (096) 621-82-34, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 3 âîä³ÿì-òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, ç ëåãêîâèì àâòî, ç/ï 3000-5500 ãðí.+áåíçèí. Êîíòàêòè: 62-30-22 3 êîíñóëüòàíòàì, 4 êóð’ºðàì, ç/ï 150-300 ãðí. Êîíòàêòè: (094) 966-92-41

3 ÌÅÍÅÄÆÅÐÀÌ Ç ÏÐÎÄÀÆÓ Ô²ÍÀÍÑÎÂÈÕ ÏÎÑËÓÃ. Ç/ÏË Â²Ä 3000 ÃÐÍ. + %. Ï’ßÒÈÄÅÍÍÈÉ ÐÎÁÎ×ÈÉ ÃÐÀÔ²Ê. ÂÈÌÎÃÈ: ²ÄÏβÄÀËÜͲÑÒÜ ÒÀ ÁÀÆÀÍÍß ÏÐÀÖÞÂÀÒÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 075-75-15 3 ýêîíîìèñòàì, ñïåöèàëèñòó ïî èíâåñòèöèÿì â ôèíàíñîâóþ êîìïàíèþ. Ñòàâêà + %, ñîöïàêåò. Êîíòàêòû: 43-62-71 5 ñï³âðîá³òíèêàì â òîðãîâèé â³ää³ë, íàâ÷àííÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò, ç/ï 2800-4200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 6 ð³çíîðîáî÷èì íà êíèæêîâèé ñêëàä, ç/ï 150-300 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 62-30-22 6 òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, 4 âàíòàæíèêàì, 2 åêñïåäèòîðàì â òîðãîâó ô³ðìó äëÿ â³äêðèòòÿ íîâîãî ô³ë³àëó â ì.гâíå. Äåòàë³ ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: (094) 966-92-41 8 êóð’ºð³â äëÿ ðîáîòè ïî ì³ñòó, ç/ï 100-200 ãðí./äåíü, êàð’ºðíèé ð³ñò, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 8 òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, íàâ÷àííÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò, ç/ï 150-350 ãðí./äåíü, ìîæëèâà äîïîìîãà ç æèòëîì. Êîíòàêòè: 43-92-41

Ïðîìîóòåðó, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 1800 ãðí/ì³ñ. Êîíòàêòè: (068) 146-51-92, (096) 621-82-34, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09

Àâòîåëåêòðèêó â àâòîñàëîí, äîñâ³ä ðîáîòè ç àâòî, ã/ð 9.00-18.00. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Ðàáîòíèêàì âñåõ ñòðîéñïåöèàëüíîñòåé, êâàëèô-ûå îòäåëî÷íèêè, êàìåíùèêè, áåòîíùèêè, ñâàðùèêè, ìîíòàæíèêè. Ç/ï 6800 - 9000 ãðí. + ïðåìèè. Âàõòà, îô.îôîðì, æèëüå, ïèòàíèå, Äíåïðîïåòðîâñê. Êîíòàêòû: (093) 539-69-63

Àâòîçâàðíèêó, øèíîìîíòàæíèêó, ç 9 äî 18, Ç/Ï 50% â³ä âèêîíàíèõ ðîá³ò. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

Ðàáîòíèêàì äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ôðàíöóçñêîé ïàðôþìåðèè ôèðìû Fleur parfum ÷åðåç êàòàëîã, íóæíû ñåðüåçíûå, ýíåðãè÷íûå ëþäè. Êîíòàêòû: (099) 014-00-26 Ðàáîòó çà ãðàíèöåé íà çàâîäàõ, ôàáðèêàõ, êîìáèíàòàõ, Ïîëüøà, ×åõèÿ, Åâðîïåéñêèå êîíòðàêòû, ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå, øåíãåíñêèå âèçû. 100% ãàðàíòèÿ. Ëèö. ÌÏÑÏÓ À ¹519105 îò 26.05.2010 ã. Êîíòàêòû: (067) 967-36-58, (066) 519-16-80 Ðàáîòó íàäîìíóþ, ðàññûëêà ðåêëàìîê ïî÷òîé, ç/ï 2000 ãðí./ìåñ. ×åñòíî, îôèöèàëüíî. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïàêåòà äîêóìåíòîâ íà òðóäîóñòðîéñòâî îòïðàâèòü ÑÌÑ ñ ïîëíûìè èíèöèàëàìè è àäðåñîì íà íîìåð. Êîíòàêòû: (068) 962-29-40 Ðåêëàìíîìó àãåíòó, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³, åíåðã³éí³, íàïîëåãëèâ³. Êîíòàêòè: (097) 459-49-82 Ðîáîòó äëÿ åíåðã³éíèõ ëþäåé äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðîìîàêö³é, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (097) 459-49-82, (097) 162-68-26 Ñàíòåõíèêàì, ñâàðùèêèàì ýëåêòðèêàì, ñïåö. ïî âíóòð. îòäåëêå, â Õàðüêîâ êðóï. ñòðîéêîðïîðàöèè, â ñâÿçè ñ ðàñøèð. îáúåêòîâ. Âàõòà 7/7, 14/14, 21/7. Ç/ï äî 10500 ãðí./âàõòà. Ðîáà, èíñòðóì. ïðåäîñòàâ. Æèëüå äëÿ èíîãîðîä. Êîíòàêòû: (066) 678-29-64 Ñîòðóäíèêàì äëÿ ðàññûëêè ðåêëàìîê, ç/ ï 2700 ãðí., ÷åñòíî, îôèöèàëüíî, ëþáîé âîçðàñò, ðåãèîí. Ñïåøèòå, ïîñëåäíèå âàêàíñèè! Êîìïàíèÿ «ÔëîðàíæÃðóïï». Âëîæèòü 2 êîíâåðòà. Ïèñàòü: 61123, Õàðüêîâ, à/ÿ 100 (Ä-24) Ñïåöèàëèñòàì ïî âíóòð. îòäåëêå, Õàðüêîâ, ðàáîòà â áðèãàäå, áîëüøèå îáúåìû. Øòóêàòóðû, ìàëÿðû, ìîíòàæ ãèïñîêàðòîíà è ò.ä. íà ñòðîèò. ãîñòèíèö, ÒÐÊ è äà÷ ýëèòíîãî òèïà. Âàõòà. Ç/ï îò 3000 ãðí. â íåäåëþ, æèëüå è ïèòàíèå ïðåäîñòàâ. ôèðìà. Êîíòàêòû: (066) 885-03-94 Ñòðîèòåëÿì â Õàðüêîâ íà îñåííå-çèìíþþ âàõòó: êðîâåëüùèêè è ñïåöèàëèñòû ïî âíóòðåííåé îòäåëêå, ðàçíîðàáî÷èì, æèëüå, ïèòàíèå çà ñ÷åò ôèðìû. 12 ÷àñ. ðàá. äåíü, ç/ï ïîíåäåëüíî. Îñìîòð îáúåêòà â äåíü ïðèáûòèÿ. Êîíòàêòû: (050) 636-61-78

Àâòîìåõàí³êó, àâòîñëþñàðþ, àâòîåëåêòðèêó, àâòîðèõòóâàëüíèêó, àâòîôàðáóâàëüíèêó íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Àâòîìåõàí³êó, àâòîñëþñàðþ, àâòîåëåêòðèêó, àâòîðèõòóâàëüíèêó, àâòîôàðáóâàëüíèêó íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10 (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Àâòîìèéíèêàì. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Àâòîìèéíèêó Ç/Ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10 Àâòîìèéíèêó. Êîíòàêòè: 26-96-35, (067) 362-01-67 Àâòîñëþñàðÿì, ä/ð, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Àãåíòàì ç ïðîäàæó, ïðîìãðóïà, ç/ï 180-300 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Àãåíòó ç äîñòàâêè òà çáóòó ç âëàñíèì à/ì, òåðì³íîâî, ç/ï â³ä 2650 ãðí. + ïðå쳿. Êîíòàêòè: 40-02-39 Àãåíòó ç äîñòàâêè òà çáóòó, âëàñíå àâòî. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Àãåíòó ç äîñòàâêè òîâàð³â ïî гâíîìó òà îáëàñò³ ç âëàñíèì àâòî, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 1000-1800 ãðí./òèæäåíü + ïðå쳿. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68 Àãåíòó ç ïðîäàæó òîâàð³â, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï â³ä 2500 ãðí., íä.-âèõ³äíèé, ã/ð 8.00-18.00 ãîä. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28 Àãåíòó ç ïðîäàæó, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò, ç/ï â³ä 2850 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Àãåíòó ç ðåàë³çàö³¿ ïðîìèñëîâî¿ ãðóïè òîâàð³â, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, âèõîâàí³ñòü, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: (094) 966-92-41 Àãåíòó, ïðåäñòàâíèêó, ìåíåäæåðó, ç ä/ð òà áåç, ç à/ì òà áåç, òåðì³íîâî, ç/ï 3000-6000 ãðí. Ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68 Àäì³í³ñòðàòîðó â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ. Ç.Ï. 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10 (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Àäì³í³ñòðàòîðó â êàôå. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Àäì³í³ñòðàòîðó â ïåðóêàðíþ. Ç.Ï. 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Àäì³í³ñòðàòîðó â ïåðóêàðíþ. Ç.Ï. 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04


Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

32

¹50 â ³ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

«ÃÀÐßײ» ÂÀÊÀÍѲ¯ Êóõàð³ ç äîñâ³äîì ðîáîòè â ìåðåæó ãîòåë³â 4* - çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 5140 ãðí, áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ Ìîíòàæíèêè åëåêòðîòåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ îáëàäíàííÿ. Çà 30 êì â³ä Âàðøàâè. Ïîòð³áí³ ëþäè ç äîñâ³äîì ïðàö³ ÷è ç åëåêòðîòåõí³÷íîþ îñâ³òîþ. 4500 ãðí/ – ìîíòàæ åëåêòðîòåõí³÷íèõ âóçë³â, ñâ³òëîä³îäíèõ òðóáîê, ïàêóâàííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ ìàøèí SMT – ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Îáâàëêà ðèáè ö³ííèõ ïîð³ä (ëîñîñåâ³, îñåòðîâ³) – ðîçä³ëåííÿ íà ô³ëå, ì. Êàë³ø, ç.ï. 5500ãðí, ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ â ãîòåëÿõ âèùîãî ´àòóíêó, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Ïàêóâàííÿ, ôàñóâàííÿ, çâàæóâàííÿ ãîòîâèõ ðèáíèõ íàï³âôàáðèêàò³â – ì. ×åõîñòîâî, çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4500 ãðí, ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Ïàêóâàííÿ, ôàñóâàííÿ, çâàæóâàííÿ ì`ÿñíèõ íàï³âôàáðèêàò³â, ì. ϳîíêè, çàðîá³òíà ïëàòà 4113-4627 ãðí/ì³ñÿöü, îäèí áåçêîøòîâíèé ïîâíîö³ííèé îá³ä, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ì. Âðîöëàâà íàáèðຠïðàö³âíèê³â íà ïðèáèðàííÿ ñõ³äöåâèõ êë³òîê, ïëàñêèõ äàõ³â áóäèíê³â â³ä ñí³ãó ³ ëüîäó – ç.ï. 5750 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Ïîì³÷íèêè íà áóä³âíèöòâî (âíóòð³øí³ ðîáîòè) ì. Âðîöëàâ – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 5750 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Ñïåöàë³ñòè ìàí³êþðó òà ïåäèêþðó, ìàéñòðè ç äîñâ³äîì ðîáîòè â ñàëîíè ì. Âðîöëàâà – çíàííÿ âñ³õ òåõí³ê òà òåõí³êè àêðèëîâî¿ òà ñåëåâî¿ îáðîáêè í³ãò³â, çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 6500 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Ïðàö³âíèêè íà ñêëàä åëåêòðîí³êè ì. Âðîöëàâ – ïàêóâàííÿ, ïàêåòóâàííÿ, âèäà÷à òà çàâàíòàæåííÿ òîâàðó äëÿ ê볺íòà – ç.ï. 6500 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Òîêàð-ôðåçåðóâàëüíèê 5-6 ðîçðÿäó - 8750ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé ðàõóíîê, ïîâåðíåííÿ êîøò³â çà äîðîãó Ïðèáèðàííÿ ñóïåðìàðêåò³â ì. Òîðóíü, Ëîäçü, Ïîçíàíü – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4500ãðí/ãîäèíà, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Êîâàë³ - õóäîæíÿ êîâêà – âèãîòîâëåííÿ áàëþñòðàä áàëþñòðàä, ç.ï. â³ä 7713 ãðí + ïðå쳿, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè – õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò

ÏÎÑÒ²ÉͲ ÂÀÊÀÍѲ¯ гçíîðîáî÷³ íà ì`ÿñîêîìá³íàòè – ñó÷àñí³ ïðîìèñëîâ³ ë³í³¿ – ñîðòóâàííÿ, ïàêóâàííÿ, ôàñóâàííÿ, ³íøà íåêâàë³ô³êîâàíà ïðàöÿ, çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4800 ãðí, íà äåÿêèõ ì`ÿñîêîìá³íàòàõ 1-2 áåçêîøòîâí³ îá³äè, ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàííÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ çà ö³íàìè âèðîáíèêà, êîìôîðòàáåëüíå áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ Çâàðíèêè àâòîìàò – íàï³âàâòîìàò, àðãîí – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 6400 äî 9600 ãðí, â çàëåíæíîñò³ â³ä ñêëàäíîñò³ âèêîíóâàíèõ ðîá³ò, áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Îáâàëþâàëüíèêè-æèëóâàëüíèêè ì`ÿñíèõ òóø (ñâèíèíà, ÿëîâè÷èíà) – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 6600 ãðí, äåÿê³ ï³äïðèºìñòâà ïðîïîíóþòü 1-2-ðàçîâå õàð÷óâàííÿ, áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè Áóä³âåëüíèêè âñ³õ ñïåö³àëüíîñòåé (ïåðåäáà÷óâàíèé ìàñîâèé íàá³ð ç âåñíè ïî îñ³íü) – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 6400 äî 12000 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè. Õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Òîêàð³ ×ÏÓ – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 7600 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Ñòîëÿð³-ìåáëåâèêè, ñòîëÿð³-ñòàíî÷íèêè, ñòîëÿð³-êàðêàñíèêè, îááèâàëüíèêè ì`ÿêèõ ìåáë³â, ïîì³÷íèêè ñòîëÿð³â – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4800 äî 8000 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Øâà÷êè îïåðàö³éí³, øâà÷êè ³íäèâ³äóàëüíîãî ïîøèâó, øâà÷êè ïî øê³ð³ ³ øê³ðîçàì³ííèêàõ – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4800 äî 8000 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò гçíîðîáî÷³ â òåïëèö³ ç âèðîùóâàííÿ øàìï³íüéîí³â – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4800 äî 7200 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò гçíîðîáî÷³ íà òâàðèííèöüê³ ôåðìè – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4000 ãðí/ì³ñÿöü. Ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâí³

ÏÅвÎÄÈ×Ͳ ÂÀÊÀÍѲ¯ Äîãëÿäàëüíèö³ çà ëþäìè ïîõèëîãî â³êó çà ì³ñöåì ¿õ ïðîæèâàííÿ – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4500 ãðí/ì³ñÿöü. Ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâí³ Ïîêî¿âêè – ãîòåëüí³ êîìïëåêñè ïî âñ³é Ïîëüù³ – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4500 ãðí/ â ì³ñÿöü, â ïàíñ³îíàòàõ ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíå, â ìåðåæàõ ì³ñüêèõ ãîòåëüíèõ êîìïëåêñ³â – õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Ïîì³÷íèêè ïî êóõí³. Ïîñóäîìèéíèö³ – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4500 ãðí/â ì³ñÿöü. Ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâí³ – ãîòåëüíî-ðåñòîðàíí³ êîìïëåêñè â³äïî÷èíêîâèõ çîí Ïîëüù³ Áàðìåíè – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 5500 ãðí/ì³ñÿöü. Ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâí³ – ãîòåëüíî-ðåñòîðàíí³ êîìïëåêñè â³äïî÷èíêîâèõ çîí Ïîëüù³ Îô³ö³àíòè – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4000 ãðí + ÷àéîâ³+ ïðåì³àëüí³ - Ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâí³ – ãîòåëüíî-ðåñòîðàíí³ êîìïëåêñè â³äïî÷èíêîâèõ çîí Ïîëüù³ Ïðàö³âíèêè ñêëàä³â òà ñóïåðìàðêåò³â – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4800 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò гçíîðîáî÷³ íà ôàáðèêè òà çàâîäè – ïàêóâàííÿ, ôàñóâàííÿ, çà÷èñòêà, çâàæóâàííÿ, ïðèáèðàííÿ – ³íø³ íåêâàë³ô³êîâàí³ ðîáîòè – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4800 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò

ÏÎËÜÑÜÊÈÉ Ë²ÇÈÍà (â³äðÿäæåííÿ â ªâðîïó ç îô³ö³éíèì ïðàöåâëàøòóâàííÿì â Ïîëüù³) Áóä³âåëüíèêè âñ³õ ñïåö³àëüíîñòåé â Àíãë³þ – îáâ`ÿçêîâà íàÿâí³ñòü ïèñüìîâî¿ ðåêîìåíäàö³¿ â³ä áóä³âåëüíî¿ ô³ðìè íà ô³ðìîâîìó áëàíêó ç ìîêðîþ ïå÷àòêîþ, çàâ³ðåíà ï³äïèñîì êåð³âíèêà ô³ðìè, â³äêðèâàºòüñÿ ð³÷íà ðîáî÷à â³çà 360Õ360, êîíòðàêò ç ô³ðìîþ-ðîáîòîäàâöåì, â³äêðèòòÿ ðîáî÷î¿ â³çè â Àíãë³þ íà òåðèòî𳿠Ïîëüø³, ïîâíå ñîö³àëüíå òà ìåäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ â³ä ô³ðìè –ðîáîòîäàâöÿ, çðîá³òíà ïëàòà â³ä 18400 ãðí Çâàðíèêè àâòîìàò, íàï³âàòîìàò, àðãîí, Áåëüã³ÿ – îáîâ`ÿçêîâà íàÿâí³ñòü ñåðòèô³êàòó ì³æíàðîäíîãî çðàçêà, â³äêðèâàòüñÿ ð³÷íà ðîáî÷à â³çà 360Õ360, êîíòðàêò ç ô³ðìîþ-ðîáîòîäàâöåì, â³äêðèòòÿ ðîáî÷î¿ â³çè â Áåëüã³þ íà òåðèòî𳿠Ïîëüø³, ïîâíå ñîö³àëüíå òà ìåäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ â³ä ô³ðìè– ðîáîòîäàâöÿ, çðîá³òíà ïëàòà â³ä 16000 ãðí Ðîáîòà â òåïëèöÿõ ͳäåðëàíä³â (Ãîëëàíä³ÿ) – íàÿâí³ñòü ïîëüñüêî¿ ðîáî÷î¿ â³çè, îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â íà òåðèòî𳿠Ïîëüù³, çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 9000 ãðí Ìîæëèâ³ñòü ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äáîðó âàêàíñ³é

Äîïîìîãàºìî îòðèìàòè: 1. çàïðîøåííÿ 2. âîºâîäñüêèé äîçâ³ë 3. êàðòè ïîëÿêà 4.ñòðàõîâêè 5. ðåºñòðàö³ÿ â ïîñîëüñòâàõ 6. íàâ÷àííÿ ó ÂÓÇàõ Ïîëüùi

Àäì³í³ñòðàòîðó â ðåñòîðàí, áàæàíî ä/ð, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Âàíòàæíèêó, Ç/Ï 1800 ãðí. â ì³ñ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Àäì³í³ñòðàòîðó, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, íåêîíôë³êòí³ñòü, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28

Âàíòàæíèêó, ç/ï 2500 ãðí., íä.-âèõ³äíèé, ã/ð 8.00-18.00 ãîä., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55

Àäì³í³ñòðàòîðó, â³äïîâ³äàëüíîìó, íåêîíôë³êòíîìó. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Ãàçî-, åëåêòðîçâàðíèêàì, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ãàçî-, åëåêòðîçâàðíèêàì, ç.ï. â³ä 2800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ãàçî-, åëåêòðîçâàðíèêó, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Åëåêòðèêó ä/ð. 3 ãð. äîïóñêó ç. ï. â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30 Åëåêòðèêó, ä.ð., 3 ãðóïà äîïóñêó, ç/ï. â³ä 2500 ãðí Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Åëåêòðèêó, ä/ð, 4 ãðóïà äîïóñêó, ç/ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Åëåêòðèêó, äëÿ ïðîâîäêè êàáåëþ â áàãàòîïîâåðõîâîìó áóäèíêó. Êîíòàêòè: (098) 386-56-22

Àäì³í³ñòðàòîðó, ç/ï äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Ãàðäåðîáíèö³, òåðì³íîâî Ç.Ï. 1200 ãðí. â ì³ñ. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

Àðò-êóð’ºðàì, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87

Ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó òà ðÿäîâîìó áóõãàëòåðó, îáîâ’ÿçêîâî ä/ð, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Àðò-êóð’ºðàì, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæíà áåç ä/ð, ç/ï 250 ãðí./äåíü, º ïåðñïåêòèâà. Êîíòàêòè: 40-02-39, (066) 806-88-47

Ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó òà ðÿäîâîìó áóõãàëòåðó. Òåðì³íîâî. Ç/Ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-29-10

Åëåêòðèêó, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ ç 9 äî 18 ñá.íä. âèõ³äíèé. çï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Àñèñòåíòó êåð³âíèêà â ïîë³ãðàô³÷íó ô³ðìó, áàæàíî ç ä/ð, ç/ï â³ä 1050 -2000 ãðí./ òèæäåíü. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47

Ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó òà ðÿäîâîìó, ç/ï âèñîêà, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Åëåêòðèêó, ñëþñàðþ, ä/ð îáîâ’ÿçêîâî. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó, ä/ð Ç.Ï â³ä 3000 ãðí. çíàííÿ 1Ñ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Àñèñòåíòó ìåíåäæåðà ç³ çáóòó, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï â³ä 2550 ãðí. Êîíòàêòè: 62-30-00 Àñèñòåíòó ìåíåäæåðà, ìîæëèâî áåç ä/ð, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ç/ï â³ä 3800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Àñèñòåíòó ñòîìàòîëîãà, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Áàðìåíó, êóõàðþ, ä/ð, ç/ï äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Áàðìåíó, îô³ö³àíòó. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Áåçêîøòîâíî ï³äáåðåìî ðåïåòèòîðà, íÿíþ, äîìîãîñïîäàðîê. Êîíòàêòè: 43-07-40 Áåçêîøòîâíî ï³äáåðåìî ðåïåòèòîðà, íÿíþ, äîìîãîñïîäàðîê. Êîíòàêòè: 40-54-10, Áåòîííèêó. Êîíòàêòè: (098) 386-56-22 Áóä³âåëüíèêàì - ìîíîë³òíèêàì, ç/ï â³ä 1500 ãðí. Òåðì³íîâî ðîáîòà â Ñ. Ïåòåðáóðç³, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîðîãà òà îäÿã íàäàþòüñÿ . Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Áóä³âåëüíèêàì ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ç/ï â³ä 120 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Áóä³âåëüíèêàì ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé. Êîíòàêòè: 43-29-10, (093) 185-83-30 Áóä³âåëüíèêàì ñïåö³àë³ñòàì ð³çíîãî ïðîô³ëþ, ð³çíîðîáî÷³ ïî гâíîìó ç.ï. â³ä 150 ãðí. äåíü. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30 Áóä³âåëüíèêàì, ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ç/ ï â³ä 150 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (0670 705-35-06, (093) 233-38-04 Áóä³âåëüíèêàì-ìîíîë³òíèêàì, ç/ï â³ä 9000 ãðí, òåðì³íîâî, ðîáîòà â Ñ.Ïåòåðáóðç³, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîðîãà òà îäÿã íàäàþòüñÿ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Áóä³âåëüíèêàì-ìîíîë³òíèêàì, òåðì³íîâî, ç/ ï âèñîêà, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîðîãà òà îäÿã íàäàþòüñÿ. Ðîáîòà â Ñ.Ïåòåðáóðç³. Êîíòàêòè: 40-54-10, (0670 705-35-06, (093) 233-38-04

ÁÓIJÂÅËÜÍ²É ÊÎÌÏÀͲ¯  ÊȪ² ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ/ÏÎ̲×ÍÈÊÈ ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÀ ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É, ÆÈÒËÎ ÍÀÄÀªÌÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 327-27-09 ÒÀÐÀÑ ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ×

Âàíòàæíèêó, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60 Âàíòàæíèêó, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: (093) 233-38-04 Âàíòàæíèêó. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Âåäó÷îìó ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó, ïðîì. ãðóïà, ç âëàñíèì àâòî òà áåç, ç/ï 3200 ãðí.+áîíóñè. Êîíòàêòè: 43-92-41 ³äá³ðíèêó òîâàðó íà ñêëàä, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Âîä³þ ç âëàñíèì àâòî äëÿ ðîáîòè â òàêñ³. Êîíòàêòè: 43-15-61, (050) 541-56-96, (097) 962-90-90, (067) 955-77-11

Äâ³ðíèêó, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Äâ³ðíèêó. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 (067)

Åëåêòðîçâàðíèêó, ä/ð, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Äèçàéíåðó Corål, Photoshop. Ç 9 äî18, ç.ï. ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

Åëåêòðîçâàðíèêó, ä/ð, ç/ï â³ä 1800 ãðí., ëèöþâàëüíèêó, ç/ï 50 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: (063) 071-50-81

Äâ³ðíèêó. Êîíòàêòè: 40-54-10, 705-35-06, (093) 233-38-04

Äèðåêòîðó ç ïðîäàæó, êåð³âíèêó â³ää³ëó çàï÷àñòèí, êåð³âíèêó ÑÒÎ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Çàâãîñïó, Ä/Ð çàâñêëàäîì, ç.ï. 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Âîä³þ ç âëàñíèì ëåãêîâèì àâòî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ Ç.Ï. 2500 ãðí.+% + àìîðòèçàö³ÿ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60

Äèðåêòîðó ç ïðîäàæó, êåð³âíèêó â³ää³ëó çàï÷àñòèí, êåð³âíèêó ÑÒÎ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Çàâãîñïó, Ä/Ð çàâñêëàäîì, ç.ï. 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Äèñïåò÷åðó íà ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ, ïîçì³ííèé ãðàô³ê, ñòàá³ëüí³ñòü ó ç/ï. Êîíòàêòè: 63-60-53

Çàâãîñïó, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Âîä³þ ç âëàñíèì ì³êðîàâòîáóñîì, äîñòàâêà ïî ì³ñòó, ç/ï âèñîêà+àìîðòèçàö³ÿ. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Âîä³þ êàò Ä., ïî ì³ñòó. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Âîä³þ êàò. Â, ç/ï 1700-2200ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Âîä³þ êàò. Â, ç/ï äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Âîä³þ êàò. Â, Ñ, ä/ð, ã/ð ïí.-ïò. 8.00-18.00. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Âîä³þ êàò. Ñ, ïî ì³ñòó, ç/ï 1500 ãðí., ñá., íä. âèõ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Âîä³þ íà ë³ñîâîç ç ìàí³ïóëÿòîðîì ó Êàðïàòè. Êîíòàêòè: (097) 837-76-79 Âîä³þ, Â,Ñ. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Âîä³þ, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ, ä/ð, ïðàâà êàò. Ñ. Êîíòàêòè: (093) 505-28-84, (050) 566-72-92 Âîä³þ, êàò Â.Ñ, ïî ì³ñòó. Ç/Ï 2700 ãðí. ñá. íä. âèõ³äíèé. Êîíòàêòè: 43-29-10

Âîä³þ, êàò. Å, ä/ð., ç/ï 5000 ãðí., îô³ö.ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Âîä³þ, êàò. Å. Ç.Ï. 5000 ãðí. îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Âîä³þ, êàò. Å. Ç.Ï. 5000 ãðí. îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Âîä³þ, êàò.Â, - äîñâ³ä ðîáîòè. Ç.Ï. âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48

Äèñïåò÷åðó íà ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ, ïðèýìíèé ãîëîñ, ãàðíà äèêö³ÿ. ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Äèñïåò÷åðó íà ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Äèñïåò÷åðó íà ñëóæáó òàêñ³, çíàííÿ ÏÊ òà ì³ñòà, ã³äíà ç/ï. Êîíòàêòè: 43-15-61, (050) 541-56-96, (097) 962-90-90, (067) 955-77-11 Äèñïåò÷åðó, â ñôåðó îáñëóãîâóâàííÿ, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Äèñïåò÷åðó, çíàííÿ ÏÊ. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Äèñòðèá’þòîðó â òîðãîâó êîìïàí³þ, ïîâíà çàéíÿò³ñòü, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-02-39 Äîãëÿäàëüíèö³ çà ³íâàë³äîì, ïðîæèâàííÿ ïîáëèçó 12 Øêîëè. Êîíòàêòè: 28-11-27, (097) 179-04-28 Äîìîãîñïîäàðö³, ââ³÷ëèâ³é, ïîðÿäí³é. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Äîìîãîñïîäàðö³, Ç 10 äî 16 .120 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: 43-29-10, (093) 185-83-30 Äîìîãîñïîäàðö³, Ç 10 äî 16. 120 ãðí â äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Äîìîãîñïîäàðö³, ç 7 äî 17, 100 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: (067) 705-35-06, 9093) 233-38-04 Äîìîãîñïîäàðö³, ïîðÿäí³é. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Åêñêàâàòîðíèêó íà ãóñåíè÷íèé åêñêàâàòîð. Êîíòàêòè: (098) 386-56-22

Âîä³þ, êàòåãîð³é Â, Ñ, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 2400 ãðí, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Åêñêàâàòîðíèêó òà âîä³þ àâòîêðàíà, ãð.ðîáîòè ïëàâàþ÷èé. ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (0670 705-35-06, (093) 233-38-04

Âîä³þ, êàòåãîð³é Ñ, ïî ì³ñòó, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Åêñêàâàòîðíèêó òà âîä³þ àâòîêðàíà, ãðàô³ê ïëàâàþ÷èé, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Âîä³þ, ïî Óêðà¿í³, êàò. ª, ä/ð. Êîíòàêòè: (067) 602-46-85

Åêñêàâàòîðíèêó, ãð. ðîáîòè ïëàâàþ÷èé Ç.Ï. â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Âàíòàæíèêàì â ñêëàä-ìàãàçèí, íîðìîâàíèé ãðàô³ê, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (094) 966-92-41

Âîä³þ-äàëåêîá³éíèêó, ïî¿çäêè ïî Óêðà¿í³ òà çà êîðäîí, êàò. Å, äîñâ³ä ðîáîòè, áàæàíî íàÿâí³ñòü â³çè. Êîíòàêòè: (097) 921-80-80

Âàíòàæíèêàì íà êîíäèòåðñüê³ âèðîáè. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Âîä³þ-åêñïåäèòîðó, 1ä/1ä. Ç/Ï 2400, ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Âàíòàæíèêàì íà ìï.âèðîáè., ç/ï 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Åêñïåäèòîðó íà ïîñò³éíó ðîáîòó, â òîðãîâó êîìïàí³þ, ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâî, ç/ï 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (094) 966-92-41

Âîä³þ-åêñïåäèòîðó, ãíó÷êèé ãðàô³ê. Êîíòàêòè: 60-80-26, (067) 360-02-07

Âàíòàæíèêàì íà ñêëàä, ç/ï 2000-4700 ãðí., áåç çàòðèìîê. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68

Åêñïåäèòîðó, ä/ð, ç/ï äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Âîä³þ-òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó ç âëàñíèì àâòî, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï â³ä 2800 ãðí. + ïàëèâî. Êîíòàêòè: 40-02-39

Åêñïåäèòîðó, Ç/Ï. â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Âàíòàæíèêàì íà ñêëàä-ìàãàçèí, ç/ï 100 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 40-02-39, (066) 806-88-47 Âàíòàæíèêàì, ç 8 äî 17, ç/ï â³ä 150 ãðí/äåíü, îïëàòà ïîäåííî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Âàíòàæíèêàì, ð³çíîðîáî÷èì, ç/ï â³ä 1700. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Âàíòàæíèêàì. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Âàíòàæíèêàì. Ç/Ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Âàíòàæíèêó (ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ), ç 9.00 äî 18.00, ç/ï 2200 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Âàíòàæíèêó òà ð³çíîðîáî÷îìó, ç 9 äî 18 ñá. íä. âèõ³äíèé. Ç/Ï â³ä 130 ãðí â äåíü. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Âàíòàæíèêó, ç 9 äî 16 ãîä., ç/ï - â³ä 150 ãðí./ äåíü., îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Åëåêòðîçâàðíèêó, ä/ð, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Âîä³þ ç âëàñíèì ëåãêîâèì àâòî, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Âîä³þ, êàò. Â, Ñ, ä/ð, ç/ï 2400ãðí, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Âàíòàæíèêàì (4), ïàêóâàëüíèêàì (6), ð³çíîðîáî÷èì, êîì³ðíèêàì íà ãóðòîâèé ñêëàä, ç/ï ïîòèæíåâà, â³ä 750 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28

Äâ³ðíèêó, ç 9 äî 18, ñá. íä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (093) 185-83-30

ÅËÅÊÒÐÎÇÂÀÐÍÈÊÀÌ ÍÀϲÂÀÂÒÎÌÀÒÎÌ, ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÀÌ, ϲÄÑÎÁÍÈÌ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ, ÎÔ²Ö²ÉÍÅ ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß, ÐÎÁÎÒÀ Ó Â²ÄÐßÄÆÅÍͲ (ÏÎËÜÙÀ), ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ, Ç/Ï ÂÈÑÎÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0332) 77-97-18, (093) 348-22-90

Äèðåêòîðó àâòîöåíòðó, â/î, äîñâ³ä ðîáîòè óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Áóõãàëòåðó, ä/ð. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

ÂÀÊÀÍѲ¯ ÄËß ÌÎËÎÄÈÕ ÅÊÎÍÎ̲ÑÒ²Â Ó ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂΠ̲ÆÍÀÐÎÄÍί ÊÎÌÏÀͲ¯. Ç/ÏË Â²Ä 3000 ÃÐÍ. ÄËß ÒÈÕ, ÕÒÎ ÓÑϲØÍÎ ÏÐÎÉØΠÑϲÂÁÅѲÄÓ, ÏÐÎÂÎÄÈÒÜÑß ÏÐÎÔÅѲÉÍÅ ÍÀÂ×ÀÍÍß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-62-71

Ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó, ä/ð, â³ê íå îáìåæåíèé. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Åëåêòðèêó. Ç/Ï 1460, ð-í ϳâí³÷íîãî. Êîíòàêòè: 43-29-10

Âîä³þ ç âëàñíèì àâòîìîá³ëåì äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ äåðåâîîáðîáíîãî öåõó â Êàðïàòàõ. Êîíòàêòè: (097) 837-76-79

Áóõãàëòåðó, áàæàíî ä/ð, 1:Ñ, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Áóõãàëòåðó. Êîíòàêòè: 26-96-35, (067) 362-01-67

Ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó, ä/ð Ç.Ï â³ä 4000 ãðí. çíàííÿ 1Ñ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Åëåêòðèêó, ç 9 äî 18 ñá.íä. âèõ³äíèé. çï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Âîä³þ. êàò.  ïî ì³ñòó. Ç 9 äî 17 ñá. íä. âèõ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Âîä³þ. êàò.  ïî ì³ñòó. Ç 9 äî 18 ñá. íä. âèõ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Âîä³þ, âàíòàæíèêó, áàíùèêó. Êîíòàêòè: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29 Âîä³ÿì êàò. Â,Ñ, ä/ð áàæàíèé, ç/ï ñòàâêà 2500 ãðí.+% â³ä âèðîá³òêó, ³íîãîðîäí³ì æèòëî, ã/ð ïí.-ñá. 8.00-18.00 ãîä., íä.-âèõ³äíèé. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16 Âñòàíîâëþâàëüíèêó ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, ñá. íä. âèõ³äíèé. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Âñòàíîâëþâàëüíèêó ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, ñá. íä. âèõ³äíèé. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ãàçî-, åëåêòðîçâàðíèêàì, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Åêñïåäèòîðàì, ïðîìãðóïà, ç/ï â³ä 3000 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47

Åêñïåäèòîðó, ïðîìèñëîâà ãðóïà òîâàð³â, ç/ ï â³ä 3500 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 40-02-39 Åêñïåäèòîðó, áåç ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ, äîñòàâêà òîâàðó ïî îáëàñò³, ç/ï 2500 ãðí.+%, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16 Åêñïåäèòîðó-âîä³þ, ç/ï - â³ä 2400 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Åêñïåäèòîðó-âîä³þ, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Åêñïåäèòîðó-òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, ïðîìãðóïà òîâàð³â, ç/ï â³ä 800 ãðí./òèæäåíü. Êîíòàêòè: 43-92-41 Åêñïåäèòîðó. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Åëåêòðèêó â äåðåâîîáðîáíèé öåõ Êàðïàòàõ. Êîíòàêòè: (097) 837-76-79 Åëåêòðèêó â ñóïåðìàðêåò. 64-47-49, (050) 370-20-82

â

Êîíòàêòè:

Åëåêòðîçâàðíèêó, ä/ð, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Çàâãîñïó, êîì³ðíèêó, òåðì³íîâî, ä/ð áàæàíî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Çàâãîñïó, êîì³ðíèêó, òåðì³íîâî, ä/ð áàæàíî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (0930 233-38-04 Çàâãîñïó. Ç.ï. 1500 ãðí, ñá., íä. âèõ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Çàâ³äóþ÷îìó ñêëàäîì, Ä/Ð ñá. íä. âèõ ç 9 äî 17. Ç.Ï. 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Çàâ³äóþ÷îìó ñêëàäîì, ä/ð, ã/ð 9.00-18.00, ñá., íä.-âèõ³äí³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Çàâ³äóþ÷îìó ñêëàäîì, ä/ð. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Çàâ³äóþ÷îìó ñêëàäîì, êîì³ðíèêó, ä.ð ç 9 äî 18 ñá.íä. âèõ³äíèé ç/ï 2200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Çàâñêëàäîì, êîì³ðíèêó, Ä/Ð, ç 9 äî 18, ñá., íä. âèõ., ç/ï 2200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Çàâñêëàäîì, êîì³ðíèêó, ä/ð, ç/ï 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Çàâñêëàäîì. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Çàãîò³âåëüíèêó âòîðñèðîâèíè. Êîíòàêòè: (067) 499-28-22 Çáèðàëüíèêó ìåáë³â ç 9 äî 18, ä/ð, ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10 Çáèðàëüíèêó ìåáë³â, ç 9 äî 18, ä/ð, ñóá. íåä. - âèõ³äí³ Êîíòàêòè: 43-29-10 Çáèðàëüíèêó ïëàñòèêîâèõ â³êîí, ç.ï. âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Çáèðàëüíèêó ïëàñòèêîâèõ â³êîí, ç.ï. âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Çâàðíèêó âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿, 4-5 ðîçðÿä. Êîíòàêòè: (098) 386-56-22 Çâàðíèêàì - ðèõòóâàëüíèêàì, ôàðáóâàëüíèêàì, øïàêëþâàëüíèêàì. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Çâàðíèêàì - ðèõòóâàëüíèêàì, ôàðáóâàëüíèêó, øïàêëþâàëüíèêó. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Çâàðíèêàì - ðèõòóâàëüíèêàì, ôàðáóâàëüíèêó, øïàêëþâàëüíèêó. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 ²íæåíåðó ç îõîðîíè ïðàö³, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 ²íæåíåðó ç îõîðîíè ïðàö³, ÷îë/ æ³í, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ. ³ê íåîáìåæåíèé, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 ²íæåíåðó ç îõîðîíè ïðàö³. Êîíòàêòè: 43-29-10 ²íæåíåðó-òåõíîëîãó ç äåðåâîîáðîáêè. Êàðïàòè. Êîíòàêòè: (097) 837-76-79 ²íñïåêòîðó ç êàäð³â. Ä.Ð., îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ ç.ï. 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Êàëüÿííèêó, 2 äí³/2 äí³, àáî 3 äí³/3 äí³. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30 Êàìåíÿðó. Êîíòàêòè: (098) 386-56-22 Êàñèðàì â ³íòåðíåò êëóá, 1ñ/2ñ, Ç/Ï 200ãðí/ äîáà. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Êàñèðàì òîðãîâîãî çàëó, ìîëîäèì ïðàö³âíèêàì. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23


Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó Ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, ä/ð. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

33

Ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, ìîæëèâî áåç ä/ð, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Ìåíåäæåðó òîðãîâîãî çàëó, ä/ð â òîðã³âë³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Ìåíåäæåðó ó â³ää³ë çáóòó, ïðîäóêòîâà ãðóïà, çíàííÿ 1Ñ, ç 9 äî 18 ãîä., â³äðÿäæåííÿ ïî îáëàñò³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Êàñèðàì òîðãîâîãî çàëó, ìîëîäèì ïðàö³âíèêàì. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Êàñèðàì, ìîæëèâî áåç ä/ð, 2 äí³/2äí³. Êîíòàêòè: (067) 705-35-06 Êàñèðàì, ìîæëèâî áåç ä/ð, 2/2. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23 Êàñèðó â áàíê, â/î åêîíîì³÷íà, ä/ð â³ä 1 ð., ç 9 - 18 ãîä, ñóá, íåä-âèõ. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Êàñèðó â ñóïåðìàðêåò, ä/ð â òîðã³âë³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Êàñèðó ìîæë.áåç äîñâ³äó, 2 äí³ ÷åðåç 2 äí³. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Êàñèðó, ç/ï â³ä 1300 ãðí., ã/ð 2/2 àáî ùîäíÿ äî 18.00, ñá. - ï³â ðîá.äíÿ, íä. - âèõ³äíèé. Êîíòàêòè: (097) 113-12-30 Êàñèðó. Êîíòàêòè: 28-54-73, (098) 744-56-24, (067) 117-45-89 Êîì³ðíèêàì, åêñïåäèòîðàì, êîìïëåêòóâàëüíèêàì, ìîíòàæíèêàì, ç/ï ïîòèæíåâà, ñòàâêà 2000 ãðí.+%. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55 Êîì³ðíèêó íà ñêëàä áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ã/ð 8.00-18.00 ãîä., ç/ï 2500 ãðí.+%, ïðè áàæàíí³ ðîçðàõóíîê ïîòèæíåâèé. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28 Êîì³ðíèêó òà çàâñêëàäîì, áàæàíî ä/ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Êîì³ðíèêó òà çàâñêëàäîì, áàæàíî ä/ð. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Êîì³ðíèêó, â³ä 2000ãðí./ì³ñÿöü. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Êîì³ðíèêó, ä/ð, ç 9 äî 18, Ç/Ï 2000, ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Êîì³ðíèêó, íà ñêëàä ÷àé, êàâà, Ç.Ï. 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10 Êîì³ðíèêó-êîìïëåêòóâàëüíèêó, ïðîì. ãðóïà òîâàð³â, ç/ï 750 ãðí./òèæäåíü. Êîíòàêòè: 62-30-22 Êîì³ðíèêó. Êîíòàêòè: (050) 370-20-82, (067) 842-39-57 Êîìïëåêòóâàëüíèêó íà ñêëàä, ôàñóâàëüíèêó, ð³çíîðîáî÷îìó, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ ï â³ä 2400 ãðí, ñòàá³ëüíà ðîáîòà. Êîíòàêòè: 62-30-22 Êîìïëåòóâàëüíèêàì äâåðíî¿ ôóðí³òóðè, ä/ð òà áåç, ç/ï 2500 ãðí., ã/ð ïí.-ñá., 8.00-18.00 ãîä. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55 ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÊÎÌÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ Ã.ÁÐÎÂÀÐÛ ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ, ÆÅÍÙÈÍÛ, ÂÎÇÐÀÑÒ 20-45 ËÅÒ, Ñ Î/Ð ÈËÈ ÁÅÇ, ÎÁÓ×ÅÍÈÅ, ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ, Ç/Ï ÎÒ 4000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÛ: (067) 468-20-20 Êîíäèòåðó, ïåêàðþ, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç ä.ð., áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Êîíäèòåðó, ïåêàðþ, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç ä/ð, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ìàéñòðó ç âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ìàéñòðó ç ïîøèòòÿ òà ðåìîíòó îäÿãó, îïëàòà ïðàö³ ïîòèæíåâî. Êîíòàêòè: 69-08-74, (097) 033-42-78 Ìàéñòðó ç ðåìîíòó ÏÊ, ä/ð, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Ìåð÷åíäàéçåðó, ðîáîòà ïî ì³ñòó òà îáëàñò³, êàð’ºðíèé ð³ñò, ç/ï ïîòèæíåâà 2500 ãðí.+%. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55

Ìàéñòðó ç âíóòð³øíüîãî ðåìîíòó ïðèì³ùåíü. Êîíòàêòè: 63-32-02, (093) 755-69-27 Ìàéñòðó ç ðåìîíòó âçóòòÿ. Êîíòàêòè: (067) 772-92-16 Ìàéñòðó ñåðâ³ñíîãî öåíòðó, ä/ð â³ä 2 ð., ç/ï äîñòîéíà, ñîö. ïàêåò. Êîíòàêòè: 46-02-70

Ìàðêåòîëîãó ãîë. òà ðÿäîâîìó, ä/ð, îô. ïðàö., Ç/Ï äî 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Íÿí³. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ìàðêåòîëîãó, ç/ï 3000 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Ìàðêåòîëîãó. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ìåäè÷í³é ñåñòð³, ä.ð. òåðì³íîâî Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ìåäñåñòð³ â ñòîìàòêàá³íåò, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Ìåäñåñòð³, (ñòîìàòîëîã) òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Êóð’ºðó, äîñòàâêà òîâàðó ïî òîðãîâèõ òî÷êàõ ì.гâíå òà îáë., ðîáîòà ñòàá³ëüíà, ç/ï 2900-4600 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (094) 966-92-41 Êóð’ºðó, ç/ï 3200 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Êóð’ºðó. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Êóð’ºðó. Êîíòàêòè: 5-30-41, ç 9.00 äî 12.00, (098) 442-13-92 Êóð’ºðó ïî ì³ñòó. Êîíòàêòè: (096) 834-40-55 Êóð’ºðó, ðîáîòà ïî ì³ñòó, ç/ï äîãîâ³äíà. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Êóõàðþ, ä/ð. íå ìåíøå ðîêó., ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-29-10 Êóõàðþ, íà ï³öó ç 9 äî 23, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Êóõàðþ, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 64-06-65 Êóõàðþ, îô³ö³àíòó ä/ð, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Êóõàðþ. Êîíòàêòè: 61-04-44 Ëèöþâàëüíèêó ïëèòêîþ, ä/ð íà åëåêòðîííîìó ïëèòêîð³ç³, ç/ï 40-60 ãðí./ êâ.ì., åëåêòðîçâàðþâàëüíèêó, ç/ï â³ä 2000 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (067) 360-20-23 Ëèöþâàëüíèêó, âèìîãè: ³íòåð’ºðíèé äèçàéí ïëèòêîþ, êîìïîíóâàííÿ ïëèòêè ³ç ëàì³íàòîì, ïðîôåñ³éíà ðîáîòà íà âîäÿíîìó ïëèòêîð³ç³, ç/ï 30-50 ãðí./êâ.ì, íå ÊÀ. Êîíòàêòè: (063) 071-50-81 Ìàéñòðó ç âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Íÿí³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Îáâàëþâàëüíèêó ì’ÿñà ç ä/ð, ç/ï äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 703-90-40 Îáâàëþâàëüíèêó ì’ÿñà. Êîíòàêòè: 28-54-73, (098) 744-56-24, (067) 117-45-89 Îáâàëþâàëüíèêó ì’ÿñà, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Îáâàëþâàëüíèêó ì’ÿñà, ìîæëèâî áåç ä/ð. Ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Îô³ñ-ìåíåäæåðó. çí, 1ñ áóõã. Ç.ï. 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Îô³ö³àíòàì â êàôå. Êîíòàêòè: 61-04-44 Îô³ö³àíòàì, (2 ÷îë.) ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³, ç 17 ãîä. - äî 4 ðàíêó (òàêñ³ ðîçâîçèòü) ïîçì³ííî. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Îô³ö³àíòàì, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Îô³ö³àíòàì, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 64-06-65 Îô³ö³àíòàì, ïîñóäîìèéíèöÿì, ïðèáèðàëüíèö³. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (066) 652-49-37, (050) 435-35-03 Îô³ö³àíòó â êàôå-áàð, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâî. Êîíòàêòè: 46-03-07, (097) 429-02-05 Îô³ö³àíòó, 1ò/1ò, ç 9 äî 23, Ç/Ï 1200ãðí.+ ÷àéîâ³ Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Îô³ö³àíòó. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Îô³ö³àíòó. Êîíòàêòè: 24-32-51 Îõîðîííèêó, ïðàöþâàòè 1äîáà/2äîáè, Ç.Ï. â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Îõîðîííèêó. Êîíòàêòè: 28-54-73, (098) 744-56-24, (067) 117-45-89 Îõîðîíöþ ç 8 äî 19, 2ä/2ä, Ç/Ï 1300-1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10 Îõîðîíöþ, ç/ï â³ä 1500 ãðí., ã/ð 2/2 àáî ùîäíÿ äî 18.00, ñá. - ï³â ðîá.äíÿ, íä. âèõ³äíèé. Êîíòàêòè: (050) 438-31-88

Ìåäñåñòð³, ä/ð, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Îïåðàòîðàì ï³äëîãîìèéíèõ ìàøèí, çðó÷íèé ãðàô³ê, ç/ï 2400-3500 ãðí., Êè¿â, äîïîìîãà ç æèòëîì. Êîíòàêòè: (050) 720-84-13, (096) 155-69-73

Ìåíåäæåðàì äëÿ ðîáîòè ç ê볺íòàìè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, âì³ííÿ ïðàöþâàòè íà ðåçóëüòàò. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28

Îïåðàòîðàì öåíòðó ê볺íòñüêî¿ ï³äòðèìêè, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: (097) 664-20-35

Ìåíåäæåðàì ç ïðîäàæó â êíèãîòîðãîâó êîìïàí³þ, ç/ï - 2000-3500 ãðí./ì³ñ., íàâ÷àííÿ, êàð’ºðà. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Îïåðàòîðó â ²íòåðíåò êëóá, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Îõîðîíöÿì íà àâòîñòîÿíêó, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. 1 ÷åðåç 2. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Îïåðàòîðó ç³ çáîðó çàìîâëåíü, ïîë³ãðàô³ÿ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 700-1100 ãðí./ òèæäåíü. Êîíòàêòè: 62-30-22

Îõîðîíöÿì ïî ì³ñòó, Ç.Ï. â³ä 1200 ãðí. ç 9 äî 20, 3äí³ ÷åðåç 3. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Îïåðàòîðó ôàñóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ, ä/ð. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Îõîðîíöÿì ïî ì³ñòó, Ç.Ï. â³ä 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ìåíåäæåðàì ç ïðîäàæó, ç/ï 3000-6000 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Ìåíåäæåðó (ñòóäåíòó) ç 9 äî 13:30, Ç/Ï 700ãðí., ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ìåíåäæåðó â àâòîñàëîí, â³äïîâ³äàëüíèì, íåêîíôë³êòíèì. 2000 ãðí+%. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Ìåíåäæåðó ç êðåäèòóâàííÿ â òîðã. çàë. ñò.2000 ãðí. +%. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ìåíåäæåðó ç ëîã³ñòèêè ä.ð. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Êóð’ºðó, ä/ð íåîáîâ’ÿçêîâèé, âèìîãè: ñòàðàíí³ñòü, ç/ï ñòàâêà 2500 ãðí.+%, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55

ÍÀ ÑÊËÀÄ ÏÎÁÓÒÎÂί ղ̲¯ ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ ÒÀ ÔÀÑÓÂÀËÜÍÈÊÈ ÏÎÁÓÒÎÂί ղ̲¯, ÂÈÑÎÊÀ Ç/Ï, ÏÎÒÈÆÍÅÂÈÉ ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-13-07 Íàâ÷àííÿ ïðîôåñ³¿ «Ìåíåäæåð ïî óïðàâë³ííþ ³íâåñòèö³éíèìè àêòèâàìè» ç ãàðàíò³éíèì ïðàöåâëàøòóâàííÿì. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³. Ç/ïë â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 075-75-15

Êîíñóëüòàíòàì òîâàð³â, ç/ï â³ä 850 ãðí./ òèæäåíü, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28

Êóð’ºðàì äëÿ ðîáîòè ó â³ää³ë äîñòàâêè, íàâ÷àííÿ òà ñòàæóâàííÿ - çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ, ç/ï 2800-5400 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68

Ìåð÷åíäàéçåðó, â/î, Ç/Ï â³ä 2600 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

ÌÀͲÊÞÐÍÈÖ², ÌÀÉÑÒÐÓ Ç ÍÀÐÎÙÓÂÀÍÍß ÃÅËÅÂÈÕ Í²ÃÒ²Â, Ç Ä/Ð, ÂËÀÑÍÎÞ ÁÀÇÎÞ Ê˲ªÍÒ²Â, Ç/Ï 50 % Â²Ä ÂÈÐÎÁ²ÒÊÓ, ÀÁÎ ÍÀ ÓÌÎÂÀÕ ÎÐÅÍÄÈ, ÃÐ. ÏÎÇ̲ÍÍÈÉ ÀÁÎ ÙÎÄÅÍÍÈÉ, ÊÐ²Ì ÍÄ., ÎÔ²Ö²ÉÍÅ ÎÔÎÐÌËÅÍÍß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 307-66-97

Ìåíåäæåðó ç êðåäèòóâàííÿ. â òîðãîâèé êîìïëåêñ, ñòàâêà +%, ìîæëèâî áåç ä/ð, âì³ííÿ ãàðíî ñï³ëêóâàòèñü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Êóð’ºðàì äëÿ ðîáîòè ïî ì³ñòó, ç/ï - 100-200 ãðí./äåíü, êàð’ºðíèé ð³ñò, íàâ÷àííÿ. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Ìåð÷åíäàéçåðó íà ïîáóòîâó õ³ì³þ, ç/ï 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ìàéñòðó, ï³÷íèêó, íà âèêîíàííÿ ãðóáêè â áóäèíîê íà àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³÷ ó ñàóíó, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (067) 360-20-23

Êîíñóëüòàíòàì â íîâèé ñêëàä-ìàãàçèí, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87

Êîøòîðèñíèêó. Êîíòàêòè: (098) 386-56-22

Ìåð÷åíäàéçåðó íà ïîáóòîâó õ³ì³þ, ç/ï 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ìåð÷åíäàéçåðó, áàæàíî ä/ð. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Ìåíåäæåðó ç êðåäèòóâàííÿ â òîðãîâèé êîìïëåêñ, ç/ï - ñòàâêà +%, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Êîíòðîëåðó, âàõòîâèé ìåòîä. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

Ìåíåäæåðó-ñòàòèñòó. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Ìàéñòðó ç³ âñòàíîâëåííÿ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ êîíñòðóêö³é (â³êíà, äâåð³ âõ³äí³ òà ì³æê³ìíàòí³), çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55

Êîíäèòåðó, ïåêàðþ, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç ä/ð, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Êîíñóëüòàíòó â òîðãîâó ô³ðìó, íàâ÷àííÿ òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ - áåçêîøòîâíå, ç/ï 1000-1200 ãðí./òèæäåíü. Êîíòàêòè: 40-02-39

Ìåíåäæåðó ó â³ää³ë çáóòó, ïðîäóêòîâà ãðóïà, çíàííÿ 1Ñ, ç 9 äî 18 ãîä., â³äðÿäæåííÿ ïî îáëàñò³. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ìåíåäæåðó ç ëîã³ñòèêè ä.ð. ³ê íåîáìåæåíèé. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó àâòî, íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó àâòî, íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó â àâòîñàëîí, â/î, õîðîø³ êîìóí³êàòèâí³ íàâèêè, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó åëåêòðîòåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ç 9 äî 18, ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó çàï÷àñòèí, çíàííÿ àâòîìîá³ëÿ. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó, ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâèé, ìîæëèâî ç âëàñíèì àâòî. ç/ï â³ä 3500 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó, ç 9 äî 18, Ç/Ï ñòàâêà+%, ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó, ìåíåäæåðó ç ðåêëàìè, ç/ï 2500 ãðí.+%, ã/ð 8.00-18.00 ãîä., òåðì³íîâî, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55 Ìåíåäæåðó ç ðåêëàìè â àâòîñàëîí, âì³ííÿ âåñòè ä³ëîâ³ ðîçìîâè, çíàííÿ ÏÊ, åíåðã³éí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï äîãîâ³ðíà Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Ìåíåäæåðó ç ðåêëàìè, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 4000 ãðí./ì³ñ, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87 Ìåíåäæåðó ç ðåêëàìè. Êîíòàêòè: 63-46-62, 62-56-35 Ìåíåäæåðó ç ðåêëàìè. Êîíòàêòè: 62-56-35, 63-46-62 Ìåíåäæåðó ç ðåêëàìè. ³ä âàñ: áàæàííÿ çàðîáëÿòè, â³ä íàñ: ñòàá³ëüí³ñòü ó âèïëàò³ ç/ ï. Êîíòàêòè: 62-56-35, 63-46-62 Ìåíåäæåðó ç³ çáóòó, â/î, ìîæíà áåç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ìåíåäæåðó ç³ çáóòó, ìîæëèâî áåç ä/ð, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, ç/ï 3500-5500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-30-22 Ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, âèìîãè - êîìóí³êàáåëüí³ñòü, íàïîëåãëèâ³ñòü, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, êàð’ºðíèé ð³ñò, ç/ï 2800-4200 ãðí. Êîíòàêòè: 40-02-39

Îïåðàòîðó, àäì³í³ñòðàòîðó, Ç.Ï 120 ãðí çà äîáó, äîáà ÷åðåç äâ³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Îïåðàòîðó, àäì³í³ñòðàòîðó, Ç.Ï 150 ãðí çà äîáó, äîáà ÷åðåç äâ³. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Îïåðàòîðó, ç/ï 1500-2000ãðí+ïðåì³ÿ Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Îïåðàòîðó, ÏÊ. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Îïåðàòîðó-àäì³í³ñòðàòîðó, Ç.Ï 200 ãðí çà äîáó, äîáà ÷åðåç äâ³. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30 Îïåðàòîðó-êàñèðó â ³íòåðíåò êëóá, ç/ï 200 ãðí/äîáà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Îõîðîíöþ, ïðàöþâàòè äîáà/äâ³, ç/ï âûä 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 705-35-06 Îõîðîíöÿì âàõòîâèì ìåòîäîì, 2ò/2ò, Ç/Ï äî 3000ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Îõîðîíöÿì, 1äîáà/2äîáè, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23 Îõîðîíöÿì, 2 äí³/2äí³, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Îõîðîíöÿì, 2 äí³/2äí³, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Îõîðîíöÿì, í³÷íà çì³íà ìîæë. ñòóäåíòè ç.ï. 120 ãðí.çà í³÷. Êîíòàêòè: 43-29-10 Îõîðîíöÿì, âàõòà 14 äí³â, îõîðîíà ï³äïðèºìñòâ, Êè¿â, òåðèòîð³ÿ Óêðà¿íè, îô³ö³éíî, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå. Êîíòàêòè: (067) 441-14-18, (067) 234-66-04 Îõîðîíöÿì. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Îïåðàòîðó-êàñèðó â ³íòåðíåò êëóá. Ç/Ï 200 ãðí. çà äîáó. Ïðàö. 1ä.÷åðåç 2ä. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Îõîðîíöÿì. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Îïåðàòîðó-êàñèðó â ²íòåðíåò-êëóá, ç/ï 200 ãðí./äîáà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

ÎÕÐÀÍÍÈÊÀÌ Â ÎÕÐÀÍÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÈ «ÏÅÐÅÑÂÈÒ» ÏÎ ÊÈÅÂÅ È ÓÊÐÀÈÍÅ, ÑÓÒÎ×ÍÛÅ ÃÐÀÔÈÊÈ ÐÀÁÎÒÛ È ÂÀÕÒÀ, Ç/Ï – 140-200 ÃÐÍ./ÑÓÒÊÈ. ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÛ: (066) 285-54-48, (097) 123-45-67, (099) 675-43-21

ÎÏÅÐÀÒÎÐÓ-ÊÀÑÈÐÓ,  ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÊËÓÁ. ÂÈÌÎÃÈ: ÏÐȪÌÍÀ ÇÎÂͲØͲÑÒÜ, ÊÎÌÓͲÊÀÁÅËÜͲÑÒÜ, ÀÊÒÈÂͲÑÒÜ, ÂÏÅÂÍÅͲÑÒÜ, ÇÍÀÍÍß ÏÊ. Ç/Ï ÂÈÑÎÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (099) 377-40-96

Ïåðóêàðÿì, ìàí³êþðíèöÿì, õîðîø³ óìîâè, íà â³äñîòêàõ, ìîæëèâå íàâ÷àííÿ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÎ ÏÐÈÉÌÅ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÊÅвÂÍÈʲ ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑÍ²É ÎÑÍβ Ç ÂÈÙÎÞ ÎѲÒÎÞ ÒÅÕͲ×ÍÎÃÎ ÍÀÏÐßÌÊÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 26-05-26, 26-58-50, (050) 627-61-61

Ïðàö³âíèêàì äëÿ çáîðó çàÿâîê (òîðãîâ³ àãåíòè), ç/ï ñòàâêà 2500 ãðí.+%, îïëàòà ïîòèæíåâî, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28, (093) 841-34-16 Ïðàö³âíèêàì äëÿ ðîçäà÷³ ðåêëàìíèõ çðàçê³â ç ëîãîòèïàìè ìàãàçèíó, â³ê 18-25 ð., ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87 Ïðàö³âíèêàì äëÿ ðîçêëåþâàííÿ, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï 200 ãðí., îïëàòà ùîäåííî, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87

ϳäñîáíèêó, áóä³âåëüíèêó, ç/ï 1500-2000 ãðí., íå àãåíòñòâî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (097) 413-87-43

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ Ç ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ÉÍÈÌÈ ÌÎÆËÈÂÎÑÒßÌÈ Â ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÓ ÃÐÓÏÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 436-90-26

Ïîêî¿âö³ â ãîòåëü, 1 ä ÷åðåç 2 äí³, ç/ï 150 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10

Ïðàö³âíèêàì íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ â òîðãîâåëüíó ô³ðìó, ç/ï 2600-4800 ãðí. Êîíòàêòè: 62-30-22

Ïîêî¿âö³ â ãîòåëü, 1äîáà ÷åðåç 2 äîáè Ç.Ï. 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10

Ïðàö³âíèêàì íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ â òîðãîâó êîìïàí³þ, äîäàòêîâèé íàá³ð ïåðñîíàëó, ð³çí³ âàêàíñ³¿, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28

ϳäñîáíèêàì, âàíòàæíèêàì, ð³çíîðîáî÷èì íà ñêëàä, ç/ï 130-220 ãðí/äîáà. Êîíòàêòè: (094) 966-92-41

Ïîêî¿âö³ â ãîòåëü, ç 9 äî 18 ãîä., 3 äí³ ÷åðåç 3 äí³, ç/ï 120 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40 Ïîêî¿âö³ â ãîòåëü. Ç 9 äî 18 3 äí³ ÷åðåç 3 äí³ Ç.Ï. 70 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: 43-29-10 Ïîêî¿âö³ â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Ïîêî¿âö³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Ïîì³÷íèêàì ìàíåäæåðà, òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, ðåêëàìíèì àãåíòàì, ç âëàñíèì àâòî, ç/ï 2200 - 4800 ãðí./ì³ñ., îïëàòà ùîòèæíåâî. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 40-02-39, (066) 806-88-47 Ïîì³÷íèêàì ìåíåäæåðà, ç/ï 2000-4500 ãðí./ ì³ñ., º ïåðñïåêòèâà, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 40-02-39, (097) 759-51-73

Ïðàö³âíèêàì íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ â òîðãîâó ô³ðìó, íàâ÷àííÿ òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ áåçêîøòîâíå, ïåðñïåêòèâà, ç/ï 1000-1800 ãðí/òèæäåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Ïðàö³âíèêàì íà ð³çí³ âàêàíñ³¿, íàá³ð ïðîâîäèòü àäì³í³ñòðàö³ÿ òîðãîâî¿ ô³ðìè, âñ³ óìîâè íà ïðèéîì³ â äèðåêòîðà. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ïðàö³âíèêàì íà ñêëàä ó â³ää³ë äîñòàâêè, â òîðãîâåëüíó ô³ðìó, ïîñò³éíà ðîáîòà, ñòàá³ëüíà ç/ï, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü. Êîíòàêòè: 62-30-22

Ïîì³÷íèêó êîì³ðíèêà, ä/ð, ç/ï 1000 ãðí./ ì³ñÿöü. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Ïðàö³âíèêàì íà ñêëàä, êîìïëåòóâàëüíèêàì äâåðíî¿ ôóðí³òóðè, ç/ï ñòàâêà 2000 ãðí.+ %, ³íîãîðîäí³ì æèòëî. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16

Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, áàæàíî ä/ð. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Ïðàö³âíèêàì íà ñêëàä, íå àãåíòñòâî, ç/ï â³ä 200 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, ç 10 äî 23, ç/ï 600 ãðí/ òèæäåíü, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ïðàö³âíèêàì íà ñêëàä: âàíòàæíèêàì, êîìïëåêòóâàëüíèêàì, ð³çíîðîáî÷èì, ôàñóâàëüíèêàì, ç/ï ñòàâêà 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28

Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, ç 10 äî 23, ç/ï 800 ãðí/ òèæäåíü, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, êóõàðþ, îô³ö³àíòàì, áàðìåíàì. Òåðì³íîâî, ç/ï. âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, êóõàðþ, îô³ö³àíòó, áàðìåíó, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, êóõàðþ, îô³öûàíòàì, áàðìåíàì, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (0670 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, ìîæ. áåç ä/ð, Ç/Ï 1000 + ïðåì³ÿ. Êîíòàêòè: 43-29-10 Ïîì³÷íèêó ìåíåäæåðà ç äîñòàâêè òîâàðó ïî îáëàñò³, ã/ð 8.00-18.00 ãîä., ïí.-ñá., ç/ï ñòàâêà 2500+%, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (093) 841-34-16 Ïîì³÷íèêó ìåíåäæåðà, ìåíåäæåðà ïî òîðãîâèõ òî÷êàõ, 6 âàêàíñ³é, âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç ê볺íòàìè, êàð’ºðíèé ð³ñò, ç/ ï 2800-4600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-92-41

Ïðàö³âíèêàì ó â³ää³ë äîñòàâêè òà çáóòó, ç/ï 2000-4600 ãðí./ì³ñ., â çàëåæíîñò³ â³ä âàêàíñ³é, êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ïðàö³âíèêàì ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ ï 2500 ãðí., ã/ð 8.00-18.00 ãîä., íä.-âèõ³äíèé, ³íîãîðîäí³ì æèòëî, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55 Ïðàö³âíèêàì ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ ï ñòàâêà 2500 ãðí.+%, ã/ð 8.00-18.00 ãîä. Êîíòàêòè: (093) 841-34-16 Ïðàö³âíèêàì, ÿê³ áàæàþòü çàðîáëÿòè 200 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: (067) 170-97-15 Ïðèáèðàëüíèêàì, äåíí³, í³÷í³, äîáîâ³ çì³íè, ç/ï 2400-3500 ãðí. Êè¿â. Êîíòàêòè: (050) 720-84-13 Ïðèáèðàëüíèêàì. Êîíòàêòè: (096) 155-69-73 Ïðèáèðàëüíèö³ â ìàãàçèí, òåðì³íîâî, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïðèáèðàëüíèö³ â ïåðóêàðíþ, òåðì³íîâî, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Ïîì³÷íèêó ìåíåäæåðà, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï â³ä 2400 ãðí. Êîíòàêòè: 40-02-39

Ïðèáèðàëüíèö³ ç 9 äî 20, 3ä/3ä. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30

Ïàêóâàëüíèêàì íà ñêëàä äâåðíî¿ ôóðí³òóðè, ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâèé, ç/ï ñòàâêà 2500 ãðí.+%, âèïëàòè ïîòèæíåâî, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16

Ïîñòà÷àëüíèêó òîâàðó, ìîæíà áåç ä/ð, ç/ï 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28

Ïðèáèðàëüíèö³ íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Îô³ñ-ìåíåäæåðàì, çíàííÿ ÏÊ, ìîæëèâî áåç ä/ð, ñïîê³éíà òà ñòàá³ëüíà ðîáîòà â îô³ñ³, ïîâíà çàéíÿò³ñòü, ç/ï ñòàâêà 2500 ãðí., ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28, (093) 841-34-16

Ïàêóâàëüíèêàì íà ñêëàä, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47

Ïîñóäîìèéíèö³ 1ò/1ò, ç 15 äî 2. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

Ïàêóâàëüíèêàì, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 2400 ãðí./ì³ñ., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (097) 974-25-51

Ïîñóäîìèéíèö³ ç 8 äî 21, 3ä/3ä, 80 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30

Ïðèáèðàëüíèö³, ïîêî¿âö³, ïîñóäîìèéíèö³, 1 äîáà ÷åðåç 2, ç/ï â³ä 120 ãðí/äîáà. Êîíòàêòè: (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯  Ì.ÊȪ², ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÅËÅÊÒÐÈÊÈ, ÒÅË. (067) 327-27-18, ÁÅÒÎÍÍÈÊÈ, ÌÓËßÐÈ (ÖÅÃËßÍÀ ÊËÀÄÊÀ), ϲÄÑÎÁÍÈÊÈ, Ç/Ï ÄÎÃβÐÍÀ, ÍÀÄÀªÌÎ ÆÈÒËÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 509-07-82, (067) 548-17-55, (067) 327-27-16

Ïàêóâàëüíèêàì. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Ïîñóäîìèéíèö³, 1Ò ÷åðåç 1Ò , ç 10 äî 22 ,Ç.Ï. 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Ïðèáèðàëüíèö³, ïîêî¿âö³, ïîñóäîìèéíèö³, 1 äîáà ÷åðåç 2, ç/ï â³ä 120 ãðí/äîáà. Êîíòàêòè: (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïåêàðþ, 2í/2í, Ç/Ï 120 ãðí. çà í³÷. Êîíòàêòè: 43-29-10 (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïîñóäîìèéíèö³, ç/ï 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10

Ïðèáèðàëüíèö³, ñá.íä. âèõ. ç.ï. 2000 ãðí., â ïðèâàòíèé áóäèíîê. Êîíòàêòè: 43-29-10

Ïîñóäîìèéíèö³, ç/ï 500ãðí/òèæäåíü, 10-23. òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Ïðèáèðàëüíèö³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Îô³ñ-ìåíåäæåðó çí.ÏÊ, êîìóí³êàáåëüíà, ç 9 äî 18, ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Îô³ñ-ìåíåäæåðó, ç/ï 2500ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Ïåêàðþ, í³÷í³ çì³íè, 3í/3í , Ç/Ï 2800 ãðí. â ì³ñ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ïåêàðÿì, âàíòàæíèêàì, ìîæíà ñòóäåíòàì, í³÷í³ çì³íè â³ä 100 ãðí. çà í³÷. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Îô³ñ-ìåíåäæåðó, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

ÏÅÐÓÊÀÐÞ Ç Ä/Ð, ÃÐÀÔ²Ê ÏÎÇ̲ÍÍÈÉ ÀÁÎ ÙÎÄÅÍÍÈÉ, ÊÐ²Ì ÍÄ., Ç/Ï 50 % Â²Ä ÂÈÐÎÁ²ÒÊÓ, ÀÁÎ ÍÀ ÓÌÎÂÀÕ ÎÐÅÍÄÈ, ÎÔ²Ö²ÉÍÅ ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß. ÑÒÓÄ²ß ÊÐÀÑÈ, ÖÅÍÒÐ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 307-66-97

Îô³ñ-ìåíåäæåðó, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïåêàðÿ ì, âàíòàæíèêàì, ìîæíà ñòóäåíòàì, Ïåêàðÿì, í³÷í³ çì³íè â³ä 100 ãðí. çà í³÷. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Îô³ñ-ìåíåäæåðó, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Îô³ñ-ìåíåäæåðó, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü. Ç/Ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Îô³ñ-ìåíåäæåðó, çíàííÿ ÏÊ. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Îô³ñ-ìåíåäæåðó, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ä/ð, ç/ï 750 ãðí./ òèæäåíü. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Îô³ñ-ìåíåäæåðó. Êîíòàêòè: (096) 386-97-94

Ïåêàðÿì, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Ïåêàðÿì. Êîíòàêòè: (096) 834-40-55 Ïåðåêëàäà÷ó àíãë³éñüêî¿ ìîâè, Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

â/î.

Ïåðóêàðþ, ìàí³êþðíèö³, õîðîø³ óìîâè, íà â³äñîòêàõ, ìîæëèâå íàâ÷àííÿ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ïåðóêàðÿì, ìàí³êþðíèöÿì. Õîðîø³ óìîâè. Íà %. Ìîæë.íàâ÷àííÿ. Êîíòàêòè: 43-29-10

Ïîñóäîìèéíèö³ 1ò/1ò ç 10 äî 23ãîä. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

Ïðèáèðàëüíèö³, íà íåïîâíèé ðîá. äåíü. Êîíòàêòè: 60-80-26, (067) 360-02-07

Ïîñóäîìèéíèö³, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Ïðèáèðàëüíèö³. Ç/Ï 1100 ãðí. íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïîñóäîìèéíèö³, òèæäåíü/òèæäåíü. ç 10 äî 22, ç/ï 1400 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïðèáèðàëüíèö³. Ç/Ï 1300 ãðí. íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

ÏÎÒвÁÅÍ ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ ÍÀ ÐÈÍÎÊ «Þ²ËÅÉÍÈÉ», ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÀ ÃÐÓÏÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 882-09-73 Ïðàë³, 3 äí³ ÷åðåç 3, ç 9 äî 18. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ïðèéìàëüíèêàì ñêëîòàðè òà ìàêóëàòóðè, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (067) 362-01-71, (067) 674-42-87 Ïðèéìàëüíèêàì òîâàðó, ç/ï 2000 ãðí.+%, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55 Ïðèéìàëüíèêó âòîðñèðîâèíè, ç 8 äî 15, ñá.íä âèõ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ïðèéìàëüíèêó âòîðñèðîâèíè, ç 8 äî 15, ñá.íä âèõ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïðàë³, 3 äí³ ÷åðåç 3, ç 9 äî 18., 100 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïðèéìàëüíèêó âòîðñèðîâèíè, ç/ï 150 ãðí/ äåíü, ñá.íä. âèõ. áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïðàö³âíèêàì â òîðãîâèé ñêëàä-ìàãàçèí, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ó â³ää³ë äîñòàâêè, ç/ï 2500-4600 ãðí., çàëåæíî â³ä ïîñàäè. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 40-02-39, (066) 806-88-47

Ïðèéìàëüíèêó çàìîâëåíü â õ³ì÷èñòêó. Ïðàöþâàòè 9-18 ãîä. Ç.Ï. 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Ïðàö³âíèêàì â òîðãîâó êîìïàí³þ, ð³çí³ âàêàíñ³¿, êàð’ºðíèé ð³ñò, âñ³ óìîâè ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: (094) 966-92-41

Ïðèéìàëüíèêó çàìîâëåíü â õ³ì÷èñòêó. Ïðàöþâàòè 9-18 ãîä. Ç.Ï. 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04


Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

34

¹50 â ³ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó Ñïåö³àë³ñòó êîíòàêò-öåíòðó, îô³ñíà ðîáîòà, ç/ï 1000ãðí+%. 6-òè ãîäèííèé, 2 âèõ. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Ñï³âïðàö³âíèêàì, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: (063) 763-26-28, (067) 445-13-11 Ñï³âðîá³òíèêàì â ñêëàä-ìàãàçèí, ç/ï 2800-4500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ñï³âðîá³òíèêàì íà ñêëàä, ç/ï 2500-5000 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68 Ñï³âðîá³òíèêàì íà ñêëàä, ç/ï 700 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Ñï³âðîá³òíèêàì íà ñêëàä, гâíåíñüêèé ô³ë³àë, ç/ï 2500-4500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-30-22

ϳäïðèºìñòâàì îáëàñò³ ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè

Ñï³âðîá³òíèêàì íà ñêëàä. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Âàêàíñ³¿ ñòàíîì íà 25 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ì. вÂÍÅ ((ÌÖÇ: ÌÖÇ: òåë. 26-55-32)

- ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, 3 ÷îë.

- ãåîäåçèñò, ç/ï. 3000 ãðí

ÊÏ Êîñòîï³ëüñüêå áóäèíêîóïðàâë³ííÿ

- ôàðìàöåâò, ç/ïë. 1267 ãðí

- ï³÷íèê

- ñòîëÿð, ç/ïë. 1360 ãðí

ÌÏÏ “Àãðîïðîìïðîåêò”

- øâà÷êà, ç/ïë. 2000 ãðí

ñëþñàð-åëåêòðèê åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ

- ìåíåäæåð ç ïîñòà÷àííÿ, ç/ïë. 1500 ãðí - îááèâàëüíèê ìåáë³â, âåðñòàòíèê äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàò³â, ç/ïë. 1200 ãðí

- òîêàð

- çâàðíèê åëåêòðîâàêóóìíèõ ïðèëàä³â, ç/ïë. 1600 ãðí

- ñòîëÿð

- øâà÷êà, ãîëîâíèé òåõíîëîã, ç/ïë. 1180-1310 ãðí

ÒÎÂ “Ñåëàäîí-ðîñü”

- ñòîëÿð, ç/ïë. â³ä 1700 ãðí ìèéíèê ïîñóäó, îô³ö³àíò, ïðèáèðàëüíèê ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü, áàðìåí, îõîðîííèê, ç/ïë. 1200-2000 ãðí - âèêîíàâåöü ðîá³ò, ç/ïë. 3000 ãðí ìàøèí³ñò àâòîâèøêè àâòîã³äðîï³ä³éìà÷à, ç/ïë. 2000 ãðí

ç

òà

- ñåñòðà ìåäè÷íà ç ìàñàæó, ç/ïë. 1134 ãðí - íà÷àëüíèê ìåäè÷íî¿ ÷àñòèíè, ç/ïë. 2700 ãðí - âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â (âëàñíå àâòî), âàíòàæíèê, ôîðìóâàëüíèê ò³ñòà (2 âàêàíñ³¿), ç/ïë. 1150-1320 ãðí - ìàøèí³ñò êðàíà àâòîìîá³ëüíîãî (àâòîêðàí íà áàç³ Ç²Ëà ìàðêè ÊÑ-3575), âåðñòàòíèê äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàò³â, ç/ ïë. â³ä 1120 ãðí - êîëîðèñò (ï³äá³ð àâòîìîá³ëüíèõ ôàðá), ç/ïë. 2500 ãðí - ð³åëòåð, ç/ïë. 1400 ãðí - êîíäèòåð, ôîðìóâàëüíèê ò³ñòà, ç/ïë. â³ä 2000 ãðí

- âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â - ìàøèí³ñò åêñêàâàòîðà - ð³çàëüíèê ïî êàìåíþ

ÒΠ“Àâòîëþêñ-Êîñòîï³ëü” ìåíåäæåð (óïðàâèòåëü) àâòîìîá³ëüíîìó òðàíñïîðò³

íà

- ìàøèí³ñò àâòîãðåéäåðà гâíåíñüêèé ðàéîí (ÐÖÇ: òåë. 22-34-74) ÒΠ“Ìîðãàí Ôåí³÷å”

- ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, ç/ïë. â³ä 1150-1800 ãðí - êóõàð, ç/ïë. 1200-1400 ãðí - øâà÷êà ç ïîøèòòÿ àâòî÷îõë³â, ñïåöîäÿãó, ìàñïîøèâó âåðõíüîãî îäÿãó, ç/ïë. 13001700 ãðí ÁÅÐÅÇͲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ (ÐÖÇ: òåë. (253) 5-51-85)

- ñòîëÿð - ñêëàäàëüíèê äåòàëåé òà âèðîá³â, 2 ÷îë. ÒçΠ“²òàë³éñüêà õ³ì÷èñòêà “ÏÅÐÔÅÒÒΔ ïëÿìîâèâ³äíèê

- øâà÷êà ÒÄ гâíåíñüêèé “Ðàéñ³ëüêîìóíãîñï” ÔÎÏ Òàðàñåíêî Ì.Ô.

ÒçΠ“Äóáàâà” - âåðñòàòíèê äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàò³â - ï³äñîáíèé ðîá³òíèê - ñëþñàð ç êîíòðîëüíî-âèì³ðþâàëüíèõ ïðèëàä³â òà àâòîìàòèêè - ìàëÿð Ãîðîäèùåíñüêà âèïðàâíà êîëîí³ÿ ¹ 96 - ìîëîäøèé ³íñïåêòîð çàñóäæåíèìè)

(íàãëÿä

çà

ÒΠ“ÓÊËÅÍÊΔ

- ìîëîäøèé ³íñïåêòîð (îõîðîíà îá’ºêòà)

- øâà÷êà, 2 ÷îë.

ÒÎÂ “ÁÊ “Òåõíîðåìáóä”

- åëåêòðèê öåõó

- ìàøèí³ñò áóðîâî¿ óñòàíîâêè

Áåðåçí³âñüêèé êîìá³íàò ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ

- âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

- âèêîíàâåöü ðîá³ò

Ïðîäàâöþ â ïðîäìàãàçèí, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, ç/ï 2200 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïðîäàâöþ â ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí, òåðì³íîâî, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 26-27-73 Ïðîäàâöþ â ñåêîíä-õåíä, ò/ò, ç/ï â³ä 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

ç

åêñïëóàòàö³¿

- ³íæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³

ÇÀÒ “гâíåíñüêèé ëèâàðíèé çàâîä”

- îô³ö³àíò

- ôðåçåðóâàëüíèê

- áóôåòíèê

- òîêàð

Ïðîäàâöþ êàíöòîâàð³â, 3ä/3ä, ç/ï 100 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ïðîäàâöþ êàíöòîâàð³â, 3ä/3ä, ç/ï 100 ãðí/ äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïðîäàâöþ êàíöòîâàð³â, ç 10 äî 20, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

- ìàøèí³ñò áóëüäîçåðà (áóä³âåëüí³ ðîáîòè)

ÔÎÏ Àíòîíþê À.Â.

- òðàêòîðèñò

- êóõàð

ÏÏ Âàòè÷óê Í.Ô.

гâíåíñüêà öåíòðàëüíà ðàéîííà ë³êàðíÿ

- ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, 2 ÷îë.

- ë³êàð-ðåíòãåíîëîã

- êóõàð

Ïðîäàâöþ ëàêîôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, áàæ. Ä.Ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Êîìóíàëüíèé çàêëàä “Ð³âíåíñüêèé îáëàñíèé ãîñï³òàëü ³íâàë³ä³â â³éíè” Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè

Ïðîäàâöþ ëàêîôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, áàæ. Ä.Ð. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

- ë³êàð-êàðä³îëîã

Ïðîäàâöþ íà äèòÿ÷èé îäÿã, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ïðîäàâöþ êàíöòîâàð³â, ç 10 äî 20, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

- ë³êàð-òåðàïåâò - ë³êàð-óðîëîã

Ô³ë³ÿ Áåðåçí³âñüêèé ðàéàâòîäîð

ÂÀÊÀÍѲ¯ ÄËß ËÞÄÅÉ Ç ²ÍÂÀ˲ÄͲÑÒÞ

- ìàøèí³ñò åêñêàâàòîðà îäíîêîâøîâîãî Ôà “Áðîííå”” - ï³äñîáíèé ðîá³òíèê

ó ì.гâíå

ÏÏ Ï’ÿñêîâåöü Ì.Â.

³äîêðåìëåíèé ï³äðîçä³ë ìàøèííà ñòàíö³ÿ ¹ 123”

- ïåðóêàð (ïåðóêàð-ìîäåëüºð) ÑÔà ”Êóðãàíè”

“Êîë³éíà

- íàëàãîäæóâàëüíèê êîë³éíèõ ìàøèí òà ìåõàí³çì³â

- åêîíîì³ñò Ïîë³ñüêà ÇÎØ ²-²²² ñò. - ðîá³òíèê ç êîìïëåêñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ é ðåìîíòó áóäèíê³â

- ñëþñàð ç ðåìîíòó êîë³éíèõ ìàøèí òà ìåõàí³çì³â - ìàøèí³ñò åëåêòðîñòàíö³¿ ïåðåñóâíî¿ Ð³âíåíñüêà äèñòàíö³ÿ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ Ëüâ³âñüêî¿ çàë³çíèö³

ÏÏ Îí³ùóê Î.Ï. - îïåðàòîð ìèéíî¿ óñòàíîâêè ÏÏ Ìåëüíè÷óê Ï.Ì.

òåõí³ê ç äîêóìåíòàö³¿

ï³äãîòîâêè

òåõí³÷íî¿

- ï³äñîáíèé ðîá³òíèê

- ñòîðîæ

ÏÏ Ôóðñÿê Þ.À.

- ñëþñàð-ðåìîíòíèê

- ñòîëÿð

Äèñòàíö³ÿ êî볿 Ëüâ³âñüêî¿ çàë³çíèö³

ÇÄÎËÁÓͲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ (ÐÖÇ: òåë. (252) 2-24-14)

- ìàøèí³ñò åëåêòðîñòàíö³¿ ïåðåñóâíî¿ ÏÏ «Òåïëîãàçáóä»

ÒÇÎÂ «Äîáðîáóò»

- ³íæåíåð ç ÿêîñò³

- ìàøèí³ñò êðàíà àâòîìîá³ëüíîãî

ÏÀÒ «Ð³âíåàçîò»

ÏÏ Íàçàðåöü Î.Ì.

- ïðèáèðàëüíèê ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü

- ïðîãðàì³ñò (áàçè äàíèõ)

Ñóïåðìàðêåò «Ñ³ëüïî»

- ìåíåäæåð (óïðàâèòåëü) ³ç çáóòó

- ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

ÊÏ Ì³ñüêå áóäèíêîóïðàâë³ííÿ

Ñóïåðìàðêåò «Ôîçç³»

- òðàêòîðèñò

- êàñèð òîðãîâåëüíîãî çàëó

ÒΠô³ðìà «Íîñòðàäàìóñ»

ÏÏ «Ôàáðèêà êîíäèòåðñüêèõ ïðèêðàñ»

- ñòîëÿð

-

ÒÇÎÂ ÏÌÊ 63

ÊÏ «Ð³âíåíñüêå ãóðòîâî-ðîçäð³áíå îá’ºäíàííÿ ÐÎÑÑÒ»

- ìàøèí³ñò êðàíà àâòîìîá³ëüíîãî

- äâ³ðíèê

Çäîâáèöüêà ñ³ëüñüêà ðàäà

ó Áåðåçí³âñüêîìó ðàéîí³

- êåð³âíèê õóäîæí³é Çäîëáóí³âñüêèé ðàéîííèé òâîð÷îñò³ ä³òåé òà þíàöòâà

öåíòð

- êåð³âíèê ãóðòêà Êîñòîï³ëüñüêèé ðàéîí (ÐÖÇ: òåë. (257) 213-52)

ÒΠ«ÓÊËÅÍÊλ - øâà÷êà, 2 ÷îë. Áåðåçí³âñüêèé êîìá³íàò ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ - äâ³ðíèê, 2 ÷îë. ó гâíåíñüêîìó ðàéîí³

ÏÏ Äîâæàíèöÿ Â.Â. ñëþñàð-åëåêòðèê åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ

óêëàäàëüíèê-ïàêóâàëüíèê

ç

ðåìîíòó

ÒΠ“Ìîðãàí Ôåí³÷å” - ñêëàäàëüíèê äåòàëåé òà âèðîá³â

- òîêàð Êîñòîï³ëüñüêå ÑÑÒ

Çà äîâ³äêàìè çâåðòàòèñÿ ó öåíòðè çàéíÿòîñò³

Ïðîäàâöþ íà äèòÿ÷èé îäÿã, ç/ï 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïðîäàâöþ íà æ³íî÷èé îäÿã, ç/ï 1800 ãðí, òèæäåíü/òèæäåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ïðîäàâöþ íà æ³íî÷èé îäÿã, ç/ï 1800 ãðí, òèæäåíü/òèæäåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïðîäàâöþ íà êîíäèòåðñüê³ âèðîáè 2ä/2ä, ç 8 äî 20, Ç/Ï 1250ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ïðîäàâöþ íà îäÿã, âçóòòÿ ç 10 äî 19., ò/ò. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ïðîäàâöþ íà îäÿã, âçóòòÿ ç 10 äî 19., ò/ò. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïðîäàâöþ íà ïèâî. Ç/Ï 2200ãðí. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Ïðîäàâöþ íà ïðîä. ðèíîê, êîâáàñí³ âèðîáè. Êîíòàêòè: (067) 179-81-11 Ïðîäàâöþ îäÿãó, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Ïðîäàâöþ îäÿãó. Ç/Ï 1500 ãðí. ïðàöþâàòè, 3äí³ ÷åðåç 3äí³. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ïðîäàâöþ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ò/ò ç 7.00 äî 23.00 ç/ï 150 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïðîäàâöþ ïðîìòîâàð³â. 43-65-02, (096) 834-40-55

Êîíòàêòè:

Ïðîäàâöþ õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â. Êîíòàêòè: (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ïðîäàâöþ õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïðîäàâöþ, â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, 3 äí³ ÷åðåç 3 äí³ ç 10 äî 20 ç.ï. 160 ãðí. â äåíü Êîíòàêòè: (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ïðîäàâöþ, â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Ïðîäàâöþ, ç/ï â³ä 1300 ãðí., ã/ð 2/2 àáî ùîäíÿ äî 18.00, ñá. - ï³â ðîá.äíÿ, íä. âèõ³äíèé. Êîíòàêòè: (097) 113-12-30 Ïðîäàâöþ, ç/ï â³ä 2500 ãðí., òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68 Ïðîäàâöþ, ïðîäóêòîâà ãðóïà, ò/ò 9.00-17.00, ç/ï 130 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ñòîëÿðó, Ä/Ð, ç 9 äî 18, Ç/Ï 3000 ãðí. Çáèðàëüíèê ìåáë³â. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Ñòîðîæó, äîáà ÷åðåç 2 äîáè, ç/ï 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó íà ãóðòîâèé ñêëàä-ìàãàçèí, ïîë³ãðàô³ÿ, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 2800-5500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-92-41

Ðîáîòó äëÿ ìîëîä³, âèìîãè â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 180-500 ãðí./äåíü. Îïëàòà - ïîòèæíåâà. Êîíòàêòè: 40-02-39

Ñòîðîæó-îõîðîííèêó, 1 äîáà ÷åðåç 2 äîáè, ç/ ï 1400 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06,(093) 233-38-04

Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó, ä/ð, ñàíòåõí³êà. Êîíòàêòè: 46-02-70

ïëèòêà,

Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó, ïðîìãðóïà, òåðì³íîâî, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

Ðîáîòó äëÿ ïðàö³âíèê³â â ñêëàä-ìàãàçèí, îïëàòà ïîòèæíåâà 700-950 ãðí./òèæäåíü, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíå. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ðîáîòó äëÿ ïðàö³âíèê³â íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ ó ñôåð³ òîðã³âë³, ç/ï 3500-5500 ãðí., êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ðîáîòó äëÿ ñòóäåíò³â (çàî÷íèêàì), ç/ï 100-200 ãðí./äåíü, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, òîðãîâåëüíà ñôåðà. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ðîáîòó ç êîñìåòèêîþ ïðåì³óì-êëàñó. Êîíòàêòè: (067) 123-47-72 Ðîáîòó ëþäÿì äëÿ ïðîâåäåííÿ ñîö. îïèòóâàííÿ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (096) 121-56-26 Ðîáîòó îô³ñíó, ç/ï 1500-2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Ðîáîòó ïåðñïåêòèâíó â êîðïîðàö³¿ DS MAX, ã³äíà îïëàòà, ïîñò³éíà ðîáîòà, óìîâè ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-92-41

Ïðîäàâöþ êàâè òà ÷àþ, ç/ï 2000 ãðí + %. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

- øë³ôóâàëüíèê ïî äåðåâó

öåëþëîçíî-ïàïåðîâîãî

Ñòîëÿðó â ìåáëåâèé öåõ, ä/ð (âèðîáè ç äåðåâà: ì’ÿê³ ìåáë³, ë³æêà), ç/ï âèñîêà (ïðè ñï³âáåñ³ä³). ç9-äî18ãîä.ñá,íä-âèõ. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Ðîáîòó âèñîêîîïëà÷óâàëüíó. Êîíòàêòè: (067) 170-97-15

Ïðîäàâöþ æ³íî÷îãî îäÿãó. Ç/Ï 1600 ãðí.+%, áàæàíî ä/ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

ÔÎÏ Ñîï³æêî ².Â.

- êîíòðîëåð âèðîáíèöòâà

Ðîáîòó â ðåêëàìíîìó â³ää³ë³, íà ïîñò³éíó ðîáîòó äëÿ ðîçäà÷³ ðåêëàìíèõ çðàçê³â ç ëîãîòèïàìè ìàãàçèíó, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (067) 170-97-15

Ðîáîòó áóäü-ÿêó, õë. 22 ð., ñåðéîçíèé, â³äïîâ³äàëüíèé. Êîíòàêòè: (097) 291-33-36

Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó â ïîë³ãðàô³÷íó ô³ðìó, òåðì³íîâî, ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00 - 18.00, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-02-39

Ïðîäàâöþ æ³íî÷îãî îäÿãó, ç/ï 1600 ãðí +%, áàæàíî ä/ð. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

- âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

- îïåðàòîð êîòåëüí³

Ðîáîòó â ïîë³ãðàô³÷í³é ô³ðì³: çá³ð çàìîâëåíü, äîñòàâêà òîâàðó, ðåêëàìà, çáóò, ç/ï â³ä 250 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó áóä.ìàòåð³àë³â, ç/ ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Êîíòàêòè:

Ïðîäàâöþ êàíöòîâàð³â .3ä/3ä. Ç/Ï 70 ãðí + %. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ñòàòèñòó, ç/ï - 3200 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47

ÐÎÁÎÒÓ ÂÄÎÌÀ. Ç/Ï ÄÎ 3800 ÃÐÍ/ ̲Ñ. Ö²ÊÀÂÀ ² ÁÅÇ ÏÅÐÅÄÏËÀÒ! ÐÅòÎÍ, ÑÒÀÒÜ, ²Ê-ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ! Â²Ä ÂÀÑ: ÊÎÍÂÅÐÒ Ç² ÇÂÎÐÎÒÍÎÞ ÀÄÐÅÑÎÞ. 02125 ÊȯÂ-125, À/Ñ 69 Ä. ÎËÅÊÑÀÍÄÐ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (063) 746-97-55

Ïðîäàâöþ â õë³áíèé ê³îñê. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (098) 478-10-76

ÊÏ “Áåðåçíåêîìóíñåðâ³ñ”

Ìîêâèíñüêà ïàïåðîâà ôàáðèêà

ÏÐÎÄÀÂÖÞ, ÌÀÃÀÇÈÍ ÑÀÍÒÅÕͲÊÈ ÒÀ ÎÏÀËÅÍÍß, ÄÎ 30 Ð., ÁÀÆÀÍÎ Ä/Ð, ÍÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 587-76-23

Ïðîäàâöþ â ñóïåðìàðêåò, â³ää³ë áàêàë³ÿ. Êîíòàêòè: (050) 370-20-82, (067) 842-39-57

Ïðîäàâöþ â³ää³ëó íàïî¿â. 64-47-49, (050) 370-20-82

ÎÏ ñàíàòîð³é “×åðâîíà êàëèíà”

- êóõîííèé ðîá³òíèê

Ïðîäàâöþ â ìåáëåâèé ìàãàçèí, ç 9 äî 18, ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïðîäàâöþ â ñåêîíä-õåíä, ò/ò, ç/ï â³ä 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

ÒΠ“ÁР˳ñòðàíñ”

- êóõàð

Êîíòàêòè:

Ïðîäàâöþ â ïðîäìàãàçèí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

ÔÎÏ Ïîëþõîâè÷ Ê.Ì.

åëåêòðîìîíòåð ðîçïîä³ëüíèõ ìåðåæ

Ïðîäàâöþ â çîîìàãàçèí. 43-65-02, (096) 834-40-55

Ïðîäàâöþ â ìåáëåâèé ñàëîí, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³, òèæ/òèæ ç 10-19 ãîä. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

- øâà÷êà, 3 ÷îë.

- âåðñòàòíèê äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàò³â

- ìàí³êþðíèê òà ïåðóêàð, ç/ïë. 11501500 ãðí

Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó áóä.ìàòåð³àë³â, ç/ ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Ïðîäàâöþ â ì’ÿñíèé â³ää³ë, ä/ð, ç/ï äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 703-90-40

Ô³ë³ÿ Êîñòîï³ëüñüêèé ðàéàâòîäîð

- øâà÷êà

Ïðîãðàì³ñòó, ç/ï âèñîêà ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Ïðîäàâöþ â àâòîìàãàçèí, òåõí³÷íà îñâ³òà. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

- êàìåíîòåñ

-àðòèñò ðîçìîâíîãî æàíðó, êîíöåðòìåéñòåð, ç/ïë. 1941-2469 ãðí

Ïðîäàâöþ, íà ñàíòåõí³êó, ìîæë. áåç ä.ð. Ç.Ï. 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïðîãðàì³ñòó, ç/ï âèñîêà ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

- ïîë³ðóâàëüíèê ïî êàìåíþ

-

Ïðèéìàëüíèö³ çàìîâëåíü, êîìóí³êàáåëüíà, ç/ï â³ä 1200-äî1500ãðí. 1\1. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Ñï³âðîá³òíèêàì ó òîðãîâèé â³ää³ë ïîë³ãðàô³÷íî¿ ô³ðìè, äî 50 ðîê³â, ç/ï 2900-5000 ãðí., º ïåðñïåêòèâà. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47

ÑÒÎËßÐÀÌ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-59-49, (067) 363-48-58

Ðîáîòó àêòèâíèì ëþäÿì, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: (067) 123-47-72

- ðàìíèê

- ãîëîâíèé ³íæåíåð

- áàðìåí, ç/ïë. â³ä 1120 ãðí

Ðîá³òíèêó â òîðãîâó êîìïàí³þ ç ïåðñïåêòèâîþ îðãàí³çóâàòè â³ää³ë, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

ÏÏ Ðåçàíîâè÷ Ñ.À.

- êåð³âíèê òàíöþâàëüíîãî êîëåêòèâó, êåð³âíèê õóäîæí³é, ç/ïë. 1498 ãðí

- îô³ö³àíò, ç/ïë. â³ä 1120 ãðí

Ðîá³òíèêàì ó ñôåðó òîðã³âë³, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíå, ìîæëèâî áåç ä/ð, êàð’ºðíèé ð³ñò, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ ï 2900-4600 ãðí. Êîíòàêòè: (094) 966-92-41

ðåìîíòó

ÏÏ Òèõîí÷óê Â.Ä.

- ìîíòàæíèê ñèñòåì âåíòèëÿö³¿, ç/ïë. 2500 ãðí

гçíîðîáî÷îìó. Ç.Ï. 2000ãðí. Ðîáîòà â ïðèì³ùåíí³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Ñï³âðîá³òíèêàì íà ô³ðìó, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï 150-350 ãðí./äåíü, íàâ÷àííÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28

Ðîáîòó, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (096) 121-56-26 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó, òåêñòèëü, ä/ð. Êîíòàêòè: 46-02-70

Ðîçïîâñþäæóâà÷ó ëèñò³âîê, ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâèé, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Ñåêðåòàðþ êåð³âíèêà. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Ïðîäàâöþ. Êîíòàêòè: 28-54-73, (098) 744-56-24, (067) 117-45-89

Ñåêðåòàðþ, ç 8 äî 16:30, â/î, çí. ÏÊ, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïðîäàâöþ. Ç/Ï 2000+% 3ä/3ä ïðîä. ãðóïà. Êîíòàêòè: 43-29-10 Ïðîäàâöÿì â íîâèé ñêëàä-ìàãàçèí íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (067) 170-97-15

Ñåêðåòàðþ, ç/ï áåç çàòðèìîê. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ñåêðåòàðþ, çíàííÿ ÏÊ, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ïðîäàâöÿì-êîíñóëüòàíòàì â ìàãàçèí áóä.ìàòåð³àë³â, ç/ï ñòàâêà 2500 ãðí.+%. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55

Ñåêðåòàðþ, çíàííÿ ÏÊ, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïðîäàâöÿì-êîíñóëüòàíòàì â ñêëàäìàãàçèí äâåðíî¿ ôóðí³òóðè, ç/ï ñòàâêà 2500 ãðí.+%, íàâ÷àííÿ, ìîæëèâî áåç ä/ð, êàð’ºðíèé ð³ñò, ã/ð 8.00-18.00 ãîä., ³íîãîðîäí³ì æèòëî. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16

Ñåêðåòàðþ, êîìóí³êàáåëüíà, çíàííÿ ÏÊ Ç.Ï. 1800 ãðí.+%. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Ïðîäàâöÿì-êîíñóëüòàíòàì, â òîðãîâèé ä³ì, ç/ï 800-1200 ãðí./òèæäåíü, êàð’ºðíèé ð³ñò. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ïðîìîóòåðàì, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, ç/ï 150-300 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Ïðîìîóòåðàì, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, äëÿ ðåêëàìè íîâîãî ìàãàçèíó, ç/ï 200 ãðí./ äåíü, îïëàòà ùîäåííî, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (096) 121-56-26 Ïðîìîóòåðó òà ïðàö³âíèêàì íà ðîçäà÷ó ëèñò³âîê. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Ïðîìîóòåðó, ä/ð, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Ïðîìîóòåðó. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Ïðîðàáó (âèêîíðîáó). Êîíòàêòè: (098) 386-56-22

ÏÐÎÑÒÓ ÐÎÁÎÒÓ ÇÀ ÑÅÐÉÎÇͲ ÃÐÎز. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 436-90-26, Ç 10.00-17.00 Ðåàá³ë³òîëîãó äëÿ ³íñóëüòíî õâîðîãî ÷îëîâ³êà. Êîíòàêòè: (098) 386-56-22 Ðåàë³çàòîðó, ïîë³ãðàô³ÿ, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Ðåêëàìíîìó àãåíòó, íàâ÷àííÿ 2-3 äí³, ç/ï 3500 ãðí., ìîæëèâà äîïîìîãà ç æèòëîì, êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: (094) 966-92-41 Ðåêëàìíîìó 386-97-94

àãåíòó.

Êîíòàêòè:

(096)

Ñåêðåòàðþ, êîìóí³êàáåëüíèì, ïðèâ³òíèì, çíàííÿ ÏÊ, îðãòåõí³êè, ç/ï 1800 ãðí+%. Êîíòàêòè: 40-54-10, (0670 705-35-06, (093) 233-38-04 Ñåêðåòàðþ. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Ñèñòåìíîìó àäì³í³ñòðàòîðó â àâòîñàëîí, ä/ð íà àíàëîã³÷í³é ïîñàä³ ñèñòåìíîãî, ç/ï âèñîêà, 9-18.00 Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Ñòîðîæó. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Ñòðàõîâîìó àãåíòó, áàæàíî ä/ð, ç/ï âèñîêà, ç8-äî 17ãîä., ñá,íä-âèõ. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Òåðèòîð³àëüíîìó ìåíåäæåðó, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Òåñò-êóð’ºðàì, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (096) 121-56-26 Òåñò-êóð’ºðàì, ïðîäàâöÿì-êîíñóëüòàíòàì, òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, ç/ï 150-350 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 62-30-22 Òåñò-êóð’ºðó, áåç ä/ð, ç/ï - â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Òåñòóâàëüíèêàì, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 150 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47, 40-02-39 Òåñòóâàëüíèêàì, íà ïîñò³éíó, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (067) 170-97-15 Òîêàðþ-øë³ôóâàëüíèêó ç 8 äî 17, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Òîêàðþ-øë³ôóâàëüíèêó ç 8 äî 17, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Òîêàðþ-øë³ôóâàëüíèêó, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Òîêàðþ. 43-07-40

Ôðåçåðóâàëüíèêó.

Êîíòàêòè:

Òîêàðþ. Ôðåçåðóâàëüíèêó. 40-54-10

Êîíòàêòè:

ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÎ-ÂÈÐÎÁÍÈ×À Ô²ÐÌÀ ÇÀÏÐÎØÓª ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÒÎÐÃÎÂÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈʲÂ, ÌÅÐ×ÅÍÄÀÉÇÅвÂ, ÏÐÎÄÀÂÖ²Â-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍҲ ÏÎÁÓÒÎÂί ղ̲¯, ÏÎÂÍÀ ÇÀÉÍßÒ²ÑÒÜ, Ç/Ï ÂÈÑÎÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 23-63-07 Òîðãîâèì àãåíòàì ç ä/ð, ç àâòî òà áåç. Êîíòàêòè: (050) 413-49-23 Òîðãîâèì àãåíòàì, ìåíåäæåðàì ç ïðîäàæó, êóð’ºðàì, êîíñóëüòàíòàì, ñêëàäñüêèì ïðàö³âíèêàì, ç/ï 3000-5000 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28

Ñèñòåìíîìó àäì³í³ñòðàòîðó, çíàííÿ 1Ñ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1900 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, êóð’ºðàì, êîíñóëüòàíòàì, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-30-22

Ñèñòåìíîìó àäì³í³ñòðàòîðó, çíàííÿ 1Ñ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1900 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç ä/ð, àâòî íàäàºòüñÿ, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (096) 121-56-26

Ñëþñàðþ, àâòîñëþñàðþ. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ñëþñàðþ-åëåêòðèêó ç 8 äî 17, Ç/Ï 2000, ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ñëþñàðþ-åëåêòðèêó, 1 äîáà ÷åðåç 2, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ñëþñàðþ-åëåêòðèêó, 1 äîáà ÷åðåç 2, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ñëþñàðþ-çâàðíèêó êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ñëþñàðþ-çâàðíèêó êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ñëþñàðþ. Ìåõàí³êó, ä/ð. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

гåëòîðó гåëòîðó. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

Ñïåö³àë³ñòàì ç ïðîäàæó, ïðîì. ãðóïà òîâàð³â, íîðìîâàíèé ãðàô³ê, ç/ï 3500 ãðí.+áîíóñè. Êîíòàêòè: (094) 966-92-41

гçíîðîáî÷èì â ñêëàä-ìàãàçèí, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï 3000 ãðí./ì³ñ., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (096) 121-56-26

Ñïåö³àë³ñòó ç ðåìîíòó áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

гçíîðîáî÷èì íà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè. Ç 9 äî 18. íä. âèõ³äíèé. Êîíòàêòè: 43-29-10

Ñïåö³àë³ñòó ç ðåìîíòó áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

гçíîðîáî÷îìó â äåðåâîîáðîáíèé öåõ Ç.Ï. 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

Ñòîðîæó-îõîðîíöþ, äîáà ÷åðåç 2, ç/ï 1400 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Òîðãîâèì ïðàö³âíèêàì, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, íàâ÷àííÿ - áåçêîøòîâíî, ç/ï 2700-4200 ãðí./ì³ñ., êàð’ºðíèé ð³ñò. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

гºëòîðó. Òåðì³íîâî, Áàæàííÿ ïðàöþâàòè, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³, 10-18, ñóá.íåä. - âèõ³äí³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

гçíîðîáî÷èì, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ, ç 9-äî17, ñá-³íêîëè, íä-âèõ. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Ñòîðîæó â ãàðàæíèé êîìïëåêñ, 1äîáà ÷åðåç 3 äîáè. ç.ï. 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ñèñòåìíîìó àäì³í³ñòðàòîðó, çíàííÿ 1Ñ áóõã. êîìóí³ê. Ç.Ï 1900ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ñëþñàðþ. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

гçíîðîáî÷èì íà ñêëàä. Êîíòàêòè: 62-30-22

Ñòîëÿðó, ä/ð, ç 9 äî 18, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Çáèðàëüíèê ìåáë³â. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Òîðãîâ³é êîìïàí³¿ ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè ó â³ää³ë çáóòó òà ðåêëàìè íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï â³ä 100 ãðí./äåíü. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73, (093) 198-69-68 Òîðãîâîìó àãåíòó â ïîë³ãðàô³÷íó ô³ðìó, íàâ÷àííÿ, ïåðñïåêòèâà, ç/ï 200-300 ãðí/ äåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Òîðãîâîìó àãåíòó ç âëàñíèì àâòî. Ç/Ï. 4000 + àìîðòèçàö³ÿ + çàïðàâêà +%. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Òîðãîâîìó àãåíòó íà áàêàë³þ, ìîæëèâî áåç ä/ð. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Òîðãîâîìó àãåíòó íà ïîáóòîâó õ³ì³þ, ìîæëèâî áåç ä/ð. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Òîðãîâîìó àãåíòó, ìåð÷åíäàéçåðó, åêñïåäèòîðó, ïðîìîóòåðó. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Òîðãîâîìó àãåíòó, ìåð÷åíäàéçåðó. åêñïåäèòîðó, ïðîìîóòåðó, ç ä/ð òà áåç. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Òîðãîâîìó àãåíòó, òåðì³íîâî, ç/ï 4000 ãðí/ ì³ñ. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 40-02-39 Òîðãîâîìó àãåíòó. Êîíòàêòè: (096) 834-40-55 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó ç âëàñíèì àâòî, â/î, Ç/Ï â³ä 3600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó ç âëàñíèì àâòî, ç/ï 4000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

Ñïåö³àë³ñòó ç ðåìîíòó áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè, òåðì³íîâî. Ç.Ï. âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó ç âëàñíèì àâòî, ç\ï 3500 ãðí.+ ïàëèâî, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: (094) 966-92-41

Ñïåö³àë³ñòó ³ç âèùîþ áóä³âåëüíîþ îñâ³òîþ íà ô³ðìó ïî áóä³âíèöòâó áàãàòîïîâåðõîâîãî áóäèíêó. Êîíòàêòè: (098) 386-56-22

Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó ïî ì³ñòó, ïðîäîâîëü÷à ãðóïà òîâàðó, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55


35

¹50 â ³ ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, ä/ð, ç/ï ñòàâêà+%, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: (067) 215-43-96

Øèíîìîíòàæíèêó, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Âîä³ÿ, êàò. Â, Ñ, Ä, º ä/ð, âëàñíå àâòî. Êîíòàêòè: (098) 031-90-14

Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, ç âëàñíèì àâòî. Ç/ï 2500-4800 ãðí. Íàâ÷àííÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Þðèñêîíñóëüòó, ä.ð., òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-29-10

Âîä³ÿ, ñòîðîæà, àáî áóäü-ÿêó ³íøó. Êîíòàêòè: (097) 121-62-25

Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, ç ä/ð òà áåç, ïî ì³ñòó, ç/ï â³ä 2000ãðí., ñá-ñêîðî÷åíèé, íä-âèõ. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, ç/ï 3000-5000 ãðí., º ïåðñïåêòèâà. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, Ç/Ï 3500, ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, ç/ï 5000 ãðí, ä/ð, ìîæíà áåç àâòî. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó-åêñïåäèòîðó, ç/ ï 2950 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: 43-92-41 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ïàêóâàëüíèêàì íà ñêëàä, ìîæëèâî áåç ä/ ð, ç/ï ñòàâêà 2000 ãðí.+%, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28 Óñòàíîâíèêàì âõ³äíèõ òà ì³æê³ìíàòíèõ äâåðåé, âëàñíèé ³íñòðóìåíò, àâòî, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (098) 689-17-25 Ôàðáóâàëüíèêó äåðåâèíè â äåðåâîîáðîáíèé öåõ. Ç/Ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ôàðáóâàëüíèêó äåðåâèíè â äåðåâîîáðîáíèé öåõ. Ç/Ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Þðèñòó, ä.ð. Ç.Ï. âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Þðèñòó, ä/ð, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

5.1.2. Øóêàþ ðîáîòó

Âîä³ÿ-åêñïåäèòîðà, ä/ð ìåíåäæåðà â òîðãîâ³é ä³ÿëüíîñò³. Êîíòàêòè: 24-69-15, (098) 229-05-22 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, çà ñóì³ñíèöòâîì, àáî íåïîâíèé ðîá. äåíü, ä/ð. Êîíòàêòè: (096) 765-66-72

Ðîáîòó áóäü-ÿêó, º ïðàâà êàò. • Â,Ñ. Êîíòàêòè: (097) 688-28-55

Ãðàô³÷íîãî äèçàéíåðà, äîñêîíàëå çíàííÿ ãðàô³÷íèõ ðåäàêòîð³â CorelDRAW, Adobe Photoshop, â³äåîðåäàêòîð Pinnacle Studio, ä/ð 9 ðîê³â. Êîíòàêòè: 067-42-15-287

Àäì³í³ñòðàòîðà, ä/ð. Êîíòàêòè: (097) 401-92-17

Äîãëÿäàëüíèö³, íÿí³, áóäü-ÿêó, çíàííÿ í³ì. òà ïîëüñüêî¿ ìîâè, æ³í. 39 ð., ä/ð, ðåêîìåíäàö³¿. Êîíòàêòè: (097) 005-63-28

Áóäü-ÿêó, ä³â÷. 18 ð. Êîíòàêòè: (098) 747-83-42 Áóäü-ÿêó, æ³í. 23 ð., â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà, ä/ð ïðîäàâöåì, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 190-08-70 Áóäü-ÿêó, æ³í. ñòàðøîãî â³êó, â/î, ä/ð â áàíêó, óâàæíà, â³äïîâ³äàëüíà. Êîíòàêòè: (096) 537-11-63 Áóäü-ÿêó, íà íåïîâíèé ðîá.òèæäåíü, æ³í. 36 ð. Êîíòàêòè: (095) 451-07-06 Áóäü-ÿêó, õë. 27 ð. Êîíòàêòè: (096) 695-17-76 Áóäü-ÿêó, õëîïåöü 27 ð. Êîíòàêòè: (096) 916-46-12 Áóäü-ÿêó, ÷îë., Êîíòàêòè: 40-05-26

ùîäåííà

îïëàòà.

Ôàðìàöåâòó, ïðîâ³çîðó. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Áóõãàëòå ðà â ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ, àáî Áóõãàëòåðà â ôåðìåðñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³, ä/ð. Êîíòàêòè: (098) 459-39-98

Ôàðìàöåâò ó, ïðîâ³çîðó. Êîíòàêòè: 40-54-10, Ôàðìàöåâòó, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì. Êîíòàêòè: (067) 362-03-56

Ôàñóâàëüíèêàì íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 2500 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (097) 974-25-51

Áóõãàëòåðà, ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, ó ô³ç. òà þðèäè÷íèõ îñ³á, ä/ð, çíàííÿ ÏÊ, 1Ñ. Êîíòàêòè: (050) 375-77-20

Ôàñóâàëüíèêàì, ç/ï ïî äîìîâëåíîñò³. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Áóõãàëòåðà, ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á. Êîíòàêòè: (050) 375-77-20

Ôàñóâàëüíèêàì, ïðîäàâöÿì, êîíñóëüòàíòàì, êàñèðàì, ïðîìîóòåðàì, â íîâèé ñêëàä-ìàãàçèí, ç/ï 2200-4500 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87

Âîä³ÿ, êàò. Â. Êîíòàêòè: (096) 877-51-91

Äîãëÿäàëüíèö³, íÿí³, ïðîäàâöÿ ïðîì.òîâàð³â â ïðèì³ùåíí³. Êîíòàêòè: 64-05-39, (093) 598-04-67 Äîãëÿäàëüíèö³. Êîíòàêòè: 5-95-14, (098) 086-23-52 Äîìîãîñïîäàðêè, ïðèáèðàëüíèö³, íÿí³, äîãëÿäàëüíèö³, àáî áóäü-ÿêó, æ³íêà 50 ðîê³â. Êîíòàêòè: (096) 541-72-38 Äîìîãîñïîäàðêè. Êîíòàêòè: 62-02-49, (097) 237-81-45 Åêñïåäèòîðà, îõîðîííèêà, áóä³âåëüíèêà, ÷îë. 35 ð. Êîíòàêòè: (097) 268-27-71, (095) 513-31-12 Åëåêòðèêà, ïîçì³ííó. Êîíòàêòè: 63-19-88, (097) 645-68-39 Åëåêòðèêà. Êîíòàêòè: (098) 668-85-77 Åëåêòðîìîíòåðà, åëåêòðèêà, 6 ðîçðÿä, 3 ãðóïà äîïóñêó. Êîíòàêòè: (098) 251-59-07 Çóáíîãî òåõí³êà, ä/ð 14 ðîê³â. Êîíòàêòè: (096) 573-27-59 ²íæåíåðà ç îõîðîíè ïðàö³, ÷îë. 37 ð., â/î, ä/ð 8 ð. Êîíòàêòè: (096) 321-90-71 Êóð’ºðà, ÷îë. 45 ð., ä/ð ïî Óêðà¿í³ òà ÑÍÃ. Êîíòàêòè: (095) 430-86-48 Ëîã³ñòà, ä/ð, çíàííÿ ÏÊ. Êîíòàêòè: (097) 401-92-17

Ïðîäàâöÿ ïðåñè, ìîëîäà ïåíñ³îíåðêà. Êîíòàêòè: 23-35-56, (068) 568-29-63

Ðîáîòó áóäü-ÿêó, õëîïö³ 23 ð. Êîíòàêòè: 28-71-43, (098) 841-97-17

Ðîáîòó, ìîëîä³ õëîïö³ áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Êîíòàêòè: (067) 793-26-74

Ïðîäà âöÿ ïðîì. ãðóïè, æ³íêà 43 ð., ä/ð, Ïðîäàâöÿ ïîðÿäíà, â³äïîâ³äàëüíà. Êîíòàêòè: 26-71-03, (096) 519-30-34

Ðîáîòó áóäü-ÿêó, õëîïö³ 25 ð. Êîíòàêòè: (098) 841-97-17, (096) 806-32-62

Ðîáîòó, õëîïåöü 22 ð., ç â/î, áåç ø/ç. Êîíòàêòè: (067) 862-98-70

Ðîáîòó áóäü-ÿêó, ÷îë. Êîíòàêòè: 40-05-26

Ïðîäàâöÿ ïðîìòîâàð³â, ðåºñòðàòîðà, ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àáî áóäü-ÿêó. Êîíòàêòè: (096) 723-50-12

Ðîáîòó áóäü-ÿêó, ÷îë. 23 ð. Êîíòàêòè: (097) 898-58-69

Ñåêðåòàðÿ, îô³ñ-ìåíåäæåðà, ä³â÷èíà 25 ð., çíàííÿ ÏÊ, 1Ñ:áóõãàëòåð³¿. Êîíòàêòè: (096) 453-27-41

Ïðîäàâöÿ, ä³â÷. 27 ð. Êîíòàêòè: (096) 660-36-40

Ðîáîòó âäîìà, æ³íêà 26 ð., â/î. Êîíòàêòè: (097) 868-06-07

Ïðîäàâöÿ, æ³íêà 42 ðîêè. Êîíòàêòè: 64-34-33, (098) 951-77-39

Ðîáîòó ç äîñòîéíîþ îïëàòîþ, ìàþ äîñâ³ä ðîáîòè êåð³âíèêà, ìåíåäæåðà ç ïðîäàæ³â, ïåäàãîãà, îñâ³òà âèùà õóäîæíüîïåäàãîã³÷íà, æ³í.42 ð Êîíòàêòè: (067) 801-74-64

Ïðîäàâöÿ, æ³í. 32 ð., êð³ì ïðîäóêòîâîãî ìàãàçèíó. Êîíòàêòè: (097) 766-98-25

Áóõãàëòåðà, æ³í. 53 ð., àêòèâíà, ö³ëåñïðÿìîâàíà. Êîíòàêòè: (097) 031-41-39

Ìåäñåñòðè. Êîíòàêòè: (097) 206-61-42

Ïðîäàâöÿ, êàñèðà, àáî ïîä³áíó. Êîíòàêòè: (098) 971-92-74

Ðîáîòó ç ðåìîíòó âçóòòÿ, ä/ð. Êîíòàêòè: (096) 695-17-76

Ôàñóâàëüíèö³ ïðîäóêò³â, ç 9 äî 18 ñá. íä. âèõ³äí³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Áóõãàëòåðà, ìîæëèâî ïî ñóì³ñíèöòâó, åêîíîì³ñòà. Êîíòàêòè: (067) 942-80-36

Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó, àáî ³íøó ïîâ’ÿçàíó ç³ çáóòîì ïðîäóêö³¿, ÷îë., â/î òåõí³÷íà, ä/ð. Êîíòàêòè: 62-99-28

Ïðîäàâöÿ, ïðèáèðàëüíèö³, ïîñóäîìèéíèö³ àáî áóäü-ÿêó, æ³í. 34 ð. Êîíòàêòè: 23-28-50

Ðîáîòó, 2 õë. Êîíòàêòè: (067) 793-26-74

Ôàñóâàëüíèêó. Êîíòàêòè: 43-29-10

Áóõãàëòåðà, æ³íêà 50 ðîê³â, ä/ð á³ëüøå 10 ðîê³â. Êîíòàêòè: (096) 541-72-38

Ìåíåäæåðà, àäì³í³ñòðàòîðà, ä³â÷. 25ð., â/ î, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: 24-24-49, (067) 184-49-54

Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà, гâíå, ç/ï 2500 ãðí., òåðì³íîâî, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (093) 599-25-42

Íÿí³, ä/ð 6ð. Êîíòàêòè: (098) 845-62-11

Ïðîäàâöÿ. 086-23-52

Ôàñóâàëüíèö³ ïðîäóêò³â ç 9 äî 18 ñá. íä. âèõ³äí³. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ôàñóâàëüíèö³ ïðîäóêò³â ìîæë. áåç ä.ð. Ç.Ï. â³ä 1700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Õóäîæíèêàì ç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Âàíòàæíèêà, ìàëÿðà-øòóêàòóðà, åêñïåäèòîðà, îõîðîííèêà. Êîíòàêòè: (097) 268-27-71, (095) 513-31-12 Âîä³ÿ ç âëàñíèì àâòîìîá³ëåì, âàíòàæíèé, ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Êîíòàêòè: (067) 901-51-52 Âîä³ÿ êàò. Â, 35 ð. Êîíòàêòè: 5-93-34, (096) 527-27-98

Øâà÷ö³, ä/ð. Êîíòàêòè: (067) 772-92-16

Âîä³ÿ êàò. Â, Ñ, Ä, Å, ä/ð. Êîíòàêòè: (067) 726-45-76

Øâà÷ö³, æ³íî÷èé îäÿã, ä/ð. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 834-40-55

Âîä³ÿ êàò. Â,Ñ, ä/ð. Êîíòàêòè: (096) 572-01-90

Øâà÷ö³, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 61-16-32, (050) 994-49-10, (096) 867-34-62 Øâà÷ö³-êðàâöþ, æ³íî÷èé îäÿã, áàæàíî ä/ ð, îïëàòà â³ä âèðîá³òêó. Êîíòàêòè: (067) 941-75-26, (068) 226-44-04 Øâà÷ö³. Êîíòàêòè: (096) 956-89-14 Øâèäêèé òà ÿê³ñíèé ï³äá³ð ïðàö³âíèê³â. Êîíòàêòè: (097) 238-57-23 Øâèäêèé òà ÿê³ñíèé ï³äá³ð ïðàö³âíèê³â. Êîíòàêòè: (067) 705-35-06 Øèíîìîíòàæíèêó, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Одяг, взуття 8.1.1. Ïðîäàì Áîñîí³æêè (òóôë³ ç ïåðôîðàö³ºþ) ÷îë., 47ð., øê³ðÿí³, ÷îðíîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 24-99-54, (095) 204-72-91 Âàëÿíêè «áèò³», âîéëîê, 43 ð., íîâ³, äåøåâî. Êîíòàêòè: 28-22-90, (068) 827-93-41

Âîä³ÿ íà ë/à. Êîíòàêòè: (095) 430-86-48 Âîä³ÿ, âëàñíèé áóñ, 8 ì³ñöü, ïàñàæèð, ìîæëèâî ïî Óêðà¿í³. Êîíòàêòè: (066) 772-24-75 Âîä³ÿ, âñ³ êàòåãîð³¿, âëàñíå àâòî, øåíãåíâ³çà. Êîíòàêòè: (050) 689-02-39, (096) 732-95-74 Âîä³ÿ, âñ³ êàòåãîð³¿, ä/ð 27 ð., âëàñíèé àâòîìîá³ëü ãàçåëü (âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé), ìîæëèâî íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: (097) 214-12-94

Ïàëüòî çèìîâå ÷îðíå , 48-50 ð. Êîíòàêòè: 24-19-72, (096) 470-91-53 Ïëàù-ïàëüòî, æ³íî÷å, øê³ðÿíå, ðîçì³ð 46-48. Êîíòàêòè: 24-24-49, (067) 184-49-54

Äóáëÿíêó Âåðñà÷å, á/â, ÷îëîâ³÷ó. Êîíòàêòè: 23-16-35

Ïóõîâèê, 42-44 ð. (475 ãðí.), òà 42 ð. (375 ãðí). Êîíòàêòè: (097) 110-07-30

Äóáëÿíêó, 46-48 ð., ñâ³òëîêîðè÷íåâó. Ö³íà: 400 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 900-13-31 Äóáëÿíêó, æ³íî÷ó, 48 ð. Êîíòàêòè: 26-52-67, (067) 913-35-85 Äóáëÿíêó, ñâ³òëî-êîðè÷íåâó, 50 ð., æ³íî÷ó. Êîíòàêòè: 22-40-56

Îõîðîíöÿ àáî âîä³ÿ, áåç îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ, â³éñüêîâèé ïåíñ³îíåð, äîáà ÷åðåç äâ³. Êîíòàêòè: (097) 214-12-94

Ðîáîòó áóäü-ÿêó, ä/ð â òîðãîâåëüí³é ñôåð³, ä³â÷. 22 ð., â/î, êîìóí³êàáåëüíà, â³äïîâ³äàëüíà. Êîíòàêòè: (096) 800-11-64

Ïëèòî÷íèêà, îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ ñò³í òà ï³äëîãè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 170-51-93

Ðîáîòó áóäü-ÿêó, ä³â÷èíà, ä/ð â òîðã³âë³. Êîíòàêòè: (097) 413-85-50

Ïðèáèðàëüíèö³ íà íåïîâíèé äåíü, àáî áóäü-ÿêó ³íøó. Êîíòàêòè: 64-68-93, (067) 762-26-26

Òóôë³, á/â, æ³íî÷³, áåæåâ³, íà øïèëüö³, 36 ð. Êîíòàêòè: 43-76-95, (067) 280-14-78, (050) 375-27-59

ãðí./êã.

ÑÀËÎÍ ÂÅѲËÜÍί ÌÎÄÈ. ÏÐÎÄÀÆ ÒÀ ÏÐÎÊÀÒ ÂÅѲËÜÍÎÃÎ ÂÁÐÀÍÍß. ×ÈÙÅÍÍß ÒÀ ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ß. ÂÅѲËÜͲ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ. ÂÅײÐͲ ÒÀ ÂÈÏÓÑÊͲ ÑÓÊͲ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: ÂÓË. ÏÎØÒÎÂÀ, 9, 26-87-91, (067) 363-03-11

Øàïêó â³éñüêîâó, çèìîâó. 63-75-85, (095) 316-43-57

Øàïêó, ÷îðíîáóðêà. Ö³íà: Êîíòàêòè: (097) 486-40-24

100

Ñóêíþ âåñ³ëüíó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38

Êóðòêó øê³ðÿíó, ÷îë., 52-54 ð., 6 çð³ñò. Êîíòàêòè: 24-99-54, (095) 204-72-91 Êóôàéêè âàòí³. Êîíòàêòè: (099) 192-90-93 Íàï³âêîæóøîê ç êðîëÿ. Êîíòàêòè: 63-75-85 Íàï³âêîæóøîê, 48 ð. Êîíòàêòè: 63-36-62 Íàï³âøóáó íîðêîâó, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, ó õîðîøîìó ñòàí³, ç êàïþøîíîì, 50-54 ðîçì³ð. Ö³íà: 3000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 28-18-53, (097) 857-00-23, (066) 717-73-51

Ñóêíþ âåñ³ëüíó, ðó÷íà ðîáîòà, 44-46 ð., 1 ðàç îäÿãàëàñÿ, â³äì³ííèé ñòàí, â ïðîêàò³ íå áóëà, â ïîäàðóíîê ê³ëüöÿ 5 ð.+ïðèêðàñè íà àâòî. Ö³íà: 650 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 222-67-46 Ñóêíþ âåñ³ëüíó. Êîíòàêòè: (098) 083-56-58 Ñóêíþ âèïóñêíó, 9-10 ð., íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 5-23-70, (067) 731-16-42 Ñóêíþ, íîâó, âå÷³ðíþ. Ö³íà: 50 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 486-40-24

Øâà÷ö³, ä/ð, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: (098) 927-28-23 Øòóêàòóðà, øïàêëþâàëüíèêà. Êîíòàêòè: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99

Ðîáîòó áóäü-ÿêó, º âëàñíå àâòî, 5 ðîê³â áåçàâàð³éíîãî êåðóâàííÿ, ä/ð 2 ð. òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêîì. Êîíòàêòè: (096) 170-51-93 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, æ³íêà 34 ð., ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: (097) 921-04-64 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, æ³íêà 38 ð., ò/ò. Êîíòàêòè: (067) 144-33-12 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, ñòóäåíòêà çàî÷íîãî â³ää³ëåííÿ, â³äïîâ³äàëüíà, êîìóí³êàáåëüíà. Êîíòàêòè: (067) 725-34-98

ãðí.

Øóáó ñîáà÷ó, 48 ð., äåøåâî. Êîíòàêòè: 5-35-46

Êóðòêó ÷îëîâ³÷ó íà ñèíòåïîí³, 50-52 ð. Êîíòàêòè: 26-45-35

×åðãîâîãî, ïðèéìàëüíèêà çàìîâëåíü, ñòîðîæà. Êîíòàêòè: 22-67-83, ï³ñëÿ 20.00 (097) 860-67-20

Øàïêó íîðêîâó íîâó, 56 ð., àáî îáì³íÿþ íà 58 ð. Êîíòàêòè: 5-35-46

Øóáó ç êàïþøîíîì, íàòóðàëüíó, ìîëîä³æíó, ñó÷àñíó. Êîíòàêòè: 62-14-92

Ñóêíþ âåñ³ëüíó, ðîçì³ð 48-52, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 68-22-85, (097) 451-31-96

Ñòîðîæà. Êîíòàêòè: (093) 797-91-04

Øàïêó ÷îëîâ³÷ó íà îâ÷èí³. Êîíòàêòè: 26-45-35

Ñóêíþ âåñ³ëüíó, á/â. Êîíòàêòè: 28-71-43, (097) 188-22-70

Êóðòêó ÷îë., 48-050 ð., äæèíñîâó, óòåïëåíó, íîâó. Êîíòàêòè: 26-45-35

Ñòîðîæà. Êîíòàêòè: 5-68-36

Êîíòàêòè:

Êîæóõ íàòóðàëüíèé ÷îëîâ³÷èé. Êîíòàêòè: 24-28-68

Ñóêíþ âåñ³ëüíó, îçäîáëåíó êàì³ííÿì, íàêèäêà, ï³äñï³äíè÷íèê, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 804-85-37

³íâàë³äíîñò³.

Ñòîðîæà, õëîïåöü 23 ð. Êîíòàêòè: (098) 085-88-33

×îáîòè âåñíÿí³, 38 ð., ÷îðíèé âåëþð ïðèêðàøåíèé á³ñåðîì, âèñîêèé êàáëóê, ìàéæå íîâ³. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 825-42-50

Øêàðïåòêè âîâíÿí³, íåäîðîãî. Ö³íà: 15 ãðí/ ïàðà. Êîíòàêòè: 23-58-06

Êóðòêó æ³íî÷ó, íà õóòð³, âåëèêèé ðîçì³ð. Êîíòàêòè: 23-16-35

Ñòîðîæà, ðîáî÷à ãðóïà Êîíòàêòè: (067) 607-78-04

³íøó.

×îá³òêè æ³í., á/â., 36-39 ð. Êîíòàêòè: 26-45-35

Ñóêíþ âåñ³ëüíó, 44-48 ð., àíãë³éñüêó, ç îðèã³íàëüíèìè àêñåñóàðàìè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 26-15-36

Ñóêíþ âåñ³ëüíó, í³ìåöüêó, 44-48 ð., íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 26-15-36

Ñòîðîæà, âîä³ÿ, àáî áóäü-ÿêó Êîíòàêòè: (097) 121-62-25

Õóñòêó ïóõîâó, 100 % êîçÿ÷èé ïóõ, ñâ³òëî-ñ³ðà, 125õ125 ñì. Êîíòàêòè: 26-15-36

Êîæóõ â³éñüêîâèé 52 ð., ÷îðíîãî êîëüîðó, íîâèé. Êîíòàêòè: 5-72-00, (067) 397-80-19

Êîñòþìè êàçêîâèõ ãåðî¿â íàïðîêàò. Êîíòàêòè: (096) 333-56-06, (063) 705-78-01 45-05-88 www.zabawa.at.ua

Ñîë³ñòêè. Êîíòàêòè: (097) 342-29-59

×åðåâèêè æ³íî÷³, 41 ð, íà õóòð³. Êîíòàêòè: 23-16-35

Øèíåëü, ñâÿòêîâó, 48 ðîçì³ð, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-58-06

Êîñòþì ÷îëîâ³÷èé, 48 ð., ÷îðíèé, á/â, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: (095) 091-58-18

Ðîáîòó, æ³íêà, ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ àáî ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó. Êîíòàêòè: 22-67-83, ï³ñëÿ 20.00 (097) 860-67-20

Ñëþñàðÿ-ðåìîíòíèêà, ñëþñàðÿ-ñàíòåõí³êà, ÷åðãîâîãî, ð³çíîðîáî÷îãî, ä/ð, áåç ø/ç, ÷îë. 50 ð. Êîíòàêòè: (096) 980-99-76

Òóôë³, á/â, íîâ³, øê³ðÿí³, ñ³ðîãî êîëüîðó, íà øïèëüö³, 36 ð. Êîíòàêòè: 43-76-95, (067) 280-14-78, (050) 375-27-59

Ñóêí³ âåñ³ëüí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 28-71-43, (097) 188-22-70

Äóáëÿíêó, ÷îë., ÷îðíó, âåëèêèé ðîçì³ð. Êîíòàêòè: 63-71-28

Ðîáîòó, æ³íêà 27 ð., â/î, ä/ð, çíàííÿ ÏÊ, 1 Ñ, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: (096) 540-04-70

Ðîáîòó áóäü-ÿêó, 4-õëîïö³, 24-30 ðîêiâ, òèì÷àñîâó àáî ïîñòiéíó. Êîíòàêòè: (096) 439-68-83, (067) 476-67-64

Íàï³âøóáó, ç êðîëèêà, ÷îðíîãî êîëüîðó, 48-50 ð. Êîíòàêòè: 64-68-93, (067) 762-26-26

8

Ðîáîòó áðèãàäà ìàéñòð³â ç ºâðîðåìîíòó. Êîíòàêòè: 26-63-84, (096) 440-65-74

Îïåðàòîðà â³äåîíàãëÿäó àáî ³íøó, ðîá. ãðóïà ³íâàë³äíîñò³. Êîíòàêòè: (067) 607-78-04

Ïðèáèðàëüíèö³, íà ï³äïðèºìñòâ³, êàôå, æ³íêà 40 ð. Êîíòàêòè: 28-43-39

Îäÿã ñåêîíä-õåíä. Ö³íà: Êîíòàêòè: (097) 486-40-24

Ðîáîòó, âëàñíèé äæèï. Ö³íà: 500 ãðí./ äåíü. Êîíòàêòè: (097) 214-12-94

Íÿí³. Êîíòàêòè: 64-68-93, (067) 762-26-26

Ïðàö³âíèêà êàìåíåòåñà, ä/ð. Êîíòàêòè: (096) 695-17-76

Ðîáîòó, áðèãàäà áóä³âåëüíèê³â, âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò. Êîíòàêòè: (067) 793-26-74

(098)

Ðîáîòó áóä³âåëüíèêà. Êîíòàêòè: (097) 447-08-32

Âîä³ÿ, êàò. Â, ç âëàñíèì àâòî. Êîíòàêòè: (098) 971-93-44

Íàï³âøóáó, êîðè÷íåâà íîðêà. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 486-40-24

5-95-14,

Íÿí³, íà âèõ³äí³ äí³, ä³â÷èíà 23 ð. Êîíòàêòè: (093) 838-58-69

Ïðèáèðàëüíèö³, æ³íêà. Êîíòàêòè: 23-35-56, (068) 568-29-63

Ïóñåðè, äåøåâî. Êîíòàêòè: 28-10-47, (068) 683-85-95

Äóáëÿíêó æ³í., íàòóðàëüíà, íîâà, 50 ð. Êîíòàêòè: 43-58-15, (097) 532-68-25

ïðèáèðàëüíèö³, ä/ð. Êîíòàêòè:

Âîä³ÿ, êàò. B. Êîíòàêòè: (096) 877-51-91

Âàëÿíêè, 37 ð. Êîíòàêòè: 26-45-35

Äóáëÿíêó ÷îë., íàòóðàëüíà, íîâà, 48-50 ð. Êîíòàêòè: 43-58-15, (097) 532-68-25

Íÿí³, äîãëÿäàëüíèö³, ÷åñí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, 22-47-06

Êîíòàêòè:

Ðîáîòó, áðèãàäà áóä³âåëüíèê³â, âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò. Êîíòàêòè: (096) 395-78-92, (066) 670-76-87

Ñåêðåòàðÿ, îô³ñ-ìåíåäæåðà, äîêóìåíòîçíàâöÿ, ä³â÷èíà 28 ðîê³â, â/î, ä/ð, çíàííÿ ÏÊ, 1Ñ:áóõãàëòåð³¿, øâèäêèé äðóê. Êîíòàêòè: (097) 342-29-59

Øòàíè âàòí³. Êîíòàêòè: (099) 192-90-93

Øóáó, ÷îë., íîâó, 48-50 ð., ÷îðíó, ñèíòåòè÷íó, âèð-âî Ëàòâ³ÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 26-45-35 Øóáó, ÷îðíó, êîçëèêîâó. 22-39-33, (097) 252-80-51

Êîíòàêòè:

Дитячі товари 8.2.1. Ïðîäàì

Á³ëî÷êà, Ëèñè÷êà, • ¯æà÷îê, ϳðàò, Ïðèíö

Çàé÷èê, òà ³í. êîñòþìè Êîíòàêòè: (096) 333-56-06, (063) 705-78-01 45-05-88 www.zabawa.at.ua

Êîñòþìè çâ³ðÿò, êàçêîâèõ ãåðî¿â • äëÿ ä³òåé â³ä 2 äî 10 ðîê³â,

íàïðîêàò. Êîíòàêòè: (096) 333-56-06, (063) 705-78-01 45-05-88 www.zabawa.at.ua

Êîñòþìè êàçêîâèõ ãåðî¿â • Êîíòàêòè: (096) 333-56-06, (063) 705-78-01 www.zabawa.at.ua

45-05-88

705-78-01 www.zabawa.at.ua

45-05-88

Êîñòþìè íàö³îíàëüí³ äëÿ • ä³òåé Êîíòàêòè: (096) 333-56-06, (063)

Àâòîêð³ñëî äèòÿ÷å, äî 10 êã. Êîíòàêòè: (067) 988-24-46 Àâòîêð³ñëî äëÿ ä³òåé äî 13 êã. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-10-98 Âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè â³ä 8 äî 13 ð., á/â. Êîíòàêòè: (067) 731-16-42

³çîê «GoodBaby», á/â, âåñíÿíî-ë³òí³é, äîùîâèê. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: 63-76-12, (067) 760-46-65 Á³ëî÷êà, Ëèñè÷êà, Çàé÷èê, ¯æà÷îê, ϳðàò, Ïðèíö òà ³í. - êîñòþìè Êîíòàêòè: (096) 333-56-06, (063) 705-78-01 45-05-88 www.zabawa.at.ua Âàëÿíêè äèòÿ÷³, 19-20 ð. Êîíòàêòè: 23-16-35 Âçóòòÿ, á/â, íà õëîï÷èêà 8 ð. Êîíòàêòè: 43-76-95, (067) 280-14-78, (050) 375-27-59 ³çîê «ÀÂÑ Äèçàéí», á/â. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-10-98 ³çîê «Ìàêëàðåí», òðîñòü, âàãà 5,5 êã., äî 15 êã, ëåãêî ñêëàäàºòüñÿ. Ö³íà: 2300 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-10-98 ³çîê äèòÿ÷èé «Àäáîð Êëàñ³ê», áåæåâîãî êîëüîðó, â õîðîøîìó ñòàí³, çèìîâî-ë³òí³é, êîøèê. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 502-04-68 ³çîê äèòÿ÷èé ³ãðàøêîâèé, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 5-23-70, (067) 731-16-42 ³çîê äèòÿ÷èé, á/â. Êîíòàêòè: 68-33-19

³çîê äèòÿ÷èé, + ñèä³ííÿ àâòîìîá³ëüíå. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: (099) 193-28-58 ³çîê äèòÿ÷èé, âèðîáíèöòâî Ïîëüùà, ë³òíüî-çèìîâèé âàð³àíò, áëàêèòíîãî êîëüîðó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (067) 779-64-17 ³çîê çèìîâî-ë³òí³é «Â³êòîð³ÿ ãîëä», õîðîøèé ñòàí, ñèíüî-áëàêèòíîãî êîëüîðó, ïîâíèé êîìïëåêò. Ö³íà: 850 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 526-73-52 çèìîâî-ë³òí³é, òðàíñôîðìåð, ³çîê äîùîâèê, ìîñê³òíà ñ³òêà, ñóìêà, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 262-12-55 ³çîê, çèìîâî-ë³òí³é, äëÿ ä³â÷èíêè, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (063) 733-12-11 Æåíÿ ³çîê-òðàíñ ôîðìåð «Òàì³», çåëåíèé, â ³çîê-òðàíñôîðìåð õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 306-43-75 Ãîéäàëêó-êîíèêà, ìóçè÷íó. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 805-35-85 Äóáëÿíêó ï³äðîñòêîâó, äëÿ ä³â÷èíêè. Êîíòàêòè: (097) 078-71-79


ÏÎÁÓÒ

36

Êàíàò, ï³ä âèêîðèñòàííÿ äëÿ ãîéäàëêè. Êîíòàêòè: 24-99-54, (095) 204-72-91

ÍÎÂÎв×Ͳ

ÊÎÑÒÞÌÈ

Ïðèñòàâêó ³ãðîâó «Ñîí³ ïëåéñòåéøí-3», íîâà, 320 Ãá+2 äæîéñòèêè, 2 äèñòêè, HDMI-êàáåëü. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 967-72-84 Ñàíè äèòÿ÷³. Êîíòàêòè: 26-06-00 Òóôë³ øê³ðÿí³, íà ä³â÷èíêó. Êîíòàêòè: (067) 731-16-42 Ôîðìó ó÷í³âñüêó, 9-12 ð., íà ä³â÷èíêó. Êîíòàêòè: (067) 731-16-42 Õîäóíè «Äæîá³», îðàíæåâ³. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 360-19-27 ×îá³òêè øê³ðÿí³ äèòÿ÷³, 2-7 ð., á/â. Êîíòàêòè: 26-45-35

Íîâîð³÷í³ êîñòþìè äëÿ ä³òåé òà äîðîñëèõ. Á³ëüøå 300 âèä³â. Êîñòþìè òâàðèí. Êàçêîâ³ ãåðî¿. Íàö³îíàëüí³. ²ãðîâ³. Àêñåñóàðè. ò. (0362) 45-05-88, (067) 378-43-77, www.zabawa.at.ua Êîâçàíè äèòÿ÷³ 26 ð., ç ÷îá³òêàìè 35 ð. Êîíòàêòè: (050) 814-51-03 Êîëãîòêè äèòÿ÷³, 1-6 ð. Êîíòàêòè: 26-45-35 Êîìá³íåçîí äèòÿ÷èé, íà öåãåéö³, äëÿ ä³â÷èíêè, ð³ñò 98 ñì. Êîíòàêòè: (098) 788-82-35 Êîìá³íåçîí íà õëîï÷èêà, ïóõîâèé, âèð-âî ²òàë³ÿ. Êîíòàêòè: (096) 811-34-39 Êîìá³íåçîí, çèìîâèé 0-6 ì³ñ., ð. 68. Ö³íà: 220 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 957-05-08 Êîìá³íåçîí, ñèí³é, çèìîâèé, 80 ñì. Ö³íà: 95 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 900-78-58 Êîíâåðò äëÿ íîâîíàðîäæåíîãî áëàêèòíîãî êîëüîðó, òåïëèé, ðîçù³áàºòüñÿ ïîâí³ñòþ ³ óòâîðþº îä³ÿëüöå. Äóæå ÿê³ñíèé, ó ³äåàëüíîìó ñòàí³.  êîìïëåêò³ - øàïî÷êà ³ ÷îïèêè. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 28-28-19, (067) 748-42-52 Êîñòþì ¯æà÷êà, 3-4 ð., îðèã³íàëüíèé, äî ñêîìïëåêòó â õîäÿòü: æèëåò, øîðòèêè, øàïî÷êà, ðóêàâè÷êè òà òîïèêè 27 ðîçì³ðó. Êîíòàêòè: (097) 826-17-82 Êîñòþì íîâîð³÷íèé «¯æà÷îê» äî 6 ð. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 766-98-25 Êîñòþìè íîâîð³÷í³, äèòÿ÷³ íàïðîêàò. Ö³íà: 50-80 ãðí./äîáà. Êîíòàêòè: 63-64-56, (096) 300-33-71 Êðîñ³âêè øê³ðÿí³, íà ä³â÷èíêó, âèð-âî Ïîðòóãàë³ÿ. Êîíòàêòè: (067) 731-16-42 Êóðòêó äèòÿ÷ó çèìîâó, Êîíòàêòè: 26-45-35

2-4

ð.,

á/â.

Êóðòêó íà õóòð³ äëÿ õëîï÷èêà. Êîíòàêòè: (097) 078-71-79 ˳æêî, íîâå äèòÿ÷å, ç â³ëüõè, ëàêîâàíå, 120/ 60. Ö³íà: 700 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 873-53-48 ˳æêî-êîëèñêó ç ëîçè, ëàêîâàíå, õîðîøèé ñòàí+ìàòðàö. Êîíòàêòè: (096) 573-55-38 ˳æêî-êîëèñêó, 2 ñòîðîíí³é ìàòðàö, çàõèñí³ áîðòèêè, â³äì³ííèé ñòàí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 262-12-55 ˳æêî-êîëèñêó, äåðåâî íà ï³äøèïíèêàõ, ìàÿòíèêîâà ñèñòåìà, íîâå, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 849-98-66, (097) 400-87-00 ˳æêî-êîëèñêó, äåðåâî íà ï³äøèïíèêàõ, ìàÿòíèêîâà ñèñòåìà, íîâå, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (097) 400-87-00 Ìàòðàö äèòÿ÷èé, íà êîêîñîâ³é îñíîâ³, íîâèé. Êîíòàêòè: (098) 788-82-35 Îäÿã, á/â, íà õëîï÷èêà äî 8 ð. Êîíòàêòè: 43-76-95, (067) 280-14-78, (050) 375-27-59 Ïîâçóíêè 26-45-35

äèòÿ÷³,

äåøåâî.

Êîíòàêòè:

Ïðèñòàâêè ³ãðîâ³ «Ñîí³ ïëåéñòåéøí 1,2». Êîíòàêòè: 23-25-36, (050) 435-25-98

8.2.2. Êóïëþ Êâàäðîöèêë äèòÿ÷èé, áåíçèíîâèé, â³ä 5 ðîê³â ìîæíà, ìîæíà á/â. Êîíòàêòè: (097) 214-12-94 Êîâäðè äèòÿ÷³, áàéêîâ³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Êîíòàêòè: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10

Галантерея, тканини

Ïîëîòíî òêàííå êîðè÷íåâå. Ö³íà: 15 ãðí./ì. Êîíòàêòè: 5-23-70, (067) 731-16-42

Áàíäóðó. Êîíòàêòè: (098) 812-00-80

Ñóìêè ñïîðòèâí³, âåëèê³ òà ñåðåäí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 26-15-36

Áàÿí «Îãîíüîê-2». 738-72-37

Òêàíèíó øèíåëüíó. Êîíòàêòè: 5-23-70, (067) 731-16-42 Øêóðè íóòð³¿, ïåñöÿ. Êîíòàêòè: (096) 221-04-49

8.3.2. Êóïëþ Áàðñåòêó, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 450-36-09 mr.otezz@mail.ru Êîâäðè áàéêîâ³ àáî âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Êîíòàêòè: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10

Відпочинок, спорт, туризм 8.4.1. Ïðîäàì Êîâçàíè ç ÷åðåâèêàìè, õîêåéí³, á/â, äåøåâî. Êîíòàêòè: 28-22-90, (068) 827-93-41 Ëèæ³, 1,9 ì, ç êð³ïëåííÿì, âèð-âî Ëüâ³â. Êîíòàêòè: (098) 005-92-31

8.3.1. Ïðîäàì

Ëèæ³, äåøåâî. Êîíòàêòè: 5-35-46 Ëüîäîðóáè ðó÷í³. Êîíòàêòè: (098) 005-92-31

Âàë³çè, øê³ðÿí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 23-58-06 Âàë³çó íà êîëåñàõ, ç ðó÷êîþ, ÷îðíà, 60 ñì âèñîòà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 26-15-36 Äèâàíäåê òà ïîêðèòòÿ íà êð³ñëà. Êîíòàêòè: 26-45-35 Êîâäðó âîâíÿíó, íîâó. Êîíòàêòè: (067) 382-17-41 Êîâäðó ïîëóòîðíó, ïóõîâó. Êîíòàêòè: 63-75-85, (095) 316-43-57

ÏÎÑÒ²ËÜÍÓ Á²ËÈÇÍÓ ÏÐÎÏÎÍÓª ØÂÅÉÍÀ ÌÀÉÑÒÅÐÍß, ßʲÑÍÓ. ÏÎØÈÒÒß ÇÀ ²ÍÄȲÄÓÀËÜÍÈÌ ÇÀÌÎÂËÅÍÍßÌ. ØÈÐÎÊÈÉ ÂÈÁ²Ð ÒÊÀÍÈÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-05-07, (050) 508-79-43, (067) 397-26-21

̳øîê ñïàëüíèé. Êîíòàêòè: (098) 214-44-96 ×åðåâèêè ñòîðòèâí³, äëÿ ëèæ, 38 ð. Êîíòàêòè: 63-36-62

×ÎÂÅÍ 4-̲ÑÍÈÉ, ÀËÞ̲ͲªÂÈÉ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 627-61-61

Медицина, косметика 8.5.1. Ïðîäàì Àïàðàò ñëóõîâèé, íîâèé. Êîíòàêòè: (067) 382-17-41

Êîâäðó ïóõîâó, ïîëóòîðíó, 2 ïóõîâ³ ïîäóøêè. Êîíòàêòè: 26-52-67, (067) 913-35-85

³áðîòðåíàæåð «Á³îëþêñ», 4 ïîÿñà. Êîíòàêòè: 62-70-58, (099) 229-18-34 Åëåêòðîìàñàæåð. Êîíòàêòè: (067) 382-17-41 Íàá³ð äëÿ ïðîêîëþâàííÿ âóõ. Êîíòàêòè: (096) 723-50-12

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ß ÏÓÕÎÂÎ-ϲВßÍÈÕ ÏÎÄÓØÎÊ ÒÀ ÏÅÐÈÍ, ÄÅDzÍÔÅÊÖ²ß. ÑÓØÊÀ ÒÀ ÐÎÇÐÈÕËÅÍÍß Ï²Ð’ß. ÇÀ̲ÍÀ ÑÒÀÐÎÃÎ ÍÀϲÐÍÈÊÀ ÍÀ ÍÎÂÈÉ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: Ì. вÂÍÅ, ÂÓË. ÑËÎÂÀÖÜÊÎÃÎ, 1, Ê. 60, 22-42-65

¹50 â ³ä 26 ãðóäíÿ 20 12 ðîêó

Ñîëÿð³é «Ô³ë³ïñ», â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 43-12-15, (067) 382-75-44 Ñîëÿð³é, ãîðèçîíòàëüíèé, á/â. Êîíòàêòè: (097) 012-22-52

Мистецтво

Áàÿí «Åòþä». Êîíòàêòè: (098) 812-00-80 Êîíòàêòè:

(099)

Áàÿí, á/â. Êîíòàêòè: 68-33-19 Áàÿí. Êîíòàêòè: (098) 812-00-80 Äîìáðîâèé áàñ. Êîíòàêòè: (098) 812-00-80 Äóõîâ³ ³íñòðóìåíòè. Êîíòàêòè: (098) 812-00-80 Êàðòèíè âèøèò³. Êîíòàêòè: (067) 995-81-64 Êîíòðàáàñ, 4/4, âèð-âî Ìîñêâà. Ö³íà: 40 000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 730-67-55 Ïîðòðåòè ãåíåðåëüíèõ ñåêðåòàð³â ÖÊ ÊÏÐÑ, â ðàìêàõ, íà äåðåâ’ÿí³é îñíîâ³. Êîíòàêòè: 24-99-54, (095) 204-72-91 Ðóøíèêè 995-81-64

(067)

Ìåä íàòóðàëüíèé, 3 ë. Ö³íà: 130 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 537-59-51

Ñàêñîôîí «Àëüò Âåëüòêëàíã». Êîíòàêòè: (098) 812-00-80

âåñ³ëüí³.

Êîíòàêòè:

Ìåä. Ö³íà: 70 ãðí./ë Êîíòàêòè: (096) 290-12-79

Ñêðèïêó 3/4, âèð-âî Îäåñà, îáì³í íà ñêðèïêó ìåíøîãî ðîçì³ðó ç äîïëàòîþ, àáî â³îëîí÷åëü â áóäü ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (063) 730-67-55

Ìîðêâó. Êîíòàêòè: 154-51-58

Ñêðèïêó ó÷í³âñüêó, ïðîôåñ³éíó, àëüò, êîíòðàáàñ, àêîðäåîí 3/4, âèð-âî ͳìå÷÷èíà, áàÿí «Áåëàðóñü». Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 730-67-55

Ñâèíèíó ÷àñòèíàìè. Êîíòàêòè: 20-68-06

Ñêðèïêó, 4/4, ñòàðîâèííó, íåâ³äîìîãî í³ìåöüêîãî ìàéñòðà. Ö³íà: 40 000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 730-67-55 Ñêðèïêó, 4/4, Øòàéíåð, 19 ñò., â³äì³ííèé çâóê, òåìáð ç ï³ñî÷êîì, õîðîøà ðåñòàâðàö³ÿ. Ö³íà: 12000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 730-67-55

Ôîðòåï³àíî «Óêðà¿íà». Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 372-22-62

8.7.1. Ïðîäàì Çíà÷êè ñïîðòèâíî¿ òåìàòèêè, 70-80 ðð. Êîíòàêòè: 5-35-46 Ïå÷àòêó ÷îëîâ³÷ó, çîëîòî, 4.81 ã, ðîçì³ð 18.5, âñòàâêà öèðêîí³é. Ö³íà: 350 ãðí./ã. Êîíòàêòè: 24-03-65, (067) 360-09-63

8.7.2. Êóïëþ Èêîíû ñòàðèííûå, êàðòèíû õóäîæíèêîâ 19-20 âåêîâ, à òàê æå êíèãè èçäàíûå äî 1917 ãîäà. Äîðîãî. Êîíòàêòû: (050) 346-60-68 Ïåðåçâîíþ Îòêðûòêè ñòàðûå ïî÷òîâûå. Êîíòàêòû: (050) 946-55-18, (050) 133-13-25

Ïîäóøêè ç ãóñÿ÷îãî ï³ð’ÿ, íîâ³. Êîíòàêòè: 62-14-92

Àêîðäåîí «Âåëüòìåéñòåð». Êîíòàêòè: (098) 812-00-80

Âèäàííÿ, êíèãè àíòèêâàðí³ äîðåâîëþö³éí³ ç ìèñòåöòâà, ô³ëîñîô³¿, ³ñòîð³¿, çá³ðíèêè òâîð³â êëàñèê³â.Äîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

Ïîäóøêè ç ãóñÿ÷îãî ï³ð’ÿ. Êîíòàêòè: 64-77-90, (097) 799-75-78

Àêîðäåîí 3/4, íà 80 áàñ³â, âèð-âî ͳìå÷÷èíà, â õîðîøîìó ñòàí³, â ôóòëÿð³. Êîíòàêòè: (063) 730-67-55

Âñòàâêè ç íåäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ ç þâåë³ðíèõ âèðîá³â(ïåðñí³â, ñåðåæîê, êóëîí³â òîùî). Êîíòàêòè: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10

Áàëàëàéêó, ìàíäîëèíó, êëàðíåò, ôëåéòó, àêîðäåîí 3/4, âèð-âî ͳìå÷÷èíà. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 878-56-42

²ãðàøêè-ìîäåëüêè àâòîìîá³ë³â ìàñøòàáó 1:43, âèð-âî ÑÐÑÐ, ìîæëèâî íåðîáî÷³. Êîíòàêòè: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10

Áàëàëàéêó. Êîíòàêòè: (098) 812-00-80

Íàêëåéêè â³ä æóâàëüíèõ ãóìîê, ñòàð³, 1980-2002 ðîê³â âèïóñêó, âêëàäèø³ (ôàíòèêè), êåïñè (ô³øêè), êàðòî÷êè. Êîíòàêòè: (098) 974-04-08

Ñóêíþ äëÿ ä³â÷èíêè, 3-4 ð. Êîíòàêòè: 26-45-35

Ïîêðèâàëî âèð-âî Êîíòàêòè: 24-33-77

Ïîëüùà,

2õ3

ì.

Áàíäóðó, âèð-âî ×åðí³ã³â, áåç ïåðåìèêà÷³â, â õîðîøîìó ñòàí³, Çàïîð³ææÿ, äîñòàâêà ïîøòîþ. Ö³íà: 1900 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 721-09-35, (095) 120-57-73

8.9.2. Êóïëþ Ãîð³õ ãðåöüêèé (âîëîñüêèé), â áóäü-ÿêèõ îáñÿãàõ. Êîíòàêòè: (067) 681-87-54 Ñåðãié

8.10.1. Ïðîäàì

Öóöåíÿò ñåðåäíüîàç³àòñüêî¿ â³â÷àðêè (àëàáàé), õëîï÷èêè ³ Антикваріат, годинники, • ä³â÷àòêà, â³ê 1 ì³ñÿöü. Êîíòàêòè: 43-67-89, (067) 393-97-77, (093) ювелірні вироби 838-47-77