{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

ดอกเก๊กฮวยทองคำ�แห่งดอยสะโง๊ะ จังหวัดเชียงราย...หน้า 12 / มอบบัตรให้แก่ผเู้ ข้าร่วมอุดมการณ์กบั สมาคมศิรกิ รณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย...หน้า 15

สือ่ ชร.หนุน “เวียตเจ็ท - รร.บราวน์เฮาส์”

เสริมการท่องเทีย่ วเชียงราย - อุดร

สมาคมสื่อฯเชียงราย ร่วมมือ ททท.เชียงรายดึง อุดร-เชียงราย ให้ใกล้ชิดมากขึ้นใช้สายการบิน “เวียตเจ็ท – โรงแรมบราวน์เฮาส์” เป็นทูตเชื่อมไมตรี บิน 50 นาทีสะดวกปลอดภัย พักสบายทั้งอิงแบบธรรมชาติวัฒนธรรมอีสาน ต่าง มีของดีๆที่ซ่อนไว้รอการเจียระไนล่อใจขาเที่ยวทั้งเหนือและอีสาน เผยเวียตเจ็ทเตรียมเปิดเที่ยวบินเพิ่มเป็นทุกๆวัน อ่านต่อหน้า 11 รองรับความต้องการผู้โดยสารชัวร์

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0539 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ราคา 10 บาท

3 มหา’ลัย-เอกชนเชียงราย

รวมพลังสร้าง ‘ยักษ์ขาว’

เตือนภัย “หมอกควัน” หนุนจังหวัด เชียงราย-ทัพภาค 3 จับมือกันแน่นวางแผนแก้ปัญหาไฟป่า-หมอกควัน ตลอดปี’63 ด้วยห่วงสุขภาพประชาชนให้ห่างไกล “หมอกควัน” อันตราย พร้อมประชุมทางไกลตรวจสอบข้อมูล 9 จังหวัดภาคเหนือทุกๆ สัปดาห์ เพื่อร่วมแก้ปัญหาไปด้วยกันอีกทั้ง อ่านต่อหน้า 11 ตั้ง “เซฟตี้โซน” เพื่อประชาชนหากเกิดวิกฤติจากไฟป่าและหมอกควัน ส่วน 3 มหา’ลัยในเชียงราย

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เขต 1 (ภาคเหนือ) มอบเงิ น ให้ โ รงพยาบาลเชี ย งราย เครือข่ายศิลปินขัวศิลปะ

จั ด ซื อ ้ ครุ ภ ณ ั ฑ์ ท างการแพทย์ จัดงานพาวิลเลีย่ นร่วมสมัย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานพาวิลเลียนร่วมสมัย “เชียงรายเมือง ศิลปะ” Chiangrai Art Pavilion โครงการพัฒนาศักยภาพ ชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) เมื่อค่ำ� วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณพื้นที่ในงานพ่อขุน เม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำ�ปี 2563 ภายใน สนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) ตำ�บลรอบ เวียง อำ�เภอเมืองเชียงราย อ่านต่อหน้า 10

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา นาย ประพันธ์ ศรีนวล ผู้อำ�นวยการการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัด เชียงใหม่ นำ�คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และทีมงาน ร่วมมอบเงิน บริจาค ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค PEA ทีห่ อ้ ง ประชุมอาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้น คลินกิ 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ถนนสถานพยาบาล ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมือง อ่านต่อหน้า 10 เชียงราย


หน้า

2

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0539


หน้า

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0539

3

พิธีเปิด “โครงการสองล้อเติมบุญเลียบถิ่นปลาบึก ครั้งที่ 3”

คณะศึกษาดูงานจาก ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม และ ขอนแก่น จำ�นวน 44 คน เดินทางมา ศึกษาดูงานที่ หอปรัชญา ร.9 ม.ราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) และก่อนหน้านีไ้ ด้สกั การะอนุสาวรีย์ อาจารย์ ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว ที่ส�ำ นักงานอธิการฯมร.ชร.ในฐานะศิษย์เก่า วค.มหาสารคาม (วค.ม.-มรภ.ม.) รุ่น137 (ปี 2513) นำ�ทีมโดย อ.อุบลรัตน์ (ซื่อตรง)ยศธสาร อ.พิณรัตน์ (ชัยนิคม)ปะวรรณจะ และ ดร.พิเชษฐพงษ์ โคตรทอง ต่างประทับใจในสถานที่และสาระที่ ได้รวมทั้งการต้อนรับไปตามๆกัน ทั้งนี้ ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการฯฐานะผู้ก�ำ กับ สนับสนุนงานสำ�นักประชาสัมพันธ์ฯ(สปชส.) ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผ่าน ผศ.สุรพล เวียงนนท์ ที่ปรึกษา “ก้านบัว-พลัส” และจันทร์ฉาย สมศักดิ์ศรี รองผอ.สปชส. อีกทั้ง ผศ.ดร. ภูริพัฒน์ แก้วศรี ผอ.หอปรัชญา ร.9 ก็ให้ความสำ�คัญมอบน้ำ�ดื่ม 4 แพ็ค โดยมอบให้ทีมงาน นำ�โดย เจ๋ง- กษิดิฎ ทายา และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายเต็มรูป ต่างยกนิ้วให้ใน ความรู้ที่ได้จากหอปรัชญาฯและฝากขอบคุณผู้บริหาร มร.ชร.เมื่อ 13 ม.ค.63

นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำ�เภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสองล้อเติมบุญเลียบถิ่นปลาบึก ครั้งที่ 3” ร่วมด้วยผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล นายกมลศักดิ์ วิศิฐสกุลชัย โดยมี นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำ�บลเวียงเชียงของ กล่าวต้อนรับ นางระวิวรรณ ทองสังข์ นายกสโมสรโรตารีเชียง กล่าวรายงาน โครงการสองล้อเติมบุญเลียบถิ่นปลาบึกครั้งที่ 3 มีนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรม 600 คน ทำ�ให้เมืองเชียงของคึกคักเป็นพิเศษ และเพื่อส่งเสริมการออกกำ�ลังกาย และส่งเสริมการท่องเที่ยว และ หารายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย โครงการนี้สำ�เร็จลงด้วยดี ด้วยการร่วมแรงร่วมมือร่วมใจ ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ และขอบคุณมวลมิตรโรเทเรียนที่ทำ�ความดีด้วยการร่วมประสานงานเป็นแม่งาน ขอบคุณนักปั่นทุกๆท่านทุกๆทีมที่มาช่วยกันในแต่ละครั้ง ขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พี่น้อง ประชาชนทุกคนทีช่ ว่ ยกันบริจาคในทุกๆครัง้ อย่าง เต็มใจ ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นแรงใจ ให้พวกเราได้มากมายเหลือเกิน เรารูส้ กึ ว่าทุกคน เป็นทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั ให้และรับความสุขไปด้วยกัน ด้วยไมตรีจิต แห่งโรตารี

กิจกรรม “โครงการโรงภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นสัญจรครั้งที่ 10” สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการโรงภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นสัญจรครั้งที่ 10” ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2563 สำ�หรับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ณ จังหวัดเชียงใหม่และ เชียงราย จำ�นวน 5 โรงเรียน ในพื้นที่ห่างไกลที่เด็กๆขาดโอกาสเดินทางไปโรงภาพยนตร์ กิจกรรมในครั้งนี้ได้นำ�เสนอภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นที่สอดแทรกคติและข้อคิดสอนใจเรื่อง “รูดอล์ฟ เหมียวน้อยผจญเมือง” โดยได้รับอนุญาตจากเอ็ม พิคเจอร์ส กรุ๊ป ตลอดจนการ บรรยายแนะนำ�ประเทศญีป่ นุ่ มีจ�ำ นวนนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ หมดประมาณ 1,600 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมสันทนาการนี้เพื่อแนะนำ�ให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ถึง วิถีชีวิต วัฒนธรรมและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับญี่ปุ่น จนก่อให้เกิดความเข้าใจและความ สัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ทางคณะผู้จัดงานรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมใน ครั้งนี้ เนื่องจากนักเรียนให้ความสนใจชมภาพยนตร์อย่างตั้งอกตั้งใจและ แสดงออกถึงอารมณ์ ทั้งส่งเสียงหัวเราะและแสดงความโศกเศร้าคล้อย ตามเนื้อหาของภาพยนตร์ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนักเรียนได้กล่าวแสดงถึง ความรู้สึกที่ดีและขอบคุณต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย โรงเรียนที่ได้ร่วมจัดกิจกรรม วันที่ 13 มกราคม 2563 ผศ.งามนิตย์ ราชกิจ นายกสมาคมแม่ดีเด่น จังหวัดเชียงราย นำ�คณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสมาคมฯ - โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นำ�ขนมมอบให้แก่เด็กๆ ทีร่ ว่ มกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ของจังหวัดเชียงราย ร่วมกับท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวงเชียงราย ณ ท่าอากาศยาน - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย แม่ฟ้าหลวงเชียงราย วันที่ 14 มกราคม 2563 - โรงเรียนบ้านป่าตึงพิทยานุกูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย - โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อ.เชียงของ จ.เชียงราย บึงกาฬ หนองคาย บุรรี มั ย์ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา และสกลนคร 33 อำ�เภอ 231 ตำ�บล 2,241 วันที่ 15 มกราคม 2563 หมู่บ้าน ภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ - โรงเรียนแม่หลวงอุปถมป์ไทยคีรี อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย และสุพรรณบุรี รวม 30 อำ�เภอ 144 ตำ�บล 1,136 หมู่บ้าน

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์

นายโชติศิร ิ ดารายน นายวัง นอรัตน์ นายชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ

คณะที่ปรึกษา

คุณสมใจนึก เองตระกูล คุณอธิคม นลินตระกูล รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย ผศ.ดร.วิรุฬสิร ิ ใจมา

คณะผู้สื่อข่าว

นายวารินทร์ สุต๊ะวงค์ นายสิทธิกร แก้วจีน นายทนงศักดิ์ รู้ทำ�นอง นางสุวิมล กันธิยะ นายอัคร์พล เทพนิล

นักเขียนประจำ� ผศ.สุรพล เวียงนนท์ นายสมฤกษ์ พรปรีชา นางสาวสุนันทา คำ�ดี

ประจำ�กองบรรณาธิการ นายสมยศ นางแล ที่ปรึกษากฎหมาย นายศุภกร สิทธิกรวนิช

บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา ผู้ช่วยบรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ

คุณบุญเวทย์ ศรีพวงใจ คุณอนงค์ศรี สิทธิอาษา ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์ คุณนวพรรณ สังเวียนวงศ์ นางสาวระวิวรรณ ทองสังข์ นายสุธรรม อินทะหลุก นายศุภกิตติ์ ชัยชนะ นายสมพล สวรรค์พรหม นายพงศกร ตันสุวรรณ นายนิพนธ์ ปรีดาผล นางศรสวรรค์ กองแก้ว นายจำ�นง กันแสงแก้ว นางสาววิจิตตรา คำ�ภิระวงศ์

สำ�นักงานเลขที่ 612/52 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-713858 โทรสาร. 053-740517 E-mail: chiangrainews@hotmail.com, chiangrainews2@gmail.com

อย่าแล้ง..จิตสำ�นึก!

กฎของธรรมชาติมอี ยูว่ า่ ... “ทีใ่ ดมีความร้อนจะเกิดความกดอากาศต่�ำ และจะเกิดความ แห้งแล้งแล้วพายุรุนแรงและฝน...จะตามมา เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติเอาไว้” กฎธรรมชาตินี้มีมายาวนานเป็นของคู่โลกเสมอ ตั้งแต่ 4,600 ล้านปี มาแล้ว และไม่มี วันใดที่ธรรมชาตินี้จะหยุดพักเพราะความเมื่อยล้า การเปลี่ยนแปลงของสภาพลม ฟ้า อากาศ การผุพังทลายของดินและโขดหินเนินผา การทับถม สร้างดินเนินภูเขาใหม่ เป็นไปอย่างเชื่อง ช้าและต่อเนื่องยาวนานไม่มีวันสิ้นสุด...ตราบชั่วกัลปวสาน มนุษย์และสัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่บนโลกต่างหากเล่า..ที่จะต้องปรับตัวเพื่อความ อยู่รอดในทุกกรณีที่เกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ รัฐบาลประกาศพื้นที่เรื่องภัยแล้ง โดยอาศัยข้อมูลอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับ ผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการน้ำ�จากหลายหน่วยงานในปีนี้มาก่อนสิ้นปี บอกปี 2563 นี้จะ แล้งมากกว่าปีอื่นๆ ที่ผ่านมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ก.มหาดไทย เปิดเผยเมื่อ 16 ม.ค. 63 ว่า ทั่วประเทศ มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือ ภัยแล้ง ในปีนี้ 20 จังหวัด รวม 98 อำ�เภอ 541 ตำ�บล 4,600 หมู่บ้าน/ชุมชน แบ่งเป็น ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย รวม 35 อำ�เภอ 166 ตำ�บล 1,200 หมู่บ้าน ภาคอีสาน 8 จังหวัด ได้แก่ นครพนม มหาสารคาม

หากพิเคราะห์สาเหตุของการเกิดภัยแล้งจะพบว่า มาจากหลายสาเหตุ เช่น จากธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษย์ทเี่ ป็นตัวเร่งทีท่ �ำ ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงอุณหภูมโิ ลก การเปลีย่ นแปลงของ ระดับน้ำ�ทะเล การทำ�ลายชั้นโอโซนซึ่งมีผลกระทบของภาวะเรือนกระจก การพัฒนาเศรษฐกิจ ทีข่ าดการวางแผนทีส่ ง่ ผลให้กระทบสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การตัดไม้ท�ำ ลายป่า ทีเ่ ป็นปัญหาอมตะ นิรันด์กาลมาทุกยุคสมัย แล้ว...เราจะแก้ไขอย่างไร ในความเป็นจริงการเกิดปัญหาแต่ละครั้งก็คือ “การสร้าง ปัญญา” ให้เกิดแก่มนุษย์เราทุกๆ ครั้ง แต่เราต่างหากที่ไม่รู้จักการวางแผนและเตรียมการ รองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีต่อๆ ไป โดยเฉพาะผู้บริหารประเทศในระดับต่างๆ ทั้งแต่ท้องถิ่นขึ้น ไป ปีแล้วปีเล่าที่เราต้องเผชิญกับปัญหา “ภัยแล้ง” และ “หมอกควัน-หมอกพิษ” ทั้ง “PM 2.5” เพียงแต่จะคอยดูวา่ ปีหน้าจะมีอกี ไหม... จะรุนแรงหรือเบาบางกว่าปีทผี่ า่ นมาหรือเปล่า..!!! การแก้ปัญหาต่างๆ ก็จะเป็นแผนเดิมๆ เฉพาะหน้าไปในแต่ละปีดังที่เป็นข่าว “การ วางแผนป้องกันเชิงรุก” ไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยนัก หากจะมีก็เป็นเพียงวงแคบๆ และขาดงบ ประมาณสนับสนุน แล้วก็ลืมกันไป คอยเผชิญปัญหาในปีต่อๆ ไปอย่างไม่จบสิ้น ในความเป็น จริงมันเป็นปัญหาทัง้ ในระดับท้องถิน่ และระดับชาติและรัฐบาลต้องถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ สำ�คัญเร่งด่วน....จะมีพรรคการเมืองไหนบ้างไหม?...ทีจ่ ะประกาศเป็นนโยบายว่าจะ “แก้ปญ ั หา ภัยแล้งและหมอกพิษ PM2.5” หากพรรคใดทำ�ได้จะครองใจประชาชนแน่นอน เพราะเป็นเรือ่ ง เป็นเรือ่ งตายของทุกๆ คนในเมืองใหญ่และจังหวัดทีม่ ปี ญ ั หาเรือ่ งน้�ำ แล้งทีน่ บั วันจะรุนแรงและ ขยายเป็นวงกว้างเพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง..... แนวทางการป้องกันแก้ไขนั้นต้องสร้าง “จิตสำ�นึกร่วม” ของคนในท้องถิ่นให้เกิดขึ้นเสีย ก่อน โดยทุกๆ คนต้อง “ไม่...แล้งจิตสำ�นึกร่วมกัน” ในการบริหารจัดการแหล่งน้�ำ ในแต่ละ ท้องถิ่นโดยมีส่วนราชการเป็นผู้นำ�ทั้งตั้งงบประมาณสนับสนุน เช่น 1.การร่วมมือในสร้าง แหล่งเก็บกักน้ำ�ในช่วงฤดูฝนและช่วยกันอนุรักษ์ตระหนักในความสำ�คัญอย่างน้อยในรูป 1 หมู่บ้าน 1 แหล่งน้ำ� 2.ท้องถิ่นใดมีลำ�น้ำ�ไหลผ่านควรมีการเก็บกักให้ถาวรในรูปของฝายมี ชีวิต 3.ตามลุ่มน้ำ�ต่างๆ ที่น้ำ�ไหลผ่านควรมีการเจาะน้�ำ บาดาลเสริมเป็นแหล่งสำ�รองนำ�มา ใช้ได้ในช่วงแล้ง หรือ ทำ�ชลประทานน้�ำ บาดาล แบบออสเตรเลีย และอิสราเอล ที่เขานำ� น้�ำ ใต้ดนิ มาใช้ประโยชน์ในเขตแห้งแล้ง 4.การนำ�น้�ำ เสียทีบ่ �ำ บัดแล้วหมุนเวียนมาใช้ประโยชน์ อีกครั้ง 5.ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำ�น้อยและการคลุมดินป้องกันการระเหยเร็วกว่ากำ�หนด 6.สร้างจิตสำ�นึกในการปลูกป่าชุมชน เพื่อรักษาดุลธรรมชาติก็ยังมีความจำ�เป็น และ การนำ� เทคโนโลยี “ฝนเทียม” มาใช้ก็มีความจำ�เป็นตามสภาพภูมิอากาศ เริม่ แผนงานเชิงรุกให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหา “ภัยแล้ง”ตัง้ แต่วนั นีก้ ย็ งั ไม่ สาย พรรคการเมืองใดจะถือเป็น “นโยบาย” ในการเลือกตัง้ ครัง้ ต่อไป..รับรองครองใจประชาชน แน่นอน..!!

สุรพล เวียงนนท์


หน้า

4

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0539

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการรับนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครัง้ ที่ 1/2563 วาระการประชุมทีส่ �ำ คัญประกอบ ด้วย ขอความเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1-4 และ สพม.36 ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การรับเด็กเพื่อเข้า ศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำ�หรับเด็ก อายุ 3 ปี บริบูรณ์) รายงานผลการดำ�เนินงานโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562 การขออนุญาตเปิดรับเด็กระดับก่อนประถมศึกษา ชัน้ อนุบาล 1 (อายุ 3 ปี บริบรู ณ์) ปีการศึกษา 2563 โดยมีผบู้ ริหารการศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ประชุม ณ ห้องประชุมศาลานพคุณ สำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายคีตวุฒิ นับแสง นักวิชาการสหกรณ์ช�ำ นาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่และข้าราชการบำ�นาญ เข้า รับการตรวจสุขภาพประจำ�ปี พ.ศ.2563 โดยได้รบั ความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที่พร้อมทั้งจัดรถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ ให้บริการครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย โดยสำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับฝ่ายคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน จัดพิธีบำ�เพ็ญกุศล 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อร่วม เฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล และในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศ ยกย่องเป็นบุคคลสำ�คัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจำ�ปี พ.ศ. 2563 – 2564 ภายใต้ โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2563 ทีว่ ดั พระธาตุจอมแจ้ง ตำ�บลแม่สรวย อำ�เภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นาย ภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงาน โดยมี หัวหน้า หน่วยงานในอำ�เภอแม่สรวย พุทธศาสนิกชน และคณะครู นักเรียน กว่า 300 คน เข้าร่วม กิจกรรม

สำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรียกบรรจุบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำ�แหน่งครูผชู้ ว่ ย สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ตามประกาศ กศจ.เชียงรายฉบับลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ตามมติ กศจ.เชียงราย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 จำ�นวน 17 อัตรา (ทั้ง 17 อัตรา บรรจุใน โรงเรียนสังกัด สพป.เชียงราย เขต 3) โอกาสนี้ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติตนให้กับครูบรรจุใหม่

ไทย จับมือ สปป.ลาว ร่วมปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนสกัดกั้นยาเสพติดและ เคมีภัณฑ์ตามลำ�แม่น้ำ�โขง ภายใต้ปฏิบัติการ “สามเหลี่ยมทองคำ� 1511” พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อ�ำ นวยการศูนย์อำ�นวยการบริหารการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ผอ.ศอ.บส.ชน.) พร้อมคณะให้การต้อนรับ พลจัตวาสีพัน พุดทะวง หัวหน้ากรมทหารชายแดน สปป.ลาว และคณะ ในโอกาสปฏิบตั ภิ ารกิจลาดตระเวน ร่วมระหว่างไทยและ สปป.ลาว ตามลำ�แม่น้ำ�โขง เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ ที่ บริเวณท่าเรือหิรัญนคร ตำ�บล อำ�เภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประเสริฐ จิตพลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย และนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำ�เภอเชียงแสน พร้อม ด้วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน ปปส.ภาค 5 ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำ� แม่น้ำ�โขงเขตเชียงราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมภารกิจอย่างใกล้ชิด

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธเี ปิดโครงการ “ข่วงหลวง พญามังราย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 758 ปี เมืองเชียงราย เมื่อวันเช้าวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ทีบ่ ริเวณข่วงพญามังราย วัดฝัง่ หมิน่ ตำ�บลริมกก อำ�เภอเมืองเชียงราย...vv...โดยกิจกรรมครัง้ นี้ จัด ขึน้ เพือ่ เป็นการสร้างวาระโอกาสในการแสดงออกซึง่ ความจงรักภักดี และสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ ของ พญามังรายหลวง ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา ผู้สร้างเมืองเชียงราย และเป็นผู้สร้างจิตสำ�นึกให้ประชาชน ทุกหมูเ่ หล่าเกิดความภาคภูมใิ จในประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาของบรรพบุรษุ และมีความรักความหวงแหน ในแผ่นดินเกิด อีกทั้ง ยังเป็นอนุสรณ์สถานอีกแห่งหนึ่งในการเชิดชู และสืบสานเกียรติคุณแด่พญามัง ราย อีกทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม และภาคีทุกภาคส่วนใน การร่วมกันอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อัน เป็นการดำ�รงฐานทางวัฒนธรรมล้านนา เพิม่ มูลค่าการท่องเทีย่ วเชิงศิลปวัฒนธรรม...vv...นายวรวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าและจัดทำ�แนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ไทย- เมียนมา เมื่อเช้า วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ที่บริเวณดอยช้างมูบ อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่ง ชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พลตรีสัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 37 นายสมศักดิ์ คณาคำ� นายอำ�เภอแม่สาย ตลอดจนผูบ้ ริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หัวหน้าส่วน ราชการ และผูแ้ ทนหน่วยงานจากภาครัฐภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ของประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา กว่า 1,000 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย...vv...ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธมี อบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำ� ประโยชน์ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ (ส.ป.ก 4-01) เมือ่ เช้าวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ทีศ่ นู ย์น�้ำ ธำ�รงชีวติ หมู่ 2 บ้านห้วยแล้ง ตำ�บลท่าข้าม อำ�เภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุริยนต์ พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำ�นักงานการปฏิรูปที่ดิน เพือ่ เกษตรกรรม พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการและราษฎร ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย...vv...ซึ่งในครั้งนี้ ได้จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้กับเกษตรกรใน เขตปฏิรูปที่ดินอำ�เภอเวียงแก่น และอำ�เภอเชียงของ รวมจำ�นวนเป้าหมาย 301 ราย จำ�นวน 301 แปลง เนื้อที่ 516-2-86 ไร่ เป็นแปลงเกษตรกรรม จำ�นวน 92 ราย 92 แปลง เนื้อที่ 424-1-55 ไร่ แปลงชุมชน จำ�นวน 209 ราย 209 แปลง เนื้อที่ 92-1-31 ไร่...vv...ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบรุ นิ ทร์ คณะผูบ้ ริหารนำ�โดย ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำ�กัด (มหาชน) นายแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสถียร ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบรุ นิ ทร์ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบรุ นิ ทร์ และเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบรุ นิ ทร์ จัดกิจกรรมพบปะรับรองสือ่ มวลชนและตัวแทนประกัน ชีวิต ท่ามกลางตัวแทนประกันชีวิตหลากหลายบริษัท และสื่อมวลที่สนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่ง เพื่อฉลอง ครบรอบ 27 ปี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ พร้อมเปิดหอผู้ป่วยในชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ เฉพาะทาง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย...vv...เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา พลเอกประวิตร วงษ์สวุ รรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้า คณะทำ�งานกำ�กับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำ�นักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะ ลงพื้นที่ในการกำ�กับและติดตาม การปฏิบตั ริ าชการในภูมภิ าคเขตตรวจราชการที่ 16 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำ�บลเมืองชุม อำ�เภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ของอำ�เภอเวียงชัย โดยมี นายสกล แก้วปวงคำ� นายอำ�เภอเวียงชัย พร้อมด้วยผูน้ �ำ ท้องที่ ผูน้ �ำ ท้องถิน่ เทศบาลตำ�บลศรีเมืองชุม และหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ชื่อว่า “อาคารผดุงวิทยา” ณ โรงเรียน บ้านดอน อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยมี นายสุรินทร์ สุทธดุก ผอ.โรงเรียนบ้านดอนให้การ ต้อนรับ

ตลาดหลักทรัพย์เผยปี 63 มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างสมดุลและ ยั่งยืน ที่โรงแรม เดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำ�คณะสื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาครวมกว่า 80 คน ร่วมงานแถลงแผนกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2563 ครบรอบปีที่ 45 สร้างการ เติบโตไปพร้อมกันทั้งตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ โดยกลยุทธ์สร้างความเป็นอยู่ที่ดี ของคนไทย (Growing Together for Inclusive Well-being) ปรับรูปแบบการทำ�งานและ ขยายธุรกิจ ภายใต้กรอบกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2563-2565) มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน และต่อยอดธุรกิจใหม่ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน

จังหวัดเชียงรายเตรียมจัดคอนเสิร์ต “คนสู้ไฟ เพื่อลมหายใจของชาวเชียงราย”

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการ ประชุมคณะทำ�งานจัดคอนเสิร์ต “คนสู้ไป เพื่อลมหายใจชาวเชียงราย” โดยการจัดแสดง คอนเสิร์ตครั้งนี้ ใช้ชื่อว่า “คนสู้ไฟ เพื่อลมหายใจชาวเชียงราย” มีกำ�หนดจะจัดขึ้นในวัน ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องดอยตุง โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี ถนน ไตรรัตน์ ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมืองเชียงราย โดยมีศิลปินที่จะมาร่วมสร้างสรรค์บรรยากาศ ในยุค’60 ได้แก่ เท่ห์ อุเทน, อ๊อด คีรีบูน, ชมพู ฟรุ๊ตตี้, นนทิยา จิวบางป่า, พาเมล่า เบาเด้นท์ และสุชาติ ชวางกูร ฯลฯ พร้อมกับให้บริการอาหารและเครื่องดื่มสไตล์คอก เทล ในราคาบัตรใบละ 2,000 บาท ซึ่งจะเปิดจำ�หน่ายบัตรวันแรกในวันที่ 14 มกราคม 2563 (มีจำ�นวนจำ�กัด) หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย และสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย

ดร.นิวัตร นาคะเวช นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ประธานเตรียม การจัดประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562 สภาผู้ปกครองและครู แห่งประเทศไทย หัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป ครอบครัวไทยต้องเปลี่ยนแปลง” โดยมีผู้อำ�นวย การโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และผู้ปกครองนักเรียน จากทั่วประเทศ ที่จะมาร่วมประชุมกว่า 1,500 คน ณ โรงแรมเฮอริเทจ จ.เชียงราย ในวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2563


หน้า

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0539

ตางหนูๆไต่ ตางไน่ๆเตียว (ทางหนูๆไต่ ทางไน่ๆเดิน)

หากจะแปลตามตัวก็ประมาณว่าหนทางของใครก็ของมัน หนูยอ่ มรูว้ า่ จะเดินอย่างไร จึงจะปลอดภัย ไน่คือสัตว์ตัวเล็กๆชนิดหนึ่งหน้าตาคล้ายหนู ภาษากลางเรียกว่ากระรอก กระแต ไน่เองแม้จะมีหน้าที่คล้ายๆกัน แต่ก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างออกไป เป็นภาษิตสอนคนของภาคเหนือ ทีส่ อนใจผูค้ นว่าคนเราล้วนมีความสามารถเฉพาะ ตัวของตัวเอง ต่างคนก็ต่างมีความชำ�นาญในลู่ทางของตัวเอง แต่ละอาชีพย่อมมีเทคนิค เฉพาะสาขาอาชีพไป ต่างก็มีความสำ�คัญไม่แพ้กัน หากจะให้งานแต่ละชนิดสำ�เร็จราบ รื่นลุล่วงลงด้วยดี ก็ต้องใช้คนให้ถูกกับงาน หมอ พยาบาล ครูหรือพนักงานออฟฟิตก็อย่า ถือตัวว่ามีความรู้กว่าผู้ใช้แรงงาน เพราะหากขาดคนเหล่านี้แล้วตนจะพบกับความยุ่งยาก ขนาดไหนถ้าต้องทำ�ทั้งงานในหน้าที่ แล้วยังต้องคอยห่วงงานเก็บกวาด หรือถ้าจะทำ�บ้าน สักหลัง จะต่อประปาหรือซ่อมรถ ซึ่งเป็นงานเฉพาะทางตนจะทำ�ได้หรือ สังคมจะอยู่ได้ก็

5

ด้วยการแบ่งปันความรับผิดชอบกัน เกื้อกูลกันและกัน การปฏิบตั ธิ รรมก็เช่นกัน ในคำ�สอนของพุทธศาสนามีแนวทางในการปฏิบตั ใิ ห้เข้า ถึงธรรมมากมายหลายแนวทาง มีส�ำ นักปฏิบตั กิ นั รับสอนผูส้ นใจปฏิบตั ผิ ดุ ขึน้ มามากมายจน นับกันไม่หวาดไม่ไหว และแถมบางทีแนวการสอนออกจะขัดๆกันเสียอีก มีแม้แต่จะทับถม ขัดแย้งกันอีกว่านี่ไม่ถูก นั่นไม่ใช่คำ�สอนของพระพุทธเจ้าอีกมากมาย ผู้สนใจอยากปฏิบัติ ใหม่จึงเกิดความลังเลใจว่าอย่างไหนถึงจะถูกต้อง แล้วจะเลือกอย่างไรจึงจะไม่ผิดทาง ความจริง ครูบาอาจารย์ที่เข้าถึงธรรมแล้ว ท่านไม่เถียงกันว่าต้องปฏิบัติตามแบบ ของท่านสิถงึ จะถูก สอนแบบนัน้ ไม่ถกู ต้อง คำ�ภาวนานีไ้ ม่ดี ต้องใช้ค�ำ นีส้ ิ นีท่ า่ นไม่เถียงกัน แถมยังบอกอีกว่าถ้าชำ�นาญคำ�ภาวนาแบบนั้นแล้ว สบายใจก็ให้ทำ�ต่อไป ไม่ต้องฝืน แล้ว ต่อให้วา่ ได้อย่างนีแ้ ล้วก็ตอ่ อย่างนีไ้ ปเลย นีถ่ อื ว่าถ้าทำ�แล้วอารมณ์ในการปฏิบตั ถิ กู ทางแล้ว จะแนวทางไหนมา ก็สามารถเข้าถึงธรรมคือการพ้นทุกข์เหมือนกันหมด ดังนั้น พุทธศาสนิกชน หากสนใจปฏิบัติธรรม ในเบื้องต้นให้ศึกษาคำ�สอนของ พระพุทธเจ้าเป็นแนวทางไว้พอสมควรก่อน เรียกว่าหาเข็มทิศหรือแผนที่ให้ตัวเองก่อน แล้วจึงหาวัดหรือสำ�นักปฏิบัติที่สะดวกต่อการปฏิบัติได้ เช่นใกล้บ้าน มีเพื่อนชวนไป หรือ ที่นี่ดูจะถูกจริตตนที่สุด สำ�หรับการปฏิบัติเบื้องต้นในพุทธศาสนานั้น ศึกษาที่ไหนดูจะไม่แตกต่างกันมาก เมือ่ วันที่ 27 มกราคม ทีผ่ า่ นมา ผูช้ ว่ ยศาสตรจารย์ ดร. พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัด พระสงฆ์แต่ละวัดก็สามารถแนะนำ�ได้ แต่เมื่อปฏิบัติจนได้สภาวธรรมแล้ว จำ�เป็นต้องหา เชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมกับ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวเปิด พิธีกรอบความ ผู้รู้ที่จะสามารถบอกอารมณ์ปฏิบัติให้ตนได้ เพราะเป็นจุดที่จะทำ�ให้ผู้เข้าถึงสภาวะนั้นหลง ร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีดา้ นวิชาการ สนับสนุนการขับเคลือ่ นจังหวัดคุณธรรม ผิดและหลงทางได้ ซึ่งจะนำ�มาเล่าในตอนต่อๆไป เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 สืบเนื่องจาก ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็น

เชียงรายรวมพลัง ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

บางกอกแอร์เวย์ส คว้ารางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2020

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทการบินกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่ รับรางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2020 (Airline & Aviation) จากสถาบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (World HRD Congress) นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า “บริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ผมและผู้บริหารทุกคน มุง่ มัน่ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรูใ้ นการทำ�งานของพนักงาน ด้วยการเสริมสร้างการเรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ใิ นกิจกรรมงานเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูใ้ นการทำ�งานอย่างมืออาชีพ พร้อมรับกับการ เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิน สร้างความแตกต่างในการบริการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ ต่อลูกค้าของเรา” ทั้งนี้ รางวัล Thailand Best Employer Brand Awards ถูกมอบให้กับบริษัทชั้นนำ�ของประเทศไทยที่แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของ สายงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถนำ�วิสัยทัศน์ขององค์กรมาแปลงเป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ ใส่ใจในคุณค่าของทรัพยากรบุคคล และมีการสนับสนุนการเรียนรูข้ องพนักงานในองค์กรอย่างสม่�ำ เสมอ รวมถึงการให้โอกาสและส่งเสริมให้ผหู้ ญิง มีบทบาทในการเป็นผู้นำ�ในองค์กร

บางกอกแอร์เวย์ส จับมือ บางกอกแทรเวลคลับ (BTC) เปิดตัวแคมเปญท่องเที่ยวปี 2020 บริษัท การบินกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดย นายจุลิน กอเจริญ รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ ฝ่ายขาย และนายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการ ผู้อำ�นวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด ร่วมกับ บริษัท บางกอกแทรเวลคลับ จำ�กัด (BTC) โดยนางสาว ชลลดา ชีวรรถกร กรรมการผูจ้ ดั การ จัดงานแถลง ข่าวเปิดตัวแคมเปญท่องเที่ยวประจำ�ปี 2020 นำ� เสนอโปรแกรมท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่ทมี่ เี อกลักษณ์ และแพ็กเกจบัตรโดยสารเครือ่ งบินพร้อมทีพ่ กั และ รถรับ-ส่งสนามบิน เพื่อตอบสนองความต้องการ ของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ต้องการความแตกต่าง ในการเดินทาง โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม โรงแรม เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ

บางกอกแอร์เวย์สจับรางวัลผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสำ�รวจ ความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2562 เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ส โดย นายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รอง กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด และ นางแววตา ชัยพล ผู้อำ�นวยการแผนกบริหาร ลูกค้าสัมพันธ์และประสบการณ์ลกู ค้า จับรางวัล ผู้โชคดีจ�ำ นวน 6 ท่าน จากการสำ�รวจความพึง พอใจของผู้โดยสารของสายการบินฯ ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2562 ณ สำ�นักงานใหญ่ สายการ บินบางกอกแอร์เวย์ส ถนนวิภาวดีรังสิต ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบผลการจับรางวัล ได้ที่ esurvey.bangkokair.com

หน่วยงานภายใต้การกำ�กับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทภารกิจใน การส่งเสริม สนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วม มือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ได้ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย และหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่ายในจังหวัดเชียงราย ดำ�เนินการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม(จังหวัดเชียงราย) ในปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โดยมุ่งเน้นให้ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพืน้ ทีเ่ ข้ามามีบทบาทสนับสนุนการดำ�เนินงานด้านวิชาการ เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล งานวิจัย หรือองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน และสนับสนุนการ ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย


หน้า

6

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0539

มฟล.จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำ�ปี 2563

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำ�ปี 2563 ครั้งที่ 2 The 2 nd National Conferrence of Health Science Research: Transformation towards Thailand 4.0 เมื่อเร็วๆ นี้ ที่อาคารสำ�เภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยพิธีเปิดมี รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวเปิดต้อนรับ มี รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวรายงาน ภายในงานมีปาฐกถาพิเศษจากอธิการบดี เรื่อง มุมมองการพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพใน อนาคต ทั้งยังมีการเสวนา การอภิปรายที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ เช่น เสวนาวิชาการ หัวข้อ ทิศทางการสนับสนุนการสร้างเสริมนวัตกรรมทางด้านสุขภาพเพื่อ Thailand 4.0, อภิปราย พิเศษ หัวข้อ อนาคตและความท้าทายมุมมองการข้ามพรมแดนกับสุขภาพข้ามแดนในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้�ำ โขง ทัง้ นีส้ �ำ นักวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ เป็นสถาบันการศึกษาทีพ่ ฒ ั นาองค์ความรูใ้ นรูปแบบสหสาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาบีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพ และสำ�นักวิชาฯ ยังได้พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาวะของชุมชนและสังคมตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก สำ�นักวิชาฯ จึงได้ร่วมกับสภาการสาธารณสุขชุมชน การกีฬาแห่งประเทศไทย สำ�นักงานวิจัยแห่งชาติ สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ ทำ�งาน และองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดให้มีการประชุมวิชาการนี้ขึ้น

พิธีเปิดกิจกรรม “มหกรรมราชภัฏวิชาการ ประจำ�ปี 2563 Open House CRRU ต่อยอดความฝันสู่ความสำ�เร็จ”

สารสนเทศ, การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งสร้างสรรค์, การประกวดศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทย สร้างสรรค์, การแข่งขัน E-Sport และพิเศษที่สุดไฮไลท์ของงาน ก็คือ ทอล์กโชว์ จากครูเงาะ (รสสุคนธ์ กองเกตุ) วิทยากรมืออาชีพด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้ กับน้องๆนักเรียน ต่อยอดความฝันสู่ความสำ�เร็จที่ Crru อีกด้วย นอกจากจะมีกิจกรรมต่างๆ แล้ว ด้าน ผศ.ดร.วรินทรีย์ กล่าวว่า มร.ชร.ได้มีพิธีบันทึกข้อ ตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนต่างๆทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความร่วมมือด้าน วิชาการโดย นักเรียนจากโรงเรียนภาคีเครือข่ายจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆประกอบด้วย 1. ส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการสมัครเข้าเรียนของนักเรียน 2. ได้รับทุนการศึกษาจำ�นวน 10,000 บาท จำ�นวน 2 ทุน 3. การสนับสนุนความร่วมมือทางด้านวิชาการได้แก่การพัฒนาฝึกอบรมการวิจัยและ พัฒนาการจัดทำ�หลักสูตรการเรียนการสอน แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. การจัดกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนเครือข่ายของทั้งสองหน่วยงานตามความ เหมาะสมด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้มร.ชร เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี และน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ รับข้อมูลและความรู้ รวมไปถึงความเชื่อมั่นในการตัดสินใจที่จะเข้ามาเรียนที่ CRRU ต่อไป “

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) ลงพื้นที่ภาคเหนือ สังเกตการณ์และรับฟังความคิดเห็น ผู้ที่มีส่วนได้เสียในกิจการโทรทัศน์

มร.ชร.ยังครองใจนักเรียนล้นหอประชุมใหญ่ เคลิ้ม “ครูเงาะ” (รสสุคนธ์) สร้างแรง บันดาลใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดกิจกรรม “มหกรรมราชภัฏวิชาการ2020 : Open House CRRU ต่อยอดความฝันสูค่ วามสำ�เร็จ” เพือ่ เตรียมพร้อมต้อนรับน้องๆนักเรียนกว่า 200 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงราย และใกล้เคียง โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ผศ.ดร.ศรไชย มุ่งไธสงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เปิดเผยว่าจะจัด มหกรรมราชภัฎวิชาการ : Open House CRRU ต่อยอดความฝันสู่ความสำ�เร็จ โดยได้มีการ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำ�เนินงานและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ร่วมประชุมหารือเตรียม ความพร้อมการดำ�เนินงานและวางแผนการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมให้แก่โรงเรียนต่างๆได้ ทราบและเชิญโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม โดยด้าน ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดีฐานะที่ปรึกษาและกำ�กับ ดูแลหน่วยงานสื่อสารการตลาด เปิดเผยว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆได้รจู้ กั มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ วิชาการของคณะ/สำ�นักวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยมากขึน้ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเพือ่ ต่อย อดความฝันสู่ความสำ�เร็จในอนาคตโดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ให้น้องๆ นักเรียนได้เข้าร่วม เล่นอีกมากมายประกอบด้วย กิจกรรมเช็คอินแลนด์มาร์ค Crru 6 จุดเช็คอิน, นิทรรศการแสดง ผลงานของแต่ละคณะ,กิจกรรมประกวดทักษะวิชาการ, การประกวดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและ

อธิการบดี มร.ชร.ขอบคุณ “ครูเงาะ” (รสสุคนธ์) ที่มาให้ความสนุกสนานพร้อมสร้าง แรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักเรียน ฟรี ไม่รับค่าทอล์คโชว์ในกิจกรรม “มหกรรมราชภัฏวิชาการ 2020 : Open House CRRU ต่อยอดความฝันสู่ความสำ�เร็จ” ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนเครือ ข่ายกว่า 40 โรงเรียนร่วม MOU ด้านวิชาการ แนะแนวการศึกษาน้องๆ นักเรียน กว่า 200 โรงเรียนใน จ.เชียงรายและใกล้เคียง ร่วมงานล้นหลามเต็มหอประชุมใหญ่ สมัครเรียนวันงาน ได้ “สิทธิพิเศษ” ทันที จาก 13 คณะฯ กว่า 70 สาขาให้เลือกเรียน โดยมีนิทรรศการวิชาการ เด่นของทุกคณะ/สำ�นักวิชาร่วมแสดง พร้อมนำ�ชมทั่วมหาวิทยาลัย 6 จุดเช็คอินแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มร.ชร. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มหกรรม ราชภัฏวิชาการ 2020 :Open House CRRU ต่อยอดความฝันสูค่ วามสำ�เร็จ”ซึง่ ได้รบั ความสนใจ จากผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ใน จ.เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้กว่าพันคน ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี มร.ชร. กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้มีตั้งแต่เช้า เวลา 07.30 น. ซึ่งภาคเช้ามีกิจกรรมจากพี่ๆโปรแกรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สำ�นัก วิชาการท่องเที่ยว พาน้องๆนักเรียนทัวร์ทั่วมหาวิทยาลัย และแวะจุดเช็คอิน 6 จุดเช็คอิน เพื่อ ให้รู้จักและสัมผัสบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยฯ เสร็จก็น�ำ ชม หอปรัชญารัชกาลที่ 9 แนะนำ� ศูนย์เรียนรู้อัจฉริยะ (หอสมุด) ให้กับน้องๆนักเรียนได้รู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อม นำ�นักเรียนเข้าหอประชุมใหญ่ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมตามบูธต่างจาก 13 คณะ สำ�นัก วิชา และร่วมพิธเี ปิดกิจกรรมฯ ชมการแนะนำ�รุน่ พีท่ ปี่ ระสบความสำ�เร็จได้รบั รางวัลการประกวด จากเวทีตา่ งๆทัง้ ในระดับชาติ และนานาชาติ ซึง่ จะเป็นการเสริมแรงบันใดใจให้กบั น้องๆนักเรียน ที่จะเลือกสมัครเข้าเรียนในสาขาต่างๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วย “พร้อมกันนั้นภาคเช้าเวลา 10.00-12.00 น. มีกิจกรรมแข่งทักษะวิชาการ ณ อาคาร เรียนรวม 101-102เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมแสนหวี ได้มีการลงนามความร่วมมือทาง วิชาการระหว่าง มร.ชร. โดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. กับผู้อำ�นวยการโรงเรียน ต่างๆ กว่า 40 โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นการให้ความสำ�คัญในการ แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและพัฒนาความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย กับโรงเรียนต่างๆ ซึง่ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆทีไ่ ด้ลงนามความร่วมมือในครัง้ นีจ้ ะได้รบั สิทธิพเิ ศษ ต่าง ๆ เช่นส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการสมัครเข้าเรียนของนักเรียนอีกด้วย ตลอดจนเพื่อ เป็นการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ ทัง้ ทางด้านการพัฒนาฝึกอบรม การวิจยั และพัฒนาการ จัดทำ�หลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมทั้งการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและหน่วยงานต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ พร้อมทัง้ ยังเป็นการสร้างความ สัมพันธ์และเป็นการสนับสนุนเครือข่ายการศึกษาของโรงเรียนต่างๆอีกด้วย สถาบันการศึกษาทัง้ 2 หน่วยงานตามความเหมาะสม”ผศ.ดร.วรินทรีย์ กล่าว ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีกล่าวขอบคุณโรงเรียนเครือข่ายต่างๆที่ได้พานักเรียนมา ร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ตลอดจนขอบคุณบุคลากร คณะกรรมการทุกฝ่ายทีท่ ำ�ให้งานสำ�เร็จลุลว่ งไป ด้วยดี พร้อมกันนั้นก็ต้องขอขอบคุณ ครูเงาะ คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ วิทยากรมืออาชีพด้านการ สร้างแรงบันดาลใจ ที่มาสร้างความสนุกสนาน พร้อมให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจสู่ความ สำ�เร็จให้กับน้องๆนักเรียน ฟรี โดยไม่คิดค่าชั่วโมงทอล์คโชว์” อธิการบดี กล่าว

ดร.บัณฑิต ตัง้ ประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบตั งิ านด้านกิจการ โทรทัศน์ (กตป.) เป็นประธานเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการปฎิบตั งิ านด้านกิจการ โทรทัศน์ประจำ�ปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ โดยมีตวั แทนจากภาครัฐและเอกชนพร้อมทัง้ ประชาชนทัว่ ไปเข้าร่วมรับฟังและ แสดงความคิดเห็นกว่า 150 คน ดร.บัณฑิต (กตป.) กล่าวว่า กตป. มีก�ำ หนดการลงพืน้ ทีร่ บั ฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ประจำ�ปี 2562 ทั้งหมด 5 จังหวัด 5 ภาค ซึ่งภาคเหนือได้เลือกอำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยเปิดให้ผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการโทรทัศน์แสดงความคิดเห็นในหัวข้อการสนับสนุนค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตให้แก่ผปู้ ระกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อลให้จนหมดอายุใบอนุญาต ทีเ่ หลืออยู่ การสนับสนุนค่าเช่าโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อล การปรับปรุงค่า ธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ผลกระทบการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จากผูป้ ระกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อล การช่วยเหลือเยียวยา ผูใ้ ห้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อล ทีป่ ระสบปัญหาการดำ�เนินกิจการใน สภาวะตลาดที่ผู้บริโภคมีความต้องการลดต่ำ�ลง การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในด้านกิจการ โทรทัศน์การกำ�กับดูแลเนือ้ หาลิขสิทธิแ์ ละหลักเกณฑ์การเผยแพร่กจิ การโทรทัศน์ทใี่ ห้บริการ ทั่วไปตลอดจนการกำ�กับดูแลเนื้อหาโทรทัศน์ประเภท OTT และข้อมูลที่ได้ทั้งหมดทางคณะ วารสารศาตร์และสือ่ สารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รวบรวมสรุปและศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสำ�นักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเลขาธิการ กสทช.รวมถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานต่างๆของสำ�นักงาน กสทช.ในปี2562 ที่ผ่านมา โดย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์(กตป.) ในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวัน ที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า ภูฟ้าวารีเชียงราย รีสอร์ท อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


หน้า

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0539

TIP สนับสนุน 30 ปี สิงห์แดง EPA รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ หลักสูตรที่สร้างผู้น�ำ ระดับประเทศ

7

พลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่ 138 วัดแสงแก้วโพธิญาณ

ทิพยประกันภัย สนับสนุน ครบรอบ 30 ปี EPA โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำ�หรับนักบริหาร (EPA) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรที่สร้างผู้บริหาร ผู้นำ�ในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมเสวนาในรูปแบบพิเศษ EPA Executive Talk ภายใต้หัวข้อ “Creative Digital Government” โดยมี ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) , คุณวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการ โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3 จำ�กัด, คุณวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน และคุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) ร่วมเสวนา นอกจากนี้ยังมีคุณติ๊ก ชิโร่ ศิษย์เก่า EPA ศิลปินชื่อดังมาแต่ง เพลง และร้องเพลง 30ปี EPA อีกด้วย ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นของศิษย์เก่า EPA ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

TIP Smart Assist ทีมสำ�รวจภัยยุคดิจิทัล ทิพยประกันภัย จิตอาสา ลงพืน้ ที่ พัฒนาศาสนสถาน

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย คุณวิชชุดา ไตรธรรม นำ� หน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ทิพยประกันภัย จัดโครงการสร้างบุญมหากุศล “พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 138” ร่วมทำ�บุญในโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ พระภิกษุ-สามเณร และเนกขัมมะ โดยเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารตลอดโครงการตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.62 ถึง11 ม.ค.63 เพื่อน้อม อุทศิ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย

ทีม TIP Smart Assist : มาไว ใส่ใจ ไม่มากเรื่อง ทิพยประกันภัย จิตอาสา ลงพื้นที่จัดกิจกรรม พัฒนาวัด ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำ�คัญของพุทธศาสนิกชน โดยร่วมแรงร่วมใจทำ�ความ สะอาดวัด เก็บ กวาดขยะ เช็ดถูบริเวณสถานที่สำ�คัญต่างๆ เพื่อปรับทัศนียภาพโดยรอบ ให้ดูสวยงามและสะอาดตา นอกจากนี้ยังช่วยกันทำ�ความสะอาดห้องน้ำ�ภายในวัด ให้สะอาดถูกสุขอนามัย มอบสิรมิ งิ่ มหามงคล... ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทพิ ยประกันภัย ณ วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร ภาษีเจริญ และ วัดช่องลม พระราม 3 ทีม TIP Smart Assist : พนักงานสำ�รวจภัย เกิดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ “มาไว ใส่ใจ ไม่มากเรื่อง” เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสังคมยุคดิจิทัลที่ต้องการบริการที่มีความ คุณวิชชุดา ไตรธรรม มอบพระพุทธสิหงิ ค์ (สิงห์ 1 เชียงแสน) สิรมิ หามงคล ให้แก่ ดร.อนุรตั น์ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีอุปกรณ์ที่ล�้ำ สมัยในการปฏิบัติงาน และที่สำ�คัญมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแม้ไม่ใช่ลูกค้าของทิพยประกัน อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล ณ ร้านอาหารท่าน้�ำ ภูแล เชียงราย ภัย รวมถึงการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ด้วย

ทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

มอบหมวกกันน็อค ให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย มอบหมวกกันน็อค จำ�นวน 1,000 ใบ ให้กับ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในโครงการ “จังหวัด เพชรบุรีห่วงใย ใส่หมวกนิรภัยให้ลูกหลาน” ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สำ�หรับโครงการดัง กล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ ผู้ปกครอง นักเรียน หรือบุคลากรในสถานศึกษา ได้ปฏิบัติ ตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยเมื่อขับขี่บนท้องถนน โดยสวมหมวกกันน็อคเมื่อขับขี่หรือซ้อนท้าย เป็นการป้องกันและลดความรุนแรง รวมถึงความสูญเสียจากการเกิดอุบตั เิ หตุ สำ�หรับหมวกกันน็อค นี้จะนำ�ไปมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีต่อไป

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดครบรอบ 28 ปี “ศิริกรณ์เชียงราย”

ประชุมกับผูท้ เี่ คยร่วมอุดมการณ์ของสมาคมศิรกิ รณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัยเมือ่ สมัยเริม่ ก่อตัง้ เป็นชมรมศิรกิ รณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย เมือ่ ปี 2535 หรือผ่านมาแล้ว 28 ปี ซึ่งในขณะนั้นทีมงานของหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ จำ�นวน 5 คน ได้มาหารือกันว่า เมื่อเวลามีอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นมา เราจะทำ�อย่างไรให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถึงโรงพยาบาลเร็วที่สุด ซึ่ง เมื่อ 28 ปีที่ผ่านมา การจราจรจังหวัดเชียงรายยังไม่คับคั่งและมีจ�ำ นวนยวดยานพาหนะที่ไม่มากมายเหมือนในขณะนี้ จึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ต�ำ รวจ เข้ามาทำ�การให้ความช่วยเหลือเพื่อ นำ�ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด จากการเริ่มต้นของ ทีมงานจำ�นวน 5 คน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ อุบัติภัย เราทำ�งานด้วยความมุ่งมั่นในแรงศรัทธาที่ว่า 1. ผู้บาดเจ็บจะต้องถึงมือหมอเร็วที่สุด 2. ทรัพย์สมบัติของผู้ได้รับบาดเจ็บจะต้องไม่สูญหาย 3. สุภาพสตรีที่บาดเจ็บจะต้องไม่ถูกลวนลามระหว่างนำ�ส่งโรงพยาบาล จากวันนัน้ จนถึงบัดนี้ เรามีความตัง้ ใจแน่วแน่ทจี่ ะช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ไม่วา่ จะเป็นอุบตั เิ หตุอบุ ตั ภิ ยั ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำ� จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยราชการ และประชาชนทั่วไป บัดนีเ้ ราได้กา้ วขึน้ มาสูย่ คุ ดิจติ อล เราเป็นทีย่ อมรับของหน่วยงานทุกหน่วย เรามีความมัน่ คงอยูบ่ น ความเชื่อถือและศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไป ในนามของสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ที่พร้อมจะยืนหยัดให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย อุบัติภัย อุบัติเหตุ วันนีเ้ ราจึงได้เชิญผูท้ เี่ คยร่วมอุดมการณ์ กับเรามาตัง้ แต่เริม่ ต้น มาปรึกษาหารือกัน ในการทีจ่ ะร่วม กันทำ�ให้สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ได้ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง และยืนยงอยู่ คู่ชาวเชียงรายไปตราบชั่วนิจนิรันดร์ แล้วท่านๆล่ะครับ จะนิ่งดูดาย ไม่ร่วมเป็นแรง และกำ�ลังใจให้กับ พวกเรา อาสาสมัคร และทีมงาน ของสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย หรือครับ!!! เราอยู่คู่กับพี่น้องชาวเชียงรายมาแล้ว 28 ปี และจะก้าวต่อไปข้างหน้า ด้วยอุดมการณ์ที่มั่นคง ตลอดไป


หน้า

8

แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0539

(ขอขอบคุณ สำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ทีไ่ ด้ให้ความไว้วางใจให้ มหาวิทยาลัย แม่ฟา้ หลวงในการดำ�เนินโครงการจัดทำ�แผนแม่บทฯ นี้ โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร เป็นผู้จัดการโครงการ) แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือการพัฒนาเมืองอาหารที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดฉบับหนึ่ง เพราะได้จัดทำ�ขึ้นมา จากกระบวนการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Data) จากภาคสนาม และจากการ วิเคราะห์สถานการณ์จริงทุกจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อนำ�มาเป็นแนวทางในการ กำ�หนดเป้าหมายการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีจุดเน้นคือ การนำ�แนวคิด “ประเทศไทย 4.0 ” และ “Thailand Food Valley” มาเป็นกรอบในการกำ�หนดแนวทางการ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอน บน 2 ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการ จัดทำ�แผนแม่บททั่วๆ ไป ด้วยเป้าหมายตัวกำ�หนดดังกล่าว ทำ�ให้แผนแม่บทฯ นี้มีลักษณะเป็น แผนพัฒนาเชิงรุก (Proactive Development Plan) ที่ต้องการมุ่งไปสู่เป้าหมายเป็นสำ�คัญ การ จัดทำ�แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ เป็นเสมือนการจัดทำ�ชุดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารประจำ�จังหวัด หรือ “เมืองอุตสาหกรรมอาหาร” โดยมีรากฐานของความพร้อมหรือจุดแข็งในแต่ละด้านคือ (1) สภาพภูมิศาสตร์ (2) วัตถุดิบ (3) ความสามารถในการผลิต (4) ศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยี (5) ช่องทางการจำ�หน่าย (6) การคมนาคม ขนส่ง (7) มูลค่า การขายหรือรายได้สูงมากกว่าทุน และ (8) ความพร้อมของแรงงานในอนาคต ซึ่งสาระสำ�คัญ 8 ประการ ดังกล่าว ได้นำ�มาใช้เป็นฐานในการกำ�หนดการจัดทำ�แผนแม่บทฯ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่ง ลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองในแต่ละจังหวัด ได้ถูก หยิบยกขึ้นมากำ�หนดเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่า (Value Creation) ให้กับอาหาร พื้นถิ่น/อาหารชนเผ่า สร้างนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นและอาหารเพื่ออนาคต ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งการนำ�เอาแนวคิดThailand Food Valley มาเป็นกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร จะเป็นจุดเปลี่ยนของการผลิตสินค้าเกษตร

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์จัดงานเลี้ยงสื่อมวลชนและตัวแทนประกันชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ ผ่านมา มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม นายแพทย์สมชัย ตั้งพร้อมพันธ์ ชั้น2 อาคารศูนย์แพทย์เฉพาะ ทางโดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบางกอก เชน ฮอสปิทอล จำ�กัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับตัวแทนประกันชีวิตและ สื่อมวลชน เข้าสู่งานฉลองครบรอบ 27 ปีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์และงานเลี้ยงสื่อมวลชน รวมไปถึงตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งภายในงานมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อทิศทางธุรกิจโรงพยาบาล ในกลุ่มประเทศ CLMV ในฐานะที่ดำ�รงตำ�แหน่งประธานสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งอาเซียนและ ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่สื่อมวลชน ทั้งนี้ นายแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ แถลงข่าวการเปิดหอผู้ป่วยใน ชั้น 5 ซึ่งถือฤกษ์ดีในวันที่ 10 มกราคมเป็นวัน ครบรอบวันเกิดของโรงพยาบาลในการเปิดรับผู้ป่วยเป็นวันแรก ซึ่งหอผู้ป่วยในชั้น 5 ประกอบด้วยห้อง พิเศษเดี่ยวจำ�นวน 47 ห้องโดยแบ่งเป็น 5 ประเภทตามขนาดของห้อง 1. Superior ราคารวม 3600 บาท เปิดให้บริการ 29 ห้อง 2. Premier ราคารวม 3,900 บาทเ ปิดให้บริการ 10 ห้อง 3. Premier Delux ราคารวม 5,500 บาท เปิดให้บริการ2ห้อง

และอาหารของพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยการมีทุนทางวัฒนธรรมของการ ผลิตอาหารพืน้ บ้านจากวัตถุดบิ ท้องถิน่ จะเป็นจุดแข็งซึง่ สามารถขยายต่อยอดและสร้างสรรค์ ให้เป็นจุดขายที่ส�ำ คัญได้ ประโยชน์ที่พึงได้จากการเป็น “เมืองอุตสาหกรรมอาหาร” คือ การส่งเสริมอาหารที่ เป็นวัฒนธรรมพืน้ บ้านให้เป็นสินค้าการท่องเทีย่ ว การเชือ่ มโยงอาหารพืน้ ถิน่ กับอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้สูง เพราะกระแสการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และธรรมชาติเป็นทีน่ ยิ มมากยิง่ ขึน้ การพัฒนา การปรับปรุง และสร้างนวัตกรรมอาหาร เป็น ประเด็นเป้าหมายสำ�คัญทีจ่ ะต้องยกระดับประเภทและชนิดของอาหารท้องถิน่ รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ สินค้าด้านอาหารทีแ่ ปรรูปมาจากพืช ผักและผลไม้ ซึง่ ผูป้ ระกอบการมีความรูพ้ นื้ ฐานอยูแ่ ล้ว ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และได้รับการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งการ พัฒนาในด้านการออกแบบบรรจุภณ ั ฑ์ สร้างสัญลักษณ์ให้มคี วามน่าสนใจ ประทับใจจะเป็นการ สร้างโอกาสที่จะนำ�ไปสู่การยอมรับความเป็นมาตรฐานสากลการที่รัฐบาลให้ความสำ�คัญต่อ การพัฒนาแบบ “กลุ่มจังหวัด” เป็นกลุ่มเป้าหมาย ถือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เน้นการ ถ่ายเท และการแลกเปลีย่ นความร่วมมือ ซึง่ เป็นเครือข่ายทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างทรัพยากรและ ฐานความรู้ ในการจัดทำ�แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ จึงให้ความสำ�คัญต่อการมีเครือข่ายความร่วม มือโดยมีเป้าหมายเพื่อการแข่งขัน ดังนั้น “กลุ่มจังหวัด” จึงเป็นคำ�สำ�คัญ (Keyword) ของ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ตามหลักโซ่อุปทานด้านอาหาร ตั้งแต่คุณภาพและความพอ เพียงของวัตถุดิบ การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิต การแปรรูป การบรรจุ และการจำ�หน่าย การรวมกลุ่มจังหวัดภายใต้กรอบของกระทรวงมหาดไทย จะ ช่วยให้แผนแม่บทฯ สามารถเคลื่อนไปได้ตามข้อตกลงระหว่างกันของผู้บริหารระดับสูงของ แต่ละจังหวัด ดังนั้น แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ จึงไม่ใช่เป็นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ เป็นของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เป็นแผน แม่บทฯ ที่เน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องนำ�ไปสังเคราะห์ ต่อยอด และนำ�ไปปรับใช้ จึงจะทำ�ให้เกิด ผลอย่างเป็นรูปธรรมสาระสำ�คัญประการหนึ่งของแผนแม่บทฯ นี้ คือ การเสนอให้สถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้า เกษตรและอาหารให้เป็นไปตามทิศทางที่กำ�หนดไว้ให้มากที่สุด ในลักษณะของการเป็นพี่ เลี้ยง การวิจัย การให้ความรู้ การฝึกอบรม และการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน เป็นต้น ดังนั้น สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องเข้ามามีบทบาทในการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมตัง้ แต่ เริ่มต้น เช่น โครงการพัฒนารูปแบบ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า การวิจัยเพื่อสร้าง ระบบการควบคุมคุณภาพให้มีมาตรฐาน การวิจัยเพื่อเพิ่มพูนผลผลิต การวิจัยเพื่อปรับปรุง และพัฒนาสายพันธุ์ ต่อไป

4. VIP Suite ราคารวม 6,500 บาท เปิดให้บริการ3ห้อง 5. President suite ราคารวม 6,900 บาท เปิดให้บริการ3ห้อง และลูกค้าประกันชีวติ อุน่ ใจสามารถใช้โปรโมชัน่ ค่าห้องพักไม่ตอ้ งจ่ายส่วนเกินค่าห้องพักในกลุม่ ลูกค้าประกันชีวติ ทีซ่ อื้ ค่าห้องกรมธรรม์ 2,000 บาทสามารถใช้สทิ ธิน์ อนห้อง Superior ราคา 3,600 บาท โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยส่วนเกินค่าห้องและลูกค้าประกันชีวติ ทีซ่ อื้ กรมธรรม์ 2,500 บาทใช้สทิ ธิน์ อนห้องPremier ราคา 3,900 บาท นอกจากนี้โรงพยาบาลมีแผนกประกันสัมพันธ์ที่ให้บริการดูแลอำ�นวยความสะดวกแก่ ตัวแทนประกันชีวติ และคนไข้ประกันชีวติ ประกอบด้วยUR Nurse ทีมเจ้าหน้าทีป่ ระกันสัมพันธ์พมิ พ์การ เงินที่จะทำ�งานเป็นทีมเพื่ออำ�นวยความสะดวกและประสานงานทำ�ให้เกิดความรวดเร็วในการใช้บริการ ของคนไข้ประกันชีวติ มากยิง่ ขึน้ ทัง้ นีท้ างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบรุ นิ ทร์ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ขยะ ล้นโลก จึงมีโครงการ “ศรีบุรินทร์ลดโลกร้อนพกถุงผ้าใส่ยากกลับบ้าน” ซึ่งทางโรงพยาบาล ได้เริ่ม โครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ได้รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการนำ�ถุงผ้ามารับยา กลับ บ้านและสำ�หรับท่านทีม่ ถี งุ ยาอยูจ่ �ำ นวนมากทางโรงพยาบาลก็เปิดรับบริจาคให้ส�ำ หรับผูร้ บั บริการทีไ่ ม่มถี งุ ผ้าและทางโรงพยาบาลจะงดแจกถุงพลาสติกในการใส่ยากลับบ้านตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อ ลดจำ�นวนขยะพลาสติกที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย จัดงาน Art market สำ�หรับศิลปินรุ่นใหม่ ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ 17.00 เป็นต้นไป ณ โซนกาดอาร์ต

โรบินสันเชียงรายร่วมเป็นสะพานบุญ พร้อมกับกาชาดจังหวัดเชียงราย รับบริจาค โลหิตและอวัยวะ โดยมีประชาชนและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมบริจาคเป็นจำ�นวนมาก เมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา เพราะการบริจาคเลือด ยิ่งให้=ยิ่งได้

โรบินสันทำ�ดี นำ�โดยคุณรัชพล มหัธะโนปภากร ผู้จัดการทั่วไป พร้อมทีมงานและ พนักงาน ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส บ้านกำ�พร้าภูมิภูสลอง โดยได้ นำ�อุปรณ์การเรียน ขนม ตุ๊กตา เครื่องอุปโภค บริโภค ส่งมอบความสุข ให้เด็กๆผู้ขาดแคลน ทั้งนี้มีเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 200 คน เป็นการสร้างความสุข และสนุกสนานให้เด็กๆ ที่ จะเติบโตเป็นเยาวชนของชาติต่อไป

โรบินสันเชียงราย นำ�ทีมโดยคุณรัชพล มหัทธะโนปภากร ผู้จัดการทั่วไป ร่วมแถลงข่าว งานเปิดตัวผู้สมัคร มิสแกรนด์เชียงราย 2020 พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำ�ลังใจสำ�หรับผู้ เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย

จัดใหญ่สุดอลังการ Miss Grand Chiang Rai 2020 งานแถลงข่าวและเปิดตัวสาวงาม พร้อมเปิดแบบมงกุฎ จากศิลปินชื่อดังของจังหวัดเชียงราย ณ KS HOTEL

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย จัดกิจกรรม Art market กาดอาร์ต งานศิลป์ ทุกวันศุกร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่ในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงได้แสดงความ สามารถและโชว์ผลงานศิลปะในแขนงต่างๆ อาทิ วาดภาพ เล่นดนตรี ประดิษฐ์สินค้าทำ�มือ Handmade และสินค้า Creative ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ณ โซนกาดอาร์ต (หน้าประตู E-center) ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป คุณวิศิษฏ์ อริยะ ผู้จัดการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย กล่าวว่า “ในปัจจุบันงานด้านศิลปะผู้คนหันมาให้ความสนใจและเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงราย ถือว่าเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ไม่วา่ จะเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ความเป็นอยูอ่ าศัยของคนในท้องถิน่ ภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงศิลปินทีม่ ชี อื่ เสียง อาทิ อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้สร้างสถาปัตยกรรมวัดร่องขุ่น, อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ผู้สร้างพิพิธภัณฑ์บ้านดำ� และศิลปินท่านอื่นๆ อีกมากมาย ทำ�ให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามา ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี” “รวมถึงในปีที่ผ่านมา ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ได้มีการพัฒนาโซนใหม่ ซึ่งได้นำ�ความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดเชียงรายมาจัดแสดงภายในศูนย์ การค้าฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการใช้ชีวิต (Center of life) ของผู้มาใช้บริการ Art Community ถือว่าเป็นอีกหนึ่งด้านที่ทางศูนย์การค้าฯ ให้ความสำ�คัญ จึงได้จัดกิจกรรม Art market กาดอาร์ต งานศิลป์ สำ�หรับศิลปินรุ่นใหม่ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ที่รวบรวมงานศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมรายได้รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถในงานศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ การวาดภาพ, การทำ�อาหาร, การเล่นดนตรี, นาฏศิลป์, การประดิษฐ์เครื่องประดับ, เครื่องใช้ และของที่ระลึก ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถของตนเอง เพื่อพัฒนาเป็นศิลปิน รุ่นใหม่ในอนาคต ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย เข้ามาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย” คุณวิศิษฏ์ กล่าวเพิ่มเติม ทั้งนี้กิจกรรม Art market กาดอาร์ต งานศิลป์ สำ�หรับศิลปินรุ่นใหม่ จัดขึ้นทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ โซนกาดอาร์ต (หน้าประตู E-center) งานนี้ผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะไม่ควรพลาด สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ออกบูธโชว์ผลงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สามารถติดต่อได้ที่แผนกการตลาด โทร.052-020999 ต่อ 1302 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.0016.00 น.)

กองประกวด Miss Grand Chiang Rai 2020 โดย คุณศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์ ผู้อำ�นวยการกองประกวดมิส แกรนด์เชียงราย พร้อมด้วย คุณนวพรรณ สังเวียนวงศ์ รองผู้อ�ำ นวยการกองประกวดมิสแกรนด์เชียงราย ร่วมแถลง ข่าวงานการประกวด Miss Grand Chiang Rai 2020 ในวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ KS HOTEL พร้อมเปิด แบบมงกุฎสุดอลังการโดยอาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินจากขัวศิลปะ และสาวงามทั้ง 18 อำ�เภอ โดยในปี2020 นี้การประกวด Miss Grand Chiang Rai 2020 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์แห่งความงามศิลปะ”หรือ “The Beauty of Art” มีวัตถุประสงค์คัดเลือกสาวงามจากตัวแทนระดับอำ�เภอทั้งหมด 18 อำ�เภอ มาร่วมกันทำ�กิจกรรม แนะนำ�สถานที่ท่องเที่ยว เผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย ผลที่ได้รับจะนำ�มาทั้งชื่อเสียง ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ของจังหวัดเชียงราย รวมไปถึงการเผย แพร่ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ที่เป็นวิถีชุมชนอย่างแท้จริงผ่านสาวงามตัวแทนแต่ละอำ�เภอ โดยภายใน งานจะมีการมอบหนังสือรับรองการถือลิขสิทธิ์ประจำ�อำ�เภอ District Director (DD) และมอบสายสะพายให้แก่ผู้เข้า ประกวดแต่ละอำ�เภอ ทั้งหมด 18 อำ�เภอ และร่วมถ่ายภาพกับสาวงามแต่ละอำ�เภอ ซึ่งในปีนี้ทางกองประกวด Miss Grand Chiang Rai 2020 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง จากขัวศิลปะ ร่วมออกแบบมงกุฎในปีนี้ ซึ่งผู้ เข้าประกวดที่ได้รับตำ�แหน่ง Miss Grand Chiang Rai 2020 จะได้รับมงกุฎพร้อมสายสะพายและของรางวัลมูลค่า รวมกว่า 1,000,000 บาท กองประกวด Miss Grand Chiang Rai 2020 จะมีกิจกรรมเก็บตัวในวันที่ 10-14 มีนาคม 2563 รอบ Preliminary ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 และ รอบ Final ในวันที่ 14 มีนาคม 2563 อีกทั้งในปี 2020 นี้ จังหวัดเชียงรายได้รับเกียรติจากกองประกวด Miss Grand Thailand 2020 ให้เป็นจังหวัดเจ้าภาพในการประกวด Miss Grand Thailand 2020 ซึ่งสาวงามทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ จะมาเก็บตัวและทำ�กิจกรรมในจังหวัดเชียงราย เป็นระยะเวลา 10 วันเต็ม โดยทางกองประกวด Miss Grand Chiang Rai จะทำ�การแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพ Miss Grand Thailand Host City In Chiang Rai 2020 เพื่อเปิดตัวการเป็นเจ้าภาพระดับประเทศอีกครั้งอย่างเป็นทางการ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้กองประกวด Miss Grand Chiang Rai 2020 ขอขอบคุณ KS HOTET ที่ให้ใช้พื้น และห้องพักสำ�หรับงานแถลงข่าว Miss Grand Chiang Rai 2020 ในครั้งนี้ ซึ่ง KS HOTEL มีห้องพักรับรองทั้งหมด 39 ห้อง พร้อมสิ่งอำ�นวยความสะดวก อาทิ สระว่าย ห้องฟิตเนส ร้านอาหารชาบู ห้องประชุม บริการรถรับ-ส่งจาก สนามบินแม่ฟ้าหลวง และบริการอื่นๆ อีกมากมาย


หน้า

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0539

“วันครูแห่งชาติ” ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา

9

เทศบาลนครเชียงรายบวงสรวงพญามังราย ผู้สร้างเชียงราย ๗๕๘ ปี

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำ�นวยการสถานศึกษา พนักงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีทำ�บุญตักบาตรและบวงสรวงองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในวันครูแห่งชาติ ในการนี้นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและ นักเรียนที่มีผลคะแนนเต็มจากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมจากวัดห้วยปลากั้งมาประดิษฐาน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล นครเชียงราย และชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันสักการะ ถวาย เครือ่ งบวงสรวงสักการะพญามังรายมหาราช ณ สถูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช วัดดอยงำ�เมือง เขต เทศบาลนครเชียงราย เพือ่ ร่วมกัน รำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ ทีพ่ ญามังรายมหาราช ทรงสร้าง จังหวัดเชียงราย จนถึงวันนี้ อายุครบ ๗๕๘ ปี โดยที่วัดงำ�เมือง ตามจารึกระบุว่า เป็นสถานที่เก็บสถูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช หรือ พญา มังรายมหาราชและพระบรมรูปองค์พอ่ ขุนเม็งรายมหาราช เป็นทรงนัง่ บัลลังก์อย่างสง่างาม ทัง้ นี้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล1 ศรีเกิด และ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกัน อัญเชิญพระโพธิ ชาวเชียงรายจะเดินทางขึน้ มายังวัดงำ�เมือง เพือ่ กราบไหว้ขอพรจาก สถูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช สัตว์กวนอิม จากวัดห้วยปลากั้ง มาประดิษฐาน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด อย่างไม่ขาดสาย ทางเทศบาลนครเชียงราย จึงยึดตามหลักจารึกที่ก�ำ หนดให้วันที่ 25 มกราคม โดยในวันที่ 23 มกราคม ทางโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมจีน มีการแสดงเชิดสิงโต การแสดงละครภาษาจีน จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด และใน ของทุกปี เป็นการบวงสรวง และตานหาพญามังราย วันเดียวกันช่วงบ่ายมีการเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมไปยังมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์ เชียงราย นำ�ขบวนโดยคณะมังกรและสิงโตของมูลนิธิฯ เพื่อประชาชนทั่วไป สักการะบูชา พระโพธิสัตว์กวนอิม ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย จนถึงวันที่ 26 มกราคม และ วันที่ 27 มกราคม อัญพระโพธิสัตว์กวนอิม กลับวัดห้วยปลากั้งต่อไป

เทศบาลนครเชียงรายนำ�รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ประเภทโดดเด่น ร่วมเผยแพร่ผลงานพลิกโฉมท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกช่วงวัย

พิธีตานหาพญามังราย ๗๕๘ ปี

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางสาววรรณพัชร จินดาขัด รก.กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงราย และนายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมนำ�เสนอผลงานเสวนาทางวิชาการ “Symposium เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำ�ปี 2562 พลิกโฉมท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกช่วงวัย” โดยมีนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กทม. ทัง้ นี้ สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีรว่ มกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั รางวัลที่ 1-3 ทัง้ หมด 21 แห่งร่วมเผยแพร่ ผลงาน โครงการนวัตกรรมทีไ่ ด้รบั รางวัล ซึง่ ภาคบ่าย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ร่วมเสวนาหัวข้อ “ท้องถิน่ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ การเรียนรู”้

ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนเทศบาลนครเชียงรายซ่อมแซมตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติ

เทศบาลนครเชียงราย นำ�ประชาชนชาวเชียงรายจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนคร เชียงราย จัดขบวนแห่เครื่องสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช แห่ไปที่วัดดอยงำ� เมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพือ่ ร่วมประกอบพิธตี านหาพญามังราย เนือ่ งในโอกาสบำ�เพ็ญ กุศลสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช ในวาระครบรอบวันทรงสร้างเมืองเชียงราย ๗๕๘ ปี แห่งการสถาปนาเมืองเชียงรายเมืองเชียงราย เพือ่ รำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ องค์พญา มังราย ผู้สร้างบ้านแปลงเมืองเชียงราย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรี นครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลนครเชียงรายนำ�ประชาชนชาวเชียงรายถวายเครื่องสักการะตามความเชื่อของชาวล้าน นา ที่สืบทอดกันมาช้านาน พร้อมกับกล่าวถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการบำ�เพ็ญกุศลสักการะดวง พระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช เนื่องด้วยในวันที่ ๒๖ มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันที่พญามังราย หรือ พ่อขุนเม็ง นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารปลัดเทศบาลนครเชียงราย รับมอบเงินสนับสนุนซ่อมแซมตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่บริเวณหลังอนุสาวรีย์ รายมหาราช ได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายไว้เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๑๘๐๕ ซึ่งในปีพ.ศ. ๒๕๖๓ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่ห้าแยกพ่อขุน จากคุณเธียรชัย วงศ์วาสนา บริษัท เธียรชัย โปรโมชั่น จำ�กัด เป็นเงิน 250,000 บาท ให้สง่างาม สมพระเกียรติกษัตริย์ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย นี้ เมืองเชียงรายมีอายุครบรอบ ๗๕๘ ปี แห่งการสถาปนาเมืองเชียงราย


หน้า

10

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0539

พาวิลเลี่ยน

สวัสดีผู้อ่านคอลัมน์ เช็คอิน – กินกะเที่ยว ที่น่ารักทุกท่านสำ�หรับเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์นี้ อยากจะแนะนำ�คาเฟ่บรรยากาศชายทุ่ง กับร้าน ฮิม นา คาเฟ่ ภายใต้สโลแกนของร้าน “กาแฟ อาหาร หลัก สิบ บรรยากาศและวิวหลักล้านกับการบริการที่เป็นกันเอง” แถมกินลมชมนา ดูเรือบิน ตะวันลับขอบฟ้า ด้วย บรรยากาศของร้านทีร่ ายล้อมไปด้วยทุง่ นาอันเขียวคะจี สีสดใสบรรยากาศสุดชิลล์ โดยเฉพาะถ้าไปในช่วงเย็นก็จะ ได้สมั ผัสกับบรรยากาศตะวันลับขอบฟ้าทีป่ ลายนาถ่ายรูปกันฟินเลย....จ้า สำ�หรับร้านแห่งนีเ้ พิง่ เปิดให้บริการเมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้ามากมายหลายเชื้อชาติที่มาสัมผัสบรรยากาศทั้ง ช่วงเช้าอันสดชืน่ แจ่มใสหรือจะเป็นช่วงเย็นชมตะวันลับขอบฟ้ากินลมชมวิวชิลล์ไปตามๆกัน สำ�หรับเมนูแนะนำ� ของร้านที่ลูกค้าไม่ควรพลาดนั่นก็คือน้ำ�เงี้ยวกระดูกอ่อนหมู แกงฮังเลสไตล์เหนือ และคอหมูหม่าล่ากระทะร้อน สุดเผ็ดร้อนจัดจ้าน หรือจะเป็นอาหารจานเดียวก็มหี ลากหลายไม่วา่ จะเป็นเมนูครัวโลกทีไ่ หนก็มนี นั้ ก็คอื ไข่เจียวแสน อร่อยมีทง้ั แบบหมูสบั หรือจะไข่เจียวกุง้ สับ เมนูกระเพราหรือจะเป็นกระเพรากรอบไข่เยีย่ วม้า ปลานิลทอดน้�ำ ปลา หรือทอดสมุนไพร พร้อมเมนูตามสัง่ อีกหลากหลายให้เลือกรับประทาน รวมไปถึงยำ�รสเด็ดเจ็ดย่านน้� ำ ส้มตำ�ครก แตกหลากหลายยกมาทั้งทะเล ทั้งหมูยอ หรือ ไข่เค็ม ต้มแสนแสบก็มีมากมาย หรือจะเป็นเมนูน�้ำ มันเดือดไม่ ว่าจะเป็นท้องปลาแซลมอนทอดน้ำ�ปลารสชาติกลมกล่อมอย่าบอกใครเชียว หมูแดดเดียวเสริฟพร้อมน้�ำ จิ้มสูตร เด็ดหรือจะเป็นเฟรนฟรายโคตรชีท ที่ราดด้วยซอสซีทแบบท่วมจานและโรยหน้าด้วยไข่กุ้งสุดฟิน ถ้าเป็นเครื่องดื่มก็มีหลากหลาย ทั้งชา กาแฟโดยเฉพาะกาแฟซิกเนเจอร์ของร้าน กาแฟสด ฮิมนา รสชาติกลมกล่อม หอมกลิ่นกาแฟเคล้าหวานมันจากนมสดๆ หรือจะลิ้มลองชาเขียวน้ำ�ผึ้งมะนาวสุดจี๊ด ชาพีชหอมชื่นใจ ถ้ามีเด็กๆมาด้วยก็เมนูนมสด นมชมพู นมคาราเมลหอมหวานยั่วยวน ใจพร้อมเค้กหลากหลายแบบให้ลิ้มลองฟินๆ หรือจะเป็นเมนูแก้ร้อนแก้แฮงค์ก็ต้องเมนูมะนาวโซดาหลากหลายกลิ่นให้ได้สดชื่นกัน เลยจ้า เรียกได้ว่ามาที่นี่ครบทุกรสชาติ ครบทุกบรรยากาศไม่ว่าจะมาเดี่ยว มาคู่ มาชิลล์กับเพื่อนฝูงหรือมาแบบครอบครัวก็สุขใจพื้นที่จอดรถกว้างขวางแบ่งฝั่งสำ�หรับจอดรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ ไว้คอยบริการมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมาย จะถ่าย pre wedding ก็ยังได้ โดยร้านสามารถใช้เป็นที่ประชุมหรือจัดงานต่างๆได้อีกด้วย มาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ฮิมนา คาเฟ่ สำ�หรับในเดือน แห่งความรักแบบนี้ใครที่ไม่รู้จะไปฉลองเทศกาลแห่งความรักที่ไหนแนะนำ�ที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าาาาา สำ�หรับร้านแห่งนี้ตั้งอยู่พื้นที่ บ้านป่าไร่ ตำ�บลบ้านดู่ ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักในบรรยากาศดีสุดฟินนนน จากตัวเมือง เชียงรายมุง่ หน้าทิศเหนือถึงตำ�บลบ้านดูเ่ ลีย้ วซ้ายเข้าซอยไปน้�ำ ตกโป่งพระบาท ขับ รถมาอีกประมาณ 2 กิโลเมตรจะเจอ ซอย 5 บ้านป่าไร่ อยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านสิน ธานีโครงการ 7 ซอยอยู่ซ้ายมือเลี้ยวเข้ามาอีกประมาณ 500 เมตรจะมีป้ายบอก ทางในซอยตลอดไม่หลงแน่นอนจ้า หรือหากไม่มนั่ ใจโทรศัพท์สอบถามเส้นทางหรือ จองโต๊ะได้ที่ 083-4260190 ร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 09:00 น. ถึง 19:00 น. ติดต่อสอบถามกันไปได้เลยจ้า..... สำ�หรับภาพสีสันสดใสชมภาพแบบสีสแกน QR CODE ตามไปชมในเว็บ เชียงรายนิวส์ได้เลยจ้าแล้วฉบับหน้าเจอกันใหม่นะครับ ร้านไหน ทีพ่ กั ไหนอยากให้ เช็คอิน – กิ๋นแอ่ว ไปลุย แล้วมารีวิว ฟรีๆแบบนี้ โทร.099-3941628 ได้เลยจ้า

เห็นถึงความพร้อมของเชียงรายสูก่ ารเติบโตเป็น ต่อจากหน้า 1 เมืองศิลปะในระดับสากลอย่างยั่งยืน

โดยมี นางจิตรา สิทธนานุวฒ ั น์ วัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผูอ้ �ำ นวย การสำ�นักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นาย สุวทิ ย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ นายชาตะ ใหม่วงค์ ศิลปินผูอ้ อกแบบ และแนวคิดในการสร้าง พาวิลเลียน นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเชียงราย และนายโชติศริ ิ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ เชียงราย เข้าร่วมเปิดงาน สำ�หรับงานเชียงรายอาร์ตพาวิลเลียน คือ การออกแบบอาคารแสดงผลงานศิลปะ (ในรูป แบบร่วมสมัย) โดยแรงบันดาลใจจากเชียงราย เมืองแห่งศิลปะ ออกแบบโดย คุณชาตะ ใหม่ วงค์ ศิลปินขัวศิลปะเชียงราย ภายใต้การดูแล ควบคุมโดยอาจารย์สวุ ทิ ย์ ใจป้อม นายกสมาคม ขัวศิลปะ รูปแบบที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ความ งามของเมืองแห่งดอกไม้ ขุนเขา และศิลปะพืน้ บ้านทีส่ ะท้อนถึงภูมปิ ญ ั ญาช่างพืน้ บ้าน สล่าชัน้ ครู ศิลปิน สู่การเป็นเมืองศิลปะร่วมสมัยที่มี ศิลปินมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้ได้แสดงให้

ไฟฟ้ามอบเงิน ต่อจากหน้า 1 โดยมี นายแพทย์ ไ ชยเวช ธนไพศาล ผู้ อำ � นวยการโรงพยาบาลเชี ย งรายประชานุ เคราะห์ พร้อมคณะผู้บริหารของโรงพยาบาล และเจ้าหน้าทีร่ ว่ มให้การต้อนรับ พร้อมนำ�เสนอ วีดที ศั น์การดำ�เนินงานของโรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ สำ�หรับพิธมี อบโครงการ PEA สนับสนุน ครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในครั้งนี้ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคได้มีความห่วงใยในสุขภาพของพี่ น้องประชาชน โดยได้บริจาคเงินในการจัดซื้อ ครุภณ ั ฑ์ทางการแพทย์ ให้กบั โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งทั่วประเทศ แห่งละ 10 ล้านบาท รวม เป็นเงิน 770 ล้านบาท ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการดูแล รักษาในการบริการด้านสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

สหกรณ์ครูเชียงราย เฉลี่ยคืนความสุขให้สมาชิก

นายคีตวุฒิ นับแสง รักษาการแทนสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และนายสวัสดิ์ รมภิรันต์ ผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ ส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูเชียงราย จำ�กัด โดยมีนายวิราช ป้อมบ้านต้า ประธานกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ พร้อมทั้ง คณะกรรมการดำ�เนินการ ผู้แทนสมาชิก และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้การต้อนรับและ ร่วมเข้าประชุม 623 คน ณ ห้องประชุมช้างเงิน สำ�นักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายจำ�กัด นายวิราช ป้อมบ้านต้า ประธานกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ กล่าวรายงานว่า จากผล การดำ�เนินงานในรอบปี ณ วันสิ้นปีทางบัญชี 31 ธันวาคม 2563 มีสมาชิก 13,181 คน เพิ่ม ขึ้นจากปี 2561 จำ�นวน 318 คน มีทุนดำ�เนินงาน 19,599.86 ล้านบาท มีทุนสำ�รอง 866.36 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 7,509.84 ล้านบาท ทุนสะสมตามข้อบังคับ 19.61 ล้านบาท มีหนี้สิน 104.11 ล้านบาท การดำ�เนินงานที่ผ่านมา สหกรณ์มีเงินรับฝากจากสมาชิก จำ�นวน 7,742.01 ล้านบาท จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก 4,625,272,486 บาท นายวิราช กล่าวว่า จากการดำ�เนินงานส่งผลให้สหกรณ์มกี �ำ ไรสุทธิประจำ�ปีทงั้ สิน้ 721.35 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์ได้จัดสรรไว้เป็นทุนสำ�รอง 866.36 ล้านบาท กำ�ไรสุทธิที่เหลือจึงกลับคืนสู่ สมาชิกในรูปเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.10 บาท และเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 18.78 บาท นอกจากการพัฒนาสหกรณ์ และทำ�ให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้าตามลำ�ดับแล้ว สหกรณ์ยงั คำ�นึงถึงความมัน่ คงและสวัสดิการของสมาชิกเป็นสำ�คัญ โดยจัดสวัสดิการ ต่างๆ แก่สมาชิก เป็นเงินจำ�นวน 58,136,921.44.-บาท ด้านนายคีตวุฒิ นับแสง รักษาการแทนสหกรณ์จงั หวัดเชียงราย กล่าวว่า การ ดำ�เนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำ�กัด ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา อาจ ประสบปัญหาอุปสรรคการบริหารงานทีห่ ลากหลาย ซึง่ สมาชิกสหกรณ์ฯบางรายประสบ ปัญหาภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สหกรณ์ฯจะต้องดำ�เนินการ ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ ปรับรูปแบบในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกัน หากมี ผลกระทบกับสมาชิก คณะกรรมการจะต้องดำ�เนินการให้มีผลกระทบต่อสมาชิกน้อย ทีส่ ดุ และสมาชิกได้ประโยชน์สงู สุด ตามนโยบายของรัฐบาล สหกรณ์เป็นกลไกในการ บริหารประเทศ ที่ต้องขับเคลื่อน ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการสหกรณ์ ดังนั้น คณะกรรมการ ดำ�เนินงาน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ดำ�เนินงานของสหกรณ์ฯ ควรให้ความร่วมมือร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นคงและเจริญ ก้าวหน้าให้แก่สหกรณ์ฯ ให้เป็นที่พึ่งพาของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน สืบไป


หน้า 11

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0539

“Sufferer VS Healer” นพ.พิษณุ ขันติพงษ์

ข้าราชการบำ�นาญของแผ่นดิน ผมมักจะพูดถึงความโชคดีของพวกเราที่ได้ประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและ ครอบครัวโดยทำ�งานในแวดวงสาธารณสุข นอกจากจะได้เงินตอบแทนแล้วยังได้บุญกุศล จากการได้ช่วยคนไข้ที่เจ็บป่วยให้หายจากโรคด้วย ถ้าเราจะแบ่งคนที่อยู่โรงพยาบาลออก เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก sufferers : หมายถึง ผู้ที่ระทมทุกข์จากการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วกลุ่มนี้ไม่ได้มีเพียงคนไข้เท่านั้นที่ทุกข์แต่รวมถึงคนรอบ ข้างด้วยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่สามีภรรยาญาติพี่น้องตลอดจนคนรู้จัก พวกเราทุกคนคงเคยมี ประสบการณ์กนั มาบ้างแล้วเวลามีใครเจ็บป่วยทีเ่ ราเกีย่ วข้องด้วยเราจะรูส้ กึ กังวลไปด้วยตาม ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ผมจะมองเห็นทุกครั้งที่ลูกป่วยพ่อแม่จะเป็นทุกข์ยิ่งกว่าลูกเสียอีก หรือเมื่อคราวพ่ออุ้ยป่วยแม่อุ้ยดูป่วยหนักกว่าอีกมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะพบได้ทุกๆวัน หลายคนคงเคยเห็นเมื่อมีคนไข้มาจากอำ�เภอรอบนอกจะมีญาติๆตามกันมาเต็มรถทีเดียว ผมจึงอยากให้พวกเราที่ทำ�งานด้านนี้ได้คำ�นึงถึงจิตใจของคนอื่นๆในกลุ่มนี้นอกเหนือจาก คนไข้ด้วย อีกกลุ่มหนึ่งคือ healers : เป็นกลุ่มผู้รักษาเยียวยาซึ่งก็รวมถึงแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลทุกระดับ มีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือให้คนไข้และญาติได้พน้ จากความทุกข์ ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย ที่ต้องเน้นว่าทุกระดับนั้นก็เพราะว่าทุกๆหน้าที่มีความสำ�คัญร่วม กันหมดเป็นการทำ�งานเป็นทีมทีจ่ ะต้องร่วมกันทำ�งานโดยยึดเอาคนไข้เป็นศูนย์กลาง ผมเชือ่ เสมอว่าทุกปัญหาทางการแพทย์มที างออกเสมอถ้ายึดเอาคนไข้เป็นศูนย์กลาง ผมมักจะบอก กับพวกเราอยู่เสมอว่าในเวลานี้เราโชคดีที่อยู่ในกลุ่มผู้รักษาเยียวยาแค่สักวันหนึ่งที่เราต้อง ไปอยู่ในกลุ่มคนไข้เราต้องการคนที่จะมารักษาดูแลเราอย่างไร เราจะได้คิดแล้วว่าเมื่อก่อน เราเป็นผู้รักษาแบบนั้นหรือไม่ ผมจึงขอเพียงให้พวกเรามีใจคิดถึงคนไข้และญาติสักนิดเรา จะทำ�งานได้อย่างมีความสุขและกลุ่มคนไข้และญาติก็จะมีความสุขไปด้วย เคยมีพระภิกษุทา่ นหนึง่ พูดถึงพวกเราว่าอาชีพหมอ พยาบาล ครูนนั้ มีบญ ุ มากเพราะ ทำ�งานทีไ่ ด้บญ ุ ทุกวันในขณะทีบ่ างอาชีพ เช่น คนขายเนือ้ คนงานโรงฆ่าสัตว์เมือ่ ใดทีท่ ำ�งาน ของตนก็ได้บาปไปด้วย ผมจึงหมัน่ อธิษฐานอยูเ่ สมอให้ได้เกิดเป็นหมอทุกๆชาติ ขณะเดียวกัน

เวียตเจ็ท

อาชีพของเราที่ต้องช่วยเหลือคนไข้ถ้าเราทำ�ไปโดยไม่ได้ปรารถนาดีต่อคนไข้เราคงต้องมีบาปเพิ่ม เป็นทวีคณ ู แน่ แต่กค็ งยากทีจ่ ะให้คนรุน่ ใหม่ๆทีอ่ ายุยงั น้อยเข้าใจเพราะยังมีขอ้ ข้องใจเรือ่ งบาปกรรม และมีความต้องการในวัตถุมาก ผมจึงขอเพียงแค่ท�ำ ให้เต็มความสามารถ ทำ�ด้วยความระมัดระวัง และทำ�ด้วยความปรารถนาดีต่อคนไข้เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว ผมเคยได้มีโอกาสพูดคุยกับพระอาจารย์หลวงพ่อคำ�เขียนฯวัดป่าสุขโต ชัยภูมิ ท่านได้เล่า ให้ฟังว่ามีครั้งหนึ่งท่านอาพาธหนักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ตอนนั้นไม่ค่อยรู้สึกตัว ท่านคิดว่า ตายไปแล้วเพราะเห็นคนใส่ชุดขาวทั้งหญิงชายมาอยู่รอบตัวท่านเต็มไปหมด คิดว่าอยู่บนสวรรค์ แล้วมีแต่นางฟ้าและเทวดา แต่พอได้สติท่านก็รู้ได้ว่าชุดขาวที่เห็นนั้นเป็นแพทย์และพยาบาลที่ กำ�ลังช่วยชีวิตท่าน ท่านจึงได้บอกว่า “คุณหมอและพยาบาลล้วนแต่เป็นเทวดาและนางฟ้าทั้ง น้าน” เราจึงควรภูมิใจในวิชาชีพของเราและเดินหน้าทำ�หน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ไม่ต้องคำ�นึงถึง สิ่งตอบแทนทางวัตถุเพราะสิ่งที่ได้มานั้นมีคุณค่ามากเกินกว่าที่จะประเมินราคาได้และจะติดตัว เราตลอดไป คิดถึงเมื่อใดก็เป็นสุข แต่สำ�หรับพวกเราบางคนที่เอารัดเอาเปรียบคนไข้ก็อาจจะ เป็นเทวดาหรือนางฟ้าตกสวรรค์ก็ได้ ผมยังจำ�ได้เมือ่ ครัง้ เป็นแพทย์ใช้ทนุ อยูโ่ รงพยาบาลเบตงเวลาบ่ายแก่ๆทุกวันผมจะเดินเยีย่ ม คนไข้ทุกหอผู้ป่วย เมื่อพบว่ามีปัญหาจำ�เป็นต้องได้รับการผ่าตัดผมจะทำ�ผ่าตัดทันที วันหนึ่งขณะ เยี่ยมห้องคลอดพบว่ามีคนไข้ตั้งครรภ์ครบกำ�หนดและสงสัยรกเกาะต่ำ� จำ�เป็นต้องทำ�ผ่าตัดแต่ ขณะนัน้ ขาดเลือด ผมตัง้ ใจบริจาคเลือดแต่พบว่าเป็นคนละกรุป๊ จึงยังไม่สามารถทำ�ผ่าตัดได้ สักครู่ หนึง่ พยาบาลทีห่ อ้ งคลอดก็แจ้งให้ทราบว่ามีเลือดตรงกับกรุป๊ ของคนไข้แล้วและคนไข้เริม่ เจ็บครรภ์ พร้อมมีเลือดออกมากขึ้น ผมจึงทำ�ผ่าตัดโดยด่วนปรากฏว่าเป็นรกเกาะต่�ำ เกือบทั้งหมดปลอดภัย ทั้งแม่และลูก หลังผ่าตัดผมได้ทราบว่ามีน้องพยาบาลซึ่งจบมาไม่นานอยู่เวรที่ห้องฉุกเฉินเป็นคน บริจาคเลือดให้หลังได้ทราบข่าวว่าคนไข้ตอ้ งการเลือดด่วน น้องพยาบาลคนนีเ้ ป็นคนทีต่ งั้ ใจทำ�งาน มากๆ เป็นลูกชาวสวนยาง ผมเคยสนับสนุนขอให้ทางสธ.ส่งเรียนแพทย์ต่อแต่ในขณะนั้นยังไม่มี นโยบายโครงการnew trackเหมือนปัจจุบัน ไม่งั้นเราคงมีหมอดีๆเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง แต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็มีพยาบาลดีๆอยู่ในทีมไว้ดูแลคนไข้ ซึ่งต้องทำ�งานเป็นทีม โดยทุกคนต่างก็มีความสำ�คัญในการทำ�หน้าที่ของตน จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นไม่ได้ ทีมที่ดีจึง ต้องประกอบไปด้วยทีมงานที่ดีและมีการทำ�งานประสานกันได้ดีด้วย คนไข้จึงจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด จึงขอฝากไปถึงคุณหมอ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทเี่ พิง่ จบใหม่ๆว่าอย่าเกิดความ ทะนงตัว ไม่วา่ เราจะเรียนเก่งสักเพียงใด เมือ่ จบมาแล้วเราจะต้องให้ความสำ�คัญกับผูร้ ว่ มงานและ รุน่ พีๆ่ เนือ่ งจากงานของเรานัน้ ไม่สามารถทีจ่ ะทำ�ให้ส�ำ เร็จเพียงคนเดียวได้ จึงต้องมีมนุษยสัมพันธ์ ทีด่ ใี นการทำ�งานเป็นทีมเริม่ ด้วยการให้เกียรติผอู้ นื่ ก่อนและอย่าลืมคิดถึงคำ�ว่า “ใจเขา...ใจเรา” อยู่ เสมอ เราจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบความสำ�เร็จและเป็นที่รักของทุกคน

และ ผู้อ�ำ นวยการโรงแรมฯ ผู้อำ�นวยการ การท่อง ต่อจากหน้า 1 เที่ยวแห่งประเทศไทย สำ�นักงานอุดรธานี รวมทั้ง แหล่งข่าวต่างๆที่ได้ศึกษาดูงานเพื่อนำ�ไปเผยแพร่ นายโชติศริ ิ ดารายน นายกสมาคมสือ่ มวลชน ต่ อ สาธารณชนต่ อ ไปตามสื่ อ ของตนเองที่ มี อ ยู่ และนักประชาสัมพันธ์ เชียงราย และในฐานะ หลายรูปแบบทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่ในยุคดิจิทัลรวม บก.นสพ.“เชียงรายนิวส์” เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28- ทัง้ โซเชียลสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ทีป่ รากฏ 30 ม.ค.(63) ตนเองได้นำ�คณะสื่อมวลชนจังหวัด ในปัจจุบัน “ในขณะเดียวกันการนำ�เสนอของคณะสือ่ มวลชน เชียงรายแขนงต่างๆรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกับการท่อง ในครั ง ้ นีน้ อกจากจะนำ�เสนอในรูปแบบของข่าวแล้ว เที่ยวเดินทางไปที่ จังหวัดอุดรธานี จำ�นวน 21 คน เพื่อศึกษาดูงานและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ต่างก็บอกว่ายังจะมีการนำ�เสนอ รายงานข่าว รูปแบบ จังหวัด อีกทัง้ ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วข้อง สกูป๊ พิเศษต่างๆ ทัง้ ภาพนิง่ และเคลือ่ นไหวในโอกาส กับการท่องเที่ยวในฐานะสื่อมวลชนเพื่อนำ�ข้อมูล ต่อไปด้วยตามเวลาที่เหมาะสม เช่น เชียงรายนิวส์ ต่าง ๆ มาเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้ทราบต่อไป ในโอกาสต่อๆ ไปจะมีการเผยแพร่ในรูปของ ภาพ เนื่องจาก 2 จังหวัดดังกล่าวต่างมีทรัพยากรการ ข่าว สารคดีเชิงข่าว บทความ และอื่นๆในหลาย ท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลายและแตกต่างกัน ในครัง้ นีย้ งั ช่องทางทั้ง เฟซบุค๊ และเว็บไซต์ และ คลิป โปรด มี น.ส.กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ�ำ นวยการ ติดตามต่อไป” นายโชติศิริ กล่าว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำ�นักงานเชียงราย ต่อจากหน้า 1 เดินทางร่วมไปด้วยเพือ่ สร้างไมตรีแลกเปลีย่ นข้อมูล ต่างๆ กับ นางภาวนา ประจิตต์ ผู้อำ�นวยการ การ ร่วมมือเอกชน 9 แห่ง ทั้ง ธนาคาร บริษัท ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย สำ�นักงานอุดรธานี และ ห้างร้าน NGO เพือ่ ระดมทุนสร้าง ”ยักษ์ขาววัดฝุน่ ” นางบุหลัน ดวงวันทอง รองผูอ้ �ำ นวยการฯ ซึง่ ได้รบั เตือนภัยมอบให้ฟรีแก่ 50 โรงเรียน ตั้งเป้าให้ครบ การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งในทุกๆเรื่อง 124 ตำ�บล และอีก 1,751 หมู่บ้านทั่วเชียงรายทั้ง นายโชติศริ ิ กล่าวว่าทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ของงานนี้ คือ ประเทศเพื่อนบ้านด้วยในอนาคต ขณะนี้จัดตั้งเป็น คณะสือ่ มวลชนได้รบั ความอนุเคราะห์ในการเดินทาง สมาคมยักษ์ขาวพร้อมมีเว็บไซต์ yakkaw.com แล้ว ไปและกลับได้รับความอนุเคราะห์จาก สายการบิน เพือ่ ทำ�งานป้องกันและหลีกภัยอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ คน “เวียตเจ็ท” ที่มี โทนี่-อนันตชัย วัณณะพันธุ์ ฝ่าย เชียงรายและต่างจังหวัดมองทะลุถึงประเทศเพื่อน การตลาดเวียตเจ็ท และ มายด์-ภัสนันท์ หนูเนียม บ้านด้วย เชิญร่วมบริจาคสร้างกุศลครัง้ ใหญ่ดว้ ยกัน Marketing Content Editor and PR Executive ตัวแทนของ “เวียตเจ็ท” เดินทางร่วมไปด้วย เผย 6 ดัชนีคุณภาพ‘อากาศอันตราย’ ทั้งอำ�นวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานที่ ที่คนต้องรู้! ศึกษาดูงานตลอดทั้ง 2 วัน ซึ่งสร้างความประทับ ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การเตรียมการ ใจแก่คณะสื่อมวลชนเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามใน รับมือของส่วนราชการและเอกชนต่างๆในจังหวัด ปัจจุบันนี้ สายการบิน “เวียตเจ็ท” ได้เปิดบริการ เชียงรายเกี่ยวกับความร่วมมือในการป้องกันและ การบินเชื่อม 2 จังหวัด (เชียงราย-อุดร) 3 วันต่อ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน PM2.5 ของจังหวัด สัปดาห์ และจะเพิ่มเป็นทุกๆ วัน โดยจะเริ่มตั้งแต่ เชียงราย ในปี 2563 ซึ่งในขณะนี้บางอำ�เภอได้เกิด วันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ เป็นต้นไปแน่นอน เพือ่ รองรับ สภาวะอากาศดังกล่าวขึน้ บ้างแล้วตัง้ แต่ปลายเดือน ผูโ้ ดยสารให้เพียงพอต่อความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่าง ม.ค.ที่ผ่านมา จากดัชนีคุณภาพของอากาศ หรือค่า รวดเร็วเกินคาดหลังเปิดบินมาได้ราว 2-3 เดือน ดัชนีคณ ุ ภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) ใช้ เท่านั้น ปัจจุบันมีการบินเชื่อมในประเทศอยู่หลาย เป็นตัวแทนค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ แห่ง และ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ จะเพิ่มเที่ยว 6 ชนิด ได้แก่ PM2.5 ไมครอน, PM10 ไมครอน, บิน กทม.(สวรรณภูม)ิ -เชียงราย อีกเป็น 4 เทีย่ วบิน ก๊าซโอโซน, คาร์บอนมอนนอกไซต์, ไนโตรเจนนอก แล้ว จากเดิม 3 เที่ยวบิน เชิญใช้บริการได้ ไซต์, และซัลเฟอร์ไดออกไซต์ ส่วนทีม่ ปี ญ ั หามากทีส่ ดุ “ในขณะเดียวกันการเดินทางไปครัง้ นีเ้ รือ่ งทีพ่ กั ในปัจจุบันคือ PM2.5 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 และอาหารนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์และให้การ ต้อนรับเป็นกรณีพิเศษจาก ต๊อบ- พศิน มณีศรี ไมครอน (PM2.5) เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ ผอ.ฝ่ายปฏิบตั กิ าร โรงแรมบราวน์เฮ้าส์ โฮเทล หรือ เกิน 2.5 ไมครอน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้จากการ BROWN HOUSE Simply Isaan Way (โทร. เผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า กระบวนการอุตสาหกรรม 042-222668 หรือ www.brownhousehotel.com) และทั้งจากยานพาหนะ โดยฝุ่นละออง PM2.5 นี้ โดยโรงแรมนีเ้ ป็นทีน่ ยิ มชมชอบของนักท่องเทีย่ วมาก สามารถเล็ดลอดเข้าไปถึงถุงลมในปอดของมนุษย์ได้ เพราะมีสภาพแวดล้อมทีด่ แี ละอิงแอบกับธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ทำ�ให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และประยุกต์พร้อมอนุรกั ษ์วฒ ั นธรรมอีสานไว้ในหลาย การทำ�งานของปอดเสือ่ มประสิทธิภาพลง ทำ�ให้เกิด เรื่องอย่างกลมกลืน ผู้ที่ไปพักยังได้ความรู้อีกด้วย หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบ หืด รวมทั้งมะเร็ง ซึ่งบริหารโดยคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้น” นายโชติศิริ กล่าว ในปอด สมองเสื่อมและการเกิดโรคพากินสัน หาก นายกสมาคมสื่อมวลชนฯ เชียงราย กล่าว ได้รับในปริมาณมากหรือสะสมเป็นเวลานานตั้งแต่ ด้วยว่า ในการไปครั้งนี้คณะสื่อมวลชนทุกๆคนต่าง วัยเด็กจนวัยผู้ใหญ่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนัก มีความตื่นเต้นและประทับใจเป็นอย่างมาก และ แก่ประชาชนในเรื่องภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่ง ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ในการ แวดล้อม สำ�หรับดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI เก็บข้อมูลในด้านต่างๆของ จ.อุดรธานี รวมทั้ง ของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 สัมภาษณ์ฝ่ายการตลาดของสายการบิน เวียตเจ็ท -201 ขึน้ ไปจัดว่าอันตรายทีส่ ดุ และค่ามาตรฐานใน

ยักษ์ขาว

บรรยากาศทัว่ ไปของ PM 2.5 เฉลีย่ 24 ชัว่ โมงของ “สำ�หรับ จ.เชียงรายได้ด�ำ เนินการสำ�รวจ ประเทศไทยอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พื้นที่เสี่ยงจากจำ�นวน 14 อำ�เภอ 36 ตำ�บล และ ในขณะทีข่ อ้ แนะนำ�ขององค์การอนามัยโลก(WHO) ทำ�การออกประกาศรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ในปี 2563 โดยมีการประชาสัมพันธ์กอ่ น อยู่ที่ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เร็วขึ้น ด้วยการลงพื้นที่ชี้แจง สร้างความเข้าใจ ชร.จับมือทัพภาค 3 ใช้ 3 แผนเข้มทัง้ ปี ให้ แก่ผนู้ � ำ กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น และประชาชนในหมูบ่ า้ น ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงราย พร้อมทัง้ สำ�รวจจัดตัง้ เขตปลอดภัย( Safety Zone) นัน้ สำ�นักประชาสัมพันธ์จงั หวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ในการรองรับผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากภาวะหมอกควัน เมื่อวันที่ 5 พ.ย.’62 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ. และไฟป่า ซึง่ จะมีการจัดตัง้ ในส่วนของจังหวัดและ เชียงราย เป็นประธานร่วมประชุมกับ พล.ท. ฉลองชัย ในทุกอำ�เภอ รวมถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ชัยยะคำ� แม่ทพั ภาคที่ 3 ผอ.ศูนย์อ�ำ นวยการป้องกัน ประจำ�ตำ�บล นอกจากนี้ ยังได้รว่ มมือกับภาคเอกชน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคเหนือ จัดกิจกรรมวิง่ เพือ่ หารายได้เข้ากองทุน “เมืองไทยไร้ และกองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมอกควัน” เพือ่ การบริหารจัดการการแก้ไขปัญหา จ.เชียงราย เพือ่ รับทราบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย” ครั้งใหญ่เมื่อช่วงเดือน ก.พ. - พ.ค. ปี 62 ที่ผ่าน มา รวมทั้งวางแผนปฏิบัติการและการทำ�งานเพื่อ 3 มหา’ลัยในชร.-เอกชนสร้าง “ยักษ์ฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในปี 2563 วัดฝุ่น” สำ�หรับการประชุมดังกล่าวมีขอ้ สรุปแบ่งออกเป็น อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 3 ระยะ ได้แก่ 1.ระยะเตรียมความพร้อม (ต.ค.- ธ.ค. (62)ปีที่แล้ว ที่ห้องประชุมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 62) ทุกภาคส่วนร่วมกันกำ�หนดแผนปฏิบัติการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ผศ.ดร.ศรชัย เน้นลดข้อจำ�กัดในการปฏิบตั งิ านให้นอ้ ยลง และจัด มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร.เป็นประธานลงนาม กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักใน ความร่วมมือกับเครือข่ายโครงการจิตอาสาการผลิต การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟ เครื่องวัดฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อมอบให้ ร.ร.ใน ป่าให้กบั ประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง 2.ระยะปฏิบตั กิ าร พื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ (ม.ค.-เม.ย. 63) พร้อมมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ และเทคโนโลยี มร.ชร. กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงราย ควันใน จ.เชียงราย เพื่ออำ�นวยการปฏิบัติงานและ ประสานงานกับทุกภาคส่วน ให้ได้รบั ข้อมูลในทิศทาง (มทร.ล้านนา เชียงราย), สภาอุตสาหกรรม, หอการค้า เดียวกัน และ 3.ระยะฟื้นฟู ( พ.ค.-ก.ย. 63) สรุป จังหวัดเชียงราย และ ชมรมธนาคารเชียงราย และ ผลการปฏิบตั งิ านป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ องค์ตา่ งๆ รวม 9 แห่ง เพือ่ ผลิตเครือ่ งมือทีเ่ รียกว่า หมอกควันทีม่ า และมอบรางวัลให้กบั อำ�เภอทีม่ กี าร “ยักษ์ขาววัดฝุน่ ” ในวันดังกล่าวมีตวั แทนร่วมลงนาม อีก 8 หน่วยงาน ดังนี้ นายธนากร สร้อยสุวรรณ บริหารจัดการไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผช.อธิการฯ มทร.ล้านนา เชียงราย นายฉัตรชัย ประชุมทางไกลสแกน 9 จ.ภาคเหนือ พัฒนานุภาพ ปธ.สภาอุตสาหกรรมเชียงราย ดร. ป้องภัย อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าเชียงราย นาย ต่อมา วันที่ 6 เดือนเดียวกันนี้ ว่าที่ ร้อยตรี สมชาย อนุภาพวิเศษกุล ประธานชมรมธนาคาร ณรงค์ โรจนโสทร รองผวจ.เชียงราย เป็นประธาน เชียงราย นายไกรพิชิต เมืองวงษ์ ประธานกลุ่มจิต ในการประชุม War room ที่สำ�นักงานป้องกัน อาสาวิจยั และพัฒนาพลังงานเพือ่ การจัดการภัยพิบตั ิ และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย โดยมี นายธนพล เขียวละม้าย ผจก.แผนงานลดความ พ.อ.สิงหนาท โลสุยะ รองเสนาธิการมณฑลทหาร เสี่ยงภัยพิบัติ องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล บกที่ 37 พ.อ.ปรัษฐา ครามะคำ� หัวหน้ากลุ่มงาน ประเทศไทย ดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวฒ ั น์ ผอ.ศูนย์วจิ ยั กิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ตำ�รวจ และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และ นายมงคลชัย ภูธรจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าทีจ่ ากทีท่ �ำ การปกครอง จั ง หวั ด เชี ย งราย สาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งราย ดวงแสงทอง หัวหน้าโครงการ “ยักษ์ขาว วัดฝุ่น” สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย เชียงราย ในวันดังกล่าวยังมีกลุ่ม “เสือไฟ” ซึ่งเป็น สำ�นักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จ.ชียงราย เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารป้องกันไฟป่าจากสำ�นักงานป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับ จ.เชียงราย มาร่วมด้วยหลายคน นายมงคลชัย กล่าวว่า ตนเองเป็นคน มอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน จาก พ.อ.กฤติพันธะสา เลขานุการกอง เชียงราย เคยมีประสบการณ์เรื่องไฟป่ามาแล้วเมื่อ บัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ปี’39 มันมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจทุกๆ ด้าน ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 และรับทราบแผนการ มาแล้วและวันนีเ้ ราไม่ตอ้ งการ “ฮีโร่” ในการดับไฟ ปฏิบตั งิ านของ 9 จังหวัดภาคเหนือ ด้วยการประชุม อีกแล้ว ก่อนหน้านี้ประชาชนยังไม่ทราบว่า มันมี ทางไกล(Teleconference) ผ่านจอภาพ (VTC) พิษภัยขนาดไหนและสภาพอากาศทีมีค่าฝุ่นละออง ตลอดเดือน พ.ย. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง จันทร์ และ PM 2.5 เป็นอย่างไรจะมีผลกระทบกับเด็กในครรภ์ พุธของสัปดาห์ เพื่อรับทราบสถานการณ์ไฟป่าและ หรือไม่ในอนาคต ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจะ หมอกควันในพื้นที่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการ ต้องออกมาช่วยกันเราสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ร่วม ไปมากเมื่อปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยว สายการบิน กับ 9 จังหวัดในภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงราย ต่างๆ ยกเลิก ครัง้ นีเ้ รามีนกั วิชาการ 6 คนทีไ่ ด้มจี ติ เชียงใหม่ พะเยา ตาก น่าน ลำ�พูน แม่ฮ่องสอน อาสาช่วยสร้างเครือ่ งวัดฝุน่ ทีเ่ ราเรียกว่า “ยักษ์ขาว วัดฝุ่น” ประกอบด้วย ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์จาก ลำ�ปาง และ จังหวัดแพร่

พิธีทำ�บุญ เนื่องในการเปิด

“ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์”

นายแพทย์ไชยเวทย์ ธนไพศาล ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดพิธี ทำ�บุญ เนื่องในการเปิด “ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์” โดย มี นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี และมี ทันตแพทย์หญิง ดวงเดือน วีระฤทธิพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชา นุเคราะห์ รายงานถึงความเป็นมา ซึ่งอาคารหลังนี้ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2541 โดยความร่วมแรง ร่วมใจของคณะผู้บริหาร และทีมทันตบุคลากรเชียงรายในขณะนั้น นำ�โดยนายแพทย์ศุภชัย สาย ศร สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยทีมทันตแพทย์บุคลากร ได้ให้การดูแลสุขภาพช่องปากแก่ชาว เชียงรายนับแต่นั้นมา และในปัจจุบันทางสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้มอบพื้นที่ให้ แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อสานต่อและพัฒนาระบบบริการทางทันตกรรม ให้ สอดคล้องตามบริบทและยุคสมัย โดยภายใต้การนำ�ของ นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อ�ำ นวยการโรงพยาบาล และคณะ ผู้บริหารของโรงพยาบาลในปัจจุบัน มีนโยบายให้ปรับปรุงอาคารและพัฒนาสู่ความ เชี่ยวชาญทาง ทันตกรรมเฉพาะทางหลากหลายสาขา รองรับการเข้าถึงบริการ เพื่อชาวเชียงรายที่ต้องการความ เป็นเลิศและทันสมัย แบบองค์รวม ครบวงจร ซึ่งจะเปิดอาคารแห่งนี้ ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ อาคาร “ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์” แห่งนี้ตั้งอยู่บน ถนนธนาลัย ตรงข้ามสวนตุงและโคมนครเชียงราย ซึ่งการเดินทางและติดต่อ จะสามารถอำ�นวย ความสะดวกให้แก่ ผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น 3 มหาวิทยาลัยในเชียงราย และองค์กรเอกชน ประกอบด้วย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน, ผศ.ดร.มีชยั เทพนุรตั น์, ผศ.ปริญญา สาเพชร, ผศ.ดร.ฟ้ารุง่ สุรนิ า บุญทิศ จาก มร.ชร., ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล จากมทร.ล้านนา เชียงราย, อ.วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล รักษาการแทน ผอ.ศูนย์บริการสารสนเทศ จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง (มฟล.) ในชุดแรกจะมอบให้ ตามโรงเรียนต่างๆก่อนจำ�นวน 50 เครือ่ ง และวันนี้ จะมอบให้ โรงเรียนบ้านผาเดื่อ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้ หลวง ไปใช้กอ่ น โดยมี นายภานุวฒ ั น์ นะที ผอ. เป็นผู้รับมอบพร้อมครูและกับนักเรียนที่มาใน วันนี ้ “นอกจากจะมอบให้โรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับ ผลกระทบเป็นการเร่งด่วนแล้ว คณะทำ�งานยังมี โครงการจะมอบให้ทุกๆ ตำ�บลในเชียงราย 124 ตำ�บล และหมู่บ้านอีก 1,751 หมู่บ้านอีก และจัง หวัดอื่นๆ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านด้วยในอนาคต ขอเชิญผู้มีจิตกุศลบริจาคสมทบทุนได้ทุกวัน” นาย มงคลชัย กล่าว ด้าน ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง กล่าวว่า การทำ�งานครั้ง นี้ก็จะร่วมมือกับกลุ่ม Chiangrai Fights Smog (CFS) ทีจ่ ะมีการจัดกิจกรรมเพือ่ รณรงค์การป้องกัน ไฟป่าและหมอกควันซึ่งคาดว่ามันจะกลับมาอีกใน ต้นปีหน้า 2563 นี้ “ชื่อของ “ยักษ์ขาว” ที่ว่านี้เป็นชื่อที่ล้อกับ “ยักษ์เขียว” จาก จ.ขอนแก่นที่เขานำ�มาช่วยเรา เมื่อปีที่ผ่านมา แต่ทำ�หน้าที่คนละอย่าง คือ “ยักษ์ เขียว” จะทำ�หน้าทีก่ รองฝุน่ PM 2.5 ให้สะอาดแล้ว กระจายไปรัศมีกว่ากิโลเมตรเพื่อบริการประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ ส่วน “ยักษ์ขาววัดฝุ่น” นี้จะทำ� หน้าทีเ่ ตือนภัยส่งข้อมูลให้ยกั ษ์เขียวทราบเพือ่ ทำ�งาน บริการดังกล่าว ซึง่ จะต้องประสานข้อมูลกันในลักษณะ เรียลไทม์ หรือเวลาจริงๆ ในขณะนัน้ เชือ่ ว่าการทำ�งาน ครัง้ นีเ้ ป็นการทำ�งานเชิงรุกเพือ่ ให้สงั คมได้เกิดความ ตระหนักและร่วมมือกันในหลายภาคส่วน และขณะ นี้จากการรวมกลุ่มของภาครัฐและเอกชนดังกล่าว ได้จัดตั้งเป็น “สมาคมยักษ์ขาว” แล้ว พร้อมโลโก้ และเว็บไซต์ของสมาคมฯคือ https://yakkaw.com/ จึงขอเชิญทุกคนเข้าไปติดตามเพือ่ ทราบข้อมูลต่างๆที่ น่าสนใจและมีการนำ�เสนอชวนติดตามและได้ความ รู้ด้วย ผู้มีจิตกุศลสามารถร่วมบริจาคในการสร้าง ยักษ์ขาววัดฝุ่นได้ที่ ธ.กสิกรไทย สาขา 5 แยกพ่อ ขุนฯ 062-8-46998-9 (สมาคมยักษ์ขาว)” ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง กล่าว ด้าน ผศ.ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน หนึง่ ในทีมผลิต

ยักษ์ขาว กล่าวว่า “ยักษ์ขาววัดฝุ่น” มีชื่อเป็นฝรั่ง ว่า PM2.5 Dust detector จากความร่วมมือของ ภาคเอกชน ผ่านสมาคมยักษ์ขาวและ Chiang Rai Fight Smog และภาครัฐและ 3 มหาวิทยาลัยใน เชียงราย สำ�หรับการเชือ่ มต่อเข้ากับ Wi-Fi access point นั้นจะใช้มือถือเป็นตัวตั้งค่า การอ่านค่าบน หน้าเครือ่ งก็สามารถมองเห็นได้ชดั เจน และสามารถ เปรียบเทียบบนแถบสีที่บ่งบอกถึงความอันตรายได้ ทันที เช่น ที่หน้าเครื่องอ่านได้ 23 ug/m^3 ซึ่ง อยู่ในแถบสีเหลือง “Moderate” คือ ยังยอมรับได้ แต่ต้องเริ่มเฝ้าระวังคุณภาพอากาศต่อไป

เชียงราย-เมียนมาสร้างแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน

ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่า เมือ่ วันที่ 24 ม.ค.’63 นาย วรวุธ ศิลปะอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม เดิ น ทางมาตรวจราชการที่ เชียงรายและ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าและจัดทำ� “แนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ไทย- เมียนมา” ที่บริเวณ ดอยช้างมูบ อ.แม่สาย เชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย, นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิ บ ดี ก รมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช , พล.ต.สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ. มณฑลทหารบกที่ 37, นายสมศักดิ์ คณาคำ� นายอำ�เภอแม่สาย รวม ทั้งผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วย งานจากภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งไทย และ เมียนมา ร่วม 1,000 คน เข้าร่วมโครงการในครั้ง นีด้ ว้ ย เพือ่ ทบทวนและส่งเสริมความร่วมมือในการ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในระดับท้องถิ่น กับประเทศเพื่อนบ้าน ในระดับท้องถิ่นและระดับ ภูมิภาคซึ่งร่วมมือมาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา เพื่อ ป้องกันไฟป่าและหมอกควันข้ามประเทศ ตามเขต แนวชายแดนของไทยและเมียนมาซึง่ มีเขตติดต่อกัน ทางบก ยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ในเขตพืน้ ที่ 3 อำ�เภอ ได้แก่ อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เชียงแสน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ทัง้ นีเ้ พือ่ ร่วมมือกันป้องกันไฟ ป่าและหมอกควันให้มปี ระสิทธิภาพมากกว่าทุกครัง้ ที่ ผ่านมา เนือ่ งจากปัจจุบนั เริม่ ทวีความรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ จึงต้องหาทางให้การทำ�งานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ กว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอำ�เภอแม่สายและ เมืองท่าขีเ้ หล็ก (ชายแดนไทย-เมียนมา) จะมีปญ ั หา หนักที่สุดโดยมีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานทุกๆ ปี


หน้า

12

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0539

ดอกเก๊กฮวยทองคำ�แห่งดอยสะโง๊ะ จังหวัดเชียงราย

ภาพ 1 ลุงน้อย (ไม่ทราบนามสกุล) มอบต้นกล้าเก๊กฮวยสีเหลืองให้กับตัวแทนมูลนิธิ โครงการหลวงสะโง๊ะฯ จังหวัดเชียงราย ศูนย์พฒ ั นาโครงการหลวงสะโง๊ะจัดตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2522 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริม ภาพ 2 โรงอบแห้งที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ อาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ประกอบไปด้วยเกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่าอีก้อและ (บันทึกภาพที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ วันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) ไทยใหญ่ที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบจำ�นวน 5 หมู่บ้านรวม 250 ครอบครัวประชากร 1,200 คน เพื่อลดปัญหาทางด้านยาเสพติดสร้างความมั่นคงให้กบั หมู่บา้ นชายแดนไทย-ลาวและ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำ�เนินโครงการวิจัย การพัฒนากระบวนการอบแห้งของศูนย์พัฒนาโครงการ ไทย-พม่า แต่พนื้ ทีข่ องดอยสะโง๊ะมีขอ้ จำ�กัดทีใ่ นด้านภูมศิ าสตร์ของศูนย์พฒ ั นาโครงการหลวงสะ หลวงสะโง๊ะ และสนับสนุนทุนวิจัย (รหัสโครงการ PRP5605020750) เพื่อพัฒนาเครื่องอบ โง๊ะอยู่ในพื้นที่ต่ำ�หรือสูงกว่าระดับน้ำ�ทะเลเพียง 500 เมตร จึงไม่เหมาะสำ�หรับการเพาะปลูก แห้งจำ�นวน 4 เครื่อง และปรับปรุงโรงอบแห้งให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อใช้ ผลไม้เมืองหนาว ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ ในการศึกษาวิจัยปัจจัยของการอบแห้งที่มีผลต่อคุณภาพของดอกเก๊กฮวย และมีวัตถุประสงค์ใน รัชกาลที่ 9 ทรงได้ด�ำ ริให้ศนู ย์พฒ ั นาโครงการหลวงสะโง๊ะส่งเสริมพืชทางเลือก เช่น พืชสมุนไพร การส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร ผลการดำ�เนินโครงการวิจยั พบว่า สามารถได้สภาวะทีเ่ หมาะสมใน สำ�หรับการเพาะปลูกและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร โดยเริ่มต้น ศูนย์สะโง๊ะฯ โดยปี พ.ศ. 2552 การอบแห้งดอกเก๊กฮวย ดอกคาร์โมมายล์ หญ้าหวาน และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ส่งผลให้เกิด ลุงน้อย (ไม่ทราบนามสกุล) ได้น�ำ ต้นดอกเก๊กฮวยเหลืองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมอบให้ศนู ย์ ผลกำ�ไร และสามารถเพิ่มราคารับซื้อดอกเก๊กฮวยเป็น 30 บาทต่อกิโลกรัม กระตุ้นให้เกิดความ สะโง๊ะฯ เพือ่ ขยายพันธ์และนำ�ไปส่งเสริมอาชีพให้กบั เกษตรกร ในช่วงเริม่ ต้นมีเกษตรกรสนใจเข้า สนใจจากเกษตรกร โดยภายหลังทีเ่ สร็จสิน้ โครงการในระยะที่ 1 แล้วพบว่ามีเกษตรกรเพิม่ ขึน้ เป็น ร่วมปลูกเก๊กฮวยจำ�นวน 10 ครอบครัว ใช้พื้นที่จำ�นวน 2 ไร่ และนำ�ดอกเก๊กฮวยสดส่งขายให้ 27 ครอบครัว และเพิ่มขึ้นทุกปีจนปี พ.ศ. 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมปลูกดอกเก๊กฮวยจำ�นวน ศูนย์สะโง๊ะฯ ในราคา 10 บาทต่อกิโลกรัม และดอกเก๊กฮวยสดขนไปอบแห้งที่จังหวัดเชียงใหม่ 104 ครอบครัว มีพื้นที่ในการเพาะปลูกเก๊กฮวยเพิ่มขึ้นเป็น 30 ไร่ และมีกำ�ลังการอบแห้งเต็ม เกิดข้อจำ�กัดและดอกเก๊กฮวยเสียหายจากการขนส่ง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทางศูนย์พัฒนา ที่ 410 กิโลกรัมสดส่งผลให้เกิดการผลผลิตเสียหายจากการอบแห้งไม่ทนั อีกครัง้ ดังนัน้ สำ�นักงาน ภาพ 3 โรงอบแห้งที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะฯ หลังดำ�เนินโครงการ โครงการหลวงสะโง๊ะฯ ได้ใช้วิธีการตากแดดแต่เกิดปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อรา และเมื่อลอง วิจัยเพื่อการเกษตร (องค์การมหาชน) จึงได้ลงพื้นที่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2561 เพื่อวิเคราะห์โจทย์ (บันทึกภาพที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562) สร้างเครื่องอบแห้งก็มีประสิทธิภาพต่ำ�เกิดของเสียมากกว่า 70 % และโรงอบแห้งมีสภาพเก่า วิจยั พบว่าปัจจุบนั ศูนย์พฒ ั นาโครงการหลวงสะโง๊ะส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกเก๊กฮวย และมี มาก ทำ�ให้การดำ�เนินกิจการในการอบแห้งพืชสมุนไพรไม่ประสบความสำ�เร็จ และขาดทุนปีละ ปริมาณดอกเก๊กฮวยที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวมาจำ�หน่ายให้กับศูนย์มากกว่า 2,000 กิโลกรัมสดต่อวัน 40,000-60,000 บาท จากปัญหาดังกล่าวส่งผล ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 สำ�นักงานคณะกรรมการ ส่งผลกระทบต่อการอบแห้ง และเกิดการเสียหายจากการอบแห้งไม่ทัน วิจัยแห่งชาติ หรือ วช. และสำ�นักงานวิจัยเพื่อการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ส่ง ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานวิจัยเพื่อการเกษตร (องค์การมหาชน) ทีมวิจัยเข้าลงพื้นที่เพื่อวิเคระห์โครงงานวิจัยตามกรอบงานวิจัย และแนวทางการพัฒนาโจทย์ คนปัจจุบันมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เร่ง วิจัยพื้นที่สูงสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ จังหวัด ดำ�เนินโครงการวิจัย การพัฒนากระบวนการอบแห้งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ระยะ เชียงราย พบว่าจำ�เป็นต้องพัฒนากระบวนการอบแห้ง และปรับปรุงโรงอบแห้งอย่างเร่งด่วน ที่ 2 และสนับสนุนทุนวิจัย (เลขที่สัญญา CRP6205012320) โดยนำ�เทคโนโลยีการอบแห้งแบบ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอําไพ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานวิจัยเพื่อการเกษตร multi stage drying และสร้างเครื่องอบแห้งต้นแบบมาติดตั้งที่ศูนย์สะโง๊ะฯ เพื่อใช้ในการอบ (องค์การมหาชน) ในขณะนั้นได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ จาก แห้งดอกเก๊กฮวย จากผลการศึกษาพบว่าเครื่องอบแห้งเทคโนโลยีการ multi stage drying นั้น สามารถลดเวลาในการอบแห้ง ลดการใช้พลังงาน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเครื่องอบ แห้งในระยะที่ 1 ส่งผลให้ศูนย์สะโง๊ะฯ จังหวัด เชียงราย โดยสามารถอบแห้งดอกเก๊กฮวยได้มาก ถึงวันละ 1,570 กิโลกรัม ส่งผลให้ทางมูลนิธิ โครงการหลวงเพิ่มราคารับซื้อดอกเก๊กฮวยเป็น 47 บาทต่อกิโลกรัม และมีเกษตรกรเข้าร่วม 150 ภาพ 4 ทุ่งดอกเก๊กฮวยในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะฯ ครอบครัว และขยายพื้นที่เพิ่มเป็น 42 ไร่ และ เมื่อรวมกับเกษตรกรผู้ปลูกคาร์โมมายล์ หญ้าหวาน และพืชสมุนไพรอื่นๆ แล้วส่งผลให้เกิดรายได้กับเกษตรกรรวม 250 ครอบครัว ปัจจุบันดอยสะโง๊ะฯ เป็นแหล่งที่ปลูกดอกเก๊กฮวยสีเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และเกิดรายได้ให้กับเกษตรกรโดยตรงมากกว่าไร่ละ 120,000-150,000 บาท และในปีนี้มีเกษตรกรชนินทร์ วงศ์เรือน มีรายได้จากการจำ�หน่ายดอกเก๊กฮวยสดให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะฯ จำ�นวน 270,000 บาท ใช้พื้นที่เพียง 3 ไร่ ดังนั้นดอกเก๊กฮวยจึงเปรียบเสมือนทองคำ�แห่งดอยสะโง๊ะฯ และเมื่อนำ�ไปอบแห้งก็ได้ชาดอกเก๊กฮวย ที่มีกลิ่นหอม และมีสารสารฟาลาโวนอยด์ที่สารต้านการเกิดมะเร็ง และชาเก็กฮวยอบแห้งสามารถนำ�ไปจำ�หน่ายในราคากิโลกรัมละ 800-1,200 บาทต่อกิโลกรัมแห้ง สร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชาเก๊กฮวยอบแห้ง รวมกับชาดอกไม้สมุนไพรชนิดอื่นๆ สร้างมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาทต่อปี นับ ว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเกษตรรากหญ้า ที่ไม่สามารถทำ�เกษตรแปลงใหญ่ ได้มีโอกาสสร้างรายได้ สามารถวิจัยเพื่อแก้ปัญหา ความเหลื่อมล้ำ�ของพื้นที่สูงสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จากความสำ�เร็จที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินโครงการวิจัยทั้ง 2 ระยะ ส่งผลให้หน่วยงานเล็ง เห็นความสำ�คัญ และอนุมัติในการสร้างอาคารโรงงานอบแห้งที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้วยงบประจำ�จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.2563 สนับสนุน สการสร้างความปลอดภัย และความมั่นคงด้านอาหารในจังหวัดเชียงรายหนุนวิถีไทยสู่เมือง ชา-กาแฟ ร่วมสมัยสร้างเศรษฐกิจชุมชน กิตติกรรมประกาศ คณะผู้วิจัยของขอบคุณเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่ให้อนุญาตเผยแพร่ข้อมูล จากโครงการวิจัย เลขที่สัญญา CRP6205012320

(ก) ภาพ 5 ดอกเก๊กฮวยในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะฯ

(ข)


หน้า 13

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0539

พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 140 วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวิชชุดา ไตรธรรม ทิพยประกันภัย จัดโครงการพลังบุญ ทิพยร่วมสร้าง ครัง้ ที่ 140 นำ�หน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรม เข้ากราบนมัสการ พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) พร้อมถวาย จตุปัจจัย ไทยธรรม นอกจากนี้ยังได้ถวายภัตตาหารเพล (อาหารเจ) แด่พระภิกษุและสามเณร จำ�นวน 100 รูป เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) กรุงเทพฯ

จังหวัดเชียงรายจัดประกวดโคเนือ้ “โคบาลล้านนาครัง้ ที่ 2” สร้างการรับรูเ้ พิม่ ช่อง ทางจำ�หน่ายให้กับเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดเชียงราย นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประกวดโคเนื้อ “โคบานล้านนา ครั้งที่ 2” ที่บริเวณลาน สนาม มุมถนนสี่แยกแม่กรณ์ ถนนพหลโยธิน ตำ�บลสันทราย อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี เครือข่ายโคเนื้อล้านนา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงราย สำ�นักงานปศุสัตว์ ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์โคเนื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัด เชียงรายทั้ง 18 อำ�เภอและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อ กระตุ้นการพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การผลิต ตลอดจนเพิ่มช่อง ทางการจำ�หน่ายสินค้าให้กับเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดเชียงราย

เฮงลิสซิง่ ออกแคมเปญ สินเชือ่ ดอกเบีย้ พิเศษ 0.54% ต่อเดือน ส่งสุขต้อนรับ ปีใหม่ แฮปปี้ทั่วไทย บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำ�กัด ผู้นำ�บริการด้านสินเชื่อ จัดแคมเปญ “เฮง ลิสซิ่ง ส่งสุขต้อนรับปีใหม่ แฮปปี้ทั่วไทย” ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ�สุด 0.54 % ต่อเดือน โดยให้ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนสบาย นานสูงสุดได้ถึง 84 งวด เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล แก่ทมี งานของ สมาคมศิรกิ รณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย นายระพี พรึงลำ�ภู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำ�กัด นำ�คณะ เข้าทำ�การอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ เจ้าคุณพระไพศาลประชาทร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เตรียมของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2563 ให้แก่ลูกค้า มอบโปรโมชั่น “วิ” พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส แห่งวัดห้วยปลากั้ง ดอกเบีย้ พิเศษ สำ�หรับผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ เฮงลิสซิง่ เปลีย่ นรถเป็นเงิน และสินเชือ่ รถมือสอง เฮงลิสซิ่ง ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ต่ำ�สุด 0.54% ต่อปี ระยะเวลาผ่อน ชำ�ระสูงสุดได้ถงึ 84 งวด เพิม่ ความยืดหยุน่ ให้ลกู ค้าเลือกผ่อนชำ�ระตามความสามารถได้ สบายมากยิ่งขึ้น ให้วงเงินอนุมัติสูงถึง 90% ของราคาประเมินรถ แก่ผู้ประกอบอาชีพ ทุกอาชีพ ที่ไม่จ�ำ เป็นต้องมีรายได้ประจำ� โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำ�ประกัน (เงื่อนไขเป็นไปตาม ที่บริษัทฯ กำ�หนด) ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษในครั้งนี้ จะมีส่วน ช่วยสนับสนุนให้ประชาชน ที่ต้องการลดภาระต้นทุนทางการเงิน หรือเพิ่มสภาพคล่อง ได้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น โดยตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563

บริษทั ถุงสตังค์ กรุป๊ จัดโครงการ “English We Like” ปีที่ 12 เพิม่ พูนความ รูเ้ กีย่ วกับภาษาอังกฤษ สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติวเพือ่ สอบเข้ามหาวิทยาลัย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ “English We Like” ปีที่ 12 เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ที่โรงเรียนแม่สาย ประสิทธิศ์ าสตร์ ตำ�บลเวียงพางคำ� อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายปราโมทย์ นพวงค์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์จำ�นวน 370 คน และจากโรงเรียนบ้านถ้ำ�วิทยาคม จำ�นวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม

บางกอกแอร์เวย์ส เสิร์ฟขนมมงคล “ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วเหลืองไข่เค็ม” ฉลอง เทศกาลตรุษจีนปี 2563 บริษัทการบินกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หรือสายการบินบาง กอกแอร์เวย์ส ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปี 2563 โดยเสิร์ฟขนมมงคล “ขนมเปี๊ยะ ไส้ถั่วเหลืองไข่เค็ม” ให้แก่ผู้โดยสารของสายการบินฯ ในเที่ยวบินขาเข้าและขาออกจาก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ทั้งเส้นทางบินภายในเประเทศและระหว่างประเทศ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 (ยกเว้นเที่ยวบินภายในประเทศที่ออกจาก สมุย ภูเก็ต เชียงใหม่ และเที่ยวบิน PG706 (ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ) และเที่ยวบิน PG938 (พนมเปญกรุงเทพฯ)

พ.อ.ยุธิส พันธ์ทวี ผบ.นพค.35 สนภ.3 นทพ. ดำ�เนินการตรวจความพร้อมของกำ�ลังพล ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ รถบรรทุกน้� ำ ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ ประสบปัญหาภัยแล้งในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบจังหวัดเชียงราย ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกองบัญชาการกองทัพไทย เนือ่ งจากประเทศไทยกำ�ลังเริม่ ประสบกับปัญหาภัยแล้งในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ฝนทิ้งช่วงและยังพบว่ามีปริมาณน้�ำ กักเก็บในเขื่อนต่างๆทั่วประเทศมีปริมาณน้อย/ต่�ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ณ บก.นพค.35 สนภ.3 นทพ. บ้านเหล่าเจริญเมือง ม.12 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

พล.ต.ท.ชัยพร พานิชอัตรา จเรตํารวจ (สบ. 8) พร้อมคณะ ได้มาตรวจราชการ และประชุมชี้แจงแนวทางการ ปฏิบัติ ราชการการทำ�งาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ สูงสุด ของข้าราชการตำ�รวจประจำ�ปี 2563 พร้อมกันนั้นท่านได้กรุณาให้การแนะนำ� ในการให้บริการประชาชน ณ จุด One Stop Service ของ สภ.เมืองเชียงราย โดยมี พ.ต.อ. กิตติพงษ์ สุขวัฒนพันธ์ ผู้กำ�กับการ สภ.เมืองเชียงราย และ คณะกรรมการ กต. ตร. ภาคประชาชน ของสภ.เมืองเชียงราย ให้การต้อนรับ ที่ สภ.เมืองเชียงราย

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน 13 แห่ง ร่วมกับศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการงานประจำ�ปีพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ สนามบินเก่า เชิญชมนิทรรศการการแนะแนวอาชีพการแสดง สอน108 อาชีพและระยะสั้นฟรี และ จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา

สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณะภัย โดย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมฯ นายชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ อาสาสมัครฯ ร่วมกันจัด “การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สมาคมศิรกิ รณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย” โดยได้รบั เกียรติจาก นายอรุณ ปินตา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสีป้อ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท เพื่อให้อาสาสมัครทุกนายได้ตระหนักและเห็นความสำ�คัญของการเป็นอาสาสมัคร เพื่อให้มีความพร้อมใน การออกช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน และเพื่อเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติ ให้แก่อาสาสมัคร ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน


หน้า

14

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0539

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ ขับเคลื่อน ทสม.ล้านนา เชียงราย

นายสมศักดิ์ คณาคำ� นายอำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร ณ วัดพระธาตุดอยเวา อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยราชการ และ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งหน่วยราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ร่วมตักบาตรสองแผ่นดินไทย-เมียนมา พระสงฆ์กว่าสองร้อยรูปเดินบิณฑบาตจากวัดพระธาตุดอยเวา และข้ามสะพาน ไปวงเวียนจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา กลับมายังประเทศไทยจนถึงหน้ามูลนิธิกวงเม็งแม่สาย

คณะกรรมการนโนบายบริหารจัดการถ้ำ�แห่งชาติ ประชุมพร้อมลงนามความร่วมมือ ของอุทยานแห่งชาติถ้ำ�หลวง – ขุนน้ำ�นางนอน (เตรียมการ) อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563. เวลา 09.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย ได้มอบหน้าที่ ให้กบั นางภัทราวดี สุทธิธนะกูล นายอำ�เภอพาน เปิดโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อน ทสม. ล้านนา อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมี นางสาวอุมา ศรีสุข ผู้อำ�นวยการกองอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วม ณ อุทยานแห่งชาติ ดอยหลวงตำ�บลแม่เย็น อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยาน แห่งชาติดอยหลวง กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพือ่ เสริมสร้างและสนับสนุนการดำ�เนินงาน ของเครือข่าย ทสม.ชรทั้ง 18 อำ�เภอจังหวัดเชียงราย ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าลดหมอกควันต้นทาง รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่าย ทสม. เป็นเครือข่ายอาสา สมัครภาคประชาชนที่ทำ�งานในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของ ตนเอง ซึ่งเป็นเครือข่ายหลัก ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน มีสมาชิก เครือข่าย กว่า 2 แสนคน (232095 คน) ทั้งประเทศ และในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีจำ�นวนสมาชิก เครือข่าย ทสม. 3 พันห้าร้อยกว่าคน (3,527) คน ในพื้นที่ 18 อำ�เภอ ร่วม 80 คน ซึ่งกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายและ แนวทางในการพัฒนาเครือข่าย ทสม. ได้แก่ 1. ส่งเสริมและขยายเครือข่ายสมาชิก ทสม. ให้ครบทุกตำ�บล จนถึงครบทุกหมู่บ้าน 2. พัฒนาศักยภาพ ทสม. มีความพร้อมในการทำ�งานและมีความเข้าใจในบทบาทของการเป็น อาสาสมัครที่ทำ�งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 3. ส่งเสริมให้เครือข่าย ทสม. เป็นกลไกในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนภารกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีห่ ลากหลายโดยทำ�หน้าทีเ่ ป็น “โซ่ขอ้ กลาง” เมื่อสารนโยบายสร้างความเข้าใจในชุมชนและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน 4. ส่งเสริมให้ ทสม. เป็นผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะประเด็น จัดการขยะคันที่ตันทางลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม 5. ส่งเสริมให้ ทสม. สมัครเข้าร่วมเป็น จิตอาสาพระราชทานสนองพระบรมราโชบายพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างสุขให้ปวงประชา การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำ�คัญคือ เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการดำ�เนินงาน ของ เครือข่าย ทสม. จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนากลไกความร่วมมือให้ ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกลไกสำ�คัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน รวมถึงส่งเสริมให้ ทสม. เป็นจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำ�งานในจังหวัดในการน้อมนำ�ศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืนผูเ้ ข้าร่วมการประชุมในครัง้ นีม้ ที งั้ สิน้ 8 คน อัน ประกอบไปด้วย ประธานและผู้แทน เครือข่าย ทสม. จากพื้นที่18 อำ�เภอ จังหวัดเชียงรายหน่วย งานภาครัฐ ผู้นำ�ท้องถิ่น ท้องที่ และองค์กรพัฒนาเอกชน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้�ำ แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ที่อุทยานแห่งชาติถ�้ำ หลวง – ขุนน้ำ�นางนอน (เตรียมการ) อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำ�แห่งชาติ ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะ กรรมการการประชุมในครั้งนี้ด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ถ้ำ�ในประเทศไทย มีมากกว่า 5,000 ถ้� ำ สามารถระบุตำ�แหน่งได้ประมาณ 2,600 แห่ง ถ้ำ�เป็น ทรัพยากรธรรมชาติที่ส�ำ คัญเพื่อการท่องเที่ยว ผจญภัย ศึกษาวิจัย แต่มีความเปราะบางของระบบนิเวศ ถ้�ำ อยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของภาคส่วนต่างๆ อีกทั้ง ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ถ้ำ� และไม่มีองค์กรใดรับผิดชอบในการบริหารจัดการถ้�ำ ในภาพรวม นอกจากนี้ ถ้�ำ และสิง่ มีชวี ติ ทีส่ �ำ คัญของโลกภายในถ้�ำ ยังได้รบั การคุกคามทัง้ โดยภัยทางธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ และประเทศไทยยังไม่มมี าตรฐานในการบริหารจัดการถ้�ำ อย่างบูรณาการ ทำ�ให้ ถ้ำ�จำ�นวนมากได้รับความเสียหายเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว และเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรภายในถ้� ำ อีกทั้ง การขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับถ้� ำ ทำ�ให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวในถ้ำ�นับ ตั้งแต่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้�ำ แห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน หน่วย งานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ เพื่อกำ�หนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางการใช้ประโยชน์ และแนวทางในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น และบูรณาการการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวถ้�ำ โดยมีความเชื่อมโยงกับการ พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น “การบริหารจัดการถ้�ำ เป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทย ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณีเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง” คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้�ำ แห่งชาติ กำ�หนดข้อปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครองถ้� ำ 16 ข้อ เพือ่ คุม้ ครองถ้�ำ ของประเทศก่อนทีถ่ กู ทำ�ลายโดยกระบวนการธรรมชาติและการกระทำ�ของมนุษย์ ประกอบด้วย 1) ห้ามสัมผัสหรือแตะต้องประติมากรรมถ้� ำ เช่น หินงอก หินย้อย เสาหิน รวมทัง้ หยดน้�ำ ทีห่ ยดจากหินย้อย 2) ห้ามตี เคาะ ทำ�ลายหินในถ้� ำ 3) ห้ามสูบบุหรี่ ก่อกองไฟ จุดธูปเทียน หรือกิจกรรมใดๆทีก่ อ่ ให้เกิดการ เปลีย่ นแปลงต่อสภาพอากาศภายในถ้� ำ 4) ห้ามนำ�อาหารเข้าไปรับประทานในถ้�ำ รวมทัง้ ทิง้ เศษขยะมูลฝอยใดๆ 5) ห้ามส่งเสียงดังหรือกระทำ�การใดๆ ทีเ่ ป็นการรบกวนหรือก่อความรำ�คาญให้แก่สตั ว์ รวมทัง้ ห้ามยิงปืน จุดประทัดและ วัตถุระเบิด 6) ห้ามนำ�สัตว์เลีย้ งหรือสัตว์พาหนะเข้าไปในถ้� ำ 7) ห้ามขีดเขียน ขูดลบ ขีดฆ่า ทาหรือ พ่นสี หรือปิดประกาศ 8) ห้ามถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะในถ้� ำ 9) ห้ามเก็บหรือนำ�สิง่ ใด ๆ ออกจากถ้� ำ อาทิ หิน ผลึกแร่ ซากดึกดำ�บรรพ์ โบราณวัตถุ และหรือสิง่ มีชวี ติ ภายในถ้� ำ 10) ห้ามกระทำ�การใดๆ อันจะเป็นการเปลีย่ นแปลงทางน้ำ�หรือสร้างสิง่ กีดขวางทางน้� ำ ทีจ่ ะทำ�ให้น�้ำ ท่วมล้น หรือเหือดแห้ง เว้นแต่ได้รบั การอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่ 11) ห้ามตัง้ แคม ป์พักแรมภายในถ้ำ� 12) ห้ามเดินออกนอกเส้นทาง ที่ก�ำ หนด 13) ไม่แตะต้องและ/หรือทำ�ลายระบบ ไฟฟ้าในถ้ำ� 14) ไม่รบกวนแหล่งโบราณคดี หรือ ซากดึกดำ�บรรพ์ที่พบในถ้ำ� 15) ไม่ก่อสร้างสิ่ง อำ�นวยความสะดวก เช่น สะพาน ทางเดิน บันได เว้นแต่การก่อสร้างเพือ่ อำ�นวยความสะดวก/ความ ปลอดภัยเท่าที่จำ�เป็น และให้มีความกลมกลืนกับ สภาพธรรมชาติ ในถ้ำ� 16) ให้มีผู้นำ�เที่ยวถ้�ำ ท้อง ถิ่นที่ผ่านฝึกอบรมตามมาตรฐาน Local Cave Guide และปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�อย่างเคร่งครัด

นักท่องเที่ยวแห่ชมดอกพญาเสือโคร่ง (ดอกซากุระเมืองไทย) ณ โรงเรียนบรรพตวิทยา โดยมี นายณรงค์ เรืองวิลัย ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบรรพตวิทยา ตำ�บลปอ อำ�เภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ปีนอี้ ากาศหนาวมาเร็ว นักท่องเทีย่ วนับพันแห่ขนึ้ ดอย เพือ่ ชมดอกพญาเสือโคร่งบานเต็มดอย และสัมผัสอากาศ หนาว ส่วนชาวบ้านที่มีชุดชนเผ่าก็ได้นำ�มาสวมใส่ถ่ายภาพครอบครัวเพื่อเป็นที่ระลึก

นายแพทย์พษิ ณุ ขันติพงษ์ บรรยายเพือ่ สร้างแรงบันดาลใจให้ขา้ ราชการใกล้เกษียณ ในโครงการ “เกษียณสร้างสุข” ที่จัดโดยคณะพยาบาลฯมช. รุ่น 1/2563 จำ�นวน 131 คน จากหลายหน่วยงานราชการทั้งสธ. มท. ทรัพยากรฯ ศธ.ฯลฯ ขอให้ทุกคนเป็นข้าราชการ/ ข้าราชการบำ�นาญที่ดี ยังคง keep going ที่จะทำ�สิ่งดีงามเพื่อแผ่นดินต่อไปและจะต้อง เป็นตัวอย่างของข้าราชการที่ดี รู้คุณและแทนคุณแผ่นดินตลอดไป หลายคนที่ตั้งใจจะ เลีย้ งหลานก็ให้รวู้ า่ จะต้องเลีย้ งให้เป็นคนดีมคี ณ ุ ธรรม รูจ้ กั รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวนิ ยั และ สามารถดูแลตัวเองได้ในทุกสถานการณ์ มีจติ ใจทีด่ คี อื ไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนใครและ พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นที่เดือดร้อนเท่าที่จะช่วยได้เกษียณแล้วให้ช่วยเหลือชุมชนสร้าง ชุมชนของเราให้เป็น”ชุมชนเข้มแข็ง”เพือ่ แก้ไขปัญหาเรือ้ รังของสังคมให้หมดไปอย่างยัง่ ยืน

โฆษณาครองช่าง


หน้า 15

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0539

การบริการหลังการขาย

- ใส่ใจทุกรายละเอียด - ที่สำ�คัญรับประกันงานดูแลซ่อมแซมเบื้องต้นภายใน 24 ชั้วโมง - ควบคุมการก่อสร้างโดยทีมวิศวกรตลอดการก่อสร้างเพื่อความมั่นใจว่าบ้านธน ทรัพย์จะออกมาดีที่สุดตามคุณภาพที่เราวางไว้

รายละเอียดโครงการ ณ วันที่ 6.1.63

*Update โครงการบ้านธนทรัพย์* ตอนนีท้ างโครงการกำ�ลังเร่งดำ�เนินงานการก่อสร้าง บ้านตัวอย่างทั้ง 3 แบบ ซึ่งตอนนี้ได้ดำ�เนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วประมาณ 99% พร้อมที่จะให้ลูกค้าที่สนใจได้เข้าไปเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างทั้ง 3 แบบ โดยโครงการเลือก ใช้วัสดุโครงสร้างคุณภาพจาก SCG และ โฮมสุขภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ สิ่งอำ�นวยความสะดวก ของวัสดุที่ใช้ก่อสร้างบ้าน ที่ได้มาตรฐานที่ดีที่สุด โดยมีทีมวิศวกรผู้ชำ�นาญงานควบคุม ใจกลางของโครงการ มี Outdoor Garden ที่เชื่อมโยงกับ Clubhouse พร้อมสระ ดูแลงานทุกขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับบ้านที่เสร็จสมบูรณ์ในงานเปิดตัวโครงการ ว่ายน้ำ�ขนาดใหญ่ และ Fitness ครบครัน ให้คุณได้ออกแบบสุขภาพและความสุขได้ด้วย ตัวของคุณเอง ถนนและฟุตบาทที่กว้างสะดวกสบายทั้งด้านการเดินทางภายในและการที่ บ้านธนทรัพย์ เร็วๆ นี้ สามารถออกกำ�ลังกายในหมู่บ้านไม่ต้องไปสวนสาธารณะที่ไหนเพราะมีลู่วิ่งที่หมู่บ้านเรา สำ�นักงานขายโครงการบ้านธนทรัพย์ ตั้งอยู่ที่ เองพร้อมรับ อากาศอันแสนบริสุทธิ์ล้อมรอบด้วยวิวเขา และ วิวท้องทุ่งนาที่แสนสงบ บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำ�กัด (สาขาเชียงราย) ติดต่อสอบถาม โทร.053-774623-5 ฝ่ายขาย โทร 099-2689988 โครงการบ้าน ธนทรัพย์ – ใจกลางแห่งความสุข เปิดจอง ระบบรักษาความปลอดภัย แล้ววันนี้ PRESALE 4.2 ล้านบาท พร้อมรับส่วนลดและราคาพิเศษสุดๆ สิทธิพิเศษ - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อื่นๆ ของแถมอีกมากมาย เว็บไซต์ : https://boonthanasap.com/ - ระบบ CCTV - Keycard Access Control

พบกับ โครงการบ้านธนทรัพย์ เร็วๆ นี้

แนวคิดโครงการ - - - - - - - -

สงบ ส่วนตัว มีเพียง 72 หลัง ในพื้นที่กว่า 20 ไร่ สุดยอดทำ�เลใจกลางเมืองเชียงราย ผังโครงการแต่ละบ้านกว้างขวางและปลอดภัย สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับทุกครอบครัว การจัดพื้นที่ภายในบ้านอย่างลงตัว นวัตกรรมเพื่อการพักอาศัยอย่างยั่งยืน คัดสรรวัสดุและการก่อสร้าง โดยเน้นคุณภาพ ดูแลทุกขั้นตอนเหมือนสร้างบ้านตัวเอง

พิธีเปิดงานวิ่งโอเวอร์บรุ๊คมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2020 “รักป่า รักปอด”

มอบบัตรให้แก่ผเู้ ข้าร่วมอุดมการณ์กบั สมาคมศิรกิ รณ์เชียงรายบรรเทา สาธารณภัย หลังจากที่ได้ผ่านการฝึกอบรมในการ ปฐมพยาบาล และ การดูแลผู้ที่ประสบอุบัติเหตุอุบัติภัยเบื้องต้น ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมอุดมการณ์ และมีจติ อันเป็นกุศลพร้อมด้วยความเสียสละอย่างยิง่ ยวด มาจากหลาย ภาคส่วน ประกอบไปด้วย ผู้ช่วยพยาบาล นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เสียสละความสุขส่วนตัว เข้ามาร่วมแรงร่วมใจ กับสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุค๊ โดยนายแพทย์วฑิ รู ย์ ยุงเมธาวุฒิ ผูอ้ �ำ นวยการ จัดงานวิง่ โอเวอร์บรุค๊ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2020 “รักป่า รักปอด” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน การจัดกิจกรรมโอเวอร์บรุ๊คมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 “รักป่า รักปอด” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการกระตุ้นเตือนพี่น้องชาวเชียงราย ให้ตระหนักถึงปัญหาของฝุ่นควันขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ สุขภาพในระยะยาวและถึงเวลาแล้วที่ทุกองค์กรจะมาช่วยกันรวมพลังเพื่อต่อต้านการก่อให้เกิด ฝุ่นควันพิษดังกล่าวผ่านกิจกรรมในรูปแบบที่ต่างกันแต่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน การจัดงานวิง่ มินมิ าราธอนในครัง้ นี้ เป็นการร่วมเฉลิมฉลอง 120 ปีโรงพยาบาลโอเวอร์บรุค๊ และ เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันดูแลรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมของเชียงราย อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่ง ของการช่วยเหลือและสนับสนุนงานที่ก�ำ ลังรณรงค์ร่วมกันแก้ปัญหาเหล่านี้ ผ่านทางกิจกรรมวิ่ง ในครั้งนี้อีกด้วย


Profile for aebb aebb

หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ กุมภาพันธ์ 2563  

หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ chiangrai news 0539

หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ กุมภาพันธ์ 2563  

หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ chiangrai news 0539

Profile for aebbb
Advertisement