Page 1

‫ﻣﺟﻠﮫ ھﻧری اﻣواج ﺳﺎﮐن‬

‫در ﭘﯾش ﺷﻣﺎره ﻣﺟﻠﮫ اﻣواج ﺳﺎﮐن ﻣﯾﺧواﻧﯾم ‪:‬‬

‫ﻣﻘدﻣﮫ ﻣﺟﻠﮫ‬ ‫اھداف ﻣﺟﻠﮫ‬ ‫ﻓراﺧوان‬ ‫اﻋﺿﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺟﻠﮫ و اﻓرادی ﮐﮫ در ﻣﻧﺗﺷر ﮐردن اﯾن ﺷﻣﺎره ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐردﻧد‬ ‫ﮔﻔﺗﺎر ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ‬ ‫ﭼﻧد اﺛر‬


‫ﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ‬ ‫ھﯾﭼوﻗت درک ﻧﺷد ‪...‬‬

‫ﺷﺎﯾد زﻣﺎن آن رﺳﯾده ﻋﻣق ﯾﺦ زدﮔﯽ روﯾﺎھﺎ ‪ ،‬اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻋواطﻔﺷﺎن را درک ﮐﻧﯾم‬ ‫ﺷﺎﯾد زﻣﺎن آن رﺳﯾده ﺑﺟﺎی طرد ﮐردﻧﺷﺎن ﻓرﯾﺎدھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﺷﻧوﯾم و ﭼﺎره ای ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾم‬ ‫ﺷﺎﯾد زﻣﺎن آن رﺳﯾده ﻣرﺣﻣﯽ ﺑر زﺧم ھﺎﯾﺷﺎن ﺑﮕذارﯾم‬

‫ﺷﺎﯾد زﻣﺎن آن رﺳﯾده ﮐﺎری ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﺣﺗﯽ ﺗﻼﺷﯽ ﺑراﯾش ﻧﮑرده اﯾم‬

‫ﺷﺎﯾد زﻣﺎن آن رﺳﯾده ﺗﺎ درﮐﺷﺎن ﮐﻧﯾم ‪...‬‬ ‫ﻋﮑﺎس ‪ :‬ﺷﯾوا )‪(shiiv dvl‬‬


‫ﻣﻘدﻣﮫ ﻣﺟﻠﮫ اﻣواج ﺳﺎﮐن ‪:‬‬

‫ﺷﺎﯾد ﺑﮭﺗر ﺑﺎﺷد ﻣﻘدﻣﮫ را ﺑﺎ اﯾده ﺷﮑل ﮔﯾری ﻣﺟﻠﮫ ﺷروع ﮐﻧﯾم و ﭼﻧدی ﻧﯾز راﺟﻊ اﺳم ﻣﺟﻠﮫ ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾم ‪ .‬ﺳﭘس ﮐﻣﯽ‬ ‫ﻣﯾﭘردازﯾم ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺟﻠﮫ ﻣواﺟﮫ ﺧواھﯾم ﺷد و ﮔرﯾزی ﺑﮫ ھﻧر ﺑﮫ اﺻطﻼح دﭘرﺳﯾو ﯾﺎ ﻏم ﺳﺎزی و‬ ‫ﭼﯾﺳﺗﯽ ھﻧر ﻏم ﺳﺎزی ﻣﯾزﻧﯾم و ﺑﻌد ھم اھداف ﻣﺟﻠﮫ را ﺑﯾﺎن ﺧواھﯾم ﮐرد ‪.‬‬

‫اﯾده ی ﺷﮑل ﮔﯾری ﻣﺟﻠﮫ از ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳﺎل ‪ 91‬ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﺧﻼ در ﺟﺎﻣﻌﮫ راﺟﻊ ھﻧر ﻏم ﺳﺎزی اﯾﺟﺎد ﺷد ‪ .‬ھﻧری ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺧﺎص‬ ‫ﺗرﯾن ﻣﺧﺎطﺑﺎن را ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ داراﺳت ‪ .‬ﺑﮫ ﻧدرت ﻣﯾﺗوان اﺷﺧﺎﺻﯽ را ﯾﺎﻓت ﮐﮫ داﺳﺗﺎن ھﺎی ﮐﺎﻓﮑﺎ ﻣﯾﺧواﻧﻧد ‪ ،‬ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫را از دﯾدﮔﺎه ﻧﮭﯾﻠﯾﺳم ﻣﯾﻧﮕرﻧد ‪ ،‬ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﺗﺎل ﯾﺎ ﺳﻧﺗﯽ ﯾﺎ ﮐﻼﺳﯾﮏ ‪ ،‬و ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎی اﮐﺳﭘرﺳﯾوﻧﯾﺳم را دﻧﺑﺎل ﻣﯾﮑﻧﻧد و از آﻧﮭﺎ ﻟذت‬ ‫ﻣﯾﺑرﻧد ‪ .‬اﻣﺎ ﺷﺎﯾد ﺳﺋوال ﭘﯾش ﺑﯾﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﮕر از ﻏم ﻧﯾز ﻣﯾﺗوان ﻟذت ﺑرد ؟ ﮔرﭼﮫ ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﺳﺋوال ﻣﻔﺻل و طوﻻﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫دادن ﺑﮫ آن اﻟزاﻣﯾﺳت ‪.‬‬

‫ﻣردم روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﻧﻣﺎ ﻣﯾروﻧد ‪ ،‬ﮐﺗﺎب ﻣﯾﺧواﻧﻧد ‪ ،‬ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮔوش ﻣﯾدھﻧد و ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون از ھﻧر ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺑزاری‬ ‫ﺑرای ﻟذت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﮔﺎھﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ھﺎی ﺑﯽ اﺳﺎس ﻧﯾز در ﺑﺎب آﺛﺎر ھﻧری اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد ‪ .‬ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﺳﻣﻔوﻧﯽ‬ ‫ﭼﮭﻠم ﻣوﺗزارت از ﻧﮭم ﺑﺗﮭوون زﯾﺑﺎﺗر اﺳت ! ﯾﺎ ﻣﺛﻼ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺳﺑﮏ ﻣﺗﺎل ﻓﻘط ﺟﯾﻎ ﺟﯾﻎ ھﺎی ﺧواﻧﻧده و ﻗﯾژ ﻗﯾژھﺎی ﮔﯾﺗﺎرﯾﺳت‬ ‫ھﺎی آن اﺳت ! ﯾﺎ آﺛﺎر ون ﮔوگ را زﯾﺑﺎﺗر از اﻣﯾل ﻧوﻟده ﻗﻠﻣداد ﻣﯾﮑﻧﻧد ‪ .‬اﻣﺎ اﮔر از آﻧﮭﺎ راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎرھﺎﯾﺷﺎن ﺑرای ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ‬ ‫ھﺎﯾﯽ ﭘرﺳش ﮐﻧﯾم ﺑﺎ ﺟﻣﻼﺗﯽ ﭼون ‪" :‬ﻣن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ اون ﯾﮑﯽ ﺣﺎل ﻣﯾﮑﻧم" و اﻣﺛﺎل اﯾن ﺑرﺧورد ﻣﯾﮑﻧﯾم ‪ .‬اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻻزم ﻣﯾﺷود‬ ‫ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ھﺎی ھﻧر ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ﺣرﻓﮫ ای و ﻋﺎدی ﺗﻘﯾﺳم ﺑﻧدی ﺷوﻧد ‪ .‬ﺷﺎﯾد ﻣطرح ﮐردن اﯾن ﭘرﺳش ﻻزم ﺑﺎﺷد ﮐﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﭼﯾﺳت و اﺛری ھﻧری ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ را دارا ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻟﻘب زﯾﺑﺎ را ﺗﺻﺎﺣب ﮐﻧد ؟ ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳش و ھﻣﭼﯾن ﭘرﺳش‬ ‫ﻗﺑﻠﯽ )آﯾﺎ ﻣﯾﺗوان از ﻏم ﻟذت ﺑرد( ﺑﺎﯾد ﻣوﺿوع دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﺎم زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ را ﻣطرح ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﺣو ﻣﻣﮑن اﯾن‬ ‫ﭘرﺳش ھﺎ را ﭘﺎﺳﺦ دھﯾم اﻣﺎ ﻓﻘط دﯾدﮔﺎھﯽ از زﯾﺑﺎﺷﻧﺎﺳﯽ را ﻣطرح ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺑﮫ ﻧﺎم دﯾدﮔﺎه ﻓراﻧﻣودی ‪.‬‬


‫اﯾن دﯾدﮔﺎه از زﯾﺑﺎﺷﻧﺎﺳﯽ آﺛﺎر ھﻧری اﺷﺎره ﺑر اﯾن دارد ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ھﻧر ﺑروز اﺣﺳﺎﺳﺎت دروﻧﯽ ھﻧرﻣﻧد اﺳت ‪ .‬ﯾﻌﻧﯽ ھﻧری را‬ ‫زﯾﺑﺎ ﻣﯾﻧﺎﻣﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﺣو ﻣﻣﮑن اﺣﺳﺎس دروﻧﯽ ھﻧرﻣﻧد را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﮐﺷﯾده ﺑﺎﺷد ‪ .‬ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺗﺎﺑﻠوی "ﺟﯾﻎ" از‬ ‫ادوارد ﻣوﻧﮏ را ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل زﯾﺑﺎ ﻣﯾﻧﺎﻣﯾم ﭼون ﺑﺎ ﻧﮕرﯾﺳﺗن ﺑﮫ آن ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺟﯾﻎ ﯾﺎ ھﻣﺎن اﺣﺳﺎس دروﻧﯽ ای ﮐﮫ ادوارد‬ ‫ﻣوﻧﮏ را وا داﺷﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﭼﻧﯾن اﺛری ﺧﻠق ﮐﻧد را درک ﻣﯾﮑﻧﯾم ‪ .‬اﮐﺳﭘرﺳﯾوﻧﯾﺳم ھﺎ ﻧﯾز ﺑرای ﺗﺎﮐﯾد اﯾن دﯾدﮔﺎه ﻣﯾﮕوﯾﻧد ‪:‬‬ ‫"ھﻧری زﯾﺑﺎﺳت ﮐﮫ از درون زﯾﺑﺎ ﺑﺎﺷد ‪ ".‬ﺷﺎﯾد ﻣﻧظور از ﮐﻠﻣﮫ درون ھﻣﺎن ذھن ﮔراﯾﯽ ﻣﻔرطﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻧوع از زﯾﺑﺎﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑر آن ﺗﺎﮐﯾد دارد ‪.‬ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﺳﺧن رﻓت ‪ ،‬ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾﮕﯾرﯾم ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ از درون ﺑﺎﺷد و ﺑﺗواﻧد آن ﺣس‬ ‫ھﻧرﻣﻧد را ﺑﮫ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده اﺛر ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧد ف اﺛری ﺧوب ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷود و از اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮕﯾرﯾم ھﻧر ﻏم ﺳﺎزی‬ ‫ھﻧرﯾﺳت زﯾﺑﺎ ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﮔﻔت ھﻧر دﭘرﺳﯾو ﺟﺎﻟب ﺗرﯾن ﻧوع ھﻧر اﺳت ‪ .‬زﯾرا ﺑرای ﻣﺛﺎل وﻗﺗﯽ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ‪ Doom Metal‬ﮔوش ﻣﯾﮑﻧﯾم و‬ ‫اﺣﺳﺎس ﻏم ﻣﯾﮑﻧﯾم ‪ ،‬در واﻗﻊ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﺣﺳﺎس ﻏم داﺷﺗن ﻧدارﯾم وﻟﯽ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﯾم ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻏم ﻣﯾﮑﻧﯾم‬ ‫‪.‬ﻣﻧظورﻣﺎن از ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻏم ﻧداﺷﺗن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺷﺧﺻﯽ از اﻓراد ﺧﺎﻧواده ﻣﺎن ﻓوت ﻧﮑرده اﺳت ﮐﮫ از اﯾن اﺗﻔﺎق‬ ‫ﻣﺗﺎﺛر ﺷوﯾم و ﻏﻣﮕﯾن ﺷوﯾم ﺑﻠﮑﮫ از ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﮔوش ﻣﯾﮑﻧﯾم اﻧدوه را درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﯾم و آزاد و ﺑﮫ دور از ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻌﻠق و‬ ‫آزردﮔﯽ ﺧﺎطر از ﺣوادث ﺑد و ﺗﺎﺛﯾرات آن در آﯾﻧده ﻣﯾﺗواﻧﯾم اﺣﺳﺎس ﻏم ﮐﻧﯾم و در ﺟﮭﺎن اﻧدوھﺎ ﺑﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ از ﻣوﺳﯾﻘﯽ‬ ‫ﺑرای ﺧود ﻣﯾﺳﺎزﯾم ﻟذت ﺑﺑرﯾم ‪ .‬در اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﺣﺳﺎس ﻏم ﮐﻧﯾم در واﻗﻊ ﻟذت ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯾﺑرﯾم ‪ .‬ﺑﯾش از اﯾن وارد‬ ‫ﻣﺳﺎﺋل ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﻧر دﭘرﺳﯾو ﻧﻣﯾﺷوﯾم و اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺑﻌدی ﻣﺟﻠﮫ واﮔذار ﻣﯾﮑﻧﯾم ‪.‬‬ ‫ﭘرﺳش ﺑﻌدی ﮐﮫ ﻣطرح ﻣﯾﺷود اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﺑﺎﯾد از ﻏم ﻟذت ﺑﺑرﯾم ؟ آﯾﺎ ﺑﮭﺗر ﻧﯾﺳت از ﻣوﺿوﻋﺎت دﯾﮕر ﻟذت ﺑﺑرﯾم ؟ اﮐﺛر‬ ‫اﻓرادی ﮐﮫ از ھﻧر دﭘرﺳﯾو آن ﻟذت ﻣﯾﺑرﻧد اﻓرادی ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺧواھﻧد ﺧود را ﻏﻣﮕﯾن ﮐﻧﻧد ﺑﻠﮑﮫ اﻓراد اﻓﺳرده ای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در‬ ‫ﺗﻼﺷﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟذت ﺑردن از اﻧدوه ﺧود زﻧدﮔﯽ ﻏم زده ﺷﺎن را ﻣﺗﺣول ﮐﻧﻧد ‪ .‬اﯾن اﻓراد ﻗﺎﻟﺑﺎ اﻓرادی ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ‪ ،‬ﻋدم وﺟود‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت و دﯾﮕر ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎدی ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ اﮐﺛرا ﺑدﻟﯾل ﻋﻣﯾق ﺷدن ﺑﯾش از ﺣد در رواﺑط ﻋﺎطﻔﯽ ‪ ،‬زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ‪ ،‬آﯾﻧده زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﺑﺷر و ‪ ...‬ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺳﯾﺎه و ﻓﻼﮐت ﺑﺎری رﺳﯾده اﻧد و ﺷﺎﯾد دﯾﮕر ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد طوری رﻓﺗﺎر ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻧﮕﺎر زﻧدﮔﯽ ھﻣﺎن زﻧدﮔﯽ ﻗرن‬ ‫ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن اﺳت ‪ ،‬ﺑدون دﻗدﻗﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﻌﻧوی ‪ .‬دﻻﯾل زﯾﺎدی ﺑرای اﻓﺳردﮔﯽ و رﺷد آن در ﺟواﻣﻊ ﻣدرن ﻣﯾﺗوان ﻣطرح ﻧﻣود‬ ‫وﻟﯽ ﺷﺎﯾد ﻣﮭم ﺗرﯾن و ﻣوﺛرﺗرﯾن آﻧﺎن ﺧود ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﺑﺎﺷد ‪ .‬ﺷﺎﯾد اﻧﺗﺧﺎب اﯾﻧﮑﮫ از ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﻟذت ﺑﺑرﯾم و آﻧرا ﺗﺣﺳﯾن ﮐﻧﯾم و ﯾﺎ آﻧرا‬ ‫ﺑدﻟﯾل ﺳﺳت ﮐردن ﻋواطف و ﺟﮭﺎن دروﻧﯽ اﻧﺳﺎن ھﺎ ﺑﮑوﺑﯾم ‪ ،‬اﻣرﯾﺳت ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار ‪ .‬ﻧﻣﯾداﻧﯾم ﺑﺎﯾد ﻣدرﻧﯾﺗﮫ را ﺑﺧﺎطر درھم‬ ‫ﺷﮑﺳﺗن ﻣرزھﺎی ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ و ﻣﻣﮑن ﮐردن اﻣوری ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻓﮑر اﻧﺟﺎم آن ﺑﮫ ذھن ﮔذﺷﺗﮕﺎن ﺧطور ﻧﻣﯾﮑرد ‪ ،‬ﺣﺎﻻ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ‬ ‫روزﻣره و ﻋﺎدی ﺷده اﻧد و زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر اﻣروزه ﺑدون آﻧﮭﺎ ﻟﻧﮓ ﺧواھد ﺑود ‪ ،‬ﺳﺗﺎﯾش ﮐﻧﯾم ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺳرزﻧش ﮐﻧﯾم ﭼرا ﮐﮫ ﻣوﺟب‬ ‫ﺷده ﺗﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﺑزرگ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺑﮫ اﺻطﻼح ﭼﯾپ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد و از طرﻓﯽ ﺑﺎﻋث ﺷده ارﺗﺑﺎطﺎت اﻧﺳﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﻧﯾﺎز داﺷﺗن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھم‬


‫راﺑطﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ھﻣﺎن ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از اﺷﺧﺎص ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ھدف ھﺎی ﺧود و ﺳﭘس رھﺎ ﮐردن آﻧﮭﺎ ﺑدﻟﯾل ﺑﯽ‬ ‫ﻣﺻرف ﺷدﻧﺷﺎن ﺑراﯾﻣﺎن و ھزاران ﻣﺿرات دﯾﮕر !‬ ‫روزﻣرﮔﯽ زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ‪ ،‬ﺗرس ‪ ،‬وﺣﺷت و ﻧﺎ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﺑﮫ ھﻣراه دارد ) از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﻼح ھﺎی ﻣرﮔﺑﺎر و ﻏﯾره( ‪،‬‬ ‫زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر را ﺗﮭدﯾد ﻣﯾﮑﻧد ‪ .‬ﻓﻘر و درﻣﺎﻧدﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣوج ﻣﯾزﻧد ‪ ،‬ارزش ھﺎ ﮔم و ﺣﺗﯽ از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﻧد ‪ ،‬اﻧﺳﺎن ھﺎی ﻗﺷر‬ ‫ﺿﻌﯾف اﺑزاری ﺑرای ﺗرﻗﯽ ﻗﺷر ﺛروﺗﻣﻧد ﺷده اﻧد ‪ ،‬ﮐﺎﻧون ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺑﺷدت ﺿﻌﯾف ﺷده ‪ ،‬ﮐﺷﺗﺎرھﺎ و ﺟﻧﮓ ھﺎ اﻣﺎن ﻣردم را‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ و ﻓﻘط ﻗﺷر ﺧﺎﺻﯽ ﺻدﻣﺎت ﺟﻧﮓ را ﻣﺗﺣﻣل ﻣﯾﺷوﻧد و آن ﻗﺷر طﺑﯾﻌﺗﺎ ﻗﺷر ﺿﻌﯾف ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ‪ .‬و از ھﻣﮫ ﺑدﺗر ﻣردﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﮫ از وﺿﻌﯾﺗﺷﺎن ﺑﺎ اﯾن اﺳﺗدﻻل راﺿﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﺳت ﺑدﺗر از اﯾن ﺷوﻧد و ﮐﺎﺷﻔﺎن ‪ ،‬ﻣﺧﺗرﻋﺎن ‪ ،‬ﻓﯾزﯾﮏ داﻧﺎن و ﻏﯾره ای ﮐﮫ‬ ‫در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑرای ﻧﺎﺑودی ﺗﻣﺎم ﻋواﻣل ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺳﻌﯽ دارﻧد اﺛﺑﺎت ﮐﻧﻧد ﭼﯾزی را ﺑﺎﯾد ﺑﺎور ﮐرد ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان دﯾد و در‬ ‫اﯾن ﻣﯾﺎن ﻣﯾﺗوان ھﻧر را آﺧرﯾن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﺷر داﻧﺳت ‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﻣطرح ﮐردن ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ از اﯾن ﻗﺑﯾل ﺷﺎﯾد اﺑﮭﺎم ﭘﯾش ﺑﯾﺎﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻧوع از ھﻧر ﻣﺧﺻوص اﻧﺳﺎن ھﺎی ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺟﺎ زده‬ ‫اﺳت اﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﻧﯾﺳت ‪ .‬اﯾن ﺳﺑﮏ ھﻧری ﺑﺎ آﺷﮑﺎر ﻧﻣودن زﺷﺗﯽ ھﺎ ‪ ،‬درد و رﻧﺞ و ﭘﻠﯾدی ھﺎی ﻣوﺟود در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﻌرﻓﯽ‬ ‫ﮐردن اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺎﻣل اﯾن ﻓﻼﮐت ؛ ﺟواﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺷری را ﺑﮫ ﺗوﻟد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧو دﻋوت ﻣﯾﮑﻧد ‪ .‬اﯾن دﻋوت در ﺷﻌر و ادب‬ ‫ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯾز ﻣوﺟود اﺳت ‪:‬‬

‫ﺑﯾﺎ ره ﺗوﺷﮫ ﺑردارﯾم‬ ‫ﻗدم در راه ﺑر ﺑرﮔﺷت ﺑﮕذارﯾم‬ ‫ﺑﺑﯾﻧﯾم آﺳﻣﺎن ھر ﮐﺟﺎ آﯾﺎ ھﻣﯾن رﻧﮓ ﺳت؟ )اﺧوان ﺛﺎﻟث(‬

‫و ﯾﺎ ﺳﮭراب ﺳﭘﮭری ﺷﮭری اﯾده آل را ﺗوﺻﯾف ﻣﯾﮑﻧد و ﺳﭘس ﻣﺧﺎطب را دﻋوت ﻣﯾﮑﻧد ﻗﺎﯾﻘﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﮫ آن ﺷﮭر ﮐوچ ﮐﻧد ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯾﺗوان ھﻣﺎن دﻋوت ﺑﮫ ﺗوﻟد اﻧﺳﺎﻧﯽ اﯾده آل ﻗﻠﻣداد ﺷود ‪:‬‬

‫ﭘﺷت درﯾﺎھﺎ ﺷﮭری اﺳت‬


‫ﮐﮫ در آن ﭘﻧﺟره ھﺎ رو ﺑﮫ ﺗﺟﻠﯽ ﺑﺎز اﺳت‬ ‫ﺑﺎم ھﺎ ﺟﺎی ﮐﺑوﺗرھﺎﯾﯽ اﺳت‬ ‫ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗواره ی ھوش ﺑﺷری ﻣﯾﻧﮕرﻧد‬

‫دﺳت ھر ﮐودک ده ﺳﺎﻟﮫ ی ﺷﮭر ﺷﺎﺧﮫ ی ﻣﻌرﻓﺗﯽ اﺳت‬ ‫ﻣردم ﺷﮭر ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﯾﻧﮫ ﻣﯾﻧﮕرﻧد‬ ‫ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﻌﻠﮫ ‪ ،‬ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧواب ﻟطﯾف‬ ‫ﺧﺎک ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﺣﺳﺎس ﺗورا ﻣﯾﺷوﻧد‬

‫و ﺻدای ﭘر ﻣرﻏﺎن اﺳﺎطﯾر ﻣﯾﺎﯾد در ﺑﺎد‬ ‫ﭘﺷت درﯾﺎھﺎ ﺷﮭری اﺳت‬ ‫ﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﺎﯾد ﺳﺎﺧت‬

‫ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ھﻣﭼون ﻏم ‪ ،‬ﺗرس ‪ ،‬وﺣﺷت ‪ ،‬ﭘﻠﯾدی ھﺎ و ‪ ...‬ﯾﮑﯽ از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ھﻧر ﻣدرن اﺳت ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﺟرات ﺑﺗوان ﮔﻔت ﺗﺎ ﻗﺑل از ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﺷدن ھﻧر ‪ ،‬ھﻧرﻣﻧدان ﺑﮫ ﻧدرت ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﻣﯾﭘرداﺧﺗﻧد ‪ .‬ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان‬ ‫رواﻧﮑﺎوی ھﺎی ﻓروﯾد ‪ ،‬ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﻧﯾﭼﮫ را ﻋﺎﻣل ﻣﺣرک ﭼﻧﯾن ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ در ھﻧر داﻧﺳت ‪ .‬اﮐﺳﭘرﺳﯾوﻧﯾﺳم ھﺎ ﺑر ﺟﮭﺎن درون و‬ ‫ﻧﺷﺎن دادن ﭘﻠﯾدی ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺑﺷرﺗﺎﮐﯾد ﮐردﻧد ‪ ،‬ﻓووﯾﺳت ھﺎ وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻓﻼﮐت ﺑﺎر ﺑﺷر ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد ‪ ،‬داداﺋﯾﺳت ھﺎ ﭘس‬ ‫از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﮔﻔﺗﻧد دﯾﮕر ارزﺷﯽ ﺑرای دﻓﺎع ﮐردن وﺟود ﻧدارد و ھﻧر ﺿد ھﻧر و ارزش ﺿد ارزش را ﺗروﯾﺞ ﮐردﻧد و‬ ‫اﻓرادی ﭼون اورﯾﺎﻧﺎ ﻓﺎﻻﭼﯽ اﻋﻣﺎق ﻋواطف اﺣﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻧدوﮐﺎو ﮐردﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﻓﯾﻠﺳوﻓﯽ ﮔﻔت ﻣن زﻧده ام ﺗﺎ ﺑﮕوﯾم ﻣرگ ﺑﮭﺗر‬ ‫اﺳت !‬


‫ﮐﻣﯽ ﺑﭘردازﯾم ﺑﮫ ﻣﺟﻠﮫ ‪ ...‬اﯾن ﺷﻣﺎره ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﺑﮭﺗر ﭘﯾش ﺷﻣﺎره ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺳﺧﺗﯽ ای ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل ﺗﮑﻣﯾل ﻧﺑودن اﻋﺿﺎ و‬ ‫ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻧﺗﺷر ﺷدن و ‪ ...‬ﻣﻧﺗﺷر ﺷد و اﻣﯾدوارﯾم ﺑﺎ ﻓراﺧواﻧﯽ ﮐﮫ در ﺻﻔﺣﮫ آﺧر ﻣﺷﺎھده ﺧواھﯾد ﮐرد ‪ ،‬ﺑﺗواﻧﯾم اﻋﺿﺎﯾﻣﺎن را‬ ‫ﺗﮑﻣﯾل و آﻣﺎده ﺑرای اﻧﺗﺷﺎر ﺷﻣﺎره ﯾﮏ ﻣﺟﻠﮫ ﺑﺷوﯾم و ﺑﺗواﻧﯾم وظﺎﯾف ﺧودرا )ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت اھداف ﻣﺟﻠﮫ ﻣﺷﺎھده ﺧواھﯾد ﮐرد(‬ ‫ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﺣو اﻧﺟﺎم دھﯾم و ﺳﻌﯽ ﺑر رﺳﺎﻧدن ﺻدای اﻓرادی ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھﯾﭼوﻗت درک ﻧﺷدﻧد ‪ .‬ﺷﺎﯾد وﻗت آن رﺳﯾده ﺗﺎ‬ ‫ﺑﮕوﯾﯾم ﻣﺟﻠﮫ اﻣواج ﺳﺎﮐن ﻣﻐﺎﯾرﺗﯽ ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻧدارد و ھدف ﻣﺎ ﻓﻘط ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ھﻧر دﭘرﺳﯾو اﺳت و ﻧﮫ ﭼﯾز‬ ‫دﯾﮕر ‪.‬‬

‫ﻧوﯾﺳﻧده ‪ :‬اﻣﯾرﺣﺳﯾن ﺑرﯾﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎ وﯾراﺳﺗﺎری ﺷﯾوا راد‬


‫اھداف ﻣﺟﻠﮫ ‪:‬‬

‫اوﻟوﯾت اول ﻣﺟﻠﮫ ﺑررﺳﯽ ھﻧر دﭘرﺳﯾو )ﯾﺎ ھﻣﺎن ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ آن ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﺑر ﺟﺎ اﻧداﺧﺗن آن دارﯾم ‪ ،‬ﻏم ﺳﺎزی( در ﺷﺎﺧﮫ‬ ‫ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد و در اوﻟوﯾت ھﺎی ﺑﻌدﯾﻣﺎن ﺳراغ ھﻧرھﺎی دﯾﮕر ھﻣﭼون ﺳﯾﻧﻣﺎ ‪ ،‬ﺗﺋﺎﺗر ‪ ،‬ﻧﻘﺎﺷﯽ ‪ ،‬ﻋﮑﺎﺳﯽ و ‪ ...‬ﺧواھﯾم رﻓت ‪.‬‬ ‫ﺑرای ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ دﭘرﺳﯾو ﻧﯾز اوﻟوﯾﺗﻣﺎن ﺑﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺳﺑﮏ ﻣﺗﺎل اﺳت و در اوﻟوﯾت ھﺎی ﺑﻌدی ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﮐﻼﺳﯾﮏ و‬ ‫ﺳﻧﺗﯽ اﯾراﻧﯽ ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت ‪.‬‬ ‫ﺑرای اﯾن رﺳﺎﻟﺗﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ﭼون و ﻧﻘد و ﺑررﺳﯽ آﻟﺑوم ھﺎ ‪ ،‬ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﮔروه ھﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎﯾﯽ ﭼون‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﻧر دﭘرﺳﯾو ﯾﺎ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺳل ﻏم زده و ‪ ، ...‬ﺗﺣﻠﯾل ﺑر ﺳﺑﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧر دﭘرﺳﯾو ﻣﯾﭘردازﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد‬ ‫دﯾﮕر ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻣﯾﺷود ھﻧر ﻏم ﺳﺎزی را ﺑﮫ طور ﺻﺣﯾﺢ و آﻧطور ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﯾم ؛ ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت و ﻗطﻌﺎ در‬ ‫اﯾن راه ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾم )اداﻣﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ را ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﻓراﺧوان ﻣﺟﻠﮫ ﻣوﮐول ﻣﯾﮑﻧﯾم( ‪ .‬ﮐﺎر ﻣﺎ ﺳﺧت اﺳت از‬ ‫اﯾن ﺟﮭت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧری ﻣﯾﭘردازﯾم ﮐﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﭘﺳﻧد ﻧﯾﺳت ‪ .‬ھر ﮐﺳﯽ ﺗواﻧﺎﯾﯽ درک و درﯾﺎﻓت اﯾن ھﻧر را ﻧدارد و ﺷﺎﯾد ﻣﺛل ﻣوﺳﯾﻘﯽ‬ ‫ھﺎی ﻋﺎﻣﮫ ﭘﺳﻧدی و ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ )اﮔر ﺑﺗوان اﺳﻣﺷﺎن را ھﻧرﻣﻧد ﮔذاﺷت( ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه وظﯾﻔﮫ ھﻧر را ﭘوﻟﺳﺎزی ﺑرای ھﻧرﻣﻧد‬ ‫درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد ‪ ،‬ﻧﯾﺳﺗﯾم و ھﯾﭻ ﺗﻼﺷﯽ ھم ﺑرای ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺑﮫ ھﻧرھﺎی ﮐﺎذب ﻧﺧواھﯾم ﮐرد ‪ .‬ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ دارﻧد ھﻧر‬ ‫ﺟدی و واﻗﻌﯽ ﺑﺳﺎزﻧد ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑرﺧورد ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺣﺗﯽ ﺑﻌﺿﯾﺷﺎن از ھﻧرﻣﻧد ﺑودن دﻟزده ﻣﯾﺷوﻧد و ﺑﻌﺿﯽ دﯾﮕر ھم ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯾﺟﻧﮕﻧد و ھﻧرﺷﺎن را ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯾﮑﻧﻧد ‪ ،‬ﺻداﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﮔوش ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻧﻣﯾرﺳد و در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ دﻟزده ﻣﯾﺷوﻧد ‪ .‬ھدف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ‬ ‫ﮐﻣﮏ ﮐردن ﺑﮫ اﯾن دﺳﺗﮫ از ھﻧرﻣﻧدان اﺳت و ﺑرای اﯾن ھدف ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ﭼون ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ‪ ،‬ﻧﻘد و ﺑررﺳﯽ آﺛﺎرﺷﺎن ‪ ،‬ﺧﺑررﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﺷﺎن از طرﯾق ﻗﺳﻣت اﺧﺑﺎر ﻣﺟﻠﮫ و ﻏﯾره را اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾم داد ‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﻋﮑس و ﻧﻘﺎﺷﯽ اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾم داد ﻗرار دادن ﻋﮑس و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮫ طور ﯾﮏ در ﻣﯾﺎن در‬ ‫ﺻﻔﺣﺎت ﻓرد ﻣﺟﻠﮫ اﺳت و در اوﻟوﯾت ھﺎی ﺑﻌدی ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾم در ﻗﺳﻣت زﯾرﯾن ھر اﺛری ﮐﮫ در ﺻﻔﺣﺎت ﻓرد ﻣﺟﻠﮫ ﻗرار ﻣﯾدھﯾم‬ ‫‪ ،‬ﺗﺣﻠﯾل ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﯾز ﺑر آن اﺛر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻘدور ﺑﺎﺷد ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾم از آﺛﺎری ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻋزﯾزان ﺑرای ﻣﺎ ارﺳﺎل‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم ‪.‬‬


‫از ﺷﻣﺎره ھﺎی آﺗﯽ ﻣﺟﻠﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻗﺳم ﻧرم اﻓزاری و ‪ PDF‬و ﺻوﺗﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯾﺷود ‪ .‬ﺣﺎﻟت ﻧرم اﻓزاری ﻣﺟﻠﮫ در اداﻣﮫ ﺗوﺿﯾﺢ‬ ‫داده ﺧواھد ﺷد اﻣﺎ ﺣﺎﻟت ﺻوﺗﯽ ﻣﺟﻠﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺗوای ﻣﺟﻠﮫ را ﺗوﺳط ﮔوﯾﻧدﮔﺎن ﻧﺷرﯾﮫ ﺑر روی ﻓﺎﯾل ﺻوﺗﯽ‬ ‫ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯾﮑﻧﯾم و ﺷﺎﯾد ﻟﻘب اوﻟﯾن ﻣﺟﻠﮫ ﺻوﺗﯽ را ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺧودﻣﺎن اﺧﺗﺻﺎص دھﯾم ‪ .‬ﻓﻌﻼ ﺗﺻﻣﯾم ﺑر ﺑﮫ ﻓروش ﮔذاﺷﺗن ﻣﺟﻠﮫ‬ ‫ﻧدارﯾم اﻣﺎ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد از ﺷﻣﺎره دوم ﻣﺟﻠﮫ ‪ ،‬ﺣﺎﻟت ﻧرم اﻓزاری ﻣﺟﻠﮫ را ﺑﮫ ﺻورت ‪ DVD‬ﺑرای ﻓروش ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﯾم ‪.‬‬ ‫ھﻔﺗﮫ ﺑﻌدی )ﻣورخ ﯾﺎزدھم اﺳﻔﻧد( ﭘﯾش ﺷﻣﺎره ﻣﺟﻠﮫ ﺑر روی ﻧرم اﻓزاری ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺗﯾم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾس ﻣﺟﻠﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺧواھد ﺷد ‪،‬‬ ‫ﺑر روی ﺳﺎﯾت ھﺎ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت ‪ .‬ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎ روزھﺎی آﺗﯽ ﻣﺟﻠﮫ ﺑرای اﻧﺗﺷﺎر ﺑر روی ﺳﺎﯾت ھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ زﺑﺎن ﺗرﺟﻣﮫ و‬ ‫ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﺷد ‪ .‬ﺳﺎﯾت ﻣﺟﻠﮫ ﻧﯾز ھﻣراه ﺑﺎ ﻧرم اﻓزار در ھﻔﺗﮫ ﺑﻌدی اﯾﺟﺎد و ﺑر روی ﻧرم اﻓزار ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت ‪ .‬ﺑﮭﺗر اﺳت‬ ‫ﺑﯾش از اﯾن ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺗﮑﻣﯾل ﺷدن ﺗﯾم ﻧﺷرﯾﮫ اھداﻓﯽ ﻣﺷﺧص ﻧﮑﻧﯾم ﺗﺎ اﮔر ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑر ﻗوﻟﻣﺎن دﯾده ی ﻋﻣل ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾم ‪ ،‬دﭼﺎر‬ ‫ﺷرﻣﻧدﮔﯽ ﻧﺷوﯾم ‪ .‬ﭘس ﺑﻧﺎﺑراﯾن در ﺷﻣﺎره ﯾﮏ ﻣﺟﻠﮫ در ﻣﻘدﻣﮫ اھداف ﻣﺟﻠﮫ را ﺗﮑﻣﯾل ﺧواھﯾم ﮐرد ‪.‬‬

‫ﻣﺟﻠﮫ ﻓﻌﻼ ﺑﮫ ﺻورت ﮔﺎھﻧﺎﻣﮫ ﺧواھد ﺑود و ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر ﺷﻣﺎره ﯾﮏ ﻣﺟﻠﮫ ﺑزودی اﻋﻼم ﺧواھد ﺷد ‪.‬‬


‫ﻓراﺧوان ‪:‬‬

‫ﺗﯾم ﻧﺷرﯾﮫ ھﻧوز ﺗﮑﻣﯾل ﻧﺷده و اﻓراد ﻣﺟرب در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﻠوﺗر ﺧواھﯾم ﮔﻔت ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾم ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻣﻧﺗﻘد و ﺗﺣﻠﯾﻠﮕر آﺛﺎر ھﻧری ‪:‬در ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ھﻧری از ﺟﻣﻠﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ‪ ،‬ﺳﯾﻧﻣﺎ ‪ ،‬ﻋﮑﺎﺳﯽ ‪ ،‬ﻧﻘﺎﺷﯽ ‪ ،‬ﺗﺋﺎﺗر و‬ ‫ﻏﯾره‬

‫‪-‬‬

‫ﻋﮑﺎس ‪ ،‬ﻧﻘﺎش ‪ ،‬داﺳﺗﺎن ﻧوﯾس‪ :‬ﺑرای ﻋﺿوﯾت ﺛﺎﺑت در ﻣﺟﻠﮫ ﺑرای ارﺳﺎل آﺛﺎرﺷﺎن ﺑرای ھر ﺷﻣﺎره از ﻣﺟﻠﮫ‬

‫ﺗوﺿﯾﺢ ‪ :‬ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﺎ ﻗﺻد دارﯾم داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺳرﯾﺎﻟﯽ در ﻣﺟﻠﮫ ﻗرار دھﯾم ﯾﺎ ھﻣﺎن ﻗرار دادن ﻋﮑس و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮫ‬ ‫طور ﯾﮏ در ﻣﯾﺎن در ﺻﻔﺣﺎت ﻓرد ﻣﺟﻠﮫ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧوﯾس ‪ :‬در ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠف ھﻧر ﻏم ﺳﺎزی )دﭘرﺳﯾو(‬ ‫ﺗوﺿﯾﺣﺎت ‪ :‬ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﭼون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ‪ ،‬رواﻧﺷﺎﻧﺳﯽ ‪ ،‬ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﻧر ﻏم ﺳﺎزی و ‪...‬‬

‫‪-‬‬

‫ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ھﻧر ﻏم ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾﮑﻧﻧد ‪ :‬ﺟﮭت ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ و ﻣﻌرﻓﯽ و ﻏﯾره‬

‫‪-‬‬

‫وﯾراﺳﺗﺎر ‪ :‬ﺟﮭت وﯾراﯾش ﻣﺗن ھﺎی ﻣﺟﻠﮫ‬


‫‪-‬‬

‫ﮔراﻓﯾﺳت ‪ :‬ﺑرای اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﮔراﻓﯾﮑﯽ ﻣﺟﻠﮫ‬

‫‪-‬‬

‫ﻣﺗرﺟم ‪ :‬ﺑرای ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﺗن ھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧوﯾﺳﺎن ﻧﺷرﯾﮫ اﻟزاﻣﯾﺳت و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎز دارﻧد ‪.‬‬ ‫ﺗﺑﺻره ‪ :‬ﻋزﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻏﯾر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﺳﻠط ھﺳﺗﻧد ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﮔوﯾﻧده ‪ :‬ﺑرای ﮔوﯾﻧدﮔﯽ ﻧﺳﺧﮫ ﺻوﺗﯽ ﻣﺟﻠﮫ‬

‫ﺑﮫ ﻏﯾر از ﻣوارد ﮔﻔﺗﮫ ﺷده دوﺳﺗﺎن در ھر زﻣﯾﻧﮫ ای در ﺑﺎب ھﻧر ﻏم ﺳﺎزی ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺳﺗﻧد ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﻧد‬ ‫‪ .‬ﺟﮭت اطﻼع ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ‪.‬‬


‫ﻣﻌرﻓﯽ اﻋﺿﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺷرﯾﮫ ‪:‬‬

‫اﻣﯾرﺣﺳﯾن ﺑرﯾﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﭘﺎرﺳﺎ ‪ .‬ن‬ ‫ﺷﯾوا راد‬ ‫اﻣﯾر اﻟف‬ ‫ﺳﭘﮭر اس ای‬

‫و ﺑﺎ ﺗﺷﮑر از ‪:‬‬

‫ﺷﯾوا دی وی ال ﺑدﻟﯾل ارﺳﺎل آﺛﺎرﺷﺎن )ﻋﮑس(‬ ‫ﭘرﯾﺎ ﺟوان ﺑدﻟﯾل ارﺳﺎل آﺛﺎرﺷﺎن )ﻧﻘﺎﺷﯽ(‬ ‫ﺳﯾﻧﺎ ﻧﺟف ﻟو ﺑدﻟﯾل ﮐﻣﮏ اﻋﺿﺎی ﻧﺷرﯾﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف‬ ‫داﻧﯾﺎل ﻻﭼﯾن ﮐﻣﮏ در وﯾراﺳﺗﺎری ﻣﺟﻠﮫ‬

‫و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎﯾت ھﺎی ‪:‬‬ ‫‪www.radiorock.ir‬‬ ‫‪www.rockboys.org‬‬

‫)ﺳﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری دارﻧد ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد (‬


‫ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و روش ھﺎی ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ ‪:‬‬ ‫ﭘﯾش ﺷﻣﺎره ﻣﺟﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﺷﮑﻼت آن ﻣﻧﺗﺷر ﺷد و ﺷﺎﯾد ﺑﺎﯾد ﻣﻌذرت ﺧواھﯽ ﮐﻧم ﺑدﻟﯾل ﺿﻌف ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾش ﺷﻣﺎره داﺷت‬ ‫وﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد در ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺑﻌدی ﺑرطرﻓﺷﺎن ﮐﻧﯾم ‪ .‬ھﻣﭼﻧﯾن ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯾﺷوﯾم از ﻧظراﺗﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم ﺑرای ﺑﮭﺑود‬ ‫ﻣﺟﻠﮫ ‪ ،‬ﭘس ﺣﺗﻣﺎ ﻧظراﺗﺗﺎن را ﺑر روی ﭘﯾﺞ ﻓﯾس ﺑوک ﻣﺎ ﯾﺎ اﯾﻣﯾل ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد ‪.‬‬

‫ﻓﯾس ﺑوک ﻣﺟﻠﮫ ‪:‬‬ ‫‪www.facebook.com/swmagazin‬‬

‫اﯾﻣﯾل ﻣﺟﻠﮫ ‪:‬‬ ‫‪Staticwaves.magazine@hotmail.com‬‬

‫ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑرای ﻣﺎ اﯾﻣﯾل ﻓرﺳﺗﺎده و ﯾﺎ ﺑر روی ﺻﻔﺣﮫ ﻓﯾس ﺑوک ﻣﺎ ﭘﯾﻐﺎم ﺑﮕذارﯾد ‪ .‬ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﻣطﻠﻊ ﺷدن از اﺧﺑﺎر ﻣﺟﻠﮫ‬ ‫ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﻓﯾس ﺑوک ﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ‪.‬‬

‫ﻣﺟﻠﮫ اﻣواج ﺳﺎﮐن‬ ‫‪Static WaveS Magazine‬‬


‫ﻧﻘﺎش ‪ :‬ﭘرﯾﺎ ﺟوان‬


(shiiv dvl) ‫ ﺷﯾوا‬: ‫ﻋﮑﺎس‬

Static WaveS Magazine  
Static WaveS Magazine  

a Magazine About Depression ART

Advertisement