Page 1

23 M A R 29

Digital News Update


Digital

Thumbsup

27

Local

MAR

http://thumbsup.in.th/2012/03/samsung-seoul-in-love-galaxy-tab-7/ • • •

Samsung สร้ างซีรีส์ออนไลน์สดุ โรแมนติกเรื่ องใหม่ “โซล อิน เลิฟ (Seoul In Love)” ตอกย ้ากระแสฮิตของ “Samsung Galaxy Tab 7.7” ในเมืองไทย ตังเป ้ ้ าผู้ชม กว่า 1.5 ล้ านคลิก ใน 1 เดือน เป็ นเรื่ องราวสุดโรแมนติกของคนคูห่ นึง่ ที่เริ่ มต้ นที่เมืองโรแมนติกอย่างโซล แต่ก็มีอปุ สรรคมาขัดขวาง แต่ความรักของทังคู ้ ก่ ็ได้ ตวั ช่วยอย่าง Samsung Galaxy Tab 7.7 มา ช่วยไว้ ด้ วยคุณสมบัติพิเศษต่างๆของซัมซุง VDO link http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vUi3409ufs4 1


Campaignasia

Facebook advertising platform: better engagement and exposure

Digital

29

Global

MAR

http://www.campaignasia.com/Article/295432,opinion-facebook-strengthens-commitment-to-consumers-andmarketers.aspx • •

Reach Generator: Significantly more reach Your content and your ads are now the same, appear in four places: Newsfeed, right-hand side, mobile newsfeed and the logout page. The lines between what they refer to as paid, owned and earned media started to blur. Brand Timelines: Have a more personal relationship with their target market.

2


Campaignasia

aims to be more than a location-based game with 'Explore'

Digital

29 Foursquare

Global

MAR

http://www.campaignasia.com/Article/295437,foursquare-aims-to-be-more-than-a-location-based-game-withexplore.aspx • • •

Foursquare's extensive database and social media features can base recommendations on where fellow Foursquare buddies have been, and on places and lists that the user follows. Foursquare has no plans to charge brands for the services it currently offers, but will instead add an additional level of premium services that it can monetize. Foursquare wants to transition from a game to a social research tool that users turn to as their go-to guide and reference. 3


Digitalbuzzblog

Samsung: 3D Projection “Face” Mapping

Digital

28

Global

MAR

http://www.digitalbuzzblog.com/samsung-dual-world-3d-projection-face-mapping-on-people/ • • •

“Explore Your Dual World” launched as a way to be a little different for a new Samsung phone that supports dual sim cards. Real persons face becomes the canvas for the projections VDO link http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9wBxf-NIbbI

4


Marketingoops

“คนที่ชอบของเหมือนกันมักจะมีอะไรคล้ ายๆกัน”

Digital

28 colourDNA

Global

MAR

http://www.marketingoops.com/digital/social-media/หรื อ-colourdna-คือ-pinterest-เวอร์ ชนั สี/ • • • • •

colourDNA นันเป็ ้ นแอปพลิเคชันที่จะจาแนกว่าคอนเทนต์นี ้เป็ นที่ชื่นชอบของคนกลุม่ ใด ซึง่ จะทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเลือกอ่านคอนเทนต์เฉพาะที่ ชอบ หลักคิดนี ้เองที่ทาให้ colourDNA ใช้ สใี นการระบุ DNA ของหนังสือ ภาพยนตร์ ร้ านอาหาร และนานาคอนเทนต์ออนไลน์ วิธีการคือผู้ใช้ จะต้ องเลือกสีที่ชอบ แล้ ว Tag สีนนเข้ ั ้ ากับคอนเทนต์ คอนเทนต์ไหนเป็ นที่ชื่นชอบของชาวสีไหนมากที่สดุ ความกว้ างของแถบสีจะถูกเฉลีย่ ตามปริ มาณการ Tag ทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถมองแถบสีแล้ วรู้ DNA ของคอนเทนต์นนได้ ั ้ อย่าง รวดเร็ ว VDO link http://www.youtube.com/watch?v=MdPL4pDj_dw&feature=player_embedded 5


was the world's most used browser on March 16th

Digital

Digital-stats

27 Chrome

Global

MAR

http://digital-stats.blogspot.com/2012/03/chrome-was-worlds-most-used-browser-on.html • •

Chrome temporarily slid ahead of IE with a share of just over 32%. Mozilla has only seen a drop of about 5% — while IE is down more than 10%

6


ใครๆก็ลงโฆษณาใน Twitter ได้ ! เร็วๆนี ้

Marketingoops

Digital

27

Global

MAR

http://www.marketingoops.com/digital/social-media/twitter-social-media/sme-advertising-amex/ • •

Twitter เปิ ดตัวกลไกโฆษณาคล้ ายๆ “Adwords” ของกูเกิลแล้ ว โดยแถลงวางตาแหน่งให้ เป็ นระบบโฆษณาสาหรับ SME โดยงานนี ้ร่วมกับบัตรเครดิต American Express ซึง่ จะมาสนับสนุนเรื่ องการตัดเงินค่าโฆษณา VDO link http://www.youtube.com/watch?v=3e5H9b9IM_Q&feature=player_embedded

7


ISIS: Multi-payment card

Digital

Thumbsup

27

Global

MAR

http://thumbsup.in.th/2012/03/nfc-challenge-for-google/ • • • • •

ISIS ได้ ประกาศกาหนดการออกให้ บริ การ Multi-payment card ด้ วยเทคโนโลยี NFC (Near Field Communications)ภายในกลางปี นี ้ เครื่องโทรศัพท์ ท่ รี องรับ: ทาง ISIS ได้ พนั ธมิตรอย่าง HTC, LG, Motorola, Samsung และ Sony Ericsson เครือข่ ายผู้ให้ บริการ: ร่วมก่อตังกั ้ บ Verizon, AT&T และ T-Mobile ช่ องทางการใช้ งาน:VISA ความน่ าเชื่อถือของระบบสาหรับนักพัฒนา:ISIS ได้ Gemalto มาเป็ นผู้พฒ ั นาระบบปฏิบตั ิการกลางผ่านมาตราฐานในรูปแบบ Trusted Service Manager (TSM) ที่เป็ นสากล 8


Re:Brief โปรเจ็คปั ดฝุ่ นโฆษณาเก่ า ให้ ทันสมัยโดย Google

Digital

Veedvil

27

Global

MAR

http://www.veedvil.com/ad-infographic/rebrief-by-google/ • • •

กูเกิลผุดไอเดียบรรเจิดในการหยิบเอาหนังโฆษณาดัง 4 ตัวจาก Coco-Cola, Volvo, Alka-Seltzer และ Avis มาทาใหม่ให้ เป็ นโฆษณาเวอร์ ชนั่ ใหม่สาหรับปี 2012 ซึง่ จะย้ อนไป 18 ปี ในการนาเอา Brief งานโฆษณาทัง้ 4 ตัวนันมาคิ ้ ดใหม่ทาใหม่ให้ เข้ ากับยุคเข้ าสมัยเหมือนได้ ย้อนเวลาไปรับ Brief งานอีกครัง้ หนึง่ เลย Video link http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vPDnZoJiwA4

9


Baidu กาลังจะกลายเป็ นเครื่องมือค้ นหา หลักบน iOS ในจีน

Digital

Thumbsup

27

Global

MAR

http://thumbsup.in.th/2012/03/baidu-search-engine-on-ios-in-china/ • • •

iOS เตรี ยมรองรับเครื่ องมือค้ นหาอันดับหนึง่ ของจีนอย่าง Baidu ถึงขนาดที่จะฝั งมันลงในตัวระบบปฏิบตั ิการเลยทีเดียว ซึง่ ล่าสุดสัดส่วนการใช้ งาน Baidu ในจีนอยูท่ ี่ 78.3% เมื่อเทียบกับ Google ที่มีสว่ นแบ่งเพียง 16.7% เท่านัน้ สาเหตุสาคัญหนึง่ ที่ทาให้ Apple มีแนวโน้ มที่จะดาเนินการเปลีย่ นเครื่ องมือค้ นหาหลักดังกล่าวเป็ นเพราะหลายๆ บริ การถูกจากัดความสามารถในตลาดจีน รวมถึงหลายๆ บริ การ ถูกปิ ดกันการใช้ ้ งานอย่างเด็ดขาด 10


Five digital trends

Digital

PSFK

26

Global

MAR

http://www.psfk.com/need-to-know-sxsw-interactive

• • • • •

Co-sharing : Digital media is allowing people to trade items , places and favors with one another Me-TV : Personalized TV experiences, programming recommendation Social pairing : Strangers with similar interest are being connected through smart services. Sonic interface : Incorporate sonic-recognition technologies, use audio cues Game for good : Gamers use their skill to do social good – improving health, raising funds 11


Digitalbuzzblog

Digital

26

Global

MAR

http://www.digitalbuzzblog.com/infographic-the-value-of-social-loyalty/

SimpliFlying conducted a study on how frequent travellers (who travel at least five times a year) use social media and there are some interesting take outs: • • • •

Almost 90% of frequent flyers use Facebook regularly Over 65% of these users “Like” at least one airline on Facebook Over 80% of frequent fliers want to earn loyalty points by recommending the airline to a friend 72% of frequent fliers would join a social loyalty program 12


social interaction while watching TV =

Social TV

Digital

Digital-stats

26

Global

MAR

http://digital-stats.blogspot.com/2012/03/people-who-engage-with-social-media.html

• • •

Social TV - the act of connecting with people via social networks while watching television. 58% of heavy engagers in Social TV (more than 10 times a week) watch more live TV because they need to be part of the conversation in real-time. Social TV has also made these viewers into more active consumers and influencers.

13


Digitalbuzzblog

Buy Chocolate with a Facebook Pledge

Digital

25

Global

MAR

http://www.digitalbuzzblog.com/buy-chocolate-with-a-facebook-pledge/ •

• •

The Anthon Berg Generous Store has introduced a new way to buy your chocolate gifts without the need for any cash, you simply pay with the promise of a good deed toward a person you care for. Instead of a cash register, the store uses iPads where people can log in to Facebook and post their promises to the profiles of both the giver and receiver of the generous deed. VDO link http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_cNfX3tJonw

14


Marketingoops

Facebook จ่ อปรับขนาด โฆษณา (ad unit) สิน้ เดือนมีนานี ้

Digital

24

Global

MAR

http://www.marketingoops.com/digital/social-media-marketing-digital/facebook-ad-unit-size/ •

โดยโฆษณาทัว่ ไปแบบดังเดิ ้ ม จะลดความยาวข้ อความจาก 135 เคาะ (ซ้ าย) >> เหลือ 90 เคาะ (ขวา) ส่วนภาพในโฆษณา จะลดลงเช่นกัน จากกว้ างคูณยาว 110×80 pixel (ซ้ าย) เหลือ 99×72 ซึง่ จะเล็กลง 19% (ขวา) เฟซบุ๊คก็จะเพิ่มจานวนโฆษณาต่อ 1 หน้ า จากปั จจุบนั ที่มี 2 – 3 ชิ ้น เป็ น 7 ชิ ้น ! แต่จะไม่โชว์มาทังหมด ้ โดยผู้ใช้ ต้องเลือ่ นแถบ scroll bar ด้ านขวาของแถบโฆษณาลงมาอีกที

15


Is this the smartest brand use of Pinterest yet?

Digital

Adverblog

23

Global

MAR

http://www.adverblog.com/2012/03/23/is-this-the-smartest-brand-use-of-pinterest-yet/#more-11881 • • • •

A Pinterest campaign for Kotex dubbed ‘Women’s Inspiration Day’ Targeting 50 influential Pinterest users, taking the time to understand what they pinned and therefore what interested them. Then for each of the influencers they created a customized gift box based on their pins and send to them. VDO link http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UVCoM4ao2Tw

16


devices account for 60% of mobile searches in the US

Digital

Digital-stats

23 Searches from iOS

Global

MAR

http://digital-stats.blogspot.com/2012/03/searches-from-ios-devices-account-for.html • • •

As Siri takes a bigger role in iOS, customers will increasingly use voice-assisted search instead of mobile search. Siri doesn’t use just Google for search; it can pull information from Bing, Wolfram Alpha and other mobile services. Google estimates that mobile is about 20% of all paid search items and iOS is likely the biggest contributor.

17

Isobar TH - Digital update (Mar 23-29)  
Isobar TH - Digital update (Mar 23-29)  

Bringing People and Brands Together Like Never Before.

Advertisement