Page 1

Афанасий А. Фет

ШЕПОТ, РОБКОЕ ДЫХАНЬЕ

KRATEK DVOJEZIČNI IZBOR PESMI

PLAŠNI VZDIHI, ŠEPETANJE Afanasij A. Fet


Afanasij A. Fet 1860


Izbral in prevedel

SLAVKO JUSTINEK

Ljubljana 2017


Kazalo Uvodna beseda

6

Pesmi Еще весны душистой нега Še ni pomladi k nam cvetoče

14 15

Весна на дворе Pomlad je tu

16 17

Была пора, и лед потока Ko potok, pritajen pod ledom

18 19

Я пришел к тебе с приветом Príšel sem, da te pozdravim

20 21

Еще, еще! Ах, сердце слышит Ah, še in še! Ţe dolgo njeni

22 23

Когда вослед весенних бурь Kadar spomladi po neurju

24 25

Кукушка Kukavica

26 27

Цветы Cvetovi

28 29

4


Весенний дождь Pomladni dež

30 31

Шепот, робкое дыханье Plašni vzdihi, šepetanje

32 33

Еще весна, ― как будто неземной Še je pomlad ― in kot da bi nocoj

34 35

Чудная картина Ta prelepa slika

36 37

Печальная береза Pred mojim oknom breza

38 39

Вечер Večer

40 41

Колокольчик Zvonček

42 43

Даль Daljava

44 45

Не отходи от меня Ne, ne odhajaj od me

46 47

5


Uvodna beseda Afanasij Afanasjevič Fet (1820–1892) velja za enega največjih ruskih lirikov 19. stoletja; uvrščajo ga takoj za Puškinom in Lermotovom. O njegovem ţivljenju in delu je danes mogoče najti mnoţico podrobnih podatkov na svetovnem spletu, zato naj bo tukaj nanizanih samo nekaj najpomembnejših dejstev. Rodil se je v Orlovski guberniji kot sin ruskega plemiča Afanasija N. Šenšína in Charlotte, roj. Becker, Nemke iz Darmstadta, sicer ţene Johanna Foetha. Očetov priimek je nosil do štirinajstega leta, ko je bil takšen vpis v krstno knjigo kot nezakonit razveljavljen in je moral prevzeti priimek po materi (pravzaprav po njenem moţu). S tem je tudi izgubil plemiški poloţaj. To ga je zelo prizadelo, novi priimek pa je vse ţivljenje sovraţil. (V ruščini se je prvotno glasil Фёт, torej Fjot, pozneje ga je sam »popravil« v uveljavljeno obliko.) Knjiţevnost je študiral na moskovski univerzi. Ţe pri dvajsetih letih (leta 1840) je izdal prvo pesniško zbirko z naslovom Lirični panteon (Лирический пантеон). Po končanem študiju je leta 1845 stopil v vojaško sluţbo in v njej ostal do upokojitve leta 1858. Na ta način je ţelel ponovno pridobiti plemiški naslov, vendar mu to kljub hitremu napredovanju (dosegel je čin štabnega konjeniškega stotnika carjeve garde) ni uspelo, saj so neprestano zviševali zahteve. Po nekaj letih premora je spet začel pisati in leta 1850 izdal drugo pesniško zbirko. V tem času, jeseni 1848, je spoznal dvajsetletno Marijo Lazič, zelo izobraţeno dekle, a iz revne druţine. Zaljubila sta se, vendar si Fet ni mogel privoščiti poroke z nevesto brez dote. In tako sta se razšla.

6


Marija je leta 1851 umrla zaradi opeklin, ki jih je dobila, ko je na obleko spustila gorečo vžigalico (verjetno je šlo za samomor). Neizmeren občutek krivde je Feta preganjal do konca življenja, ta dogodek in Marijina podoba pa sta pogosto odmevala v njegovih poznejših pesmih. Leta 1853 je bil njegov polk premeščen v okolico Sankt Peterburga in tako je Fet dobil priložnost, da je pogosto zahajal v to mesto. Tam se je seznanil z vodilnimi literati tistega časa, Nekrasovom, Turgenjevom, Gončarovom, L. Tolstojem. Postal je stalni sodelavec revije Sodobnik (Современник). Pri njej je leta 1856 izšla tudi njegova tretja pesniška zbirka, ki je doživela velik uspeh. A vse to ni trajalo dolgo. V drugi polovici petdesetih let je namreč prevladala družbeno angažirana poezija, v kateri ni bilo prostora za »čisto umetnost«, za kakršno se je s somišljeniki zavzemal Fet. To je pesnika napeljalo, da je leta 1859 obmolknil za dobrih dvajset let in se naslednje leto umaknil na svoje posestvo, ki ga je kupil s pomočjo ženine dote. (Leta 1857 se je namreč poročil z Marijo Botkino, hčerko bogatega trgovca ter sestro svojega prijatelja in literarnega kritika Vasilija Botkina.) Leta 1863 so sicer še izšla njegova zbrana dela, v dveh zvezkih, ki pa so naletela na odklonilno kritiko in se tudi zelo slabo prodajala. Leta 1873 sta mu bila vrnjena plemiški naslov in priimek Šenšín, vendar se je pozneje pod svoja literarna dela še vedno podpisoval kot Fet. Ponovno je začel objavljati šele v osemdesetih letih in zaporedoma izdal štiri knjige (1883–1891) s skupnim naslovom Вечерние огни, kar je mogoče posloveniti bodisi kot Večerne luči (tako Drago Bajt) bodisi kot Večerni ognji (tako Tone Pavček). Peta knjiga je izšla šele po njegovi smrti. Ves čas je tudi veliko prevajal starorimske in

7


evropske klasike. Zelo zanimivi so njegovi spomini (Мои воспоминания).   Afanasij Fet je bil čisti lirik, postromantik, ki je napovedoval nove smeri v ruski literaturi, predvsem impresionizem in simbolizem. Njegovi najpogostejši temi sta ljubezen in doživljanje narave. Ko v navidezno preprostih verzih mojstrsko opisuje naravo, njene barve, zvoke in vonjave, je za temi podobami skoraj vedno mogoče odkrivati najbolj pretanjene vzgibe človekovega notranjega življenja. Hkrati pa je lahko tudi izpovedovalec motnih, nejasnih in nedorečenih občutij ter krhkih psihičnih stanj. Fet je ljubil čisto lepoto in melodičnost verza ter strogo rimano obliko. Pri iskanju rim se je izkazal z neverjetno mero domiselnosti in, kot se zdi, tudi izvirnosti. Njegova najljubša pesniška oblika je bila kratka pesem, največkrat sestavljena iz štirivrstičnih kitic, brez kakšne posebne zgodbe. Pri tem je uporabljal raznovrstne metrične obrazce. Posebej je treba omeniti njegove pesmi brez glagolov (безглагольные стихотворения). Prvi verz najbolj znane med njimi je vzet za naslov tega izbora. Ni čudno, da je bil Fet za mnoge občudovalce hkrati pesnik, glasbenik in slikar.1 Zato tudi ne preseneča, da so veliko njegovih pesmi uglasbili, med drugimi tudi Čajkovski. Lepoto Fetovih verzov so

Tu se na poseben način, v obrnjeni optiki, ponuja primerjava s sliko beneškega slikarja Giorgioneja (1477–1510) Nevihta. »Zanjo so njegovi sodobniki uporabili izraz poesis, saj je Nevihta slikarski ekvivalent poeziji. Tudi pri dobri pesmi nas namreč bolj od same vsebine (…) pritegne zvočnost besed, ritem in tok asociacij, ki jih branje sproži.« (Janez Zalaznik v: Parafraza, palimpsest, citat in prisvojitev. Likovni odsevi 27. JSKD. Ljubljana 2013.) 1

8


priznavali celo njegovi literarni nasprotniki. Tako je eden od njih, Černiševski, zapisal: »Kdor ne mara Feta, ne razume umetnosti.« Kako vse te pesniške prvine kar se da neokrnjene in čim bolj zvesto prenesti v drug jezik, je za prevajalca nedvomno izredno velik izziv. Najboljši, čeprav lahko tudi tvegan, preizkus sadov takšnega prizadevanja pa je dvojezična objava.  V širši slovenski javnosti je Fet razmeroma slabo poznan in tudi v prevodni literaturi še ni bil celoviteje predstavljen. V tem pogledu je tudi pričujoči izbor le skromen prispevek k prikazu njegovega izredno obsežnega in bogatega opusa. V slovenščino je Feta prvi prevajal Tine Debeljak. Prevod pesmi Serenada (Серенада) je objavil v časopisu Zora – Luč, Trst, 1920/21, št. 3/4, str. 76. Temu je sledila še objava v reviji Mladika, 1923, str. 138, in sicer delni prevod pesmi, ki v izvirniku nima naslova, njen začetni verz pa se glasi: Я пришел к тебе с приветом. Od te pesmi je namreč Debeljak prevedel samo prvi dve kitici od štirih in jima dal naslov Jutranji pozdrav.2 Na naslednji prevod je bilo treba čakati dobrega pol stoletja, ko je bilo v reviji Sodobnost, 1979, str. 559 in nasl., objavljenih sedemnajst Fetovih pesmi v prevodu Draga Bajta. Kot zanimivost velja morda omeniti, da je bila med njimi tudi Serenada, tokrat z naslovom Uspavanka. Prevajalec je napisal tudi uvodno besedo. Še četrt stoletja pa je moralo preteči do četrte tiskane objave Feta v slovenščini. Prispeval jo je Tone Pavček v reviji Rast, Novo mesto,

Po podatkih Slovenskega leksikona novejšega prevajanja, 1985, naj bi bil v tej številki Mladike objavljen tudi Debeljakov prevod Fetove pesmi Moj svet je pust. Gre za napako. Avtor te pesmi je namreč Konstantin M. Fofanov. 2

9


2004, št. 6, str. 581 in nasl. V njegovem prevodu je izšlo enajst pesmi, med njimi tudi pri Debeljaku omenjena Я пришел к тебе с приветом. Pridana je bila krajša spremna beseda. Naslednje srečanje s Fetom se je v slovenskem kulturnem prostoru zgodilo že čez približno dva meseca, vendar ne v tiskani temveč v govorjeni besedi. Naključje je hotelo, da sem konec leta 2004 pisec teh vrstic skoraj hkrati z objavo Pavčkovih prevodov (ne da bi vedel zanjo) oddal uredništvu kulturnega in literarnega programa Radia Slovenija tekst svojega prevoda desetih Fetovih pesmi. Te so bile nato prebrane v oddaji Literarni nokturno dne 20. februarja 2005 pod skupnim naslovom Deset pomladnih pesmi.3 V istem vrstnem redu kot takrat so zdaj uvrščene na začetek tega izbora. Vse to me spodbudilo, da sem v januarju in februarju 2005 prevedel še šest pesmi, od katerih so bile tri predvajane na Radiu Slovenija v oddaji Lirični utrinek, in sicer leta 2005 Še je pomlad … ter leta 2006 Večer in Daljava. Vseh šestnajst do tedaj prevedenih pesmi sem dvakrat izdal (če se temu lahko tako reče) tudi v tiskani obliki: prvič leta 2006 samo v slovenščini, v desetih izvodih, in drugič leta 2007 dvojezično, v dvajsetih izvodih. Šlo je za s pomočjo računalnika, tiskalnika in fotokopirnega stroja ter bližnjega knjigoveza narejeni knjižici formata A 5 z naslovom Deset pomladnih pesmi (čeprav sta kot dodatek vsebovali tudi že omenjenih šest pesmi). Ti dve »izdaji« sta bili seveda namenjeni samo za ožji krog prijateljev in znancev.

V ta sklop bi nedvomno sodila tudi pesem Še je pomlad … (na koncu in kot nekakšna zrcalna slika prve pesmi Še ni pomladi …), vendar njen prevod ni bil pravočasno nared. 3

10


Ţe pred tem, sredi leta 2005, je moja prevajalska vnema začela ugašati ... Leta 2011 sem sicer kot sedemnajsto prevedel še pesem Zvonček (Колокольчик), s katero sem se kljub vsemu po malem še vedno ukvarjal, saj mi ni dala miru. O tem, da bi svoje prevode Fetovih pesmi objavil na spletu, sem razmišljal ţe nekaj zadnjih let. Kakor koli, zdaj so tukaj. Ker pa je čas naredil svoje in z nekaterimi prevodnimi rešitvami nisem bil (več) zadovoljen, sem večino pesmi na novo redigiral. Pri nekaterih gre samo za neznatne popravke, pri nekaterih pa so na novo napi-sani celotni verzi. Vendar na posamezne razlike med to in prej-šnjimi objavami, takšnimi ali drugačnimi, posebej ne opozarjam. Pričujoči izbor obsega torej prevode sedemnajstih Fetovih pesmi. Šest od njih so prevedli tudi drugi prevajalci, od tega tri pesmi po dva. Kjer je treba, so podatki o njih navedeni pod posameznimi pesmimi. Tako imamo zdaj v slovenščini 47 prevodov Fetovih pesmi, a ker so nekatere prevedene po dvakrat ali trikrat, je vseh prevedenih pesmi 37. To pravzaprav niti ni tako malo.  Slavko Justinek je psevdonim. Kako je nastal, ne bom razlagal. Všeč mi je tudi zato, ker so v njem vsi slovenski samoglasniki. Nisem literat in tudi v literarnih in drugih umetniških krogih se ne gibljem. Prevajanja Feta sem se lotil ljubiteljsko, iz čistega veselja, ker me je ţe v gimnaziji zasvojila njegova izrazno bogata in oblikovno dovršena poezija. Ţe takrat sem razmišljal, kako bi se v slovenščini lahko glasila npr. Чудная картина ... In pri tem razmišljanju bi najbrţ tudi ostalo, če ne bi čez mnogo let v Delu z dne 12. decembra 2001 zagledal celostranske objave z naslovom Kaj naj bi prevedli čim prej. Šlo je

11


za priporočilni seznam ministrstva za kulturo in na njem je bilo pod štev. 152 napisano: Afanasij Fet: Lirika. Čas je, sem si rekel. A šlo je počasi … Vendar pa čisto sam in čisto vsega, kar je zdaj tu na ogled, ne bi bil zmogel brez sodelovanja z dvema priznanima rusistoma in mojstrskima prevajalcama. (Imel sem srečo, da sem lahko v stik z njima prišel prek skupnih znancev.) Prvi od njiju, Marjan Poljanec, mi je na začetku pomagal predvsem pri razlagi nekaterih, vsaj zame, težje razumljivih mest v izvirniku, dal pa mi je tudi podatke o dotedanjih prevodih Feta v slovenščino, za kar sem mu (bil) še posebno hvaležen. Tako sem se namreč opogumil poiskati pot še do Draga Bajta. Takoj je privolil v sodelovanje in potrpežljivo pregledoval moje izdelke ter mi pri tem svetoval manjše, a včasih kar pomembne popravke. Prav on je bil tisti, ki mi je predlagal, naj svoje prevode objavim na radiu, v oddaji Literarni nokturno, in objavo potem tudi organiziral. Obema mojstroma besede se za vso takratno pomoč in spodbudo tudi na tem mestu najiskreneje zahvaljujem. Zahvalo za dobro sodelovanje in naklonjenost, zlasti pri oddaji Lirični utrinek, sem dolžan tudi Vladu Motnikarju, uredniku kulturnega in literarnega programa Radia Slovenija. Prevajalec

12


PESMI


Еще весны душистой нега К нам не успела низойти, Еще овраги полны снега, Еще зарей гремит телега На замороженном пути. Едва лишь в полдень солнце греет, Краснеет липа в высоте, Сквозя, березник чуть желтеет, И соловей еще не смеет Запеть в смородинном кусте. Но возрожденья весть живая Уж есть в пролетных журавлях, И, их глазами провожая, Стоит красавица степная С румянцем сизым на щеках. 1854

BBBBBBBBBBB

14


Še ni pomladi k nam cvetoče, kot da ne najde krajev teh; še v grapah sneg skopneti noče, še v zarji jutranji ropoče voz po pomrznjenih poteh. Šele opoldan sonce greje in brezje komaj rumeni skoz lipovja pordele veje; v zavetju ribezove meje se slavček peti še boji. A že nas prerodi novica, da so žerjavi spet nazaj. Stoji tam stepna krasotica, in ko jih gleda, rdeča lica ji zaljša višnjevkast sijaj.

15


ВЕСНА НА ДВОРЕ

Как дышит грудь свежо и емко ― Слова не выразят ничьи! Как по оврагам в полдень громко На пену прядают ручьи! В эфире песнь дрожит и тает, На глыбе зеленеет рожь ― И голос нежный напевает: «Еще весну переживешь!» 1855

16


POMLAD JE TU

Kako mi prsi dih razganja, povedati nihče ne ve! Kako v osončenih kotanjah potočki spenjeni buče! Drhteče pesem izzveneva, zelena rž poganja z njiv in v etru nežen glas pripeva: »Še boš pomladi se naužil!«

17


Была пора, и лед потока Лежал под снежной пеленой, Недосягаемо для ока Таился речки бег живой. Пришла весна, ее дыханье Над снежным пронеслось ковром, И стали видны содроганья Струи, бегущей подо льдом. И близки дни, когда все блага К нам низведет пора любви, И мне зарей раскроет влага Объятья чистые свои. 1890

AAAAAAAAAA

18


Ko potok, pritajen pod ledom, prekril je pajčolan snežen, izmaknil našim se pogledom živahni vodni je stržen. Prišla pomlad, že čez snežino njen topli dah je poletél in tok drhtavi pod gladino ledeno se je razodel. Ni daleč dan, ko nas objame ljubezni blagodejni čas, ko zora nežno skloni name od rose čisti svoj obraz.

19


Я пришел к тебе с приветом, Рассказать, что солнце встало, Что оно горячим светом По листам затрепетало; Рассказать, что лес проснулся, Весь проснулся, веткой каждой, Каждой птицей встрепенулся И весенней полон жаждой; Рассказать, что с той же страстью Как вчера, пришел я снова, Что душа все так же счастью И тебе служить готова; Рассказать, что отовсюду На меня весельем веет, Что не знаю сам, что буду Петь ― но только песня зреет. 1843

20


Príšel sem, da te pozdravim, da povem, da sonce vzšlo je, da med listjem migetavim trosi tople žarke svoje; da povem, da gozd zbujen je, z vejo vsako vztrepetal je, s ptico vsako ― s koprnenjem se pomladnim ves navdal je; da povem, da me prignala ista strast je kot že včeraj in da duša se predala ti v tej sreči je za zmeraj; da povem, da svet objeti se v veselju me loteva, da še sam ne vem, kaj peti ― vendar pesem dozoreva. Prevedla tudi: Tine Debeljak, samo prvi dve kitici, z naslovom Jutranji pozdrav; Tone Pavček

21


Еще, еще! Ах, сердце слышит Давно призыв ее родной, И все, что движется и дышит, Задышит новою весной. Уж травка светит с кочек талых, Плаксивый чибис прокричал, Цепь снеговую туч отсталых Сегодня первый гром порвал. 1882

22


Ah, še in še! Že dolgo njeni glasovi kličejo srce; in vse, kar to življenje ceni, pomlad nam novo napove. Iz grud so trave zasijale, zakričal vívek je jokav, oblake snežne, zaostale, je danes prvi grom razgnal.

23


Когда вослед весенних бурь Над зацветающей землей Нежней небесная лазурь И облаков воздушен рой, Как той порой отрадно мне Свергать земли томящий прах, Тонуть в небесной глубине И погасать в ее огнях! О, как мне весело следить За пышным дымом туч сквозных ― И рад я, что не может быть Ничто вольней и легче их. 1865

24


Kadar spomladi po neurju nad razbohoteno zemljó nebo razneži se v lazurju in tenki se oblački stko, kako takrat mi v duši prija podrezati v sprijeti prah, toniti v globočinah sija luči na nébesnih mejah! Kako v sledi se rad zaziram oblakov prhkih, dimastih, vesel, da nič jih ne ovira in nič ni lažjega od njih.

25


КУКУШКА

Пышные гнутся макушки, Млея в весеннем соку; Где-то вдали от опушки Будто бы слышно: ку-ку. Сердце! ― вот утро ― люби же Всѐ, чем жило на веку; Слышится ближе и ближе, Как золотое, ― ку-ку. Или кто вспомнил утраты, Вешнюю вспомнил тоску? И раздается трикраты Ясно и томно: ку-ку. 1886

26


KUKAVICA

Krošenj košato vejevje kima v pomladnem polsnu; v dalji nekje skozi drevje kot da se sliši kuku. V jutru, srce, naužij se tega življenja daru! Bliže, vse bliže glasi se kot pozlačeni ― kuku. Se kdo spominja v bolesti vsega, kar šlo je po zlu? Trikrat odjekne med bresti jasni, otožni kuku.

27


ЦВЕТЫ

С полей несется голос стада, В кустах малиновки звенят, И с побелевших яблонь сада Струится сладкий аромат. Цветы гладят с тоской влюбленной, Безгрешно чисты, как весна, Роняя с пылью благовонной Плодов румяных семена. Сестра цветов, подруга розы, Очами в очи мне взгляни, Навей живительные грезы И в сердце песню зарони. 1858

28


CVETOVI

Od čred je slišati glasove, penica v tŕnovju zvončklja in z belih jablan skoz vrtove vonjava sladka plapola. Iz po ljubezni hrepenečih, še nedotaknjenih cvetov se usipljejo skoz prah dehteči semena rdečkastih plodov. Družica rož, sestríca cvetja, poglej v oči me, ki medlé, prebudi sanjska doživetja, napolni s pesmijo srce!

29


ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ

Еще светло перед окном, В разрывы облак солнце блещет, И воробей своим крылом В песке купаяся трепещет. А уж от неба до земли, Качаясь, движется завеса, И будто в золотой пыли Стоит за ней опушка леса. Две капли брызнули в стекло, От лип душистым медом тянет, И что-то к саду подошло, По свежим листьям барабанит. 1857

30


POMLADNI DEŽ

Pred oknom je še dan svetál, v oblakih sonce pobliskuje in droben vrabec prhutáv se v pesku kopa, poskakljuje. A že zaziblje od neba do zemlje temna se zavesa in kot da v zlatu bi bila za njo se v gozdu zde drevesa. Dve kaplji v šipo sta zašli, od lip po medu spè vonjava in nekaj k vrtu prihiti, po svežih listih potrkava.

Prevedel tudi Drago Bajt

31


Шепот, робкое дыханье, Трели соловья, Серебро и колыханье Сонного ручья, Свет ночной, ночные тени, Тени без конца, Ряд волшебных изменений Милого лица, В дымных тучках пурпур розы, Отблеск янтаря, И лобзания, и слезы, И заря, заря!.. 1850

BBBBBBB

32


Plašni vzdihi, šepetanje, pesem slavčkova, potok speči, valovanje čistega srebra, soj noči in niz preplétov nočnih senc brez dna, čudežnih sprememb nešteto lica dragega, dim v oblačkih ― purpur rožni v lesku jantarja, nežnosti, pogledi solzni, zarja jutranja!

Prevedel tudi Drago Bajt

33


Еще весна, ― как будто неземной Какой-то дух ночным владеет садом, Иду я молча, ― медленно и рядом Мой темный профиль движется со мной. Еще аллей не сумрачен приют, Между ветвей небесный свод синеет, А я иду ― душистый холод веет В лицо, ― иду ― и соловьи поют. Несбыточное грезится опять, Несбыточное в нашем бедном мире, И грудь вздыхает радостней и шире, И вновь кого-то хочется обнять. Придет пора, ― и скоро, может быть, ― Опять земля взалкает обновиться, Но это сердце перестанет биться И ничего не будет уж любить. 1847

34


Še je pomlad ― in kot da bi nocoj nekakšen duh postal med sadovnjaki; molče jaz grem ― s počasnimi koraki profil moj temni stopa vštric z menoj. Ni spustil mrak se še na drevoréd, nebesni svod modrí se skozi veje; a jaz kar grem ― opojni hlad mi veje v obraz ― in grem ― in slavčki gostole. Posanjam malo ― in že spet uzrem, kar je na svetu tem neuresničljivo; krepkeje prsi dihajo, bolj živo, in rad bi znova koga v svoj objem. Prišel bo čas ― ni daleč do tedaj: spet zemlja vzkoprni se preroditi, a to srce prenehalo bo biti, ljubiti znova pa ne bo več kaj.

35


Чудная картина, Как ты мне родна: Белая равнина, Полная луна, Свет небес высоких, И блестящий снег, И саней далеких Одинокий бег. 1842

36


Ta prelepa slika v srcu mi leži: bela plan, velika, polne lune sij, luč v neba višavi in bleščeči sneg in sani v daljavi osameli beg.4

Prevedla tudi: Drago Bajt, Tone Pavček

Verz je namenoma vzet iz Pavčkovega prevoda, saj ga bolje najbrž ni mogoče prevesti. 4

37


Печальная береза У моего окна, И прихотью мороза Разубрана она. Как гроздья винограда, Ветвей концы висят ― И радостен для взгляда Весь траурный наряд. Люблю игру денницы Я замечать на ней, И жаль мне, если птицы Стяхнут красу ветвей. 1842

38


Pred mojim oknom breza stoji vsa žalostna, ker mraz po njej se steza, je pač nališpana. V grozdíčih sneg bleščavi od koncev vej visi ― in v žalni tej opravi vesela se mi zdi. Rad zrem prihod danice, ko se igra na njej, in žal mi je, če ptice stresó nakit ji z vej.

Prevedla tudi: Drago Bajt, Tone Pavček, z naslovom Žalostna breza

39


ВЕЧЕР

Прозвучало над ясной рекою, Прозвенело в померкшем лугу, Прокатилось над рощей немою, Засветилось на том берегу. Далеко, в полумраке, луками Убегает на запад река. Погорев золотыми каймами, Разлетелись, как дым, облака. На пригорке то сыро, то жарко, Вздохи дня есть в дыханьи ночном, ― Но зарница уж теплится ярко Голубым и зеленым огнем. 1855

40


VEČER

Zabučalo je prek jasne reke, zazvenelo v logu zmráčenem, zabobnelo čez obmolkle smreke, zableščalo se na bregu tem. V lokih reki na zahod zbežati daleč spodaj, v mraku, se mudi. Dogoreli so v obrobi zlati in kot dim oblaki se razšli. Zrak žehti, trepeče na slemenih, vzdihe dneva srka nočni dih; bliskavica že miglja v plamenih sinjemodrih in zelenkastih.

Prevedel tudi Drago Bajt

41


КОЛОКОЛЬЧИК

Ночь нема, как дух весплотный, Теплый воздух онемел; Но как будто мимолетный Колокольчик прозвенел. Тот ли это, что мешает Вдалеке лесноме сну И, качаясь, набегает На ночную тишину? Или этот, чуть заметный В цветнике моем и днем, Узкодонный, разноцветный, На тычинке под окном? 1859

42


ZVONČEK

Gluha noč; kot duh breztežen topel zrak je onemel; a kot da bi, mimobežen, zvonček od nekod zapel. Je to tisto, kar zaspati gozdu daljnjemu ne dá in ponočni mir nam krati, ko se ziblje semtertja? Ali ta, ki je prikrito že za dne iz vrtnih tal z vitko glavico, barvito, mi pod oknom cvet pognal?

43


ДАЛЬ

Облаком волнистым Прах встает вдали; Конный или пеший ― Не видать в пыли! Вижу: кто-то скачет На лихом коне. Друг мой, друг далекий Вспомни обо мне! 1843

44


DALJAVA

Vzvaloval v daljavi prašni je oblak; kaj je v njem, ne ve se, konj ali pešak. Vidim, da na konju iskrem nekdo spè. Drug moj, drug moj daljnji, spomni name se!

45


Не отходи от меня, Друг мой, останься со мной! Не отходи от меня: Мне так отрадно с тобой... Ближе друг к другу, чем мы, ― Ближе нельзя нам и быть; Чище, живее, сильней Мы не умеем любить. Если же ты ― предо мной, Грустно головку склоня, ― Мне так отрадно с тобой: Не отходи от меня! 1842

46


Ne, ne odhajaj od me, draga, ostani z menoj! Ne, ne odhajaj od me: meni lepo je s teboj … Bliže kot midva sva si, bliže ne moreva biti, saj še zvesteje, močneje midva ne znava ljubiti. Tudi če ti pred menoj sklonjene kdaj si glavé, meni lepo je s teboj: ne, ne odhajaj od me!

47

Afanasij A. Fet: PLAŠNI VZDIHI, ŠEPETANJE  
Afanasij A. Fet: PLAŠNI VZDIHI, ŠEPETANJE  

Kratek dvojezični izbor pesmi. Izbral in prevedel Slavko Justinek. Morebitni komentarji na slavkojustinek31@gmail.com

Advertisement