Page 1

32

mobilna telefonija

Veliki

mobilnih

test

mre탑a

connect 11/2011


Uz Mer­ce­des pun mo­bil­nih te­le­fo­na i test‑o­pre­me, eki­pa kom­pa­ni­je P3 communications je, od 17. av­gus­ta do 4. sep­tem­bra, me­ri­la per­ for­man­se mre­ža do­maćih mo­bil­nih ope­ra­to­ra. Uz si­tnu olak­ša­va­ juću okol­nost da je ugo­dni­je me­ri­ti le­ti ne­go zi­mi, ovaj pro­ces, kao i ana­li­za re­zul­ta­ta i nji­ho­vo oce­nji­va­nje na način pri­me­njen u ra­zvi­je­ nim ev­rop­skim zem­lja­ma, a po me­to­do­lo­gi­ji časo­pi­sa con­nect, pred­stav­lja­ju o­zbi­ljan iza­zov, a sa­mim tim i kom­plek­snu pro­ce­du­ru, ko­ja je za­hte­va­la dos­ta pla­ni­ra­nja.

P

la­ni­ra­nje se o­dno­si pre sve­ga na i­zbor gra­do­va gde će se me­re­ nja i­zvrši­ti, bi­ra­nje ru­ta kretanja unu­tar tih gra­do­va, mo­de­ma, ta­ri­fa i kri­te­ri­ju­ma eva­lu­aci­je re­zul­ta­ta, a kom­pa­ni­ja P3 com­muni­ cations na tom po­lju ima o­grom­no is­kus­tvo ko­je je de­lom pro­iza­šlo i iz vi­še­go­di­šnjih test‑me­re­nja u sa­ra­dnji s časo­pi­som con­nect. Za 2011. go­di­nu, pla­ni­ra­na su test‑me­re­nja u Ne­mačkoj, Aus­tri­ji, Švaj­car­skoj i Srbi­ji, a na­ša me­re­nja bi­la su prva u go­di­ šnjem ras­po­re­du i obav­lje­na su u dru­goj po­lo­vi­ni av­ gus­ta. Dok čita­te ovaj tekst, P3 com­mu­ni­ca­ti­ons eki­pe krsta­re os­ta­lim zem­lja­ma, pa ćemo se u ne­kom od na­re­dnih bro­je­va o­svrnu­ti i na te re­ zul­ta­te, pro­ce­nju­jući gde su na­ši ope­ra­to­ri u o­dno­su na dru­ge zem­lje. Za sa­da nas prven­ stve­no za­ni­ma­ju međuso­bna po­ređenja tri do­maće mre­že na obrađenoj teritoriji. Skup tes­to­va je obu­hva­tio me­re­nja kva­ li­te­ta pre­no­sa gla­sa i po­da­ta­ka. Za me­re­ nje kva­li­te­ta pre­no­sa gla­sa ana­li­zi­ra­na je ko­mu­ni­ka­ci­ja s fik­snom te­le­fon­skom mre­žom i to u oba sme­ra – ka­da je po­ziv ini­ci­ran s mo­bil­nog (MOC, Mobile Originated

Call) i ka­da je ini­ci­ran s fik­snog te­le­fo­na (MTC, Mobile Terminated Call). Po­zi­vi su obav­lja­ni ko­rišćenjem Samsung GT‑S8530 Wave II te­le­fo­na, ko­ji je na la­bo­ra­to­rij­skom tes­tu te­le­fo­na časo­pi­sa con­nect po­ka­zao o­dlične audio‑ka­rak­te­ris­ti­ke. Ka­da je u pi­ta­nju pre­nos po­da­ta­ka, me­re­nja su bi­la skon­cen­tri­sa­na na ko­rišćenje mo­bil­nih mo­de­ma ko­je ope­ra­to­ri ima­ju u stan­dar­dnoj po­nu­di, pri­ključenih na računar ko­ji ra­di pod ope­ra­tiv­nim sis­te­mom Microsoft Windows XP i ko­ris­ti Internet Explorer 8. Ni­je taj­na da se na­ši građani, u­sled ne­dos­tat­ka dru­gih op­ci­ja, čes­to o­pre­de­lju­ju za mo­ bil­ni in­ter­net kao do­pun­sku va­ri­jan­tu ve­ze, a čes­to i kao je­di­ni ka­nal pris­tu­pa in­ter­ne­tu. Za­to su me­re­nja skon­cen­tri­sa­na na pri­me­re ti­pičnog ko­rišćenja in­ter­ne­ta kao što su pre­gled YouTube vi­dea, pre­gled stan­ dar­dnih stra­ni­ca u Web browser‑u, te ra­zme­na da­to­te­ka HTTP down­ load i FTP upload. Tes­ti­ra­nje da­ta ser­vi­sa je i­zvrše­no unu­tar gra­do­va za­je­dno sa gla­sov­nom ko­mu­ni­ka­ci­jom, dok je na pu­te­vi­ma i­zvrše­no tes­ti­ra­nje sa­mo gla­sov­ne ko­mu­ni­ka­cije. Sa­da­šnjost i bu­dućnost Tes­to­vi tre­ba da po­ka­žu ak­tu­el­no sta­nje u vreme merenja, ali i sprem­nost mre­ža za ši­re­nje i za­do­vo­lja­va­nje bu­dućih po­tre­ba ko­ri­sni­ ka. Tren­do­vi ja­sno uka­zu­ju na sve veću pe­ne­tra­ci­ju smar­tfon uređaja i ko­rišćenje mo­bil­nog in­ter­ne­ta. Tre­nu­tna pre­dviđanja su da će u 2012. go­di­ni u većini ev­rop­skih ze­ma­lja početi ko­rišćenje LTE mre­že. Pred­ sto­jeća me­re­nja u Ne­mačkoj u­ključiće po­se­ban test za smar­tfo­ne – os­ ta­vićemo ne­mačkim ko­le­ga­ma da se i­zbo­re s kom­pli­ko­va­nim pra­vi­li­ ma bo­do­va­nja tih re­zul­ta­ta, a na na­šem trži­štu se za ovu go­di­nu o­gra­ ničava­mo na glas i mo­de­me; ne ka­sni­mo mno­go za sve­tom, jer je ta­ko u Ne­mačkoj me­re­no pre sa­mo go­di­nu da­na. U skla­du sa me­to­do­lo­gi­jom bo­do­va­nja con­nect‑a, gla­sov­na ko­mu­ ni­ka­ci­ja učes­tvu­je sa 60% u zav­ršnoj oce­ni, a pre­nos po­da­ta­ka čini 40% oce­ne. S ob­zi­rom na pos­ti­gnu­te re­zul­ta­te, uku­pna sli­ka kva­li­te­ta mre­ža na­ših mo­bil­nih ope­ra­to­ra je pri­lično do­bra. Na ne­ke re­zul­ta­te čak mo­že­mo da bu­de­mo i po­no­sni, jer je oči­gle­dno da se u mre­že ne­ pres­ta­no in­ves­ti­ra. O to­me, uos­ta­lom, sve­doči i po­da­tak da su po­sle­dnjih go­di­na mo­bil­ni ope­ra­to­ri u vrhu lis­te naj­većih in­ves­ ti­to­ra u Srbi­ji. Ipak, ne­ki u to­me ima­ju vi­še, a ne­ki ma­nje us­pe­ha, a sva­ki test da­je sa­mo je­dnog po­be­dni­ka. Za­to po­gle­daj­mo ka­ko je ko pro­šao kroz broj­ke ko­je su i­zme­ri­li pre­ci­zni in­stru­men­ti kom­ pa­ni­je P3 communications. Pri­me­nom od­go­va­ra­jućih te­žin­skih fak­to­ra, izmerene broj­ke su sme­šte­ne u o­kvi­re re­al­nog ko­ri­ sničkog is­kus­tva.

33


mobilna telefonija

mt:s Važan segment Telekoma Srbije, kao najprofitabilnije firme u našoj zemlji, čini mt:s mreža mobilne telefonije, koja raste i razvija se još od 1998. godine. Izazovi opsluživanja velikog broja korisnika i ponuda savremenih servisa zahtevaju snažnu infrastrukturu, a rezultati našeg testiranja pokazuju da je vreme za značajne investicije

Za­ključak

Stalnim proširivanjem ponude servisa, mt:s privlači sve veći broj korisnika, a za njihovo zadovoljstvo ključne su performanse mreže, koja treba da ponudi efikasniji prenos podataka. Mreža mt:s je pokazala superiornost nad konkurencijom u pokrivanju dela autoputa van naseljenih mesta, dok je u gradovima u kojima je vršeno merenje zaostala za drugim operatorima. Telekomu Srbije predstoji zamena opreme i prilagođavanje sve većom traž­ njom za servisima prenosa podataka, a međusobno usklađivanje uređaja raznih proizvođača predstavlja ozbiljan izazov. Sa nestrpljenjem očekujemo sledeće investicije ove velike kompanije.

34

connect 11/2011

Kad je u pi­ta­nju gla­sov­na ko­mu­ ni­ka­ci­ja, pro­ce­nat us­pe­šnos­ti us­ pos­tav­lja­nja po­zi­va od pre­ko 98% je so­li­dan, iako je in­di­ka­tiv­no da mt:s ima naj­du­že vre­me us­pos­tav­ lja­nja po­zi­va. To nismo očekivali, znajući da je fik­sna te­le­fon­ska mre­ža takođe vlasništvo Te­le­ko­ ma, pa bi vredelo ulo­žiti do­da­tni napor da se mo­bil­no‑fik­sna ko­ mu­ni­ka­ci­ja us­pos­tav­lja brže. Bo­lja si­tu­aci­ja je na merenim ma­gis­tral­nim pu­te­vi­ma, jer se mt:s oči­gle­dno potrudio da se ma­ gis­tral­ni pu­te­vi po­kri­ju 3G si­gna­ lom, dok su kon­ku­ren­ti po tom pi­ta­nju u za­os­tat­ku. Na prvi po­ gled mo­že da zbu­ni re­la­tiv­no vi­ sok udeo ne­ra­zum­lji­vih de­lo­va ra­zgo­vo­ra (< 2,7 MOS) ko­ji je po­ sle­di­ca između ostalog čes­tog me­ nja­nja 3G u 2G vezu. Vi­so­ki pro­ ce­nat us­pe­šnos­ti ve­ze, ko­ji je i naj­značaj­ni­ji za ko­ri­sni­ka, po­ka­ zu­je da mt:s nu­di do­vo­ljan kva­li­ tet go­vor­ne ko­mu­ni­ka­ci­je i ve­li­ku po­kri­ve­nost ka­da su u pi­ta­nju ma­ gis­tral­ni pu­te­vi. O­blast u kojoj je mt:s mre­ži potrebno posvetiti više pažnje su data ser­vi­si. Pri­me­ra ra­di, iz­me­ reni pro­ce­nat us­pe­šno o­tvo­re­nih Web stra­ni­ca je 96,7%, što je is­ pod uspešnosti izmerene kod os­ ta­lih ope­ra­to­ra. Zna­čaj­ni­ja stav­ka je i pri­me­tno du­že učita­va­nje stan­dar­dnih Web stra­ni­ca u brow­ ser, što ne­kim ko­ri­sni­ci­ma mo­že da za­sme­ta. Kod pre­gle­da vi­deo‑za­pi­sa pre­ uzetih sa Interneta mt:s ima nešto više problema. Izme­rena us­pe­ šnost pre­uzi­ma­nje vi­dea sa po­pu­ larnog saj­ta YouTube je iznosila 78%, a osim to­ga kod mt:s‑a pro­ te­kne naj­vi­še vre­me­na pre ne­go što za­počne re­pro­duk­ci­ja sek­ven­ ce u ple­je­ru. Uz to su primećeni pre­ki­di re­pro­duk­ci­je, pa je tek u 59,1% slučaje­va za­be­le­že­na re­ pro­duk­ci­ja bez pre­ki­da.

Te­le­kom in­ten­ziv­no ra­zvi­ja vi­ deo‑ser­vi­se, pa će mt:s vrlo brzo po­nu­di­ti MobileTV ko­ri­sni­ci­ma mo­bil­nih te­le­fo­na – vi­dećemo ka­ ko će ti ser­vi­si ra­di­ti na mt:s mre­ ži. Očekujemo da će mt:s ovome posvetiti više pažnje, jer gledanje vi­deo‑sa­drža­ja uz „se­cka­nje“ ni­je na­ročito lep do­živ­ljaj. Brzi­na pre­no­sa po­da­ta­ka je solidna, ali su izmerene brzi­ne manje u o­dno­su na ono što bi mre­ža mo­gla da pru­ži. Ma­nja je i brzi­na pre­uzi­ma­nja i brzi­na sla­nja po­da­ta­ka. Moguće tumačenje je da u mt:s mre­ži ima dos­ta o­pre­me ra­znih pro­i­z­vođača, pa se mre­žni pa­ra­me­tri (na pri­mer, tre­nu­tak ka­ da će se iz 3G mre­že te­le­fon/mo­ dem preći u 2G) ra­zli­ku­ju od gra­ da do gra­da. Ne­što bo­lje us­ klađiva­nje bi po­mo­glo da se ser­ vis uje­dnači, a po­ne­što mo­že da se pre­du­zme i na ko­ri­sničkoj stra­ ni – pro­ve­ri­te TCP/IP pa­ra­me­tre za po­ve­zi­va­nje na mo­de­mu, jer po­dra­zu­me­va­ne vre­dnos­ti čes­to sprečava­ju mo­dem da sa ko­ri­ sničke stra­ne mak­si­mal­no efi­ka­ sno ko­ris­ti mre­žu. connect ocena 318 poena


Telenor Na­ša naj­sta­ri­ja mobilna mre­ža do­bro se drži, u ko­rak s tren­do­vi­ma, i sprem­ no dočeku­je iza­zo­ve no­vih uređaja i no­vih načina ko­rišćenja mre­že. Upravo u toku našeg testiranja u Telenoru je rađen swap mreže što se svakako odrazilo na trenutno izmerene rezultate, ali obećava još bolji rezultat i neizvesniju utakmicu na narednom testu.

Za­ključak U­prkos ne­zgo­dnom tre­nut­ku u ko­me su vrše­ni tes­to­vi, Te­le­nor je po­ka­zao visok kva­li­tet i sta­bil­nost mre­že, osvojivši najviše poena u oblasti prenosa glasa. Uz to, pre­ma­ši­ti 400 po­ena ukupnom skoru (glas+podaci) ni­je je­dnos­ta­van za­da­ tak. Još vi­še nas ra­du­je činje­ni­ca da Te­le­nor me­nja o­pre­mu, što ga­ran­tu­je da će sle­deća uta­kmi­ca ope­ra­to­ra bi­ti mno­go za­nim­lji­vi­ja i ne­i­zve­sni­ja. Ka­da se zav­rši za­me­na mre­žne o­pre­me, mo­žda bi ma­lo vi­še pa­žnje tre­ba­lo po­sve­ti­ti uređaji­ma kod ko­ri­sni­ka – kon­kre­tno mo­de­mi­ma, čije bi bo­lje po­de­ša­va­nje da­lo bo­lju ve­zu s mre­žom. Te­le­nor je do­bra i po­u­zda­na mre­ža, ali kao i svi ko­ri­sni­ci, ra­do­va­ ćemo se se i sva­kom bu­dućem po­bolj­ša­nju.

Do­bar kva­li­tet mre­že je vi­dljiv po­go­to­vo u do­me­nu us­pe­šnos­ti gla­sov­nih po­zi­va, gde sa ube­dlji­ vih 99% u gra­do­vi­ma pre­dnjači među do­maćim mre­ža­ma. Slično je i sa vre­me­nom us­pos­tav­lja­nja po­zi­va, pa ćete ve­zu s fik­snom te­ le­fon­skom mre­žom us­pos­ta­vi­ti naj­brže ako ko­ris­ti­te Te­le­nor. Kva­li­tet pre­no­sa gla­sa je ne­zna­tno lo­ši­ji, ali su ra­zli­ke u kva­li­te­tu pre­no­sa gla­sa kod sva tri ope­ra­to­ ra to­li­ko ma­le da pro­sečan ko­ri­ snik ne mo­že da ih uoči. Ono što će ko­ri­sni­ci­ma mo­žda za­sme­ta­ti je činje­ni­ca da Te­le­nor u­pra­vo za­me­nju­je sta­ri­ju o­pre­mu (swap mre­že), a po re­zul­ta­te je ne­zgo­dno što su me­re­nja obav­lja­ na baš u to­ku te za­me­ne. Za­me­na o­pre­me ni­je ni je­ftin ni brz po­sao, pa se očeku­je da će po­tra­ja­ti do sre­di­ne 2012. go­di­ne. Na di­ja­gra­mi­ma pris­tu­pa i pre­no­sa za go­vor­nu ko­mu­ni­ka­ ci­ju mo­že­te da vi­di­te u ko­li­kom su pro­cen­tu zas­tu­plje­ni GSM (2G) i UMTS (3G) pris­tup i pre­ nos. Ge­ne­ral­no, ope­ra­to­ri se tru­ de da sma­nje „sre­dnji po­jas“ u ko­me se za pris­tup mreži i pre­ nos gla­sa koristi me­šo­vi­ta ko­ne­ kcija (najčešće se ra­di o slučaju da ra­zgo­vor počne u 3G re­ži­mu, a zav­rši u 2G re­ži­mu). U­prkos pro­ce­su za­me­ne o­pre­me, Te­le­ nor ovaj me­šo­vi­ti re­žim drži na ra­zum­nom ni­vou, pa sa naj­ većim o­svo­je­nim bro­jem po­ena za gla­sov­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju za­ slu­žu­je epi­tet kva­li­te­tne i po­u­z­ da­ne mre­že. U ge­o­gra­fskom pri­ ka­zu, ja­sno se vi­di ra­zli­ka i­zmeđu mre­ža gde je za­me­na o­pre­me obav­lje­na i gra­do­va gde je za­me­na tek pred­sto­ja­la ili bi­la u to­ku. Be­o­građane mo­že­mo o­bra­do­va­ti po­dat­kom, da je swap mre­že u Be­o­gra­du sa­da zav­ršen, pa mo­gu da uži­va­ju u mo­der­ni­joj Te­le­nor mre­ži.

Za­me­na o­pre­me o­dra­ža­va se i na pre­nos po­da­ta­ka, a opet su in­ di­ka­tiv­ne ra­zli­ke i­zmeđu gra­do­va gde je za­me­na zav­rše­na i onih gde je za­me­na u to­ku ili tek pred­sto­ji. Uočlji­va je ra­zli­ka u brzi­na­ma upload‑a i download‑a. Primećeni su neki problemi sa us­pos­ta­vom sa­o­braćaja – iako dashboard ka­ že da se ko­nek­to­vao i da je sve sprem­no za pristup in­ter­ne­tu, ne­ ma sa­o­braćaja pa su i servisi ne­ dostupni. Po­nov­nom us­pos­ta­vom ko­nek­ci­je sve ra­di nor­mal­no. U­prkos to­me, Te­le­nor je pos­ti­ gao do­bre re­zul­ta­te na YouTube vi­deo‑tes­tu, uz dos­ta do­bru us­pe­ šnost i ma­li broj pre­ki­da. Za­nim­ lji­vo je, međutim, pri­me­ti­ti da ni kod jednog operatora nije detek­ tovana optimizacija pre­nosa vi­ deo‑kli­po­va sa You­Tube‑a. Iako ko­ri­sni­ci u ve­li­kom bro­ju slučaje­ va od­gle­da­ju sa­mo deo vi­deo‑kli­ pa i čes­to odus­ta­ju, vi­deo‑za­pis se kod svih ope­ra­to­ra pre­no­si mak­si­ mal­nom brzi­nom, što znači da čes­to sti­gne ceo klip, a da ga ko­ri­ snik ne od­gle­da. Time se mreža nepotrebno op­te­rećuje, a ko­ri­snik pre­no­si (i plaća) ceo vi­deo‑klip ko­ji ni­je od­gle­dao. connect ocena 409 poena

35


mobilna telefonija

Vip Vip mo­bi­le je po­be­dnik con­nect‑ovog tes­ta mo­bil­nih mre­ža 2011/2012. Ube­ dlji­vo vođstvo na polju pre­nosa po­da­ta­ka nadoknadilo je neznatni za­os­ta­tak u pre­no­su gla­sa. Po­red prvog mes­ta na tes­tu, to obe­zbeđuje Vip‑u sta­tus mre­že ko­ja gle­da ka bu­dućnos­ti u ko­joj će pre­nos po­da­ta­ka na mo­bil­nim uređaji­ma do­mi­ni­ra­ti u mre­žnom sa­o­braćaju.

Za­ključak Pred Vip oči­gle­dno ni­ko ne mo­ra da stav­lja iza­zo­ve, Vip ih sam sebi zadaje i re­ša­va ih. Iako naj­mlađi, u gra­dnju mre­že kre­nuo je pu­nom sna­gom i bez kom­pro­mi­sa. Ula­ga­nja su sva­ka­ko o­grom­na, ali re­zul­ta­ti ih o­prav­ da­va­ju. To ne znači da neće bi­ti no­vih iza­zo­ va, jer ni kon­ku­ren­ci­ja ne se­di skršte­nih ru­ ku. Vip se već vi­še pu­ta po­ka­zao kao kom­ pa­ni­ja ko­ja pre­po­zna­je tren­do­ve i prva ih nu­di tržištu. Na­da­mo se da ni sle­deće go­di­ ne neće po­sus­ta­ti na tom putu, na ra­dost ko­ri­sni­ka mobilnih uređaja.

36

connect 11/2011

mesto

ED20N11/2IK012 POih B mreža

obiln

testa m

O­svrni­mo se naj­pre na gla­sov­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju ko­ju ka­rak­te­ri­še vi­ sok pro­ce­nat us­pe­šnos­ti i naj­ma­ nji broj ne­ra­zum­lji­vih se­kven­ci u pre­no­su. Ni­ka­da ni­je sve sav­rše­ no, pa bi se mo­gla upu­ti­ti za­mer­ ka da su pu­te­vi po­kri­ve­ni uglav­ nom 2G mre­žom. Ono što je ko­ri­ sni­ci­ma ve­ro­va­tno značaj­ni­je je da Vip svu­da nu­di po­dje­dna­ko do­ bru mre­žu, što znači is­tu bri­gu o ko­ri­sni­ci­ma u svim gra­do­vi­ma u ko­ji­ma smo i­zvrši­li me­re­nje. Naj­bo­lje u Vip mre­ži je sva­ka­ ko o­dličan pre­nos po­da­ta­ka, ko­ jim značaj­no od­skače od kon­ku­re­ na­ta. Ova­kva stra­te­gi­ja mo­gla se na­zre­ti mno­go ra­ni­je, jer je Vip insistirao na ponudi smar­tfo­na, a kroz „Vip iza­zov“ konkurse pri­su­ tna je i stal­na po­drška i po­ziv de­ ve­lo­pe­ri­ma da se u­ključe u pro­i­z­ vo­dnju mo­bil­nih a­pli­ka­ci­ja. Ni naj­bo­lja stra­te­gi­ja ne bi bi­la mo­guća bez ra­zvo­ja mre­že i ula­ ga­nja u in­fras­truk­tu­ru, pa Vip kru­ pnim ko­ra­ci­ma gra­bi na­pred. Kao naj­mlađi, Vip ni­je op­te­rećen sta­ rom o­pre­mom, što se u ovom tre­ nut­ku čini kao pre­dnost. Međutim, put neće bi­ti lak, jer se i Te­le­nor o­dlučio za ve­li­ku in­ves­ti­ci­ju za­ me­ne o­pre­me, što znači da će ubu­duće bi­ti vrlo o­zbi­ljan ta­k­ mičar, po­go­to­vo na po­lju ak­tu­el­ nih tren­do­va ko­rišćenja mre­že u ko­ji­ma pre­nos po­da­ta­ka i­gra sve veću ulo­gu. Pre­dnost ko­ju ima Vip u brzini pre­no­sa po­da­ta­ka nije lako do­sti­ ći. Uz izmrenu veću us­pe­šnost, zna­tno je kraće i vre­me pre­no­sa Web stra­ni­ca. O­dličan je i pre­nos sa­drža­ja sa YouTube saj­ta, uz ma­li pro­ce­nat neus­pe­šnos­ti i naj­brži start vi­deo‑ple­je­ra. Do­du­še, ni Vip ne­ma op­ti­mi­za­ci­ju vi­deo‑pre­ no­sa ko­ja bi po­mo­gla ras­te­rećenju mre­že, a ko­ri­sni­ci­ma uma­nji­la račun za pre­nos vi­deo‑sa­drža­ja ko­ji ni­su od­gle­da­li. Naj­dra­ma­tični­ju ra­zli­ku Vip pra­vi ta­mo gde je brzi­na i naj­po­ tre­bni­ja. Pre­uzi­ma­nje i sla­nje da­

to­te­ka na testu je bilo gotovo savršeno, uz visoke brzi­nei pro­ce­ nat us­pe­šnos­ti od 100% pri sla­nju da­to­te­ka (FTP upload), što po­ka­ zu­je da se sla­nje do­ku­me­na­ta neće pre­tvo­ri­ti u ner­vi­ra­nje. Vip je na našim merenjima os­ tav­io kon­ku­ren­te iza se­be, a o to­ me sve­doči i činje­ni­ca da to­kom procedure koju je obavljao P3 com­munications ni­je detektovan ni je­dan po­ziv u na­ci­onal­nom ro­ ming sa­o­braćaju. Sve je, da­kle, bi­la čis­ta Vip mre­ža, pobednik prvog velikog testa časopisa connect Srbija. connect ocena 434 poena


mesto

POBEDNIK

testa mobilnih mreža 2011/2012

Prenos glasa

MTS

Telenor

Vip

(%) (s) (MOS-LQO) (%)

98,2% 4,07 3,77 2,6%

99,0% 3,42 3,88 1,4%

98,7% 3,64 3,80 1,3%

(%) (s) (MOS-LQO) (%)

97,8% 4,25 3,55 7,3%

97,5% 3,84 3,83 2,2%

96,8% 4,20 3,85 2,2%

MTS

Telenor

VIP

(%) (s) (s) (s)

96,7% 6,94 6,04 9,71

98,7% 3,17 4,33 6,11

99,7% 2,37 3,48 4,25

(%) (s) (%)

78,0% 3,56 59,1%

97,4% 2,85 95,0%

96,1% 2,56 93,1%

(%) (kbit/s)

99,0% 1122

95,7% 2989

99,8% 4231

(%) (kbit/s)

98,0% 309

97,7% 627

100,0% 2327

(maksimalne vrednosti)

VIP

Gradska vožnja / mirovanje Procenat uspešnosti poziva Vreme uspostave veze Kvalitet glasa Udeo MOS semplova < 2,7 po pozivu Magistralni putevi Procenat uspešnosti poziva Vreme uspostave veze Kvalitet glasa Udeo MOS semplova < 2,7 po pozivu

Prenos podataka Web surfovanje (grad) Procenat uspešnosti sesije (prosek) Vreme učitavanja (ETSI Kepler) Vreme učitavanja (Facebook) Vreme učitavanja (iGoogle) YouTube (grad) Procenat uspešnosti prenosa video-zapisa Kašnjenje početka reprodukcije Reprodukcija bez prekida Download datoteke (HTTP grad) Procenat uspešnosti prenosa Brzina prenosa (time equivalent) Upload datoteke (FTP grad) Procenat uspešnosti prenosa Brzina prenosa (time equivalent)

Broj poena

MTS

Telenor

Prenos glasa

(300)

226

259

251

Gradska vožnja / mirovanje Magistralni putevi

(240) (60)

182 44

209 50

203 48

Prenos podataka

(200)

92

150

183

(80) (40) (40) (40)

40 23 19 11

68 25 24 33

77 36 40 30

(500)

318

409

434

Web surfovanje (grad) Download datoteke (HTTP grad) Upload datoteke (FTP grad) YouTube (grad)

Ocena

rečnik pojmova MOC i MTC o­značava­ju ko­mu­ni­ka­ci­ju sa fik­snom te­le­fo­ni­ jom u slučaje­vi­ma ka­da je ve­za ini­ci­ra­na sa mo­bi­nog te­le­ fo­na (MOC – mobile originated call) i ka­da je ini­ci­ra­na sa fik­snog te­le­fo­na (MTC – mobile terminated call). Za me­re­ nja se ko­ris­te obe vrste ko­mu­ni­ka­ci­je u je­dna­kom obi­mu.

RAT (radio access technology) dis­tri­bu­ci­ja uka­zu­je na udeo ra­zličitih vrsta ve­ze u os­tva­ri­va­nju ko­mu­ni­ka­ci­je. Pri­li­kom pre­no­sa gla­sa ve­za mo­že da bu­de GSM (2G), UMTS (3G), ali se u ne­kim si­tu­aci­ja­ma jav­lja i me­šo­vi­ta ve­za ka­da se ko­ris­te obe pris­tu­pne te­hno­lo­gi­je.

MOS (mean opinion score) je ma­te­ma­tički pri­kaz kva­li­te­ta go­vo­ra do­bi­jen na o­sno­vu oce­na ve­li­kog bro­ja lju­di. U te­ le­ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma, MOS se ko­ris­ti za pro­ce­nu kva­li­te­ta pre­no­sa gla­sa. Ni­ža vre­dnost o­značava te­žu ra­zum­lji­vost.

IP ve­ze su o­snov­ni sloj in­ter­net ko­mu­ni­ka­ci­je. Os­ta­li pro­ to­ko­li, kao što su TCP, a pre­ko nje­ga HTTP i FTP, o­sla­nja­ju se na Internet Protocol i ko­ris­te IP ve­ze.

Go­vor­ni uzor­ci se ko­ris­te za tes­ti­ra­nje kva­li­te­ta gla­sa u mo­bil­noj mre­ži. U me­re­nji­ma se na­i­zme­nično ko­ris­te stan­dar­dni uzor­ci mu­škog i žen­skog gla­sa u tra­ja­nju od 5 se­kun­di u oba sme­ra ko­mu­ni­ka­ci­je.

Das­hbo­ard (kon­trol­na ta­bla) je u­prav­ljački so­ftver kojim korisnik uspostavlja i prekida vezu sa internetom. Dash­ board obično sadrži drajvere za različite modele mo­de­ma, a po­gre­šno po­de­še­ni pa­ra­me­tri po­ve­zi­va­nja mo­gu značaj­ no da smaj­ne brzi­nu veze.

Za­ključak Ka­da bi­smo uspeli da na­ đemo me­to­do­lo­gi­ju i me­tri­ ku ko­jom bi­smo upo­re­di­li mo­bil­ne ope­ra­to­re sa os­tat­ kom na­še priv­re­de, si­gu­ran sam da bi­smo us­ta­no­vi­li da su mo­bil­ni ope­ra­to­ri njen bo­lji, a verovatno i naj­bo­lji deo. Me­re­nja po in­ter­na­ci­ onal­no pri­hvaćenim stan­ dar­di­ma časo­pi­sa con­nect po­ka­za­la su da je kva­li­tet mre­ža vi­sok, čak i ako ga vrednujemo ev­rop­skim me­ ri­li­ma. Ra­du­je nas što ope­ ra­to­ri gle­da­ju u bu­dućnost, što se mre­že spre­ma­ju za pa­me­tni­je uređaje i za­htev­ ni­je ko­ri­sni­ke. Ovaj put pre­dnjači Vip mobile, ko­ji se okrenuo ko­ ri­sni­ci­ma smar­tfo­na i in­ten­ ziv­ni­jem ko­rišćenju mo­bil­ ne mre­že za pre­nos po­da­ta­ ka. Trud se is­pla­tio i ra­zlo­zi za slav­lje su tu, ali kon­ku­ ren­ci­ja „di­še za vrat“, pa je da­lji ra­zvoj mobilne mre­že svakako im­pe­ra­tiv. Po­hva­lu i visoku ocenu za­slu­žu­je i Telenor ko­ji je os­tva­rio za­vi­dne re­zul­ta­te i to u pe­ri­odu za­me­ne o­pre­ me. Prema informacijama koje imamo, pla­ni­ra­no je da za­me­na o­pre­me bu­de go­to­ va pre na­šeg sle­dećeg tes­ta, pa na na­re­dnoj uta­kmi­ci očeku­je­mo zna­tno o­štri­ju i ne­iz­ ve­sni­ju bit­ku. Ni mt:s ni­je bez adu­ta, jer stal­no ra­di na no­vim ser­vi­si­ ma i sa­drža­ji­ma, ali to ni­je pre­dmet ovog tes­ta. Na­da­ mo se da neće za­ne­ma­ri­ti ni in­ves­ti­ci­je u in­fras­truk­tu­ru i ta­ko ko­ri­sni­ci­ma po­nu­di­ti još kon­ku­ren­tni­ji ser­vis. Tre­nu­tnim kva­li­te­tom mre­­ža, istaknimo to još jed­ nom, mo­že­mo da bu­de­mo za­do­volj­ni, ali to je ra­zlog vi­še da sle­deće go­di­ne ide­ mo još da­lje i brže.

37


Izmereno prosečno učešće RAT pristupa u glasovnoj komunikaciji

mobilnaUMTS telefonija 75% 100%

74,5%

UMTS

76,8%

81,3%

Ka­ko me­ri con­nect

50%

Mixed 100%

75% Izmereno prosečno učešće RAT pristupa u74,5% glasovnoj komunikaciji

81,3%

25% 50%

22,5%

UMTS

GSM Mixed 75%

0 25%

74,5% GSM

12,0%

9,0%

mt:s

Vip

Telenor

22,5%

50% 0

76,8% 11,2%

81,3% 9,7% 3,0% 9,0%

mt:s Mixed

11,2%

9,7%

3,0%

76,8%

12,0% Vip

Telenor

25%

12,0%

9,0%

mt:s 3,8

Vip 3,8

mt:s 3,8

Vip

Vip 3,8

mt:s 3,8 mt:s 3,8

Vip 3,7

3,6

mt:s 3,8

mt:s 3,6

4,0

Vip 3,8

Izmereni prosečan kvalitet prenosa glasa u gradovima

3,6

Telenor 3,9 Telenor 3,9

Vip 3,7

Telenor 3,8 Telenor 3,8

mt:s 3,8

Vip 3,8

mt:s 3,6

Telenor 3,8 Telenor 3,8

Izmereni prosečan kvalitet 0 Telenor prenosa glasamt:su gradovima 4,0

U­zduž i po­pre­ko

Vip 3,8

3,0%

Vip 3,8

GSM

11,2%

9,7%

Telenor 3,9 Telenor 3,9

22,5%

Vip 3,8

Telenor 3,9

mt:s 3,8

Vip 3,8

Telenor 3,9

mt:s 3,8

Vip 3,7

Telenor 3,8

mt:s 3,8

3,6

Vip 3,8

MOSLQO

mt:s 3,6

Telenor 3,8

MOSLQO

Izmereni prosečan kvalitet prenosa glasa u gradovima 4,0

0

MOSLQO

To­kom du­ge tra­di­ci­je me­re­nja ko­ju časo­pis con­nect spro­vo­di u saradnji sa kom­pa­ ni­jom P3 com­mu­ni­ca­ti­ons, pri­me­tan je pa­žljiv i­zbor sku­pa tes­to­va. Me­re­nja mo­ra­ju da o­dra­ža­va­ju re­al­ne za­hte­ve ko­ri­sni­ka, pa se sva­ke go­di­ne uvo­de no­va, a i­zba­cu­ju ne­ka sta­ra. Te pro­me­ne ni­su ve­li­ke, ali se uvek pa­žlji­vo pla­ni­ra­ju u skla­du s ana­li­ za­ma po­tre­ba ko­ri­sni­ka. Ka­ko se me­nja­ju na­vi­ke ko­ri­sni­ka i način na ko­ji se ko­ris­te mo­bil­ni te­le­fo­ni i mo­bil­ne mre­že, ta­ko mo­ra­ju da se me­nja­ju pro­ce­du­re tes­ti­ra­nja i te­žin­ski fak­to­ri po­je­di­nih me­re­nja ko­ji utiču na zav­ršnu oce­nu. S ob­zi­rom na ko­ri­sničke na­vi­ke, u ovo­go­di­šnjoj eva­lu­aci­ji kva­li­te­ta mre­ža, gla­ sov­na ko­mu­ni­ka­ci­ja učes­tvu­je sa 60% uku­pnih bo­do­va, a kva­li­tet pre­no­sa po­da­ta­ ka sa 40%. Ne sum­nja­mo da će se ovaj o­dnos u bu­dućnos­ti me­nja­ti, po­go­to­vo s po­većanjem učešća smar­tfo­n i ta­blet uređaja u mo­bil­noj mre­ži. Mi­sli­mo da je na­ve­ de­ni o­dnos naj­bo­lje o­dra­ža­vao tre­nu­tne na­vi­ke ko­ri­sni­ka.

Kragujevac

Niš

Novi Sad

Beograd

Kragujevac

Niš

Novi Sad

Beograd

Me­to­do­lo­gi­ja časo­pi­sa con­nect po­dra­ zu­me­va­la je me­re­nje per­for­man­si gla­ sov­ne ko­mu­ni­ka­ci­je i da­ta ser­vi­sa u četi­ri gra­da: No­vi Sad, Be­o­grad, Kra­gu­je­ vac i Niš, a per­for­man­se gla­sov­ne ko­ mu­ni­ka­ci­je me­re­ne su duž Koridora 10 i na pris­tu­pnim pu­te­vi­ma koji povezuju ove gradove. Prema pos­lednjim populacionim sta­ti­stikama, pro­ce­nje­no je da je ova­kvim i­zbo­rom po­kri­ve­na skoro trećina stanovnika Srbi­je, i da se mo­že steći do­bra op­šta sli­ka o po­kri­ve­ nos­ti i kva­li­te­tu mo­bil­nih ser­vi­sa. Me­re­nja su obav­lje­na u dru­goj po­lo­vi­ ni av­gus­ta 2011. go­di­ne. Tim kom­pa­ni­je P3 com­mu­ni­ca­ti­ons je, u spe­ci­ja­li­zo­va­ nim mer­nim automobilima, o­prem­lje­nim naj­sav­re­me­ni­jom o­pre­mom za tes­ti­ra­ nje, ­krsta­rio za­crta­nom ru­tom, a te­le­fo­ni su obav­lja­li i pri­ma­li test po­zi­ve, be­le­ži­li us­pe­šnost i kva­li­tet pre­no­sa gla­sa. Is­tov­ re­me­no je tes­ti­ran i mo­bil­ni bro­ad­band pris­tup, uz ko­rišćenje mo­de­ma pre­po­

0

Vip 2756

Novi Sad

Vip 2659

Niš

Telenor 2649 Telenor 2649

Vip 2861

3000 Kragujevac

Beograd

2500 1500

Vip 2756

Vip 2722

3000 2000

Telenor 2013 mt:s 322 Vipmt:s 2756322 Telenor 2013 Telenor 2013

2500

Vip 2659

Izmerena prosečna brzina prenosa podataka FTP Upload datoteke od 2MB Vip 2861

0

Vip 2722

Izmerena prosečna brzina prenosa podataka FTP Upload datoteke od 2MB

1000

Niš

Telenor 2649 mt:s 316 Vip mt:s 2659 316

mt:s2861 341 Vip Telenor 330 Telenor 330 mt:s 341

Kragujevac

Novi Sad

connect 11/2011 0 Kragujevac

30

1500

38

500

mt:s 337 Vipmt:s 2722337 Telenor 327 Telenor 327

2000

1000 0

kbit/s

2500

1500 500

27

3000

kbit/s

Izmerena prosečna brzina prenosa podataka 2000 Upload datoteke od 2MB FTP 1000

Niš

Novi Sad

Beograd

Beograd

ručenih od stra­ne ope­ra­to­ra. Tes­to­vi su o­smi­šlje­ni ta­ko da si­mu­li­ra­ju uobičaje­ne ope­ra­ci­je, da­kle po­ziv ne­kog bro­ja u fik­snoj mre­ži ili sa ne­kog bro­ja iz fik­sne mre­že (kon­sta­tu­je se da li je ve­za us­pos­tav­lje­na ili je po­ziv „pro­pao“), vre­me us­pos­tav­lja­ nja ve­ze u oba slučaja, kva­li­tet gla­sa, broj se­kven­ci ko­je ne za­do­vo­lja­va­ju mi­ni­mum ra­zum­lji­vos­ti... Kod pre­no­sa po­da­ta­ka tes­ti­ra se us­pe­šnost o­tva­ra­nja una­pred iza­ bra­nih Web stra­ni­ca, te brzi­na pre­no­sa po­da­ta­ka, pre­nos vi­deo‑sa­drža­ja sa saj­ta YouTu­be, i stan­dar­dni pre­nos da­to­de­ka (http download i ftp upload).


Telenor 7,

Vip 3,4

Telenor 3,8

mt:s 6,0

mt:s 6,0

Vip 3,6

mt:s 5,7

Telenor 3,3

Vip 3,7

mt:s 6,5

Telenor 6,7

mt:s 6,5

Telenor 6,7

Vip 3,6

mt:s 6,5

Telenor 3,8

Vip 3,4

Beograd

mt:s 6,0 Vip 3,6

Vip 3,4

mt:s 5,7

Novi Sad

Telenor 3,8

Vip 3,6

Telenor 3,3

mt:s 5,7

Vip 3,7

Novi Sad

Telenor 3,3

s 2

0

Niš

Vip 3,6

Kragujevac

Niš

Vip 3,7

4 0

Kragujevac

mt:s 5,8

6 2

Beograd

Izmerena prosečna brzina prenosa podataka HTTP download datoteke odNovi5 Sad MB Kragujevac Niš Beograd

8000

Vip 6701

Telenor 5305

Vip 6701 Vip 6701

Telenor 5305 Telenor 5305

Vip 5493

mt:s 1555

Vip 5493

mt:s 1495 mt:s 1495

Beograd

mt:s 1555

mt:s 1495

Telenor 3086

Novi Sad

Beograd

mt:s 1555

Telenor 6719

Telenor 3086

mt:s 2239

Vip 6128 Vip 6128

Novi Sad

Niš

mt:s 2239

Telenor 2245

Kragujevac

mt:s 1800

Telenor 3086

Niš

mt:s 2239

Kragujevac

4000 0

2000

Telenor 6719

Vip 6599

Telenor 2245

0

6000 2000

Vip 6599

8000 4000

Telenor 2245

2000

Izmerena prosečna brzina prenosa podataka HTTP download datoteke od 5 MB mt:s 1800

6000

mt:s 1800

kbit/s

4000

Vip 5493

Vip 6128

8000

Telenor 6719

Izmerena prosečna brzina prenosa podataka HTTP download datoteke od 5 MB Vip 6599

6000

kbit/s

Izmereni procenat pregleda video-zapisa bez prekida, YouTube video

Telenor 95,2%

Vip 95,6%

Telenor 95,2%

Vip 95,6%

mt:s 64,3%

Vip 91,1% Vip 91,1%

mt:s 69,2%

Telenor 97,1% Telenor 97,1%

Vip 90,1% Vip 90,1%

Telenor 89,4%

Vip 90,1%

Telenor 95,0%

mt:s 64,3%

mt:s 69,2%

Novi Sad

Beograd

t:s 64,3%

Niš

Vip 95,6%

Telenor 95,2%

Beograd

Vip 91,1%

Telenor 97,1%

Telenor 95,0%

Vip 92,1% Vip 92,1%

Kragujevac

mt:s 69,2%

50% 0%

mt:s 12,1%

0% 75% 25%

Telenor 95,0%

100% 50%

Novi Sad

Izmereni procenat pregleda video-zapisa bez prekida, YouTube video

mt:s 12,1%

25%

Telenor 89,4%

75%

mt:s 80,6%

50%

Vip 92,1%

100%

Niš

Izmereni procenat pregleda video-zapisa bez prekida, YouTube video

Telenor 89,4%

75%

Kragujevac

mt:s 80,6%

0 100%

mt:s 80,6%

Za tes­ti­ra­nje gla­sov­ne ko­mu­ni­ka­ci­je su ko­rišćeni mobilni te­le­fo­ni Samsung Wave II, ko­ji, pre­ma tes­to­vi­ma connect-ove la­bo­ra­to­ri­je u Štut­gar­tu ima­ju o­dli­čne per­for­ man­se u do­me­nu voice ko­mu­ni­ka­ci­je. Pro­ce­ du­ra je obu­hva­ta­la ko­mu­ni­ka­ci­ju sa fik­snim ISDN li­ni­ja­ma u o­dla­znom i do­la­znom re­ži­mu (MOC/MTC – mobile originated call i mobile terminated call). Po­red sta­bil­nos­ti komunikacije, me­ren je i kva­li­tet pre­no­sa go­vo­ra upo­ređiva­njem snim­ lje­nog go­vo­ra sa onim ko­ji je stvar­no ge­ne­ri­ san na dru­goj stra­ni. Po­ređenje je vrše­no ko­ rišćenjem međuna­ro­dno stan­dar­di­zo­va­nog al­go­ri­tma Perceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ), ko­ji oce­nju­je go­vor­ni po­ziv u is­tom o­bli­ku kao što bi pro­sečna oso­ba to ura­di­la. Re­zul­ta­ti po­ka­zu­ju da je kva­li­tet do­ maćih mre­ža na go­to­vo is­tom ni­vou kao na dru­gim ra­zvi­je­ni­jim trži­šti­ma cen­tral­ne Ev­ro­pe. Is­kus­tvo je po­ka­za­lo da je ko­ri­sni­ci­ma naj­bi­tni­je vre­me us­pos­ta­ve po­zi­va kao i sta­bil­nost ve­ze, pa su to pa­ra­me­tri ko­ji u eva­lu­aci­ji i­gra­ju naj­ veću ulo­gu. Pro­ce­du­ra za me­re­nje broadband data ser­ vi­sa je obim­ni­ja, i ta­kođe sle­di prin­cip si­mu­la­ ci­je uobičaje­nih ko­ri­sničkih ak­ci­ja. Pro­ce­du­ra obu­hva­ta HTTP download da­to­te­ke od 5 MB (e­kvi­va­lent pro­sečne MP3 mu­zičke nu­me­re ili kraćeg vi­deo‑za­pi­sa ko­je ski­da­mo sa in­ter­ne­ ta), FTP upload‑a da­to­te­ke od 2 MB (e­kvi­va­ lent pro­sečne fo­to­gra­fi­je ko­ju ša­lje­mo na dru­ štve­ne mre­že), za­tim pre­uzi­ma­nje i pre­gled vi­deo‑da­to­te­ke sa saj­ta YouTube, kao i pre­nos ne­ko­li­ko iza­bra­nih Web stra­na. U na­šem slučaju to su bi­le: je­dna od stan­dar­dnih ET­SI stra­na (stra­ni­ca Kepler pre­uzi­ma­na je sa P3 ser­ve­ra i ve­ličine je ne­što is­pod 0,5 MB), za­tim „ži­ve“ stra­ni­ce iGoogle i Facebook About. Da bi se što bo­lje si­mu­li­ra­li u­slo­vi u ko­ji­ma ove ser­vi­se ko­ris­ti pro­sečan ko­ri­snik, con­nect i P3 com­mu­ni­ca­ti­ons su pro­pi­sa­li da se me­re­nja obav­lja­ju is­ključivo o­pre­mom, draj­ve­ri­ma i pu­ nim se­tom po­de­ša­va­nja ko­je je pre­po­ručio ope­ra­tor i ko­ji su deo njegove ko­mer­ci­ jal­ne po­nu­de. Ne­ma ni­ka­kvog da­ljeg pre­po­de­ša­va­nja ili do­te­ri­va­nja pa­ra­me­ta­ra ve­ze u o­dno­su na stan­dar­dnu o­pre­mu ko­ju do­bi­ja ko­ri­snik, pa da­kle ni po­de­ša­va­nja TCP pa­ra­me­ta­ra. Pre­po­ručeni ko­ri­snički pa­ke­ti su sa­drža­li sle­deće mo­de­me – u slučaju mt:s‑a ko­rišćen je mo­dem ZTE MF622 (7,2 Mbps / 384 kbps), za Te­le­nor je ko­rišćen Huawei E353 (21,6 Mbps / 5,76 kbps), a za Vip mre­žu Huawei E182e (21,6 Mbps / 5,76Mbps). Brzi­ne u za­gra­da­ma su mak­si­mal­ne de­kla­ri­sa­ne brzi­ne ovih mo­de­ma za do­la­zni i o­dla­zni bro­ad­band sa­o­braćaj. Ponavljamo da su ko­rišćeni draj­ve­ri i se­ to­va­nja ope­ra­to­ra, pa za­to ne­ke od i­zme­re­nih vre­dnos­ti ne reprezentuju mak­si­mal­ ne mo­gućnos­ti ko­je mo­gu da se os­tva­re mo­de­mom u mre­ži. Na­pre­dni­jim ko­ri­sni­ci­ma pre­po­ručuje­mo da pre­u­zmu pro­gram SG TCP Op­ti­mi­zer sa saj­ta www.spe­ed­gu­ide.net i sa­mi po­ku­ša­ju da do­te­ra­ju TCP/IP pa­ra­me­tre pre­ no­sa ko­ji će im omo­gućiti veće brzi­ne pre­no­sa. Ko­ri­sni­ci Windows‑a 7 mo­gu da se opus­te, jer će nji­hov OS sam po­de­si­ti op­ti­mal­ne pa­ra­me­tre ko­mu­ni­ka­ci­je.

Izmereno prosečno vreme učitavanja Facebook strane (manje je bolje), HTTP Web browsing

0

kbit/s

Gla­som i po­da­ci­ma

Telenor 6,7

8 4

Telenor 7,1

2

mt:s 5,8

s

6

s

Me­re­nja u gra­do­vi­ma vrše­na su po­dje­dna­ko u vo­žnji i mi­ro­va­nju na iza­bra­nim lo­ka­ci­ja­ma (50:50, drive / stationary), dok su na pu­te­vi­ma tes­to­vi vrše­ni is­ključivo u po­kre­tu. Pris­tup me­re­nji­ma je bio sta­tis­tički, što je po­dra­zu­me­va­lo vi­šes­tru­ka po­ nav­lja­nja i u­sre­dnja­va­nje da bi se do­šlo do ko­načnog re­zul­ta­ta. Zbog to­ga su gra­ do­vi po­de­lje­ni na kon­trol­ne tačke na ko­ji­ma je vrše­no do 1700 me­re­nja za gla­sov­ nu ko­mu­ni­ka­ci­ju i do 2000 me­re­nja broadband ser­vi­sa po ope­ra­to­ru.

Vip 3,6

4

Telenor 7,1

8

Izmereno prosečno vreme učitavanja Facebook strane (manje je bolje), HTTP Web browsing mt:s 5,8

6

39

Nagrada Connect za VIP Mobile - Najbolja mreža za 2011/2012  

Nagrada Connect za VIP Mobile - Najbolja mreža za 2011/2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you