Page 1

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.sasd.pda.kps.ku.ac.th/


คํานํา กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ได้ดําเนินการรวบข้อมูลเพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปี 2556 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยและแสดงให้เห็นถึงการ ดําเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้ง เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับกอง โดยมีการรายงานผลการ ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ สําเร็จได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของ บุคลากร กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) จึงใคร่ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย และ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) หวังว่าจะได้รับคําแนะนําจาก คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเพื่อที่จะได้นําคําแนะนํานั้นมาดําเนินการแก้ไขปรับปรุงงานของหน่วยงาน ต่อไป

ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) พฤษภาคม 2557


สารบัญ หน้า บทนํา บทสรุปผูบ้ ริหาร บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 1.1 ประวัติความเป็นมา 1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 1.3 เอกลักษณ์ 1.4 แผนงานประจําปี 1.5 แผนงานประกันคุณภาพ 1.6 โครงสร้างการบริหาร 1.7 รายนามผู้บริหารและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 1.8 ผลงานประจําปีการศึกษา 2556 ที่ภาคภูมใิ จ 1.9 ข้อมูลสถิติ 1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย บทที่ 2 รายงานผลการดําเนินงาน 2.1 สรุปผลการดําเนินงานในรอบปีตามภารกิจ 2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ

1-3 4 4-5 5 6 - 16 7 18 - 20 21 - 23 24 25 - 27 28 29 30 31 - 34

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก

35 - 42

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

43 - 53

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ

54 - 56

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

57 - 62

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน

63 - 65

บทที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน

66 - 67

3.2 ผลวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ

68 - 70

บทที่ 4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

72 - 73

ประจําปี 2554 (สปค.01) 4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการประเมิน ประจําปีการศึกษา 2554 (สปค.02)

80 - 83


ภาคผนวก * ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน * ข้อมูลบุคลากรที่ได้รับการอบรม / สัมมนา * คําสั่งแต่งตั้งต่าง ๆ - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) - คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําข้อมูลพัฒนาบุคลากร - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสด - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน


1  

บทนํา บทสรุปผู้บริหาร กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ โดย มีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อให้ทราบถึงผลการ ปฏิบัติงานและรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ 6 องค์ประกอบ ในปีการศึกษา 2556 พบว่า กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีผลการประเมินใน ภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับ ดี • ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5)

องค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน ดําเนินการ องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก องค์ประกอบที่ 3 การ บริหารและจัดการ องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ งบประมาณ องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 6 การ พัฒนาและปรับปรุง ระบบดําเนินงาน

ระดับคุณภาพ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ -

-

4.00

-

4.00

ดี

-

-

3.00

4.59

4.06

ดี

5.00

-

3.75

-

4.00

ดี

-

-

4.00

-

4.00

ดี

-

-

4.00

-

4.00

ดี

-

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

เฉลี่ยภาพรวม

5.00

-

3.89

4.59

4.10

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี


2  

• ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้* สรุปผลได้ดังนี้ 1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ ตัวบ่งชี้ที่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5 คะแนน 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 5 ข้อ 5 คะแนน 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพที่ 6.25 5 คะแนน สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 6.1 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง กระบวนการ 5 ข้อ 5 คะแนน ดําเนินงาน

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 2.1 3.4 4.1 5.1

รายละเอียด กระบวนการพัฒนาแผน ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระบบการพัฒนาบุคลากร ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 7 ข้อ 4 คะแนน 4.17 4.17 คะนน 5 ข้อ 4 คะแนน 6 ข้อ 4 คะแนน 6 ข้อ 4 คะแนน

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ ตัวบ่งชี้ที่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ 5 ข้อ 3 คะแนน ของผู้รับบริการ 3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับ 5 ข้อ 3 คะแนน ของหน่วยงาน 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 ข้อ 3 คะแนน


3  

ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีจดุ แข็ง และจุดที่ควร พัฒนา ซึ่ง กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้ • จุดแข็ง 1. 2. • 1. 2.

ประเมินตนเอง มีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน มีการสรุปผลการดําเนินงานให้บุคลากรทุกระดับทราบ จุดที่ควรพัฒนา ประเมินตนเอง ควรนําข้อเสนอแนะจากการประเมินของผูร้ ับบริการมา ปรับปรุงการดําเนินงาน บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ควรนําความรู้ทีได้ รับมาพัฒนางาน

• แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดที่ควรพัฒนา ประเมินตนเอง 1. ควรติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อนํามาปรับปรุง

คณะกรรมการประเมินฯ

คณะกรรมการประเมินฯ

คณะกรรมการประเมินฯ


4  

บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 1.1 ประวัติความเป็นมา กองกิจการนิสิต (กํ าแพงแสน) เป็นหน่วยงานที่ได้รั บการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2548 จาก งาน กิ จ การนิ สิ ต และสวั ส ดิ ก าร กองบริ ก ารการศึ ก ษา (กํ า แพงแสน) หน่ ว ยงานสั ง กั ด สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ตามประกาศในราช กิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 26 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 และมีผู้บริหารดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภพร ไทยภักดี ดํารงตําแหน่ง แต่งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2548 – 23 มกราคม 2549 2. นายอุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ ดํารงตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2556 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 6 มีนาคม 2557 4. นางสาววรรณีย์ เล็กมณี ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2557 ถึงปัจจุบัน

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ปรัชญา กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) เป็นหน่วยงานให้บริการสวัสดิการและพัฒนานิสิตให้มคี วามพร้อมตาม นโยบายของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) เป็นองค์กรให้บริการด้านกิจการนิสิตอย่างมีมาตรฐานระดับชาติ พันธกิจ 1. ให้บริการและจัดสวัสดิการเชิงรุกแก่นิสิตที่มีประสิทธิภาพ 2. พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยฯ 3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรม และจริยธรรม 4. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 5. ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่นิสิตและบุคลากร ค่านิยมองค์กร S = Smile หมายถึง บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส E = enthusiasm หมายถึง มีความกระตือรือร้น พัฒนาตนเอง และเต็มใจให้บริการ R = rapidness หมายถึง บริการด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน และมีคุณภาพ V = value หมายถึง บริการที่เปี่ยมด้วยคุณค่า


5  

I = impression หมายถึง สร้างความประทับใจในการให้บริการ C = courtesy หมายถึง บริการด้วยความสุภาพอ่อนโยน เป็นมิตร E = endurance หมายถึง ผู้ให้บริการต้องมีความอดทน อดกลั้นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมในการศึกษา และสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม 2. เพื่อมุ่งมั่นการให้บริการและสวัสดิการแก่นิสิตอย่างเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 3. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่เก่ง ดี มีคุณธรรม และความสุข โดยให้สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม และ ประเทศชาติ เป้าประสงค์หลัก 1. พัฒนานิสิตไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. การจัดระบบการบริการและสวัสดิการแก่นสิ ิตที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนําไปสู่การพัฒนา นิสิตให้มีคณ ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ 3. การจัดระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสนับสนุนการพัฒนานิสิต

1.3 อัตลักษณ์ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) “บริการ เอาใจใส่ จริงใจ พัฒนา” Services : บริการ หมายถึง บริการงานด้านกิจการนิสิต Attention : เอาใจใส่ หมายถึง เอาใจใส่ ให้ความสนใจ ดูแลนิสิต Sincere : จริงใจ หมายถึง จริงใจ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ในการทํางาน Development : พัฒนา หมายถึง การพัฒนาการทํางาน พัฒนาตนเอง


6  

1.4 แผนงานประจําปีของ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 ด้านพัฒนานิสิต สอด คลัอง กับ ประเด็ น ยุทธ ศาสตร์ ที่

ลํา ดับ ที่

1

1

โครงการข่าวสาร งานหอพัก

5

2

1

3

1

4

1

5

โครงการเผยแพร่ ความรูด้ ้านดูแล สุขภาพ โครงการบ้านเรา น่าอยู่ โครงการพัฒนา หอพักนิสิต (ของ นิสิต) ส่งเสริมค่านิยมที่ ดีของนิสติ

5

6

แผนการดําเนินงาน

ชื่อโครงการ

สานสัมพันธ์ผู้นํา นิสิตกับผู้บริหาร

ผู้ รับผิดชอ บ โครงการ

ระยะเวลา ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้

วันเริ่ม

วัน สิ้นสุด

หน่ว ยนับ

งานหอพัก

1 ต.ค. 55

30 ก.ย. 56

งาน อนามัย

1 ต.ค. 55

เป้าหมาย

ระยะเวลา ดําเนินงาน

งบประมาณ แผ่นดิ น

เงิน รายได้

อื่น ๆ

-

14,000

-

ฉบับ

ปริมา ณ 30

คุณภา พ -

30 ก.ย. 56

เรื่อง

6

3.00

-

10,000

-

ก.พ. 56 งานหอพัก พ.ย. 55 ก.ย. 56

คน

2,000

3.60

-

30,000

-

คน

4,000

3.50

-

156,00 0

-

งานหอพัก พ.ย. 55

งาน กิจกรรมฯ

พ.ย.55

ก.ย.56

คน

50

3.50

-

30,000

-

งาน กิจกรรมฯ

พ.ย.55

ก.ย.56

คน

150

3.50

-

30,000

-

วัน เริ่ม

วัน สิ้นสุ ด

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ หน่ว ยนับ

เป้าหมาย ปริมา ณ

คุณภา พ

งบประมาณ แผ่นดิ น

เงิน รายไ ด้

อื่ น ๆ


7   สอด คลัอง ลํา กับ ประเด็น ดับ ยุทธ ที่ ศาสตร์ ที่

แผนการดําเนินงาน

ชื่อโครงการ

5

7

5

8

5

9

1

10 โครงการส่งเสริม ภาวะการมีงาน ทํา ครั้งที่ 9 (ถนนอาชีพ) 11 โครงการสารวัตร นิสิต

5

ส่งเสริม บุคลิกภาพและ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ กิจกรรม โครงการปัจฉิม นิเทศนิสิต กองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อ การศึกษา รณรงค์วินัย จราจร

ผู้ รับผิดชอ บ โครงการ

ระยะเวลา ดําเนินงาน

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้

วัน สิ้นสุด

หน่ว ยนับ

งาน กิจกรรมฯ

พ.ย. 55 ก.ย. 56

หน่วยทุน

20 พ.ย. 55

งาน กิจกรรมฯ

วันเริ่ม

ผลการดําเนินงาน ระยะเวลา ดําเนินงาน

งบประมาณ

เป้าหมาย

แผ่นดิ น

เงิน รายได้

วัน อื่น ๆ เริ่ม

-

100,000

-

-

10,000

-

30,000

-

คน

ปริมา ณ 150

คุณภา พ 3.50

20 พ.ย. 55

คน

350

-

ธ.ค.55

ก.ย.56

คน

3,000

3.50

งานแนะ แนวฯ

20 ธ.ค. 55

20 ก.พ. 56

คน

1,000

4.00

-

30,000

-

งาน กิจกรรมฯ

ม.ค. 56 ก.ย. 56

คน

100

3.50

-

80,000

-

วัน สิ้นสุ ด

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ หน่ว ยนับ

เป้าหมาย ปริมา ณ

คุณภา พ

งบประมาณ แผ่นดิ น

เงิน รายได้

อื่ น ๆ


8   สอด คลัอง กับ ประเด็ น ยุทธ ศาสตร์ ที่

แผนการดําเนินงาน ลํา ดั บ ที่

ชื่อโครงการ

ผู้ รับผิดชอ บโครงการ

ระยะเวลา ดําเนินงาน วันเริ่ม

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้

วัน สิ้นสุด

หน่ว ยนับ

เป้าหมาย

แผ่นดิ น

เงิน รายได้

วัน อื่น ๆ เริ่ม

-

140,000

-

5

12 โครงการสัมมนา งาน ผู้นํากิจกรรมนิสิต กิจกรรมฯ

ม.ค.56

ส.ค. 56

คน

ปริมา ณ 150

1

13 โครงการ เสริมสร้าง บุคลิกภาพเพื่อ การทํางาน 14 โครงการกีฬา หอพักสัมพันธ์

1 ม.ค. 56

20 มี.ค. 56

คน

400

4.00

-

360,000

-

งานหอพัก 19 ม.ค. 56

19 ม.ค. 56 มิ.ย. 56

คน

70

3.60

-

19,000

-

คน

100

3.50

-

120,000

-

20 เม.ย. 56

คน

100

3.50

-

30,000

-

5

5

5

งานแนะ แนวฯ

15 สัมมนากิจกรรม งาน ก.พ. 56 ร้องเพลง กิจกรรมฯ มหาวิทยาลัยและ รับน้องใหม่ 16 โครงการอบรม งานแนะ 1 มี.ค. 56 การเป็น แนวฯ ผู้ประกอบการ

คุณภา พ 3.50

ระยะเวลา ดําเนินงาน

งบประมาณ

วัน สิ้นสุ ด

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ หน่ว ยนับ

เป้าหมาย ปริมา ณ

คุณภา พ

งบประมาณ แผ่นดิ น

เงิน รายไ ด้

อื่น ๆ


9   สอด คลัอง กับ ประเด็ น ยุทธ ศาสตร์ ที่

1

1

แผนการดําเนินงาน ลํา ดั บ ที่

ชื่อโครงการ

17 โครงการพีส่ อน น้องในหอพัก

ผู้ รับผิดชอ บ โครงการ งานหอพัก

ระยะเวลา ดําเนินงาน วันเริ่ม

วัน สิ้นสุด

ก.พ. มี.ค. 56 56 (ครั้ง ที่ 1) 1 ก.ย. 30 ก.ย. 56 (ครั้ง 56 ที่ 2) 1 เม.ย. 7 เม.ย. 56 56

18 โครงการเยี่ยม บ้านนิสติ กองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา

หน่วยทุน

5

19 โครงการสัมมนา อาจารย์ระบบ ดูแลช่วยเหลือ

งานแนะ แนวฯ

1

20 โครงการพี่นอ้ ง คล้องสัมพันธ์

งานหอพัก พ.ค. 56 มิ.ย. 56

เม.ย. 56

พ.ค. 56

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ หน่ว ยนับ

ระยะเวลา ดําเนินงาน

งบประมาณ

เป้าหมาย

แผ่นดิ น

เงิน รายได้

อื่น ๆ

-

10,000

-

-

ปริมา ณ 400

คุณภา พ 3.60

400

3.60

-

10,000

40

-

-

20,000

คน

คน คน

คน

80

4.00

-

คน

1,600

3.60

-

30,00 0 (งบ กยศ.) 120,000 -

60,000

-

วัน เริ่ม

วัน สิ้นสุ ด

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ หน่ว ยนับ

เป้าหมาย ปริมา ณ

คุณภา พ

งบประมาณ แผ่นดิ น

เงิน รายไ ด้

อื่น ๆ


10   สอด คลัอง กับ ประเด็ น ยุทธ ศาสตร์ ที่

5

1

1

5

แผนการดําเนินงาน ลํา ดั บ ที่

ชื่อโครงการ

21 ศูนย์อํานวยการ ควบคุมกํากับ ดูแลกิจกรรมร้อง เพลง มหาวิทยาลัย และรับน้องใหม่ 22 พบผู้ปกครอง และก้าวแรกสู่ บัณฑิตยุคใหม่ 23 โครงการแนะ แนวการปรับตัว นิสิตใหม่ 24 อบรมบันทึก หน่วยและ ตรวจสอบหน่วย ชั่วโมงกิจกรรม นิสิต

ผู้ รับผิดชอ บ โครงการ

ระยะเวลา ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้

วันเริ่ม

วัน สิ้นสุด

หน่ว ยนับ

งาน กิจกรรมฯ

พ.ค.56

ก.ค.56

งาน กิจกรรมฯ

พ.ค.56

งานแนะ แนวฯ

20 พ.ค. 56

งาน กิจกรรมฯ

มิ.ย.56

เป้าหมาย

คน

ปริมา ณ 3,000

คุณภา พ 3.50

มิ.ย.56

คน

3,000

20 ก.ค. 56 ก.ย.56

คน

คน

ระยะเวลา ดําเนินงาน

งบประมาณ แผ่นดิ น

วัน เงินรายได้ อื่น ๆ เริ่ ม

-

20,000

-

3.50

-

1,435,95 0

-

2,500

4.00

-

80,000

-

3,000

3.50

-

30,000

-

วัน สิ้นสุ ด

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ หน่ว ยนับ

เป้าหมาย ปริมา ณ

คุณภา พ

งบประมาณ แผ่นดิ น

เงิน รายไ ด้

อื่น ๆ


11   สอด คลัอง กับ ประเด็ น ยุทธ ศาสตร์ ที่

5

1

แผนการดําเนินงาน ลํา ดั บ ที่

ชื่อโครงการ

25 โครงการ สัมภาษณ์นิสิต กองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อ การศึกษา 26 โครงการ ปฐมนิเทศนิสิต กองทุนกู้ยืมเพื่อ การศึกษา 26

ผู้ รับผิดชอ บ โครงการ

ระยะเวลา ดําเนินงาน วันเริ่ม

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้

วัน สิ้นสุด

หน่ว ยนับ

เป้าหมาย

หน่วยทุน

15 มิ.ย. 56

16 มิ.ย. 56

คน

ปริมา ณ 800

หน่วยทุน

21 มิ.ย. 56

21 มิ.ย. 56

คน

800

27

คุณภา พ -

-

แผ่นดิ น

งบประมาณ

ระยะเวลา ดําเนินงาน

เงินรายได้ อื่น ๆ

วัน เริ่ ม

-

30,000

-

-

10,000

-

วัน สิ้นสุ ด

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ หน่ว ยนับ

เป้าหมาย ปริมา ณ

คุณภา พ

งบประมาณ แผ่นดิ น

เงิน รายไ ด้

อื่น ๆ


12  

แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 ด้านบริการวิชาการ แผนการดําเนินงาน

สอดคลัอง กับ ประเด็น ยุทธ ศาสตร์ ที่

ลํา ดับ ที่

5

1

โครงการนิทรรศการเพื่อ สุขภาพ ภาคปลาย

5

2

โครงการนิทรรศการเพื่อ สุขภาพ ภาคต้น

ชื่อโครงการ

1

ผู้ รับผิดชอบ โครงการ

ระยะเวลา ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้

ระยะเวลา ดําเนินงาน

งบประมาณ

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย หน่วย นับ

ปริมาณ

คุณภาพ

31 พ.ค. 56

คน

800

30 ก.ย. 56

คน

1,800

วันเริ่ม

วันสิ้นสุด

งาน อนามัย

1 ธ.ค. 55

งาน อนามัย

1 มิ.ย. 56

1

งบประมาณ

เป้าหมาย แผ่นดิน

เงินรายได้

อื่น ๆ

3.00

-

25,000.00

-

3.00

-

25,000.00

-

วันเริ่ม

วันสิ้นสุด

หน่วย นับ

ปริมาณ

คุณภาพ

แผ่นดิน

เงินรายได้

อื่น ๆ


13  

แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 ด้านบริการวิชาการ สอด คลัอง กับ ประเด็น ยุทธ ศาสตร์ ที่

แผนการดําเนินงาน ลํา ดับ ที่

ชื่อโครงการ

ผู้ รับผิดชอบ โครงการ

ระยะเวลา ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้

ระยะเวลา ดําเนินงาน

งบประมาณ

เป้าหมาย วันเริ่ม

วันสิ้นสุด

หน่วย นับ

ปริมาณ

คุณภาพ

แผ่นดิน

เงินรายได้

อื่น ๆ

1 โครงการสัมมนา อาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมนิสิต

งาน กิจกรรม ฯ

ม.ค.56

ส.ค.56

คน

70

3.50

-

140,000

-

5

2 โครงการสัมมนา คณะกรรมการหอพัก

งาน หอพัก

เม.ย. 56

พ.ค. 56

คน

45

3.80

-

60,000

-

5

3 โครงการศึกษาดูงาน หอพัก(ใน สถาบันอุดมศึกษา)

งาน หอพัก

ส.ค. 56

ส.ค. 56

คน

45

3.80

-

38,000

-

5

4 โครงการอบรมป้องกัน อัคคีภัยในหอพัก

งาน หอพัก

ส.ค. 56

ส.ค. 56

คน

60

3.70

-

10,000

-

4

งบประมาณ

เป้าหมาย

5

4

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้

วันเริ่ม

วันสิ้นสุด

หน่วย นับ

ปริมาณ

คุณภาพ

แผ่นดิน

เงิน รายได้

อื่น ๆ


14  

แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 ด้านประกัน สอด คลัอง กับ ประเด็ น ยุทธ ศาสตร์ ที่

ลําดับ ที่

5

1

แผนการดําเนินงาน

ชื่อโครงการ

โครงการตรวจประเมิน กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน)

1

ผู้ รับผิดชอบ โครงการ

งานธุรการ

ระยะเวลา ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้

ระยะเวลา ดําเนินงาน

งบประมาณ

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย วันเริ่ม

วันสิ้นสุด

หน่วย นับ

1 พ.ค. 56

30 มิ.ย. 56

งาน

1

งบประมาณ

เป้าหมาย

ปริมา ณ

คุณภา พ

5

-

แผ่นดิ น

เงินรายได้

-

10,000.0 0

อื่น ๆ

วันเริ่ม

วัน สิ้นสุด

หน่วย นับ

ปริมาณ

คุณภา พ

แผ่นดิ น

เงิน รายไ ด้

อื่น ๆ


15  

แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 ด้านบริหารจัดการ แผนการดําเนินงาน

สอดคลัอง กับ ประเด็น ยุทธ ศาสตร์ ที่

ลํา ดับ ที่

5

1

โครงการกิจกรรม 5 ส

5

2

1

ชื่อโครงการ

ผู้ รับผิดชอบ โครงการ

ระยะเวลา ดําเนินงาน

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้

งบประมาณ

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย วันสิ้นสุด

หน่วย นับ

แผ่นดิน

เงินรายได้

อื่น ๆ

ปริมาณ

คุณภาพ

งาน ธุรการ

ม.ค. 56

ก.ย. 56

คน

70

-

-

30,000.00

-

โครงการสัมมาทิฐิ (การพัฒนา ความรู้)

งาน ธุรการ

ธ.ค. 55

ก.ย. 56

คน

70

-

-

10,000.00

-

3

โครงการหอพักเอกชนเครือข่าย มหาวิทยาลัย

งาน หอพัก

มิ.ย. 56

ส.ค. 56

หอพัก

30

4.00

-

10,000.00

-

5

4

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

งาน ธุรการ

ต.ค. 55

ก.ค. 56

หลัง

1

-

-

50,000.00

-

5

5

โครงการซ่อมแซมอาคารหอพัก

งาน หอพัก

ต.ค. 55

ก.ค. 56

หลัง

2

-

-

3,259,000.00

-

5

งบประมาณ

เป้าหมาย

วันเริ่ม

5

ผลการดําเนินงาน ระยะเวลา ดําเนินงาน

วันเริ่ม

วัน สิ้นสุด

หน่วย นับ

ปริมาณ

คุณภาพ

แผ่นดิน

เงิน รายได้

อื่น ๆ


16  

แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 ด้านศิลปวัฒนธรรม แผนการดําเนินงาน

สอดคลัอง กับ ประเด็น ยุทธ ศาสตร์ ที่

ลํา ดับ ที่

4

1

ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย 1

ผู้ รับผิดชอบ โครงการ

งานแนะ แนวฯ

ระยะเวลา ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้

ระยะเวลา ดําเนินงาน

งบประมาณ

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย วันเริ่ม

วันสิ้นสุด

หน่วย นับ

ปริมาณ

คุณภาพ

ม.ค. 56

ก.ย. 56

คน

200

4.00

1

งบประมาณ

เป้าหมาย แผ่นดิน

เงินรายได้

อื่น ๆ

-

50,000.00

-

วันเริ่ม

วัน สิ้นสุด

หน่วย นับ

ปริมาณ

คุณภาพ

แผ่นดิน

เงิน รายได้

อื่น ๆ


17  

1.5 แผนงานประกันคุณภาพของ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีการนําเรื่องประกันคุณภาพ บรรจุในวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) และมีการจัดทําแผนงานประกันคุณภาพของกองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา SAR และได้ดําเนินการออกประกาศกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง นโยบายการ บริหารงานด้านประกันคุณภาพภายใน กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) พ.ศ. 2556 - 2557 แผนกิจกรรมการประกันคุณภาพ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ลําดับ ที่

กิจกรรม

ปี 2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

1

แต่งตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR ปี 2556

2

ระดับงานจัดส่ง SAR ผลงานรอบปีการศึกษา 2556 ให้เลขานุการ คณะกรรมการประกันคุณภาพกอง

3

คณะกรรมการจัดทํา SAR รอบปีการศึกษา 2556 รวบรวมข้อมูลและจัดทํา รูปเล่ม

4

นํารูปเล่ม SAR เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง

10

5

คณะกรรมการจัดทํา SAR รอบปีการศึกษา 2556 ส่งเล่มให้กับเลขานุการ ตรวจประกัน

26

6

การประเมินคุณภาพภายในระดับกอง

มิ.ย.

19 17 22เม.ย.- 3 พ.ค.

4-5

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


18  

1.6 โครงสร้างการบริหารงานของ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) แบ่งเป็น 5 งาน คือ 1. งานธุรการ มี ห น้ า ที่ ติ ด ต่ อ ประสานงานให้ กั บ งานต่ า ง ๆ ภายในของ กองกิ จ การนิ สิ ต (กํ า แพงแสน) และ หน่วยงานภายนอกตลอดจนผู้ที่มาใช้บริการของ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) และดําเนินงานด้านกองทุนสวัสดิ ภาพนิสิต 2. งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต มี ห น้ า ที่ พั ฒ นานิ สิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามสมบู ร ณ์ พ ร้ อ มทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ สั ง คมจิ ต ใจ ส่งเสริมให้นิสิตรู้จักเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นตลอดจนส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของนิสิตทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย 3. งานแนะแนวและทุนการศึกษา มีหน้าที่จัดบริการให้นิสิตได้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ สนับสนุนด้านทุนการศึกษา เพื่อให้นิสิตสามารถที่จะศึกษาได้ตลอดหลักสูตร เสริมสร้างความพร้อมให้กับนิสิตในการประกอบอาชีพต่อไปใน อนาคต 4. งานหอพัก มีหน้าที่ให้บริการด้านที่พักอาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือนิสิตที่ไม่มีที่พักที่ เอื้ออํานวยต่อการศึกษาและฝึกฝนให้รู้จักการอยู่ร่วมกัน รู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อส่วนรวม ที่จะ เป็นแนวทางนํามาซึ่งความเข้าใจและเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อนิสิตด้วยกัน 5. งานอนามัย งานอนามัย เป็นหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพแก่นิสิต บุคลากร และครอบครัว


แผนภูมิอัตรากําลัง กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กองกิจการนิสติ (กําแพงแสน)

68

ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) งานธุรการ 8 - นายณรงค์ชัย มีสง่า นักวิชาการพัสดุ (ข้าราชการ) - นางบังอร บรรณจิรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนง.เงินงบประมาณ) - น.ส.ศิรพิ ร มงคลรัตนาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี (พนง.เงินงบประมาณ) ) - ........(ว่าง)......... (พ.0063) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนง.เงินรายได้) - น.ส.ทัดชาวดี สิทธิสาร (พ.0045) บุคคล (พนง.เงินรายได้) - น.ส.ธิดารัตน์ ทองดอนเหมือน (พ.0055) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนง.เงินรายได้) - น.ส.กนกวรรณ สุทธิธนานันท์ (พ.0092) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนง.เงินรายได้) - น.ส.ภัทรพร แซ่เตียว (พ.0064) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนง.เงินรายได้) -นางโฉมเฉลา ทองสุข พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ลูกจ้างประจํา)

หมายเหตุ

จํานวนบุคลากรรวมของงาน

งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต 6 -นางณัฐกมล หิรญ ั บุญญานุกุล นักวิชาการศึกษา (ข้าราชการ) -น.ส.อมรพิมล พิทักษ์ นักวิชาการศึกษา (พนง.เงินงบประมาณ) -นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์ นักวิชาการการศึกษา(พนง.เงินงบประมาณ) -นายธนกฤต มากงลาด นักวิชาการศึกษา (พนง.เงินงบประมาณ) -นายสมพร สุวรรณ์นอง (พ.0043) นักวิชาการศึกษา (พนง.เงินรายได้) น.ส.นันท์นภัส ม่วงน้อย (พ.0076) นักวิชาการศึกษา (พนง.เงินรายได้)

งานหอพัก 35 -นายศักดิเดช อุบลสิงห์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ(ข้าราชการ) -ว่าที่ ร.ต.ไพบูลย์ ทองยอดเกรื่อง ช่างเทคนิค (พนง.เงินงบประมาณ) -น.ส.ณิติการ์ อินทร์ศิริ (พ.0048) นักวิชาการศึกษา (พนง.เงินรายได้) -น.ส.ปุณยวีร์ โพธิ์ศรี (พ.0049) นักวิชาการศึกษา(พนง.เงินรายได้) -นายอรัญ เภาด้วง (พ.0047) นักวิชาการศึกษา (พนง.เงินรายได้) -นายณัฐนันท์ ทุมมานนท์ (พ.0051) นักวิชาการศึกษา (พนง.เงินรายได้) -น.ส.พรรณพนัช จันหา (พ.0002) นักวิชาการศึกษา (พนง.เงินรายได้) -นายสนอง พึ่งนุสนธิ์ (พ.0057) ช่างเทคนิค (พนง.เงินรายได้) -น.ส.วรรณวิไล กุลประเสริฐ (พ.0052) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนง.เงินรายได้) -น.ส.สิรพิ ร ยืนยง (พ.0039) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนง.เงินรายได้) -น.ส.จุฑารัตน์ รูปเล็ก (พ.0054) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(พนง.เงินรายได้) -น.ส.โปร่งมณี ทองยอดเกรื่อง. (พ.0046) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนง.เงินรายได้) ลูกจ้างประจํา 13 อัตรา ผู้ช่วยช่างทั่วไป 4 อัตรา พนักงานทั่วไป 9 อัตรา พนักงานเงินรายได้ (ปรับสถานะ) 10 อัตรา ผู้ช่วยช่างทั่วไป 7 อัตรา พนักงานทั่วไป 3 อัตรา

งานแนะแนวและทุนการศึกษา 7 -น.ส.วรรณีย์ เล็กมณี นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ข้าราชการ) -นางนงลักษณ์ ผลวงษ์ นักวิชาการศึกษา (ข้าราชการ) -นายสมพงษ์ ผลสมบูรณ์ (พ.0050) นักวิชาการศึกษา (พนง.เงินรายได้) -น.ส.กัญญา สืบเรือง (พ.0053) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนง.เงินรายได้) -น.ส.อรชร โกยกิจเจริญ (พ.0086) นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ(พนง.เงินรายได้) -น.ส.ขนิษฐา พรมชาติ (พ.0056) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(พนง.เงินรายได้) -นายคํารณ ขุนโต พนักงานพิมพ์ ส 2 (ลูกจ้างประจํา)

งานอนามัย 11 -นางจีรัชญ์ เชียงกา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ข้าราชการ) -น.ส.พิมผกา ไชยยาเลิศ พยาบาล (พนง.เงินงบประมาณ) -นางฐิตาภรณ์ เสมาชัย พยาบาล (พนง.เงินงบประมาณ) -น.ส.เกษรินทร์ ชินโน พยาบาล (พนง.เงินงบประมาณ) -น.ส.อาภรณ์ ชื่นประไพ พยาบาล (พนง.เงินงบประมาณ) -นางศรัญญา วิมุกตะลพ พยาบาล (พนง.เงินงบประมาณ) -น.ส.อัมพร หมวกพิมาย พนักงานช่วยการพยาบาล (ลูกจ้างประจํา) -นางธาวิตา เนตรเอีย่ ม พนักงานช่วยการพยาบาล (ลูกจ้างประจํา) พนักงานเงินรายได้ (ปรับสถานะ) 3 อัตรา พนักงานขับรถยนต์

อัตรากําลัง ข้าราชการ พนักงานเงินงบประมาณ ลูกจ้างประจํา พนักงานเงินรายได้ รวม

7 คน 11 คน 17 คน 33 คน 68 คน


20  

6

โครงสร้างการบริหารงานของ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

งานธุรการ - หัวหน้างานธุรการ

งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต

งานหอพัก

-หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานิสิต - หัวหน้างานหอพัก

งานแนะแนวและนการศึกษา

งานอนามัย

- หัวหน้างานแนะแนว ฯ

- หัวหน้างานอนามัย


21  

1.7 รายนามคณะกรรมการบริหาร กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานิสิต หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา หัวหน้างานหอพัก หัวหน้างานอนามัย นางนงลักษณ์ ผลวงษ์ นางบังอร บรรณจิรกุล นายพิเชฐ หิรญ ั บุญญานุกุล หัวหน้างานธุรการ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

ทีปรึกษา ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ที่ปรึกษา 1. นางสาววรรณีย์ เล็กมณี ประธานคณะกรรมการ 2. นายณรงค์ชัย มีสง่า กรรมการ กรรมการ 3. นางบังอร บรรณจิรกุล 4. นางณัฐกมล หิรัญบุญญานุกูล กรรมการ 5. นางสาวปุณยวีร์ โพธิ์ศรี กรรมการ 6. นางเกษรินทร์ ชินโน กรรมการ 7. นายธนกฤต มากงลาด กรรมการ 8. นางสาวขนิษฐา พรมชาติ กรรมการ 9. นางสาวทัดชาวดี สิทธิสาร กรรมการและเลขานุการ 10. นางสาวอรชร โกยกิจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1. 2. 3. 4. 5. 6.

คณะทํางานจัดทําข้อมูลการพัฒนาบุคลากร กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) หัวหน้างานธุรการ ประธานคณะทํางาน นางจีรัช เชียงกา คณะทํางาน นางสาวอมรพิมล พิทักษ์ คณะทํางาน นายอรัญ เภาด้วง คณะทํางาน นายสมพงษ์ ผลสมบูรณ์ คณะทํางาน นางสาวทัดชาวดี นฤทุม คณะทํางานและเลขานุการ


22  

รายนามคณะทํางาน SAR กองกิจการนิสติ (กําแพงแสน) 1. ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

ประธานคณะกรรมการ

2. หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานิสิต

กรรมการ

3. หัวหน้างานหอพัก

กรรมการ

4. หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา

กรรมการ

5. หัวหน้างานอนามัย

กรรมการ

6. นางจีรัช เชียงกา

กรรมการ

7. นางณัฐกมล หิรัญบุญญานุกูล

กรรมการ

8. นายสมพงษ์ ผลสมบูรณ์

กรรมการ

9. นายธนกฤต มากงลาด

กรรมการ

10. นายอรัญ เภาด้วง

กรรมการ

11. นางสาวณิติการ์ อินทร์ศิริ

กรรมการ

12. นางสาวกัญญา สืบเรือง

กรรมการ

13. นางสาวศิริพร มงคลรัตนาศิริ

กรรมการ

14. หัวหน้างานธุรการ

กรรมการและเลขานุการ

15. นางบังอร บรรณจิรกุล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

16. นางสาวทัดชาวดี นฤทุม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

17. นางสาวธิดารัตน์ ทองดอนเหมือน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชี คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสด 1. นายณรงค์ชัย มีสง่า ประธานกรรมการ 2. นางณัฐกมล หิรัญบุญญานุกูล กรรมการ 3. นางบังอร บรรณจิรกุล กรรมการ เจ้าหน้าที่การเงิน นางสาวธิดารัตน์ ทองดอนเหมือน เจ้าหน้าที่บัญชี นางสาวศิริพร มงคลรัตนาศิริ


23  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประธานคณะกรรมการ หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กรรมการ หัวหน้างานหอพัก กรรมการ หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา กรรมการ หัวหน้างานอนามัย กรรมการ หัวหน้างานธุรการ กรรมการและเลขานุกา นางสาวทัดชาวดี นฤทุม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 1. ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประธานคณะกรรมการ 2. หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กรรมการ 3. หัวหน้างานหอพัก กรรมการ 4. หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา กรรมการ 5. หัวหน้างานอนามัย กรรมการ 6. นางนงลักษณ์ ผลวงษ์ กรรมการ 7. นางสาวทัดชาวดี สิทธิสาร กรรมการ 8. นางสาวอมรพิมล พิทักษ์ กรรมการ 9. นางจีรัชญ์ เชียงกา กรรมการ 10. นางฐิตาภรณ์ เสมาชัย กรรมการ 11. นายอรัญ เภาด้วง กรรมการ 12. นางสาวณิติการ์ อินทร์ศริ ิ กรรมการ 13. นายพิเชษฐ หิรัญบุญญานุกูล กรรมการ 14. นายสมพงษ์ ผลวงษ์ กรรมการ 15. หัวหน้างานธุรการ กรรมการและเลขานุการ 16. นางบังอร บรรณจิรกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) นายณรงค์ชัย มีสง่า นางบังอร บรรณจิรกุล นางจีรัช เชียงกา นางสาวธิดารัตน์ ทองดอนเหมือน นางศิริพร มงคลรัตนาศิริ

ประธานคณะกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการเลขานุการ


24  

1.8 ผลงานประจําปีการศึกษา 2556 ที่ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ภาคภูมิใจ - โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2557 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา ได้จัดกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย การรูจักสิทธิหน้าที่ความ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เด็กและเยาวชนได้ทํากิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนได้เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงแสน มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม กิจกรรม จํานวน 2,000 คน


25  

1.9 ข้อมูลสถิติ 1.9.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 2556 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ งบประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ เงินรายได้ รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ

298,200.00

297,946.33

253.67

-

-

-

-

-

-

41,549,665.91

31,589,353.57

9,960,312.34

41,552,513.30

35,330,888.90

6,221,624.31

36,949.544.60

39,585,785.91 -2,636.241.31

41,847,865.91

31,887,299.90

9,960,566.01

41,552,513.30

35,330,888.90

6,221,624.31

36,949.544.60

39,585,785.91 -2,636.241.31

ข้อมูลการเงินและงบประมาณของ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายการ

ปีงบประมาณ 2555

2556

41,552,513.30

36,949.544.60

-

-

18,630,856.74

19,825,024.55

19,670,251.72

13,256,443.16

15,505,864.44

15,887,637.67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,960,566.01

6,221,624.31

-2,636.241.31

13,256,443.16

15,505,864.44

15,887,637.67

2554 รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน

41,847,865.91

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ เงินเหลือจ่ายสุทธิ สินทรัพย์ถาวร

-

รายรับ-รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายรับ ตามแหล่งรายรับ (บาท) 1. เงินบํารุงการศึกษา 2. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 3.เงินรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ 4.เงินรายได้จากรายได้อื่น ๆ รวมประมาณการรายรับ (บาท)

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 2555 2556 2,400,000.00 5,591,650.00 2,921,375 4,375,000.00 2,152,090.00 2,576,300 35,172,200.00 34,108,773.30 31,451,869.60 1,220,000.00 43,167,200.00 41,852,513.30 36,949,544.60


26  

รายจ่าย ตามประเภทรายจ่าย (บาท) 1. งบบุคลากร 2. งบดําเนินงาน 3. งบลงทุน 4. งบอุดหนุน 5. งบอื่นๆ รวมประมาณการรายจ่าย (บาท)

1.9.2 จํานวนบุคลากร ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

3,403,915.00 13,219,040.00 3,485,000.00 30,000.00 4,691,158.00 22,831,377.00

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

3,551,089.00 13,205,800.00 3,485,000.00 30,000.00 15,809,040.00 35,946,995.00

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเภทบุคลากร 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ปีการศึกษา 2555 63 63 63

2554 65 65 65

นักวิจัย บุคลากรที่ได้รับมอบหมายทําวิจัย บุคลากรสนับสนุนอื่น รวมบุคลากรทัง้ หมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท รวมบุคลากรทัง้ หมด (รวมลาศึกษาต่อ)

4,011,298.80 15,624,452.92 15,887,637.67 34,500 4,062,396.52 39,620,285.91

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี้ ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน

2556 61 61 61

น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้

ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานที่กําหนด แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงา น

วิชาชีพทั่วไป ปฏิบัติงาน

วิชาชีพเฉพาะ

ชํานาญ ชํานาญ งาน งานพิเศษ

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี งานธุรการ 3 1 - - - - - งาน - - - - - - - กิจกรรมฯ งานหอพัก 26.5 2.5 - - - - - งานแนะ 1 1 - - - - - แนวฯ งานอนามัย 4 - - - - - - รวม 34.5 4.5 - - - - -

ปฏิบัติการ

ชํานาญ ชํานาญ เชี่ยวชาญ การ การพิเศษ

เชี่ยวชาญ พิเศษ

ชาว ต่างชาติ

รวมทั้งหมด

โท ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก - 3 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 3 4 1 - 1.5 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 2.5 1 - 4 - 2.5 -

- 1 - - - - - - - - - - - - - - 26.5 7.5 - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 4.5

-

-

- 4 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 4 5 1 - 15 2 - 2 - 2 1 - - - - - - - - - - 34.5 23.5 3

-


27  

ลําดับ

1 2 3 4 5 6

ระยะเวลาการ คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ทํางาน <ตรี ตรี โท เอก รวม (คน) 9 เดือน ขึ้นไป 34 22 3 - 59 6-9 เดือน 1 3 - - 4 น้อยกว่า 6 เดือน - - - ลาศึกษาต่อ - - - รวมทั้งหมด 35 25 3 - 63 ผลรวม 34.5 23.5 3 - 61 (1)*1+(2)*0.5

วิชาชีพทั่วไป

วิชาชีพเฉพาะ

ปฏิบัติ ชํานาญ ชํานาญ ปฏิบัติ ชํานาญ ชํานาญ เชี่ยว เชี่ยวชาญ งาน งาน งานพิเศษ การ การ การพิเศษ ชาญ พิเศษ 38 16 2 3 59 2 2 4 40 18 2 3 63 39 17 2 3 61

• จํานวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2556 กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงาน

งานธุรการ งานกิจกรรมฯ งานหอพัก งานแนะแนวและทุนการศึกษา งานอนามัย รวม

รวม

จํานวนบุคลากรที่ จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง จําแนกตามประเภท เข้าร่วมพัฒนา ประชุม/สัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ ตนเอง (ไม่นับซ้ํา) 8 8 7 4 3.5 3.5 3.5 3 34 33.5 10.5 21 5.5 5.5 5.5 2.5 10 10 8 1 61 60.5 34.5 31.5 -


28  

1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย ชื่ออาคาร อาคาร ชื่ออาคาร ที่

• 1. 2. 3.

4. 5. • 1. 2. 3. 4.

ปีที่เริ่มใช้ พื้นที่ใช้สอย (ตาราง เมตร)

ลักษณะเป็นแบบ อาคารประหยัด พลังงาน (ใช่/ไม่ใช่)

1

อาคารกองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน)

2522

1,029

ไม่ใช่

2

อาคารสถานพยาบาล จํานวน 2 หลัง

2552

500

ไม่ใช่

รูปภาพอาคาร

ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) จํานวนพื้นที่ (ตารางเมตร) พื้นที่ภาพรวมของ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) พื้นที่แนวราบทั้งหมด 1,029 พื้นที่ชั้น 1 ของทุกอาคารรวมกัน พื้นที่ที่เป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทที่มีการปรับ ผิวหน้าโดยวัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาด ยางมะตอย ฯลฯ พื้นที่ภายในอาคารที่เป็น Green Area พื้นที่ Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) จํานวน (คัน) รถของ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) รถยนต์ทุกประเภท 3 รถจักรยานยนต์ 3 รถจักรยาน รถบรรทุกทางการเกษตร 2


29  

บทที่ 2 การรายงานผลการดําเนินงาน 2.1 สรุปผลการดําเนินงานในรอบปีตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ได้ดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ และ พันธกิจของหน่วยงานทั้ง 5 ข้อ คือ 1. ให้บริการและจัดสวัสดิการเชิงรุกแก่นิสิตที่มีประสิทธิภาพ 2. พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยฯ 3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม 4. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 5. ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่นิสิตและบุคลากร และดําเนินงานอื่น ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ โดยผ่านกระบวนการและกลไกของคณะกรรมการบริหาร กองฯ และการดําเนินงานของงานต่าง ๆ ภายในกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ทําให้การดําเนินงานของ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) สามารถดําเนินงานต่าง ๆ ได้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และมีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ ดี

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ได้ดําเนินงานตาม ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับหน่วยงานที่ ทําหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดย ได้ ดํ า เนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายใน คะแนนเต็ ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่านั้น กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ คุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการ ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.10 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่ ว นผลการประเมิ น ของคณะกรรมการฯ ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 4.10 ผลประเมิ น ได้ คุ ณ ภาพระดั บ ดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1


30  

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5)

องค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน ดําเนินการ องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก องค์ประกอบที่ 3 การ บริหารและจัดการ องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ งบประมาณ องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 6 การ พัฒนาและปรับปรุง ระบบดําเนินงาน

ระดับคุณภาพ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ -

-

4.00

-

4.00

ดี

-

-

3.00

4.59

4.06

ดี

5.00

-

3.75

-

4.00

ดี

-

-

4.00

-

4.00

ดี

-

-

4.00

-

4.00

ดี

-

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

เฉลี่ยภาพรวม

5.00

-

3.89

4.59

4.10

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี


31  

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถ สรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ กองกิ จ การนิ สิ ต (กํ า แพงแสน) มี ผ ลการดํ า เนิ น งานในภาพรวม องค์ ป ระกอบที่ 1 ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน ดังนี้ สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียด ดังตารางที่ 2.2 ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ ตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% ตัวหาร หรือสัดส่วน) ตัวหาร หรือสัดส่วน) องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1.1

กระบวนการพัฒนาแผน

หน่วย

ข้อ

เป้าหมาย

7

7

7 ข้อ

ผลการประเมิน หมายเหตุ (เต็ม 5) ประเมิน กรรม ตนเอง การ

4.00 4.00


32  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) ชนิดของตัวบ่งชี้ เป้าหมาย รอบระยะเวลา เกณฑ์มาตรฐาน กรรมการ ประเมิน ประเมิน ตนเอง

กระบวนการ 7 ข้อ รอบปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน โดยเป็นแผน ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ าน และแผนกลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย พระราชบั ญ ญั ติ มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ รายงานผลต่อผู้บริหาร และที่ประชุมของหน่วยงานเพื่อพิจารณา ⌧ 8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมของหน่วยงานไปปรับปรุง แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี ผลการดําเนินงาน 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) (1.1-1-1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (1.1-1-2)


33  

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน (1.1-2-1) 2.1 มีการชี้แจงทําความเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการกําหนด หน่วยงานภายในรับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ 2.2 มีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายในและมีการ มอบหมายอย่างเป็นทางการ 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน (1.1-3-1) 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี (1.1-4-1) , (1.1-4-2) 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน (1.1-5-1) และได้มีการ เปลี่ยนแผนการใช้เงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2556 (1.1-5-2) 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา (1.1-6-1) 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ ผู้บริหาร และที่ประชุมของหน่วยงานเพื่อพิจารณา มีการสรุปผลการดําเนินงานของแต่ละงาน (1.1-7-1) เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3 มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4 มีการดําเนินการ 6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5 มีการดําเนินการ 8 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ผลการดําเนินงาน 2554 2555 2556 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ

เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมินตามเกณฑ์ 2556 เป้าหมาย 2557 2554 2555 2556 4 ไม่บรรลุ 7 ข้อ 4 4 7 ข้อ คะแนน คะแนน คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง

แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง


34  

รายการหลักฐาน หมายเลขเอกสาร 1.1-1-1 1.1-1-2 1.1-2-1 1.1-3-1 1.1-4-1 1.1-4-2 1.1-5-1 1.1-5-2 1.1-6-1 1.1-7-1

ชื่อเอกสาร ขออนุมัติจัดโครงการทําแผนยุทธศาสตร์ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ บันทึกข้อความเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจําปี แผนยุทธศาสตร์กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) แผนปฏิบัติการประจําปี ปฏิทินการจัดกิจกรรม รายละเอียดการปรับแผนเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2556 รายงานแผนปฏิบัติการประจําปี ตามไตรมาส โครงการสัมมาทิฐิ สรุปผลการดําเนินงาน


35  

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ดังนี้ สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.06 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 ตารางที่ 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ตัวบ่งชี้

หน่วย เป้าหมาย

คะแนนผลการ หมายเหตุ ประเมิน 2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน กรรมการ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% ตนเอง ตัวหาร หรือสัดส่วน) ตัวหาร หรือสัดส่วน) 4.06

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก

ผลการดําเนินงาน ปี 2556

2.1 ระดับความพึงพอใจของ ค่าเฉลี่ย 4.80 4.80 23,564.31 4.17 ผู้รับบริการ 5,656.00 2.2 ระดับความสําเร็จของ ข้อ 5 5 3 ข้อ

4.17 3

การให้บริการที่ สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้รับบริการ 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพใน มิติทางศิลปะและ วัฒนธรรม

ข้อ

5

5

5 ข้อ

5


36  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รบั บริการ (มก.) ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลผลิต

เป้าหมาย

ค่าเฉลี่ย 4.80

ระยะเวลา

รอบปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)

ผลการดําเนินงาน ในปีการศึกษา 2556 กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการ ทั้งหมด 31 โครงการ โครงการ

ค่าเฉลี่ย 3.56 3.91 4.29 4.10 4.17 3.26 4.11 4.30 4.10 4.21

จํานวนผู้ตอบ แบบสอบถาม 300 467 42 50 95 23 50 5 36 43

ผลคูณค่าเฉลี่ยกับจํานวน ผู้ตอบแบบสอบถาม 1,068.00 1,825.97 180.18 205.00 396.15 74.98 205.50 21.50 147.60 181.03

1. โครงการพัฒนาหอพักนิสิต 2. โครงการพี่น้องคล้องสัมพันธ์ 3. โครงการสัมมนาคณะกรรมการหอพัก 4. โครงการศึกษาดูงานหอพัก (ในสถาบันอุดมศึกษา) 5. โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในหอพัก 6. โครงการหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัย 7. โครงการกีฬาหอพักสัมพันธ์ 8. โครงการส่งเสริมค่านิยมทีด่ ีของนิสิต ภาคต้น 2556 9. โครงการสานสัมพันธ์ผู้นํานิสิตกับผู้บริหาร 10. โครงการสร้างเสริมบุคลิกภาพและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ผู้นํากิจกรรมนิสิต 11. โครงการวินัยจราจร 12. โครงการรณรงค์วินัยจราจร 13. โครงการศูนย์อํานวยการควบคุมกํากับดูแล กิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ 14. โครงการอบรมบันทึกหน่วยและตรวจสอบหน่วย ชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 15. โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต 16. โครงการดนตรีในสวน 17. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา 18. โครงการสัมภาษณ์นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

4.18 4.45 4.01

106 250 200

443.08 1,112.50 802.00

4.15

1,500

6,225.00

4.54 4.00 4.03

6 125 271

27.24 500.00 1,092.13

4.48

425

1,904.00


37  

การศึกษา 19. โครงการนิทรรศการเพื่อสุขภาพภาคปลาย 20. โครงการสัมมาทิฐิ (การพัฒนาความรู้) 21. โครงการแนะแนวการปรับตัวสําหรับนิสิตใหม่ 22. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ไทย 23. โครงการส่งเสริมนิสิตเข้าสู่โครงการกองทุนตั้งตัว ได้ (ครั้งที่ 1) 24. โครงการส่งเสริมนิสิตเข้าสู่โครงการกองทุนตั้งตัว ได้ (ครั้งที่ 2) 25. โครงการส่งเสริมภาวการณ์มีงานทํา (ถนนอาชีพ ครั้งที่ 10 ) รวม

4.54 4.11 4.21 4.21

432 56 867 46

1,961.28 230.16 3,650.07 193.66

4.59

16

73.44

4.65

42

195.30

4.18

203

848.54

4.17

5,656

23,564.31

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ = 23,564.31 5,656 คะแนนที่ได้ = 4.17 คะแนน เกณฑ์การประเมิน คํานวณค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น ผลการประเมินตนเอง ตัว ผลการดําเนินงาน บ่งชี้ ที่ 2554 2555 2556 2.1 25,186.38 ค่าเฉลี่ย 14,907.40 ค่าเฉลี่ย 23,564.31 4.79 4.12 5985 3,613 5,656

ผลการประเมินตาม เป้าหมาย การ เป้าหมาย เกณฑ์ 2556 ประเมิน 2557 เป้าหมาย 2554 2555 2556 4.79 4.12 4.17 4.80 ไม่บรรลุ 4.80

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง

แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง


38  

รายการหลักฐาน หมายเลขเอกสาร 2.1-1 2.1-2 2.1-3 2.1-4 2.1-5 2.1-6 2.1-7 2.1-8 2.1-9 2.1-10 2.1-11 2.1-11 2.1-13 2.1-14 2.1-15 2.1-16 2.1-17 2.1-18 2.1-19 2.1-20 2.1-21 2.1-22 2.1-23 2.1-24 2.1-25

ชื่อเอกสาร 1. โครงการพัฒนาหอพักนิสิต 2. โครงการพี่น้องคล้องสัมพันธ์ 3. โครงการสัมมนาคณะกรรมการหอพัก 4. โครงการศึกษาดูงานหอพัก (ในสถาบันอุดมศึกษา) 5. โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในหอพัก 6. โครงการหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัย 7. โครงการกีฬาหอพักสัมพันธ์ 8. โครงการส่งเสริมค่านิยมทีด่ ีของนิสิต ภาคต้น 2556 9. โครงการสานสัมพันธ์ผู้นํานิสิตกับผู้บริหาร 10. โครงการสร้างเสริมบุคลิกภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นํากิจกรรมนิสิต 11. โครงการวินัยจราจร 12. โครงการรณรงค์วินัยจราจร 13. โครงการศูนย์อํานวยการควบคุมกํากับดูแลกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้อง ใหม่ 14. โครงการอบรมบันทึกหน่วยและตรวจสอบหน่วยชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 15. โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต 16. โครงการดนตรีในสวน 17. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 18. โครงการสัมภาษณ์นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 19. โครงการนิทรรศการเพื่อสุขภาพภาคปลาย 20. โครงการสัมมาทิฐิ (การพัฒนาความรู้) 21. โครงการแนะแนวการปรับตัวสําหรับนิสิตใหม่ 22. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมไทย 23. โครงการส่งเสริมนิสิตเข้าสู่โครงการกองทุนตั้งตัวได้ (ครั้งที่ 1) 24. โครงการส่งเสริมนิสิตเข้าสู่โครงการกองทุนตั้งตัวได้ (ครั้งที่ 2) 25. โครงการส่งเสริมภาวการณ์มีงานทํา (ถนนอาชีพครั้งที่ 10 )


39  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการทีส่ อดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (มก.) ชนิดของตัวบ่งชี้ เป้าหมาย รอบระยะเวลา

กระบวนการ 5 ข้อ รอบปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)

เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน

กรรมการ ประเมิน ประเมิน ตนเอง

1. 2. 3. ⌧ 4. ⌧ 5.

มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กาํ หนด มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป

ผลการดําเนินงาน 1. มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ได้สรุปผลการสํารวจความ ต้องการของนิสิต (2.2-1-1) สํารวจความต้องการนิสิตในการอยู่หอพักใหม่ (2.2-1-2) 2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ การก่อสร้างหอพักเพิ่มเพื่อ รองรับนิสิต (2.2-2-1) 3. มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กาํ หนด เอกสารการก่อสร้างหอพักนิสิต (2.2-3-1) เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3 มีการดําเนินการ 3 ข้อ

คะแนน 4 มีการดําเนินการ 4 ข้อ

คะแนน 5 มีการดําเนินการ 5 ข้อ


40  

ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ผลการดําเนินงาน 2554 2555 2556 5 ข้อ 4 ข้อ 3 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย 2556 เป้าหมาย 2557 2554 2555 2556 5 4 3 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ คะแนน คะแนน คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง

แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง

รายการหลักฐาน หมายเลขเอกสาร 2.2-1-1 2.2-1-2 2.2-2-1 2.2-3-1 2.2-3-2

ชื่อเอกสาร แบบสํารวจความต้องการของนิสิต สํารวจความต้องการนิสิตในการอยู่หอพักใหม่ เอกสารการก่อสร้างหอพักนิสิต เอกสารการรายงานแผนการให้บริการด้านเทคโนโลยี เอกสารการก่อสร้างหอพักนิสิต


41  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลผลิต

เป้าหมาย

5 ข้อ

รอบระยะเวลา

รอบปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)

เกณฑ์มาตรฐาน กรรมการ ประเมิน ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี ความสุนทรีย์ 3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเหมาะสมกับสถานที่ 4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี ส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ 5. ระดับความพึงพอใจของนิสิต และ/หรือบุคลากรที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ผลการดําเนินงาน 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี สรุปมติที่ประชุมโครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ (2.3-1-1) รูปภาพโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (2.3-1-2) มีโครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อ ความสะอาดของสถานที่ (2.3-1-3) 2. สิ่งแวดล้ อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถู กสุ ข ลักษณะ และตกแต่งอย่ างมี ความ สุนทรีย์ โครงการกิจกรรม 5 ส. (2.3-1-3) บันทึกขออนุมัติปรับปรุงพื้นที่ (2.3-2-2) 3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม เหมาะสมกับสถานที่ โครงการกิจกรรม 5 ส. (2.3-3-1) 4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง สม่ําเสมอ (2.3-4-1) รูปภาพการทําความสะอาดหมู่บ้านกิจกรรม (2.3-4-2) 5. ระดับความพึงพอใจของนิสิต และ/หรือบุคลากรที่เกี่ยวกับประเด็น 1 – 4 ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนน เต็ม 5 (2.3-5-1)


42  

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3 มีการดําเนินการ 3 ข้อ

คะแนน 4 มีการดําเนินการ 4 ข้อ

คะแนน 5 มีการดําเนินการ 5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ผลการดําเนินงาน 2555 2556 4 ข้อ 5 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์ 2555 2556 4 คะแนน 5 คะแนน

เป้าหมาย 2556 4 ข้อ

การประเมิน เป้าหมาย บรรลุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง รายการหลักฐาน หมายเลขเอกสาร 2.3-1-1 2.3-1-2 2.3-1-3 2.3-2-1 2.3-2-2 2.3-3-1 2.3-4-1 2.3-4-2 2.3-5-1

แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง

ชื่อเอกสาร สรุปมติที่ประชุมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภาพกิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ โครงการกิจกรรม 5 ส. โครงการกิจกรรม 5 ส. โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องอาคารกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) โครงการกิจกรรม 5 ส. มีสถานทีใ่ นการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมสําหรับนิสิตและบุคลากร รูปภาพการทําความสะอาดหมู่บ้านกิจกรรม รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

เป้าหมาย 2557 4 ข้อ


43  

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ดังนี้ สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 ตารางที่ 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้

หน่วย เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน ปี 2556

ผลการประเมิน หมายเหตุ (เต็ม 5) 2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน กรรมการ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% ตนเอง ตัวหาร หรือสัดส่วน) ตัวหาร หรือสัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

4.00

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ ข้อ ประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุก ระดับของหน่วยงาน 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ

5

5

5 ข้อ

3.00

4

4

5 ข้อ

5.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง

ข้อ

4

4

4 ข้อ

3.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร

ข้อ

4

4

5 ข้อ

4.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ ร้อย 100 100 พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่ ละ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งใน ประเทศหรือต่างประเทศ

61 61

6.25

5.00


44  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผูน้ ําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1)

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เป้าหมาย

5 ข้อ

รอบระยะเวลา

รอบปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)

เกณฑ์มาตรฐาน กรรมการ ประเมิน ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

1. คณะกรรมการประจําหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมี การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ ⌧ 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ⌧ 7. ที่ประชุมหน่วยงาน ประเมินผลการบริหารงาน หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.


45  

ผลการดําเนินงาน 1. คณะกรรมการประจําหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการประเมิน ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) (3.1-1-1) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ อย่างต่อเนื่อง (3.1-1-2) 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีการโครงการสัมมาทิฐิ (3.1-2-1) 3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร แผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานที่ ได้รับมอบหมาย (3.1-3-1) มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนรายไตรมาส (3.1-3-2) 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่ บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน) มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ภายในกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) (3.1-4-) และมีคําสั่ง แต่งตั้งหัวหน้างาน (3.1-4-2) และมีโครงการสัมมาทิฐิ บุคลากรภายในกองฯ (3.1-4-3) 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ มีการส่งบุคลากรไปพัฒนาความรู้ (3.1-5-1) และให้บุคลากร สรุปผลการเข้าฝึกอบรม/ สัมมนา (3.1-5-2) เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3 มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4 มีการดําเนินการ 6 ข้อ

คะแนน 5 มีการดําเนินการ 7 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

ผลการดําเนินงาน 2554 2555 2556 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย 2556 เป้าหมาย 2557 2554 2555 2556 3 3 3 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ คะแนน คะแนน คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง

แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง


46  

รายการหลักฐาน หมายเลขเอกสาร 3.1-1-1 3.1-1-2 3.1-2-1 3.1-3-1 3.1-3-2 3.1-4-1 3.1-4-2 3.1-4-3 3.1-5-1 3.1-5-2 3.1-5-3

ชื่อเอกสาร คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหน่วยงาน รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจฯ โครงการสัมมาทิฐิ 2 ครั้ง รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2556 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนในแต่ละไตรมาส คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน คําสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน โครงการสัมมาทิฐิ 2 ครั้ง แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรม / สัมมนา สรุปรายงานการฝึกอบรมของบุคลากร รายงานการจัดกิจกรรม KM ภายในหน่วยงาน


47  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เป้าหมาย

4 ข้อ

รอบระยะเวลา

รอบปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)

เกณฑ์มาตรฐาน กรรมการ ประเมิน

ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน 1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของหน่วยงาน 2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่ บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ผลการดําเนินงาน 1. มี การกํ า หนดประเด็น ความรู้แ ละเป้ าหมายของการจั ดการความรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ข อง หน่วยงาน กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้และมีการประชุมกําหนดประเด็น ความรู้ (3.2-1-1) 2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็น ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1. (3.2-2-1) 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด (3.2-3-1) 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) (3.2-4-1)


48  

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (3.2-5-1) เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3 มีการดําเนินการ 3 ข้อ

คะแนน 4 มีการดําเนินการ 4 ข้อ

คะแนน 5 มีการดําเนินการ 5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

ผลการดําเนินงาน 2554 2555 2556 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย 2556 เป้าหมาย 2557 2554 2555 2556 3 4 4 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ คะแนน คะแนน คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง

แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง

รายการหลักฐาน หมายเลขเอกสาร 3.2-1-1 3.2-2-1 3.2-3-1 3.2-4-1 3.2-5-1

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ (KM) กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) การจัดการความรู้ (KM) กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) การจัดการความรู้ (KM) กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) คู่มือการจัดการความรู้


49  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เป้าหมาย

4 ข้อ

รอบระยะเวลา

รอบปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)

เกณฑ์มาตรฐาน กรรมการ ประเมิน ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม บริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ บุคลากร - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก - อื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ วิเคราะห์ในข้อ 2 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน ⌧ 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา หน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ⌧ 6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับ แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป


50  

ผลการดําเนินงาน 1. กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ คําสั่ง กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ที่ 0027/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) (3.3-1-1) 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ หน่วยงาน กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานตามแบบฟอร์มของที่กําหนดโดย สํานักงานตรวจสอบภายใน (3.3-2-1) 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 มีการประเมินโอกาสและผลการทบของหน่วยงาน (3.3-3-1) 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน มีแผนบริหารความ เสี่ยงของหน่วยงาน (3.3.4-1) เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3 มีการดําเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4 มีการดําเนินการ 5 ข้อ

คะแนน 5 มีการดําเนินการ 6 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

ผลการดําเนินงาน 2554 2555 2556 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย 2556 เป้าหมาย 2557 2554 2555 2556 2 3 4 ข้อ 3 4 ข้อ บรรลุ คะแนน คะแนน คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง

แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง

รายการหลักฐาน หมายเลขเอกสาร 3.3-1-1 3.3-2-1 3.3-3-1 3.3.4-1 3.3-5-1

ชื่อเอกสาร คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง มีแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โครงการป้องกันอัคคีภัย (จุดวางถังดับเพลิงและวิธีใช้)


51  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เป้าหมาย

3 ข้อ

รอบระยะเวลา

รอบปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)

เกณฑ์มาตรฐาน กรรมการ ประเมิน ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ ⌧ 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ⌧ 7.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ผลการดําเนินงาน 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มกี ารวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) พ.ศ. 2556 – 2560 (3.4-1-1) และมี การสํารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรภายในหน่วยงาน (3.4-1-2) 2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนทีก่ ําหนด กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีการ สรรหาและรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงานภายใน กองกิจฯ อย่างเป็นระบบและโปร่งใส (3.4-2-1) และ ได้มีการวิเคราะห์งาน (Job analysis) (3.4-2-2) มีการกําหนดหลักเกณฑ์และการประเมินผลหารปฏิบัติงานที่มี รูปแบบที่ชัดเจนเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน (3.4-2-3) 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีสวัสดิการให้กับบุคลากรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล และกรณี บุคคล ในครอบครัวของบุคลากรเสียชีวิต (3.4-3-1) 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร กองกิจการนิสิ (กําแพงแสน) มีการรายงานผลการนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน (3.4-4-1) และมีโครงการจัดกา ความรู้ของหน่วยงาน (3.4-4-2)


52  

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีโครงการสัมมาทิฐิและมีการชี้แจงเกี่ยวกับจรรยาบรรณบุคลากร (3.4-5-1) เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3 มีการดําเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4 มีการดําเนินการ 5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5 มีการดําเนินการ 7 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ที่ 3.4

ผลการดําเนินงาน 2554 2555 2556 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย 2556 เป้าหมาย 2557 2554 2555 2556 3 3 4 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ คะแนน คะแนน คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง

แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง

รายการหลักฐาน หมายเลขเอกสาร 3.4-1-1 3.4-1-2 3.4-2-1 3.4-2-2 3.4-2-3 3.4-3-1 3.4-4-1 3.4-5-2

ชื่อเอกสาร แผนพัฒนาบุคลากร สํารวจความต้องในการอบรมของบุคลากร ประกาศเปิดสอบพนักงาน กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) JA , JD แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) แบบรายงานผลการฝึกอบรม บันทึกขออนุมัติเข้าร่วมอบรม


53  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ (มก.) ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนําเข้า

เป้าหมาย

ร้อยละ 100

รอบระยะเวลา

รอบปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)

ผลการดําเนินงาน กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีการดําเนินการเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ที่ มหาวิทยาลัยฯ กําหนด ไว้ มีจํานวนบุคลากรประจําทั้งหมด ที่มี สัญญาจ้างกับหน่วยงานทั้งปีการศึกษา จํานวน 61 คน และมีจํานวน บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร จํานวน 61 คน มีผลการดําเนินคิดเป็น ร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 6.25 คะแนน ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก (3.51) เกณฑ์การประเมิน ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผลการประเมินตนเอง ตัว บ่งชี้ที่

3.5

2554

100 %

ผลการดําเนินงาน 2555

63 63

100 %

2556

61 61

ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย 2554 2555 2556 2556 เป้าหมาย 2557

100 % 6.25 6.25 6.25 ร้อยละ คะแนน คะแนน คะแนน 100

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง รายการหลักฐาน หมายเลขเอกสาร 3.5-1

แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง

ชื่อเอกสาร แบบสรุปผลบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

บรรลุ

ร้อยละ 100


54  

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ดังนี้ สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้

หน่วย เป้าหมาย

ผลการประเมิน (เต็ม 5) 2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% ตนเอง ตัวหาร หรือสัดส่วน) ตัวหาร หรือสัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและ ข้อ 6 6 งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน ปี 2556

6 ข้อ

4.00 4.00

หมายเหตุ


55  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เป้าหมาย

5 ข้อ

รอบระยะเวลา

รอบปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)

เกณฑ์มาตรฐาน กรรมการ ประเมิน ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ⌧ 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ ผลการดําเนินงาน 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (4.1-1-1) มี แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (4.1-1-2) 2. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ บุคลากร รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย (4.1-2-1) 3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และ บุคลากร มีแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน (4.1-3-1) 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน อย่าง น้อยปีละ 2 ครั้ง รายงานแสดงสถานะการเงินของหน่วยงาน (4.1-4-1) รายงานผลการเนินงานรายไตรมาส (4.1-42)


56  

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ (4.1-5-1) 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (4.1-6-1) เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3 มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4 มีการดําเนินการ 6 ข้อ

คะแนน 5 มีการดําเนินการ 7 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ผลการดําเนินงาน 2554 2555 2556 5 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย 2556 เป้าหมาย 2557 2554 2555 2556 3 3 4 6 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ คะแนน คะแนน คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง

แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง

รายการหลักฐาน หมายเลขเอกสาร 4.1-1-1 4.1-1-2 4.1-2-1 4.1-3-1 4.1-3-2 4.1-4-1 4.1-5-1 4.1-6-1

ชื่อเอกสาร แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี แบบคําของบประมาณเงินรายได้ รายงานการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ แผนปฏิบัติงานประจําปี รายงานสถานะการเงิน รายงานกันเงินงบประมาณเงินรายได้ รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้


57  

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพ ดังนี้ สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตาราง ที่ 2.6 ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้

หน่วย เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน ปี 2556

ผลการประเมิน หมายเหตุ (เต็ม 5) 2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน กรรมการ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% ตนเอง ตัวหาร หรือสัดส่วน) ตัวหาร หรือสัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.1 ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน

ข้อ

7

7

400 7 ข้อ

4.00


58  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เป้าหมาย

7 ข้อ

รอบระยะเวลา

รอบปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)

เกณฑ์มาตรฐาน กรรมการ ประเมิน ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรือ่ งการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพ ตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของ หน่วยงาน 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ คุณภาพ 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใ้ ช้บริการตามพันธกิจของ หน่วยงาน ⌧ 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม ร่วมกัน ⌧ 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้ หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์


59  

ผลการดําเนินงาน 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ หน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อยและดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว้ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพโดยหน่วยงานภายในสํานักงานวิทยาเขต สามารถนํามาใช้ร่วมกัน (5.1-1-1) และกอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีคําสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ (5.1-1-2) 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการบริหารกอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ได้กําหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ (5.1-2-1) และ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจฯ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ (5.1-2-2) 3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (5.1-3-1) 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อ คณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมิน คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน รายงานการประเมินตนเอง (5.1-4-1) รายงานการประชุม กรรมการบริหารกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) (5.1-4-2) 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ ประเมินคุณภาพภายใน (สปค.01) (5.1-5-1) และมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค. 02) (5.1-5-2) 6. มีการจัดทําระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพทั้ง 6 องค์ประกอบ (เว็บไซด์) (5.16-1) 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพ (5.1-7-1) และได้ดําเนินการ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพเพื่อมอบหมายภาระหน้าที่ในการดําเนินงาน (5.1-7-2) เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3 มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4 มีการดําเนินการ 7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5 มีการดําเนินการ 9 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

ผลการดําเนินงาน 2554 2555 2556 2 ข้อ 5 ข้อ 7 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย 2556 เป้าหมาย 2557 2554 2555 2556 2 4 7 ข้อ 3 7 ข้อ บรรลุ คะแนน คะแนน คะแนน


60  

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง

แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง

รายการหลักฐาน หมายเลขเอกสาร 5.1-1-1 5.1-1-2 5.1-2-1 5.1-2-2 5.1-3-1 5.1-4-1 5.1-4-2 5.1-4-3 5.1-6-1

ชื่อเอกสาร คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประกาศกองกิจฯ นโยบายบริหารงานด้านประกันคุณภาพ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 6/2556 อัตลักษณ์ของสํานักงานวิทยาเขต รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2555 , 5/2555 , 2/2556 และ ครั้งที่ 3/2556 เล่ม SAR สปค. 01 , สปค. 02 เว็บไซด์ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)


61  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกลไกการส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เป้าหมาย

6 ข้อ

รอบระยะเวลา

รอบปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)

เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน

กรรมการ ประเมิน ประเมิน ตนเอง

1. หน่วยงานมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต 2. มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตทั้ง ภายในและภายนอก 3. มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพนิสิต 4. มีการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต 5. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตอย่างเป็นระบบ 6. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 มีการดําเนินการ 1 ข้อ

1. 2. 3.

4.

คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3 มีการดําเนินการ 3 ข้อ

คะแนน 4 มีการดําเนินการ 4 - 5ข้อ

คะแนน 5 มีการดําเนินการ 6 ข้อ

แนวปฏิบัติ หน่วยงานมีการจัดทําแผนงานที่สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต แผนการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนานิสิต ประจําปี 2556 (ดูบนเว็ปไซต์ 5.2-1-1) มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตทั้ง ภายในและภายนอก ระเบียบการใช้ห้องนนทรี ลานกิจกรรม (5.2-2-1) มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพนิสิต การจองห้องสําหรับการดําเนินกิจกรรม โดยตรวจสอบข้อมูลได้บนเว็ปไซต์ กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน) (5.2-3-1) มีการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต เอกสารขอใช้ห้องนนทรี / ห้องประชุม จาก ชมรม / สโมสรนิสิต (5.2-4-1) เอกสารขอยืมของใช้ต่างๆ จากชมรม / สโมสรนิสิต (5.2-4-2)


62  

แบบสรุปโครงการส่งเสริมค่านิยมที่ดีของนิสิต ประจําปีการศึกษา 2556 (5.2-4-3) 5. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตอย่างเป็นระบบ (กน.02) (5.2-5-1) 6. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (กน.02) (5.2-6-1)


63  

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง ระบบดําเนินงาน ดังนี้ สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการ ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน หมายเหตุ (เต็ม 5) 2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน กรรมการ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% ตนเอง ตัวหาร หรือสัดส่วน) ตัวหาร หรือสัดส่วน) องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00 5.00 6.1 ระดับความสําเร็จของการ พัฒนาและปรับปรุง กระบวนการดําเนินงาน

หน่วย เป้าหมาย

ข้อ

4

4

ผลการดําเนินงาน ปี 2555

5 ข้อ

5.00


64  

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เป้าหมาย

5 ข้อ

รอบระยะเวลา

รอบปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)

เกณฑ์มาตรฐาน กรรมการ ประเมิน ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน 1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง กระบวนการต่างๆ เพื่อทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความ สอดคล้องกัน 2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทํา คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้งานมี ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลด ข้อร้องเรียน เป็นต้น 5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี อํานาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะ ดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป

ผลการดําเนินงาน 1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญครบถ้วน ครอบคลุม การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อทําให้การ ดําเนินงานของหน่วยงาน (6.1-1-1) 2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญ จากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ (6.1-2-1) 3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคู่มือการ ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน (6.1-3-1) 4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน (6.1-4-1)


65  

5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอํานาจเพื่อให้ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป (6.1-5-1) เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3 มีการดําเนินการ 3 ข้อ

คะแนน 4 มีการดําเนินการ 4 ข้อ

คะแนน 5 มีการดําเนินการ 5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

ผลการดําเนินงาน 2554 2555 2556 4 ข้อ 2 ข้อ 5 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย 2556 เป้าหมาย 2557 2554 2555 2556 4 2 5 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ คะแนน คะแนน คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง รายการหลักฐาน หมายเลขเอกสาร 6.1-1-1 6.1-2-1 6.1-3-1 6.1-4-1 6.1-5-1

แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 (งานอนามัย) บันทึกข้อความขอส่งขั้นตอนการให้บริการ คู่มือการปฏิบัติงาน งานอนามัย คู่มือการปฏิบัติงาน งานอนามัย บันทึกข้อความ ปรับปรุงคู่มอื การปฏิบัติงาน


66  

บทที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบ คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 1.51 – 2.50 2.51 – 3.50 3.51 – 4.50 4.51 – 5.00

การแปลผล การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน การดําเนินงานต้องปรับปรุง การดําเนินงานระดับพอใช้ การดําเนินงานระดับดี การดําเนินงานระดับดีมาก

การประเมินคุณภาพการสนับสนุนตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของ กองกิจการนิสิต พบว่า มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของ มก. จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยมีผล การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.10 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.1


67  

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5)

องค์ประกอบคุณภาพ

ระดับคุณภาพ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ -

-

4.00

-

4.00

ดี

-

-

3.00

4.59

4.06

ดี

5.00

-

3.75

-

4.00

ดี

-

-

4.00

-

4.00

ดี

-

-

4.00

-

4.00

ดี

-

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

เฉลี่ยภาพรวม

5.00

-

3.89

4.59

4.10

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน ดําเนินการ องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก องค์ประกอบที่ 3 การ บริหารและจัดการ องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ งบประมาณ องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 6 การ พัฒนาและปรับปรุง ระบบดําเนินงาน


68  

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุด ที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จุดแข็ง 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้บุคลากรทุกระดับทราบ 3. มีการดําเนินงานการปฏิบัติงานประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน แนวทางเสริมจุดแข็ง 1. ควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติที่ดี องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จุดแข็ง 1. สามารถจัดบริการได้ครบตามภารกิจหลัก 2. มีการสํารวจความต้องการของนิสิตก่อนให้บริการ แนวทางเสริมจุดแข็ง 1. ควรมีการสํารวจความต้องการของนิสิตให้ครบตามภารกิจหลัก จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติที่ดี -


69  

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จุดแข็ง 1. มีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริหารกองกิจฯและนําผลการประเมินมา ปรับปรุงการดําเนินงาน 2. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงาน แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติที่ดี องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จุดแข็ง 1. มีการดําเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการใช้เงิน ของกองกิจการนิสติ (กําแพงแสน) เข้าตรวจสอบเงินสดหมุนเวียน 2. มีการรายงานผลทางการเงินทุกครั้งที่มีการใช้จา่ ยเงิน แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติที่ดี องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จุดแข็ง 1. มีตัวบ่งชี้ที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา


70  

ข้อเสนอแนะ 1. บุคลากรทุกระดับควรนําความรู้เรื่องการประกันคุณภาพไปวางแผนการดําเนินงานเพื่อสร้างแนว ปฏิบัติที่ดี แนวปฏิบัติที่ดี องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แนวปฏิบัติที่ดี -


71  

บทที่ 4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายใน กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ตามรอบปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2556 นั้น กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค. 01) และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) เรียบร้อยแล้ว


72  

4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2556 (สปค.01) 1. จุดที่ควร พัฒนา

สรุปจุดที่ควร พัฒนาจากผล การประเมิน คุณภาพ ภายใน/ ภายนอก

2. ข้อเสนอแนะ

สรุป ข้อเสนอแนะ จากผลการ ประเมิน คุณภาพ ภายใน/ ภายนอก

3. การ วิเคราะห์ ตนเอง

4. แนว ทางการ แก้ไข/ ปรับปรุง หน่วยงาน หน่วยงาน วิเคราะห์ เสนอ ตนเองว่า กิจกรรม/ สามารถ โครงการ/ ดําเนินการตาม แผนงานใน ข้อเสนอแนะ การแก้ไข จากผลการ ปรับปรุงตาม ประเมิน ข้อเสนอแนะ คุณภาพ จากผลการ ภายใน/ ประเมิน ภายนอกได้ คุณภาพ หรือไม่ เพราะ ภายใน/ เหตุใด หรือมี ภายนอก การดําเนินการ แล้ว

5. ตัวชี้วัด ความสําเร็จ (KPI) เสนอตัวชี้วดั ความสําเร็จ ของกิจกรรม/ โครงการ/ แผนงาน เพื่อ ใช้ในการ รายงาน ความก้าวหน้า

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2556

7. 8. ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน

           

ให้บันทึก จํานวน งบประมาณ ที่ใช้ใน โครงการ/ กิจกรรม/ แผนงานที่ กําหนด

ให้กาํ หนด ผู้รับผิดชอบใน การดําเนินงาน โครงการ/ กิจกรรม/ แผนงาน


73  

2. ข้อเสนอแนะ

3. การ วิเคราะห์ ตนเอง

1. ไม่มีการ จัดทําแผนกล ยุทธ์ ของ กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน)

ควรจัดทําแผน กลยุทธ์ ของ กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน)

กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน) ยังไม่มีการ จัดทําแผนกล ยุทธ์

2. การ จัดเตรียม เอกสาร หลักฐานใน แต่ละตัวบ่งชี้ ไม่ชัดเจน

ควรจัดเตรียม เอกสาร หลักฐานในแต่ ละตัวบ่งชีใ้ ห้ ชัดเจน

1. จุดที่ควร พัฒนา

4. แนว 5. ตัวชี้วัด 6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2556 7. 8. ผู้รับผิดชอบ ทางการแก้ไข/ ความสําเร็จ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ ปรับปรุง (KPI)

ภาพรวม แต่งตัง้ กรรมการ ดําเนินการ จัดทําแผนกล ยุทธ์ กอง กิจการนิสติ (กําแพงแสน) ให้สอดคล้อง กับแผน ยุทธศาสตร์ ของสํานักงาน วิทยาเขต กําแพงแสน การเตรียม เตรียมเอกสาร เอกสารและ และระบุเลข ระบุเลขดัชนีให้ ดัชนีให้ชัดเจน ชัดเจน และเน้น ข้อความ

แผนกลยุทธ์ ของกอง กิจการนิสติ (กําแพงแสน)

กรรมการบริหาร กองกิจฯ

เอกสาร หลักฐานมี การกําหนด ดัชนีชัดเจน และเน้น ข้อความที่ เกี่ยวกับตัว บ่งชี้

กรรมการจัดทํา SAR

   


74                

1. จุดที่ควร พัฒนา

2. ข้อเสนอแนะ

3. การ วิเคราะห์ ตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 1. ไม่มีการ ควรจัดทําแผน กองกิจการ จัดทําแผนกล กลยุทธ์ ของ นิสิต ยุทธ์ ของ กอง กองกิจการ (กําแพงแสน) กิจการนิสติ นิสิต ยังไม่มีการ (กําแพงแสน) (กําแพงแสน) ดําเนินการ จัดทําแผนกล ยุทธ์ ควรมีการ ไม่มีแผนกล ถ่ายทอดแผน ยุทธ์ กลยุทธ์ระดับ หน่วยงาน

4. แนว ทางการ แก้ไข/ ปรับปรุง

7. 8. ผู้รับผิดชอบ 5. ตัวชี้วัด 6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2556 ความสําเร็จ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ (KPI)

แผนกลยุทธ์ ของกอง กิจการนิสติ (กําแพงแสน)

กรรมการบริหาร กองกิจฯ

บุคลากรทุก บุคลากร คนมีส่วนร่วม รับทราบแผน ในแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์ และถ่ายทอด แผนกลยุทธ์ที่ จัดทําให้ บุคลากรทราบ

กรรมการบริหาร กองกิจฯ

กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน) ควรจัดทําแผน กลยุทธ์


75  

จัดทําแผนกล ยุทธ์ให้ สอดคล้องกับ พันธกิจของ กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน)

พันธกิจกอง กิจการนิสติ (กําแพงแสน) ไม่สอดคล้อง กับแผนกลยุทธ์ ของสํานักงาน วิทยาเขตฯ

ปรับปรุงพันธ กิจของกองกิจ ฯ ให้ สอดคล้องกับ กลยุทธ์วิทยา เขต

2. ข้อเสนอแนะ

3. การ วิเคราะห์ ตนเอง

4. แนว ทางการ แก้ไข/ ปรับปรุง

กองกิจฯ มี พันธกิจที่ สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ สํานักงาน วิทยาเขต

กรรมการบริหาร กองกิจฯ

1. จุดที่ควร พัฒนา

5. ตัวชี้วัด 6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2556 ความสําเร็จ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. (KPI)

ส.ค.

ก.ย.

7. งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบ

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 1. การ คํานวนมีการ คาดเคลื่อน ควรใช้ โปรแกรม excel ใน การวิเคราะห์ และ ตรวจสอบ

ควรใช้ โปรแกรม excel ในการ วิเคราะห์และ ตรวจสอบ

ใช้โปรแกรม excel ในการ คํานวนแต่ กรอกข้อมูล ผิดพลาด

ตรวสอบ ข้อมูลที่กรอก ให้ตรงกับ หลักฐาน

การคํานวน ตัวเลขไม่ ผิดพลาด

กรรมการ จัดทํา SAR


76  

2. ขาดการ วิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ จากผู้จดั ทํา โครงการและ ผู้ร่วม โครงการ

ควรนําข้อเสนอ และจาก ผู้จัดทํา โครงการและผู้ ร่วมโครงการ มารวมไว้ใน แบบสรุป โครงการ

ไม่มี ข้อเสนอแนะ ของผูจ้ ัด โครงการ

ผู้จัดโครงการ ควรใส่ ข้อเสนอแนะ ในโครงการ

ผู้รับผิดชอบ โครงการ

มี ข้อเสนอแนะ ทุกโครงการ

     

1. จุดที่ควร พัฒนา

2. ข้อเสนอแนะ

3. การ วิเคราะห์ตนเอง

ควรปรับปรุง แบบประเมิน แบบประเมิน ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ และความ และความ ต้องการไม่ ต้องการให้ ครอบคลุม ครอบคลุม วัตถุประสงค์ใน วัตถุประสงค์ใน โครงการ แต่ละโครงการ องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

4. แนว ทางการ แก้ไข/ ปรับปรุง ปรับปรุงแบบ ประเมินความ พึงพอใจและ ความต้องการ ให้สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ โครงการ

5. ตัวชี้วัด 6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2556 ความสําเร็จ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย (KPI) . . . . . . . . . . . . มีแบบ ประเมินที่ สอดคล้อง กับ วัตถุประสง ค์ของ โครงการ

7. งบประมา ณ

8. ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ โครงการ


77  

1. ไม่มีการ ประเมินผลการ บริหารงานของ คณะ กรรมการบริหา รกองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน)

ควรมีการ ประเมินผลการ บริหารงานของ คณะ กรรมการบริหา รกองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน) และนําผลการ ประเมินไป ปรับปรุงการ บริหารงาน

ไม่มีการ ประเมินผลการ บริหารงานของ คณะ กรรมการบริหา รกองกิจฯ

จัดทําแบบ ประเมินผล คณะกรรมกา รบริหารกอง กิจฯ

กรรมการบริหา รกองกิจฯ

มีผลการ ประเมิน และนําผล การประเมิน ไปปรับปรุง

   

1. จุดที่ควร พัฒนา

2. ไม่มีการ บันทึกใน รายงานการ ประชุม

2. ข้อเสนอแนะ

ควรมีการ บันทึกใน รายงานการ ประชุมทุก เรื่องทุกครั้งที่ ประชุม

3. การ วิเคราะห์ ตนเอง

4. แนว ทางการ แก้ไข/ ปรับปรุง ไม่มีการบันทึก มีการบันทึก การประชุม การประชุม

5. ตัวชี้วัด ความสําเร็จ (KPI)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2556

7. 8. ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ

รายงานการ ประชุมครบ ทุกหน่วยงาน

เลขานุการ การ ประชุมทุก ประชุม


78  

3. ไม่มีการ ควรมีการ บุคลากรที่เข้า นําเสนอ นําเสนอ ร่วมโครงการ รายงานผล รายงานผล อบรม/ และการพัฒนา และการพัฒนา สัมมนา/ศึกษา งานหลังจากที่ งานหลังจากที่ ดูงาน ไม่ได้ บุคลากรเข้า บุคลากรเข้า การรายงาน ร่วมโครงการ ร่วมโครงการ ผล อบรม/ อบรม/ สัมมนา/ศึกษา สัมมนา/ศึกษา ดูงาน ดูงาน องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ

บุคลากรที่เข้า ร่วมโครงการ อบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน จัดทํารายงาน ผลเป็นลาย ลักษณ์อกั ษร

มีรายงานผล การอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน/ ของบุคลากร ทุกคน

บุคคลากรที่ ได้รับการพัฒนา

1. ไม่มีการ จัดทําแผนกล ยุทธ์ทาง การเงิน ของ กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน) 1. จุดที่ควร พัฒนา

ควรจัดทําแผน ไม่มีแผนกล กลยุทธ์ทาง ยุทธ์ทาง การเงิน ของ การเงิน กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน)

จัดทําแผนกล มีแผนกลยุทธ์ ยุทธ์ทาง ทางการเงิน การเงินกอง กิจฯ

กรรมการบริหาร กองกิจฯ

2. ข้อเสนอแนะ

3. การ วิเคราะห์ ตนเอง

4. แนว ทางการ แก้ไข/ ปรับปรุง

5. ตัวชี้วัด ความสําเร็จ (KPI)

7. 8. ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ

2. ไม่มีการ แต่งตัง้ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ภายในของ กองกิจการ

ควรแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ ภายในของ กองกิจการ นิสิต

กรรมการ ตรวจสอบ ภายในใช้ คณะกรรมการ ตรวจสอบของ สํานักงาน

มี คณะกรรมการ ตรวจสอบ ภายในประจํา สํานักงาน วิทยาเขต

มีการ ตรวจสอบการ ใช้จ่ายเงิน โดย คณะกรรมการ ประจํา

กรรมการบริหาร กองกิจฯ

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2556


79  

นิสิต (กําแพงแสน)

(กําแพงแสน)

วิทยาเขตฯ

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ ควรมีการ ไม่มีการ กําหนดตัวบ่งขี้ กําหนดตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมตาม เพิ่ม ที่ ลักษณะเฉพาะ สอดคล้อง ของหน่วยงาน กับอัตลักษณ์ ที่สอดคล้อง ของ กองกิจฯ กับอัตลักษณ์ ของ กอง กิจการนิสติ (กําแพงแสน)

สํานักงาน วิทยาเขต

จัดทําตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ กองกิจฯ

มีตัวบ่งชี้ที่ สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ ของกองกิจฯ

กรรมการ ประกันคุณภาพ

       

1. จุดที่ควร พัฒนา

2. ข้อเสนอแนะ

3. การ วิเคราะห์ ตนเอง

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ ดําเนินงาน

4. แนว ทางการ แก้ไข/ ปรับปรุง

5. ตัวชี้วัด ความสําเร็จ (KPI)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2556 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย . . . . . . . . . . . .

7. งบประมา ณ

8. ผู้รับผิดชอบ


80  

ควรมีการ มีการจัดทํา จัดทําคู่มอื จัดทําคู่มอื การ คู่มือการ การ ปฏิบัติงานทุก ปฏิบัติงานไม่ ปฏิบัติงานให้ หน่วยงาน เพื่อ ครบทุกงาน ครบทุกงาน การทํางานมี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ยิ่งขึ้น หมายเหตุ ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ ควรแยก รายละเอียดให้เห็นในแต่ละเดือน

มีคู่มือการ ปฏิบัติงาน ครบทุกงาน

ทุกงาน


81  

4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รบั ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ประจําปีการศึกษา 2556 (สปค.02) 4. แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

6. ผลการดําเนินงาน 6.1 จํานวน แนวทางการ แก้ไข/ปรับปรุง ที่ดําเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว

7. งบประมาณ

6.3 จํานวน 6.2 จํานวน แนวทางการแก้ไข/ แนวทางการ ปรับปรุงที่อยู่ แก้ไข/ปรับปรุงที่ ระหว่างดําเนินการ ยังไม่ได้ ดําเนินการ

8. ผู้รับผิดชอบ

จํานวนงบประมาณที่ใช้ใน ผู้รับผิดชอบในการ โครงการ/กิจกรรม/ ดําเนินงานโครงการ/ แผนงานที่ดําเนินการเสร็จ กิจกรรม/แผนงาน สิ้นแล้ว

ภาพรวมเพื่อการพัฒนา

           

แต่งตัง้ กรรมการ ดําเนินการ แผนกลยุทธ์ของกองกิจการ จัดทําแผนกลยุทธ์ กอง นิสิต (กําแพงแสน) กิจการนิสติ (กําแพงแสน) ให้ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ ของสํานักงาน วิทยาเขตกําแพงแสน

ดําเนินการแล้ว

-

-

-

กรรมการบริหารกองกิจฯ

เตรียมเอกสารและระบุเลข ดัชนีให้ชัดเจน และเน้น ข้อความ

ดําเนินการแล้ว

-

-

-

กรรมการจัดทํา SAR

เอกสารหลักฐานมีการ กําหนดดัชนีชัดเจนและเน้น ข้อความที่เกี่ยวกับตัวบ่งชี้

9. หมายเหตุ


82  

4. แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

6. ผลการดําเนินงาน

7. งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน และแผนงาน แผนกลยุทธ์ของกองกิจการ กองกิจการนิสติ (กําแพงแสน) ควรจัดทําแผน นิสิต (กําแพงแสน) กลยุทธ์ บุคลากรทุกคนมีสว่ นร่วมใน บุคลากรรับทราบแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์และถ่ายทอด แผนกลยุทธ์ที่จัดทําให้ บุคลากรทราบ

ดําเนินการแล้ว

-

-

-

กรรมการบริหารกองกิจฯ

ดําเนินการแล้ว

-

-

-

กรรมการบริหารกองกิจฯ

ดําเนินการแล้ว

-

-

-

กรรมการบริหารกองกิจฯ

ตรวสอบข้อมูลที่กรอกให้ตรง การคํานวนตัวเลขไม่ผิดพลาด กับหลักฐาน

ดําเนินการแล้ว

-

-

-

กรรมการจัดทํา SAR

ผู้จัดโครงการควรใส่ ข้อเสนอแนะในโครงการ

ดําเนินการแล้ว

-

-

-

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดําเนินการแล้ว

-

-

-

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปรับปรุงพันธกิจของกองกิจฯ กองกิจฯ มีพันธกิจที่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์วิทยา สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เขต สํานักงานวิทยาเขต องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก

มีข้อเสนอแนะทุกโครงการ

ปรับปรุงแบบประเมินความ มีแบบประเมินที่สอดคล้องกับ พึงพอใจและความต้องการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โครงการ    

9. หมายเหตุ


83  

4. แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

6. ผลการดําเนินงาน

7. งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบ

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ จัดทําแบบประเมินผล มีผลการประเมินและนําผล คณะกรรมการบริหารกองกิจ การประเมินไปปรับปรุง ฯ มีการบันทึกการประชุม รายงานการประชุมครบทุก หน่วยงาน บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จัดทํารายงานผลเป็นลาย ลักษณ์อกั ษร

มีรายงานผลการอบรม/ สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ของ บุคลากรทุกคน

ดําเนินการแล้ว

-

-

-

กรรมการบริหารกองกิจฯ

ดําเนินการแล้ว

-

-

-

เลขานุการ การประชุมทุก ประชุม

ดําเนินการแล้ว

-

-

-

บุคคลากรที่ได้รับการ พัฒนา

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จัดทําแผนกลยุทธ์ทาง การเงินกองกิจฯ

มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ดําเนินการแล้ว

-

-

-

กรรมการบริหารกองกิจฯ

มีคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในประจําสํานักงาน วิทยาเขต

มีการตรวจสอบการใช้ จ่ายเงิน โดยคณะกรรมการ ประจําสํานักงานวิทยาเขต

ดําเนินการแล้ว

-

-

-

กรรมการบริหารกองกิจฯ

ดําเนินการแล้ว

-

-

-

กรรมการประกันคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จัดทําตัวบ่งชี้ที่สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ กองกิจฯ        

มีตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับอัต ลักษณ์ ของกองกิจฯ

9. หมายเหตุ


84  

4. แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

6. ผลการดําเนินงาน

7. งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบ

-

ทุกงาน

9. หมายเหตุ

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงาน จัดทําคู่มอื การปฏิบัติงานให้ ครบทุกงาน

มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน ครบทุก งาน

ดําเนินการแล้ว

-

-

หมายเหตุ ตัวชี้วัดความสําเร็จ พิจารณาตามเกณฑ์ของดัชนีประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (ดัชนีที่ 41 ของคณะวิชา และดัชนีที่ 32 ของสํานัก สถาบัน) ข้อมูลจากคู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐาน ระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


85  

ข้อมูลพืน้ ฐาน กองกิจการนิสติ (กําแพงแสน) ข้อมูลพืน้ ฐาน

หน่วย

ผลการดําเนินงาน ปี 2556 ประเมิน ตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1 กระบวนการพัฒนาแผน

ข้อ

6

ค่าเฉลี่ย

4.17

3 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้รับบริการ

ข้อ

3

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อ

5

5 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ หน่วยงาน

ข้อ

5

6 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

ข้อ

4

7 ระบบบริหารความเสี่ยง

ข้อ

4

8 ระบบการพัฒนาบุคลากร

ข้อ

5

9 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง กับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

คน

100

10 จํานวนบุคลากรทั้งหมด

คน

61

11 จํานวนบุคลากรประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 12 จํานวนบุคลากรประจําที่ลาศึกษาต่อ

คน

61

คน

-

ข้อ

6

ข้อ

7

ข้อ

3

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน

กรรมการ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา 3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

2556 7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

หน่วยงาน กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 1

น.ส.วรรณีย์ เล็กมณี

อบรมเทคนิคการให้คําปรึกษาแบบสร้าง เรงจูงใจ รุ่นที่ 9

ฝึกอบรม

ภายนอกมหาวิทยาลัย ทีมแพทย์กรมสุขภาพจิต

24 เมษายน 2556

26 เมษายน 2556

3

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

9,500.00

สัมมนาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กําแพงแสน)

17 พฤษภาคม 2556

19 พฤษภาคม 2556

3

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (สําหรับผู้ปฏิบัติงาน)

ฝึกอบรม

ภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

10 มิถุนายน 2556

14 มิถุนายน 2556

5

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

1,200.00

โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KU-KM DAY"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

5 กรกฎาคม 2556

5 กรกฎาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนา บทบาทสถานศึกษาในการแก้ไขบําบัด ฟื้นฟูเยียวยาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในกระบวนการยุติธรรม"

ประชุม

ภายนอกมหาวิทยาลัย

ศาลเยาวชนและ ครอบครัว จังหวัด นครปฐม

18 กรกฎาคม 2556

18 กรกฎาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน

29 สิงหาคม 2556

29 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานหอพักในสถาบันอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานหอพัก กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน)

30 สิงหาคม 2556

30 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงาน อุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 13

ฝึกอบรม

ภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักเสริมศึกษาและ บริการสังคม ม. ธรรมศาสตร์

22 ตุลาคม 2556

18 ธันวาคม 2556

29

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

66,000.00

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

2

1. ชื่อบุคลากร

นางนงลักษณ์ ผลวงษ์

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา

2556

3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

ศึกษาดูงานและติดต่อราชการเรื่องการ ทําหนังสือเสียงและประสานงานบริการ นิสิตพิการ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศึกษาดูงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย

งานแนะแนวและ ทุนการศึกษา

9 มกราคม 2557

9 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

2,060.00

ประชุมสัมมนาเรื่อง "แนวทางจัดการ ความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี การศึกษา 2556"

ประชุม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

25 กุมภาพันธ์ 2557

25 กุมภาพันธ์ 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

ประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติหน้าที่ โครงการพัฒนาวิชาการ

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยบริการวิจัยและ พัฒนาวิชาการ สนง.กพส.

11 มีนาคม 2557

11 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

อบรมหลักการวิเคราะห์สถานการณ์ทาง การเงิน เพื่อการบริหารองค์กรประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2557 (1ต.ค.56-30 ก.ย.57)

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานแผนงาน กอง ธุรการ (กําแพงแสน)

12 มีนาคม 2557

12 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการอบรมสัมมนาด้านประกัน คุณภาพ สําหรับอาจารย์และบุคลากร เรื่องการเขียนโครงการ และการประเมิน โครงการประกอบแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพ การศึกษา กองบริการ การศึกษา (กําแพงแสน)

17 ธันวาคม 2556

17 ธันวาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

3

1. ชื่อบุคลากร

นางณัฐกมล หิรัญบุญญานุกุล

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา

2556

3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ เขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 3

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่

4 กุมภาพันธ์ 2557

5 กุมภาพันธ์ 2557

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิควิธีการเขียนข้อเสนอโครงการและ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพ การศึกษา กองบริการ การศึกษา (กําแพงแสน)

24 มีนาคม 2557

24 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้าง ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กพส.)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

0.5

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

0.5

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

สัมมนาผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานกองทุน ปี การศึกษา 2557

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองทุนกู้ยืมเพื่อ การศึกษา

30 เมษายน 2557

30 เมษายน 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการสร้างเสริมบุคลิกภาพและ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นํากิจกรรม นิสิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานกิจกรรมและ พัฒนานิสิต กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน)

23 สิงหาคม 2556

23 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการวิถีแห่งแรงบันดาลใจ สู่การ สร้างสรรค์ความงดงามแห่งชีวิต

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

23 ตุลาคม 1956

25 ตุลาคม 1956

3

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

3,480.00

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

4

5

1. ชื่อบุคลากร

นายณรงค์ชัย มีสง่า

นางจีรัชญ์ เชียงกา

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา

2556

3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิควิธีการเขียนข้อเสนอโครงการและ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพ การศึกษา กองบริการ การศึกษา (กําแพงแสน)

24 มีนาคม 2557

24 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

สัมมนาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กําแพงแสน)

17 พฤษภาคม 2556

19 พฤษภาคม 2556

3

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานด้ารระบสํานักงานอัตโนมัติ โปรแกรม AMS e-office ณ คณะศิลป ศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน

16 สิงหาคม 1956

16 สิงหาคม 1956

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน

29 สิงหาคม 2556

29 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

อบรมการใช้งานระบบ e-office ของ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน

26 กันยายน 2556

26 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับต้น"

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กพส.)

6 กุมภาพันธ์ 2557

13 กุมภาพันธ์ 2557

4

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

-

-

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

6

7

1. ชื่อบุคลากร

น.ส.อมรพิมล พิทักษ์

นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา 3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

เข้าร่วมสัมมนาบุคลากร“ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ทํางานอย่างมีความสุข”

สัมมนา

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13 กันยายน 2556

13 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ เขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 3

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่

4 กุมภาพันธ์ 2557

5 กุมภาพันธ์ 2557

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการอบรมสัมมนาด้านประกัน คุณภาพ สําหรับอาจารย์และบุคลากร เรื่องการเขียนโครงการ และการประเมิน โครงการประกอบแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพ การศึกษา กองบริการ การศึกษา (กําแพงแสน)

17 ธันวาคม 2556

17 ธันวาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

สัมมนาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กําแพงแสน)

17 พฤษภาคม 2556

19 พฤษภาคม 2556

3

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกลุ่มอาเซียน ณ ประเทศอินโดนิเซีย

ศึกษาดูงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต บางเขน 19 พฤษภาคม 2556

25 มิถุนายน 2556

7

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

ฝึกอบรมโครงการ "“ฟิตภาษาเตรียมเข้า สู่อาเซียน”

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

26 กันยายน 2556

20

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

งานวิเทศและ ประชาสัมพันธ์ (กพส.)

24 มิถุนายน 2556

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

2556 7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

หมายเหตุ

เรียนทุกวัน จันทร์และวันพุธ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา 3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง" การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย บน เส้นทางมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบ ต่อสังคม University Social Responsibility, USR"

ประชุม

ภายนอกมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

โครงการสร้างเสริมบุคลิกภาพและ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นํากิจกรรม นิสิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศึกษาดูงาน

เข้าร่วมสัมมนาบุคลากร“ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ทํางานอย่างมีความสุข”

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

2556 7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

สํานักงาน คณะกรรมการการ อุดมศึกษา ร่วมกับ เครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ พัฒนาบัณฑิตอดมคติ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

31 กรกฎาคม 2556

31 กรกฎาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ภายในมหาวิทยาลัย

งานกิจกรรมและ พัฒนานิสิต กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน)

23 สิงหาคม 2556

23 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13 กันยายน 2556

13 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับต้น"

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กพส.)

6 กุมภาพันธ์ 2557

13 กุมภาพันธ์ 2557

4

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิควิธีการเขียนข้อเสนอโครงการและ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพ การศึกษา กองบริการ การศึกษา (กําแพงแสน)

24 มีนาคม 2557

24 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการเตรียมความพร้อมสู้ประชาคม อาเซียน อบรมทักษะการพูดสื่อสาร ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ บางเขน

31 มีนาคม 2557

4 เมษายน 2557

5

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

2,020.00

-

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

8

9

1. ชื่อบุคลากร

น.ส.พิมผกา ไชยยาเลิศ

นางฐิตาภรณ์ เสมาชัย

10 น.ส.อาภรณ์ ชื่นประไพ

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา 3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

สัมมนาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กําแพงแสน)

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

ศึกษาดูงาน

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

2556 7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

17 พฤษภาคม 2556

19 พฤษภาคม 2556

3

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ภายในมหาวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน

29 สิงหาคม 2556

29 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมสัมมนาบุคลากร“ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ทํางานอย่างมีความสุข”

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13 กันยายน 2556

13 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ เขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 3

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่

4 กุมภาพันธ์ 2557

5 กุมภาพันธ์ 2557

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับต้น"

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กพส.)

6 กุมภาพันธ์ 2557

13 กุมภาพันธ์ 2557

4

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

-

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

11 นางบังอร บรรณจิรกุล

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา 3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

เข้าร่วมสัมมนาบุคลากร“ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ทํางานอย่างมีความสุข”

สัมมนา

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

2556

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

6.1 เริ่มต้น

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13 กันยายน 2556

13 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

สัมมนาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กําแพงแสน)

17 พฤษภาคม 2556

19 พฤษภาคม 2556

3

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานด้ารระบสํานักงานอัตโนมัติ โปรแกรม AMS e-office ณ คณะศิลป ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขต กําแพงแสน

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน

16 สิงหาคม 1956

16 สิงหาคม 1956

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมสัมมนาบุคลากร“ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ทํางานอย่างมีความสุข”

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13 กันยายน 2556

13 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

อบรมการใช้งานระบบ e-office ของ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน

26 กันยายน 2556

26 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ เขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่

24 ตุลาคม 2556

25 ตุลาคม 2556

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

12 น.ส.เกษรินทร์ ชินโน

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา

2556

3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

โครงการอบรมสัมมนาด้านประกัน คุณภาพ สําหรับอาจารย์และบุคลากร เรื่องการเขียนโครงการ และการประเมิน โครงการประกอบแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพ การศึกษา กองบริการ การศึกษา (กําแพงแสน)

17 ธันวาคม 2556

17 ธันวาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับต้น"

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กพส.)

6 กุมภาพันธ์ 2557

13 กุมภาพันธ์ 2557

4

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

อบรมหลักการวิเคราะห์สถานการณ์ทาง การเงิน เพื่อการบริหารองค์กรประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2557(1ต.ค.56-30ก.ย. 57)

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานแผนงาน กอง ธุรการ (กําแพงแสน)

12 มีนาคม 2557

12 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้าน การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ประจําปีการศึกษา 2556

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพ การศึกษา กองบริการ การศึกษา (กําแพงแสน)

13 มีนาคม 2557

13 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้าง ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กพส.)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

0.5

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

0.5

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

-

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

13 ว่าที่ร.ต.ไพบูลย์ ทองยอดเกรื่อง

14 น.ส.ศิริพร มงคลรัตนาศิริ

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา

2556

3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่น ที่ 9

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กําแพงแสน)

9 กรกฎาคม 2556

20 สิงหาคม 2556

12

ทุนภายในมหาวิทยาลัย -

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 42

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

4 พฤศจิกายน 2556

7 พฤศจิกายน 2556

4

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การตรวจสอบ และปรับปรุงรายงานทางการเงินในระบบ ERP"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

23 ธันวาคม 2556

24 ธันวาคม 2556

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ เขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 3

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่

4 กุมภาพันธ์ 2557

5 กุมภาพันธ์ 2557

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

อบรมหลักการวิเคราะห์สถานการณ์ทาง การเงิน เพื่อการบริหารองค์กรประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2557(1ต.ค.56-30ก.ย. 57)

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานแผนงาน กอง ธุรการ (กําแพงแสน)

12 มีนาคม 2557

12 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

หมายเหตุ

เรียนทุกวัน อังคารและวัน ศุกร์ เวลา

-


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

15 นางศรัญญา วิมุกตะลพ

16 นายสมพร สุวรรณ์นอง

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา

2556

3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมสัมมนาบุคลากร“ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ทํางานอย่างมีความสุข”

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13 กันยายน 2556

13 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 42

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

4 พฤศจิกายน 2556

7 พฤศจิกายน 2556

4

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง" การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย บน เส้นทางมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบ ต่อสังคม University Social Responsibility, USR"

ประชุม

ภายนอกมหาวิทยาลัย

31 กรกฎาคม 2556

31 กรกฎาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

2,020.00

ฝึกอบรมโครงการ "“ฟิตภาษาเตรียมเข้า สู่อาเซียน”

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สํานักงาน คณะกรรมการการ อุดมศึกษา ร่วมกับ เครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ ั ั ิ ิ งานวิเทศและ ประชาสัมพันธ์ (กพส.)

24 มิถุนายน 2556

26 กันยายน 2556

20

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการสร้างเสริมบุคลิกภาพและ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นํากิจกรรม นิสิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานกิจกรรมและ พัฒนานิสิต กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน)

23 สิงหาคม 2556

23 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ เขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่

24 ตุลาคม 2556

25 ตุลาคม 2556

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

หมายเหตุ

เรียนทุกวัน อังคารและวัน


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

17 น.ส.ณิติการ์ อินทร์ศิริ

18 นายสมพงษ์ ผลสมบูรณ์

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา

2556

3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานหอพักในสถาบันอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานหอพัก กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน)

30 สิงหาคม 2556

30 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสติ (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ เขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 3

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่

4 กุมภาพันธ์ 2557

5 กุมภาพันธ์ 2557

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงาน ณ สํานักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ บริษัท Mike Food Models

ศึกษาดูงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

30 ตุลาคม 2556

30 ตุลาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

19 น.ส.ธิดารัตน์ ทองดอนเหมือน

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา 3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

ศึกษาดูงานและติดต่อราชการเรื่องการ ทําหนังสือเสียงและประสานงานบริการ นิสิตพิการ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศึกษาดูงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับต้น"

ฝึกอบรม

ประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติหน้าที่ โครงการพัฒนาวิชาการ

สัมมนา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม งานแนะแนวและ ทุนการศึกษา

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

2556 7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

9 มกราคม 2557

9 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

2,060.00

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กพส.)

6 กุมภาพันธ์ 2557

13 กุมภาพันธ์ 2557

4

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

ภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยบริการวิจยั และ พัฒนาวิชาการ สนง. วิทยาเขตกําแพงแสน

11 มีนาคม 2557

11 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการสร้างเสริมบุคลิกภาพและ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นํากิจกรรม นิสิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานกิจกรรมและ พัฒนานิสิต กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน)

23 สิงหาคม 2556

23 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมสัมมนาบุคลากร“ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ทํางานอย่างมีความสุข”

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13 กันยายน 2556

13 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ เขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่

24 ตุลาคม 2556

25 ตุลาคม 2556

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการอบรมสัมมนาด้านประกัน คุณภาพ สําหรับอาจารย์และบุคลากร เรื่องการเขียนโครงการ และการประเมิน โครงการประกอบแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพ การศึกษา กองบริการ การศึกษา (กําแพงแสน)

17 ธันวาคม 2556

17 ธันวาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

20 นายอรัญ เภาด้วง

21 นายณัฐนันท์ ทุมมานนท์

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา 3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้าง ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

2556 7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

0.5

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

0.5

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานหอพักในสถาบันอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานหอพัก กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน)

30 สิงหาคม 2556

30 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมสัมมนาบุคลากร“ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ทํางานอย่างมีความสุข”

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13 กันยายน 2556

13 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับต้น"

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กพส.)

6 กุมภาพันธ์ 2557

13 กุมภาพันธ์ 2557

4

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสติ (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

22 นายธนกฤต มากงลาด

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา

2556

3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

ศึกษาดูงานหอพักในสถาบันอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานหอพัก กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน)

30 สิงหาคม 2556

30 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

อบรมHTML5

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สํานักบริการ คอมพิวเตอร์

22 เมษายน 2556

24 เมษายน 2556

3

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่น ที่ 9

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กําแพงแสน)

9 กรกฎาคม 2556

20 สิงหาคม 2556

10

ทุนภายในมหาวิทยาลัย -

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานด้ารระบสํานักงานอัตโนมัติ โปรแกรม AMS e-office ณ คณะศิลป ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขต กําแพงแสน

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน

16 สิงหาคม 1956

16 สิงหาคม 1956

1

อบรมการใช้งานระบบ e-office ของ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน

26 กันยายน 2556

26 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

อบรมผู้ประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต บางเขน

14 ธันวาคม 2556

14 ธันวาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิควิธีการเขียนข้อเสนอโครงการและ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพ การศึกษา กองบริการ การศึกษา (กําแพงแสน)

24 มีนาคม 2557

24 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับต้น"

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กพส.)

6 กุมภาพันธ์ 2557

13 กุมภาพันธ์ 2557

4

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

หมายเหตุ

600.00 เรียนทุกวัน อังคารและวัน ศุกร์ เวลา

200.00

-


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

23 นายสนอง พึ่งนุสนธ์

24 น.ส.กัญญา สืบเรือง

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา 3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้าง ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

2556 7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กพส)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

0.5

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

0.5

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมสัมมนาบุคลากร“ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ทํางานอย่างมีความสุข”

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13 กันยายน 2556

13 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียน หนังสือราชการ การเขียนรายงานการ ประชุมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่

23 ธันวาคม 2556

24 ธันวาคม 2556

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมสัมมนาบุคลากร“ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ทํางานอย่างมีความสุข”

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13 กันยายน 2556

13 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ เขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่

24 ตุลาคม 2556

25 ตุลาคม 2556

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

25 น.ส.สิริพร ยืนยง

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา

2556

3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

สัมมนาผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานกองทุน ปี การศึกษา 2557

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองทุนกู้ยืมเพื่อ การศึกษา

30 เมษายน 2557

30 เมษายน 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่น ที่ 9

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กําแพงแสน)

9 กรกฎาคม 2556

20 สิงหาคม 2556

12

ทุนภายในมหาวิทยาลัย -

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานหอพักในสถาบันอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานหอพัก กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน)

30 สิงหาคม 2556

30 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมสัมมนาบุคลากร“ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ทํางานอย่างมีความสุข”

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13 กันยายน 2556

13 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ เขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 3

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่

4 กุมภาพันธ์ 2557

5 กุมภาพันธ์ 2557

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

หมายเหตุ

เรียนทุกวัน อังคารและวัน ศุกร์ เวลา


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

26 น.ส.จุฑารัตน์ รูปเล็ก

27 น.ส.ปุณยวีร์ โพธิ์ศรี

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา 3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

2556 7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

ฝึกอบรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่น ที่ 9

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กําแพงแสน)

9 กรกฎาคม 2556

20 สิงหาคม 2556

12

ทุนภายในมหาวิทยาลัย -

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานหอพักในสถาบันอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานหอพัก กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน)

30 สิงหาคม 2556

30 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมสัมมนาบุคลากร“ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ทํางานอย่างมีความสุข”

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13 กันยายน 2556

13 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ เขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่

23 ธันวาคม 2556

24 ธันวาคม 2556

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานหอพักในสถาบันอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานหอพัก กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน)

30 สิงหาคม 2556

30 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

เรียนทุกวัน อังคารและวัน ศุกร์ เวลา


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

28 น.ส.วรรณวิไล กุลประเสริญ

29 น.ส.ทัดชาวดี นฤทุม

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา 3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ เขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1

ฝึกอบรม

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

2556

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

6.1 เริ่มต้น

ภายในมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่

24 ตุลาคม 2556

25 ตุลาคม 2556

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ เขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่

23 ธันวาคม 2556

24 ธันวาคม 2556

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

สัมมนาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กําแพงแสน)

17 พฤษภาคม 2556

19 พฤษภาคม 2556

3

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

สัมมนาเรื่อง"พิจารณาการใช้งาน โปรแกรมด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล" People Soft

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าทื่

21 มิถุนายน 2556

21 มิถุนายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

ฝึกอบรมโครงการ "“ฟิตภาษาเตรียมเข้า สู่อาเซียน”

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานวิเทศและ ประชาสัมพันธ์ (กพส.)

24 มิถุนายน 2556

26 กันยายน 2556

20

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KU-KM DAY"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

งานพัฒนาและ ฝึกอบรม กองการ ่

5 กรกฎาคม 2556

5 กรกฎาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

หมายเหตุ

เรียนทุกวัน จันทร์และวันพุธ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา

2556

3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการสร้างเสริมบุคลิกภาพและ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นํากิจกรรม นิสิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

23 สิงหาคม 2556

23 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมสัมมนาบุคลากร“ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ทํางานอย่างมีความสุข”

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

งานกิจกรรมและ พัฒนานิสิต กอง กิจการนิสิต ( ํ าหน้)าที่ กองการเจ้

13 กันยายน 2556

13 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

อบรมการใช้งานระบบ e-office ของ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน

26 กันยายน 2556

26 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ เขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่

24 ตุลาคม 2556

25 ตุลาคม 2556

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการอบรมสัมมนาด้านประกัน คุณภาพ สําหรับอาจารย์และบุคลากร เรื่องการเขียนโครงการ และการประเมิน โครงการประกอบแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพ การศึกษา กองบริการ การศึกษา (กําแพงแสน)

17 ธันวาคม 2556

17 ธันวาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับต้น"

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กพส.)

6 กุมภาพันธ์ 2557

13 กุมภาพันธ์ 2557

4

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

ประชุมสัมมนาเรื่อง "แนวทางจัดการ ความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี การศึกษา 2556"

ประชุม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

25 กุมภาพันธ์ 2557

25 กุมภาพันธ์ 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

30 น.ส.ขนิษฐา พรมชาติ

31 น.ส.กนกวรรณ สุทธิธนานันนท์

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา

2556

3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมสัมมนาบุคลากร“ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ทํางานอย่างมีความสุข”

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13 กันยายน 2556

13 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ เขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่

24 ตุลาคม 2556

25 ตุลาคม 2556

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การลงทะเบียน คุมครุภัณฑ์ในระบบ ERP

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองคลัง บางเขน

4 กรกฎาคม 2556

4 กรกฎาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมสัมมนาบุคลากร“ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ทํางานอย่างมีความสุข”

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13 กันยายน 2556

13 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ เขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 3

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่

4 กุมภาพันธ์ 2557

5 กุมภาพันธ์ 2557

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

-

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

32 น.ส.ภัทรพร แซ่เตียว

33 น.ส.อรชร โกยกิจเจริญ

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา 3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่น ที่ 9

ฝึกอบรม

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

2556 7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กําแพงแสน)

9 กรกฎาคม 2556

20 สิงหาคม 2556

12

ทุนภายในมหาวิทยาลัย -

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมสัมมนาบุคลากร“ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ทํางานอย่างมีความสุข”

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13 กันยายน 2556

13 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ เขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่

23 ธันวาคม 2556

24 ธันวาคม 2556

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้าง ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย งานการเจ้าหน้าที่ กอง ธุรการ (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

0.5

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

0.5

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ เขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่

24 ตุลาคม 2556

25 ตุลาคม 2556

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงาน ณ สํานักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ บริษัท Mike Food Models

ศึกษาดูงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

30 ตุลาคม 2556

30 ตุลาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

เรียนทุกวัน อังคารและวัน ศุกร์ เวลา


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา

2556

3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศสําหรับนักศึกษาพิการ ทางการมองเห็นในระดับอุดมศึกษา

ฝึกอบรม

ภายนอกมหาวิทยาลัย

สํานักงาน คณะกรรมการ อุดมศึกษา

25 พฤศจิกายน 2556

29 พฤศจิกายน 2556

5

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการอบรมสัมมนาด้านประกัน คุณภาพ สําหรับอาจารย์และบุคลากร เรื่องการเขียนโครงการ และการประเมิน โครงการประกอบแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพ การศึกษา กองบริการ การศึกษา (กําแพงแสน)

17 ธันวาคม 2556

17 ธันวาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานและติดต่อราชการเรื่องการ ทําหนังสือเสียงและประสานงานบริการ นิสิตพิการ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศึกษาดูงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย

งานแนะแนวและ ทุนการศึกษา

9 มกราคม 2557

9 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

2,060.00

ประชุมสัมมนาเรื่อง "แนวทางจัดการ ความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี การศึกษา 2556"

ประชุม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

25 กุมภาพันธ์ 2557

25 กุมภาพันธ์ 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

ประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติหน้าที่ โครงการพัฒนาวิชาการ

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยบริการวิจัยและ พัฒนาวิชาการ สนง. วิทยาเขตกําแพงแสน

11 มีนาคม 2557

11 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิควิธีการเขียนข้อเสนอโครงการและ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพ การศึกษา กองบริการ การศึกษา (กําแพงแสน)

24 มีนาคม 2557

24 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐาน ระบบการจัดการความรู้ระดับอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2557

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สํานักส่งเสริมและ พัฒนาด้านการ มาตรฐาน สมอ.และ ภาควิชาชีววิทยา

27 มีนาคม 2557

28 มีนาคม 2557

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท) 3,000.00

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

34 น.ส.โปร่งมณี ทองยอดเกรื่อง

35 นายพิเชฐ หิรัญบุญญานุกูล

36 นายคํารณ ขุนโต

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา 3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ เขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1

ฝึกอบรม

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

2556

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

6.1 เริ่มต้น

ภายในมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่

24 ตุลาคม 2556

25 ตุลาคม 2556

2

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานหอพักในสถาบันอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานหอพัก กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน)

30 สิงหาคม 2556

30 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสติ (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงาน ณ สํานักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ บริษัท Mike Food Models

ศึกษาดูงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

30 ตุลาคม 2556

30 ตุลาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

37 นายบุญให้ เสนาะกัน

38 นายวันดี ทองดอนเหมือน

39 นางสายพิน วงษ์บุญตรี

40 นางเฉลียว ศรสุวรรณวุฒิ

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา

2556

3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานหอพักในสถาบันอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานหอพัก กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน)

30 สิงหาคม 2556

30 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสติ (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานหอพักในสถาบันอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานหอพัก กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน)

30 สิงหาคม 2556

30 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสติ (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

41 นางเซี้ยม ถั่วทองดี

42 นางแสวง อึ้งเจริญ

43 นางอุทัยวรรณ คําใหญ่

44 นางดาวรรณ ฉิมม่วง

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา

2556

3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานหอพักในสถาบันอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานหอพัก กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน)

30 สิงหาคม 2556

30 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสติ (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานหอพักในสถาบันอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานหอพัก กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน)

30 สิงหาคม 2556

30 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสติ (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานหอพักในสถาบันอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานหอพัก กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน)

30 สิงหาคม 2556

30 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

45 นางสําราญ สังข์อู๋

46 นางโฉมเฉลา ทองสุข

47 นางสมจิต สมพรมทิพย์

48 นางธาวิตา เนตรเอี่ยม

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา

2556

3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานหอพักในสถาบันอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานหอพัก กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน)

30 สิงหาคม 2556

30 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานหอพักในสถาบันอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานหอพัก กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน)

30 สิงหาคม 2556

30 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1 เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมสัมมนาบุคลากร“ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ทํางานอย่างมีความสุข”

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13 กันยายน 2556

13 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

49 น.ส.อัมพร หมวกพิมาย

50 นางจําปา ทองดอนเหมือน 51 นายสมกิจ วงษ์บุญตรี

52 นายแอ๊ด ใจงาม 53 นางพรรณพนัช ขุนโต

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา

2556

3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

8 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานหอพักในสถาบันอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานหอพัก กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน)

30 สิงหาคม 2556

30 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสติ (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานหอพักในสถาบันอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานหอพัก กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน)

30 สิงหาคม 2556

30 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

2556

3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานหอพักในสถาบันอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานหอพัก กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน)

30 สิงหาคม 2556

30 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานหอพักในสถาบันอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานหอพัก กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน)

30 สิงหาคม 2556

30 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสติ (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

56 นายวิรัตน์ นนทบุตร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

57 นายธิติ ข้าวหอมดี

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

54 นางนกเล็ก เสืองามเอี่ยม

55 นางมาลี เส็งดอนไพร

58 นายสิทธิโชค พึ่งนุสนธิ์

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา 5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

59 นายสมใจ รอดจีน

60 นายปัญญา สง่าศิลป์

61 นายนิคม คูหา

62 นายประกิจ จิระสกุลไทย

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา

2556

3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานหอพักในสถาบันอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานหอพัก กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน)

30 สิงหาคม 2556

30 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสติ (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานหอพักในสถาบันอุดมศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

งานหอพัก กองกิจการ นิสิต(กําแพงแสน)

30 สิงหาคม 2556

30 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสติ (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการ นิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมสัมมนาบุคลากร“ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ทํางานอย่างมีความสุข”

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13 กันยายน 2556

13 กันยายน 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

หมายเหตุ


แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ลําดับ

1. ชื่อบุคลากร

2556

3. ประเภทของ กิจกรรมที่ได้รับ การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

63 นายสมศักดิ์ ศรสุวรรณวุฒิ

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

64 นายถิรายุส์ เสฎฐพงศ์

เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปี 2556

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

2 สิงหาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ครั้งที่ 1

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

27 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

1

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

65 นายณัฐพล ใจงาม

2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา

ปีการศึกษา 5. ชื่อหน่วยงานที่จัด กิจกรรม

6.1 เริ่มต้น

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ การพัฒนา (วัน)

7. ค่าใช้จ่าย 7.1 แหล่งที่มาของ 7.2 จํานวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)

หมายเหตุ


86  

คําสั่งแต่งตั้ง


คําสั่งกองงกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ที่ ๐๐๒๗ / ๒๕๕๕๖ เรืออง ่ แต่งตั้งคณ ณะกรรมการบริิหารความเสียง ่ กองกิจการรนิสิต (กําแพงงแสน) ......................................... เพื่อให้การดําเนินงานจัดทําแผนบริ า หารค วามเสี่ยง กองงกิจการนิสิต (กํ ( าแพงแสน) ดดําเนินไปด้วยความ เรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความมเสี่ยง ดังรายชืชื่อต่อไปนี้ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗.

ผู้อํานวยการกกองกิจการนิสิต (กําแพงแสนน) หัวหน้างานกิจกรรมและพั จ ฒ ฒนานิสิต หัวหน้างานหออพัก หัวหน้างานแนนะแนวและทุนนการศึกษา หัวหน้างานอนนามัย หัวหน้างานธุรการ ร นางสาวทัดชาาวดี นฤทุม

ประธานคณะกรรมมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลข านุการ กรรมการและผู้ชว่ วยเลขานุการ

โดยให้คณ ณะกรรมการทีที่ได้รับการแต่ต่งตั้งมีหน้าที่ ๑. วิ เ คราะห์ และระบุ ล ค วามเเสี่ ย ง และปั จจั จ ย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี่ ย ง ของ กองกิกิ จ การนิ สิ ต (กําแพงแสน)) ๒. จัดทําแผนบริริหารความเสี่ยยง ของกองกิจการนิ จ สิต (กําแพงแสน) แ ๓. ดําเนินงาน ติดตาม และปรระเมินผลการดดําเนินงานตามมแผนบริหารคความเสี่ยง ๔. รายงานผลกาารดําเนินงาน ต่อคณะกรรมมการบริหารกอองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้ น นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการดํ ก าเนินงาน สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายยน ๒๕๕๖

(ผู้ช่ววยศาสตราจารรย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล)) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยกการกองกิจการรนิสิต (กําแพง แสน)


คําสั่งกองงกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ที่ ๐๐๒๘ / ๒๕๕๕๖ เรืออง ่ แต่งตั้งคณ ณะกรรมการปประกันคุณภาพพ กองกิจการนิสิต (กําแพงแแสน) ......................................... เพื่อให้การดําเนินงานจัดทําประกั า นคุณภาาพ กองกิจการรนิสิต (กําแพงงแสน) ดําเนินนไปด้วยความเเรียบร้อย จึงขอแต่งงตั้งคณะกรรมมการประกันคุณภาพ ดังรายยชื่อต่อไปนี้ ๑. ผู้อํานวยการกกองกิจการนิสิต (กําแพงแสนน) ประธานคณะกรรมมการ ๒. หัวหน้างานกิจกรรมและพั จ ฒ ฒนานิสิต กรรมการ ๓. หัวหน้างานหออพัก กรรมการ ๔. หัวหน้างานแนนะแนวและทุนนการศึกษา กรรมการ ๕. หัวหน้างานอนนามัย กรรมการ ๖. นางจีรัช เชียงกา กรรมการ ๗. นางณัฐกมล หิรัญบุญญานุนุกูล กรรมการ ๘. นายสมพงษ์ ผลสมบูรณ์ กรรมการ ๙. นายธนกฤต มากงลาด กรรมการ ๑๐. นายอรัญ เภาด้วง กรรมการ ๑๑. นางสาวณิติการ์ า อินทร์ศิริ กรรมการ ๑๒. นางสาวกัญญา ญ สืบเรือง กรรมการ ๑๓. นางสาวศิริพร มงคลรัตนา ศิริ กรรมการ ๑๔. หัวหน้างานธุรการ ร กรรมการและเลข านุการ ๑๕. นางบังอร บรรรณจิรกุล กรรมการและผู้ชว่ วยเลขานุการ ๑๖. นางสาวทัดชาาวดี นฤทุม กรรมการและผู้ชว่ วยเลขานุการ ๑๗. นางสาวธิดารััตน์ ทองดอนนเหมือน กรรมการและผู้ชว่ วยเลขานุการ โดยให้คณ ณะกรรมการทีที่ได้รับการแต่ต่งตั้งมีหน้าที่ ๑. กําหนดแผน และควบคุมดูแลงานด้านปรระกันคุณภาพ ๒. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทําราายงานการประะเมินตนเอง (SSelf Assessm ment Report : SAR) ๓. ส่งรายงานกาารประเมินตนเเอง (SAR) ให้คณะกรรมการรประเมินทันตตามกําหนดเวลลา ๔. จัดเตรียมเอกกสารหลักฐานพพร้อมรับการปประเมิน ๕. ประสานงาน การดําเนินงาานกับคณะกรรรมการประเมินและหน่ น วยงาานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้ น นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการดํ ก าเนินงาน สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายยน ๒๕๕๖

(ผู้ช่ววยศาสตราจารรย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล)) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยกการกองกิจการรนิสิต (กําแพง แสน)


คําสั่งกองงกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ที่ ๐๐๒๙ / ๒๕๕๕๖ เรื่อง แตต่งตั้งคณะกรรรมการจัดทําแผผนกลยุทธ์ทางงการเงิน กองกิจการนิสิต (กกําแพงแสน) ......................................... เพื่อให้การดําเนินงานจัดทําแผนกลยุ า ทธ์ททางการเงิน กอองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)) ดําเนินไปด้วยความ ่อ อไปนี้ เรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลลยุทธ์ทางการรเงิน ดังรายชือต่ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖.

ผู้อํานวยการกกองกิจการนิสิต (กําแพงแสนน) นายณรงค์ชัย มีสง่า นางบังอร บรรรณจิรกุล นางจีรัช เชียงกา นางสาวธิดารััตน์ ทองดอนนเหมือน นางศิริพร มงงคลรัตนาศิริ

ประธานคณะกรรมมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการเลขานุก าร

โดยให้คณ ณะกรรมการทีที่ได้รับการแต่ต่งตั้งมีหน้าที่ ๑. วิเคราะห์และะด้านการเงินแและงบประมาณของ กองกิจการนิ จ สิต (กํา แพงแสน) ๒. จัดทําแผนกลลยุทธ์ทางการรเงิน ที่สอดคคล้องกับแผนยยุทธศาสตร์ห รืื อแผนกลยุทธ์ ท ของกอง กิจการนิสิต (กํ ( าแพงแสน) ๓. รายงานผล การดํ า เนิ น งงานของคณ ะกรรมการจจั ด ทํ า แผนก ลยุ ท ธ์ ท างก ารเงิ น ต่ อ คณะกรรมกาารบริหารกองกิกิจการนิสิต (กกําแพงแสน) ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้ น นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการดํ ก าเนินงาน สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

(ผู้ชว่วยศาสตราจารรย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล)) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยกการกองกิจการรนิสิต (กําแพง แสน)


คําสั่งกองงกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ที่ ๐๐๓๐ / ๒๕๕๕๖ เรื่อง แต่ แ งตั้งคณะทํางานจั ง ดทําข้อมูลการพัฒนาบบุคลากร กองกิกิจการนิสิต (กํกําแพงแสน) ......................................... เพื่อให้การดําเนินงานจัดทําข้ า อมูลการพัฒ ฒนาบุคลากร กองกิ ก จการนิสต สิ (กําแพงแสนน) ดําเนินไปด้ด้วยความ เรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะทํางานจััดทําข้อมูลการรพัฒนาบุคลากร ดังรายชื่อต่ตอไปนี้ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖.

หัวหน้างานธุรการ ร นางจีรัช เชียงกา ง นางสาวอมรพิพิมล พิทักษ์ นายอรัญ เภาาด้วง นายสมพงษ์ ผลสมบู ผ รณ์ นางสาวทัดชาาวดี นฤทุม

ประธานคณะทํางาาน คณะะทํางาน คณะะทํางาน คณะะทํางาน คณะะทํางาน คณะะทํางานและเลลขานุการ

โดยให้คณ ณะทํางานที่ได้ดรับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ๑. วิเคราะห์ข้อมูลอัตรากําลัังของบุคลากร และจัดทําแผนพั แ ฒนาบุคคลากรในปัจจุจบันและใน ง อย ๕ ปี อนาคต อย่างน้ ๒. สํารวจความตต้องการในการรอบรมของบุคลากร ค ๓. ประเมินผลความสําเร็จของงแผนพัฒนาบุบุคลากร ๔. รายงานผลกาารดําเนินงาน ต่อคณะกรรมมการบริหารกอองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้ น นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการดํ ก าเนินงาน สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

(ผู้ช่ววยศาสตราจารรย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล)) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยกการกองกิจการรนิสิต (กําแพง แสน)

รายงานผลการประเมินตนเอง กองกิจการนิสิต(กำแพงแสน)  

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you