Page 1

Γ' ΣYNANTΗΣΗ ΕΡAΣΙTE)(NΙKΩN ΘIAΣΩN AΙΓAΙ0Y ΣAMoΣ. 1-11 NoEMBPloY 199o γnoYpΓE]o ΑlΓΑloY

-

ΓEΝ κH ΓPAMMATE

-

Α ΛΑΙκΗΣ En MoPΦa]ΣΗΣ

-

ΔΗM0Σ ΣΑMlΩΝ


1


ΠΡoΓΡAMMA

Γ' ΣYNΑNTΗΣΗ ΕΡAΣΙTEXNΙKΩN ΘΙAΣΩN AΙΓΑΙoY

ΣAMoΣ 1-11 ΝoEMBPιoY - AlΘoYΣA ΔΗMoY ΣAM|ΩN -

γΠ0YPΓΕ]0 ΑlΓAl0γ

_

ΓεΝlκΗ ΓPΑMMΑTΕ|A ΛΛTκΗΣ Enlλr0PΦΩΣHΣ . ΔHMοΣ ΣΑMlΩN


TPΙTH ΣYΝΑNTΙΙΣιΙ EPΑΣΙTExΝΙΚΩN ΘΙΑΣΩΝ

ΑΙΓΑΙoY

TΙMΙΙTΙKΙΙ ΙlΙΙΙ1 ΡoΙtΙΙ

1;\

\rl'

Γ.1nalιog λ'ΙισαηλΦζ,

λιχo}ηS

Σαiiιιs,

YτΦeγξ

Λι1,αω!'

Γεν. Γ!αμματaζ Λαι71ig ιnιι6aφ(roη;-

Σredτog ΙΙαnαε!αaΦiυ!, Γεν' Γoαμ. Yio!g],ε|o! Δι./αioι' ΣταμαηE ]νlηi.a/io:' Ιtν. Γραμμωaα. Πε\.ιφ. B. Αι1,αiΦ'

Αοανaιοιξ Xειμτiοα., Nομognl: Σdμo!Πdτao. Γaf'λio<' Δiμασloζ Σαμnrν.

κΔ^ΛΙ'i'ΙjxNΙKΙΙ l]ΠΙΤ?oΙΙΙl Πρ6εδρos:

Σεβασdηs, ΘεΦaιa6ζ Φη,./ι]αΦ6αζ. Kιaιdχq NτΦμos, εiπa6Φrοζ Γ.Γ.Λ.Ε. \4σ'lδα l..',.,..ο',. /.'ι,,',.'. )-.1.' oJ \.1,,m Λλ6:rlΞ

Λaισαελ1]g Σoiω'Φιαg. ζι]γε{iΦoζ.

Miλn:

Σ1o!(Φ;

Kσgnη:'

ξω./eaιΦοζ.

Φυιειτn.Σπeοζ ]lοχαeιrlc, ε"iαιδειτιilis. Φιλιιi, Λi'.ξοπoii.Φ' ξωγaιiΦoζ. ΙιaflnΞ ΛwΦaιa1δ]E, ciia6oιυποs N.E.ΛΕ. Σd]μΦ. Αιt(ilνηξ ΙJcη@τξ1iζ,ιΙε9ιoδιχ6 "αi6nλ!ι':"] Mιxdλη< Στ.rιριγ6..

oΡΙnΝ Ω'l]ΙKιΙ ΙΙtΙ'f ΡoΠΙΙ Πρ6εδρos:

Maλn:

ΙΙfτaoE Ι'aiij.og, Δriμα!ιos Σαμn,γ.

Bασιλι71iΠoλι{εoln'iρoιααμ6η Λ/ν{nls ΠoλιτΙrμοnYΠ Α] Mαaiα B.γεη. αQχιτ62JΦ, [Θ.ατριiΙ oμnδα Σiιμoll Γιa1γηs Ι6ρηs' iΦcΦoζ Φ)J.ηοι "Φril,ν ΦιλαaμΦιΙi:" ΣΦ,uαν6;

ΣflρΦ' 1acμμΦεαζ N.E'Λ'E. Σdμo!.

Σ1αματια Δdνδao!, ι/ioζ ΣνμJ]. Λαiιlig ΕΙιμdaΦωση;. Mαν6λ1lg ΙιoiαeΦs. !πεnθ. Kεrροι Λαiχ]iζ FlιμΦΦοnlζ.

ΣIaλιos ι]ασιλιas,

ciiεαroiοs

Δ)iμοι Σαμι'v.

Bασaηζ Αλεξ.jiΦλοζ,ιnαrη)]τ Υ.Π.A- [Θ.o.Σdμο!l Στaλιos Mda,Φ' ειπρ6σ(lioΞ Θ.o'Σnμo!


xαιρετισμ6ξ τoυ Yπoυργo6 Aιγαιoυ lι. ΓεωQγioυ Mιoαηλiδη

:

Aωoirνoμαι ιδιαiτερη χαρn, γ(πi Φs Υaιn'olξ Aιγαιo! 6xι) τlν ειιαιaiα να αΙc!ιΙαD χαιeετισμ6 ?ατaι τ!ν 6ναa9l ηs Ι' Σιryιif]oη. Eeαoιτεiol7ι:Dν Θιιiσων ΔιΙ!io!. \I

r,..

.δ'|Ιa."'

,

ol r

Ι(

lc'!'.

Φoι '

'ι l

'1'lr''J

ΛιΙιoiελα]it.s με δημιoιaγιi αΠiα 1ο Θεατao μ'σ(ι Φl Φ11ao_ M] 7αι αi'}σe!,μεfl χoινιlνiα μαξ. Eiγαι ηoin Φlμα'τιa6 τo i'ε1oν6: αι μι]a αi6 χιλdδεζ χa']\ια

l. ιυι_'o, - ,. . ρο ,l τoirτιομon τoυ αιγ(ιm' Πoλιτι ε7Jηνιxon τQιπou

- l jν. P.' ' Φ

ιo1ιi,τι

o-

σμon ?αι .iι!6μαΦε ?oιvιJνoi ι,, Iιao'...ιa.

''. 'ου: .,,.'

τaxfl:. r: l\'1 a' η'Jη

n]S Οεατι]ιi1is

αΦi 'ι'iρt|:

a]το'ξ

Λιlαιoι' Π,αειlω ι'πι oι εaδηλωοειg αιηor1 του ειδ'ι'; αIcδiδΦ σ)n iλoiσΦ!ζ aαQionζ aαι cιναι anτι ieeιΦ(τεQo αi6 'να .,,i,, lu.lo i γ..6j. Lγ.i]' ωE !ω!ργ6s Λι1αιoυ. aχi, ατ6iιτα ΦtιδlrοaοιηιJει αι o ει,αioιhroζ xιigoζ aoι ε7iaoσωiει το Υio!(Γ/'-io Λι'Ιιιoι αiαιτεi αιηoδiryαμrl αycfl!Ξrl. oιzoνoμιili, ioιγounri ιoι ioλι1ι αui .lδli].oη τΙν αιχri, aαι ειμαι J]fl]αιoζ σι Ι "α)_λιτελryι,1i ι]α]μιi' μc την ω5 Λιγαaoι ΥioιrQγεiο o'oι( nιι6ρωoε 1o τoν iαeαi'ιγι) ιξ!τηaετει οεiι19Φ. τι1'ι1lg τιπr δραση nlζ εi τε9ιΦaaε(; 1oι


|ι1/9o

γαιoετισuo'

oι6Ιo, eΦ6Φ αναβαθμζει τo επ',τεδo τηζ id!ιιτεχνιχ]iζ ξ(olis

'Φ iρoβiuει ηv πoLτιαιπη ταu6η. τα τoι χ6aΦ τΦ Αιγαrσυ χαι διαn]eεi ξΦrαΦ ην Eλiηγιχ1i παιδεiα tαι τα Πoλιτιoμ6. Eξ(iλ.l.Φ oι "σιryαΦoειs!' αM6ζ πo! γaloιξαι σε χ(6εΦE γεμ6τΦξ σ6 μημεrα ηE πoλι1ιoτιχrη5 μαΞ ιληΦνομιaE, (,Mε" }oiν cnην ανdJπlEη η; εε{ισιτcχνιLig &]μιolQryrαζ πι τo! Αιγαιorτε}ογiτιχΦ rληθνσμon,

εeασιτελ1ιχΦ θε6τeo!. Ετσι το Λιγαio γ(γεται βαομιαrα 6ναg χ6eοs δ]μιoΨΛ/ιxω διαλoγo! ιαι Φε€lγαoiαs aαι iεδio αλ1ηλo. γναraιμrαζ χαι

lis

ανθeι'πιηζ επαΦlis με διαμoρΦα1i ηζ πoλιτισι

δ(δι}ιαοiαs τΦ διo τoν πληoυσμ6 τσι. Θ6}ω με r1γ ηr,ιαιρrα γα διαβεβαιd]oΦ σι τo Υπoι'ργεio ΑιγαιΦ θα εξαχoλoιηoει να ενιΦrjει 6λoE τιζ εχηλ(οεξ πΦ π€oμiλrΦ ην πoλιτισiιχi ανιimξl 1oυ Λιγα.Φ χαι αγαβαoμι ζΦ τo πνενματιω ετιπεδo 1Φν χατoiiΦν rο!| με ηγ χαταλfιhi επiδeαoη ηs TdχηE γενι7d χαι τoυ ε€ασιτεi1ιio! Θειi1€Φ Τελεkirο{ταΞ αιd:ι1oμαι ην αγaγιη να αγχαa(ι, τoιξ oεryα_ νΦ6E αλλi kι 6ooν9 Φdfu}ον σην πρoeτoιμα.riα τηg ,.Φd. \ηηηs" αΦs εrηομαι olαμ]χα η πΦγματι γ6νιμη ποaεa τo, εaη)niοεωγ α1πιiry να Φεχισθ€i με ην (δια επιτιιrα ιαι σo

πι


xαιρετισμ6ξ τoυ Γ-Γ. Λατχ1iζ επιμ68Φα}σηζ Υπουργε ioυ Πιrλιτιoμoι1 x. Mι16λη Σαxxιi-

X",Q-cq,, μ. ιZαγοnoi!ιnl τΙ Γ Σιryarηιη ]-aασιτεχνι?ιi|! Θιnσι)γ Αιγαιoι. πoυ Φaτoζ γiνεται Φlγ (nορι71i Σliμο. ΙΙ

ιaryδιψ16γu)Φl τηs εiδii;rrσlζ απr]s με το Υaoψ1'εi]o Αι1αiον σε lηΙJi τo! Λιl1ιrι' !noδlλ6γιι τo ενδιαφ!ιΙ]γ μ(g γπ την ειλιia n]αιιflητr] αιπri περιΨj1 μ. τ!ν r)o!σια ελiηνι711 aαQliδοσl' α\αr j'] 'o' :o;' "η ",c δ]lμ(η,ari.ι'. των Μ]σιιi'ν τo!

]}αζ αi6 τΦζ σ6χo!g nlζ Λαι'iig ΣiιμΙ')θφΦιnl; ειναι rα δrlμι]ιe1i!ιl.ι χατιi7rlrJl !τοδομri Φlγ ΙερtΦaaεια' 6(πε να μiolaσει γ' ανlrπvia]ca lαι ν' αναδ.ιχ()εi η εeαoι1ε1νιχri Θεατaιfil Lιναι αiφαι11Fo να εγιry!ι].ι

Ι Ιoιιτιιτιa]i αν(imξl

τo!

τoτoι, μαξ με τrl δ!μιo!Qγια γa.)ν rνειματι76ν @ι !ιιχι'γ αξιdν τοι να βασaζιιnaι ιτ!ν ιτaeΙιη ,_]trlνιχil ταaaδΦl' l'a, Jaif,| | .i'υ.1,l; r , 1|...ι. ",. '|_,'c \ ι

].l.

ι|.

'.q_. οεια αΦli τoι,iχει Φ::na(r α6/p ν., δΙιτηa!ιl.ι ξιΛτ(lη η

Π-\. ..,, ||d.a.... a 'Ι'η'.,'

υ

\'/,,b'


i/1Ι,1]0

xoιρετισμ6q του ΔημaQχου Σαμιων x-Π€τρoυ Γρι3λλoυ

.|._ ,\o|oo.o'.,.,,,,_ι'-υ'|'},,:oιJ.. _,....'.,_ q τΙν Ι' Σ]rya\τιnl ιjaαiτl/γι?ιi'ν Θιnσι)ν Λι],αιοι nou

i-αμ[]nγ.ι 7'ι,r(]α (πrlν ao7.η τη: Σιiμο!'

rΙ ι]εατaΘi αιrl i!.!μαιΖli ατo7f'τι.ιΙη \',..ιo:.),, '.

ΙUυ

'nσιoπι7ου

aναν ιδιαii.aα 1ιrρ],6 2αι ιl(ινοaonlτι2a] ιυΟμιi ιδιαiτεaα δ. ioι 1l .nαι1Ιiα τoοσnαι_]ιi 1α ιηΦι]ει τo Θεατaι?6 ]]ιι(aτcΔιiιj τ1l!

(νa.ηημα σε μηα]iiQ.io μνημεiο Εnι.n]Ιι.ι !α ;le i)εατιrιi6 iri1ο 7αι γα .aΦa(nn:ι τα αιoΟr]μaril

, .,s.l'oιι.,1.,.

iαιτΙδειiι.iιομ6

"aι 0ει)eεΙ Φν

με

τιJ6io ,αι iγεnμα liceΙΦιiνεΙιζ

τον 7αL1aεao.

iο!

1o!

oι εeασιτε7νιloι Οiασοι Λι1αιoυ ιia7(arν με τo εγδ(lΦaρογ iαι . ,91|.. U].Ι. '. ._ 1 .-9ιrT .. _ } ':υ Aι/αιon.λalιτι,l π'eαμiδα ιπ]lν οiιrιι (]7α ιtιΙoδGοnν ν(' -.|j

ΛΙ.oα

o ,.- rυ - ._ JJ.

.

εμ.i: οι Αιγαιoiciαγiτε: lfοaonμ. να ε3nμr]σo!με. Oι εQαoιτ.χνιωι μα. θεατJiνa]QΦiοι iiημμιιrιrμινοι αδιa17']τα


1r1ι')0

τo π'ι]o;, ειναι aτoιμοι γα α1αλωιιrnν 2ιiθε ιπιiμrη Φlν ιειΙi 0εατaιi1i Φλξα. ι(i]ιaαζ iο iδιo a\τoγα τι; δ1μιo!ι1ιi,ζ τ.!ζ ι;oε.. iι]ooiαιι;\τζ v1 εinοryoγilσΦry μt τoιζ ni].o!: ,αι ο θιατριz6i τoυ! ki?οζ' ./aιιΦτιi; i ngoφoaιZ(')Ξ. iχιι iα\aα nlν iδ( !(r{ιiνQ' dιτιft1lτα 7αι ξ..πασ(i. 1';χνl) Λ6]'oι _ Τa7γΙ Ζrυljg.

αi'αιτι]

\.,,

,.,,-J\

εaτελεαis

U

ενιi_i

','|''.|ι,Ul\,n|.,

''

t.',!η|

Ι'

,,,

οefaιΖοn aa1oι], δl)'αδli aα β7'ι'acι 1o iνεnμα ".

o ,'

'

,1'i

l,

πειo,γεται το μliιτμ{i τoι. ιaναι !oι]Gιr ! με1αli1.ι) διiαniσl ενιiζ 7αiiιτaχη iαι η ι!μ.πη αιταf,6δoιn] nοι 61ει γα τoν iaοσΦιρ.ι τoταλa\το τoι'7αι ο εn(ογo': μιi/]oζ τoι. Ιδιαιτεaα ιaαa(π(; ιiλ(,ι: iο! Φryalkι]αν ιπην ieoσπao.ια

''| ,, ,.,], .-,i: ' Φ'n'ar]σl. σ1lν aaJiη μιξ' τοι; ialirooι.ζιr με τΙν τcaοιηιη αι oι τι:oοτ(iοιιiζ τοιζ fu aioδιi,.i]ιry ?αι τα αrσε)'aoματα aoι θα τaι]inr]Dι,ν ι]α ειιιι liιaιπ.l naο: 6λcg 1ι! ι.||

ι]ε@τeι"riζ

_


ι'1ιl]0

Θεατρι:1i

oιιi&!

Λ;Φ

τo EPΓo Γρηγ0ριοq Ξεv6πoυλoq

To ΦΙoPo ToΥ ΔΙBΑllTE

H

oMAΔA

oιn/αν'η7ε το 1982 Φν θεατaι?6 τμiμα τιru τoλιτισι,on ι-iJηοι ''Αεπεμιζ" ?αι αi6 ηγ aινοιΞΙ τ.ι 'δ9 αiσnαhi. aαι (τΦι]λ., εταιaεi( μη 7εΦrroτιaοn 1αιuaτriιr. 'Ιb Ι989 i{ιι{\oiασε τo aεrρ ι-.- παrι]].i xoaν -Φ&ΔτΦ-, a)aβε μι]!ο. με τo iΦο αΦa ση ''ts' ΣΥΝΛΝT1ΙΣH" Φl xιο 2αι] Φα ijΙiσια των ε?ηiJiΦειrγ για την εγαnμiτι{η ηξ Λιδε7αv4αa u. n]! Ευnδα' α{a ΙΙιιτ1ιi6 Φryδεσuo τα Πcιatιιi. Το 7ειμιnγα tΦ '9ο nαεοισιασε α. EΔΔΙo Λι]PoΣ Γι1 SΤERΕo σι]ιΦ ατlj μΦ6fιΙ1tτα μι τiτλο '1Eεαa,rα Ζαι Ιαeε7τ1iρεζ"

Ι.fuiιη]J |,

.,ν -..'?,

r.η.n ]'

.' a/

εiιβλε]]η χαι ηγ οι1d!('η η: εaταιδ.rι7.! i.Kατεeιγαζ Ι].λ1j ?αι 1oι aαηΥητri i. lνΙαγοιΦι rιι-iλi:rl. ]ilν ιδια rcογιd α!ε&i.dηac 1ο aaγο ''lι ι-ryει!Φ τo! αιιiiτΦυ" χαι nαil'ηxε με εnιτι1ιΙ ι}η Λι]εο Ζαι σolg Λει(Xru;. 'Ιn 19η oι α!γ.nεσια τ.! Baα_ηannοιon τι- Θειiτ(Φ lifl. ΔνΦΦιδ1 αliβασε τo ieγo τoι Γoη./oιriΦ Ξεaοaoni!ι _lb ΦιΦο


Jtι,90

H

Θ] nτι1

ltI o|'oδσ Λ.oυι

ΑΠoψH

H Θ&rτι]ιii ιlμ(iδα ΛaQοι aιαε!.ι αι τa aι]'rr τ.! Ι'ι'lγoeao! Ξ.la al.lry ιι1 μn!ιιll Οaιil ιτo δeαματoΙιi],ιo τ.Jγ ε7-,'Ιγι7ιι)\ ιΙdσoγ' Kαι θrj.ει Φι με 1oν "ι!"1o'' τloν ε);ηνιiιirγ ie./ωr

τoυ7(n Ο('1iaεaε γα

.

..\.

Ι.

.ριi!.ιtεζ ι]εατaιΖ]i; aiΦραΦl;' io! οα τrla δ('σει τrl διryατ(nητα να μτεi Ζσ(i διασriματα σε !γα διε(λ6ζ Q.iεε(ιigιο. 'lb "Φιaaο τ.ι Λε]l'δτc" εnαι μπ Zωμωδfu ατ]n)i7li σε (fu1λrl1il ?αι σ. !τ.](}ε.nl' αλΙi τQι1αQιτll)μaι1 σε δgooιn. δια.lgαφli τinωγ δdιο.Δ) ?αι τε7yιarl. ι) Φ{Ι)eoτοι]! rcnνos naaασ. αaιi nd\ιr τ1l: 1ι)ιri: γ( ιqtri:ει !iτε ιιια eιτιδα ιπη δι.οσεQαα11l ιΦΙ nl:' Li1αι αο ιiδοa τoι μια

ι \..' \"

τlios τo! Za7ιaιnγοn, εΛ(ι ?αι Qoμα\τιZ.]. ι). τo 7(]7ΖαΙo. δoι]μι'νο. μ. n] θεωοι7αει]ο τιΙ]fu' Kι ιιγαι 1ι αu6 oλol/.ηι]Φμi!οΞ τiτοζ aiι)ζ 1α (παο.i a1Ιn πιs 7λαι]ιiaζ μoρφa; aωμωι](!Ξ. Να iοιτι]ν 7ια1ι 1l Θ.o'Λι'eου a?ανε τΙν εiιjrΙ/li τη: .iι αιτιi τo ο


ιηι90

Θεατριχri

oιliδα Λa.Ιr

ol ΣYNτΕΛEΣτΕΣ τHΣ πΑPΑΣτΑΣHΣ

ΓPΙΙΓoPΙoΣ ΞΕΝoΠoΥΛoΣ "τo Φι6ρο τoU Λεβ6vrε" κoμωδaα σε τρεaζ,Ιριiξειζ

Σ.

κoυΦoγιliwηq, M noνiiρηq'

Σ. Aνδρoνiδη

KΔεκol]ληξ

Bιiυ Eυαγγiλoι Θεoτoxaτou τΕΛεΛHΣ BΑ^ΔlΣ:

xρUσonλα Maτσο ΣιΦoUνlo'j Δημητpηξ καροrnyηξ

.,


Θειrτριz! oμιiδα Σriμoι

]i Ι].]9ο

Ι{

H Θεατaι2)i oμdδα Σ(iμoι δημι)ιa11i(Ιl2ε το τoι iιrλιτιιπιuon σι 'ar./oι"'Kιlllματο^l,ρα4,ιzji

OMAΔA

σα! τμriμα Λaσ7J] Σaμo-"''

19δ.1

λ1ι17aι Φμεaα ανι'ιnΙσε τα εξliζ aa],α: ]9ι]5 :"Διillrνrs Ζαι iιz'aoδιιDνεζ" τl r! Δ.Kι:χαιδη, Ε.Χι'ιβιαaa1

a ο

O

O

o ο

"Φ.Ιiστα" τoι \4:ι6σι' Taια Ελi.η!ι2d μoν6jτρα2τα: "Η ενo'lri" τoι' \,Ι6ριo! xιi22α' "Θιnψdj'α" τoi' Γιi,ιγοι Σzonpτη, "Τo ιi;'λo\, ιiν(ιι μa)νo δι2.(j μlι!" αn'το aai,ο 1oι Π.λ{ιiτ.σι "T() μι2.Jο α(πι2a) δiP'(ι(i'. ]9Ss] "Πολ'()aznι B το! ΑΙiξη Σεl]α(πaι2rl. ]9ιj9: "To σ(2Ζd2ι iΦ βελGι" πι Σταν(,λ(il] Στιoτiεβ. 199ιJ: "H:ιe6βα'' τo! Ιi6a1οι Αaμaνη. ιημιτιλiζl 'Γα ae'],α αιτli Ιαιχnl2αγ Φ]ν,τ6i"η τηζ Σiιμιr!Δa)ιλlzα\' επiΦlζ ταQlΙ(πrσειξ σε πολλa 7"ι)aιi τηξ Σ(iμoι l9ι]ar:

19ii7l

Το 19ιj7 η Θ'o.Σ. αio7ι)ιi(πη2ε ,. \ ,l;'

'..,ι .l.' l..l

., r.'l )

μ.1

αn' "'.,5,..

τηγ "Kινηιαfοi,ρ{,Φι2li


2ιν2a

Tο EPΓο

Θεατριχ1i oμιiδα

Σaμoι

οMΑΔA ΣΑMοY

Στσvtσλ6β Στρατiεβ

To ΣΑKΑκl ΠoY BEΛAZEl

ΙΙ

ΑΙΙoΨΗ

Κoινi)νι2li σnτιaα με 0iμα τη γaαζ,ειo2ρατια. rΙ γραΦεω2aσ]τ'α στο aei]o τoι] Στaατiεl] ι:iναι iνα τaραξ roι τ!aq5εται (:ι'τι: ατoμιza! 2(ιι 2oινι)lιzaξ .ιδιrγαμaι_< 2{1ι ταΦrει με τη σ.ιρd τοι γooτρo'τiεζ zαι σdσειζ ι( Ιiξ α:ιdνΟeωΙ.ζ. 'Ι'o ΦαΔτjμενo βaβαιΙ ιiγ.ιι ,ταγ26σμω. 'Γο σαznzι δεν "Ιζελaιιι,' μ(iνο Φα qι'7ed nλiματα' H γειτo!ι2ri Bo!)-γαaι( rοι αναδiεται ιπo aργo ειγαι ποi'ι roιτιi μιι;, ιrο1ν ?'α0Ιμεριlri μαζ ξ.Ιi... Στo αγ6Ι]ασμα το-- 6ιΙ,oι' διo liταν oι ι\ι]σΖoλiεs'Γα πoλλd :raa)σ.]Jα σε μιΖa6 σ/rlνι2'6 χι'οeο 2αι τo σιγ(]ιτο nΦo:. Π.:.'. λ.li o\i lL, ο1oδou,l. ριi}ωγo. xαι z'ιei. )ζ noi οα δο0εi τo με]α)"ιτερo βaιaoζ: (πην zιrμιz'i τοι επιqxiνεια, 6noi' πιιραμoνεiει Ι Φiιρσα. ii σo διΙiματιχ6 τo-- ιi(iβαOρo; Η διzιi μαq jτQoσΙ(iΟεια ε'τι7ε\τr.;0rl2-ε σιΙν r,οca6n1lσl τI.γ δio αυιnν τaσεωγ.


211119ο

Θειιτoιzli oιιiδα Σdμoυ

oΙ ΣYNTEΛEΣTEΣ TΙΙΣ ΙΙAPΑΣTΑΣΙΙΣ Στανισλιiβ Στρατ(εβ To σαKdκι πoU βελ6ζει... μετnΦραση: σκηvoθεσio: oχηvLNn:

καοoκεU'i σκηνικιι'ν:

Δ.

οΦiσα:

τριτσινιli'πlq, Ν'κoμvην6q

M'Bεν,η, Α.Boγιoτζic

Πρ6γρο]rμα:

i

Φωιομoi:

μαιγ(ζ:

nαrελiξ,

X.

κopαΘανaσηξ

YΠEYοΥΝoΣ iΙκouρεiοUl

τzoΡo:

ΧοPlκοΣ

EBΓΓΕΝl:

[κouρjαq πρoβdτων]

ΝTlκo ΙκrαγροΦoq πρoβπων

oYnΑ^^ll^οΣ ΑΝoPΩnoΣ τoΥ AΝε^KYΣτΗPΑ H ΓYΝ^IKAτoY

o ΓYloΣ τoY xοΡiκoΣ ll [μεηvnρoβ'6] γπΕYoYΝοΣ lι Ιμε το καμ'ν;τα]

rιiργoq κωrαraραq

!;-*

r]

Ξ'Ξ

;:i'

'-i,


o. o,ol2'l

ollroα Y.Uι

To EPΓo Γ.Λ_Σβαρτs

ο

o ΔΡΑ]<oΣ

Δ

δραματι,.i σιiτιρα

K

o H

oMΑΔΑ

Η

o.ατaι21i ομaιδα Χio-- ιδιrn0Ι2ι το 1(]ιjt. λΙa/aι σημ.gα

ανiΙjασε τα iαeαz'τι, ar],α: Ο 'Kd'1l\";χτ.r Mφ.lαaιτα" τOι' Γ.a. Σται1JoU. a Ι ,., .. . nl ο-.:. ." . o1..ΣuιU, 'J

t |

o

o ο o o O o

"o

1ν1ι:τανι?πη<_

τoι

Ι

Σz.οnρτη.

"Αiτηo1 aε 1,nμο..τo! Α\τ. Tσiχlιh. " Εσ(f.eιr'aζ .ιδri(,ειξ" τoι] λ'1. Πori2.ι ,c.,,.c'l,,^ Jl o' l,., Γl o'.', ΔuJ,.'/.

HΛ;, l..'0,l.ι,.,- l,., JU..\,'.'.'ν,/' T" o.':.,.'...... l,l " 'U, \Ι.l' /.l κ ,'.. "H αταγιlγl] τοι Πιi:τ.r" το! Tξιiο λ{jτ'νθεzoiρ. "Αισενι26 πα)'ι' δαγτaλα" τoi Γιiξει| Kaσσ.i{ι],2. jτol I i,J.,l"l.. Σ.Σlι.,l !.. l,'..,.,i. "αι Εδ.Ι,ε 7'.a δi!ει παeα.πalσιι: τ(iσo (πo oμriιει), (iΦ 2αι στlΙ χιυQιa τoι νησιoi μαa. Εi.Ιiβε μaaoζ (πα 11o 2'αι 13ο f,ανε7i'liνπ διηnlνιoτιzd <Dιιπιβιiλ εραoιτεlνιzon Θεtiτaοι KοaιιOoι 6,τoi διαz9ioηzε, zr.rΟιi; zαι ιπι: Φνα!πriσ.ιS Εeασιτι]/γι2(;ν Θιiισιυν Aι1.ιιoιr jτο! i1ιναν στη νlιrιλ)iνΙ η A Ζαι (πη Χιo Ι B . Eiι(η]ζ ne(ιγματοnoιrl(,ε σεμιν(iρl.Ι 2αι διιi.aξεlζ σ/ιτι2(i με τo 0aατao.


Θεατoι2ri oμdδα xιoι]

3/l1/9ι)

H

ΑΠoψH

o

"lρc'ιzο<'', rνα α:τ6 τα (nlμιι1ηι26τεeα ()ειιτριzιi :'εiuενιι .,', \i.,..,'.._

l,\

ι, l_.,:.

lΣCο.n._

,l'λΣ.

τοι il'-

αιr7αιαζ εr.rlγιzliζ τρα.l,ι]δi(ι;. Εi\αι 6να 2oινn)νιzojτoλιτιzιi ταραμi0ι γιι μεγω'οι'ζ πo-- η .ηνα(,0ημclτι2Ji 2αΙ tαραμιoiιιιι τoι Φ6ρμα ι,naξει 2dτΙ,) αΙ6 μ@

2ιrιτιzri δ(i0εα] σι,νειδrlτa σατιoιzri.

o "Δeιizoζ" δεν αΦo9' μ;νo τιζ ι:μnιιeiεζ ε!1ii λαon 2dτι! αn6 τo 2'(ι0εlπ(;ζ 2iβδηi'o)γ τιeαννι2(;ν oλozλ]ροlτιzιnν χαι)εσ.i)τ.)ν, αi.}.a ι6:ι πιιι ι]α(),]: ΛΦ,a.i τιξ oχ,σ.ι; τolν ανoριnτιlι. μεταξi τoι';

'n' δ' ν.,Jι,.. /(' l y ,ν νρc oJα.. .. λJiσα 1rιoι,ζ μι1,ιiλο!ξ μiι]oιq 7ιlρ.iιι zιlι τo 10Σs 2αι τo Φiμειrα 2αι τo αnιιo. Τι]τoι]< εi\,αι o μn{]o< τoι,"ΔQ(izoι". Γι' αιτ6 zιιι n]ν αιτα.iτzλcιot μaσ( τo! π).ε!ρ.i)ν τo! διzon μαζ -oiμεια" 'τoj,λιιlν6λoι. ετ2oλα 0ιΙ την αν.ι./νo)ρiσοl!ιε


Θεατρι2ii oμaδα xao!

3Ι1i90

ol ΣYΝτE^EΣΤEΣ THΣ ΠAPAΣτΑΣHΣ Γ.Λ.ΣBΑΡTΣ o δρdκoq Δραματιχli σaτιρα μετaΦρααl:

oΧηνΦΦiα

σκηvoγρoΦεq κoσo']μια: πρ6γρq]μα δΦiσα: κατασXeUi

κπερiγα Αγγελdκη Poux τ.παπαδo orλoυ' M.Σαxιoaρηq,

σην16ν:

r Αoλανiδηζ,

Φωnorroιj ιγ]o(γι6ζ Jnoρoλεiq:

P.Meλaxou EΣοραrινonδη

Ν.Φoaσxoc,

Γ. Morσ6.σos, τ r,ιαζo'jκηζ

ΔPAκoΣ: ΛΑΝΣE^oΤοΣ κΑP^oMΑΓΝοΣ N κoPN τoY E^ΣA ΔHMAPΧoΣ

o TYloΣ τoYXΕNFY

ΥΦAΝτPA AYΦAΝτPΑa: κAnEΛΛl\Σ: κΑτΑΣKΕYΑΣτNΣ MoγΣ οΡrΑΝΩΝ:

ΦlΛεΝ^ΔΑ Α' B,l

ΦlΛΕNΑΔA Γ Δ: Σκo1]oΣ: nEPlBoMP}1Σ: AΝΔPΑΣ Α ΑΝΔΡΑΣ B: ΓYΝΑlκA

ΑΓoPΑκlτHΣ ΓYΝAIKAΣ:

ΣlΔEPΑΣ. ΠPΑl,{Α Ι εYτHΣ

ΦYMκAΣ: ΣΥΜBοMoΓPΑΦoΣ:

EΜvη Movoγιonδη Boσ' Γκλεζaxou

nοναYιnηq Mανολaxdc

κολoγ.ρ'i, τ. nερPli, π.Σωιηρd{η τ. Δασιαλoπo'jλoU

Ι.

κ Γiαπoδημητριirηq, Γ. naxos κdvααriνα ΦαxΦη κoπσοUλo AUYoUσπiξ ΑUYoUσι

aηs

AvδΦαq ι ι0Iασαμ6τηξ


4/t1,/90

Σι) λo..'oq ΓινuιrΦν Χi^υ

Η oMΑΔA

ΣYΛΛoΓoΣ ΓYNΛΙKΩN xΙoY ειο!\ηl τηζ oμnδα< Ι],ιχαγιl)γiαΞ o "ΣYΛΛoΓoΣ Γ\'NAΙKΩN ra)λη uαι τα χι0ριd n]ξ xi(,! τα εξriζ 6a1α: τηg Ε.ιDαιiνoι. "Η τεγειεδonπoλη" 198Ι: o .l?,6oι,ν" τoυ Mαρiνoι. ]9S3:"o O [παιδιr'6 παrηγiρι] o σΦιaΦραζ'' οl5 Ξ.Κdirγερonoi}n!]9ιj]: "o λ{ιχι1ληζ O :"Ειariη'' τo! ΑpιαoΦd1η. 1ι]35 a (, 19Ιj7a'Η ξοιρλo2.ατερiνα", "Η γριa χι o 1],αQaS" lnoι]χλcοaατaοl N1ε

XloΥ", παιloιoiαιτε ιπlν

o

]9s3:"o μιiγoζ με τ(ι χQι;]ματι1" τo! Δ.Ξανθonλl.


4'η1i9l]

Σnλλoγoq

Γινιrιzιiι,

Χnι

τo ΕPΓo Γι6wηq ΞαvΘoιiλη5

ΑΝliBΔ ΣTΙΙ ΣTarΙΙ NΑ ΦΔME To ΣYNΝRΦο

H

..L:,*

AΠoψΗ

ιt εiιλoμi το! aai/οι ειχε σ2'oΙa) τΙν ειαιdλlτoπoilση παιδrnν oια oιzoλoγιχd nρoβλ]iματα 1ιαι tαρdλληλα

τιυν τηγ

Η A\,γonλα τοι aρ./o! 2υ11λ.jμaMl Cι'τ6 τo τσιμ6ιτo χαι τo νaΦοs, χι,)ρiζ πaaσιγο uαι χι;)ρoιζ γkι !α παξει' απoΦασtει γα η δι1lri τηζ δαμαρτιρ(α γlα 6σα Φμεaα Ζατατι€ξoιν μιlQoiζ ,αι μεγιλo!:, τΙ δι,a1i τ1lζ α\τiσαση σιo περ4]αλλo1τι26 πei)βλημα, πo! εiναι απoτελεσμα τηζ y"αriοnι]1Ιnlζ ηζ ΦiΦlζ }ldνει

αn6 τoν iδιο τoν dνoao]no.

Α26μα με τo1,jταιδιu(', δρoσιQ6 ιιτι α0ι6o τηg τρ6zo, σατιaζει την naoσnoιηΦl 2αι nl ψ.ιτοειγaνεια δiνoπα6 aνα 0α]μασι6 δεiγμα'ταιδιzriζ αθ!)a)nlτclζ 2αι ειλι2aaνειαζ. Σ,l'tl2l' lcο0,.η] 'i'uν ν,i t,,ο.l Il.α ι,.fαφi nαι(σηΦ| μι πo,\λri χιυ1ιrl' θεαματι2d zoαonμια, Φωτισιι,a εΦΦ6, αν6λoγα σuηνιzli, tiστε να Ιι'γαenaσει τα iαιδιι1.

\


r

1ι9ι]

Σι).),1γ' 'ζ Γιναιyl,,ν

Χιnι

ol ΣYNτEΛEΣτEΣ τHΣ ΠAPAΣτAΣHΣ

ΓΙΑΝΝΙΙ ΞAΝΘoYΛ}{ Av6βα σrη σrεYη vα Φdμε τo σ6wεΦo

σ6τιρα

Ι

πoιδικ6

]

τα μiληιηq ψUxαγoγiαq


ruPΦB',P Tιrfτηc oυγ6γιnonc εoαοι ---------------Παodλλnλεc εχδnλ6σειc

Hu6οεc

19.00 Tελεηi €aαρξη< Υiυι"γιιΙ

Iαιρετkrμoi Αl./αιoι

2 Νoεμβρioυ

3 Nοεμβρioυ

ημερo Σ6βρro

10-00

ημερο

Η1oζ 2αι Φοrζ (πo Θiατρo. ιμd1]ημαl

Kι'ααζ Kαρατξd;

τρΦ

ημερo tΙ6μrη 10.00

ημερo Σoβρoτo

ΠρΦπΡ;ζ Eραατελaι2on

Θεdτρo!

17'00 Πρooπιiεζ Eeασιτελaιιon Θεdrροι 19.00 λ'1oισι2ιi αiar/ι]trα με rlν ΑiΛETA 21.0ο ΤελΦ λ1iξη'-, δεξnlxη Δημdρy.o!Σαμi(.ν


AΙι[rΔΑ ιΙ!ψΦjΦφ!Ξ!Ιg!Ψ Θεατρικ6ξ παρασ16σειξ

20.00 To Φι6eο τo! Λεβ6Eε τoι ΓΦlγ6ρη Ξεν6τoιi()ι

.\a'nl

20

Θεατoιυi oαdδα Λaρo!

30 Τo σα*61l ro! βελ6ζε. τoι Σταγι'kiβ .{τ' τn Θεατoι2i ouιiδα Σ(iιo!

20.30 o Δρdxos τo! ΣβΦτ:

Aτ' τn Θεατρι7η ouaδα

11.oο

Αγ€βαση

20'30 H Rεγγ€ρα 20

Στρατιεβ

Χι]ι

α€Yη vαΦdμετoσοwεΦo. Ξανι]oiλη Σ!L Γιν. Χιoι' τo! Hλiα Kατεταν.izη L16 τo Φ.o.Μ. ''ΘEoΦlΛoΣ''

30 Zητε(ται ψεlirηζ τοι Δημ]iτρη Ψα0d .\a6 τo Θεαtρι/'6 εeγαΦiaι ioλ. Φi;(]1οι Δaρoι "ΑPTEMΙΣ"

20.30 ΙΙoπι*onα1,δα τη: Αgaιha chiΩic Αt6 τoν Θ.E.Σnλ.λoγο Σnρoι "ΑΙoΔΔΩN"

20'30 20

ΔιαioΦ για

τε1νιao6E λ6γoυs τoι Σ.'lονι αi'τo Kα}i(εΣ1ι26 Θεατρι26 6ιιio Σnρo! "o ΣoYΡΗΣ"

30 Mιαζ nεraQαs γι6τα Ατ'τn

oεαoιri

τοrν

A'Γιiαμ.i ' K'Πρετεπaaη

oμ.iδα λ{ιτιi:ivl<

"AΣΤEΓoΙ"

20.30 o Kαραγaι6ξ!ζ Ιαριi λ(γo BεξnpηE τo! ΓΦaloι Σ2o!ρol

Ai6

τη Λαa21i σ2ην]i

ι)U λ'Ι.Ε.Α.Σ. "ΛΗ]ν{NoΣ"

1o.3o To 6νειρo τoν σιι6aιqoν, E. Tριβζιi , Θ.o. Λει]o!, 2o.3o Γ,o.ρ65 μ.." *-.6, Moλ]ιi!. 'oι Θεαρικaζ Ιαρααliσειζ

για παιδι!i Θo δοΘoJν

nαιδι2]η (ΙΖηη.*

αo AμΦι6;αρο

τoU Α ΛUxεiou


"ΘEoΦΙΛoΣ" MlπlΙ

Φl,ιοτιxμlκο:

oι.ιιιo:

Mγl'l,ιHNlI: ΘEoΦΙΛoΣ "

o

"'o13

Φ.o.M' "Θε6Φιλoζ" oι'μπ1:]ριοοε Φ6τoζ

χρ6νια απ6 τΙν Λειτo!ργonγ 5 τμηματα σε ]2μΙ\ηl μiση. α)Θεdτeo!, 'Λ.σβκι21i σalυI' β) μoιoιzl]; γ) λoγoτε1ιiαζ δ)ΛαoγραΦ.αζ ι) . Ι.ιqly.;ντ.χ\,,! <../nTΛc.. .Ilν r,1.iο,\.2'| Σ2J,.η1 Γcομμσ_ τi)ν'Tεχν6ν "]ν1ιπιi.1iη". Ιδelσε "ΠoλιτισιιΖ6 2arρo,, 6πo! θα iδρισ]i

τoι'

1."K1'2λι2(i θaατao" χαι "Σyρλli 0ειiτρoυ"' 2.Αiα)ισα "διδασ2αλi(ιs 2}.ασι2riζ μοισιziiξ''.

"Λεσβαai: Bιβλιoori2llζ" με αρχειαP6 --λι2(i. a.Ειτευχπieιο "Λεσβια7.on'ταaαδoσα2on σnιτωn". 5 \ j.oo: ?δ, )....l, .r' ι ο,τ, ηιl_ lο)lllπιzll" r,φ.,.olog. ' ' ' 3.Α,θoυσα

]ν16χρι σ]iμεaα ανι1βασε τα ταQαz'ιiτ.r aργα:

Ξ1979 a'o αΦελιis'' τoυ Δ'ιΙ,αοaι. Ql980:"ΑΦαλoτριπiδα'' λεσβιαχli ετιοε(iaησ]l Σ.AναoταoiλληB. Χατξ1l μαν6λη' Lli98Ι:"Mιaρoι Φαaισαi{Ι'l 2n)μωδια τoι Δ.iΙrαοa Ξ1932:"Γl αν6ι-τοιδoιζ'' λεσβιαnη ηooγaαΦiα ].Παατdτη. Ξ19s4: "Εξoχιk(i zarρo o 6aωζ" τoυ Δ.ιΙrαoιi. Q1987 a'To \ηl(,i τηζ ΑΦρoδιτηζ" Α.Π(Φ\ηl. Ξ1988|"ιΙ aoυδd" λ.σJ]ια)t]i ΙοογaαΦ.α Α.Φαβαν.)πoυk ι. Ξl988:"4 μoν6πaα2τα'' [Moιaσελ(iζ, oιιij'ιαμζ, Χεμιιγιoι]αi:η' Στρi!τμπεeγz ]

ιl]989:"Ηλaχτρα'' ΣoΦor:oιS.


"ΘEoΦΙΛoΣ"

oΙ ΣYΝTΙξΛEΣTΕΣ TΙΙΣ ΙΙAPAΣT]\ΣΙΙΣ

Ηλiα5 Καπεταvdκn5 Η βεYY6ρα χωμo}δ(α ειζ ,τaaξιa σηνοθεσiα: AγδρroζΣεΦτeλilc AΦρoδirq κorσoUδaIη μouσmi: t]ραxλiξ nσσxαλiδηξ

σηνfin ΧoUαο']μια:

Kξ Ν κoΣ: τ κρ;τqζ κο']ΣτΕΝoΣ: xορiτοqιrιxiξ καΣτEΝoY: B-κpητιxo'i

ΔHMHτPΩ: λrε;;U κoμvηνoιj

κoζNEPoΥΛοΣ Α-ΣεΦτελiξ κα

ΝΕPoY^oYj M.xατζημιxαiιλ |.Ατ

ΝΑ:

1,

EUη κρiU

Παπi

η udραn.U ΠHΣ: Σ.B.ΙλδερavοU ΦPοΣΩ: M.κouζonμη

ι1Ao Π

^ΓΓEΛΑ:

Α.Πoλπaxη

ΓΙA To EPΓo_'λ,Ιετ.i το διlρΦo ταΞιδι μαs αIν "Ιii;ιτaα" τoU ΣΦoaλri' η "Bεγ1aQα'' εnιλEλτη7ε iατ' .ιcy'.iζ Φν μια αιioη , μια ανatr!]Ι αναγzααιzl] για tι5 φoβωμa!ε; αi'την Τεαγο)δi.11ιaΞζ μαζ. Tιλιla 6μlυζ, αMο το σxει%ν ειατ'πaovo τGn]ι tΦ ΙΙλ'α KαIαανoΖΙ, μαζ ετιΦiλαξε Ιo7λes ειaaιaσεs εiπλ1iξιg, ,ααiξ αποδειXηaε πωζ ]iτα! "μια 6αoξ", για να βλεπ.ιζ τoξ αγrεk)Uζ' "€ναE Φdε{ξ" πιι μζ Φαk]ε ioλlaoi7ιλo, μαζ arνε να'/ελJiιaruμε' γα 1oρaqΦυμc aαι vα

τρa1oιδrlσo!με a.iλι...


'ΑiTEMlΣ" ΛιΓ'οi

5Ι|/ηο

To IiPΓo

Δηp,iτaηζ Ψαοdζ

zHτElτΑl ψEYτHΣ

}Ι AΠοιpΤΙ

Η 2ωμωδiα τoι Δημ]iτρη ιΙ'α0ιi "Zlτειταιr],ειmlΞ" ειγαι ;να εa.'Λ ]oU μ' τ o:o,,:ο,U^ οf'?ιοb , Ιοιnln|c' c jτυl./nln''μΣιο .ι2(iμα μioeει να Φ!απri,,d kΛε( ?'αι ατ' ην dlλΙ θi.]ει τα yu7'',Ξ1Σ lΙ.Σ v(nl)t.luν(),|'βoνυJΣ q';Σ }λη\l"l| .l lη'μ(llνollIrσj. κ. 'τoι: oζ ηQ .d: τJυlτlo0α σ'πi n Φoaσ l,νoι o ιrτΟ.,/'i]'nτζ ψεiτηζ σε Ζ6,τoιo βo!λειτι,tri γραΦεro τo! oπoao! Φ;ρνει σε α\τι:ιαeιiθεσl με nl γυναιχεiα ποyleιi, δηβιo!ργ6παζ aτσι ει7'arνεs

o

πo! τaoΖιrλοnν γaλιο.

ιΙηιθk oiπε xρi!ει oiπ. q()λιiξει τΙν nnαaξη στΙγ πολιτι2ri' Tl]ν τCιaρνει oαν ι\εδoμΞrι1 xαι με το διz6 ψειτιιiξ τι)ι π!λ δημ].οiaγεi μια 2(υμι]δiα ι\ιαιριτιxil' δρoσεeli 2αι πdνω Δημ11τρrlζ

αi'6λα ε--LιiιιπΙ γιατoν

6:τoιo oεΙΙτri.


οΙ ΣYλΙTEΔEΣTEΣ TΙΙΣ ΙΙAP^ΣTΑΣΙΙΣ

Δημητρη ΨαΘa

zητεiται ψειiτηξ


'ΑΠoΛΛΩN"

Ιδci0ηΖε τo 1977 αn6 μiα oμιiδ(ι

ioι] απa α1a'τη γιΙ τo Θaιr τeo ιαι ],(Ι τογ τarπο τo1]ζ, dνoιξαγ τo 2λε(π6 μεXaιτ6τε ΘaατaoΑl]oΛΛΩN' Σχoπ(iζ τoι oμao1r ε'ναι η ανdπιξη τηζ aαλλιτεχνι21iζ 2αι πνειματι21is ξ(υiiζ στΙ Σneo. Ε2Ja)s ατ6 i]εατQι7'6ζ Ιαρασιaσειζ διορ1ιilιloε τoυ1τιxΞg xιrι λo1οτεxνιzig βaαδιaζ Ζαοιi)ζ zιιι oμιλiιg ιιπι1 διαzε ανΟQ(i)jτων

oΓAτΙ'lκoΣ εκno^lτlΣτlκoΣ oMl^oΣΣYPoY

2eψιι1νοιζ oμιi.ητ€ζ.

Θl ΑτPlκΑ EPΓΑ ΠoYΑNΕBΛΣΕ

σ a a a Ο o

o'.AnoMΩΝ"

ε ι]Α]/,taEΝΓΗΣ ΣγP Ιλl Δiμοη ^λoΣ oΕoΦlΛοΣ μ Pl]Σ tM.ΔJ]μoU] r97a oΔoΣτA^λtεloi ΓPAΦElo ΔtοΝ tAΣΦΦολnι] ΓN^ HΔ]o^οδτo ΠPΩ Νο lι Φpo| 1977 1373

Ε' EΣΕ'Σo ΑnεΞιtιΣορο/.vl ΛPKoYΔΑ ΓΓο;λ uΦ]τo τΣΛΝτAλ| 1rο δtrll oιl \'l) 19Uο

ιΔ rι\i δη|.τΔ Σl ΛηPΑ ιM ΔημοUl 19θr:o Γ/PoΛoΓοΣ ΙN Ζοκ6πoUλΦ] ΓΕ\rN ΑΓlo n nεP [Γ Γαλονn,

τoτA3^

r/2 τΑ

Πlo ΛΑιrΠPΑ

ΕΝAΣ M

IFoΣ

\Plπo lΓΕΝNΛ

o ΠΓ PΛΣιiloΣ [ΓΞ*oηoUλυUI M l

I

a

19θ3:o κoMλrA']APXι]Σ Γx.ΧQrμnaτσrq]

18

19ι]4

Ο a Ο a a

1s35

rulοlτηl

l'υ/τΣ lοΣ λoΣMoΣ lΓ Γ.ronηζl

]1oΝτAΣοτzΑλl lΓ Γολot

x^PoΥλlEΝoiΑΛE:

n

tΩτ|ΣτE'

ΘΕoΦ^oΣ KA PHΣ Ιλ{Δiμou]

λlEΔΑΣτt ΠAΓΑλfi.)

Γoιαvηq]

ΓoνοUλοηl

ιΔ ol4_oo,o 1 .o,o\l Δ'ο,Δo,Δ:l\olι ll). l,)".

r$6:ΔΩΔEιΑτH ΝlxτA ιΣαiξπηρlΔoΝ KcM]^ο

l9θ7:o Ποηo^ΑFoΣ ΙΓΞεvonoυλoU] 1$3 o ΣοΕΑPoΣ KYProΣ EPNεΣτoΣ Ιoσκnp oudnr] 1939

olΑΓPoi(o FrηvΑ

σ.,

η

ΙΣ.r]στστζril

ΣγΝΑΝτl]ΣH ΕP^ΣlτΕxΝ κοΝ oΑΣοΝ A]ΓΑ oγ]


"ΑΙloΛΛΩΝ"

(11ll10

Σnρο<

ol ΣYΝτEΛEΣTEΣ τΗΣ ΠΑPAΣτΑΣΗΣ Λgaιha christie H πovrικoπσΥiδα ααυνoμι*li xωμωδiα

μ.τnΦραη: ΔaαoΔιομαriδou

σκηvooεσiο: ΣUλλoYιxiΙ Νiκoζ πovηριjξ Φωτrqroi: ΔBoμβaκoι'σηs

oΦiσα: z'vη πdπoiωawoU πρδγρqψo: ΔBομβακo6σηξ '

iν1oLι Ε

ο}

t'ο,

BΛLsτoΝ:

Σoφio aαρAαλ''oU

Νιxολiττα PoισσoU

cιLEs RALSΓoΝ: MπΦπηξ κoυλo'jροξ

cHElsτoPHEEtνΙlEΝ: MΒs.

EoYLε:

ΓιιnργoqΣιγ,jλαξ Ξ κιxιλη Δασκαλaκη

λ1ΑJoEλ]EτοAιF: Bασλ1ξΔonκσξ Mlss

ΙΙ ΑΠoΨH

οAsειγEιι: -ao1 n

MοΦη

^.μπρoποnλou Δημil.ρηζ Bαμβαm.jσηξ Ν'rnq

^οoλdliληξ

ToY oMΙΛoY

|'1ι, στo τ]\rrlJ.σ -', l. ]l)J,'' ft|; τorllοrο7lδ,ι," ./€ ν h]σ1l τΙs ΦγγaαΦaΦζ 1Ο0 Φτιj τη α,μiλ]iaoxη]ζ χa6νων Αgr1]u chΙisιjc (189ο_199ο). Τo aaγο .iiΦl: .7ελ6./η, εnειδli εn,αι ελαΦρn, :χει χιoιμoρ alιι .iναι uαλd δoμημaγo. Η αριστoιaγημ{ΙτιΖli πλo2ri τoι ojνdτl,ισ n,\ λ,e.Σ?lliι',.,ν U. ιι". .,ι|,.?αλ.'.πll ,ηr "αο|)r', τιζ Φιλoδo:iε; ηαι τιΞ αδι]ναμiεζ πoυ 6λοι ;χ()1,με.


"ΣoΥΡΗΣ''

7t1tt90

Σnρo<

Η oMAΔΑ Ιδanoηχε τo 19'Ι8 με O'.aπ6 ην nρoσΦoed στoιjξ ,1ατoι aoιs ηs Σnao! ,ινειματι"]is ,αι ,τoλιτιστι?ηζ α\'υψω(n]s. Eχει nαρo!σιaσει (πo δημοτιza) θaατρo "ΑΠoΛΛΩN" ε}τε)ια 0εατριχd iργα r'ιιτιi το πλεi(πoγ Ελλ]iνι)ν (,ιγ./eαΦ6ιον χα0ι6ζ 2αι 6ργα Σιριανι6ν dπαιλaα. Eπicnlζ πoιητι26s 2αι,α]'λιτε1νιz65 βραδιi5. Tιζ δo!λειaζ αιτaζ παρo--σιασε Ζαι σια 11lσιd Πdρo Nιiξo 'Ζαι Triνo. T, 'ι.ο lιΛΣ'ad|( χ(U\ι( .lαψU,'υ'uν' lJ .lυρο/πr.''

a

O

1987:

ι988;

"o Bαπτισιιy-6ζ ''τoι Θ.Σαaελλαρaδη. "Mαιριλιν" τoι Γ.Γιrλαιτη, "Θει'Φιλoζ KαιρΙζ'' τoι M.Δilμοιj.

Σινιiπηιη

H

εραοιτε1νιχ(i)γ &.iσ.)ν

Αιγαiοι]

AΠoψH 'Γo aργο

νοllμ,.ιια

ιiναι μια χdο1ραμμεtη,

aξιπ\,η 2αι με βαι]ειi τri\ισ τοι o. 2σ-Ul. l,ι.,: 1.τoiο:τοlt.

",,uusιrα Σ'vρ ο'ηtιl)o 1ο, u.Uυ 'ol'zUσμUU. Πρozl,rαl γο 'ιγn iιIo 'o γ,')ιo μl.,. 7,.i'λ.]Σ_ β7.,'ν,,' L .l flμ,l,α 7o| τcομrημοrlnμο. tl,' l,] ,η -,ιlνi, (νθι,',.'.ν', ,I'U,'j 2oI γrι τo πιiσo αιπ6 τo "μαγι1ι6 χoιηι", πoυ λ;γεται ηλε6ρα(nl ,7,,.|,.,,η,.fo σ|μιlU !α lJrηοldt.l βαti'.lα τo,.c o,1μ,.". νonζ ανθaι'πoιζ.


-ir

"ΣoYPΙΙΣ" Σnροζ

90

oτ ΣYΝTEΔEΣTEΣ THΣ ΙΙAPΛΣTΑΣΙΙΣ

ΚΛΡoΓΙ ΣΑKoΝΙ ΔιακoπR για τε)αικoι]ξ λ6YοUs

. ι1εiοιao2,o6σο

σn Ι'λΓoιl nο

uε 6σο κοτdλd8oινα

λοl ol l\ σζνo'Σ Γl ξ n n ι'l \νnι ρo nnnΓ, '| ''μοιο

ειρatερεs κolvovΠaζ o!6δεs, γ,o τ, Φοoρ6 ιωv οvΘρoΙiνov α6σεov, ν!ο ιtν εidπoσn τns ευonνns lo! v6ΘεΙ o {oOiνos γlα τo διπλov6 τo!, γto τoν εγωiσμ6, γ'o ] nι, εσωσρaΦειo, γlo τnv ερnιιld τov xεv(;ν t6ξειo!. !

KΑΡoΓΙ ΣA}ζL)ΝΙ


"ΔΣ1'ΕΓoΓ'

Πεpi Αoτ€γοrv... Πεaιaλανdutνo .]cατaιΖ6 ι1riμα το oτοιο ξlχινηι,ε oαν ι. τι. "kπoρι.C τo! iαrτoi Λ](ποΦ.iπl', rιn Λ Ιlσαιιiτη μaξa μεao Kaπeo N.&ητα. ,vιΦλ]iDlg' ι985: ''lb διniαν6 χaεΙtiτa'τoι M' Koι]aa oε ιιryCe],αoια με τrl Ιi l]'Δ.Ε. Δaιrβoι. ]b 11185 γινεται .n-']Jnjγο. iαι βαπιτcται. -Ιb nαaaα τo 's.1

]. .. ,uU. '.\Σlllι.l"

αΙ.1]ιiξ(ιμ. μια

σειea/ ατ6

\., -o . .,,υ l /., i. ,'.,.. o.. .,'.., ιΦ6naαπα τo! Kιi'Φα λΙo!oιre)n.

.",..oδ.. ιι._., U\! ι.]',:,.

l,.,.'. r,,,'.-...

'..1'., ιαι το lιil]liαν iο}J'i παιδιa. 19δ7: Στιs ιiδηi.6σ.ι. ./ια τ1lν ,,ΙΙμaι]α trlζ Γι'ναiΖα.', aaριιηa.'ξo!με τ. μo!6iιΙtiτο τοι Γ(i'a1oυ Σ?onιr],,Θ9{ηιλλα''' ]!.,as: ''ι] Ι(αεη1iι6rη: ταen λilο ]lεξi{_nlζ'' 7αι oι ,.ΛΣ.]']jΙ.ι)Ι,, i-ilo Φο No.]onoιεnr. λ1cγrλη εiι1ιaι1 χ@ι allr;ιτc/γιir] o.

το1]{1 μι.aη

μ iραν ιro!:ri . 'lo φOιγaiιJQο, σηγ "ΠPΩ'tΙΙ ΣYΝΔΝ']lΙΣΙΙ',. ,.O γι4ιor,. τΦ ]ιlnρ(r! Π,.'..

'ΙΙ

ι.. . , ι'..

''

n rυ '.

'Ι|ι '' l

71]aια ΠaiαδΙμητaα7oπonλο! Ι'aαγ7α\οiοnλoι]

ιπο τa!aao,' τo!

ΙΙ-

'89 i.ιι),'g aαι Ι εiιτιaιl μαg '.C) Kaρ.rγ?ιGηs..- " .πη ',B ιι.1]1]! 9 ΣγΝ ΔNΤΙ ]Σ Ι Γ' ιπrl xιo l'o .90' τe}ο:, '.'ιb 6ν{ιrο τo! σ7ιnπQoι., τοι ι. l'aιβιξιi, μ@ πoiΙyρωμrl iαeiισαι,l nοι (icεoε σ. μιiι]oiξ :αι ιcγaιir)ι.

".._.u l-'-,

Ι{

ΙJ "9oο..,i ,.. .ι',,. 'n ;.,Jδ. ι,...'

.,,r: 2.iνoιμε γα

'a" -','.nιοn. χαγiγα

το τa]οζ,

εiν( μiιl]'ον.iαol..

oκηvικ{ πρ6Θεoη.../cλnj.τ.. Ιo .a-o ιιγaι

,

".

αn(.r τι<

...,Ι _,'.' ;.

Xe1lσιμοτοojσαμε σiηνιai Φαrταoμqoeι"ιi' μo!ιrιiι.. εξa6ιε:' γο].η,oι_ 1ιnχ, αiιi ιηΙ(η< Θ.ιruζ, )Ι1μτn a δ(iφoι]α το! α(ιρoοljli-._

'τ1αν.i

"αι


oΙ ΣΥNTEΔEΣTEΣ TΙΙΣ ΙΙΛPΑΣTΛΣΙΙΣ Γιαλαμ6g-Πρετετι€ρηg Mιαξ πεvr6ραq vει6τα χωμωδaα

MΣoUπιaδoU o.ΣUρoπo']λοU

i,ιlγα μ1l σαΞ αφrηιroιμε οiτε Φtiμii lα aoιι1l(]ειτε. i\]ι] σα': cΞαΦnται. αν 0α Ιετ(a.ι Ι nαeaιΦ(σl γ( lιiio!με ιπΙ ιnaτα'tη. Tο |ιεQa12ι, τΙ! α'/i1Ιη Ι]μ.ι: ll.ij.αμε o.τι 'iτ(ν λ{tsli... το σι 1]αιrμο μα; για τo ι)&feο' τι: ι;.]εζ μα., τα μαζ, Bιi,Jι 7αι οει:1l διnθ.(η Ιaι γα δ.iτε Ι.J: oλα Οα inγ. aαλi.

roιry'


9]1ψ0

Λαιl]η αrlν1i λ'1.ι'Λ.Σ- Λ1j!γοC

Η oMΑΔΑ ιΙ Λαι"r1 ιΙlrlrη τoι M'Ε'Λ.Σ. "ΛΙ]MNoΣ', Eεiιγrld. αν.β6ξraαξ tlν

"Aiτηoη ιrε ?a!ιo" τΦ Tod7oφ τo ι981.

ι

λτ6 τ&ε αγiβασl τα ε:1i;

aQγα:

I

"Τοxaιβλι'' τα ΛΙμljτρη Kεiαιδ]. "oι τοc}Joi τη: ετoχiE" τα Δ''ψaΟιi' 19E3:"Δεν nληaι'Ιιυ. δεν π)ηaιiνω .,,iοι Nτnaιo Φo. ]98.1:"Φoν Λ1lμlτaιiχrlζ" τo! Δ.ιΙrιltlι1'

U

19δ6:"Kομμdτια aαι θeιψα7i'' τoι Γιιlρ'/o!

U

Ξ

1982:

19δ5:'"lb τaoμn6νa' τo! λΙιioΦ! Ποιτiχα.

ι.] 1937:"Τo οεg6τοι Ταngoι" τoι Δ.NCζiν. '-l 19E8:"Ι] μi6μIα'' τo! Niaοι Ι].9aλη'

U |')δ)''Το:.ι.',η

..

Σilισι'|.

\.ll .

d...


Λαι?ri σ7η9i Νf'Γ.A.Σ. Λriμγοζ

τσ EPΓo

Γιciργog Σxotiρτng o Ι<ΑΙΑΙΚΙoZΙΙΣ ΠΛPΑ Λ]Γo BΕZΥPτΙΣ

H

AΠoψΗ

αio

δ!ιaioλ1l

εnorl aαeοι[nliιπrl7ε Φ

το "Θaατeo

]ν1α

a7γ1lg"

aιj./o

τΦ ]l(i)!ryο! Σronlrη

τoι Kιiροir]ι κιιn'. λ1iσα ιπα ]973.

aαι τoια ιπ(,ai δ.ν iiταν δ,lσiot.Ι για τo δπtaoνιΖ6

]<αaαi,?6ιl] ',Ιi;οα o 1iριυas μα:. μτοaει να αra7τ!σε v]Ι)Ι,O iαι αυοοιeιto, μα ιι ιδιαητ6ζ τo! iαι oι ιδιαιτcιraπ1τ,'( tΦj δ.γ xιiη?αν. (l Kαι.α1ΖιΦlξ σ1la ε:ιn]oi.i: Γιαtι Φιi Γ&τi ναi; M' αιη6 αοχ(r'ειτ(ι το 6ογο' Πoιn σχaσl μioι..i aα !1ει ο Kαι.oγZ(]ξ!. μ. τo Oeaνo' nlγ αι.ni' τrl δnναμη; ΙΙ(irs αιaιi'αμfuν.ται τηγ εξ(ιιrιt o Kαaα1aι6ξ1ζ: Πoιas iQΦεeαι6τlτc; δινcι: o Σ7o!!ηs διvει 7aποιεζ .rnαwiσει:. Λνοιi,ει ιiuι)s aνα iαριifuρο να ιr ?ι α)-j.o φ.og, ιiJαε γα ιaoaι].]ει o οcαni; γα διiσει iι; διnas

aο'/Φ ιjγπιται σo σι ιJοr δiγει τrl δwατΦητα γα κ(iτι τo! .ιγαι ανa1iαι) aαι για σαζ aαι r/ια μξ ιτ1l δnι'o7η εiι]r1η i(ι ι.rnιε

Ιl (ξnι τοι

σΖεφι]εiτε.


,,11/90

Λαι71i ιr7ηf1 ]ν1'Ι].λΣ. Λriμνoζ

ol ΣYNτΕΛEΣτEΣ τΗΣ ΠAPΑΣτAΣHΣ

Γrιipγoq Σκofpτηg o καραγxι6ζηξ παρα λiγo Bεζ6ρηξ σdτιaα

σχηνoθεσiα: σκηνικn: βοηΘδζ

κοσoiμια: r xατζηαπωvaκη, M.^rσaκη

σrηvoθiηζ

μoUσιKη εnψrλειo:

Φωτομη ρ,oμιαlilxοu:

ιΙ Aναγνωπ!'Χηq,

Σ.

nρoδρ6μoU

κ'qPAΓκlοzHΣ: xAτzHAtsAτHΣ:

KoMNΙHPι

ΣτAΥPAKAΣ:

BΕΛHΓκEK4Σ

BΕZγPHΣ ΦAτltlE

ΑlΣE: τΑxι]P ιrΙ1Ει]Σ

ylAΝoΥMAK 3 'Γ:

M.nρoβιδou, Ν Γιoμοpdλou


(r-().ΛEιΦ! Ιταιδι2i -2Iιηil

]ιrΙl/9ο

τo EPΓo

Ειr.aγιoυ Taιβιζa

τo oΝElPο τoY ΣK|ΑXTPoY

^,\.,.

H

ΑΠoψH

ιαι io)uι?d σoιχεiα με aroνo λ!gιoμιi' 'To 6νειιn) τoι .Ι,(iλτeΦ'' ειναι ενα aeγo με fu1]υ α\οaΦiισμli, α1aπη γπ τ!ν ιλευι_]εριr, Ιλεη 1ια nl βια 7αι τols εaΦaαιτfE nls, εLaiιi@ aαι ααoδ(ξια ]ια aνα 7αλuεao α!gιο τo! ανιlΦnoν' ,U ... ,. ι,,. l .ζ._." Ι lΓ/.lν ' μ :oi.l λ tλoa' 1|ν . r'σητ( -oυ χαι δαδραμαiaζεται σε τaiα ιnjμiνo!. urv oχλ! noolτιa1i μaσα^ευ' σ' iνα ι]αμi6 iαι μcλα-yχoλιi6 φω.. Kιiτoιο xιiad]Φι, ιdτoιo "αΦcνειo' "arτoιo διΖαιπriaι,, χιiioιt Φ!k1"1]' .ιναι τα α!νι{d τoι εaγo!. ιδo)μ|γα απ6 .'.Παaαμ!ο6δραμα με τρα^,a1d

.Π.,o,rηlη/ ν( αΦiγΦ 1! φα\aασiα iιo ελει€ειη. ]'εα).ιαιiri απειi6νιη ιlα βaaαιν.

τo ai]γο με nεeιπd αoι1.iα. ...Τα τaαγοnδα λειτοιογoiry

o,. r

iαι

οrg /.οaι2aι

iαι ιξ ιπ.eμaδΙι αΙο ιq!ν]i

κUlντ. i.τ, ^u . U μ' ( -., l.. ιaγοrα! σixoιζ σο nνcιια 1oι oηaaΦaα aαι "

νJ

.ην

Ι._'.'δ"'

ηΦ

'υ'

η

μruσιχ1i ι

'Φ.

τallΦαn


ι]Ιι9a

Θ.a).Λ!ροι|

tiαιδιii

σaηνril

ol ΣYΝτEΛΕΣτEΣ τHΣ nΑPAΣτAΣHΣ

Eυγ6νιοE '[ριβιζ69 τo 6vειρo τoU σxι6xrρoU nαραμυαiδραμα

o

Kηvοθ. σi( σκηνογρaΦ]α:

κoJσorμιo μaσκεq βοη Θoi σΧη voθiτl: Φωτιο]rοi

μoUσ'κη

σiΙοι

x Beλη'

^λiσιo

ΑλΦ6vσo

ηΧoληψio κoτoσκεUη σκηvιKι;ν κπoσκεUil κoUσ.ουμ'6v: ζωγρaΦιηi.r,λ.η σκηvιKιnν ΦωτoγραΦιεζ

τA'lΡΑΓoYΔ]A τoY ΕPΓoY

oχiδιαπρoγρΦμσoq:

εnψ;λnα πρoγρΦμoτoζ]

κ Δεxoaλη, M ΓρUλλaiηζ


τΑ

παf,

nMlA ΠoY ΠAlzoYN τ',oΝElPo

oγdλoζ' κUρ Mποpoorηq|

noυλl:

τερτlηζ, f,ouλI

Σ.Γιowo!x6, κλ.^oUλoUρYd

ασUvoμlκ6q:

Χuρ σΦcWδναξ δ'σμoΦljλoKoq]

εLσανγελrαq noυλi: nouλ1

oκΦΦτoj

τrΦoι].

πouλι:

δκσΦqj

κυρΔlκovoq: ^oλr6n'nouλ1] ,νoρΧoq Α, B:

,νoρκoξ Γ Δ:

6voρΧoq ε|

n.Νταr\.λop|i' Σ,x.φoλ.ψπlδoU

Θ0ν6σηξ nΦoπoν'Φηq

n-}ιτ.ληYι6wη(, Ν.Δ.Ιo,ληξ Γιdjρroξ x(φ.λ.ψπlδηs


3η Συνάντηση  

πρόγραμμα 3ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you