Page 1

ASSIGNATURA:

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA COM AVALUAREM?

QUÈ APRENDREM? CONTINGUTS

COMPETENCIES ESPECÍFIQUES

Tema 1. Filosofia i política en la polis grega clàssica.

Tema 2. Els fonaments del coneixement en la Modernitat Tema 3. copernicana Kantiana

La revolució de la filosofia

Ser capaç d’identificar els problemes filosòfics d’un text clàssic, conceptualitzar-los i comentar-los posant-los en relació amb el seu context històric i cultural i el pensament filosòfic de l’autor i d’altres, en la forma de una síntesi crítica o resum. Ser capaç de comprendre i expressar per escrit la connexió entre la història de la filosofia i la resta dels esdeveniments polítics, socials, culturals, etc., fugint de una visió de la filosofia desarrelada de les preocupacions humanes.

Tema 4. La filosofia del segle XX 

Ser capaç de construir argumentacions sòlides, vertaderes i coherents, per expressar el propi pensament o el dels filòsofs fugint d’un posicionament dogmàtic. Saber viure en una societat plural amb actituds cíviques, és a dir, acceptant el valor de posicionaments i formes de vida diferents amb una actitud crítica i com a un element enriquidor que alimenta la convivència pacífica, la ciutadania i el respecte pels drets humans.

INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ S’utilitzaran diversos instruments relacionats amb la prova PAU en cada trimestre. Les diferents avaluacions tindran progressivament un pes major fins arribar al 45% en la tercera. CRITERIS D’AVALUACIÓ 1. 2. 3. 4.

5.

Conèixer, definir i usar correctament el vocabulari filosòfic bàsic adquirit al llarg del cicle complet de formació filosòfica. Relacionar els problemes filosòfics estudiats amb les condicions històriques, socials i culturals en les quals van sorgir i a les quals van intentar donar resposta. Exposar, de manera clara i ordenada, situant-les cronològicament, les grans línies problemàtiques i sistemàtiques dels filòsofs que s’han estudiat de manera analítica. Analitzar el contingut de textos filosòfics de les obres estudiades en el curs, atenent la identificació dels seus elements fonamentals (problemes, conceptes i termes específics) i de la seua estructura expositiva (tesi, arguments, conclusions). Recollir informació rellevant, organitzar-la elaborant un treball monogràfic i exposarlo de manera crítica, sobre el pensament d’un filòsof, el contingut d’una de les obres analitzades o sobre algun aspecte de la història del pensament filosòfic

FUNCIONAMENT DE L’ASSIGNATURA

Objectius fonamentals: 1. Conèixer i comprendre els grans períodes en què es divideix la Història de la Filosofia occidental i la seua evolució en espiral, així com la seua relació amb altres formes d’expressió cultural i amb el context històric, social i cultural en què han sorgit. 2. Reconèixer i analitzar problemes filosòfics, principalment els estudiats en el curs anterior, en tant que qüestions sorgides al llarg de la Història, utilitzant textos d’una certa densitat conceptual i argumentativa, establint amb estos una relació de diàleg i interpretació davant de la temàtica plantejada.


3. 4. 5. 6.

7.

Reconèixer el significat de qüestions que han ocupat de manera recurrent les filosofies, així com la pertinència i significació de les qüestions, doctrines i debats filosòfics del passat per a la comprensió del present. Descobrir la pròpia posició cultural, axiològica i científica conformada per una història del pensament davant de la qual, d’altra banda, cal situar-se d’una manera reflexiva i crítica. Aprendre a llegir de manera comprensiva i crítica textos filosòfics d’autors diversos i oposats, comparar-los entre si i descobrir la importància del diàleg racional com a mitjà d’aproximació a la veritat. Desenrotllar estratègies d’accés a la informació filosòfica, d’hàbits de treball intel·lectual, d’anàlisi de la discursivitat racional i d’expressió verbal i escrita del pensament filosòfic, així com del propi pensament, prenent com a referent el rigor i l’esforç intel.lectual en l’anàlisi dels problemes filosòfics Defensar i mostrar una actitud lliure en l’expressió de les idees i el diàleg racional enfront de tota forma de dogmatisme.

Metodologia emprada: Partim d’un model d’aprenentatge no memorístic ni transmissiu en el que juga un paper imprescindible la implicació de l’alumnat i el seu treball personal per assolir els coneixements des dels quals poder accedir a la lectura comprensiva i anàlisi interpretatiu dels textos filosòfics seleccionats amb la intenció de desenvolupar diferents procediments de comentari de text i/o redacció. Així doncs utilitzem tot un seguit de recursos audiovisuals i informàtics per facilitar l’aprenentatge des de la motivació de l’alumnat. Tots aquestos recursos estan centralitzats en el bloc FILOSOF-ART. (http://filosoart.blogspot.com)

Foment de la lectura: Es imprescindible en l’assignatura la lectura de textos expositius i argumentatius per conèixer el context i la filosofia dels pensadors així com accedir a la lectura dels fragments seleccionats per al seu comentari. Es valorarà la possibilitat de fer treballs complementaris per millorar nota a partir de la lectura de textos filosòfics escollits. Ús de les TIC Des de fa tres cursos el suport informàtic fonamental és el bloc FILOSOF-ART des del qual es condueix tot el procés d’ensenyament-aprenentatge i la comunicació amb l’alumnat es realitza a través d’un grup secret de FACEBOOK. A títol indicatiu, presentarem un llistat de recursos i aplicacions 2.0 que utilitzem i a l’ús de les quals entrenem al nostre alumnat. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Presentacions en format de power point, slideboom, issuu. Les de creació pròpia poden consultar-se en el meu perfil de SLIDESHARE, SLIDEBOOM, ISSUU i la resta dels materials en el bloc. Murals digitals. Poden consultar-se el que hem desenvolupat en el nostre perfil Glogster. Activitats d’autoavaluació. Ferramentes col.laboratives com Mindomo (mapes mentals), Google DOCS I BOX (generació, edició col.laborativa i compartició de documents),etc. Weblocs especialitzats que són referenciats al bloc i que són fonts de consulta als treballs d’investigació i a l’estudi de l’alumnat Canal propi de en YOUTUBE/aestelagallach

Activitats complementàries Conferències a la Facultat de Filosofia o altres sobre els autors del temari escollit que s’ofereixen.

Programacio anual historia filosofia  

Document de programació anual