Page 1

เรืองชัย และ จินตนา จิตรสกุล ให้การต้อนรับเหล่าศิลปิน ดารา นักแสดง และ แป้ง อรจิรา ที่น�ำ รถเข้ามาใช้ บริการ เพื่อตรวจสภาพความพร้อมของรถและเยี่ยมชมโชว์รูม ก่อนเดินทางไปเที่ยว ในช่วงเทศกาล หน้าหนาว ปลายปี ที่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้าเชียงรายสำ�นักงานใหญ่

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0537 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ราคา 10 บาท

พระอาจารย์พบโชค วัดห้วยปลากั้ง เมตตาจิตให้ทหารโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำ�ริฯ นำ�ข้าวสารมอบชาวบ้าน 179 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2562 ชป.ประสานงานและคุ้มครองป้องกันชุมชน โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำ�ริ บ้านห้วยหญ้าไซ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง (ศปร.พื้นที่ มทบ.37) โดยการนำ�ของ ร.ท.นิคม สร้อยอุดม หน.ชป.ฯ พร้อมกำ�ลังพล ซึ่งได้รับเมตตาจาก พระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย ให้นำ�ข้าวสารไปช่วยแจกจ่ายแก่ราษฎรบ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ 9 และ หมู่ 11 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ครัวเรือนละ 1 ถุง/5 กก. รวม จำ�นวน 179 ครัวเรือน ทั้งโรงเรียนอนุบาลบ้านห้วยหญ้าไซ, กศน.บ้านห้วยหญ้าไซ, ตลอดจนไปเยี่ยมราษฎรผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยชาวบ้าน ในพื้นที่เป็นชนเผ่าอาข่า เผ่าลาหู่ และ เผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งชาวบ้านที่ได้รับร่วมแสดงออกถึงความดีใจในเมตตาจิตที่ได้รับจาก พระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) วัดห้วยปลากั้ง และฝากกราบขอบพระคุณในเมตตาจิต เป็นอย่างสูง

ร่องขุน ่ ไลท์เฟสต์ ‘ระดับโลก’

เฉลิมชัย : เรายอมเจ๊งเพือ่ ชาติ/เชียงราย “วัดร่องขุ่น ไลท์ เฟสต์” ที่เชียงราย เริ่มแล้ว 22 พ.ย.-22 ธ.ค. นี้ 1 เดือนเต็มๆ โชว์ แสง สี เสียง ทุกคืน ด้วยสุดยอดเทคโนโลยีล�้ำ ยุค 4.0 สุดอลังการ ครัง้ แรกในประเทศ ผสานงานศิลปกรรมหลายสาขา ของวัดขาว ด้วยทีมงานฝีมือคนไทยอันดับ 7 โลก พร้อมเปิดห้องนิทรรศการศิลปะสุดยอด 50 ฝีมือ ศิลปินเชียงราย และต้องชม 6 โซน 6 เรื่องราว ที่เขย่าจิตวิญญาณในทุกมิติ ตั้งแต่ นรก – สวรรค์ สอดแทรกความตื่นตา ตื่นใจ ตื่นเต้น

รร.เทศบาล 2 หนองบัว

โชว์การศึกษาพัฒนาคูช่ มุ ชน

อ่านต่อหน้า 11

มร.ชร.เจ้าภาพ“กาสะลองคำ�เกมส์”

นำ�‘อี-สปอร์ต’ยุคไอทีแข่งครั้งแรก! มร.ชร.เจ้าภาพ “กาสะลองคำ�เกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ” ครั้งที่ 32 วันที่ 16 - 20 ธ.ค.นี้ ที่ สปอร์ตคอมเพล็กซ์ มร.ชร. นำ � ‘อี - สปอร์ ต ’ หรื อ การเล่ น เกมกี ฬ ายอดนิ ย มของคน ยุคดิจทิ ลั สร้างสีสนั ในงานนีด้ ว้ ยเป็นครัง้ แรกในกาสะลองคำ�เกมส์ เผย 16 ชนิดกีฬา 8 มรภ.ทั่วภาคเหนือ พร้อมนักกีฬาและผู้ติดตามร่วม 5,000 ชีวิต ร่วม แข่งขันชิงชัยกันสนุกแน่เพื่อความรักสามัคคีฯ และพัฒนา สู่นักกีฬาอาชีพ ชิง 1,759 เหรียญ ภายใต้แนวคิด “ต่างถิ่น หนึ่งที่มา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ซึง่ เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จัดงาน “ฮักบ้านเฮา” ปี๋ตี๋ 16 จัดฐานการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ พร้อมให้ชุมชนมีส่วน แข่งกีฬา สร้างไมตรี” เชิญผูส้ นใจร่วมชมพิธเี ปิด 16 ธ.ค. สุดอลังฯด้วยการ ั นธรรมล้านนายิง่ ใหญ่ ผสมผสานการกีฬาทีน่ า่ ทึง่ ประทับใจ ร่วม ในการพัฒนาทั้งเรื่องการเรียน และ การใช้ชีวิตจริง จัดอาหารล้านนา เพื่อ แสดงสไตล์วฒ อ่านต่อหน้า 11 คอกีฬาทั้งหลายชม-เชียร์ได้ทุกวัน อ่านต่อหน้า 11 ให้เด็กมีการพัฒนาทั้งเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ชีวิต


หน้า

2

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0537


หน้า

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0537

สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ “อุดรธานี-เชียงราย”

สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางอุดรธานี – เชียงราย ในฐานะสายการบินแรกและสายการบินเดียวที่ให้บริการเที่ยว บินตรงระหว่างสองจุดหมายปลายทางนี้ ซึง่ เส้นทางนีน้ บั เป็นเส้นทางทีส่ ามของทางสายการบินไทยเวียตเจ็ททีบ่ นิ ตรงสูจ่ งั หวัดเชียงราย โดยปัจจุบนั มีเส้นทางบินจากกรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ ภูเก็ต และอุดรธานี การเชือ่ มโยงเครือข่ายทางการบินเส้นทางนีค้ าดว่าจะเป็นการตอบสนองความต้องการใน การเดินทางทีเ่ พิม่ ขึน้ ของคนในท้องถิน่ และนักท่องเทีย่ วระหว่างสองจังหวัดได้เป็นอย่างดี โดยผูโ้ ดยสารในเทีย่ วบินปฐมฤกษ์ VZ406 ได้เดินทางออก จากจังหวัดอุดรธานีและลงจอดที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เวลา 19.15 น. ภายใต้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายอัครพันธ์ ทองสลวย ผู้ อำ�นวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และนายสรรเสริญ ศีติสาร รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำ�นักงาน เชียงราย ทางสายการบินยังได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้โดยสารทุกท่านบนเที่ยวบินปฐมฤกษ์นี้ด้วย สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้เปิดให้บริการเส้นทางบินตรง เชียงราย – อุดรธานี โดยมีบริการเที่ยวบินไป-กลับ 3 วันต่อสัปดาห์คือในวันอังคาร พฤหัสฯ และอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ออกเดินทางจากอุดรธานีเวลา 18.05 น. และถึงเชียงราย เวลา 19.10 น. เที่ยวบินขากลับออกเดินทางจากเชียงรายเวลา 19.40 น. กลับถึงอุดรธานี 20.45 น. การเปิด 2 เส้นทางบินใหม่นี้จะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเดิน ทางจากกรุงเทพฯ หรือเชียงรายสู่อุดรธานีโดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น การเปิดเส้นทางบินใหม่ของสายการบินไทยเวียตเจ็ทในครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะมอบโอกาสในการบินที่มากขึ้น ในราคาที่เข้าถึงได้ส�ำ หรับทุกคน ทางสายการบินไทยเวียตเจ็ทยังมีชื่อเสียงในการนำ�เสนอกิจกรรมที่สนุกสนาน โปรโมชั่นราคาสุดคุ้ม และกิจกรรม เซอร์ไพรส์แสนน่ารักบนเที่ยวบิน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำ�คัญ สายการบินจะมอบความสดใสแก่ผู้โดยสารบนเที่ยวบินด้วยกิจกรรมที่สนุกสนาน พร้อมด้วยบริการระดับคุณภาพและโปรโมชัน่ สุดพิเศษ เพือ่ มอบประสบการณ์ทนี่ า่ ประทับใจแก่ผโู้ ดยสารด้วยเครือ่ งบินทันสมัยลำ�ใหม่ เบาะนัง่ นุม่ สบาย บริการอาหารรสเยี่ยมด้วยลูกเรือที่เปี่ยมด้วยอัธยาศัยไมตรี พร้อมนำ�เสนอบริการเสริมพิเศษที่น่าสนใจมากมายเพื่อการตอบสนองความต้องการของ ผูโ้ ดยสารได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและโปรโมชัน่ อืน่ ๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.vietjetair.com (หรือเว็บไซต์บนสมาร์ทโฟน https://m.vietjetair.com) หรือติดตามผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/vietjetthailand

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สนับสนุนเกษตรกรไทย พาลูกค้าเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาชุมชนเกษตรอินทรีย์ ในงาน “บิ๊กซี เที่ยววิถีข้าวไทย 2562” จ.เชียงราย

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สนับสนุนเกษตรกรไทย ตอกย้�ำ ความเป็น “ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า” พาลูกค้าสมาชิกบิ๊กการ์ดผู้โชคดีร่วมกิจกรรมส่ง เสริมและพัฒนาชุมชนเกษตรอินทรีย์ ในงาน “บิ๊กซี เที่ยววิถีข้าวไทย 2562” แอ่วเจียงฮาย ส่งความสุขท้ายปี ณ รักจังฟาร์ม ศูนย์การเรียนรู้บ้าน กล้วย อ.พาน จ.เชียงราย วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2562 โดยมี นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำ�เภอพาน กล่าวต้อนรับ นายเสน่ห์ คันธะวงค์ เกษตรอำ�เภอพาน พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำ�อำ�เภอพาน และ จนท.ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้การต้อนรับ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกใน กลุ่ม บีเจซี เปิดเผยว่า กิจกรรม “บิ๊กซี เที่ยววิถีข้าวไทย 2562” นับเป็นครั้งแรกของบิ๊กซี ที่ได้ผนึกกำ�ลังกับบรรดาพันธมิตรผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพ เพื่อร่วมแรงส่งเสริมพัฒนาชุมชนเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงโดยแคมเปญในครั้งนี้ นอกจากจะได้คืนกำ�ไรให้แก่ลูกค้าสมาชิกบิ๊กการ์ดแล้ว ยังถือเป็น โอกาสดีให้ลกู ค้าได้สมั ผัสกับประสบการณ์การท่องเทีย่ วเชิงเกษตร พร้อมร่วมกิจกรรมการทดลองทำ�สารชีวภัณฑ์ก�ำ จัดศัตรูพชื ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และที่พิเศษสุดคือกิจกรรมเกี่ยวข้าวอินทรีย์ ณ แปลงสาธิตศูนย์การเรียนรู้บ้านกล้วย ที่ได้สร้างการรับรู้ถึงกรรมวิธีเก็บเกี่ยวข้าวให้คนรุ่นหลังได้มีส่วน ร่วมสืบสานภูมปิ ญ ั ญาไทยท้องถิน่ และส่งเสริมการบริโภคข้าวท้องถิน่ ของไทยให้แข็งแกร่ง เคียงคูส่ งั คมไทยอย่างยัง่ ยืน โอกาสนี้ บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในฐานะที่เป็น “ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า” มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ข้าวของเกษตรกรท้องถิ่นโดย การเป็นผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าที่ บิ๊กซี กว่า 1,400 สาขา ทั่วประเทศ รวมถึง บิ๊กซี ช้อปปิ้งออนไลน์ ที่ได้รวบรวมสินค้าราคาพิเศษสุดคุ้มมาให้ลูกค้าได้ เลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ พร้อมกันนี้ยังเตรียมพบโปรโมชั่นสุดพิเศษสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย พิเศษสุดๆ สำ�หรับสมาชิกบิ๊กการ์ด ยิ่งสะสมมาก ยิ่งได้มาก ทุกการใช้ จ่าย 1 บาท = 1 คะแนน เพื่อใช้คะแนนแลกรับส่วนลดได้ทันที สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bigc.co.th หรือ เฟสบุ๊ค Big C – บิ๊กซี https://www.facebook.com/ BigCBigService/ หรือโทร.1756

TIP รับรางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence Award)

บางกอกแอร์เวย์ส (BA) ประกาศผลการดำ�เนินงานไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 กำ�ไรสุทธิ 65.9 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 66.3

บริษัท การบินกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (BA) ประกาศผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 โดยบริษัทฯ มี รายได้รวมอยู่ที่ 6,698.9 ล้านบาท และมีก�ำ ไรสุทธิเท่ากับ 65.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 66.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ บริษัท การบิน กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ว่า “รายได้รวมของบริษัทฯ ในไตรมาส 3 อยู่ที่ 6,698.9 ล้านบาท มีกำ�ไร สุทธิเท่ากับ 65.9 ล้านบาท กำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนาม บินและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายได้ที่ไม่ได้แบ่งตามสายธุรกิจ และค่าใช้จ่าย ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม หลักๆ ของธุรกิจสายการบินที่ปรับลดลง” (Corporate Management Excellence Award) จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฐานะประธานในพิธี ในงานพิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence วัดร่องขุ่น (วัดขาว) ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย และกลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ Awards 2019 และรางวัลพระราชทาน SMES Excellence Awards 2019 ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็น วิลเลจ จำ�กัด (มหาชน) บริษัทครีเอทีฟอีเวนต์ ที่มี นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้ง รางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีผลคะแนนสูงสุดจากการสำ�รวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง กว่า และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กลุม่ บริษทั อินเด็กซ์ฯนำ�ทีมร่วมสร้างสรรค์งานนีโ้ ดยเฉพาะ โดย 1,000 องค์กรในทุกภาคธุรกิจของประเทศ เพื่อเป็นการยกย่องและเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ มีทีมงานฝีมือขั้นเทพรับประกันความยิ่งใหญ่ เป็นบริษัทของคนไทย ทีมีชื่อเสียง อันดับ 7 ของ จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ โลกในการแสดงไลท์แอนด์ ซาวน์ มีประสบการณ์ในตลาดทั้งระดับยุโรป อเมริกา และเอเชีย แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชรู ี มาแล้ว จะเปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป วันละ 2 รอบ รายได้เพื่อการกุศลมอบ คอลเล็คชั่น โฮเทล ให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย ด้วย

จาก “ไลท์ เฟสต์วัดร่องขุ่นฯ” สู่ “ดอกไม้-และดอยตุง”

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ นายโชติศิริ ดารายน นายวัง นอรัตน์ นายชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ

คณะที่ปรึกษา

คุณสมใจนึก เองตระกูล คุณอธิคม นลินตระกูล รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย ผศ.ดร.วิรุฬสิริ ใจมา

คณะผู้สื่อข่าว

นายวารินทร์ สุต๊ะวงค์ นายสิทธิกร แก้วจีน นายทนงศักดิ์ รู้ท�ำ นอง นางสุวิมล กันธิยะ นายอัคร์พล เทพนิล

นักเขียนประจำ� ผศ.สุรพล เวียงนนท์ นายสมฤกษ์ พรปรีชา นางสาวสุนันทา คำ�ดี

ประจำ�กองบรรณาธิการ

นายสมยศ นางแล นางสาวปทุมพร จันทร์หลวง

บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา ผู้ช่วยบรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ คุณบุญเวทย์ ศรีพวงใจ คุณอนงค์ศรี สิทธิอาษา ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์ คุณนวพรรณ สังเวียนวงศ์ นางสาวระวิวรรณ ทองสังข์ นายสุธรรม อินทะหลุก นายศุภกิตติ์ ชัยชนะ นายสมพล สวรรค์พรหม นายพงศกร ตันสุวรรณ นายนิพนธ์ ปรีดาผล นางศรสวรรค์ กองแก้ว นายจำ�นง กันแสงแก้ว นางสาววิจิตตรา คำ�ภิระวงศ์

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายศุภกร สิทธิกรวนิช

สำ�นักงานเลขที่ 612/52 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-713858 โทรสาร. 053-740517 E-mail: chiangrainews@hotmail.com, chiangrainews2@gmail.com

3

“เทศกาล..ช่วยเพิม่ ความหลากหลาย ทำ�ให้ผคู้ นมีปฏิสมั พันธ์ ผลักดันความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เมืองแสดงตัวตน และสร้างให้คนมีความสุข นัน่ คือ..เทศกาลจะทำ�ให้เมือง...น่าอยู่ มากขึ้น” David Binder โปรดิวเซอร์ละครบรอดเวย์ (คัดจากนิตยสาร”คิด” ม.ค.61) คำ�กล่าวนีช้ า่ งเป็นคำ�กล่าวทีถ่ กู ต้องและแสนจะคมคาย ทัง้ ทีเ่ ป็นคำ�กล่าวทีม่ มี านานแล้ว ก็ตาม ที่สำ�คัญคือยังเป็นคำ�กล่าวที่ร่วมสมัยมาตลอด เพราะคำ�ว่า “เทศกาล” หรือที่ฝรั่งเรียก ว่า “Festival” นี่ มันช่างมีความสำ�คัญเสียเหลือเกิน ในหลายแง่มุม “เทศกาล” นอกจากจะ เป็นแหล่งและสถานที่นัดหมายผู้คนที่มาจากทั่วสารทิศให้มาพบกัน มีปฏิสัมพันธ์กันแล้ว ยัง เป็นการผลักดันให้ผู้คนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ขึ้นในหลายแง่หลายมุม ทั้งการออกแบบ การมี “จุดขาย” ของงานที่ไม่เคยซ้�ำ รอยเดิม การขายสินค้าและผลผลิตที่แปลกใหม่ มีราคาเป็นที่ถูกใจ และยังส่งเสริมเศรษฐกิจของ ชุมชนในเมืองหนึ่งๆ ที่จัดเทศกาลฯ ขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ทุกๆ ครั้งเราอาจได้ยิน ได้เห็น สิ่งของที่แปลกใหม่ ส่งตรงจากโรงงาน ลดราคาพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ หรือ “Limited Edition” ที่เราคุ้นเคย ก่อนส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่นี้ ทีเ่ ชียงรายมีมหกรรมความสวยๆงามๆ ของเชียงราย ที่จัดกันในเทศกาลปีใหม่นี้ และจัดกันมาจนเป็นประเพณีแล้ว มี 2-3 งาน คือ ดนตรีในสวน “เชียงรายดอกไม้งาม” ครั้งที่ 16 ของ เทศบาลนครเชียงราย จัดที่สวนตุงและโคมในตัวเมือง เชียงราย สถานที่เดิม ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.’62 - 19 ม.ค.’63 อีกงาน คือ “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย” ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.’62 - 12 ม.ค.’63 ที่สวนดอกไม้งามริมน้ำ�กกที่ ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่นเชียงราย (สถานที่เดิม) ซึ่งรับผิดชอบโดย อบจ.เชียงราย ทั้ง 2 งาน เป็นหน้าตาของเชียงรายโดยแท้...เพราะแต่ละปีจะถูกกำ�หนดไว้ใน แผนเป็นปฏิทนิ แห่งการท่องเทีย่ วของจังหวัดทีน่ กั ท่องเทีย่ วไม่ควรพลาด...แต่ละปีทมี ผูจ้ ดั จะหา สิ่งที่แปลกใหม่ และสรรหาสิ่งสวยๆงามๆมาให้นักถ่ายภาพทั้งระดับมืออาชีพ และสมัครเล่น จากสมาร์ทโฟนได้เก็บบรรยากาศต่างๆที่ประทับใจไว้ในความทรงจำ�เสมอ....อย่าพลาดกันเลย ทีเดียวเชียว..!! ที่บนดอยตุง ก็ใช่จะจัดต้อนรับไอหนาวเช่นกัน ...คือ งาน “สีสันแห่งดอยตุง” ครั้งที่ 6 ซึง่ มีสโลแกนว่า “แอ่วดอยม่วนใจ๋... สนุกได้ทงั้ ครอบครัว” ที่ ดอยตุง อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย เป็นเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่ง คนกรุงเทพฯ คนเมืองอื่นๆ ที่มองเห็นแต่ วิวของตึก และต้องผจญกับสิ่งแวดล้อมที่จ�ำ เจซ้ำ�ซาก...ไม่ควรพลาดเช่นกัน ..เขาจัด เฉพาะ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ระหว่าง 4-31 ธ.ค. 62 และ 1-12 ม.ค.63... เท่านั้น ส่วนอีกงานที่น่าสนใจมากเป็นพิเศษ... ก่อนปีใหม่ 2563 นี้ซึ่งเป็นงานเทศกาลที่มาใหม่ ในปีนี้และได้เริ่มไปแล้วเมื่อ 22 พ.ย.’62 ที่ผ่านมา (โดยเปิดรอบพิเศษ(ลองไฟ)ก่อนวันงาน แก่สื่อมวลชนไปแล้วเมื่อ 20 พ.ย.) และยังต่อเนื่องไปถึงวันที่ 22 ธ.ค.’62 นี้ เป็นเวลา 1 เดือน คืองานเทศกาล “วัดร่องขุ่น ไลท์ เฟสท์ ตอน ปฐมบท” (Wat Rong Khun Light Fest, Episode : Begins) ที่ ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติเชียงราย คนดัง

ทั้งนี้จะมีจุดแสดง แสง เสียง ทั้งหมด 6 โซน ด้วยกันในบริเวณงานที่วัดร่องขุ่น แต่ละ จุดแต่ละบริเวณ ต่างแฝงด้วย ปรัชญาทางศาสนาพุธ ในหลักสัจธรรมต่างๆ เป็นด้านหลัก ประกอบเทคนิคเทคโนโลยีร่วมสมัย Immersive Technology เสมือนจริง อีกทั้งความรู้ด้าน ต่างๆมากมายหลายมิติ ซึ่งจะสร้างความตื่นตา ตื่นใจ และได้อารมณ์ ความรู้สึกที่สัมผัสได้ทาง จิตใจ และทางกายภาพ ด้วยเทคนิคมัลติมีเดียและ 3D Mapping ที่ล้ำ�ยุค ได้แก่ โซนที่ 1 หนทางสู่สวรรค์ (The way of heaven) โซนที่ 2 ปากพญามาร-ขุมนรก (The sins) โซนที่ 3 บ่อน้ำ�อธิษฐานจิต (Astrology) โซนที่ 4 ต้นโพธิ์แห่งการตรัสรู้ (Enlightening) โซนที่ 5 สังสารวัฏ (Circle of Life) และโซนสุดท้าย ที่ 6 ปฐมบทแห่งวัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun Begins) โซนสุดท้ายนี้ จะเป็นไฮไลท์ของงาน ที่น่าสนใจมาก ที่จะบอกกล่าวเล่าเรื่องด้วยการ แสดงประกอบบทเพลง ผสมผสานการแสดงม่านน้ำ� ประกอบแสง สี เสียง ได้อย่างลงตัว ถึง ความเป็นมาในการสร้างวัดร่องขุ่นฯเพื่ออะไร... เพื่อใคร... ใครคือผู้ที่ได้ประโยชน์...รวมทั้งแรง บันดาลใจของ ดร.เฉลิมชัย ในการรังสรรค์งานทุกๆอย่าง ...จนเกิดกิจกรรมภายใต้แนวคิดที่ เรียกว่า THE ILLUMINATION WHITE TEMPLE “BEGINS” ตามที่คณะผู้จัดงานระบุไว้ สนใจรายละเอียดจองตั๋วชม ลองเข้าไปในเฟส ไอจี และสื่อออนไลน์ต่างๆได้หลายช่อง ทางตั้งแต่บัดนี้...ในปีต่อไปเชื่อว่าจะมีชุดที่ 2 ที่ 3 ต่อไปจนเป็นเทศกาลที่บรรจุไว้ในปฏิทินท่อง เทีย่ ว ไปเพราะความประทับใจแบบนีม้ ใี ห้เห็นได้นอ้ ยมาก...เพราะผูส้ ร้างต้องลงทุนลงแรงสูงมาก และ “ยอมขาดทุน” เพื่อ “คนไทยและชาวเชียงรายได้ก�ำ ไร” และเกิดความภาคภูมิใจ… !!

สุรพล เวียงนนท์


หน้า

4

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0537

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานแถลงข่าวโครงการตาม รอยอารยธรรมเวียงหนองหล่ม ชมดอยนางนอน เมื่อเช้าวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำ�บลริมกก อำ�เภอเมืองเชียงราย ท่ามกลางสื่อมวลชนและหัวหน้าส่วนราชการเข้ารับฟังรายละเอียดเป็นจำ�นวนมาก สืบเนือ่ งจากจังหวัดเชียงรายได้รบั คัดเลือกจากกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา การกีฬาแห่ง ประเทศไทย ที่ได้ประกาศให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองกีฬา (Sports City) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport Tourism) กีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรม (Sport for Culture) และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทย (กีฬาพื้นบ้าน) และจากมติที่ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) ประกอบกับในคราวการประชุม คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครัง้ ที่ 8/2561 ทีม่ หาวิทยลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เห็นชอบให้สนับสนุนการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเวียงหนองหล่ม อำ�เภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย วันกองทัพเรือ...น.อ.ไวพจน์ วีระประเสริฐศักดิ์ ผบ.นรข. เขตเชียงราย พร้อมหัวหน้าส่วน ราชการในพืน้ ทีเ่ ขตเชียงแสน ร่วมทำ�บุญวันกองทัพเรือ และวันคล้ายวันสถาปนา นรข. ทีก่ องบังคับการ นรข. เขตเชียงราย อ.เชียงแสน จ. เชียงราย

รศ.ดร.วิชยั ธรรมชอบ อาจารย์ประจำ�บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ อดีตผูว้ า่ ราชการ จังหวัดหลายจังหวัด ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผู้อ�ำ นวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เข้านมัสการกราบขอพรจาก พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส เนือ่ งในโอกาสทีไ่ ด้น�ำ นิสติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562

นายเสริฐ ไชยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมขอความ อนุเคราะห์และความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวิ่งนี้เพื่อน้อง Running For The Blind ครั้งที่ 2/2562 เมือ่ บ่ายวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ทีห่ อ้ งสามแผ่นดิน สำ�นักงานมูลนิธธิ รรมิกชนเพือ่ คนตาบอดใน ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย เลขที่ 261 หมู่ที่ 5 ตำ�บลศรีเมืองชุม อำ�เภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะกรรมการอำ�นวยการและคณะทำ�งาน ตลอดทั้งผู้ให้การสนับสนุน และผู้นำ�ชุมชน ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมรายงานผลและร่วมหารือติดตามความคืบ หน้าอย่างคับคั่ง โครงการเดินวิ่งเพื่อการกุศล “วิ่งนี้พี่ท�ำ เพื่อน้อง” หรือ Running For The Blind ใน วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท Fun Run 4.2 กิโลเมตร ประเภทวิ่งมินิมาราธอน 11 กิโลเมตร และประเภท VIP 4.2/11 กิโลเมตร พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ� แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อ�ำ นวยการศูนย์อ�ำ นวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ ป่าและหมอกควันระดับภาค และนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ร่วมในการประชุมกองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2562 เมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ โดยมี ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ ภาคประชาสังคม ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแผนปฏิบัติการ และร่วมแสดงความคิดเห็นในการขับเคลื่อน การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มขีดความสามารถใน การลดความเดือดร้อนและผลกระทบที่จะมีต่อประชาชน นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้นำ� ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ในจังหวัดเชียงราย (Chiangrai One Home) ประกอบด้วย นายสาโรจน์ อยู่กิม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด เชียงราย นางสาวภาณี จันทร์ตัน ผู้อำ�นวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย ผู้แทนหน่วยงานจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ศูนย์ พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย สำ�นักงานการเคหะ จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ พม. ทุกหน่วย และคณะทำ�งานสำ�นักภาคเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันที่อยู่อาศัยโลก ภาคเหนือ ประจำ�ปี 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ บุญกอบ รองอธิการบดีฝา่ ยวิทยบริการจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัย รามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ สด ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำ�แหงมหาราช ภายในมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขา คลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ปี 2562 จังหวัดเชียงราย ปีที่ 2 เมื่อเช้าวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ตำ�บลริมกก อำ�เภอเมืองเชียงราย โดย 2562 ที่ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารแพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นผู้จุดธูปเทียนเครื่องบวงสรวงบูชา ถนนสถานพยาบาล ตำ�บลรอบเวียง อำ�เภอเมืองเชียงราย พร้อมบุคคลสำ�คัญที่มาร่วมเปิดโครงการ ตามหลักพิธีพราหมณ์ หลังจากนั้น พราหมณ์เจ้าพิธีน�ำ กล่าวบูชาเครื่องบวงสรวง ว่าที่ ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายประเสริฐ จิตต์พลีชพี ปลัดจังหวัดเชียงราย และผู้เข้าร่วมพิธีปักธูปเครื่องเส้นไหว้ตามลำ�ดับ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ครบรอบ 48 ปี

นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำ�เภอเมืองเชียงราย เป็นประธานในการมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาวปีที่ 16” พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมที่ทำ�การปกครอง อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนผ้าห่มจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 1,000 ผืน เพื่อมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อ�ำ เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำ�นวน 1,000 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำ�เภอเมืองเชียงรายและปลัดอำ�เภอ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันที่ เมืองเชียงรายร่วมมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาวในครั้งนี้ด้วย อยู่อาศัยโลก ระดับภาคเหนือ ปี 2562 ที่หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงราย ถนน สหมิตร ตำ�บลรอบเวียง อำ�เภอเมืองเชียงราย โดยมีผู้แทนจากขบวนองค์กรชุมชนจาก 17 จังหวัด และหน่วยงานภาคีเดินทางร่วมงานกว่า 1000 คน เตรียมเปิดแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย และทีด่ นิ ทำ�กินในระดับจังหวัด ตามนโยบายของภาครัฐ เพือ่ ผลักดันนโยบายการแก้ไขปัญหาทีอ่ ยูอ่ าศัย กับหน่วยงานเจ้าของที่ดิน

เทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม งานลอยกระทงประจำ� ปี 2562 ณ บริเวณอาคารเทิดพระเกียรติ เชิงสะพานขัวพญามังราย วันที่ 11 พฤศจิกายน เป็นการประกวดหนูนอ้ ยนพมาศ ทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิดจนถึง 10 ปีบริบรู ณ์ เพือ่ ให้เยาวชนของ ชาติ ได้มโี อกาสแสดงออกถึงความสามารถพร้อมทัง้ เป็นการร่วมสืบสานประเพณีวฒ ั นธรรม ให้ยั่งยืนสืบต่อไป

กปภ. อบจ.เชียงราย โดยเจ้าหน้าที่กองป้องกันฯ รับมอบสิ่งของบริจาค จาก ท่านเจ้าคุณ พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (บุญมา มานิโต) เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย ใน กิจกรรม “ส่งต่อ...ก่อรัก” ทั้งนี้กองป้องกันฯ ขออนุโมทนาบุญ จากท่านเจ้าคุณ พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย

ศุลกากรก้าวไกล... นายศิริชัย คุณาบุตร นายด่านศุลกากรแม่สาย มาเป็นวิทยากรพิเศษ ตามนโยบาย “ศุลกากรก้าวไกลสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพือ่ ปิดการอบรมหลักสูตร ตัวแทนออก มาตรฐานของศุลกากรรุ่นที่ 62 ซึ่งจัดโดย สมาคมอิเลคโทรนิกส์ไทย ภายใต้มาตรฐานศุลกากร ร่วม กับหอการค้าจังหวัดเชียงราย เป็นเวลา10 วัน 80 ชั่วโมง ที่ห้องอบรมตองจี โรงแรมแม่โขง เดลต้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย

พลตรีสัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช เป็น ประธานพิธสี ง่ ทหารรับราชการครบกำ�หนด ปลดประจำ�การ อำ�ลาธงชัยเฉลิมพล โดยมีพลทหารประจำ� การครบกำ�หนดผลัดที่ 2/60, 2/61, 1/62 จำ�นวน 306 นาย ประกอบด้วย จากมณฑลทหารบกที่ 37 จำ�นวน 241 นาย และจากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี 165 นาย ที่ลานผู้กล้า อนุสาวรีย์ผู้เสียสละค่ายเม็งรายมหาราช อำ�เภอเมืองเชียงราย

นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อ�ำ นวยการ สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กรีฑากีฬานักเรียนกลุม่ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครัง้ ที่ 12 ปีการศึกษา 2562 ทีจ่ ดั ขึน้ ระหว่าง วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์สังคม สติปัญญา และห่าง ไกลยาเสพติด และเปิดโอกาสให้นกั เรียนชัน้ ระดับมัธยมได้แสดงศักยภาพและความสามารถด้านกีฬามี สมรรถนะที่เหมาะสม พร้อมที่จะเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย ร่วมกับ ทต.ป่างิ้ว นำ�เงินบริจาค ในการแข่งขันครั้งนี้กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ทั้ง 26 โรงเรียน ต่างได้ส่งนักกีฬาและนักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน จำ�นวนร่วม 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ และมอบสิ่งของบริจาคในกิจกรรม “ส่งต่อ...ก่อรัก” ช่วยเหลือครอบครัวนางตติยา จะนะ ซึ่ง ประสบเหตุอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 9 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ฟุตบอล 11 คนและ 7 คน ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง


หน้า

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0537

บางกอกแอร์เวย์สจับมือพันธมิตรใหม่กับสมุยแอคคอม ด้านรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส

บริษัท การบินกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมกับ บริษทั สมุยแอคคอม จำ�กัด ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรด้านรายการสะสมคะแนน ฟลาย เออร์โบนัส มอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส สามารถนำ�คะแนนสะสมแลกเป็น รางวัลบริการรถรับส่งจากสนามบินสมุยหรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังปลายทางต่างๆ กับ สมุยแอคคอม โดยสามารถแลกรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยอัตราคะแนนสำ�หรับการแลกรางวัลบริการรถรับส่งจากสนามบินสมุยไปยังปลายทางใน เกาะสมุย เริม่ ต้น 5,000 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมไิ ปยังปลาย ทางในกรุงเทพ เริ่มต้น 7,500 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส และจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยังปลายทางพัทยา ชะอำ� และหัวหิน เริ่มต้น 15,500 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส สมาชิก สามารถแจ้งปลายทางและเลือกประเภทรถให้บริการได้ โดยมีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ รถยนต์ ส่วนตัว(เอสยูวี) รถตู้ส่วนตัว และ รถตู้วีไอพีแบบลักชัวรี ซึ่งรถแต่ละประเภทสามารถรองรับผู้ โดยสารได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ผูท้ สี่ นใจสามารถอ่านรายละเอียดและเงือ่ นไขเพิม่ เติมเกีย่ วกับการแลกรางวัลบริการรถรับ ส่งได้ที่เว็บไซต์ https://flyerbonus.bangkokair.com หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร. 1771 กด 2 ทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.

บางกอกแอร์เวย์สจัดการแข่งขันวิ่ง “บางกอกแอร์เวย์ส ลานนาฮาล์ฟมาราธอน” รายการวิ่งสุดท้ายของ “บางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรี่ย์ 2019”

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดย นายนิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน จัดการแข่งขัน วิ่ง “บางกอกแอร์เวย์ส ลานนาฮาล์ฟมาราธอน” รายการวิ่งสุดท้ายของ “บางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรี่ย์ 2019” (Bangkok Airways Boutique Series 2019) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำ�นวยการ การ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำ�นักงานเชียงใหม่ นางดรุณี เทพวัลย์ ผู้อำ�นวยการอาวุโส ส่วนการตลาดดิจิตอล และส่วนสื่อสารการตลาด และนางแววตา ชัยพล ผู้อ�ำ นวยการแผนก บริหารลูกค้าสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้า ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด

บางกอกแอร์เวย์ส ฟลายเออร์โบนัส และเอมิเรตส์ สกายวอร์ด ประกาศความร่วมมือด้านรายการสะสมคะแนน

บริษัทการบินกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (PG) และสายการบินเอมิเรตส์ (EK) ประกาศความร่วมมือด้านรายการสะสมคะแนน โดยตั้งแต่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป สมาชิกรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสของ บางกอกแอร์เวย์ส และสมาชิกรายการสะสมคะแนน สกายวอร์ดของเอมิเรตส์ จะสามารถ รับและแลกคะแนนสะสมเมื่อเดินทางบนเที่ยวบินของทั้งสองสายการบินและนำ�มาแลก ของรางวัลและสิทธิประโยชน์มากมาย จากฟลายเออร์ โ บนั ส และสายการบิ น พันธมิตรด้านรายการสะสมคะแนน (ใหม่) เริ่มต้นเพียงเที่ยวละ 1,990 บาท เอมิเรตส์ สกายวอร์ด ความร่วมมือดัง กล่าวถือเป็นความร่วมมือครั้งที่สองของ ทั้งสองสายการบิน หลังจากที่ได้มีการทำ� ข้อตกลงการทำ�เทีย่ วบินร่วม (codeshare agreement) เมื่อเดือนสิงหาคม 2558

บางกอกแอร์เวย์สจัดโปรโมชั่น Samui Year End Sale

เสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษเส้นทางบินเข้า-ออก สมุย

5

บริษัทการบินกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จัดโปรโมชั่น “Samui Year End Sale” เสนอบัตร โดยสารราคาพิเศษสำ�หรับเส้นทางบินในประเทศที่เข้าและออกจากสมุย ได้แก่ กรุงเทพฯ-สมุย เชียงใหม่-สมุย ภูเก็ต-สมุย กระบี่-สมุย พัทยา (อู่ตะเภา)-สมุย เริ่มต้นเพียงเที่ยวละ 1,990 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียม) และบัตรโดยสารราคาพิเศษ สำ�หรับเส้นทางระหว่างประเทศที่บินเข้าสมุย ได้แก่ ฮ่องกง-สมุย เริ่มต้นเพียงเที่ยวละ 990 ฮ่องกงดอลล่าห์ สิงคโปร์-สมุย เริ่มต้น เพียงเที่ยวละ 99 สิงคโปร์ดอลล่าห์ และ กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย)-สมุย เริ่มต้นเพียงเที่ยวละ 99 มาเลเซียริงกิต (ราคายังไม่รวม ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ผู้โดยสารที่สนใจสามารถสำ�รองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 1–30 พฤศจิกายน 2562 ได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com หรือศูนย์ บริการข้อมูลลูกค้า โทร 1771 หรือสำ�นักงานออกบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์สทัว่ ประเทศ และสามารถใช้เดินทางได้ตงั้ แต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร 1771 ตลอด 24 ชั่วโมง (ค่าบริการครั้งละ 3 บาททั่วไทย (เฉพาะโทรศัพท์พื้นฐาน) *โปรโมชัน่ ดังกล่าวอาจมีจ�ำ นวนทีน่ งั่ จำ�กัดในแต่ละเทีย่ วบินและอาจไม่มใี ห้บริการในบางเทีย่ วบิน และเป็นไปตามข้อกำ�หนดและ เงื่อนไขที่สายการบินฯ กำ�หนด

เหล่าลูกเสือ-เนตรนารี ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 จัดพิธีถวายราชสดุดี ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำ�ปี 2562

นายวิญญู สันติภาพวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำ�ปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งกิจการลูก เสือไทย ที่สนามของโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) โดยมี นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 นำ�คณะลูกเสือแห่งชาติ เหล่าลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากสถาบันการ ศึกษาในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีกว่า 750 คน ด้วยความพร้อมเพรียง


หน้า

6

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0537

มฟล.จัดกิจกรรมแสดงความชื่นชมยินดี ‘ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เควิน เดวิด ไฮด์’ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา พร้อมทีม สร้างผลงานดันมหาวิทยาลัยติดอันดับโลกหลายรายการ มฟล. ร่วมเวทีนานาชาติ International Forum for NCHU Centennial ณ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และ รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุม International Forum for NCHU Centennial ณ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยการประชุมนั้นจัดขึ้นภายใต้ หัวข้อ A century of nurturing - A centennial of flourishing: Mobile and Global ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้ง National Chung Hsing University โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงทัง้ จากมหาวิทยาลัยและบริษทั เอกชนเข้าร่วม และในช่วงของการบรรยายพิเศษ การเชื่อมโยงภาคการศึกษา-อุตสาหกรรม รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “How MFU work and engage stakeholders under Triple-Helix Model.”

มฟล.เปิดหลักสูตรปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญา ปั้นนักวิทยาศาสตร์ที่บริหารจัดการโลจิสต์ติกผลผลิตเกษตรได้

มฟล.เปิดหลักสูตรปริญญาตรี เรียน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต-บริหารธุรกิจ บัณฑิต ปัน้ นักวิทยาศาสตร์ทบี่ ริหารจัดการโลจิสต์ผลผลิตเกษตรได้ สร้างความเข้มแข็งให้สนิ ค้าเกษตรไทย ทั้งเพื่อส่งออกดันรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารให้คนไทยได้บริโภค อย่างมีคุณภาพ สมัครผ่านระบบทีแคสได้ทุกรอบ เรียนเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวและโลจิสต์ติกควบ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พร้อมโอกาสไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ เกาหลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันสินค้าเกษตรมีความสำ�คัญกับประเทศทั้งเป็นสินค้าส่งออกลำ�ดับต้นและยัง เป็นความมัน่ คงทางอาหารของประชากร แต่ธรุ กิจทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าเกษตรและอาหารโดยเฉพาะ กลุ่มผลิตผลสด เช่น ผักและผลไม้นั้นมักประสบปัญหาเสื่อมคุณภาพและเน่าเสียได้ง่าย จึงต้องการ การจัดการที่แตกต่างจากสินค้าอื่นๆ ตั้งแต่ต้นน้�ำ อย่างการลดความร้อนจากแปลงปลูก การจัดการ กลางน้�ำ อย่างการคัดบรรจุอย่างเหมาะสม การใช้บรรจุภณ ั ฑ์เพือ่ ยืดอายุและรักษาความสดใหม่ การ เก็บรักษาในห้องเย็น และการขนส่งที่อุณหภูมิต่ำ�เพื่อไปถึงผู้บริโภคปลายน้�ำ

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดงานแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เควิน เดวิด ไฮด์ (Prof. Dr. Kevin David Hyde) อาจารย์ประจำ�สำ�นักวิชา วิทยาศาสตร์และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา พร้อมนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ในความสำ�เร็จที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้วยมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และทำ�ให้ มหาวิทยาลัยมีชื่อติดอันดับในการจัดอับดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกในหลายรายการ อาทิ อันดับที่ 601-800 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกสำ�หรับปี 2020 หรือ THE World University Rankings 2020 (THE-WUR 2020) ด้วยคะแนนสูงสำ�หรับการอ้างอิงงานวิจัย และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 1 ในเอเชีย และอันดับที่ 19 ของโลก สำ�หรับหมวดพืชและสัตวศาสตร์ (Plant and Animal Science) จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2020 Best Global Universities ของ U.S.News รวมถึงอันดับที่ 1 ของโลกในกลุ่ม Mycology ใน Centre for World University Rankings (CWUR) 2017 เป็นต้น โดยกิจกรรมมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี, รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง ที่ต่างได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไฮด์ และทีม เพื่อขอบคุณ สำ�หรับการทำ�งานหนักและเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่นักวิจัยต่อไป ท่ามกลางคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้าร่วมแสดงความชื่นชมร่วมกัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไฮด์ เป็นอาจารย์ชาวอังกฤษ เริ่มทำ�งานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อเดือนมกราคม 2551 ในสังกัดสำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์โดยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับนานาชาติในการวิจัยด้านเห็ดและรา (Mycology) โดยเฉพาะในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์ในเชิงวิวัฒนาการของเห็ดและรา ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ไฮด์ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องและได้สร้างผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยมากกว่า 800 ผลงาน ยังเป็นนักวิจยั พีเ่ ลีย้ งให้กบั นักวิจยั รุน่ ใหม่ของสำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์และสำ�นักวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนได้ผลักดันให้มหาวิทยาลัยจัดตัง้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจยั เชือ้ ราในปี พ.ศ. 2555 พร้อมดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนงานวิจัยทางด้านเชื้อรา ได้แก่ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อเห็ดรา และการควบคุมเชื้อราสำ�คัญที่ก่อโรคพืช การใช้ประโยชน์ จากเชื้อเห็ดรา ตลอดจนการศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อเห็ดราเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ การเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์ และเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือ ข่ายด้านข้อมูลของสายพันธุ์เชื้อเห็ดรา ความหลากหลาย ตลอดจนการเก็บสายพันธุ์ของเชื้อเห็ดรา เพื่อจัดเป็นคลังจุลินทรีย์ทางด้านเชื้อเห็ดราในระดับภูมิภาคเอเชีย ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจยั เชือ้ รา มีพนั ธกิจ ด้านวิจยั ศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธานและสงศ์วานวิวฒ ั นาการของเชือ้ เห็ดราจากประเทศไทย ศึกษาการเพาะ เลี้ยงเห็ดกินได้และเห็ดป่า/ศึกษาการปรับปรุงพันธุ์เห็ด ศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดรา เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ อาทิ การเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์, ด้านบริการ ชุมชน, ด้านการเป็นศูนย์กลางด้านความร่วมมือและด้านข้อมูลสายพันธุ์เชื้อเห็ดรา ความหลากหลาย และการเก็บรวบรวม เก็บรักษาตัวอย่างในระดับภูมิภาคเอเชียและนานาชาติ และด้านการ เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านเชื้อเห็ดราในระดับนานาชาติ สำ�หรับผลงานที่ผ่านมาของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา ภายใต้การนำ�ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ไฮด์ ได้ทำ�การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อเห็ด ราในประเทศไทย โดยค้นพบและรายงานเชื้อเห็ดราสายพันธุ์ใหม่มากกว่า 600 ชนิดจากประเทศไทยและได้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการมากกว่า 700 ผลงาน โดยปัจจุบันศูนย์ฯได้มีการเก็บสาย พันธ์ของเชื้อเห็ดราในคลังสายพันธุ์เชื้อเห็ดรา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประมาณ 10,000 ตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยสายพันธุ์เชื้อเห็ดราชนิดใหม่มากกว่า 2,000 ชนิด และเชื้อเห็ดราที่ส�ำ คัญ ที่จะสามารถนำ�ไปใช้ในด้านต่างๆ ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มีการศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดป่าจากประเทศไทย และศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่ การหาสาระสำ�คัญแหล่งใหม่จากเห็ด ได้รายงานเห็ดป่าชนิดใหม่ที่มีสาระ สำ�คัญมากกว่า 20 ตัวอย่าง ซึ่งมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงและส่งเสริมให้กับเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมต่อไป ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ไฮด์ กล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า ขอแสดงความชื่นชมต่ออธิการบดีผู้ก่อตั้ง รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ สำ�หรับการสนับสนุนในทุกอย่าง และยังให้อิสระใน การทำ�งานวิจัย และขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาเอกและทีมวิจัยจากทั่วโลกสำ�หรับผลงานและความร่วมมือ ก่อนจะกล่าวย้�ำ ว่า ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา จะยังคงรักษาตำ�แหน่ง มหาวิทยาลัยวิจัยเชื้อเห็ดราอันดับ 1 ของโลก และรักษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้อยู่ในอันดับที่สูงที่สุดในฐานะมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยและเอเชีย โดยความสำ�เร็จทีย่ งิ่ ใหญ่ในการจัดอันดับโลกได้ยนื ยันแล้วว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เป็นมหาวิทยาลัยวิจยั ทีด่ ที สี่ ดุ สำ�หรับวิจยั ด้านเห็ดรา และสัตวศาสตร์ในประเทศไทยเอเชียและทัว่ โลก

แห่งแรกในป.ไทยVGEC ม.ราชภัฏเชียงราย ศูนย์ฯ“จัดหางาน” บริการนร.-นศ.ประชาชนฯทุกระดับ

อ.แม่สรวย อบรมเสริมเขี้ยวเล็บ ชรบ. ตัวช่วยฝ่ายปกครองและความมั่นคง

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัด เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อำ�เภอแม่สรวย ประจำ�ปี 2562 โดยมี นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำ�เภอแม่สรวย เป็นผู้ กล่าวรายงาน มีผเู้ ข้าร่วมโครงการอบรมทัง้ หมด 7 ตำ�บล ประกอบด้วย ตำ�บลแม่สรวย จำ�นวน 120 คน ตำ�บลวาวี จำ�นวน 200 คน ตำ�บล ท่าก๊อ จำ�นวน 200 คน ตำ�บลป่าแดด จำ�นวน 200 คน ตำ�บลศรีถ้อย จำ�นวน 90 คน ตำ�บลเจดีย์หลวง จำ�นวน 90 คน และตำ�บลแม่พริก จำ�นวน 100 คน ณ บริเวณสนามศาล สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำ�เภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วย เหลือเจ้าพนักงานของหน่วยคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. 2551 และให้ราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ให้ เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำ�รวจ ในการ เฝ้าระวังรักษาสถานที่สำ�คัญ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้า ออกหมูบ่ า้ น เพือ่ ป้องกันการปราบปรามการกระทำ�ผิดทางอาญาและก่อความไม่สงบเรียบร้อยใน พื้นที่ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของเครือข่ายกำ�ลังประชาชน ซึ่ง ชรบ.ประจำ� หมู่บ้านเป็นกำ�ลังเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ฝ่ายปกครอง ตำ�รวจ ทหาร ทำ�ให้หมู่บ้าน ชุมชน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาสังคม ความสงบเรียบร้อยภายในและภัยคุกคามความมั่นคงต่างๆ

มร.ชร.-ก.แรงงาน และ 2 บริษัทดังฯ เปิดมิติใหม่ตั้ง “ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน” ใน ม.ราชภัฏเชียงราย หวังนร.-นศ.-ประชาชนได้ประโยชน์เต็ม อธิการบดีมร.ชร. หนุนเต็ม ที่ ส่วนรองอธิบดีกรมการจัดหางาน ก.แรงงาน ชี้เป็นโครงการนำ�ร่องแห่งแรกในประเทศไทยที่มีในม. ให้ความรู้และฝึกอบรมแนะแนวทางสู่ตลาดแรงงานระดับฝีมือ มีทักษะ ก้าวสู่ระดับสากล ย้ำ�! ยังเป็นการสนองนโยบาย “ประชารัฐ”อีกด้วย ส่วน 2 บริษัทฯก็ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมเป็นวิทยากร ที่บริเวณสวนไผ่ หน้า “สำ�นักงานศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” (มร.ชร.) หรือ VGEC CRRU (Vocation Guidance and Employment Center Chiang Rai Rajabhat University หน้าตู้เอทีเอ็ม สำ�นักงานอธิการบดีมร.ชร.หลังเดิม (ปัจจุบันคือสำ�นักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง) เวลา 10.20 น วันที่ 5 พ.ย. (62) ผศ.ดร.ศรชัย มุง่ ไธสง อธิการบดี มร.ชร. นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ตัวแทนอธิบดีฯ กระทรวงแรงงาน นายวินยั ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงราย ผศ.สุทศั น์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มร.ชร.ฐานะผอ.ศูนย์ฯ นายวิชชุพันธ์ จันทร์มณี ผจก.แผนกสรรหาคัดเลือกบุคคลและศูนย์เรียนรู้ บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำ�กัด และ นายณัฐพงษ์ สุจริตธรรม ผจก.ฝ่ายบุคคลบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำ�กัด (ร้านโอ๋กะจู๋) ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมี นางเธียรรัตน์ รองอธิบดีฯเป็นประธาน ในการจัดตั้ง “ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน มร.ชร. หรือชื่อย่อ ว่า VGEC CRRU สำ�นักงานตั้งอยู่ที่สำ�นักงานอธิการบดีมร.ชร.หลังเดิม (สำ�นักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้เพื่อเป็น ศูนย์แนะแนว ให้คำ�ปรึกษาสถานที่ฝึกงาน การหางานทำ�ทั้งใน และต่างประเทศ และจัดอบรมให้ความรู้คุณสมบัติของผู้สมัครงานที่นายจ้างต้องการ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมแรงงานก่อน เข้าสู่ตลาดแรงงาน และทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหน่วยงานในมร.ชร. ที่ร่วมรับผิดชอบได้แก่ คณะ/สำ�นักวิชาต่างๆ ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา, โปรแกรมวิชาจิตวิทยาสังคม สำ�นักวิชา สังคมศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, กองวิเทศสัมพันธ์ และสำ�นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ที่มี ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี มรชร. เป็นผู้กำ�กับสนับสนุนในการทำ�งานครั้งนี้ ในด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมดำ�เนินการและรับผิดชอบด้วย นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า ยินดีและเป็นเกียรติที่กรมการจัดหางานและสำ�นักงานจัดหางานเชียงรายที่ได้ร่วมมือกับมร.ชร.ในการจัดตั้งศูนย์ VGEC CRRU ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ และเป็น “แห่งแรกในประเทศไทย” ที่มีศูนย์ส่งเสริมแนะแนวและฝึกอบรมการมีงานทำ�ในมหาวิทยาลัย จึงเป็นโชคดีของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงด้วย ที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตของประเทศไทย รวมทั้งการที่จะพัฒนาตนเองในทักษะต่างๆไปสู่การเป็นแรงงานต่างประเทศในระดับสากล ซึ่ง กำ�ลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน “ที่ผ่านมาเราขาดแรงงานในประเทศจึงต้องพึ่งแรงงานจากต่างประเทศปัจจุบันมี กว่า 3 ล้านคน จากที่เคยเป็นแรงงานไร้ฝีมือ (Unskill labour) ปัจจุบันส่วนใหญ่กลายเป็นแรงงานที่ มีทักษะ (Skill labour) แล้วเราต้องการพัฒนาตรงนี้ให้คนไทย ปัจจุบันเราพบว่ามีผู้ว่างงานกว่า 4 แสนคน ส่วนมากจะเป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาใหม่แล้วหันมาขายของออนไลน์ ได้บ้างไม่ได้บ้าง เพราะขาดทักษะ เหมือนคนปรุงอาหารขาย ถ้าอร่อยก็ขายได้ การร่วมมือกับมร.ชร.ครั้งนี้ยังเป็นการสนองนโยบายของ “ประชารัฐ”ด้วย และขอให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายได้ใช้บริการจากศูนย์ฯแห่ง นี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เพราะที่นี่เป็นของคนเชียงราย ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ระดับต่างๆสามารถมาใช้บริการจากศูนย์ฯนี้ได้เพื่อเป็นแนวทางไปสู่วิชาชีพที่ตนเองต้องการต่อไป และ เมื่อผ่านการอบรมจากศูนย์ฯนี้แล้วจะเป็นการการันตีหรือรับประกันคุณภาพในการสมัครงานได้อีกด้วย” รองอธิบดีกรมการจัดหางานฯกล่าว ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ มร.ชร.ได้ลงนามความร่วมมือกับ นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงราย สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย กระทรวงแรงงาน เพื่อจัดตั้ง VGEC CRRU “ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน” โดยทั้ง 2 หน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานหลักในการทำ�งาน ทั้งนี้เพื่อให้ค�ำ ปรึกษาและสถานที่ฝึกงาน การหางานทำ�ทั้งในและต่างประเทศ และจัดอบรมให้ความรู้คุณสมบัติของผู้สมัครงานที่นายจ้างต้องการ เพราะที่นี่มีการเปิดสอนหลายสาขา ใน 13 คณะฯ และนักศึกษาที่เรียนที่นี่ 95% เป็นคนเชียงราย เชื่อว่าจะได้ประโยชน์มาก อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมและเสริมทักษะ ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. , โปรแกรมวิชา จิตวิทยาสังคม สำ�นักวิชาสังคมศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, กองวิเทศสัมพันธ์ และสำ�นักประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมกันทำ�งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและจะเป็นมรรคเป็นผลแก่คนเชียงราย และอื่นๆด้วย” อธิการบดีมร.ชร. กล่าว สุรพล เวียงนนท์ “ทีมข่าวเชียงรายนิวส์ “ รายงาน /ภาพ –ทีมงาน


หน้า

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0537

7

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด กาสะลองคำ�เกมส์ 8 มรภ.เหนือ มีอี-สปอร์ต เสริมยิ่งใหญ่!

เปิดสายการบินรับ “ลมหนาว” แล้ว เชียงราย-อุดรฯ “เวียตเจ็ท” มองไกลหวังดึงพี่น้องลาว-ไทย เสริมการท่องเที่ยวส่วนชร.-กทม.เพิ่ม 3 เที่ยวบินแล้ว

วันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 13.35 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. พร้อม ด้วย อาจารย์วรสฤษฏิ์ ปิงเมือง โปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มร.ชร.ผูร้ บั ผิดชอบหลัก ในการจัดการแข่งขันกีฬา และคณะผู้บริหารที่รับผิดชอบการแข่งขันกีฬา จาก 7 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ(มรภ.)ภาคเหนือ 7 คน ส่วนมากจะเป็นรองอธิการบดีฯและผอ.สำ�นักฯ ร่วมกันแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 32 ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวว่า มร.ชร. จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน “กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม ภาคเหนือ” ครั้งที่ 32 หรือ “กาสะลองคำ�เกมส์” ขึ้นในปีนี้ระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 ที่ สนามกีฬากลาง มร.ชร.ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาของ มรภ.ภาคเหนือ 8 แห่ง ประกอบด้วย มรภ.เชียงราย เชียงใหม่ ลำ�ปาง อุตรดิตถ์ กำ�แพงเพชร เพชรบูรณ์ พิบูลสงคราม (พิษณุโลก) และนครสวรรค์ โดยจะผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นประจำ� ทุกปี โดยมีกีฬาทั้งหมด 16 ประเภท ได้แก่กรีฑา เซปักตะกร้อ เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตซอล ฟุตบอล มวยไทย มวยสากล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล ชายหาด แฮนด์บอล และอี-สปอร์ต การแข่งขันทั้งหมดภายใต้คำ�ขวัญ “ต่างถิ่น หนึ่งที่มา แข่ง กีฬา สร้างไมตรี” ทัง้ นีเ้ พือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้พฒ ั นาสมรรถภาพทางกาย เสริมสร้างสุขภาพจิต ส่งเสริมสุขภาพและพลนามัยให้กับนักศึกษา ตลอดจนเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันดี งาม และได้มสี ว่ นร่วมและสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และระหว่างมรภ.ภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง ด้วย” ผศ.ดร.ศรชัย กล่าว ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวด้วยว่า การแข่งขัน “กาสะลองคำ�เกมส์” ครั้งนี้จะมีพิธีเปิดในวันที่ 16 ที่สนามกีฬากลางสปอร์ตคอมเพล็กซ์ มร.ชร. ยกเว้นกรีฑา ไปแข่งขันในสนามกีฬากลางจังหวัด เชียงราย และการแข่งขันฟุตบอลในวันเปิดสนาม (16 ธ.ค.) ที่สนามโรงเรียน อบจ.เชียงราย การจัดงานครั้งนี้ ทั้ง 13 สำ�นักฯมร.ชร. ได้ร่วมกันรับผิดชอบกีฬาแต่ละประเภททั้ง 16 ประเภท และจะช่วยกันทำ�งานกันอย่างเข้มแข็ง เพือ่ ให้งานทีเ่ กิดขึน้ ออกมาดี เพือ่ ให้นกั กีฬา บุคลากร และ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งภาคเหนือได้ประทับใจในการมาแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จึงขอ เชิญบุคลากร มร.ชร.และประชาชนและผู้สนใจทั่วๆไปร่วมเชียร์ให้ก�ำ ลังใจนักกีฬา และร่วมกัน” อธิการบดีฯ กล่าว ด้าน อ.วรสฤษฏิ์ กล่าวถึง การแข่งขัน “อี-สปอร์ต” ว่า เป็นกีฬาชนิดใหม่ ที่มรภ.ได้บรรจุ ไว้ในโปรแกรมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย โดยมี ผศ.ดร.ณรงศักดิ์ ศรีสม พร้อมทีมงานเป็นผู้รับผิด ชอบในการจัดการแข่งขัน และพบว่าเป็นเกมส์กฬี าทีม่ คี นรุน่ ใหม่ทนี่ กั ศึกษาทัง้ ชายและหญิงสนใจ อย่างมาก โดยมรภ.แต่ละแห่งต่างได้จัดทีมไว้พร้อมเพื่อการแข่งขันครั้งนี้แล้ว ซึ่งเขาจะมีกติกาที่ เป็นสากลโดยแบ่งเป็นชนิดต่างๆ โดยจะมีการแข่งขันที่หอ้ งประชุมหอปรัชญา ร.9 ที่ มร.ชร.แห่ง นี้ และเชือ่ ว่าจะเป็นกีฬาทีจ่ ะมีอนาคตทีด่ แี ละยังสร้างรายได้แก่ผเู้ ล่นด้วย เพราะเป็นไปตามความ ต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ชอบเล่นเกมทางคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ในวันแถลงข่าว มร.ชร.ได้จดั บรรยากาศต่างๆรวมทัง้ “มาสคอต” ทีเ่ ป็นโลโก้ ในการแข่งขัน คือ “น้องใบชาและน้องกาแฟ” รวมทั้งนักศึกษาสาวสวย หนุ่มหล่อ ที่ได้รับตำ�แหน่ง ดาว-เดือน และCRRU-Model มาโชว์ตัวและร่วมกิจกรรมด้วย ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย ข่าว อ.สุรพล เวียงนนท์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ รร.แกรนด์ วิสต้า เชียงราย วันที่ 31 ต.ค.(62) เวลา 10.10 น. นายรณน วิพุทศิริ ผอ.ฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินเวียตเจ็ท พร้อมด้วย นายอนันตชัย วัณณะพันธุ์ ผจก.ฝ่ายการตลาดฯ ร่วมกันแถลงต่อสื่อมวลชน ในการเปิดเส้นทางการบินใหม่ จาก เชียงราย-อุดรธานี โดยมี นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนัก ประชาสัมพันธ์เชียงราย และ น.ส.กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.การเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำ�นักงานจ.เชียงราย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน หลายสาขา ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย นายรณน กล่าวว่า ในปีนี้ทางสายการบินเวียตเจ็ท ได้เปิดเส้นทางการบินใหม่เพื่อต้อนรับลมหนาวแล้ว โดยบินตรง ระหว่าง เชียงราย - อุดรธานี เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา สัปดาห์ ละ 3 เที่ยวบิน ไป-กลับ ในวันอังคาร พฤหัสฯและวันอาทิตย์ ทั้งนี้เพื่ออำ�นวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจใน 2 จังหวัด เช่น คนอุดรฯ สามารถเดินทางไปท่อง เที่ยวเชียงราย ที่สามเหลี่ยมทองคำ� หรือที่อื่นๆในเชียงรายตามความสนใจได้หลายแห่ง ประชาชนและผู้โดยสารจากเชียงรายสามารถเดินทางไปยังอุดรธานี และเพื่อต่อไปในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งสามารถเดินทางเข้าท่องเที่ยวใน สปป.ลาวได้ด้วย ส่วนพี่น้องลาว หรือ ครอสบอร์เดอร์อื่นๆ ก็สามารถมาใช้บริการได้ด้วย โดยไม่ต้องเสียเวลาไปต่อเครื่องที่อื่นแล้วเดินทางไปยังจุด หมายที่ต้องการซึ่งทำ�ให้สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ “อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสายการบินเวียตเจ็ตนอกจากจะเปิดเส้นทางใหม่ เชียงราย-อุดรฯดังกล่าวแล้ว ยังมีการเปิดเส้นทางการบินตรงไป - กลับ เชียงราย - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) จาก 2 เที่ยว เป็น 3 เที่ยว/วัน แล้ว เมื่อ 27 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนี้จะให้บริการในทุกๆ จันทร์-อังคาร-พุธ-พฤหัสฯ ศุกร์ และ อาทิตย์ (ยกเว้นวันเสาร์) ผู้สนใจดูรายละเอียด เที่ยวบินได้ที่www.vietjetair.com ได้ทุกวัน รวมทั้งเที่ยวบินต่างๆในหลายจังหวัดและต่างประเทศด้วย” ผอ.ฝ่ายการพาณิชย์ฯกล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการแถลงข่าวครั้งนี้ สื่อมวลชนยังได้สอบถามในหลายๆเรื่องและเสนอแนะด้วย เช่น การทำ�โปรโมชั่นพิเศษแก่ผู้สูงวัยเพราะเป็นยุคที่สังคมกำ�ลังเข้าสู่ยุคผู้สูง วัยมากมากขึ้น จำ�นวนผู้โดยสารตามเส้นทางต่างๆ การจองตั๋วและชำ�ระค่าโดยสารผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ เพื่อให้ผู้โดยสารสะดวกเหมือนสายกรบินอื่นๆเป็นต้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายอนันตชัย ผจก.ฝ่ายการตลาดฯ กล่าวเสริมว่า เราเปิดบริการสำ�หรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกคนคือบุคคลสำ�คัญทุกๆ คน ส่วนการจัดโปรโมชั่นแก่ผู้สูงวัยนั้น ก็ เป็นแนวคิดที่ดีจะรับไว้พิจารณาในโอกาสต่อไป รวมทั้งการให้บริการต่างๆเพื่อความสะดวกของผู้โดยสาร ที่ผ่านมาเรามีผู้โดยสารที่ใช้บริการไปแล้ว ครบ 100 ล้านคนแล้ว ส่วน 20% นั้น เป็นผู้โดยสารครั้งแรก และต่างบอกว่าประทับใจในการบริการ ส่วนข้อมูลผู้โดยสารในประเทศไทย ในส่วนของเชียงราย-กรุงเทพฯ จะมีราว 88% โดยเฉลี่ย ส่วน เชียงราย-ภูเก็ต ราว 80 % ขึ้น ซึ่งเป็นที่น่าพอใจมากต้องขอบพระคุณผู้โดยสารทุกๆท่านด้วย ผู้สนใจดูรายละเอียดเที่ยวบินได้ที่ www.vietjetair.com และที่ เฟซ veitjetthailand หากต้องการจองตั๋วคลิกที่ แถบ “จองเลย” ได้ทุกวัน รวมทั้งเที่ยวบินต่างๆ ในหลายจังหวัดด้วย” ผอ.ฝ่ายการพาณิชย์ฯกล่าว ด้านนายโชติศิริ นายกสมาคมสื่อฯ เชียงราย กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีมาก ที่สายการบินเวียตเจ็ต มาเปิดบินที่เชียงราย - อุดรฯ และ เชียงราย-กรุงเทพฯ ที่เพิ่มเที่ยวบินขึ้นมาอีก ผู้ที่ได้ประโยชน์คือผู้โดยสารจะได้สะดวกสบายและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในจังหวัดทั้ง 2 และจังหวัดใกล้เคียงด้วย เมื่อก่อนหากเราจะไปอุดรฯ หรือ สปป.ลาว เรา ต้องไปที่เชียงใหม่ทำ�ให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ทางสมาคมฯขอสนับสนุนเต็มที่ นายโชติศิริ กล่าว

ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียน แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคเหนือตอนบน

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรัง่ เศส โรงเรียนดำ�รงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จดั พิธมี อบประกาศนียบัตร การสอบวัดระดับภาษาฝรัง่ เศสมาตรฐานยุโรปประจำ�ปีการ ศึกษา 2561 (DELF Scolaire A1-A2) ให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสเขตภาค เหนือตอนบน โดยมีนักเรียนจาก 19 โรงเรียนที่สอบวัดระดับผ่าน ในระดับ A1 จำ�นวน 159 คน และนักเรียนที่สอบผ่านในระดับ A2 จำ�นวน 30 คน เข้าร่วมพิธี โดยมีนายวรพงษ์ สันติวงค์ รักษาราชการผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการ สอนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคเหนือตอนบน นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำ�นวยการโรงเรียน ดำ�รงราษฎร์สงเคราะห์ นายแพทย์กอบชัย จิตรสกุล ผูก้ อ่ ตัง้ สมาคมฝรัง่ เศสจังหวัดเชียงราย คณะผูบ้ ริหาร คณะครูทปี่ รึกษากิตติมศักดิต์ ลอดจนคณะครูผสู้ อนวิชาภาษาฝรัง่ เศส ทัว่ เขต ภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนาง Caroline SCHMITT ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านภาษาฝรั่งเศส ฝ่ายวัฒนธรรม และความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประเทศไทย เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรใน พิธีดังกล่าว ณ หอประชุม โรงเรียนดำ�รงราษฎร์สงเคราะห์เชียงราย

ประกาศ เลิก บริษัท บริลเลี่ยนท์ เบสท์ จำ�กัด

ขอประกาศให้ทราบทัว่ กันว่า บริษทั บริลเลีย่ นท์ เบสท์ จำ�กัด เลขที่ 53/76 หมู่ที่ 22 ตำ�บลรอบเวียง อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี 0575558000061 โทร 0 5360 2585 E-mail: Brillant_Best_cr-999@ hotmail.com ได้ลงมติให้เลิกบริษัทฯ นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ติ๊ก ชีโร่ ดารานักร้องนักแสดงและพิธีกรรายการเที่ยวทั่วไทยหนึ่งในล้าน ได้มาถ่าย ทำ�รายการ ณ คุ้มพญามังราย บ้านสันป่าสัก ตำ�บลเม็งราย อำ�เภอพญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำ�เภอพญาเม็งรายและเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ ของพ่อขุนเม็งรายมหาราช โดยมีนายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำ�เภอพญาเม็งราย พร้อมราษฎร ชาวพญาเม็งราย และนักเรียนโรงเรียนพญาเม็งราย ฟ้อนให้การต้อนรับ

นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำ�เภอพญาเม็งราย เป็นประธานเปิดงานประเพณีวันลอย กระทง เพื่อเป็นการขอขมาแม่น�้ำ คงคาตามประเพณีวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติกันมา โดยมีนาย ถนอม ตูสมัย นายกเทศมนตรีตำ�บลพญาเม็งราย กล่าวรายงาน มีการประกวดนางนพมาศ ปีนี้ได้แก่ น.ส.มณัฐษา พินิต ได้รับรางวัลนางนพมาศในงานวันลอยกระทงของเทศบาลตำ�บล พญาเม็งรายประจำ�ปี 2562 ซึ่งมีพี่น้องประชาชนชาวพญาเม็งรายร่วมงานกันอย่างมากมาย


หน้า

8

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0537

ของอุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร โดยการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น สถาบันการ ศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการส่งเสริมการ จ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย 7) ระบบการขนส่งสาธารณะ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการขนส่งโดยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขยายเส้น ทางคมนาคมทางบก โดยการสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ และสร้าง รถไฟความเร็วสูง เพือ่ ให้จงั หวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าเกษตรและอาหารจาก ไทยไปยังประเทศเพือ่ นบ้านในกลุม่ ภูมภิ าคลุม่ น้�ำ โขง โดยผ่านสะพานข้ามแม่น�้ำ โขงผ่านถนนสาย R3A เชื่อมไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เวียดนาม และจีนตอนใต้ จากการรวบรวมข้อคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ สามารถสรุปความต้องการและแนวทาง 8) โครงการและงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากภาครัฐ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารของจังหวัดเชียงราย ได้ดังนี้ การพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพผูป้ ระกอบการโดยมีความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่นสถาบัน 1) เทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษา ส่วนราชการ และภาคเอกชนในการสนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพิ่มมูลค่าของ การนำ�เทคโนโลยีใหม่ หรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพือ่ ยกระดับความสามารถในกระบวนการ ผลิตภัณฑ์รวมถึงการสร้างแบรนด์สินค้าที่ได้จากการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าว ชา กาแฟ และ ผลิต และการเพาะปลูก เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพือ่ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันใน ลำ�ไย เพื่อการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ระดับอุตสาหกรรมของผูป้ ระกอบการ ซึง่ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลง อยู่เสมอ รวมทั้งการนำ�ระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสำ�หรับการค้าภายในประเทศและ ต่างประเทศมาใช้ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั ผูป้ ระกอบการในจังหวัดเชียงราย 2) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยจากส่วนภาคการศึกษามายังภาคเอกชน เพื่อเพิ่มมูลค่า ของสินค้า โดยจังหวัดมุ่งเน้นผลิตสินค้า ข้าว ชา กาแฟ และสับปะรด เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และสร้างสินค้าให้เป็นอัตลักษณ์ทดี่ ใี ห้ของจังหวัด รวมถึงการสร้างแบรนด์สนิ ค้าเพือ่ สร้างความน่า สนใจให้กบั สินค้า และการออกแบบบรรจุภณ ั ฑ์ให้ทนั สมัยและสวยงามซึง่ จะต้องคำ�นึงถึงคุณสมบัติ และประสิทธิภาพการรักษาคุณภาพของสินค้าด้วย 3) ระบบและมาตรฐานสินค้า การสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้แก่ผปู้ ระกอบการในเรือ่ งการจัดทำ�ระบบมาตรฐานทีจ่ �ำ เป็นใน การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป เช่น การปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ แี ละเหมาะสม (GAP) การขอเลข อย. การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL) เพือ่ ยกระดับมาตรฐานสินค้า และเพิม่ มูลค่าของสินค้าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ ลูกค้า และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 4) การตลาด การเงิน การบัญชี การสร้างแบรนด์และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า เพื่อพัฒนาการตลาดให้ตรงกับ ความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อกับลูกค้า อีกทั้งการสนับสนุนการ ลงทุนและขยายกิจการ รวมถึงการกู้เงินหมุนเวียนภายในกิจการโดยให้ผู้ประกอบการสามารถกู้ เงินโดยปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยต่�ำ 5) การสร้างเครือข่าย การสร้างความร่วมมือตัง้ แต่ตน้ ทางไปจนถึงปลายทาง โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนที่ มีสว่ นได้สว่ นเสียทุกระดับ รวมถึงการรวมกลุม่ ความร่วมมือเป็นคลัสเตอร์อย่างเป็นรูปธรรม และ ความร่วมมือด้านวิชาการของสถาบันการศึกษาในพืน้ ที่ เพือ่ นำ�ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมาถ่ายทอด เทคโนโลยีให้กับภาคเอกชน และการประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 6) แรงงาน การพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ ความชำ�นาญ และทักษะ เพื่อรองรับการเติบโต

ความต้องการและแนวทางการพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมอาหารของจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเขียงรายร่วมกับสิงห์ปาร์คเชียงรายจัดการแข่งขันจักรยานเสือหมอบมืออาชีพ ในรายการท้าทายลมหนาวสะท้านโลก The Tour of Chiangrai 2019

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันจักรยานเสือหมอบ The Tour of Chiangrai 2019 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำ�บลริมกก อำ�เภอเมืองเชียงราย โดยมี ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน ตลอดทั้ง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมปรึกษาหารืออย่างคับคั่ง การประชุมในครั้งนี้ เป็นการปรึกษาหารือวางแผน มอบหมายงาน ประสานงาน และติดตามผลการดำ�เนินงาน สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสิงห์ปาร์คเชียงราย บริษัท การบิน กรุงเทพ จำ�กัด(มหาชน) สำ�นักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดการแข่งขันจักรยานเสือหมอบ ชื่อรายการ The Tour of Chiangrai 2019 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมตอบสนองนโยบายจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งกีฬา หรือ Sports City และสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ การท่อง เที่ยว และการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในระดับภูมิภาค รวมทั้งประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำ คัญของจังหวัดเชียงราย ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 มีกำ�หนดในระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2562 โดยใช้พื้นที่ในจังหวัดเชียงรายเป็นเส้นทางการแข่งขันในจำ�นวน 10 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอเมืองเชียงราย อำ�เภอเวียงเชียงรุ้ง อำ�เภอดอยหลวง อำ�เภอเชียงแสน อำ�เภอเชียงของ อำ�เภอ พาน อำ�เภอป่าแดด อำ�เภอแม่ลาว อำ�เภอแม่จัน และอำ�เภอเทิง มีการใช้พื้นที่ถนนทั้งทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด และทางหลวงชนบท คาดว่าจะมีนักกีฬาจักรยานเสือหมอบระดับมือ อาชีพ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 คน รวมมีผู้เกี่ยวข้องและผู้ติดตามเดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันกว่า 500 คน สำ�หรับประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็นประเภทชายมืออาชีพ Elite ประเภทชายทั่วไป Open และประเภทหญิงทั่วไป Open ในการจัดการแข่งขันรายการนี้ ได้รับการยอมรับ ความ นิยม และความสนใจจากนักปั่นมืออาชีพ ทั้งในระดับสากลและระดับภูมิภาคเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นรายการที่มีการติดตามรอคอยมาอย่างต่อเนื่อง ที่จะส่งผลให้ประชาชน ตลอดทั้ง นักปั่น จักรยานเสือหมอบได้แสดงฝีมือและศักยภาพกันอย่างเต็มที่ ซึ่งการจัดงานพร้อมต้อนรับนักปั่นจักรยานเสือหมอบทุกสัญชาติจากทุกมุมโลก จึงขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดการแข่งขันร่วมชม ร่วมเชียร์ในทุกเส้นทาง พร้อมทั้งเชิญชวนติดตามความเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง และชมการแข่งขันในจุดที่ตื่นเต้นเร้าใจ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลและรายละเอียดได้ที่สิงห์ปาร์คเชียงราย โทร. 0818381833 และสำ�นักงาน กกท.จังหวัดเชียงราย โทร.053713004

สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย จัดกิจกรรมเปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุม ในทีร่ าชพัสดุ” บนพืน้ ทีร่ าชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนเลขที่ จุด.359 (บางส่วน) ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ร่วมในพิธีเปิดโครงการในการนี้ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส แห่งวัดห้วยปลากั้ง ทำ�พิธีเจิมป้ายห้องประชุมโครงการ “เปลี่ยนชุมชนให้เป็น ห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ในการนี้ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ท�ำ พิธีมอบสัญญาเช่าให้แก่ผู้เช่า “ชุมชนริมโขง” ตำ�บลเวียง อำ�เภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำ�นวน 20 สัญญา และเยี่ยม ชม ตลาดเกษตรกรจำ�นวน 64 ร้านค้า พร้อมกันนั้นอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบนโยบายให้แก่ คณะผูบ้ ริหารการคลังประจำ�จังหวัดเชียงราย และกลุม่ คลัสเตอร์ธนารักษ์พนื้ ที่ ธนารักษ์พนื้ ที่ กลุ่มที่ 16 น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย ณ โครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ ราชพัสดุ (ตลาดเกษตรกร)

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล ประธานกรรมการดำ�เนินงานมูลนิธิธรรมมิกชนฯสาขาเชียงราย นางกรณิศ โฆษพงศ์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย นายเสริฐ ไชยนันตา ท่องเทีย่ วกีฬาจังหวัดเชียงราย อ.ทรงเดช ทิพย์ทอง ผูอ้ อกแบบเหรียญ นายประพันธ์ สุรยิ วงค์ ปลัดอาวุโส อำ�เภอแม่สาย นายชูสวัสดิ์ สวัสดี ปลัดอาวุโสอำ�เภอเชียงแสน นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ร่วมกันแถลงข่าว การ จัดงานวิ่งการกุศล Run for the blind (วิ่งนี้พี่ทำ�เพื่อน้อง) โดยได้รับการเอื้อเฟื้อสถาน ที่จาก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงราย เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อจัดหาทุนในการดำ�เนินงานของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น โดยได้รับความร่วมมือกัน ในการจัดงานครั้งนี้ จากองค์กรหลายภาคส่วน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรด เกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศรุน่ ประชาชนทัว่ ไป ชายและหญิง พร้อมทัง้ เหรียญ พระฉายาลักษณ์ แก่นักวิ่งทุกท่านที่วิ่งเข้าเส้นชัย รับสมัครนักวิ่งเพียง 2,500 คนเท่านั้น สถานที่จัดงาน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด แม่สาย วันวิ่ง 22.12.2562 รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามในเพจ: Running for the blind (วิ่งนี้พี่ท�ำ เพื่อน้อง) โทร: 052 029 862 ลงทะเบียนสมัครที่ลิ้งค์นี้ https://www.runlah.com/events/rfb19


หน้า

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0537

9

เทศบาลนครเชียงรายเข้ารับรางวัลที่ 1 องค์กรปกครองท้องถิ่น ถือเป็นเกียรติอันสูงสุดของพวกเราชาวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายรับประกาศนียบัตรเมืองที่มีศักยภาพเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย เข้ารับประกาศนียบัตรเมืองที่มีศักยภาพเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ในอนาคต จากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม โดยทางจังหวัดเชียงรายผ่าน การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะสำ�หรับเมืองที่มีความพร้อมในอนาคต

งานป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเข้ารับรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ประธานมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดี ประจำ�ปี 2562 จำ�นวน 53 แห่ง เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องในความมุ่งมั่นที่ได้มีการ พัฒนาการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน อันเป็นหัวใจหลักในการ บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล ทัง้ นี้ เทศบาลนครเชียงราย ได้น�ำ เสนอผลงานนวัตกรรมการศึกษาคือ กุญแจสูก่ ารพัฒนา S-LEARN-NET ต่อคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพือ่ คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขนาด ใหญ่ ประเภทโดดเด่น มติทปี่ ระชุม ให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี (อปท.) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “รางวัลที่ 1 เทศบาลนคร เชียงราย จ.เชียงราย” อย่างไรก็ตาม นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครเชียงรายทุกคนที่มีส่วนในการขับเคลื่อนและทุ่มเทกำ�ลังกาย กำ�ลังใจจน สามารถคว้ารางวัลในครั้งนี้ นอกจากจะพิสูจน์ความตั้งใจในการทำ�งานของพวกเราแล้ว ยัง ได้เงินรางวัลกลับมาเพื่อพัฒนาเทศบาลของเราต่อไป ถือเป็นเกียรติอันสูงสุดของพวกเราชาว เทศบาลนครเชียงราย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน “ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย” โดยการรังสรรค์การจัดงานในรูปแบบ ป๋าเวณียี่เป็ง ล้านนา ในระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จ พระศรีนครินทร์ ภายในงานค่ำ�คืนแรกมีการจัดกิจกรรม ขบวนแห่กระทงเล็ก ประกวดหนูน้อยนพมาศ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ พี่น้องประชาชนได้ร่วมประกอบพิธีขอขมาพระแม่คงคา และร่วมลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้�ำ ขัวพญามังราย และนอกจากนี้ประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับการประกวดหนูน้อยนพมาศ พร้อมกับข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย และนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนัก ประชาสัมพันธ์เชียงราย ดังนี้ รางวัลที่ 1 ด.ญ.หทัยฉันท์ เหล่าไพโรจน์จารี รางวัลที่ 2 ด.ญ.อิสริยาภรณ์ อยู่อินทร์ รางวัลที่ 3 ด.ญ.สวิตตา รัตนอุดมสวัสดิ์ และรางวัลชมเชย ด.ญ.ณัฐพัชญ์ คิดรังสรรค์, ด.ญ.พรนารายณ์ ศิริชัย, ด.ญ.วิกตอเรีย ปูลี, ด.ญ.รริญญา บุญทา, ด.ญ.ธัญญ์ธารี ศรีนะพงศ์ และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางมาเป็นประธาน เทศกาลลอยกระทง “ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย” ภายในงานค่ำ�ที่สอง ชมขบวนแห่กระทงใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการประกวดเทพีนพมาศ นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรี นครเชียงราย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ร่วมมอบรางวัลประกวดเทพีนพมาศ สำ�หรับผลการประกวด เทพีนพมาศ ในการจัดงานป๋าเวณียี่ เป็ง นครเจียงฮาย ประจำ�ปี 2562

เทศบาลนครเชียงรายปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง เพื่อรองรับเทศกาลท่องเที่ยวนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายเพิ่มความปลอดภัยทางม้าลาย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ดำ�เนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ร่วมกับหน่วยงานสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนจังหวัดเชียงราย ออกทำ�การสำ�รวจพื้นที่จุดที่มีประชาชน รวมถึงนักท่อง เที่ยว เดินข้ามถนนทางม้าลายจำ�นวนมาก และบ่อยครั้ง เพื่อดำ�เนินการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนผู้ใช้รถ ใช้ถนน เน้นบริเวณ โรงเรียน พื้นที่ท่องเที่ยวและแหล่งเศรษฐกิจสำ�คัญๆ พร้อมสร้างช่อง เมือง ตีเส้นจราจรในถนนธนาลัย ถนนรัตนาเขต (สีแ่ ยกศาล)ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ทางในการรับรู้ให้กับประชาชนเล็งเห็นความสำ�คัญในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เคารพกฎจราจรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่ นักท่องเที่ยวและ ประชาชนชาวเชียงราย ซึ่งได้ด�ำ เนิน ร่วมกันเติมความสดใส ปลูกจิตสำ�นึกการดูแลรักษาพืน้ ที่ และสร้างความปลอดภัยของประชาชน และนักท่องเที่ยวในเทศกาลท่องเที่ยวนครเชียงรายหนาวนี้ การติดตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชนเชียงราย (ดาวน์ทาวน์) หน้าโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด และบนถนนพหลโยธิน นำ�ร่อง


หน้า

10

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0537

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำ�ปี 2562 ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดแรก จาก 5 วัด ทั่วประเทศ

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นำ�โดย นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำ�ปี 2562 ณ วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงราย เป็นวัดแรก โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสมกิจ เกศนาดินทร์ นายอำ�เภอเมืองเชียงราย พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผูบ้ งั คับการตำ�รวจภูธรจังหวัดเชียงราย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรญ ั รองผู้ บั ญ ชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นายโชติ ศิ ริ ดารายน นายกสมาคมสือ่ มวลชนและนักประชาสัมพันธ์ เชียงราย ให้การต้อนรับ รวมถึงคณะผูบ้ ริหาร พนักงาน บริษทั ข้าราชการชัน้ สูง และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ต่างพร้อมใจเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยความเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนา นับเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณี อั น ดี ง ามของพุ ท ธศาสนิ ก ชน ในการ ทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนาและนำ�เงินที่ได้จากการทอด กฐินพระราชทานไปซ่อมแซม บูรณะศาสนาสถาน ภายในวัด ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย สำ�หรับพิธถี วายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำ�ปี 2562 เริม่ ต้นขึ้นในเวลา 09.00 น.ด้วยการประกอบพิธีทางพุทธศาสนา พิธีอบรมสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน จากนั้นในเวลา 13.00 น. ได้มี การอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานจากโรงเรียนสามัคคีวทิ ยาคมมายังวัดพระแก้วก่อนทีน่ ายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน) ในกลุ่มบีเจซี จะดำ�เนินการถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำ�ปี 2562 ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ครั้งนี้ ยอดบริจาคทั้งสิ้น 2,709,259 บาท

นายวุฒกิ ร คำ�มา นายอำ�เภอขุนตาล เปิดงานกรีนวิงรักเกษตรกรปี 2 บริเวณ สวนเกษตรก้าวหน้าประชารัฐ หมู่ 14 ตำ�บล ต้า อำ�เภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยมี นายถาวร วงศ์ชัย เกษตรอำ�เภอขุนตาล นางสาว อัจฉราวัลย์ วงค์รัตน์ ผู้อ�ำ นวยการ การศึกษานอกโรงเรียนอำ�เภอขุนตาล นายภูรวิ ฒ ั น์ จินะสี กำ�นันตำ�บลต้า นายสมจิตร มูลพร้อม ผูอ้ ำ�นวยการโรงเรียนอนุบาลบ้าน พระเนตร โดยมีนายพิทักษ์ ทาเนตร ผู้จัดการเขตบริษัทกรีนวิงมาร์เก็ตติ้งจำ�กัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานกรีนวิง รักเกษตรกรปี 2 ว่าเนื่องจากบริษัทกรีนวินได้เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของเกษตรกรที่สามารถพัฒนา ผลผลิตท้องถิ่นของตนเอง เพื่อต่อยอดในด้านคุณค่าของผลผลิต เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยและสร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภคและเห็นผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นไป โดยในงานมีการเก็บเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ แบบออแกนิค การสีข้าว ด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก และการบรรจุภัณฑ์

PaPa Cafe’ ป้าป้า คาเฟ่”

สวัสดีผู้อ่านคอลัมน์ เช็คอิน – กินกะเที่ยว ที่ น่ารักทุกท่าน สำ�หรับเดือนธันวาคม เดือนแห่งความ สุขกับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เดือน นีอ้ ยากแนะนำ�คาเฟ่แบบธรรมชาติ ไม่ไกลจาก ตัวเมืองเชียงรายมาก ร้านป้าป้า คาแฟ่ (PaPa Cafe’) คาเฟ่ในบรรยากาศร่มรื่นใต้ต้นไม้ใหญ่ ติด ลำ�ธารจิบกาแฟเคล้าเสียงน้�ำ ไหล ฟินอย่าบอกใครเลยจ้า สำ�หรับเมนูแนะนำ� ก็มหี ลากหลายอย่างไม่วา่ จะเป็นข้าวผัดสามชัน้ กิมจิเสิรฟ์ คูก่ บั ไข่ออนเซ็น กลิน่ หอมเบาเบาของสาหร่ายทีโ่ รยหน้าทานคูก่ บั ไข่แดง ทีย่ อ้ ยออกมาฟินอย่าบอกใครเลยครับ รวมไปถึงหมูกรอบสูตรพิเศษทีถ่ กู พัฒนามาจากหมูกรอบชาชูของ ทางร้าน รวมไปถึงเมนูขา้ วต่างๆไม่วา่ จะเป็นข้าวคลุกกะปิ ข้าวกระเพา ไข่เจียวพระอาทิตย์สตู รเด็ดเอา ใจเด็กๆ หรือจะเป็นเมนูเส้นบะหมี่ก็มีหลากหลายเลยครับ หรือจะเป็นพิซซ่า โบราณหน้าหลากหลาย ส่วนเครือ่ งดืม่ ก็ฟนิ กันได้ทงั้ เด็กและผูใ้ หญ่ไม่วา่ จะเป็นนมสดหรือจะเป็นกาแฟ หลากหลายสูตรตามแบบฉบับของร้าน ที่มีให้เลือกลิ้มลองกันอย่างมากมาย เลยทีเดียวครับ ส่วนเป็นเมนูของหวานก็มาครบ จัดเต็มอิ่มครบทุกรสชาติ จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเค้กนามะมันม่วง เรดเวลเวท ชีทเค้กมะม่วง มูสเนยถั่ว เค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนโรยด้วยฝอยหยก หรือจะเป็นบราวนี่ไข่เค็มและ มาการองอีกหลากหลายสูตรหรือจะเป็นช็อคบาร์ยั่วยวนใจเอาใจคนรักขนม หวานเลยทีเดียว ถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็จะมีเมนูอาหารทางเหนือ ที่จะสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานหรือ น้ำ�เงี้ยวสลับสับเปลี่ยนกันไปทุกสัปดาห์ จ้า สำ�หรับการเดินทางร้านแห่งนีต้ งั้ อยูพ่ นื้ ที่ ซอย 9 บ้านดอยสะเก็น โดยหากเดินทางมาจากด้าน หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมุ่งหน้าทิศตะวัน ออกประมาณ 5 กิโลเมตรจะมีปา้ ยทางเข้าบ้าน ดอยสะเก็นอยู่ทางขวามือ เข้าไปอีกประมาณ หนึ่งกิโลเมตรจะมีซอย 9 อยู่ด้านขวามือ ขับ เลี้ยวเข้าไปตามเส้นทางในซอยอีกประมาณ 500 เมตรก็จะพบกับอาณาจักรคาเฟ่ทา่ มกลางธรรมชาติที่ ผสมผสานกันอย่างลงตัวทีส่ �ำ คัญร้านแห่งนีเ้ ปิดบริการ วัน อังคารถึงวันอาทิตย์เวลา 10:00 น. ถึง 22:00 น. เรียกได้ว่า มาแบบครอบครัวทานมื้อเย็นก็อบอุ่นมีเครื่องดื่มบริการหลาก หลายชนิดและช่วงเย็นๆ ก็มดี มื่ เย็นๆเคล้ากับอาหารมือ้ พิเศษ ของคุณรับรองเลยครับว่าจะได้เป็นบรรยากาศที่ลงตัวจริงๆ ใครที่ชื่นชอบแนวธรรมชาติไม่ควรพลาดกับร้านนี้เลยจ้า ไป ไม่ถูกกลัวหลงทางสำ�รองโต๊ะโทรศัพท์ติดต่อที่ร้านได้เลยครับ หมายเลข 081-4962602 ร้านเปิดเวลา 10:00 น. ถึง 22:00 น. นะจ๊ะ อีกเมนู พิเศษของร้านนัน้ ก็คอื กิมจิสตู รของร้านกรอบอร่อยถูกใจใครหลายคนแน่ๆครับ มีจ�ำ นวนจำ�กัดเพราะร้านจะทำ�ทุกๆ 3 วัน เดือนนี้ส่งความสุขท้ายปีให้ผู้อ่านที่น่ารักทุกท่านมีความสุขในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับ สำ�หรับภาพสีสนั สดใสชมภาพแบบสีสแกน QR CODE ตามไปชมในเว็บเชียงรายนิวส์ได้เลยจ้าแล้วฉบับหน้าเจอ กันใหม่นะครับ ร้านไหน ที่พักไหนอยากให้ เช็คอิน – กิ๋นแอ่ว ไปลุย แล้วมารีวิว ฟรีๆแบบนี้ โทร.099-3941628 ได้เลยจ้า


หน้า 11

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0537

เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถราง ร่องขุ่น หรือรถโค้ช สัมผัสภูมิปัญญาศิลปะพื้นบ้าน

23 พฤศจิกายน 2562 วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงราย เปิดโครงการ “ส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยรถรางหรือรถโค้ช” ประจำ�ปี 25 โดยมี ปลัดเทศบาล นครเชียงราย และพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมในพิธีเปิด รวมไปถึงชาวชุมชนในเขต เทศบาลนครเชียงราย จัดขึ้น นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนคร เชียงราย มีความห่วงใยประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ สูงอายุ โดยได้ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงได้จัดตั้ง ทั้งมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ตั้งศูนย์การเรียนรู้ผู้สูง อายุ จำ�นวน 5 โซน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชน เพราะผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดองค์ ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม และงานฝีมือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ “การจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถราง หรือรถโค้ช ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดิน ทางเข้ามาจะได้สัมผัสกับภูมิปัญญา ศิลปะพื้นบ้าน และสนับสนุนการสร้างรายได้ของชุมชน ซึ่งรายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยว ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ชุมชนนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การดำ�เนินการดังกล่าวเป็นแผนระยะยาว ที่ทางผม ได้วางไว้มานานกว่า 7 ปี และพัฒนา ต่อยอดไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด” ทั้งนี้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถรางหรือรถโค้ช ได้ต่อยอดมาจากโครงการ “เส้นทางรถรางแอ่วเมืองวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน” จุดท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญ ใน เขตเทศบาลนครเชียงราย ได้แก่จุดที่ 1 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย มหาราช จุดที่ 2 อนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และอาคารเทิดพระเกียรติฯ จุดที่ 3 วัดพระสิงห์ จุดที่ 4 วัดพระแก้ว จุดที่ 5 วัดดอยงำ�เมือง จุดที่ 6 วัดพระธาตุดอยจอมทอง จุดที่ 7 วัดมิ่งเมือง จุดที่ 8 หอนาฬิกาฯ จุดที่ 9 สวนตุงและโคมฯ จุดที่10 บ้านแห่งความทรงจำ� โอเวอร์บรุ๊ค (พิพิธภัณฑ์บ้านหมอ บริกส์) จุดที่ 11 วัดศรีบุญเรือง จุดที่ 12 วัดพระนอน และส่งเสริมให้เกิดเส้นทางที่ 2 ขึ้น คือ “เส้นทางรถรางแอ่วเมืองวิถีชีวิตชุมชน” เยี่ยมชมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ เริม่ เดินทางจากจุดที่ 1 ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ วและขนส่งมวลชน Downtown จุดที่ 2 วัดเชียงยืน จุดที่ 3 วัดเชตุพน จุดที่ 4 หอศิลป์ไตยวน จุดที่ 5 วัดมิ่ง เมือง จุดที่ 6 หอนาฬิกานครเชียงราย จุดที่ 7 วัดพระแก้ว จุดที่ 8 บ้านแห่งความทรงจำ� โอเวอร์บรุค๊ (พิพธิ ภัณฑ์บา้ นหมอบริกส์) และจุดที่ 9 โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย เพือ่ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่ หลายมากยิ่งขึ้นและอำ�นวยความสะดวกในการเดินทางแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้ง ให้บริการข้อมูลเส้นทางรถรางแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกและประทับใจ ด้านนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สำ�นัก3) สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ได้สนับสนุนให้ เทศบาลนครเชียงราย ดำ�เนินการศึกษาข้อมูลชุมชน รวมถึงทุนทางสังคมในเขตเทศบาลนคร เชียงราย จังหวัดเชียงราย พบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่อยู่ในชุมชน และสามารถใช้ ทุนและศักยภาพของชุมชน อาทิ ปราชญ์ชุมชน แกนนำ�ผู้สูงอายุ จิตอาสา หนุนเสริมเป็น กิจกรรมท่องเทีย่ วในชุมชนได้ ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ทีม่ งุ่ เน้นเรือ่ งการท่องเทีย่ วใน พืน้ ทีเ่ มืองหลักและเมืองรอง ทีม่ ศี กั ยภาพการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่อง เทีย่ วเชิงสุขภาพ การท่องเทีย่ วเชิงกีฬาและนันทนาการ ทาง สสส. จึงได้รว่ มกับทางเทศบาล นครเชียงราย ดำ�เนินโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และสร้าง อาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน โดยใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนและ เป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำ�นวย การ สำ�นักปลัดเทศบาลwww.cityofchiangrai.com โทรศัพท์ : 053-715952-105 Email : cri.tourist@gmail.com กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย Facebook : มหาวิทยาลัย วัยที่สามนครเชียงราย ณ วัดเชียงยืน ถนนสันโค้ง อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ทั้งสปอนเซอร์จากภาครัฐและเอกชนที่มีน้อย ต่อจากหน้า 1 แต่ก็ต้องเดินหน้าเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้ และได้แง่คดิ ตลอดเส้นทางเดิน ช่างภาพ ประเทศชาติและชาวเชียงราย นายเกรียงไกร (เมฆ) กล่าวว่า ผม และนักเซลฟี่ ที่ต้องเก็บความประทับใจห้าม พลาด!.. พบเรื่องราวแรงบันดาลใจผู้สร้างวัด ตกหลุมรัก จ.เชียงราย... ผมตกหลุมรักงาน ร่องขุน่ ฯพร้อมละครทางวัฒนธรรม และเพลง ของ อาจารย์ เฉลิมชัย และ...ผมรัก อาจารย์ ประกอบที่ทรงความหมาย ทีมงานผู้สร้าง เฉลิมชัย แห่ง จ.เชียงรายที่ได้ท�ำ อะไรเพื่อให้ เปิดใจยอม “เจ๊ง”..เพื่อชาติ..หวังดันเชียงราย คนท้องถิ่นและประเทศชาติ ก่อนมาที่นี่ ผม ไปรับรางวัลฯระดับอาเซียนทีส่ งิ คโปร์ คนทีน่ นั่ สู่ระดับ”เวิร์ล คลาส” ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 20 พ.ย. รู้จักวัดร่องขุ่นนี้ดี ส่วนงาน “วัดร่องขุ่น ไลท์ (62) เวลา 18.15 น.ทีว่ ดั ร่องขุน่ (วัดขาว) บ้าน เฟสต์” ในครั้งนี้จัดว่าเป็นงาน “ระดับโลก” ร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย และทีมงานผมเป็นบริษัทที่จัดอีเว้นต์ต่างๆใน ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ระดับเอเชียและระดับโลก และเป็นบริษัท จ.เชียงราย คนดังวัดร่องขุ่นฯ ได้เชิญแขกผู้มี อันดับ 7 ของโลก ที่จัดงานลักษณะนี้ (จาก เกียรติต่างๆในจังหวัดเชียรายและสื่อมวลชน สเปเชียล อีเว้นต์ แมกกาซีน สหรัฐอเมริกา) ร่วมพิธีเปิดรอบปฐมทัศน์ ในการแสดง แสง และเคยจัดงานลักษณะนีม้ าแล้ว เช่น ทีบ่ รูไน สี เสียง “วัดร่องขุ่น ไลท์ เฟสต์” ตอน ปฐม เวียดนาม เมียมา การ์ตา ดูไบ เขาจ้างเรา บท ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 พ.ย.-22 ธ.ค. ตั้ง 100 ล้านบาท การร่วมกับ “วัดร่องขุ่น 62 เป็นเวลา 1 เดือน โดยมี นายประจญ ไลท์ เฟสต์” ที่เชียงราย ครั้งนี้เชื่อว่าจะเจ๊ง ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย เป็นประธานใน แน่ ตามที่ อาจารย์เฉลิมชัย ว่า แต่ก็ไม่หวั่น พิธดี ว้ ย ในวันดังกล่าว ยังมีการเปิดห้องแสดง ไหวเพราะเราทำ�เพือ่ ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศ นิทรรศการผลงานด้านจิตรกรรมและทัศนศิลป์ ชาติ และคนเชียงราย และผมจะช่วยทำ�ให้ ของศิลปินชาวเชียงรายกว่า 200 ชิ้น แต่คัด งานที่เชียงรายเป็นงานระดับโลก หรือ “เวิร์ล เลือกให้เหลือ 50 ผลงานเพื่อจัดแสดงไว้ใน คลาส” ส่วนปีหน้าเชือ่ ว่าจะมีเรือ่ งทีด่ ๆี เกิดขึน้ ห้องดังกล่าว โดยจะใช้ห้องนี้เป็นแหล่งแสดง อีกด้วย นายเกรียงไกร (เมฆ) ผู้บริหาร กลุ่ม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ กล่าว และ นิทรรศการหมุนเวียนด้วย หลังจากนั้นเป็นการแสดงต่างๆบนเวทีกลาง เปิดนิทรรศการศิลปะโชว์คนทัว่ โลก แจ้งฯตามกำ�หนดการของงานฯซึ่งใช้เวลาการ ดร.เฉลิมชัย กล่าวก่อนเปิดงาน ว่า การ แสดง ราว 30 นาที ด้าน อ.นคร พงษ์นอ้ ย ผอ.ไร่แม่ฟา้ หลวง แสดง “วัดร่องขุ่น ไลท์ เฟสต์” นี้ เป็นการ แสดง แสง สี เสียง ทีส่ ดุ ยอดของประเทศไทย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย นักวัฒนธรรม โดยตนเองได้ ร่ ว มมื อ กั บ นายเกรี ย งไกร ท้องถิน่ ฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการแสดงและ กาญจนะโภคิน หรือ “คุณเมฆ” ผู้ก่อตั้งและ จัดอีเว้นต์ตา่ งๆในงาน “ไหว้สาแม่ฟา้ หลวง” มา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อินเด็ก ยาวนาน กว่า 30 ปี ที่ไร่แม่ฟ้าหลวงฯ กล่าว ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำ�กัด (มหาชน) เพื่อส่ง ภายหลังการแสดงจบลง จากการสอบถามของ เสริมการท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจให้แก่ ดร.เฉลิมชัย ผ่านไมค์ฯบนเวทีวา่ เป็นการแสดง ชุมชนและชาวจังหวัดเชียงราย ซึง่ จะเกีย่ วข้อง ที่สื่อความหมายที่ชัดเจน มองเห็นภาพต่างๆ กับธุรกิจการท่องเทีย่ วในหลายภาคส่วน ทัง้ ภาค ได้ดีมาก ขอให้กำ�ลังใจแก่ผู้ช่วยกันจัดงานนี้ รัฐและเอกชนก็จะได้ประโยชน์จากงานนี้ และ ทุกๆคน เชื่อว่าจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ สิ่งสำ�คัญคือประเทศไทยเราและ จ.เชียงราย จังหวัดและประเทศชาติต่อๆไป จะถูกยกระดับเป็น “เมืองระดับโลกในด้าน ่ ไลท์ เฟสต์” งานศิลปะ” นี้ด้วย ถึงแม้การจัดงานครั้งนี้ เผย 6 โซน“วัดร่องขุน สำ�หรับ การแสดง แสง สี เสียง “วัด จะขาดทุน หรือเจ๊งก็ตาม “เรายินดีจะเจ๊งเพื่อ ชาติ”... (เสียงฮือฮาจากผู้ร่วมงาน) และชาว ร่องขุ่น ไลท์ เฟสต์” ตอน ปฐมบท ได้จัด เชียงราย... และทีส่ �ำ คัญอีกอย่างคือคนท้องถิน่ ขึ้นระหว่างวันที่ 22 พ.ย.-22 ธ.ค. 62 เป็น มีงานทำ�จะสังเกตว่าวันนี้ สาวๆหนุ่มๆ น้องๆ เวลา 1 เดือน ทั้งนี้จะมีจุดแสดง แสง เสียง ทีส่ วมเสือ้ สีขาวทีม่ โี ลโก้งานฯทีช่ ว่ ยปฏิบตั งิ าน ทั้งหมด 6 โซน ด้วยกันในบริเวณงานที่วัด วันนีล้ ว้ นเป็นเยาวชนในหมูบ่ า้ นในตำ�บลนีท้ งั้ สิน้ ร่องขุ่น แต่ละจุดแต่ละบริเวณ ต่างแฝงด้วย “อย่างไรก็ตามในส่วนของห้องนิทรรศการ ปรัชญาทางศาสนาพุทธ ในหลักสัจธรรมต่างๆ ศิลปะนั้น ตนเองได้เปิดกว้างให้บุคคลทั่วไป เป็นด้านหลัก ประกอบเทคนิคเทคโนโลยีร่วม สามารถนำ�ผลงานตนเองมาร่วมแสดงได้ด้วย สมัย Immersive Experience ภาพเสมือน โดยไม่จำ�เป็นจะต้องเป็นศิลปินชาวเชียงราย จริง อีกทั้งความรู้ด้านต่างๆมากมายหลาย แต่ต้องมีมาตรฐานสูง หากมีฝีมือส่งมาให้เรา มิติ ซึ่งจะสร้างความตื่นตา ตื่นใจ และได้ พิจารณาได้ เพราะที่แห่งนี้จะโชว์คนที่มาจาก อารมณ์ ความรู้สึกที่สัมผัสได้ทางจิตใจ และ ทางกายภาพ ด้วย เทคนิคมัลติมีเดียและ 3D ทั่วโลกด้วยในอนาคต” ดร.เฉลิมชัยกล่าว นายประจญ กล่าวว่า ขอบคุณอาจารย์ Mapping ที่ล้ำ�ยุค ได้แก่ โซนที่ 1 หนทางสู่ ดร.เฉลิมชัย และทีมงานผูท้ รี่ ว่ มกันจัดงานครัง้ นี้ สวรรค์ (The way of heaven) โซนที่ 2 คนโชคดีกค็ อื ชาวเชียงราย และครัง้ นีย้ งั จะเป็น ปากพญามาร-ขุมนรก (The sins) โซนที่ 3 วันหนึง่ ทีเ่ ป็นวันประวัตศิ าสตร์ของเราด้วยและ บ่อน้ำ�อธิษฐานจิต (Astrology) โซนที่ 4 ต้น ขอบคุณศิลปินกลุ่มขัวศิลปะที่ร่วมกันรังสรรค์ โพธิ์แห่งการตรัสรู้ (Enlightening) โซนที่ 5 งานนี้ด้วย คำ�พูดของอาจารย์ ดร.เฉลิมชัย สังสารวัฏ (Circle of Life) และโซนสุดท้าย ทุ ก อย่ า งต้ อ งแปลเพราะมี ค วามหมายมาก ที่ 6 ปฐมบทแห่งวัดร่องขุน่ (Wat Rong Khun เชียงราย เป็นเมืองแห่งการกีฬา หรือ สปอร์ต Begins) โซนสุดท้ายนี้ จะเป็นไฮไลท์ของงาน ซิตี้ แล้ว และจะยังเป็นเมืองแห่งศิลปะ หรือ ที่น่าสนใจมาก ที่จะบอกกล่าวเล่าเรื่องด้วย “ซิตี้ ออฟ อาร์ต” ด้วย และวันนี้จะเป็นการ การแสดงประกอบบทเพลง ผสมผสานการ เริม่ ต้นทีไ่ ม่มวี นั สิน้ สุดวันแห่งอินฟินติ ตี้ ลอดไป แสดงม่านน้�ำ ประกอบแสง สี เสียง ได้อย่าง ลงตัว ถึงความเป็นมาในการสร้างวัดร่องขุ่นฯ ผวจ.เชียงราย กล่าว เพื่ออะไร... เพื่อใคร.. ใครคือผู้ที่ได้ประโยชน์... เรายินดี “เจ๊ง” เพื่อชาติหวังไปสู่ รวมทั้งแรงบันดาลใจของ ดร.เฉลิมชัย ในการ รังสรรค์งานทุกๆอย่าง ...จนเกิดกิจกรรมภาย ระดับโลก ต่อมาเวลา 19.25 น. วันเดียวกัน ทีโ่ ซน ใต้แนวคิดที่เรียกว่า THE ILLUMINATION ที่ 6 หอพระพิฆเนศ เวที การแสดงปฐมบท WHITE TEMPLE “BEGINS” ตามที่คณะ แห่งวัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun Begins) ผู้จัดงานระบุไว้ ผู้สนใจจะเข้าชม ติดต่อจอง ก่อนการแสดงจะเริม่ ต้น ดร.เฉลิมชัย ได้กล่าว บัตรที่ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ โทร.02-262-3456 บนเวที ถึงความเป็นมาและแนะนำ� ให้แขก หรือ thaiticketmajor.com และ www. ผู้มีเกียรติผู้ร่วมงานในวันนั้นได้รู้จักกับ นาย watrongkhunlightfest.com เกรียงไกร กาญจนะโภคิน หรือที่ ดร.เฉลิมชัย ต่อจากหน้า 1 เรียกว่า “คุณเมฆ” ซึ่งเป็นเพื่อนรักของตน ที่สนิทสนมกันมาก และ ยังเป็นผู้ก่อตั้งและ ที่ห้องประชุมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กลุม่ บริษทั อินเด็กซ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เมื่อ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็น วันที่ 21 พ.ย.( 62) เวลา 13.35 น. ผศ.ดร. ผู้มีส่วนสำ�คัญในการจัดงาน “วัดร่องขุ่น ไลท์ ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. พร้อมด้วย เฟสต์” ในครัง้ นี้ ว่าเป็นใคร มาจากไหน ทำ�ไม อ.วรสฤษฏิ์ ปิงเมือง โปรแกรมวิชาพลศึกษา ให้ความสำ�คัญกับเชียงรายในครั้งนี้ และยอม คณะครุศาสตร์ มร.ชร.กรรมการคนสำ�คัญผูร้ บั จะขาดทุนหรือว่าเจ๊งร่วมกัน ราว 20 ล้าน ผิดชอบหลักในการจัดการแข่งขันกีฬา และ เพราะดูจากการจองบัตรไม่เป็นไปตามเป้ารวม คณะผู้ บ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบการแข่ ง ขั น กี ฬ า

จาก 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)ภาคเหนือ 7 คน ส่วนมากจะเป็นรองอธิการบดีฯและ ผอ.สำ�นักฯ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน กีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 32 ซึ่งเป็นกีฬาที่จัดขึ้นในทุกๆปี และหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเพื่อสร้างความ สามัคคีและเฟ้นหาตัวนักกีฬาและพัฒนาสู่ ระดับอาชีพต่อไปตามที่เคยประสบผลสำ�เร็จ มาแล้วหลายๆคน ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวว่า มร.ชร. จะเป็น เจ้าภาพการแข่งขัน “กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ” ครั้งที่ 32 หรือ “กาสะลอง คำ�เกมส์” ขึ้นในปีนี้ระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 ที่ สนามกีฬากลาง มร.ชร.ซึง่ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาของ มรภ. ภาคเหนือ 8 แห่ง ประกอบด้วย มรภ.เชียงราย เชียงใหม่ ลำ�ปาง อุตรดิตถ์ กำ�แพงเพชร เพชรบูรณ์ พิบูลสงคราม(พิษณุโลก) และ นครสวรรค์ โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นประจำ�ทุกปี โดยมีกีฬาทั้งหมด 16 ประเภท ได้แก่ กรีฑา เซปักตะกร้อ เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตซอล ฟุตบอล มวยไทย มวยสากล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด แฮนด์บอล และอี-สปอร์ต การแข่งขันทั้งหมดภายใต้คำ�ขวัญ “ต่างถิ่น หนึ่งที่มา แข่งกีฬา สร้างไมตรี” ทั้งนี้เพื่อส่ง เสริมให้นกั ศึกษาได้พฒ ั นาสมรรถภาพทางกาย เสริมสร้างสุขภาพจิต ส่งเสริมสุขภาพและ พลนามัยให้กบั นักศึกษา ตลอดจนเป็นการปลูก ฝังคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม และได้มสี ว่ น ร่วมและสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความ สามัคคีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และระหว่างมรภ.ภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง ด้วย ในการแข่งขันครั้งนี้จะมีนักกีฬาและผู้ติดตาม ร่วม 5,000 ชีวิต ร่วมเดินทางเพื่อแข่งขัน ชิงชัยกันสนุกแน่เพื่อชิง 1,759 เหรียญ ใน ห้วงเวลาดังกล่าวจังหวัดเชียงรายจะคึกคักไป ด้วย” ผศ.ดร.ศรชัย กล่าว ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวด้วยว่า การแข่งขัน “กาสะลองคำ�เกมส์” ครั้งนี้จะมีพิธีเปิดในวัน ที่ 16 ที่สนามกีฬากลางสปอร์ตคอมเพล็กซ์ มร.ชร. ยกเว้นกรีฑา ไปแข่งขันในสนามกีฬา กลางจังหวัดเชียงราย และการแข่งขันฟุตบอล ในวันเปิดสนาม (16 ธ.ค.) ที่สนามโรงเรียน อบจ.เชียงราย การจัดงานครั้งนี้ ทั้ง 13 และ ทุกสำ�นักฯมร.ชร. ได้ร่วมกันรับผิดชอบกีฬา แต่ละประเภททั้ง 16 ประเภท และจะช่วย กันทำ�งานกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้งานที่เกิด ขึ้นออกมาดี เพื่อให้นักกีฬา บุคลากร และผู้ บริหารจากมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งภาคเหนือ ได้ประทับใจในการมาแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จึง ขอเชิญบุคลากร มร.ชร.และประชาชนและผูส้ น ใจทัว่ ๆไปร่วมเชียร์ให้ก�ำ ลังใจนักกีฬา และร่วม เป็นเจ้าภาพที่ดี” อธิการบดีฯ กล่าว ด้าน อ.วรสฤษฏิ์ กล่าวถึงการแข่งขัน “อี-สปอร์ต” ว่า เป็นกีฬาชนิดใหม่ ที่ มรภ.8 แห่ง ได้บรรจุไว้ในโปรแกรมการแข่งขันในครัง้ นี้ด้วย โดยมี ผศ.ดร.ณรงศักดิ์ ศรีสม พร้อม ทีมงานเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน

และพบว่าเป็นเกมส์กฬี าทีม่ คี นรุน่ ใหม่ทนี่ ศ.ทัง้ ชายและหญิงสนใจอย่างมาก โดย มรภ.แต่ละ แห่งต่างได้จดั ทีมไว้พร้อมเพือ่ การแข่งขันครัง้ นี้ แล้ว ซึง่ เขาจะมีกติกาทีเ่ ป็นสากลโดยแบ่งเป็น ชนิดต่างๆ โดยจะมีการแข่งขันที่ห้องประชุม หอปรัชญา ร.9 ที่ มร.ชร.แห่งนี้ และเชื่อว่า จะเป็นกีฬาทีจ่ ะมีอนาคตทีด่ ใี นระดับอาชีพและ ยังสร้างรายได้แก่ผเู้ ล่นด้วย เพราะเป็นไปตาม ความต้องการของคนรุน่ ใหม่ทชี่ อบเล่นเกมทาง คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน จึงขอเชิญผูส้ นใจ ร่วมเชียร์โดยทั่วกัน สำ�หรับในวันแถลงข่าว มร.ชร.ได้จัด บรรยากาศต่างๆรวมทั้ง “มาสคอต” ที่เป็น โลโก้ ในการแข่งขันคือ “น้องใบชาและน้อง กาแฟ” รวมทัง้ นักศึกษาสาวสวย หนุม่ หล่อ ที่ ได้รบั ตำ�แหน่ง ดาว-เดือน และCRRU-Model มาโชว์ตัวและร่วมกิจกรรมด้วย

ฮักบ้านเฮา

ต่อจากหน้า 1

นายวั น ชั ย จงสุ ท ธานามณี นายก เทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันเปิดงาน “ฮักบ้าน เฮา” ปี๋ตี๋ 16 โดยมี นางสาวอโณทัย จิระดา ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กล่าว รายงานถึงการจัดกิจกรรม นอกจากนี้มี คณะ ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ร่วมเปิดกิจกรรม จำ�นวนมาก นางสาวอโณทัย กล่าวว่า โครงการฮัก บ้านเฮา ประจำ�ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 16 มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานศิลป วัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ เพือ่ แสดงผลงาน ทางวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน ครู ที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตาม หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตามความสนใจ ความถนัด และตามศักยภาพผู้ เรียนเพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ และการมีสว่ น ร่วม ระหว่างชุมชนและโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความ ร่วมมืออย่างดี จากคณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู นักเรียนและชุมชน ในเขตบริการ ของโรงเรียน โดยชุมชนต่างๆ ได้มาร่วม จัด ซุม้ นิทรรศการ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ในชุมชน “เกีย่ วกับของดีของเด่นในชุมชน” เพือ่ นำ�เสนอเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กบั นักเรียน และผู้ สนใจ ได้ศกึ ษาหาความรู้ ประกอบด้วย ชุมชน หนองบัว ชุมชนบ้านไร่ กองแพทย์ เทศบาล นครเชียงราย ชุมชนกกโท้ง ชุมชนร่องปลา ค้าว กลุ่มผู้สูงอายุ โซน 2 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ทัง้ นี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายก เทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบเกียรติบัตร แก่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นปราชญ์ใน ชุมชน ที่ได้มาให้ความรู้ ในด้านการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แก่นักเรียน โรงเรียน เทศบาล 2หนองบัว และตัวแทนของชุมชน หน่วยงานต่างๆ ทีไ่ ด้มาร่วมกิจกรรมการเรียน รู้ ในครัง้ นี้ พร้อมทัง้ ได้กล่าวเปิด “โครงการฮัก บ้านเฮา ครัง้ ที่ 16 ประจำ�บี การศึกษา 2562” ของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

มฟล. จับมือญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ จัด ASIAN BEAT แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการร้องเพลงและเต้นรำ�

กาสะลองเกมส์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงาน OCA International Exchange Programme, MRA Foundation ประเทศญี่ปุ่น จัดการแสดง 2019 ASIAN Beat Tour : Sing & Dance อาคารพล เอกสำ�เภา ชูศรี มฟล. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมทางด้านดนตรี ทั้งการร้องเพลงและเต้นรำ�ที่สนุกสนาน ผสมผสานกลิ่นอาย วัฒนธรรมการฟ้อนรำ�ดัง้ เดิมของแต่ละประเทศ และยังตรงกับช่วงเทศกาลฮาโลวีนอีกด้วย


หน้า

12

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0537

กรุงไทย จับมือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิดรอบเหมาโรงให้ลูกค้า Wealth ชมภาพยนตร์ “The Cave นางนอน” รอบพิเศษก่อนใคร ธนาคารกรุงไทยร่วมกับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จัดงาน “Krungthai Precious Plus The Exquisite Movie Night In Chiang Rai” โดยปิดรอบเหมาโรง เชิญลูกค้า Wealth ชมภาพยนตร์เรื่อง “The Cave นางนอน” เพือ่ มอบความสุขและขอบคุณลูกค้าทีไ่ ว้วางใจใช้บริการธนาคาร ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัล เชียงราย นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า งาน Krungthai Precious Plus The Exquisite Movie Night In Chiang Rai เป็นกิจกรรมปิดรอบเหมาโรง ที่ธนาคารจัดให้กับลูกค้า Wealth ได้ชมภาพยนตร์เรื่อง The Cave นางนอน ซึ่งสร้างจากเหตุการณ์จริง ที่แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งน้�ำ ใจของความช่วยเหลือที่โด่งดังไปทั่วโลก พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมสุดพิเศษ เช่น To be The Hero แปลงโฉมเป็นนักดำ�น้ำ� ถ่ายภาพประทับใจและแชร์ภาพในโซเชียล เพื่อขอบคุณ ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการธนาคารมาโดยตลอด นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ปิดรอบเหมาโรงให้กับเจ้า หน้าที่ อาสาสมัครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือทีมหมูป่าที่ถ�้ำ หลวง เช่น กองอำ�นวยการรักษา ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน กองกำ�ลังผาเมืองพิทักษ์อาณารักษาชายแดน หน่วยเรือ รักษาความสงบเรียบร้อยตามลำ�แม่น้ำ�โขง ร่วมรับชมในครั้งนี้ด้วย นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป กล่าวว่า “กิจกรรม Krungthai Precious Plus The Exquisite Movie Night In Chiang rai เป็น ความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทยทีต่ อ้ งการมอบความสุขให้กบั ลูกค้า และเมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ทตี่ อ้ งการให้ ลูกค้าได้สมั ผัสกับประสบการณ์พเิ ศษในการรับชมภาพยนตร์ จึงเกิดเป็นกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซฟี ขึน้ สำ�หรับลูกค้า คนพิเศษ และในครัง้ นีเ้ มเจอร์ได้น�ำ ภาพยนตร์เรือ่ ง The Cave นางนอน มาให้ทกุ ท่านได้รบั ชม โดยมัน่ ใจว่า ลูกค้าจะได้รบั ความสนุก ตืน่ เต้นจากการชมภาพยนตร์ และได้ความประทับใจจากโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนี เพล็กซ์ทมี่ เี ทคโนโลยีของระบบจอภาพและเสียงอันทันสมัย ทำ�ให้เพิม่ อรรถรสในการรับชมภาพยนตร์มากขึน้

เมือ่ วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ทีลานฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการวิ่งรายการ TOYOTA LIVE ALIVE RUN 2019 CHIANGRAI (NIGHTRUN) โดยมี นายสุรศักดิ์ สุทองวัน ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด นายเรืองชัย จิตรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำ�กัด และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมครบครัน และมีผู้ที่เข้า ร่วมการแข่งขันวิง่ จำ�นวนกว่า 3,367 คน โดยผูด้ �ำ เนินรายการได้ปดิ รับสมัคร ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา แต่ยังคงมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม อย่างล้นหลามคับคั่ง เนื่องจากการแข่งขันรายการดังกล่าวนี้ เป็นรายการ ระดับชาติที่จัดให้มีการวิ่งกว่า 14 สนาม ซึ่งจังหวัดเชียงรายถือเป็นสนามที่ 7 และเป็นสนามเดียวที่ใช้การวิ่งกลางคืน หรือไนท์รัน รวมทั้งใช้เส้นทางวิ่ง ใหญ่ที่ไม่เคยจัดรายการใดมาก่อน

นายวุฒิกร คำ�มา นายอำ�เภอขุนตาล กล่าวเปิด โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำ�ความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรม Kick Off โครงการจิตอาสาพระราชทาน เชียงรายไร้หมอกควัน ว่าด้วยสำ�นึกใน พระมหากรุณาธิคณ ุ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำ�ริ เราทำ�ความดีด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งมั่นให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมโดย ไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ในสถาบันของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรม Kick Off โครงการจิตอาสาพระราชทาน เชียงรายไร้หมอกควัน ซึ่ง เป็นกิจกรรมตามแนวพระราโชบายทีม่ งุ่ ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาสิง่ แวดล้อมสิง่ สาธารณประโยชน์และการ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งงานในครั้งนี้จัด บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำ�เภอ ขุนตาลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสา 904 วปร. กว่า 500 คนเข้าร่วมในงาน

อำ�เภอขุนตาลโดย นายวุฒกิ ร คำ�มา นายอำ�เภอขุนตาล ให้นายสมชาย เชือ้ เมืองพาน ปลัดอำ�เภอ ฝ่ายป้องกันอำ�เภอขุนตาล พันจ่าเอก ทวีป เชีย่ วสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยชมรมรวมพลังสูช่ มุ ชน นายภูรวิ ฒ ั น์ จินะสี กำ�นันตำ�บลต้าจัดกิจกรรม โครงการฝายมีชวี ติ เพือ่ ใช้ใน การ ชะลอน้ำ�จากลำ�ห้วยพระเนตร และช่วยกันวางระบบประปาภูเขา จากลำ�ห้วยพระเนตร ลงมาใช้ ในหมู่บ้าน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับประโยชน์ จำ�นวน 2 หมู่บ้านของพื้นที่บ้านพระเนตร คือหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 18 ตำ�บลต้า โดยมีผู้เข้าร่วมเกือบ 100 คน


หน้า 13

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0537

พิมพ์ชนก ต๊ะศร บ้านสันตันกอก ม.2 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย รับรางวัล โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการ ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย จาก พระเมธีวชิโรดม ว.วชิรเมธี ณ ไร่เชิญตะวัน

ทั่วไปคนใหม่ คุณเอกพล โพธิพรม

โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท (Le Méridien Chiang Rai Resort) มีความยินดีทจี่ ะประกาศให้ทราบถึงการแต่งตัง้ คุณเอกพล โพธิพรม เป็นผูจ้ ดั การทัว่ ไป ของโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คุณเอกพล ได้รว่ มงานกับแมริออท อินเตอร์เนชัน่ แนลมากว่า 18 ปี ประสบการณ์ ยอดเยี่ยมในด้านการดำ�เนินงานที่ผ่านมา คุณเอกพลได้เปิดตัวโรงแรมและรีสอร์ทสาม แห่งในประเทศไทยก่อนทีจ่ ะย้ายไปลอนดอนในฐานะผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายปฏิบตั กิ ารห้องพัก ที่โรงแรมเรอแนสซองซ์ เซนต์แพนคราส ลอนดอน คุณเอกพลสำ�เร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีศิลปศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพฯและจบการศึกษาจาก โรงเรียนการจัดการโรงแรม IHTTI ในรัฐเนอชาแตลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คุณเอกพลกลับมาประเทศไทยในปี 2558 ในตำ�แหน่งผู้จัดการทั่วไปของเรเน ซองส์ เกาะสมุยรีสอร์ทแอนด์สปา ซึง่ เป็นบทบาทล่าสุดของคุณเอกพลในการนำ�โรงแรม ไปสูร่ างวัลการบริหารงานฝ่ายการจัดการห้องพักยอดเยีย่ มประจำ�ปี พ.ศ. 2560 นอกจาก นี้คุณเอกพลยังได้รับรางวัลหลายรางวัลรวมถึง รางวัลผู้นำ�ดีเด่นประจำ�ปี พ.ศ. 2555, รางวัลผูบ้ ริหารงานฝ่ายการจัดการห้องพักยอดเยีย่ มประจำ�ปี 2551 และรางวัลผูบ้ ริหาร ยอดเยี่ยมประจำ�ปี พ.ศ. 2551 (Pre-Opening Hotel)

เวียตเจ็ทประกาศเปิด 2 เส้นทางบินใหม่ในประเทศไทย ระหว่างการ ประชุมสุดยอดอาเซียน ณ กรุงเทพฯ พิธีประกาศเปิด 2 เส้นทางบินใหม่สู่อุดรธานี ทั้งจากกรุงเทพฯ และเชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงจากไทยและเวียดนามให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน เวียต เจ็ท สายการบินยุคใหม่แห่งเวียดนาม ประกาศเปิด 2 เส้นทางบินใหม่อย่างเป็นทางการ ทัง้ จากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ และเชียงราย สู่ อุดรธานี หนึง่ ในเมืองใหญ่ทางภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือของไทยและเป็นทีต่ งั้ ของชุมชนชาวเวียดนามทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ โดยมี นายเหงียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก รถยนต์ MG เชิญสือ่ มวลชนร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถนะ ของกระบะพันธุย์ กั ษ์ รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย ตลอดจนคณะผู้แทน NEW MG EXTENDER ที่มีสมรรถนะเยี่ยม ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลคอม อาวุโสจากทั้งสองประเทศ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียว มอนเรล direct injection 2.0 ลิตรเทอร์โบ มีทั้งแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) และขับ กับการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 ที่กรุงเทพฯ ในระหว่าง เคลื่อน 4 ล้อ (4WD) ณ ห้องโชว์ เอ็มจีล้านนา ล้านนา และเอ็มจีเชียงราย วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562

พิธีงานฉลองครบรอบ 68 ปี บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด(มหาชน) ร่วมกับ คุณสมใจนึก เองตระกูล ประธาน บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด(มหาชน) ดร.สมพร สืบ ถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บรษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด(มหาชน) คุณวิชชุดา ไตร ธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ณ บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด(มหาชน)

นายแสวง เขื่อนเพชร รองนายกเทศมนตรีท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย จัด กิจกรรมทำ�โคมไฟยี่เป็ง ที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำ�บลท่าสุด

เทศบาลนครเชียงราย โดย วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน จัดงาน ประเพณีเทศกาลสงกรานต์ประจำ�ปี 2562 บริเวณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าฯ เชิงสะพานขัวพญามังราย และจัดให้มีการประกวดเทพีนพมาศ โดยมี รัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ผลของการประกวดปรากฏว่า เทพีนพมาศ ได้แก่ หมายเลข 13 น.ส.กาญจนา ชัยมูลมั่ง สัดส่วน 34-23-37 น้ำ�หนัก 58 กิโลกรัม ส่วนสูง 177 ซม. รองอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 16 น.ส.ประภาศิริ อินทะรังสี สัดส่วน 34-24-36 น้ำ�หนัก 50 กิโลกรัม ส่วนสูง 174 ซม. รองอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 17 น.ส.สุปวีณ์ ทับทิมคุณา สัดส่วน 35-26-37 น้ำ�หนัก 52กิโลกรัม ส่วนสูง 173 ซม. รางวัลขวัญสื่อมวลชน ได้แก่ หมายเลข 8 น.ส.สิดาพร วอร์คเกอร์ สัดส่วน 31-22-37 น้ำ�หนัก 55กิโลกรัม ส่วนสูง 176 ซม.


หน้า

14

ปีที่ 32 ฉบับที่ 0537

ทำ�พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าแม่นางนอน มหัศจรรย์10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 1 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าถ้ำ�หลวง อุทยานแห่งชาติถ�้ำ หลวง-ขุนน้�ำ นางนอน (เตรียมการ) ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายกมลไชย คชชา ผอ.สำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 นายกวี ประสมพล นักวิชาการชำ�นาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ�้ำ หลวง-ขุนน้�ำ นางนอน (เตรียมการ) ร่วมทำ�พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าแม่นางนอน ด้วยเครื่องเซ่น ไก่ต้ม ของคาว ของหวาน ต่อด้วยพิธีสงฆ์ จากนั้นนำ�ข้าราชการ ประชาชน สื่อมวลชน เข้าชมถ้ำ�หลวงโถงแรกอย่างเป็นทางการ โดยการจัดทางเข้าออกคนละฝั่ง เพื่อความสะดวกชุดละ 30 คน ครั้งละ 5 นาที มีนักท่องเที่ยวจาก ทั่วสารทิศมายืนเข้าแถวต่อคิวยาวเหยียด ทุกคนจะได้บัตรคล้องคอก่อนเข้าถ้�ำ เพื่อเช็คจำ�นวนคนไม่ให้ตกค้าง นายจงคล้าย วรพงศธร กล่าวว่า กรมอุทยานฯ มีนโยบายเปิดให้ประชาชนเข้าชมถ้ำ�หลวงครั้งนี้ เพื่อจะให้นักท่องเที่ยวได้มองเห็นภาพเหตุการณ์การช่วยเหลือ 13 หมูป่าออกจากถ้ำ�หลวง จากที่เคยเห็นแต่เพียงด้านนอก และสิ่งที่ไม่อยากให้ลืมคือจิตอาสาจากทั่วโลก มาร่วมพลังทำ�ในสิ่งที่คิดว่าทำ�ไม่ได้ ให้เป็นสิ่งที่ทำ�ได้ จึงอยากให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่า หากคนไทยทุกคนร่วมมือกัน อะไรก็ทำ�ได้สำ�เร็จ ส่วนการจะให้เข้าชมภายในถ้ำ�ลึกกว่านี้หรือไม่ ขณะนี้กรมอุทยานฯ ร่วมกับกรมทรัพยกรธรณี หน่วยซีล และหลายหน่วยงาน เข้าไปสำ�รวจขนย้ายอุปกรณ์ถึงเนินนมสาว พื้นที่ 13 ทีม ฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมีไปติดอยู่ จากการวัดระยะจากปากถ้�ำ เข้าไปเพียง 2,315 เมตร ไม่ถึง 5-6 กม.ตามที่เข้าใจกันแต่แรกนั้น จะต้องนำ�มาพิจารณาเป็นแผนปฏิบัติกันต่อไปในอนาคต

กรมศุลกากรจัดโครงการ “ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ คณาคำ� นายอำ�เภอ แม่สาย และนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีต�ำ บลแม่สาย และองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนในอำ�เภอแม่สายทุกแห่ง ร่วมแถลงข่าว “มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 7” ด้วยเมืองแม่สายเป็นเมืองที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย และมีพรมแดนที่ติดต่อ และเชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบ้านโดยมีล�ำ น้�ำ สาย และเทือกเขาแดนลาวเป็นแนวพรมแดนตาม ธรรมชาติ จึงเป็นการสะดวกทีก่ ลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆสามารถเดินทางเข้ามายังประเทศไทยโดยสะดวก การทีก่ ลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆได้เดินทางเข้ามายังพืน้ ทีป่ ระเทศไทย หรือเมืองแม่สายได้นนั้ เบือ้ ง ต้นสันนิฐานได้หลายปัจจัยดังนี้ การอพยพย้ายถิ่นที่อยู่จากแหล่งพำ�นักเดิมมายังที่ใหม่ในพื้นที่ที่ สมบูรณ์กว่าเหมาะแก่การหาเลี้ยงชีพ การอพยพเนื่องจากภัยสงคราม การย้ายถิ่นเนื่องจากการ ทำ�งาน การย้ายถิ่นเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การติดตามบุคคลที่นับถือ (พระสงฆ์) เพื่อที่จะได้ ใกล้ชิด อย่างเช่น กลุ่มดาราอ้าง บ้านสันต้นปุย ตำ�บลโป่งงาม เป็นต้น และการที่เมืองแม่สายเป็นเมืองสำ�คัญเมืองหนึ่งของประเทศไทย ในฐานะที่เป็นเมืองท่อง เที่ยว และเมืองแห่งการค้า จึงทำ�ให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจเดินทางมายังเมือง แม่สายอยู่เสมอ ดังนัน้ อำ�เภอแม่สาย ร่วมกับศูนย์วจิ ยั และพัฒนาชาน้�ำ มัน ในมูลนิธชิ ยั พัฒนา ส่วนราชการ ต่างๆในอำ�เภอแม่สาย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อำ�เภอแม่สาย จึงเห็นความสำ�คัญของภาพ ลักษณ์ดงั ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงนำ�ปัจจัยทัง้ สองอย่างข้างต้น คือ การเป็นเมืองท่องเทีย่ วทาง วัฒนธรรม และการเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ มาเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดแนวคิด ในการทำ�โครงการ “มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย” ขึ้น และจัดอย่างต่อเนื่องมาจวบจนครั้ง ที่ 7 ในปี พ.ศ. 2562 นี้ โดยมี กลุ่มชาติพันธุ์ในอำ�เภอแม่สายที่โดดเด่นมีอยู่ 10 ชาติพันธุ์ 3 ตระกูลภาษา ได้แก่ กลุ่มตระกูลภาษาไท ประกอบด้วย 1.ชาวไตย (ไทใหญ่) 2.ชาวไทลื้อ 3.ชาว ไทเขิน 4.ชาวไทยวน (ไทโยน ไทยโยนก หรือ ล้านนา) 5.ชาวไตหย่า กลุ่มตระกูลภาษาจีนทิเบต ประกอบด้วย 1.ชาวไทยเชื้อสายจีน ประกอบด้วย จีนฮ่อ จีนคณะชาติ จีนหยูนหนาน 2.ชาวอาข่า 3.ชาวลาหู่ กลุ่มตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (มอญ-เขมร) ประกอบด้วย 1.ชาว ลัวะ 2.ชาวดาราอ้าง สถานทีจ่ ดั งาน ได้รบั การอนุเคราะห์ให้ใช้พนื้ ทีข่ องศูนย์วจิ ยั และพัฒนาชาน้�ำ มันและพืชน้�ำ มัน ในมูลนิธิชัยพัฒนา และยังให้การอำ�นวยความสะดวกในการจัดสรรพื้นที่ นำ�ผลงาน และผลการ ดำ�เนินงานของศูนย์ฯเข้าร่วมในกิจกรรม และยังได้ประสานในส่วนของโครงการหลวงอื่นๆใน การเข้าร่วมนำ�เสนอในวันงานดังกล่าวด้วยและงาน “มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 7” กำ�หนดให้จดั งานในระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2562 ตัง้ แต่เวลาโดยประมาณ 10.00 – 22.00 น. เป็นต้นไป

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดโครงการ “ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน” ครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน ขยายช่องทางจำ�หน่ายสินค้า ชุมชนท้องถิน่ ตลอดถึงผูป้ ระกอบการ SME ในพืน้ ทีช่ ายแดนให้ถงึ มือประเทศข้างเคียงโดยไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง ภายหลังจัดทีส่ ว่ นกลางประสบความสำ�เร็จ จึงเริม่ ขยายตลาดประชา รัฐศุลกากร เพื่อชุมชน ไปตามส่วนภูมิภาค โครงการแรกในพื้นที่ศุลกากรภาค 3 ที่ด่านแม่สาย จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 16-24 พ.ย. 62 จากนั้นจะขยายโครงการไป สำ�นักงาน ศุลกากรภาคที่ 1 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ สำ�นักงานด่านศุลกากรที่ 2 ด่านศุลกากรช่องเม็ก และสำ�นักงานศุลกากรภาคที่ 4 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ชายแดน รองรับนักท่องเที่ยว ชิม ช้อป ใช้ ตามโครงการของรัฐบาล ทางด้าน น.ส.ผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้าเชียงราย กล่าวว่า ในการจัดงานตลาดประชารัฐ ศุลกากร เพื่อชุมชน เป็นเรื่องที่ดี ด่านพรมแดนแม่สาย มีพื้นที่ ติดรัฐฉานเมียนมาตะวันออก ลาวและจีน เป็นด่านพรมแดนถาวร มีการซื้อขายสินค้า ไทย ส่งออกไปทางเมียมาเป็นจำ�นวนมาก จึงอยากจะให้มีการจัดสินค้า SME ผลัด เปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาจำ�หน่ายไม่ต้อง ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทีช่ ายแดนแม่สายแบบไม่ ซ้�ำ กัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จะเป็นการกระตุ้น ช่วยเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่ง ทางด้านอุทยานแห่งชาติถ�้ำ หลวงขุนน้�ำ นางนอน (เตรียมการ)ก็ได้สง่ เจ้าหน้าที่ เข้ามาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวครั้งนี้ โดยจัด รถรับส่งนักท่องเที่ยว ที่บริเวณหน้าด้าน พรมแดนสะพานแห่งที่ 1 ไปยังอุทยานแห่ง ชาติถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�นางนอน (เตรียมการ) เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดงาน วันที่ 16-24 พ.ย.62

โฆษณาครองช่าง

นายสมศักดิ์ คณาคำ� นายอำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานเปิดโครงการอำ�เภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านถ้ำ� อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะประชาชน และได้น�ำ หมออำ�เภอแม่สาย ตรวจฟัน อุดฟัน สุขภาพ ตัดผม ให้กับ ชาวบ้าน นักเรียนฟรี และมีบริการตรวจสภาพรถฟรี นายสมศักดิ์ คณาคำ� นายอำ�เภอแม่สาย และ นางชนิดา คณาคำ� นายกกิ่งกาชาด แม่สาย ร่วมกับทหาร ตำ�รวจ และหัวหน้าส่วนราชการ อำ�เภอแม่สาย ร่วมมอบเตียงและสิ่งของผู้ป่วยที่ติดเตียง และไปเยี่ยมผู้ป่วยติด เตียง เกือบ 10 ราย ตำ�บลโป่งงาม อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


ปีที่ 32 ฉบับที่ 0537

68 ปี ทิพยประกันภัย “Tip Digital Insurance”

หน้า 15

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษทั ทีป่ รึกษา ผูบ้ ริหาร และพนักงาน บมจ.ทิพยประกันภัย จัดงานครบรอบ 68 ปี ทิพยประกันภัย “Tip Digital Insurance” พร้อมรับบริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การจัดพิธีครบรอบ 68 ปี ทิพยประกันภัย ในช่วงเช้า ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำ�บุญตักบาตร โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัย ไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังได้มีพิธีมอบรางวัลให้กับพนักงานที่มีอายุงาน 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี, 25 ปี และ 30 ปี รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้บุตร-ธิดาพนักงาน ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการตำ�รวจ ทหาร สื่อมวลชน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติมากมาย ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาค ณ อาคารทิพย ประกันภัย สำ�นักงานใหญ่ พระราม 3

ทิพยประกันภัยและศูนย์คุณธรรม พาคณะครูทั่วประเทศออกเดินทางตามรอยพระราชา ศึกษาศาสตร์พระราชา ณ แห่งเรียนรู้มีชีวิต จังหวัดบุรีรัมย์

ทิพยประกันภัย ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการ ศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิธรรมดี นำ�คณะครูจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เรียนรู้ การเกษตรแบบยั่งยืนควบคู่การอนุรักษ์ธรรมชาติ ในกิจกรรม “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ท่องป่าไร่นาสวนผสมมหาชีวาลัยอีสาน สู่อุทยานการเรียนรู้” ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้มีชีวิตตามรอยพ่อ เพื่อสร้าง แรงบันดาลใจในการร่วมกันสานต่อพระราชปณิธาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา “ศาสตร์พระราชา” พร้อมร่วมกันสร้างนวัตกรรมการเรียนรูแ้ ละปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินยั สุจริต จิตอาสา ให้กับเยาวชนต่อไป นายแพทย์จกั รธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ ศูนย์คณ ุ ธรรม (องค์การมหาชน) กล่าว ว่า “การเดินทางตามรอยพ่อ ศึกษาคุณธรรมศาสตร์พระราชา ณ แห่งเรียนรู้มีชีวิต จังหวัด บุรีรัมย์ ในครั้งนี้ เป็นการตามรอยพระราชา เรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ณ มหาชีวาลัยอีสาน และศูนย์การเรียนรูพ้ อ่ คำ�เดือ่ ง จังหวัดบุรรี มั ย์ ซึง่ เป็นสองเส้นทางศึกษาการเรียนรู้ ในเส้นทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากหนังสือโครงการตามรอยพระราชาทีค่ ดั สรรเป็นจำ�นวน 9 เส้นทาง 81 แหล่งการเรียนรู้ เพือ่ ให้คณะครูอาจารย์ ลงพืน้ ทีเ่ รียนรูศ้ กึ ษาศาสตร์พระราชา พร้อมทำ�กิจกรรมเสริมทักษะเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาให้ทุกท่านได้สัมผัส เรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงคุณธรรม 4.0 คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา นอกจากนั้นยังมีส่วนใน การปลูกจิตสำ�นึกคนไทยให้มคี วามศรัทธา ความจงรักภักดี สำ�นึกรูใ้ นพระมหากรุณาธิคณ ุ ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน จนก่อเกิดเป็น “ศาสตร์พระราชา” ทีช่ าวบ้านนำ�มาปฏิบตั ติ ามจนมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และมีความสุขมากขึน้ ” นางวิชชุดา ไตรธรรม ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทิพยประกันภัยมีความมุง่ มัน่ ในการสืบสานศาสตร์พระราชาผ่านการจัดกิจกรรม ‘ตาม รอยพระราชา’ อย่างต่อเนื่องในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ด้วยสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุด มิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตลอด 70 ปี

ที่ทรงครองราชย์ และสอดคล้องกับปณิธานของบริษัทฯ ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ควบคูไ่ ปกับการมีสว่ นร่วมอย่างจริงจังในการส่งเสริมความเจริญอย่างยัง่ ยืนของสังคมไทยในทุก มิติ ที่สำ�คัญ ในเดือนตุลาคม ยังเป็นเดือนที่เราจะได้น้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหา ที่สุดมิได้ ของพระมหากษัตริย์ไทยอีก 2 พระองค์คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวเดียวกันด้วย” กิจกรรมครั้งนี้พาคณะครูเดินทางสู่ “มหาชีวาลัยอีสาน” อำ�เภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ง เป็นสถาบันภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ อีสาน ฟังการบรรยายจากปราชญ์ชาวบ้าน “แม่ฉวี ปรัชญพฤทธิ”์ ผูส้ านต่ออุดมการณ์ของครูบาสุทธินนั ท์ ปรัชญพฤทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านนักทดลองด้านการเกษตร แห่งอีสานใต้ ผู้นำ�ศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการปลูกป่าแบบไร่นาสวนผสมบนพื้นที่ 400 ไร่ และส่งต่อความรูส้ ชู่ มุ ชนด้วยวิถพี อเพียงมายาวนานกว่า 40 ปี มหาชีวาลัยอีสานของครูบา สุทธินันท์นอกจากจะมีแปลงเกษตรประณีตแล้ว ยังมีแปลงสมุนไพร สวนป่ายูคาลิปตัส โรงเผาถ่าน บ่อเลี้ยงปลา โรงเรือนเลี้ยงวัว เลี้ยงนกกระจอกเทศ เลี้ยงไก่ ไปจนถึงเลี้ยงปลวก เพื่อต่อยอดไปสู่การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คณะครูยังได้รับประสบการณ์ใหม่จากการร่วมฐานกิจกรรม อย่างการเดินเล่นท่องป่าไร่ นาสวนผสม เรียนรูก้ ารแบ่งพืน้ ทีส่ �ำ หรับปลูกป่า ปลูกพืชทีห่ ลากหลาย ทัง้ ไม้ผล ไม้ตดิ แผ่นดิน ไม้เศรษฐกิจ เลี้ยงสัตว์ ทำ�นา รวมทั้งพื้นที่สำ�หรับบ่อปลา แหล่งน้ำ� และพื้นที่สำ�หรับพัก อาศัยอย่างเหมาะสม และทำ�น้ำ�มะสัง ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่มีสรรพคุณหลายอย่าง เช่น บำ�รุง ร่างกาย แก้ท้องเดิน ท้องอืดท้องเฟ้อ สมานแผล แก้ไข้ อีกทั้งนำ�มาใช้ได้หลายส่วนทั้งใบ ราก ผลอ่อน แก่น จากนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้ไปเยีย่ มชมและทำ�กิจกรรมที่ “ศูนย์การเรียนรูบ้ า้ นพ่อคำ�เดือ่ ง” อำ�เภอดงแคน อาณาจักรสีเขียวพื้นที่ 200 ไร่ ที่พ่อคำ�เดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้าน ได้นำ� ศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการดำ�เนินชีวิตและทำ�เกษตรกรรมอย่างได้ผล โดยยึดแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถปลดหนีไ้ ด้ และประสบความสำ�เร็จในวิถเี กษตรกรรมแบบ ธรรมชาติ ไม่ใช้ยาปราบศัตรูพืชหรือสารเคมีใดๆ อีกทั้งได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้กับเกษตรกรที่สนใจอย่างต่อเนื่องในแบบ “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน”

‘ทิพยประกันภัย’ กำ�ไร 9 เดือนทะลุ 1.4 พันล้าน งัดกลยุทธ์เชิงรุกชิงลูกค้าองค์กร - รายย่อย บมจ.ทิพยประกันภัย ปลื้มผลการดำ�เนินงานงวด 9 เดือน ปี 2562 กำ�ไรสุทธิรวม กว่า 1,413 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปีกอ่ น 13.28% ขณะทีเ่ บีย้ ประกันภัยรับ รวมสูงกว่า 13,392 ล้านบาท ด้านผู้บริหาร “ดร.สมพร สืบถวิลกุล” เผยสาเหตุหลักเกิด จากความมุง่ มัน่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้ขยายฐานลูกค้าได้หลาก หลาย พร้อมประกาศเดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุกโค้งสุดท้ายชิงลูกค้าองค์กรและรายย่อยเพิ่ม ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TIP เปิดเผยถึง ผลการดำ�เนินงานประจำ�งวด 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30กันยายน 2562 ว่า บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิรวมกว่า 1,413.37 ล้านบาท กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น 2.36บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนกำ�ไรสุทธิ 1,247.64 ล้านบาท กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น 2.08 บาท หรือกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 165.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 13.28 % สำ�หรับปัจจัยทีส่ นับสนุนให้ก�ำ ไรสุทธิของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง สืบเนือ่ งจาก บริษัทฯ มีผลการดำ�เนินงานที่ดี เบี้ยประกันภัยรับรวมกว่า 13,391.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่เบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 12,689.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 702.16 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 5.53% โดยเบีย้ ประกันภัยรับจำ�นวน 13,391.98 ล้านบาท ประกอบด้วย เบีย้ ประกันอัคคีภยั 1,405.42 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 255.34 ล้านบาท เบี้ยประกันภัย รถยนต์ 2,802.76 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด 8,928.46 ล้านบาท ส่วนด้านฐานะการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สินทรัพย์ รวม 38,732.73 ล้านบาท หนี้สินรวม 30,562.68 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 8,170.05 ล้านบาท สำ�หรับปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดำ�เนินงานสะสมงวด 9 เดือนขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องนั้น ดร.สมพร กล่าวว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับแผนการดำ�เนินงานให้ สอดคล้องกับธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีการแข่งขันรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำ�ให้บริษัทฯต้องนำ� เอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่ออำ�นวยความสะดวกและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้า หมายให้ได้มากที่สุด โดยช่วงที่ผ่านมาบมจ.ทิพยประกันภัย ได้ร่วมกับกลุ่ม จีเอเบิล ผู้น�ำ ในการให้บริการ ทางด้านดิจิทัลโซลูชั่น สร้างนวัตกรรมประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ “iON GO Ultimate Safe Drive by TIP” ขับปลอดภัย ให้เงินคืนตลอดปี ซือ้ ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน iON GO (ไอออน โก) จะได้รับเป็น iON Coins เทียบเท่ากับมูลค่าเงินสูงสุด 65% ของเบี้ย ประกันภัย ตลอดทั้งปีความคุ้มครอง เพื่อสร้างพฤติกรรมการขับรถปลอดภัย และหลังจาก ต่ออายุประกันภัยรถยนต์ยังได้รับส่วนลดประวัติดีกรณีไม่เคลมอีกด้วย นอกจากนวัตกรรมรูปแบบใหม่แล้ว บมจ.ทิพยประกันภัย ยังได้พฒ ั นาการให้บริการ ด้วยการเปิดตัวโครงการ “Tip Smart Assist” พนักงานสำ�รวจภัย (Surveyor) ทีมใหม่ ขึน้ ภายใต้คอนเซปต์ “มาไว ใส่ใจ ไม่มากเรื่อง” เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในสังคมยุคดิจิทัลที่ต้องการบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด มี อุปกรณ์ทลี่ �้ำ สมัยในการปฏิบตั งิ าน และทีส่ �ำ คัญ มีจติ อาสาในการช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุทงั้ ที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรือจะไม่ใช่ลูกค้าของบมจ.ทิพยประกันภัยก็ตาม ซึ่งในระยะแรก ได้เริ่มให้บริการแก่ลูกค้าภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เรียบร้อยแล้ว “แม้ว่าทีม Tip Smart Assist จะปฏิบัติหน้าที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่ เมื่อเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคต่าง ๆ ทีม Tip Smart Assist เหล่านี้ก็พร้อมจะลงไปให้ความ ช่วยเหลือ ล่าสุดกรณีเกิดน้ำ�ท่วมใหญ่ในภาคอีสาน โดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานี ทีม Tip Smart Assist ได้ร่วมกับหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน และลูกค้าผูท้ �ำ ประกันตัง้ แต่เกิดเหตุและดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่ ง จนเหตุการณ์ คลี่คลาย และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ” ดร.สมพร กล่าว ส่วนแผนการดำ�เนินงานในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2562 นี้ ดร. สมพร กล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงยึดนโยบายดำ�เนินกลยุทธ์ในเชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าทั้งกลุ่มองค์กรและ รายย่อยเพิ่มขึ้น อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง การนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภค การบริการหลังการขายที่เป็น เลิศ ตลอดจนการชดเชยสินไหมที่รวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ ลูกค้าสูงสุด เป็นต้น


Profile for aebb aebb

หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ 0537 ธันวาคม 2652  

หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ 0537 ธันวาคม 2652  

Profile for aebbb
Advertisement