Page 1

SECŢIUNEA C

RACR-AOA

SECŢIUNEA C - PROCEDURA DE AUTORIZARE A OPERATORILOR AERIENI CAPITOLUL I - PREVEDERI GENERALE RACR-AOA 0245

Semnificaţia autorizării

AOA este documentul care atestă că operatorul aerian este autorizat de AACR, în conformitate cu reglementările aeronautice civile, să desfăşoare operaţiunile aeriene civile prevăzute în specificaţiile operaţionale anexă la document. RACR-AOA 0250

Etapele autorizării

Procedura de autorizare a unui operator aerian cuprinde următoarele etape: (a)

solicitarea autorizării;

(b)

evaluarea preliminară a solicitării de autorizare;

(c)

inspecţia operaţională şi a sistemului de întreţinere a aeronavelor în vederea autorizării;

(d)

acordarea Autorizaţiei de Operator Aerian.

C- 1

Ediţia 2/2002


SECŢIUNEA C

RACR-AOA CAPITOLUL II - SOLICITAREA AUTORIZĂRII

RAR AOA 0255

Informarea solicitantului

Solicitantul va fi informat de AACR asupra formei şi conţinutului documentaţiei necesare autorizării. Acesta va primi, contra cost, un material ghid cuprinzând informaţii referitoare la: (a)

prevederile AOA şi ale anexei la aceasta;

(b)

categoriile de operaţiuni aeriene care pot face obiectul unei AOA : (1)

operaţiuni de lucru aerian;

(2)

operaţiuni de aviaţie generală:

(c)

condiţiile de operare: (1)

numai ziua

(2)

ziua şi noaptea

(d)

regulile de zbor: (1)

VFR

(2)

VFR + IFR

(e) Procedurile de evaluare şi de inspecţie pentru a se determina experienţa solicitantului/operatorului aerian, capacitatea managerială, pregătirea personalului, echipamentele, facilităţile şi resursele financiare ale acestora; (f) cerinţele privind întocmirea Manualului Operaţional, MOE, MME şi a programului de întreţinere, precum şi drepturile personalului autorizat al AACR pentru activitatea de inspecţie şi supraveghere; (g)

indicaţii pentru completarea cererii de acordare, modificare sau prelungire a valabilităţii

AOA. RAR AOA 0260

Solicitarea AOA

Pentru obţinerea autorizaţiei de operator aerian (AOA) solicitantul trebuie să prezinte, la AACR, cererea pentru acordarea AOA, însoţită de documentaţia prevăzută de articolul RACR-AOA 0060.

C- 2

Ediţia 2/2002


SECŢIUNEA C

RACR-AOA

CAPITOLUL III - EVALUAREA PRELIMINARĂ A SOLICITĂRII DE AUTORIZARE RACR-AOA 0265

Scopul evaluării preliminare

(a) La primirea cererii, AACR efectuează analiza preliminară a acesteia şi a documentaţiei de însoţire. În cazul în care documentaţia de însoţire este incompletă, cererea se consideră ca fiind primită la data depunerii tuturor documentelor necesare. (b)

În cadrul evaluării preliminare, solicitantul trebuie să demonstreze că: (1)

are o structură a activităţilor preconizate corespunzătoare pentru operaţiunile propuse;

(2) are o structură managerială şi personal, echipament, facilităţi, manuale, clădiri, acorduri sau contracte pentru servicii etc., adecvate sau va fi capabil să le realizeze până la începerea operării; (3)

are aeronave potrivite pentru operaţiunile propuse;

(4)

are capabilitatea de a conduce corespunzător operaţiunile propuse;

(5) are capacitatea de a-şi asigura serviciile de aerodrom şi de navigaţie necesare pentru desfăşurarea operaţiunilor de zbor propuse; (6) a ales rute sau zone de operare care asigură navigaţia aeriană în condiţii de siguranţă cu echipamentele de navigaţie disponibile; (7) a stabilit minime de operare compatibile cu reglementările aeronautice aplicabile (pentru fiecare destinaţie şi pentru aeroporturile/aerodromurile de rezervă ori pentru fiecare categorie de operaţiuni de lucru aerian sau de aviaţie generală); (8) a stabilit cu precizie îndatoririle şi responsabilităţile personalului de conducere şi a personalului care deţine funcţii importante pentru ca siguranţa operaţiunilor să nu poată fi afectată de lipsa de organizare, de capabilitate sau de control a personalului de conducere; (9)

cunoaşte responsabilităţile pe care le are în calitate de posesor al unei AOA;

(10) are capacitatea de a efectua în condiţii de siguranţă operaţiunile propuse. În acest scop, solicitantul va pune la dispoziţia AACR informaţii referitoare la:

(11)

(i)

experienţa în domeniul aeronautic, a solicitantului;

(ii)

experienţa şi calificările directorilor sau a persoanelor desemnate ca responsabile;

(iii)

experienţa şi calificările personalului de conducere şi executiv relevant;

are un program de siguranţă a zborului şi de prevenire a accidentelor de aviaţie.

RACR-AOA 0270

Analiza aspectelor legale, financiare şi economice

(a) Solicitantul trebuie să dovedească că îndeplineşte toate condiţiile legale ca agent economic autorizat şi că are suficiente resurse pentru a asigura toate serviciile, echipamentele, facilităţile şi personalul necesar pentru desfăşurarea operaţiunilor aeriene propuse. (b) Dacă operaţiunile propuse pentru a fi autorizate nu pot fi dovedite viabile din punct de vedere financiar, economic sau legal, analiza solicitării se suspendă până la conformare. RACR-AOA 0275

Evaluarea aspectelor tehnice

Evaluarea solicitantului, din punct de vedere al capabilităţilor tehnice, constă în: (a) analiza generală a procedurilor, practicilor şi metodelor prezentate în documentaţia suport pentru autorizare; (b)

(c)

verificarea preliminară: (1)

a structurii organizatorice şi a concepţiei de management a solicitantului;

(2)

a calificării şi experienţei personalului de conducere relevant;

(3)

a politicii de personal propuse;

verificarea conformităţii cu reglementările aeronautice aplicabile, a prevederilor din: (1)

contractele sau convenţiile pentru asigurarea serviciilor aeronautice; C- 3

Ediţia 2/2002


SECŢIUNEA C

RACR-AOA (2)

contractele pentru închirierea aeronavelor.

(3)

contractele privind asigurarea facilităţilor aeronautice

RACR-AOA 0280

Finalizarea evaluării preliminare

(a) Observaţiile sau obiecţiile AACR rezultate în cadrul evaluării preliminare se aduc la cunoştinţă, în scris, solicitantului. (b) Precizările, modificările sau completările la documentaţia de însoţire a cererii trebuie transmise imediat către AACR, de către solicitant. (c) După finalizarea, cu rezultate corespunzătoare, a evaluării preliminare, AACR informează, în scris, solicitantul despre aceasta şi despre trecerea la următoarea etapă a procedurii de autorizare. În acest scop, AACR stabileşte, de comun acord cu solicitantul, perioada efectuării inspecţiei operaţionale şi tehnice la faţa locului. .

C- 4

Ediţia 2/2002


SECŢIUNEA C

RACR-AOA

CAPITOLUL IV - INSPECŢIA OPERAŢIONALĂ ŞI A SISTEMULUI DE ÎNTREŢINERE A AERONAVELOR ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII RACR-AOA 0285

Scopul inspecţiei

(a) Inspecţia operaţională şi a sistemului de întreţinere a aeronavelor constă în efectuarea unor verificări la faţa locului (la sediul şi bazele de operare, la organizaţiile de întreţinere tehnică şi la facilităţile de aerodrom) de către inspectori sau echipe de inspectori ai AACR, în vederea obţinerii tuturor informaţiilor relevante, care să poată demonstra că solicitantul are capabilitatea şi capacitatea necesare pentru desfăşurarea în siguranţă şi cu eficienţă a operaţiunilor aeriene propuse. (b) Observaţiile rezultate în procesul de inspecţie vor fi aduse la cunoştinţa solicitantului, în scris. Menţiunile, corecţiile, explicaţiile şi, după caz, justificările faţă de observaţiilore formulate de către inspectorii AACR se transmit de către solicitant Autorităţii Aeronautice Civile Române, în scris, cu precizarea modului şi a datei la care neconformităţile vor fi eliminate prin acţiuni corective pe baza unui plan de măsuri.. RACR-AOA 0290

Conţinutul inspecţiei operaţionale

Inspecţia operaţională acoperă următoarele domenii: (a)

organizarea, administraţia şi managementul solicitantului;

(b)

politica operaţională şi procedurile aplicabile stabilite în Manualul operaţional;

(c) operaţiunile de sol (facilităţile aeronautice fixe, echipamentele aeronautice mobile, controlul operaţional intern, calificarea şi licenţierea personalului navigant, competenţa personalului de cabină, programele de antrenament, procedurile de evacuare de urgenţă a aeronavelor, procedurile în caz de amerizare, evidenţa activităţilor de zbor etc.); (d) înregistrări).

operaţiunile de zbor (planificare, pregătire, zbor pe rutele propuse, operaţiuni după zbor,

RACR-AOA 0295

Conţinutul inspecţiei sistemului de întreţinere a aeronavelor

Inspecţia sistemului de întreţinere a aeronavelor cuprinde următoarele domenii: (a)

organizarea, administraţia şi managementul sistemului;

(b)

asigurarea îndeplinirii programelor de întreţinere a aeronavelor deţinute de operatorul în

(c)

asigurarea facilităţilor aeronautice specifice;

(d)

sistemul propriu de inspecţie tehnică;

cauză;

(e) aeronavelor;

modul de autorizarea şi funcţionare a componentelor sistemului de întreţinere a

(f)

licenţierea şi programele de pregătire a personalului tehnic;

(g)

organizarea evidenţei întreţinerii aeronavelor.

RACR-AOA 0300

Prezentarea rezultatelor inspecţiei

(a) Rezultatele acţiunii de inspecţie se concretizează prin întocmirea, de către inspectorii AACR, a unor rapoarte de evaluare, în care se vor consemna aprecierile privind capacitatea solicitantului de a desfăşura operaţiuni aeriene civile în condiţii de siguranţă a zborului, resursele financiare ale acestuia pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor propuse, precum şi modul de organizare a activităţilor de întreţinere a aeronavelor. Rapoartele vor conţine şi propuneri pentru măsuri corective de remediere a eventualelor neconformităţi constatate, precum şi termenele până la care acestea trebuie finalizate. Dacă, în final, se constată că nu sunt întrunite cerinţele de autorizare prevăzute de reglementările aplicabile, se va propune neacordarea Autorizaţiei de Operator Aerian. (b) Rapoartele de evaluare, aprobate de către directorii de specialitate, constituie baza raportului final de evaluare care este aprobat de Directorul General al AACR.

C- 5

Ediţia 2/2002


SECŢIUNEA C

RACR-AOA CAPITOLUL V - ACORDAREA AUTORIZAŢIEI DE OPERATOR AERIAN

RACR-AOA 0305

Decizia de acordare/neacordare a Autorizaţiei de Operator Aerian

(a) Directorul General al AACR decide acordarea sau neacordarea Autorizaţiei de Operator Aerian, în baza concluziilor şi propunerilor prezentate în raportul final de evaluare. În cazul acordării AOA, Directorul General al AACR decide şi asupra operaţiunilor aeriene pentru care se autorizează operatorul, precum şi limitările sau restricţiile acestora. (b)

Autorizaţia de Operator Aerian (AOA) se semnează de către Directorul General al AACR.

(c) Copia Autorizaţiei de Operator Aerian emisă de AACR se transmite, de către AACR, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în termen de 5 zile de la emiterea acesteia. (d) Decizia de neacordare a Autorizaţiei de Operator Aerian, împreună cu motivele care au stat la baza ei, se comunică, de AACR, în scris, în termen de 5 zile de la luarea deciziei, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, precum şi solicitantului autorizaţiei. (e) Contestaţiile împotriva deciziei de neacordare a AOA se adresează ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, de către solicitant, în termen de 15 zile de la data primirii acesteia. (f) În termen de 30 zile de la data depunerii contestaţiei, ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei comunică solicitantului modul de soluţionare a acesteia. RACR-AOA 0310

Conţinutul AOA

Autorizaţia de Operator Aerian şi specificaţiile operaţionale Anexa la aceasta conţin următoarele elemente: (a)

numele şi adresa operatorului,

(b)

data emiterii şi perioada de valabilitate,

(c)

descrierea tipurilor de operaţiuni autorizate;

(d)

tipurile şi înmatricularea aeronavelor autorizate pentru operare,

(e)

zonele sau rutele autorizate pentru operare,

(f)

limitări speciale,

(g)

autorizări/aprobări speciale.

Modelul Autorizaţiei de Operator Aerian va fi stabilit de către AACR prin procedura privind autorizarea operatorilor aerieni. RACR-AOA 0315

Activităţi după acordarea Autorizaţiei de Operator Aerian

(a) Autorizaţia de Operator Aerian emisă de către AACR se transmite solicitantului, însoţită de un exemplar al Raportului final de evaluare a operatorului aerian. Un exemplar martor al Autorizaţiei de Operator Aerian rămâne la AACR. (b) După emiterea Autorizaţiei de operator aerian, AACR procedează la declanşarea activităţii de supraveghere.

C- 6

Ediţia 2/2002


SECŢIUNEA C

RACR-AOA CAPITOLUL VI - PRELUNGIREA VALABILITĂŢII ŞI MODIFICAREA AUTORIZAŢIEI DE OPERATOR AERIAN

RACR-AOA 0320

Prelungirea valabilităţii Autorizaţiei de Operator Aerian

(a) Solicitarea prelungirii valabilităţii Autorizaţiei de Operator Aerian se face printr-o cerere tip, stabilită de AACR prin proceduri specifice, însoţită de: (1) raportul privind activitatea economică desfăşurată de operator în perioada de valabilitate a Autorizaţiei de Operator Aerian, precum şi prezentarea intenţiilor pentru activitatea viitoare; (2) raportul de autoevaluare pentru activitatea tehnică şi activitatea operaţională, însoţit, după caz, de programe propuse privind acţiunile corective: (3) declaraţia, sau după caz, dovada achitării de către operatorul aerian a tarifelor de supraveghere. (4) documentaţia (autorizaţii, convenţii, contracte etc.) care a fost depusă la iniţializare şi care a suferit modificări pe parcursul perioadei de valabilitate a Autorizaţiei de Operator Aerian, dacă este cazul. (5)

Menţiuni, în cadrul raportului de autoevaluare, privind:

(i) modul de efectuare (contract cu agenţi autorizaţi sau sistem propriu) a activităţilor, inclusiv de handling şi alimentare cu combustibil a aeronavelor. (ii) lista actualizată a facilităţilor tehnice de handling (dacă desfăşoară aceste activităţi în sistem propriu), inclusiv facilităţile destinate combustibilului de aviaţie. (iii) Lista terenurilor permanente şi temporare (dacă este posibil) utilizate, la care se anexează fişele de inspecţie periodică a terenurilor de zbor respective. (b) Ca urmare a cererii de prelungire a valabilităţii Autorizaţiei de Operator Aerian, AACR efectuează o evaluare a operatorului aerian, procedând conform prevederilor Capitolului IV, Secţiunea C, din prezenta reglementare. (c) Prelungirea valabilităţii AOA se face în baza Raportului final de evaluare a operatorului aerian aprobat de Directorul General al AACR, pe baza rapoartelor direcţiilor şi compartimentelor de specialitate din cadrul AACR. (d) Decizia de aprobare a prelungirii perioadei de valabilitate a AOA este urmată de emiterea noii ediţii a AOA. (e) Decizia privind prelungirea Autorizaţiei de Operator Aerian se comunică în scris, de către AACR, operatorului aerian, precum şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia. RACR-AOA 0325

Modificarea Autorizaţiei de Operator Aerian

Modificările Autorizaţiei de operator aerian se pot face la solicitarea operatorului aerian şi/sau în urma deciziei AACR. Ele constau în extinderea sau restrângerea condiţiilor de operare, a tipurilor de operaţiuni cuprinse în Anexa la Autorizaţia de Operator Aerian sau în scopul acordării de autorizări speciale. De asemenea, modificarea Autorizaţiei de Operator Aerian poate consta în includerea/excluderea unor aeronave din Anexa la AOA. În cazul solicitării de modificare a Autorizaţiei de operator aerian, cererea este depusă în termenul prevăzut în RACR-AOA 0065 (b) şi tratată în conformitate cu prevederile conţinute în articolele RACR-AOA 0265-0300. Decizia privind modificarea AOA se comunică de către AACR, în scris, operatorului aerian, precum şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.

C- 7

Ediţia 2/2002


SECŢIUNEA C

RACR-AOA CAPITOLUL VII - SUSPENDAREA ŞI REVOCAREA AUTORIZAŢIEI DE OPERATOR AERIAN

RACR-AOA 0330 (a)

Prevederi generale

Suspendarea sau revocarea, după caz, a Autorizaţiei de Operator Aerian se dispune pentru: (1)

Nerespectarea legilor şi/sau a reglementărilor referitoare la aeronautica civilă aplicabile operaţiunilor pentru care este autorizat operatorul;

(2)

Nerespectarea cerinţelor care au stat la baza autorizării;

(3)

Neremedierea deficienţelor constatate pe perioada supravegherii exercitate în conformitate cu prevederile cuprinse în Secţiunea D.

(b)

De asemenea, dacă prelungirea Autorizaţiei de Operator Aerian nu este solicitată şi nu se face conform prevederilor articolului 0320, în termen de 3 luni de la data expirării, Autorizaţia de Operator Aerian se revocă. Din momentul expirării AOA şi până în momentul prelungirii ei sau al expirării perioadei de graţie de 3 luni, Autorizaţia de Operator Aerian se consideră suspendată de drept.

(c)

Autorizaţia de Operator Aerian poate fi suspendată pe o perioadă de cel mult 6 luni. Dacă nu sunt eliminate cauzele care au condus la suspendarea AOA până la expirarea perioadei de suspendare, atunci AOAse revocă.

(d)

Efectuarea operaţiunilor de lucru aerian şi/sau de aviaţie generală în perioada în care Autorizaţia de Operator Aerian este suspendată, este interzisă şi conduce la revocarea imediată a documentului de autorizare.

(e)

Decizia de suspendare sau revocare a AOA se comunică, în scris, de către AACR, operatorului în cauză în termen de 5 zile de la emiterea acesteia.

(f)

În cazul revocării unei Autorizaţii de Operator Aerian, la cererea celui interesat procedura de autorizare se reia şi se desfăşoară ca în cazul autorizării iniţiale.

(g)

În termen de 5 zile de la emiterea deciziei de suspendare sau revocare a AOA, AACR va comunica, în scris, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei decizia luată şi motivele care au condus la aceasta.

(h)

În cazul revocării unei Autorizaţii de Operator Aerian, titularul acestuia este obligat să restituie originalul documentului la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în termen de 5 zile de la data primirii deciziei de revocare a AOA.

RACR-AOA 0335

Contestaţii

(a)

Contestaţiile împotriva deciziei de suspendare sau revocare a AOA se adresează ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, de către operatorul aerian în cauză, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(b)

În termen de 30 zile de la data depunerii de către operator a contestaţiei, ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei comunică solicitantului modul de soluţionare a acesteia.

C- 8

Ediţia 2/2002

Reglementari RACR-AOA - SECT. C  
Reglementari RACR-AOA - SECT. C  

Reglementari RACR-AOA - SECT. C

Advertisement