Page 1

ACTA D’ACORDS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AEMUDG

Dia reunió: dilluns 28 de novembre de 2011 Hora d’inici: 19.15 Lloc: aula 32 de la Facultat de Medicina i Infermeria Assistents: -

Ángel Mir (president)

-

Roger Sanmiquel (vicepresident)

-

Ramon Gómez (secretari)

-

Irene Ripoll (coordinadora comisió delegats 2on)

-

Lesmes (coordinador comisió Educació Médica)

-

Joan Oliveras (coordinador comisió esdeveniments lúdics i esportius)

-

Julia Rodríguez (coordinadora comisió delegats 3er)

-

Antonio Soudo (candidat a la coordinació de la comisió de mobilitat)

Excusen la seva absència: Natàlia Arisa (coordinadora de cultura)

Ordre del dia

1. Feed-back dels representants de la UEM 2. Situació de les comisions 3. Participació i difusió de l’AEMUdG i les seves comisions

1. Feed-back dels representants de la UEM

Els representants exposen la situació de les reunions de la UEM (absentisme, falta de seriositat...). La propera reunió és el 14 de desembre i s’ha de votar el nou model d’examen ABP que proposa l’equip del Dr. Branda, i també acordar els % dels quatre blocs que s’avaluen en les tutories d’ABP. S’acorda el següent:

1


a) Treballar el model d’examen amb els delegats per aportar un docuement de millora i suggeriments ben presentat i treballat. b) Proposar el pes que es creu convenient per cada bloc usat per l’avaluació de les tutories d’ABP i votar el que s’acordi. c) Es coordinarà les reunions de la JD de l’AEMUdG amb les reunions de la UEM per poder preparar-les i conensuar-les millor. d) Els representants de la UEM exposaran la nefasta situació de la mobilitat que ens ofereixen.

2. Situació de les comisions

- Comisió Educació Médica

Van fer una reunió dies enrrere i en tenen planejada una per la setmana entrant. Les línes d’acció de la comisió seran:

- Feedback amb els representants de la UEM - Traballar la metodologia ABP - Traballar amb el laboratori d’habilitats clíniques - Formació: bioètica, tallers, congressos, noves tecnologies...

- Comisió d’esdeveniments lúdics i esportius

No hi ha unes línies concretes d’acció, encara. S’està fent feina de captació de recusos humans. Les idees que sorgieixen són:

-

Fer subcomisions de cada curs (no se sap com)

-

Cada subcomisió farà activitats pel seu grup i també col·laborarà per fer activitats conjuntes amb tots els grups.

-

AECS demana col·laboració de la comisió per preparar el torneig de futbol. S’hi ha de contactar.

2


- Comisió de mobilitat

La coordinadora proposada a l’assemblea no dóna senyals de vida. L’Antonio Soudo assumeix la coordinació fins la propera assemblea. Només tenim 2 beques de mobilitat. S’acorda:

-

Que els representants de la UEM exposaran les condicions en què estan les negociacions per establir convenis de mobilitat.

-

Que l’Antonio es llegirà tots els documents que la UEM hagi penjat al web sobre mobilitat i es traballaran els aspectes que hi figurin.

- Comisió legislativa

S’ha de traballar en:

-

Modificar els Estatuts de l’AEMUdG: afegir que som una associació representativa.

-

Redactar el RRI de l’associació

-

Redactar i signar convenis (primerament amb AECS)

-

Vetllar perquè les comisions no surtin de la legalitat.

- Comisió de Relacions Públiques

La CE pren la paraula per aquesta comisió, ja que encara no té coordinador/a assignat/da. S’exposen les següents idees generals:

-

Vetllar perquè les activitats es publicitin i surtin a la llum

-

Implantar la web 2.0 que ens arribarà aquest febrer, en principi.

-

Iniciar el contacte amb entitats externes: CEEM, CEMCat, AECS, COMGi...

3


- Comisió de cultura

La coordinadora ha fet arribar una agenda cultural, centrada en activitats dirigides als usuaris de l’hospital Josep Trueta.

3. Participació i difusió de l’AEMUdG i les seves comisions

S’acorden els següents punts:

-

Iniciar la difusió de l’AEMUdG abans que del treball concret de les comisions.

-

El fòrum és una eina que no s’utilitza i no ha arribat als estudiants.

-

S’elaborarà un prezzi amb els projectes de cada comisió per presentarho als alumnes en les reunions de cada curs, convocades pel delegat/da de curs.

-

Es vol fer una fira d’stands per publicitar les comisions de l’AEMUdG.

-

La comisió de RRPP elaborarà un tríptic de publicitat sobre l’AEMUdG que es repartirà a tots els alumnes.

-

S’aconseguirà disposar d’un tauló d’anuncis a la Facultat.

Sense més temes a tractar, el president aixeca la sessió a les 21.10h.

I, perquè així consti, signen:

Vist-i-plau del president de l’AEMUdG

Secretari general AEMUdG

Ángel Mir Riera

Ramon Gómez Ros 4

Acta Junta Directiva  

Acta JD dilluns 28/11/2011

Advertisement