หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ ธันวาคม 2564

Page 1

เวียตเจ็ทสนับสนุนบานสะพรัง่ ณ เชียงราย ชวนบินเทีย่ วงานเชียงรายดอกไม้งาม สายการบินไทยเวียตเจ็ทสนับสนุน “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย” ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวของ จังหวัดเชียงราย (Blooming Chiangrai) ชวนบินเที่ยวงานเชียงรายดอกไม้งาม ชมความงามดอกไม้ นานาพันธุ์ สุวรรณภูมิ/ภูเก็ต/ หาดใหญ่ บินตรงเชียงราย แค่ 495 บาท อ่านต่อหน้า 11

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเภษเชียงราย ปีที่ 34 ฉบับที่ 0561 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

ราคา 10 บาท

“ดอยตุง” ชวนขึน ้ เขาแอ่วงาน

“สีสน ั แห่งดอยตุง ครัง้ ที่ 8”

ผุดโปรเจคสร้างบริษทั จำ�ลอง

ช่วยนักเรียนชนเผ่าทีข่ าดโอกาส

ค้นหาความสดชืน ่ ของธรรมชาติผา่ นโลกดิจท ิ ลั

ในเทศกาลความสุขส่งท้ายปี

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับ หจก.ชมศิลป์ กรุป๊ ผุดโปรเจคสร้างบริษทั จำ�ลอง KCTCS Group เพือ่ ช่วยเหลือ นักเรียนชนเผ่าที่ขาดโอกาสทางสังคม และนำ�ผลผลิตจากดอยสูง ของจังหวัดเชียงราย มาแปรรูป สร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่ม มูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรต่อไป อ่านต่อหน้า 11

รัฐบาลญีป ่ น ุ่ ให้การสนับสนุนโครงการจัดหา รถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์ให้พะเยา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) ชวนเทีย่ วงาน “สีสันแห่ง ดอยตุง ครั้งที่ 8” อ่านต่อหน้า 11

รัฐบาลญีป่ นุ่ เห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถตูพ้ ร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์สำ�หรับศูนย์การศึกษา พิเศษประจำ�จังหวัดพะเยา ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพือ่ พืน้ ฐานและความมัน่ คง ของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ซึง่ ได้จดั พิธลี งนามความตกลงระหว่าง นายมัทสึโมะโตะ ฮิโรชิ กงสุลใหญ่ ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับ นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำ�นวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ�จังหวัดพะเยา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผ่านทางออนไลน์ อ่านต่อหน้า 11

อ่านต่อหน้า 11


หน้า

2

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0561


หน้า

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0561

3

มทบ.37 ติดตามการดำ�เนินงานของศูนย์การเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ให้กับชาวบ้านชุมชน บ้านสันมะแฟน ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37 มอบหมายให้ พ.อ.จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ เสธ.มทบ.37 ติดตามการดำ�เนินงานของศูนย์การเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน บ้านสันมะแฟน และมอบเมล็ดพันธุผ์ กั พระราชทานให้กบั ชาวบ้านชุมชน บ.สัน มะแฟน ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อนำ�ไปปลูกบริโภคลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ประชาชนเข้า รับเมล็ดพันธุผ์ กั พระราชทาน จำ�นวน 5 ราย ผลการปฏิบตั เิ ป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ พ.อ.จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ เสธ.มทบ.37 ได้กล่าวขอบคุณประชาชนที่เข้า ร่วมพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน โดยขอให้นำ�ไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และนำ�ไปต่อยอดให้กับประชาชนในพื้นที่ บ้านสันมะแฟน เพื่อลดค่าใช้จ่ายเพื่อรายได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งขอความร่วมมือให้ อบต.ธารทอง ได้มาให้ข้อมูลความรู้ในการปลูกพืชผักด้วย

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนาย ชาตรี บุญนาค ผูต้ รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว น้อมนำ�มาถวายพระสงฆ์ผจู้ �ำ พรรษาถ้วนไตรมาส ในพิธถี วายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระ สิงห์ พระอารามหลวง ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ่ วและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วและเพิม่ ช่องทางการตลาดท่องเทีย่ วจังหวัดเชียงราย เทีย่ วเชียงรายสไตล์ New Normal มีพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระ ท่องเทีย อารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ประชาชนเข้าร่วมพิธี มียอดปัจจัยถวายพระราชกุศล เป็นเงิน 1,470,270 บาท ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นางสิริรัตน์ เปิดงาน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มช่องทางการตลาดท่องเที่ยว โอภาพ ผู้อำ�นวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวัง นำ�ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของสำ�นักงาน จังหวัดเชียงราย “เที่ยวเชียงราย สไตล์ นิวนอมอล (Visit Chiangrai by New Normal Style)” วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมปฏิบัติงานพิธี และร่วมพิธีในครั้งนี้ ตามทีจ่ งั หวัดเชียงราย ได้ก�ำ หนดจัดกิจกรรมส่งเสริมปีการท่องเทีย่ ว และ จังหวัดเชียงรายและชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัย รับโล่เชิดชูเกียรติ เพิ่มช่องทางการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย “เที่ยวเชียงราย สไตล์ นิวน (Visit Chiangrai by Nwe Normal Style)” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จากนายกรัฐมนตรี อมอล กิจกรรมต่อยอดมาจากกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วจังหวัดเชียงราย ปีการท่องเที่ยวเชียงราย 2564 Visit Chiangrai Year 2021 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และสร้างให้เชียงรายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในใจของ กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการพัฒนาและสื่อสารการท่องเที่ยวจังหวัดในยุค New Normal ผ่านช่องทางออนไลน์ให้น่าสนใจให้เข้ากับยุคสมัย และยังได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ประกอบการ ด้านท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้า เชียงราย

กล่าวสำ�หรับจีนและสหรัฐฯ ในปัจจุบันทั้งคู่กลายมาเป็นคู่แข่งเกือบจะกลายเป็นขมิ้นกับ ปูนกันหลายครั้งหลายครามาแล้ว ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้นำ�แต่ละยุคสมัย อย่างเมื่อกลางเดือน พ.ย.ที่ ผ่านมาก็มีเรื่องไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับการมีอิทธิพลย่านอินโด-แปซิฟิกที่อยู่ใกล้บ้านเรามาแล้ว ผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องจับตาเมื่อ มหาอำ�นาจทั้ง 2 ต่าง ก็เป็นช้างสารมหาอำ�นาจด้วยกันทั้งคู่ ผู้นำ�จีนยุคใหม่ในปัจจุบันก็มีฤทธิ์เดชและมีวิสัยทัศน์เป็นเยี่ยมอยู่แล้วในการนำ�พาประเทศเข้า สู่ยุคดิจิทัล

จาก“เมต้า”.. มาจบที่ “ไม้ดอกฯ” เชียงราย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ตึกสันติ ไมตรี (หลังใน) ทำ�เนียบรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผูบ้ ริหารกระทรวง วัฒนธรรม จัดพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุด ยอด ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ในการนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสุภา พรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เข้ารับโล่รางวัลผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนชุม ชนฯ และนายสมชาย วงค์ชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 / ประธานชุมชนท่องเที่ยวไทลื้อศรีดอนชัย เข้ารับ โล่รางวัล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยมี นายพิสนั ต์ จันทร์ศลิ ป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และนายธนนิตย์ นุชเทียน คณะ กรรมการชุมชนท่องเที่ยวไทลื้อศรีดอนชัย ร่วมในพิธีรับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าว

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์

นายโชติศิริ ดารายน นายวัง นอรัตน์ ผศ.สุรพล เวียงนนท์

คณะที่ปรึกษา

คุณอนงค์ศรี สิทธิอาษา คุณอธิคม นลินตระกูล รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย ผศ.ดร.วิรุฬสิริ ใจมา

คณะผู้สื่อข่าว

นายวารินทร์ สุตะวงศ์ นายสิทธิกร แก้วจีน นายทนงศักดิ์ รู้ท�ำ นอง นางสุวิมล กันธิยะ นายอัคร์พล เทพนิล

นักเขียนประจำ� นายชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ นายสมฤกษ์ พรปรีชา นางสาวสุนันทา คำ�ดี

ประจำ�กองบรรณาธิการ นายสมยศ นางแล นางสาววนิดา สุขเกษม นางสาวเข็มอักษร สุเตนัน

บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา ผู้ช่วยบรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ

สังคมโลกของเราเรากำ�ลังก้าวเข้าสูย่ คุ เทคโนโลยีใหม่ ทีเ่ รียกว่า เมต้าเวิรส์ (Metaverse) ซึง่ เป็นนวัตกรรมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงและพัฒนาใหม่ของบริษทั เฟซบุก๊ แล้วเปลีย่ นชือ่ ใหม่(บ.เม ต้าเวิรส์ )ดังกล่าว ให้เชือ่ มโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ทเี่ หนือชัน้ ไปอีกขัน้ สามารถสร้างและผสาน ระบบนิเวศต่างๆ บนโลกของเราที่เป็นจริงอยู่แล้ว ให้เข้ากับโลกเสมือนจริง หรือที่เราเรียก “โลกจำ�แลง -โลกทิพย์” อะไรทำ�นองนี้ ด้วยการอาศัยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) ช่วยเสริมเชื่อมโยงให้เสมือนจริง ให้กลายเป็นสังคมแห่งการเรียน รู้เสมือนจริงได้ในทุกๆ เรื่อง ตั้งแต่การศึกษา การบริหาร การท่องเที่ยว การลงทุน อีก ทั้งด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ได้อยางง่ายดาย ด้วยโลกเสมือนจริง ง่ายๆ อย่างเคยเห็น เช่น การเล่นเกม การขับรถยนต์บนหน้าจอคอมพ์ รวมทัง้ รถยนต์ไฟฟ้าทีไ่ ร้คนขับ เป็นต้น และ ฯลฯ อย่างล่าสุด รัฐบาลกรุงโซล เกาหลีใต้ ประกาศว่าจะเป็นเมืองแรกที่จะนำ� Metaverse มาใช้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน Seoul Vision 2030 ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจยิ่ง อย่างไรก็ตาม ณ วันนี้...แม้เทคโนโลยีจะล้ำ�หน้าไปมากเพียงใด สังคมโลกของเราก็กำ�ลัง เผชิญภัยพิบตั ติ า่ งๆ รอบด้านทัง้ ภัยทีเ่ กิดจากการกระทำ�ของมนุษย์เอง และภัยทีเ่ ป็นปรากฏการณ์ ที่เป็นธรรมชาติมากมายตามที่ปรากฏเป็นข่าวให้เห็นแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโรค ร้ายชนิดต่างๆดังปัจจุบัน น้�ำ ท่วม แผ่นดินไหว น้�ำ ทะเลเซาะฝั่ง พายุชนิดต่างๆทั้งในและต่าง ประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนับวันจะรุนแรงมากขึ้นๆ ในทุกๆ ปี บ้างก็ ว่า หนักที่สุดในรอบ 30, 50 ปี หรือ หนักที่สุดในรอบ 100 ปี....เชื่อว่านับวันจะรุนแรงมาก ขึ้นหากมนุษย์ในโลกเมินเฉยในการแก้ปัญหา... นักวิทยาศาสตร์ นักภูมิศาสตร์ นักฟิสิกส์ ทั่วโลกต่างสรุปตรงกันว่า เป็นเพราะเกิด “ภาวะโลกร้อน” หรือ Global Warming อย่างที่เราคุ้นหูกันมานาน ซึ่งมีส่งผลกระทบให้ “การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ” หรือที่เรียกกันว่า “Cimate Change” นั่นเองจึงทำ�ให้ เกิดภาวะโลกร้อน หรือ Global Warming อย่างที่เราคุ้นหูกันมานาน ซึ่งมนุษย์เราก็มีส่วน ทำ�ให้เกิดภัยพิบตั เิ หล่านีท้ งั้ ทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจในระบบ ทุนนิยมเกือบทั่วโลก

คุณบุญเวทย์ ศรีพวงใจ คุณสมใจนึก เองตระกูล ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์ คุณนวพรรณ สังเวียนวงศ์ นางสาวระวิวรรณ ทองสังข์ นายสุธรรม อินทะหลุก นายศุภกิตติ์ ชัยชนะ นายสมพล สวรรค์พรหม นายพงศกร ตันสุวรรณ นายนิพนธ์ ปรีดาผล นางศรสวรรค์ กองแก้ว นายจำ�นง กันแสงแก้ว นางสาววิจิตตรา คำ�ภิระวงศ์ นางสาวมาริสา หว่างเชื้อ

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายศุภกร สิทธิกรวนิช

สำ�นักงานเลขที่ 612/52 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-713858 โทรสาร. 053-740517 E-mail: chiangrainews@hotmail.com, chiangrainews2@gmail.com

ที่มา : Google.com เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อ 31 ต.ค.-12 พ.ย.’64 ที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ มีการประชุม รัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (Conference of the Parties : COP26) เพื่อควบคุมปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ และการผลักดันให้ยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ตามอุตสาหกรรมและส่วนที่เกี่ยวโยง กับการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ครั้งนี้มี 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเราด้วย ที่มีพันธสัญญาที่จะต้อง ยื่นแผนการลดการปล่อยคาร์บอนภายในปี 2030 รวมทั้งลดการตัด ไม้ทำ�ลายป่าด้วยจาก 100 ประเทศ เพื่อช่วยกันรักษาอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มเกิน 2 องศา เซลเซียสในอนาคต และให้พยายามตั้งเป้าไว้ที่ 1.5 องศาฯเพื่อที่จะป้องกัน การเกิดหายนภัย ต่างๆ จากการเปลีย่ นสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ลวร้าย ตามข้อตกลงทีก่ รุงปารีสเมือ่ 2015 สิง่ ทีส่ ร้าง ความประหลาดใจให้ทปี่ ระชุมครัง้ นี้ ทัง้ จีน และ สหรัฐ ต่างยินดีทจี่ ะมีสว่ นร่วมอย่างเต็มทีต่ าม ข้อตกลงที่ปารีสฯ ดังกล่าว เพราะทั้ง 2 ประเทศนี้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ถึง 43 % ของ โลกเลยทีเดียวหลังจากที่ไม่เคยแยแสเหินห่างมาแล้วก่อนหน้านี้ ถึงแม้วา่ ... เทคโนโลยีจะเจริญก้าวล้�ำ เพียงใดก็ตามเราก็ไม่สามารถควบคุมปรากฏการณ์ ที่เป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติได้อยู่ดี... นอกจากมวลมนุษยชาติทั้งหลายจะมีจิตตระหนักและ สำ�นึกร่วมกันในเรื่องการรักษาระบบนิเวศของโลกเราเท่านั้น....

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ (พรรคการเมืองของจีน) มี มติและ ประกาศยกฐานะให้โลกรู้ว่า “สี จิ้นผิง” ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ให้เป็นผู้นำ�ดำ�รงอยู่ตลอด ไป และมีฐานะเท่ากับ “เหมา เจ๋อตุง” และ “เติ้ง เสี่ยวผิง” 2 ผู้น�ำ ที่ยิ่งใหญ่ในอดีต .ตั้งแต่ ก่อตั้งพรรคคอมมมิวนิสต์ในอดีตเมื่อ 100 ปีที่ผ่านมา... หากมองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศของผู้นำ�อย่าง “สี จิ้นผิง” แล้วเป็นที่ครั่นคร้าม ของประเทศต่างๆ ยิ่งนัก ขณะเดียวกันยุคนี้เปิดรับและต้องการคนเก่งและมีความสามารถ จากทัว่ โลก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ มาช่วยด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอนาคต ต่อไปและมีเข็มมุง่ เป็นผูน้ ำ�โลกในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับโลก แบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 1.ภายในปี 2025 จะเพิ่มทุนในการทำ�วิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นในประเทศ 2.ภายในปี 2030 จะเป็นประเทศซึ่งดึงดูดคนเก่ง ที่มีฝีมือทักษะสูงจากทั่วโลกเข้าไปทำ�งานใน ประเทศอย่างเต็มที่ และ 3. ภายในปี 2035 จีนจะกลายเป็นประเทศที่มีความสามารถในการ แข่งขันสูงทุกๆ ด้านในระดับโลก ...นีค่ อื วิสยั ทัศน์และเข็มมุง่ ของผูน้ �ำ จีนยุค “สี จิน้ ผิง” ...ไม่เหมือนบางประเทศ ทีผ่ ใู้ หญ่ ไม่ยอมคุยและยอมรับความคิดเด็กๆ ในยุคเจนฯใหม่..และปิดประตูกั้นขวาง มองคนเห็นต่าง เป็นศัตรู มีแต่จะจ้อง จับผิด และยัดเยียดข้อหา จำ�กัดเสรีภาพต่างๆ นานา ของเขาไปทัว่ ...!!? คอลัมน์ “ฝากไว้ให้คิด” เชียงรายนิวส์ ฉบับนี้พาท่านตระเวนไปไกลเกือบรอบโลกเลยที่ เดียว...แต่สุดท้ายก็ต้องหันมามองท้องถิ่นเราบ้าง อย่างคำ�กล่าวที่ว่า ... “คิดกว้าง มองไกล... แต่ใส่ใจท้องถิ่น” (“Think globally, act locally”...ช่วงเดือน ธ.ค.’64 - ม.ค.’65 นี้ เชียงราย มีงานสำ�คัญที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง อย่างเมื่อต้นเดือน 1- 5 ธ.ค. เชียงรายได้ เปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยวไปแล้วที่ลานวัฒนธรรมศาลากลางหลังแรก ตามที่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.เชียงราย ร่วมกับ อบจ.เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย นายวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท.เชียงราย ดร.อนุรตั น์ อินทร ปธ.หอการค้าเชียงราย นพ.วัชรพงษ์ คำ�หล้า สาธารณสุข เชียงราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวเตรียมเปิดรับการท่องเที่ยวและกระตุ้น เศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด Blooming Chiangrai (บุปผางามบานสะพรั่ง ทั้งเชียงราย) มีดอก ไม้งามและแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย พร้อมเตรียมเข้าสู่การเป็นจังหวัดเขต Blue zone แห่งการท่องเที่ยว ในเขต 11 อำ�เภอ นำ�ร่อง ได้แก่ อ.เมืองเชียงราย พาน เชียงของ เทิง เวียงแก่น แม่สรวย แม่จัน เชียงแสน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และ เวียงป่าเป้า แต่ละอำ�เภอ มีของดี ๆ ซ่อนอยู่มากมาย ส่วนงานใหญ่หลักๆ ประจำ�ปีก็มีอยู่แล้ว (งานอื่นๆ ค้นได้ในโซเชียลฯ) ดังนี้ 1.มหกรรม ไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 18 ธ.ค.’64 - 1 ม.ค.‘65 จัดโดย อบจ.เชียงราย มีแสง สี ใน 7 ลานแสดงงานต่างๆ ที่หลากหลายน่าสนใจมาก ณ สวนไม้งามริมน้ำ�กก (ศูนย์ราชการ) อ.เมือง จ.เชียงราย 2. เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 18 จัดโดย เทศบาลนครเชียงราย ทั้ง 2 งานใหญ่ๆ นี้ มี อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกอบจ. และ วันชัย - (รัตนา) จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีฯและคณะ ผู้บริหารทั้ง 2 องค์กรร่วม รับผิดชอบงานใคร...งานมัน..แต่มี วัตถุประสงค์และเป้าหมายเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ด้วยการดึงนักท่องเทีย่ วมาช่วยสร้างความ เจริญแก่ท้องถิ่นด้วยกันทั้งคู่ในทุกๆ ปี อย่างสม่�ำ เสมอ ทั้ง 2 แห่งมีความโดดเด่นต่างกัน อย่างน่าชื่นชม จริงๆ ... เห็นยังละครับว่า ต่อไป...เราอาจจะใช้เทคโนโลยี “เมต้า” มาใช้ในการจัดงานไม้ดอกฯ ดังกล่าวก็เป็นได้ในอนาคต แหม...วันนี้ผมพาไปรู้เรื่องต่างๆ เสียไกลลิบ... ที่สุดก็มาถึงจั่วหัว เรื่องวันนี้... จาก “เมต้า..” .. มาจบที่ “ไม้ดอกฯ” เชียงราย.. จนได้...!!


หน้า

4

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0561

วัดท่าข้ามศรีดอนชัย จัดงานมหาบุญจุลกฐินถิ่นไทลื้อบ้านศรีดอนชัย โดยจัดกิจกรรมดังนี้ พิธีอัญเชิญพระอุปคุต พิธีบวงสรวงพระพุทธชินสีห์ (หลวงพ่อสำ�เร็จ) พิธีสืบชะตา พิธีเปิดกาดหมั้ว ครัวแลง (ตลาดแบบโบราญ) พิธสี มโภชมหาบุญจุลกฐิน จุดประทีปและปล่อยโคมลอย ถวายเป็นพุทธ บูชา พิธีตักบาตรพระอุปคุตตามตำ�นานแด่สามเณร โดยได้ รั บ ความเมตตาจากพระเดชพระคุ ณ พระพรหมวชิ ร คุ ณ (หลวงพ่ อ ไพบู ล ย์ สุมงคโล) ร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ โดยมีพระครูสุจิณวรคุณ เจ้าคณะตำ�บลศรีดอนชัย/เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม ศรีดอนชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางอัมพร โชติรัชสกุล เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วย นายศุกร์ค�ำ วงศ์ชัย กำ�นันตำ�บลศรีดอนชัย นายสมชาย วงศ์ชัย ผู้ใหญ่บ้านศรีดอนชัย หมู่ 7 ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ตำ�บลศรีดอนชัย อำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในการนี้ นายพิ สั น ต์ จั น ทร์ ศิ ล ป์ วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด เชี ย งราย ได้ นำ � ข้ า ราชการ เจ้าหน้าที่ ของสำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานมหาบุญจุลฐินถิ่นไทลื้อศรีดอนชัย ในครั้งนี้

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดพระแก้ว พระอาราม หลวง ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา น้อมนำ�มาถวายพระสงฆ์ผู้จำ�พรรษาถ้วนไตรมาส ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัด พระแก้ว พระอารามหลวง ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีพระรัตนมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและ ประชาชนเข้าร่วมพิธี มียอดปัจจัยถวายพระราชกุศล เป็นเงิน 1,602,401.20 บาท ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้นำ�ข้าราชการ เจ้า หน้าที่ ของสำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมปฏิบัติงานพิธี และร่วมพิธีในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัด

พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37/ผอ.ศบภ.มทบ.37 พร้อมด้วย นางอัจจิมา สถาพรผล ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.37 และคณะ เดินทางไปเยี่ยม บำ�รุงขวัญ และมอบผ้าห่มกันหนาว, ขนมคุกกีจ้ ากโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันธุด์ ี ค่ายเม็ง รายมหาราช มทบ.37 ให้กับกำ�ลังพลทหาร ตามฐานปฏิบัติการ ในพื้นที่แนวชายแดน เพื่อส่ง มอบความห่วงใย เป็นขวัญกำ�ลังใจ ให้อุ่นใจ คลายหนาว จากสภาพอากาศของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้เข้าสู่ฤดูหนาว ให้กำ�ลังพลทุกนาย พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ เพื่อ ความสงบสุข และปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน โดยมี พ.อ.ทรงภพ ชาญเดช รอง ผบ.ฉก.ม.3 ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย (ท.) พร้อมด้วย พ.ต.หญิง กรภัทธ์ โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ จนท.ปฏิบัติการฯ ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการฝึก ซ้อมแผนโต้ตอบในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัดกรณีรองรับการเปิดพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจำ�ปา ลาว โรงแรมโพธิ์วดลเชียงราย รูปแบบการฝึก “เฉพาะหน้าที่” (Functional Exercise : FEX) โดย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมมือกับสำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในสังกัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) ดำ�เนินงานวิจยั โครงการพัฒนาระบบบริหาร สถานการณ์ รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19 เพือ่ พัฒนาเป็นเครือ่ งมือสำ�หรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ณ ห้องเฮอริเทจ บอลรูม โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยมี นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำ�นวย การ GISTDA ชี้แจงโครงการ

เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.40 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธาน อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เพิม่ เกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง ณ กองบังคับการ กอง ร้อยทหารม้าที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ฐานปฏิบัติการบ้านห้วยอื้น ตำ�บลเทอดไทย อำ�เภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น 334 ถุง ได้แก่ กองร้อยทหารม้าที่ 1 หมวดทหารม้าที่ 1-3 และชุดปฏิบัติการตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ กองร้อยตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 327 เพื่อ เป็นกำ�ลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน และรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดตัวโครงการหมู่บ้านทำ�มา ประชาชน เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการ ค้าขายแห่งใหม่ ประจำ�ปีงบประมาณ 2564 “วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทำ�มือบ้านจงเจริญ” ที่ ตำ�บล จังหวัดเชียงราย นายอำ�เภอแม่ฟ้าหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ดอนศิลา อำ�เภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานคอลเลคชัน่ ใหม่ ชุด Modern Akha ที่กรมการค้าภายในเข้ามาช่วยส่งเสริมพัฒนา โดยเชิญคุณศักดิ์จิระ เวียงเก่า ดีไซน์เนอร์ และ ผูก้ อ่ ตัง้ แบรนด์บายศรี ครีเอชัน่ มาออกแบบให้มแี พทเทิรน์ ทีฉ่ กี ออกจากรูปแบบเดิมๆ รวมทัง้ พัฒนาการ ออกแบบลายปักให้มเี อกลักษณ์และร่วมสมัยมากขึน้ มีสนิ ค้าใหม่เพิม่ ขึน้ เช่น เดรส กระโปรง กางเกงม้ง เสื้อแขนกุด เสื้อจีบ เสื้อคลุมยาว กระเป๋าทรงใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อเป็นการยกระดับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ แบรนด์ Hug Villages และขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย และนิทรรศการแนะนำ�กลุ่ม กิจกรรมสาธิตการปักผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มด้วยเทคนิคการปักหลักการ 7 ข้อ ภายใต้แนวคิด “ปักด้วยมือ สัมผัสด้วยหัวใจ” นำ�เสนอผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของวิสาหกิจฯ เช่น พวงกุญแจ คีย์โคฟ เวอร์ หน้ากากผ้า กระเป๋า ย่าม ผ้าซิ่น จุดเด่นของ ผ้าปักมือ Hug Villages มาจากสองส่วนที่สำ�คัญ คือ การใช้ฝีมือแรงงานมาจาก สมาชิกทีเ่ ป็นผูส้ งู อายุ ผูว้ า่ งงาน ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยติดเตียง เกษตรกร กลุม่ ชาติพนั ธุ์ และแรงงานนอกระบบ ทีส่ ามารถสร้างการเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ ระหว่างกัน และเป็นการสร้างงานจากฐานรากในชุมชน

นายพิสนั ต์ จันทร์ศลิ ป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมให้ก�ำ ลังใจชุมชุนและคณะทีมงานถ่าย ทำ�รายการ ลายกนก ยกสยาม โดยมี พิธีกรชาย : คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล และพิธีกรหญิง : คุณถาวรีย์ ตันตราวัฒน์ (น้องปิง ปิง) พร้อมทั้งมอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ ดอนเนตร์ ผู้อำ�นวยการกลุ่มกิจการ พิเศษ พร้อมด้วย นางกัลยา แก้วประสงค์, นายกำ�พล จาววัฒนาสกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชำ�นาญ การ, นายยุทธนา สุทธสม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนางสาวทิชากร วงศ์ชัย นักวิชาการ วัฒนธรรม ลงพื้นที่ประสานและอำ�นวยความสะดวกการถ่ายทำ�รายการดังกล่าว ณ ชุมชนคุณธรรม บ้านศรีดอนชัย ตำ�บลศรีดอนชัย อำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชน ต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับประเทศ โดยมีกำ�หนดถ่ายทำ�เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564

พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37 ได้มอบหมายให้ พ.ท.เจตนา ไชยถาวร ผบ.นฝ.นศท. มทบ.37 จัดกำ�ลังพลชุด ชป.กร.นศท.มทบ.37 ประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครสอบและรับสมัคร ทหารออนไลน์ ทบ. One Stop Service คลิ๊กเดียวจบ... ครบทุกการสอบ ให้กับ เยาวชนในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย, นศท.ชัน้ ปีที่ 4-5 และประชาชนชุมชนรอบค่าย เพือ่ ให้รบั ทราบรายละเอียด โครงการ รับสมัครสอบและรับสมัครทหารออนไลน์ ทบ. One Stop Service คลิ๊กเดียวจบ... ครบทุกการ สอบ เพือ่ ให้ผทู้ สี่ นใจมีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ซึง่ ทบ.ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับ ราชการนายทหารชัน้ ประทวนประจำ�ปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์แบบรวมการ จำ�นวน 3,080 อัตรา

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมจอมกิติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายวุฒิชัย เสาวโกมุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำ�นักงานศาลยุติธรรม นำ�โดยนายภีม ธงสันติ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้ช่วย ผู้พิพากษาที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 75 ภาควิทยาการ และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาสภาพภูมิศาสตร์สภาพปัญหาสังคมเศรษฐกิจ รวมถึงการป้องกันปราบ ปรามและลงโทษผู้กระทำ�ผิดทางอาญาในจังหวัดเชียงราย

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกับ Fitbit Singapore Pte Ltd. , บริษทั ซีอาร์ซี สปอร์ต จำ�กัด, บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มหาชน), โรงพยาบาลนครธน บริษัท อีโวลูชั่น เวลส์เนสส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด และ บริษทั เวอร์จนิ้ แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จำ�กัด ชูความเป็น Sports Lifestyle Destinations จัดกิจกรรมเอาใจคนรักสุขภาพ และการออกกำ�ลังกายร่วมสนุกในแคมเปญ “Step Up Challenge” แข่งขันสะสมนับก้าวเดิน-วิ่ง-ชิม-ช้อป เพื่อลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 10 สาขา ทั่วประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, เวสต์เกต, ชลบุรี, ลำ�ปาง, พิษณุโลก, เชียงราย, เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, สุราษฎร์ธานี, และ สมุย โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. – 9 ธ.ค.นี้ ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง Scan QR Code แคมเปญ Step up และเช็คอินในแบบวิถี social distancing โดยสามารถติดตามรายละเอียด กิจกรรมเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook เซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวัล สาขาที่ร่วมรายการ

ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม คณะทำ�งานเพื่อรองรับมาตรฐาน SHA Plus โดยมีนายสรรเสริญ ศีติสาร รองผู้อำ�นวย การ ททท. สำ�นักงานเชียงราย พร้อมด้วยคณะทำ�งานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อประเมินสถาน ประกอบการด้านการท่องเทีย่ วในจังหวัดเชียงราย ทีส่ มัครขอรับการรับรองมาตรฐาน SHA+ สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว โดย ททท.สำ�นักงานเชียงราย ได้เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการในการยก ระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไปพร้อมกับด้านสุขอนามัยหรือมาตรฐาน SHA (Standard Health Administration) 10 ประเภท ประกอบด้วย โรงแรม ทีพ่ กั และโฮมสเตย์ ภัตตาคาร ร้านอาหาร นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว บริษัทนำ�เที่ยว ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้า อื่นๆ การจัดกิจกรรม จัดประชุม โรงละคร โรงมหรสพ ยานพาหนะ สุขภาพและความงาม กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ในจังหวัดเชียงรายได้รับมาตรฐาน SHA แล้วกว่า 244 แห่ง ณ ร้านอาหารท่าน้ำ�ภูแล


หน้า

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0561

ทิพยประกันภัยอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระสังฆราช ทอดถวาย ณ วัดป่ารวกใต้ จ.เชียงราย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้ ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย เพื่ออัญเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำ�พรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดป่ารวกใต้ จ.เชียงราย เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เพื่อนำ�ปัจจัยสมทบ ทุนสร้างบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานและถาวรวัตถุภายในวัด ที่ชำ�รุดทรุดโทรม พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ รวมถึง คณะกรรมการ ที่ปรึกษาบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ทิพยประกันภัย และประชาชน ร่วมพิธี ณ วัดป่า รวกใต้ จ.เชียงราย

UN WOMEN จับมือ SCENARIO ทิพยประกันภัย และองค์กรภาคีประกาศความร่วมมือ รณรงค์ต่อต้านและ ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง และ LGBTQIA+ ภายใต้แคมเปญ “ORANGE THE WORLD” ในประเทศไทย ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) นำ� TIP RAINBOW ผนึกกำ�ลังจับมือกับ คุณจิณณวัตร สิริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเนริโอ จำ�กัด (SCENARIO) พร้อมด้วยคุณซาร่าห์ นิบบส์ ผู้รักษาการแทนผู้อำ�นวยการ องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ประจำ�

5

ทิพยประกันภัย ล้ำ�จับเทรนด์ Metaverse Human เปิดตัวน้อง “วันนี้” (WUNNI) Virtual Influencer คนแรกของวงการประกันภัยไทย ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮ ลดิ้งส์ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย ตอกย้�ำ ความเป็นผูน้ �ำ ด้าน Digital Insurance จับเทรนด์ Metaverse Human เปิดตัว TIP Next Generation น้อง “วันนี”้ (WUNNI) Virtual Influencer สาวสวยอายุ 22 ปี คนแรกของวงการ ประกันภัยไทย ทีม่ าพร้อมความสดใสและ ล้ำ�สมัย มาสร้างประสบการณ์ Virtual Community ก้าวเข้าสู่ Metaverse โลก เสมือนเหนือจินตนาการไร้ขดี จำ�กัดไปด้วย กัน สะท้อนความเป็นผู้นำ�ด้าน Digital Insurance สร้างสรรค์นวัตกรรมประกัน ภัย เพื่อตอบสนองความต้องการในยุคปัจจุบันที่โลกเสมือนใกล้เคียงกับโลกของความเป็นจริงเข้าไป ทุกทีหรือแทบจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน โดยน้องวันนี้จะเข้ามาทำ�หน้าที่ Virtual Influencer ตัวแทน ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ น้องวันนี้ ได้บอกถึงความรู้สึกว่า “วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกับทิพยประกัน ภัย ตอนพี่ๆทีมงานติดต่อเข้ามาดีใจมากๆ พอตกลงและได้คุยงานกัน เห็นแพลนแล้ว รู้สึกตื่นเต้น มากๆๆ วันนี้ดีใจมากๆ ที่พี่ๆ ทุกคนเปิดรับ Meta Human และให้วันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเดิน ทางสู่อนาคตด้วยกันค่ะ” สามารถติดตามผลงานของน้องวันนี้ (WUNNI) Virtual Influencer คนแรกของทิพย ประกันภัยและวงการประกันภัย ได้ทางทุกช่องทาง Digital ของทิพยประกันภัย และInstagram @callmewunni และ @dhipaya_insurance

ทิพยฯ กวาด 2 รางวัลใหญ่บริษัทประกันวินาศภัยดีเด่น ตอกย้ำ�ผู้นำ�บริษัทประกันเบอร์หนึ่งของไทย

ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ UN WOMEN (ยูเอ็นวีเมน) ร่วมกับองค์กร ภาคี ข้าวแสนดี และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมผนึกกำ�ลังเพื่อส่งเสริมความ เสมอภาคระหว่างเพศ รณรงค์ตอ่ ต้านและยุตคิ วามรุนแรงในทุกรูปแบบต่อผูห้ ญิง และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) ร่วมจัดงาน “ORANGE THE DAY” เพือ่ ประกาศจุดยืนร่วมกันอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยซูเปอร์สตาร์ ของไทย คริสติน่า อากีล่าร์, ลูกเกด เมทินี, ทาทา ยัง, แจ๊สซี่ ชูว์เทอร์ และ รัศมีแข (VTR) ร่วมพูดคุยถึงมุมมองของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง พร้อม แชร์ประสบการณ์และส่งสัญญาณเพือ่ ความเป็นหนึง่ เดียวพร้อมกันทัว่ โลก ในวัน ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงสากล และ วันยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ วัน พฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณลานเอเทรียม 2 สยามเซ็นเตอร์

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ. ทิพย กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย เข้ารับรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 1 ประจำ�ปี 2563” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และ รางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่ สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น ประจำ�ปี 2563” จาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในงาน พิธมี อบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ประจำ�ปี 2564 สำ�หรับในปีนี้มีการจัดงานในรูปแบบไฮบริด ออนไลน์ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วย โดยรางวัลทัง้ 2 รางวัลนี้ บริษทั ฯได้รบั การคัดเลือกจากสำ�นักงาน คณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่คัดเลือกบริษัทประกันภัย ที่มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีศักยภาพในการดำ�เนินงาน มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เพื่อเป็นการส่งเสริมบริษัทประกันภัยที่รักษาไว้ซึ่งคุณภาพการดำ�เนินงาน และบริการประชาชน รวมถึงบริษัทฯยังมีทิศทางและกลยุทธ์ดำ�เนินธุรกิจสู่การเป็นผู้น�ำ ประกันภัยด้านดิจิทัล ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการที่ตอบสนองประชาชนโดยนำ�นวัตกรรมเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม


หน้า

6

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0561

มฟล. จัดคอร์สเรียนออนไลน์ the Virtual Novel Technology for Food Production Course รพศ.มฟล. ฉีดวัคซีนโควิด-19 สูตรไขว้ให้ประชาชน ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง (รพศ.มฟล.) ได้ด�ำ เนินการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้กับประชาชนที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป พักอาศัยอยูใ่ นจังหวัดเชียงราย และเป็นผูท้ ไี่ ม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน ทีไ่ ด้ลงทะเบียนเข้ารับการฉีด วัคซีนเข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 ผ่านทาง รพศ.มฟล. ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมตำ�บล (4 แห่ง) โดยเป็นวัคซีนสูตรไขว้ เข็มที่ 1 AstraZeneca + เข็มที่ 2 Pfizer มีวัคซีนจำ�นวนทั้งหมดใน รอบนี้ 1,843 โดส ทั้งนี้ รพศ.มฟล. จะทยอยฉีดวัคซีนให้ผู้ที่ได้รับยืนยันการลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลักดันให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และลดความรุนแรงของโรคหากติดเชื้อ ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ได้ รับวัคซีนทั้งหมด 11,282 คน คิดเป็นร้อยละ 78.58% ของจำ�นวนทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) และบุคลากร ได้รับวัคซีนแล้วจำ�นวน 2,548 คน คิดเป็นร้อยละ 89.11% ของจำ�นวนทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดคอร์สเรียนออนไลน์ หัวข้อ the Virtual Novel Technology for Food Production Course โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 คน ระหว่างวันที่ 9-23 ตุลาคม 2564 คอร์สดังกล่าวจัดขึ้นช่วงวันหยุด ถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน จาก มหาวิทยาลัย 7 แห่ง 5 ประเทศ ประกอบด้วย Central Luzon State University ประเทศ ฟิลิปปินส์ IPB University (Institut Pertanian Bogor) ประเทศอินโดนีเชีย มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง ประเทศไทย Sebelas Maret University (UNS) ประเทศอินโดนีเชีย Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเชีย Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศ มาเลเชีย และ University of Tsukuba (UT) ประเทศญี่ปุ่น นอกจากความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของเทคนิคการแปรรูปอาหารใหม่ กระบวนการ แปรรูปอาหารใหม่ การประยุกต์และผลกระทบต่อคุณสมบัตแิ ละคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผูเ้ ข้ารับ การอบรมครั้งนี้ ยังได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทอรนิกส์ (e-certificate) ด้วย

นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงราย คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดโปสเตอร์รณรงค์วินัยจราจรระดับประเทศ จัดโดยบริษัทประกัน MSI และมูลนิธิเมาไม่ขับ

ว.การแพทย์พื้นบ้านฯ มร.ชร.ไหว้ครู-ทำ�บุญสถาบันเปิดศูนย์บริการแพทย์ไทยเพื่อชุมชน

เมือ่ วันที่ 15 พ.ย.2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุง่ ไธสง อธิการบดี เป็นประธานพิธไี หว้ครูแพทย์แผน ไทย พิธีทำ�บุญสถาบัน และการปาฐกถาชีวโกมารภัจจ์ ครั้งที่ 5 เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการ แพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วิทยาลัยการแพทย์พื้น บ้านและการแพทย์ทางเลือก โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทาง เลือก ร่วมเปิดศูนย์บริการแพทย์ไทยเพื่อชุมชนเปิดป้าย “คลินิกสาธิตแพทย์ไทย STAM2002” และเปิดป้าย “ร้านสาธิตยาไทย STAM 2002” อีกด้วย ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นศูนย์เรียนรูแ้ ละพัฒนาพืน้ ที่ การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงราย คว้าชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ประกวดโปสเตอร์งานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และการค้ามนุษย์ จ.เชียงราย ปี 2564

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ได้รับรางวัลประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ อิสระ, ช่วยเหลือ, ความหวัง, โอกาส เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ใน “งาน รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย ประจำ�ปี 2564” โดย นายขวัญอนันต์ จันทาพูน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คณะ ครุศาสตร์ ผลงาน “โบยบินสู่อิสรภาพ” คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร นายพิสิษฐ์ หมั่นขัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ สำ�นักวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงาน “นรกบนดินที่รอการช่วยเหลือ” และนายธีร เทพ อินปิก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ สำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ ผลงาน “Human Factory Nightmare” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ เงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้มีนักเรียน นิสิต และนักศึกษาของสถาบันการ ศึกษาในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำ�นวนมาก งานดัง กล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมกาสะลองคำ� มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย โดยความร่วมมือของศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จงั หวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน คปค. หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ และองค์กรเอกชนในจังหวัดเชียงราย

Robinson Celebration Sale #สุขกันสตาร์ทNOW ช้อปเต็มอิม่ ส่งท้ายปี สมาชิก The1 ใช้คะแนนแลกส่วนลดได้สูงสุดถึง 40% ว้าวแบบนี้ต้องไม่พลาด!! ลิสต์ไอเทมที่ต้อง ซื้อไว้รอได้เลย วันที่ 15 พ.ย. 64 - 4 ม.ค. 65 ที่โรบินสัน เชียงราย ใช้คะแนนลด เพิ่ม และรับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 30% จากเดอะวัน และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รับคูปองส่วนลดรวมสูงสุด 8,000 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน (15 พ.ย. 64 - 25 พ.ย. 64) ลดเพิ่มรวมสูงสุด 750 บาท เมื่อสแกนจ่ายด้วย Dolfin Wallet และลูกค้า AIS รับฟรี! คูปองส่วนลด 15-40% *เอไอเอส เซเรเนด รับเพิ่ม 2 สิทธิ์

ผลงานโปสเตอร์ ‘ขับไปโทรไป เตรียมตัวตาย’ ของทีมนักศึกษาชัน้ ปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย (มร.ชร.) นายพงศธร เบอร์ผัด และนาย ธนวินท์ ไชยประเสริฐ ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ ‘คน รุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร’ ประจำ�ปี 2021 จัดโดยบริษทั ประกันวินาศภัย มิตซุย สุมโิ ตโม อินชัวรันซ์ จำ�กัด สาขาประเทศไทย (MSI-Mitsui Sumitomo Insurance) ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ มีผลงานทั้งในนามบุคคลและทีม ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิตและนักศึกษาหรือ เทียบเท่า ส่งประกวดทั้งหมด 264 ผลงาน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย 98 สถาบัน แนวคิดผลงานของนักศึกษา สือ่ สารเรือ่ งการใช้โทรศัพท์มอื ถือขณะขับขีโ่ ดยไม่มอี ปุ กรณ์เสริม สำ�หรับการสนทนา เช่น หูฟงั บลูทธู หรือสมอล์ทอร์ค เพิม่ ความเสีย่ งเกิดอุบตั เิ หตุมากกว่าปกติ เนื่องจากสมาธิของผู้ขับขี่ไม่ได้จดจ่ออยู่กับการควบคุมรถ ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์ ต่างๆ ในการขับรถจึงช้าลง เช่น การเหยียบเบรกเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน ทัง้ นีอ้ บุ ตั เิ หตุกอ็ าจนำ�ไป สูก่ ารเสียชีวติ ได้เช่นกัน โดยผลงานกระตุน้ เตือนว่า การใช้โทรศัพท์ขณะขับขีโ่ ดยไม่มอี ปุ กรณ์ เสริม ที่ใช้การมัดตราสังด้วยด้ายสายสิญจน์ที่มือซึ่งถือกรวยดอกไม้ธูปเทียนแทนความหมาย ของการใช้โทรศัพท์ เป็นเหมือนการเตรียมตัวไปสู่ความตาย ซึ่งการมัดตราสังเป็นพิธีกรรม ที่กระทำ�กับผู้เสียชีวิตก่อนนำ�ร่างบรรจุใส่ในโลงศพ ในส่วนของสโลแกน ใช้การเน้นสีแดงที่ 3 คำ�คือ ขับ โทร และตาย เพื่อช่วยเน้นย้ำ�ประเด็นหลักที่ต้องการสื่อสารและให้สอดคล้อง กับแนวคิดผลงาน ทั้งนี้ ทีมนักศึกษาได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท โล่และประกาศนียบัตร

Robinson Gift Cards ส่งความ สุขไม่รู้จบ ด้วยบัตร ของขวัญโรบินสันหลาก สไตล์ ให้เลือกสรร จะ ซื้อใช้เอง หรือมอบ เป็นของขวัญก็ได้เลย พร้อมคำ�อวยพรหน้า การ์ดสุดน่ารัก เติม เงินได้ไม่อั้น ดีแบบนี้ ต้องมีกันแล้ว

Robinson Black Friday Sale #ลดใหญ่ไฟกระพริบ สูงสุด 70%* วันที่ 26 พ.ย. 64 - 6 ธ.ค. 64 ที่โรบินสัน เชียงราย พิเศษ! ใช้คะแนนลดเพิ่ม และรับเครดิตเงิน คืน รวมสูงสุด 36% จากเดอะวัน และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รับคูปองส่วนลด และ รับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 10,500 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลด เพิ่มรวมสูงสุด 750 บาท เมื่อสแกนจ่ายด้วย Dolfin Wallet และลูกค้า AIS รับคูปอง ส่วนลดสูงสุด 40%* ตามเงื่อนไข

Robinson Street Fashion Sale ไอเทมสตรีทแวร์ และยีนส์ ลดสูงสุด 70% + ใช้คะแนนลดเพิ่มได้อีกถึง 36%* จากเดอะวัน และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ งานนี้... ยิ่งช้อป ก็ยิ่งได้ วันที่ 25 พ.ย. 64 - 12 ธ.ค. 64 ที่โรบินสัน เชียงราย


หน้า

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0561

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน ร.ร.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เน้นมาตรการป้องกันโควิด-19

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการ อัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) ดำ�เนินโครงการโดยมีโรงเรียนนำ�ร่อง จำ�นวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนห้วยสัก วิทยาคม จังหวัด เชียงราย, 2. โรงเรียนชุมชนดอยช้าง จังหวัด เชียงราย, 3. โรงเรียนอมก๋อย วิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่, 4. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่, 5. โรงเรียนเวียงมอก วิทยา จังหวัดลำ�พูน และ 6. โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อบูรณาการการจัดการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาการคำ�นวณกับการทำ�เกษตรแบบประณีตใน โรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้นกั เรียนเกิดทักษะและสามารถนำ�องค์ความรูม้ าสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็น รูปธรรม อีกทัง้ สามารถนำ�ความรูแ้ ละประสบการณ์ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ ภายในโรงเรียน พร้อมทิ้งท้ายไว้ว่า “การศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง”

แสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับ “รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี” และแสดงความยินดีกับ นายวัลลภ ไม้จ�ำ ปาศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย ท่านใหม่

7

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2564 นายสมมิตร เตชะตนผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าซาง หมู่ 2 ต.บ้าน ดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย มาขอรับบริจาค ถุงยังชีพ ข้าวสาร และ น้�ำ ดื่ม จากพระมหาทศพล มหาปัญโญ ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำ�ตำ�บลบ้านดู่ (อ.ป.ต.) วัดป่าอ้อเมืองอินทร์ เพื่อนำ�ไปมอบให้แก่ประชาชน ที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ถูกกักตัว 14 วัน จำ�นวน 5 ครอบครัว

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 พระมหาทศพล มหาปัญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าอ้อ เมืองอินทร์ ฐานะประธาน หน่วยอบรมประชาชนประจำ�ตำ�บลบ้านดู่ (อ.ป.ต.) ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. บ้านป่าอ้อ ม.8 มอบถุงยังชีพ ได้แก่ ขนม ข้าวสาร อาหารแห้ง ยา สามัญประจำ�บ้าน น้�ำ ดื่ม ให้แก่ผู้กักตัว 14 วัน จำ�นวน 4 ครอบครัวในหมู่บ้านป่าอ้อ หมู่ 8 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อม ด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายยกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะกรรมการโรค ติดต่อจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เพื่อรับฟังมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมตรวจเยี่ยมการจัดเรียน การสอนของทางโรงเรียนโดยได้กล่าวชมเชยการวางมาตรการต่างๆ แต่มีความเป็นห่วงเป็นใยในครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่ยังรอวัคซีนทางเลือกจึงกำ�ชับให้มีมาตรการอื่นเพิ่มเติม โดย มี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายระดับ ตาเต ผอ.โรงเรียนบ้านสันโค้ง และคณะครู ร่วมกันต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมรักษ์ไทย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงราย จรูญราษฎร์) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตาม โครงการอัจฉริยะ เกษตรประณีต ณ โรงเรียนชุมชนดอยช้าง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนชุมชนดอยช้าง ตำ�บลวาวี อำ�เภอแม่สรวย จังหวัด เชียงราย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณ พนิช รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ในจั ง หวั ด เชี ย งราย เพื่ อ ติ ด ตาม สภาพจริ ง ของการจั ด การเรี ย นรู้ โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตใน โรงเรียน (Science Technology Innovation (STI): Smart Intensive Farming) โดยมีนาย วุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลการ ดำ�เนินงานของโครงการอัจฉริยะ เกษตรประณีต ของโรงเรียนชุมชนดอยช้าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มใน การนำ�เสนอ กลุ่มแปรรูปเบเกอรี่, กลุ่มแปรรูปอาหาร, ทีมงานออกแบบและประชาสัมพันธ์ และทีม การตลาด โดยมีพนื้ ทีก่ ารผลิตอยูท่ หี่ อ้ งเรียนสาขาบ้านใหม่พฒ ั นา ทัง้ หมดนี้ เพือ่ ให้นกั เรียนโรงเรียน ชุมชนดอยช้าง ได้เรียนรู้ในกระบวนการต่างๆ และต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต นายเกรียงไกร ฟูธรรม ผู้อำ�นวยการโรงเรียนชุมชนดอยช้าง กล่าวว่า โครงการอัจฉริยะ เกษตรประณีต โดยโรงเรียนชุมชนดอยช้าง มีนกั เรียนทัง้ สิน้ 610 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพนั ธุ์ ทางโรงเรียนได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว ทำ�ให้สามารถจัดการ เรียนการสอน ในรูปแบบ On-site ได้ และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด หลัง จากโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการแล้วได้นำ�หลักสูตรมาขยายผล โดยได้เริ่มดำ�เนินโครงการตั้งแต่ภาค เรียนที่ 1/2564 ปัจจุบันดำ�เนินโครงการอัจฉริยะ เกษตรประณีต ดำ�เนินการมาถึงระยะที่ 4 ซึ่งเป็น ขั้นตอนที่น�ำ ปัญหาและข้อผิดพลาดต่างๆ มาปรับปรุง และพัฒนาสู่ครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อโรงเรียนที่มีความสนใจในการทำ�โครงการอัจฉริยะ เกษตรประณีตนี้ต่อไป

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุรและรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 ณ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย โดยมีผู้ได้รับรางวัล ระดับประเทศ (จังหวัดเชียงราย) จำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. นายประพันธ์ ทรรศนียากร ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสหศาสตร์ รับรางวัลระดับครู ยิ่งคุณ สังกัด สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2. นายทวีพงษ์ ยศพิมสาร ครูวทิ ยะฐานะเชีย่ วชาญ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป. เชียงราย เขต 4 สังกัก สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. นายกมล สาริกานนท์ ครูวิทยะฐานะชำ�นาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สังกัด สำ�นักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดย นายวุฒิชัย เสาวโกมุท ได้กล่าวชื่นชมและยินดีกับผู้ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจใน ครั้งนี้ว่า “รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลแห่งความยิ่งใหญ่ของชีวิตที่ท่านและครอบครัวต้องภาคภูมิใจเป็น ยิ่งนัก เพราะเป็นรางวัลที่บุคคลทั่วไปไม่มีโอกาสได้รับ นอกจากท่านต้องเป็นครู มีจิตวิญญาณและ มีอุดมการณ์ในการเป็นครู ที่ต้องทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน ในการสร้างเด็กและเยาชนให้เป็นคนดี ให้ เป็นบุคคลทีส่ งั คมและประเทศชาติตอ้ งการ จึงขอให้ผรู้ บั รางวัลทุกท่านเก็บและรักษาคุณงามความดี ที่ท่านได้รับการยกย่องให้ตลอดไป” โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จ�ำ ปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในนามกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของรางวัลข้างต้น ดังนี้ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หรือ Princess Maha Chakri Award เป็นรางวัลที่สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจให้ แก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ และติมอร์ - เลสเต สำ�หรับประเทศไทย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กำ�หนด ให้มีการเสนอชื่อครู ผู้สมควรได้รับการคัดเลือก มายังคณะกรรมการการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในระดับจังหวัด โดยแต่ละจังหวัดนำ�เสนอชื่อครูผู้ได้รับ คัดเลือกตามสัดส่วนของจังหวัด ให้มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดำ�เนินการคัดเลือก นอกจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแล้ว มูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา จักรี ได้มอบรางวัลให้ครูผู้ได้รับการคัดเลือกอีก 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ แต่ปนี เี้ นือ่ งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทำ�ให้ไม่สามารถจัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ในส่วน กลางได้เช่นเดิม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงให้แต่ละจังหวัดจัดพิธีมอบรางวัล ตามความ เหมาะสม”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.บ้านหนองปึง หมู่ 19 ต.บ้าน ดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย มาขอรับบริจาค ถุงยังชีพ ข้าวสาร และน้ำ�ดื่ม จากพระมหาทศพล มหาปัญโญ ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำ�ตำ�บลบ้านดู่ (อ.ป.ต.) วัดป่าอ้อเมืองอินทร์ เพื่อนำ�ไปมอบให้แก่ชาวบ้านที่มีความเสี่ยงสูงเพราะใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ถูกกักตัว 14 วัน จำ�นวน 3 ครอบครัว

คณะลูกเสือเชียงราย ถวายพวงมาลาและราชสดุดีงาน

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตปีที่ 96

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ในนาม ผูอ้ �ำ นวยการลูกเสือจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธถี วายราชสดุดงี าน “วันสมเด็จพระมหาธีรราช เจ้า”ประจำ�ปี 2564” ครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตปีที่ 96 โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าลูก เสือ-เนตรนารี จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงรายมาร่วมพิธีถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำ�ลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ให้ก�ำ เนิดลูกเสือไทย ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คลังสมองเพื่อชีวิต ให้การสนับสนุนโครงการลีลาอาชีวะ ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดย ดร.อรพิน ดวงแก้ว ในการรับนักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ สร้างอาชีพในการขายอาหาร รถเข็น (Street Food) ซึ่งได้เริ่มโครงการมาระ ยะหนึ่ ง แล้ ว และได้ รั บ ความร่ ว มมื อ สนใจเข้ า ร่วมโครงการจากนักศึกษาและบัณฑิตใหม่ แม้จะ ประสบจากสถานการณ์ ระบาดของโรคไวรัสโคโร น่า โควิด 19 ก็ตามทีแต่ยังได้ด�ำ เนินไปตลอด จึง ได้ทำ�กิจกรรมเพื่อพัฒนาและขยายโครงการต่อไป ในปี 2565 จะกระตุน้ การรับรูใ้ ห้กบั นักศึกษาในวิทยาลัย อาชีวะ จึงได้เชิญทีมงานจากรายการ “ชวนหาเรือ่ ง” ของมูลนิธิปัญญาวุฒิ ซึ่งออกอากาศเป็นประจำ�ใน Social Media ผ่าน facebook YouTube และ Twitter มาจัดทำ�รายการภาคพิเศษ “ตั้งวงคุย” ตอนลีลาอาชีวะเชียงราย กำ�หนดวันจัดรายการสนทนาในครั้งนี้ ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ในขณะทีส่ งั คมกำ�ลังฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจหลังการระบาดของไวรัสโคโรนา covid 19 ซึง่ ทำ�ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายต้องได้รบั ผลกระทบในอาชีพ ทางไชโยแลนด์ จึงได้สนับสนุน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ในการเป็นศูนย์การเรียนรูฝ้ ึกอาชีพ โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณและสนับสนุนการใช้สถานทีท่ ี่ไชโยแลนด์ เพื่อฝึกอาชีพให้กบั ประชาชนโดยไม่ต้องเสียค่า ใช้จ่ายเป็นประจำ�ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ โดยการรับสมัครผู้เข้าเรียนเป็นไปตามความเหมาะสมและข้อกำ�หนดของทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย


หน้า

8

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0561

พิธีบวงสรวงทำ�บุญอุทิศถวายแด่พญามังราย และบุรพกษัตริย์ โครงการบูรณะองค์พระธาตุดอยจอมทอง เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงราย ร่วม ประกอบพิธบี วงสรวงและทำ�บุญอุทศิ ถวายแด่ พญามังราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37 หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ คณะศรัทธา ได้ร่วมประกอบ พิธีบวงสรวง และทำ�บุญทักษิณาอุทิศขอ

อนุญาตบูรณะ และทำ�บุญอุทิศถวายแด่บุรพกษัตริย์ บรรพชนผู้เกี่ยวข้องสถานที่แห่งนี้ ด้วยวัดพระธาตุดอยจอมทองโบราณสถานคูบ่ า้ นคูเ่ มืองเชียงรายมายาวนาน และเป็นมงคลสถานทีต่ งั้ เสาสะดือเมืองเวียงเชียงราย จำ�นวน 108 ต้น ที่พญามังรายมหาราชกำ�หนดให้เป็นชัยภูมิมงคลของการสร้างเมืองเชียงรายเมื่อปีพุทธศักราช 1805 ในการนี้ ทางวัดพระธาตุดอยจอมทอง ร่วมกับจังหวัดเชียงรายเทศบาลนครเชียงราย จึงได้มโี ครงการบูรณะองค์พระธาตุเพือ่ ให้เกิดความมัน่ คง แข็งแรง และงดงามตามพุทธศิลป์ของล้านนาโบราณสืบต่อไป

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสดำ�รงตำ�แหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงรายให้ เกียรติต้อนรับ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำ�พูน นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางมาสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนพญามังราย วัดพระธาตุดอยจอมทอง สักการะสะดือเมือง วัดดอยงำ�เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำ�รงตำ�แหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พวกเราชาวนครเชียงราย ขอต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนใหม่ทั้ง 2 ท่าน และร่วมสนับสนุนการ ทำ�งานในทุกด้านต่อไป

พิธีพระราชทานเพลิงศพ อดีตรองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

สืบฮีต ตามฮอย ย้อนรอย ประเพณียี่เป็ง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 จังหวัดเชียงราย โดยนาย ภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงราย เปิดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำ�ปี พุทธศักราช 2564 “สืบฮีตตามฮอย ย้อน รอยประเพณียี่เป็ง” ด้วยจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหน่วย งาน ภาครัฐ ภาคีเครือข่าย ร่วมกับชุมชนวัดฝั่งหมิ่น จัดงาน “สืบฮีตตามฮอย ย้อนรอยประเพณียี่เป็ง” ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงราย ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้ความสำ�คัญของวัฒนธรรมไทย และรู้จักวิถีชีวิตคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น รวมถึงความเป็นมา และวัฒนธรรมประเพณี อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ และสร้าง จิตสร้างจิตสำ�นึก ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชาติให้คงสืบไป พร้อมกันนี้นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมงาน ได้ร่วมทำ�พิธีลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้�ำ สวนสาธารณะริมน้ำ�กก ยามเย็น (หลังวัดฝั่งหมิ่น) และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดกระทง อีกด้วย

เทศบาลนครเชียงราย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีน้ำ�หลวงอาบศพ อดีตรองนายกเทศมนตรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬา แห่งจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีน�้ำ หลวงอาบศพนายทนง ดอนชัย อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาล นครเชียงราย ณ วัดเชตุพน(ถ.สันโค้งน้อย) นายทนง ดอนชัย อดีตรองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย อดีตประธานสโมสรเชียงรายซิตี้ อดีตนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย อดีต อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบ ด้วยอายุ 73 ปี โดยมีการตั้งสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย. 64 พิธีพระราชทานเพลิงศพวันอังคารที่ 16 พ.ย. 64

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ให้ก�ำ ลังใจผู้ปฏิบัติงาน จุดวัคซีนเด็ก ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย และข้าราชการเทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับนายอนุทิน เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2564 นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางบังอร มะลิดิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมี พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อ�ำ นวยการฝ่ายผลิตบุคลากร นครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ประกอบพิธีพระราชทาน ทางการแพทย์ พร้อมผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงรายฯ และผู้บริหารสาธารณสุข ลงพื้นที่ร่วมกับ ตรวจเยี่ยมให้ก�ำ ลังใจ ผู้ปฏิบัติงานจุดฉีดวัคซีนเด็ก เพลิงศพ นายทนง ดอนชัย อดีตรองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ด้วยอายุ 73 ปี สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายประกอบพิธีพระราชทานเพลิง นักเรียน ณ ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย ศพ ณ เมรุชั่วคราว ฌาปนสถานเด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย ทั้งนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ให้บริการนักเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงรายได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและ ควบคุมโรค

ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายสมัยสามัญ สมัยที่ 4

สืบสานประเพณี “ลอยกระทง” ลอยกระทง 8 ท่าน้ำ� เทศบาลนครเชียงราย คึกคัก กระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานราก

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.เทศบาลนครเชียงรายดำ�เนินการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2564 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีนายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนคร เชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และ ผอ.สำ�นัก/กอง เข้าร่วม โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเสนอญัตติในหลายเรื่องเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครเชียงราย ขอเสนอญัตติขอรับความเห็น นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ได้ลงตรวจท่าน้ำ�ลอยกระทง ทั้ง 8 ท่า ชอบในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สำ�นักการศึกษา) ที่ได้จัดอย่างสวยงาม ของเทศบาลนครเชียงราย โดยพบว่า มีประชาชนชาวเชียงราย นักท่องเที่ยว เดินทางมาร่วมลอยกระทงกันจำ�นวนมาก ซึ่งทาง ทัง้ นี้ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย(ส.ท.) ในฐานะผูแ้ ทนของประชาชน ได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของแต่ละชุมชนใน เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ อสม. และ อปพร. คัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด19 และ ป้องกันเหตุต่างๆ ทั้งทางน้ำ� และบน เขตเทศบาลนครเชียงรายต่อสภา เพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ส่วนงานที่รับผิดชอบ และดำ�เนินการแก้ไขต่อไป โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ บก ที่มีเจ้าหน้าที่ ปภ. และ กู้ภัย สนับสนุน กำ�ลังเข้ามาดูแลความปลอดภัยให้ทุกท่าลอยกระทง ของประชาชนเป็นสูงสุด

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ร่วมประดิษฐ์กระทงเล็กป๋าเวณีลอยกระทง

หนาวนี้พบกันที่นครเชียงราย ทิวลิปบานใจกลางนครเชียงราย

นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว คณะครูร่วมให้น้องนักเรียนอนุบาล1-3 กลุ่ม B โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งเป็นกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง เนื่องในสัปดาห์ เชียงรายเมืองแห่งขุนเขา ทะเลหมอก ดอกไม้…ความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวในงาน “เชียงรายดอกไม้งาม” ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม ของประเพณีวันลอยกระทง 2564 - 9 มกราคม 2565 ใจกลางนครเชียงราย ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย


หน้า

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0561

9

นายก อบจ.เชียงราย ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงวัดพระธาตุจอมทอง

ธรรมของคุณย่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐสุด สำ�เร็จได้ด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจอันเป็นโทษแล้ว พูดอยู่ก็ตาม ทำ�อยู่ก็ตาม ทุกข์ย่อมไปตามบุคคลนั้นเหมือนล้อ หมุนไปตามรอยเท้าโคผู้ลากอยู่ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใส พูดอยู่ก็ตาม ทำ�อยู่ก็ตาม สุขย่อมไปตามบุคคลนั้น เหมือนเงา มีปกติไปตามฉะนั้น อนึ่ง ใจคือมโนธาตุ ซึ่งสั่งสมมวลความรู้และอารมณ์ที่บันทึกไว้จากทุกชาติ จิต คือการทำ�งานของใจ เป็นอาการต่างๆ โดยมีวิญญาณรู้อาการอยู่เป็นมโนภาพ บ้าง มโนคำ�นึงบ้าง การเสวยอารมณ์บ้าง เป็นอาทิ ดังนี้ วันนี้จะนำ�เรื่องของคุณย่ามาเล่าในนี้ค่ะ เมื่อไม่นานมานี้เอง ญาติธรรมของผู้เล่าได้ ไปนอนเฝ้าญาติซึ่งสูงอายุมากแล้ว ทุกคนต่างก็รู้ดีว่าท่านรอเวลาร่วงไปตามกาลของท่าน ด้วยวัยเก้าสิบกว่าของท่าน แม้ไม่ต้องป่วยไข้ แต่ด้วยวัยนี้ก็พร้อมจะจากไปได้ทุกเมื่อ เธอ เล่าให้ฟงั ว่าการไปนอนค้างด้วยครัง้ นีไ้ ด้ธรรมะกับท่านเป็นอย่างมาก จากการเพ้อเกือบตลอด เวลาของท่าน แม้ท่านจะมีปกติสวดมนต์ไหว้พระและภาวนาพุทโธอยู่เสมอ แต่เรื่องที่ท่าน เพ้อแต่ละเรื่องนั้นบอกนิมิตของคนใกล้ตายได้เลยที่เดียวว่าถ้าจิตสุดท้ายตกลงที่เรื่องใด นั่น คือ สิ่งที่จะนำ�ท่านไปสู่ภพใหม่ของท่านนั่นเอง พระท่านกล่าวเอาไว้ว่า คนเราจะยังตายไม่ได้ถ้าจิตยังไม่เข้าภวังค์ แล้วการเข้า ภวังค์ของจิตนัน้ หมายถึงว่า จิตของผูอ้ ยูใ่ นขณะนัน้ จะไม่สามารถบังคับตัวเองได้ จะมีอาการ เลือ่ นลอย จับต้นชนปลายอะไรไม่ได้ เรียกว่าจิตในขณะนัน้ กำ�ลังท่องเทีย่ วไปในความทรงจำ� ทีผ่ า่ นมาของตัวเองอยู่ อาการเพ้อของผูใ้ กล้ตายนัน้ บอกถึงสิง่ ทีถ่ กู บันทึกไว้แล้วในจิตของเขา นั่นเอง ในบทเรียนว่าด้วยเรื่องจิตของพระอภิธรรมที่ผู้เล่าถูกเพื่อนลากเข้าไปเรียนด้วยหน สองหนนั้นเผอิญเป็นเรื่องของจิตพอดี ก็พอจะได้รู้แบบงูๆปลาๆว่า จิตก่อนตายนั้นจะผ่าน เข้ามาในมโนนึกเป็นดวงๆไป เป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้นั้นได้กระทำ�ไว้แล้ว และได้ถูกเครื่องบันทึกของจิตบันทึกเอาไว้ ดวงหนึ่งผ่านเข้ามาเป็นกุศล ก็จะเป็นเรื่องดีๆมี ความเบาของจิต ถ้าจิตดวงนีเ้ ป็นจิตสุดท้ายทีผ่ า่ นเข้ามาแล้วตายลงตรงนีพ้ อดี ตรงนีก้ จ็ ะเป็น จุติจิตคือจิตที่จะพาเขาไปในภพใหม่ ภพใหม่ของเขาก็จะมีสุคติเป็นที่ไป แต่ถ้ายังไม่ตายจิต ดวงต่อไปผ่านเข้ามาแล้วเกิดเป็นอกุศลล่ะ แล้วตกตายตอนนี้พอดี นี่จุติจิตของเขาก็จะเป็น อกุศล ทุคติย่อมเป็นที่หมาย นี่ความสำ�คัญของเครื่องบันทึกในจิตที่สามารถกำ�หนดภพใหม่ ให้กับผู้นั้นได้ เรียกว่ากรรมนิมิต ในเรื่องธรรมะของคุณย่านี้ ปกติของคุณย่าคือท่านจัดว่าเป็นคนดีคนหนึ่ง แต่ปกติ ของคนคือก็จะมีผิดพลาด พลั้งเผลอไปบ้าง โดยตั้งใจบ้าง ไม่ตั้งใจบ้าง รู้บ้าง ไม่รู้บ้าง แต่ สิ่งเหล่านี้เมื่อกระทำ�แล้วมันคือกรรมทั้งสิ้น กรรม เป็นคำ�กลางๆ มีทั้งดีและไม่ดี ล้วนมี วิบากคือการเสวยผลคือต้องรับผลของกรรมทั้งสิ้น เรื่องที่คุณย่าเพ้อ มีทั้งคนที่ตายไปแล้ว มาหา มาชวนคุยบ้าง ชวนไปเที่ยวบ้าง บางครั้งก็พูดถึงการเดินทางบ้าง บางขณะก็เหมือน จะรูส้ กึ ตัวก็จะรีบท่องพุทโธๆ บางครัง้ พูดถึงไปนรกบ้าง ไปสวรรค์บา้ ง นีข่ นาดว่าท่านมีปกติ สวดมนต์ไหว้พระ เจริญภาวนาพุทโธด้วยยังเพ้อวุ่นวายไปหมด ได้ถึงขนาดนี้ ฟังแล้วก็อด เอามาคิดถึงตัวเองไม่ได้ว่า ถ้าเราไม่รีบเร่งความเพียรคงไม่ต่างจากคุณย่าแน่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานว่า อัปปะ มาเถนะ สัมปาเทถะ ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด เราเองแม้มั่นใจ ในตัวเอง แต่จติ ในภวังค์นนั้ ย่อมไม่แน่นอนเป็นแน่แท้ หากคติยงั ไม่แน่นอนเข้าถึงพระอริยะ เจ้าตัง้ แต่เบือ้ งต้นคือพระโสดาบันเป๋นต้นไป ภวังคจิตนัน้ ไซร้ยอ่ มลากถูไปได้ทกุ ทีล่ ะหนา ตึง อยากชวนว่า เราเริ่มมาดูใจตัวเองอย่างผู้ฝึกจิตกันเถิด หายใจเข้ารู้ หายใจออกรู้ ระหว่าง ฝึกดูและรู้อยู่แค่นี้พอ ดูว่าง่าย แต่ส�ำ หรับผู้ฝึกใหม่แค่นาทีเดียวเถอะยังเอาแทบไม่อยู่ นี่ละ คือการฝึกจิตให้รอู้ ยูก่ บั ตัว ใหม่ๆ คงต้องสูก้ บั อารมณ์ตา่ งๆผ่านเข้ามามากมาย แค่จะให้รอู้ ยู่ แค่ลมหายใจเข้าออกยังเอาจะไม่อยู่ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเสียใจว่าแค่นี้ก็ทำ�ไม่ได้ เพราะ ครูบาอาจารย์ หลวงปู่ หลวงพ่อทีบ่ รรลุธรรมจนเป็นทีร่ จู้ กั และเคารพนับถือว่าเป็นผูท้ รงคุณ ทั้งหลายก็ล้วนต่อสู้กับอารมณ์แบบนี้มาแล้วทั้งสิ้น ขอแค่มีใจสู้เท่านั้น

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.09 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธบี วงสรวงพระธาตุจอมทอง พิธที �ำ บุญทักษิณาอุทศิ ถวายแด่พญามังรายมหาราช และ บุรพกษัตริยท์ กุ พระองค์ และพิธยี กฉัตรถวายองค์พระ ประธานประจำ�วิหารหลวงพระธาตุดอยจอมทอง โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วย พระครูโสภณศิลปาคม เจ้า คณะตำ�บลเวียงเขต 1 ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 37 ตลอดจนหน่วยงานราชการและคณะศรัทธา ร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ได้สร้างวัด เทพเทวดาผู้รักษาวัดพระธาตุดอยจอมทอง และเสริมสิริมงคลให้แก่ชาวเชียงราย วัดพระธาตุดอยจอมทองเป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงรายมายาวนาน และเป็นมงคลสถานที่ตั้งเสาสะดือเวียงเชียงราย จำ�นวน 108 ต้น ที่พญามังรายมหาราชได้ก�ำ หนดให้เป็นชัยภูมิมงคล ของการสร้างเวียงเชียงราย เมื่อปี พ.ศ.1805 เป็นระยะเวลาผ่านมา 759 ปีแล้ว ด้วยเหตุสำ�คัญนี้ทางวัดพระธาตุดอยจอมทองจึงได้มีโครงการบูรณะองค์พระธาตุฯ เพื่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง และ งดงามตามพุทธศิลป์ของล้านนาโบราณ เพื่อให้สมกับเป็นวัดสำ�คัญที่มีประวัติศาสตร์จารึกไว้คู่กับเมืองเชียงรายสืบไป

อบจ.เชียงราย ร่วมเปิดกิจกรรม “เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021 Chiang Rai Crative City Of Design 2021” วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. นาง อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม “เทศกาล ออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021 “ซึ่งจัดขึ้นในช่วง ระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานหน้าศาลา กลางจังหวัดเชียงราย(หลังเก่า) อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021 คือเทศกาลทีร่ วบรวมเหล่านักสร้างสรรค์ และนักออกแบบ บริการเพื่อความยั่งยืนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ได้แก่นักออกแบบมืออาชีพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ช่างฝีมือ ศิลปิน ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงราย รวมถึงเมืองที่เป็นเครือข่ายเมือง สร้างสรรค์ของยูเนสโก โดยการนำ�เสนอนวัตกรรมงานออกแบบเพื่อความยั่งยืนและโครงการริเริ่มใหม่ที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสังคม ตลอดจนเพื่อเป็นพื้นที่สนทนาแลก เปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ พบปะและแบ่งปันความรู้ด้านการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ของนักออกแบบและนักสร้างสรรค์จากเมืองอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเชื่อมโยงเครือข่าย ความร่วมมือและขยายช่องทางธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ นำ�ไปสูก่ ารส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำ�นวยต่อการทำ�งานของนักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการธุรกิจ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

นายก อบจ.เชียงราย ต้อนรับคณะทำ�งานเพื่อตรวจประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรับถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล

แพ็คกระเป๋า พร้อมบิน กับไทยเวียตเจ็ท ตั๋วโปรฯ เริ่มต้น 985 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.45 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางทรงศรี คมขำ� รองนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย นางอัญญลักษณ์ กายาไชย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย รับการตรวจประเมินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมยอแสงธรรม อบจ.เชียงราย โดยมี รศ.ดร.นพ.ภูดทิ เตชาติวฒ ั น์ ผูอ้ ำ�นวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัย มหิดล ประธานคณะทำ�งาน คณะที่ 4 เพื่อตรวจประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย เพื่อรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ และโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตำ�บล พร้อมด้วยผู้ทรวงคุณวุฒิจากสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ตรวจ ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ สำ�นักงานคณะกรรมการการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมในการ ตรวจประเมินในครั้งนี้ด้วย

เชียงรายนิวส์ กรุป๊ มีความยินดี ขอแนะนำ� วัฒนกูล รีสอร์ท และร้านอาหารแอมออลกู๊ด “Unseen Deluxe Resort, Restaurant and Coffee House บริหารงาน โดย นางสาวบุตร วัฒนกูล (Buth Vathanagul) และ Mr.Luhiriri Mudekereza Guillaume (ลูฮรี รี ี มูเดเคเรซ่า กีโยม) ผู้จัดการ วัฒนกูล รีสอร์ต และร้านอาหารแอม ออลกู๊ด ยินดีให้บริการ

เพลิดเพลินกับอาหารรสเลิศ ทั้งเมนูอาหารไทย และอาหารนานาชาติที่ล้วนคัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่และมีคุณภาพกับหลากหลายเมนูที่ปรุง ขึ้นเป็นพิเศษและใส่ใจในทุกขั้นตอนตามแบบฉบับของเรา แอมออลกู๊ด

“ดีที่สุด…ให้คุณ” Am All Good Thai Restaurant

พร้อมดื่มด่�ำ กับกาแฟรสชาติดีเบเกอรี่และขนมไทยแสนอร่อยที่ Am All Good Coffee & Bakery House จิบชาหอมกรุ่นยามบ่ายในรูปแบบ High Tea Set และสัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของขุนน้�ำ นางนอน ตั้งแต่ส่วนศีรษะ จรดปลายเท้า โอนล้อมในมุมที่สวยที่สุดจุดหนึ่งของจังหวัดเชียงราย Am All Good Rooftop จุดที่ท่านสามารถถ่ายรูปขุนเขากับบรรยากาศชิลชิลพร้อมเมนูอาหารพิเศษที่ต้องบันทึกเป็นความทรงจำ�ดีๆ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vathanagulresort.com

วัฒนกูล รีสอร์ต โดยร้านอาหารแอมออลกู๊ด : 380 บ้านโป่งเหนือ หมู่ 8 ซอย 12 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร. 061 659 4540 / 096 190 6493 / 095 757 7916 FB: Vathanagul Resort IG: Vathanagul_resort line Official: @Vathanagul_resort

สายการบินไทยเวียตเจ็ทฉลองต้อนรับ ฤดูกาลท่องเทีย่ ว เปิดตัวโปรโมชัน่ พิเศษ “แพ็ค กระเป๋า พร้อมบิน” เสนอบัตรโดยสารแบบ ดีลักซ์ (Deluxe) ราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 985 บาท (ราคารวมภาษีและค่าธรรมเนียม) สำ�หรับเดินทางในทุกเส้นทางบินบนเครือข่าย เส้นทางบินภายในประเทศของไทยเวียตเจ็ท บัตรโดยสารแบบดีลักซ์รวมน้ำ�หนักกระเป๋า สัมภาระเช็คอินฟรี 20 กิโลกรัม สิทธิในการเลือกที่นั่งฟรี ช่องทางพิเศษสำ�หรับเช็คอิน และสิทธิ ในการเปลีย่ นเทีย่ วบินได้ไม่จ�ำ กัดจำ�นวนครัง้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ผูโ้ ดยสารสามารถสำ�รองบัตร โดยสารได้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เดินทางได้ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ www.vietjetair.com

บินสนุกรับปีใหม่ ด้วยบัตรกำ�นัล “New Year Gift Voucher” จากไทยเวียตเจ็ท สายการบินไทยเวียตเจ็ทเดินหน้ายกระดับ ประสบการณ์การเดินทางแก่ผโู้ ดยสาร เสนอบัตร กำ�นัล “New Year Gift Voucher” มอบตัว เลือกการเดินทางที่คุ้มค่ายิ่งกว่าแก่ผู้โดยสาร บัตรกำ�นัลดังกล่าวมีให้เลือกทั้งสิ้นสามรูปแบบ ได้แก่ บัตรกำ�นัลราคา 199 บาท ใช้แลกส่วนลด บัตรโดยสารได้ 300 บาท บัตรกำ�นัลราคา 499 บาท ใช้แลกส่วนลดบัตรโดยสารได้ 800 บาท และบัตรกำ�นัลราคา 699 บาท ใช้แลกส่วนลด บัตรโดยสารได้ 1,000 บาท บัตรกำ�นัลดังกล่าว สามารถใช้สำ�รองบัตรโดยสารของสายการบิน ไทยเวียตเจ็ทได้ทั้งแบบเที่ยวเดียวและแบบไป-กลับในทุกเส้นทางบินบนเครือข่ายเส้นทางบิน ภายในประเทศของไทยเวียตเจ็ท วางจำ�หน่ายแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่ www. vietjetair.com ผูโ้ ดยสารสามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและสำ�รองบัตรโดยสารได้ถงึ วัน ที่ 31 มกราคม 2565 เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวัน หยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำ�หนด) ข้อกำ�หนดและเงื่อนไข - บัตรกำ�นัลนี้เป็นบัตรกำ�นัลแบบไม่ระบุชื่อผู้ใช้งาน สามารถซื้อได้ไม่จำ�กัดจำ�นวน - บัตรกำ�นัลนี้สามารถใช้สำ�รองบัตรโดยสารภายในประเทศของไทยเวียตเจ็ท ที่เว็บไซต์ www.vietjetair.com - ช่วงเวลาสำ�รองบัตรโดยสารระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565 - ช่วงเวลาการเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565 - บัตรกำ�นัลนีส้ ามารถใช้ได้เพียงครัง้ เดียว โดยสามารถใช้แลกเฉพาะค่าบัตรโดยสารเท่านัน้ - บัตรกำ�นัลนีส้ ามารถใช้ส�ำ รองบัตรโดยสารทัง้ แบบเทีย่ วเดียวและแบบไป-กลับ ของสาย การบินไทยเวียตเจ็ท - สามารถใช้บัตรกำ�นัล 1 ใบ ต่อ 1 การจอง - มูลค่าบัตรกำ�นัลที่เหลือไม่สามารถใช้แลกรับส่วนลดได้ในการจองครั้งถัดไป ไม่สามารถ ขอคืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ปัจจุบัน สายการบินไทยเวียตเจ็ทกลับมาให้บริการในทุกเส้นทางบินภายในประเทศ ด้วย ความมุง่ มัน่ ทัง้ ด้านบริการและความปลอดภัยในระดับสูงสุด โดยมุง่ มัน่ มอบช่องทางการติดต่อที่ สะดวกและเข้าถึงได้แก่ผโู้ ดยสาร พร้อมกันนี้ สายการบินฯ ได้ด�ำ เนินมาตรการทำ�ความสะอาด และฆ่าอบเชื้อภายในอากาศยานทุกวันอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย


หน้า 10

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0561 ส่วนรวม ประชาชน และสังคม

2. ระบบการเมืองไทย: จากอดีตสู่ปัจจุบัน

รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน

การเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งในระบบรัฐสภานี้สามารถวิเคราะห์ให้เห็นจุด อ่อนและจุดแข็ง ได้ดังนี้ ตารางเปรียบเทียบจุดอ่อนจุดแข็งของพ่อค้าและนักธุรกิจกับระบบรัฐสภา จุดอ่อน

จุดแข็ง

• พ่ อ ค้ า และนั ก ธุ ร กิ จ ที่ มี อำ � นาจนอกระบบ สภาสามารถใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจ(การเงิน) ครอบงำ�นักการเมือง และร่วมมือกับนักการเมือง ทีม่ รี ากฐานเป็นพ่อค้าและนักธุรกิจในการแสวงหา ผลประโยชน์ของชาติ

• พ่อค้าและนักธุรกิจเป็นกลุม่ เศรษฐกิจทีม่ คี วาม สำ�คัญต่อการพัฒนาสังคมและการเมืองในยุค ปัจจุบัน เพราะรากฐานมั่นคงทางเศรษฐกิจคือ รากฐานมั่นคงทางสังคม พ่อค้าและนักธุรกิจที่ เข้าไปมีบทบาทในระบบรัฐสภาจะช่วยให้การ บริหารประเทศก้าวหน้าเชิงการแข่งขันกับนานา • พ่อค้าและนักธุรกิจมิได้มีเครือข่ายเฉพาะ ประเทศได้ ภายในประเทศเท่านัน้ การร่วมมือกับบริษทั ข้าม ชาติจะทำ�ให้ฐานะทางการเงินของพ่อค้าและนัก • การที่พ่อค้าและนักธุรกิจให้การสนับสนุน ธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นอันตรายมากขึ้นถ้า พรรคการเมืองโดยการบริจาค ไม่ว่าจะเป็นเงิน มีการทุ่มทุนให้แก่พรรคการเมืองในการแข่งขัน หรือสิ่งของ เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้ เลือกตัง้ จะเป็นการบัน่ ทอนระบอบประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย ประชาชน รวมทั้งพ่อค้า และนักธุรกิจได้มสี ว่ นร่วมทางการเมืองมากยิง่ ขึน้ • การให้การสนับสนุนพรรคการเมือง หรือการ บริจาคเงินโดยเจตนาเพื่อหวังผลประโยชน์ทาง • ในอดีตธุร กิจ การค้าพึ่งพาระบบการเมือง ด้านธุรกิจจะส่งผลเสียต่อระบอบประชาธิปไตย ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และรัฐบาล เพราะเป็นพฤติกรรมทีพ่ อ่ ค้าและนักธุรกิจต้องการ เผด็จการทหาร ปัจจุบันพ่อค้าและนักธุรกิจมี ซึ่งนักการเมืองหรืออาศัยความได้เปรียบทาง รากฐานมัน่ คง มีเครือข่ายกับต่างประเทศไม่ตอ้ ง พึ่งพาระบบการเมือง เศรษฐกิจครอบงำ�ระบบการเมือง • หากการประสานประโยชน์ระหว่างพ่อค้าและ • พ่อค้าและนักธุรกิจที่มีความสามารถและ นักธุรกิจกับระบบรัฐสภาเป็นไปเพื่อพรรคพวก ประสบความสำ�เร็จในด้านธุรกิจ เมือ่ มีโอกาสเข้า และกลุ่มผลประโยชน์ จะเกิดความเสียหายต่อ มาสูร่ ะบบรัฐสภา จะช่วยให้การพัฒนาประเทศ

เดินไปถูกทิศทางตามกระแสหลักของการพัฒนา ประเทศ โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นความ ชอบธรรมทีผ่ นู้ �ำ ธุรกิจควรเข้ามาสูร่ ะบบรัฐสภาภายใต้ กรอบการพัฒนาตามกระแสทุนนิยมโลกทีภ่ าคธุรกิจ จะต้องเดินเคียงคูก่ บั กระแสทางการเมืองในลักษณะ ที่มีดุลยภาพเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกัน

• พ่อค้าและนักธุรกิจที่ทำ�ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการ ประมูลสัมปทานของรัฐด้านสาธารณูปโภค หาก เข้ามาบริหารประเทศอาจให้คุณให้โทษได้ เช่น โรง เหล้า วิทยุ การคมนาคม ฯลฯ พ่อค้าและนักธุรกิจ จึงกล้าลงทุนทัง้ การใช้เงินหรือสนับสนุนกลุม่ นักการ เมืองเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์และขณะเดียวกันกับ • พ่อค้าและนักธุรกิจทีป่ ระสบผลสำ�เร็จในทางธุรกิจ การป้องกันผลประโยชน์ธุรกิจของตนด้วย และต้องการอุทศิ ตนเพือ่ อุดมการณ์ทางการเมืองจะ ช่วยทำ�ให้การเมืองมีความก้าวหน้า เพราะไม่ต้อง • การมีต�ำ แหน่งในระบบรัฐสภาไม่วา่ จะเป็นสมาชิก มุง่ แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจจากอำ�นาจทางการ สภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒสิ มาชิก ย่อมเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั เมือง เกียรติและได้รับการยกย่องจากสังคม แต่อาจถูก เข้าใจว่าเป็นผูท้ มี่ ี “อำ�นาจ” อันเนือ่ งมาจากตำ�แหน่ง • การเข้ามาสูร่ ะบบรัฐสภาของกลุม่ นักธุรกิจ ทำ�ให้ ถ้าพ่อค้าและนักธุรกิจได้รบั เลือก หรือได้รบั การแต่ง ภาพพจน์ของนักการเมืองดีขนึ้ เพราะคุณสมบัตขิ อง ตัง้ เข้ามาสูร่ ะบบรัฐสภาแต่มคี วามประพฤติมชิ อบตาม สมาชิกในรัฐสภาจะต้องมีความหลากหลายอาชีพ หลักคุณธรรมและกฎหมายแล้วจะนำ�ความเสือ่ มเสีย พ่อค้าและนักธุรกิจในปัจจุบันเป็นชนชั้นผู้น�ำ มีการ มาสู่ระบอบประชาธิปไตย ศึกษาและมีประสบการณ์สงู จึงไม่ยงิ่ หย่อนไปจากนัก กฎหมาย ทนายความ นักวิชาการ และอื่นๆ • งบประมาณแผ่นดินที่จะใช้สำ�หรับการเลือกตั้ง ไม่พอเพียงทีจ่ ะรณรงค์ให้ประชาชนได้ทราบผลเสีย • นักการเมืองทีม่ าจากพ่อค้าและธุรกิจรุน่ ใหม่เป็น หายจากการซื้อสิทธิขายเสียงจึงเปิดโอกาสให้ผู้หวัง ผู้ที่มีความสามารถและมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลจะนำ�พา คะแนนเสียงทุ่มเงินแจกเงินในการเลือกตั้ง ประเทศให้พน้ วิกฤตทางเศรษฐกิจได้มากกว่านักการ เมืองที่มีเพียงอุดมการณ์ทางการเมืองรุ่นเก่าๆ • ถ้าพรรคการเมืองใดตกอยูภ่ ายใต้อำ�นาจของนัก ธุรกิจ พรรคการเมืองนั้นก็จะสูญสิ้นอุดมการณ์ของ • ระบบธุ ร กิ จ เป็ น กลไกสำ � คั ญ ของการพั ฒ นา พรรค ขณะเดียวกันการเพิ่มทุนอาจสูงขึ้นจนพรรค เศรษฐกิจและสังคมภายใต้ระบบทุนนิยมโลก จึง ต้องโอนอ่อนและในที่สุดจะกลายเป็นพรรคของนัก หลีกเลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะต้องมีระบบความสัมพันธ์ระหว่าง ธุรกิจ โดยใช้เงินจากการทำ�ธุรกิจข้ามชาติ และใช้ เศรษฐกิจและการเมือง ผู้น�ำ ทางการเมืองและผู้นำ� ระบบการเมืองดำ�เนินเศรษฐกิจระดับนานาชาติและ ทางเศรษฐกิจจะต้องมีจุดยืนร่วมกันโดยใช้ “การอยู่ รอดของชาติ” เป็นเดิมพัน ดุลยภาพและการตรวจ ระดับโลก สอบโดยระบบรัฐสภาสามารถควบคุมฝ่ายบริหาร • ระบบธุรกิจภายใต้อำ�นาจการบริหารงานของ ที่อาจเอนเอียงไปอยู่ฝ่ายพ่อค้าและนักธุรกิจที่หวัง พ่อค้าและนักธุรกิจ จะเป็นอันตรายหากปล่อยให้ ประโยชน์จากแผ่นดินเพียงอย่างเดียว ธุรกิจเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศเพียงอย่าง เดียว เพราะผู้ประกอบการค้าย่อมหวังผลกำ�ไร มากกว่าที่จะหวังให้เกิดความเป็นธรรม ประชาชน และผู้ยากไร้จะกลายเป็นเหยื่อของระบบการเมือง ที่มีช่องว่างระหว่างกันมากขึ้น

7. สรุปและข้อเสนอแนะ “พ่อค้าและนักธุรกิจ”เป็นกลุ่มอาชีพและเป็นชนชั้นที่มีความสำ�คัญยิ่งในระบบ เศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีการเมืองการปกครองเป็นระบอบ ประชาธิปไตย การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นระบบเสรีนิยม หรือสังคมนิยม ต่างให้ความสำ�คัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อนำ�สังคมไปสู่ความก้าวหน้า เพื่อแข่งขัน กับนานาประเทศได้ ดังนั้น หากประเทศใดมีรากฐานทางเศรษฐกิจที่ดี หรือมีความเจริญ ก้าวหน้าในธุรกิจอุตสาหกรรมและการส่งออกย่อมได้เปรียบประเทศคู่ค้าคู่ขาย พ่อค้าและ นักธุรกิจเป็นผู้มีบทบาทและเป็นกลไกสำ�คัญต่อการลงทุน การผลิต และการตลาด การได้ เปรียบทางเศรษฐกิจ จึงเป็นอำ�นาจที่ทุกสังคมปรารถนา พ่อค้าและนักธุรกิจ” กับระบบการเมืองไทย ได้พฒ ั นาและเจริญเติบโตมาตัง้ แต่สมัยการ ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งพ่อค้าวาณิชในขณะนั้น มีความสัมพันธ์โดยตรง กับพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์และขุนนาง ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ความสำ�คัญของพ่อค้าและนักธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้นตามกระแส การเติบโตของระบบทุนนิยมโลก “พ่อค้าและนักธุรกิจ” กับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในระบบ รัฐสภา จึงมีความสำ�คัญที่ต้องใช้อำ�นาจทางเศรษฐกิจเป็นอาวุธ หรือเป็นเครื่องมือในการ แข่งขัน พ่อค้าและนักธุรกิจกลายเป็นผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญของ “รัฐ” และเป็นชนชั้นผู้น�ำ ของ สังคม ซึง่ แตกต่างกับพ่อค้าและนักธุรกิจในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทีพ่ อ่ ค้าวาณิชเป็น เพียงเครื่องมือของชนชั้นปกครองเท่านั้น แม้ว่าพ่อค้าและนักธุรกิจจะสร้างคุณประโยชน์ ให้แก่สังคม ขณะเดียวกันก็อาจส่งผลกระทบต่อสังคมได้เช่นกัน ทั้งนี้เพราะ “อำ�นาจทาง เศรษฐกิจ” ย่อมส่งผลต่อ “อำ�นาจทางการเมือง” ที่พ่อค้าและนักธุรกิจ อาจแสวงหาผล ประโยชน์ โดยไม่ค�ำ นึงต่อความหายนะของประเทศชาติ ระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงมีความจำ�เป็นและมี ความสำ�คัญที่จะเอื้อประโยชน์ระหว่างกัน ภายใต้กระแสเศรษฐกิจของระบบทุนนิยมโลกใน ปัจจุบัน เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา ทั้งทางด้านสังคมการเมือง และเศรษฐกิจของ ชาติ คณะผู้วิจัยมีแนวคิดและข้อเสนอแนะที่จะใช้เป็นแนวทางการป้องกัน มิให้เกิดความ เสียหายต่อสังคมไทย ดังนี้ 1. มาตรการด้านการศึกษา 1. ควรต้องปลูกฝังจิตสำ�นึกและค่านิยมทางการเมืองให้แก่บุคคลทั่วไป ให้ตระหนัก ถึงสิทธิ หน้าที่ทางสังคม ที่มีต่อประเทศชาติ โดยระลึกเสมอว่า ทุกคนเป็นเจ้าของประเทศ ร่วมกัน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ 2. ควรให้มีการเรียนการสอนวิชา “ประชาธิปไตย” ในระดับการศึกษาภาคบังคับ และมัธยมศึกษา โดยเน้นเนื้อหาด้านการเมืองการปกครอง เช่น การเลือกตั้ง การซื้อสิทธิ์ ขายเสียง การฉ้อราษฎร์บังหลวง เพื่อให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ เข้าใจแนวคิดและทฤษฎีด้าน การเมืองระบอบต่างๆ 3. ควรให้การอบรม เรื่องประชาธิปไตยแก่ กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มแม่บ้าน ครู กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน ผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ข้าราชการ และ ฯลฯ เพื่อให้เข้าใจ กระบวนการประชาธิปไตย และต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้ง และการซื้อสิทธิ์ขายเสียง (อ่านต่อฉบับหน้า)

ไทยเวียตเจ็ทขึ้นแท่นเบอร์หนึ่ง สายการบินที่ขนส่งผู้โดยสารมากที่สุดในไทย

พระครูสนุ ทรวุฒคิ ณ ุ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมศีล ตำ�บลบ้านถ้�ำ อำ�เภอดอกคำ�ใต้ จังหวัดพะเยา และ ดร.ศิริรับ เลิศคำ� นายกเทศมนตรีต�ำ บลหนองหล่ม อำ�เภอดอกคำ�ใต้ จังหวัดพะเยา ได้น�ำ สิง่ ของเครือ่ งอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้กบั ครอบครัวเด็ก ชายสุรชัย ขำ�มณี อายุ 11 ปี ราษฎรหมู่ที่ 6 ตำ�บลหนองหล่ม อำ�เภอดอกคำ�ใต้ จังหวัด พะเยา เรียนหนังสืออยู่ชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านปางหงุ้น ซึ่งมีฐานะยากจน บ้านไม่มีไฟฟ้า ไม่มีประปา สภาพบ้านเป็นเพิงเล็กๆ ทรุดโทรมมาก อยู่ด้วยกัน 3 คน กับแม่และน้องวัย 3 ขวบ ต้องออกจากโรงเรียนมาเลี้ยงน้องแทนแม่เวลาแม่ไปทำ�งานหารายได้ เรียนหนังสือ ป.3 ซ้ำ�ชั้นมา 2 ปีแล้ว

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำ�เภอพญาเม็งราย เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยพญาเม็งราย (กศน.) เพื่อเป็นทุน การศึกษาจัดซือ้ อุปกรณ์การเรียนตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำ�บากบนเขตพืน้ ที่ ราบสูงภาคเหนือ ตามพระราชเสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พระบรมราชินนี าถบรมราชชนนี พันปีหลวง จำ�นวน 15 ราย รายละ 5,000 บาท โดยมีนายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำ�นวยการศูนย์ กศน.พญาเม็งราย กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พญาเม็งราย

สายการบินไทยเวียตเจ็ทก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำ ตลาดการบินภายในประเทศ ขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง สายการบินที่ขนส่งผู้ โดยสารและสินค้าทางอากาศมากที่สุดในไทย ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 จากรายงานสถิติขนส่งทางอากาศสำ�นักงาน การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จากรายงานสถิตขิ นส่งทางอากาศไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ของสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สายการ บินไทยเวียตเจ็ทมีสดั ส่วนขนส่งผูโ้ ดยสารภายในประเทศ 25.6% ขึน้ แท่นอันดับหนึง่ สายการบินสัญชาติไทยทีม่ กี ารขนส่ง ผู้โดยสารภายในประเทศแบบประจำ�มีจำ�นวนมากที่สุด นอกจากนี้ ในไตรมาสเดียวกัน สายการบินฯ ยังครองส่วนแบ่ง ด้านปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศมากทีส่ ดุ โดยมีสดั ส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศภายใน ประเทศถึง 42.2% ยังส่งผลให้สายการบินไทยเวียตเจ็ทขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งสายการบินที่ขนส่งผู้โดยสารและขนส่ง สินค้าทางอากาศมากที่สุดในไทยเป็นครั้งแรก แม้ อุ ต สาหกรรมการบิ น จะได้ รั บ ผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างหนัก ในระยะเวลาเกือบสองปีทผี่ า่ นมา ทว่า สายการบินไทยเวียต เจ็ทยังคงมุง่ ขึน้ เป็นอันดับหนึง่ ในอุตสาหกรรมการบินภายใน ประเทศอย่างเข้มแข็งในไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา โดยขยับขึ้น จากอันดับสองในปี 2563 นอกจากนี้ สายการบินฯ ยังมุ่ง มัน่ เป็นผูน้ �ำ ฟืน้ ฟูตลาดการบินภายในประเทศ เดินหน้าขยาย เครือข่ายเส้นทางบินอย่างไม่หยุดยั้งตลอดปี 2564 กระทั่ง ขึ้นเป็นสายการบินที่มีจำ�นวนเที่ยวบินมากที่สุดในเส้นทาง บินที่สายการบินฯ ให้บริการ มอบตัวเลือกการเดินทางที่ มากขึ้นแก่ผู้โดยสาร กระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ ฟื้นฟูอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สายการบินฯ ฉลอง จำ�นวนผู้โดยสารครบ 10 ล้านคน ปักหมุดหมายสำ�คัญของ สายการบินฯ ภายหลังการฉลองครบรอบ 5 ปีแห่งการดำ�เนิน งานเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา สายการบินไทยเวียตเจ็ทเริม่ ให้บริการเทีย่ วบินพาณิชย์ เที่ยวบินแรกเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 และได้ขยาย ขนาดฝูงบินอย่างต่อเนือ่ งกระทัง่ มีจ�ำ นวนอากาศยานในฝูงบิน ถึง 16 ลำ�ในปัจจุบัน สายการบินฯ มุ่งมั่นเป็นผู้น�ำ ตลาด การบินภายในประเทศ พร้อมให้บริการผู้โดยสารด้วยความ ปลอดภัยในระดับสูงสุดระหว่างการเดินทางในช่วงการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยดำ�เนินมาตรการทำ�ความ สะอาดและฆ่าอบเชือ้ ภายในอากาศยานอย่างเคร่งครัดตาม มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และสำ�นักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อสุขภาพและ ความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานทุกคน


หน้า 11

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0561

“จากสายพิรุณแห่งความดี สู่มหานทีแห่งศรัทธา” นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ ข้าราชการบำ�นาญของแผ่นดิน ปี 2557 ผมเขียนบทความนีเ้ พื่อแสดงความขอบคุณต่อข้าราชการที่ทำ�งานจน เกษียณอายุหรือครบวาระราชการ และในฐานะของรุน่ พีท่ เี่ กษียณอายุมาแล้ว 7 ปี มีความเป็นห่วง อยากฝากคำ�แนะนำ�ในการปฏิบัติตัวหลังเกษียณเพื่อ ให้ทุกคนมีความสุขและมีคุณค่าในชีวิตหลังเกษียณตลอดไป หมอณุ

ที่ผมเกษียณ มีแต่คนถามผมมากมายว่าทำ�ไมถึงเกษียณเร็วจัง? ยังดูหนุ่มอยู่น่าจะทำ�งานต่อ อีกสัก 5 ปี ผมคิดว่าผู้เกษียณหลายคนก็คงถูกถามเช่นเดียวกัน ผมตอบทุกคนว่าผมไม่ได้เกษียณ เร็วกว่าคนอื่นนะครับ เท่ากันหมดเพราะใช้อายุ 60 ปีเป็นเกณฑ์ ไม่ได้ใช้ว่ายังดูหนุ่มทำ�งานต่อได้ อีก หรือว่าแก่แล้วทำ�งานไม่ไหวแล้ว จริงอยู่ที่หลายคนต้องเกษียณก่อนอายุ 60 ปี อาจด้วยเหตุผล ทางสุขภาพหรือต้องการประกอบอาชีพใหม่ แต่พวกเรานั้นครบ 60 ปีตามกำ�หนดก็ต้องเกษียณตาม ระเบียบราชการ ผมมักนิยมใช้คำ�ว่า “ครบวาระราชการ” ดูน่าจะมีความหมายที่ชัดเจนกว่า ครบ วาระตามที่ราชการกำ�หนดไว้ว่าให้เกษียณเมื่ออายุครบ 60 ปีในวันที่ 1 ต.ค. จริงอยู่ผู้ที่ครบวาระ ราชการหลายคนยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ก็ยังสามารถทำ�งานต่อได้ถ้าหน่วยงานจะจ้างต่อ เพียงแต่เปลี่ยนสถานะเป็น “ข้าราชการบำ�นาญ” อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าแต่ละคนยังมีศักยภาพที่ จะทำ�ประโยชน์ให้ประเทศชาติตามแนวทางที่ตนเองถนัด ถือเป็นการแทนคุณแผ่นดิน เพราะเรายัง ได้รับบำ�นาญจากภาษีอากรของแผ่นดิน ตัวผมเองประกาศตั้งแต่ 1 ต.ค. 2557 ว่าเป็น “ข้าราชการ

เวียตเจ็ทสนับสนุน

ต่อจากหน้า 1

สายการบินไทยเวียตเจ็ทสนับสนุน นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ใน การเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย (Blooming Chiangrai) บานสะพรั่ง ณ เชียงราย พร้อม เชิญชวนเที่ยวชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ ท่ามกลางอากาศเย็นสบายในงาน “เชียงรายดอกไม้ งาม” จัดโดยเทศบาลนครเชียงราย ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานา พันธุ์ ท่ามกลางอากาศเย็นสบายในงาน “เชียงรายดอกไม้งาม” ซึง่ รังสรรค์โดยคุณวันชัย และ คุณรัตนา จงสุทธานามณี ทำ�ให้งานเชียงรายดอกไม้งามสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565 ผู้โดยสารสามารถวางแผนการเดินทาง ไปกับไทยเวียตเจ็ทอย่างสะดวกสบาย ด้วย 3 เส้นทางบินตรงสู่เชียงรายจาก สุวรรณภูมิ ภูเก็ต และ หาดใหญ่ โปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 495 บาท/ เที่ยวเดียว (รวมภาษีและค่าธรรม นียม) จองได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 ธันวาคม 2564 ที่ www.vietjetair.com เพื่อใช้เดินทางระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565 (ที่นั่งมีจำ�กัดและอาจไม่มีในวันหยุดนักขัตฤกษ์) สายการบินไทยเวียตเจ็ท เพิ่มเที่ยวบินให้บริการในเส้นทาง สุวรรณภูมิ เชียงราย (ไปและกลับ) ทุกวัน สูงสุด 4 เทีย่ วบิน/ วัน ซึง่ ถือว่าเป็นสายการบินทีม่ เี ทีย่ วบินให้บริการสูเ่ ชียงรายมากทีส่ ดุ เป็นอันดับ 1 พร้อมทั้งกลับมาให้บริการเที่ยวบินตรงเชื่อมเส้นทางข้ามภูมิภาค เชียงราย – ภูเก็ต และ เชียงราย – หาดใหญ่ ทั้ง 2 เส้นทางกำ�หนดทำ�การบินสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ทุกวันพุธ ศุกร์ และอาทิตย์

ผุดโปรเจคสร้างบริษัทจำ�ลอง

ต่อจากหน้า 1

ผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำ�โดย นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำ�นวย การวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการ นา ยศุภกฤต กันทา รองผู้อ�ำ นวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายณัฐนา ปรัชญาวิชัย หัวหน้างาน หลักสูตรและการสอน นายกุลธวัช แสนคำ�ปิง หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ นายบดินทร์ ยอด ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำ�สาขาแปรรูปอาหาร ผุดโปรเจคสร้างบริษัทจำ�ลอง KCTCS Group เพื่อช่วย เหลือนักเรียนชนเผ่าที่ขาดโอกาสทางสังคม และนำ�ผลผลิตจากดอยสูงของจังหวัดเชียงราย มาแปรรูป สร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรต่อไป ภายใต้แบรนด์เจียงฮาย Jiang Hight ภายใต้จุดมุ่งหมายอันเป็นความเชื่อของการจัดตั้งบริษัทจำ�ลองที่ว่า “เราเชื่อในศักยภาพของ ผลผลิตและผู้คนบนดอยสูง” และ Concept ที่ว่า “One for Chance” ที่ต้องการจะสื่อสารออกไปถึง ผู้คนว่า ทุกการซื้อสินค้าจากแบรนด์เจียงฮาย 1 ชิ้น เท่ากับการสร้าง 1 โอกาสให้กับเด็กนักเรียนชน เผ่าที่ขาดโอกาสทางสังคม ทั้งนี้โดย โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็น วิทยาลัยที่มีนักเรียนในความดูแล เป็นเด็กที่มาจากชายขอบและพื้นที่ตามดอยสูงของจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ตามจุดมุ่งหมายของทางวิทยาลัยฯ ที่ต้องการจะกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ เข้าถึงชุมชนได้มากที่สุด นักเรียนในความดูแลของทางวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย มากกว่า 90% จึงเป็นเด็ก ชนเผ่า หรือที่เรียกว่านักเรียนรหัส G ซึ่งหมายถึง นักเรียนที่ยังไม่มีบัตรประชาชนคนไทยอยู่เป็นจำ�นวน มาก และแน่นอนว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ขาดโอกาสทางสังคม กล่าวคือ ไม่สามารถไปสมัคร งานหรือเรียนต่อได้เพราะไม่มีบัตรประชาชน และแน่นอนว่านักเรียนส่วนมากนอกจากขาดโอกาสทาง สังคมแล้วยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนอีกด้วย โครงการดังกล่าวจึงเกิดขึน้ เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้เรียนรูใ้ นเรือ่ งของการแปรรูปอาหารตลอด จนการประกอบธุรกิจ และสร้างงาน สร้างรายได้ให้กบั เด็กนักเรียนและผูค้ นบนดอยสูงอันเป็นภูมลิ �ำ เนา ของเด็กนักเรียนต่อไป โดยมี นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ร่วมเป็น เกียรติในการลงนามในครั้งนี้ พร้อมทั้งรับเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเป็นวิทยาลัยที่ถูกจัดตั้งขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ

บำ�นาญของแผ่นดิน” เพือ่ เตือนตัวเองว่ายังได้รบั เงินบำ�นาญซึง่ เป็นเงินของแผ่นดิน จึงต้องทำ�ประโยชน์ ให้แผ่นดินต่อไป ผมตั้งใจตั้งแต่เกษียณว่าจะ “สร้างคนดีแทนคุณแผ่นดิน” จนกว่าจะตาย ก่อนอืน่ ผมในฐานะข้าราชการบำ�นาญรุน่ พีข่ อกราบขอบพระคุณผูเ้ กษียณทุกท่านทีไ่ ด้ปฏิบตั หิ น้าที่ จนครบวาระ ขอให้มีความภูมิใจที่ได้ทำ�หน้าที่จนถึงวันสุดท้าย กุศลผลบุญจากการทำ�งานของเรา จะ ช่วยนำ�พาชีวิตในวัยหลังเกษียณให้พบกับความสุข ผมมีคำ�แนะนำ� “เพื่อน” ผู้เกษียณอายุในปีนี้และ รุ่นน้องๆ ที่ยังไม่ถึงเวลาเกษียณด้วยเพื่อจะได้เตรียมตัวให้พร้อม ดังนี้ 1. ด้านสุขภาพ ถือเป็นเรือ่ งสำ�คัญทีส่ ดุ ทีท่ กุ คนมักมองข้าม ชีวติ หลังเกษียณบางคนตัง้ ใจจะไปท่องเทีย่ วตาม ทีต่ า่ งๆ ทัง้ ในและต่างประเทศแต่สขุ ภาพไม่อ�ำ นวย ทัง้ ทีม่ เี งินสะสมเตรียมไว้แล้วและมีเวลาทีไ่ ม่มกี รอบ มากำ�หนดเหมือนยังทำ�งานอยู่ ผมจึงอยากให้ทกุ คนเอาใจใส่เรือ่ งนีใ้ ห้ดตี งั้ แต่ตอนอายุนอ้ ยๆ โดยเฉพาะครู และข้าราชการสาธารณสุขจะต้องเป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการรักษาสุขภาพ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งอาหารทีต่ อ้ งปรุง สุก สะอาดถูกอนามัย ควรทานให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่ ออกกำ�ลังกายสม่�ำ เสมอตามความเหมาะสมของ ร่างกาย สูดอากาศบริสุทธิ์นอกเมืองเป็นประจำ� พักผ่อนให้เพียงพอตลอดจนทำ�จิตใจให้ร่าเริงเบิกบาน จริงอยู่ความเสื่อมของสังขารนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะกระดูกและข้อ แต่ก็พบว่าความ แข็งแรงของกล้ามเนือ้ จะช่วยพยุงกระดูกและข้อได้ จึงควรออกกำ�ลังกายให้กล้ามเนือ้ มีความแข็งแรงทุก ส่วน อยูใ่ นทีม่ อี ากาศบริสทุ ธิป์ ลอดจากมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ ทีอ่ ยูอ่ าศัยควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ปลูกต้นไม้ในระแวกบ้านเพื่อช่วยผลิตออกซิเจนให้สดชื่น และที่จะขาดไม่ได้ คือ อารมณ์ ต้องฝึกมอง โลกแง่บวก ไม่หมกมุ่นกับความผิดหวังที่ผ่านไปแล้วหรือกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ผมขอให้พวกเราค้นหาเพือ่ นสนิท เหมือนที่ อ.นพ.บุญยงค์ วงค์รกั มิตร อดีตผูอ้ �ำ นวยการรพ. น่าน เคยบอกกับผมว่า อาจารย์ไม่เคยโกรธ โมโหหรือเป็นทุกข์ตงั้ แต่ได้พบกับเพือ่ นคนหนึง่ ซึง่ ต่อมากลายเป็น เพื่อนสนิทที่อยู่กับอาจารย์ตลอดเวลา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทำ�ให้ชีวิตมีแต่ความสุข พร้อมรับสถานการณ์ ได้ทุกรูปแบบและทุกเวลา อาจารย์บอกกับผมว่าเพื่อนสนิทคนนั้นมีชื่อว่า”สติ” ผมขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันค้นหาเพือ่ นคนนีแ้ ละพยายามให้เป็นเพือ่ นสนิททีอ่ ยูก่ บั เราทุกเวลา ตัวผมเองก็ก�ำ ลังฝึกให้เพือ่ นทีช่ อื่ “สติ”อยูก่ บั ผมทุกเวลา จะได้ไม่มกี เิ ลสมาครอบงำ�ชีวติ เพือ่ ให้เราได้พบ ความสุขที่แท้จริงต่อจากนี้ไป 2. ด้านการแสวงหาความมีคุณค่าในชีวิต พวกเราทุกคนทำ�งานหนักมาตลอดเพื่อสร้างตนเองให้เป็นคนมีมูลค่า สามารถดูได้จากเงิน เดือนหรือจำ�นวนเงินและสมบัติที่หามาได้ ถือเป็นความภูมิใจที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ แต่ท�ำ อย่างไรจึงจะทำ�ให้เกิดความมีคณ ุ ค่าในชีวติ เราเกษียณอายุแล้ว แต่ยงั มีก�ำ ลังกายกำ�ลังสติปญ ั ญา หรือกำ�ลังทรัพย์ทจี่ ะทำ�ประโยชน์ให้สว่ นรวม สังคมจึงจะถือว่ามีคณ ุ ค่า อย่างน้อยต้องประพฤติตนให้เป็น ตัวอย่างที่ดีแก่สังคมเช่นการเคารพกฎหมาย การเคารพกฏจราจร การรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ ต่อไป ผมอยากให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนเพื่อประโยชน์สุขของชุมชน โดยเฉพาะทางด้านการ สร้างความสามัคคีในชุมชน ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีความปลอดภัย การส่งเสริมสุขภาพและรักษาสิ่ง แวดล้อม จากความรูแ้ ละประสบการณ์ในการทำ�งานมายาวนาน จะมีสว่ นสำ�คัญในการแก้ปญ ั หาทีเ่ รือ้ รัง ให้ชมุ ชน เช่น ยาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยรุน่ การพนันออนไลน์ ความรุนแรงในครอบครัว หรือปัญหา เกี่ยวกับสุขภาพเช่นโรคไข้เลือดออก โรคระบาดต่างๆ รวมถึงการดูแลคนไข้โรคเรื้อรัง หรือผู้สูงอายุที่ ช่วยตนเองไม่ได้ ฯลฯ พวกเราสามารถประสานงานกับทีมข้าราชการที่คุ้นเคยมานานหรืออาจสมัครเข้า ร่วมเป็นอสม. ประจำ�ชุมชนก็ยังได้ ผมเชื่อว่า “ศักดิ์ศรีของการมีชีวิต ไม่ใช่เพียงการทำ�ให้ชีวิตของเราเป็นสุข แต่เป็นการทำ�ให้ คนอื่นมีความสุขต่างหาก” 3. ด้านสถานะทางการเงิน ผมพบว่าบางคนเกษียณแล้วยังคงทำ�งานหนัก บางคนทำ�งานบริหารซึง่ มีความรับผิดชอบสูง ผมขอเตือนว่าในวัยนีไ้ ม่ได้เป็นวัยทีห่ าเงินแล้ว ผมเชือ่ ว่าเรือ่ งเงินคงไม่ใช่ปญ ั หาสำ�หรับหลายๆคนเพราะ มีเงินบำ�นาญที่ได้หลังเกษียณ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถดำ�รงชีวิตอยู่ได้

วัยนี้ควรเป็นวัยที่รู้จักใช้เงินให้มีคุณค่า ผมขอฝากรุ่นน้องที่ยังไม่เกษียณให้รู้จักการเก็บ ออมตั้งแต่อายุน้อย อย่าขยันสร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ระมัดระวังการใช้จ่ายที่เกินตัว เพราะจะ ทำ�ให้ลำ�บากในภายหลัง ทีส่ �ำ คัญในวัยนีไ้ ม่ควรมีความโลภ ผมทราบว่ามีบางคนนำ�เงินบำ�เหน็จเป็นก้อนไปทำ�การค้ากับ คนอื่นหรือลงทุนในตลาดหุ้นเพื่อหวังผลกำ�ไรก้อนใหญ่เป็นเหตุให้หมดตัวถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มีมาแล้ว ผมอยู่มาถึงปัจจุบันเชื่อว่าเงินมิใช่ของที่จะได้มาโดยง่าย การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง ต้อง ระวัง ควรคิดให้รอบคอบ งดเสี่ยงโชคจากการพนัน การลงทุนในตลาดหุ้นก็ขอให้ระมัดระวังไม่โลภ มากไม่ลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงแม้จะให้ผลตอบแทนสูง ในวัยนี้ผมเชื่อว่าการใช้จ่ายของทุกคนจะ ลดลงไปมาก แม้แต่อาหารจะทานตามใจปากเหมือนเดิมไม่ได้เพราะมีความเสี่ยงต่อโรคที่พบในผู้สูง อายุ การท่องเที่ยวบางคนก็ไม่ชอบหรือเที่ยวบ่อยไปก็เบื่อ ช้อปปิ้งก็ไม่เหมือนเมื่อก่อน เพราะไม่รู้ว่า จะซื้อไปทำ�ไม เสื้อผ้าก็ไม่มีความจำ�เป็นต้องมีราคาแพงและไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ เนื่องจากไม่ได้ใส่ ไปทำ�งานแล้ว ควรใส่เสื้อผ้าที่สบายๆ วัยนี้จึงไม่จำ�เป็นต้องหาเงินมากมาย แต่ควรเป็นการใช้เงิน อย่างมีคุณค่ามากกว่า 4. สถานะทางสังคม ผมถือว่าสำ�คัญ เมื่อเราออกจากราชการแล้วอำ�นาจหน้าที่ก็หมดไปด้วย บางคนทำ�ใจ ลำ�บาก ไปไหนเคยมีคนพินอบพิเนามากแล้วหายไป ขอให้ฝกึ ตัง้ แต่ตอนยังมีอ�ำ นาจหน้าที่ ผมยังจำ�คำ� สอนที่อ.บุญยงค์ เคยบอกไว้ว่า อ.ไม่เคยมีลูกน้องมีแต่เพื่อนร่วมงานที่ช่วยกันทำ�งานให้สำ�เร็จ เราจึง ต้องให้เกียรติและให้ความสำ�คัญกับทุกคน แม้เกษียณแล้วทุกคนก็จะยังรักและเคารพเราเหมือนเดิม ผูเ้ กษียณทีเ่ คยมีต�ำ แหน่งเป็นผูบ้ ริหารบางคนเมือ่ หมดหน้าทีแ่ ล้วบางครัง้ ยังคงยึดติดกับตำ�แหน่ง จะทำ�ให้รสู้ กึ ไม่พอใจถ้าคนอืน่ ๆ ไม่ยกย่อง เมือ่ เราทำ�งานร่วมกับชุมชนทีม่ คี นหลากหลาย ขอให้ถอื ว่า เราก็เป็นเพียงคนหนึ่งในชุมชน ไม่ควรยึดติดกับตำ�แหน่งในอดีต ควรทำ�ตัวให้ติดดินเป็นคนธรรมดา คนหนึ่ง ถึงเวลาทุกคนจะให้เกียรติเราเอง ถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สังคมก็จะสงบ ไม่มีปัญหา ยกตัวอย่างที่เราเห็นกันทุกวัน เช่น สัญญานไฟจราจรตามแยกต่างๆ กติกามีอยู่ว่าไฟเขียวหมายความว่าไปได้ ไฟแดงต้องหยุดและไฟ เหลืองหมายความว่าเตรียมหยุด ไฟเหลืองจึงต้องอยู่ระหว่างไฟเขียวไปไฟแดง แต่จากพฤติกรรมที่ ทุกคนปฏิบัติเมื่อถึงทางแยกขณะไฟเหลืองจะรีบเร่งไปให้เร็วที่สุด เพื่อให้ทันไฟแดง ขณะเดียวกัน เมื่อถึงแยก ทางที่เป็นไฟเขียวไม่มีรถเลย เราซึ่งอยู่ทางไฟแดงจะหยุดหรือไม่ ผมเคยสอบถามหลายคนแล้วพบว่าไม่ต่ำ�กว่า 50% จะฝ่าไฟแดง ทั้งๆ ที่ตามกฏจราจรไฟ แดงหมายความว่าให้หยุด ไม่ได้บอกว่าถ้าด้านไฟเขียวไม่มรี ถสามารถไปได้ ผมจึงขอให้พวกเราคิดเอง ว่าการที่มีกฎระเบียบนั้น ก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทุกคนในการใช้รถใช้ถนน ถ้าทุกคนไม่ปฏิบัติ ตามสังคมก็จะมีแต่ความเดือดร้อน ผมจึงหวังว่าพวกเราวัยเกษียณจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคน ผมขอกราบขอบพระคุณผูเ้ กษียณทุกคน ทีไ่ ด้ทมุ่ เททัง้ แรงกายแรงใจ มุง่ มัน่ ตัง้ ใจ ทำ�งานหนัก เพือ่ การบริการประชาชน ทำ�ตัวเป็นแบบอย่างทีด่ กี บั เพือ่ นร่วมงานและคนรุน่ หลัง และไม่วา่ ผูเ้ กษียณ จะมีหน้าที่หรือตำ�แหน่งใด ผมถือว่ามีความสำ�คัญทุกคน ราชการนั้นจะขาดบุคลากรฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่ได้ จึงขอให้ทุกคนมีความภูมิใจที่ได้ท�ำ หน้าที่เป็นอย่างดีแล้วจนครบวาระราชการ ขอให้มั่นใจว่าข้าราชการทุกคนที่ยังทำ�งานอยู่จะจดจำ�สิ่งดีๆที่พวกเราได้ทำ�มาตลอด และใน ยามที่ต้องการความช่วยเหลือ ผมเชื่อว่ารุ่นน้องๆในที่ทำ�งานของเราหรือในส่วนราชการอื่นจะดูแล พวกเราทุกคนอย่างดีที่สุด “ความดีที่พวกเราทำ�มาตลอดนั้น เปรียบเสมือนสายฝนเเห่งความดี ที่พร่างพรูสู่พื้นพสุธา รวมตัวกันเป็นมหานทีแห่ง “ศรัทธา” ให้ประโยชน์แก่ผู้คนรุ่นหลังได้ใช้ อย่างไม่มีวันหมด” สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาอำ�นาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก พระบารมีของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้โปรดดลบันดาลให้ผเู้ กษียณทุกท่านมีสขุ ภาพพลานามัย แข็งแรง คิดประสงค์สิ่งใดในทางที่ถูกที่ควร ก็ขอให้ได้ดั่งใจ และประสบแต่ความสุขตลอดไป เทอญ.

“ขอบคุณที่เป็นคนดี”

พระเจ้าอยู่หัวรัชที่ 9 ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ในปี พ.ศ. 2539 ซึ่งพระองค์ได้ทรง รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชานุญาตให้ใช้ชื่อพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็นนามสถานศึกษาของกรม สังคมในภูมิภาค ผ่านโครงการคุซะโนะเนะต่อไป อาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทาน ปัจจุบันได้เปิดสอนวิชาชีพ 5 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทพาณิช ต่อจากหน้า 1 ยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ โดย เทศกาลแห่งความสุขบนถนนคนเดินท่ามกลางลมหนาวบนดอยตุง โดยปีนี้มาในธีม “Forward เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) to Nature” ชวนทุกคนกลับสูอ่ อ้ มกอดของธรรมชาติอกี ครัง้ หลังต้องเก็บตัวมานานจากสถานการณ์การ รับผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผูจ้ บการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาสูดอากาศบริสุทธิ์ในสวนดอกไม้ วิวพา โนรามา ลิ้มรสอาหารอร่อย ช็อปสินค้าหัตถกรรม ชมการแสดงชนเผ่า สัมผัสรอยยิ้มจากชาวดอยตุง และพิเศษสุด!! กับกิจกรรมไฮไลต์ทนี่ กั ท่องเทีย่ วสามารถบันทึกความสุขสดชืน่ ภายในงานกลับบ้านได้ดว้ ย ต่อจากหน้า 1 เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (AR-Augmented Reality) พบความสนุกในเทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 8” ในระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - เดือน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ�จังหวัดพะเยาได้เปิดทำ�การเมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อคุ้มครองสิทธิและ โอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการในจังหวัดพะเยา โดยเป็นศูนย์ฯทีม่ บี คุ ลากร พร้อมทัง้ อุปกรณ์ทางการ มกราคม 2565 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่ม!! วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา ศึกษาด้านวิชาชีพและการฟื้นฟูสมรรถภาพสำ�หรับเด็กพิการที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก ศูนย์การศึกษา 08.00 - 18.00 น. ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัด พิเศษ ประจำ�จังหวัดพะเยาได้รบั เด็กพิการ ประเภทต่างๆ ได้แก่ บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางการมองเห็น เชียงราย ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COบุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ ั ญา บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทาง VID-19) ตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www. ร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่อง facebook.com/DoiTungClub โทร.02-252-7114, 053-767-015-7 ทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลพิการซ้อน ทั้งนี้แม้ว่า พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ แสงเดือน ผกก.ตม.จังหวัดเชียงราย พร้อมนำ�ข้าราชการตำ�รวจในสังกัด ตม.จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายเครื่องสักกา จะมีเด็กพิการมาลงทะเบียนกับศูนย์ฯทั้งสิ้นประมาณ 300 คน แต่พบว่ามีเด็กที่พิการอย่างหนัก หรือ ระพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการตำ�รวจผู้วายชนม์จากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องใน มีปัญหาทางด้านที่อยู่อาศัย การเดินทาง และปัญหาอื่นๆ จำ�นวนไม่น้อย จนไม่สามารถเดินทางเองได้ โอกาสวันตำ�รวจ ประจำ�ปี 2564 ณ ที่ทำ�การ ตม.จังหวัดเชียงราย ดังนั้นทางศูนย์ฯ จึงต้องส่งครู เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กและนักกายภาพบำ�บัดไปยังครอบครัวแต่ละแห่ง แต่ก็ ยังมีข้อจำ�กัดต่างๆในการให้การศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพนอกศูนย์ฯ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาระบบ ขนส่งเพื่อให้เด็กๆ สามารถเดินทางมายังศูนย์ได้ จึงเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีมติให้การสนับสนุนแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ�จังหวัดพะเยาเป็นงบ ประมาณมูลค่า 1,658,500 บาท เพื่อจัดหารถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็น อย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้เด็กที่ไม่สามารถไปเรียนที่ศูนย์ฯ สามารถเดินทางไป เรียนที่ศูนย์ฯได้ ขณะเดียวกันยังช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวอีกด้วย

สีสันแห่งดอยตุง

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุน

ประกาศขายที่ดินที่ จังหวัดลำ�ปาง

พัฒนาแล้ว เนื้อที่ทั้งหมด 74 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา

ประกาศเลิกบริษัท บริษัท เดอะ โค้ช จำ�กัด

ทะเบียนเลขที่ 0505562002693 ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เดอะ โค้ช จำ�กัด ได้มีมติให้เลิกบริษัทฯ นี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้บรรดาลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีท้ งั้ หลายของบริษทั ฯ นี้ ได้โปรดติดต่อ ชำ�ระหนี้หรือยื่นคำ�ทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำ�นักงานของผู้ชำ�ระบัญชีเลขที่ 207/31 หมู่ที่ 8 ตำ�บลแม่สาย อำ�เภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย ภายในกำ�หนด 7 วัน นับ แต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 (นายเจริญศักดิ์ ยอดกันทา) ผู้ชำ�ระบัญชี

พร้อมบ้านสามหลัง สระว่ายน้�ำ ขนาดมาตรฐานหนึ่งสระ และสวนสักทองพร้อมตัดขายได้ ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้มีฆ้อน ตีตราประทับ เจ้าของขายเอง ราคา 35 ล้านบาท เจ้าของอยู่กรุงเทพ ไม่มีเวลาลงมาดูแล ให้คนพื้นที่ดูแลอยู่ ที่ดินติดชุมชน ถนนเข้าถึง ที่ดินอยู่ใกล้โรงพยาบาลเมืองปาน โรงเรียนเมืองปาน และวัดทุ่งส้าน ที่อยู่ สวนเลอลักษณ์ ซอย 2 หมู่บ้านทุ่งส้าน ตำ�บลบ้านขอ อำ�เภอเมืองปาน จังหวัดลำ�ปาง

สนใจติดต่อโทร 08 1804 1875


หน้า 12

Daiso.Sushi – สาขาเชียงราย

Check in กิน กะ เที่ยว สำ�หรับเดือนนี้ขอแนะนำ�บุฟเฟ่ต์ อาหารญี่ปุ่นเชียงราย Daiso Sushi ที่จะทำ�ให้อิ่มสุด ฟินสุด อิม่ อร่อยสุดคุม้ ! กับอาหารญีป่ นุ่ อร่อยมีคณ ุ ภาพในราคาทีเ่ ข้า ถึงได้ ที่การันตีด้วยอาหารญี่ปุ่นที่เน้นวัตถุดิบสดใหม่ เน้น ของดีมีคุณภาพบินลัดฟ้าเพื่อรสชาติที่ดีเยี่ยม ตัดปลาจาน ต่อจาน ปัน้ คำ�ต่อคำ� อาหารทำ�สดใหม่ทกุ จาน ใส่ใจคุณภาพ เพือ่ ความอร่อยและความสุขของคุณลูกค้าเป็นสำ�คัญ ราคา จับต้องได้จริง ราคาเริม่ ต้น 499 บาท หรือเซทพรีเมีย่ ม 699 บาท และ 799 บาท สั่งได้ทุกอย่างทุกช่วงเวลา โดยจุดเริ่ม ต้นจากเพราะเจ้าของรักในอาหารญีป่ นุ่ จึงอยากให้ลกู ค้าได้ลมิ้ ลอง และรักอาหารญี่ปุ่นบ้างง สำ�หรับตำ�หรับความอร่อยจากแดนปลาดิบ ในหลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นซูชิหลาก หลายหน้า แซลมอนซาซิมิ ทูน่าซาซิมิสดๆ ปลาอิซูมิได ซาซิมิ ปลาซาบะดอง ซาซิมิ หรือจะ เป็นไข่หวาน ซาซิมิ ชิ้นใหญ่ๆโตๆอร่อยเต็มคำ� ให้ได้อิ่มฟินกันแบบไม่อั้น ในเวลา 105 นาที กัน ให้จุกๆกันไปเลยจ้า นอกจากนี้แล้วยังมี สลัดอีกหลายหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็น สลัดแซลมอน สลัดปูอัดไข่กุ้ง แนวยำ�ๆเปรี้ยวๆหวานๆ ก็ต้องยำ�แซลมอนสไตล์ ไทยๆหรือสไตล์ญี่ปุ่นก็มีให้ลิ้มลอง อีกหนึ่งเมนูเด็ดที่อยากแนะนำ�ก็ต้อง หอยนางรมสไตล์ไทยหรือหอยนางรมวาซาบิดองสดๆตัวโตๆแกะกันให้เห็นๆ เลยจ้า เมนูขา้ วหน้าต่างๆก็มรี วมในบุฟเฟ่ตด์ ว้ ยนะจ๊ะ นาทีนสี้ ายปลาดิบไม่ควรพลาดเลยจ้า.....กับหลากหลายเมนูให้ลมิ้ ลองกว่า 50 เมนู โอ้ววว จับจองโต๊ะก่อนเวลา อร่อยกันได้เลยจ้าที่ ร้าน Daiso.Sushi – สาขาเชียงราย อยู่ที่ถนนเวียงบูรพา จากแยกสนามกีฬามุ่งหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย กลับรถใต้ สะพานข้ามน้ำ�กก มาประมาณ 800 เมตร ป้ายความสดอร่อยเห็นเป็นเด่นชัดเลยจ้า หรือจะสอมถามข้มมูลจับจองโต๊ะล่วงหน้า โทร. 092 613 1132 หรือ ติดตามโปรโมชั่นของร้านที่เพจ https://www.facebook.com/daiso.sushi.chiangrai กันได้เลยจ้า วันจันทร์-พฤหัสบดี ร้านเปิด 11.00 น. – 22.00 น. วันศุกร์ - อาทิตย์ ร้านเปิด 10.00 น. – 22.00 น. เตรียมพุงให้โล้งแล้วไปฟินกันได้เลยจ้า.... ฟินต่อสอง Daiso.Sushi – สาขาเชียงราย เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง รีบมาใช้สิทธิ์ก่อนโครงการจะสิ้นสุดกันนะจ๊ะ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วแนะนำ�ให้สำ�รองจองความอร่อยก่อนล่วงหน้า! เพื่อความฟินนนนจ้า สำ�หรับภาพสีสันสดใสชมได้ฉบับออนไลน์สแกน QR Code แล้วพบกันใหม่ กับ Check in กินกะเที่ยว ร้านไหน ที่พักไหนอยากให้ เช็คอิน-กินกะเที่ยว ไปลุย แล้วมารีวิว ฟรีๆ แบบนี้ โทร.099-3941628 …

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0561

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำ�ปี 2564 ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ อัญเชิญองค์ผา้ พระกฐินพระราชทานนำ�ไปถวายพระสงฆ์จ�ำ พรรษา ถ้วนไตรมาส ณ วัดเจ็ดยอด ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย และถวายจตุปัจจัยเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศล โดยการทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา บำ�รุงการศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด เจ็ดยอด ทุนการศึกษาคณะสงฆ์สายสามัญ และมูลนิธิราชปัญญาโมลีวัดเจ็ดยอด โดยมียอดจำ�นวน เงินรวมทั้งสิ้น 2,886,702 บาท ด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย บุญญาธิการพระบารมีธรรม บรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก และบุญญานุภาพ ในส่วนของทานมัยอันเกิดจากกุศลศรัทธา ได้โปรดดลบันดาลปกปักรักษาคุ้มครอง ให้ผู้ร่วมอนุโมทนา กฐินพระราชทานครั้งนี้ ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นโดยทั่วกัน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 และโครงการ ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด บูรณาการร่วมโครงการส่งเสริมการหยุด เผาในพื้นที่การเกษตร โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงานดังกล่าว มีสถานีเรียนรู้ “5 ฐาน” 1.การปรับปรุงบำ�รุงดิน 2.การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าว 3.การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 4.การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 5.การใช้น้ำ�อย่างรู้คุณค่า ณ แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มรัก ถิ่นเกิดเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 4 ตำ�บลบ้านด้าย อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


หน้า 13

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0561

นางบุ ษ บา บุ ญ ญลั ก ษม์ นายกเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด เชี ย งราย มอบหมายให้ คณะ กรรมการ - สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 5 ร่วมกับ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัด กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามโครงการทำ�ดีเพื่อพ่อ ร่วมบริจาคโลหิต ให้ชีวิต เพื่อคนที่รัก กิจกรรมกองร้อยนักเรียนจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนโรงเรียนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมทำ�ดีเพื่อพ่อ เพื่อน้อมระลึกพระคุณของพ่อ 5 ธันวามหาราช ณ หอประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 59 ราย ได้ปริมาณโลหิต 20,650 ซีซี มีผู้แสดงความจำ�นง บริจาคดวงตา จำ�นวน 16 ราย อวัยวะ 15 ราย และบริจาคร่างกาย ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ราย

นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะ กรรมการ - สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุม่ ที่ 8 ร่วมกับ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาดอำ�เภอเทิง ออกหน่วยรับบริจาค โลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำ�เภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 94 ราย ได้ปริมาณโลหิต 37,700 ซีซี มีผู้แสดงความจำ�นง บริจาคดวงตา จำ�นวน 14 ราย อวัยวะ 14 ราย และบริจาคร่างกาย ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ราย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 64 โชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ เชียงราย ร่วมกับ รัชพล มหัทธะโนปภากร ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงราย พร้อมด้วย นงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ทอ่ งเทีย่ วภาคเหนือจังหวัดเชียงราย ศรัณย์พสั ศรีสวัสดิ์ CEO มิสแกรนด์เชียงราย และ ไอร์ฬดา กฤตยาพงศ์พันธ์ CEO ผู้บริหาร Viranda Bag Spa ร่วมแสดงความยินดี กับ ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวจากฝรัง่ เศส CLARINS เปิดฉลองสาขาใหม่ ณ เคาน์เตอร์ ใน ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงราย

บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากภาคใต้ 40 หน่วยงาน และ สื่อมวลชนภาคใต้ 10 คน ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง จัดโดย ด้านตลาดในประเทศ ภูมิภาคภาค เหนือ ภูมิภาคภาคใต้ ททท.สำ�นักงานเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. นางสาวฐาปณีย์ เกียรติไพบูลย์ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ�ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายร่วมให้การ ต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อเย็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คุณชญานุท เหล่ารุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด ฝ่ายขายอาคารพาณิชย์ ตลาดล้านเมืองเชียงราย Sapphire Executive Jeunesse Global ผู้ก่อตั้ง Wealth Solution Network Online Network เชิญทีมงานบริหาร สายการบิน ไทยเวียดเจ็ท หารือร่วมกับ ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และทีมงาน ศาลจังหวัดเชียงราย ในการนำ�คณะของศาลจังหวัดเชียงราย เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตตาม โครงการเพิ่มศักยภาพ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ณ ห้อง VIP โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64 เวลา 10.00 น. ณ.สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย บิ๊กซีซู เปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงราย 1 โดยคุณอ้อมอารีย์ ดวงสะเก็ด ผู้จัดการบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา เชียงราย 1 ส่งมอบเครือ่ งอุปโภคบริโภค ได้แก่ บะหมีก่ งึ่ สำ�เร็จรูป ขนมขบเคีย้ ว นมพร้อมดืม่ กระดาษ ชำ�ระ และน้ำ�ดื่ม โดยนายแพทย์วัชรพงษ์ คำ�หล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ สิ่งของที่บริจาคในครั้งนี้ทางบิ๊กซีเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาค ณ จุดบริจาคต่างๆ อาทิ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซี มาร์เก็ต และร้านยาเพรียวทุกสาขา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันฟุตบอล SAT Football Thailand Championship “แชมป์ชนแชมป์” ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อม ด้วย นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เป็นประธานงานแถลง ข่าวการแข่งขันฟุตบอล โครงการเพือ่ สร้างแรงบันดาลใจและสร้างโอกาสให้กบั เยาวชนต่อยอดสูร่ ะดับ อาชีพ SAT Football Thailand Championship “แชมป์ชนแชมป์” ประจำ�ปี 2564 โดยมี คณะผู้ บริหาร กกท. คณะผู้บริหารส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และทีมนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนจาก ทั่วทุกภาคทั่วประเทศ ร่วมงาน ณ ลานหน้าสำ�นักงาน กกท. สนามกีฬากลาง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา สำ�หรับการแข่งขัน “แชมป์ชนแชมป์” ประจำ�ปี 2564 ทำ�การแข่งขันระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 64 โดยมีรูปแบบของการแข่งขันฯ เป็นการแข่งขันฟุตบอล 7 คน แบ่งออกเป็น 6 รุ่นๆ ละ 8 ทีม ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี, 9 ปี, 10 ปี, และ 13 ปี รวมทั้งสิ้น จำ�นวน 48 ทีม โดยในแต่ละ รุ่น จะให้สิทธิ์อันดับที่ 1-4 จากการแข่งขันฟุตบอล 108 Championship 2020 เป็นทีมวางอันดับ 1-4 ส่วนทีมที่เหลือจะเป็นทีมที่ได้รับเชิญมาเข้าร่วมการแข่งขัน

ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ด้วยต้นคริสต์มาส #หมอกพันวา ต้นแรก และต้นเดียว ของโลก ความร่วมมือระหว่างเซ็นทรัล เชียงราย กับ ดอยตุง ตกแต่งต้นคริสต์มาสเมืองเหนือ ในชื่อ ‘ต้นคริสต์มาสหมอกพันวา’ ถักทอด้วยผ้าธรรมชาติ ความยาวกว่า 1,000 วา จากฝีมือ ชาวบ้านและกลุ่มชนเผ่า ช่วยสร้างรายได้และส่งต่อความสุขอย่างยั่งยืน ต้อนรับลมหนาว “Forwarding Happiness 2022” ส่งความสุขให้ทกุ คนตัง้ แต่วนั นี-้ 29 มกราคม 2565 พร้อมเตรียมจัดงาน CHIANGRAI DANCING FLOWERS 2021 ดนตรี ดอกไม้ วัฒนธรรม ตลาด Eco-Item สไตล์ดอยตุง,สินค้าชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆ พร้อม เวิร์คช้อป การ ละเล่นพื้นเมือง และ เมนูอาหารจากยอดดอย ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 64 - 5 ม.ค. 65 แวะมาชม มาถ่ายรูปสวยๆกันเยอะๆน้าาา ชาวเชียงรายยินดีต้อนรับเจ้า ^^

คุณวิภาส-คุณกฤษณา เพียราธิสิทธิ์ ผู้บริหารดินภูเขาไฟภูผา999 โดย บริษัท ภูผา999ไทยโลจิสติคส์จำ�กัด ร่วมกับ คุณโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนัก ประชาสัมพันธ์เชียงราย บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ นำ�ดินภูเขาไฟ ออร์แกนิค ปลอดภัย 100% มอบให้กับโรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดย นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ นามเงิน รองผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนฯ รับมอบ เพือ่ ส่งต่อไปยัง ฝ่ายอาคารสถานที่ พร้อมกันนี้ ได้มอบให้กบั โรงเรียนบ้านขัวแคร่ รับมอบโดย นายศุภสิทธิ์ ลือชา ท่านผู้อ�ำ นวยการโรงเรียนบ้านขัวแคร่ สามารถนำ�ไปดูแล ฟื้นฟูสนามหญ้าฟุตบอลในโรงเรียน หรือ ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ ประดับ อย่างปลอดภัย ไร้เคมี ที่สำ�คัญ ยังช่วยดูแลดินให้เหมาะสำ�หรับการปลูกพืชในระยะ ยาว Sustainable Soil

ไทยเวียตเจ็ทเซอร์ไพรส์ผู้โดยสารบนเที่ยวบินพิเศษ ‘Fancy Friday’ สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทจัดกิจกรรม “แฟนซี ฟรายเดย์ (Fancy Friday)” เซอร์ไพรส์ผู้โดยสารบน เที่ยวบินพิเศษ VZ408 จากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง - เชียงรายบนเที่ยวบินพิเศษ ผู้โดยสารมีโอกาสร่วมลุ้นของรางวัลบัตรกำ�นัลที่พัก จากเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จำ�นวน 1 รางวัล รางวัลละ 1 คืน บรรยากาศบน เที่ยวบินเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นับตั้งแต่เที่ยวบินออกเดินทางกระทั่งถึงจุดหมายปลาย ทาง ณ จังหวัดเชียงราย กิจกรรม “แฟนซี ฟรายเดย์” เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “เวียตเจ็ท โฮเทล แอนด์ แอทแทร็คชั่น (Vietjet Hotel & Attraction)” ซึ่งไทยเวียตเจ็ท ร่วมกับ ทริป ดอท คอม (Trip.com) เสนอตัวเลือกทีพ่ กั ในราคาคุม้ ค่าแก่ผโู้ ดยสารบนเว็บไซต์ของไทยเวียตเจ็ท ผูโ้ ดยสาร สามารถเลือกจองที่พักราคาพิเศษได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสายการบินฯ ที่ www.vietjetair. com จากนั้นเลือกเมนู “Shopping” แล้วเลือกแถบ “Hotel Booking” หรือเข้าไปที่ https:// bit.ly/3BduwMz


หน้า 14

พระกฐินพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดมงคลธรรมกายาราม อำ�เภอแม่สาย

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0561

พระเดชพระคุณ พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค 5 รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานมอบพระบัญชาแต่งตั้ง พระสังฆาธิการในเขตปกครองหนเหนือ พระพุทธิญานมุนี เจ้าอาวาสวัด พระธาตุผาเงา เป็น เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย หลังจากได้แต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อย เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางออกจากวัดเบญจมบพิตร เดินทางมายังสนามบินสุวรรณภูมิ ได้มาถึงสนามบินแม่ ฟ้าหลวง ในเวลา 15.00 น. นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในนามหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะสงฆ์ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) พระภาวนารัตนญาน วิ. (ครูบาอริยชาติ) พระภาวนาโกศลเถร วิ. กองงานเลขานุการฯ ถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณ พระพุทธิญานมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ณ ห้องรับรอง ท่า อากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย และได้เดินทางไปยังวัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ในเวลา 16.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมข้าราชการทุกหน่วยในจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะสงฆ์ คณะผสรัทธาญาติโยม ได้จัดพิธีต้อนรับ “พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช” แต่งตั้ง พระพุทธิญานมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา เป็น เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ณ วิหารหลวงพ่อผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และได้ตั้งขบวนจากหน้าวัดพระธาตุผาเงา เดินเข้ามายังวิหาร หลวงพ่อผาเงา นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้อ่านตราตั้ง แต่งตั้ง พระพุทธิญานมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา เป็น เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย อันเป็นเสร็จพิธี พระสงฆ์ ได้เข้านมัสการเจ้าคณะจังหวัดองค์ใหม่ เพื่อแสดงความยินดีปราบปลื้ม

เรือโท กมลศักดิ์ พรมประยูร ผู้อำ�นวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานถวายกฐิน กับ พระไพศาลประชาทร วิ. เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมคณะการ ท่าเรือแห่งประเทศไทย และอีกหลายคณะ ทั้งคณะกรุงเทพ คณะเชียงราย และคณะจากราชบุรียางยนต์ โดยคุณแม่อารีย์ บวรพัฒนานนท์ แห่งอณาจักรยานยนต์ ทอดกฐินสร้างโรงพยาบาล พบโชคเพื่อสังคม ยอดกฐินของวัดห้วยปลากั้งปีนี้ ได้ยอดทั้งหมด 4,338,990 บาท

สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ตามรอย ในหลวง ร.9” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำ�ลึกเนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเคยได้เสด็จเยือนหมู่บ้านผาหมี ตำ�บลเวียงพางคำ� พื้นที่อ�ำ เภอแม่สาย

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำ�เภอ แม่สาย พร้อมหน่วยงานข้าราชการอำ�เภอแม่สาย อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ของพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ประดิษฐานบน พานแว่นฟ้า หน้าราชรถ ขบวนเครื่องบริวารอัญเชิญขึ้นบน ณ วิหารหลวง วัดมงคลธรรมกายา ราม ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมี พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล รอง ผบก.จ.เชียงราย พ.ต.อ.พิพัฒน์ นาระเดช ผกก.สภ.แม่สาย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และคณะศรัทธาญาติโยม จากต่างจังหวัด – เชียงราย – แม่สาย เข้าร่วมงานบุญถวายผ้าพระ กฐินพระราชทานในครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ตำ�บลเวียงพางคำ� อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พันตำ�รวจเอก พิพัฒน์ นาระเดช ผู้ก�ำ กับการสถานีตำ�รวจภูธรแม่สาย นายฉัตรชัย ชัยศิริ นายกเทศมนตรี ตำ�บลเวียงพางคำ� นายปวเรศ ปัญญายงค์ ปลัดกลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วย ข้าราชการ พลเรือน ตำ�รวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิต อาสาที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ ล้วนสำ�นึก ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของใต้ฝ่า ละอองธุลีพระบาท ที่ทรงปฏิบัติบำ�เพ็ญพระราช กรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชประสงค์ ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ หลากหลายสาขาของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า จัด ตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อความสมัครสมาน สามัคคี ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในการร่วมกันบำ�เพ็ญกิจกรรสาธารณประโยชน์ พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ไทย-พม่า-ถึง 3 ครั้ง คือ ปี 2513 ปี 2516 และปี 2517 ในการเสด็จพระราชดำ�เนิน เยือนบ้านผาหมีในสมัยนั้น พระองค์ท่านต้องทรงลา หรือล่อ เดินทางเข้าหมู่บ้าน และทรงเยี่ยมเยียนราษฎร เพราะเส้นทางคมนาคม ไม่สะดวก แต่เนื่องจากพระบารมี จึงได้ พระราชทานสิ่งของ สัตว์เลี้ยง พันธุ์พืช และสร้างเส้นทางคมนาคมสู่หมู่บ้านผาหมี ทำ�ให้ปัจจุบันประชาชนที่อาศัยอยู่ มีอาชีพการปลูกกาแฟ ชา และพืช ตามฤดูกาลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผาหมีเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญอีกแห่งหนึ่งจองอำ�เภอแม่สาย


หน้า 15

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0561

อาชีวะ เป็นประจำ�ในทุกวันเสาร์และอาทิตย์

เชียงรายประกาศเปิดเมืองในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ในการเปิดรับนักท่องเที่ยว “Blooming Chiang Rai” บานสะพรั่ง ณ เชียงราย หลังจากที่เศรษฐกิจเชียงรายต้องหยุดชะงักงันไป เพราะ การแพร่ระบาดของโควิด เมื่อสถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้นและเราก็เริ่มเปิดประเทศ ภายใต้ มาตรการระมัดระวังทางสาธารณสุข ประกอบมีการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยเป็นจำ�นวนมาก แล้ว ก็เป็นโอกาศของประชาชนได้เริ่มทำ�มาหากินเพื่อฟื้นเศรษฐกิจกันอีกครั้ง สุดท้ายเราก็ ต้องปรับตัวอยู่กับโควิดนี้ให้ได้ ช่วงเวลาที่ผ่านมาประชาชนจำ�นวนมาก ก็ต้องสูญเสียรายได้ และอาชีพเดิมไป เมื่อเปิดฟื้นเศรษฐกิจหากรอการจ้างงาน อาจไม่มีอัตราการจ้างงานเหมือน แต่ก่อน เพราะเศรษฐกิจมันค่อยๆ ฟื้นตัว อาจต้องใช้เวลานานพอสมควร

เปิดศักราชลีลาอาชีวะ หลังอุ่นเครื่องมา 1 ปี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ก็จะทำ�พิธีเปิดโครงการ “เปิดโลกสร้างอาชีพ” ณ ลานลีลาอาชีวะ ไชโยแลนด์ และก็จะเปิดสอนฝึกอาชีพดังกล่าวฟรีทุกวัน เสาร์และอาทิตย์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูสรุ ยิ า ต๊ะศรีเรือน เบอร์โทร 091-8592414, ที่เว็บไชต์วิทยาลัย www.cvc.ac.th, Facebook งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หรือที่ ร้านคุ้มข้าวหอม, รถเข็นลีลาอาชีวะ ใน พื้นที่ไชโยแลนด์ ผ่านไปเส้นทางเวียงชัย เห็นหัวเรือแม่น�้ำ โขงสีเหลืองเด่นเป็น สง่า ก็เข้าไปได้เลยครับ เมือ่ เชียงรายเปิดเมืองแล้ว การขับเคลือ่ นทางเศรษฐกิจ ก็เริ่มขยับ และจะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวติดตามมาอีกมาก หากใครที่ กำ�ลังมองหาอาชีพ หรือผู้สนใจในกิจกรรมต่างๆที่ทางวิทยาลัยฝึกอบรม ก็ต้อง รีบไปติดต่อลงทะเบียนกัน และคอยติดข่าวสาร เพราะอาจมีกจิ กรรมอาชีพใหม่ๆ มาฝึกสอนกัน หรือจะสั่งอาหารของน้องๆลีลาอาชีวะ ก็ใช้ช่องทางติดต่อสั่ง อาหาร Facebook ลีลาอาชีวะ by ไชโยแลนด์ หรือโทร 09 6696 7979 ได้เลยครับ ไม่ผิดหวังแน่นอน

จึงเป็นทีม่ าของแนวคิด “ลีลาอาชีวะ” คือ การช่วยให้บณ ั ฑิตป้ายแดงหรือนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ ของอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ต้องการทำ�งาน แต่ไม่รอการหางานทำ�ในองค์กร หรือรอการจ้างจากสถานประกอบการ ทั้งหลาย แต่เลือกมาลงสนามค้าขายจริงด้วยรถเข็น เป็นการนายตัวเอง นำ�ความรู้ที่ร่ำ�เรียนมา ใช้สร้างสรรค์ให้อร่อยและ เป็นอาหารปลอดภัยสำ�หรับคนเชียงราย เบื้องหลังของโครงการ “ลีลาอาชีวะ” เริ่มจาก บริษัท ฟ้าไชโย จำ�กัด มาลงทุนทำ�ธุรกิจที่เชียงราย ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ทำ�โครงการ ที่สนับสนุนสถาบันการศึกษามาก่อนแล้วในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เมื่อมาอยู่เชียงรายก็จึงนำ�ประสบการณ์ที่เคยทำ�โครงการมาต่อยอด จะสนับสนุนการศึกษาอย่างเดิมอาจล่าช้า เพราะว่าสถาการณ์การจ้างงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิดมันทำ�ให้คนเดือนร้อนเป็นวงกว้าง จึงสร้างมุ่งไปที่สร้างอาชีพเป็นอันดับแรกก่อน และเมื่อได้มีโอกาศไปพบกับนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ ประกอบกับผู้อำ�นวยการ อาชีวศึกษาเชียงรายก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี จึงเกิดความร่วมมือทำ�โครงการนี้ขึ้น ตอนเริ่มโครงการในปลายปี 2563 ต่อมาจนถึงต้นปี 2564 สถานการณ์โควิดยังไม่ลุกลามมาก ในจังหวัดเชียงรายยังมีการเดินทางไป มากันได้ คิดว่าจะนำ�รถเข็นของลีลาอาชีวะไปสูส่ นามการค้าจริงในเมืองเชียงราย ยังไม่ทนั จะเข็นรถออกสถานการณ์โควิดก็ลกุ ลามจนถึงขัน้ ล็อกดาวน์กันไปทั่ว รถเข็นลีลาอาชีวะจึงต้องถอยกลับมาตั้งหลักกันในพื้นที่ไชโยแลนด์ ใกล้แยกดอยสะเก็น ที่ใครผ่านไปมาจะเห็นหัวเรือ ตั้งอยู่เป็นแลนด์มาร์ค มีพื้นที่กว้างขวาง และก็ผ่านเหตุการณ์ลุ่มๆ ดอนๆ เปิดๆ ปิดๆ มาจนกระทั่งปัจจุบัน แต่เด็กลีลาอาชีวะก็พยายาม เรียนรู้ และได้รู้ซึ้งของสถานการณ์แบบที่ไม่คาดคิดนี้ ผู้คนเงียบหาย กำ�ลังซื้อถดถอย แล้วมันผ่านมาได้ด้วยความขยันอดทน ใจต้องนิ่ง ลักษณะของโครงการ “ลีลาอาชีวะ” จะเหมือนกับไชโยแลนด์เป็นแซนบ็อกซ์ โดยคนที่เข้าร่วมโครงการ มาแต่ตัวกับความรู้ที่ร่ำ�เรียน มาด้านการทำ�อาหารเท่านั้น ส่วนรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ทางไชโยแลนด์จะเป็นผู้ออกให้ เมื่อทำ�อาหารขายแล้วภาย หลังหักต้นทุนออกไป ก็แบ่งเอาผลกำ�ไรไปได้เลย เรียกว่าขายได้มากน้อยก็อยู่ที่การลงแรง ไม่ต้องลงทุน หากขาดทุนคนที่รับการขาดทุน ก็คือไชโยแลนด์ นี่จึงเปรียบเสมือนแซนด์บ็อกซ์คือเป็นกะบะทราย ที่หากน้องๆที่มาขายของตามฝันของตัวเองแล้วขาดทุน ไม่เป็นไปตาม หวัง ก็ไม่ต้องหมดกำ�ลังใจ ไม่บาดเจ็บอะไรมากเพราะล้มบนกระบะทรายไม่ใช่พื้นปูน แต่จะได้ความรู้ทางการตลาดในชีวิตจริงที่ต้องนำ�ไป ถอดบทเรียนแก้ไข โดยไชโยแลนด์ทำ�หน้าที่เปรียบเสมือนพี่เลี้ยง คอยให้ค�ำ แนะนำ�และบอกวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เปิดศักราชลีลาอาชีวะ หลังอุ่นเครื่องมา 1 ปี ผู้อ่านท่านใดยังไม่ได้ไปลองชิมอาหารรถเข็นของ “ลีลาอาชีวะ” ก็น่าจะต้องไปลอง ชิมกันสักหน่อย นอกจากอาหารอร่อยแล้ว ยังเป็นการให้ก�ำ ลังใจคนรุ่นใหม่ที่คิดจะยืนด้วยขาของตัวเองได้ โครงการนี้ยังคงเดินหน้าต่อไป และคงจะขยายรถเข็นเพิ่มอีกหลายคันไปในปีหน้า นอกจากโครงการ “ลีลาอาชีวะ” ในพื้นที่ของไชโยแลนด์แล้ว กำ�ลังจะมีโครงการของอาชีวศึกษาเชียงรายเอง ที่จะมา “เปิดโลก สร้างอาชีพ” ให้กับคนเชียงราย ด้วยแนวคิดเรียนฟรี เพราะไชโยแลนด์คิดว่า เพิ่มทักษะ เท่ากับเพิ่มอาชีพ การฝึกสอนนี้ดำ�เนินการโดยบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นการบริการสังคมของทางวิทยาลัย ทำ�การฝึกวิชาชีพให้กับประชาชนทั่วไป จะเปิดโลก สร้างอาชีพ อาทิเช่น การแต่งหน้าคัพเค้ก, 1.สอนทำ�อาหาร สอนแต่งหน้าคัพเค้ก, สอน วาดภาพ, สอนทำ�สายคล้องแมส ฯลฯ ประชาชนทั่วไปสามารถไปเยี่ยมชม สังเกตการณ์ หรือจะลงทะเบียนสมัครเรียนเพื่อสร้างอาชีพใหม่ได้ฟรี โดยจะเปิดสอนกันบริเวณลานลีลา

นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คลังสมองเพื่อชีวิต ให้การสนับสนุนโครงการลีลาอาชีวะ ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดย ดร.อรพิน ดวงแก้ว ในการรับนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ สร้างอาชีพในการขายอาหารรถเข็น (Street Food) ซึ่งได้เริ่มโครงการมาระยะหนึ่งแล้ว และได้รับ ความร่วมมือสนใจเข้าร่วมโครงการจากนักศึกษาและบัณฑิตใหม่ แม้จะประสบจากสถานการณ์ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โควิด 19 ก็ตามทีแต่ยังได้ด�ำ เนินไปตลอด จึง ได้ท�ำ กิจกรรมเพื่อพัฒนาและขยายโครงการต่อไปในปี 2565 จะกระตุ้นการรับรู้ให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวะ จึงได้เชิญทีมงานจากรายการ “ชวนหาเรื่อง” ของมูลนิธิปัญญาวุฒิ ซึ่งออกอากาศเป็นประจำ�ใน Social Media ผ่าน Facebook YouTube และ Twitter มาจัดทำ�รายการภาคพิเศษ “ตั้งวงคุย” ตอนลีลาอาชีวะเชียงราย กำ�หนดวันจัดรายการสนทนาในครั้งนี้ ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ในขณะที่สังคมกำ�ลังฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังการระบาดของไวรัสโคโรนา Covid-19 ซึ่งทำ�ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายต้องได้รับผลกระทบในอาชีพ ทางไชโย แลนด์ จึงได้สนับสนุน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ฝึกอาชีพ โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณและสนับสนุนการใช้สถานที่ที่ไชโยแลนด์ เพื่อฝึก อาชีพให้กับประชาชนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นประจำ�ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ โดยการรับสมัครผู้เข้าเรียนเป็นไปตามความเหมาะสมและข้อกำ�หนดของทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายMillions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.