Page 1


3

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 2 0 13 ð î ê ó

Нерухомість Ïðîäàì

1/2 áóäèíêó, Áîÿðêà, 45 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, ãàðàæ, 0.03 ãà, îêðåìèé âõ³ä, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (068) 030-08-17 Áóäèíîê, Äîâãîøè¿, Ìëèí³âñüêèé ð-í, ç äåðåâ’ÿíîãî áðóñó, 100 êâ.ì, 5 ê³ìíàò, 1 ãà çåìë³. Ö³íà: 200000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (097) 256-51-67

Çäàì

ʳìíàòó äëÿ 2 õëîïö³â àáî ä³â÷àò, ïîðÿäíèõ, ïðàöþþ÷èõ, çàî÷íèêàì, âóë. Î.Äóíäè÷à. Êîíòàêòè: (068) 110-20-09

Ïðîïîíóþ

Êîìïëåêñíèé ðåìîíò ìàãàçèí³â, áóäèíê³â òà ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü. à ³ ï ñ î ê à ð ò î í , øïàêëþâàííÿ, ôàðáó ôàðáó-âàííÿ, ëàì³íàò òîùî. Âëàñí³ ìåõàí³çìè. Êîíòàêòè: (050) 701-7929, (067) 494-12-25 Òåïëèé áóäèíîê çàîùàäèòü âàø³ êîøòè. Óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì, ì³íå ì³íå-ðàëüíîþ âàòîþ, íàíåñåííÿ Ïðîäàì ä³þ÷èé áàðàíåêó, êîðî¿äó, âëàñí³ ðèøòóâàííÿ. Ö³íè á³çíåñ. Ñôåðà ðîçâàã. ïîì³ðí³. Êîíòàêòè: (050) Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 701-79-29, (067) 494-12-25 (063) 131-51-51

Àðìàòóðó, òðóáó, ïðîô³ëüíó, òðóáó øâåëåð, äâîòàâðîâó áàëêó òîùî, ãóðòîì òà âðîçäð³á. Êîíòàêòè: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

ÁÓÄÓªÌÎ ÄÅÐÅÂ’ßͲ ÁÓÄÈÍÊÈ, ÄÀײ, ÁÅѲÄÊÈ ÇÀ ÊÀÍÀÄÑÜÊÎÞ ÒÅÕÍÎËÎòªÞ, ßʲÑÍÎ, ØÂÈÄÊÎ, ÄÅØÅÂÎ, «Ï²Ä ÊËÞ×». ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067)983-59-74

Меблі Ïðîïîíóþ

Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â êóõí³ «Áëþì», «Õàéòåê», «Õàìåëåîí» øàôè-êóïå, ñò³íêè, ñïàëüí³, â³òàëüí³. Ïðîåêòóâàííÿ, äîñòàâêà, Êîòåë «Äàíêî» ç íàñîñîì. âñòàíîâëåííÿ. Êîíòàêòè: 62-65-76, (097) 868-83-84 Êîíòàêòè: 26-93-08

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

Ö²ÍÀ (ãðí)

Áåðäÿíñüê,ïðîäàì 2-ïîâ. áóäèíîê äîãîâ. (066)55-66-322 Äà÷í³ áóäèíî÷êè ç äåâåâèíè, ìåòàë äîãîâ. 097-603-54-85 ijëÿíêà ç áóäèí. ï³ä á³çíåñ Ìèêîëà¿â 21000 ãðí (097)823-05-25 ̳í³-ãîòåëü, Áåðäÿíñüê, Êîñà äîãîâ. (050)139-54-77 Íåðóõîì-òü íà www.ogoloshennya.net áåçêîøò. (0312) 61-99-98 Ïîäîáîâî!Êè¿â.îáë.,ì.Á.Öåðêâà,1-ê. www.grif.kiev.ua/rekl_flat1/ 230 ãðí 097-125-12-00 Ïð. ìàãàçèí, ì.Ñòðèé, ïë. 560 êâ.ì 050-371-81-73 Ïð.2-ïîâ.áóä.ì.Á.Öåðêâà,Êè¿âñüêà îáë. 530 000 ãðí 096-789-83-33 Ïðîä.3-ê³ìí.êâ.ó Ìîðøèí³ 099-334-33-67 Ïðîäàì êâ-ðè á³ëÿ ìîðÿ, Áåðäÿíñüê äîãîâ. (050)139-54-77 Ïðîäàì êîòåäæ³, Áåðäÿíñüê, Êîñà äîãîâ. (050)139-54-77 Ïðîäàì íåðóõîì³ñòüü, Áåðäÿíñüê äîãîâ. (050)518-35-86 Ïðîäàì òóðèñò. ïðèòóëîê, Áåðäÿíñüê äîãîâ. (050)518-35-86 Ïðîäàþ îô³ñíå ïðèì³ù. ì.Ìèêîëà¿â äîãîâ. (067)515-61-01 â

îäíîìó

äà÷.

áóä.,ëàçíÿ,àëüòàíêà

äîãîâ.0 9 7 - 6 0 3 - 5 4 - 8 5

Àëþì³í³ºâà òà áðîíçîâà ïóäðà Ãàçåòíèé ïàï³ð Ìåòàë á/â êóïëþ Ìåòàëåâ³ âèðîáè Ïðîô³ëü ÑD, UD âèãîòîâëÿºìî

äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ.

(044) 592-03-20 067-341-67-77 (067)6194199 050-34-45-841 (0612) 89-11-06

Ïðîôíàñòèë

äîãîâ.

(061)2891107

âèãîòîâëÿºìî

Ïðîïîíóþ

Ïðîïîíóþ

Áëîêè ç ðàêóøíÿêà (Êðèì) (098) 479-51-83 ³òðàæí³ ìàòåð³àëè Decra i Rega Led (097) 986-99-28 Æàëþç³, â³ä âèðîáíèêà (095) 324-99-40 Êîðìè, êîðì.äîáàâêè. Îáëàä. ä/ôåðì äîãîâ.0 5 0 - 4 8 1 - 9 3 - 1 7 Êðèìñüêèé áëîê-÷åðåïàøíèê 067-558-15-50 Êðèìñüêèé ÷åðåïàøíèê ç êàð'ºðó äîãîâ. 096-095-04-88 Êðèìñüêèé ÷åðåïàø. Ì-25 ç êàð'ºðó äîãîâ. 0 5 0 - 8 4 - 8 4 - 8 8 3 Êðèìñüêèé ÷åðåïàø. Ì-25 ç êàð'ºðó äîãîâ. 0 5 0 - 9 2 7 - 9 7 - 1 9 Êðèìñüêèé ÷åðåïàø. Ì-25 ç êàð'ºðó äîãîâ. 0 9 5 - 7 8 0 - 9 3 - 0 2

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÎ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂͲ ÏÎËÓÃÈ: ²ÇÈ ØÅÍÃÅÍ ÒÀ ÐÎÁÎײ, ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯ ÏÎ ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍÞ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 953-92-22, (066) 35032-87, (063) 371-25-79

Побут Ïðîäàì Áàÿí «Ìåëîä³ÿ». Êîíòàêòè: 5-31-18, (096) 518-60-14 ²íñòðóìåíòè ìóçè÷í³. ²íñòðóì åíòè Êîíòàêòè: 43-40-40, (066) 043-74-22 ï³÷ ̳êðîõâèëüîâó «Ïðèâ³ëåã». Êîíòàêòè: (098) 130-10-68 äëÿ Ïàìïåðñè äîðîñëèõ, ïîäàðóþ. Êîíòàêòè: (068) 110-20-09 Õîëîäèëüíèê, Õîëîäèëü íèê, á/â, 1,2êàìåðíèé. Êîíòàêòè: 6319-88, (097) 645-68-39 Öóöåíÿ ïîðîäè í³ì â³â÷àðêà, 6 ì³ñ., ä³â÷. Êîíòàêòè: (067) 261-54-93

Загублено, знайдено

гâíÿíêà 38/177/ 68, ïðèºìíî¿ çîâí³øíîñò³ òà ç äîáðîçè÷ëèâèì õ à ð à ê ò å ð î ì , ïîçíàéîìèòüñÿ ç íàä³éíèì ÷îëîâ³êîì äî 53 ðîê³â, íå íèæ÷å 177 ñì, áàæàíî áåç æèòëîâèõ ïðîáëåì. Êîíòàêòè: (098) 76046-69

Ö²ÍÀ (ãðí)

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

ÒÅË.

1

Òðè

Бюро послуг

Будівництво Ïðîäàì

Бізнес

ÒÅË.

Ìàðìóðîâà ïëèòêà 432 ãðí/êâ.ì Ìåòàëîêîíñòðóêö³¿, àíãàðè äîãîâ. Ìåòàëîïðîô³ëü äîãîâ. Ïëèòêà òðîòóàðíà äîãîâ. Ïðîôíàñòèë Í-57, Öèíê. Ïîë³åñòð äîãîâ. Ïðîôíàñòèë ÍÑ-25, Öèíê. Ïîë³åñòð äîãîâ. Ïðîôíàñòèë Ñ-10, Öèíê. Ïîë³åñòð äîãîâ. Ïðîôíàñòèë Ñ-20, Öèíê. Ïîë³åñòð äîãîâ. Ðåìîíò ïîêð³âë³ â Çàïîð³çüê³é îáë. äîãîâ. Ñàéäèíã â³í³ëîâèé òà êîìïëåêòóþ÷³ äîãîâ. Ñèñòåìè âîäîïîñòà÷., êîòëè, ðàä³àò. äîãîâ.

(067) 538-40-98 (050) 341-91-47 (0456)344822 067-903-01-21 (061)2891106 (061)2891106 (061)2891107 (061)2891106 (050) 341-91-47 (0522)27-14-27 067-521-41-42

Ñõîäè,

067-596-15-67

îãîðîæ³

äîãîâ.

Ïóäðà àëþì³í.ÏÀÏ,ïóäðà áðîíçîâà ÁÏÊ

(044) 592-03-20

Åëåêòðî-, ïíåâìî³íñòðóìåíò (0362) 62-05-30 Êèñíåâ³ áàëîíè,ºìêîñò³,àçîòí³ êóïëþ (050)5142144 Êîìï., ïðîì., ͳì., "Êîïëàíä" 40-50 äîãîâ. 0(67) 520 17 54 Êóïëþ åëåêòðîäâèãóíè äîãîâ. 050-638-56-31 Êóïëþ íàñîñè äîãîâ. 050-529-88-82 Êóïëþ ïðîì. ðåäóêò. Ö2Ó,ÖÇÓ,×,ÐÌ äîãîâ. ( 0 6 7 ) 6 1 8 8 9 1 5 Êóïëþ ðåäóêòîðè äîãîâ. 050-529-88-82 Êóïëþ òåëüôåðà äîãîâ. 050-638-56-31 Íàáèâêà ñàëüí. ÀÏ, ËÏ, ÀÏÐ, ÕÁÏ, êã (044) 592-03-20 Îáëàä. ç âèðîáíèö. îáëèö. ïëèòêè 050-326-20-95 Ïàðîí³òÏÎÍ,ÏÌÁòåõïë.ÌÁÑ, ÒÌÊÙ,êã (044) 592-03-20 Ïðîäàþ/Êóïëþ ÄÌ, ÄÌÓ, ôðåãàòè äîãîâ. (067)515-33-75 Ðåäóêòîðè ïðîìèñëîâ³ Ö2Ó,Ö3Ó,×,ÐÌ ïðîäàì (067)6188915 Ðóêàâà íàï³ðí³ ³ âñìîêò. 6-250ìì,êã (044) 592-03-20 Òîðãîâåëüíå îáëàäíàííÿ äîãîâ. 096-942-76-79 Òîðî¿äàëüí³

òðàíñôîðìàòîðè

â³ä

10Bt

äîñòàâêà

Â/ïåðåâåçåííÿ:Òåðíîï³ëü-Óêðà¿íà äîãîâ. Äóáë³êàòè íîìåðíèõ çíàê³â, ì. гâíå Ç/÷ ïðåñ³â Claas,John Deere,Sipmà Çàï÷àñòèíè JCB

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

Âèðîáíèöòâî íîâèõ ÇÌ-60Ê, ÎÂÑ-25 ²íêóáàòîðè àâò. 140-20000 ÿéöåì³ñöü Êàðòîïëåçáèðàëüí³ êîìáàéíè á/â Êóïëþ ãåðá³öèäè õàðíåñ òà ³í. Êóïëþ Ïåòêóñ 531, 527, á/â Íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà, êóêóðóäçè Ãóðò. Ëþöåðíà, ñòîêîëîñ, åñïàðöåò Ïðåñ-ï³äáèðà÷³ á/â

ÒÅË.

Ö²ÍÀ (ãðí)

Êóïëþ àâòî, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³ Ì³öóá³ñ³ Àóòîëåíä. XL 2008, 4WD 2.4 176 0676111480 Ïàñ. ïåðåâåçåííÿ Òåðíîï³ëü-Óêðà¿íà äîãîâ. Ïðåñ-ï³äáèðà÷³ (òþê, ðóëîí) Ïðåñ-ï³äáèðà÷³ New Holland,Welger Ðåìîíò òóðá³í www.turbolife.com.ua äîãîâ. Ðóêàâà ä/ÒÐÊ 16,19,25 ³ç çàçåìë.,ì Ðóêàâà ÌÁÑ ä/ÒÐÊ ³ áåíçîâîç³â, ì Ôîëüêñâàãåí Êàää³, ð. 2008 1.6, áåíç. (067) 611-14-80

äîãîâ. äîãîâ.

äîãîâ.

Ïðîäàì Ïåòêóñ Ê531, Ê590, Ê547

(067) 362-70-80 000 ãðí 067-930-32-81 (066)304-01-25 (066)30-40-125 050-801-25-92 (044) 592-03-20 (044) 592-03-20 110 500 ãðí

(067)720-57-24 (057) 757-45-60 050-846-21-59 050-136-86-24 (067)720-57-27 (050)619-19-15 (050)619-19-15 098-630-66-00 (050)619-19-15

Äèâàíè â³ä 1300 ãðí (063) 275-55-55 ²òàë³éñüê³ êîëãîòêè: ãóðò, äð³áíèé ãóðò â³ä 16 ãðí (0312) Ìåáë³, á/â òà íîâ³

(096)

61-99-98

453-05-57

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

Ö²ÍÀ (ãðí)

ÒÅË.

Âèãîòîâëåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè äîãîâ. (093)55-32-016 Âñå Çàêàðïàòòÿ:zakarpatpost.net (0312) 61-99-98 Äèçàéí äëÿ ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ äîãîâ. (0456)39-10-31 Äèçàéíåð www.ruzhitsky.kiev.ua äîãîâ. (050)658-71-71 Çîâí³ø. ðåêëàìà Ìèêîëà¿â (âèãîòîâ.) äîãîâ. (067)27-29-012 Êóð’ºðñüêà äîñòàâêà â Á³ë³é Öåðêâ³ äîãîâ. (0456)39-10-31 Ïîë³ãðàô³ÿ çà âèã³äíîþ ö³íîþ äîãîâ. (0456)39-10-31 Ðàä³îðåêëàìà â Á. Öåðêâ³ (Êè¿â.îáë.) äîãîâ. (0456)39-10-31 Ðàä³îðåêëàìà â Çàïîð³çüê³é îáëàñò³ äîãîâ. ( 0 6 6 ) 3 3 8 4 7 1 3 Ðåêë. â ë³ôòàõ â Á³ë³é Öåðêâ³ (Êè¿â) äîãîâ. (0456)39-10-31 Ðåêë. Ç̲ â Á³ë³é Öåðêâ³ òà Ôàñòîâ³ äîãîâ. (0456)39-10-31 Ðåêëàìà â ãàçåòàõ Óêðàèíû 150 âèäàíü 0 6 7 - 5 7 - 1 1 - 5 7 8 Ðåêëàìà â ãàçåòàõ Óêðà¿íè 150 âèäàíü 0 5 0 - 9 9 - 7 8 - 4 7 8 Ðåêëàìà â ãàçåòàõ, ì.Ìèêîëà¿â äîãîâ. (066)334-23-58 Ðåêëàìà â ãàçåò³ "Àô³øà.гâíå" (0362) 62-56-35 Ðåêëàìà â Ç̲ Êè¿â.òà ×åðêàñ. îáë. äîãîâ. (0456)39-10-31 Ðåêëàìà â Ç̲ ×åðêàñüêîãî ðåã³îíó äîãîâ. 0(472) 546711 Ðåêëàìà Ìèêîëà¿âñüêà îáë., Ìèêîëà¿â äîãîâ. (066)334-23-58 Ðåêëàìà íà á³ãáîðäàõ â Á³ë³é Öåðêâ³ äîãîâ. (0456)39-10-31 Ðåêëàìà ïî âñ³é Óêðà¿í³ íåäîðîãî (066)3384713 Ðåêëàìà ïî Óêðà¿í³ äîãîâ. (0522)22-04-84 Ðåêëàìà ïî Óêðà¿í³, Ìèêîëàºâó äîãîâ. (0512)47-25-10 Ðåêëàìà ó ãàçåò³ "Ãîñïîäàð. ïîðàäè" â³ä 35 ãðí (0312) 61-99-98 Ðåêëàìà ó ãàçåò³ "Çäîðîâ’ÿ" â³ä 55 ãðí (0312) 61-99-98 Ðåêëàìà ó ì. ʳðîâîãðàä³ äîãîâ. (0522)22-04-84 Ðåêëàìà óãàçåò³ "Äîìàøíÿ êóë³íàð³ÿ" â³ä 35 ãðí (0312) 61-99-98 Ðåêëàìà, Çàõ³äíèé ðåã³îí (0362) 62-56-35 Ðåêëàìà,îãîëîø.-Óæãîðîä,Çàêàðïàòòÿ â³ä 6 ãðí (0312) 61-99-98 Ðåêëàìí³ ïîñëóãè ì.Ìèêîëà¿â äîãîâ. (0512)47-25-10 Ôëàåðè (10000 øò.) 1000 ãðí (0456)39-10-31 Ôëàåðè (â³ä 500 øò) â³ä 300 ãðí (0456)39-10-31

Îë³ÿ ñèðîäàâëåíà

äîãîâ.

068-340-47-19

Øòàìïè,

Ïàêåòè, ì³øêè, ïîñóä îäíîðàçîâèé

äîãîâ.

(061)2221988

Ñêîò÷, ñòðåò÷ ïëåíêà, ñåòêà, ëåíòà

äîãîâ.

(061)2891911

Êàòàëîã "Òóðèñòè÷íå Çàêàðïàòòÿ" 35 ãðí. Ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè äîãîâ. Ðåêëàìà â ì. Ñòðèé, Ëüâ³âñüêà îáë. Ðåêëàìà ó ãàçåò³ "Ïîðàäè" â³ä 35 ãðí Ðîçðîáêà ô³òîïðåïàðàò³â

ïå÷àòêè

â³ä 70 ãðí

03245-5-91-20

(057)759-50-06

098-338-03-88 (050) 545-68-30 (066)30-40-125 (098) 031-39-36

Áóêëåòè, ïëàêàòè, ôëàºðè (100 øò.) â³ä 300 ãðí0 3 2 4 5 - 4 - 1 3 - 5 4

Ñàéò îãîëîøåíü

(0312)61-99-98 068-340-47-19 03245-4-01-81 (0312)61-99-98 (098)23-40-988

www.fortuna-gazeta.com.ua


4

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 2 0 13 ð î ê ó


5

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó

Квартири 1.1.1. Ïðîäàì 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 1/5ö, 39/ 18/8, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, áàëêîí âåëèêèé çàñêëåíèé, äâà ï³äâàëè. Êîíòàêòè: (067) 428-12-78, (097) 554-40-11

1-ê ³ìíàòíó 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, «ìàëîñ³ìåéêó», âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 8/9 Ö, 35,7/18/ 8, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò. Ö³íà: 285700 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, «Íîâóñ», 3/9/Ö, 30/18/5,5, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 180000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 12 øêîëà, 6/9/ï, 35/18/9, ãàðíèé ñòàí, ïë. â³êíà, ñàíòåõí³êà íîâà. Ö³íà: 220000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Àâòîâîêçàë, 2/9 ï, 37/18/9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 220000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 2/5 ö, 39/ 17/9. Ö³íà: 290000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 2/9 Ï, 34,5/17,5/9, ðåìîíò. Ö³íà: 242000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 9/9 ï, 35/ 18/9. Ö³íà: 210000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 3/5 ö, 31/18/ 6, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà. Ö³íà: 248000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 2/9 Ï, 34/18/ 9, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, çàòèøíèé äâ³ð. Ö³íà: 232000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 3/9 Ï, 34/13/ 9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, âåëèêà ëîäæ³ÿ, îõàéíèé ï³ä»¿çä. Ö³íà: 228000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 9/9 Ï, 34/17/ 8, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, ðåìîíò. Ö³íà: 216500 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/5 Ö, ê³ìíàòà 18 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 11000 ãðí Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 5/5 Ö, 32/ 17/6, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðåìîíò. Ö³íà: 228000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà , 1/9/ï, 32/ 13/9, êîñìåòè÷íèé ðåìåíò. Ö³íà: 184000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 3/5 Ö, «ìàëîñ³ìåéêà», 22/12/5, õîðîøèé ðåìîíò, º êîìîðà. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 8/9 ö, 45/ 22/11, íîâîáóäîâà, ðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 263-22-13, (066) 520-75-35

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, «ãîñòèíêà», ºâðîðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, 3 ïîâåðõ, º êóõíÿ, ³ ñ/â, ê³ìíàòà 18 êâ.ì. Ö³íà: 140000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 4/5 Ö, 30/ 18/6 êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 210600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1-ê³ìíàòíó âóë. êâàðòèðó, Êè¿âñüêà, 2/9Ï, ðåìîíò. Òåðì³íîâî. 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êîíòàêòè: 43-09-30, á³ëÿ «Ìàçäè», 6/9/ï, 34/18/ (097) 408-10-26 9, áðîíüîâàí³ äâåð³, â³êíà

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóøê³íà, 3/9 ö, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ºâðîðåìîíò, öåíòð, çðó÷íå, òèõå ì³ñöå, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè.Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Âëàñíèê, ìîæëèâèé êðåäèò. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, 2/9 ï, òåðì³íîâî, äåøåâî, àáî îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

1-ê³ìíàòíó ð-í êâàðòèðó, Ïèâçàâîäó, 2/5 ö, òåðì³íîâî, äåøåâî. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 1-ê³ìàíòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 2/9 Ï, 34.5/ 17.5/9, ðåìîíò. Ö³íà: 232000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-53-89, 43-07-77, 43-19-50, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðèòðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 3/9ï, 31/ 12/7, ºâðîðåìîíò, ÌÏÂ, ëàì³íàò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, áîéëåð, áàëêîí. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Áîÿðêè ( íîâîáóäîâà), 1/4 Ö, 55 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 352000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 487-32-88

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, 3/9 Ï, 34/18/9, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, ð-í 12 øêîëè, 2/5 ö, 30/18.5/6, ºâðîðåìîíò, ìï.â³êíà, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, ñ/â òà êóõíÿ - êàõåëü, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, 8/9 ï, 35/17/9, ì/ï â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë Ìëèí³âñüêà, 3/9 Ï, 34/ 18/9, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Cò.Áàíäåðè, 5/5 Ö, ïîâíîö³ííà êâàðòèðà, 30/ 17/6, êîëîíêà, áàëêîí, áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâî. Ö³íà: 196000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áåðåçîâñüêîãî, 12 Øêîëà, 2/9 Ö, 36/20/8,8, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ïàðêåò. Ö³íà: 293400 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áåðåçîâñüêîãî, 2/9 Ö, 37/18/8, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 285775 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 1/5 ö, 39/ 18/8, «÷åøêà», âèñîêèé öîêîëü, ºâðîðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí òà 2 ï³äâàëè. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 8/9ï, 33/18/ 9, áåç ðåìîíòó, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí. Ö³íà: 232000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíà òíó 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 46 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 368000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47

ïëàñòèê, áàëêîí ñêëî, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Ö³íà: 220000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë . Î.Äóíäè÷à, 3/9 Ö, 24/ 12/6, ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 160000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 8/9/ï, 35/ 18/9, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 232000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿ , 6/9/ï, 35/ 18/9, êîñì. ðåìîíò, íîâ³ â³êíà, äâåð³. Ö³íà: 236000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 3/9 Ï, 34/18/ 9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 3/9 Ï, 34/18/ 9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 3/9/ï, 34/ 12,5/8,5, ÿê³ñíèé ðåìîíò. Ö³íà: 228000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 4/9 Ï, 34/ 18/9 êâ.ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 4/9 Ï, 34/ 18/9, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 236000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 6/9 Ï, 35/18/ 9, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 232000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà , 8/9/ï, 34/ 18/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 224000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 1/9 ï, 34/18/ 9, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 35/18/9 Ï, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 5/9 ï, 34/18/ 9, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 7/9 Ï, 34/18/ 9, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ö³íà: 229400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 8/9 Ï, 36/18/ 8, ðåìîíò, äîãëÿíóòà. Ö³íà: 224000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 8/9 Ï, 39/18/ 9, ºâðîðåìîíò, ïîâíîö³ííà. Ö³íà: 268000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 1/5 Ö, 35/ 19/8, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìí àòíó 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 1/5/ö, 35/ 18/8, êîñì.ðåì, áåç áàëêîíà. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 32/12/7 Ï, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 4/5 Ö, 31/ 18/5, ì/ï â³êíà, õîðîøèé ñòàí, áàëêîí, êîëîíêà, çàòèøíèé äâ³ð, ïîðó÷ äèòÿ÷èé ñàäî÷îê, øêîëà ¹ 11. Ö³íà: 192000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/5 Ö, 24 ì.êâ. ê³ìíàòà, ìîæëèâî ïåðåðîáèòè ï³ä «ãîñòèíêó», âèâ³ä íà ïðàëüíó ìàøèíó. Ö³íà: 96000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 4/5 Ö, 31/ 18/5, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, õîðîøèé ñòàí, áàëêîí, êîëîíêà, çàòèøíèé äâ³ð. Ö³íà: 192000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/5 Ö, 32/ 18,9/5, ðåìîíò, ìåáë³, àâò. îïàëåííÿ. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 5 ïîâåðõ, öåãëà, 34 êâ.ì., êóõíÿ 7,8 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 160000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 1/5 ö, 21/ 10.8/6, ì/ï â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5 ö, 31/18/ 6, ì/ï â³êíà, íîâà êîëîíêà, íîâà âàííà, òóàëåò, óìèâàëüíèê, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ çóïèíêà, ñóïåðìàðêåò. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5 Ö, 32/17/ 6 êâ.ì, áðîí. äâåð³, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, âàííà, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, ³íòåðíåò. Ö³íà: 260000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5ö, 32/17/ 6, ºâðîðåìîíò, áðîíüîâàí³ äâåð³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 260000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5 ö, 32/17/ 6, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5 Ö, 32/17/ 6, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 27/13/7, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, âìîíòîâàíà êóõíÿ, õîðîøèé æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: (066) 129-30-66 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 34/18/6,5, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 4/5 Ö, 32/17/ 6, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà êîëîíêà, áðîíüîâàí äâåð³. Ö³íà: 204000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 4/5 Ö, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 788-76-42 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/12 Ö, 23/ 17/7, ðåìîíò, áàëêîí, ñ/â îêðåìî. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/12 ö, 27/ 13/97 õîðîøèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³ òà ñò³íè, ó âàíí³é õîðîøà ïëèòêà, ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 220000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/12ö, 27/13/ 7, ðåìîíò, ïàðêåò, áîéëåð, áàëêîí, íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 220000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/12Ö, 27/13/ 7, õîðîøèé ñòàí, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 217300 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/5 Ö, 31/16/ 5, áàëêîí çàñêëåíèé, ðåìîíò, êóõíÿ, ïðàëüíà ìàøèíà. Ö³íà: 232000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07


6

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîòëÿðåâñüêîãî (íîâîáóäîâà), 2/4/ö, 54ì.êâ., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ïðîâîäêà, øòóêàòóðêà «ïî ìàÿêàõ». Ö³íà: 435000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/5 ö, 31/17/ 6, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, òåõí³êà, â³êíà ó äâ³ð. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî ,1/9 Ö, «÷åøêà», êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/5/ö, 24/13/ 5, ãîñò³íêà, ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 170000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî 1/9 Ï, 34,5/17,5/9, ãàðíèé æèòë. ñòàí. Ö³íà: 210600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/5ö, 21.4/ 11.1/4.8, ðåìîíò, ÌÏÂ, êîëîíêà, áàëêîí. Ö³íà: 204000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/9 Ö, 27/13/ 7 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, âåëèêèé áàëêîí çàñêëåíèé, ñ/â ðàçîì, áîéëåð, çàëèøàºòüñÿ êóõíÿ, ïðèõîæà. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 4/4 ö, 29/16/5, ç ðåìîíòîì. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 195600 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 7 1 3 - 9 9 - 1 0 www.rivnedim.com.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 1/9 Ï, 36/17,4/9, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 5/12 Ö, 27/13/7, ãàðíà, ÷èñòà, ì/ï â³êíà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, âìîíòîâàíà êóõíÿ òà ïðèõîæà, àðêà â ê³ìíàòó. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 7/9 ï, 31/17/9, ïåðåïëàíîâàíà, â³êíà íà äâ³ ñòîðîíè, ì/ï â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³ ëèøàþòüñÿ. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 7/9 ï, 35/18/9. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 8/9 Ï, 34/18/9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 229400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 9/9/ï, 35/18/9, ðåìîíò. Ö³íà: 224000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãóð’ºâà, 4/5Ö, áåç ðåìîíòó, æèëèé ñòàí. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãóð’ºâà, 3/3 Ö, 30/22/7. Ö³íà: 196000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 4/9 Ï, 34/18/9, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 8/9 Ö, 36/20/8, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà 9/9 Ï, 34,5/ 17,5/9 íå ìàëîñ³ìåéêà, çâè÷. æèòë .ñòàí. Ö³íà: 206550 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 3/5Ö, ðåìîíò. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 3/9 Ï, 34/18/9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 216000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 3/5 ö, 33/ 17/6, ñàíâóçîë, ç ðåìîíòîì. Ö³íà: 232000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9 Ï, 29/12/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âåëèêèé áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 220000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 7/9 Ï, 32/ 13/9, õîðîøèé ñòàí, âåëèêà ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9 ö, 35/19/7, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, Áîÿðêà, 7/ 9 Ï, 32/13/9, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, õîðîøèé ñòàí, âåëèêà ëîäæ³ÿ, çàòèøíèé äâ³ð. Ö³íà: 216000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 5/9 ï, 35/ 18/9. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 5/9, 39/ 18/9, ÷àñòêîâî ðåìîíò, ì/ ï â³êíà, âåëèêèé áàëêîí, íå êóòîâà. Ö³íà: 232000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 6/9 ï, 34/ 18/9, æèòëîâèé ñòàí, â³êíà ó äâ³ð, áàëêîí çàñêëåíèé. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9 ï, 23/17/2.5, ºâðîðåìîíò, íîâèé ë³ôò. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9 Ö, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, 36/20/8, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 36/20/8 Ö, ðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äâîðåöüêà, 5/5 Ö, 35/ 20/7,2, ðåìîíò, àâò. îïàëåííÿ. Ö³íà: 228200 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äåì’ÿí÷óêà, 6/9 Ö, 43,9/22,7/12,2, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, øòóêàòóðêà, ñòÿæêà. Ö³íà: 301800 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äðàãàí÷óêà 4/5 Ö, 44,5/17/11,5, ñâ³æèé ðåìîíò. Ö³íà: 400000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 2/9 Ï, 35/ 19/9, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò. Ö³íà: 261600 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, ð-í Ïèâçàâîäó, 2/3 Ö, 52/24/21, ï³÷íå àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 308000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóíäè÷à, 2/9ï, êîîïåðàòèâíèé áóäèíîê, 35 êâ.ì, êóõíÿ 9 êâ.ì, ðåìîíò. Ö³íà: 270000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 360-25-67 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóíäè÷à, 4/5 Ö, 31/ 16/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 200 000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóíäè÷à, 4/9 Ö, 31/ 18/5, õîðîøèé ñòàí, áàëêîí, ë³ôò ïðàöþº. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóíäè÷à, 6/9 Ö, 31/18/ 6 êâ.ì., ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñòîëÿðêà. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ª. Êîíîâàëüöÿ, 8/9 ï, 34/18/9, áðîíüîâàí³ äâåð³, â³êíà ïëàñòèê, áàëêîí ñêëî, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Ö³íà: 228000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Çàìêîâà, 4/5 Ö, 32/16,4/ 7, ðåìîíò. Ö³íà: 277700 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2/9 Ï, 34/18/ 9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 6/9 ï, 34/18/ 9, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 35/28/7, ºâðîðåìîíò, âñå íîâå, óòåïëåí³ ñò³íè, êîíäèö³îíåð. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 7/9 Ï, 34/18/ 9, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 192000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 9/9 ï, 34/18/ 9, çàñêëåíèé áàëêîí, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, á³ëÿ «Ñ³ëüïî», 5/9 Ï, 34/18/9, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, íîâîáóäîâà, 1/3Ö, 50 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ʳêâ³äçå, 1/5ö, 35/18/ 6, ñòåë³ ïåðåòåðò³, çàì³íåíà ñàíòåõí³êà, áåç áàëêîíó. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Îñòðîçüêîãî, 5/5 Ö, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 152000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Îñòðîçüêîãî, 5/5/ ö, 23/12.4/5,êîñì.ðåì. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Ðîìàíà, 3/5 Ö, 32/ 17/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Ðîìàíà, 3/5 Ö, 32/ 17/6, ðåìîíò, êîëîíêà, áàëêîí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Ðîìàíà, 3/5ö, 31/ 17/6, ðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 395-85-83 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Ðîìàíà, 4/5 Ö, 30/ 18/5,5, ïîòðåáóº ðåìîíòó, â³ëüíà. Ö³íà: 189175 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 3/5/ö, 31/17/ 6, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 248000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îñòðîçüêîãî , 4/5/ ö, 32/19/5, ìàëîñ³ìåéêà, ðåìîíò. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5 ö, 32/18/5, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5 ö, 31 êâ.ì., ðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 3/5 ö, 30.5/ 17/6.5, ðåìîíò. Ö³íà: 254000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 3/9 ï, 35/ 18/9, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 3/5 ö, 31/ 17/6, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 3/9/ï, 35/ 18/9, ðåìîíò, íå êóòîâà. Ö³íà: 260000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 3/5 ö, 31/ 17/6.5, ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, ñàíòåõí³êà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 3/5 ö, 34/ 18/6, äåøåâî. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 3/5 Ö, «ãîñòèíêà», 18 ì.êâ., ðåìîíò, áîéëåð, âìîíò.êóõíÿ, ñ/â. Ö³íà: 140000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 3/5/ö, 31/ 17/6, ðåìîíò, êîëîíêà. Ö³íà: 252000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 33/17/6, æèëèé ñòàí, º áàëêîí. Ö³íà: 192000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 4/5 Ö, 31/ 18/6, æèëèé ñòàí, ñåðåäèíà áóäèíêó, ïîðó÷ äèòÿ÷èé ñàäîê òà øêîëà. Ö³íà: 188000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 1/5ö, 52/ 24/14, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 370000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 2-é ïîâ, 52/24/14, ï³ñëÿ çàáóäîâíèê³â, àâòîíîìêà. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 2/5 Ö, 51/ 23/14, àâò.îïàë., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 396900 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 2/5 Ö, 51/ 24/14, íîâîáóäîâà, àâò.îï. Ö³íà: 360 000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 2/5 ö, 51/ 24/14, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 2/9 Ï, 34/ 18/9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 216000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 2/9 Ï, 34/ 18/9, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 216000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 4/9 ï, 34/ 18/9, ì/ï â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëàì³íàò. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 4/9 ï, 34/ 18/9, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, çàñêëåíèé áàëêîí, øàôà-êóïå, êóõíÿ, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 5/9 Ï, 34/ 18/8, ðåìîíò, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 224000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 8/9 ï, 34/ 18/9, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 9/10 Ö, 38,5/19,3/7,3, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, áàëêîí ïî ïåðåìèòðó êâàðòèðè. Ö³íà: 346150 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 6/9 Ï, 36 êâ.ì., 12 ð. áóäèíêó, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 245500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 4/9 ï, 34/ 13/9. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 5/9 Ï, 32/ 13/9, áàëêîí, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 211000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 5/9 Ï, 32/14/9, âåëèêèé áàëêîí, õîðîøèé ñòàí, çàòèøíèé äâ³ð, ïîðó÷ äèòÿ÷èé ñàäî÷îê, øêîëà. Ö³íà: 204000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 5/9 Ï, 34/13/7,5, â æèòëîâîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 6/9 ï, 34/18/9, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 6/9 Ï, 34/18/9, õîðîøèé ñòàí, çàòèøíèé äâ³ð, ïîðó÷ äèòÿ÷èé ñàäî÷îê, øêîëà ¹12. Ö³íà: 224000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 9/9 ï, 34/ 18/9. Ö³íà: 205000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9 ï, 30.5/12.5/6/5 Ö³íà: 201000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êóð÷àòîâà, «÷åøêà», êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 36/ 20/9. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êóð÷àòîâà, 1/5 Ö, «÷åøêà» 40 êâ.ì., æèëèé ñòàí. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/5 Ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 280000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/5/ö, 36.6/20/8, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/9 Ö, 26/18, áëî÷íà ñèñòåìà íà 4 ñ³ì’¿, ñ/â íà 2 ñ³ì’¿. Ö³íà: 112000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 3/5 ö, 35/18/7, æèòëîâèé ñòàí, ó äâîð³, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìiðþùåíêà, 2/9 ï, 35/ 18/9. Ì/ï â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìîæëèâèé îáì³í íà 2ê³ìíàòíó ïàíåëü â öüîìó æ ðàéîí³. Ö³íà: 228200 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 7 1 3 - 9 9 - 1 0 www.rivnedim.com.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 1/9 Ï, 31/ 13/7,5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 184000 ãðí. Êîíòàêòè: (097)134-74-02, (050) 338-71-09 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 1/9 ö, 32/ 18/5, âàííà, êóõíÿ, ðåìîíò, ëîäæ³ÿ 4.7 êâ.ì. Ö³íà: 196000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 1/9 Ö, 32/ 18/5, âèñîêèé öîêîëü, ÷àñòêîâî ðåìîíò, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 188000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 1/9 ö, 32/ 18/5, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, êóõíÿ òà ñ/â - ðåìîíò. Ìîæëèâèé îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó, Ö. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 1/9 Ö, 32/ 18/5, õîðîøèé ñòàí, ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 193000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 2/9 ï, 34/ 18/9, áðîíüîâàí³ äâåð³, â³êíà ïëàñòèê, áàëêîí ñêëî, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Ö³íà: 228000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 2/9 Ï, 34/ 19/8, ºâðîðåìîíò, íîâ³ äâåð³, ì/ï â³êíà. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 2/9 ö, 20/ 11/4.5, æèòëîâèé ñòàí, ìåáë³ òà òåõí³êà ëèøàþòüñÿ. Ö³íà: 156000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 2/9 ö, 29/ 18/6, ïåðåïëàíîâàíà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 2/9 Ö, 32/ 19/7, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí 6 êâ.ì., ëàì³íàò, ì/ï â³êíà, ìîæëèâèé îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 3/9 Ï, 34/ 18/9, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 3/9 ï, 34/ 18/9, ðåìîíò, äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 263-22-13, (066) 520-75-35 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 36/18/8,5, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 5/9 ï, 34/ 18/9. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 5/9 Ö, 26/ 16/5, ðåìîíò, ë³ôò ïðàöþº. Ö³íà: 168000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9 Ï, 24,4 êâ.ì., ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 788-76-42 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9 ï, 34/ 18/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áîéëåð, íåêóòîâà, íå ìàëîñ³ìåéêà, ïîðó÷ çóïèíêà, ñóïåðìàðêåò, ñàäîê, øêîëà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9 Ö, 22/ 12/6, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9 ö, 27/ 12/5, ç ðåìîíòîì, º áàëêîí 150775 Ö³íà: 150775 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9 Ö, 31/ 18/5, «ìàëîñ³ìåéêà», áåç áàëêîíó, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9 Ö, 32/ 18/5, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 189175 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9, 34/18/ 9, ïîâíîö³ííà êâàðòèðà, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 6/9/ö, 30/18/ 5, ðåìîíò, áåç áàëêîíó. Ö³íà: 192000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86


ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 8/9 ï, 18/ 8/35, ïåðåòåðò³ ñòåë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 8/9 ï, 35/ 18/8, á/ç, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³. Ö³íà: 212000 ãðí Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 8/9ï, 35/18/ 8, äâåð³ çàì³íåí³, ñòåë³ ïåðåòåðò³, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 9/9 ï, 34/ 18/9, ì/ï â³êíà, ºâðîðåìîíò, äàõ íå òå÷å, ë³ôò ïðàöþº, º áàëêîí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 9/9ö, 28/16/ 5, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ÌÏÂ, ëàì³íàò, øàôà-êóïå. Ö³íà: 180000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, á³ëÿ «Ë³òè», 6/9 Ö, 31/18/5, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 184000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, á³ëÿ êàôå «²íåñ», 9/9 Ö, 31/18/5, ðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ âìîíòîâàí³ ìåáë³, äàõ ïåðåêðèòèé, ë³ôò ïðàöþº. Ö³íà: 168000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, ð-í. Áîÿðêà, 9/9 ï, 34/18/9, ì/ï â³êíà, ºâðîðåìîíò, ë³ôò ïðàöþº, äàõ íå òå÷å. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 1/10/ï, 35/ 18/9, º áàëêîí, ï³ä ºâðî, ï³äâàë. Ö³íà: 228000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 3/9 Ï, 34/ 18/9. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 4/10 ï, 34/ 18/9, ãàðíèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 8/9 Ï, 34/ 18/9, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 233400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 1/9 Ö, 34/ 16,6/6,5, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí. Ö³íà: 269600 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 6/9 ï, 34/ 18/9. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 1/5 ö, 31/ 28/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 2/5 ö, 32/ 17/6, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à , 8/9/ö, 22/ 12/5, ðåìîíò. Ö³íà: 144000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 2/9/ö, 30/ 18/5, êîñì.ðåì. Ö³íà: 180000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 5/5 Ö, 32/ 19/5, ðåìîíò. Ö³íà: 225400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Îëåñÿ, 2/5 Ö, 36/20/ 7,5, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö³íà: 285700 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 1/5 ö, 24/ 12.5/5.5. Ö³íà: 144000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 2/5 ö, 36/ 19/7, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 2/9 Ï, 35/ 18/9, õîðîøèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 32/19/5.5, âåëèêà ëîäæ³ÿ, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 220000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 4/9 Ï, 34/ 18/9 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 4/9/ö, 31 / 18.2/ 5.3, ñòàí æèëèé, áàëêîí ìàëåíüêèé, íå êóòîâà, ë³ôò ïðàöþº. Ö³íà: 170000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 4/9 Ï, 34/ 18/9, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1-ê³ìí àòíó 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 5/5 ö, 23/ 13/5, â³êíà â äâ³ð, ðåìîíò, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 7/10 Ï, 34,7/ 18/9, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 229400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 6/9 Ö, 30/ 18/5, ðåìîíò, íåêóòîâà. Ö³íà: 192000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 9/9 Ï, 32/ 13/9, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 8/9 Ï, 34/ 18/9, çâè÷àéíèé ñòàí, ë³ôò ïðàöþº, ÷èñòèé ï³ä’¿çä. Ö³íà: 208000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ï.Ìîãèëè, 3/5 Ö, 20 ì.êâ., íåêóòîâà, ñàíâóçîë íà 4 ñ³ì’¿. Ö³íà: 102000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/ 9 ï, 30/12/6.5, æèòëîâèé ñòàí, â³êíà ó äâ³ð, ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, (Þâ³ëåéíèé), 4/5 ö, 33/18/6, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 260000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïàâëþ÷åíêà, 6/9/ö, 32/ 19/6, æèëèé ñòàí, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, áîéëåð, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 212000 ãðí Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/ 9 Ï, 31/12/7, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 196000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 1/9 ö, 26/14/ 6, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí, íå êóòîâà. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà , 4/4/ö, 27/ 16/5, ðåìîíò. Ö³íà: 196000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 2/4 ö, 26/ 16/4. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 3/4 Ö, 28/ 16/4, ì/ï â³êíà, ñòîëÿðêà, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 3/4 Ö, 28/ 16/5, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ö³íà: 213300 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 35/ 18/9, 8/9 Ï, ºâðîðåìîíò, ì/ ï â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, â³êíà â äâ³ð. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 3/3 Ö, 29,5/ 21/7,2, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ðåìîíò äàõó. Ö³íà: 229400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/ 9 Ï, 34/18/9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 3/4 Ö, «ñòàë³íêà», 39/20/8, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà òåõí³êà, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/ 9Ï, âåëèêà ê³ìíàòà, ðåìîíò. Ö³íà: 232000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-60-31, (096) 261-77-07

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 3/4 ö, 39/20/ 8, «ñòàë³íêà», ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/9 Ï, 34/18/ 9, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 221 375 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 7/9 Ï. Ö³íà: 284000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, íîâîáóäîâà, 7/7 ö, 44.5/20/15, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, ºâðîðåìîíò, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (063) 433-22-99

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ð-í Þâ³ëåéíèé, 36/19/8, «÷åøêà», á/ç, áðîíüîâàí³ äâåð³, æèòëîâèé ñòàí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíòñüêà, 9/9 Ö, 32/ 19,9/5,5, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ë³ôò ïðàöþº. Ö³íà: 225400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ÐÓÌ, 2/5 ö, 44/22/8 Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 1/9/ï, 35/ 18/9, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 196000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ÐÓÌ, 7/9 ö, 26/14/6, ºâðîðåìîíò, ìåáë³. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 3/9 Ï, 30/ 13/8, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 229400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, Ðóì, 9/9 Ö, 35/19/7,5, ñ/â îêðåìî, áàëêîí. Ö³íà: 188000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 3/9ï, 30/ 13.5/8, ïðîñòîðèé êîðèäîð, îôîðìëåíèé ÿê êàá³íåò, çàñêëåíèé áàëêîí, ÌÏ íà êóõí³, íîâ³ âõ³äí³ òà ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, çàì³íåí³ òðóáè, íîâà ñàíòåõí³êà, áîéëåð. Ö³íà: 228000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 4/4 Ö, 28/ 16/4,5, õîðîøèé ñòàí, íîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 197200 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097)945-15-74

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíèé, 4/9 Ö, «ìàëîñ³ìåéêà», 30/ 18/5, áàëêîí, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 220000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 4/5, 28/16/ 4, ì/ï â³êíà, áàëêîí íåçàñêëåíèé, â õîðîøîìó æèòëîâîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè , 3/5/ö, 34/19/6, çâè÷àéíèé ñòàí, áàëêîí, äóáîâ³ äâåð³, îáøèòèé áàëêîí. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 4/5 Ö, 25/13/ 6, áîéëåð, âìîíòîâàí³ ìåáë³, âåëèêèé áàëêîí. Ö³íà: 152000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 5/5 Ö, 31/ 17,5/6, êîëîíêà, áåç áàëêîíó. Ö³íà: 184000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 5/5 Ö, 28,6/ 13/6, ðåìîíò. Ö³íà: 189100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ð.Øóõåâè÷à, 1/9 ï, 34/ 18/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ð.Øóõåâè÷à, 3/9 Ï, 34/ 18/9, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ. Äåì’ÿí÷óêà, íîâîáóäîâà, 6/9 Ö, 44/23/ 12, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 296000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Îëåñÿ, Áîÿðêà, 2/5 ö, 36/20/7.5, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, ï³äâàë. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ. Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/ 9 Ö, 40/21/8, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 265650 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Òåë³ãè, 4/9 Ï, 34/18/ 9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Áàíäåðè, 3/5 Ö, 32/ 17/6, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 1-ê³ìíàòíó Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/9 Ï, 34/ 18/9, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/5 Ö, 33/18/ 6, ºâðîðåìîíò, íå êóòîâà. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9 Ï, 34/18/9, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/5/ö, 33/18/ 6, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 260000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿. 3/9 ï, 35/ 18/9. Ö³íà: 220000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, 5/5 Ö, 30/16/ 5,6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 221400 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà 3/4 Ö, 39/19,9/8, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 364500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, (íîâîáóäîâà) 6/6 ö, ºâðîðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³ + òåõí³êà, ë³ôò ïðàöþº. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 2/9 ö, 37/20/9, êîñìåòè÷íèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/9 ï, 34/18/ 9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ð-í ÐÓÌ, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ë³íîëåóì, íåêóòîâà, íå ìàëîñ³ìåéêà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíà òíó 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/9 Ö, 32/18/ 5, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 5/9ö, 21/12/ 5, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 168000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-53-89, 43-07-77, 43-19-50, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 9/9 ö, 35/18.6/ 7.4, áàëêîí, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 184000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-53-89, 43-07-77, 43-19-50, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 3/5 ö, 32/ 16/6, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 3/5 Ö, 32/ 17/6, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíà òíó 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 5/5 Ö, 31/ 16,5/6, êîëîíêà, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 190350 ãðí. Êîíòàêòè: 63-53-89, 43-07-77, 43-19-50, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 6 ïîâåðõ, 2 ê³ìíàòè â ãóðòîæèòêó,18 òà 12 êâ.ì., áëî÷íà ñèñòåìà, ðåìîíò. Ö³íà: 148000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 9/9/ï, 35/ 18/9, êîñì.ðåì. Ö³íà: 165000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åáèøåâà, 10/10 Ï, 32/ 13/9, áàëêîí, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 216500 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1-ê ³ìíàòíó 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åáèøåâà, 10/10 ï, 35/ 18/9, â æèëîìó ñòàí³, º êëàäîâêà, áàëêîí çàñêëåíèé, äàõ íå ïðîò³êàº, ë³ôò ïðàöþº ïîñò³éíî. Ö³íà: 215975 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åáèøåâà, 10/10/ï, 35/ 18/9, ì/ï â³êíà, ïîì³íÿí³ äâåð³,êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 212000 ãðí Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åáèøåâà, 10/10ï, 38/ 18/9, æèòëîâèé ñòàí, äàõ çðîáëåíèé. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åáèøèâà, 10/10 ï, 34/ 18/9, õîðîøèé ðåìîíò, êîìîðà. Ö³íà: 212000 ãðí Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 4/5 ö, 32/ 16/6. Ö³íà: 224000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 1/5 ö, 29/16/ 6, áåç/á, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 4/5/ö, 30/17/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 232000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 1/5 Ö, 30/16/ 6,5, êîñìåòèêà, íå êóòîâà. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

7

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 2/5 Ö, 32/17/ 6, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 3/9 ö, 45ì.êâ, íîâîáóäîâà. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 1/4ö, 41/ 20/10, íîâîáóäîâà, âèñîêèé öîêîëü, áàëêîí, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, äâ³ð îãîðîäæåíèé, äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, ïàðêîâêà. Ö³íà: 248000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 5/5 ö, 30/ 18/6. Ö³íà: 213000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øê³ëüíà, 1/2 Ö, 37 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 221300 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 1/10 Ï, 35/ 18/9, õîðîøèé ðåìîíò, ïàðêåò, êëàäîâêà, ñóøêà, íà â³êíàõ ãðàòè. Ö³íà: 224000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 1/9 ï, 34/ 18/9, â æèëîìó ñòàí³, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïîì³íÿíà âàííà, ñ/â è êóõíÿ îáëèöüîâàí³ ïëèòêîþ. Ö³íà: 232275ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 1/9 Ï, 34/ 18/9, æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 1/9/ï, 35/ 18/9, ë³÷èëüíèê íà îïàë.íà áóä., ÷àñòêîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 10/10 Ï, 34/ 17,8/9. Ö³íà: 200 000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (096) 471-13-22 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 10/10/ï, 34/18/9, êîñì.ðåì. Ö³íà: 207000 ãðí Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 34/18/9 Ï, á/ç, õîðîøèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 5/9 ï, 34/ 18/9, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 5/9 ï, áåç ðåìîíòó, áàëêîí çàñêëåíèé. Êîíòàêòè: (067) 263-22-13, (066) 520-75-35 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 5/9/ï, 34/ 18/9, áðîíüîâàí³ äâåð³, â³êíà ïëàñòèê, áàëêîí ñêëî, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Ö³íà: 228000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21


8

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 5/10 ö, 50.2/ 27/8.3, 2 áàëêîíè, îêðåì³ ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 7/10 Ï, 34/ 17/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 212000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ïîëüîâà, 1/5 ö, 33/19/ 7, ðåìîíò. Ö³íà: 192000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 7/9 ï, 34/ 18/9, õîðîøèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ó âàíí³é õîðîøà ïëèòêà. Ö³íà: 224000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Î.Äóíäè÷à, «ìàëîñ³ìåéêà», 5/9, 29,/12,6/9. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 038-02-57

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 3/9 Ï, 34/ 18/9, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 3/9 Ï, 36/ 18/8, ºâðîðåìîíò, âñå íîâå. Ö³íà: 232000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 4/9 ï, 34/ 18/9, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.³ä³íñüêà, 3/5 Ö, 32/ 17/5, æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ãàãàð³íà, 5/12 Ö, 27/ 13/7, ðåìîíò, â ê³ìíàò³ ïàðêåò, çàñêëåíèé áàëêîí, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñò³íè, ïàðêåò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Äóáåíñüêà, 7/9 Ï, 32/ 13/9 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, âåëèêèé áàëêîí íåçàñêëåíèé. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5 ö, 23/13/5, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Êîñòðîìñüêà, 3/9 Ï, 34/18/9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Êîñòðîìñüêà, 6/9 ï, 34/ 18/9, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïîðó÷ ñàäîê, çóïèíêà, ñóïåðìàðêåò. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 44,6/20,6/ 11,7/ 6,4. ïåðåïëàíóâàííÿ ìîæëèâèé ñâ³é âõ³ä, ñâ³é ï³äâàë. Ö³íà: 324 000 ãðí Êîíòàêòè: (096) 856-68-93, (097) 836-16-18 www.ar.rv.ua 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ìåëüíèêà, 1/9 ï, 34/ 18/9, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, äîáóäîâàíèé áàëêîí. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/ 9ï, 32/13/9, õîðîøèé ñòàí, âàííà- ïëèòêà, ìîæëèâî îáì³í íà 2-ê³ìí.êâ.+ äîïëàòà. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 2/ 9 ö, 30/15/8, ì/ï â³êíà, íåêóòîâà, ºâðîðåìîíò, â³êíà ó äâ³ð, òèõèé ðàéîí. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ñîáîðíà, ºâðîðåìîíò, 3/4 Ö, 39,9/19,9/8. Ö³íà: 360 000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 402-30-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ñîáîðíà, Ðóì, 9/9 Ö, 35/18,6/7,4, áàëêîí, ñ/ âîêðåìî, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 188000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ôàáðè÷íà, 5/9 Ï, 35/ 18/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 196000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Øóõåâè÷à, 1/9/ï, 35/ 18/9, ðåìîíò. Ö³íà: 212000 ãðí Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Øóõåâè÷à, 5/9 Ï, áåç ðåìîíòó, íåêóòîâà, áàëêîí çàñêëåíèé, âàííà, òóàëåò ðîçä³ëüíî. Ö³íà: 224000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 214-12-94 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ãîðîäèùå, 5/5ö, 37/20/9, àâò. îïàëåííÿ, ðåìîíò. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-53-89, 43-07-77, 43-19-50, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ºâðîðåìîíò, öåíòð, çðó÷íå, òèõå ì³ñöå, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè. Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Âëàñíèê, ìîæëèâèé êðåäèò. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ê³ìíàòà, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 8/9 Ö, 13 êâ.ì., æèëèé ñòàí, áëî÷íà ñèñòåìà. Ö³íà: 64400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ê³ìíàòà, âóë. Ôàáðè÷íà, 4/5 Ö, 18 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áëî÷íà ñèñòåìà. Ö³íà: 88550 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ì-í. Íåçàëåæíîñò³, 5/5 ö, 33/18/6, ì/ï â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íåêóòîâà, äóøîâà êàá³íà, âåëèêèé êîðèäîð. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìàëîñ³ìåéêó, âóë. Ôàáðè÷íà, 4/9 Ï, 30/13/8, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ö³íà: 197225 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 4/4 ö, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ï-ê Ðîá³òíè÷èé, 4/5ö, ïðîñòîðà, 36/17.5/10.5, áàëêîí, ðåìîíò. Ö³íà: 212000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó , 4/5/ö, 30/17/6, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 4/5 Ö, 30/15/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, íîâà ñàíòåõí³êà. Ö³íà: 228000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 4/5 Ö, 32/17/6 êâ.ì, ðåìîíò. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 4/5 Ö, ºâðîðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 277 700 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó, 5/5 ö, 32/16/6. Áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 220050 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïðîâ. Äâîðåöüêèé, 4/5ö, 34/18/6, æèòëîâèé ñòàí, ÌÏ íà êóõí³, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ñ/â ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 208000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Àâòîâîêçàëó, 6/9 ï, 32/ 18/7.6, æèëèé ñòàí, çàñêëåíèé áàëêîí, áîéëåð. Ö³íà: 216000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Áîÿðêà, 5/9 ï, 31/12.3/ 7.1, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 189600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Áîÿðêà, 8/9 ï, 37/18/9, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Ö³íà: 216000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ïèâçàâîäó, 2/2, 27/15/ 6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 260000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (096) 888-66-67 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ϳâí³÷íèé, 3/9 ï, 34/ 18/9, áðîíüîâàí³ äâåð³, â³êíà ïëàñòèê, áàëêîí ñêëî, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Ö³íà: 232000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Ïðèâàòáàíêó, 5/10 ï, 34/18/9, äèçàéíåðñüêèé ïðîåêò. Ö³íà: 224000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Þâ³ëåéíèé, 3/5 ö, 31/ 12.5/5, ìàëîñ³ìåéíèé áóäèíîê, õîðîøèé ñòàí, ï³äâàë, ãàçîâà êîëîíêà. Ö³íà: 176000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðàéîí ϳâí³÷íèé, 6/10 ö, 47 ì. êâ., íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 1 - ê ³ ì í à ò í ó êâàðòèðó,»Àâòîâîêçàë», âóë. Áåðåçîâñüêîãî, 2/9 Ö, 36/18/9, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, ïåðåòåðò³ ñòåë³, çàòèøíèé äâ³ð. Ö³íà: 284000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 2/5 Ö, 32/17/ 6, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 3/9 Ï, 34/18/ 9, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1-ê³ìíàòó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9 Ï, 32/13/ 9, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 ÂѲ ÂÈÄÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Ç ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÞ. ÊÓϲÂËß, ÏÐÎÄÀÆ, ÎÐÅÍÄÀ. ÄÎÏÎÌÎÃÀ  ÎÔÎÐÌËÅÍͲ ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: ÂÓË. ÏÎØÒÎÂÀ, 9, 26-87-91, (067) 363-03-11, (067) 360-63-60 ÄËß Ð²ÅËÒÎв ÒÀ ÀÃÅÍÒÑÒ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ². ÀÄÐÅÑÈ ÒÀ ÊÎÍÒÀÊÒÈ ÂËÀÑÍÈʲ ÎÁ’ªÊҲ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ² ÇÀÏÐÎÏÎÍÎÂÀÍÈÕ ÄÎ ÏÐÎÄÀÆÓ (¹ ÁÓÄÈÍÊÓ, ÒÅËÅÔÎÍ ÒÀ Ö²ÍÀ ÎÁ’ªÊÒÓ) ÇÀ ÄβÄÊÀÌÈ ÇÂÅÐÒÀÒÈÑÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 1NFOBANK@RAMBLER.RU

ʳìíàòè â ãóðòîæèòêó, 2 øò., âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 6/9 Ö, 12 êâ.ì. òà 18 êâ.ì, ï ð è â à ò è ç î â à í ³ , ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, êóõíÿ íà 4 ñ³ì’¿, ñ/â íà 2 ñ³ì’¿, êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 148000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 ʳìíàòè â ãóðòîæèòêó, 2 øò., ð-í Ïèâçàâîäó, 5/5 Ö, 33+8êâ.ì., ì/ï â³êíà, ðåìîíò, òóàëåò, äóøîâà íà 2 ñ³ì’¿. Ö³íà: 176000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 25940-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, 6/9 Ö, 30/ 18/6, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö³íà: 185000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 000-86-68

ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî 9/9 Ö, 12 êâ.ì, ðåìîíò, â êðèë³ 8 êâàðòèð, ë³ôò ïðàöþº, ïîáëèçó «Ôëàì³íãî». Ö³íà: 64000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, âóë. Ñîáîðíà, 9/9ö, 35/18/7.4, áàëêîí, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ë³ôò íå ïðàöþº. Ö³íà: 184000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 12 êâ.ì, 9/9 Ö, ïîáëèçó êàôå «Ôëàì³íãî». Ö³íà: 64000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, âóë. Ñò.Áàíäåðè,12 êâ.ì. Ö³íà: 72000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64 ʳìíàòó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/5 Ö, õîðîøèé ñòàí, ï³äâåäåíà âîäà, êàíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: 96600 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 ʳìíàòó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/9 Ö, 18 êâ.ì., áëî÷íà ñèñòåìà, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 85500 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

1.1.2. Ïðîäàì 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

2-ê³ìíàòíó âóë. êâàðòèðó, Êè¿âñüêà, 3/9Ï. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 5/6ö, 54/30/8,áåç ðåìîíòó, ÷åñüêèé ïðîåêò, îêðåì³ ê³ìíàòè, ëîäæ³ÿ, âëàñíèê. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 733-27-45

2-ê³ìíàòíó âóë. êâàðòèðó, Ìåëüíèêà, 2/9ï, àáî îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

2-ê³ìíàòíó âóë. êâàðòèðó, ×åðíÿêà, 5/5ö, 46 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, íîâà åëåêòðèêà, ÌÏ â³êíà. Êîíòàêòè: (067) 360-84-23

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 2/9 ï, òåðì³íîâî, äåøåâî àáî îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 2,3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè â íîâîáóäîâàõ, ð-í ϳâí³÷íèé, öåíòð. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Àâòîâîêçàë, 8/9/ï, 47.6/32/ 7, ïëàñòèê, ºâðî. Òåðì³íîâî Ö³íà: 280000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àâòîâîêçàë, 2-ð³âíåâà, íîâîáóäîâà, ãàðíèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 262-05-68 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â ð-í³ Áîÿðêè (íîâîáóäîâà), 4/4 Ö, 75 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 487-32-88 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë .Êí.Âîëîäèìèðà, 9/9 Ï, 48,5/29,4/7, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 285000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-09-09, (096) 471-13-22

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 6 Ãâàðä³éñüêà, 8/9 Ö, 48/27,3/8, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 313900 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Àâòîâîêçàë, 8/9/ï, 47.6/32/ 7, ïëàñòèê, ºâðî. Òåðì³íîâî Ö³íà: 280000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àâòîâîêçàë, 2-ð³âíåâà, íîâîáóäîâà, ãàðíèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 262-05-68 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â ð-í³ Áîÿðêè (íîâîáóäîâà), 4/4 Ö, 75 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 487-32-88 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 24 Ñåðïíÿ, 2/3Ö, æèòëîâèé ñòàí. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Còðóòèíñüêî¿, 4/9 Ö, áóäèíêó 13 ðîê³â, 52/30/ 8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 1/9ï, 60/29.5/7, ç äîáóäîâîþ, ðåìîíò, ÌÏÂ, ñ/â ³ êóõíÿ ïëèòêà, áåç áàëêîíà, ìîæíà ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ïåðóêàðíþ. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 3/9 ï, 48/30/8, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 1/9 Ö, 80 êâ.ì., ðåìîíò ºâðî. Ö³íà: 544000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, 2/5 ö, 60 êâ.ì. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â. Äèâ³ç³¿, 2/9 ï, 47.6/ 32/7, ïë. â³êíà, ë³÷èëüíèêè. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 280000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â. Äèâ³ç³¿, 4/9 Ï, 49/ 29/8, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 326 000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³³, 3/9 Ï, 49/ 29/8, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 296000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 1/9 ï, 48/ 30/7, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 2/10 ö, 49/ 29/8, 2 áàëêîíè, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 5/9ö, 50.2/ 27.8/8.8, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ðåìîíò, áðîíüîâàí³ äâåð³, íîâà ñàíòåõí³êà, 2 áàëêîíè (1 çàñêëåíèé). Ö³íà: 376000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 7/9ö, 47.5/ 26.8/7.5. Ö³íà: 368150 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 816-27-18 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, ð-í ϳâí³÷íèé, 8/9 Ï, 49/29,5/ 7,8, çâè÷àéíèé æèëèé ñòàí, ë³ôò ïðàöþº. Ö³íà: 301550 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âiäiíñüêà, 2/5 ö, 48/ 27/6, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, º áàëêîí. Ö³íà: 285250 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 2/9 ï, 48/ 30/8, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 3/9 Ï, 49/29/ 8, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 4/9 Ï, 49/29/ 8, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 309700 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 7 1 3 - 9 9 - 1 0 www.rivnedim.com.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà , 2/5/ö, 44/ 28/6, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 1/5 Ö, 42ì.êâ., ïåðåïëàíîâàíà, ðåìîíò. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/4 ö, 44 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/5 Ö, 44/ 29/6, ê³ìíàòè îêðåì³, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 296000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 2/5ö, 44/ 31/6.1, ïîâíîö³ííèé ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 408000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 3/5 ö, 44/ 28/6, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, êîëîíêà, ïîêëåºí³ ñâ³æ³ øïàëåðè, íîâèé óí³òàç, æèòëîâèé ñòàí, ïîðó÷ çóïèíêà, 18 øêîëà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 3/5 Ö, 47,3/ 15+12.1/ 8,1 áàëêîí, æèòë. ñòàí, ë³÷èëüíèê íà òåïëî. Ö³íà: 356400 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 5/5 ö, 48/ 31/6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 5/5 Ö, 48/ 34/6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 293800 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 8/9, 57 êâ.ì., íîâîáóäîâà, àâòîíîìêà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, áóäèíîê çäàíèé. Ö³íà: 432000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, íîâîáóä. 8/10 Ö, 56 ì.êâ., àâò.îïàë. Ö³íà: 437400 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, «õðóùîâêà», 5/5, 44/32/6, ì/ï â³êíà, õîðîøèé æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 1/5 ö, 43/ 27/6, ºâðîðåìîíò, îêðåì³ ê³ìíàòè. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 1/5/ö, 21,6/ 17/3,2. «ãîñòèíêà», íîâà ñòîëÿðêà, ì/ï â³êíà. Ö³íà: 168000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5 Ö, 40/ 27/6, íîâà ñòîëÿðêà Ö³íà: 250000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 4/5 Ö, 47 êâ.ì., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 300000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/5/ö, 45ì.êâ., êîñì.ðåì. Ö³íà: 272000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 2/9 ï, 51/35/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, º ï³äâàë. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 3/4 ö, 45 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ- ñòóä³ÿ ,áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 4/4 ö, 43/26/6, æèòëîâèé ñòàí, ð-í «×àéêè». Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 7/9 Ï, 48/30/8, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íå êóòîâà, ç ìåáëÿìè. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 2/9 Ï, 49/29/8, çâè÷àéíèé ñòàí. Ö³íà: 280 000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9/ï, 50/29/8, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 296000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9Ï, ðåìîíò. Òåðì³íîâî. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26


ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9 ö, áåç áàëêîíó, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9/ö, 50/30/6. áåç áàëêîíà, êîñì.ðåìîíò. Ö³íà: 304000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 4/4 ö, 43/26/6, æèòëîâèé ñòàí, ð-í «×àéêè». Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 7/9 Ï, 48/30/8, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íå êóòîâà, ç ìåáëÿìè. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87 2-ê³ì íàòíó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 2/9 Ï, 49/29/8, çâè÷àéíèé ñòàí. Ö³íà: 280 000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9/ï, 50/29/8, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 296000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9 ï, 48/30/8. Ö³íà: 290000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9 Ï, 49/29/8 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 296000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 3/9 ö, 52/28/8, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 263-22-13, (066) 520-75-35 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äåì’ÿí÷óêà, 7/9 ö, 63.2 êâ.ì., íîâîáóäîâà, áóäèíîê çäàíèé â åêñïëóàòàö³þ, äîêóìåíòè ãîòîâ³, ñòàí-ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 415650 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 7 1 3 - 9 9 - 1 0 www.rivnedim.com.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äåì’ÿí÷óêà, 7/9 Ö, íîâîáóäîâà, 80 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðî. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äèðåêòîð³¿, 4/5 ö, 42/ 25/5, ðåìîíò, êîëîíêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äèðåêòîð³¿, 41,9/25,3 Ö³íà: 368150 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 608-85-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äèðåêòîð³¿, ê³ìíàòè îêðåì³, ºâðîðåìîíò, öåíòð. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 834-40-55, (063) 342-26-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 2/2 Ö, 42/ 26/10, «ñòàë³íêà», àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âèñîê³ ñòåë³, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 326 000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóíäè÷à, 2/5 Ö, 44/ 30/6, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 25940-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Æóêîâñüêîãî, 2/5 Ö, 42/28/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 276000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Æóêîâñüêîãî, 2/5 Ö, 42/28/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 264000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95

9

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Çàìêîâà, 1/5 ö, 52/ 32/8, ê³ìíàòè îêðåì³. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàâêàçüêà, 2/9/ö, 52/ 30/9, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, æèëèé ñòàí. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 327992 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàâêàçüêà, 3/9 Ö, 47/ 27/6, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàâêàçüêà, 46,2/25,8/ 6. Ö³íà: 375000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 869-75-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà àâòîâîêçàë, «÷åøêà», 4/5 Ö, 48/30/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 392000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 1/5 Ö, 54/ 36/12, áåç ðåìîíòó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 217300 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2/9 Ï, 49/ 29/8 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 3/5 ö, 42/ 29/6, íîðìàëüíèé ñòàí, ï ë à ñ ò è ê , ñàíòåõí³êà.Òåðì³íîâî. Ö³íà: 288000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 3/5 Ö, 44/ 30/6, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 25940-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 3/5 ö, 50/29/ 6.6, æèëèé ñòàí, ÷åñüêèé ïðîåêò, òåëåôîí, áîéëåð, áðîíüîâàí³ äâåð³, ³íòåðíåò. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 396000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 4/5 ö, 48/ 28/7, ðåìîíò, «÷åøêà», â³êíà â äâ³ð. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 4/9 Ï, 49/ 29/8, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 25940-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 5/9 Ï, 47/ 29/8, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 304000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 6/9 ï, 48/ 30/8, ãàðíèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 7/9 ï, 52/ 30/8, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 8/9 Ï, ïëîùà 49/29/8 êâ.ì., º â ð î ð å ì î í ò , çàëèøàþòüñÿ ìåáë³, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 348000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ʳêâ³äçå, 2/2 Ö, 43/ 17/6, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ö³íà: 245500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ʳêâ³äçå, 2/2 ö, 43/ 27/6, æèòëîâèé ñòàí, ãàçîâå îïàëåííÿ. Ö³íà: 248000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ʳêâ³äçå, 2/2 Ö, 45 êâ.ì., ïðîõ³äí³, àâòîíîìíå ï³÷íå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 244000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Îëüãè, 4/4ö, 45,5/ 30,4/6, æèòëîâèé ñòàí, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, êîëîíêà, ï³äâàë. Êîíòàêòè: (098) 986-95-47

2ê³ìíàòíó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 2/5 ö, 45/ 30/6, ê³ìíàòè îêðåìî, äåøåâî. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, ãàðíèé ðåìîíò, 58/-/8. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 7/9 ö, 50/ 30/8, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ñ/ â îêðåìî. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîöþáèíñüêîãî, «÷åøêà», 51/30/8 ö, êîëîíêà, íîâà ïðîâîäêà, ñàíòåõí³êà, ðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 2/9 Ï, 49/ 29/8 êâ.ì, ðåìîíò. Ö³íà: 320000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 3/9 Ï, 49/ 29/8, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 4/10 Ö, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 367650 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 869-75-05

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Ðîìàíà, 2/5 Ö, 45/ 31/6, îêðåì³ ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 297850 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 7/9Ï, ðåìîíò. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Ðîìàíà, 4/5 Ö, 44/30/6, ê³ìíàòè îêðåì³, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 5/9 Ï, ðåìîíò + ìåáë³. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Ðîìàíà, 5/5 Ö, 43/ 28/6, ðåìîíò, ³çîëüîâàí³ ê³ìíàòè, øàòðîâèé äàõ, íå êóòîâà. Ö³íà: 301800 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Âîëîäèìèðà, 5/9/ ï, 47.6/32/7, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, äîãîâ³ðíà. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 1/5 ö, 48/ 30/7.4, ãàðíèé ðåìîíò. Äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 262-05-68 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 2 ïîâ., 44/ 30/6, íîâ³ äâåð³, ì/ï â³êíà, çâè÷àéíèé ñòàí. Ö³íà: 280000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 2/5 Ö, 44/ 27/7, ðåìîíò. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 2/5 ö, 44/ 29/6. Äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 263-22-13, (066) 520-75-35 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 2/5 ö, 45/ 28/6.8, æèòëîâèé ñòàí, ì/ ï â³êíà, â³ëüíà. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-53-89, 43-07-77, 43-19-50, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 7/9 ï, 50/ 30/8, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 8/9 Ï, 47,7/29/9, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 326000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: (067) 360-28-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, á³ëÿ Ìàçäè, 4/9/ï, 47.6/32/7.5, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ïåðåòåðò³ ñò³íè. Òåðì³íîâî Ö³íà: 296000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîöþáèíñüêîãî, «÷åøêà», 53/ /10, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, íîâà ñàíòåõí³êà, ëàì³íàò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1/5 Ö, 50/28/7,5, «÷åøêà», ºâðîðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, áàëêîí. Ö³íà: 350175 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1/5/ö, 53/31/8,5 ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 13/14 Ö, 50/28/8,2. Ö³íà: 283500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 3/5 Ö, 51/30/7, ºâðîðåìîíò , çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 440000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 2-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. ËÜÎÍÎÊÎÌÁ²ÍÀÒ²ÂÑÜÊÀ, 9/14 Ö, 48.7/26.3/-, ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ, ÃÀÐÍÈÉ ÑÒÀÍ. ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 273600 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì. Âîâ÷êà, 5/6/ö, 54/-/ 10, «÷åøêà», ï³ä ðåìîíò, êóòîâà. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 1/5 ö, 59 êâ.ì., êóõíÿ 7 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 4/5 ö, 54/30/ 8, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 3/5 ö, 42/ 30/6, ê³ìíàòè îêðåì³. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 5/6 ö, 54/30/ 8, ÷åøêà, áåç ðåìîíòó. Äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 262-05-68

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 3/5ö, 42/ 25/6.4, îêðåì³ ê³ìíàòè, æèòëîâèé ñòàí, íîâà ñòîëÿðêà, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 308000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 5/6 ö, 54/30/ 8, ÷åøêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, îêðåì³ ê³ìíàòè. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 2/5 Ö, 45/ 29/6, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ö³íà: 293800 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 3/9 ö, 49/ 29/7, ðåìîíò õîðîøèé, ì/ ï â³êíà, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà , 2/5 Ö, 44/29/6 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 272000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 4/5 Ö, 37/ 10+16/6,6, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 285700 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 5/6, «÷åøêà», 54/30/8, ï³äãîòîâëåíèé äî ðåìîíòó. Ö³íà: 348000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 2/7/ö, 48/ 27/8, íîâîáóä, àâòîíîì, ñó÷àñíèé ðåì, äîðîã³ áðîí.äâåð³. Ö³íà: 464000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìiöêåâè÷à, 5/5 ö, 48,3/30,8/9. Ïîêðàùåíå ï ë à í ó â à í í ÿ , êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ ï â³êíà, ñòåë³ ïåðåòåðò³, ñ/â ðàçîì, êîëîíêà. Ö³íà: 350450 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 8/9 Ï, 49/ 29/8, â õîðîøîìó ñòàí³, ïàðêåò, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè, ñ/ â òà êóõíÿ ç ðåìîíòîì. Ö³íà: 293400 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 2/9 Ï, 48/ 29/8, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 314 000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 9/9 Ö, 46/ 27/7, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 342200 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 3/9 Ï, 49/ 29/8 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 9/9/ö, 49/ 30/8, æèëèé ñòàí, ñ/â îêðåìî. Ö³íà: 348000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 4/9 ï, 48/ 30/8, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 4/9 ï, 49 êâ.ì. Ö³íà: 260000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 4/9 Ö, 49/ 28/7,5, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, øàôà-êóïå. Ö³íà: 374300 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 4/9 ö, 49/ 29/8, ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 10/10 Ï, 49/29/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ê³ìíàòè îêðåì³, õîðîøèé êðàºâèä. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 3/9 Ï, 49/ 28/8, ãàðíèé æèòë. ñòàí. Ö³íà: 307800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 4/9 Ï, 49/ 29/8, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 49/29/8, ì|ï â³êíà, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 268000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 8/9 ï, 48/ 30/8, ãàðíèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 8/9 ï, 50/ 30/7, ºâðîðåìîíò, ñ/â îêðåìî, ìï â³êíà, áîéëåð, ëàì³íàò, ñò³íè, ñòåë³ ïåðåòåðò³, áàëêîí çàñêëåíèé ³ óòåïëåíèé, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 8/9ï, 49.2/29.6/7.1, ºâðîðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, ÌÏÂ, áàëêîí, ëàì³íàò, áîéëåð, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 328000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 44/31/6, çâè÷àéíèé æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 45/28/6, ìåòàëåâ³ äâåð³, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 272000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 6/9 Ö, öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ, 50/28/8. Ö³íà: 378000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (097) 898-68-23 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, öåíòð, 5/ 5 Ö, 52 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà ç 3-ê³ìíàòíî¿. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (096) 471-13-22 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 4/5 Ö, 51/ 36/7, «÷åøêà», æèëèé ñòàí. Ö³íà: 350000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 8/9/ï, 50/ 32/8, ñóïåðºâðîðåìîíò. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 4/9 ï, 50/ 29/8, â õîðîøîìó ñòàí³, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ë³íîëåóì, ì/ï â³êíà, äâà çàñêëåíèõ áàëêîíè. Ö³íà: 300000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 5/5 ö, 49/ 31/8.2, ðåìîíò, ì/ï â³êíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 2/5 ö, 48/ 30/6, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 5/5/ö, 50ì.êâ., ðåìîíò. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 2/5ö, 44.7/29/4.4, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, îô³ö³éíî ïåðåïëàíîâàíà êóõíÿñòóä³ÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, íîâà êîëîíêà, ñó÷àñíà âìîíòàâàíà êóõíÿ, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 424000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 6/9/ö, 48.7/28/7.2, êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 436000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Òåë³ãè, 3/9 ï, 51/30/ 9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, íîâ³ äâåð³, ìîæëèâèé îáì³í íà 3-ê³ìíàòíó, â öüîìó æ ðàéîí³. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Òåë³ãè, 3/9 ï, 51/30/ 9, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Îðëîâà, çà «Ñ³ëüïî», 5/9 ï, 49/29.5/7, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà ñó÷àñíèìè ìåáëÿìè, õîäè îêðåì³, ñåðåäíÿ, áàëêîí ñêëî. Òåðì³íîâî Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

2-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. Ï.ÌÎÃÈËÈ, 1/5 Ö, 41.6/ 29.2/7, ̲ÊÐÎÐÀÉÎÍ «ÏÈÂÇÀÂÎÄ». Ö²ÍÀ: 240000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïàâëþ÷åíêà, 2, 44 êâ.ì. Ö³íà: 369000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 608-85-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïàâëþ÷åíêà, 2/9 Ö, 43,2 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, äîçâ³ë íà àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 309900 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïàâëþ÷åíêà, 2/9 ö, 44 êâ.ì., êóõíÿ 12 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ñ/â îêðåìî, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïàâëþ÷åíêà, 4/9/ï, 48/-/8, ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïàâëþ÷åíêà, 5/9/ï, 50/30/9, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 2/4 ö, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 5/5/ö, 43/ 28/6, «õðóùîâêà», êîëîíêà, ïåðåêðèòèé äàõ, áåç ðåì,ê³ì. ïðîõ³äí³. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 1/5ö, 53/30/ 7.8, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, àâò.îïàëåíÿ, ðåìîíò, áðîíüîâàí³ äâåð³, áàëêîí, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ï³äâàë, 1.5 ñîò. ãîðîäó. Ö³íà: 408000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 42/27/6.5, ì/ ï â³êíà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 5/5 Ö, 42 ì.êâ., êóõíÿ – 7êâ.ì., îêðåì³ ê³ìíàòè, íåêóòîâà. Ö³íà: 260000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64


10

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, öåíòð, 4/5 ö, 58/33/9. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñâîáîäè, 3/3 Ö, 36/ 23,4/6, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâî âñòàíîâèòè àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 229400 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, á³ëÿ «Ì³ëàíó», 3/5 Ö, 51/30/8, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà(öåíòð), 4ïîâ, 57/32,5/8,3, ñòàë³íêà, ðåìîíò, êóõíÿ, âàííà ï³ä ïëèòêîþ, íà ïîëó ïàðêåò. Áàëêîí íåçàñêëåíèé. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, Ïèâçàâîä, «ñòàë³íêà», ºâðîðåìîíò, ñ/â îêðåìî, ïëèòêà. Ö³íà: 344000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 2/9 Ï, 49/ 30/8, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ðåìîíò. Ö³íà: 382375 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, öåíòð, «ñòàë³íêà», êàï³òàëüíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 2/9 ö, 56/30/ 9, æèòëîâèé ñòàí, 2 ëîä泿, äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 262-05-68

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 5/5/ö, 43/ 28/6, «õðóùîâêà», êîëîíêà, ïåðåêðèòèé äàõ, áåç ðåì,ê³ì. ïðîõ³äí³. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 1/5ö, 53/30/ 7.8, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, àâò.îïàëåíÿ, ðåìîíò, áðîíüîâàí³ äâåð³, áàëêîí, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, ï³äâàë, 1.5 ñîò. ãîðîäó. Ö³íà: 408000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 42/27/6.5, ì/ ï â³êíà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïðèõîäüêà, 2/3/ö, 42,6/ /5,3, íå êóòîâà, æèòëîâèé ñòàí, ïðîõ³äí³ ê³ìíàòè. Ö³íà: 296000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ðóñüêà, 5/5 Ö, 53/30/ 8, ì/ï â³êíà, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Áàíäåðè, 2/5 Ö, 46/ 30/6 ,5 êâ.ì., â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Áàíäåðè, 2/5 Ö, 46 ì.êâ., ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Áàíäåðè, 3/5Ö, ê³ìíàòè îêðåì³. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/ 9 Ö, 50/28/8, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ãàðíèé æèòë. ñòàí. Ö³íà: 445500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/ 5 Ö, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 54 êâ.ì. êîëîíêà, õîðîøà ìîæëèâ³ñòü ïðåïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 424000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/ 5 Ö, 53 êâ.ì., áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 290000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/ 9ï, 53/30/8.6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÌÏÂ, ÎÑÁÁ, áîéëåð, áàëêîí íåçàñêëåíèé. Ö³íà: 312000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 8/9 ö, íîâîáóäîâà, 51 êâ.ì., áàëêîí çàñêëåíèé, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà (ðåìçàâîä) , 8/9/ö, 57/31/11, áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ëîäæ³ÿ íåçàñêëåíà. Ö³íà: 352000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà(ÖÓÌ), 3/5/ö, 50/32/8, «ñòàë³íêà», ðåìîíò, â³êíà íà äîðîãó. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2 -ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëüîâà, 5/5 Ö, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 276000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 7/9 ö, 49/32/ 10. Ö³íà: 356000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 3/5/ö, 50/29/ 8, ðåìîíò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ð-í Þâ³ëåéíèé, 50/30/8, «÷åøêà», îêðåì³ âåëèê³ ê³ìíàòè, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, íîâ³ òðóáè, êîëîíêà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, öåíòð, 1/5 Ö, 41/28/6, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 269600 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, öåíòð, 3/4 ö, 50/29/8, «ñòàë³íêà», õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè , 7/9/ö, 49/28/8, ï³äâàë, áîéëåð, äîìîôîí, ñèãíàë³çàö³ÿ, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 416000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 1/5 Ö, 44 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³. Ö³íà: 304000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/4/ö, 68// 10, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2-ê³ì íàòíó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 1/5 Ö, 46/31/6, ê³ìíàòè îêðåì³, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ð-í Þâ³ëåéíèé, 4/9Ï, ðåìîíò, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 3/3 Ö, 43,6/28/6, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 269675 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/5 ö, 52/33/ 7, æèòëîâèé ñòàí, äîçâ³ë íà àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 440 000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

2ê³ìíàòíó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 3/5/ö, 50/29/7, æèëèé ñòàí, ëîäæ³ÿ íà øèðèíó ê³ìíàòè çàñêëåíà. Òåðì³íîâî Ö³íà: 316000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/5 Ö, öåíòð, «ñòàë³íêà», 52 êâ.ì., æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 424000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 4/5ö, «ñòàë³íêà», 53/33/7, îêðåì³ ê³ìíàòè, ïàðêåò, áàëêîí, ï³äâàë, â áóäèíêó ÎÑÁÁ, çàì³íåíà åëåêòðèêà, òðóáè â ï³äâàë³. Ö³íà: 428000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 7/9/ö, 50/30/ 9, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 420000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 7/9 Ö, 48,1/27,4/7,8, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 446250 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 1/2 ö, 44/29/7, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ð-í «²ñòàíáóë». Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 2/5 ö, 42/28/6, õ/î, ïîòðåáóº ðåìîíòó, â³êíà â äâ³ð, íå êóòîâà, áàëêîí. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 2/5 ö, á³ëÿ ìàãàçèíó «Ñîòà», 44/ 28/6, êîëîíêà, â³êíà â äâ³ð. Ö³íà: 276000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 2/5 ö, 45/28/6, ê³ìíàòè îêðåì³, â³êíà ó äâ³ð, º êîëîíêà, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ïîðó÷ çóïèíêà, ìàãàçèí, àïòåêà, º ï³äâàë. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíòñüêà, 5/5/ö, 51/30/10.5, ïåðåêðèòèé äàõ, êîëîíêà, ëàì³íàò, êóõíÿ, øàôà êóïå, ñò³íêà, ðåìîíò. Ö³íà: 396000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 2/5 ö, 45/30/6, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíòñüêà, 7/9 ö, 53/ 30/12 ç õîðîøèì ðåìîíòîì, ÌÏÂ, ïàðêåò, ë³ôò ïðàöþº, çàëèøàºòüñÿ 2 øàôè-êóïå. Ö³íà: 366750 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 7 1 3 - 9 9 - 1 0 www.rivnedim.com.ua

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 2/5 Ö, ðåìîíò, íåêóòîâà, ê³ìíàòè îêðåì³. Ö³íà: 284000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 4/5, «õðóùîâêà», 42.3/27.1/5.6, áàëêîí çàñêëåíèé, ï³äâàë, ìîæëèâèé îáì³í íà áóäèíîê ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: (067) 360-82-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 8/9 ö, 56/30/9, íîâîáóäîâà. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 1/5 Ö, 45/30/6, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 275400 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9/ï, 49/28/9, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 3/9 ï, 49/29/9. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 4/9 Ö, 52/30/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 374300 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 4/9 Ö, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, 52/30/9 êâ.ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 386000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 5/5/ö, 46ì.êâ., ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 5/9 Ï, 49,3/28,2/7,1, àáî îáì³í íà 1 ê³ìí. + äîïëàòà. Ö³íà: 307800 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíòñüêà, 2/5 Ö, ê³ìíàòè îêðåì³, 45 êâ.ì, êóõíÿ 7 êâ.ì, ï å ð å ï ë à í î â à í à , ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 352000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíòñüêà, 2/5/ö, 44ì.êâ., ðåìîíò, ºâðî. ʳìíàòè îêðåì³. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíòñüêà, 5/5 Ö, 51/30/10,5, «÷åøêà», ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåõí³÷íèé ïîâåðõ. Ö³íà: 346100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíòñüêà, 5/5 Ö, 51/30/11, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ, ìåáë³, ì’ÿêà ÷àñòèíà, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03

2-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. ÒÈÕÀ, 10/10 Ö, 72.9/36.5/-, ÍÎÂÎÁÓÄÎÂÀ, ϲÑËß ÁÓIJÂÅËÜÍÈʲÂ, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÅ ÎÏÀËÅÍÍß. Ö²ÍÀ: 408000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Òðàêòîðíà, 5/5 Ö, 67/ 42/16, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâò. îïàëåííÿ. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 445-51-31 2-ê³ìí àòíó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Òðàêòîðíà, 5/5/ö, 60ì.êâ. íîâîáóäîâà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 464000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 5/9 Ö, 50/ 30/8, ðåìîíò, íå êóòîâà. Ö³íà: 366200 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Õì³ëüíà, 3/3 Ö, 50/33,6/ 7,3, ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 313900 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà (íîâîáóäîâà), 6/10/ö, 60/33/10, íîâîáóäîâà, äàõîâà êîòåëüíÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 444000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 1/5/ö, 47/29/ 6, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 1/9/ö, íîâîáóäîâà, ºâðî. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 2/5 Ö, 44/ 29/6 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 296000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 4/5/ö, 45ì.êâ., êîëîíêà, ðåìîíò, íåêóòîâà, ì/ï â³êíà. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 5/8, 66/37/13, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 975-54-18 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 68/37,6/13, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 5 ïîâ., àâò. îïàëåííÿ. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 2/4ö, 69/ 40/10, íîâîáóäîâà, àâò.îïàëåííÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, äâ³ð îãîðîäæåíèé, äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, ïàðêîâêà. Ö³íà: 416000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 2/5 ö, 46/ 30/6, äåøåâî. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 3/5 ö, 44/ 31/6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 296000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 3/5 ö, 48 êâ.ì., æèòëîâèé ñòàí, íå êóòîâà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 3/5 Ö, 48/ /6, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí. Ö³íà: 296000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øîïåíà, öåíòð, 4/4 Ö, 49/32/7,5, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, êàï³òàëüíèé ðåìîíò. Ö³íà: 392000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 1/9 Ï, 48/ 29/7, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 273700 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 2/9 Ï, 49/ 29/8, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 49/30/8, ï, ï³äâàë, çâè÷àéíèé ñòàí. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 6/9 ï, 48/ 30/8. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 8/14 Ö, ðåìîíò, òåðì³íîâî. Ö³íà: 345000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 000-86-68 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 9/9/ï, 50/ 30/8, æèëèé ñòàí, äàõ íå òå÷å, º ï³äâàë. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 4/4 Ö, 70,55/20,79 + 18,81/ 11.75 àâò.îïàë., ñòàí – ñòÿæêè, øòóêàòóðêè, ï³âä.-ñõ. ñòîðîíà. Ö³íà: 420000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 2/9 Ï, 49/ 29/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 301800 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 5/5/ö, íå êóòîâà, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 2/5 Ö, 92,5 êâ.ì., äàõîâà êîòåëüíÿ. Ö³íà: 525000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (096) 471-13-22 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 3/5 ö, 42/28/ 6, õ/î, ñ/ó ðàçîì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, áàëêîí. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, öåíòð, 3/5 Ö, 43/25/6,5, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 305900 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 3/5 Ö, 42/30/ 6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 272000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øåâ÷åíêà, 7/7 ö, 57.7/ 349, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âèñîòà ñòåë³ 3.65 ì, êîëîíêà, áîéëåð, óòåïëåíèé äàõ. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 4/5/ö, 45ì.êâ. êîëîíêà, ðåìîíò, íåêóòîâà, ìï.â³êíà. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øîïåíà, öåíòð, 3/5 Ö, 44/30/6, ê³ìíàòè îêðåì³, ðåìîíò, ñ/â, ñó÷àñíà ïëèòêà. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 3/5 Ö, 48/ 30/6, çâè÷àéíèé ñòàí, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³. Ö³íà: 300000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 5/5ö, 46/ 33/6, íåêóòîâà, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 4/5 Ö, 45/29/ 6, ðåìîíò, îêðåì³ ê³ìíàòè. Ö³íà: 326000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øîïåíà, 4/4 ö, 48/ 32/7,5, ç ºâðîðåìîíòîì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³(20 êâ.ì 12 êâ.ì), áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 395275 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 7 1 3 - 9 9 - 1 0 www.rivnedim.com.ua

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øîïåíà, 1/1 ö, 44/27/ 8, ç ðåìîíòîì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ñ/â -ðàçîì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðîáëåíèé ï³ä³ãð³â ï³äëîãè. Ö³íà: 350450 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 2/9 Ï, 49/ 29/8, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 2/9 Ï, 50/ 30/8, æèòëîâèé ñòàí, áîéëåð, êóõíÿ ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 292000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 2/9/ï, 49/ 30/7, â³òàëüíÿ 6êâ.ì., ëîäæ³ÿ 6êâ.ì., ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, ìåáë³, êóòîâà, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 2/9ï, 49/30/ 7, òåïëà, ñâ³òëà, êóòîâà, æèòëîâèé ñòàí, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, áîéëåð, ïðîäàæ ç ìåáëÿìè. Ö³íà: 304000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 3/9 ï, 51/ 31/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 4/9 Ï, 52/ 30/7, ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97


ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 8/9 Ï, 50,5/ 29,3/7,5, ðåìîíò. Ö³íà: 312000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Êí.Îëüãè, 5/5 Ö, 44//6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, òåðì³íîâî. Ö³íà: 252650 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 7 1 3 - 9 9 - 1 0 www.rivnedim.com.ua 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ìàêàðîâà, 2/7ö, íîâîáóäîâà, 48/28/7.7, àâò.îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, áàëêîí. Ö³íà: 468000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ñò.Áàíäåðè 2/4 Ö, 44/ 30/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, íå êóòîâà. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ñò.Áàíäåðè, 1/5 Ö, æèëèé ñòàí, çàãàëüíà ïëîùà 44 êâ.ì. Ö³íà: 307 800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ñòðóòèíñüêî¿, 4/9 Ö, ÌÆÊ, 52 êâ.ì., ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, îêðåì³ ê³ìíàòè. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ôàáðè÷íà, 1/9 Ï, 50/ 18+17, ðåìîíò, áàëêîí ç ï³äâàëîì. Ö³íà: 342100 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ãîðáàê³â, ï³äâàë, ñàðàé, 20 ñîò. çåìë³. Êîíòàêòè: (067) 191-58-41 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ï-ò Ìèðó, 5/9 Ö, 60/36/10, æèòëîâèé ñòàí, ðåìîíò íà êóõí³. Ö³íà: 446700 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïàíåëüíèé áóäèíîê, ç ðåìîíòîì. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 472-20-14 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó , 5/5/ö, 44/29.5/7, êîëîíêà, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 312000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 2/5 Ö, 44/30/6, íå êóòîâà, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ö³íà: 301875 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 2/5 ö, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³. Ö³íà: 292000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 3/5 Ö, 44/29/6, á³ëÿ ãîòåëþ «Ìèð». Ö³íà: 288 000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 3/5 ö, 44/29/6.2, æèòëîâèé ñòàí, íå êóòîâà. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 3/5 ö, 44/30/6.2, æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà, áàëêîí íå çàñêëåíèé. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 5/5 ö, 45.5/26/ 6.2, íåêóòîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 4/5ö, 43/28/6, çàë ïðîõ³äíèé, áàëêîí íåçàñêëåíèé, ñò³íè ïåðåòåðò³, íîâà ñàíòåõí³êà, äâåð³, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 9, 2/5Ö, 44 êâ.ì., â³êíà ïëàñòèêîâ³. Ö³íà: 416 000 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 698-01-00 inna.derball@gmail.com 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó, 2/5 ö, 50/30/7, æèòëîâèé ñòàí, â³êíà íà âóëèöþ Äèðåêòîð³¿. Ö³íà: 416000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó, 3/5 ö, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó, 5/5 Ö, 45/27/- , êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö³íà: 360000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 863-42-89 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ïèâçàâîäó, 3/3ö, 50/ 34/7, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ÌÏÂ, àâò.îïàëåííÿ, êîëîíêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñ/â íîâèé êàõåëü. Ö³íà: 312000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ïèâçàâîäó, 42.5/31.4, íîðìàëüíèé ñòàí. Ö³íà: 292000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ïèâçàâîäó, âóë. Êîïåðíèêà, 1/3ö, 42/28.7/ 6.3, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, áåç áàëêîíà, ðîáèòüñÿ ºâðîðåìîíò, áóäå àâò.îïàëåííÿ, ãàðàæ. Ö³íà: 308000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ðåìçàâîäó, âóë. Ñîáîðíà, 8/9ö, 57/31/11, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ëîäæ³ÿ íåçàñêëåíà. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ×àéêè 3/5 ö, 45/31/6, íîâ³ ñîñíîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ìîíòîâàíà êóõíÿ, êîëîíêà, â³êíà ïëàñòèêîâ³, ñàíòåõí³êà ³ ïðîâîäêà íîâ³. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 308000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, Ö, ðåìîíò. Êîíòàêòè: (050) 383-74-70 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 9, 2/5Ö, 44 êâ.ì., â³êíà ïëàñòèêîâ³. Ö³íà: 416 000 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 698-01-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó, 2/5 ö, 50/30/7, æèòëîâèé ñòàí, â³êíà íà âóëèöþ Äèðåêòîð³¿. Ö³íà: 416000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Öåíòð, 3/5/ö, 43/27/6, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 296000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, 5/5, 46 êâ.ì, íåêóòîâà, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: (096) 602-58-18 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (097) 645-33-19 2-ê³ìíàòó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5 Ö, 44/30/6, ê³ìíàòè îêðåì³, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1.1.3. Ïðîäàì 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 5/5ö, «÷åøêà», 63.8/40.7/8.3, ìï òðóáè, ìï â³êíà, 2 áàëêîíè, ï³äâàë, êîëîíêà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, òåïëà òà ñóõà, âëàñíèê. Ö³íà: 398860 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 754-02-85

3-ê³ìíàòíó âóë. êâàðòèðó, Ñîáîðíà, 4/5Ö, 65/40/ 8,5, ðåìîíò. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

3-ê³ìíàòíó âóë. êâàðòèðó, Øóõåâè÷à, 3/9Ï, æèëèé ñòàí. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ åë³òí³ â³êíà, â çðó÷íîìó ì³ñö³. Ìîæëèâèé îáì³í. Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, ïåíòõàóñ, 120 êâ.ì., íà îñòàííüîìó ïîâåðñ³, 2 ð³âí³, öåãëÿíà íîâîáóäîâà. Ö³íà: 4890 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Àâòîâîêçàë çà «Ñ³ëüïî» 3/9 ï, 69/38/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë Ä. Ãàëèöüêîãî, 3/9 Ï, 64/39/ 9, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 6 Ãâàðä³éñüêà, 6/9 Ö, 67/42/8,2, æèëèé ñòàí, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè. Ö³íà: 416000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 487-32-88 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 6 Ãâàðä³éñüêà, 8/9 Ï, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö³íà: 376000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 6 Ãâàðä³éñüêà, 8/9ï, 66.8/39/10, ÿê³ñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà êóõíÿ, ñïàëüíÿ, äèòÿ÷à, â³òàëüíÿ. Ö³íà: 416000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 6/9 Ö, 67 ì.êâ., æèëèé ñòàí. Ö³íà: 400000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áåðåçîâñüêîãî, 5/9 ö, 75 êâ.ì., ðåìîíò. Ö³íà: 574000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Á³ëà, 2/5 Ö, 60/37/8, ºâðîðåìîíò, íå êóòîâà, ïîðó÷ º ãàðàæ. Ö³íà: 328000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Á³ëà, 2/5 Ö, «÷åøêà», 62 êâ.ì., âñ³ ê³ìíàòè îêðåì³, õîðîøèé ñòàí, êîëîíêà, áð. äâåð³, ïàðêåò, òåðì³íîâî. Ö³íà: 352000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, ð-í ϳâí³÷íèé, 3/9 Ï, 67/39/9, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 2 ëîä泿, ïàðêåò, ñ/â îêðåìî, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà, êîìîðà. Ö³íà: 448250 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Á³ëà, 2/5 ö, 63/37/9, ðåìîíò, äåð.ñêëîïàêåòè, ìîæëèâèé ãàðàæ. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 3/9 Ï, 64/39/9 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/9 Ö, 70/48/10 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ñ/â îêðåìî, 2 ëîä泿, çàñêëåí³, çá³ëüøåíà êóõíÿ. Ö³íà: 472000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 3/9 Ï, 63/ 41/8, ìîæëèâèé îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó, â öåíòð³. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 9/9 Ï, 63,5/39/9, â ÷îðíîâîìó ñòàí³. Ö³íà: 281 200 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 3/5 Ö, 52/34/7 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïàðêåò, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 3/9 Ï, 70/ 40/11 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 352000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 3/9ï, ÌÏÂ, õîðîøèé ñòàí, 2 áàëêîíè çàñêëåí³, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (066) 129-68-32, (098) 811-64-14 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 7/9 ï, 65/ 39/9, íîâ³ øïàëåðè, ë³íîëåóì, ñòåë³ ïåðåòåðò³, äâåð³ ÌÄÔ, ì/ï â³êíà áàëêîí çàñëåíèé. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: (098) 526-76-92 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, «Àðñåí», 7/ 10 ö, 61/40/9, íîâîáóäîâà, ñ/â îêðåìî, ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòí ó 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 1/9 Ï, 63/39/ 10, æèòëîâèé ñòàí, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 312000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 10/10ï, 79/ 39/12, äîäàòêîâà 4 ê³ìíàòà, ðåìîíò. Ö³íà: 332000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 2/5 Ö, 66/44/ 9, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, äâ³ ëîä泿, ï³äâàë, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 440 000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 3/5 Ö, 68/39/ 10, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 440 000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 3/9 Ï, 75 êâ.ì., õîðîøèé ðåìîíò, ì/ ï â³êíà, ìåáë³. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 3/9 Ï, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³+êîìîðà. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 4/9 ï, 64/38/ 9, 2 ëîä泿, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 320000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 9/9 Ï, æèòëîâèé ñòàí, ë³ôò ïðàöþº. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, Áîÿðêà, 1/5 Ö, 69/ 43/9, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³ òà òåõí³êà, ë³÷èëüíèêè, ëîäæ³ÿ òà áîëêîí çàñêëåí³, óòåïëåí³, âèñîêèé öîêîëü. Ö³íà: 505300 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 3/5 Ö, 56/38/6 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 328000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 3/5 Ö, 58 êâ.ì., ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³ Ö³íà: 350000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 3/5ö, 59 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ÌÏÂ, âìîíòîâàíà êóõíÿ, çàñêëåíèé ³ óòåïëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 5/5 Ö + òåõí. ïîâåðõ 51,4/ 35,9/6 ãàðíèé æèòë. ñòàí. Ö³íà: 311850 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, æèòëîâèé ñòàí, 56 êâ.ì. Êîíòàêòè: (067) 788-76-42 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà,1/5 Ö, íîâîáóäîâà, 92 êâ.ì, ðåìîíò, õîðîøå ïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 840000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ã. Ìàçåïè, 1/2 ö, 47/34/6, â çâè÷àéíîìó æèòëîâîìó ñòàí³. Ö³íà: 350450 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua

11

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàðiíà, 3/5 ö, 52/34/7, íàâïðîòè «Òåêñòèëüíèêà», ç ðåìîíòîì, íà ï³äëîç³ ïàðêåò, íîâà ñ/õ. Ö³íà: 391200 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 3/5 ö, 52/34/7, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, º ï³äâàë. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 3/5 ö, 52/34/7, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 3/5 Ö, 52/34/7, ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, ï³äâàë, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà. Ö³íà: 380000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 3/5 Ö, 56/38/6 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 304000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 4/5 ö, 55/39/6, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/5 Ö, 48 êâ.ì., á/ç, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/5 Ö, 48/ 34/6, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 288000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíà òíó êâàðòèðó, âóë. 3-ê³ìíàòíó Ãàãàð³íà, 5/5 Ö, 48/33/5, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 277700 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 6/9 ö, ïîáëèçó «Íîâóñà». Êîíòàêòè: (067) 384-70-34 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàëèöüêîãî, 4/9 Ö, 60,4/36/ 7,6, íå êóòîâà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, æèëèé ñòàí, ñîíÿ÷íà. Ö³íà: 450000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàðíà, 2/5 ö, 60/-/8, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 1/9 ï, âèñîêèé öîêîëü, íå êóòîâà, 2 áàëêîíè çàñêëåí³, º ï³äâàë, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 5/7 Ö, ïîêðàùåíèé, 100 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, åë³òíà. Ö³íà: 800000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 7/9 ï, 63/37/9, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 416000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 7/9 Ö, 68 êâ.ì., «÷àøêà», ºâðîðåìîíò, 2 çàñêëåíèõ ëîä泿, êîíäèö³îíåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 570500 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 1/9ö, 64/44/10, õîðîøèé ñòàí, äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ÌÏÂ, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 448000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä. Ãàëèöüêîãî, 4/9 Ö, 60,4/35,6/7,6, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 442750 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9 ï, 63/40/9, 2 ëîä泿, çàñêëåí³, ê³ìíàòè îêðåì³, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè, ïîðó÷ çóïèíêà, ñóïåðìàðêåò, ñàäîê, øêîëà. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9 ö, 60/36/7, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9 ö, 64/37/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 440 000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 2/9 Ï. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9ö, íåêóòîâà, 60.4/35.6/7.6, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ëîäæ³ÿ, áàëêîí. Êîíòàêòè: (067) 603-19-73 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 5/9 Ö, ïîë³ïøåíîãî ïëàíóâàííÿ, 72/46/11, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, «÷åñüêèé» ïðîåêò, âåëèêèé áàëêîí. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9 ï, 66/39/ 9, ðåìîíò. Ö³íà: 360 000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 4/9 Ö, 60/36/8, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 424000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äèðåêòîð³¿, 2 ïîâ., Ö, 74 êâ.ì. çàãàëüíà, 9 êâ.ì. êóõíÿ, æèëèé ñòàí. Êîíòàêòè: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 2/9 Ï. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà,1/3 Ö, 82 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâò. îïàëåííÿ. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Çàìêîâà, 4/5 ö, 52/34/6, ðåìîíò. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàâêàçüêà, 3/5/ö, 60/37/8,5, çâè÷àéíèé ñòàí. Ö³íà: 455000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàâêàçüêà, 4/5 ö, 62/39/8, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ä è ç à é í å ð ñ ü ê è é ºâðîðåìîíò, âñå íîâå. Ö³íà: 505300 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êàâêàçüêà, öåíòð 3/5 Ö, 63/39,4/8,2, æèòë. ñòàí. Ö³íà: 526500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75


12

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà (12 øêîëà), 5/14 Ö, 65/38/7,6, ðåìîíò, áîéëåð. Ö³íà: 400000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà (á³ëÿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³), 1/2 Ö, äóáîâà ñòîëÿðêà, ïàðêåò, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ë³÷èëüíèêè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà. Êîíòàêòè: (099) 023-96-88 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 1/5/ö, 65ì.êâ., 2 ëîä泿, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 2/9 ï, 64/39/ 9. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 4/9 Ï, 64/39/ 9 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 4/9/ö, 64/40/ 8, ïåðåòåðò³ ñòåë³. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 5/14 ö, 65/ 38/8, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 5/9/ö, 66/-/ 21, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ë³÷èëüíèêè, ï³äâàë, òåïëà, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 456000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 68/49/9, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, 9/ 14 Ö, îêðåì³ ê³ìíàòè, 1 áàëêîí íà äâ³ ê³ìíàòè, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 7/9/Ï, 66ì.êâ.æèëèé ñòàí. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 8/9ö, 63/35.4/ 8, æèòëîâèé ñòàí, âåëèêà ëîäæ³ÿ ³ áàëêîí. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 9/14 ö, 68 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí. Ö³íà: 391200 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 9/9 Ï, 64/39/ 9, çâè÷. æèòë. ñòàí. Ö³íà: 283500 ãðí Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, á³ëÿ «Ñ³ëüïî», 9/9 Ï, 66/38/9, õîðîøèé æèëèé ñòàí. Ö³íà: 310000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, ð-í ë³êàðí³, 2/2 ö, æèòëîâèé ñòàí, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, òèõèé äâ³ð, ï³äâàë. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ʳêâ³äçå, 2/2, 62 êâ.ì, àâòîíîìíå ï³÷íå îïàëåííÿ, âñ³ ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ʳêâ³äçå, öåã. áóä., 68 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 3 áàëêîíà. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 1/9/ï, 63/39/9, çâè÷àéíèé ñòàí, áàëêîí, ï³äâàë. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîòëÿðåâñüêîãî, 3/9 Ö, 55/35/ 7, áàëêîí, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Âîëîäèìèðà, 6/9 ï, 66/39/9 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 1/9Ï.,6439/9. Õîðîøèé ñòàí, áàëêîí ç ï³äâàëîì. Ö³íà: 350100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîöþáèíñüêîãî, 5/5ö, 60/ 37.5/8, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 2 áàëêîíè, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 408000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Îëüãè , 8/9/ö, 70/ 39/9, ðåìîíò. Ö³íà: 512000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Îëüãè, 4/4 Ö, 54/ 38/9, ðåìîíò. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí. Îñòðîçüêîãî, 1/5 ö, 51/34 /6, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Âîëîäèìèðà, 5/5 Ö, 68/44/9, ÷àñòêîâî ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè , 4/4/ö, 54/ 38/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³. Ö³íà: 328000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, «Þí³îð», 3/ 5 Ö, 58/36/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 4/4, «õðóùîâêà», õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, íîâà êîëîíêà, íîâà ñàíòåõí³êà. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 4/5Ö, æèòëîâèé ñòàí. Òåðì³íîâî. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 4/6, íîâîáóäîâà, ë³ôò ïðàöþº, ðîáëÿòü ðåìîíò, 145 êâ.ì. Ö³íà: 1040000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 8/9 ö, 70/39/ 10, ðåìîíò. Ö³íà: 496000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 8/9 Ö,70 êâ.ì, ñòàí æèëèé, 2 ëîä泿, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, íîâîáóäîâà, 85 êâ.ì.ì, àâòîíîìêà, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 1/9 Ï, 64/ /10, 2 áàëêîíè, ëîäæ³ÿ, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 340000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 1/9 Ï, 64/ 38/9, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ãàðíèé æèòë. ñòàí. Ö³íà: 328050 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 2/9 Ï, 64/37/9 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ñóõà, òåïëà, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 2/9 Ï, 64/39/9, ì/ï â³êíà, õîðîøèé ñòàí, ïîðó÷ «Àðñåí». Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 4/10 ï, 62 êâ.ì, æèòë.ïë. 31 êâ.ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 4/9 Ï, 64/39/9 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 9/9 ö, 63/37/9, ðåìîíò. Ö³íà: 388000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà , 5/9/ï, 63,6/37/9,6, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 455000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 5/5 ö, 65/40/9, ðåìîíò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 5/9 ö, 86/43/9, ñêëîïàêåòè, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 464000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 85/-/10, 3/ 9/ö, áóäèíîê 93ð, ðåìîíò, 3 áàëêîíè. Ö³íà: 528000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 2/9 Ï, 64/39/9 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 2/9/ï, 63/39/9, ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 4/5 Ö, 70 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâò. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ïåðåòåðòà ñòåëÿ, ñòÿæêà. Ö³íà: 562350 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êóð÷àòîâà, ÏÌÊ-100, 1/5/ö, 59/37/10, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíè. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëåðìîíòîâà, 1/9/ö, 102ì.êâ., ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 1040000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà 6/9 ï, 64/36/8.5, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áîéëåð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Äåøåâî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 9/9ï, 65.5/42/9, õîðîøèé ðåìîíò, äàõ íå ïðîò³êàº. Ö³íà: 372000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 5/5 ö, 62/48/6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 376000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 2/5 ö, íîâîáóäîâà, 70 êâ.ì., ïîâí³ñòþ ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 5/5 Ö, 62/48/6, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 360000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 2/9 ï, 63/39/9, ãàðíèé ðåìîíò, ìåáë³. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàçåïè, 1/2ö, 47/34/6, êîñì.ðåìîíò, ñ/â ñóì³ñíèé, òðóáè òà ñàíòåõí³êà çàì³íåí³. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 2/9 Ï, 64/39/9 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 2/9/ï, 63/39/9, ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 4/5 Ö, 70 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâò. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ïåðåòåðòà ñòåëÿ, ñòÿæêà. Ö³íà: 562350 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîñòðîìñüêà. 2/9ï, 62.5/38.5/9, ãàðíèé ðåìîíò, çàëèøàºòüñÿ âìîíòîâàíà ñïàëüíÿ, êóõíÿ, øàôà-êóïå, øàôà â êîðèäîð³, ëàì³íàò, êîâðîë³í. Ö³íà: 424000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 1/9 Ï, 63 êâ.ì., áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 4/9 Ï, 64/39/9 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 304000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 64/37/9,5, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, áàëêîíè çàñêëåí³, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò. Ö³íà: 320000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 2/9Ï, ðåìîíò, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 8/9 Ï, 70 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 330000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàëèé Óçâ³ç (öåíòð), 1/2/ö, çåìëÿ ï³ä ãàðàæ, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 455000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìà𳿠Íåñâèöüêî¿, 2-3/ 6/ö, 110/60/11, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 760000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 2/9/ï, 63/ 39/9, çâè÷àéíèé ñòàí, íå êóòîâà, òåïëà, ïåðåòåðò³ ïîòîëêè. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 3/9 Ï, 68/ 39.7/10, ðåìîíò, áðîíüîâàí³ äâåð³, ë³÷èëüíèêè, ãàðàæ. Ö³íà: 424000 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 563-69-53, (097) 033-48-10 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 4/14 ö, 65/ 39/9, õîðîøèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñòîëÿðêà, ëàì³íàò, ó âàíí³é õîðîøà ïëèòêà. Ö³íà: 464000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 5/10 ö, 61/ 39/9, ÷àñòêîâî ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, 2 áàëêîíà çàñêëåí³. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 9/10/ï, 63ì.êâ., íåêóòîâà, â³êíà ÷àñò. ïîì³íÿí³, ëàì³íàò. Ö³íà: 376000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 9/10ï, 66/ 39/9, ÌÏÂ, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 2/5 Ö, 60/ 37/9, äâ³ ê³ìíàòè, â õîðîøîìó ñòàí³, êóõíÿ òà êîðèäîð ï³ä ðåìîíò. Ö³íà: 406500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 2/5 ö, 60/ 37/9, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ òà áàëêîí, ñ/â îêðåìî, áóäèíîê â äâîð³. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 2/5 Ö, 61,6/44,5/5,4 êîëîíêà. Ö³íà: 421200 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 3/5 ö, 65/ 45/8.5, ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 508400 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 4/5 ö, 60/ 47/6, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñ/â îêðåìî. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 4/5 ö, 61/ 47/6, ðåìîíò. Ö³íà: 444000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 4/5/ö, 61ì.êâ., ðåìîíò, «÷åøêà». Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, 4/5ö, 60/ 46/6, ðåìîíò, ÌÏÂ, çàñêëåíèé áàëêîí. Ö³íà: 452000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 2/9 ö, 52 êâ.ì, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳öêåâè÷à, 5/5 ö, 71/ 51/8.7, æèòëîâèé ñòàí., ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó + äîïëàòà. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 9/9 Ï, 66,6/39,3/9, æèòë. ñòàí. Ö³íà: 307800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 2/5 Ö, 48,9/33,2/6, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 350175 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 2/5 ö, 49/ 33/6. Ö³íà: 348500 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 2/5 ö, 50/ 34/6, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 2/5ö, 50/ 34/6, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ïàðêåò, òðóáè òà ñàíòåõí³êà çàì³íåí³. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, 8/9 Ö, 69/ 46/10, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, äâà âåëèêèõ áàëêîíè. Ö³íà: 504000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. ÍÀÁÅÐÅÆÍÀ, ÇÀÃÀËÜÍÀ 60.8 ÊÂ.Ì, ÆÈÒËÎÂÀ 39.5 ÊÂ.Ì. Ö²ÍÀ: 480000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 5/5 Ö, 63,8/40,7/8,3, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, äàõ ïåðåêðèòèé, íåêóòîâà. Ö³íà: 406500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

3-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. Î.ÄÓÍÄÈ×À, 1/5 Ö, 60/39.2/-, ÃÀÐÍÈÉ ÑÒÀÍ. Ö²ÍÀ: 360 000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47


ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 2/5 Ö, 56/ 38/6 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 320000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 6/ 9/ö, 68/41/9, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 496000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 5/9 Ï, 60/ 38/7,5, àáî îáì³í íà 3-õ ê³ìí. 1 –èé ïîâåðõ ÏÁ Ö³íà: 336200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà «ÐÅÌ», 3/9 Ö, 64/39/7, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, äâà áàëêîíè, õîðîøèé ñòàí, â³êíà âèõîäÿòü ó äâ³ð. Ö³íà: 400000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Îñòàôîâà, 1/2/ö, 58/ 39/8, àâòîíîìíå îòîïëåííÿ, ðåìîíò, ãàðàæ, ñàðàé. Ö³íà: 455000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Îðëîâà, 6/9Ï, ðåìîíò. Òåðì³íîâî. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïåðåñîïíèöüêà, 4/5 Ö, 59/38/7,5, «÷åøêà», æèëèé ñòàí, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ. Ö³íà: 382300 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïåðåñîïíèöüêà, 4/5 Ö, 59/38/8, ê³ìíàòè âñ³ îêðåì³, õîðîøèé ñòàí, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, º ï³äâàë. Ö³íà: 350000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïîëóáîòêà, 4/5 ö, 70 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 2 áàëêîíà. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóõîâà, 2/9/ï, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 450000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóõîâà, 5/9ï, 62.5/39.8/ 9, õîðîøèé ñòàí, äóáîâèé ïàðêåò, áîéëåð, ï³äâàë. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóøê³íà , 2/5/ö, 70/ 46/8, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïóøê³íà, 1/9/ö, 63ì.êâ., áåç áàëêîíà, æèòëîâèé ñòàí,ì/ï â³êíà. Ö³íà: 412000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ð.Øóõåâè÷à, 4/9 Ï, 64/39/9 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Áàíäåðè, 2/5 Ö, 56/ 38/6 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/ 5/ö, 60/-/7, ºâðîðåì. Ö³íà: 496000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/ 9 ö, 70/40/10.5, ºâðîðåìîíò, 2 áàëêîíè çàñêëåí³. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/ 9/ö, 70/40/10,5, ïåðåðîáëåíà ñòÿæêà, ïàðêåò, ì³æê³ìíàòí³ äóáîâ³ äâåð³, äåðåâ’ÿí³, 2 áîéëåðè. Ö³íà: 600000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà «ÐÅÌ», 3/9 Ö, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, 64/39/7, õîðîøèé ñòàí, ñ/ â îêðåìî, áàëêîí íà äâ³ ê³ìíàòè, âìîíòîâàíà êóõíÿ. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 2/5 ö, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèòëîâèé ñòàí, äåøåâî. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 2/5/ö, 70/42/ 10, ðåìîíò, àâò.îïàëåííÿ, êîíäèö³îíåð. Ö³íà: 568000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 3/9 Ö, ï î ê ð à ù å í î ã î ïëàíóâàííÿ, 64/39/7, â õîðîøîìó ñòàí³, âåëèêà ëîäæ³ÿ íà 2 ê³ì., ÷àñòêîâî ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïàðêåò. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 5/9 Ö, æèëèé ñòàí, öåíòð. Ö³íà: 368000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ÁÎÑ, 5/9 Ö, 75 êâ.ì. Ö³íà: 465000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (096) 471-13-22 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè 3/5 Ö, 58 êâ.ì., êîëîíêà, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 3/5 Ö, 55/38/6, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ö³íà: 342100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 3/5 Ö, 58/36/6, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 5/5 Ö, 56/40/6, êîñìåòèêà. Ö³íà: 300000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè , 3/5/ö, 59/43/7, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 456 000ãðí. Êîíòàêòè: (098)516-09-91, (097)672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, «õðóùîâêó», 3/5, æèëèé ñòàí, 56/40/6, íåêóòîâà. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 3/5 Ö, 54,6/37,9/6 êîñì. ðåìîíò, êîëîíêà. Ö³íà: 348300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 3/5ö, 59/ 42/9, áàëêîí íåçàñêëåíèé, àâò.îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò ³ ìåáë³. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 4/9 Ï, 64/39/9, ðåìîíò. Ö³íà: 50000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: 63-53-89, 43-07-77, 43-19-50, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿ , 7/9/ö, 70/42/9, ðåìîíò. Ö³íà: 520 000ãðí. Êîíòàêòè: (098)516-09-91, (097)672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿ ÌÆÊ, 2/ 10/ö, ïåðåðîáë. ç 4ê. Ö³íà: 800 000ãðí. Êîíòàêòè: (098)516-09-91, (097)672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9 Ö, íîâîáóäîâà, 70 êâ.ì, ðåìîíò ñâ³æèé, 2 áàëêîíè, êîìîðà, ï³äâàë. Ö³íà: 584000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 4/9 Ï, 64/39/9, õîðîøèé ñòàí, íå êóòîâà, ïîðó÷ äèòÿ÷èé ñàäî÷îê, øêîëà ¹24. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 4/9 ï, 66/39/9, ãàðíèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 7/9 Ö, 70/42/9, ðåìîíò. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 8/8/ö, 70/41/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 400 000ãðí. Êîíòàêòè: (098)516-09-91, (097)672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 8/9ï, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: (066) 656-51-67 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 9/9 ï, 67/39/9, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 9/9 Ï, 67/39/9, õîðîøèé ñòàí, íå êóòîâà, íîâèé ë³ôò. Ö³íà: 358200 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 9/9/ï, 67/37/9, õîðîøèé ðåìîíò, óòåïëåíà ï³âí³÷íà ñòîðîíà, íåêóòîâà. Ö³íà: 344 000ãðí. Êîíòàêòè: (098)516-09-91, (097)672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 9/9ï, 67/ 39/9, â³äì³ííèé ñòàí, 2 ëîä泿, ÌÏÂ, äåðåâ’ÿíà ï³äëîãà. Ö³íà: 376000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, ð-í àâòîñòàíö³¿ «×àéêà», 8/9 Ï, 63/39/9, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 326000 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíñüêà , 2/9/ö, 106/70/10, Êâàðòèðà ç ðåìîíòîì, óòåïëåíà, ëîäæ³ÿ 5,5 ì.êâ. Çàë 33ì.êâ. Äàõîâà êîòåëüíÿ. Ö³íà: 600 000ãðí. Êîíòàêòè: (098)516-09-91, (097)672-37-86

3-ê³ì íàòíó 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòóäåíòñüêà, 2/5 Ö, 58/ 36/6, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 336000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Òèõà, öåíòð, 82,9/50,5/ 10,4, 7/10, çäàíà â åêñïëóàòàö³þ 2008 ð. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49, (067) 362-95-50 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 5/9 ï, 66/ 48/10, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 5/9 ï, 72/ 41/9, íåêóòîâà, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 3/5 Ö, 46/ 32/6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 305900 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 3/5 ö, 60/ 36/6, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 5/5/ö, 48ì.êâ., æèòëîâèé ñòàí,» õðóùîâêà». Ö³íà: 344 000ãðí. Êîíòàêòè: (097)672-37-86, (098)516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, 7/9 Ö, 109/ 66/14,4. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ñòóäåíñüêà, 2/9 Ö, 106 êâ.ì, äóáîâèé ïàðêåò, ì/ ï â³êíà, ñ/â îêðåìî, õîðîøèé ðåìîíò. Ö³íà: 608000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.×åðíÿêà, 3/5 Ö, ïîë³ïøåíîãî ïëàíóâàííÿ, 62/38/14, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ-ñòóä³ÿ. Ö³íà: 428000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ãðàáíèê, 87 êâ.ì, àâò. îïàëåííÿ, 3,15 ì âèñîòà ñòåë³, Ö, òåðì³íîâî. Ö³íà: 440 000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 000-86-68 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çîðÿ, àâò. îïàëåííÿ, ðåìîíò ÷àñòêîâî, ì/ï â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, 72 êâ.ì, ï³äâàë, 1ñîò. çåìë³. Êîíòàêòè: (096) 880-27-28

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 5/9 Ï, 72/ 45/9, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 338100 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 2/9 Ï, 60/ 38,4/8,5, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 358300 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 5/9ö, 63.6/ 35/8 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, âåëèêà ëîäæ³ÿ. Ö³íà: 270000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 892-23-11

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 2/9 Ï, 77,5 êâ.ì., ³ç âñòàâêîþ, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ì-í. Íåçàëåæíîñò³, 2/5 ö, 57/37/7, õîðîøèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, 6/9ö, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ÎÑÁÁ, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 3/9 ï, 67/ 36/9, ðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íîâîáóäîâó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 7/9 ï, 63/ 39/9, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 408000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîáëèçó «²ñòàíáóëó», òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 178-61-24

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ôàáðè÷íà, ð-í ϳâí³÷íèé, 6/9 Ö, 66,8/39,5/ 7,3, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, áàëêîí íåçàñêëåíèé. Ö³íà: 407500 ãðí., òîã. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åáèøåâà, 6/10 ï, 63/ 36/9, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åáèøåâà, 62/39/9, 2 ëîä泿, ðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðâîíîã³ðñüêà, 2/3/ ö, 67//9, æèëèé ñòàí,2 áàëêîíè ï³ä ºâðî,äâà ãàðàæ³. Ö³íà: 480 000ãðí. Êîíòàêòè: (098)516-09-91, (097)672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 2/14 ö, 67/ 39/9, õîðîøèé ðåìîíò, äâ³ çàñêëåíèõ äî泿, ìîæëèâèé îáì³í íà 2 êì.êâ. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 7/9 Ï, 64/ 37/9, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 400000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 40-17-25, (098) 513-80-80

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 9/9 ö, 86ì.êâ., º òåõí³÷íèé ïîâåðõ, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 2/9 Ï, 66/ 39/9, õîðîøèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, òåïëà. Ö³íà: 344000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 9/9 Ö, ï î ê ð à ù å í î ã î ïëàíóâàííÿ. Êîíòàêòè: (050) 070-60-15

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 5/9 ï, 66/ 38/9, æèòëîâèé ñòàí. Êîíòàêòè: 43-84-57 (097) 976-07-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 6/9 Ï, 65/ 39/9, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 366200 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 6/9/ï, 66,4/ 39/9, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 340 000ãðí. Êîíòàêòè: (097)672-37-86, (098)516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 4/5 ö, 59 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáë³. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 70/35/9 Ï, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 5/9 ö, 64/39/ 10, ºâðîðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, íîâîáóäîâà,120 êâ.ì, 2-ð³âíåâà, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, äàõîâà êîòåëüíÿ. Ö³íà: 576000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 445-51-31

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 8/9 Ö, 54/36/6. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 2/5/ö, 52/ 35/6,ðåìîíò. Ö³íà: 384 000ãðí. Êîíòàêòè: (097)672-37-86, (098)516-09-91

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 3/5 Ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 57/ 38/7. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 5/5 ö, 63/42/ 6, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 352000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, 3/5 ö, 58/39/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Êè¿âñüêà, 8/9 ö, 63 êâ.ì., æèòëîâèé ñòàí, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.̳ðþùåíêà 3/5 Ö, 66/ 36/8, ºâðîðåìîíò, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè. Ö³íà: 520000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Ñòðóòèíñüêà, 8/8 Ö, ïîë³ïøåíîãî ïëàíóâàííÿ, 73/46/10 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ñ/â îêðåìî, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 4000000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ åë³òí³ â³êíà, â çðó÷íîìó ì³ñö³. Ìîæëèâèé îáì³í. Òåðì³íîâî. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó, 3/5 Ö, 60/38/6, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 360000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð.Ìèðó, 3/5/ö, 60ì.êâ., ÷àñòêîâèé ºâðîðåì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïðîâóëîê Äâîðåöüêèé, 1/ 5ö, 72/44/9, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ÌÏÂ, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 416000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Áîÿðêè (íîâîáóäîâà), 4/4 Ö, 95 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ á ó ä ³ â å ë ü í è ê ³ â , àâòîíîìíåå îïàëåííÿ. Ö³íà: 560000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 487-32-88 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ïèâçàâîäó, 60 êâ.ì., ÷åñüêèé ïðîåêò, ãàçîâà êîëîíêà, äâà áàëêîíè, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê. Ö³íà: 368000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ïèâçàâîäó, âóë. Ñîáîðíà, 3/5ö, 54/39/6, ïàðêåò, íîâà êîëîíêà, ñ/â ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, 3/5 Ö, 55/ 36/6, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèê, áîéëåð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, 4/9 ï, 66/ 39/9, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³,áîéëåð. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Àâòîâîêçàëó, 3/9 Ï, 64/ 39/9, ðåìîíò, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, ì/ï â³êíà, ñòîëÿðêà, íå êóòîâà. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95

13

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 5/5ö, 90.4/ 57/7.8, æèòëîâèé ñòàí, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ 6.2 êâ.ì, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè íà âñå, ï³äâàë. Ö³íà: 496000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 5/9 Ï, 78 êâ.ì., áàëêîí íåçàñêëåíèé, .æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 8/9/ö, 75/49/ 9, êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 3/9 ö, 85/ 57/10, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ. Ö³íà: 492000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. ϳâí³÷íèé, 9/10 ï, 64/39/9 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, òåðì³íîâî. Ö³íà: 392000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîðîëüîâà, 85/50/9, 3/ 9/ï, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 496000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåãëÿíèé áóäèíîê, êð³ì 1-ãî ïîâåðõó, ç îêðåìèìè ê³ìíàòàìè, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 5/5 Ö, 62/ 48/6, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 360000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÖÅÍÒÐ, ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ, ÀÂÒÎÍÎÌÍÅ ÎÏÀËÅÍÍß. Ö²ÍÀ: 560000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-09-30, (097) 408-10-26 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, 4/5 Ö, 59/36/7,5, æèòëîâèé ñòàí, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, êîëîíêà, º ì³ñöå ï³ä ãàðàæ. Ö³íà: 360000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, ïåðåïëàíîâàíà, 60 êâ.ì., ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47

1.1.4. Ïðîäàì 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, ïåíòõàóñ, 158 êâ.ì., íà îñòàííüîìó ïîâåðñ³, 2 ð³âí³, öåãëÿíà íîâîáóäîâà. Ö³íà: 4890 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë .Êè¿âñüêà, 9/9 Ö, 80/49/7,8, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ºâðîñòåë³, âåëèêèé êîðèäîð, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, ë³ôò ïðàöþº. Ö³íà: 544000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 4/9 ï, 92ì.êâ., ðåìîíò, áîéëåð, ì/ ï â³êíà, äóáîâèé ïàðêåò, ìåòàëåâèé ãàðàæ. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, 4/9ï, 92 êâ.ì., ðåìîíò, áîéëåð, ì/ ï â³êíà, äóáîâèé ïàðêåò, ìåòàëåâèé ãàðàæ. Âëàñíèê. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 6/10, 90 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 607500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 936-63-82

4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ì.Âîâ÷êà, 5/5 Ö, 64/ 49/6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 368000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à , 3/5/ö , 63//7 , êîñì.ðåìîíò, àâòîíîìêà. Ö³íà: 504000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î. Äóíäè÷à, 3/5/ö, 80/ -/8, ÷åøêà, áåç ðåì. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ð-í Ëåáåäèíêè, 3/5 Ö,140 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè. Ö³íà: 880000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ð. Øóõåâè÷à, 3/9 Ï,105 êâ.ì., ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 440 000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/ 5, 2-ð³âíåâà, õîðîøèé ñòàí, àâòîíîìêà + êîìîðà. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 7/9 Ö, 71,4/ 48/6. Êîíòàêòè: 63-11-57, (67) 362-95-50 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 9/9/ö, 80 ì.êâ., ðåìîíò, àâò.îïàë. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 4/9ö, 90êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, ç ãàðàæåì. Ö³íà: 760000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, 9/9Ö, äâîð³âíåâà. Òåðì³íîâî. Ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿ îáì³íó. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26


14 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 2/9 Ï, 91/ 51/9, ðåìîíò, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè. Ö³íà: 380000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 2/9 ï, 91/ 51/9.5, ðåìîíò. Ö³íà: 392000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (063) 371-37-69 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 5/9 ï, 91/ 51/9.5, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, 1/9 Ö, «÷åøêà». Ö³íà: çâè÷àéíà Êîíòàêòè: 26-38-46

1.1.5. Ïðîäàì 5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, ïåíòõàóñ, 120 êâ.ì., íà îñòàííüîìó ïîâåðñ³, 2 ð³âí³, öåãëÿíà íîâîáóäîâà. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22 5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, âóë. Äóáåíñüêà, 7/ 9 Ï, 104/69/12, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ºâðîðåìîíò, íîâà âìîíòîâàíà êóõíÿ, ëàì³íàò, ÌÏÂ, 2 çàñêëåí³ ëîä泿, äîáóäîâàíèé òàìáóð. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóáåíñüêà, 90ì.êâ., 5/ 9/ï, 5ê³ì, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 360 000ãðí. Êîíòàêòè: (097)672-37-86, (098) 516-09-91 5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à , 4/9/ï, 101,4ì.êâ.. êîñì. ðåìîíò, ñóõà. Ö³íà: 372 000ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098)516-09-91 5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à , 7/9ï, 105/ 66/9,5, 5 ê³ì, æ/ ñ,ïåðåïëàíîâàíà, ñîíÿ÷íà, ñâîº äîìîãîñïîäàðñòâî. Ö³íà: 400 000ãðí. Êîíòàêòè: (097)672-37-86, (098)516-09-91 5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 10/10 Ï, 105 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, íàòÿæí³ ñòåë³, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Ö³íà: 418600 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 10/10 ï, 110/80/10, ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 6/9/ï, 100ì.êâ., ðåìîíò, Ö³íà: 372 000ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098)516-09-91 5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Øóõåâè÷à, 3/9/ï, 104/ 65/9, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 496 000ãðí. Êîíòàêòè: (097)672-37-86, (098)516-09-91

1.1.6. Ïðîäàì ïî îáëàñò³ òà Óêðà¿í³ 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Â.Îëåêñèí, 5/5ö, 23.8/13.8/ 4.4, áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ. Ö³íà: 92000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ãîðáàê³â, 3/5 Ö, 40/20/8, æèëèé ñòàí, º ï³äâàë ³ ñàðàé. Ö³íà: 96000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯, ÏÎÏÈÒ 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ãîðîäèùå, âóë. гâíåíñüêà, 4/5 Ö, 42/25/ 10, íîâîáóäîâà, àâò. îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, îêðåìèé ï³äâàë, ïîðó÷ çóïèíêà. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â 2(Öåíòð), 4/4/ ö, 32/17/6, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 120000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â, âóë. Çàâîäñüêà, 4/4ö, 29/17/6, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí íåçàñêëåíèé. Ö³íà: 128000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â, âóë. Øåâ÷åíêà, (ð-í øàéáè), 3/4 ö, 33/17/ 7, ì/ï â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëàì³íàò, ëèøàºòüñÿ âìîíòîâàíà êóõíÿ òà â³òàëüíÿ. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÇÄÎËÁÓͲÂ, ÂÓË.ØʲËÜÍÀ, 2/5, 32/ 19/5, ÑÓÌ. Ñ/Â, ÖÅÍÒÐ. ÎÏÀËÅÍÍß, ÂËÀÑÍÈÊ. Ö²ÍÀ: 190 900 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (095) 280-82-18, (050) 353-34-62

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â, öåíòð, (ÁÊÖ), 30/20/5. Ö³íà: 128000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (097) 898-68-23 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, 8/9 ï, 30/12.5/9. Ö³íà: 145000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êîðåöü, âóë. Êè¿âñüêà (á³ëÿ ìîíàñòèðÿ), 2/2 Ö, 32/20/6, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64, 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Íîâà Ëþáîìèðêà, 2/5 ö, 18.6/12/5, ç ðåìîíòîì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâ³ äåðåâ»ÿí³ äâåð³, ì/ï â³êíà. Ö³íà: 114100 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ñëàâóòà, ìîæëèâèé îáì³í íà гâíå. Êîíòàêòè: (050) 375-54-61 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ñìò.Çîðÿ, 1/2 Ö, 35/20/8, ÷èñòà, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 120000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â 2, 4/4 Ö, 43/28/ 6, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, áåç ïîñåðåäíèê³â àáî îáì³íÿþ íà ð³âíîö³ííó â гâíîìó. Êîíòàêòè: 64-76-13, (097) 832-76-28, (067) 424-82-32 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â, 4/4 Ö, 45/27/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 201200 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â-2, 3/5 Ö, 43/25/ 5.5, áàëêîí çàñêëåíèé, ñ/â îêðåìèé, áîéëåð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, òåïëà â ñåðåäèí³ áóäèíêó, ï³äâàë. Êîíòàêòè: (097) 584-05-81 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â-2, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, àâò.îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: (097) 475-87-05 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, 1/9 Ï, 48/28/8, æèëèé ñòàí. Ö³íà: 193500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, âóë. Ìîëîä³æíà, 1/9 ï, 48/28/7, ÷àñòêîâî ðåìîíò, ïàðêåò. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà äî 240 000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 364-44-74, (066) 776-33-67

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Íîâà Ëþáîìèðêà, 1/5ö. Ö³íà: 140 000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 183-42-71, (066) 784-95-59

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç áîðãàìè. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â, 2/5 Ö, 60,2/41,6/ 7, íà ñòà䳿 ðåìîíòó. Ö³íà: 285775 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, 63 êâ.ì. Ö³íà: 240000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êîñòîï³ëü, 2/5 Ö, 60/37/8, íåêóòîâó, áîéëåð, æèëèé ñòàí, ãàðàæ. Êîíòàêòè: (096) 383-92-75 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ãðóøâèöÿ, 2/2ö, 91.3/58/ 12, àâò. îïàëåííÿ, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, ÌÏÂ, ñ/â ðîçä., 2 ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåííÿ, ãîñïîäàðñüêèé äâ³ð, 3 ñîò. ãîðîäó. Ö³íà: 224000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 ʳìíàòó, êâàðòèðó, Ãîùà, áåç çðó÷íîñòåé, 2 ïîâ. Ö³íà: 32000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 035-26-78

1.1.7. Êóïëþ 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â гâíîìó, òåðì³íîâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 43-09-30, (097) 408-10-26

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîâíîö³ííó, 2-4 ïîâåðõ, òåðì³íîâî, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (095) 808-24-11, (068) 052-21-22 1 , 2 , 3 - ê ³ ì í à ò í ó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 1 , 2 , 3 - ê ³ ì í à ò í ó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1 , 2 , 3 - ê ³ ì í à ò í ó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ç ðåìîíòîì. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæëèâî â Êâàñèëîâ³. Êîíòàêòè: (067) 178-61-24 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íîâîáóäîâó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³. Êîíòàêòè: (097) 487-32-88 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ìîëîêîçàâîäó, 12 øêîëè, ³ä³íñüêî¿, ñåðåäí³ ïîâåðõè, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-17-25, (098) 513-80-80

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, «ìàëîñ³ìåéêó» àáî ïîâíîö³ííó, ð-í àâòîâîêçàëó, âóë. ³ä³íñüêà. Êîíòàêòè: 63-11-57, (097) 554-37-49, (067) 362-95-50 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, «ìàëîñ³ìåéêó», ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, «ìàëîñ³ìåéêó». Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, «ìàëîñ³ìåéêó» àáî ïîâíîö³ííó. Êîíòàêòè: (096) 975-54-18 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â áóäü-ÿêîìó ð-í³ ì³ñòà. Ö³íà: äî 200 000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 471-13-22 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â õîðîøîìó ñòàí³, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (095) 939-66-52 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â öåãëÿíîìó áóäèíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïåðøèé ³ îñòàíí³é ïîâåðõ íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: (066) 992-00-19 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæëèâî ìàëîñ³ìåéêó, áàæàíî ð-í âóë. ×åðíÿêà, Ãàãàð³íà, Êí. Ðîìàíà, Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, Î.Äóíäè÷à, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó. Òåðì³íîâî. Ö³íà: äî 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîâíîö³ííó, ç âåëèêîþ êóõíåþ, ð-í Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé àáî ³í., áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Àâòîâîêçàëó, ïàíåëüíèé àáî öåãëÿíèé áóäèíîê, áóäü-ÿêèé ïîâåðõ, áàæàíî ç ðåìîíòîì, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í àâòîâîêçàëó, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ϳâí³÷íèé, ïàíåëüíèé áóäèíîê, íå 1-èé ³ îñòàíí³é ïîâåðõè, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó. Ö³íà: äî 224000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ϳâí³÷íèé, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Öåíòð, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, öåãëÿíèé áóäèíîê, ñåðåäí³ ïîâåðõè. Ö³íà: äî 296000 ãðí Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 1-ê³ìíàòíó ñåðåäí³ ïîâíîö³ííó. 240000 ãðí. 43-62-69, (098)

êâàðòèðó, ïîâåðõè, Ö³íà: äî Êîíòàêòè: 762-78-21

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåãëÿíèé áóäèíîê. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Âèêóïëþ òåðì³íîâî Âàøó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-02-97, (097) 672-37-86 1-ê³ìíàòíó ïîâíîö³ííó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 Êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50 Êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ (áóäèíîê çäàíèé) ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 Êâàðòèðó â öåíòð³. Êîíòàêòè: 63-11-57, (097) 554-37-49, (067) 362-95-50 Êâàðòèðó ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ó âëàñíèêà. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64 Êâàðòèðó ó âëàñíèêà. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³. Êîíòàêòè: (097)672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ ç ðåìîíòîì. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â õîðîøîìó ñòàí³, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç áîðãàìè. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, «ìàëîñ³ìåéêó». Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêó, çà ðîçóìíîþ ö³íîþ. Ãðîø³ íà ðóêàõ. Êîíòàêòè: 43-02-97, (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 471-13-22 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â íîâîáóäîâ³, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, ×åðíÿêà, Êîñòðîìñüêà. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â öåãëÿíîìó áóäèíêó. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í áóäü-ÿêèé, ÷åñüêèé ïðîåêò, áåç ïîñåðåäíèê³â.. Ö³íà: äî 320000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ϳâí³÷íèé, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

Êâàðòèðó ó гâíîìó. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Öåíòð àáî Àâòîâîêçàë, òåðì³íîâî, áåç ïîñåðåäíèê³â Ö³íà: äî 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

Êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, Äóíäè÷à Êîíîâàëüöÿ. Òåðì³íîâî Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó â êðåäèò àáî îáì³íÿþ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðõ³âñüê, ï³ä çàáóäîâó+ äîïëàòà. Êîíòàêòè: (096) 518-86-77

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Ìàëîñ³ìåéêó, ð-í áóäü-ÿêèé. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

1.1.8. Êóïëþ 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 2 ,3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó «õðóùîâêó», òåðì³íîâî, áóäü-ÿêèé ðàéîí. Êîíòàêòè: (098) 25940-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³. Êîíòàêòè: (097)672-37-86

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, àáî ïîáëèçó öåíòðó. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10

1.1.9. Êóïëþ 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 3,4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, «÷åøêó», êð³ì 1-ãî ïîâåðõó, ç ºâðîðåìîíòîì. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Áåç ïîñåðåäíèê³â Ö³íà: äî 480000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 3,4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3,4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ Ï³âí³÷íîãî. Ö³íà: äî 360000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-17-25, (098) 513-80-80 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêó, çà ðîçóìíîþ ö³íîþ. Ãðîø³ íà ðóêàõ. Êîíòàêòè: 43-02-97, (097) 672-37-86 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â öåãëÿíîìó áóäèíêó. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, êð³ì ïåðøîãî ³ îñòàííüîãî ïîâåðõ³â, àãåíòñòâà ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: (068) 051-83-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íîâîáóäîâó, àáî «÷åøêó» ç õîðîøèì ðåìîíòîì, áàæàíî ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ϳâí³÷íèé, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé. Ìîæëèâî áåç ðåìîíòó. Êîíòàêòè: (096) 130-63-73, (066) 793-38-63 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97

1.1.10. Êóïëþ 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10

4,5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ð-í³. Ãîò³âêà. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86

4,5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â öåãëÿíîìó áóäèíêó. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91

1.1.13. Çäàì 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîâîêçàë àáî á³ëÿ áàçàðó, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, êîìôîðòíî, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, äîñòóïí³ ö³íè, àâòîñòîÿíêà, îõîðîíà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, äóæå çðó÷íî. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîâîêçàë, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, ö³ëîäîáîâî ãàðÿ÷à âîäà, 2-ñïàëüíå ë³æêî, íàêðîõìàëåíà ïîñò³ëü, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà. Êîíòàêòè: 62-90-49, (096) 18375-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð³çí³ ð-íè, êîëîíêà, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, ÄÂÄ, ïîñóä, ÷èñòà ïîñò³ëü, êîíô³äåíö³éíî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 53824-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîâîêçàë, öåíòð, àáî ³íø³ ð-íè, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, ö³ëîäîáîâî ãàðÿ÷à âîäà, 2-ñïàëüíå ë³æêî, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà. Êîíòàêòè: (098) 304-62-50, (093) 68097-62, (096) 959-84-98

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, êîìôîðòíî, ºâðîðåìîíò, â öåíòð³, àâòîâîêçàë, ç/ä âîêçàë, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Íåäîðîãî, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîáàçàð àáî àâòîâîêçàë, àáî «Àâàíãàðä». Àâòîñòîÿíêà, á³ëÿ ðèíêó, «Çëàòà Ïëàçà», Ñò.Áàíäåðè, Ìàêàðîâà, Ïàðêîâà, öåíòð. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êîíòàêòè: 43-47-51, (096) 463-84-51

1,2,3,4,5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àâòîâîêçàë, ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, êîìôîðò òà çàòèøîê. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êîíô³äåíö³éíî, êâèòàíö³¿. Êîíòàêòè: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîáàçàð àáî àâòîâîêçàë, àáî «Àâðîðà», àáî «Àì³ãî». Àâòîñòîÿíêà, Ñò. Áàíäåðè, á³ëÿ «Áðóêë³íó», á³ëÿ ÖÓÌó. Ñó÷àñíî, ÷èñòî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063) 790-02-64


ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÎÏÈÒ, ÎÐÅÍÄÀ

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àáñîëþòíèé êîìôîðò ³ çàòèøîê, ð³çí³ ðàéîíè, ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, ãíó÷êà ñèñòåìà çíèæîê. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êîíô³äåíö³éíî. Äîêóìåíòè çâ³òíîñò³. Êîíòàêòè: (098) 53824-25, (099) 366-24-64

1,2.3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîáàçàð àáî àâòîâîêçàë, àáî «Àâðîðà», àáî á³ëÿ êàôå «Àì³ãî». Áàíäåðè (á³ëÿ ðåñòîðàíó «Ñòàìáóë»), á³ëÿ áàçàðó, Ïàðêîâà, öåíòð. Íåäîðîãî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êâèòàíö³¿. Êîíòàêòè: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîáàçàð àáî àâòîâîêçàë, àáî «Àâðîðà». Àâòîñòîÿíêà, Ñò. Áàíäåðè, á³ëÿ «Áðóêë³íó», Ìàêàðîâà, Ïàðêîâà, öåíòð. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: (096) 561-82-87

1,2,3,4,5-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àâòîâîêçàë, ϳâí³÷íèé, Áîÿðêà, öåíòð, Þâ³ëåéíèé. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî. Ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, âñ³ çðó÷íîñò³. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Êîíòàêòè: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîâîêçàë, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, ö³ëîäîáîâî, ãàðÿ÷à âîäà, êîìôîðò, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Íåäîðîãî. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (094) 96612-12, (050) 375-71-25

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîáàçàð, àáî àâòîâîêçàë, àáî «Àâðîðà», àáî áóäü-ÿêèé ³íøèé ð-í ì³ñòà, öåíòð. Àâòîñòîÿíêà, âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò. Êâèòàíö³¿. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîáàçàð, àâòîâîêçàë, «Àâðîðà», « À â à í ã à ð ä » , àâòîñòîÿíêà ïîáëèçó Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: (097) 789-34-54, (097) 400-20-01

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîáàçàð àáî àâòîâîêçàë, àáî «Àâðîðà», ³íøå. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ñó÷àñí³, çðó÷í³, çàòèøí³. Äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 43-04-28, (050) 43592-28, (097) 387-82-58

1,2,3,4,5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîâîêçàë, àáî àâòîáàçàð, àáî «Àâðîðà», öåíòð. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð. Äîêóìåíòè ïî â ³ ä ð ÿ ä æ å í í þ , êîíô³äåíö³éíî. Êîíòàêòè: 43-37-42, (098) 449-67-16, (093) 651-08-86, (050) 435-92-28

1,2,3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, áóäèíêè, àâòîâîêçàë, àâòîðèíîê, öåíòð, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, ïîì³ñÿ÷íî, ðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ïîðÿä ñòîÿíêà, ìàãàçèí. Êîíòàêòè: (097) 735-50-15

1,2,3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, áóäèíêè, àâòîâîêçàë, àâòîðèíîê, öåíòð, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, ïîì³ñÿ÷íî, ðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ïîðÿä ñòîÿíêà, ìàãàçèí. Êîíòàêòè: (097) 735-50-15

1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð³çí³ ðàéîíè, ñó÷àñí³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, ÄÂÄ, ïîñóä, ïîñò³ëü. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êâèòàíö³¿. Êîíòàêòè: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 2/5ö, íåìåáëüîâàíà, íà òðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: (050) 507-59-11

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ìåáë³, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ. Êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìåáëüîâàíó, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ÷èñòà, çàòèøíà, íåäîðîãî, ð-í ñóïåðìàðêåòó «Àðñåí». Êîíòàêòè: (097) 483-25-13

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî, çàî÷íèêàì, âñ³ çðó÷íîñò³ òà êîìôîðò, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ò å ë å á à ÷ å í í ÿ , õ î ë î ä è ë ü í è ê , íåäîðîãî, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (096) 331-65-30, (066) 801-39-11 1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîâîêçàë àáî á³ëÿ áàçàðó, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, êîìôîðòíî, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, äîñòóïí³ ö³íè, àâòîñòîÿíêà, îõîðîíà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, äóæå çðó÷íî. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîâîêçàë, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, ö³ëîäîáîâî, ãàðÿ÷à âîäà, êîìôîðò, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Íåäîðîãî. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (094) 966- 12-12, (050) 375-71-25 1,2,3,4,5,6-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÖÅÍÒÐ, «ÂÅËÌÀÐÒ», ÁÎßÐÊÀ, ÏÐ.ÌÈÐÓ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ, Ö²ËÎÄÎÁÎÂÎ ÃÀÐß×À ÂÎÄÀ, ÊÀÁÅËÜÍÅ ÒÁ, ÏÎÐÓ× ÀÂÒÎÑÒÎßÍÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 62-90-49, (096) 959-84-98, (093) 680-97-62, (098) 304-62-50, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, êîìôîðòíî, ºâðîðåìîíò, â öåíòð³, àâòîâîêçàë, ç/ä âîêçàë, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Íåäîðîãî, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5-ʲÌÍÀÒͲ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÀÁÎ ÀÂÒÎÁÀÇÀÐ, ÀÁÎ «ÀÂÐÎÐÀ», ÀÂÒÎÏÀÐÊ, ÀÃÐÀÐÍÈÉ ÊÎËÅÄÆ, ²Íز. ÏÎÄÎÁÎÂÎ. ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ. ÅÊÎÍÎÌÊËÀÑ. ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ. ÊÎÍÔ²ÄÅÍÖ²ÉÍÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 378-82-58, (050) 435-92-28 1,2,3,4,5-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÀÂÒÎÐÈÍÎÊ, ÒÖ «×ÀÉÊÀ», ÖÅÍÒÐ, Ç/Ä ÂÎÊÇÀË, 12 ØÊÎËÀ, ÂÓË. ²IJÍÑÜÊÀ, ÂѲ ÇÐÓ×ÍÎÑÒ², ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

1,2,3,4,5-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÀÁÎ ÀÂÒÎÁÀÇÀÐ, ÀÁÎ «ÀÂÐÎÐÀ», ²Íز Ð-ÍÈ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (097) 378-82-58 1,2,3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÁÓÄÈÍÊÈ, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÀÂÒÎÐÈÍÎÊ, ÖÅÍÒÐ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ, ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ, ÏÎ̲Ñß×ÍÎ, ÐÅÌÎÍÒ, ÃÀÐß×À ÂÎÄÀ, ÊÀÁÅËÜÍÅ ÒÁ, ÏÎÐßÄ ÑÒÎßÍÊÀ, ÌÀÃÀÇÈÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 735-50-15

1 , 2 , 3 - ê ³ ì í à ò í ó êâàðòèðó, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, âñ³ çðó÷íîñò³, íåäîðîãî, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 1,2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÀÂÒÎÐÈÍÎÊ, ÒÖ «×ÀÉÊÀ», ÖÅÍÒÐ, Ç/Ä ÂÎÊÇÀË, 12 ØÊÎËÀ, ÂÓË. ²IJÍÑÜÊÀ, ÂѲ ÇÐÓ×ÍÎÑÒ², ªÂÐÎ ªÂÐÎ-ÐÅÌÎÍÒ. ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÒÈÆ ÏÎÒÈÆ-ÍÅÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

1,2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÊÎÌÔÎÐÒÀÁÅËÜͲ ÒÀ Å˲ÒͲ, Ç ÑÓ×ÀÑÍÈÌ ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒÎÌ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ. ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ. ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (068) 146-30-58 WWW.KVARTURA.RV.UA 1,2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, Ð-Í ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÓ ÀÁÎ «ÀÂÐÎÐÀ», ÀÂÒÎÑÒÎßÍÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ, ÏÐÀËÜÍÀ ÌÀØÈÍÀ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ. ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ, ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (066) 777-19-04, (067) 363-03-85

1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Êîíòàêòè: 24-77-58, (066) 220-37-17 1,2-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, 1,2 ÏÎÂÅÐÕ, Á²Ëß ÊÀÔÅ «ÃÀÂÀÍÀ», ÖÅÍÒÐ, ÏÐ. ÌÈÐÓ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÊÎËÎÍÊÀ, ÑÓÏÓÒÍÈÊÎÂÅ ÒÁ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ, ÂÑß ²ÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ, ÊÂÈÒÀÍÖ²¯, ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-63-16, (067) 363-89-77

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àâòîâîêçàë, íîâ³ â³êíà, ì å á ë ü î â à í à , õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, áàëêîí çàñêëåíèé. Ö³íà: 1300 ãðí + ÊÏ. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

1-ê³ìíàòíãó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 1100 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 12 øêîëà, ãàðíà êâàðòèðà äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àâòîâîêçàë, 5 ïîâåðõ, ìåáë³ íåîáõ³äí³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1400 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àâòîâîêçàë, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³ òà òåõí³êà, Ò òà ²íòåðíåò. Ö³íà: 2000 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Àâòîâîêçàë, ìåáë³ íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àâòîâîêçàë, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ «Äèíàìî» êîñìåòèêà, º õîëîäèëüíèê, äëÿ ñ³ì’¿ àáî ïðàöþþ÷èõ. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ 12 øêîëè, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1500 ãðí.+ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ 12 øêîëè, ç ðåìîíòîì, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ò òà ³íòåðíåò. 2000 ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ 12 øêîëè, ç ðåìîíòîì, ñàíâóçîë, îáêëàäåíèé ïëèòêîþ, íå ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ 12 øêîëè, íå ìåáëüîâàíà, çâè÷àéíèé ñòàí. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, âñÿ íîâà ïîáóòîâà òåõí³êà.Ç 8.02. Ö³íà: 2300 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ ÒÖ «×àéêà», æèòëîâèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, äëÿ ñ³ì’¿. Ö³íà: 1400 ãðí+ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (095) 755-86-00, (096) 783-56-15 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ ÒÖ «×àéêà», ç ðåìîíòîì, íîâ³ ìåáë³, âñÿ òåõí³êà, íà òðèâàëèé òåðì³í, 2000 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ ÒÖ «×àéêà», êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1400 ãðí. + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, 1/9 Ï, öîêîëü âèñîêèé, ìåáë³ ÷àñòêîâî, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 1150 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, æèòëîâèé ñòàí, ç õîëîäèëüíèêîì. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äðàãàí÷óêà, íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í, äëÿ ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: (097) 373-15-86

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, ç ðåìîíòîì, ñàíâóçîë -ñó÷àñíà ïëèòêà, âñÿ òåõí³êà. Ö³íà: 1600 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóíäè÷à, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíó. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³, êîìôîðòíî, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: â³ä 100 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â ãàðíîìó ðàéîí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â ð-í³ Ï³âí³÷íîãî ç ðåìîíòîì, ìåáëüîâàíó, ç ïîáóò. òåõí³êîþ. Ö³íà: 1600ãðí. Êîíòàêòè: 40-17-25, (098) 513-80-80 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â ñïàëüíîìó ðàéîí³, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, 3/9, áîéëåð, ÷àñòêîâî ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í, 1250 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 5/9 ï, ìåáë³ íåîáõ³äí³, æèòëîâèé ñòàí, 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåñíÿíà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ãàðÿ÷à âîäà. Ö³íà: 1200 ãðí áåç ÊÏ. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, 4/5 ö, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. 1100 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, âñÿ ïîáóò. òåõí³êà. Ö³íà: 2200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, íå ìåáëüîâàíà, ³íòåðíåò, êàáåëüíå. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, ï³ñëÿ ðåìîíòó, ìåáëüîâàíà, ç ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ö³íà: 1400 ãðí+ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíó. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, 3/5 ö, ìåáë³, æèòëîâèé ñòàí, 950 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíó. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ç òåõí³êîþ. Ö³íà: 1500 ãðí.+ ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êðóøåëüíèöüêî¿, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, «ìàëîñ³ìåéêà», íåìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíó. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, êîëîíêà, ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 1250 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ. Êðóøåëüíèöüêî¿, äëÿ ñ³ì’¿. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/ 9, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1300 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà äëÿ ïðàöþþ÷èõ àáî ñòóäåíò³â. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíó. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ð-í. Þâ³ëåéíîãî, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1150 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 7/9, ÷àñòêîâ³ ìåáë³, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 1/5 ö, áàëêîí çàñêëåíèé, ìåáë³ â õîðîøîìó ñòàí³, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, êîëîíêà. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, âñÿ òåõí³êà 1300 ãðí.+âîäà.ñâ³òëî Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 3/5 ö, ðåìîíò, áåç ìåáë³â. Ö³íà: 1500 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, æèòëîâèé ñòàí, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Äëÿ ñ³ì’¿. 1100 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíó. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, êîñì. ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, ºâðîðåìîíò, âñ³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. 1-ê³ìíàòíó Ìàêàðîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíó. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíó. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà íà 10 ïîâ. äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, ç 1.03.2013. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1300 ãðí.+ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1400 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, æèëèé ñòàí, ìåáë³. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

15

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, ñó÷àñí³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, 2/9, áîéëåð, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³ â õîðîøîìó ñòàí³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, æèòëîâèé ñòàí, ìåáë³. Ö³íà: 1100 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíó. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, 3/9 ï, áåç ìåáë³â, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë.Äóíäè÷à, 2/9 Ö, «ìàëîñ³ìåéêà», áåç áàëêîíà, ì/ï â³êíà, áîéëåð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ìåáë³. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Êâàñèë³â, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæíà ñòóäåíò³â á³ëÿ ê³íîïàëàöó «ÅÐÀ», 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ õîëîäèëüíèê. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Ìîòîòðåê íîðì ñòàí, ìåáëüîâàíà, ïîáóò òåõí. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íåìåáëüîâàíà, 6/9 ï, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 1000 ãðí + ÊÏ. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïèâçàâîä, 1/2 ö, ìåáë³, áîéëåð, áåç õîëîäèëüíèêà. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÏÎÄÎ ÏÎÄÎ-ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ, ÁÎÂÎ, ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ, вÇͲ ÐÀÉÎÍÈ, ÂѲ ÇÐÓ×ÍÎÑÒ², ÏÎÐßÄ ÀÂÒÎÑÒÎßÍÊÀ, ÊÀÁÅËÜÍÅ ÒÁ, WI-FI, ÂÈÄÀ×À ÊÂÈÒÀÍÖ²É. ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 23-00-91, (098) 438-32-57, (066) 483-80-88

1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÂѲ ÇÐÓ×ÍÎÑÒ². ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í «Áðóêë³íà», õîðîøèé ºâðîðåìîíò, õîë/ òâ/ïðàëüíà ìàøèíà. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21


16 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í «×àéêè», õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äëÿ ñ³ì’¿. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í àâòîâîêçàëó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÎÐÅÍÄÀ 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, ºâðîðåìîíò, âñ³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37

43-16-75, (067) 494-75-45

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, ð-í. âóë. Íàáåðåæíà, 2 ïîâ, ìåáë³ ðàäÿí, õîëîäèëüíèê, êîëîíêà, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1400 ãðí + ñâ³òëî+âîäà. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ì³ñüêî¿ ë³êàðí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, ð-í.Þâ³ëåéíèé, ϳâí³÷íèé, àâòîâîêçàë, ç ìåáëÿìè òà áåç. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37

1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, Ð-Í ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÓ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÀÂÒÎÍÎÌÍÅ ÎÏÀËÅÍÍß, ×ÈÑÒÀ ÏÎÑÒ²ËÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ:

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ϳâí³÷íèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1200 ãðí.+ÊÏ Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ÒÖ «×àéêà», ìåáëüîâàíó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê. êîëîíêà. Ö³íà: 1200 ãðí.+ ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ. ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ÊÎÌÔÎÐÒÍÎ, ÇÀÒÈØÍÎ. ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ. ÌÅÁ˲, ÂѲ ÇÐÓ×ÍÎÑÒ², ÃÀÐß×À ÂÎÄÀ, ÊÀÁÅËÜÍÅ ÒÁ, ÊÂÈÒÀÍÖ²¯. ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

Êâàðòèðó, Ëüîíîêîìá³íàò, äëÿ ïîðÿäíèõ ãàðíèõ ëþäåé. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 Êâàðòèðó, íåìåáëüîâàíà â öåíòð³. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

1.1.14. Çäàì 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, åë³òíó, öåíòð ì³ñòà, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (067) 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 26-87-91, ð-í Þâ³ëåéíèé, ðåìîíò, 363-03-11 ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. ϳâí³÷íèé, äëÿ ñ³ì¿ àáî ïðàöþþ÷èõ. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. ϳâí³÷íèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. íîâ³ â³êíà òà äâåð³, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà. Ö³íà: 1500 ãðí.+ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Þâ³ëåéíèé, á³ëÿ «Äèíàìî», ç ðåìîíòîì, íîâ³ ìåáë³, õîëîäèëüíèê, áåç ñïàëüíîãî ì³ñöÿ. 1300 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Þâ³ëåéíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Þâ³ëåéíèé, ìàëîñ³ìåéêà, ì/ï â³êíà, ÷àñòêîâî ìåáë³, áåç õîëîäèëüíèêà. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, гâíå, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, «Åëüäîðàäî», õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Öåíòð, ºâðîðåìîíò, 2 ïîâåðõ. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

2,3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, àâòîâîêçàë, àáî á³ëÿ öåíòðó, öåíòð, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, çàòèøí³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ. Âñ³ âèãîäè, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïî çâ³òíîñò³. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

1 -ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ÒÁ òà ²íòåðíåò. Ö³íà: 2000 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2,3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, öåíòð ì³ñòà, ñó÷àñí³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, öèôðîâå ÒÁ, ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Êâèòàíö³¿. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àâòîâîêçàë, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, àâòîâîêçàë, ï³ñëÿ ºâðîðåìîíòó, ìåáëüîâàíà, êîìïëåêò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ö³íà: 2900 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëüîâàíà ç òåõí³êîþ. ñåðåäí³é ïîâåðõ, äëÿ ñ³ì’¿ àáî ä³â÷àò. Ö³íà: 2000 ãðí. +ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàò íó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, 4/9 ï, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ïîðó÷ çóïèíêà, ìàãàçèí. 2500 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, äîðîã³ ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. ³ëüíà ç 1.03.2013. Ö³íà: 4000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Áóêîâèíñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 345-33-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â. Äèâ³ç³¿ íîðì. ñòàí 1700ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/5 ö, áåç ìåáë³â, íå ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1600 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, 2/9, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, 1700 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, á³ëÿ ÒÐÖ «×àéêà», ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ñó÷àñíà. Ö³íà: 2500 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìí àòíó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, ìåáëüîâàíó. Ö³íà: 1500 ãðí.+ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 3 ïîâ. ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóò. òåõí³êà. Ö³íà: 1700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, ä è ç à é í å ð ñ ü ê è é ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, âñÿ òåõí³êà, ïëàçìîâèé òåëåâ³çîð, êîíäèö³îíåð. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Äóíäè÷à, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, 7/9, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 1800 ãðí+ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, 2/5 ö, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1700 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Îëüãè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíó. Ö³íà: 1300 ãðí.+ ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êí.Ðîìàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíó. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2100 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³, ïðèëàäè, êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, íîðì. ñòàí, ìåáë³ äëÿ ïðàöþþ÷èõ àáî ñ³ì’¿. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ˺ðìîíòîâà, íîâîáóäîâà, âñå íîâå òà ñó÷àñíå. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ˺ðìîíòîâà, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà. Äëÿ ñ³ì’¿ àáî ïðàöþþ÷èõ, º òðè îêðåìèõ ñïàëüí³ ì³ñöÿ. Ö³íà: 2800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 3/9 Ï, ìåáë³, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, 1600 ãðí. + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìåëüíèêà, 3/9 ï, òåëåâ³çîð, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 1600 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ̳ðþùåíêà, êîëîíêà, ìåáë³, 1600 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, õîðîøèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿. Ö³íà: 1700 ãðí.+ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47

êâàðòèðó, äëÿ ñ³ì’¿ Ö³íà: 1600 43-62-69,

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, áîéëåð, ÷àñòêîâî ìåáë³, 1700 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³ òà òåõí³êà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ «Íîâóñà» õîðîøèé ðåìîíò íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ä.Ãàëüöüêîãî, êîñì. ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïð.ìàøèíà. Ö³íà: 1500 ãðí.+ÊÏ. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ïàâëþ÷åíêà, ÷àñòêîâî ìåáë³, ²íòåðíåò, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð

2-ê³ìíàòíó á³ëÿ «Ìàçäè», ìîæíà õëîïöÿì. ãðí. Êîíòàêòè: (098) 762-78-21

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ê³ìíàòè îêðåì³, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, 3/9, ìåáë³ ÷àñòêîâî, õîëîäèëüíèê, 1400 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ϳâí³÷íèé, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ 12 øêîëè, ç ðåìîíòîì, ìåáëüîâàíà, âñ³ ïîáóòîâà òåõí³êà, çðó÷íà ðîçâ’ÿçêà, 2500 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ϳâí³÷íèé. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ 12 øêîëè, ï³ñëÿ ðåìîíòó, ñàíâóçîë-ñó÷àñíà ïëèòêà, ÌÏÂ, ïåðåòåðò³ ñò³íè, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 2500 ãðí. +ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíó. Ö³íà: 1300 ãðí.+ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò. Áàíäåðè, ñåðåäí³é ïîâåðõ, ãàðíà äëÿ îõàéíèõ ëþäåé. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 3/5 ö, êîëîíêà, áåç ìåáë³â, 1600 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Ëüîíîêîìá³íàòó, æèòëîâèé ñòàí, ÷àñòêîâî ìåáë³. Ö³íà: 1750 ãðí +ñâ³òëî. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, ãàðÿ÷à âîäà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1700 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. ϳâí³íèé, 3 ïîâ., íîðìàëüíèé ñòàí, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, æèòëîâèé ñòàí, ÷àñòêîâî ìåáë³, êîëîíêà. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×åðíÿêà, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, áîéëåð, õîðîøèé ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, äëÿ îõàéíèõ ëþäåé. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³ òà òåõí³êà, áîéëåð, ñó÷àñíà. Ö³íà: 2200 ãðí + ÊÏ. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ç ðåìîíòîì òà òåõí³êîþ, ìåáë³ çà äîìîâëåí³ñòþ. Ö³íà: 1500 ãðí.+ÊÏ Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìåáëüîâàíà, íîâà êîëîíêà. õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïèëîñìîê. Ö³íà: 1600 ãðí.+ÊÏ. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïèâçàâîä, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1500 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Çëàòà Ïëàçà, ðåìîíò, ïð.ìàøèíà, òåëåâ³çîð, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. ϳâí³÷íèé, ðåìîíò, êóõîííèé ãàðí³òóð, ìåáë³ â ê³ìíàòàõ çà äîìîâëåí³ñòþ. 1500 ãðí + Êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Þâ³ëåéíèé äëÿ ñ³ì’¿, 1650ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. Þâ³ëåéíèé, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà ç òåõí³êîþ, áîéëåð íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 2200 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ϳâí³÷íèé, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñì. ðåìîíò. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ϳâí³÷íèé. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ÐÅÌ-çàâîäó, ç ðåìîíòîì, íîâ³ ìåáë³, îêðåì³ ê³ìíàòè. 1900 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð ì³ñòà, âóë. Ñîáîðíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, ÷àñòêîâî ìåáë³. Ö³íà: 2000 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, æèëèé ñòàí, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.1.15. Çäàì 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ «Àðñåíà», õîðîøà, ãàðíà, º âñå. 4000ãðí. äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ «×àéêè», àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïåðåïëàíîâàíà ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà. Ö³íà: 3000 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äîðîã³ øê³ðÿí³ ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ïàðêîâêà äëÿ àâòî. ³ëüíà ç 1.03.2013 ð. Ö³íà: 4500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Â.Äèâ³ç³¿, êîñì.ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïð.ìàøèíà. Ö³íà: 2200 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, 6/9 ï, áîéëåð, êóõíÿ ìåáëüîâàíà, ê³ìíàòè áåç ìåáë³â. Ö³íà: 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Âåðáîâà, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ïð.ìàøèíà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1500 ãðí.+ÊÏ. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìàêàðîâà, 8/9 ï, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 1800 ãðí.+ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 5/9 ï, ìåáë³, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, 1500 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Íàáåðåæíà, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, ïð. ìàøèíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Î.Äóíäè÷à, 5/5 ö, êîëîíêà, ÷àñòêîâî ìåáë³, æèòëîâèé ñòàí, 1300 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà, öåíòð, êîñì. ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 2 ïðîâåðõ, êîëîíêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê çà äîìîâëåí³ñòþ, 1800 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ³ä³íñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, êîëîíêà, ìåáë³ çà äîìîâëåí³ñòþ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 1800 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, âñÿ òåõí³êà. Çäàºòüñÿ âïåðøå. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, êîñì.ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîëîäèëüíèê, äëÿ ñ³ì’¿. Ö³íà: 1500 ãðí.+ÊÏ. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, ç ðåìîíòîì, íîâ³ ìåáë³ òà òåõí³êà, áîéëåð. Äëÿ ñ³ì’¿. Ö³íà: 2500 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êè¿âñüêà, ð-í 12 Øêîëè, 7 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáë³, 2500 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. ×îðíîâîëà, ºâðîðåìîíò, âñÿ ïîáóò. òåõí³êà. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Þâ³ëåéíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïð.ìàøèíà. Ö³íà: 1700 ãðí.+ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ì-í Íåçàëåæíîñò³, ìåáëüîâàíà, êîñì.ðåìîíò, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, ê³ìíàòè îêåðì³, ìåáëüîâàíà, 2 çàñêëåí³ áàëêîíè, 2100 ãðí + ñâ³òëî. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæíà äëÿ ïðàöþþ÷èõ, 6 ñïàëüíèõ ì³ñöü, ìåáëüîâàíà ç òåõí³êîþ. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1700 ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïð. Ìèðó, êîñì. ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Êîíîâàëüöÿ, ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, ïîáóò. òåõí³êà. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ϳâí³÷íèé, êîñì.ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47


ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÎÐÅÍÄÀ, ÁÓÄÈÍÊÈ

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í ϳâí³÷íèé. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ÐÓÌ, ç ðåìîíòîì, íîâ³ ìåáë³ òà òåõí³êà, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Öåíòð 4-é ïîâ., ìåáëüîâàíà 2000ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Öåíòð, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1.1.16. Çäàì 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñîáîðíà (öåíòð) ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, ðåìîíò, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, áîéëåð, ìåáëüîâàíà. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, ìåáë³, êîñì.ðåìîíò. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, ìåáëüîâàíà, êîñì.ðåìîíò, õîëîäèëüíèê. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1.1.18. Çäàì ê³ìíàòó

Ê ³ ì í à ò ó ñòóäåíòàì-çàî÷íèêàì, ïðîæèâàííÿ áåç âëàñíèêà, ðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ. Êîíòàêòè: (097) 735-50-15

ʳìíàòó õëîïöÿì äåííî¿ àáî çàî÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (098) 449-65-66

ʳìíàòó, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, îêðåìà, ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, äëÿ ïðàöþþ÷îãî õëîïöÿ. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Þâ³ëåéíèé, âóë. Ìàêàðîâà, Êîðîëüîâà, Ñîáîðíà, Êí.Îñòðîçüêîãî, ñ³ì’ÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37

ʳìíàòó, â áóäü-ÿêîìó ð-í³ ì³ñòà, â³ä 350 ãðí. ç ëþäèíè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð

1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðàéîí ³ä³íñüêî¿, Áîÿðêè, Þâ³ëåéíîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64

ʳìíàòó, â ñ³ìåéíîìó ãóðòîæèòêó, 700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð ʳìíàòó, âóë. ³ä³íñüêà, îêðåìà, íå ïðîõ³äíà, 500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð ʳìíàòó, âóë. Ãàãàð³íà, ïî 330 ãðí ç ëþäèíè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð ʳìíàòó, âóë. Ñò.Áàíäåðè, ïî 320 ãðí ç ëþäèíè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð ̳ñöå â ê³ìíàò³ â 2-ê³ìíàòí³é êâàðòèð³, âóë. Êè¿âñüêà. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 2 9 3 - 4 7 - 3 1 aaafff2014@mail.ru ̳ñöå â ê³ìíàò³ â 2-ê³ìíàòí³é êâàðòèð³, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 5 (ð-í ϳâí³÷íèé). ϳäñåëåííÿ äî ä³â÷àò. Âëàñíèê. Ö³íà: 400 Êîíòàêòè: (097) 856-09-05

1.1.19. Âèíàéìó

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, áóäèíêè, ç ðåìîíòîì òà áåç ðåìîíòó, ç ìåáëÿìè òà áåç ìåáë³â, ìîæëèâèé ðåìîíò ïðèì³ùåííÿ òà ìåáë³â â ðàõóíîê îðåíäè. Êîíòàêòè: (067) 360-83-85

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â æèòëîâîìó ñòàí³, ìåáëüîâàíó. Ïîðÿäí³ñòü, ïîðÿäîê, ÷èñòîòó òà îïëàòó ãàðàíòóºìî. Äîðîãî, òåðì³íîâî, íà áóäü-ÿêèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â æèòëîâîìó ñòàí³, ìåáëüîâàíó. Ïîðÿäí³ñòü, ïîðÿäîê, ÷èñòîòó òà îïëàòó ãàðàíòóºìî. Äîðîãî, òåðì³íîâî, íà áóäü-ÿêèé òåðì³í. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2-ê³ìíàòíó, ïð.Ìèðó, âóë. Íàáåðåæíà, ʳêâ³äçå, ×îðíîâîëà, ì-í. Íåçàëåæíîñò³, áåç ïîñåðåäíèê³â, ñ³ì’ÿ. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, 2 ïðàöþþ÷èõ õëîïö., äóæå îõàéí³. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 331-65-30, (066) 801-39-11 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, ïîðÿäí³ñòü òà îïëàòó ãàðàíòóþ, ñ³ì’ÿ. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó, íå ìåáëüîâàíó, ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Ö³íà: äî 1100 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 763-13-92

ʳìíàòíó. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó ñ³ìåéíîãî òèïó. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, 18 êâ.ì., æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 ʳìíàòó äëÿ ä³â÷èíè, âñ³ çðó÷íîñò³, 400 ãðí çà ì³ñöå. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 ʳìíàòó äëÿ ïðàöþþ÷îãî õëîïöÿ, ç ðåìîíòîì òà òåõí³êîþ. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 ʳìíàòó, áåç ïðîæèâàííÿ ãîñïîäàðÿ ïî 350 ãðí ç ëþäèíè. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð

Êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49, (067) 362-95-50 Êâàðòèðó ϳâí³÷íèé, ãàðàíòóºìî. ïîñåðåäíèê³â 43-62-69, (098)

â ð-í ïîðÿäí³ñòü Áåç Êîíòàêòè: 762-78-21

Êâàðòèðó ð-í àâòîâîêçàëó ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Çäîëáóí³â, íà 2-ê³ìíàòíó ó гâíîìó. Êîíòàêòè: (067) 382-17-41

1.1.22. Ïðîïîíóþ

Êâàðòèðó òåðì³íîâî, ó áóäü-ÿêîìó ðàéîí³, ó âëàñíèêà. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64

Äîïîìîãó ç æèòëîì, ïîðÿäíèì ëþäÿì, áåçêîøòîâíî. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64

Êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

Íåðóõîì³ñòü. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Êâàðòèðó, äîâãîñòðîêîâî. Êîíòàêòè: 63-11-57, (097) 898-68-23 Êâàðòèðó, ïîðÿäíà ñ³ì’ÿ, ìîæíà íåìåáëüîâàíó, áàæàíî ç ðåìîíòîì. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86

Øâèäêî íàäàìî ³íôîðìàö³þ íà Âàø çàïèò ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ, îðåíäó òà ³íø³ îïåðàö³¿ ç íåðóõîìèì ìàéíîì. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

Êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðàéîí «×àéêè», ìîæíà áåç ìåáë³â, ðîçãëÿíåìî âñ³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64

ʳìíàòó àáî êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, òåðì³íîâî, áóäü-ÿêèé ðàéîí. Êîíòàêòè: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

ʳìíàòó àáî ì³ñöå â ê³ìíàò³, áàæàíî ð-í ϳâí³÷íèé. Êîíòàêòè: (098) 979-80-29

1.2.1. Ïðîäàì â ì³ñò³

1-ê³ìí àòíó 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, ð-í àâòîâîêçàëó, ðàä³îçàâîäó, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 28-86-29, (063) 404-01-43 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 331-65-30 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, Áîÿðêà, ïîðÿäí³ñòü òà îïëàòó ãàðàíòóþ, ñ³ì’ÿ. Êîíòàêòè: 43-62-69 2,3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Ëüîíîêîìá³íàòó, âóë. Äîçîðöåâà, Äóíäè÷à, ×åðíÿêà, ð-í ϳâí³÷íèé, ïîáëèçó «Àðñåíà», àáî ñóïåðìàðêåòó «Ôîçç³», äëÿ ñ³ì’¿, îïëàòó ãàðàíòóþ. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86 demo06@rambler.ru

1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà ç ðåìîíòîì. Äîðîãî. Êîíòàêòè: (097) 863-42-89 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Ãàãàð³íà, Ãðóøåâñüêîãî, ×åðíÿêà, ñ³ì’ÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37

2,3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í. ϳâí³÷íèé, Ëüîíîêîìá³íàò, ÒÖ»×àéêà», áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86

1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ãàðíó, ñ³ì’ÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ ñ³ì’¿, áàæàíî ìåáëüîâàíó, áóäü-ÿêèé ðàéîí, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (067) 925-24-34

2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íà òðèâàëèé òåðì³í, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, íà òðèâàëèé òåðì³í, ïðîïîíóéòå âñå. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ðàéîí áóäü-ÿêèé, òåðì³íîâî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64

ʳìíàòó àáî ì³ñöå â ê³ìíàò³, ð-í àâòîâîêçàëó, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. 300-400ãð. Ö³íà: 300-400 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 332-86-82 ʳìíàòó ìîæëèâî ïðèâàòíèé ñåêòîð, äâ³ ïðàöþþ÷³ ä³â÷èíè â ð-í ϳâí³÷íèé, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Êîíòàêòè: (098) 611-11-04, (068) 029-38-16 ʳìíàòó, ìîëîäà ïàðà, ð-í ÒÖ «Åêâàòîð», ìîæëèâî ç ïðîæèâàííÿì âëàñíèêà. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 721-86-87 Êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49, (067) 362-95-50 Êâàðòèðó ϳâí³÷íèé, ãàðàíòóºìî. ïîñåðåäíèê³â 43-62-69, (098)

â ð-í ïîðÿäí³ñòü Áåç Êîíòàêòè: 762-78-21

1.1.20. Îáì³í 1ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà 1-ê³ìíàòíó 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîíòàêòè: 26-11-32 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, âóë. Øóõåâè÷à, + äæèï «àìåðèêàíåöü» â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íà ÷àñòèíó áóäèíêó â ì. гâíå àáî áóäèíîê ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïîáëèçó гâíîãî. Êîíòàêòè: (097) 214-12-94 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, öåíòð, ðåìîíò+çåìåëüíà ä³ëÿíêà, Äÿäüêîâè÷³ íà áóäèíîê àáî 1/2 áóäèíêó ç ðåìîíòîì, â ì³ñò³, ïåðåäì³ñò³. Êîíòàêòè: (067) 607-78-04 1-ê³ìíàòíó, öåíòð +1-ê³ìíàòíó, âóë. ³ä³íñüêà íà áóäèíîê, àáî 1/2 áóäèíêó â ì³ñò³. Êîíòàêòè: 26-11-32

1/2 áóäèíêó, âóë. Á à õ à ð º â à , äåðåâ’ÿíî-öåãëÿíèé, 51 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, áåç çðó÷íîñòåé, âîäà, ãàç, 3.8 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, ëüîõ, ñàðàé. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1/2 áóäèíêó, ð-í âóë. Êðóøåëüíèöüêî¿, Ö, 3 ê³ì, 60 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, îêðåìèé äâ³ð, ãàðàæ, ñàðàé, 40 ñîò. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í 12 1/2 áóäèíêó, ð-í Øêîëè, 100 êâ.ì., íà Ãðàáíèê, öåãëà, 3 ê³ìíàòè, êâàðòèðó â ì.Êè¿â, çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, áóäèíêó, âóë. ïîòðåáóº ðåìîíòó, 3,5 ñîò. ïåðåäì³ñòÿ, àáî ïðîäàì. 1/2 Êîíòàêòè: (067) Âîëèíñüêà, 2 ê³ìíàòè, çåìë³. Ö³íà: 499100 ãðí., êóõíÿ, âåðàíäà, ñ/â, 40 òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, 466-90-25

Будинки, котеджі, незавершене будівництво

Äîçîðöåâà, Äóíäè÷à, ×åðíÿêà, ð-í ϳâí³÷íèé, ïîáëèçó «Àðñåíà», àáî ñóïåðìàðêåòó «Ôðåø», äëÿ ñ³ì’¿, îïëàòó ãàðàíòóþ. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86

1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: äî 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 312-75-49, (098_ 251-55-03 DovgynVova@Gmail.com v-dovgun.com

Êâàðòèðó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50

1.1.21. Îáì³í ïî îáëàñò³ òà Óêðà¿í³

1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Áîÿðêà. Êîíòàêòè: 62-91-15, (096) 494-61-24

̳ñöå-ë³æêî â ê³ìíàò³ äëÿ äâîõ õëîïö³â, ð-í ÇÎØ 12, âñ³ êâàðòèðó, 2,3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, çðó÷íîñò³. Êîíòàêòè: 1,2-ê³ìíàòíó â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³. ð-í Ëüîíîêîìá³íàòó, âóë. (066) 628-01-74 Êîíòàêòè: (096) 975-54-18

Êâàðòèðó àáî ê³ìíàòó, ïîðÿäíà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 615-85-84

1/2 áóäèíêó, Íîâèé äâ³ð, 170 êâ.ì, 2008 ð., 5 ñîò., ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ÷àñòêîâî ìåáë³ â ê³ìíàòàõ, ïîáóòîâà òåõí³êà, âëàñíèê. Ö³íà: 145000 Êîíòàêòè: (050) 928-90-92, (096) 72-54-45 1/2 áóäèíêó, 2-ïîâ., ãàðàæ, 3 ï³äâàëè, îêðåìèé âõ³ä, â’¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 160 êâ.ì, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (063) 907-87-80 1/2 áóäèíêó, Áàñ³â êóò, äåðåâ’ÿíèé, 40 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, âîäà ³ ê à í à ë ³ ç à ö ³ ÿ öåíòðàë³çîâàí³, º äîçâ³ë íà ï³äêëþ÷åííÿ ãàçó, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåì. ä³ë. 3 ñîò. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/2 áóäèíêó, Áîÿðêà, 2-ïîâ., öåãëÿíèé, ºâðîðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ëüîõ, àëüòàíêà, öåãëÿíà ë³òíÿ êóõíÿ ç 3 ê³ìíàò, ïîòðåáóº ðåìîíòó, çåì. ä³ë. 3 ñîò. Ö³íà: 896000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/2 áóäèíêó, Áîÿðêà, öåãëÿíèé, 60 êâ.ì., ñâ³òëî, ãàç, âîäà, 4 ñîò, îêðåìèé âõ³ä, ºâðîðåìîíò, ãàðàæ, áåñ³äêà. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 áóäèíêó, âóë. Á.Áîðîâöÿ, Ë³í³¿, (70ì.êâ.4ê³ì.æèëèé ñòàí) + áóäèíîê (íîâîáóäîâà, 70ì.êâ.êîðîáêà íàêðèòà, º âñòàâëåí³ â³êíà) 0,04ãà. Ö³íà: 880000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

êâ.ì. Êîíòàêòè: (095) 116-72-01, (098) 760-87-31

1/2 áóäèíêó, âóë. Êàðáèøåâà, 68 êâ.ì., öåãë., áåç ðåìîíòó, êàíàë³çàö³ÿ, æèòëîâèé ñòàí, çåìë³ – 0,04ãà. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1/2 áóäèíêó, âóë. Ðèëüñüêîãî, 3ñîò, 160 êâ.ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, 3 ï³äâàëè, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. Ö³íà: 720000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1/2 áóäèíêó, âóë. Ñòàðèöüêîãî, 51 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, 2 ñîò. çåìë³. Ö³íà: 378000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 1/2 áóäèíêó, âóë. Øåïåò³âñüêà, 3 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 2 ñîò. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1/2 áóäèíêó, âóë. ßâîðíèöüêîãî, 3 ê³ìí., 50êâ.ì., ï³äâàë. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1/2 áóäèíêó, Ãðàáíèê, 75êâ.ì., 3 ê³ì.,1-íà ïðîõ³äíà, ñàíâóç.-ºâðî, ê³ì.-êîñì.ðåì. 0,04ãà, îãîðîäæåíèé. Ö³íà: 720000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1/2 áóäèíêó, Ãðàáíèê, öåëÿíî-øëàêîâèé, 3 ê³ìíàòè, 1 ïðîõ³äíà, âñ³ çðó÷íîñò³, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, äàõ øèôåð, çåì.ä³ë. 3 ñîò. Ö³íà: 608000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/2 áóäèíêó, Êîëîäåíêà, 2 ê³ìíàòè + 1 â ìàíñàðä³, 0,7 ãà, ï³äâàë. Êîíòàêòè: (097) 593-62-99 1/2 áóäèíêó, Êîëîäåíêà, àâòîäðîì, 80ì.êâ, 6ñîò, ðåìîíò, öåãëÿíèé, íîâèé. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1/2 áóäèíêó, Êîëîäåíêà, âóë. гâíåíñüêà, 1972-ãî ðîêó, º ìàíñàðäà, ï³äâàë, òèì÷àñ³âêà, çåìë³ - 0,07ãà. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1/2 áóäèíêó, Êîëîäåíêà, âóë. гâíåíñüêà, 2 ê³ìíàòè+1 ê³ìíàòà ï³ä ìàíñàðäîþ, ñòàðà òèì÷àñ³âêà, çåì. ä³ë. 7 ñîò. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/2 áóäèíêó, Ë³í³¿, Ö, 80 êâ.ì., 1 ïîâ., 4,5 ñîò., 4 ê³ìíàòè,æèëèé ñòàí, îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 600000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 áóäèíêó, ð-í àãðîïåðåðîáêè,137 ì.êâ., âñ³ êîìóí³êàö³¿, ÷èñòîâà øòóêàòóðêà, îïàëåííÿ, ³íâåñòèö³éíå áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 567000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

(097) 945-15-74

1/2 áóäèíêó, ð-í ë³í³é, 58 ì.êâ., öåãëÿíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.037 ãà. Ö³íà: 607500 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1/2 áóäèíêó, ð-í ì³ñüêî¿ ë³êàðí³, öåãëà, 44 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, ãàðàæ ³ ë³òíÿ êóõíÿ., 3 ñîò. çåìë³. Ö³íà: 402500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 1/2 áóäèíêó, ð-í. Þâ³ëåéíèé, öåãëÿíèé, 60 ì.êâ., âñ³ çðó÷íîñò³, 0,04 ãà. Ö³íà: 445500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1/2 áóäèíêó, öåíòð, çà îðãàííèì çàëîì, ìîæëèâèé îáì³í. Âëàñíèê. Ö³íà: 770000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 032-38-97 1/3 áóäèíêó, ãåòüìàíà Âèãîâñüêîãî, 3 ê³ìíàòè, 10.6/11.3/15.1, öåãëÿíèé, 1950 ð. Ö³íà: 360000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 1/3 áóäèíêó, Ïèâçàâîä, 2 ïîâåðõè, óòåïëåíèé, êîðî¿ä, êàíàë³çàö³ÿ, 80 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³ ãàðàæ, 3 ñîò. Ö³íà: 600 000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíêè, ïðîäàæ. Ö³íà: 840000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Áàñ³â Êóò, 124 êâ.ì., 5-ê³ìí., äâà âõîäè, âñ³ âèãîäè, êîñìåòèêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,2 ãà. Ö³íà: 1840000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Áàñ³â Êóò, 170 êâ.ì., çåìë³ – 0,074ãà, æèëèé ñòàí, çáóäîâàíèé 1998ð. Ö³íà: 600000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Áîÿðêà, öåãë., 2001 ðîêó, 0,08 ãà. Ö³íà: 1215000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Áóäèíîê, Áîÿðêà, öåãëÿíî-øëàêîâèé, ùî ñòî¿òü îêðåìî, 4 ê³ìíàòè, 73.2/50.2/9, 9 ñîò çåìë³, îãîðîäæåíèé, º ñàðàé, ìîæëèâèé îáì³í íà 2 ê³ìíàòíó â öåãëÿíîìó áóäèíêó + äîïëàòà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81

17 Áóäèíîê, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, 10ñîò., áàñåéí â äâîð³. Ö³íà: 4440000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Á à ñ ³ â ê ó ò ñ ü ê à , 90ì.êâ.1ïîâ.4 ê³ì., íîâà ñòîëÿðêà, öåãëà, 80-õ ðîê³â, ãàðàæ, ñàðàé, êîâàííèé ïàðêàí, 0,07ãà. Ö³íà: 800000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Á à ñ ³ â ê ó ò ñ ü ê à , øëàê-öåãëà,1962ð. Îïàë ãàçîâå. 84,9êâ.ì.4 ê³ì, êóõíÿ, âàííà, òóàëåò. Ãàðàæ, ñàðàé, 0,078ãà çåìë³. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Âèííè÷åíêà, öåãëÿíèé, 155 ì.êâ. 5 ê³ìí., êóõíÿ, áàñåéí, ñàóíà, êàì³í, àëüòàíêà. Ö³íà: 1080000 ãðí Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Áóäèíîê, âóë. Ãëèáîêà, 170êâ.ì., 10 ñîò çåìë³. Ö³íà: 1040000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Áóäèíîê, âóë. Ãëèáîêà, 3 ê³ìíàòè, 87êâ.ì, º ãàðàæ, ëüîõ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, çåìë³ 0.612ãà. Ö³íà: 528000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Ãëèáîêà, 70 ì.êâ., 3 ê³ìíàòè, 6 ñîò., ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ. Ö³íà: 500000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Áóäèíîê, âóë. Ãîíòè, 4ê³ì.,105/54/5,6, øëàêîáåòîí, æèòëîâèé ñòàí, 6ñîò., 61ð. Ïîáóäîâàíèé. Ö³íà: 680000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Äâîðåöüêà, íà 2 ïîâ. ðåì, 200ì.êâ, íà1 ïîâ 5 ê³ì, 0.06ãà. Ö³íà: 1040000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Äæ. гäà, 200 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ñò³íè- öåãëà óòåïëåí³, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, öîêîëüíèé ïîâåðõ, ãàðàæ. ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, äîìîôîí. Ö³íà: 2120000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Äæ. гäà, 270 ì.êâ., ºâðîêëàñó, 1 ïîâ - ãîñòèííà ç êàì³íîì, êóõíÿ, êàá³íåò, ñàí.âóç.+ ï³ä³ãð³â ï³äëîãè. 2 ïîâ. -3 ñïàëüí³, 2 ñàí.âóçëà, ãàðàæ, ä³ëÿíêà 6 ñîò. Ö³íà: 2200000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Áóäèíîê, âóë. ˳êàðíÿíà, ºâðîáóäèíîê, 6 ñîò, ºâðîäâ³ð. Ö³íà: 2160000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86


18 Áóäèíîê, âóë. Äæ. гäà, 95ì.êâ., 4ê³ì., 2âõîäè, øëàêî-öåãëÿíèé, øèôåð, ïðîñòèé, 0,06ãà. Ö³íà: 1200000 ãðí Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 ÁÓÄÈÍÎÊ, ÂÓË. ÄÎÂÆÅÍÊÀ, 286 ÊÂ.Ì., 5 ʲÌÍÀÒ, ÖÅÃËßÍÈÉ, 1.5 ÏÎÂ+ÖÎÊÎËÜ, ÍÀÊÐÈÒÈÉ ØÈÔÅÐÎÌ, ÇÐÎÁËÅÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ, 0.16 ÃÀ ÇÅÌ˲. Ö²ÍÀ: 1360000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Áóäèíîê, âóë. Æ. Êþð³, öåãëÿíèé, â õîðîøîìó ñòàí³, 77 ì.êâ, êóõíÿ 16 ì. êâ, àâòîíîìíå ïàëåííÿ, äàõ ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 5,5 ñîò. Ö³íà: 600000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Áóäèíîê, âóë. Êí. Âîëîäèìèðà, 100êâ.ì, 4 ê³ìí., çåìë³ – 0,02ãà +0,05ãà á³ëÿ äîìó, ñòàðà ïîáóäîâà. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Êóòóçîâà, öåãëÿíèé, òðèð³âíåâèé, ï³äâàë, ñïîðòçàë, êîòåëüíÿ, òðè ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð. Âàííà ³ ñàíâóçîë ðàçîì, ïëîùà160êâ.ì, 0,03ãà, º ãàðàæ. Ö³íà: 1160000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Ëóöüêà, öåãëà, 150 êâ.ì., ðåìîíò, 6 ñîò. çåìë³. Ö³íà: 1006000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 Áóäèíîê, âóë. Ì à ë è í î â ñ ü ê î ã î , 2-ïîâåðõîâèé, íîâèé, öåãëÿíèé, åëåòíèé, 300 êâ.ì, 5 ê³ìíàò, 3 ñ/â, êàì³í, á³ëüÿðä, ñàóíà, áàñåéí, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ 2-ïîâåðõîâà, 11 ñîò., ñàä, áëàãîóñòð³é. Êîíòàêòè: (067) 683-58-58 Áóäèíîê, âóë. Ìåæîâà, 90ì.êâ+40 ìàíñàðäà, 5ñîò, ðåìîíò. Ö³íà: 936000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Í. Õàñåâè÷à, 2/2Ö, êîòåäæíîãî òèïó, 100 êâ.ì., ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 885 500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 Áóäèíîê, âóë. Íîâîäâ³ðñüêà, 240 êâ.ì, çáóä 2011ð, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, âïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ãàðàæ íà 2 àâòî. Ö³íà: 2240000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Î.Òåë³ãè , 5 ê³ìíàòè íåïðîõ³äí³, äåðåâ’ÿíèé, òèì÷àñ³âêà ç³ çðó÷íîñòÿìè, 0,05 ãà. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Î㳺íêà, ñó÷àñíèé ïðîåêò, íîâîáóä, 0.09ãà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, åë.âîðîòà, äîìîôîí, 2 ñàíâóçëè. Ö³íà: 160000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë. Ñ.Ïåòëþðè, 50 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, êîëîíêà, 2,4 ñîò çåìë³. Ö³íà: 360 000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Áóäèíîê, âóë. Òåðíîï³ëüñüêà – 0,06ãà, ñòàðèé áóä (öåãëà, øëàê)., äîáóäîâà. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, âóë. Òåðíîï³ëüñüêà, ð-í ì³ñüêî¿ ë³êàðí³, 100/80/8, 4 ê³ìíàòè, 0,06 ãà. Ö³íà: 680000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (096) 471-13-22

ÁÓÄÈÍÊÈ Áóäèíîê, âóë. Òèííå, âóë. Êîìàðîâà 79, 6 ñîò, 180 ì.êâ., æèëèé ñòàí, º ë³òíÿ êóõíÿ. Ö³íà: 680000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, âóë.Â.Êîòèêà (Áîÿðêà), êâàðòèðíîãî òèïó, 64 êâ.ì., 3 ê³ì, ðåìîíò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Áóäèíîê, âóë. Ñ.Ïåòëþðè, 50 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, êîëîíêà, 2,4 ñîò çåìë³. Ö³íà: 360 000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38 Áóäèíîê, âóë. Òåðíîï³ëüñüêà – 0,06ãà, ñòàðèé áóä (öåãëà, øëàê)., äîáóäîâà. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86 Áóäèíîê, óäðîïàðê, îêðåìèé, 100 êâ.ì., 4 ñîòêè, ðåìîíò, 2 ïîâåðõè. Ö³íà: 800000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Ãðàáíèê, 1-ïîâ., äåðåâ’ÿíèé, íà 2 âõîäè, ãàðàæ, ñâ³òëî, âîäà, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, çåì. ä³ë. 7 ñîò. Ö³íà: 1000000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, Ãðàáíèê, 100 êâ.ì., Ö, 1 ïîâ., 3 ê³ì., ðåìîíò, ñàéäèíã, íàêðèòèé øèôåðîì, 0,08 ãà. Ö³íà: 1200000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Ãðàáíèê, 100êâ.ì., äåðåâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, +òèì÷àñ³âêà, 5 ê³ìí., ãàðàæ, çåìë³ -0,06ãà. Ö³íà: 1040000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Ãðàáíèê, 110 êâ.ì, 7 ñîò., 2 âõîäè, 2 ñ/â, 2 êóõí³, êîðèäîð, êîìîðà, äåðåâ’ÿí³ ³ìïîðòí³ ñêëîïàêåòè, êàì³í, êàõåëü, ëàì³íàò, øïàëåðè. Ö³íà: 1200000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Ãðàáíèê, 2 ïîâ., 3 ê³ìíàòè, 105 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, ãàðàæ, 2 ñîò. Ö³íà: 1040000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Ãðàáíèê, öåãëÿíèé, 2002 ð³ê çàáóäîâè, 196 ì.êâ., 0,06 ãà. Ö³íà: 2835000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Áóäèíîê, åë³òíèé, âóë. Êîçàöüêà, öåãëÿíèé, 300 ì.êâ, ºâðîêëàñó, ãàðàæ, ä³ëÿíêà 10 ñîò. Ö³íà: 3040000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 ÁÓÄÈÍÎÊ, ÇÎËÎÒ²¯Â, ÂÓË. ÂÈØÍÅÂÀ, ÄÅÐÅÂ’ßÍÎ-ÖÅÃËßÍÈÉ, 3 ʲÌÍÀÒÈ, 77 ÊÂ.Ì, ÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯, ÑÀÉÄÈÍÃ, Ì/ Ï Â²ÊÍÀ, ÁÅÇ ÐÅÌÎÍÒÓ, 0,2 ÃÀ ÇÅÌ˲, 0,1 ÃÀ ÏÐÈÂÀÒÈÇÎÂÀÍÎ. ÀÁÎ ÎÁ̲ÍßÞ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 161-94-43, (096) 327-97-87

Áóäèíîê, ÇÎØ ¹15, âóë. Îñòàôîâà, 3ê³ì.85 êâ.ì., êîìóí³êàö³¿, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, îãîðîäæåíî, çåìë³ – 0,03ãà. Ö³íà: 880000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, ÇÎØ ¹18, 52 êâ.ì, ðåìîíò, çåìë³ -0,02ãà. Ö³íà: 620000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

Áóäèíîê, Çîîïàðê, 2 ïîâåðõ, Ö, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, íîâèé,150 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, ñòÿæêà+ øòóêàòóðêà, ãàç, ñâ³òëî â áóäèíêó,10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàðàæ. Ö³íà: 776000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Êëåâàíü-2, ãîòîâèé á³çíåñ (ìàãàçèíè, ñòîëÿðíèé öåõ, ñàóíà), çàãàëüíà ïëîùà 680 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, çðó÷íå ì³ñöå. Ö³íà: 1600000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, 160 ì. êâ., çðîáëåí³ ÷îðíîâ³ ðîáîòè. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69

ÁÓÄÈÍÎÊ, ÊÎËÎÄÅÍÊÀ, 161.6/75.6, ÍÀIJÐͲ ÁÓIJÂ˲: ÑÀÐÀÉ-ÃÀÐÀÆ, ª ÏÀÐÊÀÍ, 0.16 ÃÀ ÇÅÌ˲. Ö²ÍÀ: 640000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, 2 ïîâåðõè, öåãëÿíèé, 290 êâ.ì., ðåìîíò, 24 ñîò çåìë³. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, 200ì.êâ., öåãëÿíèé, 1994ð., çâè÷àéíèé ñòàí, 0,1ãà+0,05ãà â îðåíä³. Ö³íà: 1200000 ãðí Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, 7 ñîò, ñó÷àñíà íîâîáóäîâà, ìàíñàðäíîãî òèïó. öåãëÿíèé, ãàðàæ, êîìóí³êàö³¿ 70 % ãîòîâíîñò³, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, 7 ñîò, ñó÷àñíà íîâîáóäîâà, ìàíñàðäíîãî òèïó. öåãëÿíèé, ãàðàæ, êîìóí³êàö³¿ 70 % ãîòîâíîñò³, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, â ñåðåäèí³ ï³ä ÷îðíîâèé êëþ÷, íîâîáóä, öåãëà, ãàðàæ. Ö³íà: 680000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, âóë. Âèøíåâà, 500ì.êâ, æèëà 320, 2 ãàðàæ³, ñó÷àñíèé. Ö³íà: 960000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, âóë. гâíåíñüêà, 185 êâ.ì, 2 âõîäè, ìîæëèâî íà 2 ñ³ì’¿, 8 ê³ìíàò, 3 ñ/â, ãàðàæ íà 2 àâòî ç ÿìîþ, ñàðàé, ï³äâàëè, 2 ñåïòèêè, 26 ñîò. ãîðîäó, ñàä, ïðèâàòèçîâàíî, âñ³ âèãîäè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (097) 770-66-69 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, íîâîáóäîâà, ºâðî, 175ì.êâ., 22ñîò. Ö³íà: 2080000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, îêðåìèé,1 ïîâåðõ, 4 ê³ì, ñòàí æèëèé, ãàçîâå îïàëåííÿ, áåç ñåïòèêà,18 ñîò çåìë³. Ö³íà: 368000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, Öåãëÿíèé, 174ì.êâ.+ï³äâàë 26 ì.êâ., óòåïëåíèé ï³íîïëàñòîì. Îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà ïðîâåäåí³, ñò³íè ï³ä øïàëåðè. 2 ñàíâóçëè. Ö³íà: 120000 ãðí Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó

Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, ×åðâîí³ Ãîðè, äâîïîâåðõîâèé ç ìàíñàðäîþ, íà äâà âõîäè, ï³äâàë, ãàðàæ íà äâ³ ìàøèíè. Êîìóí³êàö³¿: ãàç, âîäà, ñâ³òëî. 250 êâ. ì., 6 ñîò. Ö³íà: 960000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

Áóäèíîê, Òèííå (Äæåðåëüíà), 6 ñîò, ïîøòóêàòóðåíèé,áóäóâàâñÿ äëÿ ñåáå .4 ïîâ, íà 2 ñ³ì»¿ ìîæå áóòè, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 500 êâ.ì., íàêðèòèé öèíêîâîþ áëÿõîþ. Ö³íà: 360000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, öåãë., íà 2 âõîäè,185 ì. êâ ,1970 ð³ê çàáóäîâè ,0,26 ãà. Ö³íà: 1012500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Áóäèíîê, Òèííå, (Êîìàðîâà,öåíòð), öåãëà, 70 êâ.ì., 4 ê³ìí., çåìë³ -0,04ãà, ñ/â ðàçîì., º ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

Áóäèíîê, Í.Äâ³ð, 240 êâ.ì., ï³íîáëîêè, ìàíñàðäíîãî òèïó, îíäóë³í, ïë.â³êíà, øòóêàòóðêà, ãàðàæ, êîìóí³êàö³¿. 0,10ãà. Ö³íà: 640000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Íîâèé Äâ³ð, ñó÷àñíà íîâîáóäîâà, ìàíñàðäíîãî òèïó ç öåãëè, 180 êâ.ì., 10 ñîò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Áóäèíîê, Íîâèé Äâ³ð, ñó÷àñíà íîâîáóäîâà, ìàíñàðäíîãî òèïó ç öåãëè, 180 êâ.ì., 10 ñîò., âñ³ êîìóí³êàö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 ÁÓÄÈÍÎÊ, ÍÎÂÈÉ Ä²Ð, ÖÅÃËßÍÈÉ, ÍÀ IJ Ѳ̒¯, 2001 Ð, 244 ÊÂ.Ì., 6 ʲÌÍÀÒ, 2 ÂÕÎÄÈ, 2 ÊÓÕͲ, 2 ÑÀÍÂÓÇËÈ, 2 ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍÈ, 2 ÑÅÏÒÈÊÈ. ÃÀÇ, ÂÎÄÀ, ²ÍÒÅÐÍÅÒ, ÑÓÏÓÒÍÈÊÎÂÅ ÒÁ. ÃÀÐÀÆ, ÍÀÂ²Ñ ÄËß ÀÂÒÎ, ÑÀÄ, ÃÎÐÎÄ, 12.5 ÑÎÒ ÇÅÌ˲. Ö²ÍÀ: 1160000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

Áóäèíîê, ð-í Àãðîïåðåðîáêè, 2-ïîâ., öåãëÿíèé, 150/139/16, öåíòðàëüíå âîäîïîñòà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ, àâò.îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 4 ê³ìíàòè, 2 ñ/â. Ö³íà: 600000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, ð-í ÄÊÒ, 1-ïîâ., øëàêîáåòîííèé, 104.9/ 54.1/5.6, 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, äîùàòà ï³äëîãà, âîäà ³ êàíàë³çàö³ÿ öåíòðàë³çîâàí³. Ö³íà: 680000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, ð-í Çîîïàðêó, íåçàâåðøåíèé, Ö + ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ãàç, ñâ³òëî, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, óòåïëåíèé ï³íîïëàñòîì, 10 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 776000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, ð-í ïèâçàâîäó, 2/2Ö, 200 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 3,5 ñîò. çåìë³. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 1127000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 Áóäèíîê, ð-í ïèâçàâîäó, 7 ê³ìíàò, íîâèé ºâðîðåìîíò. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 Áóäèíîê, ð-í. ïèâçàâîäó, 7 ê³ìíàò, íîâèé ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 229600 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 ÁÓÄÈÍÎÊ, ÑÓ×ÀÑÍÈÉ, ÍÀ ˲ͲßÕ, 250 ÊÂ.Ì., 7 ÑÎÒ., Ö, 2 Ñ/Â, ÂѲ ÇÐÓ×ÍÎÑÒ², ÃÀÐÀÆ, ÑÒίÒÜ ÎÊÐÅÌÎ, òÐÊÀ Ç ÂÎÄÎÑÏÀÄÎÌ, ËÀÍÄØÀÔÒÍÈÉ ÄÈÇÀÉÍ, ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 362-22-82

Áóäèíîê, Òèííå (íàä òðàñîþ), 254 êâ.ì., 0.26 ãà, õîðîøèé äèçàéí, 2 âõîäè, ôîíòàí, ñàä, ºâðî, áåñ³äêà. Ö³íà: 1400000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

Áóäèíîê, Òèííå, 1-ïîâ., öåãë., 70 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, àâò. îïàëåííÿ, 6 ñîò. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, Òèííå, 6 ñîò, öåãëÿíèé, 217 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè+1 ïðîõ³äíà, êóõíÿ, ñ/â, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ìîæëèâèé îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó + äîïëàòà. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 Áóäèíîê, Òèííå, 70 ì.êâ., 4 ê³ì, ñàíâóçîë, 6 ñîò.çåìë³. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Áóäèíîê, Òèííå, âñ³ çðó÷íîñò³, öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, àâò. îïàëåííÿ, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, òåðì³íîâî, 0,06 ñîò. Êîíòàêòè: 62-77-95, (050) 150-07-20 Áóäèíîê, Òèííå, âóë. Ãàéîâà, 70 ì.êâ., áåç ðåìîíòó, öåãëÿíèé, îäèí ïîâåðõ, º âñ³ êîìóí³êàö³¿ (ãàç ñâ³òëî âîäà). Ö³íà: 440 000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Áóäèíîê, Òèííå, âóë. Ëóãîâà, öåãë, ïîëüñüêèé 68 ì.êâ., 3 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 0,18 ãà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³. Ö³íà: 364500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Áóäèíîê, Òèííå, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ 250 êâ.ì., 0.08ãà, íîâèé, ãîòîâí³ñòü 98%. Ö³íà: 1 368 500 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 494-82-75 Áóäèíîê, Òèííå, öåãëÿíèé, 250 ì.êâ., 4 ñïàëüí³, 2 ñàí.âóçëà, ì/ï â³êíà, äàõ ìåòàëî÷åðåïèöÿ, º âîäà ñâ³òëî, ãàç â äâîð³, 8 ñîò. Ö³íà: 720000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Áóäèíîê, Öàðñüêå Ñåëî, 240ì.êâ., 90% ãîòîâèé, 10 ñîò, ãàç ï³äâåä. (íå ï³äêëþ÷), ç ïîëüñüêî¿ öåãëè ï³ä ðîçøèâêó, 10ð. Ö³íà: 760000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, Öàðñüêå ñåëî, 3-ïîâ., íåçàâåðøåíèé, öåãëÿíèé, 270 êâ.ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, çåì.ä³ë. 1 ãà ç âèõîäîì äî Áàñ³âêóòñüêîãî îçåðà. Ö³íà: 1040000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, Öàðñüêå Ñåëî, 7ðîê³â, öåãëÿíèé, óòåïåíèé ï³íîïëàñòîì, êîðî¿ä. 2ïîâ, 5ê³ì íà 2ïîâ, 310ì.êâ, 12ñîò, ºâðîðåìîíò. Íàêðèòèé øèôåðîì. ª ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ï³äâàë. Ö³íà: 2480000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Áóäèíîê, öåãëÿíèé, ïðèâàòèçîâàíèé. Êîíòàêòè: (066) 874-36-59

Áóäèíîê, Öåíòð,160 êâ.ì., Ö, íîâèé, 4 ñîò çåìë³, 2 ïîâíîö³ííèõ ïîâåðõè, 2 ñ/ â, ñâ³æèé ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, òåõí³êà, òåðàñà+ï³äâàë, ãàðàæ, äâ³ð áðóê³âêà. Ö³íà: 2000000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, öåíòðàëüíèé ð-í, öåãëà, ìàíñàðäíîãî òèïó, 108,3 êâ.ì., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 6 ñîò. çåìë³. Ö³íà: 764700 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 62-04-17, (097) 945-15-74 Áóäèíîê, ×åðâîí³ Ãîðè (Àâòîäðîì), ìàíñàðäíîãî òèïó, 5-ê³ìí., çåìë³ – 0,12ãà, ãîòîâèé äëÿ ïðîæèâàííÿ, 170 êâ.ì., äâ³ð íåäîóïîðÿäêîâàíèé. Ö³íà: 1040000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

×àñòèíó áóäèíêó, âóë. Ëèòîâñüêà, 53 êâ.ì., 3 ñîò, 3 ê³ìíàòè, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 376000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 898-68-23 ×àñòèíó áóäèíêó, ð-í ë³í³é, 3 ê³ìíàòè, 75 êâ.ì, 4 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: (097) 168-20-60

1.2.2. Ïðîäàì çà ì³ñòîì (гâíåíñüêà îáë.)

2 ÁÓÄÈÍÊÈ, ÄÓÁÍÎ, ÖÅÃËßͲ, Dz ÂѲÌÀ ÇÐÓ×ÍÎÑÒßÌÈ, ÒÅËÅÔÎÍ, ÃÀÐÀÆ,  ÃÀÐÍÎÌÓ Ì²ÑÖ², ÇÀ Ö²ÍÎÞ ÎÄÍÎÃÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (093) 640-75-80

Á ó ä è í î ê ïðèâàòèçîâàíèé äåðåâ’ÿíèé, Ñóõ³âö³, гâíåíñüêèé ð-í, 0.85 ãà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ë³ñîìàòåð³àëè. Êîíòàêòè: (0332) 24-08-53, (098) 446-27-98

2 áóäèíêè áóäèíêè, íà òåðèòî𳿠â ìåæàõ 50 ìåòð³â ãàðàæ íà 2 àâòîìîá³ë³ òà âåëèêèé ïîãð³á ï³ä íèì, ë³òíÿ êóõíÿ òà ñàðàé, âåëèêèé ôðóêòîâèé ñàä òà ãîðîä, ä³ëÿíêà 1.26 ãà. Êîíòàêòè: (050) 637-05-54

• •

Áóäèíîê, Äåðàæíå, Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, ãàçèô³êîâàíèé, äåðåâ’ÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîìîðà, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ ç ÿìîþ, ñàðàé, âèíîãðàäíèê, 0.19 ãà çåìë³. Ö³íà: 332000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) Êîòåäæ, âóë. Ïåêàðñüêîãî, 887-59-51 ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ «Ï²Ä ÊËÞ×» , ÁÓÄÈÍÊÈ, ÊÎÒÅÄƲ, ÀÍÃÀÐÈ, ÑÊËÀÄÈ, ÇÅÐÍÎÑÕÎÂÈÙÀ, ÑÏÎÐÒÈÂͲ ÑÏÎÐÓÄÈ. ÃÀÐÀÍÒ²ß ßÊÎÑÒ², ÄÎÑÒÓÏͲ Ö²ÍÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-05-21 (098) 620-38-84, (050) 410-32-20

220ì.êâ., 5ñîò, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. Ö³íà: 896000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

Êîòåäæ, âóë. Ñòðóòèíñüêî¿, 310 êâ.ì., 2 ïîâ., ìàíñàðäà, ï³äâàë, ãàðàæ, Ö, óòåïëåíèé, âñ³ êîìóí³êàö³¿, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, 0,025 ãà. Ö³íà: 952000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Êîòåäæ, Íîâèé äâ³ð, ð-í Çîëîò³ Âîðîòà, 2-ïîâ., öåãë., 4 ê³ìíàòè, 2 ñ/â, ÷îðíîâà øòóêàòóðêà, ñòÿæêè, áåç ÷èñòîâèõ ðîá³ò. Ö³íà: 536000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Êîòåäæ³ ó гâíîìó. 820000-984000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (063) 688-30-38 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Êîëîäåíêà, á³ëÿ «Àéâåíãî», 2-ïîâ., öåãë., 120 êâ.ì, íà 2 âõîäè, çåì.ä³ë. 30 ñîò. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Êîëîäåíêà, ð-í àâòîäðîìó, 160êâ.ì., öåãëÿíà êîðîáêà íàêðèòà ìåòàëî÷åðåïèöåþ, äâà ïîâ, ãàðàæ, çåìë³ -0,07ãà. Ö³íà: 560000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Í.Äâ³ð, 0,4ãà, êîðîáêà 340 ì.êâ. Äåðæàêò. Êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, êð³ì ãàçó. Ö³íà: 760000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Íîâèé Äâ³ð, 10 ñîò, êîìóí³êàö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Íîâèé Äâ³ð, 10 ñîò, êîìóí³êàö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Öàðñüêå ñåëî, 2-ïîâ., öåãë., öîêîëüíèé ïîâåðõ, 250 êâ.ì, 5 ê³ìíàò, êóõíÿ, ãàðäåðîá, 2 áàëêîíè, 2 ñ/ â, ãàðàæ, áàñåéí, 12 ñîò. Ö³íà: 800000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1/2 áóäèíêó, Øïàê³â, 15 êì â³ä гâíîãî, öåãë., 80 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, òóàëåò, æèòë.ñòàí, 36 ñîò., 2 äåðæàêòè, íàäâ³ðí³ áóä³âë³. Ö³íà: 264000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Áóäèíîê, ϳâ÷å, Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, äåðåâ’ÿíèé, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, ãàç ïî âóëèö³, âîäîíàï³ðíà áàøòà, 0,7 ãà ï³ä ïðèâàòèçàö³þ. Âëàñíèê. Ö³íà: 32000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (050) 375-31-23

Áóäèíîê, 12 êì â³ä ì³ñòà, 41 ñîò (2 ä³ëÿíêè), 61 êâ.ì., ñâ³òëî, ãàçîâå îïàëåííÿ, êîëîäÿçü. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 Áóäèíîê, 12 êì â³ä гâíîãî àáî îáì³íÿþ íà 2 êâàðòèðè. Êîíòàêòè: (067) 706-92-40 Áóäèíîê, Àíòîï³ëü, íåçàâåðøåíèé, öîêîëüíèé ïîâåðõ, 140 êâ.ì, âîäà öåíòðàë³çîâàíà, ãàç ïîðó÷, 7.5 ñîò., íàäâ³ðí³ áóä³âë³. Ö³íà: 520000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, Á. Êðèíèöÿ (â ð-í «Ðàéñó») 1 ë³í³ÿ, ìàíñàðäà, â ñåðåäèí³ øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, äàõ ìåòàëî÷åðåïèöÿ, óòåïëåíèé, ä³ëÿíêà 8 ñîò. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69

Áóäèíîê, Ðåìåëü, äåðåâ’ÿíèé, ãàç, âîäà, çðó÷íèé äî¿çä, 0.20 ãà, ïîðó÷ ë³ñ, ð³÷êà Ãîðèíü. Á.Êðèíèöÿ, Ö³íà: 185000 ãðí. Áóäèíîê, Êîíòàêòè: (097) ìàíñàðäíîãî òèïó, ï³ä êëþ÷. Ö³íà: 650000 ãðí. 723-30-76

Áóäèíîê, öåãëÿíèé, 18-20 êì â³ä ì³ñòà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïîðó÷ îçåðî, ð³÷êà, ë³ñ, ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî â гâíîìó àáî ïîðó÷ íà ð³âíîö³ííå, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

Áóäèíîê, öåãëÿíèé, 18-20 êì â³ä ì³ñòà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïîðó÷ îçåðî, ð³÷êà, ë³ñ, ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî â гâíîìó àáî ïîðó÷ íà ð³âíîö³ííå, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32 1/2 áóäèíêó, Áàðìàêè,1/ 2, 50 êâ.ì, 2 ê³ì, ñ/â, âñ³ çðó÷íîñò³, ñâåðäëîâèíà, áåç ðåìîíòó, 8 ñîò., äî гâíîãî 1 êì. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 áóäèíêó, ð-í âóë. Ïðèõîäüêà, øëàê + öåãëà, 60,7/28,3/10,5, âñ³ êîìóí³êàö³¿, âàííà. Ö³íà: 567000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1/2 áóäèíêó, Ñòàâêè, 5 êì â³ä гâíîãî, øëàêîâèé, 65 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, áåç çðó÷íîñòåé, ñ/â â ë³òí³é êóõí³, âîäà öåíòðàë³çîâàíà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 20 ñîò. Ö³íà: 304000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê öåãëÿíèé, Á³ëàø³â, Çäîëáóí³âñüêèé ð-í. Ö³íà: 80 000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 433-19-59

Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97

Áóäèíîê, Áàáèí, öåãë., 100 êâ.ì, ãàç, ñâ³òëî, âîäà ïîðó÷, 23 ñîò. çåìë³. Êîíòàêòè: 26-04-03, (096) 858-76-85 Áóäèíîê, Áàáèí, öåãë., ðåìîíò, áàíÿ, 0.33 ãà. Ö³íà: 1192000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-53-89, 43-07-77, 43-19-50, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Áóäèíîê, Áàðìàêè, äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0,13 ãà., îãîðîäæåíà, çðó÷íèé àñôàëüòîâàíèé ï³ä»¿çä. Ö³íà: 400000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 360-90-09 Áóäèíîê, Áàðìàêè, íà 2 ñ³ì’¿, Ö+ öîêîëü, 2 ïîâ., 2003 ð., ðåìîíò, 0,25 ãà, âïîðÿäêîâàíî. Ö³íà: 1 360 000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Áóäèíîê, Áàðìàêè, íîâèé, 2 íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ñàä, ä³ëÿíêà - 0,20 ãà, á³ëÿ ì³ñòà. Êîíòàêòè: 68-04-41, (098) 319-12-44 Áóäèíîê, Á³ëà Êðèíèöÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (098) 839-64-06 Áóäèíîê, Á³ëîáåð³ææÿ, Äóáåíñüêèé ð-í, 30 ñîò., íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàç. Êîíòàêòè: (050) 375-13-95 Áóäèíîê, Áîãäàø³â, 2 ïîâ., 320 ì.êâ. (ç ï³äâàëîì), º ñàóíà, á³ëüÿðä, çàâåðøåíèé, êîâàíèé çàáîð, äâ³ð âïîðÿäêîâàíèé, 6 ñîò. Ö³íà: 1600000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69


Áóäèíîê, Áðîä³â, Îñòðîçüêèé ð-í, äåðåâ’ÿíèé, 57 êâ.ì, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 0.42 ãà çåìë³, ìîæíà ï³ä äà÷ó, 2.5 êì â³ä ç/ä ñòàíö³¿ «Îñòðîã». Êîíòàêòè: (096) 537-11-63 Áóäèíîê, Âåðåñíåâå, 130 êâ.ì., Ö, íîâèé, ñó÷àñíèé, âîäà, ãàç, åëåêòðèêà. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 www.rivnedim.com.ua Áóäèíîê, Ãëèíñüê, öåãëÿíèé, ãàç, ïàðîâå îïàëåííÿ, 4 ê³ìíàòè, 20 ñîò.çåìë³. Ö³íà: 170000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Áóäèíîê, Ãîðáàê³â, Ãîùàíñüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ãàç, âîäà, 45 ñîò. Êîíòàêòè: (050) 943-31-32 Áóäèíîê, Ãîðáàê³â, äåðåâ’ÿíèé, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, êîëîäÿçü, ñàä, 25 ñîò. ãîðîäó. Êîíòàêòè: 63-07-35, (068) 514-04-86 Áóäèíîê, Ãîðèíüãðàä-2, äåðåâ’ÿíèé, îáøèòèé äåðåâîì òà ïîôàðáîâàíèé, º öåãëÿíèé ñàðàé, ãàðàæ, ëüîõ, âîäà-ïîìïà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 25 ñîò + 35 ñîò ïðèâàòèçîâàíà ï³ä ñ/ã. Êîíòàêòè: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 Áóäèíîê, Ãîùà, ïîáëèçó òðàñè Êè¿â-×îï, äåðåâ’ÿíèé, º âîäîïðîâ³ä, åëåêòðîïîñòà÷àííÿ 3-ôàçíå, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, õîðîøèé ëüîõ, 0,5 ãà. Êîíòàêòè: (098) 329-85-05 Áóäèíîê, Ãðóøâèöÿ 1, öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè + êóõíÿ 30 êâ.ì.+ ñ/â, 6õ16, Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 Áóäèíîê, Äåðåâ’ÿíå, äåðåâ.,1965 ðîêó, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 0,25 ãà. Ö³íà: 52000 ãðí Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Áóäèíîê, Äîðîãîáóæ, Ãîùàíñüêèé ð-í. Êîíòàêòè: (097) 101-50-01 Áóäèíîê, Äîðîãîáóæ, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, âîäà ³ ãàç ïîðÿä, 23 êì â³ä гâíîãî, Êè¿âñüêèé íàïðÿìîê. Êîíòàêòè: (098) 022-01-26 Áóäèíîê, Äóáëÿíè, Äåìèä³âñüêèé ð-í, æèëèé ñòàí, ãàç, êðèíèöÿ, ëüîõ, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, 25 ñîò, äîêóìåíòè, àñô. äî¿çä, ïîðó÷ çóïèíêà, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (098) 900-60-46 Áóäèíîê, Áðîä³â, Îñòðîçüêèé ð-í, äåðåâ’ÿíèé, 57 êâ.ì, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 0.42 ãà çåìë³, ìîæíà ï³ä äà÷ó, 2.5 êì â³ä ç/ä ñòàíö³¿ «Îñòðîã». Êîíòàêòè: (096) 537-11-63 Áóäèíîê, Âåðåñíåâå, 130 êâ.ì., Ö, íîâèé, ñó÷àñíèé, âîäà, ãàç, åëåêòðèêà. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Áóäèíîê, Ãëèíñüê, öåãëÿíèé, ãàç, ïàðîâå îïàëåííÿ, 4 ê³ìíàòè, 20 ñîò.çåìë³. Ö³íà: 170000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38 Áóäèíîê, Ãîðáàê³â, Ãîùàíñüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ãàç, âîäà, 45 ñîò. Êîíòàêòè: (050) 943-31-32 Áóäèíîê, Ãîðáàê³â, äåðåâ’ÿíèé, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, êîëîäÿçü, ñàä, 25 ñîò. ãîðîäó. Êîíòàêòè: 63-07-35, (068) 514-04-86 Áóäèíîê, Äóáíî, íîâîçáóäîâàíèé, 2 ïîâåðõè, 220 êâ.ì., 4 ñïàëüí³, çàë, â³òàëüíÿ, 2 ñàíâóçëè, êóõíÿ 20 êâ.ì., êîìîðà, áàëêîí. Êîíòàêòè: (097) 253-05-55

Áóäèíîê, Æîáðèí, äåðåâ’ÿíèé, ðåìîíò, ãàç àáî îáì³íÿþ íà àâòî. Êîíòàêòè: (097) 609-43-60 Áóäèíîê, Çàáîðîëü, äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, ñâ³òëî, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 25 ñîò. çåìë³, ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: (097) 269-23-00, (067) 989-66-29 Áóäèíîê, Çäîâáèöÿ, ãàç, âîäà â áóäèíêó, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 20 ñîò çåìë³. Äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 262-05-68 Áóäèíîê, Çäîâáèöÿ, öåãëÿíèé, 57/35/13, 3 ê³ìíàòè, ãàç.îïàëåííÿ, 15 ñîò.çåìë³, âñ³ äîêóìåíòè. Ö³íà: 144000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Áóäèíîê, Çîëîò³¿â, õîðîøèé ñòàí, 77 ì.êâ, äåðåâ’ÿíèé+öåãëÿíà äîáóäîâà, êóõíÿ ñàí.âóç, âàííà, ì/ï â³êíà, ñàéäèíã, 20 ñîò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Áóäèíîê, Êâàñèë³â, 90ì.êâ., öåãëÿíèé, 4ê³ì., êîñì.ðåì., âàííà ³ òóàëåò-ºâðî, 0,10ãà. Ö³íà: 424000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Áóäèíîê, Êëåâàíü2, 82 êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (067) 382-04-29, (067) 380-21-25 Áóäèíîê, Êîðåöüêèé ð-í, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, ëüîõ, êðèíèöÿ, ñàäîê, 1 ãà çåìë³, òåðì³íîâî. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: 22-29-33, (097) 604-55-33 Áóäèíîê, Êîðèñòü, Ãîùàíñüêèé ð-í, 40 êì â³ä гâíîãî, 120 êâ.ì., ï³íîáëîê, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, 4 ê³ìíàòè, ì/ ï â³êíà, º âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñàä, ãîðîä 90 ñîò. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 Áóäèíîê, Êîðíèí, 1.5-ïîâ., öåãë., ìàíñàðäíîãî òèïó, 170 êâ.ì, íîâîáóäîâà, äàõ ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 5 ê³ìíàò, 2 ñ/â, ãàðàæ, ëüîõ, ë³òíÿ êóõíÿ, çåì. ä³ë. 13 ñîò. Ö³íà: 1080000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, Êîðíèí, öåíòð, 56 êâ.ì, 0.049 ãà çåìë³, 3 ê³ìíàòè, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ñâ³òëî, ãàç, êîëîäÿçü. Êîíòàêòè: (067) 740-69-35 Áóäèíîê, Ìåæèðè÷³, àñôàëüò, 16 ñîò çåìë³. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Áóäèíîê, Ìèêóëèí, 1-ïîâ., öåãë., 60 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, êîòåëüíÿ, îïàëåííÿ ãàçîâå, ÌÏÂ, ºâðîðåìîíò, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ñàä, çåì.ä³ë. 20 ñîò., ïîäâ³ð’ÿ àñôàëüòîâàíå. Ö³íà: 256000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, Æîáðèí, äåðåâ’ÿíèé, ðåìîíò, ãàç àáî îáì³íÿþ íà àâòî. Êîíòàêòè: (097) 609-43-60 Áóäèíîê, Çàáîðîëü, äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, ñâ³òëî, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 25 ñîò. çåìë³, ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: (097) 269-23-00 Áóäèíîê, Çäîâáèöÿ, ãàç, âîäà â áóäèíêó, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 20 ñîò çåìë³. Äåøåâî. Êîíòàêòè: (067) 262-05-68 Áóäèíîê, Çäîâáèöÿ, öåãëÿíèé, 57/35/13, 3 ê³ìíàòè, ãàç.îïàëåííÿ, 15 ñîò.çåìë³, âñ³ äîêóìåíòè. Ö³íà: 144000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39

19

ÁÓÄÈÍÊÈ, ÍÅÇÀÂÅÐØÅÍÅ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó Áóäèíîê, Íàä÷èö³, Ìëèí³âñüêèé ð-í, äåðåâ’ÿíèé, ççîâí³ öåãëà, 0,53 ãà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ë³òíÿ êóõíÿ, ëüîõ, õë³â, êðèíèöÿ. Êîíòàêòè: (095) 939-14-50, (096) 680-20-38 Áóäèíîê, Íîâà Ëþáîìèðêà, Ö, 110 êâ.ì, 5 ê³ìíàò, ðåìîíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0,16 ãà. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 Áóäèíîê, Íîâà Óêðà¿íêà, äåðåâ’ÿíèé, 58 ì.êâ., íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 0,48 ãà. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Áóäèíîê, Íîâà Óêðà¿íêà, äåðåâ’ÿíèé, 58 ì.êâ., 25 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, 23,5 ñîò. ï³ä ñ/ã. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Áóäèíîê, Íîâîóêðà¿íêà, íå äà÷à, 2 ïîâåðõè, 180 êâ.ì., 6 ê³ìíàò, íà 2 âõîäè, âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò, 15 ñîò, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, âàãîíêà, õîðîøå ì³ñöå. Ö³íà: 480000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, Íîâîóêðà¿íêà, öåãëÿíèé, 2-ïîâ., 170 ì. êâ., õîðîøèé ðåìîíò, îêðåìî ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, 0,12 ãà., òåïëèöÿ, ìîëîäèé ñàäîê. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Áóäèíîê, Îáàð³â, 170 ì. êâ., äâà ïîâåðõè, æèëèé ñòàí, â³òàëüíÿ ç êàì³íîì, 10 ñîò., ïîðó÷ çóïèíêà. Ö³íà: 680000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Áóäèíîê, Îáàð³â, 2 ïîâ., 185 ì.êâ., ñàíâóçîë,10 ñîò.çåìë³, ñàäîê, ïîðó÷ çóïèíêà. Ö³íà: 600000 ãðí Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Áóäèíîê, Îáàð³â, æèòëîâèé ñòàí, 2 ïîâåðõè, äàõ ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ä³ëÿíêà 10 ñîò. Ö³íà: 680000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69

ÁÓÄÈÍÎÊ, ÎÁÀвÂ, ÍÎÂÈÉ ÌÀÑÈ ÏÎ ËÓÖÜÊ²É ÒÐÀѲ, ÂѲ ÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01

Áóäèíîê, Îëèøâà, äåðåâ’ÿíèé, 65 êâ.ì, 34 ñîò. ãîðîäó, ãàç ïîðó÷, êîëîäÿçü. Êîíòàêòè: (067) 672-03-37 Áóäèíîê, Îñòðîã, âóë. Îâñ³ºíêà, 93 êâ.ì, 4-ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, âîäà, 2 ñàðà¿ ç îãëÿäîâîþ ÿìîþ, 7 ñîò, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 240000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 Áóäèíîê, Ïåðåä³ëè, 23 êì â³ä гâíîãî, 0.35 ãà, êðèíèöÿ, ñàðàé, ï³äâàë. Êîíòàêòè: (097) 226-50-73 Áóäèíîê, ïîáëèçó гâíîãî, í å ä î á ó ä î â à í è é , öåãëÿíèé. Ö³íà: 160 000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 360-75-74 Áóäèíîê, Ïîðîçîâî, 12 êì â³ä ì³ñòà., 2 ïîâåðõè, öåãëÿíèé, 250 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 2 ëîä泿, ñ/â, 23 ñîò çåìë³, ï³äâàë, 3 ôàçè ñâ³òëà, çðîáëåíèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 Áóäèíîê, Ðÿñíèêè, ï³ä äà÷ó, 58 ñîò çåìë³, òåïëèö³, ãàç ïîðÿä, äîðîãà - àñôàëüò, ïîðÿä ð³÷êà, ë³ñ. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 Áóäèíîê, ñ. Áðèê³â, Êîðåöüêîãî ð-íó, ïë. 51,6 êâ. ì., 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, ïîãð³á, êîëîäÿçü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 55 ñîòîê, âëàñíèê. Êîíòàêòè: (067) 495-30-30

ÁÓÄÈÍÎÊ, ÑÈÌÎͲÂ, ÃÎÙÀÍÑÜÊÈÉ Ð-Í, 100 ÊÂ.Ì., ÏÐÈÑÀÄÈÁÍÀ IJËßÍÊÀ 0,25 ÃÀ, ÍÀIJÐͲ ÁÓIJÂ˲, ÃÀÇ, ÂÎÄÀ. Ö²ÍÀ: 138 000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 656-67-88 Áóäèíîê, Òàéêóðè, 12 êì. â³ä гâíîãî, 0,50 ãà çåìë³, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå á³ëÿ ë³ñó. Ö³íà: 120000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (096) 471-13-22 Áóäèíîê, Òàéêóðè, öåãëÿíèé, 110 êâ.ì., 15 ñîò. Êîíòàêòè: (096) 277-15-98 Áóäèíîê, Òó÷èí, Ö, ãàç âîäà ý 4 ê³ìíàòè, âàííà, ï³äâàë 35 ñîò. Ö³íà: 144000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Áóäèíîê, öåãëÿíèé, ãàçèô³êîâàíèé, ä³ëÿíêà 6 ñîò., ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ï³äâàë, âîäà, ñåïòèê, ïàðîâå îïàëåííÿ. Êîíòàêòè: (067) 260-14-29

Áóäèíîê, Îáàð³â, íîâîáóäîâà, ìàíñàðäíîãî òèïó, 160 êâ.ì., 13 ñîò çåìë³, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 70 % ãîòîâíîñò³, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Áóäèíîê, Øóáê³â, ñòàðèé, æèòëîâèé ñòàí, 3 ê³ìíàòè, 100 êâ.ì., 3 ãà çåìë³, º ñòàâîê, áëèçüêî ë³ñ. Ö³íà: 131200 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97

Áóäèíîê, íîâîáóäîâà, ìàíñàðäíîãî òèïó, 160 êâ.ì., 13 ñîò çåìë³, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 70 % ãîòîâíîñò³, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

â³ä гâíîãî, 43 ñîò., ñàä, ê î ë î ä ÿ ç ü , ïðèâàòèçîâàíèé. Êîíòàêòè: 5-31-18, (096) 518-60-14

Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Çäîëáóí³â, ïðèâàòíèé ñåêòîð, 100 êâ.ì., ï³íîáëîê, 4 ê³ìíàòè, ãîòîâà äî ïðîæèâàííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ 40 êâ.ì (2 ê³ìíàòè + êóõíÿ), º ñâ³òëî, âîäà, ãàç ïîðÿä. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Â.Æèòèí, 2-ïîâ., öåãë., öîêîëüíèé ïîâåðõ, 175 êâ.ì, 12.5 ñîò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Ãîðîäîê, íîâîáóäîâà, ð-í Êóðãàí, 12 ñîò çåìë³, 160 êâ.ì. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 ÍÅÇÀÂÅÐØÅÍÅ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ, ÊÎÐÍÈÍ, 2 ÏÎÂ, ÖÅÃËßÍÈÉ, 201.7/94.1/ -, ÌÀÍÑÀÐÄÍÎÃÎ ÒÈÏÓ, 5 ʲÌÍÀÒ, ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß, ²ÊÍÀ ÒÀ ÄÂÅв, ÃÀÐÀÆ, 12 ÑÎÒ ÇÅÌ˲, ÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐòß, ÐÅØÒÀ ÏÎÐÓ×. Ö²ÍÀ: 400000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Êðèë³â, Äóáåíñüêèé ð-í, 0.35 ãà, äåðæàêò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, á³ëÿ òðàñè. Ö³íà: 64000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 368-28-62 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Îáàð³â, 10õ14. Êîíòàêòè: (067) 771-00-81 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Îáàð³â, 150 êâ.ì., ìàíñàðäà, 8,5 ñîò, ãàðàæ, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: 528000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, ñ.Âåðõ³âñüê, íàä òðàñîþ, 20 ñîò. Êîíòàêòè: (093) 510-34-86 ×àñòèíó áóäèíêó, Çäîëáóí³â, 3 ñîò., êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 150 000 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 790-72-42

1.2.3. Ïðîäàì ïî Óêðà¿í³ Áóäèíîê, Á³ëà Öåðêâà, Êè¿âñüêà îáë., 2 ïîâåðõîâèé, öåãëÿíèé, 80 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ãîñïîäàðñüê³ ñïîðóäè. Êîíòàêòè: (096) 789-83-33 Áóäèíîê íåäîáóäîâàíèé â ì. ßëòà ï³ä îáðîáêó. Ö³íà: 8200 ãðí çà êâ.ì. Êîíòàêòè: (098) 28859-81

Áóä èíîê àáî íåçàâåðøåíå Áóäèíîê áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Áóäèíîê àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 Áóäèíîê àáî ÷àñòèíó áóäèíêó ó ì³ñò³, ïîáëèçó ì³ñòà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ á³ëÿ гâíîãî. Êîíòàêòè: 22-43-36, (067) 364-04-64 Áóäèíîê ï³ä äà÷ó, íåäàëåêî â³ä ì³ñòà, 10 ñîò, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (097) 705-53-21 Áóäèíîê, 1/2 áóäèíêó, â ì³ñò³, ïåðåäì³ñò³, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Áóäèíîê, àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Á³ëà Êðèíèöÿ, Ãîðîäèùå, Êîëîäåíêà, çîîïàðê. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Áóäèíîê, àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé, ïèâçàâîä, Òèííå, Âåðåñíåâå. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Áóäèíîê, àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Âåðåñíåâå, Òèííå, Îìåëÿíà, Àãðîïåðåðîáêà. Êîíòàêòè: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Áóäèíîê, àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, âóë. ̳ðþùåíêà, àâòîâîêçàë, çîîïàðê, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Áóäèíîê, àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, ì³ñòî, ïåðåäì³ñòÿ, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Áóäèíîê, àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Áóäèíîê, ì³ñòî, ïåðåäì³ñòÿ, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Áóäèíîê, гâíå, гâíåíñüêèé ðàéîí, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10

1.2.5. Çäàì 1/2 áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, âñ³ âèãîäè, ì³ñöå ï³ä àâòî, 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð 1/2 áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ âèãîäè, ìåáë³, ì³ñöå ï³ä àâòî. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð 1/2 áóäèíêó, âóë. ßñíà, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, âîäà. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 1/2 áóäèíêó, ð-í «Ìàãíàòó», 1 ê³ìíàòà, êóõíÿ, âîäà, çðó÷íîñò³. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Áóäèíîê â ì³ñò³, 2 ê³ìíàòè, ç ðåìîíòîì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñÿ òåõí³êà, ì³ñöå äëÿ àâòî. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 Áóäèíîê, 5 ê³ìíàò, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíèé, ïîáóò. ïðèëàäè. Ö³íà: 2200 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 Áóäèíîê, Âåðåñíåâå, 1/2, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ê³ìíàòè, ìåáëüîâàíèé, âñÿ òåõí³êà, ì³ñöå äëÿ àâòî, ïîðó÷ çóïèíêà. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 Áóäèíîê, Êîëîäåíêà, 2 ê³ìíàòè, ìåáë³, ðåìîíò, âñ³ âèãîäè. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Áóäèíîê, êîëîíêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òðè ê³ìíàòè, ìåáëüîâàíèé ç òåõí³êîþ, îãîðîäæåíèé, ì³ñöå äëÿ àâòî. Ö³íà: 2300 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00 Áóäèíîê, Ïèâçàâîä, îêðåìèé, íîâèé ºâðîðåìîíò, âñå íåîáõ³äíå º. Ö³íà: 8000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Òèì÷àñ³âêó, Áîÿðêà, ÷àñòêîâ³ âèãîäè, 650 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (050) 928-19-73 ÀÍ Ñ³àð Òèì÷àñ³âêó, âóë. Êóð÷àòîâà, ÷àñòêîâî âèãîäè. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð Òèì÷àñ³âêó, íà ïèâçàâîä³, 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 Òèì÷àñ³âêó, ÷àñòêîâî âèãîäè, ìåáë³, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà: 650 ãðí. Êîíòàêòè: 43-42-94, (093) 143-54-31 ÀÍ Ñ³àð Òèì÷àñ³âêó. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 ×àñòèíó áóäèíêó, îêðåìèé âõ³ä, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ïðàöþþ÷èì òà ñòóäåíòàì. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 1.2.6. Âèíàéìó 1/2 áóäèíêó àáî áóäèíîê. Äîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64 Áóäèíîê àáî 1/2 áóäèíêó ðîçãëÿíó âñå, ïðîïîíóéòå. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 Áóäèíîê, ãàðíèé, áàæàíî íà ë³í³ÿõ, ïîðÿäí³ñòü òà îïëàòó ãàðàíòóºìî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

1.2.7. Îáì³í Ñàäèáó, Ãðàáíèê, 94 êâ.ì, 5.5 ñîò. çåìë³ íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó+äîïëàòà, àáî ïðîäàì. Êîíòàêòè: (095) 523-01-24

Дачі, земельні ділянки 1.3.1. Ïðîäàì â ì³ñò³

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ï³ä áóä³âíèöòâî. Áóäèíîê, Ïèâçàâîä, Òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Áóäèíîê, ì.ßëòà, 80 ÷àñòèíó Áóäèíîê, îêðåìèé,ºâðîðåìîíò, âñå Êîíòàêòè: 43-09-30, êâ.ì., âëàñíèê. Ö³íà: 943 Áóäèíîê, ßñåíèíè÷³, Êîíòàêòè: (097) áóäèíêó â гâíîìó, áåç íåîáõ³äíå º. Ö³íà: 8000 ãðí. (097) 408-10-26 Îáàð³â, ñòàðèé, äåðåâ’ÿíèé, 8 êì 000

Áóäèíîê, Îáàð³â, ð-í Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 1-ïîâ., öåãë., öîêîëüíèé ïîâåðõ, 132/60/14 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, êîòåëüíÿ, ºâðîðåìîíò, ñâåðäëîâèíà, ñåïòèê, 18 ñîò. Ö³íà: 896000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Áóäèíîê, Îáàð³â, ð-í Ðèíêîâî¿ , öåãë.,132 ì.êâ., 0,18 ãà. Ö³íà: 688500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Áóäèíîê, Îæåí³íî, 80 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³. Ö³íà: 328000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97

Êîòåäæ³, Îáàð³â, â³ä 100 êâ.ì., äî 160 êâ.ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, â³ä 0,08 ãà äî 0,13 ãà. Ö³íà â³ä 600 000 ãðí äî 960 000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Â.Æèòèí, 2-ïîâ., öåãë., öîêîëüíèé ïîâåðõ, 175 êâ.ì, 12.5 ñîò. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, Ãîðîäîê, íîâîáóäîâà, ð-í Êóðãàí, 12 ñîò çåìë³, 160 êâ.ì. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

710-82-31

Áóäèíîê, íà áåðåç³ Àçîâñüêîãî ìîðÿ, 40 êâ.ì, 12.5 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, ìîëîäèé ñàä, âèíîãðàä, äî ìîðÿ 300 ì. Ö³íà: 150000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 510-71-19 Áóäèíîê, ßëòà, 2 ïîâåðõè, íîâèé, 135 êâ.ì, ³ìïîðòí³ ìàòåð³àëè, ìåáë³, ïîáóòòåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îõîðîííà ñèãíàëèçàö³ÿ, ãàðàæ, ïîðó÷ ìîðå. Ö³íà: 26978 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: (050) 326-24-87

ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 22-43-36, (067) 364-04-64

Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, àáî áóäèíîê, Âåðåñíåâå, Òèííå, Àãðîïåðåðîáêà. Êîíòàêòè: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, àáî áóäèíîê, Æèòèí, Ãîðîäèùå, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17

1.2.4. Êóïëþ

Í å ç à â å ð ø å í å áóä³âíèöòâî, àáî áóäèíîê, Îáàð³â, Ãîðîäîê, Îëåêñèí, Øïàí³â, Ñòàâêè, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10

Áóäèíîê àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

×àñòèíó áóäèíêó â гâíîìó ç³ çðó÷íîñòÿìè, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10

Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Áóäèíîê, ð-í Ïèâçàâîäó, 4 ê³ìíàòè, 2 ïîâ., ºâðîðåìîíò, ãàðàæ. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Áóäèíîê, Òèííå, âñ³ çðó÷íîñò³. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 Áóäèíîê. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 Êîòåäæ, 2 ïîâ., ºâðîðåìîíò, âñÿ ïîáóò.òåõí³êà. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 Òèì÷àñ³âêó, 2 ê³ìíàòè, ÷àñòêîâî çðó÷íîñò³. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 783-56-15, (095) 755-86-00

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ð-í³ çîîïàðêó, 0,10 ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî. Ö³íà: 88000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 364-44-74, (066) 776-33-67 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, â³ä 10 ñîò. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49, (067) 362-95-50 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, âóë.Ìàêàðîâà, 2 øò., ïî 15 ñîò. Êîíòàêòè: (098) 783-53-97, (097) 606-13-45 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³ çîîïàðêó, 0,12 ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî. Ö³íà: 136000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 360-90-09 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà Çîîïàðêîì ¹238. гâíèíà, ãàðíå ì³ñöå. ÂËÀÑÍÈÊ. Äåðæ.àêò. Òîðã. Ö³íà: 80 000 ãðí Êîíòàêòè: (097) 921-80-80


20 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16 ëèïíÿ, 7 ñîò, ñòàðèé áóäèíîê, ïðàâèëüíî¿ ôîðìè, êîìóí³êàö³¿ âñ³. Ö³íà: 880000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àãðîïåðåðîáêà, 0,1ãà. Ãàç âèâåäåíèé íà ä³ëÿíêó, åëåêòðèêà îïëà÷åíà, äðóãà ë³í³ÿ çàáóäîâ. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àãðîïåðåðîáêà, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àãðîïåðåðîáêà, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àãðîïåðåðîáêà, âóë. Ãàøåêà 0,1ãà. Çðó÷íèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 146700 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àãðîïåðåðîáêà, âóë. Ãàøåêà, 0,13ãà, 3-òÿ ë³í³ÿ, 0,1ãà/áóä, 0,03ãà/îñã, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àãðîïåðåðîáêà, âóë. Ïðèñàäèáíà 0,11ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, àñôàëüòîâàíà äîðîãà, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 203750 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àãðîïåðåðîáêà, âóë. Ïðèñàäèáíà, 0,14ãà, äëÿ á ó ä ³ â í è ö ò â à , àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, óñ³ ì³ñüê³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 228200 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, á³ëÿ Çîîïàðêó, 0,1 ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ìîæíà áóäóâàòè, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: 60000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, á³ëÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó, ç êîìóí³êàö³ÿìè, 7 ñîò, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, á³ëÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó, ç êîìóí³êàö³ÿìè, 7 ñîò. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

ÄÀײ, ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áîÿðêà, âóë. Ñêëÿðåíêà, 0,1ãà. Ðàéîí çàë³çíè÷íî¿ ë³êàðí³. Ö³íà: 448250 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 www.rivnedim.com.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà Ãàçîâèêîì,10 ñîò, ìîæíà áóäóâàòèñÿ, êîìóí³êàö³¿ òà ñóñ³äè º, ð³âíà. Ö³íà: 304000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Îìåëÿíà, âóë. ×åñüêà, 0,2ãà, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè, 1,5êì â³ä òðàñè. Ö³íà: 138550 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà çîîïàðêîì, 9.5 ñîòîê. Äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà ç ìîæëèâ³ñòþ çàáóäîâè. Ñóñ³äí³ ä³ëÿíêè çàáóäîâóþòüñÿ. Ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: 68-26-32, (098) 837-62-10

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 10 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, 300 ì â³ä «Ðåíîìå». Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà Çîîïàðêîì, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Êîñòðîìñüêà, 12.5 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, íàâïðîòè «Ðåíîìå». Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Ìàêàðîâà, 0,145 ãà, ï³ä àâòîñåðâ³ñ, çðó÷íå ì³ñöå, íàä äîðîãîþ. Ö³íà: 200 000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 834-40-55, (063) 342-26-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Ìàêàðîâà, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðàâèëüíî¿ ôîðìè. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-20, (066) 040-43-41 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Ìëèí³âñüêà, 2 ñîò, + ôóíäàìåíò ï³ä ìàãàçèí, áîêñè, àáî ³íø³ âàð³àíòè. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Ïðèîçåðíà, 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: (097) 481-36-33 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Ôàáðè÷íà, 0,1ãà, ïðèâàòèçîâàí³, ð³âíå ì³ñöå, çðó÷íèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. ×îðíîâîëà, 10 ñîò, º äåðæàêò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ï³äâåäåí³ êîìóí³êàö³¿, õîðîøå ì³ñöå. Êîíòàêòè: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-20, (066) 040-43-41 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. ×îðíîâîëà, ïîáëèçó îçåðà, êâàäðàòíà, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèòâî. Ö³íà: 400000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-20, (066) 040-43-41 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãðàáíèê, 7,3 ñîò, º ñòàðèé áóäèíîê. Ö³íà: 880000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,10 ãà, ïðèâàòèçîâàíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà. Ö³íà: 73350 ãðí Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,1ãà, äëÿ áóä³âíèöòâàì, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿, êâàäðàòíî¿ ôîðìè, ð³âíà. Ö³íà: 146700 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,1ãà, äëÿ ñàä³âíèöòâà. Ö³íà: 97800 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,1ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ïîðó÷ âñå çàáóäîâàíî, 100ì äî ìàðøðóòêè ¹34. Ö³íà: 285250 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,1ãà. Ö³íà: 77425 ãðí Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,1ãà. Ö³íà: 97800 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,1ãà. Ö³íà: 61125 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, ( 0 6 7 ) 3 6 2 - 8 5 - 1 7 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 0,1ãà. Ö³íà: 97800 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 10 ñîò, ìîæíà áóäóâàòè, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ íå äàëåêî, òåðì³íîâî Ö³íà: 52000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê, 10 ñîò, ìîæíà áóäóâàòè, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ íåäàëåêî, òåðì³íîâî. Ö³íà: 60000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çîîïàðê,10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ì³æ áóäèíêàìè, õîðîøèé ï³ä’¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè, òåðì³íîâî. Ö³íà: 52000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàì’ÿíà Ãîðà, 6 ñîò, ñàä³âíèöòâî, á³ëÿ çóïèíêè. Ö³íà: 16000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 0,07ãà, ïðèâàòèçîâàíà, á³ëÿ Äîìó ìîëèòâè. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 0,10 ãà, ïðèâàòèçîâàíó, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 112000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 0,12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 30õ40ì, ðàéîí Àâòîäðîìó. Ö³íà: 138550 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 0,12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè, ïîðó÷ ç àâòîäðîìîì, âóëèöÿ çàáóäîâàíà. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 0,1ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ð³âíà. Ö³íà: 130400 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 0.06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, çà àâòîäðîìîì, ïîðó÷ çàáóäîâè, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 77425 ãðí Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 12 ñîò. Êîíòàêòè: (050) 378-14-44

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 12 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, 20/60 ì, äåðæàêò. Ö³íà: 120000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 231-49-47, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 7 ãà, ï³ä çàáóäîâó, íàïðîòè áóäèíêó ìîëèòâè. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 7 ãà, ï³ä çàáóäîâó, íàïðîòè áóäèíêó ìîëèòâè. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 7 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 7 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, 7 ñîò, ñîò, º äåðæ.àêò ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, çóïèíêà ì à ð ø ð ó ò ê è , àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Ö³íà: 148000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, á³ëÿ «Àéâåíãî», ï³ä áóä³âíèöòâî, 20 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 144000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-20, (066) 040-43-41 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, á³ëÿ áóäèíêó ìîëèòâè, 0.7 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, ï³ä áóä³âíèöòâî Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, ×åðâîí³ Ãîðè, 7 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ì. гâíå, ì-í. ×.Ãîðè, 7 ñîò, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé Äâ³ð, 0,10 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî òà 0,05 ãà ï³ä ñ/ã, º öåãëÿíà òèì÷àñ³âêà. Ö³íà: 260000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 40-17-25, (098) 513-80-80 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé Äâ³ð, 10 ñîò º ñóñ³äè,10 ñîò ï³ä áóä³â³âíèöòâî, êàíàë³çàö³ÿ ïîðÿä. Ö³íà: 320000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé Äâ³ð, 12 ñîò, ï³ä á ó ä ³ â í è ö ò â î , àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. êîìóí³êàö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé Äâ³ð, 12 ñîò, ï³ä á ó ä ³ â í è ö ò â î , àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. êîìóí³êàö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé äâ³ð, 12 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíèíà, äåðæàêò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 160000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé Äâ³ð, âóë. Ãðèãîðåíêà, 12 ñîò. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé äâ³ð, âóë. Ñåðïàíêîâà 0,1ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 285250 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé äâ³ð, âóë. Ñåðïàíêîâà 0,13ãà. Êîìóí³êàö³¿, ì³æ áóäèíêàìè, ð³âíà, º ìîæëèâ³ñòü ðîçïîä³ëó íà äâ³ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 342300 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä êîìåðö³þ. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ÏÌÊ 100, ñâ³òëî ³ ãàç ïîðó÷ ç ä³ëÿíêîþ, 10 ñîò. Âëàñíèê. Êîíòàêòè: (096) 406-04-41 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ÏÌÊ-100, 0,12ãà, 300ì äî çóïèíêè, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 114100 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåë üíó Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïîáëèçó ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, êóòîâà, øèðîêà, 10 ñîò. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í àâòîâîêçàëó, âóë. Êè¿âñüêà, 0.1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîîï. «Êîìóíàëüíèê», á³ëÿ òðåñòó çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà. Ö³íà: 203750 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, 0.10 ãà, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, 10 ñîò, ð³âíà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, 10 ñîò, ð³âíà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, 10 ñîò., ï³ä ñ/ã, ð³âíèíà, º äåðæàêò. Ö³íà: 72000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, 11 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ì³æ çàáóäîâàìè, ð³âíèíà. Ö³íà: 216000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í Êîëîäåíêè, ÏÌÊ-100, 10 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í Êîëîäåíêè, ÏÌÊ-100, 10 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, 0,12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 195600 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ê î ì ó í ³ ê à ö ³ ¿ , àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, âóë. Ãðóíòîâà, 0,1ãà, 1-øà ë³í³ÿ â³ä àñôàëüòîâàíî¿ äîðîãè, ïîðó÷ áóäóþòüñÿ áóäèíêè. Ö³íà: 171150 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Öàðñüêå Ñåëî, 10 ñîò, ì³æ áóäèíêàìè, õîðîøèé ï³ä’¿çä, ïðàâèëüíî¿ ôîðìè, º ïðîåêò, âñ³ äîçâîëè, öåãëà, áóäìàòåð³àëè. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Öàðñüêå ñåëî, 10 ñîò, ï³ä ÎÑÃ, ð³âíèíà, äåðæàêò. Ö³íà: 280000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Öàðñüêå ñåëî, 11 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, äåðæàêò. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Öàðñüêå Ñåëî, 9 ñîò, ì³æ áóäèíêàìè, õîðîøå ì³ñöå, ð³âíà. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×åðâîí³ Ãîðè, 0.7 ãà. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×åðâîí³ ãîðè, 6 ñîò., ï³ä çàáóäîâó. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 637-86-15, (097) 032-60-28 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×åðâîí³ Ãîðè, 7 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ì³æ áóäèíêàìè, äîðîãà âèñèïàíà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà: 144000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×åðâîí³ Ãîðè, âóë. Ïîë³ùóêà. Ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 0.63 ãà. Êîíòàêòè: (067) 645-63-38

1.3.2. Ïðîäàì çà ì³ñòîì (гâíåíñüêà îáë.)

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, Êëåâàíü-2, 2 øò., ïî 12 ñîò, çðó÷í³ êîìóí³êàö³¿, çðó÷íèé ï³ä’¿çä, ïðèâàòèçîâàí³, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: 27-17-62, (067) 920-09-27, (067) 584-30-22

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåëèêèé Æèòèí, 0,20 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 490-40-05

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çäîëáóí³â-2, âóë. Êîìóíàð³â, 0.12 ãà. Êîíòàêòè: (098) 942-72-98, ï³ñëÿ 17.00

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ßñåíèíè÷³, 9 êì â³ä гâíîãî, 0,51 ãà, ïðèâàòèçîâàíó, 20 ñîò ï³ä çàáóäîâó, ðåøòà ï³ä ñ/ã. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, Êîíòàêòè: (067) 77010 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, 83-22, (068) 052-01-67 ê î ì ó í ³ ê à ö ³ ¿ , àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, 10.34 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, äåðæàêò, ð³âíèíà, ì³æ çàáóäîâàìè, ïðîâåäåíå ñâ³òëî, ãàç ïîðó÷. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Á óäèíîê ñ. Áî÷àíèöà . Öåíòð , çóïèíêà ïîðó÷. Äî гâíå 30 êì. 0,25 ãà +0,4 ãà. Âñ³ çðó÷íîñò³, äîâåäåíèé ãàç. ³êíà ì/ï, ìåòàëî÷åðåïèöÿ. Ëüîõ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ. Ïîðó÷ ñòàâ, áàçà â³äïî÷èíêó.Òîðã. Ö³íà: 205000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 709-18-42

Ãîðîäèùå, 0,08 ñîò. Ö³íà: äîãîâ³ðíà Êîíòàêòè: (096) 501-93-51 Äà÷ó, Ãîðáàê³â, 70 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, ãàç ïîðÿä, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 120000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Äà÷ó, Ãîðîäèùå, íåçàâåðøåíà, Ö, 2 ïîâåðõè, 8 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 120000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Äà÷ó, Ãîðîäèùå, Ö, 2 ïîâ., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè, âïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ. Ö³íà: 336000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 863-42-89 Äà÷ó, Êàì’ÿíà ãîðà, íà Êîñòîï³ëüñüêèõ äà÷àõ, 2 ïîâåðõè, 6.5/7.5 ì,12 ñîò., ñàðàé îáêëàäåíèé ïëèòêîþ, ãàç, òåïëèöÿ, ñâåðäëîâèíà, ïîñàäæåíèé ãîðîä. Êîíòàêòè: (067) 588-39-87 Äà÷ó, Êàì’ÿíà Ãîðà, (ô³íñüêèé áóäèíîê). Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 Äà÷ó, Êàì’ÿíà Ãîðà, öåãëÿíà, 6 ñîò çåìë³. Êîíòàêòè: 43-84-57, (097) 976-07-97 Äà÷ó, ìàñèâ Áîðêîâñüêèé, 6 ñîò, õîðîøèé ñòàí, º ñâ³òëî, âîäà, ãàç ïîðó÷. Ö³íà: 128 000 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 635-00-55 Äà÷ó, Í. Óêðà¿íêà, öåãëÿíà, 2-ïîâ., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, 6 ñîò., çåìë³, º ãàðàæ. Ö³íà: 1440000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Äà÷ó, Íîâà Óêðà¿íêà, 1-ïîâ., öåãë., 6/6 ì, 1 ê³ìíàòà, êóõíÿ, âåðàíäà, ïîòðåáóº ðåìîíòó, äàõ øèôåð, ãàç á³ëÿ áóäèíêó, çåì.ä³ë. 6 ñîò., ïîðó÷ îçåðî, ë³ñ. Ö³íà: 100000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Äà÷ó, Íîâà Óêðà¿íêà, 2-ïîâ., öåãë., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ï³äâàë, áàëêîí, ãàðàæ, ñàä, òåïëèöÿ, êîëîäÿçü, îïàëåííÿ ãàçîâèìè êîíâåêòîðàìè, çðó÷íîñò³ íà âóëèö³, çåì. ä³ë. 6 ñîò. Ö³íà: 172000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Äà÷ó, Íîâà Óêðà¿íêà, 2-ïîâ., öåãë., 60 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 2 áàëêîíè, êàì³í, êîëîäÿçü, ãîñïîäàðñüêà áóä³âëÿ, ñàä, çåì. ä³ë. 6 ñîò. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Äà÷ó, Íîâà Óêðà¿íêà, 2-ïîâ., öåãë., 7/7 ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, áàëêîí, áåç âíóòð. îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò, 6 ñîò. Ö³íà: 112000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Äà÷ó, Íîâà Óêðà¿íêà, 80 êâ.ì., 2 ïîâ 3 ê³ìíàòè, êîëîäÿçü, Ö, ìàíñàðäà. Ö³íà: 116000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Äà÷ó, Íîâî Óêðà¿íêà, 2 ïîâ.Ö, 80 êâ.ì., 3 ê³ì 10 ñîò, º ñâ³òëî, ë³ñ çà 50 ì, ãàç ïîðÿä. Ö³íà: 108000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Äà÷ó, Íîâîóêðà¿íêà, 1-ïîâ., öåãë., ìàíñàðäíîãî òèïó, 5/9 ì, óòåïëåíà ï³íîïëàñòîì, îçäîáëåíà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, àâò.îïàëåííÿ, ãàç, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåì.ä³ë. 8 ñîò. Ö³íà: 200000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86


ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó Ä à÷ó, Íîâîóêðà¿íêà, 1.5-ïîâ., ãàðàæ, 6 ñîò., ñâåðäëîâèíà, ñâ³òëî, ãàç ïîðó÷, 100 ì äî çóïèíêè. Êîíòàêòè: 26-44-86, (096) 511-68-30 Äà÷ó, Íîâîóêðà¿íêà, 2 ïîâåðõè, ãàç, ãàðàæ, ñàä, òåïëèöÿ. Êîíòàêòè: (097) 568-27-37 Äà÷ó, Íîâîóêðà¿íêà, 3 ïîâ., 6/9 ì, ãàç, 4 êîíâåêòîðà, äóáîâ³ ñõîäè, ïàðêåò äóáîâèé, òåðàñà 4/ 5 ì, êàì³í, ñàä, êîëîäÿçü, ãàðàæ, ìàéñòåðíÿ. Êîíòàêòè: (050) 637-86-15, (097) 032-60-28 Äà÷ó, Íîâîóêðà¿íêà, 3 ïîâåðõè, 70 êâ.ì., ç ðåìîíòîì, âñ³ çðó÷íîñò³, ëàì³íàò, áîéëåð. Ö³íà: 384000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Äà÷ó, Íîâîóêðà¿íêà, äåðåâ’ÿíó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 40 êâ.ì., êîëîíêà, ìàíãàë. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-20, (066) 040-43-41 Äà÷ó, Íîâîóêðà¿íêà, öåãëà, 2 ïîâåðõè, 0,6 ãà çåìë³. Êîíòàêòè: (097) 506-00-19 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 3 øò., òðàñà гâíå-Ëóöüê, 3 êì â³ä гâíîãî, ïî 0.12 ãà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, Àíòîï³ëü, ñàäîâî-ãîðîäí³, ïî 0,09 ãà. Êîíòàêòè: 62-94-62, (050) 070-60-15 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, Îáàð³â, â³ä 0,09 ãà äî 0,15 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, â³ä 120 000 ãðí äî 160 000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ð-í Öàðñüêîãî Ñåëà, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 336000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 364-44-74, (066) 773-33-67 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â êîìåðö³éíèõ ö³ëÿõ, íà Ëüâ³âñüê³é òðàñ³ (çà «Õóòîðîì») 85 ñîò., º åëåêòðîåíåðã³ÿ, âîäà. Ö³íà: 1240000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, Â.Æèòèí, ïëîùà 15 ñîòîê. Êîíòàêòè: (097) 967-77-37 dmutro83@ukr.net dmutro83@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.2 ãà, Îìåëÿíà, âóë. ×åñüêà, ïðèâàòèçîâàíà, ãàç. Êîíòàêòè: (096) 598-57-57 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.20 ãà, Êóñòèí, ïðèâàòèçîâà, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: (067) 934-91-92 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 10 êì â³ä гâíîãî, 45 ñîò, ïðÿìîêóòíó, ï³ä çàáóäîâó òà âåäåííÿ ñ/ã, ì³æ áóäèíêàìè. Ö³íà: çâè÷àéíà Êîíòàêòè: 26-38-46 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 10 ñîòîê, ï³ä çàáóäîâó, Â.Æèòèí, ïðèâàòèçîâàíó, ç ïëàíîì íà áóä³âíèöòâî, ç êîìóí³êàö³ÿìè. Êîíòàêòè: (097) 013-71-95, (063) 562-69-12 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 6.75 ãà, ï³ä çàáóäîâó, âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Êîíòàêòè: (050) 928-19-73 Çåìåëü íó Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àíòîï³ëü, 0,6 ãà. Êîíòàêòè: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Àíòîï³ëü,10 ñîò, º äåðæ àêò, ð³âíà, õîðîøå ì³ñöå, êîìóí³êàö³¿ íåäàëåêî, çóïèíêà ïîðÿä. Ö³íà: 52000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á. Êðèíèöÿ, á³ëÿ ñòàä³îíó, 0,1 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, äîðîãà õîðîøà. Ö³íà: 92000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á. Êðèíèöÿ, ïî Êè¿âñüê³é òðàñ³, (ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ), 1 ë³í³ÿ â³ä äîðîãè 25 ñîò. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, 10 ñîò, 200 ìåòð³â, â³ä íîâîáóäîâ, ìîæíà áóäóâàòèñü. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ð³âíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ð³âíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, 10 ñîò, ñàäîâ³ ä³ëÿíêè á³ëÿ çîîïàðêó. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 10 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, äåðæàêò, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ð-í íîâîáóäîâ. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 45 ñîò., ï³ä çàáóäîâó ³ âåäåííÿ ñ/ã, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ìîæëèâî ç íîâèì äåðåâ’ÿíèì áóäèíêîì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 26-38-46, (093) 809-40-01 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî,19 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, õîðîøå ì³ñöå. Ö³íà: 112000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîðó÷ çàáóäîâè, õîðîøå ì³ñöå. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîðó÷ çàáóäîâè, õîðîøå ì³ñöå. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Æèòèí, âóë. Çåëåíà, 0,15ãà, â çðó÷íîìó ì³ñö³, ïîðó÷ óñ³ êîìóí³êàö³¿, ïîáóäîâàí³ ñóñ³äè, àñôàëüòîâàíà äîðîãà, º ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè ñóì³æíó ä³ëÿíêó. Ö³íà: 122250 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, 0.5 ãà, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, 15 ñîò, êîìóí³êàö³¿, ïîðó÷ ñóñ³äè. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, 25 ñîò, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, 25 ñîò, âóë. Çåëåíà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, 26 ñîò, º 2 ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåííÿ, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, 5.6 ñîò, íàä òðàñîþ, º åëåêòðèêà. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, ðàéîí íîâîáóäîâ, 0,25 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 3 êì â³ä гâíîãî, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: 152000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95

Çå ìåëüíó Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Îìåëÿíà, 15 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, 60/25 ì, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ð³âíèíà, äåðæàêò. Ö³íà: 128000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Îìåëÿíà, âóë. Äóáåíñüêà, íàä òðàñîþ Êè¿â-×îï, 47ñîò.(17ñîò.ï³ä çàáóäîâó). Ö³íà: 300000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåëèêà Îìåëÿíà, 22 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, 22õ100. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåëèêèé Æèòèí, öåíòð, 0.11ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, ï ð è â à ò è ç î â à í à , êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíà äîðîãà. Ö³íà: 65200 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 3 6 2 - 8 5 - 1 7 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 0,1ãà, çàáóäîâàíà âóëèöÿ. Ö³íà: 203750 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 0,1ãà, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 179300 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 15 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿. àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Äÿäüêîâè÷³, 0.15 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: 5-05-88, (097) 559-37-24

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ïîðó÷ çàáóäîâè, êîìóí³êàö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 15 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, çàáóäîâè ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 96000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Äÿäüêîâè÷³, 15 ñîò, ï³ä á ó ä ³ â í è ö ò â î , àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, âóë.Âåðåñíåâà, 0,11ãà. Ö³íà: 211900 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå,0,15 ãà, äåðæàêò, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: (096) 438-67-85 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå,10 ñîò, äåðæ àêò ï³ä áóä³âíèöòâî, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 160000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðõ³âñüê, 0,15ãà, 1-øà ë³í³ÿ â³ä òðàñè, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çðó÷íèé äî¿çä. Ö³íà: 69275 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, ( 0 6 7 ) 3 6 2 - 8 5 - 1 7 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðõ³âñüê, 15 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 81500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 975-54-18

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, 10, 20, 30, 40 ñîò ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, 2 ä³ëÿíêè ïî 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ê î ì ó í ³ ê à ö ³ ¿ , àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, 2 ä³ëÿíêè ïî 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ê î ì ó í ³ ê à ö ³ ¿ , àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á.Êðèíèöÿ, çà Ðàéñîì, 10 ñîò ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: 52000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áàðàí³â, íàä òðàñîþ Êè¿â-×îï, 1 ãà, º êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áàðìàêè, 10 ñîò., ñàä, ìåòàëåâèé ãàðàæ. Êîíòàêòè: (093) 838-50-95, (098) 042-03-83 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áàðìàêè, íåäàëåêî â³ä òðàñè, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (050) 513-57-77 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êðèíèöÿ ,10 êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. 81500 ãðí. Êîíòàêòè: 975-54-18

Á³ëà ñîò, Ö³íà: (096)

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0,1 ãà, çà «Ðàéçîì». Ö³íà: 65200 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0,10 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, º ôóíäàìåíò. Ö³íà: 152000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, 10 ñîò, â³ä òðàñè 300 ì, ïîðó÷ áóäóþòüñÿ. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Æèòèí, âóë. Ñàäîâà, 0,1ãà, ïðèâàòèçîâàíà, â õîðîøîìó ì³ñö³, øèðèíà ïî äîðîç³ 25ì., ïîðó÷ ïîáóäîâàí³ ñóñ³äè, åëåêòðèêà, ãàç. Ö³íà: 97800 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Îëåêñèí, 0,12ãà. Âñå çàáóäîâàíå, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 97800 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Îëåêñèí, 0.11ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ øêîëè, ð-í íîâîáóäîâ, âóëèöÿ çàáóäîâàíà, êîìóí³êàö³¿, çðó÷íèé äî¿çä, ïîðó÷ çóïèíêà ìàðøðóòêè, 2 êì äî ì³ñòà. Ö³íà: 89650 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Îëåêñèí, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Îëåêñèí, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â. Îìåëÿíà, âóë. Ãàéîâà 0,20ãà Ïðèâàòèçîâàíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ óñ³ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíà äîðîãà. Ö³íà: 130400 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 www.rivnedim.com.ua

Çå ìåëüíó Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, âóë. Çåëåíà, ïîðÿä âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñóñ³äè, íîðìàëüíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, öåíòð, 20 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, öåíòð, äâ³ ä³ëÿíêè ïîðó÷ ïî 15 ñîò., êîìóí³êàö³¿, á³ëÿ òðàñè. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Æèòèí, öåíòð, º ôóíäàìåíò, 15 ñîò., ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: (067) 727-58-58, (066) 043-74-22 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Îëåêñèí, 12 ñîò., 40/30 ì, ï³ä çàáóäîâó, º äåðæàêò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ð³âíèíà, ñóñ³äè çàáóäîâàí³. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 0,1ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿, ïîðó÷ áóäèíêè. Ö³íà: 171150 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 0,1ãà. Öåíòð, á³ëÿ öåðêâè, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 163000 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 0.12 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíèíà, 50/ 24 ì, çà áîóë³íãêëóáîì, ïîðó÷ çàáóäîâè, äåðæàêò. Ö³íà: 104000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 0.9 ãà. Ö³íà: 82000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Îìåëÿíà, 0,1ãà. Ö³íà: 73350 ãðí Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 10 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ «Ñîô³¿», ñâ³òëî ³ ãàç ïîðó÷, âîäà ñâåðäëîâèíà, êàíàë³çàö³ÿ ñåïòèê. Ö³íà: 132000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Îìåëÿíà, 12.5 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, äåðæàêò, ð³âíèíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 15 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, íîâèé ìàñèâ, äåðæàêò. Ö³íà: 56000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

21

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ïîðó÷ çàáóäîâè, êîìóí³êàö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðõ³âñüê, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïåðøà ë³í³ÿ â³ä ìëèí³âñüêî¿ òðàñè, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðõ³âñüê, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïåðøà ë³í³ÿ â³ä ìëèí³âñüêî¿ òðàñè, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 0,09 ãà ï³ä ñàä³âíèöòâî. Ö³íà: 32000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 0.12 ãà, íåäàëåêî â³ä îçåðà, äåðæàêò. Êîíòàêòè: (067) 139-82-60 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 15 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 120000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 975-54-18 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 15 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 15 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 15 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 16.5, 40/40, ïðèâàòèçîâàíà, äåðæàêò, ãàç, âîäà, ñâ³òëî ïîðó÷, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 5-83-72, (050) 339-28-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 7 ñîò., ïðèâàòèçîâàíà. Ö³íà: 20000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 877-33-93 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 7 ñîò., ðîçïî÷àòå áóä³âíèöòâî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (097) 771-92-53 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, 8 ñîò, ãàç.ñâ³òëî ïîðó÷, ï³ä ñàä³âíèöòâî (ìîæíà áóäóâàòè). Ö³íà: 52000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Äÿäüêîâè÷³, 15 ñîò, ï³ä á ó ä ³ â í è ö ò â î , àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Äÿäüêîâè÷³, 15 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, 50õ30. Êîíòàêòè: (097) 554-37-49 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Äÿäüêîâè÷³, 500 ì â³ä çóïèíêè, 1 ë³í³ÿ, ãàç, ñâ³òëî, 15 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî òà ñ/ã. Êîíòàêòè: (063) 907-87-80 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Æèòèí, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Æèòèí, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, âåëèêèé âèá³ð ä³ëÿíîê. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çàáîðîëü, 0,21ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 30õ70ì. Ö³íà: 73350 ãðí Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷,. 6 ñîò. àáî 8 ñîò., äà÷íà. Ö³íà: 36000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çàáîðîëü, 0,24 ãà, äîêóìåíòè íà ðóêàõ. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-62-69, (098) 762-78-21

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, êîîï.»Êàëèíà», 0,06 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ñàä, ãàç, ñâ³òëî, ìàðøðóòêà ïîðó÷, áóä³âåëüíèé âàãîí÷èê 6õ3ì, âëàñíèê. Ö³íà: 49600 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 377-41-47

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çàáîðîëü, 10 ñîò., ï³ä áóä³âíèöâî, öåíòð, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ïî 10 ñîò â ð³çíèõ ì³ñöÿõ. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çäîâáèöÿ, ï³ä çàáóäîâó. Ïîðÿä ñâ³òëî, âîäà, ãàç. 18 ñîò. Âëàñíèê. Ö³íà: 28 000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 775-49-52

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, ðàéîí íîâîáóäîâ, 10 ñîò. Ö³íà: 20000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çäîëáóí³â, 0,10 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ñâ³òëî, âîäà, ãàç, ãàðíå, òèõå ì³ñöå. Êîíòàêòè: (063) 324-35-05

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, òåðì³íîâî, 0,08 ãà, ìîæëèâ³ñòü ï³äêëþ÷åííÿ åëåêòðèêè, áóäêà äåðåâ’ÿíà 2/1,5. Êîíòàêòè: 24-22-11, (095) 036-64-19

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çäîëáóí³â, 8 ñîò., ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³, äåðæàêò. Ö³íà: 68000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèù³, 0,11 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, ñåðåä æèòëîâèõ áóäèíê³â, êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³. Ö³íà: 112000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çäîëáóí³â, ñåëèùå, 10 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ð³âíà, ï³ä äà÷íå áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäîê, 0,08 ãà, êîîï. «Çàë³çíè÷íèê». Ö³íà: 32600 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäîê, 0,1 ãà, êîîï. « Ç à ë ³ ç í è ÷ í è ê » , ïðèâàòèçîâàíó. Ö³íà: 36675 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäîê, 0.10 ãà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çäîëáóí³â, ñåëèùå, 10 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ð³âíà, ï³ä äà÷íå áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàì’ÿíîã³ðñüê, 6 ñîò., ñàðàé, êîëîäÿçü, ôóíäàìåíò. Êîíòàêòè: 5-38-19, (063) 268-20-66 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàì’ÿíîã³ðñüêèé ìàñèâ, 0.06 ãà, îáðîáëåíà, îãîðîäæåíà, ñâåðäëîâèíà. Êîíòàêòè: (093) 752-68-68, (096) 136-76-96

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäîê, êîîï. «Çàë³çíè÷íèê», 0,1 ãà. Ö³íà: 32600 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàì’ÿíà Ãîðà, 0,6 ãà, ìàñèâ Áîðêîâñüêèé, º ôóíäàìåíò, êîëîäÿçü àáî îáì³íÿþ íà àâòî. Êîíòàêòè: (063) 635-52-30

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäîê, ïîðó÷ ñòàâîê, áóäóþòüñÿ, íîðì. äî¿çä. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23, (063) 371-37-69

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàì’ÿíà Ãîðà, ìàñèâ «Áîðêîâñüêèé», 0,06 ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî. Ö³íà: 20000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: (098) 445-51-31


22

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà, 0.16ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ïîðó÷ áóäèíêè, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 61125 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ˳ñîï³ëü, Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó, 6 ñîò, îãîðîæà, ñâåðäëîâèíà, ãàç, åëåêòðèêà, ñàä. Êîíòàêòè: 43-98-90, (099) 023-96-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà, Ïàíñüêèé ìàñèâ, 15 ñîò, êîìóí³êàö³¿, ð³âíà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ëóöüêå ê³ëüöå, 0,1ãà. Çà ÀÇÊ ÎÊÊÎ. Ö³íà: 122250 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà, Ïàíñüêèé ìàñèâ, 15 ñîò, êîìóí³êàö³¿, ð³âíà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ëóöüêå ê³ëüöå, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîáëèçó øïàí³âñüêî¿ äîðîãè, ð³âíà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàðïèë³âêà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 62-80-13, (067) 268-08-54

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ëóöüêå ê³ëüöå, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîáëèçó øïàí³âñüêî¿ äîðîãè, ð³âíà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êâàñèë³â, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà, ïîðó÷ çóïèíêà ìàðøðóòêè. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êâàñèë³â, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ð³âíà, ïîðó÷ çóïèíêà ìàðøðóòêè. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êëåâàíü, 11,6 ñîò., âîäîã³í, êàíàë³çàö³ÿ, ñâ³òëî, ãàç, ôóíäàìåíò íà ä³ëÿíö³, äîêóìåíòè íà áóäèíîê, ïîðó÷ ë³ñ, ð³÷êà. Êîíòàêòè: (096) 277-00-22 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êëåâàíü, 12 ñîò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, çðó÷íèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êëåâàíü, 12 ñîò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, çðó÷íèé ï³ä’¿çä. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîçëèí, 0.41 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð-í «Êîíå-çàâîäó», ïðèâàòèçîâàíà, 2 äåðæàêòè, ãàç, ñâ³òëî á³ëÿ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 154850 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 3 6 2 - 8 5 - 1 7 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîðíèí, 0,12ãà, çíàõîäèòüñÿ â íîâîìó ìàñèâ³ íåïîäàë³ê ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Ö³íà: 65200 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîðíèí, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîðíèí, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîðíèí, 12 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, ì³æ çàáóäîâàìè, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ð³âíèíà, äåðæàêò. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîðíèí, ð-í íîâîáóäîâ, 12 ñîò. ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 76 000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (097) 637-95-77 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóñòèí, 0.126 ãà. Êîíòàêòè: 28-83-67, (096) 103-99-06 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóñòèí, 13 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ïîðó÷ ë³ñ. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóñòèí, 13 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ïîðó÷ ë³ñ. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóñòèí, 17 ñîò., ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð-í íîâîáóäîâ, àáî îáì³íÿþ íà àâòî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 983-66-08

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ëóöüêå ê³ëüöå, 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó, ñâ³òëî ïîðó÷, ãàç áóäóòü ïðîâîäèòè ïî ìàñèâó. Ö³íà: 136000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ì.Îëåêñèí, 13 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, äåðæàêò, êîìóí³êàö³¿ ³ çàáóäîâè ïîðó÷. Ö³íà: 120000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ìàëèé Îëåêñèí, 0,12ãà. Ïðèâàòèçîâàíà, äëÿ áóä³âíèöòâà, â õîðîøîìó ì³ñö³, íå â äîëèí³, ïîðó÷ óñ³ êîìóí³êàö³¿ òà ïîáóäîâàí³ ñóñ³äè, çðó÷íèé äî¿çä. Ö³íà: 130400 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ìàñèâ «Áîðê³âñüêèé», 0.06ãà. Êîíòàêòè: (050) 185-27-98 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ìåæèðè÷³, Îñòðîçüêèé ð-í, 17 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, öåíòð. Êîíòàêòè: (050) 944-37-36

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, ÍÀ ËÓÖÜÊÎÌÓ Ê²ËÜÖ². ÁÅÇ ÏÎÑÅÐÅÄÍÈʲÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâîóêðà¿íêà, 0,06 ãà, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Ö³íà: 51000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 213-55-52 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâîóêðà¿íêà, 0,06 ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíà, ïëîäîâ³ äåðåâà, ïîðó÷ îçåðà, ë³ñ, ïðèâàòèçîâàíà, áåç ïîñåðåäíèê³â. Ö³íà: 51000 ãðí. Êîíòàêòè: 5-46-12 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâîóêðà¿íêà, 0.10 ãà, ð³âíà, áåç äåðåâ, äåðæàêò. Êîíòàêòè: (067) 362-03-56 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâîóêðà¿íêà, 6 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, äåðæàêò, ôóíäàìåíò 6õ7, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: (067) 664-11-55 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â (Ëóöüêå ê³ëüöå), 10 ñîòîê, ï³ä áóä³âíèöòâî, õîðîøå ì³ñöå. Ö³íà: 112000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â 3, á³ëÿ áóäèíê³â, 14 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Ö³íà: 92000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, 0,22 ãà, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: (097) 960-06-84

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, 0.10 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñâ³òëî ³ ãàç ïîðó÷, çàáóäîâàí³ ñóñ³äè. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, 0.17 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, 14 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 89600 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 975-54-18 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, 18 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, â³ä ñòàâêà 300 ì. Ö³íà: 170000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 0,2 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, âóë. Ðèíêîâà, 0,15 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ì³æ áóäèíêàìè, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Êîíòàêòè: (096) 834-40-55, (063) 342-26-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, ï³ä áóä³âíèöòâî, 17 ñîò, âñ³ ê î ì ó í ³ ê à ö ³ ¿ , ïðèâàòèçîâàíó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 783-53-97, (097) 606-13-45 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, ð-í àâòîðèíêó, ð³âíèíà, 8 ñîò, âëàñíèê. Êîíòàêòè: 64-12-03, (096) 786-69-38 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îëåêñàíäð³ÿ, 0.15 ãà, á³ëÿ Ãàëîâîãî îçåðà, ïîðó÷ çáóäîâàí³ áóäèíêè, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 101875 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îëåêñàíäð³ÿ, 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 1 ë³í³ÿ â³ä îçåðà, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå. Ö³íà: 146700 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îëåêñàíäð³ÿ, 1.41 ãà, á³ëÿ ë³ñó, îçåðà, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 302-71-73 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îëåêñàíäð³ÿ, 15 ñîò., ïðèâàòèçîâàíó, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 351-05-25 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îëåêñàíäð³ÿ, 15 ñîò., òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îëåêñàíäð³ÿ, Óðî÷èùå «Ìëèí», 0,15 ãà, ïðèâàòèçîâàíà ä³ëÿíêà á³ëÿ îçåðà, ïîðó÷ áóäèíêè, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 187450 ãðí. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îìåëÿíà, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüò. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îìåëÿíà, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüò. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îìåëÿíà, âóë.Øê³ëüíà, íîâà ë³í³ÿ íîâîáóäîâ, 15 ñîò., âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 65000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, ÎÑÃ, 1.25, Á²Ëß ËÓÖÜÊÎÃΠʲËÜÖß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïî òðàñ³ Ëüâ³â-гâíå, 10 êì â³ä гâíîãî, 0.85 ãà, º âîäà, åëåêòðîåíåðã³ÿ. Ö³íà: 1240 òèñ.ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïîáëèçó Êîðöÿ, 0,71 ñîò. Êîíòàêòè: (096) 508-38-95 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïîáëèçó ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, êóòîâà, øèðîêà, 10 ñîò. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ïîðîçîâå, 0.15 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 90000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 870-65-92 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ïîðîçîâî, 0,12 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà: 80000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í àãðîïåðåðîáêè, 0.12 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ çàáóäîâ, ð³âíèíà, ñâ³òëî ³ ãàç íà ä³ëÿíö³, äåðæàêò. Ö³íà: 200000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 0.1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, çà ÀÇÊ «ÎÊÊλ, ð³âíå ì³ñöå, åëåêòðèêà á³ëÿ ä³ëÿíêè. Ö³íà: 146700 ãðí. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ðåìåëü, 13 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, ë³ñ, ð³÷êà. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ðåìåëü, 13 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, ë³ñ, ð³÷êà. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, гâíåíñüêèé ð-í, 12 êì â³ä гâíîãî, 0,06 ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíà, ïðèâàòèçîâàíà. Ö³íà: 51000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 213-55-52 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, гâíåíñüêèé ð-í, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ñàòè¿â, Äóáåíñüêèé ð-í, 0,5 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 43-53-85, (067) 491-54-60 ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, ÑÀÒȯÂ, ÄÓÁÅÍÑÜÊÎÃÎ Ð-ÍÓ, ÖÅÍÒÐ, 0.25 ÃÀ, ÄËß ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ ÒÀ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÁÓÄÈÍÊÓ, ÏÐßÌÎÊÓÒÍί ÔÎÐÌÈ, ÏÎÐÓ× ª ÇÀÁÓÄÎÂÈ, ÃÀÇ ÒÀ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ Á²Ëß Ä²ËßÍÊÈ. Ö²ÍÀ: 32000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òàéêóðè, 17 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 32600 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 975-54-18

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó Çå ìåëüíó Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òó÷èí, 0,23 ãà, äåðæàêò ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàç, àñôàëüò, 1 ë³í³ÿ. Òåðì³íîâî. Âëàñíèê. Ö³íà: 31000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 708-20-00 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òó÷èí, 0,23 ãà, ð. Ãîðèíü, ñòàâêè, äåðæàêò ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñâ³òëî, ãàç, àñôàëüò, òåðì³íîâî. Ö³íà: 33000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 708-20-00 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òðàâíåâå, 76 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, áëèçüêî îçåðî. Ö³íà: 29000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (063) 688-30-38 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, òðàñà Êè¿â-×îï, 2 ãà, 0.7 ñîò ï³ä çàáóäîâó, á³ëÿ Êâàñèë³âñüêî¿ îá’¿çäíî¿. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òó÷èí, 23,5 ñîò., ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüò. Ö³íà: 30000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×åðâîí³ Ãîðè, 0,075 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 200000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×åðâîí³ Ãîðè, 6 ñîò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 65000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 975-54-18 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Øïàí³â, 0,28ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 232-92-67 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Øïàí³â, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Øïàí³â, 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Øïàí³â, 19 ñîò., ï³ä çàáóäîâó, îáæèòà, ì³æ ñóñ³äàìè, íà âèñîò³, ð³âíà, ñòàâîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ïîðó÷ ë³ñ, äåðæàêò, ìîæíà 1/2. Êîíòàêòè: (096) 518-86-77 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Øïàí³â, 20 ñîò., º ôóíäàìåíò, äîêóìåíòè íà áóäèíîê. Ö³íà: 110000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Øïàí³â, âóë. Øåâ÷åíêà, äåðæàâíèé àêò ï³ä çàáîäîâó, ïîðó÷ ïðîâåäåíèé ãàç, 12 ñîò. Ö³íà: 88000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 909-54-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Øóáê³â, íà ïî÷àòêó ñåëà, 32 ñîò.(ç íèõ 16 ñîò.ï³ä çàáóäîâó), êîìóí³êàö³¿, àñôàëüò. Ö³íà: 64000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ßñåíèíè÷³, 14 ñîò., õîðîøèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, äåðæàêò. Êîíòàêòè: (098) 927-03-82

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òðàâíåâå, 76 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, áëèçüêî îçåðî. Ö³íà: 29000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (063) 688-30-38

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ßñåíèíè÷³, 25 ñîò., ñåðåä íîâèõ çàáóäîâ, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà: 80000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, òðàñà Êè¿â-×îï, 2 ãà, 0.7 ñîò ï³ä çàáóäîâó, á³ëÿ Êâàñèë³âñüêî¿ îá’¿çäíî¿. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Ñàäîâó ä³ëÿíêó, Àíòîï³ëü, ïîðÿä ç³ ñòàâêîì, 10 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà, çðó÷íèé çà¿çä. Ïîðÿä çåìë³ çàïàñó. Ö³íà: 50000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 760-37-35

1.3.3. Ïðîäàì ïî Óêðà¿í³

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 15 ñîò., Êè¿âñüêà îáë., Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, Ëè÷àíêà, 30 êì â³ä Êèºâà, ïî Æèòîìèðñüê³é òðàñ³, ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: (067) 890-71-99 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îäåñüêà îáë., Òàòàðáóíàðñüêèé ð-í, 2 ñîòêè, ï³ä áóä³âíèöòâî, 1-øà ë³í³ÿ íà áåðåç³ ìîðÿ. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88

1.3.4. Êóïëþ Äà÷ó â Íîâîóêðà¿íö³, àáî çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ìîæíà íåçàâåðøåíó. Íåäîðîãî. Äëÿ ñåáå. Êîíòàêòè: (067) 708-20-00 Äà÷ó, Íîâà Óêðà¿íêà, Ãîðîäèùå, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé, Ïèâçàâîä, Òèííå, Âåðåñíåâå. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó á³ëÿ ì³ñòà, ï³ä çàáóäîâó. Êîíòàêòè: (067) 708-20-00 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó á³ëÿ гâíîãî â ðàä³óñ³, 10êì. Êîíòàêòè: 22-43-36, (067) 364-04-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³, çîîïàðêó, òåðì³íîâî, íåäîðîãî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ð-í³, çîîïàðêó, òåðì³íîâî, íåäîðîãî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ðàéîí³ ÏÌÊ-100, áóäü-ÿêó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â гâíåíñüêîìó ðàéîí³, äëÿ âåäåííÿ îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, àáî äëÿ áóä³âíèöòâà, ìîæëèâî íå ïðèâàòèçîâàíó. Êîíòàêòè: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ áóä³âíèöòâà, Æèòèí, Ãîðîäèùå, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ áóä³âíèöòâà, гâíå, гâíåíñüêèé ðàéîí, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ ñàä³âíèöòâà â ñ.Ãîðîäîê, ê î î ï å ð à ò è â “Çàë³çíè÷íèê”, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà Çîîïàðêîì, ï³ä áóä³âíèöòâî ÷è ñàä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâòîâîêçàë, ̳ðþùåíêà, çîîïàðê, ×åðâîí³ Ãîðè, äëÿ áóä³âíèöòâà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áàñ³â êóò, âóë. ×îðíîâîëà, àáî Öàðñüêå ñåëî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Á³ëà Êðèíèöÿ, Ãîðîäèùå, Êîëîäåíêà, çîîïàðê, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâòîâîêçàë, ̳ðþùåíêà, çîîïàðê, ×åðâîí³ Ãîðè, äëÿ áóä³âíèöòâà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Áàñ³â êóò, âóë. ×îðíîâîëà, àáî Öàðñüêå ñåëî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, â Ãîðîäèù³ àáî Á. Êðèíèö³, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Îìåëÿíà, Îëåêñàíäð³ÿ, Îëåêñèí, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Â.Îìåëÿíà, Îëåêñàíäð³ÿ, Îëåêñèí, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, Â.Îìåëÿíà, Ëóöüêå ê³ëüöå, àãðîïåðåðîðáêà, Áàðìàêè, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: 40-16-47, (097) 427-99-81 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, ï³ä áóä³âíèöòâî, äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (067) 925-24-34 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Âåðåñíåâå, Òèííå, Îìåëÿíà, Àãðîïåðåðîáêà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âóë. Êîñòðîìñüêà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067) 362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, Á³ëà Êðèíèöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, Á³ëà Êðèíèöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, Êîðíèí, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäèùå, Êîðíèí, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ãîðîäîê, Îáàð³â, Îëåêñèí, Øïàí³â, Ñòàâêè, äëÿ áóä³âíèöòâà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, äëÿ áóä³âíèöòâà â Áàðìàêàõ. Êîíòàêòè: 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 www.rivnedim.com.ua Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, äëÿ ñåáå. Êîíòàêòè: 5-46-12 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, äî 15 êì â³ä гâíîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 213-55-52 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Æèòèí, Áàðìàêè, Êóñòèí, Çàáîðîëü, Îëåêñàíäð³ÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Ç åìåëüíó ä³ëÿíêó, çà ÀÇÑ «Îêêî», â ð-í³ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà ÀÇÑ «Îêêî», â ð-í³ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êàì’ÿíà Ãîðà, äëÿ ñåáå. Êîíòàêòè: 5-46-12 ä³ëÿíêó, Çåìåëüíó Êîëîäåíêà, áóäü-ÿêó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, Íîâèé Äâ³ð, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîëîäåíêà, Íîâèé Äâ³ð, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ê î ì å ð ö ³ é í î ã î ïðèçíà÷åííÿ, â³ä 0,02 ãà, ìîæëèâî â îðåíäó. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ê î ì å ð ö ³ é í î ã î ïðèçíà÷åííÿ, ìîæëèâî ïîáëèçó òðàñè Êè¿â-×îï. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êîðíèí, ï³ä áóä³âíèöòâî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóñòèí, Ñåð㳿âêà, Çàáîðîëü, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóñòèí, Ñåð㳿âêà, Çàáîðîëü, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, íàâïðîòè ÒÐÖ «Åêâàòîð», âóë. Ìàêàðîâà, Ïàâëþ÷åíêà, Ïðæåâàëüñüêîãî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Íîâèé Äâ³ð, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îáàð³â, á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Îëåêñàíäð³ÿ óðî÷èùå «Ìëèí», äëÿ áóä³âíèöòâà. Êîíòàêòè: 45-01-10, (067)362-85-17 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, äëÿ ñåáå, àãåíòñòâà ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: (067) 925-24-34 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ì³ñòî, ïåðåäì³ñòÿ, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, ìîæëèâî áåç äîêóìåíò³â. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 rivnedim@ukr.net


ÃÀÐÀƲ, ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó Ãàðàæ ìåòàëåâèé, ðîçá³ðíèé. Êîíòàêòè: (097) 931-20-26 Ãàðàæ öåãëÿíèé, êîîï. «Êðèñòàë», âóë. Äâîðåöüêà, 2 ïîâ. Ö³íà: 20000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 726-65-17

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîáëèçó ì³ñòà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîáëèçó ì³ñòà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ×.Ãîðè, á³ëÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ×.Ãîðè, á³ëÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ×.Ãîðè, ÏÌÊ-100. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî. гâíå. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä äà÷ó, äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 43-52-56 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä çàáóäîâó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä êîìåðö³þ, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, ìîæëèâî ç ïðîáëåìàìè. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïîáëèçó Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïîáëèçó ì³ñòà â îáæèòîìó ð-í³ ç êîìóí³êàö³ÿìè, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïîáëèçó ì³ñòà â îáæèòîìó ð-í³ ç êîìóí³êàö³ÿìè. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í Áîÿðêà, Ïèâçàâîä, Þâ³ëåéíèé, Òèííå, Àãðîïåðåðîáêà, Êîñòðîìñüêà, Á³ëà Êðèíèöÿ, Ãîðîäèùå, Êîëîäåíêà, ð-í çîîïàðêó òà ³í., ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîáëèçó ì³ñòà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîáëèçó ì³ñòà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ×.Ãîðè, á³ëÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í çîîïàðêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñàä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, гâíåíñüêèé ð-í, äëÿ ñàä³âíèöòâà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, гâíåíñüêèé ð-í, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 3 6 4 - 3 6 - 1 0 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, Âåðåñíåâå, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 474-84-88 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, Âåðåñíåâå, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Òèííå, ï³ä áóä³âíèöòâî, äëÿ âåäåííÿ ñ/ã. Êîíòàêòè: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ×.Ãîðè, ÏÌÊ-100, ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîíòàêòè: (096) 916-58-86

1.3.7. Îáì³í Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0,23 ãà ï³ä çàáóäîâó, 380 Â, ãàç, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä – ÍÀ àâòîìîá³ëü. Âëàñíèê. Åêâ³âàëåíò îáì³íó 48 000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 23 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, ñâ³òëî, ãàç, àñôàëüò, íà àâòî. Êîíòàêòè: (067) 708-20-00

Гаражі, кіоски 1.4.1. Ïðîäàì Áîêñè ãàðàæí³, 2 øò., ð-í 12 øêîëè, íà ïðèâàòèçîâàí³é ä³ëÿíö³, º ìîæëèâ³ñòü íàäáóäîâè 2 ïîâåðõ³â îô³ñíèõ ÷è æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, àáî ðîçãëÿíó âàð³àíòè îáì³íó íà æèòëî. Êîíòàêòè: (097) 098-77-96 ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÌÅÒÀËÅÂÈÕ ÃÀÐÀƲÂ, ÀÂÒÎÍÀ²ѲÂ, ÒÎÐÃÎÂÈÕ Ê²ÎÑʲÂ, ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÂÀÃÎÍ×ÈʲÂ, ÃÀÐÀÆÍÈÕ ÂÎвÒ, ÄÀ×ÍÈÕ ÁÓÄÈÍʲÂ, ÒÅÏËÈÖÜ, ÍÀ²ѲÂ, ÊÎÇÈÐʲÂ, ÀÐÎÊ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÌÎÍÒÀÆ, ÃÀÐÀÍÒ²ß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-22-72, (097) 063-49-42

³éñüêîâèé êóíã (âàãîí÷èê). Ö³íà: 8000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Ãàðàæ ,êîîï. «Àâòîëþáèòåëü», 6 ë³í³ÿ, ¹ 7, 2 ïîâ. Ö³íà: 20000 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 568-81-92 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Íèâà» ïî âóë. Ð.Øóõåâè÷à. Êîíòàêòè: (097) 506-00-19 Ãàðàæ ç ï³äâàëîì, âóë. Äâîðåöüêà. Ö³íà: 16000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 178-61-24 Ãàðàæ ìåòàëåâèé, êîîï. «Ñòàðòåð». Êîíòàêòè: 5-52-94, (068) 042-31-40

Ãàðàæ öåãëÿíèé, êîîïåðàòèâ «Êðèñòàë». Êîíòàêòè: 64-84-06, (098) 4 7 7 - 7 2 - 6 7 kulak.marya@mail.ru Ãàðàæ öåãëÿíèé, êîîïåðàòèâ “Êîëåñî”, ÐÓÌ, ï³ä áóñ, ï³äâàë ïî ïåðèìåòðó, âèñîòà âîð³ò 2.7 ì., 4.3x6 ì., ìîæëèâèé îáì³í íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Êîíòàêòè: (067) 362-14-02 Ãàðàæ, âóë. Â.Äèâ³ç³¿. Êîíòàêòè: (067) 528-70-42 Ãàðàæ, âóë. Êîíîâàëüöÿ, êîîï. «Àâàíãàðä-Ìàçäà», öåãëÿíèé, îõîðîíà, ìîæëèâèé îáì³í íà àâòî àáî çåìåëüíó ä³ëÿíêó, + äîïëàòà. Êîíòàêòè: (096) 213-55-52 Ãàðàæ, âóë. Êðåéäÿíà. Êîíòàêòè: (050) 215-62-59 Ãàðàæ, âóë. Ñòàðèöüêîãî, êîîïåðàòèâ «Êîëåñî». Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Ãàðàæ, âóë.Øóõåâè÷à, êîîï. «Çà êåðìîì», öåãëÿíèé, ñòî¿òü îêðåìî, â ðÿäó, åëåêòðîåíåðã³ÿ, ë³÷èëüíèê, âåëèêà îãëÿäîâà ÿìà, ï³äâàë. Ö³íà: 45 600 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 Ãàðàæ, âóë.Øóõåâè÷à, êîîï. «Íèâà», 24 êâ.ì. Êîíòàêòè: (096) 391-72-60 Ãàðàæ, Çäîëáóí³â, öåãëÿíèé, º ï³äâàë. Êîíòàêòè: (095) 637-86-15, (097) 032-60-28

1.4.2. Êóïëþ Ãàðàæ â ì³ñò³. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Ãàðàæ ìåòàëåâèé. Êîíòàêòè: (098) 380-03-35

1.4.3. Çäàì Áîêñè, 50-360 êâ.ì., âèñîòà âîð³ò 3,5-4,3 ì, º ÿìà, ï³äéîìíèê, çðó÷íå ì³ñöå. Ö³íà: â³ä 18 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47

1.4.4. Âèíàéìó Ãàðàæ â êîîï.»Êîëåñî», ç ïðàâîì âèêóïó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 584-02-18 Ãàðàæ, âèñîòà - 2,5 ì, øèðèíà 3-3,5 ì, äîâæèíà - 6 ì. Êîíòàêòè: (097) 214-12-94

Комерційна нерухомість 1.5.1. Ïðîäàì

Ì à ã à ç è í , ä³þ÷èé, Êëåâàíü-2, ï ð î ä ó ê ò î â è é . Êîíòàêòè: 27-17-62, (067) 920-09-27, (067) 584-30-22

Ì à é í î â è é êîìïëåêñ. гâíåíñüêèé ð-í, ñìò. Êëåâàíü. Âèðîáíè÷à áóä³âëÿ - 650 êâ.ì., àäì³íáóä³âëÿ - 200 êâ.ì., çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.7 ãà ó âëàñíîñò³. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: Ìàãàçèí íåä³þ÷èé, âóë. (067) 360-20-96 Ìàêàðîâà, 1 ïîâåðõ., 2

Ïðèì³ùåííÿ, 123 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âñ³ ë³÷èëüíèêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.034 ãà, Êîíòàêòè: Ãàðàæ. Êîíòàêòè: âëàñíèê. (097) 340-28-70, (050) 40-02-18, (093) 254-13-38 194-50-01 Ãàðàæ, ìåòàëåâèé, áåç ì³ñöÿ, ðîç³áðàíèé, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 923-36-93

Ãàðàæ. Êîíòàêòè: 954-09-09

(098)

Ãàðàæ³ ìåòàëåâ³ ðîçá³ðí³, àâòîíàâ³ñè, êîçèðêè, ãàðàæí³ âîðîòà. Êîíòàêòè: 43-22-72, (097) 063-49-42 Ãàðàæ³ ìåòàëåâ³, àâòîíàâ³ñè, äà÷í³ áóäèíêè, òîðãîâ³ ê³îñêè, áóä³âåëüí³ âàãîí÷èêè, ãàðàæí³ âîðîòà. Êîíòàêòè: 43-22-72, (097) 063-49-42 ʳîñê ð-ê «Ìîð³îí». Êîíòàêòè: 5-38-19, (063) 268-20-66 ʳîñê, ð-ê «Ï³âí³÷íèé», 6.6 êâ.ì, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (068) 016-12-02 ʳîñê, ðèíîê «Ï³âí³÷íèé» Êîíòàêòè: (096) 821-83-72 Êîíòåéíåð ïëîùåþ 13 ì.êâ. íà ãóðòîâèõ ðÿäàõ ðèíêó «Äèêèé». Êîíòàêòè: 24-01-34, (050) 967-46-12 Êîíòåéíåð, 1.5 ò, 1.68/1.68 ì. Êîíòàêòè: 20-68-61, (068) 030-07-61

ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ, 5 Ò., ÍÀ ÐÈÍÊÓ «ÌÎвÎÍ», ÀÁÎ ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 61-89-51, (067) 255-06-38 Êîíòåéíåð, ðîçì³ð 1,5õ1,4õ1. Êîíòàêòè: (068) 230-77-62 ʳîñê ð-ê «Ìîð³îí». Êîíòàêòè: 5-38-19 Êóíãà. Êîíòàêòè: 255-89-82

(067)

23

1/4 áóäèíêó, öåíòð, 34 êâ.ì., ï³ä á³çíåñ. Ö³íà: 285000 ãðí Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 Àíãàð â ì. Äóáíî. Êîíòàêòè: (067) 362-07-80 Áàçó âèðîáíè÷ó, âóë. Ìëèí³âñüêà, â³ä 2000 êâ.ì. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Áîêñè-ñêëàäè, âóë. Ìëèí³âñüêà, â³ä 60 êâ.ì. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÓ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÂÓË. Î.ÄÓÍÄÈ×À, 465.2 ÊÂ.Ì., ÊÀÔÅ ÍÅIJÞ×Å, 1/5 Ö. ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 1200000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47 Ê î ì ï ë å ê ñ âèðîáíè÷î-ïðîìèñëîâèé, Âåëèêèé Æèòèí, 3 êì â³ä гâíîãî, 54 ñîò, ïðèì³ùåííÿ 1 552 êâ.ì., êàï³òàëüíà ñïîðóäà ç áåòîííèìè áëîêàìè òà ñòîâïàìè. Êîíòàêòè: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 Êîìïëåêñ ãîòåëüíèé: ãîòåëü, áàð, ï³öåð³ÿ, ñàóíà, Á³ëà Êðèíèöÿ, гâíåíñüêèé ð-í, ä³þ÷èé. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50 Êîíòåéíåð, õîðîøèé ñòàí, âìîíòîâàí³ 2 ïîëè÷êè, äåðåâ’ÿíà ï³äëîãà, ðèíîê «Äèêîãî». Êîíòàêòè: (097) 960-05-66 oparfieniuk@mail.ru

ê³ìíàòè ïëîùåþ 30 êâ.ì., ñ/â. Ö³íà: 200000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (068) 060-70-95

Ìàãàçèí, âóë. Êí.Ðîìàíà, 27 êâ.ì., Ö, àâò. îïàëåííÿ, ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³. Ö³íà: 280000 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 7 1 3 - 9 9 - 1 0 www.rivnedim.com.ua ÌÀÃÀÇÈÍ, ÂÓË. ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÀ, ÏÐÎÄÎÂÎËÜ×À ÃÐÓÏÀ ÒÎÂÀвÂ, 258.3 ÊÂ.Ì., ÎÊÐÅÌÀ ÁÓIJÂËß, 2 ÏÎÂ, ÖÅÃËßÍÀ, ßʲÑÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ. ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 1200000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

Ìàãàçèí, ïð.Ìèðó, 85 êâ.ì., 2 òîðãîâèõ çàëà, ï³äñîáí³ ïðèì³ùåííÿ. Ö³íà: 440 000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-47-63, (097) 470-22-23 Ìàéíîâèé êîìïëåêñ, âóë. Êè¿âñüêà, 2500 êâ.ì., Ö, 1,4 ãà, â õîðîøîìó ñòàí³, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 4890000 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 7 1 3 - 9 9 - 1 0 www.rivnedim.com.ua Ìàéíîâèé êîìïëåêñ, âóë. Ìëèí³âñüêà, ð-í Þâ³ëåéíèé, 676 êâ.ì., Ö, 0,26 ãà, ïîáëèçó äîðîãè, ãàðàæ 517 êâ.ì., ï³äñîáí³ ïðèì³ùåííÿ 119 êâ.ì., ïðîõ³äíà 40 êâ.ì. Ö³íà: 1222500 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ÂÈÐÎÁÍÈ×Î-ÑÊËÀÄÑÜÊÓ, ÄÓÁÍÎ, 569.6 ÊÂ.Ì., ÍÀ ÄÀÍÈÉ ×ÀÑ ÍÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓªÒÜÑß, ÏÎÒвÁÅÍ ÊÀÏ.ÐÅÌÎÍÒ. ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 209600 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ÂÈÐÎÁÍÈ×Î-ÑÊËÀÄÑÜÊÓ, ÄÓÁÍÎ, 782.6 ÊÂ.Ì., ÍÀ ÎÊÐÀ¯Í² ̲ÑÒÀ,  ÎÐÅÍIJ 40 ÑÎÒ ÇÅÌ˲, ÏÎÒвÁÅÍ ÊÀÏ.ÐÅÌÎÍÒ. ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 300000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

Îô³ñ, âóë. Ã.Ìàçåïè, 100 êâ.ì, Ö, ç ðåìîíòîì, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ïàðêîâêà 1 ïîâåðõ, îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 815000 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Îô³ñè, âóë. ³ä³íñüêà, 75 êâ.ì., Ö, 4 ê³ìíàò (15,4; 7,4; 20,6; 32,3), âñ³ çðó÷íîñò³, àâò. îïàëåííÿ. Ö³íà: 529750 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 7 1 3 - 9 9 - 1 0 www.rivnedim.com.ua Îô³ñè, âóë. Êîöþáèíñüêîãî, Ïèâçàâîä, 62 êâ.ì., Ö, ðåìîíò, âèâåäåíî ç æèòëîâîãî ôîíäó, àâò. îïàëåííÿ. Ö³íà: 692750 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Îô³ñíèé öåíòð, âóë. Ñîáîðíà, 4402 êâ.ì, 4 ïîâåðõè + ï³äâàë. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50 Ïðèì³ùåííÿ «Ñ³ëüïî», öîêîëüíå, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåø³òêè, íà 2 âõîäè, ñòîÿíêà, ìîæëèâå â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó. Ö³íà: 1120 000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ï ð è ì ³ ù å í í ÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå, Â.Æèòèí, 720 êâ.ì., 26 ñîò çåìë³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Ïðèì³ùåííÿ âèðîáíè÷å, 15 êì â³ä гâíîãî, 3500 êâ.ì. Ö³íà: 1230000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97

Ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíå, âóë. ×îðíîâîëà, ï³ä êàôå, ìàãàçèí, 250 êâ.ì. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Ï ð è ì ³ ù å í í ÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå, âóë. Ìëèí³âñüêà, 1300 êâ.ì., ç îô³ñàìè, 0.5 ãà çåìë³, ïðèâàòèçîâàíà. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäñüêå, âóë. Ôàáðè÷íà, 150 êâ.ì. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Ï ð è ì ³ ù å í í ÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüê³, Îñòðîã, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1,62 ãà. Ö³íà: 2160000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 597-20-26 Ïðèì³ùåííÿ â³ëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, âóë. Øóõåâè÷à, 170 êâ.ì., Ö, 3 ïîâ., íåæèòëîâå, ðåìîíò, àâò. îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä ïàðêîâêà. Ö³íà: 937250 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 7 1 3 - 9 9 - 1 0 www.rivnedim.com.ua Ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó, âóë. ³ä³íñüêà, 42 êâ.ì, 1/ 5. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, â ð-í³ âóë. ³ä³íñüêà, 75 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà: 560000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (098) 445-51-31 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 60 ì. êâ., ðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà: 421200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 44 ì. êâ., â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà: 364500 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíå, âóë. Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 250 êâ.ì., ç ðåìîíòîì. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäñüêå, ð-í. âóë. Ìëèí³âñüêà, 400 êâ.ì., ç ç/ä êî볺þ, Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ òîðãîâ³, âóë. Êí.Ðîìàíà, 27 êâ.ì., Ö, â æèòëîâîìó áóäèíêó, 1 ïîâ., îêðåìèé âõ³ä, âñ³ çðó÷íîñò³, àâò. îïàëåííÿ. Ö³íà: 285250 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Ïðèì³ùåííÿ, 450 êâ.ì., 280 êâ.ì., 220 êâ.ì., ðèíîê «Ìîð³îí». Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß,  ÎÐÅÍÄÓ ÒÀ ÏÐÎÄÀÆ, Ï²Ä ÑÊËÀÄ, ÌÀÉÑÒÅÐͲ, ÁÎÊÑÈ, Ï²Ä ÐÅÌÎÍÒ ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â, ÏËÎÙÅÞ Â²Ä 40 ÄÎ 70 ÊÂ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 68-08-62, (068) 053-35-07 ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß, Â.ÎÌÅËßÍÀ, ÂÓË. ØÅÂ×ÅÍÊÀ, 461.4 ÊÂ.Ì., ÏÎÒÐÅÁÓª ÊÀϲÒÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÓ, ÇÀÀÑÔÀËÜÒÎÂÀÍÈÉ Ï²Ä’¯ÇÄ, IJËßÍÊÀ ÎÐÅÍÄÎÂÀÍÀ, ÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯ ϲÄÂÅÄÅͲ. ÏÐÎÄÀÆ Ç ÒÎÐòÂ. Ö²ÍÀ: 293800 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 536-62-47

Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Á³ëà, 60 êâ.ì. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäñüêå, âóë. Ôàáðè÷íà, 150 êâ.ì. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03


24

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

гâíåíñüêà îáëñïîæèâñï³ëêà ïðîäຠç àóêö³îíó: - ëîò ¹ 1: Áóä³âëÿ ñòîëÿðíîãî öåõó, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Äóáíî, âóë.Áåðåñòåöüêà,59 (ïëîùà 259,6 ì2 , ôóíäàìåíòè – áåòîíí³; ñò³íè òà ïåðåãîðîäêè – öåãëÿí³; ïåðåêðèòòÿ – äåðåâ’ÿí³ áàëêè, ï³äëîãà – áåòîííà, ïîêð³âëÿ – øèôåð). Ñòàðòîâà ö³íà 101 000 ãðí. - ëîò ¹ 2: Êîìïëåêñ áóä³âåëü êàôå ”Ñòóáëà”, ùî çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: Äóáåíñüêèé ðàéîí, ñ.Âàðêîâè÷³, âóë. ѳëüñüêà, 2 (ôóíäàìåíòè – áåòîíí³; ñò³íè òà ïåðåãîðîäêè – öåãëÿí³; ïåðåêðèòòÿ – äåðåâ’ÿí³ áàëêè, ï³äëîãà – áåòîííà, ïîêð³âëÿ – øèôåð). Ñòàðòîâà ö³íà 175 000 ãðí. - ëîò ¹ 3: ×àñòèíà ìàãàçèíó ”Âñå äëÿ äîìó” (ïðèì³ùåííÿ ¹ 25, 26, ²V ïåðøèé ïîâåðõ) ïëîùåþ 204,5 êâ.ì., ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ì.Äóáíî, âóë. Çàâîäñüêà, 16 (ñò³íè òà ïåðåãîðîäêè – öåãëà, ïåðåêðèòòÿ ç/á ïàíåë³, ïîêð³âëÿ – ðóëîííà). Ñòàðòîâà ö³íà 400 000 ãðí. - ëîò ¹ 4: ×àñòèíà ìàãàçèíó ”Âñå äëÿ äîìó” (ïðèì³ùåííÿ ¹ 1-6, 19, ², ²², 17, 18, ïëîùåþ 206,1 êâ.ì., ÷àñòèíà 11 (20,6 êâ.ì.) öîêîëüíèé ïîâåðõ) ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ì.Äóáíî, âóë. Çàâîäñüêà, 16 (ñò³íè òà ïåðåãîðîäêè – öåãëà, ïåðåêðèòòÿ ç/á ïàíåë³, ïîêð³âëÿ – ðóëîííà). Ñòàðòîâà ö³íà 399 000 ãðí. - ëîò ¹ 5: ×àñòèíà ìàãàçèíó ”Âñå äëÿ äîìó” (ïðèì³ùåííÿ ¹ 7- 17 öîêîëüíèé ïîâåðõ) ïëîùåþ 184,3 êâ.ì., ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ гâíåíñüêà îáëàñòü, ì.Äóáíî, âóë. Çàâîäñüêà, 16 (ñò³íè òà ïåðåãîðîäêè – öåãëà, ïåðåêðèòòÿ ç/á ïàíåë³, ïîêð³âëÿ – ðóëîííà). Ñòàðòîâà ö³íà 265 000 ãðí. - ëîò ¹ 6: ×àñòèíà áóä³âë³ ìàãàçèíó (ïðèì³ùåííÿ ¹1-15 ïëîùåþ 130,1 ì2), ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: Çàð³÷íåíñüêèé ðàéîí, ñ. ijáð³âñüê, âóë. Öåíòðàëüíà, 48 (ôóíäàìåíò – áóòîáåòîííèé; ñò³íè òà ïåðåãîðîäêè – öåãëÿí³, ïåðåêðèòòÿ – çàë³çîáåòîíí³ ïëèòè, ï³äëîãà – áåòîííà, ïîêð³âëÿ – øèôåð). Ñòàðòîâà ö³íà 135 000 ãðí. - ëîò ¹ 7 7: Áóä³âëÿ ìàãàçèíó, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: Çàð³÷íåíñüêèé ðàéîí, ñ.Ìëèíîê, âóë.г÷íà, 1 (ïëîùà 76,8 ì2, ôóíäàìåíò – áóòîáåòîííèé; ñò³íè – äåðåâ’ÿí³; ïåðåêðèòòÿ – äåðåâ’ÿí³ áàëêè, ï³äëîãà – ïëèòêà, ïîêð³âëÿ – øèôåð). Ñòàðòîâà ö³íà 110 000 ãðí. - ëîò ¹ 8: Áóä³âëÿ êàôå ”Ïîë³ñÿíêà”, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: Çàð³÷íåíñüêèé ðàéîí, ñ.Êóõ³òñüêà Âîëÿ, âóë. Öåíòðàëüíà, 3 (ïëîùà 87,2 ì2, ôóíäàìåíò – áóòîáåòîííèé; ñò³íè – øëàêîáëî÷í³; ïåðåãîðîäêè – öåãëÿí³, ïåðåêðèòòÿ – äåðåâ’ÿí³ áàëêè, ï³äëîãà – äåðåâ’ÿíà òà ïëèòêà, ïîêð³âëÿ – øèôåð). Ñòàðòîâà ö³íà 90 000 ãðí. - ëîò ¹ 9: Áóä³âëÿ ìàãàçèíó, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: Çàð³÷íåíñüêèé ðàéîí, ñ.Òèõîâèæ, âóë. Öåíòðàëüíà, 4 (ïëîùà 96,5 ì2, ôóíäàìåíòè – áóòîáåòîíí³; ñò³íè òà ïåðåãîðîäêè – öåãëÿí³ ó ìåòàëåâîìó êàðêàñ³; ïåðåêðèòòÿ – äåðåâ’ÿíå ç ï³äøèâêîþ ÄÑÏ, ï³äëîãà – ïëèòêà, ïîêð³âëÿ – øèôåð). Ñòàðòîâà ö³íà 95000 ãðí. - ëîò ¹ 10: Áóä³âëÿ ìàãàçèíó, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: Êîðåöüêèé ðàéîí, ñ. Â.Ìåæèðè÷³, âóë. 1 Òðàâíÿ, 2à (ïëîùà 165,1 ì2, ôóíäàìåíòè – êàì’ÿí³; ñò³íè òà ïåðåãîðîäêè – öåãëÿí³ ó ìåòàëåâîìó êàðêàñ³; ïåðåêðèòòÿ – ìåòàëåâ³ ôåðìè ç äîùàòîþ ï³äøèâêîþ, ï³äëîãà – ïëèòêà, ïîêð³âëÿ – øèôåð). Ñòàðòîâà ö³íà 81 000 ãðí. - ëîò ¹ 11: ×àñòèíà ìàãàçèíó ”Óí³âåðìàã” (ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 1617,8 ì2), ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ Êîðåöüêèé ð-í, ì. Êîðåöü, ïë. Êè¿âñüêà, 3 (ñò³íè ³ ïåðåãîðîäêè öåãëÿí³, ïåðåêðèòòÿ – ç/á ïàíåë³, ïîêð³âëÿ - ðóëîííà). Ñòàðòîâà ö³íà 3 373 000 ãðí. - ëîò ¹ 12: ×àñòèíà ìàãàçèíó ”Óí³âåðìàã” (ïðèì³ùåííÿ äðóãîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 1516,9 ì2), ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ Êîðåöüêèé ð-í, ì. Êîðåöü, ïë. Êè¿âñüêà, 3 (ñò³íè ³ ïåðåãîðîäêè öåãëÿí³, ïåðåêðèòòÿ – ç/á ïàíåë³, ïîêð³âëÿ - ðóëîííà). Ñòàðòîâà ö³íà 2 139 000 ãðí. - ëîò ¹ 13: ×àñòèíà ìàãàçèíó ”Óí³âåðìàã” (ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 1312 ì2), ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ì. Êîðåöü, ïë. Êè¿âñüêà, 3 (ñò³íè ³ ïåðåãîðîäêè öåãëÿí³, ïåðåêðèòòÿ – ç/á ïàíåë³, ïîêð³âëÿ - ðóëîííà). Ñòàðòîâà ö³íà 1 070 000 ãðí. - ëîò ¹ 14: ×àñòèíà àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 93,8 ì2 (çã³äíî òåõí³÷íîãî ïàñïîðòó ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó ¹2-6 ïëîùåþ 81,2 ì2 òà ÷àñòèíà ïðèì³ùåííÿ ¹1 ïëîùåþ 12,6 ì2), ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ñìò. Ìëèí³â âóë. Âàòóò³íà, 61 (ôóíäàìåíòè – áóòîáåòîíí³; ñò³íè òà ïåðåãîðîäêè – öåãëÿí³; ïåðåêðèòòÿ – çàë³çîáåòîíí³ ïëèòè, ïîêð³âëÿ – øèôåð). Ñòàðòîâà ö³íà 410 000 ãðí. - ëîò ¹ 15: ×àñòèíà àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 238,0 ì2 (çã³äíî òåõí³÷íîãî ïàñïîðòó ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó ¹7-10 ïëîùåþ 11,7 ì2, ÷àñòèíà ïðèì³ùåííÿ ¹1 ïëîùåþ 21,8 ì2 òà ïðèì³ùåííÿ äðóãîãî ïîâåðõó ¹11-21 ïëîùåþ 204,5 ì2 ), ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ñìò.Ìëèí³â âóë. Âàòóò³íà,61 (ôóíäàìåíòè – áóòîáåòîíí³; ñò³íè òà ïåðåãîðîäêè – öåãëÿí³; ïåðåêðèòòÿ – çàë³çîáåòîíí³ ïëèòè, ïîêð³âëÿ – øèôåð). Ñòàðòîâà ö³íà 340 000 ãðí. - ëîò ¹ 16: Áóä³âëÿ îâî÷åñõîâèùà, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ñìò.Ðîêèòíå, âóë.².Ôðàíêà, 4 (ïëîùåþ 536,5 ì2,ôóíäàìåíò – êàì’ÿíèé; ñò³íè òà ïåðåãîðîäêè – öåãëÿí³; ïåðåêðèòòÿ – çàë³çîáåòîíí³ ïëèòè, ï³äëîãà - áåòîííà, ïîêð³âëÿ - ðóáåðî¿äíà). Ñòàðòîâà ö³íà 200 000 ãðí. Ïåðøèé êðîê ëîò³â 3 â³äñîòêè â³ä ñòàðòîâî¿ ö³íè. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 29.03.2013 ðîêó â 11.00 ãîä. ïî âóë. ×îðíîâîëà, 13 â ì. гâíå. Îñòàíí³é äåíü ðåºñòðàö³¿ 25.03.2013 ðîêó â êàá³íåò³ 315 çà ö³ºþ æ àäðåñîþ. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê ïî ëîòàõ ¹ 1-7, 11-16 â ðîçì³ð³ 170 ãðí., ïî ëîòàõ ¹ 8 - 10 â ðîçì³ð³ 100 ãðí. òà ãàðàíò³éíèé âíåñîê â ðîçì³ð³ 3 â³äñîòê³â â³ä ñòàðòîâî¿ ö³íè âíîñÿòüñÿ â êàñó îáëñïîæèâñï³ëêè àáî íà ¿¿ ïîòî÷íèé ðàõóíîê 26008101023003 â ÐÔ ÏÀÒ ÀÁ „Óêîîïñï³ëêà” ì. гâíå, ÌÔÎ 333432, ÇÊÏÎ 01764128. Äëÿ ó÷àñò³ â àóêö³îí³ ïîêóïåöü ïîäຠîðãàí³çàòîðó àóêö³îíó çàÿâó íà ó÷àñòü â àóêö³îí³, äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº ô³çè÷íó îñîáó àáî ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ¿õ ïîâíîâàæåííÿ, êîﳿ ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â ïðî ñïëàòó ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó òà ãàðàíò³éíîãî âíåñêó, êîï³þ ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äëÿ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é, êîï³þ ñòàòóòó, êîï³þ äîâ³äêè ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè.

Ç àóêö³îííèìè çàñîáàìè ìîæíà îçíàéîìèòèñü êîæíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ç 8.00 äî 17.00. 17.00.,, ïîïåðåäíüî çàòåëåôîíóâàâøè çà òåëåôîíîì àóêö³îííî¿ êîì³ñ³¿: (0362) 64-95-54, 64-95-68.

гâíåíñüêà îáëàñíà ñï³ëêà ñïîæèâ÷èõ òîâàðèñòâ çäຠâ îðåíäó: 1. Îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. гâíå, âóë. ×îðíîâîëà, 13 2 . Âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ñìò. Ãîùà, âóë. гâíåíñüêà, 9 ÒÅËÅÔÎÍÈ ÄËß ÄβÄÎÊ: (0362) 64-95-64 64-95-51 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Áóêîâèíñüêà, 2 ïîâåðõ, 140 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó. Ö³íà: 672 000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ãàãàð³íà,1 ïîâåðõ, 67 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 360 000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíå, âóë. ×îðíîâîëà, ï³ä êàôå, ìàãàçèí, 250 êâ.ì. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäñüêå, ð-í. âóë. Ìëèí³âñüêà, 400 êâ.ì., ç ç/ä êî볺þ, Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ òîðãîâ³, âóë. Êí.Ðîìàíà, 27 êâ.ì., Ö, â æèòëîâîìó áóäèíêó, 1 ïîâ., îêðåìèé âõ³ä, âñ³ çðó÷íîñò³, àâò. îïàëåííÿ. Ö³íà: 285250 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Ïðèì³ùåííÿ, 450 êâ.ì., 280 êâ.ì., 220 êâ.ì., ðèíîê «Ìîð³îí». Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ, âóë. ̳öêåâè÷à, öåíòð, 70 ì. êâ., ðåìîíò, îïàëåííÿ, ä³þ÷èé á³çíåñ ç ì î æ ë è â ³ ñ ò þ ïåðåïðîô³ëþâàííÿ. Ö³íà: 1417500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-19-50, 63-53-89, 43-07-77, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ï.Ìîãèëè,3 ïîâåðõ,100 êâ.ì. ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáë³. Ö³íà: 560 000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 2/3 Ö, 71 êâ.ì., ðåìîíò, 0,07 ãà çåìë³ ïðèâàòèçîâàíî, 3 êàá, ñ/ â, ìåáë³. Ö³íà: 440000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. ×åðíÿêà, 60,5 êâ.ì, ðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 362-95-50

ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß, ÍÅÆÈÒËÎÂÈÉ ÔÎÍÄ,  ÖÅÍÒÐÀËÜÍ²É ×ÀÑÒÈͲ ̲ÑÒÀ, 40 ÊÂ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 885-80-44 Ïðèì³ùåííÿ, Îìåëÿíà, гâíåíñüêèé ð-í, 570 êâ.ì., 8 ñîò, ä³þ÷èé á³çíåñ ç âèðîáíèöòâà áðóê³âêè, ìåòàëî÷åðåïèö³ òîùî. Êîíòàêòè: 63-11-77, (067) 362-95-50 Ïðèì³ùåííÿ, ï³äâàëüíå, âóë. Êè¿âñüêà, 12 øêîëà, 80 êâ.ì., íàä äîðîãîþ. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ, Öåíòð, ïðîõ³äíå ì³ñöå,1 ïîâåðõ, 137 êâ.ì., òåðì³íîâî. Ö³íà: 1760 000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ïðèì³ùåííÿ. Êîíòàêòè: 63-11-57, (067) 362-95-50

Ñêëàä íà Þâ³ëåéíîìó, 660 êâ.ì, +îô³ñ+âèñòàâêîâèé çàë, çà¿çä ôóðè, 7 ñîò. çåìë³. Ö³íà: 3200 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ñêëàäè, Ãîðîäîê, 5 êì.â³ä гâíîãî, õîðîøå ì³ñöå, ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ, àíãàð, àâòî ìàéñòåðíÿ, 2,22 ãà çåìë³ ïðèâàòèç, äî òðàñè 200ì. Ö³íà: 1600000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ñêëàäè, Êóñòèí, 2000 êâ.ì., Ö, 0,8 ãà, ñóõèé, òåðèòîð³ÿ îãîðîäæåíà. Ö³íà: 652000 ãðí. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Ïðèì³ùåííÿ, ï³äâàëüíå, âóë. Êè¿âñüêà, 12 øêîëà, 80 êâ.ì., íàä äîðîãîþ. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ, Öåíòð, ïðîõ³äíå ì³ñöå,1 ïîâåðõ, 137 êâ.ì., òåðì³íîâî. Ö³íà: 1760 000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ÖÅÕ ÊÎÂÁÀÑÍÈÉ, IJÞ×ÈÉ,  ÑÌÒ ÊËÅÂÀÍÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (066) 846-69-99

1.5.2. Êóïëþ Ï ð è ì ³ ù å í í ÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüê³ â ì³ñò³, ïåðåäì³ñò³, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå ó âëàñíèêà â ì.гâíå. Êîíòàêòè: (067) 364-04-64 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè, ìàãàçèíè, ðîçãëÿíåìî áóäü-ÿê³ îá’ºêòè êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Öåõ êîâáàñíèé, ä³þ÷èé, ïîáëèçó гâíîãî. Êîíòàêòè: (067) 360-90-09

1.5.3. Çäàì

Ïðèì³ùåííÿ 123 ºâðîðåìîíò, êâ.ì, âëàñíèê. Ö³íà: 60 ãðí./ êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) 340-28-70, (050) 194-50-01 Êàá³íåòè, âóë. Äðàãîìàíîâà, 10-25 êâ.ì. Ö³íà: 75-85 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: 63-11-57, (097) 898-68-23 Êàôå, ðåñòîðàí, âóë. ×îðíîâîëà, 60 êâ.ì., Ö, ï³ä êàôå, ìåáë³, áàðíà ñò³éêà, ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Ìàãàçèíè, âóë. ³ä³íñüêà, ð-í 12 Øêîëè, 45 êâ.ì., Ö, ðåìîíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 1 ïîâ., îêðåìèé âõ³ä, ïàðêîâêà, çóïèíêà ïîðó÷. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Ïðèì³ùåííÿ 123 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âëàñíèê. Ö³íà: 60 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) 340-28-70, (050) 194-50-01

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó Ìàãàçèíè, âóë. Êí. Îñòðîçüêîãî, 30 êâ.ì., Ö, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ æèòëîâîãî áóäèíêó, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, ï³ä ïðîìèñëîâó ãðóïó òîâàð³â. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua

ÎÔ²ÑÈ 20 ÊÂ.Ì, 12.5 ÊÂ.Ì; ÁÎÊÑÈ 100 ÊÂ.Ì, 50 ÊÂ.Ì, ÂÓË. ÊÍ.ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ, 112. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 359-04-43, (097) 250-17-76 Îô³ñè, â³ä 12 äî 50 êâ.ì., öåíòð, ðåìîíò. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 Îô³ñè, âóë. Äðàãîìàíîâà, 231 êâ.ì., ï³ä îô³ñ 7 ê³ìíàò (71, 69, 27,33, 11,10,10 êâ.ì ) º âñ³ êîìóí³êàö³¿, çðó÷íà îãîðîäæåíà ïàðêîâêà, ìîæëèâà îðåíäà ÷àñòèíàìè. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Îô³ñè, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 45 êâ.ì., Ö, 25,5 òà 19 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, îõîðîíà, çðó÷íèé ï³ä’¿çä, ïàðêîâêà. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua ÎÔ²ÑͲ ÒÀ ÒÎÐÃÎÂÅËÜͲ ÏËÎÙ², Â²Ä 17 ÊÂ.Ì.,  Ì. вÂÍÅ, ÂÓË. ÏÎÏÎÂÈ×À (Ð-Í ÐÀÉÌÀÃÓ). ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ, ϲÄÊËÞ×ÅÍÍß ÄÎ ²ÍÒÅÐÍÅÒ, ÒÅËÅÔÎÍ, Ï²Ä ÎÕÎÐÎÍÎÞ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02

Ïðèì³ùåííÿ â ð-í³ Áîÿðêè, 500 êâ.ì, ñâ³òëî, âîäà, àñôàëüòîâàíèé ï³ä»¿çä. Ö³íà: 10-12 ãðí/ êâ.ì. Êîíòàêòè: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 Ïðèì³ùåííÿ â ð-í³ Ï³âí³÷íîãî, 30 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 3500 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 364-44-74, (066) 776-33-67 Ïðèì³ùåííÿ â ð-í³ ïðîäðèíêó, 74 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, ïðîõ³äíå ì³ñöå. Ö³íà: 320 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) 863-42-89 Ïðèì³ùåííÿ âèðîáíè÷³, âóë. Ñòàðèöüêîãî, 246 êâ.ì.,öåãëà, 5 ñîò, ï³ä ìàéñòåðíþ, âèðîáíèöòâî. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Ï ð è ì ³ ù å í í ÿ íàï³âï³äâàëüíå, öåíòð, 67 êâ.ì. Ö³íà: 50 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: 62-09-09, (096) 471-13-22 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, âóë. Ìiöêåâè÷à, 44 êâ.ì., Ö, ç ðåìîíòîì, 2 ê³ìíàòè (19,3 òà 24,6 êâ³.ì.), âñ³ êîìóí³êàö³¿, çðó÷íèé ï³ä’¿çä, ìîæëèâà îðåíäà ïîê³ìíàòíî. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, ïèâçàâîä,100 êâ.ì., ðåìîíò, ñ/â, êóõíÿ, ìåáë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà: 4000 ãðí. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, ïð. Ìèðó, 35 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ïðèéìàëüíÿ, 2 êàá³íåòè. Ö³íà: 5648 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (097) 898-68-23 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñí³, â³ä 15 äî 100 êâ.ì, ç ðåìîíòîì. Ö³íà: 70 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: (098) 445-51-31

Ïðèì³ùåííÿ îô³ñí³, ó âñ³õ ðàéîíàõ ì³ñòà. Êîíòàêòè: 63-11-57, (097) 898-68-23 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñí³. Êîíòàêòè: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, âóë. Êðóøåëüíèöüêî¿, 74 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 63-11-57, (097) 898-68-23 Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäñüêå, â ð-í³ ÒÖ «×àéêà», 300 êâ.ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 20 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäñüêå, íàï³âï³äâàëüíå, 30 êâ.ì. Êîíòàêòè: 24-77-58, (097) 888-78-97 Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäñüê³, Áîÿðêà, 50-800 êâ.ì, ðàìïà, îô³ñè. Ö³íà: 15 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ñîáîðíà, 25 êâ.ì., 37 êâ.ì., îô³ñí³ 15 êâ.ì., òîðãîâà ïëîùà. Ö³íà: 40 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ñîáîðíà, ð-í Êîîïåðàòèâíîãî òåõí³êóìà, 120 êâ.ì., ï³ä áàíê, êàôå. Ö³íà: 160-220 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: (096) 345-33-37 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 33 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò. Ö³íà: 2000 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Ïðèì³ùåííÿ, âóë. ×åðíÿêà, 37 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò. Ö³íà: 60 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47

ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß, ÊÎÑÒÎϲËÜ, ÖÅÍÒÐ, Ï²Ä Â²ÄIJËÅÍÍß ÁÀÍÊÓ ÀÁÎ ÎÔ²Ñ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 362-07-80 Ïðèì³ùåííÿ, Ïèâçàâîä, ñêëàäè, 700 êâ.ì., ñóõ³. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Ïðèì³ùåííÿ òîðãîâ³, â ñó÷àñíîìó ÒÖ «Riches», Îñòðîã, âóë. ßâîðíèöüêîãî, 2, öåíòð.

ò.ô.: (067) 967-37-08 Ïðèì³ùåííÿ òîðãîâ³, âóë. Ñò.Áàíäåðè, 39 êâ.ì., Ö, ÷àñòèíà ìàãàçèíó äëÿ ïðîìèñëîâèõ òîâàð³â, 1 ïîâ., âñ³ çðó÷íîñò³, ïàðêîâêà. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Ïðèì³ùåííÿ òîðãîâ³, ïð.Ìèðó, 280 êâ.ì., Ö, íà 1 ïîâåðñ³, îêðåìèé âõ³ä, ïàðêîâêà, ïðîõ³äíå ì³ñöå, âñ³ êîìóí³êàö³¿, â³òðèíà. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 Ïðèì³ùåííÿ öåíòð, ï³ä ìàãàçèí, ôàñàäíå,1 ïîâåðõ, 45 êâ.ì., ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà: 5000 ãðí/ì³ñ. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ïðèì³ùåííÿ, â öåíòð³ ï³ä ñòîìàòêàá³íåò, 70 êâ.ì. 3 êàá³íåòè, ðåìîíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà: 4000 ãðí/ì³ñ. Êîíòàêòè: (097) 863-42-89

Ïðèì³ùåííÿ, ð-í ïðîäðèíêó, 50 êâ.ì. Ö³íà: 100 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, 50 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, íîâèé ðåìîíò. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 620-74-16, (096) 676-61-47 Ñêëàäè õîëîäèëüí³, ïî ì³ñòó, â³ä 50 êâ.ì äî 500 êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Ñêëàäè, âóë. Ïîïîâè÷à, 160 êâ.ì., Ö, âèñîòà - 4ì, òåðèòîð³ÿ îãîðîäæåíà, îõîðîíÿºòüñÿ. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.com.ua Ñêëàäè, Ãîðîäîê, гâíå. Ö³íà: 16 ãðí/êâ.ì. Êîíòàêòè: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64

1.5.4. Âèíàéìó Ïðèì³ùåííÿ 50 êâ.ì. , ï³ä ìàãàçèí îäÿãó, öåíòð ì³ñòà àáî ðèíîê Äèêîãî. Ö³íà: 50-100 ãðí. çà êâ.ì. Êîíòàêòè: (093) 093-33-38 Ï ð è ì ³ ù å í í ÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Ïðèì³ùåííÿ, âóë. ³ä³íñüêà, 40 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ºâðîðåìîíò, ³íòåðíåò. Ö³íà: 3200 ãðí./ ì³ñ. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Ïðèì³ ùåííÿ íåæèòëîâå. Ïðèì³ùåííÿ Êîíòàêòè: (067) 364-04-64

Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 44 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò. Ö³íà: 2200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Ïðèì³ùåííÿ, äî 30 êâ.ì. â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà. Êîíòàêòè: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

Ïðèì³ùåííÿ, âóë. Ëåðìîíòîâà, 100 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò. Ö³íà: 60 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Ïðèì³ùåííÿ ï³ä êàôå, ìàãàçèí. Êîíòàêòè: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè, ìàãàçèíè, ðîçãëÿíåìî áóäü-ÿê³ îá’ºêòè êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Êîíòàêòè: 45-08-30, (098) 513-99-85, (066) 713-99-10 www.rivnedim.c om.ua


25

Âiâòîðîê, 19 áåðåçíÿ

Ïîíåäiëîê, 18 áåðåçíÿ

¹8 â ³ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó

06.00 «Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!» 06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.05 06.05, 07.00 07.00, 08.00 Íîâèíè 06.10 06.10, 07.05 07.05, 23.15 23.15, 01.10 Ñïîðò 06.20 Ðåöåïòè çäîðîâ’ÿ 06.25 ÀãðîÅðà 06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó 07.15 Îãëÿä ïðåñè 07.20 óãàáàéò 07.25 Êðà¿íà on line 07.30 óñòü ñòó䳿 07.40 Åðà á³çíåñó 07.45 ʳíîæóðíàë «Õî÷ó âñå çíàòè» 08.15 Äîê. ô³ëüì «Î.ßêîâëåâà. ß ñàìà» 09.00 ϳäñóìêè òèæíÿ 09.30 Áåç öåíçóðè 09.55 Êíèãà.ua 10.15 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 11.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà 12.00 Íîâèíè 12.10 ijëîâèé ñâ³ò 12.20 Ïðàâî íà çàõèñò 12.40 Åíåðãîáëîê 12.45 Òåìíèé ñèëóåò 13.00 Íîâèíè 13.15 Õ/ô «Îïåðàö³ÿ «Õîëüöàóãå» 14.40 ³êíî â Àìåðèêó 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 15.15 Euronews 15.25 Íàóêà 15.30 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.35 Æèòòÿ íà ð³âíèõ 16.00 Õ/ô «Ñèí ïîëêó» 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 18.45 Ñâ³ò ñïîðòó 18.55 Àãðî-News 19.05 ijëîâèé ñâ³ò 19.25 ѳëüðàäà 19.35 «Æèòòÿ ìîº, ìîÿ ëþáîâ». Êîíöåðò Ñ.Ðîòàðó 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.25 ijëîâèé ñâ³ò 21.35 221. Åêñòðåíèé âèêëèê 22.20 Áåç öåíçóðè 22.50 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 23.00 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.25 ʳíî â äåòàëÿõ 00.20 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 00.45 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 01.45 Ïðî ãîëîâíå 02.15 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 02.30 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.30 Êíèãà.ua 03.55 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 04.00 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 05.30 ϳäñóìêè äíÿ

06.00 «Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!» 06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.05 06.05, 07.00 07.00, 08.00 Íîâèíè 06.10 06.10, 07.05 07.05, 23.15 23.15, 01.10 Ñïîðò 06.20 Ðåöåïòè çäîðîâ’ÿ 06.25 ÀãðîÅðà 06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó 07.15 Îãëÿä ïðåñè 07.20 Åðà áóä³âíèöòâà 07.25 Êðà¿íà on line 07.30 óñòü ñòó䳿 07.40 Åðà á³çíåñó 07.45 ʳíîæóðíàë «Õî÷ó âñå çíàòè» 08.15 Äîê. ô³ëüì «Á.Òîêàðºâ. Òàºìíèöÿ äâîõ êàï³òàí³â» 09.00 ϳäñóìêè äíÿ 09.25 Øåô-êóõàð êðà¿íè 10.15 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 11.00 ϳäñóìêîâà ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Ì.Àçàðîâà ç óêðà¿íñüêèìè Ç̲ 13.00 Íîâèíè 13.15 Õàé ùàñòèòü 13.45 Õ/ô «Øóêàé â³òðó» 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 15.15 Euronews 15.20 Íàóêà 15.25 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.30 Õ/ô «Ì³ñüê³ ïîäðîáèö³» 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 18.35 ijëîâèé ñâ³ò 18.55 ϳäñóìêîâà ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Ì.Àçàðîâà ç óêðà¿íñüêèìè Ç̲ 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.25 Ñîö³àëüíå øîó «Àäðåíàë³í» 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.25 Õóäîæí³é ô³ëüì «Ëàíöþã». 4 ñåð³ÿ 00.20 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 00.45 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 01.35 Ïðî ãîëîâíå 02.05 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 02.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.15 Áëèæ÷å äî íàðîäó 03.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 04.00 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 04.45 Ä/ô «Àáðèêîñè Àíòà볿» 05.35 ϳäñóìêè äíÿ

УВАГА! Категорії:

06.00 06.00, 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 19.30 19.30, 23.45 23.45, 03.45 ÒÑÍ: «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí» 06.45 06.45, 07.10 07.10, 07.30 07.30, 08.05 08.05, 09.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1» 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä» 10.00, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2» 11.35 Õ/ô «Ñåçàð». «1+1» 13.50 13.50, 14.50 14.50, 04.00 «Íå áðåøè ìåí³ - 3» 15.55 «Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì» 16.45 16.45, 00.00 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå» 20.15 20.15, 21.20 Ò/ñ «Ñâàòè-6» 22.30 22.30, 02.55 «Ãðîø³» 00.25 Ò/ñ «Äîÿðêà ç Õàöàïåòîâêè - 2. Âèêëèê äîë³» 01.25 Ò/ñ «Íàéêðàùèé äðóã ñ³ì’¿» 02.10 02.10, 04.50 Ò/ñ «Íåçàáóòíº»

05.30 Õ/ô «²âàíêî» 07.00 07.00, 07.30 07.30, 18.00 Íîâèíè 07.10 07.10, 07.35 «Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì» 08.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ 14.00 «Ñóäîâ³ ñïðàâè» 14.55 «Ñ³ìåéíèé ñóä» 15.55 «Æäè ìåíÿ» 17.45 17.45, 19.00 Ò/ñ «Ñâàòè 3» 20.00 20.00, 04.20 «Ïîäðîáèö³» 20.30 Ò/ñ «Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 12» 22.25 Ò/ñ «Ó çîí³ ðèçèêó» 00.20 Õ/ô «Ìèðîòâîðåöü» 02.30 Õ/ô «Çë³ âóëèö³»

05.50 «×óæ³ ïîìèëêè. Ïðîêëÿòà âäîâà» 06.35 06.35, 16.00 «Âñå áóäå äîáðå!» 08.20 0, 1 8 . 2 0 «Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê» 09.55 Õ/ô «Ñ³ì ß» 11.50 «ÌàñòåðØåô - 2» 18.00 18.00, 22.00 «Â³êíà-Íîâèíè» 19.55 «Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè» 20.55 Ò/ñ «Ð³âíÿííÿ ëþáîâ³» 22.25 «Äåòåêòîð áðåõí³ - 3» 23.35 «Áèòâà åêñòðàñåíñ³â» 00.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.35 Õ/ô «Âåëèêèé àòðàêö³îí»

06.00 «Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé» 06.05 06.05, 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 19.30 19.30, 00.00 00.00, 03.10 ÒÑÍ: «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí» 06.45 06.45, 07.10 07.10, 07.30 07.30, 08.05 08.05, 09.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1» 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä» 10.00, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2» 11.50 11.50, 01.40 Ò/ñ «Íàéêðàùèé äðóã ñ³ì’¿» 12.50 12.50, 00.40 Ò/ñ «Äîÿðêà ç Õàöàïåòîâêè - 2. Âèêëèê äîë³» 13.50 13.50, 14.50 14.50, 03.25 03.25, 04.15 «Íå áðåøè ìåí³ - 3» 15.55 «Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì» 16.45 16.45, 00.15 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå» 20.15 20.15, 21.20 Ò/ñ «Ñâàòè-6» 22.30 «Ì³íÿþ æ³íêó-7» 02.25 02.25, 05.05 Ò/ñ «Íåçàáóòíº»

05.30 Ò/ñ «Îá’ºêò ¹11» 07.00 07.00, 07.30 07.30, 08.00 08.00, 08.30 08.30, 09.00 09.00, 12.00 12.00, 18.00 Íîâèíè 07.10 07.10, 07.35 07.35, 08.10 08.10, 08.35 «Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì» 09.10 Ò/ñ «Çàõèñò ñâ³äê³â» 13.00 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 14.00 «Ñóäîâ³ ñïðàâè» 14.55 «Ñ³ìåéíèé ñóä» 15.50 Ò/ñ «Àíþòà» 17.45 17.45, 19.00 Ò/ñ «Ñâàòè 3» 20.00 20.00, 03.50 «Ïîäðîáèö³» 20.30 Ò/ñ «Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 12» 22.25 Ò/ñ «Ó çîí³ ðèçèêó» 00.20 Õ/ô «Ãåðîé-îäèíàê» 02.10 Õ/ô «Ì³é îñîáèñòèé øòàò Àéäàõî» 04.20 Ä/ô «Êîëèøí³ ÷îëîâ³êè ç³ðîê»

05.05 «×óæ³ ïîìèëêè. Ïîëþâàííÿ íà Çîððî» 05.50 05.50, 16.00 «Âñå áóäå äîáðå!» 07.35 5, 1 8 . 2 0 «Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê» 09.00 «Ç³ðêîâå æèòòÿ. dzðêîâ³ òðàãå䳿» 09.55 Õ/ô «Ïîâåðíåííÿ áëóäíîãî òàòà» 11.50 «ÌàñòåðØåô - 2» 18.00 18.00, 22.00 «Â³êíà-Íîâèíè» 20.00 «Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè» 20.55 Ò/ñ «Ð³âíÿííÿ ëþáîâ³» 22.25 «Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé» 00.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.15 Õ/ô «Ùèðî Âàø...»

06.30 06.30, 18.40 18.40, 03.30 «Êè¿âñüêèé ÷àñ» 06.45 06.45, 07.45 07.45, 18.50 18.50, 23.40 23.40, 00.30 00.30, 03.20 «×àñ ñïîðòó» 06.50 06.50, 07.35 07.35, 23.45 23.45, 00.35 00.35, 02.35 02.35, 03.25 03.25, 04.15 «Îãëÿä ïðåñè» 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 10.00 10.00, 11.00 11.00, 12.00 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 01.00, 05.00 «×àñ íîâèí» 07.15 07.15, 08.10 08.10, 22.40 22.40, 23.20 23.20, 00.15 00.15, 02.30 02.30, 03.15 «Á³çíåñ-÷àñ» 07.20 «Àâòîï³ëîò-íîâèíè» 07.40 07.40, 08.40 «Òðàíñì³ñ³ÿ-íîâèíè» 07.55 13.50, 07.55, 09.50 09.50, 10.55 10.55, 11.55 11.55, 12.55 12.55, 13.50 14.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 23.50, 02.25 02.25, 03.55 «Ïîãîäà» 08.20 08.20, 03.40 «Ðàíîê ³ç ç³ðêîþ» 09.15 09.15, 13.10 13.10, 14.10 «5 åëåìåíò» 10.15 «Âåëèêà ïîë³òèêà» 11.15 «×àñ: ï³äñóìêè òèæíÿ ç Ò. Äàíèëåíêî» 12.15 «Íîâèíîìåòð» 15.15 «Ìàìèíà øêîëà» 16.10 «Â³êíî â ªâðîïó» 16.45 «Ìîòîð» 17.15 «Äðàéâ-íîâèíè» 17.25 «Â êàá³íåòàõ» 18.15 «Òåðèòîð³ÿ çàêîíó» 19.30 19.30, 20.10 20.10, 21.10 21.10, 01.10 01.10, 05.10 «×àñ. ϳäñóìêè äíÿ» 21.40 21.40, 03.00 03.00, 04.00 «×àñ-Òàéì» 22.15 22.15, 02.40 «Ïîäàòêîâèé ùîäåííèê» 22.45 «Õðîí³êà äíÿ» 23.30 23.30, 00.25 «CRIME NEWS» 04.20 «Íå ïåðøèé ïîãëÿä» 04.40 «Ê³íî ç ßí³íîþ Ñîêîëîâîþ»

05.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.25 05.25, 04.05 Ñâ³òàíîê 06.25 06.25, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.35 Ò/ñ «Òàêñ³» 07.00 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.45 Ôàêòè òèæíÿ 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15 Õ/ô «Ìàñêà Çîððî» 12.05 12.05, 13.00 Õ/ô «Ñêåëåëàçêà ³ îñòàíí³é ³ç 7-î¿ êîëèñêè» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 14.30 Ò/ñ «Í³÷í³ ëàñò³âêè» 16.35 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð 19.25 19.25, 01.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 20.10 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Ñìåð÷» 22.10 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 23.25 23.25, 02.35 Ñâîáîäà ñëîâà 02.20 Ïðî-Z³êàâå.ua

06.30 06.30, 18.40 18.40, 03.30 «Êè¿âñüêèé ÷àñ» 06.45 06.45, 07.45 07.45, 18.50 18.50, 23.40 23.40, 00.25 «×àñ ñïîðòó» 06.50 06.50, 08.50 08.50, 23.45 23.45, 00.35 00.35, 02.35 02.35, 03.25 03.25, 03.35 03.35, 04.15 «Îãëÿä ïðåñè» 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 10.00 10.00, 11.00 11.00, 12.00 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 01.00, 05.00 «×àñ íîâèí» 07.15 07.15, 08.10 08.10, 22.40 22.40, 23.20 23.20, 00.15 00.15, 02.30 02.30, 03.15 «Á³çíåñ-÷àñ» 07.20 «Àâòîï³ëîò-íîâèíè» 07.30 «Çâåðíè óâàãó ç Ò. Ðàìóñ» 07.40 07.40, 08.40 «Òðàíñì³ñ³ÿ-íîâèíè» 07.55 16.50, 17.20 17.20, 07.55, 09.50 09.50, 12.50 12.50, 14.50 14.50, 16.50 17.50 17.50, 22.50 22.50, 23.50 23.50, 03.55 «Ïîãîäà» 08.20 «Íîâèíè Êè¿âùèíè» 09.15, 13.35 13.35, 14.10 14.10, 15.15 «5 åëåìåíò» 09.15 10.30 10.30, 11.10 11.10, 12.10 12.10, 19.30 19.30, 20.10 20.10, 21.10 21.10, 01.15 01.15, 05.10 «×àñ. ϳäñóìêè äíÿ» 13.10 «Ïîäàòêîâèé ùîäåííèê» 16.10 «Òðàíñì³ñ³ÿ» 17.25 «Îñîáëèâèé ïîãëÿä» 18.15 18.15, 22.45 «Õðîí³êà äíÿ» 21.40 21.40, 03.00 03.00, 04.00 «×àñ-Òàéì» 22.15 22.15, 02.40 «Àãðîêîíòðîëü» 23.30 «CRIME NEWS» 03.20 «×àñ ñïîðòó» 03.40 «Ðàíîê ³ç ç³ðêîþ» 04.20 «Æèòòÿ ö³êàâå» 04.40 «Ôåºð³ÿ ìàíäð³â»

05.00 Ôàêòè 05.25 05.25, 04.10 Ñâ³òàíîê 06.30 06.30, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.40 Ò/ñ «Òàêñ³» 07.05 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.45 Åêñòðåíèé âèêëèê 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15 09.15, 19.25 19.25, 02.30 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.10 10.10, 16.40 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» 12.30 12.30, 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.10 13.10, 22.10 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 14.20 14.20, 20.10 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Ñìåð÷» 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð 00.45 Ïðîâîêàòîð 01.40 01.40, 03.20 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³»

06.00 Öåé äèâîâèæíèé ñâ³ò 06.30 06.30, 08.30 «Ñâ³ò çà òèæäåíü» 07.00, 05.00 «Ðàíêîâå åñïðåñî» 07.00 09.00 Þð³é Àíòîíîâ. ϳä äàõîì áóäèíêó ñâîãî 10.00 10.00, 16.50 «Àëëî, ë³êàðþ!» 11.15 Âîëîäèìèð Ìåíüøîâ. Äî ³ ï³ñëÿ «Îñêàðà» 12.15 Ëóíà äæóíãë³â (1) 14.00 Ïëàíåòà æèòòÿ (1) 15.00 15.00, 18.30 18.30, 21.00 «Ñîö³àëüíèé ïóëüñ» 15.15 15.15, 16.45 16.45, 18.55 18.55, 21.30 «Ïîãîäà» 15.30 «Ñâ³òñüê³ õðîí³êè» 16.00 16.00, 03.45 Öåé äèâîâèæíèé ñâ³ò (1) 17.45 ²ñòî𳿠êîõàííÿ 18.50 18.50, 21.25 «Åêîíîì³÷íèé ïóëüñ» 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðà Ãîðäîíà. Ìîðîçîâ Îëåêñàíäð, 3 ÷. 20.00 ß æèâèé ³ ïðàãíó êðîâ³. ×å Ãåâàðà. 1 ñåð³ÿ 21.35 Ìèêîëà Äîáðîíðàâîâ. Íàì íå æèòè îäíå áåç îäíîãî... 22.40 Íåéìîâ³ðí³ ïîäîðîæ³ 23.40 23.40, 04.05 Çâ³ð³ â ì³ñò³ (1) 00.50 Àìóðí³ ìåëî䳿 (3) 01.00 Õ/ô «Óáèâ÷èé ñòðèïòèç» 02.35 Õ/ô «Ë³òí³ çàáàâêè»

06.00 ªðàëàø 06.30 Òåëåïóçèêè 07.00 Áàéäèê³âêà 07.30 07.30, 08.25 Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì 09.00 Ò/ñ «Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè» 10.00 Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè - â³äüìè» 11.00 Ò/ñ «Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè» 12.00 Ò/ñ «Åëë³ ÌàêÁ³ë» 13.00 Çíàéîìñòâî ç áàòüêàìè 13.25 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» 14.40 14.40, 19.55 Äàéîø Ìîëîäüîæ! 15.40 Âàéôàéòåðè 16.10 Ò/ñ «×åìï³îíêè» 17.10 17.10, 01.25 Äîñâ³äîñ 2 17.45 17.45, 22.25 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ 18.10 ³òàëüêà 18.55 ÁàðÄàê 19.30 Áîãèíÿ. Íîâà êîëåêö³ÿ 14.40 14.40, 19.55 Äàéîø ìîëîäüîæ! 21.00 ³òàëüêà 2 22.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ 23.00 Äóðíºâ+1 23.30 Àíåêäîòè 00.00 Ò/ñ «Ïðèòóëîê» 01.00 Òâîþ ìàìó! 01.50 Áàáóíè & ä³äóíè 02.15 Äî ñâ³òàíêó

06.00 06.00, 16.00 16.00, 03.40 Öåé äèâîâèæíèé ñâ³ò (1) 06.30 06.30, 08.30 08.30, 15.00 15.00, 18.30 18.30, 21.00 «Ñîö³àëüíèé ïóëüñ» 06.55 06.55, 18.50 18.50, 21.25 «Åêîíîì³÷íèé ïóëüñ» 07.00 07.00, 05.00 «Ðàíêîâå åñïðåñî» 09.00 ß æèâèé ³ ïðàãíó êðîâ³. ×å Ãåâàðà. 1 ñåð³ÿ 10.00 10.00, 16.50 «Àëëî, ë³êàðþ!» 11.15 Ìèêîëà Äîáðîíðàâîâ. Íàì íå æèòè îäíå áåç îäíîãî... 12.15 ²ñòî𳿠êîõàííÿ (1) 14.00 14.00, 22.40 Íåéìîâ³ðí³ ïîäîðîæ³ 15.15 15.15, 16.45 16.45, 18.55 18.55, 21.30 «Ïîãîäà» 15.30 «Êóìèðè» 1 5 . 4 5 «Öèâ³ë³çàö³ÿ Incognita» 17.45 «Ñîö³àëüíèé ñòàòóñ: âàøà ïåíñ³ÿ» 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðà Ãîðäîíà. ×åðíîâåöüêèé Ëåîí³ä, 1 ÷. 20.00 ß æèâèé ³ ïðàãíó êðîâ³. ×å Ãåâàðà. 2 ñåð³ÿ 21.35 ³ÿ Àðòìàíå. Êîðîëåâà ó âèãíàíí³ 23.40 23.40, 04.05 Çâ³ð³ â ì³ñò³ (1) 00.50 Àìóðí³ ìåëî䳿 (3) 01.00 Õ/ô «Íåïðèñòîéíà ïîâåä³íêà» 02.30 Õ/ô «Êîìïðîìåòóþ÷³ ñèòóàö³¿. Ïðèâàòíèé òàíåöü»

06.00 ªðàëàø 06.30 Òåëåïóçèêè 07.00 Áàéäèê³âêà 07.30 07.30, 08.25 Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì 09.00 Ò/ñ «Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè» 10.00 Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè - â³äüìè» 11.00 Ò/ñ «Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè» 12.00 Ò/ñ «Åëë³ ÌàêÁ³ë» 13.00 13.00, 19.30 Áîãèíÿ. Íîâà êîëåêö³ÿ 13.25 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» 14.40 14.40, 19.55 Äàéîø ìîëîäüîæ! 15.40 Âàéôàéòåðè 16.10 Ò/ñ «×åìï³îíêè» 17.10 17.10, 01.25 Äîñâ³äîñ 2 17.45 17.45, 22.25 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ 18.10 ³òàëüêà 18.55 ÁàðÄàê 21.00 ³òàëüêà 2 22.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.30 Àíåêäîòè 00.00 Ò/ñ «Ïðèòóëîê» 01.00 Òâîþ ìàìó! 01.50 Áàáóíè & ä³äóíè 02.15 Äî ñâ³òàíêó

04.50 04.50, 06.00 Teen Time 04.55 Ò/ñ «ÀéÊàðë³» 06.05 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å 06.45 06.45, 07.10 07.10, 07.40 07.40, 08.45 ϳäéîì 06.50 06.50, 19.15 ϳðàíü¿ 07.30 07.30, 08.30 08.30, 19.00 19.00, 23.55 Ðåïîðòåð 09.00 Õ/ô «Îõîðîíåöü» 11.30 11.30, 17.50 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 13.25 Ì/ñ «Êîòïåñ» 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 15.45 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 16.45 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 19.35 19.35, 00.15 Ñïîðòðåïîðòåð 2 0 . 0 0 Ò/ñ «Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿» 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» 22.00 Ðåâ³çîð 2 00.25 Ò/ñ «Ùîäåííèêè âàìï³ðà 3» 01.15 Ò/ñ «Ð³ööîë³ ³ Àéëc» 02.05 Ò/ñ «Åâð³êà» 02.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 02.50 02.50, 03.50 Çîíà íî÷³ 02.55 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ 03.55 Ñ.Ïàðàäæàíîâ. ³äêëàäåíà ïðåì’ºðà 04.15 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà 04.20 Àõ, íå ãîâîð³òü ìåí³ ïðî ëþáîâ...

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 06.00 Ì/ô 06.30 гâíå çà òèæäåíü 06.50 Ñïîðò çà òèæäåíü 07.10 Ïàòðóëü òèæíåâèé 07.40 ʳíîëåêòîð³é 08.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ 14.00 Åñòðàäíà Ïðåì’ºð-˳ãà 15.20 Á³ëîã³ðñüê³ ñàìîöâ³òè 15.40 Âåñåë³ óðîêè 15.55 Ì/ô 17.15 17.15, 19.00 ³òàºìî Âàñ 18.45 Íîâèíè гâíîãî 19.30 19.30, 21.15 Á³çíåñ Íîâèíè 19.45 19.45, 20.45 20.45, 21.45 Íîâèíè гâíîãî 20.05 20.05, 21.05 21.05, 22.05 Ïàòðóëü 20.20 ϳä çíàêîì Íîáåëÿ 21.25 Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè 22.15 Àâòîðàìà 22.30 гâíå ñüîãîäí³ 22.45 Ò/ñ «CSI: Ëàñ-Âåãàñ» 23.45 «Ñâ³äîê» 00.15 Õ/ô «Ïîëîíåí³ íåáåñ» 02.30 «Ñâ³äîê» 03.00 Ò/ñ «Ñóòî àíãë³éñüê³ âáèâñòâà» 04.35 «Ñâ³äîê» 05.05 «Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè» 05.15 «Ïðàâäà æèòòÿ»

04.50 04.50, 06.00 Teen Time 04.55 Ò/ñ «ÀéÊàðë³» 06.05 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å 06.45 06.45, 07.10 07.10, 07.40 07.40, 08.45 ϳäéîì 06.50 06.50, 19.15 ϳðàíü¿ 07.30 07.30, 08.30 08.30, 19.00 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 09.00 0, 2 0 . 0 0 Ò / ñ « Ù î ä å í í è ê ë ³ ê à ð ÿ Çàéöåâî¿» 10.00 10.00, 15.45 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 11.00 11.00, 17.50 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 13.25 Ì/ñ «Êîòïåñ» 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 16.45 16.45, 23.05 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 19.35 19.35, 00.25 Ñïîðòðåïîðòåð 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» 00.35 Ò/ñ «Ùîäåííèêè âàìï³ðà 3» 01.30 Ò/ñ «Ð³ööîë³ ³ Àéëc» 02.15 Ò/ñ «Åâð³êà» 02.55 02.55, 03.50 Çîíà íî÷³ 03.00 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ 03.55 Çèìà íà䳿 04.20 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà 04.25 Ìîâ÷àçíå áîæåñòâî 04.40 ß êëè÷ó òåáå

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 05.45 Ì/ô 0 6 . 3 0 Á³çíåñ Íîâèíè 06.45 06.45, 07.45 Íîâèíè гâíîãî 07.05 07.05, 08.05 Ïàòðóëü 07.15 ѳì’ÿ â³ä À äî ß 08.20 гâíå ñüîãîäí³ 08.30 Ðàíêîâèé «Ñâ³äîê» 09.00 «Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè» 10.00 «Ìåäèöèíñüê³ òàºìíèö³» 10.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâè Ò.Óñòèíîâî¿» 12.40 Ò/ñ «Áàíäèòñüêèé Ïåòåðáóðã - 8» 14.35 Ò/ñ «Ë³òºéíèé» 16.45 «Ñâ³äîê» 17.00 17.00, 22.30 гâíå ñüîãîäí³ 17.10 17.10, 22.15 Öå - Óêðà¿íà! 17.15 Âåñåë³ óðîêè 17.30 17.30, 19.00 ³òàºìî Âàñ 18.45 Íîâèíè гâíîãî 19.30 19.30, 21.15 Á³çíåñ Íîâèíè 19.45 19.45, 20.45 20.45, 21.45 Íîâèíè гâíîãî 20.05 20.05, 21.05 21.05, 22.05 Ïàòðóëü 20.20 Íà ÷àñ³ 21.25 „Ìîäíî” 22.45 Ò/ñ «CSI: Ëàñ-Âåãàñ» 23.45 «Ñâ³äîê» 00.15 Õ/ô «600 êã çîëîòà» 02.00 «Ñâ³äîê» 02.30 Ò/ñ «Ñóòî àíãë³éñüê³ âáèâñòâà» 04.10 «Ñâ³äîê» 04.40 «Ðå÷îâèé äîêàç» 05.05 «Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè» 05.30 «Ïðàâäà æèòòÿ»

06.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü - 2» 07.00 07.00, 17.00 17.00, 19.00 19.00, 03.35 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.20 09.20, 13.50 13.50, 17.20 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00 Ò/ñ «Âîëîøêè» 15.20 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 16.00, 04.30 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 19.20 19.20, 03.55 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Ëÿãàâèé» 20.50 Ò/ñ «Ïðîô³ëü óáèâö³» 22.50 Õ/ô «Âåëèêà ãðà» 01.15 Õ/ô «²äåíòèô³êàö³ÿ Áîðíà» 03.10 Ò/ñ «Áåçìîâíèé ñâ³äîê - 2» 05.20 Ñð³áíèé àïåëüñèí

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 óìí Óêðà¿íè 06.02 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî 06.30 06.30, 16.00 Ìóëüòäàðèíêè 06.55 06.55, 19.25 Îô³ö³éí³ íîâèíè 07.00 07.00, 09.00 09.00, 12.00 12.00, 15.00 Îãëÿä ïîä³é òèæíÿ 0 Êëóá Ñóïåðêíèãè 07.30 07.30, 11.3 11.30 07.50 Ãàëåðåÿ îáðàç³â 08.05 Óðîê äëÿ áàòüê³â 08.30 Õ³òîâà âåæà 09.30 09.30, 20.15 Îäèí íà îäèí 1 0 . 0 0 гâíåíùèíà ìèñòåöüêà. Ìóç. Ô³ëüì «Áàðâè «Âåñåëêè» 10.30 Ò³íåéäæ-ïðîñò³ð 11.00 ×óäåñíèé êàíàë 11.50 11.50, 14.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 11.55 11.55, 15.50 Ìóçè÷íèé êàëåéäîñêîï 12.30 Ðîçìîâà áåç íîòàö³é 13.00 Ìóç. Ô³ëüì «Ñâ³òëèíè äóø³» Òàðàñ Æèòèíñüêèé 1 ÷. 13.30 Àáåòêà çäîðîâ’ÿ 14.00 Ðåòðîñïåêòèâà. Êàëèíîâ³ îñòðîâè 2009 Ò/Ô «Íàïåðñòîê» 14.25 ×àñ çì³í 14.55 Ïëåêàéìî ìîâó 15.30 Ïðîñòî íåáà 16.20 ϳçíàé ñâ³ò 16.40 Ìóç. Ô³ëüì «Êàëèíîâèé îñòð³â» 17.00 Ò/Ô «Íåìîâ ñëüîçèíêà íà ùîö³ çåìë³» 17.15 Õ/Ô «Ñïàäêîºìö³ Äåëü Ìîíòå» 18.05 Ò/Ô «Ñïàëåíå ñåëî» 18.40 Ìàíäðè 18.55 Àíîíñè 1 9 . 0 0 , 2 2 . 0 0 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü» 19.30 19.30, 22.30 Òåëåâ³ç³éíà êðèì³íàëüíà ñëóæáà 19.45 Çâèòÿãà 20.45 Íà äîáðàí³÷ êàçêà 21.00 ªâðîä³ì 21.30 Ïî÷åðê äîë³. Âîëîäèìèð Ìåäâ³äü 22.45 Ó ïîøóêàõ ëåãåíä 23.00 Õ/Ô «²íñïåêòîð Äåðð³ê»

06.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü - 2» 07.00 07.00, 17.00 17.00, 19.00 19.00, 03.40 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.20 09.20, 13.00 13.00, 17.20 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00 10.00, 20.00 Ò/ñ «Ëÿãàâèé» 12.00 12.00, 04.35 «Íåõàé ãîâîðÿòü» 14.35 14.35, 21.50 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 15.35 15.35, 03.15 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 19.20 19.20, 04.00 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.50 Ò/ñ «Ïðîô³ëü óáèâö³» 23.50 Ò/ñ «¥ð³ìì» 00.45 Õ/ô «Âåëèêà ãðà» 02.25 Ò/ñ «Áåçìîâíèé ñâ³äîê - 2» 05.25 Ñð³áíèé àïåëüñèí

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 óìí Óêðà¿íè 06.02 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî 06.30 06.30, 15.45 Ìóëüòäàðèíêè 06.55 06.55, 14.55 14.55, 19.25 Îô³ö³éí³ íîâèíè 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü» 07.30 07.30, 09.30 09.30, 12.30 12.30, 15.30 Òåëåâ³ç³éíà êðèì³íàëüíÿ ñëóæáà 07.45 Êëóá Ñóïåðêíèãè 08.05 Ò/Ô «Ñïàëåíå ñåëî» 08.35 Ìóçè÷íèé êàëåéäîñêîï 08.45 Çàõ³äíèé åêñïðåñ 09.45 Îäèí íà îäèí 10.15 Ïî÷åðê äîë³ Âîëîäèìèð Ì åäâ³äü 10.45 ªâðîä³ì 11.15 11.15, 17.15 Õ/Ô «Ñïàäêîºìö³ Äåëü Ìîíòå» 12.45 Çâèòÿãà 13.15 Åêîíîì³÷íå êîëî 14.05 ×àñ êðà¿íè 14.35 Ðåòðîñïåêòèâà. Êàëèíîâ³ îñòðîâè 2009 Ò/Ô «Ïîâåðíóòè âåñåëêó» 16.05 ×óäåñíèé êàíàë 16.30 Àêâàð³óì 16.50 Ìóç. Ô³ëüì «Ðîêèòí³âñüê³ êóòî÷àíå» 1, 2 ÷. 18.00 Õ³òîâà âåæà 18.30 Àçáóêà ñìàêó 18.45 Íà ìåæ³ ìîæëèâîãî 19.30 19.30, 22.30 Òåëåâ³ç³éíà êðèì³íàëüíà ñëóæáà 19.45 Åíåðãîìàí³ÿ 20.15 Ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ 20.45 Íà äîáðàí³÷ êàçêà 21.00 Áåç ïðàâà íà çàáóòòÿ 21.30 Ïåðåõðåñòÿ ïðàâäè 22.00 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü» Ñóáòèòðè 22.45 Åêîòóð 23.00 Õ/Ô «²íñïåêòîð Äåðð³ê»

1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих


×åòâåð, 21 áåðåçíÿ

Ñåðåäà, 20 áåðåçíÿ

26

ÒÅËÅÀÔ²ØÀ 06.00 «Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!» 06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.05 06.05, 07.00 07.00, 08.00 Íîâèíè 06.10 06.10, 07.05 07.05, 23.15 23.15, 01.10 Ñïîðò 06.20 Ðåöåïòè çäîðîâ’ÿ 06.25 ÀãðîÅðà 06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó 07.15 Îãëÿä ïðåñè 07.20 óãàáàéò 07.25 Êðà¿íà on line 07.30 óñòü ñòó䳿 07.40 Åðà á³çíåñó 07.45 ʳíîæóðíàë «Õî÷ó âñå çíàòè» 0 8 . 1 5 Äîê. ô³ëüì «Î.Ñàôîíîâà. Ó ïîøóêàõ êîõàííÿ» 09.05 ϳäñóìêè äíÿ 09.25 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè 10.15 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 12.00 Íîâèíè 12.10 ijëîâèé ñâ³ò 12.15 Êðîê äî ç³ðîê 13.00 Íîâèíè 13.15 «Ñåêðåòè óñï³õó»ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ 13.50 Õ/ô «Îñòàííÿ êðàä³æêà» 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 15.15 Euronews 15.25 Íàóêà 15.30 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.35 Õ/ô «Âàñèëü Áóñëàºâ» 17.00 Õ/ô «Ñòð³ëè Ðîá³í Ãóäà» 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 18.45 Ñâ³ò ñïîðòó 18.55 ijëîâèé ñâ³ò 19.10 Ïðî ãîëîâíå 19.45 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè 20.50 Ìåãàëîò 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.25 ijëîâèé ñâ³ò 21.35 221. Åêñòðåíèé âèêëèê 2 2 . 2 0 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà «Îçâåòüñÿ â ìóçèö³ äóøà» 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 23.00 01.00 23.00, ϳäñóìêè 23.25 Õóäîæí³é ô³ëüì «Ëàíöþã». 5 ñåð³ÿ 00.20 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 00.45 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 01.45 Ïðî ãîëîâíå 02.15 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 02.30 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.30 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè 03.55 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 04.00 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 05.30 ϳäñóìêè äíÿ

06.00 «Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!» 06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.05 06.05, 07.00 07.00, 08.00 Íîâèíè 06.10 07.05, 23.15 23.15, 01.10 Ñïîðò 06.10, 07.05 06.20 Ðåöåïòè çäîðîâ’ÿ 06.25 ÀãðîÅðà 06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó 07.15 Îãëÿä ïðåñè 07.20 Åðà áóä³âíèöòâà 07.25 Êðà¿íà on line 07.30 óñòü ñòó䳿 07.40 Åðà á³çíåñó 07.45 ʳíîæóðíàë «Õî÷ó âñå çíàòè» 08.15 Äîê. ô³ëüì «Â.Ìàòåöüêèé. Áóëî òà ìèíóëî» 09.05 ϳäñóìêè äíÿ 09.30 Ñâ³òëî 09.55 Ïðî ãîëîâíå 10.15 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 12.00 Íîâèíè 12.10 Çäîðîâ’ÿ 13.00 Íîâèíè 13.10 ijëîâèé ñâ³ò 13.15 Îô³ö³éíà õðîí³êà 13.30 Õ/ô «Ñë³äñòâîì âñòàíîâëåíî» 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 15.15 Euronews 15.30 Íàóêà 15.40 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.55 Õ/ô «Òàê ³ áóäå» 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 18.45 Ñâ³ò ñïîðòó 18.50 ijëîâèé ñâ³ò 19.05 Ïðî ãîëîâíå 19.30 Êîíöåðò äóåòó «Ñâ³òÿçü» 20.20 Äîñâ³ä (÷.1) 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.15 ijëîâèé ñâ³ò 21.20 Äîñâ³ä (÷.2) 22.45 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.25 Õóäîæí³é ô³ëüì «Ëàíöþã». 6 ñåð³ÿ 00.20 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 00.45 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 01.40 Ïðî ãîëîâíå 02.10 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 02.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.30 Ä/ô «Îäêðîâåííÿ àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî» 04.05 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 04.10 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 05.40 ϳäñóìêè äíÿ

УВАГА! Категорії:

06.00 «Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé» 06.05 06.05, 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 19.30 19.30, 23.45 23.45, 03.50 ÒÑÍ: «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí» 06.45 06.45, 07.10 07.10, 07.30 07.30, 08.05 08.05, 09.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1» 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä» 10.00, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2» 11.50 11.50, 01.25 Ò/ñ «Íàéêðàùèé äðóã ñ³ì’¿» 12.50 12.50, 00.25 Ò/ñ «Äîÿðêà ç Õàöàïåòîâêè - 2. Âèêëèê äîë³» 13.50 13.50, 14.50 14.50, 04.05 «Íå áðåøè ìåí³ - 3» 15.55 «Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì» 16.45 16.45, 00.00 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå» 20.15 20.15, 21.20 Ò/ñ «Ñâàòè-6» 22.30 22.30, 03.00 «Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿» 02.15, 04.55 Ò/ñ «Íåçàáóòíº» 02.15

05.30 Ò/ñ «Îá’ºêò ¹11» 07.00 07.00, 07.30 07.30, 08.00 08.00, 08.30 08.30, 09.00 09.00, 12.00 12.00, 18.00 Íîâèíè 07.10 07.10, 07.35 07.35, 08.10 08.10, 08.35 «Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì» 09.10 Ò/ñ «Çàõèñò ñâ³äê³â» 13.00 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 13.55 «Ñóäîâ³ ñïðàâè» 14.50 «Ñ³ìåéíèé ñóä» 15.50 Ò/ñ «Àíþòà» 17.45 17.45, 19.00 Ò/ñ «Ñâàòè 3» 20.00 20.00, 03.45 «Ïîäðîáèö³» 20.30 Ò/ñ «Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 12» 22.25 Ò/ñ «Ó çîí³ ðèçèêó» 00.20 Õ/ô «Ï³ä ïðèêðèòòÿì» 02.15 Õ/ô «Ãðàá³æíèêè ïîòÿã³â» 04.15 Ä/ô «Îëåêñ³é Áóëäàêîâ. Íó, âè, áë³í, äàºòå!»

05.25 «×óæ³ ïîìèëêè. Êîøìàð íà âóëèö³ Ôåñòèâàëüí³é» 06.10 06.10, 16.00 «Âñå áóäå äîáðå!» 07.55 5, 1 8 . 2 0 «Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê» 09.20 «Ç³ðêîâå æèòòÿ. Áðàòè òà ñåñòðè ç³ðîê» 10.10 «Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé» 12.05 «ÌàñòåðØåô - 2» 18.00 18.00, 22.00 «Â³êíà-Íîâèíè» 20.00 «Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè» 20.55 Ò/ñ «Ð³âíÿííÿ ëþáîâ³» 22.25 «Õàòà íà òàòà» 00.10 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.05 Õ/ô «Ùîâå÷îðà îá 11»

06.00 «Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé» 06.05 06.05, 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 19.30 19.30, 00.40 ÒÑÍ: «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí» 06.45 06.45, 07.10 07.10, 07.30 07.30, 08.05 08.05, 09.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1» 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä» 10.00, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2» 11.50 11.50, 02.05 Ò/ñ «Íàéêðàùèé äðóã ñ³ì’¿» 12.50 12.50, 01.20 Ò/ñ «Äîÿðêà ç Õàöàïåòîâêè - 2. Âèêëèê äîë³» 13.50 14.50, 04.10 04.10, 05.00 «Íå áðåøè 13.50, 14.50 ìåí³ - 3» 15.55 «Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì» 16.45 16.45, 00.55 00.55, 03.45 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå» 20.15 Ò/ñ «Ñâàòè-6» 21.20 21.20, 22.20 «Ñâàòè çà êàäðîì» 23.20 23.20, 02.55 «Ìîÿ õàòà ñêðàþ»

05.30 Ò/ñ «Îá’ºêò ¹11» 07.00 07.00, 07.30 07.30, 08.00 08.00, 08.30 08.30, 09.00 09.00, 12.00 12.00, 18.00 Íîâèíè 07.10 07.10, 07.35 07.35, 08.10 08.10, 08.35 «Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì» 09.10 Ò/ñ «Çàõèñò ñâ³äê³â» 13.00 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 13.55 «Ñóäîâ³ ñïðàâè» 14.50 «Ñ³ìåéíèé ñóä» 15.50 Ò/ñ «Àíþòà» 17.45 17.45, 19.00 Ò/ñ «Ñâàòè 3» 20.00 20.00, 03.40 «Ïîäðîáèö³» 20.30 Ò/ñ «Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 12» 22.25 Ò/ñ «Ó çîí³ ðèçèêó» 00.20 Õ/ô «Ñàíòà íà ïðîäàæ» 01.50 Õ/ô «Ó òîïö³» 04.10 Ä/ô «Â³ðà Ñîòíèêîâà. Âòå÷à â «êîõàííÿ»

0 5 . 2 5 «×óæ³ ïîìèëêè. ϳâì³ëüéîíà çà ñèíà» 06.10 06.10, 16.00 «Âñå áóäå äîáðå!» 08.00 0, 1 8 . 2 0 «Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê» 09.20 «Ç³ðêîâå æèòòÿ. Îáïàëåí³ ñëàâîþ» 10.15 Õ/ô «Ñóêíÿ îò-êóòþð» 12.00 «ÌàñòåðØåô - 2» 18.00 18.00, 22.00 «Â³êíà-Íîâèíè» 20.00 «Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè» 20.55 Ò/ñ «Ð³âíÿííÿ ëþáîâ³» 22.25 «Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ» 00.10 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.05 Õ/ô «Êîëè íàñòຠâåðåñåíü»

06.30 06.30, 18.40 18.40, 03.30 «Êè¿âñüêèé ÷àñ» 06.45 06.45, 07.45 07.45, 18.50 18.50, 23.40 23.40, 00.30 00.30, 03.20 «×àñ ñïîðòó» 06.50 06.50, 23.45 23.45, 00.35 00.35, 02.35 02.35, 03.25 «Îãëÿä ïðåñè» 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 10.00 10.00, 11.00 11.00, 12.00 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 01.00, 05.00 «×àñ íîâèí» 07.15 07.15, 08.10 08.10, 22.40 22.40, 23.20 23.20, 00.15 00.15, 02.30 02.30, 03.15 «Á³çíåñ-÷àñ» 07.20 «Àâòîï³ëîò-íîâèíè» 07.30 «Çâåðíè óâàãó ç Ò. Ðàìóñ» 07.40 07.40, 08.50 «Òðàíñì³ñ³ÿ-íîâèíè» 07.55 07.55, 09.50 09.50, 13.50 13.50, 14.50 14.50, 16.55 16.55, 17.20 17.20, 17.50 17.50, 22.50 22.50, 23.50 23.50, 03.55 «Ïîãîäà» 08.15 «Òðàíñì³ñ³ÿ-òåñò» 08.30 08.30, 03.40 «Ðàíîê ³ç ç³ðêîþ» 09.15 09.15, 13.10 13.10, 14.10 14.10, 15.15 «5 åëåìåíò» 10.30 10.30, 11.10 11.10, 12.10 12.10, 19.30 19.30, 20.10 20.10, 21.10 21.10, 01.15 01.15, 05.10 «×àñ. ϳäñóìêè äíÿ» 16.15 «Äðàéâ» 17.25 «Àðñåíàë» 18.15 «Àãðîêîíòðîëü» 21.40 21.40, 03.00 03.00, 04.00 «×àñ-Òàéì» 22.15 «Àêöåíò» 22.45 «Õðîí³êà äíÿ» 23.30 23.30, 00.25 «CRIME NEWS» 02.40 «Íîâèíè êè¿âùèíè» 04.20 «Ìàéñòåð-êëàñ ç Íàòàëêîþ Ô³öè÷» 04.40 «Ê³íî ç ßí³íîþ Ñîêîëîâîþ»

04.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 04.50 Ôàêòè 05.15 05.15, 04.00 Ñâ³òàíîê 06.20 06.20, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.30 Ò/ñ «Òàêñ³» 06.55 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.45 Íåñåêðåòí³ ôàéëè 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15 09.15, 19.25 19.25, 02.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.10 10.10, 16.40 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» 12.30 12.30, 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.10 13.10, 22.10 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 14.20 14.20, 20.10 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Ñìåð÷» 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð 00.45 Êðèì³íàëüíèé îáëîì 01.30 01.30, 03.10 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³»

06.30 06.30, 18.40 18.40, 03.30 «Êè¿âñüêèé ÷àñ» 06.45 06.45, 07.45 07.45, 18.50 18.50, 23.40 23.40, 00.30 00.30, 03.20 «×àñ ñïîðòó» 06.50 06.50, 23.45 23.45, 00.40 00.40, 02.35 02.35, 03.25 03.25, 04.15 04.15, 04.35 «Îãëÿä ïðåñè» 07.00 09.00, 10.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 10.00, 11.00 11.00, 12.00 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 01.00, 05.00 «×àñ íîâèí» 07.15 07.15, 08.10 08.10, 22.40 22.40, 23.20 23.20, 00.15 00.15, 02.30 02.30, 03.15 «Á³çíåñ-÷àñ» 07.20 «Àâòîï³ëîò-íîâèíè» 07.30 «Çâåðíè óâàãó ç Ò. Ðàìóñ» 07.40 07.40, 08.40 «Òðàíñì³ñ³ÿ-íîâèíè» 07.55 07.55, 09.50 09.50, 12.50 12.50, 13.50 13.50, 14.50 14.50, 16.50 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 00.35 00.35, 03.55 «Ïîãîäà» 08.15 «Äðàéâ-íîâèíè» 08.20 08.20, 03.40 «Ðàíîê ³ç ç³ðêîþ» 09.15 09.15, 13.10 13.10, 14.10 14.10, 15.15 «5 åëåìåíò» 10.30 10.30, 11.10 11.10, 12.10 12.10, 19.30 19.30, 20.10 20.10, 21.10 21.10, 01.15 01.15, 05.10 «×àñ. ϳäñóìêè äíÿ» 16.10 «Â êàá³íåòàõ» 17.25 «Àêöåíò» 18.15 «Ë³ñîâèé ïàòðóëü» 21.40 21.40, 03.00 03.00, 04.00 «×àñ-Òàéì» 22.10 «Ðåàëüíèé ñåêòîð» 22.45 «Õðîí³êà äíÿ» 23.30 23.30, 00.25 «CRIME NEWS» 02.40 «Àãðîêîíòðîëü» 04.20 «Æèòòÿ ö³êàâå» 04.40 «Ìàøèíà ÷àñó»

04.55 Ôàêòè 05.25 05.25, 04.00 Ñâ³òàíîê 06.25 06.25, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.35 Ò/ñ «Òàêñ³» 07.00 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.45 Ïðîâîêàòîð 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15 09.15, 19.25 19.25, 02.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.10 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» 12.30 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00 13.00, 22.10 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 14.10 14.10, 20.10 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Ñìåð÷» 16.25 Ò/ñ «Óáèâ÷à ñèëà» 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð 00.50 Íåñåêðåòí³ ôàéëè 01.40 01.40, 03.15 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³»

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó

06.00 06.00, 16.00 16.00, 03.35 Öåé äèâîâèæíèé ñâ³ò (1) 06.30 06.30, 08.30 08.30, 15.00 15.00, 18.30 18.30, 21.00 «Ñîö³àëüíèé ïóëüñ» 06.55 06.55, 18.50 18.50, 21.25 «Åêîíîì³÷íèé ïóëüñ» 07.00 07.00, 05.00 «Ðàíêîâå åñïðåñî» 09.00 ß æèâèé ³ ïðàãíó êðîâ³. ×å Ãåâàðà. 2 ñåð³ÿ 10.00 10.00, 16.50 «Àëëî, ë³êàðþ!» 11.15 ³ÿ Àðòìàíå. Êîðîëåâà ó âèãíàíí³ 1 2 . 1 5 «Ñîö³àëüíèé ñòàòóñ: âàøà ïåíñ³ÿ» 14.00 14.00, 22.40 Íåéìîâ³ðí³ ïîäîðîæ³ 15.15 15.15, 16.45 16.45, 18.55 18.55, 21.30 «Ïîãîäà» 15.30 «Ðîí³í. ç Äìèòðîì Âèäð³íèì» 17.45 Âàñèëü Ëàíîâèé. Ñåêóíäè æèòòÿ 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðà Ãîðäîíà. ×åðíîâåöüêèé Ëåîí³ä, 2 ÷. 20.00  î÷³êóâàíí³ ê³íöÿ ñâ³òó (1) 21.35 Þð³é Ëþáèìîâ. Òàãàíêà - æèòòÿ ìîº 23.40 23.40, 04.00 Êàðòèíêè äèêî¿ ïðèðîäè (1) 00.55 Àìóðí³ ìåëî䳿 (3) 01.10 Õ/ô «²íøà æ³íêà» 02.30 Õ/ô «Íåïðèõîâàíà áðåõíÿ»

06.00 ªðàëàø 06.30 Òåëåïóçèêè 07.00 Áàéäèê³âêà 07.30 07.30, 08.25 Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì 09.00 Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè - â³äüìè» 11.00 Ò/ñ «Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè» 12.00 Ò/ñ «Åëë³ ÌàêÁ³ë» 13.00 13.00, 19.30 Áîãèíÿ. Íîâà êîëåêö³ÿ 13.25 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» 14.40 14.40, 19.55 Äàéîø ìîëîäüîæ! 16.10 Ò/ñ «Ðàíåòêè» 17.10 17.10, 01.25 Äîñâ³äîñ 2 17.45 17.45, 22.25 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ 18.10 ³òàëüêà 18.55 ÁàðÄàê 21.00 ³òàëüêà 2 22.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.30 Àíåêäîòè 00.00 Ò/ñ «Ïðèòóëîê» 01.00 Òâîþ ìàìó! 01.50 Áàáóíè & ä³äóíè 02.15 Äî ñâ³òàíêó

06.00 06.00, 16.00 16.00, 03.45 Öåé äèâîâèæíèé ñâ³ò (1) 06.30 06.30, 08.30 08.30, 15.00 15.00, 18.30 18.30, 21.00 «Ñîö³àëüíèé ïóëüñ» 06.55 06.55, 18.50 18.50, 21.25 «Åêîíîì³÷íèé ïóëüñ» 07.00 07.00, 05.00 «Ðàíêîâå åñïðåñî» 09.00  î÷³êóâàíí³ ê³íöÿ ñâ³òó (1) 10.00 10.00, 16.50 «Àëëî, ë³êàðþ!» 11.15 Þð³é Ëþáèìîâ. Òàãàíêà - æèòòÿ ìîº 12.15 Âàñèëü Ëàíîâèé. Ñåêóíäè æèòòÿ 14.00 14.00, 22.40 Íåéìîâ³ðí³ ïîäîðîæ³ 15.15 15.15, 16.45 16.45, 18.55 18.55, 21.30 «Ïîãîäà» 15.30 «Ùîäåííèê äëÿ áàòüê³â» 17.45 «Ñîö³àëüíèé ñòàòóñ: âàø³ ïðàâà ³ ï³ëüãè» 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðà Ãîðäîíà. ×åðíîâåöüêèé Ëåîí³ä, 3 ÷. 20.00 Ïåðâ³ñí³ ³íñòèíêòè г÷àðäà Áðåíñîíà (1) 21.35 Ìèõàéëî Òàíè÷.Îñòàííº ³íòåðâ’þ 23.40 23.40, 04.10 Êàðòèíêè äèêî¿ ïðèðîäè (1) 00.50 Àìóðí³ ìåëî䳿 (3) 01.00 Õ/ô «Íåáåçïå÷íèé ãð³õ êîõàííÿ» 02.25 Õ/ô «Ô³ëîñîô³ÿ áóäóàðà Ìàðê³çà äå Ñàäà»

06.00 ªðàëàø 06.30 Òåëåïóçèêè 07.00 Áàéäèê³âêà 07.30 07.30, 08.25 Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì 09.00 09.00, 16.10 Ò/ñ «Ðàíåòêè» 10.00 Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè - â³äüìè» 11.00 Ò/ñ «Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè» 12.00 Ò/ñ «Åëë³ ÌàêÁ³ë» 13.00 13.00, 19.30 Áîãèíÿ. Íîâà êîëåêö³ÿ 13.25 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» 14.40 14.40, 19.55 Äàéîø ìîëîäüîæ! 17.10 17.10, 01.25 Äîñâ³äîñ 2 17.45 17.45, 22.25 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ 18.10 18.10, 21.00 ³òàëüêà 2 18.55 ÁàðÄàê 22.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.30 Àíåêäîòè 00.00 Ò/ñ «Ïðèòóëîê» 01.00 Òâîþ ìàìó! 01.50 Áàáóíè & ä³äóíè 02.15 Äî ñâ³òàíêó

04.50 04.50, 06.00 Teen Time 04.55 Ò/ñ «ÀéÊàðë³» 06.05 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å 06.45 06.45, 07.10 07.10, 07.40 07.40, 08.45 ϳäéîì 06.50 06.50, 19.15 ϳðàíü¿ 07.30 07.30, 08.30 08.30, 19.00 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 0 9 . 0 0 , 2 0 . 0 0 Ò/ñ «Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿» 10.00 10.00, 15.45 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 11.00 11.00, 17.50 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 13.25 Ì/ñ «Êîòïåñ» 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 16.45 16.45, 23.05 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 19.35 19.35, 00.25 Ñïîðòðåïîðòåð 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» 00.35 Ò/ñ «Ùîäåííèêè âàìï³ðà 3» 01.30 Ò/ñ «Ð³ööîë³ ³ Àéëc» 02.15 Ò/ñ «Åâð³êà» 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 03.00 03.00, 04.00 Çîíà íî÷³ 0 3 . 0 5 Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³ (Ô³ëüì Òðåò³é) 04.05 Ïåðåòâîðåííÿ 04.20 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà 04.25 Ñóìíèé Ï’ºðî

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 06.00 Ì/ô 06.30 Á³çíåñ Íîâèíè 06.45 06.45, 07.45 Íîâèíè гâíîãî 07.05 07.05, 08.05 Ïàòðóëü 07.15 Ì/ô 08.20 гâíå ñüîãîäí³ 08.30 Ðàíêîâèé «Ñâ³äîê» 09.00 «Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè» 10.00 «Ìåäèöèíñüê³ òàºìíèö³» 10.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâè Ò.Óñòèíîâî¿ « 12.40 Ò/ñ «Áàíäèòñüêèé Ïåòåðáóðã - 8» 14.35 Ò/ñ «Ë³òºéíèé» 16.45 «Ñâ³äîê» 17.00 17.00, 22.30 гâíå ñüîãîäí³ 17.10 17.10, 22.15 Öå - Óêðà¿íà! 17.20 Âåñåë³ óðîêè 17.30 Íà ÷àñ³ 17.55 17.55, 19.00 ³òàºìî Âàñ 18.45 Íîâèíè гâíîãî 19.30 19.30, 21.15 Á³çíåñ Íîâèíè 19.45 19.45, 20.45 20.45, 21.45 Íîâèíè гâíîãî 20.05 20.05, 21.05 21.05, 22.05 Ïàòðóëü 20.20 Äî Òîâñòóõè çà çäîðîâ’ÿì 21.25 Çíàéäåìî ðîáîòó ðàçîì 21.30 Ãåðî¿ ì³ô³â 22.45 Ò/ñ «CSI: Ëàñ-Âåãàñ» 23.45 «Ñâ³äîê» 00.15 Õ/ô «Äåíí³ - ëàíöþãîâèé ïåñ» 02.00 «Ñâ³äîê» 02.30 Ò/ñ «Ñóòî àíãë³éñüê³ âáèâñòâà» 04.10 «Ñâ³äîê» 04.40 «Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè» 05.20 «Ïðàâäà æèòòÿ»

04.50 04.50, 06.00 Teen Time 04.55 Ò/ñ «ÀéÊàðë³» 06.05 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å 06.45 07.40, 08.45 ϳäéîì 06.45, 07.10 07.10, 07.40 06.50 06.50, 19.15 ϳðàíü¿ 07.30 07.30, 08.30 08.30, 19.00 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 09.00 0, 2 0 . 0 0 Ò / ñ « Ù î ä å í í è ê ë ³ ê à ð ÿ Çàéöåâî¿» 10.00 10.00, 15.45 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 11.00 11.00, 17.50 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 13.25 Ì/ñ «Êîòïåñ» 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 16.45 16.45, 23.05 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 19.35 19.35, 00.25 Ñïîðòðåïîðòåð 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» 00.35 Ò/ñ «Ùîäåííèêè âàìï³ðà 3» 01.30 Ò/ñ «Ð³ööîë³ ³ Àéëc» 02.15 Ò/ñ «Åâð³êà» 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 03.00 03.00, 03.50 Çîíà íî÷³ 03.05 Óêðà¿íö³ ³ðà 03.55 Ðàéñüê³ ñàäè ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî 04.20 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà 04.25 SOLO-MEA

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 05.50 Ì/ô 0 6 . 3 0 Á³çíåñ Íîâèíè 06.45 06.45, 07.45 Íîâèíè гâíîãî 07.05 07.05, 08.05 Ïàòðóëü 07.15 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 08.15 Çíàéäåìî ðîáîòó ðàçîì 08.20 гâíå ñüîãîäí³ 08.30 Ðàíêîâèé «Ñâ³äîê» 09.00 «Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè» 10.00 «Ìåäèöèíñüê³ òàºìíèö³» 10.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâè Ò.Óñòèíîâî¿» 12.40 Ò/ñ «Áàíäèòñüêèé Ïåòåðáóðã - 8» 14.30 Ò/ñ «Ë³òºéíèé» 16.45 «Ñâ³äîê» 17.00 17.00, 22.30 гâíå ñüîãîäí³ 17.10 17.10, 22.15 Öå - Óêðà¿íà! 17.20 Âåñåë³ óðîêè 17.30 17.30, 19.00 ³òàºìî Âàñ 18.45 Íîâèíè гâíîãî 19.30 19.30, 21.15 Á³çíåñ Íîâèíè 19.45 19.45, 20.45 20.45, 21.45 Íîâèíè гâíîãî 20.05 21.05, 22.05 Ïàòðóëü 20.05, 21.05 20.20 Íà ÷àñ³ 21.25 ×îëîâ³÷³ ðîçâàãè 22.45 Ò/ñ «CSI: Ëàñ-Âåãàñ» 23.45 «Ñâ³äîê» 00.15 Õ/ô «Íàïðîëîì» 01.55 «Ñâ³äîê» 02.25 Ò/ñ «Ñóòî àíãë³éñüê³ âáèâñòâà» 04.00 «Ñâ³äîê» 04.30 «Ðå÷îâèé äîêàç» 04.50 «Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè» 05.30 «Ïðàâäà æèòòÿ»

06.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü - 2» 07.00 07.00, 17.00 17.00, 19.00 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.20 09.20, 13.00 13.00, 17.20 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00 10.00, 20.00 Ò/ñ «Ëÿãàâèé» 12.00 12.00, 04.25 «Íåõàé ãîâîðÿòü» 14.35 14.35, 21.50 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 19.20 19.20, 03.50 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 21.00 Ò/ñ «Ïðîô³ëü óáèâö³» 23.50 Ò/ñ «¥ð³ìì» 00.45 Õ/ô «Ïåðåâàãà Áîðíà» 02.40 Ò/ñ «Áåçìîâíèé ñâ³äîê - 2» 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 óìí Óêðà¿íè 06.02 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî 06.30 06.30, 15.45 Ìóëüòäàðèíêè 06.55 14.55, 19.25 Îô³ö³éí³ íîâèíè 06.55, 14.55 07.00 07.00, 09.00 09.00, 12.00 12.00, 15.00 15.00, 19.00 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü» 07.30 07.30, 09.30 09.30, 12.30 12.30, 15.30 15.30, 19.30 19.30, 22.30 Òåëåâ³ç³éíà êðèì³íàëüíà ñëóæáà 07.45 Êëóá Ñóïåðêíèãè 0 8 . 0 5 Ðåòðîñïåêòèâà Ò/Ô Ò/Ô «Ïîâåðíóòè âåñåëêó» 08.25 Ìóç. Ô³ëüì «Ðîêèòí³âñüê³ êóòî÷àíå» 1, 2 ÷. 08.50 Ó ïîøóêàõ ëåãåíä 09.45 Ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ 10.15 Ïåðåõðåñòÿ ïðàâäè 10.45 Áåç ïðàâà íà çàáóòòÿ 11.15 11.15, 17.15 Õ/Ô «Ñïàäêîºìö³ Äåëü Ìîíòå» 12.45 Åíåðãîìàí³ÿ 13.15 ˳í³ÿ çàõèñòó ïëþñ 13.45 Ìóç. Ô³ëüì «Ñâ³òëèíè äóø³» 2 ÷. 14.15 Ðåòðîñïåêòèâà Ò/Ô «Æèòòÿ Ñîô³¿» 1 ÷. 16.05 ×óäåñíèé êàíàë 1 6 . 3 0 ϳçíàé ñâ³ò 16.55 Ìóç. Ô³ëüì «Ìóçèêà äâîõ ñåðäåöü» 18.00 Ò³íåéäæ-ïðîñò³ð 18.25 Òåëåñïîðò 18.50 ˳ñîâèìè ñòåæêàìè 19.45 Ôàáðèêà ³äåé 20.15 Áóäüìî çäîðîâ³ 20.30 Øòðèõè ç íàòóðè 20.45 Íà äîáðàí³÷ êàçêà 21.00 Ïî ñóò³ 22.00 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü». Ñóáòèòðè 22.45 Åêîòóð 23.00 Ò/Ñ ²íñïåêòîð Äåðð³ê

06.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü - 2» 07.00, 17.00 17.00, 19.00 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.00 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.20 09.20, 13.00 13.00, 17.20 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00 10.00, 20.00 Ò/ñ «Ëÿãàâèé» 11.00 11.00, 21.00 Ò/ñ «Ïðîô³ëü óáèâö³» 12.00 12.00, 04.25 «Íåõàé ãîâîðÿòü» 14.35 14.35, 21.50 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 19.20 19.20, 03.50 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 23.50 Ò/ñ «¥ð³ìì» 00.45 Õ/ô «Óëüòèìàòóì Áîðíà» 02.40 Ò/ñ «Áåçìîâíèé ñâ³äîê - 2» 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 óìí Óêðà¿íè 06.02 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî 06.30 06.30, 15.45 Ìóëüòäàðèíêè 06.55 14.55, 19.25 Îô³ö³éí³ íîâèíè 06.55, 14.55 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü» 07.30 0, 0 9 . 3 0 0, 1 2 . 3 0 0, 1 5 . 3 0 0, 1 9 . 3 0 0, 22.30 Òåëåâ³ç³éíà êðèì³íàëüíà ñëóæáà 07.45 Êëóá Ñóïåðêíèãè 08.00 Ïî ñóò³ 09.45 Îäèí íà îäèí 10.15 Áóäüìî çäîðîâ³ 10.30 Øòðèõè ç íàòóðè 10.45 10.45, 18.20 Õ³òîâà âåæà 11.15 11.15, 17.15 Õ/Ô «Ñïàäêîºìö³ Äåëü Ìîíòå» 12.45 Ôàáðèêà ³äåé 13.15 Ìóç. Ô³ëüì «Òðîÿíäè äëÿ òåáå Ñ. óãà» 14.05 Ðåòðîñïåêòèâà. Ò/Ô «Æèòòÿ Ñîô³¿» 2 ÷. 14.45 ˳ñîâèìèñòåæêàìè 16.05 ×óäåñíèé êàíàë 16.30 16.30, 21.30 Ìîëîä³æíèé ïðîðèâ 16.50 Äåíü â ìóçå¿ 18.00 Àçáóêà ðåìåñåë 18.45 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ 19.45 Óäîñâ³òà 20.15 Ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ 20.45 Íà äîáðàí³÷ êàçêà 21.00 Ãðóïà ðèçèêó 21.15 Òàê áóëî 22.00 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü». Ñóáòèòðè 22.45 Åêîòóð 23.00 Õ/Ô «²íñïåêòîð Äåðð³ê»

1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих


Ï`ÿòíèöÿ, 22 áåðåçíÿ

06.00 «Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!» 06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.05 06.05, 07.00 07.00, 08.00 Íîâèíè 06.10 06.10, 07.05 Ñïîðò 06.20 Ðåöåïòè çäîðîâ’ÿ 06.25 ÀãðîÅðà 06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó 07.15 Îãëÿä ïðåñè 07.20 Êðà¿íà on line 07.40 Åðà á³çíåñó 07.45 ʳíîæóðíàë «Õî÷ó âñå çíàòè» 08.15 Äîê. ô³ëüì «Î.Çàõàðîâà. Äîíüêà «Ëåíêîìó» 09.05 ϳäñóìêè äíÿ 09.20 Ä/ô «Ï’ÿòü â³äñîòê³â íàñ» 09.45 Êîíòðîëüíà ðîáîòà 10.15 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 12.00 Íîâèíè 12.10 ijëîâèé ñâ³ò 12.15 «Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ». Òåëåìàðàôîí äî Âñåñâ³òíüîãî Äíÿ áîðîòüáè ç òóáåðêóëüîçîì 13.05 «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò. Ùåðáàòþê 14.00 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ 14.35 Îêîëèöÿ 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 15.10 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.15 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè 16.05 Õ/ô «Ìàò÷ â³äáóäåòüñÿ çà áóäüÿêî¿ ïîãîäè» 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 18.45 Ñâ³ò ñïîðòó 18.55 ijëîâèé ñâ³ò 19.10 Êîíöåðò äî 60-ð³÷÷ÿ óêðà¿íñüêîãî ÒÁ 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.10 ijëîâèé ñâ³ò 21.15 Êîíöåðò Ñ.Ðîòàðó «ß òåáÿ ïî-ïðåæíåìó ëþáëþ» 22.50 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 23.00 ϳäñóìêè 23.20 Õóäîæí³é ô³ëüì «Ëàíöþã». 7 ñåð³ÿ 00.10 Õóäîæí³é ô³ëüì «Ëàíöþã». 8 ñåð³ÿ 01.00 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 01.45 Ïðî ãîëîâíå 02.15 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 02.25 Õ³ò-ïàðàä «Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà» (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 03.35 «Ñåêðåòè óñï³õó» ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ 04.05 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 04.10 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 05.40 ϳäñóìêè äíÿ

06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.05 ϳäñóìêè 06.20 Êëóá ãóìîðó 07.05 Ô³ëüì-êîíöåðò «Î.Áóéíîâ. ×îëîâ³ê íà ñöåí³ òà â æèòò³» 08.25 Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð 09.05 Æèòòÿ íà ð³âíèõ 09.25 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà

Ñóáîòà, 23 áåðåçíÿ

09.40 Õ/ô «Êîðòèê» 13.30 «Ñåêðåòè óñï³õó»ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ 14.05  ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà 14.55 Çîëîòèé ãóñàê

06.05 06.05, 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 19.30 19.30, 05.00 ÒÑÍ: «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí» 06.45 06.45, 07.10 07.10, 07.30 07.30, 08.05 08.05, 09.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1» 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä» 10.00, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2» 11.50 Ò/ñ «Íàéêðàùèé äðóã ñ³ì’¿» 12.50 Ò/ñ «Äîÿðêà ç Õàöàïåòîâêè - 2. Âèêëèê äîë³» 13.50 13.50, 14.50 «Íå áðåøè ìåí³ - 3» 15.55 «Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì» 16.45 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå» 20.15 «Ñâàòè-6» (1) 21.30 21.30, 22.30 «Ñâàòè çà êàäðîì» 23.30 Õ/ô «×óæèé» 01.50 Õ/ô «×àñ» 03.30 Õ/ô «Òðèíàäöÿòü»

05.30 Ò/ñ «Îá’ºêò ¹11» 07.00, 07.30 07.30, 08.00 08.00, 08.30 08.30, 09.00 09.00, 12.00 12.00, 07.00 18.00 Íîâèíè 07.10 07.10, 07.35 07.35, 08.10 08.10, 08.35 «Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì» 09.10 Ò/ñ «Çàõèñò ñâ³äê³â» 13.00 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 13.55 «Ñóäîâ³ ñïðàâè» 14.50 «Ñ³ìåéíèé ñóä» 15.50 Ò/ñ «Àíþòà» 17.45 17.45, 19.00 Ò/ñ «Ñâàòè 3» 20.00 20.00, 03.50 «Ïîäðîáèö³» 20.30 20.30, 23.55 «Øóñòåð Live» 21.35 Ôóòáîë. Çá³ðíà Ïîëüù³ - çá³ðíà Óêðà¿íè 02.00 Õ/ô «Òðåíóâàëüíèé äåíü»

05.00 «×óæ³ ïîìèëêè. Ñàíòà-Áàðáàðà ïîõåðñîíñüêè» 05.45 05.45, 02.35 Õ/ô «Ëþäèíà íàðîäèëàñÿ» 07.30 Õ/ô «²íøå îáëè÷÷ÿ» 09.25 Õ/ô «Âåðáíà íåä³ëÿ» 17.55 «Âiêíà-Íîâèíè» 18.05 Õ/ô «Äæåíòëüìåíè óäà÷³» 20.00 20.00, 22.35 «Õîëîñòÿê - 3» 22.00 «Â³êíà-Íîâèíè» 00.00 «ßê âèéòè çàì³æ ç Àíô³ñîþ ×åõîâîþ» 01.05 Õ/ô «Ñóêíÿ îò-êóòþð»

06.00 «Ðåìîíò +» 06.15 Õ/ô «Áåçá³ëåòí³ ïàñàæèðêè» 08.00 «Ñâ³òñüêå æèòòÿ» 09.00 «Õòî òàì?» 10.10 Ì/ô «Àíãð³ Áüîðäñ» 10.15 10.15, 10.40 Ì/ñ «×³ï ³ Äåéë» 11.00, 04.35 «Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4: Â’ºòíàì» 12.00 12.00, 04.10 «Òà÷êè» 12.25 «Ãîëîñ êðà¿íè -3» 14.55 14.55, 02.50 Õ/ô «Äîêòîð Äóë³òòë - 2» 16.40 Õ/ô «Êàëà÷³» 18.30 «Ðîçñì³øè êîì³êà» 19.30 19.30, 05.20 ÒÑÍ: «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí» 20.00 Õ/ô «Êàçèíî «Ðîÿëü» 23.10 Õ/ô «×àñ» 01.20 Õ/ô «Òðèíàäöÿòü»

15.30 10+10. Óêðà¿íñüêèé ôîëüê 16.40 Êîíöåðò Ì.Ãðèöêàíà «Ñï³âàéìî ðàçîì, äðóç³ ìî¿!» 18.25 Êîíöåðò Ò.Ïîâàë³é «Óêðà¿íà. Ãîëîñ. Äóøà» 20.50 Ìåãàëîò 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.25 Áåç öåíçóðè 21.55 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ 22.10 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 23.00 Òâ³é ãîëîñ 23.30 Åðà çäîðîâ’ÿ

04.55 04.55, 03.15 Õ/ô «×åðãîâèé òàòî» 06.20 «Øóñòåð Live» 09.30 «Æäè ìåíÿ» 11.05 Ïðîãðàìà «Ñìà÷íå ïîáà÷åííÿ» 1 2 . 0 5 Ò/ñ «Êîëè íà ï³âäåíü â³äëåòÿòü æóðàâë³» 16.05 ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó «Þðìàëà» 20.00 20.00, 02.50 «Ïîäðîáèö³» 20.25 Êîíöåðò «Ñâàòàì 5 ðîê³â» 23.00 Õ/ô «Òðè äí³ ç íåäîóìêîì» 00.45 Õ/ô «Íàäçâè÷àéí³ çàõîäè» 04.45 Ä/ô «Âîëîäèìèð Ìèãóëÿ. Çâîðîòíèé â³äë³ê»

23.50 ʳíî â äåòàëÿõ 00.40 Êëóá ãóìîðó 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 0 1 . 4 5 «Íàùàäêè» ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì 02.40 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 0 3 . 4 0 Ä/ô «Åô³îï³ÿ, ñë³äàìè ïåðøèõ õðèñòèÿí» 04.35 Ä/ô «Åë³îò Íåññ ïðîòè Àëü Êàïîíå» 05.30 Îêîëèöÿ

УВАГА! Категорії:

05.35 06.30 08.05 09.00 10.10 10.50 12.35 16.00 17.05 19.00 22.10 01.50

«Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè» (1) Õ/ô «Ìåäîâèé ì³ñÿöü» «Êàðàîêå íà Ìàéäàí³» «¯ìî âäîìà» «ÂóñîËàïîÕâ³ñò» «Õàòà íà òàòà» «Õîëîñòÿê - 3» «ßê âèéòè çàì³æ ç Àíô³ñîþ ×åõîâîþ» Õ/ô «Äæåíòëüìåíè óäà÷³» «Óêðà¿íà ìຠòàëàíò!-5» «Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè» «Äåòåêòîð áðåõí³ - 3»

27

ÒÅËÅÀÔ²ØÀ

¹8 â ³ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó

06.30 06.30, 18.40 18.40, 03.30 «Êè¿âñüêèé ÷àñ» 06.45 06.45, 07.45 07.45, 18.50 18.50, 23.40 23.40, 00.30 00.30, 03.20 «×àñ ñïîðòó» 06.50 «Îãëÿä ïðåñè» 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 10.00 10.00, 11.00 11.00, 12.00 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 01.00, 05.00 «×àñ íîâèí» 07.15 07.15, 08.10 08.10, 22.40 22.40, 23.20 23.20, 00.15 00.15, 03.15 «Á³çíåñ-÷àñ» 07.20 «Àâòîï³ëîò-íîâèíè» 07.30 «Çâåðíè óâàãó ç Ò. Ðàìóñ» 07.40 07.40, 08.40 «Òðàíñì³ñ³ÿ-íîâèíè» 07.55 07.55, 09.50 09.50, 12.50 12.50, 13.50 13.50, 14.50 14.50, 16.10 16.10, 17.20 17.20, 17.50 17.50, 22.50 22.50, 23.50 23.50, 03.35 «Ïîãîäà» 08.20 08.20, 03.40 «Ðàíîê ³ç ç³ðêîþ» 09.15 09.15, 13.10 13.10, 14.10 14.10, 15.15 «5 åëåìåíò» 10.30 11.10, 12.10 12.10, 19.30 19.30, 20.10 20.10, 21.10 21.10, 10.30, 11.10 01.15 01.15, 05.10 «×àñ. ϳäñóìêè äíÿ» 16.15 16.15, 04.40 «Ë³ñîâèé ïàòðóëü» 17.15 «Ìîòîð-íîâèíè» 17.25 «Íå ïåðøèé ïîãëÿä» 18.15 «Ðåàëüíèé ñåêòîð» 21.40 21.40, 03.00 03.00, 04.00 «×àñ-Òàéì» 22.15 «Îñîáëèâèé ïîãëÿä» 22.45 «Õðîí³êà äíÿ» 23.30 23.30, 00.20 «CRIME NEWS» 23.45 23.45, 00.35 00.35, 02.30 02.30, 04.15 «Õðîí³êà òèæíÿ» 04.20 «Íîâèíè êè¿âùèíè»

04.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.00 Ôàêòè 05.25 05.25, 04.30 Ñâ³òàíîê 06.30 06.30, 07.40 ijëîâ³ ôàêòè 06.40 Ò/ñ «Òàêñ³» 07.05 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.45 Ñòîï-10 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15 09.15, 19.25 19.25, 02.30 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.10 10.10, 16.30 Ò/ñ «Óáèâ÷à ñèëà» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 13.05 13.05, 22.10 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 14.15 14.15, 20.10 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Ñìåð÷» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 00.50 Åêñòðåíèé âèêëèê 01.45 01.45, 03.20 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³» 04.05 Ïðî-Z³êàâå.ua

06.30 06.30, 18.40 «Êè¿âñüêèé ÷àñ» 06.40 06.40, 09.35 09.35, 19.25 19.25, 00.25 00.25, 01.55 «Òåìà òèæíÿ» 06.45 06.45, 07.10 07.10, 08.20 08.20, 18.55 18.55, 23.35 23.35, 00.20 00.20, 03.25 «×àñ ñïîðòó» 06.55 06.55, 07.15 07.15, 08.10 08.10, 08.55 08.55, 10.55 10.55, 13.55 13.55, 16.10, 17.20, 19.20, 23.40, 00.55 00.55, 03.35 03.35, 05.55 05.55, 06.25 «Ïîãîäà» 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 10.00 10.00, 11.00 11.00, 12.00 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00 02.00, 04.00 04.00, 05.00 «×àñ íîâèí» 07.20 07.20, 08.15 08.15, 22.25 22.25, 23.20 23.20, 00.15 00.15, 03.20 «Á³çíåñ-÷àñ» 07.30 «180 ãðàäóñ³â» 07.50 07.50, 10.15 10.15, 12.10 12.10, 02.30 02.30, 03.30 03.30, 04.30 04.30, 04.55, 05.50 0, 0 6 . 2 0 «Õðîí³êà òèæíÿ» 08.30 «Íå ïåðøèé ïîãëÿä» 09.25 «Àâòîêîíòèíåíò» 09.50 «Ìîòîð-íîâèíè» 10.10 10.10, 00.30 «Íîâèíîìåòð» 11.10 «Òðàíñì³ñ³ÿ» 11.30 «Àâòîï³ëîò-òåñò» 12.15 «Çâåðíè óâàãó ç Ò. Ðàìóñ» 13.30 «Äðàéâ» 14.10 14.10, 23.50 «²ñòîð³ÿ óñï³õó» 14.25 «Ãðà äîë³» 15.15 «Ê³íî ç ßí³íîþ Ñîêîëîâîþ» 16.15 «Àðñåíàë» 17.25 «Ôåºð³ÿ ìàíäð³â» 18.15 «Îñîáëèâèé ïîãëÿä» 19.30 «Ìàøèíà ÷àñó» 20.10 20.10, 01.10 01.10, 05.10 «Ïîðòðåòè ç Ñåð㳺ì Äîðîôåºâèì» 21.10 «Âåëèêà ïîë³òèêà» 21.40 21.40, 03.00 03.00, 06.00 «Â³êíî â Àìåðèêó» 22.00 22.00, 02.10 02.10, 03.40 «Â êàá³íåòàõ» 22.30 «Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Íàòàëêîþ Ô³öè÷» 02.40 «Íîâèíè Êè¿âùèíè» 04.10 «Æèòòÿ ö³êàâå»

06.00 06.00, 16.00 16.00, 03.50 Öåé äèâîâèæíèé ñâ³ò (1) 06.30 06.30, 08.30 08.30, 15.00 15.00, 18.30 18.30, 21.00 «Ñîö³àëüíèé ïóëüñ» 06.55 06.55, 18.50 18.50, 21.25 «Åêîíîì³÷íèé ïóëüñ» 07.00 07.00, 05.00 «Ðàíêîâå åñïðåñî» 09.00 Ïåðâ³ñí³ ³íñòèíêòè г÷àðäà Áðåíñîíà (1) 10.00 10.00, 16.50 «Àëëî, ë³êàðþ!» 11.15 Ìèõàéëî Òàíè÷.Îñòàííº ³íòåðâ’þ 12.15 «Ñîö³àëüíèé ñòàòóñ: âàø³ ïðàâà ³ ï³ëüãè» 14.00 14.00, 22.40 Íåéìîâ³ðí³ ïîäîðîæ³ 15.15 15.15, 16.45 16.45, 18.55 18.55, 21.30 «Ïîãîäà» 15.30 «Áóäü â êóðñ³!» 17.47 Äåíü áàáàêà 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðà Ãîðäîíà. Íåâ³äîìèé Åðíñò, 1 ÷. 20.00 Âàíãà. Ïðîòèñòîÿííÿ (1) 21.35 Äåê³ëüêà æèòò³â Ñåìåíà Ôàðàäè 23.40 23.40, 04.10 Êàðòèíêè äèêî¿ ïðèðîäè (1) 00.50 Àìóðí³ ìåëî䳿 (3) 01.00 Õ/ô «Âåíåö³àíñüêèé êàïðèç» 02.30 Õ/ô «Êîìïðîìåòóþ÷³ ñèòóàö³¿. Äæèì è Äæåéí»

06.00 ªðàëàø 06.30 Òåëåïóçèêè 07.00 Áàéäèê³âêà 07.30 07.30, 08.25 Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì 09.00 09.00, 16.10 Ò/ñ «Ðàíåòêè» 10.00 Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè - â³äüìè» 11.00 Ò/ñ «Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè» 12.00 Ò/ñ «Åëë³ ÌàêÁ³ë» 13.00 Áîãèíÿ. Íîâà êîëåêö³ÿ 13.25 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» 14.40 14.40, 19.15 Äàéîø ìîëîäüîæ! 17.10 17.10, 01.25 10 êðîê³â äî êîõàííÿ 18.10 Îäíà çà âñ³õ 20.30 ³òàëüêà 21.30 Ùî ÿêùî? 21.55 Âåëèêà ð³çíèöÿ 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.30 Àíåêäîòè 00.00 Ò/ñ «Ïðèòóëîê» 01.00 Äóðíºâ+1 02.15 Äî ñâ³òàíêó

06.00 Õ/ô «Áåç ñèíà íå ïðèõîäü» 07.35 Ô-ñòèëü 08.00 «Ñîö³àëüíèé ïóëüñ» 08.40 08.40, 18.55 18.55, 19.55 «Ïîãîäà» 09.00 Äåê³ëüêà æèòò³â Ñåìåíà Ôàðàäè 10.00 «Ñâ³òñüê³ õðîí³êè» 10.35 Õ/ô «Ñïîêóñà Äîí Æóàíà» 13.25 Çà ñ³ì ìîð³â 14.00 Ùîäåííèê âåëèêî¿ ê³øêè (1) 14.45 14.45, 04.20 Êåíãóðó Äàíä³ (1) 15.50 15.50, 02.20 Ïëàíåòà æèòòÿ (1) 17.00 17.00, 03.50 «Ðîí³í. ç Äìèòðîì Âèäð³íèì» 17.40 «Ùîäåííèê äëÿ áàòüê³â» 1 8 . 2 0 «Öèâ³ë³çàö³ÿ Incognita» 18.30 18.30, 03.30 «Ñîö³àëüíèé ïóëüñ âèõ³äíèõ» 19.00 Ìàåñòðî ìîäè (1) 20.05 Ñêàðáè ïðèðîäè (1) 21.15 5, 0 5 . 1 0 Êëàðà Ðóìÿíîâà. Ó ñâ³ò³ áàãàòî êàçîê ñóìíèõ ³ ñì³øíèõ 22.20 Õ/ô «Ãóâåðíàíòêà» 00.30 Õ/ô «Ìèñëèâö³ çà ñêàðáàìè» 03.05 Àìóðí³ ìåëî䳿 (3)

06.00 06.00, 11.00 ªðàëàø 07.15 Ì/ñ «Ëóíò³ê» 0 7 . 4 0 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà 08.00 Òåëåïóçèêè 08.35 Áàéäèê³âêà

05.35 Ôàêòè 06.05 06.05, 04.15 Ñâ³òàíîê 06.55 Êîçèðíå æèòòÿ 07.30 Õ/ô «Áèòâà äðàêîí³â» 09.35 dzðêà YouTube 10.00 Äà÷à 11.05 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ 12.05 Äèâèòèñÿ âñ³ì! 13.25 Çà êåðìîì 13.50 Íåñåêðåòí³ ôàéëè 14.50 Åêñòðåíèé âèêëèê 15.50 Õ/ô «Â³äñòàâíèê» 17.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 19.00 Õ/ô «Â³äñòàâíèê-2: Ñâî¿õ íå êèäàºìî» 21.00 Õ/ô «Â³äñòàâíèê-3» 23.00 Õ/ô «Êëþ÷ ñàëàìàíäðè» 01.05 Õ/ô «Äîðîæíÿ ïðèãîäà-2»

09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì 09.25 Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» 10.00 Ì/ñ «Ë³ëî ³ Ñò³÷» 11.50 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ» 13.35 Ò/ñ «Ïîëîâèíêè» 14.35 Õ/ô «Ïåðøà äî÷êà» 16.45 Õ/ô «Êîõàííÿ - ç³òõàííÿ» 18.55 Õ/ô «Â³éíà íàðå÷åíèõ» 20.55 ³òàëüêà 2 22.25 Ùî ÿêùî? 23.00 Õ/ô «Æèòòÿ çà ìåæåþ» 01.10 Õ/ô «Ï³çíàé ñåáå» 02.40 Äî ñâ³òàíêó

04.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 04.50 04.50, 06.00 Teen Time 04.55 Ò/ñ «ÀéÊàðë³» 06.05 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å 06.45 06.45, 07.10 07.10, 07.40 07.40, 08.45 ϳäéîì 06.50 06.50, 19.15 ϳðàíü¿ 07.30 07.30, 08.30 08.30, 19.00 19.00, 00.05 Ðåïîðòåð 0 9 . 0 0 , 2 0 . 0 0 Ò/ñ «Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿» 10.00 10.00, 15.45 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 11.00 11.00, 17.50 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 13.25 Ì/ñ «Êîòïåñ» 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 16.45 16.45, 23.05 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 19.35 19.35, 00.25 Ñïîðòðåïîðòåð 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» 00.35 Ò/ñ «Ùîäåííèêè âàìï³ðà 3» 01.30 Ò/ñ «Ð³ööîë³ ³ Àéëc» 02.15 Ò/ñ «Åâð³êà» 02.55 02.55, 03.55 Çîíà íî÷³ 03.00 Ëåîïîëüä, àáî âòå÷à â³ä ñâîáîäè 03.25 Äâ³ Äîë³ 04.00 Íàðîäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî ê³íî 05.05 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà 05.10 ²âàí Ôðàíêî

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 06.00 Ì/ô 06.30 Á³çíåñ Íîâèíè 06.45 06.45, 07.45 Íîâèíè гâíîãî 07.05 07.05, 08.05 Ïàòðóëü 07.15 ×îëîâ³÷³ ðîçâàãè 07.35 Âåñåë³ óðîêè 08.20 гâíå ñüîãîäí³ 08.30 Ðàíêîâèé «Ñâ³äîê» 09.00 «Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè» 09.55 «Ìåäèöèíñüê³ òàºìíèö³» 10.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâè Ò.Óñòèíîâî¿» 12.40 Ò/ñ «Áàíäèòñüêèé Ïåòåðáóðã - 8» 14.35 Ò/ñ «Ë³òºéíèé» 16.45 «Ñâ³äîê» 17.00 гâíå ñüîãîäí³ 17.10 17.10, 22.15 Öå - Óêðà¿íà! 17.15 Âåñåë³ óðîêè 17.25 17.25, 19.00 ³òàºìî Âàñ 18.30, 22.20 Ïðåñ-ïîãëÿä ç Â. Ñêðèíñüêèì 18.45 Íîâèíè гâíîãî 19.30 19.30, 21.15 Á³çíåñ Íîâèíè 19.45 19.45, 20.45 20.45, 21.45 Íîâèíè гâíîãî 20.05 20.05, 21.05 21.05, 22.05 Ïàòðóëü 20.20 Êóë³íàðíå øîó „Ñìà÷íÎÃÎ!” 21.25 ʳíîëåêòîð³é 22.35 Àâòî-ìîòî-ðåâþ 00.35 Ðèòìè íî÷³ 01.35 Õ/ô «Ïîìñòà - ìèñòåöòâî» 03.15 «Ðå÷îâèé äîêàç» 04.00 «Àãåíòè âïëèâó» 04.25 «Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè» 04.55 «Ïðàâäà æèòòÿ»

05.55 Ò/ñ «Òðó Äæåêñîí» 06.40 Íîâèé ïîãëÿä 08.05 08.05, 10.00 Ðåâ³çîð 2 11.40 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³ 13.25 Ëþäè ÕÅ 14.00 Íåðåàëüíà ³ñòîð³ÿ 14.40 Ôàéíà Þêðàéíà 15.35 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 17.40 Õ/ô «Ê³øêè ïðîòè ñîáàê: Ïîìñòà ʳòò³ Ãàëîð» 19.30 Õ/ô «Ëþäèíà-Ïàâóê» 22.00 Õòî çâåðõó?-2 23.55 Ñïîðòðåïîðòåð 00.00 Õ/ô «ßê âòðèìàòèñÿ íà ïëàâó» 02.00 Ò/ñ «Åâð³êà» 02.45 02.45, 03.40 03.40, 04.15 Çîíà íî÷³ 02.50 Ñåìåðåíêè 03.45 Âèùå íåáà 04.20 Êîçàöüêèé ôëîò 04.30 Ãàðòóþ÷è þíàöòâî 04.45 Ç ïîëîíó íà âîëþ 05.00 Äèêå ïîëå 05.15 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà 05.20 Íåâãàìîâíèé Ïàíòåëåéìîí

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 05.50 Ì/ô 0 6 . 3 0 Á³çíåñ Íîâèíè 06.45 06.45, 07.45 Íîâèíè гâíîãî 07.05 07.05, 08.05 Ïàòðóëü 07.15 Ïðåñ-ïîãëÿä ç Â. Ñêðèíñüêèì 07.25 Ì/ô 08.20 Êóë³íàðíå øîó „Ñìà÷íÎÃÎ!” 08.50 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 09.15 ѳì’ÿ â³ä À äî ß 09.35 Ðåã³îíàëüíà ë³ãà «ªâðîïà» 11.30 «Ðå÷îâèé äîêàç» 12.00 Àâòî-ìîòî-ðåâþ 14.00 Åñòðàäíà Ïðåì’ºð-ë³ãà 14.30 14.30, 16.40 ³òàºìî Âàñ 16.00 ×îëîâ³÷³ ðîçâàãè 16.20 Àâòîðàìà 17.20 „Ìîäíî” 17.40 Íîâèíè ñóñ³äà 18.00 гâíå çà òèæäåíü 18.20 Ñïîðò çà òèæäåíü 18.40 Ïàòðóëü òèæíåâèé 19.00 Ò/ñ «Ïàâóòèíà - 6» 23.00 «Ãîëîâíèé ñâ³äîê» 00.00 Õ/ô «Òàºìíèöÿ îðäåíó» 01.35 Õ/ô «Óáèòè ïðåçèäåíòà» 03.10 «Ðå÷îâèé äîêàç» 03.55 «Àãåíòè âïëèâó» 04.25 «Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè» 04.40 «Ïðàâäà æèòòÿ»

06.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü - 2» 07.00 07.00, 17.00 17.00, 19.00 19.00, 03.45 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.20 09.20, 13.00 13.00, 17.20 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00 10.00, 20.00 Ò/ñ «Ëÿãàâèé» 11.00 Ò/ñ «Ïðîô³ëü óáèâö³» 12.00 12.00, 04.40 «Íåõàé ãîâîðÿòü» 14.35 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 15.35 15.35, 02.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 19.20 19.20, 04.05 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 21.50 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîí³» 01.40 Ò/ñ «Áåçìîâíèé ñâ³äîê - 2» 03.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî 05.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 óìí Óêðà¿íè 06.02 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî 06.30 06.30, 15.45 Ìóëüòäàðèíêè 06.55 06.55, 14.55 14.55, 19.25 Îô³ö³éí³ íîâèíè 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00 00.00, 05.00 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü» 07.30 07.30, 09.30 09.30, 12.30 12.30, 15.30 15.30, 19.30 19.30, 22.30 Òåëåâ³ç³éíà êðèì³íàëüíà ñëóæáà 07.45 Êëóá Ñóïåðêíèãè 08.05 Ðåòðîñïåêòèâà. Ò/Ô Æèòòÿ Ñîô³¿ 2 ÷. 08.40 Ìîÿ ðîäèíà Óêðà¿íà 09.45 Ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ 10.15 Ãðóïà ðèçèêó 10.30 Òàê áóëî 10.45 Ìîëîä³æíèé ïðîðèâ 11.15 Õ/Ô «Ñïàäêîºìö³ Äåëü Ìîíòå» 12.45 Óäîñâ³òà 13.15 Äóåò «Ïèñàíêà» Óêðà¿íñüê³ ï³ñí³ 1 4 . 1 5 Ðåòðîñïåêòèâà. ³òðÿí³ ³äè볿 Ãåîãð³ÿ Íàðáóòà 14.35 Åêîòóð 16.05 ×óäåñíèé êàíàë 16.30 Þíà ç³ðêà 16.45 Ôåñòèâàëüíèé ïîä³óì. Ò/Ô Ïîñâÿ÷åíèé ó òàºìíèö³ çåëåíñâ³òó 17.15 Õ/Ô «Ñïàäêîºìö³ Äåëü- Ìîíòå» 18.00 À ìè â³äïî÷èâàºìî 18.20 Òàêå æèòòÿ 18.40 Ïîãîðèíà 19.45 Ðîçìîâà áåç íîòàö³é 20.15 Îäèí íà îäèí 20.45 Íà äîáðàí³÷ êàçêà 21.00 Àçáóêà ñìàêó 21.15 Ìóçè÷íà êóõíÿ 21.30 Êâåñò-øîó 22.00 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü». Ñóáòèòðè 22.45 Òåëåñïîðò 23.15 Ìóçè÷íèé êàëåéäîñêîï 23.30 Çì³íè ñâ³é ñâ³ò 00.30 ïîâòîð ðàíêîâîãî åô³ðó

06.00 06.00, 05.20 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 19.00 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.00 07.10 Ò/ñ «²íòåðíè» 08.10 Íàéðîçóìí³øèé 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê 11.00 Íàéêðàùèé êóõàð íà ñåë³ - 2 12.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü - 2» 13.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü - 3» 14.00 Õ/ô «Ó ð³êè äâà áåðåãè» 18.00 18.00, 19.20 Ò/ñ «Ìîº êîõàíå ÷óäîâèñüêî» 22.10 Ò/ñ «Øàìàí» 02.00 02.00, 03.50 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîí³»

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 óìí Óêðà¿íè 06.02 Áëàãà â³ñòü ç гêîì Ðåííåðîì 06.30 06.30, 15.45 Ìóëüòäàðèíêè 06.55 Îô³ö³éí³ íîâèíè 07.00 07.00, 22.00 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü». Ñóáòèòðè 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30 0, 22.30 Òåëåâ³ç³éíà êðèì³íàëüíà ñëóæáà. ϳäñóìîê 07.45 Êëóá Ñóïåðêíèãè 07.55 Çåëåíèé ÁÓÌ 0 8 . 2 0 Ãàëåðåÿ îáðàç³â 08.30 Ôåñòèâàëüíèé ïîä³óì. Ò/Ô «Ïîñâÿ÷åíèé ó òàºìíèö³ çåëåí-ñâ³òó» 08.55 08.55, 23.45 Ìóçè÷íèé êàëåéäîñêîï 09.00 09.00, 12.00 12.00, 15.00 15.00, 19.00 ²íôîðìàö³éíèé âèïóñê «Äåíü» 09.45 Òåëåñïîðò 10.15 Àçáóêà ñìàêó 10.30 Ìóçè÷íà êóõíÿ 10.45 Êâåñò-øîó 11.15 Õ/Ô «Ñïàäêîºìö³ Äåëü- Ìîíòå» 5 ñ. 12.45 Îëåã Ìàéîâñüêèé «×èñò³¿ ñâ³òàíêè» 13.45 Ïîä³óì-¿¿ æèòòÿ 1 4 . 3 0 Çåëåíèé ÁÓÌ. Ðîñëèíè Ñâÿòîãî Ïèñüìà 16.05 Óðîê äëÿ áàòüê³â 16.30 Ïîâ³ð ó ñåáå 16.55 Õ/Ô «Â³ä÷àéäóøí³ áàòüêè» 17.30 Ñâ³òÎñâ³ò 18.00 Ïîãîðèíà 18.20 Ìîÿ ðîäèíà-Óêðà¿íà 18.40 Åêîòóð 19.45 ÕÀÅÑ ²íôîðìóº 20.00 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ 20.15 Ãðóïà ðèçèêó 20.30 Òàê áóëî 20.45 Íà äîáðàí³÷ êàçêà 21.00 Ïåðåõðåñòÿ ïðàâäè 21.30 Ìàíäðè 21.50 ѳì ÷óäåñ Ïîëòàâè 22.45 Ä/Ô «Ìåãàç³ðêè»

1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих


Íåäiëÿ, 24 áåðåçíÿ

28

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó

0 6 . 0 0 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.10 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ’ÿ 06.40 Êëóá ãóìîðó 0 7 . 0 5 Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð 0 7 . 4 0 «Äðóæèíà» 0 9 . 0 5 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? 09.25 ßê öå? 0 9 . 5 0 Êðîê äî ç³ðîê 10.30 Øåô-êóõàð êðà¿íè 1 1 . 2 0 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè 1 2 . 0 5 Õ/ô «Îñòð³â ñêàðá³â» 1 5 . 3 0 Áëèæ÷å äî íàðîäó 1 6 . 0 5 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ 1 6 . 5 0  ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà 1 7 . 4 5 ijëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü 18.20 Ïàì’ÿò³ Ì.Ìîçãîâîãî. «Ìîÿ â³ðà, íàä³ÿ, ëþáîâ» 2 0 . 4 0 Ãîëîâíèé àðãóìåíò 2 0 . 5 0 Îô³ö³éíà õðîí³êà 2 1 . 0 0 ϳäñóìêè òèæíÿ 2 1 . 3 0 Òî÷êà çîðó 2 1 . 5 5 Ôîëüê-music 2 2 . 5 0 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 2 3 . 0 0 Åðà á³çíåñó. ϳäñóìêè 2 3 . 3 5 «Äðóæèíà» 00.45 Êëóá ãóìîðó 0 1 . 2 0 ϳäñóìêè òèæíÿ 0 1 . 4 5 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 0 2 . 4 5 Äîñâ³ä 0 4 . 4 0 Ñâ³òëî 0 5 . 0 5 «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò. Ùåðáàòþê

06.05 Õ/ô «Ç íåáà íà çåìëþ» 07.50 Ìóëüòô³ëüì (1) 08.10 «Ðåìîíò +» 09.00 «Ëîòî-Çàáàâà» 10.10 Ì/ô «Åñê³ìîñêà» 10.15 10.15, 10.40 Ì/ñ «×³ï ³ Äåéë» 11.05 «Ãàñòðîíîì³÷í³ ïîäîðîæ³ ç Þ볺þ Âèñîöüêîþ. Âåíåö³ÿ» 11.45 «Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì» 12.40 «Ø³ñòü êàäð³â» 13.25 «Ì³íÿþ æ³íêó-7» 14.50 14.50, 15.55 15.55, 17.00 17.00, 18.20 Ò/ñ «Ñâàòè6» 19.30 «ÒÑÍ-òèæäåíü» 20.15 «Ãîëîñ êðà¿íè -3» 22.40 «Ñâ³òñüêå æèòòÿ» 23.40 «Ùî? Äå? Êîëè? dzðêîâ³ â³éíè» 00.50 Õ/ô «Ìàòåðèê» 02.35 Õ/ô «×óæèé» 04.30 Õ/ô «Ç íåáà íà çåìëþ»

05.50 05.50, 03.55 Õ/ô «×åðãîâèé òàòî: ë³òí³é òàá³ð» 07.30 ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó «Þðìàëà» 09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî» 10.05 10.05, 21.00 «Âåëèê³ òàíö³» 12.15 Êîíöåðò «Ñâàòàì 5 ðîê³â» 15.00 Ä/ô «Ñâàòè-5. Æèòòÿ áåç ãðèìó» 16.00 Ò/ñ «Îäèí íà âñ³õ» 20.00 20.00, 03.15 «Ïîäðîáèö³ òèæíÿ» 23.25 Õ/ô «Â³éíà ñâ³ò³â» 01.40 Õ/ô «Ëþäèíà, ùî á³æèòü»

04.55 «Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè» (1) 06.00 Õ/ô «Âîãîíü, âîäà é... ì³äí³ òðóáè» 07.20 «¯ìî âäîìà» 08.35 «Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ» 10.30 «Êàðàîêå íà Ìàéäàí³» 11.30 Ò/ñ «Ð³âíÿííÿ ëþáîâ³» 15.40 «Óêðà¿íà ìຠòàëàíò!-5» 19.00 «Áèòâà åêñòðàñåíñ³â» 20.00 Õ/ô «Ëåêö³¿ äëÿ äîìîãîñïîäàðîê» 22.15 Õ/ô «Áóäèíîê íà óçá³÷÷³» 00.20 Õ/ô «²íøå îáëè÷÷ÿ» 02.10 Õ/ô «Ìåäîâèé ì³ñÿöü»

УВАГА! Категорії:

Знайомства ÂÎÍÀ ×ÅÊÀª

гâíÿíêà, 52/155/ 58, ñïîê³éíà, âð³âíîâàæåíà, áåç ìàòåð³àëüíèõ òà æèòëîâèõ ïðîáëåì, â³ðóþ÷à, ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â, ìîæëèâî ç ïåíñ³îíåðîì, ³íâàë³äîì 3-ãðóïè. Êîíòàêòè: (095) 486-87-45

Ƴíêà 40 ð., 160/50, ðîçëó÷åíà, º ä³òè, ñòðóíêà, îõàéíà, ïðèâàáëèâà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâ³êîì, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, áåç ñóäèìîñòåé, ìîæíà âä³âöåì àáî áåçä³òíèì, äî 45 ð. Êîíòàêòè: Êîä: 1102 ÑÒÎ

06.30 «Êè¿âñüêèé ÷àñ» 06.45 06.45, 07.10 07.10, 08.25 08.25, 18.50 18.50, 23.35 23.35, 00.20 00.20, 03.20 «×àñ ñïîðòó» 06.50 06.50, 07.15 07.15, 08.10 08.10, 08.55 08.55, 10.55 10.55, 13.55 13.55, 14.10, 14.55, 17.10, 17.50, 19.10, 00.25, 00.40, 02.55, 03.30 03.30, 05.55 05.55, 06.25 «Ïîãîäà» 07.00 07.00, 08.00 08.00, 09.00 09.00, 10.00 10.00, 11.00 11.00, 12.00 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00 23.00, 00.00 00.00, 01.00 01.00, 02.00 02.00, 05.00 «×àñ íîâèí» 07.20 07.20, 08.15 08.15, 22.25 22.25, 23.20 23.20, 00.15 00.15, 03.15 «Á³çíåñ-÷àñ» 07.30 «180 ãðàäóñ³â» 07.50 07.50, 20.30 20.30, 01.55 01.55, 02.35 02.35, 04.35 04.35, 05.50 «Õðîí³êà òèæíÿ» 08.30 «Ôåºð³ÿ ìàíäð³â» 09.10 09.10, 19.30 19.30, 06.00 «Âåëèêà ïîë³òèêà» 09.35 «Â³êíî â Àìåðèêó» 10.10 «Ìàìèíà øêîëà» 10.30 «Çäîðîâ³ ³ñòî𳿻 11.10 «Òåõíîïàðê» 11.30 «Òðàíñì³ñ³ÿ-òåñò» 12.10 12.10, 04.15 «Æèòòÿ ö³êàâå» 13.10 «Çàõèñíèê ³ò÷èçíè» 13.30 «Ìîòîð» 14.20 «Ãðà äîë³» 15.15 «Àêöåíò» 16.10 «Ìàøèíà ÷àñó» 17.30 «Íîâèíè Êè¿âùèíè» 18.10 «Â³êíî â ªâðîïó» 21.00 «×àñ: ï³äñóìêè» 21.40 21.40, 03.00 03.00, 04.00 «×àñ-Òàéì» 22.00 22.00, 02.10 «Òåðèòîð³ÿ çàêîíó» 22.35 22.35, 03.40 «Ê³íî ç ßí³íîþ Ñîêîëîâîþ» 23.40 «Çâåðíè óâàãó ç Ò. Ðàìóñ» 00.30 00.30, 02.30 02.30, 03.35 «Îãëÿä ïðåñè» 01.10 01.10, 05.10 «Ïîðòðåòè ç Ñåð㳺ì Äîðîôåºâèì» 03.25 03.25, 06.20 «Òåìà òèæíÿ» 04.40 «Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Íàòàëêîþ Ô³öè÷»

05.05 Ôàêòè 05.25 05.25, 03.50 Ñâ³òàíîê 06.10 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ 07.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 07.30 Äà÷à 08.40 Îñíîâíèé ³íñòèíêò 09.10 Äèâèòèñÿ âñ³ì! 10.25 Îë³ìï³Ëÿïè 11.30 Êîçèðíå æèòòÿ 12.00 Ìóëüò îñîáèñòîñò³ 12.20 Êðèì³íàëüíèé îáëîì 12.55 Õ/ô «Â³äñòàâíèê» 14.50 Õ/ô «Â³äñòàâíèê-2» 16.45 Õ/ô «Â³äñòàâíèê-3» 18.45 Ôàêòè òèæíÿ 19.30 Õ/ô «Ñêàðá Àìàçîíêè» 21.45 Õ/ô «Øèðîêî êðîêóþ÷è» 23.30 Ò/ñ «Òàêñ³» 00.50 Õ/ô «Çàïàìîðî÷åííÿ» 02.35 Õ/ô «Áðþñ ³ Ëëîéä ïðîòè ÖÐÓ»

06.00 Õ/ô «Ñïîêóñà Äîí Æóàíà» 07.35 Ùîäåííèê âåëèêî¿ ê³øêè 08.00 «Ñîö³àëüíèé ïóëüñ âèõ³äíèõ» 08.35 08.35, 18.55 «Ïîãîäà» 09.00 Ñêàðáè ïðèðîäè (1) 10.00 «Áóäü â êóðñ³!» 10.40 Ô-ñòèëü 11.05 Õ/ô «Áåç ñèíà íå ïðèõîäü» 13.50 Çà ñ³ì ìîð³â 14.30 Àðò ñ³ò³ 15.10 15.10, 04.20 Ãðåíëàíä³ÿ. Äèêà ïðèðîäà â³ê³íã³â 1 6 . 0 0 óãàíòñüê³ âäðè â áàñåéí³ Àìàçîíêè (1) 17.00 «Óêðà¿íà-ªâðîïà: ìàÿòíèê Ôóêî» 17.45 Çóñòð³÷ â åðó ìèëîñåðäÿ? ̳ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà (1) 18.30 18.30, 03.40 «Ñâ³ò çà òèæäåíü» 19.00 Ìàåñòðî ìîäè (1) 20.00 20.00, 04.10 «Öèâ³ë³çàö³ÿ Incognita» 20.15 «Êóìèðè» 20.45 «Ñâ³òñüê³ õðîí³êè» 21.10, 05.10 Âîëîäèìèð Âèñîöüêèé. ß 21.10 ïðèéäó ïî âàø³ äóø³! 22.15 Õ/ô «Ìèñëèâö³ çà ñêàðáàìè» 00.20 Õ/ô «Ãóâåðíàíòêà» 02.15 Àìóðí³ ìåëî䳿 (3) 02.30 Õ/ô «Êîìïðîìåòóþ÷³ ñèòóàö³¿. Ïóñòîòëèâ³ ïàëü÷èêè»

06.00 ªðàëàø 07.15 Ì/ñ «Ëóíò³ê» 0 7 . 4 0 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà 08.00 Òåëåïóçèêè 08.35 Áàéäèê³âêà 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì 09.25 Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» 10.00 Ì/ñ «²íä³éñüê³ áàéêè» 10.25 Ì/ñ «Ë³ëî ³ Ñò³÷» 11.00 Ì/ô «Àë³ñà ó Äèâîñâ³ò³» 11.20 Ì/ô «Àë³ñà ó Çàäçåðêàëë³» 12.15 Ì/ô «Ñîþç çâ³ð³â» 14.10 Õ/ô «Êîõàííÿ - ç³òõàííÿ» 16.20 Õ/ô «Â³éíà íàðå÷åíèõ» 18.30 Îäíà çà âñ³õ 19.30 Äàéîø ìîëîäüîæ! 20.30 ³òàëüêà 2 22.00 Õ/ô «Ïëàíåòà ²ä³îò³â» 23.55 Õ/ô «Äæåê ³ Äæèë: ëþáîâ íà âàë³çàõ» 01.25 Õ/ô «ßê êîõàòèñÿ ³ç æ³íêîþ» 02.50 Äî ñâ³òàíêó

05.50 06.55 07.45 08.00 08.25

Ò/ñ «Òðó Äæåêñîí» Íîâèé ïîãëÿä Öåðêâà Õðèñòîâà Çàïèòàéòå ó ë³êàðÿ Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòí³ Øòàíè» 09.00 Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó» 10.00 Õ/ô «Àñòåðèêñ ³ Îáåëèêñ: Âåëèêà á³éêà» 11.45 11.45, 22.00 Ïåäàí-Ïðèòóëà Øîó 13.10 Õòî çâåðõó?-2 15.10 Õ/ô «Ê³øêè ïðîòè ñîáàê: Ïîìñòà ʳòò³ Ãàëîð» 16.30 Õ/ô «Ëþäèíà-Ïàâóê» 19.10 Õ/ô «Ëþäèíà-Ïàâóê 2» 23.40 Õ/ô «Ñåñòðè íà íåùàñòÿ 2» 01.50 Ñïîðòðåïîðòåð 01.55 Ò/ñ «Åâð³êà» 02.35 02.35, 03.40 Çîíà íî÷³ 02.40 Òá ïðî ÒÁ 03.10 Ñóïåðíèêè 03.25 ͳìôåÿ êàíä³äà 03.45 ×îðíèé êîë³ð ïîðÿòóíêó 04.10 Ö³íà ïîâåðíåííÿ 04.20 04.20, 04.55 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà 04.25 Æèòòÿ â îá³éìàõ êâ³ò³â 04.40 Ñîô³ÿ - äèòÿ êîõàííÿ

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 05.40 «Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî Êèºâà» 06.30 Õ/ô «Çàã³í îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ» 07.45 Ì/ô 08.10 гâíå çà òèæäåíü 08.30 Ñïîðò çà òèæäåíü 08.50 Ïàòðóëü òèæíåâèé 09.10 Íîâèíè ñóñ³äà 09.30 ϳä çíàêîì Íîáåëÿ 09.55 Àâòîðàìà 10.15 „Ìîäíî” 10.30 Äî Òîâñòóõè çà çäîðîâ’ÿì 10.50 Åñòðàäíà Ïðåì’ºð-ë³ãà 11.30 «Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó» 12.00 «Àãåíòè âïëèâó» 13.00 «Ïðàâîñëàâí³ ñâÿò³» 15.00 15.00, 16.50 ³òàºìî Âàñ 16.20 Êóë³íàðíå øîó «Ñìà÷íÎÃÎ! « 17.40 ʳíîëåêòîð³é 18.00 гâíå çà òèæäåíü 18.20 Ñïîðò çà òèæäåíü 18.40 Ïàòðóëü òèæíåâèé 19.00 ³òàºìî Âàñ 19.30 Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè 20.00 Ðåã³îíàëüíà ë³ãà «ªâðîïà» 22.00 Àâòî-ìîòî-ðåâþ 00.00 Ä/ñ «Òàºìíèö³ êðèì³íàëüíîãî ñâ³òó» 00.30 Õ/ô «ß - ëÿëüêà» 02.20 «Ðå÷îâèé äîêàç» 03.25 «Àãåíòè âïëèâó» 04.40 «Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè» 05.00 «Ïðàâäà æèòòÿ»

06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí 06.45 Ïî䳿 07.00 Õ/ô «Âåëèêèé ïðîðèâ Áåòõîâåíà» 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî 10.00 Ãåðî¿ åêðàíó 11.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü - 3» 13.00 13.00, 20.00 20.00, 21.00 Ò/ñ «²íòåðíè» 14.00 Íàéðîçóìí³øèé 16.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 19.00 19.00, 03.50 Ïî䳿 òèæíÿ 23.00 «Âåëèêèé ôóòáîë» 00.30 Ò/ñ «Øàõòà» 02.25 02.25, 04.35 Ò/ñ «Øàìàí»

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 óìí Óêðà¿íè 06.02 Ïîâíîòà ðàäîñò³ æèòòÿ 06.30 06.30, 16.00 Ìóëüòäàðèíêè 06.55 Îô³ö³éí³ íîâèíè 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00 0, 22.00 Îãëÿä ïîä³é òèæíÿ 07.30 07.30, 11.30 Êëóá Ñóïåðêíèãè 07.50 Ðåòðîñïåêòèâà. Ò/Ô Ðîñëèíè Ñâÿòîãî Ïèñüìà 08.30 Ñâ³òÎñâ³ò 09.30 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ 09.45 Ìóç. Ô³ëüì «Îñ³íí³ äîëåñï³âè» 10.00 Ìàíäðè 10.20 Äåíü â ìóçå¿ 10.50 ѳì ÷óäåñ Ïîëòàâè 11.00 ×óäåñíèé êàíàë 11.55 Ìóçè÷íèé êàëåéäîñêîï 12.30 Ïî ñóò³ 13.25 Òâîð÷èé çâ³ò êîëåêòèâ³â гâíåíùèíè 1, 2 ÷. 15.30 Íà òåðèòî𳿠çàêîíó 15.45 Çàõ³äíèé åêñïðåñ 16.20 Àáåòêà çäîðîâ’ÿ 16.45 Õ/Ô «Â³ä÷àéäóøí³ áàòüêè» 17.30 Áåç ïðàâà íà çàáóòòÿ 18.00 ̳ñüêå ê³ëüöå 18.30 Êâåñò-øîó 19.30 Ïóëüñ ÐÀÅÑ 19.45 Ò³íåéäæ-ïðîñò³ð 20.15 Áóäüìî çäîðîâ³ 20.30 Øòðèõè ç íàòóðè 20.45 Íà äîáðàí³÷ êàçêà 21.00 Ïî÷åðê äîë³. Âîëîäèìèð Ìåäâ³äü 21.30 ªâðîä³ì 22.30 Ìóçè÷íà êóõíÿ 22.45 Õ³òîâà âåæà 23.15 Ä/Ô «Ìåãàç³ðêè»

1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Ƴíêà 51/170/80, ðîçëó÷åíà, ïîðÿäíà, ïðèºìíî¿ çîâí³øíîñò³, áåç ø/ç, ç ïî÷óòòÿì ãóìîðó, áàæຠïîçíàéîìèòèñÿ ç íåçàëåæíèì, ïîðÿäíèì ÷îëîâ³êîì, áåç æèòëîâèõ ïðîáëåì, äî 60 ð., äëÿ äðóæáè, ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â, ìîæëèâèé øëþá. Ðàäè ðîçâàã íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: Êîä: 0502 ËΪ. Ƴíêà, 54/158/58, ïðèºìíî¿ çîâí³øíîñò³, ïîðÿäíà, íåçàëåæíà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ñåðéîçíèì ÷îëîâ³êîì äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ. Êîíòàêòè: Êîä: 1001 ÃÀ² Ñèìïàòè÷íà ð³âíÿíêà 33 ð., ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâ³êîì äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Êîíòàêòè: Êîä: 0102 ÌËÂ

Â²Í ×ÅÊÀª Ìîëîäèé ÷îëîâ³ê, 38 ð., ñåðåäíüî¿ çîâí³øíîñò³ ³ ðîñòó, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ä³â÷èíîþ äëÿ çóñòð³÷åé, íàäàì ìàòåð³àëüíó ï³äòðèìêó. Êîíòàêòè: гâíå, ãîëîâïîøòà, äî çàïèòàííÿ, ïàñïîðò ÀÑ 188214 гâíÿíèí, 39/178/68, ð î ç ë ó ÷ å í è é , ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äëÿ ñåðéîçíèõ â³äíîñèí. Êîíòàêòè: Êîä: 3107 ËÎË ×îëîâ³ê , 55 ð., áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ð³ñò 175/80, ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äëÿ ñåðéîçíèõ â³äíîñèí. Êîíòàêòè: Êîä: 1502 ÀÌÎ ×îëîâ³ê ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ â³ä 55 äî 65 ð., ðîçëó÷åíèé, ìîæå áóòè ñòâîðåíà ñ³ì’ÿ. Êîíòàêòè: Êîä: 1312 ÎÀÂ

Загублено, знайдено

Çàãóáëåíî, çíàéäåíî

Âòðà÷åí³ äîêóìåíòè, âèäàí³ íà ³ì’ÿ Ãàâðèëþê Ê.Â., ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Êîíòàêòè: (067) 362-06-33 kostya6210@gmail.com Âòðà÷åíî êíèãó îáë³êó äîõîä³â ³ âèòðàò, âèäàíó íà ³ì’ÿ ÔÎÏ Îë³éíèê Àíäð³é Ñòåïàíîâè÷, ââàæàòè íåä³éñíîþ. Êîíòàêòè: (096) 966-13-94

Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê, âèäàíèé ÍÂÓÃÏ íà ³ì’ÿ ijäê³âñüêîãî Âàäèìà, ââàæàòè íåä³éñíèì. Âòðà÷åíó Êîíòàêòè: (096) «Â³äîê» 985-63-91

Ç àãóáèâñÿ â ð-í³ âóë.Òèõà ñîáàêà, ïîðîäè ñõ³äíîºâðîïåéñüêà ëàéêà, ðóäîãî îêðàñó, 4,5 ì³ñÿö³. Ïðîõàííÿ, õòî çíàéøîâ, ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Êîíòàêòè: (063) 119-01-61, (068) 568-23-63

ïå÷àòêó ÒΠïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Êîíòàêòè: 23-61-23

Çíàéäåíî ñîáàêó ïîðîäè ïåê³íåñ (õëîï÷èê), â ðàéîí³ Ã³äðîïàðêó (á³ëÿ ðèíêó «Äèêîãî»). Êîíòàêòè: 22-62-08, (067) 459-94-98

СТАНОМ НА 12.03.2013 НАДІЙШЛИ ЛИСТИ ТАКИМ АДРЕСАТАМ:

1312 ÎÀ – 4 ëèñòà 1502 ÀÌÎ – 3 ëèñòà 0504 ÊÀÎ – 1 ëèñò 1102 ÑÒÎ – 1 ëèñò 2101 ßÍÌ – 2 ëèñòà Просимо абонентів забрати кореспонденцію! До уваги дописувачів рубрики «Знайомства»! Звертаємо Вашу увагу, що оголошення друкуються 3 місяці, листи зберігаються в редакції % 6 місяців. При збереженні більше, ніж 6 місяців % стягується подвійна оплата.


29

¹8 â ³ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó

Вікна, двері 2.1.1. Ïðîäàì

Æ à ë þ ç ³ â å ð ò è ê à ë ü í ³ , ãîðèçîíòàëüí³, ð³çíèõ ê î ë ü î ð ³ â .  è ì ³ ð þ â à í í ÿ , âñòàíîâëåííÿ. Êîíòàêòè: 28-83-77, (096) 967-72-84 ÑÊËßͲ ÁÅÇÐÀÌͲ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯. ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ÍÎÂÀ ÒÅÕÍÎËÎòß. ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÁÀËÊÎͲÂ, ÒÅÐÀÑ, ËÎÄƲÉ, ÀËÜÒÀÍÎÊ. ÃÀÐÀÍÒ²ß 2 ÐÎÊÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-05-21 (098) 620-38-84, (050) 410-32-20

Будівельні та оздоблювальні матеріали 2.2.1. Ïðîäàì

ÁÓÄÌÀÒÅвÀËÈ. Àñôàëüò, á³ëèé ï³ñîê, ÖÅÃËÀ - 1000 ãðí., êåðàìçèò, òðóáè, âàïíî, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, áëîêè, öåìåíò, ùåá³íü, ãëèíó, â³äñ³â, ïåðåãí³é, òîðôîêðèõòó, ñåïòèêè, êðóãè êîëîäÿçí³. Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà.

Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

• Áàëêîíè «ï³ä êëþ÷». Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ òà àëþì³í³ºâ³ êîíñòðóêö³¿, äàõ, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, óòåïëåííÿ, îáøèâêà, âíóòð³øí³ ðîáîòè (ñòåëÿ, ï³äëîãà òà ³í.)

ò. (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27

Àñôàëüò, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, â³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ, ë³ö. ÌÒÇÓ À ¹339649 â³ä 29.05.07 ð. Êîíòàêòè: 62-54-40, (067) 275-91-37

Áåòîí, ðîç÷èí, ùåá³íü, ï³ñîê, ï³ñîê â ì³øêàõ. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 62-54-40, (067) ³êíà, ëàì³íîâàí³, 275-91-37 182õ167, 240õ180, íåäîðîãî. ³äñ³â áàçàëüòîâèé, Êîíòàêòè: (050) 435-36-93, ãðàí³òíèé, ùåá³íü (050) 375-54-61 áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, Äâåð³ áàëêîíí³, çàñêëåíí³, ï³ñîê, êàì³íü áóòîâèé, ïîôàðáîâàí³, ç ðó÷íèé òà ìåõàí³÷íèé, íîâîáóäîâè. Êîíòàêòè: öåãëó ñèë³êàòíó. Êîíòàêòè: (067) 360-61-43 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90 ³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, áàëêîíí³ áëîêè, ð³çíîìàí³òíèé ïðîô³ëü. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20

• •

òåë.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27

Äâåð³, ì³æê³ìíàòí³, á/â. Êîíòàêòè: 24-77-58, (067) 919-05-05 Äâåðöÿòà äëÿ êàì³íà 55/ 35 ñì, âèð-âî Ðîñ³ÿ. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 431-85-65

ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, áåòîí, ðîç÷èí âàïíÿíèé, öåìåíòíèé. Âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: (095) 80701-12, (096) 276-30-65

ϳñîê, ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, ï³íîáëîêè, öåãëó, öåìåíò, øèôåð, êåðàìçèò, âàïíî, ÷îðíîçåì, ãí³é, äðîâà äóáîâ³, òîðôîáðèêåò, äîñòàâêà, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: (067) 60732-59, (093) 441-08-98, (095) 868-96-61

Ï ³ ù à í è ê (ïðèðîäíèé). Âñÿ êîëüîðîâà ãàìà. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó òà îáëàñò³. Ö³íà: â³ä 36 ãðí./êâ.ì. Êîíòàêòè: 40-05-21, (063) 190-37-37, (050) 410-32-20

Êðûìñêèé êàìåíü ðàêóøå÷íèê Ì-25 îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Äîñòàâêà â ëþáîé ðåãèîí Óêðàèíû. Êîíòàêòû: (096) 095-04-88, (050) 848-48-83 Êðûìñêèé êàìåíü ðàêóøå÷íèê Ì-25 ñ êàðüåðà îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Âîçìîæíà äîñòàâêà â ëþáîé ðåãèîí Óêðàèíû. Êîíòàêòû: (050) 927-97-19 (ßÍÀ), (095) 780-93-02 ( ÞÐÀ) Êðûìñêèé êàìåíüðàêóøå÷íèê îò ïðîèçâîäèòåëÿ ñ äîñòàâêîé íà îáúåêò, ìàðêè, Ì-15,Ì-25, äîñòàâêà ïî Óêðàèíå. Êîíòàêòû: (095) 330-33-00, (097) 340-87-00

Êàì³íü ðàêóøíÿê, â³ä âèðîáíèêà. Äîñòàâêà. Êîíòàêòè: (066) 0 2 1 - 2 2 - 4 3 www.sazhen.com.ua

Ðàêóøíÿê âûñøåãî êà÷åñòâà «Ì-25». Êîíòàêòû: (067) 472-42-73 ekostone.com.ua

• •

ϳñîê, ï³ñîê ð³÷êîâèé, â³äñ³â, êàì³íü, ùåá³íü, ðîç÷èí, ÷îðíîçåì, ãëèíó, áóä. â³äõîäè. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Êîíòàêòè: 62-84-06, (050) 435-42-19, (068) 037-06-15

ϳñîê, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â. Äîñòàâêà. (098) Ðàìè â³êîíí³ äåðåâ’ÿí³, Êîíòàêòè: (098) á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. 866-02-73, Êîíòàêòè: 63-36-60 371-80-11 Ïîëîòíà äâåðí³, á/â. Ö³íà: 100-250 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 307-32-01

Ðàêóøå÷íèê Ì-20, Ì-25, ýëèò., 380õ 180õ180, ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà, ýêîëîãèè. Ïðÿìûå ïîñòàâêè ñ Êðûìà. Êîíòàêòû: (095) 501-24-88

ϳñîê â ì³øêàõ, öåìåíò Ì-500 â ì³øêàõ, Äâåð³ âõ³äí³, íåäîðîãî, ãðàí³òíèé â äåðåâ’ÿí³. Êîíòàêòè: (068) ùåá³íü ì³øêàõ, â³äñ³â â ì³øêàõ, 337-69-86 äîñòàâêà. Êîíòàêòè: Äâåð³ øïîíîâàí³, íîâ³, 80 43-90-56, (097) 378-42-71 ñì, ãëóõ³. Êîíòàêòè: (067) 360-61-43

ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, â³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé. Êîíòàêòè: (050) 33840-98, (098) 442-13-31

Äîøêó (ñîñíà, â³ëüõà, ÿñåí), ñóõó, ñâ³æîñïèëåíó, áàëêè, êðîêâè, ðåéêè, áðóñ. Êîíòàêòè: 4383-27, (067) 382-23-06, (050) 823-23-70

• ³êíà, äâåð³ ìåòàëîïëàñòèêîâ³

Ðàêóøíÿê Ì-25, âûñøåãî êà÷åñòâà, îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Êîíòàêòû: (066) 957-52-41, (097) 317-78-70 Áàëêè ñîñíîâ³. Êîíòàêòè: (066) 395-82-89 Áëîê-õàóç. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ÁËÎÊÈ Ç ÊÐÈÌÑÜÊÎÃÎ ÐÀÊÓØÍßÊÀ (ÊÐÈÌ). ̲ÖͲ, ²ÄÁ²ÐͲ. ÂÈÑÎÊί ßÊÎÑÒ². ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏΠ̲ÑÒÓ ÒÀ ÎÁËÀÑÒ²  ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÒÅÐ̲Í. Ö²ÍÀ Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (093) 265-01-15, (097) 063-44-63

ÁËÎÊÈ Ç ÐÀÊÓØÍßÊÀ (ÊÐÈÌ), ÂÈÑÎÊÀ ßʲÑÒÜ, ÁÅÇ ÏÎÑÅÐÅÄÍÈʲÂ, ÑÀÌÎÂÈÂ²Ç Ç ÊÀÐ’ªÐÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 479-51-83, (067) 887-03-32

ÁËÎÊÈ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒͲ, ÏÅÐÅÒÈÍÊÈ. ÁÅÒÎÍ, ÐÎÇ×ÈÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-59-49, (067) 362-18-41, (067) 363-48-58  ̲ØÊÀÕ Ï²ÑÎÊ, ²ÄѲÂ, ÙÅÁ²ÍÜ, ÊÀ̲ÍÜ, ϲÑÎÊ ÌÈÒÈÉ, ×ÎÐÍÎÇÅÌ, ÊÅÐÀÌÇÈÒ, ÏÅÐÅÃͲÉ, ÂÈÂ²Ç ÁÓIJÂÅËÜÍÎÃÎ Ñ̲ÒÒß À/Ì Ç²Ë. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-26-72, (097) 396-23-38 Âàãîíêó ÌÄÔ, 18 êâ.ì. Ö³íà: 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68 Âàãîíêó. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 ÂÀÏÍÎ ÃÀØÅÍÅ ÒÀ ÃÐÓÄÊÎÂÅ, ²ÄѲÂ, ÙÅÁ²ÍÜ, ϲÑÎÊ, ÊÅÐÀÌÇÈÒ, ÊÀ̲ÍÜ, ÊÐÈÕÒÈ ÊÎËÜÎÐβ, ÁËÎÊÈ Ï²ÍÎ- ÒÀ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍͲ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÎÁ’ªÊÒ ÑÀÌÎÑÊÈÄÀÌÈ Â²Ä 3 ÄÎ 30 Ò. ÏÐÀÖÞªÌÎ Ç ÏÄÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Âàòó ì³íåðàëüíó, 50 ìì, çàëèøêè. Êîíòàêòè: 23-77-89, (068) 230-41-00

ÃÀÇÎÁËÎÊÈ (Á²ËÎÐÓÑÜ, ÓÊÐÀ¯ÍÀ), 550 ÃÐÍ./ ÊÓÁ.Ì. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÐÎÇÂÀÍÒÀÆÅÍÍß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 360-20-96 Ãâèíò ç áðîíçîâîþ ãàéêîþ, áðîíçîâó ãàéêó. Êîíòàêòè: 40-16-04, (098) 254-20-14, (095) 335-24-97 Äîøêó äëÿ ï³äëîãè. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40


30

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó ÊÅÐÀÌÇÈÒ Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ, 500 ÃÐÍ./ÊÓÁ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 360-20-96

Äîñòàâêà ñàìîñêèäàìè Ç²Ë (6ò), ÊàìÀÇ (12ò), ÄÀÔ (30ò). Ùåá³íü, êàì³íü, ï³ñîê, â³äñ³â, êåðàìçèò, êðèõòà, âàïíî, òèðñà. Âèâåçåííÿ ñì³òòÿ, ðîáîòà ï³ä åêñêàâàòîðîì. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ. ˳ö. À ¹352344 â³ä 18.07.2007 ð. ÌÒÇÓ.

Êîíòàêòè: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 ÄÎØÊÈ, ÁÀËÊÈ, ÊÐÎÊÂÈ, ÐÅÉÊÈ ÓÑ²Õ ÐÎÇ̲вÂ, ÑÓÕ² ÒÀ ѲÆÎÑÏÈËÅͲ. ÄÎØÊÓ ÄËß Ï²ÄËÎÃÈ, ØÏÓÍÒÎÂÀÍÓ, ÂÀÃÎÍÊÓ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-96-67, 64-55-55, (096) 242-26-61 ÄÎØÊÓ Ñ²ÆÎÑÏÈËÅÍÓ, ÑÓÕÓ, ÁÐÓÑ, ÐÅÉÊÓ, ÄÎØÊÓ ÄËß Ï²ÄËÎÃÈ ØÏÓÍÒÎÂÀÍÓ, ÂÀÃÎÍÊÓ, ÑÒÐÎÏÈËÜͲ ÑÈÑÒÅÌÈ. ÐÎÇ̲ÐÈ ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 718-65-43 ÄÎØÊÓ ÑÎÑÍÎÂÓ, ²ËÜÕÎÂÓ ÑÓÕÓ ÒÀ ѲÆÎÑÏÈËÅÍÓ (25-50 ÌÌ), ÐÅÉÊÈ, ÊÐÎÊÂÈ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÐÎÇ̲вÂ. ÄÎØÊÈ ÄËß Ï²ÄËÎÃÈ ØÏÓÍÒÎÂÀͲ, ÂÀÃÎÍÊÓ. ÌÎÆËÈÂÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-16-75, (067) 494-75-45

Âîðîòà, îãîðîæ³, êàðíèçè, ãðàòè, êîâàí³ åëåìåíòè òà ³íøå òåë.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27 www.kovalstvo.com.ua ÊÎÂÀͲ ÂÈÐÎÁÈ, ÂÎÐÎÒÀ, ÏÀÐÊÀÍÈ, ÐÅزÒÊÈ ÍÀ ²ÊÍÀ, ÍÀ²ÑÈ ÍÀÄ ÄÂÅÐÈÌÀ, ÕÓÄÎÆÍß ÊÎÂÊÀ Ï²Ä ÄÇÅÐÊÀËÀ, ÑÒÎËÈÊÈ, ˲ÆÊÀ, ѲÒÈËÜÍÈÊÈ, ËÞÑÒÐÈ. ÇIJÉÑÍÞªÌÎ ÇÂÀÐÞÂÀËÜͲ ÐÎÁÎÒÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 362-45-44

ÊÐÈÕÒÓ ÌÀÐÌÓÐÎÂÓ, ÊÂÀÐÖÈÒÍÓ, ÁÀÇÀËÜÒÎÂÓ, ÃÐÀͲÒÍÓ, ÃÀËÜÊÓ Ð²×ÊÎÂÓ ÄËß ÌÎÇÀ¯×ÍÈÕ ÐÎÁ²Ò, ÔÀÑÀIJÂ, ËÀÍÄØÀÔÒÍÎÃÎ ÒÀ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÓ. ÂÈÁ²Ð ÊÎËÜÎв ÒÀ ÔÐÀÊÖ²¯. ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÏÅÐÅÐÀÕÓÍÎÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Ëèøòâó. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 ˳íîëåóì, ãàðíèé ñòàí 3/ 5.60, 2.30/4.70, 2.25/1.20. Êîíòàêòè: (067) 647-70-60

ÍÀÒßÆͲ ÑÒÅ˲ ÑÜÎÃÎÄͲ. ÍÀÉÂÈÙÀ ßʲÑÒÜ ÇÀ ÍÈÇÜÊÓ Ö²ÍÓ. 100 % ÃÀÐÀÍÒ²¯. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 453-72-13

ò. (096) 307-28-79

Ïèëîìàòåð³àë îáð³çíèé òà íåîáð³çíèé. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ÄÎØÊÓ, ÁÐÓÑ, ÊÐÎÊÂÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 64-24-08, (067) 381-89-40

ϲÍÎ- ÒÀ ÃÀÇÎÁËÎÊÈ ÓÑ²Õ ÒÈÏÎÐÎÇ̲вÂ. (ÓÊÐÀ¯ÍÀ, Á²ËÎÐÓÑÜ, ÏÎËÜÙÀ). ÏÐß̲ ÏÎÑÒÀÂÊÈ ²Ç ÇÀÂÎIJ (ÌÎÆÍÀ ÌÀËÈÌÈ ÎÁ’ªÌÀÌÈ). ÏÐÀÖÞªÌÎ Ç ÏÄÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Êàõë³, á/â, äî ãðóáêè ÷è êàì³íó, äåøåâî. Êîíòàêòè: 40-10-40, (096) 146-45-75 ˳íîëåóì á/â. Êîíòàêòè: (067) 647-70-60 ÊÅÐÀÌÇÈÒ (ÍÀÑÈÏÎÌ, ÏÎ˲ÏÐÎϲËÅÍβ ̲ØÊÈ, «Á²Ã-ÁÅÃÈ»). ÔÐÀÊÖ²¯ 5-10 ÌÌ, 10-20ÌÌ, 20-40ÌÌ. ÌÎÆËÈÂÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÑÀÌÎÑÊÈÄÀÌÈ Â²Ä 5 ÄÎ 60 Ì. ÊÓÁ. ÏÅÐÅÐÀÕÓÍÎÊ. ÒÇΠ«ÄÅ̲ѻ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

ϲÑÎÊ, ϲÑÎÊ ÌÈÒÈÉ, ²ÄѲ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÈÉ, ÃÐÀͲÒÍÈÉ, ÙÅÁ²ÍÜ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÈÉ, ÃÐÀͲÒÍÈÉ, ÖÅÃËÓ, ÊÀ̲ÍÜ, ÇÅÌËÞ, ÂÈÂ²Ç ÁÓIJÂÅËÜÍÎÃÎ Ñ̲ÒÒß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-48-29, (068) 030-10-22, (050) 867-90-48

ϲÑÎÊ, ÙÅÁ²ÍÜ ÂÑ²Õ ÔÐÀÊÖ²É, ϲÑÎÊ ÌÈÒÈÉ, ²ÄѲÂ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11

ÐÀÊÓØÍßÊ ÊÐÈÌÑÜÊÈÉ. ÏÐß̲ ÏÎÑÒÀÂÊÈ Ç ÊÀÐ’ªÐÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 495-63-33, (095) 614-00-68 Ðåéêè. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ñâà¿, 6 ì. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 ѳòêó çàõèñíó. Êîíòàêòè: 43-52-56 Ñêëî, 3 ìì. Êîíòàêòè: (097) 321-65-96 Ñêëîáëîêè, 20õ20. Ö³íà: 7 ãðí./øò. Êîíòàêòè: (096) 307-32-01 Ôàíåðó á/â 1525*1525*18 ìì, ñòàí â³äì³ííèé Êîíòàêòè: (067) 272-26-56 Öåãëó áóä³âåëüíó, ÷åðâîíó, Ì-75. Êîíòàêòè: (068) 628-51-35

ÖÅÃËÓ ×ÅÐÂÎÍÓ Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ Ç ÄÎÑÒÀÂÊÎÞ, ÄÅØÅÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 362-22-20

Äîøêó ñòîëÿðíî¿ ÿêîñò³. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Ôàñàäíèé - â³ä 42 ãðí/ ì.êâ. ²íòåð ,ºðíèé - â³ä 100 ãðí/ì.êâ. Êàì³íü äëÿ ëàíäøàôòíèõ ðîá³ò

Ïë³íòóñ. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ϲÑÎÊ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÉ, ÖÅÌÅÍÒ Ì-500  ̲ØÊÀÕ, в×ÊÎÂÈÉ, ÂÀÏÍÎ, ²ÄѲÂ, ÊÅÐÀÌÇÈÒ, ×ÎÐÍÎÇÅÌ, ÙÅÁ²ÍÜ. ÖÅÃËÓ ×ÅÐÂÎÍÓ, ÁÓIJÂÅËÜÍÓ, ÂÎÃÍÅÒÐÈÂÊÓ ÏÎØÒÓ×ÍÎ, ϲÍÎÁËÎÊÈ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÂÀÍÒÀ ÂÀÍÒÀ-ÆÍÈÊÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

Øèôåð, öåìåíò, ðóáåðîéä, ÄÂÏ, ëèñò, ïðîô³ëü, êîíüêè îöèíêîâàí³, á³òóì. Äîñòàâêà àâòîòðàíñïîðòîì. Êîíòàêòè: (0362) 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77 Øïàëåðè. Êîíòàêòè: 28-44-80, (068) 513-60-09 ÙÅÁ²ÍÜ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÈÉ, ÃÐÀͲÒÍÈÉ, ²ÄѲ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÈÉ, ÃÐÀͲÒÍÈÉ, ϲÑÎÊ, ϲÑÎÊ ÌÈÒÈÉ, ×ÎÐÍÎÇÅÌ, ÖÅÃËÓ, ÊÀ̲ÍÜ, ÂÈÂ²Ç ÁÓIJÂÅËÜÍÎÃÎ Ñ̲ÒÒß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-48-29, (068) 030-10-22, (050) 867-90-48

ѳòêó äëÿ îãîðîæ³, 100 ì. Êîíòàêòè: (097) 447-95-44

Будівельні інструменти та обладнання 2.3.1. Ïðîäàì

Âèãîòîâëåííÿ òà ïðîäàæ êîíâåºðíèõ ðîëèê³â, ðîëèêîîïîð. Êîíòàêòè: (050) 54427-69, (050) 446-00-69

Áåíçîïèëó «Øò³ëü», íîâó. Êîíòàêòè: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68 Áåòîíîçì³øóâà÷. Êîíòàêòè: 096 733-56-94 ³äðà, á/â, áóä³âåëüí³, ç êðèøêîþ, 20 ë. Êîíòàêòè: 23-77-89, (068) 230-41-00 Êîíòåéíåð áóä³âåëüíèé, ìåòàëåâèé 5ò, á/â, Çäîëáóí³â. Êîíòàêòè: (097) 432-51-04 Íàæäàê. Êîíòàêòè: (050) 435-12-05 Îáëàäíàííÿ äëÿ ìîíîë³òíîãî áóä³âíèöòâà òà çàëèâàííÿ ç ï³íîáåòîíó. Êîíòàêòè: (050) 317-31-23 Ïåðôîðàòîð «Ìàê³òà», âèð-âî ͳìå÷÷èíà, á/â. Êîíòàêòè: (098) 130-10-68

2.3.2. Êóïëþ Áàãàòîïèë ³ìïîðòíèé, h-150ìì. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Áåòîíîçì³øóâà÷. Êîíòàêòè: 5-46-12 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 213-55-52 Âåðñòàò ïðîð³çíèé äëÿ îáð³çêè íåîáðîáëåíî¿ äîøêè. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Âåðñòàò öèë³íäðîâî÷íèé ô³ðìè «²ìåêñ». Êîíòàêòè: (097) 837-76-79 Îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ï³ëåòíèõ ãðàíóë. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Îïàëóáêó âåðòèêàëüíó (ïðèáëèçíî 7-9 ì.êóá.) äëÿ öîêîëÿ â îðåíäó íà 2-3 òèæí³. Ïîðÿäí³ñòü òà îïëàòó ãàðàíòóþ. Êîíòàêòè: (097) 921-21-35

2.2.2. Êóïëþ

ϳñòîëåò ìîíòàæíèé ÏÖ-84 àáî ÌÖ-52 äëÿ çàáèâàííÿ äþáåë³â, íîâ³ àáî ñêëàäñüêîãî çáåð³ãàííÿ. Êîíòàêòè: (068) 515-96-85

Áàë êè, øèôåð, áðóê³âêó, Áàëêè, ïàðêàí. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38

Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüíå, ìîæëèâî îêðåì³ åëåìåíòè. Êîíòàêòè: 43-52-56

Áóä³âåëüí³ â³äõîäè. Êîíòàêòè: (066) 606-84-88

Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³, áåòîíîçì³øóâà÷, îïàëóáêó, ëþëüêó, áóä³âåëüíèé ³íñòðóìåíò, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 213-55-52

Êóòíèê, øâåëåð, äâóòàâð, à ð ì à ò ó ð ó , ì å ò à ë î ï ð î ô ³ ë ü , ìåòàëî÷åðåïèöþ, ì³íåðàëüíó âàòó, á/â, ñàìîâèâ³ç. Êîíòàêòè: (096) 213-55-52

Ïëèòêó ôàñàäíó, 30/30, 5.5êâ.ì, êîðè÷íåâèé êîë³ð,âèð-âî ×åõ³ÿ. Êîíòàêòè: (067) 793-44-54

˳ñ õâîéíèé, êðóãëèé ç ë³ñãîñï³âñüêèìè òîâàðîòðàíñïîðòíèìè íàêëàäíèìè. Êîíòàêòè: (093) 434-55-22

Ðåéêó ñóõó, 2.5 Êîíòàêòè: 22-67-17

Ìàòåð³àëè áóä³âåëüí³. Êîíòàêòè: (097) 606-84-88

ì.

Îïàëóáêó á/â, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè Êîíòàêòè: (067) 709-54-45

Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³. Êîíòàêòè: (093) 693-25-55 Ðèøòóâàííÿ. 5-46-12

Êîíòàêòè:

Ùåïîð³çêó äëÿ ïåðåðîáêè äåð’ÿíèõ â³äð³çê³â, êóïëþ. Êîíòàêòè: (097) 837-76-79


¹8 â ³ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó 2.3.3. Çäàì â îðåíäó

• •

˳÷èëüíèê ãàçîâèé âíóòð³øí³é ,íîâèé. Êîíòàêòè: (050) 435-12-05 Ìèéêó êóõîííó ïîäâ³éíó,

Áåòîíîçì³øóâà÷, á/â. Êîíòàêòè: 5-79-21 320 ë, 220 Âò. Êîíòàêòè: Ìèéêó, íîâó. Êîíòàêòè: (098) 522-84-99 5-62-59

Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüíå, âèøêè-òóðè, îïàëóáêó DOKA 350, âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé, áåòîíîçì³øóâà÷, îáëàøòóâàííÿ äëÿ âèð-âà â³áðîáëîê³â. Äîñòàâêà. Ìîíòàæ. Êîíòàêòè: 43-52-56, (067) 362-55-01, (095) 7 5 4 - 1 9 - 0 3 www.BRM-Lesa.com

Газ, опалення, водопостачання 2.4.1. Ïðîäàì Òðóáû ïîëèïðîïèëåíîâûå, ôèòèíãè, âåíòèëè, êðàíû. Ïîëíûé àññîðòèìåíò ïðîäóêöèè, íîâèíêè. Äîñòàâêà ïî âñåé Óêðàèíå. Îïòîì. Îôèöèàëüíûé äèëåð òóðåöêîé Êîìïàíèè. Êîíòàêòû: (063) 680-98-89 Åëåíà

ϳ÷êó-áóðæóéêó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (097) 508-14-00 Ðàä³àòîð ÷àâóííèé, á/â. Êîíòàêòè: (097) 985-30-05 Ðàä³àòîðè äëÿ îïàëåííÿ, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Ö³íà: 35 ãðí./ðåáðî. Êîíòàêòè: (097) 475-87-05 Òðóáè, á/â, 200-400 ìì, òîâùèíà 5-8 ìì, äîâæèíè ð³çí³. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20

2.4.2. Êóïëþ Ãàçîâó êîëîíêó, á/â. Êîíòàêòè: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Êîêñ âóã³ëüíèé àáî àíòðàöèò. Êîíòàêòè: (096) 453-05-57

Áåòîíí³ ðîáîòè: ïðîìèñëîâ³ ï³äëîãè, äåêîðàòèâíèé áåòîí, ñòÿæêè àíãàðè, ìèéêè, çàïðàâí³ ñòàíö³¿, áîêñè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè, ñêëàäè, ãàðàæ³, ïàðê³íã.Êîíòàêòè: (098) 522-84-99

Áàëîí ãàçîâèé. Êîíòàêòè: (096) 307-32-01

Áàòàðå¿ ÷àâóíí³, á/â. Êîíòàêòè: (067) 363-55-05 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³, ðàäÿíñüê³ 3, 6, 14 ñåêö³é. Êîíòàêòè: (067) 647-70-60 Áîéëåð Gorenje GBFU 80 N, íîâèé, â óïàêîâö³, â ñ ò à í î â ë å í í ÿ â å ð ò è ê à ë ü í î / ãîðèçîíòàëüíî, ðîçì³ðè 80,3/50,5/20,5, 2 íàãð³âàëüíèõ åëåìåíòè. Åêîðåæèì. Îá’ºì áàêà 80 ë³òð³â. Ö³íà: 1350 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (063) 302-29-96 Áîéëåð, 80 ë, «Àòëàíòèê», á/â. Êîíòàêòè: (066) 927-56-81 Âàííó ÷àâóííó, á/ â. Êîíòàêòè: (067) 647-70-60 Êîëîíêó ãàçîâó «Áåðåòà», âèð-âî ͳìå÷÷èíà. Êîíòàêòè: 27-70-12, (096) 030-56-04 Êîëîíêó ãàçîâó «Áîø». Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 26-50-41, (093) 756-18-26 Êîëîíêó ãàçîâó (àðìîâ³ð), á/â, â ðîáî÷îìó ñòàí³ Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 435-44-54 Êîëîíêó ãàçîâó, íîâó. Êîíòàêòè: (098) 620-39-45 Êîëîíêó ãàçîâó. Êîíòàêòè: (096) 540-73-65

888-90-55

Êîòåë íà òâåðäå ïàëèâî Ê×Ì-гâíå. Êîíòàêòè: (098) 503-63-39 Êîòåë, á/â. Êîíòàêòè: (097) 985-30-05 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³, äîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 380-03-35 Òèòàí íà òâåðäå ïàëèâî. Êîíòàêòè: (067) 888-90-55

Електрообладнання 2.5.1. Ïðîäàì Å ë å ê ò ð î ä â è ã ó í , ìîòîð-ðåäóêòîð òà ðåäóêòîð. Êîíòàêòè: 40-16-04, (098) 254-20-14, (095) 335-24-97 Å ë å ê ò ð î ä â è ã ó í . Êîíòàêòè: (067) 888-90-55 Ëàìïó ïàÿëüíó. Êîíòàêòè: 26-06-00 Ïðîâ³ä ÊÂÂÃ, 4/2,5, 4/6. Êîíòàêòè: (096) 307-32-01

2.5.2. Êóïëþ Áîëãàðêó «Ìàê³òà». Êîíòàêòè: 40-16-04, (098) 254-20-14, (095) 335-24-97 Òðàíñôîðìàòîð ñòðóìó 1000 êÂò. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20

Послуги

Êîíâåêòîðè ãàçîâ³, 2 øò., âèð-âî Óãîðùèíà. Êîíòàêòè: 27-70-12, (096) 030-56-04 Êîòåë äëÿ îïàëåííÿ, ãàçîâèé, 2-êîíòóðíèé, á/ â. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38 Êîòëè íà òâåðäîìó ïàëèâ³, á/â. Êîíòàêòè: (097) 985-30-05

2.6.1. Ðåìîíòíîáóä³âåëüí³

• •

Áóä³âåëüíà áðèãàäà âèêîíóº âñ³ âèäè ð å ì î í ò í î îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò, ÿê³ñòü ãàðàíòîâàíà. Êîíòàêòè: (097) 16609-07, (097) 087-65-51, (098) 665-39-49

• •

Åëåêòðîìîíòàæí³ ïîñëóãè: çàì³íà ñòàðî¿ ïðîâîäêè íà íîâó, ìîíòàæ âèìèêà÷³â, ðîçåòîê, ñâ³òèëüíèê³â, àâòîìàò³â, ë³÷èëüíèê³â, â³äíîâëåííÿ çíèêëîãî Áó ä³âåëüíî-ðåìîíòí³ ñâ³òëà. Êîíòàêòè: (093) Áóä³âåëüíî-ðåìîíòí³ ðîáîòè. óïñîêàðòîí, 585-84-73, (096) ø ï à ê ë þ â à í í ÿ , 853-73-48 ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, çàëèâàííÿ ªâðîðåìîíò. ñòÿæîê, âêëàäàííÿ Ìóðóâàííÿ áóäèíê³â, ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ, ïåðåãîðîäîê, ãðóáîê, ä å ê î ð à ò è â í à ïàðêàí³â. Áåòîíí³ øòóêàòóðêà, ìîíòàæ (ñòÿæêà, ôóíäàìåíò) òà âàãîíêè, ñàíòåõí³÷í³ ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. ðîáîòè, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (097) 712Êîíòàêòè: (067) 293- 62-17, (063) 491-34-58 57-20, (097) 732-81-66 Êîìïëåêñíèé Áóð³ííÿ ñâàé, ðåìîíò êâàðòèð, á ó ä ³ â í è ö ò â î áóäèíê³â òà îô³ñíèõ ôóíäàìåíò³â, ñòÿæêè, ïðèì³ùåíü, âñ³ âèäè ìåòàëîêîíñòðóêö³¿, á ó ä ³ â å ë ü í è õ , ï å ð å ê ð è ò ò ÿ , ñàíòåõí³÷íèõ òà äåìîíòàæí³ ðîáîòè. åëåêòðè÷íèõ ðîá³ò, ˳ö. À ¹ 558385 â³ä â ñ ò à í î â ë å í í ÿ 5.11.2010 ð. Êîíòàêòè: îïàëåííÿ, â³êîí, (098) 926-54-04 äâåðåé. Êîíòàêòè: (096)  ê ë à ä à í í ÿ 643-75-27 á ð ó ê ³ â ê è , Ëèöþâàííÿ â ñ ò à í î â ë å í í ÿ ï î ð å á ð è ê ³ â , âèñîêîÿê³ñíå, ïðîôåñ³éíå, ò ð à ì á ó â à í í ÿ øâèäêî. Ñóïóòíî â ³ á ð î ï ë è ò î þ , íåîáõ³äí³ øòóêàòóðí³, ð å ê î í ñ ò ð ó ê ö ³ ÿ . øïàêëþâàëüí³, ìàëÿðí³, Êîíòàêòè: (096) ã³ïñîêàðòîíí³, ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè, ñòÿæêà, 985-63-91 âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Âêëàäàííÿ ïàðêåòó, Êîíòàêòè: (096) ëàì³íàòó, øïóíòîâàíî¿ 864-04-15 äîøêè, íàáèâàííÿ Ëèöþâàííÿ ïë³íòóñó. Øë³ôóâàííÿ íîâîãî òà ðåñòàâðàö³ÿ ïëèòêîþ ñò³í ³ ï³äëîãè, ãàðàíò³ÿ. ñòàðîãî ïàðêåòó òà ÿê³ñíî, äîùàòèõ ï³äëîã, ìîíòàæ Ê î í ñ ó ë ü ò à ö ³ ÿ äåðåâ’ÿíî¿ âàãîíêè. Âè¿çä áåçêîøòîâíà. Êîíòàêòè: (097) äî ê볺íòà. Êîíòàêòè: 62-18-12, 934-83-67 (067) 382-12-24 Ëèöþâàííÿ Âêëàäàííÿ òà øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó, ïëèòêîþ òà êîìïëåêñíèé áóäü-ÿêèõ ³íøèõ ðåìîíò âàííèõ ê³ìíàò òà äåðåâ’ÿíèõ ï³äëîã, ñàíâóçë³â. Êîíòàêòè: (067) ëàì³íàò, âàãîíêà. 909-21-60

• • • •

 è ê î í ó º ì î Êîíòàêòè: 5-91-12, (098) ðåìîíòí³ ðîáîòè. 514-61-96 Êîíòàêòè: (096) Âñòàíîâëåííÿ 723-52-96 î ï à ë å í í ÿ , âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿, ãëèáèííèõ íàñîñ³â òà íàñîñíèõ ñ ò à í ö ³ é , ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüí³ ðîáîòè. ˳ö. À ¹458522 ÌÐÐÁÓ â³ä 10.02.2009 ð. Êîíòàêòè: 43-18-49, (097) 81779-17, (094) 966-18-49

• •

Ïðîð³çàííÿ áåòîíó, àñôàëüòó áåíçîð³çîì. Êîíòàêòè: (098) 522-84-99

Ïðîôåñ³éíî âêëàäàºìî ëàì³íàò, ìîíòàæ ïë³íòóñà. (097) Âñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ Êîíòàêòè: ðîá³ò, âíóòð³øí³ òà 027-00-61 çîâí³øí³, ã³ïñîêàðòîí, Ðåìîíò êàðòèð, âàãîíêà, âêëàäàííÿ áóäèíê³â, êîòåäæ³â. Âñ³ ëàì³íàòó, ñòÿæêè, ïëèòêè âèäè. Ïðè êîìïëåêñíîìó òîùî. Êîíòàêòè: (066) âèêîíàíí³ 043-56-66, (097) áóäìàòåð³àëè íèæ÷å 032-61-83 ðèíêîâèõ ö³í. Äîñâ³ä, ãàðàíò³ÿ Êîíòàêòè: Âñòàíîâëåííÿ òà 40-05-21, (098) 620ðåìîíò ñàíòåõí³êè, çàì³íà 38-84, (050) 410-32-20 ìåòàëåâèõ òðóá íà Ðåìîíò êâàðòèð, ìåòàëîïëàñòèêîâ³, ï³äêëþ÷åííÿ ïðàëüíèõ áóäèíê³â, ëèöþâàííÿ ìîíòàæ ì à ø è í - à â ò î ì à ò ³ â , ïëèòêîþ, áîéëåð³â, ïîñóäîìèéíèõ ñàíòåõí³êè, åëåêòðèêà, ìàøèí. Êîíòàêòè: ã ³ ï ñ î ê à ð ò î í , 64-28-13, (097) ø ï à ê ë þ â à í í ÿ , øòóêàòóðêà, ñòÿæêè, 809-37-34 âñòàíîâëåííÿ äâåðåé òà à ³ ï ñ î ê à ð ò î í , â³êîí. Êîíòàêòè: (097) ëàì³íàò, ïëèòêà, âàãîíêà, 392-38-14 ø ï à ê ë þ â à í í ÿ , Ðåìîíò êâàðòèð, ôàðáóâàííÿ òîùî. îô³ñ³â. Øòóêàòóðåííÿ, Êîíòàêòè: (068) 042- øïàêëþâàííÿ,êëåºííÿ 53-19, (098) 421-94-17 øïàëåð, ñàíòåõí³÷í³ òà

Áðèãàäà âèêîíóº ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîáîòè: äåêîðàòèâíà ø ò ó ê à ò ó ð ê à , ø ï à ê ë þ â à í í ÿ , ã³ïñîêàðòîí, ïëèòêà, øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, ëàì³íàò, âñòàíîâëåííÿ äâåðåé, åëåêòðèêà, ìóðóâàííÿ, ãàðàíò³ÿ 1 ð³ê, ÿê³ñíî. Êîíòàêòè: (096) 395-78-92, (066) 670-76-87

Áóä³âåëüí³ ðîáîòè: çàëèâêà ôóíäàìåíò³â, ìóðóâàííÿ, øòóêàòóðí³ ðîáîòè, ã³ïñîêàðòîí, ïîêð³âëÿ, Êîëîíêè ãàçîâ³. Êîíòàêòè: ñòÿæêà, Àâòîìàòèêó äî ÷àâóííîãî 63-14-85, (096) 775-90-11 ñàéäèíã, àðìñòðîíã. êîòëà «Åôåêò». Ö³íà: 1000 Êîíòàêòè: (098) 293Êîòåë Ê×Ì-4Ì, á/â àáî ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68 46-95, (050) 225-24-53 íîâèé. Êîíòàêòè: (067) Êîëîíêè ãàçîâ³, á/â àáî íåðîáî÷³. Êîíòàêòè: (096) 614-16-02

Âêëàäàííÿ, øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó, ï³äãîòîâêà äåðåâ’ÿíî¿ ï³äëîãè ï³ä âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Êîíòàêòè: 23-10-00, (066) 22043-29, (067) 190-41-20

ÎÏÀËÅÍÍß, ÏÎÑËÓÃÈ

• • • •

Ì î í ò à æ ã ³ ï ñ î ê à ð ò î í ó , ø ï à ê ë þ â à í í ÿ , ôàðáóâàííÿ, ìîíòàæ ï³äâ³ñíèõ ñòåëü, àðìñòðîíã, ïîêëåéêó øïàëåð, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Êîíòàêòè: 2806-54, (098) 260-86-29

Ïðîïîíóþ ïîñëóãè ñàíòåõí³êà, ºâðîðåìîíò, åëåêòðîãàçîçâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Êîíòàêòè: (096) 525-28-20

• •

31

ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÂѲ ÂÈÄÈ ÐÅÌÎÍÒÍÈÕ ² ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÐÎÁ²Ò. ØÂÈÄÊÎ ² ßʲÑÍÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 899-43-70 ÂѲ ÂÈÄÈ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÐÎÁ²Ò. ˲Ö. ÌÐÐÁÓ À ¹ 513022 Â²Ä 10.03.10 Ð. ÏÎÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÊÐÀÍÀ, ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ. ˲Ö. ÌÒÇÓ À ¹ 509020 Â²Ä 26.02.10 Ð. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-59-49, (067) 362-18-41, (067) 363-48-58 ÃÅÍÅÐÀËÜÍÈÉ Ï²ÄÐßÄ Ó ÁÓIJÂÍÈÖÒ². ÐÎÇÐÎÁÊÀ ÏÐÎÅÊҲ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÐÎÁ²Ò.˲Ö. ÌÐÐÁÓ À ¹ 513022 Â²Ä 10.03.10Ð. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-59-49, (067) 362-18-41

åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè, âêëàäàííÿ ïëèòêè, ëàì³íàòó, âîäà òà êàíàë³çàö³ÿ, ðîáîòè ç ã³ïñîêàðòîíîì. Êîíòàêòè: (063) 332-87-13

Ó ò å ï ë å í í ÿ áóäèíê³â, ëèöþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ñàéäèíãó, âàãîíêè, ðåìîíò ïîêð³âåëü, çàëèâêó ñòÿæêè, ïîñëóãè åëåêòðèêà, ìóðóâàííÿ. Êîíòàêòè: (096) 742-42-32

Óòåïëåííÿ ôàñàä³â áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì (êîðî¿ä, áàðàíåê). Íàíåñåííÿ ³íøèõ âèä³â ä å ê î ð à ò è â í î ¿ øòóêàòóðêè. Êîíòàêòè: (096) 109-53-87

Øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³, â³äêîñ³â, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð. Êîíòàêòè: 6202-57, (096) 803-97-09

• •

Øïàêëþâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð. Êîíòàêòè: (097) 690-89-66 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, îáðîáêà â³äêîñ³â. Êîíòàêòè: 5-03-01

Øòóêàòóðåííÿ «ïî ìàÿêàõ» ã³ïñîâîþ øòóêàòóðêîþ ìàøèííèì ñïîñîáîì. Íå ïîòðåáóº ï î ä à ë ü ø î ã î øïàêëþâàííÿ. Êîíòàêòè: (096) 754-52-68 ÀÂÒÎÍÎÌͲ ÑÈÑÒÅÌÈ ÎÏÀËÅÍÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, ÊÀÍÀ˲ÇÀÖ²¯. ÌÎÍÒÀÆ ÒÀ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÑÀÍÒÅÕͲÊÈ. ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÉ Ï²ÄÁ²Ð ÎÁËÀÄÍÀÍÍß. ÃÀÐÀÍÒ²ß. ˲Ö. Àà ¹576516 Â²Ä 13.05.11 Ð. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-46-75, (097) 434-71-49 ÂÈÁÈÂÀÍÍß ÁÅÒÎÍÓ, ͲØ, ÀÐÎÊ, ÏÐÎ̲ÆʲÂ, ÊÀÍÀÂÎÊ Ï²Ä ÅËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÓ. ÎÒÂÎÐÈ Ï²Ä ÐÎÇÅÒÊÈ,ÂÈÌÈÊÀײ, ÊÎÍÂÅÊÒÎÐÈ, ÊÀÍÀ˲ÇÀÖ²Þ, ÂÅÍÒÈËßÖ²Þ, ÎÏÀËÅÍÍß. ÇÁÈÂÀÍÍß ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ, ÏËÈÒÊÈ, ÏÀÄÓÃ, ÇÍßÒÒß ÍÀÁ²ËÓ Ç² ÑÒÅ˲. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 22-40-71

Øïàêëþâàííÿ ñòåëü, ñò³í, â³äíîâëåííÿ â³äêîñ³â âíóòð³øí³õ òà çîâí³øí³õ. Êîíòàêòè: (068) 042-33-39

ªâðîðåìîíò êâàðòèð òà áóäèíê³â: øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ëàì³íàòó, ñòÿæêà íà ï³äëîãó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïàðêåòó, äåðåâ’ÿíî¿ ï³äëîãè òà ³í.

ò. 63-32-02, (093) 755-69-27 ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ: ÂÀÃÎÍÊÀ, òÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ËÀ̲ÍÎÂÀÍÀ ϲÄËÎÃÀ, ϲIJÑÍÀ ÑÒÅËß, ØÏÀÊËÞÂÀÍÍß, ØÒÓÊÀÒÓÐÅÍÍß, ÓÒÅÏËÅÍÍß ÒÀ ²Í. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-32-02, (093)755-69-27

ÐÅÌÎÍÒ, ØÏÀÊËÞÂÀÍÍß, ØÒÓÊÀÒÓÐÅÍÍß, ËÈÖÞÂÀÍÍß, òÏÑÎÊÀÐÒÎÍͲ ÐÎÁÎÒÈ Ð²ÇÍί ÑÊËÀÄÍÎÑÒ², ÁÅÒÎÍͲ ÐÎÁÎÒÈ, ÁÅÒÎÍÎÇ̲ØÓÂÀ×. ßʲÑÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÄÎÑÂ²Ä ÐÎÁÎÒÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-16-47, (097) 427-99-81, (097) 711-61-29, (094) 967-16-47

ÓÒÅÏËÅÍÍß ÁÓÄÈÍʲÂ, ÊÎÒÅÄƲÂ. ÏÎÂÍÈÉ ÔÀÑÀÄ: ÊÎÐίÄ, ÁÀÐÀÍÅÊ, ÌÎÇÀ¯ÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 923-50-01 ÕÓÄÎÆͲ ÊÎÂÀͲ ÂÈÐÎÁÈ, ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÌÅÒÀËÅÂÈÕ ÃÀÐÀƲ ÒÀ ÏÎÁÓÒÎÂÈÕ ÂÀÃÎÍ×ÈʲÂ, ÌÎÍÒÀÆ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 453-05-57 ØÏÀÊËÞÂÀÍÍß ÑÒÅËÜ, ÑÒ²Í, ²ÄÍÎÂËÅÍÍß Â²ÄÊÎѲ ÂÍÓÒвØÍ²Õ ÒÀ ÇÎÂͲØͲÕ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (068) 042-33-39 ØÏÀÊËÞÂÀÍÍß, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ÊËŪÍÍß ØÏÀËÅÐ, ÁÀÃÅÒ²Â. ÂÊËÀÄÀÍÍß ËÀ̲ÍÀÒÓ ÒÀ Ï˲ÍÒÓÑÀ, ÌÎÍÒÀÆ ÒÀ ØÏÀÊËÞÂÀÍÍß Â²ÄÊÎѲÂ. ÍÀÍÅÑÅÍÍß ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍί ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ ÒÈÏÓ «ÌÎÇÀ¯ÊÀ». ÌÎÍÒÀÆ Ã²ÏÑÎÊÀÐÒÎÍÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 949-33-06

Á³ëüøå îãîëîøåíü ñàéò³ www.ar.rv.ua

íà

2.6.2. Ç âèãîòîâëåííÿ Áóä³âíèöòâî «ï³ä êëþ÷», áóäèíêè, êîòåäæ³, àíãàðè, ñêëàäè, çåðíîñõîâèùà, ñïîðòèâí³ ñïîðóäè. Ãàðàíò³ÿ ÿêîñò³, äîñòóïí³ ö³íè. Êîíòàêòè: 40-05-21 (098) 620-38-84, (050) 410-32-20 Âèãîòîâëåííÿ äîøêè äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêè ç ìàòåð³àëó çàìîâíèêà. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Âèãîòîâëåííÿ äîøêè, áðóñó äîâæèíîþ äî 7 ìåòð³â. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÌÅÒÀËÅÂÈÕ ÃÀÐÀƲÂ, ÒÎÐÃÎÂÈÕ ÀÂÒÎÍÀ²ѲÂ, ʲÎÑʲÂ, ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÂÀÃÎÍ×ÈʲÂ, ÃÀÐÀÆÍÈÕ ÂÎвÒ, ÄÀ×ÍÈÕ ÁÓÄÈÍʲÂ, ÒÅÏËÈÖÜ, ÍÀ²ѲÂ, ÊÎÇÈÐʲÂ, ÀÐÎÊ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÌÎÍÒÀÆ, ÃÀÐÀÍÒ²ß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-22-72, (097) 063-49-42

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÒÀ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÂÎвÒ, ÑÅÊÖ²É, ÎÃÎÐÎƲ, ÑÕÎÄÎÂÈÕ ÌÀÐزÂ, ÐÅزÒÎÊ, ÍÀÂ²Ñ²Â Ç ÏÎÊÐÈÒÒßÌ, ÀÐÌÀÒÓÐÍÈÕ ÊÀÐÊÀѲÂ, ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁ²Â, ÕÓÄÎÆÍß ÊÎÂÊÀ, ÏÎÑËÓÃÈ ÄÈÇÀÉÍÅÐÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 257-36-97, (097) 205-74-32 ÑÕÎÄβ ÌÀÐز: ÂÍÓÒвØͲ ÒÀ ÇÎÂͲØͲ, ÍÀ ÌÅÒÀËÅÂÈÕ ÊÀÐÊÀÑÀÕ, ÁÓÄÜ-ßÊί ÑÊËÀÄÍÎÑÒ², ÍÀ²ÑÈ Ç ÏÎÊÐÈÒÒßÌ ÏÎ˲ÊÀÐÁÎÍÀÒÎÌ, ÂÎÐÎÒÀ, ÑÅÊÖ²¯, ÎÃÎÐÎƲ ÒÀ ²Íز ÌÅÒÀËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 22-24-80, (067) 603-71-90

ÕÓÄÎÆÍß ÊÎÂÊÀ ÒÀ ÂÈÐÎÁÈ Ç ÌÅÒÀËÓ. ØÂÈÄÊÎ, ÄÅØÅÂÎ, ßʲÑÍÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 167-28-89 Âèãîòîâëåííÿ äîøêè äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêè ç ìàòåð³àëó çàìîâíèêà. Êîíòàêòè: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40


32

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó

Âñòàíîâëåííÿ òà ñàíòåõí³êè, ðåìîíò çàì³íà ñòàðèõ òðóá íà íîâ³, çâàðþâàëüí³ Êîíòàêòè: À â ò î í î ì í å ðîáîòè. îïàëåííÿ, ïðîäàæ, (096) 853-73-48, (093) 585-84-73 âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò, Ñàíòåõí³÷í³ îáñëóãîâóâàííÿ. Äîñòóïí³ ö³íè, ãàðàíò³ÿ ïîñëóãè: çâàðþâàëüí³ ìîíòàæ ÿêîñò³. Êîíòàêòè: ðîáîòè, î ï à ë å í í ÿ , 40-05-21 (098) âîäîïîñòà÷àííÿ òà 620-38-84, (050) ê à í à ë ³ ç à ö ³ ¿ , 410-32-20 â ñ ò à í î â ë å í í ÿ  ñ ò à í î â ë å í í ÿ ë³÷èëüíèê³â, äóøîâèõ êàá³í, áîéëåð³â, âàíí, ñòîëÿðêè, âêëàäàííÿ ó ì è â à ë ü í è ê ³ â , ëàì³íàòó, ï³äëîãè, çì³øóâà÷³â, ãàçîâèõ ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó. êîëîíîê. Êîíòàêòè: Êîíòàêòè: 62-76-41, (096) 853-73-48, (093) 585-84-73 (067) 706-15-64

2.6.3. Ç âñòàíîâëåííÿ

Âêëàäàííÿ áðóê³âêè, òðîòóàðíî¿ ïëèòêè, íàòóðàëüíîãî êàìåíþ, âñòàíîâëåííÿ ïîðåáðèê³â, âîäîçëèâ³â, ò ð à ì á ó â à í í ÿ â³áðîïëèòîþ. Âèñîêà ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ. Êîíòàêòè: (097) 38599-22, (096) 186-65-93

Àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò, îáñëóãîâóâàííÿ. Äîñòóïí³ ö³íè, ãàðàíò³ÿ ÿêîñò³. Êîíòàêòè: 40-05-21 (098) 620-38-84 Âñòàíîâëåííÿ ñòîëÿðêè, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ï³äëîãè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó. Êîíòàêòè: 62-76-41, (067) 706-15-64

Ìåáë³, á/â, ÷àñ³â ÑÐÑÐ. Êîíòàêòè: (067) 384-31-55 Íàñòîëüí³ ëàìïè, âèð-âà ÑÐÑÐ. Êîíòàêòè: (050) 435-12-05 Ïåðåäïîê³é ç àíòðåñîëÿìè, á/â. Òðè øàôè ³ ïåíàë. Ìîæíà âñå îêðåìî. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 200 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (063) 302-29-96

Меблі, предмети інтер’єру

³øàê â ïåðåäïîê³é. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 892-23-11

3.1.1. Ïðîäàì

Äçåðêàëà. Êîíòàêòè: 28-04-39, (097) 329-93-87

Ìåáë³. Ðåìîíò òà ïåðåòÿãóâàííÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â âäîìà ó çàìîâíèêà, øèðîêèé âèá³ð òêàíèí, ãóðòîâ³ ö³íè. Êîíòàêòè: (067) 79303-57, (098) 680-04-18

Äçåðêàëî â âàííó. Êîíòàêòè: 22-65-33

Äèâàí + 2 êð³ñëà, ðîçêëàäí³, á/â. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 711-88-94 Äèâàí ï³äë³òêîâèé. Êîíòàêòè: (097) 744-21-25 Äèâàí, 2 êð³ñëà ì’ÿêèõ. Êîíòàêòè: 26-53-40 Äèâàí, ë³æêî, á/â, âèð-âî ͳìå÷÷èíà. Êîíòàêòè: 64-24-65, (067) 928-85-42

Äèâàí íîâèé, ïðóæèííèé áëîê, 77õ215õ95. Ñïàëüíå ì³ñöå - 140õ190. ªâðîêíèæêà. Ìຠâåëèêèé ÿùèê äëÿ á³ëèçíè. Ö³íà: â³ä 2600 ãðí.

Êîíòàêòè: (067) 378-43-77  ³ òàëüíþ â ãàðíîìó ñòàí³ 1,40/ 0,50. Êîíòàêòè: (067) 272-26-56 ³òàëüíþ, á/â, â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 275-25-30, (050) 338-43-50 ³òàëüíþ, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî, 2,25õ2,25õ0,45 ì. Êîíòàêòè: (096) 275-25-30 ³òàëüíþ, á/â, ãàðíèé ñòàí. Êîíòàêòè: (067) 647-70-60 гâíå

˳æêî 1.5-ñïàëüíå, á/â. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 685-75-72, (067) 369-34-47

³òàëüíþ, á/â. Êîíòàêòè: 68-33-19

Äèâàíè, 2 øò., 2./0.75 ì òà 2./0.85 ì, ç ïîäóøêàìè, á/â. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 28-53-66, (097) 791-26-15 Äèâàííèé ìåõàí³çì äî äèâàíà-êíèæêè. Ö³íà: 10 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 302-29-96

Äèâàí íîâèé, ïðóæèííèé áëîê 200õ85õ90. Ñïàëüíå ì³ñöå 1,4õ2. Êîíòàêòè: (0362) 45-05-88

˳æêî 1-ñïàëüíå ç ìàòðàöîì, á/â. Ö³íà: 250 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 685-75-72, (067) 369-34-47

Êèëèì. Êîíòàêòè: 26-38-46

˳æêî 2-ÿðóñíå, äåðåâ’ÿíå. Êîíòàêòè: (098) 001-11-53, (066) 519-57-33

Êèëèìè, âèð-âî Êîíòàêòè: 5-62-59

˳æêî äåðåâ’ÿíå. Êîíòàêòè: 28-76-64

×åõ³ÿ.

Êîìîä äëÿ âçóòòÿ. Êîíòàêòè: 40-18-63

Äèâàí íîâèé, ïðóæèííèé áëîê, 75õ200õ86. Ñïàëüíå ì³ñöå-140õ200. ªâðîêíèæêà, ç äåðåâ’ÿíèìè ï³äëîê³òíèêàìè íà áèëüöÿõ. Ö³íà: â³ä 2250 ãðí.

Êîíòàêòè: (067) 378-43-77

Êð³ñëà ì’ÿê³, 2 øò., íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (097) 692-62-26 Êóòî÷îê êóõîííèé, ñò³ë, äóáîâèé, íîâèé, ðîæåâà îááèâêà, 0,9õ1,15. Êîíòàêòè: (095) 705-41-10 Êóòî÷îê ì’ÿêèé â ê³ìíàòó, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 64-34-33, (098) 951-77-39

Êîíòàêòè: (063) 705-78-01

Ñò³ë êóõîííèé ç³ ñò³ëüöÿìè. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 647-70-60

Øàôó òðèäâåðíó áåç àíòðåñîëåé. Êîíòàêòè: (067) 272-26-56

Ñò³ë êóõîííèé, + 2 ëàâêè (ñîñíà), á/â. Êîíòàêòè: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68

Øàôó ïîë³ðîâàíó, Êîíòàêòè: 63-79-68

Ñò³ë îá³äí³é. 26-38-46

Êîíòàêòè:

Ñò³ë ïèñüìîâèé 1-òóìáîâèé, á/â. Êîíòàêòè: 28-04-97, (095) 337-85-15 Ñò³ë ïèñüìîâèé, ñò³ëüö³ îô³ñí³ øê³ðÿí³. Êîíòàêòè: (067) 786-44-00

Ìàòðàöè îðòîïåäè÷í³, áåçïðóæèíí³, áîíåëü, ñ à ì î ñ ò ³ é í è é ïðóæèííèé áëîê. Ñïàëüí³ àêñåñóàðè. Êîíòàêòè: (067) 378-43-77 www.divanrv.at.ua

Ðàìêó ç ã³ïñó äëÿ äçåðêàëà. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68

Ñò³íêó â â³òàëüíþ àáî â îô³ñ, á/â, øïîíîâàíà, ñâ³òëà, 4.5 ì, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 390-74-85

Òóìáó ï³ä âçóòòÿ, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 24-33-77, (098) 897-57-74

Ëþñòðó á/â ç ïîë³ðîâàíîãî äåðåâà, íà ï’ÿòü ëàìïî÷îê, áåç ïëàôîí³â 10 ãðí., íàñòîëüíó ëàìïó á/â ìåòàë/ äåðåâî 7 ãðí., áåç ïëàôîíà. Êîíòàêòè: (063) 302-29-96

Ñåðâàíò êîðè÷íåâèé, á/â. Êîíòàêòè: 63-79-68

Ñïàëüíþ, á/â, õîðîøèé ñòàí, êîë³ð â³ëüõà. Ö³íà: 5000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (096) 370-31-28

Ëþñòðó êðèøòàëåâó. Êîíòàêòè: 26-38-46

Ñïàëüíþ, á/â. Êîíòàêòè: 5-62-59

Ëþñòðó íà 5 ïëàôîí³â, âèð-âî Þãîñëàâ³ÿ. Êîíòàêòè: (050) 435-12-05

Ñïàëüíþ, õîðîøèé ñòàí : 2 2-äâðåí³ øàôè ç àíòðåñîëÿìè, 2 ì’ÿêèõ ë³æêà, òóìáà, ñâ³òëîêîðè÷íåâîãî êîëüîðó. Ö³íà: 1700 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 892-23-11

Ëþñòðó íà îäíó ëàìïî÷êó. Ö³íà: 30 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (063) 302-29-96 Ì’ÿêó ÷àñòèíó: äèâàí, 2 êð³ñëà, ïóôèê. Ö³íà: 4000 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 5 4 7 - 2 6 - 2 5 alina_zdan@mail.ru Ìàòðàö îðòîïåäè÷íèé «Êîìô³», á/â. Ö³íà: 350 ãðí. Êîíòàêòè: 28-53-66, (097) 791-26-15

Ìàòðàöè 2 øò., âàòí³, ïî 10 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 302-29-96 Ìàòðàöè îðòîïåäè÷í³ ïðóæèíí³. Êîíòàêòè: 26-87-69, (096) 570-93-86 Ìåáë³, á/â, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (096) 602-58-18

Ñò³íêó â ê³ìíàòó á/â. Ñâ³òëà, øïîí äóá. Òðè øàôè: ñåðâàíòíà, êíèæêîâà, äëÿ îäÿãó, ïåíàë. Ìîæíà âñå îêðåìî. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 250 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (063) 302-29-96

Ñò³ë æóðíàëüíèé. Êîíòàêòè: 24-19-72, (096) 470-91-53 Ñò³ë êîìï’þòåðíèé, êóòîâèé, 125õ110. Êîíòàêòè: 5-43-10 Ñò³ë êóõîííèé ç³ ñò³ëüöÿìè. Êîíòàêòè: (067) 272-26-56

×àñòèíó ì’ÿêó, äèâàí + 2 êð³ñëà, íîâà. Êîíòàêòè: 40-51-14, (098) 419-81-78 ×àñòèíó ì’ÿêó: äèâàí, 2 êð³ñëà, æóðíàëüíèé ñò³ë. Êîíòàêòè: (068) 060-36-06 Øàôè 2 øò., á/â ç àíòðåñîëÿìè äëÿ îäÿãó, 1 êíèæêîâà á/â. Ö³íà: 150 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (063) 302-29-96 Øàôó 2-äâåðíó, á/â, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 24-41-05, (097) 729-82-87

Ñîôó, íîâó. Êîíòàêòè: 24-19-72, (096) 470-91-53

Äèâàí íîâèé, ïðóæèííèé áëîê, 77õ165õ105.Ñïàëüíå ì³ñöå-140õ200. Êîðîá äëÿ á³ëèçíè. Ö³íà: â³ä 2700 ãðí.

Øàôó 3-äâåðíó ç àíòðåñîëÿìè, òðþìî, äâ³ òóìáî÷êè, ïîë³ðîâàí³, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 64-34-33, (098) 951-77-39

ãðí. Êîíòàêòè: (097) 475-87-05

Ñò³íêó, á/â, «Ñìèãà» ó õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 64-12-76, (067) 360-42-01 Ñò³íêó, á/â, 4 ì. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 038-02-86 Ñò³íêó, 5-62-59

á/â.

Êîíòàêòè:

24-04-91, (097) 838-20-75

Êîíòàêòè: (067) 378-43-77

Øàôó ó ïåðåäïîê³é, 103õ35õ230, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 5-43-10 Øàôó, 2-äâåðíó, ç ïåíàëîì, ìîæëèâî îêðåìî. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-69-87, (094) 966-69-87 Øàôó, 3-äâåðíó. Êîíòàêòè: (066) 874-36-59 Øàôó, á/â. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 647-70-60

3.1.2. Êóïëþ Êèëèìè, íåäîðîãî, á/â. Êîíòàêòè: 63-14-85, (097) 653-36-14 Ìåáë³, ìîæëèâî á/â. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38 Øàôó 2-äâåðíó, â³çüìó â ïîäàðóíîê. Êîíòàêòè: 23-16-35

3.1.3. Ïðîïîíóþ

Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â êóõí³ «Áëþì», «Õàéòåê», «Õàìåëåîí», øàôè-êóïå, ñò³íêè, ñïàëüí³, â³òàëüí³. Ïðîåêòóâàííÿ, ä î ñ ò à â ê à , âñòàíîâëåííÿ. Êîíòàêòè: 62-65-76, (097) 868-83-84

Ñò³íêó, êîðè÷íåâó, ïîë³ðîâàíó, á/â. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 384-31-55

Ð å ì î í ò , ïåðåòÿãóâàííÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â. Êîíòàêòè: (098) Øàôó íàâ³ñíó. Êîíòàêòè: 501-69-02 Øàôó êíèæêîâó. Êîíòàêòè: 63-79-68 22-65-33

Øàôó îô³ñíó äëÿ îäÿãó. Êîíòàêòè: (067) 786-44-00

Ñò³íêó, êîðè÷íåâó, 2.7/1.8 ì. Ö³íà: 750 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 475-87-05

Äèâàí íîâèé, ïðóæèííèé áëîê, 77õ205õ102.Ñïàëüíå ì³ñöå 125õ190. ªâðîêíèæêà. Ö³íà: â³ä 3300 ãðí.

á/â.

Ïåðåòÿãóâàííÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â, ðåìîíò, çì³íà äèçàéíó, âäîìà ó çàìîâíèêà, øâèäêî, Êîíòàêòè: ÿê³ñíî. Êîíòàêòè: (067) 378-43-77 Øàôó ç àíòðåñîëÿìè, á/â, 27-75-65, (099) 336 Ñò³íêó, 3/1.6 ì. Ö³íà: 300 â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: -66-75, (096) 750-93-13 Øàôó 3-äâåðíó, ïîë³ðîâàíó, ç àíòðåñîëÿìè, ñâ³òëó, á/â. Êîíòàêòè: 28-04-97, (095) 337-85-15

Ñò³íêó, â³òàëüíþ, á/â. Êîíòàêòè: (066) 656-51-67

Ìàòðàö øîâêîâèé, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 26-38-46

Äèâàí íîâèé, ïðóæèííèé áëîê, 95õ95õ180. Ñïàëüíå ì³ñöå - 140õ185. Ïðóæèííèé áëîê. Êîðîá äëÿ á³ëèçíè Ö³íà: â³ä 2500 ãðí.

2.7.2. Êóïëþ

Òóìáè, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 5-62-59

Ðîãè îëåíÿ. Ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ³ ÿê ïðèêðàñó, ³ ÿê â³øàê. Ö³íà: 450 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (063) 302-29-96

Êîíòàêòè:

Çð³çàííÿ òà îáð³çêà äåðåâ áåíçîïèëàìè, ïðîôåñ³éíî. Êîíòàêòè: Êðóãëÿê. Êîíòàêòè: (066) Ø å ñ ò è ã ð à í í è ê . (067) 649-69-94 Êîíòàêòè: (066) 767-77-25 767-77-25

Ñò³íêó «Æèòîìèðñüêà», 3 ì. Êîíòàêòè: (067) 272-26-56

Ìàòðàö ïðóæèííèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: çâè÷àéíà. Êîíòàêòè: 26-38-46

Êð³ñëà ì’ÿê³, 2 øò. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 384-31-55

Øâåëåð, äâóòàâð. Êîíòàêòè: 20-88-59, (067) 389-38-35

Ïîëè÷êó ï³ä òåëåôîí. Êîíòàêòè: 22-65-33

Ñåðâàíò. Êîíòàêòè: (066) 874-36-59

Êèëèì íàòóðàëüíèé, á/â, 2õ3,2. Êîíòàêòè: (067) 272-26-56

Òðóáó íåðæàâ³þ÷ó. Êîíòàêòè: (096) 307-32-01

˳æêî, 2-ñïàëüíå, ç ìàòðàöàìè. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 384-31-55

Ëþñòðè, ãàðíèé ñòàí Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 272-26-56

˳æêà, 2 øò., á/â. Êîíòàêòè: 24-04-91, (097) 838-20-75

Òðóáó íåðæàâ³þ÷ó. Êîíòàêòè: (066) 767-77-25

Ñòîëèê æóðíàëüíèé, êîðè÷íåâèé. Êîíòàêòè: (097) 692-62-26

Ëþñòðè, á/â. Ö³íà: 100-150 ãðí Êîíòàêòè: (067) 272-26-56

Âèðîáè ç âîëüôðàìó, ìîë³áäåíó, îëîâà, òâåðäîñïëàâó, ñïëàâ³â ÐÎÇÅ, ÂÓÄÀ, ÁÀÁÁ²Ò. Êîíòàêòè: (066) 767-77-25

Ëèñòè àëþì³í³ºâ³, ãëÿíöåâ³. Êîíòàêòè: (096) 540-73-65

Ñò³ëüö³ ñòîëîâ³, äóáîâ³, 6 øò. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68

˳æêî, 2-ÿðóñíå, äåðåâ’ÿíå, íîâå. Êîíòàêòè: (067) 831-31-15, (095) 813-77-17

Á³ëüøå îãîëîøåíü íà ñàéò³ www.ar.rv.ua

Òâåðäîñïëàâ. (066) 767-77-25

Ïîëèöþ íàâ³ñíó. Êîíòàêòè: 24-19-72, (096) 470-91-53

Ñåðâàíò, øàôó, òóìáó, àíòèêâàðí³. Êîíòàêòè: (097) 475-87-05

Êàðíèçè äåðåâ’ÿí³, ð³çíèõ ðîçì³ð³â. Ö³íà: â³ä 30 ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68

Ëèñò, êðóã. Êîíòàêòè: (096) 307-32-01

Ïîëèö³. Êîíòàêòè: 26-38-46

Ëþñòðè, ãàðíèé ñòàí Ö³íà: 120 ãðí Êîíòàêòè: (067) 272-26-56

Êóõîíí³ íàâ³ñí³ øàôè ïî 20 ãðí., ñò³ë îá³äí³é ðîçñóâíèé 15 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 302-29-96

Á ó ð ³ í í ÿ áóðîíàáèâíèõ ñâàé ä. 150-500 ïðè ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâ³, âëàøòóâàííÿ ôóíäàìåíò³â. Êîíòàêòè: (067) 10341-13, (066) 539-33-01

2.7.1. Ïðîäàì Äð³ò ì³äíèé. Êîíòàêòè: (096) 307-32-01

˳æêî îäíîñïàëüíå, 190Õ80 ñì, â õîðîøîìó ñòàí³, âíèçó 2 øóõëÿäè. Êîíòàêòè: (097) 585-88-19

Êóõíþ, á/â. Êîíòàêòè: 5-31-18, (096) 518-60-14 Êóõíþ, íîâó, 2 ì. Êîíòàêòè: 64-12-03, (096) 786-69-38

2.6.4. ²íø³

Металопрокат, вторсировина

Ñò³ëüö³ ì’ÿê³, 6 øò., á/â. Êîíòàêòè: 28-04-97, (095) 337-85-15

Ëþñòðè, ãàðíèé ñòàí Ö³íà: 100 ãðí Êîíòàêòè: (067) 272-26-56

Êàðíèç, äåðåâ’ÿíèé, 2 ì. Êîíòàêòè: 24-33-77, (098) 897-57-74

Êèëèì îâàëüíî¿ ôîðìè, 2õ4, ìîëî÷íèé. Êîíòàêòè: (097) 692-62-26

Ïîëèö³ äóáîâ³, 3 øò, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (095) 327-81-52

Êð³ñëî-êà÷àëêó, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (097) 645-65-00

˳æêà, 2 øò., (ìîæíà îêðåìî), îäíîñïàëüí³.  êîæíîìó º âåëèêà í³øà. Ìàòðàöè ïðóæèíí³. Ðîçì³ð: 190 íà 82. ÄÂÏ. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 24-60-28, (050) 814-51-67

Êàðíèç 2-ðÿäíèé. Êîíòàêòè: 26-38-46

ϳäñòàâêè äëÿ êâ³ò³â. Êîíòàêòè: 26-38-46

Âñòàíîâëåííÿ òà ðåìîíò ñàíòåõí³êè, çàì³íà ñòàðèõ òðóá íà íîâ³, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Êîíòàêòè: (096) 853-73-48, (093) 585-84-73

Ñòîëè, á/â. Êîíòàêòè: (050) 435-12-05

Êîðïóñí³ ìåáë³ íà çàìîâëåííÿ. Íåäîðîãî

Ñòîëèê æóðíàëüíèé, êîðè÷íåâèé, äåøåâî. Êîíòàêòè: 62-29-02, (068) 513-60-68

Êîíòàêòè: (0362) 45-05-88 www.divanrv.at.ua

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÊÎÐÏÓÑÍÈÕ ÒÀ Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲ вÇÍÈÕ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒ ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß: ØÀÔÈ, ØÀÔÈ-ÊÓÏÅ, ÊÓÕͲ, ÑÒÎËÈ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÒÀËÜͲ, ÄÈÂÀÍÈ, ÒÀ ²ÍØÅ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 5-66-07, (097) 702-98-56

ÐÅÌÎÍÒ Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲Â. Ç̲ÍÀ ÄÈÇÀÉÍÓ. ÐÅÌÎÍÒ ÒÀ ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÍÎÂÈÕ ÌÀÒÐÀÖ²Â. ÏÎØÈÒÒß ÀÂÒÎ×ÎÕ˲Â. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-65-47, (067) 137-38-38


33

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó

Автомобілі легкові, імпортні 4.1.1. Ïðîäàì ÀÓIJ Àóä³ 100, 1986 ð.â., 2.0 TD, áåæåâèé, ã/ï êåðìà, å ë å ê ò ð î ï à ê å ò , êë³ìàò-êîíòðîëü, +êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè. Ö³íà: 30400 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 Àóä³ 100, 1993 ð.â., áåç äîêóìåíò³â, íà õîäó, ìîæëèâî ïîäåòàëüíî. Ö³íà: 13000 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 919-55-04

Îïåëü Àñòðà, óí³âåðñàë, 1.6, ìîíî³íæåêòîð, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (096) 262-46-50

ÏÅÆÎ Ïåæî 205, 1992 ð.â., íå íà õîäó, áåç äîêóìåíò³â, ìîæëèâèé ïðîäàæ íà çàï÷àñòèíè. Ö³íà: 5600 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 540-74-27 Ïåæî-407, 1997 ð.â., 1.8 áåíçèí. Ö³íà: 22000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 789-37-55

ѲÒÐÎÅÍ

Àóä³ 100, 2.8, ï³ñëÿ ÄÒÏ, áåç äîêóìåíò³â, â ïîâí³ñòþ ðîç³áðàíîìó âèãëÿä³. Ö³íà: 10400 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 919-55-04

ѳòðîåí Êñàðà-ϳêàññî, 2004 ð.â., 2.0 áåíçèí, ïðîá³ã 190 òèñ.êì, ì³í³âåí, êë³ìàò-êîíòðîëü, êðó¿ç-êîíòðîëü, ÀÁÑ, ÅÑÏ, ïîä.áåçï., åë.äçåðêàëà, ã/ï êåðìà, âåëþð. Ö³íà äîãîâ³ðíà.

ÁÌÂ

ò. (067) 722-84-04

ÁÌ 525, 1989 ð.â., ñåäàí, áåç äîêóìåíò³â, ìîæëèâî ïîäåòàëüíî. Ö³íà: 6400 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 919-55-04

ѳòðîåí Áåðë³íãî, 2003 ð.â., âèøíåâèé, êîíäèö³îíåð, åëåêòðèêà, 2.0 HDI, äèçåëü. Êîíòàêòè: (097) 853-90-40

ÁÌÂ, 1998 ð.â., 2.5äèçåëü, óí³âåðñàë. Ö³íà: 72000 ãðí. Êîíòàêòè: 26-50-41, (093) 756-18-26

ÄÅÓ Äåó Ëàíîñ, 2005 ð.â., ñåäàí, 1.5 ãàç-áåíçèí, ïîëüñüêà çá³ðêà. Êîíòàêòè: (098) 214-44-96 Äåó Ëàíîñ, 2006 ð.â., íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (096) 387-12-52 Äåó Ëàíîñ, 2008 ð.â., 1.5, 44 òèñ.êì, ñèí³é, ïîëüñüêà çáîðêà, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ÖÇ, ñèãíàë³çàö³ÿ, áåç äåôåêò³â, ñòàí íîâîãî. Êîíòàêòè: (097) 453-76-67

ÌÅÐÑÅÄÅÑ Ìåðñåäåñ Áåíñ ÌÁ-100, 1995 ð.â, 1,5 áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 20-86-39, (098) 421-90-76 Ìåðñåäåñ ³òî, 2005 ð.â., ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: (050) 621-87-3

ͲÑÑÀÍ

ͳññàí Ñàíí³, 1995 ð.â., óí³âåðñàë, ñèí³é. Êîíòàêòè: (067) 157-60-01

ÎÏÅËÜ Îïåëü Àñòðà, 1997 ð.â., 1.6 áåíçèí, ìîíî³íæåêòîð. Êîíòàêòè: (096) 262-46-50 Îïåëü Êîìáî Êîìôîðò, 2005 ð.â., 1,7 CDTI (74kW), ABS, ïîäóøêà áåçïåêè, öåíòð. çàìîê, áîðòîâèé êîìï’þòåð, êîíäèö³îíåð, ìóëüòèêåðìî, çèìîâà ãóìà. Êîíòàêòè: (067) 777-49-85, (098) 898-22-07 Îïåëü Êîìáî, â õîðîøîìó ñòàí³, 1997ð.â., íîâà ãóìà, äâèãóí áåç ðåìîíòó, âàíòàæîï³äéîìí³ñòü 750êã. Ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: (067) 748-22-09

ѳòðîåí Äæàìï³, 2007 ð.â, 2,0 ÒIJ, êîíäèö³îíåð, 6ÊÏÏ, ABS, CD, ESP, MP3, ³ìîá³ëàéçåð, åëåêòðîâ³êíà, åë.äçåðêàëà, ï³ä³ãð³â äçåðêàë, Airbag, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã/ï, ö/ç, â ³äåàëüíîìó ñòàí³, ùîéíîïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: (068) 504-80-13 ѳòðîºí Äæàìï³ 2007 ð.â., 2,0 ÒIJ 120ê/ñ, êîíäèö³îíåð, 126 òèñ.êì., 6ÊÏÏ, ABS, CD, ESP, MP3, å ë å ê ò ð î â ³ ê í à , ñèãíàë³çàö³ÿ, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ö³íà: 90700 Êîíòàêòè: (068) 504-80-13

Ô²ÀÒ Ô³àò Êðîìà, 1991 ð.â., 2,0 ³íæåêòîð, 5-ñòóï. ÊÏÏ. Ö³íà: 36500 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 381-28-04 Ô³àò Ô³îð³íî, 1992 ð.â., 1.7 äèçåëü. Êîíòàêòè: (097) 258-89-65

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ

Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Á-2, 1986 ð.â., ÷åðâîíèé, 1.6 áåíçèí, óí³âåðñàë, ð³äíà ôàðáà. Ö³íà: 21600 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59

Ôîëüêñâàãåí Äæåòòà 1982 ð.â., äâèãóí 1,6 ãàç/ áåíçèí, 5 êïï, ñèí³é. Ö³íà: 17000 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 041-02-88 Ôîëüêñâàãåí Äæåòòà-2, 1988 ð.â., 1,3 áåíçèí, ñ³ðîãî êîëüîðó, ï’ÿòèäâåðíèé. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35 Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò, 1988 ð.â., Á-2, 1.8, áåíçèí, óí³âåðñàë, 5ÊÏÏ, ëþê, ôàðêîï, ÖÇ, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ìï-3, äîáðèé ñòàí, íåáèòèé. Ö³íà: 27000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 196-46-74

ÔÎÐÄ Ôîðä Ãðàíàäà, ñåäàí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (095) 138-55-14 Ôîðä Åñêîðò, 1.8, êîë³ðçåëåíèé ìåòàë³ê. Êîíòàêòè: 62-90-29, (067) 851-22-76 Ôîðä Òðàíçèò, 1996 ð.â., 2,5 äèçåëü, âàíòàæíèé, ã/ ï êåðìà, ÀÁÑ, êîðîòêèé, íèçüêèé, ïðèâ³ä çàäí³é, íîâà çèìîâà ãóìà, ïîòðåáóº êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó. Êîíòàêòè: (097) 760-39-83 ÔÎÐÄ ÔÎÊÓÑ Ñ-MAX, 2005 Ð.Â., 1,8, ÏÐÎÁ²Ã 88 ÒÈÑ. ÊÌ, ÊÎ˲РÑÒÈÃËί ÂÈØͲ,  ÕÎÐÎØÎÌÓ ÑÒÀͲ, ÎÔ²Ö²ÉÍÅ ÒÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 382-89-40

ØÊÎÄÀ Øêîäà Ôàâîðèò, 1993 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³, êàï. ðåìîíò êóçîâà, 1,4, ïåðåäí³é ïðèâ³ä, çåëåíèé, õåò÷áåê, íîâà ìàãí³òîëà. Êîíòàêòè: (050) 412-33-99; (098) 611-49-69

²Íز Äà÷³ÿ Íîâà, 2003 ð.â., 1,4 ³íæåêòîð, òîíîâàíèé, ïðîòèòóìàíêè, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 28800 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 846-18-12 Äæèï, ˳íêîëüíÍàâ³ãàòîð, 1998 ð.â., «ïîâíèé ôàðø», â ³äåàëüíîìó ñòàí³, ìîæëèâèé îáì³í íà ðåôðèæåðàòîð 8-9 ò. Êîíòàêòè: (097) 214-12-94 ʳà Ñïîðòåéäæ, 2008 ð.â., 35 òèñ. êì ïðîá³ã, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (095) 714-64-20

4.1.26. Êóïëþ

• •

Àâòî äî 25000 ãðí., áàæàíî íà õîäó. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59

Àâòîìîá³ëü â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, äî 30000 ãðí., ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Êîíòàêòè: (098) 159-88-57

Ôîëüêñâàãåí, äî 1992 ð.â., â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 970-73-59

Àâòî â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî íåðîçìèòíåíå, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 190-52-85

ÀÂÒÎÂÈÊÓÏ: ÀÂÒÎ Â ÕÎÐÎØÎÌÓ ÑÒÀͲ, ÍÅÐÎÁÎײ, ϲÑËß ÄÒÏ, ÏÎÆÅÆ, ÍÅÐÎÇÌÈÒÍÅͲ,Ç ÏÐÎÁËÅÌÍÈÌÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÌÈ, ØÂÈÄÊÈÉ ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ, ÄÎÏÎÌÎÃÀ  ÏÅÐÅÎÔÎÐÌËÅÍͲ, ÂȯÇÄ ÍÀ ̲ÑÖÅ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 362-70-80, (093) 529-91-10

Àâòîìîá³ëü ï³ñëÿ àâàð³¿, ïîæåæ³, ïðîáëåìíèé, ç ïîøêîäæåííÿì íîìåðà êóçîâà òà ³í. Êîíòàêòè: (097) 056-83-74 Àâòîìîá³ëü, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 5-46-12 Àóä³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92 Àóä³-80, 100, À6, À4, ï³ñëÿ ÄÒÏ ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (067) 316-92-06 Àóä³-80, 100. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35 Àóä³-80, 100. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56 Àóä³-Á3 àáî Á4. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92 ÁÌ - 3, 5, 7, àâàð³éíèé àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (097) 166-31-27 ²íîìàðêè àâàð³éí³ àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75 ²íîìàðêè, ï³ñëÿ ÄÒÏ. Ö³íà: äî 24000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 166-31-27 ²íîìàðêó, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92 Ìåðñåäåñ ³òî. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35 Ìåðñåäåñ, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92 Ìåðñåäåñ- 124, 190. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35 Ìåðñåäåñ-123, 124, 190, 210, àâàð³éíèé àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: (098) 493-06-82 Ìåðñåäåñ-123, 124. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56 Ìåðñåäåñ-124Å àáî 190. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92 Îïåëü Àñêîíà, Îïåëü Âåêòðà. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35 Îïåëü Àñòðà, Âåêòðà, Îìåãà, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: (098) 103-99-53 Îïåëü ³âàðî àáî Ðåíî Òðàô³ê. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56 Îïåëü, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92

Àâòî â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî ï³ñëÿ ÄÒÏ, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 088-34-37, (097) 826-21-81

Îïåëü-Àñêîíà àáî Àñòðà. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56

ÀÂÒÎ Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ ÑÒÀͲ, ϲÑËß ÄÒÏ, ÏÎÆÅƲ, ֲ˲, ²ÄÅÀËÜͲ, ÏÐÎÁËÅÌͲ, ÐÎÇÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÀͲ, ÏÎÒÐÅÁÓÞײ ÐÅÌÎÍÒÓ, ÄÎÐÎÃÎ, ØÂÈÄÊÈÉ ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ, ÏÎÑËÓÃÈ ÅÂÀÊÓÀÒÎÐÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 873-67-77

Ôîëüêñâàãåí Âåíòî, àáî Ãîëüô-3. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56

Àâòî, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (096) 213-55-52 Àâòîìîá³ëü àâàð³éíèé àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56

Ïåæî Åêñïåðò àáî Ô³àò Ñêóäî. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56

Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò, Âåíòî, Ãîëüô àáî Äæåòà. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75 Ôîëüêñâàãåí, Àóä³, Îïåëü, Ìåðñåäåñ, ï³ñëÿ ÄÒÏ ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (067) 316-92-06 Ôîëüêñâàãåí, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô àáî Äæåòà-1,2,3. Êîíòàêòè: (097) 752-25-92 Ôîðä Åñêîðä, Ìîíäåî, Ñêîðï³î, Ô³ºñòà, ç 1993 ïî 2002 ð.â., àâàð³éíèé àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: (097) 173-96-35 Õîíäà Àêîðä, Ïðåëþä, àâàð³éíèé àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Êîíòàêòè: (097) 173-96-35

Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô àáî Äæåòà. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35

Õþíäàé Ñàíòàôå, äèçåëü, àáî Õîíäà Àêîðä, Õîíäà Ëåãåíäà, àáî îáì³í íà àâòî ÁÌ 545, 4,5 àâòîìàò, «ïîâíèé ôàðø». Êîíòàêòè: 26-50-41, (093) 756-18-26

Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô-2, àáî Äæåòòà-2. Êîíòàêòè: (096) 463-36-56

×åð³ Àìóëåò àáî ³íø³. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35

Ôîëüêñâàãåí Êàää³. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75

Øêîäà Îêòàâ³ÿ àáî Ôàá³ÿ. Êîíòàêòè: (068) 500-38-75

Ôîëüêñâàãåí Âåíòî, Ãîëüô-3. Êîíòàêòè: (098) 571-42-35

̲ÑÒÎ ËÓÖÜÊ (0332), (03322)

ïðîäàì ÀÓIJ Aóä³-100, 1,8, áåíçèí, ïðîá³ã 470000 êì, 1984 ð. â., âèøíåâèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-907-10-40 Aóä³-100, 1984 ð. â., 1,8 áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-907-10-40

ÁÌÂ-520, 1989 ð. â., ñåäàí, áåç äîêóìåíò³â, ìîæëèâî îêðåìî çàï÷àñòèíè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-959-06-20 ÁÌÂ-520, 1991ð.â., ñåäàí, ÷îðíèé, ìîæëèâèé ïðîäàæ äîêóìåíò³â, àáî íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 050-919-55-04 ÁÌÂ-525, 1999 ð. â., äèçåëü, ñèíüîãî êîëüîðó, óí³âåðñàë, åëåêòðîïàêåò. Êîíòàêòè: 068-563-08-87

ÄÆÈ˲

Aóä³-A6, 1995 ð. â., ÀÊÏ, âñå, êð³ì êðó³ç-êîíòðîëþ. Êîíòàêòè: 24-70-44, 067-332-13-11

Äæèë ³-ÑÊ, 2008 ð. â., Äæèë³-ÑÊ, ÷îðíèé ìåòàë³ê, 1,5, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 098-716-41-04, 066-838-89-24

Aóä³-A6, 1995 ð. â., ÀÊÏ,. Êîíòàêòè: 24-70-44

ÁÌÂ-320, äèçåëü, 1999 ð. â., ÷îðíîãî êîëüîðó, åëåêòðîïàêåò. Êîíòàêòè: 068-563-08-87

Äæèë³, 2008 ð. â., ñ³ðèé, ïðîá³ã 81 òèñ. êì, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ñ è ã í à ë ³ ç à ö ³ ÿ , öåíòðàëüíèé çàìîê, ABS + EBD, åëåêòðîïðèâ³ä â³êîí, CD-ïðîãðàâà÷, ÌÐ3, çàõèñò ìîòîðíîãî â³äñ³êó, êîíäèö³îíåð. Êîíòàêòè: 066-730-00-74

ÁÌÂ-520, áåç äîêóìåíò³â, íà çàï÷àñòèíè, íå íà õîäó, ìîæëèâèé ïðîäàæ çàï÷àñòèí îêðåìî. Êîíòàêòè: 050-919-55-04

Äæèë³-ÌÊ-2, 1,6, áåíçèí, ïðîá³ã 84000 êì, 2008 ð. â., ñð³áëÿñòèé, ABD, ABS, Airbag, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-133-01-83

ÁÌÂ

ÌÀÇÄÀ Ìàçäà-323, 1997 ð. â., 1,5 áåíçèí, åëåêòðîñêëîïàêåò, ìóçèêà, òèòàíîâ³ äèñêè, ³äåàëüíèé ñòàí, íà ïîëüñüê³é ðåºñòðàö³¿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-356-27-06 Ìàçäà-626, 1989 ð.â., 2.0, ñð³áëÿñòèé ïåðëàìóòð. Êîíòàêòè: 050-285-20-28 Ìàçäà-627, 1987 ð. â., ñåäàí, 2 ë, ñ³ðîãî êîëüîðó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-582-86-49, 066-963-33-54

ÌÅÐÑÅÄÅÑ Ìåðñåäåñ-123, 1984 ð. â., 2,3 ³íæåêòîð, ëþê, ôîðêîï, ç äîêóìåíòàìè, àáî áåç. Ö³íà: íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 098-533-36-02 Ìåðñåäåñ-124 ª, 1994 ð. â., ÷îðíèé ìåòàë³ê, 2,2 ³íæåêòîð, ÊÏ-5, òèòàíîâ³ äèñêè, ABS, ñèãíàë³çàö³ÿ, êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè, íà ëüâ³âñüê³é ðåºñòðàö³¿, ïåðøèé âëàñíèê. Êîíòàêòè: 067-374-60-16 Ìåðñåäåñ-124, 1990 ð. â., áåíçèí, 2,5. Êîíòàêòè: ñìò. Òóð³éñüê, 096-784-64-97


34

ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë² ËÅÃÊβ ÑÍÄ

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-3, 1993 ð. â., 1,8 áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 066-713-85-00 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-3, 1993 ð. â., 1,8 áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 099-432-69-36 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-3, 1996 ð. â., 1,4 äâèãóí, ñèí³é ìåòàë³ê, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 098-993-52-13 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-3, 1996 ð. â., 1,9 äèçåëü, á³ëèé, 2-ñòóïêà, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ôîðêîï. Êîíòàêòè: 72-28-94 Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð-Ò4, 2003 ð. â., 2.5 òä³, âàíòàæíîïàñàæèðñüêèé, á³ëèé êîë³ð. Ö³íà: 86500 ãðí. Êîíòàêòè: 096-541-94-77, 099-708-23-53 Ìåðñåäåñ-124, 2,0, 1986 ð. â., â äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-870-67-49 Ìåðñåäåñ-124. Êîíòàêòè: 093-020-89-47 Ìåðñåäåñ-126, 1987 ð. â., 2,6 ãàç/áåíçèí, 70 ãðí./100 êì, ÷îðíèé ìåòàë³ê, åëïàêåò, øê³ðÿíèé ñàëîí, àêóñòèêà, òèòàíîâ³ äèñêè. Ö³íà: 41500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-267-65-51 Ìåðñåäåñ-Áåíö-124, 1990 ð. â., 2,0 ãàç/áåíçèí, õîðîøèé ñòàí, òåìíîñèí³é ìåòàë³ê, åëåêòðîïàêåò, ã³äðî-ï³äñèëþâà÷ êåðìà. Ö³íà: 43000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-714-46-94 Ìåðñåäåñ-³òî, 1999 ð. â., êîíäèö³îíåð, áàêëàæàíîâîãî êîëüîðó, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. Êîíòàêòè: 063-824-75-40 Ìåðñåäåñ-³òî, 2005 ð. â., ïàñ. Êîíòàêòè: 095-63378-00 Ìåðñåäåñ-³òî, 2008 ð. â., ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 066-913-45-57, 096-357-63-35

̲ÒÖÓÁ²Ø² ̳öóá³ø³-Êîëüò, 2008 ð.â., ïðîá³ã 9 òèñ. êì, ñ³ðèé ìåòàë³ê, â³äì³ííèé ñòàí, ïîâíèé êîìïëåêò. Êîíòàêòè: 098-669-78-90 ̳öóá³ø³-Ëàíöåð, 1986 ð. â., 1,8 äèçåëü, ï³ñëÿ ÄÒÏ, çíÿòèé ç îáë³êó, ìîæëèâî ïî çàï÷àñòèíàõ, äîêóìåíòè. Ö³íà: 10000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-571-35-20

ͲÑÑÀÍ Í³ñàí, 1,6 áåíçèí, 2007 ð. â., ïðîá³ã 150000 êì, ñ³ðèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-688-32-35, 70-07-90 ͳññàí Ñàí³, 1986 ð. â., óí³âåðñàë, 1,4. Ö³íà: 3000 ó. î. Êîíòàêòè: 099 635-38-96

Îïåëü-Record, 1981 ð. â., äâèãóí 2,0 áåíçèí, çàðåºñòðîâàíå ãàçîâå îáëàäíàííÿ, êàïðåìîíò, ïîôàðáîâàíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-961-54-46 Îïåëü-Record, 1981 ð. â., äâèãóí 2,0 áåíçèí, çàðåºñòðîâàíå ãàçîâå îáëàäíàííÿ, êàïðåìîíò, ïîôàðáîâàíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-961-54-46 Îïåëü-Âåêòðà, 1,6 ³íæåêòîð, 1992 ð. â., òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 067-979-72-73 Îïåëü-³âàðî, ïàñàæèð, 2,5 äèçåëü, ïðîá³ã 130000 êì, 2006 ð. â., á³ëèé, êë³ìàòêîíòðîëü, øê³ðÿíèé ñàëîí, ìóëüòèêåðìî, MP3, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ. Êîíòàêòè: 098-666-16-48 Îïåëü-Êàäåò ,1988 ð. â., 1,4 áåíçèí, ÷åðâîíèé ñåäàí, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-203-06-15 Îïåëü-Êàäåò, 1,6 äèçåëü. Êîíòàêòè: 73-87-24, 095-158-37-45 Îïåëü-Êàäåò, 1985 ð. â. Êîíòàêòè: 096-461-39-77 Îïåëü-Êàäåò, 1987 ð. â., 1,3 êàðáþðàòîð, 5-äâåðíèé, ñèí³é, õåò÷áåê, ëóöüêà ðåºñòðàö³ÿ. Êîíòàêòè: 096-842-41-79 Îïåëü-Êàäåò, 1987 ð. â., ñèí³é, 1,6 ìîíî³íæåêòîð. Êîíòàêòè: 095-540-33-65 Îïåëü-Îìåãà Á, óí³âåðñàë, 1994 ð. â., 2.0, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-550-10-96 Îïåëü-Îìåãà, 1987 ð. â., óí³âåðñàë, á³ëîãî êîëüîðó, ãàç-ìåòàí. Êîíòàêòè: 050-907-12-76 Îïåëü-Îìåãà, 2,0, áåíçèí, ïðîá³ã 170000 êì, 1997 ð. â., âèøíåâèé, áåç äîêóìåíò³â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-402-80-84, 066-593-20-46

ÎÏÅËÜ

Îïåëü-Îìåãà- Â, êîðîáêà àâòîìàò, ³äåàëüíèé ñòàí. Êîíòàêòè: 093-436-13-78

Îïåëü-Àñêîíà, 1978 ð. â., â ðîáî÷îìó ñòàí³, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 097-184-71-36

Îïåëü-Ðåêîðä, 1982 ð. â., äâèãóí òà õîäîâà çðîáëåí³. Ö³íà: 12000 ãðí. Êîíòàêòè: 068-337-54-75

ÏÅÆÎ Ïåæî-605, 1990 ð. â., 2,0 áåíçèí, ëþê, öåíòðàëüíèé çàìîê, åëåêòðîñ ê ë î ï ³ ä ³ é ì à ÷ ³ , ñèãíàë³çàö³ÿ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-569-45-46 Ïåæî-605, 1990 ð. â., 2,0 ³íæåêòîð, ëþê, öåíòðàëüíèé çàìîê, ôîðêîï. Ö³íà: 30500 ãðí. Êîíòàêòè: 050-569-45-46 Ïåæî-Áîêñåð, 1999 ð. â., ìàêñ³-áàçà, ãóìà R-16, 2.5 ë, òóðáîäèçåëü. Ìîæëèâèé îáì³í íà êðóïè, áîðîøíî, öóêîð, çåðíî ïøåíèö³, ãðå÷êè, ÿ÷ìåíþ, ãîðîõó, êóêóðóäçè. Ö³íà: 53000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-378-31-71 Ïåæî-Åêñïåðò, 1,9, äèçåëü, ïðîá³ã 203000 êì, 2003 ð. â., á³ëèé, ì³í³âåí, ðîçìèòíåíèé, áåç ïåðøîãî ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. Êîíòàêòè: 050-581-55-04

ÐÅÍÎ Ðåíî-25. Ö³íà: 14000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 066-265-58-27 Ðåíî-Êåíãî, 1,9, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, áàãàæíèê, ëóöüêà ðåºñòðàö³ÿ. Êîíòàêòè: 096-919-31-06 Ðåíî-Êåíãî, 2000 ð. â., 1,9 äèçåëü. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-299-24-90 Ðåíî-Êåíãî, 2004 ð.â., ìàêñ³-áàçà, ïðîá³ã 135 òèñ.êì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 066-324-28-29 Ðåíî-Êåíãî, 2007 ð. â., êîíäèö³îíåð, ãàðíèé ñòàí, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. Êîíòàêòè: 063-824-75-40 Ðåíî-Êåíãî, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Ðåíî-Ìàñòåð, 2001 ð. â., 1,9 äèçåëü. Êîíòàêòè: 095-316-11-10 Ðåíî-Òðàô³ê, 1986 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-375-18-25 Ðåíî-Òðàô³ê, 1991 ð. â., 2,1 äèçåëü. Êîíòàêòè: 093-286-10-03

Ðåíî-Òðàô³ê, 2005 ð. â., êîíäèö³îíåð, åë/ïàêåò, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. Êîíòàêòè: 063-824-75-40

ѲÒÐÎÅÍ Ñ³òðîåí-Áåðë³íãî, 2,0, äèçåëü, ïðîá³ã 351000 êì, 2002 ð. â., á³ëèé, óí³âåðñàë, â õîðîøîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-867-96-94 ѳòðîåí-Äæàìïåð, 2003 ð. â., 2,2 äèçåëü, HDI, ÀÂÑ, ÷åðâîíèé êîë³ð, ãóìà 16, âàíòàæíèé. Êîíòàêòè: 050-560-93-86, ²âàí ѳòðîºí Êñàðà ϳêàñî, 2003 ð. â., 2 êóá., àâòîìàò, êë³ìàòêîíòðîëü, ò³ïòðîí³ê, êðó¿ç- êîíòðîëü, âåëþð. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-555-99-87

Ô²ÀÒ Ô³àò-Äîáëî, ïàñàæèð, 1,9, ïðîá³ã 130000 êì, 2003 ð. â., äèçåëü, á³ëèé, â³äì³ííèé òåõí³÷íèé ñòàí, åëåêòðîïàêåò, âèñîêà ãóìà, íîâèé àêóìóëÿòîð, ôîðêîï. Êîíòàêòè: 050-067-55-10 Ô³àò-Äóêàòî, êîðîòêèé, 1,9, íå ïîòðåáóº âêëàäåíü. Ö³íà: 40000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-467-86-89 Ô³àò-Äîáëî, 1,3 áåíçèí, 2008 ð. â., ABS, Airbag, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, áîðòîâèé êîìï’þòåð, ìóëüòèêåðìî. Êîíòàêòè: 098-516-75-29 Ô³àò-Ïóíòî SX, 1,2, áåíçèí, ïðîá³ã 131000 êì, 2001 ð. â., ÷îðíèé, 6 ïîäóøîê áåçïåêè, áîðòîâèé êîìï’þòåð, êîíäèö³îíåð, åëåêòðîêîðåêòîð ôàð. Êîíòàêòè: 098-197-35-08

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ Ôîëüêñâàãåí ïàññàò Â-3, 1993 ð. â., äâèãóí 1.8 ë., ñð³áíèé ìåòàë³ê, åëåêòðîëþê, ã³äðî-ï³äñèëþâà÷ êåðìà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà Êîíòàêòè: 097 740-63-40 Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Â-3, óí³âåðñàë, 1992 ð. â.,êîë³ð ÷åðâîíèé, áåíçèí 2.0, ã³äðîï³äñèëþâà÷, òèòàíîâ³ äèñêè, òîíóâàííÿ â³êîí. Êîíòàêòè: 067-334-33-01

ÔÎÐÄ Ôîðä-Ãðàíàäà, 2,3 äèçåëü, ÊÏ-5, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 098-814-34-28 Ôîðä-Åêñêîðò, 1995 ð. â., 1,6 áåíçèí, ñ³ðèé ìåòàë³ê. Ö³íà: 40800 ãðí. Êîíòàêòè: 099-757-72-09 Ôîðä-Åñêîðò, 1.8 TD, óí³âåðñàë, â õîðîøîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-378-73-55 Ôîðä-Êîíåêò, 2008 ð. â., ùîéíî ïðèãíàíèé ç ͳìå÷÷èíè. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-858-57-23 Ôîðä-Ìîíäåî, 1.8 TD, äèçåëü, ç ͳìå÷÷èíè, íå ðîçìòíåíèé. Êîíòàêòè: 050-378-73-55 Ôîðä-Ìîíäåî, õåò÷áåê, 2000 ð. â., 1.8 òä, íà çàï÷àñòèíè, ìîæíà àâòî â ö³ëîìó, à/ì íà õîäó. Ö³íà: 11000 ãðí. Êîíòàêòè: qaz1z1@mail.ru Ôîð ä-ѳºðà, 1,8 äèçåëü, Ôîðä-ѳºðà, ïðîá³ã 210000 êì, 1992 ð. â., ñ³ðèé ìåòàë³ê, óí³âåðñàë. Êîíòàêòè: 095-164-25-85 Ôîðä-Åêñêîðò, 1995 ð. â., 1,6 áåíçèí, ñ³ðèé ìåòàë³ê. Ö³íà: 40800 ãðí. Êîíòàêòè: 099-757-72-09 Ôîðä-Ãðàí àäà, 2,3 äèçåëü, Ôîðä-Ãðàíàäà, ÊÏ-5, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 098-814-34-28

Автомобілі легкові, СНД 4.2.1. Ïðîäàì

ÂÀÇ

ÂÀÇ-21043, 2000 ð.â., 1.5 êàðáþðàòîð, íåáèòèé, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 18000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (097) 391-13-18

ÂÀÇ 2101, 1980 ð.â., ãàç, áåíçèí. Êîíòàêòè: (067) 355-84-34

ÂÀÇ 2104. Êîíòàêòè: (096) 584-02-18

²Íز ÀÂÒÎ

ÂÀÇ 21043, 1990 ð.â., ÷åðâîíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (097) 408-33-93

Ëàäà-15, òåðì³íîâî, ðîñ³éñüêà çáîðêà, 1.6, ìåòàë³ê, ðîçãëÿíó âàð³àíòè îïëàòè. Êîíòàêòè: (067) 128-17-42

ÂÀÇ 21043, 2000 ð.â., çåëåíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (097) 595-75-82

4.2.8. Êóïëþ

ÂÀÇ 2105, 1982 ð.â. Êîíòàêòè: (097) 988-74-85 ÂÀÇ 2108, 1988 ð.â., åêñïîðòíèé âàð³àíò. Ö³íà: 23000 ãðí. Êîíòàêòè: 20-01-51, (068) 768-80-95 ÂÀÇ-21011, 1977 ð.â., ç äîêóìåíòàìè, ïîòðåáóº ðåìîíòó òà çâàðþâàëüíèõ ðîá³ò, òåðì³íîâî. Ö³íà: 3800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 911-21-28, (093) 467-12-32

Ìîñêâè÷, ÃÀÇ, ÂÀÇ,ÐÀÇ, ÐÀÃ, ìîæëèâî áåç äîêóìåíò³â. Êîíòàêòè: (098) 380-03-35

̲ÑÒÎ ËÓÖÜÊ (0332), (03322)

ïðîäàì ÂÀÇ

ÂÀÇ-21043, 2004 ð. â., ïðîá³ã 80 òèñ.êì., ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-939-58-95 ÂÀÇ-21043, 2004 ð. â., ïðîá³ã 84 òèñ.êì, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 093-922-63-30 ÂÀÇ-21043, 2006 ð. â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-57315-01, 097-384-13-78 ÂÀÇ-21043, 2006 ð. â., ÷åðâîíîãî êîëüîðó, 1,5 êàðáþðàòîð. Êîíòàêòè: 098-192-89-62 ÂÀÇ-2105, 1984 ð. â., 1,3 ë, á³ëîãî êîëüîðó, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-844-85-62 ÂÀÇ-2105, 1987 ð. â., âèøíåâîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 095-835-81-98 ÂÀÇ-2105, 1987 ð.â. Êîíòàêòè: 095-797-61-57

ÂÀÇ-2104, 1992 ð.â., á³ëèé, 1.5, 5ÊÏÏ. Ö³íà: 16000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (098) 041-00-59

ÂÀÇ 2106, 1986 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Êîíòàêòè: 097-709-60-52

ÂÀÇ-21043, 2006 ð.â., 9000 êì ïðîá³ã, ³äåàëüíèé ñòàí. Ö³íà: 37000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 790-94-60

ÂÀÇ-2101, 1981 ð. â., íå ïîòðåáóº êàï³òàëîâêëàäåíü. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-425-18-16

ÂÀÇ-2106, 1991 ð. â., á³ëèé. Ö³íà: 10000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-737-43-88, 067-332-03-31

ÂÀÇ-2106 1982 ðîêó. Êîíòàêòè: (050) 375-49-94

ÂÀÇ-2101, 1982 ð. â., æîâòèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-500-58-48

ÂÀÇ-2106. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-160-04-93, 050-971-12-63

ÂÀÇ-2101, â õîðîøîìó ñòàí³, ÊÏÏ-5 ïîëîíåç³âñüêà. Êîíòàêòè: 72-11-78

ÂÀÇ-21061, 1983 ð. â., ñèíüîãî êîëüîðó, â õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 050-076-00-37

ÂÀÇ-2106, 1982 ð.â. Êîíòàêòè: (050) 375-49-94 ÂÀÇ-2106, 2000 ð.â., V=1.5 ë, çåëåíèé, 5ÊÏÏ, ó õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (096) 266-10-81 ÂÀÇ-2106, íîðìàëüíèé ñòàí, òåðì³íîâî. Ö³íà: 8000 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (098) 056-82-91 ÂÀÇ-2109, 1996 ð.â., õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (068) 624-52-32

ÃÀÇ Ã ÀÇ 24, Âîëãà, 1981 ð.â., á³ëèé, ãàç/áåíçèí, â ðîáî÷îìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 293-71-91 ÃÀÇ-24 Âîëãà ç äîêóìåíòàìè, ìîæíà íà ç/ ï. Ö³íà: 5000 ãðí Êîíòàêòè: (096) 722-33-71 ÃÀÇ-31029, Âîëãà, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 22-67-17, (067) 252-55-23 ÃÀÇ-3110, 2003 ð.â., 2.4, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 22-67-17 ÃÀÇ-Ì20, «Ïîáºäà». Êîíòàêòè: (096) 584-02-18

ÇÀÇ ÇÀÇ 968, â õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (067) 178-61-24

ËÓÀÇ Âîëèíÿíêó, á/â, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 27-81-72, (067) 154-51-58 ËÓÀÇ «Âîëèíÿíêà». Êîíòàêòè: (096) 584-02-18

ÌÎÑÊÂÈ× Ìîñêâè÷ 2715, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: (095) 138-55-14

ÂÀÇ-2101. 099-408-33-30

Êîíòàêòè:

ÂÀÇ-21051, 1982 ð. â., 1,2, ÊÏÏ-4, ôîðêîï, ìóçèêà. Êîíòàêòè: 095-879-87-34

ÂÀÇ-21011, 1976 ð. â. Êîíòàêòè: 067-452-25-77

ÂÀÇ-21063, 1985 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 066-174-64-66

ÂÀÇ-21011, 1978 ð. â., ÷åðâîíèé. Ö³íà: 7500 ãðí. Êîíòàêòè: 096-678-39-32

ÂÀÇ-21063, 1986 ð. â., íà õîäó. Êîíòàêòè: 095-365-84-35

ÂÀÇ-21011, äâèãóí ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, íîâà ï³äâ³ñêà, æîâòèé. Êîíòàêòè: 098-799-64-89

ÂÀÇ-21063, 1987 ð. â., õîðîøèé ñòàí. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 150000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-965-56-53

ÂÀÇ-2103, 1,3, áåíçèí, 1979 ð. â., çåëåíèé, äâèãóí ó äîáðîìó ñòàí³. Ö³íà: 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-711-46-67

ÂÀÇ-21063, 1989 ð.þ â., çåëåíîãî êîëüîðó, Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-990-23-40

ÂÀÇ-2103, 1992 ð. â., 1,5, ÊÏÏ-4, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Êîíòàêòè: 093-669-41-48 ÂÀÇ-2104, 1987 ð. â., 1,3, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-623-58-88 ÂÀÇ-2104, 1988 ð. â. Êîíòàêòè: 097-876-04-17 ÂÀÇ-2104, 1988 ð. â. Êîíòàêòè: 097-876-04-17 ÂÀÇ-2104, 1990 ð. â., òåìíî-ñèí³é, ãàç-áåíçèí, 13000 ãðí. ͳññàí-Òåðàíî 1989ð., ÷îðíèé ìåòàë³ê, ãàç-áåíçèí, êîíäèö³îíåð, 65000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-783-22-39, 098-705-14-99 ÂÀÇ-2104, 2000 ð. â., 1,5, ÊÏ-5, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-889-97-66 ÂÀÇ-2104, â äîáðîìó ñòàí³. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 066-935-58-95 ÂÀÇ-2104, ïðîá³ã 80000 êì. Êîíòàêòè: 066-939-58-95 ÂÀÇ-21043, 1,5, áåíçèí, ïðîá³ã 15500 êì, 1992 ð. â., ÷åðâîíèé, óí³âåðñàë, 5-ñòóïêà, òåìíî-÷åðâîíèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, çðîáëåíà õîäîâà. Êîíòàêòè: 050-856-71-37

ÂÀÇ-21063, 1990 ð. â., ÷îðíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-661-90-86, Ìèõàéëî ÂÀÇ-21063, 1993 ð. â., áåæåâîãî ê-ðó, ôîðêîï, ìàãí³òîëà, Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-229-41-03 ÂÀÇ-21063, ìîæëèâèé îáì³í íà ÇÀÇ Ñëàâóòà. Êîíòàêòè: 096-919-31-06 ÂÀÇ-2107, 1984 ð. â., 1500 êóá. ñì, ÷åðâîíèé. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 9500 ãðí. Êîíòàêòè: 26-39-08, 050-517-70-14 ÂÀÇ-2107, 1992 ð. â., êîë³ð âèøí³, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-817-53-09 ÂÀÇ-2107, 1997 ð. â., 1,5 ë, 5-ÊÏÏ, êàïðåìîíò, âèøíåâèé êîë³ð. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-681-43-27 ÂÀÇ-2107, 1998 ð.â., ðîñ³éñüêà çá³ðêà. Ö³íà: 170000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-797-61-57 ÂÀÇ-2107, 2005 ð.â., çåëåíèé, äâèãóí - 1,5. Ö³íà: 25000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-588-21-21, Îëåêñ³é.


̲ÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÈ, ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó ÂÀÇ-2107, 2003 ð. â., 1.5ë, ÊÏ-5, ö/ç, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìóçèêà, ôàðêîï, òîíîâàíèé, ñàëîí âåëþð, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-567-65-58 ÂÀÇ-2107, 2004 ð. â., õîðîøèé ñòàí, ïðîá³ã 20000 êì, íîâà ÀÊÁ, àíòèêîð.îáðîáêà êóçîâà. Ê î í ò à ê ò è : 068-584-34-03,093-447-46-77 ÂÀÇ-2107, 2006 ð. â., 5-ÊÏÏ, çåëåíèé, â äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-321-28-24 ÂÀÇ-2107, 2006 ð. â., áåíçèí, 1,5, ÊÏ-5, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 095-421-01-51 ÂÀÇ-2107, 2006 ð. â., ãàç/ áåíçèí, ïðîá³ã 70000 êì, ôîðêîï, âëàñíèê, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 099-324-44-98 ÂÀÇ-2107, â äîáðîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-075-80-45 ÂÀÇ-2107/0020, 2007 ð. â., 1,5, 5-ÊÏÏ, ³íæåêòîð, ñèí³é ìåòàë³ê, ïðîá³ã 42000 êì. Êîíòàêòè: 097-835-99-71, 097-790-42-80 ÂÀÇ-21074, 2007 ð. â., á³ëèé, 1.6ë, ³íæåêòîð, ÊÏ-5, ö/ç, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìóçèêà, 55000 êì, 1 âëàñíèê, ó õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 096-936-30-83 ÂÀÇ-2108, 1987 ð.â., êàïðåìîíò äâèãóíà, íîâ³ ñòéêè, ãóìà. Êîíòàêòè: 067-927-41-39 ÂÀÇ-2108, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 20000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-662-81-09 ÂÀÇ-2109, 1991 ð.â., äâèãóí - 1,5, ÊÏ-5, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-323-54-22

ÃÀÇ ÃÀÇ-21, 1963 ð. â., 2,5 áåíçèí, çåëåíîãî êîëüîðó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 0 9 5 - 0 4 7 - 3 4 - 0 9 , 0 6 7 - 7 8 8 - 3 3 - 5 1 , 093-855-15-88 ÃÀÇ-21, 1970 ð.â., á³ëèé, ïîâíèé êàïðåìîíò êóçîâà, ï³äâ³ñêè, ïîì³íÿí³ ìàñëà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-971-62-07 ÃÀÇ-2410, 2,5 áåíçèí, ïðîá³ã 93000 êì, 1986 ð. â., ñ³ðèé, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-744-77-80 ÃÀÇ-2410, ìîòîð Ìåðñåäåñ, 2,4, äèçåëü, ïðîá³ã 120000 êì, 1991 ð. â., á³ëèé, 6 ë/ 100 êì. Êîíòàêòè: 050-841-48-29 ÃÀÇ-3110, 2002 ð. â., ãàç/ áåíçèí, á³ëîãî ê-ðó, íà âîë. ðåºñòðàö³¿. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-425-59-55 ÃÀÇ-53 1984ð., òåðìîáóäà, ãàç-áåíçèí, 7 áàëîí³â îáëåãøåí³, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 14000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-151-80-31 Ãàçåëü, ÌÀÇ-òÿãà÷. Êîíòàêòè: 77-17-13, 099-721-87-77

ÇÀÇ ÇÀÇ Ñëàâóòà, 2004 ð. â., ñèí³é ìåòàë³ê, ð³äíà ôàðáà, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåòð. çàìîê, çèìîâà ãóìà, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-924-82-29 ÇÀÇ-Òàâð³ÿ-Íîâà-110207, òåìíî-ñèí³é, ôîðêîï, õåò÷áåê, 1,2 ë, ïðîá³ã 75000 êì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-541-79-83, 095-027-09-35

ËÓÀÇ ËóÀÇ Âîëèíÿíêà, ìîæíà íà çàï÷àñòèíè, Ö³íà: 13600 ãðí. Êîíòàêòè: 066-109-01-91 ËóÀÇ-969-Ì, 1991 ð. â., òâåðäèé äàõ, â³äì³ííèé ñòàí, çáåð³ãàºòüñÿ ï³ä íàêðèòòÿì. Êîíòàêòè: 095-884-18-27, 25-04-57 ËóÀÇ-969-Ì, 1992 ð. â. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: 095-723-93-61

ÌÎÑÊÂÈ× Ìîñêâè÷ ÀÇËÊ-2140, íîâà ãóìà. Êîíòàêòè: 24-66-09 Ìîñêâè÷ ²Æ-2715, «÷åðåâè÷îê», 1991 ð. â., íà õîäó. Ö³íà: 4500 ãðí. Êîíòàêòè: 066-885-83-76 Ìîñêâè÷ Íåäîðîãî. 095-242-19-18

²Æ-412. Êîíòàêòè:

Ìîñêâè÷ Ì-412, 1986 ð. â., äâèãóí ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Êîíòàêòè: 068-191-51-53 Ìîñêâè÷-2140, 1,5 áåíçèí, ïðîá³ã 40000 êì, 1984 ð. â., æîâòèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050 270 22 30 Ìîñêâè÷-2140, 1983 ð. â. Ö³íà: 4500 ãðí. Êîíòàêòè: 099-314-90-64 Ì î ñ ê â è ÷ - 2 1 4 0 , àïåëüñèíîâîãî êîëüîðó, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-883-99-73 Ìîñêâè÷-2140, â ðîáî÷îìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 095-001-92-16 Ìîñêâè÷-2141, 1,7, áåíçèí, ïðîá³ã 60000 êì, 1991 ð. â., ñèí³é, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-168-81-46 Ìîñêâè÷-412, 1988 ð. â., 1,6 ë, æîâòèé. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 098-263-71-93, 095-013-84-87

Ìåðñåäåñ ³òî, 2003 ð.â., 2.2 òóðáî äèçåëü, ñèí³é êîë³ð, ç áîêîâîþ äâåðêîþ, õîðîøèé ñòàí, ùîéíî ðîçìèòíåíèé 100%, áåç ïåðøî¿ ðåºñòðàö³¿. Ö³íà: 50000 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 959-06-20 Ìåðñåäåñ Áåíö ³òî, 2001 ð.â., 2.2 äèçåëü, íåáèòèé, 210 òèñ.êì ïðîá³ã. Êîíòàêòè: (050) 529-27-20 s130677@yandex.ru Ìåðñåäåñ ³òî, 2003ð.â., ïðîá³ã-227 òèñ. êì., 2,2 äèçåëü, ÑIJ, ÀÁÑ, ÀÁÄ, àåðáåê, âåáàñòà, êîíäèö³îíåð, öåíòð. çàìîê, ïîâíèé åëåêòðîïàêåò. Ö³íà: 94400 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 537-59-51 Ìåðñåäåñ Ñïðèíòåð 316 ìàêñ³, 2009 ð.â., âñå, êð³ì êîíäèö³îíåðà, àáî îáì³íÿþ íà ÁÌ Õ5, 2008 ð.â. ç äîïëàòîþ. Êîíòàêòè: (067) 811-65-67

ÏÅÆÎ Ïåæî Áîêñåð, 2000 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³, ïàñàæèð, º áàãàæíèê, ö.ç., 2,5 äèçåëü, ìåõàí³÷íà 5-ñòóï., 1,5 ò, 9 ì³ñöü, ñèí³é, öåíòðàëüíèé çàìîê, ëþê. Ö³íà: 48000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 705-55-29, (098) 390-27-60, (050) 412-33-99

ѲÒÐÎÅÍ Ñ³òðîåí Áåðë³íãî, 2006 ð.â., 1,4, ïàñ., á³ëèé, 5-äâåðíèé, ùîéíî ïðèãíàíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 67000 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 040-93-50

ÓÀÇ ÓÀÇ, 1991 ð. â., ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-036-74-68 ÓÀÇ, «òàáëåòêà», ãàç/ áåíçèí. Êîíòàêòè: 050-141-24-41 ÓÀÇ-31512, 1990 ð. â., æîâòèé, 7 ì³ñöü, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 20000 ãðí. Êîíòàêòè: 26-41-08, 050-150-50-37

Автобуси та мікроавтобуси 4.3.1. Ïðîäàì ÌÅÐÑÅÄÅÑ ÌÅÐÑÅÄÅÑ 123, ÑÅÄÀÍ, вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÐŪÑÒÐÀÖ²ß, ÎÄÈÍ ÂËÀÑÍÈÊ. Ö²ÍÀ: 29 600 ÃÐÍ. ÒÎÐà ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 725-99-39, (095) 143-84-75 Ìåðñåäåñ Áåíö ³òî, 1999 ð.â., á³ëèé, 2.2 äèçåëü, ï³äñèëþâà÷ êåðìà, 173 òèñ. êì ïðîá³ã. Êîíòàêòè: (050) 5 2 9 - 2 7 - 2 0 s130677@yandex.ru Ìåðñåäåñ ³òî, 2001 ð.â., 2.2 òóðáî äèçåëü, á³ëèé êîë³ð, ç äâîìà áîêîâèìè äâåðêàìè, õîðîøèé ñòàí, ãàðíèé çîâí³øí³é âèãëÿä, òèòàíîâ³ äèñêè, ùîéíî ðîçìèòíåíèé, ïåðøà ðåºñòðàö³ÿ êîøòóº 13600ãð. Ö³íà: 45000 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 919-55-04

Ìåðñåäåñ Ñïðèíòåð-412, 1999 ð.â. Ö³íà: 90000 ãðí. Êîíòàêòè: 050-544-45-24 Ìåðñåäåñ-207, á³ëèé, 2,4 äèçåëü. Êîíòàêòè: 050-907-12-76 Ìåðñåäåñ-210, 1995 ð. â., 2,9 äèçåëü, ïàñàæèð. Êîíòàêòè: 097-749-74-71 Ìåðñåäåñ-³òî 110, 1998 ð. â., á³ëîãî êîëüîðó, 2,3 òóðáîäèçåëü, âàíòàæíèé, çàäîâ³ëüíèé ñòàí. Êîíòàêòè: 050-919-55-04 Ìåðñåäåñ-³òî-110, á³ëèé, â³äì³íèé ñòàí, 2001 ð. â., òþí³íã, ôîðêîï, äóãè, áàãàæíèê, ñàëîí ñ³ðèé, çàì³ííèê øê³ðè. Êîíòàêòè: 095-164-25-85 Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð-313 CDI, 2,2, äèçåëü, ïðîá³ã 270000 êì, 2004 ð. â., ñ³ðèé, ðó÷íà ÊÏÏ, ABS, öåíòðàëüíèé çàìîê, áîêîâ³ äâåð³, ðîçìèòíåíèé. Êîíòàêòè: 098-909-71-32

ÎÏÅËÜ Îïåëü ³âàðî, 2004 ð.â., âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé, êîíäèö³îíåð, 6-ñòóïåíåâà ÊÏÏ. Êîíòàêòè: (050) 537-59-51

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ Ôîëüêñâàãåí Ò-4, 2002 ð.â., á³ëèé, 1.9 òä, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³, ðîçìèòíåíèé, ö³íà áåç îáë³êó. Ö³íà: 62000 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 205-19-29 Ô î ë ü ê ñ â à ã å í Òðàíñïîðòåð Ò4, 1998 ð.â., 1.9 òóðáî äèçåëü, á³ëèé êîë³ð, çàâîäñüêà ôàðáà, ùîéíî ðîçìèòíåíèé 100%, áåç ïåðøî¿ ðåºñòðàö³¿. Ö³íà: 45000 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 959-06-20

²Íز ªðàç. Êîíòàêòè: 733-56-94

(096)

4.3.13. Êóïëþ Ãàçåëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 502-79-12

̲ÑÒÎ ËÓÖÜÊ (0332), (03322)

ïðîäàì ÌÅÐÑÅÄÅÑ Ìåðñåäåñ ³òî 108, 1996 ð. â., á³ëèé, âàíòàæíèé 3 ì³ñöÿ, 2,3 äèçåëü, çàäîâ³ëüíèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-919-55-04 Ìåðñåäåñ ³òî, 1996 ð. â., 2.3 ä, á³ëèé âàíòàæíèé, ðîçìèòíåíèé. Êîíòàêòè: 093-449-59-04

35

Ìåðñåäåñ Ñïðèíòåð 213, 2005 ð.â., á³ëèé. Êîíòàêòè: 095-63378-00

ÎÏÅËÜ Îïåëü-³âàðî, 2008 ð. â., 2.5 CDTI, ùîéíî ïðèãíàíèé, âàíòàæîïàñàæèðñüêèé. Êîíòàêòè: 066-307-73-09 Îïåëü-Êîìáî, 2004 ð. â., äèçåëü, á³ëèé, ÒDI, 1,3, ïàñàæèðñüêèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-571-35-20 Îïåëü-Êîìáî, 2005 ð. â., 1,3 ÒIJ, á³ëîãî êîëüîðó, ïàñàæèðñüêèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-571-35-20 Îïåëü-Êîìáî, 2005 ð. â., 1,3 ÒIJ, á³ëîãî êîëüîðó, ïàñàæèðñüêèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 096-571-35-20

ÏÅÆÎ Ïåæî-Áîêñåð, 2008 ð. â., ñåðåäíÿ áàçà, ìîæëèâèé îáì³í. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 099-649-67-18

ÐÅÍÎ Ðåíî-Òðàô³ê, 1,9-2,0, âàíòàæîïàñàæèð, 2002-2007 ð. â. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-414-07-03 Ðåíî-Òðàô³ê, 1,9; 2003 ð. â., ùîéíî ïðèãíàíèé, âàíòàæî-ïàñàæèð.  äîáðîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 050-104-29-17 Ðåíî -Òðàô³ê, 1.9 Long, Ðåíî-Òðàô³ê, 2006 ð. â., ïðîá³ã 210000 êì, ñð³áëÿñòèé, ABS, Airbag, öåíòðàëüíèé çàìîê. Êîíòàêòè: 066-966-06-07 Ðåíî-Òðàô³ê, 2004 ð. â., 1.9 ÒIJ, âàíòàæíèé, îáøèòèé. Êîíòàêòè: 099-430-08-18 Ðåíî-Òðàô³ê, 2006 ð. â., ïðîá³ã 115 òèñ. êì, 2,0 ÑIJ, á³ëèé, êîíäèö³îíåð, öåíòðàëüíèé çàìîê, ïîäóøêà áåçïåêè, áëþòóç, åëåêòðîïðèâ³ä äçåðêàë òà â³êîí, 2 ÷³ï-êëþ÷³, ùîéíî ïðèãíàíèé, ³äåàëüíèé ñòàí, ðîçìèòíåíèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 068-504-80-13 Ðåíî-Òðàô³ê, 2006 ð. â., ïðîá³ã 115 òèñ. êì, 2,0 ÑIJ, á³ëèé, êîíäèö³îíåð, öåíòðàëüíèé çàìîê, ïîäóøêà áåçïåêè, áëþòóç, åëåêòðîïðèâ³ä äçåðêàë òà â³êîí, 2 ÷³ï-êëþ÷³, ùîéíî ïðèãíàíèé, ³äåàëüíèé ñòàí, ðîçìèòíåíèé. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 068-504-80-13

̲ÑÒÎ ËÓÖÜÊ

Автомобілі вантажні

(0332), (03322)

4.4.1. Ïðîäàì

ïðîäàì

ÃÀÇ ÃÀÇ 53, ñàìîñêèä, ãàç/ áåíçèí. Êîíòàêòè: (068) 623-16-29 ÃÀÇ-3307, 1992 ð.â. Êîíòàêòè: (067) 748-22-09

ÃÀÇ ÃÀÇ-24, íà çàï÷àñòèíè: ìîòîð, êîðîáêà, êàðäàí, äâåð³, êàïîò, áàãàæíèê òà ³í. Ìîæëèâèé ïðîäàæ ö³ëîãî àâòî + äîêóìåíòè. Êîíòàêòè: 050-841-48-29

ÃÀÇ-3309, 2008 ð.â., ñàìîñêèä, äâèãóí 245 òóðáî, 50000 êì ïðîá³ã. Êîíòàêòè: (099) 924-90-70, (098) 294-65-05

ÃÀÇ-53 ñàìîñâàë. Ìîæëèâèé îáì³í (êóêóðóäçà - 2 ãðí., ïøåíèöÿ - 2,10 ãðí.). Ö³íà: 14000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-737-26-00

ÃÀÇ-52. Êîíòàêòè: (098) 329-85-05

ÃÀÇ-53, ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 050-538-72-01

Ãàç-53. Êîíòàêòè: (098) 329-85-05

Ç²Ë Ç²Ë 130, òÿãà÷, 1992 ð.â., ç íàï³âïðè÷åïîì, 8 ì., ãàç/ áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³, êàï. ðåìîíò, íîâà ãóìà, íîâèé äâèãóí. Êîíòàêòè: (067) 293-71-91 Ç²Ë ÌÌÇ-554, «êîëãîñïíèê», 1990 ð.â., ãàç/áåíçèí. Êîíòàêòè: (097) 447-35-12 Ç²Ë ÌÌÇ-554, «êîëãîñïíèê», ãàç-áåíçèí, 1990 ð.â. Êîíòàêòè: (097) 447-35-12 DzË-130,1988 ð.â, ãàç/ áåíçèí,10 áàëîí³â, óòåïëåíà êàá³íà, çàñòðàõîâàíèé, ÒÎ ïðîéäåíî âåðåñåíü 2012, õîðîøà ãóìà òà òåõí³÷íèé ñòàí. Ö³íà: 28000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 883-07-01 DzË-130. Êîíòàêòè: (098) 329-85-05 DzË-ñàìîñêèä, ãàç, áåíçèí. Êîíòàêòè: 43-42-75, (067) 702-75-60 Ç²Ë 130, òÿãà÷, 1992 ð.â., ç íàï³âïðè÷åïîì, 8 ì., ãàç/ áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³, êàï. ðåìîíò. Êîíòàêòè: (067) 293-71-91

ÌÅÐÑÅÄÅÑ Ìåðñåäåñ ³òî, âàíòàæíèé, äèçåëü, îá’ºì 2.20 ë., ðîçìèòíåíèé 100%, áåç ïåðøî¿ ðåºñòðàö³¿. Êîíòàêòè: (050) 529-27-20

Ç²Ë Ç²Ë ÌÌÇ - 130, ãàç-áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: Íå äîðîãî. Êîíòàêòè: 067-375-18-25 Ç²Ë ÌÌÇ 554 «êîëãîñïíèê», 1987 ð. â., ãàç/ìåòàí/ áåíçèí, àáî îáì³í íà Ð å í î - Ê å í ã î , ѳòðîºí-Áåðë³íãî, Ïåæî-Ïàðòíåð. Êîíòàêòè: 068-232-95-96 Ç²Ë ÌÌÇ-554, (íîâèé êîë³íâàë, ïîðøíåâà ãðóïà, íîâèé ìàñëÿíèé íàñîñ, íîâà ïëèòà, ÷åñüêèé ñòàðòåð) + 5 çàïàñíèõ êîë³ñ. Êîíòàêòè: 097-703-28-32 DzË, ãàç/áåíçèí, â ðîáî÷îìó ñòàí³, ïî çàï÷àñòèíàõ. Ö³íà: 5 ãðí./êã. Êîíòàêòè: 098 066-29-46, 050-705-70-75 DzË-130 Ã, â ðîáî÷îìó ñòàí³, ãàç (14 áàëîí³â ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà) òà çàï÷àñòèíè äî DzË-130 çàäí³é ì³ñò, ã³ïî¿äíèé, êîðîáêà ÊÏÏ, äâèãóí DzË-130 ³ ò. ä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-739-49-97 DzË-130 Ã, â ðîáî÷îìó ñòàí³, ãàç (14 áàëîí³â ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà) òà çàï÷àñòèíè äî DzË-130 çàäí³é ì³ñò, ã³ïî¿äíèé, êîðîáêà ÊÏÏ, äâèãóí DzË-130 ³ ò. ä. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097-739-49-97 DzË-130, äèçåëü, áîðòîâèé, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ìîæëèâèé îáì³í Ö³íà: 20000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 096-949-15-20

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ

DzË-130, êóíã, ãàç-áåíçèí, ìîæíà ïî çàï÷àñòèíàõ òà çàï÷àñòèíè äî à/ì ÂÀÇ. Êîíòàêòè: 050-668-16-13

Ôîëüêñâàãåí Êàää³, 2000 ð.â., 1,9 ÒIJ, òåìíî-ñèí³é ìåòàë³ê, âàíòàæíèé, â õîðîøîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³. Ö³íà: 35000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 159-88-57

DzË-131, ë³ñîâîç, 1975 ð. â., ïîäîâæåíà áàçà, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 36000 ãðí. Êîíòàêòè: 0 6 7 - 8 7 2 - 2 7 - 3 7 , 050-184-73-19

DzË-ÌÌÇ-45022, 1985 ð. â., «ñàìîñêèä», êîðîòêèé ïðè÷³ï. Ö³íà: 28700 ãðí. Êîíòàêòè: 067-580-59-88, Îëåêñàíäð

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання 4.5.1. Ïðîäàì

Òðàêòîð ÌÒÇ-80, êîñàðêó äî òðàêòîðà. Êîíòàêòè: (03656) 7-62-49, (068) 334-17-61 ç 8.00 äî 22.00 ãîä.

Ò ð à ê ò î ð ñàìîðîáíèé, áåíçèí 5200 ãðí., ïðè÷³ï 1-â³ñíèé - 4100 ãðí., ïëóã 2-êîðïóñíèé - 1200 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 424-19-29, (067) 105-69-17

Ê î ì á à é í è êàðòîïëåçáèðàëüí³, ïðåñ-ï³äáèðà÷³, á/â òà íîâ³, ìîæëèâî ï³ä çàìîâëåííÿ. Êîíòàêòè: (050) 846-21-59, (098) 630-66-00 Àâòîíàâàíòàæóâà÷ Ëüâ³âñüêèé, ï³ñëÿ ïîâíîãî êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó. Ïðîäàì çàï÷àñòèíè äî ë ü â ³ â ñ ü ê î ã î àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua

Êðàí áàøòîâèé ÊÁ-308. Ö³íà: 300000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Êóëüòèâàòîð òðàêòîðíèé ìàðêè ÊÐÍ-4.2, ïðèçíà÷åíèé äëÿ ì³æðÿäêîâîãî îáðîá³òêó, íàâ³ñíèé, äîâæèíà áðóñó 4,5 ì. Ö³íà: 5500 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 495-15-42 ËÄ ñàìîñêèä, 2004 ð.â., 2 ò, ãàç/áåíçèí, õîðîøèé ñòàí, ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: (097) 718-65-43 ̳í³-òðàêòîð DzÍ-350. Êîíòàêòè: 27-41-86, (067) 338-55-09 Í à â à í ò à æ ó â à ÷ «Áàëêàíêàð» 3,5 ò, äèçåëüíèé, êàïðåìîíò. Êîíòàêòè: (098) 975-68-65 Í à â à í ò à æ ó â à ÷ ôðîíòàëüíèé äî Ò-25, íîâèé, ïîëüñüêîãî âèðîáíèöòâà, â êîìïëåêò³ º ê³âø ³ âèëà, âàíòàæîï³éîìí³ñòü 400 êã, ëåãêî ìîíòóºòüñÿ. Ö³íà: 9900 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 769-21-90 Îáïðèñêóâà÷ íàâ³ñíèé, 200 ë, øòàíãà 8 ì. Êîíòàêòè: (067) 810-32-02 Ïëóã «Âîìåò», 2-êîðïóñíèé, 2-25 ñì. Êîíòàêòè: (067) 810-32-02 Ïëóã ê³ííèé, áîðîíè. Êîíòàêòè: (098) 329-85-05 Ïëóã, 2-êîðïóñíèé. Êîíòàêòè: (096) 232-62-03 Ïðè÷åïè äî ìîòîáëîê³â. Êîíòàêòè: (096) 121-72-76

Áóäü-ÿêó à/ì òåõí³êó, ñïåöòåõí³êó ç-çà êîðäîíó. Êîíòàêòè: (067) 811-65-67, +351968356284

Ïðè÷³ï òðàêòîðíèé 2ÏÒÑ-4 íà êðóãó. Ö³íà: 7500 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 495-15-42

Âèëà äî áîëãàðñüêîãî í à â à í ò à æ ó â à ÷ à . Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 VITALIK555555@meta.ua

Ðàìó øàñ³ äî ëüâ³âñüêîãî àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua

Âèëà äî ëüâ³âñüêîãî àâòîíàâàíòàæóâà÷à, 5-10 ò, áåçáëî÷íó ñòð³ëó íà ë ü â ³ â ñ ü ê è é àâòîíàâàíòàæóâà÷, ïîäîâæóâà÷³ íà ëàïè äî ë ü â ³ â ñ ü ê î ã î àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua

Ðîçäàòêó ³ öèë³íäðè íàõèëó äî ëüâ³âñüêîãî àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua

³ç äî òðàêòîðà. Êîíòàêòè: (067) 804-25-44 Ê à ð ò î ï ë å ê î ï à ÷ 2-ðÿäêîâèé ÊÑÒ 1.4, 3-òðàíñïîðòåðíèé, ç â³áðîíîæåì. Êîíòàêòè: (097) 982-73-19 Êàðòîïëåêîïà÷êó äî ìîòîáëîêó. Ö³íà: 1150 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 121-72-76 Êàðòîïëåñàäæàëêó, 1-ðÿäíó. Êîíòàêòè: (096) 232-62-03 Ê î ì á à é í çåðíîçáèðàëüíèé, ïðè÷³ïíèé «Á³çîí Ç-20». Êîíòàêòè: 20-68-06, (067) 148-85-54

Òðàêòîð ÌÒÇ-52, Ò-25, ÌÒÇ-82. Êîíòàêòè: (096) 695-95-69 Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ â ³äåàëüíîìó ñòàí³, Ò-25 â õîðîøîìó ñòàí³, Ò-40 ïî ç/ ï, ïëóã 2-êîðïóñíèé. Êîíòàêòè: 27-06-84, (096) 157-02-58 Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (068) 569-29-69 verbowa@i.ua Òðàêòîð ÞÌÇ, 1992 ð., â êîìïëåêò³ ïëóã, áîðîíà, áëîê äâèãóíà, êîë³íâàë. Êîíòàêòè: (096) 828-15-81 Òðàêòîð, ñàìîðîáíèé (Çàë³ùèêè). Êîíòàêòè: (096) 584-02-18 Ôóðãîí äî ÃÀÇ-3307, 60 êóá.ì., 2005 ð.â., ³çîòåðì. Êîíòàêòè: (099) 924-90-70


36

ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó

Êóëüòèâàòîð Áîìåò, â-âî Ïîëüùà, 3 ðÿäè ïðóæèííèõ ëàï, øèðèíà â³ä 1,6 äî 3,2 ì, íîâèé. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Ö³íà: 3650 ãðí. Êîíòàêòè: 0 9 8 - 9 6 0 - 1 9 - 6 8 sasha__boyko@ukr.net Êóëüòèâàòîð ç òîâñòîñò³ííîãî êâàäðàòà 2,5õ1,2 ì (16 ëàï, ïîëüñüê³, s-ïîä³áí³), ìàéæå íîâèé. Ö³íà: 3500 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 050-438-16-08 Êóëüòèâàòîð «Ãàëåùèíà ÊÙÍ-5,6» äî ÕÒÇ-170, ç äèñêàìè ³ ëàïàìè. Ìîæëèâèé îáì³í (êóêóðóäçà - 2 ãðí., ïøåíèöÿ - 2,10 ãðí.). Ö³íà: 21000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-737-26-00

4.5.2. Êóïëþ Àâòîíàâàíòàæóâà÷ Ëüâ³âñüêèé àáî Áîëãàðñüêèé, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 Òðàêòîð ñàìîðîáíèé â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Ö³íà: äî 15000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 463-41-06 Òðàêòîð òðåëüîâî÷íèé äëÿ çàãîò³âë³ ë³ñó ÒÒ-4, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20

4.5.4. Îðåíäà Åêñêàâàòîð ê³âø, 1,5 êóá.ì, íà ãóñåíè÷íîìó õîäó, íåäîðîãî, íà òåðì³í íå ìåíøå ì³ñÿöÿ. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Êðàí áàøòîâèé ÊÁ-308, ÊÁ-403, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20

̲ÑÒÎ ËÓÖÜÊ (0332), (03322)

ïðîäàì 1 -, 2-ðÿäíó êàðòîïëåêîïà÷êó. Êîíòàêòè: 0 9 7 - 6 6 8 - 8 1 - 0 2 , 097-400-41-03 1-ðÿäíó êàðòîïëåêîïà÷êó. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 050-378-53-79 1-ðÿäíó êîïà÷êó (â³áðî), â-âî Ïîëüùà. Êîíòàêòè: 068-563-12-08

Àâòîíàâàíòàæóâà÷, â-âî Ëüâ³â. Ö³íà: 22000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-755-07-98

Æàòêó êóêóðóäçÿíó «Olimac». Ö³íà: 137800 ãðí. Êîíòàêòè: 095-123-84-48

Àâòîíîìí³ òà äîïîì³æí³ îá³ãð³âà÷³. Êîíòàêòè: 0 9 5 - 2 4 5 - 8 1 - 4 0 , 097-244-75-55

Çåðíîçáèðàëüíèé êîìáàéí Íèâà Ñê-5, õîðîøèé ñòàí Êîíòàêòè: 067-265-71-72

Àâòîïðè÷³ï, ç òåíòîì, îöèíêîâàíèé, ç ͳìå÷÷èíè, âîëèíñüêà ðåºñòðàö³ÿ. Êîíòàêòè: 095-110-59-87, ³òàë³é

Çåðíîçáèðàëüíèé êîìáàéí Íèâà ÑÊ-5, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 067-265-71-72

Áàøòîâèé êðàí ÊÁ-103-à. Êîíòàêòè: 067-756-51-38, 050-267-78-79

Çåðíîçáèðàëüíèé êîìáàéí «Êëàñ Êîìïàêò-25», 1980 ð. â..ùîéíî ïðèãíàíèé. Êîíòàêòè: 098-779-18-39

Áóðÿêîâèé êóëüòèâàòîð. 050-218-60-35

ì³æðÿäíèé Êîíòàêòè:

Áóðÿêîçáèðàëüíèé êîìáàéí. Êîíòàêòè: 096-586-73-71 Áóðÿ÷íèé êîìáàéí «Ïîñåéäîí», 1-ðÿäíèé. Ö³íà: 30000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-668-81-02 ³ç äî ïðè÷³ïó ëåãêîâîãî àâòî, ðîêâóë. Êîíòàêòè: 095-881-07-05 ³ÿëêó ÎÑÌ-4, ó äîáðîìó ³ äîãëÿíóòîìó ñòàí³. Ö³íà: 23000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-755-07-98 Âîçà â ñ. Áðèùå, Ëóöüêîãî ð-íó, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-763-01-80 Äåðå’ÿíîãî âîçà (ñòóïèö³ òà êîëåñà â³ä àâòîíàâàíòàæóâà÷à). Êîíòàêòè: 095-686-16-02 Äèñêîâó áîðîíó Âîìåä (12000 ãðí.), êóëüòèâàòîð, äî Ò-40 (3700 ãðí.), òðàêòîð Ò-40. Êîíòàêòè: 095-527-87-69

Çåðíîíàâàíòàæóâà÷ ÇÌ-60Ó, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, äèñêîâó áîðîíó ÁÄÒ. Êîíòàêòè: 066-374-18-47 Çåðíîî÷èñíó ìàøèíó ÎÂÑ-25, çåðíîíàâàíòàæóâà÷ ÇÌ-60 À, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-384-18-47 Êàðòîïëåçáèðàëüíèé êîìáàéí «Grimme MK 700». ³äì³ííèé ñòàí.  Óêðà¿í³ íå âèêîðèñòîâóâàâñÿ. Êîíòàêòè: 050-593-45-22, 067-951-40-97 Êàðòîïëåêîïà÷êè äâî-, îäíîðÿäí³, íîâ³ òà á/â; ïðåñï³äáèðà÷³ Êëààñ, ѳïìà, Âåëüãå, Äæîíä³ð òà ³í. Êîíòàêòè: 050-230-51-89, 067-125-37-37 Êàðòîïëåêîïà÷êó, äâîðÿäíà, ïðè÷åïíà, ïîëüñüêîãî â-âà, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüê. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098-565-64-78

3-êîðïóñíèé ïëóã ÏËÍ-3-35. Ö³íà: 5000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-495-15-42

Äèñêîâó áîðîíó, â-âî Ïîëüùà, øèðèíà - 1,3-3,15 ì, äî òðàêòîð³â ïîòóæí³ñòþ â³ä 24 ê. ñ., íîâà. Ö³íà: 8200 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68

Êàðòîïëåñàäæàëêó, 2-ðÿäíó, ãðåáåíåâà, â-âà Ïîëüùà, ðåãóëþâàííÿ ãëèáèíè, øèðèíè ³ ÷àñòîòè âèñàäæóâàííÿ, áà÷îê äëÿ ì³íäîáðèâà. Ö³íà: 6100 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68

Àâòîíàâàíòàæóâà÷ áåíçèíîâèé – 5 ò., àâòîíàâàíòàæóâà÷ – 1,2 òîíè. Êîíòàêòè: 77-17-13, 099-721-87 -77, 067-332-85 -37

Çåðíîçáèðàëüíèé êîìáàéí Êëàñ-Êîíñóë, äèçåëü, æàòêà 3õ3, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-700-58-68

Ê à ð ò î ï ë ÿ í è é ì³í³-êîìáàéí ÄÒ-25. Ö³íà: 22000 ãðí. Êîíòàêòè: 067-405-38-53

2-. 3-êîðïóñíèé ïëóã. Êîíòàêòè: 097-668-81-02, 097-400-41-03

ʳííó ãðàáàðêó, êàðòîïëåêîïà÷êó, ïåðåîáëàäíàíà äëÿ òðàêòîðà. Êîíòàêòè: 095-880-18-81 Êîìáàéí ²íòåðíàö³îíàë321, æàòêà 2,5 ì. Êîíòàêòè: 096-858-57-23 Ê î ì á à é í êàðòîïëåçáèðàëüíèé îäíîðÿäíèé «Bolko», ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 40000 ãðí, òîðã. Êîíòàêòè: 067-997-51-92 Êîìáàéí Êëàñ-Êîíñóë, æàòêà 3 ì, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-700-58-68 Êîìáàéí ÑÊ Íèâà. Êîíòàêòè: 097-543-64-61 Êîìáàéí «Class Medion 310», 2003 ð.â., æàòêà - 6 ì. гïàêîâèé ñò³ë+âîçèê. Ö³íà: 526500 ãðí. Êîíòàêòè: 0 9 5 - 1 2 3 - 8 4 - 4 8 , 098-737-26-00 Êîìáàéí «Class Mega 208», æàòêà - 6 ì. гïàêîâèé ñò³ë+âîçèê. Ö³íà: 380700 ãðí. Êîíòàêòè: 095-123-84-48 Êîìáàéí «²íòåðíàö³îíàë 321», â ðîáî÷îìó ñòàí³, íà çàï÷àñòèíè, äåøåâî. Êîíòàêòè: 066-520-31-02 Êîìáàéí «Íèâà ÑÊ-5». Ìîæëèâèé îáì³í (êóêóðóäçà - 2 ãðí., ïøåíèöÿ - 2,10 ãðí.). Ö³íà: 19000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-737-26-00, 095-864-77-31 Êîñàðêó ðîòîðíó, ïîëüñüêà, øèðèíà ñêîøóâàííÿ â³ä 1,35 ì, íîâà, ìîæëèâà äîñòàâêà. Ö³íà: 7900 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68 Êîñàðêó ðîòîðíó, ïîëüñüêà, øèðèíà ñêîøóâàííÿ â³ä 1,35 ì, íîâà, ìîæëèâà äîñòàâêà. Ö³íà: 7900 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68 Êóáîâèé êîâø äî åêñêàâàòîðà. Êîíòàêòè: 050-607-75-15 Êóêóðóäçÿíèé ñèëîñíèé êîìáàéí Ôîðøð³ò Å-281, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 067-442-00-58

Ë ü â ³ â ñ ü ê è é àâòîíàâàíòàæóâà÷, ï³ñëÿ ïîâíîãî êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 067-270-51-90 Ìåõàí³÷íó ñ³÷êàðíþ. Êîíòàêòè: 095-817-17-60, 097-484-41-43 ̳í³-òðàêòîð Ò-012, â-âî Õàðê³â. Êîíòàêòè: 066-444-98-65 ̳í³-òðàêòîð Ò-012, â-âî Õàðê³â. Êîíòàêòè: 066-444-98-65 ̳í³-òðàêòîð, âëàñíîãî â-âà, òðàêòîð Ò-70 Ñ (Ìîëäàâàí). Êîíòàêòè: 098-529-84-04 ̳í³-òðàêòîðè, á/â, ç ôðåçîþ, ßïîí³ÿ; íàäàþ ïîñëóãè ïî ðåìîíòó òðàêòîð³â. Êîíòàêòè: 050-647-35-40, 093-274-56-88 Ìîòîáëîê äèçåëüíèé, âîäÿíå îõîëîäæåííÿ, 8 ê³íñ. ñèë, ïëóã, ôðåçà, ïðè÷³ï. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-582-86-49, Ìîòîáëîê dzðêà-135, ç îáëàäíàííÿì. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 095-152-60-62 Ìîòîáëîê «Çîðÿ 61-Å» (åëåêòðîñòàðòåð), ç ïðè÷åïîì òà ïëóãîì. Êîíòàêòè: 050-438-16-08 Ìîòîáëîê «Çîðÿ ëþêñ», ç íàâ³ñíèì îáëàäàííÿì, îáêàòàíèé, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà: 10000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-762-70-76

Îáïðèñêóâà÷³ íà 200 - 3000 ë, äèñêîâ³ áîðîíè 1,3-3,15 ì, êàðòîïëå-êîïà÷êè, êàðòîïëåñàäæàëêè, ñîðòóâàëüí³ ñòîëè, ãðàáàðêè, ãðóíòîôðåçè 0,8-2 ì,.ðîçêèäà÷³ äëÿ ì³íäîáðèâ, ïëóãè, êóëüòèâàòîðè 1,6-3,2 ì. Êîíòàêòè: 098-960-19-68 Îïðèñêóâà÷ ïðè÷³ïíèé «Hardi», 2000 ð.â., ðîáî÷à øèðèíà 18 ì. Ö³íà: 85000 ãðí. Êîíòàêòè: 095123-84-48, 098-737-26-00 Ïëóã äî Ò-25, äâîêîðïóñíèé. Ïøåíèöÿ òà îâåñ, ê³ëüê³ñòü íåîáìåæåíà. Êîíòàêòè: 066-783-22-39, 098-705-14-99

Ò-25, 1987 ð. â., ê³âåðö³âñüêà ðåºñòðàö³ÿ, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-138-92-55 Ò-25, 1987 ð. â., ê³âåðö³âñüêà ðåºñòðàö³ÿ, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 066-138-92-55 Ò-25. Êîíòàêòè: 096-139-90-28, 050-166-91-11 Òàëü (òåëüôåð), 0,9 ò, ìîæëèâèé îáì³í íà çåðíî, öóêîð. Êîíòàêòè: 050-621-46-52 Òðàêòîð DzÄ, âëàñíîãî â-âà, ç ìåõàí³÷íèì ïëóãîì òà ïðè÷åïîì, òðàêòîðíèé â³ç. Êîíòàêòè: 098-503-62-86

Ïëóã ÏËÍ-5-35, ñ. Ç쳿íåöü. Êîíòàêòè: 050-339-95-55, 095-342-53-51

Òðàêòîð ÌÒÇ-50, âåëèêà êàá³íà. Êîíòàêòè: 099-363-83-47

Ïîæåæíó ìîòîïîìïó ÌÏ-1600, ïåðåñóâíà, â êîìïëåêò³ ç ðóêàâàìè, ôóíäàìåíò³â, îçåð òà ³í., ïðîäóêòèâí³ñòü 50 êóá. ì/ ãîä. Êîíòàêòè: 067-341-47-46

Òðàêòîð ÌÒÇ-80, âåëèêà êàá³íà, 1988 ð. â., ó õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-216-80-87

Ïðåñï³äáèðà÷³, êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³ òà ³í. ñ/ã òåõí³êó òà çàï÷àñòèíè. Àñîðòèìåíò òîâàðó íà ñàéò³: www.fermeragro.com.ua. Êîíòàêòè: 76-79-12, 066-354-21-04; 066-528-13-60

Òðàêòîð ÌÒÇ-80, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 096-395-94-61 Òðàêòîð ÌÒÇ-80. Ö³íà: 35000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-002-60-52 Òðàêòîð ÌÒÇ-80. Êîíòàêòè: 096-586-73-71

Ïðè÷³ï 2 ÏÒÑ-4 Ö³íà: 5500 ãðí. Êîíòàêòè: 067-495-15-42

Òðàêòîð ÌÒÇ-80. Ö³íà: 35000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-002-60-52

Ïðè÷³ï äî à/ì DzË, ç äîêóìåíòàìè, çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: 068-140-64-15, 050-926-23-13

Òðàêòîð ÌÒÇ-82, âåëèêà êàá³íà, 1996 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 096-513-32-66, 050-993-25-50

Ïðè÷³ï äî à/ì ÊÀÌÀÇ, âèñîê³ áîðòè, ãóìà - 50%, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 095-623-81-74

Òðàêòîð ñàìîðîáíèé. Êîíòàêòè: 096-889-43-39

Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî, â/ï äî 3 ò. Êîíòàêòè: 0 5 0 - 5 2 8 - 9 7 - 9 8 , 097-481-90-02 Ïðè÷³ï äî òðàêòîðà, íà êðóãó, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 050-725-93-57 Ïðè÷³ï ÌÀÇ-81114. äëÿ ëåãêîâîãî àâòî, â õîðîøîìó ñòàí³, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ. Íå äîðîãî. Ö³íà: 3200 ãðí. Êîíòàêòè: 097-735-27-88 Ïðè÷³ï «Çóáðüîíîê». Êîíòàêòè: 095-475-26-28

Òðàêòîð Ò-012. Êîíòàêòè: 066-444-98-65 Òðàêòîð Ò-150 Ê, ðîáî÷èé ñòàí. Êîíòàêòè: 097-184-71-36 Òðàêòîð Ò-25. Êîíòàêòè: 068-563-49-26 Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 097-540-89-20 Òðàêòîð Ò-40, ç âåäó÷èì ïåðåäîì àáî îáì³í íà Ò-25. Êîíòàêòè: 067-405-38-53

Ìîòîáëîê «Çîðÿ-Ëþêñ», º ïëóã, ôðåçà, ïðè÷³ï. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 096-167-67-96, Òîë³ê

Ïðè÷³ï, äî à/ì, 1,30õ2,60, 1-â³ñüíèé, â/ï 1 ò. Êîíòàêòè: 26-81-70, 095-155-71-16

Òðàêòîð ÕÒÇ-3511, àíàëîã Ò-25, 2000 ð. â., ç êàá³íîþ, ìîæëèâèé îáì³í. Êîíòàêòè: 098-192-89-62, 050-573-15-01

Ìîòîáëîêè, ì³í³-òðàêòîðè. Ãàðàíò³ÿ, ñåðâ³ñ, äîñòàâêà. Êîíòàêòè: 099-346-89-50, Ñàøà

Ïðè÷³ï, äî DzË. Êîíòàêòè: 097-649-08-86

Òðàêòîð ÞÌÇ-6. Êîíòàêòè: 066-127-91-69

Ïðè÷³ï-ëàâåòó, â/ï 4 ò. Êîíòàêòè: 067-332-11-92

Òðàêòîð ßíìàð ç ôðåçîþ, â-âî ßïîí³ÿ, âîäÿíå îõîëîäæåííÿ, ïîâíèé ïðèâ³ä, 30 ê³íñüêèõ ñèë, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: 066-740-28-91

ÌÒÇ-80, íà çàï÷àñòèíè. Ìîæëèâèé îáì³í (êóêóðóäçà - 2 ãðí., ïøåíèöÿ - 2,10 ãðí.). Êîíòàêòè: 098-737-26-00 ÌÒÇ-82, â õîðîøîìó ñòàí³. Ìîæëèâèé îáì³í (êóêóðóäçà - 2 ãðí., ïøåíèöÿ - 2,10 ãðí.). Ö³íà: 65000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-737-26-00 Íàâàíòàæóâà÷ âèëêîâèé «Áàëêàíêàð», â/ï - 2 ò, 1994 ð.â., áåç òÿãîâî¿ áàòàðå¿. Ö³íà: 12500 ãðí. Êîíòàêòè: 096-842-57-08, Àíàòîë³é. Íàâàíòàæóâà÷ Êëàðê, 1994 ð. â., âèñîòà ï³äéîìó 4,8 ì, âàãà - 2,5 ò, 4,0 äèçåëü, ç ͳìå÷÷èíè. Êîíòàêòè: 050-876-18-15

Ðåäóêòîð, äî áîëãàðñüêî¿ åëåêòðîêàðè, â/ï 1 òîííà. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 066-774-05-58, 24-26-20 Ðó÷íèé, ã³äðàâë³÷íèé â³çîê «Ðîêëà», â/ï 2000 êã, â-âî ͳìå÷÷èíà. Êîíòàêòè: 050-963-87-55 Ñ/ã ³íâåíòàð, ê³ííèé. Êîíòàêòè: 067-979-72-73 ѳâàëêó «Amazone RP-AD 452 drill star», 1998 ð.â., ðîáî÷à øèðèíà 4,5 ì, ê-òü ñîøíèê³â - 36 øò., îá’ºì áóíêåðà - 900 ë. Ö³íà: 110000 ãðí. Êîíòàêòè: 095-123-84-48

íà Êîíòàêòè:

ѳâàëêó «Gaspardo SP-8», 8-ðÿäêîâà. Ö³íà: 140000 ãðí. Êîíòàêòè: 0 9 5 - 1 2 3 - 8 4 - 4 8 , 098-737-26-00

Íàâ³ñíà ñòàíö³ÿ (ïîëèâíà), íà âñ³ âèäè òðàêòîð³â. Ö³íà: 16000 ãðí. Êîíòàêòè: 096-556-86-86

ѳíîãðàáàðêó Ñîíå÷êî, â-âî Ïîëüùà, 4-5 êîë³ñ, ìîæëèâà äîñòàâêà, íîâà. Ö³íà: 3600 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68

Îáïðèñêóâà÷ Êðàêîâ’ÿê, â-âî Ïîëüùà, íîâèé. Ö³íà: 4900 ãðí. Êîíòàêòè: 098-960-19-68

Ñêðåïåð Ò-150 ÄÇ-87 11, 5 ì/êóá. 2 øò., 1987, 1990 ð. â. Êîíòàêòè: 067-332-72-55 stolyar.s.e@yandex.ua

Íàâàíòàæóâà÷, çàï÷àñòèíè. 050-607-75-15

Òðàêòîð «Case 7140», 1991 ð.â., îá’ºì äâèãóíà - 8,3 ë, íàïðàöþâàííÿ 5000 ãîäèí. Ö³íà: 210600 ãðí. Êîíòàêòè: 095-123-84-48, 098-737-26-00 Òðàêòîð «ÕÒÇ-170». Ìîæëèâèé îáì³í (êóêóðóäçà - 2 ãðí., ïøåíèöÿ - 2,10 ãðí.). Ö³íà: 93000 ãðí. Êîíòàêòè: 098-737-26-00, 095-864-77-31 Òðàêòîð, â-âà ßïîí³ÿ. Êîíòàêòè: 099-756-81-35 Òðàêòîð, âëàñíîãî â-âà, º âñå, êð³ì äâèãóíà. Ö³íà: 4000 ãðí. Êîíòàêòè: 099-342-52-89 Òðàêòîð, âëàñíîãî â-âà. Êîíòàêòè: 067-452-25-77 Òðàêòîð, âëàñíîãî âèðîáíèöòâà, (äâèãóí Ò-25), òðàíñì³ñ³ÿ ÃÀÇ-52, ïðè÷³ï, ç äîêóìåíòàìè, íîìåðíèìè çíàêàìè. Êîíòàêòè: 050-378-90-86

Òðàêòîð, Ò-16 ì, ç íàâ³ñêîþ, º 2-êîðïóñíèé ïëóã, êóëüòèâàòîð, â³ç, òåðì³íîâî. Ö³íà: 32000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-833-18-30 Òðàêòîðè Ò-25 1980-1996ð., ó õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067-361-05-06 Òðàêòîðè Ò-25, ïðèâåçåí³ ç Ïîëüù³, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: â³ä 30000 ãðí. Êîíòàêòè: 097-668-81-02 Òðàêòîðè ÞÌÇ ïåðåîáëàäíàí³ ç åêñêàâàòîð³â òà åêñêàâàòîð «ðà÷îê» ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: 050-553-31-31 ÞÌÇ-6, õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 050-218-70-04

²ÂÀÍÎÔÐÀÍʲÂÑÜÊ

ïðîäàì Ñ à ì î ð î á í è é ì³í³òðàêòîð, äâ. 1,8 D, êîðîáêà ÃÀÇ-51, ðîçä. DzË-157, ïåðåäí³é ì³ñò ÓÀÇ-469, çàäí³é ÃÀÇ-66, ã³äðàâë³êà, íàâ³ñêà, âàë ó çáîð³, êàá³íà, ìîæëèâà ðåºñòðàö³ÿ ïðè êóï³âë³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 098 129-73-46, 067 606-24-71. “Ïðèêàðïàòåöü” â ãàðíîìó ñòàí³. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 067 165-25-28. Ãðàíóëÿòîð ÎÃÌ, òðàêòîð Ò 150. Êîíòàêòè: 099 076-22-73. Äâà òðàêòîðè ñàìîðîáíîãî â-âà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 097 624-81-55. chopogolc@mail.ru Äæîí ijð 330. Ö. äîã. Êîíòàêòè: 067 908-55-05. ÄÒ 75, äîáðèé ñòàí, êîëèøí³é áóëüäîçåð, ï î ô à ð á î â à í è é , 4-êîðïóñíèé ïëóã. Êîíòàêòè: 096 168-34-59. Åêñêàâàòîð ÞÌÇ ÅÎ2621. Íîâà ðåçèíà, êàïðåìîíò ìîòîðà ³ êîðîáêè ïåðåäà÷. Êîíòàêòè: 067 344-11-74. Êàá³íè äî êèòàéñüêèõ ì³í³-òðàêòîð³â óñ³õ ìàðîê. Dongfeng, Jinma, Foton, ÄÒÇ. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: (096) 519-50-91, Ìèêîëà, 099 447-05-46, Ðîìàí. romanjeki@mail.ru Ê à ð ï à ò å ö ü , åêñêàâàòîð-íàâàíòàæóâà÷ ÏÅÀ-1,0, ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó äâèãóíà, êîðîáêè ïåðåäà÷, ã³äðàâë³êè, íîâ³ êîëåñà. Ö³íà: 4200 ó.î. Êîíòàêòè: 067 802-87-40. Êîìá àéí Êîìáàéí çåðíîâèé í³ìåöüêèé, æàòêà 3 ì, â³äì³ííèé ñòàí, á/â. 110000 ãðí Êîíòàêòè: 097 144-87-22. Êîìáàéí êàðòîïëÿíèé í³ìåöüêèé, á/â. 60000 ãðí. Êîíòàêòè: 050 829-82-50. Êîñó ñåãìåíòíó, ïîëüñüêó. Ö³íà: 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 097 805-46-39. ̳í³-òðàêòîðà 18-30 ê.ñ. âèðîáíèöòâà ßïîí³¿: سáàóðà, êóáîòà, ßíìàð, ²ñåê³, ̳öóá³ø³, Õ³íîìîòî, ïîâíèé ïðèâ³ä + ôðåçà â êîìïëåêò³, ìîæëèâî ï³ä çàêàç. Ö³íà: 46000 ãðí. Êîíòàêòè: Çàáîëîò³â. 067 293-30-06. ̳í³-òðàêòîðè (ßïîí³ÿ) KUBOTA, ISEKI, YANMAR, MITSUBISHI, â àñîðòèìåíò³ 4õ4, 4õ2. 10 ê.ñ. - 36 ê.ñ. â êîìïëåêò³ ç ôðåçîþ â ³äåàëüíîìó ñòàí³ á/â. À òàêîæ íàâ³ñíå îáëàäíàííÿ âèðîáíèöòâà Ïîëüù³ (ïëóãè, îïðèñêóâà÷³ òà ³íøå). Êîíòàêòè: 097 460-13-91.


ÌÒÇ 80, 1993 ð. â., 2-â³ñüíèé ïðè÷³ï íà êðóç³. ÞÌÇ íà õîäó ç äîê. Êîíòàêòè: 097 641-87-83.

Ãåíåðàòîðè åëåêòðîîáëàäíàííÿ òðàêòîðí³, ï³ñëÿ ðåìîíòó. Êîíòàêòè: 27-06-84, (096) 157-02-58

ÌÒÇ 80, 1993 ð. â., ìàëà êàá³íà, ÞÌÇ, 1992 ð. â., âåëèêà êàá³íà +2-â³ñüíèé ïðè÷³ï, êóëüòèâàòîð, ïëóãè 3-êîðïóñí³, Ò-10 ç âåäó÷èì ìîñòîì òà Ò 16 íà õîäó ç äîê. Êîíòàêòè: 097 641-87-83.

Ãóìó çèìîâó, á/â, 225/60/ 16 , 4 øò. Ö³íà: 1650 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 227-44-00

ÌÒÇ 80, á/â, 40000 ãðí. Êîíòàêòè: 097 144-87-22. ÌÒÇ 80, ïðè÷³ï, ïëóã, êóëüòèâàòîð, Ò 150, äâèãóí ßÌÇ 238. Êîíòàêòè: 050 376-55-92. ÌÒÇ 82 íîâèé, 180000 ãðí, ìîæë. ðîçòåðì³íóâàííÿ. Êîíòàêòè: 097 144-87-22. ÌÒÇ 82, ãàðíèé ñòàí, êîëåñà ïåðåäí³ íîâ³, çàäí³ 50%. 65600 ãðí. Êîíòàêòè: 096 665-70-33 ÌÒÇ 82, ïëóã, ïðè÷³ï, êóëüòèâàòîð, êóçîâ ÂÀÇ 2106. Êîíòàêòè: 098 477-36-88. Íà áàç³ ìîòîáëîêà Áðèãàäèð, 12000 ãðí. Êîíòàêòè: 066 535-91-18. Íàâàíòàæóâà÷ Ëüâ³â 5ò, ÌÒÇ 80, Êîíòàêòè: 067 251-65-10, 050 376-55-92. Ñàìîðîáíèé, äâèãóí â³ä ÎÊÀ - äâîöèë³íäðîâèé, º ã³äðàâë³êà, çàäí³ êîëåñà íîâ³. Äî òðàêòîðà äîäàì êîðîáêó ïåðåäà÷ ³ ê³íó êîñàðêó, ïåðåðîáëåíó ï³ä òðàêòîð. Âñ³ äåòàë³ ïî òåëåôîíó. Ö³íà: 16000 ãðí. Êîíòàêòè: 380967705815

Автосервіс 4.6.1. Ïðîïîíóþ ÀÂÒÎÑÊËÎ. ÇÀ̲ÍÀ, ÐÅÌÎÍÒ, ÏÐÎÄÀÆ. ÑÊËÎ Â ÍÀßÂÍÎÑÒ² ÍÀ ÂѲ ÂÈÄÈ ÀÂÒÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-30-20, (067) 660-84-43 Âèäàëåííÿ âì’ÿòèí áåç ï î ø ê î ä æ å í í ÿ ëàêîôàðáîâîãî ïîêðèòòÿ òà áåç íåîáõ³äíîñò³ ï î ä à ë ü ø î ã î ôàðáóâàííÿ. Êîíòàêòè: (093) 132-33-88

Автозапчастини 4.7.1. Ïðîäàì Àâòîçàï÷àñòè íà èíîìàðêè: ïîðøíåâàÿ ãðóïïà, äâèãàòåëü, ÊÏÏ, ÀÊÏÏ, õîäîâàÿ, òîïëèâíûå íàñîñû, ãîëîâêè áëîêà, òóðáèíû, àìîðòèçàòîðû, àâòîñòåêëî, áàìïåðû, êàïîòû è ìíîãîå äðóãîå. Äîñòàâêà. Êîíòàêòû: (096) 082-86-99

Äâèãóí áåíçèíîâèé ÓÄ-25+ç/ï äî íüîãî. Êîíòàêòè: 27-06-84, (096) 157-02-58 Äâèãóí äî à/ì ÃÀÇ 24. Êîíòàêòè: (096) 733-56-94 Äâèãóí DzÄ. Êîíòàêòè: (097) 462-24-18

4.7.2. Êóïëþ Áàëîíè íà ãàç ìåòàí äî âàíòàæíèõ àâòî, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³. Êîíòàêòè: (095) 830-28-36, (097) 592-67-37 Åëåêòðîäâèãóíè, ìîòîðåäóêòîðè, áàëîíè ïðîïàíîâ³, á/â, òåëüòåð, âèð-âà Áîëãàð³ÿ. Êîíòàêòè: 28-14-75, (067) 528-70-42

Çàãëóøêó áàìïåðà äî à/ì Ôîëüêñâàãåí Êàää³ êîíòàêòíà ãðóïà Îïåëü, ïåðåäí³ ï³äêðèëêè äî à/ì Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò. Êîíòàêòè: (067) 803-23-56

Çàï÷àñòèíè äî à/ì ÇÀÇ 965 «ãîðáàòèé». Êîíòàêòè: (097) 718-65-43

Çàï÷àñòèíè äî à/ì «Ìåðñåäåñ «123, 1981-86 ð.â. Êîíòàêòè: (098) 493-06-82

Óù³ëüíþâà÷ äî à/ì ÇÀÇ 965. Êîíòàêòè: (097) 718-65-43

Çàï÷àñòèíè äî à/ì Àâ³à. Êîíòàêòè: 43-27-69, (067) 903-01-72

Гаражне обладнання

Çàï÷àñòèíè äî à/ì Àóä³, Ôîëüêñâàãåí, Øêîäà. Êîíòàêòè: (096) 931-20-26

Êðèøêó êàïîòà äî à/ì ÂÀÇ 2105. Êîíòàêòè: (067) 343-78-57

ÂÎÐÎÒÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×Ͳ. ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÅ

Çàï÷àñòèíè äî à/ì ÃÀÇ 66, ìåòàëåâ³ äóãè. Êîíòàêòè: (067) 362-15-63 Çàï÷àñòèíè äî à/ì DzË, ÌÀÇ 500. Êîíòàêòè: (067) 293-71-91 Çàï÷àñòèíè äî à/ì Ïåæî-309. Êîíòàêòè: (098) 159-88-57 Çàï÷àñòèíè äî à/ì Ðåíî 11: åëåìåíòè êóçîâà, å ë å ê ò ð è ê à , åëåêòðîìåõàí³çìè òîùî. Êîíòàêòè: (067) 303-34-63, (099) 916-20-58 Çàï÷àñòèíè äî ë ü â ³ â ñ ü ê î ã î àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 Çàï÷àñòèíè äî òðàêòîðà ÌÒÇ, ÌÒÇ 82: äèñêè ïåðåäí³ òà çàäí³, çàäíÿ ñòóïèöÿ ÊÏÏ. Êîíòàêòè: 20-68-06, (067) 148-85-54 Çàï÷àñòèíè äî õîäîâî¿, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (096) 931-20-26 Êàáåëü ç’ºäíóâàëüíèé ÀÁÑ, Ðåíî Ìàãíóì, íîâèé, 3 øò., äî ñòîâï³â 1 øò. Êîíòàêòè: (095) 705-41-10

ÊÅÐÓÂÀÍÍß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 64-51-81, (067) 907-95-30 À â ò î ï å ð å ê è ä à ÷ . Êîíòàêòè: (097) 744-21-25

Транспортні послуги

4.10.1. Ïðîïîíóþ

 à í ò à æ í ³ àâòîïåðåâåçåííÿ ïî âñ³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè òà ªâðîïè à/ì Ñïðèíòåð 311. Êîíòàêòè: (098) 522-84-99

 à í ò à æ í ³ ïåðåâåçåííÿ 1,5-3 ò, à/ì «Ãàçåëü» òåíò òà à/ì Dz˫Áè÷îê» áîðòîâèé. Êîíòàêòè: 62-76-48, (067) 909-03-61, (066) 989-67-98

Åêñêàâàòîðà êîïàííÿ ïîñëóãè, êîòëîâàí³â, òðàíøåé, ïëàíóâàííÿ ãðóíòó, âèâåçåííÿ çåìë³ à/ì DzË, Êàìàç. Êîíòàêòè: (096) 110-38-89

 à í ò à æ í ³ ïåðåâåçåííÿ çà ì à ð ø ð ó ò î ì гâíå-Êè¿â-гâíå, ïîïóòí³ çàâàíòàæåííÿ, äîçàâàíòàæåííÿ à/ì Ìåðñåäåñ Ñïðèíòåð, Ôîëüêñâàãåí ËÒ äî 2.5 òîíí, äî 14 êóá.ì. Êîíòàêòè: 43-59-21, (067) 749-14-07, (066) 955-08-88

Ï î ñ ë ó ã è àâòîìîá³ëÿìè: Ìåðñåäåñ, ôóðãîí, 40 êóá.ì., 5 òîíí, ã ³ ä ð î á î ð ò ; Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð, áóñ, 1.5 òîíí. Êîíòàêòè: (096) 642-24-86

Ïîñëóãè íîâèì ïîâíîö³ííèì äæèïîì ÷îðíîãî êîëüîðó ç âèñîêîÿê³ñíîþ ìóçè÷íîþ ñèñòåìîþ. Ìîæëèâ³ ðàçîâ³ ïî¿çäêè, âåñ³ëüíèé êîðòåæ. Êîíòàêòè: (067) 362-50-32, (050) 375-71-25

Ïîñëóãè íîâèì ïîâíîö³ííèì äæèïîì ÷îðíîãî êîëüîðó ç âèñîêîÿê³ñíîþ ìóçè÷íîþ ñèñòåìîþ. Ìîæëèâ³ ðàçîâ³ ïî¿çäêè, âåñ³ëüíèé êîðòåæ. Êîíòàêòè: (067) 362-50-32, (050) 375-71-25

Ï î ñ ë ó ã è òðàíñïîðòí³ à/ì ÌÀÇ, íàï³âïðè÷³ï, áîðòîâèé, íåòåíòîâàíèé, 20 òîíí, 12õ2,5 ì. Êîíòàêòè: (067) 293-71-91 ÂÀÍÒÀÆͲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß À/Ì ªÂÐÎÑÀÌÎÑÊÈÄÈ, ÇÅÐÍÎÂÎÇÈ. ÃÎÒ²ÂÊÎÂÈÉ ÒÀ ÁÅÇÃÎÒ²ÂÊÎÂÈÉ ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11

ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ ÏÎÑËÓÃÈ, ÊÎÏÀÍÍß ÊÎÒËÎÂÀͲÂ, ÒÐÀÍØÅÉ, ÏËÀÍÓÂÀÍÍß ÃÐÓÍÒÓ, ÂÈÂÅÇÅÍÍß ÇÅÌ˲ À/Ì Ç²Ë, ÊÀÌÀÇ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 110-38-89, (067) 491-85-76, (098) 378-50-11

ÏÎÑËÓÃÈ ÅÂÀÊÓÀÒÎÐÎÌ ÏΠ̲ÑÒÓ, ÎÁËÀÑÒ², ÓÊÐÀ¯Í². ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 075-02-50, (050) 140-52-23

Мото , велотехніка, запчастини 4.11.1. Ïðîäàì Çàï÷àñòèíè äî Ê-750 (öèë³íäðè íîâ³ ðàäÿíñüê³, ôàðè, áàê, êðèëà, ì³ñò, êîðîáêà, ðàìà) äî ìîòîöèêëà «Äí³ïðî» (êîëåñà, êðèëà, ìîòîð, êîðîáêà, ì³ñò) äî ²Æ (êîëåñà, áëîê). Êîíòàêòè: (097) 214-12-94

Êóçîâ äî ³íîìàðêè, 1988-2000 ð.â. Êîíòàêòè: (097) 056-83-74

Ðåíî 11 ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: (067) 303-34-63, (099) 916-20-58

Àóä³ À-4, 1998 ð.â., 1.8 áåíçèí íà ç/ï. Êîíòàêòè: (098) 789-37-55

Ðîçäàòêó ³ öèë³íäðè íàõèëó äî ëüâ³âñüêîãî àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Êîíòàêòè: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua

Áàãàæíèê àâòîìîá³ëüíèé, á/â. Êîíòàêòè: 68-33-19

Ñèä³ííÿ ïåðåäíº ïîäâ³éíå ç òóìáîþ, â³äá³éíèêè çàäí³õ ðåñîð äî à/ì Ôîëüêñâàãåí ËÒ-35. Êîíòàêòè: (067) 369-59-00

ÃÀÇ, 2005 ð.â., ïî çàï÷àñòèíàõ. Êîíòàêòè: (0967) 495-30-30

Òÿãè êåðìîâ³ äî à/ì Àóä³, Ôîëüêñâàãåí, Øêîäà. Êîíòàêòè: (096) 931-20-26

Âåëîñèïåä. Êîíòàêòè: (097) 545-25-05 Äâóãóí Ê-750, íîâèé, âèð-âà ÑÐÑÐ. Êîíòàêòè: (097) 214-12-94 ̳ñò âåäó÷èé äî ÌÒ-16, «ïàðà», á/â, ç ðàìîþ. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 214-12-94 Ìîïåä «Ìóñòàíã», õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 3300 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (096) 765-45-75

Ìîòîöèêë ²Æ Þï³òåð-2, áåç äâèãóíà. Êîíòàêòè: (096) 722-33-71

Ìåãàôîí-ãó÷íîìîâåöü, àâòîìîá³ëüíèé. Êîíòàêòè: 26-06-00

Àêóìóëÿòîð, á/â, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (067) 369-59-00

Âåëîñèïåä. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 800-63-52

Ìîòîöèêë «ÌÒ-16», ³ç âåäó÷îþ êîëÿñêîþ, ç äîêóìåíòàìè. Ö³íà: 4200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 214-12-94

Êîðîáêó ïåðåäà÷ 2.3 äèçåëü, äåøåâî. Êîíòàêòè: (095) 138-55-14

Ðàìó äî à/ì ÌÀÇ 504 òÿãà÷, ó çáîð³. Êîíòàêòè: (067) 293-71-91

Âåëîñèïåä. Ö³íà: 400 ãðí. Êîíòàêòè: 20-86-39, (098) 421-90-76

Ìîòîöèêë «Äíºïð-11» ç êîëÿñêîþ, ïðîá³ã 1000 êì. Êîíòàêòè: (095) 138-55-14

Êàá³íó äî à/ì ÌÀÇ 500. Êîíòàêòè: (067) 293-71-91

Àâòîçàï÷àñòèíè äî à/ì Ôîðä Òðàíçèò. Êîíòàêòè: 23-55-55, (067) 363-19-10

Àóä³ À-6, 1999 ð.â., 2.4 äèçåëü, «ïîâíèé ôàðø» íà ç/ï. Êîíòàêòè: (098) 789-37-55

Ôàðêîï äî Àóä³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 64-12-03, (096) 786-69-38

 à í ò à æ í ³ ïåðåâåçåííÿ à/ì Ïåæî-Áîêñåð, Ìåðñåäåñ Ñïðèíòåð, Ôîëüêñâàãåí ËÒ, äîâãà áàçà äî 2 ò. + 2 ïàñ. Êîíòàêòè: 43-59-21, (067) 74914-07, (066) 955-08-88

 à í ò à æ í ³ ï å ð å â å ç å í í ÿ ì³êðîàâòîáóñîì, 2,5 ò, íåäîðîãî, ïî îáë. òà Óêðà¿í³, ë³ö. À ¹486676 â³ä 12.10.2009 ð. Êîíòàêòè: (097) 468-70-59, (050) 656-28-99

37

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒͲ ÏÎÑËÓÃÈ

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó

Õîíäà ijî ÀÔ-62, ñèí³é ìåòàë³ê. Êîíòàêòè: (050) 914-87-69 yurok56@i.ua

ÂÀÍÒÀÆͲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß À/Ì ÐÅÍÎ-ÌÀÉÑÒÅÐ, 2 ÒÎÍÍÈ, ÂÈÑÎÊÈÉ, ÄÎÂÃÈÉ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 453-05-57

ÏÎÑËÓÃÈ ÅÊÑÏÅÄÈÖ²ÉÍÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒͲ . ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72

ÂÀÍÒÀÆͲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÎ ÓÊÐÀ¯Í², ÑÍÄ, ªÂÐÎϲ, Â/Ï 2,5 Ò, 6 Ò, 10 Ò, 20 Ò.ÎÏËÀÒÀ  ÎÄÍÓ ÑÒÎÐÎÍÓ. ˲Ö. ¹372956 ÎÒ 5.09.07 ̲Í.ÒÐÀÍÑ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 480-25-68

ÏÎÑËÓÃÈ: ÌÀͲÏÓËßÒÎÐÀ, ÑÀÌÎÑÊÈÄÀ, ÇÅÐÍÎÂÎÇÀ, ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362)24-10-90, (097)594-35-96, (067)990-53-03

Âåëîñèïåä «SINTESI Moab ITALY professional», ðàìà 53 ñì, ñïëàâ COLUMBUS ALLOY 7005 ZONAL, ã³äðàâë³÷í³ ãàëüìà. Êîíòàêòè: (067) 777-49-85, (098) 898-22-07 Âåëîñè ïåä Âåëîñèïåä CROSS «METABO», ðàìà 48 ñì, àëþì³í³é, äèñêîâ³ ãàëüìà. Êîíòàêòè: (067) 777-49-85, (098) 898-22-07

4.11.2. Êóïëþ Âåëîñèïåä, «Ñàëþò», «Äåñíà», á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (093) 693-25-55, (067) 171-81-80 Âåëîñèïåä. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38

̲ÑÒÎ ËÓÖÜÊ (0332), (03322)

Âåëîñèïåä ã³ðñüêèé. Êîíòàêòè: (067) 777-49-85, (098) 898-22-07

ïðîäàì

Âåëîñèïåä, á/â, âèð-âî ͳìå÷÷èíà. Êîíòàêòè: (068) 025-34-23

4-òàêòíèé äâèãóí, äî ñêóòåðà, ïðîá³ã 2000 êì. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 095-507-80-07

Jawa-350, ÷åðâîíîãî êîëüîðó,12V, ç äîêóìåíòàìè. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 098623-07-24 Âåëîñèïåä «Òèñà». Êîíòàêòè: 067-334-76-34 Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëà Óðàë. Êîíòàêòè: 099-327-96-91, 24-22-39 Âåëîñèïåä. Êîíòàêòè: 26-11-39, 095-825-07-55 Âåëîñèïåäè, í³ìåöüêîãî â-âà. Êîíòàêòè: 099048-81-13 Ìîïåä Àëüôà-ìîòî, íîâèé. Ö³íà: 5000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 096-609-75-75 Ìîïåä Õîíäà-Òàêò-5,1, â-âî ßïîí³ÿ, 2004 ð. â., â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 063-951-09-24 Ìîòîðîëåð «Ìóðàâåé». 26-00-67

âàíòàæíèé Êîíòàêòè:

Ìîòîöèêë ALPHA ZS50-F, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 4000 ãðí. Êîíòàêòè: 066-957-57-86 Ñêóòåð «Õîíäà-Òàêò-51», 2002 ð. â., ñèí³é ìåòàë³ê, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 5000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: 095-165-20-38

Паливно мастильні матеріали 4.12.1. Ïðîäàì Ïàëèâî òèòàííå. Êîíòàêòè: (097) 985-30-05

4.12.2. Êóïëþ Ñîëÿðêó. Êîíòàêòè: (097) 219-13-66


38

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó

Працевлаштування 5.1.1. Ïðîïîíóþ ðîáîòó «Àô³øà.гâíå» øóêຠçä³áíèõ ïðîäàâö³â ðåêëàìè, ÿê³ õî÷óòü ³ ìîæóòü çàðîáëÿòè ãðîø³. Êîíòàêòè: 62-56-35, (067) 801-74-64

6 òîðãîâèõ àãåíò³â, 8 ïðàö³âíèê³â ñêëàäó, 2 îô³ñíèõ ïðàö³âíèê³â, â òîðãîâó ô³ðìó, òåðì³íîâî, íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê ô³ðìè, ç/ï 700 ãðí/ òèæäåíü. Êîíòàêòè: 62-30-22, (097) 645-91-28

Íàáðèäëà ì³çåðíà ïëàòíÿ? ijñòàëà çëèäåííà ïåíñ³ÿ? Çðîáè êðîê ó ñâîº ìàéáóòíº! Ïðèõîäü íà ñï³âáåñ³äó!(æèðíèé øðèôò) Êîíòàêòè: 27-75-65, (096) 75093-13, (099) 336-66-75

Íå àãåíòñòâî.  çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì òîðãîâ³é ô³ðì³ ïîòð³áí³ ëþäè íà ð³çí³ âàêàíñ³¿, ìîæëèâî áåç ä/ð, º ïåðñïåêòèâà, ç/ï 2500-5000 ãðí./ì³ñ., â çàëåæíîñò³ â³ä âàêàíñ³¿. Êîíòàêòè: 40-02-39

Îõîðîííèêàì íà Êè¿âñüêèé ïèâîâàðíèé çàâîä, áåç ä/ð, ã/ð 7/7, 14/ 14, 5/2, æèòëî íàäàºòüñÿ, ç/ï 410 ãðí./äåíü, âèïëàòè ùîäåííî. Êîíòàêòè: (044) 361-9082, (096) 390-86-73 Òåòÿíà ²âàí³âíà

Ïàêóâàëüíèêàì êè¿âñüêèõ òîðò³â â êîðîáêè, Êè¿â, áåç ä/ð, 7/ 7 àáî 15/15, ç/ï ïîòèæíåâî 3000 ãðí./òèæ., æèòëî + áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ. Êîíòàêòè: (044) 362-12-48, (067) 740-71-86

À â ò î ñ ë å ñ à ð þ àãðåãàò÷èêó, õîäîâèêó, â Êèåâå ñ àâòîáóñàìè è ãðóçîâûìè àâòî, ç/ï 7000 ãðí. Æèëü¸ ïðåäîñòàâëÿåì. Êîíòàêòû: (050) 330-15-09, (067) 600-01-61, (050) 900-34-44

Âîäèòåëÿì ïðåñòèæíîé ñòîéêîìïàíèè, Õàðüêîâ, äëÿ ïåðåâîçîê ïî ãîðîäó è îáëàñòè, êàò. Ñ, Ä, Å, îïûò ðàáîòû, ç/ï îò 3500 ãðí./â íåäåëþ, êîìáèíèðóåìûé ãðàôèê. Êîíòàêòû: (066) 024-89-10

Áóä³âåëüíèêàì óñ³õ ñïåö³àëüíîñòåé, ð³çíîðîáî÷èì òà îõîðîíöÿì, ç/ï 5000 – 10000 ãðí. Òåðì³íîâî. Âàõòà, æèòëî. Êîíòàêòè: (067) 188-84-94

Âîäèòåëÿì, êàò. Â, Ñ, Ä, Å, ñðî÷íî, Õàðüêîâ, äëÿ ã ð ó ç î ï å ð å â î ç î ê ñòðîéìàòåðèàëîâ, âàõòà, 20/ 10, 15/7, ç/ï îò 3000 ãðí. äî 4500 ãðí./íåä., ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (099) 636-03-20

Áóëüäîçåðèñòàì, ò ð à ê ò î ð è ñ ò à ì , ê ð à í î â ù è ê à ì , ýêñêàâàòîðùèêàì, Õàðüêîâ, ñòðîèòåëüñòâî, ç/ï îò 7000 ãðí. çà âàõòó 15/7, æèëüå, ïèòàíèå îáåñïå÷èâàåì. Êîíòàêòû: (099) 632-53-79 Âàíòàæíèêàì â ñëóæáó äîñòàâêè. Êîíòàêòè: (096) 607-65-04 Âîäèòåëÿì (Â, Ñ, Ä, Å), ñðî÷íî, äëÿ ïåðåâîçîê ñòðîèòåëüíûõ è ïðîäîâîëüñòâåííûõ ãðóçîâ, Îäåññà, âàõòà, îôèöèàëüíîå òðóä-âî, êîìàíäèðîâî÷íûå, îïëàòà 3500-4500 ãðí./íåä. Ïèòàíèå, æèëüå. Êîíòàêòû: (095) 705-33-58 Âîäèòåëÿì 1-2 êë., ìåõàíèçàòîðàì äëÿ ðàáîòû ïî Óêðàèíå, ñòðàíàì ÑÍÃ. Ãðóçîïåðåâîçêè îò Îäåññêîãî ïîðòà. Îôèöèàëüíîå îôîðì., âàõòà 20/15, 15/7, 7/7, ç/ï îò 4000 ãðí./íåä., ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå. Êîíòàêòû: (050) 732-99-83 Âîäèòåëÿì â ñòðîéôèðìó, Õàðüêîâ, êàò. Ñ è âûøå, íà èíîìàðêè (îò 5 òîíí), âàõòà 15/7, 20/10, ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, ç/ï 3500-4000 ãðí./íåäåëÿ. Îôèö. îôîðìëåíèå, ñîö.ïàêåò. Êîíòàêòû: (050) 282-00-21 Âîäèòåëÿì âñåõ êàòåãîðèé, ìåõàíèçàòîðàì, íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó, Õàðüêîâ, îôèö., ñâîÿ ðåì. áàçà. Îïëàòà êàæäûå 7 äíåé îò 3000 ãðí. äî 4500 ãðí. Âàõòà, æèëüå, ïèòàíèå, ïðîåçä. Êîíòàêòû: (095) 323-53-49 Âîäèòåëÿì âñåõ êàòåãîðèé, Õàðüêîâ, äëÿ ïåðåâîçîê ïî ãîðîäó è îáë., êîìïëåêñíîå ïèòàíèå, æèëüå, ñïåö.îäåæäà, ïîëíûé ñîö. ïàêåò. Âàõòà: 7/7, 20/10, 30/ 15, ç/ï îò 3500 ãð./íåäåëÿ. Êîíòàêòû: (066) 875-27-95

Ïåðóêàðþ â ñòóä³þ êðàñè, öåíòð, íà óìîâàõ îðåíäè (50 ãðí./äåíü) àáî 60 % â³ä âèðîá³òêó. Âîäèòåëÿì êàò. Ñ, CD, CDE, âàõòà, 7/7, 14/14, Êîíòàêòè: (096) 307-66-97 Õàðüêîâà, 21/7, ç/ï 10500 ãðí./ìåñ, Ïðàö³âíèêàì íà îïëàòà åæåíåäåëüíî, îôèö. ñîö. ïàêåò, òþòþíîâó ôàáðèêó, Êè¿â, òðóä-âî, áåñïëàòíîå æèëüå, ïèòàíèå. áåç ä/ð, ã/ð 7/7, 14/14, ç/ Êîíòàêòû: (099) 076-87-49 ï 430 ãðí./äåíü, âèïëàòè ùîäåííî, ïðèì³ùåííÿ Âîäèòåëÿì êàò. Ñ, Ä, Å, Îäåññà â ïîðò äëÿ îïàëþºòüñÿ, æèòëî, ñðî÷íî, ãðóçîïåðåâîçîê, âîçìîæíû õàð÷óâàííÿ. Êîíòàêòè: êîìàíäèðîâêè ïî Óêð. (044) 360-46-94, (098) Âàõòà: 7/7, 15/7, 20/15. Ñòàáèëüíàÿ îïëàòà îò 3000 062-04-10

• • •

Âîäèòåëÿì, ñðî÷íî, Õàðüêîâ, â ñòðîèòåëüíóþ ôèðìó, êàò. Ñ è âûøå äëÿ ïåðåâîçîê ïî ãîðîäó è îáëàñòü, âàõòà 15/7, 20/10, 30/ 15, ç/ï îò 3750ãðí./íåäåëÿ, æèëüå, ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (066) 875-39-25

ãðí.

äî

4500

ãðí./íåä.

Î ò ä å ë î ÷ í è ê à ì (ãèïñîêàðòîí, øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà), ìàëÿðàì, ïëèòî÷íèêàì, êðîâåëüùèêàì, ñòðîèòåëÿì âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé, Îäåññà, âàõòà, ç/ï 7000-9000 ãðí./ âàõòà (15/7)+ïðåìèè. Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå. Êîíòàêòû: (099) 323-43-49 Î ò ä å ë î ÷ í è ê à ì , ï ë è ò î ÷ í è ê à ì , êàìåíùèêàì, áåòîíùèêàì, ê ð î â å ë ü ù è ê à ì , ð à ç í î ð à á î ÷ è ì , ïîäñîáíèêàì, ãðóç÷èêàì, ñòðîèòåëÿì-ïðîôåññèîíàëàì, ñðî÷íî, Õàðüêîâ, ç/ï îò 3000ãðí./íåäåëÿ. Êîíòàêòû: (099) 048-18-96 Îõðàíà äåéñòâóþùèõ îáúåêòîâ, ñðî÷íî, Õàðüêîâ, ñòàáèëüíàÿ ç/ï äî 9600 ãðí./ ìåñ., âûïëàòû åæåíåäåëüíî, ñìåííûé ãðàôèê, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñïåö. îäåæäà, æèëüå, ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (066) 059-74-40 Îõðàíà ñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ, Õàðüêîâ, 14/14, ç/ ï îò 6400ãðí./ìåñ. + åæåìåñÿ÷íàÿ ïðåìèÿ, ñîö. ïàêåò, ñâîåâðåìåííàÿ âûäà÷à, êàðüåðíûé ðîñò. Êîíòàêòû: (066) 690-23-28

Ãðóç÷èêàì, êëàäîâùèêàì, ïîäñîáíèêàì, îõðàííèêàì, ñòîðîæàì, ñðî÷íî, Õàðüêîâ, âàõòà, ñîö. ïàêåò, ç/ï îò 2500 äî 3000 ãðí./íåä. Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, ñïåö. îäåæäà. Êîíòàêòû: (099) 601-38-53 Ãðóç÷èêàì, ïîäñîáíèêàì, ô à ñ î â ù è ê à ì , ìàðêèðîâùèêàì íà ñêëàäû ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ, Äíåïðîïåòðîâñê, âàõòà (30/ 10, 15/15), ç/ï îò 2650 ãðí. â íåäåëþ + ïðåìèè. Êîíòàêòû: (066) 148-60-32 Ãðóç÷èêàì, ñðî÷íî, â ñòðîèòåëüíó îðãàíèçàöèþ, Õàðüêîâå, âàõòà 7/7, 14/14, 21/7, ç/ï äî 7500 ãðí./ìåñ., â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè, åñòü ñòîëîâàÿ. Æèëüå, îáìóíäèðîâàíèå. Êîíòàêòû: (066) 670-26-92 à ð ó ç ÷ è ê à ì , óïàêîâùèêàì-ôàñîâùèêàì, ïàðêîâùèêàì, Õàðüêîâ, ç/ï îò 2500 ãðí. çà íåäåëþ, ãèáêèé ãðàôèê, êàðüåðíûé ðîñò, îôèö. òðóä-âî, áåñïëàòíîå æèëüå, ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (099) 636-02-73 Ê à ì å í ù è ê à ì , îòäåëî÷íèêàì, ñâàðùèêàì, ì î í ò à æ í è ê à ì , ñàíòåõíèêàì, â ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, Õàðüêîâ, âàõòà, Ç/ï îò 3500 ãðí. Èíñòðóìåíòîì, æèëüåì è ïèòàíèåì îáåñïå÷èì. Êîíòàêòû: (095) 048-67-09

Îõðàíà ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ, Äíåïðîïåòðîâñê, ÊÏÏ/Ñîïðîâîæä. ãðóçîïåðåâîçîê, âàõòà (20/10; 30/10; 15/15), ç/ï îò 7200 ãðí/ ìåñ., ôîðìà, æèëüå. Êîíòàêòû: (066) 271-99-10 Îõðàíà, íîñèëüùèêàì, ïàðêîâùèêàì, â ïðåñòèæíó ñòðîéêîðïîðàöèþ, Õàðüêîâ, ç/ï äî 9600 ãðí./ìåñÿö, îïëàòà åæåíåäåëüíî. Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, ïîëíûé ñîö. ïàêåò. Êîíòàêòû: (095) 323-67-74 Îõðàíà, ñðî÷íî, â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì îáúåêòîâ ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè, Õàðüêîâ, ç/ï îò 3200 ãðí./ íåä., êîìáèíèðóåìûé ãðàôèê, ôîðìà, ñïåö. ñðåäñòâà, æèëüå, ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (066) 885-02-98 Îõðàíà, ñðî÷íî, Îäåññà, ïàòðóëü ïî òåððèòîðèè ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ, ÊÏÏ, âàõòà (20/10, 15/7, 7/7), ïîëíûé ñîö. ïàêåò, îôèö. òðóä., îïëàòà åæåíåäåëüíî îò 3500 ãðí./íåä. Æèëüå, ïèòàíèå, ôîðìà. Êîíòàêòû: (099) 215-54-12 Îõðàíà, Õàðüêîâ, ñòðîèòåëüñòâî êðóïíîãî êîììåð÷åñêîãî îáúåêòà, ç/ï 3000 ãðí/íåä., ñìåíû äíåâíûå, æèëüå, ïèòàíèå, ôîðìà. Êîíòàêòû: (095) 321-89-57 Îõðàíà, Õàðüêîâ, ñòðîé. îáúåêòû, ç/ï 2800-3600 ãðí., âîçìîæåí êàðüåðíûé ðîñò, âàõòà 7/7, 14/14, 20/10, îôèö., ïîëíûé ñîö.ïàêåò, ôîðìà, æèëüå, ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (099) 174-50-27

гåëòîðó. Êîíòàêòè: Ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå. Êóð’ºðó â ñëóæáó äîñòàâêè. Îõðàííèêàì ñòðîèòåëüíóþ Êîíòàêòè: (096) 607-65-04 Êîíòàêòû: (050) 753-09-76 (067) 771-00-81 Ôàñóâàëüíèêàì ìàêàðîííèõ âèðîá³â, Êè¿â, áåç ä/ð, â ïðèì³ùåíí³ îïàëþºòüñÿ, âàõòà 7/7, 14/ 14, çì³íè 2/2, 4/4, 5/2, æèòëî, ç/ï 430 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî,+ õàð÷óâàííÿ. Êîíòàêòè: (044) 362-63-37, (096) 487-18-90

Áóëüäîçåðèñòàì, ò ð à ê ò î ð è ñ ò à ì , ýêñêàâàòîðùèêàì, ì à ø è í è ñ ò à ì , àâòîïîãðóç÷èêà, íà íîâîé òåõíèêå â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, ç/ï îò 4000 ãðí. â íåäåëþ. Âàõòà, îôèö. òðóä. Æèëüå, ïèòàíèå áåñïëàòíîå. Êîíòàêòû: (050) 738-48-25

Âîäèòåëÿì êàò. Ñ, Ä, Å, Õàðüêîâ äëÿ ãðóçîïåðåâîçîê ñòðîé. ìàòåðèàëîâ ïî ãîðîäó, ç/ï ñòàáèëüíàÿ îò 3500 ãðí./ íåäåëÿ. Âàõòà: 7/7, 14/14, 21/ 7, ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå. Êîíòàêòû: (099) 287-55-17 Âîäèòåëÿì êàò.Ñ,D,E, ìåõàíèçàòîðàì, íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó Äíåïðîïåòðîâñê, âàõòà, ç/ï îò 3650 ãðí./íåäåëÿ, îïëàòà ïîíåäåëüíàÿ. Ïðîæèâàíèå + ïèòàíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. Êîíòàêòû: (099) 471-86-23 Âîäèòåëÿì êàò.Ñ,Ä,Å, â ñòðîéêîìïàíèþ, îôèö., â Äíåïåòðîâñê, 10-20 ò, ç/ï îò 7500 ãðí.+ïåðåðàá, æèëüå, ïèòàíèå, ìåä. ñòðàõ., ñîöïàêåò, âàõòà (30/15, 14/ 14). Êîíòàêòû: (066) 074-99-53

Ìàøè íèñòàì Ìàøèíèñòàì êðàíà íà ãóñåíè÷íîì è ïíåâìîêîë. õîäó, àâòîêðàíîâùèêàì, ýêñêàâàòîðùèêàì, áóëüäîçåðèñòàì íà Êîìàöó, àâòîãðåéäåðèñòàì, âîäèòåëÿì íà ñàìîñâàëû, êàòêè, ç/ï 7000-9200 ãðí. Êîíòàêòû: (095) 666-35-11 Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó. Êîíòàêòè: (096) 607-65-04 Ìåð÷åíäàéçåðàì, âèñîêà. Êîíòàêòû: 607-65-04

ç/ï (096)

Î ò ä å ë î ÷ í è ê à ì , êàìåíùèêàì, áåòîíùèêàì, ñâàðùèêàì, ìîíòàæíèêàì, ç/ï 6800-9000ãð.+ïðåìèè, âàõòà, îôèö., æèëüå+ ïèòàíèå, Äíåïðîïåòðîâñê. Êîíòàêòû: (093) 539-69-63

â êîìïàíèþ, Õàðüêîâ, âàõòà: 7/7, 15/7, 14/ 14, 20/10, ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, ôîðìà, ñîö. ïàêåò, îôèö. îôîðìëåíèå, ç/ ï 3000 – 3500ãðí./íåä.+ ïåðåðàáîòêà. Êîíòàêòû: (066) 903-61-13

Îõðàííèêàì íà Êèåâñêèé ïèâîâàðåííûé çàâîä, ìîæíî áåç î/ð, ãðàôèê ðàáîòû 7/7, 14/14/5,2, ìîæåì ïðåäîñòàâèòü êîéêî-ìåñòî â îáùåæèòèè, ç/ï âûïëà÷èâàåòñÿ êàæäûé äåíü, 410 ãðí./äåíü. Êîíòàêòû: (044) 361-42-12, (098) 298-84-25 Ïîì³÷íèêó äèðåêòîðà, ä/ ð. Êîíòàêòè: (096) 607-65-04 ÏÏ ïðîâîäèòü ï³äá³ð ïåðñîíàëó. Êîíòàêòè: (096) 607-65-04


Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

¹8 â ³ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó Îõðàííèêàì íà ÊÏÏ, â è ä å î í à á ë . , ï à ò ð ó ë è ð î â à í è å òåððèòîðèè ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ, Äíåïðîïåòðîâñê, ñðî÷íî, âàõòà (28/14; 14/14; 7/7), ç/ï îò 3500 ãðí/íåä., 2-ðàç ïèòàíèå, ôîðìà, æèëüå. Êîíòàêòû: (096) 026-90-04 Î õ ð à í í è ê à ì ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ, Äíåïðîïåòðîâñê, ñëóæáà íà ÊÏÏ, ç/ï îò 7000 ãðí., 8.00-17.00, âàõòà (14/14, 30/ 15), îïëàòà åæåíåäåëüíàÿ, çèìíÿÿ ñïåö. îäåæäà, æèëüå, ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (066) 148-57-98 Îõðàííèêàì, â ñòðîèòåëüíóþ ïîäðÿäíóþ êîìïàíèþ äëÿ îõðàíû ýëèòíûõ äà÷íûõ êîòòåäæåé, ïàòðóëü, âèäåîíàáëþäåíèÿ, âàõòà: 7/7, 15/7, 20/10, ïèòàíèå, æèëüå, ôîðìà, ç/ ï. îò 3000 ãðí/íåä. Êîíòàêòû: (066) 867-96-81 Ïàêóâàëüíèêàì Êè¿âñüêèõ òîðò³â â êîðîáêè, Êè¿â, áåç ä/ð, ã/ð 7/7, 15/15, âèïëàòè ïîòèæíåâî 3000 ãðí./ òèæäåíü, æèòëî + õàð÷óâàííÿ. Êîíòàêòè: (044) 362-99-86, (097) 949-19-63 Ïîâàðàì, îôèöèàíòàì. Îáó÷åíèå, ïèòàíèå, îáùåæèòèå. Çàðïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö, îò 1500 è âûøå (ïî êâàëèôèêàöèè). Ðàáîòà íà ïðåäïðèÿòèÿõ Ñåâàñòîïîëÿ. Êîíòàêòû: (066) 958-49-40 Ïðàö³âíèêàì â êîñìåòè÷íó êîìïàí³þ. Êîíòàêòè: (067) 306-43-75 Ïðàö³âíèêàì âñ³õ á ó ä ³ â å ë ü í è õ ñïåö³àëüíîñòåé: çâàðþâàëüíèêàì, áàðìåí-îô³ö³àíòàì, êóõàðÿì, ð³çíîðîáî÷èì íà êóõíþ, àäì³í³ñòðàòîðó çàëó. Îôîðìëåííÿ â³çè â³ä 3 äî 6 ì³ñÿö³â. (Æèðíèé øðèôò) Êîíòàêòè: (098) 536-47-89 , (050) 917-69-69 www.canada-immigration.com.ua Ïðàö³âíèêàì íà ñêëàä. Êîíòàêòè: (096) 607-65-04 Ïðàö³âíèêàì ó ñôåðó ðåêëàìè. Êîíòàêòè: (096) 607-65-04 Ïðîäàâöþ êîñìåòèêè. Êîíòàêòè: (067) 306-43-75 ÏðîäàâöþÏðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó. Êîíòàêòè: (096) 607-65-04 Ïðîìîóòåðàì, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (096) 607-65-04 Ðàáîòíèêàì íà òàáà÷íóþ ôàáðèêó, Êèåâ, ìîæíî áåç î/ð, ãðàôèê 1í./1í. èëè 2í./ 2í., ç/ï ñòàâêà 430 ãðí./äåíü, â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè, èíîãîðîäíèì ïîìîùü ñ æèëüåì + 2-ðàçîâîå ïèòàíèå. Êîíòàêòû: (044) 361-42-96, (096) 786-08-03 Ðàáîòó â ñôåðå óñëóã, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâèì ïðîæèâàíèå, öåíòð Õàðüêîâà, îòëè÷íûå óñëîâèÿ, õîðîøèé êîëëåêòèâ. Îáó÷åíèå. Êîíòàêòû: (093) 748-40-07, (099) 788-14-16 Ð à ç í î ð à á î ÷ è ì , ïîäñîáíèêàì, êàìåíùèêàì, ï ë è ò î ÷ í è ê à ì , ìàëÿðàì-øòóêàòóðàì, îòäåëî÷íèêàì íà ïîñò. ðàáîòó â ñôåðå íåæèëîãî ñ ò ð î è ò å ë ü ñ ò â à , Äíåïðîïåòðîâñê, âàõòà, ç/ï 2700-3600 ãðí/íåä. Êîíòàêòû: (066) 344-87-45 Ðåêëàìíîìó àãåíòó. Êîíòàêòè: (096) 607-65-04 Ðîáîòó, ñåðéîçíèì, åíåðã³éíèì ëþäÿì äëÿ ðîçïîâñþäæåííÿ ôðàíöóçüêî¿ ïàðôóìå𳿠ô³ðìè «Fleur parfum» ÷åðåç êàòàëîã. Êîíòàêòè: (099) 014-00-26 Ñïåöèàëèñòàì ïî ñòðîèòåëüñòâó è îòäåëêå ñðóáîâ, íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Êîíòàêòû: (067) 483-21-83, (056) 373-95-33

Ñ à í ò å õ í è ê à ì , ñâàðùèêàì, ýëåêòðèêàì, î ò ä å ë î ÷ í è ê à ì , ïîäñîáíèêàì, Õàðüêîâ, ç/ï äî 10500 ãðí/ìåñ.+ áîíóñû, íà ïîñòîÿííîé îñíîâå. Ñïåöîäåæäó, æèëüå, ïèòàíèå, ïðåäîñòàâëÿåì. Êîíòàêòû: (066) 678-29-64 Ñâàðùèêàì, ýëåêòðî è àðãîíîäóãîâîé ñâàðêè, ì î í ò à æ í è ê à ì òðóáîïðîâîäîâ, ýëåêòðèêàì, ñàíòåõíèêàì, Õàðüêîâ, âàõòà 20/10, 30/15, 40/15, ïèòàíèå, æèëüå, ç/ï îò 3500 ãðí./íåä. Êîíòàêòû: (066) 885-03-94 Ñâàðùèêó âîðîò, âîäèòåëþ ãðóçîâèêà, óñòàíîâùèêàì-èçãîòîâèòåëÿì çàáîðîâ, àâòîñëåñàðÿì è ðàçâàëüùèêàì íà ÑÒÎ, ç/ï - 2000 ãðí/íåäåëþ. Êèåâ. Êîíòàêòû: (063) 393-64-83 (âîñêðåñåíüå) Ñòðîèòåëÿì ðàçíûõ ñïåöèàëüíîñòåé, Õàðüêîâ, âàõòà 7/7, 15/7, 14/14, 20/10, æèëüå, ïèòàíèå, ç/ï ðåãóëÿðíî 3500 ãðí./íåäåëÿ + ïåðåðàáîòêà, îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÊÇîÒ Óêðàèíû, ñîö.ïàêåò. Êîíòàêòû: (050) 636-61-78 Ñòðîèòåëÿì, ïîäñîáíèêàì, ãðóç÷èêàì, ñðî÷íî, Îäåññà, â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ, âàõòà, 7/7, 15/7, 20/15, îôèö. òðóä., ïîëíûé ñîö.ïàêåò, æèëüå, ïèòàíèå, ñïåö.îäåæäà, ç/ï 3000 ãðí./ íåä. Êîíòàêòû: (050) 230-42-78

8 êóð’ºð³â äëÿ ðîáîòè ïî ì³ñòó, ç/ï 100-200 ãðí./äåíü, êàð’ºðíèé ð³ñò, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 8 òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, íàâ÷àííÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò, ç/ï 150-350 ãðí./äåíü, ìîæëèâà äîïîìîãà ç æèòëîì. Êîíòàêòè: 43-92-41 Àâòîìàëÿðó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Àâòîìåõàí³êó, àâòîñëþñàðþ, àâòîåëåêòðèêó, àâòîðèõòóâàëüíèêó, àâòîôàðáóâàëüíèêó íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Àâòîìåõàí³êó, àâòîñëþñàðþ, àâòîåëåêòðèêó, àâòîðèõòóâàëüíèêó, àâòîôàðáóâàëüíèêó íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10 (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Àâòîìåõàí³êó, ä/ð îáîâ’ÿçêîâî, îïëàòà âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Àâòîìåõàí³êó, ä/ð. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Àâòîìèéíèêó, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10 Àâòîìèéíèêó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Àâòîìèéíèêó. Êîíòàêòè: 26-96-35, (067) 362-01-67

Ñòðîèòåëÿì, Õàðüêîâ: êðîâåëüùèêàì (áèòóì, ÷åðåïèöà), êàìåíùèêàì (ñèëèêàò, ÷åðíîâàÿ, áóò), âíóòðåííÿÿ îòäåëêà, ïîäñîáíèêàì, ãðóç÷èêàì, îôèö., ç/ï îò 3500 ãðí./íåä. Êîíòàêòû: (066) 674-27-92

Àâòîñëþñàðþ. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Òîêàðþ-ðàñòî÷íèêó, òîêàðþ-êàðóñåëüùèêó, òîêàðþ ÄÈÏ300-500, íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó, êîìàíäèðîâêà, ç/ï îò 7000 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 594-88-28, (097) 744-90-44

Àãåíòó (òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó), â êîíäèòåðñüêó êîìïàí³þ, â/î, ïðàâà êàò. Â, âëàñíå àâòî, ç/ï 5000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 884-44-95

Òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, ìåíåäæåðàì ç ïðîäàæó, êóð’ºðàì, âàíòàæíèêàì áåç ä/ð, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòû: (096) 607-65-04 Òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì. Êîíòàêòû: (096) 607-65-04 Ôàñîâùèêàì ìàêàðîííûõ èçäåëèé, Êèåâ, áåç î/ð, ãðàôèê âàõòîâûé 7/7, 14/14, ïîñìåííûé 2/2, 4/4, 5/2, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, ç/ï ñòàâêà 430 ãðí/ äåíü. Êîíòàêòû: (044) 383-17-91, (096) 404-32-44 ×àñòíîå õîçÿéñòâî èùåò ñåìüþ äëÿ ïîñòîÿííîé ðàáîòû ñ ïòèöåé, êîçàìè, ëîøàäüìè, â îãîðîäå è ò.ä. Ñ ïðîæèâàíèåì. Îïûò îáÿçàòåëåí. Ëüâîâ. Êîíòàêòû: (098) 171-23-55 3 âîä³ÿì-òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, ç ëåãêîâèì àâòî, ç/ï 3000-5500 ãðí.+áåíçèí. Êîíòàêòè: 62-30-22 3 êîíñóëüòàíòàì, 4 êóð’ºðàì, ç/ï 150-300 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 5 ñï³âðîá³òíèêàì â òîðãîâèé â³ää³ë, íàâ÷àííÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò, ç/ï 2800-4200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 6 ð³çíîðîáî÷èì íà êíèæêîâèé ñêëàä, ç/ï 150-300 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 62-30-22 6 òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, 4 âàíòàæíèêàì, 2 åêñïåäèòîðàì â òîðãîâó ô³ðìó äëÿ â³äêðèòòÿ íîâîãî ô³ë³àëó â ì.гâíå. Äåòàë³ ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63

Àãåíòàì ç ïðîäàæó, ïðîìãðóïà, ç/ï 180-300 ãðí/ äåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

Àäì³í³ñòðàòîðó â ïåðóêàðíþ, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Áóä³âåëüíèêàì âñ³õ ñïåö³àëüíîñòåé, îõîðîíöÿì, ì. Êè¿â. Êîíòàêòè: (067) 968-43-57

Àäì³í³ñòðàòîðó, ä/ð â êàôå ÷è ðåñòîðàí³, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ï ð å ç å í ò à á å ë ü í à çîâí³øí³ñòü, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Áóä³âåëüíèêàì ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ç/ï â³ä 150 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Àäì³í³ñòðàòîðó, ä/ð îáîâ’ÿçêîâî, ðîçâàæàëüíèé çàêëàä, ïîäîáîâà ðîáîòà, ç/ ï â³ä 2200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-90-92, (095) 687-67-36 Àäì³í³ñòðàòîðó, ç/ï â³ä 1500 ãðí., 9.00-19.00, â/î, ä/ð 1 ð. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Àêòèâíîìó óïðàâëÿþ÷îìó â âåëèêó, ðîçâèâàþ÷ó êîìïàí³þ. Ç/ïë. çà ì³æíàðîäíèì ñòàíäàðòîì. Ðîáîòà â îô³ñ³ êîìïàí³¿. Êîíòàêòè: 43-62-71 Àí³ìàòîðàì â Àíòà볿, ç/ï 3000 ãðí., ïðîæèâàííÿ õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12 ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78 Àðò-êóð’ºðàì, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæíà áåç ä/ð, ç/ï 250 ãðí./äåíü, º ïåðñïåêòèâà. Êîíòàêòè: 40-02-39, (066) 806-88-47 Àñèñòåíòó êåð³âíèêà â ïîë³ãðàô³÷íó ô³ðìó, áàæàíî ç ä/ð, ç/ï â³ä 1050 -2000 ãðí./ òèæäåíü. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47

Áóä³âåëüíèêàì-ìîíîë³òíèêàì, ç/ï â³ä 9000 ãðí, òåðì³íîâî, ðîáîòà â Ñ.Ïåòåðáóðç³, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîðîãà òà îäÿã íàäàþòüñÿ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Áóä³âåëüíèêàì-ìîíîë³òíèêàì, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîðîãà, òà îäÿã íàäàþòüñÿ. Ðîáîòà â Ñ.Ïåòåðáóðç³. Êîíòàêòè: 40-54-10, (0670 705-35-06, (093) 233-38-04 Áóõãàëòåðó ãîëîâíîìó. Êîíòàêòè: (067) 762-15-59

Áóõãàëòåðó, âèðîáíèöòâî, ÏÊ+1Ñ, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-37-36, (063) 628-96-53 Áóõãàëòåðó, ä/ð â³ä 1 ð. áàæàíî, çíàííÿ 1Ñ 8.2, 7.7, ÏÊ. Êîíòàêòè: (067) 360-36-16 Áóõãàëòåðó, ä/ð, çíàííÿ 1Ñ, ñôåðà ïîñëóã òà òîðã³âëÿ, ã/ð ñòàíäàðòíèé, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-37-36, (063) 628-96-53 Áóõãàëòåðó, ç/ï â³ä 1500 ãðí., 7.00-17.00 . Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Áóõãàëòåðó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Áàðìåíó, ç/ï â³ä 1000 ãðí., ïîçì³ííî ò/ò, 8.00-22.00. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Áàðìåíó, ç/ï â³ä 1000 ãðí., ïîçì³ííî, ò/ò. Êîíòàêòè: (097) 879-31-92

Àãåíòó ç ïðîäàæó, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï â³ä 2500 ãðí., ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28

Áåçêîøòîâíî ï³äáåðåìî ðåïåòèòîðà, íÿíþ, äîìîãîñïîäàðîê. Êîíòàêòè: 43-07-40

Àãåíòó ç ðåàë³çàö³¿ ïðîìèñëîâî¿ ãðóïè òîâàð³â, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, âèõîâàí³ñòü, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63

Áåçêîøòîâíî ï³äáåðåìî ðåïåòèòîðà, íÿíþ, äîìîãîñïîäàðîê. Êîíòàêòè: 40-54-10,

Àäì³í³ñòðàòîðó â ïåðóêàðíþ, ç/ï 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Áóä³âåëüíèêàì, ð³çíîãî ïðîô³ëüíó, ð³çíîðîáî÷èì, ç/ ï â³ä 150 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30

Áàðìåíàì, îô³ö³àíòàì, ã/ ð ïîòèæíåâèé, õîðîøèé êîëåêòèâ. Êîíòàêòè: 43-37-36, (063) 628-96-53

Àãåíòó ç ïðîäàæó, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò, ç/ï â³ä 2850 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28

Àäì³í³ñòðàòîðó â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10 (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Áóä³âåëüíèêàì, ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ç/ï â³ä 150 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (0670 705-35-06, (093) 233-38-04

Áóõãàëòåðó çà ñóì³ñíèöòâîì, ä/ð, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Àãåíòó ç äîñòàâêè òà çáóòó, âëàñíå àâòî. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Àãåíòó, ïðåäñòàâíèêó, ìåíåäæåðó, ç ä/ð òà áåç, ç à/ ì òà áåç, òåðì³íîâî, ç/ï 3000-6000 ãðí. Ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68

Á ó ä ³ â å ë ü í è ê à ì , îõîðîíöÿì, ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, æèòëî, õàð÷óâàííÿ, ì. Êè¿â. Êîíòàêòè: (067) 188-84-94

Àñèñòåíòó ìåíåäæåðà, ìîæëèâî áåç ä/ð, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ç/ï â³ä 3800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

Àãåíòó ç äîñòàâêè òà çáóòó ç âëàñíèì à/ì, òåðì³íîâî, ç/ ï â³ä 2650 ãðí. + ïðå쳿. Êîíòàêòè: 40-02-39

Àãåíòó ç äîñòàâêè òîâàð³â ïî гâíîìó òà îáëàñò³ ç âëàñíèì àâòî, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 1000-1800 ãðí./ òèæäåíü + ïðå쳿. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68

Áóä³âåëüíèêàì ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé. Êîíòàêòè: 43-29-10, (093) 185-83-30

Áåòîííèêó. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 ÁÐÈÃÀÄÀÌ ÌÎÍÎ˲ÒÍÈʲÂ, Ç/Ï Â²Ä ÂÈÐÎÁ²ÒÊÓ, 2 ÐÀÇÈ/̲Ñ., ÃÓÐÒÎÆÈÒÎÊ, ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ ÇÀ ÐÀÕÓÍÎÊ ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÀÂÒÎÁÓÑÎÌ. ÂÀÕÒÀ, ÏÎ 45 ÄͲÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: +7 495-64-88-218, +7 926-541-22-11

îïëàòà Àâòîåëåêòðèêó, âèñîêà. Êîíòàêòè: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53

Àäì³í³ñòðàòîðó â ñàëîí êðàñè, ä/ð, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, ïîçì³ííî 2/2. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Áóä ³âåëüíèêàì Áóä³âåëüíèêàì ìîíîë³òíèêàì, ç/ï â³ä 1500 ãðí. Òåðì³íîâî ðîáîòà â Ñ. Ïåòåðáóðç³, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîðîãà òà îäÿã íàäàþòüñÿ . Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

À â ò î ç â à ð í è ê à ì , øèíîìîíòàæíèêàì, ç 9.00 äî 18.00, ç/ï 50 % â³ä âèêîíàíèõ ðîá³ò. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

À ä ì ³ í ³ ñ ò ð à ò î ð ó , â³äïîâ³äàëüí³ñòü, íåêîíôë³êòí³ñòü, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28

Áóä³âåëüíèêàì â ì³ñò³, âíóòð³øí³ òà çîâí³øí³ ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53

 ÁÀÍʲÂÑÜÊÓ ÑÔÅÐÓ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀÌ ÏÎ ÐÎÁÎÒ² Ç Ê˲ªÍÒÀÌÈ, ÌÅÍÅÄÆÅÐÓ CALL-ÖÅÍÒÐÓ. ÍÎÐÌÎÂÀÍÈÉ ÐÎÁÎ×ÈÉ ÃÐÀÔ²Ê. ÑÒÀÂÊÀ + ÑÈÑÒÅÌÀ ÁÎÍÓѲÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-53-08, (097) 075-75-15

Âàíòàæíèêàì (4ëþä.), ïàêóâàëüíèêàì (6ëþä.), ð³çíîðîáî÷èì, êîì³ðíèêàì íà ãóðòîâèé ñêëàä, ç/ï ïîòèæíåâà, â³ä 750 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Âàíòàæíèêàì â ñ ê ë à ä - ì à ã à ç è í , íîðìîâàíèé ãðàô³ê, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 Âàíòàæíèêàì íà êîíäèòåðñüê³ âèðîáè. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Âàíòàæíèêàì íà ì/ï âèðîáè, ç/ï 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Âàíòàæíèêàì íà ñêëàä, ç/ï 2000-4700 ãðí., áåç çàòðèìîê. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68 Âàíòàæíèêàì íà ñêëàä-ìàãàçèí, ç/ï 100 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 40-02-39, (066) 806-88-47 Âàíòàæíèêàì, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Âàíòàæíèêàì, ç 8.00 äî 17.00, ç/ï â³ä 150 ãðí/äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Âàíòàæíèêàì, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Âàíòàæíèêó (ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ), ç 9.00 äî 18.00, ç/ï 2200 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Âàíòàæíèêó òà ð³çíîðîáî÷îìó, ç 9.00 äî 18.00, ñá. íä. âèõ³äíèé, ç/ï â³ä 130 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Âàíòàæíèêó, áåç ø/ç, àëêîãîëü, ã/ð ïîçì³ííèé. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Âàíòàæíèêó, áåç ø/ç, ïðîäóêòè, ã/ð 9.00-18.00. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Âàíòàæíèêó, ã/ð 8.00-18.00, íä.-âèõ³äíèé, ç/ ï 2000 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55 Âàíòàæíèêó, ç 9.00 äî 16.00 ãîä., ç/ï â³ä 150 ãðí./äåíü., îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Âàíòàæíèêó, ç/ï 1800 ãðí./ ì³ñ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Âàíòàæíèêó, ç/ï â³ä 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Âàíòàæíèêó, ç/ï â³ä 1500 ãðí., 10.00-21.00. Êîíòàêòè: (097) 879-31-92 Âàíòàæíèêó, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: (066) 794-04-60 Âàíòàæíèêó, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: (093) 233-38-04 Âåäó÷îìó ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó, ïðîì. ãðóïà, ç âëàñíèì àâòî òà áåç, ç/ï 3200 ãðí.+áîíóñè. Êîíòàêòè: 43-92-41 Âèêîíàííÿ ðîá³ò â òåïëèöÿõ (Ô³íëÿíä³ÿ), ç/ï 12000 ãðí., 6-ì³ñÿ÷íèé êîíòðàêò, ëåãàëüíî. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12 ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78 ³äá³ðíèêó òîâàðó íà ñêëàä, ç/ï 2200 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Âîä³þ ç âëàñíèì àâòîìîá³ëåì äëÿ î á ñ ë ó ã î â ó â à í í ÿ äåðåâîîáðîáíîãî öåõó â Êàðïàòàõ. Êîíòàêòè: (097) 837-76-79 Âîä³þ ç âëàñíèì ëåãêîâèì àâòî, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Âîä³þ ç âëàñíèì ëåãêîâèì àâòî, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï 3500 ãðí.+% + àìîðòèçàö³ÿ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60 Âîä³þ êàò. Â, Ñ, Å. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Âîä³þ êàò. Ñ, äîñòàâêà òîâàð³â ïî Óêðà¿í³, îïëàòà ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: (098) 799-95-00, (095) 687-67-36 Âîä³þ êàò. Ñ, ïî ì³ñòó, ç/ï 1500 ãðí., ñá., íä. âèõ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Âîä³þ êàò. Ñ, ïî Óêðà¿í³, áåç ø/ç, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Âîä³þ íà à/ì Ç²Ë ñàìîñêèä, ãàç/áåíçèí, ä/ð, áåç ø/ç. Êîíòàêòè: 43-42-75, (067) 702-75-60

39


40

Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó Çàâãîñïó, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

²íæåíåðó ç îõîðîíè ïðàö³, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 879-31-92

Çàâãîñïó, êîì³ðíèêó, òåðì³íîâî, ä/ð áàæàíî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

²íæåíåðó ç îõîðîíè ïðàö³. Êîíòàêòè: 43-29-10

Çàâãîñïó, êîì³ðíèêó, òåðì³íîâî, ä/ð áàæàíî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (0930 233-38-04 «ÃÀÐßײ» ÂÀÊÀÍѲ¯ Êóõàð³ ç äîñâ³äîì ðîáîòè â ìåðåæó ãîòåë³â 4* - çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 5140 ãðí, áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ Îáâàëþâàííÿ ðèáè ö³ííèõ ïîð³ä (ëîñîñåâ³, îñåòðîâ³) – ðîçä³ëåííÿ íà ô³ëå, ì. Êàë³ø, ç.ï. 5500ãðí, ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ â ãîòåëÿõ âèùîãî ´àòóíêó, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Ïàêóâàííÿ, ôàñóâàííÿ, çâàæóâàííÿ ãîòîâèõ ðèáíèõ íàï³âôàáðèêàò³â – ì. ×åõîñòîâî, çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4500 ãðí, ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Ïàêóâàííÿ, ôàñóâàííÿ, çâàæóâàííÿ ì`ÿñíèõ íàï³âôàáðèêàò³â, ì. ϳîíêè, çàðîá³òíà ïëàòà 4113-4627 ãðí/ ì³ñÿöü, îäèí áåçêîøòîâíèé ïîâíîö³ííèé îá³ä, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè Ñïåöàë³ñòè ìàí³êþðó òà ïåäèêþðó, ìàéñòðè ç äîñâ³äîì ðîáîòè â ñàëîíè ì. Âðîöëàâà – çíàííÿ âñ³õ òåõí³ê òà òåõí³êè àêðèëîâî¿ òà ñåëåâî¿ îáðîáêè í³ãò³â, çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 6500 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Òîêàð-ôðåçåðóâàëüíèê 5-6 ðîçðÿäó - 8750ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé ðàõóíîê, ïîâåðíåííÿ êîøò³â çà äîðîãó Ïðèáèðàííÿ ñóïåðìàðêåò³â ì. Òîðóíü, Ëîäçü, Ïîçíàíü – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4500ãðí/ãîäèíà, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Êîâàë³ - õóäîæíÿ êîâêà – âèãîòîâëåííÿ áàëþñòðàä, áàëþñòðàä ç.ï. â³ä 7713 ãðí + ïðå쳿, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè – õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò ÏÎÑÒ²ÉͲ ÂÀÊÀÍѲ¯ гçíîðîáî÷³ íà ì`ÿñîêîìá³íàòè – ñó÷àñí³ ïðîìèñëîâ³ ë³í³¿ – ñîðòóâàííÿ, ïàêóâàííÿ, ôàñóâàííÿ, ³íøà íåêâàë³ô³êîâàíà ïðàöÿ, çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4800 ãðí, íà äåÿêèõ ì`ÿñîêîìá³íàòàõ 1-2 áåçêîøòîâí³ îá³äè, ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàííÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ çà ö³íàìè âèðîáíèêà, êîìôîðòàáåëüíå áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ Çâàðíèêè àâòîìàò – íàï³âàâòîìàò, àðãîí – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 6400 äî 9600 ãðí, â çàëåíæíîñò³ â³ä ñêëàäíîñò³ âèêîíóâàíèõ ðîá³ò, áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Îáâàëþâàëüíèêè-æèëóâàëüíèêè ì`ÿñíèõ òóø (ñâèíèíà, ÿëîâè÷èíà) – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 6600 ãðí, äåÿê³ ï³äïðèºìñòâà ïðîïîíóþòü 1-2-ðàçîâå õàð÷óâàííÿ, áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè Áóä³âåëüíèêè âñ³õ ñïåö³àëüíîñòåé (ïåðåäáà÷óâàíèé ìàñîâèé íàá³ð ç âåñíè ïî îñ³íü) – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 6400 äî 12000 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè. Õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Òîêàð³ ×ÏÓ – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 7600 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Ñòîëÿð³-ìåáëåâèêè, ñòîëÿð³-ñòàíî÷íèêè, ñòîëÿð³êàðêàñíèêè, îááèâàëüíèêè ì`ÿêèõ ìåáë³â, ïîì³÷íèêè ñòîëÿð³â – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4800 äî 8000 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Øâà÷êè îïåðàö³éí³, øâà÷êè ³íäèâ³äóàëüíîãî ïîøèâó, øâà÷êè ïî øê³ð³ ³ øê³ðîçàì³ííèêàõ – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4800 äî 8000 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò гçíîðîáî÷³ â òåïëèö³ ç âèðîùóâàííÿ øàìï³íüéîí³â – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4800 äî 7200 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò ÏÅвÎÄÈ×Ͳ ÂÀÊÀÍѲ¯ Ïîêî¿âêè – ãîòåëüí³ êîìïëåêñè ïî âñ³é Ïîëüù³ – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4500 ãðí/ â ì³ñÿöü, â ïàíñ³îíàòàõ ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíå, â ìåðåæàõ ì³ñüêèõ ãîòåëüíèõ êîìïëåêñ³â – õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò Ïîì³÷íèêè ïî êóõí³. Ïîñóäîìèéíèö³ – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4500 ãðí/â ì³ñÿöü. Ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâí³ – ãîòåëüíî-ðåñòîðàíí³ êîìïëåêñè â³äïî÷èíêîâèõ çîí Ïîëüù³ Áàðìåíè – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 5500 ãðí/ì³ñÿöü. Ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâí³ – ãîòåëüíî-ðåñòîðàíí³ êîìïëåêñè â³äïî÷èíêîâèõ çîí Ïîëüù³ Îô³ö³àíòè – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4000 ãðí + ÷àéîâ³+ ïðåì³àëüí³ Ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâí³ – ãîòåëüíî-ðåñòîðàíí³ êîìïëåêñè â³äïî÷èíêîâèõ çîí Ïîëüù³ Ïðàö³âíèêè ñêëàä³â òà ñóïåðìàðêåò³â – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4800 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò гçíîðîáî÷³ íà ôàáðèêè òà çàâîäè – ïàêóâàííÿ, ôàñóâàííÿ, çà÷èñòêà, çâàæóâàííÿ, ïðèáèðàííÿ – ³íø³ íåêâàë³ô³êîâàí³ ðîáîòè – çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 4800 ãðí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå ç³ âñ³ìà ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè, õàð÷óâàííÿ çà âëàñíèé êîøò ÏÎËÜÑÜÊÈÉ Ë²ÇÈÍà (â³äðÿäæåííÿ â ªâðîïó ç îô³ö³éíèì ïðàöåâëàøòóâàííÿì â Ïîëüù³) Áóä³âåëüíèêè âñ³õ ñïåö³àëüíîñòåé â Àíãë³þ – îáâ`ÿçêîâà íàÿâí³ñòü ïèñüìîâî¿ ðåêîìåíäàö³¿ â³ä áóä³âåëüíî¿ ô³ðìè íà ô³ðìîâîìó áëàíêó ç ìîêðîþ ïå÷àòêîþ, çàâ³ðåíà ï³äïèñîì êåð³âíèêà ô³ðìè, â³äêðèâàºòüñÿ ð³÷íà ðîáî÷à â³çà 360Õ360, êîíòðàêò ç ô³ðìîþðîáîòîäàâöåì, â³äêðèòòÿ ðîáî÷î¿ â³çè â Àíãë³þ íà òåðèòî𳿠Ïîëüø³, ïîâíå ñîö³àëüíå òà ìåäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ â³ä ô³ðìè –ðîáîòîäàâöÿ, çðîá³òíà ïëàòà â³ä 18400 ãðí Çâàðíèêè àâòîìàò, íàï³âàòîìàò, àðãîí, Áåëüã³ÿ – îáîâ`ÿçêîâà íàÿâí³ñòü ñåðòèô³êàòó ì³æíàðîäíîãî çðàçêà, â³äêðèâàòüñÿ ð³÷íà ðîáî÷à â³çà 360Õ360, êîíòðàêò ç ô³ðìîþðîáîòîäàâöåì, â³äêðèòòÿ ðîáî÷î¿ â³çè â Áåëüã³þ íà òåðèòî𳿠Ïîëüø³, ïîâíå ñîö³àëüíå òà ìåäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ â³ä ô³ðìè–ðîáîòîäàâöÿ, çðîá³òíà ïëàòà â³ä 16000 ãðí Можливість індивідуального підбору вакансій îòðèìàòè: Äîïîìîãàºìî 1. çàïðîøåííÿ

2. âîºâîäñüêèé äîçâ³ë

3. êàðòè ïîëÿêà

4. ñòðàõîâêè

5. ðåºñòðàö³ÿ â ïîñîëüñòâàõ 6. íàâ÷àííÿ ó ÂÓÇàõ Ïîëüùi «îï³êóíè-äîìîãîñïîäàðêè» â ͳìå÷÷èí³, Ïðîãðàìà Àâñòð³¿, Áåëü㳿, Àíã볿 Îñâ³òà ñåðåäíÿ, çäàòí³ñòü äî âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ. 1 êðîê - îòðèìàííÿ êîíòðàêòó ïî äîãëÿäó çà ñòàðèìè ëþäüìè â Ïîëüù³ íà ï³äñòàâ³ ðåçþìå. ϳâð³÷íèé êîíòðàêò, çàïðîøåííÿ - çàðîá³òíà ïëàòà ñêëàäຠâ³ä 32000 ãðí., õàð÷óâàííÿ ïðîæèâàííÿ. ϳä ÷àñ ðîáîòè â³äáóâàºòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÅ íàâ÷àííÿ íà êóðñàõ îï³êóíîê, ìîâí³ êóðñè (ïîëüñüêèé ³ îäèí ³ç çàãàëüíèõ ìîâ - àíãë³éñüêà àáî í³ìåöüêà). Ïî çàê³í÷åííþ êóðñ³â êàíäèäàò îòðèìóº ñåðòèô³êàò ì³æíàðîäíîãî çðàçêà, ðåêîìåíäàö³¿ ³ ð³÷íèé êîíòðàêò íà ðîáîòó â îäí³é ç ñ³ìåé âèùåïåðåë³÷åíèõ êðà¿í. 2 êðîê - îòðèìàííÿ â³çè êðà¿íè, äå ïðîæèâຠñ³ì’ÿ, ÿêà ï³äïèñàëà ð³÷íèé êîíòðàêò. Ïåðå¿çä çà ðàõóíîê ïðèéìàþ÷î¿ ñòîðîíè, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ ìîæå áóòè çà ðàõóíîê ñ³ì’¿, àëå íå âèêëþ÷åíå ³ ñàìîñò³éíå, çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 11000 ãðí. ̲ÆÍÀÐÎÄͲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÎ ªÑ ² ÀÍÃ˲¯ Àâòîìîá³ë³ DAF, Renault, ç íàï³âïðè÷åïîì (ðåôðèæåðàòîð) ïî¿çäêè ç íàïàðíèêîì. Òðóäîâèé äîãîâ³ð, ç\ï â³ä 8000 äî 8600 ãðí. Âèìîãè äî êàíäèäàòà - ì³æíàðîäíå ñâ³äîöòâî íà ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â - ADR - Êàðòà òàõîãðàôà Ðîáîòà â Áåëü㳿 äëÿ àâòîñëþñàð³â. Ïðîæèâàííÿ íàäàºòüñÿ. Ç/ï â³ä 8250 ãðí + 275 ãðí çà êîæíó â³äðåìîíòîâàíó ìàøèíó.

Âîä³þ íà ë³ñîâîç ç ìàí³ïóëÿòîðîì ó Êàðïàòè. Êîíòàêòè: (097) 837-76-79 Âîä³þ íà òàêñ³ ç âëàñíèì àâòî. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Âîä³þ, ç/ï â³ä 1500 ãðí., 8.00-18.00, îáîâ’ÿçêîâî ÃÁÓ. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Âîä³þ, êàò. Â, ïî ì³ñòó, ç 9.00 äî 17.00, ñá. íä. âèõ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Âîä³þ, êàò. Â, ïî ì³ñòó, ç 9.00 äî 18.00, ñá. íä. âèõ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Âîä³þ, êàò. Â, Ñ, ä/ð, ç/ï 2400 ãðí, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Âîä³þ, êàò. Â,Ñ, ïî ì³ñòó, ç/ ï 2700 ãðí., ñá.-íä. âèõ³äí³. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Âîä³þ, êàò. Å, ä/ð, ç/ï 5000 ãðí., îô³ö. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Âîä³þ, êàò. Å, ç/ï 5000 ãðí., îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Âîä³þ, êàò. Å, ç/ï 5000 ãðí., î ô ³ ö ³ é í å ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Âîä³þ, êàò. Ñ, Å, íà ÌÀÇ êðàí-ìàí³ïóëÿòîð ïî ì³ñòó òà îáëàñò³, áåç ø/ç, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-42-75, (067) 702-75-60 Âîä³þ, êàò.Â, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48 Âîä³þ, êàòåãîð³é Â, Ñ, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 2400 ãðí, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Âîä³þ, êàòåãîð³é Ñ, ïî ì³ñòó, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Âîä³þ-äàëåêîá³éíèêó, ì³æåàðîäíèêó, äîñâ³ä ðîáîòè, áàæàíî íàÿâí³ñòü â³çè. Êîíòàêòè: (097) 921-80-80 Âîä³þ-åêñïåäèòîðó, 1ä/ 1ä., ç/ï 2400, ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Âîä³ÿì â Ïîëüù³, ä/ð, ëåãàëüíî, ç/ï 12000 ãðí. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12 ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78 Âñòàíîâëþâàëüíèêó ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, ñá. íä. âèõ³äíèé. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Âñòàíîâëþâàëüíèêó ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, ñá. íä. âèõ³äíèé. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ãàçîåëåêòðîçâàðíèêàì, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ãàçîåëåêòðîçâàðíèêàì, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 à à ð ä å ð î á í è ê à ì , âàõòåðàì, òåðì³íîâî, ç/ï 1200 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

Ãàçîåëåêòðîçâàðíèêó. Êîíòàêòè: (097) 879-31-92 Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèêàì, ç/ï â³ä 2800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèêó äëÿ ðåìîíòó àâòî. Êîíòàêòè: (098) 628-98-60 Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèêó. Êîíòàêòè: 68-21-67, (067) 362-04-02 Ãëàçóðóâàëüíèêó, ç/ï â³ä 2500 ãðí., ïîçì³ííî 3/2, 3/3, 8.00-20.00. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó òà ðÿäîâîìó áóõãàëòåðó, îáîâ’ÿçêîâî ä/ð, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó òà ðÿäîâîìó áóõãàëòåðó, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-29-10 Ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó òà ðÿäîâîìó, ç/ï âèñîêà, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó, ä/ ð, ç/ï â³ä 3000 ãðí., çíàííÿ 1Ñ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó, ä/ ð, ç/ï â³ä 4000 ãðí., çíàííÿ 1Ñ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ãîëîâíîìó ìåíåäæåðó ó â³ää³ë ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, â ðåã³îíàëüíèé îô³ñ. Ñòàâêà + %, ñîö.ïàêåò. Êîíòàêòè: (097) 075-75-15 Äâ³ðíèêó, ç 9.00 äî 18.00, ñá. íä. - âèõ. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30 Äâ³ðíèêó, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Äâ³ðíèêó. Êîíòàêòè: (067) 705-35-06 Äèçàéíåðó Coral, Photoshop, ç 9.00 äî 18.00, ç/ ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Äèçàéíåðó, 8.00-17.00, ïí.-ïò., âì³ííÿ ãàðíî ìàëþâàòè â³ä ðóêè. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Äèçàéíåðó, ä/ð, çíàííÿ ÏÊ+Pro100, ã/ð 9.00-18.00, îïëàòà âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-37-36, (063) 628-96-53 Äèðåêòîðó ç ïðîäàæó, êåð³âíèêó â³ää³ëó çàï÷àñòèí, êåð³âíèêó ÑÒÎ, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Äèðåêòîðó ç ïðîäàæó, êåð³âíèêó â³ää³ëó çàï÷àñòèí, êåð³âíèêó ÑÒÎ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Äèñïåò÷åðó íà ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ, ïðèºìíèé ãîëîñ, ãàðíà äèêö³ÿ, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Äèñïåò÷åðó íà ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Äèñòðèá’þòîðó â òîðãîâó êîìïàí³þ, ïîâíà çàéíÿò³ñòü, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-02-39 Äëÿ äîñòàâêè òà çáóòó ïîòð³áí³ ëþäè ç ëåãêîâèì àâòî, ç/ï â³ä 4000 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: 40-02-39, (066) 806-88-47

Äîáðåîïëà÷óâàíó ðîáîòó ó ñôåð³ ðåêëàìè. Äîñâ³ä ïîïåðåäí³õ àêòèâíèõ ïðîäàæ³â îáîâ’ÿçêîâèé. Êîíòàêòè: 62-56-35 Äîãëÿä çà ïðåñòàð³ëèìè ëþäüìè, ²çðà¿ëü, õàð÷óâàííÿ, ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ, ëåãàëüíî. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78 Äîäàòêîâèé çàðîá³òîê ó ô³íàíñîâ³é ñôåð³. Áåç â³êîâèõ îáìåæåíü. Ç ïåðñïåêòèâîþ ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-53-08 Äîìîãîñïîäàðö³, ââ³÷ëèâ³é, ïîðÿäí³é. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Äîìîãîñïîäàðö³, ç 10.00 äî 16.00, 120 ãðí â äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Äîìîãîñïîäàðö³, ç 10.00 äî 16.00, 120 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30 Äîìîãîñïîäàðö³, ç 7.00 äî 17.00, 100 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, 9093) 233-38-04 Äîìîãîñïîäàðö³, ïîðÿäí³é. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Åêîíîì³ñòó â³ää³ëó çàáåçïå÷åííÿ, ä/ð â³ä 2 ð., â/î. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Åêñêàâàòîðíèêó íà ãóñåíè÷íèé åêñêàâàòîð. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Åêñêàâàòîðíèêó òà âîä³þ àâòîêðàíà, ã/ð ïëàâàþ÷èé, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (0670 705-35-06, (093) 233-38-04 Åêñêàâàòîðíèêó òà âîä³þ àâòîêðàíà, ãðàô³ê ïëàâàþ÷èé, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Åêñêàâàòîðíèêó, ã/ð, ïëàâàþ÷èé, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Åêñêàâàòîðíèêó, ä/ð, áåç ø/ç. Êîíòàêòè: 43-42-75, (067) 702-75-60 Åêñêàâàòîðíèêó, ä/ð, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Å ê ñ ï å ä è ò î ð à ì , ïðîìãðóïà, ç/ï â³ä 3000 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Åêñïåäèòîðó íà ïîñò³éíó ðîáîòó, â òîðãîâó êîìïàí³þ, ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâî, ç/ï 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 Åêñïåäèòîðó, äîñòàâêà òîâàðó ïî гâíîìó òà îáë., ç/ï 1500 ãðí.+ â³äðÿäí³, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16 Åêñïåäèòîðó, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Åêñïåäèòîðó, ç/ï â³ä 2000 ãðí., 9.00-19.00. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Åêñïåäèòîðó, ïðîìèñëîâà ãðóïà òîâàð³â, ç/ï â³ä 3500 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 40-02-39 Åêñïåäèòîðó-âîä³þ, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Åêñïåäèòîðó-âîä³þ, ç/ï â³ä 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Åêñïåäèòîðó-òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, ïðîìãðóïà òîâàð³â, ç/ï â³ä 800 ãðí./ òèæäåíü. Êîíòàêòè: 43-92-41 Åêñïåäèòîðó. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Åëåêòðèêó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ äåðåâîîáðîáíîãî öåõó â Êàðïàòàõ. Êîíòàêòè: (097) 837-76-79 Åëåêòðèêó äëÿ ïðîâîäêè êàáåëþ â áàãàòîïîâåðõîâîìó áóäèíêó. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Åëåêòðèêó, ä/ð, 3 ãðóïà äîñòóïó, ç/ï â³ä 2500 ãðí Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Åëåêòðèêó, ä/ð, 4 ãðóïà äîñòóïó, ç/ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Åëåêòðèêó, ä/ð, ç/ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30 Åëåêòðèêó, ç 9.00 äî 18.00, ñá.íä.-âèõ³äíèé, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Åëåêòðèêó, ç/ï 1460 ãðí, ð-í ϳâí³÷íîãî. Êîíòàêòè: 43-29-10 Åëåêòðèêó, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç 9.00 äî 18.00,ñá.íä. âèõ³äíèé, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Åëåêòðèêó-ë³ôòåðó äëÿ ìîíòàæó ë³ôò³â. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Åëåêòðîçâàðþâàëüíèêó, ä/ð, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Åëåêòðîçâàðþâàëüíèêó, ä/ð, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

ÅËÅÊÒÐÎÌÅÕÀͲÊÓ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß, ÍÀßÂͲÑÒÜ ÂÎIJÉÑÜÊÈÕ ÏÐÀÂ, Ä/Ð ÊÅÐÓÂÀÍÍß ÀÂÒÎ Â²Ä 5 Ð., Ç/Ï Â²Ä 3000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 5-82-36 Ç ÍÀÃÎÄÈ Â²ÄÊÐÈÒÒß Ô²Ë²ÀËÓ Ô²ÐÌÀ ÇÀÏÐÎØÓª ÄÎ ÑϲÂÏÐÀÖ² ÊÅвÂÍÈÊÀ ÏÐÎÅÊÒÓ ÍÀ ÏÐÀÂÀÕ Ó×ÀÑÒ² Ó Á²ÇÍÅѲ, ÁÀÆÀÍÎ Ç Ä²Þ×ÈÌ ÎÔ²ÑÎÌ, ÑÔÅÐÀ IJßËÜÍÎÑÒ² ²Ò-Á²ÇÍÅÑ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (095) 001-59-38

Çàâãîñïó, ä/ð çàâñêëàäîì, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Çàâãîñïó, ä/ð çàâñêëàäîì, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Çàâãîñïó, ç/ï 1500 ãðí, ñá., íä. âèõ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Çàâ³äóþ÷îìó ñêëàäîì, ä/ ð ñá. íä. âèõ., ç 9.00 äî 17.00, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Çàâ³äóâà÷ó ñêëàäîì, ä/ð íà àíàëîã³÷í³é ïîñàä³, àëêîãîëü òà áàêàë³ÿ, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ã/ð ñòàíäàðòíèé. Êîíòàêòè: (063) 628-98-82, (098) 799-95-00 Çàâ³äóþ÷îìó ñêëàäîì, ä/ ð, ã/ð 9.00-18.00, ñá., íä.-âèõ³äí³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Çàâ³äóþ÷îìó ñêëàäîì, ä/ ð, ñá.-íä. âèõ³äí³, 9.00-18.00. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Çàâ³äóþ÷îìó ñêëàäîì, êîì³ðíèêó, ä/ð, ç 9.00 äî 18.00, ñá.íä. âèõ³äíèé, ç/ ï 2200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Çàâñêëàäîì, ç/ï â³ä 1500 ãðí., 10.00-21.00 ãîä. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Çàâñêëàäîì, êîì³ðíèêó, ä/ð, ç 9.00 äî 18.00 ñá., íä. âèõ., ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Çàâñêëàäîì, êîì³ðíèêó, ä/ð, ç/ï 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Çàñòóïíèêó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó, ç/ï â³ä 2000 ãðí., 9.00-18.00 ãîä., ä/ð 3 ð. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Çáèðàëüíèêó ìåáë³â, ç 9.00 äî 18.00, ä/ð, ñóá. íåä âèõ³äí³ Êîíòàêòè: 43-29-10 Ç á è ð à ë ü í è ê ó ïëàñòèêîâèõ â³êîí, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ç á è ð à ë ü í è ê ó ïëàñòèêîâèõ â³êîí, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Çâàðíèêó âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿ 4-5 ðîçðÿä. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Çâàðþâàëüíèêàì ðèõòóâàëüíèêàì, ôàðáóâ à ë ü í è ê à ì , øïàêëþâàëüíèêàì. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Çâàðþâàëüíèêàì ðèõòóâàëüíèêàì, ô à ð á ó â à ë ü í è ê ó , øïàêëþâàëüíèêó. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Çâàðþâàëüíèêàì ðèõòóâàëüíèêàì, ô à ð á ó â à ë ü í è ê ó , øïàêëþâàëüíèêó. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Çâàðþâàëüíèêàì â ͳìå÷÷èíó, ä/ð, â³äïîâ³äí³ êâàë³ô³êàö³¿, ç/ ï 14000 ãðí., ëåãàëüíî. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12 ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78 ²íæåíåðó ç îõîðîíè ïðàö³, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 ²íæåíåðó ç îõîðîíè ïðàö³, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

²íæåíåðó-åëåêòðîííèêó. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 ²íæåíåðó-òåõíîëîãó ç äåðåâîîáðîáêè â Êàðïàòàõ. Êîíòàêòè: (097) 837-76-79 ²íñïåêòîðó ç êàäð³â, ä/ð, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Êàëüÿííèêàì, 2ä/2ä àáî 3ä/3ä. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30 Êàëüÿííèêó, ç/ï â³ä 1500 ãðí., ïîçì³ííî, 4/4. Êîíòàêòè: (097) 879-31-92 Êàìåíÿðó. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Êàñèðàì â ³íòåðíåò êëóá, 1ñ/2ñ, ç/ï 200ãðí/äîáà. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Êàñèðàì òîðãîâîãî çàëó, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Êàñèðàì òîðãîâîãî çàëó, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Êàñèðàì, ìîæëèâî áåç ä/ ð, 2/2. Êîíòàêòè: (097) 238-57-23 Êàñèðàì, ìîæëèâî áåç ä/ ð, 2ä./2ä. Êîíòàêòè: (067) 705-35-06 Êàñèðó â ñóïåðìàðêåò. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Êàñèðó òîðãîâîãî çàëó. Êîíòàêòè: (050) 417-66-46 Êàñèðó, ç/ï â³ä 1500 ãðí., 10.00-21.00. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Êàñèðó, ìîæëèâî áåç ä/ð, 2ä./2ä. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Êàñèðó, ïðîäàâöþ, ç/ï 1300 ãðí, ãðàô³ê ðîáîòè 2/ 2 àáî ùîäåííî äî 18. Êîíòàêòè: (097) 113-12-30 Êàñèðó, ïðîäàâöþ, ç/ï â³ä 1300 ãðí., ãðàô³ê çì³ííèé àáî ùîäåííèé. Êîíòàêòè: (097) 113-12-30 ÊÂÀ˲ԲÊÎÂÀÍÎÌÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÓ ÍÀ ÎÔ²ÑÍÓ ÐÎÁÎÒÓ: ÊÅвÂÍÈÊÓ, ÌÅÍÅÄÆÅÐÓ ÑÅÐÅÄÍÜί ËÀÍÊÈ, ÌÅÍÅÄÆÅÐÓ ÊÎËË-ÖÅÍÒÐÓ. ÄÎÑÒÎÉÍÀ Ç/ÏË., ÑÎÖ.ÏÀÊÅÒ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 609-03-25

Êîì³ðíèêàì íà ñêëàä áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ã/ ð 8.00-18.00, ç/ï 2000 ãðí., ðîçðàõóíîê ïîòèæíåâèé, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16 Êîì³ðíèêó ç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Êîì³ðíèêó òà çàâñêëàäîì, áàæàíî ä/ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Êîì³ðíèêó òà çàâñêëàäîì, áàæàíî ä/ð. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Êîì³ðíèêó, ä/ð, ç 9.00 äî 18.00, ç/ï 2000 ãðí., ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Êîìïëåêòóâàëüíèêó íà ñêëàä, ôàñóâàëüíèêó, ð³çíîðîáî÷îìó, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï â³ä 2400 ãðí, ñòàá³ëüíà ðîáîòà. Êîíòàêòè: 62-30-22


Êîì³ðíèêó, ç/ï â³ä 1500 ãðí., 9.00-19.00. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Êîì³ðíèêó, íà ñêëàä ÷àé, êàâà, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10 Êîì³ðíèêó-êîìïëåêòóâàëüíèêó, ïðîì. ãðóïà òîâàð³â, ç/ï 750 ãðí./òèæäåíü. Êîíòàêòè: 62-30-22 Êîìïëåêòóâàëüíèêàì äâåðíî¿ ôóðí³òóðè, ç ä/ð òà áåç, ç/ï 2000 ãðí., ã/ð ïí.-ñá., 8.00-18.00, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (093) 841-34-16, (067) 387-97-55 Êîìïëåêòóâàëüíèêó, ç/ï â³ä 2000 ãðí., 8.00-18.00. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Êîíäèòåðó, ç/ï â³ä 1500 ãðí., ïîçì³ííî, 3/3. Êîíòàêòè: (097) 879-31-92 Êîíäèòåðó, ïåêàðþ, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç ä/ð, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Êîíäèòåðó, ïåêàðþ, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç ä/ð, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Êîíäèòåðó, ïåêàðþ, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç ä/ð, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Êîíñóëüòàíòàì òîâàð³â, ç/ï â³ä 850 ãðí./òèæäåíü, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Êîíñóëüòàíòó â òîðãîâó ô³ðìó, íàâ÷àííÿ òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ áåçêîøòîâíå, ç/ï 1000-1200 ãðí./òèæäåíü. Êîíòàêòè: 40-02-39 Êîíñóëüòàíòó ó ìàãàçèí. Âèìîãè: õóäîæíÿ îñâ³òà, íàâèêè ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè ç õóäîæí³ìè, ä å ê î ð ó â à ë ü í è ì è ìàòåð³àëàìè, ðóêîä³ëëÿì íà ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³. Êîíòàêòè: (067) 925-06-88 ÊÎÍÒÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÅÐÓ (ϲÄÒÐÈÌÊÀ ÒÀ ÑÓÏÐÎÂ²Ä ²ÍÒÅÐÍÅÒ -ÑÀÉÒÓ). ÂÈÌÎÃÈ: ²ËÜÍÅ ÂÎËÎIJÍÍß ÏÊ, ÇÍÀÍÍß FLASH, HTML, ÃÐÀÔ²×ÍÈÕ ÐÅÄÀÊÒÎвÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 62-56-35, (063) 867-52-86, (067) 801-74-64

Êîíòðîëåðó òîðãîâèõ òî÷îê, ã/ð 8.00-18.00, ïí.-ñá., ç/ï 2200 ãðí.+%, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (093) 841-34-16 Êîíòðîëåðó, âàõòîâèé ìåòîä. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Êîøòîðèñíèêó. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Êîøòîðèñíèêó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Êðàâöþ, çàêð³éíèêó, ä/ ð. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ê ð à í ³ â í è ê à ì , ïëèòî÷íèêàì, ã³ïñîêàðòîííèêàì, ð³çíîðîáî÷èì â ²çðà¿ëü, ç/ï 12000 ãðí., ëåãàëüíî, ïîâíå ñóïðîâîäæåííÿ. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12 ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78 Êðàí³âíèêó áàøòîâîãî êðàíó. Êîíòàêòè: (068) 628-51-35 Êðàí³âíèêó, ç/ï â³ä 2000 ãðí., 9.00-18.00. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Êðåäèòíîìó ³íñïåêòîðó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

41

Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

¹8 â ³ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó Êóð’ºðàì äëÿ ðîáîòè ïî ì³ñòó, ç/ï - 100-200 ãðí./ äåíü, êàð’ºðíèé ð³ñò, íàâ÷àííÿ. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Êóð’ºðàì äëÿ ðîáîòè ó â³ää³ë äîñòàâêè, íàâ÷àííÿ òà ñòàæóâàííÿ - çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ, ç/ï 2800-5400 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68 Êóð’ºðàì íà ïîñò³éíó ðîáîòó, çíàííÿ ì³ñòà, àâòî íàäàºòüñÿ, ç/ï 150 ãðí./ äåíü, îïëàòà ùîäåííî, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (096) 610-00-55 Êóð’ºðó ïî ì³ñòó, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 ÊÓÐ’ªÐÓ Ó Â²ÄÄ²Ë ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÏΠ̲ÑÒÓ ÒÀ ÎÁËÀÑÒ², ÏÐÎÌÈÑËÎÂÀ ÃÐÓÏÀ ÒÎÂÀвÂ. ÑÒÀÂÊÀ 2400 ÃÐÍ.+%. ÍÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 032-22-84, (097) 155-88-42

Êóð’ºðó ó â³ää³ë äîñòàâêè, ç/ï ñòàâêà 2400 ãðí.+ %. Êîíòàêòè: (098) 032-22-84, (097) 155-88-42 Êóð’ºðó, äîñòàâêà äîêóìåíò³â â³ä ïîêóïö³â äî ñêëàäó, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 2500 ãðí.+%, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16 Êóð’ºðó, äîñòàâêà òîâàðó ïî òîðãîâèõ òî÷êàõ ì.гâíå òà îáë., ðîáîòà ñòàá³ëüíà, ç/ï 2900-4600 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 Êóð’ºðó, ç/ï 3200 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Êóð’ºðó. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Êóõàðþ â êàôå, òåðì³íîâî, íå ÊÀ. Êîíòàêòè: (098) 553-80-13 Êóõàðþ ç ä/ð. Êîíòàêòè: 26-96-35, (067) 362-01-67 Êóõàðþ íà ñåçîííó ðîáîòó â Ñåâàñòîïîëü. Êîíòàêòè: (095) 222-23-31 222331@list.ru Êóõàðþ, ä/ð íå ìåíøå ðîêó, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-29-10 Êóõàðþ, ä/ð. Êîíòàêòè: 26-96-35, (067) 362-01-67 Êóõàðþ, ç/ï â³ä 1000 ãðí., ïîçì³ííî, ò/ò. Êîíòàêòè: (097) 879-31-92 Êóõàðþ, íà ï³öó ç 9.00 äî 23.00, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Êóõàðþ, ò/ò. Êîíòàêòè: (095) 687-67-36, (063) 628-96-53 Êóõàðþ. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093)034-04-69,(097)616-62-65 Êóõîííèì ïðàö³âíèêè â Ïîëüùó, ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ, ëåãàëüíî. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78 Ëîã³ñòó, ä/ð, âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî, ã/ð ñòàíäàðòíèé, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Ëîãîïåäó äëÿ ³íñóëüòíî-õâîðîãî ÷îëîâ³êà â Çàêàðïàòò³. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Ëþäèí³ ïî äîãëÿäó çà ñâ³éñüêèìè òâàðèíàìè. Êîíòàêòè: 26-96-35, (067) 362-01-67 Ìàéñòðó äëÿ ïðîâåäåííÿ ìàéñòåð-êëàñ³â. Âèìîãè: õóäîæíÿ îñâ³òà, âëàñí³ íàïðàöþâàííÿ ó ïðèêëàäíîìó ìèñòåöòâ³, êðåàòèâí³ñòü. Êîíòàêòè: (067) 925-06-88

Ìàéñòðó äëÿ ðåìîíòó òðàíçèñòîðíîãî ïðèéìà÷à «Îêåàí-209» (Ãîðèçîíò). Êîíòàêòè: 27-03-06, (067) 940-14-55

Ìåíåäæåðó ç êðåäèòóâàííÿ â òîðãîâèé êîìïëåêñ, ç/ï ñòàâêà +%, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ìàéñòðó ç âèãîòîâëåííÿ òà â ñ ò à í î â ë å í í ÿ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ìåíåäæåðó ç êðåäèòóâàííÿ, â òîðãîâèé êîìïëåêñ, ñòàâêà +%, ìîæëèâî áåç ä/ð, âì³ííÿ ãàðíî ñï³ëêóâàòèñü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ìàéñòðó ç âèãîòîâëåííÿ òà â ñ ò à í î â ë å í í ÿ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ìàéñòðó ç ìàí³êþðó/ ïåä³êþðó ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Áàæàíî âì³òè îôîðìëÿòè õóäîæí³ì ðîçïèñîì. Óìîâè ïðàö³ ³ ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 40-50-55, (067) 300-99-80

Ìåíåäæåðó ç ëîã³ñòèêè ä/ ð. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ìåíåäæåðó ç ëîã³ñòèêè, ä/ ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ìåíåäæåðó ç ïåðñîíàëó, ñïåö³àë³ñò ïî êàäðàõ. Êîíòàêòè: 62-35-12 Ìåíåäæåðó ç ïîñòà÷àííÿ. Êîíòàêòè: 62-35-12

Ìàéñòðó ç ðåìîíòó âçóòòÿ, ä/ð ì³í³ìàëüíèé áàæàíî, ç/ ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó àâòî, ç/ï 2500 ãðí., ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22

Ìàéñòðó-ïåðóêàðþ, â ñàëîí êðàñè «Åëñ³», ó çâ’ÿçêó ³ç ðîçøèðåííÿì, ìîæëèâà îðåíäà. Êîíòàêòè: (093) 632-17-52

Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó àâòî, íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ìàí³êþðíèö³, ç/ï â³ä 1500 ãðí., 9.00-20.00, ïîçì³ííî. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Ìàðêåòîëîãó ãîë. òà ðÿäîâîìó, ä/ð, îô. ïðàö., ç/ ï äî 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ìàðêåòîëîãó, â/î. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Ìàðêåòîëîãó, ç/ï 3000 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Ìàðêåòîëîãó. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ìàøèí³ñòàì íà àâòîêðàí ³ áóëüäîçåð, âàõòà. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ìåäè÷í³é ñåñòð³, ä/ð, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó àâòî, íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó àâòîçàï÷àñòèí, ç/ï 2500 ãðí., âîä³éñüê³ ïðàâà, ä/ð 1 ð. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó åëåêòðîòåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ç 9.00 äî 18.00, ñóá. íåä. âèõ Êîíòàêòè: 43-29-10, Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó ïî òåëåôîíó, ðîáîòà ç ³ñíóþ÷îþ ê볺íòñüêîþ áàçîþ. Ñòàâêà + %. Êîíòàêòè: (097) 075-75-15 Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó, â/î. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó, ä/ð â òîðã³âë³, âì³ííÿ ïåðåêîíóâàòè, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ, ç/ï òà ã/ ð ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: (097) 033-84-42, (063) 628-96-53

Ìåäñåñòð³, (ñòîìàòîëîã), òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó, ä/ð íåîáîâ’ÿçêîâèé, ìîæëèâî ç âëàñíèì àâòî, ç/ï â³ä 3500 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: 43-92-41

Ìåäñåñòð³, áåç ä/ð, ñòîìàòîëîã³ÿ, â³äïîâ³äíà îñâ³òà. Êîíòàêòè: 43-90-92, (098) 799-95-00

Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó, ç 9.00 äî 18.00, ç/ï ñòàâêà+%, ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ìåäñåñòð³, ä/ð, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ìåíåäæåðàì ç ïðîäàæó â êíèãîòîðãîâó êîìïàí³þ, ç/ï 2000-3500 ãðí./ì³ñ., íàâ÷àííÿ, êàð’ºðà. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ìåíåäæåðàì ç ïðîäàæó, ç/ ï 3000-6000 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Ìåíåäæåðàì ç ïðîäàæó, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï 2500 ãðí.+%, áåç ä/ð, ³íîãîðîäí³ì æèòëî, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28 Ìåíåäæåðó call-öåíòðó. Ðîáîòà ïî òåëåôîíó ç ïîñò³éíèìè ê볺íòàìè êîìïàí³¿. Êîíòàêòè: (098) 609-03-25 Ìåíåäæåðó ç êðåäèòóâàííÿ â òîðã. çàë., ç/ï 2000 ãðí. +%. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ìåíåäæåðó ç³ çáóòó, â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 2500 ãðí.+%, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16 Ìåíåäæåðó ç³ çáóòó, ä/ð â òîðã³âë³, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, îïåðàòèâí³ñòü, ðîáîòà â îô³ñ³ òà çóñòð³÷³ ç ê볺íòàìè, ã/ð 9.00-18.00. Êîíòàêòè: (097) 033-84-42, (063) 628-98-82 Ìåíåäæåðó ç³ çáóòó, ä/ð â³ä 1 ð. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Ìåíåäæåðó ç³ çáóòó, ìîæëèâî áåç ä/ð, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, ç/ ï 3500-5500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-30-22 Ìåíåäæåðó ç³ çáóòó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, âèìîãè êîìóí³êàáåëüí³ñòü, íàïîëåãëèâ³ñòü, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, êàð’ºðíèé ð³ñò, ç/ï 2800-4200 ãðí. Êîíòàêòè: 40-02-39 Ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, ç/ï 1300 ãðí.+%, 9.00-18.00. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, ç/ï 2500 ãðí., ïðîäàæ ³íòåðíåò ïîñëóã, â îô³ñ³. Êîíòàêòè: (097) 879-31-92 Ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, ç/ï â³ä 1500 ãðí., 9.00-18.00. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22

Ìåíåäæåðó ç ðåêëàìè. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Ìåíåä æåðó, ç/ï â³ä 1500 Ìåíåäæåðó, ãðí., 9.00-18.00, ä/ð 3 ð. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Ìåíåäæåðó-ñòàòèñòó. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ìåð÷åíäàéçåðó íà ïîáóòîâó õ³ì³þ, ç/ï 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ìåð÷åíäàéçåðó íà ïîáóòîâó õ³ì³þ, ç/ï 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ìåð÷åíäàéçåðó, áåç ä/ð, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Ìåð÷åíäàéçåðó, â/î, ç/ï â³ä 2600 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Ìåð÷åíäàéçåðó, ç/ï â³ä 1000 ãðí., 9.00-18.00. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Ìåð÷åíäàéçåðó, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç ä/ð, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ç/ï 2500 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (068) 025-82-07 Ìåð÷åíäàéçåðó, ïî ì³ñòó òà îáë., ç/ï ïîòèæíåâî, ñòàâêà +%, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55

Ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, ìîæëèâî áåç ä/ ð, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Íÿí³, ä/ð, ðåêîìåíäàö³¿. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

Íÿí³. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093)034-04-69,(097)616-62-65

Ìåíåäæåðó ïðîåêò³â, â/î, çíàííÿ àíãë. ìîâè. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Ìåíåäæåðó òîðãîâîãî çàëó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Îáâàëþâàëüíèêó ì’ÿñà, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Îáâàëþâàëüíèêó ì’ÿñà, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Î ï å ð à ò î ð à ì ï³äëîãîìèéíèõ ìàøèí, çðó÷íèé ãðàô³ê, ç/ï 2400-3500 ãðí., Êè¿â, äîïîìîãà ç æèòëîì. Êîíòàêòè: (050) 720-84-13, (096) 155-69-73 Îïåðàòîðó call-öåíòðó ç äîñâ³äîì ïðîäàæó ïî òåëåôîíó. Ñòàâêà + %, íàøà ê볺íòñüêà áàçà. Êîíòàêòè: 43-62-71, (098) 609-03-25

Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó, ç/ï ñòàâêà + %, 8.00-17.00. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22

Ìåíåäæåðó ç ðåêëàìè. Êîíòàêòè: 63-46-62, 62-56-35

Ìåíåäæåðó, ç/ï â³ä 1500 ãðí., 9.00-18.00, ä/ð 1 ð. Êîíòàêòè: (097) 879-31-92

Íå àãåíòñòâî.  çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì òîðãîâ³é ô³ðì³ ïîòð³áí³ ëþäè íà ð³çí³ âàêàíñ³¿, ìîæëèâî áåç ä/ð, º ïåðñïåêòèâà, ç/ï 2500-5000 ãðí./ì³ñ., â çàëåæíîñò³ â³ä âàêàíñ³¿. Êîíòàêòè: 40-02-39

Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó, ç/ï â³ä 1500 ãðí., â/î. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22

Ìåíåäæåðó ç ïðîäàæó, êàíöåëÿð³ÿ, îô³ñíà ðîáîòà, î ô ³ ö ³ é í å ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï ñòàâêà+%. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Ìåíåäæåðó, ç/ï â³ä 1000 ãðí., 9.00-18.00, ä/ð 1 ð. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22

Îïåðàòîðó çâ’ÿçêó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ìåíåäæåðó ó â³ää³ë çáóòó, ïðîäóêòîâà ãðóïà, çíàííÿ 1Ñ, ç 9.00 äî 18.00 ãîä., â³äðÿäæåííÿ ïî îáëàñò³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ìåíåäæåðó ç òóðèçìó, ç/ï â³ä 1000 ãðí., ä/ð 1 ð., 10.00-19.00. Êîíòàêòè: (097) 879-31-92

Ìåíåäæåðó ó â³ää³ë çáóòó, ïðîäóêòîâà ãðóïà, çíàííÿ 1Ñ, ç 9.00 äî 18.00 ãîä., â³äðÿäæåííÿ ïî îáëàñò³. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ìåíåäæåðó ç³ çáóòó, â/î, ìîæíà áåç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ìåíåäæåðó, ç 9.00 äî 13:30, ç/ï 700 ãðí., ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Îïåðàòîðó ç³ çáîðó çàìîâëåíü, ïîë³ãðàô³ÿ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 700-1100 ãðí./òèæäåíü. Êîíòàêòè: 62-30-22 Îïåðàòîðó ÏÊ, âèïèñêà íàêëàäíèõ, ä/ð, çíàííÿ 1Ñ, î ô ³ ö ³ é í å ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ïðàöþâàòè â äâ³ çì³íè. Êîíòàêòè: (063) 628-96-53, (098) 799-95-00 Îïåðàòîðó, àäì³í³ñòðàòîðó, ç/ï 150 ãðí çà äîáó, äîáà ÷åðåç äâ³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Îïåðàòîðó, àäì³í³ñòðàòîðó, ç/ï 150 ãðí çà äîáó, äîáà ÷åðåç äâ³. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Îïåðàòîðó-àäì³í³ñòðàòîðó, ç/ï 200 ãðí./äîáà, äîáà ÷åðåç äâ³. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30 Îïåðàòîðó-êàñèðó â ³íòåðíåò êëóá, ç/ï 200 ãðí. çà äîáó, 1ä.÷åðåç 2ä. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Îïåðàòîðó-êàñèðó â ³íòåðíåò êëóá, ç/ï 200 ãðí/ äîáà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067)705-35-06,(093)233-38-04 Îïåðàòîðó-êàñèðó â ²íòåðíåò-êëóá, ç/ï 200 ãðí./ äîáà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Îô³ñ-ìåíåäæåðó, ä/ð íà àíàëîã³÷í³é ïîñàä³, ñï³ëêóâàííÿ ç ê볺íòàìè, ï ð å ç å í ò à á å ë ü í à çîâí³øí³ñòü, çíàííÿ ÏÊ. Êîíòàêòè: 43-90-92, (066) 239-84-79 Îô³ñ-ìåíåäæåðó, ä/ð íà àíàëîã³÷í³é ïîñàä³, ñï³ëêóâàííÿ ç ê볺íòàìè, ï ð å ç å í ò à á å ë ü í à çîâí³øí³ñòü, çíàííÿ ÏÊ. Êîíòàêòè: 43-90-92, (066) 239-84-79 Îô³ñ-ìåíåäæåðó, ç/ï 2000 ãðí., 8.00-17.00. Êîíòàêòè: (097) 879-31-92 Îô³ñ-ìåíåäæåðó, ç/ï â³ä 1000 ãðí., 9.00-18.00, çíàííÿ 1Ñ. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Îô³ñ-ìåíåäæåðó, çíàííÿ 1Ñ, ç/ï 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Îô³ñ-ìåíåäæåðó, çíàííÿ ÏÊ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç 9.00 äî 18.00, ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Îô³ñ-ìåíåäæåðó, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Îô³ñ-ìåíåäæåðó, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Îô³ñ-ìåíåäæåðó, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Îô³ñ-ìåíåäæåðó, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ä/ð, ç/ï 750 ãðí./òèæäåíü. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28

Îô³ö³àíòó. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Îõîðîííèêàì, 1äîáà/ 2äîáè, ç/ï â³ä 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 238-57-23 Îõîðîííèêó íà ñêëàä, ã/ð 1/2, ç/ï 1200 ãðí., ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (093) 841-34-16, (067) 387-97-55 Îõîðîííèêó, 1äîáà/2 äîáè, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Îõîðîííèêó, 1äîáà/2 äîáè, ç/ï â³ä 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (067)705-35-06 Îõîðîííèêó, áåç ø/ç, õîðîøà ô³ç.ï³äãîòîâêà, ïîçì³ííèé ã/ð, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Îõîðîíöþ ç 8.00 äî 19.00, 2ä/ 2ä, ç/ï 1300-1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10 Îõîðîíöþ, âàõòà ïî Óêðà¿í³, áàæàíî ñëóæáà â ÇÑÓ, áåç ø/ç, 2ò/2ò. Êîíòàêòè: 43-90-92, (095) 687-67-36 Îõîðîíöþ, âàõòîâèé ìåòîä, ïî ì³ñòó òà ïî Óêðà¿í³. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Îõîðîíöþ, ä/ð, ã/ð ³ ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³, õîðîøà ô³ç. ï³äãîòîâêà, áàæàíî ñëóæáà â ÇÑÓ, áåç ø/ç. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Îõîðîíöþ, ç/ï 1500 ãðí, â³ä 23 ðîê³â. Êîíòàêòè: (050) 438-31-83 Îõîðîíöþ, ç/ï â³ä 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 438-31-88 Îõîðîíöþ, ç/ï â³ä 1500 ãðí., ïîçì³ííî, 1/3. Êîíòàêòè: (097) 879-31-92 Îõîðîíöþ, ç/ï â³ä 1500 ãðí., ò/ò, 1/2, 1/3. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Îõîðîíöþ, ç/ï ïîãîäèííî. Êîíòàêòè: (097) 879-31-92 Îõîðîíöþ. Êîíòàêòè: 26-96-35, (067) 362-01-67 Îõîðîíöþ. Êîíòàêòè: 26-96-35, (067) 362-01-67 Îõîðîíöÿì â ñóïåðìàðêåò. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Îõîðîíöÿì âàõòîâèì ìåòîäîì, 2ò/2ò, ç/ï äî 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Îõîðîíöÿì ïî ì³ñòó, ç/ï â³ä 1400 ãðí. ç 9.00 äî 20.00, 3 äí³ ÷åðåç 3. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097)238-57-23,(066)794-04-60

Îô³ñ-ìåíåäæåðó, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ã/ð 8.00-18.00, íä.-âèõ³äíèé, ç/ ï 2500 ãðí., ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28, (093) 841-34-16

Îõîðîíöÿì ïî ì³ñòó, ç/ï â³ä 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067)705-35-06,(093)233-38-04

Îô³ñ-ìåíåäæåðó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Îõîðîíöÿì, 2 äí³/2äí³, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Îô³ö³àíòàì, áàðìåíàì, êóõàðÿì, ïîì³÷íèêàì êóõàðÿ, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Îô³ö³àíòó, 11.00-22.00, ÷åðåç òèæäåíü. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Îô³ö³àíòó, 1ò/1ò, ç 9.00 äî 23.00, ç/ï 1200 ãðí.+ ÷àéîâ³. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Îô³ö³àíòó, ç 12.00 ãîä. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22

Îõîðîíöÿì, 1äîáà/2äîáè, ç/ï â³ä 1800 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 238-57-23

Îõîðîíöÿì, 2 äí³/2äí³, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Îõîðîíöÿì, âàõòà 14 äí³â, îõîðîíà ï³äïðèºìñòâ, Êè¿â, òåðèòîð³ÿ Óêðà¿íè, îô³ö³éíî, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå. Êîíòàêòè: (067) 441-14-18, (067) 234-66-04 Îõîðîíöÿì, í³÷íà çì³íà, ìîæë. ñòóäåíòè, ç/ï 120 ãðí./ í³÷. Êîíòàêòè: 43-29-10


42

Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó Ïðàö³âíèêàì ó â³ää³ë äîñòàâêè òà çáóòó, ç/ï 2000-4600 ãðí./ì³ñ., â çàëåæíîñò³ â³ä âàêàíñ³é, êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ïðàö³âíèêàì ó â³ää³ë äîñòàâêè òà çáóòó, ç/ï 2400 ãðí.+%. Òåðì³íîâî. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (098) 032-22-84, (097) 155-88-42

Ïàêóâàëüíèêàì ìîðîçèâà â Ïîëüù³, êîíòðàêò, ç/ï 5000 ãðí., ïðîæèâàííÿ, îäÿã çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12 ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78 Ïàêóâàëüíèêàì íà ñêëàä, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Ï à ê ó â à ë ü í è ê à ì , ôàñóâàëüíèêàì, â ñêëàä-ìàãàçèí, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâî, ç/ï 3000 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (096) 371-34-55 Ï à ê ó â à ë ü í è ê à ì . Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ïàêóâàëüíèêó íà ñêëàä, ç/ï 2000 ãðí.+%, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28 Ïàêóâàëüíèêó íà ñêëàä, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 2000 ãðí.+%, ïîòèæíåâà, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16

ϳäñîáíèêàì, âàíòàæíèêàì, ð³çíîðîáî÷èì íà ñêëàä, ç/ï 130-220 ãðí/äîáà. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 Ïîâàðó, ç/ï 1000 ãðí., ïîçì³ííî, ò/ò, 12.00-02.00. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Ïîâàðó, ç/ï â³ä 1000 ãðí., ïîçì³ííî, ò/ò, 10.00-23.00 ãîä. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Ïîâàðó, ç/ï â³ä 1500 ãðí., 10.00-22.00 ïîòèæíåâî. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Ïîêî¿âö³ â ãîòåëü, 1 ä ÷åðåç 2 äí³, ç/ï 150 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10 Ïîêî¿âö³ â ãîòåëü, 1äîáà ÷åðåç 2 äîáè, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10 Ïîêî¿âö³ â ãîòåëü, ç 9.00 äî 18.00 ãîä., 3 äí³ ÷åðåç 3 äí³, ç/ï 120 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40 Ïîêî¿âö³ â ãîòåëü, ç 9.00 äî 18.00, 3 äí³ ÷åðåç 3 äí³, ç/ï 70 ãðí. â äåíü. Êîíòàêòè: 43-29-10

Ïàêóâàëüíèö³, ïîçì³ííèé ã/ð, ç/ï â³äðÿäíà. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Ïîêî¿âö³. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Ïàêóâàëüíèö³, ïîçì³ííèé ã/ð, ç/ï â³äðÿäíà. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Ïîì³÷íèêàì ìåíåäæåðà, ç/ï 2000-4500 ãðí./ì³ñ., º ïåðñïåêòèâà, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 40-02-39, (097) 759-51-73

Ïåêàðþ òà ôîðìóâàëüíèêó õë³áà ç ä/ð íà ïåêàðíþ, íå ÊÀ. Êîíòàêòè: 28-29-08, (067) 528-40-61 Ïåêàðþ, 2í/2í, ç/ï 120 ãðí. çà í³÷. Êîíòàêòè: 43-29-10 (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ïåêàðþ, ç/ï â³ä 1500 ãðí, ïîçì³ííî, 3/2, 3/3, 8.00-20.00. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Ïåêàðþ, í³÷í³ çì³íè, 3í/3í, ç/ï 2800 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Êîíòàêòè: Ïåêàðþ. 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ïåêàðÿì, âàíòàæíèêàì, ìîæíà ñòóäåíòàì, í³÷í³ çì³íè â³ä 100 ãðí. çà í³÷. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ïåêàðÿì, âàíòàæíèêàì, ìîæíà ñòóäåíòàì, í³÷í³ çì³íè â³ä 100 ãðí. çà í³÷. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïåðóêàðþ æ³íî÷îãî çàëó â ñàëîí â öåíòð³ ì³ñòà, ä/ð, ç/ï òà óìîâè ïðàö³ ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 40-50-55, (067) 300-99-80 Ïåðóêàðþ, ç/ï â³ä 1500 ãðí., 8.00-22.00. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22

Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, ç 10.00 äî 23.00, ç/ï 800 ãðí/ òèæäåíü, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïîñóäîìèéíèêàì, 1ò/1ò, ç 10.00 äî 23.00. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Ïîñóäîìèéíèêàì, ç 8.00 äî 21.00, 3ä/3ä, ç/ï 80 ãðí./ äåíü. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30 Ïîñóäîìèéíèö³, 1ò/1ò, ç 10.00 äî 22.00, ç/ï 1300 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ïîñóäîìèéíèö³, ç/ï 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10 Ïîñóäîìèéíèö³, ç/ï â³ä 1000 ãðí., 2/2, 19.00-07.00. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Ïîñóäîìèéíèö³, ç/ï â³ä 1000 ãðí., ïîçì³ííî, ò/ò. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22

Ïðàö³âíèêàì íà áóä³âíèöòâî ïàíñ³îíàò³â ó ßëòó, äëÿ âèêîíàííÿ çîâí³øí³õ òà âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ç/ï 8000-12000 ãðí., ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ íàäàºòüñÿ. Êîíòàêòè: (099) 094-50-25 Ïðàö³âíèêàì íà çá³ð ïîëóíèö³ (Ïîëüùà), ëåãàëüíî. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78 Ïðàö³âíèêàì íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ â òîðãîâåëüíó ô³ðìó, ç/ï 2600-4800 ãðí. Êîíòàêòè: 62-30-22

Ïðàö³âíèêàì ó â³ää³ë ðåêëàìè, 5 ëþäåé, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, äëÿ ðîçäà÷³ ëèñò³âîê, ôëàºð³â, ðåêëàìíèõ çðàçê³â, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (097) 982-25-06 Ïðàö³âíèêàì ó â³ää³ë ðåêëàìè, ç/ï 200 ãðí./ äåíü. Êîíòàêòè: (097) 982-25-06 Ïðàö³âíèêàì ó íîâèé ñêëàä-ìàãàçèí, 5 ëþäåé, äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðîìîóòåðñüêèõ ðîá³ò, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà â ê³íö³ ðîá. äíÿ. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87 Ïðàö³âíèêàì ó Ñóäàê, äëÿ ï³äãîòîâêè ñàä³â òà âèíîãðàäíèê³â äî âåñíÿíî-ë³òíüîãî ïåð³îäó, ç/ï 3500 ãðí, ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ íàäàºòüñÿ. Êîíòàêòè: (099) 094-50-25

Ïðèáèðàëüíèö³, ç/ï 1100 ãðí., íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïðèáèðàëüíèö³, ç/ï 1300 ãðí., íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ïðèáèðàëüíèö³, ïîêî¿âö³, ïîñóäîìèéíèö³, 1 äîáà ÷åðåç 2, ç/ï â³ä 120 ãðí/äîáà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ïðèáèðàëüíèö³, ïîêî¿âö³, ïîñóäîìèéíèö³, 1 äîáà ÷åðåç 2, ç/ï â³ä 120 ãðí/ äîáà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïðèáèðàëüíèö³, ñá.íä. âèõ., ç/ï 2000 ãðí., â ïðèâàòíèé áóäèíîê. Êîíòàêòè: 43-29-10 Ï ð è é ì à ë ü í è ê ó âòîðñèðîâèíè, ç 8.00 äî 15.00, ñá.íä âèõ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ïðèéìàëüíèêàì òîâàðó, íà ñêëàä, ç/ï 2000 ãðí.+%, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55

Ï î ñ ó ä î ì è é í è ö ³ , ïîòèæíåâî. Êîíòàêòè: 43-37-36, (063) 628-96-53

ÏÎÒвÁÅÍ ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ ÍÀ ÐÈÍÎÊ «Þ²ËÅÉÍÈÉ», ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÀ ÃÐÓÏÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 882-09-73, (068) 060-53-02

Ïîì³÷íèêó íà âèðîáíèöòâî, ç/ï â³ä 1500 ãðí., 8.00-17.00. Êîíòàêòè: (097) 879-31-92

Ïðîäàâöþ â ïðîäìàãàçèí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ïðîäàâöþ â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, 3 äí³ ÷åðåç 3 äí³, ç 10.00 äî 20.00, ç/ï 160 ãðí. â äåíü Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ïðîäàâöþ â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ïðîäàâöþ â ñåêîíä-õåíä, ò/ò, ç/ï â³ä 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ïðîäàâöþ â ñåêîíä-õåíä, ò/ò, ç/ï â³ä 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïðîäàâöþ â ñóïåðìàðêåò. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ïðîäàâöþ â õë³áíèé ê³îñê, ä/ð â òîðã³âë³, íå ÊÀ. Êîíòàêòè: (067) 761-02-95 Ïðîäàâöþ æ³íî÷îãî îäÿãó, ç/ï 1600 ãðí +%, áàæàíî ä/ ð. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïðîäàâöþ æ³íî÷îãî îäÿãó, ç/ï 1600 ãðí.+%, áàæàíî ä/ ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ïðàë³, 3 äí³ ÷åðåç 3, ç 9.00 äî 18.00, 100 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïðàë³, 3 äí³ ÷åðåç 3, ç 9.00 äî 18.00. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ïðàö³âíèêàì â òîðãîâèé ñêëàä-ìàãàçèí, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ó â³ää³ë äîñòàâêè, ç/ï 2500-4600 ãðí., çàëåæíî â³ä ïîñàäè. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 40-02-39, (066) 806-88-47 Ïðàö³âíèêàì â òîðãîâó êîìïàí³þ, ð³çí³ âàêàíñ³¿, êàð’ºðíèé ð³ñò, âñ³ óìîâè ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63

Ïðàö³âíèêàì íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ â òîðãîâó êîìïàí³þ, äîäàòêîâèé íàá³ð ïåðñîíàëó, ð³çí³ âàêàíñ³¿, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28

Ïðàö³âíèêàì ó ñôåðó òîðã³âë³, òåðì³íîâî, ç/ï 2500 ãðí.+%, ã/ð 8.00-18.00, ³íîãîðîäí³ì æèòëî, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16

Ïðàö³âíèêàì íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ â òîðãîâó ô³ðìó, íàâ÷àííÿ òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ áåçêîøòîâíå, ïåðñïåêòèâà, ç/ï 1000-1800 ãðí/ òèæäåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

Ïðåäñòàâíèêó â êîíäèòåðñüêó êîìïàí³þ, â/ î, ç/ï 5000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 884-44-95

Ïðàö³âíèêàì íà ð³çí³ âàêàíñ³¿, íàá³ð ïðîâîäèòü àäì³í³ñòðàö³ÿ òîðãîâî¿ ô³ðìè, âñ³ óìîâè íà ïðèéîì³ â äèðåêòîðà. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ïðàö³âíèêàì íà ñêëàä ó â³ää³ë äîñòàâêè, â òîðãîâåëüíó ô³ðìó, ïîñò³éíà ðîáîòà, ñòàá³ëüíà ç/ï, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü. Êîíòàêòè: 62-30-22 Ïðàö³âíèêàì íà ñêëàä, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï â³ä 2000 ãðí.+%, ã/ð ïí.-ñá., 8.00-18.00, íä.-âèõ³äíèé, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16 Ïðàö³âíèêàì íà ñêëàä, íå àãåíòñòâî, ç/ï â³ä 200 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

Ïðåäñòàâíèêó â êîíäèòåðñüêó ô³ðìó, â/î, âëàñíå àâòî, ç/ï 5000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 363-18-32 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊÀÌ Â ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ, ÒÎÐÃÎÂÈÕ ÖÅÍÒÐÀÕ, ÇÐÓ×Ͳ ÃÐÀÔ²ÊÈ (ÄÅÍͲ, Ͳ×Ͳ, ÄÎÁβ Ç̲ÍÈ), ÊȯÂ, Ç/Ï 2400-3500 ÃÐÍ., ÄÎÏÎÌÎÃÀ Ç ÆÈÒËÎÌ, ÑÏÅÖÎÄßÃ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 720-84-13, (096) 155-69-73

Ïðèáèðàëüíèêàì, äåíí³, í³÷í³, äîáîâ³ çì³íè, ç/ï 2400-3500 ãðí. Êè¿â. Êîíòàêòè: (050) 720-84-13 Ïðèáèðàëüíèêàì, ç 9.00 äî 20.00, 3ä/3ä. Êîíòàêòè: (093) 185-83-30 Ïðèáèðàëüíèö³ â ìàãàçèí, òåðì³íîâî, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Ï ð è é ì à ë ü í è ê ó âòîðñèðîâèíè, ç 8.00-15.00, ñá.íä.- âèõ. Êîíòàêòè: 40-54-10,(067)705-35-06,(093) 233-38-04 Ï ð è á è ð à ë ü í ³ ö ³ , ïîçì³ííèé ã/ð. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Ï ð è é ì à ë ü í è ê ó âòîðñèðîâèíè, ç/ï 150 ãðí/ äåíü, ñá.íä. âèõ., áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ï ð è é ì à ë ü í è ê ó çàìîâëåíü â õ³ì÷èñòêó, 9.00-18.00 ãîä., ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ï ð è é ì à ë ü í è ê ó çàìîâëåíü â õ³ì÷èñòêó, 9.00-18.00 ãîä., ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïðîãðàì³ñòó, ç/ï âèñîêà ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ïðîãðàì³ñòó, ç/ï âèñîêà ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 40-54-10,(067)705-35-06,(093) 233-38-04 Ïðîãðàì³ñòó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ïðîäàâöþ â ìàãàçèí. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Ïðîäàâöþ íà îäÿã, âçóòòÿ ç 10.00-19.00, ò/ò. Êîíòàêòè: 40-54-10,(067)705-35-06,(093) 233-38-04 Ïðîäàâöþ íà ïèâî, ç/ï 2200 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Ïðîäàâöþ íà ðèíîê «Àíäð³¿âñüêèé», îäÿã. Êîíòàêòè: (098) 455-84-05 Ïðîäàâöþ íà ðèíîê. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ïðîäàâöþ îäÿãó, ç/ï 1500 ãðí. ïðàöþâàòè, 3äí³ ÷åðåç 3äí³. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ïðîäàâöþ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ò/ò ç 7.00 äî 23.00 ç/ï 150 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10,(067)705-35-06,(093) 233-38-04 Ïðîäàâöþ õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ïðîäàâöþ õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïðîäàâöþ, ä/ð áàæàíî, êàíöòîâàðè, 8.00-17.00, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Ïðîäàâöþ, ç/ï 2000 ãðí.+%, 3ä/3ä, ïðîä. ãðóïà. Êîíòàêòè: 43-29-10 Ïðîäàâöþ, ç/ï â³ä 1000 ãðí., ïîçì³ííî, ò/ò, 11.00-23.00. Êîíòàêòè: (097) 879-31-92 Ïðîäàâöþ, ç/ï â³ä 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Ïðîäàâöþ, ç/ï â³ä 1500 ãðí., 8.00-22.00. Êîíòàêòè: (097) 879-31-92 Ïðîäàâöþ, ç/ï â³ä 1500 ãðí., ïîçì³ííî, ò/ò, 7.00-19.00. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Ïðîäàâöþ, ç/ï â³ä 2500 ãðí., òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68

Ïðîäàâöþ êàíöòîâàð³â, 3ä/ 3ä, ç/ï 100 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïðîäàâöþ, íà ñàíòåõí³êó, ìîæë. áåç ä/ð, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïðîäàâöþ êàíöòîâàð³â, 3ä/ 3ä, ç/ï 70ãðí+% . Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïðîäàâöþ, ïðîäóêòîâà ãðóïà òîâàð³â, ò/ò, ç/ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Ïðîäàâöþ êàíöòîâàð³â, ç 10 äî 20, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, êóõàðþ, îô³ö³àíòàì, áàðìåíàì, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (0670 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïîì³÷íèêó ìåíåäæåðà, ìåíåäæåðà ïî òîðãîâèõ òî÷êàõ 6 âàêàíñ³é, âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç ê볺íòàìè, êàð’ºðíèé ð³ñò, ç/ï 2800-4600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-92-41

Ïðîäàâöþ â ïðîäìàãàçèí, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, ç/ ï 2200 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10,(067)705-35-06,(093) 233-38-04

Ïðîäàâöþ êàíöòîâàð³â, 3ä/ 3ä, ç/ï 100 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ï î ñ ó ä î ì è é í è ö ³ , òèæäåíü/òèæäåíü, ç 10.00 äî 22.00, ç/ï 1400 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10,(067)705-35-06,(093) 233-38-04

Ïîì³÷íèêó ìåíåäæåðà, ç/ ï ñòàâêà 2400 ãðí.+ % Êîíòàêòè: (098) 032-22-84, (097) 155-88-42

Êîíòàêòè:

Ïðîäàâöþ êàâè òà ÷àþ, ç/ ï 2000 ãðí. + %. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, êóõàðþ, îô³ö³àíòàì, áàðìåíàì, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, ìîæ. áåç ä/ð, ç/ï 1000 ãðí. + ïðåì³ÿ. Êîíòàêòè: 43-29-10

Ï å ð ó ê à ð ÿ ì , ìàí³êþðíèöÿì, õîðîø³ óìîâè, íà â³äñîòêàõ, ìîæëèâå íàâ÷àííÿ. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ïîñóäîìèéíèêàì, 1ò./ 1ò., ç 15.00 äî 02.00. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

Ïðàö³âíèêàì äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðåçåíòàö³é, 5 ëþäåé, â ñêëàä-ìàãàçèí, ïîñò³éíà ðîáîòà, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (096) 208-33-43

Ïðîãðàì³ñòó. (067) 362-22-20

Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, ç 10 äî 23, ç/ï 800 ãðí/òèæäåíü, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ïåðóêàðþ, ìàí³êþðíèö³. Êîíòàêòè: 40-01-68

Ï å ð ó ê à ð ÿ ì , ìàí³êþðíèöÿì, õîðîø³ óìîâè íà %, ìîæë. íàâ÷àííÿ. Êîíòàêòè: 43-29-10

Ïîñòà÷àëüíèêó òîâàðó, ìîæíà áåç ä/ð, ç/ï 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28

Ïðàö³âíèêàì ó â³ää³ë äîñòàâêè, òåðì³íîâî, ç/ï ñòàâêà â³ä 2400 - 3000 ãðí. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (098) 032-22-84, (097) 155-88-42

Ïðèáèðàëüíèö³ íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, ã/ð ïîòèæíåâèé, îõàéí³ñòü, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Ïåðóêàðþ, ìàí³êþðíèö³, õîðîø³ óìîâè, íà â³äñîòêàõ, ìîæëèâå íàâ÷àííÿ. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ïåðóêàðþ-óí³âåðñàëó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Ïîì³÷íèêó þðèñòà. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Ïðàö³âíèêàì äëÿ çáîðó çàÿâîê, ç/ï â³ä 2500 ãðí., áåç ä/ð, ïí.-ñá., 8.00-18.00, íä.-âèõ³äíèé, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16

Ïðîäàâöþ â ìåáëåâèé ìàãàçèí, ç 9.00 äî 18.00, ñóá. íåä. - âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ïîì³÷íèêàì ìåíåäæåðà, òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, ðåêëàìíèì àãåíòàì, ç âëàñíèì àâòî, ç/ï 2200 - 4800 ãðí./ì³ñ., îïëàòà ùîòèæíåâî. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 40-02-39, (066) 806-88-47

Ïîì³÷íèêó êóõàðÿ, êóõàðþ, îô³ö³àíòó, áàðìåíó, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ïåðóêàðþ, ìàí³êþðíèö³. Êîíòàêòè: (067) 290-77-17

Ïîì³÷íèêó ìåíåäæåðà, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï â³ä 2400 ãðí. Êîíòàêòè: 40-02-39

Ïðèáèðàëüíèö³ â ìàãàçèí, òåðì³íîâî, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10,(067)705-35-06,(093) 233-38-04

Ïðîäàâöþ êàíöòîâàð³â, ç 10.00 äî 20.00, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïðîäàâöþ ëàêîôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, áàæ. ä/ð. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ïðîäàâöþ ëàêîôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, áàæàíî ä/ð. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïðîäàâöþ íà á³æóòåð³þ, ç/ ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ïðîäàâöþ íà äèòÿ÷èé îäÿã, ç/ï 1600 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10,(067)705-35-06,(093) 233-38-04 Ïðîäàâöþ íà æ³íî÷èé îäÿã, ç/ï 1800 ãðí, òèæäåíü/ òèæäåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ïðîäàâöþ íà æ³íî÷èé îäÿã, ç/ï 1800 ãðí, òèæäåíü/ òèæäåíü. Êîíòàêòè: 40-54-10,(067)705-35-06,(093) 233-38-04 Ïðîäàâöþ íà êîíäèòåðñüê³ âèðîáè, 2ä/2ä, ç 8.00 äî 20.00, ç/ï 1250 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ïðîäàâöþ íà îäÿã, âçóòòÿ ç 10.00 äî 19.00, ò/ò. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ïðîäàâöþ, ïðîäóêòîâà ãðóïà, ò/ò 9.00-17.00, ç/ï 130 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ïðîäàâöþ, ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, ä/ð áàæàíî ç àíàëîã³÷íîþ ãðóïîþ òîâàð³â, ïîòèæíåâèé ãðàô³ê, ç/ï ñòàâêà+%. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00 Ïðîäàâöþ, ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, ä/ð â òîðã³âë³ íåîáîâ’ÿçêîâî, îõàéí³ñòü. Êîíòàêòè: 43-90-92, (066) 239-84-79 Ïðîäàâöþ, ðèíîê «Ìîð³îí», ïîáóòîâà õ³ì³ÿ. Êîíòàêòè: (097) 506-00-19 Ïðîäàâöþ, ðèíîê, ê³îñê. Êîíòàêòè: (067) 364-15-21 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó áóä.ìàòåð³àë³â, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó áóä.ìàòåð³àë³â, ç/ï 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó â áóò³ê. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó â ïîë³ãðàô³÷íó ô³ðìó, òåðì³íîâî, ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00 - 18.00, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-02-39 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó, ç/ï â³ä 2000 ãðí., 4/2. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22


Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó â ñêëàä-ìàãàçèí, ç ä/ð òà áåç, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (093) 841-34-16, (098) 689-17-28 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó íà ãóðòîâèé ñêëàäìàãàçèí, ïîë³ãðàô³ÿ, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 2800-5500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó, ç/ï 2500 ãðí.+%, âèïëàòè ïîòèæíåâî, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28, (093) 841-34-16 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó, ç/ï â³ä 1500 ãðí., 9.00-19.00, â/î, ä/ð 1 ð. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó, ç/ï â³ä 2000 ãðí., 9.00-18.00, â/î, ä/ð 1 ð. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22

Ð å ã ³ î í à ë ü í î ì ó äèðåêòîðó, ç/ï â³ä 4000 ãðí., ä/ð 5 ð. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Ðåêëàìíîìó àãåíòó, íàâ÷àííÿ 2-3 äí³, ç/ï 3500 ãðí., ìîæëèâà äîïîìîãà ç æèòëîì, êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 Ð è õ ò ó â à ë ü í è ê ó , àâòîçâàðþâàëüíèêó íà ÑÒÎ, ä/ð. Êîíòàêòè: (096) 600-11-89 Ðèõòóâàëüíèêó, ä/ð îáîâ’ÿçêîâî, ðîáîòà íà ÑÒÎ, ç/ï â³äðÿäíà. Êîíòàêòè: 43-90-92, (063) 628-96-53 Ð è õ ò ó â à ë ü í è ê ó . Êîíòàêòè: 68-21-67, (067) 362-04-02 гåëòîðó, áåç ä/ð, ã/ð íîðìîâàíèé, ç/ï %. Êîíòàêòè: 43-90-92, (063) 628-96-53 гåëòîðó, ìîæëèâî áåç ä/ ð. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó, ïðîìãðóïà, òåðì³íîâî, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

гçíîáî÷èì â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ç/ï 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48

Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó, ðó÷íèé ³íñòðóìåíò, çàñîáè êð³ïëåííÿ, â/î, ã/ð 8.30-18.00, âèõ³äí³ ïëàâàþ÷³, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: (095) 504-22-08, (067) 192-02-16

гçíîðîáî÷èì íà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè, ç 9.00 äî 18.00, íä. âèõ³äíèé. Êîíòàêòè: 43-29-10

Ïðîäàâöþ-êîíñóëüòàíòó. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ïðîäàâöþ-ôëîðèñòó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ïðîäàâöÿ íà Àíäð³¿âñüêèé ðèíîê, îäÿã. Êîíòàêòè: (098) 455-84-05 Ïðîäàâöÿì íà âèíîñíó òîðã³âëþ, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (096) 208-33-43 Ïðîäàâöÿì-êîíñóëüòàíòàì, 5-äåííèé ðîá.òèæäåíü, 8-ãîä. ðîá.äåíü, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ä/ð ïðîäàâöåì-êîíñóëüòàíòîì åëåêòðîïðîìèñëîâîãî îáëàäíàííÿ. Êîíòàêòè: (067) 658-83-75, (093) 065-85-52 Ïðîäàâöÿì-êîíñóëüòàíòàì, â òîðãîâèé ä³ì, ç/ï 800-1200 ãðí./òèæäåíü, êàð’ºðíèé ð³ñò. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ïðîìîóòåðàì íà ïîñò³éíó ðîáîòó, äëÿ ðåêëàìè ìàãàçèíó, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà â ê³íö³ ðîá. äíÿ. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87 Ïðîìîóòåðàì, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, ç/ï 150-300 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Ïðîìîóòåðó, ç/ï â³ä 1500 ãðí., 9.00-17.00 ãîä. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Ïðîìîóòåðó, ïðàö³âíèêàì íà ðîçäà÷ó ëèñò³âîê. Êîíòàêòè: (067) 385-16-48 Ïðîìîóòåðó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ïðîðàáó (âèêîíðîáó). Êîíòàêòè: (067) 362-22-20

ÏÐÎÑÒÓ ÐÎÁÎÒÓ ÇÀ ÑÅÐÉÎÇͲ ÃÐÎز. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 436-90-26, Ç 10.00-17.00

гçíîðîáî÷èì íà ñêëàä. Êîíòàêòè: 62-30-22

Ðîáîòó äëÿ åíåðã³éíèõ ëþäåé, ïîñò³éíó, ïðîâåäåííÿ ïðîìàêö³é ïî ì³ñòó, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (098) 772-13-87 Ðîáîòó äëÿ ïåíñ³îíåð³â. Êîíòàêòè: (096) 386-97-94 Ðîáîòó äëÿ ïðàö³âíèê³â â ñêëàä-ìàãàçèí, îïëàòà ïîòèæíåâà 700-950 ãðí./ òèæäåíü, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíå. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ðîáîòó äëÿ ïðàö³âíèê³â íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ ó ñôåð³ òîðã³âë³, ç/ï 3500-5500 ãðí., êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ðîáîòó çà êîðäîíîì, ðîá³òíè÷³ âàêàíñ³¿, ëåãàëüíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ðîáî÷³ çàïðîøåííÿ, â³çè. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12 ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78 Ðîáîòó ïåðñïåêòèâíó â êîðïîðàö³¿ DS MAX, ã³äíà îïëàòà, ïîñò³éíà ðîáîòà, óìîâè ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ðîáîòó, âèìîãè â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 180-500 ãðí./äåíü. Îïëàòà ïîòèæíåâà. Êîíòàêòè: 40-02-39

43

Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

¹8 â ³ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó Ñ å ê ð å ò à ð þ , êîìóí³êàáåëüí³ñòü, çíàííÿ ÏÊ, ç/ï 1800 ãðí.+%. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ñåêðåòàðþ, ìîæëèâî áåç ä/ ð, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1500 ãðí.+%, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (098) 689-17-28 Ñåðâ³ñíîìó ³íæåíåðó, ç/ï â³ä 2000 ãðí., 9.00-18.00. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Ñèñòåìíîìó àäì³í³ñòðàòîðó, ä/ð ì³í³ìàëüíèé, çíàííÿ 1Ñ, òîðãîâåëüíà ô³ðìà, îáñëóãîâóâàííÿ ÏÊ. Êîíòàêòè: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53 Ñ è ñ ò å ì í î ì ó àäì³í³ñòðàòîðó, çíàííÿ 1Ñ áóõã. êîìóí³ê, ç/ï 1900 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ñ è ñ ò å ì í î ì ó àäì³í³ñòðàòîðó, çíàííÿ 1Ñ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1900 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ñèñòåìíîìó àäì³í³ñòðàòîðó, çíàííÿ 1Ñ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1900 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ñëþñàðþ ç ðåìîíòó àâòî. Êîíòàêòè: 68-21-67, (067) 362-04-02

Ñïåö³àë³ñòó ç ïðîäàæó,ç/ï â³ä 2000 ãðí., 8.00-18.00, ä/ ð 1 ð. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22

Ñòîðîæó-îõîðîíöþ, äîáà ÷åðåç 2, ç/ï 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, ç/ï ñòàâêà 2700 ãðí.+%. Òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: (098) 032-22-84, (097) 155-88-42

Ñïåö³àë³ñòó ç ðåìîíòó áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Ñòîðîæó. Êîíòàêòè: 68-21-67

Òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, êóð’ºðàì, êîíñóëüòàíòàì, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 62-30-22

Ñïåö ³àë³ñòó ç ðåìîíòó Ñïåö³àë³ñòó áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10,(067)705-35-06,(093) 233-38-04

Ò å ñ ò - ê ó ð ’ º ð à ì , ïðîäàâöÿì-êîíñóëüòàíòàì, òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, ç/ï 150-350 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: 62-30-22

Ñïåö³àë³ñòó ³ç â/î, àáî ñåðåäíüîþ áóä³âåëüíîþ, ïî á ó ä ³ â í è ö ò â ó áàãàòîïîâåðõîâîãî áóäèíêó. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20 Ñï³âðîá³òíèêàì íà ô³ðìó, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï 150-350 ãðí./äåíü, íàâ÷àííÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28

Ñóïåðâàéçåðó, ç/ï â³ä 2500 ãðí., 9.00-18.00, â/î. Êîíòàêòè: (097) 879-31-92

Òåñò-êóð’ºðó, áåç ä/ð, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Òåñòóâàëüíèêàì, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 150 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47, 40-02-39 Òîêàðþ, ôðåçåðóâàëüíèêó. Êîíòàêòè: 43-07-40

гçíîðîáî÷èì. Êîíòàêòè: 26-96-35, (067) 362-01-67 гçíîðîáî÷îìó, áåç ø/ç, 8.00-17.00, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì, ïðîäàâöÿì-êîíñóëüòàíòàì, ç/ï 2500 ãðí.+% â³ä ïðîäàæ³â, ã/ð ïí.-ñá., 8.00-18.00, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55 Òîðãîâ³é êîìïàí³¿ ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè ó â³ää³ë çáóòó òà ðåêëàìè íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï â³ä 100 ãðí./ äåíü. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73, (093) 198-69-68

Ò î ð ã î â î ì ó ïðåäñòàâíèêó, ç/ï â³ä 2000 ãðí., 9.00-18.00, â/î, ä/ð 1 ð. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22

Òîðãîâîìó àãåíòó íà ïîáóòîâó õ³ì³þ, ìîæëèâî áåç ä/ð, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Ðîá³òíèêàì ó ñôåðó òîðã³âë³, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíå, ìîæëèâî áåç ä/ð, êàð’ºðíèé ð³ñò, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2900-4600 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 Ðîá³òíèêó â òîðãîâó êîìïàí³þ ç ïåðñïåêòèâîþ îðãàí³çóâàòè â³ää³ë, ç/ï â³ä 3000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

Ðîáîòó, äîäàòêîâèé çàðîá³òîê, ðîçäà÷à ëèñò³âîê, â³çèòîê, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî, íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (097) 982-25-06 Ðîáîòó, äîäàòêîâèé çàðîá³òîê. Êîíòàêòè: (068) 022-45-54, (066) 868-70-07 Ðîáîòó, ïðîâåäåííÿ ñîö. îïèòóâàííÿ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ, 5 ëþä., ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (097) 982-25-06

Ðîá³òíèêó íà ñêëàä, ç/ï â³ä 2000 ãðí., 9.00-19.00. Êîíòàêòè: (097) 879-31-92

Ðîçäàâà÷àì ëèñò³âîê, â³çèòîê, ðåêëàìíèõ çðàçê³â, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (097) 982-25-06

Ðîáîòó â ïîë³ãðàô³÷í³é ô³ðì³: çá³ð çàìîâëåíü, äîñòàâêà òîâàðó, ðåêëàìà, çáóò, ç/ï 150-300 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

Ðîçëåþâà÷àì îãîëîøåíü, ðîçäàâà÷àì ëèñò³âîê, 2 ëþä., íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (097) 982-25-06

Ðîáîòó â ïîë³ãðàô³÷í³é ô³ðì³: çá³ð çàìîâëåíü, äîñòàâêà òîâàðó, ðåêëàìà, çáóò, ç/ï 150-300 ãðí./äåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

Ñàíòåõí³êó, ä/ð, ïðàöþâàòè íà ï³äïðèºìñòâ³, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êîíòàêòè: 43-90-92, (063) 628-96-53

Ðîáîòó â ïîë³ãðàô³÷í³é ô³ðì³: çá³ð çàìîâëåíü, äîñòàâêà òîâàðó, ðåêëàìà, çáóò, ç/ï â³ä 250 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

Ñåêðåòàðþ, ç 8.00 äî 16:30, â/î, çíàííÿ ÏÊ, ç/ï 1500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ðîáîòó â Ðîñ³¿, ðîá³òíèêàì, ç/ï 8000 ãðí., ëåãàëüíî. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78

Ðåàá³ë³òîëîãó äëÿ ³íñóëüòíî-õâîðîãî ÷îëîâ³êà â Çàêàðïàòò³. Êîíòàêòè: (067) 362-22-20

ÐÎÁÎÒÓ ÂÄÎÌÀ. Ç/Ï ÄÎ 3800 ÃÐÍ/̲Ñ. Ö²ÊÀÂÀ ² ÁÅÇ ÏÅÐÅÄÏËÀÒ! ÐÅòÎÍ, ÑÒÀÒÜ, ²Ê-ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ! Â²Ä ÂÀÑ: ÊÎÍÂÅÐÒ Ç² ÇÂÎÐÎÒÍÎÞ ÀÄÐÅÑÎÞ. 02125 ÊȯÂ-125, À/Ñ 69 Ä. ÎËÅÊÑÀÍÄÐ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (063) 746-97-55

Ðåàë³çàòîðó, ïîë³ãðàô³ÿ, ç/ï 2500 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28

Ðîáîòó ïî äîãëÿäó çà õâîðèìè. Êîíòàêòè: 43-44-33, (098) 688-01-25

Ñåêðåòàðþ, ç/ï áåç çàòðèìîê. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ñåêðåòàðþ, çíàííÿ ÏÊ, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10,(067)705-35-06,(093) 233-38-04 Ñåêðåòàðþ, êîìóí³êàáåëüíà, çíàííÿ ÏÊ, ç/ï 1800 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ñ å ê ð å ò à ð þ , êîìóí³êàáåëüíèì, ïðèâ³òíèì, çíàííÿ ÏÊ, îðãòåõí³êè, ç/ï 1800 ãðí+%. Êîíòàêòè: 40-54-10, (0670 705-35-06, (093) 233-38-04

Ñëþñàðþ, àâòîñëþñàðþ, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ñëþñàðþ, ìåõàí³êó, ä/ð. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ñëþñàðþ, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ñëþñàðþ-åëåêòðèêó ç 8.00 äî 17.00, ç/ï 2000, ñóá. íåä. âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ñëþñ àðþ-åëåêòðèêó, Ñëþñàðþ-åëåêòðèêó, 1 äîáà ÷åðåç 2, ç/ï - 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Ñëþñàðþ-åëåêòðèêó, 1 äîáà ÷åðåç 2, ç/ï - 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ñëþñàðþ-çâàðþâàëüíèêó êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ñëþñàðþ-çâàðþâàëüíèêó êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ñëþñàðþ-çâàðþâàëüíèêó. Êîíòàêòè: (093) 512-61-52 Ñïåö³àë³ñòàì ç ïðîäàæó, ïðîì. ãðóïà òîâàð³â, íîðìîâàíèé ãðàô³ê, ç/ï 3500 ãðí.+áîíóñè. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 Ñïåö³àë³ñòó ç ïðîäàæó àâòî, ç/ï â³ä 1500 ãðí., 9.00-18.00, ä/ð. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Ñïåö³àë³ñòó ç ðåìîíòó áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ñï³âðîá³òíèêàì â ñêëàä-ìàãàçèí, ç/ï 2800-4500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ñï³âðîá³òíèêàì íà ñêëàä, ç/ï 2500-5000 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68 Ñï³âðîá³òíèêàì íà ñêëàä, ç/ï 700 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Ñï³âðîá³òíèêàì íà ñêëàä, гâíåíñüêèé ô³ë³àë, ç/ï 2500-4500 ãðí. Êîíòàêòè: 62-30-22 Ñï³âðîá³òíèêàì íà ñêëàä. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ñï³âðîá³òíèêàì ó òîðãîâèé â³ää³ë ïîë³ãðàô³÷íî¿ ô³ðìè, ç/ï 2900-5000 ãðí., º ïåðñïåêòèâà. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Ñòàòèñòó, ç/ï - 3200 ãðí., íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47 Ñòîëÿðó, ä/ð, ç 9 äî 18, ç/ï 3000 ãðí., çáèðàëüíèê ìåáë³â. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ñòîëÿðó, ä/ð, ç 9.00 äî 18.00, ç/ï â³ä 3000 ãðí., çáèðàëüíèê ìåáë³â. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ñòîëÿðó, ç/ï â³ä 2500 ãðí., 9.00-19.00. Êîíòàêòè: (097) 879-31-92 Ñòîðîæó â ãàðàæíèé êîìïëåêñ, 1äîáà ÷åðåç 3 äîáè, ç/ï 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ñòîðîæó, äîáà ÷åðåç 2 äîáè, ç/ï 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ñòîðîæó-îõîðîííèêó, 1 äîáà ÷åðåç 2 äîáè, ç/ï 1400 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067)705-35-06,(093)233-38-04 Ñòðàõîâîìó àãåíòó, ç/ï â³ä 1500 ãðí., 9.00-17.00. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22

Òîêàðþ, ôðåçåðóâàëüíèêó. Êîíòàêòè: 40-54-10 Òîêàðþ-øë³ôóâàëüíèêó ç 8.00 äî 17.00, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Òîêàðþ-øë³ôóâàëüíèêó ç 8.00 äî 17.00, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Òîðãîâà êîìïàí³ÿ ïðîâîäèòü íàá³ð ïðàö³âíèê³â íà âàêàíñ³¿: 2 ïîì³÷íèêà ìåíåäæåðà, 6 òîðãîâèõ ïðåäñòàâíèê³â, 3 ðåêëàìíèõ àãåíòè, 5 êóð’ºð³â, íå àãåíòñòâî, ç/ï 2800-6000 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47, (093) 198-69-68 ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÀ Ô²ÐÌÀ ÏÐÎÏÎÍÓª ÐÎÁÎÒÓ ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÓ, ÊÓÐ’ªÐÓ, ÌÅÐ×ÅÍÄÀÉÇÅÐÓ, ÃÐÓÏÀ ÒÎÂÀв ÏÎÁÓÒÎÂÀ ղ̲ß. ÎÏËÀÒÀ ÏÐÀÖ² ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ. ÍÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-13-07, (094) 966-13-07 ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÎ-ÂÈÐÎÁÍÈ×À Ô²ÐÌÀ ÇÀÏÐÎØÓª ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÒÎÐÃÎÂÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈʲÂ, ÌÅÐ×ÅÍÄÀÉÇÅвÂ, ÏÐÎÄÀÂÖ²Â-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍҲ ÏÎÁÓÒÎÂί ղ̲¯, ÏÎÂÍÀ ÇÀÉÍßÒ²ÑÒÜ, Ç/Ï ÂÈÑÎÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 23-63-07

Òîðãîâèì àãåíòàì, ìåíåäæåðàì ç ïðîäàæó, êóð’ºðàì, êîíñóëüòàíòàì, ñêëàäñüêèì ïðàö³âíèêàì, ç/ï 3000-5000 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: (097) 645-91-28 Òîðãîâèì ïðàö³âíèêàì, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, íàâ÷àííÿ - áåçêîøòîâíî, ç/ ï 2700-4200 ãðí./ì³ñ., êàð’ºðíèé ð³ñò. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì ç àâòî òà áåç. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, ç/ï 3500, ñóá. íåä. âèõ. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Òîðãîâîìó àãåíòó ç âëàñíèì àâòî, ç/ï 4000 ãðí. + àìîðòèçàö³ÿ + çàïðàâêà +%. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ðîá³òíèêàì â Êàíàäó, ä/ ð, â³äïîâ³äí³ êâàë³ô³êàö³¿, ç/ï 35000 ãðí., ëåãàëüíî, êîíòðàêò íà 2 ð. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À ¹585091 â³ä 11.01.12 ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78

Ñêëàäàëüíèêó ìåáë³â, ä/ ð áàæàíî, ã/ð ñòàíäàðòíèé, ç/ï â³äðÿäíà. Êîíòàêòè: 43-37-36, (098) 799-95-00

Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, ç/ï 3000-5000 ãðí., º ïåðñïåêòèâà. Êîíòàêòè: (066) 806-88-47

Ò î ð ã î â î ì ó ïðåäñòàâíèêó, ç/ï 5000 ãðí., ä/ð, ìîæíà áåç àâòî. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Òîðãîâîìó àãåíòó íà áàêàë³þ, ìîæëèâî áåç ä/ð, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ðîáîòó ó â³ää³ë³ ðåêëàìè, 2 ëþä., ç/ï 200 ãðí./äåíü, îïëàòà ùîäåííî. Êîíòàêòè: (096) 208-33-43

Ò î ð ã î â î ì ó ïðåäñòàâíèêó, ç âëàñíèì àâòî. Ç/ï 2500-4800 ãðí. Íàâ÷àííÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò. Êîíòàêòè: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Òîðãîâîìó àãåíòó â ïîë³ãðàô³÷íó ô³ðìó, íàâ÷àííÿ, ïåðñïåêòèâà, ç/ ï 200-300 ãðí/äåíü. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73

гçíîðîáî÷îìó, ç/ï 2000 ãðí., â ïðèì³ùåíí³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Ðîá³òíèêàì ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï â³ä 2500 ãðí., ã/ð 8.00-18.00, íä.-âèõ³äíèé, ³íîãîðîäí³ì æèòëî, ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55

Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, â/î, ïðàâà êàò. Â, âëàñíå àâòî, ç/ï â³ä 5000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 217-36-64

àãåíòó, Òîðãîâîìó ìåð÷åíäàéçåðó, åêñïåäèòîðó, ïðîìîóòåðó, ç ä/ð òà áåç. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Òîðãîâîìó àãåíòó, ì å ð ÷ å í ä à é ç å ð ó , åêñïåäèòîðó, ïðîìîóòåðó. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Òîðãîâîìó àãåíòó, òåðì³íîâî, ç/ï 4000 ãðí/ì³ñ. Íå àãåíòñòâî. Êîíòàêòè: 40-02-39 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó ç âëàñíèì àâòî, â/î, ç/ï â³ä 3600 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó ç âëàñíèì àâòî, ç/ï 4000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 759-51-73 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó ç âëàñíèì àâòî, ç/ï â³ä 2500 ãðí., 9.00-18.00, â/î. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó ç âëàñíèì àâòî, ç\ï 3500 ãðí.+ ïàëèâî, ìîæëèâî áåç ä/ð. Êîíòàêòè: (095) 071-38-63 ÒÎÐÃÎÂÎÌÓ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÓ ÍÀ ÏÐÎÌÈÑËÎÂÓ ÃÐÓÏÓ ÒÎÂÀвÂ, Ä/Ð ÍÅ ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÈÉ, Ç/Ï 2700 ÃÐÍ./̲Ñ. ÍÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 032-22-84, (097) 155-88-42

Ò î ð ã î â î ì ó ïðåäñòàâíèêó, â êîíäèòåðñüêó êîìïàí³þ, âëàñíå àâòî, ç/ï â³ä 5000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 363-18-32 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, â/î, âëàñíå àâòî, ïðàâà êàò. Â, êàð’ºðíèé ð³ñò, ç/ï â³ä 5000 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 884-44-95 Ò î ð ã î â î ì ó ïðåäñòàâíèêó, ç/ï 2500 ãðí., 9.00-18.00, â/î. Êîíòàêòè: (096) 461-64-22

Ò î ð ã î â î ì ó ïðåäñòàâíèêó, ìîæíà áåç àâòî, ä/ð áàæàíî, ðîáîòà ïî ì³ñòó, ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ç/ï â³ä 2000 ãðí.+%. Êîíòàêòè: (063) 628-96-53, (098) 799-95-00 Òîðãîâîìó ïðåäñòàâíèêó, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ êàò. Â, ä/ð áàæàíî, íàäàºòüñÿ ñëóæáîâå àâòî. Êîíòàêòè: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53 Ò î ð ã î â î ì ó ïðåäñòàâíèêó-åêñïåäèòîðó, ç/ï 2950 ãðí./ì³ñ. Êîíòàêòè: 43-92-41 Ò î ð ã î â î ì ó ïðåäñòàâíèêó. Êîíòàêòè: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Ò î ð ã î â î ì ó ïðåäñòàâíèêó. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ò î ð ã î â î ì ó ïðåäñòàâíèêó. Êîíòàêòè: (067) 363-18-32 Ô à ð á ó â à ë ü í è ê ó äåðåâèíè â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ç/ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ô à ð á ó â à ë ü í è ê ó äåðåâèíè â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ç/ï â³ä 2500 ãðí. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ôàðáóâàëüíèêó ë/à. Êîíòàêòè: (067) 380-82-51 Ôàðìàöåâòó, ïðîâ³çîðó, ä/ð. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ôàðìàöåâòó, ïðîâ³çîðó. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Ôàñóâàëüíèêàì íà ñêëàä äâåðíî¿ ôóðí³òóðè, ç/ï 2000 ãðí.+%, ä/ð íå î á î â ’ ÿ ç ê î â è é , ðîáîòîäàâåöü. Êîíòàêòè: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16 Ô à ñ ó â à ë ü í è ê à ì ïðîäóêò³â ç 9.00 äî 18.00 ñá.-íä. âèõ³äí³. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Ô à ñ ó â à ë ü í è ê ó . Êîíòàêòè: 43-29-10


44

Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó

Ô à ñ ó â à ë ü í è ö ³ ïðîäóêò³â ç 9.00 äî 18.00, ñá. íä. âèõ³äí³. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Ô à ñ ó â à ë ü í è ö ³ ïðîäóêò³â, ìîæë. áåç ä/ ð, ç/ï â³ä 1700 ãðí. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Підприємствам області потрібні працівники Вакансії станом на 12 березня 2013 року ì. вÂÍÅ ((ÌÖÇ: ÌÖÇ: òåë. 26-55-32) - âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ç/ïë. 1750 ãðí, ÏÏ «Ð³âíåòðàêòîðñåðâ³ñ», òåë. (0362)631851 - êîìàíäèð â³ää³ëåííÿ, ñòð³ëåöü, âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ³íñòðóêòîð ñëóæáè ñîáàê, ç/ïë. â³ä 2000 ãðí, Â/× 3002, òåë. (0362)679051 - çâàðíèê àðìàòóðíèõ ñ³òîê òà êàðêàñ³â, ôîðìóâàëüíèê çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â òà êîíñòðóêö³é, âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â êàò. «Å», ç/ïë. 1500 ãðí, ÏÀÒ «Ðåìáóä», òåë. (03622)52268. - ï³÷íèê, ìàéñòåð ä³ëüíèö³, ç/ïë. 1800-2500 ãðí, ÆÊÏ «Çàõ³äíå», òåë. (03622)56272, 53002, 58006 - ìàøèí³ñò êðàíà ìàðêè ÊÁ-308, ³íæåíåð ç ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ ðîáîòè, åëåêòðîìåõàí³ê ç ë³ôò³â, ëîãîïåä, ìàñàæèñò ç/ïë. 2000-3000 ãðí, ÒΠ«Ð³âíåïðîìåêîáóä», òåë. (0362)452220; 0972178108

Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Áåðåçí³âñüêî¿ ÐÄÀ - ïåäàãîã ñîö³àëüíèé

ì. ÄÓÁÍÎ ³ ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ (ÌÐÖÇ: òåë. (256) 4-94-63) ÒçΠ«Ìåðêóð-Óêðà¿íà» - òåõíîëîã Äóáåíñüêà ô³ë³ÿ ÒçΠ«Àãðàðíà ïåðñïåêòèâà» - çàâ³äóâà÷ ñêëàäó ÏðÀÒ «Çàõ³äíèé òîðãîâî-ïðîìèñëîâèé ä³ì» - äâ³ðíèê Äóáåíñüêèé ðàéîííèé áóäèíîê êóëüòóðè - çàâ³äóâà÷ ïîñòàíîâî÷íî¿ ÷àñòèíè ÒçΠ«Àãðîëåí»

- åëåêòðîçâàðíèê ðó÷íîãî çâàðþâàííÿ, ç/ïë. â³ä 1150 ãðí, ÒΠ«Çàõ³äñïåöïðîììîíòàæ», òåë. (0362)432299

- åêîíîì³ñò

- òîêàð, ç/ïë. 3000 ãðí, ÒçΠô³ðìà «Ìîêî», òåë. (0362)450192

- ãîëîâíèé áóõãàëòåð

- ñëþñàð-ñàíòåõí³ê (çà ñóì³ñíèöòâîì, 0,5 ñòàâêè), ç/ïë. 570 ãðí, ÄÍÇ ¹ 43 òåë. (0362)244316 - âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ç/ïë. 1150-1320 ãðí: ÒçΠ«Êàìàç-Òðàíñ-Ñåðâ³ñ», òåë. (0362)625653, ÏÑÊ «Õë³áîêîìá³íàò гâíåíñüêî¿ ÐÐÑ», òåë. (0362)632524, ÌÏÏ «Äåéìîñ», (0362)434393, ÏÏ ²âàñþê Ô.Ï., (0362)629707

ÇÄÎËÁÓͲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ (ÐÖÇ: òåë. (252) 2-24-14)

- ï³äñîáíèé ðîá³òíèê - òðàêòîðèñò Çäîëáóí³âñüêà ðåã³îíàëüíà ô³ë³ÿ ÒÇΠ«Ãàðóäà» - âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

- åëåêòðîãàçîçâàðíèê, ç/ïë. 1150-3500 ãðí: ÊÏ Ð³âíåíñüêå àâòîï³äïðèºìñòâî Îáëñïîæèâñï³ëêè, òåë.(03622)53119, Â/× À 2798, òåë.(0362)267803, ÏÏ «Òåïëîãàçáóä», òåë. (0362)204111

Çäîâáèöüêà ñ³ëüñüêà ðàäà

- íàëàãîäæóâàëüíèê óñòàòêóâàííÿ, ç/ïë. 2000 ãðí: ÒçΠ«Ðàäåìà», òåë. (0362)630834, ÏÏ «Àëüôà-Ñåê’þð³ò³», òåë. (0362) 0966604933 - ñëþñàð ç ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â, ç/ïë. â³ä 1150 ãðí: ÒçΠ«Êàìàç-Òðàíñ-Ñåðâ³ñ», òåë. (0362) 625653, ÊÏ «Ð³âíååëåêòðîàâòîòðàíñ», (0362)233442, ÔÎÏ Êîðîâàéíà Ë. Â., òåë. 0504355100 ÁÅÐÅÇͲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ (ÐÖÇ: òåë. (253) 5-51-85)

- ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â ̳çîöüêèé ÍÂÊ

- ³íæåíåð-çåìëåâïîðÿäíèê Ô³ë³ÿ «Çäîëáóí³âñüêèé ðàéàâòîäîð» - ãîëîâíèé áóõãàëòåð ÒÇΠ«Äîáðîáóò» - ìàøèí³ñò êðàíà àâòîìîá³ëüíîãî ÏÏ Êðþ÷êîâñüêèé Â.À.

- ìàøèí³ñò áóëüäîçåðà (áóä³âåëüí³ ðîáîòè)

- ãîëîâíèé áóõãàëòåð

- âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

ÒÎÂ “Êîëîð Ñ.².Ì.”

Ìîêâèíñüêà ïàïåðîâà ôàáðèêà

- ôàõ³âåöü ç äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü

- âàíòàæíèê

- ñåêðåòàð

- åëåêòðîìîíòåð ç ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ

ÒΠ“ÑÏ “Àëì³” - áðèãàäèð íà ä³ëüíèöÿõ îñíîâíîãî âèðîáíèöòâà (øâàöüêå âèðîáíèöòâî)

ÏÏ Ï’ÿñêîâåöü Ì.Â.

- êîíñòðóêòîð îäÿãó

- ïåðóêàð (ïåðóêàð-ìîäåëüºð)

- òåõíîëîã

ÒΠ”Á²ÌÎË”

- øâà÷êà

- ³íæåíåð-òåõíîëîã

ÏÀÒ “гâíåíñüêèé çàâîä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é”

íàäì³öíèõ

- ñòðîïàëüíèê

- ³íæåíåð-áóä³âåëüíèê

ÒÎÂ “ÁÊ “Òåõíîðåìáóä”

- ì³êðîá³îëîã

- ìàøèí³ñò áóðîâî¿ óñòàíîâêè

- åíåðãåòèê

ÒçΠ“²òàë³éñüêà õ³ì÷èñòêà “ÏÅÐÔÅÒÒΔ

dzðíåíñüêà òóáë³êàðíÿ

- ïëÿìîâèâ³äíèê

- ë³êàð-îòîëàðèíãîëîã - ë³êàð-ñòîìàòîëîã - ë³êàð-ðåíòãåíîëîã

За довідками звертатися у центри зайнятості

Åëåêòðèêà. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Åëåêòðî-ãàçîçâàðíèêà, 5ð, äîñâ³ä ðîáîòè 12 ð., â/î. Êîíòàêòè: (067) 810-32-02 Åëåêòðîãàçîçâàðþâàëüíèêà. Êîíòàêòè: (097) 247-43-93

Ïîì³÷íèêà àäâîêàòà, þðèñòà. Êîíòàêòè: 26-15-58, (098) 926-51-71 Ïðèáèðàëüíèö³, æ³í. 52 ð., ïîðÿäíà, îõàéíà. Êîíòàêòè: 24-61-49, (096) 881-98-46 Ïðèáèðàëüíèö³, æ³íêà. Êîíòàêòè: 23-35-56, (068) 568-29-63 Ï ð è á è ð à ë ü í è ö ³ . Êîíòàêòè: (096) 391-08-54 Ïðîäàâöÿ àáî áóäü-ÿêó ³íøó, æ³í. 43 ð., â ³ ä ï î â ³ ä à ë ü í à , ïðàöåëþáíà. Êîíòàêòè: (097) 263-74-38

Ðîáîòó ç âëàñíèì àâòî, áåç ä/ð. Êîíòàêòè: (097) 131-42-09 Ðîáîòó íà íåïîâíèé ðîáî÷èé òèæäåíü àáî äåíü, õëîïåöü. Êîíòàêòè: (096) 477-22-81 Ðîáîòó îô³ñíó, ñåêðåòàðÿ, ì î æ ë è â î ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà. ijâ÷èíà 20 ðîê³â, â/î íåçàê³í÷åíà. Êîíòàêòè: (093) 715-50-33 albert_1993@ukr.net Ðîáîòó ïðîäàâöÿ ïðîäóêòîâèõ ³ íåïðîäóêòîâèõ òîâàð³â. Çàðïëàòà 2500 ãðí. Ê î í ò à ê ò è : inferno22@rambler.ru (066) 5 0 4 - 4 6 - 8 4 inferno22@rambler.ru

Âîä³ÿ êàò. Â, Ñ, Å, øåíãåí â³çà, äîñâ³ä ðîáîòè, ìîæëèâ³ ðàçîâ³ ïî¿çäêè. Êîíòàêòè: (099) 425-95-95

Çâàðþâàëüíèêà, ä/ð, 5 ðîçðÿä, àãåíòñòâà ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè. Êîíòàêòè: 28-16-56, (096) 966-21-43

Âîä³ÿ êàò. Â. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

²íæåíåðà-áóä³âåëüíèêà. Êîíòàêòè: 62-99-28

Âîä³ÿ ì³æíàðîäíèêà, êàò. B, C, E, øåíãåí â³çà, êàðòêà âîä³ÿ (÷³ï), ïîñâ³ä÷åííÿ ÀÄÐ, äîñâ³ä ì³æíàðîäíèõ ïåðåâåçåíü. Êîíòàêòè: (099) 425-95-95

Êóõàðÿ àáî ïîì³÷íèêà êóõàðÿ. Êîíòàêòè: (096) 391-08-54

Ïðîäàâöÿ, º ä/ð, ä³â÷èíà 28 ðîê³â, â³äïîâ³äàëüíà, êîìóí³êàáåëüíà, åíåðã³éíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: 64-10-68, (098) 461-10-59

Ëîã³ñòà, ìåíåäæåðåçà ç³ çáóòó, ïîñòà÷àííÿ, ÷îë. 34 ð. Êîíòàêòè: (067) 776-26-03

Ïðîäàâöÿ, æ³íêà 42 ðîêè. Êîíòàêòè: 64-34-33, (098) 951-77-39

Ðîáîòó, âëàñíå àâòî, ïðàâà Â,Ñ,D, â/î. Êîíòàêòè: (097) 579-94-66 nike_ua@ukr.net

Âîä³ÿ íà ë/à, ìîæëèâî òèì÷àñîâó, ÷îë. 45 ð., áåç ø/ ç, â³äïîâ³äàëüíèé. Êîíòàêòè: (093) 844-96-10

Ìàñàæèñòà. Êîíòàêòè: 26-15-58, (098) 926-51-71

Ïðîäàâöÿ, ôàñóâàëüíèö³ àáî âàõòåðà, æ³í.38 ð., ä/ð, êð³ì ðèíêó. Êîíòàêòè: (067) 793-44-54

Ðîáîòó, ä³â÷èíà, 23 ðîêè, ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà «Âèðîáíèöòâî õàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿». Êîíòàêòè: (098) 769-77-21

Þðèñêîíñóëüòó, ä/ð, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-29-10

Þðèñòó, ä/ð, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

5.1.2. Øóêàþ ðîáîòó Àäì³í³ñòðàòîðà, º ä/ð, ä³â÷èíà 28 ðîê³â, â³äïîâ³äàëüíà, êîìóí³êàáåëüíà, åíåðã³éíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: 64-10-68, (098) 461-10-59 Áåòîíóâàëüíèêà, Êè¿â, äîáðåîïëà÷óâàëüíó. Êîíòàêòè: (097) 115-71-82

Áóäü-ÿêó, æ³í. 37 ð., ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: 62-36-20, (096) 724-28-32

- îïåðàòîð êîòåëüí³

Åëåêòðèêà, ä/ð. Êîíòàêòè: 64-73-02, (096) 359-48-04

Îõîðîíöÿ, ñòîðîæà, âîä³ÿ êàò. Â, Ñ, ÷îë. 52 ð. Êîíòàêòè: (098) 216-47-16

Ðîáîòó â í³÷íèé ÷àñ, 2 õë. Êîíòàêòè: (096) 407-33-92, (066) 661-10-85

Çàâãîñïà, ä\ð, ïîâíà àáî ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Êîíòàêòè: (093) 564-45-48 edvin@pisem.net

Áóäü-ÿêó, äîáðåîïëà÷óâàíó, æ³í. 45 ð., ïîðÿäíà, â³äïîâ³äàëüíà, â/ î, çíàííÿ ÏÊ, ðèíîê òà ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: (068) 146-68-65

Çîðÿíñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà

Å ê î í î ì ³ ñ ò à , îô³ñ-ìåíåäæåðà. Ƴíêà 26 ðîê³â, â/î åêîíîì³÷íà, çíàííÿ ÏÊ. Êîíòàêòè: (03652) 23076 (068) 326-77-12

Îõîðîíöÿ, ä/ð. Êîíòàêòè: 26-15-58, (098) 926-51-71

Âîä³ÿ êàò. Â, Ñ, Å, ä/ð, çàêîðäîííèé ïàñïîðò. Êîíòàêòè: (068) 421-06-88

ÒΠ“Ìîðãàí Ôåí³÷å”

- âåðñòàòíèê äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàò³â

Âîäiÿ êàòåãîðii C, Å, çàêîðäîííèé ïàñïîðò, ïî ªâðîïi. Êîíòàêòè: (097) 3 4 0 - 8 1 - 4 0 ppasha75@mail.ru

Äîìîãîñïîäàðêè, ïðèáèðàëüíèö³, æ³íêà 40 ð., º ðåêîìåíäàö³¿, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: (098) 778-98-13

Øèíîìîíòàæíèêó, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Áóäü-ÿêó ðîáîòó. Êîíòàêòè: (093) 532-22-67

ÊÏ “Áåðåçíåêîìóíñåðâ³ñ”

Âàíòàæíèêè òà ð³çíîðîáî÷³. Ñòóäåíòè. Ê î í ò à ê ò è : lampard27@ukr.net (068) 729-66-63

Îõîðîíöÿ, ä/ð, ñëóæáà â ÇÑ. Êîíòàêòè: (097) 099-36-03, (063)573-35-09

Ðîáîòó â íåâ³äîì÷³é îõîðîí³ (îõîðîíà, äîãëÿä çà áóäèíêîì, ³íøå), ä/ð, áåç ø/ç, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Êîíòàêòè: 549 550 551 552

Âîä³ÿ êàò. Â, Ñ, Ä, Å. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

вÂÍÅÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ((ÐÖÇ: ÐÖÇ: òåë. 2234-74)

- øâà÷êà, 3 ÷îë.

Áóõãàëòåðà. Âèùà îñâ³òà. Çíàííÿ ÏÊ. Êîíòàêòè: (098) 769-83-16

Ä î ã ë ÿ ä à ë ü í è ö ³ . Êîíòàêòè: (098) 953-63-89

Ðîáîòó áóäü-ÿêó. Êîíòàêòè: (066) 549-77-96

Øâèäêèé òà ÿê³ñíèé ï³äá³ð ïðàö³âíèê³â. Êîíòàêòè: (097) 238-57-23

Áóä³âåëüíèêà, ÷îë. 39 ð. Êîíòàêòè: (067) 154-78-81

ÒΠ“ÓÊËÅÍÊΔ

Áóõãàëòåðà. Êîíòàêòè: 64-73-02, (067) 367-60-77

Îõîðîíöÿ, áåç îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ, â³éñüêîâèé ïåíñ³îíåð. Êîíòàêòè: (068) 050-71-29

Âîä³ÿ âñ³õ êàòåãîð³é. Êîíòàêòè: (0362) 20-52-73, (097) 117-04-94 superfootbol@mail.ru

- âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

- øâà÷êà, 2 ÷îë.

Áóõãàëòåðà ðÿäîâîãî. Êîíòàêòè: (066) 188-68-93

Äîãëÿäàëüíèö³, íÿí³, ïðîäàâöÿ, àáî áóäü-ÿêó. Êîíòàêòè: 5-95-14, (098) 086-23-52

Øâåÿì â Ïîëüùó, ç/ï 8000 ãðí., æèòëî çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ. ˳ö. ÌÒÑÏÓ À¹585091 â³ä 11.01.12 ð. Êîíòàêòè: (063) 403-97-91, (099) 705-44-78

Àâòîðèõòóâàëüíèêà ç ä/ ð. Êîíòàêòè: (097) 131-42-09

- ñåñòðà ìåäè÷íà

ÌÏ ÒçΠ“Îë³ñìà”

- çàâ³äóâà÷ ëàáîðàòî𳿠(íàóêîâî-äîñë³äíî¿, ï³äãîòîâêè âèðîáíèöòâà)

Øâà÷ö³, ç/ï â³ä 1500 ãðí., 8.00-17.00. Êîíòàêòè: (097) 879-31-92

Þðèñòó, ä/ð, ç/ï âèñîêà. Êîíòàêòè: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

ÔÃ «Íèâà»

Çäîëáóí³âñüêå ÂÇÒÏ

Õóäîæíèêàì ç ä/ð. Êîíòàêòè: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Øèíîìîíòàæíèêó, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 40-54-10,(067)705-35-06,(093) 233-38-04

ÒçΠ«Óêðìîëïðîäóêò»

- ìàøèí³ñò êðàíà àâòîìîá³ëüíîãî, ç/ïë. 1153-2000 ãðí: ÒçΠ«Çàõ³äáóäöåòð», òåë. (0362)682354, ÒçΠô³ðìà «Ôóíäàìåíò», òåë.(0362)635949, ÏÔ «Àçóðèò». òåë.(0362)237145, ÒΠ«ÞÍÐ-²íâåñò», òåë. (0362)641872

ÕÎ×ÅØÜ ÇÀÐÀÁÀÒÛÂÀÒÜ ÁÎËÜØÅ ÌÓÆÀ? ÇÂÎÍÈÒÜ Ñ 10.00-17.00. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 436-90-26

Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì. Âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî òà ïîäàòêîâîãî îáë³êó ó ï³äïðèºìö³â íà ºäèíîìó ïîäàòêó, çàãàëüíà ñèñòåìà, ñêëàäàííÿ òà çäà÷à çâ³òíîñò³, ä/ð. Êîíòàêòè: (067) 945-37-74

Áóäü-ÿêó, íà âèõ³äíèõ, ÷îë. 34 ð, âëàñíå àâòî. Êîíòàêòè: (067) 776-26-03 Áóäü-ÿêó, íà íåïîâíèé ðîá.òèæäåíü, æ³í. 36 ð. Êîíòàêòè: (095) 451-07-06 Áóõãàëòåðà â ï³äïðèºìöÿ (íà ºäèíîìó ïîäàòêó, çàãàëüíà ñèñòåìà, ìîæëèâî ç³ ñïëàòîþ ÏÄÂ), âåäåííÿ îáë³êó, âèïèñêà íàêëàäíèõ, ñêëàäàííÿ òà çäà÷à çâ³òíîñò³. Êîíòàêòè: (098) 513-49-59 Áóõãàëòåðà ãîëîâíîãî, çà ñóì³ñíèöòâîì, ä/ð, â/î, çíàííÿ 1Ñ ï³äïðèºìñòâî, áóäü-ÿêà ôîðìà çâ³òíîñò³. Êîíòàêòè: (068) 046-55-18

Âîä³ÿ êàò. Â, 35 ð. Êîíòàêòè: 5-93-34, (096) 527-27-98

Âîä³ÿ, áàæàíî íà ë/à, ÷îë. 45 ð., â³äïîâ³äàëüíèé, ìîæëèâî òèì÷àñîâó ÷è ðàçîâó. Êîíòàêòè: (096) 629-79-89 Âîä³ÿ, âñ³ êàò., âàíòàæíèé ì³êðîàâòîáóñ. Êîíòàêòè: (050) 689-02-39 Âîä³ÿ, âñ³ êàò., ä/ð 20 ð. Êîíòàêòè: 62-59-50, (067) 789-56-87 Âîä³ÿ, êàò. À, Â, Ñ, Ä, Å, ÷îë. 41 ð. Êîíòàêòè: (098) 126-87-45, (066) 294-78-74 Âîä³ÿ, ìàþ ð³÷íó Øåíãåí â³çó, 50 ðîê³â, âñ³ êàòåãîð³¿, ìîæíà îäíîðàçîâ³ ïî¿çäêè. Êîíòàêòè: (097) 214-12-94 Âîä³ÿ, ïîñò³éíó, âëàñíå ïàñàæèðñüêå àâòî òà âàíòàæíèé áóñ, øåíãåíâ³çà. Êîíòàêòè: (098) 522-84-99 Âîä³ÿ, ñòîðîæà àáî áóäü-ÿêó ³íøó. Êîíòàêòè: (068) 030-13-12 Âîä³ÿ, ñòîðîæà àáî áóäü-ÿêó ³íøó. Êîíòàêòè: (068) 030-13-12 Âîä³ÿ. Êîíòàêòè: 20-54-17, (096) 747-34-61 Ãàçîåëåêòðîçâàðíèêà, ð. Êîíòàêòè: 5-78-88

ä/

Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, ä/ ð. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ãðàô³÷íîãî äèçàéíåðà, çíàííÿ ãðàô³÷íèõ ðåäàêòîð³â CorelDRAW, Adobe Photoshop, Illustrator, â³äåîðåäàêòîð Pinnacle Studio. Ìàþ äîñâ³ä â ðîáîò³. Êîíòàêòè: (067) 421-52-87 Äâ³ðíèêà. Êîíòàêòè: (096) 518-86-77

çà Êîíòàêòè:

Äîãëàäàëüíèö³, ïîêî¿âêè, º äîñâ³ä ðîáîòè. Êîíòàêòè: (068) 649-99-63, (093) 647-02-53

Áóõãàëòåðà. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Äîìîãîñïîäàðêè, íÿí³, äîãëÿäàëüíèö³. Êîíòàêòè: (097) 837-97-27

Áóõãàëòåðà ñóì³ñíèöòâîì. (067) 362-03-56

Åëåêòðîçâàðþâàëüíèêà, ÷îë. 37 ð. Êîíòàêòè: 23-72-93, (098) 944-01-31 Çàâãîñïà, ä/ð, ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ êàò. Â, áåç ø/ç, â³äïîâ³äàëüíèé. Êîíòàêòè: (068) 039-27-56

Ìåäñåñòðè, ä³â÷èíà 28 ðîê³â, â³äïîâ³äàëüíà, êîìóí³êàáåëüíà, åíåðã³éíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: 64-10-68, (098) 461-10-59 Ìåäñåñòðè, ôåëüøåðà, ìîæíà ïåðåäðåéñîâèì îãëÿäîì, ä/ð 19 ð. Êîíòàêòè: 62-80-11, (097) 782-61-90 Ìåäñåñòðè. (097)158-13-44

Êîíòàêòè:

Íà÷àëüíèêà âèðîáíè÷îòåõí³÷íîãî â³ää³ëó, ³íæåíåðà – áóä³âåëüíèêà, âèêîíðîáà. Âåäåííÿ áóä. äîêóìåíòàö³¿ ç «íóëÿ» äî ââîäó â åêñïëóàòàö³þ îá’ºêòà. Çíàííÿ ÀÂÊ - 5, òà ñêëàäàííÿ êîøòîðèñ³â. Êîíòàêòè: (098) 297-67-88 Íÿí³, ä/ð 6ð. Êîíòàêòè: (098) 845-62-11 Íÿí³, ä/ð. Êîíòàêòè: (097) 514-24-46 Íÿí³, äîãëÿäàëüíèö³, ïðèáèðàëüíèö³, îñâ³òà ìåäè÷íà. Êîíòàêòè: 63-48-83, (068) 046-21-06 Íÿí³, äîãëÿäàëüíèö³, ïðèáèðàëüíèö³, ÷åñí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ä/ð. Êîíòàêòè: 22-47-06 Íÿí³, äîãëÿäàëüíèö³. Êîíòàêòè: 62-83-02 Îïåðàòîðà â³äåîíàãëÿäó àáî ³íøó, ðîá. ãðóïà ³íâàë³äíîñò³. Êîíòàêòè: (067) 607-78-04 Îô³ñ-ìåíåäæåðà, ñåêðåòàðÿ. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Îõîðîíöÿ àáî âîä³ÿ, áåç î ô ³ ö ³ é í î ã î ïðàöåâëàøòóâàííÿ, â³éñüêîâèé ïåíñ³îíåð, äîáà ÷åðåç äâ³. Êîíòàêòè: (097) 214-12-94 Îõîðîíöÿ, àäì³í³ñòðàòîðà, êóð’ºðà, â³äïîâ³äàëüíèé õëîïåöü. Êîíòàêòè: (096) 109-53-98

Ïðîäàâöÿ îäÿãó. Êîíòàêòè: (097)158-13-44 Ïðîäàâ öÿ ïðåñè, ìîëîäà Ïðîäàâöÿ ïåíñ³îíåðêà. Êîíòàêòè: 23-35-56, (068) 568-29-63 Ïðîäàâöÿ, ä³â÷. 19 ð. Êîíòàêòè: (098) 806-17-83 Ïðîäàâöÿ, ä³â÷. 27 ð. Êîíòàêòè: (096) 660-36-40 Ïðîäàâöÿ, ä³â÷. 29 ð. Êîíòàêòè: (097) 080-81-83

Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà, ä³â÷èíà 20 ð., â ³ ä ï î â ³ ä à ë ü í à , êîìóí³êàáåëüíà, º äîñâ³ä ðîáîòè â ïðîäàæàõ. Êîíòàêòè: (098) 228-33-96 Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65 Ïðîäàâöÿ. Êîíòàêòè: (093) 253-31-77

Ðîáîòó õëîïöþ, ùîäåííî, íà áóä³âíèöòâ³. Êîíòàêòè: 066664-00-56 Ðîáîòó ÷îë. 38 ð., âëàñíå àâòî. Êîíòàêòè: (097) 072-41-06 Ðîáîòó, áðèãàäà áóä³âåëüíèê³â, âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò. Êîíòàêòè: (096) 395-78-92, (066) 670-76-87 Ðîáîòó, áðèãàäà áóä³âåëüíèê³â. Êîíòàêòè: 68-28-03, (096) 622-27-16 Ðîáîòó, áóä³âåëüíèê³â. (096) 494-61-24

áðèãàäà Êîíòàêòè:

Ðîáîòó, æ³íêà 27 ð., â/î, ä/ ð, çíàííÿ ÏÊ, 1 Ñ, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: (096) 709-68-80 Ðîáîòó, ñòóäåíòè. Êîíòàêòè: (067) 306-91-87 Ðîáîòó, øïàêëþâàííÿ â³äêîñ³â, ëèöþâàííÿ, ðåìîíò ïîìåøêàíü. Êîíòàêòè: (098) 956-73-30

Ïðîäàâöÿ. Êîíòàêòè: (096) 660-36-40

Ðîáîòó,áðèãàäà ìàéñòð³â ç ºâðîðåìîíòó. Êîíòàêòè: 26-63-84, (096) 440-65-74

Ðîáîòó áóä³âåëüíèê³â. (097) 386-59-64

Ñï³âà÷êè íà âåñ³ëëÿõ, êàôå. Êîíòàêòè: 096 856-77-82

áðèäàã³ Êîíòàêòè:

Ðîáîòó áóäü-ÿêó, ä³â÷èíà, ä/ð â òîðã³âë³. Êîíòàêòè: (097) 413-85-50

Ñòîðîæà, ³íâàë³ä 3 ãðóïè, ÷îë. 42 ð. Êîíòàêòè: (097) 247-43-93

Ðîáîòó áóäü-ÿêó, ä³â÷èíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: (097) 624-90-50

Ñòîðîæà, îõîðîíöÿ, âîä³ÿ êàò. À, Â, Ñ, Å, áåç ø/ç, êîëèøí³é â³éñüêîâèé. Êîíòàêòè: (096) 266-10-81

Ðîáîòó áóäü-ÿêó, ä³â÷èíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: (097) 624-90-50

Ñòîðîæà, ðîáî÷à ãðóïà ³íâàë³äíîñò³. Êîíòàêòè: (067) 607-78-04

Ðîáîòó áóäü-ÿêó, æ³íêà 40 ð., ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Êîíòàêòè: (067) 161-95-82

Ñòîðîæà, ÷îëîâ³ê 55 ð., â³äïîâ³äàëüíèé. Êîíòàêòè: 63-56-94, (098) 513-49-58

Ðîáîòó áóäü-ÿêó, æ³íêà ñòàðøîãî â³êó, â/î åêîíîì³÷íà, ä/ð â áàíêó, â³äïîâ³äàëüíà. Êîíòàêòè: (096) 537-11-63

Ñòîðîæà. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65

Ðîáîòó áóäü-ÿêó, õëîïåöü 25 ð., â³äêðèòà ð³÷íà ïîëüñüêà â³çà. Êîíòàêòè: (095) 138-55-14

Òîêàðÿ, 6 ðîçðÿä, øë³ôóâàëüíèêà ïî ìåòàëó. Êîíòàêòè: (098) 747-49-58

Ðîáîòó áóäü-ÿêó, ÷îë. 35 ð. Êîíòàêòè: 23-24-27, (098) 563-62-02 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, ÷îë., â/î. Êîíòàêòè: 26-15-58, (098) 926-51-71 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, ÷îë., òåõí.îñâ³òà, ìîæëèâî òèì÷àñîâó, ùîäåííà îïëàòà. Êîíòàêòè: 40-05-26 Ðîáîòó áóäü-ÿêó, ÷îëîâ³ê, 38 ðîê³â. Êîíòàêòè: (068) 046-97-85

Ñòîðîæà. Êîíòàêòè: 5-68-36

Øâà÷êè, ä³â÷èíà áåç ä/ð. Êîíòàêòè: (097) 624-90-50 Ø ò ó ê à ò ó ð à , øïàêëþâàëüíèêà. Êîíòàêòè: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99 Øóêàþ ðîáîòó íÿí³, ñòóäåíòêà, ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà. Êîíòàêòè: (068) 628-05-39 Þðèñòà, ïîì³÷íèêà þðèñòà. Êîíòàêòè: 43-30-34, (093) 034-04-69, (097) 616-62-65


45

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó

Офісне обладнання 6.1.1. Ïðîäàì Ñåéô. Êîíòàêòè: 786-44-00

(067)

Øàôó êàíöåëÿðñüêó äëÿ îô³ñó «ØÌÐ-21», â³ä âèðîáíèêà (ÓÕË-Ìàø), âèñîòà 180 ñì, øèðèíà 80 ñì, ãëèáèíà 38 ñì. Ö³íà: 1383 ãðí. Êîíòàêòè: (032) 247-55-00, (067) 236-27-86

Банківське обладнання

Õóäîæíþ ë³òåðàòóðó. Êîíòàêòè: 23-58-06 Æóðíàëè «Ðàä³î», «Òåõí³êà ìîëîä³». Êîíòàêòè: 68-36-84

6.4.2. Êóïëþ Äîâ³äíèê ç ðåìîíòó ê³íîàïàðàòóðè. Êîíòàêòè: 68-36-84

Торговельне обладнання, матеріали 6.5.1. Ïðîäàì

6.2.1. Ïðîäàì

Âàãó öèôåðáëàòíó. Êîíòàêòè: 24-04-91, (097) 838-20-75

Ê î í ñ ò ð ó ê ö ³ ¿ î ã î ð î ä æ ó â à ë ü í ³ êóëåíåïðîáèâí³. Êîíòàêòè: (044) 383-27-39 mayer83@i.ua

Êàìåðó ìîðîçèëüíó «Ë³áõåð «íà 8 øóõëÿä. Ö³íà: 2200 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-16-24 olehaccordion@ukr.net

Ñåéôè â³ä âèðîáíèêà. Âëàñíå âèðîáíèöòâî. Ñ å ð ò è ô ³ ê î â à í ³ : áàíê³âñüê³, êîíòîðñüê³, îô³ñí³, äëÿ çáðî¿, ìåáëåâ³, íàñò³íí³, âáóäîâàí³, âîãíåòðèâê³, äëÿ äîìó. Êîíòàêòè: (044) 383-27-39 m a y e r 8 3 @ i . u a www.dik.kiev.ua

Êàìåðó ìîðîçèëüíó ñêðèíüêîâó «Ïðèâ³ëåã». Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-16-24 olehaccordion@ukr.net

Øàôè ìåòàë³÷í³ â³ä âèðîáíèêà çà íèçüêèìè ö³íàìè. Êîíòàêòè: (044) 383-27-39 mayer83@i.ua

Друкована продукція

Ìàíãàëè «Êåìï³íã» ³ «Äà÷íèé» âëàñíîãî âèðîáíèöòâà çà íèçüêèìè ö³íàìè äëÿ äîìàøí³õ óìîâ ³ â ïðîôåñ³éí³é êóõí³. Êîíòàêòè: (096) 972-59-04 mayer83@i.ua Ìàíåêåíè íà êîôòèíêè, 10 øò. ïî 35 ãðí. Êîíòàêòè: 5-38-19, (063) 268-20-66

6.4.1. Ïðîäàì

Îáëàäíàííÿ òîðãîâå: ñòåëàæ³, õîëîäèëüíèê ï³ä ïèâî, á/â. Êîíòàêòè: (097) 247-04-93

Å í ö è ê ë î ï å ä ³ þ Ëåðìîíòîâà, 1981 ð., íåäîðîãîþ Êîíòàêòè: (095) 327-81-52

Ïðè÷³ï òîðãîâèé, 2/3.3 ì, áàðíó ñò³éêó, ñòîëè, ñò³ëüö³. Êîíòàêòè: (096) 963-54-15

Комп’ютери, оргтехніка 7.1.1. Ïðîäàì Àïàðàò «Øàðï». 68-36-84

êîï³þâàëüíèé Êîíòàêòè:

Áëîê ñèñòåìíèé ç ìîí³òîðîì LG L1730S, Int.Celeron D315, ATI RADEON 9250. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 375-30-19 Çàï÷àñòèíè äî êîï³þâàëüíèõ àïàðàò³â. Êîíòàêòè: 68-36-84 Êîìï’þòåð AMD Sempron 1.6 ÃÃö, ÎÇÓ 2Ãá (íà ãàðàíò³¿ äî 20.08.2017), â³äåî 256Ìá, HDD 80Ãá, DVD-multi, êëàâ., ìèøêà, â³äì³ííèé ñòàí, âñ³ äîêóìåíòè, ³íñòàë. äèñê. Ö³íà: 950 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 561-40-45 Êîìï’þòåð íåðîáî÷èé + êëàâ³àòóðà, ìîí³òîð, ìèøêà, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (096) 477-22-81

Êîìï’þòåð, á/â, + ìîí³òîð. Êîíòàêòè: (067) 907-21-40 Ìîäåì «Êè¿âñòàð 3G», ç äðàéâåðàìè ³ ïðîãðàìàìè. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 840-80-34 Ìîí³òîð Samsung Samtron 56E. Ö³íà: 110 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (063) 302-29-96 Ìîí³òîðè, á/â, 5 øò. Êîíòàêòè: (067) 303-34-63, (099) 916-20-58 Íîóòáóê HP Intel Core i5 Pavilion DV6-6C51ER, íîâèé, 2 ïîêîë³íííÿ, æîðñòêèé äèñê - 500 Ãá, îïåðàòèâíà ïàì’ÿòü - 4 Ãá, â³äåîêàðòà - 2 Ãá, ë³öåíç³éíèé ³íäîâñ, HDMI-âèõ³ä, áëóòóç, âàé-ôàé. Ö³íà: 4800 ãðí. Êîíòàêòè: 28-83-77, (096) 967-72-84 Ïëàíøåò «Ñàìñóíã Galaxy Tab2 7.0», 8 Ãá, â³äì³ííèé ñòàí, á³ëèé. Ö³íà: 2100 ãðí. Êîíòàêòè: 28-83-77, (096) 967-72-84

Ñòåëàæ³ ìåòàëåâ³, á/â. Êîíòàêòè: (050) 43512-05 Êàìåðó ìîðîçèëüíó. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 672-16-24

6.5.2. Êóïëþ Âàãó ìåõàí³÷íó â³ä 500 êã äî 1 ò. Êîíòàêòè: (096) 614-16-02 Îáëàäíàííÿ äëÿ ïåêàðí³, êàôå, ¿äàëüí³. Êîíòàêòè: (050) 498-23-42

Промислове обладнання 6.6.1. Ïðîäàì Ìåòàëëîèñêàòåëü è ì ï ó ë ü ñ í û é « T R A C K E R - D » , ñ å ë å ê ò è â í û é «Êîùåé-20Ì». Äîñòàâêà ïî Óêðàèíå. Êîíòàêòû: (097) 511-03-82, (050) 631-56-60 www.garpun.at.ua Ìåòàëëîèñêàòåëü èìïóëüñíûé, äî 1 ì – 900 ãðí, äî 1,5 ì – 1000 ãðí. Êîíòàêòû: (095) 043-74-50 www.sledopit.at.ua Îáë àäíàííÿ Îáëàäíàííÿ äëÿ â è ð î á í è ö ò â à îáëèöþâàëüíî¿ öåãëè. Êîíòàêòè: (050) 326-20-95 Îáîðóäîâàíèå øâåéíîå, ïðîìûøëåííîå,áûòîâîå, íîâîå è á/ó, ç Ãåðìàíèè: ï ð ÿ ì î ñ ò ð î ÷ í û å , ñïåöìàøèíû, îâåðëîêè, êîâðîâûå îâåðëîêè, ñêîðíÿæêè, ÂÒÎ, ðàñêðîéíûå, âÿçàëüíûå è äðóãèå + çàï÷àñòè. Êîíòàêòû: (050) 914-55-84, (097) 447-58-08 Âàë íà öèðêóëÿðêó. Êîíòàêòè: (097) 718-65-43

ÐÅÌÎÍÒ ÒÀ ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÊÎÌÏ’ÞÒÅвÂ, ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞײ (Íβ ÒÀ Á/Â). ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 62-56-20, 62-56-21 KOMP@UTEL.NET.UA Çàï÷àñòèíè äî êîï³þâàëüíèõ àïàðàò³â. Êîíòàêòè: 68-36-84 Êîìï’þòåð AMD Sempron 1.6 ÃÃö, ÎÇÓ 2Ãá (íà ãàðàíò³¿ äî 20.08.2017), â³äåî 256Ìá, HDD 80Ãá, DVD-multi, êëàâ., ìèøêà. Ö³íà: 950 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 561-40-45 Ñèñòåìí³ ñòàð³ áëîêè ïîäàðóþ. Êîíòàêòè: (063) 302-29-96

Òðàíñôîðìàòîðû òîðîèäàëüíûå, îò 10 Âò äî 40 êÂò, ïîä çàêàç. Äîñòàâêà. Êîíòàêòû: (057) 7 5 9 - 5 0 - 0 6 www.tor-trans.com.ua. Âåðñòàò çàòî÷íèé, äëÿ íîæ³â ðåéñìóñà òà ôóãàíêà, ðîáî÷à äîâæèíà 640 ìì, ïîäà÷à îõîëîäæåííÿ. Êîíòàêòè: (093) 438-84-99  å ð ñ ò à ò , áàãàòîôóíêö³éíèé, 5 - î ï å ð à ö ³ é í è é , äåðåâîîáðîáíèé (ôóãàíîê 300 ìì, ðåéñìóñ 300 ìì., öèðêóëÿðêà, äîâáåøêà, ãîðèçîíòàëüíèé ôðåçåð). Êîíòàêòè: (093) 438-84-99 ÂÅÐÑÒÀÒÈ ÎÁвÇͲ, ÏÈËÎÐÀÌÓ ÑÒв×ÊÎÂÓ, ÁÀÃÀÒÎÏÈË., ÔÐÅÇÅÐÈ, ÐÅÉÑÌÓÑÈ, ÖÈÐÊÓËßÐÊÓ ÍÀ 2 ÏÈËÊÈ, ÏÀËÅÒÍÎ-ÒÎÐÖÎÂÎ×ÍÈÉ ÑÒÀÍÎÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-16-75, (067) 494-75-45

Á²ËÜØÅ ÎÃÎËÎØÅÍÜ

Î á ë à ä í à í í ÿ ä å ð å â î î á ð î á í å : ïîäîâæåíî-îáð³çíèé òà òîðöþâàëüíèé âåðñòàòè. Êîíòàêòè: (050) 317-31-23 Îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ï³íîáåòîíó òà ãàçîáåòîíó. Êîíòàêòè: (050) 317-31-23 Ïèëîðàìó àâòîíîìíó. Êîíòàêòè: (050) 317-31-23 Ïèëîðàìó ñòð³÷êîâó. Êîíòàêòè: (050) 317-31-23 Ïðåñ ã³äðàâë³÷íèé, ìîäåëü Ï-125, ãîñò 8905-67, 1973 ð. Êîíòàêòè: (050) 321-93-21 Ïðåñ ã³äðàâë³÷íèé äâîõöèë³íäðîâèé, á/â, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ðîçì³ð òþêà – 110/9575. Âàãà òþêà – 140-180 êã. Êîíòàêòè: (067) 360-18-21

Ôðèçåð äëÿ ìîðîçèâà. Êîíòàêòè: (066) 339-36-34

Ðåéñìóñ, ìàêñ. øèðèíà 630ìì, ñåêö³éíèé âàë ïîäà÷³, 4 íîæ³ íà âàëó, 7.5-ê³ëîâàòíèé äâèãóí, 5 òèñ. îáåðò³â. Êîíòàêòè: (096) 414-60-58

Êîòåë õàð÷îâèé. Êîíòàêòè: (050) 498-23-42

Ò è ð ñ î ï è ë î ñ ì î ê . Êîíòàêòè: (050) 317-31-23

WWW.AR.RV.UA

Ôóãàíîê, íà 400 ìì, äîâæèíà ñòîëà 2.5 ì, 4 íîæ³ íà âàëó, 3-ê³ëîâàòíèé äâèãóí. Êîíòàêòè: (096) 414-60-58

Äðîâîêîë ã³äðàâë³÷íèé. Êîíòàêòè: (050) 317-31-23 Êîìïëåêò ëîïàòîê (ïëàñòèíè) äëÿ ðîòîðíîãî êîìïðåñîðà ÂÐ-8/2,5. Êîíòàêòè: (050) 435-25-72, (068) 031-43-12

Ò å ñ ò î ì å ñ , ïèùåâàðî÷íûé êîòåë, êðåìîâçáèâàëêó, îòñàäî÷íóþ ìàøèíó ï å ÷ å í ü ÿ , ýëåêòðîñêîâîðîäó, òåñòîìåñ êðóòîãî òåñòà, ò å ñ ò î ä å ë è ò å ë ü , äåæåîïðîêèäûâàòåëü, îâîùåðåçêó, õëåáîðåçêó. Êîíòàêòû: (067) 158-18-07, (095) 742-67-05

Ïðåñ ã³äðàâë³÷íèé, ìîäåëü Ï-125, ãîñò 8905-67, 1973 ð. Êîíòàêòè: (050) 3 2 1 - 9 3 - 2 1 nensi6@yandex.ru

ÍÀ ÑÀÉÒ²

Ä ðîáàðêó âàëêîâó. Êîíòàêòè: (050) 317-31-23

Ñòàíöèþ øòóêàòóðíóþ «Ïóòöìàéñòåð» Ð-13; ñòàíîê ãèáî÷íûé äëÿ àðìàòóðû; ìàøèíó ïàðêåòîøëèôîâàëüíóþ; ðàñòâîðîíàñîñ; ñòîë êàìåíùèêà; ëåáåäêè; ê î ì ï ð å ñ ñ î ð ; ò ð à í ñ ô î ð ì à ò î ð áåòîíîïðîãðåâà, è äðóãîå ñ ò ð î è ò å ë ü í î å îáîðóäîâàíèå. Êîíòàêòû: (067) 465-89-08

Öåíðèôóãó, âèð-âî Ïðèáàëòèêà. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 481-58-85

Âåðñòàò äåðåâîîáðîáíèé. Êîíòàêòè: (098) 789-37-55

Ê ð å ì î ç á è â à ÷ . Êîíòàêòè: (050) 498-23-42 Ìàøèíóôîðìóâàëüíó ìîäåëü 22111. Êîíòàêòè: (063) 604-83-41 Ïðåñ ã³äðàâë³÷íèé äî 100 ò, á/â. Êîíòàêòè: (050) 675-17-67 Ò³ñòîì³ñ. Êîíòàêòè: (050) 498-23-42 Ñòàíöèþ øòóêàòóðíóþ «Ïóòöìàéñòåð»; ñòàíîê ãèáî÷íûé äëÿ àðìàòóðû. Êîíòàêòû: (067) 465-89-08

Ìàøèíó ðó÷íó â’ÿçàëüíó « Ó ê ð à ¿ í ê à - 2 » , ïðîôåñ³éíó, 2-êîíòóðíó. Êîíòàêòè: 26-87-69, (096) 872 -21-68

Ôðèçåð äëÿ ìîðîçèâà. Êîíòàêòè: (066) 339-36-34 Â å ð ñ ò à ò äåðåâîîáðîáíèé. Êîíòàêòè: (098) 789-37-55

Ò å ñ ò î ì å ñ , ïèùåâàðî÷íûé êîòåë, êðåìîâçáèâàëêó, îòñàäî÷íóþ ìàøèíó ïå÷åíüÿ, ýëåêòðîñêîâîðîäó, òåñòîìåñ êðóòîãî òåñòà, äåæåîï ð î ê è ä û â à ò å ë ü . Êîíòàêòû: (067) 158-18-07

Íîóòáóê, á/â, â ðîçñòðî÷êó. Êîíòàêòè: (068) 624-72-70

Òåëåôîí «Àëüêàòåëü», á/ â. Êîíòàêòè: (095) 091-58-18

Òåëåôîí Íîê³ÿ 6630, ïîâíèé êîìïëåêò. Êîíòàêòè: (068) 568-60-69

Íîóòáóê. Êîíòàêòè: 28-83-77, (096) 967-72-84

Засоби зв’язку 7.2.1. Ïðîäàì Òåëåôîíû íà 2,3,4 ñèì, êîïèè Iphone 3g,4g,5G (500 äî 600 ãðí) Galaxy-3, Note-2, ÷àñîôîíû, ñåçîííàÿ ðàñïðîäàæà, ñêèäêè äî 70%. Êîíòàêòû: (095) 383-81-82; (063) 656-39-39 Moby.In.UA. Àéôîí 4, 16 Ãá, ÷îðíèé, íåáëîêîâàíèé. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 089-99-69

7.1.2. Êóïëþ

Àïàðàò òåëåôîííèé, äèñêîâèé. Ö³íà: 40 ãðí. Êîíòàêòè: 68-36-84

Çàï÷àñòèíè äî ïðèíòåðà Êåíîí ÌÏ-510. Êîíòàêòè: (096) 733-56-94

Ïàêåò ñòàðòîâèé «Êè¿âñòàð». Êîíòàêòè: 24-99-54, (095) 204-72-91

Ìîí³òîð, ä³àãîíàëü 19-22 äþéìè, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (096) 269-96-38, (050) 608-13-23

Òåëåôîí «Fly DS123», á/â 2 ì³ñ. Ö³íà: 360 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 831-17-16

6.6.2. Êóïëþ

Òåëåôîí «Ðóñü», ç à â ò î ì à ò è ÷ í è ì âèçíà÷íèêîì íîìåðó, á/â. Êîíòàêòè: (095) 091-58-18 Òåëåôîí «Ñàìñóíã Galaxy Note II», 16GB, ñòàí íîâîãî, âåñü êîìïëåêò. Ö³íà: 4199 ãðí. Êîíòàêòè: (066) 861-82-11 (095) 675-24-05 Òåëåôîí «Ñàìñóíã», íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (068) 624-72-70 Òåëåôîí ìîá³ëüíèé «Ñàìñóíã», òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (068) 624-72-60 Òåëåôî í ìîá³ëüíèé «Ñîí³ Òåëåôîí Ê 550³», á/â, íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: (095) 091-58-18 Òåëåôîíû íà 2,3,4 ñèì, êîïèè Iphone 3g,4g,5G (500 äî 600 ãðí) Galaxy-3, Note-2, ÷àñîôîíû, ñåçîííàÿ ðàñïðîäàæà, ñêèäêè äî 70%. Êîíòàêòû: (095) 383-81-82 Òåëåôîí Íîê³à-5230, á/â. Êîíòàêòè: (067) 360-61-43

Фото$, кіно$, оптика 7.3.1. Ïðîäàì ijàñêîï äëÿ ïåðåãëÿäó ñëàéä³â. Ïîòð³áíà ëàìïî÷êà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 10 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 302-29-96 Ôîòîàïàðàò «Samsung Fino 40S», ïë³âêîâèé, LCD-äèñïëåé, â³äì³í. ñòàí, ÷îõîë, äîêóìåíòè. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 561-40-45 Ôîòîçá³ëüøóâà÷. Êîíòàêòè: 28-97-80

Теле$, відео$, аудіо$, радіо 7.4.1. Ïðîäàì ³äåîêàìåðó «Ñîí³». Êîíòàêòè: 20-86-39, (098) 421-90-76

6.6.3. Ïðîïîíóþ

Тара і упаковка

Âèãîòîâëåííÿ òà ïðîäàæ êîíâåºðíèõ ðîëèê³â, ðîëèêîîïîð. Á³äîíè àëþì³í³ºâ³. Êîíòàêòè: (050) 544- Êîíòàêòè: (050) 435-12-05 27-69, (050) 446-00-69 Áî÷êè Áî÷êè,, 200 ë, á/â, ç-ï³ä

6.8.1. Ïðîäàì

Спецодяг 6.7.1. Ïðîäàì

Ñïåöîäÿã ô³ðìîâèé, ðîáî÷èé - ïðîäàæ, ïîøèòòÿ. Íàíåñåííÿ ëîãîòèï³â âèøèâêîþ, ïë³âêîþ. Ñïåöâçóòòÿ. DzÇ, ðóêàâèö³, ïåð÷àòêè. Âîãíåãàñíèêè ³ ìèþ÷³ çàñîáè. Êîíòàêòè: 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 7 9 4 - 2 9 - 7 7 www.ming.cat-in.net

Êóôàéêó, âàòí³ øòàíè, ñïåöîäÿã. Êîíòàêòè: 40-18-63 Ñïåöîäÿã ô³ðìîâèé, ðîáî÷èé ïðîäàæ, ïîøèòòÿ. Íàíåñåííÿ ëîãîòèï³â âèøèâêîþ, ïë³âêîþ. Ñïåöâçóòòÿ. DzÇ, ðóêàâèö³, ïåð÷àòêè. Âîãíåãàñíèêè ³ ìèþ÷³ çàñîáè. Êîíòàêòè: 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08

Àâòîìàò ìóçè÷íèé äëÿ áàðó, íàñò³ííèé, íîâèé, ôîíîâ³ ìóçèêà ³ êë³ïè, ç êóïþðíèêîì àáî ìîíåòîïðèéìà÷åì íà âèá³ð, ãàðàíò³ÿ âèðîáíèêà, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ. Ö³íà: 4600 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 747-91-79 ³äåîêàìåðó «Ñàìñóíã VP371 D», íîâó, 2007 ð. Ö³íà: 550 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 960-02-35 ³äåîêàìåðó «Ñîí³». Êîíòàêòè: 20-86-39, (098) 421-90-76 Äèíàì³êè, ì³êðîñõåìè, òðàíçèñòîðè, ðåçèñòîðè, ä³îäè, êîíäåíñàòîðè, òðàíñôîðìàòîðè, ìåõàí³êà äëÿ ìàãí³òîôîí³â òà ³íø³ åëåêòðîíí³ êîìïîíåíòè. Êîíòàêòè: (098) 561-40-45 Ìàãí³òîôîí-ïðèñòàâêó « Ð à ä ³ î ò å õ í ³ ê à Ì-201-Ñòåðåî». Êîíòàêòè: (050) 814-51-03 Ïðîãðàâà÷ «Âåãà-108». Áåç ãîëêè. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 60 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (063) 302-29-96

ÃÑÌ, âèð-âî ÑÐÑÐ. Êîíòàêòè: (093) 693-25-55

Áî÷êó, 23 êóá.ì. Êîíòàêòè: (067) 256-56-41 ªìí³ñòü (çàë³çíè÷íó öèñòåðíó) 73 êóá.ì, 10 øò. Êîíòàêòè: (066) 138-92-09 ªìíîñò³ äëÿ âîäè, 5 ë, 10 ë, 20 ë, äåøåâî. Êîíòàêòè: (050) 537-59-51 ªìíîñò³ ìåòàëåâ³, ãîðèçîíòàëüí³, 25, 50, 75 êóá. ì. Êîíòàêòè: (066) 138-92-09 Á³äîíè àëþì³í³ºâ³. Êîíòàêòè: (050) 435-12-05 Áî÷êè, 200 ë, á/â, ç-ï³ä ÃÑÌ, âèð-âî ÑÐÑÐ. Êîíòàêòè: (093) 693-25-55

6.8.2. Êóïëþ ªìí³ñòü, 10, 25, 50 ë., íåðæàâ³þ÷ó, ìåòàëåâó. Êîíòàêòè: (067) 553-13-49 ªìíîñò³ õàð÷îâ³, òåõí³÷í³, á³ìåòàë³÷í³, íåðæàâ³þ÷³, åìàëüîâàí³, îá’ºìîì 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100 êóá.ì. Êîíòàêòè: (095) 729-44-15

Ðàä³îëó «Óðàë 111», ç âåí³ëîâèìè äèñêàìè. Êîíòàêòè: 24-19-72, (096) 470-91-53 Ñàìîó÷èòåëü ç àíãë. ìîâè, àóä³îêàñåòè, á/â. Êîíòàêòè: (095) 091-58-18 Òåëåâ³çîð «ÀÊÀ²» (âèð-âî ßïîí³ÿ) íà çàï÷àñòèíè, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (097) 507-75-83 anatoly_yashchuk@ukr.net Òåëåâ³çîð «Âàíãà», á/â. Êîíòàêòè: (050) 435-12-05 Òåëåâ³çîð «Åëåêòðîí», â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 28-65-09 Òåëåâ³çîð «Ñîí³», ñ³ðèé, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 62-29-02, (068) 513-60-68 Òåëåâ³çîð Philips PT21 5401/01 , ïëîñêèé åêðàí, ñòàí â³äì³ííèé,â ðåìîíò³ íå áóâ. Ö³íà: 1000 ãðí Êîíòàêòè: (067) 272-26-56 Òåëåâ³çîð Philips PT21 5401/01, ãàðíèé ñòàí, â ðåìîíò³ íå áóâ. Êîíòàêòè: (067) 272-26-56 Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé «Òàóðàñ-61 ÒÖ-495 Ä» Êîíòàêòè: (050) 814-51-03


46 Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé íà ç/ï, á\â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38 Òåëåâ³çîð ïëàçìîâèé «LG PQ 3000», 42 äþéìè, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 3200 ãðí. Êîíòàêòè: 28-83-77, (096) 967-72-84 Ò å ë å â ³ ç î ð ð³äêîêðèñòàë³÷íèé, LG, 21 äþéì. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: 43-69-87, (094) 966-69-87 Òåëåâ³çîð, «Ñàìñóíã» 32D4000. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 26-50-41, (093) 756-18-26 Òåëå â³çîð, á/â, âèð-âî Òåëåâ³çîð, ͳìå÷èèíà, 72 ñì ä³àãîíàëü. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 20-86-39, (098) 421-90-76 Òåëåâ³çîð, á/â. Êîíòàêòè: (095) 605-01-10 Òåëåâ³çîð «ÀÊÀ²» (âèð-âî ßïîí³ÿ) íà çàï÷àñòèíè, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (097) 507-75-83 anatoly_yashchuk@ukr.net Òåëåâ³çîð «Âàíãà», á/â. Êîíòàêòè: (050) 435-12-05 Òåëåâ³çîð «Åëåêòðîí», â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 28-65-09

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó Òåëåâ³çîð Philips PT21 5401/01 , ïëîñêèé åêðàí, ñòàí â³äì³ííèé,â ðåìîíò³ íå áóâ. Ö³íà: 1000 ãðí Êîíòàêòè: (067) 272-26-56

7.4.2. Êóïëþ ÐÀÄÈÎÄÅÒÀËÈ, ÒÅÕ-ÑÅÐÅÁÐÎ, ÏËÀÑÒÌÀÑÑÎÂÛÅ ÌÈÊÐÎÑÕÅÌÛ 155,555,565ÐÓ È ÌÍÎÃÈÅ ÄÐÓÃÈÅ, ÑÅÐÅÁÐÎÑÎÄÅÐÆÀÙÈÅ ÊÎÍÄÅÍÑÀÒÎÐÛ, ÏÎÑÅÐÅÁШÍÍÛÅ ÐÀÇÚ¨ÌÛ, ÆÅÑÒÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÛ: (050) 194-24-66 WWW.RADIODETALI-SFERA.COM

Êîíäèö³îíåðè, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò, ñåðâ³ñ. Êîíñóëüòàö³ÿ ïî ï³äáîðó îáëàäíàííÿ áåçêîøòîâíà. Äîñòóïí³ ö³íè. Êîíòàêòè: 40-05-21 (063) 190-37-37, (050) 410-32-20 Âèòÿæêó äëÿ êóõí³ Turboair S601 á/â. Ö³íà: 180 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 150-67-86, (096) 150-68-34 Åëåêòðîãðèëü. Êîíòàêòè: 28-43-33

³äåîìàãí³òîôîí «Åëåêòðîí³êà-ÂÌ12». Êîíòàêòè: 68-36-84

Åëåêòðîïëèòó íà 2 êîìôîðêè. Êîíòàêòè: (067) 129-30-66

Òåëåâ³çîðè ëàìïîâ³. Êîíòàêòè: 63-14-85, (096) 775-90-11

Åëåêòðîñàìîâàð. Êîíòàêòè: (097) 410-44-96

Òåëåâ³çîðè òà ðàä³îàïàðàòóðó. Êîíòàêòè: 43-10-49, (095) 546-84-13

Побутова техніка 7.5.1. Ïðîäàì

Êàâîâ³ àïàðàòè ô³ðìè SAECO, ìîäåëü «Ìåäæèê», Òåëåâ³çîð «Ñîí³», ñ³ðèé, «Ðîÿëü», íåäîðîãî. Êîíòàêòè: «Â³ºíà», á/â. Êîíòàêòè: (098) 127-56-36 62-29-02

Åëåêòðîñàìîâàðè, íîâ³. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 685-75-72, (067) 369-34-47 Å ë å ê ò ð î ÷ à é í è ê ìåòàëåâèé. Êîíòàêòè: (097) 744-21-25 Êàâîâèé àïàðàò «Ðîâåíòà». Êîíòàêòè: (068) 025-34-23 Êîëîíêó ãàçîâó «Àð³ñòîí». Ö³íà: 850 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 475-87-05

Îïòîâàÿ òîðãîâëÿ. Ôóòáîëêè, áàòíèêè, òóíèêè, ïëàòüÿ, áðþêè, øîðòû. Âñå îò 2 ãðí. Ïîçâîíè è çàêàæè ñåãîäíÿ. Êîíòàêòû: (096) 108-86-21. Áàëåòêè æ³í., 36 ð., íîâ³. Ö³íà: 120 ãðí. Êîíòàêòè: (095) 705-41-10 Áîñîí³æêè (òóôë³ ç ïåðôîðàö³ºþ) ÷îë., 47ð., øê³ðÿí³, ÷îðíîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 24-99-54, (095) 204-72-91 Êîæóøîê. Ö³íà: 50 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 486-40-24 Êîìá³íåçîí, á/â, õóòðÿíèé. Êîíòàêòè: 26-50-67, (067) 966-64-06 Êîñòþì ÷îëîâ³÷èé, 48 ð., ÷îðíèé, á/â, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: (095) 091-58-18 Êðîñ³âêè, 41 ðîçì³ðó, íîâ³, ô³ðìè «dcshoecousa (DC)». Êîíòàêòè: (067) 525-56-88

Êóðòêó æ³íî÷ó, 56-58 ð. Êîíòàêòè: 28-97-80 Êóðòêó ÷îëîâ³÷ó, øê³ðÿíó, á/â, ÷îðíîãî êîëüîðó, 48-50 ðîçì³ð, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 362-17-80 Êóðòêó øê³ðÿíó, ÷îë., 52-54 ð., 6 çð³ñò. Êîíòàêòè: 24-99-54, (095) 204-72-91 Êóðòêó-êîñóõó, ç â³äì³ííî¿ òåëÿ÷î¿ øê³ðè, âèãîòîâëåíà â Òóðö³¿, ðîçì³ð 46-48. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 035-26-78 Íàï³âøóáó, êîðè÷íåâà íîðêà. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 486-40-24 Îäÿã ñåêîíä-õåíä. Ö³íà: 8 ãðí./êã. Êîíòàêòè: (097) 486-40-24 Ïàëüòà øê³ðÿí³ ÷îëîâ³÷³, 48-50 ð. Êîíòàêòè: 23-36-01 Ïàëüòî æ³íî÷å âåñíÿíå «Zara», 44-48 ð., ñ³ðîãî êîëüîðó. Ö³íà: 320 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 921-21-07

Ìàøèíêó ïðàëüíó, á/â, äåøåâî. Êîíòàêòè: 62-80-11, (097) 782-61-90

Ìàøèíêó øâåéíó «×àéêà 142 ì», õîðîøèé ñòàí, ³íñòðóêö³ÿ. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 742-50-09

Ìàøèíêó ïðàëüíó, á/â. Êîíòàêòè: (093) 510-34-86

Ìàøèíêó øâåéíó íîæíó «Ëó÷í³ê». Êîíòàêòè: 5-79-21

ÒÅÕͲÊÓ ÏÎÁÓÒÎÂÓ Ç ªÂÐÎÏÈ, ÍÎÂÓ ÒÀ Á/Â. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 298-50-62

Ìàøèíêó øâåéíó «Âåð³òàç». Êîíòàêòè: (098) 130-10-68

Ìàøèíó ïðàëüíó «²íäåç³ò» íà çàï÷àñòèíè. Êîíòàêòè: (096) 607-23-37

Ìàøèíêó «Îðøà». 22-65-33

Ìàøèíó ïðàëüíó, Êîíòàêòè: 68-33-19

øâåéíó Êîíòàêòè:

Ìàøèíêó øâåéíó «Ïîä³ëüñüêó». Êîíòàêòè: (097) 744-21-25 Ìàøèíêó øâåéíó «Ïîäîëüñüêà». Êîíòàêòè: 28-43-33 Ìàøèíêó øâåéíó «×àéêà 142 ì», õîðîøèé ñòàí, ³íñòðóêö³ÿ, íàá³ð ëàïîê, áåç åëåêòðîïðèâîäà. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 742-50-09 Ìàøèíêó øâåéíó íîæíó «Ëó÷í³ê». Êîíòàêòè: 5-79-21

Ñóêíþ âåñ³ëüíó, ðîçì³ð S, ðîçøèòà ñòðàçàìè, ç ñàëîíó. Êîíòàêòè: (098) 640-26-40

Ñóêíþ âåñ³ëüíó ç êàì³ííÿì ñâàðîâñüê³, íà âåëèê³ ãðóäè, ðóêàâè÷êè òà ê³ëüöÿ â ïîäàðóíîê, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 068 051-69-33 Ñóêíþ âåñ³ëüíó, 44-46 ðîçì³ð, ð³ñò 1,6 ì, í³æíî-á³ëèé òîí, îçäîáëåíó êàì³ííÿì, ðóêàâè÷êè â êîìïëåêò³, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà: 1000 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (096) 317-27-08 Ñóêíþ âåñ³ëüíó, 52 ð. Êîíòàêòè: (067) 360-79-25 Ñóêíþ âåñ³ëüíó, á³ëó, ç íåâåëèêèì øëåéôîì, íà êîðñåò³, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, â êîìïëåêò³: ðóêàâè÷êè, êîëà, áîëåðî, ïðèêðàñè, áîñîí³æêè, ð³ñò 156-162. Êîíòàêòè: (097) 474-78-14 Ñóêíþ âåñ³ëüíó, êîë³ð øàìïàíü, 46 ðîçì³ð. Ö³íà: 1300 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (067) 995-86-71 Ñóêíþ âåñ³ëüíó, êðåìîâîãî êîëüîðó, 42 ð. Ö³íà: 2000 ãðí. Êîíòàêòè: 26-08-43

Ìàøèíêó øâåéíó. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 24-22-61

Ìàøèíêó øâåéíó «Ç³íãåð». Êîíòàêòè: (097) 410-44-96

Ïàëüòî çèìîâå ÷îðíå , 48-50 ð. Êîíòàêòè: 24-19-72, (096) 470-91-53

Ñóêíþ âåñ³ëüíó á³ëîãî êîëüîðó, ðîçì³ð 42-46, ð³ñò 170. Êîíòàêòè: (067) 3 6 3 - 0 5 - 6 0 julia-sun555@ukr.net

8.1.1. Ïðîäàì

Ïðàñêó. Êîíòàêòè: 26-50-67, (067) 966-64-06

Ìàøèíêè øâåéí³ «Ïðèâ³ëåã», «Â³êòîð³ÿ». Êîíòàêòè: 28-43-33

ÑÀËÎÍ ÂÅѲËÜÍί ÌÎÄÈ. ÏÐÎÄÀÆ ÒÀ ÏÐÎÊÀÒ ÂÅѲËÜÍÎÃÎ ÂÁÐÀÍÍß. ×ÈÙÅÍÍß ÒÀ ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ß. ÂÅѲËÜͲ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ. ÂÅײÐͲ ÒÀ ÂÈÏÓÑÊͲ ÑÓÊͲ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: ÂÓË. ÏÎØÒÎÂÀ, 9, 26-87-91, (067) 363-03-11, (067) 360-63-60

Êóðòêó á/â, æ³íî÷ó 48-50 ðîçì³ð, ë³ëîâî-ðîæåâà, òåðì³íîâî. Ö³íà: 5 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 302-29-96

Ìàøèíó ïðàëüíó «Àóð³êà», á/â. Êîíòàêòè: (050) 435-12-05

Ìàøèíêó øâåéíó. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 24-22-61

Ïóñåðè, äåøåâî. Êîíòàêòè: 28-10-47, (068) 683-85-95

Одяг, взуття

Ìàøèíêó â’ÿçàëüíó ÐÓÒÀ 85. Ö³íà: 230 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (063) 302-29-96

Ñóêíþ âå÷³ðíþ. Ö³íà: 50 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 486-40-24 Ñóêíþ ³òàë³éñüêó, â õîðîøîìó ñòàí³, íàïðîêàò. Ö³íà: 80 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 614-29-10 Ñóêíþ, íîâó, âå÷³ðíþ. Ö³íà: 50 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 486-40-24 Áîñîí³æêè (òóôë³ ç ïåðôîðàö³ºþ) ÷îë., 47ð., øê³ðÿí³, ÷îðíîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 24-99-54 Êîìá³íåçîí, õóòðÿíèé. 26-50-67

á/â, Êîíòàêòè:

Êîñòþì ÷îëîâ³÷èé, 48 ð., ÷îðíèé, á/â, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: (095) 091-58-18 ×åðåâèêè ÷îë. ðîáî÷³, 44-45 ð. Êîíòàêòè: (095) 705-41-10 ×îáîòè ÿëîâ³, õðîìîâ³, 42 ð. Êîíòàêòè: (095) 138-55-14 ×îáîòè, íîâ³, æ³íî÷³, çèìîâ³ ç ͳìå÷÷èíè: 39 ðîçì³ð, ÷îðí³, çðó÷íà íèçüêà ï³äîøâà. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 607-95-24 Øàïêó íîðêîâó ÷îëîâ³÷ó. Ö³íà: 50 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 486-40-24 Øàïêó, ÷îðíîáóðêà. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 486-40-24 Øèíåëü, 48 ð. Êîíòàêòè: 23-58-06 Øêàðïåòêè øåðñòÿí³. Êîíòàêòè: 23-58-06

Ñóêíþ âåñ³ëüíó, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38

8.1.2. Êóïëþ

Êîæóøîê. Ö³íà: 50 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 486-40-24

Îäÿã òà âçóòòÿ á/â. Êîíòàêòè: (097) 486-40-24

á/â.

Ïëèòó ãàçîâó «Åëåêòà», á/ â. Êîíòàêòè: (050) 435-12-05 Ïëèòó ãàçîâó á/â. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 647-70-60

Õîëîäèëüíèê «Ì³íñüê», â íåðîá. ñòàí³. Êîíòàêòè: (095) 138-55-14 Õîëîäèëüíèê «Ìîðîçêî», íîâèé. Êîíòàêòè: (050) 435-12-05 Õîëîäèëüíèê «Íîðä», 2-êàìåðíèé, á/â. Êîíòàêòè: 24-04-91, (097) 838-20-75 Õîëîäèëüíèê «Íîðä», á/ â. Êîíòàêòè: 24-05-79

Ïëèòó ãàçîâó, á/â. Êîíòàêòè: 40-10-40, (096) 146-45-75

Õîëîäèëüíèê «Ñíàéãå», á/â. Êîíòàêòè: (093) 510-34-86

Ïëèòó ãàçîâó. Êîíòàêòè: 26-53-40

Õîëîäèëüíèê Nord á/â. Êîíòàêòè: (067) 647-70-60

ÏÎÁÓÒÎÂÓ ÒÅÕͲÊÓ Ç Í²ÌÅ××ÈÍÈ, ÍÎÂÓ ÒÀ Á/ Â: ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÌÎÐÎÇÈËÜͲ ÊÀÌÅÐÈ, ÏÐÀËÜͲ ÌÀØÈÍÈ, ÅËÅÊÒÐÎÄÓÕÎÂÊÈ. ØÈÐÎÊÈÉ ÂÈÁ²Ð, ÃÀÐÀÍÒ²ß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 709-66-89, (067) 604-00-87, (050) 224-68-83

Õîëîäèëüíèê ç ìîðîçèëüíîþ êàìåðîþ, á/ ó Bosch ç ͳìå÷÷èíè, ìåòàëåâèé êîðïóñ. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: u (098) 667-98-98, (093) 763-00-00

Дитячі товари 8.2.1. Ïðîäàì Àâòîêð³ñëî äèòÿ÷å. Êîíòàêòè: (095) 327-81-52 Àâòîêð³ñëî, á/â. Êîíòàêòè: (095) 705-41-10 Àâòîêð³ñëî. (097) 506-00-19

Êîíòàêòè:

Âàííî÷êó äèòÿ÷ó, á/â. Ö³íà: 25 ãðí. Êîíòàêòè: (063) 302-29-96 Âàííó äèòÿ÷ó îöèíêîâàíó, 50 ë. Êîíòàêòè: (050) 435-12-05 Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé. Êîíòàêòè: (098) 954-09-09 Âåëîñèïåä ðîæåâîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: (096) 478-41-09 ³çîê «Àäáîð», çèìîâîë³òí³é, á³ëî-áëàêèòíèé, âåñü êîìïëåêò, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 624-25-54 ³çîê «Áàêóç³», âåñíÿíî-îñ³íí³é, çåëåíèé, 1 âëàñíèê, 3 ïîëîæåííÿ ñïèíêè, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: 5-38-19, (063) 268-20-66 ³çîê «Áåá³ äèçàéí», ë³òí³é, á/â. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: 5-38-19, (063) 268-20-66 ³çîê «Âåíåö³ÿ» çèìîâîë³òí³é, ñâ³òëî-çåëåíèé, â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 951-33-03 ³çîê «Â³ê³», çèìîâîë³òí³é, ñ³ðî-çåëåíèé. Êîíòàêòè: 64-16-91, (067) 724-43-34 ³çîê «Òàêî Âàð³îð», çèìîâî-ë³òí³é, ðîæåâîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: 26-71-28 ³çîê äèòÿ÷èé, Êîíòàêòè: 68-33-19

á/â.

Õîëîäèëüíèê, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38

³çîê Saturn Viki 2 â 1, ñòàí â³äì³ííèé êîðèñòóâàëèñü 6 ì³ñÿö³â.  êîìïëåêò³ ëþëüêà, ïðîãóëÿíêîâèé áëîê, 2 ÷îõëè íà í³æêè, ñóìêà, äîùîâèê. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 1 3 2 - 4 8 - 6 9 YanaDodchuk@ukr.net ³çîê âåñíÿíî-ë³òí³é «×³êî», â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (063) 635-52-30 ³çîê äèòÿ÷èé, Êîíòàêòè: 68-33-19

á/â.

³çîê äèòÿ÷èé «Äæîá³». Êîíòàêòè: 28-04-97, (095) 337-85-15 ³çîê äèòÿ÷èé «Ñàòóðí ³곻, 2 â 1, â³äì³ííèé ñòàí, á/â 6 ì³ñ., ëþëüêà, ïðîãóëÿíêîâèé áëîê, 2 ÷îõëè íà í³æêè, ñóìêà, äîùîâèê. Ö³íà: 1000 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 132-48-69 ³çîê äèòÿ÷èé, òðàíñôîðìåð «ATLANTIK», áåæåâîãî êîëüîðó, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: 22-71-12, (067) 435-65-58 ³çîê çèìîâî-ë³òí³é, ñèíüîãî êîëüîðó, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 1100 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 2 2 2 - 6 8 - 8 7 dobrelia.tetana@gmail.com ³çîê ë³òí³é, Ïîëüùà, á/ â, â³äì³ííèé ñòàí. Êîíòàêòè: (095) 705-41-10

Õî ëîäèëüíèê Õîëîäèëüíèê ç ìîðîçèëüíîþ êàìåðîþ, á/ ó Bosch ç ͳìå÷÷èíè, ìåòàëåâèé êîðïóñ. Ö³íà: 3500 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 667-98-98

Ïëèòó ãàçîâó, á/â. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38

Õîëîäèëüíèê, íåäîðîãî. 40-02-18

Ïëèòó ãàçîâó, êîëîíêó, á/ â àáî íåðîáî÷ó. Êîíòàêòè: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

á/â, Êîíòàêòè:

Õîëîäèëüíèê, Êîíòàêòè: 68-33-19

á/â.

Õîëîäèëüíèê, á/â. Êîíòàêòè: (098) 694-50-37 Õîëîäèëüíèê, á/â. Êîíòàêòè: 40-10-40, (096) 146-45-75 Øàôó äóõîâó «Êàðïàòè». Êîíòàêòè: (097) 744-21-25

Ïëèòó ãàçîâó, ñòàðó. Êîíòàêòè: 63-14-85, (096) 775-90-11 Õîëîäèëüíèê, á/â. Êîíòàêòè: (098) 380-03-35 Õîëîäèëüíèê, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Ìàøèíêó ïðàëüíó, á/â. Êîíòàêòè: (098) 380-03-35

Õîëîäèëüíèê, ïðàëüíó ìàøèíó, á/â àáî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Ìàøèíêó ïðàëüíó, á/â. Êîíòàêòè: (095) 605-01-10

Õîëîäèëüíèê. Êîíòàêòè: 40-02-18, (093) 254-13-38

à îéäàëêó «Òàêî», âèð-âî Ïîëüùà. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: 28-92-89, (050) 375-86-53

˳æêî äèòÿ÷å, + îðòîïåäè÷íèé ìàòðàö, á/ â, â õîðîøîìó ñòàí³, êîðè÷íåâèé. Êîíòàêòè: (096) 370-31-28

7.5.2. Êóïëþ

Ãîéäàëêó äèòÿ÷ó «Òàêî». Êîíòàêòè: 28-04-97, (095) 337-85-15 Ãîéäàëêó äèòÿ÷ó, âèð-âî Ïîëüùà, «Ãðàêî». Êîíòàêòè: (097) 183-42-71, (066) 784-95-59 Ãîéäàëêó ìóçè÷íó «Ãðàêî», 6 øâèäêîñòåé, íîâà. Êîíòàêòè: (095) 705-41-10 Äèâàí äèòÿ÷èé, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 1200 ãðí. Êîíòàêòè: 26-50-41, (093) 756-18-26 Äèòÿ÷ó øâåéíó ìàøèíêó ³ãðàøêîâó. Ìàøèíêà øèº. Òåðì³íîâî. Ö³íà: 100 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (063) 302-29-96 Êàíàò, ï³ä âèêîðèñòàííÿ äëÿ ãîéäàëêè. Êîíòàêòè: 24-99-54, (095) 204-72-91 Êàðóñåëü «×³êî». Êîíòàêòè: (097) 183-42-71, (066) 784-95-59 Êèëèìîê ìóçè÷íèé ðîçâèâàþ÷èé. Ö³íà: 150 ãðí. Êîíòàêòè: 28-92-89, (050) 375-86-53

³çîê ïðîãóëÿíêîâèé, ÷îðíî-æîâòèé. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 508-38-95

Êð³ñëî-ïåðåíîñêó äèòÿ÷ó àâòîìîá³ëüíó, âèð-âî ͳìå÷÷èíà, ãðóïà 0+, â³ä 0 äî 12 êã. Êîíòàêòè: (067) 382-85-64

³çîê, âèð-âî ͳìå÷÷èíà, 3 â 1, çèìà-ë³òî, â õîðîøîìó ñòàí³. Êîíòàêòè: (066) 040-95-60

˳æå÷êî äèòÿ÷å ç ìàòðàöîì, øóõëÿäîþ, ñâ³òëîãî êîëüîðó. Êîíòàêòè: (096) 478-41-09

³çîê, âèð-âî ͳìå÷÷èíà, 3-êîë³ñíèé, âåñü êîìïëåêò. Êîíòàêòè: 61-55-90, (050) 950-14-09

˳æå÷êî äèòÿ÷å. Êîíòàêòè: (097) 506-00-19

³çîê-òðîñòèíó, ׳êî, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, á/â, ÷åðâîíî-÷îðíèé. Ö³íà: 700 ãðí. Êîíòàêòè: 24-63-45, (066) 405-05-05

Ïëèòó ãàçîâó, á/â. Êîíòàêòè: (098) 380-03-35

˳æêî äèòÿ÷å, «Ïàë³», ²òàë³ÿ, ç ïîñò³ëüíèì êîìïëåêòîì, áàëäàõ³íîì, ìàòðàöîì îðòîïåäè÷íèì. Êîíòàêòè: 28-04-97, (095) 337-85-15

˳æêî äèòÿ÷å, äåðåâ’ÿíå, â õîðîøîìó ñòàí³, ç íàòóðàëüíèì ìàòðàöîì. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: (096) 508-38-95 ˳æå÷êî äèòÿ÷å. Êîíòàêòè: (097) 506-00-19 ˳æêî-êîëèñêó, äåðåâî íà ï ³ ä ø è ï í è ê à õ , ìàÿòíèêîâà ñèñòåìà, íîâå, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 849-98-66, (097) 400-87-00 ˳æêî-êîëèñêó, äåðåâî íà ï ³ ä ø è ï í è ê à õ , ìàÿòíèêîâà ñèñòåìà, íîâå, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 617-53-85 Îäÿã äèòÿ÷èé, á/â, ç ²òà볿, â³ä íàðîäæåííÿ äî 3 ðîê³â. Êîíòàêòè: 26-35-24, (096) 334-91-74 Ñóêíþ íîâîð³÷íó, äëÿ ä³â÷èíêè 3-5 ðîê³â, ìîæëèâà îðåíäà. Íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (097) 158-13-44 Ñóêíþ ðîæåâó ç òðîÿíäàìè, íà ä³â÷èíêó 6-8 ð. Êîíòàêòè: 62-83-47 Òðèêî äëÿ õóä. ã³ìíàñòèêè, íà ä³â÷. 5-7 ð., ÷åðâîíî-÷îðíå, ñòðàçè ÄÌÖ, â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (097) 099-20-13 Øòàíè äèòÿ÷³, íà ä³â÷èíêó 2-3 ð., â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà: 35 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 158-13-44 Øòàíè íà ä³â÷èíêó 2-3 ð., óòåïëåí³. Ö³íà: 35 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 158-13-44

8.2.2. Êóïëþ Êâàäðîöèêë äèòÿ÷èé, áåíçèíîâèé, â³ä 5 ðîê³â ìîæíà, ìîæíà á/â. Êîíòàêòè: (097) 214-12-94


Êîâäðè äèòÿ÷³ áàâîâíÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Êîíòàêòè: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10

Галантерея, тканини 8.3.1. Ïðîäàì Âàë³çó êîëåñàõ. 23-58-06

øê³ðÿíó íà Êîíòàêòè:

Äèâàíäåêè 2/1.5, 2/3ì. Êîíòàêòè: 24-19-72, (096) 470-91-53 Êîâäðè, ïîäóøêè ïóõîâ³. Êîíòàêòè: 26-38-46 Êîâäðó ïóõîâó, á/â. Ö³íà: çâè÷àéíà. Êîíòàêòè: 26-38-46 Ïîäóøêè ïóõîâ³, 70/70. Êîíòàêòè: 28-97-80 Ïîäóøêè, 70õ70. Êîíòàêòè: 28-43-33 Ïîäóøêè, íîâ³, 60/60. Ö³íà: 100 ãðí./øò. Êîíòàêòè: (093) 685-75-72, (067) 369-34-47 Ïîêðèâàëî äâîñïàëüíå. Êîíòàêòè: 28-97-80 ÏÎÑÒ²ËÜÍÓ Á²ËÈÇÍÓ ÏÐÎÏÎÍÓª ØÂÅÉÍÀ ÌÀÉÑÒÅÐÍß, ßʲÑÍÓ. ÏÎØÈÒÒß ÇÀ ²ÍÄȲÄÓÀËÜÍÈÌ ÇÀÌÎÂËÅÍÍßÌ. ØÈÐÎÊÈÉ ÂÈÁ²Ð ÒÊÀÍÈÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-05-07, (050) 508-79-43, (067) 397-26-21

Ïðîñòèðàäëà Êîíòàêòè: 5-62-59

ëëÿí³.

Òðåíàæåð «Àáðîêåò». Êîíòàêòè: (097) 410-44-96

8.4.2. Êóïëþ Ïðèíàäëåæíîñòè îõîòíè÷üè, ñåòü ìàñêèðîâî÷íóþ, ñòâîëû ê îõîòíè÷üåìó ðóæüþ ÈÆ-27. Çàï÷àñòè ê ëîäî÷íîìó ìîòîðó «Âåòåðîê», «Íåïòóí». Êîíòàêòû: (472) 71-04-69, (067) 885-17-19, (063) 049-09-59 Ãèð³ ñïîðòèâí³. Êîíòàêòè: (067) 303-34-63, (099) 916-20-58

Медицина, косметика 8.5.1. Ïðîäàì Áàÿí. Êîíòàêòè: 23-36-01 Êð³ñëî ìàñàæíå, âèð-âî ͳìå÷÷èíà. Ö³íà: 3000 ãðí. Êîíòàêòè: 26-50-41, (093) 756-18-26 Êð³ñëî-òóàëåò, ³íâàë³äíå. Êîíòàêòè: (098) 214-44-96 Êð³ñëî-òóàëåò, íîâå. Ïåðåñóâíå íà êîëåñàõ. Ç â ³ ä ê è ä í è ì è ï³äëîêîòíèêàìè, ðóõëèâîþ ñïèíêîþ, ñèä³ííÿ ì»ÿêå. Ö³íà: 870 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (063) 302-29-96 Ïåðóêó æ³íî÷ó, ñâ³òëîðóñèé êîë³ð. Ö³íà: 20 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (063) 302-29-96

Мистецтво

Øòîðè! Ëàìáðèêåíè! ²íäèâ³äóàëüíå ïîøèòòÿ íà çàìîâëåííÿ! Êîíòàêòè: гâíåíüñüêèé ð-í/îáë, ñìò. Êëåâàíü 27-28-38 (098) 762-00-64 marunka11@gmail.com

À ê î ð ä å î í «Âåëüòìåéñòåð». Êîíòàêòè: (098) 812-00-80

8.3.2. Êóïëþ

Àêîðäåîí «Êâ³íòà», á/â. Ö³íà: 600 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 481-58-85

Êîâäðè áàâîâíÿí³³ àáî âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ð à ä ÿ í ñ ü ê î ã î âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Êîíòàêòè: (050) 88848-80, (067) 332-81-10

Відпочинок, спорт, туризм 8.4.1. Ïðîäàì Àáîíåìåíòè â ã³ðñüêîëèæíèé êóðîðò «Áóêîâåëü» íà ï³äéîìíèêè (äåííå ³ âå÷³ðíº êàòàííÿ). Ö³íà: 200 Êîíòàêòè: (096) 357-49-36 ivannam93@i.ua Êëþ÷êè äëÿ ãîëüôó, á/â. Êîíòàêòè: (068) 025-34-23 Êîâçàíè æ³íî÷³ «Ñí³ãóðêè», äèòÿ÷³. Øê³ðÿí³ ÷åðåâèêè. Á³ë³. ª òðè ïàðè. 35, 38, 39 ðîçì³ð ðàäÿíñüêèé. Ïî 10 ãðí. Ö³íà: 10 ãðí. òîðã. Êîíòàêòè: (063) 302-29-96 Êîñòþìè òà øòàíè ëèæí³, á/â, ð³çí³ ðîçì³ðè, ãàðíèé ñòàí, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 62-73-97, (067) 993-68-65

8.6.1. Ïðîäàì

Áàëàëàéêó. Êîíòàêòè: (098) 812-00-80 Áàíäóðó. Êîíòàêòè: (098) 812-00-80 Áàÿí «Åòþä», âèð-âî Ïîëüùà. Êîíòàêòè: 20-32-93, (068) 053-41-23 Áàÿí «Åòþä». Êîíòàêòè: (098) 812-00-80 Áàÿí, á/â. 68-33-19

Êîíòàêòè:

Áàÿí. Êîíòàêòè: 812-00-80

(098)

Äîìáðîâèé áàñ. Êîíòàêòè: (098) 812-00-80 Äóõîâ³ ³íñòðóìåíòè. Êîíòàêòè: (098) 812-00-80 Åëåêòðîã³òàðó ó â³äì³ííîìó ñòàí³, íåäîðîãî Êîíòàêòè: (096) 157-02-86 Êàðòèíè âèøèò³. Êîíòàêòè: (066) 859-32-92 Êàðòèíè. 26-38-46

Êîíòàêòè:

Êàðòèíó «Cåëî», ïîëîòíî, ìàñëî, âèñîòà 66 ñì, øèðèíà 68 ñì. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 094-06-17

Ôîðòåï³àíî «Á³ëîðóñü», ç ñàìîâèâîçîì. Ö³íà: 1500 ãðí. Êîíòàêòè: (099) 341-82-06 Ôîðòåï³àíî, ͳìå÷÷èíà. 26-05-66

âèð-âî Êîíòàêòè:

8.8.2. Êóïëþ Ìàñòèêó. Êîíòàêòè: (098) 726-65-17

Продукти харчування

8.6.2. Êóïëþ Áàíäóðó. Ö³íà: 800 ãðí. Êîíòàêòè: (093) 721-09-35, (095) 120-57-73 óòàðó Musima, Jolana, Orfeus. Êîíòàêòè: (066) 7349725 Äîìðó. Êîíòàêòè: (066) 7349725 ²íñòðóìåíòè äóõîâ³. Êîíòàêòè: (066) 842-60-07

Антикваріат, годинники, ювелірні вироби 8.7.1. Ïðîäàì Ãîäèííèê «Ëó÷» íàðó÷íèé, ìåõàí³÷íèé, äèòÿ÷èé, âèð-âî ÑÑÑÐ. Ö³íà: 200 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 561-40-45 Ãîäèííèê äåðåâ’ÿíèé ç áîºì. Êîíòàêòè: 26-38-46

8.9.1. Ïðîäàì Êàâó íàòóðàëüíó ìåëåíó «JIHLAVANKA» ç ×åõ³¿. Ö³íà: 100 ãðí./êã. Êîíòàêòè: (097) 607-95-24 Êèñëîòó ëèìîííó. Ö³íà: 12 ãðí./êã. Êîíòàêòè: (050) 537-59-51 Ìåä íàòóðàëüíèé, 3 ë. Ö³íà: 130 ãðí. Êîíòàêòè: (050) 537-59-51 Îã³ðêè ñîëåí³. Êîíòàêòè: 28-44-80, (068) 513-60-09 ѳê ÿáëó÷íèé, íàòóðàëüíèé. Êîíòàêòè: (066) 874-36-59 Òåëÿòèíó òóøêàìè. Ö³íà: 32 ãðí./êã. Êîíòàêòè: гâíåíñüêèé ð-í, ñ. Êóñòèí (096) 720-82-42

×åðåïàøîê ÷åðâîíîâóõèõ. Êîíòàêòè: (097) 707-20-52

8.10.2. Êóïëþ

8.9.2. Êóïëþ

Êîðì äëÿ ðèáîê ãóðòîì. Êîíòàêòè: (068) 025-34-23

Ïðèêðàñè ä³àäåìà, ñåðåæêè, êîëüº. Ö³íà: 100 ãðí., òîðã. Êîíòàêòè: (068) 568-29-10 kolomiec@ukrwest.net

Êîð³àíäð, ã³ð÷èöþ á³ëó, ÷îðíó, æîâòó. Êîíòàêòè: 22-67-17, (067) 252-55-23

8.7.2. Êóïëþ

Тварини, рослини

Èêîíû ñòàðèííûå, êàðòèíû õóäîæíèêîâ 19-20 âåêîâ, à òàêæå êíèãè, èçäàíûå äî 1917 ãîäà. Äîðîãî. Êîíòàêòû: (050) 346-60-68 Ïåðåçâîíþ

8.10.1. Ïðîäàì

Âñòàâêè-êàì³íö³ ç þâåë³ðíèõ âèðîá³â (ïåðñòí³â, ñåðåæîê, êóëîí³â òîùî). Êîíòàêòè: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10 ²ãðàøêè-ìîäåëüêè àâòîìîá³ë³â ìàñøòàáó 1:43, âèð-âî ÑÐÑÐ, ìîæëèâî íåðîáî÷³. Êîíòàêòè: (050) 88848-80, (067) 332-81-10 Ñòàòóåòêè ïîðöåëÿíîâ³, ñòàðîâèíí³ ðå÷³. Êîíòàêòè: (096) 614-16-02

Господарські товари, побутова хімія 8.8.1. Ïðîäàì Âàë³çó íà êîëåñèêàõ, òåìíîãî êîëüîðó, 60/40/20 ñì, íîâó. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: (068) 515-96-85 Êàñòðóëþ àëþì³í³ºâó, 50 ë. Êîíòàêòè: (050) 435-12-05

Êîøåíÿò ïîðîäè áðèòàíñüê³ âèñëîâóõ³. Êîíòàêòè: (096) 605-34-33

Àêâàð³óì, 200 ë, ç òóìáîþ, ðèáêàìè. Êîíòàêòè: (098) 631-05-24

8.10.3. Ïîäàðóþ ʳøêó. Êîíòàêòè: 28-44-80, (068) 513-60-09

Êîòà äëÿ â’ÿçêè, 1.8 ì³ñ, øîòëàíäåöü, âèñëîâóõèé, áëàêèòíèé, ç äîêóìåíòàìè. Êîíòàêòè: (096) 857-55-70

Сільське господарство 8.11.1. Ïðîäàì

• • •

415-97-67

Êîøåíÿ â äîáð³ ðóêè. Êîíòàêòè: 23-00-96, (050) 435-48-02 Êîøåíÿ â äîáð³ ðóêè. Êîíòàêòè: (097) 415-97-67

Êë³òêó äëÿ äîìàøí³õ òâàðèí, á/â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: 5-79-21

Êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè. Êîíòàêòè: 28-10-47, (068) 683-85-95

Êîáèëó, 2 ð. Êîíòàêòè: (067) 794-61-71 Êîøåíÿò ïîðîäè áðèòàíñüê³, øîòëàíäñüê³. Êîíòàêòè: (097) 567-88-37, (095) 123-08-46 Êðîëèêà äåêîðàòèâíîãî ç íîâîþ êë³òêîþ. Êîíòàêòè: (067) 761-34-06 Êðîëÿ äåêîðàòèâíîãî, ç íîâîþ êë³òêîþ. Êîíòàêòè: 5-45-29, (067) 761-34-06 Ïàëüìó ê³ìíàòíó ç ãîðùèêîì, 3 ì. Ö³íà: 450 ãðí. Êîíòàêòè: 68-00-68 Ïàïóãó âåëèêîãî îëåêñàíäð³éñüêîãî. Êîíòàêòè: (067) 453-74-71 Ðèáêè àêâàð³óìí³, ðîñëèíè àêâàð³óìí³. Êîíòàêòè: 24-41-05, (097) 729-82-87 Ðèáîê àêâàð³óìíèõ (öèõë³äè), íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (067) 360-95-88, (067) 362-02-32

Ñåðâ³çè äåøåâî. 28-97-80

Öóöåíÿ ïîðîäè éîðêøèðñüêèé òåð’ºð. Êîíòàêòè: (096) 666-52-57

Ñâ³òèëüíèê íà øòàíç³, äëÿ á³ëüÿðäó, íà 6 ëàìï, çåëåíîãî êîëüîðó. Ö³íà: 350 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Ïîðòðåòè ãåíåðåëüíèõ ñåêðåòàð³â ÖÊ ÊÏÐÑ, â ðàìêàõ, íà äåðåâ’ÿí³é îñíîâ³. Êîíòàêòè: 24-99-54, (095) 204-72-91

Òåðìîñ 0,5-0,75 ë, êîðïóñ - ïëàñòìàñà, êîëáà - ñêëî, âèð-âî ÑÑÑÐ. Ö³íà: 100 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 561-40-45

Öóöåíÿ, ïîðîäè ðîñ³éñüêèé ñïàí³åëü, 4 ì³ñ., ÷îðíèé êîë³ð. Êîíòàêòè: 26-03-63, (098) 477-56-58

Ñóäíî-êðóã, ãóìîâå. Êîíòàêòè: 26-50-67, (067) 966-64-06

Ñàêñîôîí «Àëüò Âåëüòêëàíã». Êîíòàêòè: (098) 812-00-80

Ôëÿãè â³éñüêîâ³. Êîíòàêòè: 24-99-54, (095) 204-72-91

Öóöåíÿò ìàëåíüêî¿ ïîðîäè â äîáð³ ðóêè. Êîíòàêòè: (095) 948-97-07

Êàðòîïëþ íàñ³ííåâó «Ñàíòå», æîâòà, 2 ò, Çäîëáóí³âñüêèé ð-í. Êîíòàêòè: (067) 382-03-94 Êàðòîïëþ. Êîíòàêòè: 24-71-08, (067) 788-76-52 Êîçó, ä³éíó, ê³òíó. Êîíòàêòè: 23-63-53, (098) 761-54-14 Êîíåé ðîáî÷èõ, ïàðó, 4 ð., ñïîê³éí³. Ö³íà: 15000 ãðí. Êîíòàêòè: (097) 249-56-58

äîñòàâêà. (096) Êîíÿ.

Ï î ð î ñ ÿ ò , ñâèíîìàòîê, áàðàí³â. Êîíòàêòè: (096) 112-38-95

ß÷ì³íü, ïøåíèöþ, ñîëîìó òà ñ³íî â òþêàõ. (050) Êîøåíÿ 4 ì³ñ., â äîáð³ Êîíòàêòè: ðóêè. Êîíòàêòè: (097) 339-29-39

Àêâàð³óì, 90 ë, ç òóìáîþ, õîðîøèé ñòàí. Êîíòàêòè: (098) 631-05-24

Ïîëîòíà âèøèòèõ ³êîí. Êîíòàêòè: (067) 793-44-54

êàâîâ³ íîâ³, Êîíòàêòè:

âèäðè,áîáðà òà ³íø³. Êîíòàêòè: (096) 614-16-02

Êîøåíÿ, âèõîâàíå, íåâèáàãëèâå, â õîðîø³ ðóêè. Êîíòàêòè: (097) 415-97-67

Ñîáàêó ïîðîäè í³ìåöüêà â³â÷àðêà, 4 ð., ä³â÷. Ö³íà: 500 ãðí. Êîíòàêòè: (067) 261-54-93

Íàìåò â³éñüêîâèé 6 ì³ñöü. Êîíòàêòè: (067) 803-23-56

Öóöåíÿ, ïîðîäè ðîñ³éñüêèé ñïàí³åëü. Êîíòàêòè: 26-03-63

×àñíèê. Êîíòàêòè: (067) 706-92-40

Ïðèêðàñè âåñ³ëüí³ íà àâòî. Êîíòàêòè: 40-18-63

Êàðòèíó «Çèìà», ïîëîòíî, ìàñëî, 44 ñì - 59 ñì. Ö³íà: 300 ãðí. Êîíòàêòè: (098) 094-06-17

Öóöåíÿ ïîðîäè éîðêøèðñüêèé òåð’ºð. Êîíòàêòè: (096) 666-52-57

Ãí³é, êðîëÿ, ëèñà, Êîíòàêòè: Êàðòîïëþ. Êîíòàêòè: Øêóðè îíäàòðè, êóíèö³, íóòð³¿, 112-38-95 âåñ³ëüí³: (098) 586-63-07

Âèäàííÿ, êíèãè àíòèêâàðí³ äîðåâîëþö³éí³ ç ìèñòåöòâà, ô³ëîñîô³¿, ³ñòîð³¿, çá³ðíèêè òâîð³â êëàñèê³â. Äîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

47

²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ, ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó

Êîíòàêòè: 394-66-75

(067)

Êîíÿ. Êîíòàêòè: 666-54-71

(096)

Êîðìîð³çêè åëåêòðè÷í³. Êîíòàêòè: 28-14-75, (067) 528-70-42

Òåëè÷êó 14 ì³ñ., æèâîþ âàãîþ. Ö³íà: 17 ãðí./êã. Êîíòàêòè: гâíåíñüêèé ð-í, ñ. Êóñòèí (096) 720-82-42 Òåëè÷êó íà êîðîâó, â³ê 14 ì³ñ., â³ä õîðîøî¿ êîðîâè. Êîíòàêòè: (096) 720-82-42 Òåëÿ, 3 ì³ñ. Êîíòàêòè: (068) 146-30-87 ß÷ì³íü. Êîíòàêòè: 61-94-82, (067) 730-63-10 Ãí³é, äîñòàâêà. Êîíòàêòè: (096) 112-38-95 Ïîðîñÿò, ñâèíîìàòîê, áàðàí³â. Êîíòàêòè: (096) 112-38-95

Êîðîâó, 6 ðîê³â, ÷îðíî-á³ëà, ìຠîòåëèòèñÿ â òðàâí³. Êîíòàêòè: (067) 722-15-96

ß÷ì³íü, ïøåíèöþ, ñîëîìó òà ñ³íî â òþêàõ. Êîíòàêòè: (050) 339-29-39

íîâîçåëàíäñüêèé á³ëèé, í³ìåöüêèé âåëåòåíü ïîïåëÿñòèé, â³ä 2 äî 3 ì³ñ. Êîíòàêòè: (098) 417-51-46

8.11.2. Êóïëþ

ß÷ì³íü, ïøåíèöþ, ïøåíèöþ, ñîëîìó òà ñ³íî â òþêàõ. Êðîë³â ïîðîäè ñ³ðèé ß÷ì³íü, ñëîâàöüêèé ñîëîìó òà ñ³íî â òþêàõ. Êîíòàêòè: (096) âåëåòåíü, â å ë å ò å í ü , Êîíòàêòè: (096) 112-38-95 112-38-95

³ç â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (095) 686-16-02 ³ç. Êîíòàêòè: 20-18-68, (097) 296-44-64 Âóëèêè. 22-67-17

Êîíòàêòè:

Ìëèíè ÄÊÓ 220\380. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Êîíòàêòè: 28-14-75, (067) 528-70-42

Îâåñ, ãðå÷êó íà íàñ³ííÿ. Êîíòàêòè: 61-94-82, (067) 730-63-10

Äâåð³ â õë³â 170õ90 ñì, á/ â, íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (097) 447-95-44

Öóöåíÿ ä³â÷., â³ä íå÷èñòîêðîâíî¿ â³â÷àðêè. Êîíòàêòè: 26-54-83

Çåðíî êóêóðóäçè, êîðìîâèé áóðÿê. Êîíòàêòè: (096) 518-86-77

Öóöåíÿò çì³øàíî¿ ïîðîäè â³â÷àðêè òà òåð’ºðà. Êîíòàêòè: 63-36-62

Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, îâåñ, êóêóðóäçó, ñîþ, ãîðîõ. Êîíòàêòè: 22-67-17

Ïøåíèöþ, 1,5 ò, Çäîëáóí³âñüêèé ð-í. Êîíòàêòè: (067) 382-03-94

8.10.4. Ïðîïîíóþ

Êàðòîïëþ âåëèêó. Êîíòàêòè: 27-06-84, (096) 157-02-58

Ñâèíþ, òóøêîþ àáî ïîëîâèíó. Êîíòàêòè: (097) 178-82-53

Êàðòîïëþ âåëèêó. Ö³íà: 1.50 ãðí./êã. Êîíòàêòè: 20-62-65, (068) 030-26-76 tanya-borovets@yandex.ru

ß÷ì³íü, ïøåíèöþ, êóêóðóäçó, êàðòîïëþ, áóðÿê. Êîíòàêòè: (050) 339-29-39

à åðáèöèäû õàðíåñ è äð. Êîíòàêòû: (050) 136-86-24

Ñîáàêó, ä³â÷èíêà, ïåðñèêîâîãî êîëüîðó, áåç ïîðîäè. Êîíòàêòè: (096) 9 2 0 - 8 6 - 0 3 romanenko_rabota@ukr.net

óð÷èöþ á³ëó. Êîíòàêòè: 61-94-82, (067) 730-63-10

Íàñ³ííÿ ñòå⳿. Êîíòàêòè: (097) 353-05-20

Âóëèêè. Êîíòàêòè: (067) 360-54-15

Ñîáàêó, ïîðîäè ïåê³íåñ äëÿ â’ÿçêè, ä³â÷. 3 ð., òåðì³íîâî. Êîíòàêòè: 28-04-39, (097) 329-93-87

Ñîëîìó â òþêàõ. Êîíòàêòè: (099) 988-00-15, (098) 273-20-95

Îâåñ. Êîíòàêòè: 61-94-82, (067) 730-63-10 Ïàðêàí ç ïðîôíàñòèëó. Êîíòàêòè: (067) 923-36-93

ѳíî â òþêàõ. Êîíòàêòè: (063) 220-60-01 ѳ÷êàðíþ. Êîíòàêòè: (067) 888-90-55

Êàðòîïëþ. Êîíòàêòè: (096) 518-86-77 Êàðòîïëþ. Êîíòàêòè: (098) 585-63-07 Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, æèòî, îâåñ, êóêóðóäçó, ñîþ. Êîíòàêòè: 22-67-17, (067) 252-55-23 Ñîþ «Àííóøêà» íà íàñ³ííÿ. Êîíòàêòè: 61-94-82, (067) 730-63-10 ßéöÿ ³íêóáàö³éí³. (098)962-72-70

³íäèêà, Êîíòàêòè:


48

¹8 â ³ ä 13 áåðåçíÿ 20 13 ðîêó

Ï î ë í î ö å í í î å ñ î ï ð î â î æ ä å í è å ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà îò À äî ß. Ðàáîòàåì ñ þ ð è ä è ÷ å ñ ê è ì è ëèöàìè âñåõ ôîðì ñ î á ñ ò â å í í î ñ ò è . à à ð à í ò è ð ó å ì ñîõðàíåíèå èìóùåñòâà äîëæíèêà. Ñâ. À01 ¹415836. Êîíòàêòû: (050) 343-88-79, (097) 085-15-85 ÁÛÑÒÐÀß ËÈÊÂÈÄÀÖÈß, ÐÅÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß, ÏÎÊÓÏÊÀ ÎÎÎ/×Ï/ÇÀÎ/ÎÀÎ, ÑÌÅÍÀ Ó×ÐÅÄÈÒÅËÅÉ/ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ, ÏÎÃÀØÅÍÈÅ ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÄ ÁÀÍÊÀÌÈ, ÁÈÇÍÅÑ-ÏÀÐÒÍÅÐÀÌÈ, ÁÞÄÆÅÒÎÌ. ÑÂ. À01 ¹ 415836 ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 225-88-38, (098) 704-68-18

³äåîçéîìêó âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é íîâîþ, ò ð è ì à ò ð è ÷ í î þ ïðîôåñ³éíîþ êàìåðîþ, ñóïåðìîíòàæ, ìîæëèâà ôîòîçéîìêà, îðåíäà ÷îðíîãî à/ì Äæèï. Âè¿çä ïî îáëàñò³. ßê³ñíî. Êîíòàêòè: 43-12-12, (067) 362-50-32

³äåîçéîìêó óðî÷èñòèõ ïîä³é, îðèã³íàëüíèé ìîíòàæ, ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ, âè¿çä ïî îáëàñò³ íåäîðîãî. Êîíòàêòè: (098) 456-93-43

ÂÅѲËÜÍÓ ÆÈÂÓ ÌÓÇÈÊÓ, ÌÓÇÈ×ÍÅ ÎÔÎÐÌËÅÍÍß ÂÅѲËÜ, Þ²ËůÂ, ÓÐÎ×ÈÑÒÈÕ ÏÎIJÉ, ÒÀÌÀÄÀ, ÏÐÎÔÅѲÉÍÓ Â²ÄÅÎ-, ÔÎÒÎÇÉÎÌÊÓ, ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÈÉ ÌÎÍÒÀÆ. ÂËÀÑÍÅ ÀÂÒÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 478-88-45, (068) 624-24-74

ÇÍßÒÒß ÏÎÐײ, ÂÐÎʲÂ, ÑÒÐÀÕ²Â. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-16-94, (097) 350-19-43, (050) 965-01-84

³äåîçéîìêó ÌÓÇÈ×ÍÈÉ ÃÓÐÒ öèôðîâîþ ïðîôåñ³éíîþ «ÒÀ˲ÑÌÀÍ», ßʲÑÍÈÉ â³äåîêàìåðîþ, ÿê³ñíî, ÇÂÓÊ, ÏÐÎÔÅѲÉÍÅ ÂÈÊÎÍÀÍÍß Â²ÄÅÎ-, êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, ÔÎÒÎÇÉÎÌÊÈ, ÏÎÑËÓÃÈ öèôðîâå ôîòî, ìîæëèâèé ÒÀÌÀÄÈ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ÄÂÄ, âè¿çä çà ìåæ³ ì³ñòà Âȯ