Page 1

สมาชิกวุฒสิ ภานำ�คณะพบประชาชน ขับเคลือ่ นเชียงรายเป็นเมือง “ยูเนสโก”

ปีที่ 33 ฉบับที่ 0560 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ราคา 10 บาท

พันตำ�รวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ โครงการสมาชิกวุฒสิ ภาพบประชาชนในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ร่วม ศึกษาสำ�รวจเส้นทางศักยภาพเมืองเก่าจังหวัดเชียงราย โดย ศึกษาและสำ�รวจศักยภาพย่านเมืองเก่าจังหวัดเชียงราย (ย่าน ในเวียง) เพื่อเป็นข้อมูลในการกำ�หนดรูปแบบการพัฒนาให้ เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการขับเคลื่อนเชียงราย เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network-UCCN) สาขาการออกแบบ (City of Design) เนื่องจากเชียงราย มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีศิลปิน ล้านนาจำ�นวนมาก มีการสร้างสรรค์ทางศิลปะทีส่ บื ทอดกันมา ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ที่บ่งบอกถึง ภูมปิ ญ ั ญาและวัฒนธรรมทางท้องถิน่ นอกจากนัน้ ยังมีความ สำ�คัญทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม นำ�ไปสู่การพัฒนา ชุมชนและเมืองให้เกิดความยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด กับคนในพื้นที่ โดยใช้กลไกลการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจฐานราก อ่านต่อหน้า 11

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คุณภาสกร บุญญลักษม์ วันที่ 11 ตุลาคม นำ�ตัวแทนของ คณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนและ นักประชาสัมพันธ์เชียงราย ประกอบด้วย คุณสมพล สวรรค์พรม คุณอังคณา จิระดา คุณภูดิส กิติสถาพร คุณบุญส่ง ชัยเลิศ และผู้แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย คุณสุธรรม เกื้อบุญส่ง ร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องทำ�งาน ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

เวียตเจ็ทชวนบินเทีย่ วงานเชียงรายดอกไม้งาม

ชมความงามดอกไม้นานาพันธุ์

พาณิชย์เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผูว้ า่ ราชการ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธเี ปิดการประชุม Border & Cross Border Trade Forum 2021 กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดนภาคเหนือ (SEZ) โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2564 โดยมี ประธานหอการค้า จังหวัดเชียงราย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เชียงราย ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัด เชียงราย พาณิชย์จงั หวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อ่านต่อหน้า 11

อ่านต่อหน้า 11

สายการบินไทยเวียตเจ็ทเชิญชวนเทีย่ วชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ ท่ามกลาง อากาศเย็นสบายในงาน “เชียงรายดอกไม้งาม” ซึ่งรังสรรค์โดยคุณวันชัย และคุณรัตนา จงสุทธานามณี ทำ�ให้งานเชียงรายดอกไม้งาม สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงรายมา นานนับปี จัดโดยเทศบาลนครเชียงราย ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 อ่านต่อหน้า 11


หน้า

2

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0560


หน้า

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0560

3

สื่อมวลชนเชียงราย ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสดำ�รงตำ�แหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พบปะสื่อมวลชนฯ เพื่อความร่วมมือขับ เคลือ่ นเชียงรายไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายโชติศริ ิ ดารายน นายกสมาคมสือ่ มวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย นำ�สือ่ มวลชน จังหวัดเชียงรายทุกแขนง เข้าให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง โดยมี นายภาณุมาศ ปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่สำ�นักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นาย โชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย นำ�ทีม กรรมการสมาคมสื่อมวลชน และสมาชิก พ.อ.ธวัช ม่วงโพธิ์ นำ�ทีมหัวหน้าสถานีวิทยุจังหวัดเชียงรายทุกสถานี นายหัสดินทร์ธร สองสมุทร นำ�ทีมบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น นางธนัยนันท์ พัฒน์จิรวัตร นำ�ทีม นักจัดรายการวิทยุจังหวัดเชียงราย นางสาวพรรณทิพย์ วงค์เทพ นำ�ทีมสถานีวิทยุชุมชนจังหวัด เชียงรายเขต 34 โดยมี ชมรมสื่อออนไลน์จังหวัดเชียงราย และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วม แสดงความยินดี จำ�นวน 101 คน ณ จอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ย้ำ�นโยบายเร่งด่วน 4 เรื่อง คือ - การป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะต้องบริหารจัดการให้สมดุลกันระหว่างการป้องกันการแพร่

ระบาดในวงกว้าง กับการดำ�เนินชีวติ และการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ ของชาวเชียงราย - การแก้ไขปัญหาภัยหนาวทีก่ �ำ ลังจะมาถึง จะต้องบริหาร จัดการการกระจายความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวให้ทั่วถึง - การแก้ไขปัญหาอุบตั ภิ ยั ทางถนน โดยให้ความสำ�คัญกับ การลดจำ�นวนครั้งและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ - การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน โดยเน้นการมี ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า รู้สึกอบอุ่นใจที่ได้กลับมาทำ�งานที่จังหวัดเชียงราย ที่มี ความคุน้ เคยกับพีน่ อ้ งสือ่ มวลชน ซึง่ สือ่ มวลชนมีความสำ�คัญอย่าง ยิง่ ต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชน หากสือ่ มวลชนพบเจอปัญหา ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประชาชนสามารถแจ้งหน่วยงาน ราชการ หรือสื่อสารกับตนได้ทุกช่องทาง อย่างไรก็ตามจะสื่อสาร ข่าวสารของจังหวัดอย่างสม่�ำ เสมอผ่านทางสำ�นักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้สื่อมวลชนได้ทราบข่าวสารที่ถูกต้องและ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จ.ส.ต.บุญส่ง ศรีจมุ ปา นายกสมาคมทหารผ่านศึกฯเชียงราย นำ�คณะกรรมการและสมาชิก ร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำ�ปี 2564 วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว (พระครูบาบุญชุ่ม ญาณ สังวโร อรัญวาสีภิกขุ) ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เจ้าภาพหลักนำ�กฐินโดย กลุ่มบริษัท ชัยรัชการ กรุงเทพ จำ�กัด และ พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม รองจเรตำ�รวจแห่งชาติ พร้อม คุณพัชระภรณ์ ยิม้ แย้ม ภรรยา ร่วมด้วยคณะศิษยานุศษิ ย์ครูบาบุญชุม่ ทุกสายบุญอนุโมทนา คณะ สงฆ์นำ�โดยหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ร่วมด้วยพระมหา ว.วชิรเมธี รับกฐินโดยพระมหา ทองสุข สุขธัมโม เจ้าอาวาสสำ�นักปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้ว ขอขอบคุณ พล.อ.สุทศั น์ จารุมณี ปธ.มูลนิธดิ อยเวียงแก้ว (ปธ.ทีป่ รึกษาสมาคมทหารผ่าน ศึกฯเชียงราย) ที่ให้เกียรติสมาคมฯ ร่วมอนุโมทนาด้วยความยินดียิ่ง รวมยอดปัจจัยถวายสมทบ ทุนก่อสร้างอาคารศาลาการเปรียญวัดดอยเวียงแก้ว จำ�นวนกว่า 2,000,000 บาท

มทบ.37 ประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศิลปาชีพ ในพื้นที่ จ.เชียงราย พ.อ.ไพโรจน์ ยะวิญชาญ รอง เสธ.มทบ.37 (1) เป็น ประธานในพิธีการมอบเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์ของสมา ชิกศิลปาชีพ (ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขา) ในพื้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย จำ�นวน 88 ราย รวมเป็นเงิน 341,420 บาท ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเมืองกาญจน์ หมู่ที่ 2 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ทั้งนี้ การดำ�เนิน การพิธีดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ว่าทีร่ อ้ ยโทพงค์ กุลนรา นายอำ�เภอขุนตาล นำ�หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอขุนตาล จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ตามโครงการขุนตาลเมืองสะอาด โดย กิจกรรมดังกล่าวเพือ่ ให้หน่วยงานราชการและประชาชนในพืน้ ทีร่ ว่ มกันทำ�ความสะอาด เช่นการทำ�ความสะอาดป้ายบอกทาง ป้ายบอกสถานที่ ตัดแต่งกิง่ ต้นไม้ บริเวณเกาะกลาง ถนน และบริเวณไหล่ทาง ถนนทางหลวงหมายเลข 1020 จากบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 5 ตำ�บลต้า ไปจนถึงบ้านงามเมือง หมูท่ ี่ 11 ตำ�บลยางฮอม ซึง่ รวมระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่อำ�เภอขุนตาล อยู่ระหว่างอำ�เภอเทิง และอำ�เภอเชียงของ จังหวัด เชียงราย กิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 300 คน

การเมือง...เปิดประเทศเขต “บลูโซน” ??

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์

นายโชติศิริ ดารายน นายวัง นอรัตน์ ผศ.สุรพล เวียงนนท์

คณะที่ปรึกษา

คุณอนงค์ศรี สิทธิอาษา คุณอธิคม นลินตระกูล รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย ผศ.ดร.วิรุฬสิริ ใจมา

คณะผูส้ ื่อข่าว

นายวารินทร์ สุตะวงศ์ นายสิทธิกร แก้วจีน นายทนงศักดิ์ รู้ทำ�นอง นางสุวิมล กันธิยะ นายอัคร์พล เทพนิล

นักเขียนประจำ� นายชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ นายสมฤกษ์ พรปรีชา นางสาวสุนันทา คำ�ดี

ประจำ�กองบรรณาธิการ นายสมยศ นางแล นางสาววนิดา สุขเกษม

บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา ผู้ช่วยบรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ

คุณบุญเวทย์ ศรีพวงใจ คุณสมใจนึก เองตระกูล ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์ คุณนวพรรณ สังเวียนวงศ์ นางสาวระวิวรรณ ทองสังข์ นายสุธรรม อินทะหลุก นายศุภกิตติ์ ชัยชนะ นายสมพล สวรรค์พรหม นายพงศกร ตันสุวรรณ นายนิพนธ์ ปรีดาผล นางศรสวรรค์ กองแก้ว นายจำ�นง กันแสงแก้ว นางสาววิจิตตรา คำ�ภิระวงศ์

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายศุภกร สิทธิกรวนิช

สำ�นักงานเลขที่ 612/52 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-713858 โทรสาร. 053-740517 E-mail: chiangrainews@hotmail.com, chiangrainews2@gmail.com

ชาวเชียงรายขอต้อนรับ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คนใหม่ (แต่หน้าเดิมที่คุ้นเคย) ที่มากด้วยประสบการณ์และฝีมือในการบริหาร...ด้วยความยินดียิ่ง หวังว่า จะเป็นธงชัยและผูถ้ อื ธงหมุดหมายในการพัฒนาและผลักดันให้เชียงรายก้าวหน้าร่วมสมัยในทุกมิติ แห่งการพัฒนาและยกระดับให้เชียงรายเป็นเมืองต้นแบบด้านต่างๆ แห่งอนาคตต่อไป... ------------------------------------------------------การเมือง...คือ “อนาคตของวันนี”้ ...เกริน่ นำ�นีค้ อ่ นข้างแปลกไปหน่อย เหตุเพราะว่าการเมือง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกๆ คน ตั้งแต่เกิดไปจนตาย...กันเลยทีเดียวเชียว หลายๆ คนมักจะถูกปลูกฝังมายาคติตงั้ แต่วยั เด็กจนกลายเป็นผูใ้ หญ่ ว่าการเมืองเป็นเรือ่ งของนักการเมือง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองเท่านั้น คนธรรมดาๆอย่างเรา ไม่ควรสนใจเพราะเป็นเรื่องไกล ตัวที่ไร้ประโยชน์ ปวดหัว...เพราะผู้แทนที่เคยเลือกไปแล้วไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้น...เลือกใคร พรรค ใด ก็เหมือนๆกัน... ความเชื่อและวิธีคิดแบบนี้ปัจจุบันก็ยังอยู่ในคนอีกกลุ่มใหญ่ทั้งในเมืองที่เจริญและชนบทที่ ห่างไกลที่ไม่เข้าถึงข่าวสารและไม่สนใจด้านการเมืองแม้จะมีการศึกษาสูงเพียงใดก็ตาม... แต่ในความเป็นจริง... “การเมือง” ทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับโลก ระดับประเทศ ระดับท้อง ถิ่น เริ่มจากจังหวัด (ที่มาในรูปอบจ.) เทศบาล (ท.-ทน.) อบต. และอปท.แบบพิเศษ เช่น กทม. และ พัทยา ต่างมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีอทิ ธิพลต่อการดำ�รงชีวิต ต่อวิถีชีวิตของผู้คนแต่ละ ท้องถิ่นในทุกๆ วัน อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ แม้บุคคลเหล่านั้นจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม คำ�ถามง่ายๆก็คอื ว่า...หากท่านเจ็บป่วยวันนีจ้ ะได้รบั การรักษาอย่างรวดเร็ว หรือล่าช้าใน สถานที่ใด...เราประกอบอาชีพและมีงานทำ�ที่ไหน ลูกหลานจะได้เข้าโรงเรียนที่ไหน...และวันนี้ใน กระเป๋าตังค์ของท่านมีตังค์กี่บาทมากน้อยเพียงใด และคนทั้งบ้านมีข้าวกินไหม...!!? เพียง 2 – 3 ตัวอย่างนี้... “เกี่ยวข้องกับการเมือง” ทั้งสิ้น...นี่ไงถึงบอกว่า...การเมืองเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในวิถีชีวิต อย่างหลีกมิได้จริงๆ ...หากเราได้การเมืองหรือรัฐบาลดี นักการเมืองดี ชีวเี ราก็มคี ณ ุ ภาพทีด่ ไี ปด้วย ทุกๆ ด้าน ดังนัน้ ต้องให้ความสนใจกับการเมืองเรือ่ งทีใ่ กล้ตวั ทีส่ ามารถจะบอกแนวโน้มอนาคตเรา ว่าจะเป็นอย่างไรในวันนี้และวันหน้า...! บางครั้งเราจะได้ยินวลีที่ว่า “ประชาธิปไตยกินได้ ช่วย หายป่วย” อีกไม่นานนักเชือ่ ว่า...การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง การเปลีย่ นแปลงรัฐบาลใหม่ ก็จะมาถึง การเลื อ กตั้ ง ทั่ วไปก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามมา เพราะจากการประเมิ น ของนั ก วิ ช าการ ตลอดจน นักวิเคราะห์การเมืองต่างๆ ก็มีกระแสมาเรื่อยๆ เปิดประชุมสภาเดือน พ.ย.นี้จะได้เห็นอะไร สนุกๆ และตื่นเต้นแน่ ท่านที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตหมู่บ้าน ตำ�บลในจังหวัดต่างๆที่ยังมี อบต. อาทิตย์ 28 พ.ย. 64 นี้ อย่าลืม...ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บล(ส.อบต.) และนายกองค์การ บริหารส่วนตำ�บล(อบต.) หลังจากว่างเว้นมาร่วม 8 ปี เลือกคนดีคนเก่า หรือ คนรุ่นใหม่ ที่ เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล มีนโยบายใหม่ๆ มีวิสัยทัศน์ มีหัวใจเป็นนักพัฒนา นำ�พาท้องถิ่นก้าวหน้าและเป็นนักประชาธิปไตย อย่าลืมวันสำ�คัญนี้ อีกเรือ่ งในเดือนเดียวกันนี้เริม่ จากวันที่ 1 พ.ย. 64 นโยบายของรัฐบาลชุดนี้ ได้เปิดประเทศ เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศแล้วหลังจากที่เคยสัญญาว่าจะเปิดประเทศใน 120 วัน ใน ช่วงทีผ่ า่ นมาเราเผชิญปัญหาหลายๆวิกฤติ จากการบริหารของรัฐบาลชุดนี้ ทัง้ โรคระบาดของไวรัส

โควิด-19 การว่างงานของประชาชนและผูป้ ระกอบการทีแ่ สนสาหัส การเกิดปัญหาน้�ำ ท่วมทัง้ ใหญ่ และเล็กในหลายภูมิภาคหลายจังหวัด อันเนื่องมาจากเป็นภัยทางธรรมชาติ ซึ่งขาดวางแผนและ การจัดการทีด่ แี บบมีวสิ ยั ทัศน์ เพราะบางอย่างเกิดซ้�ำ ซากประจำ�ทุกๆ ปี เพราะหน่วยงานผูจ้ ดั การ น้�ำ มีหลายภาคส่วนมากไปแต่ไม่บรู ณาการกัน ต่างคนต่างทำ�ในทีส่ ดุ ผูเ้ ดือดร้อนก็คอื ประชาชนส่วน ใหญ่ที่อยู่ในเขตเดิมๆ กล่าวสำ�หรับการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากผู้ ประกอบการธุรกิจต่างๆ ได้รบั ผลกระทบอย่างสาหัสสากรรจ์อย่างทีท่ ราบกันแล้ว การเปิดประเทศ ครัง้ นีท้ า่ มกลางความเสีย่ งสูงพอสมควรและมีเงือ่ นไขอะไรสารพัดและจำ�กัดเพียงบางประเทศ จาก เดิมจาก 10 ประเทศ ต่อมาเปลี่ยนเป็น 46 ประเทศแล้ว พร้อมเงื่อนไขใหม่โดยไม่ต้องกักตัว ดังที่ทราบกัน อีกทั้งการไปเที่ยวแต่ละจังหวัดก็กำ�หนดให้เพียงบางสถานที่ ในบางอำ�เภอเท่านั้น สิ่งที่น่าห่วงคือ...หลายจังหวัดในประเทศยังมีผู้ป่วยโควิดฯอยู่มาก คนในท้องถิ่นต้อง”ไม่ประมาท” นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน เพราะอาจมีการแพร่เชื้ออีกระลอก...ที่ชวนระทึกยิ่ง..!! ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( ศบค.) มีเป้าหมาย ให้คนไทยทั้งประเทศฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้จำ�นวน 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 นี้ แต่ข้อมูล ล่าสุดจาก “หมอพร้อม” เมื่อ 14 ต.ค. 64 มีคนไทยได้รับการฉีดวัคซีนสะสมรวมทั้งเข็ม 1-2-3 ราว 63 ล้านโดส อีกทั้งหลายๆจังหวัดยังมีการระบาดที่รุนแรง ดังนั้น เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง ให้มาก ส่วนแนวการปฏิบัติตามมาตรการที่ สธ. ได้เสนอเป็นแนวคิดแบบ Universal Prevention for Covid-19 อาจเรียกได้วา่ เป็นการป้องกันการติดเชือ้ แบบกว้างๆ ชนิดตัวใครตัวมัน... อย่างทีเ่ คย ปฏิบัติกันมาแล้ว...เช่น อยู่บ้าน สวมมาสก์ เว้นระยะห่าง ไม่ไปที่ชุมนุม ล้างมือบ่อยๆ กลุ่มเสี่ยง ไม่ควรออกจากบ้าน และควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อยๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่...

ส่วนการเปิด Blue Zone (หมายถึง ชุมชนทีผ่ คู้ นมีอตั ราการเป็นโรคเรือ้ รังต่�ำ และมีอายุยนื ยาว กว่าที่อื่น กล่าวคือมีคนอายุเกิน 100 ปีมากที่สุด (ตามกำ�หนดของนักเขียนฝรั่งฯมี 5 แห่งทั่วโลก) หรือพื้นที่จังหวัดที่มี มีธรรมชาติสวยงาม ดินดี น้ำ�ดี มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีความปลอดภัย สูง ผู้คนมีอัธยาศัยเหมาะแก่การท่องเที่ยว) ซึ่ง ททท.ได้แบ่งการเปิดเป็น 4 ระยะ มีหลายจังหวัด ต่างที่เข้าข่ายบลูโซน ที่คาดว่าพร้อม ส่วนที่เชียงราย ก็จะเปิดในระยะที่ 2 ตั้งแต่ 1-31 ธ.ค. 64 มีทั้งหมด 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำ�พูน แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา และ นราธิวาส ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมแต่ละแห่งว่ามั่นใจแค่ไหน...อันตรายไหม แต่ละจังหวัด แต่ละ ถิ่น มีมาตรการที่เข้มงวดอย่างไร ? การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย หลายจังหวัดยังมีสถิตทิ นี่ า่ กลัวโดยเฉพาะจังหวัด แห่งการท่องเทีย่ วต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ... แม้แต่เชียงรายก็เถอะ เป็นเป้าหมายหนึง่ ของการ ท่องเที่ยว สถิติแต่ละวันในหลายอำ�เภอ(เดือน ต.ค.’64)ก็ไม่น่าไว้ใจ...ต้องระมัดระวังตนเองเป็น พิเศษด้วย..!!!


หน้า

4

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0560

นายภัทรพงษ์ มะโนวัน นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนายกิตติกาญจน์ แก้ว ระกา นักวิชาการวัฒนธรรม กลุม่ พิธกี ารฯ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นพิธกี รและปฏิบตั งิ านในศาสนพิธกี าร สนองงานคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดเชียงราย ในพิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง สอบนัก ธรรมชั้นตรี ประจำ�ปี 2564 ณ สนามสอบวัดบ้านเหล่า อำ�เภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2564 โดยมีหลวงปู่ทวี จิตฺตคุตฺโต เจ้าอาวาสวัดป่าอรัญญวิเวก อำ�เภอดอยหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเดชพระคุณพระศิริวัฒโนดม เจ้าคณะจังหวัด เชียงราย ธรรมยุต ประธานอำ�นวยการสอบธรรมสนามหลวง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าพระกฐิน จำ�นวน 1 ไตร ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำ�กัด น้อมนำ� มาถวายพระสงฆ์ผจู้ �ำ พรรษาถ้วนไตรมาสในพิธถี วายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วิหารวัดบ้านดู่ อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดย ดร.อนวัช อุน่ กอง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำ�กัด เป็น ประธานในพิธี มีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย ข้าราชการ ผู้บริหาร และบุคลากรของสหกรณ์ออม ทรัพย์ครูเชียงราย จำ�กัด ผู้นำ�ท้องที่ ท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี พระมหาวรพันธ์ กิตติสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดบ้านดู่ เป็นประธานสงฆ์ นำ�พระสงฆ์ รวม 9 รูป อนุโมทนา ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้นำ�ข้าราชการ เจ้า หน้าที่ ของสำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมปฏิบัติงานพิธี และร่วมพิธีในครั้งนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอรรถนิติ ดิษฐอำ�นาจ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่พระพรหมวชิรคุณ ณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมหาหรือ แนวทางการจัดทำ�โครงการ แผนงานการบริหารจัดการปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุน่ ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำ�บลริมกก อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดย มี พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน. จังหวัดเชียงราย หัวน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่ เกีย่ วข้องร่วมประชุมหารือแนวทางและมาตรการต่างๆ เพือ่ พิจารณาแผนงานโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แบบบูรณาการ กิจกรรมจัดสื่อการ รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน การอบรมสร้างเครือข่ายภาค ประชาชน กลุ่มชาติพันธุ์ คนอยู่กับป่า ลดการเผาในพื้นที่อย่างยั่งยืน การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และให้ค�ำ ปรึกษาการทำ�เกษตรปลอดการเผาและการจัดการวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน ชุมชน โรงเรียน

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางธิดา ขันดาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ร่วม ประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ในการ ศึกษาดูงาน “การแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ และการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วย กระบวนการพัฒนาทักษะสมอง EF ตั้งแต่ปฐมวัย” ณ โรงพยาบาลพญาเม็งราย อำ�เภอพญา เม็งราย รพสต.แม่เปา ศพด.ทต.พญาเม็งราย ศพด.ทต.แม่เปา สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ เวียงแก่น และโรงเรียนนำ�ร่อง จำ�นวน 10 แห่ง ณ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น โดยมีการจัด นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ แสดงนิทรรศการจากโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อำ�เภอเวียงแก่น รวม 10 แห่ง นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีแถลงข่าว สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุม่ ที่ 1 ร่วมกับ สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดงานแสดง จำ�หน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจของผูป้ ระกอบการของไทย-เมียนมา-สปป.ลาว-จีน (Thailand Northen Trade Fair 2021) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาค จังหวัดเชียงราย และ สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ออก เหนือ (SEZ) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ปีงบประมาณ เยี่ยม ครอบครัวนางกนกวรรณ พุทธวงค์ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ทำ�ให้บ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 2 2564 โดยมี นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ดร.อนุรัตน์ อินทร ตำ�บลปล้อง อำ�เภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในการนี้ได้มอบเครื่อง ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ร่วมแถลงข่าว พร้อมทั้งพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ อุปโภค - บริโภค ผ้าห่ม และเงินสด จำ�นวน 5,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และ ทั้ง 17 จังหวัด และคณะเซลล์แมนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมรับชมผ่านระบบ Zoom meeting เป็นขวัญกำ�ลังใจแก่ผู้ประสบภัย สำ�หรับการแถลงข่าวในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำ�คัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน ตุลาคมนี้ คือการจัดงานแสดง จำ�หน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจของผูป้ ระกอบการของไทย-เมียนมาสปป.ลาว-จีน (Thailand Northern Border Trade Fair 2021) ซึ่งมีกำ�หนดจัดขึ้นเป็นระหว่าง คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 7 ร่วมกับ โรงพยาบาล วันที่ 18 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ บจก.กรีนวิงมาร์เกตติ้ง (บิ๊ก เชียงราย ซึ่งจัดให้ผู้ประกอบการจัดจำ�หน่ายสินค้าครั้งละ 50 บูท เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดตาม วิง แยกหมอพีระ) เชียงราย มีผู้บริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 10 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 4,500 ซีซี มีผู้แสดงความจำ�นงบริจาคดวงตา 4 ราย บริจาคอวัยวะ 3 ราย บริจาคร่ายกาย ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ราย

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จังหวัดเชียงราย โดย นางพรรณี รุจิพรรณ นายก สมาคมตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำ�นวน 200 ชุด, เครื่อง ตรวจการติดเชื้อโควิด-19(ATK) จำ�นวน 325 ชุด, เครื่องวัดอ็อกซิเจนปลายนิ้ว จำ�นวน 20 เครื่อง, พร้อมทั้งน้ำ�ดื่ม จำ�นวน 2,400 ขวด และสโมสรไลน์ออนเชียงราย โดย นายศรายุทธ ปันเจริญ นายกสโมสร ไลออนส์เชียงราย พร้อมคณะ ได้มอบชุดป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำ�นวน 50 ชุด, แอลกอฮอล์ จำ�นวน 3 ลิตร, เสื้อกันฝน จำ�นวน 50 ผืน, อุปกรณ์ป้องกันดวงตาจากการติดเชื้อ (Face Shield) จำ�นวน 50 อัน, หน้ากาก อนามัย จำ�นวน 4 กล่อง, ข้าวสาร 99 ถุง และกระบือ จำ�นวน 4 ตัว มอบให้แก่จังหวัด เชียงราย เพือ่ นำ�ไปมอบให้แก่ เกษตรกรผูย้ ากไร้น�ำ ไปเลีย้ งตามวัตถุประสงค์โครงการ ไถ่ชวี ติ โค กระบือฯ ในการนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ บริเวณหน้าสำ�นักงานเหล่า กาชาดจังหวัดเชียงราย

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับคณะสมาชิก วุฒิสภา ที่เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ ภาคเหนือ(ตอนบน) ซึ่งนำ�โดย พันตำ�รวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วย นายจิระชัย มูลทองโร่ย นายสถิต ลิ้มพงศ์พันธ์ นายมณเฑียร บุญตัน นายณรงค์ อ่อนสะอาด นายเสรี สุวรรณภานนท์ และแพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ในการติดตามการขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมือง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน และการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้อง จอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำ�บลเวียงเทิง จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ ว ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย โดยมีนายอดิเรก ไลไธสง ปลัดอาวุโสอำ�เภอ เทิง เป็นประธาน มีนายสิงห์ทอง หนุนนำ�สิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำ�บลเวียงเทิง เป็นผู้นำ�เสนอ ความพร้อมของพื้นที่ มีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผูแ้ ทนจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ผูแ้ ทนจากสำ�นักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัด เชียงราย ผู้แทนจาก ททท. สำ�นักงานจังหวัดเชียงราย ผู้แทนจากสมาคมพ่อค้าอำ�เภอเทิง ผู้แทน สโมสรโรตารี่อำ�เภอเทิง ผู้แทนศิลปินอำ�เภอเทิง ผู้นำ�ท้องที่ ท้องถิ่น และสภาวัฒนธรรมอำ�เภอเทิง โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ในยุค New normal ในด้านต่างๆ ซึ่งทางเทศบาลตำ�บลเวียงเทิง จะได้นำ�ไปปรับเป็นยุทธศาสตร์การ พัฒนาของเทศบาลตำ�บลเวียงเทิง และของอำ�เภอเทิง


ปีที่ 34 ฉบับที่ 0560

ทิพยทันใจช่วยเหลือทันที ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมอย่างต่อเนื่อง

หน้า

5

ยืนยันความมั่นใจจับมือภาครัฐเพิ่มทางเลือกผู้ถือกรมธรรม์โควิด-19 เอเชียประกันภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชน ไม่กระทบความแข็งแกร่งของทิพยประกันภัย ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย เปิดเผยว่า จากกรณีทบี่ ริษทั ฯได้เข้ารับการย้ายโอนความคุม้ ครองลูกค้าเอเชียประกันภัยทีซ่ อื้ ประกันโควิด-19 ได้มหี ลายฝ่ายทัง้ ลูกค้าทิพยประกันภัย และผูถ้ อื หุน้ จำ�นวนหนึ่งเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการย้ายกรมธรรม์ประกันเอเชียประกันภัยมาทำ�ประกันกับทิพยประกันภัยนั้น จะมีปัญหาตามมาหรือไม่ เรื่อง นี้ตนขอเรียนว่า กรมธรรม์ที่เปลี่ยนหรือย้ายมาทำ�นั้นเป็นกรมธรรม์ที่เหมือนกับที่ทิพยประกันภัยขายในปัจจุบัน โดยปัจจุบันทิพยประกันภัย เรามีกรมธรรม์ประกันโควิดโคม่าขายอยู่เพียง 2 แผน ได้แก่ แบบแผนเบี้ยประกัน 300 คุ้มครอง 300,000 บาท กับอีกแผนที่คุ้มครอง 500,000 บาท เบี้ยประกัน 480 บาท เพราะฉะนั้นการแปลงกรมธรรม์นี้ไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้กับบริษัททิพยประกันภัย ใน การรับประกันแต่อย่างใด หากเพียงแต่เป็นการเพิม่ ทางเลือกให้กบั ลูกค้าเอเชียประกันภัยทีต่ อ้ งการหาซือ้ ประกันโควิดคุม้ ครองการเสียชีวติ จากอาการ โคม่าไว้เท่านั้นเอง และคงจะไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแกร่งทิพยประกันภัยแต่ประการใด โดยเฉพาะทิพยประกันภัยถือว่าโชคดีที่เราเป็นบริษัทประกันเพียงไม่กี่บริษัท ที่มีบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศ (รีอินชัวเรอร์ตปท.) ที่มา รับประกันภัยต่อประกันโควิดของเรา ซึ่งรับประกันต่องานประกันโควิดของทิพยประกันภัยไว้ถึงสัดส่วน 50% ของพอร์ต ซึ่งค่อนข้างจะมากทีเดียว ทั้งนี้ก็เพราะรีอินชัวเรอร์มองเห็นว่า เราค่อนข้างระมัดระวัง และทิพยประกันภัย มีการคำ�นวณความเสี่ยงในการรับประกัน ดังนั้นรีอินชัวเรอร์ต่าง ประเทศจึงมีความมั่นใจพร้อมจะสนับสนุนทิพยประกันภัย ดร.สมพร ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันทิพยประกันภัยได้รับประกันโควิดปีนี้กับปีที่แล้วรวมๆกันแล้วเกือบ 5 ล้านกรมธรรม์ คิดเป็นเบี้ย 2,500 กว่าล้านบาท โดยเรามีผู้ใช้สิทธิเรียกร้องสินไหมรวมแล้ว 5หมื่นราย คิดเป็นสินไหมประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยทิพยประกันภัย เราไม่มีการขาย ประกันเจอจ่ายจบ จึงทำ�ให้เราสามารถยังให้ความคุ้มครองรองรับลูกค้าเราได้อย่างไม่มีปัญหา และอยากให้ผู้ถือหุ้นทิพยประกันภัยและลูกค้าของเราสบายใจได้ว่า บริษัทฯมีความมั่นคงแข็งแกร่ง โดยลูกค้าเอเชียประกันภัยหากย้ายมา ประกันโควิดในรูปแบบประกันการเสียชีวิตจากอาการโคม่าทั้งหมด 770,000 หมื่นคน เราก็ยังสามารถรองรับได้ เนื่องจากความคุ้มครองจะดูแล เฉพาะการเสียชีวิตจากอาการโคม่า ซึ่งคำ�ว่า ”โคม่า” ในนิยามคงไม่ใช่หมายถึง ติดเชื้อแล้วไปอยู่ไอซียูแล้วได้รับความคุ้มครอง ซึ่งส่วนใหญ่ ”โคม่า” ในที่นี้จะเป็น “ภาวะก่อนการเสียชีวิตตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์” เพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่รองรับประชาชนจุดนี้จึงไม่กระทบต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ ดร.สมพร ยังกล่าวถึงเงินกองทุน (คาร์เรโช) ณ ปัจจุบันของทิพยประกันภัย อยู่ที่ 263% ว่า เรายังคงมีสถานะอย่างนี้ไปได้จนถึงสิ้นปี และถ้าสถานการณ์โควิดเกิดมีรอบ 4 ขึ้นมา ก็คิด ว่ามันจะไม่กระทบ เพราะเชื่อว่าคงจะมีความรุนแรงไม่มาก เพราะรัฐบาลมีประสบการณ์รับมือการระบาดที่ผ่านมาแล้ว รวมทั้งประชาชนส่วนใหญ่ต่างได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก และเข็มสองไปแล้ว จำ�นวนมาก รวมถึงการเริ่มฉีดเข็มสาม ประกอบกับทิพยประกันภัยเองก็ไม่มีการขายประกันภัยแบบเจอจ่ายจบในพอร์ต หากมีแต่ขายคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหรืออาการโคม่า หรือกรณีไม่เข้ารักษา พยาบาล เราก็มีการจ่ายค่าชดเชยให้ เพราะฉะนั้นถ้าอนาคตเกิดติดเชื้ออีกระลอกใหม่ ก็ยังอยู่ภาวะรองรับได้ ทั้งนี้บริษัทฯอยากจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อว่า สำ�หรับลูกค้าเอเชียประกันภัยขณะนี้ค่อนข้างสับสน และเข้าใจว่า “ทิพยประกันภัย” รับโอนความคุ้มครองประกันโควิดเจอจ่ายจบแบบที่ทำ�ไว้กับ เอเชียประกันภัยเลยนั้นขอเรียนชี้แจงว่า จริงๆแล้วไม่ใช่ครับ ทิพยประกันภัยคงเป็นทางเลือก สำ�หรับผู้ที่ต้องการจะมีความคุ้มครองโควิด ซึ่งขณะนี้บริษัทฯจะเหลือความคุ้มครองอาการโคม่าเท่านั้น ซึ่ง บริษัทฯได้มีจุดยืนขายผลิตภัณฑ์ประกันโควิดมาตลอด ดังนั้นจึงอยากจะขอฝากสื่อมวลชนได้สื่อสารทำ�ความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนรับทราบจุดนี้ เพราะการที่โทรมาถามรายบุคคล อาจจะทำ�ให้เราตอบ ได้ไม่ทั่วถึง สำ�หรับกรมธรรม์ที่ย้ายมาทำ�กับเราคงจะออกเป็น Digital Policy ทั้งหมดเลย ซึ่งคงไม่เหมือนการออกกรมธรรม์ในภาวะปกติ ซึ่งอาจใช้เวลายาวนาน จึงจำ�เป็นต้องทำ�เป็นดิจิทัล ส่งกลับไป ยังมือถือ หรือ Email Address เพื่อผู้เอาประกันจะได้นำ�ไปใช้เป็นหลักฐานคุ้มครองเวลาซื้อประกันหรือเรียกร้องค่าสินไหม

ทิพยประกันภัย ร่วมกับ โออาร์ และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ พ.ร.บ.ปันสุข @ พีทีที สเตชั่น ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ. ทิพย กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ และ กรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย มีความห่วงใยพีน่ อ้ งประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือนร้อนจากเหตุการณ์ น้�ำ ท่วมหลายจังหวัดอยูใ่ นขณะนี้ อาทิ สุโขทัย ชัยภูมิ นครราชสีมา พิษณุโลก นครสวรรค์ ลพบุรี อยุธยา สระบุรี เป็นต้น โดยส่งทีม TIP Smart Assist พร้อมหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา และ ทีมสินไหม ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทันที พร้อมจัดรถยกให้กับประชาชนและลูกค้าฟรี ในทุกจังหวัดทีเ่ กิดน้�ำ ท่วม และมอบน้�ำ ดืม่ ให้กบั ประชาชนเพือ่ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนใน เบือ้ งต้น รวมถึงจ่ายค่าสินไหมกรณีลกู ค้าทีท่ �ำ ประกันได้รบั ความเสียหายทัง้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและรถยนต์ ที่ทำ�ประกันไว้ทันที โดยทีมงานยังคงอยู่ในพื้นที่จนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ. ทิพย กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ และ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย ร่วมกับ นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท. น้ำ�มันและการค้าปลีก จำ�กัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ นางธารินี สุทธิปริญญานนท์ นายกสมาคมการค้าผู้แทนจำ�หน่ายสถานี บริการน้ำ�มันพลังไทย ในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ TIP@ พีทีที สเตชั่น จัดโครงการ “พ.ร.บ.ปันสุข @ พีทีที สเตชั่น” เพื่อช่วยบรรเทาความ เดือดร้อน และลดค่าใช้จา่ ยของประชาชน ในภาวะทีป่ ระชาชนส่วนใหญ่ได้รบั ผลกระ ทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 โดยเมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ผ่านช่องทางตัวแทน พีทที ี สเตชัน่ ทีไ่ ด้เข้าร่วมโครงการ กว่า 230 แห่งทั่วประเทศ จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยสูงสุด 12% (ตามเงื่อนไขที่บริษัท กำ�หนด) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 สนใจสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมที่ โทร.1736


หน้า

6

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0560

อธิการบดี มฟล. ต้อนรับ ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ซึ่งเป็นภริยาของ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสุวาภรณ์ จิตต์พลีชีพ รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำ�นักงานเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ได้เข้าพบ ณ ห้อง รับรอง อาคารวันชัย ศิริชนะ มฟล. โดยภริยาผูว้ า่ ฯ ได้ให้ความสนใจในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย หลักสูตรทางด้านการแพทย์ งานวิจยั ทีโ่ ดดเด่น โดยเฉพาะด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากพืชพรรณธรรมชาติในจังหวัด เชียงราย การบริหารจัดการขยะในจังหวัด รวมทั้งการดำ�เนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในบทบาทของการเป็นสถานศึกษา และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ที่รับ เป็นหน่วยฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นหอผู้ป่วยรวม โรงพยาบาลสนาม ทั้งยังร่วมมือกับจังหวัดเชียงรายในโครงการเจียงฮายปิ๊กบ้าน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำ�บุญถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ประจำ�ปี 2564 ในการนี้มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานผ้าไตรจาก สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วันสักกวัน ตำ�บลริมกก อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมทำ�บุญสามารถบริจาคเพือ่ นำ�ปัจจัยไปทำ�นุบ�ำ รุงวัดสักกวัน เพือ่ สืบทอด พระพุทธศาสนา ได้ตามช่องทาง ดังนี้ 1. บริจาคเป็นเงินสด ณ ส่วนสารบรรณ อำ�นวยการและนิติการ สำ�นักงานอธิการบดี (AD1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2. เช็คสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กฐินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)” 3. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บัญชี สะสมทรัพย์ ชือ่ บัญชี “มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง (กฐินมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง)” เลขทีบ่ ญ ั ชี 672-011-9194 สำ�หรับช่องทางข้อที่ 2-3 ผู้บริจาคสามารถส่งเช็คและเอกสารการโอนเงิน พร้อมด้วย ชื่อ-ที่อยู่ที่ต้องการให้ มฟล. ออกใบเสร็จรับเงินได้ที่ ส่วนสารบรรณ อำ�นวยการและนิติการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำ�บลท่าสุด อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เชียงราย พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายวิสตู ร บัวชุม ผูอ้ �ำ นวยการ 57100 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5391-6035 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำ�นักงานเชียงราย และคณะจาก ททท. สำ�นักงาน เชียงราย ในการนี้ได้ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการทำ�งานเชิงบูรณาการในมิติต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนการดำ�เนินงานและโครงการกิจกรรมส่งเสริมด้านการ ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ปลายปี 2564 เป็นต้นไป

มร.ชร.-ททท.ชร.หารือแนวทางการทำ�งานขับเคลื่อน ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.เชียงราย

ด้วงนคร รองอธิการบดี รายงานผลการดำ�เนินงานด้านการจัดการศึกษา อ.ดร.อนันต์ แก้วตาติบ๊ ผูช้ ว่ ยอธิการบดี รายงานผลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาท้องถิน่ และการพัฒนา ครู และตัวแทนผูน้ �ำ นักศึกษาวิศวกรสังคม ร่วมนำ�เสนอผลการดำ�เนินงานทัง้ 3 ด้านต่อท่าน องคมนตรี และ ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย ทีป่ รึกษาอธิการบดี และตัวแทนจากส่วนราชการในท้องถิน่ ทีเ่ ป็นพืน้ ทีก่ าร ดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมรับฟังและนำ�เสนอข้อมูลประกอบการรายงานผลการ ดำ�เนินงาน ในการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของท่านองคมนตรีอย่างพร้อม เพรียง ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มร.ชร.

ผจว.ชร.ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า การดำ�เนินงานโครงการสวนแม่สวนลูก ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำ�เนินงานโครงการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำ�ปี พ.ศ. 2563-2564

นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำ�เภอเชียงของ เป็นประธานการเสวนาประชุมหารือการพัฒนาการ ท่องเทีย่ วเชือ่ มโยงเชียงแสน ณ วัดพระธาตุเจดียห์ ลวง ตำ�บลเวียง อำ�เภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานบูรณาการเพื่อประชุมหารือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิง วัฒนธรรม และเชิงกีฬาริมแม่น้ำ�โขงเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชียงรายและพะเยา (5 เชียง ได้แก่ เชียงราย เชียงแสน เชียงของ เชียงคำ� เชียงม่วน) โดยการเสวนาดังกล่าวได้เชิญผูเ้ กีย่ วข้องจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และปราชญ์ท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมหารือ อาทิ 1. นางสาวรัตนาภรณ์ สีวันชัย ปลัดอำ�เภอผู้แทนนายอำ�เภอเชียงแสน 2. นางเกศสุดา สังขกร นายกเทศมนตรีตำ�บลเวียงเชียงแสน 3. นายสุพรรณ นาระเรศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำ�บลเวียง 4. นางสาวธณิกานต์ วรธรรมานนท์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน 5. นางธนัญญา เชิดโฉม รองผูอ้ �ำ นวยการการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.)สำ�นักงาน เชียงราย รักษาการ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำ�นักงานเชียงราย 6. นายเอกวัฒน์ ญาณะวงษา และคณะ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา 7. นางสาววัจนีย์ บุญเจ็น ผู้จัดการขัวศิลปะ 8. นายสุชาติ พิงคะสัน กำ�นันตำ�บลป่าสัก 9. นายสุเทพ ล้อสีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำ�เภอเชียงแสน 10. นางเกศสุดา สิทธิแก้ว คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำ�เภอเชียงของ 11. นางทิพย์วรรณ โตแตง ประธานสภาวัฒนธรรมตำ�บลเวียง 12. นายอภิชิต ศิริชัย นักวิชาการอิสระ ทัง้ นี้ นายพิสนั ต์ จันทร์ศลิ ป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ ดอนเนตร์ ผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ กิจการพิเศษ และข้าราชการสำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ซึ่งเส้นทางการท่องเที่ยว 5 เชียง เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว ที่เชื่อมกันระหว่าง 2 จังหวัด ผ่าน 5 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอเมืองเชียงราย ผ่านอำ�เภอเชียงแสน อำ�เภอเชียงของ จ.เชียงราย ตามมาด้วยอำ�เภอเชียงคำ� และอำ�เภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นเส้นทาง ท่องเที่ยวหลักเชิงวัฒนธรรมเมืองเก่ากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าไทล้านนา เชียงราย - พะเยา ในแอ่งเล็ก (Small Basin Travel) ที่น่ายล มุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว (Destination) ที่น่าหลง ไหล เชื่อมโยง สายใย วัฒนธรรมไทย จากหลากหลายประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง (GMS) ไทย ลาว เมียนมา จีน เวียดนาม

เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ คุณนงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี ตรวจเยีย่ มการดำ�เนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำ�ปี พ.ศ. 2563-2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ ในการ นี้ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานการรายงาน สรุปผลการดำ�เนินงานในสามประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ด้านการจัดการเรียนการสอน 2.ด้านการ ขับเคลือ่ นการพัฒนาท้องถิน่ 3.ด้านการดำ�เนินงานวิศวกรสังคม พร้อมด้วย รศ.ดร.ไพโรจน์

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย ให้การต้อนรับ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในการ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำ�เนินงานโครงการสวนแม่สวนลูก ภายในสวนสมเด็จ พระศรีนครินทร์ เชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็น สถานที่พักผ่อนและนันทนาการ สำ�หรับประชาชนชาวเชียงราย รวมทั้งบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้เข้ามาใช้บริการโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ นีโ้ ดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมูลนิธสิ วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นผูด้ แู ลและประสานงาน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสืบไป

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้านธุรกิจการบินภายในจังหวัดเชียงราย นาวาอากาศตรี ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำ�นวยการท่า อากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และสื่อมวลชน นำ�โดย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสือ่ มวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ให้การ ต้อนรับกลุ่มสมาชิก สมาคมเฟรนส์ฟลายอิ้งคลับ ซึ่งได้ทำ�การบินมายัง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จำ�นวน 5 ลำ� และเป็นเครื่องบิน ขนาดเล็ก เส้นทางการบิน สนามบินล้านนา ZZZ -เชียงราย CEI ทัง้ นี้ ผูอ้ �ำ นวยการท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย ได้ให้ความ สำ�คัญและเล็งเห็นศักยภาพของ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำ�การบินท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ด้วย การบูรณาการร่วมกันและมุง่ หวังทีจ่ ะขับเคลือ่ นด้านอุตสาหกรรมการบิน แบบทัว่ ไป หรือ General Aviation ให้เป็นหนึง่ ในกิจกรรมท่องเทีย่ วของ จังหวัดเชียงราย โดยมีสอื่ มวลชนให้ความสนใจร่วมทำ�ข่าวประชาสัมพันธ์ การทำ�กิจกรรมครั้งนี้


หน้า

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0560

7

60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำ�กัด ยึดมั่น มั่นคง ซื่อตรง ก้าวไกล

ดร.อนุวัช อุ่นกอง ประชาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำ�กัด เป็นประธานประชุม คณะทำ�งานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพือ่ นำ�เสนอและรายงานผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ออม ทรัพย์ครูเชียงราย จำ�กัด เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหว กิจการ และผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย และเตรียมความพร้อม ในการ ประชาสัมพันธ์กฐินพระราชทาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย

รับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมการรับรายงาน ตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพือ่ พัฒนาท้องถิน่ ปี พ.ศ.2564 เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำ�แหน่งครูผชู้ ว่ ย สังกัดสำ�นักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ 1) 10 วิชาเอก 34 อัตรา ณ สำ�นักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 ตุลาคม 2564

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำ�เภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นาย วิรุณ คำ�ภิโล ประธานมูลนิธิสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา นำ�คณะมูลนิธิสืบสาน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา กราบไหว้สักการะพระเจ้ามังรายมหาราช และเยี่ยมชมเวียง คุ้มพระเจ้ามังรายมหาราช ณ บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 8 ตำ�บลเม็งราย อำ�เภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.ชัชพลวานิช เพชรคง นายกเทศมนตรีต�ำ บลเม็งรายเป็นผูบ้ รรยาย สรุปข้อมูลที่สำ�คัญให้คณะดูงาน

ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำ�กัด เป็นประธานในพิธีทำ�บุญและสืบชะตา ครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำ�กัด ณ ห้องประชุม 301 สำ�นักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย โดยมี คณะกรรมการ อนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะทำ�งานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมพิธี โอกาสนี้ ได้รับความเมตตาจาก เจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ. (พระครูพบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เจิมห้องทำ�การต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงานในสำ�นักงานสหกรณ์ฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำ�กัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2504 จากการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมการออม เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและ กันตามหลักสหกรณ์ ซึ่งนำ�ไปสู่การอยู่ดี มีความสุข เป็นธรรมและสันติสุขในสังคม ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ปีพุทธศักราช 2542 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำ�กัด มีสมาชิกร่วมก่อตั้งจำ�นวน 408 คน มีทุนดำ�เนินการ 12,550 บาท โดยได้อาศัยอาคารของสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ในขณะนั้น) เป็นที่ดำ�เนินกิจการของสหกรณ์ โดยมี นายวิสุทธิ์ พรมสุวรรณ เป็นประธานคนแรก และ นายสว่าง อภิญญา เป็นผู้จัดการ ต่อมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำ�กัด มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ จึงได้จัดซื้อที่ดินเนื้อที่ 2 งานเศษ เพื่อสร้างอาคารสำ�นักงาน ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนดำ�รงราษฎร์สงเคราะห์ หลังจากการดำ�เนินมาได้ระยะหนึ่ง ประกอบกับจำ�นวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น ทำ�ให้ประสบปัญหาอาคาร สถานที่ คับแคบ และพื้นที่จอดรถสหกรณ์ไม่เพียงพอ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้ ร่วมกันจัดหาสถานที่เพื่อตั้งสำ�นักงานแห่งใหม่ ที่สามารถอำ�นวยความสะดวกให้แก่สมาชิก จึงขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เป็นเงิน 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารสำ�นักงานแห่ง ใหม่ เลขที่ 402 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลบ้านดู่ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย และได้เปิดทำ�การตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2541 เป็นต้นมา ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 60 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำ�กัด สถาบันการเงินที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พึ่งของครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย สืบต่อมา ตามคำ�ขวัญที่ว่า ยึด มัน่ มัน่ คง ซือ่ ตรง ก้าวไกล อันเป็นหัวใจหลักของการบริหารและบริการของประธานฯ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำ�งาน คณะผูต้ รวจสอบภายใน และผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ฯ ทุกคน ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย เปิดเผยว่า “จากการดำ�เนินการของสหกรณ์ฯ ที่ผ่านมา ตนเอง และคณะกรรมการชุดที่ 61/2 564 และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้บริหาร จัดการโดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ทันสมัย เพื่อให้สมาชิกทุกเพศ ทุกวัย ได้รับการบริการด้านการเงินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีที่สะดวก รวดเร็วในการทำ�ธุรกรรมการเงิน ผ่าน Application ต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกเพิ่มขึ้น สร้างลิฟท์จากชั้น 1 ถึงชั้น 3 เพื่ออำ�นวยความ สะดวกให้กับสมาชิกที่สูงวัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายใน ภายนอก อาคารสำ�นักงาน ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก รักษาระดับอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีแผน บริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความมั่นคงในการบริการของสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำ�เนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำ�กัด ชุดที่ 61/2564 มีคณะกรรมการ จำ�นวน 15 คน (ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธาน, นายสุรเจต ปาลี กรรมการและเลขานุการ) คณะอนุกรรมการดำ�เนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำ�กัด 15 คน คณะผู้ตรวจสอบกิจการ 5 คน ฝ่ายจัดการ มี นางชมพูนุช ศักดิ์สิทธิ์ เป็นผู้จัดการ มี 29 คน พนักงานบริการทั่วไป 5 คน

เชียงราย Kick Off ไฟเซอร์นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย นายวิญญู สันติภาพวิวฒ ั นา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จากการที่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย มีนโยบายเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ด้วยการเร่งรัดการเข้าถึงการ รับบริการวัคซีนของประชาชนให้รวดเร็วและให้ได้จ�ำ นวนมาก ที่สุดนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยมอบหมายให้สำ�นักงานศึกษาธิการ จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทำ�หน้าที่สำ�รวจ รวบรวมและ จำ�แนกรายชื่อนักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ที่เรียนใน ระดับชัน้ ม.1-ม.6 หรือเทียบเท่า ร่วมกับสำ�นักงานสาธารณสุข จังหวัด เพือ่ ดำ�เนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กบั นักเรียน นักศึกษา สำ�หรับจังหวัดเชียงรายนั้น ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ในรอบแรก ดังนี้ อำ�เภอเมืองเชียงราย จำ�นวน 17,880 โดส และอำ�เภอที่เหลือ อำ�เภอละ 720 โดส ซึ่งจะมีการ Kick Off ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�นักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด สำ�นักงานพระพุทธศาสนา โรง เรียนต.ช.ด. และโรงเรียนอื่นๆ ที่อยู่ในเงื่อนไขอายุและระดับชั้นเรียนตามที่กำ�หนดเข้ารับบริการ ซึ่งมีการวางแผนบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาทั่วทั้งจังหวัด รวมจำ�นวน ประมาณ 80,000 คน ภายในเดือนตุลาคม 2564 สำ�หรับการ Kick Off วัคซีนไฟเซอร์จุดแรก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย นั้น มีนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย จากสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำ�นักงานพระพุทธศาสนา สำ�นักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาจากจังหวัดต่างๆ ที่กลับภูมิลำ�เนาตามมาตรการและเรียนออนไลน์ รวมจำ�นวน 2,000 คน เข้ารับบริการ โดยจะเริ่มฉีดเข็มแรก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ว่าราชจังหวัดเชียงราย หารือผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงราย เตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่ Blue Zone รับนักท่องเที่ยว 1 ธันวาคมนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชจังหวัดเชียงราย ได้หารือร่วมกับผูป้ ระกอบการภาคเอกชน ซึง่ ประกอบด้วย ตัวแทนจากหอการค้าจังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรม ชมรมผูป้ ระกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิง สมาพันธ์ SME ไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม และสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จำ�นวน 30 คน ร่วมหารือ ณ ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด เชียงราย เพื่อร่วมกันเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนา จังหวัดเชียงรายไปด้วยกัน โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย ขอให้ทกุ ภาคส่วนเตรียมความพร้อมเปิดพืน้ ที่ Blue Zone รับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีแผนที่จะเปิดพื้นที่ ใน วันที่ 1 ธันวาคม 64 นี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชจังหวัด เชียงราย กล่าวกับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มา ร่วมหารือในวันนี้ว่า ตั้งแต่เดินทางมารับตำ�แหน่ง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย ได้มกี ารวางแผนในการ ทำ�งานอย่างเป็นขั้น เป็นตอน และรู้สึกดีใจที่ได้พบ กับตัวแทนผูป้ ระกอบการในครัง้ นี ้ โดยผูว้ า่ ราชการ จังหวัดเชียงรายกล่าวเปรียบเปรยว่า การเดินทาง มาทำ�งานที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ไม่ได้เอาอะไร มาเลย นอกเหนือจากเรือ 1 ลำ�ที่ชื่อเชียงราย และ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ที่อยู่บนเรือลำ�นี้ช่วย กันแจว ช่วยกันพาย ช่วยกันขับเคลื่อน โดยมีผู้ว่า ราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้ควบคุมให้เรือลำ�ดัง กล่าวเดินทางไปสู่เป้าหมายด้วยกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต่ออีก ว่า การมาทำ�งานที่จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ไม่มี นโยบายเป็ น การส่ ว นตั ว แต่ จ ะปฏิ บั ติ ง านตาม นโยบายของรัฐบาลกำ�หนด และแผนการพัฒนา จังหวัดเชียงรายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมถึง ขอความร่วมมือทุกทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อน เศรษฐกิจฐานรากให้ฟื้นคืนมาโดยเร็ว และอยาก เห็นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสามารถ ท่องเที่ยวได้ทุกเดือนตลอดทั้งปี


หน้า

8

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0560

ร่วมแสดงความยินดี กับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รมว. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว เมืองศิลปิน เทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรกั ษ์ นางบังอร มะลิดนิ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลนครเชียงราย ร่วมส่งและแสดงความยินดี นายประจญ ปรัชญ์สกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงราย พร้อมภริยา เพื่อเดินทางรับตำ�แหน่งใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกล่าวขอบคุณในนามของชาวเทศบาลนครเชียงราย ที่ได้ทำ�งาน ร่วมกันในช่วงที่ดำ�รงตำ�แหน่งที่ผ่านมา พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับตำ�แหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และมอบของที่ระลึก ก่อนที่จะเดินทางไป รับตำ�แหน่งทางท่านผู้ว่าได้กราบลาองค์พญามังราย และเสาสะดือเมืองเชียงราย

ดร.ปรีชา อนุรกั ษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อม กองงานทีเ่ กีย่ วข้อง และเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมคณะ ในการเดินทางเข้ามาศึกษา ดูงาน เส้นทางท่องเที่ยว เมืองศิลปิน ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำ�จังหวัด จำ�นวน 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ให้ข้อมูลการขับเคลื่อนเส้นทางท่องเที่ยว เมืองศิลปิน ที่ได้ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง และแนวทางการ ดำ�เนินการในอนาคต

เร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนเทศบาลนครเชียงราย และสามเณร

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้า หน้าทีเ่ ทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพิม่ จุดบริการเพือ่ ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายได้รบั การ ฉีดวัคซีน โควิด-19 วัคซีนไฟเซอร์ ให้กบั นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และสามเณรทีบ่ วชเรียน จากวัดฝัง่ หมิน่ และ วัดพระแก้ว โดยทางเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อำ�นวยความสะดวก ให้คำ�แนะนำ�ให้กับนักเรียน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็น ไปตามความสมัครใจของนักเรียน และผู้ปกครองอนุญาต ซึ่งใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย ศูนย์ราชการ ตำ�บลริมกก อำ�เภอเมือง จังหวัด เชียงราย โดยมีนักเรียนเข้ารับการฉีดทั้งสิ้น 2,200 คน ซึ่งเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมาย ที่มีการกำ�หนดมา รวมทั้งน้องๆนักเรียนทุกคนได้รับชุดดูแล สุขภาพ หน้ากากอนามัย เเละเเอลกอฮอล์เจล ยาพารา เพื่อใช้ป้องกันในชีวิตประจำ�วัน โดยการดำ�เนินงานได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลนครเชียงราย นำ�ผู้บริหารสถานศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล มหาวิทยาศรีนครรินทรวิโรฒประสานมิตร

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะ ผูบ้ ริหาร และคณะครู สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้รว่ มหารือศึกษาดูงานหลักสูตรด้านจัดการศึกษาสูม่ าตรฐานสากล กับ ผศ.ว่าทีร่ อ้ ยตรี ดร.กิตติคณ ุ รุ่งเรือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว.) ด้านหลักสูตรในระยะที่สอง ของผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาล นครเชียงราย เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประชุมความร่วมมือทางด้านวิชาการ

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกิจกรรมน้อมรำ�ลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรัชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นครเชียงราย ร่วมกิจกรรมน้อมรำ�ลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางหลังแรก) อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ในพิธีฯ มีผู้เข้าร่วมพิธี จำ�นวนมาก ทั้งนี้ การปฏิบัติได้ดำ�เนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ช่วงโควิด-19 เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเข้าร่วมประชุม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัด เชียงราย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะผู้ บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ ได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ซึง่ ต้องขับเคลือ่ นการจัดหาวัคซีน ทีม่ คี ณ ุ สมบัตคิ ณ ุ ลักษณะทีเ่ หมาะสมกับนักเรียนช่วงอายุ 12-18 ปีให้ได้รบั วัคซีนอย่างครอบคลุมและปลอดภัย พร้อมสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูป้ กครอง ที่จะอนุญาตให้นักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานเข้ามารับวัคซีนทุกคน ทั้งนี้ ต้องกำ�หนดมาตรการ วางแผนการป้องกัน แนวทางการดูแลเมื่อเกิดเหตุ โดยการประสานงานกับหน่วยงานสำ�คัญที่เกี่ยวข้องโดยทันที เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ในสถานศึกษา ดังนั้นถือเป็นเรื่องสำ�คัญที่จะกำ�หนดมาตรการวางแผนการบูรณาการร่วมกัน

เทศบาลนครเชียงรายฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็กนักเรียนป้องกันโควิด-19 ให้ทันเปิดภาคเรียนที่ 2

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้บริหารสังกัดเทศบาล นครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำ�นวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับ ผศ.ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดี สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.พรรณฤมล เต็มดี อาจารย์ส�ำ นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ อาจารย์สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.นชา ชลดำ�รงค์กุล อาจารย์สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ดร.มาหะมะ เซะบากอ ผู้ช่วยคณบดี สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นครเชียงราย มอบหมายให้ นายธเนศ โกมลธง นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผู้ ทัง้ นีไ้ ด้รว่ มการประชุมหารือแนวทางการพัฒนานักเรียนและครูผสู้ อน หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผูเ้ รียนด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อำ�นวยการกองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำ�นวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมอำ�นวยความสะดวก และ จัดการ (ESc) ระหว่างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และสำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องลีลาวดี การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12 -18 ปี ซึ่งมีทั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และโรงเรียนอื่นๆ ในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย รวม 1,146 คน เทศบาลนครเชียงราย ระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์เร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 หวังสร้างภูมิคุ้มกันให้มากที่สุด ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงรายกล่าวว่า ทางผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อป้องกันโควิด-19 ให้แก่นักเรียน ให้ทันต่อการเปิดภาคเรียนที่ 2 เชียงราย ได้ให้ทางสาธารณสุขเชียงรายรพ.เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย เร่งดำ�เนินการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียน ในกลุ่มนักเรียนอายุ 12 ปี ขึน้ ไป ให้ครบตามจำ�นวนเป้าหมาย ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนตุลาคม 2564 ซึง่ ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ด�ำ เนินการตามการสัง่ การ และขณะนีถ้ อื ว่า ครบตามจำ�นวนแล้ว เหลือเพียงการฉีดเข็ม 2 ให้กับนักเรียนหญิง และ นักเรียนชายในบางคนที่ต้องได้รับวัคซีนเพิ่ม และทันกับการเปิดภาคเรียนที่ 2

กิจกรรม Big Cleaning Day สะอาดสู้ Covid-19 วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ใช้พนื้ ทีศ่ นู ย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย เพือ่ เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย และน้องๆนักเรียน จังหวัดเชียงราย โดยทางสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชา นุเคราะห์ ได้ประสานงานร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงราย ดำ�เนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มนักเรียนเพื่อช่วยให้เด็กมีภูมิคุ้มกันสามารถกลับไปเรียนใน โรงเรียนได้เร็วขึ้น เนื่องจากกลุ่มนักเรียนมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 สูง เพราะมีการรวมกันเป็นกลุ่ม การฉีดวัคซีนจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทาง แม้ได้ รับการฉีดวัคซีนแล้วก็อาจมีการติดเชื้อได้แต่พบความรุนแรงของโรคลดลงอย่างชัดเจน โดยในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และโรงเรียนอื่นๆ เป้าหมายจำ�นวน 1,856 คน นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงราย ได้เดินทางมาตรวจ และให้กำ�ลังใจ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ที่มารับการฉีดวัคซีน พร้อม กล่าวชมเทศบาลนครเชียงราย ที่บริหารจัดการการฉีดวัคซีนได้เป็นอย่างดี กับกลุ่มเป้าหมาย

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีจำ�นวนผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางรดาฉวี นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข และงานรักษาความ สะอาด ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลนครเชียงราย ชุมชนดอยเขาควาย และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เขต 4 ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day สะอาดสู้ Covid-19 เพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี และผู้เข้าใช้สถานที่สาธารณะ ดูแลรักษา ความสะอาด การป้องกันโรคติดต่อ ลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


หน้า

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0560

ทิพยประกันภัย ร่วมกับ ฟิต ออโต้ มอบโปรโมชันพิเศษ กับแคมเปญ “FIT For Fight โปรจากใจให้คนไทยกลับมาฟิต” ก่อนทีเ่ ราจะพูดถึงเรือ่ งทีเ่ หนือความรูท้ สี่ ามัญมนุษย์จะรูเ้ ข้าไปถึง หากไม่พดู ถึงเรือ่ ง นี้ก่อนก็ยากจะเข้าใจได้โดยง่าย นั่นคือภพของจิต หรือภวังค์ ภวังค์ เมื่อมีใครเอ่ยขึ้นมาคนจะนึกไปถึงสภาพที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง นึกถึงความ เป็นสภาพเลื่อนลอย จึงมักได้ยินคำ�ว่า ตกภวังค์ แล้วแท้จริงมันคืออะไร ภวังค์ ท่านว่า คือภพของจิต เราพบคำ�ว่าภพ ก็แสดงว่าต้องมีสภาพเป็นที่อยู่ มีตัว ตนแล้วอยู่ที่ไหนละและอย่างไร มารู้จักภวังค์กันค่ะ ถ้าเข้าใจตัวนี้เราจะเข้าใจเรื่องฌานดีขึ้น ภวังค์ มีสภาพไม่เกาะ เกีย่ วกับกายจึงไม่สามารถเข้าไปควบคุมบังคับบัญชาได้ แต่อยูๆ่ ก็เห็น แต่โดยมากเห็นโดยไม่รู้ ตัวเสียส่วนใหญ่ พอรู้ ก็จะบอกตัวเองว่า อ้าว หรือ เอ๊ะฉันฝัน หรือเมื่อคืนฝันอะไรก็ไม่รู้ นี่ สำ�หรับคนทั่วไปที่ไม่เคยฝึกจิตมาก่อนเราจะได้พบภวังค์ตอนที่เรานอนหลับแล้ว ฝันไปนี่เอง หรือจะพบได้ก็ตอนที่กำ�ลังสะลืมสะลืม ง่วงนอนอย่างสุดๆ ตอนนี้เองที่ภวังค์จะ ปรากฏให้เห็นได้ บอกสภาพความมีอยูข่ องมันว่า เจ้าของจะพบได้กต็ อนอยูใ่ นสภาพทีเ่ จ้าของ ไม่เป็นตัวของตัวเอง ไม่สามารถควบคุมสติและความคิดได้ อยู่ๆก็ปรากฏ เมื่อปรากฏแล้ว เจ้าของได้แค่เห็นแค่รู้ บางครั้งแค่เรื่องเดียว แต่บางครั้งเห็นจากเรื่องนี้ ไปหาเรื่องนั้น โดด ไปเรื่องนู้น สะเปะสะปะไปหมด นี่คือการบอกสภาพความมีอยู่ของภพวังค์ในคนทั่วไปที่ยัง ไม่รู้วิธีเข้าไปใช้ประโยชน์ในภวังค์นี้ มีครูบาอาจารย์ทกี่ ล่าวถึงเรือ่ งนีอ้ ย่างชัดเจนอยูส่ องท่าน ท่านแรกคือหลวงพ่อวิรยิ งั ค์ ท่านกล่าวถึงภวังค์ว่าคนเราสามารถเข้าภวังค์ได้ด้วยการหลับ หากจิตใครเข้าภวังค์ไม่ได้ หรือเข้าได้ยากคนนั้นจะเป็นคนหลับยาก เพราะการหลับคือการเข้าภวังค์นั่นเอง นอกจาก นีท้ า่ นยังกล่าวว่าเมือ่ เวลาจะตายหากจิตยังเข้าภวังค์ไม่ได้ เขาก็ยงั ไม่สามารถตายได้แม้จะมี ทุกขเวทนาสาหัสเพียงใดก็ตาม นัน่ หมายความว่าคนเราจะตายได้กต็ อ่ เมือ่ อยูใ่ นภวังค์เท่านัน้ อีกท่านทีก่ ล่าวถึงภวังค์ไว้ชดั เจนคือหลวงพ่อฤาษีแห่งวัดท่าซุงทีค่ นทัว่ ไปเรียกท่านว่า หลวงพ่อฤาษีลงิ ดำ�นัน่ เอง ท่านกล่าวถึงนาทีสดุ ท้ายก่อนชีวติ จะดับนิมติ ก่อนตายจะปรากฏขึน้ คนทีก่ �ำ ลังจะตายจะมองเห็นภาพการกระทำ�ของคนทีจ่ ะตายทีไ่ ด้ท�ำ ไว้ ทุกเรือ่ งจะปรากฏเป็น นิมติ ให้เห็นเป็นเรือ่ งๆไป หากพูดแบบนีห้ ลายท่านคงนึกถึงว่าภาพจะมาแบบภาพยนตร์จะว่า ไปก็แบบนัน้ แต่ในวิถจี ติ ไม่ได้เป็นภาพต่อเนือ่ งแบบนัน้ เรือ่ งนีท้ า่ นทีเ่ รียนปริยตั จิ ะเข้าใจดีใน เรือ่ งวิถจี ติ ภาพจะปรากฏแค่วาบเดียวแต่เจ้าของรูแ้ จ้งแทงตลอดไปทัง้ เรือ่ งเพราะตัวเองเป็น ผู้ทำ�มันถูกบันทึกแล้วในหน่วยสัญญาของขันธ์ 5 นั่นเอง จากเรื่องนั้น วาบหนึ่ง ไปเรื่องนู้น อีกวาบและแทงตลอดเรื่องเช่นกัน ทุกเรื่องวาบๆ เข้ามา จิตตัดลงที่เรื่องไหน บุญ หรือบาป เรื่องนั้นเองจะไปกำ�หนดภพต่อไปของผู้ตาย ตรงนี้คือ จุติจิต นั่นเอง คือจิตเคลื่อนตรงนี้ จุติไม่ใช่เกิดนะคะ ตัวเกิดท่านเรียกปฏิสนธิจิต ซึ่งก็ได้จากจุติจิตนี่เอง จุดนี้เองที่หลวงพ่อ ฤาษีท่านบอกว่า ลูกหลานญาติมิตรสามารถช่วยได้ด้วยการจูงจิตให้นึกถึงแต่สิ่งดีๆ ที่เคยทำ� รวมถึงให้นำ�เงินใส่มือแล้วนำ�ให้ผู้จะตายตั้งจิตถวายเงินนี้เป็นสังฆทาน เพื่อให้ผู้จะตายได้ สร้างกุศลให้ได้ผลบุญส่งให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีซึ่งท่านกล่าวว่าเมื่อบุญเข้าถึงใจ บาป อกุศล ใดๆ ที่ทำ�ไว้ก็เข้าถึงไม่ได้นั่นเอง เราได้รู้แล้วว่า ภวังค์ คือสภาพของจิตที่ไม่สามารถควบคุมได้ในคนทั่วๆไป แต่ไม่ใช่ ไม่สามารถเข้าไปควบคุมใช้งานได้เลย เพราะยังมีบุคคลประเภทหนึ่งที่อยู่นอกเหนือจาก ธรรมดานี้ นั่นคือผู้รู้จักวิธีเข้าหาภวังค์นี้ เรียกอีกอย่างว่าภวังคจิต เราพบตัวจิตแล้ว ตรง นี้เอง ภวังค์คือภพ ภวังคจิต ก็คือภพของจิต มีสภาพเป็นอิสระจากกาย การจะเข้าไปหา ภวังคจิต หรือภพของจิตของตัวเองได้ ผู้นั้นต้องฝึกตัวรู้ก่อน ตัวรู้ หรือวิญญาณขันธ์ของคน ทัว่ ไปรูแ้ ต่เรือ่ งโลกๆ รูอ้ อกไปนอกตัว ไร้สติและปัญญาจะเข้าไปเข้าใจความหมายของตัวเอง เรียกว่าถูกอวิชชาครอบงำ�อยู่ การจะเข้าไปรูจ้ กั และควบคุมจึงยากจะเป็นได้ นอกเสียจากเขา ต้องมาฝึกตัวรู้ทลายอวิชาเบื้องต้นออกก่อน นั่นคือเขาต้องมาฝึกตัวรู้ให้มีกำ�ลัง เรียกว่าฝึก เข้าฌาน ก็คือต้องมาฝึกสมถภาวนานั่นเอง ผู้มีกำ�ลังตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจึงจะสามารถเข้า สู่ภวังคจิตนี้ได้ และเรื่องที่นอกเหนือจากสายตามนุษย์ไปจำ�เป็นต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนนั่นเอง

9

นายประสิทธิช์ ยั สุนทราภิรมย์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดา้ นรับประกันภัยและสินไหม ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานกลยุทธ์ บริษทั ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกับ นายไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น นายวิศน สุนทราจารย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำ�มันและการค้าปลีก จำ�กัด (มหาชน) (โออาร์) จัดโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้าศูนย์บริการยานยนต์ฟิต ออโต้ (FIT Auto) กับแคมเปญ “FIT For Fight โปรจากใจให้คนไทยกลับมาฟิต” - ฟิตเครื่อง.... ด้วยบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำ�มันหล่อลื่นในราคาพิเศษเริ่มต้น 650 บาท พร้อมรับฟรีไส้กรองน้ำ�มันเครื่องและค่าบริการ - ฟิตยาง.... เปลี่ยนยางรถยนต์รุ่นและยี่ห้อที่ร่วมรายการ ในราคาสุดคุ้ม ซื้อ 4 จ่าย 3 พร้อมรับประกันสินค้า 120 วัน ตามเงื่อนไข รับฟรี! โปรแกรมดูแลยางจาก FIT Care ระยะ เวลา 2 ปี มูลค่า 4,000 บาท - ฟิตสุข.... สำ�หรับสมาชิก Blue Card รับคะแนนสะสมสูงสุด 3 เท่า พร้อมรับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือน เมื่อมียอดชำ�ระตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป - นอกจากนี้ ยังได้ฟิตคน.... สำ�หรับลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการยานยนต์ ฟิต ออโต้ ทุกยอดชำ�ระสามารถเลือกรับสิทธิ์ประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ หรือ ประกันภัยแพ้วัคซีน COVID-19 จากทิพยประกันภัย ระยะเวลา 60 วัน รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท พบกับโปรโมชัน “FIT For Fight โปรจากใจให้คนไทยกลับมาฟิต” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 15 มกราคม 2565 ที่ FIT Auto ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยศึกษาเงื่อนไข ราย ละเอียดเพิ่มเติม และค้นหาสาขา FIT Auto ได้ที่ https://www.pttfitauto.com/th/branch หรือสอบถามเพิ่มเติม Contact Center โทร. 1365 กด 17

บินคุ้มค่ารับหน้าหนาว ด้วย “Winter Special Vouchers” จากไทยเวียตเจ็ท สายการบินไทยเวียตเจ็ทเดินหน้ายกระดับประสบการณ์การเดินทางแก่ผโู้ ดยสาร เสนอบัตรกำ�นัลราคาพิเศษ “วินเทอร์ สเปเชียล เวาเชอร์ (Winter Special Vouchers)” มอบตัวเลือกการเดินทางที่คุ้มค่ายิ่งกว่า บัตรกำ�นัล ดังกล่าวมีให้เลือกทั้งสิ้นสามรูปแบบ ได้แก่ บัตรกำ�นัลราคา 199 บาท ใช้แลกส่วนลดบัตรโดยสารได้ 300 บาท บัตรกำ�นัลราคา 499 บาท ใช้แลกส่วนลดบัตรโดยสารได้ 700 บาท และบัตรกำ�นัลราคา 699 บาท ใช้แลกส่วนลด บัตรโดยสารได้ 1,000 บาท บัตรกำ�นัลดังกล่าวสามารถใช้ส�ำ รองบัตรโดยสารของสายการบินไทยเวียตเจ็ทได้ทงั้ แบบ เทีย่ วเดียวและแบบไป-กลับในทุกเส้นทางบินบนเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศของไทยเวียตเจ็ท วางจำ�หน่าย แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ที่ https://gift.skyfun.vietjetair.com/winter# ผู้โดยสารสามารถวางแผน การเดินทางล่วงหน้าและสำ�รองบัตรโดยสารได้ถงึ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เดินทางได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำ�หนด) ข้อกำ�หนดและเงื่อนไข - บัตรกำ�นัลนี้เป็นบัตรกำ�นัลแบบไม่ระบุชื่อผู้ใช้งาน สามารถซื้อได้ไม่จำ�กัดจำ�นวน - บัตรกำ�นัลนี้สามารถใช้สำ�รองบัตรโดยสารภายในประเทศของไทยเวียตเจ็ท ที่เว็บไซต์ www.vietjetair. com - ช่วงเวลาสำ�รองบัตรโดยสารระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 - ช่วงเวลาการเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 - บัตรกำ�นัลนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว โดยสามารถใช้แลกเฉพาะค่าบัตรโดยสารเท่านั้น - บัตรกำ�นัลนี้สามารถใช้สำ�รองบัตรโดยสารทั้งแบบเที่ยวเดียวและแบบไป-กลับ ของสายการบินไทยเวียต เจ็ท - สามารถใช้บัตรกำ�นัล 1 ใบ ต่อ 1 การจอง - มูลค่าบัตรกำ�นัลที่เหลือไม่สามารถใช้แลกรับส่วนลดได้ในการจองครั้งถัดไป ไม่สามารถขอคืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ปัจจุบัน สายการบินไทยเวียตเจ็ทกลับมาให้บริการในทุกเส้นทางบินภายในประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นทั้งด้านบริการและความปลอดภัยในระดับสูงสุด โดยมุ่งมั่นมอบช่องทางการติดต่อที่ สะดวกและเข้าถึงได้แก่ผู้โดยสาร พร้อมกันนี้ สายการบินฯ ได้ดำ�เนินมาตรการทำ�ความสะอาด และฆ่าอบเชื้อภายในอากาศยานทุกวันอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

“เวียตเจ็ท เราบินด้วยกัน” ตั๋วโปรฯ เริ่มต้น 555 บาท พร้อมเครดิตเงินคืน 40%

สายการบินไทยเวียตเจ็ทร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วย กัน” เสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษ ราคาเริม่ ต้นเพียง 555 บาท (ราคารวมภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ เสริมพิเศษ) สำ�หรับใช้เดินทางในทุกเส้นทางบินบนเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศของสายการบินฯ พร้อมรับสิทธิพิเศษเงินคืน 40% จากแคมเปญ “เราเที่ยวด้วยกัน” ผู้โดยสารสามารถสำ�รองบัตรโดยสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 ตุลาคม 2564 เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)ที่ www.vietjetair.com แคมเปญ “เราเทีย่ วด้วยกัน” เสนอสิทธิประโยชน์แก่คนไทยถึงสองเท่าจากการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย และสายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกคนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยว ด้วยกัน.com เสร็จสมบูรณ์ จะได้รับสิทธิประโยชน์เงินคืน 40% (คำ�นวณจากราคารวมของบัตรโดยสาร โดยสามารถรับเงินคืนสูงสุดถึง 2,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการฯ กำ�หนด สายการบินฯ มุง่ มัน่ มอบโอกาสในการเดินทางทีม่ ากขึน้ แก่ผโู้ ดยสาร บัตรโดยสารราคาพิเศษนีส้ ามารถ ใช้เดินทางได้กบั ทุกเส้นทางบินบนเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศของไทยเวียตเจ็ท ได้แก่เส้นทางบินจาก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ อุดรธานี หาดใหญ่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี รวมทัง้ เส้นทางบินข้ามภูมภิ าคจากภูเก็ต สู่ เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี และ เส้นทางบินจากหาดใหญ่ สู่ เชียงราย ผูโ้ ดยสารสามารถสำ�รองบัตรโดยสารราคาโปรโมชันได้ทเี่ ว็บไซต์ www.vietjetair.com แอพพลิเคชัน“Vietjet Air” หรือผ่านช่องทางเฟซบุก๊ ที่ www.facebook.com/ VietJetThailand (คลิกที่แถบ “จองเลย”) รวมทั้งตัวแทนจำ�หน่ายหรือสำ�นักงานจำ�หน่ายบัตรโดยสาร พร้อมกันนี้ผู้โดยสารสามารถชำ�ระเงินด้วย “ทรูมันนี่ วอลเล็ท” และบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต

ไทยเวียตเจ็ทร่วมขนส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สายการบินไทยเวียตเจ็ทให้ความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขร่วมขนส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ แพทย์บนเที่ยวบินของสายการบินฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อแจกจ่ายแก่หน่วยสาธารณสุขทั่วประเทศ ร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย นอกจากนี้ สายการบินฯ ยังได้ขยายระยะเวลาโครงการบัตรโดยสารสมนาคุณแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้ดำ�เนินมาดั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 โดยได้ขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงการบัตรโดยสารสมนาคุณดังกล่าว จัดขึน้ เพือ่ ตอบแทนสมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แห่งประเทศไทย รวมถึงแพทย์และพยาบาลจาก 160 โรงพยาบาลที่ได้รับการจัดตั้ง ขึ้นสำ�หรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย บุคลากรทางการแพทย์ที่ประสงค์ขอรับบัตร โดยสารสมนาคุณ สามารถติดต่อสายการบินฯ โดยส่งอีเมลไปยัง vz.support@vietjetair.com อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทาง


หน้า 10

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0560

2. ระบบการเมืองไทย: จากอดีตสู่ปัจจุบัน

รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน

5.2.8 สร้างสมุนรับใช้ทางการเมือง พ่อค้านักธุรกิจและนายทุนที่ไม่ทำ�ร้ายหรือกลั่นแกล้งข้าราชการ จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ สนับสนุน ผูกมิตร โดยใช้อำ�นาจทางการเมืองเป็นเครื่องมือดึงข้าราชการมาเป็นพวกเสมือน สมุนรับใช้ข้าราชการที่หวังความก้าวหน้าของตนจะเข้ามาสวามิภักดิ์ ยอมรับนักการเมืองเป็น พ่อทูนหัวเอาใจและทุม่ เทให้ทกุ อย่าง ทำ�ให้สถาบันข้าราชการถูกก้าวก่ายเกินขอบเขตทีค่ วรเน้น งานด้านนโยบายแต่ครอบคลุมไปถึงระบบการบริหารของข้าราชการประจำ�ส่วนล่าง การกระทำ� ดังกล่าวจะทำ�ให้ระบบการทำ�งานของข้าราชการแปรปรวน ซึ่งจะส่งผลถึงการดึงงบประมาณ ไปเพื่อประโยชน์ของตนเอง เพราะนักการเมืองจะใช้เงินไม่ได้แต่อาศัยมิตรภาพที่มอบให้แก่ ข้าราชการดำ�เนินการแทน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การประมูลโครงการขนาดเล็กและใหญ่ ใน ที่สุดจะเกิดการประสานประโยชน์ร่วมกันในหมู่ของนักการเมืองและข้าราชการ 5.2.9 ใช้ตำ�แหน่งทางการเมืองเพื่อสร้างเกียรติและอำ�นาจ พ่อค้านักธุรกิจและนายทุน เมื่อเข้ามาสู่ระบบรัฐสภาแล้วบางกลุ่มจะประนีประนอม มากกว่าจะหักล้างเพื่อเอาชนะให้เด็ดขาดซึ่งอาจจะเป็นผลเสีย คือ ไม่มีใครได้ผลประโยชน์ เลย แต่ถ้าหากร่วมมือกันก็จะสามารถแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งโควต้า แบ่งเขต กรณีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ พื้นที่แบ่งปันมีผลประโยชน์เท่าเทียมกัน จึงเป็นการ ประสานผลประโยชน์และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจขึน้ มาใหม่ เช่น ธุรกิจคมนาคมธุรกิจการเงิน การธนาคาร การประกันภัย เป็นต้น กล่าวโดยสรุปคือสัมพันธ์ภาพระหว่างพ่อค้า นักธุรกิจ และนายทุน ทีไ่ ด้เข้ามามีสว่ นร่วม ทางการเมืองตัง้ แต่ตน้ เป็นไปตามตัวกำ�หนดด้านสิง่ แวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม ความมัน่ คง ของประเทศ ตลอดจนสภาพแวดล้อม ความพร้อมของประชาชนอันเป็นปัจจัยภายในที่ต้อง ยอมรับว่า ความผันผวนทางการเมืองที่ผ่านมาแต่ละยุคมีเหตุผลสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎี ทางสังคมศาสตร์ แม้ลักษณะและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองของ

สังคมไทยมีสว่ นทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของไทยและวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยเอง แต่กม็ สี ว่ นคล้ายคลึง กับประเทศต่างๆ หลายประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเดียวกัน ที่ต้องทำ�ความเข้าใจพื้นฐานให้ตรงกัน ว่า “ประชาธิปไตย” “นักการเมือง” คืออะไร และมีความหมายอย่างไร แม้ว่าประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ เปลีย่ นแปลงไม่ได้ แต่อาจจะป้องกันและสร้างกรอบให้เกิดความตระหนักต่อไปได้วา่ ต้องการให้ทศิ ทาง การเมืองการปกครองของไทยเป็นไปในรูปแบบใด จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชน นักการ เมืองทีม่ อี ดุ มการณ์ทางการเมืองจำ�นวนไม่นอ้ ยทีไ่ ม่มโี อกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง เช่นเดียว กับประชาชนเจ้าของประเทศจำ�นวนมากที่สนใจการเมืองและจับตาดูผู้ที่มี “โอกาส” ได้เข้ามาสู่สภาผู้ แทนราษฎรว่ากำ�ลังทำ�อะไรอยู่ แม้ว่าจะเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์อยู่ภายนอก แต่ก็เป็นพลังประชาชน ทีส่ ามารถรวมตัวกันได้ยามคับขันทีจ่ ะดำ�เนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อผูท้ มี่ อี �ำ นาจ และใช้ประเทศชาติ เป็นเวทีของการห้ำ�หั่นทางความคิดและผลประโยชน์ พ่อค้าและนักธุรกิจที่เข้ามาสู่ระบบรัฐสภามิใช่เป็นสิ่งเลวร้าย บุคคลที่มีอาชีพทางด้านธุรกิจการ ค้าย่อมได้เปรียบทีม่ ที รัพย์สนิ เงินทองทีจ่ ะนำ�ไปเป็นค่าใช้จา่ ยเลือกตัง้ เพือ่ หาเสียงให้ประชาชนทราบว่า ตนจะอุทิศเวลา กำ�ลังกาย กำ�ลังใจ พัฒนาท้องถิ่นและเข้าไปสู่ระบบรัฐสภาในฐานะผู้แทนราษฎรเพื่อ เป็นปากเสียงให้แก่ประชาชน พิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์ของประชาชนในแง่การออกกฎหมาย ซึง่ เป็นเป้า หมายสูงสุด สำ�หรับพ่อค้านักธุรกิจทีม่ ที นุ น้อย รวมทัง้ นักการเมืองมืออาชีพ ได้พยายามในการหาเสียง และเข้าถึงประชาชน แต่สงครามการแย่งชิงประชาชนมิได้ขึ้นอยู่ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งมีแนวนโยบาย ทางการเมืองอย่างไร ความอ่อนแอของระบบพรรคการเมืองเป็นเหตุท�ำ ให้ประชาชนสับสนเพราะผูส้ มัคร จำ�นวนไม่น้อยที่ไม่มีจุดยืนของตนเอง มีการย้ายพรรค กันแทบทุกสมัยการเลือกตั้ง จึงไม่มีความมั่นใจ ว่านักการเมืองที่ตนเลือกคราวก่อนจะยังคงมีแนวคิดทางการเมืองเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ นักการเมือง บางคนเปลี่ยนขั้วจากแนวคิดแบบสังคมนิยมไปเป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมหรือเสรีทุนนิยมได้โดยง่าย พ่อค้าและนักธุรกิจทีเ่ ป็นตัวอย่างทีด่ ที ไี่ ด้อทุ ศิ ตนให้แก่ประเทศชาติ โดยอาศัยความรูค้ วามสามารถ จากอาชีพธุรกิจของตนช่วยเสริมสร้างรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงจนทำ�ให้ประเทศไทยก้าว ขึน้ มาเป็นประเทศทีม่ กี �ำ ลังส่งออกและมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ งมาช่วงระยะเวลา หนึ่ง พร้อมๆ กับการพัฒนาด้านการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตย ค่อนข้างสมบูรณ์ในช่วงเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา การหลั่งไหลของกลุ่มพ่อค้าและนักธุรกิจเข้ามาสู่ระบบรัฐสภาเป็นรูปธรรมมาก ยิ่งขึ้น เมื่อรัฐบาลผลักดันการค้าเสรีทำ�ให้รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมคือการส่งออกพืช ผลการเกษตรลดน้อยลง ปรากฏการณ์ที่ชี้ให้เห็นคือสัญญาณอันตรายที่สำ�คัญ ที่ปรากฏในช่วงเวลา เดียวกันคือธุรกิจการเงินการธนาคาร อันเป็นต้นเหตุทสี่ �ำ คัญของภาวะวิกฤตด้านเศรษฐกิจของประเทศ ที่ยอมรับกันว่าเป็น “เศรษฐกิจฟองสบู่” จนส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอยู่ในขณะนี้ เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้วจะเห็นว่า ระบบทุนนิยมมีอิทธิพลต่อโครงสร้างทางการเมืองในระบบ รัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่ประชาธิปไตยเบ่งบานพร้อมๆ กับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ กระบวนการทางการเมืองในระบบรัฐสภาเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา มีบทบาททางการเมือง โดยไม่จำ�กัดว่าจะเป็นใคร มาจากไหน หรือมีประวัติและเบื้องหลังอย่างไร

ดังนั้นผู้ที่มี “เงินทุน” เพื่อการแข่งขันมากก็ย่อมมีโอกาสชนะคู่แข่งและเข้ามาสู่ระบบ รัฐสภามากขึน้ จากปรากฏการณ์ดงั กล่าวทำ�ให้กลุม่ พ่อค้านักธุรกิจ ผูม้ อี ทิ ธิพล แม้กระทัง่ เจ้าพ่อสามารถเข้ามาสูร่ ะบบรัฐสภาได้โดยไม่ยาก นักการเมืองรุน่ ใหม่ได้หลัง่ ไหลเข้ามาสู่ ระบบ รัฐสภาพร้อมกับอำ�นาจเงิน ที่นำ�มาเป็นเครื่องมือและทุนในการสร้างเครือข่ายกับ บุคคลที่มีอำ�นาจทางการเมือง ขณะที่ผู้มีอาชีพเป็นนักการเมืองหรือนักการเมืองประเภท ทุนน้อยค่อยๆ ถดถอย และหลุดพ้นไปจากกระบวนการทางรัฐสภา เพราะไม่อาจจะต้าน กระแสเงินตราที่เริ่มมีการลงทุนทุกรูปแบบตั้งแต่วินาทีแรกเมื่อวันเลือกตั้ง เหตุผลที่กลุ่ม ผลประโยชน์ ทุนกลุม่ อิทธิพลท้องถิน่ และทุนกลุม่ นอกกฎหมายได้ให้การสนับสนุนผูส้ มัคร รับเลือกตั้งหรือให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองทั้งด้านกำ�ลังเงิน กำ�ลังคน และอำ�นวย ความสะดวกต่างๆ ก็เพราะมีเป้าหมายสูงสุดคือการได้รบั เลือกตัง้ อิทธิพลของเจ้าพ่อท้อง ถิน่ ทีล่ งทุนไปในการเลือกตัง้ จะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมา เช่น เพิม่ ศักยภาพของ ความสัมพันธ์กบั กลุม่ นักการเมือง ตลอดจนข้าราชการระดับสูงทัง้ ส่วนกลางและส่วนท้อง ถิน่ เป็นการยกฐานะทางสังคมให้สงู ขึน้ และยังเอือ้ อำ�นวยให้มโี อกาสใช้กลไกของรัฐขยาย ธุรกิจและปกป้องผลประโยชน์ของตนรวมทั้งสิ่งที่ถูกหรือผิดกฎหมาย 6. พ่อค้าและนักธุรกิจกับระบบรัฐสภาไทย: จุดอ่อนและจุดแข็ง ในสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของสังคมไทยปัจจุบันมีความผูกพัน กับกระแสการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกในยุคข้อมูลข่าวสารและระบบทุนนิยมโลก ระบบ การพึ่งพาเพื่อการอยู่รอดมิใช่เป็นเรื่องของบุคคลต่อบุคคลเท่านั้น แต่ขยายออกไปใน ระดับชุมชน สังคม ประเทศ และกลุ่มประเทศ แนวทางหนึ่งที่จะสามารถนำ�ประเทศ ชาติให้ทัดเทียมกับประเทศต่างๆ ได้ จำ�เป็นต้องอาศัยการสร้างพลังทางเศรษฐกิจขึ้น มาเพื่อใช้เป็น “อำ�นาจ” เพื่อต่อรองการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้พ่อค้าและ นักธุรกิจจึงมีความจำ�เป็นที่จะต้องเป็นพลังในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก การขยายตัวของระบบการค้าและธุรกิจ จำ�เป็นต้องมีการ ลงทุนและมีรากฐานที่ใหญ่ขึ้น เพื่อความมั่นคงและความมั่นใจในการลงทุน พ่อค้าและ นักธุรกิจได้สร้างสัมพันธภาพร่วมกับผู้นำ�ทางการเมืองการปกครองมาโดยตลอดทั้งช่วง ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ปรากฏการณ์ที่สำ�คัญคือพ่อค้า และนักธุรกิจได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภามากขึ้นจากการ สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง วุฒสิ มาชิกในวุฒสิ ภา การเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งในระบบรัฐสภานีส้ ามารถวิเคราะห์ให้เห็น จุดอ่อนและจุดแข็ง ได้ดังนี้ (อ่านต่อฉบับหน้า)

ไทยเวียตเจ็ทชนะเลิศเหรียญทอง

“ความเป็นเลิศด้านการจัดการและฟื้นฟูในภาวะวิกฤติ”

โรบินสัน เชียงราย ได้รบั รางวัลสถานประกอบการทีม่ รี ะบบบริหารจัดการ ด้านแรงงาน ยอดเยี่ยม (ระดับเพชร) ประจำ�ปี 2564 (Thailand Labour Management Excellence Award 2021) ณ ห้องประชุมสำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำ�เภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ถ่ายทอดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการของนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้แก่ ปลัดอำ�เภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการ ลูกจ้างและพนักงานสถานที่อำ�เภอพญาเม็งราย ณ ห้องปฏิบัติงานนายอำ�เภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

สายการบินไทยเวียตเจ็ทรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัล HR Excellence Awards 2021 (Thailand) ในสาขา “ความเป็นเลิศด้านการจัดการและฟื้นฟูในภาวะ วิกฤติ (Excellence in Crisis Management and Recovery)” จากงานประกาศรางวัล HR Excellence Awards Virtual Ceremony 2021 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ประเทศสิงคโปร์ เน้นย้ำ�ความเป็นเลิศของสายการบินฯ ในการบริหารบุคลากรและการ จัดการภาวะวิกฤติในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสทั่วโลก นอกจากนี้ สายการบินฯ ยังได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในสาขา “ความเป็นเลิศด้าน แบรนด์ภาพลักษณ์องค์กร (Excellence in Employer Branding)” แสดงให้เห็นถึงความสำ�เร็จในการสร้าง แบรนด์ภาพลักษณ์องค์กรที่ชัดเจน น่าสนใจ และ มั่นคง ซึ่งดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าร่วม งานกับองค์กร HR Excellence Awards เป็นรางวัลด้าน ทรัพยากรมนุษย์ จัดโดย Human Resource Online โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ เป็นเกียรติแก่องค์กรในประเทศไทย ที่มีความโดนเด่นและด้านการบริหารจัดทรัพยากร มนุษย์และมีการวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์เป็น เลิศ รางวัลดังกล่าวประกอบไปด้วยสาขาต่างๆ อาทิ การสรรหาบุคลากร การมีส่วนร่วมและผูกพันของ บุคลากร การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ� การรักษา ไว้ซึ่งพนักงาน เป็นต้น รางวัลดังกล่าวได้รบั การตัดสินโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยจัดภายใต้ขอ้ กำ�หนดและกฎ ทีเ่ ข้มงวดและโปร่งใส ในปีนี้ คณะกรรมการประกอบ ไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์จากหลาก หลายองค์กร อาทิ เบเคอร์ ฮิวช์ส (Baker Hughes) กลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB Thai Bank) ดีเคเอสเอช (DKSH) ฟู้ด แพนด้า ประเทศไทย (foodpanda Thailand) เฮนส์ แบรนด์ส (Hanesbrands Inc) เอชพี ประเทศไทย (HP Thailand) แพนโดร่า ประเทศไทย (PANDORA productions Thailand) เอสวีไอ (SVI) เป็นต้น โดย มีองค์กรที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายกว่า 150 องค์กร


หน้า 11

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0560

“วิกฤติโควิด19 เราจะอยู่ อย่างไรให้ปลอดภัย?” นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ วันที่ 20 ก.ย. 64

ต่อจากฉบับที่แล้ว วิธีหนึ่งที่ศ.เกียรติคุณ นพ.อุดม คุชินทร แนะนำ�คือการป้องกันแบบครอบจักรวาล (Universal prevention) ซึง่ ผมเห็นว่าเป็นแนวทางทีน่ า่ จะเป็นไปได้มากทีส่ ดุ เพราะเราสามารถ ทำ�ได้ดว้ ยตัวเอง ผมได้ยนิ วิธกี ารนีค้ รัง้ แรกเมือ่ หลายสิบปีกอ่ น ช่วงมีการระบาดของโรคเอดส์ เนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าคนไข้คนไหนมีเชื้อเอดส์ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จึงต้องมีการ ป้องกันตัวเองทุกรูปแบบและทุกเวลาในขณะทีท่ �ำ การตรวจรักษาผูป้ ว่ ยทุกคน เพือ่ ไม่ให้สมั ผัส กับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ในปัจจุบันผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนคงปฏิบัติตัวตามวิถีชีวิตใหม่ ที่ทางสาธารณสุข แนะนำ� เพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิดหรืออาจเป็นคนแพร่เชื้อเองถ้าติดเชื้อแล้วไม่มีอาการ แต่ในการป้องกันแบบครอบจักรวาลนั้นจะต้องเข้มงวดขึ้นดังนี้ 1. ออกบ้านเมือ่ จำ�เป็นเท่านัน้ เนือ่ งจากเราต้องไปเจอคนอืน่ มากมายนอกบ้าน ทัง้ คน ทีร่ จู้ กั และคนแปลกหน้า เราไม่รวู้ า่ มีใครติดเชือ้ โควิดบ้าง เป็นการเพิม่ โอกาสติดเชือ้ ถ้าจำ�เป็น จะต้องวางแผนการเดินทางให้ดี มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เมื่อเสร็จธุระแล้วรีบกลับบ้านทันที 2. ผูท้ เี่ ป็นกลุม่ เสีย่ งเช่นผูส้ งู อายุ ผูท้ มี่ โี รคเรือ้ รัง ให้เลีย่ งการออกนอกบ้านนอกจาก จำ�เป็นให้ออกนอกบ้านน้อยที่สุดและใช้เวลาสั้นที่สุดเนื่องจากคนกลุ่มนี้เมื่อติดเชื้อแล้วจะมี อาการรุนแรง ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและอาจเสียชีวิตได้ ปัจจุบันในการรับยาต่อเนื่องจะ สามารถติดต่อกับแพทย์ผู้รักษาทางโทรศัพท์หรือวิดิโอคอลได้ ทำ�ให้เว้นระยะห่างในการพบ แพทย์ได้ ทางรพ.สามารถจัดยาส่งทางไปรษณีย์ได้เช่นกัน ถ้าจำ�เป็นต้องไปรพ.สามารถนัด เวลาที่แน่นอนและเตรียมข้อมูล ผลแลปให้พร้อมจะได้ไม่ต้องใช้เวลาในรพ.นาน เมื่อเสร็จ แล้วควรรีบกลับบ้านทันที 3. เว้นระยะห่างจากคนอืน่ อย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่ ทุกกิจกรรม เนือ่ งจาก เรารูแ้ ล้วว่าเชือ้ โควิดติดต่อได้จากน้�ำ มูกน้�ำ ลายทีฟ่ งุ้ กระจายเวลาไอจาม ซึง่ การฟุง้ กระจายมัก ไม่เกินระยะ 2 เมตร ดังนัน้ เพือ่ ความปลอดภัยจึงต้องรักษาระยะห่างจากคนอืน่ อย่างน้อย 1-2 เมตรเสมอ และควรหลีกเลีย่ งไม่ไปในพืน้ ทีจ่ �ำ กัดหรือสถานทีท่ มี่ คี นจำ�นวนมาก จนไม่สามารถ เว้นระยะห่างได้ สำ�หรับร้านค้าร้านอาหาร ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำ�หนดอย่าง เคร่งครัดในการจัดที่นั่งในร้านไม่ให้แออัด ต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรทุกที่นั่ง ถ้ามีลูกค้า มากอาจต้องจัดคิวการให้บริการให้เป็นไปตามระเบียบ 4. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าให้หน้ากากทัง้ สองชัน้ กระชับสนิทกับ ใบหน้า ปิดทั้งจมูกและปากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานที่มีมากกว่า 2 คน เราทราบแล้วว่า หน้ากากอนามัยสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิดได้ถ้าคนติดเชื้อใส่หน้าการอนามัยจะป้องกัน การแพร่เชือ้ ได้ถงึ 95% ถ้าคนติดเชือ้ ไม่ใส่หน้ากากอนามัยแต่คนทีใ่ กล้ชดิ ใส่จะสามารถป้องกัน การติดเชื้อได้ 30% แต่ถ้าใส่ทั้ง 2 คนจะป้องกันได้ถึง 98.5% ถ้าอยู่ห่างกัน 1-2 เมตร จะ ป้องกันได้ 100% อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับชนิดและวิธีการใส่หน้ากากอนามัยด้วย หน้ากากอนามัยชนิด กระดาษที่ใช้กันทั่วไปจะต้องสวมให้ด้านที่มีสีเข้มอยู่ด้านนอกและเอาด้านที่มีเหล็กอยู่บริเวณ ดั้งจมูก เมื่อใส่แล้วจะต้องกดส่วนที่เป็นก้านเหล็กให้แนบชิดกับดั้งจมูกและโหนกแก้ม จะต้อง คลุมทั้งปากและจมูก ใส่สายคล้องหูทั้ง 2 ข้าง สำ�หรับหน้ากากผ้านั้นโดยทั่วไปจะไม่มีก้าน

เวียตเจ็ทชวนบิน

ต่อจากหน้า 1

ผู้โดยสารสามารถวางแผนการเดินทางไปกับไทยเวียตเจ็ทอย่างสะดวกสบาย ด้วย 3 เส้นทางบินตรงสู่เชียงรายจาก สุวรรณภูมิ ภูเก็ต และ หาดใหญ่ โปรโมชั่นบัตรโดยสารแบบ ดีลักซ์ (Deluxe) พร้อมบริการครบครัน รวมน้ำ�หนักสัมภาระโหลด 20 กก. ได้เช็คอินก่อน ใครในช่องทางพิเศษ เลือกที่นั่งฟรี และรับสิทธิ์เปลี่ยนเที่ยวบินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ราคา พิเศษ เริ่มต้นเพียง 555 บาท/ เที่ยวเดียว (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมนียม/ เมื่อรวมแล้วเริ่ม ต้นพียง 980 บาท/ เที่ยวเดียว) ที่ www.vietjetair.com เพื่อใช้เดินทางระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565 (ที่นั่งมีจำ�กัดและอาจไม่มีในวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้โดยสารที่เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ยังได้รับสิทธิประโยชน์เงินคืน 40% ตาม เงื่อนไขที่โครงการกำ�หนด สายการบินไทยเวียตเจ็ท เพิ่มเที่ยวบินให้บริการในเส้นทาง สุวรรณภูมิ – เชียงราย (ไปและกลับ) ทุกวัน สูงสุด 4 เที่ยวบิน/ วัน ซึ่งถือว่าเป็นสายการบินที่มีเที่ยวบินให้บริการ สู่เชียงรายมากที่สุดเป็นอันดับ 1 พร้อมทั้งประกาศกลับมาให้บริการเที่ยวบินตรงเชื่อมเส้น ทางข้ามภูมิภาค เชียงราย – ภูเก็ต และ เชียงราย – หาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ทัง้ 2 เส้นทางกำ�หนดทำ�การบินสัปดาห์ละ 3 เทีย่ วบิน ทุกวันพุธ ศุกร์ และอาทิตย์

พาณิชย์เชียงราย จัดกิจกรรม

ต่อจากหน้า 1

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นผ่านทั้งระบบ Zoom และ Onsite ตามนโยบายของ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์) ในการ ดูแลเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและส่งเสริมสินค้าไทย ทีม่ ศี กั ยภาพในการส่งออก โดย กำ�หนดทิศทางการพัฒนาและเร่งรัดแผนงาน “การเจรจาการค้า” และ “การส่งเสริมการ ค้าชายแดนและผ่านแดน” เพือ่ ขยายโอกาสทางการค้าและการส่งออกของไทย ไปตลาดโลก มากขึน้ อีกทัง้ เพือ่ ตอบสนองนโยบายเปิดประเทศภายหลังวิกฤตการณ์ผลกระทบจากโควิด-19 สำ�หรับแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อการค้า การลงทุน และการท่อง เที่ยว มีประเด็นการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศให้เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการคมนาคม โครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ เด่นชัย เชียงราย - เชียงของ เป็นการสร้างการเติบโตของพื้นที่ในทุกมิติ โครงการก่อสร้างถนน ทางด่วนห้วยทราย - บ่อเต็น เป็นถนนเชื่อมระหว่าง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชน จีน - บ่อเต็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - อำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าซึ่งจะสามารถสร้างประโยชน์ด้านการค้าการลงทุน ได้อย่างมาก และการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน หรือตลาดการค้าออนไลน์ ข้ามพรมแดน (Cross-border E-commerce) เพื่อขับเคลื่อนผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์สำ�หรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้ามพรมแดน เชื่อมโยงระหว่างจีน - อาเซียน

เหล็กทำ�ให้ใส่ไม่กระชับและการกรองเชื้อโรคจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าแบบกระดาษ ดังนั้นเมื่อ อยู่ในพื้นที่ปิดหรือมีคนอื่นจำ�นวนมากจึงควรใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น ใส่ที่เป็นกระดาษอยู่ชั้น ในและหน้ากากผ้าชั้นนอก สำ�หรับในบ้านนั้นควรใช้วิธีนี้กรณีที่บ้านอยู่ในพื้นที่การระบาดรุนแรง หรือมีสมาชิกในบ้านต้องไปทำ�งานนอกบ้านในพื้นที่เสี่ยง หน้ากากอนามัยชนิดกระดาษควรใช้แล้วทิ้ง โดยแยกทิ้งใส่ถุงดำ�มัดปากถุงและติดป้ายว่า เป็นขยะหน้ากากอนามัยหรือม้วนให้เป็นชิ้นเล็กยัดใส่ในขวดน้ำ�ดื่มจนเต็มปิดฝาก่อนนำ�ไปทำ�ลาย พืน้ ทีจ่ ะมีถงั เก็บขยะแยกหน้ากากอนามัยชัดเจน ก่อนนำ�ไปทำ�ลายเพือ่ ป้องกันการแพร่เชือ้ ให้คนอืน่ 5. หลีกเลีย่ งการใช้มอื สัมผัสหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทีส่ วมใส่อยู่ รวมทัง้ ใบหน้า ตา ปาก จมูกโดยไม่จ�ำ เป็น มีการศึกษาว่าคนเราจับใบหน้าโดยไม่จงใจบ่อยถึง 3 ครัง้ ต่อชม. เป็น ที่ทราบกันแล้วว่าเชื้อโควิดจะเข้าร่างกายได้ทางท่อน้ำ�ตา รูจมูก และปากจึงเป็นเหตุให้ติดเชื้อได้ จึงต้องฝึกให้รู้ตัวอยู่เสมอ ที่จะไม่ใช้มือขยี้ตา หรือนิ้วมือแหย่จมูกและปาก 6. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หลังสัมผัสวัตถุสิ่งของร่วมกัน ต้องคิดว่ามีคนอืน่ ที่ติดเชื้อสัมผัสหรืออาจสัมผัสมาแล้ว เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ มือเราอาจไปสัมผัสพื้นผิววัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีเชื้อโควิดติดอยู่ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได พนักเก้าอี้ เรารู้ว่าเชื้อโควิด ถูกทำ�ลายได้จากสบูล่ า้ งมือทัว่ ไปและ 70% แอลกอฮอล์ จึงควรทำ�ความสะอาดมือของเราบ่อยๆ โดยเฉพาะเมื่ออยู่นอกบ้าน 7. ทำ�ความสะอาดและฆ่าเชือ้ พืน้ ผิวทีถ่ กู สัมผัสบ่อยๆไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งใช้หรือสิง่ แวดล้อม ด้านกายภาพ เป็นหน้าทีข่ องผูด้ แู ลอาคารทีอ่ ยูอ่ าศัยหรือพืน้ ทีส่ าธารณะ สถานทีท่ ใี่ ห้บริการ เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า โรงแรม โรงเรียน หอพัก จะต้องทำ�ความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ลูกบิดประตู ที่กดลิฟต์ ราวบันได ราวจับข้างผนัง บ่อยๆ โดยใช้ 70% แอลกอฮอล์เช็ด หรือฉีดสเปย์ที่พื้นผิวโดยตรง เนื่องจากราคาไม่แพง ใช้สะดวกและหาซื้อง่าย 8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับคนอื่น โดยปกติคนรุ่นใหม่มักแยก ของใช้สว่ นตัวอยูแ่ ล้ว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เสือ้ ผ้า ทีส่ �ำ คัญคือแก้วน้�ำ ดืม่ ช้อนส้อมทีใ่ ช้รบั ผมเขียนบทความนี้เนื่องจากเราคงต้องอยู่กับโควิดไป ประทานอาหาร และควรมีชอ้ นกลางส่วนตัวเมือ่ ทานร่วมกับคนอืน่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกันการแพร่เชือ้ แม้ว่าจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ตาม ถือว่าทุกคนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและแพร่เชื้อได้เสมอ อีกนาน จะทำ�อย่างไรให้อยูไ่ ด้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 9. เลือกทานอาหารร้อนหรือที่ปรุงสุกใหม่ๆ ควรแยกรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจและปฏิบัติได้ด้วยตัวเองครับ หรือหากรับประทานอาหารร่วมกัน(สมาชิกในครอบครัวเท่านั้น) ให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว โดย หมอณุ ทั่วไปทุกคนควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้วหรือยังร้อนๆ ที่ปรุงสุกใหม่ให้มั่นใจว่าปลอดเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย ตลอดจนเชื้อพยาธิบางชนิดด้วย ในช่วงนี้ถ้าสามารถแยกสำ�รับทานของใครของ มันจะดีที่สุดเพราะควรรักษาระยะห่าง 1-2 เมตรเสมอ ถ้าทานในบ้านที่ไม่ได้แยกสำ�รับควรใช้ นี้ทั่วโลก จึงต้องรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ และปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ใน การป้องกันตัวเองสูงสุดหรือครอบจักรวาล ที่สำ�คัญต้องรีบไปรับการฉีดวัคซีนทันทีที่มีโอกาส ช้อนกลางของใครของมันด้วยจะปลอดภัยที่สุด ถือเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่จำ�เป็นต้องเลือกวัคซีนที่ต้องรอ ขอให้เชื่อตามคำ�แนะนำ� 10. ถ้ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อควรแยกตัวจากผู้อื่นประมาณ 14 วัน และตรวจเบื้อง ต้นด้วย ATK ควรตรวจหลังการสัมผัสโรคราว 3-5 วัน ถ้าไม่พบการติดเชื้อให้ตรวจซ้ำ�อีกครั้ง ของกระทรวงสาธารณาสุข “วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด” หนึ่งใน 3-5 วัน หรือเมื่อมีอาการ ถ้าผลเป็นบวกให้แจ้งสถานพยาบาลใกล้บ้าน “เรายังไม่ปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัย” ถ้าเราทำ�ได้ทงั้ สิบประการ ไม่วา่ การระบาดของโควิด-19 จะอยูอ่ กี นานเท่าไร เราก็สามารถ อยู่ได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนถือเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับทุกคนเพราะไม่ว่าเราจะ พึงระลึกไว้เสมอว่า ระมัดระวังตัวเองอย่างไรก็มโี อกาสติดเชือ้ ได้ แม้วา่ ไม่สามารถจะป้องกันการติดเชือ้ ได้ 100% แต่ ลดอาการป่วยหนักหรือเสียชีวิตได้อย่างชัดเจน “คนเราเกิดมาเพื่อแบ่งปัน” จากข้อมูลของสาธารณสุขเชียงราย 20 ก.ย. 64 (Born to share) - ผู้สูงอายุ เป้าหมาย 221,915 คน ฉีดได้ 118,230 คน (53.28%) คนมีมากแบ่งปันให้คนมีน้อย คนมีน้อยแบ่งปันให้คนที่มีน้อยกว่า - กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค เป้าหมาย 83,210 คน ฉีดได้ 38,290 คน (46.02%) - หญิงตั้งครรภ์ เป้าหมาย 2,258 คน ฉีดได้ 438 คน (19.40%) เราจะผ่านวิกฤติโควิดไปด้วยกัน - รวมทั้ง 3 กลุ่ม (608) เป้าหมาย 307,383 คน ฉีดได้ 156,958 คน (51.06%) ร่วมกันสร้างสังคมเข้มแข็งที่มีแต่รอยยิ้มของทุกคน - รวมทุกกลุ่ม เป้าหมาย 770,243 คน ฉีดได้ 332,226 คน (43.13%) (คิดเป้าหมาย 70% เหลือต้องฉีดอีก 58,210 คน) ช่วงนี้ทุกคนต้องอดทน และทำ�ใจที่จะอยู่กับโควิดไปอีกนานนับปีหรือหลายปี เป็นเช่น

“ขอบคุณที่เป็นคนดี”

ซึ่งการประชุม Border & Cross Border Trade Forum 2021 ของพาณิชย์ ทั้ง 17 จังหวัด ภาคเหนือ จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ปกป้องและรักษา ผลประโยชน์ทางการค้า การให้บริการและความสะดวกทางการค้า การ ลงทุน การค้าชายแดน การค้าผ่านแดน และโลจิสติกส์เพื่อขยายการค้าและการตลาดของ กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ สร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุนของกลุม่ ภาคเหนือ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย

สมาชิกวุฒิสภานำ�คณะพบประชาชน

ต่อจากหน้า 1

พร้อมด้วย นายจิระชัย มูลทองโร่ย นายสถิต ลิ่มพงศ์พันธ์ นายมณเฑียร บุญตัน นายณรงค์ อ่อนสะอาด นายเสรี สุวรรณภานนท์ และแพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ รวมทั้ง น.ส.มณฑินี ยงวิกุล ผอ.สำ�นักสื่อสารและการตลาด และคณะ จาก สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) นายธเนศ โกมลธง รองนายก เทศมนตรีนครเชียงราย ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง อาจารย์ประจำ�สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ นางสิริรัตน์ โอภาพ ผู้อำ�นวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทาง วัฒนธรรม นางเบ็ญจมาส บุญเทพ ผู้อ�ำ นวยการกลุม่ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวทัศนีย์ ดอนเนตร์ ผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ กิจการพิเศษ ข้าราชการและเจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงาน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา และคณะ พร้อมทั้งให้ข้อมูล และร่วมสำ�รวจศักยภาพย่านเมืองเก่าจังหวัดเชียงราย (ย่านในเวียง) ทัง้ นี้ คณะสมาชิกวุฒสิ ภา ได้เดินทางโดยรถรางจากเทศบาลนครเชียงราย ไปยังวัด พระธาตุดอยจอมทอง ซึง่ เป็นอีกหนึง่ วัดเก่าแก่ทมี่ ตี �ำ นานเคียงคูม่ ากับประวัตกิ ารสร้างเมือง เชียงราย ชุมชนฮ่อมดอย (ชุมชนราชเดชดำ�รง) ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิม ของเมืองเชียงราย และเดินทางต่อไปยังวัดพระแก้ว ซึ่งเคยเป็นสถานที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระคู่ บ้านคู่เมืองของไทย สักการะพระเจ้าล้านทอง และพระหยกเชียงราย ไปต่อที่โรงพยาบาล โอเวอร์บรุ๊ค สถานพยาบาลแห่งแรกของจังหวัดเชียงราย และศาลากลางจังหวัดเชียงราย หลังแรก ซึ่งเป็นโบราณสถาน แบบโคโรเนียล รวมทั้งวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ซึ่ง เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงส์ พระพุทธปฏิมาศิลปะล้านนาไทย พุทธศตวรรษที่ 21 ปางมารวิชัย มีบานประตูหลวง ทำ�ด้วยไม้แกะสลักจิตกรรมอย่างประณีตวิจิตรบรรจง เป็น ปริศนาธรรมระดับปรมัตถ์ ออกแบบโดย ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติและศิลปินเอกระ ดับโลก จากนัน้ คณะฯ ได้เยีย่ มชมวัดกลางเวียง เป็นวัดทีอ่ ยูใ่ จกลางของเมืองเชียงราย, ถนน ธนาลัย ถนนสายเศรษฐกิจหลักของเชียงราย และผ่านหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ แลนด์ มาร์คสำ�คัญของจังหวัดเชียงราย ออกแบบโดย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์ ศิลปิน แห่งชาติ โบสถ์คริสต์จักรที่ 1 ศาสนสถานเก่าแก่ของคริตศาสนิกชน สวนตุงและโคม ที่ ปรับปรุงจากเรือนจำ�เก่าให้เป็นสวนสาธารณะ และได้เยี่ยมชมหอรถบุษบก ซึ่งเป็นสถาน ที่เก็บและจัดแสดงรถบุษบก จำ�นวน ๙ คันที่ สร้างขึ้นโดยศิลปินล้านนาอย่างงดงามเพื่อ

เป็นตัวแทนของศิลปะ 8 จังหวัดภาคเหนือ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระ ศรีนครินทร์ และแวะพัก ณ บ้านสิงหไคลฯ มูลนิธิมดชนะภัย ในภาคบ่าย ได้เยี่ยมชม คุ้มดอยดินแดง ของ อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินเซรามิค ชาวเชียงราย ที่ฝีมือเป็น ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งมีผลงานเครื่องปั้นดินเผา ที่มีการใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ ภายในท้องถิ่น ประโยชน์การใช้งาน และมีคุณค่าทางศิลปะ ต่อมาได้เข้ากราบนมัสการ พระไพศาลประชาร วิ. (พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส) พร้อมทั้งเยี่ยมชม วัดห้วยปลา กั้ง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย และ ร่วมดูการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์ผ้า จาก กลุม่ ผ้าปักชาติพนั ธุบ์ า้ นสันกอง อ.แม่จนั เป็นผลิตภัณฑ์วฒ ั นธรรมไทย กระทรวงวัฒนธรรม Cultural Product of Thailand : CPOT ของ จ.เชียงราย ปี 2558 ชมผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า เย็บมือ พิน บัวละวงศ์ และ เสื้อผ้าแฟชั่นชาติพันธุ์ แบรนด์ยัวส์ Yours โดย คุณนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ ณ โรงแรม One Butget เชียงราย พร้อมกันนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ยังได้ รับฟังการสรุปและหารือ เสนอแนะการพัฒนาย่านเมืองเก่าจังหวัดเชียงราย เพือ่ ให้เกิดการ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้แก่ประชาชน อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ต่อไป

ทิพยประกันภัยร่วมแสดงความยินดีตำ�แหน่งใหม่

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ทีป่ รึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ คุณศุภกิจ จิตร์เพิม่ พูลผล รักษาการ ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ ทิพยประกันภัย ร่วมแสดงความยินดีกับ พลตำ�รวจโทปิยะ ต๊ะวิชัย ในโอกาสรับตำ�แหน่ง ผู้บัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 5 (ผบช.ภ.5) โดยมอบกรอบผ้า ยันต์ศักดิ์สิทธิ์หนุมานสมัยรัชกาลที่ 3 เขียนโดยท่านอาจารย์ปู่เปี่ยม ปานเปี่ยมเกียรติ จอม ขมังเวทย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสนี้ด้วย


หน้า 12

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0560

อบจ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมน้อมรำ�ลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำ�ปี 2564

อบจ.เชียงราย รวมน้ำ�ใจมอบเวชภัณฑ์และวัสดุเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นาย เกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมน้อมรำ�ลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางอัญญลักษณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางหลังแรก) กายาไชย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมมอบเวชภัณฑ์และวัสดุเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์กำ�จัดลูกน้ำ�ยุงลายชนิดผง ผลิตภัณฑ์กำ�จัดลูกน้ำ�ยุงลายชนิดเม็ด และเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้แก่ สำ�นักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย โดยมี นายแพทย์วัชรพงษ์ คำ�หล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายวิเชียร สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำ�เภอเมืองเชียงราย นายรัชพงษ์ ศิริดี ปลัดอำ�เภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำ�เภอเมืองเชียงราย ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลพื้นที่อำ�เภอเมือง เชียงราย ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน อำ�เภอเมืองเชียงราย เป็นผู้รับมอบ ในการนี้ นายก นก กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกของจังหวัดเชียงราย นก มีความห่วงใยเป็นอย่างมาก จึงร่วม บูรณาการกับสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึง่ ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม สามารถนำ�ไปใช้ในครัวเรือนได้อย่างปลอดภัย”

อบจ.เชียงราย รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบจ.เชียงราย ร่วมต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ จังหวัดภาคเหนือ ( ตอนบน ) และร่วมประชุมร่วมกับคณะ วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับรางวัลองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ จัดโดย สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี สำ�นักงานคณะกรรมการการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการนี้ คณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมในพิธมี อบรางวัลในรูปแบบออนไลน์ดงั กล่าวด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลชมเชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยเสนอนวัตกรรมการจัดทำ�ถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) และถนนผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีสเม้น ชั้นเดียว (Single Surface Treatment) โดยใช้ถนนดินซีเมนท์ เป็นการต่อยอดนวัตกรรมถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราที่ประสบความสำ�เร็จจากการ สร้างสายทางสายรอง เพื่อให้เป็นเส้นทางคมนาคม การขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นายก อบจ.เชียงราย กล่าวถึงการรับรางวัลครั้งนี้ ความว่า “นก มีความภาคภูมิใจในการที่ อบจ.เชียงราย ได้รับรางวัลวันนี้สืบเนื่องจากที่เรา ได้คิดต่อยอด คิดค้นนวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อการแก้ไขปัญหาถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ มีฝุ่นเมื่อถึงฤดูแล้ง เป็นโคลนเมื่อถึงฤดูฝน ถนน ที่ได้รับการปรับปรุงจากนวัตกรรมนี้มีความคงทน แข็งแรง มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซม และยังสามารถช่วย เหลือพีน่ อ้ งเกษตรกรชาวสวนยางพาราทีป่ ระสบปัญหาราคายางพาราตกต่�ำ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงรายได้อกี ด้วย และหลังจากนี้ อบจ.เชียงราย ภายใต้การ บริหารงานของนายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะได้พัฒนาจังหวัดเชียงรายในทุกๆ ด้าน เพื่อประโยชน์ สุขของพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงรายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และร่วมบูรณาการพัฒนากับทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.45 น นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นาย รชฎ อึ้งอภินันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประชุมร่วมกับคณะและสำ�รวจศักยภาพย่านเมืองเก่าจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนา ให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยศึกษาจากสถานทีท่ เี่ ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ �ำ คัญในเขตเมืองเก่าของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย วัดพระธาตุ จอมทอง ชุมชนฮ่อมดอย วัดพระแก้ว โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ศาลากลางหลังเก่า วัดพระสิงห์ วัดกลางเวียง ถนนธนาลัย หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ โบสถ์คริสตจักรที่ 1 สวนตุงและโคม อีกทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพเมืองเก่า จังหวัดเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


หน้า 13

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0560

ขอบพระคุณน้ำ�ใจที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน วิภาส - กฤษณา เพียราธิสิทธิ์ ผู้บริหาร ดิน ภูเขาไฟ ภูผา 999 โดย บริษัท ภูผา 999 ไทยโลจิสค์ จำ�กัด นำ�น้ำ�ใจพร้อมมอบซองแดง มา อวยพรวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังให้ที่สำ�นักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ ร.ร.บ้านดู่ และ ร.ร.บ้านโป่งพระ พระมหาธีรวัฒน์ จรณธัมโม เจ้าคณะตำ�บลบ้านดู่ เขต 2 พร้อมด้วย นายพัฒนพงษ์ โพธิเกตุ นายกเทศบาล ตำ�บลบ้านดู่ และ ผู้บริหาร ทต.บ้านดู่ นายวิโรจน์ ปันแก้ว พัฒนากร ทต.บ้านดู่นายอินสม รินฟอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ไปแจกถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำ�ดื่ม ขนม แก่นักเรียน ร.ร.บ้านดู่ 10 คน และ ร.ร.บ้านโป่งพระบาท 6 ในครั้งนี้

นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รองนายก เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าสำ�นักงาน เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย แสดงความยินดีกับ โชติศิริ ดารายน บรรณาธิการ เชียงราย นิวส์กรุ๊ป และนายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย เนื่องในวันครบรอบวัน คล้ายวันเกิด ณ สำ�นักงานเชียงรายนิวส์กรุ๊ป

คุณวิศิษฎ์ อริยะ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ส่งมอบความ สุข เครื่องอุปโภค บริโภค กับกล่องรับบริจาคจากประชาชนในจังหวัดเชียงราย ส่งมอบให้กับ “บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย” โดยมีคุณปฏิญญา คงอาวุธ หัวหน้าบ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมสร้างความสุข ให้กับเด็กยากไร้ รวมถึงผู้ที่คาดแคลน นำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อไป และสามารถร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค รวมถึงเสื้อผ้า เครื่อง แต่งกาย กับกล่องรับบริจาค ได้ทุกวัน ณ ชั้น G โซนกาดหลวง เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

นางเฟื่อ งเพชร ปฏิ เ วธวรรณกิจ ประธานแม่บ้านตำ�รวจภูธรจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะแม่บ้านตำ�รวจภูธรจังหวัดเชียงราย เข้าพบ และแสดงความยินดี กับ นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ในโอกาสรับตำ�แหน่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เชียงราย ณ ห้องรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

นางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดเชียงราย นำ�คณะ เจ้าหน้าที่ สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เข้าพบ แสดง ความยินดี และหารือแนวทางการปฏิบัติงาน ร่วมกันระหว่าง สำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัด เชียงราย และสำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม สำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

คุณประดิษฐ เหลืองทองเจริญ คุณธีระ สุวรรณวิจิตร เป็นผู้แทนของคุณนภินทรคุณวีณา ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วย รมต.ประจำ�กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/ประธานกรรมการ บริหารตลาดล้านเมือง เข้าพบท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงรายคนใหม่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ได้มอบกระเช้าผลไม้รว่ มแสดงความยินดีทมี่ ารับตำ�แหน่งผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย ซึง่ ท่านผู้ ว่า ได้ขอบคุณ คุณนภินทร และ คุณวิสาร ที่มาสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชาวเชียงราย และ หลังจากนัน้ ท่านผูว้ า่ ฯ ได้มอบนโยบายเข้มงวดเรือ่ งมาตราการป้องกันโควิด-19 เพราะเป็นตลาด ขนาดใหญ่ เรื่องการตรวจสอบตาช่างและควบคุมราคาสินค้า โดยเฉพาะ “ไข่” ตามประกาศ ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เปิดงาน กิจกรรม “กาดหมั้ว คัวฮอม” ซึ่งดำ�เนินกิจกรรม โดยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและ โภชนาการ โดยมีคณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสอบปฏิบัติในรายวิชาของสาขาอาหารและโภชนาการ เพื่อ เป็นการบูรณาการ กิจกรรมใช้สถานการณ์จำ�ลองจริงในการเรียนรู้ และเพื่อสร้างทักษะการ วางแผนการทำ�งาน ทักษะกระบวนการทำ�งาน ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ณ ลาน สนามหญ้าสนามพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ของน้องที่เรารัก รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย เพื่อน และมิตรที่ให้ความเคารพนับถือและมีความผูกพันธ์ตอ่ กันมา ร่วมแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ “แดง” ซึง่ เป็นทีร่ กั ของทุกๆคน การเกษียณอายุราชการไม่ใช่วา่ เป็นการตัดขาดจากความรักความผูกพัน ที่ทุกคนมีต่อกันนะ ณ ห้อง VIP ร้านอาหารภูพันธ์


หน้า 14

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0560

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เข้ากราบขอพรหลวงพ่อ พระภาวนาโกศลเถร เจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายาราม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในโอกาสเดินทาง พระครูหริ ญ ั อาวาสวัตร เจ้าอาวาสวัดหิรญ ั ญาวาส ตำ�บลเกาะช้าง อำ�เภอแม่สาย จังหวัด มารับตำ�แหน่ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และนายอำ�เภอแม่สาย และได้สวดมนต์และได้รับของที่ระลึกจาก พระภาวนาโกศลเถร และถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนที่จะเดินทางกลับ เชียงราย ได้จัดงานจุลกฐินช้างปีนี้อย่างยิ่งใหญ่ โดยนำ�ช้างที่เลี้ยงไว้อยู่ 4 เชือก มาแต่งตัวและ นำ�มาเก็บฝ้ายให้กับเจ้าภาพเป็นที่ตื่นตาตื่นใจอย่างมาก โดยมีนักท่องเที่ยวแห่เข้าชมช้างและให้ อาหารช้าง และช่วงเย็นก็มกี ารแห่ตน้ จุลกฐินในเวลา 15.30 น. ตัง้ ขบวน ณ ด่านแม่สายแห่งที่ 2 แห่มายังวัดหิรญ ั ญาวาส และได้น�ำ ต้นกฐินไปประดับหน้าเวทีทจี่ ดั ไว้ ทางวัดได้เริม่ เก็บฝ้ายนำ�มาให้ กับแม่บา้ นกลุม่ ทอ การทอผ้านีใ้ ช้เวลาเพียงคืนเดียวเพือ่ ให้เสร็จก่อนรุง่ เช้าอันเป็นประเพณีลา้ นนา เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.09 น. ดร.ฉวีวรรณ คำ�พา นายก โบราณ โดยท่านเจ้าอาวาสได้อนุรกั ษ์ประเพณีนเี้ พือ่ ไม่ให้สญ ู หาย หลังจากนัน้ ทางเจ้าภาพได้ถวาย สมาคมส่งเสริมการเลีย้ งไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน ผ้าไตรแก่พระภิษสุ งฆ์ และทางวัดได้มอบพระสิงห์สานชนะมารให้กบั เจ้าภาพเป็นทีร่ ะลึก จำ�นวน ในพิธีวางศิลาฤกษ์ วิหารพระเจ้าทองทิพย์ หอระฆังบุญชุ่มเย็น ในเมตตาบารมี 200 คน ธรรม พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ณ บริเวณวัดพระธาตุดอยเวา ร่วมด้วย ทางวัดได้จัดขบวนช้าง 2 เชือก นำ�ขบวนจุลกฐินนี้ไปยังวิหารวัดหิรัญญาวาส เดินเวียน นางอัมพร ศรีสมุทร ประธานสภาวัฒนธรรม อำ�เภอแม่สาย และผู้ร่วมงานพิธี โบสถ์จำ�นวน 3 รอบ ก่อนเข้าอุโบสถเพื่อทำ�พิธีทอดผ้ากฐิน พระครูหิรัญอาวาสวัตรได้รับกฐิน วางศิลาฤกษ์ วิหารพระเจ้าทองทิพย์ และช่วงเช้านี้ ในเวลา 09.09 น. ได้ทำ� จาก พล.ต.ท.มนตรี และ นางพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม รองจเรตำ�รวจแห่งชาติ และทางเจ้าภาพ พิธีบวงสรวงเทพ เทวดา ก่อนที่จะทำ�พิธีวางศิลาฤกษ์ ตามลำ�ดับพิธีการ งานจุลกฐินช้างปีนี้ หม่อซอบัด และมะซิน่ แมวแทะ ชาวเมียนมาทีอ่ าศัยอยูป่ ระเทศไทย และชัยยนต์ พระครูประยุตเจติยานุการ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวาได้จดั สร้างวิหาร ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำ�บลแม่สายได้ร่วมพิธีถวายจุลกฐินในครั้งนี้ด้วย พระเจ้าทองทิพย์ หอระฆังบุญชุม่ เย็น เนือ่ งจากดำ�ริของพระครูบาบุญชุม่ ได้ให้จดั สร้างขึน้ มาเพือ่ ไว้ระฆังของพระธาตุดอยเวา เพือ่ ให้ประชาชนได้มกี ารตีฆอ้ งระฆังให้กงั วาน และมีประชาชน มากมายทีร่ ว่ มบุญในครัง้ นีด้ ว้ ย โดยมี พระภาวนาโกศลเถร ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้เจิมแผ่นศิลาฤกษ์วหิ ารพระเจ้าทองทิพย์ หอระฆังบุญชุม่ เย็น อันเป็นสิรมิ งคล และ ดร.ฉวีวรรณ คำ�พา นายกสมาคมส่งเสริมการเลีย้ งไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ วิหารพระเจ้าทองทิพย์ หอระฆังบุญชุม่ เย็น และผูเ้ ข้าร่วมพิธไี ด้รว่ มกันวางศิลาฤกษ์ในครัง้ นี้ หลังจากนั้นได้ทำ�พิธีทอดผ้ากฐิน วัดพระธาตุดอยเวา อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

พิธีวางศิลาฤกษ์ วิหารพระเจ้าทองทิพย์ วัดพระธาตุดอยเวา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

พ.ต.อ.พิพฒ ั น์ นาระเดช ผกก.สภ.แม่สาย ต้อนรับ พลตำ�รวจโทปิยะ ต๊ะวิชยั ผูบ้ ญ ั ชาการ ตำ�รวจภูธรภาค 5 ได้เข้าพื้นที่ อ.แม่สาย ตรวจเยี่ยมกำ�ลังพลและได้กำ�ชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เข้มแข็งพร้อมได้มอบถุงยังชีพให้กับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจภูธรแม่สาย และได้ถ่ายรูปกับผู้บังคับบัญชา ก่อนขึ้นไปฟังผลการประชุมในห้องประชุม และได้เดินทางกลับ โดยขึ้น ฮ. ณ สนาม ฮ.ชั่วคราว ด่านศุลกากร แม่สาย ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 2

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวัน “สถาปนาสำ�นักงานตำ�รวจแห่ง ชาติ” สถานีต�ำ รวจภูธรแม่สาย โดยจัดพิธที างศาสนาเพือ่ เป็นสิรมิ งคลและเป็นการ ทำ�บุญอุทศิ ส่วนกุศลให้กบั ข้าราชการตำ�รวจทีเ่ สียชีวติ ในการปฏิบตั หิ น้าที่ และใน ปี 2564 สถานีตำ�รวจภูธรแม่สาย ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกพระสมเด็จองค์ปฐม ขึ้น ณ บริเวณหน้าสถานีตำ�รวจภูธรแม่สาย โดย พ.ต.อ.พิพัฒน์ นาระเดช ผู้กำ�กับ การสถานีตำ�รวจภูธรแม่สาย ได้เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ และ ดร.กิตติ วิทูร วิทย์ลักษณ์ และ คุณชาลอต โทณวณิก ประธานก่อสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม โดยมี อำ�เภอแม่สาย ทหาร หัวหน้าหน่วยราชการ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และชาวแม่สาย และชาวบ้านที่ทราบข่าวนี้ได้ร่วมสมทบทุนก่อสร้าง พระสมเด็จองค์ปฐม ที่ ประดิษฐานหน้าสำ�นักงานตำ�รวจภูธรแม่สายจนแล้วเสร็จ ได้นิมนต์พระไพศาล ประชาทร วิ. เป็นประธานสงฆ์ พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วัด ถ้ำ�ผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย และพระภาวนาโกศลเถร เจ้าอาวาสวัดมงคล ธรรมกายาราม ร่วมทำ�พิธีในครั้งนี้ด้วย

พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ แสงเดือน ผกก.ตม.จังหวัดเชียงราย พร้อมนำ�ข้าราชการตำ�รวจในสังกัด ตม.จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายเครื่องสักกา ระพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการตำ�รวจผู้วายชนม์จากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องใน โอกาสวันตำ�รวจ ประจำ�ปี 2564 ณ ที่ทำ�การ ตม.จังหวัดเชียงราย

โรบินสัน เชียงราย เชิญชวนทุกท่านนับถอยหลัง เตรียมพบ กับเคาน์เตอร์ Clarins เครื่องสำ�อางแบรนด์ดังนำ�เข้าจากประเทศ ฝรัง่ เศส และกิจกรรมพิเศษเพียงสแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียน เพือ่ รับ ฟรีผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง ตัง้ แต่วนั ที่ 28 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2564 และสามารถช้อปสินค้าราคาพิเศษได้ทุกวัน ณ แผนกเครื่อง สำ�อาง โรบินสัน เชียงราย ชั้น 1

สุดยอดแห่งโปร โปรสุดปังแห่งปี Levi’s ซื้อ 1 แถม 1 ทั้ง เคาน์เตอร์ ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 ตุลาคม 2564 และสามารถช้อป สินค้าราคาพิเศษอืน่ ๆ อาทิ เสือ้ ยืด, แจ็คเก็ต, กางเกงยีนส์รนุ่ ดังๆ ได้ ทุกวัน ณ เคาน์เตอร์ Levi’s แผนกยีนส์ โรบินสัน เชียงราย ชั้น 1


หน้า 15

ปีที่ 34 ฉบับที่ 0560

สมาคมสตรีนกั ธุรกิจและวิชาชีพ จังหวัดเชียงราย โดย นางพรรณี รุจพิ รรณ นายก สมาคมตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำ�นวน 200 ชุด, เครือ่ งตรวจการติดเชือ้ โควิด-19(ATK) จำ�นวน 325 ชุด, เครือ่ งวัดอ็อกซิเจนปลายนิว้ จำ�นวน 20 เครื่อง, พร้อมทั้งน้ำ�ดื่ม จำ�นวน 2,400 ขวด และสโมสรไลน์ออนเชียงราย โดย นาย ศรายุทธ ปันเจริญ นายกสโมสร ไลออนส์เชียงราย พร้อมคณะ ได้มอบชุดป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำ�นวน 50 ชุด, แอลกอฮอล์ จำ�นวน 3 ลิตร, เสื้อ กันฝน จำ�นวน 50 ผืน, อุปกรณ์ป้องกันดวงตาจากการติดเชื้อ (Face Shield) จำ�นวน 50 อัน, หน้ากากอนามัย จำ�นวน 4 กล่อง,ข้าวสาร 99 ถุง และกระบือ จำ�นวน 4 ตัว มอบ ให้แก่จังหวัดเชียงราย เพื่อนำ�ไปมอบให้แก่ เกษตรกรผู้ยากไร้นำ�ไปเลี้ยงตามวัตถุประสงค์ โครงการ ไถ่ชีวิต โค กระบือฯ ในการนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงราย พร้อมด้วย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็น ผู้รับมอบ บริเวณ หน้าสำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และได้มอบช่อดอกไม้เพื่อ แสดงความยินดี ให้แก่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในโอกาส รับตำ�แหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะ กรรมการ - สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 1 ร่วมกับ สำ�นักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และ สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยม ครอบครัวนางกนกวรรณ พุทธวงค์ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ทำ�ให้ บ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ตำ�บลปล้อง อำ�เภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้รับความเสียหายทั้ง หลัง ในการนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ผ้าห่ม และเงินสด จำ�นวน 5,000 บาท เพื่อ เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และเป็นขวัญกำ�ลังใจแก่ผู้ประสบภัย

ณ ห้องประชุมสำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมหารือและแนวทาง ในการปฏิบัติงานด้านการรับบริจาคดวงตา และอวัยวะ ประจำ�ปี 2565 ของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ เลขานุการเหล่ากาชาด นางสาวอารีรักษ์ ปัญญาไชย เหรัญญิกเหล่ากาชาด ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำ�นักงานเหล่ากาชาด หัวหน้ากลุ่มสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 1-8 และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัด เชียงราย เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย / ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม

นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าสำ�นักงานเหล่า กาชาดจังหวัดเชียงราย เข้าพบ คหบดีในจังหวัดเชียงราย นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจจังหวัดเชียงราย และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเข้ารับตำ�แหน่ง นายกเหล่า กาชาดจังหวัดเชียงราย

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำ�นักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการ แพทย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดพิธีมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน หรือผู้สูงอายุ ที่มีอาการเดินติด ก้าวขาไม่ออก ในเขตพื้นที่อำ�เภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จำ�นวน 26 ราย พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้มอบข้าวสารแก่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า และยังมอบอาหารแห้ง ให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันฯ เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจ ณ หอประชุมเทศบาลตำ�บลแม่ขะจาน อำ�เภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าสำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เข้าพบประธานเจ้านายฝ่ายเหนือจังหวัดเชียงราย คหบดีในจังหวัดเชียงราย และประธาน คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ 17 จังหวัด ในโอกาสเข้ารับตำ�แหน่ง นายกเหล่า กาชาดจังหวัดเชียงราย

นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะ กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 2 ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลือ่ นที่ ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาเชียงราย มีผู้บริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 21 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 7,350 ซีซี มีผู้แสดงความ จำ�นงบริจาคดวงตา 24 ราย บริจาคอวัยวะ 21 ราย บริจาคร่ายกายให้กับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 17 ราย

นางบุษบา บุญญลักษณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดทำ�โครงการฝึกอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ให้แก่ รองนายก เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนา เทคนิคในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย เชิงรุก ตลอดจนหารือแนวนโยบายการปฏิบตั งิ าน และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกีย่ วกับการรับ บริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัด เชียงราย

นางศุภกาญจน์ โรจนโสทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะ กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 4 ร่วมกับ ปกครองอำ�เภอป่าแดด กิ่ง กาชาดอำ�เภอป่าแดด และ ชมรมแม่บา้ นมหาดไทยจังหวัดเชียงราย โดย นางบุษบา บุญญลักษม์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยฯ ออก เยี่ยม และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเป็น ขวัญกำ�ลังใจ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ ตำ�บลศรีโพธิ์เงิน อำ�เภอป่าแดด จังหวัด เชียงราย จำ�นวน 56 ครอบครัว

ดร.ณรงค์ ศรีชยั บุญสูง หัวหน้าสำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะ กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 2 ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำ�เภอเทิง มอบ จักรยาน ให้แก่ เด็กชายเพชรรพี ขันขาว นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแรด ตำ�บล ปล้อง อำ�เภอเทิง จังหวัดเชียงราย เนื่องจากทางครอบครัวประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ประกอบกับมีฐานะยากจน โดยได้มอบบริเวณบ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ตำ�บล ปล้อง อำ�เภอเทิง จังหวัดเชียงราย

นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 1 ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ตึกเอ็มแสควร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้บริจาค โลหิตรวมทั้งสิ้น 41 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 14,350 ซีซี มีผู้แสดงความจำ�นงบริจาค ดวงตา 6 ราย บริจาคอวัยวะ 6 ราย บริจาคร่ายกายให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 รายMillions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.