Page 1


Ευχαριστoιiμ. θερμ6 τa ζLL)γρ6φo κ' AΧiλεα ΔροιjγΚα ηυυ nρ60υμα μo\ Foραλ ι1P1α τηζ 11ηζ fuνliντηoη9 Ερασιτεχν]ΚιΙ)ν Θιiσu}ν A]Υαioι)'


't'[,n fuurtvruna 'Εμaιrοxvurtλr

.

Θιιιftqιaιιγ

YΠoYPΓElo A|ΓAloY

ΓENlκH ΓPAlllΙιrAτElA ΛA]κHΣ ΕΠΙλ,4oPΦΩΣHΣ

.

.Λyaαυ

ΔHλrΙoΣ THΣ EPMoYΠoΛHΣ


Xαlρετloμ6g τηg Yτroυργoιi λγαioυ κ. Eλloιiβετ Πατrαζι6η τo nληθo\ .ιυν ι1o\σl;ν Θ,cflρωv loU Λl\αloλoυ χi,ρoυ απoτελεi αδlιiψευoτη μαρτυρiα γlα πζ βαθlfs ρiζεs τηs θεατρΙκηs τaλ",,ηs στα νησld του Αryαioυ. τα θεατρlκ(i δρι6μενα, ανατιjσπαστo στοΙΧεio τηs κolνo)νlκηs καlπολτΙστιKηs ζιDηs τoυ εMηνlσμo6, δεν aλειμαν πoτε ατii τo

AρχΙτraλαγos. τη μακραiωνη αυτη τιαρdδoση αναβΙr'νoυν σημερα oΙ αlγαloτrελαγiT,Kol ερασlτελγlκoi θaασol, πoυ υτrηρετoιiν με επΙτυχiα τη Θεατρ1κη ταlδεiα το)ν νησΙα)τl-

Σε αυτην τηντρooπτlKη στoΧ€6εl Kαl o θεσμιis τηs Ετησαs ΣUνdγτησηζ EρασlτεΧνlκων Θlιiσων Aryαioυ, μlα ετιΙτυΧημaνη πρωTοβoυλiα τoυ Yπoυργεioυ ΑΙγαioυ καl τηs ΓενΙκηS Γραμματ€iαs ΛαTκηξ Eτlμ6ρφωσηs ατ6 τo 198ιj. Mε την αναβ6θμΙση τoυ θεσμoιi τη xρo νΙιi πoυ μαs τlρασε, τη σLiσταση τηs καλλlτεχνlκηs επlτρoπηs αλλιi καl τα εκπαlδευτlκιi σεμΜdρΙα (rτα oπoiα δlδdσκoυν δoκlμασμενεs στo xοjρo τrρoσωτlκ6τητε5 oτηρζεταl oυσlιiστlκα η δoυλε1d τo)ν ερασlτελ,vl6ν. Τo Yπoυργεio Alγαioυ ενlσχιjεl τη δρι1oη καl την κlνητικιjτητα τ.Dν θεατρlK(i}ν σxημdτων ενοi συπρ.jνιDs καταβιiλλεταl τrρoσπdθεΙα γlα την κdλυιpη των ελλεiψει)ν σε σιiπρoνoυζ, υπαiθρloυs καl κλεlστolis, θεατρlκoυs x6ρoυξ. Εiναl lδlαiτερα σημανTlκ.j τo Υεγoνιis τωs η 11η δloργdνωση τoυ 0εσμolj συνδυιiζεταl με τη λεlτoυργiα τoυ αvακαlνlσμiνoυ θεdτρoυ Ατ6λλ.rν Tηs Ερμoιjπoληξ. Γlα τoυξ ερασlτελ,νlκoιjs οlιiσoυξ αποTελεi ξ€χtDρlστη 1μη να παρoυσdζoυν τo ,ργo τoυs στoν φoρτlσμaνo με μνημεξ απ6 αξl6λογεs καl μoναδlκdζ παραστ(iσεls θεατρlK6 αυτι' χιi)ρo, τη σημαιπκ6τερη γΙα δεκαετiεs θεαTρlKη σκηνη 'Γηs Mεσoγεioυ. Στα xρ6νlα τoυ εμπoρΙKoι|, olκoνoμlKο6 καl τνεUματlκoι] δυναμlσμοLi τηs Ερμoιiτoληξ, τo απαlτητlκιj τηξ κolνι' εiχι την ευκαlρiα να απολαμβdνεlστη σκηνη τoυ Απιiλλιυνα τα μεγαλι1τερα oν6ματατoυ ελλη uκo, Θεdτρoιr. Τη θεατρlκη αυτη κληρoνoμld κρατoυν σημερα ζωvταvη ol ερασlτεχνlιoi θiοσol , η\ Συρo'' nou l λouv n\J oν lη δυνo lo lη lo να l Pυυφl ρUUν o ηv lUΙl lλη ιolνιJνlo ' θlοlρlλι\ oι']ι νηo,l\ υl lvιiν ιnln(lιυμl νυ 1ιυμυ. ol ερασlτελνlκas θειπρΙκεs σκηνas τoυ Αlγαioυ με τη φρεoκιiδα τη5 αυο6ρμητηs καλλL τε\γlκηs ,κφρασηs καl τΙs συστηματlκ6s τoυs πρoσπdθεlεs βoηθoιjν να γiνεl ξανιi o νησ161κ6s μαs Χωρoζ μlα θιiλασσα rτoλΙΤlστlκηξ δημlουργiαs. Τoυs ευΧαρΙστο6με γΙα την

Eλ'αiβετ Παπαζ6η Yπoυργ6ξ Αryαioυ


ll Σ\λΑ\lHΣΗ FPAΣ|]fY\lλο\ ΘlqΣΩ\ AllAloY

Xαιρετιομ69 τoυ fεvlκo6 tραμματεα Λαiκri5 Eτrlμ6ρφι,roηg κ. Παυοαv(α Zακολiκιlυ γ'ο τα l l χριiν'u !η\ oιατρlληξ Συνdvlηoηζ Eρασtτεxνlκιiν oldσων λγαioυ

-l. H επlτυΧημ6νη πορεiα επi ]1 συνεΧη χρ6νlα τηs

"Συνιiντησηs Eρασιτελ,νlκιiν Θιdσωv Alγαioυ" που φ,Tos rστορlκη καl ιiμoρφη Σιjρο μαζ κdνεl 6λous να αlσθανιiμαιπε χαρoιjμεvοl καl στην γiνεται Στoυξ στ6χoυs τηs Γ.Γ.Λ.Ε. εiναr η τroλlτΙπκη αvιiπτυξη, η πoλτloτlκt] απoκiντρι,)ση καl η αvιiδεlξη τoτiκ6ν πoλlτιστ1Kd)ν δυνdμε.ι)ν. Απιi τo 1984 δloργαv.6νεlδεκιiδε5 oεμlνιiρlιr οειiτρoυ σ' 6λη την ΕλλaΙδα συμβ6λλoνταs

oυlι;νoμη .ο\] lo l lιη mon lυtΓ j Γ\ . l |,lΨt Γι α\ Γrα πρι6τη .ρoριi q,ε:τοs υλoτolηθηKε Kαι τo Kolvoτlκ6 Δlακρατlκ6 Πριjγραμμα "Kαλεlδοσκ6mo" με εταiρoυs στην Αυoτρiα, Γερμανiα, Biλγo καl στ6λo να μετα(ρaρουμε ιrτoυs πoλiτεs dMω\, ΕυριοπαiKι6ν κΙ)ατ{i)ν aνα.πoυδαio κομμdτl τηs ToλΙτlστlκηs μαs

.η ην

κληρoνoμlιis. 2. Mε την Kαταξωμενη αυτη εKδηλωση, πoυ ,xεl πλaoν Θεσμoθετηθεi Kαl καταξlωθεi στo λα6 πραγματoπorεiταl δε κdθε χρ6νo σε δlαφoρετ]K6 νησi τoυ Α]γαioυ, πlστ€6oυμε ι'τr υπoβoηοoιjνταl oΙ στ6xοι μαs, στo βαθμιj μιiλστα, πoυ o Χαρακτηραs τηs Συνdντηυη\, |\Λl Σ n μoρφUl ιo\ λαl υ\ δ o1ωv n l

'oι.

Σε σUνεργασiα με'Ιo Yπoυργεio Αlγαioυ καl |]ε την συμ11αριiσταση τηs Νoμαρχlαhηs και Τoπlκηξ AυTοδιοi](ησηs, εiμαστε σlγoυρol ι'τl ο ιπoυδαios αυτds o θεσμ6s ι}α 6xεl ουνεxεlα καl εξiλlξη. Θα η0ελα να σηaαρ6 6λoυs, 6σol συμμεΙιlλαν αυτα τι1 λρυνLα στηv πρηPατ,υση αυτηζ ηs σημαντικηs προιπ.iθεl.Ιs καl να ευΧηΘι6 στoυs ερασlτaχνεs τoυ Αlγαiου καλη δι'ναμη και επlτυχiα στo δ6oκoλo αλλι1 καl ιiμoρφo aργo, πoυ ε1τlτελoιiν rrτην τ6σo ευιil σθητη πιρroχη τoυ Αlγαioυ.

O Γενlκ.js Γραμματεαs nαUσανiαs Zαxoλiκos


Xαlρετlομιi5 τoυ Δημdρ1oυ Eρμo6τroλη5 K. rldvνη Δεκαβιiλα H ΣυνιiγTηση Ερασlτελγlκιi)ν Θjdσων Αιγαioυ εiναι iναs απ6λυτα κl αταρασ6λευτα καταξιι,lμdνo5 τoλτloτlκι35 0J oμc;\. Θ ηPλοι]πι λn' μoνη η λρov \η ον'Uλη loι, 1lο \σ Τo επlβεβαlι6σεl. Αλλιi γα 6λoυs εμds τoυs Αryαloτελα].l.\ Ιrου λοθι 1,nιυΖoυμι l1ν ΛμυRlUUν|ιI oυlη lων αυTo(ηaδιo)v αλλι1 μανlκιυν lστρlι'vων τηs ασπρoθιiλασ_ σdξ μαs, εiτε φιλoξενι6νΤαs την,εiΤε σαλτ6ρoνταs μαζiTουs γlα nξ δldσπαρτεs νησlωTlκas μαs Θυμaλεs, η συνεΧηs εξΩΙξη τoυ οεσμo6, η oργαvιDτlκη κα καλλlτεΧvΙKη πρoκoπη τoυ, η γεωγραφlκη τoυ δlειiρυvση, η lKαν6τητd ν'ανανd)vε1'αl Χιiριs στην ]σι'τlμη ι<α1 ciδoλη oυνεργαoiα τη5 βdσηs τoυ καl τηs κoρυφr15 τoυ εiναι κυρiιο9 πoυ τoν αναδεlκνυ_ ουν σε ιiξoνα τηs ε6θραυστηξ ακρ]τlκηζ, τoλτlσμlKηs μαs lδια]τερ6τητα5 καl υπερoγ]g.

Φaτos, γlα δε6τερη φορd οTην εντεκdχρoνη δlαδρoμη τoυ θισμoa τoν φlλoξενoιiμε στην Ερμoljπoλη. Τo 1ι]91 η ΣυνdνTηση ηταν η oφετηρiα μlαs νiαs Ιριiσηs τηs ζωηs Τoυ lστoρικoιi αλλιi Tdσo ταλα1πωρημ,νoυ Θεdτρoυ μαs "AπdMιoν". Φaτos, πι1λ η Συνιiντη ση σημαδεL1εl Tην αρχη τηs δειiτερηs oοσlαστlKι' τερlιjδου πλ]ρου5 λεlτoι,ργiαs τoυ θια τρoυ αυτοιj στην τληρωs ατoKατεστημενη μορφη τoυ. H μoiρα δεν μπoρoιjσ€ να επlφυ_ λιiξεl oτοv "Απι;λλιυvιi" μαs αlσιjτερo ol(,)νιi Υlα τη νiα τoυ πoρεiα απd τo συνεσταλμ.νo αλλ' αγad πυρ τηs Αryα|iκηξ θεατρΙκηs ερασlτελνiαζ. Την καλωσoρiζουμε στην Eρμoι]πoλη, τρι6Τη ΟεατρlKη πριDτεL1oυσα Τoυ νaoυ ε}ληνισμo6. ΓΙιiννηs Δεκαβliλαs Δημαρχos Ερμo6τoληs


11Ι Σ\'NANTιΙΣΗ iPΑΣΙTΕXNΙKΩN ΘΙΑΣοN ΑΙΓAΙoΥ

κg}iηΞxν κli Ετrlτρoτni t

- MΑΤoΑΙoΣ MOYNτEΣ, λoγoτaχνηξ, πρ6εδρoξ, με αναπληρωτη τoν n^AτΩNA MAY' PoMoYΣΙΑκo, καθηγηTη θεατρολoγiαs Πανεπl.rrημioυ Aοην6ν - κΩΣτAΣ xPoNoΠoYΛοΣ, κα0ηγητlis θεατρoλoγiαs 16νιου Παvεπlστημioυ καl Kαθηγητηξ Δραματlκηs Σχoληs Θεdτρoυ Τaλγηs μaλos, με ιxναπληρωτη τoν KΩΣτH κlAΠE' ΛΩΝH, ηθoπo]6 - HΡΑκΛHΣ ΛoroΘEτHΣ, συ1γρα(ρaαs - κρlτlκιiζ Θεdτρoυ, μΞλog, με αναπληριιτt] τον KΩΣTΑ ΦAPMΑΣΩNH, σκηνoθaτη, KαλλlτεΧνlκ6 δlευθυντη ΔHΠΕΘE Αγρlνioυ

Qργαvor!ζlilΞηρaEli MAPκoΣ ΦPEPΗΣ αντlπριiεδροξ τoU Πνευματικoιj K,ντρoυ τoι] Δημου τηs ΕρμoιiτΙοληs, πριiεδροs ΘΠo Σιjρoυ "Απιjλλων", πρ6εδροs, με αναπληρωτη ΤovΑΝΤCINH MAPKoYΛH, Πρ6εδρo'roυ ΔημoTlκo(, Συμβoυλaoo τηξ Ερμoιjτοληζ.

- BΑΣlΛΙκΗ

ΠoΛYxPoNH, πριr'iσταμεvη τηs Δ/vσηζ Πρoβoληs τoυ Ελληνlκoιi ΠoλlτlσPο''

τoυ YτoUργεioυ Αιγαaoιl, αντlτριiεδρo5. - xPΙΣτlNA AΘANAΣEMH, πρo'iσTαμ,νη τoυ Τμηματos Πoλlτlστlκd)ν Πoλlτlσ1Kηξ Παρα-

Δημιoυργiαs τoυ Yπoυρ'ιεioυ Alγαioυ, μlλοs. ' MArΔMHΝH τΣιrκΑκoY, υπιiλληλos τηs Δ/νσηs Πρoβoληs τoυ Εy'ιληνlκoι' Πoλlτlσμoιj τoυ Yπ. Αlγdloιr, μfλos. - EΛιΣΑBET MΑMΑκoY, υπdλ1ηλos τoυ ΤμημαΤos Πρoγραμμιiτωv τηs ΔJνσηξ Προγραμδoσηζ

r(α]

jUν l1\ lJ νl .'i\ l ρομJo t .Λ\ \ο]ι l \ l n J]nρφωοη\. MAP|Α zΩiΔoY, υπιi}'ληλos NIΛE Kυκλdδωv, μiλos.

μΛ

ΔHMHτPHΣ BAMBAκOYΣHΣ, υπdλληλos τoυ ΔηL]oυ τηζ Ερμoljπoληs, μaλos. - tPΗIoPHΣ tΑΛΑNτHΣ, σκηνoοεΤηs, μaλos. - ΠANNHΣ ΔEΣYΠPHΣ, σ](ηνοΘ,τηs, μaλos. - MΠΑMΠHΣ κoYΛοYPΑΣ, σ<ηνoΘaτηs, μdλοs. ANAΣτΑΣlΑ ΛltNoY, υπιiλληλos ΔoY Σι'ρoυ, δημoσloγρdφos, μ,λos. tlοProΣ ΠAxoΣ, σκηνoθaτηs, μiλοs. - AΝΔPEΑΣ ΤZlΝHΣ, ιρrλdλoγos, ερασ]Taλγηs η0oπol6s, μι'λos.


.''.

iLn'ιΝdΝf tΙ'i+ EΡiΣiτι*NΙΙΦN'Θι/ΙΣ{)Γ,Ι nΙiΙiΦ' ΠΑPΛΣKIΥΗ 3ο oKΤοBΡΙοΥ

"Mε Διivαμη ατΙd τηv

KηφΙσΙd" _ ΣκηuK6: ΦωIσμoi:

ΣκηνoΘεσiα

199ι9

ΔHMHlPH Ll\ΑΙΔH - FΛlΝHΣ \ABΙAPΑ Aνδρ6αs Σεφτεληs κ6σrαsκαρατζds

Η επlλoγη των κoστoυμlt6ν ;γνε ατrι' την oμ6δα H μoυσιKη επlμaλεlα aγlνε απ6 τo σκηνoθaτη oΙ εlδlκ6s KαTασκευas σκηuKι6ν jγlναν απι' τo Θ6διDρo Kαλμo6κo

ΔΠνoμη

ΑΛΕKΑ: τHΣ: ΦΩτΕlNH: ΜΑPΩ:

ΗΛΕKτPΑ, KOPH

I

NτEΣΣY κoMNHNoY

ΛIΝA MΠoYΣIoY

AffΕΛlκΑΠoΛlTAκH MAP|A AiBMΙΩΙoY

Στo τaλos τηs 5ηs σκηνηs δldλεlμμα 15'


ΦlΛoτExNlKoΣ oMlΛoΣ MYτ|ΛHΝHΣ "o ΘEoΦlΛoΣ" τo ΠoΛlΤlΣτΙKo KΕNΤPO Φ]ΛoΤ[XNιKoΣ oMlΛoΣ MYΙ|ΛHNHΣ (O Θ[()ΦlΛ()Σ, Ν1tΛ()Σ ΙHΣ ΔlΕΘNoYΣ OMoΣΠoNΔlΑΣ EPΑΣlΤ[xNlKOY ΘEΑΤPOY ΑlτΑ / ]ΑΤΑ συμπληρωνιl φ,τos 'l λ|(η]u ιU\λ l. λ\lι1\ .u no\lo ι.η.δ ll-'ρ]lο . Δραστηρ]o1lolεiταlσι πiντε τμημα'Ια, τα oπoiα λιlτouργorν σε ετησ α βdση καl καλtiπτouν

τoυs τoμεis του ΘειiτροU/ τηs MoυσlKΙis, τηs Λoγoτελγiαs - Λαoγραφiαs, των EKδ6σεων Κα των tlκαστ]Kι6ν Ιεχνων. o Φ.o.M. (Θε6φ λos,, 1o ] 995 εγκαlνrασε τo δικ6 τοU N6ρo_Θaατρo, o oπoios δlαΘiτει πρooαρμoζιjμενη (κυκλlκη σKηνη, με τελloλoγrκ6 εξoπλrσμιj κατ6λληλo γα Θεατρrκas rlαρασroσε s/ κlνηματoγρα.Prκ,s rτρoβoλis, μουσκas εκδηλι6σεls, ημερδεs, εκ0εσ ακ6 Χ.6ρo εKδηλωoεων ευριjτερηS πoλιτιrlκηs παρoυσiαs, Ga]]ery, αΙοoυσα δlδασκαλiαs Moυσκηs - Zωγρα.ρrrrηs, αiθoυσα dεσιnαKηs BlβλοΘηκηs, με: αρχεαK6 υλ]κ6, βlβλloθηκη Θειiτρoι], εντευκτηρ o (ΦΛων

o Φ.ο.M. δρυσε riα] λεlτoυργεi τo 1Πολlτιστlκ6 ]νστιτotiτo Αιγαi()υ,, μι: σκoπ6 την τρoβo λj δlιΘνι6s fou αlγαlαKoti πoλ τlσμoιi' Ε δ κ61ερα, τo 0εαr ρικ6 τμημα τoυ Φ.o'M. πραγματoπolεi KαΘ' 6λη τη δldρκε]α τoυ ,τoυs σ.rριi εργαστηP.ιΙ)ν ιvolkshops) καr μαoημdr ων θεατρ Kηs αγωγηs γα 1lα]δr.i Kαl ενηλκιs. -Εχεl παρoυσldσεr μaχρl σημερα τιiνω απ6 20 Θεffρlκis παραoτdσειs απ6 τo αρχαio (αi

σιi}χρoνo δPdμα, ΕλληνLκ6 καl ξaνo. o Φ'o.M. (Θε.nριλos, εχ€ συμμετι'σΧεl με τo 0εατρlκ6 τoυ τμημα| α) rls (ΣUναντη.'εrs, EρασjτεμιK.i)ν ΘlΙ1σω\,ΑγαΙoυ, τΙs oπoa.s δloργαν6νεl κιiΘε Χρ6νo απd το 1988, τo Yπoυt)γεio Αlγαi.Ι), ι]) ιπo ΔιεΘνEζ ΦεστrΙfiλ Eρ.xσlτελνικoti Θεriτρ.Ι) τolJ CdPΡiΠgeΠ Γ€ρμΦiαs τo'11)92, με τls αλη σιιiζooσεs" τoυ Αρlστoφι1νη, γ) σo ] 0o Ι].ryKιjσμlο Φ!στ βdλ Ερασ τεxνlKοLi Θldτρoυ στo ΠρlγKηπιiτo τoυ Monaιo (Monte carlo) τo ]99], με τls "ΕKt \ησ ι1ζoυσεs" Tlrυ Αρlστoφιiνη, Ι<α1το χXΙ congless lΑΤΑ, o)s ε:κπρυ "

E

σlDποs τηs Eλλdδαs, δ) στη συνdντηση 1ΘεατρΙκas Αναζητησε!s σToΑlγαio, τoυ Πνευματlκoιi lδριiματos Σdμου (N. Δημητρi.]υ, το Ι995 καl . '.l|,, 2,j Π.ιι. \\.ιU ΦlJ !lι,\ l'-ιυ lt \νlRoll o, οlρoυ o 1ν λορο loη Ιo |ηqb J. .o μnνll _Π,l

jnδn\η.βυν .o| l Γο/μο o t oν oρ. ο l η ρPοl.lu: lPL.lJ lU.l.tιUιl ,U λ"J l,,νJ1\1 Kαλι]τιρηξ Παρdστασηs, ΣκηνoΘειΙiαs, Α' Γυναlκεiιι, ρι'λoυ, B'Λνδρ1κ116 ρdλου). ']'ην iδ α παρdσταση παρoυσiασε Kαι στo Αι)χli(, Θlατρo τηs Mυτιληνηs, τoν Σεnr'rμρρlo loυ ]996 επ'ευκαlρiα τ.)υ εoρτασμoL' τηs αδι:λ.tΙ)πoiιl.'ηs τηs Ν1ι,τlληνηs με π6λεls Ελλdδαs πΕPlKΛHΣ MΑYPotlANΝHΣ ΠPoΕΛPoΣ ΦOM

ΣHME|ΩMΑ τoΥ ΣKHΝooEτH Δ]αβdζoνταs τo (Ν1ε διjναμη απd την KηqΙσld, εηα την α,σΘηση τoυ λι'Θρα σα να π(Ιρ.1 (oλoυooaσα τ s συναντησε s μ αs γυναlKοταρι:αs μiσα ατ6 κλεΙδαριiτρυπα' Koυρrντεs πoU .oo.Γ.,| 1, \ U l oρoι,ν νo λα\ oJ\ μJ .tιU l!,U. ,.\n'ι η'Jlt nuρot,o'o ανηrΦ\. Τo .πolχεi.r αυτ6 ι1ταν αρκετat γoητευ1κ6 oλ\o oλl κul τo μl iδl(' l πlru μαs ,l Φ, \ α ι α l α_ 'νl

πιαστ.,Jμι με τo ανaΙnIσμα τoυ aργoυ. Aναroμiα lηξ γUναlKεiαs ψυxηs, σι: ρεαλστlκιi €π,πεδo ωρ μη Θεατρ]κη γραφη α)λd Kαl dφΘονo λαjμoρ. Avδρεαs Σ€φτεληs

Σι:πfμβρlos

]

998

ποU συλγd 6μωs αυτoαναlΙ":iτ.Ιll


11r

Σι\ηNTΗΣΗ. EPIΣΙTEXNΙΙ{οN ΘΙΑΣΩN AΙΙAΙoY ΣABBΑTo 31 oKTοBPΙoΥ 199a

"ΦoΝ

ΔΗMHτPAKHΣ"

ΔHMHTPH ψΑΘΑ

KοMoΔΙΑ ΣE ΤPΕ]Σ ΠPΑΞΕΙΣ

ΣKHNOΘEΣIΑ:

ΣKHNIKΑ: KoΣΤoYMΙΑ:

MoYΣΙKEΣ EΠlΛoΓΕΣ:

ΦοτιΣMoli

MAKlΓlΑZi

KΑΙ

ΔYo Ε]KONEΣ

rlΩProΣΠΑxoΣ ΔHMHτPHΣBΑMBAκoYΣHΣ

ΘMEΙA. χΑPΑ κoΣΙAΣ κΑΡΑτZAΣ - rhNNHΣ MΕΞAΝΔPoY ΔΕΣΠolNΑMγMΑτHPH

Πρdξη πρ6τη: Στo αστιK6 σπiτl τoυ Δημητρη xαρiτoυ Πρdξη δειrτερη: Στo μπακιiλlκo τoυ ΛεΦvδα Xαρiτoυ Στo γραφεio τoυ Yπουργoιi Kρα'rlκηs Πρι'ξη τρiτη: Ασφαλεiαs

απd Τoυs Γερμανoιis καΙ Ιταλoιiξ 1942 πριiξηs δlιiλεlμμα δaκα (10) λεπτ6ν Mεταξιi δει-)τερηζ καl τρiτηξ πρdξηs δlιiλεlμμα δiκα (1ο) λεπτιnν

ΕTΙοχη Tηs καToΧηs τηs Αοηναs Mεταξ6 πρ6τηs καΙ δε6τερηs

Διανoι!η

(με σειριi εμφανΙσεωs)

]oυλiα:

Mαρiα, γυναiκα τoυ

ΔημητρηΧαρiτoυ:

Αιryα, κ6ρη τoυ Δημητρη Χαρiτoυ: Δημητρηs

Χαρiτos:

Λεωνδαs xαρiτos, αδελφ6ξ

τoυ:

ΦιDφ.6:

Mαν.i1ληs

Zαρλιis: Ιlαννη\:

Σεραφεiμ:

Mατiνα ψdλτη κατερiνακoντζlλ6λοU ΦγUρο] tαλαντη Mdρκos Φρaρηs Mlx6ληs zoυλoυφdξ Ε6η Aρπτεiδoυ Aιτρdαs Τζiνηs r'dνvηsΞαγoρtiρη(

Mαν6ληξΣ'γdλαs

Xιυρoφιiλακαs: Ναπoλdωνκoυxoυζiκαξ


ΘEΑTPlKoΣ ΠoΛΙτlΣτlKoΣ oMΙΛoΣ ΣYPoY "o AΠoΛΛΩΝ" Τo κλιrστ6 Θiατρo ΛΠoΛΛ()N ηταν αυ]ιj πoυ raντρ]σε μlα oμdδα Συρlανιiν τo 1977 να l6ρa)ιJoυν Ερασιτεxνr]6 Θiασο καl να τoυ διi)σoυν τo 6voμι' roυ. oι σKοπoi τoo oμr1oυ εiναl KαΘαρι' καλλι

τε:λγ0Φi Στls δραστηρ6τητds Toυ σuμπερc λαμβdνoνταl καl η ι'υμμετoXη τoυ σε Συνα ντησεls ΕρασrτελγlK6ν Θ]ιiσων καΘ.Js iαl σε τ.rελληνlα δLαγωνlπKd €Jεατρ]κιi φεστlβdλ 6πωs τηs l0ιiκηs.jπoo K{Ι απao_τιασε τo βρα' βεio Λ'ανδIΙKoti ρ6λoυ, B'ανδρlκoιj ρ6λoo KlΙι

. .

. . . . . . . . . .

. . . .

ΘEΑτPlK{ EPrA: λι:βaντηζ Συρlαν6s - Mlx. ΔHMOY Ψυλoλoγiα ΣUρ ανoιj σoζιjγoυ - MlX. ΕΙL]αl

Θειj.ρlλos Kαιrηs Mιx. ΔHMOY (Bραβεio Α'ΑνδριΚoti ρdλoυ ' βραi]εΙ(, σκη voγραφiαs σto 4o Φεστιβdλ lΘι1κηs) oδ6s l-crχυδρoPεioυ ΓριΙφεio lδειδν-ΑN.

.

ΣΛMΑPΑKH

'Ενα ηλlijλoυστo πρωrνd ' KlNΤΕPo [, εσειs ol απaξο) ' ΣΛPoΓlΑN

Αρκoιiδα ΤΣΕXaΦ

Το τσαντιiKl - (ΠΑιΔ]KΗ ΣKHΝH) Το τι1βλl - ΔHM. KΕXAΙΔH

σκlητρα

MlX. ΔHMOY

(Bραβεi(, A'ανδριKo6 ρ6λoU στo 6o Φεστ!_

ιniλ IΘ.iKηs)

O Γυρoλ6γos - N]K. ZΑKoΠoYΛογ Γειiση απ6

τ

τιiΙ

Γ. ΓΑΛAΝτH

Ια π() λαμπρd Xρ]στoιiγεννα '

Γ.

ΓΑ^ΑΝΤH

ΓΑλ\ΝΤH

Γ.

.

κοντι1στo τΖιiκl - t. ΓΑ.ΛΑNΤH

. o κoμματdρχηs x. XΑPMΠΑτΣH . Χαρoι,μενol αλιξ]πτωτιστas - Γ' ΓΑ^ΑNΤH . Θει'φlλos καiρηs - M' ΔHMOY . Mε δldστε παρακαλ6 - ΔHM. ΓIΛNNoYK{KH . ol σγρoiKο] -KAPΛO tKoΛNΤoNl . Δοo Παρι1ξενoι επlσκiττεs Γ. ΓΑλANΤH . Δωδaκατη νtiχτα ' oYlΛΛ]ΑM ΣΑlΞΠHP . Δoν Kαμλλo - ΣοT. ΠΑΤΑTZH . o Πorloλdρos ΓP. ΞΕNoΠoYΛOY . o Σ])βαρ6ζ Ktiρloζ Eρν,σ'Ιos - oΣKΑΡ .

Τσηαxρ (τρiα μοv6πρακτα τoυ ΑΝΤ()N ΤΣαοΦ)

ΔHMoY

o Πεrρασμ6s - ΓP. :ΕNoΠoYΛoY .-εναs l_]lκρ6s, μιKροιiτrΙKos κ6ομos -

.

. Δo)δaK.Ιτη ΝL'χτα - ΣΑlΞΠHΡ Δ' Συνdντηση . Mαiρη - Mαrρη - ]ΕΑN KΕRR E'Συνι'νrηση Αφl,ρωμα στην ΤZtΝH KΑPEZH . ΠαραμυΘlχ.ψis 6ν()μα - lΛK. κΑMΠΑNΕΛ ΛH ΣΤ' ΣUv.iντηση . H ιΙπαγωγη τoυ Πa1π.] ΤZΑo MΠΕΘEΝKOYP . To παΙλryδl τηs τρatrαζ καl τηs φρoνlμιiδαs _ Γlc)PΓoY Θ[oΤoKA . Θεατρlκι:i Moν6rΙρακτα - ΣOYPH, ΣKοYP_ ΤH, KoKΤcΙ . H r\'1lκρη μαs π6λη - ΘoPΝΤoΝ oYΑlΛNΤEP . '()νε]ρo Kαλoκα ρlνηs ν6λτα5 oYl'ΛΛ]ΑM ΣΑlΞnHP . ol τεrρα.,μoi τoυ κυρioυ Λντωνiου

oYΑ]ΛΝΤ

O] αγρoiKoι 'K. ΓKoΛNΤoNl ση Ερασ. Θdσων Αrγxioυ

. H Πoντl](oπαγiδα Συνι1ντηση

Α'Συνdντη

ΑΓKΛΘΑ KPlΣΤl Γ'

Φ!ΛoΛotΙKEΣ BPAΔ|EΣ NlKoΥ KΑZΑΝΤZΑκH . ΣoΦlΑΣ BΕMΠo Συμμι:τoxη M. ΤραΦ6ρoυ . KaΣτΑ KΑ PYΩτAκH . NlKoY KΑBBΑΔ|Α . ΔοPΑΣ ΣΤPΛΤoY . oΔ. EΛYΙΗ . ΑΦ]EPΩΜΛ ΣTo ΠOΛYΙEXNEΙO . ΔloNYΣloY ΣoΛaMoΥ . Φ. Ι. ΛoPKΑ . MΑNOY EΛEYΘIPIοY . Α,\ΕΞH MlNaΤH . IΛΛHNΙKOY ΘEAΓPoY . EPoΤΑΣ KΑl ΘEΑΤPo . MYPΙlΩTlΣΣΛ . ΠolHΣH KΑΙ EΛΛΗN|KH ΕΠΑΝΑΣΤΑΣH . ΑΤτ]K. EΛΕNHΣ ΠΑΠΑΔAKH . H [ΛΛH ΝΙKH ΕΠΙΘEaPHΣH K\l ()l MYΘOj ΤHΣ . ΓlΑNΝΗ PlτΣοY . MΑΝoY xΑτ7HΔΑKΙ oMlΛlEΣ . ΔIAΛEΞEΙΣ ΝlKoY ZΑKoΠoYΛoY "Τα πρoβληματα τ(l)ν νεirν . ZEΝH ΠΑΠΑι(_)ηNΝoY "o θυμ6s των "παlδl.i)ν" . ιΛKΩBOY KAMΠΑ ΝΕΛ\Η "Eλ\ηνJκ6 θεατρo" . ΓlaPΓOY MΑNl()ΤH "ΠoΙιi πPι;σωπα ζητo6ν σι,nραφiα" . ΠΛAΤοΝΑ P|ΒEΛH . ΦωΓoγραφ!_ κ,s οτ|γμ,s . MΑP]OY ΠΛoPIΤH "Ελiνη Παπαδιiκη" . MΑPloY ΠΛοPlΤH "1οο χριiν]α Mπρ,χτ".

Eπiσηs δloργdvωσε 22 εκ0,σεls Zο)γραφlκηS

Γλυπτlκηs: Φo)τoγρα.ρlKis σUν.wτησειζ με ντιiπloυs καλλlτiΙvεs Kαl μoυσlκas συναυλiεs.

.

A^ΛEΣ EκΔHΛοΣEΙΣ

Παραστdσ€ιs

KαραγK](jζη με τoν IYΓENIο

ΣΠΑΘΑPH . Παραστιiσε|s τoυ "Ν1aster class" τoυ Τaρρενs Mακ Ndλλυ με την KΛΤlΑ ΔΑΝΔOYΛΑKH


:':.ι1Ι :Σ-'

\ΙiNf iiΣii. EP,ηΣi]ExΙiiKc)N'6-t4ΣοN

λΙΓΔΙoY'

KYPΙΔΙ{Η 1 NoEMBΡΙOY 1998, οPΑ 12.30

"o MAtoΣ τoY

oz"

τoυ ΦΡΑΝK MΠΑOYM

σε θεατρΙκη δlασκευη απ6 τo Δ. Pαβdκη Pεντη Σκηνoθεσiα: Mουσ]κη:

ΣκηνlKιi Koστoιiμlα

Kατασκευas ' αφiσσα:

xoρoγραφiεs: ΔlδασKαλaα τραYoυδl6ν: Hχoγριiφηση: Boηθ6s σκηνoθiTη:

Yπειjθυνη σKηνηs:

rldννηs καλoγερds M,μηs Πλdσσαs E'ρηνη Bαζtργ'αιτζiKη Στaλloξ Mελiκos

Mαρiα καλαγxld Studio FOCUS, XioS Λεt}νiδαs MπρΙληs κο'νσrαντiα Φαt(iρη

Διανoμη (με τη σεΙρd εμφdνισηξ στη σΚηνη)

Ερρiκos: -Eμυ:

Δι6ρα: Αφηγητξ5:

ΜΦiσσα Kακlιi:

]os Mασσoυληs: 2os Mασσoυληs:

MΦlσσα Kαλη:

Aχυρoκεφdλαs: Λαμαρυνιjκαρδos: ΛοντdρΙ: ΠοντιKoβασiλ]σσα:

novτlκoμεραρxos: Tετραγ(Dνoκεφαλos:

Φιiλακαζ: Xρυση:

MΦos:

t'6ργoξ Περρ,κoξ Kοrστοιiλα καλlμανd το6λα καλoγερli Mατ,να κ'oυρliκη Niκη z6μαρη - Δ;σπolνα Bαφiα Λεο}νiδαs Mπρlληs tlιiργos Περρiκos Po6λα Στaλλα

ΣτΩλα Αμπαζιi xαρoιiλα Nεoυ Τdσos M6σxos Poιiλα Στiλiα κωστηs Aμπαζηs MπρΙληξ Λεωνiδαξ Σoφ,α ΔιiμoU

Pοι'λα Στiλλα Mαν6ληs Στιiθηs


ΣYΛΛoroΣ ryΝAΙKΩN XloY O ΣJλtroγos γυναlK6νxiου ευαlσΘηToπolημ,νos

στlξ ανdγκεs καl τα ενδlαφaρoνTα τωνπαr-

δrων, ανεβιiζεl κd0. χρ6νo παlδlκ6 ΘiαTρo με συvaπεlα Kαl σεβασμ6 καl στo τερrεχιiμενo καl

στη μoρφη τoυ συγκεκρlμaνoι, εργoυ πoυ επlλaγεl. H θεατρlκη ομιjδα τoυ συλλ6γι)υ μαζ ,xεt παρoυσdσεtr στην π6λη <αι στ(Ι λωρld του νησι oιi μαs τα παραKιiτω atryα: 19B1 "H ΤEΝEKEΔOYΠOΛH" τηs ΦαKiνoυ - κoυζλoΘ,1lτρο 'η8 r o l.Λoo\\' loJ Mσρ νoι,_ πc\lδlιο noνη]Uρl

1984 "o Mlχ{ΛHΣ o ΣΦYPIXΙPΑΣ" τηs Ξ' Kαλoγερoπoιiλoυ 'qδ5 llDF\H' ' lA Πo\Λ|\_ lο.tΑρlσ1oφΦη 19B7 "H ΣoYPΛoKAΤΕPlNΑ", "H ΓPlΑ Kηl o ΨΑPΑΣ" κoυκλoοεατρo

1988-89 "o MΑΓoΣ MΕ ΤΑ XPοMΑΤΑ" τoυ Γκiwη ΞανΘoιjλη παlδlK6 Θaατρο 1990 "ΛΝEBΛ ΣΤH ΣτΕΓH ΝΛ ΦΑME Τo ΣYΝΝEΦo" τoυ r. ΞανΘoιjλη - πα]δrκ6 Θ,ατρo 1994 "ΤΑ ΓoYPoΥΝΑKlΛ KOYMΠΛPΑΔEΣ" τoυ Ευγaνιoυ'Γρlβlζι' - τΙαrδ]K6 Θaατρo 1995 "ΤYMΠAΝO, ΤPOMΠEΤΑ KΑI KoKKlΝΑ KoYΦεΤΑ" τoυ Γlιiννη Ξανooιiλη 1997 "Τo oΝElPo ΤoY ΣK]ΑΧΤPOY" τoυ ΕoγiJloυ Τρlβlζι'

o "MΦos oζ" εΙναr ,να rρaτε να καταλιiβεl,

ταξ.δl στη ζωη, 6πoυ o KαΘaναs συνανTιi δlι:iφoρoυs χαρακτηρεζ δlαφoρετlκεs καταστιiσεls που πρaπεl νl αντlμετωlτiσεli να βρει τoν ι]υτ.j τoυ Kι, αυτd που χρι]ι'ζιjταl γlα v' Φτlμε τΦπlσ.l την πρηματ l oτη τσ ια νo εν lα-

πoυ

Zd)νr αs rην περ]rτiτεiα "1ηs μlκρηs Δ6ραξ καl των ΦΛων τηS" με aμμεσo καl .jχ] Φε:ηΙr δ|δoι||ιo |ρo In. , Ioδn.,noυν. δηloΓolηoαν rην ονο]λιtrlo ]lοo.1aΦηoνΘPω jlnl'ιUη αξr(i)ν, .iπ.)s η qΙλiα καl η συνι:ργασiα, εxoνταs καL τα δlα εUκα ρiεs γlα ενεργητ κlj συμμ.τo\l Uniδ. lι\U \ lo... ι |ν,,ζ,,ν,,\ ι,,l Π,,ΓΘΦνlο\ o|\ 1ρω, \ |.lt lo oρ nt.

G


ΞF'Ξ]

jE]}Φ$i€ffi

EΦΦ5pΦΝ

δ1,/iΦι$

$.μaΦ''

KΥΡΙAKH 1 NOEMBPΙoΥ 199ιl

"τo

πανηγ6ρl"

Δ. KΕxΑiλΗ

ΣκηνoΘεσ'α - Σκηνoγραφiα

Koσro6μlα - MoυσKη ετrΙμ€λεΙα: ΑKHΣ τΣoNlΔHΣ

ΔΙαvoμη

ΧNoγΔl: ΓΙΑIlA:

ΠAΠΛoMΑΤΑΣ:

NΑΤΣlNΑΣ: ΔEΣΠo]NΑ:

Nατdσα rKαρd Ακηξτσov1δηξ κα1τηΔαρβoιiδη MrΙdμπηsτρ!ανταφυλλdκηs Φανηκαραγεωργ1ου N1κosΠατoιivαs

ΤPlΑNτΑΦYΛΛoΣ: MΑPIΚΑ:'Eφηnανoτroιiλoυ ΦPΑtΓoPΑΦΤHΣ: yφiσToξΠεxλ'βαv,δηζ

A'ΦΑΝTΑPoΣ: B'ΦAΝΤAPoΣ:

Π'

ΔημητρηsΠεxλ'βαvaδηs ΠαναγΙ6τηsMανoυηλiδηs


ΘEAτPlKo EPΓAΣτHP| OPEΣΤIAΔAΣ Σι'ντομo lσιορlκ6 Σημεiωμα Το Θεαrρlκ6 Εργαor'ηρl lδρaθηκε τo ]98B. Απ(j το Ι996 ανηKι: στην Δ.E.Π.A. oριστιιiδαS,

οπ6lε κα απεκτησε μ6νjL]η ΘιrΙτρlKη στηη 6ποι] δδoντα! παραστdοε s oε εβδoμαδlαiα lJdση 6λο τo χεrι]6να. Συ}χμjνωs πραγματoπoοLiνταl πιρloδεi.ξ οε 6λη τη Θρdκη, καΘ'6λη τη δlιiρ(ε α τηs Ιρoν(1s.

Απ.i το 199'] λε τoυργOυν τμΙiμαrα Θιαr ρlκηs Παlδεiαs r α o πoiα lΙαρακoλoυιloaν 250 παlλι,l. j lUU \ .οt l, UυoΓων . Φ. δ. ιooλ Φ. Φ\ Συμμιτεixε σε 6 Φεoτlβιiλ ανι1 την Ελλdδα 6π{rυ απ,σπασε συνoλ κ(i r7 βρα[]εi.Ι'


11', Σ\'NANTΙ{ΣΙ Ι

ΙΡ,AΣΙTEXNΙKοΝ ΘΙΛΣoN AtΓΑΙοY

ΔFΙTΕPΑ

"Mατorμdνos rdμos"

NοΙiMBΡΙ()Y ] oqa

]]

Bodas de san8re τoυ ΦΕΝ'Γ. ΓK.

Mετιiφραση NiKoυ Γκιiτσoυ

Σκηνο{]εσiα:

tΙdννηs Δεσ6πρηξ

MoUσlκη: Moυσlκη επlμ;λεlα & ΔιασKεUη τoιJ τρ..γoυδloιj "Kοι]βdρl - KoUβoρ6κl": Ενoρχηστρι6σεΙs: ΦιDτlσμoi:

Mdνos xατζηδdκ's

Σκηνoγραφiα - Kατασκευη σKηMK6ν:

lvtακlγlαζ:

(oυστoιiμlα: YπoβoλiαS:

ΠαiΦυν με τη σειρ6 Γαμτρ6s: Mdνα: Γεlτ6νισσα:

Πεθεριi: ΓυναiKα:

Λεoνdρδο: KοριTσιiκl: Δoι]λα: Nιjφη:

Πατaραs: Φε}γaφ:

Θιiνατοs (σαν ζητlιiνα) Παλlκιiρlα:

:

ΛoPκΑ

tΙιiννηξ Φραιτζ;σκoξ

Aργ6ρηs κασrελdνοs

Mrydληξ rερoντdκηs rlιiννηξ Δεσ6πρηζ Mαρiα Δεσ6πρη oμαδΙκη δoυλεld Σμαρ6 τζtμπλdκη 1τoυ εμφανΙΦυ-ται

Δημητρηs Bασαλι'κηs Mlρdλλα Nαυπλt6τoU Ειiα Mαργαρiτη

Θ;ι(λα Kiζη Δiσπotνα Kαρoιrση M'xιiληs καλαilτζηs Αννα Ιζoυdνη Αννα Kοντoπδη Δαvdη Mαιiρου t'6ργoξ Kοντoτriδηs Αργ6ρηs κασrελλliνoξ Σοφaα κρητΙκoι' Στjφανos τζακωνtdτηs, r'dννηs Δdτσηs lωιiνvα Mελ!σσoυργl)ιi,

AYγελlxη Mελiσσoυργoιr, Mαρiα 8ασtλdκη,

Mαρiα tΙdτΙπαπα, xρtσriνα ΠερlστερdKη, Λdνα Mανδηλαρd Τασiα Αυγερ6xη, Λ€να Mανδηλαρd, Eι'α Mαργαρ1τη


ΘEAτPΙKOΣ oMlΛoΣ NAΞoY "o ΔIoNYΣoΣ" o Θ.o-N.

,

o ΔιoNYΣoΣ υπι'ρχε! απ6 τo 19B5. Πηρε μjρoξ σns Συναντησ€ιs Mυτlληvηs lλι\ |Jρ. llδη, λolΣυρoJ,μoνdl lΙlλj,lI MΛν|ω|η. lλιlwιβοσ, oΓη \οζo: ljnοJl,u nliδ|u.oU |ραnlaloι, λα,]aΦι\λη.'l nlιlνtiυνU lαts

|l'UΙ

"Τρελλoi τηs €τoχηs", "Γαλdζlαxελ6vα" ψαΘd, "To Αυγoυστl.iτrκo q,ε}γιiρl" Τζoν λγiδi" Koρρa, -Εχ.Ι Πι'τρlκ. δoολiιΙ]εl με πo7λd,ργα πoυ δεv αvaβηκαv λ6γω δυσXερε6ν- 'ExεΙ oργαν6σεl με επl'rυxiα πoλλεs λoγoτελrικaζ, μoυσιKas, τoλlτlστlκ,s εκδηλ6σεls. Eπ!λι:&rμε τo "Mατωμiνo \oρλo l00 \ρoνlο μJ rα Ιη γlνγηoη oι]. Ιομo }l.l νο

o Λoρχα,

ο Δldνι,oos l(l "o

ΔloNYΣoΣ"

Tυχαio δεν εiναl τiπoτα. otiτε τ' 6voμd μαs, oιiτε η πρ6τη μαs εμφdνlση με τριryωδiιl oτην Ml'll\1ν1 lnl,ηl,ry.]Γ'4οU. }lο.oνoUρ\lαoμοδοΣροσlΓ.λ"rΦν.oυll l , , n l l n l ' iννη\ ' , Δt οU τρηs ηlΘε ιοντ.i μαs μι πoλυ συγλεκρlμενα πρΦμαTα σTο μυαλιi τoυ--H "Mατωμaνo Γdμo" η "Mπi lναwα lrλμπα'ηΘελε να λανεl μnζt μαs καlτΙπoτα d),λq ετεΙδη μαs Θυμιjταν απ6 τls

oυνlNlηllΣl\ Ml'll\ην']( "o Συρoυ lα |ρ\σ αl'lo lol' \oριη 6tν ΘUμlaouν οn\-s Αρ1αlα l\\ηvιη lΓηωδ|o. AnlaoJv jην |iΖι. lη\ lμ.γ,υδlι.. lην lοnΣ\.Uσr lη\ l\oltν οlol\|lα αρχ,γoνα, πρωτdγoνα, Δlovυσlακd. olγυν.Ιiκεs τ,,U Λ6ρlο λρατoLiν δυναμεls λcΙl ταοη, πoυ αφηvoυννσιοnοοoυνιol'ι ',ΙqiKil, λι|nnll ονσΠoφlυλ.o.oπω\ol \υναlι,\ loυΔloνυσoι,/ μεσα απ την rισταση ιilγnζΛν τn ι, παπlεσμaνo τoυs εγ6, με καταστρoφlκ,s εκδηΠαlδi τηs Νdξoo o Δjιiνυ.ros. Παlδlιi τηs Ndξoυ καl τoυ Δ6νυσoυ o "ΔloΝYΣoΣ" Παlδi τoυ Δ('νυσoυ πoυ γ,νvησε τη μoυσlκη, την τελετoυργiα, τo oaατρo, την εκφραση, τo πιiΘοs, τη Θυσiα, τηv λιjτρωση, o Λ6ρκα. H ση"yiνεια, o μα\9ητlσμ6s καραδo(o6oε στην εiσoδo τoυ "στlτιoti" τoυ "Mατωμaνoυ -Hμασταν

εμεΙs τα πριjσωπα τoυ Λ6ρKα, συναντηΘηKαμε Φo "Γdμo", μαs περiμεvαν. K εκιlνα dρχσαν να μlλιiνε πlα..Yπoσυνεiδητ.Ι, .,αν συμ(ρωνiα μυσ.lKη, ξdραμε τωs Θaλαμε φ,τos να τlμησοUμε τo Λιiρκα, Ιrρo oι]nU\.lδη,u,'.,,lrlllUμΣ lo'ι'o\ \oρλo l α Σ λα lo λρoνlα α fro l1νγ|wηoη lol'.

lι]λ!'Uδtν,!νΛl l l,,l,ι.ιloμΦ\ loδ]σμo,]. loνflονγηΘo lo \,]οlυlυλloΙ],ν1Uρo. Σ uΘll..ωρlμo. οιo. ooφo\ μαa μο\. τρημooλl ( |υιολoμ, Δloνl'olο.η ομnδ^. .-.

MαKι:iρl να μην τo απoγoητaq]αμε κl εμε's. Τoν ευxαρlστoιjμε γlα τον μ6χΘo καl την

qdπη

MlPIλ\Α NΑYΠΛκ)ΙOY


' 1 1i,Σ\,NΑNTΗΣΙΙ EPAΣΙTΕ)

ΠPoΓP Παρασκευf , 30 oκτα}βρiqq!

'Ωρα 19.30 . Τελετη ,ναρξηξ - Mε τη συμμετoχη τηs χoρωδiαs τoU MoγΣΙKoγ oM]ΛoY ΣYPoι υTι6 Tη δrειiΘυvση τoυ κ.

Bασiλη ΦρατζiσKoυ. . Xαlρετlσμοa Επlσημων. -Ωρα 2o.30

.

Φlλoτελγlκ6ξ ομlλos MυΤ!ληvηs "o Θε6φlλos": Δ. KεΕ. Xαβlαρa "Mε δι'ναμη απ6 την κηφ!σ!d".

Χαiδη Σdββατo, 31 oΙσ!Σlσ!a!i

'Ωρα 1ο.οΟ ΠιναΚoθηΚη ΚυΚλ6δων

. o

ΛEAΝΔPOΣ ΠO^ENΑKΗΣ, θεατρlκ6s KρlτΙκ6s, μlλιi τo ΔHMΗΤPH KEy.ΑΙΔH, τηv ΕΛΕNH Χ,ABIAPΑ καl τo γα διjvαμη απ6 την KηφΙσlιi"' "Mε 'Ωρα 20.30 . ΘεατρlK6s ΠoλΙτlσTlκιiξ 'oμlλοζ Σ6ρoι] "Aπ6λλων": Δ. ψαΘd "Φoν Δημητριixηs" Kυρ'αΙ(η, 1 Noεμβρ1a!i

'Ωρα 10.00 Πν ευματlκ6 Κεντρ() τηζ

.

Ερμoιjπoληζ

O KΙ)ΣΤcΣ tΓοPto\ΣoΠοYΛoΣ. oυ}γρoφ,o\. nolητηs, θεατρΙK6s κρlτlκ6s, μ|λd γα τo ΔHMΗΤPH ΨΑΘΑ Kαl τo "Φον Δημητρdκη/l.

-Ωρα 12.30 . Σιiλλoγos Γυναlκι6ν xioυ: Φ. Mπdoυμ oζ" (δlασκευη Δ. Pαβdνη PενΤη)

"ο MΦos τοo

'Ωρα 20.30

.

Θεατρlκιi Εργαστηρl oρεστlιiδαs: Δ. KεΧαiδη "τo

παvηγ6ρ"',

Δειrτjρα, 2 NoεμβρjQυi

'ορα 20.30

Iρirη, 3 Noεμβρ,ου:

'Ωρα 1o.0o

.

Θεατρlκ6s 'oμlλos NdξoU "o Δl6νυσos": Φεντερiκo tκαρθiα Λ6ρκα "Mατωμaνoξ rιiμοs".

ΠνευματιΚι3 Κiντρo τηζ Ερμoιiπoληζ . o MAΤΘAΙOΣ MOYNΤΕΣ, τrolητηS, πρ6εδρoξ τηs

καΜl' τεχνlκηs επlτρorτηζ τηζ Συνdντησηs/ μlλιi γlα τo ΦΕΝτFPικ.) ΓκΑPΘΙΑ ΛoPκA (dl το "Mατ.rμaνο tdμo".

ορα

.

2o.3o

ΘεατρlK6s ομlλos Σι'μoυ:

Γ. Αρμrνη 7'H

πρdβα".


\ΤKοN ΘLdΣοΝ ΑΙΓΑΙoΥ

ΑMMΑ τετ]ip!η_4 NοΞμβρbqi

'Ωρα 20.30

!]εμτrrη,5Ιaεμβρioυ,

-Ωρα 2ο.30

.

Θεατρlκ.js oμlλos Λaρου: Πlερ ογκι'στ καρ6ν ντε Mτ.Dμαρσαi "o' rdμo! τoU ΦiγKαρo".

.

Θεατρll(6s oμlλos Kαλ6μνου: ]. Kαμπαν,λη "Biβα

lqρασKE!Ιι.llNοεμβρiog'ορα

.

2o.3ο

Θεατρlκη Πoρεiα Λεμεσoιj: Moλl,ρoυ ριιiτηs".

Σdβ βgΞs.ZNoε

μ

βρaoυi

"o

Aρxοντoxω'

'oρα 1o.00 Πνευματ]Κ6 Κεντρa τηζ Eρμoιjπολη9 . o BΑΛTEP Πo\αNΕP, KαΘηγητηs θεατρoλoγiαs Πανεπl

στημioυ Αθην6ν/ μlλα "Aρxoντoχlιoριdτη".

γlα To MoΛΙΕPo Kαι

τoν

'Ωρα 1a.00

.

ΘεαTρlK6s ομlλos Mυτlληνηs "ol Ασrεγοι", "o Tiτλos μαs μdρανε" (μον6πραKτα τoυ Nlκoλdoυ ΛdσKαρη)

-Ωρα 21.3ο . ΠατμlαKη Σκηνη: K' Γκ(}λντ6νl 'γπηρEτηs δiro αφεντdδων".

κρρ!sηι8 Noξμβριqψi

'Ωρα 10.00 Πνευματ1Κ6 Κεντρa τη9 ΕρμoιjποληS

. o

BAΛΤEP ΠoYΧΝΕP, καθηγηTηs οεατρoλoγiαs ΠανεπΙστημioυ ΑΘηνιδν? μlλιi γlα τo ΝlKoΛΑo ΛΑΣK{PH καl 'ro θaατρ.j τoυ. 'Ωρα 18.οo Πνευματ!Κ.j Κεντρo τηζ Ερμ06π0λη9 . o NlKoΣ ΣΤΕΦANo, σκηνoγριiφos/ μιλιi γlα Tη σκηνο

γραφiα στo ερασlτεχvlK6 Θaατρo.

ορα

2o.3ο

Θεατρlκι's oμlλos Γαλησσd Σ6ρoυ: Ντιiρlo Φo "Δεv πληρι6νω, δεν rrληρ6να}".


ΘΙΑΣοN ΑΙΙΑΙoY TPITΗ J No[MBΡΙoΥ 199ιt

"H nP6βα'' Σκηνoθεσiα:

Σκηνlκιi:

Moυσκη Επlμaλεlα: ΕKτΞλεση σκηuKo6:

Φρoν1στηρlo:

Αφiσα:

Φωτογραφiεs: Πρ6γραμμα:

κoνσιjλα ΦωTlσμoιi:

κoνσ6λα'Ηχoυ: Yτoβoλ,αsI

ΠαiΦυν με aη σειρLi E}"γλaζοs:

Ψηλ6s:

Νiκos:

Λευτερηξ: Nlκ6δημos:

ol

tloPΓoY ΑPMENH ΣτiλΙos MdρΙoι, Φtλlιιi Αλεξοποdλoυ - Σ. Mdρxoυ Nixos καρβοιivηs Φ'λl{i! Aλεξoπoι'λoυ Bασnηs Aλεξ6πoυλos Ελει:iνα κα}νσταντliκη Kατερivα Mαγκλη z(oi Mωραaτoυ lππoκρdτηs Παντεληs κ6σrαξ κι6τηs zωη MωραiτoU Niκoξ καρβoιivηs Δ;σπoiνα Παπαδημoυ 1τoυ

εμφανiΦwα'

tldvνηξ MανδoυραριiKηs

Mdμos Moυρελdτos Mαν6ληζ Σιiββαs ttdνvηξ τζημτroιrκαs t'ι,iργοs τρΙπdδηs

Λiτσα Σταμνd-Mdρκoυ Στaλ'os MdρκοU κοiσταs Βαρδαδoιil(αξ, κωσrαζ κιiτηs Ελιdνα κιυνσrαντdλη

ρ6λol τηζ Νiτσαs καl τoυ Niκoυ δoυλειiτηKαν παρd)ληλα απ6 την Paνα Kαραθανdση καl τoν IπτοKρdτη Παντελη αντiστolχα


ΘEATPΙKH oMAΔΑ ΣAMoY H ΘΙ ω|tι]oμαδ.t Σoμoυ μl λ|η οηΙrΣ ρο ον. βαoJ σlηl,,1λolω.ρ]o: . Icδ/ ;Πc!ρομdΘ|λΦρl\ ''νl'μo lοU l. ιc\μrσνlλλ1 ημllΣλΣ(' . lιr8\ 'Δαφν| \ λαl nlR|(,iioφν]\ rΦνΔ κ|λniδη l.\αρlορα . 19B6 "Φαιjστα" τoυ Mπ6σr . 1987 Τρiα ελληνlκd μoν6τραΙι"τα, "H Eνoλη" τoυ M- ΧdκKα, "Θρ6ιpαλλα" 'lo μt uoν ] lναlμoνo δlιo μn\" loυ Π. Mαllol . l988 "Ι"]oλlolιlλ B'' τoυ Α. Σεβοσταιη . Io8q 'Io o,.ι' l \| n,υ βιλο.l l' lo|' ' l. ) l|,α lι ρ . ,qq, 'Mηνu...μη liρo...μομo .. l,Ul.Δο\ι}μ'νoυ . 1994 "o μi6αζ axεl αυτld γαiδdρoυ" τoυ M. κoρρ,

. 1995 "Τo τdβλ" τoυ Δ. Kεxlδη . 1996 "H μlκρη μαs π6λη" του Θ. oυdlλντερ . 1997 "o MπηνTερμαν καl oΙ εμπρηστasl' τoυ

τoυ Ι. Σκoιiρτη/

Mαξ ΦPls

rl' αυτoιiξ ττoυ φdγαν τηv τoυφεKΙli αττ' τo Θε6

-oσol

δnβιiζoνταs τα πρoγρι'μματ6 μαs, εixαν την υτoμoνη vα φτdvoυν μaΧρl 'Γη σελiδα lωνJt'tΦν ΠoU.λoι,μl αν,ρoοιl.ill]oUροΘoσΙαΘη.ανot δl,n... nιρρo.lο _Γμl_J\l\ δ l\η οro ln'ΠαρoJυΘl λωρ.5 ciνoμ,, κo l ]ν'Πρoβο . Lατolol Θ, ( o^iφrηκαν dl n,rooθj',,νl,,\ ιol la t Γ1o Πoυ δJ ν λαταφt Γoμι ν oνΙ βασoυ|-, . μr γα1ων,,υμ, nλoσμα llλιi ' oν ια nn',γ, '. ο λρ llλo5. c{νllο, lο μαt o,,γλιiρηλ.. λ]}oνlα\ 1Φ\,ι,,lο δ}lH|"(ι\η\ o \οloΘJ 'η\,,ιl1',\ καl olτρoστdθεlεζ πoυ δεv ιροσlτελrylιηs oμαδαs εξ iΦυ oτlοrη δoι,1εiο 1τυυμι

μlοs

μετριiνε

πλοι 'oΠΦ\ .ul νo λ,l. lα η|-ll,λη li,)α, νUl \]o oαv rοU\ ανoΛodηι'ω'oU. tρωll.... loυ\ Θυμooσl μ, νoσΙoλilα,,]. n..ρα nλα ιαl μlο,, l oιη l πlΘυμlο νη o,,U 6lνoν loν ξονα μlσ δ, υ

;,Δθαnον στn

ειlιl l ρ|α. Εφaτoξ |'αΓαφεραμι νU οφοlρdσoυμε 'Ιο fνα "ημlτελΞζ". BρηKαμε Kαlνoιiργloυs ,Γ|ι;υ\. Α!οουριrμ, λ' ooα (oμμο j lo μ noρt oαμ] οno lην nΓo, mοΘι lα |oυ 'q0 K| oρ\ oαμJ νο q\lo. μ,.(Σιj,,Uμ, rls μνημll' I oU δlulηροUνrαν απd To Bολβη, loνMn}ριη. ΓoνΓιoBi\α.'ον τoU Π,Ν κnl τη εν.jξ Αi ΔημητΓη του αλλιi τlζ ει(jvεξ σιilχρoνων "τρελ6ν ματlα 'ωνκoρμ;στασld τoυ Θε6φlλου xωρΙoυ" - MεloλεξανδP,,υ απo το χερlToυ Τσαρoιlχη. το σου_ σrληνoυ, την λoιiπ] του "Σ()λiστα", γlα vα φωτiσoυμε αυτoυ\ π,,U "'φογαν rη τ'φlλα απ τοU Θ16". o o,,' η .ην ιoiνΦv|α φoρrωμ,νol loυι φ,'0,,υι μα. ls B\ομμ. νo μ,,a .οl λρloιrινo. σl τε,1η

l|\οl]oUΘ6ματα, καμld εiμασΓε δlαφoρετιKoi", εξλαστηρlα πωs εμεis δεν "ευτυχ.δs φoρd καl ρlds εξoργσμavol 0ιiτεs' eλa η "πρ6βα" με τη oεlρd τηs φωT ζ.Ι κl εμσs. Γlnτ ουτο\ Λ Θlοσoζ - μπoι,λουλl πoυ Φε nn,λnοaΠolσdν]lρο. lνJcΙloΘηolt. ροa. Ιo.lι.l,,υΠoι,σoλ.υαMn,olλ j ο l oαιωμσ.ιi. l l\, (μφlρoΛι ( l K' l λl].\,L l 15 \ μσ\. \ Jo5. λσμJ'\ \ μoq. οταν η "Πριjβα" τ€λε16νεL, olδυo lστoρiεs φαiνεταi να σoγdiνoυν σε μ!α. ol ρ6λolτoυ χωPl oι1 κα! olρ6λolτοo Θldσoυ κ]αυτoi, συν&oνταl, μπερ6ε6oνταl' T6ραπoυ olπρ6βεs τηs "ΠρΦ

oιl\μn'.ο\,Jμiν.\lδlαll.ρolη,t\.δοoι}δoolΣil']sανlα5μo,,.ι\tlδl'λl'ιnUρ"

βαS" παραχωρoιiν τη Θ,ση τoυs στην παρΙ'σταση, εμεis vold)Θoυμε π(Ds με τον ΠιΙρασKεUα Mτεσaλα, κατd κ6σμονΛευτερη, μαζ συνδaεlμια κo]νη πληγη. Σαννα μαs lχoυν πdριl Kαlμαs λΣΣl λ'ο

τα σιΦlα-

J' ι"u\ n"n,\ ρoηeηoαu uo nolιoυμJ (ojφ, l,\.l-υ\ορloloι,μl Πα\U α'l o\ol,\ τov Γld)ργo Αρμaνη-, καl γlατi μαs fδωσε αφlλoκερδωζ-την ι1διlα ν' α!tβαooυμι Γην.'Πριjβα", καl κυρlωSl γlατl εγραψε ενα εργo/ πoυ με τον ενα η τov αΛ^o τρoπo μαs συντρo.Pει|lε γlα

lυ1αρlolo,'μ,

ΘEAΤP|κH oMAΔA ΣAMoY


11Η

ΣYNΑNTΙjΣΗ EΡΑΣΙTEXNΙKΩN ΘLAΣoN AΙΓAΙoY TΡlTlι .i N()EMBPΙoY ι99a

"ol rAMol τoY ΦlrκAPo" Mετdφραση:

ΦaγKαρo:

Σoυζdνα: Mαρκελiνα:

Mτdρτoλo:

xερoυβεiμ: K6μηs.A'λμαβiβα:

Mπαζλlo:

K6μlσσα: ΦανσΞτο: Λντ6ν]o:

Λloκαμ,νos: Πεντρlγlo:

Mπρ]ντ oυαζoν: Δlπλoχaρηs:

Xoρε6τρiεs

'Εναs λαK;s: 'Eναs Κλητηραs: Τζ6κερ:

-

xωρlατoπoιrλεs:

Σκηνοθεσiα: ΣKηνlKιiI

KAPOΝ ΝΤΕ MΠΩMΑPΣΑl

ΣHMHPlοΤHΣ

ΛEr)NlΔAΣ ΦΩΣκoΛoΣ ΦPoΣYΝH TZANoYΔAKH BlΛΛH ΔEκoYΛH NlKoΣ IEΩPΓAκHΣ ΔΙoNYΣlA tlANΝoΠoYΛoY ΔHMHΤPHΣ l(APAΝΤANHΣ MANΩΛHΣ NAΙΣKtΣ ANNA ΛΙMΠA ΣΕBΑΣτH APAΠH ΔΗMHTPHΣ BoYPtoYΤZΗΣ xAPHΣ κAPΠAΘΑκHΣ ΠΩProΣ ΛoΥΛoγPtΑΣ

KcΣτΑΣ BEΛHΣ

ΣτEΛΛΑ κoYΦoΠΑNNH

MΙxΑΛHΣ κΑPΑNτΑNHΣ tlANNHΣ KoYΦotΙΑΝNHΣ EΛEΝH ΠAΠΑIΛEYΘEPΙoY BΑPBAPA

ΣκoPΔAMΗ

MΑPIA NτΑΛMPH xPYΣoY^A ΣlΦoYΝloγ BlΛΛH ΔEKoΥΛH

κΩΣτΑΣ ΔEκογΛHΣ BlΛΛH ΔFKoYΛH Moυσκη απ6 τηv 6περα (ol ΓAMol ΤoY ΦΙΓKΑPo, τoυ Mιjτσαρτ Επlλoγη μoυσκηs: 'HΧos:

ΔtκoΥΛH κ(ΣτΑΣ ΔEκoYΛHΣ BΙ^ΛH

κPlΣτlAN NΙΙΞΙPA, |GτEPlNA BtΛΗ κΩΣTAΣ ΑΣΛΑNlΔHΣ 'Eργo εξωφLiλλoυ τρογρdμματos α.Ι)iσαs ZοΓPΑΦlKo ΕPΓo Τoγ ΒΑΤο Επιμaλεlα πρoγρdμματos: MAΡlNA BENlAΔoY ΦPoΣYΝH ΙZANoYΔAκH E <τaλεση σKηνll(i)v: ΘEAΤP|KH oMAΔA ΛtPoY Εκτaλεση κoστoυμi6ν: κ^ΑPA κΑPANτAΝH το τραγo6δl συνiθεση ll NlNoΝ KAMΠOYPH τo δrασκε6ασε σε κlθαρα o ΤONY MΑNlΑΣ καl τo τρσγo6δησε η ΦPOΣYNH τZANOYΔΑKH


ΘEAτPIKH oMAΔΑ ΛEPOY lστ0ρικ6 δρdσηs τηs ΘεατρΙκηs oμdδαs Λ6ρ0υ H Θια l ρ ιKη Oμιiδα Λiρoιr iΙΣ l ,ντoνη οεατρ κη παρoυσaα στo νl]σi rηs Λitrυ Kα ο Γα ΔoΙ\Σ κiw]oα γενlκ6τφα lloυ 1ρoνoλογεaταl αr(' τo l9s2. ΣcΝ αΦlKη ε lαlρεiα μη Kερδoσκoπrκη λει τoυργεiiπ6 ro ]9ι]9, oτ6τε κα] παρoυσldζε μ α αξlι'λ(,γη Θεαlρlκιi δριiση πρoωo.nνταs μlα 1 o oλο <ληρωμ ενη δoυλ1 lιi σ Γo ερασrτεχνlκιj ι)aατρo στo νησi τηs Λiρoυ κα οτoν ε U ριiτερo Δωδι:K.Ινησlακ6 χ(nρο. Δη μ loυργε:i 6υo σκηνas, τηv κι:ντρlKη Kαl την ταιδικη σκηvi σrdζεl αξ6λ1rγ.Ι ΘιατρlKα aργα: Ν1ε την κεντρ!Kη σκηνη: 1989 Παντιλη χορν "Φλοντρ6" 1990 .Γl]1Ul1o'l -: \n |οJ\U'. In.I o 'j lUU \. 'oν ' 1991

1992 1993

i994 1995

I996

1997

Ki

π

αρoυ-

Λoυilζl Π ραι'τΩλo "Απ6ιlΙ: αυτoσχεδlιiζoυμε" Νrdρο Φo ''Kλιiξoν, τρoμπ,τεs καlπλιiκεs" ΔηL]οσΘfν.,Us Mlolτζιi "O .{ηdκαs" Y(iKινΘου ]\4πεναβι:ντι "H π κρηαπημa\,η'' Ν1ιχdλη Koυνελ.iKη "H απσγο)γli τηζ ΣμαρΦδαs" kiKωβου KαμπανΩλη "Ια τε1ιιρα π6δlα τoυ τραπεζοr" Αλεξdνδρoυ K.Ι.'σ6να "Τα δι:ντρα πεΘαiνoι,ν.jt,Θrα"

Kαμiν ντε ]ν1πωμαρσαr "()! γdμol τoυ ΦΙγKιΙρο"

Θια1ρlκιi μoν6πρακ1α: ΓdΙ)γου Σκoaρτη "O ιivεργοs"

(α Zωρζ

Koυρτελiν ''Ασημαντεs

λιiπεs".

Mε την παlδlKη σκηνη: l990 : Ευγι'ν(ι] τρlβlζd "Το Λ,ε ρo τoυ σκι6χτρου" 199] : Ε ρηνηs Mιiρρα "H λρUση ρoδιd. ]995 1 Αtιξdi ΓoλτσιiΙ "Το ιρυo6 κλε δr' ]99a, : tυγaν oυ Τρ [] ζ(i "Ol r]πljΙεs τηs τηγανrτηs πατdτα5" H ΘιιΙrρ κη oμ(1δα Λaρoυ σιJμμι:τiχε ανελ\lΓΓ(ns ιiλα αUτd τα χρ6να στrζ σoναντησεls ταrν εt)ασιτε\Φlκ(nν Θlιiσων του Λlllri)U στηρrζoνταs δUναμlKd τoν 0εσμ.j. Στην Z'oυι11ντη('η τω\' εραolrελ!lK6ν Θ.iσων Αlγαi.Ι, πoυ δ oργαν(i)νετ(Ιι στη Λ,ρo aχε μ α σημαν1 κη παρoυσiα με μlα ανταπι]ιρlo1 l oυ κο νοι] μoναδrκι]. oλα αυτιi τα χρ6νlα τηs δ1]ασ lηρLιjrητ.is τηs δ αμoρ(πη Λaρo ''Οεατρ κd KοLν6'', .Pαν(1με\1] μoναδ κ6 σε oλ('e\ηρo τo NατoλlKιj Αrγαio (α

φ('\τ: |l.

'Θι

..,ιl

..

l l]\

'.

.l ι |'|'l\η|

|'ι

|lοlt\'

lilU

ιλ


ΠΕMΠTΙl 5 NοEMBP]oY lc'qa

"BlBA ΑΣΠΑΣlA"

ΣκηνοΘεσiα καl μoυσκη επlμaλεΙα: Σκηνlκι': Koστoι1μlα:

Χεlρlσμ6ξ φωτlσμo6 ηΧoυ: ΦρoντlσΤηs:

]ΑKΩBoY κΑMΠΑNΕ^^Η Kατερiνα κλΙrνιiρη

N'κηταs MπoUλαφdντηξ BασΙλεiα Noμtxαρioo - Στoττσα Aida ταUλαρioυ Mαaρη oλυμπ,Toυ - Παντελη r'dνvηs Σκoλnιis ]ωdννα Πρεκα - Aθανασ,oυ

Διανoμη Τσaζαρε:

Ελlνη: Αφρoδiτη:

ΠαλαTζηζ:

'Εβαλντ:

Λiανδρos: Πρoκ6πηs: Διio ταlδιd: Γερμ.

Αvκ6s:

rι:ρμ. ΣΤρ/τεs:

Eλτr'νiκη καρβiλη Θανdσηs ΠαστρΙκ6s Αννα κλα,νιiρη Θε6δωρos rΙαβdσηξ r'dννηs Δ'αμαντηs Σταματiα Mdγκoυ MαρΙιivθη xαλiκoυ A}γελΙκη Πlζιiν'α Παναγt6τηs MαρΙ(αιτωνιiKηs Δημητρηξ Nτooμπoυρiδηs Mαν6ληξ Mdγκos Bασnηs κυπραios

MΙxdληs Δ'αμαιτηs

rt6ργos Mαστρoβασiληs rldνvηs KοKκ6νηξ Πανoρμtτηξ Σ6μlοξ

Στην παρdσταση ακoιjγoντω αυθεvτlκd μoυσκd θΞμαTα Tηξ επoχηs, γlα'Γα οπoiα ευχαρ]στoιjμε την lda Koυντoιiρη, Δloνυσiα Τζαvετιiκoυ, τον sleve Hepιγorth, Γει6ρyo Kοιrτρoιjλη καl Τoν Bασnη Σ1αμαδlανo' χορηγnξ: Δημο\ Kαλι,μνfu 'ν


ΘEAΤPιKH oMAΔA KΑΛYMNoY H Θεατρlκl1 oμι1δα Kαλtiμνoυ συστιiΘηκε τo 1980 (αl iγ]νε εταTrεiα μη Kερδoσκoτικη τo 1996. Απoτελεiτα απ(' ανΘρι6πoυs διΙqx'trων ηλ Kl.6ν καl επη'}a:λμιiτων - 6λol ερασlτηνεs .πo χι6ρo τoυ θιiτρoυ']rαl aΧεl αψl]dσε πolκiλα aργα, ξaνα καl ελληνlκιi' Παριiλληλα λ!lτoυργεi Παrδrκη Σκηνη, Θεατρlκ6 Πα]λryiδl, Πε ραμαΠκli Σκηνη Kαι σι:μινι1ρlα ΘεdΓρoυ. Επxoρηγεiταl α πιi τo Δημo καl ,χεl βρεl αμiρloτη συμπαρι'σταση απ.j τo Eπαρχ,lο λσl ο

l

.j\.Us roι,)λct\,μν.,,U.Σ.'

.{Eg


ΠAΡΑΣKEYΗ 6 NoΙMBPΙοY

"o AρχoντoχΦρΙιiτηs" Σκηνoθεσiα: ΣKηνlκι'I

Σταol:

]

99a

του MoΛΙEPOY

κΩΣτHΣ κo^ΩτAΣ EΛΕNA EyΣτAoloY ΘΕMΙΣ nAPMΑτzlA ΑxlΛΛEAΣ κAMlΝΑPΑΣ KΩΣτHΣ κoΛοτΑΣ EYA ΝEoκΛΕoYΣ ΕΛEΝA EYΣτAΘloΥ MAPlΑNNA MoPΦH

ΠPΩΤH ΠAPAΣτΑΣH

τP]ΤH 2 ΛFKFMΒP]oY 1997 |' ΠΑrKYΠP]o ΦΕΣΤlΒΑΛ ΕPΑΣlτEΧΝΙΚoY ΘΕΑτΡoY τoY

KαοηγηTηs Χoρoιj - κoβΙlλ: Kαθηγητηζ μoυσκηs - Kλε6w: Koξ Zoυρνταiν: Kαθηγητηs Φlλoσoq,iιΙs: Kα Zoυρvταiν: P6φτηs:

Δoριiντ: ΛoυKλλη: NΙκoλaττα: ΑνατoλiΤεξ:

ΘoK

ΠANAtlfrΤHΣ ΛAPKoΣ ΑΔΑMoΣ ΝAΘANAHΛ BAΣ|ΛHΣ NAΘANΑHΛ κoYΛHΣ κΑYκAΛ|AΣ AΣτEPΩ

MKκoτPYΠH

ΠΑNlκoΣ ΘΕoΔΩPοY MAPloΣ MoΡΦHΣ ΔΑNAH xPlΣτοY NtκoΛEτTΑ ΑNΔPEoY ΕΛΕΝΑ BoYNlΩΙoΥ ΣτEΛΛA IYΘYMloΥ ΕMH APIΣτH MΑΡΙΑ xΑΛο


ΘEATP|KH ΠoPEΙA ΛEMEΣOY AνTi σKηνοΘετt (oιi σημΣ!ι6ματos

tiμαl μεγ.iλη rαρ6 πoυ .,Uνεργιiζol]αl γjα τρn η φoρd με την ΘεατρlKη Πoρεiα' Mrα ιρασts τελνrκη oμ(1δα, τloυ (roτι:λεiτα ατ.j πραγματlι(o6s "εt)αστis τηs τaχνηs". Αφοιj μεni απ6 τoν κ€Ι]μιρlνι' τous Kdμαro aχoυν τo Kaφl καl την δldι]εση νσ αφ εριiνoυν τo! 6π0() .λε0Oερ6 τουs Ιριjνo στo Θaα1ρo' Στην παρdσ-Γαση τoυ Θα δεiτε απoι+'ε r'ρoσπα

0ησαμι να κρατιi.n,υμι τo κl.ρr Kαl την διd0εση ψηλd. O Aρχoντ.)Ιωρldτηs, ,να ιj,γo τoυ Ν1oλtriΙrυ γραμμaνο πρlν τ6σα λρ6νlιx, εξακoλoυΘιi να l o φα!\ι'μινo Γoυ αρχoντoχωρlατ(,μ oa στLs μiρεs μαs ανθε ι σε ('λo τoυ ο μεγ ι:nr' Φ l α_ νε να δεrKανεiζ τασπiτrα ΤoυΙτiζoυνο dνoρωπoι σliμερα γ α να Kατolkliσεισ'αυτιi μlα τρι κατα\'αtrωτ|oμ6s πoU Kατd τη }γ(nμη KdrroLι')ν ε:πl μεληS olKογdνεjα, καr γΙνlκιjτ.ρα o ιiKρατos 1

π, <Ινωνlκ0 μαs stnιus' o Λloλlιiιrζ (α] η δl{trχρονlK6ητα τoυ Αρ1oντoχωρ.iτη, η εξαiρεfη δlαoκεUη πυ Kωσr η KολδΓα kα o λεlΓουργ]κ.js τηζ Χαρακτηραs, αλλ6 τ.iνo) αrΙ'6λα o 4iλoξ κcΙL η (η(iπη rων ιlι:βαlδνεj

(εραστ.;ν τηs Γ,λryη φ ητον τα βασlK1 ιρ-Ι αλεiα τηs παριiστασlls μ.Ιs, αr l oφε oγoνταs τoν 1lελo των (oκηνoι]ε:τlκd)ν, και (iΙ,Ιλοlοyκι6ν, απ.npiDν.

,!€δ-

o

κo_


11ι Σ\.N^NΤΗΣΗ EPΑΣΙTEΧNΙKΩN ΘL{ΣοN ΑΙιΑΙoΥ ΣABBA',l'o 7 NοEλ'ιBΡΙoΥ 1998.

οPΛ lιl.ο0

_

o τlτλo5... μαs μdραvεl λωJ,Φo oυγ1]]ρ,ιr'Fιvlrl ι,ncj loι] \lλoloοU \oo.uρη εν σUJτηρ ιυ ετεl ]q00

λΛ| j||J\.o,]JνΛ|

qs|ι|Ω\ '.nι; IUν

εν σιDτηρrω ετεl 1998

ΣKHNoΘΕΣlΑ: ΣκHNlKΑ: KoΣΤoYMlΑ:

ΚAΤΑΣKΕYH κoΣ ΓoYMl()Ν:

ΧoPoΓPΑΦΙΑ:

rν1oγΣlKH ΕΠ|MΕΛΕIA ΣΤlχo]:

ΗXoΓPΑΦHΣH ΤPΑΓoYΔlοN

& ΕΠΕΞΕPtΑΣlΑ: HΧHΤΙKΑ:

ΕΙ-llMEΛΕ]Α ΠPOΓPΑMMΛΤoΣ:

ArtEΛΙκH rΕΩPrAΝΙA ΛENA ΤP|ANτΑΦYMoY xPHΣτoΣ MAΛAKoΣ ArrΕΛκH ΓtΩPrAΝτΑ . PlτA ΠEPΔlκΑ MAPΙΑ κΑPAΦAΣOΥΛΗ ΔtΣΠolNΑ MΠΙPH κΛΕoMENΗΣ τZAΝNΕτoΣ

xΡHΣΤοΣ BΑΛΑΣEΛΛΗΣ ΣΠYPoΣ tYΣτPAτΙoY PlτΑ ΠEPΔΙKA

Διανoμ4 ΠΑΤΙPΝ'l HΣ:

loYΛloΣ ΔΙKAloΣ: ΠΑMΦoYTloΣ τΑBoΥΛΑPloΣ: ΓΕPΑΣlMoΣ ΦYKAPΗΣ| ΑMBPoΣloΣ BMΣΑMΟΣ: MΑPlΓoYΛΑ - ΛoΛA ΑΣΠPoΓoγ^H ΔΙKΛloY: KAΤΕPlΝΛ:

MΕPKoYPlOΣ ΣoγPNΤlNHΣ: AΣΠΑΣΙΛ τΑBoYΛΑP]oY: AΘHΝΑ: o.

xPHΣΤoΣ MAΛAκoΣ κΛEoMΕNHΣ τzΑNNEΤoΣ ΛEYΤEPHΣ MΥPΣlNlΑΣ AΝτοNHΣ ANτοNlογ ΦΙΛΠΠoΣ POYMEΛ|οΙHΣ MEKA κoMNHNoY MAPΘA APΑBΑNoΠoΥΛoY ΠAΝAtlΩτHΣ MΑΝοΛAKAΣ ΛΑΝA XΑPAΛΑMΠοYΣ EΛENH xAτZΗrEΩPΠoY

Ι', Joνo_rρo.ln lo..oυνδ.Θη.,,ν llη \o olο.,ι.loυ\ o. η\ 1νlnonollo JΛ.,l ll |(i lol, lοlanν". L: AΔo. ΠAPA|ll.\lΑ lο ιo\λΑΜκ. ι]/ \\κ:l| 1Δoi

.lν

μ

ΕΛEΝlΤΣη ΤHΣ oΔoYΑΓχEΣMOY" Kαl "H ΠaΛHΣH ΤHΣ ΑΘHj\]ΑΣ" Τo τ{λευταi.r μoνιiπραKτo μι: τoν Tiτλo "ΑΠΕPΙΤlΦ" γριiφτηκε απ6 roν ταλαντoιixo ,,εραστaλ!η" συ\.γραφεα MΛΝoΛH ΤΣlΠo.

Ηη\o]Γu!'l,ll| |]"-δo\.{q ηγ \!o oJ Βo\o,,ι1\.l ιn ol lno\,,il,irlt loU \\4 \4 ln. α"o' lpη,'i.λ. Xρi,lτo] Σ' Ε\\AP|ΣΙη\MΕl lι. ,. loα\oι,δ ο μ.''|nlι.\οl o .,,\λlολo.\ lων: \.o.lo1]oρoδ ,D Φlι,: vl\ο\] \l'lnlJonol1Θηιo\ \lK,,\υι]δ -(D qlu\l\.'lημo'ηl.Ι.nιrνσι'l]D lPllο.llιiA\i ιol "ΛYΣlΣΤΡAΙH".

Γυ\οΓlο ,i,ul o\oJ\o.,,U.,',μnnρ ιo oΘηι,η

-''lν lρoolLAΣ'iμ,,\

ιισσιρls μoνoπρακτεs φαριrεs .P,Ι \ τoυ lo' 0J υεατρlKoυ ο'ol\nυ,,σUγ ο \lι,l1.i.. Νlκολ(ioυ | Λ{iσκαρη, \ηo.oρη .\P,ιμμ. ν, \ τo l, γραμμι:νε:s 'JυU u o μaν. iΠ lJl\'looλρoνοUφ'{ηρηφ. ,ο l lJl\'loo\ooνοUΦr{ lIl.| \ηoνn\η Τ,,il .ι,. lρομμ.νη o loq1. l,,.l, φι]ρoο πrντε n.ν. lοο\οiδι,(n'οlAΣ llοl',l'Λ,Α,'nlΙ,,Λ ,juνθlloυ\ llμ ι.ι, r, η 'λlσ ll' 1 λΦμΦδlι:t η\ζυ1. lo lo \lo j lρογoUδιl ιαr ιJlUl Δiκαιoυ,.rl]s σUζιjγtΙ, τoυ_Mαρry.,L'λαs ΑCπρoioι'λη σ των'πειji αυτων ;υγγ;νιi,ν, φλω",


ΘEΑτP|KH oMAΔA MYτ|ΛHNHΣ "oI ΑΣTEΓol" ΙΣToPlKo ΔPΑΣHΣ H Θεατρlκη oμdδα MUτlληνηs "oΙ ΑΣτΕΓol", δημloυργηθηκε τo 1985 απ6 μlα Θεατρlιη παρaα πoυ υπηρχε απ6 τo 1983. Σαν παρ,α ταρoυσiασε τo ταlδlκ6 Θεατρlκ6 iργo "ol lΣΤoPlEΣ ΤoY ΠΛΠΠoY ΑPlΣΤοΦΑΝH" σε δlασκευη τoυ Δημητρη Πoταμiτη. Σαν πoλιτlσrlιo ι,ωματεio τo 1985 ταρoυσrdζεl μlα σεΙPιi μoν6πραKτα του κ(i]στα Moυρσελd με τoν γενlιo τi'rλo "H lαPlΑ ΔΕΝ ΠΕΝΘΕl". τo 1986 ανεβdζεl τo παΙδΙκιj Θrατρo τoυ PdNεφ Xηφελw, "o MoPMoΛHΣ". Τo 1987 παΦεl μ,ρos στls εκδηtr6σεΙs γlα 'Γoν εoρτα(Ιμ6 τηs ΠαγK6σμ αs Ημ,ραS τηζ ΓUναiKαs με τo μoν(jπραKτo "ΘPYΨΑλq" τoυ tld)ργου Σκoιiρτη απ6 τo €ργo "KoMMΑτlΑ KΑ] ΘPYΨΑM". To 1988 παζεταl τo iργo τoυ Γ. Σκoιrρτη "o KAPΑΓKΙOZHΣ Γ]ΑPΑ ΛIΓo BEZYPHΣ'- Τo 1989 "o ΓΑMoΣ", στην MυτΙληνη, με τo δlo jργo. Τo 1990 πdλl παι δ]κ6 aργo, "To oNEΙPo ΤoY ΣKlΑX_rPoY" τoυ Eυγjνrcυ Τρlβlζd l(αl συμμετoχη στην B' Συνιi ν'Γηση Ερασlτεχνlκ6ν Θιdσων KλασσlKη Kωμωδiα των Ασημ'κη tlαλαμd ](αl Kι6στα ΠρετεντεΘι] ρη "M]ΑΣ ΠΕΝτΑPΑΣ NΙAΤΑ" πoυ εiναl Kαl η συμμετoxη στην t'Συνιiντηση ΕρασlτελrylK(;ν σων Αγαioυ, στην Σdμo, καΘd)s καl συμμε:τoχη σrov ε()ρτασμ6 τηs ΠqK6σμι]s Hμiραs Θεoτρoυ με τo μoν6πρακτι) τoυ K6στα Moυρσελι' "Σ\ZHΤHΣH ΠEPΙ MΑTΑloTHΤΛΣ". Τo 19q, πιiλ παlδlκ6 επo, "Τo ΤΑΞlΔι ToY ΤOYPτOYPH". τoυ Eυγ,vloυ Τρlβlζι1, καl συμμετoχis στoν

εoρτασμ6 τηs Παγκ6σμιαs Hμεραs ΘεdτρoU με την ΘεατρΙκη δlασκευη τoU βlβλrου του Pεδμoν Kεν6 "ΑΣκΗΣEΙΣYΦoYΣ" Kαlστην Ε'Συνιiντηση EρασιτελγlKων Θldσων ΑlγαΙoυ mην MtiρlvαTo 1993 συμμετjxιl στov εoρτασμιi τηs ΠαγK6σμlαs Hμ,ραs Θεdτρoυ με απoσπdσματα απo τls "ΕΣoΤεPlKΕΣ Ε]ΔHΣElΣ" του Mdρloυ Πowiκα. τaλos η "ΛγΣlΣΤPΛΤH" σε μεττ'q4xΙση K.δστα Tσχτση, με την oποiα παριiιηα(Ιη παiρνε] μdροs στην ΣT' Συντiντηi,η Eρασlτεxνlκ!υν Θ(iσωv Α]γαioυ στην P6δo Kα! παρoυσldζεταr την dνolξη τoυ 1994 στην MυTlληνη. EπΙσηs τα Xρlσ-roιjγεwα τoU 1994 παρoυσlιiζεταl τo παlδlKd,ργo του Ειryaνloυ ΤPlβlζ.i "ol ΙΠΠoτΕΣ ΤΗΣ ΤHΓΑΝΓΓHΣ ΠΑΤΛτΑΣ"- Τo 1995 aχoυμε δυo παραστdσεls, την σεlρι' εΜηuκ.nν μoνCjτρακτων με τoν γεvκ6 τiτλo "'ΓΣΑK" σε κεiμεν.] των M. Πoντiκα, K' Moι,ρσελιi, M. EUΘυμΙιjδη καr Γ. ΣKoJρτη καΘ6s επΙσηS καl τo Θεατρlκ6 dργo του ldKωβoo Kαμπανiλ\η "o ΔPoMoΣ ΠEPΝA AΠo MΕΣΑ" πoυ εiναl καl η συμμετoχη στηι, Z' Συνdντηση ερασlτελalK6ν Θdσων Λ γαioυ (πην lκαρiα. To καλoKαηΙ τoυ 1996 ταρoυσ dζεταl στην Mυτιληνη και ιπην συνrχε α στα πλαiσlα τηs Θ'Συνιiντησηs ΕρασrτελalK6ν Θldσων Αryαioυ, στην N6ξo, τo iργo τoυ Π,τρoυ MιiρΚαρη "oΠοΣ KΑΙΤ'ΑΛoΓΑ". Την ιiνοlξη τoυ ]997 Kαl γlα πPd)τη qΙψιi στo ΘεατριiKι μαs παροι,σlι'ζoυμε τo παrδrK6 Θ,αTρo τoι) Γ16ννη ΤσoυκιΙλoχωρiτη "ΓΑMNOMΛΤΑ, Η KoPΗ ΤHΣ KYPA-Θ,{ΛΑΣΣΑΣ", πoυ παζεταl καl τo KσtroKαiρl' lbν χεlμ6να τoυ 1998 παρου

σldζεταl ξανι1 τo παιδlK6 oaατρo "o MoPMoΛHΣ" τoυ Pιilνερ xηφελντ με νεi, ρλ,μμα καl Kυρiωs ν,oυs Θε:ατ,s μlαs καl τα παlδl(i πoυ τo πρι)τοεδαν τo 1986

Γ α τo τiλos τoU 1998 καl γrιr την lA' Συν6ντηση Ερα σlτελγι(6ν Θniσων Aryαioυ/ η ομιiδα ετoιμιiζεl την συρ ραφη μoνιjπραKτων τoυ N|κoλι1oυ Λdσκαρη με τoν γενlκ6 τiτλo "o ΤlΤΛ()Σ'.-

MΑΣ MΑPΑΝΕ!"'

-'#


.':.if :'ΣΥ]!ΑNTΗΣΙΙ EΡλ'ΙTΙjlπiKοN ΘΙΛΣοN AΙη4ioΥ ΣΑBBΑΙ'ο 7 NοEMtsPΙoΥ 1998, οPΑ 2'l.3ο

'YπHPEτΗΣ ΔYo AΦENτΑΔΩN"

ΣlΛBΙo: ΠΑΝTΑ,ΛoΝE:

NΤoΤToPε: BΕΑΤl'lKH:

ΦΛoPlNτo:

MΠPΙΓKΕΛΑ: ΣMΕPΑ^ΔΙNΑ: ΤPoYΦΑΛΔ]N o:

KAMAPlΕPHΣ: BΑΣΤΑZoΣ: ΣΕPBΙΤoPoΣ Α':

ΣΕPBlτoPoΣ Β': ΣKHNoΘΕΣιA: ΣKHNlκΑ: KoΣΤoYMlA:

K. ΓKoΛNτoN]

Παντεληs Poδiτηs 8λdσσηs κdΙrπos

Mαρiα Mαραβ'λ'α t'ιiι'νηζ Avδρεου Mαρiα τζανακliκη r'6ργoζ xατζηγε(.ργ'dδηs Mαρiα Mετζογ'αι\,ιiκη Kατερiνα Mαραβjλtα Δjσπo'να MελΙανο6 rt6ργos Nτo6ι,rαs Σ6ζωv κλεoιiδηs MdρKoξ Παπds Ρoζ Mαρi toνlδdκη Αννα κλεoιiδη Kι6σTαs Mατθαios Poζ Mαρi roν'δdt(η


ΠAτM|AKH ΣKHNH Στην πριnτη αυτli μαs δουλεlα, διi)σαμε fνα μεγαλo μaρoζ απ6 τous εαυτoιjs μαs γlα να ανεβι'iσoυμε τoι,ΥΠHPΕΤH ΔYo ΑΦΕNΤΑΔοΝ τoU KaΙρλo Γκoλντιiνl. Πρo(παθησαμε να πληαdσoυμε τηv αμεσιiΤητα τηs commedia de l'ane με κεντρlλη

o..|νl] .l ο.ΓνJ\ JυΛι.λΓηJo.lzoν.οl μ} Η oμιiδα μαs απoτελεiταl στην πλεloq]ηφiα τηs απ6 πρωτoεμφαvζιiμενoυξ σ'lο θ:ατρo. oλol μαζiδoυλrψαμε με Klφl καl μεριiκl Kαl dτσi σKoτlει]oυμε να συνεχiσoυμε.

I

1

fi,j

,

^e'


11' Σ\'NΑNTΗΣH EPΑΣITEXNΙKοN ΘιAΣοN AΙΓΑΙoΥ

KΥPιΑΙΙΙ

ι.]

NOEMBPΙoΥ

(ΔEΝ ΠΛHPΩNΩ ' ΔEN

199ι9

ΠΛHPΩNΩ)

ΝΤΑPlo

Φo

ΣKHΝoΘΕΣ]Α: MΠAMΠHΣKοYΛoYPAΣ ΣKHNOΓPΑΦIΑ: tΙΑNΝHΣΦ(ΣKoΛoΣ

MoYΣlKH:

MΠΑMΠHΣκoYΛoYPΑΣ

ΕNΔγMΑToΛoΓoΣ: MΑPlΑΣΙt^ΛA

KA,\ΛITΕXΝ]KHΕΠlMεΛΕlΛ NΙKoΛEΤΤABΕNΤoYP|EPH

ΠPOΓPAMMΑΤoΣ:

ΦΩΤoΓΡΑΦoΣ: ΦoΤA-HxoΣ:

ΠANNHΣBΛAZAKHΣ MAPlA ΣExoΠoΥΛoY ΦΩΤo-tκΙΛAΣ

ΦPAtKlΣκoΣKoYΛoYPΑΣ τZΩPΤZ|AzΑxΑPoΠoYΛoY ΣοΦlΑBAPΘAΛ!τoY Δ|EYΘYNΤHΣΣκHΝΗΣ: tlΩPΓoΣΔΑMltoΣ ΕKΤΕΛEΣH MoYΣlKHΣ ΕNoΡxHΣΤPοΣH: NΙκoΣ ΙΩAΝ. PογΣΣoΣ

YΠoΒoΛΕlo: MAKltlΑZ:

Δ'ανοι!η

AΝτΩNlΑ:

BAΣο rlΔΑPAKH

ΤZoBΑNl:

ΦPAtκΙΣKoΣBοYTΣlNoΣ

ΠΑΤEPAΣ: ΛοY]τZl:

tlANNHΣ Bo'ιTlΣNoΣ

MΑΙ'ΓΑPlΤΑ: ΣoΦlAΦΙΛlΠΠoY ΑNΤYΝoMoΣ KtPΑMΠlNlΕPoΣ NEKPOΘΑΦΤHΣ -

ΠΛlΑΤΣlKoΛoΓol:

tlΩPtoΣΣltAΛAΣ

MΠAMΠHΣκoYΛοYPAΣ NΙκoΣ lΩΣ. PoYΣΣoΣ tloPtoΣ ΔΑMlroΣ


ΠoΛlTΙΣΤl KoΣ ΣYΛΛoroΣ rAΛHΣΣA ΘEAτP|KH oMAΔA

o Σιiλλoγ6ξ μαξ βγηκε απ6 τα 6ρlα Tηξ KoΝ6τηταs τo 1994 συμμετaχoνταs στα Ερμoυτιjλεια καl σrην 7η Συνdντηση στη Λiρo με τo "Εντελιi)s Tυχαiα" τoυ MπaΙμπη Koυλoιiρα, απo.m{iσμαTα τoυ orτoioυ παiξαμε στην Λιiρνακα. τo 1995 συμμετεηαμε στα Ερμουτ16λεlα καl στην 8η Συνιiντηση σTην ικαρiα,6τoυ επlλεγι]καμε vα εκπρooωπt]ooυμε τo Alγαio στην Kιiτρo με τo "ΨHΛA ΑΠ' ΤH ΓΕΦYPΑ" τoυ MYMEΡ.


H lA' Συνdντηση Eρασlτελ.νlκ(iv ΘΙdσο]ν Alγα,oo

χρηματoδoτηΘηκε απ6 τo Yπoυργε,o AΙγαioι,

καl τη rεvtκη tραμματεiα Λαiκιiq Eτrlμ6ρφιυαηg

καl oργαν6Θηκε

απ6 τo Yτroυργεio Αryαiou τη rενlκη tραμματεiα Λαiκηs Eτflμ6ρφωσηs (Ν.E.Λ.E. Kυκλdδων) καt τo Δημo τηs Eρμoιiπoληs


;ri

*

11η Συνάντηση  

πρόγραμμα 11ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου