Forsbecks Växtskydd Sprutteknik

Page 1

Sprutteknik


Sprutteknik Vid all sprutning gäller det att välja och anpassa sin sprutteknik för att kunna göra behandlingen vid rätt tidpunkt och med en rimlig dos. Detta görs framförallt genom att anpassa sin kapacitet och kombinera duschkvalitet, vätskemängd och munstyckstyper beroende på situation.

På vanlig lantbruksspruta används vanligen 110 och 120o. Monterade med 50 cm avstånd skall bommen arbeta på en höjd av 40-50 cm för att få dubbel överlappning. Flera olika munstyckstyper finns, nedan beskrivs tre olika typer lämpade för konventionella sprutor.

Vätskemängd Vid sprutning med konventionell spruta med spaltspridare kan det användas vätskemängder från ca 90 l/ha och uppåt, vanligen ca 150-200 l/ha. Låga vätskemängder åstadkoms vanligen med små munstycken som ger mindre droppar. Dessa ger en ökad täckning men också en ökad risk för avdrift. Avdriften ger sämre effekt av behandlingen i fältet och kan orsaka skador utanför fältet. Vätskemängden anpassas till hur mycket växtmassa som behöver täckas. Markherbicider kan därför användas med låg vätskemängd, ned till 90 l/ha. Vid ogräsbekämpning används 100-200 l/ha beroende på ogräsens och grödans storlek. För svamp och insektsbekämpning är deras placering i beståndet av görande. Sitter skadegöraren i toppen räcker 100 l/ha. Vill man nå ner i botten krävs 200-300 l/ha beroende på gröda. När det kravet är uppfyllt anpassas vätskemängden efter fältstorlek för att få så få fyllningar som möjligt. För en del preparat anges lägsta eller högsta vätskemängder beroende på hur preparaten fungerar.

1. Standardspaltspridare typ XR, LU m fl Har ett brett droppstorleksspektrum, dvs ger både stora och fina droppar. De allra minsta dropparna är mycket utsatta för avdrift. Lämpligt allroundmunstycke vid vatten mängder över 150 l/ha. Vid lägre vattenmängder och små munstycke blir risken för vindavdrift stor. 2. Low Drift munstycken, typ LD, AD, SD I princip en standardspaltspridare med stypbricka, som gör att andelen fina doppar minskar. Effekten av detta blir mindre vind av drift och något sämre täckning, jämfört med standardmunstycke av samma storlek. Lämpliga vid vätskemängder under 150 l/ha för att minska vindavdriften. 3. Injektormunstycke, typ AI, DB, ID, Injet Injektorspridaren är lång, med hål på sidorna där luft sugs in i spridaren och blandas med vätskan varvid det bildas små blåsor runt vilka dropparna sitter. Denna droppe/blåsa blir tyngre än vanliga droppar och vindavdriften minskas radikalt. Injektorspridare skall vanligen användas vid 4-7 bar tryck vilket gör att man för att få samma vätskemängd som med standardspridare väljer en storlek mindre. Då man använder Injektorspridare för att reducera avdrift vid

Munstycke Munstycke har numera en internationell standard avseende märkning, storlek och färg. Storlek 01 – Orange, 015 – grön, 02 – gul, 03 – blå, 04 – röd osv. De är också märkta med toppvinkel; 120, 110, 80o osv. 142


Duschkvalitet För att förenkla valet av spridare i olika situationer används begreppet Duschkvalitet. Ett grovt, men ofta tillräckligt mått

på droppstorlek. För fältsprutning med lantbrukspruta talas bara om klasserna Fin, Medium och Grov. För många preparat finns rekommenderat Duschkvalitet för att få bästa effekt av behandlingen. I vissa länder krävs att det skall anges på alla preparatetiketter. Om ingen särskild Duschkvalitet anges för preparatet används normalt Medium. Nedan en tabell över Duschkvalitet med förklaringar och exempel på spridare och vätskemängder. Injektorspridare finns inte i tabellen då de inte går att klassificera på samma sätt. De torde emellertid, så länge de är i luften och inte träffat sitt mål, motsvara Duschkvalitet Mycket Grov.

Vallbrott, stubb,VALLBROTT, träda

STUBB, TRÄDA

behandlingar där det ställs krav på täckning kan en del av den sämre täckning som de större dropparna ger kompenseras med en höjd vätskemängd. Injektor spridarna kan inte generellt rekommenderas i situationer då det är svårt att träffa rätt mål t ex tidiga behandlingar på små ogräs i sockerbetor eller på små gräsogräs. Då det inte ställs krav på täckning, t ex jordherbicider, kan av drifts reduceran de spridare med fördel användas med låga vätskemängder.

Duschkvalitet

Användningsområde

Täckning

Avdriftsrisk

Exempel på spridare

Fin

Kontaktverkande medel. Då god täckning krävs

Mycket bra

Stor

85 - 120 015 Grön Standard 110 - 155 02 Gul Standard 03 Blå Standard > 3 bar 200 - 235

Medium

I flertallet situationer eller då inget annat anges

Bra

Måttlig

015 Grön 02 Gul 03 Blå 04 Röd

85 - 120 LowDrift 110 - 155 LowDrift Standard < 3 bar 160 - 200 220 - 310 Standard

Grov

Vid risk för avdrift eller då det inte är krav på täckning

Sämre

Liten

03 Blå 04 Röd 06 Grå

LowDrift < 3 bar 160 - 200 220 - 270 LowDrift 330 - 400 Standard

143

Vätskemängd l/ha 6-7 km/h 2 och 3 bar


Val av munstycke Det finns tyvärr inte en munstycketyp eller storlek som passar för alla situationer. De flesta klarar sig egentligen inte med endast en spridare utan bör ha åtminstone en extra spridare. Nedan ges exempel på möjligt spridar val. Det är generella rekommendationer och många andra alternativ kan finnas. Vissa preparat har speciella krav påavdriftsreducerande utrustning - läs alltid etiketten! 1. Plats för ett munstycke Blå, standard spridare, storlek 03, vätske mängd 150-200 l/ha. Duschkvalitet Medium Klarar de flesta bekämpningssituationer. Hög vätskemängd vid stor växtmassa och krav på nedträngning eller god täckning. Vi stor risk för vindavdrift byt till: Gul injektorspridare stor lek 02, 170-200 l/ha (Duschkvalitet Grov-Mycket Grov). 2. Triplett eller motsvarande Gul Standard 02, 100-150 l/ha. Duschkvalitet Fin ger hög kapacitet och god täckning. Känslig för vindavdrift. Lämplig vid tidiga ogräsbekämpningar, Roundupbehandlingar mm. Ej lämplig vid stor växtmassa om god nedträngning önskas. Blå, standard 03, 150-200 l/ha eller Gul LowDrift 02 100-150 l/ha. Duschkvalitet Medium. Klarar de flesta situationer. Hög vätskemängd vid stor växtmassa och krav på nedträngning eller god täckning. Mindre känsliga för vindavdrift. Gul, injektorspridare 02, 170-200 l/ha (Duschkvalitet Grov-Mycket Grov). Används för att minimera vindavdrift. T ex intill känsliga kulturer, vattendrag eller om bekämpning måste ske vid blåsiga förhållanden. Risk för försämrad effekt vid låga vätskemängder om stora krav ställs på täckning. 144


Var rädd om vattnet Risk för förorening Det är viktigt att iaktta största försiktighet vid allt arbete med bekämpningsmedel. Redan små punktutsläpp kan innebära mycket stora risker för föroreningar i vattendrag och dricksvattenbrunnar. De främsta orsakerna till att bekämpningsmedel hamnar i vatten är:

las på. Hur ofta biobädden behöver bytas ut är osäkert, men troligtvis inte förrän efter 8-10 år. Görs biobädden tillräckligt stor kan den även klara av en utvändig tvätt av sprutan. Ett mindre skyddsavstånd, ca 15 meter, till brunnar och vattendrag kan accepteras.

• spill på mark och i vatten i samband med påfyllning och rengöring av sprutan, • vindavdrift, läckage, spill mm i samband med sprutningen. Påfyllning av sprutan Tillredning av sprutvätska, inklusive påfyllning av vatten, ska ske på sådan plats och på sådant sätt att yt- eller grundvatten inte förorenas eller annan miljöskada uppstår. Om inte speciella försiktighetsåtgärder vidtagits eller om markförhållandena är speciellt gynnsamma bör normalt ett skyddsavstånd på 30 m hållas till dessa objekt.

Platta med uppsamling – bra alternativ Spolplatta som är kopplad till urinbrunn, flytgödselbehållare eller annan tank är också lämplig lösning eftersom de små rester av bekämpningsmedel som ”normalt” dropp och spill ger, utan problem kan spridas med urinen på fältet. Även här ett mindre skyddsavstånd, ca 15 m, till vattendrag och brunnar accepteras. Bevuxen mark – oftast bra Om påfyllning och tillredning av sprutvätska hemma vid gården inte kan lösas på något av nämnda sätt, kan plan, odränerad och gräsbevuxen yta med ett ordentligt matjordslager användas. Sådan mark har som regel hög biologisk aktivitet, vilket gynnar nedbrytning en av bekämpningsmedel. Avstånd till vattendrag och brunnar bör normalt vara minst 30 meter.

Biobädd – håller kvar och bryter ner preparat Biobädden är en säker påfyllningsplats och parkeringsplats för sprutan under säsongen. Mindre spill av bekämpningsmedel hamnar i biobädden och bryts ner där. Biobädden består av en blandning av matjord, halm och torv som tillsammans skapar en gynnsam miljö för nedbrytning. I matjorden finns bakterier och svampar som kan bryta ner bekämpningsmedel. Halmen ger dem energi. Torven suger upp vatten och hjälper till att hålla en jämn fuktighet i bädden. Då halmen förbrukas kontinuerligt behöver biobädden ibland fyl-

Fältet – bästa platsen I matjord på odlad mark är den kemiska och biologiska aktiviteten relativt hög. Förutsatt att man inte alltid står på samma ställe vid påfyllning och tillredning av sprutvätskan förmår marken att binda och bryta ner normalt ”spill”. Påfyllning i fält kräver dock att man på ett säkert sätt kan transportera preparat ut i fält och skölja och omhänderta tomma för packningar. Skyddsavstånd till vattendrag och brunnar – minst 30 m. 145


Markanpassat skyddsavstånd I normalfallet skall avstånden alltid minst vara:

Rengöring Blanda mängden sprutvätska så exakt som möjligt, så att du slipper besvär med rester. Med en väl kalibrerad spruta kan du lätt kan beräkna rätt mängd. Eventuella rester späds ut och sprids på fältet där bekämpningen gjorts. Sköljning av tanken görs bäst ifält. Dela upp sköljvattentanken på tre sköljningar. Sprid sköljvattnet i fältet och ALDRIG på markväg, gårdsplan eller spolplatta.

1 m

Till dräneringsbrunnar och diken (räknat från dikets kant).

6 m 12 m

till sjöar och vattendrag (räknat från strandlinjen vid hög vatten). till vattentäkter.

Vindanpassat skyddsavstånd Bredden på det vindanpassade skyddsavståndet måste bedömas i varje enskilt fall. Hänsyn tas till rådande vindriktning, vindstyrka, bomhöjd, körhastighet och duschkvalitet. Till hjälp finns ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd”.

Gör första utvändiga grovsköljningen av traktor och spruta i fältet – om du har möjlighet. För vidare rengöring välj samma plats som vid påfyllning av preparatet. Sprutning Spruta aldrig utanför åkern. Rampen får aldrig gå utanför åkermarken, speciellt inte över vattenförande dike, brun nar m m.

OBS! Utöver ovan angivet kan det finnas speciella krav för REKO, Sigill, Miljöledning BetOdling m fl . (Från Ogräsbekämpning 2000, Jordbruksverket)

Lämna tillräckliga skyddsavstånd.

146


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.