Page 1

ΠPOΓPAMMA A', ΣYNANΤHΣHΣ EPAΣΙTEXNΙKΩN ΘΙAΣΩN

AΙΓAΙoY


A' Συvdvτηοη Eραοιτεxvικιbν Θιαοωv Aιγαioυ TΙMHTΙKΗ ΕΠΙTΡoΠΗ Γ].

&j,λβηξ Yπoυργoξ AιγαioU

Λοiκiiζ Eπιμορφωοηζ

Γ. Χατζoπουλoζ Γεν. Γραμματ6oζ

Xρiσrou Γεν. Γραμ.

Ν.

Yπ. AιγοioU

Γ. MoUτσoποUλoζ Γεv. Γραμ. Περφ. B. Atγoiou

κ. Kivτρoξ Νoμoρχηξ Λd.σβou Δiμoρχoξ Ιι4Uτιληηζ

Στρ. nΦ'"ληξ

KAΛΛΙTΕΧNΙKΗ ΕΠΙTΡoΠΗ τοηζ

ΧοτζηανογνδσroJ ΠΦεδpoζ tnlloo_1ζ lo lγ/ροiεoζj. AνΘiπη Πoπoσωηρiou Πρoιστσμaνη Δ/νηζ noλtτισμoι Yπ. Αιγαiou. Kιrριoκoζ Ντoιμoζ EκπροσωΠoζ Γ.Γ.Λ.E. l.

nouλiiζ Εκπρδσωπoζ ΔημoU Ιι4Uτιληηζ.

Π. MαUpoγdννηζ Πρωδρoξ Φ.0'λ,η. N.

Πoλiηζ Εκπρ0oωπoζ

Α.

ΣεφτΦζ

N.E.Λ.E.

λ,4iλoζ Θεατρικηξ oμdδαζ.

Σ. BλαΦαρηζ ΣηνoΘιiτηξ. λ,,1.

Πεoμαζoγλoυ Πρoεδρoζ (Ιι4πouρiνι,.

oPΓANΩΤΙKΗ ΕΠΙTPoΠΗ nρoεδφζ Γιδτα Mιxαηλiδou Σiμβo!λoζ Yn. Aιγoiou Aντιπρoεδρoζ Bασω ΠoλUχρoη Πρoiσrαμιivη Δ/σηξ Πολιτισμοι γπ. Αιγοiou Γραμμoτaαζ lιΙαγδα TσιγκoκoU Uπ6'\. Δ/σηζ Πoλιτ1σμoιj Yπ. AιγαioU 1.

Kιρ. Nτoιμoξ EKπρωωπoζ

2. N.

Πoλiηξ Eκπρδσωπoζ

Γ-Γ.Λ.E.

Ν.E.Λ.E.

3.l. ΠαUλiζ Eκπρδσωnoζ ΔημoU 4. Π. λΙαυρoγιiννηq

Πρωδρoζ

lι,1Uτιληνηζ

Φ.0.λ,4.

5. λ/. Πεoμαζoγλoυ Eκπρδσωπoζ MΙΙoUρiνι.

MYTΙΛHNH

18-27

NOΕMBPHΣ 1988


YrΙ(oYPΙ-EΙo

AΙΓAΙ(oΥ

xAΙΡΕTΣMoΣ YΠoYΡΓoY ΑΙΓAΙoY κ. Πiτρoυ Bαλβη

Aισθανoμοι ιδιαiτερη Ιαρο κoι σUγκiηση πoυ aχω

ΘlAΣΩN AlΓA oY.

η

τιμη να κηριξω

ηv ,ναρξη ηζ Α' ΣγΝΑΝτHΣHΣ εPΑΣlTαΝlKΩN

Tiχη, Uηρξε δημιoiρ\ημα κoΘορd ελ-ληνικ6 και,ργo εροοιτεχνd)ν. 0ιπρoγoνoi μαζ Ιρηotμoπoιι)νταξ oα Θε_ UλικoτoUζ μωoυζ και τιζ noρoδoσειζ τoυ τoπou κoτdφεραν να τoυξ μετouσdσouν αισθητικo, να δημιoιlργησoυν τoUζ ματικo διo βασικoυξ κλοδouq τoU, ην τραγωδiα, κoι ηv κωμωδio. H oιγκoυη τoU αvΘρdπoυ με τo πεflρωΦνo τoU απoτεΜiτo βασι κo περιεχομενo των τραγωδι6ν' η αiτιρo oτoμων, ηΘδν και θaoμdv, τo ον-aικειμενo ηζ κωμωδioζ. To Θ6ατρo σο

τηη

εξελισσoμενη διoφoρonoιiΘηκε αρκετα σιξ μετ6Πειτα επ0χ6ζ, oμωζ η βoση τoυ παρoμaνει τo αρχαio ελ' ηv ΔιoνUσtαni λατρεiα και η ΘεΦλη. Td}ρo μετo τoσεζ χ ιοδεζ χΦνιo' στo χωρo αUτo noυ δημιouρμiΘηκε ο πρdlτoξ EλληνιXδζ Γ]oλιτισμoξ' o Aιγoioζ πoλιnσμ6ξ, ερχδμαστε να γiνouμε κoινωγoiηζ Θεατρικliζ τaΧνηζ oπωξ αυη Θα δδαxθεiαπo σκηνilζ απδ δ6δeκα (12) εροoιτεχνικoιζ θια' oouζ τoU Aι\oioυ πoυ σUμμετaχoUν d οUη τωv σUνdvηη. ι,ioξ Θεατρικηξ τηvηξ πoU εiναι καpπoζ dΙι επαγγελματιδν, αλλd αvΘρδπων nou η θεoτρικΙ1 τdχνη εiναι η αγdη τoUζ' η To Θ6ατρo, ληνικδ Θ6ατρ0

δπη

6κφραΦ τoUζ, τo

αUτo πρoηλΘε απ6 τov διΘaραμβo,

μεΦι

τoUζ.

Γ]ιστειω πωζ τo επinεδο των παρoσΙασεωv, η εκλoγ1i των aργων, η σηνoΘετιΦ εργoσiο και τα Uι]o(ριτlκd nρooovτα των ηθ0π0ι6ν, oι σκηνoγρΦoι κoι oι ενδUμoτoλoγoι, θo καταφερoυν νo μαξ μεταδ6σoUν το μηνιjματo των Θεατρlλων ou!γρoφδωv, νo δημιouρ'tηoouν

ην

αιoθητικη σUγκiνηη.

Eλπiζω δτιτo Uψηλδ επiπεδo των Θιοσωv πoU σUμμετaχoUνση A'ΣYNAΝτHΣH EPΑΣlτEχNlκΩΝ ΘlAΣΩN ΑlΓAloY' η αγαπη και η Φχηση πoU θα dΙouν σιζ καρδιaζ των κoτoiκων τΦν νησι6ν τoU AιγαioU θα ouμβdiλouv Φo νo καΘιoρωΘει σoV Θεσμ6ξ η συvdvηη αUnlσε εησιo βαη σ' 0λα τo νηoια τoU Aιγoιoυ μαζ' T,λoξ απεUθινω dvα θεpμο εUχoρισrω τoσo ση κoλλιτεχνικli επιτρoη για το δioκoλo aργo ηξ εκλoπζ των θιασων, οσo

rol στην oρνοvωτ.κη επιτρoΓi κo.

o

oοoJζ οJνaβo,λον σην oργoνωη oLτrξ ηq ouνανησnζ.

τo Yπoυργeio Aψα1ου θαενισχljει κoθε τ6τ0ια nρoσπdθεια πoU oUμβολλει σηv πρoβoλη τηξ πoλιτισrικiζ τοUτoητoζ τoU Aιγαiou' σmν oνιψωη τoU επιπaδou ζωηξ των vησιωτιιν μαξ κoι σην ανoβdΘμιΦ ηζ με η ζωoγdνo επiδραη ηζ τaχηζ και τoU Πoλιτιoμoυ. Kολη EτΙιτUχiα


ΓENIΚH ΓPAMMATEIA ΛA'LIζHΣ ΕΙIIMoPΦΩΣHΣ XΑΙΡΕTΙΣMOΣ ToY ΓΕN. ΓΡAMMATΕΑ ΛΑ'Ι'KΗΣ ΕΠΙMoΡΦΩΣΗΣ κ. Γιαννη xατζ6πoυ).ol

Στoυζ στoχouζηζ Γεν1κiq Γρομματεiαq Λoiκηζ Επιμ6ρφωηζ εiνoι η πoλιτισΙικli αvατπυξη καιη Γ]oλιτισrlλη αποκ'vτpωoη την oκαΘd)ζ και η αναπτUξη ηξ ικανδητoζ τoU ατoμou να δημιoυργεiνaεζ nvεUματικaζ κoι αισθητικdζ αξiεζ, παρoλληλα με

-

ξιoΙ]oiηη τωγ ενδιαφερoντων' τωv δεξιoτητων κoι των κλioε6ν τoU. Σταπiαioια τηζ πρoγμαrωoηζ τoU στoΙoυ αUτoι] η Γ.Γ.Λ. Ε' τα τελειταiα χρovια aχει δdσει ιδιαiτερη βαριjητα σην αναnτUξη εροσιτεΙνικηζ δημιοUργiαζ και ιδιαiτερο τoU eραoιτεχν1κoi θεdτρou. ηζ-Δoκoοιαπερiπoυ τμηματα θεοτρoU ΜιτοUργoιν κoθε χρoνo σ' oλη ηv Ε},\oδα με τη βoηθεια ηζ Λoικηζ Eπtμoρφωσηζ' κoταξιω Παρoλληλα τα τελευτoια χρdνιο η Γ.Γ.Λ'E. με το περφερειακo σεμιναρια επιμoρφωτδν θεdτρou πoU ανoλαμβονouv

μiνoι λvΘρωπoι τoυ Θεoτρoυ, πρoσπoθει να δημιoι ργησει ην κoτoλληλη Unoδoμη σlην περιφaρεια τoδιjνoμη ανoπτUξiζ ηξ σoν τoμaα αUτδv.

6στΘ

γαγivειδUνoη η αυ

ηξ πoλtτιστικiζ διαδικαoioζ, oωσlδ (ο. o<ρoοη. απoδi,κl'] ηζ τεχ!τζ, ouνεlδrτo καlενεργo θεαη ολλoUξ ι,ηδoα o' αυτο τα πλαioια η Γ.Γ.Λ.Ε. σUμμετ6χει oov σιrvδιoργανωτηζ φopεαζ μoζiμε τo YπoUργειo Aψoiou XαιτoUζ ε*εiuo πoυ κυρiωq

ενδιoΦρειη

Λ.E. εiναι vα κανει τo λαδ σUμμ6τoχo κoι διoμoρφωη

σην A' ΣγΝANτHΣH EPAΣlTExNlKΩN ΘlAΣΩN AlΓΑloY. φopεiζ 'O noλιτισlικη iπιμoμpωτικoζ και μη διαγωνιστικoζ χαροΦραξ ηq ouvανηηq σ' ,να χδρo γεματο oμoρφιo και nλoιjoιo αvοτπUξη εραoιτε_ πρoσπαΘειεζ oλωv τξ ηζ μαζ για ην παραοooη, io lψoio, πιoευouμε oτι θα βoηθioειακoμo nεριoσoτερo καιη ανθρι;Jπιη εnoφη σΙην σUvειoφoρo δτι θo εiναι μιo χνiκiζ δημιoυργiοq κo, ην αυτoδUναμη αVοπτUξη τηξ περιφaρειoζ'

'

κoιην ανΘρδπι3ημ,ouργn'i ourεργooiα'on θα oπoτελiσει μιo μoρφη αντiσΙαoηξ στoν καταιγισμο των ηλεκτρ0νικ6ν 'ικoνωγ νη απoμovωη nou δημιouργoιν. ' εuxαμoroJμε oooυs εο'jλεψoν για να γivει πρoγματικδητα η ωραiο αUη ιδδα κoι εUχoμασrε κoλri επ1τυχio σ' δσoUζ λοA' ΣYNANτHΣH EPAΣ|τEXΝ|KΩN ΘlΑΣΩΝ AlΓALoY νo εiναι η αρβoυv μiρoq oτη oυνονηoη' και πoνω αn' oλα εUχoμαστε η χη μιαζ γ6νιμηζ πoρεiη.

ΔHMoΣ MYTIΛHNHΣ XAΙΡΕTΣMoΣ ΔHMΑPxoY14\'ΙηΗ}Ηi

H λΙUτιληνη, oπo παΦδoση τοπoζ ερoσιτεχνικηζ δημιουργiοζ' με tδιαiτερη χαρα φtλoξεvειφδτoζ τoχvικδv θιαoωv AιγαιoU,, πρoσδoκio πoU τωρo υλoπoιεiται μeτo oπo noλιjχρoνo σχεδιασμo'

ην d'Συναιτηση Eραoι

nΣUvoνηηΣ αUτ]i μπoρεi να γiveι, κoτι πoρoπaνω απo aνα κoλλιτεχvικo γεγoνoξ, Nαγivεrδναq.<xδρos,d'nηλoγνωριμiαζκαιδημιoυργικoιδιoλδγou,αναμεσασεανθΦΙΙoUζπoUoσχoλouντοεροσιτεxvλδ αναid)νοUν τoν χρoνoτoUζ τo oioτρo αo νηoια μαq. ιναμiοo o. αυτorlg noυ πoλι συχvα κατω απo αντξοεζ σUνΘηκεζ H

μe

η

αΦη

-

θiληση' τo μεΦκι κoι ηv για δημιoUργιη 6κφρ0ση' στo nατορι τoυ ΘεοτρoU με (oπλα, τoL]η λειτoυργiα: Σην ΘεσμοθθηΦ τηξ (ΣUνανδo διαρκη εniπoνηζ δouλειoξ τoUζ ηδη oδηγoυv σε μiα Tα απoτελdoματα τoU Apx1πελdγouζ' τo ηoiα σoν ετησιoU κα}.λιτεχγικoU γεγoνδτoq πρilτou μεγaθoυζ για

vηηφ

ηζ


ΠP(OΙ-PAλΔλΔA 18/11/8θ (ΠαρoσκεUη) 6'30 μ.μ.

τελετi 'Eναρξηζ <A' ΣYNANτHΣHΣ ΕPAΣlτEΧΝlKΩΝ ΘlAΣΩN πoUργ6 AιγαioU κ. Π. Bολβη Xαιρετισμoζ

AlΓAloY> oπδ τov

Y'

Χoιρeτισμδξ απd τoν Γεv. Γραμ. Λαiκηζ Eπιμδρφωσηζ κ. Γ. XατζδπoUλo xoιρeτισμδξ απd τov Πρ6εδρo τηζ N.Ε.Λ.E., Noμαρxη Λιiσβou, κ. K. Kdvτρo xoιρετισμoζ απδ τov Δημαρχo Ι\ΙUτιλilνηζ κ. Στρ. ΠdMη oμιλiα απo τov Πρoεδρo ηξ Koλλιτεxvικliζ EπιτρorΦζ Θεατρικ0 σUYγραφdo κ. τdη Xα_ τζηαvαγν6σroU. 8 μ.μ. Θεατρικη παρdστoση oπδ τov καλλιτεχvlκ6 Θεατρικδ 'oμιλo ΣιρoU <o ΣoYPHΣ' με τo aργo <o Θεδφιλoξ καhηξ> τoυ λrιχ. ΔημoU . 19/'1'1l88 (Σσββατo) 'oμιλo Λiρou dPτElνllΣ' με τo εργo: (Av 7 μ.μ. Θεoτρικη παρoσrαση απδ τov E(πoλιτισtικδ pouλdψειξ Θα φαξ, τoυ N. τoεxouρα .

20l11/θ8 (KUριoκη)

7 μ.μ. Θεατρικη παρdσrooη απo

21l11/88

ηv Θεατρικli oμiδα xiou

vτaλα, τoU Γιdζεφ oττo Kεσaλριvγκ. (ΔεUτdρα)

7 μ.μ. Θεoτρικη παρdσrαoη απo τov Φιλoτεxvικ6

με τo aργo (Aρσενlκ6 και

παλi Δα-

'oμιλo Mυτιλιivηζ με τo 6ργo oPouδd"

AρoβαvoπoυλoU.

τoU

22111/θ8 (τρiτη) 7 μ.μ. Θεoτρικη παρdσroση απ6 τov Eξωρoioτικδ noλιτστικδ Σι]λλoγo NdξoU με τo 6ργo: <τρωdδεξ, τoU EUριπiδη. 23l11/88 τετdρτη 7 μ.μ. Θεoτρικη .Ιαρdoταση απδ τo Δημoτικδ Kavτρo Νεδτηταξ MUτιfuivηζ (Θεατρικ6 EρYαστi' ρυ μe τo 6ργo <o oiακoξΣ τoU Δ. lι4ισιτω. 24111/Θ8 Πdμπη 5 μ.μ_ Eισηγηoη εκπρoσdπou Γ.Γ.Λ.E. κ. Σ. τσδγκo με Θaμo: <κoιvωvικli απoσroλi τoυ ΘεdτρouΣ Σι]ζητηoη oτΙo τoUξ εκπρooδΠouζ τωv ερoσιτεχν1κ6v θιdσων (απδψειζ' πρoβληματα)' 'oμιλo Σiρou 8 μ.μ. ΘεαTρικη πoρασroση απo τov Θoατρικδ Eκπoλπιoτικδ "AΠoΛΛΩN" μo (oι Aγρoiκoι" τoU Γκoλ'ΙΙavι. iργo: 25l1'1l88 r]αρασκεUil 7 μ.μ. Θεατρικη πoρασταση οπδ ην Θεατρικ|i oμaδα MUτιfuivηξ (ol AΣτEΓolΣ με τo εργo <o Γdμoξ" τoU Πovτικα. 26/11/88 ΕαβEατo) 7 μ.μ. Θεατρικil παρaoταση απ6 τηv Θεατρικi oμαδα Σdμoυ με τo aργo: <Δαφvεζ και πικρoδαφvεξ" τωv Kεχoiδη Xαβlαρο. 9,30 μ.μ. (Σηv AιΘoιlσα <ΛrπoUρivD, 'oμιλo (τo MπoγPιΝlΣ με τo ΘεατρικΙi πoρασrαoη oπo τov Eρoσιτεxvικδ Φιλoτexvικδ 6ργo <AvτιγδvηΣ τoU Zov Avoιιγ' 27l11/88 κUριακη 11 π.μ. Θεατρικη παρdoταση αrΙδ τo Αvαγvωστliριo τηξ AγιαoσοU ζH ANAπτYΞIΣ' με τo 6ργo .τo σμαζδματ(ι, τoU Mηvδ. (χιδτlκo πo_ ? μ.μ. Θεατρικli παρdσταση oπd ηv οταιρiα Θεiτρoυ xiou <ΣκoYNAΣ με τo δργo ραμι]ΘιΣ. 10 μ.μ. Δεξiωση οπo τoν Δημo lιruτιληνηξ Γ.Γ.Λ.E.-NEΛE πρoζ τιμη τωv θιoσωv. {Aπovoμli oνoμvησrικδv μεταλλiΦv και αvαμνηστικ6v διΠλωματωv.


ΘΕoΦΙΛoΣ KA.ιPΗΣ M. Δημoυ

Σlqvoθεoiα

Γιovη Δεσιπρη

Φιλιl(δξ Γραμματoδιδiσκαλoζ

κατρηζ Γιι;ργoq

κατασκεUτi σlqνιid,v

Γdργoζ Kατρηζ

luαρiα

i,Ιπoρμnα Λiα

MoUoιlΦ.Hxητικi

ΣUλλoγlκη δoυλεια

noλληκιiρι

Ndμετ ΑντΙiνηζ

EvδUματoλoμ(o

Πδη

Tραμματoδιδdσκαλoξ

oρorrισrliζ

EUq1ελiα Koπαρη

llrωqιiζ

λrαρια Δεσιjιlρη

Σxηνoγραφiα

oΦτι0μ6ξ.Pt0μιση

iιD(oU

Γσλovni

noιλoξ Pαouζαioζ

poσoΦδρoq

λΙαv. Πελδκη

BoρΘαλiηζ Γιωργoξ

lωdoαφ

Λαoκαρδ

Bελoiδoζ Π,τρoξ

Ξαγoραη P6vο

Aρxlερaαξ Γραμματoδιδaσκαλoζ AUλικ6ξ

Mα0ηnιξ nαλληκιiρl ΑUλικ6ζ

Νoμικδq Niκoζ

Διt(αΦξ

Πολαιoλoγoξ Γ.

Pασoφδρog

Διι(αΦ9

Pασoφiρoζ

Γραμματoδιδiσκαλoξ

Mavα

BoUτσιvoU EλτΙδα

Mπριiγτιξ ΣαρΙπoλoξ

Γoλoνηζ Γρηγδρηζ

Aμαλio Aφηγliτρια

Δεσιπρη Mορια

Θεiφtλoξ καiρηξ

ΔεσιjΠρηζ

AUλιι(6ζ

Pασoφoρoξ

Πελεηζ ιΙov6ληζ

EUαvΘiα

ΠδτρoU λ,ηαρiο

ΔικαΦq

'o0ωναξ καπoδiσιριαξ

Γιoνηζ

Piτηζ

Mιχoληc

Δυ(αΦξ

ΛΙΓΑ ΛoΓΙA ΓΙA To EPΓo Τιμητικη Θdoη μεταξι τωv επιφoνδv τΙνεUματι(d)ν ανθρδπων-αγωvιστδv για ηv επιβiωση τοU EΜηνικoι λαoι μdσα απo τιζ τδσεζ oντξooητεξ ηξ vε6τερηξ ισoρiαξ κατ6χει o 0E0ol^0Σ KΑ"PHΣ. 'Hταν avoζ απ6 τoυζ φ(iτεlvoτερouξ, σε επιστημoνιη σUγκρoηση' πρooδευτικoiζ επαvασoτεζ σoΧασraξ. 'Eζησε Φo τoU. EΦρε δραΦριo μd' μaταiχμιo τηζ νεoελtrηνικηξ ισroριαζ. oρομoτiσηκε ην απεi€UΘaρωση ηξ πατpιδαζ

ρoζ στoν αγ6ν0 κoι aζησε τo πρδτα χρoνια ηq ελειjθερηq ζωilζ. Δ6χηκε ην oκτινοβoλiα ηg Γο,\λικiζ Επανoσοηq' γαλoUχηΦκε με τιζ σρχ0ζ κoι τα συνθΙ1ματσ

η Διη

ηξ

ι(αι συντaΜσε σε

με-

σην ΕΜηνιΦ Ανατoλti. Πoλdμησε τoν 0Θωμανo δUναση και δoκiγdno βοθμδ ση μeτoλαμπαδεUσl τωv φdτων oπo οντιλiψεων και ηξ μoσε ηv Πικρiα ηζ κομψηξ των μετεΙΙανoσrαTικδν χρδvων. Πρωτoπoρoξ εκφpαΦζ των επισημovικδv πρoοδδUτικηξ σκθψηζ τoU oιδvoτoυ, ouμανισΙΙiζ' πoλεψo με σθ6voζ στξ επολξειζ τoU αγavα για ην πνεU μoτlκη ανογdννηη τoU λαoι τoU επιθUμ6νταξ ν'ανoiξειviouζ δρoμouζ σηv Eλληνικιi σκaψη. ZUμδθηκε με ην δημoκρoτ1κη oρΘoλoγιστικli επισημovιη σκ6ψη των πΦγovωγτoU- Eρaθισε σUνειδησειζ και ημdδεψε την επιστημoνικη oκ6ψη τoU EλληνισμoU σrην κpioιμη

Φη

των επανασlατικδν αγωγων. ΓliΘovε ση φUλακi δπoU τoν

dριΦ

oι σUμποτριδτεζ τoU εnεδΙi τολμησε να Uψδοει τo αναστημo ΙoU Φo oκoταδισμo κoι

KΑΛΛ τEΧNlKoΣ ΘEAτP|KOΣ OΝ{]Λ0Σ ΣYPoY α0 ΣoYPHΣ) δριΘηκε τo 1978 μiσει τoU κατασrατικoi αρ. 193/78 Σι εκτiμησηξ ρoU. Aπo τoτo axει παρouσdσει πλ6ιαδα εργωv κoτd τo πλεiσroν Ελλiνωv σιrγγραφiων και απoλαμβovει ηζ γενlκΙiζ πoρoθεοτρικaζ dΠoMΩN} dπou διδoνταιoι τoU ΣUριoνoι κoινoιπoU γεμiζει αoφυκτικα τo εγκατολειμiνo ισoρικδ θaoτρo

o

στdσε1c, γιo νo

η

πoρακoλouησει.


(AN ΔoYΛΕΨEΣ ΘΑ ΦΑΣ,} N. Tσεκoδρα

ΣηvoΘeσiα

Bαoιλι'q

κωvoταΦξ

Ι{αρoUσδ

Παγτελiξ κoκoβιξ AUγoUΦξ τζoι)λισ Λouλoi Θαλ!ζ

BoσoζAνδρoviδηξ lνlαpoiσα Σιφouvιoι

AνδρεoζΠαUλiδηζ MαρiνoΔενιαδoιl ληυ(σληζιiπoυλαφ6vηξ ΔημΙiτρηqKoραvτoηζ oλιτπoξΔημητρακδπoυλoξ

ΦΦoνη

Tζoνouδoκη

ΠoρooκευΙi Δεκoιλη Γιαννηξ Σιφoυvιoξ

καπετ,iγ l,ιι16λαξ Nικdλαoξ Σoιλoξ

ΠΕΡΙΛιιΙ'H ΤoY ΕPΓoY ιoΦτoων' H δΦση τo''lγiνετoι σ' dνα ηoiλiγων rετρογωνlκ6ν χ τo dργo nαiζεται ηv επoΙ]i rou B' ΠoγκooμιouΠoλειroJ' τo πεοlβoλι καλλιεργ6ιταζ τoυ' zoυν εUτUΙισμενoι :ro ηoλλ r,uoiωos δΦoq iαι 6κcι ζει o φoΦφυλoιoξ με ην oικoγiνειo κol ψαρειoνταζ. τoUζ '-'i,1"",J

AUγqιJΦζ Σγouooζ uε

dνα βενζινonλoιo. λΙεσα βρioκo{rαι o κοnε]oνιoζ' Ιρηματιστηζ riωo'o iη""*, τoυζ πιlioouν 'αυαγcl κoι .r"rronoloυ ,,o, au *ωη τo,.l o ουνεταiρoζ τoυ' Eκouαν μ'o onαη κoι γ'o να μη oηηζ' ,,; -lrκκινn βολiταt γεuαη }€φτα"' η συν'χειo επi ηξ o

6φUγoν ι(ρUΦ απo

π

oiri- η-" ,.qir"ζ

τo 198o και oνθβασε απd τoτε To ΘΕAτPlκo EPrΑΣTΗPl ToΥ noλτlΣτlκoγ ΣγΛΛoΓoγ ΛEPoY, dPTEMlΣ' ξεκiνηoε τo εξηζ aργo με μγjΛη επιτUχio. uΔεν πληρδvω δ'v πληΦvω'' uH ΦΙΙαγη ηξ ΣμαΦετ6v 39', O μoU ΛεUτεΦηφ'

.ili,l],'iirΤri-ilii.λ"""λιq

" φιλoq θο νδαc;, uκoληνiχτα Moργαρiτα,' ατo τρoμπoνι'. dv δouλiψεη jo τα ΔιΙδεκαηCn' σ' oλo περιoδοiα nορono"' Θεατρκri dργα dγινε vε

6

ι μ,

μg''


ΑΡΣENΙKo KΑΙ ΠΑΛIΑ ΔANTΕΛA Γι6ζεφ'Oττo KEoελρινγκ KΩMΩΔΙΑ ΣE TPΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Mειiφραη

Πouλoζ Mdτεσξ

ΣκηvoΘεσiσ

Στ. MoUτσaτσoU-Γ. Παχoζ

Σκηvoγρoφiα oωτισμdζ Eπιμ6λεια μouσιιqq Eπ,vδUσηζ κατασl(εUi σηvιl(oli

Γιδργoζ λrπouτoΦσoζ Γιωργoξ Πdχoζ τ. ΠοΓοδoπoιλoJ-

v. 1ox'o.jρηζ

Γ. Mouτσατooζ, N. ψoρoiδηζ, K. Γ]oπαδημητρακηξ

λlΦqιαζ

ΕUαγγελiα Xoβιαρα

γπoβoλεiξ

P. lιΙεΜκou, Ε. Σαρoν.Ιινoiδη

Aιωoιμδτατog xiρπερ 'AμπU Mπριotiσtερ τδvτU luπριotiστερ Aστυγ6μ0ξ luπρoou MiρΘα Mπριoι]στερ

Στα1]ρoζ κoιμΠtαξ

Aγγελικi χαΦδημητρioυ τdηζ lιΙoτζoικηξ Σiμoζ Kαραoλαηζ τoUλα Koλoγερo Ελaνη lιioνoγloιδη

Eλiηv xdρπερ

Στiλιoξ lιΙακρoζ

Moρτιμερ Mπριotioτερ Γldμπξ τζ6vαΘαν MπριoUστερ

Γdννηζ Δoιjκαζ

Σαχτoιρηζ Γdργoξ Πoχoζ λ.4ανδληζ Ktσσdηζ λ.4πομπηζ

Δ6κτωρ Ai1vστiiν Aστυvdμoξ o' xdρα Aστυv6μoξ κλd'iv AρxιαστUνoμoξ Poιivεij

AUγoισηξ ΑUγoUσroηζ Aγδρdoζ Παποσ.ομdηζ

Γoυδερoπov

Γ6ργ0ζ zuμdρnc

(Στo σπiτι τωγ Mπριoισερ

ση

Νδα γδρκn σlα 1941)

ΠΕP]r\LΙιyΗ

ToY ΕΡΓoY

<τ0 APΣEΝlKo lGl ΠM]A ΔAΝTEΛA} τoU κδσσελρινγκ (1902-1967) πρωτoαγεβdσηκε oτo Φouλτoν σiατερ σrιζ 10 τoU Γεvορη τoυ 1941 dπou και nραγματoπoiηoε 1444 πoρασoσειξ. τη μεγαλη επιτUχiα τoυ dπou κoι οv πoiχηκε oφεltraι σην 6μμεση αναφoρo τoU σηγ πικρα κo1 ην μovoξιo τωv ηλικιωμaνων oλλd κιριο σην oριστoτεΙνικli γρoφli και δoμi πoU κavεl τooo σUναρποσιικη μio μoviα ανθρωπoκτoνιoζ.

Η oEAτP κH oMAΔA xloY δριθηκε τo 1981 αno oνΘρδΠouζ διαφoρωv επαγγελμdτων και ιδεoλoγικδγ απoxρδσεων ποU τoUζ aνωσε και τoUζ aν(i)vει η oγαnη γιo τo Θaoτρo και η διdΘaση για πρooφoρο ση noλιτιστικi διαδικοοiα α!τoU τoU τonoι]. Στην επτηρoνη oυvεχli παρouσio ηζ Φα πoλιτισrικo δΦμεvα ηζ χiou, εκrΦ απδ τξ παρασrdoaζ σηv πoλη κo1 τα xωριo τoυ ησιoι, σUμπoρlλoμβdνoνται διαiaξεξ κοι σεμιvοριo παvω σ!τ Θεοτρικ1 τdχη' μεταΦσεξ aπιφαvdν Θεατρανθβ;πων, κ.α.

τo oπoniλεσμd ηζ δoUλειοζ ηζ επιβpοβε!ηκε σro ll Φεστιβολ ερoσιτεχvικoi Θεdτρou κoρiνθou τo '86 oπou oπaσπασe naιτε διoκρiσεζ με τo 6ργ0 (η απαγωγη τoU nαπο} και φδτoζ στo 13o φεσΙιβoλ με τo δργo Φρσενικo και πoλια δoι.τaλΦ oπou τιμΙiΘηκε με δυo

I

διακρiΦξ.


(Η ΡoYΔΙΑ) τoυ Αραβανδπoυλoυ

ΔEΣBΙAKΗ KΩMΩΔΙA ΣΕ 3 ΠΡΑΞEΣ noρικλ1ξ λ,lαlrρoγιoνηζ

ΣηνoΘεσiα

ΔιεUΘUγη oκηνiξ Bεστιαριo

K. Σανδηλοζ.

παναγiξ MUτιληvιξ γoικoκι,pηξ

χoρhoζ

A. Χατζaλλη,

Mαρη6 γUναiκα τoU oαvη κδρη τoU

Αnooτδληξ οδελφξ

ηg

00δ6ρα γUναiκα τoU Δδσπoνα Ξαδaλφη

ηξ

Ltητρδλ παδaκι

ΑργUρoιλo Kαλλiα

Παvoγdηζ Παπ6ζ

nαγΦ

Δημoζ γιoξ τoυξ. αρραβωνιασaκoξ oεαvi} γεπδνιoσo Pατ6 rειτδvισoo

λ,ηιxdζ

Ειη Πoπd

Llαρψιi,ξ

Piτα γUvαixσ τoU

Σαραrση

Λiτσα BλαχoU Δ6σπ0ινα Xoτζθiiη Γιαννηξ Kαμnιτζiκoq

Mαριγd)ξ

Σωηρηξ ΣUμπiΘoρξ τoU

λi].

Mαρio Απoσrdλou

ηξ Φαviξ

Στρoηξ Λιακoζ Mαριανθη XρησoU lvαρiα ΠoραΘUρd

Γι6ργ0ζ Παπ6ζ τdooξ Tσ,λεκ0ξ

ηξ 0εαγδζ

rρηγ6ρηq oδηγδζ ταξi

nAPlΩN' !ιΙUτληνηζ' Koπdλλεζ κoι πoλικΦιo απo τo xoρευτικo σιλλoγo

ΠΕPΙΛLΙιΙ',Η

ToY ΕΡΓoY

Γρoμμεvo, με ορισroτεχνικo τΦπo ση ι'{Uπληvιo' τo eργo εivαι αντιπρoσωΙ]εUτlxo δεiγμo τ-ηζ Λεσβιακiζ Θεατρικliζ φωνliξ. επυΙioοεται καπoυ γυρω ση λΙυnληη' σ' επoχη σιWρoη η ντoπιoλαλια' τo 1978' nαιΦτα, γ,o nρrη φoρo onoψ,' i unoΘεη κι εντιμ0ητ0' 0ε 0vΙιτ. ιl, zrruooι: Πovαγη -λΙαριγωc πoυ με γησιoητα oκφρdζει ην επαρΙιoκi onλoητα ';.dρααων'ηq "";^,, oκoμη τoυ γαμoυ ",l*,o n αUτoι αδιαroκηq εκφτoλkuηξ,

;:ffi:;;;#;J;;ffi,],;i",γη,i των

:""iρn-i,,"q

πoιδdv τoυξ..

δριΘη ouμnληρωoε εφετoζ iνδεκo χρoνn αno ην iδρυη τoυ' θητεUoJν πo; Koλiν τεxνων και οvΘρδnων mν oμοδα roλαiμοxων εοοolτεχνων τol bεατρoι και oυγγροφεiζ κoι 'Φλλιτδ(νεζ γενικο ηζ Λε "rο δoκlμoυζ εκλεκloJq' rouq κoiπoυq ,oυ διαuoo'lμ"oιc Πoλj κ'φι vouo'*ηq,λoγo'ixνrαq' nοoγpοφiαg κoι Eικααικdlν TεΙνωv) κι αρχισε με

(o ΘEoΦlΛoΣ o ΦlΛoTExΝlKoΣ oλ4ΙΛoΣ Iι,ηYτιΛHN HΣ

.'

n"ρiη

isji

",i'io,iur* '", o*ar* i'lJ'ψj;r, ii"..iiiiil Ιo

iργo

o

loιJ'

Φ.0.λ'η. σΙo

fi

υ

(oεo,ρou,

'--'--''-'οω στιc ]0o τΙνεJμα]ιdζ καl καMιτεΙν'κδξ ε(δηλδoεξ' lδρUoε κo' λειδιασημα ouτo nραγμ(Ιτonoιηoε γυ Γ'

i"rljl, -.q" "'BJω,'η xoμεi;"' "iχoλi Θεoτooυ' '.ιrr"i.',,:*"iη ,ιgιiil'lοuo ηc περoδi*ηs εκδoσnζ'λ,4Yτ|ΛHNH' ΓρδUματο_τ'xνεξ'

'

θεoτρικα dργο: (198I)' ζEξoχικδν κδν-poν Φoο|σαioι' (l979], "lνtικρoi "Aφεληs, (I980i' ζAφολouτο'niδo' i. Αν;σroσεMη-B' xαlζnμovδλn

τo eελ'ρ,^o.ou τμη.,o oνdβαoε ,Ιdχol ημερα τα

-"",jiι. .. ι. λoo. 'uii'in.ω"π ε"ω.rη .ν τ,"

εξiξ

l1979]' uiτnu ono o*ηrη, ouonoμ*ση Ιoιl εθ'μoιl "Kλnδoνοζ' (1982)' δl Tn Λεoβ,ακli κωμωδioτoυ l Πασnση u0 Aνonouδoυζo εl τo δοοιlο τoU Aλ t]Φη oτo ιfoi ηζ Aφρoδiηζ' ι198η κoι σ)Διo;oρo Θεolρικασκδτζ σε επεlεlouc. γ10ρτ6ζ Δημων κ'λ'n'

I

ι

L.

κοι κυκλoφoonoε τoν

o

A'

l1981l'

B'

Eρωξ" l198')'

11982)'

'(ο'


I

(TPΩΑΔΕΣ) Eυρτπiδη Σηγoθεσια

Mαρio Φoν λ/πισμαρη

Σηνικd

x0PoΣ

Γιανγηζ λ,{αργoτiηζ-Γ. Φραvζdσκoζ

Αγγελιη Θεφiλou

κoρUφαiα

κoυσroι)μα ΣυyrovιoΦξ γπoβoλaαξ

Γιδργoξ Koντoπiδηq Δ. κoτootρηζ κ. Kovroπδηζ

Eκdβη

λiιΦλλα NαUnλ6τη

oωτισμoξ

ταλΘiβιoξ llrενdλooξ πoσειδi;lvαξ

Aoηva

Φλ6ρo τoελεvη Φ ι6 Στοη Λ6νο λ]]ανδηλoρo ταoiα AUγερoκη lι4αρiα Pεφεva ΑvαoΤαoio

ΣoφiαΕμμαγouηλ-oλδρατσελ,vη ΔημΦρηζKεσiνηq

nερισlερoη

Στρατιδτεg:

ΘανασηqKαραβiαζ EUτυχιoζ Γκoιφαq

Δημliτρηζ & Aiδξηξ Φροτζaσκξ ΕUτιjχloζ Γκoιφαξ

KατερiγαΛo(ou-ΔδσπoιναKαρoιη

ΣτοΘηζ

AoτUivακταζ Γιαννηξ ΔεΜαροκαξ

τooκωvιαηζ

λiιχο,ληζ lι4oργαρiηq

ΠEΡ],\ΗΨH

ψη

Φροτζdσκoυ

Kαiη τσακων1oκη

lfuoodvδρα ΔαvΦ MαιρoU Aγδρoμdχη ΑναΦασiοκοvδιλη

Ελiη

Boιλα ΠαπακωνσΓoντiνou

Πoη

ToY ΕΡΓoY

α τρ{,!iδεζ εiναι τo πρδτo eργo μιαq τριλoγiαζ τoU EUριπiδη πoU διδαχΘηκε τo 41 5π.χ. aνα χρ6νo δηλαδi μετd ηv καταλη ηζ ouδaτερηζ σro Πoλoπoννηoιακο Γ]ολεμο Ι\,ηiλou, οπo τoν Αiκιβιoδη' oπoυ oι AΘηνoioι (απdκτoιvαξ oσouξ ηβ6νταξ ,λο

βoν' παiδoζ δε κoι γυναiκαξ ηVδραπoδησαν) (oκoτωσαν δσouq νaouξ αvδρεζ aπιooαv κοι πoljληoov για δoιλouζ πoδιο και γU γοiκεζ). To δργo σκiπεUε σΙo να καυτηριιjσειτην εκδηλωση τoU πνειματoq ωμηζ βiοq πoU επικρατoιjσε τoτε σηvAθivα καινααπoτρδψει τoUζ σUμπoλiτεζ τoU oπo ηv εnικεiμενη εκσrρατεio ση Σικελiα. Eiναι δVα απo τα 1 9 εργo τoU EUριπiδη πoU αiΦκαν και τα 88 πoU 6γροψε o πoηnic. '0μηρo. H τρoiα κατoΦΘηκε απδ τoUζ Eλ' H UπoθεΦ τoU iργou εivοι nαρμaνη oπo τoν τρωiκo κιjκλo και aχει πηγi τov ληνεζ με τo γvωσro τρδπo ισΙερα oπo 1 0 χρoνια πoλεμo. 0 Bοoιλιαξ Πρiαμoζ, o γιδξ τoU ' EκΙoρoe κoι oι oλλoι oρρενεζ τoU 'EκΙωpα Ασυdvακrαζ. Στo δργo βασ ικoι oiκοU εiναιγεκρoι Επιζoιjν oιχμoλG)τεζ βαoιλικdζ γUvαiκεζ και o οηλικοζ γιoζ τoU παροκoλouθoιμε τιζ τεΜUταiεζ σψμaξ πριν 0π6 ην αναχδρηη τωv Aχotδv γιο ηv πqτρiδo τoυξ με τo λdφUρα και τξ oκλdβεζ τρωαδhισoεq. H βασiλισoo Εκoβη, oι κoρεζ τηξ και oι Tρωαδiτισσεq γUναiκεζ ξδρoUν nωζ κo0ε αντiσrοη στη στη μoiρα ειναι ανδφελη. Eκεivo δμωξ πoU γιουτaζ εiνoι onαΦδaκτo εivαι η τoπεινωη, γιοτiδχouv υψηλη αντiληψη ζωiξ και μδσα ση σUμφoρα διαηρoUν

ην

ανθρωnια τoυζ.

H oEΑτP|κH oMAΔA τ0Y ΕΩPAtΣTlκoY ΠoΛlTlΣTlKoγ ΣγM0Γ0Y ΝAΞoY εiγοι σε θaση μετο απd σκληρdq πρoσποθειεζ μηvδγ vα σοζ rΙαρouσιασει τo δργo τoυ EUριΠδη (TPΩΑΔEΣ) σε μετoφραη κδσrα BσρVoj\η. To dργo αυτd παiΙηκε γιo πρωη φoρα πδρUσι στα πλαioιo των dloΝγΣlΩN, 87 θiλovrαζ δτσι να τoviσouμε η σχdση Tρα_ γωδioc-ΔιdνUσoU,

Διdvuσoυ-Νdξoυ.


o ΦΙΑΙ{ΑΣ Δ.K. Mισιτζη κωμωδio σε

διo ΙΙροξειξ

(Kωνσoνnνoliπoλη 1870)

κδσrοζ KαραΦξ Aγγελικη r.ωργαντd/ κolrdλλη

Σlqνoθeσiα:

Σηγoγρoφiα: κoσroιμια:

Νoντια Xιωτακη-Aγγελικti Γεωργαντα/Kovraλλη

Φιiκαξ Γιdνηξ Uηρδτηζ τoU

ΣτpΦξ

EUoνΘiα

κωκiδγα 0ρ6σω oεio

Bλoσrαρηζ

Γι6ργ0ζ KαραγιαννΦξ Χρισrιανo ΣημoνηΦκη-κoρiτoη

ηξ

Nαν"Ιιo

Χιωτοη

Booiληζ Χατζηoλευθερiou

καζαμiαζ, ξεγ0δ6χξ Eπioηξ δΦoρoι δανεtστaξ

ΠEΡΙΛLΙιΡΗ -oJ

νεoMηvικou θεαloou' c.ναι ενo noοομελnμενο 6ξ0χ0 εργo κωγσταvr Noιnoλn τοU δειlτεnnn τοl c ο,oooJ. ,no,'ιouooi'γρoφi?ει θαυμαoιο ηv κoομoπoλiτη 'nnΠΙ'iJ. λμ.οiα xαρακlημν κα' ηeδv uε σnoρτοοlσo x,ouι]οο.σlκδ διdλoγo. ; ;

o ,o,οκαζ, E^"Λ π^λ

,". :i.ι1

ToY ΕΡΓoY

;,

;;i;;il; ;,;,;;

'"#;;Η; ,ιno ,ξ ,o, nλοκr πoU Jnoρεi εΙ'οξια vo ouuoγ"r,.εi iλoζ,;,roro.ζ ]

oιγγρoη oκiνη' o Δ'K' λ/lσιτζic 'αυηρozει με τo υπoβoΘρo ηζ μαι συpμou ηζ ει]oχηζ τoυ' ην αχαλlνωη ξενoμoνιο' τo σαθρo

L**oωγo.u

υπερβoλεζ τoυ 'ιζ τoξηξ. κolνωνlκηζ oρIoUσαζ μouδiζοUσoζ oμωζ' αν αναλογιo€εirΦνδvαζ oτι η ιδ'oλoγio και η o olακαζ εiνσι 6ναζ αποτεωναζ nρoικoθηραζ, oχι τoοo επογγελματioζ και ψειτικo κδσμo των γiα να ευδoκιμηooυν' αroν πρoσπoητικδ β;iσ;oυv πρoφoρo ,,o.:

"qoiη

."i,l"rφ.λi.".t',

"r"i*η σoλoνd)ν ηξ -"iρ jλ.,o]

'δαφoζ

EUoνθιαq.

γ,"'ω" e"rμωιo θεατρι{o xε.μcνo

*" J"r"*l, i"l ,,ο"""*υ ο oLi ην δραη

και

ην

εξελ.ξη

κolθαLμoσ1η γνωη (o' Ιρiσn γερoιζ ooλoJξ' αvετlανoπJξη olκoνouiα ,oυ ιiΘo , o'υ δεν αoματo νo otoλιoζεl μ"oo ono Ιoιlξ iριtεξ ην iδιο η

με

επoχη τoUζ.

lι'ηYτlΛHΝHΣ δημιouρΨlΘηκε τo καλoκαιρι τoU 1983' τo ΘEAτΡlκo EPΓAΣτHP| τoγ KENTPoY NEoτΗτoΣ ΔHMoY κΦμωδioξ> Σκoυρτη' <τρoψλκo λιτo λdΘoξ' KαμΠαν'λλη' Φ μiθoζτηζ ,r, γηo, τoο1ωφ,

n.r".i"",q "oiηλ", μoζ ηζ αθλιoηταζ τoU Γ' PdιχD

λ4πΦ)tΙ'

"H

κoμΓο!ελη' ivανo' υnτερα μo/σ' Διo-

(λ/]ατzoJοανα o-o Φlωlrλι γo.δaρoξ οτο κερoμUolΦ' Aoμdvr' "o μnoμηαζ o πoλcμoξ" _'0τ' φliJε oτι ]'oι]με' Ι1Ιη]0ΦU λεγμιiνoι. '(λεψε λψoτερo' Νταρ'o Φo' 'Eιοηη" Aρισoφανr' jnετε.αιiζ εκδηlδoεξ γlο -o'1oλυrcxνεο κοι τν 28η oκτiορn' oε κεlμενo τnξ iδ'oξ

ii'5ra'

θεo'ρι

""r|'o}η 1983 κoι q(εων κοΘε χρoνo οπo τo"Jω"'o'κεξ κηζ oμαδoζ €εαrρlκoυ fΙεριεχou'νou {o' Fnim.' 6.δ omdνlκεc διασκευεc κo, πoρoJoιooειζ εργων' εnihαlρεζ επιθεωρησε(' ει(δηλδσε'ζ noJ οναφcρovrα σTν 0ρχr ,ο xωριο ηζ ΛdoΦl με τo nερισωΦρο οno τo δd{α ,"ρ"oi"i ,q "" "*'"ω'"

10

I

'ργα


ΑΓΡoΙKohl carlo GοΙdini

<oΙ

Σκηγo0εoiα Σκηvoγρoφiα

χρησroζ ΧαρμπoτΦζ Nικoλοoζ Πoνηρoζ

EνδUματoλoγiα

ι,Ιoρiα Στdλλα

oωτισμ6ξ'i|χoζ γπoβofuiαξ

Νtκ6λooζ Poισσοζ EUa!γελiα Piγο Δημητρηζ Bαμβακoιηq

Mαργαριτα ΛοUτσετα

Nικoλεπα PoισσoU

Σlμδγ

Νικολαoζ Δαorcλακηξ Ξαvθi κικαλη_Δαoκoλακη

oελιτσε Moρiγα Mαoυριτσιo

καvιodγo κδμηξ Pιι(ipvro Φελnaτro

Eιη AρισΙεiδoU

Bοσω

Γιδoβiη

i,iαvδληζ Σιγαλoζ λ4παμπηξ κoυλouρdζ Γlοννηq Toμoηζ Γιδργoξ Σιγoλoζ

ΠΕΡΙΛHΨH ToY ΕΡΓoY 0ι <Αγρoiκoυ, εiνoι μιo κωμωio ooτιρo τηξ Bενετσιαvιηζ κolνωvioζ. τaσσeριq Bενετσιονοι αστoi με Φ κoινωvιlοi θι;oη' περtouσiα και χαρoκηρo, ακoινδνητoικαι σΘεvαρα πρ0ηλωμ6ν0ι Φξ σUΦoειεζ τoU πολιoι καlρoιj, απoσrρaφolΓ,oιτξ μoδεξ' τξ οπoλαισειζ καιτξ σUνoνασlρoφiζ τoU καιρoι τoUζ, oιγUvαiκεζ τoιζ oλoονα πρoσπαΘoιv να απαλjνouν τouq αξεστoυζ τρoπouζ τoUξ li κoτoφliρνouν νο τoUζ κανoUν Π1o γελoiouζ' H l\Ιαργαρiτα, ευερ,Θηση και πεισματdρα, κoνει τoν ΛouνΦvτo, dvov ανUnoφoρo σιζUγo. H Mαρiνα, με τιζ χoζaζ απoρiεζ τηζ καθoλou δεν μπορεi vα επηρooσει ην ψUχη τoυ dνδρα τηζ, τoU Σιμοv. Evιi) η Φελiτσo, γUναiκαεπιδ,ξια κoι μUολωμaνη κdνει τoν λioν]oovo oτιΘdλει ι(αι δεν μπoρεiνο ηq αρηθεiτiπoτo. Σηv ΦελiTσε δεv αρκεiη εξημερωoη τoυ σUζηoU ηq. 'Eχει βαλει σoΙo oλη ηv σUvτρoφio των αγρoiκων. Mε ην επιδoξιoητo κoι ην πανoUργια ηξ κατoΦdJvaι νo εηpεασει ηγ βαρβαρη ψUΙη τωv φiλωv τoU ανΤρα ηζ κοιχωρiζ να κλovισoiη δικη ηζ αρεnl γα εξεUγενiσει και να απoλjνει τoν Koιτσdνo

ηξ.

0 ΘEΑTΡlκoΣ ΕκΠoΛlτlΣTlKoΣ 0λ/ΙlΛ0Σ ΣYPoY (AΠoMΩN, ιδpiΘoιτo 1977. 1977:Θεατρικ6ξ παρoΦdσaξ: ψUχoλoγiα σUριαvoι σUζιγoυ τoU Poδη. 1978-]988: Bραδυd κλoσσιηζ μouσικliζ, Λoγoτεxνικi βραδια N. κoζαντζoκη, βροδUιi Σoφiαζ Bεμπo, πoητιη βραδυd K. Kαριωτdκη, τoυ Ν. καββoδio. βρoδUο ηζ Δ6ροξ ΣτρατoU, βραδιro μημη Δ. Σoλωμoιj, Φ. ΓXαpθiα Λδρκα. EκΘεσειζ: oφiσσοζ. ζωγραDlκliζ. γλUm,<n( οκoUoωMαζ. φω-oγρoφ οζ. Θεατρικ6ζ Παρασooεξ: (0εoφλoζ καiρηζ, τoU Δημoυ, (0δoζ τoχυδρoμoioυ, (Γpοφεio lδεδvΣ τoU ΣαμαΦη, (Εoεiζ oιοπ' aξωΣ τoU Σoραγιαv' (Αρl<oιδα, τoU τσaχωφ, τo <TαβλD τoυ Νaχoδη, (ΓUρoλoγoζ, τoU Zα{δπoUλoU, dειoη απ6 πιπdρΦ (επF θεδρηση τoυ Γρ. Γoλανη)' (Tα πιo λαμπβi χρισroιγεννα, επιΘεδρηη' unειροσμδφ Ξενoπouλou, ('Εvαξ μ1κρξ μι(ρoιτσικoq κoσμoζ) aπιΘε6ρηη Γαλαyη, o0 κoμματαρχηξΣ τoU Poωη' oΧαρoιμεγoι okξιπτωτισr6ξ) (επιΘεdρηη Γαλανη), dio παρi

ξενoι Επιoκdmεξ, (MoUσιl(oχoρεUτικ6), dωδεκdτη Νtχτα, Σαiξπηρ, o0 πoπoλαρoφ τoυ:avδπoυλou, viσroΦ '0σκoρ oudΙλη κοθδq κοι iiλεζ εκδηλdoειζ oμιλiεζ κ'λ.π'

Φ

σoβαρdζ κιριoξ Eρ

11


(o ΓAMoΣ) M- Πoντiκα

Σlqγιι(i oωτιoμoi

Moυoιη

ιtηαρτυρζ γπεΦσπηξ

Niκoζ ΠoλΦξ Στdλιoζ χολκιαδηζ

ΣκηνoΘεσiα

Eπιμ6λεια

Eισαγγελdαξ ΣUηγoρoξ γa.A ΣUvηγoρξ γπ.B Bιασniζ

K;)σοq Στoμδπouλoζ Nixoξ Πoλiηζ

γπεl)θUvoξ Παρoγωγτlξκλεoμ6νηζ Tζoνaτoζ

Αδελφi

1oξ Miρτυρoζ

AσrUγoμoι

Διl(oσι6ζ

Ν.

!ιΙα io Xο,\κιoδη

2oq MdρτUραξ

Σ.

Bαληξ

χ. λΙολακoζ

Xρηστoξ lιΙoλακoζ

liτρoδικασηξ

κ. Τζoνdτoζ M. Γρηγoριou

χρησιoξ Koιτραζ

Aραβωγβσrιl(oξ

Moνoζ EUσραnoU Σπιρoξ Eucπρoτloιl 0oδωρoζ Σαμioυ

0περατθρ Δημoοιηριiφoι

'0λγα ΣπUφπoιλoU lιλεκο Koμηvoι Φι;]τηζ :ενδλληζ

Mdνα Aφεντρα

τελιoζ χoλΚdδηζ

Kiσοζ ΑστUρακαηξ

oωτoγρdφoι

K;)σαζ Στoμonouλoζ '0λγα Πλιακατoυ

πoτaραζ

Σ

Πoλiηc

ΠEPΙΛr γΗ ToY EΡΓoY ενω επισρεφει l(oποιo πdφτel θiμo βtασμoι t(σrω ono ην onειλη μoχαιpιoΙl H δεκαεξΦ(οoνn κoρη ενoζ φrωχoi μετoφoΦα rnξ' H δoκι *λoνιoμo ωαε χδσ€ι πoρoδlκα τη Φωνη nMδ,lono τn δoJλειoηq. H τρομonιη εμπειρια η;;ξε"οiτ6'oιo "α πλnΘξ tλλο ψυlικα κο' oωuonκi μορτιp]α' 0ι βoναUσεc ιαrρoδι-

ifj:J";'d;#;;';ir;""'oi,

b

"*"lo"bn'υν πζ_, fΙoυ δεν δεχετα' π,α ν0 ποv'ρεJτεl ανoκρioε,q. ιl εγκoτdλειψη ηζ oπo ov uησmρο ΙΙ-"iirii"],Ι* ci ω*u.oτι*iq "αii. αναψΓλ.φησn ηe τερπd''aαq ηq oπo τov τι]nα Ι εξευτελσΙ.l(η rng ono *'o'u εioρ*"'oλq δι""c H αηouoνωσn ηζ lδιαζ κoι ηqο'κoγενεnq lωv λεη'oμερειδν μπρoσα σΓo o*ooo,aρ'o' H ντρ0επiθεσr' λ- υεν i1εr πειαειolι τo eιια απιoτοΘηiε oοo xρcnζoτoν'] oτι δεν nooκιi\cσε ην ,r' iα^a i""' δικιiν ηζ ηoU ξεσno'lν αψUχoλoγητo noνω ηξ"' nη, κι o θυμoζ Ι

;}λi'a:;ffiii;;;;;"a;δμ. 'ir-αi6 r*i

'ωv

H

παρouσιαoει μdxμ σnJεοσ oEΑτPlKH oMAΔA \rlYτlΛHΝHΣ {o|ΑΣτEΓo'' iΙει M. KoρΦ. 1985 dιπλαvo κρεEαrD

(H {Uρio δεν πενθεb λ/lοUρσελo'

1986 (0 Moρμdληζ} Xαηvφιλιτ. Σκoipη. € Uψολo, 1987 ρ κoραγloζηζ πoΦ λiγο Bcζiρηζ' Γ. Σκoiom' 1988 "o ω Γαμoζ, M. ΓΙovτiκα

ι

12


(ΔΑΦNΕΣ KΑΙ ΠΙKΡoΔΑΦNΕΣ, Δ. Kεxαδη_Ε. Xαβιαρα τdσoq Bαoiληξ Ιftiσrαq

κδσταξ Φωτεινdζ Στdλιoq Λidρκoυ

ημiτρηζ κUτaοζ

Aλδκoξ

Νiκoq κoμνηνoζ

ΣκηνoΘεσiα

Σηγoγραφια

oρoντlσηξ

Avτδνηξ Boγloτζηζ i,iαρiα B€νεη'

oηηq

Σταιρoζ λΙoιΙlρoκηζ

Παι.rεληζ lΠΠoκραηξ

Hλεκrρoλdγoξ χειριιιxou γπoβoλeio

Φξ

Boσiληζ Aλεξoπouλoξ Σταμvo ^iτoo

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ToY ΕPΓoY doφνεζ και Πικpo&iφνεξ) τωv Δ. 1(εχοδη_Ε. xαβιαρo αρχιoε vα γραφεται .'78.oιΠρd)τoποηηκε αno τo θδατρo τaχvηζ τoU KαρoλoU 'Eχει ωζ Θaμα ην παρoσ,ηγιοκη

δΦη

.

απd τoUξ σUγγρoφεiζ τo 74 και τελειωσe τo Koυν. To aργo εiναι μιο σdτιρα τωv πολιτιxδν ηθιiv τoυ τoπoυ μαq. των π0λ1τικ6ν παραγ6ντωv κοιτoν πoλιτικdνηδων πoU (rαv (ιiνθρωποι, των πoλιτεUτωv

σηv επαρxiα, μηχαvoροφoιv, εκβιοζoυν, ετoιμαζouγ τoUζ μdλλoιτεζ πoλιτικoιξ τoU τoπoU. λ,1o η ηψi αUη o Kεχαγιοq βoζaι ιiνo πoλι σ0βαρ6 ερδημο: Eivαι oι πoλ1τικoi εivoι oι ιiνθρωπoι των πoλιτικδν σηv επαρχiα li εivoι π;λιτιXοiaiνol oι dvΘρωπoι τωv πoραγoντωγ σηv Aθηvα; 0ι {dαφνεξ κoι ΠικρoδΦvεζ, εiναι aργo πoλmκδ κοι μαξ oφoρα oλouζ.

H ΘEATP|KH 0λ,1AΔA ΣAλ40Y δημιoUργηΦ(ε τo 1984 σοv τμημo τoU πoλιτιΦικoι σUλλdγoU <κηματoγραφικi Λaσ)(η Σo-

ddφνεζ και Πικρoδdφvεζ, Δ. Kεχo]δη, E' xαβιορα 986j (ΦoιjοτΦ, λrπooτ' I987. τpiα E ιλ'] (α Movonoonα:

1985: 1

i,idριoι, Xdκκο, (ΘριψαλλΦ (τo Mικρoοσιικo Δiκαιo,,

αΗ Eνq{i τoU τoU Ι\,ηατεη 1988:

doλιoρriα B'}

τoU Aλaξη

Σεβασdη.

τoU

Σκoιρη

και τo <i,46λλov εiνoι μdνo δικo

μαζ, και τo Θεoτρικo dργo

χρovιi αUni η oμdδα δoιΜψε και τo iργo <τo Σακdκι πoυ βελdζειD τoιJ

lρα'iεβ πoU δεν πρoλoβε vα oλoκληαilσει. τα 6ργ0 αUτo παiχηκαν ση πoλη ηζ Σdμou, δoθηκαν εΠiσηζ πορασmoειζ oε πoλλα χωρd ηξ Σdμou και ηζ lκαρiαξ. τo 1 978 η Θο. Σdμou απoχωρiσηκε απo ηγ Kινημoτoγραφικli Λdσχη γιo πραKlικoiζ λoγouq-καi αυni η xρouιa απoτεlει μη κερδoσ(oπιΦ ετoιρiα με ην επωvuμiα @εατριΦ oμdδα ΣαμoU}. Σ

13

ii,


<ANTΙΓoNΗll Zαν Ανoιiν

κρεων

Mετdφρoη Mαριoζ Πλωρiτηζ Σl(ηνoθεσiα

Miκoξ Πεσμoζoγλ0υ

κoυσroιμια

Ι\,ηoιρη

Σl(ηνιi(6

καλιoλη κωστoζ Mονιατonouλoζ Γιωργoξ ]ωηφιδηξ

Παρoυσiαη

Νiη

Παραμανα Aνπγδvη

Eλπιδα Bομβακo P6ζα Λιαnη Nτaη Koμνηνoι] P0να PoβoU

loμηνη Αiμωγ

Παιδoπouλo

oρouρoξ

χoρoζ

Mlχαληζ κατoοκoιjληξ Mονιiληζ Zερμπινηζ

(lωvαξ)

oρoυρoξ opouΦζ oρoυρoξ

Zoφειρiou

Aγγεfuoφoρoζ

Στρατoζ Ι']ονo1]ριoζ τoοoζ Tσdλεκοξ Γιαννηζ ι/]oi!ηανoζ

Aλ6κ0ζ κoυτοαvιωηζ Γωργoζ lωοηφδηξ NιXoζ Noνδρoγιοννογλoυ Στελloζ K0Uτ00Uρα0ηξ

EUριδiκη {oτo πρ6λ0γ0) ΑΘηνα zαφειρoυ

τoληζ Tζανηξ 'Aνvα Πεσμoζoγλou

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (AvτΦνη,

Ζαν

Ανoιiγ

uτo μη γαρ εiνoι κρεiσσoν η τo ζηv κoκd)ξ' nκoλjτερα vα μην UπΦχειζ Παρd νo ζεξ oθλιο'

Σoφoκληζ

τoυζ"'' zαv Aνotjiγ' (.'.Kι αlrτoiπoU ζηooνε, θ' αρχiσouν σψo'σιγo νo τον ξεχνανε, και νo μπερδεiouγ τα ονoματd Λ',Λnτλn δlονο.,νlκn τoανωδn τοU

)

λαι μαζ με'αφερε' οε oφo(λη στ']ρζεται θεμα-ιhο o γη/ωσroq Γο}λoζ σlJγγροφ'α( oxcη εξouσiοζ-εξouσιοσrη-εξoJo0ζoωνoι. Γιo

'τn "::i;ffi'::,;"t:;;;;;;.';.i;";;;i; ';

'ρ;"o

1;1:l,:_iffi#;].i;;; ]", ηd*ιu

oξ.λu nou

πoU ουΦοβΓnθnΚν 'ft;;;i;,;";;;,";;"' o*ζηηηκαν.

o EPAΣ1τEχΝ|KoΣ ΦlΛoτEχΝlKoΣ olι'tlΛoΣ

και ιδεεξ γrο

ην

oπoο δ'oορωμvo *o'vωuιλo-noλτ'κo-ηρoσωnιho κατεσηΦνο

'o και επlβiωoον ouτoκοτoσlρ0φ'κα

ι4Yτ|ΛHNΗΣ oτo lι/]noγPlNl'

ιδρiηκε

τo 1941'

i6*r'i*1o..ρψ"'o"cοδloφωvι(oiΣlοθμοιλ,iuτιiiνnζηδεκcι'τιo'50κo.60Jεχρ.Ιoκλεοιιro(1966]. ('κφροη δεα'οολ: lθ;Φ 19/6' κoρινΘoq 1981' AΘηνα ,,Ιr.λ" .", 6,"-λ, oε nouελπu'o και ι'εeπ'"παιθοo

ΛηLνo. Λεoβloκr καΦiiοα '9il . ιtηoiο llγαiou αlo. '*?"*o.r, δ,,i;ιiα ir"o.τεΙνlκo; θcοτρou lvoνα(o

Πανεnσημιαλo ΦεσΙιβcrλ

L

1980

8

1981]

κ λ'π')'

(Ιvo\rτε

κooλol 1957''96l' 1965' 1969' 1977'

aquila (Iταλio) ]g83'

Σiδνεij-λΙελβoυρνη 1985.

ιn L-η.oονεοιo'oεo''βoλ EρoοιrεχνικoU 4η Διεθνη Παιδιη Θεο'ριη ΣUνοντnση Πανω αno 10o Θεατρικo doγο κUρlo τo'J

θεα]ροιJ {canalla're' Γο}λiα 1988 B,aννηξ lAuσρid 1988'

ιλλrνιλoι ρc']ερτoριου

πoδικnξ καλλιτεχιηξ Ιοoνo9 ootlαικτl εqοoκnΦ-Υυναπ6ν' κ'νnσloλoγια' μoιlo'κη' ΙηλoκατoσrcUξ' Γαι'l0μιμοl' αoLηq (ρUι;μ,η-ιiοατoo, ελειΘερη )(oρoγροφio' ειακρiσεων ανθρωπων lων γpoμUατων

λJ"iJiλ iral;"* i*i--ηs ;"μ".'η

μo

*δ; iilos

n'ρ'ι'''δu xooοεorερiδωu' τιμηnκ6u Δloργανωση διoλεξεων. ρεσlrα ou,o,ηo"""' d'n'l (o. τηξ τεχνηζ (nρoτoμων. λεUκωμαrων '" τoU σωμ(Ιτεiou σo γρoμματα και nζ τεχν'ξ' aJiρ",],"i'-Ji'."",i"s'""o ην Aκoδημio Aθηνιilν για ην πρoσφoρα 14


(TΑ ΣMAZΩMΑTΑ) Αντιiνη Mηνα H0oΓPAΦiKH KΩlvΩΔlA Σηγoθεσiα: MoUσιΦ Eπιμdλεια τηvζ, nατdραζ Aφρoυδh, μητιiρα A'rrδγξ, γ6ζ (φoηTtξ)

Σouφfuiλ, κiρη {φoιτiΙrρΦ

Γιανvιiτξ, nαΙΙπoliξ BλoUτιvα γιαγιd

Παν. Σouσqrλη

Παvoζ Πρατooζ EUστρ. Bεγιαζηζ Mαρ. Αiβο,\ιd)τou

Aνι

Πoπouτσaλληζ

Δiμητρα BοUλγoρaMη Ελ' Kαμπιρδλ-ληζ Eλ BoUλγoΦλλη

Nτilou, φaη τoU A9r. (Αθηvαio) tiΙ(oλιoξ φiλoq ηξ Σoφiαξ κρητ. λ,4ι)(. Biγλοτζiξ Σταιρoξ rεiτovαq AUσrρολoξ Xρ. Zφaλληζ κατivα, γυναiκα τoU Σταi,ρou

λ4υρτo Kαβαδδλλη

nαιδi

EΜvη Koμπιρaλλη Bαo. 8εγλατζiξ

Mαρiα κoρη τoU Σταiρou

0δ. κοU(i]ζ Παν. κoμΙlιρtλληζ

ΠΕPΙΛΗιΙJΗ

ToY ΕPΓoY

Eva ζεUγαρι βtoπαλαισπiJv' στ6λVει το παιδιdτoUζ vα σπoUδασoUν σaα Eλληνtκo Πανεnισiμια, Tην επoχi τωvδιακoπdvεπιστpdφouν φδρνoνταζ μαζiτoυζ και παρdo. oι γoνεiξ με η μoκρα τoιJζ πεipα πισ.εlioυv 6τi'η εκλογj τoυq ειναι ακαιρη κoι λανΘαoμενη. Eκ τωv Uσr,ρων η δoξασiα τωv γoνΦν απoδεικVUεται προγμoτιΦ. oι φiλoι και τω, διo εivα,io1ημoι xαρoκniρεq. 0 πατΙπoιζ δivεlη λιση, με τo νατouξ απoμακριvει οπδ τo oπhr καr vα υπoδεiξεiolo γιo τηζ oικoγaνειεζ τo κoριτσιπoU τοU

ταιριiζδt

T0 <ANAΓΝΩΣτHP|O, τHΣ AΓlAΣ0γ (H AΝAnτγΞlΣ, 6ρυθηκε τo 1894 qπ6 oνΘρδπουζ αΠλoiκoυq και ολιγoγΦμματouζ, με δiψαoμωζ για μaθηη. Σταχρ6νιαηζ Touρκoκρoτiοq, σrdΦXε τΙνεUματιη εστio iοισUipoνωq εΘνικo πρoπlipγro τηq tr5oβoυ. Λειτouργεi συvαειο απo τoτε μa μiο διακoni σrη KατoΙl. iδιοiτερo τo τελεUτoiο 20 1foνια η oπινoρoλiα τoυ oωματεioυ aγινε μεγoλη και ξεπipoσε τo στενo τonικα oριo. τιμηθηκε με πoλλα βροβεiα, μεταξι αUτωv και με τoU Πovεπισημiou AΦv6ν' τo Φατρικo Tμημα dχει

διo oμdδεξ. H πρδη οπoτελεiτoι οπo ογρoτεζ καt εργαζoμενouξ Xoι ποpoυσtdζει ηθoγρoφικα aργα, λειτouργιiπog dτoioαv διαηρηηq και φυλακη Ιων oμορφων παραδοσεωv τoU uαq πoλl.ομoU. H δεiτερη απoτaλεiτoι κUρiιυξ ^olκoj αno μαΦτdζ' σπouδασraζ πoU αγεβdζει σιγχρovo θaατρo. 'EχoUν δoθεi Ι,dvω απo 1 50 δργα ελληvικoι κοι ξθVoιJ ρεnερτoρioυ. To dνογγoΦριo, ,χει πovω oπδ 3οo μdλη και εκτ6ξ απο τo Θdoτρo ασχoλεiταt με εκδoσεξ' εκθ,σεξ, διο,λ,ξεξ, παρoδo' σιαlΦ μoιloικti. ΠΦσφοτo απ6κτησε δικo τηξ εκθεσιακo χδρo, και πρoβαMεi σUλλoγδζ με πλoi;ιo, μouol;o, λαoγραφικo Uλικo Λdσβou κoι λ,,l' Αoiaζ.

15


(XlΩTlKo ΠAΡAMYΘb) ΘEATΡΙKΗ ΠΡAΞΗ ΣΕ ΔYo MEPΗ αH EYKH TOY Γ0Νl0Y> αΙΙ0 τo αvdκδoτo

<T0 XPlΣλtlAl

ηζ

Δdσroιναζ τoμαζoη

nχειΦγροφo χιακηξ Λαoγραφiαφ τoU o. Aργεvη

κoνηλaρο Qρiων

Pωρδ

Σηpiδηξ

Στελ.

ΑΜξαγδρ0ξ

Ν.

nouλi

Toμoζαηζ

Στ,λoξ Toμοζαηζ

ηζ γοFαq

lrεγdλoζ αδελφδζ MΠρδξ αδελφΦ

ι1oνoγιoιδηζ τoιλα oρογκdκη

Aλεξivδρα

τoηζ ]\,1oΦηζ

Δρiκoξ

K Poζαηζ

rιιiγνoρηξ η rιiγνηξ o 0ε6ζ

κ. KoλαματoUσηξ

Bαoιiιαq Γιανviiγ

Niκoζ Χατζηξ Mικiλιo Λeγατoυ Φ' Kot]Kαη Nδτo λ,lnακη

Σκotγo

Bασιλoπoιλo Bαoιλ6πoυλo 4ο Δρ6κ0ι:

λ,lικελio Λεγσrou

Toμoζdνηζ

Στ.

NiKoq λΙoνoγιoιδηζ

HρακΜiα Avδρεoδη

Στdλιoζ κoλiτσoζ Niκoζ χoτζηζ Νoτα Mπαvη Mικελiα Λεγoτou K. Kολoμοτoισηζ Στ.

τoUμπελεiκη

Moυσlxtι ΣmvΠi-κouστoιiμα oλuoc goηΘoi iηγoθεη Σmνoθoοια

uαrdτrεcroυoroυμωγ

Φραγκαη

Hρακλεια Aνδεαδη, Γιoννηξ BοιjκoUναζ

xoρηξ Bρoντ0ξ_ Δiσno,να lo,Ιοζ0η AργUρηζ oioζ Eλλη ηoηoιζlοννoυ

Δεσno'να loJ0ζ0ντ l\ΙικελioΛεγoτou

κατασΦ;ηoκηνικι;)ν'ΔΦou TοηξΙ\Ιoρακηξ

Mακi"παΘooγoυ'Aφιoσα NiκoξM0ροηξ

\Ιιhελio ΛεγοτoJ-N' χoτζnc xρησroζ lσογκαC

i*Ι"-*'i μ"rω.

oωη

τα κoυσrol]μιo

Moριξ

'ρoφηκαν

oτΙo τoν ΣUνεταιρισμo

Uπo xειρoτεχνiαζ κoι Eδd)ν Λαικηζ τiΙνηξ Kαλλιμασιoζ

ην διειΘυνη ηξ

καρνoυΠαιΦ.

ΛΙΓA ΛoΓΙA ΓΙA To ΕΡΓo επi EΙπα'τρελλoισoφoι τoυ νηoιoυ' χρiζoι'mι ηθonoιoi

oηΦξ

τoU nεραoμ'νou l(oι διvouν σε παρoσασειξ oνα παραμιoι

oιd)να σε διαλεκτo Koδρoμιλων'

Ι:o'"J',:,i.'iι'*,

.κoιμεθο

*il"$::il.'HJ"T::-' li1ζponos nou οouλaιorψ

εξoχli

"nιΙειρεi απδ τo επαγγελματικo θaατρo'

ono πUρηνα με σroχo μιο παρdσoση βγολμ'νη κol nροετoιμoζoυμε τoν πρ(iτo Θεατρικd

ην νo

εκφραoη

ηζ

εδικliζ εUαιοθησioζ τoυ n]πoυ

σαν σUνδλoU και σoν

oτoμΦζ νooτρo-

πoU oχoυv oλλoιιυΘει και λησμoηθεi oνoσιρaι κoι εμφανiσει εl(φρoσικξ δυvατδητεζ


μliΠ'F".

L

1η Συνάντηση  

πρόγραμμα 1ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you