Page 1

ศภ.บภ ๑.

พร้อมรองรับสนามบินกระบี่ เปิดให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง

เซเว่น...โรงแรมสุดแนว ๗ วัน ๗ สี “มานี มี หม้อ”

ร้านชาบูมันกุ้ง ซอยลาดพร้าววังหิน


@ AEROTHAI

ฉบับนี้... มีเรื่องราวเกี่ยวกับ การเปิ ดให้ บ ริ ก ารของท่ า อากาศยานกระบี่ ต ลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งแน่นอนว่ามีผลต่อการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ รวมถึงเจ้าหน้าที่ วิ ศ วกรที่ มี ภ าระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในส่ ว นที่ เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่สำ�คัญบริษัทฯ ได้มี มาตรการเตรียมพร้อมรองรับปริมาณเที่ยวบินที่จะเพิ่ม ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำ�งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยไม่ลืมคำ�นึงถึงความเป็นอยู่และการดูแล ที่ดี ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมสร้างกำ�ลังใจในการปฏิบัติงานได้ เป็นอย่างดี... เป็นที่ทราบกันว่า...เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ กรมการบินพลเรือน (บพ.) ได้เปิดให้บริการท่าอากาศยานกระบี่ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง จากเดิมที่ให้บริการระหว่างเวลา ๐๖๐๐-๒๐๓๐ น. ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต ้ อ งการให้ ท่ า อากาศยานกระบี่ ช่ ว ยแบ่ ง เบาปริ ม าณเที่ ย วบิ น และ ปั ญ หาความแออั ด ของท่ า อากาศยานภู เ ก็ ต รวมถึ ง ยั ง เป็ น การรองรั บ ปริ ม าณเที่ ย วบิ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง เที่ ย วบิ น ภายในประเทศและเที่ ย วบิ น ต่ า งประเทศ โดยเฉพาะในช่ ว งฤดู ก าลท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด กระบี่ โดยในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ จำ�นวนเที่ยวบินที่บินเข้า-ออก ณ ท่าอากาศยานกระบี่เฉลี่ยวันละ ๓๕ เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น จากเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีเที่ยวบินเฉลี่ย ๓๓ เที่ยวบิน ต่อวัน และเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีเที่ยวบิน เฉลี่ย ๒๖ เที่ยวบินต่อวัน

นอกจากนี้ทาง บพ. ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา จัดทำ�แผนเพื่อจูงใจเที่ยวบินเช่าเหมาลำ�และเครื่องบินส่วน ตัวเข้ามาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานกระบี่เพิ่มอีกทาง หนึ่งด้วย เพือ่ เป็นการใช้ศกั ยภาพของท่าอากาศยานกระบีใ่ ห้ เต็มที่มากยิ่งขึ้น เนื่องจากท่าอากาศยานฯ สามารถรองรับ ผู้โดยสารได้ ๓ ล้านคนต่อปี แต่ที่ผ่านมามีผู้โดยสารใช้ บริการเพียง ๑ ล้านคนต่อปีเท่านั้น สำ�หรับบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการ บริหารจัดการการจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานกระบี่ จึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ในครั้งนี้โดยเฉพาะในด้านบุคลากร โดยได้มอบหมายให้ ศภ.บภ. ๑ ดำ�เนินการวิเคราะห์และพิจารณาการจัดทำ�รูป แบบการปฏิบัติงานแบบ ๒๔ ชั่วโมง เพื่อหาแนวทางด้าน อัตรากำ�ลังหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ ATC และวิศวกรสำ�หรับ หอบังคับการบินกระบี่ที่เหมาะสมที่สุดต่อพนักงานเองและ บริษัทฯ โดยการปฏิบัติงานในส่วนของ เจ้าหน้าที่ ATC มี ทางเลือก ๒ รูปแบบ คือ • รูปแบบที่ ๑ ใช้อัตรากำ�ลัง ๕ คน ปฏิบัติงาน ๑๒ ชั่วโมงต่อวัน ต่อเนื่อง ๑๕ วัน พักเวร ๑๕ วัน (การปฏิบัติ งานหมุนเวียนหอบังคับการบินลูกข่ายตามปกติ) • รูปแบบที่ ๒ ใช้อัตรากำ�ลัง ๑๐ คน ปฏิบัติงาน ๑๒ ชั่วโมงต่อวัน ทำ�งาน ๒ วัน หยุด ๒ วัน ไม่มีการพักเวร (การปฏิบัติงานเข้ากะ ต่อเนื่องจาก ศภ.บภ. ๑)


ศภ.บภ ๑. พร้อมรองรับ สนามบิ น กระบี ่ เ ปิ ดให้ บ ริ ก าร ๒๔ ชั่วโมง

จากการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปแบบ บริษัทฯ ได้เลือกการปฏิบัติงานรูปแบบที่ ๑ ซึ่งมีข้อดีกว่าคือ ก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าน้อย เนื่องจากพนักงานได้มีช่วงเวลาหยุดพักหลังจากการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง ต่างจาก รูปแบบที่ ๒ ซึ่งพนักงานต้องเดินทางกลับมาทำ�งานที่ ศภ.บภ. ๑ อย่างต่อเนื่อง อันจะก่อให้เกิดความเหนื่อยล้ามากกว่า มีพนักงานปฏิบัติงานรอบละ ๕ คน และมีพนักงานพักเวร ๕ คน ณ ที่ตั้ง ศภ.บภ. ๑ ซึ่งสามารถเป็นกำ�ลัง สำ�รองในกรณีที่ศูนย์ฯ ขาดกำ�ลังคน ในขณะที่อีกรูปแบบหนึ่งต้องใช้พนักงานปฏิบัติงาน ๑๐ คน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการ ขาดกำ�ลังคน ณ ศภ.บภ. ๑ ได้ รูปแบบนี้ยังเป็นการช่วยบริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากใช้ห้องพักเพียง ๕ ห้อง ในแต่ละรอบการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สำ�หรับการปฏิบัติงานของวิศวกร ก็ใช้รูปแบบเช่นเดียวกันนี้ โดยใช้อัตรากำ�ลัง ๔ คน ในการปฏิบัติงานแต่ละรอบ ด้วยการเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ จึงมั่นใจได้ว่าทั้งเจ้าหน้าที่ ATC และวิศวกรทุกท่านจะได้รับการ ดู แ ลเป็ น อย่ า งดี และสามารถส่ ง มอบบริ ก ารที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ ท ุ ก เที ่ ย วบิ น ไม่ ว ่ า ปริ ม าณการจราจรทางอากาศ ของท่าอากาศยานกระบี่จะเพิ่มขึ้นมากเพียงใดก็ตาม


การแข่งขัน “วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำ�ปี ๒๕๕๖ ศญ.บภ ๑. ศญ.บภ ๑. จัดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำ�ปี ๒๕๕๖ ทำ�การแข่งขันรอบ Play Off โดยนำ�นักกีฬาประเภททีมหญิงโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ (จังหวัดนราธิวาส) แข่งขันกับ โรงเรียนบ้านขอนหาด (นครศรีธรรมราช) และประเภททีมชายโรงเรียนบ้าน พรุใน (จังหวัดพังงา) แข่งขันกับโรงเรียนบ้านควนสามัคคี (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ณ ศูนย์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๔ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

นายอำ�เภอหาดใหญ่ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯมินิ วอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำ�ปี ๒๕๕๖ รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง) ณ ศูนย์การกีฬา แห่งประเทศไทย ภาค ๔ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประเภททีมชาย : รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านพรุใน จ.พังงา

ประเภททีมหญิง : รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ จ.นราธิวาส

ศบ.บภ๒. การแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล” ครั้งที่ ๑๔ รอบชิงชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วันที่ ๑๔ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผศบ.บภ ๒. พร้ อ มพนั ก งาน ศบ.บภ ๒. ศม.บภ ๒. กรรมการ เจ้ า หน้ า ที ่ และตั ว แทนที มโรงเรี ย น ร่ ว มจั ด การ แข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๔ รอบชิงชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ศบ.บภ ๒.) เป็น เจ้าภาพจัดขึ้น โดยมีคุณสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี มาเป็นประธาน และมีตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ผ่าน การคัดเลือกจากแต่ละจังหวัด ในส่วนรับผิดชอบของ ศบ.บภ ๒. และ ศม.บภ ๒. เข้าร่วมแข่งขัน ณ โรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี


ศอ.บภ ๒.

การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ประจำ�ปี ๒๕๕๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (คุณเสนีย์ จิตตเกษม) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในการจัดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ประจำ�ปี ๒๕๕๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานีและพิธีปิดการแข่งขันโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (คุณณรงค์ พลละเอียด) เป็นประธานในพิธีปิดการ แข่งขันวิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล ประจำ�ปี ๒๕๕๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผลการแข่งขันทีมชาย รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกก่า มนาตาไก้ จังหวัดบึงกาฬ รองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง จังหวัดอุดรธานีรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียน ชุมชนบ้านโพนทอง จังหวัดสกลนครรองชนะเลิศอันดับ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ จังหวัดกาฬสินธุ์นักกีฬายอด เยี่ยม เด็กชายพายุพัด ใจสู้ศึก จังหวัดบึงกาฬผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม คุณฐิติพงศ์ ท้าวมะลิ จังหวัดบึงกาฬ ผลการแข่งขันทีมหญิง รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี จังหวัดขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ จังหวัดอุดรธานี รองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ จังหวัดสกลนคร รองชนะเลิศอันดับ ๓ โรงเรียนบ้านโสกกล้า จังหวัดอุดรธานีนักกีฬายอดเยี่ยม เด็กหญิงกมลชนก ตั่งกิ่ง จังหวัด ขอนแก่น ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม คุณณัฐวุฒิ ศรีพันธ์ชาติ


ศช.บภ ๒. ศช.บภ ๒. จัดพิธีแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฯ รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) ณ ห้องเพชร ล้านนา ศช.บภ ๒. ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ นักกีฬาโครงการ “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ภาคเหนือตอนบน กับ ภาคเหนือตอนล่าง ณ สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ ๗๐๐ ปี ทีมที่ไปต่อรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ทีมชาย บ้านวังชะโอน จ.กำ�แพงเพชร และ ทีมหญิง บ้านเขา ทองผางับ จ.สุโขทัย ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ศน.บภ ๑. ผศน.บภ ๑. พร้อมด้วยพนักงาน ศน.บภ ๑. เดินทางเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำ�ปี ๒๕๕๖ รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนบน) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพบูลย์ เกตุแก้ว ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี เป็น ประธานในพิธีปิดการแข่งขัน ณ โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

อบรม หลักสูตร ATC Refresher Course’2013 ผศญ.บภ ๑. เป็นประธานในการเปิดอบรม หลักสูตร ATC Refresher Course’2013 โดยมี นักบิน คุณภัทร วุฒิวิมล จาก สายการบินไทยแอร์เอเชีย และเจ้าหน้าที่ศญ.บภ ๑. (พส.) คุณไสว ขำ�พิทักษ์กุล ศญ.บภ ๑. และคณะ เป็นวิทยากรซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ATC เข้ารับการอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 (วันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖) รุน่ ที่ ๒ (วันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ณ ศญ.บภ ๒. ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖


วันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตัวแทนพนักงาน ศช.บภ ๒. เข้าร่วมงานรัฐพิธี วางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ พระปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผศภ.บภ๑. เป็นผู้นำ�พนักงานเข้าร่วมพิธีงานวางพวง มาลาเนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ศาลากลาง จ.ภูเก็ต

พนักงาน ศล.บภ ๒. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวาย บังคม และถวายราชสดุดี เนือ่ งในวันปิยมหาราช ประจำ�ปี ๒๕๕๖ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

พนักงาน ศบ.บภ ๒. เข้าร่วมในพิธีถวายบังคม และ วางพวงมาลาถายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อรำ�ลึก พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว เนือ่ งในวันปิยะมหาราช ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดอุบลราชธานี

พนักงาน ศร.บภ๑.ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน ปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์ ร.๕ ศาลากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ร่วมงาน กีฬาสามัคคีสัมพันธ์สนามบิน ครั้งที่ ๕ ผศช.บภ ๒. พร้อมตัวแทนพนักงาน ศช.บภ ๒. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “กีฬาสามัคคีสัมพันธ์สนามบินครั้งที่ ๕” ประจำ�ปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ปัญหาที่เกิดจากการปล่อยโคมลอย ใน ช่วงเทศกาลลอยกระทง ผศช.บภ ๒. เข้าร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำ�สัปดาห์ สำ�นักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง “ปัญหา ที่เกิดจากการปล่อยโคมลอย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง” ณ ห้อง ประชุม ๔ อาคารอำ�นวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ในที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ตรวจเยี่ยมหอบังคับการบินเชียงใหม่ รวท. (คุ ณ อภิ น ั น ท์ ฯ ), ผญศ. (คุ ณ ฑี ฆ ายุ ฯ ) และ ฝบภ ๒. (คุณนิวัฒน์ฯ) เข้าร่วมประชุมกับพนักงาน ศช.บภ ๒. และเยี่ยมเยียนพนักงาน พร้อมทั้งตรวจพื้นที่ที่จัดสร้างอาคาร หอบังคับการบินแห่งใหม่ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖


อบรมหลักสูตร Area Control Non Radar (STP 055) plus Lao’s AIP Route Practical Training ผพบ.พส. เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร แก่เจ้าหน้าทีค่ วบคุมจราจรทางอากาศ Loa Air Traffic Management ในโอกาสจบการฝึกอบรมหลักสูตร Area Control Non Radar (STP 055) plus Lao’s AIP Route Practical Training พร้อมทั้ง ผศล.บภ ๒. ร่วม เป็นเกียรติและมอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ด้วย ณ ห้อง ประชุม ๒/๑ ศล.บภ ๒. ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประโยชน์ส่วนรวม ผศร.บภ ๑. และทีมงานนวัตกรรม ศร.บภ ๑. ร่วมกันเทพื้นศาลาอเนกประสงค์ ซึ่งสร้างจากเงินรางวัลชนะ เลิศการประกวดผลงานนวัตกรรม ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ และได้ทำ�พิธีเปิดใช้ศาลาอย่างเป็นทางการ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์สำ�หรับ ชุมชนต่อไป ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖


สำ�หรับฉบับนี้เป็นรางวัลชมเชย ประเภทรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ คือ

การสร้าง DVOR Mockup ยีห่ อ้ MOPIENS รุน่ MARU 220 จากอะไหล่ส�ำ รอง สำ�หรับใช้งานประจำ�ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรม วช.บว.

The assembling of the DVOR Mockup, Brand MOPIENS, Model MARU 220, from the spare parts for using in Navigational Aids Engineering Laboratory

แนวคิด บวท. นำ�ระบบ DVOR ยีห่ อ้ MOPIENS รุน่ MARU 220 เป็นระบบ DVOR ยีห่ อ้ ใหม่ มาใช้งานด้านบริการการเดินอากาศ ใน 2-3 ปี ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากการส่งวิศวกรเข้ารับการอบรมเรียนรู้กระบวนการทำ�งานของระบบดังกล่าวของประเทศผู้ผลิตมีจำ�นวนจำ�กัด ส่งผลต่อ ความเชี่ยวชาญ ความชำ�นาญในการปฏิบัติงาน กองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศจึงพัฒนาผลงานนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้และ เพิ่มทักษะในการทำ�งาน นอกจากนี้ การใช้งานระบบเครื่องช่วยฯ DVOR จำ�เป็นต้องมีการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ และอะไหล่ เพื่อทดแทน ของเก่า การสั่ง ซื้อจากประเทศผู้ผลิตต้องใช้งบประมาณสูงมาก ผลงานนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

ประโยชน์ของผลงานนี้ 1. สำ�หรับฝึกอบรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR ประจำ�ห้องปฏิบัติการวิศวกรรม เครื่องช่วยการเดินอากาศให้แก่บุคลากร ผู้สนใจ หรือผู้ที่ต้องทำ�งานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การเดินอากาศ 2. สำ�หรับงานซ่อมบำ�รุง (Maintenance) เพือ่ ประหยัดงบประมาณในการสัง่ ซือ้ Spare Board ซึ่งมีราคาแพง อีกทั้งยังรองรับการตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมบำ�รุงด้วย 3. สำ�หรับฝึกปฏิบัติการ (Operation) ฝึกฝนวิศวกรในการปรับแต่งบินทดสอบให้คุ้นเคยกับ หน้าจอของระบบ เพื่อช่วยให้การปรับแต่งระบบบินทดสอบเร็วขึ้น ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่าย ในการบินทดสอบ 4. เพื่อส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนาแบบต่อยอดภายในหน่วยงาน 5. เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่องค์กร ด้วยการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมระบบเครื่องช่วยการ เดินอากาศและดูงานให้แก่บุคลากรจากนานาประเทศ 6. ใช้แสดงผลงานทางวิศวกรรมต้นแบบจำ�ลองเครื่องช่วยการเดินอากาศของ บวท. ให้แก่ ผู้มาเยี่ยมชมทั้งหน่วยงานภายในและต่างประเทศ

ทีมผู้วิจัย สังกัด วช.บว.

๑. นายชวลิต เดชนิติรัตน์ ๒. นายครรชิต จันตะเสน ๓. นายกำ�ธร สาชิต ๔. นางสาวสุภาภรณ์ สุทธิสันติสกุล ๕. นางสาวกนกวรรณ มกรพงศ์


การถนอมสายตาจากการใช้ คอมพิวเตอร์

AEROTHAI

ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาไป อย่างรวดเร็ว มีการนำ�คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ในทุกวงการ ซึง่ อาจจะเป็นเพราะราคาทีล่ ดลงอย่างรวดเร็ว ความ สะดวกสบายในการใช้งาน การตอบสนองต่อผู้บริโภคด้านข้อมูล ข่าวสารเป็นไปอย่างครบวงจร ในทุก ๆ ด้าน มีระบบมัลติมีเดียที่ มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน รวม ทั้งมีโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่สามารถสื่อสารกันแบบออนไลน์ ระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย แต่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งหลายก็อย่าลืมคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพในการทำ�งาน กับ คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน ๆ ที่มีผลต่อสรีระทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นผลทางด้านสายตา ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก ผิวหนัง ของผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในบทความนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึง ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทางด้านสายตา และแนวทางการป้ อ งกั น ที่ เ กิ ด จากการมองจอภาพของเครื่ อ ง คอมพิวเตอร์นาน ๆ

จอภาพคอมพิวเตอร์แผ่รังสีได้หรือไม่ จอภาพคอมพิ ว เตอร์ ส ามารถแผ่ รั ง สี ไ ด้ เ ช่ น เดี ย วกั บ อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปในรูปของ คลื่นแม่เหล็กและคลื่นไฟฟ้า ได้แก่ ไฟฟ้าสถิตย์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่ต่ำ�ยิ่งยวด (extremely low frequency หรือ ELF) และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ ต่ำ�มาก (very low frequency, VLF) นอกจากนี้แล้ว ยังมีรังสี ไมโครเวฟ รังสีเหนือม่วง ซึ่งอาจจะมีอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การมองจอภาพที่มีแสงจ้า หรือแสงสะท้อนเป็นระยะเวลานาน อาจจะทำ�ให้เกิดปัญหาอาการปวดตา สายตาล้า อาการปวด ศีรษะ ซึ่งเกิดมาจกการบีบของกล้ามเนื้อตา จากการศึกษาระดับ รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่นออกมาจากจอภาพคอมพิวเตอร์จะ มีปริมาณลดลงตามระยะทางที่ห่างออกไป และควรอยู่ในระยะ การมองระหว่าง 50-70 เซ็นติเมตร เพื่อให้รังสีที่แผ่ออกมาจาก จอคอมพิวเตอร์ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

แนวทางในการถนอมสายตาและการป้องกัน 1. ควรวางจอภาพในระดับต่ำ�กว่าสายตา 2. ควรนั่งห่างจากจอภาพประมาณ 50-70 เซ็นติเมตร 3. ไม่ควรอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานกว่า 40-60 นาที ควรจะ เปลี่ยนอิริยาบถบ่อย ๆ เมื่อทำ�งานกับคอมพิวเตอร์ เช่น ควรกระ พริบตา หลับตา หรือพักผ่อนสายตาโดยการมองสิ่งที่ไกลตาออก ไป อย่างเช่น นอกหน้าต่างบริเวณที่มีต้นไม้ 4. ควรปรับแสงของจอภาพให้พอเหมาะ อย่าปรับให้แสงจ้าเกินไป

5. ควรปรับขนาดของตัวหนังสือให้พอเหมาะ ดูสบายตา ไม่ควร เล็กเกินไป เช่น ปรับ resolution ขนาด 800 x 600 สำ�หรับ จอภาพขนาด 14-15 นิ้ว เป็นต้น 6.ไม่ ค วรวางคอมพิ ว เตอร์ ไ ว้ ใ กล้ กั บ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ที่ ทำ �ให้ เ กิ ด สนามแม่เหล็ก เพราะอุปกรณ์เหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อการ ทำ�งานของจอภาพ หรือทำ�ให้จอภาพสั่นได้ 7.ไม่ ค วรวางจอภาพและคอมพิ ว เตอร์ ใ นที่ มี แ สงแดดส่ อ งถึ ง เพราะจะทำ�ให้ต้องใช้สายตาในการเพ่งมองมากกว่าปกติ

บทสรุปท้าย อาการปวดตา ตาล้า หรืออาการเมื่อยล้าของนัยน์ตา คงจะเกิดกับผูท้ ท่ี �ำ งานกับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ มาแล้วเกือบทุกคน ซึ่งอาจจะเกิดจากการจ้องมอง เพ่งมองตัวอักษรที่พิมพ์ออกทาง จอภาพ ภาพนิ่ง แม้กระทั่งภาพเคลื่อนไหวล้วนแต่ส่งผลเสีย กับนัยน์ตาของเรา ฉะนั้นเราควรถนอมนัยน์ตาของเราไว้ โดย การหลี ก เลี ่ ย งต้ น เหตุ และป้ อ งกั นโดยการหยุ ด พั ก สายตา และกระพริ บ ตาบ่ อ ย ๆ ในระหว่ า งการทำ � งานอยู ่ ก ั บ หน้ า จอ คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควรตรวจเช็ค สายตาปีละ 1 ครั้ง เพื่อวัดความดันตา ดูประสาทตา หรือ ความผิดปกติทางด้านสายตา ในการที่จะช่วยให้ดวงตาอยู่กับเรา ตราบนานเท่านาน


เซเว่ น ... โรงแรมสุดแนว ๗ วัน ๗ สี ที่เดียวในโลก

ฉบับนี้ขอแนะนำ�โรงแรมในโซนกรุงเทพฯ ที่มีสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร มีคอนเซ็ปเป็นของตัวเองได้อย่างน่าสนใจ มีดีไซน์ที่แปลกและแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นห้องพักที่ดีไซน์ไม่เหมือนกันสักห้อง และด้วยคอนเซ็ปของ โรงแรมฮิพ ๆ จึงมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็น คนฮิพ ๆ อีกด้วย ด้วยชื่อที่อาจจะ ยังไม่คุ้นหูคนไทยสักเท่าไหร่นัก ถ้าจะเอ่ยถึงโรงแรมชื่อ “เซเว่น” ที่ซ่อน ตัวอยู่ในย่านสุขุมวิท แต่สำ�หรับนักท่องเที่ยวต่างแดน ที่นี่สุดจะ “ป๊อป ปูล่าร์” เรียกว่าถ้าจะเข้าพักต้องจองคิวล่วงหน้า โรงแรมนี้เป็นโรงแรม ขนาดเล็ก แต่มีความแปลกต่างมากมายซ่อนอยู่ในห้องพักที่ตกแต่งให้แตก ต่างกันได้ถึง ๗ ดีไซน์ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ในโซนสุขุมวิท อยู่ใกล้ รถไฟฟ้าสถานีพร้อมพงษ์ และรถไฟใต้ดินสถานีอโศก ภายในโรงแรมมี บรรยากาศแบบเป็นส่วนตัว อี ก ทั ้ ง เป็ นโรงแรมที ่ เ คยได้ ร ั บ รางวั ล มาแล้ ว มากมาย โดย คอนเซ็ปทีไ่ ม่เหมือนใครของที่นี่คือ มีสีทั้ง ๗ สี ซึ่งแต่จะห้องก็จะมีสีตาม วันทั้ง ๗ วัน ที่นี่ที่เดียวในโลก แต่ละห้องจะถูกออกแบบให้ได้รับแสง สว่างจากธรรมชาติ ลมสามารถผ่านเข้าออกได้ทุกทาง ไม่ต้องเปิดแอร์ ตลอดเวลา ไม่ใช้สารเคมีไล่ยุงแต่จะใช้วิธีแบบไทย ๆ เช่น ปลูกตะไคร้ไว้ รอบ ๆ โรงแรม ให้กลิ่นตะไคร้ไล่ยุง ขวดน้ำ�ก็จะไม่ใช่ขวดพลาสติก แต่จะ ใช้ขวดแก้ว ทำ�ให้ลูกค้าที่มานี่ต่างชื่นชอบในแนวคิดคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้จุดเริ่มต้นความ “ป๊อปปูล่าร์” ของโรงแรมเซเว่น เกิดจากนัก เขียนชาวต่างชาติคนหนึ่งที่เดินทางมาเมืองไทย และมีโอกาสพักที่นี่ เกิด ชอบในบรรยากาศที่เงียบสงบ เหมาะกับการพักผ่อน เมื่อกลับไปประเทศ เขาเลยเขียนบทความถึงโรงแรมและตีพิมพ์ออกไป ทำ�ให้คนทั่วโลกอยาก มาสัมผัสดูบ้าง รวมถึงยังมีสื่ออีกมากที่ลงเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมแห่งนี้ เช่น เดอะ การ์เดียนส์ ของอังกฤษ ที่ตั้ง : ๓/๑๕ ซอยสวัสดี ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๖๒ ๐๙๕๑


“มานี มี หม้อ”

ร้านชาบูมันกุ้ง ซอยลาดพร้าววังหิน ฉบับนี้ขอแนะนำ�ร้านอร่อยในซอย ลาดพร้าววังหิน โชคชัย ๔ ค่ะ ติดโลตัสวังหิน ชื่อร้านมานี มี หม้อ ตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ ในโครงการกรีนพลาซ่า วังหิน เห็นชื่อร้าน “มานี มีหม้อ” อาจจะชวนให้นึกถึงแบบเรียนภาษา ไทยในสมัยก่อน ซึ่งเมนูอาหารของร้านจะใช้ชื่อจากแบบเรียน อาทิ ปิติ ชูใจ วีระฯ โดยขายอาหารประเภท ชาบู แต่ที่แปลกไม่เหมือนใครคือเป็น ชาบูมันกุ้ง เจ้าแรกในไทย และยังมีทั้งอาหารทานเล่นและเครื่องดื่มอื่น ๆ ให้ เลือกอีกมากมายในเมนู ส่วนบรรยากาศร้านตกแต่งแบบน่ารัก มีทั้ง In door และ Out Door ให้เลือกนั่ง โทนสีสบายตาน่ารักสดใส อาหารอร่อยขึ้นชื่อ มีทั้ง เนื้อ สันคอหมู หมูสันนอกจัมโบ้ ไข่ปลาหมึก มันกุ้งมา เป็นถ้วย ลูกชิ้นกุ้ง ปลาบาซ่า(สดจากเวียดนามเลย) และหมูยอสูตรของร้านทำ�เองค่ะ เส้น ๓ แบบ มี เส้นชาร์ ก๋วยเตี๋ยว เส้นราเมงผัก และเส้นสาหร่ายแก้ว อิ่มแล้วตามด้วยของหวานเป็นไอศกรีมกะทิสดมะพร้าวน้ำ�หอม รสชาติกะทิเข้มข้นมาก น้ำ�ดื่มมีชามะลิแบบไม่หวาน และเก๊กฮวยแบบหวานชื่นใจแบบเติมได้ตลอดค่ะ ทั้งหมดนี้ ราคาถูกมาก ๆ แค่จานละ ๓๕ – ๕๐ บาท เท่านั้น ใครไม่เคยกินชาบูใส่มันกุ้งต้องมาลองสักครั้ง

เวลาให้บริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๑๗๐๐ - ๒๓๐๐ น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา ๑๑๐๐ - ๒๓๐๐ น. สถานที่ตั้ง : จากวัดลาดพร้าวใช้ถนนลาดพร้าว-วังหิน มุ่งหน้าไปทางโลตัสวังหิน ก่อนถึง โลตัสประมาณ ๕๐ เมตร จะเห็นโครงการกรีนพลาซ่า วังหิน ร้านมานีมีหม้อ ตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ ของโครงการฯ โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๐ ๘๗๖๑


November  

AEROTHAI e-magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you