Page 1

СПІВДРУЖНІСТЬ РЕКЛАМНОІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ

прийом оголошень: www.ar.rv.ua (0362) 625-635 e-mail: office@ar.rv.ua

№6 (549) від 27 лютого 2013 року

Ціна 4 грн. 50 коп.


3

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 2 0 13 ð î ê ó

Нерухомість

Ïðîäàì

1/2 áóäèíêó, Íîâèé äâ³ð, 170 êâ.ì, 2008 ð., 5 ñîò., ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ÷àñòêîâî ìåáë³ â ê³ìíàòàõ, ïîáóòîâà òåõí³êà, âëàñíèê. Ö³íà: 145000. Êîíòàêòè: (050) 928-90-92, (096) 72-54-45

Äà÷ó, ìàñèâ Êàì’ÿíîã³ðñüêèé, 5 õâ. â³ä ñòàíö³¿, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñàðàé, äóø, òóàëåò, ñåïòèê, ä³ëÿíêà îãîðîäæåíà, â ï î ð ÿ ä ê î â à í à (ñïîðòèâíèé ãàçîí). Ö³íà: 110000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 197-31-10 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ç ä î ë á ó í ³ â , «ìàëîñ³ìåéêà», 9 êâ.ì. ê³ìíàòà, äóøîâà êàá³íà, òóàëåò, ðåìîíò, 13,6 êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) 573-88-28 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 4/5 ö, «÷åøêà», 48.6 êâ.ì. Êîíòàêòè: (067) 899-98-00

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 7/9 Ö, 70/34/9, ì/ ï â³êíà. Êîíòàêòè: (097) 412-36-49 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÌÏÂ, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè. Êîíòàêòè: 62-62-19, (067)975-90-67 Áóäèíîê, Çäîëáóí³â, äåðåâ’ÿíèé, îáêëàäåíèé öåãëîþ, 10 ñîò., ïðèâàòèçîâàíî, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîòðåáóº âíóòð³øíüîãî ðåìîíòó. Êîíòàêòè: (097) 573-88-28 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 7 ñîò., ïðèâàòèçîâàíà. Ö³íà: 20000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 877-33-93 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâîóêðà¿íêà, 6 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, äåðæàêò, ôóíäàìåíò 6õ7, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: (067) 664-11-55 ×àñòèíó áóäèíêó, Çäîëáóí³â, 2-ïîâ.,3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, äóøîâà êàá³íà, 1 ñîò., ñàðàé. Êîíòàêòè: (096) 707-77-85 ×àñòèíó áóäèíêó, Çäîëáóí³â, 3 ñîò., êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (066) 790-72-42

Ö²ÍÀ (ãðí)

ÒÅË.

1 Áåðäÿíñüê 2-ïîâ. áóäèíîê äîãîâ. (066) 55-66-322 Áóäü-ÿêà íåðóõîì³ñòü ó Äîíåöüêó (095) 457-96-44 Âñ³ îïåðàö³¿ ç íåðóõîì. ó Äîíåöüêó (099) 069-49-32 ijëÿíêà ç áóäèíêîì ï³ä á³çíåñ Ìèêîëà¿â äîãîâ. (097) 823-05-25 Äîíåöüê, áóäü-ÿêà íåðóõîì³ñòü (050) 949-24-62 Äîíåöüê-âñ³ îïåðàö³¿ ç íåðóõîì³ñòþ (050) 987-21-97 Êâàðòèðè, ïîäîáîâî, Äîíåöüê, äîê-òè (095) 677-27-24 Êâàðòèðè, ïîäîáîâî, Äîíåöüê, ñâî¿ â³ä 180 ãðí (050) 940-80-66 Êóðîðò Ìîðøèí,ïðîä.çåì.ä³ë.12 õ40 ì äîãîâ. 050-337-63-27 ̳í³-ãîòåëü, Áåðäÿíñüê, Êîñà äîãîâ. (050)139-54-77 Íåðóõîì³ñòü íà www.ogoloshennya.net áåçêîøòîâíî! (0312) 61-99-98 Íåðóõîì³ñòü ó Ìà곿âö³, Äîí. îáë. (095) 897-23-15 Ïîäîáîâî êâ. Äîíåöüê ñâî¿, kpd.biz.uà (050) 711-61-04 Ïîäîáîâî!Êè¿â.îáë.,ì.Á.Öåðêâà,1-ê. www.grif.kiev.ua/rekl_flat1/ 230 ãðí 097-125-12-00 Ïîäîáîâî, êâàðòèðè, Äîíåöüê (050) 603-21-13 Ïð. ìàãàçèí, ì.Ñòðèé, ïë. 560 êâ.ì 050-371-81-73 Ïð.2-ïîâ.áóä.ì.Á³ëà Öåðêâà,çàë.ñåë.Êè¿â. îáë. 530 000 ãðí 096-789-83-33 Ïðîä.3-ê³ìí.êâ.ó Ìîðøèí³ 099-334-33-67 Ïðîäàæ íåðóõîìîñò³ â Äîíåöüêó (066) 535-34-11 Ïðîäàì êâàðòèðè á³ëÿ ìîðÿ, Áåðäÿíñüê äîãîâ. (050) 139-54-77 Ïðîäàì êîòåäæ³, Áåðäÿíñüê, Êîñà äîãîâ. (050) 139-54-77 Ïðîäàì íåðóõîì³ñòü, Áåðäÿíñüê äîãîâ. (050) 518-35-86 Ïðîäàì òóðèñò. ïðèòóëîê, Áåðäÿíñüê äîãîâ. (050) 518-35-86 Ïðîäàþ îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ ì.Ìèêîëà¿â äîãîâ. (067) 515-61-01 Ñâèíîêîìïëåêñ â ×åðêàñüê³é îáë. òåðì³íîâî 097 568 34 44 Òðè â îäíîìó äà÷íèé áóäèíîê,ëàçíÿ,àëüòàíêà äîãîâ. 097-603-54-85

Àëþì³í³ºâà òà áðîíçîâà ïóäðà Ãàçåòíèé ïàï³ð Ìåòàë á/â êóïëþ Ìåòàëåâ³ âèðîáè

äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ.

(044) 592-03-20 067-341-67-77 (067) 6194199 050-34-45-841

Çäàì

1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àâòîâîêçàë, öåíòð, 12 Øêîëà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, êîíô³äåíö³éíî, êâèòàíö³¿. Êîíòàêòè: (097) 258-22-26

Будівництво

Ïðîïîíóþ

Автоафіша Ïðîäàì Âåëîñèïåä. (098) 421-90-76

Êîíòàêòè:

Âîëèíÿíêó, á/â, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 154-51-58 Äíåïð 11, ðîáî÷èé, êàðáþðàòîð, õîðîøà ãóìà. Êîíòàêòè: (099) 914-31-18 Ìåðñåäåñ Áåíñ ÌÁ-100,

Ì ó ð ó â à í í ÿ 1995 ð.â, 1,5 áåíçèí. Êîíòàêòè: (098) 421-90-76 ïåðåãîðîäîê, ãðóáîê, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, áåòîíí³ ðîáîòè. Êîíòàêòè: (096) 800-60-63

Біржа праці

Меблі Ïðîäàì Ïîëèöþ íàâ³ñíó. Êîíòàêòè: 24-19-72,(096)470-91-53 Ñîôó, íîâó. Êîíòàêòè: 2419-72, (096) 470-91-53 Ñïàëüíþ, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (097) 642-28-54

Ïðîïîíóþ ðîáîòó

Ïðîäàâöþ, ðèíîê, ï î ð ÿ ä í ³ ñ ò ü , êîìóí³êàáåëüí³ñòü. Êîíòàêòè: (050) 925-30-52

Øóêàþ ðîáîòó Âîä³ÿ, êàò. À, Â, Ñ, Ä, Å, ÷îë. 41 ð. Êîíòàêòè: (098) 126-87-45, (066) 294-78-74

ÒÅË. Ö²ÍÀ (ãðí) ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß Ïðîô³ëü ÑD, UD âèãîòîâëÿºìî äîãîâ. (0612) 89-11-06 Ïðîôíàñòèë âèãîòîâëÿºìî äîãîâ. (061) 2891107

Áëîêè ç ÷åðåïàøíèêà (Êðèì) Äîâ³äíèê "Óñå Çàêàðïàòòÿ" 45 ãðí ³òðàæí³ ìàòåð³àëè Decra i Rega Led Äà÷í³ áóäèíî÷êè ç äåðåâèíè, ìåòàë. äîãîâ. Êîðìè, êîðì.äîáàâêè. Îáëàä. ä/ôåðì äîãîâ. Êðèìñüêèé áëîê ÷åðåïàøíèê Êðèìñüêèé ÷åðåïàøíèê ç êàð'ºðó äîãîâ. Êðèìñüêèé ÷åðåïàøíèê Ì-25 ç êàð'ºðó äîãîâ. Ìàðìóðîâà ïëèòêà 432 ãðí/ì 2 Ìåòàëîêîíñòðóêö³¿, àíãàðè äîãîâ. Ìåòàëîïðîô³ëü äîãîâ. Ïëèòêà òðîòóàðíà äîãîâ. Ïðîôíàñòèë Í-57, Öèíê. Ïîë³åñòð äîãîâ. Ïðîôíàñòèë ÍÑ-25, Öèíê. Ïîë³åñòð äîãîâ. Ïðîôíàñòèë Ñ-10, Öèíê. Ïîë³åñòð äîãîâ. Ïðîôíàñòèë Ñ-20, Öèíê. Ïîë³åñòð äîãîâ. Ðåìîíò ïîêð³âë³ â Çàïîð³çüê³é îáë. äîãîâ. Ñàéäèíã â³í³ëîâèé ³ êîìïëåêòóþ÷³ äîãîâ. Ñèñòåìè âîäîïîñòà÷., êîòëè,ðàä³àòîðè äîãîâ. Ñõîäè, îãîðîæ³ äîãîâ. ×åðåïàøíèê Ì-25 âèñîêîãî ´àòóíêó â³ä âèðîá.

(098) 479-51-83 (0312) 61-99-98 (097) 986-99-28 097-603-54-85 050-481-93-17 067-558-15-50 050-84-84-883 096-095-04-88 (067) 538-40-98 (050) 341-91-47 (0456) 344822 067-903-01-21 (061) 2891106 (061) 2891106 (061) 2891107 (061) 2891106 (050) 341-91-47 (0522) 27-14-27 067-521-41-42 067-596-15-67 093-265-01-15

Ïóäðà àëþì³í.ÏÀÏ,ïóäðà áðîíçîâà ÁÏÊ

(044) 592-03-20

Åëåêòðî-, ïíåâìî³íñòðóìåíò Êèñíåâ³ áàëîíè,ºìêîñò³,àçîòí³ êóïëþ Êîìï., ïðîì., ͳì., "Êîïëàíä" 40-50 äîãîâ. Êóïëþ åëåêòðîäâèãóíè äîãîâ. Êóïëþ íàñîñè äîãîâ. Êóïëþ ïðîì. ðåäóêòîðè Ö2Ó,ÖÇÓ,×,ÐÌ äîãîâ. Êóïëþ ðåäóêòîðè äîãîâ. Êóïëþ òåëüôåðà äîãîâ. Íàáèâêà ñàëüí. ÀÏ, ËÏ, ÀÏÐ, ÕÁÏ, êã Îáëàäíàí. ç âèðîá. îáëèöþâàë. ïëèòêè Ïàðîí³ò ÏÎÍ, ÏÌÁ òåõïë.ÌÁÑ, ÒÌÊÙ,êã Ïðîäàþ/Êóïëþ ÄÌ, ÄÌÓ, ôðåãàòè äîãîâ.

(0362) 62-05-30 (050) 5142144 0(67) 520 17 54 050-638-56-31 050-529-88-82 (067) 6188915 050-529-88-82 050-638-56-31 (044) 592-03-20 050-326-20-95 (044) 592-03-20 (067) 515-33-75

Âîä³ÿ, êàò. Â, ìîæëèâî òèì÷àñîâó àáî ðàçîâó, ÷îë. 46 ð., ïîðÿäíèé. Êîíòàêòè: (095) 430-86-48

Òîðãîâå îáëàäíàííÿ, ñòåëàæ³, õîëîäèëüíèê ï³ä ïèâî. Êîíòàêòè: (097) 247-04-93

Âîä³ÿ, ìîæëèâ³ ðàçîâ³ ïî¿çäêè, áåç ø/ç. Êîíòàêòè: (098) 633-85-27

Техніка

Åëåêòðèêà, ä/ð 26 ð. Êîíòàêòè: (098) 051-12-96 Åëåêòðîìîíòàæíèêà, åëåêòðîìîíòåðà, åëåêòðèêà, êàáåëüíèêàçâàðþâàëüíèêà, 6 ðîçðÿä, 3 ãðóïà äîïóñêó. Êîíòàêòè: (098) 251-59-07 Íÿí³, ä/ð 6 ð., îõàéí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ä/ð çà êîðäîíîì Ðîñ³ÿ, Ïîëüùà, ïîòèæíåâèé ãðàô³ê. Êîíòàêòè: (063) 616-10-32, (096) 246-01-77 Ñëþñàðÿ ç ÊÂϲÀ àáî áóäü-ÿêó, ÷îë. 23 ð., çíàííÿ ÏÊ. Êîíòàêòè: (068) 226-32-84

Бізнес Ïðîäàì

Ïðîäàì

Побут

Ïîäàðóþ

Ïðîäàì

Öóöåíÿ â äîáð³ ðóêè. Êîíòàêòè: (067) 766-30-96, (050) 725-67-35

Ãí³é, äîñòàâêà. Êîíòàêòè: (096) 112-38-95

³äåîêàìåðó «Ñîí³». Êîíòàêòè: (098) 421-90-76

Äóáëÿíêó, æ³íî÷ó, íàòóðàëüíó, íîâó, 50 ð. Êîíòàêòè: (097) 359-22-29

Ìàøèíêó øâåéíó «Ëàäà», âèð-âî ×åõ³ÿ. Êîíòàêòè: 5-78-88

Äóáëÿíêó, ÷îë., íàòóðàëüíó, 48-50 ð. Êîíòàêòè: (097) 359-22-29

Òåëåâ³çîð «Ñîí³», ä³àãîíàëü 37 ñì, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 382-85-64

Êîçó, ä³éíó, ê³òíó. Êîíòàêòè: 23-63-53, (098) 761-54-14

Òåëåâ³çîð LG, â ãàðíîìó ñòàí³. Ö³íà 500 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 363-34-17

Íàñ³ííÿ ñòå⳿. Êîíòàêòè: (097) 353-05-20

Òåëåâ³çîð, á/â, âèð-âî ͳìå÷èèíà, 72 ñì ä³àãîíàëü. Êîíòàêòè: (098) 421-90-76

Êóïëþ Ìàøèíêó ïðàëüíó, á/â. Êîíòàêòè: (098) 380-03-35 Ïëèòó ãàçîâó, á/â. Êîíòàêòè: (098) 380-03-35

Îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ï³íîáëîê³â, ç ôîðìàìè. Êîíòàêòè: (096) 748-81-18, (097) 550-27-39

Õîëîäèëüíèê, á/â. Êîíòàêòè: (098) 380-03-35

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß Ðåäóêòîðè ïðîìèñëîâ³ Ö2Ó,Ö3Ó,×,ÐÌ Ðóêàâà íàï³ðí³ ³ âñìîêò. 6-250ìì,êã Òîðãîâåëüíå îáëàäíàííÿ Òîðî¿äàëüí³ òðàíñôîðìàòîðè â³ä 10Bt

ÒÅË. Ö²ÍÀ (ãðí) ïðîäàì (067) 6188915 (044) 592-03-20 äîãîâ. 096-942-76-79 äîñòàâêà (057) 759-50-06

Â/ïåðåâåçåííÿ:Òåðíîï³ëü-Óêðà¿íà äîãîâ. Äóáë³êàòè íîìåðíèõ çíàê³â, ì. гâíå Ç/÷ ïðåñ³â: Claas,John Deere,Sipmà íîâ³ òà á/â Çàï÷àñòèíè JCB Êóïëþ àâòî, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³ Ì³öóá³ñ³ Àóòëåíäåð XL 2008 4WD 2.4 176 000 ãðí Ïåðåîáë. ìîòîáëîê³â íà ì³í³-òðàêòîð äîãîâ. Ïðåñ-ï³äáèðà÷³ (òþê, ðóëîí) ïðîä.,ðåìîíò Ïðåñ-ï³äáèðà÷³ New Holland,Welger íîâ³ òà á/ê Ïðîäàì ç/÷ íà ËóÀÇ,ðåìîíò àâòî äîãîâ. Ðåìîíò òóðá³í www.turbolife.com.ua äîãîâ. Ðóêàâè ä/ÒÐÊ 16,19,25 ³ç çàçåìë.,ì Ðóêàâè ÌÁÑ ä/ÒÐÊ ³ áåíçîâîç³â, ì Ôîëüêñâàãåí Êaää³ ð.â. 2008, 1.6 áåíç. 110 500 ãðí

098-338-03-88 (050) 545-68-30 (066) 30-40-125 (098) 031-39-36 (067) 362-70-80 0676111480 067-354-04-07 (066) 304-01-25 (066) 30-40-125 (067) 929-38-54 050-801-25-92 (044) 592-03-20 (044) 592-03-20 (067) 611-14-80

Âèðîáíèöòâî íîâèõ ÇÌ-60Ê, ÎÂÑ-25 ²íêóáàòîðè àâòîì. 140-20000 ÿéöåì³ñöü Êàðòîïëåçáèðàëüí³ êîìáàéíè á/â äîãîâ. Êóïëþ ãåðá³öèäè õàðíåñ òà ³í. äîãîâ. Êóïëþ Ïåòêóñ 531, 527, á/â Íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà, êóêóðóäçè Îïò. Ëþöåðíà, ñòîêîëîñ, åñïàðöåò Ïðîäàì Ïåòêóñ Ê531, Ê590, Ê547 Ðåêëàìà ó ãàçåò³ "Ãîñïîäàð. ïîðàäè" â³ä 35 ãðí Ðåêëàìà ó ãàçåò³ "Ïîðàäè" â³ä 35 ãðí

(067) 720-57-24 (057) 757-45-60 050-846-21-59 050-136-86-24 (067) 720-57-27 (050) 619-19-15 (050) 619-19-15 (050) 619-19-15 (0312) 61-99-98 (0312) 61-99-98

Äèâàíè â³ä 1300 ãðí Êîﳿ Iphone: 3g,4g, Nokia Lumia920 â³ä 550 ãðí Îãîëîøåííÿ Çàêàðïàòòÿ òà Óêðà¿íè áåçêîøòîâíî!

(063) 275-55-55 (095) 38-38-182 (0312) 61-99-98

Îë³ÿ ñèðîäàâëåíà äîãîâ. Ðåêëàìà ó ãàçåò³ "Äîìàøíÿ êóë³íàð³ÿ" â³ä 35 ãðí

068-340-47-19 (0312) 61-99-98

Ïàëüòî çèìîâå ÷îðíå , 4850 ð. Êîíòàêòè: 24-19-72, (096) 470-91-53 Ðèáêè àêâàð³óìí³, ðîñëèíè àêâàð³óìí³. Êîíòàêòè: 24-41-05, (097) 729-82-87 Òóôë³ æ³íî÷³, 36 ð. Ö³íà: 120 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 705-41-10 Øóáó äîâãó ç õóòðà êðîëÿ, âèð-âî ×åõ³ÿ, òåìíîãî êîëüîðó, äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 382-85-64

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

Ïàêåòè, ì³øêè, ïîñóä îäíîðàçîâèé Ñêîò÷, ñòðåò÷ ïë³âêà, ñ³òêà, ñòð³÷êà

Бюро послуг Ïðîïîíóþ ϲÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ ÇÎÂͲØÍÜÎÃÎ ÍÅÇÀËÅÆÍÎÃÎ ÎÖ²ÍÞÂÀÍÍß: ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÌÎÂÀ, ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ˲ÒÅÐÀÒÓÐÀ, ²ÑÒÎÐ²ß ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÀÍÃ˲ÉÑÜÊÀ ÌÎÂÀ, Á²ÎËÎòß, ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ, ղ̲ß, Ô²ÇÈÊÀ ÒÀ ²Íز ÏÐÅÄÌÅÒÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 45-05-05, 45-22-05

Загублено, знайдено ÂÒÐÀ×ÅÍÈÉ ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÉ ÊÂÈÒÎÊ, ÂÈÄÀÍÈÉ ßÊÍÓÂÑ ÍÀ ²Ì’ß ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ ÑÅÐÃ²É ÂÀËÅвÉÎÂÈ×, ÂÂÀÆÀÒÈ ÍÅIJÉÑÍÈÌ

Ö²ÍÀ (ãðí)

äîãîâ. äîãîâ.

ÒÅË.

(061) 2221988 (061) 2891911

Êàòàëîã "Òóðèñòè÷íå Çàêàðïàòòÿ" 35 ãðí (0312) 61-99-98 Áóêëåòè, ïëàêàòè, ôëàºðè (100 øò.) â³ä 300 ãðí 03245-4-13-54 Âèãîòîâëåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè äîãîâ. (093) 55-32-016 Äèçàéíåð www.ruzhitsky.kiev.ua äîãîâ. (050) 658-71-71 Çîâí³øíÿ ðåêëàìà Ìèêîëà¿â (âèãîòîâ.) äîãîâ. (067) 27-29-012 Ðàä³îðåêëàìà â Çàïîð³çüê³é îáëàñò³ äîãîâ. (066) 3384713 Ðåêëàìà â ãàçåòàõ Óêðà¿íè 150 âèäàíü 050-99-78-478 Ðåêëàìà â ãàçåòàõ, ì.Ìèêîëà¿â äîãîâ. (066) 334-23-58 Ðåêëàìà â ãàçåò³ "Àô³øà.гâíå" (0362) 62-56-35 Ðåêëàìà â Ç̲ ×åðêàñüêîãî ðåã³îíó äîãîâ. 0(472) 546711 Ðåêëàìà Ìèêîëà¿âñüêà îáë., Ìèêîëà¿â äîãîâ. (066) 334-23-58 Ðåêëàìà ïî âñ³é Óêðà¿í³ íåäîðîãî (066) 3384713 Ðåêëàìà ïî Óêðà¿í³ äîãîâ. (0522) 22-04-84 Ðåêëàìà ïî Óêðà¿í³, Ìèêîëàºâó äîãîâ. (0512) 47-25-10 Ðåêëàìà ó ì. ʳðîâîãðàä äîãîâ. (0522) 22-04-84 Ðåêëàìà, Çàõ³äíèé ðåã³îí (0362) 62-56-35 Ðåêëàìà,îãîëîø.-Óæãîðîä,Çàêàðïàòòÿ â³ä 6 ãðí (0312) 61-99-98 Ðåêëàìí³ ïîñëóãè ì.Ìèêîëà¿â äîãîâ. (0512) 47-25-10 Øòàìïè, ïå÷àòêè â³ä 70 ãðí 03245-5-91-20

Âñå Çàêàðïàòòÿ:zakarpatpost.net Ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè Ïðîä. øèíøèë áóäü-ÿêîãî çàáàðâëåííÿ Ðåêëàìà â ì. Ñòðèé, Ëüâ³âñüêà îáë. Ðåêëàìà ó ãàçåò³ "Çäîðîâ’ÿ" â³ä

íîâèíè äîãîâ. íåäîðîãî 35 ãðí

(0312) 61-99-98 068-340-47-19 097-450-98-42 03245-4-01-81 (0312) 61-99-98


4

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 2 0 13 ð î ê ó


5

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó

Квартири 1.1.1. Ïðîäàì 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2/9Ï, ðåìîíò. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóøê³íà, 3/9 ö, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ºâðîðåìîíò, öåíòð, çðó÷íå, òèõå ì³ñöå, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè. Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Âëàñíèê, ìîæëèâèé êðåäèò. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, 3/9 Ï, 34/18/9, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, 8/9 ï, 35/17/9, ÌÏÂ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Àâòîâîêçàë, 2/9 ï, 37/18/9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 220000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë Ìëèí³âñüêà, 3/9 Ï, 34/18/9, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Cò.Áàíäåðè, 5/5 ö, ïîâíîö³ííà êâàðòèðà, 30/17/ 6, êîëîíêà, áàëêîí, áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâî. Ö³íà: 196000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áåðåçîâñüêîãî, 2/9Ö., 37/18/ 8. Ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 285775 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 1/5 ö, 39/18/ 8. «×åøêà», âèñîêèé öîêîëü. ªâðîðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí òà 2 ï³äâàëè. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

1-ê³ìíàòíó ð-í êâàðòèðó, Ïèâçàâîäó, 2/5 ö, òåðì³íîâî, äåøåâî. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 1-ê³ìíàòíó ð-í êâàðòèðó, Þâ³ëåéíèé, 2/9 ï, òåðì³íîâî, äåøåâî, àáî îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Áîÿðêè (íîâîáóäîâà) 1/4 Ö, 55 êâ.ì. Àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 352000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 487-32-88 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, «Íîâóñ», 3/9/Ö, 30/18/5,5, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 180000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 12 øêîëà, 6/9/ï, 35/18/9, ãàðíèé ñòàí, ïë. â³êíà, ñàíòåõí³êà íîâà. Ö³íà: 220000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 9/9 Ï, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó. Êîíòàêòè: (097) 631-35-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Àâòîâîêçàë 4/9-ï, 31/13/ 8êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïëèòêà íà êóõí³. Ö³íà: 220000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 788-75-57 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ «Ìàçäè», 6/9/ï, 34/18/9, áðîíüîâàí³ äâåð³, â³êíà ïëàñòèê, áàëêîí ñêëî, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Ö³íà: 220000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â íîâîáóäîâ³, àâò. îïàëåííÿ, óòåïëåí³ ñò³íè, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ òà ë³÷èëüíèêè íà ãàç, âîäó ³ åëåêòðîåíåðã³þ, ñó÷àñíèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 360-99-69

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 4/9 Ï, 34/18/9 êâ.ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 3/9/ï, 34/12,5/8,5, ÿê³ñíèé ðåìîíò. Ö³íà: 228000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 3/9 Ï, 34/18/9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 5/9 ï, 34/18/9, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 4/9 Ï, 34/18/9, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 236000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 8/9 Ï, 39/18/9, ºâðîðåìîíò, ïîâíîö³ííà. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 3/5 ö, 31/18/6. ªâðîðåìîíò, êîëîíêà. Ö³íà: 248000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 7/9Ï, 34/18/9. Ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ö³íà: 229400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, «ãîñòèíêà», ºâðîðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, 3 ïîâåðõ, º êóõíÿ, ³ ñ/â, ê³ìíàòà 18 êâ.ì. Ö³íà: 140000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 1/4ö, 14 êâ.ì, «ãîñòèíêà», áåç ðåìîíòó, ñ/ â, êóõíÿ. Ö³íà: 112000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 1/5 Ö, 35/19/8, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 32/12/7, ïàíåëü, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/5Ö, 25/12,5/5, õîðîøèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé ³ óòåïëåíèé. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 8/9 ïîâ. 32/18/7 êâ.ì., æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5 Ö, 32/17/6, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/5Ö, ê³ìíàòà 18êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ð-ò. Ö³íà: 11000 ãðí Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 8/9 ö, 45/22/11, íîâîáóäîâà, ðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 263-22-13, (066) 520-75-35

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 27/13/7, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, âìîíòîâàíà êóõíÿ, õîðîøèé æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: (066) 129-30-66

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 3/5 Ö,ìàë., 22/12/ 5, õîðîøèé ðåìîíò, º êîìîðà. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 4/5 Ö, 30/18/6 êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 210600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 2/9 Ö, 45/20/ 15, ðåìîíò. Ö³íà: 380700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 9/9 ï, 35/18/9. Ö³íà: 210000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿ , 6/9/ï, 35/18/9, ðåìîíò. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿ , 8/9/ï, 34/18/9, êîñì.ðåì, íîâ³ â³êíà äâåð³. Ö³íà: 236000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 1/9, âèñîêèé öîêîëü, º áàëêîí, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 244000 ãðí. Êîíòàêòè: (099) 250-49-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 4/6ï, 34/14/8 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõ, àêóðàòíà, ÷èñòà. Ö³íà: 244000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 788-75-57 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà 46ì.êâ., ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà. Ö³íà: 368000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà (íàïðîòè «×àéêè»), 5/12/ö, 32/13/7, ñàíâóçîë ³ êóõíÿ ç ðåìîíòîì. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, «ìàëîñ³ìåéêó», 6/ 12 Ö, 27/13/7. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 360-62-10 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 1/5 ö, 21/10.8/6, ÌÏÂ, íîâà ñòîëÿðêà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5 ö, 31/18/6, ÌÏÂ, íîâà êîëîíêà, ïîì³íÿíà ñàíòåõí³êà, íîâà âàííà, òóàëåò, óìèâàëüíèê, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ çóïèíêà, ñóïåðìàðêåò. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 2/5 ö, 39/17/9. Ö³íà: 290000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 2/9 Ï, 34,5/ 17,5/9, ðåìîíò. Ö³íà: 242000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 8/9/ï, 35/18/9, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 232000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 1-ê³ìíàòíó Âiäiíñüêà, 2/5 ö, 24 êâ.ì. ʳìíàòà â ãóðòîæèòó ç ðåìîíòîì, â ê³ìíàò³ ï³äêëþ÷åíà ïðàëüíà ìàøèíà. Ö³íà: 105950 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 35/18/9, ïàíåëü, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà , 8/9/ï, 34/18/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 224000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 9/9, 34/18/9, æèòëîâèé ñòàí, äàõ íå ïðîò³êàº. Ö³íà: 204000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 1/9 ï, 34/18/9, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 9/9/ï, 35/18/9, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 210000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 2/9 Ï, 34,5/17,5/9 ðåìîíò. Ö³íà: 230850 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 8/9, 36/18/8 ðåìîíò, äîãëÿíóòà êâàðòèðà. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 1/9/ï, 32/13/9, êîñìåòè÷íèé ðåìåíò. Ö³íà: 184000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 2/9 Ö, â õîðîøîìó ñòàí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåïëà, 21/11/4,6. Ö³íà: 224000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 763-15-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/5/ö, 32/18/5, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåííèé, íîâà ñòîëÿðêà, êóòîâà, óòåïëåíà. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 3/9 Ï, 34/13/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, âåëèêà ëîäæ³ÿ, îõàéíèé ï³ä»¿çä. Ö³íà: 228000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà 2/5Ö, 31/18/5, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 3/9 Ï, 34/18/9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 1/5/ö, 35/18/8, êîñì.ðåì, áåç áàëêîíà. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: (098)516-09-91,(097)672-37-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/5 Ö, 32/18,9/5, ðåìîíò, ìåáë³, àâò. îïàëåííÿ. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/5, 24/12.5/5, ãàðíèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 196000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/5Ö, 24 ì.êâ. ê³ìíàòà, ìîæëèâî ïåðåðîáèòè ï³ä «ãîñòèíêó», âèâ³ä íà ïðàëüíó ìàøèíó. Ö³íà: 96000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 4/5 Ö, 31/18/5, ì/ ï â³êíà, õîðîøèé ñòàí, áàëêîí, êîëîíêà, çàòèøíèé äâ³ð, ïîðó÷ äèòÿ÷èé ñàäî÷îê, øêîëà ¹ 11. Ö³íà: 192000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 4/5 Ö, 31/18/5, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, õîðîøèé ñòàí, áàëêîí, êîëîíêà, çàòèøíèé äâ³ð. Ö³íà: 192000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5 Ö, 32/17/6 êâ.ì, áðîí. äâåð³, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, âàííà, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, ³íòåðíåò. Ö³íà: 260000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 5 ïîâåðõ, öåãëà, 34 êâ.ì., êóõíÿ 7,8 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 160000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5 ö, 32/17/6, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 5/5 Ö, 32/17/6, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðåìîíò. Ö³íà: 228000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 8/9ï, 33/18/9, áåç ðåìîíòó, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí. Ö³íà: 232000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5/ö, 32/17/6, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, âàííà, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, iíòåðíåò, âiêíà â ïàðê, áåç áàëêîíà. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5ö, 32/17/6, ºâðîðåìîíò, áðîíüîâàí³ äâåð³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 260000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 34/18/6,5, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 208000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 4/5 Ö, 32/17/6, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà êîëîíêà, áðîíüîâàí äâåð³. Ö³íà: 204000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/12 Ö, 23/17/7, ðåìîíò, áàëêîí, ñ/â îêðåìî. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/12 ö, 27/13/97 õîðîøèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³ òà ñò³íè, ó âàíí³é õîðîøà ïëèòêà, ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 220000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/12ö, 27/13/7, ðåìîíò, ïàðêåò, áîéëåð, áàëêîí, íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 220000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/12Ö, 27/13/7. Õîðîøèé ñòàí, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 217300 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/5 ö, 31/17/6, ÌÏÂ, êîëîíêà, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, òåõí³êà, â³êíà ó äâ³ð. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/5, 24/11/5, ì/ï â³êíà, íîâà êîëîíêà, áðîíüîâàí³ äâåð³. Ö³íà: 184000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/5/ö, 24/13/5, ãîñò³íêà, ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 170000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòí ó êâàðòèðó, âóë. 1-ê³ìíàòíó Ãàãàð³íà, ö, 5ïîâ., 34/17/8, ºâðîðåìîíò ìåáë³, ïîì³íÿí³ äâåð³, áàëêîí. Ö³íà: 304000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 585-40-02


6

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/5ö, 21.4/11.1/ 4.8, ðåìîíò, ÌÏÂ, êîëîíêà, áàëêîí. Ö³íà: 204000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/9 Ö, 27/13/7 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, âåëèêèé áàëêîí çàñêëåíèé, ñ/â ðàçîì, áîéëåð, çàëèøàºòüñÿ êóõíÿ, ïðèõîæà. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàðíà, 4/5 ö, 36.5/18/8, ç ðåìîíòîì. Ö³íà: 293400 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 4/4 ö, 29/16/5, ç ðåìîíòîì. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 195600 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 2/9/ï, 30/12/ 9, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 5/12 Ö, 27/13/ 7, ãàðíà, ÷èñòà, ì/ï â³êíà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, âìîíòîâàíà êóõíÿ òà ïðèõîæà, àðêà â ê³ìíàòó. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 7/9 ï, 31/17/ 9, ïåðåïëàíîâàíà, â³êíà íà äâ³ ñòîðîíè, ÌÏÂ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³ ëèøàþòüñÿ. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 8/9Ï, 34/18/ 9. Æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 229400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 9/9/ï, 35/18/ 9, ðåìîíò. Ö³íà: 224000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãóð’ºâà, 3/3Ö, 30/22/7. Ö³íà: 196000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãóð’ºâà, 4/5Ö, áåç ðåìîíòó, æèëèé ñòàí. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 3/9Ö, 38/16/ 10, æèë ñòàí. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà 2/9ö, 32/19/7 ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí 6ì.êâ., ëàì³íàò, ìïâ, ìîæë.îáì³í íà 2- ê³ìíàòíó +äîïë. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9/ ö, 36/18/9, «÷åøêà,» áåç ðåìîíòó, ñêëîïàêåòè. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 3/9 Ï, 34/18/ 9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 216000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9 Ï, 29/12/ 9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âåëèêèé áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 220000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 5/9 ï, 35/18/ 9. Ö³íà: 200000 ãðí Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 5/9, 39/18/9, ÷àñòêîâî ðåìîíò, ìïâ, âåëèêèé áàëêîí, íå êóòîâà. Ö³íà: 232000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9 ï, 23/17/ 2.5, ºâðîðåìîíò, íîâèé ë³ôò. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9 Ö, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, 36/ 20/8, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 36/20/8, öåãëà, ðåìîíò. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, ö, 3 ïîâ., 38/ 16/10, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 216000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (067) 585-40-02 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äåì»ÿí÷óêà 6/9Ö 44/23/13 íîâîáóäîâà, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äåìÿí÷óêà, 5/11 ö., 46/23/ 10 êâ.ì, í/á, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ï³ä³ãð³â, õîðîøà ñàíòåõí³êà, õîðîøà ñòîëÿðêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 383000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 788-75-57 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äåì’ÿí÷óêà, 6/11, íîâîáóäîâà, 43.9/22.7/12.2, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 296000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 4/9 Ï, 34/18/ 9, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äåì’ÿí÷óêà, 6/9Ö, 43,9/22,7/ 12,2. Íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, øòóêàòóðêà, ñòÿæêà. Ö³íà: 301800 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 4/9 Ö, 38/19/ 8, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äðàãàí÷óêà 4/5 Ö, 44,5/17/ 11,5, ñâ³æèé ðåìîíò. Ö³íà: 400000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî ,1/9Ö, ÷åøêà, êîñìåòèê ðåìîíò. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà 9/9 Ï, 34,5/17,5/9 íå ìàëîñ³ìåéêà, çâè÷. æèòë .ñòàí. Ö³íà: 206550 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî 1/9 Ï, 34,5/ 17,5/9, ãàðíèé æèòë. ñòàí. Ö³íà: 210600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 3/5 ö, 33/17/6, ñàíâóçîë, ç ðåìîíòîì. Ö³íà: 232000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 2/9Ï., 35/19/9. Äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò. Ö³íà: 261600 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 3/5Ö, ðåìîíò. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 7/9 Ï, 32/13/9, õîðîøèé ñòàí, âåëèêà ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, Áîÿðêà, 7/9 Ï, 32/13/9, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, õîðîøèé ñòàí, âåëèêà ëîäæ³ÿ, çàòèøíèé äâ³ð. Ö³íà: 216000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóíäè÷à, 2/9 Ï, 35/18/9, ðåìîíò, â³êíà, äâåð³ äåðåâ’ÿí³, ë³÷èëüíèêè, ëàì³íàò, ïàðêåò, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: 260 000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 360-25-67 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóíäè÷à, 4/9 Ö, 31/18/5, õîðîøèé ñòàí, áàëêîí, ë³ôò ïðàöþº. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóíäè÷à, 6/9 Ö, 31/18/6 êâ.ì., ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñòîëÿðêà. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ª. Êîíîâàëüöÿ, 8/9 ï, 34/18/ 9, áðîíüîâàí³ äâåð³, â³êíà ïëàñòèê, áàëêîí ñêëî, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Ö³íà: 228000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Çàìêîâà, 4/5Ö, 32/16,4/7. Ðåìîíò. Ö³íà: 277700 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàâêàçüêà, 8/10, 36.6/18.8/ 9.5, ñó÷àñíèé ðåìîíò. Ö³íà: 284000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2/9 Ï, 34/18/9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 35/18/7 ºâðîðåìîíò, âñå íîâå, óòåïëåí³ ñò³íè, êîíäèö³îíåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 240000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 6/9 Ï, 34/18/9, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, áàëêîí, ïîáëèçó ñóïåðìàðêåò, øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê, ðèíîê. Ö³íà: 228000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 7/9Ï, 34/18/9, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 192000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, á³ëÿ «Ñ³ëüïî», 5/9 Ï, 34/18/9, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, íîâîáóäîâà, 1/3Ö, 50 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 6/9 ï, 34/18/9, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ʳêâ³äçå, 1/5ö, 35/18/6, ñòåë³ ïåðåòåðò³, çàì³íåíà ñàíòåõí³êà, áåç áàëêîíó. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êë.Ñàâóðà , 1/5/ö, 38/18/8, ïàðêåò äóáîâèé. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Îñòðîçüêîãî, 5/5/ ö, 23/ 12.4/5,êîñì.ðåì. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Îñòðîçüêîãî, 5/5Ö, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 152000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Ðîìàíà, 3/5 Ö, 32/17/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Ðîìàíà, 3/5 Ö, 32/17/6, ðåìîíò, êîëîíêà, áàëêîí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Ðîìàíà, 3/5ö, 31/17/6, ðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 395-85-83 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Ðîìàíà, 4/5Ö, 30/18/5,5. Ïîòðåáóº ðåìîíòó, â³ëüíà. Ö³íà: 189175 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè,3/5/ö, 31/17/6, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 248000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îñòðîçüêîãî , 4/5/ö, 32/ 19/5, ìàëîñ³ìåéêà, ðåìîíò. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5 ö, 32/18/ 5, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5 ö, 31 êâ.ì., ðåìîíò. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà 4/5ö, 33/17/6, æèëèé ñòàí, º áàëêîí. Ö³íà: 192000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 3/5 ö, 31/17/6, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 3/5 ö, 31/17/6.5, ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, ñàíòåõí³êà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 3/5 ö, 34/18/6, äåøåâî. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 3/5/ö, 31/17/6, ðåìîíò, êîëîíêà. Ö³íà: 252000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 3/5Ö, «ãîñòèíêà», 18ì.êâ., ðåìîíò, áîéëåð, âìîíò. êóõíÿ,ñ/âóç. Ö³íà: 140000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 4/5 Ö, 31 /18,7 / 5 êîëîíêà, â³ëüíà. Ö³íà: 194400 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 4/5 Ö, 31/18/6, æèëèé ñòàí, ñåðåäèíà áóäèíêó, ïîðó÷ äèòÿ÷èé ñàäîê òà øêîëà. Ö³íà: 188000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 4/5, 31/18.5/5, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí, êîëîíêà. Ö³íà: 192000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 1/5ö, 52/24/14, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 370000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 2-é ïîâ, 52/24/ 14, ï³ñëÿ çàáóäîâíèê³â, àâòîíîìêà. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 2/5 Ö, 51/23/14, àâò.îïàë., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 396900 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 2/5 ö, 51/24/14, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 2/5Ö, 51/24/14, íîâîáóäîâà, àâò.îï. Ö³íà: 360 000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 2/9 Ï, 34/18/9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 216000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 2/9 Ï, 34/18/9, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 216000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 8/9 ï, 34/18/9, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 9/10Ö., 38,5/ 19,3/7,3. Íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, áàëêîí ïî ïåðåìèòðó êâàðòèðè. Ö³íà: 346150 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 6/9Ï., 36 êâ.ì., 12 ð. áóäèíêó, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 245500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 4/9 ï, 34/13/9. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 5/9 Ï, 32/14/9, âåëèêèé áàëêîí, õîðîøèé ñòàí, çàòèøíèé äâ³ð, ïîðó÷ äèòÿ÷èé ñàäî÷îê, øêîëà. Ö³íà: 204000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 5/9 Ï, 34/13/7,5, â æèòëîâîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 5/9, 32/12/8, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 6/9 ï, 34/18/9, ºâðîðåìîíò, ÌÏÂ. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 6/9 Ï, 34/18/9, õîðîøèé ñòàí, çàòèøíèé äâ³ð, ïîðó÷ äèòÿ÷èé ñàäî÷îê, øêîëà ¹12. Ö³íà: 224000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîòëÿðåâñüêîãî(íîâîáóäîâà), 2/4/ö, 54ì.êâ., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ïðîâîäêà, øòóêàòóðêà «ïî ìàÿêàõ». Ö³íà: 435000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êðóøåëüíèöüêî¿, 1 ïîâåðõ, ðåìîíò, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 23-71-29, (067) 363-65-29

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 3/9 Ï, 34/18/9, ìåáëüîâàíà êóõíÿ, 2-êàìåðíèé õîëîäèëüíèê, ïåðåòåðò³ ñò³íè òà ñòåë³, äóáîâà ñòîëÿðêà, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95

1-ê³ìíà òíó êâàðòèðó, âóë. 1-ê³ìíàòíó Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/9, 34/18/ 9, ìï â³êíà, æèòëîâèé ñòàí, âåëèêèé áàëêîí. Ö³íà: 220000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 3/9 ï, 35/18/9, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êóð÷àòîâà, «÷åøêà», êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 36/20/ 9. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 3/9/ï, 35/18/9, ðåìîíò, íå êóòîâà. Ö³íà: 260000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/5/ö, 36.6/20/8, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 4/9 ï, 34/18/9, ÌÏÂ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëàì³íàò. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 4/9 ï, 34/18/9, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÌÏÂ, ëàì³íàò, çàñêëåíèé áàëêîí, øàôà-êóïå, êóõíÿ. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 5/9 ï, 34/18/8, ðåìîíò, õîðîøèé æèëèé ñòàí. Ö³íà: 224000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/9Ö, 26/18, áëî÷íà ñèñòåìà íà 4 ñ³ì’¿, ñ/â íà 2 ñ³ì’¿. Ö³íà: 112000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà ,6/9 Ö, 32/18/5 ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 186300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà 3/9Ï, 35/18/9 õîðîøèé ñòàí, ÌÏ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, êóõíÿ îáøèòà âàãîíêîþ. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìiðþùåíêà, 2/9 ï, 35/18/9. Ì/ï â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìîæëèâèé îáì³í íà 2- ê³ìíàòíó ïàíåëü â öüîìó æ ðàéîí³. Ö³íà: 228200 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 1/9 ö, 32/18/5, âàííà, êóõíÿ, ðåìîíò, ëîäæ³ÿ 4.7 êâ.ì. Ö³íà: 196000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 1/9 ö, 32/18/5, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, êóõíÿ òà ñ/â - ðåìîíò. Ìîæëèâèé îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó. (öåãëà). Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 1/9/ö, 32/18/5, âàííà,êóõíÿ ðåìîíò, çàñêëåííèé áàëêîí 7ì.êâ. Ö³íà: 192000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 1/9Ö, 32/18/5, âèñîêèé öîêîëü, ÷àñòêîâî ðåìîíò, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 188000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 5/9 ï, 34/18/9. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 5/9ö, 21 êâ.ì. Êîíòàêòè: 61-13-55, (097) 277-59-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9 ï, 34/18/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áîéëåð, íåêóòîâà, íå ìàëîñ³ìåéêà, ïîðó÷ çóïèíêà, ñóïåðìàðêåò, ñàäîê, øêîëà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9 ö, 27/12/5, ç ðåìîíòîì, º áàëêîí 150775 Ö³íà: 150775 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9 Ö, 31/18/5, «ìàëîñ³ìåéêà», áåç áàëêîíó, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9, 32/18/5, ñó÷àñíèé ðåìîíò. Ö³íà: 196000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9, 34/18/9, ïîâíîö³ííà êâàðòèðà, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9/ï, 35/17,5/8,5. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 1/9Ö., 32/18/5. Õîðîøèé ñòàí, ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 193000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9/ö, 25/12/5, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 170000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 2/9 ï, 34/18/9, áðîíüîâàí³ äâåð³, â³êíà ïëàñòèê, áàëêîí ñêëî, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Ö³íà: 228000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9/ö, 30/18/5, ðåìîíò, áåç áàëêîíó. Ö³íà: 192000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 2/9 ï, 34/19/8, ºâðîðåìîíò, íîâ³ äâåð³, ÌÏÂ. Ö³íà: 216000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9Ö, 20/11/4,5 êâ.ì., â³êíà â äâ³ð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí. Ö³íà: 148000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 2/9 ö, 20/11/4.5, æèòëîâèé ñòàí, ìåáë³ òà òåõí³êà ëèøàþòüñÿ. Ö³íà: 156000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9Ö, 22/12/6, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 2/9 ö, 29/18/6, ïåðåïëàíîâàíà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9Ö, 24/12/6, ðåìîíò, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 144000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 3/9 Ï, 34/18/9, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 3/9 ï, 34/18/9, ðåìîíò, äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 263-22-13, (066) 520-75-35 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 3/9 ï, 35/18/9, êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, ìïâ, ïåðåòåðò³ ñòåë³, áîéëåð, ñ-â îêðåìî, áàëêîí. Ö³íà: 236000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 788-75-57 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 36/18/8,5, ãàðíèé ñòàí. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 4/9/ö, 22/12/5, ºâðî. Ö³íà: 148000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 5/9 Ö, 26/16/5, ðåìîíò, ë³ôò ïðàöþº. Ö³íà: 168000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 5/9/ö, 21/11/5, õîðîøèé ñòàí, íå êóòîâà. Ö³íà: 152000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9Ö., 32/18/ 5.Õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 189175 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 8/9 ï, 18/8/35, ïåðåòåðò³ ñòåë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 1-ê³ìíà òíó êâàðòèðó, âóë. 1-ê³ìíàòíó Ìàêàðîâà, 8/9 ï, 35/18/8, á/ ç, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³. Ö³íà: 212000 ãðí Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 8/9/ï, 35/18/9, ïåðåòåðò³ ñòåë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 220000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 8/9ï, 35/18/8, äâåð³ çàì³íåí³, ñòåë³ ïåðåòåðò³, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 9/9 ï, 34/18/9, ÌÏÂ, ºâðîðåìîíò, äàõ íå òå÷å, ë³ôò ïðàöþº, º áàëêîí. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59


ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 9/9ö, 28/16/5, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ÌÏÂ, ëàì³íàò, øàôà-êóïå. Ö³íà: 180000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 9/9ö, 28/17/5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 203000 ãðí Êîíòàêòè: (067) 788-75-57 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, á³ëÿ «Ë³òè», 6/9 Ö, 31/18/5, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 184000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, á³ëÿ êàôå «²íåñ», 9/9 Ö, 31/18/5, ðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ âìîíòîâàí³ ìåáë³, äàõ ïåðåêðèòèé, ë³ôò ïðàöþº. Ö³íà: 168000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, ï, 35/18/8 êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³. Ö³íà: 220000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 585-40-02 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, ð-í. Áîÿðêà, 9/9 ï, 34/18/9, ÌÏÂ, ºâðîðåìîíò, ë³ôò ïðàöþº, äàõ íå òå÷å. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 1/10/ï, 35/18/9, º áàëêîí, ï³ä ºâðî, ï³äâàë. Ö³íà: 228000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 3/9 Ï, 34/18/9. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 4/10 ï, 34/18/9, ãàðíèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 4/9 Ï, 34/18/9 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 4/9 Ï, 34/18/9, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 7/10Ï, 34,7/18/9. Õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 229400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà 6/9 Ï, 34/18/9. Õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 6/9 Ï, 43/18.5/ 9, ðåìîíò, ÌÏÂ, â çàë³ ³ êîðèäîð³ ïàðêåò, â êóõí³ ë³íîëåóì. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 8/9 Ï, 34/18/9, çâè÷àéíèé ñòàí, ë³ôò ïðàöþº, ÷èñòèé ï³ä’¿çä. Ö³íà: 208000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 8/9, 34/18/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 240000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 8/9Ï, 34/18/9 ÌÏ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ïåðåòåðò³ ñò³íè, ñòåë³. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 8/9Ï., 34/18/9. Ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 233400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 1/5 ö, 31/28/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 1/9Ö, 34/16,6/6,5. Ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí. Ö³íà: 269600 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

7

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 6/9 ï, 34/18/9. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Í.Õàñåâè÷à, 1/5 ö, 30/15/6, êâàðòèðà ç ðåìîíòîì, º êîëîíêà. Ö³íà: 220050 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 1/5 ï, 31/16/6, æèëèé ñòàí, º ë³÷èëüíèêè, ñò³íè ³ ñòåëÿ ïåðåòåðò³. Ö³íà: 252650 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 2/5 ö, 32/17/6, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à , 4/9/ö, 28/12/5, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà. Ö³íà: 170000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à 32/19/5, ÌÏ â³êíà, ðåìîíò, áàëêîí íà êóõíþ ³ ê³ìíàòó. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à 4/5ö, 31/16/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ìïâ, ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 200000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 2/9/ö, 30/18/5, êîñì.ðåì. Ö³íà: 180000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 5/5Ö., 32/19/5. Ðåìîíò. Ö³íà: 225400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 6/9Ö, 30/18/5, ðåìîíò, íåêóòîâà. Ö³íà: 192000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 8/9/ö, 22/12/5, ðåìîíò. Ö³íà: 144000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Îëåñÿ 2/5Ö, 36/20/8 ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ï³äâàë. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Îëåñÿ, 2/5Ö., 36/20/7,5. Ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö³íà: 285700 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 2/5 ö, 36/19/7, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 2/9ï, 35/18/9, õîðîøèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 32/19/5.5, âåëèêà ëîäæ³ÿ, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 220000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 4/9/ö, 31 /18.2/ 5.3, ñòàí æèëèé, áàëêîí ìàëåíüêèé, íå êóòîâà, ë³ôò ïðàöþº. Ö³íà: 170000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 5/5 ö, 23/13/5, â³êíà â äâ³ð, ðåìîíò, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Îëåñÿ 4/5 Ö, 36/19.7/7.5. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (096) 471-13-22 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Îëåñÿ, Áîÿðêà, 2/5 ö, 36/ 20/7.5, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, ï³äâàë. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Òåë³ãè, 4/9 Ï, 34/18/9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Îðëîâà, 2/9 Ö, 36,1/18,2/7,9, áàëêîí,æèòë. ñòàí. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ï.Ìîãèëè, 3/5Ö, 20 ì.êâ., íåêóòîâà, ñàíâóçîë íà 4 ñ³ì’¿. Ö³íà: 102000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïàâëþ÷åíêà, 6/9/ö, 32/19/6, æèëèé ñòàí, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, áîéëåð, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 212000 ãðí Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïèðîãîâà, 2/5 Ö, 35/17/7,5, õîðîøèé ñòàí, çàòèøíèé äâ³ð. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïèðîãîâà, 3/5/ö, 38/20,5/ êóõíÿ-ñòóä³ÿ. Ö³íà: 300000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïèðîãîâà, öåíòð, 34/17/7,5 Ö, õîðîøèé ñòàí, â³êíà âèõîäÿòü ó äâ³ð. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-9 5 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà , 4/4/ö, 27/16/5, ðåìîíò. Ö³íà: 196000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 2/4 ö, 26/16/4. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 3/4 Ö, 28/16/4, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, áàëêîí, ï³äâàë. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 3/4 Ö, 28/16/4, ì/ï â³êíà, ñòîëÿðêà, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 3/4Ö., 28/16/5. Ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ö³íà: 213300 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 4/4Ö, 28/16/4,5. Õîðîøèé ñòàí, íîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 197200 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17; 097-945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 4/5, 28/16/4, ì/ ï â³êíà, áàëêîí íåçàñêëåíèé, â õîðîøîìó æèòëîâîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 4/5Ö, 25/13/6, áîéëåð, âìîíòîâàí³ ìåáë³, âåëèêèé áàëêîí. Ö³íà: 152000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 5/5Ö., 28,6/13/6. Ðåìîíò. Ö³íà: 189100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ð.Øóõåâè÷à, 3/9 Ï, 34/18/9, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ. Äåì’ÿí÷óêà, íîâîáóäîâà, 6/9Ö, 44/23/12, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòàí-ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 296000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ. Êðóøåëüíèöüêî¿, 30/12/ 7, æèë ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ. Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/9 ïàíåëüíèé, 35/19/8. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ. Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/9Ö, 40/ 21/8. Ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 265650 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Áàíäåðè, 3/5 Ö, 32/17/6, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9 ï, 30/ 12/6.5, æèòëîâèé ñòàí, â³êíà ó äâ³ð, ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9 Ï, 31/ 12/7, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 196000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9Ï, âåëèêà ê³ìíàòà, ðåìîíò. Ö³íà: 232000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-60-31, (096) 261-77-07 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9 Ï, 31/13/7, â õîðîøîìó æèòëîâîìó ñòàí³, ì/ï â³êíà, áåç áàëêîíà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, êîðèäîð 7,5 ì. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 35/18/9, 8/9 Ï, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, â³êíà â äâ³ð. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/9 Ï, 34/ 18/9, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/9Ï, 34/ 18/9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàò íó êâàðòèðó, âóë. 1-ê³ìíàòíó Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 7/9/ö, 38,3/17,8/8,2, õîðîøèé ñòàí, ï³ä ºâðî. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9 Ï, 34/18/9, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ï, 1 ïîâ., 30/12/7, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 204000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (067) 585-40-02

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9 Ï, 35/ 18/8,2, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ, âìîíòîâàíà êóõíÿ ç ï³äñâ³òêîþ, íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿. 3/9 ï, 35/ 18/9. Ö³íà: 220000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, 5/5, 32/17/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, 5/5Ö, 30/16/5,6. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 221400 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà 3/4 Ö, 39/19,9/8, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 364500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà(Öåíòð), 4/4 ö, 36/ 19/8, «ñòàë³íêà», âàííà ³ òóàëåò ðàçîì, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 287000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, (íîâîáóäîâà) 6/6 ö, ºâðîðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³ + òåõí³êà. ˳ôò ïðàöþº. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, (Þâ³ëåéíèé), 4/5 ö, 33/18/6, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 260000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 2/9 ö, 37/20/9, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 2/9Ö, ì/ñ æèë ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 3/3Ö, 29,5/21/7,2. Ñó÷àñíèé ðåìîíò, ðåìîíò äàõó. Ö³íà: 229400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 3/4 Ö, «ñòàë³íêà», 39/20/8, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà òåõí³êà, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 3/4 ö, 39/20/8, «ñòàë³íêà», ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 3ïîâ. 33,5/18/6,5, ºâðîðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà. Ö³íà: 246000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/5/ö, 33/18/6, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 260000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/5Ö, 33/18/6, ºâðîðåìîíò, íå êóòîâà. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/9, 32/18/7, ñó÷àñíèé ðåìîíò. Ö³íà: 224100 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/9Ï, 34/18/9. Õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 221 375 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/9Ö, 32/18/5, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/9 ï, 34/18/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ð-í ÐÓÌ, ÌÏÂ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ë³íîëåóì, íåêóòîâà, íå ìàëîñ³ìåéêà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/9ö, 32/18/7, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâà âìîíòîâàíà øàôà-êóïå. Ö³íà: 220000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, íîâîáóäîâà, 7/7 ö, 44.5/20/15, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ð-í. Þâ³ëåéíèé, 36/19/8, ÷åøêà, á/ç, áðîíüîâàí³ äâåð³, æèòëîâèé ñòàí. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ÐÓÌ, 2/5 ö, 44/22/ 8 Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ÐÓÌ, 7/9 ö, 26/14/ 6, ºâðîðåìîíò, ìåáë³. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíèé, 4/9 Ö, ìàë, 30/18/5, áàëêîí, ºâðî. Ö³íà: 220000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64 1-ê³ìíà òíó êâàðòèðó, âóë. 1-ê³ìíàòíó Ñò. Áàíäåðè , 3/5/ö, 34/19/6, çâè÷àéíèé ñòàí, áàëêîí, äóáîâ³ äâåð³, îáøèòèé áàëêîí. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè , 1/5 ö, 26/13/ 5,ìàëîñ³ìåéêà. Ö³íà: 155800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè , 1/5 ö, 26/13/ 5,ìàëîñ³ìåéêà. Ö³íà: 155800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, «ìàëîñ³ìåéêà», ð-í àâòîâîêçàëó, 27 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, êëàäîâà, áàëêîí, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (067) 777-31-14 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 3/5 ö, 32/16/6, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 3/5Ö, 32/17/6, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ì íàòíó êâàðòèðó, âóë. 1-ê³ìíàòíó Ñò.Áàíäåðè, 6 ïîâåðõ, 2 ê³ìíàòè â ãóðòîæèòêó,18 òà 12 êâ.ì., áëî÷íà ñèñòåìà, ðåìîíò. Ö³íà: 148000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó ,12 êâ.ì. Ö³íà: 72000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 4/5 ö, 32/16/6. Ö³íà: 224000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 4/5/ö, 30/17/ 6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 232000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 7/9ï. Ö³íà: 284000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, ºâðîðåìîíò, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (063) 433-22-99 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíòñüêà, 9/9Ö, 32/19,9/ 5,5. Ñó÷àñíèé ðåìîíò, ë³ôò ïðàöþº. Ö³íà: 225400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà , 9/9/ï, 35/18/9, êîñì.ðåì. Ö³íà: 165000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 1/9, 34/18/9, âèñîêèé öîêîëü, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 215800 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 1/9/ï, 35/18/9, Æèëèé ñòàí. Ö³íà: 196000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 3/9 ï, 30/13.5/8, êâàðòèðà ç ðåìîíòîì, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 228200 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 3/9ï, 30/13.5/8, ïðîñòîðèé êîðèäîð, îôîðìëåíèé ÿê êàá³íåò, çàñêëåíèé áàëêîí, ÌÏ íà êóõí³, íîâ³ âõ³äí³ òà ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, çàì³íåí³ òðóáè, íîâà ñàíòåõí³êà, áîéëåð. Ö³íà: 228000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 3/9Ï, 30/13/8. Õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 229400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 3/9Ï, 34/18/8, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, ìîæëèâèé îáì³í íà 2 ê³ìí ç äîïë. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 3ïîâ., 30/18/8, ðåìîíò 2 ðîêè íàçàä. Ö³íà: 228000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 585-40-02 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åáèøåâà 10/10 Ï, 34/18/9, çâè÷. æèòë .ñòàí, êëàäîâêà ì³æ ïîâåðõàìè. Ö³íà: 210600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åáèøåâà, 10/10 ï, 35/18/9, â æèëîìó ñòàí³, º êëàäîâêà, áàëêîí çàñêëåíèé, äàõ íå ïðîò³êàº, ë³ôò ïðàöþº ïîñò³éíî. Ö³íà: 215975 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åáèøåâà, 10/10 Ï, çâè÷àéíèé ñòàí, íåêóòîâà, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (098) 623-14-27, (067) 759-23-22 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åáèøåâà, 10/10/ï, 35/18/9, ì/ï â³êíà, ïîì³íÿí³ äâåð³,êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 212000 ãðí Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åáèøåâà, 10/10ï, 38/18/9, æèòëîâèé ñòàí, äàõ çðîáëåíèé. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åáèøèâà, 10/10 ï, 34/18/ 9. Õîðîøèé ðåìîíò, êîìîðà. Ö³íà: 212000 ãðí Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 1/5 ö, 29/16/6, áåç/ á, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 1/5 ö, 31/17/6, íå êóòîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìï. â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, íîâ³ òðóáè, êîëîíêà. Ö³íà: 224125 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 1/5Ö, 30/16/6,5, êîñìåòèêà, íå êóòîâà. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 2/5 Ö, 32/17/6, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 3/9 ö, 45ì.êâ. Íîâîáóäîâà. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 1/4ö, 41/20/10, íîâîáóäîâà, âèñîêèé öîêîëü, áàëêîí, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, äâ³ð îãîðîäæåíèé, äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, ïàðêîâêà. Ö³íà: 248000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øê³ëüíà, 1/2Ö, 37 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 221300 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à 10/10 Ï, 34/17.8/ 9. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (096) 471-13-22 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à 5/9Ï, 34/18/9 ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 1/10 Ï, 35/18/9, õîðîøèé ðåìîíò, ïàðêåò, êëàäîâêà, ñóøêà, íà â³êíàõ ãðàòè. Ö³íà: 224000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 1/9 ï, 34/18/9, â æèëîìó ñòàí³, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïîì³íÿíà âàííà, ñ/â è êóõíÿ îáëèöüîâàí³ ïëèòêîþ. Ö³íà: 232275ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 1/9/ï, 35/18/9, ë³÷èëüíèê íà îïàë.íà áóä., ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 1/9Ï, 34/18/9, æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 10/10/ï, 34/18/ 9, êîñì.ðåì. Ö³íà: 207000 ãðí Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91


8

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 5/9 ï, 34/ 18/9, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 5/9 ï, áåç ðåìîíòó, áàëêîí çàñêëåíèé. Êîíòàêòè: (067) 263-22-13, (066) 520-75-35 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 5/9/ï, 34/ 18/9, áðîíüîâàí³ äâåð³, â³êíà ïëàñòèê, áàëêîí ñêëî, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Ö³íà: 228000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 7/10 ï, 34/ 17/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 7/9 ï, 34/ 18/9 õîðîøèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ó âàíí³é õîðîøà ïëèòêà. Ö³íà: 224000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 9/9, 34/18/ 9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 228000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 9/9, 34/18/ 9, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 228000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, ïàíåëü, 34/ 18/9, á/ç, õîðîøèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà 3/9ï, 36/18/ 8 ºâðîðåìîíò, âñå íîâå. Ö³íà: 232000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 3/9 Ï, 34/18/ 9, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 4/9 ï, 34/18/ 9, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 5/9, 34/18/9, ìï â³êíà, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 224000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.³ä³íñüêà, 3/5Ö, 32/17/ 5, æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.³ä³íñüêà, 4/5 Ö, 32/18/ 5,6, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 24500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 707-33-94 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ãàãàð³íà, 5/12 Ö, 27/13/ 7, ðåìîíò, â ê³ìíàò³ ïàðêåò, çàñêëåíèé áàëêîí, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñò³íè, ïàðêåò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 5/9ö, 50.2/ 27.8/8.8, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ðåìîíò, áðîíüîâàí³ äâåð³, íîâà ñàíòåõí³êà, 2 áàëêîíè (1 çàñêëåíèé). Ö³íà: 376000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Êîñòðîìñüêà, 3/9 Ï, 34/ 18/9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìàëîñ³ìåéêó, âóë. Ôàáðè÷íà, 4/9Ï, 30/13/8. Ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ö³íà: 197225 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Êîñòðîìñüêà, 6/9 ï, 34/ 18/9, ºâðîðåìîíò, ÌÏÂ, ïîðó÷ ñàäîê, çóïèíêà, ñóïåðìàðêåò. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ï-ê Ðîá³òíè÷èé, 4/5ö, ïðîñòîðà, 36/17.5/10.5, áàëêîí, ðåìîíò. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ìåëüíèêà, 1/9 ï, 34/18/ 9, ºâðîðåìîíò, ÌÏÂ, äîáóäîâàíèé áàëêîí. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ï-ò Ìèðó, 4/5Ö., ªâðîðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 277 700 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ïîëüîâà, 1/5 ö, 33/19/7, ðåìîíò. Ö³íà: 192000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/ 9ï, 32/13/9. Õîðîøèé ñòàí, âàííà- ïëèòêà. Ìîæëèâî îáì³í íà 2-ê³ìí.êâ. +äîïëàòà. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 2/9 ö, 30/15/8, ÌÏÂ, íåêóòîâà, ºâðîðåìîíò, â³êíà ó äâ³ð, òèõèé ðàéîí. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ñîáîðíà 217(ïèâçàâîä), 1/5/ö, 32ì.êâ, áåç ðåìîíòó, ï³ä îô³ñ, â³êíà íà Ñîáîðíó, êóòîâà. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.×åáèøåâà, 10/10 Ï, 35/ 17/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: 62-62-16, (067) 759-23-22 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Øóõåâè÷à, 1/9/ï, 35/ 18/9, ðåìîíò. Ö³íà: 212000 ãðí Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Øóõåâè÷à, 1/9Ï, ÌÏÂ, êóõíÿ-ðîáî÷à çîíà ïëèòêà, íîâ³ òðóáè. Ö³íà: 216000 ãðí.òîðã Êîíòàêòè: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net 1 -ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ºâðîðåìîíò, öåíòð, çðó÷íå, òèõå ì³ñöå, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè. Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Âëàñíèê, ìîæëèâèé êðåäèò. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ê³ìíàòà, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 8/9Ö., 13 êâ.ì., æèëèé ñòàí, áëî÷íà ñèñòåìà. Ö³íà: 64400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ê³ìíàòà, âóë. Ôàáðè÷íà, 4/ 5Ö., 18 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áëî÷íà ñèñòåìà. Ö³íà: 88550 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 5/9 ï, 36/ 18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïë.â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, áîéëåð. Ö³íà: 309000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 788-75-57

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ì-í. Íåçàëåæíîñò³, 5/5 ö, 33/ 18/6, ÌÏÂ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íåêóòîâà, äóøîâà êàá³íà, âåëèêèé êîðèäîð. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Äóáåíñüêà, 7/9 Ï, 32/13/ 9 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, âåëèêèé áàëêîí íåçàñêëåíèé. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìàëîñ³ìåéêó, âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 8/9Ö., 35,7/18/ 8. Ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò. Ö³íà: 285700 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5 ö, 23/13/5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 4/4 ö, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ïèâçàâîä, 1ïîâ, 25/16/6, ïðèâàòíèé ñåêòîð, íåäîðîáëåíèé ðåìîíò, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ. Ö³íà: 160000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Þâ³ëåéíèé, 3/5 ö, 31/ 12.5/5, ìàëîñ³ìåéíèé áóäèíîê, õîðîøèé ñòàí, ï³äâàë, ãàçîâà êîëîíêà. Ö³íà: 176000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðàéîí ϳâí³÷íèé, 6/10 ö, 47 ì. êâ., íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 1-ê³ìíàòó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 2/5 Ö, 32/17/ 6, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 3/9 Ï, 34/18/ 9, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó , 1/5Ö, 30ì.êâ. ï³ä êîìåðö³þ. Ö³íà: 340000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1-ê³ìíàòó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9 Ï, 32/13/ 9, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó , 4/5/ö, 30/17/6, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1-ê³ìíàòó êâàðòèðó, âóë. Êí. Ðîìàíà, 4/5 Ö, 31/18/5, õîðîøèé ñòàí, êîëîíêà, áàëêîí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 4/5 Ö, 32/17/6 êâ.ì, ðåìîíò. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó 4/5ö, 30/ 15/6 êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñëåë³, íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 228000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó, 5/5 ö, 32/16/6. Áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 220050 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Àâòîâîêçàëó, 6/9 ï, 32/18/7.6, æèëèé ñòàí, çàñêëåíèé áàëêîí, áîéëåð. Ö³íà: 216000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Áîÿðêà, 5/9 ï, 31/12.3/7.1, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 189600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Áîÿðêà, 8/9 ï, 37/18/9, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Ö³íà: 216000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ïèâçàâîäó, âóë. Äîðîøåíêà, 36 êâ.ì, ê³ìíàòà 18 êâ.ì, ñ/ â, êóõíÿ, çíàõîäèòüñÿ â íàï³âï³äâàëüíîìó ïîâåðñ³, íåîáõ³äíî äîðîáèòè êàíàë³çàö³þ. Ö³íà: 128000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ϳâí³÷íèé, 3/9 ï, 34/18/9, áðîíüîâàí³ äâåð³, â³êíà ïëàñòèê, áàëêîí ñêëî, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Ö³íà: 232000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Ïðèâàòáàíêó, 5/10 ï, 34/18/ 9, äèçàéíåðñüêèé ïðîåêò. Ö³íà: 224000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé. Êîíòàêòè: 5-67-08 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ïð.Ðîá³òíè÷èé, 2/5Ö, 39/ 18/7, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64

1-ê³ìíòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, ö, 6 ïîâ., 32/18/ 5, ðåìîíò. Ö³íà: 200000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 585-40-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ïð.Ìèðó, 5/5 Ö, 45/27/- . Êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö³íà: 360000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 863-42-89 ÂѲ ÂÈÄÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Ç ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÞ. ÊÓϲÂËß, ÏÐÎÄÀÆ, ÎÐÅÍÄÀ. ÄÎÏÎÌÎÃÀ  ÎÔÎÐÌËÅÍͲ ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: ÂÓË. ÏÎØÒÎÂÀ, 9, 26-87-91, (067) 363-03-11, (067) 360-63-60

ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó âóë. Êîöþáèíñüêîãî 3/5Ö 18ì êÂ. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 ʳìíàòè â ãóðòîæèòêó, 2 øò., âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 6/ 9 Ö, 12 êâ.ì. òà 18 êâ.ì, ï ð è â à ò è ç î â à í ³ , ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, êóõíÿ íà 4 ñ³ì’¿, ñ/â íà 2 ñ³ì’¿, êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 148000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, âóë. Ãàãàð³íà. Êîíòàêòè: (068) 046-30-11 ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî 9/9 Ö, 12 êâ.ì, ðåìîíò, â êðèë³ 8 êâàðòèð, ë³ôò ïðàöþº, ïîáëèçó «Ôëàì³íãî». Ö³íà: 64000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95

ʳìíàòó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/9Ö, 18 êâ.ì., áëî÷íà ñèñòåìà, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 85500 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 ʳìíàó â ãóðòîæèòêó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, æèë ñòàí. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58

1.1.2. Ïðîäàì 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

2-ê³ìíàòíó âóë. êâàðòèðó, Ìåëüíèêà, 2/9ï, àáî îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 3/9Ï. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

2-ê³ìíàòíó âóë. êâàðòèðó, Þâ³ëåéíà, 2/9 ï, òåðì³íîâî, äåøåâî àáî îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 2-ê³ìíàòíó êâàðèòðó, Äóáíî, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 1 ïîâ., 42 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä æèòëî àáî á³çíåñ. Ö³íà: 160000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (093) 569-19-31, (097) 490-09-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèíó, âóë. ×åõîâà, 4/5 Ö, 49/-/8.1. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (096) 471-13-22 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 69 êâ.ì, âóë. Êîíîâàëüöÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 43-30-74, (067) 360-28-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 8/ 9 Ï, 55/29/7,5, ì/ï â³êíà, àðêà â êîðèäîð³, âåëèêà çàñêëåíà ëîäæ³ÿ 5 ì, áðîíüîâàí³ âõ³äí³ äâåð³, ñòåë³ ïåðåòåðò³. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-53-10 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Àâòîâîêçàë , 8/9/ï, 47.6/32/ 7, ïëàñòèê, ºâðî. Òåðì³íîâî Ö³íà: 280000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àâòîâîêçàë, 2-ð³âíåâà, íîâîáóäîâà, ãàðíèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 262-05-68 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â ð-í³ Áîÿðêè (íîâîáóäîâà) 4/4 Ö, 75 êâ.ì. Ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 487-32-88

ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 12 êâ.ì, 9/9 Ö, ïîáëèçó êàôå «Ôëàì³íãî». Ö³íà: 64000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 16 Ëèïíÿ, 1ïîâ., 50,2/ 35,8/5,6, çâè÷àéíèé ñòàí, â³êíà íà äîðîãó, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó. Ö³íà: 72000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 973-12-20

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 6 Ãâàðä³éñüêà, 8/9Ö, 48/27,3/8. Æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 313900 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

ʳìíàòó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/5Ö, õîðîøèé ñòàí, ï³äâåäåíà âîäà, êàíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 96600 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 24 Ñåðïíÿ, 2/3Ö, æèòëîâèé ñòàí. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Còðóòèíñüêî¿, 4/9 Ö,áóäèíêó 13 ðîê³â, 52/30/ 8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 1/9, 49/ 28/8, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ìï â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 272000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 1/9ï, 60/ 29.5/7, ç äîáóäîâîþ, ðåìîíò, ÌÏÂ, ñ/â ³ êóõíÿ ïëèòêà, áåç áàëêîíà, ìîæíà ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ïåðóêàðíþ. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 3/9 ï, 48/ 30/8, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 1/9Ö, 80 êâ.ì., ðåìîíò ºâðî. Ö³íà: 544000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, ð-í àâòîâîêçàëó, 1/9 Ï, 49/29/8, ðåìîíò, çàòèøíèé äâ³ð, ïîðó÷ äèòÿ÷èé ñàäî÷îê, øêîëà ¹12. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â. Äèâ³ç³¿, 2/9 ï, 47.6/ 32/7, ïë. â³êíà, ë³÷èëüíèêè. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 280000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â. Äèâ³ç³¿, 4/9Ï., 49/ 29/8. ªâðîðåìîíò. Ö³íà: 326 000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³³, 3/9 Ï, 49/29/ 8, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 296000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 1/9 ï, 48/30/ 7, ðåìîíò, ÌÏÂ, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 5/10 ö, 50.2/ 27/8.3, 2 áàëêîíè, îêðåì³ ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 5/5/ö, 50/30/ 8,3, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 376000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âiäiíñüêà, 2/5 ö, 48/ 27/6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 293400 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà 8/9ï, ê³ìíàòè îêðåì³, 48ì.êâ., êóõíÿ7ì.êâ., æèëèé ñòàí. Ö³íà: 296000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 êâàðòèðó, 2-ê³ìíàòíó âóë. Âåðáîâà, 2/9 ï, 48/30/ 8, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 3/9 Ï, 49/29/ 8, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 5/5/ö, 40/26/ 5,3, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ï³äâàë. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà , 2/5/ö, 44/ 28/6, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 1/5/ö, 45/30/ 6,ðåìîíò ÷àñòêîâèé, ïåðåïëàíóâàííÿ (êóõíÿ-ñòóä³ÿ). Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 1/5Ö, 42ì.êâ., ïåðåïëàíîâàíà, ðåìîíò. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/4 ö, 44 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/5 Ö, 44/ 29/6, ê³ìíàòè îêðåì³, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 296000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/5ö, 44/31/ 6.1, ïîâíîö³ííèé ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 408000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 3/5 ö, 44/ 28/6, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, êîëîíêà, ïîêëåºí³ ñâ³æ³ øïàëåðè, íîâèé óí³òàç, ñàíòåõí³êà, áð. äâåð³, æèòëîâèé ñòàí, ïîðó÷ çóïèíêà, 18 øêîëà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 3/5 Ö, 47,3/ 15+12.1/ 8,1 áàëêîí, æèòë. ñòàí, ë³÷èëüíèê íà òåïëî. Ö³íà: 356400 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ì íàòíó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 5/5 ö, 48/ 31/6. Áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 5/5, 48/29/ 6, çàì³íåí³ òðóáè, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 292000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 5/5/ö, 48/ 28/6, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòí ó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 5/5Ö., 48/ 34/6. Áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 293800 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà 4/9Ï, 50/30/7 æèë ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà 5/9Ï, 79/54/9, æèë ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 8/9/ö, 57/34/ 10, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çàñêëåíèé áàëêîí, òåïëà ï³äëîãà. Ö³íà: 436000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 8/9 Ö, 57/ 34/10, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåëëà ï³äëîãà â êóõí³ òà êîðèäîð³, ì/ï â³êíà. Ö³íà: 432000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, íîâîáóä. 8/ 10 Ö, 56 ì.êâ., àâò.îïàë. Ö³íà: 437400 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàðiíà, 5/5 ö, 42/31,5/ 6, îêðåì³ ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, êîëîíêà. Ö³íà: 268950 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, «õðóùîâêà», 5/5, 44/32/6, ì/ï â³êíà, õîðîøèé æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 1/5 ö, 43/27/ 6, ºâðîðåìîíò, îêðåì³ ê³ìíàòè. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 1/5/ö, 21,6/ 17/3,2. «Ãîñòèíêà». Íîâà ñòîëÿðêà, ÌÏÂ. Ö³íà: 168000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5 Ö, 44/31/ 6, îêðåì³ ê³ìíàòè, ñ/â îêðåìî, áàëêîí, êîëîíêà Ö³íà: 300000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5, 45/28/6, æèòëîâèé ñòàí, îêðåì³ ê³ìíàòè. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5Ö, 40/27/ 6, íîâà ñòîëÿðêà Ö³íà: 250000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 4/5Ö, 47 êâ.ì., ðåìîíò, ÌÏÂ, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 300000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/5/ö, 45ì.êâ., êîñì.ðåì. Ö³íà: 272000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãîí÷àðà, 1/2 ö, 45.2/ 23/10, ç ðåìîíòîì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³,àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 203750 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 1/9Ï 49/ 28/8 æèë ñòàí, ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 2/9 ï, 51/ 35/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÌÏÂ, º ï³äâàë. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 3/4 ö. 45 êâ.ì. ªâðîðåìîíò ,êóõíÿñòóä³ÿ ,áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 1/9 Ï, 49/29/8, õîðîøèé ðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48


ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 4/4 ö, 43/26/6, æèòëîâèé ñòàí, ð-í «×àéêè». Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äèðåêòîð³¿, 4/5 ö, 42/ 25/5, ðåìîíò, êîëîíêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 4/4, 45/ 28/6.5, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 276000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äðàãîìàíîâà, 2/3/ö, 52ì.êâ. , ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, çàë 24ì.êâ. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 7/9ï, 48/ 30/8 ðåìîíòó 1 ð³ê, ìïâ, íå êóòîâà, ç ìåáëÿìè. Ö³íà: 328000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 2/9 Ï, 49/29/8, çâè÷àéíèé ñòàí. Ö³íà: 280 000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî , 8/9/ï, 50/29/8, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 296000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 2/5 ö, 4 5 êâ.ì. Äóáåíñüêà ÁÎÑ, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí, ï³äâàë, â³êíà âèõîäÿòü â äâ³ð. Ö³íà: 313775 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 2/5 Ö, 46 êâ.ì, æèòë ñòàí. Ö³íà: 308000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9 ï, 48/ 29/7, æèòëîâèé ñòàí, (÷/ ðåìîíò), ñ/â ïëèòêà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 2/5, 45/26/ 6, æèòëîâèé ñòàí, íå êóòîâà. Ö³íà: 296000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9 ö, áåç áàëêîíó, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóíäè÷à, 2/5 Ö, 44/30/ 6, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9/ö, 50/ 30/6. áåç áàëêîíà, êîñì.ðåìîíò. Ö³íà: 304000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Æóêîâñüêîãî, 2/5 Ö, 42/ 28/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 276000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9 ï, 48/ 30/8. Ö³íà: 290000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Æóêîâñüêîãî, 2/5 Ö, 42/ 28/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 276000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9Ï, ðåìîíò. Òåðì³íîâî. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Æóêîâñüêîãî, 2/5, 45/28/ 6, íå êóòîâà, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9 Ï, 49/ 29/8 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 296000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 3/9 ö, 52/ 28/8, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 263-22-13, (066) 520-75-35 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9ö, 46/ 28/7, ïàðêåò, äóáîâà ñòîëÿðêà, ïîäâ³éí³ âõ³äí³ äâåð³. Ö³íà: 418200 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äåì’ÿí÷óêà, 7/9 ö, 63.2 êâ.ì., íîâîáóäîâà, áóäèíîê çäàíèé â åêñïëóàòàö³þ, äîêóìåíòè ãîòîâ³, ñòàí-ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 415650 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äåì’ÿí÷óêà, 7/9 ö, 80êâ.ì., íîâîáóäîâà, íå êóòîâà, ç ºâðîðåìîíòîì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, º áàëêîí. Ö³íà: 652000 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äåì’ÿí÷óêà, 7/9Ö, íîâîáóäîâà, 80 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ,ºâðî. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 2/2Ö., 42/ 26/10. Ñòàë³íêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âèñîê³ ñòåë³, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 326 000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Çàìêîâà, 1/5 ö, 52/32/ 8, ê³ìíàòè îêðåì³. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ê.Îëüãè, 2/5 Ö, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 763-15-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàâêàçüêà, 2/9/ö, 52/ 30/9, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, æèëèé ñòàí. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 327992 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàâêàçüêà, 3/9Ö, 47/27/ 6, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàëíèøåâñüêîãî, 5/5, 46/31/7, ðåìîíò. Ö³íà: 324000 ãðí Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà , 2/5/ö, 44/29/ 6, çâè÷àéíèé ñòàí, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè îêðåì³, íåêóòîâà. Áàëêîí çàøèòèé âàãîíêîþ. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà 4/9ï, 49/30/9 æèë ñòàí, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà 5/9Ï, 45/24/8 áåç ðåìîíòó, ãàçîâèé ë³÷èëüíèê, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà àâòîâîêçàë, ÷åøêà, 4/5 Ö, 48/30/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 392000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà 5/9ï, 47/29/8, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 304000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 8/9/ï, 50/30/ 8, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 354000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 1/2 ö, 41,3/ 27/6, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 278800 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 8/9/ï, 50/32/ 9, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 354000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 1/2/ö, 41,3, «õðóùîâêà», ï³ä á³çíåñ. Ö³íà: 272000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 8/9ï, 51/30/9, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 295200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 1/5Ö., 54/36/ 12. Áåç ðåìîíòó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 217300 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2/5 ö, 50/30/ 8, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, ÷åñüêèé ïðîåêò. Ö³íà: 451000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2/9 Ï, 49/29/ 8 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 3/5 ö, 42/29/ 6, íîðìàëüíèé ñòàí, ïëàñòèê, ñàíòåõí³êà. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 288000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 3/5 Ö, 44/30/ 6, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 3/5/ö, 50/29/ 6.6, æèëèé ñòàí, ÷åñüêèé ïðîåêò, òåëåôîí, áîéëåð, áðîíüîâàí³ äâåð³, ³íòåðíåò. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 396000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 4/5 ö, 48/28/ 7, ðåìîíò, «÷åøêà», â³êíà â äâ³ð. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 4/5/ö, 50/30/ 8, íå êóòîâà, ðåìîíò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 4/9 Ï, 49/29/ 8, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 4/9, 49/28/9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 304000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 5/9/ï, 50/30/ 8, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 304000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 6/9 ï, 48/30/ 8, ãàðíèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 7/9 ï, 52/30/ 8, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 8/9 Ï, ïëîùà 49/29/8 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 348000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 9/9-ï, 53/30/ 8 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïë. â³êíà, õîðîøà ñòîëÿðêà, ñó÷àñíà ïëèòêà. Ö³íà: 342000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 788-75-57 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 9/9/ï, õîð.ñòàí, ÌÏÂ, ïàðêåò. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ʳêâ³äçå, 2/2 ö, 43/27/ 6, æèòëîâèé ñòàí, ãàçîâå îïàëåííÿ. Ö³íà: 248000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ʳêâ³äçå, 2/2Ö, 43/17/6. Ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ö³íà: 245500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ʳêâ³äçå, 2/2Ö, 45 êâ.ì., ïðîõ³äí³, àâòîíîìíå ï³÷íå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 244000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Îëüãè, 2/5Ö, 45/29/ 6. Ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ö³íà: 293800 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Ðîìàíà , 5/5 ö, 44/ 28/6, «õðóùîâêà», áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 262400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Ðîìàíà 3/5Ö 48/ 29/6 æèë ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Ðîìàíà, 2/5Ö., 45/ 31/6. Îêðåì³ ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 297850 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Ðîìàíà, 4/5 Ö, 44/ 30/6, ê³ìíàòè îêðåì³, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Ðîìàíà, 5/5Ö, 43/ 28/6. Ðåìîíò, ³çîëüîâàí³ ê³ìíàòè, øàòðîâèé äàõ, íå êóòîâà. Ö³íà: 301800 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Âîëîäèìèðà, 5/9/ï, 47.6/32/7, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, äîãîâ³ðíà. Òåðì³íîâî.. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè 2/5 Ö, 44/27/ 7 . Ðåìîíò. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 1/5 ö, 48/30/ 7.4, ãàðíèé ðåìîíò. Äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 262-05-68

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 2/5 ö, 44/27/ 6. êâàòðèðà â æèëîìó ñòàí³, º êîëîíêà, ÌÏÂ, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³. Ö³íà: 293400 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 2/5 ö, 44/29/ 6. Äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 263-22-13, (066) 520-75-35 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 4/4ö, 42/30/ 6, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, áàëêîí. Ö³íà: 312000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 4ïîâ., 42/30/ 6 ïåðåïëàíîâàíà, ðåìîíò. Ö³íà: 312000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà , 2/5 Ö, 44/ 29/6 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 272000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 2/5 ö, 45/ 30/6, ê³ìíàòè îêðåìî, äåøåâî. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 2/5/ö, 45/ 31/6, ê³ìíàòè îêðåì³,çâè÷àéíèé ñòàí,íå êóòîâà. Ö³íà: 300000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 7/9 ö, 50/ 30/8, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ñ/ â îêðåìî. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 7/9/ö, 51/ -/8, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 369000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ , 8/9/ö, 47,5/ 27,1/ 7,4, ç ðåìîíòîì. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ 5/9Ï, ðåìîíò+ìåáë³. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 2/9 Ï, 49/ 29/8 êâ.ì, ðåìîíò. Ö³íà: 320000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 3/9 Ï, 49/ 29/8, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 5/9, Ï, 49/ 29/8, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 7/9Ï, ðåìîíò. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 8/9 ö, 48/ 29/8. Íîâèé áóäèíîê, êâàðòèðà ç ðåìîíòîì. Ö³íà: 391200 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 7/9 ï, 50/ 30/8, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 8/9Ï, 47,7/ 29/9. Õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 326000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, á³ëÿ Ìàçäè, 4/9/ï, 47.6/32/7.5, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ïåðåòåðò³ ñò³íè. Òåðì³íîâî Ö³íà: 296000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîïåðíèêà, 1/3 ö, ð-í ïèâçàâîäó, 42/28/6.3, ºâðîðåìîíò, àâò. îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, ãàðàæ, ï³äâàë. Ö³íà: 310000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 781-94-41 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 1/5 ö, 59 êâ.ì., êóõíÿ -7 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 2/5/ö, 53/32/ 8, êîñì.ðåìîíò, º ï³äâàë. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 3/5 ö, 42/30/ 6, ê³ìíàòè îêðåì³. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 3/5/ö, 52/29/ 7, çàë-15 êâ.ì., ñïàëüíÿ-14 êâ.ì., ë³÷èëüíèê íà îïàëåííÿ, ðåìîíò. Ö³íà: 410000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 3/5ö, 42/25/ 6.4, îêðåì³ ê³ìíàòè, æèòëîâèé ñòàí, íîâà ñòîëÿðêà, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 308000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 3/9 ö, 49/29/ 7, ðåìîíò õîðîøèé, ÌÏÂ, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîöþáèíñüêîãî, ÷åøêà, 51/30/8, ö, êîëîíêà, íîâà ïðîâîäêà, ñàíòåõí³êà, ðåìîíò. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëåðìîíòîâà, 9/9Ö, 70ì ê ºâðîðåìîíò, àâòîíîìêà. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1/5/ö, 53/31/8,5 ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1/5Ö., 50/28/7,5. ×åøêà, ºâðîðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, áàëêîí. Ö³íà: 350175 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 13/14 ö, 50/29/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 284000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 13/14Ö, 50/28/8,2. Ö³íà: 283500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. ËÜÎÍÎÊÎÌÁ²ÍÀÒ²ÂÑÜÊÀ, 9/14 Ö, 48.7/26.3/-, ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ, ÃÀÐÍÈÉ ÑÒÀÍ. ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 273600 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

2-ê³ ìíàòíó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì. Âîâ÷êà, 5/6/ö, 54/-/ 10, «÷åøêà», ï³ä ðåìîíò, êóòîâà. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 4/5 ö, 54/30/ 8, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 5/6 ö, 54/30/ 8, ÷åøêà, áåç ðåìîíòó. Äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 262-05-68

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 4/5Ö., 37/ 10+16/6,6. Æèëèé ñòàí. Ö³íà: 285700 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 5/6 ö, 54/30/ 8, ÷åøêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, îêðåì³ ê³ìíàòè. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, ãàðíèé ðåìîíò, 58/-/8. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 5/6, ÷åøêà, 54/30/8, ï³äãîòîâëåíèé äî ðåìîíòó. Ö³íà: 348000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 1/9/ï, 50/ 30/8, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 8/9 ï, 52/ -/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 311600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîöþáèíñüêîãî, «÷åøêà», 53//10 ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, íîâà ñàíòåõí³êà, ïðîâîäêà, ëàì³íàò, ïåðåòåðò³ ñò³íè òà ñòåë³. Ö³íà: 360 000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëåðìîíòîâà, 9/9Ö, 70ì ê ºâðîðåìîíò, àâòîíîìêà. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìiöêåâè÷à, 5/5 ö, 48,3/ 30,8/9. Ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ñòåë³ ïåðåòåðò³, ñ/â ðàçîì, êîëîíêà. Ö³íà: 350450 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàçåïè, 2/2 ö, 49/29/8, àâòîí.îïàëåííÿ, êîñì.ðåìîíò, äàõ-øèôåð. Ö³íà: 328000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 2/7/ö, 48/ 27/8, íîâîáóä, àâòîíîì, ñó÷àñíèé ðåì, äîðîã³ áðîí.äâåð³. Ö³íà: 464000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

9

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 2/9Ï, 48/29/ 8. Æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 314 000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 3/9 Ï, 49/29/ 8 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 4/9 ï, 48/ 30/8, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 4/9 ï, 49/29/ 8, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ðåì., ñîíÿ÷íà, ë³÷èëüíèê íà îïàëåííÿ íà ï³ä’¿çä. Ö³íà: 303400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 4/9 ö, 49/29/ 8, ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 4/9Ö., 49/28/ 7,5. Íîâîáóäîâà, ðåìîíò, øàôà-êóïå. Ö³íà: 374300 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, ö, 5 ïîâ., íîâîáóäîâà 5 ðîê³â. Ö³íà: 372000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 585-40-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 10/10 Ï, 49/ 29/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ê³ìíàòè îêðåì³, õîðîøèé êðàºâèä. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 4/9 Ï, 49/ 29/8, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 49/29/8, ìïâ, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 268000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 8/9 ï, 48/ 30/8, ãàðíèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 8/9/ï, 50/32/ 8, ñóïåðºâðîðåìîíò. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à 9/9Ö, 52/36/ 9 õîðîøèé ñòàí, ðåìîíò, ÌÏ â³êíà, ÷åøêà. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 5/5 ö, 49/ 31/8.2, ðåìîíò, ÌÏÂ. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 5/5/ö, 50ì.êâ., ðåìîíò. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 6/9/ö, 48.7/ 28/7.2, êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 436000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 9/9/ö, 49/ 30/8, æèë ñòàí, ñ/ó îêðåìî. Ö³íà: 348000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 9/9Ö, 46/27/ 7. Õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 342200 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74


10

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 2/5ö, 44.7/ 29/4.4, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, îô³ö³éíî ïåðåïëàíîâàíà êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, íîâà êîëîíêà, ñó÷àñíà âìîíòàâàíà êóõíÿ, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 424000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Òåë³ãè, 3/9 ï, 51/30/9, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Îðëîâà, çà «Ñ³ëüïî», 5/ 9/ï, 49/29.5/7, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà ñó÷àñíèìè ìåáëÿìè, õîäè îêðåì³, ñåðåäíÿ, áàëêîí ñêëî. Òåðì³íîâî Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

2-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. Ï.ÌÎÃÈËÈ, 1/5 Ö, 41.6/ 29.2/7, ̲ÊÐÎÐÀÉÎÍ «ÏÈÂÇÀÂÎÄ». Ö²ÍÀ: 240000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïàâëþ÷åíêà, 2/9 ö, 44 êâ.ì., êóõíÿ 12 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ñ/â îêðåìî, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïàâëþ÷åíêà, 2/9Ö., 43,2 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, äîçâ³ë íà àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 309900 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

2-ê ³ìíàòíó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèíiâñüêà, 8/9 ï, 49.2/29.6/7.1, ç ºâðîðåìîíòîì, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, áð. äâåð³, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 330075 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 6/9 ï, 48/ 29/8, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 304000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 8/9 ï, 50/ 30/7, ºâðîðåìîíò, ñ/â îêðåìî, ìï â³êíà, áîéëåð, ëàì³íàò, ñò³íè, ñòåë³ ïåðåòåðò³, áàëêîí çàñêëåíèé ³ óòåïëåíèé, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 8/9ï, 49.2/ 29.6/7.1, ºâðîðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, ÌÏÂ, áàëêîí, ëàì³íàò, áîéëåð, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 328000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Í.Õàñåâè÷à, 2/2 Ö, 40/ 26/7,5 ÷àñòêîâî ðåìîíò, àâò.îïàë. Ö³íà: 264000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 45/28/6 ìåòàëåâ³ äâåð³, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 272000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà 5/5 Ö, 52/ -/-. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (096) 471-13-22 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 44/31/6, çâè÷àéíèé æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 6/9 ö, öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ, 50/28/8. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (097) 898-68-23 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 4/5/ö, 50/ 30/8, «÷åøêà», êîñì.ðåì. Ö³íà: 376000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 4/5Ö, 51/ 36/7, «÷åøêà», æèëèé ñòàí. Ö³íà: 350000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 4/9 ï, 50/ 29/8.  õîðîøîìó ñòàí³, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ë³íîëåóì, ìï. â³êíà. Äâà çàñêëåíèõ áàëêîíè. Ö³íà: 300000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 2/5 ö, 48/ 30/6, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Òåë³ãè, 3/9 ï, 51/30/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÌÏÂ, ëàì³íàò, íîâ³ äâåð³, ìîæëèâèé îáì³í íà 3-ê³ìíàòíó, â öüîìóæ ðàéîí³. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 5/5Ö, íå êóòîâà, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 2-âà áàëêîíè, ë³÷. íà ãàç. Ö³íà: 272000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 5/5 ö, 42/27/ 6,5, äàõ íå ïðîò³êàº, îêðåì³ ê³ìíàòè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 2 áàëêîíè. Ö³íà: 268950 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 5/5Ö,42 ì.êâ., êóõíÿ – 7êâ.ì.,îêðåì³ ê³ìíàòè, íåêóòîâà. Ö³íà: 260000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïðèõîäüêà, 2/3/ö, 42,6/ /5,3, íå êóòîâà, æèòëîâèé ñòàí, ïðîõ³äí³ ê³ìíàòè. Ö³íà: 296000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ðóñüêà, 5/5 ö, 53/30/8 . Ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äåðåâ,ÿíà ñòîëÿðêà, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ðóñüêà, 5/5, 53/29.5/7, îêðåì³ ê³ìíàòè, ðåìîíò. Ö³íà: 336000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ. Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/ 5 ö, 52/30/8, ðåìîíò,÷åøêà, äàõ íå òå÷å. Ö³íà: 360800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïàâëþ÷åíêà, 4/9/ï, 48/ -/8, ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Áàíäåðè, 2/5 Ö, 46/ 30/6 ,5 êâ.ì., â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïàâëþ÷åíêà, 5/9/ï, 50/ 30/9, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ. Áàíäåðè, 3/5Ö, ê³ìíàòè îêðåì³. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïàâëþ÷åíêà, 9/9 ö, 47,5/31/8, ÌÏÂ, ëàì³íàò, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 278800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 2/4 ö, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 5/5/ö, 43/ 28/6, «õðóùîâêà», êîëîíêà, ïåðåêðèòèé äàõ, áåç ðåì,ê³ì. ïðîõ³äí³. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà 5/5Ö, 42/26/6,5 æèë ñòàí, äâà áàëêîíè, îêðåì³ ê³ìíàòè, ÌÏ â³êíà. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 1/5ö, 53/30/7.8, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, àâò.îïàëåíÿ, ðåìîíò, áðîíüîâàí³ äâåð³, áàëêîí, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ï³äâàë, 1.5 ñîò. ãîðîäó. Ö³íà: 408000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Áàíäåðè, 2/5Ö, 46 ì.êâ., ºâðîðåìîíò, êóõíÿñòóä³î, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/9 Ö, 50/28/8, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ãàðíèé æèòë. ñòàí. Ö³íà: 445500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/ 5Ö, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 54 êâ.ì. êîëîíêà, õîðîøà ìîæëèâ³ñòü ïðåïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 424000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067)364-04-64,(067)343-02-30 2-ê³ìíàòí ó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/ 5Ö, 53êâ.ì., áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 290000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà (ðåìçàâîä) , 57/31/11, áåç 8/9/ö, ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ëîäæ³ÿ íåçàñêëåíà. Ö³íà: 352000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà 3/5Ö, 43/27/6 ÌÏ â³êíà, æèë ñàí, áð äâåð³, íîâà ñòîëÿðêà, ðîçïî÷àòî ðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ÁÎÑ (ð-í Ïèâçàâîä), 5/5/ö, 45,5/29/6, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, çàñêëåíèé áàëêîí, âàííà ³ êóõíÿ-íîâà ïëèòêà. Ö³íà: 304000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà(öåíòð), 4ïîâ, 57/32,5/8,3, ñòàë³íêà, ðåìîíò, êóõíÿ, âàííà ï³ä ïëèòêîþ, íà ïîëó ïàðêåò. Áàëêîí íåçàñêëåíèé. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ð-í Þâ³ëåéíèé, 4/9Ï, ðåìîíò, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà(ÖÓÌ), 3/5/ö, 50/32/8, «ñòàë³íêà», ðåìîíò, â³êíà íà äîðîãó. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 1/3 ö, 53/34/ 8, Áåç ðåìîíòó. ª ï³äâàë. Âèñîêèé öîêîëü. Âèñîê³ ñòåë³. Ö³íà: 328000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 2/9 ö, 56/30/9, æèòëîâèé ñòàí, 2 ëîä泿, äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 262-05-68 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 2/9Ï, 49/30/ 8. Àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ðåìîíò. Ö³íà: 382375 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 3/4 ö, 50/30/8. «Ñòàë³íêà» íàâïðîòè ïàðêó, ðåìîíòó ê³ëüêà ðîê³â. Ö³íà: 391200 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 2ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 2-ê³ìíàòíó Ñîáîðíà, 3/5 Ö, ïëîùà 51/ 30/7, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, õîðîøèé ºâðîðåìîíò, òåðì³íîâî. Ö³íà: 376000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 3/5/ö, 50/29/ 8, ðåìîíò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 3/5/ö, 50/29/ 8, ðåìîíò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 42/27/6.5, ÌÏÂ, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/ 9ï, 53/30/8.6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÌÏÂ, ÎÑÁÁ, áîéëåð, áàëêîí íåçàñêëåíèé. Ö³íà: 312000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 5/5 ö. Ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 276000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñâîáîäè, 3/3Ö., 36/23,4/ 6. Áåç ðåìîíòó, ìîæëèâî âñòàíîâèòè àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/5 ö, 52/33/7, æèòëîâèé ñòàí, äîçâ³ë íà àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 440 000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 5/5, 42/26/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíè, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 268000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà 8/9Ö, 57/31/11, æèë ñòàí, ë³÷èëüíèêè, âåëèêà ëîäæ³ÿ. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 7/9/ö, 50/30/9, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 420000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/4/ö, 68//10, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/5ö, «ñòàë³íêà», 53/33/7, îêðåì³ ê³ìíàòè, ïàðêåò, áàëêîí, ï³äâàë, â áóäèíêó ÎÑÁÁ, çàì³íåíà åëåêòðèêà, òðóáè â ï³äâàë³. Ö³íà: 428000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 8/9 ö, íîâîáóäîâà, 51 êâ.ì., áàëêîí çàñêëåíèé, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, á³ëÿ «Ì³ëàíó», 3/5 Ö, 51/30/8, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ïèâçàâîä, ñòàë³íêà, ºâðîðåìîíò, ñâ-îêðåìî, ïëèòêà. Ö³íà: 344000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ð-í Þâ³ëåéíèé, 50/30/8, «÷åøêà», îêðåì³ âåëèê³ ê³ìíàòè, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, íîâ³ òðóáè, êîëîíêà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, öåíòð, 1/5Ö, 41/28/6. æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 269600 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, öåíòð, «ñòàë³íêà», ðåìîíò, êàï³òàëüíèé àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, öåíòð, 3/4 ö, 50/29/8, ñòàë³íêà, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà,3/5ö öåíòð, ñòàë³íêà, 50ì.êâ., ãàðíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïåðåòåðò³ ñòåë³. Ö³íà: 384000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò áàíäåðè 2/5Ö 45/ 28/6 æèë ñòàí, êîëîíêà, áàëêîí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè , 7/9/ö, 49/28/8, ï³äâàë, áîéëåð, äîìîôîí, ñèãíàë³çàö³ÿ, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 416000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòí ó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 1/5ö, 46/ 31/6, ê³ìíàòè îêðåì³, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 3/3Ö., 43,6/ 28/6. Æèëèé ñòàí. Ö³íà: 269675 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 3/5/ö, 50/ 29/7, æèëèé ñòàí, ëîäæ³ÿ íà øèðèíó ê³ìíàòè çàñêëåíà. Òåðì³íîâî Ö³íà: 316000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 4/4 Ö. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (096) 471-13-22 2-ê³ìíàòí ó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 7/9Ö, 48,1/27,4/7,8. Õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 446250 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè 1/5 Ö, 46/ 27/6. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (096) 471-13-22

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 1/2 ö, 44/ 29/7, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò. ð-í. «²ñòàíáóë». Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 2/5 Ö, 44/ 28/6, æèëèé ñòàí, ñóõà, òåïëà, â ê³ìíàòàõ ïàðêåò, êîëîíêà. Ö³íà: 292000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 2/5 ö, 45/ 28/6, ê³ìíàòè îêðåì³, â³êíà ó äâ³ð, º êîëîíêà, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ïîðó÷ çóïèíêà, ìàãàçèí, àïòåêà, º ï³äâàë. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 2/5 ö, 45/ 30/6, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 2/5 ö, á³ëÿ ìàãàçèíó «Ñîòà», 44/ 28/6, êîëîíêà, â³êíà â äâ³ð. Ö³íà: 276000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 2/5, 45/29/ 6, áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà. Ö³íà: 276000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 3/5ö, çðîáëåíèé ðåìîíò, ëàì³íàò, ïë.â³êíà. Ö³íà: 288000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 8/9 ö, 56/ 30/9, íîâîáóäîâà. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿ 1/5 Ö, 45/ 30/6, ðåìîíò. Ö³íà: 267300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿ 5/9 Ï, 49,3/ 28,2/7,1, àáî îáì³í íà 1 ê³ìí. + äîïëàòà. Ö³íà: 307800 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 5/5/ ö, 46ì.êâ., ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 1/5 ö, 44/ 28,4/6. Êâàðòèðà áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè âàãîí÷èêîì. Ö³íà: 256725 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 7 1 3 - 9 9 - 1 0 www.rivnedim.com.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 1/5 Ö, 45/ 30/6, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 275400 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9 ö, 56ì.êâ., êîñì.ðåìîíò. Ö³íà: 426400 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9/ï, 49/ 28/9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 2/5ö, 44ì.êâ., ÷àñòêîâî ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 288000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, íîâîáóä, 4/6 Ö 66 ì.êâ. ðåìîíò, ìåáë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 567000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 4/9 Ö, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, 52/ 30/9 êâ.ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 386000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 4/9Ö, 52/ 30/9. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 374300 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíòñüêà, 5/5/ ö, 51/30/10.5, ïåðåêðèòèé äàõ, êîëîíêà, ëàì³íàò, êóõíÿ, øàôà êóïå, ñò³íêà, ðåìîíò. Ö³íà: 396000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíòñüêà, 1/5Ö 45/ 28/6 æèë ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíòñüêà, 2/5/ö, 44ì.êâ., ðåìîíò, ºâðî. ʳìíàòè îêðåì³. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíòñüêà, 5/5 Ö, 51/ 30/11, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ, ìåáë³, ì’ÿêà ÷àñòèíà, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíòñüêà, 5/5, 51/30/ 10.5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, áàëêîí çàñêëåíèéþ Ö³íà: 392000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíòñüêà, 5/5Ö, 51/ 30/10,5. «×åøêà», ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåõí³÷íèé ïîâåðõ. Ö³íà: 346100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíòñüêà, 7/9 ö, 53/ 30/12 ç õîðîøèì ðåìîíòîì, ÌÏÂ, ïàðêåò, íîâà ñàíòåõí³êà ³ ñòîëÿðêà, ë³ôò ïðàöþº, çàëèøàºòüñÿ 2 øàôè-êóïå. Ö³íà: 366750 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 7 1 3 - 9 9 - 1 0 www.rivnedim.com.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Òåàòðàëüíà, 2/3 ö, 45/ 29/9 êâ.ì, à-î, ëàì³íàò, íîâà ñàíòåõí³êà, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 309000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 788-75-57 2-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. ÒÈÕÀ, 10/10 Ö, 72.9/ 36.5/-, ÍÎÂÎÁÓÄÎÂÀ, ϲÑËß ÁÓIJÂÅËÜÍÈʲÂ, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÅ ÎÏÀËÅÍÍß. Ö²ÍÀ: 408000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Òðàêòîðíà, 5/5, 60/32/ 8, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 480000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Òðàêòîðíà, 5/5/ö, 60ì.êâ. íîâîáóäîâà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 464000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 5/9, 48/30/ 6, íå êóòîâà, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 5/9Ö, 50/ 30/8. Ðåìîíò, íå êóòîâà. Ö³íà: 366200 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 1/5, 45/28/ 6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 284000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75


ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Õì³ëüíà, 3/3Ö., 50/33,6/ 7,3. Ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 313900 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 3/5 ö, 44/ 31/6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 296000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 2/9 Ï, 49/ 29/8, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ëóöüêå ê³ëüöå, ö, 7 ïîâ., íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 424000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (067) 585-40-02

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà (íîâî-áóäîâà), 6/ 10/ö, 60/33/10, íîâîáóäîâà, äàõîâà êîòåëüíÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëü-íèê³â. Ö³íà: 444000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 2/4ö, 69/40/ 10, íîâîáóäîâà, àâò. îïàëåííÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, äâ³ð îãîðîäæåíèé, äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, ïàðêîâêà. Ö³íà: 416000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 6/9 ï, 48/ 30/8. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ï-ò Ìèðó, 5/9Ö, 60/36/10. Æèòëîâèé ñòàí, ðåìîíò íà êóõí³. Ö³íà: 446700 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 1/5/ö, 47/29/ 6, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 1/9 ö, 60/33/ 10, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 533000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 1/9/ö, íîâîáóäîâà, ºâðî. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 2/5 Ö, 44/29/ 6 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 296000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 2/5 Ö, 92,5/ -/- àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 525000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (096) 471-13-22 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 3/5Ö, 42/30/ 6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 272000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 4/5, 45/28/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, îêðåì³ ê³ìíàòè. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 4/5/ö, 45ì.êâ. êîëîíêà, ðåìîíò, íåêóòîâà, ìï.â³êíà. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 4/5/ö, 45ì.êâ. ðåìîíò. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 4/5Ö, 45/29/ 6. Ðåìîíò, îêðåì³ ê³ìíàòè. Ö³íà: 326000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 4/5ö, 59/42/ 10 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, à/î, ñèãíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 448000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 788-75-57 2-ê³ìíà òíó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 5/5 Ö, 46 êâ.ì. ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 312000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 6/10Ö, íîâîáóäîâà, 60 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 376000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà 3/5ö, 48//6 æèëèé ñòàí, áàëêîí. Ö³íà: 296000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 2/5 ö, 44/ 28/6, áåç ðåìîíòó,ê³ìíàòè îêðåì³. Ö³íà: 328000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 3/5/ö, 48/ 30/6, çâè÷àéíèé ñòàí, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³. Ö³íà: 300000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 4/4 Ö, 70,55/ 20,79 + 18,81/ 11.75 àâò.îïàë.,ñòàí – ñòÿæêè, øòóêàòóðêè, ï³âä.-ñõ. ñòîðîíà. Ö³íà: 420000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 5/5/ö, íå êóòîâà, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 5/5ö, 46/33/ 6, íåêóòîâà, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, öåíòð, 3/ 5Ö., 43/25/6,5. Áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 305900 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øåâ÷åíêà, 7/7 ö, 57.7/ 349, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âèñîòà ñòåë³ 3.65 ì, êîëîíêà, áîéëåð, óòåïëåíèé äàõ. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øîïåíà, 1/1 ö, 44/27/ 8, ç ðåìîíòîì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ñ/â -ðàçîì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðîáëåíèé ï³ä³ãð³â ï³äëîãè. Ö³íà: 350450 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øîïåíà, 4/4 ö, 48/32/ 7,5, ç ºâðîðåìîíòîì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³(20 êâ.ì 12 êâ.ì), áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 395275 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 7 1 3 - 9 9 - 1 0 www.rivnedim.com.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øîïåíà, öåíòð 4/4 Ö, 49/32/7,5, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, êàï³òàëüíèé ðåìîíò. Ö³íà: 392000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øîïåíà, öåíòð, 3/5 Ö, 43/29/6, õîðîøèé ñòàí, îêðåì³ ê³ìíàòè, íå êóòîâà, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à , 9/9 ï, 49/28/9, â æèòëîâîìó ñòàí³, ç ìåáëÿìè, òåõí³êîþ. Ö³íà: 285250 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 9/9/ï, 50/ 30/8, æèëèé ñòàí, äàõ íå òå÷å, º ï³äâàë. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâiëåéíà, 2/9 ï, 49/ 30/7, æèëèé ñòàí, ëîäæ³ÿ, º ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, êóòîâà. Ö³íà: 293400 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 747-20-77, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà 2/9 Ï, 50/30/ 8. Æèòëîâèé ñòàí, áîéëåð. Êóõíÿ ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 292000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 2/9 Ï, 49/29/ 8, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 2/9/ï, 49/ 30/7, â³òàëüíÿ 6êâ.ì., ëîäæ³ÿ 6êâ.ì., ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, ìåáë³, êóòîâà, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 2/9ï, 49/30/ 7, òåïëà, ñâ³òëà, êóòîâà, æèòëîâèé ñòàí, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, áîéëåð, ïðîäàæ ç ìåáëÿìè. Ö³íà: 304000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 2/9Ï., 49/ 29/7. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 301800 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 3/9 ï, 51/ 31/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 4/9 Ï, 50 êâ.ì, âåëèêèé áàëêîí, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 275000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 524-74-22 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 52/30/7, õîðîøèé ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, íîâà åëåêòðèêà ³ ñàíòåõí³êà, ìïâ. Ö³íà: 272000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 9/9 ï, 48/ 29/7 êâ.ì, ïë. â³êíà, ñòîëÿðêà çàì¦íåíà, ëàì³íàò, äàõ íå òè÷å. Ö³íà: 260000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 788-75-57 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ìàêàðîâà, 2/7ö, íîâîáóäîâà, 48/28/7.7, àâò.îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, áàëêîí. Ö³íà: 468000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ñò.Áàíäåðè 2/4 Ö, 44/ 30/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, íå êóòîâà. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 2/5 ö, 46/ 30/6, äåøåâî. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 1/9Ï, 48/ 29/7. Æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 273700 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ôàáðè÷íà, 1/9Ï., 50/ 18+17. Ðåìîíò, áàëêîí ç ï³äâàëîì. Ö³íà: 342100 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 3/5 ö, 48 êâ.ì., æèòëîâèé ñòàí, íå êóòîâà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 49/30/8, ï, ï³äâàë, çâè÷àéíèé ñòàí. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ï-ò Ìèðó, 2/5Ö, 44/30/6. Íå êóòîâà, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ö³íà: 301875 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ïèâçàâîä 2/2 ö., 46/28/12 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íåìà ñ/ â. Ö³íà: 163000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 788-75-57 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ïèâçàâîä, 3/3 Ö, 50 êâ.ì., àâòîíîìíå, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 308000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó , 5/5/ö, 44/29.5/7, êîëîíêà, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 312000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 3/5 Ö, 44/29/6, á³ëÿ ãîòåëþ «Ìèð». Ö³íà: 288 000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 3/5 ö, 44/30/6.2, æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà, áàëêîí íå çàñêëåíèé. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 4/5ö, 43/28/6, çàë ïðîõ³äíèé, áàëêîí íåçàñêëåíèé, ñò³íè ïåðåòåðò³, íîâà ñàíòåõí³êà, äâåð³, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 5/5 ö, 45.5/26/ 6.2, íåêóòîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 5/5, 45/28/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó, 2/5 ö, 50/30/7 .Æèòëîâèé ñòàí. ³êíà íà âóëèöþ Äèðåêòîð³¿. Ö³íà: 416000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó, 3/5 ö, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í «×àéêè», 1 ïîâ., êóòîâó, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ. Êîíòàêòè: (097) 227-52-57 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ïèâçàâîäó, 3/3ö, 50/34/ 7, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ÌÏÂ, àâò.îïàëåííÿ, êîëîíêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñ/â íîâèé êàõåëü. Ö³íà: 312000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ïèâçàâîäó, 42.5/31.4, íîðìàëüíèé ñòàí. Ö³íà: 292000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ïèâçàâîäó, âóë. Êîïåðíèêà, 1/3ö, 42/28.7/ 6.3, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, áåç áàëêîíà, ðîáèòüñÿ ºâðîðåìîíò, áóäå àâò.îïàëåííÿ, ãàðàæ. Ö³íà: 308000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ðåìçàâîäó, âóë. Ñîáîðíà, 8/9ö, 57/31/11, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ëîäæ³ÿ íåçàñêëåíà. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ×àéêè 3/5 ö, 45/31/6, íîâ³ ñîñíîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ìîíòîâàíà êóõíÿ, êîëîíêà, â³êíà ïëàñòèêîâ³, ñàíòåõí³êà ³ ïðîâîäêà íîâ³. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 308000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Öåíòð 3/5Ö, 46ì êÂ, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Öåíòð, 3/5/ö, 43/27/6, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 296000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, â õîðîøîìó ñòàí³, äîãëÿíóòà. Ö³íà: 335706 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 645-33-19 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, ö, 3 ïîâ., áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 296000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 585-40-02 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Öåíòð, 7/9 ö, 50/30/8, ïîë³ïø ïëàí, áóêîâèé ïàðêåò, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 574000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíóó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, ö, 1 ïîâ., º ìîæëèâ³ñòü ïåðåîáëàäíàííÿ ï³ä ìàãàçèí îô³ñ. Ö³íà: 496000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 585-40-02 2-ê³ìíàòó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5 Ö, 44/30/6, ê³ìíàòè îêðåì³, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1.1.3. Ïðîäàì 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/5Ö, 65/40/8,5, ðåìîíò. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 3/9Ï, æèëèé ñòàí. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ åë³òí³ â³êíà, â çðó÷íîìó ì³ñö³. Ìîæëèâèé îáì³í. Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

3 ,4- ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ç ðåìîíòîì. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86

3 -ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Àâòîâîêçàë, 6/14ö, 68/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 464000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 788-75-57 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë .̳ðþùåíêà 3/5 Ö, 66/36/8. ªâðîðåìîíò, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè. Ö³íà: 520000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë Ä. Ãàëèöüêîãî, 3/9 Ï, 64/39/ 9, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 6 Ãâàðä³éñüêà 6/9 Ö, 67/42/ 8,2 . Æèëèé ñòàí, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè. Ö³íà: 416000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 487-32-88 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 6 Ãâàðä³éñüêà, 5/9, 66/39/9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 344000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 6 Ãâàðä³éñüêà, 8/9ï, 66.8/ 39/10, ÿê³ñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà êóõíÿ, ñïàëüíÿ, äèòÿ÷à, â³òàëüíÿ. Ö³íà: 416000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 7/9 ï, 65/39/9, íîâ³ øïàëåðè, ë³íîëåóì, ñòåë³ ïåðåòåðò³, äâåð³ ÌÄÔ,ÌÏÂ, áàëêîí çàñëåíèé. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â. Äèâ³ç³¿, 5/9/ï, 72// 10, ºâðî,ïàðêåò, ì/ï â³êíà. Ö³íà: 408000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿ 1/9 Ï, 63/39/10. Æèòëîâèé ñòàí, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 312000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿ 3/5 Ö, 68/39/10 . Æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 440 000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, «Àðñåí», 7/10 ö, 61/40/9, íîâîáóäîâà, ñ/â îêðåìî, ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 10/10ï, 79/39/12, äîäàòêîâà 4 ê³ìíàòà, ðåìîíò. Ö³íà: 332000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 6/9Ö, 67 ì.êâ., æèëèé ñòàí. Ö³íà: 400000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 2/5Ö, 66/44/9, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, äâ³ ëîä泿, ï³äâàë, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 440 000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 63/37/9. Ïàíåëü, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 366750 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Àâòîâîêçàë 6/9-ï, 63/37/10 æèëèé ñòàí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ìïâ, êîð ëàì³íàò, 2 çàñêëåí³ ëîä泿. Ö³íà: 407000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 788-75-57 3-ê³ì íàòíó 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Á³ëà, 2/5 ö, 61/37,2/7,6, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, îêðåì³ ê³ìíàòè, ñòåë³ ïåðåòåðò³, àðêà, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè, íîâà ñòîëÿðêà. Ö³íà: 342300 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Á³ëà, 2/5 ö, 63/37/9, ðåìîíò, äåð.ñêëîïàêåòè, ìîæëèâèé ãàðàæ. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Á³ëà, 2/5Ö, 60/37/8, ºâðîðåìîíò, íå êóòîâà, ïîðó÷ º ãàðàæ. Ö³íà: 328000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó âóë. Ñîáîðíà 4/4 Ö. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 392000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

3-ê³ìíàò íó êâàðòèðó, âóë. 3-ê³ìíàòíó Á³ëà, 2/5Ö, ÷åøêà, 62 êâ.ì., âñ³ ê³ìíàòè îêðåì³, õîðîøèé ñòàí, êîëîíêà, áð. äâåð³, ïàðêåò. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 352000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Àâòîâîêçàë çà «Ñ³ëüïî» 3/ 9-ï., 69/38/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 4/5 Ö. Êîíòàêòè: (050) 555-24-89

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 6 òà. Ãâàðä³éñüêà, 8/9Ï, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö³íà: 376000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, ïåíòõàóñ, 120 êâ.ì., íà îñòàííüîìó ïîâåðñ³, 2 ð³âí³, öåãëÿíà íîâîáóäîâà. Ö³íà: 4890 ãðí/ êâ.ì. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 68 êâ.ì., 2 áàëêîíè, õîðîøèé ðåìîíò, áîéëåð. Ö³íà: 50000 ãðí. Êîíòàêòè: 5-81-88, (050) 375-04-41

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 3/9Ï, 63/41/8. Ìîæëèâèé îáì³í íà 2(1) ê³ìí. Êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 3/9 Ï, 70/40/ 11 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 352000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 86 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: (098) 526-76-92

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 3/9 Ï, 75 êâ.ì., õîðîøèé ðåìîíò, ÌÏÂ, ìåáë³. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 3/9 Ïí, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³+êîìîðà. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 4/9ï, 64/38/9 ,ëîä泿 2, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 320000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 7/9/ï, 63/39/9, ì/ ï â³êíà, ïåðåòåð³ ñòåë³ òà ñò³íè, ëàì³íàò, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ çàøèò³. Ö³íà: 368000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 9/9 ï, æèòëîâèé ñòàí, ë³ôò ïðàöþº. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 3/9 Ï, 64/39/9 êâ.ì, ñòàí³. â õîðîøîìó Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 4/10 Ö, 71/41,6/ 11,2, ñ/â ñóì³ñíèé, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (067) 593-19-99, (050) 227-90-57 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 9/9Ï, 63,5/39/9.  ÷îðíîâîìó ñòàí³. Ö³íà: 281 200 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà (íîâîáóä) , 1/5/ ö, 93ì.êâ., á³ëÿ ïåíñ³éíîãî ôîíäó, ºâðîðåìîíò, àâò.îïàë, âìîíò. êóõíÿ 16êâ.ì., ãàðäåðîáíà. Ö³íà: 840000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

11 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/5/ö, 63/38/9, ÷åøêà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìêà, ï³äëîãè ç ï³ä³ãð³âîì, äóáîâà êóõíÿ, êîòåë (²òàë³ÿ), øàôà-êóïå. Ö³íà: 568000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 3/5 Ö, 56/38/6 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 328000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 3/5Ö, 58êâ.ì., ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³ Ö³íà: 350000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 3/5ö, 59 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ÌÏÂ, âìîíòîâàíà êóõíÿ, çàñêëåíèé ³ óòåïëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 5/5 Ö + òåõí. ïîâåðõ 51,4/ 35,9/6 ãàðíèé æèòë. ñòàí. Ö³íà: 311850 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà,1/5 Ö, íîâîáóä, 92êâ.ì ðåìîíò, õîðîøå ïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 840000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ã. Ìàçåïè, 1/2 ö, 47/34/6, â çâè÷àéíîìó æèòëîâîìó ñòàí³. Ö³íà: 350450 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàðiíà, 2/9 ö, 71/48/10. Æèëèé ñòàí, îäíà ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, 2 ëîä泿 çàñêëåí³. Ö³íà: 472700 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàðiíà, 3/5 ö, 52/34/7, íàâïðîòè «Òåêñòèëüíèêà», ç ðåìîíòîì, íà ï³äëîç³ ïàðêåò, íîâà ñ/õ. Ö³íà: 391200 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/9 Ö, 70/48/10 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ñ/â îêðåìî, 2 ëîä泿, çàñêëåí³, çá³ëüøåíà êóõíÿ. Ö³íà: 472000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 3/5 Ö, 52/34/7 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïàðêåò, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 3/5 ö, 52/34/7, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, º ï³äâàë. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 3/5 ö, 52/34/7, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ì íàòíó êâàðòèðó, 3-ê³ìíàòíó âóë. Ãàãàð³íà, 3/5 Ö, 56/38/ 6 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 304000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 3/5/ö, 52/-/7, ì/ï â³êíà, êîñì.ðåìîíò. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 3/5/ö, 52/34/7, êîñì.ðåì, íîâ³ â³êíà, âàííà- òóàë. ðåì. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91


12 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 3/5/ö, 54ì.êâ. êóòîâà, æèë.ñòàí. Ö³íà: 368000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 3/5Ö, 52/34/7 ðåìîíò, ïîì³íÿíà ñàíòåõí³êà, êóõíÿ ³ ñàíâóçîë îáëîæåí³ ñó÷àñíîþ ïëèòêîþ. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58, (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 3/5Ö, 52/34/7, ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, ï³äâàë, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà. Ö³íà: 380000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 3/9/ï, 66/-/9, çðó÷íå ì³ñöå, òåïëà, íîâèé ºâðîðåìîíò, áîéëåð, 2 çàñêëåí³ ëîä泿, ìåáë³. Ö³íà: 455000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 4/5 ö, 55/39/6, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/5 ö, 48 êâ.ì., á/ ç, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/5Ö, 48/ 34/6, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/5Ö., 48/33/5. Æèëèé ñòàí. Ö³íà: 277700 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 6/9 ö, ïîáëèçó «Íîâóñà». Êîíòàêòè: (067) 384-70-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, íàâïðîòè ìàãàçèíó «Íîâóñ», 2/9 Ö, 70/ 48/10 êâ.ì, êîëîíêà, 2 ëîä泿. Êîíòàêòè: (067) 360-63-52 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàëèöüêîãî, 4/9Ö, 60,4/36/7,6, íå êóòîâà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, æèëèé ñòàí, ñîíÿ÷íà. Ö³íà: 450000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàðíà, 2/5 ö, 60/-/8, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî ,5/7ö, ïîêðàùåíèé, 100ì.êâ., ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, åë³òíà êâàðòèðà. Ö³íà: 800000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 7/9/ö, 68, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³. Ö³íà: 576000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 1/9ö, 64/44/ 10, õîðîøèé ñòàí, äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ÌÏÂ, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 448000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9 ï, 63/40/9, 2 ëîä泿, çàñêëåí³, ê³ìíàòè îêðåì³, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè, ïîðó÷ çóïèíêà, ñóïåðìàðêåò, ñàäîê, øêîëà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9 ö, 64/37/ 9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 440 000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 5/9 Ö, ïîë³ïøåíîãî ïëàíóâàííÿ, 72/46/11, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, «÷åñüêèé» ïðîåêò, âåëèêèé áàëêîí. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 6/9/ï, 63,3/ 37,2/9,5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 2çàñêë.ëîä泿. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9Ö, «÷åøêà», ºâðî, ìåáë³. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9 ï, 66/39/ 9, ðåìîíò. Ö³íà: 360 000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9/ö, 63/40/ 7,5, êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 424000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 2/9ï. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Çàìêîâà, 4/5 ö, 52/34/6, ç ºâðîðåìîíòîì, ïàðêåòíà ï³äëîãà, âñ³ ê³ìíàòè ³çîëüâàí³. Ö³íà: 374900 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (066) 713-99-10, (098) 513-99-85 www.rivnedim.com.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Çàìêîâà, 4/5 ö, 52/34/6, ðåìîíò. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 1/9 ï, âèñîêèé öîêîëü, íå êóòîâà, 2 áàëêîíè çàñêëåí³, º ï³äâàë, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Çàìêîâà, 4/5-ï., 51/34/ 7êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, ïàðêåò, ñ-â ïëèòêà. Ö³íà: 391000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 788-75-57

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 7/9 ï, 63/37/ 9, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 416000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Çàìêîâà, 4/5/ö, 52/33,5/6, ºâðîðåìîíò, êóòîâà. Ö³íà: 376000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä Ãàëèöüêîãî 8/9Ö, 64/39/9 ÷åøêà, ðåìîíò. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58, (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 4/9Ö, 60,4/ 35,6/7,6. Ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 442750 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9 ö, 60/36/ 7, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êiêâiäçå, 11/14 ö, 64êâ.ì. Õîðîøèé æèëèé ñòàí, âåëèêèé çàñêëåíèé áàëêîí íà êóõíþ ³ ñïàëüíþ, íà ï³äëîç³ ïàðêåò, ñ/â ðàçîì. Ö³íà: 366750 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàâêàçüêà 4/5 Ö, 70ì.êâ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, îêðåì³ ê³ìíàòè, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58, (067) 261-68-26, (050) 518-23-39

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàâêàçüêà, 3/5/ö, 60/37/8,5, çâè÷àéíèé ñòàí. Ö³íà: 455000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 7/9/Ï, 66ì.êâ. æèëèé ñòàí. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàâêàçüêà, 4/5 ö, 62/39/8. Áóäèíîê ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, äèçàéíåðñüêèé ºâðîðåìîíò, âñå íîâå. Ö³íà: 505300 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 8/9 ö, 63 êâ.ì., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, æèòëîâèé ñòàí, 1 ì/ï â³êíî, ïîäâ³éí³ âõ³äí³ äâåð³. Ö³íà: 407500 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàâêàçüêà, 4/5/ö, 62//8, ðåìîíò, íåñòàíäàðòíå ïëàíóâàííÿ, êóòîâà. Ö³íà: 496000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 8/9ö, 63/35.4/8, æèòëîâèé ñòàí, âåëèêà ëîäæ³ÿ ³ áàëêîí. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàâêàçüêà, öåíòð 3/5 Ö, 63/ 39,4/8,2, æèòë. ñòàí. Ö³íà: 526500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà (12 øêîëà), 5/14Ö, 65/38/7,6, ðåìîíò, áîéëåð. Ö³íà: 400000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà , 9/14/ö, 68/-/9, êîñì.ðåì. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà 9/9 Ï, 64/39/9, çâè÷. æèòë. ñòàí. Ö³íà: 283500 ãðí Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 1/2/ö, 54/38/6, äóáîâà ñòîëÿðêà, ïàðêåò, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ðåìîíò. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 1/5/ö, 65ì.êâ., 2 ëîä泿, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2/9 ï, 64/39/9. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 4/9 Ï, 64/39/9 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 4/9/ö, 64/40/8, ïåðåòåðò³ ñòåë³. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 4/9Ï, 66/40/9, êâàðòèðà ñóõà, íå êóòîâà. ñòàí, áåç Çâè÷àéíèé ðåìîíòó, àëå ÷èñòà, ïîðó÷ ñóïåðìàðêåò «Ñ³ëüïî», ðèíîê «Àíäð³¿âñüêèé, çóïèíêà, àâòîâîêçàë. Ö³íà: 348000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 5/14 ö, 65/38/8, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 5/9/ö, 66/-/21, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ë³÷èëüíèêè, ï³äâàë, òåïëà, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 456000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 68/49/9, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, 9/ 14 Ö, îêðåì³ ê³ìíàòè, 1 áàëêîí íà äâ³ ê³ìíàòè, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 7/9, 66/39/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 9/14 ö, 68 êâ.ì. Çâè÷àéíèé ñòàí. Ö³íà: 391200 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, á³ëÿ «Ñ³ëüïî», 9/ 14 Ö, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, 68/40/9, ê³ìíàòè îêðåì³, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà. Ö³íà: 384 000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, á³ëÿ «Ñ³ëüïî», 9/ 9Ï, 66/38/9, õîðîøèé æèëèé ñòàí. Ö³íà: 310000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, ð-í ë³êàðí³, 2/2 ö, æèòëîâèé ñòàí, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, òèõèé äâ³ð, ï³äâàë. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ʳêâ³äçå, 5/5 ö, 62.4/41.6/9.2, òåõí³÷íèé ïîâåðõ, ï³äâàë. Ö³íà: 524000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ʳêâ³äçå, öåã. áóä., 68 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 3 áàëêîíà. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí Ðîìàíà, 53/35/6, áð äâåð³, æèë ñòàí. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58, (067) 261-68-26, (050) 518-23-39

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Âîëîäèìèðà, 5/5 Ö, 68/ 44/9. ×àñòêîâî ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 85/-/10, 3/9/ö, áóäèíîê 93ð, ðåìîíò, 3 áàëêîíè. Ö³íà: 528000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè , 4/4/ö, 54/38/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³. Ö³íà: 328000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà 2/9 ïîâ. 66/39/ 9 êâ.ì. õîðîøèé æèëèé ñòàí. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, «Þí³îð», 3/5 Ö, 58/36/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 4/4, «õðóùîâêà», õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, íîâà êîëîíêà, íîâà ñàíòåõí³êà. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 8/9 ö, 70/39/10, ðåìîíò. Ö³íà: 496000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, íîâîáóäîâà, 85 êâ.ì.ì, àâòîíîìêà, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíà òíó êâàðòèðó, âóë. 3-ê³ìíàòíó Êí.Îëüãè,4/6 íîâîáóäîâà, ë³ôò ïðàöþº, ðîáëÿòü ðåìîíò 145 êâ.ì. Ö³íà: 1040000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ 1/9 Ï, 64/38/9, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ãàðíèé æèòë. ñòàí. Ö³íà: 328050 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 1/9/ï, 63/39/9, çâè÷àéíèé ñòàí, áàëêîí, ï³äâàë. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 1/9Ï.,6439/9. Õîðîøèé ñòàí, áàëêîí ç ï³äâàëîì. Ö³íà: 350100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Âîëîäèìèðà, 6/9 ï., 66/ 39/9 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 4/10 ï, 62 êâ.ì, æèòë.ïë. 31 êâ.ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Îëüãè, 8/9/ö, 70/39/9, ðåìîíò. Ö³íà: 512000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 4/9 Ï, 64/39/9 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 4/5Ö, æèòëîâèé ñòàí. Òåðì³íîâî. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 9/9 ö, 63/37/9, ðåìîíò. Ö³íà: 388000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Îëüãè, 4/4 ö, 53/38/5. Äàõ íîâèé, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, ïåðåòåðòà ñòåëÿ, íà ñò³íàõ øïàëåðè, ñ/â îêðåìî, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 342300 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Îñòðîçüêîãî, 1/5 ö, 51/34 /6 Æèëèé ñòàí. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Ðîìàíà, 5/5 ö, 50/34/5,6 . Æèëèé ñòàí, çàñêëåíèé áàëêîí, äâåð³ íîâ³, ìåòàëåâ³, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà. Ö³íà: 350450 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà , 5/9/ï, 63,6/37/9,6, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 455000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 5/5 ö, 65/40/9, ðåìîíò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 5/9 ö, 86/43/9, ñêëîïàêåòè, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 464000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 2/5 ö, íîâîáóäîâà, 70 êâ.ì., ïîâí³ñòþ ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 2/9 ï, 63/39/9, ãàðíèé ðåìîíò, ìåáë³. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 2/9 Ï, 64/39/9 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 2/9/ï, 63/39/9, ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà. 2/9ï, 62.5/ 38.5/9, ãàðíèé ðåìîíò, çàëèøàºòüñÿ âìîíòîâàíà ñïàëüíÿ, êóõíÿ, øàôà-êóïå, øàôà â êîðèäîð³, ëàì³íàò, êîâðîë³í. Ö³íà: 424000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîòëÿðåâñüêîãî 5/5 ïîâ. 69/ 42/8 êâ.ì. ì/ï â³êíà êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîöþáèíñüêîãî, 5/5ö, 60/ 37.5/8, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 2 áàëêîíè, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 408000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êóð÷àòîâà, 1/5, 59/37/10, ìï â³êíà, õîðîøèé ðåìîíò, 2 áàëêîíà. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êóð÷àòîâà, ÏÌÊ-100, 1/5/ö, 59/37/10, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíè. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëåðìîíòîâà, 1/9/ö, 102ì.êâ., ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 1040000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ˺ðìîíòîâà, 9/9-ï,75/50/10 êâ.ì, í/á, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 978000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 788-75-57 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà 6/9 ï., 64/36/8.5, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áîéëåð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Äåøåâî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 3/5 Ö, 51/30/7. ªâðîðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 440000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 9/9ï, 65.5/42/9, õîðîøèé ðåìîíò, äàõ íå ïðîò³êàº. Ö³íà: 372000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 5/5 ö, 62/48/6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 376000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 5/5Ö, 62/48/6, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 360000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàçåïè, 1/2ö, 47/34/6, êîñì.ðåìîíò, ñ/â ñóì³ñíèé, òðóáè òà ñàíòåõí³êà çàì³íåí³. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 9/9/ï, 70êâ.ì.ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà ( ð-í «Ë³òà»), 3/ 9/ï, 63/37,5/9,7. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 2/9Ï, ðåìîíò, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 4/9 Ï, 64/39/9 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 304000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 64/37/9,5 ÷àñòêîâèé ðåìîíò, áàëêîíè çàñêëåí³, ìïâ, ëàì³íàò. Ö³íà: 320000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 8/9Ï., 70 êâ.ì. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 330000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàëèé Óçâ³ç (öåíòð) , 1/2/ ö, çåìëÿ ï³ä ãàðàæ, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 455000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàëèé Óçâ³ç, 60ì.êâ., ÷àñòèíà áóäèíêó, ïîòðåáóº ðåìîíòó, º ãàðàæ, äâ³ð. Ö³íà: 450000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìà𳿠Íåñâèöüêî¿, 2-3/6/ö, 110/60/11, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 760000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 9/9 ï, 66/39/10, íå êóòîâà, ë³ôò ïðàöþº, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ñ/â îáëèöüîâàíèé ñó÷àñíîþ ïëèòêîþ, îäíå ì/ï â³êíî. Ö³íà: 317850 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 3-ê³ì íàòíó êâàðòèðó, 3-ê³ìíàòíó âóë. Ìåëüíèêà, 2/9/ï, 63/39/ 9, çâè÷àéíèé ñòàí, íå êóòîâà, òåïëà, ïåðåòåðò³ ïîòîëêè. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 4/14 ö, 65/39/9 õîðîøèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñòîëÿðêà, ëàì³íàò, ó âàíí³é õîðîøà ïëèòêà. Ö³íà: 464000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 5/10 ö, 61/39/9, ÷àñòêîâî ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, 2 áàëêîíà çàñêëåí³. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 9/10/ï, 63ì.êâ. , íåêóòîâà, â³êíà ÷àñò. ïîì³íÿí³, ëàì³íàò. Ö³íà: 376000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 9/10ï, 66/39/9, ÌÏÂ, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 2/5 ö, 60/37/9, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí, ñ/â îêðåìî, áóäèíîê â äâîð³. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 2/5 Ö, 61,6/44,5/ 5,4 êîëîíêà. Ö³íà: 421200 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 2/5Ö, 60/37/9. Äâ³ ê³ìíàòè, â õîðîøîìó ñòàí³, êóõíÿ òà êîðèäîð ï³ä ðåìîíò. Ö³íà: 406500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 4/5 ö, 60/47/6, ðåìîíò, ÌÏÂ, áàëêîí çàñêëåíèé, ñ/â îêðåìî. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 4/5 ö, 61/47/6, ðåìîíò. Ö³íà: 444000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 4/5/ö, 61ì.êâ. , ðåìîíò, ÷åøêà. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 4/5ö, 60/46/6, ðåìîíò, ÌÏÂ, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 452000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 4/5Ö, 61/47/6, ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, ëàì³íàò. Ö³íà: 444000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 61/45/6, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ï³äâàë, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 2/9 ö, 52 êâ.ì, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 5/5 ö, 71/51/8.7, æèòëîâèé ñòàí., ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó + äîïëàòà. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà ,5/9 Ï, 63/37,1/ 9,6, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, ìåáë³. Ö³íà: 376650 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 9/9 Ï, 66,6/39,3/ 9, æèòë. ñòàí. Ö³íà: 307800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà 3/5ö, 58/36/6 ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58, (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 2/5 ö, 50/34/6, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 2/5ö, 50/34/6, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ïàðêåò, òðóáè òà ñàíòåõí³êà çàì³íåí³. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 2/5Ö., 48,9/33,2/ 6. Õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 350175 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 8/9 Ö, 69/46/10, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, äâà âåëèêèõ áàëêîíè. Ö³íà: 504000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48


ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó 3-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. ÍÀÁÅÐÅÆÍÀ, ÇÀÃÀËÜÍÀ 60.8 ÊÂ.Ì, ÆÈÒËÎÂÀ 39.5 ÊÂ.Ì. Ö²ÍÀ: 480000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 3/5/ö, 63/ 39/6, ì/ï â³êíà, êîñì.ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 504000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïåðåñîïíèöüêà, 4/5Ö., 59/ 38/7,5. ×åøêà, æèëèé ñòàí, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ. Ö³íà: 382300 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 4/5 ö, 70 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 2 áàëêîíà. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóõîâà , 2/9/ï, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 450000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 5/5/ö, 63,8/40,7/8,3, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áð. äâåð³, êîëîíêà, äâà áàëêîíè. Ö³íà: 392000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóõîâà, 5/9ï, 62.5/39.8/9, õîðîøèé ñòàí, äóáîâèé ïàðêåò, áîéëåð, ï³äâàë. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 5/5Ö, 63,8/40,7/8,3. Ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, äàõ ïåðåêðèòèé, íåêóòîâà. Ö³íà: 406500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóøê³íà , 2/5/ö, 70/46/8, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 8/9/ï, ðåìîíò ï³ä ºâðî. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

3-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. Î.ÄÓÍÄÈ×À, 1/5 Ö, 60/39.2/-, ÃÀÐÍÈÉ ÑÒÀÍ. Ö²ÍÀ: 360 000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 2/5 Ö, 56/38/6 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 320000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 5/9 Ï, 60/38/7,5, àáî îáì³í íà 3-õ ê³ìí. 1 – èé ïîâåðõ ÏÁ Ö³íà: 336200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 5\5ö, 60/43/6, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí, ï³äâàë. Ö³íà: 408000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Îðëîâà, 6/9Ï, ðåìîíò. Òåðì³íîâî. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Îñòàôîâà, 1/2/ö, 58/39/8, àâòîíîìíå îòîïëåííÿ, ðåìîíò, ãàðàæ, ñàðàé. Ö³íà: 455000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Îñòàôîâà, ö, 3 ïîâ., 58/40/7, æèëèé ñòàí º äâ³ð ï³äâàë ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 440 000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 585-40-02 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïåðåñîïíèöüêà, 4/5, 59/37/ 7.5, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, íåêóòîâà. Ö³íà: 364000 ãí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïåðåñîïíèöüêà, 4/5Ö, 59/ 38/8, ê³ìíàòè âñ³ îêðåì³, õîðîøèé ñòàí, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, º ï³äâàë. Ö³íà: 350000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóøêiíà, 1/9 ö, 63 êâ.ì. Ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, íà ï³äëîç³ ïàðêåò, äóáîâà ñòîëÿðêà, ì/ï ñêëîïàêåòè, öîêîëü âèñîêèé. Ö³íà: 415650 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóøê³íà 8/9 ö, 61/39/9 êâ.ì. ðåìîíò. Ö³íà: 520000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóøê³íà, 1/9/ö, 63ì.êâ. , áåç áàëêîíà, æèòëîâèé ñòàí,ì/ï â³êíà. Ö³íà: 412000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ð.Øóõåâè÷à, 4/9 Ï, 64/39/9 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Áàíäåðè, 2/5 Ö, 56/38/6 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿ , 5/9/ö, 70/40/10,5, ïåðåðîáëåíà ñòÿæêà, ïàðêåò, ì³æê³ìíàòí³ äóáîâ³ äâåð³, äåðåâ»ÿí³, 2 áîéëåðè. Ö³íà: 600000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5/ö, 60/-/7, ºâðîðåì. Ö³íà: 496000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/9 ö, 70/ 40/10.5, ºâðîðåìîíò, 2 áàëêîíè çàñêëåí³. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 6/9/ö, 68/41/9, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 496000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà «ÐÅÌ», 3/9 Ö, 64/ 39/7, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, äâà áàëêîíè, õîðîøèé ñòàí, â³êíà âèõîäÿòü ó äâ³ð. Ö³íà: 400000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà «ÐÅÌ», 3/9 Ö, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, 64/ 39/7, õîðîøèé ñòàí, ñ/â îêðåìî, áàëêîí íà äâ³ ê³ìíàòè, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà 2/5Ö, 53/33/6 ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà 448, 9/9/ö, 60ì.êâ., ï³ä ºâðî. Ö³íà: 416000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà 5/9ö, æèòëîâèé ñòàí, öåíòð ì³ñòà. Ö³íà: 368000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 2/5 ö, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèòëîâèé ñòàí. Äåøåâî. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 2/5/ö, 70/42/10, ðåìîíò, àâò.îïàëåííÿ, êîíäèö³îíåð. Ö³íà: 568000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 3/9 Ö, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 64/39/7, â õîðîøîìó ñòàí³, âåëèêà ëîäæ³ÿ íà 2 ê³ì., ÷àñòêîâî ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïàðêåò. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 3/9, 64/39/7, ÷åøêà, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà. Ö³íà: 400000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/9-ö, 100/62/11 êâ.ì, åë³òíà êâàðòèðà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò. Ö³íà: 700000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 788-75-57 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà. ÁÎÑ, 5/9 Öà 75/-/-. Ö³íà: 465000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (096) 471-13-22 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè 3/5 Ö, 58 êâ.ì., êîëîíêà, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè 3/5Ö, 59/43/7, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáëüîâàíà, ÌÏ â³êíà, Áð äâåð³, íîâà ñàíòåõí, ïåðåïëàíóâàííÿ. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58, (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 3/5 Ö, 58/36/6, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 3/5Ö, 55/38/6. Ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ö³íà: 342100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 4 ïîâåðõ, 55/ 40/5, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, â³êíà â äâ³ð, àáî îáì³í íà 2õ. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 1/5/ö, 60/42,5/ 6, êîñì.ðåì., ìîæëèâà äîáóäîâà, º áàëêîí, ï³äâàë. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 3/5 Ö, 54,6/37,9/ 6 êîñì. ðåìîíò, êîëîíêà. Ö³íà: 348300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 3/5ö, 59/42/9, áàëêîí íåçàñêëåíèé, àâò.îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò ³ ìåáë³. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 3/5ö, 59/43/7 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: (067) 318-64-62 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, ð-í «²ñòàìáóë», 3/5 Ö, 54/39/6, õîðîøèé ñòàí, íå êóòîâà, â³êíà â äâ³ð. Ö³íà: 364000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿ , 7/9/ö, 70/42/ 9, ðåìîíò. Ö³íà: 520 000ãðí. Êîíòàêòè: (098)516-09-91, (097)672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿ 10/12-ï., 67/ 39/9 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìïâ, ñâ³òëà, ë³ôò ïðàöþº. Ö³íà: 407000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 788-75-57 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿ ÌÆÊ, 2/10/ö, ïåðåðîáë. ç 4ê. Ö³íà: 800 000ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097)672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 10/12-ï., 67/ 39/9 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìïâ, ñâ³òëà. Ö³íà: 407000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 788-75-57 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 4/9 ï, 66/39/9, ãàðíèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 8/8 Ö, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, 72/ 46/9, õîðîøèé ñòàí, 2 áàëêîíè, áóäèíîê ç 1998 ðîêó. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 5/5Ö, 56/40/6, êîñìåòèêà. Ö³íà: 300000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 8/8/ö, 70/41/ 9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 400 000ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè , 3/5/ö, 59//8, ðåìîíò,àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 464000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 9/9 ï, 67/39/9, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè , 3/5/ö, 59/43/7, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 456 000ãðí. Êîíòàêòè: (098)516-09-91, (097)672-37-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 9/9/ï, 67/37/ 9, õîðîøèé ðåìîíò, óòåïëåíà ï³âí³÷íà ñòîðîíà, íåêóòîâà. Ö³íà: 344 000ãðí. Êîíòàêòè: (098)516-09-91, (097)672-37-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè , 4/4/ö, 52/36/ 5,8, ðåìîíò. Ö³íà: 376000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè , 4/4/ö, 52/36/ 5,8, ðåìîíò. Ö³íà: 376000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 9/9ï, 67/39/9, â³äì³ííèé ñòàí, 2 ëîä泿, ÌÏÂ, äåðåâ’ÿíà ï³äëîãà. Ö³íà: 376000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè , 4/4/ö, 52/36/ 5,8, ðåìîíò. Ö³íà: 376000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 9/9Ï., 67/39/ 9. Õîðîøèé ñòàí, íå êóòîâà, íîâèé ë³ôò. Ö³íà: 358200 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

3ê³ìíàòí ó êâàðòèðó, âóë. 3-ê³ìíàòí ê³ìíàòíó Ñò.Áàíäåðè, «õðóùîâêó», 3/5, æèëèé ñòàí, 56/40/6, íåêóòîâà. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíòñüêà 2/5 Ö, 58/36/6. Æèëèé ñòàí. Ö³íà: 336000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, íîâîáóäîâà, 70 êâ,ì,ðåìîíò ñâ³æèé, 2 áàëêîíè, êîìîðà, ï³äâàë. Ö³íà: 584000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 4/5 ö, 59 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáë³. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíñüêà , 2/9/ö, 106/70/ 10, Êâàðòèðà ç ðåìîíòîì, óòåïëåíà, ëîäæ³ÿ 5,5 ì.êâ. Çàë 33ì.êâ. Äàõîâà êîòåëüíÿ. Ö³íà: 600 000ãðí. Êîíòàêòè: (098)516-09-91, (097)672-37-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 5/9 ö, 64/39/10, ºâðîðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíòñüêà, 2/5, 64 êâ.ì., ñó÷àñíèé ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè. Ö³íà: 496000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíòñüêà, 3/5 Ö, 59,2/ 40,1/5,6, êîëîíêà, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: (096) 436-08-58 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Òèõà, 7/10, 82,9/50,5/10,4. Ðàéîí öåíòðó, êâàðòèðà çäàíà â åêñïëóàòàö³þ 2008ð. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 5/9 ï, 66/48/10, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 5/9 ï, 72/41/9, íåêóòîâà, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 5/9, 68/45/9, æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà. Ö³íà: 344000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, íîâîáóäîâà,120 êâ.ì. Äâîõð³âíåâà . Ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â . Äàõîâà êîòåëüíÿ. Ö³íà: 576000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 445-51-31 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 3/5 ö, 47/31/5,6. Æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 313775 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 3/5 ö, 60/36/6, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 3/5Ö., 46/32/6. Áåç ðåìîíòó. âóë. ×îðíîâîëà, 3/5Ö., 46/ 32/6. Áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 305900 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 5/5/ö, 48ì.êâ., æèòëîâèé ñòàí,» õðóùîâêà». Ö³íà: 344 000ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098)516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîáëèçó «²ñòàíáóëó», òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 178-61-24

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà 7/9ö, 58/36/7 çâè÷àéíèé ñòàí, 2 ëîä泿. Ö³íà: 360000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 9/9 ö, 86ì.êâ., º òåõí³÷íèé ïîâåðõ, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 2/5/ö, 52/35/ 6,ðåìîíò. Ö³íà: 384 000ãðí. Êîíòàêòè: (097)672-37-86, (098)516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ åë³òí³ â³êíà, â çðó÷íîìó ì³ñö³. Ìîæëèâèé îáì³í. Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 5/9 ï, 66/38/9, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-84-57 (097) 976-07-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 6/9/ï, 66,4/39/9, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 340 000ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 6/9Ï., 65/39/9. Æèëèé ñòàí. Ö³íà: 366200 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 70/35/9, ïàíåëü, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, ÌÏÂ. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.³ä³íñüêà, 5/5 ö, äàõ íå ïðîò³êàº, áåç ðåìîíòó, ÷èñòà. Ö³íà: 304000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 7/9Ö, 109/66/14,4. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Êè¿âñüêà, 8/9 ö, 63 êâ.ì., æèòëîâèé ñòàí, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 5/9Ï, 68/40/10, ê³ìíàòè îêðåì³, æèë ñòàí, ëîä泿 çàñêëåí³. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58, (067) 261-68-26, (050) 518-23-39

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 8/9/ö, 105ì.êâ. ºâðîðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 1 040 000ãðí. Êîíòàêòè: (097)672-37-86, (098) 516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ñîáîðíà, 4/5, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ãàðíèé ðåìîíò, âåëèêèé áàëêîí, 50 êâ.ì. Êîíòàêòè: (096) 763-15-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 5/9Ï, 72/45/ 9. Áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 338100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 9/9/ö, 65/35/10, º òåõí. ïîâ, íîâ³ â³êíà, ðåì. Ö³íà: 408 000ãðí. Êîíòàêòè: (097)672-37-86, (098) 516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 8/8 Ö, ïîë³ïøåíîãî ïëàíóâàííÿ, 73/46/10 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ñ/â îêðåìî, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 4000000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 6/9ö, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ÎÑÁÁ, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øåâ÷åíêà, 2/2/ö, 56/39/7, æèëèé ñòàí, ê³ìí. ðîçä³ëüí³, ãàç. ë³÷., ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. Ö³íà: 384 000ãðí. Êîíòàêòè: (097)672-37-86, (098)516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åáèøåâà, 5/9, 66/39/9, ìï â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 372000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 747-21-75

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à ,2/9ï, 77,5ì.êâ., ³ç âñòàâêîþ, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åáèøåâà, 6/10 ï, 63/36/9, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à 7/9 Ï, 64/37/9. ªâðîðåìîíò. Ö³íà: 400000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 40-17-25, (098) 513-80-80

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åáèøåâà, 62/39/9, 2 ëîä泿, ðåìîíò. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðâîíîã³ðñüêà, 2/3/ö, 67// 9, æèëèé ñòàí,2 áàëêîíè ï³ä ºâðî,äâà ãàðàæ³. Ö³íà: 480 000ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà 3/5ö êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 57/38/7. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 2/14 öåãëà, 67/39/ 9 Õîðîøèé ðåìîíò. Äâ³ çàñêëåíèõ äî泿. Ìîæëèâèé îáì³í íà 2 êì.êâ. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 5/5 ö, 63/42/6, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 352000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 2/9Ï, 60/38,4/ 8,5. Æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 358300 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 3/9 ï, 67/36/9, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 7/9 ï, 63/39/9, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 408000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 7/9/ï, ðåìîíò, ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, ñòîëÿðêà. Ö³íà: 408 000ãðí. Êîíòàêòè: (097)672-37-86, (098)516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 2/9ï, 66/39/9 õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, òåïëà, 2 á/ç. Ö³íà: 344400 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16

13

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâiëåéíà, 6/9 ï, 67/39/9, â æèòëîâîìó ñòàí³, âàííà, êóõíÿ, òóàëåò-îáëèöüîâàí³ ïëèòêîþ, íà ï³äëîç³ ïàðêåò ³ ë³íîëåóì, â³êíà -ì/ï. Ö³íà: 366750 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ñòóäåíñüêà, 2/9 Ö, 106 êâ.ì, äóáîâèé ïàðêåò, ì/ï â³êíà, ñ/â îêðåìî, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 608000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.×åðíÿêà, 3/5 Ö, ïîë³ïøåíîãî ïëàíóâàííÿ, 62/38/14, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ-ñòóä³ÿ. Ö³íà: 428000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çîðÿ, àâò. îïàëåííÿ, ðåìîíò ÷àñòêîâî, ì/ï â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, 72 êâ.ì. Êîíòàêòè: (096) 880-27-28 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, 8/9 Ï, 66/39/9. Õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 280000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ì-í. Íåçàëåæíîñò³, 2/5 ö, 57/37/7, õîðîøèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ïð. Ìèðó 3/5Ö, 66/40/6, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58, (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ïð. Ìèðó 52/40/6, ðåìîíò. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58, (067) 261-68-26, (050) 518-23-39

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 3/5 ö, 58/39/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó, 3/5/ö, 60ì.êâ., ÷àñòêîâèé ºâðîðåì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó, 3/5Ö, 60/38/6, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 360000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÖÅÍÒÐ, ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ, ÀÂÒÎÍÎÌÍÅ ÎÏÀËÅÍÍß. Ö²ÍÀ: 560000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-09-30, (097) 408-10-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïðîâóëîê Äâîðåöüêèé, 1/ 5ö, 72/44/9, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ÌÏÂ, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 416000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Áîÿðêè (íîâîáóäîâà) 4/4 Ö, 95 êâ.ì. Ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â , àâòîíîìíåå îïàëåííÿ. Ö³íà: 560000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 487-32-88 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ïèâçàâîäó, 60 êâ.ì., ÷åñüêèé ïðîåêò, ãàçîâà êîëîíêà, äâà áàëêîíè, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê. Ö³íà: 368000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ïèâçàâîäó, âóë. Ñîáîðíà, 3/5ö, 54/39/6, ïàðêåò, íîâà êîëîíêà, ñ/â ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, 3/5 Ö, 55/ 36/6, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèê, áîéëåð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, 4/9 ï, 66/ 39/9, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³,áîéëåð. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. ϳâí³÷íèé 5/10-ï, 63/ 37/10 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé æèëèé ñòàí, çàñêëåí³ ëîäæ³ÿ ³ áàëêîí. Ö³íà: 309000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 788-75-57 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. ϳâí³÷íèé 5/9 ï., 72/ 45/14 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, 2 ëîä泿 ë³ôò ïðàöþº. Ö³íà: 366000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 788-75-57 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. ϳâí³÷íèé, 9/10 ï, 64/39/9 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, òåðì³íîâî. Ö³íà: 392000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21


14 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåãëÿíèé áóäèíîê, êð³ì 1-ãî ïîâåðõó, ç îêðåìèìè ê³ìíàòàìè, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, 4/5 Ö 59/36/7,5. Æèòëîâèé ñòàí, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, êîëîíêà. ª ì³ñöå ï³ä ãàðàæ. Ö³íà: 360000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, âóë. Îñòàôîâà, 3/4 ö, 58.9/40.6/7.7, ë³÷èëüíèêè, æèòëîâèé ñòàí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ï³äâàë, äâ³ð, ñàä, ñòîÿíêà, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (097) 125-82-84 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, ïåðåïëàíîâàíà, 60ì.êâ., ðåìîíò çðîáëåíèé, íîâà ñàíòåõí³êà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðóó, Ïð.Ìèðó, 8/9Ö, 54/36/6. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50

1.1.4. Ïðîäàì 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, ïåíòõàóñ, 158 êâ.ì., íà îñòàííüîìó ïîâåðñ³, 2 ð³âí³, öåãëÿíà íîâîáóäîâà. Ö³íà: 4890 ãðí/ êâ.ì. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë .Êè¿âñüêà, 9/9 Ö, 80/ 49/7,8, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ºâðîñòåë³, âåëèêèé êîðèäîð, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, ë³ôò ïðàöþº. Ö³íà: 544000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 4/9 ï, 92ì.êâ., Ðåìîíò, áîéëåð, ì/ï â³êíà, äóáîâèé ïàðêåò, ìåòàëåâèé ãàðàæ. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 6/10, 90 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 607500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 936-63-82 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 5/5ö, 90.4/ 57/7.8, æèòëîâèé ñòàí, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ 6.2 êâ.ì, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè íà âñå, ï³äâàë. Ö³íà: 496000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà 5/9Ï, 79/54/9 æèë ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/9 ï, 78êâ.ì., áàëêîí íåçàñêëåíèé, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

4-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. ÃÐÓØÅÂÑÜÊÎÃÎ 75, 100 ÊÂ.Ì, Ç ÐÅÌÎÍÒÎÌ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 266-05-84 4 -ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 5/5 Ö, 64/ 49/6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 368000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯, ÏÎÏÈÒ 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 8/9/ö, 75/ 49/9, êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 9/9/ö, 80,ì.êâ. ðåìîíò, àâò.îïàë. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 3/9 Ö, 85/ 54/10, ÌÏÂ, ê³ìíàòè îêðåì³, ñòåë³ ïåðåòåðò³, 2 áàëêîíè, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 528 000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 4/9ö, 90êâ.ì., º â ð î ð å ì î í ò , ïåðåïëàíîâàíà, ç ãàðàæåì. Ö³íà: 760000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 85/50/9, 3/ 9/ï, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 496000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëåðìîíòîâà (íîâîáóäîâà), 5/5, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 164 êâ.ì. Ö³íà: 880000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (097) 898-68-23 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 5/5Ö, 62/ 48/6 æèëèé ñòàí. Ö³íà: 360000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 5/5 Ö. Êîíòàêòè: 26-08-76 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 9/9/ö, 81/ 58/9, êîñì.ðåì. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à , 3/5/ö , 63//7 , êîñì.ðåìîíò, àâòîíîìêà. Ö³íà: 504000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 3/5/ö, 80/-/8, ÷åøêà, áåç ðåì. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ð-í ˺áºä³íêè, 3/ 5Ö,140 êâ.ì.àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 880000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ð. Øóõåâè÷à, 3/9 Ï,105 êâ.ì., ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 440 000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Áàíäåðè, 1/5/ö, 63/ 48/6, ðåìîíò. Ö³íà: 456000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/ 5 2õ ð³âíåâà, õîðîøèé ñòàí, àâòîíîìêà+ êëàäîâêà. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/ 9/ö, 79/51/8, ñòàí æèëèé, ïåðåòåðòà ñòåëÿ, áàëêîí òà âåëèêà ëîäæ³ÿ, íà ïîâåðñ³ º êîìîðà. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 100ì.êâ. 4/ 9/ö. åë³òíà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò. Ö³íà: 688000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 7/9 Ö, 71,4/ 48/6, öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (097) 898-68-23 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 7/9 Ö, 71,4/ 48/6. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 9/9Ö, äâîð³âíåâà. Òåðì³íîâî. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 5/5/ö, 63, 4ê. Íîâèé äàõ, ïåðåïëàíîâàíà, ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü çàéíÿòòÿ ãîðèùà. Ö³íà: 440 000ãðí. Êîíòàêòè: (098)516-09-91, (097) 672-37-86 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 2/9 ï, 91/51/9.5, ðåìîíò. Ö³íà: 392000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 2/9Ï, 91/51/9, ðåìîíò, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè. Ö³íà: 380000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 5/9 ï, 91/51/9.5, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23

1.1.5. Ïðîäàì 5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, ïåíòõàóñ, 120 êâ.ì., íà îñòàííüîìó ïîâåðñ³, 2 ð³âí³, öåãëÿíà íîâîáóäîâà. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22 5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, âóë. Äóáåíñüêà, 7/ 9 Ï, 104/69/12, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ºâðîðåìîíò, íîâà âìîíòîâàíà êóõíÿ, ëàì³íàò, ÌÏÂ, 2 çàñêëåí³ ëîä泿, äîáóäîâàíèé òàìáóð. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 90ì.êâ., 5/ 9/ï, 5ê³ì, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 360 000ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 5-ê ³ìíàòíó 5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà 4/9Ï, 101/60/ 9, õîðîøè ñòàí, òðè çàñêëåí³ ëîä泿, ë³÷èëüíèêè, áð äâåð³. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58 5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 4/9 Ï, 105/ 65/9, æèòëîâèé ñòàí, 2 áàëêîíè. Ö³íà: 424000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à , 4/9/ï, 101,4ì.êâ.. êîñì. ðåìîíò, ñóõà. Ö³íà: 372 000ãðí. Êîíòàêòè: (097)672-37-86, (098)516-09-91 5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à , 7/9ï, 105/ 66/9,5, 5 ê³ì, æ/ñ, ïåðåïëàíîâàíà, ñîíÿ÷íà, ñâîº äîìîãîñïîäàðñòâî. Ö³íà: 400 000ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 10/10 ï, 110/80/10, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 10/10Ï., 105 êâ.ì., ªâðîðåìîíò, íàòÿæí³ ñòåë³, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö³íà: 418600 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 3/9 Ï, 106 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 512000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 6/9/ï, 100ì.êâ., ðåìîíò, Ö³íà: 372 000ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Øóõåâè÷à, 3/9/ï, 104/ 65/9, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 496 000ãðí. Êîíòàêòè: (097)672-37-86, (098)516-09-91

1.1.6. Ïðîäàì ïî îáëàñò³ òà Óêðà¿í³ 1,2,3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, ÂÓË.ÂÀÐÀØ, 43, Â²Ä 46 ÊÂ.Ì., Â²Ä ÇÀÁÓÄÎÂÍÈÊÀ. Ö²ÍÀ: 5500 ÃÐÍ./ ÊÂ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 979-73-50

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Â.Îëåêñèí, 5/5ö, 23.8/13.8/ 4.4, áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ. Ö³íà: 100000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ãîðáàê³â, 3/5Ö, 40/20/8, æèëèé ñòàí, º ï³äâàë ³ ñàðàé. Ö³íà: 96000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ãîðîäèùå, âóë. гâíåíñüêà, 4/5Ö, 42/25/10, íîâîáóäîâà, àâò.îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, îêðåìèé ï³äâàë, ïîðó÷ çóïèíêà. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â 2(Öåíòð), 4/4/ ö, 32/17/6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 120000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â, âóë. Çàâîäñüêà, 4/4ö, 29/17/6, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí íåçàñêëåíèé. Ö³íà: 128000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â, âóë. Øåâ÷åíêà, (ð-í øàéáè), 3/4 ö, 33/17/ 7, ÌÏÂ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëàì³íàò, ëèøàºòüñÿ âìîíòîâàíà êóõíÿ òà â³òàëüíÿ. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÇÄÎËÁÓͲÂ, ÂÓË.ØʲËÜÍÀ, 2/5, 32/ 19/5, ÑÓÌ. Ñ/Â, ÖÅÍÒÐ. ÎÏÀËÅÍÍß, ÂËÀÑÍÈÊ. Ö²ÍÀ: 190 900 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (095) 280-82-18, (050) 353-34-62

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â, öåíòð ì³ñòà (ÁÊÖ), 30/20/5. Ö³íà: 128000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (097) 898-68-23 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, âóë. Ìîëîä³æíà, 7/9Ï, 34/18/9 æèë ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ñìò.Çîðÿ, 1/2Ö, 35/20/8, ÷èñòà, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 120000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, 1/9Ï., 48/28/8. Æèëèé ñòàí. Ö³íà: 193500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êîðåöü, âóë. Êè¿âñüêà (á³ëÿ ìîíàñòèðÿ), 2/ 2Ö,32/20/6, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â 2, 4/4 Ö, 43/28/ 6, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, áåç ïîñåðåäíèê³â àáî îáì³íÿþ íà ð³âíîö³ííó â гâíîìó. Êîíòàêòè: 64-76-13, (097) 832-76-28, (067) 424-82-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Íîâà Ëþáîìèðêà, 2/5 ö, 18.6/12/5, ç ðåìîíòîì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâ³ äåðåâ»ÿí³ äâåð³, ì/ï â³êíà. Ö³íà: 114100 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â, 4/4Ö., 45/27/6. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 201200 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â, öåíòð 3/5Ö 45ì ê êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, ï³äâàë. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, âóë. Ìîëîä³æíà, 1/9 ï, 48/28/7, ÷àñòêîâî ðåìîíò, ïàðêåò. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ëüâ³â, 61/36/9 êâ.ì., 6/10 Ö, ðåìîíò, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ 2,3 ì, âåëèêà êîìîðà 1,8 ì, øêîëà ñàäîê ïîðÿä, áóäèíêîâå îïàëåííÿ, ðåìîíò. Ö³íà: 607 000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 773-83-19 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Í. Ëþáîìèðêà, 1 ïîâåðõ, öåãëÿíèé. Ìîæëèâèé îáì³í íà 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â гâíîìó ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: (066) 784-95-59, (097) 183-42-71 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Íîâà Ëþáîìèðêà, 1/5ö. Ö³íà: 140 000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 183-42-71 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ãîùàíñüêèé ð-í., ñ.Òó÷èí, ö, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàðàæ, ñàðàé, ï³äâàë. Ö³íà: 204000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (067) 585-40-02 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â, 2/5Ö., 60,2/ 41,6/7. Íà ñòà䳿 ðåìîíòó. Ö³íà: 285775 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 3-ê³ìíà òíó êâàðòèðó, 3-ê³ìíàòíó Çäîëáóí³â, ð-í øêîëè ¹ 6, àâò. îïàëåííÿ, â õîðîøîìó ñòàí³, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (093) 845-93-33 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â-2, (ïîñüîëîê) 2/5Ö, 61ì.ê ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ÌÏ â³êíà, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58, (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, 2/9 Ï, 67/37/9. Õîðîøèé æèëèé ñòàí. Ö³íà: 280000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 863-42-89 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êîñòîï³ëü, 2/5 Ö, 60/37/8, íåêóòîâó, áîéëåð, æèëèé ñòàí, ãàðàæ. Êîíòàêòè: (096) 383-92-75

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ãðóøâèöÿ, 2/2ö, 91.3/58/ 12, àâò. îïàëåííÿ, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, ÌÏÂ, ñ/â ðîçä., 2 ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåííÿ, ãîñïîäàðñüêèé äâ³ð, 3 ñîò. ãîðîäó. Ö³íà: 224000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

1-ê³ìíàòíó ïîâíîö³ííó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10

1.1.7. Êóïëþ 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â гâíîìó, òåðì³íîâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 1,2,3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 1,2,3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1,2,3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæëèâî â Êâàñèëîâ³. Êîíòàêòè: (067) 178-61-24 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íîâîáóäîâó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 1-2 ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ç ðåìîíòîì. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³. Êîíòàêòè: (097) 487-32-88 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ïàíåëüíîìó áóäèíêó, ê³ìíàòà 18 êâ.ì., àãåíòñòâà ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: (098) 353-16-85, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ìîëîêîçàâîäó, 12 øêîëè, ³ä³íñüêî¿, ñåðåäí³ ïîâåðõè. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-17-25, (098) 513-80-80 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà äî 240 000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 364-44-74, (066) 776-33-67 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç áîðãàìè. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïåðøîìó àáî îñòàííüîìó ïîâåðñ³ (íå âèùå 5/5). Ïëîùåþ íå ìåíøå 29 ì êâ. Êîíòàêòè: (098) 512-97-23

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Íîâà Ëþáîìèðêà, 1/4 Ö, 70,5/66/9,6. Êîíòàêòè: (098) 106-11-71

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, «ìàëîñ³ìåéêó», ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Äóáíî, Ö, ºâðîðåìîíò, ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, 1-ïîâåðõ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè ó âàíí³é ê³ìíàò³, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 389000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 875-68-89

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, «õðóùîâêà» àáî ïàíåëü, ïîâíîö³ííó, ñåðåäí³ ïîâåðõè, íå êóòîâó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêó, çà ðîçóìíîþ ö³íîþ. Ãðîø³ íà ðóêàõ. Êîíòàêòè: 43-02-97, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó ìàëîñ³ìåéêó. (097) 672-37-86

Êâàðòèðó â öåíòðàëüíîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50 (097) 554-37-49 Êâàðòèðó ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ ó âëàñíèêà. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64 Êâàðòèðó ó âëàñíèêà. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 22-43-36, (067) 364-04-64

êâàðòèðó, Êîíòàêòè:

Êâàðòèðó ó гâíîìó. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 22-43-36, (067) 364-04-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìàëîñ³ìåéíó, ðàéîí Áîÿðêà. Êîíòàêòè: (096) 975-54-18

Êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, Äóíäè÷à Êîíîâàëüöÿ . Òåðì³íîâî Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæëèâî ìàëîñ³ìåéêó, áàæàíî ð-í âóë. ×åðíÿêà, Ãàãàð³íà, Êí. Ðîìàíà, Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, Î.Äóíäè÷à, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äî 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: 40 000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 084-82-06

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîâíîö³ííó, ç âåëèêîþ êóõíåþ, ð-í Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé àáî ³í., áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîë³ïøåíîãî ïëàíóâàííÿ â ðàéîí³ àâòîâîêçàëó, öåíòðó. Êîíòàêòè: (096) 471-13-22 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Àâòîâîêçàëó, ïàíåëüíèé àáî öåãëÿíèé áóäèíîê, áóäü-ÿêèé ïîâåðõ, áàæàíî ç ðåìîíòîì, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í àâòîâîêçàëó, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ϳâí³÷íèé, ïàíåëüíèé áóäèíîê, íå 1-èé ³ îñòàíí³é ïîâåðõè, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó. Ö³íà: äî 224000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ϳâí³÷íèé, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Öåíòð, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, öåãëÿíèé áóäèíîê, ñåðåäí³ ïîâåðõè. Ö³íà: äî 296000 ãðí Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 1-ê³ì íàòíó êâàðòèðó, 1-ê³ìíàòíó ñåðåäí³ ïîâåðõè, ïîâíîö³ííó. Ö³íà: äî 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Âèêóïëþ òåðì³íîâî Âàøó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-02-97, (097) 672-37-86 Êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ (áóäèíîê çäàíèé) ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

Ìàëîñ³ìåéêó àáî ïîâíîö³ííó îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó â ðàéîí³ àâòîâîêçàëó, (³ä³íñüêà). Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50 (097) 554-37-49 Ìàëîñ³ìåéêó, ð-í áóäü-ÿêèé. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

1.1.8. Êóïëþ 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 2, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Âèêóïëþ òåðì³íîâî Âàøó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2,3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç áîðãàìè. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2,3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2,3-ê³ìíàòíó ìàëîñ³ìåéêó. (097) 672-37-86

êâàðòèðó, Êîíòàêòè:

2-3 ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ç ðåìîíòîì. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó «õðóùîâêó», òåðì³íîâî, áóäü-ÿêèé ðàéîí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³. Êîíòàêòè: (097)672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³. Êîíòàêòè: (097)672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ ç ðåìîíòîì. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêó, çà ðîçóìíîþ ö³íîþ. Ãðîø³ íà ðóêàõ. Êîíòàêòè: 43-02-97, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â áóäü-ÿêîìó ð-í³ ì³ñòà äî 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 471-13-22 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í áóäü-ÿêèé, ÷åñüêèé ïðîåêò, áåç ïîñåðåäíèê³â.. Ö³íà: äî 320000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21


ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÎÏÈÒ, ÎÐÅÍÄÀ

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â íîâîáóäîâ³, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, ×åðíÿêà, Êîñòðîìñüêà. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í âóë. ³ä³íñüêî¿, Ñò. Áàíäåðè, Êè¿âñüêî¿, Êí.Îëüãè «õðóùîâêó» àáî ïàíåëü,áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: äî 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ϳâí³÷íèé, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Öåíòð àáî Àâòîâîêçàë. Òåðì³íîâî áåç ïîñåðåäíèê³â Ö³íà: äî 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, àáî ïîáëèçó öåíòðó. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-02-97, (097) 672-37-86

1.1.9. Êóïëþ 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 3,4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ï³âí³÷íîãî ïàíåëüíèé áóäèíîê, áóäü-ÿêèé ïîâåðõ äî 344 000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 360-90-09 3,4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3,4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ÷åøêó, êð³ì 1-ãî ïîâåðõó , ç ºâðîðåìîíòîì. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Áåç ïîñåðåäíèê³â Ö³íà: äî 480000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ï³âí³÷íîãî. Ö³íà: äî 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-17-25, (098) 513-80-80 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêó, çà ðîçóìíîþ ö³íîþ. Ãðîø³ íà ðóêàõ. Êîíòàêòè: 43-02-97, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íîâîáóäîâó, àáî «÷åøêó» ç õîðîøèì ðåìîíòîì, áàæàíî ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10

3ê³ìíàòíó 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, êð³ì ïåðøîãî ³ îñòàííüîãî ïîâåðõ³â, àãåíòñòâà ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: (068) 051-83-00 3-ê³ìíàòí ó 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íîâîáóäîâó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ϳâí³÷íèé, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-02-97, (097) 672-37-86

1.1.10. Êóïëþ 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 4,5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³. Ãîò³âêà. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86

1.1.13. Çäàì 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîáàçàð àáî àâòîâîêçàë, àáî «Àâàíãàðä». Àâòîñòîÿíêà, á³ëÿ ðèíêó, «Çëàòà Ïëàçà», Ñò.Áàíäåðè, Ìàêàðîâà, Ïàðêîâà, öåíòð. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êîíòàêòè: 43-47-51, (096) 463-84-51

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, êîìôîðòíî, ºâðîðåìîíò, â öåíòð³, àâòîâîêçàë, ç/ä âîêçàë, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Íåäîðîãî, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð³çí³ ð-íè, êîëîíêà, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, ÄÂÄ, ïîñóä, ÷èñòà ïîñò³ëü, êîíô³äåíö³éíî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àáñîëþòíèé êîìôîðò ³ çàòèøîê, ð³çí³ ðàéîíè, ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, ãíó÷êà ñèñòåìà çíèæîê. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êîíô³äåíö³éíî. Äîêóìåíòè çâ³òíîñò³. Êîíòàêòè: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîáàçàð àáî àâòîâîêçàë, àáî «Àâðîðà». Àâòîñòîÿíêà, Ñò. Áàíäåðè, á³ëÿ «Áðóêë³íó», Ìàêàðîâà, Ïàðêîâà, öåíòð. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: (096) 561-82-87

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîâîêçàë, Àâòîìàãàçèí, âóë. Á ó ê î â è í ñ ü ê à , Ä.Ãàëèöüêîãî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ çðó÷íîñò³, ÷èñòà ïîñò³ëü, ïîñóä, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Ö³íà: â³ä 150 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 389-42-21

1,2,3,4,5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àâòîâîêçàë, ϳâí³÷íèé, Áîÿðêà, öåíòð, Þâ³ëåéíèé. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî. Ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, âñ³ çðó÷íîñò³. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Êîíòàêòè: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîâîêçàë, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, ö³ëîäîáîâî, ãàðÿ÷à âîäà, êîìôîðò, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Íåäîðîãî. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (094) 966-12-12, (050) 375-71-25

1,2.3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîáàçàð àáî àâòîâîêçàë, àáî «Àâðîðà», àáî á³ëÿ êàôå «Àì³ãî». Áàíäåðè (á³ëÿ ðåñòîðàíó «Ñòàìáóë»), á³ëÿ áàçàðó, Ïàðêîâà, öåíòð. Íåäîðîãî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êâèòàíö³¿. Êîíòàêòè: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìåáëüîâàíó, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ÷èñòà, çàòèøíà, íåäîðîãî, ð-í ñóïåð-ìàðêåòó «Àðñåí». Êîíòàêòè: (097) 483-25-13

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîâîêçàë àáî á³ëÿ áàçàðó, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, êîìôîðòíî, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, äîñòóïí³ ö³íè, àâòîñòîÿíêà, îõîðîíà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, äóæå çðó÷íî. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5,6-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÖÅÍÒÐ, «ÂÅËÌÀÐÒ», ÁÎßÐÊÀ, ÏÐ.ÌÈÐÓ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ, Ö²ËÎÄÎÁÎÂÎ ÃÀÐß×À ÂÎÄÀ, ÊÀÁÅËÜÍÅ ÒÁ, ÏÎÐÓ× ÀÂÒÎÑÒÎßÍÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 62-90-49, (096) 959-84-98, (093) 680-97-62, (098) 304-62-50, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, êîìôîðòíî, ºâðîðåìîíò, â öåíòð³, àâòîâîêçàë, ç/ä âîêçàë, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Íåäîðîãî, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÀÂÒÎ ÀÂÒÎ-ÂÎÊÇÀË, ÀÁÎ ÀÂÒÎÁÀÇÀÐ, ÀÁÎ «ÀÂÐÎÐÀ», ÀÂÒÎÏÀÐÊ, ÀÃÐÀÐÍÈÉ ÊÎËÅÄÆ, ²Íز. ÏÎÄÎÁÎÂÎ. ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ. ÅÊÎÍÎÌ ÅÊÎÍÎÌ-ÊËÀÑ. ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ. ÊÎÍÔ²ÄÅÍÖ²ÉÍÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 378-82-58, (050) 435-92-28

1,2-ʲÌÍÀÒͲ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÀÂÒÎÐÈÍÎÊ, ÒÖ «×ÀÉÊÀ», ÖÅÍÒÐ, Ç/Ä ÂÎÊÇÀË, 12 ØÊÎËÀ, ÂÓË. ²IJÍÑÜÊÀ, ÂѲ ÇÐÓ×ÍÎÑÒ², ªÂÐÎ ªÂÐÎ-ÐÅÌÎÍÒ. ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ. ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

1,2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÊÎÌÔÎÐÒÀÁÅËÜͲ ÒÀ Å˲ÒͲ, Ç ÑÓ×ÀÑÍÈÌ ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒÎÌ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ. ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ. ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (068) 146-30-58 WWW.KVARTURA.RV.UA 1,2-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, 1,2 ÏÎÂÅÐÕ, Á²Ëß ÊÀÔÅ «ÃÀÂÀÍÀ», ÖÅÍÒÐ, ÏÐ. ÌÈÐÓ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÊÎËÎÍÊÀ, ÑÓÏÓÒÍÈÊÎÂÅ ÒÁ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ, ÂÑß ²ÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ, ÊÂÈÒÀÍÖ²¯, ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-63-16, (067) 363-89-77

1ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 12 1-ê³ìíàòíó øêîëà, ãàðíà êâàðòèðà äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àâòîâîêçàë, íîâ³ â³êíà, ì å á ë ü î â à í à , õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 1300 ãðí + ÊÏ. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àâòîâîêçàë, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³ òà òåõí³êà, Ò òà ²íòåðíåò. Ö³íà: 2000 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

1 ,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîáàçàð àáî àâòîâîêçàë, àáî «Àâðîðà», àáî «Àì³ãî». Àâòîñòîÿíêà, Ñò. Áàíäåðè, á³ëÿ «Áðóêë³íó», á³ëÿ ÖÓÌó.Ñó÷àñíî, ÷èñòî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063) 790-02-64

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîâîêçàë àáî á³ëÿ áàçàðó, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, êîìôîðòíî, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, äîñòóïí³ ö³íè, àâòîñòîÿíêà, îõîðîíà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, äóæå çðó÷íî. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîâîêçàë, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, ö³ëîäîáîâî ãàðÿ÷à âîäà, 2-ñïàëüíå ë³æêî, íàêðîõìàëåíà ïîñò³ëü, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà. Êîíòàêòè: 62-90-49, (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîâîêçàë, öåíòð, àáî ³íø³ ð-íè, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, ö³ëîäîáîâî ãàðÿ÷à âîäà, 2-ñïàëüíå ë³æêî, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà. Êîíòàêòè: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62, (096) 959-84-98

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ 12 øêîëè, ç ðåìîíòîì, ñàíâóçîë, îáêëàäåíèé ïëèòêîþ, íå ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 5/9 ï, ìåáë³ íåîáõ³äí³, æèòëîâèé ñòàí, 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ 12 øêîëè, íå ìåáëüîâàíà, çâè÷àéíèé ñòàí. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåñíÿíà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ãàðÿ÷à âîäà. Ö³íà: 1200 ãðí áåç ÊÏ. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, âñÿ íîâà ïîáóòîâà òåõí³êà.Ç 8.02. Ö³íà: 2300 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ ÒÖ «×àéêà», æèòëîâèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, äëÿ ñ³ì’¿. Ö³íà: 1400 ãðí+ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (095) 755-86-00, (096) 783-56-15 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ ÒÖ «×àéêà», ç ðåìîíòîì, íîâ³ ìåáë³, âñÿ òåõí³êà, íà òðèâàëèé òåðì³í, 2000 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ ÒÖ «×àéêà», êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1400 ãðí. + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, 1/9 ï, öîêîëü âèñîêèé, ìåáë³ ÷àñòêîâî, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 1150 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîáàçàð, àáî àâòîâîêçàë, àáî «Àâðîðà», àáî áóäüÿêèé ³íøèé ð-í ì³ñòà, öåíòð. Àâòîñòîÿíêà, âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò. Êâèòàíö³¿. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîáàçàð, àâòîâîêçàë, «Àâðîðà», « À â à í ã à ð ä » , àâòîñòîÿíêà ïîáëèçó Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: (097) 789-34-54, (097) 400-20-01

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîâîêçàë, àáî àâòîáàçàð, àáî «Àâðîðà», öåíòð. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, êîíô³äåíö³éíî. Êîíòàêòè: 43-37-42, (098) 449-67-16, (093) 651-08-86, (050) 435-92-28

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, æèòëîâèé ñòàí, ç õîëîäèëüíèêîì. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

1,2,3,4,5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àâòîâîêçàë, ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, êîìôîðò òà çàòèøîê. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êîíô³äåíö³éíî, êâèòàíö³¿. Êîíòàêòè: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÀÂÒÎ ÀÂÒÎ-ÂÎÊÇÀË, ÀÂÒÎÐÈÍÎÊ, ÒÖ «×ÀÉÊÀ», ÖÅÍÒÐ, Ç/ Ä ÂÎÊÇÀË, 12 ØÊÎËÀ, ÂÓË. ²IJÍÑÜÊÀ, ÂѲ ÇÐÓ×ÍÎÑÒ², ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ. ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð³çí³ ðàéîíè, ñó÷àñí³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, ÄÂÄ, ïîñóä, ïîñò³ëü. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êâèòàíö³¿. Êîíòàêòè: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÀÁÎ ÀÂÒÎÁÀÇÀÐ, ÀÁÎ «ÀÂÐÎÐÀ», ²Íز Ð-ÍÈ ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (097) 378-82-58

• •

1 ,2, 3,4,5-ê³ìíàòí³ ,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîáàçàð àáî àâòîâîêçàë, àáî «Àâðîðà», ³íøå. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ñó÷àñí³, çðó÷í³, çàòèøí³. Äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ìåáë³, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ. Êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1 , 2 , 3 - ê ³ ì í à ò í ó êâàðòèðó, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî. Âñ³ çðó÷íîñò³, íåäîðîãî, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 1,2,3-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÏÐ.ÌÈÐÓ, ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀ ÏËÎÙÀ, Ð-Í.Þ²ËÅÉÍÈÉ, Ð-Í «ÅϲÖÅÍÒÐÓ». ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ, ÐÅÌÎÍÒ, ̲ÑÖÅ ÄËß ÀÂÒÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 689-83-54

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àâòîâîêçàë, 5 ïîâåðõ, ìåáë³ íåîáõ³äí³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1400 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð

15

1-ê³ìíàòíãó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà òåðì³íîâî. Ö³íà: 1100 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Àâòîâîêçàë, êîñì.ðåìîíò, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Àâòîâîêçàë, ìåáë³ íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Àâòîâîêçàë, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ «Äèíàìî» êîñìåòèêà º õîëîäèëüíèê äëÿ ñ³ì’¿ àáî ïðàöþþ÷èõ. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ 12 øêîëè, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1500 ãðí.+ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ 12 øêîëè, ç ðåìîíòîì, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ò òà ³íòåðíåò. 2000 ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, ç ðåìîíòîì, ñàíâóçîë -ñó÷àñíà ïëèòêà, âñÿ òåõí³êà. Ö³íà: 1600 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³, êîìôîðòíî, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: â³ä 100 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â ãàðíîìó ðàéîí³ íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â ð-í³ Ï³âí³÷íîãî ç ðåìîíòîì, ìåáëüîâàíó, ç ïîáóò. òåõí³êîþ. Ö³íà: 1600ãðí. Êîíòàêòè: 40-17-25, (098) 513-80-80 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â ñïàëüíîìó ðàéîí³ äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â öåíòð³ ì³ñòà. Ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 364-44-74, (066) 776-33-67 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 3/9, áîéëåð, ÷àñòêîâî ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í, 1250 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 4/5 ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. 1100 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, âñÿ ïîáóò. òåõí³êà . Ö³íà: 2200 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, ç 1.03.2013. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, ºâðîðåìîíò, âñ³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà íå ìåáëüîâàíà ³íòåðíåò, êàáåëüíå. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, ï³ñëÿ ðåìîíòó, ìåáëüîâàíà, ç ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ö³íà: 1400 ãðí+ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 3/5 ö, ìåáë³, æèòëîâèé ñòàí, 950 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ç òåõí³êîþ. Ö³íà: 1500 ãðí.+ ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êðóøåëüíèöüêî¿, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16


16 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 7/9, ÷àñòêîâ³ ìåáë³, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, âñÿ òåõí³êà 1300 ãðí.+âîäà.ñâ³òëî Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, æèòëîâèé ñòàí, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Äëÿ ñ³ì’¿. 1100 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, êîñì. ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, ìàëîñ³ìåéêà, íåìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà íà 10 ïîâ. äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, êîëîíêà, ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 1250 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ. Êðóøåëüíèöüêî¿, äëÿ ñ³ì’¿. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/ 9, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1300 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà äëÿ ïðàöþþ÷èõ àáî ñòóäåíò³â. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ð-í. Þâ³ëåéíîãî, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1150 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 1/5 ö, áàëêîí çàñêëåíèé, ìåáë³ â õîðîøîìó ñòàí³, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, êîëîíêà. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1300 + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1400 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, ñó÷àñí³ ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à æèëèé ñòàí, ìåáë³. Ö³íà: 1100 ãðí Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÎÐÅÍÄÀ 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 2/9. áîéëåð, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³ â õîðîøîìó ñòàí³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 3/9 ï, áåç ìåáë³â, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Äóíäè÷à, 2/9 Ö, «ìàëîñ³ìåéêà», áåç áàëêîíà, ì/ï â³êíà, áîéëåð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ìåáë³. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæíà ñòóäåíò³â á³ëÿ ê³íîïàëàöó «ÅÐÀ», 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ õîëîäèëüíèê. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ìîòîòðåê íîðì ñòàí, ìåáëüîâàíà, ïîáóò òåõí. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íåìåáëüîâàíà, 6/9 ï, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 1000 ãðí + ÊÏ. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïèâçàâîä, 1/2 ö, ìåáë³, áîéëåð, áåç õîëîäèëüíèêà. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ, вÇͲ ÐÀÉÎÍÈ, ÂѲ ÇÐÓ×ÍÎÑÒ², ÏÎÐßÄ ÀÂÒÎÑÒÎßÍÊÀ, ÊÀÁÅËÜÍÅ ÒÁ, WI-FI, ÂÈÄÀ×À ÊÂÈÒÀÍÖ²É. ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 23-00-91, (098) 438-32-57, (066) 483-80-88

1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÂѲ ÇÐÓ×ÍÎÑÒ². ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ïð.Ìèðó, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, Ð-Í ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÓ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÀÂÒÎÍÎÌÍÅ ÎÏÀËÅÍÍß, ×ÈÑÒÀ ÏÎÑÒ²ËÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-16-75, (067) 494-75-45 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Áðóêë³íà õîðîøèé ºâðîðåìîíò, õîë/òâ/ ïðàëüíà ìàøèíà. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ì³ñüêî¿ ë³êàðí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ϳâí³÷íèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1200 ãðí.+ÊÏ Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ×àéêè õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äëÿ ñ³ì’¿ Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ð-Í ×àéêè, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. ϳâí³÷íèé, äëÿ ñ³ì¿ àáî ïðàöþþ÷èõ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. ϳâí³÷íèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. íîâ³ â³êíà òà äâåð³, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà. Ö³íà: 1500 ãðí.+ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Þâ³ëåéíèé, á³ëÿ «Äèíàìî»ç ðåìîíòîì, íîâ³ ìåáë³, õîëîäèëüíèê, áåç ñïàëüíîãî ì³ñöÿ. 1300 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Þâ³ëåéíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Þâ³ëåéíèé, ìàëîñ³ìåéêà, ÌÏÂ, ÷àñòêîâî ìåáë³, áåç õîëîäèëüíèêà. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Þâ³ëåéíèé, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Þâ³ëåéíèé. ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê. êîëîíêà. Ö³íà: 1200 ãðí.+ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, гâíå òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð «Åëüäîðàäî», õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Öåíòð ºâðîðåìîíò 2-é ïîâåðõ. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð ì³ñòà, ºâðîðåìîíò, âñ³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð ì³ñòà. ªâðîðåìîíò, âñ³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, ð-í. âóë. Íàáåðåæíà, 2 ïîâ, ìåáë³ ðàäÿí, õîëîäèëüíèê, êîëîíêà, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1400 ãðí + ñâ³òëî+âîäà. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ. ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ÊÎÌÔÎÐÒÍÎ, ÇÀÒÈØÍÎ. ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ. ÌÅÁ˲, ÂѲ ÇÐÓ×ÍÎÑÒ², ÃÀÐß×À ÂÎÄÀ, ÊÀÁÅËÜÍÅ ÒÁ, ÊÂÈÒÀÍÖ²¯. ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

Áåçêîøòîâíî äîïîìîæåìî çäàòè Âàøå æèòëî, ïîðÿäíèì ëþäÿì. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64

Êâàðòèðè ïîäîáîâî â³ä 120 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 788-75-57 Êâàðòèðó â áóäü- ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Êâàðòèðó, Ëüîíîêîìá³íàò äëÿ ïîðÿäíèõ ãàðíèõ ëþäåé. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 Êâàðòèðó, íåìåáëüîâàíà â öåíòð³. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

1.1.14. Çäàì 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

2,3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîâîêçàë, àáî á³ëÿ öåíòðó, öåíòð, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, çàòèøí³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ. Âñ³ âèãîäè, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïî çâ³òíîñò³. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ÒÁ òà ²íòåðíåò. Ö³íà: 2000 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2,3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, öåíòð ì³ñòà, ñó÷àñí³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, öèôðîâå ÒÁ, ïîñò³ëü. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êâèòàíö³¿. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Àâòîâîêçàë, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 1600 ãðí Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àâòîâîêçàë, ï³ñëÿ ºâðîðåìîíòó, ìåáëüîâàíà, êîìïëåêò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ö³íà: 2900 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó á³ëÿ «Ìàçäè», ìîæíà õëîïöÿì. ãðí. Êîíòàêòè: (098) 762-78-21

êâàðòèðó, äëÿ ñ³ì’¿ Ö³íà: 1600 43-62-69,

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ «Íîâóñà» õîðîøèé ðåìîíò íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëüîâàíà ç òåõí³êîþ. ñåðåäí³é ïîâåðõ, äëÿ ñ³ì’¿ àáî ä³â÷àò. Ö³íà: 2000 ãðí. +ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, 4/9 ï, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ïîðó÷ çóïèíêà, ìàãàçèí. 2500 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â íîâîáóäîâ³, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 3500 ãðí/ì³ñ. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, äîðîã³ ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. ³ëüíà ç 1.03.2013. Ö³íà: 4000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â. Äèâ³ç³¿ íîðì. ñòàí 1700ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5 ö, 44/ 31/6, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/9, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, 1700 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, á³ëÿ «×àéêè», ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, ºâðîðåìîíò 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ñó÷àñíà. Ö³íà: 2500 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 3 ïîâ. ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóò. òåõí³êà. Ö³íà: 1700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, äèçàéíåðñüêèé ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, âñÿ òåõí³êà, ïëàçìîâèé òåëåâ³çîð, êîíäèö³îíåð. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïð.ìàøèíà. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, áîéëåð, ÷àñòêîâî ìåáë³, 1700 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 7/9, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 1800 ãðí+ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 2/5 ö, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1700 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 2-ê³ì íàòíó âóë. Êîíîâàëüöÿ, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2100 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ˺ðìîíòîâà, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà. Äëÿ ñ³ì’¿ àáî ïðàöþþ÷èõ, º òðè îêðåìèõ ñïàëüí³ ì³ñöÿ. Ö³íà: 2800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 3/9 ï, ìåáë³, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, 1600 ãðí + ñâ³òëî Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 3/9 ï, òåëåâ³çîð, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 1600 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, õîðîøèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. Äëÿ ñ³ì»¿. 1700ãðí+ë³÷. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³ òà òåõí³êà. Êóõíÿ-ñòóä³ÿ. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïàâëþ÷åíêà, ÷àñòêîâî ìåáë³, ²íòåðíåò, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ê³ìíàòè îêðåì³, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 3/9, ìåáë³ ÷àñòêîâî, õîëîäèëüíèê, 1400 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè ñåðåäí³é ïîâåðõ, ãàðíà äëÿ îõàéíèõ ëþäåé. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 3/5 ö, êîëîíêà, áåç ìåáë³â, 1600 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, ãàðÿ÷à âîäà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1700 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, æèòëîâèé ñòàí, ÷àñòêîâî ìåáë³, êîëîíêà. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 1800 ãðí Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, íîðì. ñòàí, ìåáë³ äëÿ ïðàöþþ÷èõ àáî ñ³ì’¿. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò. Ö³íà: 1800 ãðí Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ˺ðìîíòîâà, íîâîáóäîâà, âñå íîâå òà ñó÷àñíå. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, êîëîíêà, ìåáë³, 1600 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, áîéëåð, õîðîøèé ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, æèëèé ñòàí, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, äëÿ îõàéíèõ ëþäåé. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³ òà òåõí³êà, áîéëåð, ñó÷àñíà. Ö³íà: 2200 ãðí + ÊÏ. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç ðåìîíòîì òà òåõí³êîþ, ìåáë³ çà äîìîâëåí³ñòþ. Ö³íà: 1500 ãðí.+ÊÏ Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìåáëüîâàíà, íîâà êîëîíêà. õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïèëîñìîê. Ö³íà: 1600 ãðí.+ÊÏ. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïèâçàâîä, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1500 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ϳâí³÷íèé, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1500ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ, ÏÐÀËÜÍÀ ÌÀØÈÍÀ, ÁÎÉËÅÐ, ÂÅËÈÊÅ 2-ÑÏÀËÜÍŠ˲ÆÊÎ, ÓѲ ÓÌÎÂÈ ÄËß ÃÀÐÍÎÃΠ²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-61-47, (063) 213-38-96, (096) 756-93-10, (050) 982-37-03

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ð-í Çëàòà ïëàçà, ðåìîíò, ïð.ìàøèíà, òåëåâ³çîð, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Ëüîíîêîìá³íàòó, æèòëîâèé ñòàí, ÷àñòêîâî ìåáë³. Ö³íà: 1750 ãðí +ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. ϳâí³íèé 3 ïîâ. íîðìàëüíèé ñòàí, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. ϳâí³÷íèé, ðåìîíò, êóõîííèé ãàðí³òóð, ìåáë³ â ê³ìíàòàõ çà äîìîâëåí³ñòþ. 1500 ãðí + Êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Þâ³ëåéíèé äëÿ ñ³ì’¿, 1650ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Þâ³ëåéíèé, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà ç òåõí³êîþ, áîéëåð íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 2200 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1800ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ÐÅÌ-çàâîäó, ç ðåìîíòîì, íîâ³ ìåáë³, îêðåì³ ê³ìíàòè. 1900 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð ì³ñòà, âóë. Ñîáîðíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, ÷àñòêîâî ìåáë³. Ö³íà: 2000 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

1.1.15. Çäàì 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ «Àðñåíà» õîðîøà ãàðàíà º âñå 4000ãðí. äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ «×àéêè», àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïåðåïëàíîâàíà ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà. Ö³íà: 3000 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ 12 øêîëè, ç ðåìîíòîì, ìåáëüîâàíà, âñ³ ïîáóòîâà òåõí³êà, çðó÷íà ðîçâ’ÿçêà, 2500 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äîðîã³ øê³ðÿí³ ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ïàðêîâêà äëÿ àâòî. ³ëüíà ç 1.03.2013 ð. Ö³íà: 4500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïð.ìàøèíà. Ö³íà: 2200 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ïð.ìàøèíà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. 1500 ãðí+ê.ï. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 6/9 ï, áîéëåð, êóõíÿ ìåáëüîâàíà, ê³ìíàòè áåç ìåáë³â, 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà, 2500ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, âñÿ òåõí³êà. Çäàºòüñÿ âïåðøå. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, ç ðåìîíòîì, íîâ³ ìåáë³ òà òåõí³êà, áîéëåð. Äëÿ ñ³ì’¿. Ö³íà: 2500 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, ð-í 12 øêîëè, 7 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáë³, 2500 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, ê³ìíàòè îêåðì³, ìåáëüîâàíà, 2 çàñêëåí³ áàëêîíè, 2100 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð


ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÎÐÅÍÄÀ, ÁÓÄÈÍÊÈ

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1700 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ÐÓÌ, ç ðåìîíòîì, íîâ³ ìåáë³ òà òåõí³êà, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15

ʳìíàòó, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, îêðåìà, ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, äëÿ ïðàöþþ÷îãî õëîïöÿ. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Öåíòð 4-é ïîâ., ìåáëüîâàíà 2000ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

ʳìíàòó, â áóäü-ÿêîìó ð-í³ ì³ñòà, â³ä 350 ãðí ç ëþäèíè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 5/9 ï, ìåáë³, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, 1500 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Öåíòð, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

ʳìíàòó, â ñ³ìåéíîìó ãóðòîæèòêó, 700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, ïð.ìàøèíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, 1800ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 5/5 ö, êîëîíêà, ÷àñòêîâî ìåáë³, æèòëîâèé ñòàí, 1300 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1900 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, öåíòð êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì å á ë ü î â à í à , õîëîäèëüíèê,òåëåâ³çîð, 1800ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 2 ïðîâåðõ, êîëîíêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê çà äîìîâëåí³ñòþ, 1800 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, êîëîíêà, ìåáë³ çà äîìîâëåí³ñòþ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 1800 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîëîäèëüíèê, äëÿ ñ³ì’¿. 1500ãðí+ñâ.âîäà . Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, ºâðîðåìîíò, âñÿ ïîáóò.òåõí³êà, 3500ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïð.ìàøèíà, 1700ãðí+ë³÷. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê 1800ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæíà äëÿ ïðàöþþ÷èõ, 6 ñïàëüíèõ ì³ñöü, ìåáëüîâàíà ç òåõí³êîþ. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í, ϳâí³÷íèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà. Ö³íà: 4000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. á³ëÿ 12 øêîëè. ï³ñëÿ ð å ì î í ò ó , ñàíâóçîë-ñó÷àñíà ïëèòêà, ÌÏÂ, ïåðåòåðò³ ñò³íè, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2500 ãðí. +ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

1.1.16. Çäàì 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà (öåíòð) ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè. Ðåìîíò, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, áîéëåð, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé. Ìåáë³, êîñì.ðåìîíò, 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Öåíòð, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê 2500ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1.1.18. Çäàì ê³ìíàòó

• •

ʳìíàòó, õëîïöÿìçàî÷íèêàì. Êîíòàêòè: (098) 449-65-66

ʳìíàòó, âóë. ³ä³íñüêà, îêðåìà, íå ïðîõ³äíà, 500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð ʳìíàòó, âóë. Ãàãàð³íà, ïî 330 ãðí ç ëþäèíè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð ʳìíàòó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, ïî 320 ãðí ç ëþäèíè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð ̳ñöå â ê³ìíàò³, ãóðòîæèòîê, äëÿ õëîïöÿ, ð-í Ïèâçàâîäó. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 451-22-69

1.1.19. Âèíàéìó

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â æèòëîâîìó ñòàí³, ìåáëüîâàíó. Ïîðÿäí³ñòü, ïîðÿäîê, ÷èñòîòó òà îïëàòó ãàðàíòóºìî. Äîðîãî, òåðì³íîâî, íà áóäü-ÿêèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â æèòëîâîìó ñòàí³, ìåáëüîâàíó. Ïîðÿäí³ñòü, ïîðÿäîê, ÷èñòîòó òà îïëàòó ãàðàíòóºìî. Äîðîãî, òåðì³íîâî, íà áóäü-ÿêèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³. Êîíòàêòè: (096) 975-54-18 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòðàëüíîìó ðàéîí³ ì³ñòà, ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé . Êîíòàêòè: , (066) 600-38-56, (096) 030-21-03 galina.chumak.59@mail.ru 1,2-ê³ìíàòíó

êâàðòèðó,

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, òåðì³íîâî, áóäü-ÿêèé ðàéîí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 940-98-18

2,3-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, Ð-Í. ϲÂͲ×ÍÈÉ, ËÜÎÍÎÊÎÌÁ²ÍÀÒ, ÒÖ»×ÀÉÊÀ», ÁÅÇ ÏÎÑÅÐÅÄÍÈʲÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 661-72-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ãàðíó, ñ³ì’ÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íà òðèâàëèé òåðì³í, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íà òðèâàëèé òåðì³í, ïðîïîíóéòå âñå. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðàéîí áóäü-ÿêèé, òåðì³íîâî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64 Çí³ìó 1-2ê³ìíàòíó ìåáëüîâàíó êâàðòèðó â ì.гâíå. Êîíòàêòè: (098) 568-20-55 Êâàðòèðó ϳâí³÷íèé, ãàðàíòóºìî. ïîñåðåäíèê³â 43-62-69, (098)

â ð-í ïîðÿäí³ñòü Áåç Êîíòàêòè: 762-78-21

Êâàðòèðó íà äîâîòðèâàëèé òåðì³í. çà äîñòóïíîþ ö³íîþ. Êîíòàêòè: 63-11-57, (097) 898-68-23 Êâàðòèðó ð-í àâòîâîêçàëó ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 Êâàðòèðó òåðì³íîâî, ó áóäü-ÿêîìó ðàéîí³, ó âëàñíèêà. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64 Êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

1.1.20. Îáì³í

̳ñöå â ê³ìíàò³ â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ê³ìíàòíó 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ä³â÷èí³. Êîíòàêòè: (067) ì³ñòà ç ðåìîíòîì. Äîðîãî. 1Êîíòàêòè: (097) 863-42-89 âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 4/9Ï, 304-94-34

ʳìíàòíó õëîïöþ. Êîíòàêòè: (098) 747-96-75

ʲÌÍÀÒÓ Â 3-ʲÌÍÀÒÍ²É ÊÂÀÐÒÈв, Ð-Í Ï²ÂͲ×ÍÈÉ, ÏÎÁËÈÇÓ ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÓ «ÀÐÑÅÍ». ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 64-74-75, (096) 290-65-96 ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó ñ³ìåéíîãî òèïó. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, 18 êâ.ì., æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 ʳìíàòó äëÿ ä³â÷èíè, âñ³ çðó÷íîñò³.400 ãðí çà ì³ñöå. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ ñ³ì’¿, áàæàíî ìåáëüîâàíó, áóäü-ÿêèé ðàéîí, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (067) 925-24-34 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðàéîí ³ä³íñüêî¿, Áîÿðêè, Þâ³ëåéíîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïðàöþþ÷èõ õëîïö.

2

äóæå îõàéí³. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, ïîðÿäí³ñòü òà îïëàòó ãàðàíòóþ, ñ³ì’ÿ. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

ʳìíàòó äëÿ ïðàöþþ÷îãî õëîïöÿ, ç ðåìîíòîì òà òåõí³êîþ. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í àâòîâîêçàëó, ìîæíà ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 286-97-25

ʳìíàòó, áåç ïðîæèâàííÿ ãîñïîäàðÿ ïî 350 ãðí ç ëþäèíè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðàéîí «×àéêè», ìîæíà áåç ìåáë³â, ðîçãëÿíåìî âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64

31/12/7 íà 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåãëÿíîìó 5-òè ïîâåðõîâîìó áóäèíêó ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: (067) 920-71-31

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, ðåìîíò+çåìåëüíà ä³ëÿíêà, Äÿäüêîâè÷³ íà áóäèíîê àáî 1/2 áóäèíêó ç ðåìîíòîì, â ì³ñò³, ïåðåäì³ñò³. Êîíòàêòè: (067) 607-78-04 1-ê³ìíàòíó, öåíòð +1-ê³ìíàòíó, âóë. ³ä³íñüêà íà áóäèíîê, àáî 1/2 áóäèíêó â ì³ñò³. Êîíòàêòè: 26-11-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà íà æèòëî ïîáëèçó гâíîãî, áàæàíî íà 2 ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: (067) 379-09-69, (050) 930-92-45

1.1.21. Îáì³í ïî îáëàñò³ òà Óêðà¿í³

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í 12 Øêîëè, 100 êâ.ì., íà êâàðòèðó â ì.Êè¿â, ïåðåäì³ñòÿ, àáî ïðîäàì. Êîíòàêòè: (067) 466-90-25

1.1.22. Ïðîïîíóþ

Äîãëÿä çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó çà óìîâè ïðîæèâàííÿ, îäèíîêà æ³íêà, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. Êîíòàêòè: (067) 144-33-12

Øâèäêî íàäàìî ³íôîðìàö³þ íà Âàø çàïèò ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ, îðåíäó òà ³íø³ îïåðàö³¿ ç íåðóõîìèì ìàéíîì. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

Будинки, котеджі, незавершене будівництво 1.2.1. Ïðîäàì â ì³ñò³ 1/2 áóäèíêó, Áàñ³â êóò, äåðåâ’ÿíèé, 40 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, âîäà ³ ê à í à ë ³ ç à ö ³ ÿ öåíòðàë³çîâàí³, º äîçâ³ë íà ï³äêëþ÷åííÿ ãàçó, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåì. ä³ë. 3 ñîò. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/2 áóäèíêó, Áîÿðêà, 2-ïîâ., öåãëÿíèé, ºâðîðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ëüîõ, àëüòàíêà, öåãëÿíà ë³òíÿ êóõíÿ ç 3 ê³ìíàò, ïîòðåáóº ðåìîíòó, çåì. ä³ë. 3 ñîò. Ö³íà: 896000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/2 áóäèíêó, âóë. Á.Áîðîâöÿ, Ë³í³¿, (70ì.êâ.4ê³ì.æèëèé ñòàí) + áóäèíîê (íîâîáóäîâà, 70ì.êâ.êîðîáêà íàêðèòà, º âñòàâëåí³ â³êíà) 0,04ãà. Ö³íà: 880000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1/2 áóäèíêó, âóë. Áàñ³âêóòñüêà, öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, ï³äëîãà ç ï³ä³ãð³âîì, 110 ì.êâ., 0,04 ñîòèõ çåìë³, ãàðàæ íà 2 à/ ì. Ö³íà: 600000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1/2 áóäèíêó, âóë. Áàõàðºâà, äåðåâ’ÿíîöåãëÿíèé, 51 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, áåç çðó÷íîñòåé, âîäà, ãàç, 3.8 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, ëüîõ, ñàðàé. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/2 áóäèíêó, âóë. Âîëèíñüêà, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, ñ/â, 40 êâ.ì. Êîíòàêòè: (095) 116-72-01, (098) 760-87-31 1/2 áóäèíêó, âóë. Êàðáèøåâà, 68 êâ.ì., öåãë., áåç ðåìîíòó, êàíàë³çàö³ÿ, æèòëîâèé ñòàí, çåìë³ – 0,04ãà. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1/2 áóäèíêó, âóë. Ðèëüñüêîãî, 3ñîò, 160 êâ.ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, 3 ï³äâàëè, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. Ö³íà: 720000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1/2 áóäèíêó, âóë. ßâîðíèöüêîãî, 3 ê³ìí., 50êâ.ì., ï³äâàë. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1/2 áóäèíêó, Ãðàáíèê, 75êâ.ì., 3 ê³ì.,1-íà ïðîõ³äíà, ñàíâóç.-ºâðî, ê³ì.-êîñì.ðåì. 0,04ãà, îãîðîäæåíèé. Ö³íà: 720000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1/2 áóäèíêó, Ãðàáíèê, öåëÿíî-øëàêîâèé, 3 ê³ìíàòè, 1 ïðîõ³äíà, âñ³ çðó÷íîñò³, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, äàõ øèôåð, çåì.ä³ë. 3 ñîò. Ö³íà: 608000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/2 áóäèíêó, Êîëîäåíêà, 2 ê³ìíàòè + 1 â ìàíñàðä³, 0,7 ãà, ï³äâàë. Êîíòàêòè: (097) 593-62-99 1/2 áóäèíêó, Êîëîäåíêà, àâòîäðîì, 80ì.êâ, 6ñîò, ðåìîíò, öåãëÿíèé, íîâèé. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1/2 áóäèíêó, Êîëîäåíêà, âóë. гâíåíñüêà, 1972-ãîã ðîêó, º ìàíñàðäà, ï³äâàë, òèì÷àñ³âêà, çåìë³ - 0,07ãà. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1/2 áóäèíêó, Êîëîäåíêà, âóë. гâíåíñüêà, 2 ê³ìíàòè+1 ê³ìíàòà ï³ä ìàíñàðäîþ, ñòàðà òèì÷àñ³âêà, çåì. ä³ë. 7 ñîò. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/2 áóäèíêó, Ë³í³¿, Ö, 37 êâ.ì., ñâ³òëî, ãàç, âîäà, 2 ñîòêè çåìë³, îêðåìèé âõ³ä, ïîòðåáóº ðåìîíòó, òåðì³íîâî. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 áóäèíêó, Ë³í³¿, Ö, 80 êâ.ì.,1 ïîâåðõ, 4,5 ñîòêè, 4 ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 600000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 áóäèíêó, Ïèâçàâîä, âóë. Êîïåðíèêà, 30 êâ.ì., êóõíÿ, ê³ìíàòà, ñàíâóçîë, íåìຠêîðèäîðó, ï³÷íå ãàçîâå îïàëåííÿ. Ö³íà: 180000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1/2 áóäèíêó, ð-í àãðîïåðåðîáêè,137 ì.êâ., âñ³ êîìóí³êàö³¿, ÷èñòîâà øòóêàòóðêà, îïàëåííÿ, ³íâåñòèö³éíå áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 567000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1/2 áóäèíêó, ð-í Ãðàáíèê, öåãëà, 3 ê³ìíàòè, çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 3,5 ñîò. çåìë³. Ö³íà: 499100 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1/2 áóäèíêó, ð-í Êðóøåëüíèöüêî¿, Ö, 3 ê³ì, 60 êâ.ì.âñ³ çðó÷íîñò³, îêðåìèé äâ³ð, ãàðàæ, ñàðàé, çåìë³ 40 ñîòêè. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1/2 áóäèíêó, âóë. Ñòàðèöüêîãî, 51 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, 2 ñîò. çåìë³. Ö³íà: 378000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

1/2 áóäèíêó, ð-í ë³í³é, 58 ì.êâ., öåãëÿíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.037 ãà. Ö³íà: 607500 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1/2 áóäèíêó, âóë. Øåïåò³âñüêà, 3 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 2 ñîò. Çåìë³. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1/2 áóäèíêó, ð-í ì³ñüêî¿ ë³êàðí³, öåãëà, 44 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, ãàðàæ ³ ë³òíÿ êóõíÿ., 3 ñîò. çåìë³. Ö³íà: 402500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

1/2 áóäèíêó, ð-í. Þâ³ëåéíèé, öåãëÿíèé, 60 ì.êâ., âñ³ çðó÷íîñò³, 0,04 ãà. Ö³íà: 445500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1/2 áóäèíêó, öåíòð, çà îðãàííèì çàëîì, 4.5 ñîò. çåìë³, àâò.îïàëåííÿ, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (097) 032-38-97 1/2 áóäèíêó, öåíòð, çà îðãàííèì çàëîì, ìîæëèâèé îáì³í. Âëàñíèê. Ö³íà: 770000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 032-38-97 Áóäèíîê Áóäèíîê, âóë. Ëóöüêà, öåãëà, 150 êâ.ì., ðåìîíò, 6 ñîò. çåìë³. Ö³íà: 1006000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 Áóäèíîê, Áàðìàêè. Äåðåâ’ÿíèé, äâ³ ê³ìíàòè. Âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó. Çåìë³ 0,13 ãà., îãîðîäæåíà, çðó÷íèé àñôàëüòîâàíèé ï³ä»¿çä. Ö³íà: 400000 ãðí., òîðã Êîíòàêòè: (067) 360-90-09 Áóäèíîê, Áàñ³â Êóò, 124 êâ.ì., 5-ê³ìí., äâà âõîäè, âñ³ âèãîäè, êîñìåòèêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,2 ãà. Ö³íà: 1840000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Áàñ³â Êóò, 170 êâ.ì., çåìë³ – 0,074ãà, æèëèé ñòàí, çáóäîâàíèé 1998ð. Ö³íà: 600000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Áàñ³â Êóò, 2001 ð. ïîáóäîâè, 205 êâ.ì, 11,5 ñîò., ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³. Ö³íà: 1350 000 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 563-68-98 Áóäèíîê, Áàñ³âêóò, äâà ïîâåðõè, 4 ê³ìíàòè, 135/65/ 13, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, îãîðîäæåíî, íàäâ³ðí³ áóä³âë³. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (096) 744-82-58, (050) 518-23-39 Áóäèíîê, Áîÿðêà, öåãë., 2001 ðîêó, 0,08 ãà. Ö³íà: 1215000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Áóäèíîê, Áîÿðêà, öåãëÿíî-øëàêîáåòîííèé,70ì.êâ. 4ê³ì. Æèëèé ñòàí. Îïàëåííÿ-ãàçîâèé êîòåë, 0,08ãà, ñàðàé. Ö³íà: 600000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Áîÿðêà, öåãëÿíî-øëàêîâèé, ùî ñòî¿òü îêðåìî, 4 ê³ìíàòè, 73.2/50.2/9, 9 ñîò çåìë³, îãîðîäæåíèé, º ñàðàé, ìîæëèâèé îáì³í íà 2 ê³ìíàòíó â öåãëÿíîìó áóäèíêó + äîïëàòà. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 Áóäèíîê, âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, 10ñîò. Áàñåéí â äâîð³. Ö³íà: 4440000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Áàñ³âêóòñüêà, 90ì.êâ. 1ïîâ.4 ê³ì., íîâà ñòîëÿðêà, öåãëà, 80-õ ðîê³â, ãàðàæ, ñàðàé, êîâàííèé ïàðêàí, 0,07ãà. Ö³íà: 800000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Áàñ³âêóòñüêà, øëàêöåãëà,1962ð. Îïàë ãàçîâå. 84,9êâ.ì.4 ê³ì, êóõíÿ, âàííà, òóàëåò. Ãàðàæ, ñàðàé, 0,078ãà çåìë³. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Âèííè÷åíêà, öåãëÿíèé, 155 ì.êâ. 5 ê³ìí., êóõíÿ, áàñåéí, ñàóíà, êàì³í, àëüòàíêà. Ö³íà: 1080000 ãðí Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69

17

Áóäèíîê, âóë. Ãëèáîêà, 170êâ.ì., 10 ñîò çåìë³. Ö³íà: 1040000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69

Áóäèíîê, âóë. Ãëèáîêà, 3 ê³ìíàòè, 87êâ.ì, º ãàðàæ, ëüîõ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, çåìë³ 0.612ãà. Ö³íà: 528000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Ãëèáîêà, 70 ì.êâ., 3 ê³ìíàòè, 6 ñîò.çåìë³, , ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ. Ö³íà: 500000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Áóäèíîê, âóë. Ãîíòè, 4ê³ì.,105/54/5,6, øëàêîáåòîí, æèòëîâèé ñòàí, 6ñîò., 61ð. Ïîáóäîâàíèé. Ö³íà: 680000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Äâîðåöüêà, íà 2 ïîâ. ðåì, 200ì.êâ, íà1 ïîâ 5 ê³ì, 0.06ãà. Ö³íà: 1040000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Äæ. гäà, 200 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ñò³íè- öåãëà óòåïëåí³, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, öîêîëüíèé ïîâåðõ, ãàðàæ. ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, äîìîôîí. Ö³íà: 2120000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Äæ. гäà, 270 ì.êâ.. ªâðîêëàñó. 1 ïîâ - Ãîñòèííà ç êàì³íîì, êóõíÿ, êàá³íåò, ñàí.âóç.+ ï³ä³ãð³â ï³äëîãè. 2 ïîâ. -3 ñïàëüí³, 2 ñàí.âóçëà. Ãàðàæ. ijëÿíêà 6 ñîò. Ö³íà: 2200000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Áóäèíîê, âóë. Äæ. гäà, 95ì.êâ., 4ê³ì., 2âõîäè, øëàêî-öåãëÿíèé, øèôåð, ïðîñòèé, 0,06ãà. Ö³íà: 1200000 ãðí Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Äæåðåëüíà, öåãëÿíèé íà 2 ñ³ì¿, 500ì.êâ, ïîòðåáóº ÷èñòèõ îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò. Ö³íà: 1360000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 ÁÓÄÈÍÎÊ, ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ, 286 ÊÂ.Ì., 5 ʲÌÍÀÒ, ÖÅÃËßÍÈÉ, 1.5 ÏÎÂ+ÖÎÊÎËÜ, ÍÀÊÐÈÒÈÉ ØÈÔÅÐÎÌ, ÇÐÎÁËÅÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ, 0.16 ÃÀ ÇÅÌ˲. Ö²ÍÀ: 1360000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

Áóäèíîê, âóë. ÄðàéÕìàðè, 5ðîê³â, 400êâ.ì., 0,9 ñîò çåìë³, áàíÿ ç á³ëüÿðäíîþ, ìຠòðè îêðåì³ âõîäè, ñàíâóçëè òà êóõí³ îêðåì³. Ö³íà: 5200000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Æ. Êþð³. Öåãëÿíèé. Ó õîðîøîìó ñòàí³. 77 ì.êâ. Êóõíÿ 16 ì. êâ. àâòîíîìíå ïàëåííÿ. Äàõ ìåòàëî÷åðåïèöÿ. ijëÿíêà 5,5 ñîò. Ö³íà: 600000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Áóäèíîê, âóë. Êí. Âîëîäèìèðà, 100êâ.ì, 4 ê³ìí., çåìë³ – 0,02ãà +0,05ãà á³ëÿ äîìó, ñòàðà ïîáóäîâà. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Êóòóçîâà, öåãëÿíèé, òðèð³âíåâèé, ï³äâàë, ñïîðòçàë, êîòåëüíÿ, òðè ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð. Âàííà ³ ñàíâóçîë ðàçîì, ïëîùà160êâ.ì, 0,03ãà, º ãàðàæ. Ö³íà: 1160000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. ˳êàðíÿíà, ºâðîáóäèíîê, 6 ñîò, ºâðîäâ³ð. Ö³íà: 2160000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86


18 Áóäèíîê, âóë. Ì à ë è í î â ñ ü ê î ã î , 2-ïîâåðõîâèé, íîâèé, öåãëÿíèé, åëåòíèé, 300 êâ.ì, 5 ê³ìíàò, 3 ñ/â, êàì³í, á³ëüÿðä, ñàóíà, áàñåéí, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ 2-ïîâåðõîâà, 11 ñîò., ñàä, áëàãîóñòð³é. Êîíòàêòè: (067) 683-58-58 Áóäèíîê, âóë. Ìåæîâà, 90ì.êâ+40 ìàíñàðäà, 5ñîò, ðåìîíò. Ö³íà: 936000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Í. Õàñåâè÷à, 2/2Ö, êîòåäæíîãî òèïó, 100 êâ.ì., ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 885 500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 Áóäèíîê, âóë. Íîâîäâ³ðñüêà, 240 êâ.ì, çáóä 2011ð, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, âïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ãàðàæ íà 2 àâòî. Ö³íà: 2240000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Î.Òåë³ãè , 5 ê³ì(íåïðîõ³äí³). Äåðåâ , ÿíèé, òèì÷àñ³âêà ç³ çðó÷íîñòÿìè, 0,05ãà. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Î㳺íêà, ñó÷àñíèé ïðîåêò, íîâîáóä, 0.09ãà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, åë.âîðîòà, äîìîôîí, 2 ñàíâóçëè. Ö³íà: 160000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Ïîïîâè÷à. Ó õîðîøîìó ñòàí³. Ïëîùà 70 ì.êâ. 4 ê³ìí. Êóõíÿ, ñàí.âóç, âàííà. ijëÿíêà 9 ñîò. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Áóäèíîê, âóë. Ðè뺺âà (Áîÿðêà), 64ì.êâ., 4ê³ì. äåðåâ , ÿíèé, âàííà âñåðåäèí³, òóàëåò íà âóëèö³. 0,06ãà çåìë³. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Ðóñüêà, öåãëÿíèé, 4ê³ì, 2 âõîäè, âñ³ çðó÷íîñò³, 120ì.êâ.áåç ðåìîíòó, 0,0725ãà. Ö³íà: 600000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Ñ.Ïåòëþðè, 50 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, êîëîíêà, 2,4 ñîò çåìë³. Ö³íà: 360 000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Áóäèíîê, âóë. Ñòàðèöüêîãî, 180ì.êâ., ïîøïàêëüîâàíî, ñòåëÿ ã³ïñîêàðòîí, ãàðàæ 2 ïîâ 50ì.êâ, 6.5ñîò, îãîðîäæåíî. Ö³íà: 960000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Òåðíîï³ëüñüêà – 0,06ãà, ñòàðèé áóä (öåãëà, øëàê)., äîáóäîâà. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Òèííå, âóë. Êîìàðîâà 79, 6ñîò, 180ì.êâ. , æèëèé ñòàí, º ë³òíÿ êóõíÿ. Ö³íà: 680000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë.Â.Êîòèêà (Áîÿðêà),êâàðòèðíîãî òèïó, 64êâ.ì., 3ê³ì, ðåìîíò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Áóäèíîê, âóë.Ïðèõîäüêà, æèëèé, 90 êâ.ì., 5 êiì., ãàçîâå îïàëåííÿ, ñàä, ãîðîä, ñàðàé, 6 ñîò, ïðèâàòèçîâàíî. Êîíòàêòè: (096) 443-41-89 Áóäèíîê, óäðîïàðê, îêðåìèé, 100 êâ.ì., 4 ñîòêè, ðåìîíò, 2 ïîâåðõè. Ö³íà: 800000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ÁÓÄÈÍÊÈ Áóäèíîê, Ãðàáíèê, 1-ïîâ., äåðåâ’ÿíèé, íà 2 âõîäè, ãàðàæ, ñâ³òëî, âîäà, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, çåì. ä³ë. 7 ñîò. Ö³íà: 1000000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, 1/2 ö-ø, 40 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, áåç ðåìîíòó, 7 ñîò, öåíòð. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Áóäèíîê, Ãðàáíèê, 100 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 6 ñîò, òèõå ñïîê³éíå ì³ñöå. Ö³íà: 1040000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, 160 ì. êâ. Çðîáëåí³ ÷îðíîâ³ ðîáîòè. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69

Áóäèíîê, Ãðàáíèê, 100êâ.ì., äåðåâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, +òèì÷àñ³âêà, 5 ê³ìí., ãàðàæ, çåìë³ -0,06ãà. Ö³íà: 1040000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Ãðàáíèê, 100ì.êâ., öåãëà, 1ïîâ. 3ê³ì. Ðåìîíò, ñàéäèíã, íàêðèòèé øèôåðîì, 0,08ãà. Ö³íà: 1200000 ãðí Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Ãðàáíèê, 110êâ.ì., 7 ñîòîê, 2 âõîäè, 2 ñàíâóçëà, 2-³ êóõí³, êîðèäîð, êîìîðà, êàì³í, êàõåëü, ëàì³íàò, øïàëåðè. Ö³íà: 1200000 ãðí Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Ãðàáíèê, 2 ïîâåðõè, 3 ê³ìíàòè, 105 êâ.ì., ñòàí íîðìàëüíèé, ãàðàæ, 2 ñîòêè. Ö³íà: 1040000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Ãðàáíèê, öåãëÿíèé, 2002 ð³ê çàáóäîâè, 196 ì.êâ., 0,06 ãà. Ö³íà: 2835000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Áóäèíîê, åë³òíèé, âóë. Êîçàöüêà, öåãëÿíèé, 300 ì.êâ. ªâðîêëàñó. Ãàðàæ. ijëÿíêà 10 ñîò. Ö³íà: 3040000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 ÁÓÄÈÍÎÊ, ÇÎËÎÒ²¯Â, ÂÓË. ÂÈØÍÅÂÀ, ÄÅÐÅÂ’ßÍÎ-ÖÅÃËßÍÈÉ, 3 ʲÌÍÀÒÈ, 77 ÊÂ.Ì, ÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯, ÑÀÉÄÈÍÃ, Ì/ Ï Â²ÊÍÀ, ÁÅÇ ÐÅÌÎÍÒÓ, 0,2 ÃÀ ÇÅÌ˲, 0,1 ÃÀ ÏÐÈÂÀÒÈÇÎÂÀÍÎ. ÀÁÎ ÎÁ̲ÍßÞ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 161-94-43, (096) 327-97-87

Áóä èíîê, Áóäèíîê, Çîîïàðê, 2 ïîâåðõ, Ö, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, íîâèé,150 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, ñòÿæêà+øòóêàòóðêà, ãàç, ñâ³òëî â áóäèíêó,10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàðàæ. Ö³íà: 776000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, ÇÎØ ¹15, âóë. Îñòàôîâà, 3ê³ì.85 êâ.ì., êîìóí³êàö³¿, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, îãîðîäæåíî, çåìë³ – 0,03ãà. Ö³íà: 880000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, ÇÎØ ¹18, 52 êâ.ì, ðåìîíò, çåìë³ -0,02ãà. Ö³íà: 620000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Êëåâàíü-2, ãîòîâèé á³çíåñ (ìàãàçèíè. ñòîëÿðíèé öåõ, ñàóíà) áóäèíîê, çàãàëüíà ïëîùà 680êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, çðó÷íå ì³ñöå. Ö³íà: 1600000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, 2 ïîâåðõè, öåãëÿíèé, 290 êâ.ì., ðåìîíò, 24 ñîò çåìë³. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

ÁÓÄÈÍÎÊ, ÊÎËÎÄÅÍÊÀ, 161.6/75.6, ÍÀIJÐͲ ÁÓIJÂ˲: ÑÀÐÀÉ-ÃÀÐÀÆ, ª ÏÀÐÊÀÍ, 0.16 ÃÀ ÇÅÌ˲. Ö²ÍÀ: 640000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, 200ì.êâ., öåãëÿíèé, 1994ð., çâè÷àéíèé ñòàí, 0,1ãà+0,05ãà â îðåíä³. Ö³íà: 1200000 ãðí Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, 210 êâ.ì, 2-ïîâ., íîâèé, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ ìåáëüîâàíà, 12 ñîò. çåìë³. Ö³íà: 920000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 841-97-19 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, 7 ñîò, ñó÷àñíà íîâîáóäîâà, ìàíñàðäíîãî òèïó. öåãëÿíèé, ãàðàæ, êîìóí³êàö³¿ 70 % ãîòîâíîñò³. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, 7 ñîò, ñó÷àñíà íîâîáóäîâà, ìàíñàðäíîãî òèïó. öåãëÿíèé, ãàðàæ, êîìóí³êàö³¿ 70 % ãîòîâíîñò³. Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, â ñåðåäèí³ ï³ä ÷îðíîâèé êëþ÷, íîâîáóä, öåãëà, ãàðàæ. Ö³íà: 680000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, âóë. Âèøíåâà, 500ì.êâ, æèëà 320, 2 ãàðàæ³, ñó÷àñíèé. Ö³íà: 960000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, äåðåâî, 2 ê³ìíàòè + êóõíÿ, ãàç â áóäèíêó êîëîäÿçü, 0.12 ãà íîâà áóä³âëÿ. Ö³íà: 280000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (096) 744-82-58, (050) 518-23-39 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, íîâîáóäîâà, ºâðî, 175ì.êâ., 22ñîò. Ö³íà: 2080000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, îêðåìèé,1 ïîâåðõ, 4 ê³ì, ñòàí æèëèé, ãàçîâå îïàëåííÿ, áåç ñåïòèêà,18 ñîò çåìë³. Ö³íà: 368000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, öåãë., íà 2 âõîäè,185 ì. êâ ,1970 ð³ê çàáóäîâè ,0,26 ãà. Ö³íà: 1012500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, Öåãëÿíèé, 174ì.êâ.+ï³äâàë 26 ì.êâ., óòåïëåíèé ï³íîïëàñòîì. Îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà ïðîâåäåí³, ñò³íè ï³ä øïàëåðè. 2 ñàíâóçëè-ãîòîâ³. ª ãàðàæ. Ö³íà: 120000 ãðí Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, ×åðâîí³ Ãîðè, äâîïîâåðõîâèé ç ìàíñàðäîþ, íà äâà âõîäè, ï³äâàë, ãàðàæ íà äâ³ ìàøèíè. Êîìóí³êàö³¿: ãàç, âîäà, ñâ³òëî. 250 êâ. ì., 6 ñîò. Ö³íà: 960000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

Áóäèíîê, Í.Äâ³ð 150 ì. êâ. 2001 ð. 2 ïîâ. ìàíñ. òèïó 0.10 ãà íàäâ.áóä³âë³ 0.10 ãà çåìë³. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58, (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 Áóäèíîê, Í.Äâ³ð, 240 êâ.ì., ï³íîáëîêè, ìàíñàðíîãî òèïó, îíäóë³í, ïë.â³êíà, øòóêàòóðêà, ãàðàæ, êîìóí³êàö³¿. 0,10ãà. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó Áóäèíîê, Òèííå (íàä òðàñîþ), 254ì.êâ, 0.26Ãà, õîðîøèé äèçàéí, 2âõîäè, ôîíòàí, ñàä, ºâðî, áåñ³äêà. Ö³íà: 1400000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Òèííå, (Êîìàðîâà,öåíòð), öåãëà, 70 êâ.ì., 4 ê³ìí., çåìë³ -0,04ãà, ñ/â ðàçîì., º ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

Áóäèíîê, Í.Äâ³ð, âóë. Ñìåðåêîâà, 254êâ.ì., äâîïîâåðõîâèé, çåìë³ -0,1ãà, 6 ê³ìí., îêðåìî ãîñïáóä³âëÿ., áóä³âëÿ ï³ä ñàóíó. Ö³íà: 1920000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

Áóäèíîê, Òèííå, 1 ïîâ. 4-õ ê³ì. öåãë.,180 êâ.ì+ìàíñàðäà, ÷åðâîíà öåãëà, æèëèé ñòàí, öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ, ìàíñàðäà, ïë. â³êíà, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 2001 ðîêó. Ö³íà: 690000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 788-75-57

Áóäèíîê, Íîâèé Äâ³ð, ñó÷àñíà íîâîáóäîâà, ìàíñàðäíîãî òèïó ç öåãëè, 180 êâ.ì., 10 ñîò. âñ³ êîìóí³êàö³¿. Òåì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Áóäèíîê, Òèííå, 1-ïîâ., öåãë., 70 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, àâò. îïàëåííÿ, 6 ñîò. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Áóäèíîê, Íîâèé Äâ³ð, ñó÷àñíà íîâîáóäîâà, ìàíñàðäíîãî òèïó ç öåãëè, 180 êâ.ì., 10 ñîò. âñ³ êîìóí³êàö³¿. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Áóäèíîê, Íîâèé Äâ³ð, öåãëà,ãàç, âîäà â áóäèíêó. Ö³íà: 415000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (096) 744-82-58, (050) 518-23-39 ÁÓÄÈÍÎÊ, ÍÎÂÈÉ Ä²Ð, ÖÅÃËßÍÈÉ, ÍÀ IJ Ѳ̒¯, 2001 Ð, 244 ÊÂ.Ì., 6 ʲÌÍÀÒ, 2 ÂÕÎÄÈ, 2 ÊÓÕͲ, 2 ÑÀÍÂÓÇËÈ, 2 ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍÈ, 2 ÑÅÏÒÈÊÈ. ÃÀÇ, ÂÎÄÀ, ²ÍÒÅÐÍÅÒ, ÑÓÏÓÒÍÈÊÎÂÅ ÒÁ. ÃÀÐÀÆ, ÍÀÂ²Ñ ÄËß ÀÂÒÎ, ÑÀÄ, ÃÎÐÎÄ, 12.5 ÑÎÒ ÇÅÌ˲. Ö²ÍÀ: 1160000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

Áóäèíîê, Ïèâçàâîä (Ãàðíà), 200ì.êâ.2 ïîâ., çîâí.ðîáîòè 100%, âíóòð 100%, ãàðàæ, 0,07ãà. Ö³íà: 1240000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, ð-í Àãðîïåðåðîáêè, 2-ïîâ., öåãëÿíèé, 150/139/16, ö å í ò ð à ë ü í å âîäîïîñòà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ, àâò.îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 4 ê³ìíàòè, 2 ñ/â. Ö³íà: 600000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, ð-í ã³äðîïàðêó, öåãëÿíèé, ñó÷àñíèé, 250 êâ.ì., 10 ñîò. Êîíòàêòè: (095) 563-68-98 Áóäèíîê, ð-í ÄÊÒ, 1-ïîâ., øëàêîáåòîííèé, 104.9/ 54.1/5.6, 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, äîùàòà ï³äëîãà, âîäà ³ êàíàë³çàö³ÿ öåíòðàë³çîâàí³. Ö³íà: 680000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê Áóäèíîê,, ð-í ÄÊÒ: á³ëÿ öåíòðó, 205êâ.ì., çåìë³ -0,08ãà, äâîïîâåðõîâèé, âåëèêèé ãàðàæ. Ö³íà: 1280000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, ð-í ïèâçàâîäó, 2/2Ö, 200 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 3,5 ñîò. çåìë³. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 1127000 òîðã., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 Áóäèíîê, Òèííå (Äæåðåëüíà), 6 ñîò, ïîøòóêàòóðåíèé,áóäóâàâñÿ äëÿ ñåáå .4 ïîâ, íà 2 ñ³ì»¿ ìîæå áóòè, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 500ì.êâ. Íàêðèòèé öèíêîâîþ áëÿõîþ. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

Áóäèíîê, Òèííå, 3-ïîâ., öåãëà, ìîæëèâî äëÿ ñ³ìåé, 400 êâ.ì, ïîòðåáóº ÷èñòîâèõ òà îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò. Êîíòàêòè: (098) 414-68-62 Áóäèíîê, Òèííå, 6 ñîò, öåãëÿíèé, 217 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè+1 ïðîõ³äíà, êóõíÿ, ñ/â, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ìîæëèâèé îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó + äîïëàòà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 Áóäèíîê, Òèííå, 70 ì.êâ., 4 ê³ì, ñàíâóçîë, 6 ñîò.çåìë³. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Áóäèíîê, Òèííå, âñ³ çðó÷íîñò³, öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, àâò. îïàëåííÿ, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, òåðì³íîâî, 0,06 ñîò. Êîíòàêòè: 62-77-95, (050) 150-07-20 Áóäèíîê, Òèííå, âóë. Ãàéîâà, 70 ì.êâ. Áåç ðåìîíòó, öåãëÿíèé. Îäèí ïîâåðõ. ª âñ³ êîìóí³êàö³¿ (ãàç ñâ³òëî âîäà). Ö³íà: 440 000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Áóäèíîê, Òèííå, âóë. Ëóãîâà, öåãë, ïîëüñüêèé 68 ì.êâ., 3 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 0,18 ãà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³. Ö³íà: 364500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Áóäèíîê, Òèííå, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ 250 êâ.ì., 0.08ãà, íîâèé, ãîòîâí³ñòü 98%. Ö³íà: 1 368 500 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 Áóäè íîê, Áóäèíîê, Òèííå. Öåãëÿíèé. 250 ì.êâ. ., 4 ñïàëüí³, 2 ñàí.âóçëà Ìï. â³êíà, äàõ ìåòàëî÷åðåïèöÿ. ª âîäà ñâ³òëî, ãàç â äâîð³. ijëÿíêà 8 ñîò. Ö³íà: 720000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Áóäèíîê, Öàðñüêå Ñåëî, 240ì.êâ., 90%ãîòîâèé, 10ñîò, ãàç ï³äâåä(íå ï³äêëþ÷), ç ïîëüñüêî¿ öåãëè ï³ä ðîçøèâêó, 10ð. Áóä. Ö³íà: 760000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Öàðñüêå ñåëî, 3-ïîâ., íåçàâåðøåíèé, öåãëÿíèé, 270 êâ.ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, çåì.ä³ë. 1 ãà ç âèõîäîì äî Áàñ³âêóòñüêîãî îçåðà. Ö³íà: 1040000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, Öåíòð, ðàéîí Ïóøê³íà, îêðåìèé,15 ðîê³â, Ö, 2ïîâ,250 êâ.ì. ,ºâðî,14 ñîò. Ö³íà: 2560000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Áóäèíîê, Öàðñüêå Ñåëî, 7ðîê³â, öåãëÿíèé, óòåïåíèé ï³íîïëàñòîì, êîðî¿ä. 2ïîâ, 5ê³ì íà 2ïîâ, 310ì.êâ, 12ñîò, ºâðî-ðåìîíò. Íàêðèòèé øèôåðîì. ª ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ï³äâàë. Ö³íà: 2480000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Öåíòð,160êâ.ì., Ö, íîâèé ,4 ñîò çåìë³, 2 ïîâíîö³ííèõ ïîâåðõè, 2 ñ/ â, ñâ³æèé ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, òåõí³êà, òåðàñà+ ï³äâàë, ãàðàæ, äâ³ð áðóê³âêà. Ö³íà: 2000000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, öåíòðàëüíèé ð-í, öåãëà, ìàíñàðäíîãî òèïó, 108,3 êâ.ì., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 6 ñîò. çåìë³. Ö³íà: 764700 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 Áóäèíîê, ×åðâîí³ Ãîðè (Àâòîäðîì), ìàíñàðäíîãî òèïó, 5-òü ê³ìí., çåìë³ – 0,12ãà, ãîòîâèé äëÿ ïðîæèâàííÿ, 170 êâ.ì., äâ³ð íåäîóïîðÿäêîâàíèé. Ö³íà: 1040000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, ×åðâîí³ Ãîðè, 180 ì.êâ. + 6 ñîò + ãàðàæ. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Êîòåäæ, âóë. Ïåêàðñüêîãî, 220ì.êâ., 5ñîò, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. Ö³íà: 896000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Êîòåäæ, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, ìàíñàðäà, ï³äâàë, ãàðàæ, öåãëà, óòåïëåíèé, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ²íòåðíåò, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, çåìë³ – 0,025ãà. Ö³íà: 952000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Êîòåäæ, Íîâèé äâ³ð, ð-í Çîëîò³ Âîðîòà, 2-ïîâ., öåãë., 4 ê³ìíàòè, 2 ñ/â, ÷îðíîâà øòóêàòóðêà, ñòÿæêè, áåç ÷èñòîâèõ ðîá³ò. Ö³íà: 536000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, âóë.ϳäêîâè, 160 êâ.ì., 6,5 ñîò, âîäà, ãàç, ñâ³òëî â áóäèíêó, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó, + äîïëàòà. Ö³íà: 860000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 071-50-81 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Êîëîäåíêà, á³ëÿ «Àéâåíãî», 2-ïîâ., öåãë., 120 êâ.ì, íà 2 âõîäè, çåì.ä³ë. 30 ñîò. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Êîëîäåíêà, ð-í àâòîäðîìó, 160êâ.ì., öåãëÿíà êîðîáêà íàêðèòà ìåòàëî÷åðåïèöåþ, äâà ïîâ, ãàðàæ, çåìë³ -0,07ãà. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Ë³í³¿, íîâèé, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, îïàëåííÿ, çîâí³øí³ ðîáîòè, 4 ñîòêè, ãàðàæ. Ö³íà: 1440000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Í.Äâ³ð, 0,4ãà, êîðîáêà 340 ì.êâ. Äåðæàêò. Êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, êð³ì ãàçó. Ö³íà: 760000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Íîâèé Äâ³ð, 10 ñîò, êîìóí³êàö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Íîâèé Äâ³ð, 10 ñîò, êîìóí³êàö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, ÏÌÊ-100, 90-õ ðð. öåãë. Áóä., ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, 0,06ãà. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Öàðñüêå ñåëî, 2-ïîâ., öåãë., öîêîëüíèé ïîâåðõ, 250 êâ.ì, 5 ê³ìíàò, êóõíÿ, ãàðäåðîá, 2 áàëêîíè, 2 ñ/â, ãàðàæ, áàñåéí, 12 ñîò. Ö³íà: 800000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1.2.2. Ïðîäàì çà ì³ñòîì (гâíåíñüêà îáë.)

Áóäèíîê, ϳâ÷å, Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, äåðåâ’ÿíèé, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, ãàç ïî âóëèö³, âîäîíàï³ðíà áàøòà, 0,7 ãà ï³ä ïðèâàòèçàö³þ. Âëàñíèê. Ö³íà: 32 000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (050) 375-31-23

Áóäèíîê, öåãëÿíèé, 18-20 êì â³ä ì³ñòà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïîðó÷ îçåðî, ð³÷êà, ë³ñ, ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî â гâíîìó àáî ïîðó÷ íà ð³âíîö³ííå, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

1/2 áóäèíêó, Êëåâàíü 1, âñ³ çðó÷íîñò³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 12 ñîò. çåìë³. Êîíòàêòè: 20-43-99, (068) 763-93-81 1/2 áóäèíêó, ð-í âóë. Ïðèõîäüêà, øëàê + öåãëà, 60,7/28,3/10,5, âñ³ êîìóí³êàö³¿, âàííà. Ö³íà: 567000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1/2 áóäèíêó, Ñòàâêè, øëàêîâèé, 65 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, áåç çðó÷íîñòåé, ñ/â â ë³òí³é êóõí³, âîäà öåíòðàë³çîâàíà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, çåì. ä³ë. 20 ñîò. Ö³íà: 304000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/2 áóäèíêó, Øïàê³â, öåãë., 80 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, òóàëåò, 36 ñîò., 2 äåðæàêòè, ñàðàé, íåçàâåðøåíèé ãàðàæ. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèí îê, 12 êì â³ä ì³ñòà, Áóäèíîê, 41 ñîò (2 ä³ëÿíêè), 61 êâ.ì., ñâ³òëî, ãàçîâå îïàëåííÿ, êîëîäÿçü. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 Áóäèíîê, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, âñ³ êîìóí³êàö³¿, âåëèêå ïîäâ³ð’ÿ, ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà. Êîíòàêòè: (063) 274-43-99 Áóäèíîê, 5 êì â³ä гâíîãî, 280 êâ.ì., ãàç, âîäà, ñâåðäëîâèíà, 0.14 ãà çåìë³. Êîíòàêòè: 27-77-67, 24-97-08, (096) 664-30-27 Áóäèíîê, 8 êì â³ä гâíîãî, 2003 ð., 223 êâ.ì, âñ³ âèãîäè, 0.12 ãà ãîðîäó. Êîíòàêòè: (068) 033-09-69 Áóäèíîê, Àíòîï³ëü, íåçàâåðøåíèé, öîêîëüíèé ïîâåðõ, 140 êâ.ì, âîäà öåíòðàë³çîâàíà, ãàç ïîðó÷, 7.5 ñîò., íàäâ³ðí³ áóä³âë³. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Áóäèíîê, Á. Êðèíèöÿ (â ð-í «Ðàéñó») 1 ë³í³ÿ, ìàíñàðäà, â ñåðåäèí³ øòóêàòóðêà, ñòÿæêà. Äàõ ìåòàëî÷åðåïèöÿ, óòåïëåíèé. ijëÿíêà 8 ñîò. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Áóäèíîê, Á.Êðèíèöÿ, 2003 ð, äâà ïîâ.,223 ì. êâ. ÌÏ îãîðîäæåíî ìóðîâàíîþ ñò³íîþ, äâ³ð ó ï î ð ÿ ä ê î â à í è é , ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58, (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 Áóäèíîê, Á.Êðèíèöÿ, ð-í íîâîáóäîâ, ìàíñàðäíîãî òèïó, 150 êâ.ì, 0.075ãà, 4 ê³ì. + ñòóä³ÿ ç êàì³íîì. Ö³íà: 792000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Á.Êóò, 120ì.êâ., 2ïîâ, 4ê³ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿. ñàéäèíã, íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ. 0,05ãà, îãîðîäæåíèé äâ³ð, º ñàäîê, ãàðàæ. Ö³íà: 960000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Áàáèí, öåãë., 100 êâ.ì, ãàç, ñâ³òëî, âîäà ïîðó÷, 23 ñîò. çåìë³. Êîíòàêòè: 26-04-03, (096) 858-76-85 Áóäèíîê, Áàðìàêè, 450ì.êâ., 3 âàííè, 3 òóàëåòè, 2 êóõí³ òà 8 æèòëîâèõ ê³ìíàò, ãàðàæ, 0,12ãà. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Áàðìàêè, íîâèé, ìîæëèâ³ñòü âåäåííÿ ñ/ã, 0,25 ãà. Êîíòàêòè: (098) 319-12-44

Áóäèíîê, Á³ëà Êðèíèöÿ, 200 ì. êâ. 10 ñîòîê çåìë³. Ïðèâàòèçîâàíî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ï³äñîáíå ïðèì³ùåííÿ, 2 ï³äâàëè. Ö³íà: 567000 ãðí.

ò. (097) 502-04-05 Áóäèíîê, Á³ëîáåð³ææÿ, Äóáåíñüêèé ð-í, 30 ñîò., íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàç. Êîíòàêòè: (050) 375-13-95 Áóäèíîê, Áîãäàø³â, 2 ïîâ. 320 ì.êâ. (ç ï³äâàëîì). ª ñàóíà, á³ëüÿðä. Çàâåðøåíèé. Êîâàíèé çàáîð, äâ³ð âïîðÿäêîâàíèé. ijëÿíêà 6 ñîò. Ö³íà: 1600000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Áóäèíîê, Â. Îëåêñèí 200ì. êÂ, äâà ïîâåðõè, ðåìîíò, 0,1ãà çåìë³. Ö³íà: 440 000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (096) 744-82-58, (050) 518-23-39 Áóäèíîê, Â.Îëåêñèí, 130 êâ.ì., ä³ëÿíêà 9,5 ñîò, ºâðîðåìîíò, 2 âõîäè, 2 ñ/ â, ãîñï. áóä³âë³, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 350-03-35 Áóäèíîê, Â.Îëåêñèí, ºâðîðåìîíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 2 âõîäè, 2 ñ/ â, ìîæíà íà 2 ñ³ì’¿, 130 êâ.ì, 9.5 ñîò, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 350-03-35 Áóäèíîê, Âåðåñíåâå, 130 êâ.ì. Öåãëà. Íîâèé, ñó÷àñíèé , âîäà, ãàç, åëåêòðèêà. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Áóäèíîê, Âåðåñíåâå, 71/ 50, óòåïëåíèé, 0.10 ãà. çåìë³. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58, (067) 261-68-26, (050) 518-23-39


¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó Áóäèíîê, Âåðåñíåâå, 2-ïîâ, 180 êâ.ì., íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ãîòîâèé ï³äâàë-ãàðàæ, 10 ñîòîê, º íåâåëèêèé ñàäîê. Ö³íà: 416000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Ãëèíñüê, Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, öåíòð, êàì’ÿíèé, 66.5 êâ.ì, âîäîïðîâ³ä, ãàç ïîðó÷, ëüîõ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàä 0.2 ãà. Êîíòàêòè: (096) 391-45-63 Áóäèíîê, Ãëèíñüê, öåãëÿíèé, ãàç, ïàðîâå îïàëåííÿ, 4 ê³ìíàòè, 20ñîò.çåìë³. Ö³íà: 170000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Áóäèíîê, Ãîðáàê³â, Ãîùàíñüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ãàç, âîäà, 45 ñîò. Êîíòàêòè: (050) 943-31-32 Áóäèíîê, Ãîðèíüãðàä-2, äåðåâ’ÿíèé, îáøèòèé äåðåâîì òà ïîôàðáîâàíèé, º öåãëÿíèé ñàðàé, ãàðàæ, ëüîõ, âîäà-ïîìïà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 25 ñîò + 35 ñîò ïðèâàòèçîâàíà ï³ä ñ/ã. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 Áóäèíîê, Ãîðîäîê, öåíòð, äåðåâ’ÿíèé, + íåçàê³í÷åíèé öåãëÿíèé, ëüîõ, ãàðàæ, 0,20 ãà, âîäà, ñâåðäëîâèíà. Êîíòàêòè: (067) 360-76-16, (067) 750-27-18 Áóäèíîê, Ãðóøâèöÿ 1, öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè + êóõíÿ 30 êâ.ì.+ ñ/â, 6õ16, Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 Áóäèíîê, Äåðåâ»ÿíå, äåðåâ.,1965 ðîêó, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 0,25 ãà. Ö³íà: 52000 ãðí Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Áóäèíîê, Äèâåíü, Êîðåöüêèé- ð-í, öåãëÿíèé õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàä, ãîðîä, 30 ñîò. Ö³íà: 35000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 246-40-88 Áóäèíîê, Äóáëÿíè, Äåìèä³âñüêèé ð-í, æèëèé ñòàí, ãàç, êðèíèöÿ, ëüîõ, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, 25 ñîò, äîêóìåíòè, àñô. äî¿çä, ïîðó÷ çóïèíêà, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (098) 900-60-46 Áóäèíîê, Äÿäüêîâè÷³, 350 ì êâ. + 30 ñîò çåìë³, 9 ê³ìíàò, ñàóíà, áàñåéí, ãàðàæ ç ÿìîþ, ðóñüêà ï³÷, 2 âàííèõ ê³ìíàòè, ìï. â³êíà, 3 áàëêîíè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, çà¿çä íà 3 àâòî. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Áóäèíîê, Äÿäüêîâè÷³, 4 ê³ìíàòè, ãàç,âîäà, åë. êîëîíêà, âàííà, òóàëåò. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58, (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 Áóäèíîê, Çàáîðîëü, äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, ñâ³òëî, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 25 ñîò. çåìë³, ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: (097) 269-23-00, (067) 989-66-29 Áóäèíîê, Çäîâáèöÿ, ãàç, âîäà â áóäèíêó, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 20 ñîò çåìë³. Äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 262-05-68 Áóäèíîê, Çäîâáèöÿ, öåãëÿíèé, 57/35/13, 3ê³ìíàòè, ãàç.îïàëåííÿ, 15ñîò.çåìë³, âñ³ äîêóìåíòè. Ö³íà: 144000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Áóäèíîê, Çäîëáóí³â, ð-í. ì³ñüêî¿ ë³êàðí³., îáøèòèé ñèë³êàòíîþ öåãëîþ 4 ê³ì. àáî îáì³í íà 1-2 ê³ìí. êâ. Ö³íà: 400000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58, (067) 261-68-26, (050) 518-23-39

Áóäèíîê, Çîëîò³¿â, õîðîøèé ñòàí. 77 ì.êâ. Äåðåâ’ÿíèé+öåãëÿíà äîáóäîâà. Êóõíÿ ñàí.âóç, âàííà. Ìï.â³êíà, ñàéäèíã. ijëÿíêà 20 ñîò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Áóäèíîê, Êàì’ÿíîã³ðñüê, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, 12 ñîò. çåìë³. Êîíòàêòè: (098) 763-07-23 Áóäèíîê, Êâàñèë³â, 90ì.êâ., öåãëÿíèé, 4ê³ì., êîñì.ðåì., âàííà ³ òóàëåò-ºâðî, 0,10ãà. Ö³íà: 424000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Êëåâàíü-2, äâà ïîâ., æèëèé ñòàí 190 ì. êâ. ãàðàæ 100 ì. Ö³íà: 504000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58, (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 Áóäèíîê, Êîðèñòü, Ãîùàíñüêèé ð-í, 40 êì â³ä гâíîãî, 120 êâ.ì., ï³íîáëîê, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, 4 ê³ìíàòè, ÌÏÂ, º âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñàä, ãîðîä 90 ñîòîê, º âñ³ ãîñïîäàðñüê³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 Áóäèíîê, Êîðíèí, 1.5-ïîâ., öåãë., ìàíñàðäíîãî òèïó, 170 êâ.ì, íîâîáóäîâà, äàõ ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 5 ê³ìíàò, 2 ñ/â, ãàðàæ, ëüîõ, ë³òíÿ êóõíÿ, çåì. ä³ë. 13 ñîò. Ö³íà: 1080000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, Êîðø³â, Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, 25 êì â³ä гâíîãî, öåãëÿíèé, 1 ïîâ., 54 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, º ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñï. áóä³âë³, 25 ñîò. Ö³íà: 80 000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 350-35-40 Áóäèíîê, Ìèêóëèí, 1-ïîâ., öåãë., 60 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, êîòåëüíÿ, îïàëåííÿ ãàçîâå, ÌÏÂ, ºâðîðåìîíò, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ñàä, çåì.ä³ë. 20 ñîò., ïîäâ³ð’ÿ àñôàëüòîâàíå. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, Ìèðîòèí, Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ñàðàé, 16 ñîò. çåìë³. Êîíòàêòè: 24-63-31 Áóäèíîê, Í.Óêðà¿íêà, íå äà÷à, 2 ïîâåðõè, 180 êâ.ì., 6 ê³ìíàò, íà 2 âõîäè, âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò, 15 ñîò, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, âàãîíêà, õîðîøå ì³ñöå. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Íàä÷èö³, Ìëèí³âñüêèé ð-í, äåðåâ’ÿíèé, ççîâí³ öåãëà, 0,53 ãà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ë³òíÿ êóõíÿ, ëüîõ, õë³â, êðèíèöÿ. Êîíòàêòè: (095) 939-14-50, (096) 680-20-38 Áóäèíîê, Íîâà Ëþáîìèðêà. Öåãëÿíèé, 110 êâ.ì. 5 ê³ìíàò. Ðåìîíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Çåìë³ 0,16 ãà. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 Áóäèíîê, Íîâà Óêðà¿íêà, äåðåâ, 58 ì.êâ., íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 0,48 ãà. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Áóäèíîê, Íîâà Óêðà¿íêà, äåðåâ’ÿíèé, 58 ì.êâ., 25 ñîò.çåìë³ ï³ä á-âî, 23,5 ñîò.ï³ä ñ/ã. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Áóäèíîê, Îáàð³â, æèòëîâèé ñòàí, 2 ïîâåðõè, äàõ ìåòàëî÷åðåïèöÿ. ijëÿíêà 10 ñîò. Ö³íà: 680000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69

Áóäèíîê, Íîâîóêðà¿íêà, öåãëÿíèé, 2-ïîâ., 170 ì. êâ., õîðîøèé ðåìîíò. Îêðåìî ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ. ijëÿíêà 0,12 ãà. Òåïëèöÿ, ìîëîäèé ñàäîê. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Áóäèíîê, Îáàð³â , 2-õ ïîâåðõîâèé, 185 ì.êâ., ñàíâóçîë,10 ñîò.çåìë³, ñàäîê, ïîðó÷ çóïèíêà. Ö³íà: 600000 ãðí Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Áóäèíîê, Îáàð³â, 1-ïîâ., öåãë., öîêîëüíèé ïîâåðõ, 132/60/14, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, êîòåëüíÿ, ºâðîðåìîíò, 18 ñîò. Ö³íà: 896000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, Îáàð³â, 170 ì. êâ., äâà ïîâåðõè, æèëèé ñòàí. ³òàëüíÿ ç êàì³íîì. ijëÿíêà 10 ñîò. Ïîðó÷ çóïèíêà. Ö³íà: 680000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Áóäèíîê, Îáàð³â, äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ì, ñâ³òëî º, ãàç ïîðó÷, 10 ñîò öåíòð, çóïèíêà íåäàëåêî. Ö³íà: 960000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ÁÓÄÈÍÎÊ, ÎÁÀвÂ, ÍÎÂÈÉ ÌÀÑÈ ÏÎ ËÓÖÜÊ²É ÒÐÀѲ, ÂѲ ÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Áóäèíîê, Îáàð³â, íîâîáóäîâà, ìàíñàðäíîãî òèïó, 160 êâ.ì., 13 ñîò çåìë³, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 70 % ãîòîâíîñò³, ïîðó÷ çóïèíêà ìàðøðóòêè. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Áóäèíîê, Îáàð³â, íîâîáóäîâà, ìàíñàðäíîãî òèïó, 160 êâ.ì., 13 ñîò çåìë³, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 70 % ãîòîâíîñò³, ïîðó÷ çóïèíêà ìàðøðóòêè. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Áóäèíîê, Îáàð³â, íîâîáóäîâà,132ì.êâ., 4ê³ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñêëîïàêåòè. Ö³íà: 680000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Îáàð³â, ð-í Ðèíêîâî¿ , öåãë.,132 ì.êâ., 0,18 ãà. Ö³íà: 688500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Áóäèíîê, Îëåêñàíäð³ÿ, öåíòð, 2-ïîâ., 212/76.8/ 11.7, âñ³ çðó÷íîñò³, äàõ îíäóë³í, äâ³ð áðóê³âêà, ãàçîíè, ãàðíèé ïàðêàí, âîðîòà, ãàðàæ, ñàðàé, 14.2 ñîò. Ö³íà: 720000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, Îðæ³â, 2 ïîâ., 135 êâ.ì., 15 ñîò., âñ³ çðó÷íîñò³, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (097) 481-28-73 Áóäèíîê, Îñòðîã, âóë. Îâñ³ºíêà, 93 êâ.ì, 4-ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, âîäà, 2 ñàðà¿ ç îãëÿäîâîþ ÿìîþ, 7 ñîò, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 Áóäèíîê, Ðÿñíèêè, ï³ä äà÷ó, 58 ñîò çåìë³, òåïëèö³, ãàç ïîðÿä, äîðîãà - àñôàëüò, ïîðÿä ð³÷êà, ë³ñ. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 Áóäèíîê, ϳäë³ñêè, 3 êì â³ä òðàñè Êè¿â-×îï, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: 64-47-02

19

ÁÓÄÈÍÊÈ, ÍÅÇÀÂÅÐØÅÍÅ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ Áóäèíîê, Ïåðåä³ëè, 23 êì â³ä гâíîãî. Êîíòàêòè: (097) 226-50-73 Áóäèíîê, ïîáëèçó гâíîãî, í å ä î á ó ä î â à í è é , öåãëÿíèé. Ö³íà: 160 000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 360-75-74 Áóäèíîê, Ïîðîçîâî, 12 êì â³ä ì³ñòà., 2 ïîâåðõè, öåãëÿíèé, 250 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 2 ëîä泿, ñ/â, 23 ñîò çåìë³, ï³äâàë, 3 ôàçè ñâ³òëà, çðîáëåíèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 Áóäèíîê, Ðÿñíèêè, Ãîùàíñüêèé ð-í, 56 êâ.ì, ñàðàé, ëüîõ, êîëîäÿçü. Êîíòàêòè: (098) 580-85-62, (067) 132-25-29 Áóäèíîê, Ñâ³òàíîê, Êîðåöüêèé ð-í, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 30 ñîò. ãîðîäó, ïîðó÷ ñòàâ, öåíòð ñåëà, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â гâíîìó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: 20-42-27, (097) 066-31-36 Áóäèíîê, Ñåðíèêè, Çàð³÷íåíñüêèé ð-í, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (099) 910-76-40

ÁÓÄÈÍÎÊ, ÑÈÌÎͲÂ, ÃÎÙÀÍÑÜÊÈÉ Ð-Í, 100 ÊÂ.Ì., ÏÐÈÑÀÄÈÁÍÀ IJËßÍÊÀ 0,25 ÃÀ, ÍÀIJÐͲ ÁÓIJÂ˲, ÃÀÇ, ÂÎÄÀ. Ö²ÍÀ: 156 000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 656-67-88 Áóäèíîê, Ñèìîí³â, Ãîùàíñüêèé ð-í, 80 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè + êóõíÿ, âåðàíäà, ãîñï. ñïîðóäè, ãàçèô³êîâàíèé, 0,25 ãà, ïðèâàòèçîâàíî. Ö³íà: 200000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 398-93-37 Áóäèíîê, Òàéêóðè, 12 êì. â³ä гâíîãî, 0,50 ãà çåìë³, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå á³ëÿ ë³ñó. Ö³íà: 120000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (096) 471-13-22 Áóäèíîê, Òó÷èí Ö, ãàç âîäà ý 4 ê³ìíàòè, âàííà, ï³äâàë 35 ñîò. Ö³íà: 144000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Øïàí³â(ð-í øêîëè), 200ì.êâ., 2ïîâåðõîâèé; 1ïîâ. Ç ôóíäàìåíòíèõ áëîê³â, 2ïîâ. Äåðåâ»ÿíèé áðóñ, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Øóáê³â, 90ì.êÂ, 90/64/6, 4 ê³ìíàòè, ãàç âîäà â áóäèíêó, âàííà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-68-26, (096) 744-82-58, (050) 518-23-39 Áóäè íîê, Áóäèíîê, ßñåíèíè÷³, íîâèé ç çðóáó, 160ì.êâ., 18ñì. çðóá, íàêðèòèé íàòóðàëüíîþ ÷åðåïèöåþ, 15 ñîò, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 840000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, ßñåíèíè÷³, ñòàðèé, äåðåâ’ÿíèé, 8 êì â³ä гâíîãî, 43 ñîò., ñàä, êîëîäÿçü, ïðèâàòèçîâàíèé. Êîíòàêòè: 5-31-18, (096) 518-60-14 Äà÷ó, Íîâà Óêðà¿íêà, äåðåâ’ÿíà, 2 ê³ìíàòè +êóõíÿ, 40 êâ.ì.êîëîíêà, ìàíãàë. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Á.Êðèíèöÿ, 90% ãîòîâíîñò³, äâà ïîâ., 200 ì. êâ. ÌÏÂ. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58, (067) 261-68-26, (050) 518-23-39

Êîòåäæ³, Îáàð³â, â³ä 100 êâ.ì., äî 160 êâ.ì. Âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Çåìë³ â³ä 0,08 ãà äî 0,13 ãà. Ö³íà â³ä 600 000 ãðí äî 960 000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Á.Êðèíèöÿ, 90% ãîòîâíîñò³, äâà ïîâ., 200 ì. êâ. ÌÏÂ. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58, (067) 261-68-26, (050) 518-23-39 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Â.Æèòèí, 2-ïîâ., öåãë., öîêîëüíèé ïîâåðõ, 175 êâ.ì, 12.5 ñîò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Âåðåñíåâå, 2-ïîâ., öåãë., 180 êâ.ì, ãàç ïîðó÷, ñâ³òëî â áóäèíêó, äàõ ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 10 ñîò. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Ãîðîäîê, íîâîáóäîâà, ð-í Êóðãàí, 12 ñîò çåìë³, 160 êâ.ì. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Çäîëáóí³â, ïðèâàòíèé ñåêòîð, 100 êâ.ì., ï³íîáëîê, º ò³ëüêè íàêðèòà êîðîáêà, 4 ê³ìíàòè, ãîòîâà äî ïðîæèâàííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ 40 êâ.ì (2 ê³ìíàòè + êóõíÿ), º ñâ³òëî, âîäà, ãàç ïîðÿä. Êîíòàêòè: (098) 611-59-59 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Êëåâàíü, öåíòð. Êîíòàêòè: (067) 364-22-34 ÍÅÇÀÂÅÐØÅÍÅ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ, ÊÎÐÍÈÍ, 2 ÏÎÂ, ÖÅÃËßÍÈÉ, 201.7/94.1/ -, ÌÀÍÑÀÐÄÍÎÃÎ ÒÈÏÓ, 5 ʲÌÍÀÒ, ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß, ²ÊÍÀ ÒÀ ÄÂÅв, ÃÀÐÀÆ, 12 ÑÎÒ ÇÅÌ˲, ÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐòß, ÐÅØÒÀ - ÏÎÐÓ×. Ö²ÍÀ: 400000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Êîøàò³â, Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, 11 êì â³ä гâíîãî, 0,17 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ (ãàç, ñâ³òëî, âîäà), òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (097) 645-64-85 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Îáàð³â, 10õ14. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Îáàð³â, ð-í Ðèíêîâî¿ , 150 ì.êâ., 0,095 ãà. Ö³íà: 526500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, ñ.Âåðõ³âñüê, íàä òðàñîþ, 20 ñîò. Êîíòàêòè: (093) 510-34-86

1.2.3. Ïðîäàì ïî Óêðà¿í³ Áóäèíîê, Á³ëà Öåðêâà, Êè¿âñüêà îáë., 2 ïîâåðõîâèé, öåãëÿíèé, 80 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ãîñïîäàðñüê³ ñïîðóäè. Êîíòàêòè: (096) 789-83-33 Áóäèíîê, Âèíîãðàäîâî, Çàêàðïàòñüêà îáë., íîâîáóäîâà, 5 ê³ìíàò, 210 êâ.ì., 6 ñîò. çåìë³, òèõèé ðàéîí, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (067) 977-56-48 Áóäèíîê, ßëòà, 2 ïîâåðõè, íîâèé, 135 êâ.ì, ³ìïîðòí³ ìàòåð³àëè, ìåáë³, ïîáóòòåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îõîðîííà ñèãíàëèçàö³ÿ, ãàðàæ, ïîðó÷ ìîðå. Ö³íà: 26978 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: (050) 326-24-87

1.2.4. Êóïëþ Áó äèíîê àáî íåçàâåðøåíå Áóäèíîê áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Áóäèíîê àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

1.2.5. Çäàì

Áóäèíîê àáî ÷àñòèíó áóäèíêó ó ì³ñò³, ïîáëèçó ì³ñòà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Áóäèíîê ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ á³ëÿ гâíîãî. Êîíòàêòè: 22-43-36, (067) 364-04-64

1/2 áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, âñ³ âèãîäè, ì³ñöå ï³ä àâòî, 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð

Áóäèíîê, àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Á³ëà Êðèíèöÿ, Ãîðîäèùå, Êîëîäåíêà, çîîïàðê. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Áóäèíîê, àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé, ïèâçàâîä, Òèííå, Âåðåñíåâå. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Áóäèíîê, àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Âåðåñíåâå, Òèííå, Îìåëÿíà, Àãðîïåðåðîáêà. Êîíòàêòè: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Áóäèíîê, àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, âóë. ̳ðþùåíêà, àâòîâîêçàë, çîîïàðê, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Áóäèíîê, àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, ì³ñòî, ïåðåäì³ñòÿ, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Áóäèíîê, àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Áóäèíîê, àáî ÷àñòèíó áóäèíêó, Îñòð³ã, äëÿ ñåáå. Êîíòàêòè: (099) 630-04-80 Áóäèíîê, ì³ñòî, ïåðåäì³ñòÿ, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Áóäèíîê, ï³ä äà÷ó, ïîáëèçó ì³ñòà, 10 ñîò., íåäîðîãî, àãåíòñòâà ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: (097) 705-53-21 Áóäèíîê, гâíå, гâíåíñüêèé ðàéîí, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Áóäèíîê, ÷àñòèíó áóäèíêó â гâíîìó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 22-43-36, (067) 364-04-64 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, àáî áóäèíîê, Âåðåñíåâå, Òèííå, Àãðîïåðåðîáêà. Êîíòàêòè: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, àáî áóäèíîê, Æèòèí, Ãîðîäèùå, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, àáî áóäèíîê, Îáàð³â, Ãîðîäîê, Îëåêñèí, Øïàí³â, Ñòàâêè, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 áóäèíêó â ×àñòèíó гâíîìó ç³ çðó÷íîñòÿìè, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10

×àñòèíó áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ ìåáëüîâàíà, ãàç, âîäà, áåç âàííè, äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (095) 688-86-53

1/2 áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ âèãîäè. ìåáë³, ì³ñöå ï³ä àâòî. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 1/2 áóäèíêó, âóë. ßñíà, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, âîäà. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 1/2 áóäèíêó, îêðåìèé âõ³ä, âñ³ çðó÷íîñò³. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1/2 áóäèíêó, ð-í «Ìàãíàòà», 1 ê³ìíàòà, êóõíÿ, âîäà, çðó÷íîñò³. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1/2 áóäèíêó, Þâ³ëåéíèé, 2 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, õîðîøèé ðåìîíò, ãàðàæ. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê â ì³ñò³, 2 ê³ìíàòè, ç ðåìîíòîì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñÿ òåõí³êà, ì³ñöå äëÿ àâòî. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 Áóäèíîê, 2 ê³ìíàòè, ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. 1 5 0 0 ã ð í + ñ â . Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 Áóäèíîê, 5 ê³ìíàò, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíèé, ïîáóò.ïðèëàäè. Ö³íà: 2200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 Áóäèíîê, Âåðåñíåâå, 1/2, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ê³ìíàòè, ìåáëüîâàíèé, âñÿ òåõí³êà, ì³ñöå äëÿ àâòî, ïîðó÷ çóïèíêà. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, 2 ê³ìíàòè, ìåáë³, ðåìîíò, âñ³ âèãîäè. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 Áóäèíîê, êîëîíêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òðè ê³ìíàòè, ìåáëüîâàíèé ç òåõí³êîþ, îãîðîäæåíèé, ì³ñöå äëÿ àâòî. Ö³íà: 2300 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

Áóäè íîê, Áóäèíîê, Òèííå, âñ³ çðó÷íîñò³. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 Êîòåäæ, 2 ïîâ., ºâðîðåìîíò, âñÿ ïîáóò.òåõí³êà. Ö³íà: 5600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 Òèì÷àñ³âêó, 2 ê³ìíàòè, ÷àñòêîâî çðó÷íîñò³. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 Òèì÷àñ³âêó, Áîÿðêà, ÷àñòêîâ³ âèãîäè, 650 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð Òèì÷àñ³âêó, âóë. Êóð÷àòîâà, ÷àñòêîâî âèãîäè. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð Òèì÷àñ³âêó, âóë. Í.Õàñåâè÷à, âñ³ çðó÷íîñò³, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 1000 ãðí. +ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Òèì÷àñ³âêó, íà ïèâçàâîä³ 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 Òèì÷àñ³âêó, ÷àñòêîâî âèãîäè, ìåáë³, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 650 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð

1.2.6. Âèíàéìó 1/2 áóäèíêó àáî áóäèíîê. Äîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64 Áóäèíîê àáî 1/2 áóäèíêó ðîçãëÿíó âñå, ïðîïîíóéòå. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 Áóäèíîê, ãàðíèé, áàæàíî íà ë³í³ÿõ, ïîðÿäí³ñòü òà îïëàòó ãàðàíòóºìî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

1.2.7. Îáì³í 1/2 áóäèíêó, öåíòð, çà îðãàííèì çàëîì, 4.5 ñîò. çåìë³, àâò.îïàëåííÿ íà äâ³ 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè. Êîíòàêòè: (097) 032-38-97 Áóäèíîê, Îëåêñàíäð³ÿ íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â гâíîìó. Êîíòàêòè: (063) 634-52-47

Дачі, земельні ділянки 1.3.1. Ïðîäàì â ì³ñò³

Áóäèíîê, Ë³í³¿, 3 ê³ì, âñ³ çðó÷íîñò³, âñå º, ãàðàæ. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Áóäèíîê, Ïèâçàâîä, îêðåìèé,ºâðîðåìîíò, âñå íåîáõ³äíå º. Ö³íà: 8000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Áóäèíîê, ð-í Ïèâçàâîäó, 4ê³ìíàòè 2 ïîâ., ºâðîðåìîíò, ãàðàæ. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, âóë.гâíåíñüêà, 95õ11 ì. Êîíòàêòè: (067) 526-35-93, (050) 165-76-49

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 Äà÷ó, Êàì’ÿíà Ãîðà, öåãëÿíà, 6 ñîò çåìë³. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97


20 ÄÀ×Ͳ ÁÓÄÈÍÊÈ, ÌÀÃÀÇÈÍÈ.

Âèãîòîâëÿºìî: äà÷í³ áóäèíêè, êîòåäæ³, ìàãàçèíè, ïàâ³ëüéîíè, ê³îñêè, áàí³, àâòîìèéêè, áóä. ìàéäàí÷èêè, çóïèíêè, ñóïåðìàðêåòè, àíãàðè, ãàðàæ³ òà ³íø³ ìåòàëîêîíñòðóêö³¿. Äîñòàâêà òà âñòàíîâëåííÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ!

ò.ô.: (098) 907-14-17, (050) 640-75-04 Äà÷ó, Íîâîóêðà¿íêà, 7,5 ñîò., ïðèâàòèçîâàíà, ãàç, åëåêòðèêà, âîäà, áóäèíî÷îê, ñàðàé, ôðóêòîâèé ñàäî÷îê, îçåðî, òåïëèöÿ. Ö³íà: 72000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 362-00-59 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ðàéîí³ çîîïàðêó â³ä 10 ñîò çà áóäü-ÿêó ö³íó. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ðàéîí³ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, â³ä 10 ñîò çà áóäü- ÿêó ö³íó. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, âóë.Ìàêàðîâà, 2 øò., ïî 15 ñîò. Êîíòàêòè: (098) 783-53-97, (097) 606-13-45

ÄÀײ, ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, á³ëÿ Çîîïàðêó, 0,1 ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ìîæíà áóäóâàòè, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: 60000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,1ãà, äëÿ áóä³âíèöòâàì, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿, êâàäðàòíî¿ ôîðìè, ð³âíà. Ö³íà: 146700 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 0,12ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè, ïîðó÷ ç àâòîäðîìîì, âóëèöÿ çàáóäîâàíà. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, á³ëÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó, ç êîìóí³êàö³ÿìè, 7 ñîò. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,1ãà, äëÿ ñàä³âíèöòâà. Ö³íà: 97800 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 0,1ãà. Êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ð³âíà. Ö³íà: 130400 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, á³ëÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó, ç êîìóí³êàö³ÿìè, 7 ñîò. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,1ãà. Ö³íà: 77425 ãðí Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Çåìå ëüíó Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áîÿðêà, âóë. Ñêëÿðåíêà, 0,1ãà. Ðàéîí çàë³çíè÷íî¿ ë³êàðí³. Ö³íà: 448250 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 www.rivnedim.com.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,1ãà. Ö³íà: 97800 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 0.06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, çà àâòîäðîìîì, ïîðó÷ çàáóäîâè, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 77425 ãðí Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Îìåëÿíà, âóë. ×åñüêà 0,2ãà. Êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè, 1,5êì â³ä òðàñè. Ö³íà: 138550 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 10 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, 300 ì â³ä «Ðåíîìå». Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0,07 ãà (×åðâîí³ ãîðè), âóë. Ïîë³ùóêà. Ö³íà: 92000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 12.5 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, íàâïðîòè «Ðåíîìå». Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16 ëèïíÿ, 7 ñîò, ñòàðèé áóäèíîê, ïðàâèëüíî¿ ôîðìè, êîìóí³êàö³¿ âñ³. Ö³íà: 880000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Ñ.Áàíäåðè, 6 ñîò., ï³ä çàáóäîâó, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿, îãîðîäæåíî. Êîíòàêòè: (097) 084-82-06

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àãðîïåðåðîáêà, 0,1ãà. Ãàç âèâåäåíèé íà ä³ëÿíêó, åëåêòðèêà îïëà÷åíà, äðóãà ë³í³ÿ çàáóäîâ. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àãðîïåðåðîáêà, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àãðîïåðåðîáêà, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àãðîïåðåðîáêà, âóë. Ãàøåêà 0,1ãà. Çðó÷íèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 146700 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àãðîïåðåðîáêà, âóë. Ãàøåêà, 0,13ãà, 3-òÿ ë³í³ÿ, 0,1ãà/áóä, 0,03ãà/îñã, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àãðîïåðåðîáêà, âóë. Ïðèñàäèáíà 0,11ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, àñôàëüòîâàíà äîðîãà, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 203750 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àãðîïåðåðîáêà, âóë. Ïðèñàäèáíà, 0,14ãà, äëÿ á ó ä ³ â í è ö ò â à , àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, óñ³ ì³ñüê³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 228200 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áàñ³â Êóò,1 ë³í³ÿ â³ä îçåðà,18 ñîò, ð³âíà, ïðÿìîêóòíî¿ ôîðìè. Ö³íà: 284000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Ôàáðè÷íà, 0,1ãà. Ïðèâàòèçîâàí³, ð³âíå ì³ñöå, çðó÷íèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Ôàáðè÷íà, 10 ñîò., ï³ä ñàä³âíèöòâî, äåðæàêò. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 084-82-06 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. ×îðíîâîëà, 10 ñîò, º äåðæ àêò ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîðÿä áóäèíêè, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, â ó ë . Ì à ê à ð î â à , 0,145ãà,ìîæë. ï³ä àâòîñåðâ³ñ, çðó÷íå ì³ñöå, íàä äîðîãîþ. Êîíòàêòè: (096) 834-40-55, (063) 342-26-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë.Ìàêàðîâà, 0,145ãà, ìîæë. ï³ä àâòîñåðâ³ñ, çðó÷íå ì³ñöå, íàä äîðîãîþ. Êîíòàêòè: (096) 834-40-55, (063) 342-26-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãðàáíèê, 7.3 ñîò, º ñòàðèé áóäèíîê. Ö³íà: 880000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà Ãàçîâèêîì,10 ñîò, ìîæíà áóäóâàòèñÿ, êîìóí³êàö³¿ òà ñóñ³äè º, ð³âíà. Ö³íà: 304000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà Çîîïàðêîì, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,10ãà Ïðèâàòèçîâàíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà. Ö³íà: 73350 ãðí Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,1ãà. Ö³íà: 61125 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, ( 0 6 7 ) 3 6 2 - 8 5 - 1 7 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,1ãà. Ö³íà: 97800 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,1ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, ïîðó÷ âñå çàáóäîâàíî, 100ì äî ìàðøðóòêè ¹34. Ö³íà: 285250 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 10 ñîò, ìîæíà áóäóâàòè, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ íå äàëåêî. Òåðì³íîâî Ö³íà: 52000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 10 ñîò, ìîæíà áóäóâàòè, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ íåäàëåêî, òåðì³íîâî. Ö³íà: 60000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê,10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ì³æ áóäèíêàìè, õîðîøèé ï³ä’¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 ä³ëÿíêó, Çåìåëüíó Êàì’ÿíà Ãîðà, 6 ñîò, ñàä³âíèöòâî, á³ëÿ çóïèíêè. Ö³íà: 16000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà 0.12ã. âóë.Íîâîäâ³ðñüêà 60õ20, êóòîâà, ìîæíà ðîçä³ëèòè íà 2 ä³ëÿíêè. Ö³íà: 112000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 0,07ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, á³ëÿ Äîìó ìîëèòâè. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 0,10 ãà ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ì³æ áóäèíêàìè. Ö³íà: 112000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 0,12ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, 30õ40ì, ðàéîí Àâòîäðîìó. Ö³íà: 138550 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 0.25 ãà., ð³âíà, ïðèâàòèçîâàíà,ñâ³òëî íà ä³ë. 2ë³í³ÿ. Ö³íà: 208000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 12 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, 20/60 ì, äåðæàêò. Ö³íà: 120000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 7 ãà, ï³ä çàáóäîâó, íàïðîòè áóäèíêó ìîëèòâè. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 7 ãà, ï³ä çàáóäîâó, íàïðîòè áóäèíêó ìîëèòâè. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 7 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 7 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 7 ñîò, ñîò, º äåðæ.àêò ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, çóïèíêà ì à ð ø ð ó ò ê è , àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Ö³íà: 148000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, á³ëÿ áóäèíêó ìîëèòâè, 0.7 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, ï³ä áóä³âíèöòâî Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, ×åðâîí³ Ãîðè, 7 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ëóöüêå ê³ëüöå, 0,1ãà. Çà ÀÇÊ ÎÊÊÎ. Ö³íà: 122250 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ì. гâíå, ì-í. ×.Ãîðè, 7 ñîò, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ìîëîä³æíå, 3 ãà, ïðèâàòèçîâàíó. Ö³íà: 500 000 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 274-68-24 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Í.Äâ³ð, 0.12ãà.ï³ä çàáóäîâó êîìóí³êàö³³ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, ÍÀÂÏÐÎÒÈ «ÌÅÒÐλ, 0,3 ÃÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (063) 307-07-36

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé Äâ³ð, 0,10 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî òà 0,05 ãà ï³ä ñ/ã . ª öåãëÿíà òèì÷àñ³âêà. Ö³íà: 260000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 40-17-25, (098) 513-80-80 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé Äâ³ð, 10 ñîò º ñóñ³äè,10 ñî ï³ä áóä³â³âíèöòâî, êàíàë³çàö³ÿ ïîðÿä. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé Äâ³ð, 12 ñîò, ï³ä á ó ä ³ â í è ö ò â î , àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. êîìóí³êàö³¿. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé Äâ³ð, 12 ñîò, ï³ä á ó ä ³ â í è ö ò â î , àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. êîìóí³êàö³¿. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé äâ³ð, 12 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíèíà, äåðæàêò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 160000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé äâ³ð, âóë. Ñåðïàíêîâà 0,13ãà. Êîìóí³êàö³¿, ì³æ áóäèíêàìè, ð³âíà, º ìîæëèâ³ñòü ðîçïîä³ëó íà äâ³ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 342300 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé äâ³ð, âóë. Ñåðïàíêîâà 0,1ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 285250 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ÏÌÊ 100, âóë.Âîëîøèíà, çà ãàðàæàìè, 0.10ãà. äîðîãà âèñèïàíà, êîìóí³êàö³¿ íà äîðîç³. Ö³íà: 112000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïîáëèçó ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, êóòîâà, øèðîêà, 10 ñîò. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í àâòîâîêçàëó, âóë. Êè¿âñüêà, 0.1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîîï. «Êîìóíàëüíèê», á³ëÿ òðåñòó çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà. Ö³íà: 203750 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåë üíó ä³ëÿíêó, Ð-í Çåìåëüíó àãðîïåðåðîáêè 0.11 ãà. êîìóí³êàö³¿, äîðîãà ð³âíà. Ö³íà: 144000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, 0.10 ãà. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, 10 ñîò, ð³âíà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, 10 ñîò, ð³âíà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çå ìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í Çåìåëüíó çîîïàðêó, 10 ñîò., ï³ä ñ/ã, ð³âíèíà, º äåðæàêò. Ö³íà: 72000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í Êîëîäåíêè. ÏÌÊ-100, 10 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í Êîëîäåíêè. ÏÌÊ-100, 10 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, 0,12ãà. Ïðèâàòè-çîâàíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 195600 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ê î ì ó í ³ ê à ö ³ ¿ , àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ê î ì ó í ³ ê à ö ³ ¿ , àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, 10.34 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, äåðæàêò, ð³âíèíà, ì³æ çàáóäîâàìè, ïðîâåäåíå ñâ³òëî, ãàç ïîðó÷. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×åðâîí³ Ãîðè, 0.7 ãà. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×åðâîí³ Ãîðè, 1 ñîòêà (10õ10ì), îãîðîäæåíà, Àêò ï³ä êîìåðö³éíå áóä³âíèöòâî, äâîïîâåðõîâå ç òðüîìà êàá³íåòàìè íà 2 ïîâåðñ³. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×åðâîí³ Ãîðè, 6 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 65000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 975-54-18 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×åðâîí³ ãîðè, 6 ñîò., ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 637-86-15, (097) 032-60-28 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×åðâîí³ Ãîðè, 7 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ì³æ áóäèíêàìè, äîðîãà âèñèïàíà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà: 64000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.3.2. Ïðîäàì çà ì³ñòîì (гâíåíñüêà îáë.)

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåëèêèé Æèòèí, 0,20 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 490-40-05

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, âóë. Ãðóíòîâà, 0,1ãà, 1-øà ë³í³ÿ â³ä àñôàëüòîâàíî¿ äîðîãè, ïîðó÷ áóäóþòüñÿ áóäèíêè. Ö³íà: 171150 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 www.rivnedim.com.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, âóë. Äæåðåëüíà, 0,12 ãà, ê î ì ó í ³ ê à ö ³ ¿ , ïðèâàòèçîâàíó, ï³ä á ó ä ³ â í è ö ò â î , àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö³íà: 160 000 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 274-68-24

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çäîëáóí³â-2, âóë. Êîìóíàð³â, 0.12 ãà. Êîíòàêòè: (098) 942-72-98, ï³ñëÿ 17.00

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, âóë.ß.Ãàøåêà, 14 ñîò, íàä äîðîãîþ, âîäà, ãàç, ñâ³òëî íà òåðèòîð³¿, ÷àñòêîâî îãîðîäæåíà, ìîæëèâèé îáì³í íà áóä. ìàòåð³àëè. Êîíòàêòè: (067) 340-04-93 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Öàðñüêå ñåëî, 10 ñîò, ï³ä ÎÑÃ, ð³âíèíà, äåðæàêò. Ö³íà: 280000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Öàðñüêå ñåëî, 11 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, äåðæàêò. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Öàðñüêå Ñåëî, 9 ñîò, ì³æ áóäèíêàìè, õîðîøå ì³ñöå, ð³âíà. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Öàðñüêå Ñåëî, 9 ñîò, ì³æ áóäèíêàìè, õîðîøèé ï³ä’¿çä, ïðàâèëüíî¿ ôîðìè, º ïðîåêò, âñ³ äîçâîëè, öåãëà, áóäìàòåð³àëè. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×.Ãîðè á³ëÿ Á.Ìîëèòâè, 0,075ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüò, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×åðâîí³ Ãîðè 0,07 ãà ï³ä çàáóäîâó àáî îáì³í íà áóäèíîê â ñåë³. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58

Äà÷ó, Íîâà Óêðà¿íêà, 1-ïîâ., öåãë., 6/6 ì, 1 ê³ìíàòà, êóõíÿ, âåðàíäà, ïîòðåáóº ðåìîíòó, äàõ øèôåð, ãàç á³ëÿ áóäèíêó, çåì.ä³ë. 6 ñîò., ïîðó÷ îçåðî, ë³ñ. Ö³íà: 100000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Äà÷ó, Êàì’ÿíîã³ðñüê, 100 êâ.ì, ãàç, âîäà, ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (098) 763-07-23 Äà÷ó, Íîâà Óêðà¿íêà, 2-ïîâ., öåãë., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ï³äâàë, áàëêîí, ãàðàæ, ñàä, òåïëèöÿ, êîëîäÿçü, îïàëåííÿ ãàçîâèìè êîíâåêòîðàìè, çðó÷íîñò³ íà âóëèö³, çåì. ä³ë. 6 ñîò. Ö³íà: 172000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Äà÷ó, Íîâà Óêðà¿íêà, 2-ïîâ., öåãë., 60 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 2 áàëêîíè, êàì³í, êîëîäÿçü, ãîñïîäàðñüêà áóä³âëÿ, ñàä, çåì. ä³ë. 6 ñîò. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Äà÷ó, Íîâà Óêðà¿íêà, 3 ïîâåðõè,70 êâ.ì., ç ðåìîíòîì, âñ³ çðó÷íîñò³, ëàì³íàò, áîéëåð. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Äà÷ó, Íîâî Óêðà¿íêà, 2 ïîâ.Ö, 80 êâ.ì., 3 ê³ì 10 ñîò, º ñâ³òëî, ë³ñ çà 50 ì, ãàç ïîðÿä. Ö³íà: 108000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Äÿäüêîâè÷³, 11 ñîò, ç³ ñòîðîíè Îìåëÿíè, âëàñíèê. Ö³íà: 52000 ãðí. Íîâîóêðà¿íêà, Êîíòàêòè: (067) Äà÷ó, 1-ïîâ., öåãë., ìàíñàðäíîãî 762-43-44 òèïó, 5/9 ì, óòåïëåíà

• •

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ì î ë î ä à â î - 2 , Äóáåíñüêèé ð-í, òðàñà «Êè¿â-×îï», 0,25 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ç äîêóìåíòàìè. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 975-69-36 Áóäèíîê, Áî÷àíèöÿ, Ãîùàíñüêèé ð-í, 30 êì â³ä гâíîãî, â õîðîøîìó ñòàí³, 0,25 ãà +0,4 ãà, çóïèíêà ïîðó÷, âñ³ çðó÷íîñò³, âîäà, äóøîâà êàá³íêà. Ö³íà: 205000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 709-18-42 Äà÷ó, Ãîðîäèùå, íåçàâåðøåíà, Ö, 2 ïîâåðõè, 8 ñîò. Ö³íà: 120000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Äà÷ó, Í. Óêðà¿íêà, öåãëÿíà, 2-ïîâ., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, 6 ñîò., çåìë³, º ãàðàæ. Ö³íà: 1440000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Äà÷ó, Íîâà Óêðà¿íêà, 80 êâ.ì., 2 ïîâ 3 ê³ìíàòè, êîëîäÿçü, Ö, ìàíñàðäà. Ö³íà: 116000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ï³íîïëàñòîì, îçäîáëåíà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, àâò.îïàëåííÿ, ãàç, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåì.ä³ë. 8 ñîò. Ö³íà: 200000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Äà÷ó, Íîâîóêðà¿íêà, 2 ïîâåðõè, ãàç, ãàðàæ, ñàä, òåïëèöÿ. Êîíòàêòè: (097) 568-27-37 Äà÷ó, Íîâîóêðà¿íêà, 2-ïîâ., öåãëÿíà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ñàðàé, êîëîäÿçü, 0.12 ñîò. çåìë³, ãàç ï³äâåäåíèé. Êîíòàêòè: 64-80-09, (097) 645-06-15 Äà÷ó, Íîâîóêðà¿íêà, 3 ïîâ., 6/9 ì, ãàç, 4 êîíâåêòîðà, äóáîâ³ ñõîäè, ïàðêåò äóáîâèé, òåðàñà 4/ 5 ì, êàì³í, ñàä, êîëîäÿçü, ãàðàæ, ìàéñòåðíÿ. Êîíòàêòè: (050) 637-86-15, (097) 032-60-28 Äà÷ó, Íîâîóêðà¿íêà, 7,5 ñîò., ïðèâàòèçîâàíà, ãàç, åëåêòðèêà, âîäà, áóäèíî÷îê, ñàðàé, ôðóêòîâèé ñàäî÷îê, îçåðî, òåïëèöÿ. Ö³íà: 72000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 362-00-59 Äà÷ó, Îçåðÿíè (ïî Äóáåíñüê³é òðàñ³ çà Âàðêîâè÷àìè) 30 êì, Ä-Ö, 50 êâ.ì.,2 ê³ìíàòè, ãàç â áóäèíêó (ï³÷íå îïàëåííÿ), öåíòð, 70 ñîò çåìë³, âñ³ äîêóìåíòè. Ö³íà: 52000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30


ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 3 øò, òðàñà гâíå-Ëóöüê, 3 êì â³ä гâíîãî, ïî 0.12 ãà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, Á³ëà Êðèíèöÿ â³ä 10 ñîò çà áóäü ÿêó ö³íó. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, Á³ëà Êðèíèöÿ â³ä 10 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 81500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 975-54-18 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, Íîâîñòàâ, 2 øò., ï³ä áóä³âíèöòâî, 0,18 ãà, â äâîð³ ãàç, ñâ³òëî ïî âóëèö³, êðèíèöÿ, ïîáëèçó ôåðìè, äîêóìåíòè ãîòîâ³. Ö³íà: 100000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 489-39-74 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, Îáàð³â, â³ä 0,09 ãà äî 0,15 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, â³ä 120 000 ãðí äî 160 000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 2,4 ãà. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â êîìåðö³éíèõ ö³ëÿõ. Íà Ëüâ³âñüê³é òðàñ³ (çà «Õóòîðîì») 85 ñîò. ª åëåêòðîåíåðã³ÿ, âîäà. Ö³íà: 1240000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âíèöòâî, â êóðîðòí³é çîí³, ñ. Ðóäà Êðàñíà, 2 êì. äî ñàíàòîð³þ òà îçåðà ×åðâîíà êàëèíà, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, 25 ñîòîê. Ö³íà: 210000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 585-40-02 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12 ñîòîê. Ñåëî ²ëüï³íü 2 (Êâàñèë³â). Êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: 120 000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 445-50-26 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 2 êì â³ä гâíîãî, ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ. Êîíòàêòè: (097) 267-27-55 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 6.75 ãà, ï³ä çàáóäîâó, âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Êîíòàêòè: (050) 928-19-73 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, c.Íîâîóêðà¿íêà, 0,15 ãà, ðîçïî÷àòå áóä³âíèöòâî ãîñïîäàðñüêî¿ áóä³âë³ ðîçì³ðîì 6Õ12 ì, ïëîäîâ³ äåðåâà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Êîíòàêòè: (066) 548-49-14 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àíòîï³ëü,10 ñîò, º äåðæ àêò, ð³âíà, õîðîøå ì³ñöå, êîìóí³êàö³¿ íåäàëåêî, çóïèíêà ïîðÿä. Ö³íà: 52000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á. Êðèíèöÿ, ïî Êè¿âñüê³é òðàñ³, (ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ)1 ë³í³ÿ â³ä äîðîãè 25 ñîò. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á. Êðèíèöÿ. Á³ëÿ ñòàä³îíó 0,1 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Äîðîãà õîðîøà. Ö³íà: 92000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 ä³ëÿíêó, Çåìåëüíó Á.Êðèíèöÿ á³ëÿ øêîëè 0.10 ãà. ïðèâàòèçîâàíà ï³ä çàáóäîâó + 0.5ï³ä îçåëåíåííÿ Äîðîãà âèñèïàíà. Êîìóí³êàö³³ ïîðÿä. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ð³âíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ð³âíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, 2 ä³ëÿíêè ïî 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ê î ì ó í ³ ê à ö ³ ¿ , àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, 2 ä³ëÿíêè ïî 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ê î ì ó í ³ ê à ö ³ ¿ , àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, á³ëÿ ÐÀÑÓ ð³âíèíà 0.10 ãà. Ö³íà: 52000 ãðí Êîíòàêòè: (096) 744-82-58 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, çà Ðàéñîì,10 ñîò ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: 52000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, ë³âà ñòîðîíà ñåðåäèíà ñåëà 0,11 ãà. ð³âíèíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, çàñåëåíèé ð-í. Ö³íà: 64000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áàáèí, ïîáëèçó îçåðà, 0,2163 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: 40000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 556-13-77 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áàðìàêè, 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: 85000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-88-60 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áàðìàêè, íåäàëåêî â³ä òðàñè, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (050) 513-57-77 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0,10 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî. Âñ³ êîìóí³êàö³¿. ª ôóíäàìåíò. Ö³íà: 152000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0,1ãà Ç à «Ðàéçîì». Ö³íà: 65200 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.1 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (097) 381-75-75, (050) 523-07-01 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 10 ñîò, â³ä òðàñè 300 ì, ïîðó÷ áóäóþòüñÿ. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 10 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, äåðæàêò, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ð-í íîâîáóäîâ. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, ãàðíèé êðàºâèä, ð³âíèíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ó æèòëîâîìó ìàñèâ³, 0,06 Ãà. Ö³íà: 50000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 364-50-83, (063) 215-86-84 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî,19 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, õîðîøå ì³ñöå. Ö³íà: 112000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 727-39-59

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîðó÷ çàáóäîâè, õîðîøå ì³ñöå. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîðó÷ çàáóäîâè, õîðîøå ì³ñöå. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Æèòèí, âóë. Çåëåíà, 0,15ãà, â çðó÷íîìó ì³ñö³, ïîðó÷ óñ³ êîìóí³êàö³¿, ïîáóäîâàí³ ñóñ³äè, àñôàëüòîâàíà äîðîãà, º ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè ñóì³æíó ä³ëÿíêó. Ö³íà: 122250 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Æèòèí, âóë. Ñàäîâà, 0,1ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, â õîðîøîìó ì³ñö³, øèðèíà ïî äîðîç³ 25ì., ïîðó÷ ïîáóäîâàí³ ñóñ³äè, åëåêòðèêà, ãàç. Ö³íà: 97800 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Îëåêñèí, 0,12ãà. Âñå çàáóäîâàíå, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 97800 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Îëåêñèí, 0.11ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ øêîëè, ð-í íîâîáóäîâ, âóëèöÿ çàáóäîâàíà, êîìóí³êàö³¿, çðó÷íèé äî¿çä, ïîðó÷ çóïèíêà ìàðøðóòêè, 2 êì äî ì³ñòà. Ö³íà: 89650 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Îëåêñèí, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Îëåêñèí, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Îìåëÿíà, âóë. Ãàéîâà 0,20ãà Ïðèâàòèçîâàíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ óñ³ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíà äîðîãà. Ö³íà: 130400 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, 0.17 ãà, ï³ä ñ/ã, äåøåâî. Êîíòàêòè: 43-06-64, (068) 040-04-96 Çåìåëüí ó Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, 15 ñîò, êîìóí³êàö³¿, ïîðó÷ ñóñ³äè. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, âóë. Çåëåíà, ïîðÿä âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñóñ³äè, íîðìàëüíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, ð-í íîâîáóäîâ, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: (063) 562-69-14, (096) 418-55-11 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, ðàéîí íîâîáóäîâ, 0,25 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 3 êì â³ä гâíîãî, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: 152000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, öåíòð, äâ³ ä³ëÿíêè ïîðó÷ ïî 15ñîò., êîìóí³êàö³¿, á³ëÿ òðàñè. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, öåíòð, º ôóíäàìåíò, 15 ñîò., ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: (067) 727-58-58, (066) 043-74-22 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Îìåëÿíà, 0,1ãà. Ö³íà: 73350 ãðí Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Îëåêñèí, 12 ñîò., 40/30 ì, ï³ä çàáóäîâó, º äåðæàêò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ð³âíèíà, ñóñ³äè çàáóäîâàí³. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 275-65-35 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Îìåëÿíà, 15 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, 60/25 ì, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ð³âíèíà, äåðæàêò. Ö³íà: 128000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Îìåëÿíà, 22 ñîò ï³ä çàáóäîâó, 22õ100. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó,  . Î ì å ë ÿ í à , âóë..Äóáí³âñüêà, íàä òðàñîþ Êè¿â-×îï, 47ñîò.(17ñîò.ï³ä çàáóäîâó). Ö³íà: 300000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåëèêèé Æèòèí, öåíòð, 0.11ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, ï ð è â à ò è ç î â à í à , êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíà äîðîãà. Ö³íà: 65200 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 3 6 2 - 8 5 - 1 7 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 0,1ãà, çàáóäîâàíà âóëèöÿ. Ö³íà: 203750 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 0,1ãà. ̳æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 179300 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 0,1ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿, ïîðó÷ áóäèíêè. Ö³íà: 171150 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 3 6 2 - 8 5 - 1 7 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 0,1ãà. Öåíòð, á³ëÿ öåðêâè, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 163000 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 ä³ëÿíêó, Çåìåëüíó Âåðåñíåâå, 0,1ãà. Öåíòð, á³ëÿ öåðêâè, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 163000 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 0.12 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíèíà, 50/ 24 ì, çà áîóë³íãêëóáîì, ïîðó÷ çàáóäîâè, äåðæàêò. Ö³íà: 104000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ïîðó÷ çàáóäîâè, êîìóí³êàö³¿. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 15 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, íîâèé ìàñèâ, äåðæàêò. Ö³íà: 56000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, òðàñà гâíå-Äóáíî, 9.8 ñîò., ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä ñ/ã, ìîæëèâî çì³íà ïðèçíà÷åííÿ ï³ä çàáóäîâó àáî êîìåðö³þ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: (050) 339-41-82 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå,10 ñîò, äåðæ àêò ï³ä áóä³âíèöòâî, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 160000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 ä³ëÿíêó, Çåìåëüíó Âåðõ³âñüê, 0,15ãà, 1-øà ë³í³ÿ â³ä òðàñè, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çðó÷íèé äî¿çä. Ö³íà: 69275 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, ( 0 6 7 ) 3 6 2 - 8 5 - 1 7 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðõ³âñüê, 15 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 81500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 975-54-18 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðõ³âñüê, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïåðøà ë³í³ÿ â³ä ìëèí³âñüêî¿ òðàñè, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðõ³âñüê, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïåðøà ë³í³ÿ â³ä ìëèí³âñüêî¿ òðàñè, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîëèø³â, 29 ñîò ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³÷êà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: (067) 978-56-28 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 0,09 ãà ï³ä ñàä³âíèöòâî. Ö³íà: 32000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 11 ñîò., ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 65000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 810-74-53 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 15 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 7 ñîò., ðîçïî÷àòå áóä³âíèöòâî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (097) 771-92-53 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 8 ñîò,ãàç.ñâ³òëî ïîðó÷, ï³ä ñàä³âíèöòâî (ìîæíà áóäóâàòè). Ö³íà: 52000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 8 ñîò., ï³ä ñàä³âíèöòâî. Ö³íà: 40 000 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 221-09-33, (096) 723-53-67 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, â êîîïåðàòèâ³, 8 ñîò., íåäðîãî. Êîíòàêòè: (097) 877-33-93 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, âåëèêèé âèá³ð ä³ëÿíîê. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, êîîï.»Êàëèíà», 0,06 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ñàä, ãàç, ñâ³òëî, ìàðøðóòêà ïîðó÷, áóä³âåëüíèé âàãîí÷èê 6õ3ì, âëàñíèê. Ö³íà: 49600 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 377-41-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, òåðì³íîâî, 0,08 ãà, êîëîíêà, ìîæëèâ³ñòü ï³äêëþ÷åííÿ åëåêòðèêè, áóäêà äåðåâ’ÿíà 2Õ1,5. Êîíòàêòè: 24-22-11, (095) 036-64-19 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå. Êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. 6 ñîò. àáî 8 ñîò. Äà÷íà. Ö³íà: 36000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå. Ðàéîí íîâîáóäîâ. 10 ñîò. Ö³íà: 20000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèù³, 0,11 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî. Ñåðåä æèòëîâèõ áóäèíê³â. Êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³. Ö³íà: 112000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäîê, 0,08ãà. Ï ð è â à ò è ç î â à í à , êîîïåðàòèâ «Çàë³çíè÷íèê». Ö³íà: 32600 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäîê, 0,1ãà. Êîîïåðàòèâ « Ç à ë ³ ç í è ÷ í è ê » , ïðèâàòèçîâàíà. Ö³íà: 36675 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäîê, 0.10 ãà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãðóøâèöÿ, 25 ñîò., ï³ä á ó ä ³ â í è ö ò â î , àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ íà áóä³âíèöòâî áóäèíêó. Êîíòàêòè: (098) 231-85-97

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, ÄÎÐÎÃÎÁÓÆ, ÃÎÙÀÍÑÜÊÈÉ Ð-Í, 2 ÃÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (063) 307-07-36 ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, ÄÓÁÍÎ, ÂÓË.ÃÐÓØÅÂÑÜÊÎÃÎ, 0,6 ÃÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 979-73-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Äÿäüêîâè÷³, 1.5 ãà, äåðæàêò íà 85 ñîò., íåçàâåðø. 1-ïîâ. öåãë. áóäèíîê, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, êîëîäÿçü, âåëèêèé ñàä. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Äÿäüêîâè÷³, 15 ñîò ï³ä çàáóäîâó. 50õ30. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Äÿäüêîâè÷³, 15 ñîò, ï³ä á ó ä ³ â í è ö ò â î , àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Äÿäüêîâè÷³, 15 ñîò, ï³ä á ó ä ³ â í è ö ò â î , àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ä ÿ ä ü ê î â è ÷ ³ , ïðèâàòèçîâàíó, 0,15 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: 80 000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 556-13-77 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Æèòèí, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Æèòèí, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, ÆÎÁÐÈÍ, вÂÍÅÍÑÜÊÈÉ Ð-Í, ÏÐÈÂÀÒÈÇÎÂÀÍÓ, 0,16 ÃÀ, ÏÎÁËÈÇÓ ÑÀÍÀÒÎÐ²Þ «ÑÎÑÍÎÂÈÉ Á²Ð». ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (063) 307-07-36 ÂÎËÎÄÈÌÈÐ Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çàáîðîëü, 0,21ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, 30õ70ì. Ö³íà: 73350 ãðí Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 15 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåë üíó Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäîê, 10 êì â³ä гâíîãî, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, ñâ³òëî, âîäà ïîðó÷. Ö³íà: 122000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 360-36-09

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 15 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäîê, êîîïåðàòèâ, Çàë³çíè÷íèê 0,1ãà. Ö³íà: 32600 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 15 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿. àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäîê. Ïîðó÷ ñòàâîê. Áóäóþòüñÿ. Íîðì. äî¿çä. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ïîðó÷ çàáóäîâè, êîìóí³êàö³¿. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 15 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, çàáóäîâè ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 96000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîùà, 0,15 ïðèâàòèçîâàíî, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîðó÷ ç òðàñîþ. Êîíòàêòè: (097) 508-14-01

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çäîâáèöÿ, ï³ä çàáóäîâó. Ïîðÿä ñâ³òëî, âîäà, ãàç. 18 ñîò. Âëàñíèê. Ö³íà: 28 000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 775-49-52

Çåìåëüí ó Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, âóë.Âåðåñíåâà, 0,11ãà. Ö³íà: 211900 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 www.rivnedim.com.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 16.5, 40/40, ïðèâàòèçîâàíà, äåðæàêò, ãàç, âîäà, ñâ³òëî ïîðó÷, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 5-83-72, (050) 339-28-10

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîùà, ï³ä êîìåðö³éíó çàáóäîâó (ìàãàçèí, àïòåêó), 0,03 ãà, ï å ð ñ ï å ê ò è â í å ð î ç ò à ø ó â à í í ÿ , ìîæëèâ³ñòü ðîçøèðåííÿ äî 0,15 ãà. Ö³íà: 72000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 977-56-48

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çäîëáóí³â, 8 ñîò., ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³, äåðæàêò. Ö³íà: 68000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 0.9 ãà. Ö³íà: 82000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 10 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ «Ñîô³¿», ñâ³òëî ³ ãàç ïîðó÷, âîäà ñâåðäëîâèíà, êàíàë³çàö³ÿ ñåïòèê. Ö³íà: 132000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Çåì åëüíó Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çàáîðîëü, 0,24 ãà, äîêóìåíòè íà ðóêàõ. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çàáîðîëü, 10 ñîò.ï³ä á - â î . Ö å í ò ð , àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69

21

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çäîëáóí³â, ñåëèùå, 10 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ð³âíà, ï³ä äà÷íå áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çäîëáóí³â, ñåëèùå, 10 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ð³âíà, ï³ä äà÷íå áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàì’ÿíà Ãîðà, 0,6 ãà, ìàñèâ Áîðêîâñüêèé, º ôóíäàìåíò, êîëîäÿçü àáî îáì³íÿþ íà àâòî. Êîíòàêòè: (063) 635-52-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàì’ÿíà Ãîðà, ìàñèâ «Áîðêîâñüêèé» ïëîùåþ 0,06 ãà ï³ä ñàä³âíèöòâî. Ö³íà: 20000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 445-51-31 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðàºâè÷³, 26 ñîò, ãàç ïîáëèçó. Êîíòàêòè: 61-82-30, (096) 156-93-39 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà ìàñèâ « Ïàíñüêèé» ïëîùåþ 0,19 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî . Êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³. Ìîæëèâèé îáì³í íà àâòî. Ö³íà: 152000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 445-51-31

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà, 0.16ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ïîðó÷ áóäèíêè, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 61125 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà, Ïàíñüêèé ìàñèâ, 15 ñîò, êîìóí³êàö³¿, ð³âíà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà, Ïàíñüêèé ìàñèâ, 15 ñîò, êîìóí³êàö³¿, ð³âíà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 62-80-13, (067) 268-08-54 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êâàñèë³â, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà, ïîðó÷ çóïèíêà ìàðøðóòêè. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êâàñèë³â, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà, ïîðó÷ çóïèíêà ìàðøðóòêè. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êëåâàíü, 12 ñîò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, çðó÷íèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êëåâàíü, 12 ñîò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, çðó÷íèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êëåâàíü, ð-í Øïèòàëü, ï³ä çàáóäîâó, 10 ñîò. Êîíòàêòè: (067) 360-13-22 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîçëèí, 0.41 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð-í «Êîíåçàâîäó», ïðèâàòèçîâàíà, 2 äåðæàêòè, ãàç, ñâ³òëî á³ëÿ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 154850 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîðíèí, 0,12ãà, çíàõîäèòüñÿ â íîâîìó ìàñèâ³ íåïîäàë³ê ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Ö³íà: 65200 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 3 6 2 - 8 5 - 1 7 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîðíèí, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88


22 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîðíèí, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîðíèí, 12 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, ì³æ çàáóäîâàìè, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ð³âíèíà, äåðæàêò. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóñòèí, 13 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ïîðó÷ ë³ñ. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóñòèí, 13 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ïîðó÷ ë³ñ. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóñòèí, 15 ñîò., ïðèâàòèçîâàíà. Ö³íà: 50000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 730-74-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ëóöüêå ê³ëüöå 0.07 ãà. Ö³íà: 68000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 744-82-58 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ëóöüêå ê³ëüöå, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîáëèçó øïàí³âñüêî¿ äîðîãè, ð³âíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ëóöüêå ê³ëüöå, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîáëèçó øïàí³âñüêî¿ äîðîãè, ð³âíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ëóöüêå ê³ëüöå, 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó, ñâ³òëî ïîðó÷, ãàç áóäóòü ïðîâîäèòè ïî ìàñèâó. Ö³íà: 136000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ì.Îëåêñèí, 13 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, äåðæàêò, êîìóí³êàö³¿ ³ çàáóäîâè ïîðó÷. Ö³íà: 120000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ì.Îìåëÿíà, 12.5 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, äåðæàêò, ð³âíèíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, ÌÀËÀ ËÞÁÀØÀ, ÊÎÑÒÎϲËÜÑÜÊÈÉ Ð-Í, ÏÐÈÂÀÒÈÇÎÂÀÍÓ, 0,17 ÃÀ, ÏÎÐÓ× Ë²Ñ, в×ÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (063) 307-07-36 ÂÎËÎÄÈÌÈÐ Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ìàëèé Îëåêñèí, 0,12ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, äëÿ áóä³âíèöòâà, â õîðîøîìó ì³ñö³, íå â äîëèí³, ïîðó÷ óñ³ êîìóí³êàö³¿ òà ïîáóäîâàí³ ñóñ³äè, çðó÷íèé äî¿çä. Ö³íà: 130400 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ìàñèâ Êàì’ÿíîã³ðñüêèé. Êîíòàêòè: (098) 883-38-35 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Í.Óêðà¿íêà,12 ñîò, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ãàç ïðîïëà÷åíèé, º ñóñ³äè, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Ö³íà: 72000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, ÍÀ ËÓÖÜÊÎÌÓ Ê²ËÜÖ². ÁÅÇ ÏÎÑÅÐÅÄÍÈʲÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâîóêðà¿íêà, 0,06 ãà, ñàäîâå òîâàðèñòâî « Ç à õ ³ ä í å - 2 » , ïðèâàòèçîâàíà, ÷îðíîçåì, â õîðîøîìó ñòàí³, º ôðóêòîâ³ äåðåâà, êðèíèöÿ. Êîíòàêòè: (098) 488-27-41, (098) 617-68-68 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâîóêðà¿íêà, 6 ñîò, ïðèâàòèçîâàíó, º äåðæàêòè, âïîðÿäêîâàíó, º ôóíäàìåíò 6õ7 ì., êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: (067) 664-11-55 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâîóêðà¿íêà, ìàñèâ «Çàõ³äíèé-2», 0,06 ãà, ï³ä çàáóäîâó, âîäà, ñâ³òëî, ãàç. Ö³íà: 50 000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 162-90-34 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Í î â î ó ê ð à ¿ í ê à , ï ð è â à ò è ç î â à í à , êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 6 ñîò., ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: (067) 664-11-55 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â (Ëóöüêå ê³ëüöå), 10 ñîòîê, ï³ä áóä³âíèöòâî,õîðîøå ì³ñöå. Ö³íà: 112000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â 3,á³ëÿ áóäèíê³â,14 ñîò,ï³ä áóä³âíèöòâî,êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: 92000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â àñôàëüòîâàíèé äî¿çä 0,20ãà ï³ä áóä³âí.âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (096) 834-40-55, (063) 342-26-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, 0.10 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñâ³òëî ³ ãàç ïîðó÷, çàáóäîâàí³ ñóñ³äè. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, 0.17 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, 14 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 89600 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 975-54-18 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, 18 ñîò.ï³ä çàáóäîâó, â³ä ñòàâêà 300 ì. Ö³íà: 170000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 ä³ëÿíêó, Çåìåëüíó Îáàð³â, âóë.Ðèíêîâà 0,15 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî ì³æ áóäèíêàìè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 2500ãðí/ñîò. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, ï³ä áóä³âíèöòâî, 17 ñîò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ïðèâàòèçîâàíó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 783-53-97, (097) 606-13-45 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, ð-í àâòîðèíêó, ð³âíèíà, 8 ñîò, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 64-12-03, (096) 786-69-38 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îëåêñàíäð³ÿ, 0.15ãà, Á³ëÿ Ãàëîâîãî îçåðà, ïîðó÷ çáóäîâàí³ áóäèíêè, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 101875 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îëåêñàíäð³ÿ, 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 1 ë³í³ÿ â³ä îçåðà, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå. Ö³íà: 146700 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îëåêñàíäð³ÿ, 15 ñîò. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îëåêñàíäð³ÿ, 15 ñîò., ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: (096) 351-05-25 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îëåêñàíäð³ÿ, 15 ñîò., ïðèâàòèçîâàíó, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 351-05-25 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îëåêñàíäð³ÿ, Óðî÷èùå «Ìëèí», 0,15ãà. Ïðèâàòèçîâàíà ä³ëÿíêà á³ëÿ îçåðà, ïîðó÷ áóäèíêè, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 187450 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îìåëÿíà, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüò. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îìåëÿíà, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüò. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îìåëÿíà, âóë.Øê³ëüíà, íîâà ë³í³ÿ íîâîáóäîâ, 15ñîò., âñ³ êîìóí³êàö³¿ 65 000 ãðí. Ö³íà: 65000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ðåìåëü, 13 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, ë³ñ, ð³÷êà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ðåìåëü, гâíåíñüêèé ð-í, º âñ³ äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: (067) 804-25-44 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ðåøóöüê, ï³ä çàáóäîâó, 20 ñîò, ïîðÿä ë³ñ, ð³÷êà, º ãàç, ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 581-71-53 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, гâíåíñüêèé ð-í, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ñ.Êðèâè÷³ (11 êì â³ä гâíîãî), ï³ä çàáóäîâó, 0,12 ãà, áåç êîìóí³êàö³é. Âñ³ äîêóìåíòè Ö³íà: 14400 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 435-14-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ñàðíè, ë³òíÿ êóõíÿ, áóä.ìàòåð³àëè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (099) 630-04-80 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ñàòè¿â, Äóáåíñüêèé ð-í, 0,5 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 43-53-85, (067) 491-54-60

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, ÎÑÃ, 1.25, Á²Ëß ËÓÖÜÊÎÃΠʲËÜÖß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, ÑÀÒȯÂ, ÄÓÁÅÍÑÜÊÎÃÎ Ð-ÍÓ, ÖÅÍÒÐ, 0.25 ÃÀ, ÄËß ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ ÒÀ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÁÓÄÈÍÊÓ, ÏÐßÌÎÊÓÒÍί ÔÎÐÌÈ, ÏÎÐÓ× ª ÇÀÁÓÄÎÂÈ, ÃÀÇ ÒÀ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ Á²Ëß Ä²ËßÍÊÈ. Ö²ÍÀ: 32000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ÏÌÊ-100, 0,12ãà, 300ì äî çóïèíêè, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 114100 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òàéêóðè, 17 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 32600 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 975-54-18

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïî òðàñ³ Ëüâ³â-гâíå, 10 êì â³ä гâíîãî, 0.85 ãà, º âîäà, åëåêòðîåíåðã³ÿ. Ö³íà: 1240 òèñ.ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïîáëèçó ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, êóòîâà, øèðîêà, 10 ñîò. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òó÷èí, 0,23 ãà, äåðæàêò ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàç, àñôàëüò, 1 ë³í³ÿ. Òåðì³íîâî. Âëàñíèê. Ö³íà: 31000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 708-20-00 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òó÷èí, 23,5 ñîò. ï³ä áóä-âî,âñ³ êîìóí³ö³¿, àñôàëüò. Ö³íà: 30000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïîáëèçó ì³ñòà, 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: (063) 432-24-99

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Õð³ííèöüêå âîäîñõîâèùå, Íàáåðåæíå, 25 ñîò, ãàðíèé êðàºâèä, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, äåðæàâíèé àêò íà âåäåííÿ ñ/ã, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 350-35-40, (066) 656-81-33

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ïîðîçîâî, 0,12 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 80000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Øïàí³â, 0,28ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 232-92-67

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í àãðîïåðåðîáêè, 0.12 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ çàáóäîâ, ð³âíèíà, ñâ³òëî ³ ãàç íà ä³ëÿíö³, äåðæàêò. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Øïàí³â, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ð-Í Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 0,10ãàêîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî. ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Øïàí³â, 20 ñîò. º ôóíäàìåíò, äîê-òè íà áóäèíîê 110 000 ãðí Ö³íà: 110000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 0.1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, çà ÀÇÊ «ÎÊÊλ, ð³âíå ì³ñöå, åëåêòðèêà á³ëÿ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 146700 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 www.rivnedim.com.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Øïàí³â, 20 ñîò., ï³ä çàáóäîâó, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, íà âèñîò³, ð³âíà, ñòàâîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ïîðó÷ ë³ñ, äåðæàêò. Êîíòàêòè: (096) 518-86-77

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ðåìåëü, 13 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, ë³ñ, ð³÷êà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Øïàí³â, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Øïàí³â, âóë. Øåâ÷åíêà, äåðæàâíèé àêò ï³ä çàáîäîâó, ïîðó÷ ïðîâåäåíèé ãàç, 12 ñîò. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Øóáê³â, íà ïî÷àòêó ñåëà, 32ñîò.(ç íèõ 16ñîò.ï³ä çàáóäîâó), êîìóí³êàö³¿, àñôàëüò. Ö³íà: 64000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ßñåíèíè÷³, 14 ñîò., õîðîøèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, äåðæàêò. Êîíòàêòè: (098) 927-03-82 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ßñåíèíè÷³, 25 ñîò., ñåðåä íîâèõ çàáóäîâ, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1.3.3. Ïðîäàì ïî Óêðà¿í³ Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îäåñüêà îáë., Òàòàðáóíàðñüêèé ð-í, 2 ñîòêè, ï³ä áóä³âíèöòâî, 1-øà ë³í³ÿ íà áåðåç³ ìîðÿ. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

1.3.4. Êóïëþ Äà÷ó â Íîâîóêðà¿íö³, àáî çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ìîæíà íåçàâåðøåíó. Íåäîðîãî. Äëÿ ñåáå. Êîíòàêòè: (067) 708-20-00 Äà÷ó, Íîâà Óêðà¿íêà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Äà÷ó, Íîâîóêðà¿íêà ìîæëèâî íåçàâåðøåíó äëÿ ñåáå. Êîíòàêòè: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Äà÷ó, Íîâîóêðà¿íêà. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé, Ïèâçàâîä, Òèííå, Âåðåñíåâå. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó á³ëÿ ì³ñòà, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: (067) 708-20-00 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó á³ëÿ гâíîãî â ðàä³óñ³, 10êì. Êîíòàêòè: 22-43-36, (067) 364-04-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³, çîîïàðêó, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ ñàä³âíèöòâà â ñ.Ãîðîäîê, ê î î ï å ð à ò è â “Çàë³çíè÷íèê”, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâòîâîêçàë, ̳ðþùåíêà, çîîïàðê, ×åðâîí³ Ãîðè, äëÿ áóä³âíèöòâà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áàñ³â êóò, âóë. ×îðíîâîëà, àáî Öàðñüêå ñåëî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, Ãîðîäèùå, Êîëîäåíêà, çîîïàðê, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, â Ãîðîäèù³ àáî Á. Êðèíèö³, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Îìåëÿíà, Îëåêñàíäð³ÿ, Îëåêñèí, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Îìåëÿíà, Îëåêñàíäð³ÿ, Îëåêñèí, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, ï³ä áóä³âíèöòâî, äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (067) 925-24-34 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, Òèííå, Îìåëÿíà, Àãðîïåðåðîáêà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Êîñòðîìñüêà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Ç åìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, Á³ëà Êðèíèöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, Á³ëà Êðèíèöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³, çîîïàðêó, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, Êîðíèí, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ðàéîí³ ÏÌÊ-100, áóäü-ÿêó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, Êîðíèí, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â гâíåíñüêîìó ðàéîí³, äëÿ âåäåííÿ îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, àáî äëÿ áóä³âíèöòâà, ìîæëèâî íå ïðèâàòèçîâàíó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿ Êîíòàêòè: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ áóä³âíèöòâà, Æèòèí, Ãîðîäèùå, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ áóä³âíèöòâà, гâíå, гâíåíñüêèé ðàéîí, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 ä³ëÿíêó çà Çåìåëüíó Çîîïàðêîì, ï³ä áóä³âíèöòâî ÷è ñàä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäîê, Îáàð³â, Îëåêñèí, Øïàí³â, Ñòàâêè, äëÿ áóä³âíèöòâà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, äëÿ áóä³âíèöòâà â Áàðìàêàõ. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 www.rivnedim.com.ua

Çåìåë üíó ä³ëÿíêó, çà ÀÇÑ Çåìåëüíó «Îêêî», â ð-í³ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, áóäü-ÿêó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, Íîâèé Äâ³ð, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà,Íîâèé Äâ³ð, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, â³ä 0,02 ãà, ìîæëèâî â îðåíäó. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ìîæëèâî ïîáëèçó òðàñè Êè¿â-×îï. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîðíèí, ï³ä áóä³âíèöòâî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóñòèí, Ñåð㳿âêà, Çàáîðîëü, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóñòèí, Ñåð㳿âêà, Çàáîðîëü, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, íàâïðîòè ÒÐÖ «Åêâàòîð», âóë. Ìàêàðîâà, Ïàâëþ÷åíêà, Ïðæåâàëüñüêîãî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé Äâ³ð, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îëåêñàíäð³ÿ óðî÷èùå «Ìëèí», äëÿ áóä³âíèöòâà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, äëÿ ñåáå, àãåíòñòâà ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: (067) 925-24-34 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ì³ñòî, ïåðåäì³ñòÿ, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, ìîæëèâî áåç äîêóìåíò³â. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Æèòèí, Áàðìàêè, Êóñòèí, Çàáîðîëü, Îëåêñàíäð³ÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîáëèçó ì³ñòà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà ÀÇÑ «Îêêî», â ð-í³ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîáëèçó ì³ñòà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ×.Ãîðè, á³ëÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ×.Ãîðè, á³ëÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ×.Ãîðè, ÏÌÊ-100. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî. гâíå. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä çàáóäîâó â гâíîìó(ìîæíà ï³ä ñàä³âíèöòâî). Êîíòàêòè: (067) 364-04-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïîáëèçó Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïîáëèçó ì³ñòà â îáæèòîìó ð-í³ ç êîìóí³êàö³ÿìè. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïîáëèçó ì³ñòà â îáæèòîìó ð-í³ ç êîìóí³êàö³ÿìè. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í Áîÿðêà, Ïèâçàâîä, Þâ³ëåéíèé, Òèííå, Àãðîïåðåðîáêà, Êîñòðîìñüêà, Á³ëà Êðèíèöÿ, Ãîðîäèùå, Êîëîäåíêà, ð-í çîîïàðêó òà ³í., ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñàä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, гâíåíñüêèé ð-í, äëÿ ñàä³âíèöòâà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, гâíåíñüêèé ð-í, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, Âåðåñíåâå, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, Âåðåñíåâå, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, ï³ä áóä³âíèöòâî, äëÿ âåäåííÿ ñ/ã. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×.Ãîðè, ÏÌÊ-100, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïîáëèçó ì³ñòà â îáæèòîìó ð-í³ ç êîìóí³êàö³ÿìè. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

1.3.7. Îáì³í Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 23 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, ñâ³òëî, ãàç, àñôàëüò, íà àâòî. Êîíòàêòè: (067) 708-20-00


¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó

Гаражі, кіоски 1.4.1. Ïðîäàì Áîêñè ãàðàæí³, 2 øò., ð-í 12 øêîëè, íà ïðèâàòèçîâàí³é ä³ëÿíö³, º ìîæëèâ³ñòü íàäáóäîâè 2 ïîâåðõ³â îô³ñíèõ ÷è æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, àáî ðîçãëÿíó âàð³àíòè îáì³íó íà æèòëî. Êîíòàêòè: (097) 098-77-96

Ãà ðàæ, Ãàðàæ, êîîïåðàòèâ «Àâòîëþáèòåëü». Êîíòàêòè: (068) 426-64-11, (097) 437-41-26 Ãàðàæ, ìåòàëåâèé, áåç ì³ñöÿ, ðîç³áðàíèé, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 923-36-93 Ãàðàæ, ìîæëèâà îðåíäà. Êîíòàêòè: (099) 630-04-80 Ãàðàæ, ÏÌÊ-100, 3 ë³í³ÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 614-08-19

Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé (ìîæëèâà îðåíäà). Êîíòàêòè: (099) 114-15-16, (093) 880-89-59

Ãàðàæ, ð-í áóäèíêó îô³öåð³â, ÿìà, ïðèâàòèçîâàíèé, ï³äâàë. Êîíòàêòè: (067) 151-61-18

Ãàðàæ ,êîîï. «Àâòîëþáèòåëü», 2 ïîâ., ñóõèé, ïðèâàòèçîâàíèé. Êîíòàêòè: (067) 151-61-18

Ãàðàæ, ð-í Ïèâçàâîäó. Êîíòàêòè: 5-39-56, (098) 954-09-09

Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Òóðèñò», âóë. Êóð÷àòîâà, ñâ³òëî, öåãëÿíèé, ÿìà, ïðèâàòèçîâàíèé, 24 êâ.ì. Êîíòàêòè: 23-56-98, (067) 907-55-38 Ãàðàæ ç ï³äâàëîì, âóë.Äâîðåöüêà. Ö³íà: 16000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 178-61-24 Ãàðàæ êîîï. «Ñóïóòíèê», âóë ×åõîâà. Êîíòàêòè: (067) 498-00-83 Ãàðàæ ìåòàëåâèé, êîîï. «Ñòàðòåð». Êîíòàêòè: 5-52-94, (096) 282-36-68 Ãàðàæ ìåòàëåâèé, ð-í Ìîòîòðåêó. Ö³íà: 12000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 971-70-50 Ãàðàæ ìåòàëåâèé, ðîçá³ðíèé. Êîíòàêòè: (097) 931-20-26 Ãàðàæ öåãëÿíèé, êîîïåðàòèâ “Êîëåñî”, ÐÓÌ, ï³ä áóñ, ï³äâàë ïî ïåðèìåòðó, âèñîòà âîð³ò 2.7 ì., 4.3x6 ì., ìîæëèâèé îáì³í íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Êîíòàêòè: (067) 362-14-02 Ãàðàæ, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 6/6 ì, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (066) 811-33-80 Ãàðàæ, âóë. Â.Äèâ³ç³¿. Êîíòàêòè: (067) 528-70-42 Ãàðàæ, âóë. ³ä³íñüêà, «÷åðåïàøêà». Êîíòàêòè: (096) 843-93-26, (098) 808-10-49 Ãàðàæ, âóë. Êðåéäÿíà. Êîíòàêòè: (050) 215-62-59 Ãàðàæ, âóë. Ñòàðèöüêîãî, êîîï. «Êîëåñî», ìåòàëåâèé, ïðèâàòèçîâàíèé. Êîíòàêòè: (067) 983-66-08 Ãàðàæ, âóë.Äðàãîìàíîâà, ìåòàëåâèé. Êîíòàêòè: (067) 748-24-42 Ãàðàæ, âóë.Øóõåâè÷à, êîîï. «Çà êåðìîì», öåãëÿíèé, ñòî¿òü îêðåìî, â ðÿäó, åëåêòðîåíåðã³ÿ, ë³÷èëüíèê, âåëèêà îãëÿäîâà ÿìà, ï³äâàë. Ö³íà: 45 600 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 Ãàðàæ, âóë.Øóõåâè÷à, êîîï. «Íèâà», 24 êâ.ì. Êîíòàêòè: (096) 391-72-60 Ãàðàæ, Çäîëáóí³â, öåãëÿíèé, º ï³äâàë. Êîíòàêòè: (095) 637-86-15, (097) 032-60-28 Ãàðàæ, êîîï. «Äâîðåöüêèé», öåãëÿíèé, 18 êâ.ì., ñâ³òëî, ÿìà. Ö³íà: 16000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 971-70-50 Ãàðàæ, êîîï. «Çîðÿ», âóë. Âåðáîâà, ÿìà, 20 êâ.ì. Êîíòàêòè: (050) 339-24-03 Ãàðàæ, êîîï. «Êîëåñî», öåãëÿíèé, º ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (098) 710-27-55

Ãàðàæ-»÷åðåïàøêó», ìîæëèâî ç ì³ñöåì, âóë. ³ä³íñüêà. Êîíòàêòè: (096) 843-93-26, (068) 933-46-47 Ãàðàæ. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38 Ãàðàæ³ ìåòàëåâ³, ê³îñêè, âîðîòà, êîçèðêè, íàâ³ñè, òåïëèö³, ìåòàëåâ³ äâåð³. Êîíòàêòè: (096) 695-19-37, (050) 435-03-57

Ãàðàæ âåëèêèé,öåãëà, îõîðîíÿºòüñÿ. ϳäâàë (âîíà æ îãëÿäîâà ÿìà) áëèçüêî 17 êâ.ì., º îñâ³òëåííÿ òà ðîçåòêè.Ðàéîí àåðîïîðòà (êîîïåðàòèâ «Àâ³àòîð»). Ö³íà: 210 ãðí Êîíòàêòè: (097) 786-09-31 panandryhan@mail.ru

1.4.4. Âèíàéìó Ãàðàæ â êîîï.»Êîëåñî», ç ïðàâîì âèêóïó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 584-02-18

Комерційна нерухомість

ïðîäîâîëü÷îìó ð-êó. Êîíòàêòè: (097) 183-42-71

ʲÎÑÊ ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌÓ ÐÈÍÊÓ (ÏÐÎÌÃÐÓÏÀ). ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 375-09-45 ʳîñê, âóë. Çàìêîâà, íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (097) 274-57-62 ʳîñê, ð-ê «Äèêèé», íîâèé ìàéäàí÷èê. Êîíòàêòè: (097) 211-55-63 ʳîñê, ðèíîê «Äèêîãî», íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (068) 052-03-18, (050) 594-89-28 ʳîñê, ðèíîê «Ï³âí³÷íèé».Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 24-01-34, (050) 967-46-12 ʳîñê, öåíòð. ïðîä. ðèíîê, 7,5 êâ.ì., íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (066) 784-95-59 Êîíòåéíåð ìîðñüêèé, ê³îñê ìåòàëåâèé, áåç ì³ñöÿ. Êîíòàêòè: (099) 114-15-16 Êîíòåéíåð, 20 ò, ð-ê «Äèêèé», òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 454-47-71

ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ, 5 Ò., ÍÀ ÐÈÍÊÓ «ÌÎвÎÍ», ÀÁÎ ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 61-89-51, (067) 255-06-38 Êóíã. Êîíòàêòè: 255-89-82

(067)

1.4.2. Êóïëþ Êóíã, êîíòåéíåð àáî âàãîí÷èê. Êîíòàêòè: (098) 112-77-96

1.4.3. Çäàì

Ãàðàæ³ ç³ çðó÷íîñòÿìè, 200 êâ.ì., çà ì³ñòîì, íà Êè¿âñüê³é òðàñ³, Ãàðàæ, êîîï. «Êîëåñî». ï³ä ðåìîíò àâòîìîá³ë³â, Êîíòàêòè: (067) 362-15-63 ÑÒÎ, àâòîøðîò, ñêëàä, òîùî. Ãàðàæ, êîîï. «Êîëåñî». âèðîáíèöòâî Êîíòàêòè: (098) 733-37-92 Êîíòàêòè: (067) 362-19-36

Á²ËÜØÅ ÎÃÎËÎØÅÍÜ ÍÀ ÑÀÉÒ² WWW.AR.RV.UA

• •

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÒÀ ÂÈÐÎÁÍÈײ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß, ÎÑÒÐÎÃ, ÎÑÒÐÎÇÜÊÈÉ Ð-Í, ÏÐÎÄÀÆ, ÎÐÅÍÄÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 360-31-10, (050) 339-30-98

Ì à ã à ç è í «Ïðîäóêòè», ð-í àâòîâîêçàëó, + òîðãîâå òà ³íøå îáëàäíàííÿ, ñåéô, âàãè öèôåðáëàòí³ òà ñòð³ëêîâ³, áàãàæíèê äî à/ ì, åëåêòðîíàãð³âà÷. Êîíòàêòè: 64-50-06, (068) 230-44-86

Ì à é í î â è é êîìïëåêñ. гâíåíñüêèé ð-í, ñìò. Êëåâàíü. Âèðîáíè÷à áóä³âëÿ - 650 êâ.ì., àäì³íáóä³âëÿ - 200 ʳîñê íà ðèíêó êâ.ì., çåìåëüíà ä³ëÿíêà «Ï³âí³÷íèé». Êîíòàêòè: 0.7 ãà ó âëàñíîñò³. Áåç 24-01-34, (050) 967-46-12 ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: ʳîñê íà öåíòðàëüíîìó (067) 360-20-96

ʳîñê ìåòàëåâèé áåç ì³ñöÿ ³ êóíã â³éñüêîâèé. Êîíòàêòè: (099) 114-15-16, (093) 880-89-59

ÌÀÃÀÇÈÍ, ÂÓË. ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÀ, ÏÐÎÄÎÂÎËÜ×À ÃÐÓÏÀ ÒÎÂÀвÂ, 258.3 ÊÂ.Ì., ÎÊÐÅÌÀ ÁÓIJÂËß, 2 ÏÎÂ, ÖÅÃËßÍÀ, ßʲÑÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ. ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 1200000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

Ìàãàçèí, ïð.Ìèðó, 85 êâ.ì., 2 òîðãîâèõ çàëà, ï³äñîáí³ ïðèì³ùåííÿ. Ö³íà: 440 000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23

1.5.1. Ïðîäàì

Ïðèì³ùåííÿ, 123 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âñ³ ë³÷èëüíèêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.034 ãà, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (097) 340-28-70, (050) 194-50-01 Àíãàð, Ãîðîäîê, ìåòàëåâèé, óòåïëåíèé, 260 êâ.ì., âèñîòà 6 ì, íà òåðèòî𳿠çàâîäó, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 150000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 763-15-86

ÁÓIJÂËÞ Ç ÐÎÇÁ²ÐÍÈÕ ÁÅÒÎÍÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É, ÎÑÒÐÎÃ, 1500 ÊÂ.Ì. Ö²ÍÀ: 100 000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 797-73-50 ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÓ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÂÓË. Î.ÄÓÍÄÈ×À, 465.2 ÊÂ.Ì., ÊÀÔÅ ÍÅIJÞ×Å, 1/5 Ö. ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 1200000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Êîìïëåêñ âèðîáíè÷îïðîìèñëîâèé, Âåëèêèé Æèòèí, 3 êì â³ä гâíîãî, 54 ñîò, ïðèì³ùåííÿ 1 552 êâ.ì., êàï³òàëüíà ñïîðóäà ç áåòîííèìè áëîêàìè òà ñòîâïàìè. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 Êîìïëåêñ ãîòåëüíèé, (ãîòåëü, áàð, ï³öåð³ÿ, ñàóíà), Á³ëà Êðèíèöÿ, гâíåíñüêîãî ð-íó, ä³þ÷èé. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50 Êîìïëåêñ ìàéíîâèé, Îñòðîçüêèé ð-í., ñ. Ãðåì’ÿ÷å, 1800 êâ.ì. Çàë³çîáåòîí 0,7ãà. Îãîðîäæåíà òåðèòîð³ÿ, àñôàëüòîâàíà äîðîãà. Ö³íà: 407500 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Ìàãàçèí íåä³þ÷èé, âóë. Ìàêàðîâà, 1 ïîâåðõ., 2 ê³ìíàòè ïëîùåþ 30 êâ.ì., ñ/â. Ö³íà: 200000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95

23

ÃÀÐÀƲ, ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

Ìàãàçèíè, âóë. Ìiöêåâè÷à 65 êâ.ì. Öåãëà. Ïðèì³ùåííÿ â öîêîë³, çðó÷íèé ï³ä»¿çä, âñ³ êîììóí³êàö³¿. Ö³íà: 529750 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 7 1 3 - 9 9 - 1 0 www.rivnedim.com.ua Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, ×åðâîí³ Ãîðè, öåãëà + áëîêè, 140 ì. êâ., 0,06 ãà. Ö³íà: 429300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ÂÈÐÎÁÍÈ×Î-ÑÊËÀÄÑÜÊÓ, ÄÓÁÍÎ, 569.6 ÊÂ.Ì., ÍÀ ÄÀÍÈÉ ×ÀÑ ÍÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓªÒÜÑß, ÏÎÒвÁÅÍ ÊÀÏ.ÐÅÌÎÍÒ. ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 209600 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ÂÈÐÎÁÍÈ×Î-ÑÊËÀÄÑÜÊÓ, ÄÓÁÍÎ, 782.6 ÊÂ.Ì., ÍÀ ÎÊÐÀ¯Í² ̲ÑÒÀ,  ÎÐÅÍIJ 40 ÑÎÒ ÇÅÌ˲, ÏÎÒвÁÅÍ ÊÀÏ.ÐÅÌÎÍÒ. ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 300000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

Îô³ñ, âóë. Ã.Ìàçåïè, 100 êâ.ì. Öåãëà, ç ðåìîíòîì, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ïàðêîâêà 1 ïîâåðõ, îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 815000 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Îô³ñè, âóë. Ìiöêåâè÷à, 52 êâ.ì. Öåãëà, ï³ä îô³ñ àáî ìàãàçèí, 2 ê³ìíàòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñèãíàë³çàö³ÿ, ñàíâóçîë, êëàäîâêà, º ïàðêîâêà. Ö³íà: 692750 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Îô³ñè, âóë.Ñîáîðíà, 43 êâ.ì. Öåãëà. Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ-ñàëîí-ïåðóêàðíÿ, ºâðîðåìîíò, 3 êàá³íåòè. Ö³íà: 570500 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua ÏËÎÙ² ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔ²ÑͲ, ÂÓË. Ï.ÌÎÃÈËÈ, 1 ÏÎÂ., 700 ÊÂ.Ì., 3900 ÃÐÍ./ÊÂ.Ì., 2 ÏÎÂ., 700 ÊÂ.Ì., 2900 ÃÐÍ./ÊÂ.Ì., ÌÎÆËÈÂÈÉ ÎÁ̲Í, ÎÐÅÍÄÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 979-73-50

Ï ð è ì ³ ù å í í ÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå, Êîðíèí, 300 êâ.ì. 0,48ãà. Öåãëà, ï³äâåäåí³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 611250 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 7 1 3 - 9 9 - 1 0 www.rivnedim.com.ua Ïëîù³ òîðãîâî-îô³ñí³, âóë. Ï.Ìîãèëè, 1 ïîâ., 700 êâ.ì., 3900 ãðí./êâ.ì., 2 ïîâ., 700 êâ.ì., 2900 ãðí./ êâ.ì., ìîæëèâèé îáì³í, îðåíäà. Êîíòàêòè: (097) 979-73-50 Ïðèì³ùåííÿ «Ñ³ëüïî», öîêîëüíå, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåø³òêè, íà 2 âõîäè, ñòîÿíêà, ìîæëèâå â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó. Ö³íà: 1120 000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ï ð è ì ³ ù å í í ÿ àäì³í³ñòðàòèâíå, 2 ïîâ., ¿äàëüíÿ ç âåëèêèì ï³äâàëîì, ñêëàä, ãàðàæ, ïðèì³ùåííÿ êîëèøííüî¿ ëàçí³, âîäîíàï³ðíà áàøíÿ, 1,5 ãà. Êîíòàêòè: 64-49-06, (093) 854-35-23 Ï ð è ì ³ ù å í í ÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíå, âóë. ̳ðþùåíêà, 180 êâ.ì, 2-é ïîâåðõ. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Ï ð è ì ³ ù å í í ÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíå, âóë. Ñîáîðíà, 4400 êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49

Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, âóë. Ñîáîðíà, 86 êâ.ì. Öåãëà, ç ºâðîðåìîíòîì, 3 êàá³íåòè, ïàðêîâêà. Ö³íà: 692750 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 44 ì. êâ., â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 364500 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß Ï²Ä ÇÀÊËÀÄ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÒÎÐÃÎÂÎ-ÂÈÑÒÀÂÊÎÂÈÉ ÖÅÍÒÐ, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ×ÀÑÒÈÍÀ ̲ÑÒÀ, 420 ÊÂ.Ì., 1250 ÃÐÍ./ ÊÂ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (099) 633-31-11 ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß Ï²Ä ÊÀÔÅ, ÌÀÃÀÇÈÍ, ÎÔ²Ñ, ÒÎÐÃÎÂÎÂÈÑÒÀÂÊÎÂÈÉ ÖÅÍÒÐ, ÇÀÊËÀÄ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, ÂÓË.ÂÀÐÀØ, 307 ÊÂ.Ì. Ö²ÍÀ: 6000 ÃÐÍ./ÊÂ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 979-73-50 ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔ²ÑͲ, ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, ÂÓË.ÂÀÐÀØ, 43, ÔÀÑÀÄÍÈÉ ÂÕ²Ä, ÂÎÄÀ, ѲÒËÎ, ÒÅÏËÎ, ÒÅËÅÔÎÍÍÀ ˲Ͳß, ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß Â²Ä 50 ÊÂ.Ì. Ö²ÍÀ: 6000 ÃÐÍ./ ÊÂ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (099) 633-31-11

Ïðèì³ùåííÿ âèðîáíè÷å, âóë. Êóð÷àòîâà, 0,86ãà, â îðåíä³ íà 49ð., 860ì.êâ. âèðîáíè÷å, 400 öåõ, 70,57,32, ïîáóòîâ³ ïðèì³ùåííÿ, àñôàëüò. Ö³íà: 1200000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß,  ÎÐÅÍÄÓ ÒÀ ÏÐÎÄÀÆ, Ï²Ä ÑÊËÀÄ, ÌÀÉÑÒÅÐͲ, ÁÎÊÑÈ, Ï²Ä ÐÅÌÎÍÒ ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â, ÏËÎÙÅÞ Â²Ä 40 ÄÎ 70 ÊÂ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 68-08-62, (068) 053-35-07

Ï ð è ì ³ ù å í í ÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüê³, Îñòðîã, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1,62 ãà. Ö³íà: 2160000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 597-20-26

ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß, Â.ÎÌÅËßÍÀ, ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ, 461.4 ÊÂ.Ì., ÏÎÒÐÅÁÓª ÊÀϲÒÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÓ, ÇÀÀÑÔÀËÜÒÎÂÀÍÈÉ Ï²Ä’¯ÇÄ, IJËßÍÊÀ ÎÐÅÍÄÎÂÀÍÀ, ÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯ ϲÄÂÅÄÅͲ. ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 293800 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

Ï ð è ì ³ ù å í í ÿ âèðîáíè÷îãî ïðèçíà÷åííÿ ç ïðèáóäîâàíèìè ì à ã à ç è í à ì è , âóë.Ò.Äîáðîâîëüö³â, 2055 êâ.ì., ìîæëèâèé ïðîäàæ îêðåìî. Êîíòàêòè: 69-33-20, (050) 430-52-38 Ïðèì³ùå ííÿ Ïðèì³ùåííÿ â³ëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 12øêîëà, âóë. Âiäiíñüêà, 55 êâ.ì. Öåãëà. Ö³íà: 570500 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Ïðèì³ùåííÿ â³ëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, Àâòîâîêçàë, 186 êâ.ì. Öåãëà. Ö³íà: 815000 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó, âóë. ³ä³íñüêà, (42 êâ.ì.), 1-é ïîâåðõ 5-òè ïîâåðõîâîãî áóäèíêó. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, â ð-í³ âóë . ³ä³íñüêà, 75 êâ.ì. Ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 560000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 445-51-31 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, âóë. ³ä³íñüêà, 300 êâ.ì., îêðåì³ âõîäè. Ö³íà: 1200000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 60 ì. êâ., ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 421200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Ï ð è ì ³ ù å í í ÿ , âèðîáíè÷³, âóë. Ñòàðèöüêîãî, 250 êâ.ì., 5 ñîò, öåãëÿíå, º 5 ñîò.çåìë³ â îðåíä³. Ö³íà: 692750 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Áóêîâèíñüêà, 2 ïîâåðõ, 140 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 672 000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ãàãàð³íà,1 ïîâåðõ, 67 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 360 000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 75 êâ.ì. Öåãëà, ï³ä ñòîìàò êàá³íåò, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, 2 êàá³íåòè, 2 ñó÷àñíèõ êð³ñëà, ðåíòãåí óñòàíîâêà. Ö³íà: 815000 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Ïðèì³ùåííÿ, âóë. ̳öêåâè÷à, öåíòð, 70 ì. êâ., ðåìîíò, îïàëåííÿ, ä³þ÷èé á³çíåñ ç ì î æ ë è â ³ ñ ò þ ïåðåïðîô³ëþâàííÿ. Ö³íà: 1417500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

гâíåíñüêà îáëñïîæèâñï³ëêà ïðîäຠç àóêö³îíó: - ëîò ¹ 1: Áóä³âëÿ ìàãàçèíó, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ гâíåíñüêà îáë., Âîëîäèìèðåöüêèé ð-í, ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë.Âàñèëÿ Ñòóñà, 2, (ïëîùà 460,9 êâ.ì., ôóíäàìåíò áåòîííèé, ñò³íè öåãëÿí³, ïåðåêðèòòÿ – ç/áåòîíí³ ïëèòè, ïîêð³âëÿ Ñòàðòîâà ö³íà 872 000 ãðí. - øèôåð). - ëîò ¹ 2: Áóä³âëÿ õë³áîïåêàðí³, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ гâíåíñüêà îáë., Äóáðîâèöüêèé ð-í, ì. Äóáðîâèöÿ, âóë. Çàë³çíè÷íà, 6 (ïëîùà 126,8 êâ.ì., ôóíäàìåíò êàì’ÿíèé, ñò³íè öåãëÿí³, ïîêð³âëÿ - øèôåð). Ñòàðòîâà ö³íà 101 000 ãðí. - ëîò ¹ 3: Ìàãàçèí, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ гâíåíñüêà îáëàñòü, Ðàäèâèë³âñüêèé ðàéîí, ñ. Ìèòíèöÿ, âóë. Øê³ëüíà, 72 (ïëîùà 227,1 êâ.ì., ôóíäàìåíò – ñòð³÷êîâèé áåòîííèé, ñò³íè – öåãëÿí³, ïåðåêðèòòÿ – ç/áåòîíí³ ïëèòè, ïîêð³âëÿ – øèôåð). Ñòàðòîâà ö³íà 95 000 ãðí. - ëîò ¹ 4: Áóä³âëÿ óí³âåðìàãó, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ гâíåíñüêà îáëàñòü, Ðàäèâèë³âñüêèé ðàéîí, ñ. Êîçèí, âóë. Áåðåñòåöüêà, 143 (ïëîùà 1851,5 êâ.ì., ôóíäàìåíò – ñòð³÷êîâèé áåòîííèé, ñò³íè – öåãëÿí³, ïåðåêðèòòÿ – ç/áåòîíí³ ïëèòè, ïîêð³âëÿ – ðóáåðî¿ä). Ñòàðòîâà ö³íà 375 000 ãðí. - ëîò ¹ 5 5: áóä³âëÿ õë³áîïåêàðí³ ïëîùåþ 488,7 êâ.ì., ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: гâíåíñüêà îáëàñòü, Äåìèä³âñüêèé ðàéîí, ñìò. Äåìèä³âêà, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 9 (ôóíäàìåíò áóòîáåòîííèé, ñò³íè öåãëÿí³, îáøòóêàòóðåí³ ï³ä “øóáó”, ïåðåãîðîäêè öåãëÿí³, ïåðåêðèòòÿ – çàë³çîáåòîíí³ ïëèòè, ï³äëîãà áåòîííà, äàõ – øèôåð). Ñòàðòîâà ö³íà 18 000 ãðí. - ëîò ¹ 6: Áóä³âëÿ êàôå, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ гâíåíñüêà îáë., Êîðåöüêèé ð-í, ñ. Ñâ³òàíîê, âóë. Øê³ëüíà, 57 (ïëîùà 51,8 êâ.ì., ñò³íè ³ ïåðåãîðîäêè öåãëÿí³, ïîêð³âëÿ – äåðåâ’ÿíå, Ñòàðòîâà ö³íà 39 500 ïîêð³âëÿ - øèôåð). ãðí. - ëîò ¹ 7: ×àñòèíà ìàãàçèíó «Óí³âåðìàã» (ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 1617,8 êâ.ì.), ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ гâíåíñüêà îáë., Êîðåöüêèé ð-í, ì. Êîðåöü, ïë. Êè¿âñüêà, 3 (ñò³íè ³ ïåðåãîðîäêè öåãëÿí³, ïåðåêðèòòÿ – ç/á ïàíåë³, ïîêð³âëÿ - ðóëîííà). Ñòàðòîâà ö³íà 3 373 000 ãðí. - ëîò ¹ 8: ×àñòèíà ìàãàçèíó «Óí³âåðìàã» (ïðèì³ùåííÿ äðóãîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 1516,9 êâ.ì.), ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ гâíåíñüêà îáë., Êîðåöüêèé ð-í, ì. Êîðåöü, ïë. Êè¿âñüêà, 3 (ñò³íè ³ ïåðåãîðîäêè öåãëÿí³, ïåðåêðèòòÿ – ç/á Ñòàðòîâà ö³íà ïàíåë³, ïîêð³âëÿ - ðóëîííà). 2 139 000 ãðí. - ëîò ¹ 9: ×àñòèíà ìàãàçèíó «Óí³âåðìàã» (ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 1312 êâ.ì.), ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ гâíåíñüêà îáë., Êîðåöüêèé ð-í, ì. Êîðåöü, ïë. Êè¿âñüêà, 3 (ñò³íè ³ ïåðåãîðîäêè öåãëÿí³, ïåðåêðèòòÿ – ç/á ïàíåë³, ïîêð³âëÿ - ðóëîííà). Ñòàðòîâà ö³íà 1 070 000 ãðí. Ïåðøèé êðîê ëîò³â 3 â³äñîòêè ö³íè.

â³ä ñòàðòîâî¿

Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 07.03.2013 ðîêó â 11.00 ãîä. ïî âóë. ×îðíîâîëà, 13 â ì. гâíå. Îñòàíí³é äåíü ðåºñòðàö³¿ 01.03.2013 ðîêó â êàá³íåò³ 315 çà ö³ºþ æ àäðåñîþ. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê ïî ëîòàõ ¹ 1, 2, 4, 7, 8, 9 â ðîçì³ð³ 170 ãðí., ïî ëîòàõ ¹ 3, 6 â ðîçì³ð³ 100 ãðí., ïî ëîòó ¹ 5 â ðîçì³ð³ 70 ãðí. òà ãàðàíò³éíèé âíåñîê â ðîçì³ð³ 3 â³äñîòê³â â³ä ñòàðòîâî¿ ö³íè âíîñÿòüñÿ â êàñó îáëñïîæèâñï³ëêè àáî íà ¿¿ ïîòî÷íèé ðàõóíîê 26008101023003 â ÐÔ ÏÀÒ ÀÁ „Óêîîïñï³ëêà” ì. гâíå, ÌÔÎ 333432, ÇÊÏÎ 01764128. Äëÿ ó÷àñò³ â àóêö³îí³ ïîêóïåöü ïîäຠîðãàí³çàòîðó àóêö³îíó çàÿâó íà ó÷àñòü â àóêö³îí³, äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº ô³çè÷íó îñîáó àáî ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ¿õ ïîâíîâàæåííÿ, êîﳿ ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â ïðî ñïëàòó ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó òà ãàðàíò³éíîãî âíåñêó, êîï³þ ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äëÿ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é, êîï³þ ñòàòóòó, êîï³þ äîâ³äêè ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè.

Ç àóêö³îííèìè çàñîáàìè ìîæíà îçíàéîìèòèñü êîæíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ç 8.00 äî 17.00. 17.00.,, ïîïåðåäíüî çàòåëåôîíóâàâøè çà òåëåôîíîì àóêö³îííî¿ êîì³ñ³¿: (0362) 64-95-54, 64-95-68.


24

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

гâíåíñüêà îáëàñíà ñï³ëêà ñïîæèâ÷èõ òîâàðèñòâ çäຠâ îðåíäó: 1. Îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. гâíå, âóë. ×îðíîâîëà, 13 2 . Âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ñìò. Ãîùà, âóë. гâíåíñüêà, 9 ÒÅËÅÔÎÍÈ ÄËß ÄβÄÎÊ: (0362) 64-95-64 64-95-51 гâíåíñüêà îáëñïîæèâñï³ëêà ïðîäຠç àóêö³îíó: - ëîò ¹ 1: Áóä³âëÿ ìàãàçèíó¹ 43, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ гâíåíñüêà îáëàñòü, Êîñòîï³ëüñüêèé ðàéîí, ñ.Ñò.Áåðåñòîâåöü, âóë. Æîâòíåâà, 53, (ïëîùà 239,8 êâ.ì., ôóíäàìåíòè – êàì’ÿí³; ñò³íè òà ïåðåãîðîäêè – öåãëÿí³; ïåðåêðèòòÿ – äåðåâ’ÿíå, ïîêð³âëÿ –øèôåð). Ñòàðòîâà ö³íà 198300 ãðí. - ëîò ¹ 2: Àâòîìîá³ëü RENAULT MASTER (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÂÊ 7953ÀÅ, ð³ê âèïóñêó , 2000, îá ºì äâèãóíà 2800 ñì.êóá.). Ñòàðòîâà ö³íà 25 000 ãðí. Ïåðøèé êðîê ëîò³â 3 â³äñîòêè ö³íè.

â³ä ñòàðòîâî¿

Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 15.03.2013 ðîêó â 11.00 ãîä. ïî âóë. ×îðíîâîëà, 13 â ì. гâíå. Îñòàíí³é äåíü ðåºñòðàö³¿ 11.03.2013 ðîêó â êàá³íåò³ 315 çà ö³ºþ æ àäðåñîþ. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê ïî ëîòó ¹ 1 â ðîçì³ð³ 170 ãðí., ïî ëîòó ¹ 2 â ðîçì³ð³ 70 ãðí. òà ãàðàíò³éíèé âíåñîê â ðîçì³ð³ 3 â³äñîòê³â â³ä ñòàðòîâî¿ ö³íè âíîñÿòüñÿ â êàñó îáëñïîæèâñï³ëêè àáî íà ¿¿ ïîòî÷íèé ðàõóíîê 26008101023003 â ÐÔ ÏÀÒ ÀÁ „Óêîîïñï³ëêà” ì. гâíå, ÌÔÎ 333432, ÇÊÏÎ 01764128. Äëÿ ó÷àñò³ â àóêö³îí³ ïîêóïåöü ïîäຠîðãàí³çàòîðó àóêö³îíó çàÿâó íà ó÷àñòü â àóêö³îí³, äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº ô³çè÷íó îñîáó àáî ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ¿õ ïîâíîâàæåííÿ, êîﳿ ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â ïðî ñïëàòó ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó òà ãàðàíò³éíîãî âíåñêó, êîï³þ ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äëÿ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é, êîï³þ ñòàòóòó, êîï³þ äîâ³äêè ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè.

Ç àóêö³îííèìè çàñîáàìè ìîæíà îçíàéîìèòèñü êîæíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ç 8.00 äî 17.00. 17.00.,, ïîïåðåäíüî çàòåëåôîíóâàâøè çà òåëåôîíîì àóêö³îííî¿ êîì³ñ³¿: (0362) 64-95-54, 64-95-68.

Ïðèì³ùåííÿ ï³ä çàêëàä õ à ð ÷ ó â à í í ÿ , òîðãîâî-âèñòàâêîâèé öåíòð, öåíòðàëüíà ÷àñòèíà ì³ñòà, 420 êâ.ì., 1250 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: (099) 633-31-11 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä êàôå, ìàãàçèí, îô³ñ, òîðãîâîâèñòàâêîâèé öåíòð, çàêëàä õàð÷óâàííÿ, Êóçíåöîâñüê, âóë.Âàðàø, 307 êâ.ì. Ö³íà: 6000 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) 979-73-50 Ï ð è ì ³ ù å í í ÿ ò î ð ã î â î - î ô ³ ñ í ³ , Êóçíåöîâñüê, âóë.Âàðàø, 43, ôàñàäíèé âõ³ä, âîäà, ñâ³òëî, òåïëî, òåëåôîííà ë³í³ÿ, ïðèì³ùåííÿ â³ä 50 êâ.ì. Ö³íà: 6000 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: (099) 633-31-11 Ïðèì³ùåííÿ, â îðåíäó òà ïðîäàæ, ï³ä ñêëàä, ìàéñòåðí³, áîêñè, ï³ä ðåìîíò àâòîìîá³ë³â, ïëîùåþ â³ä 40 äî 70 êâ.ì. Êîíòàêòè: 68-08-62, (068) 053-35-07 Ïðèì³ùåííÿ, Â.Îìåëÿíà, âóë. Øåâ÷åíêà, 461.4 êâ.ì., ïîòðåáóº êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, çààñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà îðåíäîâàíà, êîìóí³êàö³¿ ï³äâåäåí³. Ïðîäàæ ç òîðã³â. Ö³íà: 293800 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 536-62-47 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ï.Ìîãèëè,3 ïîâåðõ,100 êâ.ì. ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáë³. Ö³íà: 560 000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Ñêëàäè, âóë. Ìëèíiâñüêà, 460 êâ.ì. Öåãëà, 0,15ãà. Ïðèì³ùåííÿ ³ çåìåëüíà ä³ëÿíêà â ïðèâàòí³é âëàñíîñò³. Ö³íà: 652000 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 7 1 3 - 9 9 - 1 0 www.rivnedim.com.ua Ñêëàäè, âóë. Ìëèíiâñüêà, 858 êâ.ì. Öåãëà, 0,31ãà. Ïðèì³ùåííÿ ³ çåìåëüíà ä³ëÿíêà â ïðèâàòí³é âëàñíîñò³. Ö³íà: 1222500 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 7 1 3 - 9 9 - 1 0 www.rivnedim.com.ua Ñêëàäè, Ãîðîäîê, 5 êì.â³ä гâíîãî, õîðîøå ì³ñöå, ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ, àíãàð, àâòî ìàéñòåðíÿ, 2,22 ãà çåìë³ ïðèâàòèç, äî òðàñè 200ì. Ö³íà: 1600000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Öåíòð îô³ñíèé, âóë. Ñîáîðíà, 4402 êâ.ì., ï³äâàë + 4 ïîâåðõè. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50

ÖÅÕ ÊÎÂÁÀÑÍÈÉ, IJÞ×ÈÉ,  ÑÌÒ ÊËÅÂÀÍÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (066) 846-69-99

1.5.2. Êóïëþ

Ïðèì³ùåííÿ àáî êâàðòèðó íà 1 ïîâåðñ³, äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèê³â, â öåíòð³ гâíîãî. Êîíòàêòè: (097) 904-15-22, (097) Ïðèì³ùåííÿ, âóë. 251-11-48 Ñò.Áàíäåðè, 2/3 Ö,71 êâ.ì., ðåìîíò, 0,07 ãà çåìë³ ïðèâàòèç, 3 êàá, ñ/â, ìåáë³. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. ×åðíÿêà, (60,5 êâ.ì), ðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. ×åðíÿêà, (60,5 êâ.ì), ðåìîíò. Êîíòàêòè: (096) 975-54-18 Ïðèì³ùåííÿ, Êîñòîï³ëü, öåíòð, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. Êîíòàêòè: (098) 712-01-06 Ïðèì³ùåííÿ, Îìåëÿíà, 570 êâ.ì., 8 ñîò çåìë³. (ä³þ÷èé á³çíåñ ç âèðîáíèöòâà áðóê³âêè, ìåòàëî÷åðåïèö³ òîùî). Êîíòàêòè: 63-11-77, (067) 362-95-50 Ïðèì³ùåííÿ, Öåíòð, ïðîõ³äíå ì³ñöå,1 ïîâåðõ, 137 êâ.ì., òåðì³íîâî. Ö³íà: 1760 000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå ó âëàñíèêà â ì.гâíå. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè, ìàãàçèíè, ðîçãëÿíåìî áóäü-ÿê³ îá’ºêòè êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Öåõ êîâáàñíèé, ä³þ÷èé, ïîáëèçó гâíîãî. Êîíòàêòè: (067) 360-90-09

1.5.3. Çäàì

Îô³ñ, âóë. Ìàêàðîâà, 18 êâ.ì., 1 ïîâ. Êîíòàêòè: (067) 383-10-75

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Ï²Ä ÌÀÃÀÇÈÍ, ÊÀÔÅ, ÑÊËÀÄ, ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ, ÇÀÃÀËÜÍÀ ÏËÎÙÀ 4700 ÊÂ.Ì, ÊÎÐÅÖÜ, Ð-Í ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÓ, ÀÂÒÎÍÎÌÍÅ ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß ÒÀ ÊÀÍÀ˲ÇÀÖ²ß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 375-09-45

ÎÔ²ÑÈ 20 ÊÂ.Ì, 12.5 ÊÂ.Ì; ÁÎÊÑÈ 100 ÊÂ.Ì, 50 ÊÂ.Ì, ÂÓË. ÊÍ.ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ, 112. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 359-04-43, (097) 250-17-76 Îô³ñ Îô³ñ, âóë. Ìàêàðîâà, 18 êâ.ì., 1 ïîâ. Êîíòàêòè: (067) 383-10-75 Ïðèì³ùåííÿ 123 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âëàñíèê. Ö³íà: 60 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) 340-28-70, (050) 194-50-01 Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 15 êâ.ì., 6 ïîâ. Êîíòàêòè: (067) 526-35-93, (050) 165-76-49 Îô³ñè, âóë. Äðàãîìàíîâà, 10 - 25 êâ.ì. Ö³íà: 75-85 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: 63-11-57, (097) 898-68-23 Îô³ñè, öåíòð, â³ä12ì.êâ. äî 50.êâ., öåíòð ì³ñòà ðåìîíò. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 ÎÔ²ÑͲ ÒÀ ÒÎÐÃÎÂÅËÜͲ ÏËÎÙ², Â²Ä 17 ÊÂ.Ì.,  Ì. вÂÍÅ, ÂÓË. ÏÎÏÎÂÈ×À (Ð-Í ÐÀÉÌÀÃÓ). ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ, ϲÄÊËÞ×ÅÍÍß ÄÎ ²ÍÒÅÐÍÅÒ, ÒÅËÅÔÎÍ, Ï²Ä ÎÕÎÐÎÍÎÞ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02

Ïðèì³ùåííÿ â ð-í³ Áîÿðêè, 500 êâ.ì. Ñâ³òëî, âîäà, àñôàëüòîâàíèé ï³ä»¿çä. Ö³íà: 10-12 ãðí/ êâ.ì. Êîíòàêòè: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 Ïðèì³ùåííÿ â ð-í³ Ï³âí³÷íîãî, 30 êâ.ì. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 3500 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 364-44-74, (066) 776-33-67 Ïðèì³ùåííÿ â ð-í³ ïðîäðèíêó ïëîùåþ 74 êâ.ì.. Îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, ïðîõ³äíå ì³ñöå. Ö³íà: 320 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) 863-42-89 Ïðèì³ùåííÿ âèðîáíè÷³, âóë. Ñòàðèöüêîãî, 246êâ.ì.,öåãëà, 5 ñîò, ï³ä ìàéñòåðíþ, â è ð î á í è ö ò â î . Ïðèì³ùåííÿ 200 êâ.ì, ãàðàæ 30 êâ.ì, îô³ñ 16 êâ.ì, º 5 ñîò çåìë³. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 74,2 êâ.ì. Îêðåìèé âõ³ä. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, âóë. Þâiëåéíà, 40 êâ.ì. Öåãëà, ñêëàäàºòüñÿ ç 2 ê³ìíàò,ç ðåìîíòîì, º âñ³ êîìóí³êàö³¿, çðó÷íèé ï³ä»¿çä, ïàðêîâêà. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Ïðèì³ùåííÿ ç ðàìïîþ, âóë. Ïîïîâè÷à, 160êâ.ì. Öåãëà, âèñîòà - 4ì, òåðèòîð³ÿ îãîðîäæåíà, îõîðîíÿºòüñÿ. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 Ï ð è ì ³ ù å í í ÿ íàï³âï³äâàëüíå, âóë. Äðàãîìàíîâà, 231 êâ.ì., ï³ä îô³ñ 7 ê³ìíàò (71, 69, 27,33, 11,10,10 êâ.ì ) º âñ³ êîìóí³êàö³¿, çðó÷íà îãîðîäæåíà ïàðêîâêà. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, âóë. Ìiöêåâè÷à, 52 êâ.ì. Öåãëà, ç ðåìîíòîì, ïàðêîâêà, ñèãíàë³çàö³ÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ê³ìíàòè,1 ïîâåðõ, îêðåìèé âõ³ä. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, ïèâçàâîä,100êâ.ì.ðåìîíò, ñ/â, êóõíÿ, ìåáë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 4000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, ïð. Ìèðó, 35 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ïðèéìàëüíÿ, 2 êàá³íåòè. Ö³íà: 5648 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (097) 898-68-23 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, ïð.Ìèðó, 82 êâ.ì. Ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, ïàðêîâêà. Ö³íà: 17000 ãðí/ì³ñ. Êîíòàêòè: (098) 445-51-31 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñí³, âóë. Ñîáîðíà, 25ì.êâ., 37ì.êâ., 15ì.êâ. òîðãîâà ïëîùà â³ä 40ãðí/ì.êâ. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96,(096) 676-61-47 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñí³, âóë. Ñîáîðíà, 25ì.êâ., 37ì.êâ., 15ì.êâ. òîðãîâà ïëîùà â³ä 40ãðí/ì.êâ. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä âèðîáíèöòâî, ñêëàä, ìàãàçèí, îô³ñ, ÑÒÎ, Êîðåöü 4700 êâ.ì., âëàñíà òðàíñôîðìàòîðíà ï³äñòàíö³ÿ, àâòîíîìíå âîäîïîñòà÷àííÿ òà êàíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 5 ãðí./ 1 êâ.ì. Êîíòàêòè: 26-79-92, (067) 364-49-45

Ïð èì³ùåííÿ 123 Ïðèì³ùåííÿ ºâðîðåìîíò, êâ.ì, âëàñíèê. Ö³íà: 60 ãðí./ êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) 340-28-70, (050) Ïðèì³ùåííÿ ç ðàìïîþ, âóë. Ïîïîâè÷à, 160êâ.ì. Ïðèì³ùåííÿ 194-50-01

Öåãëà, âèñîòà - 4ì, òåðèòîð³ÿ îãîðîäæåíà, îõîðîíÿºòüñÿ. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua

ï³ä îô³ñ, âóë. Êðóøåëüíèöüêî¿ 74 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 5000 ãðí/ì³ñ. Êîíòàêòè: 63-11-57, (097) 898-68-23

Ïðèì³ùåííÿ îô³ñí³, ó âñ³õ ðàéîíàõ ì³ñòà. Êîíòàêòè: 63-11-57, (097) 898-68-23 Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäñüê³, 205ì.êâ., áàëêà, ÿìà, ìîæë.ï³ä âèðîáíè÷å 15ãðí/ì.êâ. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäñüê³, Áîÿðêà, 50-800ì.êâ., ðàìïà, îôñè. Ö³íà: 15 ãðí/ êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Ïðèì³ùåííÿ òîðãîâ³, Àâòîâîêçàë «×àéêà», âóë. Êí. Ðîìàíà, 200 êâ.ì. Öåãëà, ï³ä ìàãàçèí, ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, ïàðêîâêà, 1 ïîâåðõ, îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 9000 ãðí/ì³ñ. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Ïðèì³ùåííÿ òîðãîâ³, ïð.Ìèðó, 280 êâ.ì. Öåãëà, íà 1 ïîâåðñ³, îêðåìèé âõ³ä, ïàðêîâêà, ïðîõ³äíå ì³ñöå, âñ³ êîìóí³êàö³¿, â³òðèíà. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10

ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔ²ÑÍÅ, ÂÓË.Ï.ÌÎÃÈËÈ, 1-ÏÎÂ., 700 ÊÂ.Ì., 25 ÃÐÍ./ÊÂ.Ì., 2 ÏÎÂ., 700 ÊÂ.Ì., 20 ÃÐÍ./ÊÂ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (099) 633-31-11 Ïðèì³ùåííÿ öåíòð, ï³ä ìàãàçèí, ôàñàäíå,1 ïîâåðõ,45 êâ.ì.ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 5000 ãðí/ì³ñ. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ïðèì³ùåííÿ, â öåíòð³ ï³ä ñòîìàòêàá³íåò, 70 êâ.ì. 3 êàá³íåòè, ðåìîíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 4000 ãðí/ì³ñ. Êîíòàêòè: (097) 863-42-89 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. 16 Ëèïíÿ, 42 êâ.ì., öåãëà, ç ðåìîíòîì,1 ïîâåðõ, îêðåìèé âõ³ä, º ïàðêîâêà. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Ïðèì³ùåííÿ, âóë. ³ä³íñüêà, 40ì.êâ., îêðåìèé âõ³ä, ºâðîðåìîíò, ³íòåðíåò. Ö³íà: 3200 ãðí./ ì³ñ. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 44ì.êâ., îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò. Ö³íà: 2200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Êí. Îñòðîçüêîãî, 30 êâ.ì. Öåãëà, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ æèòëîâîãî áóäèíêó, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, ï³ä ïðîìèñëîâó ãðóïó òîâàð³â. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua

Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, âóë. Ïðèì³ùåííÿ. Êîíòàêòè: Ä.Ãàëèöüêîãî, 15 êâ.ì., 6 ïîâ. Êîíòàêòè: (067) Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, 63-11-57, (067) 362-95-50 526-35-93, (050) Ï ð è ì ³ ù å í í ÿ âóë. Êðóøåëüíèöüêî¿, 70 Ïðèì³ùåííÿ, Ñêëàä íà Þâ³ëåéíîìó, 165-76-49 Ëåðìîíòîâà íàï³âï³äâàëüíå, âóë. êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 660êâ.ì, +îô³ñ+ âèñòàâêîâèé çàë, çà¿çä ôóðè, 7ñîòîê çåìë³. Ö³íà: 3200 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Ïðèì³ùåííÿ, âóë. ×îðíîâîëà, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ðîáî÷à ïëîùà 34 êâ.ì., 1 ïîâåðõ, òåëåôîí, ãàðÿ÷à âîäà. Êîíòàêòè: 28-89-47, Ñêëàäè, âóë. Áóä³âåëü- (066) 792-04-52, (099) íèê³â, 330 êâ.ì. Öåãëà 913-53-40 15 ñîò. Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ ç àâòîìîá³ëüíîþ ³ ç/ä ðàìïàìè. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà â îðåíä³. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 7 1 3 - 9 9 - 1 0 www.rivnedim.com.ua

Áîêñè, 50-360ì.êâ., âèñîòà âîð³ò â³ä 3,5-4,30ì., º ÿìà, ï³äéîìíèê, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Ö³íà: â³ä 18 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Äðàãîìàíîâà, 231 êâ.ì., ï³ä îô³ñ 7 ê³ìíàò (71, 69, 27,33, 11,10,10 êâ.ì ) º âñ³ êîìóí³êàö³¿, çðó÷íà îãîðîäæåíà ïàðêîâêà. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua

5000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (097) 898-68-23

Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, âóë. Ìiöêåâè÷à, 52 êâ.ì. Öåãëà, ç ðåìîíòîì, ïàðêîâêà, ñèãíàë³çàö³ÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ê³ìíàòè,1 ïîâåðõ, îêðåìèé âõ³ä. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ:

ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß Ï²ÄÂÀËÜÍÅ, ÂÓË.

âóë.

,100ì.êâ., îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò. Ö³íà: 60 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16

(098) 425-37-21 ²ÃÎÐ

Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ï. Ìîãèëè, 96 êâ.ì., öåãëà, íà 1 ïîâåðñ³, îêðåìèé âõ³ä, ïàðêîâêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua

Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäñüêå, â ð-í³ ÒÖ «×àéêà», 300 êâ.ì.. Âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 20 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44

Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ïóøê³íà 4 0 ì . ê â . , îêðåìèé âõ³ä, ºâðîðåìîíò, ³íòåðíåò. Ö³íà: 2600 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47

ÑÒÀÐÈÖÜÊÎÃÎ, 45, Ï²Ä ÑÊËÀÄ, 300 ÊÂ.Ì.,

Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 3 3 ì.êâ., îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò. Ö³íà: 2000 ãðí./ ì³ñ. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. ×åðíÿêà, 3 7 ì . ê â . , îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, ôàñàä. Ö³íà: 60 ãðí.\êâ.ì. Êîíòàêòè: 43-65-02, (096) 620-74-16 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Êí. Îñòðîçüêîãî, 30 êâ.ì. Öåãëà, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ æèòëîâîãî áóäèíêó, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, ï³ä ïðîìèñëîâó ãðóïó òîâàð³â. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ëåðìîíòîâà ,100ì.êâ., îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò. Ö³íà: 60 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: 43-65-02 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ï. Ìîãèëè, 96 êâ.ì., öåãëà, íà 1 ïîâåðñ³, îêðåìèé âõ³ä, ïàðêîâêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 Ïðèì³ùåííÿ, Ïèâçàâîä, ñêëàäè, 700 êâ.ì., ñóõ³. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ïðèì³ùåííÿ, öåíòð ì³ñòà, 50ì.êâ., îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 039-33-96, (096) 676-61-47 Ñàëîí êðàñè, ä³þ÷èé, 100 êâ.ì. âñå îáëàäíàííÿ. Îêðåìèé âõ³ä, çðó÷íèé ï³ä»¿çä. Ö³íà: 5000 ãðí/ì³ñ. Êîíòàêòè: (067) 364-44-74, (066) 776-33-67 Ñêëàäè õîëîäèëüí³, ïî ì³ñòó â³ä 50ì.êâ. äî 500ì.êâ. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Ñêëàäè, âóë. Áóä³âåëüíèê³â. Öåãëà. Ïðèì³ùåííÿ áåç ðàìïè, º îô³ñè 2 êàá³íåòè. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Ñêëàäè, âóë. Ñòàðèöüêîãî 1300 êâ.ì. Çàë³çîáåòîí. Ïðèì³ùåííÿ ñóõå, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Ñêëàäè, Ãîðîäîê, гâíå. Ö³íà: 16 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64 Ñêëàäè, ïð. Ìèðó, 30 êâ.ì. Öåãëà. Ïðèì³ùåííÿ çíàõîäèòüñÿ â æèòëîâîìó áóäèíêó, ñóõå, ï³äâàëüíå. Ö³íà: 1000 ãðí/ì³ñ. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Ñêëàäè, ÐÇÂÀ, âóë. Àðòèëåðiéñüêà, 200 êâ.ì. Öåãëà, ç ï³ä’¿çíîþ çàë³çíè÷íîþ êî볺þ, º ç ðàìïîþ, âèñîòà ïðèì³ùåíü 6 ì. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua

1.5.4. Âèíàéìó Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64 Ïðèì³ùåííÿ, äî 30 êâ.ì. â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè, ìàãàçèíè, ðîçãëÿíåìî áóäü-ÿê³ îá’ºêòè êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua


25

Âiâòîðîê, 5 áåðåçíÿ

Ïîíåäiëîê, 4 áåðåçíÿ

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 2 0 13 ð î ê ó

06.00 «Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!» 06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.05 06.05, 07.00 07.00, 08.00 Íîâèíè 06.10 06.10, 07.05 07.05, 23.10 23.10, 01.10 Ñïîðò 06.20 Ðåöåïòè çäîðîâ’ÿ 06.25 ÀãðîÅðà 06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó 07.15 Îãëÿä ïðåñè 07.20 óãàáàéò 07.25 Êðà¿íà on line 07.30 óñòü ñòó䳿 07.40 Åðà á³çíåñó 07.45 ʳíîæóðíàë «Õî÷ó âñå çíàòè» 0 8 . 1 5 Õóäîæí³é ô³ëüì «×àêëóíêà». 21 ñåð³ÿ 09.05 ϳäñóìêè òèæíÿ 09.30 Àó䳺íö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß 09.50 Áåç öåíçóðè 10.15 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 11.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà 12.00 Íîâèíè 12.10 ijëîâèé ñâ³ò 12.25 Ñâ³òëî 12.50 Ïðàâî íà çàõèñò 13.10 Òåìíèé ñèëóåò 13.30 Õ/ô «Ò³í³ çíèêàþòü îï³âäí³» 6 ñ. 14.40 ³êíî â Àìåðèêó 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 15.15 Euronews 15.25 Íàóêà 15.30 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.40 «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà.Òðè âîêçàëè» 17.10 Õ/ô «Â³÷íèé ïîêëèê» 14 ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 18.40 Ñâ³ò ñïîðòó 18.45 Àãðî-News 18.55 ijëîâèé ñâ³ò 19.10 ѳëüðàäà 1 9 . 2 5 Òâîð÷èé âå÷³ð Þ.Ðèá÷èíñüêîãî «Êóëüò îñîáèñòîñò³» 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.25 ijëîâèé ñâ³ò 21.35 Âå÷³ð ïàì’ÿò³ Íàðîäíîãî àðòèñòà Óêðà¿íè Í.ßðåì÷óêà 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 23.00 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.20 ʳíî â äåòàëÿõ 00.15 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 01.35 Ïðî ãîëîâíå 02.10 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 02.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 03.55 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 05.30 ϳäñóìêè äíÿ

06.00 «Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!» 06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.05 06.05, 07.00 07.00, 08.00 Íîâèíè 06.10 06.10, 07.05 07.05, 23.10 23.10, 01.10 Ñïîðò 06.20 Ðåöåïòè çäîðîâ’ÿ 06.25 ÀãðîÅðà 06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó 07.15 Îãëÿä ïðåñè 07.20 Åðà áóä³âíèöòâà 07.25 Êðà¿íà on line 07.30 óñòü ñòó䳿 07.40 Åðà á³çíåñó 07.45 ʳíîæóðíàë «Õî÷ó âñå çíàòè» 0 8 . 1 5 Õóäîæí³é ô³ëüì «×àêëóíêà». 22 08.15 ñåð³ÿ 09.05 ϳäñóìêè äíÿ 09.25 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè 10.15 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 12.00 Íîâèíè 12.10 ijëîâèé ñâ³ò 12.20 Øåô-êóõàð êðà¿íè 13.10 Êðîê äî ç³ðîê 13.55 Õ/ô «Ò³í³ çíèêàþòü îï³âäí³» 7 ñ. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 15.15 Euronews 15.25 Íàóêà 15.30 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.40 «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà.Òðè âîêçàëè» 17.10 Õ/ô «Â³÷íèé ïîêëèê» 15 ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 18.40 Ñâ³ò ñïîðòó 18.45 ijëîâèé ñâ³ò 19.00 Ïðî ãîëîâíå 19.25 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü 20.10 Êîíöåðò ïàì’ÿò³ Ì. Áåðíåñà 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.30 Ñîö³àëüíå øîó «Àäðåíàë³í» 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.20 Õóäîæí³é ô³ëüì «×îëîâ³÷à ðîáîòà-2». 7 ñåð³ÿ 00.15 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 01.35 Ïðî ãîëîâíå 02.10 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 02.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.30 Ñâ³òëî 03.55 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 04.00 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 05.30 ϳäñóìêè äíÿ

УВАГА! Категорії:

06.00 06.00, 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 19.30 19.30, 23.20 23.20, 03.20 ÒÑÍ: «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí» 06.45 06.45, 07.10 07.10, 07.30 07.30, 08.05 08.05, 09.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1» 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä» 10.00, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2» 12.00 Õ/ô «Ïîáà÷åííÿ» 13.55 13.55, 03.35 «Íå áðåøè ìåí³ - 3» 15.00 «Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè» 16.00 «Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì» 16.45 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå» 20.15 Õ/ô «Øóêàéòå ìàìó» 22.15 22.15, 02.30 «Ãðîø³» 23.35 23.35, 05.10 Ò/ñ «Íåçàáóòíº» 00.35 Õ/ô «Îô³ö³àíòêà» 04.25 «Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2»

05.15 Õ/ô «Óãîäà» 07.00 07.00, 07.30 07.30, 08.00 08.00, 08.30 08.30, 09.00 09.00, 12.00 12.00, 18.00 Íîâèíè 07.10 07.10, 07.35 07.35, 08.10 08.10, 08.35 «Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì» 09.10 09.10, 12.25 Ò/ñ «Òàíêè áðóäó íå áîÿòüñÿ» 13.30 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 16.15 «Æäè ìåíÿ» 1 8 . 1 0 Ò/ñ «Øëþá çà çàïîâ³òîì 2: Ïîâåðíåííÿ Ñàíäðè» 20.00 20.00, 03.20 «Ïîäðîáèö³» 20.30 Ò/ñ «Äðóãå äèõàííÿ» 00.00 Õ/ô «Ñïåöíàç ì³ñòà ÿíãîë³â» 02.00 Õ/ô «Äîñêîíàëà çáðîÿ» 03.50 Ä/ô «Ê³íîâ³éíè ïî-ðàäÿíñüêè» 04.35 Ä/ñ «Æàä³áí³ñòü»

05.40 «×óæ³ ïîìèëêè. Ïîõîâàíà æèâöåì» 06.25 06.25, 16.00 «Âñå áóäå äîáðå!» 08.10, 1 8 . 2 0 «Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî 08.10 ç³ðîê» 0 9 . 5 0 «Ç³ðêîâå æèòòÿ. Çàðó÷íèö³ åï³çîä³â» 10.50 Õ/ô «Îé, ìà-ìî÷-êè!» 12.55 «ÌàñòåðØåô - 2» 18.00 18.00, 22.00 «Â³êíà-Íîâèíè» 20.00 «Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè» 21.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 22.25 «Äåòåêòîð áðåõí³ - 3» 00.00 «Áèòâà åêñòðàñåíñ³â» 01.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.55 Õ/ô «×àñ áàæàíü» 03.30 «Íàéêðàùå íà ÒÁ»

06.00 «Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé» 06.05 06.05, 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 19.30 19.30, 23.50 ÒÑÍ: «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí» 06.45 06.45, 07.10 07.10, 07.30 07.30, 08.05 08.05, 09.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1» 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä» 10.00, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2» 12.00 Õ/ô «Øóêàéòå ìàìó» 13.50 13.50, 03.10 «Íå áðåøè ìåí³ - 3» 14.55 14.55, 04.45 «Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè» 15.55 15.55, 00.55 «Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì» 16.45 16.45, 05.30 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå» 2 0 . 2 5 «Ñïåöâèïóñê 95 êâàðòàëó. Ïðî ñïîðò ³ íå ò³ëüêè» 21.30 Ôóòáîë 00.05 00.05, 04.00 Ò/ñ «Íåçàáóòíº» 01.40 Ò/ñ «Òàºìíèöÿ òâåðäèí³ øèôð³â»

05.40 Ò/ñ «Ãîâîðèòü ïîë³ö³ÿ!» 07.00 07.00, 07.30 07.30, 08.00 08.00, 08.30 08.30, 09.00 09.00, 12.00 12.00, 18.00 Íîâèíè 07.10 07.10, 07.35 07.35, 08.10 08.10, 08.35 «Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì» 09.10 Ò/ñ «Ðîá³íçîí» 11.05 5, 1 2 . 1 5 Ä / ñ « Ñ ë ³ ä ñ ò â î â å ë è . . . ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 14.05 «Ñóäîâ³ ñïðàâè» 15.05 «Ñ³ìåéíèé ñóä» 16.05 Ò/ñ «Àíº÷êà» 1 8 . 1 0 Ò/ñ «Øëþá çà çàïîâ³òîì 2: Ïîâåðíåííÿ Ñàíäðè» 20.00 20.00, 03.45 «Ïîäðîáèö³» 20.30 Ò/ñ «Äðóãå äèõàííÿ» 00.00 Õ/ô «Ñ³ð³àíà» 02.10 Õ/ô «Á³æè, òîâñòóí, á³æè» 04.15 Ä/ô «Ñâåðäëîâñüêèé êîøìàð. Ñìåðòü ³ç ïðîá³ðêè» 04.55 Ä/ñ «Æàä³áí³ñòü»

05.40 «×óæ³ ïîìèëêè. Äðóæíÿ ðîäèíà» 06.25 06.25, 16.00 «Âñå áóäå äîáðå!» 0, 1 8 . 2 0 «Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî 08.10 ç³ðîê» 09.50 «Ç³ðêîâå æèòòÿ. ijòè-àêòîðè: æåðòâè ðàííüî¿ ñëàâè» 10.45 Õ/ô «Ïðèâ³ò, ê³íäåð!» 12.50 «ÌàñòåðØåô - 2» 18.00 18.00, 22.00 «Â³êíà-Íîâèíè» 20.00 «Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè» 21.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 22.25 «Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé» 00.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.15 Õ/ô «Çàêîííèé øëþá»

14.00 «Ïðîãðàìà ïåðåäà÷» 14.10 «5 åëåìåíò» 14.50 14.50, 17.20 17.20, 17.50 17.50, 22.50 22.50, 23.50 23.50, 02.25 02.25, 03.55 «Ïîãîäà» 15.00 18.00, 19.00 19.00, 20.00 20.00, 15.00, 16.00 16.00, 17.00 17.00, 18.00 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 01.00, 05.00 «×àñ íîâèí» 15.15 «Ìàìèíà øêîëà» 16.10 «Â³êíî â ªâðîïó» 16.45 «Ìîòîð» 17.15 «Äðàéâ-íîâèíè» 17.25 «Â êàá³íåòàõ» 18.15 «Òåðèòîð³ÿ çàêîíó» 18.40 18.40, 03.30 «Êè¿âñüêèé ÷àñ» 18.50 18.50, 23.40 23.40, 00.30 00.30, 03.20 «×àñ ñïîðòó» 19.30 19.30, 20.10 20.10, 21.10 21.10, 01.10 01.10, 05.10 «×àñ. ϳäñóìêè äíÿ» 21.40 03.00, 04.00 «×àñ-Òàéì» 21.40, 03.00 22.15 22.15, 02.40 «Ïîäàòêîâèé ùîäåííèê» 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 «Á³çíåñ-÷àñ» 22.45 «Õðîí³êà äíÿ» 23.30 23.30, 00.25 «CRIME NEWS» 23.45 23.45, 00.35 00.35, 02.35 02.35, 03.25 03.25, 04.15 «Îãëÿä ïðåñè» 03.40 «Ðàíîê ³ç ç³ðêîþ» 04.20 «Íå ïåðøèé ïîãëÿä» 04.40 «Ê³íî ç ßí³íîþ Ñîêîëîâîþ»

05.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.20 05.20, 04.05 Ñâ³òàíîê 06.20 06.20, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.30 Ò/ñ «Òàêñ³» 06.55 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.45 Ôàêòè òèæíÿ 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15 09.15, 19.25 19.25, 01.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.10 Õ/ô «Íàïåðåê³ð ñìåðò³» 12.30 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 12.45 Ôàêòè. Äåíü 12.55 Õ/ô «Àíòèê³ëåð» 16.10 Õ/ô «Íåâ³äîìèé» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 20.10 Ò/ñ «Ïðèñòðàñò³ çà ×àïàºì» 22.15 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 23.25 23.25, 02.35 Ñâîáîäà ñëîâà 02.20 Ïðî-Z³êàâå.ua

06.30 06.30, 18.40 18.40, 03.30 «Êè¿âñüêèé ÷àñ» 06.45 06.45, 07.45 07.45, 18.50 18.50, 23.40 23.40, 00.25 00.25, 03.20 «×àñ ñïîðòó» 06.50 06.50, 08.50 08.50, 23.45 23.45, 00.35 00.35, 02.35 02.35, 03.25 03.25, 03.35 03.35, 04.15 «Îãëÿä ïðåñè» 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 10.00 10.00, 11.00 11.00, 12.00 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 01.00, 05.00 «×àñ íîâèí» 07.15 07.15, 08.10 08.10, 22.40 22.40, 23.20 23.20, 00.15 00.15, 02.30 02.30, 03.15 «Á³çíåñ-÷àñ» 07.20 «Àâòîï³ëîò-íîâèíè» 07.30 «Çâåðíè óâàãó ç Ò. Ðàìóñ» 07.40 07.40, 08.40 «Òðàíñì³ñ³ÿ-íîâèíè» 07.55 07.55, 09.50 09.50, 12.50 12.50, 14.50 14.50, 16.50 16.50, 17.20 17.20, 17.50 17.50, 22.50 22.50, 23.50 23.50, 03.55 «Ïîãîäà» 08.20 «Íîâèíè Êè¿âùèíè» 09.15 09.15, 13.35 13.35, 14.10 14.10, 15.15 «5 åëåìåíò» 10.30 10.30, 11.10 11.10, 12.10 12.10, 19.30 19.30, 20.10 20.10, 21.10 21.10, 01.15 01.15, 05.10 «×àñ. ϳäñóìêè äíÿ» 13.10 «Ïîäàòêîâèé ùîäåííèê» 16.10 «Òðàíñì³ñ³ÿ» 17.25 «Îñîáëèâèé ïîãëÿä» 18.15 «Åíåðãîíàãëÿä» 21.40 21.40, 03.00 03.00, 04.00 «×àñ-Òàéì» 22.15 22.15, 02.40 «Àãðîêîíòðîëü» 22.45 «Õðîí³êà äíÿ» 23.30 «CRIME NEWS» 03.40 «Ðàíîê ³ç ç³ðêîþ» 04.20 «Æèòòÿ ö³êàâå» 04.40 «Ôåºð³ÿ ìàíäð³â»

04.45 Ôàêòè 05.15, 04.15 Ñâ³òàíîê 05.15 06.15 06.15, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.25 Ò/ñ «Òàêñ³» 06.55 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.40 Ñòîï-10 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15 09.15, 19.25 19.25, 02.35 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.10, 16.45 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â» 12.20 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00 13.00, 22.20 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 14.15 14.15, 20.10 Ò/ñ «Ïðèñòðàñò³ çà ×àïàºì» 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð 00.55 00.55, 03.25 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³»

06.00 06.00, 16.00 16.00, 03.35 Öåé äèâîâèæíèé ñâ³ò 06.30, 08.30 «Ñâ³ò çà òèæäåíü» 06.30 07.00 07.00, 05.00 «Ðàíêîâå åñïðåññî» 0 9 . 0 0 Ôðåíê Ãåðë³: ìèñòåöòâî ôîòîãðàô³¿ 10.00 10.00, 16.50 «Àëëî, ë³êàðþ!» 11.15 ³äëþäíèêè. Ãðà â õîâàíêè 12.15 Ëóíà äæóíãë³â 14.00 Ïëàíåòà æèòòÿ 15.00 15.00, 18.30 18.30, 21.00 «Ñîö³àëüíèé ïóëüñ» 15.15 15.15, 18.55 18.55, 21.30 «Ïîãîäà» 15.30 «Ñâ³òñüê³ õðîí³êè» 17.45 Ðåàëüí³ ³ñòî𳿠18.50 18.50, 21.25 «Åêîíîì³÷íèé ïóëüñ» 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðà Ãîðäîíà. ªðîôåºâ ³êòîð, 1 ÷. 20.00 Âàëåð³é Çîëîòóõ³í. ß ìàëî íå ïðîñïàâ Áóìáàðàøà 21.35 Îëåêñàíäð Àáäóëîâ. Ðîìàí ³ç æèòòÿì 22.40 Íåéìîâ³ðí³ ïîäîðîæ³ 23.40 0, 0 4 . 0 0 Ó ñâ³ò³ òâàðèí: ïîäîðîæ³ òâàðèí 00.55 Àìóðí³ ìåëî䳿 (3) 01.10 Õ/ô «²íøà æ³íêà» 02.30 Õ/ô «Íåïðèõîâàíà áðåõíÿ»

06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³ 06.05 06.05, 12.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâî¿» 07.00 Áàéäèê³âêà 07.30 07.30, 08.25 Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì 09.00 Ò/ñ «Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè» 10.00 Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè - â³äüìè» 11.00 Ò/ñ «Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè» 13.00 Ó ÒÅÒà òàòî! 13.40 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» 14.45 14.45, 20.35 Äàéîø Ìîëîäüîæ! 15.45 15.45, 01.25 Âàéôàéòåðè 16.25 Ò/ñ «×åìï³îíêè» 17.25 10 êðîê³â äî êîõàííÿ 18.30 Îäíà çà âñ³õ 19.30 Áîãèíÿ øîï³íãó 19.55 19.55, 22.25 Ò/ñ «Â³ñ³ìäåñÿò³» 21.00 ³òàëüêà-2 22.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ 23.00 Äóðíºâ+1 23.30 Àíåêäîòè 00.00 Ò/ñ «Ðåàëüíà êðîâ» 01.00 Òâîþ ìàìó! 01.50 Áàáóíè & ä³äóíè 02.15 Äî ñâ³òàíêó

06.00 06.00, 16.00 16.00, 03.45 Öåé äèâîâèæíèé ñâ³ò 06.30, 08.30 08.30, 15.00 15.00, 18.30 18.30, 21.00 «Ñîö06.30 ³àëüíèé ïóëüñ» 06.55 06.55, 18.50 18.50, 21.25 «Åêîíîì³÷íèé ïóëüñ» 07.00 07.00, 05.00 «Ðàíêîâå åñïðåññî» 09.00 Âàëåð³é Çîëîòóõ³í. ß ìàëî íå ïðîñïàâ Áóìáàðàøà 10.00 10.00, 16.50 «Àëëî, ë³êàðþ!» 11.15 Îëåêñàíäð Àáäóëîâ. Ðîìàí ³ç æèòòÿì 12.15 Ðåàëüí³ ³ñòî𳿠14.00 14.00, 22.40 Íåéìîâ³ðí³ ïîäîðîæ³ 15.15 15.15, 18.55 18.55, 21.30 «Ïîãîäà» 15.30 «Êóìèðè» 1 5 . 4 5 «Öèâ³ë³çàö³ÿ Incognita» 1 7 . 4 5 «Ñîö³àëüíèé ñòàòóñ: âàøà ïåíñ³ÿ» 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðà Ãîðäîíà. ªðîôåºâ ³êòîð, 2 ÷. 20.00 Îëåêñàíäð Äåì’ÿíåíêî. Çíîøåíå ñåðöå 21.35 Ëåîí³ä Áðîíºâîé. ϳä êîâïàêîì ó Ìþëëåðà 23.40 23.40, 04.05 Îçáðîºí³ òâàðèíè 00.50 Àìóðí³ ìåëî䳿 (3) 01.05 Õ/ô «ßíãîë ïðèñòðàñò³» 02.25 Õ/ô «Êîìïðîìåòóþ÷³ ñèòóàö³¿. Îöå òàê Ãîë³âóä!»

06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³ 06.05 06.05, 12.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâî¿» 07.00 Áàéäèê³âêà 07.30 07.30, 08.25 Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì 09.00 Ò/ñ «Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè» 10.00 Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè - â³äüìè» 11.00 Ò/ñ «Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè» 13.00 13.00, 19.30 Áîãèíÿ øîï³íãó 13.40 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» 14.45 14.45, 20.35 Äàéîø ìîëîäüîæ! 15.45 15.45, 01.25 Âàéôàéòåðè 16.25 Ò/ñ «×åìï³îíêè» 17.25 10 êðîê³â äî êîõàííÿ 18.30 Îäíà çà âñ³õ 19.55 19.55, 22.25 Ò/ñ «Â³ñ³ìäåñÿò³» 14.45 14.45, 20.35 Äàéîø Ìîëîäüîæ! 21.00 ³òàëüêà-2 22.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.30 Àíåêäîòè 00.00 Ò/ñ «Ðåàëüíà êðîâ» 01.00 Òâîþ ìàìó! 01.50 Áàáóíè & ä³äóíè 02.15 Äî ñâ³òàíêó

05.15 Ò/ñ «ßê ñêàçàâ Äæèì» 05.55 05.55, 06.45 Î÷åâèäåöü. Øîêóþ÷å 06.40 07.40, 08.45 ϳäéîì 06.40, 07.10 07.10, 07.40 07.30 07.30, 08.30 08.30, 19.00 19.00, 00.00 Ðåïîðòåð 09.00 Õ/ô «Âåðòèêàëüíà ìåæà» 11.40 11.40, 17.55 17.55, 21.00 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 13.15 13.15, 14.30 Kids Time 13.20 Ì/ñ «Ê³òÏåñ» 14.40 14.40, 15.45 Teen Time 14.45 Ò/ñ «Äðóç³» 15.50 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 16.50 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 19.15 19.15, 00.20 Ñïîðòðåïîðòåð 19.40 ϳðàíü¿ 2 0 . 0 0 Ò/ñ «Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿-2» 22.00 Ðåâ³çîð-2 00.30 Ò/ñ «Ùîäåííèêè âàìï³ðà-2» 01.20 Ò/ñ «Åâðèêà» 02.05 Ò/ñ «Ï³âäåííà òåðèòîð³ÿ» 02.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 02.55 Ò/ñ «Øêîëà» 03.20 03.20, 04.05 Çîíà íî÷³ 0 3 . 2 5 Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ çà÷èíàºòüñÿ î 18.00 03.35 ß, ìèë³ñòþ Áîæîþ, ïàí âîçíèé 04.10 Óêðà¿íñüêèé Ñîëîìîí, àáî Óêðà¿íñüêà ïðàâäà ³ çàêîí 04.20 Âèäðÿïàòèñÿ íà ïîïà 04.35 04.35, 05.05 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà 04.40 Ìîâ÷àçíå áîæåñòâî

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 06.00 Ì/ô 06.30 гâíå çà òèæäåíü 06.50 Ñïîðò çà òèæäåíü 07.10 Ïàòðóëü òèæíåâèé 07.30 гâíå ñüîãîäí³ 07.40 Öå - Óêðà¿íà! 07.45 ʳíîëåêòîð³é 08.10 «Àãåíòè âïëèâó» 09.00 «Ïðàâîñëàâí³ ñâÿò³» 10.55 Ò/ñ «Ïàâóòèíà - 6» 14.55 14.55, 22.30 гâíå ñüîãîäí³ 15.05 Á³ëîã³ðñüê³ ñàìîöâ³òè 15.25 Âåñåë³ óðîêè 15.35 Ì/ô 16.40 Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè 17.05 17.05, 22.15 Öå - Óêðà¿íà! 17.15 17.15, 19.00 ³òàºìî Âàñ 18.45 Íîâèíè гâíîãî 19.30 19.30, 21.15 Á³çíåñ Íîâèíè 19.45 19.45, 20.45 20.45, 21.45 Íîâèíè гâíîãî 20.05 20.05, 21.05 21.05, 22.05 Ïàòðóëü 20.20 Íà ÷àñ³ 21.25 Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè 22.45 Ò/ñ «CSI: Ëàñ-Âåãàñ» 23.45 «Ñâ³äîê» 00.15 Õ/ô «Øîñòèé äåíü» 02.10 «Ñâ³äîê» 02.40 Ò/ñ «Ñóòî àíãë³éñüê³ âáèâñòâà» 04.15 «Ñâ³äîê» 04.45 «Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè» 05.00 «Ïðàâäà æèòòÿ»

05.15 Ò/ñ «ßê ñêàçàâ Äæèì» 05.55 05.55, 06.45 Î÷åâèäåöü. Øîêóþ÷å 06.40 06.40, 07.10 07.10, 07.40 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30 07.30, 08.30 08.30, 19.00 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 09.00 0, 2 0 . 0 0 Ò / ñ « Ù î ä å í í è ê ë ³ ê à ð ÿ Çàéöåâî¿-2» 10.00 10.00, 15.50 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 11.00 11.00, 17.55 17.55, 21.00 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 13.20 13.20, 14.30 Kids Time 13.25 Ì/ñ «Ê³òÏåñ» 14.40 14.40, 15.45 Teen Time 14.45 Ò/ñ «Äðóç³» 16.50 16.50, 22.05 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 19.15 19.15, 00.30 Ñïîðòðåïîðòåð 19.40 ϳðàíü¿ 23.10 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 00.40 Ò/ñ «Ùîäåííèêè âàìï³ðà-2» 01.30 Ò/ñ «Åâðèêà» 02.15 Ò/ñ «Ð³ççîë³ òà Àéëc» 03.00 Ò/ñ «Øêîëà» 03.20 03.20, 04.25 Çîíà íî÷³ 03.25 Áèé, õòî öíîòëèâèé 03.40 Âòðà÷åí³ ïðàâà 03.55 Ìàãäåáóðçüê³ õðîí³êè 04.10 Ïåðø³ êðîêè êðèì³íàë³ñòèêè 04.30 ³í âðÿòóâàâ íàñ â³ä ÷óìè 04.45 Çåìö³ 05.00 Íàéêðàù³... Ñåðåä ïîâèòóõ 05.10 05.10, 05.40 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà 05.15 Êíÿãèíÿ Îëüãà 05.25 ßãîòèíñüêå ë³òî

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 05.50 Ì/ô 0 6 . 3 0 Á³çíåñ Íîâèíè 06.45 06.45, 07.45 Íîâèíè гâíîãî 07.05 07.05, 08.05 Ïàòðóëü 07.15 ѳì’ÿ â³ä À äî ß 08.15 Öå - Óêðà¿íà! 08.20 гâíå ñüîãîäí³ 08.30 Ðàíêîâèé «Ñâ³äîê» 09.00 «Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè» 10.00 «Ìåäèöèíñüê³ òàºìíèö³» 10.25 Ò/ñ «Ðîá³íçîí» 12.20 Ò/ñ «Áàíäèòñüêèé Ïåòåðáóðã - 7» 15.00 Ò/ñ «Ë³òºéíèé» 16.45 «Ñâ³äîê» 17.00 17.00, 22.30 гâíå ñüîãîäí³ 17.10 17.10, 22.15 Öå - Óêðà¿íà! 17.20 Âåñåë³ óðîêè 17.30 17.30, 19.00 ³òàºìî Âàñ 18.45 Íîâèíè гâíîãî 19.30 19.30, 21.15 Á³çíåñ Íîâèíè 19.45 19.45, 20.45 20.45, 21.45 Íîâèíè гâíîãî 20.05 20.05, 21.05 21.05, 22.05 Ïàòðóëü 20.20 Íà ÷àñ³ 21.25 „Ìîäíî” 22.45 Ò/ñ «CSI: Ëàñ-Âåãàñ» 23.45 «Ñâ³äîê» 00.15 Õ/ô «Áåîâóëüô ³ Ãðåíäåëü» 02.10 «Ñâ³äîê» 02.40 Ò/ñ «Ñóòî àíãë³éñüê³ âáèâñòâà» 04.15 «Ñâ³äîê» 04.45 «Ðå÷îâèé äîêàç» 05.35 «Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè» 05.50 «Ïðàâäà æèòòÿ»

06.00 Ò/ñ «Óìîâè êîíòðàêòó» 07.00 07.00, 17.00 17.00, 19.00 19.00, 03.40 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.20 09.20, 13.10 13.10, 17.20 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00 Ò/ñ «Êîðäîí ñë³ä÷îãî Ñàâåëüºâà» 12.00 12.00, 04.35 «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 19.20 19.20, 04.00 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Ëÿãàâèé» 21.50 Õ/ô «Ê³íã-Êîíã» 01.30 Õ/ô «²ì’ÿ Ðîçè» 05.25 Ñð³áíèé àïåëüñèí

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 óìí Óêðà¿íè 06.02 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî 06.30 06.30, 16.00 Ìóëüòäàðèíêè 06.55, 19.25 Îô³ö³éí³ íîâèíè 06.55 07.00 07.00, 09.00 09.00, 12.00 12.00, 15.00 Îãëÿä ïîä³é òèæíÿ 07.30 07.30, 11.30 Êëóá Ñóïåðêíèãè 07.50 07.50, 10.20 Ãàëåðåÿ îáðàç³â 08.05 Óðîê äëÿ áàòüê³â 08.30 Õ³òîâà âåæà 09.30 09.30, 20.15 Îäèí íà îäèí 10.00 гâíåíùèíà ìèñòåöüêà. Ìóç. Ô³ëüì «Êâ³òè äëÿ ìàìè» 10.30 Ò³íåéäæ-ïðîñò³ð 11.00 ×óäåñíèé êàíàë 11.50 11.50, 14.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 11.55 11.55, 15.50 Ìóçè÷íèé êàëåéäîñêîï 12.30 Ðîçìîâà áåç íîòàö³é 13.00 Ìóç. Ô³ëüì Ó ñâ³ò³ äæàçó. Ìàøà Ïîðòí³êîâà 1, 2 ÷. 13.30 Àáåòêà çäîðîâ’ÿ 14.00 Ðåòðîñïåêòèâà. ×ÎÄÒÐÊ Ò/Ô «Ðîäèíà Îêóíåâñüêèõ. Ñîô³ÿ» 14.25 ×àñ çì³í 14.55 Ïëåêàéìî ìîâó 15.30 Ïðîñòî íåáà 16.20 ϳçíàé ñâ³ò 16.40 Ìóç. Ô³ëüì «100 äîð³ã ëþáîâ³ Þ. Ïîë³ùóêà» 17.00 ×ÎÄÒÐÊ Ò/Ô «Ëåñèíà ëþáîâ» 17.15 Õ/Ô «Ñïàäêîºìö³ Äåëü Ìîíòå» 1 ñ. 18.05 ×ÎÄÒÐÊ Ëþáîâ ãåòüìàíà 18.40 Ìàíäðè 18.55 Àíîíñè 19.00 19.00, 22.00 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü» 19.30 19.30, 22.30 Òåëåâ³ç³éíà êðèì³íàëüíà ñëóæáà 19.45 Çâèòÿãà 20.45 Íà äîáðàí³÷ êàçêà 21.00 ×ÎÄÒÐÊ Íåçâ³äàí³ ³ñòî𳿠Ìóçè ìàéñòðà 21.30 Ïî÷åðê äîë³. Ñåðã³é Òðîÿí 22.45 Ó ïîøóêàõ ëåãåíä 23.00 Õ/Ô «²íñïåêòîð Äåðð³ê»

06.00 Ò/ñ «Óìîâè êîíòðàêòó» 07.00 07.00, 17.00 17.00, 19.00 19.00, 03.40 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.20 09.20, 13.10 13.10, 17.20 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00 10.00, 20.00 Ò/ñ «Ëÿãàâèé» 12.00 12.00, 04.35 «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 19.20 19.20, 04.00 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 21.50 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 23.50 Ò/ñ «¥ð³ìì» 00.45 Õ/ô «Ê³íã-Êîíã» 05.25 Ñð³áíèé àïåëüñèí

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 óìí Óêðà¿íè 06.02 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî 06.30 06.30, 15.45 Ìóëüòäàðèíêè 06.55 06.55, 14.55 14.55, 19.25 Îô³ö³éí³ íîâèíè 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü» 07.30 07.30, 09.30 09.30, 12.30 12.30, 15.30 Òåëåâ³ç³éíà êðèì³íàëüíÿ ñëóæáà 07.45 Êëóá Ñåïåðêíèãè 08.05 Ðåòðîñïåêòèâà. «Ðîäèíà Îêóíåâñüêèõ. Ñîô³ÿ» 08.30 Ìóç. Ô³ëüì «100 äîð³ã ëþáîâ³ Þ. Ïîë³ùóêà» 08.45 Çàõ³äíèé åêñïðåñ 09.45 Îäèí íà îäèí 10.15 Ïî÷åðê äîë³ Ñåðã³é Òðîÿí 10.45 ×ÎÄÒÐÊ Íåçâ³äàí³ ³ñòî𳿠Ìóçè ìàéñòðà 11.10 Õ/Ô «Ñïàäêîºìö³ Äåëü Ìîíòå» 1 ñ. 12.45 Çâèòÿãà 13.15 Åêîíîì³÷íå êîëî 14.05 ×àñ êðà¿íè 14.35 Ðåòðîñïåêòèâà. ÆÎÄÒÐÊ Îñòàííÿ ³ íàéá³ëüøà ëþáîâ 16.05 ×óäåñíèé êàíàë 16.30 Àêâàð³óì 16.50 Ìóç. Ô³ëüì «Ó ñâ³ò³ äæàçó» ²ãîð òà Îëåíà Ïåð÷óêè 17.15 Õ/Ô «Ñïàäêîºìö³ Äåëü Ìîíòå» 2 ñ. 18.00 Õ³òîâà âåæà 18.30 Àçáóêà ñìàêó 18.45 Ó ïîøóêàõ ëåãåíä 19.30 19.30, 22.30 Òåëåâ³ç³éíà êðèì³íàëüíà ñëóæáà 19.45 Åíåðãîìàí³ÿ 20.15 Ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ 20.45 Íà äîáðàí³÷ êàçêà 21.00 Áåç ïðàâà íà çàáóòòÿ 21.30 Ïåðåõðåñòÿ ïðàâäè 22.00 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü» Ñóáòèòðè 22.45 Åêîòóð 23.00 Õ/Ô «²íñïåêòîð Äåðð³ê»

1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих


×åòâåð, 7 áåðåçíÿ

Ñåðåäà, 6 áåðåçíÿ

26

ÒÅËÅÀÔ²ØÀ 06.00 «Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!» 06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.05 06.05, 07.00 07.00, 08.00 Íîâèíè 06.10 06.10, 07.05 07.05, 23.10 23.10, 01.10 Ñïîðò 06.20 Ðåöåïòè çäîðîâ’ÿ 06.25 ÀãðîÅðà 06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó 07.15 Îãëÿä ïðåñè 07.20 óãàáàéò 07.25 Êðà¿íà on line 07.30 óñòü ñòó䳿 07.40 Åðà á³çíåñó 07.45 ʳíîæóðíàë «Õî÷ó âñå çíàòè» 0 8 . 1 5 Õóäîæí³é ô³ëüì «×àêëóíêà». 23 08.15 ñåð³ÿ 09.05 Îô³ö³éíà õðîí³êà 09.10 Îêîëèöÿ 09.35 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè 10.15 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 12.00 Íîâèíè 12.10 ijëîâèé ñâ³ò 12.20 Õàé ùàñòèòü 12.45 Êíèãà.ua 13.05 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ 13.45 Õ/ô «Øóêàé â³òðó» 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 15.15 Euronews 15.25 Íàóêà 15.30 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.40 «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà.Òðè âîêçàëè» 17.05 Õ/ô «Â³÷íèé ïîêëèê» 16 ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 18.40 Ñâ³ò ñïîðòó 18.45 ijëîâèé ñâ³ò 19.00 Ïðî ãîëîâíå 19.25 «Òðåìá³òàð óêðà¿íñüêî¿ äóø³»².Ïîïîâè÷ 20.50 Ìåãàëîò 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.30 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü 22.20 Êîíöåðò äî 60-ð³÷÷ÿ Ì.Ãíàòþêà «×àñ ð³êîþ ïëèâå» 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 23.00 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.20 Õóäîæí³é ô³ëüì «×îëîâ³÷à ðîáîòà-2». 8 ñåð³ÿ 00.15 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 01.35 Ïðî ãîëîâíå 02.10 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 02.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.30 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè 03.55 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 04.00 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 05.30 ϳäñóìêè äíÿ

06.00 «Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!» 06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.05 06.05, 07.00 07.00, 08.00 Íîâèíè 06.10 06.10, 07.05 07.05, 23.10 23.10, 01.10 Ñïîðò 06.20 Ðåöåïòè çäîðîâ’ÿ 06.25 ÀãðîÅðà 06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó 07.15 Îãëÿä ïðåñè 07.20 Åðà áóä³âíèöòâà 07.25 Êðà¿íà on line 07.30 óñòü ñòó䳿 07.40 Åðà á³çíåñó 07.45 ʳíîæóðíàë «Õî÷ó âñå çíàòè» 0 8 . 1 5 Õóäîæí³é ô³ëüì «×àêëóíêà». 24 ñåð³ÿ 09.05 ϳäñóìêè äíÿ 09.25 «Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ» 10.15 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 12.00 Íîâèíè 12.10 ijëîâèé ñâ³ò 12.20 Çäîðîâ’ÿ 13.10 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. ²íäèâ³äóàëüíà ãîíêà (æ³í.) 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 15.15 Euronews 15.25 Íàóêà 15.30 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.40 «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» 16.25 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. ²íäèâ³äóàëüíà ãîíêà (÷îë.) 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 18.30 ijëîâèé ñâ³ò 18.45 Áåíåô³ñ êîìïîçèòîðà ͳêîëî 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.15 ijëîâèé ñâ³ò 21.25 Äîñâ³ä 22.50 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.20 Õóäîæí³é ô³ëüì «×îëîâ³÷à ðîáîòà-2». 9 ñåð³ÿ 00.15 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 01.30 Ïðî ãîëîâíå 02.05 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 02.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.20 Àó䳺íö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß 03.40 Êíèãà.ua 04.00 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 04.05 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 05.35 ϳäñóìêè äíÿ

УВАГА! Категорії:

06.00 «Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé» 06.05 06.05, 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 19.30 19.30, 23.20 ÒÑÍ: «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí» 06.45 06.45, 07.10 07.10, 07.30 07.30, 08.05 08.05, 09.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1» 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä» 10.00 10.00, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2» 11.55 «Íå áðåøè ìåí³ - 3» 13.00 13.00, 13.55 13.55, 04.40 «Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè» 14.55 «Ñïåöâèïóñê 95 êâàðòàëó. Ïðî ñïîðò ³ íå ò³ëüêè» 15.55 15.55, 00.35 «Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì» 16.45 16.45, 05.25 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå» 20.15 Õ/ô «Ìàøà» 22.15 22.15, 01.20 «²ëþç³ÿ áåçïåêè. Ö³íà êðàñè» 23.35 23.35, 03.55 Ò/ñ «Íåçàáóòíº» 02.25 Ò/ñ «Òàºìíèöÿ òâåðäèí³ øèôð³â»

05.40 Ò/ñ «Ãîâîðèòü ïîë³ö³ÿ!» 07.00 07.00, 07.30 07.30, 12.00 12.00, 18.00 Íîâèíè 07.10 07.10, 07.35 07.35, 08.10 08.10, 08.35 «Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì» 08.00 08.00, 08.30 08.30, 09.00 «Íîâèíè» 09.10 Ò/ñ «Ðîá³íçîí» 12.15 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 14.05 «Ñóäîâ³ ñïðàâè» 15.05 «Ñ³ìåéíèé ñóä» 16.05 Ò/ñ «Àíº÷êà» 1 8 . 1 0 Ò/ñ «Øëþá çà çàïîâ³òîì 2: Ïîâåðíåííÿ Ñàíäðè» 20.00 20.00, 04.05 «Ïîäðîáèö³» 20.30 Ò/ñ «Äðóãå äèõàííÿ» 00.00 Õ/ô «Âàì ëèñò» 02.05 Õ/ô «Ïðåçóìïö³ÿ íåâèíóâàòîñò³» 04.35 Ä/ô «Íàòàëÿ Ãâîçäèêîâà ³ ªâãåí Æàðèêîâ. Íàðîäæåí³ ðåâîëþö³ºþ»

0 5 . 3 5 «×óæ³ ïîìèëêè. Ùîäåííèê ì ñìåðò³» 06.20 06.20, 16.00 «Âñå áóäå äîáðå!» 08.05 5, 1 8 . 2 0 «Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê» 09.45 «Ç³ðêîâå æèòòÿ. Á³ë³ âîðîíè» 10.45 «Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé» 12.40 «ÌàñòåðØåô - 2» 18.00 18.00, 22.00 «Â³êíà-Íîâèíè» 20.00 «Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè» 21.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 22.25 «Õàòà íà òàòà» 00.05 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.05 Õ/ô «Âèêîíàííÿ áàæàíü»

06.00 «Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé» 06.05 06.05, 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 19.30 19.30, 05.25 ÒÑÍ: «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí» 06.45 06.45, 07.10 07.10, 07.30 07.30, 08.05 08.05, 09.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1» 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä» 10.00, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2» 11.55 Õ/ô «Ìàøà» 13.50 13.50, 03.50 «Íå áðåøè ìåí³ - 3» 14.55 14.55, 04.40 «Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè» 15.55 15.55, 03.10 «Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì» 16.45 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå» 20.15 Õ/ô «Òèòàí³ê» 00.15 Ä/ô «Cåë³í: ñâ³ò ¿¿ î÷èìà» 02.25 Ò/ñ «Òàºìíèöÿ òâåðäèí³ øèôð³â»

05.40 Ò/ñ «Ãîâîðèòü ïîë³ö³ÿ!» 07.00 07.00, 07.30 07.30, 12.00 12.00, 18.00 Íîâèíè 07.10 07.10, 07.35 07.35, 08.10 08.10, 08.35 «Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì» 08.00 08.00, 08.30 08.30, 09.00 «Íîâèíè» 09.10 Ò/ñ «Ðîá³íçîí» 12.15 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 14.05 «Ñóäîâ³ ñïðàâè» 15.00 «Ñ³ìåéíèé ñóä» 16.00 Ò/ñ «Àíº÷êà» 18.10 «Êîíöåðò Îëåíè Âàºíãè» 20.00 20.00, 04.10 «Ïîäðîáèö³» 20.30 Ò/ñ «Äðóãå äèõàííÿ» 00.00 Õ/ô «ßê çäèõàòèñÿ â³ä õëîïöÿ çà 10 äí³â» 02.05 Õ/ô «Êîõàíà» 04.40 Ä/ñ «Æàä³áí³ñòü»

05.45 «×óæ³ ïîìèëêè. Æîðñòîê³ ³ãðè» 06.30 06.30, 16.00 «Âñå áóäå äîáðå!» 0, 1 8 . 2 0 «Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî 08.20 ç³ðîê» 09.55 09.55, 01.05 Õ/ô «Àðôà äëÿ êîõàíî¿» 1 1 . 4 5 Õ/ô «Íå ìîæó ñêàçàòè «ïðîùàâàé» 13.35 «ÌàñòåðØåô - 2» 18.00 18.00, 22.00 «Â³êíà-Íîâèíè» 19.55 «Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè» 20.50 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 22.25 «Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ» 00.05 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»

06.30 06.30, 18.40 18.40, 03.30 «Êè¿âñüêèé ÷àñ» 06.45 06.45, 07.45 07.45, 18.50 18.50, 23.40 23.40, 00.30 00.30, 03.20 «×àñ ñïîðòó» 06.50 06.50, 23.45 23.45, 00.35 00.35, 02.35 02.35, 03.25 «Îãëÿä ïðåñè» 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 10.00 10.00, 11.00 11.00, 12.00 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 01.00, 05.00 «×àñ íîâèí» 07.15 07.15, 08.10 08.10, 22.40 22.40, 23.20 23.20, 00.15 00.15, 02.30 02.30, 03.15 «Á³çíåñ-÷àñ» 07.20 «Àâòîï³ëîò-íîâèíè» 07.30 «Çâåðíè óâàãó ç Ò. Ðàìóñ» 07.40 07.40, 08.50 «Òðàíñì³ñ³ÿ-íîâèíè» 07.55 07.55, 09.50 09.50, 13.50 13.50, 14.50 14.50, 16.55 16.55, 17.20 17.20, 17.50 17.50, 22.50 22.50, 23.50 23.50, 03.55 «Ïîãîäà» 08.15 «Òðàíñì³ñ³ÿ-òåñò» 08.30 08.30, 03.40 «Ðàíîê ³ç ç³ðêîþ» 09.15, 13.10 13.10, 14.10 14.10, 15.15 «5 åëåìåíò» 09.15 10.30 10.30, 11.10 11.10, 12.10 12.10, 19.30 19.30, 20.10 20.10, 21.10 21.10, 01.15 01.15, 05.10 «×àñ. ϳäñóìêè äíÿ» 16.15 «Äðàéâ» 17.25 «Àðñåíàë» 18.15 «Àãðîêîíòðîëü» 21.40 21.40, 03.00 03.00, 04.00 «×àñ-Òàéì» 22.15 «Àêöåíò» 22.45 «Õðîí³êà äíÿ» 23.30 23.30, 00.25 «CRIME NEWS» 02.40 «Íîâèíè êè¿âùèíè» 04.20 «Ìàéñòåð-êëàñ ç Íàòàëêîþ Ô³öè÷» 04.40 «Ê³íî ç ßí³íîþ Ñîêîëîâîþ»

04.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 04.55 Ôàêòè 05.20 05.20, 04.10 Ñâ³òàíîê 06.25 06.25, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.35 Ò/ñ «Òàêñ³» 07.00 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.45 Íåñåêðåòí³ ôàéëè 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15 09.15, 19.25 19.25, 02.35 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.10, 16.35 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â» 12.20 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00 13.00, 22.20 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 14.10 14.10, 20.10 Ò/ñ «Ïðèñòðàñò³ çà ×àïàºì» 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð 01.00 01.00, 03.25 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³»

06.30 06.30, 18.40 18.40, 03.30 «Êè¿âñüêèé ÷àñ» 06.45 06.45, 07.45 07.45, 18.50 18.50, 23.40 23.40, 00.30 00.30, 03.20 «×àñ ñïîðòó» 06.50 06.50, 23.45 23.45, 00.40 00.40, 02.35 02.35, 03.25 03.25, 04.15 04.15, 04.35 «Îãëÿä ïðåñè» 07.00 11.00, 12.00 12.00, 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 10.00 10.00, 11.00 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 01.00, 05.00 «×àñ íîâèí» 07.15 00.15, 02.30 02.30, 07.15, 08.10 08.10, 22.40 22.40, 23.20 23.20, 00.15 03.15 «Á³çíåñ-÷àñ» 07.20 «Àâòîï³ëîò-íîâèíè» 07.30 «Çâåðíè óâàãó ç Ò. Ðàìóñ» 07.40 07.40, 08.40 «Òðàíñì³ñ³ÿ-íîâèíè» 07.55 07.55, 09.50 09.50, 12.50 12.50, 13.50 13.50, 14.50 14.50, 16.50 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 00.35 00.35, 03.55 «Ïîãîäà» 08.15 «Äðàéâ-íîâèíè» 08.20 08.20, 03.40 «Ðàíîê ³ç ç³ðêîþ» 09.15 09.15, 13.10 13.10, 14.10 14.10, 15.15 «5 åëåìåíò» 10.30 10.30, 11.10 11.10, 12.10 12.10, 19.30 19.30, 20.10 20.10, 21.10 21.10, 01.15 01.15, 05.10 «×àñ. ϳäñóìêè äíÿ» 16.10 «Â êàá³íåòàõ» 17.25 «Àêöåíò» 18.15 «Ë³ñîâèé ïàòðóëü» 21.40 03.00, 04.00 «×àñ-Òàéì» 21.40, 03.00 22.10 «Ðåàëüíèé ñåêòîð» 22.45 «Õðîí³êà äíÿ» 23.30 23.30, 00.25 «CRIME NEWS» 02.40 «Åíåðãîíàãëÿä» 04.20 «Æèòòÿ ö³êàâå» 04.40 «Ìàøèíà ÷àñó»

04.50 Ôàêòè 05.15, 04.10 Ñâ³òàíîê 05.15 06.20 06.20, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.30 Ò/ñ «Òàêñ³» 06.55 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15 09.15, 19.25 19.25, 02.30 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.10, 16.40 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â» 12.30 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00 13.00, 22.20 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 14.10 14.10, 20.10 Ò/ñ «Ïðèñòðàñò³ çà ×àïàºì» 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð 00.55 00.55, 03.20 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³»

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 2 0 13 ð î ê ó

06.00 06.00, 16.00 16.00, 03.45 Öåé äèâîâèæíèé ñâ³ò 06.30, 08.30 08.30, 15.00 15.00, 18.30 18.30, 21.00 «Ñîö06.30 ³àëüíèé ïóëüñ» 06.55 06.55, 18.50 18.50, 21.25 «Åêîíîì³÷íèé ïóëüñ» 07.00 07.00, 05.00 «Ðàíêîâå åñïðåññî» 09.00 Îëåêñàíäð Äåì’ÿíåíêî. Çíîøåíå ñåðöå 10.00 10.00, 16.50 «Àëëî, ë³êàðþ!» 11.15 Ëåîí³ä Áðîíºâîé. ϳä êîâïàêîì ó Ìþëëåðà 12.15 «Ñîö³àëüíèé ñòàòóñ: âàøà ïåíñ³ÿ» 14.00 14.00, 22.40 Íåéìîâ³ðí³ ïîäîðîæ³ 15.15 15.15, 18.55 18.55, 21.30 «Ïîãîäà» 15.30 «Ðîí³í. ç Äìèòðîì Âèäð³íèì» 17.45 Çîëîòà ïàðà. Ùàñëèâ³ ðàçîì 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðà Ãîðäîíà: Íîâ³êîâ Îëåêñàíäð, 1 ÷. 20.00 Îëåíà ßêîâëåâà. Àðòèñòîê - áàãàòî! Âîíà - îäíà!!! 21.35 Ëåîí³ä Êàíåâñüêèé. Ïðèãîäè ñèùèêà 23.40 23.40, 04.10 Òâîð³ííÿ ïðèðîäè 00.50 Àìóðí³ ìåëî䳿 (3) 01.05 Õ/ô «Ä³â÷èíà çà âèêëèêîì» 02.25 Õ/ô «Êîìïðîìåòóþ÷³ ñèòóàö³¿. Ëþáèòåë³ ãîñòðåíüêîãî»

06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³ 06.05 06.05, 12.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâî¿» 07.00 Áàéäèê³âêà 07.30 07.30, 08.25 Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì 09.00 Ò/ñ «Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè» 10.00 Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè - â³äüìè» 11.00 Ò/ñ «Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè» 13.00 13.00, 19.30 Áîãèíÿ øîï³íãó 13.40 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» 14.45 14.45, 20.35 Äàéîø ìîëîäüîæ! 15.45 15.45, 01.25 Âàéôàéòåðè 16.25 Ò/ñ «×åìï³îíêè» 17.25 10 êðîê³â äî êîõàííÿ 18.30 Îäíà çà âñ³õ 19.55 19.55, 22.25 Ò/ñ «Â³ñ³ìäåñÿò³» 14.45 14.45, 20.35 Äàéîø Ìîëîäüîæ! 21.00 ³òàëüêà-2 22.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.30 Àíåêäîòè 00.00 Ò/ñ «Ðåàëüíà êðîâ» 01.00 Òâîþ ìàìó! 01.50 Áàáóíè & ä³äóíè 02.15 Äî ñâ³òàíêó

06.00 06.00, 16.00 16.00, 03.55 Öåé äèâîâèæíèé ñâ³ò 06.30, 08.30 08.30, 15.00 15.00, 18.30 18.30, 21.00 «Ñîö06.30 ³àëüíèé ïóëüñ» 06.55 06.55, 18.50 18.50, 21.25 «Åêîíîì³÷íèé ïóëüñ» 07.00, 04.55 «Ðàíêîâå åñïðåññî» 07.00 09.00 Îëåíà ßêîâëåâà. Àðòèñòîê - áàãàòî! Âîíà - îäíà!!! 10.00 10.00, 16.50 «Àëëî, ë³êàðþ!» 11.15 Ëåîí³ä Êàíåâñüêèé. Ïðèãîäè ñèùèêà 12.15 Çîëîòà ïàðà. Ùàñëèâ³ ðàçîì 14.00 14.00, 22.40 Íåéìîâ³ðí³ ïîäîðîæ³ 15.15 15.15, 18.55 18.55, 21.30 «Ïîãîäà» 15.30 «Ùîäåííèê äëÿ áàòüê³â» 17.45 «Ñîö³àëüíèé ñòàòóñ: âàø³ ïðàâà ³ ï³ëüãè» 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðà Ãîðäîíà: Íîâ³êîâ Îëåêñàíäð, 2 ÷. 20.00 Îëåêñàíäð Çàöåï³í. ª ò³ëüêè ìèòü 21.35 Îëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà. Ƴíêà, ÿêó ñï³âàþòü 23.40 ×àêëóíêà-ïðèðîäà 01.00 Àìóðí³ ìåëî䳿 (3) 01.10 Õ/ô «Áàæàííÿ Åíòîí³» 02.35 Õ/ô «Êîìïðîìåòóþ÷³ ñèòóàö³¿. Îäèíîêà ì³ñ» 04.20 «Ðîí³í. ç Äìèòðîì Âèäð³íèì»

06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³ 06.05 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâî¿» 07.00 Áàéäèê³âêà 07.30 07.30, 08.25 Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì 09.00 Ò/ñ «Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè» 10.00 Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè - â³äüìè» 11.00 Ò/ñ «Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè» 13.00 13.00, 19.30 Áîãèíÿ øîï³íãó 13.40 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» 14.45 14.45, 20.35 Äàéîø ìîëîäüîæ! 15.45 15.45, 01.25 Âàéôàéòåðè 16.25 Ò/ñ «×åìï³îíêè» 17.25 10 êðîê³â äî êîõàííÿ 18.30 Îäíà çà âñ³õ 19.55 19.55, 22.25 Ò/ñ «Â³ñ³ìäåñÿò³» 14.45 14.45, 20.35 Äàéîø Ìîëîäüîæ! 21.00 ³òàëüêà-2 22.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.30 Àíåêäîòè 00.00 Ùîäåííèêè Òåìíîãî 01.00 Òâîþ ìàìó! 01.50 Áàáóíè & ä³äóíè 02.15 Äî ñâ³òàíêó

05.15 Ò/ñ «ßê ñêàçàâ Äæèì» 05.55 05.55, 06.45 Î÷åâèäåöü. Øîêóþ÷å 06.40 06.40, 07.10 07.10, 07.40 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30 07.30, 08.30 08.30, 19.00 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 0 9 . 0 0 , 2 0 . 0 0 Ò/ñ «Ùîäåííèê ë ³êàðÿ Çàéöåâî¿-2» 10.00 10.00, 15.50 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 11.00 11.00, 17.55 17.55, 21.00 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 13.20 13.20, 14.30 Kids Time 13.25 Ì/ñ «Ê³òÏåñ» 14.40 14.40, 15.45 Teen Time 14.45 Ò/ñ «Äðóç³» 16.50 16.50, 22.05 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 19.15 19.15, 00.30 Ñïîðòðåïîðòåð 19.40 ϳðàíü¿ 23.10 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 00.40 Ò/ñ «Ùîäåííèêè âàìï³ðà-2» 01.30 Ò/ñ «Åâðèêà» 02.15 Ò/ñ «Ð³ççîë³ òà Àéëc» 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 03.00 Ò/ñ «Øêîëà» 03.30 03.30, 04.30 Çîíà íî÷³ 03.35 Çàïîð³æñüêà ѳ÷.Âèòîêè 03.45 Çîðÿíèé ÷àñ êîçàòñòâà 04.00 Êîçà÷÷èíà ðó¿íà 04.15 Òàì íà ãîð³ ñ³÷ ³äå 04.35 Ãåîðã³é Íàðáóò. Æèâ³ êàðòèíè 04.50 04.50, 05.30 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 06.15 Ì/ô 06.30 Á³çíåñ Íîâèíè 06.45 06.45, 07.45 Íîâèíè гâíîãî 07.05 07.05, 08.05 Ïàòðóëü 07.15 Ì/ô 08.15 Öå - Óêðà¿íà! 08.20 гâíå ñüîãîäí³ 08.30 Ðàíêîâèé «Ñâ³äîê» 09.00 «Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè» 10.00 «Ìåäèöèíñüê³ òàºìíèö³» 10.25 Ò/ñ «Ðîá³íçîí» 12.20 Ò/ñ «Áàíäèòñüêèé Ïåòåðáóðã - 7» 15.00 Ò/ñ «Ë³òºéíèé» 16.45 «Ñâ³äîê» 17.00 17.00, 22.30 гâíå ñüîãîäí³ 17.10 17.10, 22.15 Öå - Óêðà¿íà! 17.20 Âåñåë³ óðîêè 17.30 Íà ÷àñ³ 17.55 17.55, 19.00 ³òàºìî Âàñ 18.45 Íîâèíè гâíîãî 19.30 19.30, 21.15 Á³çíåñ Íîâèíè 19.45 19.45, 20.45 20.45, 21.45 Íîâèíè гâíîãî 20.05 20.05, 21.05 21.05, 22.05 Ïàòðóëü 20.20 Äî Òîâñòóõè çà çäîðîâ’ÿì 21.25 Ãåðî¿ ì³ô³â 22.45 Ò/ñ «CSI: Ëàñ-Âåãàñ» 23.45 «Ñâ³äîê» 00.15 Õ/ô «Ïåðåòâîðåííÿ» 01.55 «Ñâ³äîê» 02.25 Ò/ñ «Ñóòî àíãë³éñüê³ âáèâñòâà» 04.00 «Ñâ³äîê» 04.30 «Àãåíòè âïëèâó» 05.00 «Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè» 05.20 «Ïðàâäà æèòòÿ»

05.15 Ò/ñ «ßê ñêàçàâ Äæèì» 05.55 05.55, 06.45 Î÷åâèäåöü. Øîêóþ÷å 06.40 06.40, 07.10 07.10, 07.40 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30 07.30, 08.30 08.30, 19.00 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 09.00 0, 2 0 . 0 0 Ò / ñ « Ù î ä å í í è ê ë ³ ê à ð ÿ Çàéöåâî¿-2» 10.00 10.00, 15.50 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 11.00 11.00, 17.55 17.55, 21.00 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 13.20 13.20, 14.30 Kids Time 13.25 Ì/ñ «Ê³òÏåñ» 14.40 14.40, 15.45 Teen Time 14.45 Ò/ñ «Äðóç³» 16.50 16.50, 22.05 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 19.15 19.15, 00.30 Ñïîðòðåïîðòåð 19.40 ϳðàíü¿ 23.10 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 00.40 Ò/ñ «Ùîäåííèêè âàìï³ðà-2» 01.30 Ò/ñ «Åâðèêà» 02.15 Ò/ñ «Ð³ççîë³ òà Àéëc» 03.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 03.05 Ò/ñ «Øêîëà» 03.30 03.30, 04.25 Çîíà íî÷³ 03.35 Äå òè, Óêðà¿íî? 04.30 Äðàé Õìàðà îñòàíí³ ñòîð³íêè 04.55 04.55, 05.50 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà 05.00 ²âàí Ôðàíêî

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 05.45 Ì/ô 0 6 . 3 0 Á³çíåñ Íîâèíè 06.45 06.45, 07.45 Íîâèíè гâíîãî 07.05 07.05, 08.05 Ïàòðóëü 07.15 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 08.15 Öå - Óêðà¿íà! 08.20 гâíå ñüîãîäí³ 08.30 Ðàíêîâèé «Ñâ³äîê» 09.00 «Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè» 10.00 «Ìåäèöèíñüê³ òàºìíèö³» 10.25 Ò/ñ «Ðîá³íçîí» 12.20 Ò/ñ «Áàíäèòñüêèé Ïåòåðáóðã - 7» 14.55 Ò/ñ «Ë³òºéíèé» 16.45 «Ñâ³äîê» 17.00 17.00, 22.30 гâíå ñüîãîäí³ 17.10 17.10, 22.15 Öå - Óêðà¿íà! 17.20 Âåñåë³ óðîêè 17.30 17.30, 19.00 ³òàºìî Âàñ 18.45 Íîâèíè гâíîãî 19.30 19.30, 21.15 Á³çíåñ Íîâèíè 19.45 19.45, 20.45 20.45, 21.45 Íîâèíè гâíîãî 20.05 20.05, 21.05 21.05, 22.05 Ïàòðóëü 20.20 ѳì’ÿ â³ä À äî ß 21.25 ×îëîâ³÷³ ðîçâàãè 22.45 Ò/ñ «CSI: Ëàñ-Âåãàñ» 23.45 «Ñâ³äîê» 00.15 Õ/ô «Ñ³ì ïðèãîä Ñèíäáàäà» 02.00 «Ñâ³äîê» 02.30 Ò/ñ «Ñóòî àíãë³éñüê³ âáèâñòâà» 04.15 «Ñâ³äîê» 04.50 «Ðå÷îâèé äîêàç» 05.15 «Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè» 05.35 «Ïðàâäà æèòòÿ»

06.00 Ò/ñ «Óìîâè êîíòðàêòó» 07.00 07.00, 17.00 17.00, 19.00 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.20 09.20, 13.10 13.10, 17.20 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00 10.00, 20.00 Ò/ñ «Ëÿãàâèé» 12.00 12.00, 04.25 «Íåõàé ãîâîðÿòü» 14.40 14.40, 21.50 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 15.40 15.40, 03.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 19.20 19.20, 03.50 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 23.50 Ò/ñ «¥ð³ìì» 00.45 Ò/ñ «Ó ïîë³ çîðó» 02.10 Ò/ñ «Áåçìîâíèé ñâ³äîê - 2» 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 óìí Óêðà¿íè 06.02 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî 06.30 06.30, 15.45 Ìóëüòäàðèíêè 06.55 06.55, 14.55 14.55, 19.25 Îô³ö³éí³ íîâèíè 07.00 07.00, 09.00 09.00, 12.00 12.00, 15.00 15.00, 19.00 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü» 07.30 07.30, 09.30 09.30, 12.30 12.30, 15.30 15.30, 19.30 19.30, 22.30 Òåëåâ³ç³éíà êðèì³íàëüíà ñëóæáà 07.45 Êëóá Ñóïåðêíèãè 08.05 Ðåòðîñïåêòèâà Îñòàííÿ ³ íàéá³ëüøà ëþáîâ 08.25 Ìóç. Ô³ëüì «Ó ñâ³ò³ äæàçó» ²ãîð òà Îëåíà Ïåð÷óêè 08.50 Ó ïîøóêàõ ëåãåíä 09.45 Ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ 10.15 Ïåðåõðåñòÿ ïðàâäè 10.45 Áåç ïðàâà íà çàáóòòÿ 11.15 Õ/Ô «Ñïàäêîºìö³ Äåëü Ìîíòå» 2 ñ. 12.45 Åíåðãîìàí³ÿ 13.15 ˳í³ÿ çàõèñòó ïëþñ 13.45 Ìóç. Ô³ëüì «Æ³íî÷èé äåíü» Ë. Îñòàïåíêî 1 ÷. 14.25 Ðåòðîñïåêòèâà Æèòòÿ ÿê ðîìàí. Íàòàëåíà Êîðîëåâà 16.05 ×óäåñíèé êàíàë 1 6 . 3 0 ϳçíàé ñâ³ò 16.55 Ìóç. Ô³ëüì «Ð³äí³é ìàòóñ³» 17.15 Õ/Ô «Ñïàäêîºìö³ Äåëü Ìîíòå» 3 ñ. 18.00 Ò³íåéäæ-ïðîñò³ð 18.25 Òåëåñïîðò 18.50 ˳ñîâèìè ñòåæêàìè 19.45 Ôàáðèêà ³äåé 20.15 Áóäüìî çäîðîâ³ 20.30 Øòðèõè ç íàòóðè 20.45 Íà äîáðàí³÷ êàçêà 21.00 Ïî ñóò³ 22.00 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü». Ñóáòèòðè 22.45 Åêîòóð 23.00 ̳í³-ôóòáîë. «Êàðäèíàë-гâí廫Óðàãàí» (²âàíî-Ôðàíê³âñüê)

06.00 Ò/ñ «Óìîâè êîíòðàêòó» 07.00 07.00, 17.00 17.00, 19.00 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.20 09.20, 13.10 13.10, 17.20 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00 10.00, 20.00 Ò/ñ «Ëÿãàâèé» 12.00 12.00, 04.25 «Íåõàé ãîâîðÿòü» 14.40 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 15.40 15.40, 03.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 19.20 19.20, 03.50 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 21.50 Ä/ñ «1941» 22.50 «1941: Çàáîðîíåíà ïðàâäà» 00.00 Ò/ñ «¥ð³ìì» 00.50 Õ/ô «Êîíòðîëü ðîçóìó» 02.15 Ò/ñ «Áåçìîâíèé ñâ³äîê - 2» 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 óìí Óêðà¿íè 06.02 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî 06.30 06.30, 15.45 Ìóëüòäàðèíêè 06.55 06.55, 14.55 14.55, 19.25 Îô³ö³éí³ íîâèíè 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü» 07.30 0, 0 9 . 3 0 0, 1 2 . 3 0 , 1 5 . 3 0 0, 1 9 . 3 0 0, 22.30 Òåëåâ³ç³éíà êðèì³íàëüíà ñëóæáà 07.45 Êëóá Ñóïåðêíèãè 08.00 Ïî ñóò³ 09.45 Îäèí íà îäèí 10.15 Áóäüìî çäîðîâ³ 10.30 Øòðèõè ç íàòóðè 10.45 10.45, 18.20 Õ³òîâà âåæà 11.15 Õ/Ô «Ñïàäêîºìö³ Äåëü Ìîíòå» 3 ñ. 12.45 Ôàáðèêà ³äåé 13.15 ̳í³-ôóòáîë. «Êàðäèíàëгâíå»- «Óðàãàí» (²âàíîÔðàíê³âñüê) 14.15 Ðåòðîñïåêòèâà. ×ÎÄÒÐÊ Ëþáîâ Öàð³âíî¿ 14.45 ˳ñîâèìè ñòåæêàìè 16.05 ×óäåñíèé êàíàë 16.30 16.30, 21.30 Ìîëîä³æíèé ïðîðèâ 16.50 Äåíü â ìóçå¿ 17.15 Õ/Ô «Ñïàäêîºìö³ Äåëü Ìîíòå» 4 ñ. 18.00 Àçáóêà ðåìåñåë 18.45 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ 19.45 Óäîñâ³òà 20.15 Ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ 20.45 Íà äîáðàí³÷ êàçêà 21.00 Ãðóïà ðèçèêó 21.15 Òàê áóëî 22.00 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü». Ñóáòèòðè 22.45 Åêîòóð 23.00 Õ/Ô «²íñïåêòîð Äåðð³ê»

1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих


0 6 . 0 0 «Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!»

06.15 06.15, 02.40 Õ/ô «Ñïàäêîºìèöÿ»

0 6 . 0 0 Ðàíêîâà ìîëèòâà

08.10 Õ/ô «Âîêçàë äëÿ äâîõ»

06.05 06.05, 07.00 07.00, 08.00 Íîâèíè

11.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2»

06.10 06.10, 0 7 . 0 5 Ñïîðò

13.10 Õ/ô «Òèòàí³ê»

0 6 . 2 0 Ðåöåïòè çäîðîâ’ÿ 0 6 . 2 5 ÀãðîÅðà

17.10 Õ/ô «Àðòèñò»

0 6 . 3 0 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó

19.30 19.30, 04.55 ÒÑÍ: «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí»

0 7 . 1 5 Îãëÿä ïðåñè

20.05 «Âå÷³ðí³é Êâàðòàë. 8 áåðåçíÿ»

0 7 . 2 0 Êðà¿íà on line

22.00 Õ/ô «×îãî õî÷óòü æ³íêè»

Ï`ÿòíèöÿ, 8 áåðåçíÿ

0 7 . 4 0 Ãëàñ íàðîäó 0 7 . 4 5 ʳíîæóðíàë «Õî÷ó âñå çíàòè» 0 8 . 1 5 Õóäîæí³é ô³ëüì «×àêëóíêà». 25

04.10 Ò/ñ «Òàºìíèöÿ òâåðäèí³ øèôð³â»

ñåð³ÿ 0 9 . 0 5 ϳäñóìêè äíÿ 0 9 . 2 0 Îô³ö³éíà õðîí³êà 09.25 Ä/ô «Ðà¿ñà Íåäàøê³âñüêà. Òå, ùî íå âìèðົ 1 0 . 1 5 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ»

0 6 . 2 5 Ò/ñ «Íàéùàñëèâ³øà» 09.50 «Êîíöåðò Îëåíè Âàºíãè» 12.05 Ò/ñ «Ñàëÿì³» 16.00 Êîíöåðò «Òîá³ ºäèí³é» 18.00 18.00, 20.30 Êîíöåðò «8 áåðåçíÿ ó Âå-

1 1 . 4 5 «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò. Ùåðáàòþê 12.25 Star-øîó 14.35 Êîíöåðò «Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåðäåöüÊîíöåðò

À.Äåìèäåíêà

ëèêîìó ì³ñò³» 20.00 20.00, 04.25 «Ïîäðîáèö³» 22.35 Õ/ô «8 ïåðøèõ ïîáà÷åíü» 00.40 Êîíöåðò «Âàëåð³ÿ. Ðîñ³éñüê³ ðî-

»Â.òà Ñ.Á³ëîíîæêè 17.10

ìàíñè. Çîëîò³ õ³òè ÕÕ ñòîë³òòÿ»

«Íà

02.35 Õ/ô «Âåðñ³ÿ» 04.55 Ä/ñ «Æàä³áí³ñòü»

â³äñòàí³ äóø³» 2 0 . 5 5 Îô³ö³éíà õðîí³êà

06.30 06.30, 18.40 18.40, 03.30 «Êè¿âñüêèé ÷àñ» 06.45 06.45, 07.45 07.45, 18.50 18.50, 23.40 23.40, 00.30 00.30, 03.20 «×àñ ñïîðòó» 06.50 «Îãëÿä ïðåñè» 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 10.00 10.00, 11.00 11.00, 12.00 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 01.00, 05.00 «×àñ íîâèí» 07.15 07.15, 08.10 08.10, 22.40 22.40, 23.20 23.20, 00.15 00.15, 03.15 «Á³çíåñ-÷àñ» 07.20 «Àâòîï³ëîò-íîâèíè» 07.30 «Çâåðíè óâàãó ç Ò. Ðàìóñ» 07.40 07.40, 08.40 «Òðàíñì³ñ³ÿ-íîâèíè» 07.55 07.55, 09.50 09.50, 12.50 12.50, 13.50 13.50, 14.50 14.50, 16.10 16.10, 17.20 17.20, 17.50 17.50, 22.50 22.50, 23.50 23.50, 03.35 «Ïîãîäà» 08.20 08.20, 03.40 «Ðàíîê ³ç ç³ðêîþ» 09.15 09.15, 13.10 13.10, 14.10 14.10, 15.15 «5 åëåìåíò» 10.30 12.10, 19.30 19.30, 20.10 20.10, 21.10 21.10, 10.30, 11.10 11.10, 12.10 01.15 01.15, 05.10 «×àñ. ϳäñóìêè äíÿ» 16.15 16.15, 04.40 «Ë³ñîâèé ïàòðóëü» 17.15 «Ìîòîð-íîâèíè» 17.25 «Íå ïåðøèé ïîãëÿä» 18.15 «Ðåàëüíèé ñåêòîð» 21.40 21.40, 03.00 03.00, 04.00 «×àñ-Òàéì» 22.15 «Îñîáëèâèé ïîãëÿä» 22.45 «Õðîí³êà äíÿ» 23.30 23.30, 00.20 «CRIME NEWS» 23.45 23.45, 00.35 00.35, 02.30 02.30, 04.15 «Õðîí³êà òèæíÿ» 04.20 «Íîâèíè êè¿âùèíè»

2 2 . 5 5 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 2 3 . 0 5 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó. Ïðî äðóæèíó, ïðî òåùó, ïðî á³ëÿâêó 0 0 . 3 0 Êîíêóðñ «Ì³ñ Áëîíä Óêðà¿íè» 0 1 . 2 0 Ïðî ãîëîâíå 01.50 Õ³ò-ïàðàä «Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà» (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 0 3 . 1 0 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 0 4 . 1 0 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 0 5 . 4 5 ϳäñóìêè äíÿ

0 6 . 0 0 Ðàíêîâà ìîëèòâà 0 6 . 1 0 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó. Ïðî äðóæèíó, ïðî òåùó, ïðî á³ëÿâêó 0 7 . 4 0 Äîê. ô³ëüì «².Ìóðàâéîâà. Íàé÷àð³âí³øà òà íàéïðèâàáëèâ³øà» 0 8 . 3 0 Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð 0 9 . 0 5 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà 0 9 . 2 5 Õ/ô «Á³ëèé Á³ì ×îðíå âóõî» 1 2 . 3 5  ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà 1 3 . 2 5 Çîëîòèé ãóñàê

0 5 . 2 5 «×óæ³ ïîìèëêè. Çàáîðîíåíå êîõàííÿ» 06.10 Õ/ô «Ïðèáîðêóâà÷êà òèãð³â» 07.55 Õ/ô «Íàé÷àð³âí³øà òà íàéïðèâàáëèâ³øà» 09.40 Õ/ô «Ç³òà ³ óòà» 12.45 12.45, 00.20 Õ/ô «Á³íãî-Áîíãî» 14.55 Õ/ô «Ïðèáîðêàííÿ íîðîâëèâîãî» 17.00 Õ/ô «Ìîñêâà ñëüîçàì íå â³ðèòü» 20.00 «Õîëîñòÿê - 3» 23.15 «ßê âèéòè çàì³æ ç Àíô³ñîþ ×åõîâîþ» 02.25 Õ/ô «Íå áóëî ñìóòêó»

06.00 «Ðåìîíò+» 06.15, 04.05 Õ/ô «ßê óïîëþâàòè ì³ëüéî06.15 íåðà» 08.00 «Ñâ³òñüêå æèòòÿ» 09.00 «Õòî òàì?» 10.10, 10.35 Ì/ñ «×³ï ³ Äåéë» 10.10 11.00 «Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4: Â’ºòíàì» 12.15 «Ùî? Äå? Êîëè? dzðêîâ³ â³éíè» 13.40 Õ/ô «×îãî õî÷óòü æ³íêè» 16.30 «Âå÷³ðí³é Êâàðòàë. 8 Áåðåçíÿ» 18.30 «Ðîçñì³øè êîì³êà - 2» 19.30 19.30, 05.35 ÒÑÍ: «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí» 20.00 «8 áåðåçíÿ ó âåëèêîìó ì³ñò³» 22.10 Õ/ô «Äæóíãë³» 00.00 Õ/ô «Ó äæàç³ ò³ëüêè ä³â÷àòà» 02.30 Õ/ô «Àðòèñò»

14.00 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò (÷îë.) 1 5 . 2 5 «Êðèëà ìð³é ìî¿õ». ²âî Áîáóë 16.55 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò (æ³í.) 18.20 Êîíöåðò äî Äíÿ Ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè 1 9 . 4 0 Øåâ÷åíê³âñüêèé âå÷³ð 2 0 . 5 0 Ìåãàëîò 2 0 . 5 5 Îô³ö³éíà õðîí³êà

05.45 07.20 09.00 10.00 10.55 14.10 18.00 20.00 20.25

2 1 . 0 0 ϳäñóìêè äíÿ 2 1 . 2 0 Áåç öåíçóðè 2 1 . 5 5 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ 2 2 . 0 5 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ 2 2 . 5 0 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî

22.25 00.35 03.40

Õ/ô «Êàçêà ïðî æ³íêó ³ ÷îëîâ³êà» Õ/ô «Ôîðìóëà êîõàííÿ» Ïðîãðàìà «Îðåë ³ Ðåøêà» Ïðîãðàìà «Ñìà÷íå ïîáà÷åííÿ» Êîíöåðò «8 áåðåçíÿ ó Âåëèêîìó ì³ñò³» Ò/ñ «Ñåðöåáèòòÿ» «Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó «Þðìàëà» «Ïîäðîáèö³» «Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó «Þðìàëà 2012» Õ/ô «Ìàìè» Ò/ñ «Ñàëÿì³» Õ/ô «Ôðàíöóçüêà âóëèöÿ»

04.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 04.30 Ôàêòè 04.55 04.55, 03.40 Ñâ³òàíîê 06.05 Ò/ñ «Òàêñ³» 06.30 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.05, 16.40 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â» 08.10 Õ/ô «Òóòñ³» 10.45 Õ/ô «Çà áîðòîì» 13.05 13.05, 21.10 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 14.15 14.15, 19.00 Ò/ñ «Ïðèñòðàñò³ çà ×àïàºì» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 23.45 Õ/ô «Ïîñåéäîí» 01.35 Õ/ô «Âèêðàäà÷³ ò³ë» 02.55 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³»

06.30 06.30, 18.40 «Êè¿âñüêèé ÷àñ» 06.40 06.40, 09.35 09.35, 19.25 19.25, 00.25 00.25, 01.55 «Òåìà òèæíÿ» 06.45 06.45, 07.10 07.10, 08.20 08.20, 18.55 18.55, 23.35 23.35, 00.20 00.20, 03.25 «×àñ ñïîðòó» 06.55 06.55, 07.15 07.15, 08.10 08.10, 08.55 08.55, 10.55 10.55, 13.55 13.55, 16.10, 17.20, 19.20 0, 2 3 . 4 0 , 00.55 00.55, 03.35 03.35, 05.55 05.55, 06.25 «Ïîãîäà» 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 10.00 10.00, 11.00 11.00, 12.00 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 0, 1 6 . 0 0 , 17.00, 18.00, 19.00 0, 2 0 . 0 0 , 21.00, 23.00, 00.00 0, 0 1 . 0 0 , 02.00 02.00, 04.00 04.00, 05.00 «×àñ íîâèí» 07.20 07.20, 08.15 08.15, 22.25 22.25, 23.20 23.20, 00.15 00.15, 03.20 «Á³çíåñ-÷àñ» 07.30 «Êëóá 700» 08.30 «Íå ïåðøèé ïîãëÿä» 09.25 «Àâòîêîíòèíåíò» 09.50 «Ìîòîð-íîâèíè» 10.10 10.10, 00.30 «Íîâèíîìåòð» 10.15 10.15, 12.10 12.10, 02.30 02.30, 03.30 03.30, 04.30 04.30, 04.55 04.55, 05.50 05.50, 06.20 «Õðîí³êà òèæíÿ» 11.10 «Òðàíñì³ñ³ÿ» 11.30 «Àâòîï³ëîò-òåñò» 12.15 «Çâåðíè óâàãó ç Ò. Ðàìóñ» 13.30 «Äðàéâ» 14.10 14.10, 23.50 «²ñòîð³ÿ óñï³õó» 14.25 «Ãðà äîë³» 15.15 «Ê³íî ç ßí³íîþ Ñîêîëîâîþ» 16.15 «Àðñåíàë» 17.25 «Ôåºð³ÿ ìàíäð³â» 18.15 «Îñîáëèâèé ïîãëÿä» 19.30 «Ìàøèíà ÷àñó» 20.10 20.10, 01.10 01.10, 05.10 «Ïîðòðåòè ç Ñåð㳺ì Äîðîôåºâèì» 21.10 «Âåëèêà ïîë³òèêà» 21.40 21.40, 03.00 03.00, 06.00 «Â³êíî â Àìåðèêó» 22.00 22.00, 02.10 02.10, 03.40 «Â êàá³íåòàõ» 22.30 «Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Íàòàëêîþ Ô³öè÷» 02.40 «Íîâèíè Êè¿âùèíè»

2 3 . 0 5 Åðà çäîðîâ’ÿ 2 3 . 3 0 ʳíî â äåòàëÿõ 0 0 . 2 0 Ãóìîðèñòè÷íèé êîíöåðò «Æ³íî÷à ëîã³êà» 0 1 . 2 0 ϳäñóìêè äíÿ 0 1 . 4 0 Îô³ö³éíà õðîí³êà 0 1 . 4 5 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè 0 2 . 3 0 «Íàùàäêè» ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì 0 3 . 2 5 Ä/ô «Ìàð³ Êþð³, ïîçà ì³ôîì» 0 4 . 1 5 Ä/ô «Åë³îò Íåññ ïðîòè Àëü Êàïîíå» 0 5 . 1 5 ѳëüðàäà 0 5 . 2 5 «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò. Ùåðáàòþê

УВАГА! Категорії:

06.00 0, 0 3 . 4 0 Öåé äèâîâèæíèé ñâ³ò 06.30 06.30, 08.30 «Ñîö³àëüíèé ïóëüñ» 0 7 . 0 0 ×àêëóíêà-ïðèðîäà 0 8 . 5 5 «Ïîãîäà» 09.00 Îëåêñàíäð Çàöåï³í. ª ò³ëüêè ìèòü 10.00 5 . 0 0 «Ðàíêîâå åñïðåññî» 0, 0 05.00 1 1 . 4 5 Îëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà. Ƴíêà, ÿêó ñï³âàþòü 14.00 0, 2 2 . 1 5 Íåéìîâ³ðí³ ïîäîðîæ³ 15.00 Õ/ô «Òðåñò, ÿêèé ëóñíóâ» 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðà Ãîðäîíà: Íîâ³êîâ Îëåêñàíäð, 3 ÷. 2 0 . 1 0 ×àðè Ìåðèë³í Ìîíðî 21.10 Ùî ÿ âñòèã ó æèòò³. Ìèêîëà Ðàñòîðãóºâ 23.15 5, 0 4 . 0 0 Ãëàä³àòîðè â ïðèðîä³ 00.25 Àìóðí³ ìåëî䳿 (3) 0 0 . 4 0 Õ/ô «Ïðàâèëà ñåêñó» 02.20 Õ/ô «Êîìïðîìåòóþ÷³ ñèòóàö³¿. Ïóñòîòëèâ³ ïàëü÷èêè»

06.00 06.00, 09.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³

2 1 . 0 0 ϳäñóìêè äíÿ 2 1 . 1 0 Êîíöåðò «Òîá³, ºäèí³é»

Ñóáîòà, 9 áåðåçíÿ

00.45 Õ/ô «Íàéêðàùèé äðóã»

05.10 «Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè» (1) 0 6 . 1 5 Õ/ô «Íå ìîæó ñêàçàòè «ïðîùàâàé» 07.50 «Êàðàîêå íà Ìàéäàí³» 08.45 «¯ìî âäîìà» 09.50 «Õàòà íà òàòà» 11.40 «Õîëîñòÿê - 3» 14.55 «ßê âèéòè çàì³æ ç Àíô³ñîþ ×åõîâîþ» 16.00 Õ/ô «Ìîñêâà ñëüîçàì íå â³ðèòü» 19.00 «Óêðà¿íà ìຠòàëàíò!-5» 22.00 «Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè» 01.50 «Äåòåêòîð áðåõí³ - 3» 03.00 Õ/ô «Íàé÷àð³âí³øà òà íàéïðèâàáëèâ³øà»

27

ÒÅËÅÀÔ²ØÀ

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 2 0 13 ð î ê ó

04.45 Ôàêòè 05.05 Ñâ³òàíîê 05.50 Êîçèðíå æèòòÿ 06.25 Õ/ô «Òóòñ³» 08.45 Ìóëüò îñîáèñòîñò³ 09.05 dzðêà YouTube 09.45 Äà÷à 10.55 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ 11.55 Äèâèòèñÿ âñ³ì! 13.00 Çà êåðìîì 13.25 13.25, 19.00 Ò/ñ «Õ³ðîìàíò» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 00.00 Õ/ô «Ïîñåéäîí» 01.55 Õ/ô «Çà áîðòîì» 03.40 Õ/ô «Äîí Æóàí äå Ìàðêî»

06.05 Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè - â³äüìè» 07.00 Áàéäèê³âêà 07.30 07.30, 08.25 Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì 09.40 Êîðîëåâà áàëó 2 18.35 Õ/ô «Êðàñóíÿ» 21.00 ³òàëüêà.8 Áåðåçíÿ 21.30 ³òàëüêà-2 22.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ 23.00 Ò/ñ «Ñåêñ ³ ì³ñòî» 05.40 Äî ñâ³òàíêó

06.00 Õ/ô «Ñïîêóñà Äîí Æóàíà» 07.35 Ô-ñòèëü 08.00 08.00, 18.30 18.30, 03.40 «Ñîö³àëüíèé ïóëüñ âèõ³äíèõ» 08.35 08.35, 18.55 18.55, 19.55 «Ïîãîäà» 09.00 Ùî ÿ âñòèã ó æèòò³. Ìèêîëà Ðàñòîðãóºâ 10.00 «Ñâ³òñüê³ õðîí³êè» 10.40 Õ/ô «Â³éñüêîâî-ïîëüîâèé ðîìàí» 13.40 Çà ñ³ì ìîð³â 14.20 Ëóíà äæóíãë³â 15.00 Ìèñòåöüê³ ³ñòîð³¿. Ñêðèïêîâèé âñåñâ³ò, 1 ÷. 15.55 15.55, 02.00 Ïëàíåòà æèòòÿ 17.00 17.00, 04.00 «Ðîí³í. ç Äìèòðîì Âèäð³íèì» 17.40 17.40, 04.45 «Ùîäåííèê äëÿ áàòüê³â» 18.20 18.20, 04.35 «Öèâ³ë³çàö³ÿ Incognita « 19.00 ²ãîð Êèðèëëîâ. Ïîñì³øêó øèðøå, òè â åô³ð³ 20.00 Äåíü, êîëè Çåìëÿ çì³íèëàñü 21.15 21.15, 05.10 Ìèõàéëî Æâàíåöüêèé. «Ðåòåëüí³øå òðåáà, õëîïö³» 22.20 Õ/ô «Ñâÿòî êîõàííÿ» 00.20 Õ/ô «Âèêðàäåíà» 02.50 Àìóðí³ ìåëî䳿 (3)

06.00 Åðàëàø 07.15 Ì/ñ «Ëóíò³ê» 0 7 . 4 0 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà 08.00 Òåëåïóçèêè 08.35 Áàéäèê³âêà 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì 09.25 Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» 10.00 Ì/ñ «Ë³ëî ³ Ñò³÷» 11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» 13.10 Ò/ñ «Ïîëîâèíêè» 14.50 14.50, 20.50 ³òàëüêà.8 Áåðåçíÿ 15.35 Ì/ô «Ïîïåëþøêà 2: Ì𳿠çä³éñíþþòüñÿ» 16.55 Õ/ô «Ïîïåëþøêà» 18.40 Õ/ô «Ïðîïîçèö³ÿ» 21.20 ³òàëüêà-2 22.20 Ùî ÿêùî? 23.00 Ò/ñ «Ñåêñ ³ ì³ñòî» 05.40 Äî ñâ³òàíêó

05.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 0 5 . 5 0 Ì/ô «Ðîçïîâ³äü ïðî Ôåäîòàñòð³ëüöÿ, â³äâàæíîãî ìîëîäöÿ» 07.30 Õ/ô «Äæèíñè òàë³ñìàí 2» 09.25 Õ/ô «Ïîæåæíèé ïåñ» 11.30 Õ/ô «Ãåí³àëüí³ íåìîâëÿòà» 13.30 Õ/ô «Äåí³ñ-ìó÷èòåëü» 15.30 Õ/ô «Äåí³ñ-ìó÷èòåëü 2» 17.10 Õ/ô «Ìèòòºâîñò³ Íüþ-Éîðêà» 19.00 Õ/ô «Ñåêñ ó âåëèêîìó ì³ñò³» 22.00 Õ/ô «Ñåêñ ó âåëèêîìó ì³ñò³ 2» 01.00 Õ/ô «Çàê ³ ̳ð³ çí³ìàþòü ïîðíî» 02.55 Ò/ñ «Åâðèêà» 03.35 03.35, 04.40 Çîíà íî÷³ 03.40 Áëàãîñëîâëÿþ ³ ìîëþñÿ 04.10 Ìèòðîïîëèò Äìèòðî Ìîãèëà 04.45 Ïðèñòðàñò³ íàâêîëî ñèìâîë³êè 05.00 05.00, 05.35 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà 05.05 Æèòòÿ â îá³éìàõ êâ³ò³â 05.20 Ñîíÿ÷íà ëþäèíà

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 06.00 Ì/ô 0 6 . 3 0 Á³çíåñ Íîâèíè 06.45 06.45, 07.45 Íîâèíè гâíîãî 07.05 07.05, 08.05 Ïàòðóëü 07.15 ×îëîâ³÷³ ðîçâàãè 07.35 Âåñåë³ óðîêè 08.15 Öå - Óêðà¿íà! 08.20 гâíå ñüîãîäí³ 08.05 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðåïåëèöÿ» 09.45 Õ/ô «Âåñ³ëëÿ â Ìàëèí³âö³» 11.20 Ò/ñ «Ñåðöÿ òðüîõ» 16.30 16.30, 22.25 Öå - Óêðà¿íà! 16.40 16.40, 19.00 ³òàºìî Âàñ 18.10 Ì/ô 20.00 ϳä çíàêîì Íîáåëÿ 20.20 Êóë³íàðíå øîó „Ñìà÷íÎÃÎ!” 20.50 ʳíîëåêòîð³é 21.10 Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåðäåöü 22.30 Àâòî-ìîòî-ðåâþ 00.00 Õ/ô «Ñåêñ íà âèæèâàííÿ» 01.35 Õ/ô «Çàãðîçà ç ìèíóëîãî» 03.00 «Ðå÷îâèé äîêàç» 04.20 «Àãåíòè âïëèâó» 05.15 «Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè» 05.35 «Ïðàâäà æèòòÿ»

05.35 Ò/ñ «Òðó Äæåêñîí» 06.40 Íîâèé ïîãëÿä 09.00 Ì/ñ «Ðîãè ³ Êîïèòà: Ïîâåðíåííÿ» 09.35 Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó» 10.00 Ðåâ³çîð-2 11.40 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³ 13.20 Ëþäè ÕÅ 14.00 Íåðåàëüíà ³ñòîð³ÿ 14.40 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 15.05 Õ/ô «Ìèòòºâîñò³ Íüþ-Éîðêà» 17.00 Õ/ô «Ñåêñ ó âåëèêîìó ì³ñò³» 20.00 Õ/ô «Á³ëÿâêà â çàêîí³» 22.00 Õòî çâåðõó?-2 23.55 Ñïîðòðåïîðòåð 00.00 Õ/ô «Ïðåñòèæ» 02.30 02.30, 03.45 03.45, 04.30 Çîíà íî÷³ 02.35 ×åìï³îí ÷åìï³îí³â 02.50 ijàëîãè  ѳëüâåñòðîâ 0 3 . 5 0 dzðêà Âàâ³ëîâà 04.35 04.35, 05.15 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà 04.40 Ëåãåíäàðíå ïàð³ 04.50 Ìàð³ÿ ³ Ìàðôà

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 06.00 Õ/ô «Âåñ³ëëÿ â Ìàëèí³âö³» 07.30 Ì/ô 08.20 Êóë³íàðíå øîó „Ñìà÷íÎÃÎ!” 08.50 Öå - Óêðà¿íà! 08.55 Ò/ñ «Ëåêòîð» 16.00 16.00, 18.55 Öå - Óêðà¿íà! 16.10 16.10, 19.00 ³òàºìî Âàñ 17.20 „Ìîäíî” 17.40 Íîâèíè ñóñ³äà 18.00 гâíå çà òèæäåíü 18.20 Ñïîðò çà òèæäåíü 18.40 Ïàòðóëü òèæíåâèé 20.00 Åñòðàäíà Ïðåì’ºð-ë³ãà 20.30 Àâòî-ìîòî-ðåâþ 22.50 ×îëîâ³÷³ ðîçâàãè 23.10 Âàñèëü Ñòóñ. Æèòòÿ íå äëÿ âñ³õ 00.00 Õ/ô «Ì³ñòåð Áîíñ» 01.50 Õ/ô «×åðâîíèé Áàðîí» 03.30 «Ðå÷îâèé äîêàç» 04.20 «Àãåíòè âïëèâó» 04.50 «Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè» 05.10 «Ïðàâäà æèòòÿ»

06.00 06.00, 14.00 Ò/ñ «Óìîâè êîíòðàêòó» 07.00 07.00, 19.00 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.10 09.10, 03.50 Õ/ô «Æ³íî÷à ³íòó¿ö³ÿ - 2» 12.00 12.00, 01.50 Êîíöåðò «Âñ³ ç³ðêè äëÿ êîõàíèõ» 18.00 18.00, 19.20 Ò/ñ «Óìîâè êîíòðàêòó 2» 22.10 Õ/ô «Ëþáëþ 9 áåðåçíÿ» 23.50 Õ/ô «Òàê, ìîæëèâî» 02.45 Ëàñêàâî ïðîñèìî 05.50 Ñð³áíèé àïåëüñèí

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 óìí Óêðà¿íè 06.02 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî 06.30 06.30, 15.45 Ìóëüòäàðèíêè 06.55 06.55, 14.55 14.55, 19.25 Îô³ö³éí³ íîâèíè 07.00 07.00, 09.00 09.00, 12.00 12.00, 15.00 15.00, 19.00 19.00, 00.00 00.00, 05.00 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü» 07.30 07.30, 09.30 09.30, 12.30 12.30, 15.30 15.30, 19.30 19.30, 22.30 Òåëåâ³ç³éíà êðèì³íàëüíà ñëóæáà 07.45 Êëóá Ñóïåðêíèãè 08.05 Ðåòðîñïåêòèâà. ×ÎÄÒÐÊ Ëþáîâ Öàð³âíî¿ 08.35 08.35, 23.15 Ìóçè÷íèé êàëåéäîñêîï 08.40 Ìîÿ ðîäèíà Óêðà¿íà 09.45 Ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ 10.15 Ãðóïà ðèçèêó 10.30 Òàê áóëî 10.45 Ìîëîä³æíèé ïðîðèâ 11.15 Õ/Ô «Ñïàäêîºìö³ Äåëü Ìîíòå» 12.45 Óäîñâ³òà 13.15 Ƴíî÷èé äåíü. Ë. Îñòàïåíêî 2 ÷. 14.15 Ðåòðîñïåêòèâà. ×ÎÄÒÐÊ Äîëÿ Ïðèìàäîííè 14.45 Ò/Ô «Âîëèíñüêèìè äîðîãàìè Òàðàñà» 16.05 ×óäåñíèé êàíàë 16.30 Þíà ç³ðêà 16.45 Ôåñòèâàëüíèé ïîä³óì. Ò/Ô «Ïåðåñîïíèöüêå ªâàíãå볺» 17.15 Õ/Ô «Ñïàäêîºìö³ Äåëü- Ìîíòå» 18.00 À ìè â³äïî÷èâàºìî 18.20 Òàêå æèòòÿ 18.40 Ò/Ô «Òàêà, ÿê òè êîëèñü ë³ëåÿ» 19.45 Ðîçìîâà áåç íîòàö³é 20.15 Îäèí íà îäèí 20.45 Íà äîáðàí³÷ êàçêà 21.00 Àçáóêà ñìàêó 21.15 Ìóçè÷íà êóõíÿ 21.30 Êâåñò-øîó 22.00 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü». Ñóáòèòðè 22.45 Òåëåñïîðò 23.30 Çì³íè ñâ³é ñâ³ò 00.30 ïîâòîð ðàíêîâîãî åô³ðó

06.00 06.00, 05.20 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00 07.00, 19.00 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.10 Õ/ô «Áåòõîâåí - 5» 09.00 Ò/ñ «²íòåðíè» 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê 11.00 Íàéêðàùèé êóõàð íà ñåë³ 12.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü» 14.00 14.00, 18.00 18.00, 19.20 Ò/ñ «Óìîâè êîíòðàêòó - 2» 22.30 Ò/ñ «Çàêîõàíèé àãåíò» 02.00 Õ/ô «Êàáåëüíèê» 03.50 Õ/ô «Òàê, ìîæëèâî»

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 óìí Óêðà¿íè 06.02 Áëàãà â³ñòü ç гêîì Ðåííåðîì 06.30 06.30, 15.45 Ìóëüòäàðèíêè 06.55 Îô³ö³éí³ íîâèíè 07.00 07.00, 22.00 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü». Ñóáòèòðè 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30 0, 22.30 Òåëåâ³ç³éíà êðèì³íàëüíà ñëóæáà. ϳäñóìîê 07.45 Êëóá Ñóïåðêíèãè 07.55 Çåëåíèé ÁÓÌ 0 8 . 2 0 Ãàëåðåÿ îáðàç³â 08.30 Ôåñòèâàëüíèé ïîä³óì. Ò/Ô «Ïåðåñîïíèöüêå ªâàíãå볺» 08.55 08.55, 18.55 18.55, 23.45 Ìóçè÷íèé êàëåéäîñêîï 09.00 09.00, 12.00 12.00, 15.00 15.00, 19.00 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü» 09.45 Òåëåñïîðò 10.15 Àçáóêà ñìàêó 10.30 Ìóçè÷íà êóõíÿ 10.45 Êâåñò-øîó 11.15 Õ/Ô «Ñïàäêîºìö³ Äåëü- Ìîíòå» 5 ñ. 12.45 Êóëüòóðà. ˳òåðàòóðíî-ìóçè÷íà êîìïîçèö³ÿ «Ïîñëàí³º» 13.45 Ïîä³óì-¿¿ æèòòÿ 14.15 Ðåòðîñïåêòèâà. ×ÎÄÒÐÊ Âèííè÷åíêî. Êîõàííÿ ³ ëþáîâ 14.50 ˳ñîâèìè ñòåæêàìè 16.05 Óðîê äëÿ áàòüê³â 16.30 Ïîâ³ð ó ñåáå 16.55 Õ/Ô «Â³ä÷àéäóøí³ áàòüêè» 1ñ 17.30 Ñâ³òÎñâ³ò 18.20 Ìîÿ ðîäèíà-Óêðà¿íà 18.40 Ó ïîøóêàõ ëåãåíä 19.45 ÕÀÅÑ ²íôîðìóº 20.00 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ 20.15 Ãðóïà ðèçèêó 20.30 Òàê áóëî 20.45 Íà äîáðàí³÷ êàçêà 21.00 Ïåðåõðåñòÿ ïðàâäè 21.30 Ìàíäðè 21.50 ѳì ÷óäåñ Ïîëòàâè 22.45 Ä/Ô «Ìåãàç³ðêè» 1, 2 ñ.

1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих


28

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 2 0 13 ð î ê ó

06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.10 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ’ÿ 06.40 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó 07.10 ѳëüñüêèé ÷àñ 07.40 «Äðóæèíà» 09.05 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? 09.25 Êðîê äî ç³ðîê 10.05 Øåô-êóõàð êðà¿íè 11.00 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè

Íåäiëÿ, 10 áåðåçíÿ

11.45  ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà 12.35 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ 1 3 . 2 5 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Åñòàôåòà (÷îë.) 14.55 Áëèæ÷å äî íàðîäó

06.05 06.05, 04.05 Õ/ô «Ñê³ëüêè âàæèòü êîõàííÿ» 07.50 Ìóëüòô³ëüì (1) 08.10 «Ðåìîíò +» 09.00 Ëîòåðåÿ «Ëîòî-çàáàâà» 10.10 10.10, 10.35 Ì/ñ «×³ï ³ Äåéë» 11.00 «Ãàñòðîíîì³÷í³ ïîäîðîæ³ ç Þ볺þ Âèñîöüêîþ. Âåíåö³ÿ» 11.40 «Íåä³ëÿ ç êâàðòàëîì» 12.35 «Ø³ñòü êàäð³â» 13.15 «8 áåðåçíÿ ó âåëèêîìó ì³ñò³» 15.40 Õ/ô «Ä³àìàíòîâà ðóêà» 17.40 Õ/ô «Äæóíãë³» 19.30 «ÒÑÍ-òèæäåíü» 20.15 «Ãîëîñ êðà¿íè - 3» 22.25 «Ñâ³òñüêå æèòòÿ» 23.25 «Ùî? Äå? Êîëè? dzðêîâ³ â³éíè» 00.35 äðàìó «Ëóðä» (2) 02.20 Õ/ô «Íàéêðàùèé äðóã»

15.25 ijëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü 15.55 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè. Ïðåì’ºð-ë³ãà. «Âîðñêëà» (Ïîëòàâà) - «Øàõòàð» (Äîíåöüê) 16.45 Ó ïåðåðâ³: Ïîãîäà 18.00 Ñèìôîí³÷íà ïðåì’ºðà «Ïðèñòðàñò³ ïî Òàðàñó» 19.05 «ß ïðèéøîâ â öåé ñâ³ò ëþáèòè». Ñ.óãà 20.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè òèæíÿ 21.30 Òî÷êà çîðó 21.55 Ãîëîâíèé àðãóìåíò

05.20 Õ/ô «Ñòî äí³â äî íàêàçó» 06.25 Êîíöåðò «Òîá³ ºäèí³é» 08.05 «Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó «Þðìàëà» 09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî» 10.55 «Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó «Þðìàëà 2012» 12.55 Ò/ñ «Íà ñîíÿ÷í³é ñòîðîí³ âóëèö³» 16.45 Õ/ô «Ñëóæáîâèé ðîìàí» 20.00 20.00, 02.50 «Ïîäðîáèö³ òèæíÿ» 20.55 Õ/ô «Ñëóæáîâèé ðîìàí. Íàø ÷àñ» 22.55 Õ/ô «ßíãîëè ×àðë³» 00.55 Õ/ô «Ðîæåâèé êàäèëëàê» 03.35 Ä/ñ «Æàä³áí³ñòü»

06.30 «Êè¿âñüêèé ÷àñ» 06.45 06.45, 07.10 07.10, 08.25 08.25, 18.50 18.50, 23.35 23.35, 00.20 00.20, 03.20 «×àñ ñïîðòó» 06.50 06.50, 07.15 07.15, 08.10 08.10, 08.55 08.55, 10.55 10.55, 13.55 13.55, 14.10, 14.55, 17.10, 17.50, 19.10, 00.25, 00.40, 02.55, 03.30 03.30, 05.55 05.55, 06.25 «Ïîãîäà» 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 10.00 10.00, 11.00 11.00, 12.00 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00 01.00, 02.00 02.00, 05.00 23.00, 00.00 00.00, 01.00 «×àñ íîâèí» 07.20 07.20, 08.15 08.15, 22.25 22.25, 23.20 23.20, 00.15 00.15, 03.15 «Á³çíåñ-÷àñ» 07.30 «Êëóá 700» 08.30 «Ôåºð³ÿ ìàíäð³â» 09.10 09.10, 19.30 19.30, 06.00 «Âåëèêà ïîë³òèêà» 09.35 «Â³êíî â Àìåðèêó» 10.10 «Ìàìèíà øêîëà» 10.30 «Çäîðîâ³ ³ñòî𳿻 11.10 «Òåõíîïàðê» 11.30 «Òðàíñì³ñ³ÿ-òåñò» 12.10 12.10, 04.15 «Æèòòÿ ö³êàâå» 13.10 «Çàõèñíèê ³ò÷èçíè» 13.35 «Ìîòîð» 14.20 «Ãðà äîë³» 15.15 «Àêöåíò» 16.10 «Ìàøèíà ÷àñó» 17.30 «Íîâèíè Êè¿âùèíè» 18.10 «Â³êíî â ªâðîïó» 20.30 20.30, 01.55 01.55, 02.35 02.35, 04.35 04.35, 05.50 «Õðîí³êà òèæíÿ» 21.00 «×àñ: ï³äñóìêè òèæíÿ ç Òåòÿíîþ Äàíèëåíêî» 21.40 21.40, 03.00 03.00, 04.00 «×àñ-Òàéì» 22.00 22.00, 02.10 «Òåðèòîð³ÿ çàêîíó» 22.35 22.35, 03.40 «Ê³íî ç ßí³íîþ Ñîêîëîâîþ» 23.40 «Çâåðíè óâàãó ç Ò. Ðàìóñ» 00.30 00.30, 02.30 02.30, 03.35 «Îãëÿä ïðåñè» 01.10 01.10, 05.10 «Ïîðòðåòè ç Ñåð㳺ì Äîðîôåºâèì»

22.05 Ôîëüê-music 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00 Åðà á³çíåñó. ϳäñóìêè 23.40 «Äðóæèíà» 00.50 Ãóìîðèñòè÷íèé êîíöåðò «Æ³íî÷à ëîã³êà» 01.20 ϳäñóìêè òèæíÿ 0 1 . 5 0 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Åñòàôåòà (æ³í.) 03.15 Õ/ô «Òàðàñ Øåâ÷åíêî» 05.05 Ä/ô «Çðîáëåíî â Ãîë³âóä³»

УВАГА! Категорії:

Знайомства

ÂÎÍÀ ×ÅÊÀª

Ƴíêà 48 ð., 161/53, ö³êàâà, ïðèâàáëèâà, ç ïî÷óòòÿì ãóìîðó, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâ³êîì ³íòåë³ãåíòíèì, çàáåçïå÷åíèì, äî 55 ð., äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: (097) 835-47-43

гâíÿíêà, 52/155/58, ñïîê³éíà, âð³âíîâàæåíà,áåç ìàòåð³àëüíèõ òà æèòëîâèõ ïðîáëåì, â³ðóþ÷à, ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â, ìîæëèâî ç ïåíñ³îíåðîì, ³íâàë³äîì 3-ãðóïè. Êîíòàêòè: (095) 486-87-45

05.25 «Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè» (1) 06.25 06.25, 02.05 Õ/ô «Âàì ³ íå ñíèëîñÿ» 08.00 «¯ìî âäîìà» 09.05 «Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ» 10.45 «Êàðàîêå íà Ìàéäàí³» 11.40 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 15.55 «Óêðà¿íà ìຠòàëàíò!-5» 19.00 «Áèòâà åêñòðàñåíñ³â» 19.55 Õ/ô «Æ³íî÷èé äåíü» 22.05 Õ/ô «Òåðì³íîâî øóêàþ ÷îëîâ³êà» 00.00 Õ/ô «Ïðèáîðêàííÿ íîðîâëèâîãî»

04.55 Ôàêòè 05.15 05.15, 04.20 Ñâ³òàíîê 06.05 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ 06.55 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 07.15 Äà÷à 08.35 Îñíîâíèé ³íñòèíêò 09.05 Äèâèòèñÿ âñ³ì! 10.20 Îë³ìï³Ëÿïè 10.45 Êîçèðíå æèòòÿ 11.15 11.15, 19.30 Ò/ñ «Õ³ðîìàíò-2» 18.45 Ôàêòè òèæíÿ 01.00 Ò/ñ «Òàêñ³» 02.15 Õ/ô «Äåíü Êîëóìáà» 03.45 Ïðî-Z³êàâå.ua

06.00 Õ/ô «Â³éñüêîâî-ïîëüîâèé ðîìàí» 07.40 Ëóíà äæóíãë³â 08.00 «Ñîö³àëüíèé ïóëüñ âèõ³äíèõ» 08.40 08.40, 18.55 «Ïîãîäà» 09.00 Äåíü, êîëè Çåìëÿ çì³íèëàñü 10.00 «Áóäü â êóðñ³!» 10.40 Ô-ñòèëü 11.05 Õ/ô «Ñïîêóñà Äîí Æóàíà» 13.45 Çà ñ³ì ìîð³â 14.25 Àðò ñ³ò³ 15.00 Ìèñòåöüê³ ³ñòîð³¿. Ñêðèïêîâèé âñåñâ³ò, 2 ÷. 15.50 Ï’ÿòü îäêðîâåíü Òàðàñà Ïåòðèíåíêà 16.40 Ìàðê Áåðíåñ. Òðè ðîêè òè ìåí³ ñíèëàñÿ 17.00 «Óêðà¿íà-ªâðîïà: ìàÿòíèê Ôóêî» 17.45 Æèëà-áóëà áàáöÿ. Òåòÿíà Ïåëüòöåð 18.30 18.30, 04.00 «Ñâ³ò çà òèæäåíü» 19.00 ³ä ìèñëèâöÿ äî æåðòâè. Óðìàñ Îòò 2 0 . 0 0 «Öèâ³ë³çàö³ÿ Incognita « 20.15 20.15, 04.30 «Êóìèðè» 20.45 «Ñâ³òñüê³ õðîí³êè» 21.10 21.10, 04.45 Ïð³çâèùå Øèðâ³íäò 22.40 Õ/ô «Âèêðàäåíà» 00.45 Õ/ô «Ñâÿòî êîõàííÿ» 02.25 Àìóðí³ ìåëî䳿 (3) 02.40 Õ/ô «Ãîëå âèêðèòòÿ»

06.00 Åðàëàø 07.15 Ì/ñ «Ëóíò³ê» 0 7 . 4 0 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà 08.00 Òåëåïóçèêè 08.35 Áàéäèê³âêà 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì 09.25 Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» 10.00 Ì/ñ «Ë³ëî ³ Ñò³÷» 11.00 Ì/ô «Äþéìîâî÷êà» 12.50 Ì/ô «Ïîïåëþøêà 2: Ì𳿠çä³éñíþþòüñÿ» 14.10 Õ/ô «Ïîïåëþøêà» 15.55 Õ/ô «ß, çíîâó ÿ òà ²ðåí» 18.25 Äàéîø Ìîëîäüîæ! 19.15 ³òàëüêà.8 Áåðåçíÿ 20.00 20.00, 00.45 ³òàëüêà-2 21.00 Ò/ñ «Â³ñ³ìäåñÿò³» 23.00 Õ/ô «Íîâ³ ìóðàõè ó øòàíÿõ» 01.00 Ïðîô³ëàêòèêà

05.45 Ò/ñ «Òðó Äæåêñîí» 06.10 Íîâèé ïîãëÿä 07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà 08.00 Çàïèòàºòå ó ë³êàðÿ 08.25 08.25, 09.35 Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó» 09.00 Ì/ñ «Ðîãè ³ Êîïèòà: Ïîâåðíåííÿ» 10.00 Ì/ô «Àñòåð³êñ òà â³ê³íãè» 11.45 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 13.05 Õòî çâåðõó?-2 15.05 Õ/ô «Ñåêñ ó âåëèêîìó ì³ñò³ 2» 18.00 Õ/ô «Á³ëÿâêà â çàêîí³» 20.00 Õ/ô «Á³ëÿâêà â çàêîí³ 2» 22.00 Ïåäàí-Ïðèòóëà Øîó 23.40 Õ/ô «Àíàíàñîâèé åêñïðåñ: Ñèäæó, êóðþ» 01.55 Ñïîðòðåïîðòåð 02.00 Ò/ñ «Åâðèêà» 02.40 02.40, 03.45 Çîíà íî÷³ 02.45 Âèùå íåáà 03.15 ×åðâîíà Çåìëÿ (Terra Vermelha) 03.50 Óêðà¿íö³ ³ðà 04.40 04.40, 05.25 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà 04.45 Íåâãàìîâíèé Ïàíòåëåéìîí 05.15 Çîðÿ âå÷³ðíÿÿ

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 05.35 «Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî Êèºâà» 06.00 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðåïåëèöÿ» 07.25 07.25, 09.55 Ì/ô 08.10 гâíå çà òèæäåíü 08.30 Ñïîðò çà òèæäåíü 08.50 Ïàòðóëü òèæíåâèé 09.10 Íîâèíè ñóñ³äà 09.25 09.25, 11.20 Öå - Óêðà¿íà! 09.30 ѳì’ÿ â³ä À äî ß 10.15 „Ìîäíî” 10.30 Äî Òîâñòóõè çà çäîðîâ’ÿì 10.50 Åñòðàäíà Ïðåì’ºð-ë³ãà 11.30 «Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó» 12.00 «Àãåíòè âïëèâó» 13.00 «Ïðàâîñëàâí³ ñâÿò³» 15.00 15.00, 16.50 ³òàºìî Âàñ 16.20 Êóë³íàðíå øîó «Ñìà÷íÎÃÎ! « 17.40 ʳíîëåêòîð³é 18.00 гâíå çà òèæäåíü 18.20 Ñïîðò çà òèæäåíü 18.40 Ïàòðóëü òèæíåâèé 18.55 Öå - Óêðà¿íà! 19.00 Ò/ñ «Ñë³ïèé - 3» 23.00 «Ëîõîòðîí» 23.30 Õ/ô «Íåâàëÿøêà» 01.15 Õ/ô «Ì³ñòåð Áîíñ - 2» 03.00 «Ðå÷îâèé äîêàç» 03.50 «Àãåíòè âïëèâó» 05.15 «Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè» 05.35 «Ïðàâäà æèòòÿ»

06.00 06.00, 05.50 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00 Ïî䳿 07.20 Õ/ô «Ëþáëþ 9 áåðåçíÿ» 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî 10.00 Ãåðî¿ åêðàíó 11.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü» 13.00 13.00, 20.00 20.00, 21.00 Ò/ñ «²íòåðíè» 14.00 Íàéðîçóìí³øèé 15.50 Ò/ñ «Ñë³ä» 19.00 19.00, 03.40 Ïî䳿 òèæíÿ 23.00 «Âåëèêèé ôóòáîë» 00.30 Ò/ñ «Äèêèé» 04.25 Õ/ô «Áåòõîâåí - 5»

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 óìí Óêðà¿íè 06.02 Ïîâíîòà ðàäîñò³ æèòòÿ 06.30 06.30, 16.00 Ìóëüòäàðèíêè 06.55 Îô³ö³éí³ íîâèíè 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00 0, 22.00 Îãëÿä ïîä³é òèæíÿ 07.30 07.30, 11.35 Êëóá Ñóïåðêíèãè 0 7 . 5 0 Ðåòðîñïåêòèâà. Ò/Ô ×ÎÄÒÐÊ Âèííè÷åíêî. Êîõàííÿ ³ ëþáîâ 08.30 Ñâ³òÎñâ³ò 09.30 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ 09.45 Ìóç. Ô³ëüì «Ï³ä äóáîì ñòîë³òí³ì» 10.00 Ìàíäðè 10.20 10.20, 11.55 Ìóçè÷íèé êàëåéäîñêîï 10.30 Äåíü â ìóçå¿ 11.00 Õ/Ô «Â³ä÷àéäóøí³ áàòüêè» 1ñ 12.30 Ïî ñóò³ 13.25 Ò/Ô «Ë³òîïèñåöü ñâîãî ïðîñòîðó» 14.20 Ïîä³óì-¿¿ æèòòÿ 15.30 Íà òåðèòî𳿠çàêîíó 15.45 Çàõ³äíèé åêñïðåñ 16.20 Àáåòêà çäîðîâ’ÿ 16.45 Õ/Ô «Â³ä÷àéäóøí³ áàòüêè» 2 ñ. 17.30 Áåç ïðàâà íà çàáóòòÿ 18.00 ̳ñüêå ê³ëüöå 18.30 Êâåñò-øîó 19.30 Ïóëüñ ÐÀÅÑ 19.45 Ò³íåéäæ-ïðîñò³ð 20.15 Áóäüìî çäîðîâ³ 20.30 Øòðèõè ç íàòóðè 20.45 Íà äîáðàí³÷ êàçêà 21.00 Ïî÷åðê äîë³. Ñåðã³é Òðîÿí 21.30 ×ÎÄÒÐÊ Íåçâ³äàí³ ³ñòî𳿠Ìóçè ìàéñòðà 22.30 Ìóçè÷íà êóõíÿ 22.45 Õ³òîâà âåæà 23.15 Ä/Ô «Ìåãàç³ðêè» 3 ñ.

1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Æåíùèíà 65 ëåò, õîðîøàÿ õîçÿéêà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé äî 70 ëåò ñ çîëîòûìè ðóêàìè. Áóäó åìó çîëîòîé ïîëîâèíêîé. Êîíòàêòû: (098) 489-38-02, (056) 378-63-12 Ƴíêà 40 ð., 160/50, ðîçëó÷åíà, º ä³òè, ñòðóíêà, îõàéíà, ï ð è â à á ë è â à , ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâ³êîì, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, áåç ñóäèìîñòåé, ìîæíà âä³âöåì àáî áåçä³òíèì, äî 45 ð. Êîíòàêòè: Êîä: 1102 ÑÒΠƳíêà, 51/160/60 ïîðÿäíà, ñèìïàòè÷íà ïîçíàéîìèòüñÿ ç â³ðíèì, äîáðèì ÷îëîâ³êîì â³äïîâ³äíîãî â³êó äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: Êîä: 2701 ÊÀÏ

Ƴíêà 51/170/80, ðîçëó÷åíà, ïîðÿäíà, ïðèºìíî¿ çîâí³øíîñò³, áåç ø/ç, ç ïî÷óòòÿì ãóìîðó, áàæຠïîçíàéîìèòèñÿ ç íåçàëåæíèì, ïîðÿäíèì ÷îëîâ³êîì, áåç æèòëîâèõ ïðîáëåì, äî 60 ð., äëÿ äðóæáè, ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â, ìîæëèâèé øëþá. Ðàäè ðîçâàã íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: Êîä: 0502 ËΪ. Ƴíêà 52/168/57 ïîçíàéîìèòüñÿ ç ïîðÿäíèì ÷îëîâ³êîì äî 55 ð. äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: Êîä: 2711 ÑÍÌ Æ³íêà 54/156/57, âäîâà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ïîðÿäíèì ÷îëîâ³êîì â³äïîâ³äíîãî â³êó äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: Êîä: 3011 ÀÃÀ

Ƴíêà, 44 ð., ñòðóíêà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâ³êîì áåç æèòëîâèõ ïðîáëåì äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: Êîä: 0112 ÊÎÌ Æ³íêà, 53/162/60, ïåíñ³îíåðêà, æèòëîì çàáåç-ïå÷åíà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç íåçàëåæíèì ÷îëîâ³êîì äî 65 ð., áåç ø/ç. Êîíòàêòè: Êîä: 1209 ÃÀÑ Æ³íêà, 54/158/58, ïðèºìíî¿ çîâí³øíîñò³, ïîðÿäíà, íåçàëåæíà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ñåðéîçíèì ÷îëîâ³êîì äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ. Êîíòàêòè: Êîä: 1001 ÃÀ² Ƴíêà, 55/165/70, ïîðÿäíà, ñèìïàòè÷íà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç â³ðíèì, äîáðèì ÷îëîâ³êîì äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â, â³êîì äî 60 ð. Êîíòàêòè: Êîä: 1312ÁÒÎ Ñèìïàòè÷íà ð³âíÿíêà 33 ð., ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâ³êîì äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: Êîä: 0102 ÌËÂ

гâíÿíêà 53 ð., ïðèºìíî¿ çîâí³øíîñò³, ñòðóíêà, ïîðÿäíà ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâ³êîì äëÿ ñï³ëêóâàííÿ òà ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: Êîä: 1112 ×àÑèìïàòè÷íà ä³â÷èíà, 27 ð., áåç ø/ç, îñâ³òà âèùà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ïîðÿäíèì, äîáðèì õëîïöåì áåç ø/ç, ëåãêîâàæíèõ òà ç ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³ ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: Êîä: 2101ßÍÌ

Â²Í ×ÅÊÀª

Õëîïåöü 27 ð., çð³ñò 168 ñì, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ä³â÷èíîþ 22-27 ð., çð³ñò 160-167 ñì, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: (097) 610-37-84

Ìîëîäèé ÷îëîâ³ê, 38 ð., ñåðåäíüî¿ çîâí³øíîñò³ ³ ðîñòó, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ä³â÷èíîþ äëÿ çóñòð³÷åé, íàäàì ìàòåð³àëüíó ï³äòðèìêó. Êîíòàêòè: гâíå, ãîëîâïîøòà, äî çàïèòàííÿ, ïàñïîðò ÀÑ 188214 гâíÿíè í, гâíÿíèí, 39/178/68, ðîçëó÷åíèé, ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äëÿ ñåðéîçíèõ â³äíîñèí. Êîíòàêòè: Êîä: 3107 ËÎË ×îëîâ³ê ×îëîâ³ê, 55 ð., áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ð³ñò 175/ 80, ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äëÿ ñåðéîçíèõ â³äíîñèí. Êîíòàêòè: Êîä: 1502 ÀÌÎ ×îëîâ³ê 38 ð., áåç ø/ç, ñïîê³éíèé, âèõîâàíèé, ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äëÿ ïðèºìíèõ çóñòð³÷åé àáî ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: Êîä: 0112 ÎÌÀ

×îëîâ³ê ìîëîäèé, ñåðåäíüî¿ çîâí³øíîñò³ òà ñòàòóðè ïîçíàéîìèòüñÿ ç ä³â÷èíîþ äëÿ çóñòð³÷åé, íàäàì ìàòåð³àëüíó ï³äòðèìêó. Êîíòàêòè: Ãîëîâïîøòà äî çàïèòàííÿ. Ïàñïîðò ÀÔ ¹188214 ×îëîâ³ê ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ 28-38 ð., äëÿ ñåðéîçíèõ â³äíîñèí àáî ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿, ÷åêàþ ëèñòà, â³äïîâ³ì îáîâ’ÿçêîâî. Êîíòàêòè: Êîä: 0312 ÑÀÍ

вÇÍÅ

гâíåíñüêèé êëóá «Çóñòð³÷» çàïðîøóº âñ³õ áàæàþ÷èõ, êîìó çà 40 ðîê³â, ùîñóáîòè î 17.00 íà âå÷îðíèö³.  ïðîãðàì³ ×îëîâ³ê ïîçíàéîìèòüñÿ ç òà òàíö³. æ³íêîþ â³ä 55 äî 65 ð., ðîçëó÷åíèé, ðîçâàãè ìîæå áóòè ñòâîðåíà ñ³ì’ÿ. Êîíòàêòè: (095) 891-83-66, (098) 245-43-81 Êîíòàêòè: Êîä: 1312 ÎÀÂ

Загублено, знайдено

 ò ð à ÷ å í è é ñòóäåíòñüêèé êâèòîê, âèäàíèé гâíåíñüêèì êîîïåðàòèâíèì åêîíîì³êî-ïðàâîâèì êîëåäæîì íà ³ì’ÿ ³äí³÷óê Þ볿 Âàëåð³¿âíè, ââàæàòè íåä³éñíèì

Âòðà÷åíî òåõ. ïàñïîðò íà à/ì ѳòðîåí Áåðë³íãî, äåðæ. ¹ ² 6943 À², ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Êîíòàêòè: (096) 212-96-05 Âòðà÷åíî òåõïàñïîðò íà àâòîìîá³ëü ѳòðîåí, äåðæ. ¹ ²6941À², ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Êîíòàêòè: (096) 212-96-05 СТАНОМ НА 26.02.2013 НАДІЙШЛИ ЛИСТИ ТАКИМ АДРЕСАТАМ:

2701 ÊÀÏ – 1 ëèñò 3107 ËÎË – 1 ëèñò 1102 ÑÒÎ – 1 ëèñò 0504 ÊÀÎ – 1 ëèñò Просимо абонентів забрати кореспонденцію! До уваги дописувачів рубрики «Знайомства»! Звертаємо Вашу увагу, що оголошення друкуються 3 місяці, листи зберігаються в редакції % 6 місяців. При збереженні більше, ніж 6 місяців % стягується подвійна оплата.


29

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó

Вікна, двері 2.1.1. Ïðîäàì

Æàëþç³ âåðòè âåðòè-êàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³, ð³çíèõ êîëüîð³â.  è ì ³ ð þ â à í í ÿ , âñòàíîâëåííÿ. Êîíòàêòè: 28-83-77, (096) 967-72-84 ³êíà äåðåâ’ÿí³ ïîäâ³éí³, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 28-70-54 ³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³ òà áàëêîíí³ áëîêè, ð³çíîìàí³òíèé ïðîô³ëü òà çíà÷íà çíèæêà áåçïîñåðåäíüî â³ä âèðîáíèêà. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 ³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³. Êîíòàêòè: 63-80-03 ³êíà, äâåð³ ìåòàëîïëàñòèêîâ³. Êîíòàêòè: 63-43-83 ³êíà, äâåð³, çàì³ðè áåçêîøòîâí³. Êîíòàêòè: 63-80-97, (067) 373-51-42, (050) 434-25-39

• •

Êàì³íü ðàêóøíÿê, Áðóñ, 6 ì, 10õ10, ñóõèé. â³ä âèðîáíèêà. Äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 22-67-17, (067) 252-55-23 ϳäâ³êîííÿ. Êîíòàêòè: Êîíòàêòè: (066) 021-22-43 www.sazhen.com.ua 63-80-03 ÁËÎÊÈ Ï³ñîê â ì³øêàõ, Ðîëåòè òêàíèíí³, ÔÓÍÄÀÌÅÍÒͲ, áàìáóêîâ³, ñîíöåçàõèñí³. öåìåíò Ì-500 â ì³øêàõ, ÏÅÐÅÒÈÍÊÈ. ÁÅÒÎÍ, Êîíòàêòè: 63-43-83 ùåá³íü ãðàí³òíèé â ÐÎÇ×ÈÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: Ðîëåòè. Êîíòàêòè: 63-80-03 ì³øêàõ, â³äñ³â â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 63-59-49, Ñèñòåìè áàëêîíí³, 43-90-56, (097) 378-42-71 (067) 362-18-41, ðîçñóâí³, àëþì³í³ºâ³. (067) 363-48-58 ϳñîê, ùåá³íü âñ³õ Êîíòàêòè: 63-43-83 ôðàêö³é, ï³ñîê ìèòèé, ѳòêè ìîñê³òí³. Ö³íà: 100 â³äñ³â. Äîñòàâêà. ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè:  ̲ØÊÀÕ Ï²ÑÎÊ, (098) 26-65-95, 26-16-40, (067) Êîíòàêòè: ²ÄѲÂ, ÙÅÁ²ÍÜ. 866-02-73, (098) 360-29-53 ÊÀ̲ÍÜ, ϲÑÎÊ ÌÈÒÈÉ, 371-80-11 ϳäâ³êîííÿ. Êîíòàêòè: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

ѳòêè ìîñê³òí³. Êîíòàêòè: 63-80-03

2.1.2. Êóïëþ ³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³ íîâ³ àáî á/â, áóäü-ÿê³ ðîçì³ðè, ñàìîâèâ³ç. Êîíòàêòè: (097) 781-94-41 Äâåð³, áóäü-ÿê³ ðîçì³ðè, íîâ³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 360-20-23

Будівельні та оздоблювальні матеріали 2.2.1. Ïðîäàì

Êðûìñêèé êàìåíü ðàêóøå÷íèê Ì-25 îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Äîñòàâêà â ëþáîé ðåãèîí Óêðàèíû. Êîíòàêòû: (096) 095-04-88, (050) 848-48-83 Ðàêóøíÿê âûñøåãî êà÷åñòâà «Ì-25». Êîíòàêòû: (067) 472-42-73 ekostone.com.ua

ÐÀÊÓØÍßÊ ÊÐÈÌÑÜÊÈÉ, ÁÅÇ ÏÎÑÅÐÅÄÍÈʲÂ. ÏÎ̲ÐͲ Ö²ÍÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 346-27-64, (066) 933-31-55 Ðàêóøíÿê Ì-25, âèñîêî¿ ÿêîñò³, â³ä âèðîáíèêà. Êîíòàêòè: (066) 957-52-41, (097) 317-78-70 Òðóáè ìåòàëåâ³ äëÿ îãîðîæ³. Êîíòàêòè: (097) 327-71-90

³êíà, äâåð³ ìåòàëîïëàñòèêîâ³ òåë.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27 ³êíà. Êîíòàêòè: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Äâåð³ äåðåâ’ÿí³, á/â, ì³æê³ìíàòí³, 2 ïîëîòíà ïî 60 ñì. Êîíòàêòè: 28-09-74, (098) 752-66-06 Äâåð³ äåðåâ’ÿí³. Êîíòàêòè: 63-80-03

ÁÓÄÌÀÒÅвÀËÈ. Àñôàëüò, á³ëèé ï³ñîê, ÖÅÃËÀ - 1000 ãðí., êåðàìçèò, òðóáè, âàïíî, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, áëîêè, öåìåíò, ùåá³íü, ãëèíó, â³äñ³â, ïåðåãí³é, òîðôîêðèõòó, ñåïòèêè, êðóãè êîëîäÿçí³. Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà.

Êîíòàêòè: 63-80-03

Äâåð³ ñîñíîâ³. Êîíòàêòè: 26-26-24, (067) 144-97-23 Äâåð³ òåðìîñêëÿí³. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Äâåð³, äåðåâ’ÿí³, ïîäâ³éí³, ç â³êíàìè, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 64-34-33, (098) 951-77-39 Æàëþç³, ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèêàëüí³. Êîíòàêòè: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Æàëþç³. Êîíòàêòè: 63-80-03

³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, êàì³íü áóòîâèé, ðó÷íèé òà ìåõàí³÷íèé, öåãëó ñèë³êàòíó. Êîíòàêòè: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90

Äîøêó (ñîñíà, â³ëüõà, ÿñåí), ñóõó, ñâ³æîñïèëåíó, áàëêè, êðîêâè, ðåéêè, áðóñ. Êîíòàêòè: 43-83-27, (067) 382-23-06, (050) 823-23-70

Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä ð³çàí³ òà ðóáàí³, âóã³ëëÿ, òèðñîáðèêåò, øëàê, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, äîñòàâêà Ðîëåòè çàõèñí³. Êîíòàêòè: Ç²Ë òà ÌÀÇ. Êîíòàêòè: 26-65-95, 26-16-40, (067) 43-60-12, (098) 770-42-80, (066) 852-03-21 ï³ñëÿ 15.00 360-29-53 ϳäâ³êîííÿ. Êîíòàêòè: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

ÂÀÃÎÍÊÓ ÄÅÐÅÂ’ßÍÓ (ÑÎÑÍÀ, ²ËÜÕÀ), Â²Ä 60 ÄÎØÊÓ ÄËß ÃÐÍ./ÊÂ.Ì, ϲÄËÎÃÈ ØÏÓÍÒÎÂÀÍÓ 110 ÃÐÍ./ÊÂ.Ì, ÔÀËÜØ-ÁÐÓÑ 100 ÃÐÍ./ ÊÂ.Ì, Ï˲ÍÒÓÑ, ÊÓÒÍÈÊ, ÌÎÍÒÀÆÍÓ ÐÅÉÊÓ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÌÎÆËȲÑÒÜ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 64-58-45, (050) 515-58-06, (067) 363-37-87

Âàãîíêó ÌÄÔ, 18 êâ.ì. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68 Âàãîíêó Êîíòàêòè: 22-50-64

ïëàñòèêîâó. 22-15-59,

Âàãîíêó ñîñíîâó, â³ëüõîâó, îñèêîâó, ëèïîâó ³ ò.ä. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Âàãîíêó. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Âàãîíêó. Êîíòàêòè: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06

Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Àñôàëüò, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, â³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ, ë³ö. ÌÒÇÓ À Äâåð³ ìåòàëåâ³. Êîíòàêòè: ¹339649 â³ä 29.05.07 ð. 63-80-03 Êîíòàêòè: 62-54-40, (067) Äâåð³ ìåòàëîïëàñòèêîâ³. 275-91-37 Äâåð³ ìåòàëåâ³ âõ³äí³ ñòàíäàðòíèõ ðîçì³ð³â, âèð-âî Á³ëà Öåðêâà. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 64-46-20, (067) 781-95-60 logos_777@mail.ru

×ÎÐÍÎÇÅÌ, ÂÈÂ²Ç ÁÓIJÂÅËÜÍÎÃÎ Ñ̲ÒÒß À/Ì Ç²Ë. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-26-72, (097) 396-23-38

Áàëêè. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60

ÂÀÏÍÎ ÃÀØÅÍÅ ÒÀ ÃÐÓÄÊÎÂÅ, ²ÄѲÂ, ÙÅÁ²ÍÜ, ϲÑÎÊ, ÊÅÐÀÌÇÈÒ, ÊÀ̲ÍÜ, ÊÐÈÕÒÈ ÊÎËÜÎÐβ, ÁËÎÊÈ Ï²ÍÎ- ÒÀ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍͲ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÎÁ’ªÊÒ ÑÀÌÎÑÊÈÄÀÌÈ Â²Ä 3 ÄÎ 30 Ò. ÏÐÀÖÞªÌÎ Ç ÏÄÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Áëîê-õàóç. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60

Âàòó ì³íåðàëüíó, 50 ìì, çàëèøêè. Êîíòàêòè: 23-77-89, (068) 230-41-00

Áëîê-õàóç. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Âàòó ì³íåðàëüíó. Êîíòàêòè: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00

ÁËÎÊÈ Ç ÊÐÈÌÑÜÊÎÃÎ ÐÀÊÓØÍßÊÀ (ÊÐÈÌ). ̲ÖͲ, ²ÄÁ²ÐͲ. ÂÈÑÎÊί ßÊÎÑÒ². ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏΠ̲ÑÒÓ ÒÀ ÎÁËÀÑÒ²  ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÒÅÐ̲Í. Ö²ÍÀ Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (093) 265-01-15, (097) 063-44-63

ÁËÎÊÈ Ç ÐÀÊÓØÍßÊÀ (ÊÐÈÌ), ÂÈÑÎÊÀ ßʲÑÒÜ, ÁÅÇ ÏÎÑÅÐÅÄÍÈʲÂ, ÑÀÌÎÂÈÂ²Ç Ç ÊÀÐ’ªÐÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 479-51-83, (067) 887-03-32 Áîðäþðè. Êîíòàêòè: 24-15-71, 24-11-67 Áðóñ. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60

Âàòó ì³íåðàëüíó. Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64 ³äëèâè. Êîíòàêòè: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 ³äëèâè. Êîíòàêòè: 63-80-03 Âîäîçëèâè ïëàñòèêîâ³ «BRYZA». Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64 Ãàçîáëîêè. Êîíòàêòè: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Ãâèíò ç áðîíçîâîþ ãàéêîþ, áðîíçîâó ãàéêó. Êîíòàêòè: 40-16-04, (098) 254-20-14, (095) 335-24-97 à ³ ï ñ î ê à ð ò î í , êîìïëåêòóþ÷³. Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64 Äîøêè äëÿ Êîíòàêòè: 43-25-60

ï³äëîãè. 43-24-46,


30

ÁÓIJÂÅËÜͲ

ÌÀÒÅвÀËÈ

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó ÃÐÀͲÒͲ ÂÈÐÎÁÈ: ϲIJÊÎÍÍß, ÑÒ²ËÜÍÈÖ², ÏËÈÒÊÈ, ÁÐÓʲÂÊÀ. ÂËÀÑÍÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ, ÂÓË. Ä.ÃÀËÈÖÜÊÎÃÎ, 27. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-16-04, (095) 335-24-97, (098) 254-20-14

ÊÅÐÀÌÇÈÒ (ÍÀÑÈÏÎÌ, ÏÎ˲ÏÐÎϲËÅÍβ ̲ØÊÈ, «Á²Ã-ÁÅÃÈ»). ÔÐÀÊÖ²¯ 5-10 ÌÌ, 10-20ÌÌ, 20-40ÌÌ. ÌÎÆËÈÂÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÑÀÌÎÑÊÈÄÀÌÈ Â²Ä 5 ÄÎ 60 Ì. ÊÓÁ. ÏÅÐÅÐÀÕÓÍÎÊ. ÒÇΠ«ÄÅ̲ѻ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

ʳëüöÿ äëÿ Êîíòàêòè: 24-11-67

Äîñòàâêà ñàìîñêèäàìè Ç²Ë (6ò), ÊàìÀÇ (12ò), ÄÀÔ (30ò). Ùåá³íü, êàì³íü, ï³ñîê, â³äñ³â, êåðàìçèò, êðèõòà, âàïíî, òèðñà. Âèâåçåííÿ ñì³òòÿ, ðîáîòà ï³ä åêñêàâàòîðîì. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ. ˳ö. À ¹352344 â³ä 18.07.2007 ð. ÌÒÇÓ.

êîëîäÿç³â. 24-15-71,

Êëåé ìîíòàæíèé: àêðèëîâèé, íåîïðåíîâèé. Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64

Äîøêó äëÿ ï³äëîãè. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Äîøêó ïàðêåòíó, â³ä âèðîáíèêà. Êîíòàêòè: (067) 674-32-04, (067) 674-30-38 Äîøêó ïàðêåòíó, ç äóáà, ÿñåíà, ìàñèâíó. Êîíòàêòè: (067) 674-32-04, (067) 674-30-38 ÄÎØÊÓ Ñ²ÆÎÑÏÈËÅÍÓ, ÑÓÕÓ, ÁÐÓÑ, ÐÅÉÊÓ, ÄÎØÊÓ ÄËß Ï²ÄËÎÃÈ ØÏÓÍÒÎÂÀÍÓ, ÂÀÃÎÍÊÓ, ÑÒÐÎÏÈËÜͲ ÑÈÑÒÅÌÈ. ÐÎÇ̲ÐÈ ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 718-65-43

Âîðîòà, îãîðîæ³, êàðíèçè, ãðàòè, êîâàí³ åëåìåíòè òà ³íøå òåë.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27 www.kovalstvo.com.ua Êîìïëåêò ïàíåëåé îöèíêîâàíèõ äëÿ ãàðàæà, 6/4 ì, âèñàòî 2.25 ì. Ö³íà: 8000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 002-12-35 ÊÐÈÕÒÓ ÌÀÐÌÓÐÎÂÓ, ÊÂÀÐÖÈÒÍÓ, ÁÀÇÀËÜÒÎÂÓ, ÃÐÀͲÒÍÓ, ÃÀËÜÊÓ Ð²×ÊÎÂÓ ÄËß ÌÎÇÀ¯×ÍÈÕ ÐÎÁ²Ò, ÔÀÑÀIJÂ, ËÀÍÄØÀÔÒÍÎÃÎ ÒÀ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÓ. ÂÈÁ²Ð ÊÎËÜÎв ÒÀ ÔÐÀÊÖ²¯. ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÏÅÐÅÐÀÕÓÍÎÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Êðîêâè. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Êóòíèêè. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60

ϲÑÎÊ, ÙÅÁ²ÍÜ ÂÑ²Õ ÔÐÀÊÖ²É, ²ÄѲÂ, ²ÄѲ ÃÐÀͲÒÍÈÉ, ÁÀÇÀËÜÒÎÂÈÉ, ÄÐÎÂÀ вÇÀͲ ÏÎ 1 Ò ÒÀ ÐÓÁÀͲ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ À/Ì Ç²Ë ÒÀ ÌÀÇ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-60-12, (098) 770-42-80, (066) 852-03-21 ϲÑËß 15.00

ϲÑÎÊ, ÙÅÁ²ÍÜ ÂÑ²Õ ÔÐÀÊÖ²É, ϲÑÎÊ ÌÈÒÈÉ, ²ÄѲÂ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11 Ïëàíêè. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Ïëèòè äëÿ Êîíòàêòè: 24-11-67

îãîðîæ³. 24-15-71,

Ëèøòâó. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Ïëèòêó ôàñàäíó, 30/30, 5.5êâ.ì, êîðè÷íåâèé êîë³ð,âèð-âî ×åõ³ÿ. Êîíòàêòè: (067) 793-44-54 Ïëèòó ëàì³íîâàíó, ñâ³òëó, ï³ä äåðåâî, 2,75õ1,83õ0,2, 2 øò. Êîíòàêòè: 64-80-57 Ïë³íòóñ. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ïë³íòóñè. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Ïðîôíàñòèë. Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64

Ì å ò à ë î ï ð î ô ³ ë ü . Êîíòàêòè: 63-80-03 Ì å ò à ë î ï ð î ô ³ ë ü . Êîíòàêòè: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Ìåòàëî÷åðåïèöþ. Êîíòàêòè: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58

ò. (096) 307-28-79

ϳíó ìîíòàæíó: ïîáóòîâó, ïðîôåñ³éíó. Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64

Ïëèòè äî ºâðîïàðêàíó, 10 øò., á/â. Êîíòàêòè: (095) 705-41-10

Äîøêó ñòîëÿðíî¿ ÿêîñò³. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Ôàñàäíèé - â³ä 42 ãðí/ ì.êâ. ²íòåð ,ºðíèé - â³ä 100 ãðí/ì.êâ. Êàì³íü äëÿ ëàíäøàôòíèõ ðîá³ò

ϳíîïëàñò. Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64

Ëàãè. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60

ÄÎØÊÓ ÑÎÑÍÎÂÓ, ²ËÜÕÎÂÓ ÑÓÕÓ ÒÀ ѲÆÎÑÏÈËÅÍÓ (25-50 ÌÌ), ÐÅÉÊÈ, ÊÐÎÊÂÈ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÐÎÇ̲вÂ. ÄÎØÊÈ ÄËß Ï²ÄËÎÃÈ ØÏÓÍÒÎÂÀͲ, ÂÀÃÎÍÊÓ. ÌÎÆËÈÂÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-16-75, (067) 494-75-45

Êàõë³, á/â, äî ãóáêè ÷è êàì³íó, äåøåâî. Êîíòàêòè: 40-10-40, (096) 146-45-75

ϲÍÎ- ÒÀ ÃÀÇÎÁËÎÊÈ ÓÑ²Õ ÒÈÏÎÐÎÇ̲вÂ. (ÓÊÐÀ¯ÍÀ, Á²ËÎÐÓÑÜ, ÏÎËÜÙÀ). ÏÐß̲ ÏÎÑÒÀÂÊÈ ²Ç ÇÀÂÎIJ (ÌÎÆÍÀ ÌÀËÈÌÈ ÎÁ’ªÌÀÌÈ). ÏÐÀÖÞªÌÎ Ç ÏÄÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

ϲÑÎÊ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÉ, ÖÅÌÅÍÒ Ì-500  ̲ØÊÀÕ, в×ÊÎÂÈÉ, ÂÀÏÍÎ, ²ÄѲÂ, ÊÅÐÀÌÇÈÒ, ×ÎÐÍÎÇÅÌ, ÙÅÁ²ÍÜ. ÖÅÃËÓ ×ÅÐÂÎÍÓ, ÁÓIJÂÅËÜÍÓ, ÂÎÃÍÅÒÐÈÂÊÓ ÏÎØÒÓ×ÍÎ, ϲÍÎÁËÎÊÈ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

Êîíòàêòè: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 ÄÎØÊÈ, ÁÀËÊÈ, ÊÐÎÊÂÈ, ÐÅÉÊÈ ÓÑ²Õ ÐÎÇ̲вÂ, ÑÓÕ² ÒÀ ѲÆÎÑÏÈËÅͲ. ÄÎØÊÓ ÄËß Ï²ÄËÎÃÈ, ØÏÓÍÒÎÂÀÍÓ, ÂÀÃÎÍÊÓ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-96-67, 64-55-55, (096) 242-26-61

Ïåðåòèíêè, 3 ì, çàëèøêè. Êîíòàêòè: (097) 032-38-75

Ìåòàëî÷åðåïèöþ. Êîíòàêòè: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Ìåòàëî÷åðåïèöþ. Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64 Íàòÿæí³ ñòåë³. Êîíòàêòè: 64-24-10, 43-90-49, (067) 363-50-33 Îíäóë³í. Êîíòàêòè: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58 Î÷åðåò äëÿ óòåïëåííÿ áóäèíê³â. Êîíòàêòè: (099) 928-23-21 Ïàðêåò. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Ïåðåãîðîäêè àëþì³í³ºâ³, îô³ñí³. Êîíòàêòè: 63-43-83 Ïèëîìàòåð³àë îáð³çíèé òà íåîáð³çíèé. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ÐÀÊÓØÍßÊ ÊÐÈÌÑÜÊÈÉ. ÏÐß̲ ÏÎÑÒÀÂÊÈ Ç ÊÀÐ’ªÐÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 495-63-33, (095) 614-00-68 Ðåéêè. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Ðåéêè. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ðåéêó ñóõó, 2.5 ì. Êîíòàêòè: 22-67-17 Ñàéäèíã. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Ñàéäèíã. Êîíòàêòè: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58 Ñàéäèíã. Êîíòàêòè: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Ñâà¿, 6 ì. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Ñåêö³þ ìåòàëåâîãî øåñòèãðàííèêà, êîâêà íà ïàðêàí, 3 øò., 1.20/1.20 ì. Ö³íà: 350 ãðí./øò. Êîíòàêòè: 68-00-68 Ñèñòåìè âîäîçëèâí³. Êîíòàêòè: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06

Ñèë³êîíè: ñàí³òàðí³, Êîíòàêòè: 22-50-64

àêðèëîâ³, óí³âåðñàëüí³. 22-15-59,

Ñèñòåìè àëþì³í³ºâ³, ôàñàäí³. Êîíòàêòè: 63-43-83 Ñèñòåìè âîäîñò³÷í³. Êîíòàêòè: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58 Ñèñòåìè óòåïëåííÿ, øèðîêèé âèá³ð áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, âîäîñò³÷í³ ñèñòåìè. Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64 ѳòêè ñàìîêëåþ÷³: ñêëîâîëîêíî, ôë³çåë³í. Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64 ѳòêó àðìóþ÷ó, äëÿ ñèñòåì îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64 ѳòêó êëàäêè öåãëè. Êîíòàêòè: 24-15-71, 24-11-67 Ñêëî, 3 ìì. Êîíòàêòè: (097) 321-65-96 Ñîô³ò. Êîíòàêòè: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Ñòîâï÷èêè ìåòàëåâ³, 2,2 ì, 30-70 ìì ä³àì., äëÿ îãîðîæ³, øïàëåðè ï³ä âèíîãðàä. Êîíòàêòè: (067) 261-10-98 Ñóì³ø³ ñóõ³, áóä³âåëüí³: øïàêë³âêè, êëåé äëÿ ïëèòêè, ã³ïñîêàðòîíó, âèð³âíþþ÷³ ñóì³ø³, öåìåíò. Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64 Òèðñîïëèòó ïîë³ðîâàíó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 5-23-70, (067) 731-16-42 Óòåïëþâà÷. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Ôàðáè âîäîåìóëüñ³éí³. Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64 Öåãëó ëèöþâàëüíó (Áîðçíà, ªâðîòîí, Á³ëà Öåðêâà, Ôàãîò). Êîíòàêòè: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00

ÖÅÃËÓ ×ÅÐÂÎÍÓ Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ Ç ÄÎÑÒÀÂÊÎÞ, ÄÅØÅÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 362-22-20 ×åðåïèöþ á³òóìíó. Êîíòàêòè: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58 ×åðåïèöþ á³òóìíó. Êîíòàêòè: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 ×åðåïèöþ Êîíòàêòè: 22-50-64

á³òóìíó. 22-15-59,

×åðåïèöþ ïîë³ìåðï³ùàíó. Êîíòàêòè: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Øàë³âêè. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Øèôåð, 37 ëèñò³â. Êîíòàêòè: (096) 346-00-17, (093) 143-49-15 Øèôåð, öåìåíò, ðóáåðîéä, ÄÂÏ, ëèñò, ïðîô³ëü, êîíüêè îöèíêîâàí³, á³òóì. Äîñòàâêà àâòîòðàíñïîðòîì. Êîíòàêòè: (0362) 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77 Øïàëåðè. Êîíòàêòè: 28-44-80, (068) 513-60-09

2.2.2. Êóïëþ Áàëêè, øèôåð, áðóê³âêó, ïàðêàí. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38 ˳íîëåóì. Êîíòàêòè: (098) 625-33-13 ˳ñ õâîéíèé, êðóãëèé ç ë³ñãîñï³âñüêèìè òîâàðîòðàíñïîðòíèìè íàêëàäíèìè. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22 Ïàðêàí. Êîíòàêòè: (098) 625-33-13


¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó Öåãëó, áëîêè. Ìîæíà á/â. Êîíòàêòè: (097) 238-08-29

Àâòîìàòèêó äî ÷àâóííîãî êîòëà «Åôåêò». Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68

Будівельні інструменти та обладнання

Áàòàðå¿ ÷àâóíí³, á/â. Êîíòàêòè: (067) 363-55-05

2.3.1. Ïðîäàì

Âèãîòîâëåííÿ òà ïðîäàæ êîíâåºðíèõ ðîëèê³â, ðîëèêîîïîð. Êîíòàêòè: (050) 544-27-69, (050) 446-00-69

Áåíçîãåíåðàòîðè, ìîòîïîìïè. Êîíòàêòè: 28-65-73, 28-79-88, 28-97-30, 28-98-47 Áåòîíîçì³øóâà÷³. Êîíòàêòè: 28-65-73, 28-7988, 28-97-30, 28-98-47 Áîëòè, ð³çíèõ ðîçì³ð³â. Ö³íà: 23 ãðí./êã. Êîíòàêòè: (097) 785-05-72 ³áðàòîð áóä³âåëüíèé, ç òðàíñôîðìàòîðîì, 36 Âò. Êîíòàêòè: 5-49-47, (098) 317-70-10 ³äðà, á/â, áóä³âåëüí³, ç êðèøêîþ, 20 ë. Êîíòàêòè: 23-77-89, (068) 230-41-00 Íàá³ð ôðåç, äâåðíèõ, â³êîííèõ. Êîíòàêòè: (068) 053-35-07 Îáëàäíàííÿ äëÿ ìîíîë³òíîãî áóä³âíèöòâà òà çàëèâàííÿ ç ï³íîáåòîíó. Êîíòàêòè: (050) 317-31-23 Ïèëêó äèñêîâó äî öèðêóëÿðêè. Êîíòàêòè: 28-70-54 Ïíåâìîìîëîò. Êîíòàêòè: (098) 440-43-15 Ñàìîð³çè, äþáåëÿ. Êîíòàêòè: 22-15-59, 22-50-64 Òðîñ ìåòàëåâèé, 12-22 ä³àì. Êîíòàêòè: (068) 053-35-07

2.3.2. Êóïëþ Áàãàòîïèë ³ìïîðòíèé, h-150ìì. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Âåðñòàò ïðîð³çíèé äëÿ îáð³çêè íåîáðîáëåíî¿ äîøêè. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Âåðñòàò öèë³íäðîâî÷íèé ô³ðìè «²ìåêñ». Êîíòàêòè: (097) 837-76-79 Îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ï³ëåòíèõ ãðàíóë. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20

Áà÷îê â³ä êîìïàêòóí³òàçó, âèð-âî Ïîëüùà, íîâèé. Êîíòàêòè: 63-19-88, (097) 645-68-39 Áîéëåð, ͳìå÷÷èíà, á/â. Êîíòàêòè: 63-61-67 Âàííó. Êîíòàêòè: 22-51-47 Êàì³íè ÷àâóíí³. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Êîëîíêó ãàçîâó «Áîø». Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 26-50-41, (093) 756-18-26 Êîëîíêó ãàçîâó. Êîíòàêòè: (096) 540-73-65 Êîíâåêòîð ãàçîâèé, ïëîùà îá³ãð³âó â³ä 20 êâ.ì., á/â. Êîíòàêòè: (096) 596-97-38 Êîíâåêòîð ãàçîâèé. Êîíòàêòè: (067) 863-14-15 Êîòåë «Ôåðîëë³-12». Êîíòàêòè: (098) 595-45-48 Êîòåë 2-êîíòóðíèé «Þíêåðñ», á/â, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (096) 707-47-31, (068) 241-43-62 Êîòåë ãàçîâèé, âèð-âî ²òàë³ÿ. Êîíòàêòè: 43-40-40, (066) 043-74-22 Êîòåë ãàçîâèé, âèð-âî ͳìå÷÷èíà. Êîíòàêòè: 43-40-40, (066) 043-74-22 Êîòåë äëÿ îïàëåííÿ, ãàçîâèé, 2-êîíòóðíèé, á/â. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38 Êîòëè íà òâåðäîìó ïàëèâ³, á/â. Êîíòàêòè: (097) 985-30-05 Êîòëè ïàðîâ³ Å-1/9, 2 øò. Êîíòàêòè: (098) 440-43-15 Ìèéêè âèñîêîãî òèñêó. Êîíòàêòè: 28-65-73, 28-7988, 28-97-30, 28-98-47 Ìèéêè êóõîíí³. Êîíòàêòè: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Ìèéêó ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 731-16-42 Íàñîñ ÌØ 100, ÌØ 75. Êîíòàêòè: (067) 299-95-44 Íàñîñíå îáëàäíàííÿ, åëåêòðîíàñîñè. Êîíòàêòè: 62-20-33, 63-08-01, 61-09-23 ϳ÷êó-áóðæóéêó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (097) 508-14-00 Ðàä³àòîð ÷àâóííèé, á/â. Êîíòàêòè: (097) 985-30-05

Ðèøòóâàíí ÿ Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³. Êîíòàêòè: (093) 693-25-55

Ðàä³àòîðè äëÿ îïàëåííÿ, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38

Ùåïîð³çêó äëÿ ïåðåðîáêè äåð’ÿíèõ â³äð³çê³â. Êîíòàêòè: (097) 837-76-79

Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³, á/â, 39 ðåáåð. Êîíòàêòè: (096) 707-47-31, (068) 241-43-62

2.3.3. Çäàì â îðåíäó

Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Ö³íà: 35 ãðí./ðåáðî. Êîíòàêòè: (097) 475-87-05

Ðàä³àòîðè, á/â. Êîíòàêòè: (099) 630-04-80

Áåòîíîçì³øóâà÷, 320 ë, 220 Âò. Êîíòàêòè: Òðóáè á/â. 200-400 ìì, (098) 522-84-99 òîâùèíà 5-8 ìì, äîâæèíè

Газ, опалення, водопостачання 2.4.1. Ïðîäàì

ð³çí³. Êîíòàêòè: 362-22-20

(067)

Òðóáè âîäîçëèâí³ ç îöèíêîâàíî¿ ñòàë³ â çáîð³. Êîíòàêòè: (067) 772-92-16 Óìèâàëüíèê â âàííó ê³ìíàòó, 50/60 ñì, íîâèé. Êîíòàêòè: (093) 319-87-87

Êîëîíêè, êîòëè ãàçîâ³, åëåêòðè÷í³ òà Øëàíãè ãóìîâ³, 16-18, âíóòð³øí³. Êîíòàêòè: (068) ò â å ð ä î ï à ë è â í ³ , 053-35-07 ðàä³àòîðè. Êîíòàêòè: (067) 384-31-89

Òðóáû ïîëèïðîïèëåíî ïîëèïðîïèëåíî-âûå, ôèòèíãè, âåíòèëè, êðàíû. Ïîëíûé àññîð àññîð-òèìåíò ïðîäóêöèè, íîâèíêè. Äîñòàâêà ïî âñåé Óêðàèíå. Îïòîì. Îôèöèàëüíûé äèëåð òóðåöêîé Êîìïàíèè. Êîíòàêò û: (063) 680-98-89 Êîíòàêòû Åëåíà

2.4.2. Êóïëþ

Áàòàðå¿, á/â òà íîâ³. Êîíòàêòè: (096) 735-14-04 Êîêñ âóã³ëüíèé àáî àíòðàöèò. Êîíòàêòè: (096) 453-05-57 Êîëîíêè ãàçîâ³. Êîíòàêòè: 63-14-85, (096) 775-90-11

Á ð è ã à ä à áóä³âåëüíèê³â âèêîíຠâñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò Êîëîíêó ãàçîâó, á/â. â³ä ôóíäàìåíò³â «ï³ä Êîíòàêòè: (067) 154-24-65 êëþ÷», âíóòð³øí³ ðîáîòè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Êîòåë äëÿ îïàëåííÿ, (098) 2-êîíòóðíèé, ìîæíà á/â. Êîíòàêòè: 821-59-64, Þð³é. Êîíòàêòè: (098) 625-33-13 Áðèãàäà âèêîíóº Êîòåë Ê×Ì-4Ì, á/â àáî íîâèé. Êîíòàêòè: (067) ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ 888-90-55 ðîáîòè, øïàêëþâàííÿ, Êîòåë Ê×Ì-4Ì. Êîíòàêòè: ã³ïñîêàðòîí, ïëèòêà, øòóêàòóðåííÿ, (096) 735-14-04 ìóðóâàííÿ, ëàì³íàò, Êîòåë íà òâåðäå ïàëèâî åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà. Ê×Ì-гâíå. Êîíòàêòè: (098) ßê³ñíî. Êîíòàêòè: 503-63-39 26-63-84, (096) Êîòåë, á/â. Êîíòàêòè: (097) 395-78-92 Êîëîíêè ãàçîâ³, á/â. Êîíòàêòè: 28-83-77, (096) 967-72-84

985-30-05

Åëåêòðîìîíòàæí³ ïîñëóãè: çàì³íà ñòàðî¿ ïðîâîäêè íà íîâó, ìîíòàæ âèìèêà÷³â, ðîçåòîê, ñâ³òèëüíèê³â, à â ò î ì à ò ³ â , ë ³ ÷ è ë ü í è ê ³ â , â³äíîâëåííÿ çíèêëîãî ñâ³òëà. Êîíòàêòè: (093) 585-84-73, (096) 853-73-48

2.5.1. Ïðîäàì

• • •

• • • • • • •

2.5.2. Êóïëþ

Послуги

2.6.1. Ðåìîíòíîáóä³âåëüí³

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÈÉ Ï²ÄÐßÄ Ó ÁÓIJÂÍÈÖÒ². ÐÎÇÐÎÁÊÀ ÏÐÎÅÊҲ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÐÎÁ²Ò.˲Ö. ÌÐÐÁÓ À ¹ 513022 Â²Ä 10.03.10Ð. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-59-49, (067) 362-18-41

• •

Óòåïëåííÿ áóäèíê³â, ë è ö þ â à í í ÿ , øòóêàòóðåííÿ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ñàéäèíãó, âàãîíêè, ðåìîíò ïîêð³âåëü, çàëèâêó ñòÿæêè, ïîñëóãè åëåêòðèêà, ìóðóâàííÿ. Êîíòàêòè: (096) 742-42-32

Øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³, â³äêîñ³â, Çâåäåííÿ êîòåäæ³â, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ áóäèíê³â, ïðèáóäîâ, øïàëåð. Êîíòàêòè: ãàðàæ³â (ôóíäàìåíòè, 62-02-57, (096) 803-97-09 ñò³íè, ïîêð³âëÿ), ìîíòàæ Øïàêëþâàííÿ, ôóíäàìåíò³â, êëàäêà çâè÷àéíî¿ òà ëèöþâàëüíî¿ ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, öåãëè, ÿê³ñíî, øâèäêî, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, áðèãàäà. Êîíòàêòè: (096) ôàðáóâàííÿ, ëèöþâàííÿ, ÿê³ñíî. Êîíòàêòè: (098) 220-59-17 797-92-91 Êîìïëåêñíèé Øïàêëþâàííÿ, ðåìîíò ìàãàçèí³â, øïàëåð. áóäèíê³â òà ñêëàäñüêèõ êëåºííÿ ï ð è ì ³ ù å í ü . Êîíòàêòè: (097) 690-89-66

Áóä³âåëüíà áðèãàäà Ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, á/â. âèêîíóº âñ³ âèäè Êîíòàêòè: (098) 625-33-13 ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíèõ ÿê³ñòü Òèòàí íà òâåðäå ïàëèâî. ðîá³ò, Êîíòàêòè: (067) 888-90-55 ãàðàíòîâàíà. Êîíòàêòè: (097) 166-09-07, (097) 087-65-51, (098) à ³ ï ñ î ê à ð ò î í , ø ï à ê ë þ â à í í ÿ , 665-39-49 ôàðáóâàííÿ, ëàì³íàò Á ó ä ³ â å ë ü í î - òîùî. Âëàñí³ îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè ìåõàí³çìè. Êîíòàêòè: Àïàðàò çâàðþâàëüíèé áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³: (050) 701-79-29, (067) íàï³âàâòîìàòè÷íèé 220 Â. ã ³ ï ñ î ê à ð ò î í , 494-12-25 Êîíòàêòè: (097) 115-49-91 ø ï à ê ë þ â à í í ÿ , Ëèöþâàííÿ Áåíçîïèëè, ìîòîêîñè. øòóêàòóðêà, ñòÿæêè, Êîíòàêòè: 28-65-73, 28-79- ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, êåðàì³÷íîþ ïëèòêîþ. ëàì³íàò, øïàëåðè, Êîíòàêòè: (095) 88, 28-97-30, 28-98-47 ðåìîíò «ï³ä êëþ÷», 944-48-08 Ãàçî-, åëåêòðîçâàðþâàëüíå ÿê³ñíî. Êîíòàêòè: îáëàäíàííÿ. Êîíòàêòè: Ëèöþâàííÿ (098) 28-65-73, 28-79-88, 5-75-70, ïëèòêîþ òà êîìïëåêñíèé 211-55-31 28-97-30, 28-98-47 ðåìîíò âàííèõ ê³ìíàò òà  è ê î í ó º ì î ñàíâóçë³â. Êîíòàêòè: (067) Åëåêòðî-, ïíåâìî³íñòðóìåíò. Êîíòàêòè: ðåìîíòí³ ðîáîòè. 909-21-60 28-65-73, 28-79-88, Êîíòàêòè: (096) Ì î í ò à æ 28-97-30, 28-98-47 723-52-96 ã ³ ï ñ î ê à ð ò î í ó , Åëåêòðîäâèãóí, 1000 Âêëàäàííÿ ø ï à ê ë þ â à í í ÿ , îáåðò³â, 3-ôàçíèé, íåäîðîãî. Ö³íà: 1000 ãðí ëàì³íàòó. Ö³íà: 15 ãðí./ ôàðáóâàííÿ, âêëàäàííÿ ïàðêåòíî¿ êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) ëàì³íàòó, Êîíòàêòè: (097) 378-03-79 ëèöþâàííÿ 670-05-73, (067) äîøêè, Å ë å ê ò ð î ä â è ã ó í , 862-46-66 òîùî. Êîíòàêòè: (050) ìîòîð-ðåäóêòîð òà 701-79-29, (067) ðåäóêòîð. Êîíòàêòè: Âêëàäàííÿ ïàðêåòó, 494-12-25 40-16-04, (098) 254-20-14, ëàì³íàòó, øïóíòîâàíî¿ (095) 335-24-97 Ì î í ò à æ äîøêè, íàáèâàííÿ Åëåêòðîäâèãóí. Êîíòàêòè: ïë³íòóñó. Øë³ôóâàííÿ ã ³ ï ñ î ê à ð ò î í ó , (067) 888-90-55 íîâîãî òà ðåñòàâðàö³ÿ ø ï à ê ë þ â à í í ÿ , ñòàðîãî ïàðêåòó òà ôàðáóâàííÿ, ìîíòàæ Åëåêòðîäðèëü, á/â îáì³íÿþ ñòåëü, íà áîëãàðêó, á/â. Êîíòàêòè: äîùàòèõ ï³äëîã, ìîíòàæ ï³äâ³ñíèõ äåðåâ’ÿíî¿ âàãîíêè. Âè¿çä àðìñòðîíã, ïîêëåéêó 24-63-04 äî ê볺íòà. Êîíòàêòè: øïàëåð, âêëàäàííÿ Å ë å ê ò ð î ³ í ñ ò ð ó ì å í ò (067) 382-12-24 ëàì³íàòó. Êîíòàêòè: ðó÷íèé. Êîíòàêòè: 28-65-73, 28-06-54, (098) 28-79-88, 28-97-30, Âêëàäàííÿ òà 260-86-29 28-98-47 øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó, Ïðîïîíóþ ïîñëóãè ³íøèõ Å ë å ê ò ð î ³ í ñ ò ð ó ì å í ò . áóäü-ÿêèõ ï³äëîã, ñàíòåõí³êà, ðåìîíò Êîíòàêòè: 28-65-73, 28-79- äåðåâ’ÿíèõ 88, 28-97-30, 28-98-47 ëàì³íàò, âàãîíêà. êâàðòèð. Êîíòàêòè: (096) Êîíòàêòè: 5-91-12, (098) 525-28-20 Ïðîâ³ä åëåêòðè÷íèé, 4õ25. 514-61-96 Êîíòàêòè: (068) 053-35-07 Ïðîð³çàííÿ áåòîíó,  ê ë à ä à í í ÿ , àñôàëüòó áåíçîð³çîì. Ïðîâ³ä åëåêòðè÷íèé, 4õ250. øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó, Êîíòàêòè: (098) Êîíòàêòè: (068) 053-35-07 ï³äãîòîâêà äåðåâ’ÿíî¿ 522-84-99 Ñòàá³ë³çàòîðè íàïðóãè. ï³äëîãè ï³ä âêëàäàííÿ Êîíòàêòè: 28-65-73, 28-79Ðåìîíò êâàðòèð òà ëàì³íàòó. Êîíòàêòè: 88, 28-97-30, 28-98-47 23-10-00, (066) ïðèì³ùåíü â êîìïëåêñ³, 220-43-29, (067) áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Äèçàéí ïðèì³ùåíü. 190-41-20 Êîíòàêòè: (067) 291-86Âñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ 29, (050) 435-21-07 Áîëãàðêó «Ìàê³òà». Êîíòàêòè: 40-16-04, (098) ðîá³ò, âíóòð³øí³ òà Ðåìîíò êâàðòèð, 254-20-14, (095) 335-24-97 çîâí³øí³, ã³ïñîêàðòîí, âàãîíêà, âêëàäàííÿ îô³ñ³â. Øòóêàòóðåííÿ, Ðòóòíèé åëåêòðîêîíòàêøïàêëþâàííÿ,êëåºííÿ òíèé òåðìîìåòð 50-60 ëàì³íàòó, ñòÿæêè, ïëèòêè øïàëåð, ñàíòåõí³÷í³ òà ãðàäóñ³â. Êîíòàêòè: (096) òîùî. Êîíòàêòè: (066) åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè, 043-56-66, (097) 223-88-06, (095) 533-81-07 âêëàäàííÿ ïëèòêè, 032-61-83 ëàì³íàòó, âîäà òà Òðàíñôîðìàòîð ñòðóìó  ñ ò à í î â ë å í í ÿ êàíàë³çàö³ÿ, ðîáîòè ç 1000 êÂò êóïëþ. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 î ï à ë å í í ÿ , ã³ïñîêàðòîíîì. Êîíòàêòè: â î ä î ï î ñ ò à ÷ à í í ÿ , (063) 332-87-13 êàíàë³çàö³¿, ãëèáèííèõ Òåïëèé áóäèíîê íàñîñ³â òà íàñîñíèõ ñòàíö³é, ãàçîåëåêòðî- çàîùàäèòü âàø³ êîøòè. áóäèíê³â çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. ˳ö. Óòåïëåííÿ À ¹458522 ÌÐÐÁÓ â³ä ï ³ í î ï ë à ñ ò î ì , 10.02.2009 ð. Êîíòàêòè: ì³íåðàëüíîþ âàòîþ, 43-18-49, (097) 817-79-17, íàíåñåííÿ áàðàíåêó, Áåòîíí³ ðîáîòè: (094) 966-18-49 êîðî¿äó, âëàñí³ ïðîìèñëîâ³ ï³äëîãè, ðèøòóâàííÿ. Ö³íè ª â ð î ð å ì î í ò , ïîì³ðí³. äåêîðàòèâíèé áåòîí, Êîíòàêòè: ñòÿæêè àíãàðè, ø ï à ê ë þ â à í í ÿ , (050) 701-79-29, (067) ìèéêè, çàïðàâí³ øòóêàòóðåííÿ, ëàì³íàò, 494-12-25 ñòàíö³¿, áîêñè, ñòÿæêà, ã³ïñîêàðòîí. Øïàêëþâàííÿ, ìîðîçèëüí³ êàìåðè, гäê³ øïàëåðè. Ôàêòóðà, Êîíòàêòè: ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ ñêëàäè, ãàðàæ³, ïàï³ðóñ. (067) øïàëåð, îáðîáêà â³äêîñ³â. ï à ð ê ³ í ã . Ê î í ò à ê ò è : 28-43-08, 645-10-84 (098) 522-84-99 Êîíòàêòè: 5-03-01

Електрообладнання

31

ÁÓÄ. ²ÍÒÐÓÌÅÍÒÈ, ÏÎÑËÓÃÈ

• •

Øòóêàòóðåííÿ «ïî ìàÿêàõ» ã³ïñîâîþ øòóêàòóðêîþ ìàøèííèì ñïîñîáîì. Íå ïîòðåáóº ï î ä à ë ü ø î ã î øïàêëþâàííÿ. Êîíòàêòè: (096) 754-52-68 ÀÂÒÎÍÎÌͲ ÑÈÑÒÅÌÈ ÎÏÀËÅÍÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, ÊÀÍÀ˲ÇÀÖ²¯. ÌÎÍÒÀÆ ÒÀ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÑÀÍÒÅÕͲÊÈ. ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÉ Ï²ÄÁ²Ð ÎÁËÀÄÍÀÍÍß. ÃÀÐÀÍÒ²ß. ˲Ö. Àà ¹576516 Â²Ä 13.05.11 Ð. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-46-75, (097) 434-71-49

Áóä³âíèöòâî êîòåäæ³â, áàíü, êîëèá ç êðóãëî¿ îöèë³íäðîâàíî¿ êîëîäè. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Áóä³âíèöòâî ñàóí òà ëàçåíü «ï³ä êëþ÷». Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Áóä³âíèöòâî òà ðåìîíò «ï³ä êëþ÷», äèçàéí. Êîíòàêòè: 64-24-10, 43-90-49, (067) 363-50-33 ÂÈÁÈÂÀÍÍß ÁÅÒÎÍÓ, ͲØ, ÀÐÎÊ, ÏÐÎ̲ÆʲÂ, ÊÀÍÀÂÎÊ Ï²Ä ÅËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÓ. ÎÒÂÎÐÈ Ï²Ä ÐÎÇÅÒÊÈ,ÂÈÌÈÊÀײ, ÊÎÍÂÅÊÒÎÐÈ, ÊÀÍÀ˲ÇÀÖ²Þ, ÂÅÍÒÈËßÖ²Þ, ÎÏÀËÅÍÍß. ÇÁÈÂÀÍÍß ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ, ÏËÈÒÊÈ, ÏÀÄÓÃ, ÇÍßÒÒß ÍÀÁ²ËÓ Ç² ÑÒÅ˲. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 22-40-71

ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÂѲ ÂÈÄÈ ÐÅÌÎÍÒÍÈÕ ² ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÐÎÁ²Ò. ØÂÈÄÊÎ ² ßʲÑÍÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 899-43-70 ÂÈÑÎÊÎßʲÑÍÅ ØÒÓÊÀÒÓÐÅÍÍß «Ï²Ä ÌÀßÊÈ», ÂÈÂÅÄÅÍÍß Â²ÄÊÎѲÂ, ÇÀËÈÂÀÍÍß ÑÒßÆÊÈ. Ö²ÍÀ: Â²Ä 20 ÃÐÍ./ ÊÂ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (068) 760-66-78, (097) 700-38-84 ÂѲ ÂÈÄÈ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÐÎÁ²Ò. ˲Ö. ÌÐÐÁÓ À ¹ 513022 Â²Ä 10.03.10 Ð. ÏÎÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÊÐÀÍÀ, ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ. ˲Ö. ÌÒÇÓ À ¹ 509020 Â²Ä 26.02.10 Ð. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-59-49, (067) 362-18-41, (067) 363-48-58 ÂѲ ÂÈÄÈ ÐÅÌÎÍÒÍÎÎÇÄÎÁËÞÂÀËÜÍÈÕ ÐÎÁ²Ò, ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ ÒÀ ÁÓÄÈÍʲ «Ï²Ä ÊËÞ×»: ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ØÏÀÊ˲ÂÊÀ, òÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ÏËÈÒÊÀ, ØÏÀËÅÐÈ, ÐÎÇÐÎÁÊÀ ÄÈÇÀÉÍÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 5-75-70, (098) 211-55-31

Áóä³âíèöòâî ñàóí òà ëàçåíü. Êîíòàêòè: 43-24-46

ªâðîðåìîíò êâàðòèð òà áóäèíê³â: øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ëàì³íàòó, ñòÿæêà íà ï³äëîãó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïàðêåòó, äåðåâ’ÿíî¿ ï³äëîãè òà ³í.

ò. 63-32-02, (093) 755-69-27 ËÈÖÞÂÀÍÍß Â²Ä 40 ÃÐÍ/ÊÂ.Ì, ØÒÓÊÀÒÓÐÅÍÍß Â²Ä 20 ÃÐÍ., ØÏÀÊËÞÂÀÍÍß Â²Ä 25 ÃÐÍ. ÂѲ ÂÈÄÈ ÂÍÓÒвØÍ²Õ ÎÇÄÎÁËÞÂÀËÜÍÈÕ ÐÎÁ²Ò. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (068) 760-66-78, (097) 700-38-84 ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ ÒÀ ÁÓÄÈÍʲÂ, ÌÎÍÒÀÆ Ã²ÏÑÎÊÀÐÒÎÍÓ, ϲIJÑÍÈÕ ÑÒÅËÜ, ØÏÀÊËÞÂÀÍÍß, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ÊËŪÍÍß ØÏÀËÅÐ, ÌÎÍÒÀÆ ÂÀÃÎÍÊÈ, ÇÀËÈÂÀÍÍß ÑÒßÆÎÊ, ÂÊËÀÄÀÍÍß ËÀ̲ÍÀÒÓ, ËÈÖÞÂÀÍÍß ÏËÈÒÊÎÞ, ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀ ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 732-81-66, (067) 293-57-20

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ: ÂÀÃÎÍÊÀ, òÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ËÀ̲ÍÎÂÀÍÀ ϲÄËÎÃÀ, ϲIJÑÍÀ ÑÒÅËß, ØÏÀÊËÞÂÀÍÍß, ØÒÓÊÀÒÓÐÅÍÍß, ÓÒÅÏËÅÍÍß ÒÀ ²Í. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-32-02, (093) 755-69-27

ÕÓÄÎÆͲ ÊÎÂÀͲ ÂÈÐÎÁÈ, ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÌÅÒÀËÅÂÈÕ ÃÀÐÀƲ ÒÀ ÏÎÁÓÒÎÂÈÕ ÂÀÃÎÍ×ÈʲÂ, ÌÎÍÒÀÆ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 453-05-57 ØÏÀÊËÞÂÀÍÍß, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ÊËŪÍÍß ØÏÀËÅÐ, ÁÀÃÅÒ²Â. ÂÊËÀÄÀÍÍß ËÀ̲ÍÀÒÓ ÒÀ Ï˲ÍÒÓÑÀ, ÌÎÍÒÀÆ ÒÀ ØÏÀÊËÞÂÀÍÍß Â²ÄÊÎѲÂ. ÍÀÍÅÑÅÍÍß ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍί ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ ÒÈÏÓ «ÌÎÇÀ¯ÊÀ». ÌÎÍÒÀÆ Ã²ÏÑÎÊÀÐÒÎÍÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 949-33-06

2.6.2. Ç âèãîòîâëåííÿ Âèãîòîâëåííÿ äîøêè äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêè ç ìàòåð³àëó çàìîâíèêà. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Âèãîòîâëåííÿ äîøêè, áðóñó äîâæèíîþ äî 7 ìåòð³â. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÌÅÒÀËÅÂÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É, ÒÎÙÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 530-54-12, (050) 375-02-01 ÑÕÎÄβ ÌÀÐز: ÂÍÓÒвØͲ ÒÀ ÇÎÂͲØͲ, ÍÀ ÌÅÒÀËÅÂÈÕ ÊÀÐÊÀÑÀÕ, ÁÓÄÜ-ßÊί ÑÊËÀÄÍÎÑÒ², ÍÀ²ÑÈ Ç ÏÎÊÐÈÒÒßÌ ÏÎ˲ÊÀÐÁÎÍÀÒÎÌ, ÂÎÐÎÒÀ, ÑÅÊÖ²¯, ÎÃÎÐÎƲ ÒÀ ²Íز ÌÅÒÀËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 22-24-80, (067) 603-71-90

ÕÓÄÎÆÍß ÊÎÂÊÀ ÒÀ ÂÈÐÎÁÈ Ç ÌÅÒÀËÓ. ØÂÈÄÊÎ, ÄÅØÅÂÎ, ßʲÑÍÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 167-28-89

2.6.3. Ç âñòàíîâëåííÿ

Âñòàíîâëåííÿ ñòîëÿðêè, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ï³äëîãè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó. Êîíòàêòè: 62-76-41, (067) 706-15-64

Âñòàíîâëåííÿ òà ñàíòåõí³êè, ðåìîíò çàì³íà ñòàðèõ òðóá íà íîâ³, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Êîíòàêòè: (096) 853-73-48, (093) 585-84-73

Ñàíòåõí³÷í³ ïîñëóãè: çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, ìîíòàæ î ï à ë å í í ÿ , âîäîïîñòà÷àííÿ òà ê à í à ë ³ ç à ö ³ ¿ , â ñ ò à í î â ë å í í ÿ ë³÷èëüíèê³â, äóøîâèõ êàá³í, áîéëåð³â, âàíí, óìèâàëüíèê³â, çì³øóâà÷³â, ãàçîâèõ êîëîíîê. Êîíòàêòè: (096) 853-73-48, (093) 585-84-73

2.6.4. ²íø³

Áóð³ííÿ áóðîíàáèâíèõ ñâàé ä. 150-500 ïðè ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâ³, âëàøòóâàííÿ ôóíäàìåíò³â. Êîíòàêòè: (067) 103-41-13, (066) 539-33-01

• •

Âñ³ âèäè ñàíòåõí³÷íèõ ðîá³ò. Êîíòàêòè: (097) 670-05-73, (067) 862-46-66

Çð³çàííÿ òà îáð³çêà äåðåâ áåíçîïèëàìè, ïðîôåñ³éíî. Êîíòàêòè: (067) 649-69-94 ÇÂÀÐÞÂÀËÜͲ ÐÎÁÎÒÈ Ç ÐÅÌÎÍÒÓ ÌÅÒÀËÅÂÈÕ ÐÀÌ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É, ÂÅËÈÊÎÂÀÃÎÂÈÕ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÏÐÈ×ÅϲÂ, ÍÀϲÂÏÐÈ×ÅϲÂ, ÇÂÀÐÞÂÀÍÍß ÀËÞÌ²Í²Þ ÒÀ ÍÅÐÆÀ²Þ×ÎÃÎ ÌÅÒÀËÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 375-02-01, (096) 530-54-12


32

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó Ëàíäøàôòíèé äèçàéí, îçåëåíåííÿ, âëàøòóâàííÿ âîäîñïàä³â, àëüï³éñüêèé ã³ðîê, àëüòàíîê, îçåð. Êîíòàêòè: (067) 255-01-85 Áóð³ííÿ áóðîíà-áèâíèõ ñâàé ä. 150-500 ïðè ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâ³, âëàøòóâàííÿ ôóíäàìåíò³â. Êîíòàêòè: (067) 103-41-13, (066) 539-33-01

Металопрокат, вторсировина 2.7.1. Ïðîäàì

Àðìàòóðó, òðóáó, ïðîô³ëüíó, òðóáó øâåëåð, äâîòàâðîâó áàëêó òîùî, ãóðòîì òà âðîçäð³á. Êîíòàêòè: (050) 701-79-29, (067) Âñ³ âèäè ñàíòåõ-í³÷íèõ 494-12-25 ðîá³ò. Êîíòàêòè: (097) 670-05-73, (067) 862-46-66 Çð³çàííÿ òà îáð³çêà äåðåâ áåíçîïèëàìè, ïðîôåñ³éíî. Êîíòàêòè: (067) 649-69-94

Меблі, предмети інтер’єру 3.1.1. Ïðîäàì ³òàëüíþ, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, êèëèìè íàòóðàëüí³, á/â, 2/3,2, 1,5/2,5 ì. Êîíòàêòè: (067) 647-70-60 Äçåðêàëà. Êîíòàêòè: 28-04-39, (097) 329-93-87 Äçåðêàëî â âàííó. Êîíòàêòè: 62-97-35 Äçåðêàëî â äåðåâ’ÿí³é ðàìö³, 120/60 ñì. Êîíòàêòè: (093) 319-87-87 Äèâàí «Äîì³íî», êóòîâèé, â õîðîøîìó ñòàí³, º âèñóâíà ïîëèöÿ, êîðîáêà äëÿ á³ëèçíè. Êîíòàêòè: (050) 191-75-08 Äèâàí + 2 êð³ñëà, ðîçêëàäí³, á/â. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 711-88-94

Äèâàí íîâèé, ïðóæèííèé áëîê, 95õ95õ180. Ñïàëüíå ì³ñöå - 140õ185. Ïðóæèííèé áëîê. Êîðîá äëÿ á³ëèçíè Ö³íà: â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 705-78-01 Äè âàí á\â, â õîðîøîìó Äèâàí ñòàí³. Ñïàëüíå ì³ñöå 1,5õ1,95. Âñåðåäèí³ º ÿùèê äëÿ á³ëèçíè. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 697-12-64 Äèâàí, á/â, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 458-78-09 Äèâàí-êíèæêó. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-29-06, (067) 761-50-89 Äèâàí-ìàëþê, òåðì³íîâî. Ö³íà: 700 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (098) 945-03-13 Äèâàí. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 475-87-05 Äèâàíè â³ä 1300 ãðí, äîñòàâêà. Êîíòàêòè: (063) 275-55-55 Äèâàíè íîâ³, ï³ä âàø³ ðîçì³ðè, âèá³ð òêàíèíè, äîñòóïí³ ö³íè. Êîíòàêòè: 45-05-88 (096) 333-56-06, (063) 705-78-01 Äîð³æêó øåðñòÿíó, 1,5 ì øèðèíà. Êîíòàêòè: 26-08-76 ÄÑÏ, ÄÂÏ ëàì³íîâàíó, ðÿäîâó. Êîíòàêòè: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 ÄÑÏ, ÌÄÔ, ÕÄÔ, OSB-3, ñò³ëüíèö³. Êîíòàêòè: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42 Êàðêàñ 1-ñïàëüíîãî ë³æêà. Êîíòàêòè: 45-25-37

Äèâàí íîâèé, ïðóæèííèé áëîê, 77õ165õ105.Ñïàëüíå ì³ñöå-140õ200.Êîðîá äëÿ á³ëèçíè. Ö³íà: â³ä 2700 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 378-43-77 Êàðíèç, äåðåâ’ÿíèé, 2 ì. Êîíòàêòè: 24-33-77, (098) 897-57-74 Êàðíèçè äåðåâ’ÿí³, ð³çíèõ ðîçì³ð³â. Ö³íà: â³ä 30 ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68 Êèëèì íàòóðàëüíèé 1.4/ 2.0 ì. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 24-03-65, (067) 360-09-63 Êèëèì, âèð-âî Ïîëüùà, 3.50/1.98 ì. Êîíòàêòè: 26-52-67, (067) 913-35-85 Êîìîä äëÿ âçóòòÿ. Êîíòàêòè: 40-18-63 Êîìïëåêò ìåáë³â äëÿ êîðèäîðó, á/â. Êîíòàêòè: 22-37-00 Êîìïëåêòóþ÷³ äî øàô-êóïå. Êîíòàêòè: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Êð³ñëà ðîçêëàäí³. Ö³íà: ïî 800 ãðí. Êîíòàêòè: 62-29-06, (067) 761-50-89 Êð³ñëà, á/â, 2 øò., îäíå ðîçêëàäàºòüñÿ. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 647-70-60 Êóòî÷îê êóõîííèé, äóá, íîâèé+ñò³ë, 0.90/1.15 ì. Êîíòàêòè: (095) 705-41-10 Êóòî÷îê ì’ÿêèé â ê³ìíàòó, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 64-34-33, (098) 951-77-39 Êóõí³. Êîíòàêòè: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Êóõíþ «Ìàãäà», á/â, âèð-âî Ïîëüùà, 3,7 ì, äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 261-10-98 Êóõíþ, á/â. Êîíòàêòè: (063) 970-18-81, (095) 944-48-26 Êóõíþ, á/â. Êîíòàêòè: 5-31-18, (096) 518-60-14

Äèâàí íîâèé, ïðóæèííèé áëîê. 77õ225õ157. Ñïàëüíå ì³ñöå 1,2õ2,0. Ö³íà: â³ä 4500 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 378-43-77

Êóõíþ. Êîíòàêòè: 64-12-03, (096) 786-69-38 ˳æêà - 820 ãðí, ìàòðàöè 57,9 ãðí, êîâäðè - 60 ãðí, ïîäóøêè - 29,5 ãðí. Ö³íè âèðîáíèêà. Êîíòàêòè: (098) 698-81-96 4100@ukr.net www.spetsodyag.kiev.ua ˳æêà, 2 øò., á/â. Êîíòàêòè: 24-04-91, (097) 838-20-75 ˳æêî 1-ñïàëüíå ç ìàòðàöîì, á/â. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 685-75-72, (067) 369-34-47 ˳æêî 1.5-ñïàëüíå, á/â. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 685-75-72, (067) 369-34-47 ˳æêî 2-ÿðóñíå, äåðåâ’ÿíå. Êîíòàêòè: (066) 519-57-33 ˳æêî êîâàíå + ìàòðàö îðòîïåäè÷íèé ÂÅÍÅÒÎ, â õîðîøîìó ñòàí³, 140õ200 ñì. Ö³íà: 2100 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 852-09-86 ˳æêî ñêëàäíå, á/â. Êîíòàêòè: 22-42-03 ˳æêî, 2-ñïàëüíå, ç ìàòðàöîì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 391-87-40

˳æêî, 2-ÿðóñíå, äåðåâ’ÿíå, íîâå. Êîíòàêòè: (067) 831-31-15, (095) 813-77-17 ˳æêî, á/â, ç ìàòðàöàìè (ïðóæèíí³), 1.90 õ1.47.  õîðîøîìó ñòàí³. Ìàòðàöè ìîæíà êóïèòè îêðåìî 2 øò. 200 ãðí. ˳æêî îêðåìî 500 ãðí. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 384-31-55 Ëþñòðè, á/â. Êîíòàêòè: 24-03-65, (067) 360-09-63 Ì’ÿêó ÷àñòèíó, äèâàí ðîçêëàäíèé, äâà êð³ñëà, á/ â. Êîíòàêòè: 28-08-31 Ìàòðàö îðòîïåäè÷íèé. Êîíòàêòè: 63-61-67 Ìàòðàö, 90Õ200 ñì, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 22-40-56 Ìàòðàö, íîâèé, íà 2 ñòîðîíè, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 22-40-56 Ìàòðàöè ïðóæèíí³, á/â, ïîäàðóþ. Êîíòàêòè: (095) 705-41-10 Ìåáë³ äëÿ ñàóí. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60 Ìåáë³ êîðïóñí³, äîñòàâêà. Êîíòàêòè: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua

Àðìàòóðó. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Áàëêè. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Äèâàí íîâèé, ïðóæèííèé áëîê, 77õ215õ95. Ñïàëüíå ì³ñöå - 140õ190. ªâðîêíèæêà. Ìຠâåëèêèé ÿùèê äëÿ á³ëèçíè. Ö³íà: â³ä 2600 ãðí.

Êîíòàêòè: (067) 378-43-77 Ìåáë³ ì’ÿê³. Êîíòàêòè: 45-05-88 (096) 333-56-06 Ìåáë³ îô³ñí³. Êîíòàêòè: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Ìåáë³ ïîë³ðîâàí³, á/â: ñò³íêà (230õ180õ55), 3-äâåðíà øàôà, 2-äâåðí³ øàôè ç àíòðåñîëÿìè. Êîíòàêòè: (067) 272-26-65 eshpartak@gmail.com Ìåáë³ ñàäîâî-ïàðêîâ³. Êîíòàêòè: 43-24-46, 43-25-60

Ìåáë³, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³: øàôà - 200 ãðí., 2 êð³ñëà - ïî 200 ãðí., æóðíàëüíèé ñò³ë - 100 ãðí., ñò³ëüö³ 6 øò. - 300 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 768-81-43, (063) 429-38-77 Ìåáë³, äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Êîíòàêòè: (063) 275-55-55 «Âåííåòî Íàìàòðàöíèê òåðìî», 2-ñïàëüíèé, á/â. Êîíòàêòè: (095) 705-41-10

Äèâàí íîâèé, ïðóæèííèé áëîê, 75õ200õ86. Ñïàëüíå ì³ñöå-140õ200. ªâðîêíèæêà, ç äåðåâ’ÿíèìè ï³äëîê³òíèêàìè íà áèëüöÿõ. Ö³íà: â³ä 2250 ãðí.

Êîíòàêòè: (067) 378-43-77

Á²ËÜØÅ ÎÃÎËÎØÅÍÜ ÍÀ ÑÀÉÒ² WWW.AR.RV.UA Äð³ò. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Êàòàíêó. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Êâàäðàò. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Ïåíàë íà êóõíþ. Êîíòàêòè: 22-25-71, 63-64-80 Ïåðåäïîêî¿. Êîíòàêòè: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Ïðèõîæó, á/â, 5,8 ì, ç àíòðåñîëÿìè, äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 261-10-98 Ðàìêó ç ã³ïñó äëÿ äçåðêàëà. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68 Ñåðâàíò êóõîííèé, á/â, 1,6/ 0,7ì. Êîíòàêòè: 5-23-70, (067) 731-16-42 Ñåðâàíò, á/â. Êîíòàêòè: (067) 261-10-98 Ñåðâàíò, òåìíîêîðè÷íåâèé. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 475-87-05 Ñåðâàíò, øàôó, òóìáó, àíòèêâàðí³. Êîíòàêòè: (097) 475-87-05 Ñïàëüí³. Êîíòàêòè: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Ñïàëüíþ «Ñâ³òàíîê»: øàôè 2 øò., ë³æêà 2 øò., òóìáè 2 øò., òðþìî. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 23-13-42 Ñïàëüíþ, ç äóáîâîãî øïîíó. Êîíòàêòè: (067) 772-92-16

Ñïàëüíþ, á/â, õîðîøèé ñòàí, êîë³ð â³ëüõà. Ö³íà: 5000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (096) 370-31-28 Ñïàëüíþ, íîâó, âèð-âî Ðóìóí³ÿ. Êîíòàêòè: 68-37-01, (067) 357-30-80 Ñò³ë ïèñüìîâèé ç òóìáîþ, òåìíî-êîðè÷íåâèé, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (068) 769-09-27 Ñò³ë ïèñüìîâèé. Êîíòàêòè: 22-51-47 Ñò³ë ðîçêëàäíèé. Êîíòàêòè: 26-52-67, (067) 913-35-85 Ñò³ë, ç 2 òóìáàìè òà äçåðêàëîì. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 60-86-65, (098) 476-19-73 Ñò³ë-òóìáó, á/â. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 648-47-58 Ñò³ë-òóìáó. Êîíòàêòè: 26-45-35 Ñò³ëüíèö³. Êîíòàêòè: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Ñò³ëüö³ ì’ÿê³, 6 øò., á/â. Êîíòàêòè: 28-04-97, (095) 337-85-15 Ñò³ëüö³, ì’ÿê³, 6 øò., á/â. Êîíòàêòè: 43-18-63

Êðóãè. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Êóòíèê. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Ëèñò. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Ëèñòè àëþì³í³ºâ³, ãëÿíöåâ³. Êîíòàêòè: (096) 540-73-65 Ïîëîñó. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Øâåëåð, 200/75 ìì, 6ì. Êîíòàêòè: (067) 144-97-23

Ñò³ëüö³ ñòîëîâ³, äóáîâ³, 6 øò. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68 Ñò³ëüö³. Ö³íà: 30 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 647-70-60 Ñò³íêó «Àãàò», 3.2 ì, á/â, õîðîøèé ñòàí, òåìíî-êîðè÷íåâà. Êîíòàêòè: (068) 769-09-27 Ñò³íêó «Æèòîìèðñüêà», á/ â. Êîíòàêòè: (067) 647-70-60 Ñò³íêó «Ñìèãà», á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 4000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 759-14-15 Ñò³íêó «Õóäîæí³ Êàðïàòè», 3,5 ì. Êîíòàêòè: (097) 125-82-84 Ñò³íêó â ³äåàëüíîìó ñòàí³, 4 ì (1500 ãðí.), øàôó òðèäâåðíó ç àíòðåñîëëþ (400 ãðí.), ðîçêëàäíèé äèâàí òà äâà êð³ñëà (700 ãðí.), äèâàí-êíèæêó (400 ãðí.). Êîíòàêòè: (097) 4367668 okcanaoctaphuk@ukr.net Ñò³íêó, Ñò³íê ó, á/â, ïîë³ðîâàíó, òåìíîãî êîëüîðó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 64-34-33, (098) 951-77-39

Ñò³íêó ëàêîâàíó. Êîíòàêòè: 26-52-67, (067) 913-35-85 Ñò³íêó ó â³òàëüíþ, ñêëàäàºòüñÿ ç 3 ÷àñòèí, êîðè÷íåâà, ïîë³ðîâàíà. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 384-31-55 Ñò³íêó, â³ò÷èçíÿíó, â õîðîøîìó ñòàí³, 5 ì. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 383-89-45 Ñò³íêó, êîðè÷íåâó, 3/1.7 ì. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 475-87-05 Ñò³íêó, õîðîøèé ñòàí, áåç äåôåêò³â, òåðì³íîâî. Ö³íà: 550 ãðí. Êîíòàêòè: 68-34-96, (097) 979-41-90 Ñò³íêó, õîðîøèé ñòàí, áåç äåôåêò³â. Ö³íà: 550 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 979-41-90 Òðþìî ç äçåðêàëîì. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 62-29-06, (067) 761-50-89 Òðþìî, á/â. Êîíòàêòè: 22-25-71, 63-64-80 Òóìáè ïðèë³æêîâ³, 2 øò. Êîíòàêòè: 22-25-71, 63-64-80 Òóìáó ï³ä âçóòòÿ, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 24-33-77, (098) 897-57-74

Øâå ëåð. Øâåëåð. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Øåñòèãðàííèê. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Ïîëîñó. Êîíòàêòè: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75 Øâåëåð, 200/75 ìì, 6ì. Êîíòàêòè: (067) 144-97-23

2.7.2. Êóïëþ Âèðîáè ç âîëüôðàìó, ìîë³áäåíó, îëîâà, òâåðäîñïëàâó, ñïëàâ³â ÐÎÇÅ, ÂÓÄÀ, ÁÀÁÁ²Ò. Êîíòàêòè: (066) 767-77-25

Òóìáó äëÿ ïîñò³ëüíî¿ á³ëèçíè, 104õ40õ64 ñì. Êîíòàêòè: (067) 913-35-85 Òóìáó ï³ä âçóòòÿ. Êîíòàêòè: 24-33-77 Òóìáó ï³ä âçóòòÿ. Ö³íà: 50 ãðí. Êîíòàêòè: 62-29-06, (067) 761-50-89 Òóìáó ï³ä òåëåâ³çîð. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 62-29-06, (067) 761-50-89 Òóìáó, á/â. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 647-70-60 Ôóðí³òóðó ìåáëåâó. Êîíòàêòè: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 ×àñòèíó ì’ÿêó, 2010 ð., äèâàí ³ êð³ñëà ðîçêëàäàþòüñÿ. Ö³íà: 3800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 429-02-05 ×àñòèíó ì’ÿêó, á/â, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 4000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 429-02-09 ×àñòèíó ì’ÿêó, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 5-62-09 ×àñòèíó ì’ÿêó, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-95-79 ×àñòèíó ì’ÿêó. Êîíòàêòè: (098) 788-82-35 ×àñòèíó ì’ÿêó: äèâàí, 2 êð³ñëà, æóðíàëüíèé ñò³ë. Êîíòàêòè: (068) 060-36-06 ×àñòèíó ì’ÿêó: äèâàí, 2 êð³ñëà-ë³æêà. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 458-78-09 Øàôè-êóïå. Êîíòàêòè: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Øàôó 2-äâåðíó. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 761-50-89 Øàôó 3-äâåðíó ç àíòðåñîëÿìè, òðþìî. Êîíòàêòè: 64-34-33, (098) 951-77-39 Øàôó 3-äâåðíó. Ö³íà: 900 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 761-50-89 Øàôó ç àíòðåñîëÿìè, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 24-04-91, (097) 838-20-75 Øàôó, 2-äâåðíó, ç ïåíàëîì, ìîæëèâî îêðåìî. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-69-87, (094) 966-69-87 Øàôó, 3-äâåðíó, 2-äâåðíó. Êîíòàêòè: 26-08-76 Øàôó, àíòèêâàð³àò, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (095) 939-78-81 Øàôó, á/â, äëÿ îäÿãó. Êîíòàêòè: (067) 647-70-60

Êîðïóñí³ ìåáë³ íà çàìîâëåííÿ. Íåäîðîãî Êîíòàêòè: (0362) 45-05-88 w w w .d i v a n r v .a t .u a

Êðóãëÿê. Êîíòàêòè: (066) 767-77-25 Âèðîáè ç âîëüôðàìó, ìîë³áäåíó, îëîâà, òâåðäîñïëàâó, ñïëàâ³â ÐÎÇÅ. Êîíòàêòè: (066) 767-77-25 Òâåðäîñïëàâ. Êîíòàêòè: (066) 767-77-25 Òðóá ó Òðóáó íåðæàâ³þ÷ó. Êîíòàêòè: (066) 767-77-25 Øâåëåð, äâóòàâð. Êîíòàêòè: 20-88-59, (067) 389-38-35 Ø å ñ ò è ã ð à í í è ê . Êîíòàêòè: (066) 767-77-25 Êðóãë ÿê. Êîíòàêòè: (066) Êðóãëÿê. 767-77-25

Ìàòðàöè îðòîïåäè÷í³, áåçïðóæèíí³, áîíåëü, ñ à ì î ñ ò ³ é í è é ïðóæèííèé áëîê. Ñïàëüí³ àêñåñóàðè. Êîíòàêòè: (067) 378-43-77 w w w .d i v a n r v .a t .u a Øàôó, ïåíàë çàêðèòèé, ñâ³òëîãî êîëüîðó, á/â. Êîíòàêòè: 28-08-31 Øàôó, ñâ³òëî-êîðè÷íåâó, ç äçåðêàëîì. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 475-87-05

3.1.2. Êóïëþ Êèëèìè, íåäîðîãî, á/â. Êîíòàêòè: 63-14-85, (097) 653-36-14 Ìåáë³ ð³çí³, á/â. Êîíòàêòè: (098) 625-33-13 Ìåáë³, ìîæëèâî á/â. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38 Øàôó 2-äâåðíó, â³çüìó â ïîäàðóíîê. Êîíòàêòè: 23-16-35

3.1.3. Ïðîïîíóþ

Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â êóõí³ «Áëþì», «Õàéòåê», «Õàìåëåîí» øàôè-êóïå, ñò³íêè, ñïàëüí³, â³òàëüí³. Ïðîåêòóâàííÿ, äîñòàâêà, âñòàíîâ âñòàíîâ-ëåííÿ. Êîíòàêòè: 62-65-76, (097) 868-83-84

Ïåðåòÿãóâàííÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â, ðåìîíò, çì³íà äèçàéíó, âäîìà ó çàìîâíèêà, øâèäêî, ÿê³ñíî. Êîíòàêòè: 27-75-65, (099) 336-66-75, (096) 750-93-13 ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÊÎÐÏÓÑÍÈÕ ÒÀ Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲ вÇÍÈÕ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒ ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß: ØÀÔÈ, ØÀÔÈ-ÊÓÏÅ, ÊÓÕͲ, ÑÒÎËÈ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÒÀËÜͲ, ÄÈÂÀÍÈ, ÒÀ ²ÍØÅ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 5-66-07, (097) 702-98-56

ÐÅÌÎÍÒ Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲Â. Ç̲ÍÀ ÄÈÇÀÉÍÓ. ÐÅÌÎÍÒ ÒÀ ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÍÎÂÈÕ ÌÀÒÐÀÖ²Â. ÏÎØÈÒÒß ÀÂÒÎ×ÎÕ˲Â. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-65-47, (067) 137-38-38


33

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó

Автомобілі легкові, імпортні 4.1.1. Ïðîäàì ÀÓIJ Àóä³ 100, 1986 ð.â., 2.0 TD, áåæåâèé, ã/ï êåðìà, å ë å ê ò ð î ï à ê å ò , êë³ìàò-êîíòðîëü, +êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè. Ö³íà: 30400 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 Àóä³-80, 1.8 ìîíî³íæåêòîð, ÷åðâîíèé, 1989 ð.â., òþí³íãîâàíèé, ïîðîãè, øïîëåð ñïîðòèâíèé, êñåíîíîâ³ ôàðè, òèòàíîâ³ äèñêè, ëþê, ÖÇ, ñèãíàë³çàö³ÿ, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ. Ö³íà: 47200 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 967-72-84

ÁÌ ÁÌ 520, 1990 ð.â, ÷îðíèé, ñåäàí, åë. ëþê, åë. äçåðêàëà, åë. ï³äéîìíèêè, öåíòð. çàìîê, ÖÄ ÌÐ3, äèñêè Ð15, õîäîâà äâèãóí ³ ÊÏÏ, áåç äîêóìåíò³â. Ö³íà: 7200 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 959-06-20

Îïåëü Êàäåò, 1991 ð.â., 1.8, ÷îðíèé, õåò÷áåê, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ÖÇ, ñèãíàë³çàö³ÿ, âåëþð, êîððåêòîð ôàð, ìàãí³òîëà. Êîíòàêòè: (093) 223-70-92 Îïåëü Êîìáî Êîìôîðò, 2005 ð.â., 1,7 CDTI (74kW), ABS, ïîäóøêà áåçïåêè, öåíòð. çàìîê, áîðòîâèé êîìï’þòåð, êîíäèö³îíåð, ìóëüòèêåðìî, çèìîâà ãóìà. Êîíòàêòè: (067) 777-49-85, (098) 898-22-07 Îïåëü Îìåãà À,1991 ð.â., 2.0³, âèøíåâèé, ñåäàí, àêï, êîíäèíöèîíåð, abs, ÖÇ, âåëþð. Êîíòàêòè: (093) 223-70-92

ÐÅÍÎ

Äåó Ëàíîñ, 2008 ð.â, 1,4, áåæåâèé, 50 òèñ. êì, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ. Êîíòàêòè: (097) 968-42-03, (095) 218-55-26, (097) 737-52-96

Äåó Ëàíîñ, 2005 ð.â., ñåäàí, 1.5 ãàç-áåíçèí, ïîëüñüêà çá³ðêà. Êîíòàêòè: (098) 214-44-96

ÌÀÇÄÀ Ìàçäà Äåì³î, 2000 ð.â., 1.4 áåíçèí, ñð³áëî, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (097) 517-76-61 anna-gor@inbox.ru

ÌÅÐÑÅÄÅÑ Ìåðñåäåñ Áåíö, 1989 ð.â., 2,5 äèçåëü, åëåêòðîäçåðêàëà, åëåêòðîëþê, 5-ñòóï ÊÏÏ, ÷îðíèé. Êîíòàêòè: (063) 970-18-81, (095) 944-48-26

ÏÅÆÎ Ïåæî Ïàðòíåð,1998 ð.â., 2.0 HDI, çåëåíèé, ì³í³âåí, ïàñàæèðñüêèé, êîíäèíöèîíåð, åëåêòðîïàêåò, àâñ, 2 ïîäóøêè áåçïåêè, ôàðêîï, ÖÇ, ñèãíàë³çàö³ÿ. Êîíòàêòè: (093) 223-70-92 Ïåæî-407, 1997 ð.â., 1.8 áåíçèí. Ö³íà: 22000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 789-37-55

ѲÒÐÎÅÍ

ͳññàí Ñàí³, 1992 ð.â. Êîíòàêòè: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22

ÎÏÅËÜ Îïåëü Àñêîíà, 1986 ð.â., áåíçèí. Êîíòàêòè: (097) 715-78-17, (096) 714-86-20 Îïåëü Êîìáî, 2005 ð.â., ïàñàæèðñüêèé, 1.7 äèçåëü, êîíäèö³îíåð, ÖÇ, ôàðêîï, á³ëèé. Êîíòàêòè: (067) 777-49-85

Ôîðä Òðàíçèò, 1996 ð.â., 2,5 äèçåëü, âàíòàæíèé, ã/ ï êåðìà, ÀÁÑ, êîðîòêèé, íèçüêèé, ïðèâ³ä çàäí³é, íîâà çèìîâà ãóìà, ïîòðåáóº êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó. Êîíòàêòè: (097) 760-39-83 Ôîðä Ô³ºñòà, 1989-1990 ð.â., 1.1 áåíçèí, 5-äâåðíèé, íåáèòèé, êàïðåìîíò äâèãóíà. Ö³íà: 18500 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (098) 159-88-57

ØÊÎÄÀ Øêîäà Ôàâîðèò, 1993 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³, êàï. ðåìîíò êóçîâà, 1,4, ïåðåäí³é ïðèâ³ä, çåëåíèé, õåò÷áåê, íîâà ìàãí³òîëà. Êîíòàêòè: (050) 412-33-99; (098) 611-49-69

²Íز Äà ÷³ÿ Íîâà, 2003 ð.â., 1,4 Äà÷³ÿ ³íæåêòîð, òîíîâàíèé, ïðîòèòóìàíêè, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 28800 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 846-18-12 Äæèï, ˳íêîëüíÍàâ³ãàòîð, 1998 ð.â., «ïîâíèé ôàðø», â ³äåàëüíîìó ñòàí³, ìîæëèâèé îáì³í íà ðåôðèæåðàòîð 8-9 ò. Êîíòàêòè: (097) 214-12-94

ÀÂÒÎÂÈÊÓÏ: ÀÂÒÎ Â ÕÎÐÎØÎÌÓ ÑÒÀͲ, ÍÅÐÎÁÎײ, ϲÑËß ÄÒÏ, ÏÎÆÅÆ, ÍÅÐÎÇÌÈÒÍÅͲ,Ç ÏÐÎÁËÅÌÍÈÌÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÌÈ, ØÂÈÄÊÈÉ ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ, ÄÎÏÎÌÎÃÀ  ÏÅÐÅÎÔÎÐÌËÅÍͲ, ÂȯÇÄ ÍÀ ̲ÑÖÅ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 362-70-80, (093) 529-91-10

Àâòî â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî ï³ñëÿ ÄÒÏ, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 088-34-37, (097) 826-21-81 Àâòî â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ö³ë³, ³äåàëüí³, ïðîáëåìí³, ðîçêîìïëåêòîâàí³, ïîòðåáóþ÷³ ðåìîíòó, äîðîãî, øâèäêèé ðîçðàõóíîê. Êîíòàêòè: (067) 873-67-77 Àâòî, ³íîìàðêó, äî 25000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 499-98-11 Àâòîâèêóï: àâòî â õîðîøîìó ñòàí³, íåðîáî÷³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ, í å ð î ç ì è ò í å í ³ , ç ï ð î á ë å ì í è ì è äîêóìåíòàìè, øâèäêèé ðîçðàõóíîê, äîïîìîãà â ïåðåîôîðìëåíí³, âè¿çä íà ì³ñöå. Êîíòàêòè: (067) 362-70-80, (093) 529-91-10 Àâòîìîá³ëü ï³ñëÿ àâàð³¿, ïîæåæ³, ïðîáëåìíèé, ç ïîøêîäæåííÿì íîìåðà êóçîâà òà ³í. Êîíòàêòè: (097) 056-83-74 Àóä³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92 Àóä³-80, 100, À6, À4, ï³ñëÿ ÄÒÏ ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (067) 316-92-06 Àóä³-80, 100. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35 Àóä³-Á3 àáî Á4. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92

ѳòðîåí Êñàðà-ϳêàññî, 2004 ð.â., 2.0 áåíçèí, ïðîá³ã 190 òèñ.êì, ì³í³âåí, êë³ìàò-êîíòðîëü, êðó¿ç-êîíòðîëü, ÀÁÑ, ÅÑÏ, ïîä.áåçï., åë.äçåðêàëà, ã/ï êåðìà, âåëþð. Ö³íà äîãîâ³ðíà.

Õþíäàé Ñîíàòà, 1995 ð.â., çåëåíèé ìåòàë³ê, òèòàíîâ³ äèñêè, çèìîâà ãóìà, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº, çàì³íåí³ ìàñëà, ðîëèêè, ç÷åïëåííÿ. Ö³íà: 52000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 810-74-53

ò. (067) 722-84-04 Áåðë³íãî,1998 ð.â., 2.0HDI, ñèí³é, ì³í³âåí, ï à ñ à æ è ð ñ ü ê è é , êîíäèíöèîíåð, åëåêòðîïàêåò, 2 ïîäóøêè, öç. Êîíòàêòè: (050) 435-21-59

Õþíäàé Òðàäæåò, ì³í³âåí, 8 ì³ñöü, 2004 ð.â., áëàêèòíèé ìåòàë³ê, òèòàíîâ³ äèñêè, çèìîâà ãóìà, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. Ö³íà: 87000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 810-74-53

Ô²ÀÒ

4.1.26. Êóïëþ

Ìåðñåäåñ ³òî. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35

Àâòî äî 25000 ãðí., áàæàíî íà õîäó. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59

Ìåðñåäåñ, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92

Ô³àò Ô³îð³íî, 1992 ð.â., 1.7 äèçåëü. Êîíòàêòè: (097) 258-89-65 Ô³àò Ô³îð³íî, 1996 ð.â., 1,7 äèçåëü, 5 ë/100 êì, 5-ñòóï êïï, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî, ìîæëèâèé îáì³í íà áóñ, + äîïëàòà. Êîíòàêòè: 68-22-85, (097) 630-70-31 Ô³àò. Êîíòàêòè: 972-86-31

(067)

ͲÑÑÀÍ Í³ññàí Ïðèìà Ñòàð, 2004 ð.â. Êîíòàêòè: 43-40-40, (066) 043-74-22

ÔÎÐÄ Ôîðä Ãðàíàäà, ñåäàí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (095) 138-55-14

Ðåíî, 2005 ð.â., 1.5 äèçåëü. Êîíòàêòè: 61-94-82, (067) 730-63-10

ÁÌ 523, 1997 ð.â., ñåäàí, íå íà õîäó, áåç äîêóìåíò³â, ìîæëèâèé ïðîäàæ íà çàï÷àñòèíè. Ö³íà: 10400 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 529-27-20

ÄÅÓ

Ôîëüêñâàãåí Ò-5, 2,5 ÒIJ, Êîíòàêòè: (096) 698-12-91

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ Ôîëüêñâàãåí Äæåòà, 1987 ð.â., 1,6 áåíçèí, á³ëèé, íå áèòèé, ð³äíà ôàðáà, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 27000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59 Ôîëüêñâàãåí Äæåòòà-2, 1988 ð.â., 1,3 áåíçèí, ñ³ðîãî êîëüîðó, ï’ÿòèäâåðíèé. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35 Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Á-3, 1990 ð.â., 1.6 ÒIJ, óí³âåðñàë, çåëåíèé, íåáèòèé, íîâèé äâèãóí. Ö³íà: 36000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59

Àâòîìîá³ëü â • áóäü-ÿêîìó ñòàí³, äî 30000 ãðí., ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (098) 159-88-57

Àóä³ 100, äî 1988 ð.â., • â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 159-88-57

Ôîëüêñâàãåí, äî 1992 • ð.â., â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59 ÀÂÒÎ Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ ÑÒÀͲ, ϲÑËß ÄÒÏ, ÏÎÆÅƲ, ֲ˲, ²ÄÅÀËÜͲ, ÏÐÎÁËÅÌͲ, ÐÎÇÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÀͲ, ÏÎÒÐÅÁÓÞײ ÐÅÌÎÍÒÓ, ÄÎÐÎÃÎ, ØÂÈÄÊÈÉ ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ, ÏÎÑËÓÃÈ ÅÂÀÊÓÀÒÎÐÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 873-67-77

Àâòî â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî íåðîçìèòíåí³, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 190-52-85

ÁÌ - 3, 5, 7, àâàð³éíèé àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (097) 166-31-27 ²íîìàðêè àâàð³éí³ àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75 ²íîìàðêè, ï³ñëÿ ÄÒÏ. Ö³íà: äî 24000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 166-31-27 ²íîìàðêó, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92

Ìåðñåäåñ124, 190. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35 Ìåðñåäåñ-123, 124, 190, 210, àâàð³éíèé àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: (098) 493-06-82 Ìåðñåäåñ-124Å àáî 190. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92

Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò àáî Îïåëü Àñòðà. Êîíòàêòè: 63-19-88, (097) 645-68-39 Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò, Á-2, Á-3, Á-4, Á-5, àâàð³éíèé àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: (098) 485-32-18 Ôîëüêñ âàãåí, Ôîëüêñâàãåí, Àóä³, Îïåëü, Ìåðñåäåñ, ï³ñëÿ ÄÒÏ ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (067) 316-92-06 Ôîëüêñâàãåí, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô àáî Äæåòà-1,2,3. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92

Îïåëü Àñêîíà, Îïåëü Âåêòðà. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35

Ôîðä Åñêîðä, Ìîíäåî, Ñêîðï³î, Ô³ºñòà, ç 1993 ïî 2002 ð.â., àâàð³éíèé àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: (097) 173-96-35

Îïåëü, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92

Õîíäà Àêîðä, Ïðåëþä, àâàð³éíèé àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: (097) 173-96-35

Ôîëüêñâàãåí Âåíòî, Ãîëüô-3. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35

×åð³ Àìóëåò àáî ³íø³. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35

Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô àáî Äæåòà. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35 Ôîëüêñâàãåí Êàää³. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75 Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò, Âåíòî, Ãîëüô àáî Äæåòà. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75

̲ÑÒÎ ËÓÖÜÊ (0332), (03322)

ïðîäàì ÀÓIJ Aóä³-100, 1,8, áåíçèí, ïðîá³ã 470000 êì, 1984 ð. â., âèøíåâèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-907-10-40

ÁÌÂ-520, 1989 ð. â., ñåäàí, áåç äîêóìåíò³â, ìîæëèâî îêðåìî çàï÷àñòèíè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-959-06-20 ÁÌÂ-520, 1991ð.â., ñåäàí, ÷îðíèé, ìîæëèâèé ïðîäàæ äîêóìåíò³â, àáî íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 050-919-55-04 ÁÌÂ-525, 1999 ð. â., äèçåëü, ñèíüîãî êîëüîðó, óí³âåðñàë, åëåêòðîïàêåò. Êîíòàêòè: 068-563-08-87

Aóä³-100, 1984 ð. â., 1,8 áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-907-10-40

ÄÆÈ˲

Aóä³-A6, 1995 ð. â., ÀÊÏ, âñå, êð³ì êðó³ç-êîíòðîëþ. Êîíòàêòè: 24-70-44, 067-332-13-11

Äæèë³-ÑÊ, 2008 ð. â., ÷îðíèé ìåòàë³ê, 1,5, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 098-716-41-04, 066-838-89-24

Aóä³-A6, 1995 ð. â., ÀÊÏ,. Êîíòàêòè: 24-70-44

4.1.28. Îðåíäà

ÁÌÂ-320, äèçåëü, 1999 ð. â., ÷îðíîãî êîëüîðó, åëåêòðîïàêåò. Êîíòàêòè: 068-563-08-87

Äæèë³, 2008 ð. â., ñ³ðèé, ïðîá³ã 81 òèñ. êì, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ñ è ã í à ë ³ ç à ö ³ ÿ , öåíòðàëüíèé çàìîê, ABS + EBD, åëåêòðîïðèâ³ä â³êîí, CD-ïðîãðàâà÷, ÌÐ3, çàõèñò ìîòîðíîãî â³äñ³êó, êîíäèö³îíåð. Êîíòàêòè: 066-730-00-74

Ëàíîñ àáî Øåâðîëå, âàíòàæíå àâòî-òÿãà÷, äîðîãî, â³çüìó â îðåíäó íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: (097) 772-57-57

ÁÌÂ-520, áåç äîêóìåíò³â, íà çàï÷àñòèíè, íå íà õîäó, ìîæëèâèé ïðîäàæ çàï÷àñòèí îêðåìî. Êîíòàêòè: 050-919-55-04

Äæèë³-ÌÊ-2, 1,6, áåíçèí, ïðîá³ã 84000 êì, 2008 ð. â., ñð³áëÿñòèé, ABD, ABS, Airbag, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-133-01-83

Øêîäà Îêòàâ³ÿ àáî Ôàá³ÿ. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75

ÁÌÂ

ÌÀÇÄÀ Ìàçäà-323, 1997 ð. â., 1,5 áåíçèí, åëåêòðîñêëîïàêåò, ìóçèêà, òèòàíîâ³ äèñêè, ³äåàëüíèé ñòàí, íà ïîëüñüê³é ðåºñòðàö³¿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-356-27-06 Ìàçäà-626, 1989 ð.â., 2.0, ñð³áëÿñòèé ïåðëàìóòð. Êîíòàêòè: 050-285-20-28 Ìàçäà-627, 1987 ð. â., ñåäàí, 2 ë, ñ³ðîãî êîëüîðó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-582-86-49

ÌÅÐÑÅÄÅÑ Ìåðñåäåñ-123, 1984 ð. â., 2,3 ³íæåêòîð, ëþê, ôîðêîï, ç äîêóìåíòàìè, àáî áåç. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-533-36-02 Ìåðñåäåñ-124 ª, 1994 ð. â., ÷îðíèé ìåòàë³ê, 2,2 ³íæåêòîð, ÊÏ-5, òèòàíîâ³ äèñêè, ABS, ñèãíàë³çàö³ÿ, êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè, íà ëüâ³âñüê³é ðåºñòðàö³¿, ïåðøèé âëàñíèê. Êîíòàêòè: 067-374-60-16 Ìåðñåäåñ-124, 1990 ð. â., áåíçèí, 2,5. Êîíòàêòè: ñìò. Òóð³éñüê, 096-784-64-97 Ìåðñåäåñ-124, 2,0, 1986 ð. â., â äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-870-67-49


34

ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë² ËÅÃÊβ ÑÍÄ

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó 2013

Ô³àò-Äîáëî, ïàñàæèð, 1,9, ïðîá³ã 130000 êì, 2003 ð. â., äèçåëü, á³ëèé, â³äì³ííèé òåõí³÷íèé ñòàí, åëåêòðîïàêåò, âèñîêà ãóìà, íîâèé àêóìóëÿòîð, ôîðêîï. Êîíòàêòè: 050-067-55-10 Ô³àò-Äîáëî, 1,3 áåíçèí, 2008 ð. â., ABS, Airbag, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, áîðòîâèé êîìï’þòåð, ìóëüòèêåðìî. Êîíòàêòè: 098-516-75-29 Ô³àò-Ïóíòî SX, 1,2, áåíçèí, ïðîá³ã 131000 êì, 2001 ð. â., ÷îðíèé, 6 ïîäóøîê áåçïåêè, áîðòîâèé êîìï’þòåð, êîíäèö³îíåð, åëåêòðîêîðåêòîð ôàð. Êîíòàêòè: 098-197-35-08

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ Ìåðñåäåñ-124. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Ìåðñåäåñ-126, 1987 ð. â., 2,6 ãàç/áåíçèí, 70 ãðí./100 êì, ÷îðíèé ìåòàë³ê, åëïàêåò, øê³ðÿíèé ñàëîí, àêóñòèêà, òèòàíîâ³ äèñêè. Ö³íà: 41500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-267-65-51 Ìåðñåäåñ-Áåíö-124, 1990 ð. â., 2,0 ãàç/áåíçèí, õîðîøèé ñòàí, òåìíîñèí³é ìåòàë³ê, åëåêòðîïàêåò, ã³äðî-ï³äñèëþâà÷ êåðìà. Ö³íà: 43000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-714-46-94 Ìåðñåäåñ-³òî, 1999 ð. â., êîíäèö³îíåð, áàêëàæàíîâîãî êîëüîðó, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. Êîíòàêòè: 063-824-75-40 Ìåðñåäåñ-³òî, 2005 ð. â., ïàñ. Êîíòàêòè: 095-63378-00 Ìåðñåäåñ-³òî, 2008 ð. â., ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 066-913-45-57, 096-357-63-35

̲ÒÖÓÁ²Ø² ̳öóá³ø³-Êîëüò, 2008 ð.â., ïðîá³ã 9 òèñ. êì, ñ³ðèé ìåòàë³ê, â³äì³ííèé ñòàí, ïîâíèé êîìïëåêò. Êîíòàêòè: 098-669-78-90 ̳öóá³ø³-Ëàíöåð, 1986 ð. â., 1,8 äèçåëü, ï³ñëÿ ÄÒÏ, çíÿòèé ç îáë³êó, ìîæëèâî ïî çàï÷àñòèíàõ, äîêóìåíòè. Ö³íà: 10000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-571-35-20

ͲÑÑÀÍ Í³ñàí, 1,6 áåíçèí, 2007 ð. â., ïðîá³ã 150000 êì, ñ³ðèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-688-32-35, 70-07-90 ͳññàí Ñàí³, 1986 ð. â., óí³âåðñàë, 1,4. Ö³íà: 3000 ó. î. Êîíòàêòè: 099 635-38-96

ÎÏÅËÜ Îïåëü-Record, 1981 ð. â., äâèãóí 2,0 áåíçèí, çàðåºñòðîâàíå ãàçîâå îáëàäíàííÿ, êàïðåìîíò, ïîôàðáîâàíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-961-54-46

Îïåëü-Record, 1981 ð. â., äâèãóí 2,0 áåíçèí, çàðåºñòðîâàíå ãàçîâå îáëàäíàííÿ, êàïðåìîíò, ïîôàðáîâàíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-961-54-46 Îïåëü-Àñêîíà, 1978 ð. â., â ðîáî÷îìó ñòàí³, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 097-184-71-36 Îïåëü-Âåêòðà, 1,6 ³íæåêòîð, 1992 ð. â., òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 067-979-72-73 Îïåëü-³âàðî, ïàñàæèð, 2,5 äèçåëü, ïðîá³ã 130000 êì, 2006 ð. â., á³ëèé, êë³ìàòêîíòðîëü, øê³ðÿíèé ñàëîí, ìóëüòèêåðìî, MP3, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ. Êîíòàêòè: 098-666-16-48

ÏÅÆÎ Ï åæî-605, 1990 ð. â., 2,0 áåíçèí, ëþê, öåíòðàëüíèé çàìîê, åëåêòðî-ñêëîï³ä³éìà÷³, ñèãíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-569-45-46 Ïåæî-605, 1990 ð. â., 2,0 ³íæåêòîð, ëþê, öåíòðàëüíèé çàìîê, ôîðêîï. Ö³íà: 30500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-569-45-46 Ïåæî-Áîêñåð, 1999 ð. â., ìàêñ³-áàçà, ãóìà R-16, 2.5 ë, òóðáîäèçåëü. Ìîæëèâèé îáì³í íà êðóïè, áîðîøíî, öóêîð, çåðíî ïøåíèö³, ãðå÷êè, ÿ÷ìåíþ, ãîðîõó, êóêóðóäçè. Ö³íà: 53000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-31-71

Ðåíî-Êåíãî, 2007 ð. â., êîíäèö³îíåð, ãàðíèé ñòàí, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. Êîíòàêòè: 063-824-75-40 Ðåíî-Ìàñòåð, 2001 ð. â., 1,9 äèçåëü. Êîíòàêòè: 095-316-11-10 Ðåíî-Òðàô³ê, 1986 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-375-18-25

Ôîëüêñâàãåí ïàññàò Â-3, 1993 ð. â., äâèãóí 1.8 ë., ñð³áíèé ìåòàë³ê, åëåêòðîëþê, ã³äðî-ï³äñèëþâà÷ êåðìà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà Êîíòàêòè: 097 740-63-40 Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Â-3, óí³âåðñàë, 1992 ð. â.,êîë³ð ÷åðâîíèé, áåíçèí 2.0, ã³äðîï³äñèëþâà÷, òèòàíîâ³ äèñêè, òîíóâàííÿ â³êîí. Êîíòàêòè: 067-334-33-01

Ðåíî-Òðàô³ê, 1991 ð. â., 2,1 äèçåëü. Êîíòàêòè: 093-286-10-03

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-3, 1993 ð. â., 1,8 áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 066-713-85-00

Ðåíî-Òðàô³ê, 2005 ð. â., êîíäèö³îíåð, åë/ïàêåò, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. Êîíòàêòè: 063-824-75-40

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-3, 1993 ð. â., 1,8 áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 099-432-69-36

Ôîðä-Ãðàíàäà, 2,3 äèçåëü, ÊÏ-5, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 098-814-34-28 Ôîðä-Åêñêîðò, 1995 ð. â., 1,6 áåíçèí, ñ³ðèé ìåòàë³ê. Ö³íà: 40800 ãðí. Êîíòàêòè: 099-757-72-09 Ôîðä-Åñêîðò, 1.8 TD, óí³âåðñàë, â õîðîøîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-378-73-55 Ôîðä-Êîíåêò, 2008 ð. â., ùîéíî ïðèãíàíèé ç ͳìå÷÷èíè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-858-57-23 Ôîðä-Ìîíäåî, 1.8 TD, äèçåëü, ç ͳìå÷÷èíè, íå ðîçìòíåíèé. Êîíòàêòè: 050-378-73-55 Ôîðä-Ìîíäåî, õåò÷áåê, 2000 ð. â., 1.8 òä, íà çàï÷àñòèíè, ìîæíà àâòî â ö³ëîìó, à/ì íà õîäó. Ö³íà: 11000 ãðí. Êîíòàêòè: qaz1z1@mail.ru Ôîðä-ѳºðà, 1,8 äèçåëü, ïðîá³ã 210000 êì, 1992 ð. â., ñ³ðèé ìåòàë³ê, óí³âåðñàë. Êîíòàêòè: 095-164-25-85 Ôîðä-Åêñêîðò, 1995 ð. â., 1,6 áåíçèí, ñ³ðèé ìåòàë³ê. Ö³íà: 40800 ãðí. Êîíòàêòè: 099-757-72-09 Ôîðä-Ãðàíàäà, 2,3 äèçåëü, ÊÏ-5, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 098-814-34-28

ÂÀÇ 2104. Êîíòàêòè: (096) 584-02-18

̲ÑÒÎ ËÓÖÜÊ

ÂÀÇ 2108, 1988 ð.â., åêñïîðòíèé âàð³àíò. Ö³íà: 23000 ãðí. Êîíòàêòè: 20-01-51, (068) 768-80-95

(0332), (03322)

ÂÀÇ 2101, 1975 ð.â., ñèí³é, â õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. Ö³íà: 10 000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 481-83-62, (093) 442-61-55 ÂÀÇ 2108, 1991 ð.â., ÷åðâîíèé, 1,5, õîðîøèé ñòàí, ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó. Êîíòàêòè: (096) 839-03-27 ÂÀÇ 2109, 1992 ð.â., 5-ñòóï ÊÏÏ, ÑÄ-ìàãí³òîëà, òèòàíîâ³ äèñêè, çèìîâà ãóìà, á³ëèé, ð³âíåíñüêà ðåºñòðàö³ÿ, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 595-45-48 ÂÀÇ 21114, 2008 ð.â., óí³âåðñàë. Êîíòàêòè: (067) 364-22-34 ÂÀÇ 21214, Íèâà, 2007 ð.â., ñèí³é, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, îäèí âëàñíèê. Êîíòàêòè: (067) 363-12-59 ÂÀÇ-2104, 2008 ð.â., ³íæåêòîð. Êîíòàêòè: 28-90-73, (097) 443-90-43 ÂÀÇ 2104. Êîíòàêòè: (096) 584-02-18 ÂÀÇ-21099, 2005 ð.â., 1.5³, 5 ñò.êïï, êîë³ð ÷îðíèé, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, ïðîá³ã 200 òèñ.êì., ïåðøèé âëàñíèê. Ö³íà: 38 000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 080-51-60

ÃÀÇ

Îïåëü-Êàäåò ,1988 ð. â., 1,4 áåíçèí, ÷åðâîíèé ñåäàí, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-203-06-15

ÃÀÇ 24, Âîëãà, 1981 ð.â., çàï÷àñòèíè äî íå¿. Êîíòàêòè: 27-77-67, 24-97-08, (096) 664-30-27

Îïåëü-Êàäåò, 1,6 äèçåëü. Êîíòàêòè: 73-87-24, 095-158-37-45

ÃÀÇ-3110, 2003 ð.â., 2.4, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 22-67-17 ÃÀÇ-Ì20, «Ïîáºäà». Êîíòàêòè: (096) 584-02-18

Îïåëü-Êàäåò, 1985 ð. â. Êîíòàêòè: 096-461-39-77 Îïåëü-Êàäåò, 1987 ð. â., 1,3 êàðáþðàòîð, 5-äâåðíèé, ñèí³é, õåò÷áåê, ëóöüêà ðåºñòðàö³ÿ. Êîíòàêòè: 096-842-41-79 Îïåëü-Êàäåò, 1987 ð. â., ñèí³é, 1,6 ìîíî³íæåêòîð. Êîíòàêòè: 095-540-33-65 Îïåëü-Îìåãà Á, óí³âåðñàë, 1994 ð. â., 2.0, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-550-10-96 Îïåëü-Îìåãà, 1987 ð. â., óí³âåðñàë, á³ëîãî êîëüîðó, ãàç-ìåòàí. Êîíòàêòè: 050-907-12-76 Îïåëü-Îìåãà, 2,0, áåíçèí, ïðîá³ã 170000 êì, 1997 ð. â., âèøíåâèé, áåç äîêóìåíò³â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-402-80-84, 066-593-20-46 Îïåëü-Îìåãà- Â, êîðîáêà àâòîìàò, ³äåàëüíèé ñòàí. Êîíòàêòè: 093-436-13-78 Îïåëü-Ðåêîðä, 1982 ð. â., äâèãóí òà õîäîâà çðîáëåí³. Ö³íà: 12000 ãðí. Êîíòàêòè: 068-337-54-75

ÇÀÇ Ïåæî-Åêñïåðò, 1,9, äèçåëü, ïðîá³ã 203000 êì, 2003 ð. â., á³ëèé, ì³í³âåí, ðîçìèòíåíèé, áåç ïåðøîãî ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. Êîíòàêòè: 050-581-55-04

ÐÅÍÎ Ðåíî-25. Ö³íà: 14000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 066-265-58-27 Ðåíî-Êåíãî, 1,9, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, áàãàæíèê, ëóöüêà ðåºñòðàö³ÿ. Êîíòàêòè: 096-919-31-06 Ðåíî-Êåíãî, 2000 ð. â., 1,9 äèçåëü. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-299-24-90 Ðåíî-Êåíãî, 2004 ð.â., ìàêñ³-áàçà, ïðîá³ã 135 òèñ.êì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-324-28-29 Ðåíî-Êåíãî, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33

ѲÒÐÎÅÍ Ñ³òðîåí-Áåðë³íãî, 2,0, äèçåëü, ïðîá³ã 351000 êì, 2002 ð. â., á³ëèé, óí³âåðñàë, â õîðîøîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-867-96-94 ѳòðîåí-Äæàìïåð, 2003 ð. â., 2,2 äèçåëü, HDI, ÀÂÑ, ÷åðâîíèé êîë³ð, ãóìà 16, âàíòàæíèé. Êîíòàêòè: 050-560-93-86, ²âàí ѳòðîºí Êñàðà ϳêàñî, 2003 ð. â., 2 êóá., àâòîìàò, êë³ìàò-êîíòðîëü, ò³ïòðîí³ê, êðó¿ç- êîíòðîëü, âåëþð. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-555-99-87

Ô²ÀÒ Ô³àò-Äóêàòî, êîðîòêèé, 1,9, íå ïîòðåáóº âêëàäåíü. Ö³íà: 40000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-467-86-89

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-3, 1996 ð. â., 1,4 äâèãóí, ñèí³é ìåòàë³ê, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 098-993-52-13 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-3, 1996 ð. â., 1,9 äèçåëü, á³ëèé, 2-ñòóïêà, ã³äðî-ï³äñèëþâà÷, ôîðêîï. Êîíòàêòè: 72-28-94 Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð-Ò4, 2003 ð. â., 2.5 òä³, âàíòàæíîïàñàæèðñüêèé, á³ëèé êîë³ð. Ö³íà: 86500 ãðí. Êîíòàêòè: 096-541-94-77, 099-708-23-53

ÔÎÐÄ

Автомобілі легкові, СНД 4.2.1. Ïðîäàì ÂÀÇ

ÂÀÇ-21011, õîðîøèé • ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 384-90-43

ÂÀÇ 2101, 1980 ð.â., ãàç, áåíçèí. Êîíòàêòè: (067) 355-84-34

Ôîðä-Åêñêîðò, 1995 ð. â., 1,6 áåíçèí, ñ³ðèé ìåòàë³ê. Ö³íà: 40800 ãðí. Êîíòàêòè: 099-757-72-09

ÂÀÇ 2105, 1985 ð.â., 1,6, 4-ñòóï. ÊÏÏ. Ö³íà: 12500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 213-00-27

Ôîðä-Åñêîðò, 1.8 TD, óí³âåðñàë, â õîðîøîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-378-73-55

ÂÀÇ 2108, 1988 ð.â., åêñïîðòíèé âàð³àíò. Ö³íà: 23000 ãðí. Êîíòàêòè: 20-01-51, (068) 768-80-95

ÇÀÇ 1102, 1993 ð.â., á³ëèé, äîãëÿíóòèé, ùîéíî ïîôàðáîâàíèé, ðåìîíò õîäîâî¿, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ. Ö³íà: 12000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (093) 435-56-96 ÇÀÇ 968, â õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 178-61-24 ÇÀÇ Ñëàâóòà, 2007 ð.â., 47 òèñ. êì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 29000 ãðí. Êîíòàêòè: (099) 925-11-19 ÇÀÇ-965. Êîíòàêòè: (067) 339-24-83

ËÓÀÇ ËÓÀÇ «Âîëèíÿíêà». Êîíòàêòè: (096) 584-02-18

ïðîäàì ÂÀÇ ÂÀÇ 2106, 1986 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Êîíòàêòè: 097-709-60-52 ÂÀÇ-2101, 1981 ð. â., íå ïîòðåáóº êàï³òàëîâêëàäåíü. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-425-18-16 ÂÀÇ-2101, 1982 ð. â., æîâòèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-500-58-48 ÂÀÇ-2101, â õîðîøîìó ñòàí³, ÊÏÏ-5 ïîëîíåç³âñüêà. Êîíòàêòè: 72-11-78 ÂÀÇ-2101. 099-408-33-30

Êîíòàêòè:

ÂÀÇ-21011, 1976 ð. â. Êîíòàêòè: 067-452-25-77 ÂÀÇ-21011, 1978 ð. â., ÷åðâîíèé. Ö³íà: 7500 ãðí. Êîíòàêòè: 096-678-39-32 ÂÀÇ-21011, äâèãóí ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, íîâà ï³äâ³ñêà, æîâòèé. Êîíòàêòè: 098-799-64-89 ÂÀÇ-2103, 1,3, áåíçèí, 1979 ð. â., çåëåíèé, äâèãóí ó äîáðîìó ñòàí³. Ö³íà: 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-711-46-67 ÂÀÇ-2103, 1992 ð. â., 1,5, ÊÏÏ-4, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Êîíòàêòè: 093-669-41-48 ÂÀÇ-2104, 1987 ð. â., 1,3, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-623-58-88 ÂÀÇ-2104, 1988 ð. â. Êîíòàêòè: 097-876-04-17 ÂÀÇ-2104, 1988 ð. â. Êîíòàêòè: 097-876-04-17 ÂÀÇ-2104, 1990 ð. â., òåìíî-ñèí³é, ãàç-áåíçèí, 13000 ãðí. ͳññàí-Òåðàíî 1989ð., ÷îðíèé ìåòàë³ê, ãàç-áåíçèí, êîíäèö³îíåð, 65000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-783-22-39, 098-705-14-99 ÂÀÇ-2104, 2000 ð. â., 1,5, ÊÏ-5, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-889-97-66 ÂÀÇ-2104, â äîáðîìó ñòàí³. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 066-935-58-95 ÂÀÇ-2104, ïðîá³ã 80000 êì. Êîíòàêòè: 066-939-58-95 ÂÀÇ-21043, 1,5, áåíçèí, ïðîá³ã 15500 êì, 1992 ð. â., ÷åðâîíèé, óí³âåðñàë, 5-ñòóïêà, òåìíî-÷åðâîíèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, çðîáëåíà õîäîâà. Êîíòàêòè: 050-856-71-37 ÂÀÇ-21043, 2004 ð. â., ïðîá³ã 80 òèñ.êì., ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-939-58-95

ÌÎÑÊÂÈ×

ÂÀÇ-21043, 2004 ð. â., ïðîá³ã 84 òèñ.êì, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-922-63-30

Ìîñêâè÷ 2715, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: (095) 138-55-14

ÂÀÇ-21043, 2006 ð. â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-57315-01, 097-384-13-78


ÂÀÇ-21043, 2006 ð. â., ÷åðâîíîãî êîëüîðó, 1,5 êàðáþðàòîð. Êîíòàêòè: 098-192-89-62

ÂÀÇ-2107, 2006 ð. â., áåíçèí, 1,5, ÊÏ-5, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 095-421-01-51

ÂÀÇ-2105, 1984 ð. â., 1,3 ë, á³ëîãî êîëüîðó, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-844-85-62

ÂÀÇ-2107, 2006 ð. â., ãàç/ áåíçèí, ïðîá³ã 70000 êì, ôîðêîï, âëàñíèê, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-324-44-98

ÂÀÇ-2105, 1987 ð. â., âèøíåâîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 095-835-81-98

ÂÀÇ-2107, â äîáðîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-075-80-45

ÂÀÇ-2105, 1987 ð.â. Êîíòàêòè: 095-797-61-57

ÂÀÇ-2107/0020, 2007 ð. â., 1,5, 5-ÊÏÏ, ³íæåêòîð, ñèí³é ìåòàë³ê, ïðîá³ã 42000 êì. Êîíòàêòè: 097-835-99-71, 097-790-42-80

ÂÀÇ-21051, 1982 ð. â., 1,2, ÊÏÏ-4, ôîðêîï, ìóçèêà. Êîíòàêòè: 095-879-87-34 ÂÀÇ-2106, 1991 ð. â., á³ëèé. Ö³íà: 10000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31 ÂÀÇ-2106. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-160-04-93, 050-971-12-63 ÂÀÇ-21061, 1983 ð. â., ñèíüîãî êîëüîðó, â õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-076-00-37 ÂÀÇ-21063, 1985 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 066-174-64-66 ÂÀÇ-21063, 1986 ð. â., íà õîäó. Êîíòàêòè: 095-365-84-35 ÂÀÇ-21063, 1987 ð. â., õîðîøèé ñòàí. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 150000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-965-56-53 ÂÀÇ-21063, 1989 ð.þ â., çåëåíîãî êîëüîðó, Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-990-23-40 ÂÀÇ-21063, 1990 ð. â., ÷îðíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-661-90-86, Ìèõàéëî ÂÀÇ-21063, 1993 ð. â., áåæåâîãî ê-ðó, ôîðêîï, ìàãí³òîëà, Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-229-41-03 ÂÀÇ-21063, ìîæëèâèé îáì³í íà ÇÀÇ Ñëàâóòà. Êîíòàêòè: 096-919-31-06 ÂÀÇ-2107, 1984 ð. â., 1500 êóá. ñì, ÷åðâîíèé. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 9500 ãðí. Êîíòàêòè: 26-39-08, 050-517-70-14 ÂÀÇ-2107, 1992 ð. â., êîë³ð âèøí³, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-817-53-09 ÂÀÇ-2107, 1997 ð. â., 1,5 ë, 5-ÊÏÏ, êàïðåìîíò, âèøíåâèé êîë³ð. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-681-43-27 ÂÀÇ-2107, 1998 ð.â., ðîñ³éñüêà çá³ðêà. Ö³íà: 170000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-797-61-57 ÂÀÇ-2107, 2003 ð. â., 1.5ë, ÊÏ-5, ö/ç, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìóçèêà, ôàðêîï, òîíîâàíèé, ñàëîí âåëþð, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-567-65-58 ÂÀÇ-2107, 2004 ð. â., õîðîøèé ñòàí, ïðîá³ã 20000 êì, íîâà ÀÊÁ, àíòèêîð.îáðîáêà êóçîâà. Ê î í ò à ê ò è : 068-584-34-03,093-447-46-77 ÂÀÇ-2107, 2005 ð.â., çåëåíèé, äâèãóí - 1,5. Ö³íà: 25000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-588-21-21, Îëåêñ³é. ÂÀÇ-2107, 2006 ð. â., 5-ÊÏÏ, çåëåíèé, â äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-321-28-24

ÂÀÇ-21074, 2007 ð. â., á³ëèé, 1.6ë, ³íæåêòîð, ÊÏ-5, ö/ç, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìóçèêà, 55000 êì, 1 âëàñíèê, ó õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 096-936-30-83 ÂÀÇ-2108, 1987 ð.â., êàïðåìîíò äâèãóíà, íîâ³ ñòéêè, ãóìà. Êîíòàêòè: 067-927-41-39 ÂÀÇ-2108, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 20000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-662-81-09 ÂÀÇ-2109, 1991 ð.â., äâèãóí - 1,5, ÊÏ-5, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-323-54-22

ÃÀÇ ÃÀÇ-21, 1963 ð. â., 2,5 áåíçèí, çåëåíîãî êîëüîðó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095 047-34-09, 067-788-33-51, 093-855-15-88 ÃÀÇ-21, 1970 ð.â., á³ëèé, ïîâíèé êàïðåìîíò êóçîâà, ï³äâ³ñêè, ïîì³íÿí³ ìàñëà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-971-62-07 ÃÀÇ-2410, 2,5 áåíçèí, ïðîá³ã 93000 êì, 1986 ð. â., ñ³ðèé, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-744-77-80 ÃÀÇ-2410, ìîòîð Ìåðñåäåñ, 2,4, äèçåëü, ïðîá³ã 120000 êì, 1991 ð. â., á³ëèé, 6 ë/ 100 êì. Êîíòàêòè: 050-841-48-29 ÃÀÇ-3110, 2002 ð. â., ãàç/ áåíçèí, á³ëîãî ê-ðó, íà âîë. ðåºñòðàö³¿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-425-59-55 ÃÀÇ-53 1984ð., òåðìîáóäà, ãàç-áåíçèí, 7 áàëîí³â îáëåãøåí³, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 14000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-151-80-31 Ãàçåëü, ÌÀÇ-òÿãà÷. Êîíòàêòè: 77-17-13, 099-721-87-77

ÇÀÇ ÇÀÇ Ñëàâóòà, 2004 ð. â., ñèí³é ìåòàë³ê, ð³äíà ôàðáà, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåòð. çàìîê, çèìîâà ãóìà, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-924-82-29 ÇÀÇ-Òàâð³ÿ-Íîâà-110207, òåìíî-ñèí³é, ôîðêîï, õåò÷áåê, 1,2 ë, ïðîá³ã 75000 êì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-541-79-83, 095-027-09-35

ËÓÀÇ ËóÀÇ Âîëèíÿíêà, ìîæíà íà çàï÷àñòèíè, Ö³íà: 13600 ãðí. Êîíòàêòè: 066-109-01-91

ËóÀÇ-969-Ì, 1992 ð. â. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: 095-723-93-61

Ìåðñåäåñ ³òî, 2003ð.â., ïðîá³ã-227 òèñ. êì., 2,2 äèçåëü, ÑIJ, ÀÁÑ, ÀÁÄ, àåðáåê, âåáàñòà, êîíäèö³îíåð, öåíòð. çàìîê, ïîâíèé åëåêòðîïàêåò. Ö³íà: 94400 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 537-59-51

ÌÎÑÊÂÈ×

Ìåðñåäåñ ³òî-110, 1999 ð.â., 2.3 äèçåëü. Êîíòàêòè: (067) 339-24-83

ËóÀÇ-969-Ì, 1991 ð. â., òâåðäèé äàõ, â³äì³ííèé ñòàí, çáåð³ãàºòüñÿ ï³ä íàêðèòòÿì. Êîíòàêòè: 095-884-18-27, 25-04-57

Ìîñêâè÷ ÀÇËÊ-2140, íîâà ãóìà. Êîíòàêòè: 24-66-09 Ìîñêâè÷ ²Æ-2715, «÷åðåâè÷îê», 1991 ð. â., íà õîäó. Ö³íà: 4500 ãðí. Êîíòàêòè: 066-885-83-76 Ìîñêâè÷ Íåäîðîãî. 095-242-19-18

²Æ-412. Êîíòàêòè:

Ìîñêâè÷ Ì-412, 1986 ð. â., äâèãóí ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Êîíòàêòè: 068-191-51-53 Ìîñêâè÷-2140, 1,5 áåíçèí, ïðîá³ã 40000 êì, 1984 ð. â., æîâòèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050 270 22 30 Ìîñêâè÷-2140, 1983 ð. â. Ö³íà: 4500 ãðí. Êîíòàêòè: 099-314-90-64 Ì î ñ ê â è ÷ - 2 1 4 0 , àïåëüñèíîâîãî êîëüîðó, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-883-99-73 Ìîñêâè÷-2140, â ðîáî÷îìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-001-92-16 Ìîñêâè÷-2141, 1,7, áåíçèí, ïðîá³ã 60000 êì, 1991 ð. â., ñèí³é, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-168-81-46 Ìîñêâè÷-412, 1988 ð. â., 1,6 ë, æîâòèé. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 098-263-71-93, 095-013-84-87

ÓÀÇ ÓÀÇ, 1991 ð. â., ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-036-74-68 ÓÀÇ, «òàáëåòêà», ãàç/ áåíçèí. Êîíòàêòè: 050-141-24-41 ÓÀÇ-31512, 1990 ð. â., æîâòèé, 7 ì³ñöü, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 20000 ãðí. Êîíòàêòè: 26-41-08, 050-150-50-37

Автобуси та мікроавтобуси 4.3.1. Ïðîäàì ÌÅÐÑÅÄÅÑ ÌÅÐÑÅÄÅÑ 123, ÑÅÄÀÍ, вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÐŪÑÒÐÀÖ²ß, ÎÄÈÍ ÂËÀÑÍÈÊ. Ö²ÍÀ: 29 600 ÃÐÍ. ÒÎÐà ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 725-99-39, (095) 143-84-75 Ìåðñåäåñ ³òî 110, 1998 ð.â. á³ëèé, âàíòàæíèé 3 ì³ñöÿ, 5 äâåðíèé, 2.3 òóðáî äèçåëü, ñòàí çàäîâ³ëüíèé. Êîíòàêòè: (050) 919-55-04 Ìåðñåäåñ ³òî, 1996 ð³ê, 2.3 ä, á³ëèé âàíòàæíèé, ñåðåäí³é ñòàí, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 30400 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 449-59-04 Ìåðñåäåñ ³òî, 2.3ä., 3 ì³ñöÿ, ñåðåäí³é ñòàí, ùîéíî ç êîðäîíó, ðîçìèòíåíèé 100%. Ö³íà: 32000 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 959-06-20

35

̲ÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÈ, ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó

ÎÏÅËÜ Îïåëü ³âàðî, 2004 ð.â., âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé, êîíäèö³îíåð, 6-ñòóïåíåâà ÊÏÏ. Êîíòàêòè: (050) 537-59-51

Ô²ÀÒ Ô³àò Äóêàòî, 1986ð.â., äèçåëü, â õîðîøîìó ñòàí³, íà õîäó. Êîíòàêòè: (097) 4 8 9 2 8 5 1 okcanaoctaphuk@ukr.net Ô³àò Äóêàòî, 2000 ð.â., õîðîøèé ñòàí, 1.9 ÒÄ. Ö³íà: 44000 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 528-11-40

ѲÒÐÎÅÍ Ñ³òðîåí Áåðë³íãî, 2006 ð.â., 1,4, ïàñ., á³ëèé, 5-äâåðíèé, ùîéíî ïðèãíàíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 67000 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 040-93-50

ÏÅÆÎ Ïå æî Áîêñåð, 2000 ð.â., â Ïåæî õîðîøîìó ñòàí³, ïàñàæèð, º áàãàæíèê, ö.ç., 2,5 äèçåëü, ìåõàí³÷íà 5-ñòóï., 1,5 ò, 9 ì³ñöü, ñèí³é, öåíòðàëüíèé çàìîê, ëþê. Êîíòàêòè: (067) 705-55-29, (098) 390-27-60, (050) 412-33-99

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ Ôîëüêñâàãåí Ò-4, 2002 ð.â., á³ëèé, 1.9 òä, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³, ðîçìèòíåíèé, ö³íà áåç îáë³êó. Ö³íà: 62000 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 205-19-29

²Íز Àâòîáóñ ÒÀÌ-80, 20 ñèäÿ÷èõ ì³ñöü. Êîíòàêòè: (096) 751-53-90 ²âåêî Òóðáî Äåéë³, 2004 ð.â., ôóðãîí, 2,3, äèçåëü, ÌÅÕ, 2ïðîá³ã - 14 òèñ. êì., á³ëèé, ñòàí õîðîøèé, ABS, ö/ç, ã/ï êåðìà, åë. ïàêåò, åë. äçåðêàë, åë. ñêëîï³ä., ïîäóøêà áåçïåêè. Êîíòàêòè: (067) 895-77-12

4.3.13. Êóïëþ Ãàçåëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 502-79-12

̲ÑÒÎ ËÓÖÜÊ (0332), (03322)

ïðîäàì ÌÅÐÑÅÄÅÑ Ìåðñåäåñ ³òî 108, 1996 ð. â., á³ëèé, âàíòàæíèé 3 ì³ñöÿ, 2,3 äèçåëü, çàäîâ³ëüíèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-919-55-04 Ìåðñåäåñ ³òî, 1996 ð. â., 2.3 ä, á³ëèé âàíòàæíèé, ðîçìèòíåíèé. Êîíòàêòè: 093-449-59-04 Ìåðñåäåñ Ñïðèíòåð 213, 2005 ð.â., á³ëèé. Êîíòàêòè: 095-63378-00

Ìåðñåäåñ Ñïðèíòåð-412, 1999 ð.â. Ö³íà: 90000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-544-45-24 Ìåðñåäåñ-207, á³ëèé, 2,4 äèçåëü. Êîíòàêòè: 050-907-12-76 Ìåðñåäåñ-210, 1995 ð. â., 2,9 äèçåëü, ïàñàæèð. Êîíòàêòè: 097-749-74-71 Ìåðñåäåñ-³òî 110, 1998 ð. â., á³ëîãî êîëüîðó, 2,3 òóðáîäèçåëü, âàíòàæíèé, çàäîâ³ëüíèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-919-55-04 Ìåðñåäåñ-³òî-110, á³ëèé, â³äì³íèé ñòàí, 2001 ð. â., òþí³íã, ôîðêîï, äóãè, áàãàæíèê, ñàëîí ñ³ðèé, çàì³ííèê øê³ðè. Êîíòàêòè: 095-164-25-85 Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð-313 CDI, 2,2, äèçåëü, ïðîá³ã 270000 êì, 2004 ð. â., ñ³ðèé, ðó÷íà ÊÏÏ, ABS, öåíòðàëüíèé çàìîê, áîêîâ³ äâåð³, ðîçìèòíåíèé. Êîíòàêòè: 098-909-71-32

ÎÏÅËÜ Îïåëü-³âàðî, 2008 ð. â., 2.5 CDTI, ùîéíî ïðèãíàíèé, âàíòàæîïàñàæèðñüêèé. Êîíòàêòè: 066-307-73-09 Îïåëü-Êîìáî, 2004 ð. â., äèçåëü, á³ëèé, ÒDI, 1,3, ïàñàæèðñüêèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-571-35-20 Îïåëü-Êîìáî, 2005 ð. â., 1,3 ÒIJ, á³ëîãî êîëüîðó, ïàñàæèðñüêèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-571-35-20 Îïåëü-Êîìáî, 2005 ð. â., 1,3 ÒIJ, á³ëîãî êîëüîðó, ïàñàæèðñüêèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-571-35-20

ÏÅÆÎ Ïåæî-Áîêñåð, 2008 ð. â., ñåðåäíÿ áàçà, ìîæëèâèé îáì³í. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-649-67-18

ÐÅÍÎ Ðåíî-Òðàô³ê, 1,9-2,0, âàíòàæîïàñàæèð, 2002-2007 ð. â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-414-07-03 Ðåíî-Òðàô³ê, 1,9; 2003 ð. â., ùîéíî ïðèãíàíèé, âàíòàæî-ïàñàæèð.  äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-104-29-17 Ðåíî-Òðàô³ê, 2006 ð. â., ïðîá³ã 115 òèñ. êì, 2,0 ÑIJ, á³ëèé, êîíäèö³îíåð, öåíòðàëüíèé çàìîê, ïîäóøêà áåçïåêè, áëþòóç, åëåêòðîïðèâ³ä äçåðêàë òà â³êîí, 2 ÷³ï-êëþ÷³, ùîéíî ïðèãíàíèé, ³äåàëüíèé ñòàí, ðîçìèòíåíèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 068-504-80-13

Ðåíî -Òðàô³ê, 1.9 Long, Ðåíî-Òðàô³ê, 2006 ð. â., ïðîá³ã 210000 êì, ñð³áëÿñòèé, ABS, Airbag, öåíòðàëüíèé çàìîê. Êîíòàêòè: 066-966-06-07 Ðåíî-Òðàô³ê, 2004 ð. â., 1.9 ÒIJ, âàíòàæíèé, îáøèòèé. Êîíòàêòè: 099-430-08-18 Ðåíî-Òðàô³ê, 2006 ð. â., ïðîá³ã 115 òèñ. êì, 2,0 ÑIJ, á³ëèé, êîíäèö³îíåð, öåíòðàëüíèé çàìîê, ïîäóøêà áåçïåêè, áëþòóç, åëåêòðîïðèâ³ä äçåðêàë òà â³êîí, 2 ÷³ï-êëþ÷³, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 068-504-80-13

Автомобілі вантажні 4.4.1. Ïðîäàì ÃÀÇ ÃÀÇ 3307. 62-20-10

Êîíòàêòè:

ÃÀÇ-3309, 2008 ð.â., ñàìîñêèä, äâèãóí 245 òóðáî, 50000 êì ïðîá³ã. Êîíòàêòè: (099) 924-90-70, (098) 294-65-05 ÃÀÇ-53, ñàìîñêèä, ãàç-áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (068) 623-16-29 Ãàçåëü, 2000 ð.â., õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 24000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 319-03-25

Ç²Ë Ç²Ë 130, ñàìîñêèä 4505, ãàç/ áåíçèí. Ö³íà: 26000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 300-99-75 Ç²Ë 4331, íåðîáî÷èé. Êîíòàêòè: 62-20-10

ÌÀÇ, ìîæëèâî íà ç/ï. Êîíòàêòè: (067) 728-54-32 ÌÀÇ-64229, 3-â³ñíèé. Êîíòàêòè: (067) 339-24-83

ÏÅÆÎ Ïåæî Ïàðòíåð, 2005 ð.â., 1,4 áåíçèí, 5-ñòóï ÊÏÏ, âàíòàæíèé, á³ëèé. Êîíòàêòè: (063) 97018-81, (095) 944-48-26

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ Ôîëüêñâàãåí Êàää³, 2000 ð.â., 1,9 ÒIJ, òåìíî-ñèí³é ìåòàë³ê, âàíòàæíèé, â õîðîøîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³. Ö³íà: 35000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 159-88-57

²Íز Òàòà LP613, 2008 ð.â., òåíò, 5,5 ò, 6,3õ2,45õ2,95, ïîâíà ðîçòåíòîâêà, â õîðîøîìó ñòàí³, º ñïàëüíèê. Êîíòàêòè: (093) 505-28-84, (050) 566-72-92

̲ÑÒÎ ËÓÖÜÊ (0332), (03322)

ïðîäàì ÃÀÇ ÃÀÇ-24, íà çàï÷àñòèíè: ìîòîð, êîðîáêà, êàðäàí, äâåð³, êàïîò, áàãàæíèê òà ³í. Ìîæëèâèé ïðîäàæ ö³ëîãî àâòî + äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 050-841-48-29 ÃÀÇ-53 ñàìîñâàë. Ìîæëèâèé îáì³í (êóêóðóäçà - 2 ãðí., ïøåíèöÿ - 2,10 ãðí.). Ö³íà: 14000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-737-26-00

DzË, 1992 ð.â., ãàç/áåíçèí, 9 áàëîí³â, âèñîê³ ìåòàëåâ³ áîðòè, àáî îáì³íÿþ íà ñ/ã òåõí³êó, êàðòîïëåêîïàëüíèé êîìáàéí. Êîíòàêòè: (097) 645-44-97

ÃÀÇ-53, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 050-538-72-01

DzË-130,1988 ð.â, ãàç/ áåíçèí,10 áàëîí³â, óòåïëåíà êàá³íà, çàñòðàõîâàíèé, ÒÎ ïðîéäåíî âåðåñåíü 2012, õîðîøà ãóìà òà òåõí³÷íèé ñòàí. Ö³íà: 28000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 883-07-01

Ç²Ë ÌÌÇ - 130, ãàç-áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: Íå äîðîãî. Êîíòàêòè: 067-375-18-25

DzË-130,1988 ð.â., ãàç/ áåíçèí,10 áàëîí³â, òåðìîáóäà óí³âåðñàëüíà, çàñòðàõîâàíèé, ÒÎ ïðîéäåíî âåðåñåíü 2012, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 28000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 883-07-01 DzË-4514, äâèãóí òà ìîñòè ÊÀÌÀÇ, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 339-24-83

DzË

Ç²Ë ÌÌÇ 554 «êîëãîñïíèê», 1987 ð. â., ãàç/ìåòàí/ áåíçèí, àáî îáì³í íà Ðåíî-Êåíãî. Êîíòàêòè: 068-232-95-96 Ç²Ë ÌÌÇ-554, (íîâèé êîë³íâàë, ïîðøíåâà ãðóïà, íîâèé ìàñëÿíèé íàñîñ, íîâà ïëèòà, ÷åñüêèé ñòàðòåð) + 5 çàïàñíèõ êîë³ñ. Êîíòàêòè: 097-703-28-32

ÌÀÇ

DzË, ãàç/áåíçèí, â ðîáî÷îìó ñòàí³, ïî çàï÷àñòèíàõ. Ö³íà: 5 ãðí./êã. Êîíòàêòè: 098 066-29-46, 050-705-70-75

ñòàí³. Êîíòàêòè: 4360-12, (098) 770-42-80, (066) 852-03-21 ï³ñëÿ 15.00

DzË-130 Ã, â ðîáî÷îìó ñòàí³, ãàç (14 áàëîí³â ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà) òà çàï÷àñòèíè äî DzË-130 çàäí³é ì³ñò, êîðîáêà ÊÏÏ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-739-49-97

ÌÀÇ 503, 1975 ð.â., • ñàìîñêèä, â õîðîøîìó

DzË-130 Ã, â ðîáî÷îìó ñòàí³, ãàç (14 áàëîí³â ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà) òà çàï÷àñòèíè äî DzË-130 çàäí³é ì³ñò, ã³ïî¿äíèé, êîðîáêà ÊÏÏ, äâèãóí DzË-130 ³ ò. ä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-739-49-97 DzË-130, äèçåëü, áîðòîâèé, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ìîæëèâèé îáì³í Ö³íà: 20000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 096-949-15-20 DzË-130, êóíã, ãàç-áåíçèí, ìîæíà ïî çàï÷àñòèíàõ òà çàï÷àñòèíè äî à/ì ÂÀÇ. Êîíòàêòè: 050-668-16-13 DzË-131, ë³ñîâîç, 1975 ð. â., ïîäîâæåíà áàçà, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 36000 ãðí. Êîíòàêòè: 0 6 7 - 8 7 2 - 2 7 - 3 7 , 050-184-73-19 DzË-ÌÌÇ-45022, 1985 ð. â., «ñàìîñêèä», êîðîòêèé ïðè÷³ï. Ö³íà: 28700 ãðí. Êîíòàêòè: 067-580-59-88, Îëåêñàíäð

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання 4.5.1. Ïðîäàì

Ê î ì á à é í çåðíîçáèðàëüíèé «Äîí 1500», 1992 ð.â. Êîíòàêòè: (097) 968-42-03, (095) 218-55-26, (097) 737-52-96

Ò ð à ê ò î ð ñàìîðîáíèé, áåíçèí 5200 ãðí., ïðè÷³ï 1-â³ñíèé - 4100 ãðí., ïëóã 2-êîðïóñíèé - 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 42419-29, (067) 105-69-17

Ê î ì á à é í è êàðòîïëåçáèðàëüí³, ïðåñï³äáèðà÷³. Êîíòàêòè: (050) 846-21-59, (098) 630-66-00 Àãðåãàòè ãðóíòîîáðîáí³. Êîíòàêòè: 61-13-16 ³ç, íà äåðåâ’ÿíèõ êîëåñàõ, ðó÷íî¿ ðîáîòè. Êîíòàêòè: (066) 829-73-60, (095) 939-78-81 Ãðåéäåðíó óñòàíîâêó äî òðàêòîðà Ò-16. Êîíòàêòè: (066) 039-19-77 Êàðòîïëåñàäæàëêó 4-ðÿäíó, á/â, «Ë³äà» (ÑÐÑÐ). Êîíòàêòè: (067) 364-46-54 Êîìáàéí «Ðîñü». Êîíòàêòè: 61-13-16 Êîìáàéíè, òðàêòîðè. Êîíòàêòè: 61-13-16 Êðàí áàøòîâèé ÊÁ-308. Ö³íà: 300000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 ÊÒÍ íàâ³ñíèé, äèñêîâó áîðîíó. Êîíòàêòè: (096) 525-71-19


36

ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ, ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ Êóëüòèâàòîð ç òîâñòîñò³ííîãî êâàäðàòà 2,5õ1,2 ì (16 ëàï, ïîëüñüê³, s-ïîä³áí³), ìàéæå íîâèé. Ö³íà: 3500 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-16-08 Êóëüòèâàòîð «Ãàëåùèíà ÊÙÍ-5,6» äî ÕÒÇ-170, ç äèñêàìè ³ ëàïàìè. Ìîæëèâèé îáì³í (êóêóðóäçà - 2 ãðí., ïøåíèöÿ 2,10 ãðí.). Ö³íà: 21000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-737-26-00 Ë ü â ³ â ñ ü ê è é àâòîíàâàíòàæóâà÷, ï³ñëÿ ïîâíîãî êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 067-270-51-90 Ìåõàí³÷íó ñ³÷êàðíþ. Êîíòàêòè: 095-817-17-60, 097-484-41-43

Ìàõîâèê òà ïëèòó ï³ä ñòàðòåð ÌÒÇ. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 830-28-36 ̳í³-òðàêòîð DzÍ-350. Êîíòàêòè: 27-41-86, (067) 338-55-09 Ìîòîáëîê, ïðè÷³ï, ïëóã, îãîðòà÷³, êóëüòèâàòîð. Êîíòàêòè: (098) 057-14-35 Ìîòîêóëüòèâàòîðè, íàâ³ñíå îáëàäíàííÿ. Êîíòàêòè: 28-65-73, 28-79-88, 28-97-30, 28-98-47 Îáïðèñêóâà÷ íàâ³ñíèé, 200 ë, øòàíãà 8 ì. Êîíòàêòè: (067) 810-32-02 Ïëóã «Âîìåò», 2-êîðïóñíèé, 2-25 ñì. Êîíòàêòè: (067) 810-32-02 Ïëóã 2-êîðïóñíèé, êàðòîïëåñàäæàëêó 1-ðÿäíó. Êîíòàêòè: (096) 232-62-03 Ïëóã äî ìîòîáëîêó. Êîíòàêòè: 20-68-06

Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî à/ì. Êîíòàêòè: (096) 735-14-04 Òðàêòîð ñàìîðîáíèé, ìîæëèâî íåðîáî÷èé. Ö³íà: äî 15000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 463-41-06 Òðàêòîð Ò-150, ÞÌÇ. Êîíòàêòè: (050) 209-38-30 Òðàêòîð òðåëüîâî÷íèé äëÿ çàãîò³âë³ ë³ñó ÒÒ-4, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20

4.5.3. Îáì³í Åëåêòðîäâèãóí 4 êÂò/ 1000 îá./õâ. íà åëåêòðîäâèãóí 2,2 êÂò/ 3000 îá./õâ. Êîíòàêòè: (067) 295-30-25

4.5.4. Îðåíäà Åêñêàâàòîð ê³âø 1,5 êóá.ì. íà ãóñåíè÷íîìó õîäó, íåäîðîãî, çäàì â îðåíäó íà òåðì³í íå ìåíøå ì³ñÿöÿ. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20

Ïðåñ-ï³äáèðà÷ «Âåëäåð», «Ôàìàðîë». Êîíòàêòè: (096) 698-12-91

Êðàí áàøòîâèé ÊÁ-308, ÊÁ-403, çäàì â îðåíäó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20

Ï ð å ñ - ï ³ ä á è ð à ÷ . Êîíòàêòè: (067) 170-55-96

̲ÑÒÎ ËÓÖÜÊ

Ïðèñòð³é çåðíîçáèðàëüíèé, á/â. Êîíòàêòè: (067) 931-97-56

(0332), (03322)

Ïðè÷³ï-ñàìîñêèä ÃÊÁ-819. Êîíòàêòè: (067) 339-24-83 ѳâàëêó «Íîðäñòåí». Êîíòàêòè: (067) 170-55-96 ѳâàëêó «Ô³îíà». Êîíòàêòè: (067) 170-55-96 Òðàêòîð ÌÒÇ-52, Ò-25, ÌÒÇ-82. Êîíòàêòè: (096) 695-95-69 Òðàêòîð Ò-25. Êîíòàêòè: (067) 170-55-96 Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ â ³äåàëüíîìó ñòàí³, Ò-25 â õîðîøîìó ñòàí³, Ò-40 ïî ç/ï, ïëóã 2-êîðïóñíèé. Êîíòàêòè: 27-06-84, (096) 157-02-58 Òðàêòîð ÞÌÇ-6, 1990 ð.â., â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 32000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 132-76-18 Òðàêòîð ÞÌÇ. Êîíòàêòè: (067) 972-86-31 Òðàêòîð, ñàìîðîáíèé (Çàë³ùèêè). Êîíòàêòè: (096) 584-02-18 Òþêîïðåñ «Claas». Òåðì³íîâî. Ö³íà: 35000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-44-97 Ôóðãîí äî ÃÀÇ-3307, 60 êóá.ì., 2005 ð.â., ³çîòåðì. Êîíòàêòè: (099) 924-90-70

4.5.2. Êóïëþ Êàá³íó äî òðàêòîðà ÞÌÇ. Êîíòàêòè: (098) 730-22-14

ïðîäàì 1-, 2-ðÿäíó êàðòîïëåêîïà÷êó. Êîíòàêòè: 097 668-81-02, 097-400-41-03 1-ðÿäíó êàðòîïëåêîïà÷êó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-378-53-79 1-ðÿäíó êîïà÷êó (â³áðî), â-âî Ïîëüùà. Êîíòàêòè: 068-563-12-08 2-. 3-êîðïóñíèé ïëóã. Êîíòàêòè: 097-668-81-02, 097-400-41-03 3-êîðïóñíèé ïëóã ÏËÍ-3-35. Ö³íà: 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-495-15-42 Àâòîíàâàíòàæóâà÷ áåíçèíîâèé – 5 ò., àâòîíàâàíòàæóâà÷ – 1,2 òîíè. Êîíòàêòè: 77-17-13, 099 721-87 -77, 067-332-85 -37 Àâòîíàâàíòàæóâà÷, â-âî Ëüâ³â. Ö³íà: 22000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-755-07-98 Àâòîíîìí³ òà äîïîì³æí³ îá³ãð³âà÷³. Êîíòàêòè: 0 9 5 - 2 4 5 - 8 1 - 4 0 , 097-244-75-55 Àâòîïðè÷³ï, ç òåíòîì, îöèíêîâàíèé, ç ͳìå÷÷èíè, âîëèíñüêà ðåºñòðàö³ÿ. Êîíòàêòè: 095-110-59-87, ³òàë³é Áàøòîâèé êðàí ÊÁ-103-à. Êîíòàêòè: 067-756-51-38, 050-267-78-79 Áóðÿêîâ èé Áóðÿêîâèé êóëüòèâàòîð. 050-218-60-35

ì³æðÿäíèé Êîíòàêòè:

Áóðÿêîçáèðàëüíèé êîìáàéí. Êîíòàêòè: 096-586-73-71 Áóðÿ÷íèé êîìáàéí «Ïîñåéäîí», 1-ðÿäíèé. Ö³íà: 30000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-668-81-02 ³ç äî ïðè÷³ïó ëåãêîâîãî àâòî, ðîêâóë. Êîíòàêòè: 095-881-07-05 ³ÿëêó ÎÑÌ-4, ó äîáðîìó ³ äîãëÿíóòîìó ñòàí³. Ö³íà: 23000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-755-07-98

Êàðòîïëåêîïà÷êó, äâîðÿäíà, ïðè÷åïíà, ïîëüñüêîãî â-âà, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-565-64-78 Êàðòîïëåñàäæàëêó, 2-ðÿäíó, ãðåáåíåâà, â-âà Ïîëüùà, ðåãóëþâàííÿ ãëèáèíè, øèðèíè ³ ÷àñòîòè âèñàäæóâàííÿ, áà÷îê äëÿ ì³íäîáðèâà. Ö³íà: 6100 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68

Âîçà â ñ. Áðèùå, Ëóöüêîãî ð-íó, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-763-01-80

ʳííó ãðàáàðêó, êàðòîïëåêîïà÷êó, ïåðåîáëàäíàíà äëÿ òðàêòîðà. Êîíòàêòè: 095-880-18-81

Äåðå’ÿíîãî âîçà (ñòóïèö³ òà êîëåñà â³ä àâòîíàâàíòàæóâà÷à). Êîíòàêòè: 095-686-16-02

Êîìáàéí ²íòåðíàö³îíàë321, æàòêà 2,5 ì. Êîíòàêòè: 096-858-57-23

Äèñêîâó áîðîíó Âîìåä (12000 ãðí.), êóëüòèâàòîð, äî Ò-40 (3700 ãðí.), òðàêòîð Ò-40. Êîíòàêòè: 095-527-87-69

Êîìáàéí êàðòîïëåçáèðàëüíèé îäíîðÿäíèé «Bolko», ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 40000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 067-997-51-92

Äèñêîâó áîðîíó, â-âî Ïîëüùà, øèðèíà 1,3-3,15 ì, äî òðàêòîð³â ïîòóæí³ñòþ â³ä 24 ê. ñ., íîâà. Ö³íà: 8200 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68

Êîìáàéí Êëàñ-Êîíñóë, æàòêà 3 ì, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-700-58-68

Æàòêó êóêóðóäçÿíó «Olimac». Ö³íà: 137800 ãðí. Êîíòàêòè: 095-123-84-48 Çåðíîçáèðàëüíèé êîìáàéí Êëàñ-Êîíñóë, äèçåëü, æàòêà 3õ3, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-700-58-68 Çåðíîçáèðàëüíèé êîìáàéí Íèâà Ñê-5, õîðîøèé ñòàí Êîíòàêòè: 067-265-71-72 Çåðíîçáèðàëüíèé êîìáàéí Íèâà ÑÊ-5, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 067-265-71-72 Çåðíîçáèðàëüíèé êîìáàéí «Êëàñ Êîìïàêò25», 1980 ð. â..ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 098-779-18-39 Çåðíîíàâàíòàæóâà÷ ÇÌ-60Ó, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, äèñêîâó áîðîíó ÁÄÒ. Êîíòàêòè: 066-374-18-47 Çåðíîî÷èñíó ìàøèíó ÎÂÑ-25, çåðíîíàâàíòàæóâà÷ ÇÌ-60 À, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-384-18-47 Êàðòîïëåçáèðàëüíèé êîìáàéí «Grimme MK 700». ³äì³ííèé ñòàí.  Óêðà¿í³ íå âèêîðèñòîâóâàâñÿ. Êîíòàêòè: 050-593-45-22, 067-951-40-97 Êàðòîïëåêîïà÷êè äâî-, îäíîðÿäí³, íîâ³ òà á/â; ïðåñï³äáèðà÷³ Êëààñ, ѳïìà, Âåëüãå, Äæîíä³ð òà ³í. Êîíòàêòè: 050 230-51-89, 067-125-37-37 Ê à ð ò î ï ë ÿ í è é ì³í³-êîìáàéí ÄÒ-25. Ö³íà: 22000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-405-38-53

Êîìáàéí ÑÊ Íèâà. Êîíòàêòè: 097-543-64-61 Êîìáàéí «Class Medion 310», 2003 ð.â., æàòêà - 6 ì. гïàêîâèé ñò³ë+âîçèê. Ö³íà: 526500 ãðí. Êîíòàêòè: 0 9 5 - 1 2 3 - 8 4 - 4 8 , 098-737-26-00 Êîìáàéí «Class Mega 208», æàòêà - 6 ì. гïàêîâèé ñò³ë+âîçèê. Ö³íà: 380700 ãðí. Êîíòàêòè: 095-123-84-48 Êîìáàéí «²íòåðíàö³îíàë 321», â ðîáî÷îìó ñòàí³, íà çàï÷àñòèíè, äåøåâî. Êîíòàêòè: 066-520-31-02 Êîìáàéí «Íèâà ÑÊ-5». Ìîæëèâèé îáì³í (êóêóðóäçà - 2 ãðí., ïøåíèöÿ 2,10 ãðí.). Ö³íà: 19000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-737-26-00, 095-864-77-31 Êîñàðêó ðîòîðíó, ïîëüñüêà, øèðèíà ñêîøóâàííÿ â³ä 1,35 ì, íîâà, ìîæëèâà äîñòàâêà. Ö³íà: 7900 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68 Êîñàðêó ðîòîðíó, ïîëüñüêà, øèðèíà ñêîøóâàííÿ â³ä 1,35 ì, íîâà, ìîæëèâà äîñòàâêà. Ö³íà: 7900 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68 Êóáîâèé êîâø äî åêñêàâàòîðà. Êîíòàêòè: 050-607-75-15 Êóêóðóäçÿíèé ñèëîñíèé êîìáàéí Ôîðøð³ò Å-281, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-442-00-58 Êóëüòèâàòîð Áîìåò, â-âî Ïîëüùà, 3 ðÿäè ïðóæèííèõ ëàï, øèðèíà â³ä 1,6 äî 3,2 ì, íîâèé. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Ö³íà: 3650 ãðí. Êîíòàêòè: 0 9 8 - 9 6 0 - 1 9 - 6 8 sasha__boyko@ukr.net

̳í³-òðàêòîð Ò-012, â-âî Õàðê³â. Êîíòàêòè: 066-444-98-65 ̳í³-òðàêòîð Ò-012, â-âî Õàðê³â. Êîíòàêòè: 066-444-98-65 ̳í³-òðàêòîð, âëàñíîãî â-âà, òðàêòîð Ò-70 Ñ (Ìîëäàâàí). Êîíòàêòè: 098-529-84-04 ̳í³-òðàêòîðè, á/â, ç ôðåçîþ, ßïîí³ÿ; íàäàþ ïîñëóãè ïî ðåìîíòó òðàêòîð³â. Êîíòàêòè: 050 647-35-40, 093-274-56-88

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó 2013 Îáïðèñêóâà÷³ íà 200 3000 ë, äèñêîâ³ áîðîíè 1,3-3,15 ì, êàðòîïëåê î ï à ÷ ê è , êàðòîïëåñàäæàëêè, ñîðòóâàëüí³ ñòîëè, ãðàáàðêè, ãðóíòîôðåçè 0,8-2 ì,.ðîçêèäà÷³ äëÿ ì³íäîáðèâ, ïëóãè, êóëüòèâàòîðè 1,6-3,2 ì. Êîíòàêòè: 098-960-19-68 Ïëóã äî Ò-25, äâîêîðïóñíèé. Ïøåíèöÿ òà îâåñ, ê³ëüê³ñòü íåîáìåæåíà. Êîíòàêòè: 066-783-22-39, 098-705-14-99 Ïëóã ÏËÍ-5-35, ñ. Ç쳿íåöü. Êîíòàêòè: 050-339-95-55, 095-342-53-51 Ïîæåæíó ìîòîïîìïó ÌÏ-1600, ïåðåñóâíà, â êîìïëåêò³ ç ðóêàâàìè, ôóíäàìåíò³â, îçåð òà ³í., ïðîäóêòèâí³ñòü 50 êóá. ì/ ãîä. Êîíòàêòè: 067-341-47-46 Ïðåñï³äáèðà÷³, êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³ òà ³í. ñ/ã òåõí³êó òà çàï÷àñòèíè. Àñîðòèìåíò òîâàðó íà ñ à é ò ³ : www.fermeragro.com.ua. Êîíòàêòè: 76-79-12, 0 6 6 - 3 5 4 - 2 1 - 0 4 ; 066-528-13-60 Ïðè÷³ï 2 ÏÒÑ-4 Ö³íà: 5500 ãðí. Êîíòàêòè: 067-495-15-42

Ìîòîáëîê äèçåëüíèé, âîäÿíå îõîëîäæåííÿ, 8 ê³íñ. ñèë, ïëóã, ôðåçà, ïðè÷³ï. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-582-86-49,

Ïðè÷³ï äî à/ì DzË, ç äîêóìåíòàìè, çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 068-140-64-15, 050-926-23-13

Ìîòîáëîê dzðêà-135, ç îáëàäíàííÿì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-152-60-62

Ïðè÷³ï äî à/ì ÊÀÌÀÇ, âèñîê³ áîðòè, ãóìà - 50%, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-623-81-74

Ìîòîáëîê «Çîðÿ 61-Å» (åëåêòðîñòàðòåð), ç ïðè÷åïîì òà ïëóãîì. Êîíòàêòè: 050-438-16-08

Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî, â/ï äî 3 ò. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 5 2 8 - 9 7 - 9 8 , 097-481-90-02

Ìîòîáëîê «Çîðÿ ëþêñ», ç íàâ³ñíèì îáëàäàííÿì, îáêàòàíèé, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà: 10000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-762-70-76

Ïðè÷³ï äî òðàêòîðà, íà êðóãó, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 050-725-93-57

Ìîòîáëîê «Çîðÿ-Ëþêñ», º ïëóã, ôðåçà, ïðè÷³ï. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 096-167-67-96, Òîë³ê Ìîòîáëîêè, ì³í³òðàêòîðè. Ãàðàíò³ÿ, ñåðâ³ñ, äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 099-346-89-50, Ñàøà ÌÒÇ-80, íà çàï÷àñòèíè. Ìîæëèâèé îáì³í (êóêóðóäçà - 2 ãðí., ïøåíèöÿ 2,10 ãðí.). Êîíòàêòè: 098-737-26-00 ÌÒÇ-82, â õîðîøîìó ñòàí³. Ìîæëèâèé îáì³í (êóêóðóäçà - 2 ãðí., ïøåíèöÿ - 2,10 ãðí.). Ö³íà: 65000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-737-26-00 Íàâàíòàæóâà÷ âèëêîâèé «Áàëêàíêàð», â/ï - 2 ò, 1994 ð.â., áåç òÿãîâî¿ áàòàðå¿. Ö³íà: 12500 ãðí. Êîíòàêòè: 096-842-57-08, Àíàòîë³é. Íàâàíòàæóâà÷ Êëàðê, 1994 ð. â., âèñîòà ï³äéîìó 4,8 ì, âàãà - 2,5 ò, 4,0 äèçåëü, ç ͳìå÷÷èíè. Êîíòàêòè: 050-876-18-15 Íàâàíòàæóâà÷, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 050-607-75-15 Íàâ³ñíà ñòàíö³ÿ (ïîëèâíà), íà âñ³ âèäè òðàêòîð³â. Ö³íà: 16000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-556-86-86 Îáïðèñêóâà÷ Êðàêîâ’ÿê, â-âî Ïîëüùà, íîâèé. Ö³íà: 4900 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68 Îïðèñêóâà÷ ïðè÷³ïíèé «Hardi», 2000 ð.â., ðîáî÷à øèðèíà 18 ì. Ö³íà: 85000 ãðí. Êîíòàêòè: 095123-84-48, 098-737-26-00

Ïðè÷³ï ÌÀÇ-81114. äëÿ ëåãêîâîãî àâòî, â õîðîøîìó ñòàí³, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ. Íå äîðîãî. Ö³íà: 3200 ãðí. Êîíòàêòè: 097-735-27-88 Ïðè÷³ï «Çóáðüîíîê». Êîíòàêòè: 095-475-26-28 Ïðè÷³ï, äî à/ì, 1,30õ2,60, 1-â³ñüíèé, â/ï 1 ò. Êîíòàêòè: 26-81-70, 095-155-71-16 Ïðè÷³ï, äî DzË. Êîíòàêòè: 097-649-08-86 Ïðè÷³ï-ëàâåòó, â/ï 4 ò. Êîíòàêòè: 067-332-11-92 Ðåäóêòîð, äî áîëãàðñüêî¿ åëåêòðîêàðè, â/ï 1 òîííà. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 066-774-05-58, 24-26-20 Ðó÷íèé, ã³äðàâë³÷íèé â³çîê «Ðîêëà», â/ï 2000 êã, â-âî ͳìå÷÷èíà. Êîíòàêòè: 050-963-87-55 ѳâàëêó «Amazone RP-AD 452 drill star», 1998 ð.â., ðîáî÷à øèðèíà 4,5 ì, ê-òü ñîøíèê³â - 36 øò., îá’ºì áóíêåðà - 900 ë. Ö³íà: 110000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-123-84-48 ѳâàëêó «Gaspardo SP-8», 8-ðÿäêîâà. Ö³íà: 140000 ãðí. Êîíòàêòè: 095 123-84-48, 098-737-26-00 ѳíîãðàáàðêó Ñîíå÷êî, â-âî Ïîëüùà, 4-5 êîë³ñ, ìîæëèâà äîñòàâêà, íîâà. Ö³íà: 3600 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68 Ñêðåïåð Ò-150 ÄÇ-87 11, 5 ì/êóá. 2 øò., 1987, 1990 ð. â. Êîíòàêòè: 067-332-72-55 stolyar.s.e@yandex.ua Ò-25, 1987 ð. â., ê³âåðö³âñüêà ðåºñòðàö³ÿ, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-138-92-55

Ò-25, 1987 ð. â., ê³âåðö³âñüêà ðåºñòðàö³ÿ, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-138-92-55 Ñ/ã ³íâåíòàð, ê³ííèé. Êîíòàêòè: 067-979-72-73 Ò-25. Êîíòàêòè: 096 139-90-28, 050-166-91-11

Òðàêòîð, âëàñíîãî â-âà. Êîíòàêòè: 067-452-25-77 Òðàêòîð, âëàñíîãî âèðîáíèöòâà, (äâèãóí Ò-25), òðàíñì³ñ³ÿ ÃÀÇ-52, ïðè÷³ï, ç äîêóìåíòàìè, íîìåðíèìè çíàêàìè. Êîíòàêòè: 050-378-90-86

Òàëü (òåëüôåð), 0,9 ò, ìîæëèâèé îáì³í íà çåðíî, öóêîð. Êîíòàêòè: 050-621-46-52

Òðàêòîð, Ò-16 ì, ç íàâ³ñêîþ, º 2-êîðïóñíèé ïëóã, êóëüòèâàòîð, â³ç, òåðì³íîâî. Ö³íà: 32000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-833-18-30

Òðàêòîð DzÄ, âëàñíîãî â-âà, ç ìåõàí³÷íèì ïëóãîì òà ïðè÷åïîì, òðàêòîðíèé â³ç. Êîíòàêòè: 098-503-62-86

Òðàêòîðè Ò-25 1980-1996ð., ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-361-05-06

Òðàêòîð ÌÒÇ-50, âåëèêà êàá³íà. Êîíòàêòè: 099-363-83-47

Òðàêòîðè Ò-25, ïðèâåçåí³ ç Ïîëüù³, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: â³ä 30000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-668-81-02

Òðàêòîð ÌÒÇ-80, âåëèêà êàá³íà, 1988 ð. â., ó õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-216-80-87 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 096-395-94-61 Òðàêòîð ÌÒÇ-80. Ö³íà: 35000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-002-60-52 Òðàêòîð ÌÒÇ-80. Êîíòàêòè: 096-586-73-71 Òðàêòîð ÌÒÇ-80. Ö³íà: 35000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-002-60-52 Òðàêòîð ÌÒÇ-82, âåëèêà êàá³íà, 1996 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 096-513-32-66, 050-993-25-50 Òðàêòîð ñàìîðîáíèé. Êîíòàêòè: 096-889-43-39 Òðàêòîð Ò-012. Êîíòàêòè: 066-444-98-65 Òðàêòîð Ò-150 Ê, ðîáî÷èé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-184-71-36 Òðàêòîð Ò-25. Êîíòàêòè: 068-563-49-26 Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-540-89-20 Òðàêòîð Ò-40, ç âåäó÷èì ïåðåäîì àáî îáì³í íà Ò-25. Êîíòàêòè: 067-405-38-53 Òðàê òîð ÕÒÇ-3511, àíàëîã Òðàêòîð Ò-25, 2000 ð. â., ç êàá³íîþ, ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 098-192-89-62, 050-573-15-01 Òðàêòîð ÞÌÇ-6. Êîíòàêòè: 066-127-91-69 Òðàêòîð ßíìàð ç ôðåçîþ, â-âî ßïîí³ÿ, âîäÿíå îõîëîäæåííÿ, ïîâíèé ïðèâ³ä, 30 ê³íñüêèõ ñèë, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-740-28-91 Òðàêòîð «Case 7140», 1991 ð.â., îá’ºì äâèãóíà - 8,3 ë, íàïðàöþâàííÿ - 5000 ãîäèí. Ö³íà: 210600 ãðí. Êîíòàêòè: 095-123-84-48, 098-737-26-00 Òðàêòîð «ÕÒÇ-170». Ìîæëèâèé îáì³í (êóêóðóäçà - 2 ãðí., ïøåíèöÿ 2,10 ãðí.). Ö³íà: 93000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-737-26-00, 095-864-77-31 Òðàêòîð, â-âà ßïîí³ÿ. Êîíòàêòè: 099-756-81-35 Òðàêòîð, âëàñíîãî â-âà, º âñå, êð³ì äâèãóíà. Ö³íà: 4000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-342-52-89

Òðàêòîðè ÞÌÇ ïåðåîáëàäíàí³ ç åêñêàâàòîð³â òà åêñêàâàòîð «ðà÷îê» ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 050-553-31-31 ÞÌÇ-6, õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-218-70-04

Автосервіс 4.6.1. Ïðîïîíóþ

Ãàç íà àâòî: âñòàíîâëåííÿ, ïðîäàæ, ðåìîíò, îáñëóãîâóâàííÿ. Êîíòàêòè: (067) 360-75-15, (050) 719-97-49

Ï åðåòÿãóâàííÿ òà ðåìîíò ñèä³íü, ñòåë³, êàðò, êåðìà. Êîíòàêòè: (050) 378-32-69 ÀÂÒÎÑÊËÎ. ÇÀ̲ÍÀ, ÐÅÌÎÍÒ, ÏÐÎÄÀÆ. ÑÊËÎ Â ÍÀßÂÍÎÑÒ² ÍÀ ÂѲ ÂÈÄÈ ÀÂÒÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-30-20, (067) 660-84-43

À â ò î ì à ñ ò è ë à . Êîíòàêòè: 28-14-26 Àâòîõ³ì³þ. 28-14-26

Êîíòàêòè:

Âèäàëåííÿ âì’ÿòèí áåç ï î ø ê î ä æ å í í ÿ ëàêîôàðáîâîãî ïîêðèòòÿ òà áåç íåîáõ³äíîñò³ ïîäàëüøîãî ôàðáóâàííÿ. Êîíòàêòè: (093) 132-33-88 ³äðåìîíòóþ, ïðîäàì ôîðñóíêè ³ ïàëèâí³ íàñîñè ÍÄ, ÓÒÍ, ËÑÒÍ ³ ò.ä. Êîíòàêòè: (097) 645-44-97 av-melnik@ukr.net Íîìåðí³ çíàêè, äóáë³êàòè íîìåðíèõ çíàê³â äëÿ ìîòîöèêë³â, ïðè÷åï³â. Êîíòàêòè: 45-00-55, (050) 545-68-40, (067) 582-43-93, (063) 220-60-64


Êóçîâ äî ³íîìàðêè, 1988-2000 ð.â. Êîíòàêòè: (097) 056-83-74 Êóçîâ ÊÀÌÀÇ-5511, ³äåàëüíèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 339-24-83 Êóçîâ äî à/ì ÃÀÇ 3110, Âîëãà. Êîíòàêòè: 22-67-17

Автозапчастини 4.7.1. Ïðîäàì

Çàï÷àñòèíè: ïåðåäí³é ì³ñò äî ÓÀÇ, ëîáîâå ñêëî äî ÓÀÇ, ÃÀÇ, ðàä³àòîð ÃÀÇ, ôàðêîï äî ÂÀÇ 2104. Êîíòàêòè: (067) 526-35-93, (050) 165-76-49

Àâòîçàï÷àñòè, á/ó, íîâûå, äëÿ ìèêðîàâòîáóñîâ ÌÂ100, 210, 310, MERCEDES SPRINTER 208, 311, 312, 313, 416, VITO, VW-LT 28, 35, 46, T4, T5, CRAFTER, äâèãàòåëÿ. Êîíòàêòû: (050) 754-20-32, (097) 073-90-53 Çàï÷àñòè ê ñ/õ òåõíèêå: êîðçèíû, äèñêè ñöåïëåíèÿ, ãèäðîðàñïðåäåëèòåëè, ãèäðîöèëèíäðû, íàñîñû ÍØ, ãèäðîóñèëèòåëè ðóëÿ, ÃÓÐ Êîìïðåññîðû âîçäóøíûå. Êîíòàêòè: (098) 486-11-92, (050) 769-37-41 Àâòîâ³äåîðåºñòðàòîð. Êîíòàêòè: (098) 214-44-96 Àâòîãóìó, á/â, äèñêè ç ªâðîïè. Êîíòàêòè: (099) 250-55-52, (096) 036-35-39 Àâòîçàï÷àñòèíè äî à/ ì Ôîðä Òðàíçèò. Êîíòàêòè: 23-55-55, (067) 363-19-10 Àâòîñêëî, ïåðåäíº, áîêîâå äî à/ì. Êîíòàêòè: 24-63-40 Àóä³ À-4, 1998 ð.â., 1.8 áåíçèí íà ç/ï. Êîíòàêòè: (098) 789-37-55

Äâèãóí 2.2 ñïðèíòåð, â ðîç³áðàíîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 096 871-74-00 Äèñêè òèòàíîâ³ Ð-14, 4 øò. Êîíòàêòè: (098) 414-17-18 Çàï÷àñòèíè äî à/ì «Ìåðñåäåñ «123, 1981-86 ð.â. Êîíòàêòè: (098) 493-06-82 Çàï÷àñòèíè äî à/ì Àâ³à. Êîíòàêòè: 43-27-69, (067) 903-01-72 Çàï÷àñòèíè äî à/ì Àóä³, Ôîëüêñâàãåí, Øêîäà. Êîíòàêòè: (096) 931-20-26 Çàï÷àñòèíè äî à/ì ÃÀÇ 66, ìåòàëåâ³ äóãè. Êîíòàêòè: (067) 362-15-63 Çàï÷àñòèíè äî à/ì Ïåæî-309. Êîíòàêòè: (098) 159-88-57 Çàï÷àñòèíè äî à/ì Ðåíî 11: åëåìåíòè êóçîâà, åëåêòðèêà, åëåêòðîìåõàí³çìè òîùî. Êîíòàêòè: (067) 303-34-63, (099) 916-20-58

Ãàç íà àâòî, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò, îáñëóãîâóâàííÿ. Êîíòàêòè: (067) 360-75-15, (050) 719-97-49 ÃÀÇ, 2005 ð.â., ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: (0967) 495-30-30 à å í å ð à ò î ð è åëåêòðîîáëàäíàííÿ òðàêòîðí³, ï³ñëÿ ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 27-06-84, (096) 157-02-58

Ñèä³ííÿ ïåðåäí³ äî à/ì Æèãóëü. Êîíòàêòè: 28-70-54 Ñêëî áîêîâå äî à/ì Ô³àò Ñêóäî, îðèã³íàëüíèé êîìïëåêò. Êîíòàêòè: (097) 672-37-21 Ñòóïèö³ çàäí³ äî òðàêòîðà ÌÒÇ, ÌÒÇ-82. Êîíòàêòè: 20-68-06, (067) 148-58-54 Òÿãè êåðìîâ³ äî à/ì Àóä³, Ôîëüêñâàãåí, Øêîäà. Êîíòàêòè: (096) 931-20-26

Çàï÷àñòèíè äî íàï³âïðè÷åïà ÎÄÀÇ-9370. Êîíòàêòè: (067) 180-58-97

Öèë³íäðè ïîâîðîòó ñòð³ëè åêñêàâàòîðà ÞÌÇ, 2 øò. Êîíòàêòè: (067) 299-95-44

Çàï÷àñòèíè äî òðàêòîðà ÌÒÇ. Êîíòàêòè: (067) 103-33-93 Çàï÷àñòèíè äî òðàêòîðà ñàìîðîáíîãî. Êîíòàêòè: (067) 863-14-15

Çàï÷àñòèíè äî Ôîëüêñâàãåí Ïàñàòò Á-2, 1981-87 ð.â. Êîíòàêòè: (098) 485-32-18 Çàï÷àñòèíè äî õîäîâî¿, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (096) 931-20-26 Çàõèñòè äâèãóíà ïëàñòèêîâ³ òà ìåòàëåâ³, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Êîíòàêòè: (067) 726-96-49 Êîðîáêó ïåðåäà÷ 2.3 äèçåëü, äåøåâî. Êîíòàêòè: (095) 138-55-14 ÊÏÏ äî à/ì ÁÌÂ-750, 1990 ð.â., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 363-52-59 ÊÏÏ äî à/ì ÃÀÇ 31029, Âîëãà. Êîíòàêòè: 22-67-17, (067) 252-55-23 ÊÏÏ äî à/ì Ôîëüêñâàãåí. Êîíòàêòè: 63-19-88, (097) 645-68-39

Ãîëîâêó áëîêà öèë³íäðà äî ÞÌÇ (íîâó). Êîíòàêòè: (093) 506-70-66

ÊÏÏ äî à/ì Ôîðä Ñêîðï³î, 2,0. Êîíòàêòè: (050) 191-75-08

Äâåðöÿòà ïåðåäí³, ë³â³ äî à/ì Ìîñêâè÷. Êîíòàêòè: 26-40-56

Êóçîâ äî à/ì ÃÀÇ 3110, Âîëãà. Êîíòàêòè: 22-67-17, (067) 252-55-23

Äâèãóí áåíçèíîâèé ÓÄ-25+ç/ï äî íüîãî. Êîíòàêòè: 27-06-84, (096) 157-02-58

Ðåíî-11 ïî ç/ï, êð³ì êóçîâà ³ äâèãóíà. Êîíòàêòè: (067) 303-34-63, (099) 916-20-58

Ôîðä Òðàíçèò, 1991 ð.â., ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: (050) 547-05-42

Áàãàæíèê ìîá³ëüíèé. 28-70-54

³ç (êîëåñà òà ñòóïèö³ â³ä íàâàíòàæóâà÷à), â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (095) 686-16-02

Ðåíî 11 ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: (067) 303-34-63, (099) 916-20-58

Çàï÷àñòèíè äî êóçîâà äî à/ì ÂÀÇ 2105. Êîíòàêòè: 24-27-35, (099) 097-77-92

Çàï÷àñòèíè äî òðàêòîðà Ò-40. Êîíòàêòè: (097) 926-41-88 vizman@spaces.ru

Âàë êàðäàííèé äî à/ì ÊàìÀÇ. Êîíòàêòè: (098) 319-12-44

Ïóñêà÷ìàõîâèê äî òðàêòîðà ÌÒÇ, ÌÒÇ-82. Êîíòàêòè: 20-68-06, (067) 148-58-54

Ôàðêîï äî Àóä³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 64-12-03, (096) 786-69-38

Çàï÷àñòèíè äî òðàêòîðà Ò-25, Ò-40. Êîíòàêòè: (096) 525-71-19

ÁÌ 520, áåç äîêóìåíò³â, íà çàï÷àñòèíè, 1991 ð.â., ñåäàí, ÷îðíèé, ìîæëèâèé ïðîäàæ çàï÷àñòèí îêðåìî Ö³íà: 10400 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 959-06-20

Ïîð³ã ïåðåäí³é äî à/ì Ìîñêâè÷. Êîíòàêòè: 26-40-56

Çàï÷àñòèíè äî àâòîêðàíà: áëîêè, 2 øò. Êîíòàêòè: 43-40-40, (066) 043-74-22

Àóä³ À-6, 1999 ð.â., 2.4 äèçåëü, «ïîâíèé ôàðø» íà ç/ï. Êîíòàêòè: (098) 789-37-55 àâòîÊîíòàêòè:

̳ñò ïåðåäí³é ÌÒÇ-82, á/ â. Ö³íà: 13500 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 830-28-36

̳ñò ïåðåäí³é äî ÌÒÇ-82, á/â, äâèãóí Ä-240, Ä-245. Êîíòàêòè: (095) 830-28-36

Øèíè äëÿ âñ³õ âèä³â òåõí³êè. Êîíòàêòè: 22-25-19, 63-13-12 Øèíè íà äèñêàõ R14. Êîíòàêòè: 63-19-88, (097) 645-68-39 Øóìî-, òåïëî-, â³áðî³çîëÿö³þ. Êîíòàêòè: 28-14-26

4.7.2. Êóïëþ Á àëîíè íà ãàç ìåòàí äî âàíòàæíèõ àâòî, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³. Êîíòàêòè: (095) 830-28-36, (097) 592-67-37 Åëåêòðîäâèãóíè, ìîòîðåäóêòîðè, áàëîíè ïðîïàíîâ³, á/â, òåëüòåð, âèð-âà Áîëãàð³ÿ. Êîíòàêòè: 28-14-75, (067) 528-70-42

Гаражне обладнання ÂÎÐÎÒÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×Ͳ.

Транспортні послуги

4.10.1. Ïðîïîíóþ

Âàíòàæí³ àâòîïåðåâåçåííÿ ïî âñ³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè òà ªâðîïè à/ì Ñïðèíòåð 311. Êîíòàêòè: (098) 522-84-99

 à í ò à æ í ³ ïåðåâåçåííÿ 1,5-3 ò, à/ì «Ãàçåëü» òåíò òà à/ì Dz˫Áè÷îê» áîðòîâèé. Êîíòàêòè: 62-76-48, (067) 909-03-61, (066) 989-67-98

 à í ò à æ í ³ ïåðåâåçåííÿ à/ì Ïåæî-Áîêñåð, Ìåðñåäåñ Ñïðèíòåð, Ôîëüêñâàãåí ËÒ, äîâãà áàçà äî 2 ò. + 2 ïàñ. Êîíòàêòè: 43-59-21, (067) 749-14-07, (066) 955-08-88

 à í ò à æ í ³ ï å ð å â å ç å í í ÿ ì³êðîàâòîáóñîì, 2,5 ò, íåäîðîãî, ïî îáë. òà Óêðà¿í³, ë³ö. À ¹486676 â³ä 12.10.2009 ð. Êîíòàêòè: (097) 46870-59, (050) 656-28-99

Åêñêàâàòîðà êîïàííÿ ïîñëóãè, êîòëîâàí³â, òðàíøåé, ïëàíóâàííÿ ãðóíòó, âèâåçåííÿ çåìë³ à/ì DzË, Êàìàç. Êîíòàêòè: (096) 110-38-89

Ïàñàæèðñüê³ òà âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ, ïðèâàòí³, ëåãêîâèì à/ì ïî îáëàñò³, ïî Óêðà¿í³, Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³. Ðåíî Òðàô³ê, 8 ì³ñöü. ˳ö.ÑÐ À ¹434902 â³ä 22.10.2008 äî 21.10.2013ð. Êîíòàêòè: (097) 183-19-77, (093) 724-72-91

Ï î ñ ë ó ã è àâòîìîá³ëÿìè: Ìåðñåäåñ, ôóðãîí, 40 êóá.ì., 5 òîíí, ã³äðîáîðò; ÌåðñåäåñÑïðèíòåð, áóñ, 1.5 òîíí. Êîíòàêòè: (096) 642-24-86

Ïîñëóãè íîâèì ïîâíîö³ííèì äæèïîì ÷îðíîãî êîëüîðó ç âèñîêîÿê³ñíîþ ìóçè÷íîþ ñèñòåìîþ. Ìîæëèâ³ ðàçîâ³ ïî¿çäêè, âåñ³ëüíèé êîðòåæ. Êîíòàêòè: (067) 362-50-32, (050) 375-71-25 ÂÀÍÒÀÆͲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß À/Ì ªÂÐÎÑÀÌÎÑÊÈÄÈ, ÇÅÐÍÎÂÎÇÈ. ÃÎÒ²ÂÊÎÂÈÉ ÒÀ ÁÅÇÃÎÒ²ÂÊÎÂÈÉ ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11

ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÅ

ÂÀÍÒÀÆͲ

ÊÅÐÓÂÀÍÍß.

ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß À/Ì

ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 64-51-81,

ÐÅÍÎ-ÌÀÉÑÒÅÐ, 2

(067) 907-95-30 Âîðîòà ãàðàæí³. Êîíòàêòè: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Âîðîòà. Êîíòàêòè: 63-80-97, (067) 373-51-42, (050) 434-25-39 Ëåá³äêó. Êîíòàêòè: (067) 863-14-15 Òàëüêó. Êîíòàêòè: (067) 863-14-15

37

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒͲ ÏÎÑËÓÃÈ

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 20 13 ðîêó

ÒÎÍÍÈ, ÂÈÑÎÊÈÉ, ÄÎÂÃÈÉ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 453-05-57 ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ ÏÎÑËÓÃÈ, ÊÎÏÀÍÍß ÊÎÒËÎÂÀͲÂ, ÒÐÀÍØÅÉ, ÏËÀÍÓÂÀÍÍß ÃÐÓÍÒÓ, ÂÈÂÅÇÅÍÍß ÇÅÌ˲ À/Ì Ç²Ë, ÊÀÌÀÇ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 110-38-89, (067) 491-85-76, (098) 378-50-11

ÏÎÑËÓÃÈ ÅÂÀÊÓÀÒÎÐÎÌ ÏΠ̲ÑÒÓ, ÎÁËÀÑÒ², ÓÊÐÀ¯Í². ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 075-02-50, (050) 140-52-23 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ гâíå-Êè¿â-гâíå. ˳ö. ÌÒÇÓ À ¹474005 â³ä 27.05.09. Êîíòàêòè: 60-80-08, 63-60-53 Ïîñëóãè àâòîáåòîíîíàñîñó, 24 ì. Êîíòàêòè: 24-15-71, 24-11-67

ÏÎÑËÓÃÈ ÅÊÑÏÅÄÈÖ²ÉÍÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒͲ . ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72 ÏÎÑËÓÃÈ: ÌÀͲÏÓËßÒÎÐÀ, ÑÀÌÎÑÊÈÄÀ, ÇÅÐÍÎÂÎÇÀ, ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362)24-10-90, (097)594-35-96, (067)990-53-03

Мото , велотехніка, запчастини 4.11.1. Ïðîäàì Âåëîñèïåä «SINTESI Moab ITALY professional», ðàìà 53 ñì, ñïëàâ COLUMBUS ALLOY 7005 ZONAL, ã³äðàâë³÷í³ ãàëüìà. Êîíòàêòè: (067) 777-49-85, (098) 898-22-07 Âåëîñèïåä CROSS «METABO», ðàìà 48 ñì, àëþì³í³é, äèñêîâ³ ãàëüìà. Êîíòàêòè: (067) 777-49-85, (098) 898-22-07

Âåëîñèïåä ã³ðñüêèé, íîâèé. Êîíòàêòè: (067) 777-49-85

Âåëîñèïåäè, í³ìåöüêîãî â-âà. Êîíòàêòè: 099048-81-13

Ðàìó äî ßâà-250. 29-43-84

Âåëîñèïåä, á/â, äåøåâî. Êîíòàêòè: (097) 545-25-05

Ìîïåä Àëüôà-ìîòî, íîâèé. Ö³íà: 5000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 096-609-75-75

Ðàìó, á/â. 098-609-32-42

Âåëîñèïåä. Êîíòàêòè: (098) 625-33-13 Âåëîñèïåä. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 545-25-05

Ìîïåä Õîíäà-Òàêò-5,1, â-âî ßïîí³ÿ, 2004 ð. â., â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 063-951-09-24

ìîòîöèêëà Êîíòàêòè: Êîíòàêòè:

Ñêóòåð GEELY-150, ÷îðíîãî êîëüîðó, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 0 9 8 - 6 2 3 - 0 7 - 2 4 liebiedieva2011@mail.ru

̳ñò âåäó÷èé äî ÌÒ-16, «ïàðà», á/â, ç ðàìîþ. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 214-12-94

Ìîòîðîëåð «Ìóðàâåé». 26-00-67

âàíòàæíèé Êîíòàêòè:

Ñêóòåð Speed Geap, ç áàãàæíèêîì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 25-43-74

Ìîòîöèêë «Äíºïð-11» ç êîëÿñêîþ, ïðîá³ã 1000 êì. Êîíòàêòè: (095) 138-55-14

Ìîòîöèêë ALPHA ZS50-F, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 4000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-957-57-86

Ñêóòåð Speed Geap, ó õîðîøîìó ñòàí³, ÷îðíèé. Ö³íà: 4500 ãðí. Êîíòàêòè: 067-137-59-51

Ìîòîöèêë «ÌÒ-16», ³ç âåäó÷îþ êîëÿñêîþ, ç äîêóìåíòàìè. Ö³íà: 4200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 214-12-94

Ìîòîöèêë Äí³ïðî-11ÌÒ, 1985 ð. â., áåç êîëÿñêè, ñìò. Êîëêè. Ö³íà: 2300 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 096-903-69-07, Áîãäàí

Ñêóòåð «Äàåë³ì», âèñîòà ìîòîðà 125 ñì, 2-ì³ñíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 4000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 136-46-14

Ìîòîöèêë ²æ-Ïëàíåòà-5, â ðîáî÷îìó ñòàí³, íîâà êîëÿñêà. Êîíòàêòè: 066-248-08-91

4.11.2. Êóïëþ Âåëîñèïåä, «Ñàëþò», «Äåñíà», á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (093) 693-25-55, (067) 171-81-80 Âåëîñèïåä. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38

̲ÑÒÎ ËÓÖÜÊ (0332), (03322)

ïðîäàì 4-òàê òíèé 4-òàêòíèé äâèãóí, äî ñêóòåðà, ïðîá³ã 2000 êì. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 095-507-80-07 Âåëîñèïåä «Òèñà». Êîíòàêòè: 067-334-76-34 Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëà Óðàë. Êîíòàêòè: 099-327-96-91, 24-22-39 Âåëîñèïåä. Êîíòàêòè: 26-11-39, 095-825-07-55

Ñêóòåð Õîíäà, 3-êîë³ñíèé, 2 øò., ìîòîöèêë ̳íñüê Ì-104. Êîíòàêòè: 26-00-67 Ñêóòåð ßìàõà ³ Ñóçóê³ Ëåö. Êîíòàêòè: 093-440-60-69 Ñêóòåð ÿïîíñüêîãî â-âà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 2 3 1 - 2 3 - 9 9 ; 097-408-54-05

Ìîòîöèêë ÌÒ-1036, âäîñêîíàëåíèé, ïîäîâæåíà áàçà, åëåêòðîñòàðòåð, íîâà ïîðøíåâà. Êîíòàêòè: 067-688-00-93, 095-060-60-70

Ñêóòåð «Âàéáåð-Êðó¿çåð», 150 êóá. ñì, ðåºñòðàö³ÿ, ñèãíàë³çàö³ÿ, â äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 099-005-56-80

Ìîòîöèêë Ìóðàâåé. Êîíòàêòè: 098-664-95-71

Ñêóòåð «Ñóçóê³». Êîíòàêòè: 26-00-67

Ìîòîöèêë Óðàë, ç áîêîâèì ïðè÷åïîì, â³äì³ííèé ñòàí, º çàï÷àñòèíè. Ö³íà: 10000 ãðí. Êîíòàêòè: 26-26-83, 095-083-16-78

Ñêóòåð «Õîíäà-Òàêò-51», 2002 ð. â., ñèí³é ìåòàë³ê, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 5000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 095-165-20-38

Ìîòîöèêë ßâà, Âîñõîä, ̳íñüê, à òàêîæ çàï÷àñòèíè äî íèõ. Êîíòàêòè: 097-184-71-36

Òàíêîâèé óòåïëåíèé øîëîì äëÿ ìîòîöèêë³ñòà, øê³ðÿíó êîáóðó. Êîíòàêòè: 050-713-88-16

Ìîòîöèêë ßâà-350, 6 Â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-499-40-98 Ìîòîöèêë «Äíºïð-11», ç êîëÿñêîþ. Êîíòàêòè: 095-138-55-14 Ïåðåäíþ âèëêó, ðàìó, ðóëü, äî âåëîñèïåäà Óêðà¿íà, íîâ³. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 063-757-62-88, 71-67-05

Паливно мастильні матеріали 4.12.1. Ïðîäàì Ïàëèâî òèòàííå. Êîíòàêòè: (097) 985-30-05


38

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 2 0 13 ð î ê ó

Ïðàö³âíèêàì íà çá³ð îâî÷³â ó òåïëèöÿõ, Êè¿âñüêèé òîðãîâèé ä³ì, â ïðèì³ùåíí³ îïàëþºòüñÿ, áåç ä/ð, ã/ð 7/7, 14/14, ç/ ï 4100 ãðí./2 òèæí³, îïëàòà ïîòèæíåâî, æèòëî íàäàºòüñÿ. Êîíòàêòè: (044) 383-15-31, (096) « À ô ³ ø à . Ð ³ â í å » 157-53-45 øóêຠçä³áíèõ ïðîäàâö³â гçíîðîáî÷èì íà ðåêëàìè, ÿê³ õî÷óòü ³ ìîæóòü çàðîáëÿòè ãðîø³. ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî, Êîíòàêòè: 62-56-35, (067) Çäîëáóí³âñüêèé ð-í. 801-74-64 Êîíòàêòè: (096) 6 òîðãîâèõ àãåíò³â, 8 112-38-95

Працевлаштування

5.1.1. Ïðîïîíóþ ðîáîòó

ïðàö³âíèê³â ñêëàäó, 2 îô³ñíèõ ïðàö³âíèê³â, â òîðãîâó ô³ðìó, òåðì³íîâî, íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê ô³ðìè. Ç/ï 700 ãðí/ òèæäåíü íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³. Êîíòàêòè: 62-30-22, (097) 645-91-28

Åëåêòðîçâàðíèêàì íàï³âàâòîìàòîì, åëåêòðîìîíòåðàì, ï ³ ä ñ î á í è ì ïðàö³âíèêàì, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ðîáîòà ó â³äðÿäæåíí³ (Ïîëüùà), ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 77-97-18, (093) 348-22-90

Åëåêòðîìåõàí³êó, õîëîäèëüíå îáëàäíàííÿ, íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ, ä/ð êåðóâàííÿ àâòî â³ä 5 ð., ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 5-82-36

Ìåíåäæåðó ç çàñîá³â ïðîäàæó çàõèñòó ðîñëèí, óìîâè, ä/ð àãðîíîìîì, âîä³éñüê³ ïðàâà, ç/ï 4000 ãðí.+%. Êîíòàêòè: 62-32-12

Íàáðèäëà ì³çåðíà ijñòàëà ïëàòíÿ? çëèäåííà ïåíñ³ÿ? Çðîáè êðîê ó ñâîº ìàéáóòíº! Ïðèõîäü íà ñï³âáåñ³äó! Êîíòàêòè: 27-75-65, (096) 750-93-13, (099) 336-66-75

Íå àãåíòñòâî.  çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì òîðãîâ³é ô³ðì³ ïîòð³áí³ ëþäè íà ð³çí³ âàêàíñ³¿, ìîæëèâî áåç ä/ð, º ïåðñïåêòèâà, ç/ï 2500-5000 ãðí./ì³ñ., â çàëåæíîñò³ â³ä âàêàíñ³¿. Êîíòàêòè: 40-02-39

Ïåðóêàðþ â ñòóä³þ êðàñè, öåíòð, íà óìîâàõ îðåíäè (50 ãðí./äåíü) àáî 60 % â³ä âèðîá³òêó. Êîíòàêòè: (096) 307-66-97

Îõîðîííèêàì, âàõòà, 7/7, 14/14, Êè¿â, êîíòðîëüíî-ïðîïóñêí³ ïóíêòè, â ïðèì³ùåíí³ îïàëþºòüñÿ, áåç ä/ð, ç/ï 3000 ãðí./òèæ., àáî 450 ãðí./çì³íà, æèòëî, õàð÷óâàííÿ. Êîíòàêòè: (044) 383-06-02, (098) 963-11-02

Ïàêóâàëüíèêàì êè¿âñüêèõ òîðò³â â êîðîáêè, Êè¿â, áåç ä/ð, 7/7 àáî 15/15, ç/ï ïîòèæíåâî 3000 ãðí./òèæ., æèòëî + áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ. Êîíòàêòè: (044) 362-99-86, (097) 949-19-63

Ïðèéìàëüíèêàì ñêëîòàðè òà ìàêóëàòóðè. Êîíòàêòè: 43-60-81, (067) 362-01-71, (067) 674-42-87

• •

Ðîáîòó áåç â³êîâèõ îáìåæåíü, çðó÷íèé ãðàô³ê, ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè âäîìà, çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó. Êîíòàêòè: (098) 398-79-60, (066) 902-89-29

Ôàñóâàëüíèêàì ìàêàðîííèõ âèðîá³â, Êè¿â, áåç ä/ð, â ïðèì³ùåíí³ îïàëþºòüñÿ, âàõòà 7/7, 14/ 14, çì³íè 2/2, 4/4, 5/2, æèòëî, ç/ï 430 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî,+ õàð÷óâàííÿ. Êîíòàêòè: (044) 383-17-91, (096) 404-32-44

Àâòîñëåñàðþ-àãðåãàò÷èêó, õîäîâèêó, Êèåâ, ñ àâòîáóñàìè è ãðóçîâûìè àâòî, ç/ï 7000 ãðí. Æèëü¸ ï ð å ä î ñ ò à â ë ÿ å ì . Êîíòàêòû: (067) 600-01-61, (050) 900-34-44, (050) 330-15-09 Áóëüäîçåðèñòàì, ò ð à ê ò î ð è ñ ò à ì , ê ð à í î â ù è ê à ì , ýêñêàâàòîðùèêàì, Õàðüêîâ, ñòðîèòåëüñòâî, ç/ï îò 7000 ãðí. çà âàõòó 15/7, æèëüå, ïèòàíèå îáåñïå÷èâàåì. Êîíòàêòû: (099) 632-53-79 Âîäèòåëÿì â ñòðîéôèðìó, Õàðüêîâ, êàò. Ñ è âûøå, íà èíîìàðêè (îò 5 òîíí), âàõòà 15/7, 20/10, ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, ç/ï 3500-4000 ãðí./íåäåëÿ. Îôèö. îôîðìëåíèå, ñîö.ïàêåò. Êîíòàêòû: (050) 282-00-21 Âîäèòåëÿì âñåõ êàòåãîðèé, ìåõàíèçàòîðàì, íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó, Õàðüêîâ, îôèö., ñâîÿ ðåì. áàçà. Îïëàòà êàæäûå 7 äíåé îò 3000 ãðí. äî 4500 ãðí. Âàõòà, æèëüå, ïèòàíèå, ïðîåçä. Êîíòàêòû: (095) 323-53-49 Âîäèòåëÿì âñåõ êàòåãîðèé, Õàðüêîâ, äëÿ ïåðåâîçîê ïî ãîðîäó è îáë., êîìïëåêñíîå ïèòàíèå, æèëüå, ñïåö.îäåæäà, ïîëíûé ñîö. ïàêåò. Âàõòà: 7/7, 20/10, 30/15, ç/ï îò 3500 ãð./íåäåëÿ. Êîíòàêòû: (066) 875-27-95 Âîäèòåëÿì êàò. Ñ, CD, CDE, Õàðüêîâà, âàõòà, 7/7, 14/14, 21/7, ç/ï 10500 ãðí./ìåñ, îïëàòà åæåíåäåëüíî, îôèö. òðóä-âî, ñîö. ïàêåò, áåñïëàòíîå æèëüå, ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (099) 076-87-49 Âîäèòåëÿì êàò. Ñ, Ä, Å, Õàðüêîâ äëÿ ãðóçîïåðåâîçîê ñòðîé. ìàòåðèàëîâ ïî ãîðîäó, ç/ï ñòàáèëüíàÿ îò 3500 ãðí./íåäåëÿ. Âàõòà: 7/ 7, 14/14, 21/7, ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå. Êîíòàêòû: (099) 287-55-17 Âîäèòåëÿì êàò.Ñ, D, E, ìåõàíèçàòîðàì, íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó Äíåïðîïåòðîâñê, âàõòà, ç/ï îò 3650 ãðí./íåäåëÿ, îïëàòà ïîíåäåëüíàÿ. Ïðîæèâàíèå + ïèòàíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. Êîíòàêòû: (099) 471-86-23

Âîäèò åëÿì êàò. Ñ, Ä, Å, â Âîäèòåëÿì ñòðîéêîìïàíèþ, îôèö., â Äíåïåòðîâñê, 10-20 ò, ç/ï îò 7500 ãðí.+ïåðåðàá, æèëüå, ïèòàíèå, ìåä. ñòðàõ., ñîöïàêåò, âàõòà (30/15, 14/14). Êîíòàêòû: (066) 074-99-53 Âîäèòåëÿì ïðåñòèæíîé ñòîéêîìïàíèè, Õàðüêîâ, äëÿ ïåðåâîçîê ïî ãîðîäó è îáëàñòè, êàò. Ñ, Ä, Å, îïûò ðàáîòû, ç/ï îò 3500 ãðí./â íåäåëþ, êîìáèíèðóåìûé ãðàôèê. Êîíòàêòû: (066) 024-89-10 Âîäèòåëÿì, êàò. Â, Ñ, Ä, Å, ñðî÷íî, Õàðüêîâ, äëÿ ãðóçîïåðåâîçîê ñòðîéìàòåðèàëîâ, âàõòà, 20/10, 15/7, ç/ï îò 3000 ãðí. äî 4500 ãðí./ íåä., ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (099) 636-03-20 Âîäèòåëÿì, ñðî÷íî, Õàðüêîâ, â ñòðîèòåëüíóþ ôèðìó, êàò. Ñ è âûøå äëÿ ïåðåâîçîê ïî ãîðîäó è îáëàñòü, âàõòà 15/7, 20/10, 30/15, ç/ï îò 3750ãðí./ íåäåëÿ, æèëüå, ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (066) 875-39-25 Ãðóç÷èêàì, êëàäîâùèêàì, ïîäñîáíèêàì, îõðàííèêàì, ñòîðîæàì, ñðî÷íî, Õàðüêîâ, âàõòà, ñîö. ïàêåò, ç/ï îò 2500 äî 3000 ãðí./íåä. Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, ñïåö. îäåæäà. Êîíòàêòû: (099) 601-38-53 ïîäñîáíèêàì, Ãðóç÷èêàì, ôàñîâùèêàì, ìàðêèðîâùèêàì íà ñêëàäû ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ, Äíåïðîïåòðîâñê, âàõòà (30/10, 15/15), ç/ï îò 2650 ãðí. â íåäåëþ + ïðåìèè. Êîíòàêòû: (066) 148-60-32 Ãðóç÷èêàì, ñðî÷íî, â ñòðîèòåëüíó îðãàíèçàöèþ, Õàðüêîâå, âàõòà 7/7, 14/14, 21/7, ç/ï äî 7500 ãðí./ìåñ., â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè, åñòü ñòîëîâàÿ. Æèëüå, îáìóíäèðîâàíèå. Êîíòàêòû: (066) 670-26-92 Ãðóç÷èêàì, óïàêîâùèêàìôàñîâùèêàì, ïàðêîâùèêàì, Õàðüêîâ, ç/ï îò 2500 ãðí. çà íåäåëþ, ãèáêèé ãðàôèê, êàðüåðíûé ðîñò, îôèö. òðóä-âî, áåñïëàòíîå æèëüå, ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (099) 636-02-73 Ê à ì å í ù è ê à ì , îòäåëî÷íèêàì, ñâàðùèêàì, ìîíòàæíèêàì, ñàíòåõíèêàì, â ñòðîèòåëüíóþ îðãàíè-çàöèþ, Õàðüêîâ, âàõòà, Ç/ï îò 3500 ãðí. Èíñòðóìåíòîì, æèëüåì è ïèòàíèåì îáåñïå÷èì. Êîíòàêòû: (095) 048-67-09 Ìàøèíèñòàì êðàíà íà ãóñåíè÷íîì è ïíåâìîêîë. õîäó, àâòîêðàíîâùèêàì, ýêñêàâàòîðùèêàì, áóëüäîçåðèñòàì íà Êîìàöó, àâòîãðåéäåðèñòàì, âîäèòåëÿì íà ñàìîñâàëû, êàòêè, ç/ï 7000-9200 ãðí. Êîíòàêòû: (095) 666-35-11 Îòäåëî÷íèêàì, êàìåíùèêàì, áåòîíùèêàì, ñâàðùèêàì, ìîíòàæíèêàì, ç/ï 6800-9000ãð.+ïðåìèè, âàõòà, îôèö., æèëüå+ ïèòàíèå, Äíåïðîïåòðîâñê. Êîíòàêòû: (093) 539-69-63 Îòäåëî÷íèêàì, ïëèòî÷íèêàì, êàìåíùèêàì, áåòîíùèêàì, êðîâåëüùèêàì, ðàçíîðàáî÷èì, ïîäñîáíèêàì, ãðóç÷èêàì, ñòðîèòåëÿìïðîôåññèîíàëàì, ñðî÷íî, Õàðüêîâ, ç/ï îò 3000ãðí./íåäåëÿ. Êîíòàêòû: (099) 048-18-96 Îõðàíà êðóïíîãî êîììåð÷åñêîãî ïðåäïðè-ÿòèÿ, Õàðüêîâ, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè è ñîõðàííîñòè èìóùåñòâà, âàõòà 7/7, 14/14, 21/7, ç/ï îò 3200 ãðí./â íåäåëþ + áîíóñû. Êîíòàêòû: (095) 392-59-68 Îõðàíà ñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ, Õàðüêîâ, 14/14, ç/ï îò 6400ãðí./ìåñ. + åæåìåñÿ÷íàÿ ïðåìèÿ, ñîö. ïàêåò, ñâîåâðåìåííàÿ âûäà÷à, êàðüåðíûé ðîñò. Êîíòàêòû: (066) 690-23-28

Îõðàíà äåéñòâóþùèõ îáúåêòîâ, ñðî÷íî, Õàðüêîâ, ñòàáèëüíàÿ ç/ï äî 9600 ãðí./ ìåñ., âûïëàòû åæåíåäåëüíî, ñìåííûé ãðàôèê, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñïåö. îäåæäà, æèëüå, ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (066) 059-74-40 Îõðàíà ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ, Äíåïðîïåòðîâñê, ÊÏÏ/Ñîïðîâîæä. ãðóçîïåðåâîçîê, âàõòà (20/ 10; 30/10; 15/15), ç/ï îò 7200 ãðí/ìåñ., ôîðìà, æèëüå. Êîíòàêòû: (066) 271-99-10 Îõðàíà, íîñèëüùèêàì, ïàðêîâùèêàì, â ïðåñòèæíó ñòðîéêîðïîðàöèþ, Õàðüêîâ, ç/ï äî 9600 ãðí./ìåñÿö, îïëàòà åæåíåäåëüíî. Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, ïîëíûé ñîö. ïàêåò. Êîíòàêòû: (095) 323-67-74 Îõðàíà, ñðî÷íî, â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì îáúåêòîâ ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè, Õàðüêîâ, ç/ï îò 3200 ãðí./ íåä., êîìáèíèðóåìûé ãðàôèê, ôîðìà, ñïåö. ñðåäñòâà, æèëüå, ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (066) 885-02-98 Îõðàíà, Õàðüêîâ, ñòðîèòåëüñòâî êðóïíîãî êîììåð÷åñêîãî îáúåêòà, ç/ ï 3000 ãðí/íåä., ñìåíû äíåâíûå, æèëüå, ïèòàíèå, ôîðìà. Êîíòàêòû: (095) 321-89-57 Îõðàíà, Õàðüêîâ, ñòðîé. îáúåêòû, ç/ï 2800-3600 ãðí., âîçìîæåí êàðüåðíûé ðîñò, âàõòà 7/ 7, 14/14, 20/10, îôèö., ïîëíûé ñîö.ïàêåò, ôîðìà, æèëüå, ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (099) 174-50-27 Îõðàííèêàì â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ, Õàðüêîâ, âàõòà: 7/7, 15/7, 14/14, 20/10, ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, ôîðìà, ñîö. ïàêåò, îôèö. îôîðìëåíèå, ç/ï 3000 – 3500ãðí./ íåä.+ïåðåðàáîòêà. Êîíòàêòû: (066) 903-61-13 Îõðàííèêàì íà ÊÏÏ, âèäåîíàáë., ïàòðóëèðîâàíèå òåððèòîðèè ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ, Äíåïðîïåòðîâñê, ñðî÷íî, âàõòà (28/14; 14/14; 7/ 7), ç/ï îò 3500 ãðí/íåä., 2-ðàç ïèòàíèå, ôîðìà, æèëüå. Êîíòàêòû: (096) 026-90-04 Î õ ð à í í è ê à ì ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ, Äíåïðîïåòðîâñê, ñëóæáà íà ÊÏÏ, ç/ï îò 7000 ãðí., 8.00-17.00, âàõòà (14/14, 30/ 15), îïëàòà åæåíåäåëüíàÿ, çèìíÿÿ ñïåö. îäåæäà, æèëüå, ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (066) 148-57-98 Îõðàííèêàì, â ñòðîèòåëüíóþ ïîäðÿäíóþ êîìïàíèþ äëÿ îõðàíû ýëèòíûõ äà÷íûõ êîòòåäæåé, ïàòðóëü, âèäåîíàáëþäåíèÿ, âàõòà: 7/ 7, 15/7, 20/10, ïèòàíèå, æèëüå, ôîðìà, ç/ï. îò 3000 ãðí/íåä. Êîíòàêòû: (066) 867-96-81 Ïîâàðàì, îôèöèàíòàì. Îáó÷åíèå, ïèòàíèå, îáùåæèòèå. Çàðïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö, îò 1500 è âûøå (ïî êâàëèôèêàöèè). Ðàáîòà íà ïðåäïðèÿòèÿõ Ñåâàñòîïîëÿ. Êîíòàêòû: (066) 958-49-40 Ðàáîòó çà ãðàíèöåé íà çàâîäàõ, ôàáðèêàõ, êîìáèíàòàõ, Ïîëüøà, ×åõèÿ, Åâðîïåéñêèå êîíòðàêòû, ïðîæèâà ïðîæèâà--íèå, ïèòàíèå, øåíãåíñêèå âèçû. 100% ãàðàíòèÿ. Ëèö. ÌÏÑÏÓ À ¹519105 îò 26.05.2010 ã. Êîíòàêòû: (067) 967-36-58, (066) 519-16-80 Ð à ç í î ð à á î ÷ è ì , ïîäñîáíèêàì, êàìåíùèêàì, ï ë è ò î ÷ í è ê à ì , ìàëÿðàì-øòóêàòóðàì, îòäåëî÷íèêàì íà ïîñò. ðàáîòó â ñôåðå íåæèëîãî ñòðîèòåëüñòâà, Äíåïðîïåòðîâñê, âàõòà, ç/ï 2700-3600 ãðí/íåä. Êîíòàêòû: (066)344-87-45


Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 2 0 13 ð î ê ó Ðîáîòó, ñåðéîçíèì, åíåðã³éíèì ëþäÿì äëÿ ð î ç ï î âñþäæåííÿ ôðàíöóçüêî¿ ïàðôóìå𳿠ô³ðìè ÷åðåç êàòàëîã. Êîíòàêòè: (099) 014-00-26 Ñàíòåõíèêàì, ñâàðùèêàì, ýëåêòðèêàì, îòäåëî÷íèêàì, ïîäñîáíèêàì, Õàðüêîâ, ç/ï äî 10500 ãðí/ìåñ.+ áîíóñû, íà ïîñòîÿííîé îñíîâå. Ñïåöîäåæäó, æèëüå, ïèòàíèå, ïðåäîñòàâëÿåì. Êîíòàêòû: (066)678-29-64 Ñâàðùèêàì, ýëåêòðî è àðãîíîäóãîâîé ñâàðêè, ì î í ò à æ í è ê à ì òðóáîïðîâîäîâ, ýëåêòðèêàì, ñàíòåõíèêàì, Õàðüêîâ, âàõòà 20/10, 30/15, 40/15, ïèòàíèå, æèëüå, ç/ï îò 3500 ãðí./íåä. Êîíòàêòû: (066) 885-03-94 Ñïåöèàëèñòàì ïî ñòðîèòåëüñòâó è îòäåëêå ñðóáîâ, íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Êîíòàêòû: (067) 483-21-83, (056) 373-95-33 Ñïåöèàëèñòó êóçíåöó ñî çíàíèåì ñëåñàðíîãî äåëà è ñâàðî÷íûõ ðàáîò, íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó, ç/ï âûñîêàÿ. Ðàáîòà â Êèåâå, ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Êîíòàêòû: (044) 522-95-01, (067) 433-00-88 Ñòðîèòåëüíîé áðèãàäå ñ ïðîðàáîì (20-30 ÷åë.), äëÿ ñòðîèòåëüñòâà áàçû îòäûõà (äîìèêè, ðåñòîðàí, ëåòíÿÿ ïëîùàäêà), Ëóãàíñê. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå è ïèòàíèå.Êîíòàêòû: (050) 475-57-12 Ñòðîèòåëÿì ðàçíûõ ñïåöèàëüíîñòåé, Õàðüêîâ, âàõòà 7/7, 15/7, 14/14, 20/10, æèëüå, ïèòàíèå, ç/ï ðåãóëÿðíî 3500 ãðí./íåäåëÿ + ïåðåðàáîòêà, îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÊÇîÒ Óêðàèíû, ñîö.ïàêåò. Êîíòàêòû: (050)636-61-78 Õàðüêîâ: Ñòðîèòåëÿì, êðîâåëüùèêàì (áèòóì, ÷åðåïèöà), êàìåíùèêàì (ñèëèêàò, ÷åðíîâàÿ, áóò), âíóòðåííÿÿ îòäåëêà, ïîäñîáíèêàì, ãðóç÷èêàì, îôèö., ç/ï îò 3500 ãðí./íåä. Êîíòàêòû: (066) 674-27-92 Òîêàðþ-ðàñòî÷íèêó, òîêàðþ-êàðóñåëüùèêó, òîêàðþ ÄÈÏ300-500, íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó, êîìàíäèðîâêà, ç/ï îò 7000 ãðí. Êîíòàêòû: (050) 594-88-28, (097) 744-90-44 3 âîä³ÿì-òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, ç ëåãêîâèì àâòî, ç/ï 3000-5500 ãðí.+áåíçèí. Êîíòàêòè: 62-30-22 3 êîíñóëüòàíòàì, 4 êóð’ºðàì, ç/ï 150-300 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 3 ÌÅÍÅÄÆÅÐÀÌ Ç ÏÐÎÄÀÆÓ Ô²ÍÀÍÑÎÂÈÕ ÏÎÑËÓÃ. Ç/ÏË. Â²Ä 3000 ÃÐÍ. + %. Ï’ßÒÈÄÅÍÍÈÉ ÐÎÁÎ×ÈÉ ÃÐÀÔ²Ê. ÂÈÌÎÃÈ: ²ÄÏβÄÀËÜͲÑÒÜ ÒÀ ÁÀÆÀÍÍß ÏÐÀÖÞÂÀÒÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 075-75-15

5 ñï³âðîá³òíèêàì â òîðãîâèé â³ää³ë, íàâ÷àííÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò, ç/ï 2800-4200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 6 ð³çíîðîáî÷èì íà êíèæêîâèé ñêëàä, ç/ï 150-300 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 62-30-22 6 òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, 4 âàíòàæíèêàì, 2 åêñïåäèòîðàì â òîðãîâó ô³ðìó äëÿ â³äêðèòòÿ íîâîãî ô³ë³àëó â ì.гâíå. Äåòàë³ ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 8 êóð’ºð³â äëÿ ðîáîòè ïî ì³ñòó, ç/ï 100-200 ãðí./ äåíü, êàð’ºðíèé ð³ñò, íàâ÷àííÿ - áåçêîøòîâíî. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Àâòîìåõàí³êó, àâòîñëþñàðþ, à â ò î å ë å ê ò ð è ê ó , àâòîðèõòóâàëüíèêó, àâòîôàðáóâàëüíèêó íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23,(066)794-04-60

Àâòîçâàðíèêó, øèíîìîíòàæíèêó, ç 9 äî 18, Ç/Ï 50% â³ä âèêîíàíèõ ðîá³ò. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 8 òîðãîâèì ïðåäñòàâ-íèêàì, íàâ÷àííÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò, ç/ ï 150-350 ãðí./äåíü, ìîæëèâà äîïîìîãà ç æèòëîì. Êîíòàêòè: 43-92-41 Àâòîìåõàí³êó, àâòîñëþñàðþ, àâòîåëåêòðèêó, àâòîðèõòóâàëüíèêó, àâòîôàðáóâàëüíèêó íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10 (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Àâòîìåõàí³êó, ä/ð. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 À â ò î ì è é í è ê à ì , ïîçì³ííèé ã/ð, ìîæíà áåç ä/ð, ç/ï ñò.+%. Êîíòàêòè: (063)628-96-53,(098)799-95-00 Àâòîìèéíèêó Ç/Ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10 À â ò î ì è é í è ê ó . Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Àâòîñëþñàðþ, ä/ð, áåç ø/ ç, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Àâòîñëþñàðþ. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Àãåíòàì ç ïðîäàæó, ïðîìãðóïà, ç/ï 180-300 ãðí/ äåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Àãåíòó (òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó), â êîíäèòåðñüêó êîìïàí³þ, â/î, ïðàâà êàò. Â, âëàñíå àâòî, ç/ï 5000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 884-44-95

ÀÃÅÍÒÓ Ç ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖ²¯,  ÌÅÆÀÕ Ì²ÑÒÀ, Ç/Ï 160 ÃÐÍ./ÄÅÍÜ, ÏÎÂÍÀ ÇÀÉÍßÒ²ÑÒÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 171-40-45 Àãåíòó ç äîñòàâêè òà çáóòó ç âëàñíèì à/ì, òåðì³íîâî, ç/ï â³ä 2650 ãðí. + ïðå쳿. Êîíòàêòè: 40-02-39 Àãåíòó ç äîñòàâêè òà çáóòó, âëàñíå àâòî. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Àãåíòó ç äîñòàâêè òîâàð³â ïî гâíîìó òà îáëàñò³ ç âëàñíèì àâòî, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 1000-1800 ãðí./ òèæäåíü + ïðå쳿. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68 Àãåíòó ç ïðîäàæó òîâàð³â, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï â³ä 2500 ãðí., íä.-âèõ³äíèé, ã/ ð 8.00-18.00 ãîä. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28 Àãåíòó ç ïðîäàæó, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò, ç/ï â³ä 2850 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Àãåíòó ç ðåàë³çàö³¿ ïðîìèñëîâî¿ ãðóïè òîâàð³â, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, âèõîâàí³ñòü, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 Àãåíòó, ïðåäñòàâíèêó, ìåíåäæåðó, ç ä/ð òà áåç, ç à/ì òà áåç, òåðì³íîâî, ç/ï 3000-6000 ãðí. Ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68 Àäì³í³ñòðàòîðó â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ. Ç.Ï. 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10 (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

À ä ì ³ í ³ ñ ò ð à ò î ð ó , â³äïîâ³äàëüí³ñòü, íåêîíôë³êòí³ñòü, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28 À ä ì ³ í ³ ñ ò ð à ò î ð ó , ðîçóì³òèñÿ â ìàê³ÿæ³, ïîçì³ííèé ã/ð, ïðèºìíà ç î â í ³ ø í ³ ñ ò ü , êîìóí³êàáåëüí³ñòü, îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 43-37-36, (095) 687-67-36 Àí³ìàòîðàì â Àíòà볿, ç/ ï 3000 ãðí., ïðîæèâàííÿ õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12 ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78 Àðò-êóð’ºðàì, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæíà áåç ä/ð, ç/ï 250 ãðí./äåíü, º ïåðñïåêòèâà. Êîíòàêòè: 40-02-39, (066) 806-88-47 Àñèñòåíòó êåð³âíèêà â ïîë³ãðàô³÷íó ô³ðìó, áàæàíî ç ä/ð, ç/ï â³ä 1050 -2000 ãðí./òèæäåíü. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Àñèñòåíòó ìåíåäæåðà, ìîæëèâî áåç ä/ð, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ç/ï â³ä 3800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Áàðìåíó, îô³ö³àíòó, áåç ä/ð, ïîçì³ííî, ç/ï ñòàâêà + ÷àéîâ³, îïëàòà ïîòèæíåâî. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Áåçêîøòîâíî ï³äáåðåìî ðåïåòèòîðà, íÿíþ, äîìîãîñïîäàðîê. Êîíòàêòè: 43-07-40 Áåçêîøòîâíî ï³äáåðåìî ðåïåòèòîðà, íÿíþ, äîìîãîñïîäàðîê. Êîíòàêòè: 40-54-10 Áåòîííèêó. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Áóä³âåëüíèêàì ìîíîë³òíèêàì, ç/ï â³ä 1500 ãðí. Òåðì³íîâî ðîáîòà â Ñ. Ïåòåðáóðç³, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîðîãà òà îäÿã íàäàþòüñÿ . Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Áóä³âåëüíèêàì âñ³õ ñïåö³àëüíîñòåé, îõîðîíöÿì, ì. Êè¿â. Êîíòàêòè: (067) 968-43-57 Áóä³âåëüíèêàì ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé. Êîíòàêòè: 43-29-10, (093) 185-83-30 Áóä³âåëüíèêàì ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ç/ï â³ä 150 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 ÁÐÈÃÀÄÀÌ ÌÎÍÎ˲ÒÍÈʲÂ, Ç/Ï Â²Ä ÂÈÐÎÁ²ÒÊÓ, 2 ÐÀÇÈ/̲Ñ., ÃÓÐÒÎÆÈÒÎÊ, ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ ÇÀ ÐÀÕÓÍÎÊ ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÀÂÒÎÁÓÑÎÌ. ÂÀÕÒÀ, ÏÎ 45 ÄͲÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: +7 495-64-88-218, +7 926-541-22-11

Á ó ä ³ â å ë ü í è ê à ì ñïåö³àë³ñòàì ð³çíîãî ïðîô³ëþ, ð³çíîðîáî÷³ ïî гâíîìó ç.ï. â³ä 150 ãðí. äåíü. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30 Á ó ä ³ â å ë ü í è ê à ì , îõîðîíöÿì, ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, æèòëî, õàð÷óâàííÿ, ì. Êè¿â. Êîíòàêòè: (067) 188-84-94 Áóä³âåëüíèêàì, ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ç/ï â³ä 150 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (0670 705-35-06, (093) 233-38-04

Àäì³í³ñòðàòîðó â ïåðóêàðíþ. Ç.Ï. 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Á ó ä ³ â å ë ü í è ê à ì ìîíîë³òíèêàì, ç/ï â³ä 9000 ãðí, òåðì³íîâî, ðîáîòà â Ñ.Ïåòåðáóðç³, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîðîãà òà îäÿã íàäàþòüñÿ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Àäì³í³ñòðàòîðó â ïåðóêàðíþ. Ç.Ï. 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Áóõãàëòåðó, ä/ð, 1Ñ, ÏÊ, âèðîáíèöòâî. Êîíòàêòè: (095) 687-67-36, (098) 799-95-00

Àäì³í³ñòðàòîðó ç ä/ð, ðîçâàæàëüíèé çàêëàä, ïîçì³ííî, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, îïëàòà âèñîêà â³ä 2200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098)799-95-00

Âàíòàæíèêàì (4ëþä.), ïàêóâàëüíèêàì (6ëþä.), ð³çíîðîáî÷èì, êîì³ðíèêàì íà ãóðòîâèé ñêëàä, ç/ï ïîòèæíåâà, â³ä 750 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28

39

Áóõãàëòåðó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Á ó ä ³ â å ë ü í è ê à ì ì î í î ë ³ ò í è ê à ì , òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîðîãà, òà îäÿã íàäàþòüñÿ. Ðîáîòà â Ñ.Ïåòåðáóðç³. Êîíòàêòè: 40-54-10, (0670 705-35-06, (093) 233-38-04 ÁÓIJÂÅËÜÍ²É ÊÎÌÏÀͲ¯  ÊȪ² ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ/ ÏÎ̲×ÍÈÊÈ ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÀ ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É, ÆÈÒËÎ ÍÀÄÀªÌÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 327-27-09 ÒÀÐÀÑ ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ×

Áóõãàëòåðó, ä/ð â³ä 1 ð. áàæàíî, çíàííÿ 1Ñ 8.2, 7.7, ÏÊ. Êîíòàêòè: (067) 360-36-16 Âàíòàæíèêàì â ñêëàä-ìàãàçèí, íîðìîâàíèé ãðàô³ê, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 Âàíòàæíèêàì íà êîíäèòåðñüê³ âèðîáè. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Âàíòàæíèêàì íà ìï.âèðîáè., ç/ï 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 ÂÀÊÀÍѲ¯ ÄËß ÌÎËÎÄÈÕ ÅÊÎÍÎ̲ÑÒ²Â Ó ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂΠ̲ÆÍÀÐÎÄÍί ÊÎÌÏÀͲ¯.Ç/ÏË Â²Ä 3000 ÃÐÍ. ÄËß ÒÈÕ, ÕÒÎ ÓÑϲØÍÎ ÏÐÎÉØΠÑϲÂÁÅѲÄÓ, ÏÐÎÂÎÄÈÒÜÑß ÏÐÎÔÅѲÉÍÅ ÍÀÂ×ÀÍÍß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-62-71

Âàíòàæíèêàì íà ñêëàä, ç/ ï 2000-4700 ãðí., áåç çàòðèìîê. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68 Âàíòàæíèêàì íà ñêëàä-ìàãàçèí, ç/ï 100 ãðí./ äåíü. Êîíòàêòè: 40-02-39, (066) 806-88-47 Âàíòàæíèêàì, ç 8 äî 17, ç/ ï â³ä 150 ãðí/äåíü, îïëàòà ïîäåííî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067)705-35-06,(093)233-38-04 Âàíòàæíèêàì. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Âàíòàæíèêàì. Ç/Ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60,(097)238-57-23 Âàíòàæíèêó (ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ), ç 9.00 äî 18.00, ç/ ï 2200 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067)705-35-06,(093)233-38-04 Âàíòàæíèêó òà ð³çíîðîáî÷îìó, ç 9 äî 18, ñá. íä. âèõ³äíèé. Ç/Ï â³ä 130 ãðí â äåíü. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067)385-16-48,(093)185-83-30 Âàíòàæíèêó, áåç ø/ç, ðîáîòà íà ñêëàä³, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: (063) 628-96-53,(098)799-95-00 Âàíòàæíèêó, ç 9 äî 16 ãîä., ç/ï - â³ä 150 ãðí./äåíü., îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Âàíòàæíèêó, Ç/Ï 1800 ãðí. â ì³ñ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067)385-16-48,(093)185-83-30 Âàíòàæíèêó, ç/ï 2500 ãðí., íä.-âèõ³äíèé, ã/ð 8.00-18.00 ãîä., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (067)387-97-55 Âåäó÷îìó ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó, ïðîì. ãðóïà, ç âëàñíèì àâòî òà áåç, ç/ï 3200 ãðí.+áîíóñè. Êîíòàêòè: 43-92-41 Âàíòàæíèêó, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60 Âàíòàæíèêó, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: (093) 233-38-04 Âèêîíàííÿ ðîá³ò â òåïëèöÿõ (Ô³íëÿíä³ÿ), ç/ï 12000 ãðí., 6-ì³ñÿ÷íèé êîíòðàêò, ëåãàëüíî. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12 ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91,(099)705-44-78

³äá³ðíèêó òîâàðó íà ñêëàä, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (093) 233-38-04 Âîä³þ êàò. Â, Ñ, Å. Êîíòàêòè: 43-30-34, (097)616-62-65

Âîä³þ ç âëàñíèì ëåãêîâèì àâòî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç.Ï. 3500 ãðí.+% + àìîðòèçàö³ÿ. Êîíòàêòè: (066) 794-04-60

Âîä³þ äîñòàâêà òîâàð³â ïî ì³ñòó òà îáëàñò³, ä/ð, ïðîì.ãðóïà. Êîíòàêòè: 43-37-36,(098)799-95-00

Âîä³þ íà òàêñ³ ç âëàñíèì àâòî. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Âîä³þ ç àâòî, êóð’ºðñüêà äîñòàâêà ïî ì³ñòó, «ïèð³æîê». Êîíòàêòè: (063) 628-96-53,(095)687-67-36

Âîä³þ, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ, ä/ð, ïðàâà êàò. Ñ. Êîíòàêòè: (093) 505-28-84, (050) 566-72-92

Âîä³þ ç âëàñíèì àâòîìîá³ëåì äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ äåðåâîîáðîáíîãî öåõó â Êàðïàòàõ. Êîíòàêòè: (097) 837-76-79

Âîä³ þ, êàò. Â, Ñ, ä/ð, ç/ï Âîä³þ, 2400ãðí, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Âîä³þ ç âëàñíèì ëåãêîâèì àâòî, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Âîä³þ êàò. Â, ç àâòî, ê³ëüêà äí³â â òèæäåíü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Êîíòàêòè: (098) 799-95-00 Âîä³þ êàò. Ñ, ïî ì³ñòó, ç/ ï 1500 ãðí., ñá., íä. âèõ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Âîä³þ íà ë³ñîâîç ç ìàí³ïóëÿòîðîì ó Êàðïàòè. Êîíòàêòè: (097) 837-76-79

Âîä³þ, êàò. Å, ä/ð., ç/ï 5000 ãðí., îô³ö. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Âîä³þ, êàò. Å. Ç.Ï. 5000 ãðí. îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Âîä³þ, êàò. Å. Ç.Ï. 5000 ãðí. îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Âîä³þ, êàò. ª. Êîíòàêòè: 64-31-58, (067) 728-54-32

«ÃÀÐßײ» ÂÀÊÀÍѲ¯ Êóõàð³ ç äîñâ³äîì ðîáîòè â ìåðåæó ãîòåë³â 4* - çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 5140 ãðí, áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ Îáâàëþâàííÿ ðèáè ö³ííèõ ïîð³ä (ëîñîñåâ³, îñåòðîâ³) – ðîçä³ëåííÿ íà ô³ëå, ì. Êàë³ø, ç.ï. 5500ãðí, ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ â ãîòåëÿõ âèùîãî ´àòóíêó, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Ïàêóâàííÿ, ôàñóâàííÿ, çâàæóâàííÿ ãîòîâèõ ðèáíèõ íàï³âôàáðèêàò³â – ì. ×åõîñòîâî, çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4500 ãðí, ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Ïàêóâàííÿ, ôàñóâàííÿ, çâàæóâàííÿ ì`ÿñíèõ íàï³âôàáðèêàò³â, ì. ϳîíêè, çàðîá³òíà ïëàòà 4113-4627 ãðí/ ì³ñÿöü, îäèí áåçêîøòîâíèé ïîâíîö³ííèé îá³ä, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè Ñïåöàë³ñòè ìàí³êþðó òà ïåäèêþðó, ìàéñòðè ç äîñâ³äîì ðîáîòè â ñàëîíè ì. Âðîöëàâà – çíàííÿ âñ³õ òåõí³ê òà òåõí³êè àêðèëîâî¿ òà ñåëåâî¿ îáðîáêè í³ãò³â, çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 6500 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Òîêàð-ôðåçåðóâàëüíèê 5-6 ðîçðÿäó - 8750ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé ðàõóíîê, ïîâåðíåííÿ êîøò³â çà äîðîãó Ïðèáèðàííÿ ñóïåðìàðêåò³â ì. Òîðóíü, Ëîäçü, Ïîçíàíü – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4500ãðí/ãîäèíà, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Êîâàë³ - õóäîæíÿ êîâêà – âèãîòîâëåííÿ áàëþñòðàä, áàëþñòðàä ç.ï. â³ä 7713 ãðí + ïðå쳿, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè – õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò ÏÎÑÒ²ÉͲ ÂÀÊÀÍѲ¯ гçíîðîáî÷³ íà ì`ÿñîêîìá³íàòè – ñó÷àñí³ ïðîìèñëîâ³ ë³í³¿ – ñîðòóâàííÿ, ïàêóâàííÿ, ôàñóâàííÿ, ³íøà íåêâàë³ô³êîâàíà ïðàöÿ, çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4800 ãðí, íà äåÿêèõ ì`ÿñîêîìá³íàòàõ 1-2 áåçêîøòîâí³ îá³äè, ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàííÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ çà ö³íàìè âèðîáíèêà, êîìôîðòàáåëüíå áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ Çâàðíèêè àâòîìàò – íàï³âàâòîìàò, àðãîí – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 6400 äî 9600 ãðí, â çàëåíæíîñò³ â³ä ñêëàäíîñò³ âèêîíóâàíèõ ðîá³ò, áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Îáâàëþâàëüíèêè-æèëóâàëüíèêè ì`ÿñíèõ òóø (ñâèíèíà, ÿëîâè÷èíà) – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 6600 ãðí, äåÿê³ ï³äïðèºìñòâà ïðîïîíóþòü 1-2-ðàçîâå õàð÷óâàííÿ, áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè Áóä³âåëüíèêè âñ³õ ñïåö³àëüíîñòåé (ïåðåäáà÷óâàíèé ìàñîâèé íàá³ð ç âåñíè ïî îñ³íü) – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 6400 äî 12000 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè. Õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Òîêàð³ ×ÏÓ – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 7600 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Ñòîëÿð³-ìåáëåâèêè, ñòîëÿð³-ñòàíî÷íèêè, ñòîëÿð³êàðêàñíèêè, îááèâàëüíèêè ì`ÿêèõ ìåáë³â, ïîì³÷íèêè ñòîëÿð³â – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4800 äî 8000 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Øâà÷êè îïåðàö³éí³, øâà÷êè ³íäèâ³äóàëüíîãî ïîøèâó, øâà÷êè ïî øê³ð³ ³ øê³ðîçàì³ííèêàõ – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4800 äî 8000 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò гçíîðîáî÷³ â òåïëèö³ ç âèðîùóâàííÿ øàìï³íüéîí³â – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4800 äî 7200 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò ÏÅвÎÄÈ×Ͳ ÂÀÊÀÍѲ¯ Ïîêî¿âêè – ãîòåëüí³ êîìïëåêñè ïî âñ³é Ïîëüù³ – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4500 ãðí/ â ì³ñÿöü, â ïàíñ³îíàòàõ ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíå, â ìåðåæàõ ì³ñüêèõ ãîòåëüíèõ êîìïëåêñ³â – õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Ïîì³÷íèêè ïî êóõí³. Ïîñóäîìèéíèö³ – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4500 ãðí/â ì³ñÿöü. Ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâí³ – ãîòåëüíî-ðåñòîðàíí³ êîìïëåêñè â³äïî÷èíêîâèõ çîí Ïîëüù³ Áàðìåíè – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 5500 ãðí/ì³ñÿöü. Ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâí³ – ãîòåëüíî-ðåñòîðàíí³ êîìïëåêñè â³äïî÷èíêîâèõ çîí Ïîëüù³ Îô³ö³àíòè – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4000 ãðí + ÷àéîâ³+ ïðåì³àëüí³ Ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâí³ – ãîòåëüíî-ðåñòîðàíí³ êîìïëåêñè â³äïî÷èíêîâèõ çîí Ïîëüù³ Ïðàö³âíèêè ñêëàä³â òà ñóïåðìàðêåò³â – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4800 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò гçíîðîáî÷³ íà ôàáðèêè òà çàâîäè – ïàêóâàííÿ, ôàñóâàííÿ, çà÷èñòêà, çâàæóâàííÿ, ïðèáèðàííÿ – ³íø³ íåêâàë³ô³êîâàí³ ðîáîòè – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4800 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò ÏÎËÜÑÜÊÈÉ Ë²ÇÈÍà (â³äðÿäæåííÿ â ªâðîïó ç îô³ö³éíèì ïðàöåâëàøòóâàííÿì â Ïîëüù³) Áóä³âåëüíèêè âñ³õ ñïåö³àëüíîñòåé â Àíãë³þ – îáâ`ÿçêîâà íàÿâí³ñòü ïèñüìîâî¿ ðåêîìåíäàö³¿ â³ä áóä³âåëüíî¿ ô³ðìè íà ô³ðìîâîìó áëàíêó ç ìîêðîþ ïå÷àòêîþ, çàâ³ðåíà ï³äïèñîì êåð³âíèêà ô³ðìè, â³äêðèâàºòüñÿ ð³÷íà ðîáî÷à â³çà 360Õ360, êîíòðàêò ç ô³ðìîþðîáîòîäàâöåì, â³äêðèòòÿ ðîáî÷î¿ â³çè â Àíãë³þ íà òåðèòî𳿠Ïîëüø³, ïîâíå ñîö³àëüíå òà ìåäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ â³ä ô³ðìè –ðîáîòîäàâöÿ, çðîá³òíà ïëàòà â³ä 18400 ãðí Çâàðíèêè àâòîìàò, íàï³âàòîìàò, àðãîí, Áåëüã³ÿ – îáîâ`ÿçêîâà íàÿâí³ñòü ñåðòèô³êàòó ì³æíàðîäíîãî çðàçêà, â³äêðèâàòüñÿ ð³÷íà ðîáî÷à â³çà 360Õ360, êîíòðàêò ç ô³ðìîþðîáîòîäàâöåì, â³äêðèòòÿ ðîáî÷î¿ â³çè â Áåëüã³þ íà òåðèòî𳿠Ïîëüø³, ïîâíå ñîö³àëüíå òà ìåäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ â³ä ô³ðìè–ðîáîòîäàâöÿ, çðîá³òíà ïëàòà â³ä 16000 ãðí Можливість індивідуального підбору вакансій îòðèìàòè: Äîïîìîãàºìî 1. çàïðîøåííÿ 2. âîºâîäñüêèé äîçâ³ë 3. êàðòè ïîëÿêà

4. ñòðàõîâêè

5. ðåºñòðàö³ÿ â ïîñîëüñòâàõ 6. íàâ÷àííÿ ó ÂÓÇàõ Ïîëüùi Ïðîãðàìà «îï³êóíè-äîìîãîñïîäàðêè» â ͳìå÷÷èí³, Àâñòð³¿, Áåëü㳿, Àíã볿 Îñâ³òà ñåðåäíÿ, çäàòí³ñòü äî âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ. 1 êðîê - îòðèìàííÿ êîíòðàêòó ïî äîãëÿäó çà ñòàðèìè ëþäüìè â Ïîëüù³ íà ï³äñòàâ³ ðåçþìå. ϳâð³÷íèé êîíòðàêò, çàïðîøåííÿ - çàðîá³òíà ïëàòà ñêëàäຠâ³ä 32000 ãðí., õàð÷óâàííÿ ïðîæèâàííÿ. ϳä ÷àñ ðîáîòè â³äáóâàºòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÅ íàâ÷àííÿ íà êóðñàõ îï³êóíîê, ìîâí³ êóðñè (ïîëüñüêèé ³ îäèí ³ç çàãàëüíèõ ìîâ - àíãë³éñüêà àáî í³ìåöüêà). Ïî çàê³í÷åííþ êóðñ³â êàíäèäàò îòðèìóº ñåðòèô³êàò ì³æíàðîäíîãî çðàçêà, ðåêîìåíäàö³¿ ³ ð³÷íèé êîíòðàêò íà ðîáîòó â îäí³é ç ñ³ìåé âèùåïåðåë³÷åíèõ êðà¿í. 2 êðîê - îòðèìàííÿ â³çè êðà¿íè, äå ïðîæèâຠñ³ì’ÿ, ÿêà ï³äïèñàëà ð³÷íèé êîíòðàêò. Ïåðå¿çä çà ðàõóíîê ïðèéìàþ÷î¿ ñòîðîíè, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ ìîæå áóòè çà ðàõóíîê ñ³ì’¿, àëå íå âèêëþ÷åíå ³ ñàìîñò³éíå, çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 11000 ãðí. ̲ÆÍÀÐÎÄͲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÎ ªÑ ² ÀÍÃ˲¯ Àâòîìîá³ë³ DAF, Renault, ç íàï³âïðè÷åïîì (ðåôðèæåðàòîð) ïî¿çäêè ç íàïàðíèêîì. Òðóäîâèé äîãîâ³ð, ç\ï â³ä 8000 äî 8600 ãðí. Âèìîãè äî êàíäèäàòà - ì³æíàðîäíå ñâ³äîöòâî íà ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â - ADR - Êàðòà òàõîãðàôà Ðîáîòà â Áåëü㳿 äëÿ àâòîñëþñàð³â. Ïðîæèâàííÿ íàäàºòüñÿ. Ç/ï â³ä 8250 ãðí + 275 ãðí çà êîæíó â³äðåìîíòîâàíó ìàøèíó.


40

Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 2 0 13 ð î ê ó Êàñèðàì, ìîæëèâî áåç ä/ ð, 2 äí³/2äí³. Êîíòàêòè: (067) 705-35-06 Êàñèðàì, ìîæëèâî áåç ä/ ð, 2/2. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23 Êàñèðó â ñóïåðìàðêåò. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Âîä³þ, êàò. Â, - äîñâ³ä ðîáîòè. Ç.Ï. âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48 Âîä³þ, êàòåãîð³é Â, Ñ, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 2400 ãðí, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Âîä³þ, êàòåãîð³é Ñ, ïî ì³ñòó, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó, ä/ð Ç.Ï â³ä 3000 ãðí. çíàííÿ 1Ñ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó, ä/ð Ç.Ï â³ä 4000 ãðí. çíàííÿ 1Ñ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Äâ³ðíèêó, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Äîìîãîñïîäàðö³, Ç 10 äî 16. 120 ãðí â äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Äîìîãîñïîäàðö³, ç 7 äî 17, 100 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Äîìîãîñïîäàðö³, ïîðÿäí³é. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Äâ³ðíèêó. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Åêñêàâàòîðíèêó íà ãóñåíè÷íèé åêñêàâàòîð. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20

Âîä³þ-åêñïåäèòîðó, êàò. ª, ä/ð çà êîðäîíîì. Êîíòàêòè: (098) 463-33-83

Äèçàéíåðó Coral, Photoshop. Ç 9 äî18, ç.ï. ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

Âîä³þ-åêñïåäèòîðó, ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ êàò. Â, Ñ, ðîáîòà ïî ì³ñòó, ä/ð. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Äèçàéíåðó, ñàëîí, øòîðè òà ãàðäèíè, ä/ð îáîâ’ÿçêîâî, âèñîêà îïëàòà ïðàö³. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Åêñêàâàòîðíèêó òà âîä³þ àâòîêðàíà, ãð.ðîáîòè ïëàâàþ÷èé. ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (0670 705-35-06, (093) 233-38-04

Âîä³þ. êàò.  ïî ì³ñòó. Ç 9 äî 17 ñá. íä. âèõ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Äèðåêòîðó ç ïðîäàæó, êåð³âíèêó â³ää³ëó çàï÷àñòèí, êåð³âíèêó ÑÒÎ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Âîä³þ-åêñïåäèòîðó, 1ä/1ä. Ç/Ï 2400, ñóá. íåä. âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067)385-16-48,(093)185-83-30

Âîä³þ. êàò.  ïî ì³ñòó. Ç 9 äî 18 ñá. íä. âèõ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Âîä³ÿì â Ïîëüù³, ä/ð, ëåãàëüíî, ç/ï 12000 ãðí. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12 ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78 Âîä³ÿì, êàò. Â,Ñ, ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâèé, ç/ï ñòàâêà 2500 ãðí.+%, òåðì³íîâî, ³íîãîðîäí³ì æèòëî, ã/ð ïí.-ñá., 8.00-18.00 ãîä., íä.-âèõ³äíèé. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16 Âñòàíîâëþâàëüíèêó ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, ñá. íä. âèõ³äíèé. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Äèðåêòîðó ç ïðîäàæó, êåð³âíèêó â³ää³ëó çàï÷àñòèí, êåð³âíèêó ÑÒÎ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Äèñïåò÷åðó, çíàííÿ ÏÊ, ïðèéîì òà ïåðåàäðåñàö³ÿ çàìîâëåíü, ðîáîòà â òåëåôîííîìó ðåæèì³ òà ÷åðåç ³íòåðíåò. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó òà ðÿäîâîìó áóõãàëòåðó, îáîâ’ÿçêîâî ä/ð, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó òà ðÿäîâîìó áóõãàëòåðó. Òåðì³íîâî. Ç/Ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-29-10 Ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó òà ðÿäîâîìó, ç/ï âèñîêà, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Äâ³ðíèêó, ç 9 äî 18, ñá. íä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (093) 185-83-30

Åëåêòðèêó äëÿ ïðîâîäêè êàáåëþ â áàãàòîïîâåðõîâîìó áóäèíêó. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Åëåêòðèêó, ä.ð., 3 ãðóïà äîñòóïó, ç/ï. â³ä 2500 ãðí Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Åëåêòðèêó, ä/ð, 4 ãðóïà äîñòóïó, ç/ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Åëåêòðèêó, ç 9 äî 18 ñá.íä. âèõ³äíèé. çï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Çàâãîñïó, Ä/Ð çàâñêëàäîì, ç.ï. 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Çâàðíèêàì - ðèõòóâàëüíèêàì, ôàðáóâàëüíèêàì, øïàêëþâàëüíèêàì. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48,(093)185-83-30

Çàâãîñïó, Ä/Ð çàâñêëàäîì, ç.ï. 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Çàâãîñïó, êîì³ðíèêó, òåðì³íîâî, ä/ð áàæàíî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Çàâãîñïó, êîì³ðíèêó, òåðì³íîâî, ä/ð áàæàíî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (0930 233-38-04 Çàâãîñïó. Ç.ï. 1500 ãðí, ñá., íä. âèõ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Çàâ³äóþ÷îìó ñêëàäîì, Ä/Ð ñá. íä. âèõ ç 9 äî 17. Ç.Ï. 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Çàâ³äóþ÷îìó ñêëàäîì, ä/ð. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Çâàðíèêàì - ðèõòóâàëüíèêàì, ôàðáóâàëüíèêó, øïàêëþâàëüíèêó. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Çâàðíèêàì - ðèõòóâàëüíèêàì, ôàðáóâàëüíèêó, øïàêëþâàëüíèêó. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Çâàðíèêàì â ͳìå÷÷èíó, ä/ð, â³äïîâ³äí³ êâàë³ô³êàö³¿, ç/ï 14000 ãðí., ëåãàëüíî. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12 ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78 ²íæåíåðó ç îõîðîíè ïðàö³, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 ²íæåíåðó ç îõîðîíè ïðàö³. Êîíòàêòè: 43-29-10

Äèñïåò÷åðó, Êè¿â, ãðàô³ê ïîçì³ííèé, ç/ï âèñîêà, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: (096) 405-01-04, (067) 404-51-18 Äèñòðèá’þòîðó â òîðãîâó êîìïàí³þ, ïîâíà çàéíÿò³ñòü, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-02-39 Äîáðåîïëà÷óâàíó ðîáîòó ó ñôåð³ ðåêëàìè. Äîñâ³ä ïîïåðåäí³õ àêòèâíèõ ïðîäàæ³â îáîâ’ÿçêîâèé. Êîíòàêòè: 62-56-35 Äîãëÿä çà ïðåñòàð³ëèìè ëþäüìè, ²çðà¿ëü, õàð÷óâàííÿ, ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ, ëåãàëüíî. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91,(099)705-44-78

Êàñèðó, 46-02-70

ä/ð.

Êîíòàêòè:

Êàñèðó, ïðîäàâöþ, ç/ï â³ä 1300 ãðí., ãðàô³ê çì³ííèé àáî ùîäåííèé. Êîíòàêòè: (097) 113-12-30

ÊÀÑÈÐÓÎÏÅÐÀÒÎÐÓ Â ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÊËÓÁ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (099) 377-40-96 Êàñèðó. Êîíòàêòè: 28-54-73, (098) 744-56-24, (067) 117-45-89 Êåð³âíèêó öåõó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ê î ì ³ ð í è ê à ì , åêñïåäèòîðàì, êîìïëåêòóâàëüíèêàì, ìîíòàæíèêàì, ç/ï ïîòèæíåâî, ñòàâêà 2000 ãðí.+%. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55 Êîì³ðíèêó ç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Êîì³ðíèêó íà ñêëàä áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ã/ ð 8.00-18.00 ãîä., ç/ï 2500 ãðí.+%, ìîæëèâèé ðîçðàõóíîê ïîòèæíåâî. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28 Êîì³ðíèêó òà çàâñêëàäîì, áàæàíî ä/ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Êîì³ðíèêó òà çàâñêëàäîì, áàæàíî ä/ð. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Äèñïåò÷åðó íà ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ãàçî-, åëåêòðîçâàðíèêàì, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ãàðäåðîáíèö³, òåðì³íîâî Ç.Ï. 1200 ãðí. â ì³ñ. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

Åëåêòðèêó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ äåðåâîîáðîáíîãî öåõó â Êàðïàòàõ. Êîíòàêòè: (097) 837-76-79

Çáèðàëüíèêó ïëàñòèêîâèõ â³êîí, ç.ï. âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Äèñïåò÷åðó íà ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ, ïðèýìíèé ãîëîñ, ãàðíà äèêö³ÿ. ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Äèñïåò÷åðó, â³äì³ííå çíàííÿ ÏÊ òà ÎÑ, ã/ð íîðìîâàíèé, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-37-36, (063) 628-96-53

Ãàçî-, åëåêòðîçâàðíèêàì, ç.ï. â³ä 2800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Åêñêàâàòîðíèêó, ãð. ðîáîòè ïëàâàþ÷èé. Ç.Ï. â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Åëåêòðèêó ä/ð. 3 ãð. äîïóñêó ç. ï. â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30

Åëåêòðîçâàðíèêó, ä/ð, ç/ ï â³ä 1800 ãðí., ëèöþâàëüíèêó, ç/ï 50 ãðí/ êâ.ì. Êîíòàêòè: (063) 071-50-81

Äèñïåò÷åðó íà ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ, ïîçì³ííèé ãðàô³ê, ñòàá³ëüí³ñòü ó âèïëàò³ ç/ï, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 657-18-20

Âñòàíîâëþâàëüíèêó ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, ñá. íä. âèõ³äíèé. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ãàçî-, åëåêòðîçâàðíèêàì, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Åêñêàâàòîðíèêó òà âîä³þ àâòîêðàíà, ãðàô³ê ïëàâàþ÷èé, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Åêñïåäèòîðó-òîðãîâîìó ï ð å ä ñ ò à â í è ê ó , ïðîìãðóïà òîâàð³â, ç/ï â³ä 800 ãðí./òèæäåíü. Êîíòàêòè: 43-92-41

Êàñèðó ìîæë.áåç äîñâ³äó, 2 äí³ ÷åðåç 2 äí³. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

Êîì³ðíèêó, ä/ð, ç 9 äî 18, Ç/Ï 2000, ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Êîì³ðíèêó, íà ñêëàä ÷àé, êàâà, Ç.Ï. 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10 Åêñïåäèòîðàì, ïðîìãðóïà, ç/ï â³ä 3000 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47

Åëåêòðèêó, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç 9 äî 18 ,ñá.íä. âèõ³äíèé, çï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Çàâ³äóþ÷îìó ñêëàäîì, ä/ð, ã/ð 9.00-18.00, ñá., íä.-âèõ³äí³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Åêñïåäèòîðó íà ïîñò³éíó ðîáîòó, â òîðãîâó êîìïàí³þ, ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâî, ç/ï 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63

Åëåêòðèêó-ë³ôòåðó äëÿ ìîíòàæó ë³ôò³â. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20

Çàâ³äóþ÷îìó ñêëàäîì, êîì³ðíèêó, ä.ð, ç 9 äî 18, ñá.íä. âèõ³äíèé, ç/ï 2200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Åêñïåäèòîðó, áåç ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ, äîñòàâêà òîâàðó ïî îáëàñò³, ç/ï 2500 ãðí.+%, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16 Åêñïåäèòîðó, Ç/Ï. â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Åêñïåäèòîðó, ïðîìèñëîâà ãðóïà òîâàð³â, ç/ï â³ä 3500 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 40-02-39 Åêñïåäèòîðó-âîä³þ, ç/ ï - â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Äîìîãîñïîäàðö³, ââ³÷ëèâ³é, ïîðÿäí³é. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Åêñïåäèòîðó-âîä³þ, ç/ ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Äîìîãîñïîäàðö³, Ç 10 äî 16 .120 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: 43-29-10, (093) 185-83-30

Å ê ñ ï å ä è ò î ð ó . Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Åëåêòðèêó. Ç/Ï 1460 ãðí, ð-í ϳâí³÷íîãî. Êîíòàêòè: 43-29-10 Åëåêòðî-, ãàçîçâàð-íèêàì, âñòàíîâëåííÿ ãàçîâèõ ë³÷èëüíèê³â, âàõòîâèé ìåòîä, 3 òèæí³ ðîáî÷³ 1 òèæäåíü âèõ³äíèé, îïëàòà ùîòèæíÿ. Êîíòàêòè: (095) 890-20-35 Åëåêòðî-, ãàçîçâàðíèêó, âèðîáíèöòâî, ä/ð. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Åëåêòðîçâàðíèêàì, ð. Êîíòàêòè: 46-02-70

ä/

Åëåêòðîçâàðíèêó, ä/ð, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

²íæåíåðó ç îõîðîíè ïðàö³, ÷îë/ æ³í, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ. ³ê íåîáìåæåíèé, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 ²íæåíåðó -òåõíîëîãó ç ²íæåíåðó-òåõíîëîãó äåðåâîîáðîáêè â Êàðïàòàõ. Êîíòàêòè: (097) 837-76-79

Êîì³ðíèêó-êîìïëåêòóâàëüíèêó, ïðîì. ãðóïà òîâàð³â, ç/ï 750 ãðí./ òèæäåíü. Êîíòàêòè: 62-30-22 Êîìïëåêòóâàëüíèêàì äâåðíî¿ ôóðí³òóðè, ç ä/ð òà áåç, ç/ï 2500 ãðí., ã/ð ïí.-ñá., 8.00-18.00 ãîä., òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55

Çàâñêëàäîì, êîì³ðíèêó, Ä/Ð, ç 9 äî 18, ñá., íä. âèõ., ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

²íñïåêòîðó ç êàäð³â. Ä.Ð. îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ ç.ï. 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Çàâñêëàäîì, êîì³ðíèêó, ä/ð, ç/ï 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Êàëüÿííèêó, 2 äí³/2 äí³, àáî 3 äí³/3 äí³. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30

Çàñòóïíèêó êåð³âíèêà â³ää³ëó ïî çàìîâëåííÿõ, â/ î, ä/ð ç âåëèêèìè îá’ºìàìè äîêóìåíòàö³¿ òà ëþäüìè. Êîíòàêòè: 46-02-70

Êàìåíÿðó. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20

Êîíäèòåðó, ä/ð â³ä 2 ðþ, ïîòèæíåâî, âèñîêà ç/ï. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Êàñèðàì â ³íòåðíåò êëóá, 1ñ/2ñ, Ç/Ï 200ãðí/äîáà. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Êîíäèòåðó, ä/ð, âèñîêà îïëàòà, ãðàô³ê ò/ò. Êîíòàêòè: 43-37-36, (063) 628-96-53

Êàñèðàì òîðãîâîãî çàëó, ìîëîäèì ïðàö³âíèêàì. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Êîíäèòåðó, ïåêàðþ, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç ä.ð., áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Êàñèðàì òîðãîâîãî çàëó, ìîëîäèì ïðàö³âíèêàì. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Êîíäèòåðó, ïåêàðþ, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç ä/ð, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Çáèðàëüíèêó ìåáë³â, ç 9 äî 18, ä/ð, ñóá. íåä âèõ³äí³ Êîíòàêòè: 43-29-10

Åëåêòðîçâàðíè êó, ä/ð, Åëåêòðîçâàðíèêó, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Çáèðàëüíèêó ïëàñòèêîâèõ â³êîí, ç.ï. âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Çàâãîñïó, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Çâàðíèêó âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿ 4-5 ðîçðÿä. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20

Êîìïëåêòóâàëüíèêó íà ñêëàä, ôàñóâàëüíèêó, ð³çíîðîáî÷îìó, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï â³ä 2400 ãðí, ñòàá³ëüíà ðîáîòà. Êîíòàêòè: 62-30-22

Êîíäèòåðó, ïåêàðþ, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç ä/ð, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ê î í ñ ó ë ü ò à í ò à ì òîâàð³â, ç/ï â³ä 850 ãðí./ òèæäåíü, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Êîíñóëüòàíòó â òîðãîâó ô³ðìó, íàâ÷àííÿ òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ áåçêîøòîâíå, ç/ï 1000-1200 ãðí./òèæäåíü. Êîíòàêòè: 40-02-39 Êîíñóëüòàíòó ó ìàãàçèí. Âèìîãè: õóäîæíÿ îñâ³òà, íàâèêè ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè ç õóäîæí³ìè, äåêîðóâàëüíèìè ìàòåð³àëàìè, ðóêîä³ëëÿì - íà ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³. Êîíòàêòè: (067) 925-06-88 ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÓ, 3 ËÞÄ.,  ÌÀÃÀÇÈÍ-ÑÀËÎÍ, ÖÅÍÒÐ, ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÒÎÐÃ. ÇÀËÓ, Ç/Ï 2400 ÃÐÍ./̲Ñ. + %, Ä/Ð ÍÅ ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 171-40-45

Êîíòðîëåðó, âàõòîâèé ìåòîä. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Ê î ø ò î ð è ñ í è ê ó . Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Êðàâöþ, çàêð³éíèêó, ä/ ð. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ê ð à í ³ â í è ê à ì , ïëèòî÷íèêàì, ã³ïñîêàðòîííèêàì, ð³çíîðîáî÷èì â ²çðà¿ëü, ç/ï 12000 ãðí., ëåãàëüíî, ïîâíå ñóïðîâîäæåííÿ. ˳ö. ÌÒÑÏÓÀ¹585091â³ä11.01.12 ð.Êîíòàêòè:(063)403-97-91,(099) 705-44-78 Êðàí³âíèêó áàøòîâîãî êðàíó. Êîíòàêòè: (068) 628-51-35 Êóð’ºðàì äëÿ ðîáîòè ïî ì³ñòó, ç/ï - 100-200 ãðí./ äåíü, êàð’ºðíèé ð³ñò, íàâ÷àííÿ. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Êóð’ºðàì äëÿ ðîáîòè ó â³ää³ë äîñòàâêè, íàâ÷àííÿ òà ñòàæóâàííÿ - çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ, ç/ï 2800-5400 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68 Êóð’ºðàì íà ïîñò³éíó ðîáîòó, çíàííÿ ì³ñòà, àâòî íàäàºòüñÿ, ç/ï 150 ãðí./ äåíü, îïëàòà ùîäåííî, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (097) 180-25-15 ÊÓÐ’ªÐÓ Ó Â²ÄÄ²Ë ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÏΠ̲ÑÒÓ ÒÀ ÎÁËÀÑÒ², ÏÐÎÌÈÑËÎÂÀ ÃÐÓÏÀ ÒÎÂÀвÂ. ÑÒÀÂÊÀ 2400 ÃÐÍ.+%. ÍÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 032-22-84, (097) 155-88-42

Êóð’ºðó ó â³ää³ë äîñòàâêè, ç/ï ñòàâêà 2400 ãðí.+ %. Êîíòàêòè: (098) 032-22-84, (097) 155-88-42 Êóð’ºðó, ä/ð íå î á î â ’ ÿ ç ê î â è é , ñòàðàíí³ñòü, ç/ï ñòàâêà 2500 ãðí.+%, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16 Êóð’ºðó, äîñòàâêà òîâàðó ïî òîðãîâèõ òî÷êàõ ì.гâíå òà îáë., ðîáîòà ñòàá³ëüíà, ç/ï 2900-4600 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 Êóð’ºðó, ç/ï 3200 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Êóð’ºðó, ç/ï 3290 ãðí.+ ñîö. ïàêåò, ³íîãîðîäí³ì æèòëî. Êîíòàêòè: (098) 171-40-45


Êóð’ºðó, ç/ï 3290 ãðí.+ñîö. ïàêåò, ³íîãîðîäí³ì æèòëî. Êîíòàêòè: (098) 171-40-45

41

Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 2 0 13 ð î ê ó Ìàðêåðó, çíàííÿ ïðàâèë ãðè â á³ëüÿðä, 1/2 ïîäîáîâèé ãðàô³ê ðîáîòè, ç/ï â³ä 1700 ãðí. Êîíòàêòè: (098)799-95-00,(063)628-96-53 Ìàðêåòîëîãó ãîë. òà ðÿäîâîìó, ä/ð, îô. ïðàö., Ç/Ï äî 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ìàðêåòîëîãó, ç/ï 3000 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Ìàðêåòîëîãó. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Êóð’ºðó. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Êóõàðþ, áåç ä/ð, 8.00-17.00, ïí.-ïò. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Êóõàðþ, ä/ð ç ï³ööîþ ì³í³ìàëüíèé, õîðîøèé êîëåêòèâ. Êîíòàêòè: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53

Ìàøèí³ñòàì íà àâòîêðàí ³ áóëüäîçåð, âàõòà. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Êóõàðþ, íà ï³öó ç 9 äî 23, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ìåäñåñòð³, ä/ð, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Êóõàðþ. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Ìåíåäæåðàì äëÿ ðîáîòè ç ê볺íòàìè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, âì³ííÿ ïðàöþâàòè íà ðåçóëüòàò. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28

Ìàéñòðó âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ñòàâêà â³ä 2000 ãðí., íå ÊÀ. Êîíòàêòè: (067) 360-20-23 Ìàéñòðó äëÿ ïðîâåäåííÿ ìàéñòåð-êëàñ³â. Âèìîãè: õóäîæíÿ îñâ³òà, âëàñí³ íàïðàöþâàííÿ ó ïðèêëàäíîìó ìèñòåöòâ³, êðåàòèâí³ñòü. Êîíòàêòè: (067) 925-06-88

Ìåíåäæ åðàì ç ïðîäàæó Ìåíåäæåðàì â êíèãîòîðãîâó êîìïàí³þ, ç/ï - 2000-3500 ãðí./ì³ñ., íàâ÷àííÿ, êàð’ºðà. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ìåíåäæåðàì ç ïðîäàæó, ç/ï 3000-6000 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Ìåíåäæåðó (ñòóäåíòó) ç 9 äî 13:30, Ç/Ï 700ãðí., ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ìåíåäæåðó ç êðåäèòóâàííÿ â òîðã. çàë. ñò.2000 ãðí. +%. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ìàéñòðó ç âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ìåíåäæåðó ç êðåäèòóâàííÿ â òîðãîâèé êîìïëåêñ, ç/ï - ñòàâêà +%, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ìàéñòðó ç âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ìåíåäæåðó ç êðåäèòóâàííÿ. â òîðãîâèé êîìïëåêñ, ñòàâêà +%, ìîæëèâî áåç ä/ð, âì³ííÿ ãàðíî ñï³ëêóâàòèñü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ìàéñòðó ç ðåìîíòó âçóòòÿ. Êîíòàêòè: (067) 772-92-16 Ìàéñòðó ç ðåìîíòó íàñò³ííîãî ãîäèííèêà ç áîºì «Ì³ãíîí». Êîíòàêòè: (067) 303-34-63, (099) 916-20-58 Ìàéñòðó ç³ âñòàíîâëåííÿ àâò. îïàëåííÿ â ïðèâàòíîìó áóäèíêó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 360-20-23 Ìàéñòðó ç³ âñòàíîâëåííÿ ì/ï êîíñòðóêö³é (â³êíà, äâåð³ âõ³äí³ òà ì³æê³ìíàòí³). Êîíòàêòè: (067) 387-97-55 Ìàéñòðó-ïåðóêàðþ, â ñàëîí êðàñè «Åëñ³», ó çâ’ÿçêó ³ç ðîçøèðåííÿì, ìîæëèâà îðåíäà. Êîíòàêòè: (093) 632-17-52 Ìàéñòðó-ï³÷íèêó, äëÿ ìóðóâàííÿ ãðóáêè-êîòëà íà àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: (097) 413-87-43

Ìåíåäæåðó ç ëîã³ñòèêè ä.ð. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ìåíåäæåðó ç ëîã³ñòèêè ä.ð. ³ê íåîáìåæåíèé. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó àâòî, íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó àâòî, íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó àâòîçàï÷àñòèí, áåç ä/ð, à ê ò è â í ³ ñ ò ü , êîìóí³êàáåëüí³ñòü, áàæàííÿ íàâ÷àòèñÿ òà ïðàöþâàòè, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Ìåíåäæåðó ñòðàõîâîãî â³ää³ëó, ç/ï 3000 ãðí., ã/ð 8:30-17:00, ðîáîòà â îô³ñ³, âèìîãè: êîìóí³êàáåëüí³ñòü, âì³ííÿ ïðàöþâàòè â êîëåêòèâ³. Êîíòàêòè: (096) 073-70-70 Ìåíåäæåðó òîðãîâîãî çàëó, áåç ä/ð, âèñòàâêà òîâàðó, ïîçì³ííî. Êîíòàêòè: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53 Ìåíåäæåðó òîðãîâîãî çàëó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Ìåäñåñòð³ áåç ä/ð, îñâ³òà â³äïîâ³äíà, ïîçì³ííèé ã/ ð, 9.00-21.00, îïëàòà ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-37-36, (063) 628-96-53 Ìåäñåñòð³, (ñòîìàòîëîã) òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ëîãîïåäó äëÿ ³íñóëüòíîõâîðîãî ÷îëîâ³êà â Çàêàðïàòò³. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20

Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó, â/î. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Ìåäè÷í³é ñåñòð³, ä.ð. òåðì³íîâî Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Êóõàðþ, ä/ð. íå ìåíøå ðîêó., ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-29-10

Êóõîííèì ïðàö³âíèêè â Ïîëüùó, ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ, ëåãàëüíî. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78

Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó åëåêòðîòåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ç 9 äî 18, ñóá. íåä. - âèõ Êîíòàêòè: 43-29-10,

Ìåíåäæåðó ó â³ää³ë çáóòó, ïðîäóêòîâà ãðóïà, çíàííÿ 1Ñ, ç 9 äî 18 ãîä., â³äðÿäæåííÿ ïî îáëàñò³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó, â³ää³ë âçóòòÿ òà îäÿãó, ä/ð â òîðã³âë³, êîìóí³êàáåëüí³ñòü òà ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, ã/ð ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: (095) 687-67-36, (063) 628-96-53 ÌÅÍÅÄÆÅÐÓ Ç ÏÐÎÄÀÆÓ Â ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÏÐÎÅÊÒ. ÄÎÑÒÎÉÍÀ Ç/Ï. ÂÈÌÎÃÈ: Â/Î, Ä/Ð Â ÏÐÎÄÀÆÀÕ, ÂÎËÎIJÍÍß ÏÊ, ÑÎÖÏÀÊÅÒ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-46-62, (067) 801-74-64

Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó, ä/ð íåîáîâ’ÿçêîâèé, ìîæëèâî ç âëàñíèì àâòî, ç/ ï â³ä 3500 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: 43-92-41

Ìåíåäæåðó ó â³ää³ë çáóòó, ïðîäóêòîâà ãðóïà, çíàííÿ 1Ñ, ç 9 äî 18 ãîä., â³äðÿäæåííÿ ïî îáëàñò³. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ìåíåäæåðó-ñòàòèñòó. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ìåð÷åíäàéçåðó íà ïîáóòîâó õ³ì³þ, ç/ï 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ìåð÷åíäàéçåðó íà ïîáóòîâó õ³ì³þ, ç/ï 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ìåð÷åíäàéçåðó, â/î, Ç/ Ï â³ä 2600 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó, ç 9 äî 18, Ç/Ï ñòàâêà+%, ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ìåð÷åíäàéçåðó, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç ä/ð, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ç/ï 2500 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (096) 744-75-69

Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó, ìåíåäæåðó ç ðåêëàìè, ç/ï 2500 ãðí.+%, ã/ð 8.00-18.00 ãîä., òåðì³íîâî, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55

Ìåð÷åíäàéçåðó, ïî ì³ñòó òà îáë., êàð’ºðíèé ð³ñò, ç/ï ïîòèæíåâî ñòàâêà 2500 ãðí.+%. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55

Ìåíåäæåðó ç ðåêëàìè. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ìåíåäæåðó ç³ çáóòó, â/î, ìîæíà áåç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ìåíåäæåðó ç³ çáóòó, ìîæëèâî áåç ä/ð, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, ç/ï 3500-5500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-30-22 Ìåíåäæåðó ç³ çáóòó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, âèìîãè êîìóí³êàáåëüí³ñòü, íàïîëåãëèâ³ñòü, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, êàð’ºðíèé ð³ñò, ç/ï 2800-4200 ãðí. Êîíòàêòè: 40-02-39 Ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, ìîæëèâî áåç ä/ð, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28

ÍÀ ÑÊËÀÄ ÏÎÁÓÒÎÂί ղ̲¯ ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ ÒÀ ÔÀÑÓÂÀËÜÍÈÊÈ ÏÎÁÓÒÎÂί ղ̲¯, ÊÓÐ’ªÐÈ, ÂÈÑÎÊÀ Ç/Ï, ÏÎÒÈÆÍÅÂÈÉ ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ. ÍÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-13-07

Íå àãåíòñòâî.  çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì òîðãîâ³é ô³ðì³ ïîòð³áí³ ëþäè íà ð³çí³ âàêàíñ³¿, ìîæëèâî áåç ä/ð, º ïåðñïåêòèâà, ç/ï 2500-5000 ãðí./ì³ñ., â çàëåæíîñò³ â³ä âàêàíñ³¿. Êîíòàêòè: 40-02-39 Íÿí³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Íÿí³. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Îáâàëþâàëüíèêó ì’ÿñà. Êîíòàêòè: 28-54-73, (098) 744-56-24, (067) 117-45-89

Ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Îáâàëþâàëüíèêó ì’ÿñà, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

Îáâàëþâàëüíèêó ì’ÿñà, ìîæëèâî áåç ä/ð. Ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Îïåðàòîðó call-öåíòðó ç äîñâ³äîì ïðîäàæó ïî òåëåôîíó. Ñòàâêà + %, íàøà ê볺íòñüêà áàçà. Êîíòàêòè: (098) 609-03-25, (0362) 43-62-71 Îïåðàòîðó çâ’ÿçêó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Îïåðàòîðó ç³ çáîðó çàìîâëåíü, ïîë³ãðàô³ÿ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 700-1100 ãðí./òèæäåíü. Êîíòàêòè: 62-30-22 Îïåðàòîðó, àäì³í³ñòðàòîðó, Ç.Ï 150 ãðí çà äîáó, äîáà ÷åðåç äâ³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Îïåðàòîðó, àäì³í³ñòðàòîðó, Ç.Ï 150 ãðí çà äîáó, äîáà ÷åðåç äâ³. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Îïåðàòîðó-àäì³í³ñòðàòîðó, Ç.Ï 200 ãðí çà äîáó, äîáà ÷åðåç äâ³. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30 Îïåðàòîðó-êàñèðó â ³íòåðíåò êëóá, ç/ï 200 ãðí/ äîáà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Îïåðàòîðó-êàñèðó â ³íòåðíåò êëóá. Ç/Ï 200 ãðí. çà äîáó. Ïðàö. 1ä.÷åðåç 2ä. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Îïåðàòîðó-êàñèðó â ²íòåðíåò-êëóá, ç/ï - 200 ãðí./äîáà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯  Ì.ÊȪ², ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÅËÅÊÒÐÎÇÂÀÐÍÈÊÈ, ÒÅË. (067) 327-27-18, ÁÅÒÎÍÍÈÊÈ, ÌÓËßÐÈ (ÖÅÃËßÍÀ ÊËÀÄÊÀ), ϲÄÑÎÁÍÈÊÈ, Ç/Ï ÄÎÃβÐÍÀ, ÍÀÄÀªÌÎ ÆÈÒËÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 509-07-82, (067) 548-17-55, (067) 327-27-16

Îô³ñ-ìåíåäæåðàì, çíàííÿ ÏÊ, ìîæëèâî áåç ä/ð, ñïîê³éíà, ñòàá³ëüíà ðîáîòà â îô³ñ³, ïîâíà çàéíÿò³ñòü, ç/ï ñòàâêà 2500 ãðí., ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (098)689-17-28,(093)841-34-16 Îô³ñ-ìåíåäæåðó , çí.ÏÊ, êîìóí³êàáåëüíà, ç 9 äî 18, ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Îô³ñ-ìåíåäæåðó, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Îô³ñ-ìåíåäæåðó, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Îô³ñ-ìåíåäæåðó, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü. Ç/Ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Îô³ñ-ìåíåäæåðó, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ä/ð, ç/ï 750 ãðí./òèæäåíü. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Îô³ñ-ìåíåäæåðó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Îô³ñ-ìåíåäæåðó, ðîáîòà ç ÏÊ òà îô³ñíîþ òåõí³êîþ, ê볺íòàìè, çàìîâëåííÿìè, çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè îô³ñó. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Îõîðîíöÿì, âàõòà 14 äí³â, îõîðîíà ï³äïðèºìñòâ, Êè¿â, òåðèòîð³ÿ Óêðà¿íè, îô³ö³éíî, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå. Êîíòàêòè: (067) 441-14-18, (067) 234-66-04

Ïåðóêàðþ, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (096) 280-00-75, (050) 662-96-76

Îô³ñ-ìåíåäæåðó. çí, 1ñ áóõã. Ç.ï. 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Îõîðîíöÿì, í³÷íà çì³íà, ìîæë. ñòóäåíòè, ç.ï. 120 ãðí.çà í³÷. Êîíòàêòè: 43-29-10

Îô³ö³àíòàì, áàðìåíàì, êóõàðÿì, ïîì³÷íèêàì êóõàðÿ, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Ï à ê ó â à ë ü í è ê à ì ìîðîçèâà â Ïîëüù³, êîíòðàêò, ç/ï 5000 ãðí., ïðîæèâàííÿ, îäÿã çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12 ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78

Ïåðóêàðÿì, ìàí³êþðíèöÿì, õîðîø³ óìîâè, íà â³äñîòêàõ, ìîæëèâå íàâ÷àííÿ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Îô³ö³àíòàì, ìîæíà áåç ä/ð, ïîçì³ííèé ã/ð, ò/ò, àêòèâí³ñòü òà íåêîíôë³êòí³ñòü. Êîíòàêòè: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53 Îô³ö³àíòó, 1ò/1ò, ç 9 äî 23, Ç/Ï 1200ãðí.+ ÷àéîâ³ Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Îô³ö³àíòó. Êîíòàêòè: 63-81-51, (067) 972-29-48 Îõîðîííèêó, í³÷í³ çì³íè, 2/2. Êîíòàêòè: (095) 687-67-36, (098) 799-95-00 Îõîðîííèêó, ïîçì³ííî 1/2, áåç ñóäèìîñòåé òà ø/ ç, õîðîøà ô³ç.ï³äãîòîâêà, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Ïàêóâàëüíèêàì íà ñêëàä äâåðíî¿ ôóðí³òóðè, ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâèé, ç/ï ñòàâêà 2500 ãðí., ïîòèæíåâî, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16 Ïàêóâàëüíèêàì íà ñêëàä, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ ï ñòàâêà 2000 ãðí.+%, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28 Ïàêóâàëüíèêàì íà ñêëàä, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47

Îõîðîííèêó, ïðàöþâàòè 1äîáà/2äîáè, Ç.Ï. â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

Ï à ê ó â à ë ü í è ê à ì , ôàñóâàëüíèêàì, â ñêëàäìàãàçèí, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâî, ç/ï 3000 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (096) 744-75-69

Îõîðîííèêó. Êîíòàêòè: 28-54-73, (098) 744-56-24, (067) 117-45-89

Ï à ê ó â à ë ü í è ê à ì . Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Îõîðîíöþ ç 8 äî 19, 2ä/ 2ä, Ç/Ï 1300-1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10

Ïàêóâàëüíèêó ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿, ïå÷èâî, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Îõîðîíöþ, âàõòîâèé ìåòîä, ïî ì³ñòó òà ïî Óêðà¿í³. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Îõîðîíöþ, ç/ï â³ä 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 438-31-88

ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÊÓ ÊÀÍÖÅËßÐÑÜÊÈÕ ÒÀ ØʲËÜÍί ÒÎÂÀв ÏÐÎÄÓÊÖ²¯, ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÑÊËÀÄÓ (ÊÎÌÏËÅÊÒÓÂÀËÜÍÈÊÀÌ, вÇÍÎÐÎÁÎ×ÈÌ), Ç/Ï 2400 ÃÐÍ./̲Ñ., ÌÎÆËÈÂÎ ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ, ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 171-40-45

Îõîðîíöþ, ïðàöþâàòè äîáà/äâ³, ç/ï â³ä 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 705-35-06

Ïåêàðþ, 2í/2í, Ç/Ï 120 ãðí. çà í³÷. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Îõîðîíöÿì â ñóïåðìàðêåò. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Ïåêàðþ, äåíí³ òà í³÷í³ çì³íè, ìîæíà áåç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Îõîðîíöÿì âàõòîâèì ìåòîäîì, 2ò/2ò, Ç/Ï äî 3000ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïåêàðþ, í³÷í³ çì³íè, 3í/ 3í, Ç/Ï 2800 ãðí. â ì³ñ Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Îõîðîíöþ, Êîíòàêòè: 46-02-70

ä/ð.

Îõîðîíöÿì ïî ì³ñòó, Ç.Ï. â³ä 1400 ãðí. ç 9 äî 20, 3äí³ ÷åðåç 3. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Îõîðîíöÿì ïî ì³ñòó, Ç.Ï. â³ä 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Îõîðîíöÿì, 1äîáà/ 2äîáè, ç/ï â³ä 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23

Ïåêàðþ. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ïåêàðÿì, âàíòàæíèêàì, ìîæíà ñòóäåíòàì, í³÷í³ çì³íè â³ä 100 ãðí. çà í³÷. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ïåêàðÿì, âàíòàæíèêàì, ìîæíà ñòóäåíòàì, í³÷í³ çì³íè â³ä 100 ãðí. çà í³÷. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Îõîðîíöÿì, 2 äí³/2äí³, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ïåðóêàðþ, ìàí³êþðíèö³, õîðîø³ óìîâè, íà â³äñîòêàõ, ìîæëèâå íàâ÷àííÿ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Îõîðîíöÿì, 2 äí³/2äí³, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïåðóêàðþ, íà óìîâàõ îðåíäè ïåðóêàðñüêèõ ì³ñöü. Êîíòàêòè: 62-85-01, (067) 360-57-42

Ïåðóêàðþ-óí³âåðñàëó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Ïåðóêàðÿì, ìàí³êþðíèöÿì. Õîðîø³ óìîâè. Íà %. Ìîæë.íàâ÷àííÿ. Êîíòàêòè: 43-29-10 Ï ³ ä ñ î á í è ê à ì , âàíòàæíèêàì, ð³çíîðîáî÷èì íà ñêëàä, ç/ï 130-220 ãðí/äîáà. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 Ïîêî¿âö³ â ãîòåëü, 1 ä ÷åðåç 2 äí³, ç/ï 150 ãðí/ äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10 Ïîêî¿âö³ â ãîòåëü, 1äîáà ÷åðåç 2 äîáè Ç.Ï. 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10 Ïîêî¿âö³ â ãîòåëü, ç 9 äî 18 ãîä., 3 äí³ ÷åðåç 3 äí³, ç/ ï 120 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40 Ïîêî¿âö³ â ãîòåëü. Ç 9 äî 18, 3 äí³ ÷åðåç 3 äí³. Ç.Ï. 70 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: 43-29-10 Ïîêî¿âö³. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ïîì³÷íèêàì ìåíåäæåðà ç äîñòàâêè òîâàðó ïî îáëàñò³, ã/ð 8.00-18.00 ãîä., ïí.-ñá., ç/ï ñòàâêà 2500 ãðí.+%, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (093) 841-34-16 Ïîì³÷íèêàì ìåíåäæåðà, ç/ï 2000-4500 ãðí./ ì³ñ., º ïåðñïåêòèâà, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 40-02-39, (097) 759-51-73 Ï î ì ³ ÷ í è ê à ì ìåíåäæåðà, òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, ðåêëàìíèì àãåíòàì, ç âëàñíèì àâòî, ç/ï 2200 - 4800 ãðí./ ì³ñ., îïëàòà ùîòèæíåâî. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 40-02-39, (066) 806-88-47 Ïîì³÷íèêó äèðåêòîðà, â³äïîâ³äàëüñòü, ä/ð íà êåð³âí³é ïîñàä³, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, íåêîíôë³êòí³ñòü, âèñîêà îïëàòà. Êîíòàêòè: 43-37-36,(063)628-96-53 Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, ç 10 äî 23, ç/ï 800 ãðí/ òèæäåíü, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, ç 10 äî 23, ç/ï 800 ãðí/ òèæäåíü, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, êóõàðþ, îô³ö³àíòàì, áàðìåíàì, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, êóõàðþ, îô³ö³àíòàì, áàðìåíàì. Òåðì³íîâî, ç/ï. âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, êóõàðþ, îô³ö³àíòó, áàðìåíó, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23


42

Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 2 0 13 ð î ê ó Ïðîäàâöþ æ³íî÷îãî îäÿãó. Ç/Ï 1600 ãðí.+%, áàæàíî ä/ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ïðîäàâöþ æ³íî÷î¿ á³ëèçíè, ðèíîê «Ìîð³îí». Êîíòàêòè: (050) 435-26-37

Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, ìîæ. áåç ä/ð, Ç/Ï 1000 + ïðåì³ÿ. Êîíòàêòè: 43-29-10 Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, ìîæëèâî áåç ä/ð, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü. Êîíòàêòè: (097) 118-73-01 Ïîì³÷íèêó ìåíåäæåðà, ç/ï ñòàâêà 2400 ãðí.+ % Êîíòàêòè: (098) 032-22-84, (097) 155-88-42 Ïîì³÷íèêó ìåíåäæåðà, ìåíåäæåðà ïî òîðãîâèõ òî÷êàõ 6 âàêàíñ³é, âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç ê볺íòàìè, êàð’ºðíèé ð³ñò, ç/ï 2800-4600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ïîì³÷íèêó ìåíåäæåðà, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï â³ä 2400 ãðí. Êîíòàêòè: 40-02-39 Ï î ñ ò à ÷ à ë ü í è ê ó òîâàðó, ìîæíà áåç ä/ð, ç/ ï 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Ïîñóäîìèéíèö³ 1ò/1ò ç 10 äî 23ãîä. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Ïîñóäîìèéíèö³ 1ò/1ò, ç 15 äî 2. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Ïîñóäîìèéíèö³ ç 8 äî 21, 3ä/3ä, 80 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30 Ïîñóäîìèéíèö³, 1Ò ÷åðåç 1Ò , ç 10 äî 22 ,Ç.Ï. 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ïîñóäîìèéíèö³, ç/ï 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10 Ïîñóäîìèéíèö³, îïëàòà ïîòèæíåâî, îõàéí³ñòü. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Ï î ñ ó ä î ì è é í è ö ³ , òèæäåíü/òèæäåíü. ç 10 äî 22, ç/ï 1400 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïðàö³âíèêàì íà áóä³âíèöòâî ïàíñ³îíàò³â ó ßëòó, äëÿ âèêîíàííÿ çîâí³øí³õ òà âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ç/ï 8000-12000 ãðí., ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ íàäàºòüñÿ. Êîíòàêòè: (099) 094-50-25 Ïðàö³âíèêàì íà âñòàíîâëåííÿ âõ³äíèõ òà ì³æê³ìíàòíèõ äâåðåé, âëàñíèé ³íñòðóìåíò, àâòî, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28 Ïðàö³âíèêàì íà çá³ð ïîëóíèö³ (Ïîëüùà), ëåãàëüíî. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78 Ïðàö³âíèêàì íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ â òîðãîâåëüíó ô³ðìó, ç/ï 2600-4800 ãðí. Êîíòàêòè: 62-30-22 Ïðàö³âíèêàì íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ â òîðãîâó êîìïàí³þ, äîäàòêîâèé íàá³ð ïåðñîíàëó, ð³çí³ âàêàíñ³¿, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Ïðàö³âíèêàì íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ â òîðãîâó ô³ðìó, íàâ÷àííÿ òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ - áåçêîøòîâíå, ïåðñïåêòèâà, ç/ï 1000-1800 ãðí/ òèæäåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Ïðàö³âíèêàì íà ð³çí³ âàêàíñ³¿, íàá³ð ïðîâîäèòü àäì³í³ñòðàö³ÿ òîðãîâî¿ ô³ðìè, âñ³ óìîâè íà ïðèéîì³ â äèðåêòîðà. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ïðàö³âíèêàì íà ñêëàä ó â³ää³ë äîñòàâêè, â òîðãîâåëüíó ô³ðìó, ïîñò³éíà ðîáîòà, ñòàá³ëüíà ç/ï, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü. Êîíòàêòè: 62-30-22

Ïðàë³, 3 äí³ ÷åðåç 3, ç 9 äî 18. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ïðàö³âíèêàì íà ñêëàä, êîìïëåêòóâàëüíèêàì äâåðíî¿ ôóðí³òóðè, âàíòàæíèêàì, ç/ï ñòàâêà 2000 ãðí.+%, ³íîãîðîäí³ì æèòëî. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16

Ïðàë³, 3 äí³ ÷åðåç 3, ç 9 äî 18., 100 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïðàö³âíèêàì íà ñêëàä, íå àãåíòñòâî, ç/ï â³ä 200 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

Ïðàö³âíèêàì â òîðãîâèé ñêëàä-ìàãàçèí, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ó â³ää³ë äîñòàâêè, ç/ï 2500-4600 ãðí., çàëåæíî â³ä ïîñàäè. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 40-02-39, (066) 806-88-47

Ïðàö³âíèêàì íà ñêëàä: â à í ò à æ í è ê à ì , êîìïëåêòóâàëüíèêàì, ð³çíîðîáî÷èì, ôàñóâàëüíèêàì, ç/ï ñòàâêà 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28

Ïðàö³âíèêàì â òîðãîâó êîìïàí³þ, ð³çí³ âàêàíñ³¿, êàð’ºðíèé ð³ñò, âñ³ óìîâè ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 Ïðàö³âíèêàì äëÿ çáîðó çàìîâëåíü (òîðãîâèì àãåíòàì), ç/ï ñòàâêà 2500 ãðí.+%, îïëàòà ïîòèæíåâî, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28, (093) 841-34-16 Ïðàö³âíèêàì äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðåçåíòàö³é, 5 ëþäåé, â ñêëàä-ìàãàçèí, ïîñò³éíà ðîáîòà, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (096) 208-33-43 Ïðàö³âíèêàì íà âèðîáíèöòâî ïàí÷³øíèõ âèðîá³â. Êîíòàêòè: (067) 306-89-64

Ïðàö³âíèêàì ó â³ää³ë äîñòàâêè òà çáóòó, ç/ï 2000-4600 ãðí./ì³ñ., â çàëåæíîñò³ â³ä âàêàíñ³é, êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ïðàö³âíèêàì ó â³ää³ë äîñòàâêè òà çáóòó, ç/ï 2400 ãðí.+%. Òåðì³íîâî. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (098) 032-22-84, (097) 155-88-42 Ïðàö³âíèêàì ó â³ää³ë äîñòàâêè, òåðì³íîâî, ç/ï ñòàâêà â³ä 2400 - 3000 ãðí. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (098) 032-22-84, (097) 155-88-42 Ïðàö³âíèêàì ó â³ää³ë ðåêëàìè, 5 ëþäåé, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, äëÿ ðîçäà÷³ ëèñò³âîê, ôëàºð³â, ðåêëàìíèõ çðàçê³â, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (096) 630-92-94

Ïðàö³âíèêàì ó â³ää³ë ðåêëàìè, ç/ï 200 ãðí./ äåíü. Êîíòàêòè: (097) 982-25-06 Ïðàö³âíèêàì ó íîâèé ñêëàä-ìàãàçèí, 5 ëþäåé, äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðîìîóòåðñüêèõ ðîá³ò, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà â ê³íö³ ðîá. äíÿ. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87 Ïðàö³âíèêàì ó Ñóäàê, äëÿ ï³äãîòîâêè ñàä³â òà âèíîãðàäíèê³â äî âåñíÿíî-ë³òíüîãî ïåð³îäó, ç/ï 3500 ãðí, ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ íàäàºòüñÿ. Êîíòàêòè: (099) 094-50-25 Ïðàö³âíèêàì ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï ñòàâêà 2500 ãðí.+%, ã/ð 8.00-18.00 ãîä., òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (093) 841-34-16 Ïðåäñòàâíèêó â êîíäèòåðñüêó êîìïàí³þ, â/î, ç/ï 5000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 884-44-95 â Ïðåäñòàâíèêó êîíäèòåðñüêó ô³ðìó, â/î, âëàñíå àâòî, ç/ï 5000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 363-18-32 Ïðèáèðàëüíèêàì, ð. Êîíòàêòè: 46-02-70

ä/

Ïðèáèðàëüíèö³ â ìàãàçèí, òåðì³íîâî, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ïðèáèðàëüíèö³ â ìàãàçèí, òåðì³íîâî, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïðèáèðàëüíèö³ ç 9 äî 20, 3ä/3ä. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30 Ïðèáèðàëüíèö³ íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ï ð è á è ð à ë ü í è ö ³ , îõàéí³ñòü, ïîçì³ííî, 2/2 ç 9.00 äî 18.00. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Ï ð è á è ð à ë ü í è ö ³ , ïîêî¿âö³, ïîñóäîìèéíèö³, 1 äîáà ÷åðåç 2, ç/ï â³ä 120 ãðí/äîáà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ï ð è á è ð à ë ü í è ö ³ , ï î ê î ¿ â ö ³ , ïîñóäîìèéíèö³, 1 äîáà ÷åðåç 2, ç/ï â³ä 120 ãðí/ äîáà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ï ð è á è ð à ë ü í è ö ³ , ñá.íä. âèõ. ç.ï. 2000 ãðí., â ïðèâàòíèé áóäèíîê. Êîíòàêòè: 43-29-10 Ïðèáèðàëüíèö³. Ç/Ï 1100 ãðí. íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ï ð è é ì à ë ü í è ê ó âòîðñèðîâèíè, ç 8 äî 15, ñá.íä âèõ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ï ð è é ì à ë ü í è ê ó âòîðñèðîâèíè, ç/ï 150 ãðí/äåíü, ñá.íä. âèõ., áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ï ð è é ì à ë ü í è ê ó çàìîâëåíü â õ³ì÷èñòêó. Ïðàöþâàòè 9-18 ãîä. Ç.Ï. 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ï ð è é ì à ë ü í è ê ó çàìîâëåíü â õ³ì÷èñòêó. Ïðàöþâàòè 9-18 ãîä. Ç.Ï. 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïðîãðàì³ñòó, ç/ï âèñîêà ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ïðîãðàì³ñòó, ç/ï âèñîêà ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ï ð î ã ð à ì ³ ñ ò ó . Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Ïðîäàâöþ â ìàãàçèí äèòÿ÷èõ ³ãðàøîê. Êîíòàêòè: 63-65-49 juniorsm@mail.ru Ïðîäàâöþ â ìàãàçèí îäÿãó, ïîçì³ííèé ã/ð, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Ïðîäàâöþ êàâè òà ÷àþ, ç/ï 2000 ãðí + %. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ïðîäàâöþ êàíöòîâàð³â .3ä/3ä. Ç/Ï 70ãðí+% . Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ïðîäàâöþ êàíöòîâàð³â, 3ä/3ä, ç/ï 100 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ïðîäàâöþ êàíöòîâàð³â, 3ä/3ä, ç/ï 100 ãðí/ äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïðîäàâöþ, â³ää³ë àëêîãîëþ, ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, ä/ð, áàæàí, 100 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Ïðîäàâöþ, â³ää³ë âçóòòÿ, 9.00-19.00, áàæàííÿ ïðàöþâàòè òà ä/ð â òîðã³âë³, ç/ï ñòàâêà+%. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Ïðîäàâöþ, ç/ï â³ä 2500 ãðí., òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68

Ïðîäàâöþ êàíöòîâàð³â, ç 10 äî 20, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïðîäàâöþ, ïðîäóêòîâà ãðóïà, ò/ò 9.00-17.00, ç/ï 130 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ïðîäàâöþ ëàêîôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, áàæ. Ä.Ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó áóä.ìàòåð³àë³â, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ïðîäàâöþ ëàêîôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, áàæ. Ä.Ð. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïðîäàâöþ íà á³æóòåð³þ, Ç/ï. 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ïðîäàâöþ íà äèòÿ÷èé îäÿã, ç/ï 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïðîäàâöþ â ìåáëåâèé ìàãàçèí, ç 9 äî 18, ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïðîäàâöþ íà æ³íî÷èé îäÿã, ç/ï 1800 ãðí, òèæäåíü/òèæäåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïðîäàâöþ â ïðîä. ìàãàçèí. Êîíòàêòè: 68-11-05, (067) 382-69-98

Ïðîäàâöþ íà êîíäèòåðñüê³ âèðîáè 2ä/ 2ä, ç 8 äî 20, Ç/Ï 1250ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ïðîäàâöþ íà îäÿã, âçóòòÿ ç 10 äî 19., ò/ò. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ïðîäàâöþ â ïðîäìàãàçèí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ïðîäàâöþ íà îäÿã, âçóòòÿ ç 10 äî 19., ò/ò. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïðîäàâöþ â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, 3 äí³ ÷åðåç 3 äí³ ç 10 äî 20, ç.ï. 160 ãðí. â äåíü Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïðîäàâöþ íà ïèâî. Ç/Ï 2200ãðí. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

Ïðîäàâöþ â ñåêîíäõåíä, ò/ò, ç/ï â³ä 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ïðîäàâöþ õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïðîäàâöþ, íà ñàíòåõí³êó, ìîæë. áåç ä.ð. Ç.Ï. 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïðîäàâöþ íà æ³íî÷èé îäÿã, ç/ï 1800 ãðí, òèæäåíü/òèæäåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ïðîäàâöþ â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Ïðîäàâöþ õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ïðîäàâöþ êàíöòîâàð³â, ç 10 äî 20, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ïðîäàâöþ â ìàãàçèí. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Ïðîäàâöþ â ïðîäìàãàçèí, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, ç/ï 2200 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïðîäàâöþ ïðîäóêò³â, ä/ð. Êîíòàêòè: (067) 772-92-16

Ïðîäàâöþ íà ðèíîê «Àíäð³¿âñüêèé», îäÿã. Êîíòàêòè: (098) 455-84-05 Ïðîäàâöþ íà ðèíîê, ïîðÿäí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü. Êîíòàêòè: (098) 439-92-35 Ïðîäàâöþ íà ðèíîê. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Ïðèáèðàëüíèö³. Ç/Ï 1300 ãðí. íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ïðîäàâöþ â ñåêîíä-õåíä, ò/ò, ç/ï â³ä 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ï ð è é ì à ë ü í è ê à ì òîâàðó, ç/ï 2000 ãðí.+%, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55

Ïðîäàâöþ â ñóïåðìàðêåò. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Ïðîäàâöþ îäÿãó. Ç/Ï 1500 ãðí. ïðàöþâàòè, 3äí³ ÷åðåç 3äí³. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ï ð è é ì à ë ü í è ê ó âòîðñèðîâèíè, ç 8 äî 15, ñá.íä âèõ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ïðîäàâöþ æ³íî÷îãî îäÿãó, ç/ï 1600 ãðí +%, áàæàíî ä/ð. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïðîäàâöþ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ò/ò ç 7.00 äî 23.00 ç/ï 150 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïðîäàâöþ íà öåíòðàëüíèé ð-ê, êîâáàñí³ âèðîáè. Êîíòàêòè: (067) 179-81-11

Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó áóä.ìàòåð³àë³â, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó â áóò³ê. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó â ïîë³ãðàô³÷íó ô³ðìó, òåðì³íîâî, ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00 - 18.00, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-02-39 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó íà ãóðòîâèé ñêëàäìàãàçèí, ïîë³ãðàô³ÿ, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 2800-5500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó, â³ää³ë ìåáë³â. Êîíòàêòè: (066) 620-74-73 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó, â³ää³ë îðãòåõí³êè òà ÏÊ, ä/ð â òîðã³âë³. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó, äèçàéí ³íòåð’ºð³â, ä/ð. Êîíòàêòè: 46-02-70 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó, äèòÿ÷èé òà äîðîñëèé îäÿã, 10.00-21.00, ä/ð â òîðã³âë³ áàæàíî. Êîíòàêòè: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó, ïðîìãðóïà, òåðì³íîâî, ç/ ï â³ä 3000 ãðí. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ïðîäàâöþ-ôëîðèñòó, õóäîæí³é ñìàê, 8.00-19.00, ïîçì³ííî, ìîæíà áåç ä/ð. Êîíòàêòè: (063) 628-96-53, (098) 799-95-00 Ïðîäàâöþ-ôëîðèñòó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ïðîäàâöþ. Êîíòàêòè: 28-54-73, (098) 744-56-24, (067) 117-45-89 Ïðîäàâöþ. Ç/Ï 2000+% 3ä/3ä ïðîä. ãðóïà. Êîíòàêòè: 43-29-10

Ïðîäàâöÿì íà âèíîñíó òîðã³âëþ, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (096) 208-33-43 Ïðîäàâöÿì íàïî¿, îâî÷³, ìîëî÷í³ âèðîáè, êàñèðàì. Êîíòàêòè: 64-47-49, (050) 370-20-82, (067) 842-39-57 Ïðîäàâöÿì-êîíñóëüòàíòàì â ñêëàä-ìàãàçèí äâåðíî¿ ôóðí³òóðè, ç/ï ñòàâêà 2500 ãðí.+%, íàâ÷àííÿ, ìîæëèâî áåç ä/ð, êàð’ºðíèé ð³ñò, 8.00-18.00 ãîä., ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16 Ïðîäàâöÿì-êîíñóëüòàíòàì, 5-äåííèé ðîá.òèæäåíü, 8-ãîä. ðîá.äåíü, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ä/ð ïðîäàâöåì-êîíñóëüòàíòîì åëåêòðîïðîìèñëîâîãî îáëàäíàííÿ. Êîíòàêòè: (067)658-83-75,(093)065-85-52 Ïðîäàâöÿì-êîíñóëüòàíòàì, â ìàãàçèí áóä.ìàòåð³àë³â, ç/ï ñòàâêà 2500 ãðí.+%. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55 Ïðîäàâöÿì-êîíñóëüòàíòàì, â òîðãîâèé ä³ì, ç/ï 800-1200 ãðí./òèæäåíü, êàð’ºðíèé ð³ñò. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ïðîìîóòåðàì íà ïîñò³éíó ðîáîòó, äëÿ ðåêëàìè ìàãàçèíó, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà â ê³íö³ ðîá. äíÿ. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87 Ï ð î ì î ó ò å ð à ì , â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, ç/ï 150-300 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: (097)645-91-28 Ïðîìîóòåðó òà ïðàö³âíèêàì íà ðîçäà÷ó ëèñò³âîê. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Ïðîìîóòåðó, ê³ëüêà ãîä. ùîäíÿ, ìîæíà ñòóäåíòè, ïðîâåäåííÿ ïðîìîàêö³é òà ðîçêëåþâàííÿ ëèñò³âîê. Êîíòàêòè: (063) 628-96-53, (098) 799-95-00 Ï ð î ì î ó ò å ð ó . Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ïðîðàáó (âèêîíðîáó). Êîíòàêòè: (067) 362-22-20

ÏÐÎÑÒÓ ÐÎÁÎÒÓ ÇÀ ÑÅÐÉÎÇͲ ÃÐÎز. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 436-90-26, Ç 10.00-17.00 Ðåàá³ë³òîëîãó äëÿ ³íñóëüòíî-õâîðîãî ÷îëîâ³êà â Çàêàðïàòò³. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Ð å à ë ³ ç à ò î ð ó , ïîë³ãðàô³ÿ, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Ðåêëàìíîìó àãåíòó, íàâ÷àííÿ 2-3 äí³, ç/ï 3500 ãðí., ìîæëèâà äîïîìîãà ç æèòëîì, êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 Ð è õ ò ó â à ë ü í è ê ó , àâòîçâàðþâàëüíèêó íà ÑÒÎ, ä/ð. Êîíòàêòè: (096) 600-11-89 гåëòîðó, áåç ä/ð, àêòèâí³ñòü òà êîìóí³êàáåëüí³ñòü. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 гåëòîðó, ìîæë. Áåç ä.ð. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 гçíîðîáî÷èì íà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè. Ç 9 äî 18. íä. âèõ³äíèé. Êîíòàêòè: 43-29-10

гçíîðîáî÷èì íà ñêëàä. Êîíòàêòè: 62-30-22 гçíîðîáî÷îìó â äåðåâîîáðîáíèé öåõ Ç.Ï. 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 гçíîðîáî÷îìó. Ç.Ï. 2000ãðí. Ðîáîòà â ïðèì³ùåíí³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ðîá³òíèêàì â Êàíàäó, ä/ð, â³äïîâ³äí³ êâàë³ô³êàö³¿, ç/ï 35000 ãðí., ëåãàëüíî, êîíòðàêò íà 2 ð. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12 ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78 Ðîá³òíèêàì ó ñôåðó òîðã³âë³, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíå, ìîæëèâî áåç ä/ð, êàð’ºðíèé ð³ñò, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2900-4600 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 Ðîá³òíèêó â òîðãîâó êîìïàí³þ ç ïåðñïåêòèâîþ îðãàí³çóâàòè â³ää³ë, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 ÐÎÁ²ÒÍÈÊÓ, ÍÀ ÏÎÑÒ²ÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ,  ÏÐÈÂÀÒÍÓ ÑÀÄÈÁÓ, Ä/Ð 5 Ð., Ì.ÂÀÑÈËÜʲÂ, Ç/Ï Â²Ä 5000 ÃÐÍ., ÎÔ²Ö²ÉÍÅ ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß. ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ ÏÎØÒÎÞ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (068) 720-37-84

Ðîáîòó â ïîë³ãðàô³÷í³é ô³ðì³: çá³ð çàìîâëåíü, äîñòàâêà òîâàðó, ðåêëàìà, çáóò, ç/ï 150-300 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Ðîáîòó â ïîë³ãðàô³÷í³é ô³ðì³: çá³ð çàìîâëåíü, äîñòàâêà òîâàðó, ðåêëàìà, çáóò, ç/ï 150-300 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Ðîáîòó â ïîë³ãðàô³÷í³é ô³ðì³: çá³ð çàìîâëåíü, äîñòàâêà òîâàðó, ðåêëàìà, çáóò, ç/ï â³ä 250 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Ðîáîòó â Ðîñ³¿, ðîá³òíèêàì, ç/ï 8000 ãðí., ëåãàëüíî. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78 ÐÎÁÎÒÓ ÂÄÎÌÀ. Ç/Ï ÄÎ 3800 ÃÐÍ/̲Ñ. Ö²ÊÀÂÀ ² ÁÅÇ ÏÅÐÅÄÏËÀÒ! ÐÅòÎÍ, ÑÒÀÒÜ, ²Ê-ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ! Â²Ä ÂÀÑ: ÊÎÍÂÅÐÒ Ç² ÇÂÎÐÎÒÍÎÞ ÀÄÐÅÑÎÞ. 02125 ÊȯÂ-125, À/Ñ 69 Ä. ÎËÅÊÑÀÍÄÐ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (063) 746-97-55

Ðîá îòó Ðîáîòó âèñîêîîïëà÷óâàëüíó, áëàãîä³éíó, ó â³ëüíèé ÷àñ. Êîíòàêòè: (067) 123-47-72 Ðîáîòó äëÿ àêòèâíî¿ ìîëîä³, ãíó÷êèé ãðàô³ê, êîìóí³êàáåëüí³ñòü. Êîíòàêòè: (063) 628-96-53, (095) 687-67-36 Ðîáîòó äëÿ åíåðã³éíèõ ëþäåé, ïîñò³éíó, ïðîâåäåííÿ ïðîìàêö³é ïî ì³ñòó, ç/ï 200 ãðí./ äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87 Ðîáîòó äëÿ ïðàö³âíèê³â â ñêëàä-ìàãàçèí, îïëàòà ïîòèæíåâà 700-950 ãðí./ òèæäåíü, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíå. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ðîáîòó äëÿ ïðàö³âíèê³â íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ ó ñôåð³ òîðã³âë³, ç/ï 3500-5500 ãðí., êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ðîáîòó ç åë³òíîþ êîñìåòèêîþ. Êîíòàêòè: (067) 123-47-72


Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 2 0 13 ð î ê ó Ðîáîòó çà êîðäîíîì, ðîá³òíè÷³ âàêàíñ³¿, ëåãàëüíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ðîáî÷³ çàïðîøåííÿ, â³çè. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12 ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78 Ðîáîòó ïåðñïåêòèâíó â êîðïîðàö³¿ DS MAX, ã³äíà îïëàòà, ïîñò³éíà ðîáîòà, óìîâè ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ðîáîòó ïî âñòàíîâëåíþ àâòîíîìíîãî îïàëåííÿ â ïðèâàòíîìó áóäèíêó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 3 6 0 - 2 0 - 2 3 atotovickiy@mail.ru Ðîáîòó ïî äîãëÿäó çà õâîðèìè. Êîíòàêòè: 43-44-33, (098) 688-01-25 Ðîáîòó ó â³ää³ë³ ðåêëàìè, 2 ëþä., ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (096) 208-33-43 Ðîáîòó, âèìîãè â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 180-500 ãðí./äåíü. Îïëàòà - ïîòèæíåâà. Êîíòàêòè: 40-02-39 Ðîáîòó, äîäàòêîâèé çàðîá³òîê, ðîçäà÷à ëèñò³âîê, â³çèòîê, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (097) 180-25-15 Ðîáîòó, ç/ï âèñîêà, ùîäåííî, æèòëî, ï³äòðèìêà, ³íäèâ³äóàëüíèé ãðàô³ê. Êîíòàêòè: (063) 763-26-28, (067) 445-13-11 Ðîáîòó, ïðîâåäåííÿ ñîö. îïèòóâàííÿ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ, 5 ëþä., ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (096) 630-92-94 Ðîçäàâà÷àì ëèñò³âîê, â³çèòîê, ðåêëàìíèõ çðàçê³â, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (096) 630-92-94 Ð î ç ë å þ â à ÷ à ì îãîëîøåíü, ðîçäàâà÷àì ëèñò³âîê, 2 ëþä., íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (097) 982-25-06 Ñåêðåòàðþ âå÷³ðíüîìó (ìîæëèâî ñòóäåíòö³). Ðîáîòà ç 18 ãîä. äî 20 ãîä. Êîíòàêòè: (098) 609-03-25 Ñåêðåòàðþ, ç 8 äî 16:30, â/î, çí. ÏÊ, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ñåêðåòàðþ, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ñåêðåòàðþ, ç/ï áåç çàòðèìîê. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ñåêðåòàðþ, çíàííÿ ÏÊ, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ñåêðåòàðþ, êîìóí³êàáåëüíà, çíàííÿ ÏÊ Ç.Ï. 1800 ãðí.+%. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ñåêðåòàðþ, êîìóí³êàáåëüíèì, ïðèâ³òíèì, çíàííÿ ÏÊ, îðãòåõí³êè, ç/ ï 1800 ãðí+%. Êîíòàêòè: 40-54-10, (0670 705-35-06, (093) 233-38-04

Ñèñòåìíîìó àäì³í³ñòðàòîðó, çíàííÿ 1Ñ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1900 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ñ ê ë à ä à ë ü í è ê à ì ìåáë³â, îô³ö. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 69-35-31, (098) 118-74-07 Ñëþñàðþ, àâòîñëþñàðþ. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ñëþñàðþ-åëåêòðèêó ç 8 äî 17, Ç/Ï 2000, ñóá. íåä. âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ñëþñàðþ-åëåêòðèêó, 1 äîáà ÷åðåç 2, ç/ï - 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ñëþñàðþ-åëåêòðèêó, 1 äîáà ÷åðåç 2, ç/ï - 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ñëþñàðþ-çâàðíèêó êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ñëþñàðþ-çâàðíèêó êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ íàäîìíûå ñîòðóäíèêè äëÿ ðàññûëêè ðåêëàìîê, ç/ï 2700 ãðí. ×åñòíî, îôèöèàëüíî, ëþáîé âîçðàñò, ðåãèîí. Ñïåøèòå, ïîñëåäíèå âàêàíñèè! Âëîæèòü 2 êîíâåðòà. Êîíòàêòû: 61123, Õàðüêîâ, à/ÿ 100 (Ô-04)

Òîðãîâèì ïðàö³âíèêàì, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî, ç/ï 2700-4200 ãðí./ì³ñ., êàð’ºðíèé ð³ñò. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Ñòàòèñòó, ç/ï - 3200 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47

ÒÎÐÃÎÂÀ ÁÀÇÀ ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ ÍÀÁ²Ð ÏÐÀÖ²ÂÍÈʲÂ: ÂÈÏÈÑÊÀ ÒÎÂÀÐÓ (3), ÏÐÈÉÎÌ ÒÎÂÀÐÓ (2), ÀÃÅÍÒÓ Ç ÄÎÑÒÀÂÊÈ (5), Ç/Ï 1800-3500 ÃÐÍ./̲Ñ., ÌÎÆËÈÂÎ ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ, ²ÍÎÃÎÐÎÄÍ²Ì ÆÈÒËÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 171-40-45

Ñòîëÿðó, â³êíà òà äâåð³, ç ä/ð, ñòàíäàðòíèé ã/ð, ç/ ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Ñòîëÿðó, Ä/Ð, ç 9 äî 18, Ç/Ï 3000 ãðí. Çáèðàëüíèê ìåáë³â. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ñòîëÿðó, ä/ð, ç 9 äî 18, ç/ ï â³ä 3000 ãðí. Çáèðàëüíèê ìåáë³â. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ñòîðîæó â ãàðàæíèé êîìïëåêñ, 1äîáà ÷åðåç 3 äîáè. ç.ï. 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ñòîðîæó, äîáà ÷åðåç 2 äîáè, ç/ï 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ñëþñàðþ-çâàðíèêó. Êîíòàêòè: (093) 512-61-52

Ñòîðîæó-îõîðîííèêó, 1 äîáà ÷åðåç 2 äîáè, ç/ï 1400 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06,(093) 233-38-04

Ñëþñàðþ. Ìåõàí³êó, ä/ð. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Òåñò-êóð’ºðó, áåç ä/ð, ç/ï - â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47

Òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì ç àâòî òà áåç. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÎÂÈÐÎÁÍÈ×À Ô²ÐÌÀ ÇÀÏÐÎØÓª ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÒÎÐÃÎÂÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈʲÂ, ÌÅÐ×ÅÍÄÀÉÇÅвÂ, ÏÐÎÄÀÂÖ²Â-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍҲ ÏÎÁÓÒÎÂί ղ̲¯, ÏÎÂÍÀ ÇÀÉÍßÒ²ÑÒÜ, Ç/Ï ÂÈÑÎÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 23-63-07

Òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, ç/ï ñòàâêà 2700 ãðí.+%. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 032-22-84, (097) 155-88-42 Ò î ð ã î â è ì ï ð å ä ñ ò à â í è ê à ì , ê ó ð ’ º ð à ì , êîíñóëüòàíòàì, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-30-22

Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó áåç â/à, ðîáîòà ïî ì³ñòó, àêòèâí³ñòü, ç/ï 2500 ãðí.+%. Êîíòàêòè: 43-37-36, (063) 628-96-53 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó ç âëàñíèì àâòî, â/î, Ç/Ï â³ä 3600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 ÒÎÐÃÎÂÎÌÓ ÍÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÓ ÏÐÎÌÈÑËÎÂÓ ÃÐÓÏÓ ÒÎÂÀвÂ, Ä/Ð ÍÅ ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÈÉ, Ç/Ï 2700 ÃÐÍ./̲Ñ. ÍÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 032-22-84, (097) 155-88-42

Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó ç âëàñíèì àâòî, âèñîêà ç/ï, àìîðòèçàö³ÿ+ ïàëüíå, ïðîä.ãðóïà, ç/ï 5000 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 687-67-36, (063) 628-96-53 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâ-íèêó ç âëàñíèì àâòî, ç/ï 4000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Òîðãîâîì ó ïðåäñòàâ-íèêó Òîðãîâîìó ç âëàñíèì àâòî, ç\ï 3500 ãðí.+ ïàëèâî, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, â êîíäèòåðñüêó êîìïàí³þ, âëàñíå àâòî, ç/ ï â³ä 5000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 363-18-32 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó-åêñïåäèòîðó, ç/ï 2950 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: 43-92-41

Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó. Êîíòàêòè: (067) 363-18-32 Ó ÑÔÅÐÓ ÊÎÌÓͲÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÓ ÏÎÒвÁͲ ËÞÄÈ Ç ÎÐÃÀͲÇÀÒÎÐÑÜÊÈÌÈ ÇIJÁÍÎÑÒßÌÈ. ÒÅËÅÔÎÍÓÂÀÒÈ Ç 10.00-17.00. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 436-90-26

Ôàðáóâàëüíèêó äåðåâèíè â äåðåâî-îáðîáíèé öåõ. Ç/Ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ôàðáóâàëüíèêó äåðåâèíè â äåðåâî-îáðîáíèé öåõ. Ç/Ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ôàðìàöåâòó, ïðîâ³çîðó. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ôàðìàöåâòó, ïðîâ³çîðó. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ôàðìàöåâòó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ô à ñ ó â à ë ü í è ê ó . Êîíòàêòè: 43-29-10

Ñëþñàðþ. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ñïåö³àë³ñòàì ç ïðîäàæó, ïðîì. ãðóïà òîâàð³â, íîðìîâàíèé ãðàô³ê, ç/ï 3500 ãðí.+áîíóñè. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63

Ñïåö³àë³ñòó ç ðåìîíòó áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè, òåðì³íîâî. Ç.Ï. âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ñïåö³àë³ñòó ³ç â/î, àáî ñåðåäíüîþ áóä³âåëüíîþ, ïî áóä³âíèöòâó áàãàòîïîâåðõîâîãî áóäèíêó. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Ñï³âðîá³òíèêàì â ñêëàä-ìàãàçèí, ç/ï 2800-4500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ñï³âðîá³òíèêàì íà ñêëàä, ç/ï 2500-5000 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68 Ñï³âðîá³òíèêàì íà ñêëàä, ç/ï 700 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Ñï³âðîá³òíèêàì íà ñêëàä, гâíåíñüêèé ô³ë³àë, ç/ï 2500-4500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-30-22 Ñï³âðîá³òíèêàì íà ñêëàä. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Ñèñòåìíîìó àäì³í³ñòðàòîðó, çíàííÿ 1Ñ áóõã. êîìóí³ê. Ç.Ï 1900ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ñï³âðîá³òíèêàì íà ô³ðìó, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï 150-350 ãðí./ äåíü, íàâ÷àííÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28

Ñ è ñ ò å ì í î ì ó àäì³í³ñòðàòîðó, çíàííÿ 1Ñ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ ï 1900 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ñï³âðîá³òíèêàì ó òîðãîâèé â³ää³ë ïîë³ãðàô³÷íî¿ ô³ðìè, ç/ï 2900-5000 ãðí., º ïåðñïåêòèâà. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47

Øâèäêèé òà ÿê³ñíèé ï³äá³ð ïðàö³âíèê³â. Êîíòàêòè: (067) 705-35-06 Øèíîìîíòàæíèêó, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Þâåë³ðó, áàæàíî ç ñâî¿ì îáëàäíàííÿì. Êîíòàêòè: (093) 406-83-00 Þðèñêîíñóëüòó, ä.ð., òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-29-10

Âîä³ÿ àáî áóäü-ÿêó ³íøó, ÷îë. 45 ð., áåç ø/ç. Êîíòàêòè: (093) 845-08-89

Þðèñòó, ä.ð. Ç.Ï. âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Âîä³ÿ êàò. Â, 35 ð. Êîíòàêòè: 5-93-34, (096) 527-27-98

Þðèñòó, ä/ð, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

5.1.2. Øóêàþ ðîáîòó

Âîä³ÿ, ïîñò³éíó, âëàñíå ïàñàæèðñüêå àâòî òà âàíòàæíèé áóñ, øåíãåíâ³çà. Êîíòàêòè: (098) 522-84-99 Àäì³í³ñòðàòîðà, º ä/ð, ä³â÷èíà 28 ðîê³â, â ³ ä ï î â ³ ä à ë ü í à , êîìóí³êàáåëüíà, åíåðã³éíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: 64-10-68, (098) 461-10-59

Áóä³âåëüíèê³â, ä/ð, áðèãàäà. Êîíòàêòè: (096) 856-86-82 Áóä³âåëüíèê³â, ä/ð, áðèãàäà. Êîíòàêòè: (096) 856-86-82

Ñòîðîæó-îõîðîíöþ, äîáà ÷åðåç 2, ç/ï 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ò å ñ ò - ê ó ð ’ º ð à ì , ïðîäàâöÿì-êîíñóëüòàíòàì, òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, ç/ï 150-350 ãðí./ äåíü. Êîíòàêòè: 62-30-22 Òåñòóâàëüíèêàì, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 150 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47, 40-02-39 Òîêàðþ-øë³ôóâàëüíèêó ç 8 äî 17, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Òîêàðþ-øë³ôóâàëüíèêó ç 8 äî 17, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Òîêàðþ. Ôðåçåðóâàëüíèêó. Êîíòàêòè: 43-07-40 Òîêàðþ. Ôðåçåðóâàëüíèêó. Êîíòàêòè: 40-54-10 Òîðãîâà êîìïàí³ÿ ïðîâîäèòü íàá³ð ïðàö³âíèê³â íà âàêàíñ³¿: 2 ïîì³÷íèêà ìåíåäæåðà, 6 òîðãîâèõ ïðåäñòàâíèê³â, 3 ðåêëàìíèõ àãåíòè, 5 êóð’ºð³â, íå àãåíòñòâî, ç/ï 2800-6000 ãðí. Êîíòàêòè: (066)806-88-47,(093)198-69-68 Òîðãîâèì àãåíòàì, ìåíåäæåðàì ç ïðîäàæó, ê ó ð ’ º ð à ì , ê î í ñ ó ë ü ò à í ò à ì , ñ ê ë à ä ñ ü ê è ì ïðàö³âíèêàì, ç/ï 3000-5000 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28

Òîðãîâ³é êîìïàí³¿ ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè ó â³ää³ë çáóòó òà ðåêëàìè íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï â³ä 100 ãðí./äåíü. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73, (093) 198-69-68 Òîðãîâîìó àãåíòó â ïîë³ãðàô³÷íó ô³ðìó, íàâ÷àííÿ, ïåðñïåêòèâà, ç/ ï 200-300 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Òîðãîâîìó àãåíòó ç âëàñíèì àâòî. Ç/Ï. 4000 + àìîðòèçàö³ÿ + çàïðàâêà +%. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Òîðãîâîìó àãåíòó íà áàêàë³þ, ìîæëèâî áåç ä/ð. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Òîðãîâîìó àãåíòó íà ïîáóòîâó õ³ì³þ, ìîæëèâî áåç ä/ð. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Òîðãîâîìó àãåíòó, ì å ð ÷ å í ä à é ç å ð ó , å ê ñ ï å ä è ò î ð ó , ïðîìîóòåðó. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Òîðãîâîìó àãåíòó, ì å ð ÷ å í ä à é ç å ð ó . å ê ñ ï å ä è ò î ð ó , ïðîìîóòåðó, ç ä/ð òà áåç. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Òîðãîâîìó àãåíòó, òåðì³íîâî, ç/ï 4000 ãðí/ ì³ñ. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 40-02-39

Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, â/î, âëàñíå àâòî, ïðàâà êàò. Â, êàð’ºðíèé ð³ñò, ç/ï â³ä 5000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 884-44-95

Ô à ñ ó â à ë ü í è ö ³ ïðîäóêò³â ç 9 äî 18 ñá. íä. âèõ³äí³. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, â/î, ïðàâà êàò. Â, âëàñíå àâòî, ç/ï â³ä 5000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 217-36-64

Ô à ñ ó â à ë ü í è ö ³ ïðîäóêò³â ç 9 äî 18, ñá. íä. âèõ³äí³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

ÒÎÐÃÎÂÎÌÓ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÓ, ÂËÀÑÍÅ ÀÂÒÎ, Ä/Ð Ó ÑÔÅв ÏÐÎÄÓÊҲ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 901-12-86, (063) 686-06-54 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, ç âëàñíèì àâòî. Ç/ï 2500-4800 ãðí. Íàâ÷àííÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, ç/ï 3000-5000 ãðí., º ïåðñïåêòèâà. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, Ç/Ï 3500, ñóá. íåä. âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, ç/ï 5000 ãðí, ä/ð, ìîæíà áåç àâòî. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Ô à ñ ó â à ë ü í è ö ³ ïðîäóêò³â, ìîæë. áåç ä.ð. Ç.Ï. â³ä 1700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

ÕÎ×ÅØÜ ÇÀÐÀÁÀÒÛÂÀÒÜ ÁÎËÜØÅ ÌÓÆÀ? ÇÂÎÍÈÒÜ Ñ 10.00-17.00. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 436-90-26 Õóäîæíèêàì ç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Øâà÷êàì, îô³ö. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 69-35-31, (098) 118-74-07 Øâà÷ö³, áàæàíî ä/ð, ïîøèâ òà ðåìîíò îäÿãó, îõàéí³ñòü òà ïðàöüîâèò³ñòü, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 628-96-53, (098) 799-95-00 Øâåÿì â Ïîëüùó, ç/ï 8000 ãðí., æèòëî çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À¹585091 â³ä 11.01.12 ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78

43

 è ê î í ð î á à , ³íæåíåðà-áóä³âåëüíèêà, íà÷àëüíèêà â³ää³ëó á ó ä ³ â í è ö ò â à , ïðåäñòàâíèêà òåõíàãëÿäó çà áóä³âíèöòâîì, 45 ðîê³â, â/î. Äîñâ³ä ðîáîòè 20 ðîê³â. Çíàííÿ ÀÂÊ 5, òà ñêëàäàííÿ êîøòîðèñ³â. Ð å ê î ì å í ä à ö ³ ¿ . Ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ. Êîíòàêòè: (098) 297-67-88  è ê î í ð î á à , ³íæåíåðà-áóä³âåëüíèêà, íà÷àëüíèêà â³ää³ëó á ó ä ³ â í è ö ò â à , ïðåäñòàâíèêà òåõíàãëÿäó çà áóä³âíèöòâîì, ÷îë. 45 ðîê³â, â/î, ä/ð, çíàííÿ ÀÂÊ 5. Êîíòàêòè: (098) 297-67-88

Øèíîìîíòàæíèêó, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Àäì³í³ñòðàòîðà. Êîíòàêòè: (098) 926-51-71

Ñïåö³àë³ñòó ç ðåìîíòó áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ñïåö³àë³ñòó ç ðåìîíòó áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Øâèäêèé òà ÿê³ñíèé ï³äá³ð ïðàö³âíèê³â. Êîíòàêòè: (097) 238-57-23

Á ó ä ü - ÿ ê ó , äîáðåîïëà÷óâàíó, æ³í. 45 ð., ïîðÿäíà, â³äïîâ³äàëüíà, â/î, çíàííÿ ÏÊ, ðèíîê òà ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: (068) 146-68-65 Áóäü-ÿêó, æ³í. 37 ð., ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: 62-36-20, (096) 724-28-32 Áóäü-ÿêó, íà âèõ³äíèõ, ÷îë. 34 ð, âëàñíå àâòî. Êîíòàêòè: (067) 776-26-03 Áóäü-ÿêó, íà íåïîâíèé ðîá.òèæäåíü, æ³í. 36 ð. Êîíòàêòè: (095) 451-07-06 Á ó ä ü - ÿ ê ó , ð³çíîðîáî÷îãî àáî ï³äñîáíèêà. Êîíòàêòè: (068) 042-33-39 Áóäü-ÿêó, õëîïåöü 27 ð. Êîíòàêòè: (096) 916-46-12 Áóäü-ÿêó, ÷îë. Êîíòàêòè: (066) 045-03-98 Áóäü-ÿêó, ÷îë. Êîíòàêòè: (068) 030-13-12 Áóäü-ÿêó, ÷îë. 38 ð., òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 24-64-13, (097_ 072-41-05 Áóõãàëòåðà â ï³äïðèºìöÿ (íà ºäèíîìó ïîäàòêó,çàãàëüíà ñèñòåìà, ìîæëèâî ç³ ñïëàòîþ ÏÄÂ), âåäåííÿ îáë³êó, âèïèñêà íàêëàäíèõ, ñêëàäàííÿ òà çäà÷à çâ³òíîñò³. Êîíòàêòè: (098) 513-49-59 Áóõãàëòåðà. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65  à í ò à æ í è ê à , ïðîìîóòåðà, ÷îëîâ³ê 21 ð. Êîíòàêòè: (096) 867-53-45

Âîä³ÿ êàò. Â, Ñ, Ä, Å. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Âîä³ÿ êàò. Â, Ñ, Ä, ÷îëîâ³ê 31ð., äîñâ³ä ðîáîòè 10 ð. âî䳺ì â ïàñàæèðñüêèx ïåðåâåçåííÿõ. Êîíòàêòè: 62-19-42, (067)266-05-75 Âîä³ÿ êàò. Â, Ñ, Ä. Êîíòàêòè: (096) 380-92-93 Âîä³ÿ êàò. Â. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Âîä³ÿ êàò. Â. Êîíòàêòè: (096) 654-54-97 Âîä³ÿ ì³æíàðîäíèêà, êàò. B, C, E, øåíãåí â³çà, êàðòêà âîä³ÿ (÷³ï), ïîñâ³ä÷åííÿ ÀÄÐ, äîñâ³ä ì³æíàðîäíèõ ïåðåâåçåíü. Êîíòàêòè: (099) 425-95-95 Âîä³ÿ, âîä³ÿåêñïåäèòîðà àáî âîä³ÿ òàêñ³, ÷îë. 32 ð., ä/ð 7 ð., êàò. Â, Ñ, Å. Êîíòàêòè: (068) 031-13-42 Âîä³ÿ, âîä³ÿåêñïåäèòîðà, âîä³ÿ òàêñ³, ä/ð, êàò. Ñ, Ä, Å, ÷îë. 32 ð. Êîíòàêòè: (097) 863-26-33 Âîä³ÿ, âñ³ êàò., â à í ò à æ í è é ì³êðîàâòîáóñ. Êîíòàêòè: (050) 689-02-39 Âîä³ÿ, âñ³ êàò., ÷îë 36 ð. Êîíòàêòè: (066) 542-62-04 Âîä³ÿ, êàò. Â, Ñ, ä/ð, 18 ð. Êîíòàêòè: (097) 413-06-40 Âîä³ÿ, êàò. Â,Ñ, ä/ð 15 ð., áåç çì³íè ðîáîòîäàâöÿ, áóâ îñîáèñòèì âî䳺ì. Êîíòàêòè: (097) 063-50-36 Âîä³ÿ, õë. 26 ð. Êîíòàêòè: (097) 496-56-58 Âîä³ÿ, ÷îë. 32 ð., º âëàñíå ëåãêîâå àâòî., ä/ð 7ð. Êîíòàêòè: (096) 455-08-88 2244gorobey@mail.ru Âîä³ÿ-åêñïåäèòîðà, ä/ð ìåíåäæåðà â òîðãîâ³é ä³ÿëüíîñò³. Êîíòàêòè: 24-69-15, (098) 229-05-22 Âîä³ÿ. Êîíòàêòè: 747-34-61

(096)

Âîä³ÿ. Êîíòàêòè: 547-62-04

(066)

Â÷èòåëÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ. Êîíòàêòè: (098) 926-51-71 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, ä/ð. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, ç â³ëüíèì ðîá.ãðàô³êîì, ä/ ð. Êîíòàêòè: 40-12-25 Ãðàô³÷íîãî äèçàéíåðà, çíàííÿ ãðàô³÷íèõ ðåäàêòîð³â CorelDRAW, Adobe Photoshop, Illustrator, â³äåîðåäàêòîð Pinnacle Studio. Ìàþ äîñâ³ä â ðîáîò³. Êîíòàêòè: (067) 421-52-87


44

Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ² Äâ³ðíèêà. Êîíòàêòè: (096) 518-86-77 Ä è ñ ï å ò ÷ å ð à , àäì³í³ñòðàòîðà, æ³íêà 30ð., ä/ð äèñïåò÷åðîì â ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåííÿõ 10 ð. Êîíòàêòè: 62-19-42, (067) 191-38-23 ijâ÷èíà, 20 ð. Îñâ³òà íåçàê³í÷åíà âèùà. Í à â ÷ à þ ñ ÿ çàî÷íî,ñïåö³àëüí³ñòü æ ó ð í à ë ³ ñ ò è ê à .  ³ ä ï î â ³ ä à ë ü í à , êîìóí³êàáåëüíà, øóêàþ ðîáîòó. ª äîñâ³ä ðîáîòè â òîðã³âë³. Êîíòàêòè: (098) 2 2 8 - 3 3 - 9 6 ketyrina@email.ua

Підприємствам області потрібні працівники Вакансії станом на 26 лютого 2013 року ì. вÂÍÅ ((ÌÖÇ: ÌÖÇ: òåë. 26-55-32)

- ³íæåíåð-áóä³âåëüíèê

- âåðñòàòíèê äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàò³â, ìàøèí³ñò åêñêàâàòîðà (ìàðêè “Áåëàðóñü”), ìàøèí³ñò êðàíà àâòîìîá³ëüíîãî (ìàðêè “ÊÑ3575”), ç/ïë. 1150-1200 ãðí

- åíåðãåòèê

- ïåðåêëàäà÷, ç/ïë. 1200 ãðí

- êóõàð

- áóõãàëòåð (îáîâ’ÿçêîâî äîñâ³ä ó ãàëóç³ ì³æíàðîäíèõ ïåðåâåçåíü âàíòàæ³â), ç/ïë. â³ä 1260 ãðí - ñëþñàð ç ìåõàíîñêëàäàëüíèõ ðîá³ò, åëåêòðîãàçîçâàðíèê, ç/ïë. â³ä 1700 ãðí

- ì³êðîá³îëîã

Áåðåçí³âñüêèé êîììá³íàò ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ

ì. ÄÓÁÍÎ ³ ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ (ÌÐÖÇ: òåë. (256) 4-94-63) ÄÏÒÍÇ «Äóáåíñüêå ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íå ó÷èëèùå»

- îïåðàòîð êîòåëüí³, ç/ïë. 1400 ãðí

âèêëàäà÷ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó

- êîëîðèñò, ç/ïë. 2500 ãðí

ÒçΠ«Óêðìîëïðîäóêò»

- ìåíåäæåð ³ç çáóòó, ç/ïë. 1500 ãðí

- ãîëîâíèé áóõãàëòåð

- êîíäóêòîð ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, âîä³é òðîëåéáóñà ç/ïë. 2084-3397 ãðí

Äóáåíñüêà âèõîâíà êîëîí³ÿ

- êîíäèòåð, ç/ïë. â³ä 1300 ãðí, ÒÖ “Òåàòðàëüíèé” - çâàðíèê åëåêòðîâàêóóìíèõ ïðèëàä³â, ç/ïë. â³ä 1600 ãðí

- ³íæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³ - äåç³íôåêòîð

- âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ÏÏ «Äåíåé»

- ãåîäåçèñò, ç/ïë. 3000 ãðí

- âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

- ñëþñàð-ñàíòåõí³ê, ìîíòàæíèê ñàí³òàðíîòåõí³÷íèõ ñèñòåì ³ óñòàòêóâàííÿ, ç/ïë. 18001855 ãðí

ÏÏ «Ìåðêóð³é-²Â»

- äâ³ðíèê, ìîíòàæíèê ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîãî óñòàòêóâàííÿ, åëåêòðîìîíòåð ç ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ ç/ïë. 1400-1600 ãðí

ÏÏ Ïîêðîâñüêà Í.Ì.

- ñëþñàð-ñàíòåõí³ê, ï³÷íèê, ìàéñòåð ä³ëüíèö³, ç/ ïë. 1800-2500 ãðí ñëþñàð-åëåêòðèê ç ðåìîíòó åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ, ñëþñàð-ñàíòåõí³ê, ç/ ïë. â³ä 1200 ãðí - åëåêòðîãàçîçâàðíèê, ç/ïë. 2200 ãðí, Â/× À 2798

- âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

- ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

- ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò

- ãîëîâíèé áóõãàëòåð

ÏÏ Ñàðâàä³é Â.².

ÏÏ Ñêðèíåöüêèé Î.Â.

- ìàí³êþðíèê òà ïåðóêàð, ç/ïë. â³ä 1150 ãðí

- ïåäàãîã-îðãàí³çàòîð

- ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, ç/ïë. â³ä 1150 ãðí

ÒÇÎÂ «Äîáðîáóò»

- çàêð³éíèê, êðàâåöü, øâà÷êà ç ìàñïîøèâó âåðõíüîãî îäÿãó, ïîøèòòÿ àâòî÷îõë³â òà ïåðåòÿãóâàííÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â, ëåãêîãî òà âåðõíüîãî îäÿãó, ç/ïë. 1300-2000 ãðí. ÁÅÐÅÇͲÂÑÜÊÈÉ (ÐÖÇ: òåë. (253)

Çàì³ðíèêà-ìîíòàæíèêà ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí, ÷îë. 32 ð., º äîñâ³ä ðîáîòè, ìàþ âëàñíå ëåãêîâå àâòî, âåëèêèé äîñâ³ä â áóä³âíèöòâ³ ïî ð³çíèõ íàïðÿìêàõ. Êîíòàêòè: (096) 455-08-88 2244gorobey@mail.ru

- ìàøèí³ñò êðàíà àâòîìîá³ëüíîãî ÌÏÏ «Àïòåêà» - ïðîâ³çîð ÏÏ Êðþ÷êîâñüêèé Â.À.

вÂÍÅÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ((ÐÖÇ: ÐÖÇ: 22-34-74)

ÒΠ“ÓÊËÅÍÊΔ - øâà÷êà, 2 ÷îë.

Çàâãîñïó, ä/ð, âîä³é êàò. Â, ïîðÿäíèé, â³äïîâ³äàëüíèé. Êîíòàêòè: (096) 980-99-76

- âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

ÐÀÉÎÍ 5-51-85)

òåë.

ÒΠ“Ìîðãàí Ôåí³÷å”

- åëåêòðèê öåõó

- øâà÷êà, 3 ÷îë.

- ìàøèí³ñò áóëüäîçåðà (áóä³âåëüí³ ðîáîòè)

ÏÌÔ “Ìàã³ñòð”

- âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

- ôàðìàöåâò

ÏÏ Âàòè÷óê Í.Ô.

ÎÏ ñàíàòîð³é “×åðâîíà êàëèíà”

- êóõàð

- ñëþñàð ç êîíòðîëüíî-âèì³ðþâàëüíèõ ïðèëàä³â òà àâòîìàòèêè - ìàëÿð

- âàíòàæíèê åëåêòðîìîíòåð ç ðåìîíòó îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ

ÒÎÂ “ÁÊ “Òåõíîðåìáóä” òà

- ìàøèí³ñò áóðîâî¿ óñòàíîâêè

ÏÏ Ï’ÿñêîâåöü Ì.Â.

åëåêòðîìîíòåð ðîçïîä³ëüíèõ ìåðåæ

- ïåðóêàð (ïåðóêàð-ìîäåëüºð)

ÒÎÂ “ÑÏ “Àëì³”

ÏÏ Îí³ùóê Î.Ï.

- áðèãàäèð íà ä³ëüíèöÿõ îñíîâíîãî âèðîáíèöòâà (øâàöüêå âèðîáíèöòâî)

- îïåðàòîð ìèéíî¿ óñòàíîâêè ÒΠ”Á²ÌÎË” - ³íæåíåð-òåõíîëîã - çàâ³äóâà÷ ëàáîðàòî𳿠(íàóêîâî-äîñë³äíî¿, ï³äãîòîâêè âèðîáíèöòâà)

- êîíñòðóêòîð îäÿãó

²íæåíåðà-áóä³âåëüíèêà. Êîíòàêòè: 62-99-28 Ê î ì ³ ð í è ê à , âàíòàæíèêà àáî áóäü-ÿêó, ÷îë. 38 ð., òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (097) 072-41-06

ÊÏ “Áåðåçíåêîìóíñåðâ³ñ”

Ìîêâèíñüêà ïàïåðîâà ôàáðèêà

Åëåêòðèêà. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Çàâãîñïà, ä\ð, ïîâíà àáî ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Êîíòàêòè: (093) 564-45-48 edvin@pisem.net

- âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

- îô³ö³àíò

Åëåêòðèêà, ïîçì³ííó, çà êîðäîíîì àáî â Ðîñ³¿, º çàêîðäîííèé ïàñïîðò, ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ êàò Â. Êîíòàêòè: 63-19-88, (097) 645-68-39

Åëåêòðî-, ãàçîçâàðíèêà, 5ð, äîñâ³ä ðîáîòè 12 ð., â/î. Êîíòàêòè: (067) 810-32-02

Ô³ë³ÿ «Çäîëáóí³âñüêèé ðàéàâòîäîð»

- áàðìåí, ç/ïë. â³ä 1150 ãðí

- êóõàð, ç/ïë. â³ä 1200 ãðí

ÐÀÉÎÍ 2-24-14)

ÏÏ Ñòàäí³êîâ Â.Ñ.

- îô³ö³àíò, ç/ïë. â³ä 1150 ãðí

Ä î ã ë ÿ ä à ë ü í è ö ³ , äîìîãîñïîäàðêè, ðåìîíò êâàðòèð. Êîíòàêòè: 23-47-71

Äîìîãîñïîäàðêè, ï ð è á è ð à ë ü í è ö ³ , ïîñóäîìèéíèö³ òîùî, æ³í. 55 ð., ä/ð, â ³ ä ï î â ³ ä à ë ü í à , êîìóí³êàáåëüíà, åíåðã³éíà. Êîíòàêòè: (098) 946-59-80

ÒçΠ«Àãðîëåí»

ÇÄÎËÁÓͲÂÑÜÊÈÉ (ÐÖÇ: òåë. (252)

Äîãëÿäàëüíèö³ çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó çà óìîâè óñïàäêóâàííÿ æèòëà, â³äïîâ³äàëüíà æ³íêà 50 ð. Êîíòàêòè: (067) 379-09-69, (050) 930-92-45

Ä î ã ë ÿ ä à ë ü í è ö ³ , ïðîäàâöÿ, àáî áóäü-ÿêó. Êîíòàêòè: 5-95-14, (098) 086-23-52

- òîêàð ÷èñëîâî-ïðîãðàìíîãî êåðóâàííÿ, ç/ ïë. 2000 ãðí

- íà÷àëüíèê ñåêòîðó êîøòîðèñíî¿ ðîáîòè, ³íæåíåð ç ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ ðîáîòè

Äîãëÿäàëüíèö³ çà ³íâàë³äîì àáî ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó, æ³íêà 43 ð., æèòëîì çàáåçïå÷åíà. Êîíòàêòè: 24-32-86, (066) 094-43-65

ç

åêñïëóàòàö³¿

- øâà÷êà, 2 ÷îë.

За довідками звертатися у центри зайнятості

Ìåíåäæåðà ïî ë/ô, òîíóâàëüíèêà, ìîæëèâî ñêëàäàëüíèêà ìåáë³â. Êîíòàêòè: (067) 133-15-43

Ïðîäàâöÿ, àáî áóäü-ÿêó ³íøó, ÷îë. 38 ð., º ä/ð. Êîíòàêòè: (097) 072-41-06

Ìåõàí³êà àáî ãîëîâíîãî ìåõàí³êà. Êîíòàêòè: (067) 362-27-53

Ïðîäàâöÿ, àáî áóäü-ÿêó, ä/ð, â/î, 28 ð. Êîíòàêòè: (096) 541-02-75

Íÿí³, â/î ïåäàãîã³÷íà, ä/ ð 6 ðîê³â. Êîíòàêòè: (098) 642-29-77

Ïðîäàâöÿ, º ä/ð, ä³â÷èíà 28 ðîê³â, â³äïîâ³äàëüíà, êîìóí³êàáåëüíà, åíåðã³éíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: 64-10-68, (098) 461-10-59

Íÿí³, ä/ð 6ð. Êîíòàêòè: (098) 845-62-11 Íÿí³, äîãëÿäàëüíèö³, ïðèáèðàëüíèö³, îñâ³òà ìåäè÷íà. Êîíòàêòè: 63-48-83, (068) 046-21-06 Íÿí³, äîãëÿäàëüíèö³. Êîíòàêòè: 24-21-82 Íÿí³, îñâ³òà âèùà ïåäàãîã³÷íà, ïîðÿäíà, â³äïîâ³äàëüíà, ä/ð. Êîíòàêòè: (098) 642-29-77 Íÿí³. Êîíòàêòè: 5-99-38 Îïåðàòîðà â³äåîíàãëÿäó àáî ³íøó, ðîá. ãðóïà ³íâàë³äíîñò³. Êîíòàêòè: (067) 607-78-04 Îïåðàòîðà ÅÎÌ àáî îïåðàòîðà ÊÂϲÀ. Êîíòàêòè: (068) 226-32-84 Îô³ñ-ìåíåäæåðà, îïåðàòîðà ÏÊ, æ³íêà 31 ð., â/î, ä/ð, çíàííÿ ÏÊ, 1Ñ, ä³ëîâîäñòâà âåäåííÿ êàäð³â. Êîíòàêòè: 62-86-29, ï³ñëÿ 20.00 ãîä. Îô³ñ-ìåíåäæåðà, ñåêðåòàðÿ. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Îô³ñíîãî ïðàö³âíèêà, â/ î ïåäàãîã³÷íà, äèïëîì þðèñòà, ä/ð ïðîìîóòåðà, ìåíåäæåðà. Êîíòàêòè: (098) 458-28-27 Îõîðîíöÿ, ä/ð, ñëóæáà â ÇÑ. Êîíòàêòè: (097) 099-36-03, (063) 573-35-09

Ïðîäàâöÿ, æ³íêà 42 ðîêè. Êîíòàêòè: 64-34-33, (098) 951-77-39 Ïðîäàâöÿ, êð³ì ïðîäóêòîâîãî ìàãàçèíó, æ³í. 32 ð. Êîíòàêòè: (098) 943-54-67 Ï ð î ä à â ö ÿ , ïðèáèðàëüíèö³, ïîñóäîìèéíèö³, òîùî, æ³íêà 38 ð., ò/ò. Êîíòàêòè: (067) 144-33-12 Ïðîäàâöÿ, ôàñóâàëüíèö³ àáî âàõòåðà, æ³í.38 ð., ä/ð, êð³ì ðèíêó. Êîíòàêòè: (067) 793-44-54 Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ïðîäàâöÿ. (096) 660-36-40

Êîíòàêòè:

Ïðîäàâöÿ. Êîíòàêòè: (097) 158-13-44 Ð ³ ç í î ð î á î ÷ î ã î , ï³äñîáíèêà, ÷îë. 32 ð. Êîíòàêòè: (068) 029-84-90

Îõîðîíöÿ, ñòîðîæà. Êîíòàêòè: (097) 099-36-03, (063) 573-35-09

гçíîðîáî÷îãî, ÷îë. 27 ð. Êîíòàêòè: (067) 379-15-85

Ïîì³÷íèêà àäâîêàòà, þðèñòà. Êîíòàêòè: 26-15-58, (098) 926-51-71

Ð ³ ç í î ð î á î ÷ î ã î . Êîíòàêòè: (097) 732-78-47

Ïîì³÷íèêà êóõàðÿ, êóõàðÿ. Ç/ï - â³ä 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 391-08-54 galinolya@i.ua Ïîñóäîìèéíèö³, 35 ð. Êîíòàêòè: 809-85-52

æ³í. (093)

Ï î ñ ó ä î ì è é í è ö ³ , ïðèáèðàëüíèö³, æ³íêà 35 ð. Êîíòàêòè: 23-28-50 Ï ð è á è ð à ë ü í è ö ³ ïðèâàòíèõ áóäèíê³â, îô³ñ³â, ä/ð. Êîíòàêòè: (098) 672-33-62 Ï ð è á è ð à ë ü í è ö ³ , âàõòåðà, áàæàíî ï³ñëÿ 12.00, æ³í. 54 ð. Êîíòàêòè: (068) 426-38-57

Êóõàðÿ, àáî ïîì³÷íèêà êóõàðÿ, ä/ð, æ³í. 35 ð. Êîíòàêòè: (093) 809-85-52

Ï ð è á è ð à ë ü í è ö ³ , æ³íêà. Êîíòàêòè: 23-35-56, (068) 568-29-63

Ëîã³ñòà, ìåíåäæåðåçà ç³ çáóòó, ïîñòà÷àííÿ, ÷îë. 34 ð. Êîíòàêòè: (067) 776-26-03

Ï ð è á è ð à ë ü í è ö ³ . Êîíòàêòè: (096) 391-08-54

Ìåäñåñòðè, ä³â÷èíà 28 ðîê³â, â³äïîâ³äàëüíà, êîìóí³êàáåëüíà, åíåðã³éíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: 64-10-68, (098) 461-10-59

Ïðîäàâöÿ, æ³íêà 33 ð., ä/ð. Êîíòàêòè: 64-22-29, (096) 621-05-72

Îõîðîíöÿ, ä/ð. Êîíòàêòè: (098) 926-51-71

Êóð’ºðà. Êîíòàêòè: (098) 926-51-71

Ìàñàæèñòà. Êîíòàêòè: 26-15-58, (098) 926-51-71

Ïðîäàâöÿ, æ³í. 35 ð., ä/ ð. Êîíòàêòè: (093) 809-85-52

гçíîðîáî÷îãî, ðîáîòó ïî äîìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâó, ï³äñîáíèêà. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 926-63-57

Ï ð è á è ð à ë ü í è ö ³ , ãåíåðàëüíå êîìïëåêñíå ïðèáèðàííÿ, ùîäåííå i îñîáëèâî ïiñëÿ ðåìîíòó, ìèòòÿ âiêîí, ä/ð â ãîòåë³. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 391-08-54

Ìàëÿðà-øòóêàòóðà, æ³í. 34 ð. Êîíòàêòè: (096) 212-61-17

- òåõíîëîã

¹6 â ³ ä 27 ëþòîãî 2 0 13 ð î ê ó

Ïðîäàâöÿ àáî áóäü-ÿêó ³íøó, æ³í. 43 ð., â³äïîâ³äàëüíà, òðóäîëþáèâà. Êîíòàêòè: (097) 263-74-38 Ïðîäàâöÿ â ïðèì³ùåíí³, ò³ëüêè íå ïðîä.òîâàðè. Êîíòàêòè: (097) 783-21-21 Ïðîäàâöÿ ïðîìòîâàð³â, ðåºñòðàòîðà, ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àáî áóäü-ÿêó. Êîíòàêòè: (096) 723-50-12

Ðîáîòó áåç êâàë³ô³êàö³¿, õë. 29 ð. Êîíòàêòè: (067) 870-84-96 Ðîáîòó áóäü-ÿêó â í³÷íó çì³íó ç 20.00 äî 06.00, àáî ó âèõ³äí³ äí³. ×îëîâ³ê 30 ðîê³â. Êîíòàêòè: (067) 3 6 3 - 5 2 - 5 9 romakot1982@mail.ru Ðîáîòó áóäü-ÿêó, 3-4 ãîä. â äåíü, ÷îë., îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: 40-05-26 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, 4-õëîïö³, 24-30 ðîêiâ, òèì÷àñîâó àáî ïîñòiéíó. Êîíòàêòè: (096) 439-68-83, (067) 476-67-64 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, â/î, æ³íêà 35 ð., ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: (067) 769-35-24 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, ä³â÷èíà, ä/ð â òîðã³âë³. Êîíòàêòè: (097) 413-85-50 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, º âëàñíå àâòî, ãîòîâèé ïðàöþâàòè ó áóäü-ÿê³é ñôåð³, ä/ð ïî ðåìîíòó ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Êîíòàêòè: (097) 022-33-10 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, æ³íêà 32 ð. Êîíòàêòè: (096) 242-82-26 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, æ³íêà 33 ð., ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: (096) 342-23-53 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, æ³íêà 35 ð. Êîíòàêòè: 23-28-50 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, æ³íêà 44 ð. Êîíòàêòè: (096) 269-33-57

Ðîáîòó áóäü-ÿêó, ð ³ ç í î ð î á î ÷ î ã î , ï³äñîáíèêà. Êîíòàêòè: (067) 042-33-39 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, õë. 26 ð. Êîíòàêòè: (097) 496-56-58 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, õëîïåöü 25 ð., â³äêðèòà ð³÷íà ïîëüñüêà â³çà. Êîíòàêòè: (095) 138-55-14 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, õëîïö³ 23 ð. Êîíòàêòè: (096) 841-97-17, (096) 806-32-62 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, õëîïö³-ñòóäåíòè. Êîíòàêòè: (098) 085-88-11 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, ÷îë. Êîíòàêòè: (068) 046-97-85 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, ÷îë. 24 ð., ä/ð ìîíòàæíèêà â³êîí. Êîíòàêòè: (096) 677-50-08 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, ÷îë. 26 ð. Êîíòàêòè: (097) 496-56-58 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, ÷îë., â/ î. Êîíòàêòè: 26-15-58, (098) 926-51-71 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, ÷îëîâ³ê-³íâàë³ä. Êîíòàêòè: (067) 499-98-11 Ðîáîòó êàäðîâèêîì, ä³ëîâîäîì ÷è îô³ñ-ìåíåäæåðîì. Ìàþ äîñâ³ä ðîáîòè ïîíàä 10 ðîê³â, ïîâíó âèùó îñâ³òó. Êîíòàêòè: 61-30-97, (050) 9 2 7 - 5 1 - 4 3 irina_Rovno_2009@i.ua Ðîáîòó íà áóä³âíèö³ àáî áóäü-ÿêó, ÷îëîâ³ê 29 ð. Êîíòàêòè: (096) 388-82-57 Ðîáîòó íà íåïîâíèé ðîáî÷èé òèæäåíü àáî äåíü, õëîïåöü. Êîíòàêòè: (096) 477-22-81 Ðîáîòó ï³ñëÿ îá³äó òà íà âèõ³äí³ (ñóáîòà, íåä³ëÿ), à òàêîæ ðàçîâó. Êîíòàêòè: (096) 396-16-78 Ðîáîòó ó ñôåð³ òîðã³âë³, æ³íêà 35 ð., ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: (097) 936-94-90 Ðîáîòó, áðèãàäà 3 ëþä., áóä³âåëüíî-ðåìîíòí³ ðîáîòè (âè¿çä çà ìåæ³ îáëàñò³). Êîíòàêòè: (097) 580-91-86 Ðîáîòó, â³ëüíèé ãðàô³ê, ïðàâà êàò. Â. Êîíòàêòè: (097) 752-88-33 Ðîáîòó, ä³â÷èíà, 23 ðîêè, â/î, ä/ð ç ëþäüìè ³ â òîðã³âë³. Êîíòàêòè: (097) 204-12-49 Ðîáîòó, ä³â÷èíà, 23 ðîêè, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà «Âèðîáíèöòâî õàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿». Êîíòàêòè: (098) 769-77-21 Ðîáîòó, æ³íêà 37 ð. Êîíòàêòè: (098) 282-03-09 Ðîáîòó, æ³íêà 53 ð., ³íâàë³ä 3 ãðóïè. Êîíòàêòè: (096) 831-18-84 Ðîáîòó, ëèöþâàííÿ òà ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó. Êîíòàêòè: (097) 239-63-38, (099) 208-29-04 Ðîáîòó, í³÷í³ çì³íè, 41 ð., íàÿâí³ñòü ïðàâ êàò. Â. Êîíòàêòè: (097) 376-56-81 Ðîáîòó, îñâ³òà ñåðåäíÿ-ñïåö³àëüíà, ñâ³äîöòâî îïåðàòîðà êîìï’þòåðíîãî íàáîðó, ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ êàò. Â, Ñ, Ñ1. Êîíòàêòè: (097) 780-61-26

Ðîáîòó, ïîâ’ÿçàíó ç ê î ì ï ’ þ ò å ð à ì è , ñ ï å ö ³ à ë ü í ³ ñ ò ü òåõí³ê-ïðîãðàì³ñò. Êîíòàêòè: (096) 422-79-92 Ðîáîòó, ä³â÷èíà, 23 ðîêè, â/î, ä/ð ç ëþäüìè ³ â òîðã³âë³. Êîíòàêòè: (097) 204-12-49 Ðîáîòó, ä³â÷èíà, 23 ðîêè, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà «Âèðîáíèöòâî õàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿». Êîíòàêòè: (098) 769-77-21 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, º âëàñíå àâòî, ãîòîâèé ïðàöþâàòè ó áóäü-ÿê³é ñôåð³, ä/ð ïî ðåìîíòó ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Êîíòàêòè: (097) 022-33-10 Ðîáîòó, æ³íêà 37 ð. Êîíòàêòè: (098) 282-03-09 Ðîáîòó, õë. 20 ð. Êîíòàêòè: (097) 552-45-69 Ðîáîòó, õë. 29 ð., áàæàíî íà áóä³âíèöòâ³. Êîíòàêòè: (097) 325-99-83 Ðîáîòó, õëîïåöü 28 ðîê³â. Îñâ³òà âèùà ÕÍÓ «óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì ³ åêîíîì³êà ïðàö³». Êîíòàêòè: (098) 094-06-17 the-motor@mail.ru Ðîáîòó, øïàêëþâàííÿ â³äêîñ³â, ëèöþâàííÿ, ðåìîíò ïîìåøêàíü. Êîíòàêòè: (098) 956-73-30 Ñ å ê ð å ò à ð ÿ , îô³ñ-ìåíåäæåðà, äîêóìåíòîçíàâöÿ, ä³â÷èíà 28 ðîê³â, â/î, ä/ð, çíàííÿ ÏÊ, 1Ñ:áóõãàëòåð³¿, øâèäêèé äðóê. Êîíòàêòè: (097) 342-29-59 Ñòîðîæà àáî âàðò³âíèêà, ÷îë. 43 ð. Êîíòàêòè: 24-32-86, (066) 094-43-65 Ñòîðîæà, âîä³ÿ, àáî áóäü-ÿêó ³íøó. Êîíòàêòè: (068) 030-13-12 Ñòîðîæà, îõîðîíöÿ, ã/ð 1/3, ÷îë. 36 ð., ä/ð. Êîíòàêòè: (068) 845-83-58 Ñòîðîæà, ïðèáèðàëüíèö³, ã à ð ä å ð î á í è ö ³ , ïîñóäîìèéíèö³. Êîíòàêòè: (096)152-86-05 Ñ ò î ð î æ à , ï ð è á è ð à ë ü í è ö ³ , ï î ñ ó ä î ì è é í è ö ³ . Êîíòàêòè: (096) 152-86-05 Ñòîðîæà, ðîáî÷à ãðóïà ³íâàë³äíîñò³. Êîíòàêòè: (067) 607-78-04 Ñòîðîæà, ÷îë. 56 ð. Êîíòàêòè: 62-00-42, (097) 267-27-55 Ñòîðîæà, ÷îëîâ³ê 55 ð., â³äïîâ³äàëüíèé. Êîíòàêòè: 63-56-94, (098) 513-49-58 Ñòîðîæà. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ñòîðîæà. Êîíòàêòè: (096) 319-67-49 Òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà àáî áóäü-ÿêó ³íøó, õë. 24 ð., âëàñíå àâòî, óí³âåðñàë. Êîíòàêòè: (097) 022-33-10 Øóêàþ ì³ñöå äëÿ ïðîõîäæåííÿ ïðàêòèêè çà ñïåö. «àâòîñëþñàð». Êîíòàêòè: (095) 150-52-14 ïîì³÷íèêà Þðèñòà, þðèñòà. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65


45

¹5 â ³ ä 20 ëþòîãî 20 13 ðîêó

Офісне обладнання 6.1.1. Ïðîäàì Øàôó êàíöåëÿðñüêó äëÿ îô³ñó «ØÌÐ-21», â³ä âèðîáíèêà (ÓÕË-Ìàø), âèñîòà 180 ñì, øèðèíà 80 ñì, ãëèáèíà 38 ñì. Ö³íà: 1383 ãðí. Êîíòàêòè: (032) 247-55-00, (067) 236-27-86

Витратні матеріали, канцтовари 6.3.1. Ïðîäàì Âèòðàòí³ ìàòåð³àëè. Êîíòàêòè: 28-65-73, 2879-88, 28-97-30, 28-98-47

Друкована продукція 6.4.1. Ïðîäàì Á ³ ç í å ñ - ê à ò à ë î ã «Òåõíîëîã³ÿ âèðîùóâàííÿ ïðÿìèõ åêîòðàâ. 19 ñîðò³â». Êîíòàêòè: (096) 911-65-85 Ãàçåòè áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü (50 øò.). Êîíòàêòè: (096) 911-65-85 Äîâ³äíèê ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ïðèì³ùåíü. Êîíòàêòè: 26-15-36 Æóðíàëè «Ðàä³î», «Òåõí³êà ìîëîä³». Êîíòàêòè: 68-36-84 Çá³ðêè òâîð³â (óêðà¿íñüêà, ðîñ³éñüêà êëàñèêà, ñëîâíèêè, óêð.ä³ëîâå ìîâëåííÿ). Êîíòàêòè: 24-21-82 Êíèãè, 5øò.+2 â³äåîô³ëüìè «Òåõíîëîã³ÿ âèðîùóâàííÿ øèíøèë». Êîíòàêòè: (096) 911-65-85

Комп’ютери, оргтехніка 7.1.1. Ïðîäàì

Ïðèíòåð ëàçåðíèé, á/â òà ìîí³òîð ÒÔÒ. Êîíòàêòè: (098) 38490-43, (066) 043-65-13

À â ò î ò å õ í è ê ó , êîìïüþòåðû, íîóòáóêè, êîìïëåêòóþùèå ê ÏÊ, òåëåôîíû, ïëàíøåòû, áûòîâàÿ òåõíèêà, ïîñóäà. Îò ôëåøåê äî òåëåâèçîðîâ. Äîñòàâêà ïî Óêðàèíå. Êîíòàêòû: (099) 026-85-42, (063) 758-88-86 www.MasterPC.com.ua Àïàðàò êîï³þâàëüíèé «Øàðï». Êîíòàêòè: 68-36-84 Êîìï’þòåð AMD Sempron 1.6 ÃÃö, ÎÇÓ 2Ãá (íà ãàðàíò³¿ äî 20.08.2017), ³íòåãð. â³äåîêàðòà GeForce 6150 (256Ìá), êëàâ., ìèøêà, â³äì³ííèé ñòàí, âñ³ äîêóìåíòè, ³íñòàë. äèñê. Ö³íà: 999 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 561-40-45

dzáðàííÿ òâîð³â ².Ôðàíêà (15-20 ò.), Êóë³øà (2 ò), Ìàçåïè, Ìàðêà Âîâ÷êà, Ãîðüêîãî Ìàêñèìà. Êîíòàêòè: 26-15-36 Êàòàëîã òåëåôîííèõ íîìåð³â. Êîíòàêòè: (096) 911-65-85 Êíèãè, äèñêè, êàòàëîã, êðåñëåííÿ ì³í³-ôåðì, 6 øò. Êîíòàêòè: (096) 911-65-85 Êíèãó «×óäî ãîëîäóâàííÿ» Áðåê. Êîíòàêòè: 26-15-36 Êíèæêè óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â. Êîíòàêòè: 62-97-35 ˳òåðàòóðó íåäîðîãî. 23-58-06

õóäîæíþ, Êîíòàêòè:

˳òåðàòóðó õóäîæíþ. Êîíòàêòè: 24-27-35, (099) 097-77-92 Ñëîâíèê åíöèêëîïåäè÷íèé, 1-2 ò. Êîíòàêòè: 26-15-36

Îáëàäíàííÿ òîðãîâåëüíå. Êîíòàêòè: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Ïðè÷³ï òîðãîâèé, 2/3.3 ì, áàðíó ñò³éêó, ñòîëè, ñò³ëüö³. Êîíòàêòè: (096) 963-54-15

ÕÎËÎÄÈËÜͲ ²ÒÐÈÍÈ «ÒÅÕÍÎÕÎËÎÄ», Íβ,  ÀÑÎÐÒÈÌÅÍÒ², ÃÀÐÀÍÒ²ß 3 Ð., Ö²ÍÀ ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 578-72-33

6.5.2. Êóïëþ Îáëàäíàííÿ äëÿ ïåêàðí³, êàôå, ¿äàëüí³. Êîíòàêòè: (050) 498-23-42

Ñëîâíèê ðîñ³éñüêî¿ ìîâè Îæåãîâà. Êîíòàêòè: 26-15-36

Промислове обладнання

6.4.2. Êóïëþ

6.6.1. Ïðîäàì

Äîâ³äíèê ç ðåìîíòó ê³íîàïàðàòóðè. Êîíòàêòè: 68-36-84

³áðîïðåñ ã³äðàâë³÷íèé óí³âåðñàëüíèé, äëÿ â³áðîïðåñîâàíèõ øëàêî- òà â³äñ³âîáëîê³â, ðâàíîãî áëîêó, ç ôàñêàìè, ð³çíîãî ïðîô³ëþ, áåòîíîáëîê, öåãëîáëîê òà äëÿ áðóê³âêè. Êîíòàêòè: (067) 343-09-05

6.5.1. Ïðîäàì

Ìåòàëëîèñêàòåëè: îãðîìíûé âûáîð äëÿ ïîèñêà êëàäà, ìîíåò ìåòàëëîëîìà è ò. ä. À òàêæå ïîäâîäíûå, ãëóáèííûå, ãåîðàäàðû. Çâîíèòå, ïîìîæåì âûáðàòü òî, ÷òî íàéäåò. Êîíòàêòû: (095) 468-06-87, Àëåêñåé, (098) 896-53-65 www.ìåòàëëîèñêàòåëü.com.ua

Âàãó, á/â. Êîíòàêòè: (097) 953-22-37 ³òðèíó õîëîäèëüíó, á/â. Êîíòàêòè: (097) 953-22-37 Îáëàäíàííÿ äëÿ ïðîäàæó ñîëîäêî¿ êóêóðóäçè. Êîíòàêòè: (096) 911-65-85

Çàï÷àñòèíè äî êîï³þâàëüíèõ àïàðàò³â. Êîíòàêòè: 68-36-84 Êîìï’þòåð 2-ÿäåðíèé, ïîâíèé êîìïëåêò. Ö³íà: 1900 ãðí. Êîíòàêòè: 28-88-26, (067) 363-85-90 Áëîê ñèñòåìíèé Intel Celeron, 2000 MHz, 512 ÎÇÓ, ìàòåðèíñüêà ïëàòà Biostar P4TSP-D2, äèñê - 160 Ãá, â³äåîêàðòà, DVD-RW äèñêîâîä. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 921-21-07 Êîìï’þòåð ç ìîí³òîðîì, á/ â, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 63-38-93, (067) 265-20-20 Êîìï’þòåð íåðîáî÷èé + êëàâ³àòóðà, ìîí³òîð, ìèøêà, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (096) 477-22-81 Êîìï’þòåð, á/â, + ìîí³òîð. Êîíòàêòè: (067) 907-21-40 Êîìï’þòåð, ìîí³òîð, ñò³ëüö³ îô³ñí³, ñåéô, á/â. Êîíòàêòè: (067) 907-21-40 Êîìï’þòåð, ïðîöåñîð Intel, 2-ÿäåðíèé, 19 äþéì³â, 250 Ãá, îïåð. 1 Ãá, ìèøêà, êëàâ³àòóðà, êîëîíêè, ïîâíèé êîìïëåêò. Êîíòàêòè: (067) 363-85-90

Ìåòàëëîèñêàòåëè: èìïóëüñíûé è ñåëåêòèâíûé îò 900 ãðí. Ýìàëüïðîâîä. Êîíòàêòû: (096) 594-99-96, (095) 0 4 3 - 7 4 - 5 0 www.metdet.ucoz.ua Îáîðóäîâàíèå øâåéíîå, ïðîìûøëåííîå,áûòîâîå, íîâîå è á/ó, ç Ãåðìàíèè: ï ð ÿ ì î ñ ò ð î ÷ í û å , ñïåöìàøèíû, îâåðëîêè, êîâðîâûå îâåðëîêè, ñêîðíÿæêè, ÂÒÎ, ðàñêðîéíûå, âÿçàëüíûå è äðóãèå + çàï÷àñòè. Êîíòàêòû: (050) 914-55-84, (097) 447-58-08 Ñòàíîê 4-ñòîðîííèé ï ð î ì û ø ë å í í û é äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé, äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïîëîâîé äîñêè è ò.ä. Êîíòàêòû: (095) 255-91-10 Òðàíñôîðìàòîðû òîðîèäàëüíûå, îò 10 Âò äî 40 êÂò, ïîä çàêàç. Äîñòàâêà. Êîíòàêòû: (0