Page 1

Wheatgrass Powder : วีทกลาส พาวเดอร์ เป็ นผลิตภัณฑ์ ต้นข้ าวสาลีแห่ งเดียว ที่มีสารอาหารจากราก 100 % ต้ นข้ าวสาลีชนิดผง ผลิตโดยใช้ เทคโนโลยีชีวภาพชันสู ้ ง ซึง่ ปลูกในสิ่งแวดล้ อมที่ปลอดเชื ้อและปลอดสารเคมี วิธีการปลูกนี ้เรี ยกว่า "Indoor Organic Aeroponic Cultivation" โดยใช้ วิธีการปลูกนี ้ จึงทาให้ รากของต้ นข้ าวสาลี สามารถนามารับประทานได้ อีซี่ ฟาร์ แม็กซ์ เป็ นบริษัทแห่งแรกในโลกที่สามารถผลิตต้ นข้ าวสาลีที่มีส่วนผสม ทังใบและราก ้ ด้ วยเหตุนี ้ จึงได้ รับรางวัลนานาชาติหลากหลาย และได้ เป็ นที่ร้ ูจกั กันว่าเป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สดุ ในประเทศมาเลเซีย ได้ ผ่านกระบวนการการผลิตที่สามารถป้องกันและรักษาสารอาหารทังหมดที ้ ่อยู่ในต้ นข้ าวสาลี รวมถึง เอนไซม์ และคลอโรฟิ ล ทาให้ สารอาหารเหล่านี ้ไม่สญ ู เสีย ดังนันการดื ้ ่มต้ นข้ าวสาลีชนิดผง เพียงไม่นานก็จะเห็นผลต่อ สุขภาพที่ดีขึ ้นได้ อย่างชัดเจน

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม 085-1446853 (Whatsapp, Line) ดูรายละเอียด : http://www.isyapatr.greatbizforyou.com


สารอาหารที่ซ่อนอยู่ในรากของต้ นข้ าวสาลี ทาไมรากของต้ นข้ าวสาลีมีความสาคัญอย่างมาก ตามแพทย์แผนจีน ใบของต้ นข้ าวสาลีมีฤทธิ์เย็น แต่รากของต้ นข้ าว สาลีมีฤทธิ์ร้อน เมื่อเรารับประทานทังใบและรากจะท ้ าให้ ร่างกายไม่เย็นหรื อร้ อนเกินไป (เป็ นกลาง) ตามหลักวิทยาศาสตร์ รากของต้ นข้ าวสาลีมีสารอาหารมากมาย รวมถึงเอนไซม์และสารออกฤทธิ์ตา่ งๆ มีการวิจยั แสดงให้ เห็นว่า สารอาหาร ที่อยู่ ในรากและใบเป็ นสารอาหารที่ครบถ้ วนสมดุล จึงทาให้ ระบบการดูดซึมของร่างกายมีประสิทธิภาพดีขึ ้น สารออกฤทธิ์ที่มีอยู่ ในรากของต้ นข้ าวสาลี เช่น ออกซิน สารมารถกระตุ้นการซ่อมแซมเซลล์ที่สกึ หรอ เพราะฉะนันการรั ้ บประทานต้ นข้ าวสาลีเป็ น วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สดุ เพื่อเพิ่มภูมิค้ มุ กัน และเพิ่มพลังงานให้ แก่ร่างกาย โดยเฉพาะสาหรับคนที่มีสขุ ภาพอ่อนแอ ไม่คอ่ ย แข็งแรง และกลุม่ คนที่ไม่คอ่ ยมีเวลาได้ ออกกาลังกาย...

หน้ าที่หลักของต้ นข้ าวสาลี • เอนไซม์ ของต้ นข้ าวสาลี

ต้ นข้ าวสาลีประกอบด้ วยสารออกฤทธิ์หลายชนิด เอนไซม์เป็ นสารอาหารที่ถือว่ามีความสาคัญมากที่สดุ เอนไซม์ ทาหน้ าที่ เป็ นสารแคตาลิส (สารเร่งปฏิกิริยา) พูดได้ วา่ ถ้ าไม่มีเอนไซม์จะไม่มีชีวิต เมื่อเรามีอายุมากขึ ้น การผลิตเอนไซม์ ของร่างกายก็ ลดลง การเสริมให้ ร่างกายได้ รับเอนไซม์สามารถทาให้ กิจกรรมของเซลล์ดียิ่งขึ ้น และสามารถเพิ่มปริ มาณเอนไซม์ของ ร่างกาย SOD เป็ นเอนไซม์ที่มีความสาคัญมาก ซึง่ พบอยูใ่ นต้ นข้ าวสาลีจานวนมาก สามารถต่อต้ านอนุมลู อิสระ เมื่อระดับ SOD ของร่างกายลดลง อนุมล ู อิสระจึงเพิ่มขึ ้น ดังนันการท ้ าให้ เซลล์ในร่างกายสึกหรอ และไม่สามารถซ่อมแซมด้ วยตัวเองได้ SOD ไม่ใช่แค่ ทาหน้ าที่ป้องกันโรคต่างๆ ได้ แต่ยงั สามารถชะลอความชราได้ นอกจากสามารถต่อต้ านอนุมลู อิสระได้ เอนไซม์ที่อยูใ่ นต้ นข้ าวสาลียงั สามารถ ย่อยสลาย โปรตีนและไขมันส่วนเกิน

• คลอโรฟิ ลที่อยู่ในต้ นข้ าวสาลี ต้ นข้ าวสาลีมีคลอโรฟิ ลสูง โครงสร้ างโมเลกุลของคลอโรฟิ ลคล้ ายๆ กับฮีโมโกลบิล ร่างกายจึงสามารถเปลี่ยนคลอโรฟิ ล เป็ นฮี โมโกลบิลได้ มีงานวิจยั โดย ดร.A.Zin Hughes และ Latner รับรองว่าคลอโรฟิ ลสามารถเพิ่มฮีโมโกลบิลในร่างกายได้ ซึง่ เป็ น ทางเลือกที่ดีที่สดุ สาหรับรักษาโรคโลหิตจาง คลอโรฟิ ลยังสามารถทาให้ ร่างกายต่อต้ านสารก่อมะเร็ง ทาให้ ตบั แข็งแรงขึ ้นและ กาจัดสารพิษออกจากร่างกาย

สารอาหารที่อยู่ในต้ นข้ าวสาลี ต้ นข้ าวสาลีประกอบด้ วยสารอาหารหลากหลายที่ร่างกายมนุษย์ต้องการ เช่น วิตามินเอ, ซี, อี และบี, กรดอะมิโน 17 ชนิด แร่ธาตุหลายชนิด เช่น ธาตุเหล็ก โซเดียม โปรแตสเซียม แมกกานีส แม็กนีเซียม ฟอสฟอรัส สังกะสี แคลเซียม โคล บอล และซัลเฟอ สารอาหารเหล่านี ้ถูกย่อยง่ายและดูดซึมเข้ าสูร่ ่างกายได้ อย่างง่าย สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม 085-1446853 (Whatsapp, Line) ดูรายละเอียด : http://www.isyapatr.greatbizforyou.com


Wheatgrass Powder

วีทกราส พาวเดอร์ ราชาแห่งอาหารชนิดด่างต้นกล้าข้าวสาลีชนิดผง  ทาให้ น ้าตาลในเลือดและความดันโลหิตอยู่คงที่  ล้ างสารพิษออกจากร่างกาย  ควบคุมการไหลเวียนเลือด  ทาให้ ร่างกายมีความเป็ นด่างมากขึ ้น  ทาให้ ระบบภูมิค้ มุ กันโรคแข็งแรงขึ ้น  ทาให้ หวั ใจแข็งแรงขึ ้น  รักษาอาการท้ องผูก  ยับยังการเจริ ้ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ง  ช่วยในการรักษาแผล  กาจัดไขมันส่วนเกินออกจากร่างกาย ส่ วนประกอบหลัก : -ต้ นข้ าวสาลีพร้ อมราก 100% วีธีการใช้ : - ผสม 1 ซอง ในน ้าเย็น 200 มล. 2 – 3 ซองต่อวัน (ห้ ามใช้ ภาชนะที่เป็ นโลหะ)

วีทกลาส พาวเดอร์ Wheatgrass Powder 30 S Wheatgrass Powder 66 S

ขนาดบรรจุ

ราคาปกติ (บาท)

ราคาสมาชิก (บาท)

30 ซอง / 1 กล่อง 66 ซอง / 1 กล่อง

700 1,410

550 1,125

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม 085-1446853 (Whatsapp, Line) ดูรายละเอียด : http://www.isyapatr.greatbizforyou.com


Wheatgrass Honey : วีทกลาส ฮันนี่ ดื่มวีทกราส ฮันนี่ เพื่อสุขภาพของคุณ และเพื่อสุขภาพของคนในครอบครั ว

วีทกราส ฮันนี่ (ต้ นข้ าวสาลีผสมน ้าผึ ้ง) มีรสหวานหอมของกลิ่นน ้าผึ ้ง เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย มีแร่ธาตุและวิตามินหลายชนิดที่ร่างกายต้ องการ มีโอเมก้ า 3 และโอเมก้ า 6 ซึง่ เป็ นไขมันส่วนสาคัญ ที่ร่างกายต้ องการ แล้ วยังมีโอลิโกแซคคาไรด์อีกด้ วย ส่ วนประกอบ และหน้ าที่หลัก  ต้ นข้ าวสาลี ต้ นขาวสาลีที่มีส่วนรากผสมไปด้ วย มีสารอาหารหลากหลายที่ร่างกายต้ องการ เช่น แร่ธาตุและวิตามิน กรดอะมิโน 17 ชนิด เอนไซน์มากกว่า 100 ชนิด สาร auxin’ ซึง่ เป็ นสารชนิดหนึง่ ที่อยู่ในรากของต้ นขาวสาลี สามารถกระตุ้นเซลล์ที่เสื่อมสภาพ มีการซ่อมแซมด้ วยตัวเองได้ คลอโรฟิ ลที่อยู่ในต้ นขาวสาลีมีโครงสร้ าง คล้ ายๆ กับฮีโมโกลบิน ซึง่ ร่างกายเราสามารถนาเอาคลอโรฟิ ลเปลี่ยนไปเป็ นฮีโมโกลบิลได้ ดังนัน้ ดีสาหรับคน ที่เป็ นโรคโลหิตจาง นอกจากนี ้ ต้ นขาวสาลียงั มีเอนไซน์ SOD สูง ซึง่ เป็ นสารที่ต่อต้ านอนุมลู อิสระและชะลอ ความชราได้

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม 085-1446853 (Whatsapp, Line) ดูรายละเอียด : http://www.isyapatr.greatbizforyou.com


Wheatgrass Honey

วีทกราส ฮันนี่ เพือ่ สุขภาพของครอบครัวและคนที่คุณรัก  นา้ ผึง้ น ้าผึ ้งเป็ นอาหารอย่างธรรมชาติและบริสทุ ธิ์ ซึง่ ได้ ร้ ูจกั กันว่า เป็ น ‘นมของผู้ใหญ่’ ในทางการแพทย์ของจีน โบราณเชื่อว่า การใช้ น ้าผึ ้งสามารถรักษาโรคและทาให้ มีอายุยืนยาวได้  โอลิโกแซคคาไรด์ โอลิโกแซคคาไรด์ช่วยในการเจริญเติบโตของจุลินทรี ย์ที่เป็ นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ไบฟิ โดแบคทีเรี ย และ แลกโตบาซิลสั นอกจะนี ้โอลิโกแซคคาไรด์ยงั สามารถช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรี ยที่ให้ โทษ รักษา ความสมบูรณ์ และลดการเกิดปั ญหาในลาไส้ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ งในลาไส้ เป็ นต้ น สรรพคุณหลัก ให้ สารอาหารที่ร่างกายต้ องการ  ปรับสมดุลความเป็ นด่างและกรดในร่างกาย  ล้ างสารพิษและป้องกันโรคมะเร็ง  ทาให้ ระบบทางเดินอาหารดีขึ ้น  ลดอาการร้ อนใน วีธีการใช้ : - ผสม 1 ซองในน ้าเย็น 200 มล. ดื่ม 2 – 3 ครัง้ ต่อวัน

วีทกลาส ฮันนี่ Wheatgrass Honey 15 S

ขนาดบรรจุ

ราคาปกติ (บาท)

ราคาสมาชิก (บาท)

15 ซอง/ 1 กล่อง

370

290

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม 085-1446853 (Whatsapp, Line) ดูรายละเอียด : http://www.isyapatr.greatbizforyou.com


Skywheat Wheatgrass : สกายวีท วีทกลาส คุณค่ าสูงสุด จากธัญพืช 5 ชนิด ได้ แก่ ข้ าวบาเล่ ย์ เมล็ดข้ าวสาลี ถั่วเหลือง ถั่วดา และแน็ตโต สกายวีท วีทกราส เป็ นสารอาหารที่ดีท่ สี ุด... สาหรั บสมองและหลอดเลือดของคุณ.. ในศตวรรษที่ 21 ซึง่ มีเทคโนโลยีสงู ความต้ องการของอาหาร มักจะมีสารเคมี และผ่านการดัดแปลงมาก นอกจากนี ้มลพิษจากสิ่งแวดล้ อม การรับประทานอาหารที่ไม่สมบูรณ์ การขาดการออกกาลังกาย และการสูบ บุหรี่ ทาให้ สถิติของโรคเรื อ้ รังสูงขึ ้น เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ ง เป็ นต้ น จากโครงการ อนามัย โลกในปี 2005 มีผ้ เู สียชีวิตด้ วยโรคเรื อ้ รังมากกว่าสองเท่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้เสียชีวิตด้ วยโรคติดต่อ ซึง่ มีผ้ เู สีย ชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจมากที่สดุ สกายวีท วีทกราส เป็ นสูตรอาหารธรรมชาติที่สกัดจาก ธัญพืช 5 ชนิดได้ แก่ ข้ าวบาเล่ย์ เมล็ดข้ าวสาลี ถัว่ เหลือง ถั่วดา และแน็ตโต โดยการหมักมีแร่ ธาตุ วิตามิน เอนไซน์ และโปรตีนที่จาเป็ นต่อร่ างกาย นอกจาก จะสามารถให้ สารอาหารอย่างครบถ้ วน แล้ วยังสามารถล้ างสารพิษในเลือดได้ มีคาพูดหนึ่งคาว่า “ความแก่ เริ่ มต้ น จากเส้ นเลือด แต่ความเสื่อมของเส้ นเลือดเริ่ มต้ นจากเลือด” นี ้ หมายความว่าถ้ าเลือดเราสะอาดการ ไหลเวียน โลหิตจะไม่ตนั ดังนันเราจะไม่ ้ แก่ง่าย นอกจากนี ้ยังมีสารโคลีน ซึง่ สารนี ้เป็ นที่ร้ ู จกั กันว่าเป็ นอาหาร ของสมอง... สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม 085-1446853 (Whatsapp, Line) ดูรายละเอียด : http://www.isyapatr.greatbizforyou.com


Skywheat Wheatgrass

สกายวีท วีทกราส เป็ นอาหารที่ยอดเยีย่ มสาหรับสมองและเลือด  สามารถให้ แร่ธาตุ วิตามิน เอนไซม์ โปรตีน ชาโปนิน

และเลซิตินที่สาคัญสาหรับร่างกายของคุณ  ประกอบด้ วยสารโคลีนที่ส่งเสริมการทางานของสมอง  ช่วยขจัดสารพิษออกจากเลือด  ช่วยป้องกันเลือดแข็งตัว คลอเลสเตอรอล การติดเชื ้อ แบคทีเรี ย และโรคกระดูกพรุน  ช่วยต่อต้ านอนุมลู อิสระ และช่วยในการชะลอความชรา  ช่วยลดโอกาสที่เป็ นโรคหัวใจ เสริมความสมดุลของ ระบบหัวใจ และหลอดเลือด  ส่งเสริมระบบการย่อยอาหารได้ ดีขึ ้น ส่ วนประกอบหลัก : - ข้ าวบาร์ เล่ย์ - ข้ าวสาลี - ถัว่ เหลือง - ถัว่ ดา - นัตโตะ วีธีการใช้ : - รับประทาน 2-3 ครัง้ ต่อวัน - ครัง้ ละ 5- 10 เม็ด

สกายวีท วีทกลาส Skywheat Wheatgrass 200 T

ขนาดบรรจุ

ราคาปกติ (บาท)

ราคาสมาชิก (บาท)

200 เม็ด / 1 ขวด

590

470

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม 085-1446853 (Whatsapp, Line) ดูรายละเอียด : http://www.isyapatr.greatbizforyou.com

Wheatgrass Products  

กลุ่มผลิตภัณฑ์วีทกลาส ราชาแห่งอาหารชนิดด่าง ต้นกล้าข้าวสาลี

Advertisement