Page 1

Slot Coordinator การทำ�งานร่วมกันของ ๔ หน่วยงาน คือ บพ. บกท. ทอท. และบวท.

ไข้หวัดนก H7N9

รู้ทันและป้องกันก่อนถึงตัว

แบมบู ฮัทส์ เกาะเต่า

ไม่เหมือนใคร..ไม่มีใครเหมือน

คาเฟ่ แนวใหม่

HUBBA เอกมัย ซอย ๔


Slot Allocation การบริหารจัดการเรือ่ ง การทบทวนแนวทางการจัดสรรความถีเ่ ทีย่ วบิน (Slot Allocation) เป็นการทำ�งานร่วมกันของ ๔ หน่วยงาน คือ กรมการบินพลเรือน (บพ.) บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) (บกท.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) (ทอท.) และ วิทยุการบินฯ ในการบริหารพื้นที่ขึ้น-ลงของอากาศยานในสนามบินที่มีการจราจรคับคั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุของ ความล่าช้าของเที่ยวบิน (Slot Allocation Coordinator) โดยเดิมจะมีเพียง ๓ หน่วยงาน คือ ทอท. บกท. และ บพ. สำ�หรับ บกท. มีหน้าที่ในการจัดทำ�โปรแกรมและจัดสรรเวลาให้แต่ละ สายการบิน ส่วน ทอท. จะดูแลในส่วนของสนามบินสำ�หรับการขึ้น - ลง และ บพ. จะเป็นคน อนุมัติตารางการบินในแต่ละฤดูกาล การที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในการบริหาร Slot จะทำ�หน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องตารางเวลาในการทำ�การบิน ซึ่งทั้ง ๔ หน่วยงานต้องร่วมกันพิจารณา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำ�เสนอเรื่องการจัดสรรเวลาเที่ยวบิน (Time Slot) โดยสนามบินที่มีการจัดสรร Time Slot ประกอบด้วย สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต หาดใหญ่ เชียงใหม่ และ อู่ตะเภา เพื่อช่วยลดปัญหาความคับคั่งในการจราจรทางอากาศ และ สามารถจัดสรรเที่ยวบินสำ�หรับ ขึ้น – ลง ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


** ขอบคุณภาพจาก : Ho-Yeol Ryu http://laughingsquid.com/five-hours-of-airplane-landings-condensed-into-under-30-seconds/

สิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้การบริหารจัดการเรื่อง Slot เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัย การทำ�งานแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ ได้ พยายามหาทางที่จะทำ�ให้ Capacity ในห้วงอากาศสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นได้ ปัญหาในส่วนของ Slot คือ การกระจุกตัวของเที่ยวบินทั้งในช่วง Winter และ Summer และช่วงเทศกาลสำ�คัญ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ อย่างไรก็ตาม ในช่วง ที่มีการปิดซ่อมทางวิ่งที่สนามบินสุวรรณภูมิที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถบริหาร จัดการ Slot ได้เป็นอย่างดี ได้รับคำ�ชมเชยและการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ขณะนี้ บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหาร Slot สำ�หรับช่วง Winter Schedule ซึ่งการได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ การทำ� Capacity Assessment และมี การทบทวนก่อนที่จะเริ่มกระบวนการในการออก Slot รวมถึงการวางแผนล่วงหน้าที่ดี การบริหาร และจัดสรรตารางเวลาการบินที่เหมาะสม จะมีส่วนช่วยให้การบริหารจราจรทางอากาศเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความคับคั่งของปริมาณจราจรทางอากาศได้อย่างแน่นอน


กระทรวงคมนาคมตรวจราชการ ผศอ.บภ ๒. เข้าร่วมประชุมและบรรยายสรุปการดำ�เนิน งานของบริษัทฯ ต่อคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม โดยมีนายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง คมนาคม เป็นหัวหน้าคณะฯ ณ ห้องประชุมแขวงการทาง นครพนม จังหวัดนครพนม ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

การแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” พนั ก งาน ศล.บภ ๒. เข้ า ร่ ว มพิ ธ ี ป ิ ด การแข่ ง ขั น “วิ ท ยุ ก ารบิ น ฯ มิ น ิ ว อลเลย์ บ อล ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำ�ปี ๒๕๕๖ รอบคัดเลือกจังหวัดพิษณุโลก ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้อำ�นวยการโรงเรียนกีฬา จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานใน พิธี และที ม ที ่ ช นะเลิ ศ ประเภทที ม ชายได้ แ ก่ ที ม จาก โรงเรี ย น ชุ ม ชนวั ด ย่ า นขาด และชนะเลิศประเภททีมหญิงได้แก่ ทีมจาก โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

พนักงาน ศม.บภ ๒. เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันวิทยุ การบิ น ฯ มิ น ิ ว อลเลย์ บ อล ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทาน สมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำ�ปี ๒๕๕๖ รอบคั ด เลื อ กจั ง หวั ด ชั ย ภู ม ิ โดยได้ ท ี ม ชนะเลิ ศ ที ม หญิ ง โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ทีมชนะเลิศ ทีมชายโรงเรียนหนอง ศาลาป่าชาด


๑๒ สิงหามหาราชินี เฉลิมพระชนพรรษา ๘๑ พรรษา ตัวแทนพนักงาน สอ.สส. พนักงานสังกัด นก. และ พนักงาน สั ง กั ด วบ. เข้ า ร่ ว มเดิ น ริ ้ ว ขบวนอั น เชิ ญ เครื ่ อ งราชสั ก การะงาน “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ” ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

ศภ.บภ ๑. ร่ ว มบั น ทึ ก เทปรายการพิ เ ศษถวายพระพร เนื ่ อ งในวั น เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “๑๒ สิงหา มหาราชินี” ณ ห้องส่ง NBT จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ศญ.บภ ๑. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “๑๒ สิงหา มหาราชินี” ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ศม.บภ ๒. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “๑๒ สิงหา มหาราชินี” ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

TABLE TOP BCP

ผศภ.บภ ๑ เป็นประธานการซ้อม Table top BCP ณ ห้องอันดามัน อาคารสโมสร ศภ.บภ ๑. ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ครบรอบการดำ�เนินงานปีที่ ๒๕ ณ ศญ.บภ ๑.

ศญ.บภ ๑. จัดกิจกรรมครบรอบการดำ�เนินงานปีท่ี ๒๕ โดยมีคุณอภินันท์ วรรณางกูร รวท. เป็นประธานในพิธี ณ ศญ.บภ ๑. ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖


สำ�หรับฉบับนี้ รางวัลดีเด่น (ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริหารจัดการ)

ประชุมนี้ต้องมีกล่อง (Meeting Box) : แนวคิด

การประชุมทุกวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมมักจะนำ�อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาส่วนบุคคลติดตัวมาด้วย บางครั้ง ผู้จัดประชุมไม่ ได้ส่งวาระการประชุมล่วงหน้า หรือมีเอกสารแนบประกอบการประชุมจำ�นวนมาก ซึ่งการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ เหล่านั้น เป็นการ สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ ทีมวิจยั จึงเกิดแนวคิดว่า ให้จดั ทำ�เอกสารต่าง ๆ เป็น Soft File และ upload ไว้ในเซิรฟ์ เวอร์ขนาดเล็ก เมือ่ ผูเ้ ข้าประชุมต้องการ ใช้เอกสารใด ก็สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาส่วนบุคคล อาทิ Notebook หรือ iPad ทำ�การดาวน์โหลดเอกสารจากเซิร์ฟเวอร์ขนาด เล็กนั้นได้ทันที

ประโยชน์ของผลงานนี้ ประโยชน์หลักของโครงการนี้คือ การลดปริมาณการใช้ กระดาษในการจัดพิมพ์วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม นอกจากจะประหยั ดในด้ า นทรั พ ยากรและค่ าใช้ จ่ า ยต้ น ทุ น การผลิ ต เอกสารแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมยังสามารถเก็บเอกสารการประชุมไว้ใน คอมพิวเตอร์เพื่อไว้ใช้อ้างอิงได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องเปลืองเนื้อที่ในการจัด เก็บเอกสารที่เป็นกระดาษซึ่งมีปริมาณมาก

ทีมผู้วิจัย ประกอบด้วย 1. 2. 3. 4. 5. 6.

นายเมธี เสรีอรุโณ นายมานพ อินจา นายพิศุทธิ์ อยู่ศรี นายณพล จงศิริบรรเจิด นายสวิส ไทรงาม นางสาวกษมา เกตุสุริยงค์


เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วสำ�หรับโรคไข้หวัดนก เป็นโรค ระบาดมานานแล้ว และในช่วงนั้นก็ตื่นกลัวกันพอควรเลยนะครับ ไข้หวัดนกแพร่ระบาดจากประเทศอื่น แต่ว่าประเทศไทยเราก็มี ผู้รับเชื้อไข้หวัดนกเหมือนกัน ก็เลยทำ�ให้คนไทยวิตกกังวลพอควร รวมทั้งตัวเราเองด้วย ก็เลยรีบหาซื้อยาแก้ไข้หวัด (หวัดธรรมดา นี่แหละ) มาเก็บกักตุนไว้…อะไรที่ว่ารักษาหายได้ก็จะหาซื้อมาไว้ ก่อนเลยครับ ยังจำ�ได้เลยว่ายาแก้หวัดช่วงนั้นหายากและตัวเรา เองก็ได้ยาสมุนไพรชื่อว่าฟ้าทะลายโจรมาจากเพื่อน ตอนนั้นดีใจ มากเลยครับ แต่ช่วงนั้นก็ผ่านไปด้วยดี การที่ไข้หวัดนกระบาด เข้ามาในบ้านเรานั้นก็ส่งผลต่อ สุขภาพ ส่งผลต่อจิตใจที่ต้องเป็นกังวลกลัวว่าจะติดเชื้อโรคที่ร้าย แรงเพราะถึงกับคร่าชีวิตไปหลายชีวิตทีเดียว ข่าวที่เรารับทราบ นั้ น ก็ บั่ น ทอนจิ ตใจและการใช้ ชี วิ ต ประจำ � วั น เหมื อ นกั น นะครั บ เพราะเราต้องคอยระวังคนนั้นทีคนนี้ทีว่าเค้าจะมีเชื้อโรคไหม เห็น ใครที่เอาผ้าปิดปากก็กลัวไม่กล้าเข้าใกล้ ช่วงที่ไข้หวัดนกระบาด นั้นหน้ากากอนามัยขายดีอย่างมากเลยครับ บางบ้านถึงกับต้องหา ซื้อมาตุนไว้เพราะขายดีจนพ่อค้าแม่ค้าโก่งราคากันน่าดูเลย (แบบ ว่าพ่อค้าแม่ค้ายิ้มเลยล่ะ) ช่วงนี้ไข้หวัดนกก็กลับมาระบาดอีกครั้งในประเทศจีน ซึ่ง ไข้หวัดนกเป็นเชื้อไวรัสชนิดสายพันธุ์ H7N9 จากข่าวก็มีผู้เสีย ชีวิตแล้ว 31 ราย และมีผู้ได้รับเชื้อ 130 ราย และเพิ่มขึ้นมา เรื่อยๆ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556) ไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9 ร้ายแรงกว่าไวรัสไข้หวัดนกที่เคยระบาดมาก่อน หน้านั้นมาแล้ว (ไวรัสไข้หวัดนก H5N1) เพราะว่าไวรัสไข้หวัดนก H7N9 ติดเชื้อจากนกง่ายกว่าไวรัสไข้หวัดนก H5N1 โดยจากการ วินิจฉัยพบว่าผู้ที่เสียชีวิต รวมทั้งผู้ที่ติดเชื้อพบว่า “ผู้ที่ติดเชื้อไม่ได้ สัมผัสกับสัตว์ปกี เลย” แต่กย็ งั เชือ่ ว่าสัตว์ปกี เป็นพาหะนำ�เชื้อ H7N9 ในประเทศจีน ทำ�ให้มีการปิดตลาดการค้าสัตว์ปีกเพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดเชื้อ ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่ายังไม่พบหลัก ฐานว่าไข้หวัดนก H7N9 สามารถแพร่ระบาดระหว่างคนสู่คนได้ ถึงแม้ว่าประเทศไทยเรายังไม่มีผู้ได้รับเชื้อ หรือติดเชื้อ มาก็ตาม เรายังต้องติดตามข่าวตลอดเวลานะครับ อย่าวางใจกับ โรคที่ร้ายแรงเลยครับ มาดูคำ�แนะนำ�การป้องกันการติดเชื้อไวรัส ไข้หวัดนก H7N9 เบื้องต้นกันดีกว่า ไม่ได้ระวังแค่เชื้อ H7N9

เท่านัน้ นะครับ ยังช่วยให้ปอ้ งกันจากโรคภัยอืน่ ๆ ทีอ่ ยูร่ อบ ๆ กายเราด้วย ข้อควรระวังเบื้องต้นเพื่อห่างไกลจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H7N9 • ยังจำ�กันได้อยูไ่ หมครับ กิน ร้อน ช้อนกลาง ยังใช้ได้อยูน่ ะครับ • หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ถ้าคุณสัมผัสกับสัตว์ปีกก็ควรจะใช้น้ำ�ยา ฆ่าเชื้อล้างมือจะดีกว่านะครับป้องกัน ไว้ก่อน เพราะเชื้อโรค ก็ติดมาจากมือเราง่ายเหมือนกัน • หลีกเลี่ยงการสัมผัส สัตว์ป่วย หรือตาย สำ�หรับคุณแม่ที่มี ลูกเล็กๆก็ต้องดูแลไม่ให้ลูก ๆ ไปสัมผัสกับสัตว์ทุกชนิดได้ยิ่งดี เพราะว่าเด็ก ๆ จะชอบวิ่งไปจับสัตว์ • สำ�หรับสัตว์ปีกที่ปรุงเป็นอาหารก็ต้องให้สุกนะครับ รวมถึงไข่ ทุกชนิดด้วยครับต้องปรุงสุกเท่านั้น • อย่ า นำ � สั ต ว์ ปี ก ที่ ป่ ว ยตายโดยไม่ ท ราบสาเหตุ ม าทำ � อาหาร เพราะจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค • ถ้าพบว่าสัตว์ปีกที่ เลี้ยงไว้ (ถ้ามี) ตายโดยไม่ทราบสาเหตุก็ให้ แจ้งกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ก่อนดีกว่า ครับ เพื่อเจ้าหน้าที่ฯจะได้นำ�ไปทำ�ลายและหาสาเหตุการตาย • หน้ากากอนามัยยังใช้ได้อยู่สำ�หรับคนที่มีไข้หรือเป็นหวัดครับ เพื่อป้องกันโรคของเราเองไปสู่คนอื่น หรือป้องกันโรคจากคน อื่นมาสู่เรา • ถ้าพบว่าตัวเองมี อาการเป็นไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย หรือ อาการอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เราสัมผัสกับสัตว์ปีก อย่ารอช้าครับให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งกับแพทย์ถึงอาการที่ เกิดขึ้นกับตัวเรา เองอย่าปล่อยไว้ให้หายเองนะครับ • ถ้ามีข้อสงสัยก็โทรฯเลยครับหมายเลข 1422 สายด่วนกรม ควบคุมโรค หรือ ที่เวปไซด์ http://beid.ddc.moph.go.th ครับ


Koh Tao แบมบู ฮัทส์ เกาะเต่า ไม่เหมือนใคร..ไม่มีใครเหมือน ฉบับนี้

จะพาไปหลบฝน หลบร้อน และความวุ่นวายในเมือง ไปยังเกาะ เต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่นี่มีรีสอร์ท ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ชื่อ แบมบู ฮัทส์ ตัง้ อยูท่ อ่ ี า่ วจันทร์สม บนเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่พัก ผ่อนท่ามกลางป่าเขา โอบล้อมด้วยน้ำ�ทะเล ลักษณะแปลกไม่เหมือนที่ไหน เพราะเป็นบ้านพักที่ทำ�จากไม้ไผ่ทั้งหลัง ตั้งอยู่บนสุดของหน้าผาหิน หันหน้า ออกทะเลทั้ง ๑๙ หลัง ในสไตล์ Hideaway ใช้วัสดุธรรมชาติ ดูพื้น ๆ แต่ ภายในกลับแฝงความหรูหราเอาไว้ ยกตัวอย่างง่าย ๆ ก็คอื กระท่อมมุงแฝก วัสดุไม้ไผ่ แต่มสี ระว่ายน้�ำ ส่วนตัวตัง้ อยูห่ น้ากระท่อม แถมอยูบ่ นเนินหินติดทะเล ที่วิวสวยขาดใจ


โดยบ้านพักทั้ง ๑๙ หลัง ตั้งเรียงรายบนโขดหินที่ทำ�ทางเดินเชื่อมกันเป็นอย่างดี ตกแต่งอย่าง กลมกลืนใกล้ชิดกับธรรมชาติ เงียบสงบ บรรยากาศการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว มีเพียงเสียงคลื่น กระทบฝั่ง และความร่มรื่นเย็นสบายของต้นไม้ เหมาะแก่การผ่อนคลาย เอนกาย ทิ้งความอ่อนล้า เมื่อวันวานกลับสู่ความสดชื่นของวันนี้และก้าวสู่ความสดใสของวันใหม่ ในสถานที่สุดแสนประทับใจ นอกจากนี้ยังมีบริการห้องอบไอน้ำ�, สปา, ชายหาดส่วนตัว, สวน และบริการนวดของทางโรงแรม อีกด้วย การเดินทางไปยัง เกาะเต่าแบมบู ฮัทส์ จะสะดวกที่สุดถ้าขับรถจากตัวเมืองจังหวัดชุมพร มา ขึ้นเรือที่ท่าเรือยาง และข้ามไปยังเกาะเต่า จากนั้นจะมีรถของทางรีสอร์ทมาให้บริการรับส่งถึงที่

สถานที่ตั้ง ๓๐/๑ หมู่ ๒ อ่าวจันทร์สม เกาะเต่า ๓๐/๑ หมู่ ๒ อ่าวจันทร์สม เกาะเต่า สุราษฎธานี โทรศัพท์ ๐ ๗๗๔๕ ๖๓๙๓ , ๐๘ ๑๕๖๗ ๑๑๗๐ E-mail : info@kohtaobamboohuts.com


HUBBA CAFE’ HUBBA CAFE’


คาเฟ่ แนวใหม่

HUBBA เอกมัย ซอย ๔ สถานที่แห่งใหม่กับผู้ที่ชอบใช้ชีวิตอิสระ ต้องลองมาที่นี่ HUBBA ฮั บ บ้ า คาเฟ่ แ นวใหม่ ท ี ่ ม ี ท ั ้ ง พื ้ น ที ่ ใ ห้ น ั ่ ง ทำ � งานท่ า มกลางแอร์ เ ย็ น ๆ มี เครื ่ อ งดื่มทั้งชา กาแฟ และขนมทานเล่นบริการตลอดทั้งวัน ในราคาเพียง ๒๖๕ บาท/วัน เหมาะสำ�หรับผู้ที่อยากหาที่นั่งทำ�งาน วันเสาร์-อาทิตย์ หรือ สำ�หรับคนทำ�งานฟรีแลนซ์ ที่นี่สามารถมาใช้พื้นที่เพื่อประชุมกลุ่มย่อย หรือ เช่าพืน้ ทีเ่ ป็นออฟฟิศส่วนตัวก็ท�ำ ได้ เป็นแนวคิดใหม่เรียกว่า “co-working space” สําหรับคนทีย่ งั ไม่ทราบว่ามันคืออะไร? co-working space คือ พืน้ ทีใ่ ช้ทาํ งาน ร่วมกันของคนที่มาจากต่างสายงานต่างอาชีพ จนเกิดเป็นสังคมของคนทํางาน ขึ้นมาทั้ง ๆ ที่ไม่รู้จักกัน โดยกระแสความนิยมใน co-working space นั้น เกิดขึ้นมานานแล้วในต่างประเทศ ไอเดียและธุรกิจใหม่ ๆ มากมายเกิดจาก ผู้คนที่ได้มาพบเจอกันใน co- working space และทําให้เกิดมุมมองที่ หลากหลายในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สำ�หรับที่เมืองไทย HUBBA ถือเป็นแห่งแรกกับแนวคิดใหม่นี้ โดย พืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ เช่น Hot desk area เป็นพืน้ ทีส่ าํ หรับ นั่งปั่นงาน โดยที่สามารถเลือกที่นั่งตรงไหนก็ได้, Meeting room เป็นห้อง ปิดสําหรับนั่งประชุม หรือนั่งระดมสมองกับทีมงาน, Garden สวนหลังบ้าน สําหรับนั่งพักผ่อน ไฮท์ไลท์อยู่ที่ทรัมโปลีนเอาไว้กระโดดเล่นยามเครียด, Quiet room สําหรับผูท้ ต่ี อ้ งการใช้สมาธิมากเป็นพิเศษ ฯลฯ โดยทุกพืน้ ทีจ่ ะมี สิง่ อาํ นวย ความสะดวกต่าง ๆ ในการทํางาน ทัง้ สัญญาณ WIFI, ปลัก๊ ไฟ, เครือ่ งถ่ายเอกสาร, สแกนเนอร์, แฟ็กซ์ เป็นต้น ใครสนใจจะมาทดลองเริ่มต้นใช้บริการแบบรายวัน จะนัดกับเพื่อน ๆ หรือแวะมาเปลี่ยนบรรยากาศการทำ�งานจากที่บ้านมาเป็นที่นี่ ก็สามารถมา ใช้บริการกันได้ตามอัธยาศัย หากถูกใจจะขยับไปสมัครสมาชิกแบบรายสัปดาห์ หรื อ รายเดื อ นก็ ม ี ใ ห้ บ ริ ก าร นอกจากนี ้ ท ี ่ Hubba ยั ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรม Workshop ที่น่าสนใจจากหลากหลายวงการอาชีพอีกด้วย

สถานที่ตั้ง ซอยเอกมัย ๔ ถนนสุขุมวิท ๖๓ พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ – ๒๒๐๐ น.


August  

aerothai e-magazine

August  

aerothai e-magazine

Advertisement