Page 1

Informàtica educativa

Anàlisi d’una web docent

Estefanía Angulo Grup: 62

ANÀLISIS DE LA WEB DEL CEIP MOSSÈN CINTO VERDAGUER El centre escollit per a realitzar el meu anàlisi de web de centre és el CEIP Mossèn Cinto Verdaguer de Rubí. Aquest centre educatiu és una escola de doble línia que imparteix classes a alumnes d’educació infantil i primària. Si desitgeu consultar la pàgina

web

del

centre

cal

que

piqueu

aquesta

direcció

URL

:

http://www.xt5ec.cat/ceipmossencintorubi/ . Si us heu engrescat i heu picat a la direcció del centre estareu observant la simplicitat de la estructura de la seva pàgina web. La pàgina principal disposa de tot un conjunt d’enllaços, situats en la part superior i laterals, que ens deriven a l’explicació dels continguts relacionats amb educativa del centre, les imatges del centre, la història del CEIP,

l’oferta les seves

instal·lacions, etc...

La capçalera de presentació ens rep amb un missatge de benvinguda el qual es troba envoltat per l’anagrama de l’escola i dues imatges de les instal·lacions del centre:


Informàtica educativa

Anàlisi d’una web docent

Estefanía Angulo Grup: 62

l’entrada i el pati. En la part inferior de la pàgina trobem dos enllaços d’interès: Google i EDU 365, així com un enllaç directe amb el correu escolar.

El propòsit general del web docent és aporta informació profitosa i variada per a les famílies. En aquest espai web trobem la descripció del centre educatiu així com les seves característiques i organització. Per tant tota aquella persona que estigui interessada en obtenir informació sobre el CEIP podrà fer la recerca informativa que desitgi a través de la pagina web del centre sempre i quan la informació que vulgui aconseguir estigui relacionada amb: El nombre de línies i els nivells educatius impartits al centre, l’agrupació dels diferents cicles: infantil i primària, el nombre de professionals educatius que hi treballen al centre, l’horari lectiu i aspectes pedagògics com l’uniforme de l’escola, les activitats complementàries i extraescolars, les reunions i les festes que hi celebren. La direcció del centre posa a disposició del lector un petit paràgraf on s’informa sobre el PEC establert al CEIP i el nom del centres de secundària als quals estan adscrits. Un aspecte negatiu a destacar és la no funcionalitat de la web. Opino que la web no esta dirigida afavorir la comunicació i realització de diferents qüestions entre les famílies, alumnes i equip docent. Caldria que es plantegessin les grans possibilitats educatives que ofereix una pàgina web de centre docent, sobretot fent èmfasis en el ventall de possibilitat d’ interacció directe del centre amb les famílies a través de xats o blocs on s’exposen les activitats que realitzen els alumnes. La web estableix contacte amb altres pàgines webs d’interès educatiu com per exemple : Edu 365, Xtec, Centre de recursos pedagògics de Rubí, Gencat. Per tant ofereix recursos pedagògics a les famílies. Aquesta també inclou un enllaç d’interès cultural amb la pàgina web de l’Ajuntament de Rubí. A continuació podeu trobar una plantilla completada on s’analitzen els aspectes generals, funcionals i tècnics de la pàgina web del centre.


Informàtica educativa

Anàlisi d’una web docent

Estefanía Angulo Grup: 62

ASPECTOS GENERALES ESTRUCTURA: Si

Página web sencilla (sin frames), con índice de enlaces a los contenidos.

No

Estructura con menús-frame (superior, laterales...) alrededor de una zona central amplia

No

Portal o revista digital con varias columnas.

No

Artística: portada artística que incluye el índice a los apartados relevantes

TIPOLOGÍA (según los contenidos/servicios que ofrece): SI

Web descriptiva del centro y de su organización

No

Web funcional: proporciona recursos, informa de las actividades que se realizan....

No

Dirigida a facilitar comunicación/gestiones entre profesores, alumnos, padres, entorno...

PROPÓSITO PRINCIPAL: Si

Presentar las características del centro: contexto, historia, estructura, servicios...

No

Proporcionar información útil a su comunidad: agenda, tablón de anuncios, revista...

Si

Proporcionar recursos didácticos e información.

No

Ofrecer canales de comunicación/gestiones entre profesores, alumnos, padres...

Si

Establecer contactos con otros centros y con el entorno

No

Requisitos técnicos

¿Tiene zonas que requieren password? NO ASPECTOS FUNCIONALES

ALTA

CORRECTA

Relevancia, interés de los contenidos/servicios que ofrece

X

Facilidad de uso: entorno claro y amigable, buenas metáforas...

X

Eficiencia al imprimir: legible, sin atomizar, links con nombre+URL

X

BAJA

SI

Proporciona información del centro y de su organización: PEC

X

Presenta el programa de las asignaturas. Informa sobre las actividades que realiza el centro y sus horarios

NO

X X

Facilita la comunicación: correo/web del profesor, del alumnado, foros...

X

Muestra trabajos realizados por los estudiantes y/o revista digital.

X

Facilita la realización de algunas gestiones: consultas expedientes...

X

Proporciona recursos didácticos

X


Informàtica educativa

Anàlisi d’una web docent

Estefanía Angulo Grup: 62

Proporciona recursos para el proceso de datos y búsqueda de información Proporciona múltiples enlaces externos de interés

X X

Incluye aspectos de accesibilidad para NEE

X

Carácter multilingüe (al menos algunos apartados)

X

Incluye la fecha de la última actualización

-

(en caso afirmativo indicar mes y año)

Ausencia (o poca presencia) de publicidad

X X

ALTA

ASPECTOS TÉCNICOS

CORRECTA

BAJA

Entorno audiovisual: homogéneo, pantallas, tipografía...

X

Iconicidad del entorno

X

Calidad y cantidad multimedia: animaciones, imágenes, sonido...

X

Gestión links: nombres claros, ventanas nuevas, todo a 3 clic

X

Eficiencia del mapa de navegación. Interacción con el usuario: enlaces, formularios, mapas...

X X

Estética, entorno agradable

X SI

Links bien actualizados

X

Velocidad de acceso aceptable

X

Originalidad y uso de tecnología avanzada

NO

X

OBSERVACIONES

Desprès de realitzar l’anàlisi de la pàgina web del centre Mossèn Cinto Verdaguer he pogut verificar la simplicitat de la pàgina. El centre només informar dels aspectes més rellevants del CEIP i mostra poc interès alhora d’utilitzar la pàgina web com a eina de comunicació per mantenir contacte diari i directe amb el seu entorn més proper : famílies, alumnes, ciutat. El seu disseny és poc atractiu i el seu funcionament és poc complex i fàcil de comprendre i dominar. Penso que la web es poc complerta i cal millorar-la per tal d’aprofitar totes les possibilitat educatives i comunicatives que ofereix el funcionament d’una pàgina web en un centre educatiu.

Anàlisis d'una web docent  
Anàlisis d'una web docent  

Anàlisis de la web docent del CEIP Mossèn Cinto Verdaguer

Advertisement