Page 1

AEROCLUBUL ROMÂNIEI, Curs instructori motoparapante/motoparaşute 2009 - 2010

1/17

APROB DIRECTOR GENERAL George ROTARU

Rog aprobaţi, Şef Serviciu Aeronave Ultrauşoare Cristian Girică

CURS (PROGRAM) DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ ÎN VEDEREA OBŢINERII CALIFICĂRII DE INSTRUCTOR

-

Motoparapante/motoparaşute

PREZENTARE GENERALĂ Cursul este organizat în baza prevederilor reglementării RACR-LPAN ULM, aprobată prin Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului OMTCT nr. 630/din 27.03.2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 19 aprilie 2007. Admiterea participării la curs a solicitanţilor se efectuează pe bază de concurs în urma susţinerii testelor eliminatorii precizate în prezentul document. Cursul teoretic este organizat sub formă de seminar, completat cu studiu individual al fiecărui cursant în afara perioadei alocate de către organizator pentru cursurilor de pregătire teoretică (seminariile) şi practică. Scop cursului este de a pregăti cursantul pentru a fi capabil să organizeze şi să desfăşoare instruirea la sol şi în zbor a personalului navigant (elevilor) în vederea obţinerii/revalidării/reînoirii/recunoaşterii licenţelor/calificărilor până la nivelul deţinut de el însuşi, în conformitate cu reglementările aeronautice civile române specifice în vigoare. Prin intermediul cursului se crează un cadru adecvat necesar pregătirii candidaţilor care vor solicita calificarea de instructor, ulterior absolvirii cursului, astfel încât să se faciliteze însuşirea de către aceştia a următoarelor abilităţi: - abilitatea de a organiza şi desfăşura instruirea teoretică şi practică, la sol şi în zbor, în toate etapele acesteia; - abilitatea de a efectua verificările (probele), la sol şi în zbor, aeronavelor ultrauşoare motorizate, din clasa pentru care solicită calificarea, în toate etapele acestora, cu excepţia celor necesare în procesul de omologare al acestor aeronave.


AEROCLUBUL ROMÂNIEI, Curs instructori motoparapante/motoparaşute 2009 - 2010

2/17

1. Prevederi generale (extras din reglementarea RACR-LPAN ULM) RACR-LPAN ULM.2105 Condiţii generale Pentru obţinerea calificării de instructor, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: (a) să aibă vârsta de 18 ani împliniţi; şi (b) să fie deţinător al unui certificat medical corespunzător, în termen de valabilitate, emis în conformitate cu cerinţele specificate în reglementarea RACR-LPAN ULM. RACR-LPAN ULM.2110 Condiţii specifice Pentru obţinerea calificării de instructor, suplimentar faţă de condiţiile generale specificate în RACR-LPAN ULM.2105, solicitantul trebuie: (a) să deţină licenţa de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate din clasa pentru care solicită calificarea/autorizaţia, în termen de valabilitate; şi (b) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de pregătire teoretică, aprobat corespunzător, specific pentru calificarea de instructor, care trebuie să cuprindă disciplina “Metodologia instruirii la sol şi în zbor”, organizat de autoritatea de certificare sau de o persoană fizică sau juridică romană care desfasoară activitaţi de zbor cu aeronave ultrauşoare motorizate şi efectuat sub supravegherea unui instructor stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv; şi (c) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de instruire practică, la sol şi în zbor, aprobat corespunzător, specific pentru calificarea de instructor, organizat de autoritatea de certificare sau de o persoană fizică sau juridică română care desfaşoară activitaţi de zbor cu aeronave ultrauşoare motorizate şi efectuat sub supravegherea unui instructor stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv. Durata minimă recomandată a cursului (programului) de instruire practică, la sol şi în zbor, este de 12 ore; şi (d) să obţină minim 75 % la examinarea teoretică scrisă la fiecare din disciplinele menţionate în RACR-LPAN ULM.2050 (a) şi la disciplina “Metodologia instruirii la sol şi în zbor; şi (e) să fie declarat „ADMIS” în urma testului de îndemânare practică, la sol şi în zbor, de către un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V; şi (f) să aibă o experienţă minimă după cum urmează: (i) pentru motoparapante/motoparaşute: 120 ore de zbor în calitate de pilot comandant pe motoparapante/motoparaşute; 2. Solicitarea pentru a participa la curs Solicitarea se efectuează pe baza unei cereri individuale scrise adresate autorităţii de certificare pentru domeniul aeronavelor ultrauşoare, respectiv depunerea acesteia la registratura Aeroclubului României (autoritatea de certificare în domeniul aeronavelor ultrauşoare motorizate din România) până pe data de vineri 18.12.2009, dată după care nu se mai acceptă cereri în vederea participării la curs. Cererea trebuie să fie însoţită de o copie integrală a carnetului de zbor din care să reiasă activitatea/experienţa minimă de zbor de 120 de ore pe motoparapante/motoparaşute, precizată la punctul 1. (f) (i) de mai sus, efectuată în ultimii trei ani de la data depunerii cererii. Solicitanţii ale căror cereri se aprobă, ca urmare a verificării carnetului de zbor din care să reiasă că acesta este întocmit/completat şi certificat conform reglementării RACR-LPAN ULM şi că solicitantul posedă experienţa minimă de zbor pe motoparapante/motoparaşute necesară pentru a


AEROCLUBUL ROMÂNIEI, Curs instructori motoparapante/motoparaşute 2009 - 2010 putea participa la curs (conform RACR-LPAN ULM.2110 (f)), pot susţine testele eliminatorii necesare admiterii pentru a participa la curs.

3/17

Cererile neînregistrate până la data 18.12.2009 şi cele ale solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţia de vărstă specificată la punctul RACR-LPAN ULM.2105 (a) nu se aprobă. Dovada aprobării sau neaprobării cererii se comunică în scris solicitantului. 3. Testele eliminatorii necesare admiterii pentru a participa la curs Pentru a fi admişi să participe la curs candidaţii sunt verificaţi asupra cunoştinţelor teoretice şi practice la sol şi în zbor conform celor specificate la punctul A de mai jos. Pentru a putea sustine testele de verificare candidaţii prezintă dovada aprobării cererii, licenţele de pilot (în termen de valabilitate) şi carnetele de zbor pentru a fi controlate de către comisia stabilită la testele eliminatorii de la punctul A de mai jos. Candidaţii care nu prezintă dovada aprobării cererii sau ale căror licenţe de pilot nu sunt în termen de valabilitate pentru clasa motoparapante/motoparaşute ori ale căror carnete de zbor nu sunt întocmite/completate şi certificate conform prevederilor reglementării RACR-LPAN ULM, nu sunt admişi pentru a susţine testele necesare admiterii la curs. Numărul maxim de solicitanţi admişi în urma testării cunoştinţelor teoretice (punctul A1 de mai jos) pentru a susţine testele de verificare a îndemânării şi a cunoştinţelor practice la sol şi în zbor (punctele A2 şi A3 de mai jos) este de maximum 5. Selecţia solicitanţilor admişi să susţină testele de la punctele A2 şi A3 de mai jos se face din rândul celor care au obţinut un procentaj de minimul 75% la testarea cunoştinţelor teoretice de la testul A1 de mai jos, în ordinea descrescătoare a procentajului respectiv şi până la completarea numărului maxim de 5 locuri precizat mai sus. A

A1

Teste eliminatorii necesare admiterii la curs Testarea cunoştinţelor teoretice

Nr. de decolări/ aterizări -

Timp total maxim (ore/can -didat) -

Menţiuni

Candidatul este verificat asupra cunoştinţelor teoretice elementare, pe baza unei lucrări scrise constând din formulare ce trebuie completate de către acesta şi care conţin seturi de câte 4 întrebări la fiecare disciplină de mai jos, discipline prevăzute şi în reglementarea RACR-LPAN ULM, astfel: - Legislaţie aeronautică şi Reglementări; - Cunoaşterea aeronavei ultrauşoare; motorizate; - Performanţe de zbor şi planificarea zborului; - Performanţe umane; - Meteorologie; - Navigaţie; - Proceduri operaţionale; - Principii de zbor; - Radiotelefonie. Formularele cu seturile de întrebări sunt întocmite prin grija instructorului sub supravegherea căruia se desfăşoară cursul. Răspunsurile la întrebări se compun de către candidat cu scris de mână, prin completarea spaţiului liber aflat sub fiecare întrebare de pe formularul respectiv.


AEROCLUBUL ROMÂNIEI, Curs instructori motoparapante/motoparaşute 2009 - 2010

A2

Testarea îndemânării şi a cunoştinţelor practice la sol şi în zbor – zbor în dublă comandă

2

00h30’

4/17

Timpul alocat completării formularelor este de maximum 3 ore. Baremul de admitere/promovare este de 75% răspunsuri corecte pentru fiecare disciplină. Corectarea lucrărilor se efectuează de către o comisie formată din trei persoane, stabilită de către instructorului sub supravegherea căruia se desfăşoară cursul din cadrul listei de lectori. Candidatul care nu este admis/promovat la testul de la punctul A1 nu este admis la curs. Testul de la punctul A1 se efectuează de către candidaţi fără ca aceştia să discute între ei şi fără a avea asupra lor materiale/surse de informare legate de întrebările din lucrarea scrisă. Candidatul care nu se conformează prevederilor de la alineatul precedent nu este admis la curs. Candidatul este verificat practic la sol şi în zbor dacă posedă îndemânarea şi cunoştinţele necesare pentru a opera/utiliza aeronava în siguranţă, în cadrul următoarelot teme impuse: - candidatul va prezenta prin explicaţie modul de efectuare a lucrărilor regulamentare prevăzute în manualul de utilizare şi întreţinere al unei aeronavei (incluzând şi manualele motorului şi elicei) şi va efectua controlul înainte de zbor al aeronavei; - candidatul va efectua un tur de pistă în dublă comandă din postul de pilotaj corespunzător pilotului comandant, cu un instructor/lector desemnat de către comisia la punctul A1 de mai sus şi din cadrul acesteia; - candidatul va efectua un zbor în dublă comandă din postul de pilotaj corespunzător pilotului comandant, efectuând evoluţii în zona de aerodrom ce includ maniabilităţi, limite şi proceduri de urgenţă, zbor efectuat cu instructorul/lectorul desemnat conform celor de mai sus. Notă: În cadrul temei de mai înainte candidatul va simula şi o procedură de urgenţă – pană de motor, cu motorul la ralanti, dintr-o poziţie situată în zona de aerodrom, poziţie stabilită de către instructorul / lectorul cu care se efectuează tema respectivă, în care candidatul demonstrează modul de alegere a unui teren propice pentru aterizarea de urgenţă în afara aerodromului. Simularea se termină la înalţimea de aproximativ 50 m. Prezentarea modului de efectuare a lucrărilor regulamentare şi controlul înainte de zbor al aeronavei se efectuează sub supravegherea comisiei la punctul A1, ocazie cu care membrii acesteia pun candidatului întrebări privind cunoaşterea aeronavei ultrauşoare motorizate, inclusiv în ceea ce priveşte


AEROCLUBUL ROMÂNIEI, Curs instructori motoparapante/motoparaşute 2009 - 2010 5/17 întreţinerea şi reparaţia acesteia, utilizând ca material didactic practic o aeronavă ultrauşoară motorizată şi manualele de utilizare şi de întreţinere ale acesteia. Comisia stabileşte tipul aeronavei utilizată ca material didactic conform celor de mai sus. Zborurile trebuie efectuate cel puţin la înălţimea minimă de siguranţă prevăzută de reglementările în vigoare. Instructorul/lectorul cu care se efectuează testul stabileşte dacă candidatul posedă îndemânarea şi cunoştinţele necesare pentru a opera/utiliza aeronava în siguranţă şi dacă candidatul este admis pentru a efectua exerciţiile de testare de la punctul A3, inclusiv privind cunoaşterea procedurilor legate de planificarea zborurilor sau a celor operaţionale aferente zborurilor efectuate (conform RACR-LPAN ULM .2055, (iii) şi (vii)). În sensul celor de mai sus instructorul/lectorul completează certificatul (contractul) prevăzut în Anexa 1 la prezentul curs, prin care certifică faptul că acest candidat posedă îndemânarea şi cunoştinţele necesare pentru a opera/utiliza aeronava în siguranţă în cadrul exerciţiilor de testare de la punctul A3. Candidatul pentru care instructorul/lectorul nu a completat certificatul prevăzut în Anexa 1 nu este admis la testul de la punctul A3 şi nu este admis la curs. A3 Testarea 2 00h30’ Candidatul este verificat practic în zbor, de îndemânării şi către comisia de la punctul A1, dacă posedă a îndemânarea şi cunoştinţele necesare pentru a cunoştinţelor opera/utiliza aeronava în siguranţă, cu condiţia – zbor în existenţei certificatul prevăzut în Anexa 1 completat la simplă toate rubricile. comandă În sensul celor de mai înainte candidatul va efectua, sub supravegherea comisiei de la punctul A1, două zboruri în simplă comandă în cadrul cărora va demonstra următoarele teme impuse: - efectuarea unui tur de pistă, cu decolarea şi aterizarea efectuate, la viteza minimă de zbor a aeronavei în configuraţa de decolare respectiv de aterizare, la T-eu şi contactul cu solul într-un careu dreptunghiular de maximum 50 /20 metri adiacent acestuia; - efectuarea a 2 evoluţii la viteza limită în zbor orizontal şi 2 evoluţii la viteza limită în viraj la aproximativ 45 grade înclinare, cu evoluţii efectuate cu motorul la ralanti şi dispoztivele de hipersustentaţie în configuraţia de croazieră; - simularea unei proceduri de urgenţă – pană de motor, cu motorul la ralanti, dintr-o poziţie aleasă de candidat situată pe latura mare a turului de pistă, în care aterizarea să se efectueze la T-eu şi contactul cu solul, la viteza minimă de zbor a aeronavei în


AEROCLUBUL ROMÂNIEI, Curs instructori motoparapante/motoparaşute 2009 - 2010 6/17 configuraţa de aterizare, efectuat într-un careu dreptunghiular de maximum 100 /20 metri adiacent acestuia; - simularea unei proceduri de urgenţă – pană de motor, cu motorul la ralanti, dintr-o poziţie aflată la verticala pistei aerodromului, în care aterizarea să se efectueze la T-eu şi contactul cu solul, la viteza minimă de zbor a aeronavei în configuraţa de aterizare, efectuat într-un careu dreptunghiular de maximum 100 /20 metri adiacent acestuia; Zborurile trebuie efectuate cel puţin la înălţimea minimă de siguranţă prevăzută de reglementările în vigoare. Pentru ca un candidat să fie admis a participa la curs este necesar acordul scris al tuturor membrilor comisiei de la punctul A1. Candidatul care nu este admis la testul de la punctul A3 nu este admis la curs. Oricare din temele impuse la punctul A3 care nu este efectuată în deplină siguranţă atrage neadmiterea candidatului respectiv la curs. A4 Modul de a fi În urma verificării licenţelor de piloţi, a admis pentru carnetelor de zbor şi a efectuării testelor de la a parcurge punctele A1, A2 şi A3 de mai sus comisia întocmeşte cursul procese verbale, conform modelului din Anexa 2 la prezentul curs cu rezultatele verificărilor, la testele teoretice şi de îndemânare practică la sol şi în zbor, respectiv candidatul este admis sau respins (eliminat de la curs dacă este respins). Pentru stabilirea rezultatelor la testele de la punctele A2 şi A3 se întocmesc fişe de control la sol şi în zbor în zbor ajutătoare (ataşate proceselor verbale menţionate mai sus), conform modelului din Anexa 3. Pentru candidaţii ale căror licenţe de pilot şi carnete de zbor nu corespund se menţionează în procesul verbal acest fapt, aceştia nefiind admişi la curs. Comisia de la punctul A1 aduce la cunoştinţă candidaţilor rezultatele testelor prin afişarea copiilor proceselor verbale. Contestaţiile se adresează în scris comisiei, prin registratura autorităţii de certificare, în termen de 72 de ore de la afişarea rezultatelor. Soluţia la contestaţie se întocmeşte în scris de către comisie şi este comunicată de către autoritatea de certificare în termen de 10 zile de la data înregistrării contestaţiei. In cazul în care soluţia la contestaţie nu este acceptată de către contestatar, acesta se poate adresa Autorităţii Aeronautice Civile Române. ORGANIZATOR


AEROCLUBUL ROMÂNIEI, Curs instructori motoparapante/motoparaşute 2009 - 2010 AEROCLUBUL ROMÂNIEI

7/17

LOCUL ŞI PERIOADA DESFĂŞURĂRII Verificarea cunoştinţelor teoretice, conform celor de la punctul A1 din prezentul curs, se efectuează la Aeroclubul “Gheorghe Bănciulescu” - Ploieşti, în data de marţi 19.01.2010, începând cu ora 10:00. Rezultatele obţinute de către candidaţi la testele teoretice eliminatorii necesare admiterii la curs se comunică prin afişarea copiilor proceselor verbale prevăzute în Anexa 2, completate corespunzător acestor teste, la locul unde s-au efectuat testele respective şi la sediul autorităţii de certificare, în termen de 3 zile de la data precizată mai sus. Verificarea cunoştinţelor practice la sol şi în zbor, conform celor de la punctul A2 şi A3 din prezentul curs, se efectuează la Aeroclubul “Aurel Vlaicu” - Bucureşti, în perioada marţi 02.03.2010 şi miercuri 03.03.2010, începând cu ora 10:00. În situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile zborului perioada necesară verificărilor se decalează după miercuri 10.03.2010, în zilele ce vor fi comunicate prin intermediul site-ului Aeroclubului României www.aeroclubulromaniei.ro şi/sau prin afişe la sediul acestuia. Rezultatele obţinute de către candidaţi la testele practice eliminatorii necesare admiterii la curs se comunică prin afişarea copiilor proceselor verbale prevăzute în Anexa 2, completate corespunzător acestor teste, la locul unde s-au efectuat testele respective şi la sediul autorităţii de certificare, în termen de 3 zile după perioada precizată mai sus. Pregătirea teoretică şi practică: Aeroclubul “Aurel Vlaicu” - Bucureşti , în perioada Martie – Mai 2010, în zilele ce vor fi comunicate prin intermediul site-ului Aeroclubului României www.aeroclubulromaniei.ro şi/sau prin afişe la sediul acestuia. Candidaţii se pot pregăti suplimentar faţă de cele prevăzute în prezentul curs, individual şi în alte perioade decât cele de mai sus, cu un instructor ales de către aceştia (altul decât lectorii – instructori/examinatori din cadrul prezentului curs), în vederea examenelor de absolvire a cursului. Pregătire practică în zbor suplimentară trebuie înscrisă în carnetul de zbor conform reglementării RACR-LPAN ULM. Din motive obiective, perioadele de timp aferente desfăşurării prezentului curs pot fi prelungite/decalate iar locurile pot fi schimbate/suplimentate fapt ce se comunică prin intermediul site-ului Aeroclubului României www.aeroclubulromaniei.ro şi/sau prin afişe la sediul acestuia. LISTA CURSANŢILOR Lista cursanţilor este cea a solicitanţilor admişi în urma testelor eliminatorii. LISTA LECTORILOR (INSTRUCTORILOR) Girică Cristian Stoicescu Dragoş Popovici Dumitru Ionescu Conta Mugurel Uţă Gheorghe Florin Nicolof Itu Ioan Pelin Victor

Coteţ George Malaxa Albert Gheorghe Dragoş

Notă: Oricare lector poate fi ajutat de către specialiştii de care acesta consideră că are nevoie, responsabilităţile aferente revenind şi în acest caz tot lectorului respectiv. Cheltuielile legate de deplasarea, cazarea şi masa lectorilor se asigură de către cursanţi.


AEROCLUBUL ROMÂNIEI, Curs instructori motoparapante/motoparaşute 2009 - 2010

8/17

SPECIALIŞTI Mircea Ciucă -

Şef Serviciul Investigaţii Transport Aerian, din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru disciplinele legislaţie aeronautică şi reglementări şi proceduri Operaţionale; Vişoiu Dorinel - Şef Serviciul MET/AIS, din cadrul ROMATSA, pentru disciplinele meteorologie si navigatie aeriană; Panait Niculina – Şef Serviviu Planificare Zbor, din cadrul Aeroclubului României, pentru disciplina navigaţie aeriană; Deaconu Dan – Şef Biroul Siguranţa şi Sănătatea Muncii, din cadrul Aeroclubului României, responsabil cu protecţia muncii; Specialişti în medicină aeronautică, pentru disciplinele performanţe umane şi limitări şi metodologia instruirii la sol şi în zbor – partea de psihologie; Alţi specialişti. NUMELE INSTRUCTORULui SUB A CĂRUI SUPRAVEGHERE SE DESFĂŞOARĂ CURSUL (PROGRAMUL) Stoicescu Dragoş PROGRAMA DE PREGĂTIRE TEORETICĂ, CU SPECIFICAREA NUMĂRULUI MINIM DE ORE DE PREGĂTIRE PE DISCIPLINE 1. LEGISLAŢIE AERONAUTICĂ ŞI REGLEMENTĂRI - studiu individual/seminar Nr. Crt.

Bibliografie

1

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o)

(EC) No. din 216/2008 (EC) No. 785 din 2004 OG nr. 29/1997 republicată privind Codul Aerian HG nr. 1172/2003 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave civile şi de stat în spaţiul aerian naţional HCM 793/1974 privind Regimul de zbor în spaţiul aerian al României Legea privind modul de intervenţie împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României RACR – RA Regulile aerului şi Regulamentul de zbor al aviaţiei civile Regulamentul circulaţiei aeriene RACR-LPAN ULM RACR-CCO ULM OMTCT nr. 630 din 2007 OG nr. C63/1988 OMTCT nr. 53 M20 din 2007 RACR-REAC – Raportarea evenimentelor de aviaţie civilă Alte acte normative publicate în Moniotorul Oficial al României, cu aplicabilitate în domeniul aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare motorizate

2. PERFORMANŢE UMANE - studiu individual/seminar (4 ore seminar) 3. METEOROLOGIE - studiu individual/seminar (4 ore seminar)

Nr. ore seminar 10


AEROCLUBUL ROMÂNIEI, Curs instructori motoparapante/motoparaşute 2009 - 2010

9/17

4. NAVIGAŢIE AERIANĂ - studiu individual/seminar Nr. Crt.

Tema

1

Navigaţie aeriană VFR/VMC, cu utilizarea metodelor clasice (hartă, busolă, ceas), fără GPS

Nr. ore seminar 4

5. RADIOTELEFONIE - studiu individual/seminar Nr. Crt.

Tema

1 2

Proceduri de radiotelefonie şi frazeologie aplicabile operaţiunilor VFR Acţiuni ce trebuie întreprinse în cazul întreruperii comunicaţiei radio

Nr. ore seminar 2 1

6. METODOLOGIA INSTRUIRII LA SOL ŞI ÎN ZBOR - studiu individual/seminar Nr. crt.

Tema

1

Noţiuni de psihologia zborului Noţiuni şi elemente de pedagogie Psihopedagogia instruirii în zbor Metodologia instruirii în zbor Greşeli efectuate de instructor în procesul instruirii Greşeli efectuate de elev în procesul instruirii Metode de remediere a greşelilor şi de îmbunătăţire a procesului de instruire Criterii de apreciere şi cotare a zborurilor

Nr. ore seminar 16

7. CUNOAŞTEREA AERONAVEI ULTRAUŞOARE MOTORIZATE – studiu individual/seminar Nr. Crt.

Tema

1

Principii de operare a grupului motopropulsor, a sistemelor, instalaţiilor, echipamentelor, instrumentelor şi aparatelor de bord ale unei aeronave ultrauşoare motorizate Operaţiuni de verificare, întreţinere şi reparaţii curente, periodice şi generale ale 5 unei aeronave ultrauşoare motorizate (structură, grup motopropulsor, sisteme, instalaţii, echipamente, instrumente şi aparate de bord), inclusiv reparaţii capitale

2

Nr. ore seminar 5

8. PERFORMANŢE DE ZBOR ŞI PLANIFICAREA ZBORULUI - studiu individual/seminar Nr. crt. 1

Tema

Efectele încărcăturii şi ale distribuţiei maselor asupra manevrării, caracteristicilor

Nr. ore seminar 1


AEROCLUBUL ROMÂNIEI, Curs instructori motoparapante/motoparaşute 2009 - 2010

10/17

de zbor şi performanţelor unei aeronave ultrauşoare motorizate 2 3 4 5 3

1

Calculele masei şi centrajului

Planificarea zborului înainte de zbor şi pe rută în condiţii de operare VFR: 1 pregătirea şi completarea planurilor de zbor Proceduri de servicii de trafic aerian relevante 1 Proceduri de raportare a poziţiei 1 Operaţiuni în zone cu trafic intens 1 9. PROCEDURI OPERAŢIONALE - studiu individual/seminar

Nr. Crt.

Tema

1

Utilizarea documentaţiei aeronautice (AIP, NOTAM, coduri aeronautice, abrevieri) Metode de decolare şi proceduri asociate Proceduri preventive si de urgenţă, inclusiv măsuri ce trebuiesc luate pentru a evita condiţiile meteorologice defavorabile, zonele cu turbulenţă, precum şi alte situaţii de hazard operaţional Zborul în zonele muntoase Prelucrarea unor evenimente de aviaţie civilă importante în care au fost implicate aeronave ultrauşoare motorizate

2 3 4 5

Nr. ore seminar 2 1 2 1 4

10. PRINCIPII DE ZBOR - studiu individual/seminar Nr. Crt. 1 2

Tema

Nr. ore seminar Principii de zbor specifice motoparapantelor/motoparaşutelor cu triciclu sau tip 1 rucsac Caracteristici specifice aeronavelor care au încărcare specifică mică (kg/m2) 1

Notă: Parcurgerea programei de pregătire teoretică se efectuează în vederea creării unui cadru facil necesar însuşirii şi aprofundării de către candidaţi a cunoştinţelor teoretice necesare pentru a fi capabili să efectueze şcolarizarea potenţialilor elevi. În cadrul seminariilor, la latitudinea instructorului sub suprevegherea căruia se desfăşoară cursul, pot fi abordate şi alte teme decât cele specificate în cadrul programei de mai sus (de exemplu givrajul la motoarele cu piston, la disciplina proceduri operaţionale) iar numărul de ore alocat seminariilor respective poate fi crescut. Candidaţii vor avea asupra lor caiete pentru a avea posibilitatea de a-şi lua notiţe referitoare la temele dezbătute în cadrul seminariilor. CONŢINUTUL CURSULUI (PROGRAMULUI) DE PREGĂTIRE PRACTICĂ Ex.

Denumire exerciţiu

Nr. minim de decolări/ aterizări

Timp total minim (ore/can didat)

Menţiuni


AEROCLUBUL ROMÂNIEI, Curs instructori motoparapante/motoparaşute 2009 - 2010 11/17 B Pregătirea practică la sol B1 Prezentarea 04h00’ Lectorii explică candidaţilor modul în care un aeronavei, instructor trebuie să prezinte elevului aeronava şi să o pregătirea pregătească pentru zbor. acesteia Lectorii prezintă candidaţilor modul de efectuare a pentru zbor, operaţiunilor de verificare, întreţinere şi reparaţii întreţinerea şi curente, periodice şi generale ale unei aeronave reparaţia ultrauşoare motorizate (structură, grup acesteia motopropulsor, sisteme, instalaţii, echipamente, instrumente şi aparate de bord), inclusiv reparaţii capitale. C Pregătirea Fiecare exerciţiu de la acest punct C este practică în precedat de o prezentare la sol a acestuia efectuată zbor (zboruri de către lectori/instructori pedagogice) C1 Zboruri de 2 00h30’ Candidatul ocupă postul instructorului, iar unul din aclimatizare / instructori/lectori postul elevului. prezentare Lectorul demonstrează candidatului modul în care trebuie un instructor să prezinte unui elev/viitor elev zborul de aclimatizare/prezentare. C2 Ture de pistă 12 02h00’ Candidatul ocupă postul instructorului, iar unul din in dublă instructori/lectori postul elevului şi demonstrează cum comandă trebuie efectuat exerciţiul respectiv apoi simulează (TPDC), zone diverse greşeli explicând candidatului cum trebuiesc maniabilităţi corectate. C3

Limite

3

01h00’

C4

Proceduri de urgenţă

6

02h00’

C5

Zboruri “pedagogice” în simplă comandă

6

01h00’

C6

Zboruri de depasare între trei aerodromuri, cu aterizare, folosind metodele clasice de navigaţie, fară

1

03h00’

Candidatul ocupă postul instructorului, iar unul din instructori/lectori postul elevului şi demonstrează cum trebuie efectuat exerciţiul respectiv apoi simulează diverse greşeli explicând candidatului cum trebuiesc corectate. Candidatul ocupă postul instructorului, iar unul din instructori/lectori postul elevului şi demonstrează cum trebuie efectuat exerciţiul respectiv apoi simulează diverse greşeli explicând candidatului cum trebuiesc corectate. Zborurile vor fi efectuate de către unul din instructori/lectori, de pe postul elevului, sub supravegherea candidatului, utilizând convorbirile radio pentru coordonarea unui presupus elev (instructorul/lectorul menţionat). Instructorul/lectorul simulează efectuarea primului zbor în simplă comandă, efectuând diverse greşeli, iar candidatul joacă rolul unui instructor care coordonează primul zbor al elevului în simplă comandă. Candidatul ocupă postul instructorului, iar unul din instructori/lectori postul elevului.


AEROCLUBUL ROMÂNIEI, Curs instructori motoparapante/motoparaşute 2009 - 2010 12/17 GPS, cu restabilirea orientării în cazul pierderii acesteia (ratăcirii) D Teste eliminatorii D1 Testarea 2 00h30’ Candidatul ocupă postul instructorului, iar un îndemânării şi instructor/lector stabilit de către instructorul sub a supravegherea căruia se desfăşoară cursul postul cunoştinţelor elevului şi simulează diverse greşeli. Candidatul este verificat dacă şi-a însuşit exerciţiile de la punctul C şi dacă posedă îndemânarea şi cunoştinţele necesare pentru a opera/utiliza aeronava în siguranţă în calitate de viitor instructor. Candidatul care nu demonstrează un nivel al îndemânării şi al cunoştinţelor considerat acceptabil de către instructor/lector este eliminat din curs. D2 Modul de a fi Pentru testul de la puncteul D1 de mai admis pentru sus instructorul/lectorul întocmeşte un proces verbal parcurgerea de examinare (modelul din Anexa 4) cu rezultatul in continuare testului de îndemânare practică, respectiv candidatul a cursului este admis sau respins (eliminat de la curs dacă este respins). Rezultatele obţinute de către candidaţi la testele de la punctul D1 se comunică acestora prin grija instructorului sub supravegherea căruia se desfăşoară cursul, prin afişarea unui tabel la locul unde s-au efectuat testele respective. TOTAL 32 04h00’ decolări/ la sol şi aterizări 10h00’ în zbor Notă: Exerciţiile de la punctele B şi C au rolul de a crea un cadru facil de instruire a candidaţilor (de către instructori/lectori) în vederea însuşirii şi aprofundării cunoştinţelor necesare pentru a fi capabili să efectueze şcolarizarea potenţialilor elevi. Candidatul asigură utilizarea aceluiaşi tip de aeronavă pentru efectuarea exerciţiilor menţionate la punctele B, C şi D din cadrul programului (cursului) de pregătire practică menţionat mai sus. LOCUL ŞI DATA / PERIOADA EXAMINĂRII TEORETICE ŞI PRACTICE LA SOL ŞI ÎN ZBOR DE ABSOLVIRE A CURSULUI: Examinarea teoretică şi practică la sol şi în zbor: Aeroclubul „Aurel Vlaicu” Bucureşti, în ultimele trei zile din perioada de desfăşurare a cursului, conform celor ce urmează. E

Teste eliminatorii

Nr. minim de decolări/ aterizări

Timp total minim (ore/can didat)

Menţiuni


AEROCLUBUL ROMÂNIEI, Curs instructori motoparapante/motoparaşute 2009 - 2010 13/17 E1 Testarea Candidatul este verificat asupra cunoştinţelor cunoştinţelor teoretice, pe baza unei lucrări scrise constând dintrteoretice un set de 40 de întrebări din cele 10 discipline prevăzute în programa de pregătire teoretică a prezentului curs. Formularele cu setul de întrebări sunt întocmite prin grija instructorului sub suprevegherea căruia se desfăşoară cursul. Una din întrebăriri este obligatorie şi este: ”Care sunt documentele pe care un instructor trebuie să le completeze în cazul unui elev pentru care acesta depune o cerere de obţinere a licenţei de pilot ULM la autoritatea de certificare? Completaţi documentele respective astfel încât dosarul pilotului depus de către dumneavoastră să fie întocmit conform RACR-CCO ULM. Documentele respective le solicitaţi individual comisiei de mai jos şi le veţi completa ca şi cum dumneavoastră aţi fi solicitantul licenţei de mai sus pentru categoria de aeronavă pentru care doriţi să fiţi instructor, presupunând că nu aveţi nici un fel de activitate de zbor pe alte categorii de aeronave.” Răspunsul la întrebări se compune de către candidat cu scris de mână în spatiul liber aflat sub întrebarea de pe formularul respectiv. Baremul de promovare este de 75% răspunsuri corecte pentru fiecare disciplină. Corectarea lucrărilor se efectuează de către o comisie formată din trei persoane stabilite de către instructorul sub suprevegherea căruia se desfăşoară cursul. Testul de la punctul E1 se efectuează de către candidaţi fără ca aceştia să discute între ei şi fără a avea asupra lor materiale/surse de informare legate de întrebările din lucrarea scrisă. Candidatul care nu se conformează prevederilor de la alineatul precedent este eliminat din curs. E2 Testarea 00h20’ Candidaţii prezintă comisiei stabilite conform celor cunoştinţelor de la punctul E1 de mai sus modul în care aeronava practice la sol se pregăteşte pentru zbor. Candidaţii prezintă de asemenea comisiei modul de efectuare a operaţiunilor de verificare, întreţinere şi reparaţii curente, periodice şi generale ale unei aeronave ultrauşoare motorizate (structură, grup motopropulsor, sisteme, instalaţii, echipamente, instrumente şi aparate de bord), inclusiv reparaţii capitale. E3 Testarea 1 00h30’ Candidatul este verificat practic la sol şi în zbor îndemânării şi dacă posedă îndemânarea şi cunoştinţele necesare a pentru a opera/utiliza aeronava în siguranţă pecum si cunoştinţelor capacitatea de a instrui in zbor. – zbor în În sensul celor de mai înainte candidatul va dublă efectua un zbor în dublă comandă, din postul de comandă pilotaj corespunzător unui instructor, efectuat în cadrul unui tur de pistă şi lucru pe latura mare


AEROCLUBUL ROMÂNIEI, Curs instructori motoparapante/motoparaşute 2009 - 2010 14/17 incluzând limite şi maniabilităţi pe latura mare cu un instructor/lector stabilit de către instructorul sub supravegherea căruia se desfăşoară cursul. Turul de pistă trebuie efectuat cel puţin la înalţimea minimă de siguranţă prevăzută de reglementările în vigoare. Instructorul/lectorul cu care se efectuează testul stabileşte dacă candidatul posedă îndemânarea şi cunoştinţele necesare pentru a opera/utiliza aeronava în siguranţă, dacă are abilitatea de a desfăşura instruirea practică în zbor şi dacă este admis pentru a efectua exerciţiile de testare de la punctul E4. În sensul celor de mai sus instructorul/lectorul completează certificatul (contractul) prevăzut în Anexa 1 la prezentul curs, prin care certifică faptul că acest candidat posedă îndemânarea şi cunoştinţele necesare pentru a opera/utiliza aeronava în siguranţă în cadrul exerciţiilor de testare de la punctul E4. Candidatul pentru care instructorul/lectorul nu a completat certificatul prevăzut în Anexa 1 nu este admis la testul de la punctul E4 şi este eliminat din curs. Candidatul care nu este admis la testul de la punctul E3 este eliminat din curs. E4 Testarea 3 00h30’ Candidatul este verificat practic la sol şi în zbor îndemânării şi dacă posedă îndemânarea şi cunoştinţele necesare a pentru a opera/utiliza aeronava în siguranţă din postul cunoştinţelor de pilotaj corespunzător instructorului. – zbor în În sensul celor de mai înainte candidatul va simplă efectua în simplă comandă din postul de pilotaj comandă corespunzător instructorului, în cadrul unui tur de pistă şi sub supravegherea comisiei de la punctul E1 următoarele teme: - o decolare în care rulajul să se efectueze cât mai mult pe trenul principal şi desprinderea de sol să fie efectuată de pe trenul principal (sau în cazul motoparapantei/motoparaşutei tip rucsac decolarea din alergare să fie efectuată fără dezechilibrări şi cu monitorizarea corecta a pozitiei aripei) urmată de continuarea normală a zborului în palier şi efectuarea turului de pistă; - o aterizare în care contactul cu solul să fie realizat pe trenul de aterizare principal şi rulajul cât mal lung pe trenul principal (sau în cazul motoparapantei/motoparaşutei tip rucsac aterizarea să fie efectuată pe picioare şi fără dezechilibrare la contactul cu solul); - simularea unei proceduri de urgenţă – pană de motor, cu motorul la ralanti, dintr-o poziţie aleasă de candidat situată pe latura mare a turului de pistă, în care aterizarea să se efectueze la T-eu şi contactul cu solul, la viteza minimă de zbor a aeronavei în configuraţa de aterizare, efectuat într-un careu


AEROCLUBUL ROMÂNIEI, Curs instructori motoparapante/motoparaşute 2009 - 2010 15/17 dreptunghiular de maximum 50 /10 metri adiacent acestuia; - simularea unei proceduri de urgenţă – pană de motor, cu motorul la ralanti, dintr-o poziţie aflată la verticala aerodromului, în care aterizarea să se efectueze la T-eu şi contactul cu solul , la viteza minimă de zbor a aeronavei în configuraţa de aterizare, efectuat într-un careu dreptunghiular de maximum 50 /10 metri adiacent acestuia; - efectuarea a 2 evoluţii la viteza limită în zbor orizontal şi 2 evoluţii la viteza limită în viraj la aproximativ 45 grade înclinare, cu evoluţii efectuate cu motorul la ralanti şi dispoztivele de hipersustentaţie în configuraţia de croazieră; - o aterizare cu pierdere de înălţime, utilizând manevrele de coborâre rapidă “urechi mari şi urechi mici”, pe panta de aterizare. Zborurile trebuie efectuate cel puţin la înălţimea minimă de siguranţă prevăzută de reglementările în vigoare. Pentru ca un candidat să fie admis a participa în continuare la curs este necesar acordul scris al tuturor membrilor comisiei menţionate la punctul E1. Candidatul care nu este admis la testul de la punctul E4 nu este absolvent al cursului. Oricare din temele impuse la punctul E4 care nu este efectuată în siguranţă atrage eliminarea candidatului respectiv de la curs. In cazul aeronavelor pentru care încărcarea şi/sau centrajul nu sunt în limitele admise dacă zborurile în simplă comandă ar fi efectuate de pe postul corespunzător instructorului, candidatul asigură o altă aeronavă care să corespundă sau foloseşte lest pentru asigurarea încărcării şi/sau centrajului. E5 Testarea Având în vedere faptul că, în conformitate cu îndemânării şi reglementarea RACR-LPAN ULM, un instructor a trebuie să demonstreze abilitatea de a organiza şi cunoştinţelor desfăşura instruirea teoretică şi practică, la sol şi în – test la zbor, în toate etapele acesteia, precum şi abilitatea latitudinea de a efectua verificările (probele), la sol şi în zbor, instructorului aeronavelor ultrauşoare motorizate, din clasa pentru sub care solicită calificarea, în toate etapele acestora, cu supraveghere excepţia celor necesare în procesul de omologare al a căruia se acestor aeronave, instructorului sub supravegherea desfăşoară căruia se desfăşoară cursul alege în cadrul etapelor cursul de mai sus un test pe care candidatul trebuie să îl efectueze. Testul E5 se efectuează pe alt tip de aeronavă decât cel cu care candidaţii au efectuat exerciţiile de la punctele B, C şi D din cadrul programului (cursului) de pregătire practică menţionat în prezentul curs. Pentru obiectivitate testul ales va fi acelaşi pentru toţi candidaţii.


AEROCLUBUL ROMÂNIEI, Curs instructori motoparapante/motoparaşute 2009 - 2010 16/17 E6 Testarea 2 00h20’ Zborurile vor fi efectuate de către unul din capacităţii instructori/lectori, de pe postul elevului, sub candidatului supravegherea candidatului, utilizând convorbirile de a radio pentru coordonarea presupusului elev coordona un (instructorul/lectorul). elev la primul Presupusul elev efectuează diverse greşeli pe zbor în simplă care candidatul trebuie să le corecteze. comandă E7 Modul de a Pentru testele de la punctul E de mai sus stabi instructorii/lectorii întocmesc un proces verbal de absolvirea examinare (modelul din Anexa 5) cu rezultatul testelor cursului teoretice şi practice la sol şi în zbor, respectiv candidatul este absolvent sau nu al cursului (ADMIS / RESPINS). Partea verso a procesului verbal se utilizează pentru înscrierea de către comisie şi/sau instructori/lectori a diverselor observaţii legate de testele efectuate şi rezultatele la acestea. Testul ales conform celor de la punctul E5 se va menţiona pe partea verso a procesului verbal. Rezultatele obţinute de către candidaţi la testele de la punctul E se comunică acestora prin grija instructorului sub supravegherea căruia se desfăşoară cursul, prin afişarea unui tabel la locul unde s-au efectuat testele respective. Notă: Persoanele care nu au fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor semnată de către instructorul sub supravegherea căruia s-a finalizat pregătirea organizată în cadrul cursului (instructorului sub suprevegherea căruia se desfăşoară cursul pentru pregătirea teoretică şi pentru cea practică unul din lectorii de la punctul C) nu sunt admişi la examinarea teoretică şi practică la sol şi în zbor şi se consideră că aceştia nu au absolvit cursul. Pentru ca un candidat să fie declarat absolvent al cursului, la examinarea teoretică, calificativul de admitere trebuie să fie acordat de către toţi examinatorii. Nu se organizează reexaminări în cazul candidaţilor respinşi. Zborurile din cadrul cursului (inclusiv cele necesare testelor eliminatorii) se vor efectua pe aeronave de dublă comandă puse la dispoziţie de către candidaţi, pentru care asigură şi costurile aferente zborurilor necesare pregătirii practice şi testelor eliminatorii efectuate conform prezentului curs. NUMELE EXAMINATORILOR:

- Instructorii/Lectorii PREVEDERI FINALE După finalizarea cursului (programului) de pregătire teoretică şi practică, în vederea obţinerii calificării/autorizaţiei de instructor organizatorul, prin intermediul instructorului sub a cărui supraveghere s-a desfăşurat acesta, depune la Aeroclubul României – Serviciul Aeronave Ultrauşoare următoarele documente: - fişa colectivă de prezenţă la cursurile teoretice şi practice, autentificată de către organizator, cu semnătura fiecărui cursant;


AEROCLUBUL ROMÂNIEI, Curs instructori motoparapante/motoparaşute 2009 - 2010

17/17

- copie după carnetul de zbor, partea ulterioară depunerii cererilor aprobate conform punctului 2. din partea de prezentare generală a prezentului curs, completat/întocmit şi certificat corespunzător conform RACR-LPAN ULM, inclusiv pentru pregătirea practică efectuată în cadrul prezentului curs. Prezentul curs depus, înregistrat şi aprobat, documentele de mai sus, Anexele 1, 2, 3, 4 şi 5, anunţul de organizare a cursului, cererile individuale în vederea participării la curs (însoţite de copiile carnetelor de zbor) precum şi alte documente conexe, constituie dosarul de curs care se păstrează la Aeroclubul României – Serviciul Aeronave Ultrauşoare. O copie a acestui dosar se păstrează de către organizator. Candidaţii se consideră că au absolvit cursul numai dacă posedă certificatele/atestatele corespunzătoare eliberate conform RACR-LPAN ULM.2110 (g) şi (h), adică fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor (RACR-LPAN ULM, ANEXA 5) completată şi semnată corespunzător, şi dacă prin documentele de mai sus din dosarul de curs se demonstrează Aeroclubului României participarea corespunzătoare la curs. Pentru obţinerea calificării de instructor candidaţii care au absolvit cursul vor putea susţine examinările teoretice şi testele de îndemânare practică în cadrul unei sesiuni de examinare stabilită de către Aeroclubul României conform RACR-LPAN ULM.2110 – Notă, 2120 şi 4010 (d). Candidaţii care nu au promovat examinările de mai sus pot fi reexaminaţi o singură dată, în cadrul unei alte sesiuni de examinare, stabilită de asemenea de către Aeroclubul României în maximum 12 luni de la data absolvirii cursului. Examinatorii vor fi, dacă este posibil, alte persoane decât instructorii/lectorii din cadrul acestui curs şi vor fi stabiliţi prin decizie a Directorului General al Aeroclubului României. Grilele test pentru examinarea teoretică sunt stabilite de către Aeroclubul României. Dosarele piloţilor vor fi depuse la Aeroclubul României de către instructorul sub supravegherea căruia a fost efectuat cursul (conform RACR-LPAN ULM.3005). Dosarul pilotului trebuie să cuprindă următoarele: - cerere tip (RACR-LPAN ULM, ANEXA 7); - procesul verbal de examinare (RACR-LPAN ULM, ANEXA 8) – două exemplare; - chestionarele de examinare; - fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor (RACR-LPAN ULM, ANEXA 5); - dovada achitării către Aeroclubul României a obligaţiilor financiare corespunzătoare obţinerii, calificării/autorizaţiei respective (copie chitanţă achitare tarif, etc.); - certificatul medical corespunzător însoţit de o copie a acestuia: Instructorul sub suprevegherea căruia se desfăşoară cursul, Dragoş Stoicescu

Curs instructori motoparapante 2009(1)  

Curs instructori motoparapante 2009(1)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you