Page 1

les notes de l'

n.2 abril06 Butlletí trimestral de l'Associació d'Ensenyants de Música de Catalunya

editorial

Les notes de l’Aemcat, que va nèixer el gener

l'article del mes

que pugui tenir un entitat o conjunt d’entitats d’imposar les seves opinions..

d’enguany, continua plena de notícies, les pàgines

El

Consell

Ens trobem, doncs, davant un model

Català de la

associatiu flexible, amatent a la realitat de

Música és una

l'activitat musical del país i que, en petit,

redactor estem contents de poder presentar el

entitat privada

seria susceptible, en canvi, de projectar-se

segon número, on hi trobareu un article que ens

sense ànim de

com a model de gestió per al tractament

ofereix el gerent d'una entitat amb molt de pes

lucre

que

de les grans qüestions que les diferents

aplega des de fa catorze anys la major part

administracions tenen, en relació a la

dins el món musical català: ens referim a Joan

d'associacions catalanes relacionades

música, l'obligació de tractar i sobretot de

directa o indirectament amb el fet musical.

solucionar. És en aquest sentit que la nostra

En aquests moments el CCM comprèn les

entitat va organitzar el I Congrés de Música

següents representacions dels col·lectius

a Catalunya on varem estudiar la realitat de

de: educadors, professionals, aficionats,

la situació musical al nostre país, on ens

tenen més vida, li hem donat més color.L’equip

Fradera, del Consell Català de la Música. .La nostra associació n'és membre. Els que "pensem" "Les Notes" hem escollit

Sr. J.Fradera. Gerent del CCM

usuaris i empresaris, presents en les

trobàvem per, a partir d'aquí, sospesant

curosament les notícies que us volíem remarcar.

corresponents vocalies integrades

minuciosament cadascun dels elements

Hi trobareu els temes que han estat realment

cadascuna d'elles per cinc o sis persones

que concorren en això que anomenem

fructuosos a la llista de correu; us farem partíceps

i que són els membres de la Junta Directiva

l'activitat musical d'un país, contribuir al

de la nostra entitat. Les nostres línies

disseny de les grans línies mestres que ens

d'actuació sorgeixen de l'establiment de

han de conduir a la plena vertebració,

punts de confluència entre els interessos i

coherència i racionalitat que són necessàries

necessitats dels diferents col·lectius que es

pel normal desplegament de la vida cultural

troben

musical d'un país.

d'una reunió al departament, a Via Augusta : ens va rebre el senyor Roda, de la SGEA. (Subdirecció General d'Ensenyaments Artístics) i us avancem molta informació de la tan esperada I escola d’estiu de música. A les Notes també hi trobareu les novetats de la web. Esperem que us sigui una eina ben útil. L’equip redactor.

en

la

nostra

associació

d'associacions. Així doncs, els interessos

L'ensenyament va ser un dels àmbits que

d’un sector seran defensats a partir del

va rebre una millor acollida en el congrés i

moment en què aquestes reivindicacions

en conseqüència ens sentíem molt

responguin a reivindicacions que puguin

responsables a l'hora de vehicular les

ser

resta

inquietuds i les propostes dels docents. I

d’associacions, amb la intenció que l’interès

compartides

amb

la

va ser amb aquest propòsit, el de resseguir

general superi el possible corporativisme

la formació musical

pren-ne nota:

segueix a la pàg. 2

pensat especialment per qui ha rebut el

http://www.aemcat.org,

RESERVAT ALS SOCIS: COM ENTRAR A LA LLISTA DE CORREU

hi trobaràs les NOVETATS EDITORIALS i

Partitures, informacions, debats, ...... i molt i

Aneu-hi, seguiu els passos que estan molt

ARTICLES, EL CALAIX DE MATERIALS ( a

molt més és el que “navega” per la nostra

ben explicats i .... estareu dins la llista de

llista de correu. Sovint ens fa pensar, sovint

correu, i rebreu totes les informacions

ens ajuda, ......

que s’hi envien, estareu al dia de tots

Però, encara hi ha membres de l’Aemcat que

els debats que es generen, podreu

no hi poden accedir. A la web hi ha un tutorial,

d e m a n a r, r e s p o n d r e o p i n a r, . . .

Visita'ns a

l’àrea restringida), WEBS DE SEMINARIS de mestres,.. i moltes coses més.

missatge de benvinguda a la llista de correu de l’Aemcat i encara no ha tingut temps, i per a qui, malgrat els esforços no ha conseguit acabar els passos que es demanen!!

1


les notes de l'

n.2 abril06 Butlletí trimestral de l'Associació d'Ensenyants de Música de Catalunya la formació musical en les seves diferents

En segon lloc hem de parlar de les condicions

necessitats del nostre col·lectiu i posar els ciments

aplicacions, que varem posar-nos d'acord amb

per accedir a treballar de docent. Cal millorar

per tal de que es puguin solucionar. En definitiva

el Departament d'Educació i amb l'Associació

molt el camí a recórrer encara és molt llarg.

no quedar-se amb les mans quietes i en una

Catalana d'Escoles de Música per organitzar un

Evidentment per dedicar-se a educar musicalment

queixa constant. En aquest sentit és una bona

nou congrés, en el qual volíem que s'estudiés

cal una sòlida formació “d’ofici” d’entrada i les

notícia la iniciativa de la 1a Escola d’Estiu per a

les conseqüències que està comportant la

condicions - a nivell genèric - no han de ser

educadors musicals on sens dubte es treballarà

implantació de la Llei d'Ordenació General del

diferents a les que es demanen als nostres

per una millorar de la pràctica docent i el augment

Sistema Educatiu i la manera com el que fins ara

companys i companyes de matemàtiques, dibuix

i adaptació dels recursos didàctics a la realitat

ha estat una teoria es comporta en la confrontació

o geografia, per citar algunes matèries. Abans

social i cultural del nostre país.

amb la realitat de l'ensenyament.

que res volem normalitat. No excepcionalitat. Cal

El cinquè lloc. Coordinació i cohesió. El fet d’estar

En fi, des del CCM hem de dir que la nostra

no obstant un reconeixement cap als estudis

en una entitat on estem agrupats tots els músics

voluntat és promocionar i enfortir el diàleg

musicals. Es de sentit comú que si per estudiar

des de moltes vessants fa que d’una manera

constructiu i permanent entre les diferents

Mestre, especialitat d’educació musical tenim

natural vagin surtin iniciatives i projectes. Què

com a vies d’accés, entre d’altres, haver cursat

ens diuen els músics als mestres: “No ensenyeu

Salut ambiental, Pròtesis dentals o radioteràpia,

a estimar la nostre música”, “ No esteu formant

hauria també de mencionar-se els estudis

als futurs ciutadans amb criteri musical propi” ...

musicals, almenys els de grau mig! (com a mínim

què els contestem: “doneu-nos recursos”,

aquests alumnes hauran estudiat música 10 anys)

“ensenyeu-nos les vostres propostes i adapteu-

En tercer lloc dedicar-se a la docència és un

les a la realitat i no al revés”. És en aquesta línia

treball de “cirurgia”. Vol sobretot pràctica, i

que va sortir el projecte anomenat “Músic del

institucions públiques, i entre aquestes i el conjunt

contrastar aquesta pràctica d’una manera

mes” on músics professionals del país van als

de ciutadans vinculats d'alguna manera amb la

constant amb els altres companys de professió.

instituts a explicar el seu procés creatiu. El mateix

música.

Teoria sí però aplicada. Si no es pot aplicar està

diríem amb el sector de cant coral, que cal fer

No és un procés fàcil. Sovint és llarg i

molt bé com a treball intel·lectual però no ens

un esforç adaptatiu i imaginatiu, i molts altres

descoratjador, i sobretot requereix ganes de

val. Es fa necessari contrastar solucions i

àmbits, editorials de partitures amb les fotocòpies

estratègies didàctiques entre els professors d’un

i el coneixement i consum del que tenim,

un país demòcrata no és tan sols anar a votar i

mateix nivell educatiu. Així doncs, el treball en

discogràfic, managers, sales ... El Consell és un

que l’administració gestioni els més o menys

equip s’imposa, es fa necessari,

però, el

exemple de com entenem la relació entre el mon

recursos de la comunitat. La participació, el diàleg

professorat està habituat al treball en equip? De

cultural viu, el participatiu i creatiu, i el educatiu,

i la comunicació amb i entre les organitzacions

quina manera ho pot fer el de música? És possible

també viu! I que s’està constantment replantejant

ciutadanes, en aquest cas d’educació musicals,

que puguin aprendre i conviure alhora alumnes

com fa feina i quin sentit te el que esta fent en la

creiem que són cabdals per el futur d’un país

amb interessos i motivacions molt diferenciats?

realitat actual.

amb criteris i personalitat pròpies.

Què representa per al professorat afrontar aquesta

En sisè lloc. El Consell és una associació que

Referit a temes educatius son molts els aspectes

problemàtica? Hi ha limitacions en aquest tema?

sorgeix de la societat civil a on hi tenen cabuda

en els que des del Consell hi estem treballant.

Quin paper hi juguen els pares en l’educació dels

molts punts de vista i d’enfocar la transformació

El primer de tots és el del reconeixement.

seus fills? I, el professorat, fins on arriba la seva

i canvi de la realitat. L'important és que hi

Reconeixement dels professionals que ens

responsabilitat?

coincidim tots aquells que defugim i acceptem

http://ccmusica.org/ diàleg i participació per a totes les parts. Construir

fer present les necessitats del nostre col·lectiu i posar els ciments per tal de que es puguin solucionar.

que ningú té la veritat absoluta. El que és realment important és el camí que anem fent plegats, cadascú a la seva manera i sota el seu punt de vista per a trobar-la.

dediquem al mon musical, i en concret – als que

Com podeu veure, més que respostes són

estem treballant en el camp educatiu. Sembrar

preguntes les que ens formulem. Creiem que pot

Gerent del CCM

la llavor musical entre els nens i nenes i els joves

ser molt interessant entrar en un procés d'intentar

continua sent una tasca, plena de dificultats.

respondre-les, i esperem que aquest article, en

Arribar a impartir la docència musical en els

la mesura de les seves possibilitats, hi pugui

centres educatius Êamb el mateix reconeixement

contribuir. En temes educatius cal un debat

que les altres matèries no ha estat una situació

permanent.

d’entrada, sinó al contrari, el resultat de tot un

En quart lloc. Buscar solucions. Si encara ens

procés llarg i tortuós, ple de reivindicacions.

trobem molt lluny d’elles almenys fer present les

Per a més informació podeu consultar la plana web . Si a més a més voleu rebre el nostre butlletí que trimestralment editem només ens heu de fer arribar el vostre nom i adreça. Estarem molt contents ens enviar-vosel i atendre si ho creieu oportú els vostre comentaris i suggeriments.Consell Català de la Música. C/ Diputació 239 4rt 2a A .Barcelona 08007

Joan Fradera.

2


les notes de l'

n.2 abril06 Butlletí trimestral de l'Associació d'Ensenyants de Música de Catalunya

notes d'interès

Resum de la reunió amb el Sr, Josep Roda (Subdirecció General d’Ensenyaments Artístics) El dia 30 de març vam mantenir

d’Educació de Catalunya (Debat Curricular)

possibilitats hi ha? Ens va explicar que, tal i com

una reunió amb el Sr. Josep Roda i la Sra. Mireia

Com es preveu que quedin les hores a

ha sortit publicat a les informacions del

Datzira

General

secundària? Al parlar d’aquest tema, va deixar

Departament, l’escola pot demanar que

d’Ensenyaments Artístics. Aquest és un resum

molt clar que oficialment no se’n sap res, perquè

l’ampliació de la plantilla sigui amb els

dels temes importants que es van tractar. La

encara s’està pendent de l’aprovació a Madrid,

especialistes que l’equip directiu cregui

reunió va ser molt agradable i es va concloure

però ens va fer saber que ell creu personalment

convenient. Així mateix, va fer esment a que la

amb una sensació de sintonia i ganes de fer les

que no es perdran hores de presència de la

sisena hora també es pot dedicar a reforçar

coses ben fetes, malgrat la novetat de la

música a secundària.

l’ensenyament artístic.

subdirecció i les dificultats que hi segueix havent

·

pel reconeixement dels ensenyaments artístics.

aules de música a escoles i instituts: sobre

les demandes de música a cada zona. Es va

·

Els dos representants de l’AEMCAT,

aquest punt ens va explicar tot el projecte que

demanar que des d’Ensenyament Artístics, es

vam fer una presentació de l’Associació, explicant

estan elaborant per dotar els centres amb material

vetllés per la continuïtat dels seminaris i grups

els objectius i les actuacions realitzades els últims

informàtic musical que es presentarà ben aviat

de treball d’educació musical que hi ha a moltes

mesos.

i que anirà acompanyat d’unes sessions de

comarques, pel fet que es valora moltíssim la

·

de

la

Subdirecció

Dotació de material per a les

·

Formació permanent: suport a

El Sr. Josep Roda, per la seva

formació específiques pel professorat de música.

necessitat de disposar d’un entorn proper per a

banda, ens va explicar l’àmbit de treball de la

Nosaltres vam insistir en buscar un sistema de

la relació entre els especialistes de música.

seva nova subdirecció general, que abraça tots

dotació de material per a les aules de música,

·

els ensenyaments artístics, però que la part

que permetés disposar d’instruments

de l’associació (només n’hi ha per a les

curricular de l’educació general segueix essent

imprescindibles pel treball musical amb els

associacions comarcals o locals) Es va parlar

responsabilitat exclusiva de la Direcció General

alumnes. Ens van demanar que l’AEMCAT fes

de les dificultats econòmiques que comporta el

d’Ordenació i Innovació Educativa ·

Subvencions pel funcionament

arribar un llistat de material bàsic necessari per

manteniment de l’associació i la manca de

Es va fer la presentació del què

a les aules i que la demanda d’aquest per part

subvencions específiques pel nostre àmbit de

es pretén amb la 1a Escola d’estiu

del professorat anés acompanyat d’una mena

treball.

d’educació musical i es va demanar el suport

de projecte o explicació i justificació del seu ús

·

per superar els entrebancs burocràtics. Així mateix

a l’escola.

de crear un Centre de Recursos d’Educació

vam convidar al Sr. Roda a participar en la

·

Musical. El Sr. Roda ens va comentar que fa

presentació del primer dia i va acceptar de molt bon grat ser-hi present. ·

La

LO E

i

la

nova

Llei

em falta.....

També es va parlar de la necessitat

temps que aquest tema és sobre la taula, i que La 6a hora, una oportunitat per ser dos

hi ha moltes dificultats per a definir la proposta.

especialistes de música a primària: quines

Malgrat tot, sembla que cada vegada s’hi és més a prop.

LA SECCIÓ EM FALTA..... potser és un dels

Aquest recull ens permetrà conèixer i/o recuperar

signatures...

apartats més interessants de l’associació.

algun correu del nostre interès.

-Anunci de Honda cantat per un cor, web:

L’intercanvi de correus entre els socis és un dels

-L’AEMCAT estrena una àrea restringida a la

84.40.3.164

mitjans més utilitzats per compartir experiències,

pàgina web amb material exclusiu pels socis.

-Canvi de domini .cat Si utilitzes un programa

dubtes, materials i inquietuds.

·-Recull de material pel 250è aniversari de Mozart:

de correu (outlook o thunderbird) cal donar-se

A més creiem que és una bona eina per conèixer

biografies, webs, dibuixos...

d’alta a la llista del correu de l’AEMCAT. Sinò

l’actualitat dels nous canvis educatius, com influeix

-Los chicos del coro: fitxa didàctica, web:

l’Xtec ja reconeix tots dos dominis.

en la nostra especialitat i què hi podem fer al

aulamedia.org/cinema

-Com es balla da pavana “Amor que tens ma

respecte.

-Treballem el collage amb música: cànon corporal,

vida”?

Com a novetat us volem oferim en el recent

la cançó-collage...

-Curs de construcció d’instruments

estrenat butlletí Les notes de l’AEMCAT un resum

-Què en sabem de la dansa Ringelrei?

-Curs de música antiga a Solsona

trimestral de la informació més significativa que

-Els estudis de Grau d’Educació Infantil i Primària:

-La LOE al Senat

s’ha comunicat amb l’Em falta... i la llista de

la música, la gran oblidada, resum d’en Miquel

-Presentació de la pàgina web:

correu

Alsina, esmenes de la UAB, recollida de

prodiemus.com

3


les notes de l'

n.2 abril06 Butlletí trimestral de l'Associació d'Ensenyants de Música de Catalunya

anoteu-vos-ho!

1a escola d'estiu de l'aemcat: la música catalana sense complexos

A les Notes d’interès d’aquest número, us proposem un monogràfic sobre l’escola d’estiu que ja comença a caminar soleta. Sabem que molts de vosaltres ja us heu “reservat” les dates, i això és fantàstic. És un plaer per a nosaltres comentar-vos que la nostra iniciativa ha estat molt ben rebuda al Departament d’Educació i i també al Departament de Cultura. No només l’administració s’ha interessat per aquesta activitat, ja hem rebut ofertes per a recolzar i ubicar les Escoles d’estiu dels propers anys. El tema escollit, des d’on gira tota l’activitat que

L ’ e s p a i : E l C O M P L E X E D U C AT I U D E

creiem que donarà vida a aquests intensius quatre

TARRAGONA. Allà farem farà tota la formació i

dies, és la cultura catalana. Aquesta formació

és on ens allotjarem (en règim de mitja pensió

(inclosa dins el Pla de Formació del departament

o pensió complerta).

D’educació) està oberta als docents d’escoles,

Informeu-vos dels preus i dels tallers a la nostra

instituts, escoles de música,...i a qui, potser sense treballar encara al món de l’educació o a qui

web!! L’horari és el següent, de dilluns a dijous, ens

directament o indirectament treballi per a la música

llevarem ja de bon humor, participant al taller de

al nostre país.

cant coral amb la Marta Rodoreda (despertarem la veu i l’esperit!) i a 2/4 de 10 és quan, ja repartits

L’estructura de l’escola d’estiu és senzilla. L’hem

en els diferents grups, assistiran als tallers.

pensada a partir de tres temàtiques: audició,

N’escollirem dos per a cada dia (un al matí i

cançó i dansa, on s’hi ordenen les ponències i

l’altre,a tarda). Clourem la jornada novament

tallers. És així de dimarts a dijous.

cantant tots junts.

Creiem que aquestes ponències despertaran un

Aprofitarem aquella setmana per gaudir de

interès per a portar la riquesa de la nostra cultura

l’espectacle que ens oferiran els focs d’artifici que

a les aules. Els alumnes redescobrirem Mompou,

ompliran el cel de Tarragona. El concert i les

gaudirem de tocs de timbals, aprendrem com en

vetllades, és el que anomenem “l’escola d’estiu

pot ser d’amè escoltar o ballar una sardana,.... i

en off".

altres informacions que ens arribaran pels cinc sentits.

Trobareu molta més informació a http://www.aemcat.org/escolaestiu.htm

E L S TA L L E R S Q U E U S O F E R I M : Reivindicació de les músiques catalanes a l'escola. Jordi Lara. Periodista, director del programa Nydia del c.33, Televisió de Catalunya Introducció al cant improvisat: Ramon Manent. Cantador i professor de Cant i Cançói Polifonia. Fundador i director de diversos grups de música tradicionals i vocals. Tocs de foc!! Membres de la Víbria de Tarragona i Bball de Diables de Torredembarra. Cavallets i bastons Esbart Dansaire Santa Tecla Història de la música a Catalunya Rafel Esteve. Professor al Conservatori superior de Música del Liceu / música en directe: Nil Jordà,

Rock català una eina fantàstica a l’escola i a l’institut Pemi Rovirosa. Guitarrista, compositor i productor del grup Lax’n’Busto. Instruments i formacions instrumentals catalanes. Pep Coca. Col·labora amb diverses formacions i solistes (Lídia Pujol, Raimon, Josep Tero ...) És professor l’Escola d’Estiu de Música Tradicional (FestCat). Sentir-escoltar-entendre-comprendre. Audicions i recursos didàctics sobre la música per a cobla i la cançó popular. Joan de la Creu Godoy. Professor a la facultat d’Educació i Psicologia de la UdG, Director del cor de la Universitat. El romanç: un viatge històric i geogràfic per la mediterrània. Natàlia Sans. Mestra de música, investigadora en el camp de la música tradicional. Teclista del grup “res sé”/música en directe: Santi Bonnin i Carlos Mangado. Ximic. Jocs tradicionals. M. Antònia Pujol. Mestra, instrumentista de Tenora i cantant.

4


les notes de l'

n.2 abril06 Butlletí trimestral de l'Associació d'Ensenyants de Música de Catalunya Buscant cançons hem trobat Mompou (o Mompou sabia moltes cançons!) Marta Badia Mestra parvulista i especialista de música. Professora de l’EPM.

La Sardana: del contrapàs als punts lliures. M. Àngels Torres.Sardanista, monitora de sardanes

Contes i música. Violant Olivares. Mestra de música. Instrumentista de Guitarra

Organitzar un espectacle multimèdia: la feina de producció i creació. Paco Viciana. Pianista i compositor

Escolta, sent, balla!! Anna alegre. Professora de música, llicenciada en el m è t o d e J a q u e s - D a l c r o z e , m e s t r a a l C E PA O r i o l M a r t o r e l l

Cant comú. Marta Rodoreda. Mestra d’ed. Musical. Directora de la Coral Crescendo, del cor de joves de l’Orfeó Gracienc i de la coral infantil El

La dansa al seu punt! Cesc Franquesa Mestre i ballarí. Ballarí-fundador de

Virolet./ Abel Castilla: pianista. Director del cor infantil l’Esquitx i director

la companyia de dansa Factoria-Mascaró.

assistent de la coral Sant Jordi.

A ON HEM ESTAT L’AEMCAT? Seguint el que vam iniciar al primer butlletí, us volem informar de les

L’endemà, 7 de març, vam ser a una reunió al Departament de Cultura

activitats que la gent de la junta hem estat realitzant i on hem estat

per presentar l’associació i demanar suport econòmic per a l’organització

presents durant aquest 1r trimestre del 2006.

de l’escola d’estiu.

Al marge de les activitats internes relacionades amb el correu electrònic, el web i la relació directa amb els associats, la feina important ha estat

El dia 21 de març, tornem a reunir-nos al Departament d’Educació

dirigida a la organització de l’escola d’estiu.

per a concretar temes de l’escola d’estiu. S’aprofita el desplaçament

Tot i així, també hem estat presents a moltes reunions que tot seguit

per visitar l’editorial DINSIC i concretar els termes del suport econòmic

us detallem pel vostre coneixement:

per a l’AEMCAT.

El dia 29 de desembre, vam acomiadar l’any amb un reunió de la

El dia 24 de març vam assistir com a convidats a la presentació del

junta a Montornès del Vallès. S’hi va fer el primer esbós del que hauria

web PRODIEMUS. El mateix dia, el MUCE ens va convidar a una sessió

de ser l’escola d’estiu, a banda de passar-nos un bon gruix d’informació.

de cine fòrum que es va celebrar a Girona i on es va projectar la pel·lícula “Los chicos del coro”. A la xerrada hi van participar la Ioia

El 4 de febrer ens vam tornar a reunir a Granollers per enllestir

Llauró i en Josep Maria Godoy.

l’estructura definitiva de l’escola d’estiu. Finalment, el dia 30 de març vam assistir a una reunió amb la Federació El 15 de febrer vam assistir com a convidats a una assemblea

de Moviments de Renovació Pedagògica per tal de presentar

organitzada pel Col·legi de doctors i llicenciats en belles arts. Hi havia

l’associació i on vam rebre el suport de la federació per a les nostres

representants de tots els sindicats i es va informar de l’estat de la LOE.

activitats. A la tarda ens vam trobar amb el Sr. Josep Roda, reunió que ja ha

El dia 6 de març ens van convocar del Departament d'Educació, per

estat resumida en aquest mateix butlletí.

presentar les novetats en la convocatòria per a escoles d’estiu. Es va aprofitar el desplaçament a Barcelona per reunir-nos amb el

Ens queda pendent una reunió amb la Sra. Pepita Corominas (Direcció

gerent del Consell Català de la Música i intercanviar informacions.

General d’Ordenació i Innovació Educativa), que encara no s’ha pogut realitzar per problemes d’agenda. Aquest mes d’abril han de sortir publicats dos articles de l’AEMCAT a la revista Comunicació Educativa de la Universitat Rovira i Virgili i un altre al butlletí del SCIC, on es parla del cant coral a l’educació primària. Com podeu veure, els membres de l’AEMCAT no parem.

5

notes 2  

dun sector seran defensats a partir del de la nostra entitat. Les nostres línies Els que "pensem" "Les Notes" hem escollit pensat especialme...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you