Page 1

Dossier informatiu per als delegats

Consell d'Estudiants Campus Montilivi M-20 (antic menjador EPS)

Tel: 972 418 116 Mob: 680 669 218

Febrer 2012


Índex

1.

Què és el Consell d'Estudiants?............................................................................................. 1

2.

Què fa? .................................................................................................................................. 1

3.

Per quins motius t'hi pots adreçar? ...................................................................................... 1

4.

Com pots contactar amb el Consell d'Estudiants? ................................................................ 2

5.

Com s’organitza? ................................................................................................................... 2

6.

Estructura de la universitat ................................................................................................... 3

7.

Les eleccions i el paper del Claustre ...i del Cd’E en conseqüència............................................... 6

8.

Vida associativa i participativa dels estudiants ..................................................................... 7

9.

Que vol dir ser delegat? ........................................................................................................ 8


Dossier Informatiu per delegats

Consell d’Estudiants UdG

1. Què és el Consell d'Estudiants? El Consell d'Estudiants (Cd'E) és l'òrgan de representació dels estudiants a la Universitat de Girona. La seva funció és ser l’altaveu dels estudiants als òrgans de govern de la UdG, a més d’un espai de consulta i d'ajuda per la resta de cos estudiantil. El membres del Cd’E s’escullen cada dos anys per sufragi. Les últimes eleccions es van realitzar durant març de 2012. Tot i això, si ets estudiant de 1r o 2n o bé no et vas poder presentar a les eleccions quan es van fer i vols participar en les nostres activitats, contacta’ns a traves de l’adreça de correu consell.estudiants@udg.edu i concertarem una visita amb tu per conèixer els teus interessos.

2. Què fa? És la veu dels estudiants, però a més de representar, el Cd’E té altres funcions:        

Tenir un contacte amb els delegats, juntals i associacions per coordinar esforços Representar a la UdG en òrgans d’àmbit català (CEUCAT) i espanyol (CEUNE) Informar als estudiants de les novetats més destacades que poden ser del seu interès Organitzar espais de debat, diversió i cohesió (xerrades, taules rodones, lligues esportives, etc.) Millorar la implicació dels estudiants amb la UdG Organitzar la Festa Major de la UdG (per Sant Jordi) Organitzar la barraca de les Fires de Sant Narcís Qualsevol altra que decideixi el ple del Cd’E

3. Per quins motius t'hi pots adreçar? Qualsevol estudiant es pot dirigir al Consell d'Estudiants (i a les seves delegacions) quan tingui un dubte, vulgui fer una queixa o un suggeriment per millorar la nostra universitat. El Cd’E posarà a la seva disposició de tot allò del què disposi per donar resposta o trobar una solució al problema. Ens comprometem a contestar els teus correus en un termini màxim de 7 dies. Engresca’t! Vine i proposa tot allò què vegis en el teu dia a dia i què voldries millorar. Tant se val si les propostes són de la teva facultat o afecten a tota la Universitat. Estem aquí per

escoltar-te!

1


Dossier Informatiu per delegats

Consell d’Estudiants UdG

4. Com pots contactar amb el Consell d'Estudiants? Hi ha dues maneres de contactar amb el Consell d'Estudiants: a través del seu correu (consell.estudiants@udg.edu) o anant a la delegació de la teva facultat. A cada facultat hi ha una delegació del Consell d'Estudiants. Consulta la seva ubicació a: http://www.udg.edu/ElConsell/Delegacions/tabid/293/language/ca-ES/Default.aspx Allà hi haurà un becari del Cd’E. Els becaris es trien al setembre mitjançant una convocatòria de beques. L’únic requisit per demanar-la és ser estudiant de 2n curs a la UdG Els becaris són els encarregats d'atendre els estudiants a les delegacions i de canalitzar les seves peticions cap al lloc adequat. Són el vincle entre el Cd’E, els delegats i la Facultat on estan. A la porta de la Delegació trobaràs l'horari d'atenció als estudiants i un email de contacte amb el becari. Si no trobes aquesta informació o necessites quedar en una altra franja horària, envia’ns un correu a delegacio.estudiants@udg.edu

5. Com s’organitza? El Consell d’Estudiants disposa d’un reglament1 i en ell es contemplen les estructures necessàries per a desenvolupar la seva activitat amb normalitat. El funcionament és assembleari (Ple del Cd’E), i en ell hi participen els representants de cada facultat. Els membres del Cd’E trien a un o dos coordinadors, els quals tenen la funció de dinamitzar les activitats del Consell i representar als estudiants quan no sigui possible (per manca de temps) consensuar-ho amb la resta de companys a través del ple. Existeixen dins del Cd’E diferents comissions que tracten de manera autònoma i per afinitat personal dels seus membres temes com:     

1

Docència Activitats culturals (Xerrades, debats, FM, etc.) Representació Becaris etc.

www.udg.edu/consellestudiants/ElConsell/ReglamentCdE/tabid/476/language/ca-ES/Default.aspx 2


Dossier Informatiu per delegats

Consell d’Estudiants UdG

6. Estructura de la universitat La comunitat universitària la formen tres col·lectiuas; els estudiants, el PDI (Personal Docent i Investigador) i el PAS (Personal d'Administració i Serveis). Aquests tenen una representació ponderada. Els representants d'estudiants que surten escollits per anar al Claustre, passen a formar part del Consell d'Estudiants. En el pròxim punt desenvoluparem les característiques del Claustre i la relació amb els estudiants.

ESTUDIANTS

Estudiants Claustrals

COMUNITAT UNIVERSITARIA

= Cd'E PDI (Personal Docent Investigador)

PAS (Personal Admin. i Serveis)

La Universitat té diversos òrgans de govern i en tots ells hi ha representants dels 3 col·lectius universitaris; El més important d’aquests òrgans és el Claustre, seguit del Consell de Govern. Sector Estudiantil (23%)

Sector PAS CLAUSTRE aprova informes de la rectora. Sindic de Greuges vetlla pels drets d'estudiants, PAS i PDI

ÒRGANS UDG Consell Social

(12%) Sector PDI amb vinculació permanent (51%) Sector PDI sense vinculació permanent (14%)

aporta propostes i supervisa UdG CONSELL DE GOVERN tramits, beques, places professorat

3


Dossier Informatiu per delegats

Consell d’Estudiants UdG

El claustre es convoca dos cops l’any i és on s’aprova l’informe que la Rectora fa anualment. El Cd’E està format pels membres que s’han presentat a les eleccions al claustre.

El Consell de Govern és com un claustre, però en “petit format”. Es reuneix mensualment i aprova assumptes de tràmit com l’aprovació de beques i/o places de treball per professors.

Un òrgan que cada cop té més influència dins la universitat és el Consell Social, format per membres de la universitat, polítics, representants sindicals, empresaris i algunes persones destacades de les comarques gironines. Té la funció d'aportar propostes al govern de la universitat i també supervisar l’activitat de la UdG, per exemple, pel que fa als pressupostos o al model de docència universitari.

Síndic de Greuges és l’òrgan encarregat de vetllar pels drets i llibertats dels estudiants, del personal acadèmic i del personal d’administració i serveis davant de les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris. Les funcions i atribucions del síndic són:  

 

Actuar, en relació amb les queixes i observacions formulades per totes les persones de la comunitat universitària amb un interès legítim. Sol·licitar i rebre informació dels òrgans de govern, representació i administració de la Universitat de Girona als quals afectin les queixes i observacions realitzades. Tots els membres de la comunitat universitària estan obligats a proporcionar les dades i les informacions sol·licitades pel síndic en l’exercici de les seves funcions. Realitzar, amb caràcter no vinculant, davant dels òrgans competents, propostes de resolució d’aquells afers sotmesos al coneixement del síndic i proposar fórmules de conciliació que en facilitin una solució ràpida i eficaç. Actuar com a interlocutor i informar al Consell d’Estudiants sobre les actuacions realitzades per garantir els drets dels estudiants. Elaborar un informe anual i presentar-lo al Claustre Universitari, al Consell de Govern i al Consell Social, sobre el funcionament de la Universitat de Girona.

Les actuacions del síndic de la Universitat han d'estar sempre dirigides a la millora de la qualitat universitària en tots els seus àmbits, no han d'estar sotmeses al mandat imperatiu de cap instància universitària i s'han de regir pels principis d’independència i autonomia.

4


Dossier Informatiu per delegats

Consell d’Estudiants UdG

A les facultats ... L'estructura esmentada és la general de la universitat. Després també tenim un altre nivell que és el de les facultats i escoles. Aquestes també tenen uns espais semblants al Claustre i al Consell de Govern. S'anomena Junta de Facultat aquella que reuneix els representants de la facultat; i alhora hi ha les Comissións de Govern, que són la versió reduïda de la junta i on es duen a terme les decisions del dia a dia de la facultat.

ESCOLES I FACULTATS

CLAUSTRE

EQUIVALENT A

JUNTA D'ESCOLA O FACULTAT

CONSELL DE GOVERN

DEPARTAMENTS

EQUIVALENT A

COMISSIÓ DE GOVERN

A una altra escala existeixen els departaments, que és l'òrgan de cada ensenyament o grup d'ensenyaments. Per exemple, hi ha el departament d'Història i Història de l’Art, que imparteix assignatures en més d’una titulació. En canvi, el departament de Filosofia només té un ensenyament assignat.

5


Dossier Informatiu per delegats

Consell d’Estudiants UdG

7. Les eleccions i el paper del Claustre ...i del Cd’E en conseqüència: Cada dos anys, però en mesos diferents, els estudiants poden escollir en unes eleccions els seus representants al Claustre i a les Juntes de Facultat. Les eleccions a Rector/a es realitzen un cop cada quatre anys. Com hem dit abans, el claustre es celebra, teòricament, un mínim de dos cops l'any. Els estudiants estem representats amb un 23% de les places al Claustre. El 65% pel PDI (els que són funcionaris el 51% i els que no ho són el 14%), el 12% pel PAS i la resta són membres nats (que sempre hi pertanyen i són els membres del Rectorat o degans de les facultats). En total el claustre està format per uns 300 membres; aquests són els encarregats d'aprovar, o no, els informes del Rector/a, debatre i votar les mocions presentades, i donar l'opinió per a que el Rectorat prengui decisions en un sentit o altre en funció dels interessos que tingui el cos estudiantil. Tanmateix, aquest òrgan ha passat de ser el principal a ser un òrgan de caràcter més “simbòlic”, tot i això segueix tenint el pes més important a la UdG Atesa la dificultat de convocar i debatre els temes amb 300 persones, existeix un òrgan amb la mateixa proporció de representants que al claustre (23% d’estudiants) però amb menys nombre de persones i amb convocatòries mensuals. És el lloc on s'aprova la major part de les decisions per la representativitat que conserva i la regularitat en les convocatòries. Convocatòries de beques i subvencions, places laborals de caràcter fix, projectes de nous equipaments i molts temés més es tracten al Consell de Govern.

Per tot això, des del Consell d'Estudiants pensem que és molt important participar en les eleccions per així obtenir estudiants que el Rectorat reconegui com a interlocutors vàlids per tal de defensar els nostres drets i les nostres demanades. Els petits canvis es poden fer, i els més grans també, si hi ha un acord general de la comunitat universitària. Malgrat ser un nombre molt important de la comunitat universitària només tenim un 23% de representació, tanmateix si fem força sí que podem avançar en moltes coses.

Sigues el canvi que vols veure al món Anònim

6


Dossier Informatiu per delegats

Consell d’Estudiants UdG

8. Vida associativa i participativa dels estudiants Una de les facetes de la universitat és formar bons professionals, però aquest no és l'únic objectiu. També ho és formar persones crítiques, amb una visió global; teixir relacions socials i aprendre a cooperar per assolir objectius de llarg abast. També és un espai per fer amistat, oci, esport i tot allò que els estudiants volem per tal gaudir d'una vida saludable i digna. És aquí on entren les activitats i propostes fora d'allò acadèmic. És aquí on pren protagonisme la vida associativa i participativa dels estudiants. A la UdG tenim moltes associacions d'estudiants. En tenim d'esportives (Àligues i Aligots de rugby), sindicals (SEPC), culturals (Assofia), de cooperació (Enginyeria sense Fronteres), per posar alguns exemples. La implicació amb aquestes associacions, igual que amb el Cd’E, condueix en alguns casos a l’obtenció de crèdits ECTS. Si vols més informació sobre el llistat d’associacions de la UdG visita la pàgina: www.udg.edu/viualaudg/Associacions/Llista/tabid/5002/language/ca-ES/Default.aspx o escriu un correu al Consell d’Associacions a l’adreça consell.associacions@udg.edu També hi ha formada una assemblea de la comunitat universitària (Plataforma contra les retallades a la UdG) que es manté activa, és oberta a tothom i té un funcionament totalment participatiu.

7


Dossier Informatiu per delegats

Consell d’Estudiants UdG

9. Que vol dir ser delegat? Els delegats són les persones escollides a cada classe per ser els portaveus del conjunt de la classe, i fer d’intermediaris entre la classe i el coordinador, cap de departament,o degà a més de fer-ho sempre amb el Cd’E. És la persona encarregada d’informar al conjunt de l’alumnat de qualsevol aspecte que afecti el grup de classe. El delegat té una responsabilitat amb els seus companys i companyes de classe, i ha de ser capaç d’escoltar i recollir les seves demandes i opinions, així com transmetre-les a les persones corresponents. Té l’obligació d’assistir a les reunions on se’l requereixi. Els cursos que compten amb delegats compromesos que estan en sintonia amb els seus companys i companyes són cursos més cohesionats i on els problemes es resolen amb més facilitat i rapidesa. Les obligacions dels delegats són: 1) Assistir a les reunions convocades per la direcció del centre per estudiar la marxa del curs i de l’estudi i també quan el Cd’E ho requereixi. 2) Escoltar als seus companys, valorar i exposar, si cal, al professorat o a la direcció les inquietuds recollides. 3) En cas de formular alguna reclamació, l’ordre de contactes ha de ser per ordre: Professor  Coordinador d’estudi  Cd’E  Sotsdirector  Direcció 4) Servir de lligam entre la direcció i el col·lectiu que representen. 5) Informar als seus companys dels acords assolits en els actes en què han assistit, utilitzant la franja sense classes dels dijous (de 12 a 14h). 6) Recordar als seus companys que es poden adreçar al Cd’E per preguntar i resoldre qualsevol dubte que tinguin. No són obligacions: *Ser encarregats de fer fotocopies d’apunts o transparències que es reparteixin o feines similars, com ara repartir apunts, anar a buscar material o engegar aparells. * Ser qui organitzi els sopars i les festes de la classe (per obligatorietat) Tenen dret a: *Tres crèdits de lliure elecció2 per cada DOS cursos que facin de delegats, sempre que es compleixin les assistències a les reunions i es participi dels treballs de representació encomanats. Si el percentatge d’assistència a les reunions és inferior al 65% no es tindrà dret als crèdits.

2

Revisa-ho amb la Direcció acàdemica de la teva facultat. El nº de crèdits i també d’anys pot variar (amunt i avall) 8

Dossier informatiu delegats (consell d'estudiants)  

Document informatiu del consell d'estudiants que explica: 1. Què és el Consell d'Estudiants? 2. Què fa? 3. Per quins motius t'hi pots adr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you