Page 1

ATM Network Management Center

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ ศูนย์กลางแผนปฏิบัติการบินแห่งใหม่…

ซาลาเปา ลาวา ไส้ไหล .....ที่ Chef Man Bangkok Tree House โรงแรมเก๋ไก๋ หัวใจสีเขียว


ATM Network


Management Center โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ ศูนย์กลางแผนปฏิบัติการบินแห่งใหม่…

@A

EROTHAI ฉบับนี้ ขอนำ�เสนอเรื่องราวของการจัดตั้งศูนย์บริหารเครือข่ายจราจรทางอากาศ หรือ TM Network Management Center (ATM NMC) ซึ่งกำ�ลังจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้...

เป็นที่ทราบกันว่า...บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการที่จะพัฒนาการบริหารจัดการสภาพคล่องจราจรทางอากาศ โดยการบริหารจัดการข้อมูลการบินต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ สอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างครบถ้วน ทุกส่วน เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการรองรับ และเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการ นั่นหมายถึง งาน Pre – Tactical มีความ สำ�คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างานอื่นใด เปรียบเสมือนผู้อยู่เบื้องหลังความสำ�เร็จในการให้บริการจราจรทางอากาศ เพราะ เหตุนี้..จึงจำ�เป็นต้องมีการจัดตั้งศูนย์บริหารเครือข่ายจราจรทางอากาศ (ATM NMC) ณ ชั้น ๓ อาคาร ๖๐ ปี ซึ่ง ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำ�เนินงานภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ หรือ TMCS (Thailand Modernization CNS/ATM System) เพื่อรองรับการเปิดใช้งานศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ (ATMC) โดยจะเป็นศูนย์กลางการวางแผนข้อมูลด้านปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย ส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่ ๑. หน่วยงานบริหารข้อมูลจราจรทางอากาศ ประกอบด้วยส่วนงาน FDMC, NOTAM, COMM, OPMET และ AIS/AIM ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ศอ.บจ. มีหน้าที่สำ�คัญในการบริหารจัดการประกาศการบิน ข่าวการบิน และแผนการบินที่เกี่ยวข้อง ๒.หน่วยงานบริหารห้วงอากาศ (Airspace Management Cell : AMC) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ศห.บจ. มีหน้าที่บริหารห้วงอากาศร่วมกับผู้แทนหน่วยงานความมั่นคง เพื่อให้สามารถใช้ห้วงอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับปริมาณจราจรทางอากาศและความต้องการใช้ห้วงอากาศ ทั้งในส่วนปฏิบัติการพลเรือน และทหาร ๓. หน่วยงานบริหารจัดการสภาพคล่องจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management Unit : ATFMU) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ศห.บจ. มีหน้าที่บริหารจัดการสภาพคล่องจราจรทางอากาศให้สามารถรองรับเที่ยวบิน อย่างเหมาะสม และเกิดความสมดุลระหว่างปริมาณจราจรทางอากาศกับความสามารถการรองรับ โดยบูรณาการ ข้อมูลด้านห้วงอากาศ ข้อมูลปริมาณเที่ยวบินล่วงหน้า และข้อมูลความสามารถรองรับอากาศยาน จากการประสาน งานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ฉบับหน้าจะมา UPDATE เรื่องราวและความเคลื่อนไหวของ โครงการ TMCS ให้ทราบ...จะเป็นเรื่องอะไร เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานของท่านหรือไม่? โปรดติดตามตอนต่อไป


ผู้บริหารระดับสูงเดินทางตรวจเยี่ยมพนักงานศูนย์ ควบคุมการบินภูมิภาค ผวท. และคณะผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เดิ น ทางตรวจเยี ่ ย ม พนักงานและอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ศอ.บภ ๒. ศบ.บภ ๒. และ ศน.บภ ๑.

พิธีวางพานพุ่มถวายแด่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองอุดร ๑๒๑ ปี ศอ.บภ ๒. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายแด่พลตรีพระเจ้า บรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมือง อุดรธานี เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองอุดร ๑๒๑ ปี และ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗


กิจกรรมการบริหารทรัพยากรการบิน ผศร.บภ ๑. ผู้จัดการงานบริหารทั่วไป ผู้จัดการงานควบคุม จราจรทางอากาศและพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ ร่วม กิจกรรมการบริหารทรัพยากรการบิน จัดโดย กองบิน ๗ ณ ห้องประชุมร่วมอาคารปฏิบัติการ ฝูงบิน ๗๐๑-๗๐๒ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

จัดนิทรรศการและแนะแนวอาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุม จราจรทางอากาศ ศร.บภ ๑. ร่วมจัดนิทรรศการและแนะแนวอาชีพเจ้าหน้าที่ ควบคุ ม จราจรทางอากาศ จั ดโดย สำ � นั ก งานจั ด หางาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗

พิธสี วนสนามและปฏิญาณตน เนือ่ งในวันกองทัพไทย ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ผศร.บภ๑. และคุณสมนึก ช่วยคง ศร.บภ ๒. เข้าร่วมพิธี สวนสนามและปฏิญาณตนเนือ่ งในวันกองทัพไทย ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ณ ลานจอดอากาศยาน กองบิน ๗ สุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗

ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการต่อยอดขยายผลงาน นวัตกรรมชุมชน “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัก หลักหอยแมลงภู่ ผศร.บภ ๑. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด นวัตกรรมชุมชนประจำ�ปี ๒๕๕๖ นำ�โดย นวฝ. และคณะ เดินทาง ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการต่อยอดขยายผลงานนวัตกรรมชุมชน” โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพปักหลักหอยแมลงภู”่ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ณ ศร.บภ ๑.


วันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ศบ.บภ ๒. ศม.บภ ๒ ศอ.บภ ๒. ศร.บภ ๑. ศญ.บภ ๒. และ ศน.บภ ๑. เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี ๒๕๕๗


มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กพิการ ผศบ. บภ ๒. เป็ น ประธานในพิ ธ ี ม อบทุ น ฯ โดยปี น ี ้ ไ ด้ ร ั บ ความร่วมมือพนักงาน ศบ.บภ ๒. จากทางภาครัฐและเอกชน ภายในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ในการให้ ก ารสนั บ สนุ น เรื ่ อ ง ทุนการศึกษาเพิม่ เติมจาก ๑๐ ทุน เป็น ๑๒ ทุน ณ ศูนย์การศึกษา พิเศษ เขตที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

รางวัลประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำ�งานของ ศช.บภ ๒. ศช.บภ ๒. เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ ทำ�งานของ ศช.บภ ๒. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง ศช.บภ ๒. และ สื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ผศช.บภ ๒. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง ศช.บภ ๒. และ สื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรง ยิมเนเซียม ศช.บภ ๒. ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗

มอบวุฒิบัตร หลักสูตร ปอส. และมอบใบประกาศ เกียรติคุณช่วยเหลืองานบริษัทฯ ผศล.บภ ๒. เป็นประธานมอบวุฒิบัตร หลักสูตร ปอส. สำ�หรับ พนักงานทั่วไป ตาม พรบ.ความปลอดภัย ๒๕๕๔ และมอบใบ ประกาศเกียรติคุณช่วยเหลืองานบริษัทฯ นอกเหนือจากงานหลัก ตลอดรอบการประเมินผล ๒๕๕๖ จากคณะกรรมการพิจารณา บำ�เหน็จประจำ�ปี ณ ห้องประชุม ๒/๑ ศล.บภ ๒. ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


การประชุมเปิด ISO9001 สายงานวิศวกรรม ศล.บภ ๒. ผศล.บภ ๒. เป็ น ประธานในการประชุ ม เปิ ด ISO 9001 สายงานวิศวกรรม ศล.บภ ๒. ณ ห้องประชุม ๒/๒ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยม และสอบถามข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ควบคุมจราจรทางอากาศ นวญ. (คุณอนุชา ถาวรโชติสกุล) เดินทางมาตรวจเยี่ยม และ สอบถามข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศ ณ ห้อง Approach Control ศญ.บภ ๑. ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

กิจกรรม “บริจาคโลหิต” ศญ. บภ ๑ จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยศูนย์บริการโลหิตแห่ง ชาติ สภากาชาดไทย ณ หน้าห้องอำ�นวยการ ศญ.บภ ๒. ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗


AEROTHAI

@AEROTHAI

กลับมาพบกันอีกครั้งกับ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับเดือน แห่งความรัก หรือ “วันวาเลนไทน์” ซึ่งจะตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี คนส่วนใหญ่ จะนิยมมอบของขวัญ ดอกไม้ หรือ ชอคโกแลตให้ กั น เพื ่ อแสดงออกถึ ง ความรั กต่ อ กั น @aerothai ก็มีหัวใจดวงน้อยนี้มามอบให้เพื่อน AEROTHAI ทุกท่าน เช่นกัน

สุดท้ายนี้... ขอให้ชาวแอร์โรไทยทุกท่านพบแต่ความรักอันอบอุ่น...หวานชื่น... ตลอดปี 2557 นี้ สำ�หรับคนที่ยังไม่เจอเนื้อคู่ก็ขอให้พบเนื้อคู่เร็วไวนี้ แต่ที่แน่ ๆ ยังมีความรักจากพี่น้องแดนฟ้าคราม มอบให้กับคุณทุก ๆ คน และสุดท้ายจริง ๆ อย่าลืม SMART ตัว T ร่วมแรง ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันปฏิบัติงาน เพื่อแสดงความรักต่อองค์กรของเรา “AEROTHAI”


สำ�หรับฉบับนี้ เราจะนำ�เสนอผลงานที่เข้าประกวด

Innovation Award 2014

ประเภทรางวัลนวัตกรรม ทางการบริหารจัดการ จำ�นวน ๕ ผลงาน และ ประเภทรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ จำ�นวน ๓ ผลงาน


สำ�หรับแนวคิดสร้างสรรค์ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำ�นวน ๗ แนวคิด


ซาลาเปา ลาวา ไส้ไหล .....ที่ Chef Man

ร้าน Chef Man เป็นร้านที่เรียกได้ว่าต้องจองคิวกันเนิ่นนานกว่าจะมี โอกาสได้ทานกัน ร้านนี้มีต้นกำ�เนิดมาจากที่ฮ่องกง โดยเปิดที่ไทยแล้ว ถึง ๓ สาขา ตัวร้านสาขาแรก เป็นร้านที่ใกล้บริษัทฯ เราที่สุด คือ สาขาโรงแรมอีสตินแกรนด์ สาทร ส่วนอีก ๒ สาขาที่เปิดเพิ่มเติมขึ้นมา ก็คือที่โรงแรมอีสตินแกรนด์ ราชปรารภ และสาขาสนามกอล์ฟธนาซิตี้ บางนา


เมนูที่ขึ้นชื่อที่สุดคือ ซาลาเปาลาวา เป็นซาลาเปาที่มีไส้ไหล เยิม้ ออกมา เนือ้ แป้ง หอม นุม่ ไส้ครีมไข่เค็ม โดยตัวเนือ้ ครีมจะสากนิด ๆ เพราะไข่เค็ม แต่อร่อยมาก , ก๋วยเตีย๋ วหลอดไส้กง้ ุ ทอด ตัวกุง้ จะทอดแป้งฟู ๆ ห่อด้วยแผ่นแป้งก๋วยเตีย๋ วหลอดนุม่ ๆ , ซาลาเปาหิมะ ข้างนอกกรอบ ๆ หวาน ๆ ข้างในเป็นไส้หมูแดง ตัดกันได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังมีเป็ด ปักกิ่งสไตล์ฮ่องกง , ขนมจีบเปาฮื้อ , ก๋วยเตี๋ยวหลอดมะม่วง ฯลฯ การเดินทางไปโรงแรม Eastin Grand Sathorn Bangkok ถนนสาทรใต้ ง่ายที่สุดถ้ามาจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS สถานีสุรศักดิ์ ให้ลงตรง สถานีแล้วจะเห็นโรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร มีสะพานเชื่อมต่อโดยตรง เข้าสู่ตัวโรงแรมได้เลย โดยห้องอาหารจีนอยู่ที่ชั้น ๓ ของโรงแรมตรง กั บ สะพานเชื ่ อ มพอดี สอบถามรายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ได้ ท ี ่ โ ทรศั พ ท์ ๐ ๒๒๑๐ ๘๓๘๘


Bangkok Tree House

โรงแรมเก๋ไก๋ หัวใจสีเขียว สมุทรปราการ ฉบับนี้ขอแนะนำ�ที่นี่เลยค่ะ Bangkok Tree House โรงแรมสวย เก๋ แปลกใหม่ ออกแบบโดยใส่ใจธรรมชาติ เป็นที่พักริมแม่น้ำ�บรรยากาศเงียบ ๆ แบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ตำ�บลบางน้ำ�ผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ พอตกกลางคืนได้ นอนรับลมชมดาว เป็นสวรรค์ในวันหยุดใกล้กับกรุงเทพฯ ที่หลาย ๆ คนกำ�ลัง มองหาอยู่ โรงแรมนี้เป็นลักษณะ Green Hotel คือเป็นโรงแรมที่เน้นในการลด มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยทางโรงแรมจะมีการออกแบบและใช้ผลิตภัณฑ์ในการ ประหยัดน้ำ� ประหยัดไฟฟ้า เน้นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาทดแทน และ ที ่ โ รแมนติ ด พิ เ ศษของที ่ น ี ่ ค ื อ สามารถขึ ้ นไปยื น ดู ด าวบนดาดฟ้ า ของแต่ ล ะ ห้องพักได้ โดยห้องพักแสนเก๋ของทีน่ ม่ี หี ลายรูปแบบด้วยกัน เช่น Tree Top Nest เป็นห้องมาตรฐานแบ่งออกเป็น ๓ แต่ละห้องก็จะมีชื่อเรียกพร้อมกับการตกแต่ง ภายในเป็นแมลงต่าง ๆ เช่น ผึ้ง มด ผีเสื้อ หิ่งห้อย หรือจะเป็นห้อง The View with a Room ซึ่งห้องนี้พิเศษกว่าห้องอื่นเพราะตรงดาดฟ้าจะเป็นหอคอยสำ�หรับ นอนชมวิว ชมดาวโดยเฉพาะ และหอคอยนี้มีทั้งเตียงและโต๊ะไว้บริการ เหมาะ มาก ๆ สำ�หรับคู่รักมาสวีทท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้


ส่วนอาหารทีน่ ส่ี ว่ นใหญ่เป็นผักและอาหารทะเล ซึง่ จะเป็นเมนู เฉพาะของทีน่ เ่ี ท่านัน้ จัดมาในรูปแบบสวยเก๋แต่รสชาดดีมาก Bangkok Tree House เป็นโรงแรมที่เปลี่ยนทัศนคติของทั้งแขกที่มาเยือนและ ธุรกิจโรงแรมจากความฟุ่มเฟือยให้เป็นเรื่องของความเป็นมิตร และมี ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและธรรมชาติอย่างแท้จริง ใครต้องการ พักผ่อนอย่างเต็มที่ ทานอาหารอร่อยที่ดีต่อสุขภาพ เราขอแนะนำ�ที่ นี่จากใจจริง การเดินทางมาที่นี่โดยเริ่มจากสี่แยกบางนาให้ตรงเข้ามา ทางถนนสรรพาวุธ ตรงไปเรื่อย ๆ จะถึงท่าเรือบางนา จากนั้นเอารถ ไปจอดที่วัดบางนานอก แล้วขึ้นเรือข้ามฟากไปวัดบางน้ำ�ผึ้ง เมื่อถึงก็ จะมีป้ายบอกให้เดินไป ๓๐๐ เมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒ ๙๙๕ ๑๑๕๐ หรือ http://www.bangkoktreehouse.com


February 2014  

@aerothai February 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you