Page 1

El futur del nostre present Memòria de Responsabilitat Social Corporativa 2010


Índex Carta del President

3

Detalls de la memòria

4

Perfil i estructura de l’organització

5

Govern, compromisos i grups d’interès

10

Àrea econòmica

14

Àrea social i laboral

17

Àrea medioambiental

24

Taula d’indicadors (GRI)

27

Agraïments

36


Carta del President

Valors com el compliment dels compromisos, la qualitat, el rigor i la innovació han marcat la trajectòria d’AEtech ja des dels seus inicis l’any 1980 i fruit d’aquesta filosofia de millora contínua continuem cercant nous reptes i oportunitats que ens permetin avançar en un procés sostingut de millora empresarial. Per tal d’aconseguir-ho tenim la convicció que una bona gestió empresarial passa obligatòriament per agafar un compromís amb la sostenibilitat i és per aquest motiu que hem decidit fer un pas endavant en matèria de Responsabilitat Social Corporativa. Iniciem amb aquesta primera memòria de sostenibilitat un camí que ens ha d’ajudar a mostrar la nostra filosofia de treball i a implementar noves estratègies i polítiques en un futur proper. Trobareu en aquest document la informació relacionada amb AEtech en els àmbits social, econòmic i mediambiental i a la vegada una visió global del que és la nostra empresa i de les línies que estem seguint durant el dia a dia per tal de prosperar de manera sostenible com a organització. Intentem que aquesta memòria sigui un exercici de transparència envers els nostres públics d’interès i una eina de millora estratègica que ens permeti avaluar de manera regular les nostres actuacions i les possibles vies de millora al nostre abast. +B QFS öOBMJU[BS  WPMESJB BHSBJS MB DPMtMBCPSBDJØ EF UPUFT MFT QFSTPOFT RVF IBO DPMtMBCPSBUBDUJWBNFOUFOMBSFEBDDJØEBRVFTUEPDVNFOUJRVFIBOGFUQPTTJCMFRVF aquest projecte anés prenent forma fins convertir-se en una realitat. Sens dubte hem aconseguit que aquesta memòria sigui el primer pas cap a un model de gestió de futur i pel futur on esperem crear un diàleg constant per no deixar de millorar com a empresa i com a persones.

Joan Vidal Xifra President


Memòria RSC AEtech

4

Detalls de la memòria La informació publicada en aquesta memòria de Responsabilitat Social Corporativa correspon a tot el conjunt d’activitats realitzades per AEtech durant el transcurs de l’any 2010. Aquest projecte veu la llum gràcies a la participació d’AEtech en el marc del programa Transparència, un programa pioner a nivell mundial impulsat pel Consell de Cambres de Catalunya, amb el suport econòmic del SOC de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu i el suport tècnic del Global Reporting Initiative (GRI), referent internacional en temes de RSC. L’elaboració i edició dels continguts ha estat realitzada sota l’assessorament de l’equip de consultors del programa i seguint els diferents criteris que marca la guia G3 del Global Reporting Initiative. L’objectiu principal d’aquest document és presentar els diferents indicadors que reflecteixen els impactes socials, ambientals i econòmics d’AEtech en el transcurs de la seva activitat. Es pretén donar una continuïtat a aquesta iniciativa i publicar bianualment una memòria de sostenibilitat que permeti fer un seguiment de la nostra activitat per part dels diferents públics d’interès. Si voleu col·laborar a millorar qualsevol punt d’aquesta memòria i avançar en el projecte de publicació de memòries de sostenibilitat us agrairem que ens feu arribar qualsevol suggeriment a l’atenció de Jordi Julià, Coordinador del projecte, mitjançant la direcció de correu info@aetech.biz o el telèfon 972 405 023.


Perfil i estructura de l’organització


Memòria RSC AEtech

6

Informació General Nom organització: AEtech Adreça seu central: C/Amnistia Internacional 22, 17190 - Salt Telèfon: 972 405 023 Fax: 972 402 230 Email: info@aetech.biz Web: www.aetech.biz Forma jurídica: Societat Anònima Treballadors: 109 Delegacions: Mèxic D.F.

Activitats i Serveis AEtech ĂŠs una companyia dedicada a oferir les millors solucions en AutomatitzaciĂł, Control industrial i Enginyeria de processos. Disposem de tres lĂ­nies d’activitat principals: - Projectes d’&OHJOZFSJBJ*OTUBMtMBDJPOT&MĂ’DUSJRVFT*OEVTUSJBMTEF.5J#5 - Projectes d’ AutomatitzaciĂł i Control Industrial. - Projectes de EJTTFOZJJNQMFNFOUBDJĂ˜EFTJTUFNFT.&4 (Manufacturing Execution Systems). Tres lĂ­nies d‘activitat integrades que permeten oferir l’execuciĂł de projectes claus en mĂ i que tenen l’objectiu de millorar la productivitat industrial dels nostres clients, tant si es tracta de NPEFSOJU[BSMFTQMBOUFTEFGBCSJDBDJĂ˜FYJTUFOUTDPNMFTEFOPWBJOTUBMtMBDJĂ˜


Memòria RSC AEtech

7

Serveis complementaris Totes les nostres línies d'activitat vénen complementades amb els programes AEsolutions i AEservice: AEsolutions és un programa desenvolupat per AEtech que té l’objectiu de donar a conèixer i integrar diferents aplicacions i solucions tecnològiques d’última generació. Amb aquest programa oferim eines de millora que permeten optimitzar i augmentar la productivitat del procés productiu més enllà del que s’aconsegueix amb altres tecnologies del sector.

Per la seva banda, AEservice és un programa modular d’assistència i servei tècnic que dóna la màxima cobertura tècnica als nostres clients. L’objectiu és assegurar el correcte funcionament EF MFT JOTUBMtMBDJPOT QSPEVDUJWFT EJTTFOZBEFT per AEtech i evitar qualsevol problemàtica o incidència que provoqui una pèrdua de productivitat als nostres clients.

Per més informació referent als nostres serveis es pot consultar la secció dedicada a la nostra pàgina web: http://www.aetech.biz/cat/productes-i-serveis.html


Memòria RSC AEtech

8

Estructura de l’organització


Memòria RSC AEtech

9

Àmbits d’actuació i influència Durant els seus més de 30 anys d’història AEtech ha executat projectes a diferents parts del món com ara Austràlia, Estats Units o Mèxic, entre d’altres. La vocació Internacional d’AEtech ha rebut un impuls en els darrers anys amb la voluntat de la direcció de promocionar nous mercats i ampliar l’estructura organitzativa més enllà de les nostres fronteres. Amb aquest objectiu s’obre l’any 2010 la primera delegació d’AEtech a l’estranger i es consolida un projecte que ja es venia gestant des d’anys abans.

Seu central

Delegació Mèxic

Aquesta primera delegació s’ubica a Mèxic D.F. i té com a objectiu donar sortida i cobertura a tota l’àrea d’influència de l’Amèrica llatina. Des de AEtech esperem que aquest sigui el primer pas per consolidar encara més la nostra presència internacional i aconseguir exportar d’aquesta manera la nostra visió de treball basada en l’eficiència i l’assoliment de la màxima productivitat.


Govern, compromisos i grups d’interès


Memòria RSC AEtech

11

Missió i Valors -Declaració de Missió d’AEtechDesenvolupar i aplicar solucions integrals, innovadores i de qualitat basades en les millors tecnologies per tal que ajudin els nostres clients a incrementar la seva eficiència productiva

Els nostres valors són: Seriositat i rigor en el compliment dels compromisos Ens distingim per complir SEMPRE amb els nostres compromisos, bÊ sigui per respectar un termini d’execució d’una obra o per realitzar un projecte amb l’import acordat i en les condicions pactades. Aquest acompliment de compromisos l’entenem tant de cara a l’exterior (amb els clients, proveïdors, enginyeries, etc.) com internament (amb l’empresa i els treballadors).

Vocació de servei al client Per nosaltres l’orientació al client Ês el mÊs important. La nostra premissa bà sica Ês donar una atenció de qualitat al client i oferir-li les solucions mÊs adequades en tot moment.

Qualitat i fiabilitat Els nostres projectes es caracteritzen per ser executats amb la qualitat que el client ens requereix i sense renunciar mai a uns mínims JOEJTQFOTBCMFTBÜEFEFJYBSMFTJOTUBMtMBDJPOT sempre en funcionament de manera fiable, fet que avala el nom d’AEtech.

Innovació i millora continua L’esperit de millora continua fa que optimitzem els recursos i els processos de l’empresa constantment, d’aquesta manera, millorem el nostre rendiment dia a dia. Aquesta rendibilitat es tradueix en rendibilitat per a tots els DPMtMBCPSBEPSTEFMFNQSFTB La innovació Ês el motor que impulsa el nostre creixement, que ens diferència de la competència i que ens condueix cap al futur.


Memòria RSC AEtech

12

Política de Responsabilitat Social Corporativa A AEtech creiem que per qualificar una empresa com a socialment responsable és necessari que el concepte de sostenibilitat sigui considerat com un aspecte primordial dins l’estratègia empresarial. Aquest concepte de sostenibilitat ha d’estar basat en el compromís de recollir i considerar les preocupacions dels grups d’interès, en la consecució del desenvolupament econòmic lligat amb el compromís social i mediambiental i en revertir a la societat part del benefici que s’ha obtingut amb el desenvolupament de l’activitat professional. Sota aquests paràmetres, AEtech té l’objectiu de crear valor a través de la combinació dels tres eixos que constitueixen la base del nostre desenvolupament: L’econòmic, el social i l’ambiental. La publicació de la memòria de Responsabilitat Social té com a objectiu mostrar les diferents polítiques i dades estadístiques generades en relació a aquesta política de sostenibilitat. Una memòria que no és considerada com un fi sinó com un mitjà per dur a terme un exercici de transparència amb tot el conjunt de públics d’interès.

El compromís en matèria de Responsabilitat Social Corporativa resta present en cadascun dels àmbits i activitats que duem a la pràctica: - Oferir la millor qualitat en tots els nostres serveis. - Donar resposta a les qüestions plantejades pels nostres Grups d’Interès. - Fomentar el desenvolupament personal, social i laboral de tots els nostres treballadors. - Optimitzar l’ús dels recursos naturals i la gestió de residus. - Analitzar i prendre en consideració els efectes ambientals derivats de la nostra activitat. - Promocionar els valors de desenvolupament sostenible. - Donar accés a la informació relacionada en matèria social i mediambiental.


Memòria RSC AEtech

13

Estructura del govern de l’organització AEtech va ser fundada l’any 1980 de la mà de 8 socis i en l’actualitat 5 d’ells continuen en actiu a l’empresa: Joan Vidal Xifra (President) Josep Sala López (Director Administratiu) Francesc Alcácer Durán (Conseller Comercial) Julià Rubiano (Encarregat) Quim Reverter (Tècnic) Alfons Carrera (fill) (Magatzem) La totalitat del govern de l’organització disposa d’un càrrec executiu a l’empresa en diferents àmbits de gestió i tota la plantilla d’AEtech té a la seva disposició una bústia de suggeriments per tal de fer arribar les recomanacions i queixes al màxim ordre de govern. Juntament amb això, s’ha desenvolupat un programa per incentivar les idees i aportacions que suposin una millora en el funcionament operatiu de l’empresa. Aquest programa permet comunicar les idees de tots els treballadors a Gerència i en cas de ser aprovades i posades en pràctica es recompensa econòmicament l’autor de la idea per haver realitzat una aportació que suposa un benefici o millora per l’empresa.

Grups d’interès


Àrea econòmica


Memòria RSC AEtech

15

Valor econòmic generat A continuació es presenta un quadre on es mostren les dades de facturació obtingudes per AEtech en el període comprès entre els anys 2007 i 2010. Tenint en compte que la filial de Mèxic s’inaugura a finals de 2010 no es disposa de cap dada en aquest àmbit i cal considerar que totes aquestes xifres corresponent íntegrament al volum de negoci generat des de la seu central d’AEtech.

Cal apuntar que l’activitat d’AEtech va directament lligada a les inversions realitzades pels agents econòmics públics i privats i aquest fet es reflecteix en l’evolució de les dades de facturació anuals presentades. El descens de la facturació registrat durant els anys 2009 i 2010 cal ubicar-lo i explicar-lo en el context econòmic global ja que la recessió econòmica ha suposat la reducció dràstica de la inversió pública i privada en nous projectes industrials. S’espera que molts dels projectes congelats o pausats en el seu moment puguin ser reiniciats en els propers anys. Aquest fet porta a concloure que aquesta reducció no ha vingut donada per una disminució de la necessitat de serveis si no per una actitud conservadora davant una situació econòmicament incerta.

Inversió en I+D Un dels valors d’AEtech és la forta creença en la innovació com a motor d’evolució i diferenciació en mercats cada vegada més madurs i competitius. En aquest sentit AEtech destina una mitjana d’un 5% anual en projectes d’innovació amb l’objectiu de desenvolupar eines que suposin un valor diferencial per a tots els nostres clients. En el transcurs del 2010 destaquem els següents projectes duts a terme pel nostre equip: Software Nagios Adaptació del software Nagios (codi obert) per a la monitorització de xarxes Ethernet industrial, alertant quan el comportament dels equips no és el desitjat i generant alertes que són enviades als diferents responsables segons la seva importància i prioritat. Alta Disponibilitat Adaptació de solucions de virtualització d’entorns informàtics a un sistema d’alta disponibilitat per a processos industrials. $PNVOJDBDJØEFRVJQTJOEVTUSJBMTQSPQJFUBSJT Adaptació de protocols propietaris per tal de comunicar amb sistemes d’automatització de mercat.


Memòria RSC AEtech

16

Ajudes rebudes del govern -B DPMtMBCPSBDJØ BNC FOUJUBUT J PSHBOJTNFT QÞCMJDT TVQPTB VOB DMBSB PQPSUVOJUBU QFS EFTFOWPMVQBS noves dinàmiques i avançar cap el procés de millora i innovació contínua. En aquest sentit, l’any 2010 AEtech ha rebut el suport de diferents entitats públiques que han ajudat a desenvolupar accions en matèria de formació i d’internacionalització. Aquestes entitats són la Fundació Tripartita, l’associació Secartys i ACC1Ó. Les ajudes rebudes de cadascuna d’elles són les següents:


Ă€rea social i laboral


Memòria RSC AEtech

18

Cultura Corporativa Des de AEtech pretenem que la nostra cultura corporativa sigui un nexe d’uniĂł per a tots els treballadors i a la vegada ens ajudi a desenvolupar les relacions entre l’empresa i els seus entorns socials. -B NĂžUVB DPMtMBCPSBDJĂ˜ Ă?T FM OPTUSF QVOU EF partida per tal d’aconseguir un clima laboral i professional adequat i fomentar aixĂ­ els valors d’eficiència, qualitat i productivitat que intentem transmetre a diari en el desenvolupament de tots els nostres projectes. El compliment del marc legal en matèria laboral ĂŠs tan sols per AEtech el punt de partida de la SFMBDJĂ˜ BNC FMT OPTUSFT DPMtMBCPSBEPST 4PUB aquesta premissa tenim l’objectiu d’oferir les millors oportunitats laborals i socials per tal d’assegurar un correcte desenvolupament professional i personal.

A AEtech apostem per la igualtat i el respecte de UPUT FMT ESFUT JOEJWJEVBMT J DPMtMFDUJVT J NPTUSB d’això Ês l’absència de qualsevol incident de discriminació per motius de raça, sexe, religió o procedència. El respecte entre tots els DPMtMBCPSBEPST  DMJFOUT  QSPWFÕEPST J RVBMTFWPM altra persona amb qui ens relacionem, el considerem bà sic i irrenunciable.

Perfil de la plantilla AEtech compta amb una plantilla de 109 persones de la qual el 100% es troba en situaciĂł de contracte indefinit. A la vegada prĂ cticament la totalitat de la plantilla estĂ  contractada a temps complert i tan sols un 2% presenta una dedicaciĂł a temps parcial.

Aquesta situació d’estabilitat laboral redunda en una baixa rotació de personal i conseqßentment en una alta permanència dels treballadors a l’empresa.


Memòria RSC AEtech

19 A continuació es mostra la composició de la plantilla en funció del gènere i la categoria professional.

Un alt percentatge de la plantilla està conformada per personal tècnic que s’encarrega de la gestió i execució dels projectes. Aquest és un punt diferencial nostre enfront altres empreses del sector i el considerem indispensable per tal d’oferir una execució de projectes acurada i el més personalitzada possible a cada cas.

Conciliació de la vida laboral i familiar Un dels objectius primordials a nivell de Recursos Humans és facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors, buscant les millors solucions en cada cas segons les necessitats i facilitant la flexibilitat horària, jornades reduïdes, canvis d’horari, etc. de manera que tan la persona com l’empresa n’obtinguin el màxim benefici possible.

Formació Des de AEtech estem convençuts que la formació contínua és una de les inversions més importants en el capital humà de l’empresa. La formació és una eina de motivació, de progrés professional i humà, de satisfacció del client i d’imatge i rendiment de l’empresa molt important. La nostra política formativa té l’objectiu que cada treballador rebi una formació contínua adient al seu lloc de treball i a les competències que hagi de desenvolupar a l’empresa. Des de el moment en que s’entra a formar part d’ AEtech es rep una formació específica en funció del lloc de treball i el departament on estigui assignada la persona.


Memòria RSC AEtech

20

Conveni col¡lectiu

5PUFMQFSTPOBMEFMFNQSFTBFTUĂ‹BĂśMJBUBMDPOWFOJDPMtMFDUJVEFMHSFNJEFMNFUBMM

Seguretat i Salut en el treball Des d’abans de la implantació de la Llei de Prevenció, AEtech sempre ha vetllat per la seguretat dels seus treballadors i això lògicament ho continua fent a dia d’avui. Des del 1998 hi ha constituït un Comitè de Seguretat i Salut que es reuneix de forma periòdica i a qui es poden fer arribar les opinions, suggeriments i inquietuds sobre aquest tema. Aquest Comitè de seguretat està format de forma paritària per representants de l’empresa i representants dels treballadors. AEtech opta per la modalitat del Servei de Prevenció Aliè, i tenim contractat com a tal el servei de prevenció FREMAP amb qui hem subscrit les especialitats d’Higiene, Ergonomia i Vigilància de la Salut. El tema de la Seguretat laboral es porta directament des de l’empresa amb el recolzament de la companyia especialista Prevenrisk. Per tal de valorar el correcte funcionament de les polítiques de seguretat i salut en el treball instaurades a AEtech s’ha analitzat el conjunt d’accidents registrats l’any 2010 i les corresponents baixes causades.

Cal considerar que els dies que es presenten com a perduts fan referència a dies naturals comptabilitzats a partir del dia segßent de l’accident en qßestió.


Memòria RSC AEtech

21 Si fem un anàlisi de tot el conjunt d’accidents de treball amb baixa registrats durant l’any 2010 podrem veure que en 8 dels 12 mesos del 2010 l’índex d’incidència d’accidentalitat laboral va estar per sota de la mitjana del sector i durant 6 mesos consecutius (maig-octubre) es va aconseguir que no es registrés cap accident. A la vegada, cap d’aquests accidents va suposar un incident on s’haguessin de lamentar víctimes mortals.

El registre i la comunicació de tot el conjunt d’accidents ocorreguts en l’exercici de les nostres activitats professionals ve reglamentat per la corresponent legislació nacional en aquesta matèria i compleix amb les recomanacions pràctiques redactades a aquest efecte per la OIT (Organització Internacional del treball).


Memòria RSC AEtech

22

Absentisme laboral L’any 2010 AEtech va registrar una taxa d’absentisme del 4.32% fet que va suposar la pèrdua de 1912 dies de treball.

Analitzant aquestes dades en més profunditat veiem que la contingència més comuna va ser la malaltia mentre que els accidents de treball es van situar en la tercera posició.

Relacions amb la comunitat "&UFDIQPSUBNÏTEFBOZTDPMtMBCPSBOUEF manera directa amb la Creu Roja de Girona amb l’objectiu de contribuir a la important labor que realitza aquesta organització en tasques socials. Aquest compromís es va fer efectiu novament durant el 2010 i la voluntat d’AEtech es continuar duent-lo a terme de manera continuada durant els propers anys.


Memòria RSC AEtech

23

Confidencialitat de dades Considerem la confidencialitat de les dades de tots els nostres públics d’interès com un assumpte de vital importà ncia i per aquest motiu Ês política d’AEtech gestionar les dades personals amb la màxima cura i discreció possible. Queda totalment restringida la cessió de dades a tercers amb finalitats comercials i complim plenament amb la nova llei de protecció de dades (LOPD). Qualsevol persona que comença a treballar a AEtech signa un contracte de confidencialitat i l’accÊs a les dades queda restringit únicament al personal autoritzat. Per tal de garantir els màxims nivells de seguretat en els fitxers automatitzats comptem amb passwords d’accÊs, antivirus, firewalls i encriptament de dades en els diferents servidors i equips informàtics i es realitza una còpia de seguretat de tota la informació de manera regular. En aquest sentit i gràcies a aquesta política de protecció no s’ha rebut cap reclamació al respecte de la privacitat i de la possible fuga de dades personals de clients i /o DPMtMBCPSBEPST

Compliment legal i normatiu A l’igual que en el tema de la confidencialitat de dades considerem com un assumpte primordial el compliment de les diferents normes establertes dins en el marc jurídic, fiscal i laboral. Fruit d’aquesta filosofia basada en la legalitat destaquem que no s’ha reportat cap multa o sanció no monetà ria com a conseqßència de l’incompliment de la normativa vigent en els diferents àmbits d’actuació. A AEtech pretenem realitzar un exercici de transparència per tal que tots els nostres públics d’interès. coneguin i certifiquin la gestió duta a terme.


Ă€rea Medioambiental


Memòria RSC AEtech

25

Política Ambiental El compromís amb la preservació de l’entorn i el medi ambient forma part de la nostra visió empresarial i és per aquest motiu que AEtech es compromet a créixer de manera sostenible i utilitzant eficaçment els recursos naturals que té a la seva disposició. Integrem plenament la gestió mediambiental i el respecte a l’entorn natural en la nostra estratègia i establim sistemes i mesures de gestió adequades per contribuir a reduir els possibles riscos en aquest àmbit. Aquesta política ens permet gestionar de manera eficient tots els aspectes relacionats amb el medi ambient i gràcies això no hem registrat cap problemàtica, incident o sanció en aquest àmbit.

Promoure l’eficiència energètica A AEtech volem afavorir de manera directa el desenvolupament i difusió de tecnologies que siguin respectuoses amb el medi ambient i que suposin un pas endavant en la optimització dels recursos energètics. En aquest sentit, AEtech ha desenvolupat un projecte d’innovació destinat a oferir projectes d’optimització energètica a través de la implementació d’un nou sistema de gestió en aquest àmbit. Aquest projecte d’eficiència energètica ja es troba disponible per a tots els nostres clients i es basa en les següents etapes d’actuació: 1. Fase d’anàlisi: - Anàlisi de dispositius industrials sobre els que es pot actuar. - Disseny i definició d’indicadors. - Monitorització i historització dels processos a gestionar. 2. Fase d’optimització: - Implementació d’un nou sistema de gestió i control de l’energia. - Reenginyeria i optimització dels processos energètics. A través d’aquest programa per a la optimització de l’eficiència energètica aconseguim reduir el DPOTVN EFMT SFDVSTPT FO FOUPSOT JOEVTUSJBMT  J DPMtMBCPSFN BDUJWBNFOU B BMJOFBS MFT OPTUSFT MÓOJFT d’activitat amb la política mediambiental anteriorment descrita.


Memòria RSC AEtech

26

Consum Aigua i Energia A AEtech busquem la màxima optimització dels recursos energètics i naturals utilitzats amb l’objectiu de crear el menor impacte possible en el medi. Les dades de consums presentades a continuació corresponen als recursos utilitzats a les oficines de la nostra seu central de Salt. Les dades estadístiques de consums energètics corresponents a les BDUJWJUBUTJJOTUBMtMBDJPOTEVUFTBUFSNFBMFTPCSFTJGPSBEFMFTOPTUSFTJOTUBMtMBDJPOTOPFTUBOTVCKFDtes al nostre control i per aquest motiu no ens és possible reportar-les dins aquesta memòria.

Producció i gestió de residus Tenim organitzat un sistema de recollida selectiva de paper i cartró, plàstic i tòner d’impressores que ens permet reciclar gran part dels residus generats. Per la resta de materials disposem d’un contracte amb una empresa de recollida i recuperació de residus que s’encarrega de gestionar el tractament de les diferents tipologies de brossa que es poden generar durant l’exercici de la nostra activitat.

Emissió de gasos Les emissions totals de CO2 d’AEtech durant l’any 2010 han estat l’equivalent a 111,9 tones. Aquest indicador s’ha començat a controlar durant el 2010 i és per aquest motiu que no es disposen de dades dels anys anteriors.

Altres impactes sobre el medi natural Al tractar-se d’una empresa de serveis no es registren grans impactes en el medi natural però si que tenim en compte aquest punt en el disseny i execució de tots els nostres projectes a través de la utilització de les tecnologies, eines i materials més adequats en cada moment i situació. D’aquesta manera realitzem una tasca directa i indirecta en la conservació del medi ambient.


Taula d’indicadors del Global Reporting Initiative (GRI)


CONTINGUTS DE LA MEMÒRIA 1. Estratègia i anàlisi 1.1

Declaració del màxim responsable

PÀGINA 3

2. PerĮl de l’organització 2.1

Nom de l’organització.

6

2.2

Principals marques, productes i serveis

6

2.3

Estructura operaƟva de l’organització.

8

2.4

Localització de la seu de l’organització

6

2.5

Número de països en els que l’organització opera

9

2.6

Naturalesa de la Ɵtularitat i forma jurídica

6

2.7

Mercats als que serveix l’organització

9

2.8

Dimensions de l’organització que elabora la memòria

6

2.9

Canvis signiĮcaƟus durant el període cobert per la memòria

9

2.10

Premis rebuts durant el període cobert per la memòria

*

3. Paràmetres de la memòria 3.1

Període cobert per la informació conƟnguda en la memòria

4

3.2

Data de la memòria anterior més recent

4

3.3

Cicle de presentació de la memòria

4

3.4

Punt de contacte per qüesƟons relaƟves a la memòria i el seu conƟngut

4

3.5

Procés de deĮnició del conƟngut de la memòria

4

3.6

Cobertura de la memòria

4

3.7

Existència de limitacions en la cobertura de la memòria

26

3.8

Base per incloure en la memòria informació sobre empreses conjuntes (Joint Ventures), Įlials, instal·lacions arrendades, operacions subcontractades i altres enƟtats Explicació del senƟt que té repeƟr informació inclosa en memòries anteriors i raons d’aquesta repeƟció

3.9

9 **

3.10

Canvis signiĮcaƟus respecte a períodes anteriors

**

3.11

Índex de conƟnguts GRI

27

4. Govern i Grups d’interès 4.1

Estructura del govern de l’organització

4.2

Indicar si el president del màxim òrgan de govern ocupa també un càrrec execuƟu Declaració del número de membres del màxim òrgan de govern que són independents i/o membres no execuƟus Mecanismes dels accionistes i els treballadors per fer recomanacions o indicacions al màxim ordre de govern

13

4.5

Relació de grups d’interès que la organització ha inclòs

13

4.6

Base per idenƟĮcar i seleccionar els grups d’interès amb els que la organització es compromet

13

4.3 4.4

13 13

13

*No s’ha rebut cap premi o guardó. **Al tractar-se de la primera memòria no hi ha una referència prèvia.

28


DIMENSIÓ ECONÒMICA Acompliment econòmic

PÀGINA

EC1

Valor econòmic directe generat i distribuït, incloent-hi ingressos, costos d’explotació, retribució a empleats, donacions i altres inversions a la comunitat, beneĮcis no distribuïts i pagaments a proveïdors de capital i a governs

15

EC2

Conseqüències Įnanceres i altres riscos i oportunitats per a les acƟvitats de l’organització a causa del canvi climàƟc

ND

EC3

Cobertura de les obligacions de l’organització a causa de programes de+ beneĮcis socials

ND

EC4

Ajudes Įnanceres signiĮcaƟves rebudes de governs

16

Presència al mercat

ND

EC5

Rang de les relacions entre el salari inicial estàndard i el salari mínim local en llocs on es desenvolupin operacions signiĮcaƟves

ND

EC6

PolíƟca, pràcƟques i proporció de despesa corresponent a proveïdors locals en llocs on es desenvolupin operacions signiĮcaƟves

ND

EC7

Procediments per a la contractació local i proporció d’alts direcƟus procedents de la comunitat local en llocs on es desenvolupin operacions signiĮcaƟves

ND

Impactes econòmics indirectes

ND

EC8

Desenvolupament i impacte de les inversions en infraestructures i els serveis prestats, principalment per al beneĮci públic mitjançant compromisos comercials, probons o en espècie

ND

EC9

Entesa i descripció dels impactes econòmics indirectes signiĮcaƟus, incloent-ne l’abast

ND

29


DIMENSIÓ AMBIENTAL Materials

PÀGINA

EN1

Materials uƟlitzats, per pes o volum

ND

EN2

Percentatge dels materials uƟlitzats que són valoritzats

ND

Energia EN3

Consum directe d’energia desglossat per fonts primàries.

26

EN4

Consum indirecte d’energia desglossat per fonts primàries

ND

EN5

Estalvi d’energia atesa la conservació i les millores d’eĮciència

ND

EN6

IniciaƟves per proporcionar productes i serveis eĮcients en el consum d’energia o basats en energies renovables, i les reduccions en el consum d’energia que resulten d’aquestes iniciaƟves

25

EN7

IniciaƟves per reduir el consum indirecte d’energia i les reduccions assolides amb aquestes iniciaƟves

ND

Aigua EN8

Captació total d’aigua per fonts

ND

EN9

Fonts d’aigua que s’han vist afectades signiĮcaƟvament per la captació d’aigua

ND

EN10

Percentatge i volum total d’aigua reciclada i reuƟlitzada

ND

Biodiversitat EN11

Descripció de terrenys adjacents o situats dins d’espais naturals protegits o d’àrees d’alta biodiversitat no protegides. Indiqueu-ne la localització i la mida de terrenys en propietat, arrendats o que són gestionats d’alt valor en biodiversitat en zones alienes a les àrees protegides

ND

EN12

Descripció dels impactes més signiĮcaƟus en la biodiversitat en espais naturals protegits o en àrees d’alta biodiversitat no protegides, derivats de les acƟvitats, dels productes i dels serveis en àrees protegides i en àrees d’alt valor en biodiversitat en zones alienes a les àrees protegides

ND

EN13

Hàbitats protegits o restaurats

ND

EN14

Estratègies i accions implantades i planiĮcades per a la gesƟó d’impactes sobre la biodiversitat

ND

EN15

Nombre d’espècies, desglossades segons el perill d’exƟnció, incloses a la Llista Vermella de la IUCN i en llistats nacionals, els hàbitats de les quals es trobin en àrees afectades per les operacions segons el grau d’amenaça de l’espècie

ND

Emissions, vessaments i residus EN16

Emissions totals, directes i indirectes, de gasos d’efecte d’hivernacle, en pes

26

EN17

Altres emissions indirectes de gasos d’efecte d’hivernacle, en pes

ND

EN18

IniciaƟves per reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i les reduccions aconseguides

ND

EN19

Emissions de substàncies destructores de la capa d’ozó, en pes

ND

EN20

NO, SO i altres emissions signiĮcaƟves a l’aire per Ɵpus i pes

ND

EN21

Vessament total d’aigües residuals, segons la naturalesa i la desƟnació

ND

EN22

Pes total de residus gesƟonats, segons el Ɵpus i el mètode de tractament

ND

30


EN23

Nombre total i volum dels vessaments accidentals més signiĮcaƟus

ND

EN24

Pes dels residus transportats, importats, exportats o tractats que es consideren perillosos segons la classiĮcació del Conveni de Basilea, annexos I, II, III i VIII, i percentatge de residus transportats internacionalment

ND ND

EN25

IdenƟĮcació, mida, estat de protecció i valor de la biodiversitat dels recursos hídrics i dels hàbitats relacionats, afectats signiĮcaƟvament per vessaments d’aigua i agües d’escolament de l’organització informadora

ND

Productes i serveis EN26

IniciaƟves per miƟgar els impactes ambientals dels productes i serveis, i el grau de reducció d’aquest impacte

26

EN27

Percentatge de productes venuts i els materials d’embalatge que són recuperats al Įnal de la vida úƟl, per categories de productes

ND

Acompliment normaƟu EN28

Cost de les multes signiĮcaƟves i nombre de sancions no monetàries per incompliment de la normaƟva ambiental

25

Transport EN29

Impactes ambientals signiĮcaƟus del transport de productes i altres béns uƟlitzats per a les acƟvitats de l’organització, com també del transport de personal

ND

Medi ambient general EN30

Desglossament per Ɵpus del total de despeses i d’inversions ambientals

ND

31


DIMENSIÓ SOCIAL

PRÀCTIQUES LABORALS I ÈTICA DEL TREBALL Treball

PÀGINA

LA1

Desglossament del col·lecƟu de treballadors per Ɵpus de feina, per contracte i per regió.

18

LA2

Nombre total d’empleats i rotació mitjana, desglossats per grup d’edat, sexe i regió

19

LA3

BeneĮcis socials pels empleats amb jornada completa que no s’ofereixen als treballadors temporals o de mitja jornada

ND

Relacions empresa / treballador LA4

Percentatge d’empleats coberts per un conveni col·lecƟu

20

LA5

Període(s) mínim(s) de preavís i pràcƟques de consultoria i negociació amb els empleats i/o els seus representants, en relació amb els canvis operacionals

ND

Salut i seguretat en el treball LA6

Percentatge del total de treballadors que està representat en comitès de salut i seguretat conjunts de direcció-empleats, establerts per ajudar a controlar i a assessorar sobre programes de salut i seguretat al treball

ND

LA7

Taxes d’absenƟsme, malalƟes professionals, dies perduts i nombre de vícƟmes mortals relacionades amb el treball per regió.

22

LA8

Programes d’educació, formació, assessorament, prevenció i control de riscos que s’apliquen als treballadors, a les famílies o als membres de la comunitat en relació amb malalƟes greus

ND

LA9

Percentatge del total de treballadors que està representat en comitès de salut i seguretat conjunts de direcció-empleats, establerts per ajudar a controlar i a assessorar sobre programes de salut i seguretat al treball

ND

Formació i educació LA10

Mitjana d’hores anuals de formació per empleat, desglossades per categoria de treballador

ND

LA11

Programes de gesƟó d’habilitats i de formació conƟnuada que fomenten l’ocupabilitat dels treballadors i que els donen suport en la gesƟó Įnal de les carreres professionals

ND

LA12

Mitjana d’hores anuals de formació per empleat, desglossades per categoria de treballador

ND

Diversitat i igualtat d’oportunitats LA13

Composició dels òrgans de govern corporaƟu i planƟlla, desglossat per sexe, grup d’edat, perƟnència a minories i altres indicadors de diversitat

ND

LA14

Composició dels òrgans de govern corporaƟu i planƟlla, desglossat per sexe, grup d’edat, perƟnència a minories i altres indicadors de diversitat

ND

32


DRETS HUMANS PràcƟques d’inversió i proveïment

PÀGINA

HR1

Percentatge i nombre total d’acords d’inversió signiĮcaƟus que incloguin clàusules de drets humans o que hagin estat objecte d’anàlisi en matèria de drets humans

ND

HR2

Percentatge dels distribuïdors i contracƟstes principals que han estat objecte d’anàlisi en matèria de drets humans, i mesures adoptades consegüentment

ND

HR3

Total d’hores de formació dels empleats sobre políƟques i procediments relacionats amb els aspectes dels drets humans rellevants per a les seves acƟvitats, incloent-hi el percentatge d’empleats formats.

ND

No-discriminació HR4

Nombre total d’incidents de discriminació i mesures adoptades

18

Llibertat d’associació i convenis col·lecƟus HR5

AcƟvitats de la companyia en què el dret a la llibertat d’associació i d’acollir-se a convenis col·lecƟus puguin córrer riscos importants, i mesures adoptades per donar suport a aquests drets

ND

Explotació infanƟl HR6

AcƟvitats idenƟĮcades que comporten un risc potencial d’incidents d’explotació infanƟl, i mesures adoptades per contribuir a la seva eliminació

ND

Treball forçat HR7

Operacions idenƟĮcades com de risc signiĮcaƟu de ser l’origen d’episodis de treball forçat o no consenƟt, i les mesures adoptades per contribuir a la seva eliminació

ND

PràcƟques de seguretat HR8

Percentatge del personal de seguretat que ha estat format en les políƟques o procediments de l’organització en aspectes de drets humans rellevants per a les acƟvitats

ND

HR9

Nombre total d’incidents relacionats amb violacions de drets dels indígenes i mesures adoptades

ND

33


SOCIETAT Comunitat SO1

Naturalesa, abast i efecƟvitat de programes i pràcƟques per avaluar i gesƟonar els impactes de les operacions a les comunitats, incloent-hi l’entrada, l’operació i la sorƟda de l’empresa

PÀGINA ND

Corrupció SO2

Percentatge i nombre total d’unitats de negoci analitzades respecte dels riscos relacionats amb la corrupció

ND

SO3

Percentatge de treballadors formats en les políƟques i els procediments anƟcorrupció de l’organització.

ND

SO4

Mesures preses com a resposta dels incidents de corrupció

ND

PolíƟca pública SO5

Posició en les políƟques públiques i parƟcipació en el seu desenvolupament i en les acƟvitats de lobbying

ND

SO6

Valor total de les aportacions Įnanceres i en espècie a parƟts políƟcs o a insƟtucions relacionades, per països

ND

Comportament de competència deslleial SO7

Nombre total d’accions per causes relacionades amb pràcƟques monopolísƟques i contra la lliure competència, i els seus resultats

ND

Acompliment normaƟu SO8

Valor monetari de sancions i multes signiĮcaƟves i nombre total de sancions no monetàries derivades de l’incompliment de les lleis i les regulacions

23

34


RESPONSABILITAT SOBRE PRODUCTES Salut i seguretat del client PR1

PR2

PÀGINA

Fases del cicle de vida dels productes i serveis en què s’avaluen, per si escau millorar-los, els impactes en la salut i la seguretat dels clients, i percentatge de categories de productes i serveis signiĮcaƟus subjectes a aquests procediments d’avaluació

ND

Nombre total d’incidents derivats de l’incompliment de la regulació legal o dels codis voluntaris relaƟus als impactes dels productes i serveis a la salut i la seguretat durant el cicle de vida, distribuïts segons el Ɵpus de resultats d’aquests incidents

ND

EƟquetatge de productes i serveis ND

PR3

Tipus d’informació sobre els productes i els serveis que són necessaris per als procediments en vigor i la normaƟva, i percentatge de productes i serveis subjectes a aquests requeriments informaƟus

ND

PR4

Nombre total d’incompliments de la regulació i dels codis voluntaris relaƟus a la informació i l’eƟquetatge dels productes i serveis, distribuïts segons el Ɵpus de resultat d’aquests incidents

PR5

PràcƟques respecte de la saƟsfacció del client, incloent-hi els resultats dels estudis de saƟsfacció del client

ND

ND

PR6

Programes de compliment de les lleis o adhesió a estàndards i codis voluntaris, esmentats en comunicacions de màrqueƟng, incloses la publicitat, altres acƟvitats promocionals i els patrocinis

ND

PR7

Nombre total d’incidents fruit de l’incompliment de les regulacions relaƟves a les comunicacions de màrqueƟng, incloses la publicitat, la promoció i el patrocini, distribuïts d’acord amb el Ɵpus de resultat d’aquests incidents

Comunicacions de màrqueƟng

Privacitat del client PR8

Nombre total de reclamacions degudament fonamentades en relació amb el respecte a la privacitat i a la fuita de dades personals dels clients

23

Acompliment normaƟu PR9

Cost de les multes signiĮcaƟves fruit de l’incompliment de la normaƟva en relació amb el subministrament i l’ús de productes i serveis de l’organització

ND

35


Col路laboracions i agra茂ments:

Amb el suport de:

Memòria RSC 2010  

Memòria de Responsabilitat Social Corporativa d'AEtech corresponent a l'exercici del 2010

Advertisement