Page 1

Provincie Fryslan - Informatiebijeenkomst resultaten proef hogere zome...

1 van 1

http://www.fryslan.nl/sjablonen/1/infotype/news/newsitem/view.asp?o...

Postadres: Postbus 20120 8900 HM, Leeuwarden Bezoekadres: Snekertrekweg 1 8912 AA, Leeuwarden Telefoon: 058-2925925 Fax: 058-2925125 E-mail: info@fryslan.nl

Informatiebijeenkomst resultaten proef hogere zomerpeilen donderdag, 18 juni 2009 De provincie Frysl창n en Wetterskip Frysl창n presenteerden 17 juni 2009 de resultaten van de tweede serie praktijkproeven hoger zomerpeil in het veenweidegebied. Deelnemers aan de proeven en landbouwbestuurders (LTO), statenleden en leden van het algemeen bestuur waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst in het Abe Lenstra stadion. Doel van de bijeenkomst was om de resultaten van de praktijkproeven te presenteren en samen met de genodigden te bespreken. Met een hoger zomerpeil willen provincie en waterschap bereiken dat de bodemdaling wordt vertraagd. Een hoger zomerpeil betekent dat het waterpeil in de sloot in het voorjaar en zomer bewust hoger wordt gezet (van april tot september tot circa 60 tot 70 cm beneden maaiveld). In het najaar en de winterperiode blijft het peil ongewijzigd (ca. 90 cm). Het doel van de proef is te onderzoeken welke effecten hogere zomerpeilen hebben voor de landbouw. En of de landbouwsector hiermee uit de voeten kan. Na de eerste serie praktijkproeven (2002 tot en met 2004) was er behoefte om meer ervaring op te doen met een hogere zomerpeilen. Dat is nu met deze tweede proef onderzocht (2007 tot 2008). Er deden dertien landbouwbedrijven in het veenweidegebied mee. In deze tweede serie proeven is de invloed van hogere zomerpeilen op verschillende aspecten van de agrarische bedrijfsvoering onderzocht. Er is bijvoorbeeld gekeken naar de invloed op het grondwater en is de opbrengst en voederwaarde van het gras gemeten. Andere aspecten zijn de werking van drains, de eventuele gevolgen voor maisteelt, bodemstructuur en stabiliteit van slootkanten. Provincie en waterschap onderzoeken nu ook effecten van hogere zomerpeilen op andere belangen dan de landbouw. Dan gaat het onder andere over waterbeheerskosten, natuur en funderingen. Op basis van deze onderzoeken en een lange termijnvisie, bepalen provincie en waterschap het gewenste peilbeleid voor de toekomst. De uitkomsten van de tweede serie praktijkproeven staan na behandeling van de resultaten in het waterschapsbestuur op www.fryslanleeftmetwater.nl .

21-7-2009 10:48

/Provincie-Fryslan-hogere-zomerpeilen  
/Provincie-Fryslan-hogere-zomerpeilen  

http://aequator.goedgehost.nl/wp-content/uploads/2011/01/Provincie-Fryslan-hogere-zomerpeilen.pdf

Advertisement