Page 1

ACTA D’ACORDS REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA

Dia: dimarts 13 de juny de 2012 Hora: 19’15h Assistents: -

Pau Gasol Roger Sanmiquel Ángel Mir Ramon Gómez Irene Ripoll Joan Oliveras

Excusats -

Pau Vilardell Alex Cervera

Es parla dels punts de l’ordre del dia per l’assemblea general de dijous. 1. Actualitat de l'AEMUdG (CE) -

-

-

-

Ratificació del conveni amb AECS-Girona. Contactes amb el COMGi: espais, ponents, CEEM 0.0, precol·legiació, representant dels estudiants amb veu però no vot a les juntes del col·legi (falta confirmació de si es pot o no). No ens poden finançar econòmicament. Registre de socis. Fer esdeveniment i màxima difusió. S’ha de fer legalment el registre i també perquè de cares a l’any que ve hauríem de començar a distingir avantatges pels socis. Subvenció demanada. En procés i a l’espera. Contacte amb el nou vicedegà d’esudiants: Rafel Ramon. Ell usarà els representants de curs com a vehicle informatiu, encara que si els delegats segeixen essent JD llavors es poden establir vincles amb l’AEMUdG. Valoració de la comissió de pla de protesta contra les reformes.

2. Actualitat del Consell d’Estudiants (Roger) Es va fer el ple i al final no es va acordar res al respecte de la moció de censura. S’ha començat a fer una recollida de firmes entre els claustrals per obrir el punt el dia de la reunió del claustre. El que passa amb la rectora és que a la facultat de medicina la porta en safata (dins la Junta es debat si això és realment així...). També es van fer eleccions dins el consell (càrrecs, comissions...). En Roger anirà a la comissió permanent i l’Àngel anirà a la comissió d’Impuls de la Facultat de Medicina.


3. Comissions (Coordinadors). -

-

Grup de Novatades: proposta de crear un grup per organitzar-ho. La idea és que sigui una comissió dins de la comissió d’esdeveniments. Guia del novato: Medifinde: proposta de fer el cap de setmana amb les novatades allà i fer contigut formatiu. És important crear el grup. Es planteja que la comissió d’esdeveniments serà l’encarregada juntament amb la CE. Valoració curs RCP i DEA: en Roger ja s’encarregarà. Xerrades d’especialitat pel curs que ve i valoració de la xerrada de transplantaments: l’Irene ho comentarà. Conveni amb el COMGi i redacció del RRI a l’estiu: legislativa ho comentarà.

4. Pla d’acció curs vinent -

Planificació primer trimestre Incorporar als horaris del curs les assemblees, activitats... RRI Presentació de l’AEMUdG a l’inici de curs Eleccions delegats i càrrecs AEMUdG Web 2.0. Espai a la web de la FM.

Berenar (Àngel, Roger, Ramon i Lesmes hi aniran a les 18:15h). 5. Info-UEM (delegats) -

-

Reestructuració de la facultat: es detecta que ha sigut un procés molt poc transparent i sense tenir en compte l’opinió dels estudiants. Hi ha un problema de repartició de tasques dels representants tant amb el tema de suplents i assignació de crèdits. Reunió comissió d’impuls: en Pau ho comentarà demà... Reunió amb en Branda: van demanar què farien respecte la pujada de taxes i els va dir que a ells no el competeix decidir-ho... En tot cas s’ha de fer un escrit a deganat per demanar-ho. Els delegats faran l’escrit i es presentarà al degà. La propera reunió de la UEM serà el 29 de juny. La UEM només és una unitat assessora... Ara ja no es vota i han deixat temes pendents de votació. Es va parlar de fer escrits directes a la coordinació d’estudis per aprovar els aspectes importants pendents. També vam demanar que les enquestes estiguessin obertes més temps. En Branda els va contestar que després de l’examen podria ser poc objectiu... També es va preguntar el perquè les recuperacions a vegades són màxim de 5 i altres no. També es va preguntar la diferència entre casos ABP i casos clínics. Tot això va dir que es parlaria a la propera UEM. Es va preguntar perquè no es poden fer testos a més a més que el MIR és avaluació test. La resposta és que no està demostrat objectivament el seu ús... S’estan plantejant, però, fer simulacres MIR als cursos de 5è i 6è per pal·liar això... Però no està ben definit. També va sortir el tema de la selecció de places d’investigació bioquímica per a


-

la República Txeca. Es pregunta pels criteris de selecció de les places públiques que s’oferten. Sense resposta al respecte... Pel que fa al treball de fi de grau encara han de començar a treballar alguna cosa. S’han de reunir amb en Solanas, la Lilith per alguna cosa d’una base de dades o alguna cosa així... Per tal de que fos menys subjectiva l’avaluació dels tutors d’ABP, aquests valoraran sobre 10. Tot i així, els delegats, van dir-li que continuava essent subjectiu... Se’ls hi va proposar que els coordinadors del mòdul controlessin les notes dels grups i que la UEM controlés els tipus d’exàmens que es fan (fer complir un mínim). Horaris: enguany tampoc ens donaran els horaris per planificar-te abans de matricular-te... Es va acordar amb els delegats fer pressió i demanar la dimissió del coordinador d’estudis. Els delegats demanarem què es vol fer amb aquest tema.

6. Info-CEEM (representants del CEEM) -

-

Conclusions de les JEEM de Múrcia. CEEM 0.0: Jornades Formatives (reunió amb el degà). S’ha aplaçat la reunió al dia 25 de juny... S’exposarà més endavant quan es faci la reunió amb el degà. CEEM 2.0: Jornades Formatives. Es comunicarà als estudiants la possiblitat d’inscriure’s. S’han de cobrir places.

6. Curs RCP i DEA - Valoracions de l’última curs. - Entrega de diplomes (secretari) 7. CEMCat

Temes de CE 3. Pla d’acció inici de curs 2012-2013 -

Quedada CE Planificació primer trimestre RRI Vídeo resum de les activitats fetes Comunicat conjunt de CE (memòria) Presentació de l’AEMUdG a l’inici de curs Eleccions delegats i càrrecs AEMUdG Contingut formatiu del medifinde? Documentació: llibre comptes, llibre de socis, registre. Decoració, web 2.0. i espai a la web de la FM. Roller i impressió trípics, cartells... Entrar dins l’AEMSA?


Sense més temes a tractar la reunió s’acaba a les 19:30h.

President de l’AEMUdG Ángel Mir Riera

Secretari AEMUdG Ramon Gómez Ros

Acta Junta Directiva  

Acta de la Junta DIrectiva

Acta Junta Directiva  

Acta de la Junta DIrectiva