Page 1

สววัสดดีครวับ พบกวันอดีกครวั้งกวับทดีมงาน SCB Home Solution บานธนาคาร ครบครวัน ครมคัน คุ้มค่า ทรกทคาเล ทางเราจะมาแนะนคา “บานธนาคารซ่อมัน คุ้มค่อมแลวพรอมอยูัน คุ้มค่” และในครวัง้ นดี้เป็นบานหลวังทดี่สองทดี่ไดรวับการ renovate เป็น บานเดดี่ยว โครงการ ชวัยพฤกษ์ แจงววัฒนะ ซ่อมึ่งเป็นโครงการทดีใ่ กลสิ่งอคานวยความสะดวก ตัน คุ้มค่างๆ ไมัน คุ้มค่วัน คุ้มค่าจะเป็น The circle, The Walk ราชพฤกษ์ และ รานอาหารอรัน คุ้มค่อยๆมากมาย ครวับ เรามาดูขอมูลตัน คุ้มค่างๆ -ของโครงการกวันครวับ การเดินทางไปยวังโครงการ โดยการเดินทางนวัน้ เราจะเริม่ ตนกวันทดี่ ถนนติวานนท์ ไปยวังถนนสะพานนทบรรดี - บางบวัวทอง ครวับ


ใหขวับไปตามทางโดยดูป้าย ปทรมธานดี และ บางบวัวทอง ครวับ

ตรงมาเรื่อย จนขวับขึ้นสะพานขามแมัน คุ้มค่น้คา ปทรมธานดี 2 ครวับ


ใหขวับตามป้าย “บางบวัวทอง, ปทรมธานดี และ สรพรรณบรรดี” ครวับ

ขวับไปตามทางไปจนเจอ ป้าย ถนน ราชพฤกษ์ ใหเตรดียมตวัว ชิดซ่อมาย ครวับ


เลดี้ยวซ่อมายออกไปทางถนน ราชพฤกษ์

หลวังจากเลดี้ยวซ่อมายใหขวับชิดขวาขึ้นสะพานพอลงมาจะเจอกวับป้าย ถนนชวัยพฤกษ์ ใหเลดี้ยวซ่อมาย ครวับ (เนือ ่ งจากวัน คุ้มค่าตอนนดี้มดีการปรวับปรรงถนนทคาใหเราไมัน คุ้มค่สามารถเขาไปทางโครงการโดยตรงไดครวับ )


หลวังจากเลดี้ยวซ่อมายใหชิดซ่อมายและตรงยาวไปจนถึงแยกกลวับรถใตสะพาน

เมือ่ กลวับรถใหชิดซ่อมาย และ ตรงยาวจนเจอป้าย ไปถนนรวัตนาธิเบศร์ ใหเลดี้ยวซ่อมาย


เมื่อชิดซ่อมายตามทางจะเจอโครงการชวัยพฤกษ์ แจงววัฒนะ ทางขวามือ ครวับ

หลวังจากผัน คุ้มค่านซ่อมรมโครงการมาใหตรงไปตามทาง ประมาณ 200 เมตร จะเจอ บานเลขทดี่ 99/222 เป็นบานพรอมอยูัน คุ้มค่ ของเราทางซ่อมายมือครวับ ใกลดานหนาโครงการมากๆ ครวับ


บานหลวังนดี้เป็นบานเดดี่ยว บนทดีด่ ินขนาด 61.7 ตารางวา พื้นทดีใ่ ชสอยตวัวบาน 145 ตรม. ภายในบานประกอบดวย 3 หองนอน 3 หองน้คา สามารถจอดรถได 2 ควัน บริเวณหนาบานยวังมดีศาลาสคาหรวับพวักผัน คุ้มค่อนอดีกดวยครวับ

เราลองมาดูภาพบรรยากาศรอบๆตวัวบานกวัน ครวับ

กัน คุ้มค่อนปรวับปรรง

สวนหยัน คุ้มค่อมหนาบาน

หลวังปรวับปรรง


มรมหนาบานนดี้จะมดี ศาลา เหมาะสคาหรวับการพวักผัน คุ้มค่อนหยัน คุ้มค่อนใจ นวัง่ อัน คุ้มค่านหนวังสือหรือทคากิจกรรมอื่น ในบรรยากาศยาม วัน คุ้มค่างครวับ

โรงรถ สามารถจอดรถได 2 ควัน บานนดีไ้ ดทคาหลวังคาโรงรถเพิ่มเติมเป็นหลวังคาโพลดี โครงหลวังคาทคาดวยสแตนเลส ดูสวยงามและไมัน คุ้มค่เป็นสนิมครวับ กัน คุ้มค่อนปรวับปรรง

หลวังปรวับปรรง


ติดกวับทดี่จอดรถจะเป็นประตูทางเขาหลวักครวับ เมือ่ เขามาจะเจอกวับโถงหองรวับแขกครวับ

หองนวั่งเลัน คุ้มค่นซ่อมึ่งโปรัน คุ้มค่งโลัน คุ้มค่งมากๆ มดีประตูบานใหญัน คุ้มค่สคาหรวับเปดดออกชมสวนขางบานไดดวยครวับ ประตูบานและกระจก บานใหญัน คุ้มค่และใชสดีของผนวังออกโทนสดีขาวทคาใหโปรัน คุ้มค่งโลัน คุ้มค่งสบายครวับ กัน คุ้มค่อนปรวับปรรง

หลวังปรวับปรรง


ถวัดจากโซ่อมนหองนวั่งเลัน คุ้มค่น จะเป็นบวันไดขึ้นชวั้น 2 และ ใตบวันไดจะเป็นหองน้คา ดานขวามือเป็นหองครวัวครวับ การวาง Layout ของบาน ดูเป็นสวัดสัน คุ้มค่วนทดีเดดียวครวับ กัน คุ้มค่อนปรวับปรรง

หลวังปรวับปรรง

หองน้คาชวั้นลัน คุ้มค่าง สรขภวัณฑ์์ทรกอยัน คุ้มค่างอยูัน คุ้มค่ในสภาพพรอมใชงานครวับ อัน คุ้มค่างลางหนา ยวังอยูัน คุ้มค่ในสภาพดดีนะครวับ


เดินเขามาหลวังบานจะเป็นในสัน คุ้มค่วนของหองครวัว มดีอัน คุ้มค่างลางจาน และ ชัน คุ้มค่องวางเตาแกสสจวัดไวอยัน คุ้มค่างลงตวัวครวับ

เปดดประตูหองครวัวออกไป จะเดินออกไปหลวังบานไดครวับ ซ่อมึ่งจะเป็นสัน คุ้มค่วนของพืน้ ทดี่ซ่อมวักลางครวับ


เดินมาขางบาน ติดจานดาวเทดียมไวดวยนะครวับ แคัน คุ้มค่หากลัน คุ้มค่องแลวเดินสายใหมัน คุ้มค่ก็ใชไดทวันทดีครวับ

เดินกลวับเขามาจากหองครวัว จะเป็นบวันไดขึ้นไปสูัน คุ้มค่ชวั้น 2 ของตวัวบานครวับ


เมือ่ ขึ้นมาขางบน หองนอน Master Bedroom อยูัน คุ้มค่เยื้องกวับบวันไดเลยครวับ

หอง Master Bedroom จะมดีหองน้คาในตวัวครวับ สะดวกมาก


หองน้คามดี แยกสัน คุ้มค่วนเปยยก แหง โดยบริเวณฝักกบวัวจะเป็นฉากกวั้นสคาหรวับอาบน้คามดีทดี่นงวั่ อาบน้คาดวยนะครวับ

หอง Master Bedroom มดีระเบดียงเพื่อชมวิวหนาบาน ครวับ


คราวนดีม้ าดูหองนอนทดี่ 2 ทดีต่ ิดกวับ หอง Master Bedroom กวันครวับ หองจะมดีขนาดเล็กกวัน คุ้มค่า Master Bedroom ครวับ และ ไมัน คุ้มค่มดีหองน้คาในตวัว

ฝัก่งตรงขามหองนอน 2 จะเป็นหองนอน 3 เป็นหองนอนทดีเ่ ล็กลงมาอดีกหนัน คุ้มค่อยแตัน คุ้มค่ก็โปรัน คุ้มค่งโลัน คุ้มค่งสบาย เพราะหลวังบาน ไมัน คุ้มค่มดีบานหลวังอื่นมาบวังทิศทางลมเลยครวับ


ติดกับ ห้องนอน 3 จะเป็นห้องน้ำส่วนกลางของนห้องนป็นห้องน้ำส่วนกล้องน้ำส่วนกลนห้องน้ำงของชั้น 2ัปน 2 นปครับ琠硥㩴瑳汹ⵥ慮敭∽㥐∰㸯琼硥㩴⁰ˆ猺祴杰ᕒ枘ᕒ枰ᕒ柈ᕒ柠ᕒ柸ᕒ栐ᕒ栨ᕒ桀ᕒ桘ᕒ桰ᕒ梈ᕒ梠ᕒ梸ᕒ棐ับ

สรรปภาพรวม ถาครณกคาลวังมองหาบานทดีพ่ รอมเขาอยูัน คุ้มค่ เพดียงแคัน คุ้มค่หาเฟอร์นิเจอร์มาวางก็เขาอยูัน คุ้มค่ไดเลยครวับ ทคาเลตวัวบานไมัน คุ้มค่ไกล จากปากซ่อมอยโครงการ และก็ใกล คอมมิวนิตดี้ มอลล์ ตัน คุ้มค่างๆ เชัน คุ้มค่น The circle, The Walk ราชพฤกษ์ เป็นตนครวับ ทางเราจึงอยากแนะนคาโครงการ “ชวัยพฤกษ์ แจงววัฒนะ-ราชพฤกษ์” เป็นอดีกทางเลือกนึงครวับ


เปรดียบเทดียบราคาขายพื้นทดี่ใกลเคดียง ราคาบ้านมือสองใน โครงการเดีย วกัน

บ้านธนาคาร Home Solution เลขที่ 99/222

ราคาบ้านใหม่ บริเวณใกล้เคีย ง

เนื้อที่ (ตรว.)

51

61.7

51

ที่ อยู่

ถนน ราชพฤกษ์ ตำาบล/แขวง บาง พลับ อำาเภอ/เขต ปากเกรกเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ถนน ราชพฤกษ์ ตำาบล/แขวง บาง พลับ อำาเภอ/เขต ปากเกรกเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ถนนราชพฤกษ์ ตำาบล/แขวง บางรักน้อย อำาเภอ/เขต เมือง จังหวัด นนทบุรี

อุปกรณ์ ภายในบ้าน (เฟอร์นิเจอร์, แอร์, อุป กรณ์ เครือ ่ งใช้ต่างๆ

-

ปัม ้ น้ำา, จาน ดาวเที ย ม

Fully Furnished

ราคาขาย

4,300,000

4,900,000

5,800,000

ราคา/ตรว.

84,314

79,417

113,725

คัน คุ้มค่าซ่อมัน คุ้มค่อมแซ่อมมโดยประมาณ * ลำาดับ 1 2 3 4 5 6 7

รายการ งานรื้อถอน / ปรับสภาพภูมิทศ ั น์ งานตกแต่งภูมิทศ ั น์ งานทาสีฝา้ ภายนอก / ภายใน งานทาสีผนังภายนอก / ภายใน ระบบประปา ระบบไฟฟ้า งานเบกเกร็ดเตลกเกร็ด

ราคา 6,000 128,500 34,000 54,000 30,000 34,000 28,571 315,071

* เป็นราคาซ่อมัน คุ้มค่อมแซ่อมมโดยประมาณ ราคา/คัน คุ้มค่าใชจัน คุ้มค่าย ตลอดจนรายการซ่อมัน คุ้มค่อมแซ่อมมตัน คุ้มค่างๆ อาจเปลดี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

สคาหรวับววันนดี้ SCB Home Solution ขอจบการรดีวิวเพดียงเทัน คุ้มค่านดีก้ ัน คุ้มค่อนพบกวันครวั้งหนาและคอยติดตามชมกวันนะครวับ วัน คุ้มค่าบานทดีไ่ ดรวับการ Renovate แลวพรอมอยูัน คุ้มค่อาศวัยหลวังตัน คุ้มค่อไปจะเป็นทดี่ไหน หนาตาจะเป็นอยัน คุ้มค่างไร หากทัน คุ้มค่านทดีส่ นใจการซ่อมื้อบานมือสองของธนาคาร (NPA) ครณภาพดดีขอเชิญมาสอบถามไดทดี่ SCB Home Solution ธนาคารไทยพาณิชย์ สคานวักงานใหญัน คุ้มค่ หรือ โทรสอบถามไดทดี่ 081-172-8023,8024 และ 8056 หรือ www.buyatsiam.com ขอบครณ แลวพบกวันใหมัน คุ้มค่ ครวับ

tttt  

tttt