Page 1

JAARGANG 6, NUMMER 2, NOVEMBER 2006

&

Groen Ruimte

Projecten met draagvlak

Riek Bakker: 'De barricades op voor groen'

Joop Heppe: ‘DLV Groen & Ruimte levert knappe prestatie’


Inhoud

Colofon

Pagina 2 Inhoud Colofon AEQUATOR Groen & Ruimte: de nieuwe naam voor DLV Groen & Ruimte 3 Voorwoord Terpen in de Overdiepse Polder

DLV Groen & Ruimte bv is een onafhankelijk adviesbureau en richt zich op projecten in de groene ruimte op het gebied van Bodem, Water, Natuur en Landschap. Colofon oktober 2006, 6e jaargang nr. 2 Groen & Ruimte verschijnt drie keer per jaar. Oplage 5000 exemplaren.

4 Even voorstellen... Column 5 Boeren met Water in Zuidoost-Friesland 6 DLV Groen & Ruimte trekt financiering plannen Amerdiep vlot Interview met Riek Bakker 8 Klant aan het woord

AEQUATOR Groen & Ruimte: de nieuwe naam voor DLV Groen & Ruimte

Een uitgave van DLV Groen & Ruimte bv De Drieslag 25, 8251 JZ Dronten tel 0321 - 388810 fax 0317 - 491449 internet www.dlvgroenenruimte.nl email dlv.groen.en.ruimte@dlv.nl Redactie Ruud Mantingh, eindredacteur Harmke de Groot, Daphne Klaus, Miriam van Meeteren, Rutger Munters en Mehmet Uzum. Redactieadres: h.de.groot@dlv.nl Columnist Eibert Jongsma

Groen & Ruimte

Vormgeving Grafisch Centrum Horst

2

Ziehier een naamsverandering. Enkele kapitale letters verdwijnen en het AEQUATOR komt ervoor in de plaats. We gaan dus anders heten. Na rijp beraad is AEQUATOR boven komen drijven en is er tevens voor gekozen om de woorden groen en ruimte te handhaven. Samen staan deze woorden voor alles wat ons werkveld omvat. AEQUATOR is de (oude) Latijnse naam voor evenaar. Middels deze naam willen we onze verbondenheid met de aarde aangeven. De aarde waarop wij wonen, werken, leven en waarmee wij verantwoord om willen gaan. Natuur, landschap, bodem en water zijn de grondthema’s van onze projecten. Door het woordbeeld de kleuren blauw en groen te geven, gescheiden door de evenaar, de horizon, wordt onze dagelijkse praktijk goed gesymboliseerd. Met AEQUATOR Groen & Ruimte willen we zowel in naam als in beeld laten zien dat we ons bewegen tussen de partijen.

Betrokken maar onafhankelijk. Met kennis van alle participanten maar bewegend over de volledige horizon. De evenaar als een wrikvast ijkpunt tussen de twee polen. De evenaar omvat alles, zoals ook onze projecten vele werkgebieden omvatten en multidisciplinair zijn. Met ingang van 1 januari 2007 zal de nieuwe naam en huisstijl worden toegepast. Het eerstvolgende Groen & Ruimte magazine, dat begin 2007 zal verschijnen, wordt opgemaakt in de nieuwe huisstijl. Onze gedegen werkwijze, diepgaande onderzoeken en doelgerichte service zoals u dat van ons gewend bent zullen niet veranderen. Sterker nog, met onze nieuwe naam en logo staan wij aan de start van een nieuwe fase in onze bedrijfsgeschiedenis. Ik ga ervan uit dat wij ook in de toekomst met onze nieuwe naam ook op u mogen rekenen. Ruud Mantingh ■

Aan deze Groen & Ruimte werkten verder mee: Everhard van Essen, Eibert Jongsma, Journalist Anton Logemann (Citaat), Ruud Mantingh, Leonore Noorduyn (Citaat) en Peter Sloot.

De totstandkoming van Groen & Ruimte is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. DLV Groen & Ruimte kan evenwel niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de berichten in Groen & Ruimte en is dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de berichtgeving in Groen & Ruimte. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de redactie. ■


Projectberichten Voorwoord

Terpen in de Overdiepse Polder

Voor u ligt het tweede exemplaar van het Groen & Ruimte magazine van dit jaar. Inmiddels is er een jaar voorbij na de effectuering van de management buy-out (MBO). In het kader van die MBO hebben wij afgesproken dat wij afscheid nemen van de naam “DLV” en een nieuwe naam zullen gaan voeren. Het zoeken van een nieuwe naam heeft meer tijd gekost, dan ik van te voren had gedacht. We hadden ook nogal wat wensen. De naam moest bijzonder zijn, pakkend, maar zeker ook associaties met ons werkveld oproepen. Ik ben van mening dat we er in geslaagd zijn een naam te vinden, die aan genoemde criteria voldoet. Samen met de nieuwe naam, hebben we ook de huisstijl onder handen genomen. De nieuwe naam en huisstijl zullen met ingang van 1 januari aanstaande worden ingevoerd. Om u niet al te lang in spanning te laten, presenteer ik hier met trots onze nieuwe naam: AEQUATOR Groen & Ruimte. In dit nummer kunt u lezen wat onze filosofie is bij deze naam en ook hoe het nieuwe logo/woordbeeld er uit gaat zien. Daarnaast zijn er vaste terugkerende items als projectberichten, een klant aan het woord, maar ook een interview met onze ambassadeur Riek Bakker. Tot slot stellen zich twee nieuwe medewerkers voor die onlangs in dienst zijn getreden. Ook daarop zijn wij bijzonder trots! Ik wens u veel leesgenoegen. Ruud Mantingh Algemeen directeur ■

De overheid werkt er hard aan om bewoners en gebruikers van het rivierengebied beter te beschermen tegen de bedreigingen van (te) hoge waterstanden. Dat doet ze onder meer door de grote rivieren meer ruimte te geven. Eén van die gebieden is de Overdiepse Polder aan de Bergsche Maas bij Waalwijk. Eind 2005 werd een door bewoners zelf ontwikkeld plan, de zogeheten terpenvariant, opgenomen in de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. Het plan houdt in dat de landbouwgronden buitendijks komen te liggen en de boerderijen worden verplaatst naar terpen aan de nieuwe hoogwaterkering of buiten de polder. De functie van de gronden verandert van ‘landbouw’ naar ‘landbouw met waterberging’.

eerste werkzaamheden. Zo droeg DLV Groen & Ruimte op 23 mei actief bij aan een informatieavond voor alle geïnteresseerden en stelde het adviesbureau de Nieuwsbrief Overdiepse Polder op die in juli uitkwam. Daarnaast voerden onze adviseurs gesprekken met alle agrarische ondernemers (en hun gezin) in het plangebied. Aan deze gesprekken nam ook de provinciaal projectleider deel. Doel was de huidige situatie van de bedrijven en gezinnen in kaart te brengen, maar ook de toekomstwensen en -mogelijkheden te bespreken. De gesprekken waren strikt vertrouwelijk en de resultaten ervan werden, in anonieme vorm, door DLV Groen & Ruimte verwerkt tot het deelrapport Landbouw.

In het vorige nummer van Groen & Ruimte berichtten wij al over het consortium van adviesbureaus dat dit plan implementeert in opdracht van de provincie Noord-Brabant. In het consortium, onder aanvoering van Witteveen+Bos en TAUW, participeren ook Bügel Hajema en Bosch Slabbers. DLV Groen & Ruimte heeft de taak alle landbouwkundige aspecten, inclusief mogelijke nevenfuncties (zoals recreatie), en de communicatie te verzorgen.

Het eindrapport wordt opgesteld na een tweede ronde individuele gesprekken met ondernemers en een bijeenkomst met (overige) grondeigenaren. Het eindrapport zal onder meer definitievere keuzen van ondernemers over bijvoorbeeld blijven of wijken en hun specifieke terpenvoorkeuren bevatten. Voorwaarde is nog wel, in ieder geval voor de ondernemers, dat de grondaankoopstrategie van de overheid definitief wordt vastgesteld.

Op basis van een gedegen communicatieplan dat is afgestemd met alle betrokkenen, inclusief de bewonersgroep Overdiep, begonnen in mei van dit jaar de

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Peter Sloot, DLV Groen & Ruimte, tel.nr.: 06-53703743 en/of p.h.m.sloot@dlv.nl. ■

Groen & Ruimte

Ruud Mantingh

De bewoners van de Overdiepse Polder bij Waalwijk zagen de door hen aangedragen ‘terpenvariant’ voor de herinrichting van hun woon- en werkgebied gehonoreerd door de rijksoverheid. Nu is de tijd aangebroken voor de inpassing en uitvoering van het plan. DLV Groen & Ruimte vervult hierin een cruciale rol.

3


Even voorstellen...

Tijdens mijn opleiding aan de Landbouwuniversiteit Wageningen (WUR) heb ik me gericht op de bodemkwaliteit. De eigenschappen van de bodem spelen een belangrijke rol bij (veranderend) landgebruik en herinrichtingprocessen. Met de bodem als basis wil ik graag een actieve bijdrage leveren aan een leefbaar en vitaal buitengebied. Als adviseur ben ik niet alleen gekleurd door mijn opleiding en werkervaring, maar ook door mijn oorsprong. Ik ben opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in Zeeuws-Vlaanderen en ken van huis-uit de uitdagingen in het landelijk gebied. Deze combinatie van opleiding, werkervaring en achtergrond zal ik inzetten bij projecten. Mijn ambitie: gezamenlijk werken aan een duurzaam en gedragen inrichting van het landelijk gebied. Graag kom ik binnenkort bij u langs om nader kennis te maken.

4

Janine Quist

Groen & Ruimte

Janine Quist ■

Op zoek naar de gemeenschappelijke deler

Marco Arts

Een nieuw gezicht bij DLV Groen & Ruimte. Mijn naam is Janine Quist en ik ben hier sinds 1 september werkzaam. Met de bodem als basis zal ik me gaan bezighouden met projecten in het landelijk gebied, waarbij de focus in eerste instantie zal liggen op de provincies Gelderland en Overijssel. Ik hoop u als klant of samenwerkingspartner te ontmoeten. Hiervoor ben ik acht jaar werkzaam geweest bij Witteveen+Bos als projectleider bodemonderzoek en sanering. Vanuit dat werkveld heb ik diverse integrale projecten uitgevoerd in zowel stedelijk als landelijk gebied. Dit betroffen projecten op het gebied van stedelijke vernieuwing, rivierverruiming en waterberging. De vraag achter de vraag en maatwerk zijn voor mij de sleutelwoorden in het advieswerk.

Column

Recentelijk in dienst getreden, ben ik de link tussen u en DLV Groen & Ruimte voor de provincies Brabant en Limburg. Mijn naam Marco Arts, aangenaam kennis met u te maken.

In veel gebieden in Nederland bestaan initiatieven voor de ontwikkeling van een systeem met Groene en Blauwe Diensten. Vaak vormt de financiering van deze diensten echter een struikelblok. Het merendeel van bijvoorbeeld de ontwikkeling van natuur en landschap wordt gefinancierd met publiek geld, maar initiatiefnemers kijken ook veelvuldig naar private financiering. Dat laatste blijkt in de praktijk vaak een moeizaam proces, zodat het private aandeel in de totale financiering uiteindelijk minimaal is.

Maar vooral zie ik er naar uit om samen met u te werken aan ons mooie vak, de inrichting van het landelijk gebied.

Intussen blijven overheden naarstig op zoek naar mogelijkheden voor de private financiering van hun projecten in het landelijk gebied. Vaak gebeurt dit echter pas aan het einde van het planproces. Voor private partijen blijft er op die manier weinig ruimte over om mee te praten over de ontwikkeling en invulling van de plannen. Dat is jammer, want zo worden unieke kansen gemist om de koppeling of relatie te leggen tussen maatschappelijke belangen (de opgaven waarvoor overheden zich geplaatst zien) en die van ondernemers in het gebied. En deze koppeling of relatie is er wel degelijk. Want waarom zit een ondernemer juist in dat specifieke gebied met zijn of haar product? Het gebied heeft blijkbaar iets unieks. Iets wat zijn of haar product onderscheidt van de producten van andere ondernemers in andere gebieden. Dit kan gaan om streekproducten of een camping in een mooi wandelgebied, maar ook om samenwerkingsvormen of arrangementen tussen ondernemers. Het heeft te maken met datgene waar men trots op is in een gebied, met wat een gebied onderscheidt van andere gebieden en met wat ondernemers doet besluiten hun bedrijf juist in zo’n gebied te willen vestigen. Hier ligt een taak voor overheden, burgers en ondernemers; zij moeten gezamenlijk op zoek naar de verbindende factor van een gebied. Naar datgene wat hen bindt in een gebied en de factoren die het gebied uniek maken, kortom: de gemeenschappelijke deler!

Marco Arts ■

Eibert Jongsma ■

Vanuit een praktijkgerichte hydrologische opleiding (HBCS) en later een theoretische verdieping (WUR) ben ik ongeveer 15 jaar werkzaam op het grensvlak van Water en Ecologie in het landelijk gebied. Vanuit mijn werkervaring bij de WUR, Larenstein en de laatste jaren, Royal Haskoning heb ik vele en diverse projecten in Gelderland en Brabant uitgevoerd. Ik zie me dan ook als een generalist die goed in staat is om uw vraag te begrijpen en deze te vertalen in de juiste antwoorden. Voor mij begint een project altijd met een goede communicatie om zo grip op de problematiek te krijgen. Daarom wil ik dan ook in eerste instantie een goede gesprekspartner en een enthousiaste motivator zijn. Vervolgens vraagt het project om een goede projectleiding die waakt over tijd en budget. De kwaliteit van het product staat daarbij altijd bovenaan. Ook hier wil ik waar mogelijk een stuk ontzorgen en voor mij geldt: afspraak is afspraak. Als laatste ben ik me er terdege van bewust dat dan vaak voor u de opdracht pas begint. Meedenken en adviseren over het vervolgtraject, zijn wat mij betreft altijd onderdeel van het project.


Projectberichten

Boeren met Water in Zuidoost-Friesland Zuidoost-Friesland is een van de elf ROM- gebieden in Nederland. In deze gebieden ontwikkelen overheden en particuliere organisaties een samenhangend milieubeleid, waar zowel de streek als de inwoners beter van worden. In Zuidoost-Friesland lopen in dit kader twee onderzoeken waar DLV Groen & Ruimte bij betrokken is. Het ene is bedoeld om de verdroging van agrarische grond tegen te gaan, het andere bekijkt de ontwikkelingen in verleden en toekomst op het vlak van beregening.

maatregelen genomen om op hun bedrijf meer water vast te houden voor droge perioden. Uit de evaluatie van de situatie op de eerste vier bedrijven blijkt dat de maatregelen perspectief bieden. Door verdroging in de landbouw tegen te gaan, zijn opbrengstverbeteringen van 2 tot 5 procent te behalen.

Parallel aan Boeren met Water loopt een onderzoek naar de ontwikkelingen op het vlak van beregening. Deze studie brengt in kaart wat de trends en ontwikkelingen op het vlak van beregening in de afgelopen jaren zijn geweest. Vervolgens wordt in het licht van klimaatsveranderingen en ontwikkelingen in de landbouw een uitspraak gedaan over de toekomstige behoefte aan beregening. Eén van de mogelijkheden is dat volgend jaar tien bedrijven gaan experimenteren met beregening. In een volgend nummer van Groen & Ruimte volgt meer informatie over de technische aanpak en resultaten van beide onderzoeken. Grondwater is van essentieel belang voor de productie op het boerenbedrijf. De extreme droogte in de maanden juni en juli heeft dat weer eens duidelijk bewezen. Anderzijds heeft ook de natuur belang bij het terugdringen van verdroging van de bodem. Met

het oog op deze problematiek heeft Wetterskip Fryslân DLV Groen & Ruimte opdracht verleend het project ‘Boeren met Water’ uit te voeren in ZuidoostFriesland. De afgelopen vier jaar hebben acht agrariërs in Zuidoost-Friesland

Voor meer informatie over deze onderzoeken kunt u contact opnemen met Everhard van Essen, DLV Groen & Ruimte, via tel.nr.: 06-26518630 en/of e.a.van.essen@dlv.nl ■

Groen & Ruimte

In het vervolgonderzoek Boeren met Water worden nu de effecten van de waterconserveringsmaatregelen op alle acht bedrijven geëvalueerd. Hierbij is aandacht voor opbrengstverbetering, grondwaterstandveranderingen en praktijkervaringen. Daarna bekijkt DLV Groen & Ruimte waar en op welke schaal kansen liggen voor waterconserveringsmaatregelen in Zuidoost-Friesland. Op basis van die gegevens bepaalt het waterschap of het breder uitzetten van waterconserverende maatregelen zinvol en haalbaar is. Hierbij is ook aandacht voor de effecten van waterconserveringsmaatregelen op waterberging en -afvoer. Met de grote hoeveelheden neerslag van augustus vers in het achterhoofd lijkt dat geen sinecure.

5


Projectberichten

DLV Groen & Ruimte trekt fina Acht ondernemers rondom het Amerdiep, een bovenloop van de Drentsche Aa, hebben het initiatief genomen om maatschappelijke diensten aan verschillende overheden aan te bieden. Het zijn diensten die passen binnen de gewenste ontwikkelingen op het vlak van water, natuur, landschap en recreatie in het gebied, denk bijvoorbeeld aan het toestaan van vernatting van graslandpercelen en natuurvriendelijke oevers. De overheden zijn enthousiast over het plan. Wat nog wel voor de nodige hoofdbrekens zorgt, is de financiering van de plannen. DLV Groen & Ruimte, expert op het gebied van financiering van Groene en Blauwe Diensten, is gevraagd een plan op te stellen. Op basis daarvan moeten alle vragende partijen uiteindelijk een financiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Amerdiep. Om de concrete vraag van elke partij te bepalen en te laten aansluiten op het aanbod, wordt een intensief proces doorlopen met alle betrokkenen. DLV

Groen & Ruimte treedt hierbij op als procesbegeleider. Als basis voor het financieringsplan brengen wij, samen met de vragende partijen, de concrete wensen in kaart door middel van een ‘streefbeeld’. Het gaat om concrete beleidsopgaven, waar waterschap, provincie, gemeente, waterbedrijf Groningen, Staatsbosbeheer en het ministerie van LNV financiële middelen voor willen inzetten. Het streefbeeld wordt vervolgens vertaald in een maatregelenplan, waarna de financieringsdoelstelling wordt bepaald. De directe koppeling met de beleidsopgaven maakt het eenvoudiger een verdeelsleutel voor de financiering vast te stellen. Het is de bedoeling dat elke partij op basis van zijn specifieke vraag bijdraagt aan de financiering van de plannen. DLV Groen & Ruimte kiest in dit soort processen bewust voor het opstellen van een streefbeeld. Dat maakt het mogelijk te werken met zones waarbinnen bepaalde maatregelen in een bepaalde hoeveelheid gewenst zijn, in plaats van uit te gaan van een vast omlijnd inrichtingsplan.

De flexibiliteit in de uitvoering blijft op die manier behouden, waardoor het succesvol bij elkaar brengen van vraag

Interview met Riek Bakker

6

‘De barricades op voor groen’ Bij de planning van infrastructuur en gebouwen mogen het groen en water niet langer in de verdrukking komen. Anders wil geen bedrijf zich nog vestigen in Nederland, daarvan is Riek Bakker overtuigd. Riek Bakker is stedenbouwkundige en onder andere adviseur Gebiedsontwikkeling van minister Sybilla Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Daarnaast is zij ambassadeur van DLV Groen & Ruimte. Bakker vindt

dat DLV Groen & Ruimte best meer mag opkomen voor de groene ruimte in ons land. “In zo’n klein landje als het onze kun je niet alleen praten over rode functies en infrastructuur zonder tegelijkertijd te

Riek Bakker

Groen & Ruimte

Stedenbouwkundige Riek Bakker:

denken over groen en water. Het evenwicht raakt anders helemaal verstoord en dat is niet goed. Wil je in ons land een goed vestigingsmilieu houden dan moet je streven naar een combinatie van rood en groen.


anciering plannen Amerdiep vlot

Wilt u meer weten over deze aanpak? Neem dan contact op met Eibert Jongsma, DLV Groen & Ruimte via

tel.nr: 06-26518693 en/of e-mailadres: e.jongsma@dlv.nl.

De algemene klacht is dat bedrijventerreinen geen kwaliteit hebben. Wij zijn er meesters in om almaar kleine stukjes van het groen af te halen. Men vindt het interessanter om te investeren in gebouwen dan in groen. In de Randstad moeten we echt oppassen. Straks wil geen bedrijf zich daar meer vestigen. Bedrijven gaan dan naar het buitenland waar dat groen er als ‘vanzelf’ is. En ook buitenlandse bedrijven komen dan niet langer hier.”

is. Als je het groen pas achteraf gaat plannen, is dat te laat. Er moeten integrale plannen komen, met een integrale financiering en een integrale uitvoering. Zonder hiërarchie.”

Zo zou het hier ook moeten zijn.”

“Wat je moet doen, is bij de planvorming alle facetten bij elkaar brengen. Alle partijen moeten een gezamenlijk plan maken, van grondexploitatie tot de bomen en bosjes. Zo kun je voorkomen dat er straks helemaal geen groen meer

Kwaliteit telt ”De strijd wordt meestal met de rekenmeesters gevoerd. Maar kwaliteit van de infrastructuur bepaalt of er mensen willen zitten in een gebied. Vroeg of laat is dat waar het om gaat. Ik ben deze zomer in Canada geweest en daar zie je hoe de mensen doordrongen zijn van wat natuur kan doen. Dat komt door de waanzinnige hoeveelheid natuur en de ‘power’ die de natuur uitstraalt. Daar maken ze geen plannen zonder de natuur erbij te betrekken.

“Er is wel veel monnikenwerk voor nodig om de mensen, zowel bestuurders als vakmensen, te overtuigen. Aan DLV Groen & Ruimte de taak om op te komen voor de groene ruimte. Zij moet de opdrachtgever beïnvloeden en praten als brugman om te zorgen dat het groen een integraal onderdeel wordt van de plannen. Gebiedsontwikkeling is al wel een goede manier om het groen in de plannen te brengen. DLV Groen & Ruimte moet echt de barricades op. Ik denk dat natuur en milieu de opgave zijn van deze eeuw.”

Leonore Noorduyn ■

Groen & Ruimte

en aanbod een nog grotere kans van slagen heeft.

7


Klant aan het woord Joop Heppe, portefeuillehouder ruimtelijke ordening in Hoek van Holland:

‘DLV Groen & Ruimte levert knappe prestatie’

Groen & Ruimte

Joop Heppe

Een verpauperend gebied, strijdige belangen en geen helder plan voor de toekomst. DLV Groen & Ruimte maakte een consistent plan voor De Bonnen waar bewoners en andere betrokkenen achter staan. “Een knappe prestatie”, vindt Joop Heppe, die bij het gebied betrokken is als portefeuillehouder ruimtelijke ordening vanuit de deelgemeente Hoek van Holland.

8

De plannen voor het gebied De Bonnen, nabij Hoek van Holland, liggen klaar. Het open landschap blijft behouden, maar de grond wordt wel omgezet in ‘natuur’. Zo wordt het gebied een ecologische verbindingszone naar het achterliggende bos en de naar het oosten gelegen Oranjebuitenpolder. Er blijft plaats voor twee agrarische bedrijven die op natuurgrond gaan boeren. Tegelijkertijd voorkomt de status ‘natuur’ dat het gebied volgebouwd wordt met huizen. Wel worden verspreid over het gebied zeven landgoederen gevestigd. Daarbij wordt een klein deel van de grond bebouwd met een woning plus tuin, de rest wordt natuur. Het plan is het eindresultaat van een langdurig en moeizaam proces. In 2004 werd duidelijk dat er iets moest gebeuren met het gebied. Maar de belangen van de diverse betrokkenen liepen uiteen. De bewoners, die zagen dat het gebied achteruitging, hadden zich verenigd in Stichting De Bonnen. Daarnaast waren

er grondeigenaren, die hun grond geërfd hadden en verpachtten aan de boeren. En dan hadden ook de provincie, de Stichting Zuid-Hollands Landschap en het hoogheemraadschap nog belangen in het gebied. Zo wilde het hoogheemraadschap De Bonnen gebruiken voor de opvang van water. Ten slotte speelde ook een conflict van een van de pachters met de verpachte een rol in het proces. De deelgemeente probeerde intussen de regie van het proces in handen te houden.

Tot het laatst toe zijn de Groen & Ruimtemedewerkers bezig geweest de partijen bij elkaar te brengen. Ze hebben niets op de spits gedreven, maar zijn rustig doorgegaan. Wat ik zo knap vind is dat ze én kennis van de omgeving hebben ingebracht én dat ze het vermogen hebben te sturen in processen. Daarom ook hebben we nu de opdracht verlengd. DLV Groen & Ruimte gaat helpen met de daadwerkelijke ontwikkeling en de uitvoering van het plan, zoals schuiven met grond.”

Partijen bij elkaar brengen De deelgemeente schakelde DLV Groen & Ruimte in met de opdracht de partijen bij elkaar te brengen, te kijken wat er mogelijk was in het gebied en bedrijfsplannen op te stellen. Joop Heppe, die pas sinds 18 mei portefeuillehouder is, weet weinig van de voorgeschiedenis, maar toont zich meer dan tevreden over het resultaat. “DLV Groen & Ruimte heeft een geweldige prestatie geleverd.

De grote lijnen van het plan zijn nu wel duidelijk. De Bonnen wordt en blijft in de toekomst een gebied met de status ‘natuur’. De exacte invulling moet zich nog wijzen. Zo kan er bijvoorbeeld een minicamping komen of kan één van de boerderijen zich richten op educatie. Heppe is ervan overtuigd dat DLV Groen & Ruimte ook hier een goede adviserende rol op zich kan nemen. Leonore Noorduyn ■

2006 - 2  

Groen & Ruimte Magazine

2006 - 2  

Groen & Ruimte Magazine

Advertisement