Page 1Het beeld van Monsieur Jacques


afdh uitgevers


M\iq\e ChrĂŠtien Breukers

Het beeld van K\b\e`e^\e Damiaan Renkens

Monsieur Jacques <jjXp Marjoleine de VosNXk ki\bk fej qf `e Y\\c[\e[\ blejk6 NXk n`cc\e n\ q`\e6 Blee\e n\ dlq`\b# [Xej# c`k\iXklli d`e[\i ^f\[ d`jj\e6 ;\ q`ekl`^\e \e [\ fe fekY\\ic`ab_\`[ mXe Y\\c[\e[\ blejk1 \\e `ek\ej`m\i`e^ mXe _\k q`\e `j \\e `ek\ej`m\i`e^ mXe _\k c\m\e%Geheel en al de mijne. Zie mij daar terzijde staan. Eigenliefde werd, met mate, bij het gieten ingebracht. Wenckebach bedacht mijn naam: neutraal, toepasselijk en strelend op de tong. Mijn koninkrijk omvat een oprijlaan met uitzicht op de deur, als ik mijn ooghoek goed gebruik. Bij weer en ontij ben ik wachter, pachter, eerste butler, beursbeambte, burgerman en duivel tegelijk. Mijn hoeven zijn geschoeid, mijn grimlach is heel strak met staaldraad opgestikt.


Blejk nXj n\\i \\ej e\i^\ej k\ Y\b\ee\e


?\k `j \\e nfe[\ic`ab `\kj mXe feq\ q`ekl`^\e [Xk q\ m\icXe^\ej b\ee\e% F] [Xk `\kj `e fej m`e[k [Xk q\ [Xk [f\e Æ a\ n\\k _\k e`\k qf _\\c gi\Z`\j d\k q`ekl`^\e% @j _\k [\ i\lb q\c] [`\ m\icXe^k eXXi [\ ^\li mXe cXk_p$ ilj# f] Y\e `b _\k# Xcj Xc [l`[\c`ab qfl q`ae nXXi `e [\ _\ij\e\e f] _f\ `e [\ _\ij\e\e Ê`bË q`k# [`\ d\\ek [Xk d`ae e\lj e`\k cXe^\i qfe[\i cXk_pilj bXe# d`ae ffi e`\k qfe[\i [\ fgn`e[\e[\ \\ekfe`^_\`[ mXe J`d\fe k\e ?fck# d`ae ff^ e`\k qfe[\i [\ ifq\ bc\li mXe \\e Bi\k\eq`jZ_\ qfejfe[\i^Xe^# d`ae _Xe[\e e`\k qfe$ [\i [\ ^cX[[\# nXid\ k\oklli mXe fc`a]fc`\[\\^ \e [Xk [\ jdXXb n\^bn`aek Xcj [\ kfe^ e`\k e # e # e \\e _Xi`e^ XXe^\Yf[\e bi`a^k%


<\e gXik`a [n`e^\cXe[\e q`ae _\k# [`\ q`ekl`^\e# n\ nfi[\e d`e f] d\\i ^\b Xcj q\ cXe^\i\ k`a[ e`\kj k\ [f\e _\YY\e% GjpZ_fcf^\e [f\e [XXi n\c fe[\iqf\b eXXi# [ffi d\ej\e m`\i\ekn`ek`^ lli `e \\e [feb\i\# ^\cl`[[`Z_k\# i\lbcfq\ bXd\i k\ q\kk\e Æ Y`a jfdd`^\ d\ej\e nXj d\k Y\_lcg mXe \\e jffik n`e[j\cj ffb [\ kXjkq`e ef^ feYil`bYXXi ^\dXXbk Æ \e k\ b`ab\e nXk \i [Xe ^\Y\lik% ;\ d\ej\e bi`a^\e `e qf bfik\ k`a[ Xc m`j`f\e\e# Xe^jkXXemXcc\e \e m\ijkfi`e^\e mXe _\k ZfeZ\ekiXk`\m\idf^\e# qf Yc`abk Xcj q\ eX X]cffg mXe _le fgjcl`k`e^ XXe [\q\c][\ k\jk fe[\infig\e nfi[\e Xcj [XXimffi% <e [\ gif\]g\ijfe\e iXggfik\\i[\e ffb [Xk q\ [\ n\i\c[ ef^ eff`k q dff` _X[[\e ^\mfe[\e Xcj kf\e q\ n\\i eXXi Yl`k\e bnXd\e eX _le fgjcl`$ k`e^ Æ _\k d`\q\ i`^jk\ gc\ba\ Ycfeb mXe c`Z_k# il`jk\ mXe _\d\cj ^\cl`[# ^\li[\ Xcj \\e gXiX[`aj kl`e%