Page 1


H l'Συv6vτnon Eρooιτεxvικιilv Θlioωv Arγoioυ xρnμoτoδoτriΘnκε on6 τo Υnoυργεio Αtγοioυ κoΙ τn Ιεviκi Γρoμμoτεio Λoi'κig Eπιμ6ρφωong

κοl oργοvcilθnκe on6 τo Yπoυργεio Atγoioυ τn [εvrκi [ρoμμoτεio Λoiκig Enlμιiρφωong (N,E.Λ,E. Xioυ) κol τo oμiPεlo Πνεuμoτrκ6 Kivτρo Δiμoυ Xioυ


Xolρετιoμ6g τng Ynoυργoιi Alγoioυ κ. Eλlo6Bετ Πoπαζιin To Ynoυργεio Αlγαioυ με rδ oiτερn xορ<i κoλoooρiζε φ6τoq oτn Xio τo ερooπεxv κιi θεοτρlκιi oxliμαtο on\o olYo|onελoγh]κo vno16, lnν Θρ6Kn κol τnv Kιj.ρo στnv l'Συv6νlnσn EρoσLτεxvικ6v Θ16oων AYοioυ' H φετ νιi oυ ν6vτnon ;xεl ]δlοiτερo εnετεoK6 xοροκlnρo, noU onμoτoδoτεi μLo v6o φ6 on nερotr;ρΦ ovo8ιiθμlong τoυ Θεoμori.

τo Yεγoν6s 6τ ol oιvovlliσεlξ nρoYμolonoloιjντρι Y]α δaκατn

oυνεXn

Xρoν6, δnλ6vεl τnν κoθr;ρooli τoυq ωg κοτoζlωμdνo Θεoμ6 oτο noλπloτι κd δρ6μεvο τoυ A]YoioU. Φovεριiνεl τnν οvτoi6κρ σn noυ 8ρ6κε ο θεoμ69 στoUs κoτoiKouζ των vnol6v, Πoυ εnιζπoω τnv noλιτloτ κi δnμloυργio κol εvΘoρρrjvoυν 6λoυ9 6ooι9 με τoλ,ντo, oφooiωon κol oγιinn μετ6xoυν τng θεoτρlκig nοrδεioq.

o

εθελovτ6q ερoστ6Χνεζ tou θειiτρoυ εivo ol <iνΘρωnor noυ μoκρlιi o.6 oUμφ6ρoγτo κo σKon μ6inτεζ, με Kivnτρo τnν oY6nn κol τnζ οφooiooi τoυg στnv τεxvn, ανrloτ6κoνlοl otnν nvευμοτLκli οεvio, εκφρ6ζoιv τE ειοloθnoiεq κo to τολ6ντo τoυg, επεvδJoυv lo Χρovο ιo inν ψU^li τoυq oτnv noλlloτ κli oνοθdθμιon τoυ τ6noυ τoυg' To iργo roυ εn τελoιjν ol ερoσπεxvlκoi θldool oτo Alγoio εiνor τ6σo onμovlκ6 6oo κol δJoκoλo' Σε 6νo xιilρο noι προγμoτικ6 6 ψιiεl γ o Πo oτlKn ΨUxοYωYiο, n l6xνn δεv εiγol πoλιτ6λεlo dλd ovdγκn. Στo xιiρo τoυ Alγoioυ,6roι n μlκρ6 κλiμo(o 6εv εnπρjπεl τn oυνinρnon σε τonlK6 ε1rinεδo εnογγελμοτlκnq θε_ Kεv6 Πρo_ οτρ κris δρooτnρ 6τnτoq, τo εραo lεxνlκιi oxnμoτo με lnv ειελlξio τoυq κoλ1jnlouv οUτ6 'o μεY6λo rooμo nou μno_ 6vo lo κolv6 oε σκολ6wσs oε μo 6oκnon τoυ νoι κοl lng ψυxig':εvoΥoιjv γonτεlrτlκ6 τiv εUι olρ|oκδΙnτo κol on6 τov κοτoνoλωτloμ6 ρεi νo oρoμοτiζετοl, εξαγνiζoqαq τo nvεJμo, τo κoιlροoμ;vo τnq oJγxρoνng ζωig. To δJoKoλo oλλ6 κοl δnμroι]ργrκ6 oui6 aρYo, ol ερoσtrεxνlKoi θiοoo μnoρorjv yo iρoγμoiωoouν oν U_ nερBoιiν τnv περroτoo oκ6τnτo κοl δοUλ6ψoUν συστnμoτ κ6 olo xρ6vo, αν oνοB o5ooιν τo oμoδικ6 nvει1μο πoυ xοροκτnρiζεL τo θεοτρlκ6 oιν6φ με ρiζεg οε μlο μoκρoiovn nοριiδoon. Στα δ6κo ould xρ6νo λεΙ τoυρYiοs ΙoU θεoμor, onεδεixθεl 6τl n Xlλl6xρovn θεoτρ κi δnμloυργio oτο Αlγoio εζοκoλoιθεi νo ;xεl 6vα 6υνoμ κ6 noρ6η nρoo ων;ζol κol τn διvομ κli τoυ μ6λλoν τoυq' Θo iθελο vo oυγxoρri> κol νo ειxoρ oτrioω 6λoυq 6oουq οliρlξov κo ενioxυoαv to Θεoμ6 lων Συvo_ vτ6oεωv, ολλ6 κοι 6ooυ9 εργdoτnκov Yο τnv nρoYμoτonoinon τnξ φεavns Συνdγlnσnζ oτn Χio. δlοhερo ευxoρ oτo'με τo oμιiρεo Πνευμoτlκ6 Kaντρo τoU Δnμou XioU, nou εΠΦμiστnKε τo κiρo Bdρoq τng δoρ_

Eλlo,iBετ Παnoζ6n Ynoυργ6q Aιγαioυ


Xαlρετloμ69 τoυ Γεvικoιj Γρoμμoτio Λoi'κιig Enlμ6ρφωong κ. Πoυoovio Zoκoλiκou Mε xoρ6 καl KανoΠoinon xσlρετiζω το 10 xρ6vlo τnq Σlvdvτnσnζ τωv Εραoπεxvrκι;v Θr6oωv AlYοioU noυ οπ6 τo ]988 σUvδroρYoν6vouv τo YiοUρYεio ArYoioυ κor n Γενlκn Γρομμοτεiο Λo'ικ6s EΠlμ6ρφΦσnq με τn σUμnoρdστοσn lnq Noμορxlοκriq Ko τonκiq Aυ1oδrοiκnσng κοl 6λλων φoρ3oν τωv vnοl6v τoU ΑlYoioU. Δ6κo xριivlo δnμloυργiαξ κο γ6vlμoυ δloλ6γoυ Yro τoν noλπlσμ6, σ, 6vo x6ρo, τo ΑlYoio, φoρτ oμ6νo αn6 τnv roτoρio τoU, τn μεγ6λn τοι] πo_ λπιστlKi κλnρovoμ d Kοl τo οVεnοvdλnnτo φUσlK6 τoιJ κωnoζ. H ΓεvlKi rρoμματεio Λαiκriq Εnιμ6ρφoonq δiνε μεY6λo Bdρog oτnv ovdπυξn τng ερoσ τεXv1Kliζ δnμloυρYiοζ κο δlοiτερo τoυ ερooπεxvlκorj θεdτρou, λεlτouργoιjν σ'6λn τnv Eλλ6δo με τnv YΠooτiρlζn τng L-lμooφ.onq ιι;θε >ρovo δoρ/ονUvoνlo nερφ,ρεo.o ^oΤKiξ _ θεdτρoιJ Πoλλd on oul6 o'o ΑlYαio. μΙv6ρlo Aκ6μo, δ oρYoν6νοvΙοl εBδoμdδεζ ερoοfεxνrκis δnμrolJργiοs, Ko] noλπlσlκ6q εκδnλ6σaζ ΠoU σUν δl6ζoυv τn ψUxoYωYio με τnv εΠlμ6ρφο,σn. KJρloq oτ6xog τnζ Γεvlκ6ζ Γρoμματεiαq Λo'ικiζ Ε.lμ6ρφoσnζ εiVα n oυμμετοxli των πoλπd,ν oτnv rroλπlστ κi δloδrκαoiο, τnv noλτloτ κri onoκavΙρωon κοi τnv ονdδaζn τoΠlK6ν Πoλrlστlκ6v δlvdμεov. Mε τζ ΣUvovtliσδζ EροσllεXν]κ.jv Θldσωv ΑlYοioU Π oτειjoUμε 6τ υnnρετoιiμε με τov Kdnhερο τρ6 no τo στ6χo μoζ oUτ6, στo Bαθμ6 μιiλloτο ΠoU o xoρoKτliρoζ τnζ ΣιJv6ντnσnζ εivσl ΕΠ μoρφωτ ιoζ ιο] 6xl δlογωvloτrκ6g, στo 8oθμ6 .oU n εΠ μ6ρφΦσn, n oUμμετoyn, n οvτολλογri on6ψεων, n δρoμoλ6Ynσn κo]γoιj lρ6noU δρ6σnζ κο 6κφρoonζ rωV εροσπεxνdJν, ενδιoφ;ρoυv iερlσσoτερo oΠo τo nol6g εivol κoλλhερos oΠ6 τoν dλλo. Τo 10 xρ6vro oUτoJ τoU θεσμoιj δεixvoυν 6τ1 6ντεζε 'oτl nετUXε.'oτ βρiκε ovτοΠ6κP oll oτoυs oν_ θρrinoυg τoυ Aγoioι noι nρoτlμoJν ln δnμloυργiο, τnν ψυxlκn εnοφi, τn σUλλoY]κli δoιrλεld, oπ6 τnv ο noμ6νωon κοl mv onoξEvωσn tωv nλεxτρovlκιiv εκ6vων Kοl τoU oιjγxρoνoυ τρ6nου ζωr1g. AUt6 δεv onμοiνεl 6τl δεν UndρXoUv nερrθιilρ ο Bελτiωong. N6εq δdεq, v6οl Ιρ6]ro oργc!νωonζ tol aKφρoοnζ, v6ο δεδoμaνο, Πρ,iεr νο Bρioκουν ονolxτ6ζ Π6ρτεζ στo εn6μενο l0 xρ6νlα τns Σιvdπnonq. ΣUYΧαρnτiρ]σ, o 6ooUζ δoιjλεΨov 6λο οιrτο το \ροvlo γο vο γlνεl nρoYPoll'oτnτo μο ωρoio δ6o. Συγxoρnτiρlο, o 6λoυq τoυg εραοlτixvεs τoι Aγοioυ noυ κροτιivε ζωvτov6 rov noλnσμ6 στoν Πlo ευοioθnlo, εθvlκ<i, Eλλnvlκ5 xιilρo' Πouοoviοg Zοκoλiκog Γεν]κ6ζ Γρoμμoτ6οζ Λo'ιK6ζ Enlμ6ρφωoiζ


Xoιρετιoμ6g τou Δnμ6ρxoυ Xloυ κ. [l<ilργn Z. Boρκ6ρn Δεκo xρ6vrα 6xoυv nερdoεl οn6 τnγ nρ6τn φoρ6, πoυ κοθlε_ ρ6Θnκε n .ΣUν6vτnon Eρooπεxνlκι;v Θl6oclν Αlγoioυ,, οnE τo Ynoυρ Yεio Aγoioυ, μ6oo oτο nλοiοlo τng Πoλπloτlκiq Anoκ6ντρoonq κol

l1ζ ΑU-oδιjγoμn\ Πoλπlot κιi5 Avι;nlυζnq, noυ nρoωθεltol oτo lιnolιi

Φ6tog γlo ιiλλn μlo φoρ<i n ΧΙog κol τo oμiρεlo Πvευμοτtκ6 K6vτρo τoU Δnμou μαg. Θo φ λoξεviooιν τnv l'Συvιlγτnon. Πlστεnovτοζ εlλκρjν6 6τl μ€oο οn6 toν noλπtoμ6, oxuρΦν6μoοτε γro τnv δloτιiρnon τng εθvlκ6g μog τoυτ6inτoξ κοt κλnρovoμl6s,

xoιρεtiζoυμε τo onμοvτlκ6 oUl6 Yεγoν6ξ, κοl ευx6μεΘo καλ6 εnπυxio κol κoλi 6loμov6 oτnv 6μoρφn oκρπlκti Xio. Ευxoριoτor]με 6λoυq 6ooυ9 oυν6Boλov κοl oυμBιiλoυv με πg

1ρoonoΘεllξ iouζ Ylo lnν.1trU,i 6lεξoγΦγi lnξ ouνdvlnon\.

Mε θερμ6E ευx€g Γl<iργng Z. Boρκ6ρng ΔiμoρxoE Xioυ


r

ΣYNAΝτHΣH εPAΣΙτExΝlκοN ΘlAΣaN

ΑlΓΑloY

l219/97

ΘEAτPlKH oMAΔA xloY H ΘεoτPlκi Oμdδo xioU ]δρiθn(ε τo l98] Λ,16xP oliμεPo ov6βooε lo nοPoκ6τΦ

6ρYo:

kΚdλnvιxτo MdPYoρiτo, τoU ΓεP ΣτοJρoυ oι o"lξo,, τoU o!iλ. ΣdρoYlov

<Eι' εoεiζ

.lo μετov6στnζΣ

τaυ

Γ

ΣKaiρτn

kAiτnon dε Y6yo, τoU Αv. Τσ6xΦφ <Εoωτερικi5 εi6;σε,s, τoU M. Πoντικο <An66εnνo μικρ6> ιoυ Γ d,PYou Δavliλ ΚH oυλi των 8oυy6τωνιl rcι 16κ Kομnoν;λλn <To 6ιnλαv6 ΚPεR6τι'' 1o! Μo\' KaPPι ιιΗ onογo'ιi τoυ Π6noy rcι ΜnεyΘεκanρ KAροεvιΚ's κoι rcλΙ6 6ovτaλo' Ιoυ Γ 6ζεφ Kεσσελρ γκ .lτo σaκκ6fu noυ 8ελ6ζa' τoU Σ. ΣτροliεΦ <o Δρ6κo9> τoU E' ΣBορτζ kH BσRυλωvio, rcυ Δ Bυζ6\Ιoι

ko ΛεnPiντns'

M χouPμoiζn Δ Κεxoi6n

τoU

nτo ΠdvnYιPι'' τaυ

<KλυτoιμvioτPo;' Ιoυ

/^vδρ6o Σl6iκoU

κσ (ot Φυσικoi,' βυ Φρiντρ]x Nτιjρρενμoπ Εδoσε κo] δivε iοροστdσεζ τ6oo στo oρiρεlo 6oo Kol στο xωPld τoU vnooi μos 'Eλοοε μdρoζ στo llo Kal ]3o Πoνελλivlo δογΦνonκ6 ΦεoΙlβ6λ Eρoοτεxvlκoi Θειiτρoυ KoPiνΘou' 6nou κο δloκPιθnκε, κoθ6q Χol στ9 Α', B', Γ, Δ, ΣΙ, Z'' Η'(ol Θ ΣUνοντliσεq ΕPοσιτεxvικ6v ΘldσΦν Αγojou nou aYlvον oΙ| MUτλivn, Χio, Σ6 lκορiο κο Ν6ξo οντioIoιxo ΕΠiοns σUΡPετεixε σ!o Z' ΠοYκιjiρ]o ΦεoΙ86λ ΕρoσηεxνlKoJ μo, Σ,ρo, P{iδo, Θε6τPoU σm

^6Po, Πoριjλλnλο iPoYμοτonoinoε σεPlv6ρlo κol δ σλ6ξε q oxεnκ6 με τo θ6alρo. ^εUκωσjo

Θελioομε νο oνεBιiooυμε iνα aPYo Χoρoiμεvo, δρoodτo, εuxιjρloto Kαl διοσκεδοoικ6 H oτoρ ο mζ oνε] ρon6λοζ φτωxlds κοΠaλλοζ ΠoU ΠοντPεljεΙοl 1ov Πλoιjσlo τσογ(dρn τoU xΦPloιj, σ 6λσ το YεωYροφικd nλ6in τΓS Υnζ σ!γKνoνεΙ κo δlooκεδdζε to κovd, οn6 tnν εΠoxi τo! MaνovδρoU ωs oliμερο. H Mnoλoμοτoιj εivοl μa ιjnορζn ΠoU oνoηνdεΙ κο n6λλε oi6 ζωi' no! oUvεxd]s oYΦviζετοl, με rnv Φμn nρoγ μaΠκ6τiτο iou tnν nερ Bdλλεl ολλ6 κol με τn φοvτοσio 6τoν outli γiγετol iρογPonκ6tnτa oρoln' H σKnνiKi iοPo!σiooi IoU aρΥou Πρoσndθnσε vo lσoρρoη]iσε νdμεoo σnv τPUφερι'δa κο τn βo6τηtο, oν6

μεoο oinν oνερoi6λnoi κο τi σκληρdδo'

4


<<H

Θoυμooτli Mnoλωμoτoιi> τoυ ΦεvτερiKo ΓκαρΘio Λ6ρκo ''Βio

n

ILo Zopoiero Prodigioso] φdρoo" oε δι1o nρdξεlg Kol ivov

Σκnvoθεικli

Εn μ6λεlο:

ΣκnyoYρoφiο: KooτoJμlο:

Λ,4oυoικli:

Φoιoμoi: Moκγl<1ζ:

Koμμ6σεlq] Πρ6γpoμμo Aφiσσo] KoτaσKεUi Σκnνlκ.;ν]

Enlμdλεlο κooτoUμ i;ν Ml(ρoκoτoσκεU6ζ: χε|ρ. 'Hxov Kol ΦΦlσμ6ν] YπoBoλ6oq: Kθdρεq' λooiτo' nλiυρo,

Tiνo Πoπoδonoιjλou - Mn6μnng Σαxτoiρnq Νlκoλliq Φρ6oκo9

Τiνo Πonoδono,jλou Kιioτog Xoρlτ6τog Πovoγlιi,τnq Λoιiρog Poιjλo Mελiκoυ - Toιiλα Πonoδnμnτρ6κn Δnμriτρnq Mυωτiρnq Tivο ΠonαSonor]λoυ Νlκoλli5 Φρ6oκoq Pnνlι; Bαζρlαντζiκn

Pnν16 Boζρloντζiκn - Δionolνo Eξnντoρn

Γl6wng Zoγρiφog

Toriλo Πonoδnμnτρ6κn

'Enoιξov κρoυold: K6στos

oλi: Hxoγρdφnσn φΦνζiν: Tελκ6 λ,4lχ: B

Stυdio'κΕRοS"[Xioq] siUdio

'ΑιlSoS' ιΑΘivo]

H Λ,,1noλωμoτoil.

Στo,iρog Koιμnl6q Niτoo Kλoι]Bo

χoυovho Ιnolδi]: MnoλωμoΙliξ:

Mn6μnnq Σoxτorρng

Σuγγρoφdog:

o

H Mα]ρn Γεt6vooο |Νruμ6νn δnλ. oτο μoιjρο]: H Πρ<ilτn K6ρn mg Γολ6ζlα Γεπ6νlooo: Η ΔεJτερn K6ρn τnE - Kορ<i Γεπ6νlooο: H Kiτρ νn Γεπ6νlooο:

H Μενεζελ6 Γεπ6vlooo A Θεoφooo,jμενn: Η Kονελ6 Γeτ6νooο - B'Θεoφo8oiμεvn:

H Πρdovn Γετriνooo Γuvοiιο τoυ Kοvπλovdφτn: o Δ1μoρxog: o Δον K6!oUφοζ:

o

χορπ6τ09

Niκoξ ol(oνομiδns

τΑ ΠPoΣοΠA

o

Πρ6λoγo

oργονonοixτng:

Ιo Πoλλlκ6ρ μe

τo ζωνιiρ:

Τo Πoλλκdρl με τo κon6λο:

Αv8orjλα Avoδlιiτn Eλ6νn Movoγlo,iδn To,iλo Koλoγερ6 Π,iλυ Σωτnρ6κn

Kovoτovτivo Φoκiρn Aνδρ6og Ποnαoταμ6τng Στiλlog Moκρυdg

Kιioτα5 Πonαδnμnτρ6κn5

Σiμoq Koρooλ6vn5 Nlκoλ65 Φρ6oκoq


r

ΣYNAΝτHΣH ΕPΑΣlτEXΝlKοΝ ΘlAΣΩN

AlΓAloY

]3/9/97

ΠoΛΙTlΣTΙKoΣ ΣYΛΛoΓoΣ <ΓYΝAΙKA KΑl ΔHMloYPΓlAΣ lΦa

n Enτρom bU Δnlrω ι oμοmνiζ (H Γυvοiκο Ko' lo nρoBλΙiμotn mζ,' ξ*νn δεrλιi oλλ; μc (.φ κo νο . Φτω. P ο €ι ο rρ l n ο μdδ α Ko νo nορouoidσε] ε o,ρo,"; -, ]l::::,.]: -,1_, "λvεtιτe,ιτι, rυ Αρβbφ6νn nl)'ων !. μ6νο lοlvo .οροκlnρστκ{' Ι]ν δ'dθeon Υlσ δnμouργiο' oκnνoθετoι]ν' oκnvoγροφοuη nοl ":,i^_ 'σ ._]1':]:, ζοUv rρo\oUδ.Uv loη οζ.Uν Δnμσ κon Πcρ φερεlo(oi Θ.6τρου KoμoΙnvis, .ΙοUv iνο θοUμοo]o οπol.λ.oμo. i:^.η:: *:::-:: l:l :*"οροo'οσ-ΦU nρΦl.noρoUο 6ζεlo ορ.iζ Αnρiλn τou 1994 σlo ΠοyεΜiνo ΣUν,δρlo σ6Ιnlοζ,ποU -, nρoγμοlοπο T. :.,..'* '.:],:οnο τοuζ οUv.δρnUζ .o lo loNo τnζ nολnζ εlr.l

_]:..l,::r" l:, *:::],

^^i^.:;:-"'γ_ .

:::.r":.:

ll.ρ'os ^:l:".:::" ","'

n.o oθ,οοo..μ/. ooφ.,,uo

οε'-",,._":. llov.υPΦno;6 ΣJviδρο Aνooτ|d6v, οL δloPYovoδ1ι, o

;

.οo..ο.

o.ρjo

f.o'ρ,..o no-bρ

ο.

'o "9 9!' η hYΣ ΣτPAτH,, κdvε] ηερloδεio σc Xωρr6 rou Νομοi Poδ6nnζ l9o5 rc φγo &,οrcρoU.oζιlο oτoν γroρJοop6 ΙΦv εiκoσ' xρ6νωv λnτouργioi.ου ιnμoκρ;τεr"u ..-::-]::il'.,: vιπ.τnμrou_ι9ρoιns. οι Ρlα oUv;ντnσn.κnρoσ6nων nοvεilστnμΙoκ6v oρx6v EUρΦηοiκ.!v' Boλκovlk6v κol nο_ Mισoνoroλlι6v Πov.n dτn ,,'" Kολo(oiρ' Kοr ΣεnlaμBρn ]oυ

.-.:::."-i.:.]θ^]::."oo,,o,loo.oοo'ο,,,)'.DΔ',oμο ,o nοoo .. , β, .ο ΣτH Σ ΩnH ΠΩΣ ΔΔAΣι EτΑ] H τo^MΗ' EδaL Unιiρxel κοl cnογγελροτ Kn

ρoν ]Yγλ,σn,

n

Boiθοlo ΣKnvoθ.lεi n Xρ'οΙ6ννo το ioPoYροφiεζ τnζ κiλλuζ Ζoμn,λο κo n |oJσαi Ιrζ^ομnρlviδn' Αντοζ ΠhσoU

ο

ρ.o.

σKnνΙKn

. -.ρο\

κo lο (oσlonμο εiνο τηζ M6

μ.γoln ιiε.'o κ-oρ.,n; σls 9 ΑΠρλiou 1995 στnν oiθouσο τοu . ln-:ι:-iy",. 1. ]ο.ο o.δ.,o 6μ,, .o o.,,.ο' "ρ"μερo'"'n" ο 8 Mοo .oο. An6 rnν lη ..iζ κo lnν 6n Νocμi]ρiou 1995 δiνowο aι nορο-;"αq rcυ;ργoUαπ Aθa'o o,o &",ρo,ooιρ,oq', μ" ' "' ,. ,^.^,.: o-o.nv oμov,w'o Δ-o,, τns Aμ.ρ'.ns στnv N]o Yoριn .o -... : ":,. ::φ ψ Dρoiσ,)'οl . ..σ Mοο.;o' οο6δ o. ο,οθ,J'ο ^_:'r, οo'Amq..o"τheαlreoΙAcols..,oUB.oοοwoy .ο..o.ls 4 Moρl οL ''. 1996οlo κ.ν1olκο ιl'ρoτoU oρvov.o|.οL Hνoμ;'ων Eενον , Ιo laa7n θ.οlPlη oμoδo nοU iδn;ργο,6θαε oε σιjλλoγo,ΓΥNΑlκA KAl ΔHM|oYPΠA"' ":::..,.p.\.)n .o. Δ.Fo roLο.'.1..ο. i..ο .οι οo..ο.rο οζ . .o .o. 6 :, "",", 'ο Nομορ. oln Auroolo l non Po6onn\ EBροU

'.^]:

u;ι.-_.:::l''

ξ.ι ω: l.:'ρlo Ψ:ι..r.': ο,',ο,.'ο'ο

oζοW Mν γWοirc οno το0ζ AρXοioUζ τοUξ Buζoντvοiζ κo] NioUζ tρ;

φ]λolo\υζ B'lU τFo]loφUλΔο Yρ6φε lρio μov6nροκτο μ. γ.',a .i.λo "ΘH^YκA KAl ... ΑΛ^Α . Ι.l':!9,1ΔΑlMoNlΑ" " Σnμεjo ονοφορ6ζ' n mq κλoσ(liζ ορΧοι'mloζ, των sυζoντνον lρ6νων lοl τnζ σjγxροvnζ εnoΛns -YUνοiΦ Η nρ;rn noρ6oΙoοn €o δoθei oΙq 2loUλiou οtnν Koμolnνi Εniοnq ο

δU]]oE&'

σζ

Ι3 τoU iδDU μnνσ cτn,Λοροο,

io ε..eμιpo

Θ.οlρ κ6ν oμnδωv oln xio τoua'Χρovo κou3εw6ζοντο (ο' aλ,\εζ nρordσεζ

xν κ(iv

6

miaαο"' θο .,,\., -. ι ".ρ.λ"-"i'.'q: o.' aθl'o.o -' iεo μ;,o o,o o.o.οol eγol,u ερoo,.


,<Θnλυκ6 καl. . . 6λλo δolu6vlo, ιng Biκυg Ιρlovτoφυλλld KειμεVo] δlδooκoλiο:

Σκnνlκi nρooορμoγn'

BiκUΤρlονταφUλλl6 Δnμnτρng Ποnooτομdτnq

Σκnvlκdκοoτoιjμlοl'ΕφnKoλεvδρερiδou

Λ,1o!olκli oιjνθεo. & εn μ;λεloj Γlr;ργoq Πoγκoζi6n9 Ynoκρ ilκ6 δlδooκoλioj Mιρoivn Λovτζoυρ6κn

K]vnσoλoYio _Χoρoγρoφio:'EφnAνoγvooτonoιjλoυ Φoaσμoi: Δnμiτρngτζoτζ<iνοg Koτooκευli oκnvlκoιj: Σlδερriq ΠοτooDoιjδng,ΔnμnτρnζΔnμoυ

Moρlο rιρoμjo \olodo^B'ρldδo, YΠειjθUvn σκnγiζ & φρovτroτnρioυ: ΣoJλo ΔoμloνiδoU Bonθ6g: Φερ dλ MnoYδΙiτλn

Poφ,.ooloιμ;,. BonΘo',oρoο,ο"lq Αμn

γι6ζ:

/ι1oρio ΣoKKiδoU

BlBιi Koλεvτζoρiδoυ: Mσρiσ τoοoion:

Γ

6τo

Eφn

KoιjλoΠοηoδρlaλλn: Moρio

Παiζoυν με τn οειρ6 πoυ εμφoviζovτοl: APxΑloTHΙA

Aμnolζl6νn: Θε6 Δiμnτρο Δ6YoUj Θε6 Hρo 'Eφn Koλεvδερiδoι: Θεd AΘnvd Θεqν6 Ποox6λn: Θε<i Aφρoδiτn Ελ6νn PdΠτn: Θε<i Aρtεμ q 'Αvνo

ΖoYρoφld

Tερζri:

lnnορ6tn

ΣoφiοΠoioδo.oιjλoυ:

Τρoφ6ζ

86γ

BYZANTIO

Σoφiο

o MoUρiδo!: ΘεροnεViδo

B6τo Kυρ6ζoγλoυ:

Kο.ιloοιlλλ

7.ri

κdκn:

[]eot

^'iddΔ"ρJ."'ζ.-,λ.", Δ._"

M6γδo Πνειμοτ

ΣoKρ6v Poιiφ:

ΣYΓΧPONH ΕΠoχΗ

Λεμovld

Eιδoξoι]λo

δoιΓ

λ4εvτli;

Σoιjλο Τoiloli] Σoυζdvo κοτορonoiλoU] Ελaνn KoρaκoτσoJλn]

ΓεΦργio Συμεωνiδoυ:

onοs

Αλ6ξlog KUρ dκos

Αλ6ξnq

7


B


('ovεlρo κoλoKolρlvιis vιixτog> τoυ oul'λλloμ A Midsυmmer Night's Dreαm Mετιiφροon: Σ"nvoθεo;ο.

Moιolκi

Koοτοjμlο: εnlμ6λεlo:

τρoγoι]δ: Φω-,oμo.: Moκlγlιiζ: Enlλoγr1 κεlμdvωv nρoγρ6μμοτoq] Koλλlτεxvlκi εniμ6λεlο nρoγρ6μμοτoξ]

Σoiξnnρ

Γlιi,ργoq Πdxoq

Θιiλεlα-Xορ6

Γlriργog Πιixοg

Eυτυxio Ynερμdxoυ Γlιivvng Αλεξdvδρoυ ΑλUμοτiρn M6ρKoζ Φρ6ρns Δnμr1τρng Boμθoκoιiong

Παiρvoυv μiρog με τn oειρ6 nou εμφαviζovτοι -ΓloΛY'l Bοσjλlσoο _ωl Αμοζο'ον ορροBωνlooμ6νn μe lο Θnοiο: Θl'lΣEΑΣ, δοι]κοq mq Aθiνοql AΓtr'Σ nor ρoc Γρμ ο,:

86lο ΑΠooτoλiδoυ

Γdννnζ Korrετονdκns Mον6λns Σrγdλοs

EPM Α"

κ6ρn τo Αlγοiο ερωτεuμdνn με τo Λι!oονδρο: ΛHMHTP oΣ: oο .UU νol ιrl '"ν Loμ ο

ΛtΣΑMPoΣ EΛE\", ιρ. ι"ε" μι

-l ρο

KYΔΩNΗΣ, ξuλouργ6ζ: t1ΑToΣ, ι:φοντriq: ΦYΣtrΣ, γιjφΙoζ:

Mοv6λnζ Π0λ6ζ

ΦΑΝΑPΗΣ, φονορτζriq:

|ν1lx6λng Ποn6ζογλου

BEΛoΝΗΣ, ρiφliζ:

PoKΑΝHΣ, μορογκoq: A ΞΩT Ko: ΠoYK:

T

lo Δ

ΤΑΝlA, Bοoiλοοο των ζωnκ6ν:

Ko: Γ' ΞΩT Ko:

B' :ΩT

Δ

Tαooιjλα Σiοκoυ

Ναnoλ6ωv Koυκoυζkoq Mdvoq Eμμονoυiλ Kαερiνο Kοwζλdλoυ

χ1iλns Zouλouφ6ζ dννns :ογoρdρnζ

,\,,1

Γ

Πονογ

6lnζ

χοτζnογ6ροu

ωoriφ Mniμnοq

Σοφiο 1οlροnoιJλoυ Γldννnq Kοροvτ6vnq

Αρlοτεiδoυ Balο Αnoι]τoλiδoU ΕιJn

Φλ6ρο Mnογlοτζonοιjλoυ

ΞΩT]Ko:

0Λ,1ΠEP0Ν, 0οοlλ6E lωv ζωn(d)v

Mdρκοq Φρdρnq

I


|-

ΣYNANτHΣH EPAΣΙτEXN|KΩNΘlAΣΩNΑlΓAloY

i4l9/97

oMHPElo ΠNΕYMAτ|Ko KENTPo ΔHMoY XloY EPrAΣτΗPl ΘEΑTPoY

Το oμιiρεlo Πνειμoτ κ6 K;νlρo

σlκi

τoU

Δiμou χiou, Yνoρiζoνlσζ 6τΙ n KολλπεxvlKri μ6ρφωon οπoτελεi

0ο_

nvεUματικli ovdγκn τoU oνθρ6ΠοU, iδρυoε KoΙ λεtroUργεi _ εδ6 κol oκτ6 xρ6vlo κολλπεXvlκli εργο oτliρ ο KoλιjΠτoντοζ ηs Περ σσ6lερεξ μoρφΞg t6xvnq. M ο!τ6 στoxειjoUμε vο κoνoπo iroouμε τζ ouoo_ σnκdζ, κoθoρd οvθρciπ vεg ov6γκεq τoU Χl6τn, ηoU 6xoUV ox6σn με τn Boθιnερn oυoiο loυ ovθρ6nou,

δnλoδn

J,

_|

onJo'ργ.l. to\Jνl.1.o

n..lμο,i

ρUol !ο'

'Evαq μεγdλog oρlθμ6q oυμnoλτ6ν μoζ οvοKoλιjiτεl τρ6ΠoUζ κoj μdσo εvoσX6λnons πoU Πρooθoιjv ζΦιjs Αoxoλoιjγτo σo3αρd κoΙ Bl;)voUν τζ Koλθq T6xνεg, τn λ1oυo κli, τnv Ποinσn, τo Xoρ6, 'nν Ιn Zoγρoφrκri, τnv Πλοo1lκJi, io Θaoτρo Πo 6τnτo

Λ,1ε τoιq oεμrvoρ ακoιJg κι1κλoυg μοΘnμ6τωv Θεoτρ]κι1s ;κφροonζ 66θnκε. δυvατ6τnτo, ιδlοiτερo oτouζ ερooπ6xvεg nΘοnοloιjq, νo κoλiΨouv oUolοo1lκdζ ovdYκεs τoυζ γlo δnμ oιργio, εΠlκo]vων o, μoPφωon ιol γνliolo ΨUXογΦγio Mε τlq oκoJρoorεg nρoon6Θεεq κοr τnv κoθoδiγnon oζ 6λoYωV κολλπεxvi;V, επlστn μ6voν κο εργαlιiν εiμοστε B6Bοlol 6l επ τεJxθnκε rο επlδ oκ6μεvo οnoτ6λεoμo.

Ωq εφoρμoγn κol εμΠ6δΦσn τnζ δlετoιjξ εUxdρlo'.ζ εvοox6λnong iρΘε n 6κφρoon με 1Πν Ποραγoγn roU ερYoU (Kovoτοντlis Kοl Moρ YdKl,. Ev6s;ργoU ΠoU ξεκlν6 oi6 τn x6τκn noρ.jδoσn, vtUvεΙol με !nν o_ τnζ Τ,xνnζ κor noρoιoldζεταl μoPφ,i με μερ6κr ωg κoρn6g τng Θεlκιig xρnorμonoinonq ioU ελεiθερoU xρ6νou 6λov σUwελε'

'ωv

o oρx κ69 μιJθog τoυ dρYοU δεν εjvοl i'λ λog on6 τo Χlιi'τlκo noρoμiΘ (40 Xιivεζ,, τo onoio Περ axετο στnv ;κδoσn τoU oμiρεloU Π K'Δ.X. .ΠoρoμιjΘ o Inζ xiou,, ioU εn]μελi Θnκε n Δaσ.olνo Δoμ ovoιj' H nορoδooloκι1 oυτi δiγnon jYινε Πoinμo Kαl εμrλoUτioτn_ κε με nετιxnμdvoιq oτixo!ζ H μouσlκi X6_ ρloε oτo 6ρYo τo oioθnμο τng oρμoνiog κol τoι ριΘμoι1' H nορoμυΘ6ν o oτμ6oφolρο o λoκλnρ;,θnκε με lζ XoρoYροφ;εζ κo τoUζ aμμετρoυζ δlολ6YoUζ' 10


1{uuωouωf

^|Φrr,k' Θεoτρrκri Mετoφoρd - ΣκnvoΘεoiο:

Γr<oργog Γολ<iντng

Moυolκιi:

Γlci,ργog MloετζiE

Στ[xol:

Eυγεvio Aoλoviδoυ

Kooτoιiμlο: Φωτloμoi:

Γrciργog Γολdντng Πoνoγlciτng Λoιiρog

Στoυg noλλoι1E ρ6λoυ9 τoυ dργoυ εμφαviζovτol κoτιi ολφoBnτlκli oεlρd ol: Mορ1ο Αλι<iδο Eυγεvio Aoλoviδoυ Γl<6το

Γlολαμd

Moτivο KioUρ6vn Niτoα Kλoιjβo Αλεξdvδρo Kρooonoιiλoυ Σoφio KρoμμιJδα Δnμιiτρng Kρoμμι1δοq

:

1

Poιiλο Kωoτoρli K<3oτoE Πonoδnμnτρdκng

Αvδρ6og Πonooroμdτng Γl<ilργog Περρiκoq

MlxιiλnE Φoι1τοog MoρΙο Φoι1τooυ Νlκoλrig Φρdoκoq

11


|-

ΣYNANτHΣH EPAΣlτExNlKΩNΘlAΣΩΝ

Αδελφ6τnτo Kρnτιi,v P6δou

AΙΓAloY

15/9,/97

"o ψHΛoPElτΗΣ"

H θεοτρlKi oμdδo τnq Aδελφ6τntos Kρnτ6v P6δoυ lδρnθnKε τo 1989 κo onoτελεi μo o.6 ρεg δροoτnρl6τnτεq τoU σUλλ6Yo! Πaρoιoldζεl κlPiΦs nθoγραφiεq oτnv κρnτ Kn δ 6λεκτo εv<i> noρdλλnλο δ oρYσv6νε λoYo!ε/v .ol .oo,l. ζ ..olλ-o.

ls

ιUρ oτε'

ιεζ

nνεU.

'Exεl rορoUσ 6oεl]

1989: Δρoμοτono nμ6vn nορoUoiοσn τoU xρovlκοrJ τoυ oλoκουτ6μoτoq Aρκοδioι.

]99o:

l99i:

vo,ori l.δ-λ-o. r, θ

μo

l.".ρn.ιn q .l

Τo oυρτκd τoU μετox6ρn'' HΘoYροφiο Kωoln ΦροYKoJλn'

1991: Νiκoζ KσζσWζdms Πρoσκnvnτ6g στnV 6Bυσσo" nορoυoiοon: Mdρo Bαμ0oυvιiκn 1992: "Τo onκωμoτdρrκo" HΘoγρoφiο Νiκoυ oρφovoιJ

1993: Tο Aνεtsoλ6μoτo HΘoγροφiο Γldννn Νoτdκn 1995: H κλεΨ d" ΗΘoγρoφio PoJλoq oρφοvoιδdκn

]997:'Στo Mι]λo" HΘoγρoφiο

Poι1λο9 oρφovouδdκn

Τo Θεoτρlκ6 6ργo τnζ Ponλοζ oρφοvoU δdKn "Σlo Mιjλo. Πiρο οΠ6 το nθoYροφ]κ6

στolxεio ΠoU nερl6xεl, lρooεγYiζεl με εUo σθnσio τoν 6ρωτo, mv ζryπl6, mv κoryΦ9 κri onoκοτdoτoon κοl τn φ]λio

κ;ζ

Koτaστdσε

6ιo6ρεoτεq, τo

12

6τo1

ζ

εν6 ol κωμι

δlοδdΧoντol

τιζ

6στε σ!o r;λoζ vο μaνε

γiλlo κ ivo... κοτooτdλογμo voσΙaλYiοζ.


<Στo Mιiλo>l τns Poιiλoq Oρφovoυδdκn Σκnvoθεoio: Εnlμdλεlo oκnvικr,iv:

Enlμiλεlο κooτoυμlrilv Enlμ6λεlο

Ynει1θυvog oκnvig:

Kεlμiνou

μoUσlKliζ:

Moυolκli:

Γlιiwng Φλι6ρoq Στoμ6tnζ Koιjρos Αντ6νns Γ. Ξεnοnoδι'Kns Γrιiwng Νlωτιiκng Νειiρxoυ Πoρdnλoυq Xορ. Γοργοvoυριiκng ιUορovτιi,vng

Pι.iΘμlon φωτloμon:

Pι.1Θμlon ixου: nρoγρdμμoτog, oφioοq: Σxdδro

Ross Dοly, Boo. Σκoι1λοg Λoυδoβiκog rωv Avωγεiωv Γ. ABυoonv6g, M' Στoυροκdκng Δ6ono vο Δloκor]λo Bογγ6λng Koροκdκnq Στομ6τns Koιρoζ

Πoiρvoυv μiρo5 με τn oεlρ6 πoυ εμφoviζovτol Στεφovis μUλωvdζ: Γldwng Nlωτ6κng

Zoμnlo γυvοiιο loυ.

Poυλο Pοnln

Boγγελlι1: MoρiοΠαnοδιiκn

Bροκoμovcδλng: Γ1d,ρYnξψoρoλoYdKns ' Πρoμoτευτlis: Mογd,λnξ Koλoγερ6κn6 XoρολιiμΠnζ: Mον6λnsTolροκdκnζ -ldνvnq \it oζ KouρoJΠdλnq 'ομdρo - llολioο Γlρnvr Boιlυοdκn Γoρεφολld: MoρiοΠαnoδdκn

Mlx6λng

Mερ6nn κ6ρn Aρloτ6δnμoq - γlog

μυλωvd: Ευγεviο Παnοδdκn μυλωvd: Αvτc6vnq Ευογ. Ξεnonοδιiκng

'13


|' ΣYΝAΝτHΣH EPΑΣlτΕXΝlKοΝ ΘlAΣΩN

AlΓAloY

]6/9/97

Θεoτρικr1 0μ66o Π6τμou Τo 1995

γ oρτdζετοl n εn6τεtoq τωv 1900

τoυ Αγioυ lcodvvn τoυ Θεoλ6γoυ oτnv

Θεoτρlκ6 oμdδo

xρ6vωv on6 τn oυγγρoφri τng <Αnoκ6λυψnq>

vioo τng

Πdτμoυ. Στο nλoiolo τoυ εoρτooμoυ,

n

oε oυνερYοσio με τov EλλnvoγoΜlκ6 Σιivδεoμo <ΤEXΝH, εnr_ xεlρεi μlο Θεοτρlκri ονιiγvωon οnooπooμ<iτ<ov τoυ ΙερoιJ BlBλioυ oτov Bρdxo τng Koλλ κoτσoιjζ στo Γρoiκo τnq viσoU Πdτμou. Π<iτμLoυ,

_

H Θεατρrκ6 oμdδo Πdτμoυ oυγκρoτriΘnκε τo ]992 oι6 dτoμo πoυ εnονεrλnμμivο oτo noρελΘ6v εixov συvεργoστεi γ ο τo ονdBαoμo Θεoτρlκ<iν 6ργωv, Eλλrlvωv κοL Ξδνωv oυγ-

γροφ6ωv An6 τo i992 n oμdδο ον6Booε το 6ργο <Moρμ6λnEl, τoυ Xdxφελντ, κο <Το τdooερo π6δo τoU τροnεζloι]> τoυ l. Koμnοv6λλn oε oκnνoθεoio Θ. Movriτn κοl oκnνιd

K' MoτΘoiου. To ]995 δ6θnκoν

noρooτ<ioεlg Θειiτρoυ Σκrc6v με επlp6λεο κοt oκnvoΘε-

σiο

τoU

Θ. Moνl6τn o onoioξ

οng οv6Βooε τo <Znτεiτol

εni_

|lJειjτnq>

τoυ Δ. tl]oθιi τov iδlo xρ6vo.

Tο 1994 oρxiζε n oυvεργooΙο τnq Θεοτρ κrig oμdδog Π6τμoυ με τnv

εnοYγελμoτio Γερμoviδo nΘonor6 κol oκnνoΘ6τρlo Bοrborο Ηoffmonn, n

οnoio iδρUoε τnv ειolρio

<TΕΧNH>


(ΕYτYXΩΣ τPEΛΛAΘHKAΣ

τoυ Γ. Poιjoooυ

oκnvoθεoio Movlciτng Θε6δωρoq

τA ΠPoΣΩΠA Xoρiλoog Moραζlc6τng:

Bλιiong K<innog

Ηρ6 (δoκτυλoγρdφog

τoυ):

Awo

Mov6λng (υndλλnλ6g

τoι:):

Αγγελog Piζog

Στ<iθng {λoγιoτrig τoυ):

Αvτlγ6νn Zoυμnoriλn: loμrivn Πonιiζoγλoυ: Ioτρ6q:

Av<lργυρog:

Αvδρoνiκn

{x6ρo):

Σoφio (voooκ6μο): Moγγivog: -Evog

Kλεoι]δn

Γl<ilργog Ντoι1ντog

oυρoviο Xρloτoυλdκn Avτωvio Mελlονoιi Γl6vνnE Avδρ6oυ

Movciλnq Φdγγoρog Ko'τερivο Koκκclrvn

KoΜl6πn Moτθoioυ Στdλιog Xρroτoυλ<1κng

(Ωv<iong):

Γrc6ργog Kομiτong

AoτυφJλoκοE:

Γrdvvnq Mελroν6g

Kιiρlog

υnoBoλεig:

BonΘ6q εni oκnvig:

Boiλo Koρτdκn Eυδoκio

Koκκ<6vn

Πovτελriq Poδiτng

15


Πρoγ ΕΔ'!!\ΣΚΕιΗ12l9l97 'Qρα

19:00

EγrcΙvια'Eκ8€σnζ

Θeoτρικo' Yλικo,

'aPα20:00

Tcλ€m avαρξns BριiB€νσn ovθΦnων Φυ νΠnρ€τo'v

τnV τaxνn τoυ Θ€6τρoυ

'ορo2Lο0

oμdδο XioU

Θ€oτριXn

.Η θανμoστn MΠαλωματor>

ΣABBATo

13

τoυ Φ€Vτeρirc

Γζoρ8ao Λ6ρκo

l9l97 'oρα 18:00

Πoλιτ1στlκ6ζ ΣΙiλλoYos <Γυvαικo κoι Δnμιoνργiα, (Θρdκn) <Θnλυκii και ...ιi1λα δαιμ6vισ} τnζ BiκUs TριoντoφUλλι6

'ορα2100 Θ€ατρικ6s

Πoλιτιστικ6ζ'oμιλos Σrρoν "ΑΠoΔ^oN, Nnrα9 τoι] oυaλEμ Σoiξπnρ.

"'ov€φo Koλoκoφιvns

Κ\P\AΚΙi

14 19/97

'oρo

10:00 - 12:00

Ημ€ρδo

μ. θ€μα: <Epdσl.εxνιΧo ι3Φτfη

-

nρoqλnμoτ|σμo|"

'Ωρα21:ο0

οMΗΡEΙο Πν€Uματι(6 Kaιτρo Δnμou xioU (Kovσιαντns rcι MoριY6κι, ΔEΥTEΡΑ

15/9/97

'ΓP|Tl7

16 /9/97

'Qρσ21:00

ΑδeλΦτnτo Kρnτ.iv Ρ6δ(,ν (o ΨΗΛoPEΙTΙΙΣ, <Στo MnλΦ τns Porrλαs oρφoνouδdm'

'oΡo1130

Moθfιιιoτα Θ€oτPικo]] ΑυτoσxeδιoσμoΙj σn6 την κo oλUμΠio KoΦγιωργo

στo !.,iρo


ραμμα

'οΡα

18:00

Θeoτρκri oμdδo Πdτμou <EUτ!x69

τρ€λλiθnκo,

τoU

r' Ροnσσoν

'ορα 2L00 ΠoλιτιαΙXn Kιvnσn <ΑNΑZΗTΗΣΗ" Λdρvoxos KΙrnρoν <oι AγρoΙκoι> τoν Kdρλo Γκoλντ6vι

τΕ'tAPΤΗ

77 /9/97

'QPα18:00 Θ€oτρικΙi

oμ6δα Σdμoν

(o Mnnπ.ρμov κoι oι €μnρnΦas, 'aρα 21οο Θ€oτρ(6E 'oμιλo9 Σnρoν <o

<Miδ€ια, ΠBlν1τ|τΗ

1a

τoν

Zrν Α\7oνiY

aTo δ6vδρα r€θoivolv

Σ^BBAτo

19 l9t97

20

21

ΣoΨΗΣ"

6ρθιαΣ τo! Α' Koσσ6vo

'Qρo 2L00 MoρqDτικ6s EroλfΙστlκoζΑθλnτικ6sΣnMoγos <ΔΙlMNoΣ> <'Evα (αn€λo... γ.μ6τo 6ρoxfu τoυ Mιitd Γκdτσo

l9l97 'aρα21:00

Φιλoι€xvι6s <Η

ΚΥΡιAΚΗ

Φρs

l9l97 'ορo 2ι00

Θ.ατρι(n oμdδo Λaρoν

ΠAPAΣΚΕ\Η

τov Mοξ

'oμιλos Mντιλnvns φιλovtκiσ, τoν MoριB<'

l9l97 'aρσ 19:00 Γ.λ, ιn λnε1(

Φ ΘΕoΦΙΛoΣ"

A1o\oμnoιoμvro'lΦ\ \lnλυμoτΦ\

'Qρα2ο:0ο Συ\,ο!λiσ Σoφiαs MιxαnλiδoU


r

ΣYNANTHΣH EPΑΣjτεXN|KΩN ΘlAΣΩN

ΑlΓΑ'oY

1619/97

Πoλlτloτlκr1 Kivnon <ANAZHTHΣH> Λ6ρvoκog Kιjnρoυ H ΠoΛlΤlΣτlKH K|ΝHΣH ΑΝAZHτHΣH δnμloυργiθnκε τo l99o oτn Λdρvoκο τng KιjrΙρou. Ωs noλlnoτΙK6ζ φoρdoq δρooτnρrono εiτοl με nolκiλoυq τρ6noυq δloλiξε q, oυζnτioεlq, εκδρoμ6q, κlvnμοτoγρoφlKdζ nοροoτ6οεlq, εκδρoμ69 κoι εκδ6oεg. To ΘEΑTPO ΑΝΑZHTHΣ1'1,ωg τoμ6oq δρdonq τnζ AΝAZΗΤHΣHΣ, dxεi oτo εvεργnlto τoι o. κτc3 noρογωγiq δdo πolδκd dργo κο 6ξr κι1ρ οq oκnvιiq noυ Booiζovτοl σε σενoρo τδσo ο16 τo Γ\λrvlι6 ooo ιοl ro -llo ρcl , ρ'oρ ο ΣUγKεκρlμ6vo 6xoυv οvεBooτεΙ rο aργα: H BεYY;P o (Hλio Kοnετov6κn), o Θιivοτog τoυ Περl κλ6oι9 {Δnμ. Koρoμnλ<i), H κ6ρn τoυ ΠavτoΠ6λoιr ('ΑYγελoU Bλdxou), Τo Στοixnμο (Xρrlo,oι Σο_ μoυnλiδn), Σxoλεio Γυvοlκι;v (Mολl6ρoυ), or ΑYρoiκol (Kdρλo Γκoλτ6vι)

ΣτnV noδlκi oκnvn oνεBdoτnκοv το Kυnρlοκ<i Πορομιjθrα (δooκευri Mdvlκοq Bοο λεioυ) κοl n Xομivn Kor]κλο (Αλφ6vοο Σιiτρε). τo ΘEΑTPO ΑΝΑZHTHΣH Bοσiζπο στo μερdκ] τωv εροolτεxv6ν nθonol6v τoυ θldooυ οΜd κοl oτnv ουolοoτκi oυvδρoμi εnογγελμοτ ι;v nθonol6v 6 oκnvoθετc3v no! oφlλoκερδd,S ovο λoμBdνoυv τn oκnνoθεoiο τωv 6ργωv' H εμnε]ρΙο δεixvε 6n n raτolo εμnλoκ6 εivο δUvοτ6 v.] nρooφiρε noλι!τlμεq γvιioεlq κol εμnεrρiεg oτoυg εροoιτ6xvεg nθonoroι!g, οφετ6ρου δε vo oυμ_ Bcjl-l nolol'ιo oln' oloθl llιn o{ ο lωv rοροolοo.-ν. To ΘEΑΙPo ΑΝΑZHTHΣH oτnρixτnκε, κοl oτnρiζετol oκ6Pο, στn σUνερYoσio τoυ με τov nθo no6 Αvδρdo Tooιρn noυ oκnvoθdτnοε n6vτε 6ργo H oκnvoθ6τnq Αλεζio Παnολoζdρoυ oυνερ' γ6oτnκε oτnv πορ6oτοon .Τo στoixnμo,. H nορdoτοon τωv πο δlκιi,v 6ργωv εiνol onoτaλεσμο

σι]λλoγlκnζ nρoondΘεrοq τωv μελr,iv τoυ θldooυ To ΘEATPO ΑΝΑZΗΤΗΣH σUμμετ6xε, aΠ6 τn δnμ oUρYiο τoυ, oτο Φεoτ B6λ Εροoπεxvlκoi Θε 6τρoι noυ oργovc6vεl o Θεοτρlκ6q oργονloμ6q Kιjnρoυ κοl τυγx6vε lo6ρlθμωv Τ μnτικιiv Δο Συμμετ6xεl oτn .lOn Συvdvτnοn Eρaoπεxνlκriν Θr6σωv ΑlYοio!, με τo dργo τoυ Kdρλo Γκoλ

τ6V

.ol

ΑγροΙκoυ,oε oκnvoθεoiο Αvτρiο Tooιρr1. Το dργo.o Aγροiκoυ εivοl μo Kωμωδiο εnοxig n onoiο ooxολεiτο με 6νo φοlvoμEνιo noρxnμivo θdμo. ol ΑYρoiκol UndρxoUv στo dργo ωg μlα μοvολιθ κιi noρoυoiο, μov6δρoμn κol oυτo nερloρ ζ6μεvn' H 6λn nρoondθεld τoυq γο εnBολi ovοlρ6nετο οn6 τn δivoμn τoυ Λ6γoυ' 1B


<ol Aγρoiκol> τou Kciρλo

Γκoλντcjvl

Αvτρ6oE τσoυρliζ Γlιilργoq KdρΒελλoq Enlμ6λειο "αvοζι1τnon, Στ6λω Αλεξiou

Σκnvoθεoiο:

Moυolκi Enlμdλεlo: Σκnvrκd Kooτo6μlo:

Mοκlγlιiζ:

ΔlANoMH

(με τn oεlριi εμφdνlonq) ΠoνoY]6Ιo ΝlKoλοiδou: Λoυrodτo, κ6ρn τoU ΛοUv6ρvτo ono nρωτo στεφοvl Αvviτο Σoφoκλ6oUζ] Ξ6vlog Σωτnρioυ:

Mοργορiτο, n

ΛοUvdρvτo,6μnoρos

Xρiστoξ Πhτοζj Eλ6vn Zιioυρο:

Ποviκos ψιjλλos:

Νικos ΑΠoσΙoλiδnζ:

Δ6ρo

ΣωτnρioU:

δe'jτερn YUνoiκο τoU

^ouν6PvΙo

Mooυρiτo o, κoυvldδog τng Moρivοg

Moρiνο, YUvοiκο τoU Σlμ6v Φελln6τo, γlog τoυ Mοoυρholo

Σlμ6ν,6μnoρoq Φελhσε, Yu,οiκo

ΙoU Kovlo6vo

Γl6ργo9 Σ. Γεωργioι:

Kovτσ6vo, nλotjσ os οoτ6ζ

Χορr5λομnοq Xορoλdμnoυq:

K6μnc Plκdρvτo

l9


r

ΣYΝAΝτΗΣH EPAΣ|τEXN|KΩΝ ΘlAΣΩN

AlΓΑloY

1719/97

Θεατρlκli 0μ6δo Σ6μoυ ;:

:',::

i::l

H ΘEAτP|κH

oMΑΔA ΣAMoY μ;rP' σnμ.ρo ovi8ooε τo noρoκ6το iργo

' ]9a4j'ΠopομJθl xωρiζ 6νoμο'loυ . κdlnoνaΜn (Hμ ]ελis] - l985j 'Δ6φνeζ (o n κpoδdφνeζ' 1ων Δ K.xdi'δn Ε Χοο 6ρο - 1986:'Φ.!οlο' iou Mnoσ1 - ]987: τρiο ελλnv]κn μoν6nροκΙο'H εvoxn'lou M Xd(Xο ''Θρ'jψολλο' τoU

Π M6lεσ

-

]988: ''Πoλ'oρKiο B'

' '

]997:'Mn6ντερνοv κοι ο' εμπρnστ;ζ'

ΙoU

Α

lou

Γ

Σκoljρm 'το μaλλov eivο μ6νo δlR6 μοζ'

ΣεBσσΙ6κn

]9a9:'lo οo,,o,,.oJ ι]..οζ., lou Σ. Σρο r. i99o: H nρ6βο' iου Γ. Αρμavn {nμtreλaζ) - 1993: 'M6νσ μnΙiρο μομ6 ' τοU Γ Δ'.λεγμ,νου - 1994: 'o M'δo , , ' ο' ''ο lο|6ορo'' 'o' M Ι oρρ. - Ι995l ',τo ιiβλ' rou Δ κεΙοiδn

Ι., ltl il ,

1996: "Η μ'κρn μοξ n6λn' τοU Θ. ou6jλνrερ

AtΙo τH ΜIKPH MΑΣ no^H ΣτoΝ MnHΝτEPMAN KAl ΣτoYΣ EMΠPHΣτEΣ τHΣ το aργο noυ nορouddζouμε φdiοζ οnoleλεi on6 δJo 1oυλιjx olov oιοndζ σuνaiεlο loυ nερο'vo1j"τnζ μrρiζ μοs naλnE 'H μ'Kρli μοs Π6λn οnor;λεσε εnπUxiο Y]o τn €εoΙρrn μοζ ομjδο,6x ra'σο γlοrj Bρnκ. Yεvlκ6 θ.τιi οπ6xnοn οn'6οoUξ τnν εiδον oσo γιοτi κUρiω9 'λετοιjργnοε μ,σο στnν ομdδο B6ζοvτοξ οvτμ;τωnο το μελn τnξ μ. το 0οo]Kιi Uπoρζioκιi.ρωr'i

Ι]. il

τo v;ο μοs;ργo θ;lε K οUτ6 σnμονΙκ6 ερωτnμοτο Eρωτliμοτο nou 6ev oφεiλoντο' o'ου'a hv iδο lnν ονθρalnνn φJon κοι τn o'oλoYKn lns nλεUρ6 ολλ6 nou ξεκlvonν on6 rnν Kο'γωvKn Un6σlοon, lnν oΙoμjr6 euθ,jνn oΠ6νoνl ojo κoνωv'(d δp; μεvo, μ'6λλο λ6Y'σ on6 τn Bοσκn 6]6τnτo ΙoU oνΘρ.;nou ωζ πoλnn' τα,ρωτnμοlο εiνο';τσl τo i6o σnμανnκ6, τo i6o δnσκoλo νο onovrnΘοiv κ ioωζ nερ'oo6leρo o6uvnρn Γ'οri,6lον θο nρd πε γα Ψdξε κοvεiζ Ιnv oπ6vτnσn oΙo'ποoi εivo οliμερο o] MΠnνr.ρμov, iooi o' εμnρno1aζ χο nοloi οnλ6ζ ioρεJoυv,6 lαν εnnkoν σrnν οn6vΙnοn κ6ΠοU nρaΠε νο σUμrεριλ6Bε κo loν εοUr6 1oυ' l6rd n οnιiνrnon ouxνd 'μoΙ6vε'' τ6τε 6μωζ to ονiοοσμο εv6s Θεοτρ'Kοιj iργou δ'κο ωνεrο H 'Π6λn κο' o'Mniγτερ|οv'|oρdζovro κ 6λλo κoνιi στo'X.iο, onolaλeoμο 1oU ennρεοορoJ JoU Φρiq on6 loν oαirλνreρ onωs μοvΙiρvο γροφ6, ο loρ6q οφnγnτns' θεοΙρκοi xοροKr'iρεζ ΠoU δεv οφoρonν μεμovωμavεζ nερπJ'οιζ Mε Ιo φοlv6 oμΦζ οv,Bοομο n οΦδο μοζ BΦθnκε οντμ;τωnn κο' μ.6Μο εν6oφiρovΙο nρoβλiμοiο θ.οlρ]ιoι] λορο. κΙiρο Γ'ο nρωri φoρd γρdΨoμε μoυοxi εδκd γο rο iργο ιο' γο nρ.;τn φoρ6 δoκ'μdοομ. vo κ'γ'1oouμr .,ο .oρo οPl.το 'Eτo, oν enruiiο εiνoL 6i' 16oo ro nοU φθnvεζ ολλd noσο δρoμο δονnεlq Yο νο φΘ6σεg κΙjnοU, cnlrρ.Ψ[ μοζ νο n οi.rουμε noζ ιdl κοΙοφaρο!ε (ο' φ,τοζ κo εnnρaψd laλοζ, νο,xοUμε rnv κονοnoinοr Πωζ nορouοdζouμ: ε.ο οΠo rο οn μο'lο

!20

ρο

ol

lο,.οομo,

Θ.aρο

llορ'ζ


<o Mnivτερμαv κol ol εμnρnoτig>l τoυ Moξ Φρlg ol oυvτελεoτig τn9 nαρ6oτoong Mετ6φρσσn: NAΣoΣBΑΓENΑΣ Σκnνo8.σiα: ΣτEΛoΣMΑPKoY

ΣκnνιXa: Moυolκti:

ΦωτΙσμoi:

ZΩH ΖΑΧAPΑκH

ΝlKoΣKΑPBoYΝΗΣ BQΓAτZHΣ . MΑPKoY

ΔEvoμ6

Θ. Mnivτερμαv: κoΣΙΑΣ κoYBΑPΔΑΣ

'Awo:

ΠoΠH ΑPBΑNτoY

Σμlτs:

ΓΑNΝHΣτZHMΠoYκΑΣ Mnoμn;τ: MΑPΑ BΕNEτH Aτζ.νρ|vγκl ΣτE^loΣMΑPκoΥ AστUφiλσκοs: M. ΠAι.IAΓ ΩτoY ΧiPα Σxλ68.νlx: ΑΝNΑ ΔΑΣKΑ^AKH

Δρ Φιλoσoφiοs:

xoρ6s:

gΑΣl^HΣ ZABεPΔΑΣ PEΝΑ KA^ΑΙτZΗ

PEΝΑ KAPΑΘΑNIΑΣΗ

MAPιoΣ MoYPE^ΑτoΣ ΠΠoKP. ΠΑΝτΕ^ΗΣ

Λ ΣτΑMNιA ^

- Moκlγdζ:

z

Λ,1APKoY

XAτ7HAΝΛPεoY . BΑΣΛEloY

ZΑΙAPAKH,

M

lvΑPΑτoY

_ φoτoYρoφiεs: BΑΣΛHΣ uΑBΕPΔΑΣ

_ Eilμ6λao ΠPoYρ6μμoτos, (εiμεvo 1επ6s tou e'σoYωY (oJ): MΑPΑ MΑPΑτoY - rΙoλljτlμn n Boil8ao mζ Φ λ6ζ Aλεζono'jλou σΙο σκnv K6 (oι rο (ouσtoι]μια, τns Σμoρoiλoζ Kοnεtdνlou oΙs xoρoγρο' φiεζ' 1oU Boσiλn Αλεξ6iouλou oτouζ φωτ σμoljζ, τou Γιa,ρYoU Boσλeiou oτn Β νlεodκ6nnon

ΘεPμ6 εUxoρlστo']με:.ov Aλaκo Kρnnκ6 κοL τov ΔΦμav{o Mωρoi'τn γ'o τnv (οΙodκεU6 σKnv(;rν, τov λ'iοv6λη Kορoθo γo lnν KoτooKεUi tnζ xiνσs, Ιnv Π6nn Πλo1ογl.iτou γο τn δ'6ρθoοn κouστoυμLd)v (o' τnν ιnnoκP61n Αonμivo γo τo

νnon

H oφiσo 3οσiστn(ε dε

μο δ,o lns

Λ,1.

Bcνdln nιjνω oε t]lο φωΙoYPoφio iou τdKn zερδeB6.

21


i;

sl t

r

ΣYNANτHΣH EPAΣ|τEXΝ|κοN ΘlAΣΩN

Θεoτρlκ69 'oμlλog Σιiρou l'i I

H}

rr.

AlΓAloY

<<o

',l7l9/97

ΣOYPHΣι

o θεoτρlκ69 noλπ ollκ6g 6μlλoq ΣιjρoU "o ΣOYPHΣ'' δρdθnκε l9Ζ8 olnv Ερμorjnoλn. M6xρl l98l 'o nορouoioσε εΠτii 6ρYο τoU ΣUρlονoιi σUYγρoφ6o Δovαδiκn. To l98l με τnv (oΘoδiYiσn τoι 'o μaλoUs loυ Δnμiτρn MορoγKoιj noρoUσiοoε Ylo nρ6τn φoρ6 ^dKnoτnv Eρμoιjnoλn oρYονoμ;vn nolδ (ιi ΘεοτρlKn Πoρ6' oroσi με τo ερYo τns a6νloζ Koλoγερoπoιjλoυ .o Mxdλng o oφUρixτρσξ". -a8- .ol μΓ6 -o

"o

l

Βαφ' oτlκ6s" "i'ol

ol

μιρο .oooυo|οo. τo rρ\o τoυ Θ' Σοκκελαρiδn

9εoφlΔoζ Ναlρnζ

-"Δlοκonri γlο τεXvΙκoιjs λ6Yουζ" τoU K. Σdκoνl -

"o

ΕnlΘεoρnτig 6ρxετol'

Φoνdζε] o κλaφ'iζ'

τoυ Γ Σo!ρli τoυ Δ. ιUοθιi τoU

Θ. ΣακκελοPiδn

Εiidns δ oρY6νωσε μouσlKaζ ouνοUλiεs, εκθ;oεq ζoγραφ κrig κol 6λο8ε μiρoq oε Πoλtrlστ κ6s εκδn λ6σεjζ lou Δiμoυ τng Ερμoιjnoλng

ΓlA τHΝ MHΔE|A κΑl τoN ANoYΙτ

(EσJ εioo n Miδεloj Η loτoρio σoυ εiνοl γvoo,li Τn νι]xτo o γUνoiκεζ τn δlnγoιjvτο oτo πoδι6 τoυq γ o vo το τρoμdξoυv..., Aυτ<i τo λ6γlo τoυ Kρ6oνtο, αUl6 τo ηaρoμιjθl nερi σρoμοκtlK6ν 6ντov, nou oUνoδειjεl κdθε dvθρωΠo noU εivσl on6λUtos, nρoonoΘrioομε νo δ κοloλoYiσouμε σΙiνovτοζ lo aργo. 'otjτo Δεv υndρxε θρι1λog Yo μoζ oτnv Δ.4HΔΕlA τoυ Zοv Aνoι]rγ. YΠdρxouv κdτω οΠ6 τo 6voμο lnq nρωiδοg τoι.

'oλo ol <iνθρωno τoU ΝAl n τoU oX ol 6vθρono noυ δεv ξjρoυv τ θο nε oυμBrBαoμ6q Koι ΠoU μdxovτoι, ΧτUΠ oJvτα oUνε.oζ με rο γU ρo τoU κ6σμo, μ6vo Kο μ6νο γο νο τov Bγ6λoιv ο.6 τo μatρo κo τoUζ ν6|oUζ noU φrlo\τnrov Ylο νο ro! κ6νo!ν Moνoδκ6ζ 1oυζ oηλoμ6s o εοU'6ζ lοUζ Π6Vτoτε. Kol γ'συτ6 n μovοδ κi - o' o.o.ooρoφl. oov.οloo ol]11 |o.ρ, νo.'o! μπooo'r' "o τoJ nρooο.'oo:, νο δrολ:ζoυv ονdμεoο oτo oυμBrBαoμ6 ri lnν Πλiρn εζoφdγlon τoU εoUτoιj τoυS κor κdθε τ noι ε'ε γεv.


I

MΗΔE|A

(1946) τoU

Mετ<1φροon:

Φ<ivτog Kovδιjλnq

Σκnvoθeoio:

Γldwng Δεor1nρnq

Σκnvlκd - Kooτo6μlo: Moυolκri:

'Hxog

Zαγ AYoυiY

_ Φωτloμ69:

Mοκlγr6ζ:

Αφioο:

l

l

Γldwng Zυγoμoλdg I

Booiλng KολBoκoρ6ong Koτερivο Koτρ6 - Moρio Αρκoυλi

I

:

Mορio Δεoι1nρn Θdλεlo - Xορd

ΔlΑNoMH

Mriδεlo:

Πoρoμdvo: Πiτoo Kρ6ovτοq:

Aγ6ρl: ldoωvog:

']

BlργlvioΧoρμndτon Bouτσlvoi

Movcilλnq Σlγdλοq

Γldwnq Koτρrig Mn<iμnng Koυλoι,ροg l

ioE φιiλoκoq: Γ16ργo9

Kατρriq

2oq φιiλoκoE: Γldwng Παλoroλ6γoE Πorδιd

Mnδεiog:

'Ακng Poιiooog Bογγdλnq Mοντολoιivoq

23


r

ΣYΝAΝτΗΣH EPAΣlτExΝlκΩΝ ΘlAΣοN

AlrAΙoY

Ιθ/9/97

Θεoτρlκi Oμ6δo Λiρoυ oσlKli ετorρεio μn κερδooκoπlκri

EvτεUκτliρlo: AYio Moρivo Λ€ρoζ

H Θεoτρlκri oμιiδο Λ,ρoU,xεl ;νlovn Θεοτρlκri noρoυoio olo νnoi τnζ Λaρoυ κol oτo ΔΦδεK6vnoo Yε' νlκ6τερο Πoυ xρoνoλoγεhor o.6 τo 1982 Σον oστlKli ετorρεiο μn κερδoσκoΠlκn λεlτoυργεi oπ6 τo ]989, o' .6τε κol nορouσldζεi μΙo σζl6λoγn θεoτρlκri δρdon nρooΘ6vτoq μo no oλoκλnρoμiνn δouλεld oτo ερo oπεxνlκ6 θ6oτρo οlo νοoi lng Λ6ρoυ κol oτoν ειρnτερo Δoδεκovnσ oκ6 x6ρo. Δnμlo!ργεi διjo oκnv6q, τnv κεντρiκli κol τnν norδκ6 σκnνn κol .ορoυoΙιiζεl oξl6λoYo θεοrρlκd 6ρYο: με τnv Kεντρrκn oKnνi: ]989: Πovtελi Χoρν Φλovτριil" l99ο: ΓρnYoρiou Ξεv6πoυλoυ "τo φι6ρo τoυ λεBdνlε' l99]: ΛoU'Ιτζl Πιρoν'dλλo "oΠ6Ψε ouτooxεδlιiζoυμε" 1992: Ντιiρι Φo "κλ6ζoν, lρoμ#lεξ καr nλ6κεζ" 1993:

Δnμooθ;νoιq Mloπζri "o φldκog'

]994: lijκlvΘou Mnεvo86vτε "n nlKρογo.nμrνn" ]995: M]xdλn Ko!νελdκn "n αnοY(DYn τnζ Σμoρ6Yδoζ' 1996] 6κoBoU Koμnoν6λλn'τo tdooερo n6δo τoυ τρonεζroι]". Koλoκoiρl l99l: Aλεζ6vδρoU Kοoo6νο "τo δiντρo nεΘoiνoυν 6ρθlo" Θεolρ κ6 μoν6nροκrα] Γl6ρYoU ΣκoUρrn "o 6vεργoζ κo Zoρζ KoUρτελiν oσliμovτεζ λjnεζ"

uε τnν nαrδlκn oKnνi:

ΤρlBζιi τo 6vεlρo τoU oκ 6xτρou. Mdρρo "n xρυσn ρoδΙ6" ]995: Aλεζ6'i τoλot6i '1o xρUσ6 κλεlδ;" 1996: Eιγdνloυ TρBrζd "ol lnπ6τεg τng τnγoνnτrig εοτιiτοq,'. H Θεοτρ κri 0μ6δo Λ6ρoU σUμμετ6xε] ovελιn6ζ 6λο oιτιi to xρ6vlο olq oινοvτlioεlg τ@ν ερoo!εtvl κιiν θ6oov τoυ Αlγoioυ oτnρiζovτoq δυvoμlκ6 τov Θεoμ6. Στnv Z' oυvιivτnon τov ερooπεxvlκιilv θldooν ΑlγoioU noυ 6 oργoν6νεlol oln Λaρo ;Xει μlο Πορouoio κoτoλυτlκli με μo οvτon6κρlοn roι 'ovoιj μoνο_ δlKi. 'oλο olrτd tο xρ6νjo τnζ δρootnρ 6τnτdg τng δ oμoρφιilvεl στn Λ6ρo .Θεoτρ κ6 κo v6", φolν6μεVo μo vοδικ6 oε oλ6κλnρo τo oγoloλlκ6 Aγoio κol Bonθd oUσιoστ κ6 στnv.oλtroτκli ovdΠ'Uζn τoU νnoιoιj 1990: Eυγ6voυ 1991: Elρriνnq

H oργονoτlκn Enτρonιi τnq Θεoτρlκriq oμ6δoq Λ6ρoυ'

24


<To δivτρα nε8oivouv 6ρ8lo> τoυ Αλdξovδρoυ Koo6vo Mετdφρoon: Eoυλio loτρiδn Εnlμ6λε

o oKnvoΘεσiοζ:

Σκnvoγροφio: Kooτoιjμlo: Enrλoγn μoυolκiE:

Φoτloμoi:

'Hxos: Φωloγρ<iφlon: Eξd,φυλλo aρoγρdμμοτoζ _ oφioo: ΕΠιμdλε

σ πρoγρdμμoroζ:

Εκτ6λεσn σκnvlκ6v:

Εκτ,λεon κooτoυμld,v: Θε;τρlKoi oυloσxεδlooμoi:

BiΜn Δεκoιjλn Moρio Moθ oιδιiκn Moρiτoο Δnμnlρoκo.oιjλoU Biλλn Δεκoιjλn K6στos ΔεKoιjλnζ Kρlot dv Ντiξτρο K<iloτοg Aoλαviδng

K6σrοζ MoρiνoYλoU /ι1oρivα Bεv<iδoυ Φρ6ooτζovoιδ6κn Aντ6vns Nτρhons oλυμnio Kαρoγlιi,ργο

οιjvΘεon τoυ μoυolκorj θ6μoτoq oτo (ΙρoYoJδ loU KoJKoU, 6YΙvε on6 τnν K. Νiνoν Kομnoιjρn' Tnv ενoρxnoτρωon 6κσvε o ΛεUτ6ρnξ xoτζnλdρ.ζ

Zωγρoφlκn - εKτaλεσn σKnv K6v: HλioS Boσ λdρoζ.

Δlονoμi τoυ 6ργoι (με τn oε Ελivn:

ρ<i

noυ εμφoviζovτo

):

Στ6λλο Koιφoγldννn Δrovυoio Γ owonoιjλoυ Kri>otog Bελng

looβaΜo:

Niκog Boorλlκ6q Φρ6oo ΤζoνoUδ6κn

Znτ dvosj

Mdκnξ Aρμεν o(οξ

Κυvnγ6q:

Miμiζ

Koρoντ6vnζ

Γεvo0dφο:

Biλλn Δεκoiλn ΕΥYov6ζ:

Λεωviδoq Φ6oκoλoq

25


K' t

ι

i

r

ΣYNANτHΣH EPAΣ|τEXΝ|KΩN ΘlAΣΩΝ

AlrΑΙoY i9l9l97

Moρφωτlκ6g Eκnoλlτloτlκ69 A8λnτlκ69 Σιiλλoγog (ΛHMNloΣΣ

& :'

o Σιjλλογι'q ρ.ζ ο MEAΣ ',^HMNoΣ','δρ]θnιe lo ]978 oΙf,ν Mιiρ'vo rnq λiμvou nρoσn{iθnoε γa δ;'σε' ;νo δοφ μ. σΙnv ζωi ηξ Miρ vοξ Koi 6x μ6νo MεΙ,i οn,' nοpοU.i.οn 2,ρ6νωv ο]dΘl'vθΛιοv ην ovnγκn 6] ηρanε] vd ι''γοuv i.' κ6η 6λλ0 γ]o τnν Λiιvο ολλa χol γσ Ιoν εοσ6 loι 'EΙo p'ο ΠοFao οπj οvΘρ6noιq pε οYdnn γ'ο τo θdoΙρo Αv.tγο.Ιιjκnξ t]λiοξ κοpιjο.λοζ lι\iοζ 'jnωg: Πρoδpi'μou ΣΙpοΙ]ig Ποf,οσnuρ'nοq Σnrρ.ζ ,φn.ξoγ rΛγ Θ.oτρEi oμdδo nου oγ6μoσοv ΛA]κHΣKHΝΗ 'ξΙo' λ0π6γ οσ'i n οYdnn τoγ οvΘρ6nοv Y'. ro θd.Ιρο (ο,dφεροv .n6 lο l93] μrrρι σiμ.ρo vo ,io!ν πρodφaρα nοΜd γrσ τnv An6 Ι. ]93l rσ μεΙ6 οv.Bοiνε ftΘε Xρ6γο (o ;vο θ.oτρ(,j ;ρYo ελλiνοv ξiγον ουrγροφaοv ^iμvo 'i Elοur]ε κοΙoφdρει vο μοζ ογοni.ε ο ι'jοpοζ Inζ oΙov oπoio vομζouμε 6Ι ;Χoυμε nρoσφaρε ioλλ6' ολλι' Θo nρooφaροUμε κο' ^Ιiμvou

rv θεοιpι]

.μnδο rοu MεnΣ,^HMNoΣ iΧouγ n.ρdoε π'iρo nολλoi loΘπiζ κ.' .u6 εiγo' ro Θ.lκο EχoUμε δωoε nοροσΙιjσεq σε οριεrd xoρ τnζ vidi Ιou ΑYiou EιoΙροlioυ. ολΙ'i ιοι σΙo ^6μνoυ σlο σrροΙ6nεδο'iμ.ρφo Γο φ,Ιοζ μ 6 οn6 ορKπ6 Xρ6ν'ο δωooμ. 'jnοροστ,iσεζ τοι vnσ'οi μoξ'.λλ'j ι. ροΘnnκiζ πορoοΙdσε'ξ σ 6λο Ι. oxο λεiο -l εμπεlρiο μοt οn'' οJl,ζ Ιζ nορo.l6ο.'ι il.Y ro ι& dλλo Σuv.tiζoqoξ οοξ εvnμερ6vοιμε ;l ixοUρε n6ρε ρ;ροξ σιζ Σιvovlliσε]q Eρ.οπεχvκ6v Θldoωv ΑYοi.ι nοU ;ιvov Σlnv Σjρo ΣJρ6 P6δο Λ,ρο . Νdξo. o' oιyογΙ6οεξ οu;q^'iμYο Y'ο μοξ εiyο κ6Ι το ξεXωροl6 Εivο μσ ε,iορiο γo ουγοv,nΘ.iPε 6λ.ζ ο' θεοlρι€q ομιjδεξ lοU Α]γ.iοo ιo Yο οvολλ6ξoιμ. Ιζ on6ψεq ι]σq ro' εμi,ρiεζ μοq Πορdλλnλο pε πv MiKHΣκHNi] lοU MΕAΣ λε τo!ρYεi ro nο6i'5 οadlρo με oριεΙ,ζ noροo,ddεg Εoiσnξ λ.πουρYεi κο Kouι.-λo€;οτρo στο onoiο^ΗMΝoΣ' ουμμεlixουy μκριj nοiδιi

M;οο οn6

nA!ΔlKo oΕAτPlκo

'

Σοιineρ μiσμ

'τo

ιo

Pivoιjλo

6νε ρo τοU Σκ]dχrροU'

κoYκΔooεΔlLQ

o ψoροrροωροξ κοl n ioρ;ο Ιou ' Αv;οo om oΙ;γi νο φdμι !ο οivY.φo An6 τo ]98] ;xouv ογ;Ba το εξnζ rεοτρ'κ6 ;ρYο:

το ιoρnο' μ. τo κορδeλi{

o κ.ρογn6ζiζ i.ριj λiιo

Bεζιρn9

Ι.u , ! , , , , , Σ , , , } ! , }

τσ,rωφ

Δ κεrοjδn Δ ιt]oΘn

Φo Δ ψοαj M Π6f'ιο Γ Σκoι]ρτn Αζζ Naσγ N. Περeλ'l Ν''lο n.ργcλnιi Γ Σκο']ρΙn Γ Moιρσελιi Γκ6Yκoλ

Φiλπnο

:.v6Πoυλou Δ lcΙοiδo Γ'

l9θl Ι9a2

Νl{jρ]o

Etοuιiρντo NΙ.

'

la82 ]933 193,1

1935 1986

Ea7 1933

1939

1990

l99l

1992 1993 199Δ

1996


<ι'Evα κon6λo. . . YεμaTo BρoxiΣ τoυ Mdlκλ Γκdτoo ΣκnvoΘεoio:

Αλdζσνδρos Γρoμματιinoυλog

Toυq P6λoug Ερμnvειioυv Ιζ6vn: Σnλ!o:

Πι'λo: Πoτiροg:

Γl6ργoζ Kορlοκλ6ζ Δdonotvο Kομnoυρonor]λoυ Χρioτos ΠoXoτoρiδnS

Niκoζ Πλ'vτζos ΠοvoYl.;lns Kοραφλinnoυ Στρ6τoξ Πoνroκaλoγλou

Φωτιομ6g: Σoιjλo Koρloκλ6 Στoιjρog AoBεoτ6g

Koτooκευιi Σκnvlκι3v: Γlιiννng Γρπζιiλnq BογY6λns Moτζdρnq

Mοκtγl6ζ: Μoρiο ΠρoBiδoυ Ποiζεl Aκoρvτε6v: N. To6γκog Eγκoτ6oτoon Φωτιομoιi: Γldνvnζ ΛJτodKns


I

ΣYΝANτHΣH EPΑΣlτExNlκΩΝ ΘlAΣoN

Φlλoτεxvικ65 'Oμlλog Muτlλrivns

28

AlΓAloY

20/9/97

(o ΘEoΦlΛoΣΣ


(H φιλovlκioll (1974) τoυ MoρlB<il

Mετdφρoon: ΣκnvoΘεoiα: KooτoιJμlο: Σκnvlκ<i, Moυorκιi εn μ;λεlo:

Φωιoμoi:

Moρio Ευστοθldδn Ανδρiοζ Σεφτελιiq Μ6οoU Koμvnvoιj Aγγ6λ κo Πoλπ6κn Aνδρ6ο9 ΣεφτελiE Krioτoq Koρoτζ6q

ΔΙANoMH Eρμ 6ν: Κορ;ζ: Eγκλ6:

Aζι;ρ:

Νl6oσU Koμvnνoιj Aνl6νnζ Mυλovdκnq

Moρio Αiβoλ16τoU

Θiμ ξ oομονλiζ

Χoρhoq M κdg AYY6λ κο Πoλtrdκn BογY6λnζ Φρoγκoυλιiκnζ

Θ6δoρoξ Koλμoι]κoζ Νnνd]

Σoφiο

Bλ<ixoυ


XloΣ - XΩΡA H n6λn τnζ xiou, δlo]κn!l' κ6, o κovoμ κ6 κα] nVεUμο

τκ6 κ6vτρo ολ6κλnρou

τοιr

νομoιj, oΠoτελεi τnν Πρo

τεaoUod τoυ, κoτo Kεhol οn6

25.000 Kατo,κoιrζ κοΙ εiνol KΙlσμaνn

olο

ονoτoλ K6 no

AρxolλoYlκ6 εUρliμoτo ο ΠoδεlκvιioUv 6τι τo

νiσi

τοlκεiτo αο6 τo 6.000

Η n6λn τnζ ΧioU

κοΠ.χ.

KτiστnKε

οn6 lωvεζ λiYo nρlv οΠ6 τo ].ο00 n.χ MΠoρoJμε λol i6V γο Πoιjμε με BεBοr6tn_ τo, 6τ n lστoρiο τnζ Π6λnζ ξεπερvd !α 3.0ο0 xρ6vlο An6 τnv iδρυoιi lnq μ6xρl

τ.;ρo

Yν6ρ

σε

Περl6δoUζ

οκμlig κor nορoκμiq κοr n Kdθε ν6ο o κoδ6μnoi τnζ κdλUΠτε τov iδlo YεωYροφl_ Γrα τo λ6Yo ου'6 o'nν σiYΧρovn n6λn, oυvυndρxoυv Kοι Bρiσκovτοl σε σλεndλλnλο στρ6μοτο 6λο ε Kεivo lo οτοlxεiο τnζ μoKρ6xρovnζ noρεioζ τnζ κοl αΠoτελεi n Χioζ 6Πωξ κol ol dλnεζ D\λnνrκ6ζ n6_ λεrq _ ζoντoνli οΠ6δεlξn τoU Eλλnνrκoιj κοl AYojoKo, noλlτ oμoιj δlο μ6σoU τov o]6νων'

Kατ<i τnv oρxοl6τnτο n Π6λn τnζ χiou γv6ρσε o]κoνoμlK6ζ κo nvευμοικ6g Περ 6δoUζ Θεωρεilο Πα τρiδα τoυ μεγολrτερoU nornτrl τng ορxo 6τnταq 1oι] oμiρoU. Hτov δldonμn γiο τo nογiσxUρo vο!llιο τΠζ, μεYdλo εμΠορκ6 Kavτρo με τερdσllα oυμBoλri oιq εn oτriμεq κol σ'ζ τ6χvεζ καl οnoτελoιjoε τn οnoυ. δοl6τερn n6λn τnζ Ελλnv κΙiζ lωvioζ Kοτ6 loυg Poμο'iκorjq xρ6νoυq n Xioq noρ6κμοoε αλλ6 κoτd τnv δ6ρκεο τoι Eλλnv κoι Bυζοvlioυ ovooυvtιjxθnκε καl 6Y]νε Y,r μεYdλo xρovK6 δ6oτnμo μlο οΠο Ιζ o.οU δα 6τερε9 εnoρxiεq τoU. Τo l346 κoτελriφθn αn6 τoυg Γεvo06ζoυq.

3a)


Tο 1566

o oθoμoνoi

(τoι]ρκo] οφoJ εixoν κoτoκtioε mν BUζowνli Αυτoκρατoρiο 6δloζον τoυq Γε voB6ζoιg, κοτ6λο8ον ουτoi τnν Χio και τn δloτiρnoον ιn6 τnv κoτoxri τoυg μ6xρl τo l9l2 oi6τε n Xioζ ελευΘεριiθnκε κor εvriθnκε ξανd με τΠν Ελλdδο.

H σnμερlγi n6λn δ 6ρXετοl Περioδo οκμ6ζ. or κ6τoκoi τnζ ooxoλoiντοl με τn voUτλio εivοl Ποτρiδo των Περ σοoΙ6ρa)v Ελλ6vων εφoΠλro'6v τo εμn6ρ]o, tn YεωρYiο, τnv ολlεio κoi τo τελειlοlο lρoνο με τoν Toυρομ6 oφoJ ol φUσlκ6ζ oμoρφ|6ζ Ko το oΙoριo μvnμεlο rnζ oρ! oov vo nρoιoλorjv κο vo nρo oκολoιjν εΠioKaΠτεζ οΠ6 τnν Ελλ6δο Kol ioλλ,ζ dΜεζ X6ρεζ. Το onμιi6lο τov loτoρ κd>v nερ6δωv τnq n6λnq πoυ μπoρεi Koνεiζ νο onoλoιjoεl, εiνο Πdρο Πoλλ6. τo oτορκ6 ευρiμoτo noι] σlεγdζoντοl στo Aρxo oλoYlκ6 κol Bιrζοντ ν6 μoιoεio, ol noλοιο>ρrοτ τo Bυζοvτιν6 κdoτρo, το Πολdτro τωv ΓεvoB6ζων olnv Περ oxli τoU K6μΠοU ονdμεoο oε iερl36λlo -. "ol ρ 6o ι6l. l n.ρ φrμ 0,0' oΘl ι. ' oρon Io Νoιτ K6 MoUσεiο, n Δnμoτ Ki Π νοκoΘiKlr, o Vεoκλοoolκ6 o κoδoμiμοτο οΠoτελoιjν oroλiδlo κοι Unερnφdvε d τnζ. Eκτ6ζ 6μωζ οΠ6 lo loioρrκd μVnμεiο n n6λn τnζ ΧiοU Πρooφaρεl 6ρεζ ξεκoιjροσnζ κοl χoρ6ζ οτ ζ oμoρφ r οθoρ loρo/ ., ' \ o.o Δ, lo l, o o oo lo\'o..ooolμol - o' |PaP-a. τoB6ρνε9 με φρ6oκo ψdρο, oτoν Kdμno με rο . . l ρ,Bo.o -o '. -oρο,^1,ο lο.oo.,.θ l , onoυ6ο 6τερο nvειμoτlκ6 κdvτρo roU Aνοτoλlκοi ΑlγοioU λ6γo τng 6vτoνng noλτoτlκng δdθεonq - ,o ζ -oρ'-' o oL,ρ o, Γ]vεUμοτ κoιj KarτροU Δriμoυ Xioυ.

H Χioq oινδdετοl με Αθ6νο (κοθnμερ νd οερο.

ΠoρlK.;ζ κο Vd με Πλoio

δ6 κo

Θολdoong], με ftoBo (καθnμερl δι1o φoρ6q τnν ε8δoμ6δο με ο.

ερoiλ6vo)' με Θεoοσλoνi(n Δοoμο6o,.o ρoρ.

Xo

Kotsdλο (διjo

'ρooρ.ρ l.

lκονoΠoinσn στoUq φλ6ξεVoUq κατoiκoUq

o.-.

_1. .ο

ροPο

.oρo

κο εil

oo Al\οο'\or'

.o

Kο] στo ΑYolonελογinκo Kljμo τn 6κn τοUζ ΠρoooΠ κ6 nεριΠλdνΠσn oτnν στoρio τnζ, oτoV Πo-

φos

λlloμ6

τng, oτo

μiλλov

τnq

3l


Oργαvιrτlκιi Enιτρonli Niκoq Ποπομlxολ6κnq' Πρ5εδρog. Πρ6εδρos τoυ oμiρεlou ΠvεUμonκoi K6υρoυ Δiμoυ Xioυ

Boolλκιi Πoλυxρ6vn,

M6λog.

Πρoioτομ6vn τng Δ,/vonq Πρo8oλig toυ Eλλnvlκoιj ]']oλπlσμoi rou Yl]. AlYoioU

Kvρrdκo6 Nτo,iμog' Miλoq.

τμnμoτdρxnζ ΠoλΙloικ6v τnζ

Γ.Γ.E.

A8ovoοiΜn Xρloτivo, M6λog. Πρoioτoμ6νn iou Τμiμoios Πoλτlστικns Πορdδoσng κοl Δnμloυργioζ Ιoυ

Yn. AιYoiou

Γl6wng Avoδlι6τn9, Miλoq.

Γρομμoτaαζ toιJ oμ]iρεlou ΠvεUμoτlκoi Kiντρoυ Δiμoυ Xioυ

Moγδoλnvi Toιγκ6κoυ' Yπ<iλλnλog τng

M6λoq.

Δ/vonq ΠρoBoλiq τoU Eλλnνlκon ΠoλιτlσμoJ

Δnμoo8dvng Boιiκoυvos' Mελos. Γρoμμοτdοs τnζ NE^E xiou

Koλλlτεxvlκli Enlτρoπi Moτ8oiog Moυvτi6' Λoγoτdxvnq Xρoν6nouλog Kωv/vo5, μ6λo9. Kαθnγnτιlg τoυ lovioι Πovεnloτnμioυ κor κοθnγnτrig Δρoμoτlκrig Σxoλrlq του Θεdτρoυ Τ6xvns.

Λoγo8iτng Hροκλιiq, μ6λo9. Συγγρoφ6o9 - Kρπlκ6ζ ΘεdτρoU


10η Συνάντηση  

πρόγραμμα 10ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου