Page 1

We Care... MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2012


We Care...

“About (our) people, our company, our success and the beauty and health of this planet.”

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2012 AEBI SCHMIDT NEDERLAND B.V.
maatschappelijk verslag 2012

INHOUD

1

Voorwoord

5

2

Aebi Schmidt Nederland

8

2.1 Een korte kennismaking

8

2.2 Onze organisatiestructuur en bestuur

9

3

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

10

3.1 Speerpunten MVO

10

3.2 Aebi Schmidt Nederland in dialoog met haar stakeholders

11

3.3 Verantwoordelijkheid nemen buiten onze bedrijfspoort

12

3.4 MVO borging en transparantie

14

4

Onze MVO resultaten

20

4.1 Veiligheid voor de mens

20

4.2 Veiligheid voor het milieu

28

4.3 Gemotiveerde en vakbekwame medewerkers

38

4.4 Goede en langdurige relaties met onze klanten

48

4.5 Aebi Schmidt Nederland is maatschappelijk betrokken

50

4.6 Marktleider

52

5

Over dit verslag

56

5.1 Ons tweede verslag

56

5.2 De inhoud van dit verslag

56

5.3 Afbakening

57

Bijlage I Organigrammen

58

Bijlage 2 Verklaring GRI toepassingsniveau check

61
Voor u ligt ons tweede maatschappelijk verslag. De afgelopen periode hebben wij hard gewerkt aan de verdere integratie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in onze organisatie. Waar wij als bedrijf in 2010 nog veel uitleg gaven over duurzaamheid en het belang er van, is het nu zo dat klanten ons er om vragen en zij willen zien wat we eraan doen. Door onze positie in de markt verwachten klanten dat wij voorop lopen en ons onderscheiden door transparant MVO beleid. Voorheen werd duurzaamheid in onze sector vooral bekeken vanuit de impact op het milieu, terwijl er nu sprake is van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij breed wordt gekeken naar de balans tussen mens, milieu en economie. Daarom noemen wij ons verslag geen ‘duurzaamheidsverslag’ meer, maar een ‘maatschappelijk verslag’. De afgelopen periode waren er verschillende hoogtepunten op MVO gebied. Bijvoorbeeld onze nominatie voor Topwerkgever, het uitstekende resultaat op de MVO monitor van de Metaalunie en het realiseren van de zelfverklaring ISO 26000. Een ander hoogtepunt was het uitgebreide Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) met de daaruit voortgekomen acties om de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers te verbeteren. Economisch gezien waren 2010 en 2011 goede jaren, mede door de strenge winters met voor Nederlandse begrippen veel sneeuw. Hierdoor is een versnelde vervanging van wintermachines in gang gezet en werd er veel gevraagd van onze Service organisatie. Natuurlijk zijn er ook tegenvallers geweest. Bijvoorbeeld de voor onze branche tegenvallende laatste winter met veel droge vorst en weinig winterse neerslag. Voor de komende jaren staan wij voor verschillende uitdagingen. Vergrijzing is al merkbaar in onze organisatie door de moeizame beschikbaarheid van jong technisch personeel. Om op de lange termijn hier een positief effect te kunnen bewerkstelligen zijn wij actief in het promoten van techniek onder jeugd en jongeren. Naar verwachting heeft de financiële crisis een negatief effect op de mate waarin duurzaam wordt geïnvesteerd door de overheid. Voor Aebi Schmidt Nederland is het daarnaast een uitdaging om het toenemende aantal aanbestedingen te beheersen. We herkennen bovendien een trend in het inkoopbeleid van gemeentes. Zij stellen steeds vaker eisen op het gebied van Social Return. Dit betekent dat een vooraf vastgesteld percentage van de aanneemsom geïnvesteerd moet worden in MVO gerelateerde projecten of organisaties in de desbetreffende gemeente. Als Aebi Schmidt Nederland denken wij dat de haalbaarheid van Social Return vergroot kan worden als het mag worden ingezet in de eigen regio waar de organisatie actief is. Daarbij vragen wij ons voor de lange termijn wel af wat het effect is van Social Return op het prijsniveau en de vrijheid van keuzes van de overheid. Ongeacht de uitdagingen op ons pad blijven wij hard werken aan het verder inbedden van MVO in onze bestaande processen, systemen en structuren. Han Leemhuis

Fred Harbers

Arjan Ester

Algemeen Directeur

Technisch Directeur

Commercieel Directeur

maatschappelijk verslag 2012

VOORWOORD


Sustainability Mission “Our main goal is to keep our country moving by ensuring safe and clean roads during all seasons, with respect for people and the environment.�
2. Aebi Schmidt Nederland

maatschappelijk verslag 2012

ISO 26000 principe 3: Ethisch gedrag

Wij zijn marktleider op het gebied van gladheidbestrijding. Onze belangrijkste klanten

Ethisch gedrag gaat over oprecht, recht-

voor gladheidbestrijding zijn gemeenten,

vaardig en integer gedrag van een organi-

provincies en het Rijk. De markt voor vegen

satie. Deze waarden vertalen zich in zorg

bestaat hoofdzakelijk uit gemeentelijke afne-

voor mensen, dieren en milieu. Ook gaat

mers. Wel zien we een verschuiving in deze

het over de aandacht voor de effecten

markt naar particuliere afnemers.

van haar gedrag op haar stakeholders.

>>

Code of conduct 2.1 Een korte kennismaking

Het belangrijkste uitgangspunt voor ons han-

Onze geschiedenis begint in 1949 toen

delen is onze “Global code of conduct”. Met

dorpssmid Herman Klein Velderman de eer-

onze gedragscode willen wij ervoor zorgen

ste sneeuwploeg voor de Gemeente Holten

dat iedereen die voor ons werkt zijn activi-

bouwde. Sinds 6 juli 2009 is onze officiële

teiten op ethische wijze uitvoert, zich houdt

naam Aebi Schmidt Nederland BV en we zijn

aan de wet- en regelgeving en aan de nor-

nog steeds gevestigd in Holten.

men en waarden die de Aebi Schmidt Groep nastreeft. Deze code is een belangrijk uit-

Klanten kennen ons vooral van de merkna-

gangspunt geworden in onze dagelijkse be-

men Nido en Schmidt. Voor strooimachines

drijfsvoering. Medewerkers die veel externe

(gladheidbestrijding) voeren wij de merk-

contacten onderhouden krijgen dit document

naam Nido alleen in de Nederlandse markt,

toegestuurd en dienen te tekenen voor ak-

Schmidt is de merknaam van onze veegma-

koord. Het gaat hier vooral om inkoopmede-

chines. Naast deze twee merken voeren wij

werkers, verkoopmedewerkers en medewer-

in Nederland als derde merk Aebi. Aebi levert

kers van de Service. Daarnaast dienen alle

cultuurtechniek machines die worden ingezet

leidinggevenden de code te ondertekenen en

voor o.a. het onderhoud van bermen, dijken

zijn zij ervoor verantwoordelijk dat hun teams

en taluds. De distributie van deze machines

handelen volgens de code.

en van reserveonderdelen verloopt via onze vestiging in Holten. De verkoop en het on-

‘Bescherming van milieu en gezondheid, vei-

derhoud zijn in handen van Mars Machines

ligheid en kwaliteit zijn essentieel voor de

in Gieten.

verdere ontwikkeling en verhoging van de ondernemingswaarde van de Aebi Schmidt

Aebi Schmidt Nederland bestaat uit een

Groep. Zo ook de gezondheid en de levens-

technische organisatie (TO) die toeleveran-

kwaliteit van de medewerkers en het veilig

cier is voor alle verkooporganisaties van

stellen van de basis van het bestaan op de

Aebi Schmidt wereldwijd en een verkoopor-

lange termijn.’ Bron: Global Code of Conduct,

ganisatie (LSO) voor de verkoopactiviteiten

Aebi Schmidt Groep.

op de Nederlandse en Belgische markt. De technische organisatie ontwerpt en produceert strooimachines, sproeimachines en ‘road repair patchers’. Met de ‘road repair patcher’ kan één chauffeur op een veilige manier scheuren in het wegdek repareren. De verkooporganisatie zorgt voor de sales en de after-sales activiteiten.

Aebi Schmidt Worldcare is our programm in which we take responsibility for our planet, the people and the environment.
Wij doen zelf op een heldere en transparante manier zaken. Wij geven inzicht hoe onze calculaties tot stand zijn gekomen en hoe onze toegevoegde waarde eruit ziet. Wij verwachten hetzelfde van onze zakenpartners. Aebi Schmidt Nederland houdt er dezelfde normen en waarden als ons op na als het gaat om zakendoen.’ Douwe Hokwerda, Managing Director, Faber Electronics (leverancier)

Binnen Aebi Schmidt Nederland kennen we

maatschappelijk verslag 2012

‘Ik vind eerlijk zakendoen erg belangrijk.

verschillende afdelings-, staf-, en MT-overleggen en een directieoverleg. Algemeen directeur van Aebi Schmidt Nederland, Han Leemhuis, is voorzitter van het directieteam van de BV en geeft leiding aan de financiële afdeling, de afdeling algemene zaken en de afdeling personeelszaken. De commercieel directeur, Arjan Ester, geeft leiding aan de LSO en technisch directeur Fred Harbers geeft leiding aan de TO. Sinds 2011 is Aebi Schmidt Belgium BvBa aan de BV Nederland toegevoegd. Deze verkooporganisatie in België valt onder de verantwoordelijkheid van de

2.2 Onze organisatiestructuur en bestuur

commercieel directeur.

Aebi Schmidt Nederland is onderdeel van

Onze organigrammen zijn opgenomen in bij-

de Aebi Schmidt Groep die geleid wordt

lage 1 van dit verslag.

door de Aebi Schmidt Holding gevestigd in Zürich, Zwitserland. De Aebi Schmidt Groep

Beloning ook op kwalitatieve doelstel-

is actief in de landen die zijn weergegeven

lingen

in onderstaand figuur. Wij opereren als een

De beloning van de directie wordt niet alleen

zelfstandige werkmaatschappij, waarbij we

bepaald op basis van financiële doelstellin-

verantwoording afleggen aan twee divisie-

gen, maar ook op kwalitatieve doelen die jaar-

bestuurders in de holding: het hoofd van de

lijks worden bepaald. Dit wordt vastgelegd in

divisie Schmidt (voor de TO) en het hoofd van

een jaarbudget dat gekoppeld is aan het jaar-

de divisie Sales & Service (voor de LSO). De

plan, waarin alle afspraken en doelstellingen

Aebi Schmidt Holding wordt geleid door een

worden beschreven. Enkele voorbeelden van

niet-aandeelhouder in de vorm van een alge-

kwalitatieve doelen zijn het verminderen van

meen directeur. De ondernemingsraad van

het aantal ongevallen en het verhogen van de

Aebi Schmidt Nederland heeft een mededin-

veiligheid, een voldoende resultaat bij de her-

gingsrol in de organisatiestructuur.

certificeringen, het opleiden van leidinggevenden en het structureren van machineonderhoud door middel van onderhoudsplannen.

Aebi Schmidt sales organisations Dealer network

<<


10

maatschappelijk verslag 2012

3. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

>>

Ondernemen betekent voor ons ook dat we

Aebi Schmidt Nederland:

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Wij onderschrijven niet voor niets de

• Veiligheid voor de mens

nieuwe definitie van maatschappelijk onder-

• Veiligheid voor het milieu

nemen van de Europese Commissie (2011):

• Gemotiveerde en vakbekwame mede-

“de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het effect dat ze op de samenleving heb-

werkers • Goede en langdurige relaties met onze

ben”.

klanten • Maatschappelijke betrokkenheid

Sinds het vorige verslag hebben wij hard

• Marktleiderschap

gewerkt aan het professionaliseren van ons MVO beleid, samen met onze stakeholders.

In het volgende hoofdstuk over onze MVO

Het is onze ambitie om de meest duurzame

resultaten geven wij inzicht in onze voortgang

partner in onze branche te zijn, want wij heb-

op deze speerpunten. Binnen de genoemde

ben bepaalde effecten op het milieu en de sa-

speerpunten heeft Aebi Schmidt Nederland

menleving, zowel positief als negatief. Onze

besloten om de komende periode de nadruk

positieve impact proberen wij te vergroten en

vooral te leggen op de volgende onderwer-

onze negatieve impact te verminderen. Uiter-

pen:

aard wegen wij ook altijd het bedrijfseconomisch belang mee. Zo levert aandacht voor

• Klimaatbeleid (zie: ‘Veiligheid voor het milieu’)

duurzaamheid bijvoorbeeld extra punten op bij aanbestedingen in de markt. Waarbij bij-

• MVO bewustwording (zie: ‘Gemotiveerde

voorbeeld punten gegeven kunnen worden

en vakbekwame medewerkers’)

op het hebben van een maatschappelijk ver-

• Maatschappelijke betrokkenheid

slag, een ISO 14001 certificering, ISO 26000

(zie: ‘Maatschappelijke betrokkenheid’)

zelfverklaring, of zuinige motoren in onze veegmachines.

Deze keuze vloeit voort uit onze deelname aan de MVO monitor van de metaalunie. Op

Onze strategie vanuit de holding kent 3 kerna-

de gekozen onderwerpen is nog ruimte voor

specten die centraal staan in de organisatie,

verbetering. Ons doel is om op deze onder-

namelijk ‘klanttevredenheid’, ‘medewerker-

werpen koploper te worden binnen onze

stevredenheid’ en ‘solvabiliteit en winst’.

branche.

Aebi Schmidt Nederland heeft besloten om het kernaspect ‘maatschappij’ toe te voegen

‘Als je kijkt hoe groot ons bedrijf is, dan

aan haar strategische prioriteiten. MVO is

hoor je gewoon ‘het beste jongetje’ van

daarmee als kernwaarde opgenomen in ons

de klas te zijn op het gebied van MVO.

beleid.

Het kan natuurlijk altijd nóg beter. Als je voorop loopt dan is dat niet alleen goed

3.1 Speerpunten MVO

voor het milieu, maar ook voor de goede

De speerpunten van ons MVO beleid zijn be-

naam van het bedrijf. Zeker in combinatie

paald in de aanloop naar ons vorige duurzaam-

met een goede prijs. Ik denk dat onze

heidsverslag. In het kader van onze MVO in-

klanten het beste willen, producten ge-

spanningen hebben we de speerpunten nog

maakt onder verantwoorde omstandighe-

eens kritisch bekeken en geconcludeerd dat

den waarvan de prijs-kwaliteit verhouding

deze nog steeds het meest relevant zijn voor

natuurlijk goed is.’ Erik Jan Rodijk, lasser Aebi Schmidt Nederland


3.2 Aebi Schmidt Nederland in dialoog

Met deze groepen hebben wij regelmatig

met haar stakeholders

contact, ook over maatschappelijk verant-

ISO 26000 principe 4: Respect voor de belangen van stakeholders Stakeholders zijn organisaties of personen die worden beïnvloed door de activiteiten en besluiten van een bedrijf. Daarom hebben zij belang bij de activiteiten en besluiten van een bedrijf. Het is belangrijk dat bedrijven deze belangen meewegen bij het maken van beslissingen.

woord ondernemen. Bijvoorbeeld door ons medewerkers-tevredenheidsonderzoek, onze klantendagen, het klanttevredenheidsonderzoek en speciale interviews in het kader van dit maatschappelijk verslag. Door onze deelname aan verschillende organisaties en verenigingen dragen we daarnaast bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, die ook voor onze eigen organisatie relevant zijn. We dragen nationaal en internationaal bij aan beleid op het gebied van gladheidbestrijding.

Wij kunnen alleen succesvol zijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen door

Lidmaatschappen

en samen met, onze belangrijkste stakehol-

• RAI vereniging

ders:

• Metaalunie • VNO-NCW

• Aandeelhouders

• Industriële Kring Twente

• Financiers

• Holtense Industrie Groep (secretariaat)

• Klanten

• Vereniging Maakindustrie Oost Nederland (bestuurslid)

• Leveranciers

• Regionale Elektro en Metaal Opleidingen (aandeelhouder)

• Bevoegd gezag

• OpleidingsBedrijf Metaal (aandeelhouder)

• Medewerkers en OR

• Jongeren en Technologie Netwerk Nederland

• Metaalbranche

• Kwaliteitskring Twente • COM-keur

Uiteraard zijn er veel meer belanghebbenden,

• CROW

maar met deze stakeholders hebben wij het

• Vereniging voor oppervlakte technieken voor

meest contact en zij hebben de meeste in-

vloed op ons handelen.

materialen (VOM)

maatschappelijk verslag 2012

11


maatschappelijk verslag 2012

12

3.3 Verantwoordelijkheid nemen buiten

Duurzaam inkopen

onze bedrijfspoort

De invulling van onze ketenverantwoordelijkheid is vooral terug te zien in ons beleid voor

ISO 26000 principe 7: Respect voor men-

duurzaam inkopen. Wij streven naar langdu-

senrechten

rige relaties met onze leveranciers. We kiezen hierbij nadrukkelijk voor een partnerschap

Een organisatie dient de mensenrechten

op basis van een win/win-situatie. Wij maken

te respecteren en daarbij de universele

bijvoorbeeld geen deals die de leveranciers

toepassing van mensenrechten te erken-

geen ruimte tot ademen meer geven. Aebi

nen. De Universele Verklaring van de

Schmidt Nederland heeft een volledige au-

Rechten van de Mens is van toepassing

tonomie op het gebied van inkoop. Om de

op alle landen en culturen. In situaties

continuïteit van onze toelevering te borgen

waarin de rechten van de mens niet

hanteren wij een bewust beleid om leveran-

beschermd worden, dienen organisaties

ciers voor maximaal tien procent van hun ei-

stappen te nemen om de mensenrechten

gen omzet afhankelijk te laten zijn van Aebi

wel te respecteren.

Schmidt Nederland. Op deze manier voorkomen we dat een leverancier te afhankelijk

Wij nemen ook verantwoordelijkheid buiten

wordt van Aebi Schmidt Nederland.

onze bedrijfspoort. Daar waar wij onze invloed kunnen aanwenden om verbeteringen

‘Ketenverantwoordelijkheid is een belang-

te bereiken binnen de gehele keten doen wij

rijk MVO thema. Aebi Schmidt Nederland

dit. Onze keten met daarin al onze stakehol-

is groot genoeg om invloed te kunnen

ders ziet er als volgt uit:

uitoefenen bij haar toeleveranciers. Wat mij betreft kunnen de eisen hiervoor niet snel genoeg gehanteerd worden. Ook wij bevorderen MVO door eisen te stellen aan onze leveranciers in onze aanbestedingen. Hierdoor zal de MVO vlek steeds groter worden.’ Piet Geerligs, Werkvoorbereider Stadsbeheer en Gladheidscoördinator, Gemeente Hoorn

Upstream Bevoegd gezag

Downstream Financier

Concurrent

Afval & Recycling

NGO

Transport

Klant

Vakbond

Gladheidbranche

Aandeelhouder Leverancier

Transport

Aebi Schmidt Medewerkers

Metaalbranche

Lokale gemeenschap

Waardeketen Aebi Schmidt Nederland

Onderwijs


MVO stimuleren bij onze leveranciers

Hiermee voldoen wij ook aan de sociale voor-

Wij realiseren ons dat wij slechts een beperk-

waarden die de Nederlandse overheid stelt

te invloed hebben. Onze leveranciers bestaan

in haar beleid voor duurzaam inkopen. Mocht

voor een groot deel uit kleinere bedrijven die

blijken dat een zakelijke partner niet voldoet

hun ruwe materialen inkopen bij grote grond-

aan de eisen op het gebied van het naleven

stofconglomeraten. Daarnaast is er een grote

van mensenrechten, dan gaan wij samen met

groep leveranciers die handelsartikelen leve-

de bewuste partner actief een verbeterplan

ren, waarbij het aandeel van Aebi Schmidt

opstellen. Wij stellen het beschermen van

Nederland erg gering is gezien het productie-

de mensenrechten boven het streven naar

volume van deze leveranciers. Binnen onze

winst.

invloedsfeer werken wij echter hard aan het stimuleren van MVO bij onze leveranciers.

Op het gebied van milieu proberen wij onze leveranciers ook tot verbeteringen aan te zet-

Wij doen alleen zaken met leveranciers die

ten. De komende periode brengen wij in kaart

er dezelfde normen en waarden op na hou-

welke effecten onze inspanningen hebben op

den als wij. Alle nieuwe leveranciers worden

dat gebied.

gecheckt in ons compliance-register, hiervoor is een compliance manager aangenomen in

Overzicht inkoopvolumes naar regio/land 2011

Laatzen. Gecontroleerd wordt onder andere of de betreffende leverancier voorkomt op de internationale zwarte lijsten ten aanzien van bijvoorbeeld mensenrechten, kinderarbeid, arbeidsvoorwaarden en corruptie. MVO en het onderwerp mensenrechten is daarnaast opgenomen in de raamcontracten die wij aangaan met onze leveranciers: Leverancier zal een positieve bijdrage leveren aan het in de praktijk brengen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Euregio (<50km)

Nederland

Duitsland

Polen

Spanje

Taiwan

Overig

en zal hierbij de arbeidsomstandigheden van haar werknemers en die van haar onderaan-

Overzicht inkoopvolumes naar regio/land 2010

nemers kritisch beoordelen. Expliciet dient kinderarbeid uitgesloten te worden. Daarnaast zal ook de arbeidsparticipatie van bepaalde doelgroepen nagestreefd worden.

Euregio (<50km)

Nederland

Duitsland

Polen

Zwitserland

Zweden

Overig

maatschappelijk verslag 2012

13


maatschappelijk verslag 2012

14

3.4 MVO borging en transparantie Aebi Schmidt Nederland vindt het belangrijk dat haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid aantoonbaar zijn, daarom is duurzaamheid op verschillende manieren geborgd. Transparantie over onze inspanningen en resultaten is daar een onderdeel van en komt bijvoorbeeld tot uiting in onze maatschappelijke verslaglegging. MVO organisatie en monitoring Onze Quality, Environment, Safety en Health (QESH) manager is verantwoordelijk voor MVO. Daarnaast zijn de verschillende leidinggevenden (vooral van de afdelingen personeelszaken, inkoop en facility) en de verantwoordelijke medewerker voor VCA**, nauw betrokken bij het bepalen van de MVO doelen en uitvoering. Zij stippelen samen met

ISO 26000 principes 5 & 6: Respect voor wet- en regelgeving en respect voor de internationale gedragsnormen Het respecteren van de rechtsorde betekent dat een bedrijf de wet- en regelgeving moet naleven, ook als het naleven van deze wetten en regels niet of beperkt wordt gehandhaafd door de overheid. Het naleven van wet- en regelgeving geldt voor alle rechtsgebieden (jurisdicties) waarin een bedrijf actief is. Niet in alle gevallen garandeert wetgeving dat het milieu of de maatschappij voldoende wordt beschermd. Een bedrijf moet daarom zoveel mogelijk de internationale gedragsnormen respecteren.

de directie de route uit en verdelen de bijbehorende acties van het MVO beleid. De groep

MVO bewustwording onder medewer-

komt met voorstellen en voert uit, de directie

kers

besluit en stuurt op genomen besluiten. Aebi

Wij willen maatschappelijk verantwoord on-

Schmidt Nederland monitort haar prestaties

dernemen volledig integreren in alles wat wij

en stuurt bij daar waar nodig. De belangrijkste

als Aebi Schmidt Nederland doen. Hiervoor

systemen voor het monitoren zijn als volgt:

is het noodzakelijk dat ook al onze medewerkers bewust zijn van wat maatschappelijk

• Milieumanagementsysteem

verantwoord ondernemen betekent en welke

• Medewerkertevredenheidsonderzoek

rol zij in het totaalplaatje vervullen. De ko-

• Klantendagen

mende periode is dit een belangrijk onderdeel

• Klachtenafhandelingsprocedure

van het verder uitrollen van ons MVO beleid.

• Financiële rapportage

MVO zal een vast onderdeel op de agenda

• MVO rapportage

van onze werkoverleggen worden. Daarnaast

• Gebouwbeheerssysteem

zal het onderdeel gaan uitmaken van de direc-

• MVO monitor metaalunie

tiebeoordelingen en worden meegenomen in toekomstige medewerkers-tevredenheidson-

Voldoen aan wet- en regelgeving

derzoeken.

Ten aanzien van het naleven van wet- en regelgeving hebben wij een contract met Bor-

Erkenning voor onze inspanningen

ger en Burghouts. Zij houdt de ontwikkelin-

Wij willen onze MVO resultaten aantoonbaar

gen van wettelijke eisen in de gaten en stelt

maken en zoeken daarom onder andere naar

ons op de hoogte van de voor ons relevante

erkenning door externe partijen.

veranderingen. Naast het benoemen van de verandering worden wij ook geadviseerd in de te treffen maatregelen.


MVO Monitor Certificaat (Metaalunie)

‘Het ambitieniveau voor MVO dat Aebi

Aebi Schmidt Nederland heeft bijgedragen

Schmidt Nederland nastreeft zou in

aan de ontwikkeling van een MVO monitor

verhouding moeten staan tot de branche

voor de metaalbranche van de Stichting Ad-

waarin jullie opereren. Als technisch

viescentrum Metaal. Aebi Schmidt Nederland

bedrijf hoef je geen koploper te zijn, maar

is zelf ook getoetst volgens deze monitor. De

moet je wel maximaal middelen en tijd

uitkomst is dat wij voldoen aan de gestelde

investeren waar mogelijke verbeteringen

toetsingscriteria op het gebied van Milieu, Arbeidsomstandigheden,

te realiseren zijn. Het moet natuurlijk

Mensenrechten,

wel praktisch blijven, ook vanuit zakelijk

Eerlijk zaken doen, Betrokkenheid en Eind-

oogpunt. Je moet niet alleen kijken naar

gebruikersbelangen. Door deze certificering

het milieu, maar ook naar de financiële

bij Stichting Keurmerk Branches worden wij

kant. Je moet wel je werk kunnen blijven

elke drie jaar opnieuw getoetst aan de actu-

doen.’

ele normkaders voor onze branche.

Roelof Huiskamp, Accountmanager,

Voor ieder onderwerp binnen de monitor kan

Elcee Staal (leverancier)

een organisatie kiezen uit drie ambitieniveaus: basis, certificaat en koploper. In de volgende figuur zijn de resultaten van Aebi Schmidt Nederland weergegeven. De komende periode zetten we in op de ambitie koploper voor milieu (klimaatbeleid), arbeidsomstandigheden (MVO bewustwording) en maatschappelijke betrokkenheid. Wij geloven dat wij hier nog verschil kunnen maken.

Positie

100

Ambitie Koploper Certificaat

80

Basis

60

40

20

0

lieu

Mi

sta

om

Arb

s eid

n

de

he

ig nd

n

Me

n

hte

rec

n se

rlijk

Ee

n

oe

nd

e zak

eid

nh

ke rok

t

Be

ik

bru

ge

d Ein

en

ng

ela

b ers

maatschappelijk verslag 2012

15


maatschappelijk verslag 2012

16

Zelfverklaring ISO 26000

Onze belangrijkste verbeterpunten

Met de zelfverklaring NEN-ISO 26000 en de

MVO is een werkwoord. Dat betekent dat

bijbehorende referentiematrix, gepubliceerd

we nooit klaar zijn en continu scherp moeten

op het NEN publicatieplatform laten wij zien

blijven op waar we onze verantwoordelijk-

hoe wij MVO geïntegreerd hebben in onze or-

heid nog verder moeten uitwerken. Voor de

ganisatie en onze bedrijfsvoering. Wij hebben

komende periode staan er veel verbeteracti-

voor ISO 26000 gekozen omdat dit dé inter-

viteiten op onze agenda. De belangrijkste ac-

nationale richtlijn is op het gebied van MVO.

tiviteiten zijn de onderstaande:

Veiligheid: CUVM en VCA**

• Inventarisatie van onze CO2 emissies

De veiligheid van de gebruikers van materi-

• MVO verder opnemen in processen, sy-

eel voor gladheidbestrijding staat voor Aebi

stemen en structuren

Schmidt Nederland voorop. De keurmeesters

• Gerichte sturing op maatschappelijke be-

van Aebi Schmidt Nederland beschikken over

trokkenheid door het opstellen van een

het CUVM certificaat ‘Criteria Uitvoeren Vei-

concreet plan van aanpak

ligheidsinspecties door Mechanisatiebedrij-

• Nadenken over welke MVO gerelateerde

ven: 2001’. Veilig werken is zowel voor Aebi

criteria gepast zouden zijn voor ons in-

Schmidt Nederland, als werkgever, als voor

koopbeleid

onze opdrachtgevers een belangrijke zaak. Wij zijn sinds 2007 gecertificeerd voor VCA*. Sinds 2010 is dit VCA**.

• Het terugbrengen van het aantal ongevallen • De gezondheid van onze medewerkers verbeteren

Erkend leerbedrijf en arbeidsparticipatie De normen en waarden vanuit het oorspronkelijke familiebedrijf Nido Universal Machines worden nog steeds gekoesterd in ons Personeelsbeleid, waarbij we oog hebben voor iedereen. Aebi Schmidt Nederland is een door Kenteq “Erkend leerbedrijf”. Kenteq is hét kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap met als doel bij te dragen aan hoogwaardig vakmanschap in de techniek. ISO 9001, ISO 14001, EN 15597-1 Om de hoge kwaliteit van onze producten en diensten te kunnen waarborgen zijn onze Service- en Verkooporganisatie en Ontwikkeling- en Productieorganisatie ISO 9001 gecertificeerd. Onze aandacht voor het verantwoord omgaan met het milieu komt tot uiting in onze ISO 14001 certificering. Daarnaast voldoen onze machines aan de nieuwe norm die van toepassing is op gladheidbestrijding, de EN15597-1. Deze norm stelt onder andere eisen aan de juiste dosering van zout.

• Het systematischer inrichten van MVO in onze stakeholderdialoog

<<


maatschappelijk verslag 2012

17


Health and Safety... â&#x20AC;&#x153;Our people know how much our products are depended upon. Legislation and responsibility demands that we give this our full attention.â&#x20AC;?


20

maatschappelijk verslag 2012

4. Onze MVO resultaten

ISO 26000 principe 1: Het afleggen van rekenschap Het afleggen van rekenschap betekent dat een bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor de impact die het heeft op de maatschappij, de economie en het milieu. Het betekent ook dat een bedrijf op deze verantwoordelijkheid mag worden aangesproken en naar aanleiding daarvan verbeteringen doorvoert.

>>

Bij gladheid is niet alleen de veiligheid van de weggebruiker belangrijk. Juist ook voor de chauffeurs van ons materieel voelen wij een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid. Een ander aspect van veiligheid voor de mens is de veiligheid van onze medewerkers. Ook die staat bij ons hoog in het vaandel. Wij vergroten de veiligheid van productieprocessen door te werken volgens de laatste stand der techniek en daarnaast door te zorgen voor tijdig en juist onderhoud en door aandacht te besteden aan veilig gedrag. De afgelopen jaren zijn er geen noemens-

De afgelopen periode hebben wij op al onze

waardige bedrijfsongevallen geweest en wij

MVO speerpunten vooruitgang geboekt en

doen er alles aan om dat zo te houden.

gezamenlijk bepaald welke uitdagingen wij de komende periode op ons gaan nemen om

De basis voor de veiligheid voor de mens ligt

MVO nog meer onderdeel te laten zijn van

in de veiligheid van onze machines en het vei-

ons dagelijks handelen.

lig handelen door onze medewerkers.

4.1 Veiligheid voor de mens

Veilige machines Veiligheid voor de mens is voor een groot

Belangrijkste resultaten 2010 - 2011

deel afhankelijk van de veiligheid en het juiste

• Lancering Smart WinterCare concept

gebruik van onze machines. Wij zijn continu

• Goede beoordeling door Arbeidsinspectie

op zoek naar nieuwe technische oplossingen

• Uitvoeren verschillende acties die bijdragen aan meer veilig-

en zorgen ervoor aan alle veiligheidsnormen

heid op de werkvloer

te voldoen.

Belangrijkste uitdagingen 2012 - 2013

Technologische hoogstandjes

• Verder uitrollen acties voor veiligheid op de werkvloer

Onze strooimachines zijn uitgerust met ver-

• Terugdringen aantal ongevallen en bijna-ongevallen

fijnde en duurzame technologie die in belangrijke mate bijdraagt aan een verhoogde veiligheid, zowel voor de chauffeur als voor

Onze machines worden ingezet voor het

de weggebruiker. Sinds 1995 brengen we het

schoon houden en het sneeuw- en ijsvrij hou-

sproeien met pekelwater als gladheidbestrij-

den van de internationale wegen, zodat weg-

dingsmethodiek onder de aandacht. Dit kan,

gebruikers veilig van A naar B kunnen reizen.

afhankelijk van de weersomstandigheden en

Ons motto hierbij is: ‘Be there first’. Onze

het type gladheidbestrijdingsactie, een goed

machines zijn als eerste ter plekke om het

alternatief zijn bij eventuele tekorten aan

wegennet begaanbaar te maken bij gladheid.

wegenzout. Als gevolg hiervan is er meer

Onze veegmachines zorgen voor een schone

vraag ontstaan naar sproeimachines. De ver-

en duurzame leefomgeving 365 dagen per

koop van Combi machines (strooimachine en

jaar.

sproeimachine) is met ongeveer 15 procent gestegen. Ook is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot ombouw van bestaande


maatschappelijk verslag 2012

21


maatschappelijk verslag 2012

22

strooimachines naar Combi machines.

bewijs van goedkeuring. Deze certificeringen

In 2011 lanceerden wij het ‘Smart WinterCare

worden gecontroleerd door de KEMA.

concept.’ Dit systeem is in staat een betere monitoring van het strooiproces te realiseren.

Jaarlijkse keuring auto’s en arbeidsmid-

Hierdoor wordt zeker gesteld dat de juiste

delen

hoeveelheid zout op het juiste moment op

Jaarlijks organiseren wij een dag waarop al

het wegdek belandt, waardoor de veiligheid

onze monteurs bij elkaar komen. Tijdens deze

op de weg beter is gewaarborgd.

dag worden hun serviceauto’s en arbeidsmiddelen gekeurd op veiligheid. Daarnaast vindt

Keurmerken

er een uitgebreid overleg plaats tussen de

Voor gladheidbestrijding geldt dat al ons ma-

monteurs en onze ontwikkelaars om erva-

terieel functioneert volgens de EN15430, een

ringen te delen en te kijken waar eventueel

norm die zich richt op systeemeisen in de

aanpassingen nodig zijn in onze producten en

voertuigen. Onze machines worden voortdu-

in de productie. Op basis van de praktijkerva-

rend getest op veiligheid. Naast het in de EU

ringen van onze monteurs voeren wij verdere

verplichte CE-keurmerk voldoen onze machi-

verbeteringen door in onze producten.

nes ook aan het GS-keurmerk. Dit betekent dat ze door een onafhankelijk instituut op vei-

Handleidingen

ligheid zijn getest.

Wij waarborgen de veiligheid van onze machines en doen er ook alles aan om ervoor

In 2011 hebben de belangrijkste Europese

te zorgen dat zij op de juiste manier worden

producenten van strooimachines onderzoek

gebruikt.

gedaan om een gestandaardiseerde test voor strooimachines te kunnen opstellen, de EU-

We hebben een eigen afdeling ‘Technische

nited Municipal Equipment certificering. Aebi

handleidingen’. Met behulp van een genera-

Schmidt Nederland is van plan zich dit jaar te

tor wordt iedere machine voorzien van een

laten certificeren op basis van deze nieuwe

specifieke gebruikershandleiding. Hierdoor

test.

kan het gebruik en het onderhoud op de juiste manier plaatsvinden. De belangrijkste

Preventief onderhoud

informatie-eisen die gelden voor het mate-

Onze strooimachines worden niet dagelijks

rieel zijn de eisen die vermeld zijn in de di-

gebruikt, maar moeten wel altijd functione-

verse machinerichtlijnen. Specifiek voor de

ren op het moment dat ze moeten worden

gebruikershandleidingen voldoen wij aan de

ingezet. We hebben met veel klanten een

NEN5509 norm. Deze norm geeft vereisten

all-in servicecontract. Binnen deze contracten

voor de informatieve inhoud, de structuur, de

zorgen we voor het totale onderhoud van de

formulering en de presentatie van gebruikers-

machines, in de zomer- en in de winterperi-

handleidingen. Verder gelden de normen voor

ode. Hierdoor staan de machines altijd klaar

communicatie-protocollen.

wanneer het nodig is. Bovendien weet de klant precies waar hij aan toe is voor een vas-

Voor de gebruikers van onze machines ver-

te prijs. In het Aebi Schmidt Nederland Keu-

zorgen wij bovendien trainingen via ons Aebi

ringcenter werken deskundige monteurs die

Schmidt trainingscenter. Deze trainingen le-

zijn opgeleid tot keurmeester. Zij inspecteren

ren de gebruikers hoe onze machines veilig

de machines en wanneer deze voldoen aan

en verantwoord kunnen worden gebruikt.

de wettelijke veiligheidscriteria geven zij een


23

heid en veiligheid van eindgebruikers is een belangrijk MVO thema. Ik vind dat we iets moeten maken waar klanten langdurig en veilig mee kunnen werken. Daarbij is het ook belangrijk om te kijken naar de manier van zout strooien. Als er teveel zout wordt gestrooid dan is dat slecht voor het milieu en dus ook voor ons als mensen.’

Aantal ongevallen

maatschappelijk verslag 2012

‘De verantwoordelijkheid voor de gezond-

Sinds 2009 is het aantal ongevallen gestegen. Dit heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats hebben we tegenwoordig meer activiteiten in eigen beheer door de opening van een lasserij en een afdeling/unit voor oppervlaktebehandeling in 2010. Hier is de kans op een ongeval relatief gezien groter dan in de assemblage. Daarnaast heeft een nieuwe registratiemethode ervoor gezorgd dat er meer ongevallen als zodanig zijn geïdentificeerd.

Geert Nijland, elektromonteur en OR lid Aebi Schmidt Nederland

Veilig gedrag Techniek alleen is niet voldoende voor optimale veiligheid. Ook veilig gedrag is belangrijk. Binnen ons productieproces houden wij er scherp toezicht op dat onze medewerkers veilig handelen om zo het aantal ongevallen tot nul te reduceren. Ongevallenregistratie Wij houden een registratie bij van ongevallen en verzuim. Op deze manier worden voor ons de effecten van onze inspanningen ten aanzien van veiligheid en gezondheid inzichtelijk en kunnen we bijsturen waar nodig. ‘Ik vind gezondheid en veiligheid op de werkvloer erg belangrijk voor Aebi Schmidt Nederland. Op de werkvloer lopen veel mensen die zwaar werk doen. Bovendien werken we met kranen, heftrucks en zwaar materiaal, dat moet gewoon veilig gebeuren. Aandacht hiervoor is ook vanuit zakelijk oogpunt van belang omdat we dan langer en gezond aan het werk kunnen blijven.’ Gerben Knol, straler Aebi Schmidt Nederland

Aantal ongevallen per jaar Ongeval

Bijna-ongeval

2009

2010

16 14 12 10 8 6 4 2 0

2008

2011

Bij een ongeval heeft er werkelijk een ongeval plaatsgevonden. Bij een bijna-ongeval is er een gevaarlijke/risicovolle gebeurtenis geweest zonder dat dit tot een daadwerkelijk ongeval heeft geleid.


maatschappelijk verslag 2012

24

De afgelopen 2 jaar zijn verschillende acties

Arbeidsinspectie: veiligheidsbeleid is

opgezet om de veiligheid van onze medewer-

goed op orde

kers nog verder te kunnen verbeteren:

Onlangs zijn wij in een onaangekondigd onderzoek van de Arbeidsinspectie met glans

• Er zijn zekeringskasten geplaatst tussen

door de inspectie gekomen. Hierdoor zijn wij

de voeding van de klant en de servicewa-

nu in de hoogste categorie beland die de Ar-

gens van onze monteurs. Hierdoor lopen

beidsinspectie hanteert voor de frequentie

de servicemonteurs geen risico meer op

van haar inspecties. Met andere woorden,

lekstromen of risico’s van onjuiste aarde.

de inspectie zal in de toekomst minder vaak

• Eind 2010 is de nieuwe Risico Inventari-

bij ons komen inspecteren, omdat geconsta-

satie en Evaluatie (RI&E) gedaan voor de

teerd is dat ons veiligheidsbeleid goed op

locatie Holten en Leimuiden. In 2011 is

orde is.

de nieuwe RI&E voor de servicemonteurs gedaan.

Vergroten veiligheidsbewustzijn

• Er worden altijd scholingen en instructies

Uiteraard blijft de veiligheid van onze mede-

gegeven over ons veiligheids- en milieu-

werkers altijd bovenaan onze agenda staan.

beleid voor uitzendkrachten en nieuwe

Voor de komende periode staat er bijvoor-

medewerkers.

beeld een project op stapel waarin we met

• Er zijn diverse calamiteitenoefeningen geweest. • Er is een rondleidingprotocol met instructies opgesteld voor bezoekers.

het Ministerie van SZW samenwerken aan een scholingsprogramma om het veiligheidsbewustzijn te verhogen. In dit traject wordt de huidige veiligheidssituatie veiligheid in ons

• Onveilige situaties worden consequenter

magazijn in kaart gebracht en worden con-

gemeld, hierdoor is er een hoger veilig-

crete verbeterplannen en maatregelen opge-

heidsbewustzijn.

steld. EVO, een ondernemersvereniging die

• Er zijn werkplekonderzoeken gehouden in

de logistieke belangen behartigt van 20.000

het kader van het Periodiek Medisch On-

producenten en handelaren, zal de effecten

derzoek.

monitoren van de verschillende maatregelen

• Onze magazijnmedewerkers hebben een cursus gehad over ‘goed tillen’. • Veiligheid is een agendapunt in alle overleggen, bijvoorbeeld het werkoverleg, het dagelijks productieoverleg, het stafoverleg en de MT vergaderingen. • De veiligheid van het monorailsysteem bij de oppervlaktebehandeling is vergroot door investeringen in de constructie en het preventief onderhoud.

die worden genomen.


Environmental concern â&#x20AC;&#x153;Nature is the most important resource in life. The natural seasons are a big part of our existence as a company, therefore it needs to be respected and deserves our utmost attention.â&#x20AC;?


maatschappelijk verslag 2012

28

4.2 Veiligheid voor het milieu Belangrijkste resultaten 2010 - 2011

vervallen en werkt deze resultaten bij in het milieumanagementsysteem. Daarnaast beoordelen wij ook jaarlijks onze leveranciers op

• Minder CO2 uitstoot door wagenpark

hun milieuprestaties. Als leverancier voldoen

• Transport richting Laatzen gehalveerd

wij zelf aan de eisen die de overheid stelt op

• Reductie verpakkingsmateriaal

het gebied van milieu wanneer zij onze pro-

• Gebruik van natzouttank cassettes

ducten inkoopt.

Belangrijkste uitdagingen 2012 - 2013

Onze inspanningen op het gebied van milieu

• Installeren energiemanagementsysteem

richten zich vooral op de volgende gebieden

• Realiseren trede 3 van CO2 Prestatieladder

(hier hebben wij de meeste impact):

• Inzicht in energieverbruik • Energiereductie

• Klimaatverandering en CO2

• Hoger aandeel recyclaat in onze machines

• Energieverbruik

• Reduceren afvalstromen

• Emissies

• Zinkvrij poedersysteem

• Materiaalgebruik • Afval

In hoofdlijnen is ons milieubeleid als volgt

Klimaatverandering

samengevat: Het beheersen en verminderen

De uitstoot van CO2 heeft een belangrijke im-

van het energieverbruik voor productiepro-

pact op de wereldwijde klimaatverandering.

cessen, facilitaire processen, transport en

Klimaatverandering raakt ook Aebi Schmidt

vervoer. Het beperken en beheersen van de

Nederland. Wij verwachten dat klimaatveran-

afvalstromen. Het voorkomen van emissies

dering in onze (nabije) toekomst de volgende

naar bodem, water en lucht.

implicaties zal hebben: • Toename in internationale klimaatafspra-

Milieumanagement

ken ten aanzien van uitstoot van broeikas-

Om het Aebi Schmidt Nederland milieubeleid

gassen, energie en omgang met water.

ten uitvoer te kunnen brengen hebben we een

• Toenemende eisen vanuit de markt,

milieumanagementsysteem opgezet. Binnen

bijvoorbeeld rondom de CO2 Prestatielad-

Aebi Schmidt Nederland is voor de coördina-

der.

tie van alle milieuzorgactiviteiten een Quality,

• Extremere weersomstandigheden zullen

Environment, Safety en Health(QESH)-ma-

een grotere belasting vormen op onze

nager aangesteld. De QESH-manager draagt

producten en processen.

het beleid en het milieumanagementsysteem

• Kostenreductie door vermindering van be-

als directievertegenwoordiger intern en ex-

nodigde grond-, hulp- en afvalstoffen voor

tern uit en rapporteert aan de directie. Het milieubeleid wordt kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens Aebi Schmidt Nederland werkzaam zijn, zowel mondeling tijdens werkbesprekingen als door het huishoudelijk reglement. Aebi Schmidt Nederland beoordeelt driemaandelijks haar bedrijfsprocessen om te bepalen of er relevante milieuaspecten bij zijn gekomen, of zijn komen te

de producten en processen. • Het benutten van CO2 arme innovaties en nieuwe energietechnieken. • Verschuiving in afzetmarkten door klimaatverandering in die markten.


Ambitie: trede 3 van de CO2 Prestatielad-

Zo zijn er drie luchtsluizen geïnstalleerd en

der

een systeem om de warmteterugwinning

Op basis van de genoemde ontwikkelingen

van de oven in de oppervlaktebehandeling

hebben wij besloten om invulling te geven

te benutten voor de montagehal. Beide voor-

aan een klimaatbeleid voor onze organisatie.

beelden leveren besparing op, maar we wil-

Het is onze ambitie om te voldoen aan trede

len ook graag aantoonbaar kunnen maken

3 van de CO2 Prestatieladder. Deze presta-

hoe groot deze besparingen zijn. Dergelijke

tieladder is een instrument om bedrijven die

gegevens zijn van groot belang bij het maken

deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren

van de juiste investeringsbeslissingen op het

tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfs-

gebied van energiebesparing.

voering en bij de uitvoering van projecten. Die stimulering vindt plaats door een fictieve

Investeren en besparen in productiehal

aftrek op de geboden prijs. Het gaat hierbij

Onze productiehal krijgt de komende tijd

met name om energiebesparing, het efficiënt

volop aandacht. We gaan de waarden met

gebruik maken van materialen en het gebruik

betrekking tot energieverbruik en emissie

van duurzame energie.

bepalen en doelstellingen ter verbetering vaststellen. Aebi Schmidt Nederland gebruikt

Reduceren van ons energieverbruik

(nog) geen groene stroom. Om dit te com-

Voor het uitvoeren van onze activiteiten zijn

penseren verdubbelen wij de extra kosten die

wij afhankelijk van energie. Uiteraard doen

gemoeid zouden gaan met het overstappen

wij ons best om goede keuzes te maken in

op groene stroom en investeren dit in ener-

het soort energie en zoeken wij naar oplos-

giebesparende projecten. In 2011 hebben wij

singen waarmee wij zo efficiënt mogelijk kun-

45.000 euro geïnvesteerd in LED verlichting

nen omgaan met energie.

in onze lasserij. Hiermee kan een besparing van 75 procent op het energieverbruik door

Energiemanagement

verlichting in de hal gerealiseerd worden. Met

De afgelopen periode hebben wij verschillen-

behulp van het energiemanagementsysteem

de maatregelen genomen. We werken aan

is de luchtbehandeling beter afgestemd op

de installatie van een energiemanagementsy-

de werkuren waardoor de inschakeltijd ver-

steem met energiemeters. Hierdoor kunnen

minderd is met 5 procent. De compressoren

wij straks iedere seconde live meekijken naar

zijn op dit moment voorzien van een elektro-

ons verbruik. Er zijn op dit moment bijvoor-

nische kleppenregeling en ook hier zijn er na

beeld acht gasmeters geplaatst om inzicht te

metingen van de leverancier verdere stappen

krijgen in verschillende energieverbruikers.

voor besparing ondernomen. Door ‘chiptu-

Wij willen hiermee bepaalde patronen her-

ning’ kunnen de twee compressoren nu met

kennen in ons energieverbruik. Ook zijn we

elkaar communiceren. Hierdoor besparen we

benieuwd naar welke externe factoren van

nog eens 7 procent energie, omdat het aan-

invloed zijn op het verbruik, bijvoorbeeld de

tal starts en stops van de compressoren nu

weersomstandigheden. Door meer inzicht in

wordt verminderd.

het hoe en waarom van ons energieverbruik kunnen wij beter sturen op terugdringing. Dit inzicht zorgt er bovendien voor dat wij kunnen meten wat de concrete effecten zijn van investeringen in besparingstechnieken.

maatschappelijk verslag 2012

29


maatschappelijk verslag 2012

30

Energieverbruik in cijfers

Verder besparen

Zoals verwacht is ons energieverbruik de af-

Een van de belangrijkste stappen die wij de

gelopen jaren gestegen. De belangrijkste re-

afgelopen periode hebben gezet is het be-

den voor de toename is dat wij meer zelf zijn

ter inzichtelijk maken van ons verbruik. De

gaan doen. We hebben sinds 2010 een eigen

komende periode gaan wij op basis hiervan

lasserij, poederlakkerij en stralerij. Deze acti-

concrete indicatoren en bijbehorende verbe-

viteiten werden voorheen uitbesteed.

terdoelstellingen vaststellen. Zo kunnen niet alleen wij, maar ook onze stakeholders onze

Aantal kWh.

Electriciteitsverbruik vanaf 2008

voortgang monitoren. We hebben laten on-

1800000

derzoeken waar wij als Aebi Schmidt Neder-

1600000

land nog meer energie kunnen besparen. We

1400000

gaan de volgende maatregelen onderzoeken

1200000

op technische en financiële haalbaarheid:

1000000 800000

• Controle, meting en optimalisatie in de

600000

regeltechniek van de huidige gebouwge-

0

2008

2009

2010

2011

bonden installaties. • Aanpassen huidige kantoorventilatie. Toe-

Jaar

voegingen in de regeltechniek (frequentieregelaars en CO2- en temperatuuropne-

Aantal Nm3

Gasverbruik vanaf 2008

mers) toepassen.

140000

• Vervanging van de huidige warmte-op-

120000

wekker door een gecombineerde gasab-

100000

sorptie warmtepompinstallatie in combi-

80000

natie met nieuwe HR-verwarmingsketels.

60000

• Vervanging koelmachine door een nieuwe

40000

koelmachine of een duurzame koude-op-

20000

wekking.

0

2008

2009

2010

2011

Jaar

Er is een daling te zien in ons gasverbruik. Dit heeft verschillende oorzaken:

• Vervanging van de warmtapwateropwekker door een energiezuinigere installatie. • Opstellen van een milieu-energiebalans van een eindproduct en een hoofdcomponent van een eindproduct. • Plaatsen van zonnecollectoren op onze

- De temperatuur in de hallen is bewust met 2 graden naar beneden bijgesteld in 2011 ten opzichte van 2010. - In 2011 is de warmteterugwinningsinstal-

gebouwen. • De grote energieverslinders, zoals de kameroven, compressoren en staalmachine voorzien van gas- of stroommeters.

latie geïnstalleerd. - In 2010 waren er twee strenge winters

Het voorkomen van emissies

die hebben geleid tot een hoger gasver-

Een belangrijke bron van emissies is ons wa-

bruik dan de winters van 2011.

genpark. De afgelopen periode is het wagenpark beduidend verbeterd met betrekking tot onze CO2 uitstoot.


Minder uitstoot leasewagens

Zuinige servicewagens

Sinds twee jaar is is het beleid dat alleen

Onze doelstelling is om alle service auto’s

lease auto’s met A, B of in uitzonderingsge-

naar een milieuvriendelijker niveau te krijgen

vallen met een hoger milieulabel ingezet mo-

op het gebied van CO2- en roetuitstoot. Om

gen worden. Omdat het milieulabel niet altijd

dit te realiseren worden jaarlijks ca. 3 à 4 ser-

bepalend is voor de mate van de milieubelas-

vice auto’s vervangen door een milieuvrien-

ting kijken we vooral naar het brandstofver-

delijker type. Deze zijn voorzien van motoren

bruik en de CO2 uitstoot. Het milieulabel zegt

met een EEV motor (Enhanced Environmen-

namelijk alleen iets over de mate van vervui-

tally Friendly Vehicle).

ling binnen de eigen klasse. In 2012 zullen opnieuw drie Euro3 service auDe komende periode kijken we hoe we het

to’s worden vervangen door een milieuvrien-

woon/werkverkeer met de auto kunnen ont-

delijkere uitvoering en zal er één nieuwe ser-

moedigen, fietsen meer kunnen stimuleren

vice auto worden aangeschaft. De planning

en onderzoeken we de mogelijkheden van

is dat in 2017 de laatste twee service auto’s

“green lease”.

met Euro4 motoren worden vervangen, zodat er vanaf dat moment geen serviceauto’s met een Euro3 en Euro4 motor meer in gebruik zijn.

Voorbeeld: De Audi met milieulabel B (112gr/km) heeft behoorlijk minder uitstoot dan de VW met milieulabel A (140 gr/km) Milieu label

CO2 uitstoot gr/km.

A D

127 159

520d, 2.0, 135 KW, Executive automaat Alhambra, 2.0 TDI, 103 KW, Ecomotive DRF

A D

89 159

Fabia, 1.2 TDI, 55 KW, Greenline combi Alhambra, 2.0 TDI, 103 KW, Ecomotive DRF

A A A B A C B D A

89 114 140 115 137 145 112 154 122

Fabia, 1.2 TDI, 55 KW, Greenline combi Superb, 1.6 TDI, 77 KW, Greenline Ambition on Business Line combi Passat New, 1.4 TSI BMT, 90 KW, Highline variant DSG A3, 2.0 TDI, S Edition SB Passat, 1.9 TDI, DRF 77 KW, Comfortl.Bluemotion variant Superb, 2.0 TDI, 103 KW, CR Comfort Business Line Combi A3, 1.6 TDI, 77 KW, Attraction Pro Line Business SB 5008, 2.0, 16V HDiF 110 KW, Blue Lease Executive 7P 3008, diesel, MPV, 82 KW, 1560 CC

A A A

120 114 115

C5, Diesel, Stationwagen, 77 KW, 1560 CC Superb, Diesel, Stationwagen, 77 KW, 1600 CC Superb, Diesel, Stationwagen, 77 KW, 1600 CC

Overzicht huidige wagenpark

Type

maatschappelijk verslag 2012

31


maatschappelijk verslag 2012

32

Duurzamer rijgedrag

Overzicht meest gebruikte materialen

Naast techniek is natuurlijk ook het rijgedrag

Overzicht meest gebruikte materialen in 2011 (x1000 KG)

belangrijk in het voorkomen van emissies. Daarom is er eind 2010 voor onze servicemedewerkers een VCA toolbox over ‘het nieuwe rijden’ georganiseerd. Onze service-

59 25

13

47

228 260

medewerkers werd geleerd hoe zij, door net

1579

een beetje anders te rijden, gemiddeld ongeveer 10 procent kunnen besparen op hun brandstofverbruik. Naast financieel voordeel voor Aebi Schmidt Nederland, zeker met de alsmaar stijgende benzineprijzen, draagt het

Staal Roestvast staal Rubber

Kunststof Olie

Polyester Poederlak

ook bij aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke stoffen.

Overzicht meest gebruikte materialen in 2010 (x1000 KG) 51

Brandstof wordt verder bespaard door het gebruik van een track en trace systeem door onze servicemanagers. Met dit systeem kun-

11

42

246

21 251

1421

nen we zien welke servicemonteur het dichts bij een te verhelpen storing is. Zo worden onnodige kilometers vermeden. Efficiënt materiaalgebruik

Staal Roestvast staal Rubber

Kunststof Olie

Polyester Poederlak

Grondstoffen worden steeds schaarser en daarmee ook duurder voor Aebi Schmidt Ne-

Toekomstverwachting materiaalgebruik

derland. Daarom richten wij ons op efficiënt materiaalgebruik.

Voor de komende periode verwachten wij dat de hoeveelheid RVS verder zal toenemen.

Ons uitgangspunt is dat al onze strooiers 100

Aebi Schmidt Nederland is sinds 2011 toele-

procent recyclebaar zijn. In de praktijk lukt dit

verancier van de grootste Franse inkoopas-

echter niet helemaal. Het gemiddelde recy-

sociatie (UGAP) en de Franse markt vraagt

clebaarheidspercentage van al onze machi-

strooiers van RVS. Ook het gebruik van kunst-

nes bedraagt 94 procent. Uiteraard volgen

stof zal toenemen. Er zal steeds meer vraag

wij alle technologische ontwikkelingen op de

komen naar sproeimachines en strooi/sproei

voet zodat het percentage in de toekomst

combinatie machines. Deze machines bevat-

nog verder zal stijgen.

ten meer kunststof. Daarnaast hebben wij dit jaar de Syntos strooier geïntroduceerd. De eerste strooier met een kunststof trechter gecombineerd met geïntegreerde natzouttanks. Deze tanks kennen onder andere een langere levensduur en zijn makkelijker te onderhouden. Wij verwachten dan ook een grote vraag naar deze strooier, waardoor kunststofgebruik nog verder zal stijgen.


De hoeveelheid benodigde poederlak zal afne-

Verpakkingen reduceren

men doordat wij gebruik maken van zinkvrije

Wij denken dat we nog flinke stappen kun-

poederlak. Dit is lichter dan poederlak met

nen zetten door te zorgen voor meer duur-

zink. Daarnaast is het met zinkvrije poederlak

zame en herbruikbare verpakkingen. Wij zul-

mogelijk om te werken met een cycloon die

len hier de komende tijd volop aandacht aan

de poeder filtert. Hierdoor kunnen wij de rest-

besteden. Met bestaande leveranciers zijn al

poeder hergebruiken.

afspraken gemaakt over het terugdringen van verpakkingsafval en voor nieuwe leveranciers

Hergebruik van materialen

is vermindering van verpakkingen onderdeel

Voor enkele producten kennen we een ruilsy-

van de gunning. Tot op heden hebben wij de

steem. Defecte onderdelen worden gerepa-

gerealiseerde besparingen nog niet in kaart

reerd en hergebruikt. Hierbij gaat het vooral

gebracht. De komende jaren gaan wij de be-

om printplaten, bedieningskasten, roetfilters

sparingen van papier-, karton- en folieafval

en steunpoten. Aebi Schmidt Nederland

monitoren. Voorbeelden van onze inspannin-

heeft geĂŻnvesteerd in een systeem om olie

gen zijn transportframes voor onze kunststof-

te kunnen filteren en te hergebruiken. Daar-

tanks en het inzetten van schuimverpakkin-

naast is er een systeem aangeschaft om

gen.

restzout uit strooiers te kunnen hergebruiken door het op te lossen in het pekelwater dat

Kunststoftanks

gebruikt wordt voor het afvullen van strooiers

Voor de 1.500 liter kunststoftanks zijn stalen

en sproeitesten.

transportframes ontwikkeld die meerdere malen te gebruiken zijn. Hierdoor is in principe

De invloed van Aebi Schmidt Nederland op

geen wegwerpemballage meer nodig. Door

het hergebruik van geleverde machines of

het optimaliseren van het transport zorgen

onderdelen is beperkt. Alleen in Nederland

we er voor dat per vrachtwagen een dubbele

worden er nu en dan strooimachines inge-

hoeveelheid 1.500 liter tanks getransporteerd

ruild. Indien mogelijk worden deze machines

kunnen worden.

opnieuw ingezet. Als de staat van de machines dit niet toelaat worden deze ter recycling

Schuimverpakkingen

aangeboden. De tanks die van de Nederland-

Door het inzetten van herbruikbare schuim-

se inruilstrooiers afkomen, worden vermalen

verpakkingen voor â&#x20AC;&#x2DC;opnemersâ&#x20AC;&#x2122;, in plaats van

tot kunststof korrels. Deze kunststof korrels

eenmalige verpakkingen van papier en karton,

worden hergebruikt in het productieproces

zijn de afvalstromen hier flink afgenomen.

van de nieuwe tanks. Momenteel lopen nog projecten om de verBij de eindproducten van Aebi Schmidt Neder-

pakkingen van kabelbomen te optimaliseren

land worden de laatste jaren uit het oogpunt

en uit te voeren in herbruikbare kunststof

van duurzaamheid veel recyclebare kunststof-

bakken in plaats van kartonnen dozen. Ook

fen toegepast. Momenteel is er geen inzicht

voor de staalplaten kunnen er nog verbeter-

hoe de klant omgaat met het ter beschikking

stappen gemaakt worden. Deze zijn echter

stellen van deze producten voor recycling. In

nog in de inventarisatiefase.

het kader van onze ketenverantwoordelijkheid willen wij hier inzicht in krijgen zodat we, afhankelijk van de uitkomsten, vervolgacties kunnen ondernemen.

maatschappelijk verslag 2012

33


maatschappelijk verslag 2012

34

Afval Bij een verantwoord materiaalgebruik hoort ook een afvalbeleid gericht op een continue vermindering van afvalstromen. Bij Aebi Schmidt Nederland wordt waar mogelijk afval gescheiden en in verschillende fracties aan een erkende afvalinzamelaar geleverd. Drie keer per jaar overleggen wij met onze afvalinzamelaar over waar nog ruimte is voor verbeteringen voor afvalpreventie. De volgende tabel geeft een overzicht van onze belangrijkste afvalstromen. Product omschijving Bedrijfsafval, algemeen A-hout B-hout Verontreinigde emballage Papier en karton Folie Spuitbussen Vast oliehoudend afval Blikken of emmers met verfresten Boor- en snijolie, koelemulsie Olie-water-slib mengsel Loodaccu's, inclusief accuzuur Kantoorafval Metaalhoudend afvalwater Zwavelzuur-oplossing Halogeenvrij oplosmiddel (< 0,1% chloor) Lege 1000 liter tanks met geringe restanten Poederlak/kleurstoffen/verfslib/inktslib Poederverf, org.pigmenten, epoxypoeder Lijm-, kit- en harsafval Bedrijfsafval, algemeen ICT Banden, mix Bedrijfsafval, stort TL lampen Staal, schroot RVS schroot Teerafval (bitumen) Baksteen/puin Afgewerkte olie. Straalgrit, niet-GA (niet reinigbaar) Totaal afgevoerd afval:

2009

2010

0 2640 37120 340 nb nb 714 2441 456 423 5000 1165 29 966 67 69 272 0 0 0 82 0 320 5118 naw naw naw naw naw nb 0 59231

13940 0 51960 863 70000 7800 484 1206 196 444 8898 0 36 5600 19 0 0 28899 1701 76 64 1522 7507 0 naw naw naw naw naw nb 5300 206515

2011

Eenheid

33880 0 51120 1041

kg kg kg kg

31136

kg

517 2137 161 0 10350 656 0 10350 0 0 1211 17052 0 455 0 257 11280 0 117 25970 1280 4527 7800 nb 35680 246977

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg stuks kg kg kg kg kg kg kg kg kg Kg


De totale hoeveelheid afval is toegenomen.

Voor de komende periode voeren wij onder

De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

andere de volgende maatregelen uit om onze afvalstromen te reduceren.

• Poederen (17.052 kg) en stralen (35.680kg) besteden we niet meer uit, maar doen we zelf.

• Beter instellen van de ploegen waardoor we kunnen we voorkomen dat slijtstroken

• Er was sprake van een extreem strenge

te snel opbranden en een training aanbie-

winter waardoor het aantal rubber slijt-

den voor de juiste instelling van de ploe-

stroken (11.280 kg) sterk is gestegen. • Voor de inzameling van restafval zijn we overgestapt van rolcontainers naar een perscontainer. Hierdoor passen we een andere rekenmethode toe (13.940 kg in plaats van het aantal rolcontainers). • De toename in het afvalhout (51.120 kg) houdt verband met onze groei, hierdoor zijn onder andere meer pallets gebruikt.

gen. • Gebruik van herbruikbare RVS soepkommen in plaats van plastic kommen. • Overgaan naar zinkvrije primer, die meer geschikt is voor hergebruik. • De put voor het inregelen van de strooiers voorzien van een olieafscheider waardoor er minder afvalwater ontstaat. • De niet euro-pallets aanbieden aan een leverancier die ze vervolgens hergebruikt.

maatschappelijk verslag 2012

35


Employee welfare â&#x20AC;&#x153;People are our most valuable asset and it is our belief that the wellfare of our employees is an important facor of being a successful company.â&#x20AC;?


4.3 Gemotiveerde en vakbekwame

We zien gelukkig nog steeds de effecten van

medewerkers

onze inspanningen van de afgelopen jaren

Belangrijkste resultaten 2010 - 2011

om het verzuim terug te dringen. Om dit nog

• Nominatie Topwerkgever

odiek medisch onderzoek (PMO) uitgevoerd.

• Uitvoering PMO onderzoek en opstellen actieplan

Hieruit zijn een aantal aandachtspunten geko-

• Terugdringing verzuim tot 3,1%

men:

Belangrijkste uitdagingen 2012 - 2013

• 17,2% van onze medewerkers heeft een

verder te versterken is er in 2011 een peri-

BMI > 30, landelijk is dit 11%

• Beter inzicht in talenten van onze individuele medewerkers

• Hoge bloeddruk bij 16% van de mede-

• Bijdragen aan gezondheid van onze medewerkers

werkers • Verhoogde suikerwaarde bij 8% van de Zonder gemotiveerde en vakbekwame medewerkers is het onmogelijk om onze ambi-

medewerkers • Verhoogd HDL cholesterol bij 36% van de

ties waar te maken. Onze medewerkers zijn

medewerkers

onze belangrijkste ambassadeurs. Wij willen dat zij op verjaardagen vol trots kunnen

Ook is er een conditietest uitgevoerd, een zo-

vertellen over hun ontzettend leuke baan bij

genaamde UKK test, ook wel bekend als de

Aebi Schmidt Nederland. Onze HR afdeling is

‘twee kilometer wandeltest. Onze medewer-

verantwoordelijk voor een beleid gericht op

kers scoorden als volgt:

de gezondheid van onze medewerkers, het Mannen

bieden van voldoende opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en op het creëren van een cultuur waarin iedereen zich thuisvoelt. Gezonde medewerkers Wij geloven dat een goede gezondheid bij-

Aantal Leeftijd BMI UKK tijd UKK score

Vrouwen

Totaal

37 42,2 24 18.43 91

184 43.2 25.2 18:11 80

147 43.4 25.5 18:03 77

draagt aan een grotere motivatie. Wanneer je goed in je vel zit ben je vaak een betere

UKK score: 89-109 gemiddeld, 70-89 lager dan gemiddeld

medewerker, bovendien draagt een goede gezondheid bij aan een lager verzuim. Onze doelstelling is handhaving van het verzuimpercentage over 2011: 3,1 procent. Verzuim % per 4-wekenperiode 8,0 7,0 6,0

Percentage

maatschappelijk verslag 2012

38

5,0 4,0

2011

3,0

2010

2,0

2009

1,0

2008 2007

0 1-4

5-8

9-12

13-16

17-20

21-24

25-28

29-32

Weeknummer

33-36

37-40

41-44

45-48

49-52


Op basis van alle uitkomsten is voor Aebi

‘Persoonlijke ontwikkeling en opleiding

Schmidt Nederland een plan van aanpak op-

vind ik erg belangrijk in mijn baan. Ik

gesteld (het Aebi Schmidt Vitaal programma).

heb bij Aebi Schmidt Nederland de kans

Begin dit jaar vond een ‘gezondheidsweek’

gekregen om, ondanks de twee linker-

plaats. Iedere medewerker werd tijdens deze

handen die ik had toen ik begon, mij te

week geïnformeerd over het plan van aanpak

ontwikkelen tot monteur. Door opleiding

en er was aandacht voor gezonde voeding en

en ontwikkeling vergroot je ook je baan-

lichaamsbeweging. Om onze medewerkers

zekerheid. Stel dat je op straat komt te

te stimuleren gezonder te eten bieden wij

staan, dan vergroot de meerwaarde die je

hen gratis salade aan in de kantine op donder-

hebt opgebouwd de kans op een nieuwe

dagen en op dinsdag fruit. Rokers bieden wij

baan.’

een afkickcursus aan. Uiteraard is de gezondheid van onze medewerkers ook een privé

Janine Hengelaar,

aangelegenheid. Wij kunnen handvatten bie-

monteur Aebi Schmidt Nederland

den maar het is aan de medewerkers zelf om hier wel of niet gebruik van te maken. Talent benutten Opleiding en ontwikkeling van onze

Voor de toekomst zijn we aan het onderzoe-

medewerkers

ken hoe Aebi Schmidt Nederland de talenten

In de functioneringsgesprekken wordt de

van medewerkers nog beter kan benutten.

opleidingsbehoefte per medewerker bespro-

We onderzoeken hoe wij verder kunnen kij-

ken. Leidinggevenden geven dit door aan de

ken dan alleen naar opleiding en ervaring. We

HR afdeling die het opleidingsplan opstelt en

willen vooral naar de individu zelf kijken. Waar

invult. Daarnaast wordt voor de productieaf-

ligt zijn of haar kracht? Waar krijgt de mede-

delingen een vaardighedenmatrix bijgehou-

werker energie van? Hoe kunnen we daar

den. Per medewerker staat hierin het func-

omheen het beste opleidingsprogramma aan-

tieniveau en de competenties beschreven. In

bieden? Allemaal essentiële vragen om invul-

het voorjaar wordt de tijd genomen om me-

ling te geven aan een sterke binding van onze

dewerkers te trainen en hun vaardigheden te

medewerkers met Aebi Schmidt Nederland.

vergroten. ‘Doordat we ons bewust hebben gericht In het Duurzaamheidsverslag 2010 werd

op taakroulatie in 2010 en 2011 zijn de

vermeld dat 0,6% van de loonsom naar het

medewerkers nu breder inzetbaar. Deze

OOM (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds

bredere scholing heeft gezorgd voor meer

voor de Metaalbewerking) ging. In 2010 bleef

arbeidsvreugde omdat een monteur nu

dit gelijk, maar in 2011 is dit verhoogd naar

een grotere diversiteit aan werkzaamhe-

0,65% van de loonsom. 1,5% van de loon-

den heeft. Daarnaast is er ook een stuk

som wordt als intern budget gerekend voor

flexibiliteit ontstaan doordat je nu meer

opleiding. Ook niet-vakgerichte opleidingen

schakelmogelijkheden hebt in de perso-

kunnen deel uitmaken van persoonlijke oplei-

neelsbezetting.’

dingsplannen. Erwin Sluiter, Chef Assemblage Aebi Schmidt Nederland

maatschappelijk verslag 2012

39


maatschappelijk verslag 2012

40

Een cultuur waar iedereen zich thuis voelt

Samenwerking

Wij vinden al onze medewerkers belangrijk.

Een goede onderlinge samenwerking draagt

Iedere medewerker draagt bij aan het totale

bij aan het bedrijfsresultaat en natuurlijk aan

resultaat dat wij als Aebi Schmidt Nederland

het plezier dat medewerkers beleven tijdens

neerzetten. Onze cultuur typeert zich als een

hun werk. Om de samenwerking tussen de

cultuur waar aandacht is voor iedereen en ie-

verschillende afdelingen verder te versterken

dereen zich thuis voelt. Onze lijnen zijn kort

hebben we ‘samenwerkingsdagen’ georgani-

en onze deuren staan altijd open, ongeacht

seerd. Tijdens 3 workshops in 2010 -met elk

het niveau. Communicatie met onze mede-

acht deelnemers- is gekeken naar een betere

werkers vindt plaats in bijvoorbeeld het we-

samenwerking tussen de TO en LSO afde-

kelijks werkoverleg, door het rondsturen van

lingen op middenkaderniveau. Deelnemers

de nieuwsbrief en de OR notulen, het intra-

kregen inzicht in hun eigen gedrag en het ef-

net en de mededelingenborden.

fect dat zij daarmee hebben op anderen. Ook werd tijdens de workshops in kaart gebracht

Vertrouwenspersoon

wat de benodigde kernkwaliteiten per afde-

Sinds eind 2009 is er een verpleegkundig ad-

ling zijn om zo optimaal mogelijk te kunnen

viseur aangesteld als vertrouwenspersoon.

functioneren. De belangrijkste doelen van de

Deze adviseur is het eerste aanspreekpunt bij

samenwerkingsdagen waren:

eventuele klachten of problemen op de werkvloer. Onze medewerkers kunnen hier ook voor hulpverlening terecht, wanneer het gaat om problemen op persoonlijk vlak.

• Een goede en constructieve sfeer creëren voor verdere proactieve samenwerking • Een kader scheppen om de kernkwaliteiten verder te specificeren • Het creëren van positieve energie • Respect krijgen voor de competenties van andere afdelingen • Concrete handvatten bieden hoe het middenkader de medewerkers mee krijgen in het ontwikkelen van positieve beeldvorming ten opzichte van andere afdelingen

Uit ons personeelshandboek: Iedere medewerker heeft recht op eerbiediging van de persoonlijk levenssfeer en de onaantastbaarheid van het lichaam. Bovendien wordt discriminatie op grond van leeftijd, sekse, seksuele geaardheid, burgerlijk staat, levens- of geloofsovertuiging, huidskleur, ras, etnische afkomst, nationaliteit of politieke voorkeur tussen werkgever en medewerkers en tussen medewerkers niet getolereerd. In dit kader kunnen opmerkingen en/of gedragingen van seksuele aard of met een seksuele ondertoon, die voor de wederpartij vernederend en/of belastend zijn, binnen de arbeidsverhoudingen tussen werkgever en medewerker en tussen medewerkers onderling niet worden toegestaan, evenals opmerkingen en/of gedragingen met een discriminerende ondertoon.


Topwerkgever ‘Gelijke kansen voor iedereen is belangrijk

De tevredenheid van onze medewerkers

in een organisatie. Iemand die de hele

blijkt ook uit het feit dat we genomineerd zijn

dag gaatjes boort, wordt al snel gezien

voor Topwerkgever 2012 en dat we van de

als iemand die niet zo veel kan. Terwijl

150 ondernemingen uiteindelijk op de vijfde

zo iemand zijn werk vaak net zo goed en

plaats zijn geëindigd. Onder jongeren eindig-

serieus doet als iemand die op een ander

den we zelfs op de eerste plaats.

niveau werkt. Iedereen is op zijn eigen manier belangrijk in het grotere geheel.’

Goede omgang met vakantiekrachten Ook tijdens de vakantiewerkcampagne van

Harry Ebrecht,

FNV Jong in 2011 kwam Aebi Schmidt Ne-

project engineer tekenkamer,

derland goed uit de verf. Bernard Koekoek,

Aebi Schmidt Nederland

Vice-voorzitter van FNV Jong schrijft hierover het volgende:

Het oordeel van onze medewerkers

‘…Het was zeker een leuk, leerzaam en ge-

Wij laten graag onze medewerkers zelf aan

zellig dagje in Holten! Bijna iedereen die we

het woord over hoe zij het werken bij Aebi

vragen hoe ze bij Aebi terecht gekomen zijn

Schmidt Nederland ervaren en waar zij nog

heeft hetzelfde verhaal; of de stage beviel

punten voor verbetering zien. Daarom laten

zo goed dat ze mochten blijven; of een va-

wij periodiek een medewerkers tevreden-

der, broer, zus, vriend of vriendin werkte al bij

heidsonderzoek uitvoeren. Uit het laatste on-

Aebi en zorgde voor een baantje. Het voelt

derzoek (2011) bleek dat onze medewerkers

ook als één grote familie, met slingers voor

zeer tevreden zijn. Er kwam een aantal aan-

mensen die afzwaaien en een FNV Jong taart

dachtspunten naar voren, vooral gericht op

in de kantine.’

de fysieke werkomstandigheden. Wij hebben als reactie daarop de volgende actiepunten benoemd voor 2012: • Werkplekonderzoeken • Training ter voorkoming van RSI en rugproblemen • Microbiologisch onderzoek tegen klimaatproblemen • Cursus houding en bewegen • Aanpassen van verlichting op diverse werkplekken • Aanschaffen van nieuwe stoelen waar nodig 2012 staat vooral in het teken van maatregelen gericht op de algehele gezondheid van onze medewerker, 2013 wordt het jaar dat zich vooral richt op de veiligheid.

maatschappelijk verslag 2012

41


maatschappelijk verslag 2012

42

Personeel in cijfers Momenteel werken bij ons 249 medewerkers. In dit overzicht geven wij inzicht in de verschillende kenmerken van ons personeelsbestand. Totale personeelsbestand Aebi Schmidt

2010

2011

# Medewerkers

239

248

# vrouwen

24

24

# mannen

238

224

2010

2011

Contractsoort â&#x20AC;&#x201C; onbepaalde tijd

239

201

Contractsoort â&#x20AC;&#x201C; jaarcontract

16

23

5 procent van medewerkers valt onder de Holding en daarom niet onder de CAO.

Aantal medewerkers naar dienstbetrekking

Contractsoort overig bepaalde tijd

22

24

Dienstbetrekking fulltime

187

192

Dienstbetrekking parttime/oproep

52

56

Aantal medewerkers naar regio

2010

2011

DE

2

2

DR

2

3

FL

4

3

FR

2

2

GLD

28

30

GR

1

1

NB

5

5

NH

3

3

OV

181

187

UTH

1

2

ZH

9

9

ZL

1

1


43

Directie + secretariaat Stagiaires/trainees/werk/leer contracten

2010

2011

5

5

2

6

Ondersteunende afdelingen

142

142

Productie en service

134

133

2010

2011

12,5

7

6

25

5

6

35

1

2

40

1

2

45

0

1

maatschappelijk verslag 2012

Aantal medewerkers naar type werk

Aantal jubilea

Jaren

Aantal medewerkers per aantal dienstjaren # medewerkers 4-6-2012 0-5

107

6-10

41

11-15

47

16-20

21

21-25

18

26-30

10

31-35

5

36-40

7

41+

4

Verloop naar leeftijd per jaar

2010 IN

2010 UIT

2011 IN

2011 UIT

0-19

6 (3)

2 (2)

4 (3)

3 (3)

20-29

17 (1)

12 (4)

12 (2)

8 (2)

30-39

8

5

4

4

40-49

4

4

4

4

50-59

6

1

0

0

60-64

5

4

0

0

65+

0

1

1

2

Tussen haakjes staat het aantal vakantiekrachten vermeld


maatschappelijk verslag 2012

44

Verloop naar geslacht per jaar

2010 IN

2010 UIT

2011 IN

2011 UIT

Man

36

21

22

13

Vrouw

8

2

3

3

Grootte van het Arbo-team: 11 medewerkers 2010 = 4.6% van 239 fte 2011 = 4.5% van 248 fte Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per medewerkerscategorie

FTE (aantal)

Gemiddelde loon (â&#x201A;Ź)

Vrouwen

16.04

2072,88

Mannen

210.28

2697,89

Totaal

226.32

2632,99

Aebi Schmidt Nederland maakt in de CAO geen onderscheid tussen salarissen van mannen of vrouwen. In onze sector werken van oudsher meer mannen dan vrouwen, dit is ook terug te zien op managementniveau. Daardoor ontstaat een scheve loonratio tussen mannen en vrouwen doordat het aandeel mannen in dergelijke functies fors hoger is. Bij gelijke geschiktheid geeft Aebi Schmidt Nederland de voorkeur aan een vrouw.


Responsible marketing â&#x20AC;&#x153;Everything we do impacts the reputation of our company. We are keen that we market and communicate in the right way... being Real, Relevant and Responsible are things that matter.â&#x20AC;?


4.4 Goede en langdurige relaties met

Wij zijn erg blij met de goede resultaten. Ui-

onze klanten

teraard blijven wij scherp en is er altijd ruimte

Belangrijkste resultaten 2010 - 2011

voor verbetering. Een van de verbeteringen die wij hebben doorgevoerd betreft een ver-

• Goede resultaten klanttevredenheidsonderzoek

beterd geautomatiseerd afleversysteem voor

• Verbeterd geautomatiseerd afleversysteem

de afleverplanning met de klant. Dit draagt

• Vernieuwde interactieve Nido Winter Experience 2010

bij aan een hogere leverbetrouwbaarheid van

Belangrijkste uitdagingen 2012 - 2013 • Verbetering van ons klachtenregistratiesysteem

Aebi Schmidt Nederland. Het volgende punt op de agenda is een verdere verbetering van ons klachtenregistratiesysteem.

• Bewustwording MVO onder klanten • Consistent MVO thema opnemen in ASH Magazine

Juiste behandeling van klachten De tevredenheid van klanten komt ook tot uitdrukking in het aantal en type klachten

Om marktleider te kunnen zijn en blijven is

dat wij ontvangen. Het op een goede manier

het belangrijk dat wij ons blijven onderschei-

afhandelen van deze klachten draagt bij aan

den van onze concurrenten. Dit doen wij door

de klanttevredenheid. Ons klantreclamatiesy-

hard te werken aan de tevredenheid van onze

steem is gebaseerd op de zogenaamde 8D

klanten. Daarnaast proberen wij onze klanten

methode. Dit is een systeem om gestructu-

bewust te maken van het belang van MVO.

reerd de oorzaak van een probleem te vinden en om vervolgens het probleem op te los-

Zijn onze klanten tevreden?

sen.

Onze klantendagen en ons tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek gebruiken wij om inzicht te krijgen in de mate van tevredenheid van onze klanten. In 2010 vond ons tweejaarlijkse onderzoek naar de tevredenheid van onze klanten plaats.

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2010 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

re

ik b Be Te aarh c dr hn ei d ijf s/ isc ve pr he rk od a o uc dv op tin iez fo en Kl r a Be ch R ma e t re en ac tie ik af ti b e Te aa han tijd r c h d Aa hn e e nb is id s ling ch e od e rv & ad ice kw v al Re ieze ite a it ct n Pr Pro tra ieti od d in jd u u in Pr ctd ctk ge od o w n uc cu alit tfu me eit Le Pro nct nta ve du ion tie rb ct al et ve ite ro il it Be C uw igh re ala ba eid ik m ba it ar e a h Co rhe iten Le eid rre id afh ver c co a ti O tie nta nd jd nd le c el i t Fl ern ver per ng ex em in s g o ib ilit ing , fa on c ie it als tuu on g r de eh rn ee em l in To g ta al

Gem. beoordeling: 5=uitstekend 4=goed 3=voldoende 2=matig 1=onvoldoende

Be

maatschappelijk verslag 2012

48


Klanten bewust maken van MVO Wij laten de aandacht die wij hebben voor MVO graag zien aan onze klanten. Zo blijven zij op de hoogte en kunnen zij ons aanspreken over hun verwachtingen. Daarnaast willen wij hen hiermee ook stimuleren om zelf duurzame keuzes te maken. Tijdens de Nido Winter Experience 2010 was er veel aandacht voor het belang voor duurzaamheid en MVO. Vanuit de reacties van klanten bleek dat ze blij waren dat ze handvatten kregen om invulling te geven aan het duurzaam inkoop beleid van hun eigen organisatie. Voor de verdere bewustwording van onze klanten ten aanzien van MVO willen wij structureel een MVO onderwerp opnemen in ons relatiemagazine (ASH Magazine). Ook blijft MVO een geïntegreerd agenda onderdeel tijdens de Nido Winter Experience. ‘Ik vind het belangrijk dat Aebi Schmidt Nederland een gesprekspartner is bij meer dan alleen zakendoen. Jullie zullen moeten luisteren naar de behoeftes van de markt als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alleen op deze manier kunnen jullie aansluiten op de gewenste ontwikkeling en de verantwoording hierover. Aebi Schmidt Nederland laat met dit duurzaamheidsverslag zien, goed op weg te zijn.’ Peter Arts, Hoofd wegendistrict Gelderland-Zuid bij Provincie Gelderland

maatschappelijk verslag 2012

49


maatschappelijk verslag 2012

50

4.5 Aebi Schmidt Nederland is maat-

Wij werken samen met verschillende orga-

schappelijk betrokken

nisaties gericht op opleiding in de regio. Dit uit zich in het aanbieden van stages en af-

Belangrijkste resultaten 2010 - 2011

studeermogelijkheden aan studenten aan de

• Samenwerking rondom opleidingen in de techniek

universiteit en Hogeschool, het zijn van een

• Sportieve prestaties en sponsoring

erkend leerbedrijf voor alle VMBO opleidin-

Belangrijkste uitdagingen 2012 - 2013

gen, het bieden van onderzoeksprojecten aan leerlingen van HAVO en VWO en het enthou-

• Evalueren, documenteren en verder uitrollen beleid voor

siasmeren van basisschoolleerlingen. Enkele

maatschappelijke betrokkenheid

concrete voorbeelden zijn onze betrokkenheid bij Jet-Net, REMO en Roefeldagen.

Aebi Schmidt Nederland wil graag iets terug

Jet-Net

doen voor de lokale maatschappij. Op dit mo-

Jet-Net, het Jongeren en Technologie Net-

ment ondernemen we verschillende activitei-

werk Nederland, is een samenwerking tus-

ten, maar er is nog geen onderliggend beleid

sen bedrijven, onderwijs en overheid. Het

voor onze maatschappelijke betrokkenheid.

doel is om HAVO/VWO-leerlingen een reëel

De komende periode staat dan ook in het te-

beeld te geven van bèta en technologie en

ken van het formuleren van een beleidsplan

hen te interesseren voor een bèta technische

en het uitrollen daarvan. Het doel van het be-

vervolgopleiding. We werken onder andere

leidsplan is dat we duidelijke keuzes maken

met hen samen aan het creëren van geschikt

over beschikbaar budget en keuzes voor de

lesmateriaal, studie opdrachten en het or-

ondersteuning van specifieke doelen en/of

ganiseren van rondleidingen bij ons bedrijf.

organisaties die passen bij onze maatschap-

Onlangs heeft een groep leraren in de vorm

pelijke visie. Onze huidige activiteiten zijn

van docentenstage meegedraaid in onze or-

vooral gericht op de toekomst van de tech-

ganisatie, in de werkvoorbereiding en aan

niek in Twente en verschillende vormen van

de assemblagelijn. Het doel was om meer

sponsoring, veelal op sportief gebied.

gevoel te krijgen met de dagelijkse praktijk. Aebi Schmidt Nederland is het enige bedrijf

Toekomst van de techniek in Twente

in Nederland dat zulke docentenstages orga-

Wij vinden het noodzakelijk om te investeren

niseert.

in de toekomst van de techniek in Twente. Goede arbeidskrachten zijn schaars en het is

REMO

natuurlijk ook voor onszelf van strategisch be-

Aebi Schmidt Nederland heeft het oplei-

lang dat wij nu en in de toekomst voldoende

dingsinstituut REMO West-Twente mede

geschikte arbeidskrachten aan ons kunnen

opgericht. REMO West-Twente staat voor Re-

binden. Wij willen er aan bijdragen dat jon-

gionale Elektro en Metaal Opleidingen West-

geren beter voorbereid zijn op de technische

Twente en is gevestigd in Rijssen. REMO

arbeidsmarkt en dat zij al op jonge leeftijd

bestaat uit een vereniging van verschillende

geïnteresseerd raken in onze sector. Daarom

bedrijven uit de omgeving, die jonge mensen

hebben wij een functionaris aangesteld die

willen opleiden in één van de beroepen in de

verantwoordelijk is voor het onderhouden

metaal, elektrotechniek of installatietechniek.

van contacten met scholen en leerlingen.

REMO biedt tweejarige arbeidsovereenkom-


sten aan jongeren die worden opgeleid tot

Sportieve sponsoring

goede vakmannen in één van de technische

De gezondheid van onze medewerkers wil-

beroepen. Er is een grote kans dat de jon-

len wij zoveel mogelijk stimuleren. Onder-

geren na hun opleiding in dienst treden bij

deel hiervan is hen bewust maken van een

een van de aangesloten bedrijven. Bij Aebi

gezonde levensstijl. Sport is daarin natuur-

Schmidt Nederland werkten eind 2011 vier

lijk onmisbaar. Daarom kiezen wij voor onze

REMO-ers. Daarnaast hebben wij een van

sponsoring vaak bewust voor sportieve eve-

onze strooimachines beschikbaar gesteld aan

nementen waar soms ook onze medewer-

REMO, zodat de jongeren in opleiding hier-

kers aan deel nemen. Voorbeelden van de

mee kunnen leren omgaan.

afgelopen periode zijn onder andere de ATB toertocht (deelname van 8 medewerkers),

Roefeldagen

de Holterbergclassic, de Diepe Hel Holter-

Wij zijn van mening dat je kinderen het beste

bergloop (deelname van 6 medewerkers),

al op jonge leeftijd kunt laten kennismaken

Ride for the Roses, de Triathlon Holten en de

met de technische sector. Op zogenaamde

Fietstocht Tsjernobyl Holten. Ook onze spon-

‘roefeldagen’ krijgen leerlingen van de basis-

soring van de KNSB gewest Overijssel geeft

school een rondleiding.

meerdere aanknopingspunten, door de kruisbestuiving van jonge sporters die het leuk vin-

‘In Nederland hebben wij een tekort

den om een bedrijf met een mooi product te

aan vakkundig personeel en dat is een

ondersteunen en daar prachtige sportkleding

probleem. Dit heeft te maken met het

voor terug krijgen.

beeld van de maakindustrie. Dit beeld zorgt ervoor dat kinderen op jonge leeftijd

Naast sportieve sponsoring ondersteunen wij

niet gemotiveerd worden voor dit vak-

ook andere goede doelen zoals Jantje Beton,

gebied. Vanuit de MVO gedachte is het

Pink Ribbon, Solar Team Twente, St. Gehan-

dus belangrijk om aandacht te besteden

dicaptenorganisatie, Twentsch Techniek Mu-

aan samenwerking met scholen op alle

seum Heim, Zeehonden crèche Pieterburen

niveaus. De maakindustrie moet weer

en NL Doet.

interessant worden voor de jeugd en het onderwijs moet beter weten wat de maakindustrie verwacht van toekomstige medewerkers.’ Seine Ligtenberg, Senior Relatiemanager Industrie Oost-Nederland, ING

maatschappelijk verslag 2012

51


maatschappelijk verslag 2012

52

4.6 Marktleider

• Kleine Stratos F serie. Deze nieuwe serie opzetstrooiers worden gekarakteriseerd

Belangrijkste resultaten 2010 - 2011

door hun extreem platte ontwerp die maxi-

• Behoud marktleiderschap gladheidbestrijding en kleinere

maal achteruitzicht biedt voor de operator

veegmachines

en een laag zwaartepunt heeft dat zorgt

• Verdubbeling marktaandeel grotere veegmachines

voor een veilig en stabiel weggedrag. • Premiumplus mengkamer distributiesys-

• Omzetgroei • Eerste innovatieve 4m3 veegmachine met Euro5 EEV motor op de markt gebracht. Belangrijkste uitdagingen 2012 - 2013 • Inkrimping overheidsbudgetten • Op peil houden winstgevendheid

teem. De mengkamer biedt een verbeterde zijdelingse distributie van het strooimiddel, die er zelfs bij hoge snelheden toe leidt dat de hoeveelheid benodigd strooimiddel verder wordt gereduceerd. • Draadloos CX/CL besturingssysteem. Dit systeem vraagt minder aankoppeltijd en is minder gevoelig voor corrosie dan de

Aebi Schmidt Nederland is marktleider op het

huidige voertuigstekker.

gebied van gladheidbestrijding. Ons markt-

• Nieuw weegsysteem dat voorkomt dat

aandeel bedraagt hierin ongeveer 70 procent.

strooiers worden overbelast. Het systeem

Met een marktaandeel van ongeveer 30 pro-

geeft de operator inzicht in de vullings-

cent zijn we ook marktleider in kleinere (2 ku-

graad en een permanente indicatie van

bieke meter) veegmachines. Het is ons gelukt

het vulniveau gedurende het strooien.

ons marktaandeel van de grotere (4 kubieke

- Herontwerp Swingo. Deze Swingo+ heeft

meter) veegmachines te verdubbelen. Aebi

een verbeterde zuigkracht en een nieuw

Schmidt Nederland richt zich de aankomende

aantrekkelijk design. Verder is deze veeg-

jaren op behoud van het marktleiderschap op

machinestandaard uitgevoerd met EEV

gebied van gladheidbestrijding, handhaven

Euro5 motoren en optioneel uitgevoerd

van het serviceniveau en verdere groei van

met een derde borstel.

de grotere (4 kubieke meter) veegmachines.

• Verbeterde Cleango. De Cleango wordt nu

Om marktleider te kunnen blijven is het van

standaard geleverd met een EEV Euro5

belang blijvend te investeren in innovatie.

motor. Daarnaast is de nieuwe Cleango stiller en heeft een moderner ontwerp.

Investeren in innovatie De investeringen in research & development

Continuous Improvement Engineer

bedroegen in 2010 en 2011 beide jaren on-

Om de processen van Aebi Schmidt Neder-

geveer anderhalf miljoen euro. Dat deze in-

land te verbeteren, produceert onze fabriek

vesteringen lonen blijkt bijvoorbeeld uit de

volgens de filosofie van Lean Manufacturing

verdubbeling in marktaandeel veegmachines.

dat er op is gericht verspillingen zoveel mo-

De verdubbeling is te verklaren doordat wij

gelijk te elimineren. Om voor de toekomst

als eerste een innovatieve 4m3 veegmachine

deze procesverbetering nog meer te kunnen

met Euro5 EEV motor op de markt hebben

voeden is er dit jaar een Continuous Improve-

gebracht met de juiste prijs/kwaliteitverhou-

ment Engineer aangesteld.

ding en een hoogwaardig comfort en ergonomie. Enkele andere voorbeelden van innovaties zijn:


53

te waarborgen investeert Aebi Schmidt Nederland continu in de ontwikkeling van haar producten en functionaliteiten. De komende jaren zal Aebi Schmidt Nederland zich ook meer gaan richten op het investeren in haar mensen door talentmanagement en de optimalisatie van haar processen. Dit alles heeft als doel om beter aan de wensen van onze klant te kunnen voldoen en daarmee het marktleiderschap plus de goede financiële cijfers voor de lange termijn te kunnen behouden.’ Han Leemhuis, Algemeen Directeur, Aebi Schmidt Nederland

Daarnaast wordt gestreefd naar een mini-

maatschappelijk verslag 2012

‘Om de continuïteit van de onderneming

maal gebruik van netto werkkapitaal en een gezonde solvabiliteit. Aebi Schmidt Nederland heeft in totaal 1668 producten verkocht in 2011 en 1628 in 2010. Dit resulteerde in een omzetgroei van ruim 50 miljoen euro in 2008 en 2009 naar een kleine 60 miljoen in 2010 en 2011. Het balanstotaal groeide licht mee, van 34 miljoen euro begin 2010 naar 38 miljoen eind 2011. De Aebi Schmidt Groep in totaliteit liet een groei in winst voor belastingen en interest zien van 10 miljoen euro in 2009 naar 17 miljoen euro in ultimo 2011. De verwachtingen voor de komende jaren is dat de Groep in het algemeen, maar ook Aebi Schmidt Nederland, te maken zal krijgen met overheden die te maken krijgen met minder budget. Dit als gevolg van de crisis en de daarbij behorende bezuinigingen. Dit zal zijn weerslag hebben op onze activi-

Bescherming door octrooibeleid

teiten, waardoor wij voor de komende jaren

Aebi Schmidt Nederland heeft een proactief

passende budgetmaatregelen zullen treffen

octrooibeleid dat er op gericht is onze innova-

om onze winstgevendheid op peil te houden.

<<

ties te onderzoeken op octrooipotentieel en te controleren op octrooibreuk. Een octrooi

Inkomsten en activa ASH (x €1000)

beschermt een uitvinding voor maximaal 20 jaar. In die tijd mag de houder zijn concurrenten verbieden om de technologie te kopiëren of commercieel toe te passen. Zo krijgt het bedrijf de mogelijkheid om de investeringen voor de ontwikkeling terug te verdienen. Alle verhandelingen van octrooien worden uitbesteed bij een patentenbureau die alle rechercheonderzoeken uitvoert in geval van een claim.

Netto inkomsten

Totale activia

350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

2007

2008

2009

2010

2011

Financiële cijfers Met ons economische beleid richten wij ons op voldoende rendement op het door de aandeelhouder geïnvesteerde vermogen. Tegelij-

Debet-ratio x €1000

31-12-2011

31-12-2010

kertijd moet er voldoende winst kunnen worden ingehouden om te blijven investeren in

Eigen vermogen

15975

43%

15807

41%

innovatie en opleiding. Variabelen waar wij op

Vreemd vermogen

21561

57%

22511

59%

sturen zijn omzet en de winst voor belasting

Balanstotaal

37536 100%

en interest.

38318 100%


Good governance â&#x20AC;&#x153;We are proud to be a market leader. To achieve this it has taken great consideration by responsible people to make and execute decisions with care.â&#x20AC;?


56

maatschappelijk verslag 2012

5. Over dit verslag

ISO 26000 Principe 2: Transparantie Alle bedrijfsbeslissingen en -activiteiten hebben impact op de omgeving (de maatschappij en het milieu) van het bedrijf. Een bedrijf moet daarom laten zien wat haar beleid, besluiten en activiteiten zijn en welke invloed die hebben op de maatschappij en het milieu.

>>

Stakeholderbetrokkenheid Specifiek voor dit verslag hebben wij daarnaast gesproken met een selectie van onze belangrijkste stakeholders om af te stemmen welke onderwerpen zij relevant achten. Door het verslag heen zijn verschillende uitspraken van deze stakeholders te vinden. Het volgende overzicht laat de top-10 MVO onderwerpen zien die onze stakeholders het meest relevant achten voor Aebi Schmidt Nederland. Per MVO onderwerp is een verwijzing naar

5.1 Ons tweede verslag

de pagina in het verslag waar het desbetref-

Dit is ons tweede Maatschappelijk verslag.

fende onderwerp aan bod komt.

Ons eerste verslag was bedoeld als nulmeting en gaf inzicht in de basis die wij hadden

‘Het vorige verslag is een compleet en

gelegd voor maatschappelijk verantwoord

volledig verhaal waarin jullie duidelijk

ondernemen. Aebi Schmidt Nederland brengt

openheid van zaken geven. Het verslag

iedere twee jaar een Maatschappelijk verslag

inspireerde mij en ik werd geprikkeld tot

uit om haar voortgang aan haar stakeholders

nadenken over hoe wij zelf met dergelijke

kenbaar te maken.

thema’s omgaan. Jullie laten zien dat er bij jullie goed wordt nagedacht over MVO.

Dit verslag gaat over 2010 en 2011 en is be-

Door het verslag krijg ik het idee dat er

doeld voor iedereen die belangstelling heeft

bij Aebi Schmidt Nederland een prikkel

voor onze organisatie, activiteiten en onze

aanwezig is die continu kietelt om te

MVO impact. De informatie is specifiek af-

verbeteren.’

gestemd op onze belangrijkste stakeholders. Wij nodigen hen van harte uit om reacties op dit verslag aan ons kenbaar te maken. Onze contactgegevens treft u aan in het colofon. 5.2 De inhoud van dit verslag Dit verslag weerspiegelt de onderwerpen die voor onze organisatie het meest relevant zijn. Dit zijn de onderwerpen waarmee wij de grootste impact of invloed hebben op duurzaamheid. De basis hiervoor was al gelegd in ons eerste verslag. De bestaande lijst met MVO thema’s hebben wij de afgelopen periode nog eens kritisch tegen het licht gehouden in het kader van onze stappen op weg naar onze ISO 26000 zelfverklaring.

Rene Herlaar, Roteb Lease (Klant)


Belangrijkste MVO thema’s van Aebi Schmidt Nederland

Pagina

Veiligheid en gezondheid op de werkvloer

20

Discriminatie kwetsbare groepen

40

Voorkomen van vervuiling en duurzaam gebruik van hulpbronnen

32

Creëren van werkgelegenheid en vaardighedenontwikkeling

39

Beschermen van de veiligheid en gezondheid van consumenten

48

Bevorderen van MVO binnen de invloedsfeer

49

Maatschappelijke betrokkenheid

50

Stakeholderbetrokkenheid

56

Innovatie

52

5.3 Afbakening

Global Reporting Initiative

Door de toevoeging van Aebi Schmidt België

De richtlijnen versie G3.0 van het Global Re-

BvBa aan de BV Nederland ligt de verantwoor-

porting Initiative (GRI) op niveau B zijn op dit

ding over de bedrijfsvoering volledig bij het

verslag van toepassing. Voor dit verslag heb-

management van de LSO Nederland. Het is

ben wij dit ook laten toetsen door het GRI zelf.

onze doelstelling om de Belgische vestiging

Dit is terug te zien in de verklaring van het GRI

op het gebied van milieu- en duurzaamheids-

op pagina 61. De richtlijnen van het GRI zijn

beleid op termijn volledig te integreren met

wereldwijd de meest erkende richtlijnen voor

het beleid van Aebi Schmidt Nederland, in-

duurzaamheidverslaglegging. Een GRI tabel

clusief verantwoording in onze tweejaarlijkse

met verwijzingen vindt u als apart document

maatschappelijke verslaglegging. Op dit mo-

op onze website (www.aebi-schmidt.nl).

ment zijn de gegevens over de precieze MVO prestaties van de vestiging in België nog niet beschikbaar. Daarom laten we in dit verslag alleen de resultaten zien van Aebi Schmidt Nederland. Afkortingen ATB CUVM UGAP EEV EVO GRI HR KAM KEMA LSO MVO NEN OOM P&O PMO RI&E QESH TO UKK VCA**

All Terrain Bike Criteria Uitvoeren Veiligheidsinspecties door Mechanisatiebedrijven Union des Groupements d’Achats Publics (Franse inkoopassociatie) Enchanced Environmentally friendly Vehicle Eigen Vervoerders Organisatie Global Reporting Initiative Human Resources Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu Keuring van Elektrotechnische Materialen Local Sales Organisation Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederlandse Normen Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking Personeel & Organisatie Periodiek Medisch Onderzoek Risico Inventarisatie & Evaluatie Quality, Environment, Safety, Health Technische Organisatie Urho Kaleva Kekkonen (instituut in Finland) Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

maatschappelijk verslag 2012

57

<<


58

maatschappelijk verslag 2012

Bijlage I Organigrammen Centraal en ondersteunende organisatie

CFO AEBI-SCHMIDT

Financieel Statutair Directeur

FinanciĂŤle administratie

Automatisering

Personeel Organisatie

Facilitaire dienst

Salaris administratie Telefoon Receptie


59

COO AEBI-SCHMIDT Technisch Directeur

maatschappelijk verslag 2012

Bijlage I Organigrammen Technical Organisation (TO)

Continuous improvement engineer Directie secretariaat

Product Management

QESH Manager

Bedrijfsbureau Planning

Manager Service Export

Order begeleiding Assemblage leider Productieleider Lassen/Spuiten

Chef magazijn

Manager Development

Manager inkoop

Konstruktie

Groepsleiders Productie, deelmontage en TO-projecten Groepsleiders Lasserij, Poederlakkerij Groepsleiders magazijn Development Electronics

Werkplaats Ontwikkeling

Leveranciers Manager

Materiaal Verwerving

Handboeken

Tekenkamer

Development De-icing

Inkoper

Development TO-projecten


60

maatschappelijk verslag 2012

Bijlage I Organigrammen Local Sales Organisation (LSO)

CCO AEBI-SCHMIDT België

Nederland

Head of Business Area Direct Sales and Service Commercieel Directeur

Management Assistent België

Secretariaat PR Communicatie

Sales manager België Verkoop buitendienst

Verkoop buitendienst NL

Sales coördinator

Sales coördinator NL Verkoop binnendienst NL

Werkplaats Aartselaar

Manager Service Nederland en België

Werkplaats Holten

Onderdelenverkoop België

After sales NL

Onderdelenverkoop NL

Service engineer

Logic Support

Werkplaats Leimuiden

After sales België

Trainingcenter

Projecten Nederland

Service coördinator

Service managers

Werkvoorbereiding

Service monteurs

Service monteurs

Inkoop Onderdelenproductie NL


61

maatschappelijk verslag 2012

Bijlage 2 Verklaring GRI toepassingsniveau check


Colofon

Redactie Aebi Schmidt Nederland BV Advies Kirsten Kossen, Beco, onderdeel van Ernst & Young Concept en Design HMR reclame & marketingadviesbureau Fotografie Nido Winter Experience: Masterphoto.nl - Marco Kuijpers Image fotografie Aebi Schmidt: Loods B - Joost Berndes Contact Wij ontvangen graag uw reactie op het maatschappelijk verslag. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Bertus Wessels (QESH Manager), voor algemene vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot Arjan Ester (Commercieel Directeur). Aebi Schmidt Nederland Handelsweg 8, 7451 PJ Holten Postbus 30, 7450 AA Holten Tel. +31 (0) 548 370000 Fax +31 (0) 548 370233 E-mail info-nl@aebi-schmidt.com www.aebi-schmidt.nl


Handelsweg 8, postbus 30, 7450 AA Holten tel. +31 (0) 548 370000, fax +31 (0) 548 370233 info-nl@aebi-schmidt.com, www.aebi-schmidt.nl

Profile for Aebi Schmidt Nederland

Maatschappelijk Verslag  

In 2010 hebben wij ons duurzaamheidsverslag uitgebracht. Vervolgens heeft Aebi Schmidt hard gewerkt aan de verdere integratie van maatschapp...

Maatschappelijk Verslag  

In 2010 hebben wij ons duurzaamheidsverslag uitgebracht. Vervolgens heeft Aebi Schmidt hard gewerkt aan de verdere integratie van maatschapp...

Advertisement