Page 1

NO. 24 Publ i c ac i รณnmens ualMay o2013 โ€ข www. a npat r i moni al . c om

Uns anopr oduct ode:


¿ Sabi asque. . .

Paraelregal odees t e10demayo, l omej oreshacerunacomprai nt el i gent e? Aquíal gunost i ps : Def i ni relval ormáxi mopar aelpr es ent edel amadr eyr es pet ar es t al í nea,c ones t oevi t ar áhac erc ompr asi mpul s i vasy ar r epent i r s eenelf ut ur o. Pl ani f i c arl ac ompr a,ant esdes al i rdec as apar at omarl as mej or esdec i s i ones ,es t ot ambi énayudar áamant enerel equi l i br i odet upr es upues t oper s onalyf ami l i ar . Elt i empoesi ndi s pens abl eenes t asc ompr a,puedesenc ont r ar másopor t uni dadesyhas t ac ondes c uent o,t ambi énpodr ás c ompar arpr ec i osyus arpr omoc i oneses pec i al esuof er t asque s eof r ec enpar aelDí adel asMadr es . Nool vi desguar darl osc ompr obant esdec ompr adec ual qui er ar t í c ul o,par apoderr eal i z arl osc ambi osper t i nent es . Par aevi t arl asc ompr asi mpul s i vasynoponerat enc i ónal os mí ni mosdet al l es ,l osexper t osr ec omi endannoc ompr ar c ans ado,c onhambr eoc onpr i s a.Tumamámer ec eelmej orde l osr egal os . Undet al l emuyi mpor t ant equenopuedesdej ares c apares es c ogerl af or madepagoquemást ec onvi ene.


Pl az o

enaños Ahor r ando$1, 000 mensual es

FONDODI NÁMI CO100%,PESOS PRODUCTO:OPTI MAXPL US

mensual es

5

71, 361

11

238, 592

15

438, 206

20

847, 509

25

1, 542, 037

Pl azo

Sal do Pr oy ec t ado

5

224, 310

11

759, 115

15

1, 392, 462

20

2, 691, 766

25

4, 897, 726

enaños Ahor r ando$3, 000

Sal do Pr oyec t ado


Salud Financiera Digital Mayo 2013  

Celebrando el Día de la Madre, ¿Por que mama debe ahorrar para el futuro? Hacer una compra Inteligente. El mejor regalo para mama