Page 1


INHOUD | CONTENT

D&A EXPO 11.4 TALENT 4 ART TALENT VOOR KUNST RESTAURANT BAR DE STIJL 04-05 NELLIE DE BOER 06-07 BRAM KNEPPERS 08-09 JAN VAN DER LAAN 10-11 ROZA OUDGENOEG 12-13 MARIO PASETTO 14-15 MARTIJNTJE CORNELIA 16-17 SASCHA VARKEVISSER 18-19

www.artemisamsterdam.com

| 03


D&A EXPO 11.4 TALENT FOR ART D&A 11.4 TALENT 4 ART

Talent Voor Kunst biedt een online galerie waarin particulieren en bedrijven via een zoeksysteem snel kunnen zoeken naar foto’s, schilderijen en sculpturen. De kunstwerken zijn gemakkelijk en veilig aan te schaffen ter verfraaiing van het (bedrijfs)interieur. Voor bedrijven is er ook de mogelijkheid om kunst te huren. Huyen Phan en Indra Vermeulen zetten zich als eigenaars van Talent Voor Kunst in om op verschillende publieke gelegenheden in geheel Nederland exposities te verzorgen ofwel in tijdelijke ofwel in structurele vorm, zodat de kunst van de beginnende kunstenaars zoveel mogelijk gezien wordt. Daarnaast wordt kunst

Door het organiseren van de 3-maandelijkse exposities

gedeeld door het verzorgen van workshops in fotografie,

biedt Dutch Design Hotel Artemis een platform

schilderen en graffiti. Talent Voor Kunst staat dus voor

aan jonge Nederlandse kunstenaars en designers.

het zien, beleven en delen van kunst.

Vanwege het internationaal karakter en locatie van dit hotel in Amsterdam biedt het letterlijk en figuurlijk deze beginnende kunstenaars de ruimte om hun werk tentoon te stellen aan een publiek waar zij, zeker aan het begin van hun carrière, niet snel toegang tot hebben.

ARTISTIC FOOD &DRINK DESIGN RESTAURANT BAR DE STIJL Kunst is te vinden in musea en galerieën, maar kom je

Tijdens deze nieuwe D&A expositie Talent4Art, opgezet

in het dagelijks leven ook veel tegen zoals bijvoorbeeld

in samenwerking met Talent Voor Kunst, worden

in streetart. Zo heeft de kunst ook zijn weg gevonden in

kunstwerken van net afgestudeerde kunstenaars

de bereiding van eten en drinken, in de vorm van food

en

en drink design.

designers

tentoongesteld.

De

verschillende

vaardigheden, waaronder fotografie, beeldhouwen en schilderen, laten de unieke visies en talenten zien van

Bij het bedenken van het D&A food en drink design

deze opkomende kunstenaars en designers.

voor de expositie Talent4Art heeft ons keuken en

TALENT VOOR KUNST

restaurant team zich laten inspireren door verschillende kunststijlen en stromingen, zoals de abstracte kunst

Talent Voor Kunst staat voor innovatieve, betaalbare en

van Picasso of Mondriaan en het Kubisme. Zij tonen u dit

kwalitatief hoogwaardige kunst van jonge, talentvolle

keer hun ‘talent for Art’ in de kunstzinnige vormgeving

kunstenaars. Talent Voor Kunst is de spil tussen

en presentatie van eten en drinken.

beginnende professionele kunstenaars en kunstzinnig Nederland. Wij stimuleren de young professionals

Ervaar ook zelf ons ‘artistieke’ D&A Food en Drink

die nog studerend of recent afgestudeerd zijn aan de

Design in Restaurant-Bar De Stijl! Of verras uw gasten

kunstacademie om uiting te geven aan hun creativiteit

met een unieke D&A belevenis! Het is mogelijk om

en de stap te maken naar het ondernemerschap.

Food en Drink Design volledig voor u op maat te maken.

Bovendien willen we particulieren en bedrijven kennis

Neem contact met ons op voor meer informatie.

laten maken met betaalbare kunst van juist hoge kwaliteit en originaliteit.

04 |

www.artemisamsterdam.com


D&A EXPO 11.4 TALENT FOR ART

Talent For Art offers an online gallery. Individuals and companies can search quickly through a search system for photographs, paintings and sculptures. The works of art are easy and secure to buy to decorate the interior of houses and companies. For companies it is also possible to rent art. Huyen Phan and Indra Vermeulen are the founders and owners of the company. They strive to realize temporary and structural exhibitions in public places in the Netherlands. In this way the art of the novice artists is seen as much as possible. In addition, art is shared by providing workshops in photography, painting and graffiti. Talent for art is thus for seeing, experiencing and sharing art.

D&A 11.4 TALENT 4 ART By organizing design and art exhibitions every three months, Dutch Design Hotel Artemis offers young Dutch artists and designers a platform to showcase their

work.

Located

in

Amsterdam,

the

hotel

predominantly welcomes international guests and visitors and therefore offers the artists and designers the opportunity to showcase their work to an audience to which they, especially at the beginning of their career, would normally not have access to. During this new D&A exhibition ‘Talent4Art’, organized in cooperation with Talent For Art, the artwork of recently graduated artists and designers will be displayed. With a wide range of techniques, among which photography, sculptures and painting, the unique perspectives and talents of these upcoming artists and designers are shown.

TALENT FOR ART

ARTISTIC FOOD &DRINK DESIGN RESTAURANT BAR DE STIJL Art can be found in museums and galleries, but also in our daily lives for example in the form of streetart. Art has also found its way in the preparation of food and drinks, in the form of food and drink design. For the creation of D&A food and drink design for the exhibition Talent4Art, our kitchen and restaurant team was inspired by different styles of art and artmovements, such as abstract art by Picasso and Mondriaan and Cubism. This time they will show you their ‘talent for Art’ in the artistic design and presentation of food and drinks. Experience the taste sensation of D&A Food & Drink Design in Restaurant-Bar De Stijl! Or surprise your

Talent For Art stands for innovative, affordable and

guests with an unique D&A experience! It is possible

high-quality art of young, talented artists. Talent For

to create customized Food & Drink Design based upon

Art is the linking pin between novice professional

your wishes. Contact us for more information.

artists and artistic Netherlands. We encourage the young professionals who are still enrolled or recently graduated at the Academy of Arts to express their creativity and to become an entrepreneur. In addition, we want to offer art which is affordable, of high quality and originality to individuals and companies.

www.talentvoorkunst.nl

banquets@aeonplazahotels.com

| 05


FREAK SHOW NELLIE DE BOER

NL Nellie de Boer is geboren in 1986 te Leeuwarden. Zij is opgeleid aan Academie Minerva, Groningen (2005-2011) met specialisaties in tekenen en schilderen. Nellie is momenteel zelfstandig werkzaam in Leeuwarden.

Freakshow ‘Voorbij het veilige punt van een duidelijke tekening gaan tot een overdaad van lijnen. Hoe zien dingen eruit als ze vervallen, als ze worden verteerd? Er ontstaan breuken, rimpels, sporen van kleine levensvormen en uiteindelijk gaat het object weer op in zijn omgeving, keert terug naar de chaos om materiaal te vormen voor een nieuwe vaste vorm. Mijn werk is een momentopname van dit proces.’

ENG Nellie de Boer was born in 1986 in Leeuwarden. She graduated at Academie Minerva, school of fine arts, Groningen (2005-2011), with specialties in drawing and painting. Nellie is currently self-employed in Leeuwarden.

Freakshow ‘Going past the safe point of a clear image to an overflow of lines. A horrified curiosity: what does decay look like? Cracks appear, wrinkles, traces of smaller life forms, eventually the object dissolves back into its environment, returns to chaos to become the material for a new solid shape. My work is a snapshot of this process.’

06 |

www.enfantcroissant.com


| 07


SPARKLES BRAM KNEPPERS

NL Na zijn technische opleiding als productontwerper wilde Bram zijn horizon verbreden en meldde zich aan bij de Gerrit Rietveld Academie. Deze opleiding heeft hij in 2010 afgerond aan de afdeling Fine Arts. Op dit moment is zijn doel als kunstenaar om een publiek te vinden om zijn autonome kunst mee te delen. Zijn talent is om ergens goed naar te kijken, zich er volledig mee in te leven en door te tekenen dit vast te leggen. ‘Ik laat me tijdens het tekenen sturen door de inleving, dit bepaalt onder andere de vorm en de lijnvoering. Tekenen is binnen mijn capaciteiten op dit moment de meest omvattende manier van vastleggen.’

Sprankels ‘Ik ga ergens heen en vergeet vervolgens alle conventies. Hierdoor zie ik alles om me heen alsof ik het voor het eerst zie. De dingen die me dan opvallen, vaak dingen die voor ons heel gewoon en oninteressant zijn, blijken dan eigenschappen te bezitten die heel bijzonder zijn maar waar we niet meer zo op letten. Dit noem ik de verborgen ‘Sprankels’ van dingen, die je kunt zien door er opnieuw, op een kinderlijke, onbevangen manier naar te kijken.’ Bram gebruikt als onderwerp voor zijn tekeningen dingen die zijn blik trekken als hij ergens heen gaat om inspiratie op te doen. Het zijn altijd de ‘Sprankels’ die zijn blik trekken. Zijn enige doel tijdens het tekenen is het vastleggen hiervan. Dit vind je terug in zijn tekenstijl.

08 |

www.blastudio.nl/serie


ENG

Sparkles

After his technical education as a product designer,

‘I go somewhere and forget all the conventions. This way

Bram wanted to widen his horizon and enrolled at the

I can see more clearly and see everything around me as

Gerrit Rietveld Academy. He completed this study in

if I see it for the first time. The things that catch my eye,

2010 at the Department of Fine Arts.

often very common things that seem to be uninteresting,

Right now, his goal as an artist is to find an audience

then prove to have properties that are actually very

for his drawings.

special but to which we no longer pay attention. I call this the hidden ‘Sparkles’ of things, which you can see

His talent is to thoroughly observe something, fully

by looking at it again with an open mind and through the

immerse with it and capture it by drawing it. ‘During

eyes of a child.’

drawing I am guided by my imagination. This determines the form and the lines of the drawing. Drawing is within

As the subject of his drawings Bram uses things that

my capabilities at this time the most comprehensive

catch his eye when he goes somewhere to look for

method of capturing ‘Sparkles’.’

inspiration. It is always the ‘Sparkles’ that catch his attention. His only goal during the drawing is to capture those ‘Sparkles’. This is reflected in his drawing style.

| 09


THE NAKED TRUTH

NL Jan van der Laan studeerde in 2010 af in de richting Interieur Architectuur. Momenteel is hij bezig met een serie zitmeubelen die met één woord te omschrijven zijn: ‘Beleving’. Een zitmeubel kan mooi, comfortabel of alleen maar functioneel zijn. Zijn doel is om de mensen de ervaring van het zitten intenser te laten beleven.

JAN VAN DER LAAN

De Naakte Waarheid Het object met de spijkers is gebaseerd op de Buxus struik. Hoeveel inspanning wordt er wel niet verricht om hem te vormen naar onze wens? Helaas sterft alles een keer. Wat er overblijft van deze eens zachte groene struik is ‘De Naakte Waarheid’. Precies het tegenovergestelde van wat er wordt nagestreefd. Gebeurd dit ook met onze wereld?

Contra Het zitobject ‘Contra’ is afgeleid van het spijkerobject ‘De Naakte Waarheid’. Waar deze scherp, stug, oncomfortabel en afschrikwekkend oogt is ‘Contra’ precies het tegenovergestelde. ‘Contra’ heeft zachte ronde vormen die door een netwerk van veren met elkaar verbonden zijn. Het oogt flexibel, humoristisch en vreemd. Is dit wel een zitobject? Probeer het uit en oordeel zelf.

Spanning Spanning is een ander zitobject uit de serie en heeft geen verdere uitleg nodig. ‘Mijn achtergrond is werktuig en machinebouw. Techniek is een grote inspiratiebron voor mij. Werken van bijvoorbeeld Jean Tinguely kunnen mij uren lang fascineren. Verder zie ik ook de natuur als grote inspiratie bron, hieruit valt veel te leren. Het dieren- en plantenrijk ontwikkelt zich al miljoenen jaren en is nooit klaar met het aanbrengen van verbeteringen.’

10 |

www.experiment13.nl


ENG

The Naked Truth

Jan van der Laan graduated in 2010 as an Interior

The object with the nails is based on the Buxus. How

Architect. He is currently working on a series of

much effort is made to form this bush to our specific

seating objects, which can be described in one word:

wishes? Unfortunately everything dies at one time or

‘Experience’.

A seating object can be beautiful,

another. What remains of this once soft green bush

comfortable or just functional. The main purpose of his

is ‘The Naked Truth’. Exactly the opposite of what the

objects is to let people experience simply sitting more

objective was. Will this also happen to our world?

intensely.

Contra The object ‘Contra’ is derived from the chair ‘The Naked Truth’. Where that one is sharp, rigid, uncomfortable and appears unappealing to sit in, Contra is exactly the opposite. Contra consists of soft round shapes, which are linked together by a web of springs. It appears flexible, humorous and quite strange. Is this seriously meant as a seating object? Try it and judge for yourself.

Tension Tension is another seating object from the series and does not need any explanation. ‘My

background

is

in

mechanical

engineering.

Technology is a great inspiration for me. The art of Jean Tinguely can fascinate me to no end. Nature is also a great source of inspiration, much can be learned here.The plant and animal kingdom has developed for millions of years and is always evolving.’

| 11


THE JEWISH GOSPEL ROZA OUDGENOEG

NL Roza

Oudgenoeg-Stegeman

is

24

jaar

en

net

afgestudeerd aan de KABK(Koninklijke Academie voor de Beeldende Kunsten) te Den Haag. In haar werk laat zij zich inspireren door dingen die haar raken. Dit kunnen boeken zijn, maar ook gebeurtenissen uit de wereld om haar heen zoals oorlog, geweld, documentaires etc. Ook muziek is een grote inspiratiebron voor haar. ‘Ik werk vanuit mijn emoties en gebruik o.a muziek om in de emotie te komen die ik voor een bepaald schilderij nodig heb, een soort method acting maar dan in ‘t schilderen.’ Behalve schilderijen maakt Roza ook installaties, waarin zij een combinatie probeert te maken tussen 3D en 2D.

Het Joodse Evangelie Voor dit werk heeft Roza zich laten inspireren door de Evangelie van Judas, waarin te lezen is dat Judas geen verrader was maar slechts deed wat Jezus hem opdroeg. ‘Zelf ben ik Joods en voor mij is het natuurlijk fantastisch om met mijn installatie een poging te wagen om Judas’ naam te zuiveren, omdat door de traditionele versie van Judas het beeld is ontstaan van ‘slechte Jood’. Het zou fantastisch zijn om dat te ontkrachten, maar ik besef dat het ook heel moeilijk is aangezien het traditionele beeld al eeuwenlang erin gebeiteld is.’

12 |

www.rozastegeman.com


ENG

The Jewish Gospel

Roza Oudgenoeg-Stegeman is 24 years old and just

For this work Roza was inspired by the Gospel of Judas,

graduated from the Royal Academy of Fine Arts in the

in which you can read that Judas was no traitor but just

Hague. For her work she uses subjects which attract

did what Jesus asked him to do. ‘I am Jewish and for

her. This could be books but also things that happen

me it’s fantastic to try to clean Judas’ name, because in

in the world like war, violence, documentaries etc.

the traditional version there is a stereotype of bad Jew.

Music is also a very important source of inspiration for

It would be wonderful to show that this image of Judas

her. ‘I use my emotions as a base for my works and I

and the Jewish stereotype is not true. But I realize how

use music to get into these emotions which I need

hard this is because the traditional image is carved for

for a certain painting. Like method acting but then in

centuries in our memories.’

painting.’ Except painting Roza also makes installations in which she tries to combine 2D and 3D.

|| 13 15 13


DRIP IMAGINATION MARIO PASETTO

NL Mario Raffael Enrico Pasetto is geboren en opgegroeid in Etten-Leur, waar hij nog steeds woonachtig is. Hij is afgestudeerd aan de Kunstacademie St. Joost te Breda. Mario is beeldend kunstenaar ten top; hij tekent, schildert, fotografeert en maakt sculpturen. Zijn werken kenmerken zich veelal door zijn grafische achtergrond. Hierbij voeren vlakverdeling, patroonvorming, herhaling, contrastrijk en helder kleurgebruik de boventoon. In zijn werken vindt u ook vaak aspecten uit de natuur, het vrije gevoel, waar we bewust of onbewust allemaal naar streven en daarentegen zijn ‘dwangmatige’ neiging naar controle terug. Kunst is voor Mario het resultaat van een creatief proces. Het is de emotie van de aanschouwer in combinatie met het beeld van de maker die bepalend zijn wat KUNST is en deze ontstaat pas als deze twee elementen elkaar treffen. De maker en de aanschouwer zijn aldus even bepalend en onontkoombaar aan elkaar binnen dit gehele creatieve proces.

Drip Imagination Drip Imagination staat voor een serie aan schilderijen en sculpturen. Bij deze expositie treft u een schilderij en een verscheidenheid aan sculpturen aan. Drip Imagination is als serie ontstaan door zijn perfectionisme en tevens zijn antipathie tegen verfdruipers die kunnen ontstaan bij het gebruik van verschillende spuittechnieken. Drip Imagination is te beschouwen als de antipathie die verwordt tot een sympathie. Mario legt in de serie Drip Imagination de nadruk op deze antipathie en concentreert zich sec op het realiseren van druipers. Alle werken binnen de serie Drip Imagination bevatten druipers die op bewuste wijze zijn geconstrueerd. Met controle is een vrij gevoel uitgebeeld. Dit is te vertalen naar de wijze waarop veel mensen met hun leven omgaan. We zijn geneigd om een veilige wereld voor onszelf te creëren. Is controle op ons leven echter wel mogelijk? Is ons leven een toevallige samenloop van omstandigheden of een resultaat van bewuste keuzes?

14 |

www.pasettontwerp.nl


ENG

Drip Imagination Drip Imagination stands for a series of paintings and sculptures. In this exhibition you will find different works of Mario: a painting and a variety of sculptures. Drip series is created by his perfectionism and his antipathy against drips of paint that may arise when using different injection techniques. Drip Imagination can be seen as the antipathy that is becoming a sympathy. Mario focuses on and emphasises this antipathy in the series by only realizing drips. All works within the series Drip Imagination have drips that are constructed in a conscious way. He shows a free feeling in a controlling way. This can be translated to how many people deal with their lives. We are inclined to try to create a safe world for ourselves. Can we control our lives? Or is our life an accidental coincidence or a result of conscious choices?

Mario Raffael Enrico Pasetto was born and raised in Etten-Leur, where he still resides. He is a graduate of the Academy of fine arts St. Joost in Breda. Mario is an artist with many talents; he draws, paints, takes photographs and realizes sculptures. His works are characterized mostly by his graphic background like level distribution, pattern formation, repetition and the usage of contrast-rich and bright colors. His works are further characterized by the influence of nature, feeling free and on the other hand his ‘compulsive’ tendency to control. Mario sees art as the result of a creative process. It is the emotion of the beholder in combination with the image of the creator that determine what art is and it arises only when these two elements meet. The maker and the beholder are thus equally decisive and inevitable to each other within this entire creative process.

| 15


JOYS OF A CHILDHOOD

MARTIJNTJE CORNELIA

NL Kunstenares Martijntje Cornelia studeerde in 2011 af aan de Willem de Kooning kunstacademie te Rotterdam. Haar werk ziet zij als een reis waarin ze haar experimentele behoeften kan uiten en de veranderlijkheid van het leven tot een prettig maar vervreemdend beeld kan neerzetten. ‘Beelden zijn op haar best als het je uit evenwicht brengt. Je moet je durven over te geven aan het onbekende en ervaren wat het met zich meebrengt. Het onbestemde gevoel omarmen en verliefd worden op haar schoonheid.’

The ephemeral joys of a childhood / de vluchtige vreugde van een kindertijd Het

werk

van

Martijntje

kenmerkt

zich

door

ongebruikelijk materiaal te verwerken in o.a. fotografie en kleinschalige objecten. Zo zijn er in de serie ‘The ephemeral joys of a childhood’, sieraden te zien gemaakt van suikerspin. Suikerspin vormt het hart van haar werk en staat symbool voor het leven. ‘Wat ik vroeger als lekkernij at, is van waarde veranderd. Mijn fascinatie voor suikerspin is ontstaan na het maken van een reusachtige hoed. De luchtigheid, kleurigheid en de geuren deden mij stralen als een kind. Dit kleine geluk was van korte duur, de luchtige delen waren verdwenen in de leegte. Vanaf dat moment is mijn passie ontstaan. De korte vreugde bij het zien van de volle hoed en het verdriet wat kwam nadat er niks meer van over was. Dit vormt de kern van mijn werk, de transformatie van het leven en de veranderingen die we opnieuw moeten waarderen.’

‘A passing fancy in a transient life’

Martijntje onderzoekt de ideeën van transformatie, vervorming, etc. en laat zien dat iets veranderlijks ook prettig kan zijn. Zij creëert haar stukken door permanent en tijdelijk materiaal te combineren, zoals ijzer, touw, gesmolten spekjes en suikerspin. Het zijn ‘one of a kind’ stukken die met zorg gedragen moeten worden. Elke stuk staat gelijk aan een leven. ‘Zodra het gedragen wordt, weet ik niet hoe het sieraad verder leeft. Het kan zijn dat temperatuur, zonlicht, water de

16 |

kleur en vorm doen veranderen.’ www.martijntjecornelia.nl


‘Mijn fascinatie voor die onverwachte veranderingen en de schoonheid die daaraan onderhevig is, vormen het

The ephemeral joys of a childhood

uitgangspunt van de gehele serie ‘A passing fancy in a

The work of Martijntje is known for integrating unusual

transient life’.’ Haar afstudeerwerk bestond dan ook

material in photography and small-scale objects.

uit poëtische organische ‘schilderijen’. Beelden die net

For example, the collection ‘the ephemeral joys of a

als ‘the ephemeral joys of a childhood’ over de snelle

childhood’ shows jewelry made of candy floss. Candy

verandering van het leven gaan.

floss is the heart of her work and symbolizes life. ‘When I was little I used to eat candy floss as a treat, now the meaning of candy floss has changed for me. My fascination for working with candy floss grew after making a gigantic hat. So fluffy and colorful, with a sweet smell, it made me light up as a child. This happy feeling lasted only for a short while because the fluffy parts vanished in eternity. After this moment, my fascination only grew bigger. The happy feeling in the beginning when seeing the giant hat and the sorrow afterwards when the hat slowly vanished. That makes the core of my work, the transformation of life and changes that we have to re-evaluate over and over again.’ Martijntje explores the ideas of transformation, distortion etc. and shows that change can be something good. She creates her pieces by combining permanent and temporary material, like iron, rope, melted marshmallows and cotton candy. They are ‘one of a kind’ pieces that have to be worn with care. Every piece equals life. ‘Once a piece is worn I never know how it

ENG

will develop during the process’. It can be that the temperature, sunlight or water change the color and shape.

Artist Martijntje Cornelia graduated from the Willem de Kooning art academy Rotterdam in 2011.

‘My fascination for those unexpected changes and the

She sees her work as a journey in which she can express

beauty which is dependent on the changeability of life

experimental needs and can put the changeability of life

are the starting point of the whole series ‘A passing

in a pleasant but alienating picture. ‘Images are at their

fancy in transient life’. The graduation piece of Martijntje

best when you put them off balance. You must surrender

also consisted of poetic organic works of art. Images

to the unknown and experience the consequences.

that are just like ‘the ephemeral of joys of a childhood’,

Embrace the unknown feeling and fall in love with her

completely about the rapid change of life.’

beauty.’

| 17


PER FORM ERS

SASCHA VARKEVISSER

Ze benadrukt het unieke van de mens en de schoonheid van de wereld om daar vervolgens een eigen interpretatie aan te geven. Haar interesse in ieders verhaal heeft ertoe geleid dat ze naast het exposeren en fotograferen voor opdrachtgevers de studie Antropologie en Ontwikkelingssociologie is gaan volgen, om zo haar fotoseries over mensen te combineren met journalistiek en onderzoek.

Performers In de fotoserie ‘Performers’ heeft Sascha Varkevisser dansers gefotografeerd die bezig zijn om hun droom, professioneel danser worden, te verwezenlijken. Ze trainen intensief om uitzonderlijk goed te worden en doen regelmatig aan audities en optredens. Sascha Varkevisser kwam op het idee om de serie te maken toen ze Gavin, een gepassioneerd danser, in zijn spiderman-shirt ontmoette. Tijdens het project heeft ze meerdere photo shoots met de dansers gehad, waarbij ze ook langere tijd met danser Antonio heeft gewerkt. Ze vind het belangrijk om in de foto’s een persoonlijk aspect van de dansers te verwerken, waarbij ze de esthetische vormen van dans gebruikt. In hun samenwerking gebruiken de dansers de expressieve kracht van hun lichaam als medium, en Sascha haar fotografie. De titel ‘Performers’ vat de kern van hun ambitie en passie samen: de eindeloze uren van gedisciplineerde oefening leiden bij allen tot dat korte, bekoorlijke moment: het moment van optreden voor publiek.

NL Sascha Varkevisser was haar hele jeugd al bezig met fotografie. Op haar zeventiende begon ze met de opleiding Fotografie aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. In haar werk creëert ze door het gebruik van bestaande elementen en enscenering beelden waar een kern van waarheid in zit en een element van haar eigen belevingswereld.

18 |

www.saschav.nl


ENG

Performers

Sascha Varkevisser has been actively involved in

The photographic essay ‘Performers’ by Sascha

photography since childhood. At seventeen she started

Varkevisser portrays young dancers striving to reach

with Photographic Studies at the Willem de Kooning

their dreams of becoming a professional. To achieve

Academy in Rotterdam. Her images contain existing and

excellence requires intensive training, frequent auditions

staged elements that combine the essence of truth with

and performances. A meeting with a passionate dancer,

her own perceptions. She emphasizes the uniqueness

Gavin, dressed in a spiderman shirt, inspired Sascha

of humanity and the beauty of the world to demonstrate

to create this essay. During the photo shoots she also

her own interpretation. The stories behind her subjects

worked over a prolonged period with another dancer,

have inspired her, while continuing to exhibit and

Antonio. Sascha highlights unique aspects of each

engage in contract work, to study anthropology and

dancer in her images to reflect the aesthetic forms

developmental sociology so her work with people is

of dance. The collaboration of these media combines

reinforced by journalism and research.

the expressive power of the dancers’ bodies with the art of the photographer. ‘Performers’ encapsulates the essence of a dancer’s ambition together with their passion. Endless hours of disciplined practice lead to that short magical moment – the public performance.

| 19


DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS | JOHN M. KEYNESPLEIN 2 | 1066 EP AMSTERDAM | +31(0)20 714 1024 WWW.ARTEMISAMSTERDAM.COM | EXPO@AEONPLAZAHOTELS.COM | DESIGN BY SAF: THISISSAF.COM

D&A Expo 11.4 - Talent4Art  
D&A Expo 11.4 - Talent4Art  

By organizing design and art exhibitions every three months, Dutch Design Hotel Artemis offers young Dutch artists and designers a platform...

Advertisement