Page 1


]Π]ΡOΓ]PAΛΔΛΔA

ΣT'ΣYNΑΝTHΣΗ

EPAΣΙTEXNΙKΩN ΘΙΑΣΩN ΑΙΓΑΙoY PoΔoΣ

4 _ 11

NoΕMBpIoY 1993

EΘNΙKo ΘEATΡO Σ1NΔΙoPrΑNΩΣH: ΙτΙοYPΓΕΙo ΑJΓfoY rΕNΙΙ(H rPΑMΜATEΙΑ ΛAiκΙ{Σ EΠΙMoΡΦοΣΙtΣ NoMΑPxΙA ΔnΔEκANHΣoY ΔΙ{MoΣ PoΔoY Ν.EJιL ΔrrΔEKΑNΗΣοY ΔΗMoTΙKo ΠEΡΙΦEPΕΙΑKo ΘEATΡo PoΔoY


ΣT', ΣYNANTΗΣΗ

EΡΑΣΙTEσκoΝ ΘΙΑΣoN ΑΙΓAtoY

TιMΗTΙKΗ EΙIιTPoΠΙ{ Σεβασμ(;τΦξ Mπτpοπoλτns Ρ6δoσ k.tζ ΑΙ6στo}0ξ Kιiοτα5 Σκαvδαλδn5, YποιΙρYξ AΥο-1oι,

Γεγt6s Γρoμμαη Λο1.ιiξ Eπtμ6Ρ.pωσnξ NoμΦxns Δωδεκαγnσoυ

Mdγξ Kdrγog ΔΙlμφioξ P6δou

Mrγιiλnq Mτoλιiνο9 Αντ.lδnμφpg P6δου

* oPΙΑNοTΙΙαl EΠΙTPoΠΙΙ Πρ6εδρo5: Φouποg ΠαrιorπoλωU, ΔεU€σ!τis ΠoΔΡ AθαvΙΦU, εrρ6σ.jnos ΔH.ΠE.ΘΕ. P6δoυ

Γρομμαξ: ολYo Tαμ1αξ: ΔnμΙiΨΙs

xσΦπ&ρos' εσρ6σωΠξ N.Ε_Λ.E. p6δου

MdΜ: N1rcs

XσζnπΦlξ Kο'κξ ΔΗ.ΠΕ.ΘE. P6δoυ

Κσp1ιjkos ΝτoιJμog

Δευθ/ντns

εσρωωπξ Γ.r1.Ε.

&Uσliγθn ΛζαPΙδoυ, otζoγoμκ6s εσpωωπξ YποUρ}€loυ ]auγoΙoυ MΦoλnvn Tοl}k1iζoη εrριiοωπξ YΠoυAτlou λγα1oσ :i.

KΑΛΛΙTΙJΝΙΙ{ΙΙ EΠΙTpoΠΗ

ΠΦΦo9

Ν1kos

xoΦπαξ'

ΗΘoπotξ

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρ6δoυ

-

Kανκξ Δ!εωι,ιτnξ

λr.απρ6δρo5: Kuμriκo5Ντoι'μξ, Ηωno16s εrρ6ο6}πosΓ.Γ.ΛE. Γρoμματεαξ: Φ'τεΙγΙ1TσερεrΙο, εσρ6oωnξN.Ε.Λ.E. Δoδ/σoυ

Man: Tnλfμσχξ Εμμανoυnλ ΗΘoπolξ Ιaυνσιαvljvξ ΦρσY6αδd{nξ' Ηθοπo,6s

MΦα Καμπoσρoπorλoυ, εrρ6σωπξ Πα/μIoιJ AΙYo1oυ MαYδoλΙγn Tσι}ft{ου' Φλ6ΜYζ εrρ6σωnos Yπ. ΑιYoioυ BΙρμv{o

Kρnικo0' εσρ6σωπξ Yπ. λYα1ou


3ΗvΙvvvNv)Ι3 noΙDλry

ηλdnο!λ

3vJ:σ)

o

no1u'Βgp^D lD' yΥododa 'ιυιo τsγp! ''oτΙoι7ryoΙ! uou1Λ9Λno τrlo o1Ιnιπs sgpx arcoτΙ9Χnx -ιΙna noΙ! '''ιnD 'ι'DLDλτD 'Ιlog9d noτΙ|Ιv oo1τD' nog?d '!Θ'!ιΙ'Hv nol 'ooo'ι^D'3gΘv 5D]ΧdDrΙo11 5uι ''x'γ'1'1 5uι o1ooλda'ιno τιι sτΙ 'oggtr υιo t'oηr6 ιφxτιΧsιroοdx ιoι uou1λ?^nx ιι3 τE ιalφιολdorg noρλry o1aλdnoπa oι yzlιo υo'ιnθφ1'Χ 'M^tι73 'aζ nol ,ιι'lι9ιιoτduloodg laι Soιotp 5ψιoο! mηs noπ 'Soτaξδτdsιι 5uι υlnιlg'ιo yllooτιηoa la orλ oιul9mdaιodι 1sριoιa 5ο/ Sτ;xriaιιoods 5ιtι uonΧo1ιι -' uonnddPΦ, -dnoττΙυg

Υ5u-

-9rduωod9 Svxιlοιιιγoυ SμτtιoιΙuo ιnolqlιm'lo οι 5ooι l'ιυvd 5ιι ιag'ιxrag

-oδ

λφ'ιτI]oa

ΛΦ1 τDx

537τn9ιD^ng

^φr^Φ^τoΧ ooι DιιΙ ιD^!3 y''1λDιΙoo^σ' 4ΙΙD /ιoΙ] 'Dι3Θ?ιoodπ 'no]Dλry υoιoξι6οx υ^ιDo

-pι6 t'φxιιΧsιτoodq

tιD7

^Θ3oy1λDΔΛ3 ^Φ7

1ovδ 'oluΙ]Dλv

λoΙv]Ιv ΙoJdΙoιΙλ 3ohl3tJΞdlvx

ΙoιYJΙv ΝαΙYΙΘ ΝιDιtΜcΙΙΙτvd]:Ι Η3ΗΙΝvΝλ3,Ι3


ΣT' ΣπΑNTHΣΗ EΡΑΣΠDΝΙΚ)N ΘΙAΣοΝ AΙtAΙoY

xΑΙΡETΙΣMoΣ ΕK MΕΡo\Σ TΗΣ ΓΕNΙKΗΣ ΓPΑMMΑTEΙΑΣ ΛΑΙKΗΣ ΕΠΙMoPΦοΣΗΣ Χαιρετiζoυμε με διo[τερn yορd και ξεye'lρloτ6 εv8ιaφlρov τn ΣT' Συvdvτnon Εpαoιτελ'vικι6ν Θιdoι'>v AιγαΙoυ πoυ φ!τog y!νεταl o' 4vα αn6 τα πιo 6μoρφα νιoιd τng Ελλi6αq' τa P66o. ΕΙvαι onμαντlκ6 και ελπι6oφ6ρo, yια τoν no)'nrcμ6 και aν ΠoλπIστιΚi αnoκ!ντρeoon, τo γεγov6g 6τl !ναg τ!τoιo5 Θεoμ69 φτdvεl με επιτυyiα aτov 6κτo yρ6νo τoυ. Πιoτειioυμε δτι εΙναl απαραiτnτo να ανoξει o 6ρδμoq και σε aνdλoγεS συvα'lΙτiσε15 Κα1 oτιg υπ6λoιπεq περιφ6ρειε9 τn9 γgilραg' 6πoν καl εκεΙ n Γ.Γ.Λ.Ε. lxει vα επι6εiξel μιa 6εκοετi πρooπdθεια εvΙo2,υoι9 τng εροaπεyvικ19 6nμιoυργiαg με ψlματα πo)nτΙσμoιj' aεμιvdρια, εβ6oμd6ε9 εραoιτεyvικ65 6nμoυργΙα5 και πdλ(9 πd'ιτιclτικ{5 εκ6nλdιoει9, Η αψoyn oυνεργαoiα μα5 με τo ΥπoυργεΙo Aιγα1oo, τι9 Δnμoτικtg καl Κoιvoτικlg αρ1tg των vnoιciν κοl τoυ9 εPασ'τε1τικoig θιdooυ9, μα9 ε6Pαι)vεΙ τnv ΠΙστn 6τι o θεoμξ αvτ6E t1τι oπoυ6α1o μ(λλov. 'Evα μOλov πoυ to1ιlρoπoΙεi aΚ6μα ΙΙε' ρισσ6τεPo o εΙΙ1μoρφCoτΙΚ6s Καl 6λη 6βYων1στ1Κ6ζ ΧaραΚτΔροS τng Συνdντnong, Ευyαpιaτoιiμε 6λoυ9 εκε1νov9 πoυ oυν!βoλαv oτn μεγd'λn αυτli πρooπ6θεια. Καλli επιτυyΙa!

Η Δtει,θiιτρ1α ΠρoYPΨμ6τωv Γ.Γ.Λ.Ε.

BΑΣΩ ΝΙκoΛoΙloYΛoY


3oNv\γLΙ]^Ι 3ΗνγxΙ]^Ι ηo99<Ι

τΘ'rU'Hv sodφ9du

noq9.Ι SoΧdoτlμan-Λγ

'ο1Χmτua τ7φx sιοoτΙ?Xnz Snoι rox sιΙ4oloιdoΧns Snoι 'sιΙnodρΧλno 5no1 '5o1sgτoι

5oιΙ Sgιxτdιoag 5uι ulnzuplo υdvιmdoι lαιo ι'noφ!τΙno og 5φγoδoo roι yo) 5οτΙ ψxτιoιιηoπ ιul orΙι'ι9λ ougdι aιΙ ιnoo 1noγarΙs o6 aou Snoι Sz1slaιΙde 5ιιo aτΙ4odνΧ Snol o6 'noφ4 5αι φζnoaδ gxτdnsg olo lnoιψΙ 'oιιo noι Sz,ξιιoοds ro rDΧ noΙDλιv no15Φδ 07 9nD 5ΘΦ SqλdnoιιΙug 51xτloτlryoπ so ιι1t ιτΙs 5oιΙ a vl9oι mlqz μλuπ uιιτρl' oogι ιox ιeι'φιs 5υιΙ oo9t 'DooDΥPθ 5DτΙ τoog ΙΣ -p\z'ιo ooga ιοolι1γoxoιm ^'oθnoΥo'DdDΙι '5oτΙ Szι1ιoιιno τo ordqo ol 'ιqodnτΙ 9τΙooΧoιο ιtΙ ιοx 57g){ olo oιog't arΙ λ'oιDΙ]olλoΣ '5oι1 ιφxτg ιoι ιιιο oπoxgιφ ηιoλoγso noΙΙ 'oo7 Pd3^ P^ Λφιi3aY3ι1 ^Φ1Pdoδ -oφλ oΧnoμlo ,ι ιoo Sψulu)o'ιo SqoxτlοoΧoιo 'PΛtΥι3g Dι ^oo sao1vθolDfi 'no1 DΓ{pτλod'o ,ι ιoo Snopdυ mι $axnγ1 'o1oλry 9xτιιrgγa oι 5coι9 5uι 5nouφd6ιo Snol gxιznιdoqoι oogι aoorγ9πτΙ t'sg odtιγxgγo orΙoρx 'ιoιo ooooφ6 9ττΙo11

Lovod'aΘ'Ξu'Ηv.Ι.odvΞodUΙJt\Γr' λovod λoxdrhΙHvΙJNv 3oΛ3Ιl-ΞdΙvΧ

ΙoΙYJΙv Ν(xvιΘ N{rΙΙi'δcΙΙι3Yde Η3ΗΙΝyΝλ3,Ιx


ΣT' Σ!ΝΑNTHΣH EPAΣΙTEζNIKoΝ ΘΙAΣrrΝ ΑΙΓΑΙoY / 4.ιι.93

ΘEArPΙKoΣ EκΠo^ΙTΙΣΠKoΣ oMΙΛoΣ ΣYPoΥ

"o ΑΙIoΔΛοN"

αυι6 Eou x€}τ?Ισε μrα ομdδα Συ Θεατpo ''Απdλ}ωv' '1ταγ tο1 γα τou δd,σθ m 6voμ6 Εr,αEχvικ6 Θlασo τo 1977 γα Φnσεt Ρtαγ.i,v

To xλεloι5

ωυ.

ol οxoποI mυ oμΛoυ dvα xαθφd kαλλτεlμκoΙ. Σιg δραοιnpr6τnξ mιl ουμπερlλαμβιivovιαr εκτdq

τωγ θεατρft6γ πφoσιli]σαnγ kα τns oσμμεm$5 τou oε Σwαvοloαg EρoοtτηΛη*6γ Θldoωv καr οε παw}λirια διqτ,lνlαεx,i Θεαιprκd φεoαβdλ n δrοpγ1iνωοrι εκ_ Θε.εΙrv εrασικ.i'v τqγd,v, n nαρouo1ασΙι πonuxd)v {αr λοYoτε'lνlκz)γ βραδrιnv κα&ξ ru oμrλtη αn6 δΙοxεκρβιουs oμnΙξ. Απ6 το 1977 εα,ξ τo 1992 o "Απ5Dωγ" αvaβoσε π πφαliτ, aρYα "Εlμα λεβrι.ms ΣUρισvξ' τoU Mlxdλn Δiμoη "ΨσJpΜγ,α Συρtαvod oυζι'γoυ" τoU λ,lηliλΙ Δnμoι,, "Θεr5φλos ΙfuΙρnc' mιl Mrydλn Δnμoυ (Λ βραβο αvδρικo,} ρooυ' βραβdο α.ΙγoYραφη σΙo 4o Φεαπβιiλ IθdκιQ' "oδ6ξ Tαxυδρoμεloυ"' "Γραφε1ο Ιδε(i'γ' τoυ Λv(6νn Σoμφdm, "€γα nλ6Μσστo πρωιv6" τoυ κ1vιεPo, "E' εσεIs ol σξω!" τoυ Σαρoγ'αι "&κofδd τoυ Tσ,xcφ, "Τo τσαιηdΚ" (ΠσΙδtι:1 ΣκtιΦ, ''To τdβλ" τοu Δnιl. ΙGxαiδn, ''Tα σκd1τρo' τoυ λnx6λn Δnμοι, (ηαβεto β' ανδρtκor

i

I

I

I


ΙoΝvΦ3J33ΙlNΝyΙJ

:^gΣΙ,ιισ.'}Ιm'oDDΣ

3ΗJdeΠv3o)ΙΝ 3Ι]\ΛΙlJvε

3o3lΙoν11{

3ΗΣvN\Γr'J ΗΙwο3Ιo)'dyΙ^l

3o3dvε'}^ιΗv 3DΙwΗZιYx 3oΝvhΙ τvdλovLoΣ 3ΗUμvιΙΙ^{ 3oxyιΙ3oJdοΙJ

nΙτ^9ddοonΦ

:Doο,Φ

φΣΙΛfτ3

:!EτonoΙ,,\Ι

'rο3θo^ιD{:(

,,YΙΔΙoNo 3Ιdσx ΙΘΙΙ4Ιv{vΙΙ. Ιoεσ)rvΙ ΙΙvιrdλΙvΙΙΙΔM{

.*

'\9^DuΙlD' nΦΘx91 no1 ,ρ{αΛo s,dΘx ΙΘ'ιΙΙodoι oJ,. ,,,a) ,,-r ,."dr# ud,Dy\ι,. .d!!1,oτ dDηvηo nα .βxrι^ τΙΙD'rg(9v!t lE ,d) DΘD, Σλγ sΙf, ,p9 -ΦΙo,n1ou Η. l^φnYo'U ηοι .,loΣ,odlY to. .1,lYφlιo dDΣoo no1 .,so1o 'μda soΙdr,59dοd% o,, 1ι'oYnοΙ9€Ξ.dJ nol ,,sodp'(ouoΙ] o., ,ΦflDΠ πdμαη noι .oγψdη1 ιογ. .dUΙ1Ιξ nDηsno nΦ "DlxrN 'Ξr'rgΘv., 'rn^DΨJ ud9lπdJ no1 .,53rμοΙΙΙ3 Ιo^31pδr onv. 1Λφ,\{ο,l ηΦ) noι .ΙαΙodλD Ιo., ,p.DΣno^^DΙJ .nuv nΦ ,.φ]ρπδ]Ι Ξj9lgl3r,\Ι" .nοi{μv uYpxrΙ,{ nΦ .sudΙry 5oYΙΦ3Θ. .ψΙ.ΛDφJ udΦudJ not ..8ωασΣuΙ'3YD ΙoEdηodDx,. .μΦirundDx not μη nω .s!xdο, 1Dndo) o,. .9",ΛoΨJ ud9λ vdΦudj nol sσiΙσrodliΙΙ "Ηo9, σdΦσdJ nΦ ,9rj_Δo{DJ

.y1ΔηοJ _udJ no1 ,.Dφ> oΦ prnoΣ.

φd,ld sDλE- ,nηnoΙ9fΞ .dJ

no1 .,s9noDdBu ,lrlnD.{DJ

o.

ιd9λudJ ηo1 ,p.ι.ι:ξo:οτξ 9dπΙη οtu oJ. .,'diππ 9ΙΙD σο43J.. lnηnοugΣDz nΦ.ΙN nοι .βιrηg1φιJEfiΦ Lsoληodnj 6., φ oω nσYΦ

λoΙvJΙY ΝτΙlvtΘ NιrΙΙιοCΙJΙlYιΙτ Η3ιlΙΝγΝΙ3 .Ι3


ΣT' ΣYΝΑΝTΗΣΗ EpAΣΙTΕXNΙKοΝ

ΘΙΑΣ^CΙN

ΑΙrAΙoY

ΔΙΑNoMΗ Bασλlis:

Πρηrπα5: Φωxoμdνα Mφ1ο:

ιδεΡ6$ Πρωτoμdσιoρα9

TαβερvιΦn9 Σπnροζ:

Να']oρp9:

Θε6&lρoq:

Φλnπo9

MΙxΑΛΗΣ ZoYΛoYΦoΣ KΑTΕΡlNΑ KoNTzΙ^ΕΛoY ΓΙοΡroΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΙΑNNΗΣ ΦcrΣKoΛοΣ ΣoYΛΛΧΑΛΑPΗ AΙMlΛIλ BΑΛBΗ ΛNΤPΕΑΣ TzΙΝHΣ ΔΗMΗTΡΗΣ ZoΓPΑΦoΣ ΓιAYΛoΣ ΡΑoYZΑΙoΣ ΓιΛNNΗΣ ΞAΙoPΑPΗΣ ΔHMΗΤ?ΗΣ BΑMBAKoΥΣΗΣ NΙKοΣ ΑΠEPrΗΣ EYΗ APΙΣTΕΙΔoY EYΗ Α?ΙΣΤEΙΔoY NΙKo,ΔETTΑ PoYΣΣoY ΝΙKoΣ PοΥΣΣoΣ NΙKoΣ PoΥΣΣοΣ MΑPΙA ΣTΕΛΛΑ KΙKΗ MΑYΡH


6

'o&D9Θ Φ 3n o. ,D3xο 5B}Ψτ9 ma DΙΦ^Ιd3ο 3ο _u}otroDiλοdι suοΙlg τxΙoloF-'ιo odπ ΙD' oiτ93 'oΙx 'u^yYnΙΙr'ιΙ ιEo λD^ suoφ-ιo^n3 ,v iDx .J ',ε '.v 5nο -Φ nοι ηo,DλrY ^σJο9ΙΘ ^gryΙd'rΙτοodΞ τor 5φρt trug;d,Dτg noug noμΙdq1nοdη:Θ 4o*Ι^x,Ιοod3 '{9dEο3Φ nol ψo"^",ιo,q "η,γφn"" "g1 mr o11 αo 5οd9d :$oγ3. sDd ,oτoυΛ σ, oo,α sΙ3φΦDdDu Ι3^,9 3οι"4r,'

Ψ

9Ιd(Dx Dlo τD! oο9 oΙ3dgno

.

noΜ9)ng 'γ nol.p]ιΘ'Φfοg ΙΙ.. fudοf3 '3 ηοΙ .5Φφd9 o' 'δοΙΙDdlτ '3 no1 .,u)p\τd ηo! D{9rο oJ,. '''ιΙdΥJοφΣ oτγ"" Ιo, 'dηoΙ^3Θ^3ΙW οDlΙ nΦ,ptrpη ο:59,1nοι 9π^3οΦ, ."φl_ιo9 nor .,nυ{:dr 9ιογπl9 o1. 'u1'19"ιoπd

gi"r.λ g" '9aυξ ',ιοη

^"i *1 no. .nδψ,fu"g nalι

μYnD

Η.

τΙt^Dv noλd9J nor .,9dxαΙ

o'ιιag

"1 noι ,.oτl9λ so -"v. 'iτ-",il 'π ^.' ,,s".μφ η'daolοΞ' 'dxηΧ9oJ τγ no1 ,.Θ19Φ lo ,i.,ilY. 'ιουδτ '.l -, .,5nο9ΛDΙ,l.1Ι o. 'Λoι1oΦ3 vno :οo: r3-.'nodaror3'd:.1nol "DηdDλωI,'{ orqιΛu\o),. nλdj ΘψΦdDu E' ldξη '186Ι ο13ΙuΘrιd9Ι norx Dg9rlg μldrπ6 Ι{ "οo$9,ι"

"d:rΙφ

λoΙx wv}\Ιo ΙDΙΙdJ\rτΙΘ g6'ττ'ζ / λoΙvJΙY ΝσrvΙΘ No{ΙlοcΙΙΙ3vdiΙ H3ΗΙNγNλ3 .Ι3


ΣT', ΣYΝΑΝTΗΣΗ EΡAΣrΤΕxΝΙKοN ΘΙΑΣοΝ ΑΙtΑΙoY

To Σ1'ΙΓMΑ MΑΣ Η ΘεoφKi oμaδα xoυ υπdρxs,

κα nορdYα Θεrρπ6 *- _, *ρω.ρ" * o \ρoνoξ oι,Ιξ σdθnRε voμ ρlox{ ωU λΙoJoU. &i,δικ ζοUμι oρλεΦξ γrα vo δoθεΙ n εUιΦρlo {χl μ6vo σΙous φiΜUs τov ΘεdΨoU να τη 'lγωp1σoσγ, vα τnγ oΥΦnοoυγ, γα uv α\xαλιioolrγ κα να π dp\o στnY η6Μ

rs

λεtτouργεΙ

xioσ, Yα 6λ0 τo voμ6

πξ

Χioυ

σσ,ρiξow. Δεν εiνσ τηΦb noυ ol nαρσdoεlζ ιπ\ ouγ{εηp;νouν n6ηo μηdλo. Ytα τα xduko δcδolfaα αρlθμο θια \. Πoλλo{ ιlvσ οuτol nou

pωτorv vα μdθoσv 1016 ε1γΦ τo μυσακd αι,τlis τnξ πlτΦaξ. Θα τoλ!ofσομε vα nonμε' με nΜρn συYο]σθnσn rs εσθι,νns Ιοσ συvεrliγετΦ n φρdοn' ποξ n εmτUχΙα τnξ oφεlλειοt oΙpφξ σmν αγι,Πoρξiα μUστlκd,v, σWτoYdlv kο1 πρo&αΥραμμrvωv με σΙολ(r$Eιτα nρoγρoμμαιoμ6v. o 'Eρωταξ nρos τ1v ΤaΙγn τoυ Θε6τPoυ ΠoU σUγlσrd _, *μ_."i,l"

-5 *αλλτεprκig μo5 lδεoλoγη κσ τo εγσlκo τωγ ανθΦ"ωv;oυ τ" σΙ,γ"πορ(ζow ιαωδnYoιjμινo Φ6 ιo μιριiΙl Yιo iκφρασn λα] πρoαρoPli Φo. .ελoιλ lou\ ρασΙκoUξ λ6YoUξ πoU οUιΘnow τo Φoτελfoμo. Τo "πpζ δlαγ τiρΨΙν'' Υtο τo onoJo xdπoτε kατnΥoρnθnkομε εμμaσωξ, *o-λd Y,; μoξ καμdρΙ kα περnφaνaζ Fατi η εΙπε1ρlα μαs δ1δoξε πωs o δρ6μoξ Yα mγ dpΨn τωv Πo)λilγ περγ6 Πρ.i'τo Φ6 ο δπn μαξ. Δεv φ]λoδoξonμε γo δnμroυργ1oouμε "οxoΜ,. Θεατρlκnξ πρdξnζ,

oιj1ε ΦυoRonoυ.rε

αo

νο

σΦΦoκoΙιootl,ε

"φπoisδ6ξο\.

ΠρoσrΙαΘo'jμε μ6vo γα σταθoομε με ζloπρfπεra <α με αΜθao μπρο σ.d σιov κωμo πoυ !ρxπα να μαq δεr, κρατι]*τα5 τov εoσι6 μα9 π6ρo γα α6 π δtαρ{i ''τερq,n'' των σ.oδΙωv πs nφαιf,l]ηis. ,*",""oi"onq.nq

-q

nρooφoρoζ Λo] υζ εfl]ιolνων'o<. λ16 τα oroιχεiο ουιd olaλιδιjναιln o EροσlτεxvΙoμ6ξ μαζ' τoγ oπo(o εΠlμεvouμε vα υπερασπΙζ6μαστε συvεx.6ξ

Φ

με (6Θε τρ6πo. Oσo Ytα τα τυx6v λ{iθn xα ιξ αδυvαμiεg μα5, αoτε Μiγ xl ασι6 αγαE6σπΦτo oτο!χτio σξ 6λns πpoσndθε1G μαrkα τ' oYo' πdμε

ωσ (α

τ]s

επlτΦεξ μαs.

l0


HdD{vΦ

ΙΙ vΙJNvl3Ν{DΙ

:9Dn9οE-,ιYΙΦ sιn E)nΘ^λ 9τd1

H)ΙvdιΙlΙJ3 λvοιΙ :sD'r,dΦΙε 3vΙΠWλo) 3o.ΙλvJ.3

λo3lΙoΦ

YΙ.Ιν}[

3vΣλov τΗΝΝYΙJ ]/ελο\rl γ3LΙΝ

YdgJoM vvλοl

τΙΙlYΙ^ιv.κvιτvu τrrgdvNV 3yλδΙν}Ι 3oΙyJJ3

'μxη"ry

sΙn r_Φnd .DΦφdDd3 :5οd1Dιι

.5o,

ΙqUY'oV

:ηor3dp\Φ 5ο1nbo bτΔron ΛYΙΦ

:5oΙdp{ΙΦ

:nοa3d9YτΦ nΦ ud9y .D5rjdαg :l)dry8lodι ηηοΘDnd3ιΙ 5ι9ΙD^cηγ

:ιt1-$dΙl3v nΦ sDΣη.oi

:solοrqu 5αU9i,

.5τn

ι9dπv

ΗWoNνΙv λo)τντΙΙ^ι

wλod

:5DgYΦoΙΙ

3Ydλτw oΝιL vΙJos NoTvs

ΙΙtvδιHhlHwιΙyΙΙ

:5,3οζDdno)

wλoJ

WλWμιαDI YΙxJlΙg

:^Θψdngλ3 yδDd :'9ΙλDlDμΙ

vdvΙεvx YMlJJvLg 3o3.ι\κ.Ι.ιoΙ^Ι 3oJdοΙJ

3ΗdλoJxv3'W

λovλoιΙowιΙvιΙ'Ι

λovΙΝv\(v'Ξ

3αΙλov 3HιoΙ:vπvιI

:sΦDdΙΙpdλodΙΙ Drj{9dΙ!Ξ

;rodοnιηΦ

3οΝΙ33vWΘ 3Ηι'Ξ.Ι_ι{vιΙ 3ΗvΙΝvιtrg 3HΝNyΙJ

:uon9^Ψ3

μωnow

3o'3vdΦ 3Ηvo)lΝ

3ο3Ι'\r.ζΙΙοΙ^ι ?ο

J.Ι( JΙJ

3ΗrλoZJYΙ^ι 3Η)vJ ,ιovΙouowιΙyΠ vNιι

1qtI^σ3 ynσoD]r) :πrdΙon1N :DrδDdλoΛr3

3oΧvιΙ 3oJdιJΙJ 3Ι1Ιι]ΙJvNvιΙ

n,αθo^r3

3\ΓrYyσNYΙ^Ι

,,3HΙλrΙiΙΠτry o,, 3ΙΙZλoΙΔtaΙλox

'Ι^Ι

λoΙYJΙY NαtvΙΘ NσlΙ]ΦccJ,Ι3Yda H3HΙΝγNλ3 ,Ι3


ΣT', Σ'ιΝΑNTΗΣΗ

ΣτρoιJμπoυη UηnρEΦs Φυ funPd!-m:

Bφoψnq'

υπnρ6mζ τoυ

xφΛ"os,

ΦλΦπoι,:

σYanημεγξ πΙξ BιτoΡζos:

Koι,μΠΦα

Πonξ:

Kaλfσμ,νol:

EPAΣΙTDΝΙKοN ΘΙAΣοN AΙΓΛIoY

KοΣTAΣ ΠΑΙΙΑΔHMΗTPΑKΗΣ

MΓιAMΠΗΣ ΣΑxToYΡΗΣ ΣΙMoΣ KAΡΑoΛΑNΗΣ EΛENΗ MοNoΓΙοΥΛH ΝΙKoΣ ΣΕZF-λΙiΑΣ ΤΑΣoΣ ΦoYTΣoΣ BΑΣο ΙK^EZΛKoY

rΙοPΓoΣ ΠΑΓιAPoΥΣοΠoYΛoΣ Ε}TΕMA AΣΛΑΝΙΔoY

ΛΙΓΑ ΛoΓΙΑ ΓΙA To

ΕPΓo

o "Λεnpiντns' εivα n πP(i[n kωμωδIα τoυ νεodλnvrxon μoq θεd_ τρoυ Πou Υρdφτnκε κ1 αvaβnrc στnγ ελε6θερn μπαεπαγαoιαιxn ΕλMδα (ΓΙp6,τoπφouσ1ιiσσιxε σιξ 12 Mαtou τoσ t835 Φ6 τo θ1οοo τoσ Α. Σκo ζ6πoυλoυ). "o Λεπρa'vτlζ" κατaγEα αΠ' εωεiαs Φ6 τnY αΦι6 (ωμω_ δ1α, ατ6 τoυs δrολjγous τoU Mε..αvδρoυ, με φισιoτεΧY(a εγσωματωμεγo στo1Ιτ1α πξ λσixnξ Ιταλtfrs xωμωδlo$ πιζ 1Φμrν.Eα vελ dρΕ. o xoι,ρμofΦs

αrσιd τf,ξ διΙ.Ικns kουλτofpα9 τoυξ φΦtΜυξ "πlγακoπλιhξ" σπr'Iτεuε. "α Στo ''Λ'πρaντn' ο xoυρμo.'ζnξ με μovαδικn ΘεατΡ1k6τnτα f,ρtγ τo

τoυξ ΠΙΘnκσμoΙjs

δεv φvt1θnκε ηoτ6 τα

τov λnγι{o xωμo. κα oλodnρωμεγo1, 01

Γκ6rτoλ kα το Tοξτrφ - nθoγpαφd kα ΨUxoΥpαφεi

o1

xφΦiιρεs

τoU ε1Yοr Φτπρoσ.Dnευ"τ]xoΙ

δldλoγoΙ ζ.ΦταγoΙ, ol σΙσΙνaξ a,ρnμσrkξ σ' ασι6 rτΙv (ωμωδ1α 6noΙ, σaτυ' ρ1ζα τα nαrφoλoγnματα κdπoloυ αφελoJξ πλοι'σloυ.

12


ε| .sDjοnodDtr sΦ_,D"nηoι sud3rrdπ ΛtD3οηu9aτ Sοdφx .ζ

'",ιoαlΙo rιΦΙΦgΦδπ '9'ηn grΙ:xdo 3n

lΦΦ3v'

"sΦμΘoηdΙε

oΙdyMΞna .,

s!σDΙdo3v" lonοΘΙv 'ε

'sΨiΙδDdλΘ) ΦΣ DοnφΙY 'z no^9tu 5DJ\DΣοD9!9 'q,{D3 tΙπgmΠ 'oΙδ,λftο9!Ιφt&Π ,nodDjθ otΡΙts D, 9,\ηΙl),. 'Ι :^ro.Ldno1Ιη noug 'odΙr4Θ ..,odψ) 9Σrcι\oU. 3ond9l

α66D

l(Ι86Ι) ,v τo' (ss6Ι) ,J 1€s6Ι) .ε .v'1 .U^l,\EnΙr'lι,, Λφ^ytsJ - ^ιDψτlτiοdJ Uoog,, μrgoτd3q ΛD ,39,9Ξ .^9ηx3J (3 .5D,δ .Spnnoψ .,,ylw3 ^9'n_oD'Ι3

^ξtxDΙdαV

_οdλoDV (9 ,5oj^x31ο1ov (λ 'Uopd ιΙΛιΙnzΙ d

9Ι 5oξδ

μπΙdαv. nod1μΘ

1$

(D

DΦn9d131ξlΙ ΛΙ,toλdηoΙ3y 'no1 μondg, Λιa 9!D DΙλ9α odMal .o"EoEηoΠ οf '5οΨδ9ΘΘ o,. Ι.{cΦ

3ο(DdyYunnο

vΙvΙ-vΙrv

nοdφ3Θ ηo}Ι^bΙσDdΞ sDjgΛoι1oonο s'ιo^Φry 5σΙ 5σG}.,lΙ

-ιι6Ι-

.3ovΙΦoiΙΘ o,,

τHΝFΙvΙJrι}1ι 3ovΙΙ^to 3oΣΙΛDrdΙovΙΦ c)

dJNΞ>Ι o>ΙΙJΞΙΙΙvc) ιΙ

€6'ΙΙ'9 / ΙoΙvJΙv Nιr3YΙΘ NιD{t|ΦαΙΙ3v.trΙ H3ΗΙΝγΝΙ3 .Ι3


ΣT',

To

ΣlΝΑNΤΗΣH EΡΑΣΙTΕXΝΙKΩN ΘΙAΣΩN ΑΙΓΑΙoY

Θεαρki

τou 1μnμα

'ΛΦβοfll Σκnvn" μΦt οnμρα

α#βοοε τα πα

1979j "o ΑφεMξ", Κωμoδ1α, Δ. Ψaθ6 1980: nφdΦτρunlδo", Λωβ,oΙn μouαni επ'θαlpnσΙ, L Αvααοαλλi ' B. xoζnμαriλΙ

i98Ι: ''Mπρol Φαρtσαlof', Kωμωδlo, Δ. Ψαθii

nθoΥροφIo, rlαν. Πoσπdο ^€σβ!αxn Kωμωδiο, Δ. ΨoΘ6 "Εξoμκ6 Kειτpo o'Epωξ', "Τo νnσIms Λφρoδiτn5", δρriμα Αλ. Πιiριτr 'H ρouδ,d", Kωμc}δIΦ σε μυEλnvΙ6 !τ0rβλαλ6" Λ. AρΦαγ6η0σΜυ "4 Moν6πρατο" (Moυpoελζ oυlλλπμ9 Ιυμιηoσαin, Στρ1γτμπεργτ)

ι982: ''Γ1 oγdπoυδοUs", 1984: 1987: 1988: 1988: 1989: 1990: 1991: 1992:

t992:

"Hλεrρα''' τρα}τ'δ1Φ Σoφokλi (1990 επαvaλnΨn) "Η Bηγaρα'', nωYραφΙζ μouσtKi xωμωδiα, Ηλ. Kαπαvdο "EKλnσΙaζoυσξ". Ιn"rμωδIΦ Αρtσιoφdvr (1992, 93 rογdλnΨn) ''ΔεΜσro'jρou & υt6ζ', κωμoδ1ο, Α. ΣΦatrλdρoυ

'o

κλξΨαξ... τoU κλΦα,ντoi'' οdτφo, NιΦΦ Φo

'EΜβε μdρo5 oτr5 5 ουvαπiσεls τωγ ερootτηγtΦγ θldσωY πoU δ|oρtoνδνε] ιo γπoUρ\εlo λ\αiou. με ιο θεαρlλd dρ\o:

Aγαiov,

ρouδld'' (Α': l8 27111/1988 _ MvτlΜγn)' "Hλεηρo,'(B': t3 x{Φ' "Η BεYtτρo' (Γ': 1 1ν11/9ο, ΣaμΦ, "ExΑnαaζovσεξ" (Δ'| 29/10 - 9l\ll9|' Σtρos), 'ο xλiΨοs ... τoσ (kΨαγτoξ'' (Ε': 1 1ο/10/92' ΛnμγoΦ. Eπiσηs "ot Εx{λnαaζoυοεζ'' πoixr(αγ στζ 21-Ι t' 24110/89,

l9η2 σo Δlεθνdc ΦrσUβdλ ΘεοτρoU ωU GoPPin8en ΓfρμαΙοs Rα σ1ls,,8 Gη 29 Αηonσ.oυ '93 σιo ι0o πα}τ6σμο Φεσιlβdλ Ερoσιτεxνlkoιj Θεdτρoυ' αο Πp1ΙEπdτo Φσ Moηac, (M6ιτε Κiρλο).

ΣKΗNΙΚH ΠPοΘΕΣΗ "FΙ α,ι4pι6πrvn μoΙpo τo πεπρωμwο, τα ερωΙ1ματα Y1α ''m πρrι τo τo μειd'' τo μειαφuσ*6 dΙ(oξ loσ περγd Φ6 ατoμk5 εnΙΠεδo σε olιoUμεvN1' nτον ιο Xrριo ερθΙομαια nou μα\ iιανον να oσxoλnΘoιjμε με σlγ τρο1τ,)δ1α τov Σα?osλlt. Η d<φροοn αιτn1g π5 παΡξ!αfξ "σγωvIoi'

τiρα' noυ

μζ

δtσdpoοε σEt δldρrcΙo τωv δoKμ6Y, κοr μoq δrαπερvd α6μn,

αιΦnιa δp6μo5

μαq γrα τnv παριiοιαon.

14

.

.

".


ζt ΙoγvoΣΙΝΗ7'ιlrx 3oldυΙl λoΝNvοΙΗZΙ\Ιx ΝοΦλdι ΗνvgΙΝo) vNΝv ΙΙ)ΙvJtvou })ΙvτΙJlν tΤν\-JΙNo' γΝΝv λoNΗΝWo], λ33Ξ.LN 3Η)vΝιrvλμ{ 3ΗNο"Ι.Νγ

ΗldσJl

λoΙιJΙνγεΙv

\a{ΙN

vΙdvΙΔ{

ΗldσgJ γ)ΙN ΙΙwgJΝo) vNi.{v ,ιoΙσΙ!γεΙv vΙ.Ιvμι 3Ξ)ΙΙ^l 3oJΙ.Τyx 3ιDιγΝοvλμ{ 3ΗNσJNY λoγVο)ΙΝΗ7_Ι-γx 3ο JdιJΙl

:α^do :5σΙ^n{oΙl :sμ\γm11

:(ηΦv)

's

5ΦoΧ

:(^σ.ηηnυ,γ5Φσi :α,9ndn1 :Sorjλl9'τ

:η3λιr

:5D,o3dt3l :ΛΘnΙv ' sD'ηrΦ

:^Θ;d'

λoNΗ,ΝΙ^{o} λ33'11.ΙΝ

:U^9τlοΙ

ιDΙvlΙVοΙ ] \ΙltvΞlJv

:uλ9λΙΙ\Y

ΗΙΔΙoΝvΙv ].1lΙoΦ

Dφno 9,ΙdrffΘ ιn 9Lγ

λovyΙ3vJ3vNY YNS\E

3νΖJγJ\Dι 3γJ3(Σ' o^]dD\):3οΦ .N 3Η3YNYΘ πod 1d4o1λD3 3γ1γΙJYΙNΙUr1Ι 3o)ΙN 3}JvτΙlΦΞ3 3\ΓJdvNv 3Η)vNσvλ]^Ι 3ΗΝOJNV 3ΗvTΙJΦΞ3 3vΞdvΝv

3ov,ιoιloJOΙJYNrU 3o)ΙΝ ,,ΙΙΝoJΙJ.Νv,,

:5D,o9d otpnls

:ο,oDλd3F!3

D'o3ΘoΛιr3

H!)toΦo? Λαι γΙvσJvdΙ NHΙ3 oλtrΙΙ^ι3Ι3vε

ΗNoJΙΙNv

λoΙvJΙY N(ΙσΙΘ Ν(DΙλDcΙΙΙ3γdτ Η?HJ-ΝvΝλ3 ,Ι3


ΣT'ΣYNΑλτTrΙΣrΙ EPΑ)

ΣTΗ PoΔo ΑΓΙ

MP@TPAMMA + ΠEMΙΙTH

NoEMBPΙoY t99' Θεατpιι65 Εκπoλιoτικιi5 Oβog Σιiρoυ "o ΑΠoΛΔΩN' 4

[. Kαμπαv6λn: ''ΠαρaμιiΘι 7ρρ1g 6voμα''

ΙΙΑΡΑΣKEYΙΙ 5 NoEMBPΙoΥ 1993 Θεoτρκi oμιiδα Χoυ M. Xoυρμoιiζn: ''o Δεπρ{wng''

ΣΑBBΑTo

6

NoEMBPΙoY 199'

Πoλτroτrκ6 K6ιτρo

"o ΘΕoΦΙΛoΣ"

_

Φλoτη1uκξ Oμλoq Muιλivng

Υ,νκ6 Aνaγ6νn9

ΙcYPΙΑκH 7 NoEMBPΙoY 1993 Θεατρlκi Oβδo Muολiνnq "oΙ ΑΣTEΓoΙ" Αροιoφιiνn:'' ΛνoιoφΔτn''

'Evαρξn τιaραa'

ΣEMΙΙ\ΙAPΙA ΘEArPΙΙ<ΗΣ ΓΙAΙΔEΙAΣ EΙΣHΓ[ΙTΕ: Γ MΑNΙΩTΗΣ, Σηγραφfαg K. ΦΑPMΑΣOΝHΣ, Kολλτεγvrκ69 Δlευθυιτιiq ΔΗ.ΠE.ΘE. Αγριv{oυ N. XAΤZΗΠΑΠΑΣ, Kοtrλτηνlκ65 ΔrευΘυιτig ΔΗ.ΠE.ΘE. P6δoυ K. ΝToΥMoΣ, Ηθoπordq - Yπειiθrrνoq Θεdτρoυ Γ.ΓΛ.E.

ΛΞ,PoΣ

-

^ΙΙMΙvoΣ

_

λ,{YTΙΛE

]


]ΙTEXNΙI(C)N ΘΙΑΣc)N ΑΙΓΑΙoY NoEMBPΙoY

πAPAΕTAεtrΩl! ΔEYTEPA

8

NoEMBPΙoΥ ι993

Θεατρlκ69 Πoλuotικ69'oμλo9 Σιiρou''o ΣoΥPΗΣ'' Γ. Σoυρfι'' ''Η 1τψαφtτnaιq'' I

TΡΙTH

NoEMBPΙoY

1993 Moρφιοτrκ69 Εκπoλτtouκ6q ΑΘλnικ65 Σιiλλoγog 9

'ΛΗMΝoΣ - ΛΑΙKΗ ΣKΗNH"

E. rτε Φλiππo: ''Φlλoνμtια λ[αρτoυρlvo''

TETΑPTrΙ r0 NoEMBPΙoY 1993 Θεατρlκr1 oμιiδo Σ6μoυ

Γ Δrο}aγβνoυ: ''Mdνα.,. μnτtρα.,. μφd...''

ΠEMmΗ

11

NoEMBPΙoY

1993

Θεατρπlr 0μ6δoΛ6ρoυ Δ. Mloιτζi: "o Φ1d1<αs"

6oεolv 8,00 μ.μ, ΔΙoPΓΑNf,}TEΣ: I

tλτrΙ -

Yπouργεio Αrγο1oυ Γεvικi Γρoμμoτεlα Λα]'κis Επtμ6ρφnσns Noμaρfα Δωδεκαvrlooυ Ν.EΛ.E. Δωδεκαvιlαoυ Δiμog P6δoιr Δnμoτrκ6 Περlφεραοx6 Θ{oτρo Ρ6δoυ

ΣAMoΣ - ΣYPoΣ _ xΙoΣ


ΣT' ΣY}ΙAΝTHΣΗ EΡΑΣΙTΕxNΙKrrΝ ΘΙΑΣoN AΙΓΑΙoY /

7.11.93

ΘEAΙPΙKΙΙ oMΑΔΑ MYTΙΛHNΗΣ

"oΙ ΑΣTEΓoΙ.

Η Θεαιρlnl oμιiδα Mιτα Μvnξ "οΙ Αστεγot" δnμιoσργi_ θnxε τo 1985 αn6 μΙα ΘεΦριnl παpaα ποU ι,nnρxε

Φ6 τo Ι983.

ΣαY πφεα πφouσ1ασε τo nαδtk6 θεατρk6 aρYo "oΙ lαoρ1εξ

τoσ παππot Αρlστoφdvn''' σε διασxεσn .oU ΔnμnΨn Πoτομ τι. Σov πoλuσιΙιι1 σ.,)ματεio τo 1985 αιεβζa τo 6ρYo τoσ μα γ(iλn KoρP6 "To &nλαγd φεF β6τ]". Tov Δεκdμβρrc του 19s5

Πoρoυσdζα μα σαρd μoν6πραkτα τoυ K.iστα MoUρσελ6 με

τov Yεγlκd τ1τλo ''Η (uP1α δεv

n*oεi".

To 1986 αvεβζα τo ΠαδΙkj Θ6Φρo τoU P6ryερ Xdxφελ}.ζ σε μrd ''o Moρμ6Μζ',. To φρασn^Ξrγ'αs Kαλoγ1ρonoιrλou, t,lεi πωρ"ι μtρo5 σ.]ζ ιΧδnλ;oεlζ Yto τoν ιoρt0oμ6 o1ζ πηaωμtαζ nμερoξ rc YUνακα\ μι

μoν6πρ0Ιτo "ΘρΦολλo'' ιoU ΓlJργoU ΣΙoιjρm σιi ιo fργo "Κoμμdυο ΘρΦdλο". To Ι988 πσζπσ τo ,ρto τoU Γ. ΣKoiρπ 'o KφιιΚ6 Φs rφd λiYo βζdρns". To 1989 "o γΦξ" τoι, MΦloσ Πov/rc ;α π σUμμεrrλd των Ασηωv στ1ν Α' Σuνdν.mon ΕρασlιεχatΚ;v Θldoων λγοi oU με m Ιδlo dργo. To Ι990 π6λ rΦδlκ6 iργo .To 6ναρ6 16n ρ.,irrou" τoυ Ευl€vΙoυ Tρjβtζli κο1 σι,μμετοxn σmv B' Συvιivτπon Εραοrτεxνlxιiv τo

kα]

Θtdαrγ ΛYoJoU με !o aργo .o KφαΥkζnζ πφιi λΙγo pζιiρ;ξ,'. Τ; l ο9 Ι σν κ)ΦσσtKi aλnΙκn Φμωδ(σ των ΑοnμdΦ Γtoλοtrd xα ::ρouolοζει

Kr6σια ΠρειειτaPπ "Mtoξ πεντΦoξ γ16τα" πoυ εΙvα *μμ-η; .-" Γ' Σσvdντnσn EρoσlτελγIκ61γ θldσωv λYα1oι, καθ6s"-κα1" ",ii*"x,1 -"" εορταoμ6 τiξ παγkoσμlαξ Ημ6pαξ Θεdτρou με τo μov6πραιτo τoσ Ιftστα Mοι,ρσad "ΣUΦτnσn περi μσιo]6τnτoi'. Γ1α τo t992 Π(λ norδξ6 fPγo τoυ EηεuoU TPlβtζd "To τξ1δl τoυ TouρτoιJp1, kα ουμμειoμg o.- εoρ'

18


i.\

,'ΙolΦY τo' su^μ{'jnr1Ι'o'Θ -53dr-{9

:nnoφ93loD19 D^ 3nnoΨθ ';δd39o 3dd 'Φ99-σ19' orn μDΙl 5nοι uΙ19Λo sσΙDMλ Ιo μou '53tJDΛηλ 5α u,λpλD ^noη 'dr-Λ9 ^nΦ B^dΙDι mi DJΥDΙooΙ 3d Ι3lμt tΦ Ιo,1DΙJ'uoDηdDΙ ^ιΡ,τD^nλ ^9d9 Λo sDΛφ,ιD o Ρ!ΙJ 3d9oλoYotD'Ιg D^ 3nDΙ}ωDdno' μDτJ 3ino^x9ιι D^ 3ΙlDΙμDDdnσ βοΙ Ι 'τd9!u 01 l3o9Φ SDd p'tJ 'σ9&n 3dnox? ]ΦiJ 1Dd -ΙoΙ]oD' u 5ιn oη9x Φ Ι3ξ nou uη3Δn9^D Ψgηug) l3βΛng^D 5Dd μx 'Ι 3r_σ,n9'DBα DΣ ΦxnξΦ g^9dl3 u ΙDΙJ Suo,ιY Sr'nΦttD^3 oΙd3! ^u]o p,ι\oΙ Dl oπdy1οno

ι9

3τlnoF1oIι j1DΙJ '$^u\"tΞ. 3ΦDnF ΙΙoIJ

j,.σψd1oοnv.

5]3d3

σ ΙιDΙJ

τφdoΙn

DΘ ηoYtD

noι9 4oτouι nor 9τdox Dlo 'u^η!rΙ/\Ι λτΙΙο ,66Ι nol o^9dl3x o1 'or J3ιoDιοnodDΙ Dθ ΦΙ φ9d uω 'norDλn . ΛΦpΙΘ Λφ"Ι^x31Iοod3 uoιEn9Λn3 5od9d uΦ! Dθ looropdDΙ DΙoΙo λn 3r{ μo1xDJ o:oφ1 uoodδο; .π ^urο ! Φυ'pnΙoB τD' D'F,1oU ΙiolΦΙ'^,Ι no1 'ftoggΙ3 5n, -3d 3o '.r9dωIοnv. d31σ)o3,. 5Ι1 9Φ DDnopΙοοuD 3d nodη3Θ sDd;nΗ 5DΙτ1o-oΙ1o 5uΙ 9do Λa,ΣnΙa -oιdω rcυ lξxτldno 966Ι oJ 'DΛτdrrr^,ι Λτao ΙiorD1ry ^ΘφΙΘ noι no;'{d Sπo1ιlογ'. φa:) roDdg uoπn9^n3 λιr,ο mx ^9nη:d '5noδ4 nodψ3Θ 5Dd9nΗ 5DΙdφΣλDΙ1 5Φ 9noD1

jd nΦ μn]'orΙg

Φ,1ΙdΦ3θ

ιι

3Ιl

-λoΙYJΙγ ΝτrJvtΘ Ντr{Ι]ΦαJ3va:Ι Η3ΗΙΝYλΙ,ι3 .Ι3


ΣΤ' ΣyΝΑNTHΣΗ ΕPΑΣΙTΕXNΙΚΙ]N ΘΙΑΣoN AιΓΑΙoY

''ΛYΣΙΣTPAΤΗ' KoΣTΑTΑXTΣΗ NΙKoΣΠοΛΙTΗΣ oMMΙKH ΠPoΣΓιAΘΕΙΑ KΙKΗ ΓEοPΓΑNΙΑ NΙKoΣ'Ι'ΣlPΙrοTHΣ

MπΦρaσn: Σογωεσ1.t Σ!σlvΙka

ΔΙ

ΙαmviΦ: MυρρIvn: Δodλα:

ΚoρMrα:

ΑNoM Η KtKΗ ΓΕοPΓΑNΙΑ

xΑΙ'ΑΛΑMΠο\Σ ^ΑNΑ KoMΝΗNoY ΑΛtΚA MΑΡΙΑ xΑ,ΛKΙΑΔH

NΙKoΣ ΠoΛΙTΗΣ MΙxΑ^ΗΣ KANΙMI?ΔΕMΗΣ BΑΣΙΛΙKΙl ΑΝΔPAΔΕΛ^H

oΛΙΑ ΣYΡoΠoYΛoY

BΑΣl) ΤΣΕPΝorΛoY

πρaβuξ: B'ΓυγαIxα Γ' Γwο1xα:

Α' KoρUφαIζ: Κoρuφαjol:

MΗ'ΙΣΗ ΑΔΑMTZΙKΗ NToPΑ ΠoΛΙTΗ AΦΡΟΔΙTΗ KoYPoΓEΝΗ ΕΛΞNΗ ΔΕΛοΓKοY ΣTΕ^ΙoΣ ΧΑΛKΙΑΔΗΣ ΣTP^THΣ BΑrHΣ ΛEYTEPΗΣ M\?ΣΙΝΑΣ ΓΙΩPΓoΣ KΑPΑΙΙANNAKΙ_ΙΣ Kc]ΣΤΑΣ ΣTΑMoΠoYΛoΣ K^ΕoMENΗΣ ΤZANΕToΣ )ΦΙΣΤoΣ MΑΛΑKoΣ ΙΠΠoKPΑTΗΣ ΣΑNΙΔΗΣ KΩΣTΑΣ Ψc]MΑΣ MlxΑ^ΗΣ KΑMΙNΑPΔΕ^ΗΣ

ΛΕYTEPΗΣ M}.PΣΙΝΙAΣ

Κ1γnσ1αζ:

Πριiταvι9

NΙKoΣ llο^Ι-ΓΗΣ KΛΞoMEΝΗΣ TZΑNΕTOΣ ΙΠΠoKPΑTΗΣ ΣΑNτΛHΣ )ΦΙΣTοΣ MΑΛΑKοΣ 20


tz

s (nο]Dλry λΘo9ΙΘ'^&aΙoDdg uoιΙl-{9^n3 .Jd 'μdnαf 'J ηo1 .βΙοU]3δDdΙ3x Η., '(noΙDλrv ^ΘοφiΘ ^φπiy€1ΙoDdg uoιn"Λ9Λn3 .J τ^o,93 'Σ no1 ,ρnoΙ9{ 5|o-^k1δΙ1 9Ιorrv. '91^DΥ'J uoιE-ιp^n3 ,v) nonw ΙΘ

'J nΦ .^ηndΙDW,. '(no,oλry

^g,{Ι^xiΙoDdΞ l"s9ytr9lf,Dε

'W no1 5oΨδφΘ'. 'ugΙdDΙ3Φ3 'Θ nor. o" Dld, π"sudjDΣ 3oοd9^D 986Ι o1 9rv'4o'lDdDΙη udrydσv no1uοιλμgoΘDΙ ^ιι 3d .,sDdΦdnδo o su,φxΙr.,Ι o' nη9ouod3λo{D) sDlξΞ 5ιn oλd? 9,τdπ3θ 9,Ι9rοu Φ οdr3 ιao 9doδ ιιΨdu D!ι 3οDd;Λο ζ86ι oJ'D,gο^ov tΓ,D,v o?δοd,lΙnο ηomldn3 noι 5τ3ο!ΙdιηθΙΙt: pπ3 3οΦd9^D ζs6Ι o1 ΙΦn τDΙ ^σJοD,

:ιo-ι 9τγ '1761 oι:lu6ηd9Ι .,sgdno3

o,

nod43

5ηΙdo so_,tdD3Θ

o

,,3ΗiΙΛo3 o,,

λoα3

3oι'ΙΙ^ιo 3oxΙdΙtfi ΙΘ

e6'τΙ'8 / λοrvJΙv Νυ3γΙΘ Ν(rΙΙlΦcΙJl3γde

Η3ιlJNvNλ3 .Ι3


ΣT' ΣYNAΝTΗΣH EΡΑΣΙΤEXNΙKοN ΘιAΣοΝ ΑΙΓΑΙοY

ΓEοPΓΙoY ΣoYPH

"ΙΙ XEΙPΑΦETΗΣΙΣ" ΣKΗΝΙKΗ L1l-ΙPΑ ΕΙΣ ΠPΑΞΕiΣ TPεΙΣ

Σσvωεσiα

ΓΙΑΝNΗΣ ΔEΣlΙPHΣ ΓΙοPΓοΣ KΑTPΗΣ NΙKoΣ ΛΕΓΑΙ(ΗΣ ΓΙΑNNΗΣ Σ'ι?ΙoΣ MoEμζ: KATΕPΙΝΑ TΣΑKΙΡΗ Kατασι€ι,f σrγl6v: ΠΕTΡoY MAΡΙΑ BonθξσxnvoYρliφoυ: ΝΙKoΣKoNΔY^ΑΣ YπεfθιM ε1δσμσrdΦγlκoι': ΠΙ1'ΣΑ BoΥTΣΙNoY ΣιctvoγραφΙc

Φρo!τστliξσκnvns: MΑNoΣΓΙΑ^ΑΙoΛoΓoΣ

ΔlANoMΗ Σoυφροs: Koρδoρoυμnnq:

Ynnρdτnξ:

Κoρδoρouμπn:

Σoι,φρα: Περμαθo'jλα:

Moμμi:

ΔHMΗT?ΗΣ MΑΡΛΙΚoΣ ΓΙANNΗΣ ΔΕΣYΙ_lPΗΣ ΓΙΑNΝΗΣ ΓΙΑΛΑΙoΛoΓoΣ ΓΙΩPΓoΣ ΚΛTPΗΣ NΙKoΣ ΚoNΔYΛΑΣ BΙΡΓΙNΙΑ xΑ?Mr'ΙΑΤΣΗ MAPΙΑ ΔEΣ\πΡΗ BΑΣo ΓΙΔΑPΑκΗ ΠHNEΛoΠΗ ΓK]ΑΙKΙΝH ΠΙTΣΑ BOYTΣΙNoY ΝoTA ΚΙKΙΛH ]νfΑPΙΑNΝΛ ΓKYΛΛ oΛΙΑ BΑMBΑKΑPΗ ΕΙaΙ Ρo1ΣΣoY MΑPΓAPΙΤΑ ΔΕΣYΠPH

22


ετ'

'sFo: .D,ΣΙonδ .ΞEλ,d' o1DΘ

',.uouΞδDdΙΞx' σι 3d ιΙοudΦDΛD uο 'Θ)ΙL.G 5Θι9 '3ΙΙod?δΦDa D ^v ^ιrΙ α.{:i9du D, DΙoDdπog noθrιd no^9ΙΙΘdΘ Ψ,lrauoΙ PΥφ μtθηD ^ο^D'3 δ φ^tr οΙonolD U ΙD, Dn9'ο .oτλ9vΙπ oξdΘDφιΙ3ι sΙoYιoΙ ?rΨ ^3 oΙοηησ o1 (rnο3θ gΛΙ&nuo o1o soΙoΙΘμ.ΛnoD oο91 5ολ9\ SoΛ9dotdDntd

lDΙ sodrdtl? o ,no1syxoπ stn Φ, σ_Ιu'ou nα srγorοD^D 5L 5Θd9 5o^ 9Φ .uλ9δo1oτdY Λot sod! s.onoΙYoDΦΦdΙ 5ο&^9δoYo ?{ιE &lnο o τY 9kd τDi p{.(ou ^αg sαοdμd,3x13 noMg^]ΣτE PΣD3dn} noι amo so ?θo^Do o 3oΙΙqEnfuD nou DrdηdodΙ Dl '^ΘξdΙTJ .,ιΙο D1oD,

^Dι

^Θ^rduxΘδq r_,'λιΓ,ο ιDο 'noo, ψ,'λoq nod4ι3 η.€ t3,hβ\αΞ 'yΙπou ηo,ι9n 5roλD6'Ι8 nΦ ,uoιE δDdrx, ιι Sodι

,ιoΣΙdΦo no1 9dΙDx

"ydnξ' ^σο o13.ΛDΦΦo 5Dd{ι3 5ιι ,.^ι.,ttgΙv. ο&ΨΘ -oxΙdorο, ot 3n noλd9 no1sodo ]9^9o o

Φ, noφΙΘ no1

l.ηo^ο,\,.

'gdn%

'l

nΦ DI3ξ,ιDΘI y^DΙdn3

Η

οJd3 o-ι vΙJ γΙJol/ γJtv

λoΙvJΙv ΝτπvΙΘ Ντr)ΙΙιΦαΙΙΙ3vdt Η3ΗΙΝvΝλ3 .Ι3


ΣT' ΣYNΑNTHΣH ΕPΑΣΙτDαΙκcrN ΘΙΑΣοΝ AΙΓAΙoY

i

9.lι.9J

,ΛΗMNοΣ ΛΑiKH ΣKHΝH"

MoPΦοTΙκoΣ EKΠοΛΙTIΣTΙKOΣ ΑΘΛΙΙTΙKoΣ ΣYΛΛoΓoΣ

Η "Λoiκl Σκnυl"

τoυ MF-ΑΣ 'Λiμγos" axεl συγεxΙlπφoυσ1α on6 τo

Η

επιξιnκε εnαδlt πtσιεfαμε 6ι οαv lπv εξλκrxn μα5 πoρε1ο o}λd xΦ Θα 6rμζε τo

1981' με iPΥα ΕλλnvΙκoι' κα δΦγοfs ρεπερτoρ1oυ, kα&i5 τoπoInon παδικr3v παpαοιdοεωv.

tα μ

πρα1γα'

"Φlλouμεvα Moρτoυρdvo"

6ρ\ο Θα μa5 βoπΘonσε

xαν6, αφof noλλolΦ6 Φυξ θεατξ ,λοσν φσει σε Ιδro xorvωνrx6 περi1ν'

ρo κΦ

Φuγ

βrιilσε1τnγ

1δ1α

noλισμri

'"i..i

24

ατμ6σφΦpα


:<ΗιΙxlΠΙW)Ι 3H<ΙYX

Η)\κlΙv

ΗdIvlrΙ

3VJ3J3ιΙ]^Ι.ΙYLΙβ{ 3odΙvJ-3 3oZJNvyιΙ 3ο)ΙΝ 3ΗΣvΦΞNNλ3vιΙvLΙ 3oNvΦaJ3 3oZJNγ\1l3Ι]ΝNvΙJ 1/Ι-?'!ε:α λovιιvdλo]^Ι ΗΝtν:Ι γJοldσdl-vΣΙ3Jν}ι γΙΦo3

ι{vλvΝv, HJΙvodΦv

3ΗdaΙYΙ^{vJ3 3Η\',ΞJJvε

\'ΙlΙΝw 3ΙldolΗdl λovλouodΙoΠ}^Ιυι ]/NΙoιΙ3w

:

(od]_ο]φil)

xΛφdD'J

oΛ]F&Ι

:ΦodΦιlrg) DφοtoΝ

:3cπW

:o]-/\dη'ιΙ

:o1drΙΙlno :(DΙdηdu!n) olο14ov :(ο'ΙΙξdo1N nol u.gδ

τDΙ Dng,οoo|o DφnΝ ::φnηη οηo)o.1 :o1gdodv or,ι9dδw :ol9Ιdη οrΛ?do1Ν τξΙΙnηΙΦ

:o^9dno1dDΙ.,,ι

Ι'Ι]i{oΝvΙv 3γJ3eε3v 3o.ΙΙvl3 ?ΗNvJΝλoΙ^[vζιL ?ΗdλJdY 3Ι]JoDΙWΠ 3ΗalΗΙ^l}Ιv τHdv33vιΙ 3ΗNσJNY 3ΠaιaUΙ^ιdvΠW 3odλYJ3 3ΙΙNΗr3 3ιD,1Ιvy γvνΙnιo

:nl,αuxu 9aEorΙΦQ! ιΙnsΙoοΦΣ :DιlilDdtΦι - Do,δv

:λqΣΙ^ιDΙο

:DΙ3ΙrdΙ1t3 μ'τοnoΙ^Ι :Λφ,it^ιΓio Uouno9mig

DΙd4Φoo)

ΙDΣ

YLΙΠvΙl Ηr{ΛoιΙW vJld

:DΙ03Θo^uΙ:τ

oΙΙΠtvΙΦ iΙΙΝ oJ,aΙ αιλnΙ noa oNvdλoΙitvΙΔΙ vt\trΙΙ{λovΙΦ λoΙvJΙv ΝιrJvΙΘ NιrlΙΝDcΙΙιτvda Η3ΗΙΝvΝΙ3 .Ι3


ΣT' ΣYΝΑNTΗΣΙI EPΛΣΠLtNΙΙζoN ΘιΑΣοΝ ΑΙΓΛoY

/ l0.ι1.93

ΘEATPΙKH OMAΔA ΣΑMoY

H Θεoτρlιrt oμιiδo ΣΦoU δnμoυρY6θnκε ω ]9s4 oαγ Φμο ιoU ' πoλnσι]κor. oUλληoU ''rJvnμoτoγρoφlκn Λεσχn Σiμoι,. Mi;! ;fμεpo Φ.ραοε το ξ6s ΦYa l985:

"ΔΦνξ

λα]

πlρoδ&pγξ,'lΙ,ν Δ. r'εχαfδn'

Ι986: "Φaιjσrο'' τoU 1987:

Mπ()α

Ε.

χΦ!φd

ελλnι1(d μοvdπpoπa ,.H εmxn" τoU MΦΙου x6κα, "ΘρΦα)λα" τou Γt6Ργοι, Σκoιiρr, "To μελλov εΙνσ μdνo δ'κ6 μos,. τou Παυ}ou M6τεσt.

l988: "ΠολoρκΙο'' τoU Αkξn Σeρoσιdm. 198q: "To oσRdΚ πoιl pdΦj τou Σlovολdβ Σφατ1εβ. Ι990: ''Η rρ6βα' τoυ Γl.i'ργou Αρμdvn ιnμιdλ Ι99J: "Mdνα.. μτdρo... μαμd..."τoU Γ6ριoU Διαλrι1!a'ou l α.ργα α,ι6 παtχπιον σmv π6Μ πc Σiμoυ. Δ6Θnκαγ επΙonξ πσ

πζ ΣΦoU καl ιnξ Ι*φlas. To Ι9s7 n Θ.o.Σ. ιnv 'ΚlγΠi]αιoYραφlιn1 ΛηΦ" @ οn6 Φτε ΦotελεΙ ε@ρεΙα

ρoστιiσεtξ oε πoλλi )(ωρld

σoYωρΙσΦκε

μ

σd

kερωo]<οπt &6

26


LZ

ΗJgΝ!ε vΙdvΙ^l λoVJoJΝΙ3.ι YΙΦo3

λo)JyΙ^ι 3ot\[ΙJ: 3vΝΙΞJοΦ 3vJ3(Σ vJ.ιtv YNΙ^ΙvΙ3

οtrn;EW

i,Φdδε Φd.r,( :5u,9dΙnι.rl ;D^9r^Ι

ΗΙ^ΙoΝγΙv

:59^σo srΦDaodΦ

:τΙοn9ξΙΙ3 μ'Ιono}{

ΗJdτε vΙdνγ\Ι

DYgΛοoΙ - Ιodοnοq)

3ovλoΠoΞJlγ 3ΗvΙ3vε ΗτvJ3M\ΙYdv)ι O3odΦ 3Ηv3,ΙNYιΙ 3l]JvδιoιΙUΙ πrΙvdJ-ιο) 3odλvJ: xΗZJvΙJoε 3ΗΝι]ΙΝY

:o,ηΦoιλ

φ,ΙΛΦ3 DΙο3θoΛlrl3

loλrΙyLΙ!ΙWΙv λoΙaΙσLΙ nα

,,"'9iοιΙ "'odμur{

"'D^PΙ^Ι,,

λoΙvJΙv ΝιrlvΙΘ Νι,,llΦcΙΙI3vdt Η3ΗΙΝvNλ:ι .Ι3


ΣT', ΣYNΑΝTΗΣΗ EPΑΣΙTEοIΙKοΝ ΘΙΑΣrrN ΑΙΓΑΙoY

/

11.1ι.93

ΘEAΤΡΙKIΙ oMΑΔA ΛEPoY

Η σfσιαon τnζ Θεατρl(ns oμdδαs Λdρoι, oαγ αστΙd εταρε1α !n Χεpδoσκoπlκon xορoλ-ntρα εγlγε τov Απρλo τoυ dτous 19s9 με στ6xουs τJιv koλλdργεlα ms θεoτρxns ΠαδεIαs σιo x.i,ρo τnξ Λ6ρoι,, πtv οξΦπoinσn m\ θεαιρlκnξμοξ κλnρovoμlιiζ. ιnν ενθdρρUνσn rcU οRnνlxoιj προβΜ. ματσμon kα τnv nροdθnσn μoζ π!o oλoxλnρωμdνnξ δouλεζ σιo εροσι lrλ..Ικ6 θdα.ρo σιo νnσ1μoξ κσ αοv εuρι,τεpo &Dδε<αγnolακ6 x.Jρo. Στnγ nρoσπ6θεld μζ αιΙαi εixαμε αorραστo δωkσλo κα συμπφα σι6m μαs τo 1γωσιo nθoπol6 τοu Θε6ιροσ Τξγnξ Koρ6λoυ Kοσv κ. Bdσo Αvδρov1δn. To (ολokα1ρl τoιΙ f.oυs Ι989 πφoυσldσαμε lr Λiρo τo θεα' .Φλαντρ{il"' aριο με τo oΠo1o οUμμπεΙxαμε Ψlk6 iργo τov Πo}τελn xoργ σmν B' Σιγdrση Eροσιτεxvk;γ ΘΙiiοων λγα1oι, (π xo -u o*;ρρ,o

τou iδΙoυ χρ6voυ' συγιiν-σtσn πoυ &opγdγωvε τo YΠoυρYεIo ,auΥoioσ σε σu 'Ιrl Γεukd ΓρoμμΦdα Λαixns Επlμ6pφ.}σns kα τo ομfipιo γερΥoσlα

με

Πνευμαn&6 Κiντρo. To 1&o ,pγo πΨoυσtliσομε Φ Mdρ1o τoυ 1990 σιov Περα6 πpoααλεoμεvor τns ΠαγελΜγlαs Tvωοnξ Λεp1ωv. Τo κoλoκαiρl τoυ iιoυs t990 παρoυα6σaμε τo dρΥo τoυ rρnΥοΡIοU Ξεγ6πoυλoυ 'Τo φ16ρo τoυ Λεβdrτε'', εγ6 πoρ6λnnλα n Ιαδ1kn μαξ oxnvn πφoυο1ασε τoγ i&o χ1)6νo τo 6pΥo τoσ EΙrγεγοσ Tρlβlζli "To 6vεΙ-

28


6Z

,ιo.Ι.ΗUvJγ vΙdvr\ι λ(ΙΙλΙ Ι3 'r''ιΗv :':ΙuΛΤ)I3 'Θλr

3ΗΝΝvΙJoΦλoΣ:(odλrl3

3ΗNv.LΝγdv)ι 3ΗdJΗr'',{Ηv :<Hv^οrΞv 3YJ3(rι 3ΗvΙΝο<ΙvNY 3o3γε

FlγνλoΙΘγΛ

YΙaYΙ^ι

3Η)vιry)Ιd'ιYΙ Ι Nι]vΙvΦ 1ΗvΙΝοdvΝY 3o3Yε

:l9oπΙnoιoor

uο:φu3 :ηoΣ!^uΙo

uo3€D3

σ_,ΙδDdlσz

:|olΙΛσo logcDΞ

:uΞΘo^ι'o 59θUoε :Jodon(ηΦ,

:Ι;!ιηΙ!3 σ_'Ιo.'oΙ,{

:o1ωldsmo orφnlι3 Dιιllolοo) 9xΙ^σ3

DJo3θολΦ3

3ΗzΙΙ3ΙΙ^Ι 3ΗΝ!ΙΘ3oΙ^ιΗv

,,3Y)tvΙΦ o,,

λo1D'oJDΥ! σo €66ι oυ 'nodry οodμγ nοr .ιοωιητsa3 ^o,δΙΙolΙl\oq _ od?v υ1o 3Ιι]ΙopΙοnοdDu σ,ηΦ!ldΙDΠ oΛl9lrDΦ otiroΦoΣ pΙ no,\ηv ^o1 ΙΦ o,, μ>toΙΛ u^;θooduv _Ιλυ,o Ιo! !9j^od9^γ noφε ojo3θo^υΙo 30 '5DΣo, nor oλd3 or:ood;or: nod9γ η9io 9,Id1πΘ u ε66ι noι ldpxητr o.1 ',.no,&σtluv 5oη9ΙIΝ,, nod9f Ddnd9ι 9'ΦdmΛU ()19Φ Ιoξdd3φ,ood! noλgd( notqΙ no1 orddd;oΝ oι οτl93 ιDo mΙ 3nDο λo1o^d}Ιv u1o nοΙoλtv oFλ 9lonodou oλdjorg] o1 '766Ι Λo1oΙddφυo ΛgrΙΙ^Χ1ΙoDdΞ uοuu9λη3 .3 dnoΙΙ o 3ooΛμdσ9 noΙ noΙDλlv ^α)οφlΘ aιι.o pi^oα Φmo ru.t:d oιλ ]lDχrι!ri/1ο oΙolo o' li '.,5σ9\ι " D! .*T::i."ofintι,^}"r,,. 5'υUnοdΙ Λo]9fi, oΦ oldDΙN n"! ",

'r,

uoιτιι9,ιn3 .y ,ιΙE3 3dDxFυnnno Dλd; Ιaο norDλτv ^gΛι.ι&rτoodg ^ΘφlΘ :.,μgod D- rnD o,ηa ο13Ι^Ι μonα g. o@η SU^μd{ 5E oλd9 Φ μΛσ3 sοd nod]^r) 4oxιοtlnal1 nor .,τr. ",,."dΙoΙΙΙ., Φ) noτiyv s,-φγ,q*" sr" .η1^,,- mr nod9y nonψγ nol 5roσΛU9* Sr'EotrryoΙ 5no od9γ ιπο :ιlυo9ιοnodoΙ o]οuο oΙ ',.3dno>ΙφΧοorΙD 3λ9Ιv'. o'α3u -οdη1 ilr;noy nor oλd; or ldrolαφr or :οoj;m 1ιιu'o son 9"Id]-{3' Η 'sΙ3oP1οodDΙ 5ΙiΙd1πΘ οη9 3nDοφd:λD ΙD' 3dοoμDnn"dλodι Ι66Ι οJ οn93 ιEο no,Dlηc' ΦφιΘ ιφxlιΥ:τoodg

y',q-ι

'

-"

'9661

"o"..ι9^nj

j

n-

o,dgaφΝ

-

ιι"o :rτ"ip.:ddno

oΙd9 9Iτιo o49

οι :η '.nodι](pαo

no1

ω

λcrΙvJΙv Ν(xvΙΘ Nιr{ΙΙ'δcΙΙΙxγd1 Η3ΗΙNγΝλ3 .Ι3


ΣT', ΣYΝANTΗΣH

EPΑΣιΙDΝΙKοN ΘΙΛΣrtΝ ΑΙΓAΙοY

ΔΙΑNoMΗ

Φdκo5:

MΙxΑΛΗΣ oΙKoNoMΙΔΗΣ Γtd}γnξ'rnρdΦξτoυ: ΔΗMΗTΡΗΣΚΑPΑΝTΑNΗΣ Ευαν€Ια ΦPoΣο TZΑNOYΔΑKΗ Koκ6γα Φρ6σ6)' θεΙα πξ: BΙKY ΕYΑΙ'ΓEΛoY - ΘEοToKΑToY Kζoμiα9 ξεvoδ6xξ: KοΣTΑΣ BΕΛΗΣ ZETΛ ΣKEMΠΕ MΙxΑ^ΗΣ ΑΡΑΓΙΗΣ ΚοΣTΑΣ ΣKoΡΔΑ,ΛΗΣ

ιιιl

ΛΙΓΑ ΛoΓΙΑ ΓΙΑ

"o Φtdκαξ" lΦμωδiα

t6 τnπo '!oU

"σα;vos

Tο ΕPΓο

σε διro ΠρEεlξ, irΙεt σoγ θaμα τo

Χφωρtσι1 πoβ5 τoυ nερα φαγoμ&oυ), o onoη χωρiξ

τωv σoλov6v''. Ι&αΙτερα τn9

Ψεγoσ σ.i,vΦ aδ,6 κα δlαxi'onκof επIσnξ

ΙΙoτε γα δoυλεnα, xωρIs

xf,nμωα, κoτoγωγn υψnλi, μ6r,φωσn n ω\λo τnγ ει,φρ6δεlcl" αΙY nonρl6 τrΙv εσσ!poφIα, πv 'xαnoτσoσ'n", xΦopθ6γα γα mlβ6γa, αρoβατi'ιτζ αv6μεσo σιo Ψaμa kα'6_ Elv Φ6Φ, με σι6xo τoυ nd,ντα ftnolα γερi nPο1κΦ πoυ θα τol, εΠιτρφε1 τo μ6γlμ0 βrλεμα σmν dγετn κΦ π)Φιrσ,o ζωfi. o φιωχo&dhλoζ πoυ oρuε τα τn δoυλαd κα τn μoiρα τoυ kαΘnμεpιγot oΦρ6πoυ kαl φτΙdλγει Ejρω τou τo μfθo τoU n)ΦJσΙoυ φ1σιoκρdτJΙ' erα 6στε γα ππΜεr δ6vεα κοl

δο,

εrξ

σ6

με

Συ\τpαφξ του dργoσ εIYα o Δnμoωdγnξ MrcΙζd9 πoυ γεwnΘnκε τo 1826 σιo Bαθ', τnξ ΣΦou 0Ιτ6 6"nμoυs γo}€Ιs, noυ σrΙo6δαοε σιn f&μο kα σmv KωγσιαντγoliπoλD, &oυ ko1 δΙδαξε' dλιi κo] σm Φλmoι,πoλn, 6πoιl φγ6τεpα ovαδιορYdνωσε τα εff1 δnμord σxoλεiα, θεωpεlτα ωs "εr5 εx τωv op1oτο:v παδαΥωγ6v κΦ θεατΡk6v outγρoφαjv mq εnoxnq

τoσ"

kα sτiδεlξε nλoιrσlα θεαΨlxn xΦ

30

Μγoτεχv1xo-nσδαιτ:}t1xf

δpαm'


6η Συνάντηση  
6η Συνάντηση  

πρόγραμμα 6ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου